Page 1

№ 6 (95) 11 апреля 2008 г.

www.agrarnik.com

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210


2

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 126

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ У 2008 РОЦІ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ (закінчення, початок у попередньому номері) – довідку про банківські реквізити позичальника; – письмове зобов'язання позичальника повернути у місячний строк до бюджету одержані бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Нацбанку за кожний день прострочення). При цьому в разі виявлення зазначених фактів припиняється надання позичальнику будь-якої державної підтримки протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів. Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії та реєструються в журналі обліку, форму якого визначає Мінагрополітики. Конкурсні комісії розглядають подані матеріали протягом п'яти днів після закінчення строку подання заявки та документів у порядку черговості реєстрації та встановлюють їх достовірність. У разі відмови у наданні фінансової підтримки позичальнику надсилається у триденний строк обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови. У разі прийняття позитивного рішення комісії визначають суму компенсації для кожного позичальника в межах річного обсягу загального фонду державного бюджету та фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету, доведених управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської та управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій, видають відповідну довідку позичальнику та включають його до реєстру позичальників, які мають право на компенсацію за короткостроковими кредитами. Форму довідки та реєстру визначає Мінагрополітики. 9. Для здійснення компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами Рада міністрів АР Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації утворюють конкурсні комісії, до складу яких входять представники відповідних управлінь агропромислового розвитку, органів державної статистики, фінансових органів, органів державної контрольно-ревізійної і державної податкової служб, управлінь Нацбанку і які очолюють відповідно заступник Голови Ради міністрів АР Крим, заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації. Підприємства агропромислового комплексу, що провадять господарську діяльність не за місцем їх реєстрації, для отримання компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами звертаються до конкурсних комісій


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

Ради міністрів АР Крим, облдержадміністрацій, за короткостроковими кредитами – до конкурсних комісій Севастопольської міської, районних держадміністрацій за місцем провадження діяльності. Конкурсні комісії оприлюднюють порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів у друкованих засобах масової інформації після надходження інформації про розподіл бюджетних призначень, передбачених для здешевлення відсоткової ставки за середньо- та довгостроковими кредитами на поточний рік (далі – річний обсяг бюджетних призначень для здешевлення середньо- та довгострокових кредитів), від Мінагрополітики. Позичальник для отримання компенсації за середньота довгостроковими кредитами подає до конкурсної комісії заявку за встановленим Мінагрополітики зразком, та документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку, а для суб'єктів, визначених абзацом четвертим пункту 7 цього Порядку, також завірені в установленому порядку копії: документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовано оптовий ринок сільськогосподарської продукції; проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) оптового ринку сільськогосподарської продукції. Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії та реєструються в журналі обліку, форму якого визначає Мінагрополітики. Переможці конкурсу визначаються за такими основними критеріями: виконання у повному обсязі зобов'язань щодо погашення кредитів, залучених у попередні роки; залучення кредиту для будівництва (реконструкції) тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів, доїльних залів та придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва; відсутність простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, а також за вітчизняну сільськогосподарську техніку, отриману на умовах фінансового лізингу в минулі роки. Конкурсні комісії в межах доведених річних обсягів бюджетних призначень для здешевлення середньо- та довгострокових кредитів визначають районні ліміти бюджетних асигнувань для компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами пропорційно відношенню середньорічних обсягів виробництва валової продукції сільського господарства кожного району до середньорічних обсягів виробництва валової продукції сільського господарства у регіоні за 2004-2006 роки (у порівнянних цінах 2005 року), виробленої позичальниками, які відповідають вимогам пунктів 4 і 6 цього Порядку, за відрахуванням обсягів компенсаційних коштів, необхідних для здешевлення наданих у 2005-2007 роках перехідних кредитів, обсяги яких підтверджуються відповідно до помісячних розрахунків в розрізі підприємств-позичальників, поданих міністерством аграрної політики АР Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій. Конкурсні комісії розглядають подані матеріали протягом п'яти днів після закінчення строку подання заявки та документів у порядку черговості їх реєстрації та встановлюють достовірність таких документів. У разі відмови в наданні фінансової підтримки позичальнику надсилається у триденний строк обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови. У разі прийняття позитивного рішення конкурсні комісії визначають суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу загального фон-

РЕКЛАМА

3


4

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

ду державного бюджету та фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету, доведених управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської та управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій, видають відповідну довідку позичальнику та включають його до реєстру позичальників, які мають право на компенсацію за середньо- та довгостроковими кредитами. Форму довідки та реєстру визначає Мінагрополітики. 10. Конкурсна комісія Ради міністрів АР Крим, обласної, районної та Севастопольської міської держадміністрацій розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день публікації інформаційного повідомлення щодо порядку та умов проведення конкурсу, а закінчує за два робочих дні до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії. Реєстрація зазначених документів проводиться в день їх надходження. Подані не в повному обсязі документи не реєструються і повертаються підприємству-позичальнику у триденний строк із зазначенням причин повернення. Заявки на участь у конкурсі розглядаються конкурсною комісією в установлені пунктами 8 і 9 цього Порядку строки. Засідання комісії проводяться не рідше як два рази на місяць. Останнє засідання комісії проводиться до 22 грудня 2008 року. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються. Рішення конкурсної комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу. 11. Позичальники, які отримали право на компенсацію за короткостроковими кредитами, залученими у 2007 році, та середньо- і довгостроковими кредитами, залученими у 2005-2007 роках, подають заявку і документи до конкурсних комісій, зазначених відповідно у пунктах 8 і 9 цього Порядку, та проходять конкурсний відбір на загальних умовах відповідно до цього Порядку. 12. У разі залучення кредитів в іноземній валюті сума компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату нарахування плати за кредит. 13. Позичальники, які залучили короткострокові кредити і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію за такими кредитами, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій довідку, видану банком (кредитною спілкою) про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування короткостроковим кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується позичальнику за рахунок бюджетних коштів (далі – довідка про фактичну сплату відсотків за короткостроковим кредитом), та копію платіжного документа про сплату відсотків за користування такими кредитами, посвідчену банком. Визначеним в установленому порядку МНС або Торгово-промисловою палатою позичальникам, що зазнали збитків внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні 2007 р. і яким згідно з розпорядженням КМУ від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги та за результатами конкурсу надано право на компенсацію за залученими у 2007 році короткостроковими кредитами в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Нацбанку, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду управлінням агропромислового розвитку рай-


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

онних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій довідку-розрахунок з банку про суми плати за кредит за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації. 14. Позичальники, які залучили середньо- та довгострокові кредити і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію за такими кредитами, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду міністерству аграрної політики АР Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій довідку, видану банком про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування середньо- або довгостроковим кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується позичальнику за рахунок бюджетних коштів (далі – довідка про фактичну сплату відсотків за середньо- або довгостроковим кредитом), та копію платіжного документа про сплату відсотків за користування такими кредитами, посвідчену банком. Визначеним в установленому порядку МНС або Торгово-промисловою палатою позичальникам, що зазнали збитків внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні 2007 р., і яким згідно з розпорядженням КМУ від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги та за результатами конкурсу надано право на компенсацію за залученими у 2007 році середньостроковими кредитами в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Нацбанку, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду міністерству аграрної політики АР Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій довідку-розрахунок з банку про суми плати за кредит за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації. 15. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством. Мінагрополітики спрямовує бюджетні призначення міністерству аграрної політики АР Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій. Міністерство аграрної політики АР Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій спрямовують бюджетні кошти, передбачені для здешевлення відсоткових ставок за короткостроковими кредитами, управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій (пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнування). 16. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки, виданої відповідними конкурсними комісіями, довідки про фактичну сплату відсотків за короткостроковим кредитом, копії платіжного документа про сплату відсотків за користування таким кредитом і поданих позичальниками згідно з пунктом 8 цього Порядку документів затверджують та подають реєстри позичальників і платіжні доручення органам Державного казначейства, які здійснюють видатки на компенсацію за короткостроковими кредитами шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників, відкриті в банках. Міністерство аграрної політики АР Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки, виданої відповідною конкурсною комісією, довідки про фактичну сплату відсотків за середньо- або довгостроковим кредитом, копії платіжного документа про сплату відсотків за користування такими

