Page 1

№ 5 (72) 30 марта 2007 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210


2

ПОДПИСКА 2007

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

П О Д П И С К А Уважаемые читатели! Если Вы хотите получать газету «АграрНик» в 2007 году, Вы можете оформить подписку в любом отделении связи Украины (подписной индекс 91210 в каталоге изданий Украины на 2007 год).

Срок подписки Стоимость

1 мес. 3,04 грн

3 мес. 9,12 грн

2007

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

91210

6 мес. 18,24 грн

12 мес. 36,48 грн

УМОВИ І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЧАСТКОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ Компенсація надається сільськогосподарським товарови- ку іноземного виробництва по кредитам залученими держаробникам, крім тих, які: вою та користування вітчизняною сільськогосподарською - визнані банкрутами; технікою, отримано на умовах фінансового лізингу в мину- проти яких порушено справу про банкрутство; лі роки. - мають заборгованість більше ніж півроку із сплати пода7. Рахунок-фактуру, примірник документа про сплату тків і платежів до Державного, місцевих бюджетів та Пен- 100% вартості за придбану техніку посвідчений банком. сійного фонду; 8. Довідку про наявність відповідної техніки та наванта- отримали фінансову підтримку на безповоротній осно- ження на її одиницю. ві у розмірі 30% для компенсації витрат, пов’язаних з прид9. Письмове зобов’язання сільськогосподарського товаробанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобі- виробника про повернення протягом місяця до бюджету отля (для фермерських господарств). риманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюСільгосптоваровиробник, який претендує на право виз- ючими органами факту їх незаконного отримання або неначення його отримувачем часткової компенсації, подає до цільового використання (зокрема, продажу або передачі в головного управління сільського господарства і продоволь- оренду техніки, придбаної з частковою компенсацією її варства облдержадміністрації заявку тості, до закінчення трирічного на участь у конкурсі в двох примірстроку). ДО ВІДОМА никах та: 10. Довідку про банківські реквізити сільськогосподарського тоСІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ 1. Завірені в установленому поваровиробника. рядку копії: Постановою Кабінету Міністрів України а) свідоцтва про державну реєДокументи в повному обсявід 1 березня 2007 року № 321 “Про вне- зі подаються не пізніше ніж за 5 страцію; б) довідки про включення до єди- сення змін до Порядку використання кош- днів до початку проведення конного державного реєстру підпри- тів, що спрямовуються на часткову ком- курсу та реєструються в журналі пенсацію вартості складної сільськогоспо- обліку. ємств та організацій України; в) бухгалтерського звіту станом дарської техніки вітчизняного виробництОсновними критеріями визнана 1 січня 2007 року (новостворе- ва” передбачається часткова компенсація чення переможців конкурсу є: вартості складної сільськогосподарської ні підприємства за останній звітний - відсутність простроченої затехніки вітчизняного виробництва (30%). період); боргованості за кредитами, за2. Розрахунок визначення питолученими державою або під дермої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарсь- жавні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її перероб- кої техніки іноземного виробництва, переданої сільськогоки в загальному обсязі валового доходу підприємства за 20- сподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам госпо06 рік (за вимогою комісії). дарювання, а також за користування вітчизняною сільсько3. Довідку з Миколаївського фонду підтримки фермерсь- господарською технікою, отриманою на умовах фінансовоких господарств про те, що підприємство не отримувало у го лізингу в минулі роки; поточному році фінансову підтримку (для фермерських го- рівень забезпеченості відповідною технікою на 1 га ріллі. сподарств). 4. Довідку Миколаївського обласного сектору з питань Засідання конкурсної комісії проводяться 1 раз на місяць банкрутства про те, що господарство не визнано банкрутом 5 числа. Комісія розглядає і приймає у порядку черговості та не порушено справу про банкрутство. реєстрації рішення про виплату чи відмову у частковій ви5. Довідки про відсутність (наявність) заборгованості по платі компенсації вартості техніки. сплаті податків і платежів до: У разі прийняття позитивного рішення комісія визначаа) Державного бюджету; ють суму часткової компенсації, що виплачується сільськоб) місцевого бюджету; господарському товаровиробнику в межах визначених лів) Пенсійного фонду. мітів коштів по кожному району. Відповідне рішення ко6. Довідку Миколаївської філії НАК “Украгролізинг” про місії оформляється протоколом, який підписують усі члевідсутність простроченої заборгованості за отриману техні- ни комісії. «АграрНик» – всеукраинская газета для работников АПК. Издается с февраля 2004 года. Периодичность выхода – два раза в месяц. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 54017, г. Николаев, ул. Советская,12-б, офис 405. Тел./факс: (0512) 58-00-65, тел.: 47-84-01

Регистрационное свидетельство КВ № 9353 от 18.11.2004 года. выданое Государственным комитетом телевидиния и радиовещания Украины Учредитель, главный редактор и издатель: Орлов В. В. СОИЗДАТЕЛЬ: ЧП Орлов В. Н.,

Отпечатано СПД ФЛ Данюк В. А. типография «Нормальные цены» г. Харьков, ул. Тарасовская, 2-а. Объем 2,5 усл. печатных листа. Подписано в печать: 30 марта 2007 г., тираж: 17000 экз.

Заказ № _________________ Ответственность за содержание предоставленных данных и достоверность информации несет рекламодатель.

Рекламный отдел газеты:

тел./факс: (0512) 58-00-65, (0512) 47-84-01. e-mail: agrarnik@mksat.net


ДО ВІДОМА ВИРОБНИКІВ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 425 “Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для селекції в рослинництві ″, що спрямовуються для виплати часткової компенсації вартості придбаного насіння і садивного матеріалу суперелітного, елітного насіння, живці, саджанці, батьківські форми гібридів кукурудзи першого покоління, насіння сої, картоплі, ріпаку першої репродукції. Компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам, крім тих, які: - визнані банкрутами; - проти яких порушено справу про банкрутство; - мають заборгованість більше ніж півроку із сплати податків і платежів до Державного, місцевих бюджетів та Пенсійного фонду;

СЕЛЬСКИЕ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

Суб’єкт господарювання, який претендує на отримування часткової компенсації, подає до комісії головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації заявку в двох примірниках та: 1. Довідка з державної податкової служби щодо відсутності заборгованості за податковими зобов’язаннями; 2. Довідка з Пенсійного фонду щодо відсутності заборгованості платежів; 3. Виробнича програма з насінництва на 2007 рік; 4. Довідка про результати виробничої діяльності в рослинництві за останні два роки; 5. Завірена копія довідки до включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 6. Завірена копія балансу виробничо-фінансової діяльності за 2006 рік; 7. Завірена копія паспорту на виробництво та реалізацію насіння; 8. Завірені копії документів, що підтверджують якість придбаного насіння і садивного матеріалу; 9. Завірена копія товарно-транспортної

3

накладної на придбане насіння і садивний матеріал; 10. Завірена копія платіжного доручення; 11. Письмове зобов’язання підприємства повернути у місячний строк до бюджету одержані кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення; 12. Реєстр товарно-транспортних накладних Засідання комісії для виплати часткової компенсації вартості придбаного насіння і садивного матеріалу за бюджетною програмою “Селекція в рослинництві” буде проводитись другий і четвертий четвер кожного місяця за адресою: вул. Спаська, 1. Матеріали приймаються за адресою вул. Спаська, 1, каб. 6. Термін подання матеріалів – не пізніше ніж два дні до засідання комісії.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 8 (0512) 35-11-33; 35-98-54.

ПЕРЕЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВІЛЬНИХ ВІД ЗАБУДОВ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ПРОДАЖУ У 2007 РОЦІ ПО МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Земельні ділянки несільськогосподарського призначення з об’єк- Земельні ділянки вільні від забудови, передбачені до тами приватизації продажу виключно з аукціонів № з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Райони та міста області

Арбузинський Баштанський Березанський Березнегуватський Братський Веселинівський Вознесенський Врадіївський Доманівській Єланецький Жовтневий Казанківський Кривоозерський Миколаївський Новобузький Новоодеський Очаківський Первомайський Снігурівський м. Вознесенськ м. Очаків м. Первомайськ м. Южноукраїнськ м. Миколаїв Всього

Орієнтовна кіль- загалькість на площа, га

Орієнтовна загальна вартість, тис. грн.

Орієнтовні надходження коштів до бюджетів, тис. Орієнтов- Орієнгрн. товна кіль- на загаль- загальна до Деркість на площа, вартість, до місцеводо Державного жавного га го бюджету, тис.грн бюджету, тис.грн бюджету, тис.грн. тис.грн

Орієнтовні надходження коштів до бюджетів, тис.грн. до місцевого бюджету, тис. грн.

