Page 1

AgriA rACiNg

Copenhagen Sale 2018

10% rAbAt dtC*

SygeforSikriNg + rACiNg Liv & UANveNdeLighed Agria racing giver tryghed til dig og din travhest. du kan vælge 30.000 eller 60.000 kroner i årlig dækning til dyrlægeudgifter.

Tryghed fra start til m

ål

Uforpligtende tilbud ? Så kontakt en af vores lokale forsikringsrådgivere! Caroline funch karise Janni thermann Lemvig karina didriksen Sakskøbing kristian bech børkop Maibritt h. Clausen herning Nadia Algren risskov Nanna Nobel ringsted Nina rosén vinderup ole Madsen Aalborg Søren S. blicher rødekro

60680000 40430919 29266633 26158530 26242426 60155400 31524140 60619855 40148819 40134535

Dansk Travsports Centralforbund

*10% rabat til medlemmer af dansk trav Centralforbund

Ring 7010 1065 Læs mere på www.agria.dk

Annonce DTC 170x240.indd 1

16-07-2018 10:22:56


– TRAVTRÆNER GORDON DAHL –

ENGHAVEGÅRD STUTTERI DISNEY

15.-16. SEPTEMBER 2018

– her er det et sandt eventyr at være travhest!

Spritny horsewalker

Rundbane på 1200 meter

To helt nye stalde med 16 store, flotte bokse i hver

Ligeudbane på 800 meter

til Opdrætterforeningens åringsauktion og Aalborg Store Pris-weekend med toptrav!

Sygefold til skadede heste

Galopsandbane på 600 meter

Gordon Dahl

VI SES I AALBORG!

13 hektar udlagt til folde

Enghavegård – Stutteri Disney

Kun 8 minutters kørsel fra Racing Arena Aalborg. Vi tager også gerne DIN hest i træning! Ring for nærmere aftale. TRAVTRÆNER GORDON DAHL . MOBIL (+45) 2162 9331 . GD@KVG.DK . NØRHOLMSVEJ 165 . 9000 AALBORG

Læs meget mere på www.travavl.dk og www.danskhv.dk/racing-arena-aalborg


VELKOMMEN TIL

AGRIA COPENHAGEN SALE 2018 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til auktion. Årets auktion har, i lighed med de sidste 9 års auktioner, Stutteri York som ramme, og i lighed med 2017, med dyreforsikringsselskabet AGRIA som hovedsponsor. 54 åringer, 49 danskfødte og 5 svenskfødte, er at finde i kataloget Alle er startberettiget, lige som de åringer der er anmeldte til Opdrætterforeningens auktion i Aalborg, i Auktionsløb 2019, der vil blive afviklet på Aalborg Væddeløbsbane. Første indskud er betalt af anmelderne på auktionen, mens andet indskud betales af køberne (se annonce andet sted i kataloget). Alle de danskfødte åringer er automatisk tilmeldt til de traditionsrige danske årgangsløb, såsom Dansk Trav Derby, Dansk Trav Kriterium, de Jydske Grand Prix’er og Grand Circle, mens andre også har startmulighed i Dansk Avlsløb og Svensk Breeder’s Crown, samt kan anmeldes til Breeders’s Course, E3 og Euro Classic Trot. For de svenskfødte åringer, skal køberne selv være opmærksom på de tilmeldingsfrister, der findes for de for-skellig løb i Sverige. Budgivning i faste rammer Overbud sker efter følgende retningslinier: Overbud i prisinterval 10.000-49.000 kr. - minimum 2.000 kr. Overbud i prisinterval 50.000-99.000 kr. - minimum 5.000 kr. Overbud i prisinterval 100.000 kr.+ - minimum 10.000 kr. På alle bud tillægges salgssalær og moms i hht. auktionsbetingelserne (se side 3-4). Gratis ud - gratis hjem ! Første auktionshest vil komme i ringen kl. 19.30, og auktionen forventes afsluttet ca. kl. 22.30. I lighed med sidste år vil der blive mulighed for gratis transport med bus fra Charlottenlund Travbane til og fra York Stutteri. Kl.16.30 er der afgang fra staldterrænet til York Stutteri. Retur vil bussen afgå ca. 15 minutter efter sidste hammerslag. DTC ønsker alle fremmødte en god auktion og rigtig god fornøjelse. Dansk Travsports Centralforbund Peter Stenå

Auktionskataloget er udgivet af Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund. Tlf: 888 11 200 - www.trav.dk Katalog: Peter Stenå. Korrektur: C.C. Junge. Ansvarshavende redaktør: Klaus Storm Layout: JEPSEN-grafisk design - Tryk: GB Grafisk Forsidefoto: U S Photo A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