РЕКЛАМА

5


6

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

кредитами і поданих позичальниками згідно з пунктом 9 цього Порядку документів затверджують та подають реєстри позичальників і платіжні доручення органам Державного казначейства, які здійснюють видатки на компенсацію за середньо- та довгостроковими кредитами шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників, відкриті в банках. 17. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки, виданої відповідними конкурсними комісіями, довідки-розрахунку банку про нараховані відсотки за користування кредитами, залученими у 2007 році, за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації, і поданих позичальниками згідно з пунктом 8 цього Порядку документів затверджують та подають реєстр визначених в установленому порядку МНС або Торговопромисловою палатою позичальників, що зазнали збитків внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні 2007 р. і яким згідно з розпорядженням КМУ від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги, та примірник реєстру компенсаційних виплат за відповідними адміністративно-територіальними одиницями в розрізі банків за затвердженою Мінагрополітики формою та платіжні доручення органам Державного казначейства для перерахування компенсації за короткостроковими кредитами банкам, що надали кредит. Міністерство аграрної політики АР Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки, виданої відповідними конкурсними комісіями, довідки-розрахунку з банку про належні суми плати за кредит, залучений у 2007 році, за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації, і поданих позичальниками згідно з пунктом 9 цього Порядку документів затверджують та подають реєстр визначених в установленому порядку МНС або Торгово-промисловою палатою позичальників, що зазнали збитків внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні 2007 р. і яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги, та примірник реєстру компенсаційних виплат за відповідними адміністративно-територіальними одиницями в розрізі банків за затвердженою Мінагрополітики формою та платіжні доручення органам Державного казначейства для перерахування компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами банкам, що надали кредит. При цьому компенсація за коротко- і середньостроковими кредитами відшкодовується в межах обсягу фактичних збитків, але не вище подвійної облікової ставки Нацбанку та суми фактичних збитків за відрахуванням їх часткового відшкодування згідно з рішенням КМУ та прийнятими конкурсними комісіями рішеннями щодо визначення суми компенсації відсоткової ставки за короткостроковими кредитами в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Нацбанку. 18. Компенсація за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами здійснюється за період з 1 січня до 31 грудня поточного року. 19. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають щомісяця до 10 числа наступного періоду міністерству аграрної політики АР Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій інформацію за затвердженою Мінагрополітики формою про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації за короткостроковими кредитами у розрізі підприємств агропромислового комплексу, суми кредиту, відсоткових


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ставок, банків (кредитних спілок), цільового використання. Міністерство аграрної політики АР Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій надсилають щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінагрополітики узагальнену інформацію за затвердженою ним формою про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами. Мінагрополітики подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду Мінфіну звіт про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання. 20. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати за підсумками шести місяців і надалі щомісяця у разі потреби перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету для компенсації за кредитами між міністерством аграрної політики АР Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій пропорційно додатковій потребі в коштах понад річний план асигнувань, необхідних для здешевлення кредитів відповідно до заявок, поданих конкурсними комісіями Ради міністрів АР Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій за затвердженою Мінагрополітики формою. Міністерство аграрної політики АР Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій можуть здійснювати за підсумками шести місяців і надалі щомісяця у разі потреби перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету між управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій відповідно до абзацу другого пункту 2 цього Порядку та пропорційно додатковій потребі в коштах понад річний план асигнувань, необхідних для здешевлення залучених короткострокових кредитів відповідно до заявок, поданих районними конкурсними комісіями за затвердженою Мінагрополітики формою. Конкурсні комісії Ради міністрів АР Крим та обласних держадміністрацій в межах річних лімітів бюджетних асигнувань для здешевлення середньо- та довгострокових кредитів після проведення такого перерозподілу невикористаних бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету міністерством аграрної політики АР Крим, головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій коригують районні ліміти коштів для компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами пропорційно додатковій потребі в коштах понад річний план асигнувань, необхідних для здешевлення таких кредитів відповідно до заявок, поданих конкурсними комісіями райдержадміністрацій за затвердженою Мінагрополітики формою.

ОГОЛОШЕННЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, ЩО НА ВХОДІ ДО ПРИМІЩЕННЯ АДМІНБУДИНКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ (М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 1) РОЗМІЩЕНА ПОШТОВА СКРИНЬКА ДЛЯ ПРИЙОМУ ПИСЬМОВИХ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ СФЕРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПК. А.І. ЯКОВЛЄВ, начальник головного управління

РЕКЛАМА

7


8

П

НАУКА И ередовой опыт

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

МОЧЕВИН-К

(СУПЕРДОБРИВО) – ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Після опублікування статті NPK (азот, фосфор, калій) чи MPK (Мочевин-К, фосфор, калій + 20 кг карбаміду) редакцією та НВО «Агронауковець» отримано десятки листів та багато телефонних дзвінків. «Майже немає часу плідно працювати, – говорить директор НВО «Агронауковець» О.І. Капелюш. – Безперервно телефонують, особливо тоді, коли поліпшується погода. Та нікому в повноцінній консультації не відмовляємо. адже гарантований врожай з мінімальними витратами – це основа праці не тільки фермера, але й нас, наукових працівників». На деякі найбільш актуальні запитання фермерів, щоб зекономити не лише кошти на телефонні розмови, а й дорогоцінний час, Олександр Іванович попросив дати відповідь на сторінках нашої газети. Запитання. Який склад Мочевин-К? Скільки в ньому діючої речовини азоту, фосфору, калію, мікроелементів? Відповідь. НВО «Агронауковець» зареєструвало в Україні та виробляє три добрива класу Мочевин-К, в тому числі К1, К2 та К6, а всього було розроблено та випробувано в лабораторних та польових умовах дванадцять варіантів. Мочевин-К1 – це базове добриво, яке складається з активізатора фотосинтезу рослин (протилежної дії гербіциду), коренеутворювача (протилежної дії стимулятору), органічних витяжок, отриманих згідно з відповідними погодженими та зареєстрованими технічними умовами, азоту, фосфору, калію та мікроелементів в хелатних формах. Мочевин-К2 виготовляється на базі К1, з якого видаляється частково коренеутворювач та додається ретардант – препарат, який потовщує стебла, активізує фотосинтез. Мочевин-К6 – зі складу Мочевин-К1 майже повністю видаляється азот та фосфор хелатних форм, які обпалюють ніжні паростки, та додається приліплювач. Запитання. В звіті за 2001 рік по пшениці Інститутом рису наведені дані прибавки врожаю від застосування добрива Мочевин-К2 в фазі колосіння - 5,2 ц/га, в тому числі продовольчого зерна на 10,5 ц/га. Як це пояснити? Відповідь. Підживлення пшениці в фазі колосіння та ріпаку при квіткуванні К2 сприяє формуванню вираженого зерна, покращенню його якості, підтягування непродуктивного колоса або бобу в кущі до рівня сильного, сприяє прискоренню дозрівання колоса. Вже в 2007 році це дало змогу підприємству «АгроНіка» (тел.: 8(050)344-85-44) з міста Сімферополь на десять днів раніше зібрати врожай пшениці, в порівнянні з контрольним полем, уникнути сезону дощів та отримати продовольче зерно.