9 2 4 9 6 6 2 5 3 9 8 1 2

1,835 0,985 0,319 0,149 0,106 0,106 0,065 2,245 0,456 0,386 2,637 0,070 0,690

316,421 347,044 148,295 19,057 42,915 16,675 15,530 109,929 39,407 26,470 263,870 17,500 68,990

284,779 312,340 133,466 17,151 38,624 15,008 13,977 98,936 35,466 23,823 237,483 15,750 62,091

31,642 34,704 14,830 1,906 4,292 1,668 1,553 10,993 3,941 2,647 26,387 1,750 6,899

5 7 3 4 22 13

0,264 0,586 3,437 0,532 39,504 0,604

63,938 103,500 515,595 199,716 624,166 295,854

6,394 10,350 51,560 19,972 62,417 29,585

1

0,550

412,000

57,544 93,150 464,036 179,744 561,749 266,269 0,000 370,800

1 122

10,500 66,024

не визначено 3646,872

3282,185

3 4

0,700 13,843

256,000 4443,603

230,400 3999,243

25,600 444,360

1 2

0,010 1,040

35,000 29,000

31,500 26,100

3,500 2,900

1

0,010

1,785

1,607

0,179

9

56,200

5620,000

5058,000

562,000

41,200

1 1 1 2 1 1 1

0,050 6,000 0,580 0,030 6,000 2,000 2,408

25,000 600,000 22,335 15,000 162,000 800,000 602,000

22,500 540,000 20,102 13,500 145,800 720,000 541,800

2,500 60,000 2,234 1,500 16,200 80,000 60,200

364,687

14 42

184,009 272,880

53622,785 66234,508

48260,507 59611,057

5362,279 6623,451


4

АГРОТЕХНОЛОГИИ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ Сучасні гербіциди дають змогу вирішити більшість проблем з бур’янами на полях кукурудзи, але вони потребують досить вмілого підходу до їхнього використання. Обрати гербіцид дуже непросто. Досить багато факторів можуть вплинути на ефективність препарату. Серед них можна назвати такі, як заплановані культури в сівозміні (3 роки), стадія розвитку культури, видовий склад бур’янів, їхня густота та стійкість до гербіцидів, склад та Рh ґрунту, якість внесення, погодні умови, кваліфікація персоналу, тип форсунок та відповідність спеціальної техніки та багато іншого. Є дві основні групи гербіцидів – ґрунтові та страхові. Перші зазвичай вносять до появи сходів, другими обробляють по сходах як кукурудзи, так і бур’янів. Перевагою ґрунтових гербіцидів є те, що вони забезпечують сходи культури без конкуренції з боку інших рослин. Досліди показують, що найбільша шкодочинність від бур’янів проявляється саме на ранніх стадіях розвитку культури. Також ґрунтові гербіциди контролюють декілька хвиль бур’янів. А це дає можливість уникнути повторних обробок. Тому захист сходів кукурудзи від бур’янів забезпечує найбільшу прибавку врожаю. А найкращу чистоту цих сходів можна отримати саме за рахунок ґрунтових гербіцидів. Але вони мають низку недоліків. Головні з них – це неможливість контролювати багаторічні бур’яни і залежність ефективності від наявності ґрунтової вологи та кількості гумусу. Також на ефективність дії впливає якість обробітку ґрунту, ступінь забур’яненості, спосіб внесення препарату та інше. Деякою мірою зменшити залежність від сухості ґрунту можна за рахунок застосування сурфактантів (наприклад, Poly Dry), які збільшують в’язкість розчину, тим самим подовжуючи час висихання крапель (ефект умовного зволоження). Страхова схема захисту передбачає внесення гербіцидів по вегетуючих бур’янах. У такому разі видно об’єкт застосування, можна вибрати найпридатніший препарат, забезпечити боротьбу з багаторічними бур’янами. Серед господарників склалася думка, що страхова схема захисту менш залежна від погодних умов, порівняно з ґрунтовою. Але це далеко не так. Як можуть вплинути погодні умови на ефективність дії страхових гербіцидів? Давайте розглянемо декілька варіантів: 1. Можуть затримати можливість внесення (наприклад, через дощі). Але бур’ян у цей період росте і може завдати непоправної шкоди. 2. Холодна погода не дає можливості застосувати деякі препарати, як наприклад, 2,4-Д. Ефективна дія цієї групи починається з 15°С. 3. Холодна або, навпаки, дуже спекотна погода можуть призвести до зниження фізіологічних процесів у рослині (зменшення сокоруху, стресовий стан, збільшення воскового покриття листкової поверхні та інше), що дає змогу активно діяти активним речовинам системного гербіциду, більшість із яких є системні препарати. Крім того, можна додати залежність страхових гербіцидів від фази розвитку самої культури, їхню фітотоксичну дію на неї, стислі строки обробки, неможливість стримувати кілька хвиль бур’янів (тому можуть знадобитись повторні обробки). Як ми бачимо, кожна схема має свої переваги і недоліки. Тому вибір залежить від багатьох факторів: погода, культура землеробства, наявність обприскувачів, звичка господарювання, рівень та склад забур’яненості та багато інших факторів. Дуже часто найбільш оптимальною схемою є комбінування ґрунтової та страхової системи захисту. Також при виборі препаратів для захисту тієї чи іншої культури слід враховувати, які гербіциди були застосовані на попереднику і що планується використовувати наступного року. Це дасть змогу зменшити ймовірність появи резистентності бур’янів як на рівні видів (біоценозна стійкість), так і на рівні внутрішньопопуляційних структур у сівозміні. Слід уникати застосування гербіцидів з однаковим механізмом дії на одному полі два роки поспіль. Отож треба сміливіше підходити до застосування сумішей. Жоден препарат не може бути універсальним засобом боротьби з бур’янами. Кожен з них має свої родзинки: або спроможність контролювати якісь групи бур’янів, або окремі їх види. Тому слід комбінувати суміші різних

препаратів залежно від проблем конкретного поля. Гербіциди – це досить потужна зброя в руках землеробів. Але як всяка зброя потребує досить обережного ставлення до себе, так і гербіциди можуть завдати досить великої біди при невмілому їх використанні. Що ж треба враховувати при використанні гербіцидів? По-перше, дуже важливо передбачати наслідки їхнього використання на наступні культури в сівозміні, післядію препаратів. Слід враховувати: обприскування деякими гербіцидами може являти загрозу для наступних культур у сівозміні. Гербіциди мають різну швидкість розпаду і можуть зберігати свою токсичну дію на наступний сезон. Швидкість розпаду залежить від багатьох факторів: опади, склад органіки ґрунту, його Рh, температура, норма використання та інше. Тому при одних умовах ми можемо бачити післядію препарату, а в інших ні. Також може відбуватися накопичування залишків різних препаратів за кілька років. Післядія характерна для багатьох препаратів, особливо, для сульфонілсечовин та імідозолінів. Не можна застосовувати препарати цієї групи на одному полі два роки поспіль, навіть коли післядія препарату не вказана. Особливо чутливі до післядії такі культури, як соняшник, овочі, бобові, буряки. Деякі культури можуть пригнічуватися протягом 12-24 місяців після застосування препарату. В табл. вказані орієнтовні строки, по закінченні яких гербіциди вже не будуть небезпечними для вказаних культур. Приблизні строки посіву сільськогосподарських культур після обробітку деякими гербіцидами (місяці) Діюча речовина Атразин Ацетохлор 2,4 Д Дікамба Імазетапір Ленацил Метсульфуронметіл Прометрін Триасульфурон Хлорсульфурон

Зерно- Куку- Зернові коБуряк лосові рудза бобові 5-7 0 5 5 3 0 0 3 0 0 1,5 1,5 0 1 1,5-3 1,5 12 12 24 24 3 3 3 0

Соняшник 4 3 1,5 1,5 24 3

Картопля 0 3 0 24 3

24 3

Льон

0

24

12

24

24

12

0,5

3 0 0

0 3 12

0 12 24

3 12 24

0 12 24

0 3 24

0,5

Тому при плануванні посівів треба знати, які гербіциди вносили на попереднику і що планується висівати в наступні роки. Якщо є сумніви щодо можливої післядії, то слід провести аналіз методом біологічної індикації. Для цього треба відібрати зразки із шару ґрунту 0-15 см шляхом випадкової вибірки, як прийнято при агрохімічних обстеженнях. Беруть по 3-4 зразки як з контролю (ділянки, де не вносили гербіциди), так і досліджуваного поля. Потім у спеціальні посудини висівають культурну рослину, ставлять їх у тепле, освітлене приміщення і перевіряють небезпечну дію токсиканту. При виявленні ознак токсикації, слід висівати більш стійку культуру, провести глибоку оранку з ретельним перемішуванням ґрунту. На невеликих площах можна внести активоване вугілля або вермикуліт. При виборі гербіциду слід враховувати його фітотоксичну дію на саму рослину. В такому разі препарат знищує бур’яни, але може пригнічувати і культурну рослину. І тут треба витримати баланс між шкодочинністю бур’янів і пригнічувальною дією гербіциду. Звичайно компанії виробники вказують найменш чутливі фази розвитку культури, коли можна застосовувати препарати, але це не може гарантувати повною мірою відсутність фітотоксичної дії гербіциду. Тому виробничникам треба враховувати ці властивості при плануванні системи захисту. Слід пам’ятати: якщо Ви бажаєте одержати максимальний урожай, краще добирати більш толерантні до культури гербіциди. Бо можна всю економію при


№ 5 - 2007 г. придбанні препарату втратити через зменшення врожаю. Також може проявитися синергічна токсична дія при застосуванні сумішей препаратів. Окремо гербіциди мають помірний фітотоксичний ефект, а разом – пригнічують культуру. Тому при підборі сумішей слід добирати «партнера» з найменшими фітотоксичними властивостями. Ґрунтові гербіциди можуть по-різному впливати на рослину залежно від вмісту гумусу. Тому на легких ґрунтах висока норма витрати може пригнічувати культуру, тоді як на важких ґрунтах треба вносити вищі норми препаратів. Найнебезпечніший фактор при використанні гербіцидів – дія побічних продуктів. Головна їх небезпека – в непередбачуваності. Проблема в тому, що під час синтезу діючих речовин можуть виникати, крім основного продукту, ще й побічні сполуки, які є дуже токсичними як для людини, так і для навколишнього середовища. Наприклад, при одержанні амінної солі 2,4-Д таким побічним продуктом є дуже токсичний діоксин (одна з найотрутніших хімічних сполук). Його кількість мала, але летальна доза також дуже мізерна. При синтезі сульфонілсечовинних діючих речовин може утворитися суміш різних сульфонілсечовин, деякі з них можуть бути дуже фітотоксичними не тільки для висіяної культури, а й мати велику післядію на наступні культури в сівозміні. Деякі компанії завозять під маркою відомих продуктів так звані аналоги. Крім відкритої фальсифікації, коли продукт не містить задекларованої діючої речовини зовсім, є її прихована форма. Це коли в препараті є необхідна діюча речовина, але відсутні або фальсифіковані інші інгредієнти, які визначають ефективність препарату. Крім того, там можуть бути побічні продукти, дія яких невідома. На практиці далеко не поодинокі факти загибелі посівів від дії саме побічних продуктів (див. фото).