3


AUKTIONSBETINGELSER

GÆLDENDE FOR AGRIA COPENHAGEN SALE på York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm – Lørdag den 25. august 2018 §1 AGRIA Copenhagen Sale, der afholdes af Dansk Travsports Centralforbund (DTC), omfatter heste uanset nationalitet (kun lande der er optaget i UET), som er født 2017 (for danskfødte hestes vedkommende F-årgangen). §2 DTC forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og udvælge disse blandt de tilmeldte. Kun heste uden betydende veterinære anmærkninger vil kunne sælges på AGRIA Copenhagen Sale. DTC kan desuden mod et senere fastsat anmeldelsesgebyr medtage op til 5 danskfødte heste (født 2013 eller senere), der anmeldes efter anmeldelsesfristens udløb. Taler særlige forhold herfor, kan en hest nægtes medtaget på auktionen. DTC forbeholder sig endvidere ret til at aflyse auktionen. §3 Anmeldelsesgebyr udgør: AGRIA Copenhagen Sale 2018 - kr. 2.000 + moms i alt kr. 2.500. Desuden opkræves anmelder indskud til Auktionsløb 2019 på kr. 500. Ovennævnte beløb er pr. hest, som udvælges til auktionen. Anmeldelsesgebyr opkræves via central afregning fra DTC. Anmeldelsen er først gyldig, når anmeldelsesgebyret er indbetalt. Dersom ejeren af en hest har forfalden gæld til DTC, kan hesten slettes fra deltagelse på auktionen helt frem til afholdelsen. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke i et sådant tilfælde. Røntgenfotografering af de anmeldte heste er obligatorisk. Optagelsen skal være digital, og ved modtagelsen maximalt 3 mdr. gammel. Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero-medial projektion af alle 4 tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-medial) projektion af begge haser, (caudolateral – craniomedial oblique) projektion af begge bagknæ. Elektronisk fil eller CD med røntgenoptagelserne skal være DTC i hænde senest mandag d. 18. juni, ledsaget af udtalelse fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen. Udtalelsen fra dyrlæge skal ske på blanketten fra SEGES HEST, som er benævnt ”Supplerende handelsundersøgelse”. Hvis de foreskrevne røntgenbilleder, samt udtalelse fra dyrlæge ikke er modtaget i DTC senest den 18. juni, kan hesten slettes fra auktionen. Dyrlægeattest / sundhedsattest, der på auktionsdagen højst må være 3 dage gammel, skal udvise, at den pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at hesten kommer fra et sted, hvor der heller ikke findes smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere udvise, at hesten er i besiddelse af normale ydre kønsorganer. Hestene skal være basisvaccineret, hvilket vil sige, at de er vaccineret to gange med 1 måneds mellemrum, hvoraf sidste vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten. Vaccinationer skal være indskrevet i hestepas. Hestepas og dyrlægeattest / sundhedsattest skal medbringes på auktionsdagen og afleveres i auktionssekretariatet. Heste uden hestepas / sundhedsattest / basisvaccination vil blive bortvist og slettet fra auktionen. §4 Anmeldelsesfrist: Fredag d. 18. maj 2018. Anmeldelses til DTC via e-mail: info@trav.dk eller brev til: DTC, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund. §5 De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for ejers risiko, på Stutteri York. Nærmere oplysninger om vilkår for opstaldning fastlægges senere. §6 Udebliver / udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, refunderes anmeldelsesgebyret ikke (gælder også hvis årsag er sygdom). Er der ingen gyldig grund for udeblivelsen, d.v.s. sygdom bekræftet ved dyrlægeattest, betaler anmelderen endvidere 15.000 kr. + moms til arrangør. Såfremt en hest udgår efter katalogets trykning p.g.a. sygdom, forbeholder arrangør sig retten til at indhente en supplerende dyrlægeattest fra en anden dyrlæge, end den, der har undersøgt hesten i forbindelse med sletningen. Omkostninger i forbindelse med denne besigtigelse betales af anmelder. §7 Mindstepris kr. 10.000 (+ moms) - Auktionarius fastsætter størrelse af overbud. Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge. §8 Hestene sælges som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende. Der henvises i øvrigt til, at Købeloven finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger. 4