Запитання. Як краще використати добрива Мочевин-К на озимій пшениці? Відповідь. Весною при переході середньодобової температури через +6-7ºС слід підкормити озимі по листу в тому числі: Якщо озимі послаблені – К1 + 10 кг карбаміду на га, якщо загущені – К2 1 л/га. При хімічній прополці в бакову суміш до гербіциду додати: на ячмінь 0,2 л К1 та 0,2 л К2 на га; на пшеницю 0,5 л К1 та 0,5 л К2 на га. Зважаючи на погодні умови весни 2008 року можна чекати погіршення фітосанітарного стану озимого поля. Тому в бакову суміш ба-

альне живлення рослин – це 80% атмосферно-вуглецевоводне та тільки 20% грунтовомінеральне. Тому той, хто зациклився на насиченні землі селітрою, мабуть, не зовсім правий. Можливо, головніше – це активізувати фотосинтез, водообмін між клітинами рослин, тобто покращити ступінь адсорбції поживних речовин через поверхню та втягуючу силу листа. Тому підкормлені рослини добривом Мочевин-К, поглинають його листям і транспортують в інші органи рослин, в тому числі в кореневу систему, де воно сприяє посиленому обміну речовин, покращує проникність

жано додати половину норми фунгіциду, наприклад, Байлетону. По прапорцевому листу або в фазі колосіння бажано обприскати рослини К2 1 л/га + 10 кг карбаміду. Запитання. Як «працюють» добрива класу Мочевин-К? Відповідь. Відомо, що основними елементами живлення рослин являються не азот, фосфор, калій чи мікроелементи, а вуглець – на долю якого припадає 50% живлення рослин, потім кисень – 20%, вода – 10%, азот - 13% та 7% – інше. По даним професора Д.В. Іванцова «Агротехника природного земледелия», К. КОЗ, 2006 р. – ре-

плазми, додатковому розвитку кореневої системи, збільшенню стягуючої площини коренів (підживлених через лист), що в свою чергу позитивно впливає на фотосинтез. Вище приведена відповідь викличе в деяких «вчених» бурхливе незадоволення. Та візьміть чашки «Петрі», влийте в них дистильовану воду і проростіть насіння. В такій самій чашці пророщуйте насіння в ґрунті, насиченому азотом, фосфором, калієм, мікроелементами та чим завгодно. Через два тижні на дистильованій воді рослини з зерен підживлених К6 будуть набагато кращі, ніж з землі.

Запитує вчений агроном з м. Н. Каховка Іван Іванович Бураков: – Мої колеги-науковці пророщували насіння соняшнику в 10% розчині К6 та отримали негативний результат. Чому? Відповідь. Тому що перевищили норму в сто тисяч разів. Так як К6 розрахований не на дачника, а на фермера та рекомендований в нормі 1 л на 1 т насіння в 10-відсотковому водному розчині. Тобто 10 л водного розчину на тонну насіння. Це називається напівсухим протруєнням. Якщо насіння 1 кг, то цього розчину потрібно 10 мл, тобто К6 1 мл. Якщо науковці пророщували чайну ложечку насіння, то для цього треба використати одну тисячну від 10 мл, адже в 1 кг – 1000 грамів. Запитання. А як же це зробити? Відповідь. Взяти поліетиленовий пакет, всипати в нього 1 кг насіння, вприснути 10 мл 10процентного водного розчину К6, якщо насіння гладке, або 30 мл 3% водного розчину К6, якщо насіння волохате, перемішати, взяти звідти чайну ложечку насіння і пророщувати в чашках, блюдечках та іншому посуді вже на чистій воді. Оброблений кг насіння від того не зіпсується, а лише покращаться його кондиції. Примітка: НВО «Агронауковець» дозволило фірмі «Захист Агро» (м. Одеса) та «Геліос» (м. Луганськ) 0,2% водні розчини добрив Мочевин-К фасувати в роздріб для продажі населенню. Ця продукція має назву Мочевин-К «Добрий господар».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА АДРЕСУ: 73027, м. ХЕРСОН, а/с 63 НВО «АГРОНАУКОВЕЦЬ». (далі буде)


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

9


10

С

УРОЖАЙ 2008 оветы специалиста

Наступил второй период вегетации озимого рапса – образование генеративных органов. Он длится от 30 до 50 дней. Именно на этой стадии формируется листовой аппарат, происходит стеблевое ветвление, завязывается количество стручков и количество семян в стручке. Характеризуется он наибольшим потреблением растением элементов питания. В этот период рапс по-

требляет до 40% азота, 80% калия, по 60% – серы и магния, 150-200 г бора, большую часть фосфора, марганца и др. биогенов. От обеспеченности растений этими элементами главным образом зависит их продуктивность. В нынешних условиях дефицита питательных веществ в почве, недостаточного их пополнения минеральными и органическими удобрениями, без дополнительной подкормки рапса сбалансированным комплексом макрои микроэлементных удобрений не обойтись. Усиливается эта необходимость и погодными условиями довольно прохладной весны, когда поглощение биогенов корневой системой растения из почвы очень затруднено. Первую внекорневую весеннюю подкормку рапса комплексом биогенов по листу следует проводить как только установится температура свыше + 10°С. В составе макро- и микроэлементных удобрений должно быть высокое содержание важнейших для рапса

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП НА РАПСОВОМ ПОЛЕ биогенов – фосфора, калия, магния, серы, бора, марганца – это, во-первых. Во-вторых, удобрения должны обладать свойством длительное время (до 2-х недель) удерживаться на поверхности растений даже в условиях дождливой погоды, туманов и рос. Только в этом случае все нанесенные элементы на поверхности листа могут быть поглощены клетками растений, поскольку время их поглощения разное для каждого элемента. Если азот усваивается в течение 0,5-2 часов, то фосфор – 7-10 дней. Такую способность длительно удерживаться на поверхности растения удобрению придает наличие в нем особого прилипателя. Обладает этим уникальным свойством пока один биоприлипатель – Фертивант, входящий в состав удобрений «Нутривант-Плюс» израильской компании Fertilizer. Уникальность прилипателя не только в том, что он равномерно распределяет по поверхности органов растения нанесенный раствор удобрения, что свойственно и обычным прилипателям, а в том, что даже в дождливую погоду он удерживает биогены до 3-х недель и синхронно подает их в клетки растения. К тому же состав элементов в удобрении наиболее сбалансирован в соответствии с физиологическими потребностями растений. В 1 кг удобрения для рапса «Нутривант-Плюс масленичный» содержится фосфора (Р2О5) – 200 г, калия (К2О) – 330 г, магния (MgO) – 10 г, серы (S) – 75 г, бора (В) – 15 г, марганца (Mn) – 5 г, цинка (Zn) – 0,2 г, молибдена (Мо) – 0,01 г и прилипатель Фертивант. Внесением на 1 га 2 кг этого удобрения с добавлением 100-150 г бора значи-

тельно повысит интенсивность развития рапса и образования мощных генеративных органов с высоким потенциалом будущего урожая. На площадях с высоким обеспечением азотом и хорошо развитыми растениями в состав раствора удобрений целесообразно добавлять регулятор роста (Фоликур, Фортеця, Колосаль). Там, где запасы азота низкие, развитие растения удовлетворительное и слабое – необходимо добавлять карбамид (6% концентрации по физическому весу) 12-14 кг на 200-250 л воды на 1 га. В обоих случаях высокий эффект показывает внесение 4-6 кг на 1 га сульфата магния (MgSО4). Комплекс удобрений: «Нутривант Плюс» масленичный – 2 кг, «Эколист моно Бор» – 1 л, карбамид и сульфат магния обойдется до 150 грн. на 1 га, но «экономия» на такой подкормке отзовется недобором урожая на сумму большую в несколько раз. Прибавку урожая от 16% до 20%, как показывает многолетний практический опыт, обеспечивает внесение марганцевых удобрений в фазе большого бутона, так как из микроэлементов рапс потребляет марганца наибольшее количество (до 1800 г на 1 га). Кроме того,