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

5

НЕ ЗАБУВАЙ ПРО СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Сьогодні в Україні немає дефіциту засобів захисту рослин. Ми звикли до того, що пропозиція перевищує попит. Щороку на ринку засобів захисту рослин з’являються десятки нових препаратів. Постачальники засобів захисту рослин в умовах жорсткої конкуренції намагаються продати свій товар будьяким чином, не завжди повністю усвідомлюючи наслідки своїх дій. Негативні наслідки безвідповідальності при вирощуванні культур посилюються необізнаністю нових керівників, які, не маючи спеціальної освіти та відповідного досвіду, не усвідомлюють усієї серйозності проблеми. Крім цього, нині, користуючись недосконалістю законодавства, з’явилось багато ділків, які пропонують будь-які препарати практично за безцінь. Що можуть означати такі пропозиції? Дуже велику небезпеку. Бо хімічні речовини, які застосовують у сільському господарстві, до певної міри можна назвати хімічною зброєю. Але якщо дія і вплив діючих речовин препаратів на довкілля та здоров’я людей більш-менш відомі і можуть бути прогнозованими, то дія побічних продуктів синтезу є котом у мішку. Саме очищення від цих продуктів є дуже дорогою процедурою в процесі виготовлення препарату. Це пов’язано з дуже малою їхньою кількістю. Але ці речовини є надзвичайно токсичними, навіть у дозах, які важко визначити. Наведемо кілька прикладів. Згідно з даними проф. Артемова А.В. /Диоксины – опаснейшие загрязнители биосферы/, діоксини перебувають у продуктах синтезу речовин, у складі яких присутні хлоровані феноли. Ними є гербіциди, похідні алкілхлорфеноксиоцтових кислот, до яких належать добре знайомі кожному виробнику 2,4-Д, МЦПА, 2М-4Х. Наскільки небезпечні діоксини, можна побачити з таблиці 1: іншим прикладом можуть бути побічні продукти при синтезі дикватів, які є діючою речовиною відомого препарату РЕГЛОН СУПЕР. Це етилендібромід та терпіридин, які є дуже високотоксичними речовинами для організму людини, і до того ж негативно впливають на статеву функцію. Коли в Росії провели аналіз різних препаратів, які мають у складі дикват, то тільки РЕГЛОН СУПЕР у своєму складі цих домішок мав допустиму норму. Інші генеричні продукти на основі диквату мали ці домішки в небезпечній кількості /К. Николлс. Пестицид пестициду рознь. Защита и карантин растений/. (табл.2).

ТАБЛ. 1 ПОРІВНЯННЯ ТОКСИЧНОСТІ РІЗНИХ ХІМІЧНИХ СПОЛУК Сполука Ботулін Стрихнін Нервовопаралітичний газ Діоксин Стрілкуватість кукурудзи під дією «псевдомілагро» (Миколаївська обл., 2006 рік).

АГРОТЕХНОЛОГИИ

Смертельна доза, моль/кг 3,3 х 10-17 1,5 х 10-6 1,6 х 10-5 3,1 х 10-9

Всього 100 г діоксину достатньо, щоб знищити все населення Нью-Йорку/В. Эйхлер Яды в нашей пище/.

ТАБЛ. 2 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРЕПАРАТІВ ГЕНЕРИК ТА РЕГЛОН СУПЕР Сполуки технічного продукту Дикват Етилен дібромід 2,2 біпіріділ Терпірідін

Генерик 83 г/л 48 ррм 0,42 % 18,5 ррм

Реглон Супер 150 г/л <10 ррм <0,075% <1,0 ррм

Можна навести багато таких прикладів. Вони наочно доказують, з якою обережністю треба ставитись до вибору препаратів. Один менеджер вирішив спробувати закупити амінну сіль 2,4-Д в Китаї. Він через Інтернет запросив ціни на цей продукт на декількох заводах і одержав пропозиції з розбігом цін від 0,2 дол./л до 2,0 дол./л. Дешева пропозиція – це практично технічний продукт, який у своєму складі мав весь набір побічних продуктів, продукція ж, яка відповідала стандартам, коштувала значно дорожче. Як Ви думаєте, чи знайдуться у нас ділки, які закуплять технічний продукт та продадуть його як відповідний стандартам? Питання риторичне. На жаль, недосконалість нашого законодавства дає змогу проводити такі операції без відповідальності. Крім того, в Україні практично неможливо провести аналізи на вміст більшості небезпечних речовин, тому що нема відповідного обладнання, бо коштує воно дуже дорого. Але кожен господарник повинен пам’ятати, що, крім відповідальності перед законом, є і інша відповідальність. Треба пам’ятати, що за економією в придбанні високоякісних засобів захисту рослин стоїть загроза життю та здоров’ю як Ваших працівників, так і людей, які споживають Вашу продукцію. І в тому, що механізатор у господарстві не доживає до пенсії, і що здорові діти в країні вже рідкість, і що поширюються такі хвороби, як рак, алергія та інші, може бути частка саме Вашої безвідповідальності. Ми свідомо не торкалися економічної складової проблеми використання неякісних засобів захисту рослин, тому що вважаємо, що наслідки для здоров’я людей є більш важливими, ніж втрати врожаю внаслідок їхнього застосування. Ми хочемо звернути увагу саме на безпечність застосування пестицидів, на відповідальність людей, які причетні до цього процесу, бо ця проблема останніми роками відійшла на задній план. Уже можна почути заклики деяких поважних посадовців до відкриття шляхів для завезення дешевої хімічної продукції. Ми вважаємо, що в основі цих закликів лежить необізнаність у небезпеці безконтрольного завезення і застосування пестицидів, і усвідомлення цієї небезпеки, а не оманлива сьогоденна вигода має керувати і посадовцями, і господарниками нашої держави. Ми хочемо, щоб, прочитавши цю статтю, люди замислились над своєю відповідальністю перед суспільством і перед майбутніми поколіннями.


6

НОВЫЕ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

ТЕПЛИЧНАЯ ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЧАТАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ПРИУСАДЕБНЫХ ТЕПЛИЦ Многослойная полиэтиленовая воздушно-пузырчатая пленка (ВПП) широко применяется для покрытия теплиц во всем мире и уже хорошо известна тепличным комбинатам Украины.  Обычную полиэтиленовую пленку для теплиц наш потребитель знает давно и приобретает ту, что потолще, в надежде, что ее хватит на второе лето. Тонкие пленки превращаются в лоскуты в конце сезона под действием солнца, ветра и механических нагрузок. Казалось бы, надо делать толстую пленку, но слой полиэтилена более 150 мкм пропускает света меньше, чем необходимо для роста растений (замедляется фотосинтез), да и сам продукт становится дорогим и тяжелым.   В чем же преимущество ВПП перед другими полимерными материалами? ВПП состоит из трех слоев пищевого полиэтилена, общая толщина которых меньше 150 мкм, что обеспечивает необходимую светопроницаемость. Между слоями располагается герметично закупоренный пузырек сухого воздуха, благодаря чему достигается эффект воздушного одеяла (теплозащита уве-

личивается в 20-30 раз по сравнению с однослойными укрывными материалами). Таким образом, в распоряжении растениевода оказывается «гибкий стеклопакет», создающий климат «оазиса» внутри теплицы. Одновременно пузырек воздуха решает и другую задачу, увеличивая механическую прочность воздушно-пузырчатой пленки. Применение стабилизатора обеспечивает гарантийный срок службы пленки в течение 3 лет (без демонтажа). Кроме того, в состав ВПП входят особые добавки, обладающие люминофорными свойствами. Они способны усиливать солнечное излучение в том диапазоне, который нужен растениям. Люминофорные добавки ускоряют процесс фотосинтеза растений, тем самым сокращая сроки вегетации и повышая урожайность. Опыты, проводившиеся на однослойных пленках, в которые были введены люминофоры, показали увеличение (без других затрат) урожайности томатов на 25-50%, огурцов – на 15-50%, салата – на 20%, кабачков – на 10%, арбузов – на 60%. Розы растут под этой пленкой в 2 раза быстрее и дают в 1,5 раза больше цветков.

Гидрофильная добавка в составе ВВП ускоряет стекание конденсата с внутренней поверхности пленки, благодаря чему исчезает «эффект линзы» и солнечный свет не приводит к ожогам растений. 

Тепличная воздушнопузырчатая пленка выпускается в рулонах. Потребителю предлагается несколько модификаций пленки с разным размером пузырьков. Крупнопузырчатая пленка обладает более высокой светопроницаемостью и более низкими механическими свойствами. И наоборот, мелкопузырчатая пленка хуже пропускает свет, но является более прочной. Пленку можно применять в сочетании со стеклом (по поверхности) или с установкой в раму, а также использовать для небольших теплиц и парников на любом каркасе. При применении ВПП без стекла (как основы) рекомендуется мелкопузырчатая пленка.


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

7


8

НА ЗАМЕТКУ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТОВ “ЦЕРЕС” ПРОПОНУЄ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД КОМПАНІЙ GREEN EXPRESS ТА ПРЕЗЕНС м. Миколаїв, вул. Кірова, 240-а, оф.108; р/р 26007054202271 МРУ “ПриватБанк” МФО 326610, ЄДРПОУ 31882931 Тел/факс (0512) 58-19-14 Ліцензія АА № 779495 Мінагрополітики від 30.12.2004 р.

Найменування препарату

Тарна упаковка, л/кг

Бентагран 48% в. р. Гамма 5% к.е. Гармоник 75% в.р.г. Гранд 75% в.р.г. Гром 48% в.р. Екран 90% к.е. Террамин 33% к.е. Д-Камба 48 в.р.к. Осотин 75% с.п. Оберіг Гранд 30% к.е. Оберіг 9% к.е. Оберіг 9% к.е. Обрій 85% к.е. Пікет 10% в.р.к. Промінь 30% к.е. Промінь 30% к.е. Листопад 15% к.е Стобоб 45% к.е. Стобоб 45% к.е. Суховій 20% в.р. Цукровик 70% к.е. Чистець 20% к.е. Чистець 20% к.е. Чистопол 48% к.е. Чистопол 48% к.е. Хлібодар 62% к.е. Хлібодар 62% к.е.