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


§9 Auktionsholder påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour. Anmelderne holder DTC skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget. § 10 Auktionsholder påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste. Betalingen for det købte + 6 % auktionssalær + moms + indskud til Auktionsløb (kr.500) betales af køber, når faktura modtages fra DTC. Erlægges betalingen ikke i henhold til gældende betalingsbetingelser, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger, skadesløst og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 6 % fra hammerslag til betaling sker jvf. Rentelovens § 5. Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes mod auktionarius eller DTC. Hesten livsforsikres i kreditperioden (maksimalt 14 dage efter hammerslag) for købers regning for den samlede købspris (dog maksimalt kr. 125.000), det vil sige budsum + salær + moms. Forsikringen tegnes til højst 0,8 % af forsikringssummen pr. påbegyndt måned. Ejendomsretten overgår først, når hele købesummen (inkl. moms og salær) er betalt til auktionsholder. Skulle indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. Ønsker sælger at foretage retslige skridt mod køber, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning. For heste, der er anmeldt til auktionen af personer, som ønsker heste solgt uden moms på budsummen, gælder særlige krav for dokumentation. § 11 Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, men har intet krav på overskud. § 12 Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionens salgsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk. Senest onsdag den 29. august 2018 skal købers navn være opgivet til DTC. § 13 Anmelder / Sælger betaler til DTC følgende salærer ved hammerslag på bud på kr. 25.000 og derover: Ved salg: 6 % + moms. Ved tilbagekøb: Ved bud på kr. 25.000 og derover: 5 % + moms af den samlede budsum dog maksimalt kr. 10.000 + moms. § 14 Indskud til Auktionsløb 2019 (afvikling på Aalborg Væddeløbsbane i forbindelse med Aalborgs Store Pris) for heste, der har været optaget i auktionskatalog til enten Opdrætterforeningens auktion i Aalborg eller AGRIA Copenhagen Sale, er obligatorisk for såvel anmelder / sælger og køber og udgør: • • • •

Ved optagelse i auktionskatalog: Anmelder/sælger betaler kr. 500. Udebliver / udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside: Anmelder / sælger betaler kr. 500. Ved tilbagekøb: Anmelder / sælger betaler kr. 500 Ved salg: Køber betaler kr. 500.

Yderligere indskud til Auktionsløb 2019: Indskud 1. februar 2019: Ejer betaler kr. 500 - Indskud ved startmelding: Ejer betaler kr. 1.500. § 15 Et hvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af mangler, eller om erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal af køber rettes direkte over for sælger, og er således såvel auktionarius som arrangørerne uvedkommende. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, og værneting er sælgers hjemting. § 16 Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar. § 17 Tillægskonditioner forbeholdes. DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND Lindhardt Jensen (formand)

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

5


DERBYAUKTIONENS HESTE NR 54 14 41 53 29 10 35 31 16 15 34 17 23 46 30 4 48 18 38 33 28 2 51 36 44 39 42 32 22 40 25 24 26 1 21 13 27 20 19 3 11 37 47 6

NAVN F The Big One Fabrizio Falula Fan Cook Fanny Hill (s) Fantastico Farinelli Faststone Faye Dunaway Fazenda (s) Federer Felis Felix K Fernando Fræk Ferrari Shadow Fetter Tir Fewofakind Fiat Fie Elholm Fifi Dong Tiki Fiji Finest Shadow Fiona Shadow Fiore Fire World Firefly Shadow Five O’Clock Flaban Reerstrup Flamboro Downs Flintstone Florentina Fly By So Easy Flying Line Follow Me Now Fontana Damgård Footloose For Life Forever Shadow Forgive Me Fortuna di Damgård Forza Fossa Fox On The Run (s)

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

KØN hp hi hp hp hp hi hi hp hp hp hi hp hi hi hi hi hp hp hp hi hi hp hp hp hi hp hi hi hi hi hp hi hi hi hi hi hp hi hp hp hp v hi

FAR Muscle Hill (us) Muscle Massive (us) ENS Snapshot (us) Marco di Jesolo (i) Russell Hill (us) Farifant (i) Farifant (i) Wishing Stone (us) Great Challenger (us) Offshore Dream (f) Yarrah Boko (s) Broad Bahn (us) Farifant (i) Ken Warkentin (us) Repeat Love (f) Solvato (us) Västerbo Prestige (s) Farifant (i) Yield Boko (s) Yield Boko (s) Farifant (i) Pine Chip (us) Broad Bahn (us) Great Challenger (us) Classic Photo (us) Farifant (i) Farifant (i) ENS Snapshot (us) Panne de Moteur (s) Wishing Stone (us) Wishing Stone (us) Quite Easy US (us) Explosive Matter (us) Classic Photo (us) Great Challenger (us) From Above (s) Russell Hill (us) Orlando Vici (f) Calvin Capar (i) Conway Hall (us) ENS Snapshot (us) Wishing Stone (us) Great Challenger (us)

MOR A Porsche Design Sasha Krystal Vang Ancho T Dream (s) Olympia Hill Sugarlove Vixi Naomi Avenue Odyssee Eastwind Ruby Bianca Runabout (s) No Sugar Please (us) Rhea Polca (s) Hawaii Broline (s) Ofelia Zet (s) Vintage Shadow Global Future (s) Renault Malou Elholm Nobility Omega Sund (s) Wannabe Call Me Shadow My Starlight (us) Honey C N Lightyear Blåbjerg Impeccable I T (i) Novita Reerstrup Princess Håleryd (s) Lady K Passion Patchwork (s) Opera Line Yankee Daydreamer (us) Ragna Opal Smaragd Onceinalifetime (s) Ramblin Rose Zet (s) Remind La Marc Västerbo Off-White (s) Sorbetto Moa Glory Best (d)