в этот период рапс усиленно потребляет магний, серу, цинк, железо и др. элементы. Восполнить их потребность позволяет внесение более дешевых, содержащих высокую концентрацию этих элементов микроудобрения «Эколист микро рипак». В 2-х литрах удобрений содержится: азота – 100 г, магний – 125 г, серы – 108 г, бора – 14 г, меди – 14 г, железа – 15 г, марганца – 25 г, молибдена – 0,1 г, цинка – 14 г. Внесение 2-х литров удобрения с добавлением 1-1,5 литра «Эколист моно Марганец» (160 г Mn) обеспечит значительную прибавку урожая высокого качества. В случае слабого развития растений целесообразно внести 10-12 кг карбамида на 200-250 литров воды/га. Затраты на микроудобрения составляют 55-60 грн./га. Затраты на внекорневые подкормки микроудобрениями – наиболее выгодное вложение средств, так как приносят прибыль в десятки раз больше. Н.Д. ИВАНЧУК

телефон для консультаций:

8(050) 604-11-45


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

11


12

П

АГРОТЕХНОЛОГИИ ередовой опыт

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

ПРИМА – ВСЕПОГОДНИЙ ГЕРБІЦИД

Вирощування зернових культур в Вінницькій області є пріоритетною справою. Адже зерно – це запашний Український хліб, інші високопоживні продукти споживання, це високоякісні концентровані корми для тваринництва та птахівництва. Зернові культури займають у нашій області перше місце як за площами посіву, так і за величиною річних зборів зерна. У технології вирощування зернових культур сьогодні є фактори, які істотно можуть вплинути на якість і кількість урожаю. Це якісний і своєчасний обробіток грунту, якісний насіннєвий матеріал, оптимальні строки посіву, чистота посівів (захист від бур’янів), ефективна боротьба зі шкідниками та хворобами, застосування достатньої кількості добрив, строки, способи і якість збирання. Усі ці фактори є вирішальними і ігнорування хоча б одного з них може зробити марним увесь труд. Особливо дошкуляє проблема високої забур‘яненості посівів зернових. В останні роки стрімко поширюються і стають масовими дуже небезпечні і шкодочинні види бур‘янів. У першу чергу, це осоти (осот рожевий і осот жовтий), берізка польова, види ромашки, хвощ польовий, види гірчаків, щириці, мак-самосійка, паслін чорний і особливо небезпечний підмаренник чіпкий. При відсутності необхідного рівня контролюван-ня бур’янів у посівах сільськогосподарських культур у зоні Лісостепу бур’яни здатні поглинати з грунту найбільш доступних форм елементів мінерального живлення: азоту до 160-200 кг/га.; фосфору до 55-90 кг/га.; калію до170250 кг/га. Навіть при середньому рівні забур’янення посівів, бур’яни за вегетаційний період виносять з грунту від 30 до 120 мм продуктивної вологи, яка часто буває у дефіциті і обмежує рівень продуктивності культурних рослин і як наслідок – можлива втрата врожаю від 20 до 40%. Тому щоб розраховувати на позитивний результат, необхідний надійний захист зернових культур від бур’янів. Для ефективного знищення рослин багаторічних видів бур‘янів необхідно враховувати такі особливості: рослини повинні мати активні ростові процеси і перебувати у відповідних чутливих фазах розвитку. Сьогодні на ринку України зареєстровано чимало гербіцидів для захисту зернових культур від бур’янів. Одним з кращих серед них є гербіцид Прима с.к. для зернових колосових культур (в т.ч. просо і сорго) та кукурудзи виробництва відомої американської компанії «Доу АгроСайенсіс», який вирізняється виключно високою ефективністю проти усіх широколистих бур’янів в посівах зернових колосових і

кукурудзи. Як показали багаточисельні випробовування, а також практичне застосування в різних кліматичних зонах України, Прима знищує більше 160 видів бур’янів з ефективністю понад 95%. Гербіцид Прима дійсно є оптимальною комбінацією двох діючих речовин (флорасулам 6,25 г/л + етилгексиловий ефір 452,5 г/л), які відрізняються за механізмом дії та доповнюють одна одну за спектром контрольованих бур’янів. Унікальність препарату полягає в тому, що він одночасно знищує такі злісні бур’яни як підмаренник чіпкий, види осотів, ромашок, гірчаків, лободи, щириці, хвощ, мак, амброзія та багато інших (ефективність 95%). Прима відмінно знищує в посівах зернових культур хрестоцвіті бур’яни (кучеря-

Зернові перезимували непогано, але весною пішли бур’яни – це і підмаренник чіпкий, осоти, ромашки та ін., практично увесь спектр дводольних бур’янів. Бур’яни нам не страшні, так як проти них ми вже не один рік використовуємо гербіцид Приму і в надійності якої ми впевнені. Нас хвилювали лише погодні умови, особливо температура, яка була 8-10ºС вдень і мінус 2-4ºС вночі. Більшість гербіцидів проявляють ефективність при температурі від 10 до 25ºС. Ми знали, що Приму можна застосовувати починаючи з настання стабільної добової температури плюс 5ºС, однак все одно залишались хвилювання стосовно її ефективності в таких нестандартних для гербіцидів умовах. Хвилювання виявились марними, тому що, за-

вець Софії, грицики, талабан польовий, редька дика та ін.), які в посівах ріпаку знищити практично неможливо. Таким чином, Прима готує поля для посіву ріпаку. Крім широкого спектру контролю бур’янів, Прима має і інші переваги, про які розповідає головний агроном ТОВ «Агро Буд» Оратівського району пан Михайло Степанович Бунько: – В 2007 році площі посіву зернових в нашому господарстві складали 1700 га, в т.ч. кукурудзи 600 га.

стосувавши Приму з нормою витрати 0,5 л/га, і в цих умовах ми отримали прекрасну її ефективність проти усіх видів дводольних бур’янів. Необхідно відмітити (з нашого досвіду) і те, що гербіцид Прима відмінно працює при високих температурах, за рахунок наявності в ньому діючої речовині етилгексилового ефіру, який допомагає розчиняти восковий наліт на поверхні листків бур’янів і швидше проникати гербіциду в рослину, а також те, що її можна використовувати по-

чинаючи з двох листків до другого міжвузля у зернових колосових і від 3 до 7 листків включно на кукурудзі. Можливе також використання Прими за допомогою авіації (ми проводили обприскування дельтапланом з нормою внесення 5 літрів робочого розчину на га). При нормі витрати 0,40,6 л/га Прима ефективно знищує бур’яни в різних фазах розвитку: до 10 мутовок у підмаренника, до 1012 листків у видів ромашки, лободи, хрестоцвітих, що забезпечує знищення як зимуючих, так і ярих бур’янів. Ріст та розвиток бур’янів припиняється вже протягом 12-18 годин після застосування, повна загибель спостерігається через одиндва тижні. Після застосування Прими немає обмежень для наступних культур в сівозміні. Як висновок, хочу сказати, що застосування гербіциду Прима є не лише високоефективним, а й економічно вигідним для нашого господарства. Тому в поточному 2008 році плануємо захищати посіви зернових колосових і кукурудзи від бур’янів тільки Примою. Хочеться сказати добрі слова про фірму «Ерідон» (директор філії В.О. Максимишин). Це наш добрий і надійний партнер уже багато років. Крім засобів захисту рослин, «Ерідон» поставляє нам якісне насіння різних культур, добрива та техніку. Спеціалісти цієї фірми в будь який час можуть надати кваліфіковану консультацію по різних питаннях, при потребі з виїздом в господарство. «Ерідон» працює чесно і відверто, з таким партнером легко і приємно працювати. Володимир ГАВРИШ. Свідоцтво Укрдержхімкомісії серія А № 00468


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

13


14

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

15


16

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

17


18

ЗАКОНЫ УРОЖАЯ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

СУПЕРАБСОРБЕНТ ТЕРАВЕТ В БОРЬБЕ С ЖАРОЙ

Каждый прожитий год делает нас богаче знаниями и опытом. Вот и в 2007 году нам удалось добавить кое-что к усовершенствованию своих методов выращивания земляники. На практике нам удалось испытать очень полезное вещество – суперабсорбент Теравет. Приобрести нам его удалось в мае месяце, когда уже все основные саженцы были высажены. Поэтому испытывать действие «чудо порошка» пришлось лишь на некоторых сортах.