5л 10 л 0,25 кг 0,5 кг 10 л 10 л 10 л 10 л 1 кг 1л 5л 1л 10 л 10 л 1л 5л 10 л 5л 1л 10 л 5л 1л 5л 10 л 1л 1л 5л

Балеро 25% к.е. Джерело 35% к.с. Джерело 35% к.с. Композит 50% к.с. Ламетил 50% з.п. Фортеця 25% к.е. Комач 70% т.к.с. Живосил 6% т.к.с. Росток 50% к.с. Росток 50% к.с. Шедевр 28% к.е. Альфазол 20% в.р.к. Блискавка 10% к.е. Блискавка 10% к.е. Делфис 2,5 к.е. Драгун 48% к.е. Диазин 60% к.е. Каратель 5% к.е. Ратибор 20% в.р.к. Святогор 40% к.е. Святогор 40% к.е.

Виробник

Ліцензія АА № 770783 Мінпромполітики від 04.08.2004 р.

Норма Ціна за л/кг, витрати грн., з ПДВ л(кг)/га(т)

Гербіциди / Десиканти Green Express 74,05 грн. 1,5-4,0 Green Express 52,02 грн. 1,0-3,0 Green Express 1 958,40 грн. 0,006-0,015 Green Express 1 311,46 грн. 0,020-0,025 Green Express 33,24 грн. 2,0-5,0 Green Express 39,78 грн. 1,5-3,0 Green Express 43,71 грн. 3,0-6,0 Green Express 114,45 грн. 0,15-0,8 Презенс 728,28 грн. 0,12-0,4 Презенс 281,52 грн. 0,3-0,5 Презенс 85,68 грн 0,8-1 Презенс 93,70 грн. 0,8-1 Презенс 40,09 грн. 1,5-2,5 Green Express 171,36 грн 0,5-1,0 Презенс 158,51 грн. 1,0-1,5 Презенс 153,00 грн. 1,0-1,5 Презенс 50,80 грн. 2,0-3,0 Презенс 153,00 грн. 1,0 Презенс 155,75 грн. 1,0 Green Express 67,32 грн. 1,5-2,5 Презенс 146,88 грн. 2,0-6,0 Презенс 131,89 грн. 0,75-1,1 Презенс 122,40 грн. 0,75-1,1 Презенс 33,66 грн. 2,0-4,0 Презенс 35,86 грн. 2,0-4,0 Презенс 45,72 грн. 0,3-0,5 Презенс 42,84 грн. 0,3-0,5 Фунгіциди 5л Green Express 142,54 грн. 0.5 1л Презенс 135,31 грн. 0,3-0,5 5л Презенс 122,40 грн. 0,3-0,5 10 л Green Express 55,05 грн. 0,5 0,3-0,4 10 кг Green Express 87,46 грн. 0,6-0,8 5л Green Express 122,40 грн. 0,5-1,0 Протруйники 10 кг Green Express 440,64 грн. 5.0-10.0 5л Презенс 122,40 грн. 0,4-0,5 1л Презенс 128,15 грн. 0,7-1,0 5л Презенс 122,40 грн. 0,7-1,0 1л Презенс 477,36 грн. 0,5 л./т. Інсектициди 5-0,5 л Green Express 174,85 грн. 0,2-0,25 0,5 л Презенс 96,39 грн 0,1-0,3 5л Презенс 82,62 грн. 0,1-0,3 5л Green Express 70,38 грн. 0,2-0,7 10 л Green Express 56,86 грн. 0,8-1,2 2,0 10 л Green Express 52,45 грн. 0,8-2,0 5л Green Express 78,95 грн. 0,2-0,25 1л. Презенс 367,20 грн. 0,1-0,2 1,0 л Презенс 39,23 грн. 1,0-1,5 5л Презенс 34,27 грн. 1,0-1,5

Препарат, аналогічний по дії Базагран Тарга Супер Хармони Гранстар Раундап Харнес Стомп Диален Супер Лонтрел Гранд Центуріон Тарга Супер Тарга Супер Харнес Півот Бетанал Прогрес ОФ Бетанал Прогрес ОФ Реглон супер Півот+базагран Півот+базагран Реглон супер Голтікс Старане Старане Раундап Раундап Прима, 2.4. Д Прима, 2.4. Д Тилт Импакт+Байлетон Импакт+Байлетон Дерозал Фундазол ФоликурБТ Гаучо Раксил Байтан Ун. Байтан Ун. Престиж Конфидор Фастак Фастак Децис Парашут Диазинон Карате Конфідор Бі 58 Бі 58

ІСНУЄ ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК. ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: (050) 353-54-04, (066)372-57-56, БОБРИНЕЦЬ: (097)733-22-81; АРБУЗИНКА: (097) 893-29-29.

№ 5 - 2007 г.

НЕПОГОДА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЗАВДАЛА ІСТОТНОЇ ШКОДИ ФЕРМЕРАМВИРОБНИКАМ ЦИБУЛІ, ФРУКТІВ ТА ТЕПЛИЧНИХ ОВОЧІВ Як повідомляють виробники південних регіонів країни, сильні пориви вітру та пилові бурі завдали величезної шкоди плодоовочевому сектору Херсонської та Миколаївської областей, а також АР Крим. Пилова буря та ураганний вітер почалися 23 березня і тривали близько 2 днів. У результаті несприятливих погодних умов виробники цибулі в Херсонській області втратили більшу частину своїх посівів. Вітер видував недавно посіяні насіння або ж заносив посіви товстим шаром піску. Постраждали, таким чином, також і виробники озимих зернових культур, а також фермери, які займаються вирощуванням ранньої плодоовочевої продукції. Найбільш істотними будуть фінансові втрати виробників, які вирощують ранню продукцію в парниках. Вітер, за словами очевидців, зривав плівку з парників і навіть руйнував деякі конструкції. Імовірність загибелі посівів у таких парниках, на думку фахівців, досить висока. Кримські аграрії повідомляють про те, що вітер ушкодив виноградники та фруктові дерева. Про розміри збитку, за словами виробників, поки говорити рано. Таким чином, найближчим часом можливе збільшення попиту на насіння цибулі в південних регіонах країни для пересівання загублених площ. Крім того, можливо, зниження пропозиції ранньої продукції з парників Херсонської обл. дозволить утримувати більш високі ціни на ці товари в травні-червні, що може бути непоганою новиною для фермерів із Закарпаття та півдня Одеської області.

ПЕРЕСЕВ ОЗИМЫХ В УКРАИНЕ СОСТАВИТ НЕ БОЛЕЕ 10% ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ В текущем году в Украине площади пересева или подсева озимых культур могут составить не более 10%. Такой прогноз касается всех озимых культур, в том числе и озимого рапса, посевы которого вызывали большие опасения в связи с морозами. Хорошее состояние посевов, по словам специалистов, связано с тем, что морозы были непродолжительными, и температура почвы на уровне залегания узла кущения растений не опускалась ниже критической. Больше зимних рисков не осталось, до конца марта не предвидится никаких резких погодных изменений, которые могли бы негативно повлиять на посевы. Однако большое значение имеет также температура в апреле. Если далее будет жара, это неблагоприятно скажется на посевах. При этом посевы озимых культур нуждаются в подкормке и химической обработке против болезней. По информации специалистов, посевы вышли из зимы частично пораженные грибками и другими болезнями, что может в определенной степени отразиться на урожайности, поэтому в первую очередь они нуждаются в химической обработке. Напомним, в 2006 г. пересеивалось около 8% посевов. В соответствии с нормами, пересеву подлежат площади, формирующие весной посевы, густота которых менее 200 растений на 1 кв. м. По данным из регионов, в Украине озимые зерновые культуры под урожай 2007 г. посеяны на площади 6,9 млн. га. Озимая пшеница посеяна на площади около 5,8 млн. га, рожь – около 400 тыс. га, ячмень – около 530 тыс. га.


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

9


ПРОБЛЕМЫ И

10

А

ктуально

Незабаром настане час збирання врожаю та вирішення питання збереження продукції. Всім відомо, що при зберіганні сільськогосподарської продукції дуже гостро постає питання боротьби зі шкідниками запасів, які в процесі життєдіяльності псують продукцію та зменшують її кількість. Шкідники також можуть бути причиною самозігрівання зернових мас, що призводить до невтішних економічних наслідків. Особливо шкідливими для насіннєвого фонду є комахи. Пшениця і кукурудза, пошкоджені комірним довгоносиком, втрачають схожість відповідно на 92 і 27%, рисовим довгоносиком – 75 і 61%, насіння гороху, пошкоджене зерноїдами, втрачає схожість на 70-90%. Насіння пшениці від згубної дії кліщів (залежно від вологості зерна) знижує схожість на 6-19%. Крім того, заражене зерно та зернопродукти забруднюються продуктами життєдіяльності, внаслідок чого продукція стає непридатною для подальшої переробки. Захист зернових запасів в процесі зберігання є дуже важливою необхідністю, так само як і захист рослин в період вегетації. Знищення шкідників запасів (комах) здійснюють хімічними методами: вологим, аерозольним та газовим способами. Застосування хімічних препаратів має свої особливості, які залежать від характеру оброблюваного об’єкту. Об’єкти, які піддаються герметизації – стаціонарні сховища, обробляють переважно газовим способом (фумігацією). Але більша частина складських приміщень не придатна для фумігації. В таких випадках здійснюють аерозольну обробку складських приміщень аерозольними генераторами. Аерозолі – це наважка дрібних краплинок рідини або твердих часточок

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

АЕРОЗОЛЬНА ОБРОБКА – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПОРЯТУНКУ ЗАПАСІВ ЗЕРНА ВІД ШКІДНИКІВ ВАШ БІЗНЕС ПОВ’ЯЗАН С ЗЕРНОМ, МУКОЮ, КРУПОЮ ТА ІНШИМИ ЗЕРНОПРОДУКТАМИ? ВИ НЕ БАЖАЄТЕ ДАРМА ВИТРАЧАТИ ГРОШІ, ВАМ ДОРОГО ЗДОРОВ’Я? ТОДІ ВАМ НЕОБХІДНО ЗНАТИ ТЕ, ПРО ЩО ГОВОРИТЬСЯ НИЖЧЕ. отрутохімікатів розміром від 0,001 до 100 мк у повітрі або в середині іншого газу. Аерозолі отримують, використовуючи спеціальну апаратуру – аерозольні генератори. Термомеханічний спосіб заключається в утворенні аерозолі випаруванням за до-