NR 8 12 7 5 45 49 43 9 6 50 52

NAVN Foxboro Downs Francis Frank Jr Bounce Fraulein Freddie Crown (s) Freja Garbo Frida Fræk Friday Frisco (s) Frontrunner Shadow Fun And Party Talk

KØN hi hi hi hp hi hp hp hp hi hp hp

FAR Panne de Moteur (s) Västerbo Prestige (s) Wishing Stone (us) Offshore Dream (f) Orlando Vici (f) Great Challenger (us) Lavec Kronos (s) ENS Snapshot (us) S J’s Caviar (us) Farifant (i) Cantab Hall DE (d)

MOR Tangee Boko (s) Sngularity Hanover (us) Totsy Hornline (s) Victory Please (us) Hillary Crown Genya Garbo I Enjoy BeingaGirl (s) Super Spira (s) Trinity Brodda (s) Camelia Sund (s) Atomenergi

DU KAN OGSÅ KOMME TIL AT MÆRKE SUSET...

SAMTLIGE DANSKE HESTE ER TILMELDT Dansk Opdrætningsløb, Dansk Trav Kriterium, Dansk Trav Derby, Auktionsløb, Jydsk 2-, 3- & 4-årings Grand Prix og Grand Circle 3- & 4-års Championat

AUKTIONSBUFFET fra kl. 17.30 – kr. 225 ,Kaffe & kage kan tilkøbes Bordbestilling på tlf. 888 11 251 E-mail: susanne@trav.dk A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

7


VEJBESKRIVELSE TIL YORK STUTTERI

STUMPEDYSSEVEJ 3, 2970 HØRSHOLM

8

NORDFRA E47/E55

SYDFRA E47/E55

• Følg Motorvej E47/E55 mod København

• Følg Motorvej E47/E55 mod Helsingør

• Tag afkørsel 9 Hørsholm C

• Tag afkørsel 9 Hørsholm C

• Tag 1. vej i rundkørslen

• Tag 1. vej i rundkørslen

• Følg Isterødvejen 1,6 km

• Følg Isterødvejen 1,6 km

• Tag 3. vej i rundkørslen

• Tag 3. vej i rundkørslen

• Følg Sjælsmarkvej OBS! Kun ca. 70m

• Følg Sjælsmarkvej OBS! Kun ca. 70m

• Drej til højre ad Stumpedyssevej ca. 800m

• Drej til højre ad Stumpedyssevej ca. 800m

• Drej til venstre ved York Stutteri

• Drej til venstre ved York Stutteri

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


TRAVTRÆNER

KENNETH NIELSEN »Hvad skulle det være... – en Bandit Brick eller en Slide So Easy?«

Bandit Brick

27 sejre i 32 starter, indtjening 554.751 kr. og rekord 1.11,1

Slide So Easy

28 sejre i 75 starter, indtjening 1.542.943 kr. og rekord 1.10,4

Drømmer du også om en tophest, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

9


Dansk Travsports Centralforbund

Muscle Hill-hoppen Schweppes blev kåret som ”Årets Flotteste Åring” i 2017

Tidligere vindere af Dansk Travsports Centralforbunds ærespræmie for

”ÅRETS FLOTTESTE ÅRING” ÅR HEST

10

AFSTAMNING

OPDRÆTTER

2007

Opera Line

Super Arnie – På’en Igen Frøkjær

Jørn Borch, Harndrup

2008

Parma Dilli

Royal Prestige – Euro Dilli

Hans Chr. Sørensen, Biersted

2009

Ramu

Chipmate – Special GT

Bent Lindhardt, Morud

2010

Sandra Trøjborg

Great Challenger – Veronica Trøjborg

Bettina & Viggo Jensen, Tranbjerg

2011

Tara

Varenne – Walking Saltum

Dorthe Christensen ApS, Saltum

2012

Vanity

Olimede – Femme Fatale

Ole Berg Thomsen, St. Heddinge

2013

Aslan

Torvald Palema – Helle Stensbæk

Ole Haubro, Aars

2014

Blue Line

Pearsall Hanover – Opera Line

Jørn Borch, Harndrup

2015

Caroline K

Dream Vacation – Farina K

Hans Kurt Jensen, Pandrup

2016

Daniella Shadow

Pine Chip – Call Me Shadow

Niels Jørgen Jensen, Vrå

2017

Schweppes (S)