В обычные годы, май месяц – это самая «горячая» пора для высаживания многих растений. Но май 2007 года оказался уж слишком горячим в самом прямом смысле слова. После 10 мая произошел резкий переход с прохладной весенней погоды на летнюю жару. Это очень негативно отразилось на вновь высаженных растениях, и не только земляники. Почти все дачники, огородники, вновь и вновь высаживали рассаду помидоров, перца, капусты… на место сгоревшей. Не скроем, что у нас также были опасения за судьбу наших поздних насаждений. Обгоревшие листики имели угнетённый и довольно плачевный вид фото № 6 . Укрыть их от жары, у нас не было никакой возможности. Надеяться приходилось лишь на чудо, – чудо-гель! И наши надежды он вполне оправдал. Сердечко саженцев было живым, и довольно быстро начался рост новых, молодых листочков. Невзирая на 40 градусную жару, молодые листья были крепкими и тёмнозелеными. Влаги в почве им хватало, так что поливать приходилось раз в 5-6 дней, что было просто удивительно при такой жаре и не утихающем ветре. Уже через месяц после посадки саженцы имели просто отличный вид Действие суперабсорбента Теравет на этом не окончилось. Благодаря тому, что

влага надолго удерживалась в районе корней, мы уменьшили в 2 раза дозу быстрорастворимых минеральных удобрений, вносимых поливом под корень. Также увеличили интервал между подкормками. Если раньше мы подкормки проводили каждые 7-10 дней, то теперь не чаще чем через 20 дней. Правда, на дозах и интервале существенно отразилась и повышенная температура. При такой жаре даже обычная норма может повредить. Так что корректировать подкормку необходимо уже по ходу дела, вернее по погоде. Когда дело дошло до сбора ягод, нам снова пришлось удивляться. «Королеву Елизавету» мы выращиваем уже не первый год, и казалось, куда ещё может быть лучше её ягода! Но совершенству нет предела. На кустах, высаженных с абсорбентом, ягоды были значительно крупнее, а само растение абсолютно никак не реагировало на утомляющую жару. То же самое было и на других сортах, высаженных с ним. Хотя эти же сорта, которые были посажены раньше и без Теравета, явно угнетались жарой. Даже «Королева Елизавета» к вечеру складывала листочки в форме лодочки. Было видно, что землянике не легко переносить такие погодные «экстримы». Единственный сорт, который нас очень удивил, показал себя великолепно как с абсорбентом, так и без него. Это сорт «Столичная» – он настолько чувствовал себя хорошо, что поливать его старались реже остальных сортов, лишь вечером освежали лёгким дождеванием. Так как мы убедились в эффективности суперабсорбента Теравет, то на осень решили садить землянику только с ним. Можем поделиться опытом применения абсорбента и с вами. Суперабсорбент – это кристаллический порошок. Существует несколько видов, фракции крупная и мелкая. Мелкая фракция необходима для обволакивания корневой системы перед посадкой и транспортировкой на длинные расстояния. Крупная выполняет функцию аккумулятора влаги и питания

в почве. Мелкую фракцию надо высыпать в ёмкость с водой, и дать настоятся 20-30 минут. Мы посчитали, что полезней будет не просто вода, а раствор Радифарма и Кендал. В этом случае Радифарм служит для лучшего укоренения и роста молодых корней, а Кендал помогает растениям перенести пересадку, стимулирует растение, повышая его жизнеспособность. Мы брали 2 мл Радифарм + 2 мл Кендал ( или 2 кубика шприцом) на 1 л воды. Затем в этот раствор всыпали 10 грамм абсорбента. Этой желеобразной жидкости хватает на 150-200 саженцев земляники. В размеченную, подготовленную и политую грядку на место каждого куста сыпали 2 щепотки абсорбента крупной фракции и 2 щепотки гуматов, затем брали саженец, окунали корни в жидкий абсорбент и высаживали. Гуматы, как органическое удобрение, совместно с суперабсорбентом мы применяли по технологии Максимарин для повышения урожайности. Они способствуют увеличению стойкости растений к болезням и ускорению их роста, так же более быстрому и равномерному созреванию плодов. Не стоит забывать о том, что и корневая система с гуматами и абсорбентом намного мощнее. Кажется, что это более хлопотно, чем высадка без чеголибо. Но если учесть, что из высаженных около 7 тысяч саженцев в сентябре пропало лишь 0.5%, то поверьте, что труд и вложения себя оправдали. Абсорбент себя ещё более оправдывает в районах, где есть проблемы с поливом, особенно там, где вода хранится в ёмкостях, больших бочках, цистернах. Вода в этом случае не особенно чистая, с хлопьями, осадком. Капельный полив в таких условиях очень затруднён из-за частого засорения отверстий. Вот здесь и поможет напитать растения влагой абсорбент. При поливе дождеванием или той же капельницей он намного дольше сможет удержать влагу вокруг корня растения. Для дачников это просто спасение. Нам часто летом приходится видеть, как

среди недели люди спешат на дачи, участки, зачастую превращаясь в перевозчиков тяжести – воды. Везут её в пластиковых бутылках, бидонах. Конечно, проблема полива с применением абсорбента не исчезает полностью, но она не будет стоять так остро – на грани выживания. Хорошо полив растения на выходных, люди не будут уже через 2-3 дня повторять свой нелёгкий путь, навьючившись водой. А там, где есть полив, всё обстоит ещё гораздо проще. Залив свои грядки водой в выходной день, можно не переживать, что они не доживут до следующих выходных. Однако при этом необходимо обязательное условие – мульчирование. Но и здесь на помощь приходит суперабсорбент Теравет – увеличиваясь в объеме в сотни раз после полива он взрыхляет землю и не дает образоваться непробивной корке, душащей растение. Мы искренне надеемся, что наш опыт позволит многим производителям сельскохозяйственных продуктов получать стабильный урожай в открытом грунте даже при таких неблагоприятных погодных условиях, которые были в прошедшем году. Планируем и дальше заниматься исследовательской практикой. Вас ожидает множество интересных и полезных находок, применяемых на практике, и дающих максимальную прибыль со сравнительно небольших площадей при минимальных затратах.

Лариса Георгиевна ЧАБАН, г. Кременчуг,

+38(096)359-29-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛ.: (050) 171-73-57 ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЯРОЩУК


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

19


АГРОТЕХНОЛОГИИ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

Брексил Железо

Брексил Кальций

Брексил Марганец

ет высокую устойчивость в широком диапозоне рН от 3 до 12. Брексилы представляют собой комплексы микроэлементов с высоким содержанием в сухом виде. Таблица (см. ниже) демонстрирует высокое разнообразие продуктов на основе LCA и LCPA комплексов. Здесь присутствуют как монопродукты, среди которых особой популярностью пользуются Брексил Zn, Брексил Fe, Брексил Са, так и комплексы Брексил Микс и Брексил Комби. За время обширных производственных испытаний продукты линии «Брексил» продемонстрировали высокую эффективность и надежность в качестве листовой подкормки растений. Брексилы с отдельными элементами хорошо вписываются в систему современной почвенной и листовой диагностики, позволяя включать продукты в любые схемы и технологии выращивания без ограничений. Так, Брексил Цинк уже несколько лет активно предлагается в схемах по выращиванию кукурузы совместно с СЗР в фазу 3-5 листа. При этом его нанесение обеспечивает восполнение дефицита цинка, к которому очень чувствительна кукуруза, способствует повышению устойчивости к стрессам, активному росту, повышению продуктивности. Одним из самых востребованных продуктов линии «Брексил» является Брексил Микс. Его состав богат микроэлементами, количество которых в 1 кг продукта в 100 и больше раз выше, чем в фертигаторах, часто применяемых для подкормки по листу. Таблица Состав Брексилов (Валагро, Италия)