аерозольним методом фахівці ТОВ „ЗИОН” застосовують інсекто-акарицид виробництва швейцарської компанії „Сингента” – світового лідера на ринку хімічних засобів захисту рослин. Актеллік 500 ЕС к.е., є досить універсальним за-

помогою нагрівання хімікатів, які мають низький тиск парів. Іноді для отримання потрібної дисперсності, крім води, використовуються інші легколетючі розчинники. Розчинники випаровуються, а отрутохімікати, у вигляді аерозольної частки, залишаються в повітрі. В Південному регіоні України проведенням аерозольного знезараження складських приміщень протягом вже тривалого періоду займається ТОВ „ЗИОН”. Для знезараження зерна і продуктів його переробки

собом для дезинсекції складів, прискладських приміщень і безпосередньо зерна. Аерозольна обробка проводиться Актелліком 500 ЕС з нормою витрати препарату: 0,5 г/м² поверхні, 0,04 г/м³ – не завантажені складські приміщення, 0,8 г/м² поверхні – прискладська територія. Оптимальний діапазон температур для використання Актелліку 500 ЕС становить 6–20°С. У порівнянні з традиційно використовуваними препаратами для обробки зерна Актеллік 500 ЕС має цілий ряд суттєвих переваг:

ü Обробка насіннєвого матеріалу без зниження схожості; ü Можливість обробки зерна, призначеного для технічної переробки; ü Можливість використання зерна на переробку вже через 7 днів після обробки препаратом; ü Повний контроль основних шкідників запасів, молі та кліщів включно; ü Швидкість дії на шкідників; ü Період захисної дії до 8 місяців; ü Гранично низька вартість обробки. Аерозольна обробка виконується досвідченими спеціалістами ТОВ „ЗИОН” з використанням аерозольних генераторів виробництва провідних фірм світу, що дає змогу надати цьому методу знезараження багато переваг. Головними перевагами такого обробітку складських приміщень та поверхні зернових мас у сховищах є простота, швидкість, ультрамалі дози застосування інсектицидів, що призводить в кінцевому результаті до зниження собівартості обробки у порівнянні з іншими способами знищення шкідників запасів. При дотриманні технології проведення знезараження швидко та надовго вирішується проблема основних шкідників запасів. Ми будемо раді допомогти Вам в цій нелегкій справі. Ю.І. ТУЗ, Агроном ТОВ «ЗИОН».

ТОВ “ЗИОН”: М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ., СКОРОХОДОВА, 25, ТЕЛ.: 47-80-16, 53-59-61, 8(067) 511-13-30. – – – – –

фумігація зерна, зернопродуктів, лісоматеріалів; судна, склади, вагони, контейнера; аерозольна обробка складських приміщень, елеваторів парогенераторами; передпосівне протруєння насіння зернових культур в господарстві замовника; реалізація мінеральних добрив, засобів захисту рослин (опт, роздріб); реалізація фумігантів.


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

11


12

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

13


14

C

СОВЕТЫ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

елекция Сорт соняшнику

ЗАПОРІЗЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ

Високопродуктивний великоплідний сорт соняшнику середньостиглої групи, тривалість вегетаційного періоду – 120 днів. Висота рослин – 180-210 см, кошик плоский або злегка опуклий, діаметром – 30-35 см (максимально – 40 см). Середня врожайність сорту – 3,7 т/га, максимальна – 4,7 т/га. Маса 1000 шт. насінин –110-125 г, що майже у два рази вище, ніж у більшості вирощуваних сортів. Олійність насіння – 40-44 %, лушпинність 28-32 %. Сорт толерантний до вовчка, несправжньої борошнистої роси, стійкий проти вертицильозу. Для одержання гарантованого врожаю оптимальна густота стояння рослин на період збирання врожаю – 33 тис. шт./га. Сорт призначений для кондитерської промисловості. Рекомендований для вирощування в умовах степової зони України. Сорт Запорізький кондитерський занесений до Реєстру сортів рослин України з 1998 р.

№ 5 - 2007 г.

ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР УААН, М. ЗАПОРІЖЖЯ

РАЙОНОВАНІ СОРТИ ТА ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ ДЛЯ СТЕПУ ТА ЛІСОСТЕПУ обсипається при перестоюванні, характеризується високою посухостійкістю. Гарний медонос, добре реагує на внесення мінеральних добрив. Густота стояння рослин на період збирання врожаю – 50-55 тис. шт./га. Рекомендований для вирощування в Степовій та Лісостеповій зонах України і як базовий для вирощуванні в Запорізькій області. Гібрид Запорізький 28 занесений до Реєстру сортів рослин України з 2001 р.

Сербія). Вегетаційний період – 100-105 днів. Потенційна врожайність – 4,0 т/га, середня – 3,02 т/га, потенційна продуктивність – 3,4 т/га. Олійність насіння – 50 %. Гібрид стійкий проти захворювань та шкідників. Посухостійкий, технологічний, не вилягає. Позитивно реагує на внесення добрив та вирощування за інтенсивною технологією. Густота стояння рослин на період збирання – 50 тис. шт./га.

Гібрид соняшнику

Гібрид соняшнику

ЗАПОРІЗЬКИЙ 26

Гібрид середньоранньої групи стиглості. Висота рослин – 155-170 см, вегетаційний період – 100-106 днів. Середня врожайність – 29,5 ц/га, потенційна – 35,0-40,0 ц/га. Олійність насіння – 49-50%. Стійкий проти вовчка, несправжньої борошнистої роси і фомопсису, толерантний до білої та сірої гнилі. Стійкий проти обсипання та вилягання, посухостійкий. Високоадаптивний, технологічний, позитивно реагує на високу культуру землеробства, внесення мінеральних добрив, має високу пластичність до екстремальних умов вирощування. Густота стояння рослин на період збирання врожаю – 55-60 тис. шт./га. Гібрид рекомендується для вирощування в умовах Степу України. Гібрид Запорізький 26 занесений до Реєстру сортів рослин України з 2000 р.

ся до ранньостиглої групи, створений спільно з ВНДІОК (м. Краснодар, Росія). Тривалість вегетаційного періоду – 105 днів. Висота рослин – 170-180 см, кошик опуклий, діаметром 20-23 см. Насіння має темне забарвлення із сірою смугою, маса 1000 шт. насінин – 60-65 г, олійність – 5052 %, лушпинність – 20-22 %. Середня врожайність за роки випробувань становила 2,86 т/га, потенційна – 3,5-3,8 т/га. За продуктивністю не поступається простим міжлінійним гібридам, має високу екологічну пластичність і характеризується високою посухостійкістю. Гібрид комплексно стійкий проти несправжньої борошнистої роси, іржі, вовчка, відносно стійкий проти фомопсису та білої гнилі. Густота стояння рослин на період збирання врожаю – 50-55 тис. шт./га. Активно реагує на внесення мінеральних добрив, високу культуру землеробства. Гібрид Надійний занесений до Реєстру сортів рослин України з 2005 р.

СУВЕНІР

Сорт соняшнику

ПРОМЕТЕЙ

Високопродуктивний сорт скоростиглої групи. Вегетаційний період – до 95 днів. Висота рослин – 140 см, діаметр кошика – 18-22 см. Потенційна врожайність – 3,8 т/га, середня – 2,5-2,7 т/га. Маса 1000 насінин – 65-70 г, олійність насіння – 50-52 %. Сорт посухостійкий, слабо обсипається при перестоюванні. Стійкий проти вовчка, несправжньої борошнистої роси, іржі, відносно стійкий проти гнилі. Густота стояння рослин у період збирання врожаю – 45-50 тис. шт./га. Позитивно реагує на вирощування за інтенсивною технологією, на внесення добрив. Рекомендований для вирощування в умовах півдня України і Лісостепу. Гібрид соняшнику Сорт Прометей занесений до ЗАПОРІЗЬКИЙ 28 Реєстру сортів рослин України з Трилінійний середньостиглий 2001 р. гібрид. Тривалість вегетації – 100105 днів. Висота рослин 160-180 Гібрид соняшнику см, кошик діаметром 20-24 см. СУЛА Потенційна врожайність – 4,0 т/га, середня – від 2,42 до 4,4Простий міжлінійний гібрид се6 т/га. Олійність насіння – 49-50%. редньостиглої групи, створений Стійкий проти вовчка, не- спільно з Інститутом рослинництсправжньої борошнистої роси, не ва й овочівництва (м. Нові Сад,

Гібрид рекомендований для вирощування в умовах Степу та Лісостепу України. Гібрид Сула занесений до Реєстру сортів рослин України з 2001 р. Гібрид соняшнику

ЗАПОРІЗЬКИЙ 32

Гібрид середньоранньостиглої групи, тривалість вегетації – 95-105 днів. Кошик діаметром 19-22 см. Висота рослин – 160-180 см. Потенційна врожайність – 4,0 т/га, середня – 2,86 т/га. Олійність насіння – 51-52 %. Гібрид комплексно стійкий проти вовчка, несправжньої борошнистої роси, не обсипається, посухостійкий. Рекомендована густота стояння рослин на період збирання врожаю – 55-60 тис. шт./га. Рекомендований для вирощування в умовах Степу та Лісостепу України. Гібрид Запорізький 32 занесений до Реєстру сортів рослин України з 2003 р. Гібрид соняшнику

НАДІЙНИЙ

Трилінійний гібрид, відносить-

Простий міжлінійний гібрид, який відноситься до групи скоростиглих гібридів. Вегетаційний період його становить 97-100 днів Урожайність гібрида на ділянках випробування складала 2,1-2,8 т/га, потенційна урожайність – 3,5-3,7 т/га. Середня урожайність гібрида на сортоділянках складала: у Дніпропетровській області – 3,15 т/га, а у Кіровоградській – 2,66 т/га. Рослини заввишки 150-170 см, кошик середнього розміру (18-22 см в діаметрі), опуклої форми, кут нахилу 135º (тип. 5). Насіння має темне забарвлення із сірою смугою, маса 1000 насінин – 55-60 г, лушпинність – 22-23%, олійність – 48-50%. Гібрид комплексно стійкий проти вовчка, несправжньої борошнистої роси, відносно стійкий проти гнилей та фомопсису. Не вилягає та не обсипається. Пристосований до механізованого вирощування та збирання. Оптимальна густота стояння рослин на товарних посівах перед збиранням – 55-60 тис/га. Гібрид Сувенір занесений до Реєстру сортів рослин України з 2005 р. А.П. НАГОРНА, Інститут олійних культур УААН, м. Запоріжжя. 8 (0612) 80-06-88