Muscle Hill – Swept To Victory

Panamera Racing, Tappernøje

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


HEST? SKAL DER INVESTERES I NY

Hesselborg Foto

lægge en plan. 5) 2426 6499, så vi sammen kan Så lad mig hjælpe dig. Ring på (+4 vi kan aftale teren forud for auktionen, ligesom Jeg kører gerne med ud til opdræt gen. York Stutteri på selve auktionsda et tidspunkt at besigtige heste på

TEAM FRIIS KAN BYDE PÅ , i Lånum (Morten) , og har stald både på Skive Trav hold sfor ning fantastiske træ minutters kørsel fra travbanen. og i Feldingbjerg (John), kun 8-10 ngsbane, i Skive Plantage, den store opvisni På travbanen er der sulkyruter store folde. og er walk , ane ndb psa rvalbane, galo lang træningsbane, lang bred inte ret hver dag. Træningsbanerne bliver præpare ligeudbane, 0 meter rundbane, 1000 meter På gården i Lånum har vi en 140 d. stal eret rnis ode nym galopsandbane, walker og en helt tene hér trænes på Skive Trav. hes og se, bok 24 der er jerg I Feldingb

TEAM FRIIS – Joh Morten mobil (+45) 2426 6499

n mobil (+45) 2181 4524 – teamfr

iis@outlook.dk

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

11


AUKTIONSLØB 2019 Alle heste, som bliver solgt på Agria Copenhagen Sale 2018, er automatisk tilmeldt Auktionsløb 2019 på Racing Arena Aalborg. I 2018 ligner det 240.000 kr. i samlet præmiesum i de to auktionsløb. I 2019-udgaven indgår desuden åringer solgt på den nye åringsauktion på Bornholm samt naturligvis Opdrætterforeningens auktion i Aalborg.

DANSK AVLSLØB Forbeholdt heste som er tilmeldt løbet via deres fædre. I 2018 afvikles løbet på Racing Arena Aalborg, mens de åringer, der er på auktion i år kan deltage i Dansk Avlsløb 2020 – hvis ellers den fædrende hingst er tilmeldt.

Tilmeldte avlshingste til Dansk Avlsløb 2020: Calvin Capar (i), Capetown Hall (us), Chipmate (us), Ens Snapshot (us), Farifant (i), From Above US (us), Great Challenger (us), Laughing Stock (s), Maharajah (s), Our Love (f), Russell Hill (us), Stand And Deliver, Trophy Catch (us), Wishing Stone (us), Yield Boko (s) og Zola Boko (s). 12

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


spillers Præstation og energi Ring RING ogOGfå et FÅ ET TILBUD tilbud www.hhcare.dk

Til væddeløbsheste der giver alt, hvad de har i sig. En korrekt diæt, med ekstra support til luftveje og muskler.

marstall lille mængde stor virkning Marstalls serie af müsli til sportsheste er nøje sammensat for at møde behovet hos heste der trænes hårdt. Vælg mellem Champion, et koncentreret tilskudsfoder med urter og ekstra E-vitamin, kan bruges som ”topping” til det normale foder. Amino Sport Müsli, et fuldfoder til heste der har brug for ekstra til musklerne eller Turnier, et fuldfoder med høj energi inkl. havre.

www.hhcare.dk

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

HH CARE, Hestlundvej 2, 7323 Give Telefon: 7026 3009, Mail: hhcare@hhcare.dk, www.hhcare.dk

13


Classic Photo (us) $1.447.004 - 24 st. 11 - 5 - 3 v. 3,08,9ak, Classic Photo (us) v. 3,08,9ak, Classic Photo (us) $1.447.004 - 24 st. 11 - 5 - 3 v. 3,08,9ak, Classic Photo (us) $1.447.004 - 24 st. 11 - 5 - 3 Yankee Daydreamer af 3,08,9ak, $1.447.004 - 24 st. 11 - 5 - 3(us) 22.277Daydreamer kr. - 4 st. 0 - 2 - 0 af 13,2ak, Yankee (us) af 13,2ak, Yankee (us) 22.277Daydreamer kr. - 4 st. 0 - 2 - 0 af 13,2ak, Yankee (us) 22.277Daydreamer kr. - 4 st. 0 - 2 - 0 v.