Брексил Цинк

ве постоянно совершенствуются. Одной из очень перспективных разработок является группа микроудобрений на основе LCA (лигносульфонати) и LCPA (лигнополикарбоксиловая кислота) под названим «БРЕКСИЛ» от итальянской производителя «Валагро». Уникальность этого продукта состоит в свойствах, которые выделяют «Брексил» из общего ряда удобрений для листовой подкормки. Комплексы, на которых он основан, созданы из природных компонентов, а потому обеспечивают «Брексилу» низкую фитотоксичность, чего не скажешь о комплексах на основе EDTA, DTRA, EDDHA. Отсутствие фитотоксичности особенно важно, если требуется обеспечить растение микроэлементами в значительных количествах или если растения ослаблены стрессом. Низкая фитотоксичность линии препаратов «Брексил» дает возможность использовать их при малообъемном опрыскивании нормами жидкости на 1 га – 20-50 л. Еще одним важным преимуществом Брексилов является их высокая водо- и жирорастворимость (амфифильность). Это значит, что при подготовке Брексилов к внесению не будет никаких проблем с растворимостью в воде. Не

менее важно, что амфифильность обеспечивает щадящее отношение к воскам, которые играют важную роль защитного барьера против болезней, вредителей, внешних факторов (солнце, ветер, осадки, температура). При использовании традиционных форм подкормок, особенно относящихся к фертигаторам, смывание восков неизбежно. Новшеством же данной формулы является включение в состав тритерпеновых гликозидов (растительный компонент). Эта группа гликозидов дает возможность микроэлементам быстро усваиваться в тканях растения (что позволяет без задержки устранять симптомы дефицита элементов питания), не смываться осадками. «Брексил» обеспечивает очень высокую степень усвоения, что делает его высокоэффективным листовым удобрением. Полезным его свойством является также низкое поверхностное натяжение в водных растворах, благодаря чему рабочему раствору обеспечиваются свойства прилипателя и высокая смачиваемость поверхности растений. Брексилы, созданные на основе растительных кислот, имеют низкий рН=3,3, что дает им преимущества в баковых смесях со многими пестицидами, поскольку для большинства СЗР щелочная среда неблагоприятна (особенно это актуально для жесткой воды, где рН составляет от 7,5 и выше), в то время как «Брексил» име-

Брексил Комби

украинском рынке широко представлены продукты, содержащие макро- и микроэлементы на хелатной основе, новый класс удобрений на основе аминокислот и гормонов. Однако и наиболее распространенные формы подкормок на хелатной осно-

Брексил Мульти

«Зеленая революция», изменившая аграрный сектор многих стран, сейчас активно проходит в Украине. За короткий период существенно изменился набор сельскохозяйственной техники, подходы к обработке почвы; гибриды как посевной материал прочно вошли в обиход на кукурузе, подсолнечнике, сорго, рапсе, сахарной свекле; появились высокопродуктивные сорта зерновых культур. Кардинально изменились подходы к системе питания растений, основанные на знании выноса сельскохозяйственных культур под плановый урожай, содержании элементов питания в почве и др. Сокращение севооборота, из которого исчезли многолетние травы, снижение норм органических удобрений, уменьшение химической мелиорации привели к серьезному дефициту элементов питания в почве, особенно микроэлементов. Как известно, микроэлементы принимают активное участие в работе ферментного аппарата растений, входят в состав хлорофилла, обладают мощным регуляторным воздействием, влияют на физиологические процессы растений, в том числе, опыление, обеспечивают морозо- и засухоустойчивость, развитие корневой системы и проч. Современные научные данные подтверждают, что использование микроэлементов в качестве подкормок может значительно повысить продуктивность и качество урожая, что делает их использование обоснованным. На сегодняшний день на

Брексил Микс

20

6

8,5

-

-

-

-

-

Бор (B)

1,2

0,5

0,9

-

-

0,5

-

Железо (Fe)

0,6

4,0

6,8

-

10,0

-

-

Марганец (Mn)

0,7

4

2,6

-

-

-

10

Цинк (Zn)

5

1,5

1,1

10

-

-

-

Медь (Cu)

0,8

-

0,6

-

-

-

-

Молибден (Mo)

1,0

-

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Состав

Магний (Mg)

Кальций (Са)


№ 6 - 2008 г.

Одно только наличие 1% молибдена делает его востребованным на многих полевых и овощных культурах. Учитывая огромную роль молибдена в усвоении азота (входит в состав нитротредуктазы), без него значительно снижается эффективность азотных подкормок, то есть коэффициент их усвое-

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ния. Не менее важны для растения магний (входит в состав хлорофилла), железо (обеспечивает работу многих ферментов), цинк, медь, бор. Б р е к с и л Микс незаменим на группе зерновых культур (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, овес), на кукурузе и сорго, на всех зернобобовых культурах (особенно горохе и сое), и других культурах. Практическое применение показало высокую прибавку урожая при применении Брексила Микс на озимой пшенице (5-15 ц./га), повышение качества. Для внесения рекомендуется фаза кон-

АГРОТЕХНОЛОГИИ

ца кущения – начала выхода в трубку (формирование колоса), колошение. Последнее внесение особенно важно, когда ожидается что цветение колоса будет проходить в особенно неблагоприятных условиях, обеспечивая высокую фертильность пыльцы и завязываемость. Интересные результаты по использованию Брексила Микс были получены на горохе. При внесении в период бутонизации вместе с инсектицидом против гороховой зеровки и брухуса, он повышал урожайность на 2-4 ц/га и вес 1000 шт. семян, что делало горох значительно крупнее. Очень хорошо зарекомендовал себя Брексил Кальций на овощных и в саду. В комбинацию этого продукта специально включен бор, который играет важную роль в усвоении и работе кальция в

21

растении. Эти, и многие другие преимущества Брексилов заслуживают внимание сельхозпроизводителей к этой линии продуктов для внекорневых листовых подкормок. Основная норма, с которой используется «Брексил» – 300-500 г на 1 га, однако в отдельных случаях его можно вносить и в значительно больших нормах – 1-2 кг/га.

www.agroscop.com.ua

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ “АГРОСКОП УКРАИНА” 03022, Украина, г. Киев, ул. Васильковская, 34, тел./факс: (044) 494-36-60, 494-43-13 г. Николаев тел./факс (0512) 58-15-71, e-mail: mykolaiv@agroscop.com.ua г. Одесса тел./факс (044) 738-00-43, e-mail: оdessa@agroscop.com.ua г. Херсон тел./факс (0552) 37-21-61, e-mail: kherson@agroscop.com.ua г. Кировоград тел. (067) 233-54-11 г. Харьков тел.: (057)752-34-24, (067) 657-42-33, e-mail: east@agroscop.com.ua г. Луганск тел. (067) 327-79-62 г. Черкассы тел.: (0472) 43-53-75, 71-10-63, e-mail: cherkasy@agroscop.com.ua г. Винница тел. (067) 328-96-73


22

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

В УКРАЇНІ Є ТЕХНОЛОГІЯ

ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ, ЯКА МОЖЕ КОНКУРУВАТИ З КРАЇНАМИ ВТО Що вже казати – ми практично вступили у Всесвітню торгівельну організацію (ВТО). Є два шляхи, які дають спроможність вижити і процвітати аграрному сек-