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

15


16

ШКОЛА ФЕРМЕРА

ПРОДУКТЫ LUXSORB

представляют собой белые гранулы, способные при внесении в почву впитывать и запасать большие количества воды и питательных веществ, постепенно отдавать влагу растениям, которые будут хорошо развиваться и плодоносить независимо от осадков и полива. При высыхании, абсорбент принимает свой первоначальный вид – кристаллический и готов к новому циклу при последующем увлажнении. Применение суперабсорбентов серии LUXSORB позволяет: • Увеличить рост растений и уменьшить сроки созревания урожая, т.к. вода и питательные вещества постоянно доступны в прикорневой зоне; • Обеспечить аэрацию почвы и дренаж, постоянное снабжение растений влагой; • Снизить испарение воды из почвы и ее просачивание в недоступные слои; предотвратить засуху и эрозию почв. • По меньшей мере на треть снизить вымывание удобрений; • Значительно сократить полив или орошение (как минимум – 50%); • Вести земледелие при жестких почвенных и климатических условиях (в зонах рискованного земледелия) при значительном увеличении роста и развития корневых систем; LUXSORB используется для выращивания: Овощных культур, деревьев и кустарников, винограда, комнатных и декоративных растений цветов и газонов, ландшафтного дизайна. Используется в теплицах, при проращивании семян и перевозке растений. Производятся 4 модификации абсорбентов LUXSORB: 1. LUXSORB L – для тяжелых грунтов, черноземов, суглинков. 2. LUXSORB M – для легких и песчаных почв. 3. LUXSORB S – для обработки корней растений. 4. LUXSORB F – для предотвра�щения образования корки на почве, облегчения проращивания мелкосеменных культур, освоения площадей на склонах. ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ, КАПУСТА И ДР.ОВОЩ. КУЛЬТУРЫ. КЛУБНИКА. РАССАДА. КАССЕТЫ. Добавив в посадочный грунт LUXSORB, из расчета не менее 25 кг на 1 га, вы создаёте необходимый для корней запас воды и удобрений. При этом Вы сократите частоту и объём полива. Перед посадкой корни рассады окунают в гелеобразный раствор (10 гр LUXSORB на 1 л воды). Гель обволакивает корни, плотно прилипает к ним, обеспечивая начальный запас влаги необходимый для развития растения. Далее производится посадка. Одним литром гидрогеля обрабатывается 200-250 растений.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

ГИДРОГЕЛЬ ПОМОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ЗАСУХУ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГИДРОГЕЛЕЙ LUXSORB ДЛЯ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА: Вариант 1. Продукт LUXSORB насыпать на дно каждого приготовленного посадочного отверстия согласно размерам саженца примерно 5-7 г LUXSORB. Чем выше содержание песка в почве, тем большая дозировка гидрогеля рекомендуется. Возможно внесение в гидратированном виде с помощью гидробура. Вариант 2. Перед посадкой корни окунают в гелеобразный раствор (10 г LUXSORBS на 1 л воды). Этот способ незаменим, если перед посадкой саженцы подвергаются длительному хранению и транспортировке. Гель обволакивает корни, плотно прилипает к ним, обеспечивая начальный запас влаги, необходимый для развития растения, защищает от болезней и повреждения при транспортировке. Настоятельно рекомендуется комбинирование двух способов, что только улучшит эффект применения препарата. Посаженные таким способом растения имеют 98-99% приживляемости, на протяжении 4-5 лет не страдают от засухи. Количество суперабсорбента LUXSORB необходимое на 1 га при стандартной плотности размещения кустов – приблизительно 11 кг. По результатам изучения в 2006 г. эффективности применения LUXSORB в виноградарстве и виноградном питомниководстве ННЦ УААН «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е.Таирова» в ОПХ «Таировское», получены следующие данные: предпосадочная обработка прививок Люкссорбом повышает адаптацию прививок, стимулирует процессы роста и развития саженцев, повышает выход саженцев на 24%. Обратите внимание в таблице на данные о дополнительной чистой прибыли.

Показатели

Ед. изм., м

Обработка препа- Внесение препаратом пяток рата в грунт опыт

Выход саженцев с 1 га Тыс.шт. 65,25 Стоимость саженца Грн 5 Стоимость саженцев с 1 га Грн 326250 Затраты на 1 га Грн 120260 Себестоимость 1 саженца Грн 1,84 Чистая прибыль с 1 га Грн 205990 В т.ч. дополнительная прибыль с 1 га

Грн

102054

контроль 61,52 44,8 5 5 307600 224000 120240 120064 1,95 2,68 186360 103936

контроль Опыт 44,8 5 224000 120064 2,68 103936 -

72424

-

ГАЗОНЫ И СПОРТПЛОЩАДКИ Гидрогели LUXSORB могут эффективно использоваться для выращивания цветочных полян, орнаментных и зеленых лужаек и для ухода за газонами футбольных полей, спортивных площадок. Их использование помогает растениям на протяжении всего жизненного цикла и особенно эффективно на стадиях проращивания, интенсивного роста и формирования корневой системы. Продукт перемешивается с поверхностным слоем почвы на глубину до 10 см с помощью лопаты или дисковым плугом. Производится посев, вносятся удобрения. Участок поливается водой для обеспечения полной абсорбции продуктом. Обработанный участок сохраняет воду не менее недели. Затем при том же объеме полива его частота сокращается в два раза.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ Гидрогели LUXSORB эффективно применяются при посадке деревьев и кустарников. Дозировка зависит от состава почвы, климатических условий и составляет, как правило, 1–2 кг продукта на 1 м3 почвы посадочной ямы. Саженец помещается в яму. Корни засыпаются смесью почвы и гидрогеля. Желательно, чтобы продукт был равномерно распределен вокруг корней. Верхние 5 см посадочной ямы закрываются слоем почвы, не содержащим гидрогель. Следует обильно полить растения для полного набухания гидрогеля LUXSORB. При таком подходе выращивание деревьев и кустарников возможно даже в экстремальных климатических условиях. ФИТОДИЗАЙН. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. Хорошо известно, что растения посаженные в малообъемную посуду – горшки, ящики, вазоны требуют большего ухода по сравнению с растущими в открытом грунте. Грунт быстро пересыхает, растения плохо развиваются, слабо цветут, быстро стареют и вянут. При оформлении офисов, где уход за растениями нерегулярный, эта проблема становится особенно актуальной. В этих случаях, внесение препарата LUXSORB всегда оказывает положительный эффект. В дальнейшем поливать можно гораздо реже. Нормы расхода: 1. Комнатные и декоративные растения. 7 г смешать с 1 л воды или другое количество в пропорции 1:150. Настаивать 40 мин. Образовавшийся гель перемешать с землей или посадочным субстратом. 2. Газоны, лужайки, спортплощадки. До 100 г на 1 кв. м. Заглубить до 10 см или под рулонный газон – рассыпать по поверхности. 3. Саженцы садовых и декоративных деревьев. 10 г под корень растения или перемешать с извлеченной из посадочной ямки почвой в пропорции 1-2 кг на 1 куб.м. почвы. Увлажнить почву. 4. Овощи. Свыше 250 г на 1 сотку. Применять при посеве или с внесением удобрений. 5. Виноград. Малина. Смородина. Кустарники. 5 г под корень растения при посадке. 6. Земляника, клубника. Свыше 200 г на 1 сотку. 7. Бахчевые. Зерновые. Картофель. 25 кг на 1 га. 8. При посадке растений используется для обволакивания корней. 10 гр смешать с 1 л воды. Настаивать 40 мин. Корни окунать в образовавшийся гель (напр., томаты: 7 г достаточно для обработки 250 раст.). И в заключение самый немаловажный аспект – стоимость. 1 кг – 66-80 грн, что в несколько раз ниже, чем у аналогичных препаратов.


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

17


18

НАЛОГИ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ Державна податкова адміністрація у Миколаївській області звертає увагу громадян, що з 1 січня 2007 року набрали чинності такі нормативні документи, як Закон України від 19.12.06 р. № 489-V “Про Державний бюд� жет України на 2007 рік” та Закон України від 19.01.06 р. № 3378-IV “Про внесення змін до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” щодо оподаткування спадщини”, а також деякі норми Закону України від 22.05.03 № 889-ІV „Про податок з доходів фізичних осіб”, відповідно до яких мають місце зміни в оподаткування доходів фізичних осіб. Ставка податку. З 1 січня 2007 року ставка податку з доходів фізичних осіб становить 15%. (ст. 7 Закону № 889). Ця ставка застосовується не тільки до доходів найманих працівників, а і до доходів підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування, або які отримують “інші доходи”. Податкова соціальна пільга. Що стосується застосування податкової соціальної пільги, то її розмір становить 50% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року в розрахунку на місяць (з 01.01.07 р. – 400 грн.) Тобто

розмір загальної податкової соціальної пільги у 2007 році становить 200 грн. Розмір заробітної плати, до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, який прийнято на 1 січня звітного податкового року. З 1 січня 2007 року він становить 525 грн. на місяць для працездатної особи. Тобто розмір заробітної плати, до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу у 2007 році становить 740 грн. Оподаткування доходів, отриманих від продажу нерухомого та рухомого майна. Відповідно до ст. 11 Закону № 889 дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарськопобутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), не оподатковується, якщо загальна площа такого житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку не перевищує 100 квадратних метрів. У разі якщо площа такого об’єкта нерухомого майна пере-

№ 5 - 2007 г.