Mørkebrun hingst født 10. april 2017 Mørkebrun hingst født 10. april 2017 Mørkebrun hingst S J’s Photo (us) født 10. april 2017 Mørkebrun hingst født 10. april 2017 S J’s Photo (us) Classic Winner S J’s Photo (us)(us) S J’s Photo (us)(us) Classic Winner MusclesWinner Yankee(us) (us) Classic

Photo Maker (us) Sassy Maker Jane (us) Photo (us) American Winner Photo Maker (us) (us) Sassy Jane (us) Classic Somolli Photo Maker (us)(us) Sassy Jane (us) American Winner (us) Valley Victory (us) Sassy Jane (us) American Winner (us) Classic Somolli (us) Maiden Yankee (us) American Winner (us) Classic Somolli (us) Valley Victory (us)

Classic MusclesWinner Yankee(us) (us) Dreamy Yankee Muscles Yankee(us) (us)

Sierra Kosmos (us) Classic Somolli (us) Valley Victory (us) Maiden Yankee (us) YankeeKosmos Diamond (us) Valley Victory (us) Maiden Yankee (us) Sierra (us)

Muscles Yankee(us) (us) Dreamy Yankee

Maiden Yankee (us) Sierra (us) YankeeKosmos Diamond (us)

v. CLASSIC PHOTO (US) 3,08,9ak, $1.447.004 - 24 st. 11Dreamy - 5 - 3. Yankee (us) På Derbyauktionen - 2 afkom(us) (Hi. Sierra YankeeKosmos Diamond (us)2/ Hp. 0) 13,2ak, 22.277 kr. - 4 st. 0 - 2 - 0 Dreamy Yankee (us) Classic Photo vandt (US) løb som 2-åring i USA, men 3-åring at hingsten fik sit egentligePå gennembrud i årgangstoppen. Dette år sejrede Yankee Diamond (us)2/ Hp. 0) v. CLASSIC PHOTO 3,08,9ak, $1.447.004 - 24det st.var 11 som - 5 - 3. Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. Classic Photo i forsøg og finale til Canadian Trotting Classic & Stanley Dancer Trot. Det blev også til sejr i forsøg til Hambletonian Stakes, men Classic Photo vandt (US) løb som 2-åring i USA, men 3-åring at hingsten fik sit egentligePå gennembrud i årgangstoppen. Dette v. CLASSIC PHOTO 3,08,9ak, $1.447.004 - 24det st.var 11 som - 5 - 3. Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 2/ Hp. år 0) sejrede her måtte hingsten “nøjes” med til andenpladsen bag Vivid Photo i finalen.Dancer Avlshingst Det i USA ogogså Sverige - I USA far tiltil43 afkom, der har indløbet Classic Photo i forsøg finale Canadian Trotting Classic & Stanley blev til sejr i forsøg Hambletonian Stakes, men vandt løbogsom 2-åring i USA, men som 3-åring at hingstenTrot. fik sit egentlige gennembrud i årgangstoppen. Dette år sejrede v. CLASSIC $1.447.004 -I Europa 24det st.var 11bl.a. - 5 -far 3. På Derbyauktionen 2/ Hp. 0)Face $100.000, herPHOTO af 3 der(US) har 3,08,9ak, indløbet $1.000.000. til den svenske Derbyvinder og vinder af Grand Prix- 2deafkom l’UET(Hi. Mosaique her måtte hingsten “nøjes” med andenpladsen bag Photo i finalen. Avlshingst i USA ogogså Sverige - I USA far tiltil43 afkom, der har indløbet i forsøg ogsom finale til Canadian Trotting Classic & Stanley Dancer Trot. Det blev til sejr i forsøg Hambletonian Stakes, men Classic Photo vandt løb 2-åring i USA, men detVivid var som 3-åring at 12,9 hingsten fik sit egentlige gennembrud i årgangstoppen. Dette år sejrede 09,0ak*, 13,6 mill. skr. samt Elitlopps-vinderen Ringostarr Treb 08,2ak, mill. skr. $100.000, her afi forsøg 3 der har $1.000.000.Trotting I bag Europa bl.a. far til den svenske Derbyvinder vinder Grand de l’UET Mosaique Face her måtte hingsten “nøjes” med til andenpladsen Vivid Photo i finalen. Avlshingst i USA ogog Sverige -afI USA farPrix tiltil43 afkom, der har indløbet Classic Photo og indløbet finale Canadian Classic & Stanley Dancer Trot. Det blev også til sejr i forsøg Hambletonian Stakes, men 09,0ak*, 13,6 mill. skr. samt Elitlopps-vinderen Ringostarr Treb 08,2ak, 12,9 mill. skr. $100.000, her af 3 der har indløbet $1.000.000. I Europa bl.a. far til den svenske Derbyvinder og vinder af Grand Prix de l’UET Mosaique Face her måtte hingsten “nøjes” med andenpladsen bag Vivid Photo i finalen. Avlshingst i USA og Sverige - I USA far til 43 afkom, der har indløbet Moderlinie: 09,0ak*, 13,6 mill. skr. samt Elitlopps-vinderen Ringostarr Treb 08,2ak, 12,9 mill. skr. $100.000,DAYDREAMER her af 3 der har(US) indløbet $1.000.000. Derbyvinder YANKEE 2,13,2ak, 22.277I Europa kr. 4 st.bl.a. 0 - 2far- 0.til den Morsvenske til 4 afkom (13-17). og vinder af Grand Prix de l’UET Mosaique Face Moderlinie: 09,0ak*, 13,6 mill. (n) skr. samt Elitlopps-vinderen Ringostarr Treb 08,2ak, 12,9 mill. skr. 09 Donatomanta Donato 18,7m 56.500 nkr. 17 st. 1 - 0 - 3 YANKEE DAYDREAMER (US) 2,13,2ak, 22.277 kr. Hanover 4 st. 0 - 2 - 0. Mor til 4 afkom (13-17).17,3am Moderlinie: 12 Donatomanta Miss DAYDREAMER Day Dream hp. Steinlager 4,19,7am 2.000 nkr. nkr. 09 (n) (n) (US) 2,13,2ak, 22.277 Donato 18,7m(13-17). 17,3am 56.500 172 st. st. 01 -- 00 -- 03 YANKEE kr. Hanover 4 st. 0 - 2 - 0. Mor til 44,22,1m afkom Moderlinie: 13 Miss Bal Bora Exp Sv 22.277 PineSteinlager Chip 15,0L* 4,13,3ak* 256.588 282 st. st. 014 -- 07 -- 035 09 Donatomanta (n) (n) (US) 2,13,2ak, Donato Hanover 18,7m(13-17). 17,3am 56.500 nkr. 17 12 Day Dream hp. 4,19,7am 2.000 skr. YANKEE DAYDREAMER kr. 4 st. 0 - 2 - 0. Mor til 44,22,1m afkom 17 Follow MeDream Now(n) (n) “Ovennævnte” Classic Photo 09 Donato Hanover 18,7m 17,3am 56.500 nkr. 17 12 Miss Day hp. 4,22,1m 4,19,7am 2.000 skr. 13 Donatomanta Bal Bora Exp Sv PineSteinlager Chip 15,0L* 4,13,3ak* 256.588 282 st. 014 - 07 - 035