на дорощуванні та відгодівлі свиней: – середньодобовий приріст живої маси – 780-850 г; – економію кормів від нормативів – до 20%; – зменшення виділення гною – до 40%; - економію енергоресурсів – до 30%; – скорочення відгодівлі тварин до 100 кг живої маси - до 5.5 - 5.8 місяців; – збереження свиноматок та збільшення опоросів – за рахунок достроковоЦех по виробництву кормоагрегатів го відлучення поросят; тору, а саме тваринництву – лікувальні дії – за рахуУкраїни в цій організації. нок засвоєння легкого корму – Перший шлях – це до- та ферментаційних процесів таційний. в системі травлення тварин. – Другий шлях – це вихід Результат вище перелічених на нові технології, нове сучас- процесів – це зниження собіне обладнання, яке покращує вартості витрат до 4-х грн. якість продукції та знижує на 1 кг приросту живої маси її собівартість. І цей шлях тварин та одержання додатнайвірніший. кових прибутків до 40 тис. Якщо врахувати, що тва- грн., при відгодівлі 100 голів ринницька галузь в Україні до 100 кг. складається з великих агроЗ такими показниками холдингів, майже 60%, а малі можна конкурувати на ринку та середні фермерські госпо- ВТО, а якщо за вихід готової дарства складають 40%, то продукції (м’яса) передбачити можна передбачити, що аг- дотації сільгосп-виробнику на рохолдинги будуть працю- запланованому рівні на 2008вати на експорт, тобто на 2010 роки, то можна сміливо зовнішній ринок, а приватні, заявити: – з такою технологією малі та середні фермерсь- ми спроможні до конкуренції кі господарства залишать- з іншими державами ВТО, ся на внутрішньому рин- особливо на внутрішньому ку України. І щоб вони ви- ринку України. жили, потрібно забезпечиПрошу врахувати, що ти фермерські господарства технологія приготування гомалою механізацією, нови- могенної кормової суспензії ми технологіями, низькими (г.к.с.) для годівлі тварин в відсотками на кредити, щоб кормоагрегатах серії АКГСМ приблизити витрати на оди- «Мрія» дає екологічно чиницю продукції з агрохолдин- сту продукцію (м’ясо), бо гами, бо інакше буде біда – готується із суміші зернових, 40% малих господарств пере- які також екологічно чисті, і стануть існувати, що викличе з цієї сторони, по якості ми масове безробіття і занепад за межами конкуренції дерселян, які зараз утримують- жав ВТО. ся за рахунок приватних, маКонструкція агрегатів лих та середніх фермерських енергоекономічна, бо об’єднує господарств і живуть за раху- в собі чотири технологічні нок їх доходів. операції – здрібнення зерноПерший крок в цьому на- вих, ретельне змішування, прямку зробив Науково- підігрів до t = 30-350С, виВиробничий Упроваджуваль- дачу готового гомогенноний Центр Академії Інже- го корму у вигляді суспензії, нерних Наук України, який де співвідношення зернової разом з інститутом сви- суміші до води 1 : 2. нарства, м. Полтава, та Агрегат готує ферментовані інститутом тваринництва корми, що підвищує їх «Асканія Нова», розробив но- перетравність сирого протеїну ву технологію приготуван- до 12.3%, сирої клітковини до ня кормів і забезпечив під 14.5%, та збільшує енергетичнеї серійний випуск кормо- ну цінність і забезпечує доготувальних агрегатів ново- даткове утримання в тілі тваго покоління (АКГСМ «Мрія»), рин азоту до 30%, кальцію які краще за європейські до 12%, фосфору до 6.4%, стандарти та забезпечили магнію до 4%. Це позитивно

впливає на зріст живої маси тварин та надоїв молока проти сухих концентрованих та екструдованих кормів. Розроблені кормоготувальні агрегати дозволяють регулювати вихід розміру фракції, так для свиней найкращою фракцією є фракція, частки якої складають 0.5÷1.4 мм (75-80%) виходу, для ВРХ та телят найкращою фракцією є 0.8÷2.0 мм (75-80%) виходу. Вище вказані фракції найкраще засвоюються травною системою тварин і є легким кормом в складі гомогенної кормової суспензії (ферментованому кормі), що дає скорочення терміну відгодівлі тварин до забійної ваги до 30 днів, та забезпечує жирність молока і його вихід майже на 20%. При годівлі тварин гомогенною кормовою суспензією – вихід гною зменшується на 25-40%, що вирішує, майже на половину, екологічні питання. І як висновок: Розроблена технологія годування тварин гомогенною кормовою суспензією із суміші зернових (ферментовані корми) є однією з найкращих для відгодівлі свиней

на сьогоднішній день, а 30% добавка г.к.с. до основних кормів при відгодівлі ВРХ і телят підвищує на 20% всі показники, як молочного стада, так і вирощування телят. Втілення в виробництво кормоагрегатів нового покоління серії АКГСМ «Мрія», які готують високоефективні за енергетичною цінністю, ферментовані корми, дають позитивні економічні результати по зниженню собівартості продукції, що важливо при вступі України в ВТО. На сьогоднішній день кормоагрегати серії АКГСМ, потужністю 100, 200, 1000, 3000 кг/годину, працюють в 320 господарствах України, маючи при цьому значні економічні показники. Втілення в життя технології відгодівлі тварин гомогенною кормовою суспензією є світовим рівнем сучасного тваринництва. М.Б. СОЛЯНИК кандидат с.-г. наук; Л.Г. ЗАГНИБОРОДЬКО, завідуюча племінною фермою ДГ «Каховське» УААН, зоотехнік за фахом.


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств доводить до відома фермерських господарств Миколаївської області, про початок прийому заявок та документів, що додаються, для участі у конкурсі. Метою проведення конкурсу є визначення переліку фермерських господарств, яким надається фінансова підтримка на поворотній основі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті. Повідомляємо, що чергове засідання комісії буде проводитись в міру надходження коштів за наявності заявок на участь у конкурсі, але не рідше одного разу на місяць. До участі у конкурсі допускаються фермерські господарства Миколаївської області незалежно від дати створення, які не мають заборгованості перед Українським державним фондом підтримки фермерських господарств та його регіональними відділеннями. Для участі у конкурсі фермерське господарство подає на розгляд комісії наступні документи: - заявку за формою у двох примірниках (заповнюється на місці); - копію паспортних даних та ідентифікаційного коду голови господарства; - копію свідоцтва про державну реєстрацію фермерського господарства (нова форма свідоцтва); - копію Статуту фермерського господарства (копія повинна бути прошита); - копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (з управління статистики); - копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (відповідні державні акти, договори оренди, зареєстровані в центрі ДЗК); - довідку, видану відповідним органом державної податкової служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України (дійсна 10 днів); - виписку від державного реєстратора про те, що фермерське господарство в стадії ліквідації не знаходиться, справу про банкрутство не порушено, банкрутом не визнано (дійсна 30 днів); - бізнес-план із техніко-економічним обґрунтуванням доцільності виділення фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів (зазначити: назву фермерського господарства, де розташоване, кількість землі в користуванні, кількість членів фермерського господарства, чим займається, заявлена сума фінансової підтримки, куди буде використана фінансова підтримка, обґрунтувати доцільність виділення фінансової підтримки, на який термін береться фінансова підтримка, щорічний розрахунок отримання прибутку за весь період користування фінансовою підтримкою, щорічний графік повернення фінансової підтримки); - пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов’язання (зазначити майно, яке пропонується в заставу, рік випуску, хто власник, додати копії документів, що підтверджує право власності запропонованого в заставу майна); - баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період за затвердженою формою; - довідку про банківські реквізити фермерського господарства. Примітка. При собі мати оригінали документів та печатку фермерського господарства. Всі копії повинні бути засвідченні виконкомом сільської ради за місцем реєстрації фермерського господарства або органом, який видав відповідний документ, або нотаріусом. ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. МИКОЛАЇВ, ПРОСПЕКТ. МИРУ, БУД.34, 7-Й ПОВЕРХ. ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 21-10-57. КЕРІВНИК: АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ ДИЧЕНКО.