вищує 100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1 відсотка від вартості такого об’єкта нерухомого майна. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об’єктів нерухомості або інших об’єктів, що зазначені вище, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Дохід від продажу об’єкта нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства. Податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об’єктів нерухомого майна, є нотаріус, який посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору. Сума податку самостійно сплачується сторонами (або однією стороною) договору до його нотаріального посвідчення через установи банків у сумі, визначеній податковим агентом. Дохід платника податку від продажу об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 15% (ст. 12 Закону №889).

Як виняток, при продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою в розмірі 1 відсотка від вартості такого об’єкта рухомого майна за умови сплати (перерахування) ним суми державного мита до бюджету або суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору до такого посвідчення. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного із зазначених об’єктів, підлягає оподаткуванню за ставкою 15%. Податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об’єктів рухомого майна є нотаріус, який посвідчує відповідний договір або дійсність підписів сторін угоди за наявності документа про сплату податку сторонами договору. Для оформлення договору платник податку зобов’язаний здійснити дії щодо сплати податку з доходу від операцій з відчуження об’єктів рухомого майна, а нотаріус – дії щодо подання інформації податковому органу.


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

19


20

НАША МАРКА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

2 апреля 2007 г. «Санворд-Украина» отмечает свое 15-летие.

«СОВРЕМЕННОСТЬ, КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!» 15 лет совместное украинско-американское предприятие «Санворд-Украина» производит и монтирует бескаркасные арочные здания из оцинкованной стали в Днепропетровске. Философия предприятия воплощается в каждом индивидуальном проекте. Сразу отметим: эти здания используются в сельском хозяйстве и промышленности как хранилища для зерна, овощей, как укрытия для техники и автотранспорта, склады строительных и сыпучих материалов, социально-бытовые объекты и выставочные павильоны. Элементы этих зданий изготавливаются на уникальном американском оборудовании, которое обеспечивает высокое качество и точность. Именно благодаря долговечности, надежности, крепости, эстетичности и коротким срокам монтажа эти здания имеют спрос не только в Украине, а и в России, Венгрии, Чехии, Польше, Болгарии, Молдове, Испании и Австрии. Предприятие появилось благодаря Андрею Евгеньевичу Малиновскому, который в то время работал генеральным директором НПО «Укрстальконструкция» и Бондаренко Григорию Григорьевичу – директору Днепропетровского ДЗМК им. И.В.Бабушкина, которые инициировали образование совместного украинско-американского предприятия «Санворд-Украина» для производства арочных сборных помещений многоцелевого назначения из оцинкованной стали. Идея себя оправдала. Предприятие и сейчас, 15 лет спустя, выпускает качественную конкурентоспособную продукцию: серебристые здания видно издалека на объектах агропромышленного ком-

плекса, на промышленных и коммунальных предприятиях. Андрей Евгеньевич сумел сформировать инициативный коллектив единомышленников, который успешно преодолел трудности начального периода. Личным примером мудрый руководитель доказал: нет проблем которых нельзя решить. Было налажено производство утепленных зданий с грузоподъемными механизмами, светопрозрачными панелями, элементами освещения. И номенклатура продукции, предлагаемая заказчикам, постоянно расширяется. Прошло время. Эстафету руководства у Малиновского принял Юрий Михайлович Дзевель – энергичный, умный, доброжелательный, открытый для людей. Он прошел трудовую школу от рядового работника до мудрого руководителя-профессионала. Эта практическая школа помогла ему достойно пережить вместе с «Санворд-Украина» нелегкие кризисные времена 1993-2003 г. Юрий Дзевель считает: нет инструкций, чтобы подсказать, как именно руководить коллективом. Здесь необходимо все прочувствовать самому – умом и сердцем, работая с людьми. На людях держится производство, и они заслуживают всяческой помощи и понимания. Об этом должен помнить каждый руководитель. Заслуги коллектива «Санворд-Украина» были отмечены грамотой Днепропетровской областной государственной ад-

Фермерское хозяйство «Основа», Николаевская область

ЮРИЙ ДЗЕВЕЛЬ

Директор ООО «Санворд-Украина» министрации за достижения в труде и особый вклад в социально-экономическое развитие Днепропетровщины и Украины. А Юрий Дзевель был награжден почетным нагрудным знаком в честь 70-летия Днепропетровщины «За развитие региона». Сегодня совместное украинско-американское предприятие по производству и монтажу бескаркасных арочных зданий из оцинкованной стали «Санворд-Украина» является не просто лидером, а фактически единственным предприятием подобного рода в Украине. «Санворд-Украина» занимает на рынке уверенное, стабильное положение, портфель заказов постоянно увеличивается. Их продукция пользует-

ся спросом не только в Украине, но и в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. В большинстве случаев «Санворд-Украина» изготавливает и устанавливает стандартные арочные конструкции (пролеты 12, 15, 18 м), которые используются в сельском хозяйстве как хранилища для зерна, овощей и фруктов, в промышленности как укрытия для техники и автомашин, склады для строительных и сыпучих материалов. Однако на предприятии выполняются и заказы, требующие нестандартного подхода. В этом случае возводятся арочные строения с комбинированными металлоконструкциями. И тогда применение такого строения может быть самым разнообразным.

Редакция газеты «АграрНик» от всей души поздравляет предприятие «Санворд-Украина» с 15-летием. Желает творческих успехов,


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

21


22

В

НА КОНТРОЛЕ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

нимание! Вредитель

ЯК ПОБОРОТИ АМБРОЗІЮ? Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisifolia L.) за зовнішнім виглядом схожа на нашу аборигенну рослину – полин звичайний, за що і одержала свою назву. Цей адвентивний бур’ян занесено в Україну з Північної Америки разом з імпортованим насінням та фуражем. Нині вона поширена в багатьох країнах Європи, Азії, Північної, Центральної та Південної Америки, а також в Австралії. В Україні перші локалітети амброзії полинолистої ідентифіковані в 1925 році на київському елеваторі. Ретроспективний аналіз розповсюдження амброзії полинолистої показав, що бур’ян став справжнім лихом, адже площа засміченості ним щороку збільшувалася на 50-60 тис. га і нині складає 1 328,4 тис. га. В Одеській області справи дещо кращі, а площа засмічення нею сільгоспугідь досягає рівня 8 530,92 га. За останніх 10 років площа осередків амброзії полинолистої зросла на 326,64 га, що обумовлено, в основному, розширенням її ареалу в Любашівському (+252,1 га) та Ширяєвському (+20 га) районах, а також появою нового вогнища в Балтському районі на площі 42 га. Це відображає загальне погіршення екології землі та обумовлено значним зниженням культури землеробства, а саме – недотриманням вимог агротехніки при здійсненні обробітку ґрунту, сівозміни, строків сівби і збирання сільськогосподарських культур та проведення необхідного комплексу заходів обмеження чисельності бур’янів тощо. Поточного року по всій Україні очікується збільшення площ засмічення за рахунок розширення нових вогнищ та виявлення нових осередків амброзії полинолистої. Амброзія засмічує посіви просапних культур, озимих та ярих зернових, багаторічні та однорічні кормові трави, технічні культури, сади, виноградники, луки, пасовища, подвір’я, присадибні ділянки, парки, городи, пустирі, узбіччя ґрунтових та шосейних доріг, залізничні насипи, береги зрошувальних каналів, річок та ставків, полезахисні смуги

тощо, де щільність сходів може досягати 5-7 тис. рослин на квадратний метр, а її фітомаса – до 10 тонн на га. Поширюється насіння амброзії з неочищеним насіннєвим матеріалом, шротом, відходами, сіном, транспортними засобами (прилипає до коліс машин і тракторів разом із землею), тваринами і людиною. Насіння її легко плаває на воді, тому розноситься водою під час повені, злив і при зрошенні.

яке у розрізі має прямокутну форму. Корінь стрижневий, розгалужений. Листки невеликі за розміром. Верхні – чергові, темно-зелені, одноперисті. Нижні – подвійноперистороздільні з лінійно-ланцетними частками, супротивні, знизу опушені. Амброзія полинолиста – однодомна рослина, що має чоловічі й жіночі квітки. Іноді трапляються одностатеві рослини лише з жіночими квітками. Чоловічі квітки зібрані

Причини швидкого розширення меж ареалу амброзії полинолистої полягають у ряді біологічних особливостей: - висока насіннєва продуктивність (80-100 тис. насінин з однієї рослини); - насіння молочної та воскової стиглості здатне дозрівати і давати повноцінні сходи; - в цілому насіння не втрачає життєздатності в ґрунті до 40 років; - рослина має потужну кореневу систему, яка поширюється в ґрунті до 4 м; - висока регенераційна здатність та пластичність щодо температури повітря та вологості ґрунту. Для того, щоб ефективно виявляти амброзію полинолисту та застосовувати заходи боротьби з нею, треба досконально знати морфобіологічні особливості цього найзліснішого і важковикорінюваного бур’яну. За систематичним положенням вона відноситься до родини Айстрових (Складноцвітних). Це однорічна яра рання рослина з високим (200-250 см), прямим, розгалуженим у верхній частині, міцним, опушеним стеблом,

в колосоподібні суцвіття і розміщені на кінці стебел. Кошики з жіночими квітками розміщені поодиноко або групами від 2 до 5 в пазухах верхніх листків. Плоди – сім’янки яйцеподібної форми з характерними п’ятьма-шістьма шипами навколо їх верхньої частини та одним більшим центральним шипиком на верхівці. Колір – від жовтого до темно-коричневого. Рослини, скошені навіть під час цвітіння, утворюють життєздатне насіння: відсоток схожого насіння у цьому випадку може коливатися у межах від 51 до 70%. Мінімальна температура проростання насіння – 6-8º С, оптимальна – 20-22º С, максимальна – 30-32º С. Сходи з’являються наприкінці березня – в травні, цвіте рослина з другої половини липня по жовтень, плодоносить у вересні-листопаді. Бур’ян надзвичайно шкодочинний. За сильного засмічення повністю витісняє інші бур’янисті рослини та відчутно (на 50-70%) або зовсім знищує врожай польових культур. Причина цього полягає в надмірному висушуванні та виснаженні ґрунту амб-