17 Miss Follow MeDream Now (n) “Ovennævnte” Classic Photo 12 Day hp. Steinlager 4,22,1m 13 Bal Bora Exp Sv Pine Chip 15,0L* DREAMY YANKEE 2,Q15,5ak*, $0 Mor til 6Chip afkom 17 Bal Follow Me Now (US) “Ovennævnte” Classic Photo (05-11), bl.a. 13 Bora Exp Sv Pine 15,0L* 05 Yankee Daydreamer (us)“Ovennævnte” hp. Muscles Yankee 17 FollowYANKEE Me Now (US) “Ovennævnte” Classic Photo (05-11), bl.a. DREAMY 2,Q15,5ak*, $0 Mor til 6 afkom 06 Dream On Yankee (us) hp. Muscles Yankee 18,2k DREAMY YANKEE (US) 2,Q15,5ak*, $0 Mor 6 afkomYankee (05-11), bl.a. 05 Yankee Daydreamer (us)“Ovennævnte” hp.tilMuscles Fastlightning (s) 19,5m DREAMY YANKEE (US) $0 Mor 6 afkomYankee (05-11), bl.a. 05 Daydreamer (us)“Ovennævnte” hp.tilMuscles 06 Yankee Dream On Yankee (us)2,Q15,5ak*, 18,2k 05 Daydreamer 06 Yankee Dream On Yankee(s) (us)(us)“Ovennævnte” hp. Muscles Yankee 18,2k Fastlightning 19,5m YANKEE DIAMOND (US) til 8 afkom 06 Dream On Yankee (us)3,14,6ak*, $38.934hp.Mor Muscles Yankee(96-06), bl.a. 19,5m 18,2k Fastlightning (s) 97 Yankee Diamante (us) 3,14,6ak*, Exp Sv PinetilChip Fastlightning (s) YANKEE DIAMOND (US) $38.934hp.Mor 8 afkom (96-06), bl.a. 19,5m Västerbo Smaragd (s) Exp Sv YANKEE DIAMOND (US) $38.934hp.Mor 8 afkom (96-06), bl.a. 17,4m 97 Yankee Diamante (us) 3,14,6ak*, PinetilChip 98 Douglas (us) YANKEE DIAMOND (US) $38.934American 8Winner afkom (96-06), bl.a. 17,4m 97 Yankee Yankee Diamante (us) 3,14,6ak*, hp.Mor PinetilChip Västerbo Smaragd (s) Exp Sv 99 Malabar MightySmaragd (us) Malabar 97 Diamante (us) (s) Exp Sv hp. Pine Man Chip Västerbo 17,4m 98 Yankee Douglas (us) American Winner 00 Dreamy Yankee (us) hp. SierraMan Kosmos Västerbo (s) 17,4m 98 Douglas (us) “Ovennævnte” American Winner 99 Yankee Malabar MightySmaragd (us) Malabar 01 hp. Image 98 Yankee Douglas (us) “Ovennævnte” American Winner 99 Malabar Mighty (us) (us) Malabar 00 Yankee Dreamy Dakota Yankee (us) hp. Balanced SierraMan Kosmos 02 Spur (us) (us) Yankee Paco 99 Malabar Mighty (us) “Ovennævnte” Malabar Man 00 Dreamy Yankee hp. Sierra Kosmos 01 Paco Yankee Dakota Balanced Image 00 Dreamy Yankee 01 Dakota 02 Yankee Paco Spur (us) (us) “Ovennævnte” 01 Dakota 02 Yankee Paco Spur (us) (us) 02 Paco Spur (us)