РЕКЛАМА

23


24

СЕЛЬСКИЕ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств доводить до відома новостворених фермерських господарств та фермерських господарств з відокремленими садибами про наявність державної програми по підтримці вищезазначених фермерських господарств шляхом надання фінансової підтримки на безповоротній основі. Ця допомога надається фермерським господарствам за рахунок бюджетних коштів на виконання Закону України “Про фермерське господарство” та постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2004 року (зі змінами). Підтримка на безповоротній основі буде надаватися новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після їх державної реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах – п’ять років) та фермерським гос-подарствам з відокремленими садибами через Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. В розумінні цих правових актів фермерським господарством з відокремленою садибою вважається фермерське господарство при умові, що громадяни, які створили фермерське господарство облаштували постійне місце проживання на фермерській землі за межами населених пунктів (в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об’єктів господарства), цій садибі надана поштова адреса і там постійно проживають члени фермерського господарства. Для підтвердження наявності відокремленої садиби голові господарства необхідно звернутися до відповідної ради та районної державної адміністрації, які повинні видати відповідні довідки. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2004 року (зі змінами) фінансова підтримка на безповоротній основі надається новоствореним фермерським господарствам протягом одного бюджетного року не більш як за двома видами витрат, а фермерським господарствам з відокремленими садибами – один раз протягом трьох років за двома видами витрат, пов'язаних з: 1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства; 2) сплатою відсотків за користування кредитами банків – у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами; 3) придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля вітчизняного виробництва, а також іноземного походження, які не виробляються в Україні, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх подальшої експлуатації фермерським господарством протягом не менш як трьох років з моменту державної реєстрації та відсутності на момент придбання у власність фермерського господарства аналогічних одиниць техніки – у розмірі 30 відсотків без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за одиницю техніки; 4) будівництвом і реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектнокошторисної документації) – у розмірі 30 відсотків без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за один збудований або реконструйований об'єкт; 5) внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, види якого визначено у пунктах 11 і 30 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування» (п. 11. Страхування врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності, п. 30. Страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України), – у розмірі не більш як 50 відсотків; 6) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах; 7) розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу. Для отримання фінансової підтримки на безповоротній основі фермерські господарства подають до Миколаївського відділення Фонду документи згідно з переліком, визначеним в постанові КМУ № 1102 від 25 серпня 2004 року (зі змінами).

Черговість надання фінансової підтримки фермерським господарствам на безповоротній основі визначається за датою надходження документів. Також законодавством передбачена фінансова підтримка фермерським господарствам (незалежно від дати створення) на поворотній основі (кредити), із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів. Порядок та умови проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України № 229 від 30 березня 2007 року. Враховуючи викладене, Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств пропонує фермерським господарствам Миколаївської області, які зацікавленні у державній підтримці і мають право відповідно до законодавства на її отримання, звернутися до нас.

НАША АДРЕСА: 54034 м. Миколаїв, пр. Миру, 34, 7-й поверх, кім. 712, телефон для довідок: 21-10-57. Керівник – Андрій Федорович ДИЧЕНКО. В інших областях звертайтесь у регіональні відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

25


26

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

27


28

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.


№ 6 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

29


30

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 6 - 2008 г.

ДОПОМОЖЕМО ЧУТИ НА ВСІ 100! ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА САЛОНІВ КОРЕКЦІЇ СЛУХУ “ІНФОТОН”

Сьогодні, за даними епідеміологічних досліджень, проблема зниження слуху як у дорослих, так і у дітей в Україні досить поширена. Слухова система людини дуже вразлива, тому з цією проблемою може зіткнутися кожен. Та якщо вчасно виявити порушення слуху, то близько в 10% випадків його можна повернути за допомогою лікування, у 90% — необхідна корекція порушення слуху за допомогою слухового апарату. Мережа салонів корекції слуху та слухопротезування, яка вже завоювала прихільність багатьох завдяки інноваційним технологіям та висококваліфікованим спеціалістам в галузі оториноларингології та сурдології, пропонує клієнтам ряд послуг для вирішення проблем слуху на вищому рівні. Розпочавши свою діяльність у 2002 році, керівництво компаніі “Інфотон” мало на меті створити сучасну комерційну структуру для забезпечення населення України передовими моделями слухових апаратів. Першим кроком компанії стало підписання дилерського контракту з фірмою «Siemens АТ», яка завоювала широку популярність серед людей з порушенням слуху в усьому світі. Крім того, вже сьогодні мережа салонів є єдиним авторизованим та прямим постачальником слухових апаратів із заводів Siemens АТ (Німеччина) та швейцарської компанії Рhоnаk АG. Нині філії компанії «Інфотон» вже активно діють у 10 містах України, а дилерська мережа поширилася на 18 регіонів. Так і в Миколаєві відбулося відкриття чергового медичного центру “Інфотон-Миколаїв”. Відтепер люди з проблемами слуху зможуть отримати допомогу саме в цьому салоні. Адже до цього часу в Миколаєві не було спеціалізованої клініки корекції слуху. Медичний центр «Інфотон-Миколаїв» надає повний комплекс послуг: від консультацій лікаря-оториноларинголога і визначення проблем зниження слуху до точної діагностики, підбору слухового апарату і реабілітаційних тренінгів та гарантійного й післягарантійного обслуговування слухових апаратів. Гарантія на слухові апарати триває два роки, а вартість включає й повну діагностику пацієнта. Діагностика слуху в медичному центрі «Інфотон-Миколаїв» проводиться навіть дітям від трьох днів після народження. На слухові дитини можуть негативним чином позначитися багато факторів: генетичні порушення, хвороба матері під час вагітності, ускладнення під час пологів. Тому дуже важливо призначити відповідну корекційну програму. Крім того, слуховий апарат не може не підійти пацієнту, адже він підбирається в індивідуальному порядку з урахуванням всіх необхідних показників. Так мережа салонів сучасного слухопротезування пропонує широкий вибір слухових апаратів найрізноманітніших форм і модифікацій, з різними потужностями та функціями (близько 50 моделей), які коштують від 600 грн. до 17 тис. грн. Тривалість експлуатації залежить від самого користувача. Тому двічі на рік пропонується профілактичний огляд та чистка апарата, яку в умовах сервісного центру виконує спеціаліст. Адже якість звуку – це основне. Протягом експлуатації можна перестроїти апарат на місці придбання згідно з побажаннями клієнта до досягнення відчуття повного комфорту. Отже, мережа салонів корекції слуху “Інфотон” пропонує продаж слухових апаратів: - консультацію оториноларинголога; - аудіометричне обстеження; - об’єктивну (комп’ютерну) діагностику у дітей; - реабілітаційні заняття з дітьми та дорослими, що мають вади слуху; - продаж аксесуарів до слухових апаратів; - сервісне обслуговування.

ЧЕКАЄМО НА ТИХ, ХТО МАЄ ПРОБЛЕМИ ЗІ СЛУХОМ І БАЖАЄ ЧУТИ НА ВСІ 100!

НАША АДРЕСА:

м. МИКОЛАЇВ, вул. КОЛОДЯЗНА 3 А, оф.1, пр. ЛЕНІНА (зуп. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, за АТБ)

тел./факс: (0512) 24-45-84, моб. 8(066) 37-28-914


№ 6 - 2008 г.

«АграрНик» – всеукраинская газета для работников АПК. Издается с февраля 2004 года. Периодичность выхода – два раза в месяц. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 54017, г. Николаев, ул. Советская,12-б, офис 405. Тел./факс: (0512) 58-00-65, тел.: 47-84-01

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

Регистрационное свидетельство КВ № 9353 от 18.11.2004 года. выданое Государственным комитетом телевидиния и радиовещания Украины Учредитель, главный редактор и издатель: Орлов В. В. СОИЗДАТЕЛЬ: ЧП Орлов В. Н.,

Отпечатано Типография «Нормальные цены» г. Харьков, ул. Тарасовская, 2-а. Объем 2,5 усл. печатных листа.

Подписано в печать: 11 апреля 2008 г., тираж: 20000 экз.

Заказ № ________ Ответственность за содержание предоставленных данных и достоверность информации несет рекламодатель.

РЕКЛАМА

31

Рекламный отдел газеты:

тел./факс: (0512) 58-00-65, (0512) 47-84-01. e-mail: agrarnik@mksat.net www.agrarnik.com


№ 95  
№ 95  

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210 № 6 (95) 11 апреля 2008 г. РЕКЛАМА № 6 - 2008 г.Тел.:(0512)47-84-01,58-00-65 постановою Кабінету Міністрів України ві...

Advertisement