розією, яка засвоює в 2-5 разів більше поживних речовин і вологи з ґрунту, ніж будьяка інша рослина. Це не тільки злісний конкурент культурних рослин, але й джерело алергічних захворювань населення. Адже під час цвітіння амброзія полинолиста продукує велику кількість пилку, багаторазове вдихання якого викликає тяжкі захворювання людей з ослабленою імунною системою на поліноз (алергія, бронхіальна астма, риніт, кон’юнктивіт тощо). Вітчизняна та іноземна статистика засвідчує, що захворювання на пилковий поліноз рік у рік зростає. Для розв’язання проблеми забур’янення сільськогосподарських угідь цією небезпечною рослиною в Україні впроваджується державна Концепція щодо амброзії полинолистої. Мета програми полягає в проведенні комплексу заходів з ліквідації бур’яну та стабілізації карантинного стану протягом 2005-2010 років. Основними завданнями розробки є привернення уваги населення та громадськості до проблеми засмічення земель цим карантинним бур’яном; проведення обмеження його чисельності та ліквідації в населених пунктах, на узбіччях доріг (автошляхів і залізниць), у полях сівозміни та залишених полях, що повністю заростають. На державному рівні визначити травень місяцем загальнодержавного обмеження чисельності та ліквідації амброзії полинолистої. Провести боротьбу з цим бур’яном хімічними, агротехнічними, механічними та іншими методами, які повинні застосовуватися водночас. Для забезпечення збалансованих та комплексних заходів обмеження амброзії полинолистої найближчими роками пріоритетне значення буде надаватися таким шляхам та засобам розв’язування проблеми: –У населених пунктах – це скошування рослин перед цвітінням у період бутонізації; викопування рослин з корінням та знищення їх та спалювання або подрібнення з наступним захороненням решток у санітарних ямах; знищення рослин пе-


№ 5 - 2007 г.

рекопуванням або переорюванням ґрунту з подрібненими рослинними рештками та наступним висівом на цих ділянках газонних трав. –На полях сівозміни – чітке дотримання технологій обробітку ґрунту, агротехнічних заходів догляду за посівами, збирання врожаю. –На узбіччях доріг та залишених полях – застосування гербіцидів відповідно до „Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні“. За ефективного застосування цих заходів передбачається знищення цього карантинного бур’яну на 80% від всієї площі зараження. При проведенні агротехнічних та механічних заходів боротьби з амброзією полинолистою слід пам’ятати, що присипані вологим ґрунтом під

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

час культивації залишки рослин утворюють додаткові коріння і добре розвиваються. Якщо цю рослину скосити, від її прикореневої частини відростають нові паростки, особливо за наявності вологи у ґрунті. Відростає амброзія від стебла та його частин, що залягають на 3-5 см нижче поверхні ґрунту, а не від коріння . Що раніше зрізали стебло, то більше на ньому утворювалось додаткових пагонів. Тому рослини амброзії полинолистої краще треба викопувати, подрібнювати та знищувати, а за неможливості проводити періодичні (до 7 за сезон) скошування ще до фази їх цвітіння. На полях озимих зернових з стандартною густотою продуктивних стебел амброзія майже не цвіте і не утворює життєздатного насіння.

Але після косовиці енергоємність стерні зростає, що сильно прискорює розвиток амброзії і вона встигає утворити життєздатне насіння до морозів. Тому на цих площах після збирання врожаю обов’язковим агротехнічним заходом повинно бути лущення стерні. На зріджених посівах доцільно застосовувати гербіциди Гранстар у бакових сумішах із Хармоні чи Діаленом, препарати групи 2,4 Д, Гроділ Ультра, Ларен, Агрітокс та інші. В багаторічних насадженнях, на необроблюваних землях, узбіччях автошляхів, залізничних колій за наявності на них амброзії треба застосовувати гербіциди суцільної дії, такі як Раундап, Ураган, Чистопол із дозою 3-4 л/га. Меліоративні канали треба періодично та багаторазо-

НА КОНТРОЛЕ

23

во обкошувати, а на присадибних ділянках у боротьбі з амброзією регулярно проводити ручні прополювання із обов’язковим викопуванням і спалюванням рослинних решток бур’яну. Таким чином, щоб запобігти поширенню та контролювати чисельність амброзії полинолистої в фітоценозах, потрібно застосовувати всі заходи одночасно, як запобіжні, так і винищувальні (механічні, хімічні). С.О. ГЛУШКОВА, кандидат с/г наук, старший науковий співробітник, Г.Ф. ЧЕБАНОВСЬКА, науковий співробітник, О.В. ПАЛАГІНА, науковий співробітник. Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР УААН.


24

НА ЗАМЕТКУ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

ФАЦЕЛІЯ ПИЖМОЛИСТА – ЧУДО МЕДОНОС, КОРМ ТА СИДЕРАТ Фацелія – пижмолиста (Phacelia tanacetifolia Benth) належить до родини водолистих. За видатні медоносні якості її по праву звуть найулюбленішою трав’янистою рослиною бджіл. Стебло прямостояче, заввишки 70-100 см. Зацвітає через 40-50 днів після висіву. Квітки синьо-фіолетові або ясно-сині, зібрані в густі суцвіття – закрутки, в яких їх налічується до 75, а на добре розгалуженій рослині – 750 і більше. Завдяки великій кількості їх на рослині і неодночасному розкриванню створюється тривалий (до 50 днів) період цвітіння. Нектар виділяється залозами навколо зав’язі. До речі, виділяє нектар фацелія за будь-якої погоди, тому бджоляр завжди буде з медом. Одна квітка фацелії виділяє від 0,15 до 5 мг нектару і функціонує 1-2 дні. Медопродуктивність 1 га фацелії від 180 до 1500 кг. (Атлас медоносних рослин України стор. 187). Бджоли також носять багато темно-фіолетового обніжжя. В чистому посіві фацелію сіють широкорядним або стрічковим способом з міжряддями

45 см при нормі висіву насіння 6-8 кг/га і в стрічках 15 см, (15-20 кг/га) Глибина загортання 2-3 см. Звичайним рядковим способом можна висівати у міжряддях молодого саду. Фацелію також сіють с різними культурами: горохом, соняшником, кукурудзою тощо. Фацелія рослина дуже невибаглива, добре росте на суглинкових,

супіщаних, чорноземних, торф’яних та інших ґрунтах. Фацелію можна сіяти в декілька строків. Перший ранній строк – як тільки зійде сніг, другій – тижнів через два після першого, третій – через два тижні після другого. Таким чином створюється безперервний медодайний конвеєр. Ця рослина не боїться заморозків як весняних, так і осінніх, витримує до – 9 градусів. А пізньолітній посів 10 липня є гарним джерелом взятку для нарощування молодих бджіл на зиму. Для ранньовесняного головного взятку фацелію можна посіяти в зиму, приблизно 20 листопада, щоб насіння не зійшло. Вона почне квітнути навесні, приблизно 9-12 травня, тобто ще перед акацією, щедро даючи нектар і пилок бджолам. Якщо Ви будете сіяти фацелію широкорядним способом, то коли вона досягне десь 30 см, до того як рядки почнуть смикатися, то між ними бажано пройти культиватором, чи обробити гербіцидами. Тоді рослина довше квітуватиме, буде добре кущитися, та врожай насіння буде значно вище. Якщо цього не зробити, то в міжряддях буде рости бур’ян, хоча фацелії він не заб’є. До другого періоду цвітіння фацелію можна використовувати на зелену масу та силос, її добре поїдає худоба. Фацелія – гарний сидерат, на зелене добриво її приорюють в середині-кінці цвітіння, це дорівнює 20 тонн перегною на 1 га. Коли фацелія відцвіла, вона годиться не лише на насіння, її поїдають кози, барани та вівці. Насіння фацелії збирають у фазі побуріння нижніх коробочок, що майже збігається з кінцем цвітіння. ЇЇ скошують вранці, щоб не висипалося насіння, підбирають через 4-5 днів коли висихає і обмолочують комбайном та чистять на петкусі. Якщо бажаєте засіяти цю ж площу вдруге, її треба переорати і можна сіяти знову. Сергій Олегович ФЕДОРЕНКО.

З питань агротехніки та насіння звертайтеся за тел.: (044)519-11-88. Тел. 050-543-51-11 – голова департаменту сільського господарства ВГО «Братство бджолярів України»


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

25


26

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

27


28

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.

ВИДАЧА ЛІЦЕНЗІЇ НА ХІМЗАХИСТ РОСЛИН Як передає ІК “ПроАгроНовости”, Мінагрополітики України затвердило порядок надання узгодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин (за кодами УКТ ЗЕД 3808 10, 3808 20, 3808 30, 3808 90), імпорт яких підлягає ліцензуванню в 2007 р. Про це стало відомо з наказу Мінагрополітики України № 86 від 12 лютого 2007 р. Даний наказ зареєстровано у Мін’юсті України 12 березня 2007 р. під №218/13486. Даний порядок розроблено відповідно до Закону “Про захист рослин” і постанови Кабміну

України від 29.12.2006 р. № 1852 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, і обсягів квот у 2007 р.”. Відповідно до документа, для одержання узгодження суб’єкт господарювання має пред’явити до Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики України відповідну заяву і копії таких документів: - контракту з нерезидентами та специфікації до нього; - контракту з виробником готової препаративної форми для суб’єктів господарювання, які імпорту-

ють діючу речовину, призначену для виготовлення пестицидів, або пестициди, призначені для наступного розфасування; - ліцензії, яка підтверджує право суб’єкта господарювання на здійснення господарської діяльності в оптовій, роздрібній торгівлі пестицидами й агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин); - документа, який підтверджує наявність умов зберігання і реалізації товару (санітарний паспорт на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив).


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

29


30

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 5 - 2007 г.


№ 5 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

31


№ 72  

№ 5 (72) 30 марта 2007 г. тел./факс: (0512) 58-00-65, (0512) 47-84-01. e-mail: agrarnik@mksat.net 2 ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС Тел.: (0512) 47-84-01,...

№ 72  

№ 5 (72) 30 марта 2007 г. тел./факс: (0512) 58-00-65, (0512) 47-84-01. e-mail: agrarnik@mksat.net 2 ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС Тел.: (0512) 47-84-01,...

Advertisement