hp. Sierra Kosmos Balanced Image Yankee Paco hp. Balanced Yankee Paco Image Yankee Paco

4,19,7am 4,13,3ak* 4,13,3ak* 2,13,2ak 16,5am 2,13,2ak 17,6am 2,13,2ak 16,5am

2,13,2ak 16,5am 17,6am 16,5am 17,6am 2,Q16,8ak* 17,6am 12,7ak 2,Q16,8ak* 4,11,0ak* 2,Q16,8ak* 12,7ak 4,12,8ak* 2,Q16,8ak* 12,7ak 4,11,0ak* 2,Q15,5ak* 12,7ak 4,11,0ak* 4,12,8ak* 3,14,2ak* 4,11,0ak* 4,12,8ak* 2,Q15,5ak* 3,13,2ak* 4,12,8ak* 2,Q15,5ak* 3,14,2ak* 2,Q15,5ak* 3,14,2ak* 3,13,2ak* 3,14,2ak* 3,13,2ak* 3,13,2ak*

2.000 skr. nkr. 256.588 256.588 skr. 22.277 kr. 103.000 22.277skr. kr. 40.900 22.277skr. kr. 103.000 skr.

282 st. 04 - 07 - 05 28 st. 4 - 7 - 5

22.277skr. kr. 103.000 40.900 103.000 40.900 skr. skr. 40.9000 skr. 648.0000 skr. skr. $393.353 0 skr. skr. 648.000 $45.881 0 skr. skr. 648.000 $393.353 $0 648.000 skr. $393.353 $45.881 $69.567 $393.353 $45.881 $0 $38.880 $45.881 $0 $69.567 $0 $69.567 $38.880 $69.567 $38.880 $38.880

Arthroskopiopereret i begge haser - kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital A/S, Dyrl. Michael Hansen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret i begge haser - kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital A/S, Dyrl. Michael Hansen) - For yderligere oplysninger opslag på boksdør eller på anmærkninger www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret i begge se haser - kontrolrøntgen UDEN (Højgård Hestehospital A/S, Dyrl. Michael Hansen) -Arthroskopiopereret For yderligere oplysninger opslag på boksdør eller på anmærkninger www.dtc-auktion.dk i begge se haser - kontrolrøntgen UDEN (Højgård Hestehospital A/S, Dyrl. Michael Hansen) Opdrætter & Anmelder: Finn Rasmussen, - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Østervrå - Tlf: 23 61 22 27 Opdrætter & Anmelder: Finn Rasmussen, Østervrå - Tlf: 23 61 22 27 Opdrætter & Anmelder: Finn Rasmussen, Østervrå - Tlf: 23 61 22 27 Opdrætter & Anmelder: Finn Rasmussen, Østervrå - Tlf: 23 61 22 27

14

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Brun hoppe født 15. april 2017 v. Pine

Chip (us)

(us)født 15. april 2017 BrunArndon hoppe Brun hoppe født 15. april 2017

Arnie Almahurst (us) Roydon Gal (us)

Speedy Somolli (us) Arnie Almahurst (us) Piney Hanover (us) Arnie Almahurst (us) Roydon Gal (us) AndoverGal Hall(us) (us) Roydon Speedy Somolli (us) Ate The Somolli Towel (us) Speedy (us) Piney Hanover (us) Sugarcane Hanover Piney Hanover (us) (us) 14,3am, 120.444 kr. - 13 st. 5 - 1 - 2 Andover Hall (us) Lady Svenstrup Andover Hall (us) af Wannabe Ate The Towel (us) af Wannabe Ate The Towel (us) Sugarcane Hanover (us) 14,3am, 120.444 kr. - 13 st. 5 - 1 - 2 Lady v. PINE CHIP (US) kr. 4,TT09,0ak*, - 32 st. 22 - 4Elegant -1 På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. (us) 0/ Hp. 1) Sugarcane Hanover 14,3am, 120.444 - 13 st. 5 - 1$1.693.263 -2 Lady Svenstrup Elegant Lady Vinder af Kentucky Futurity, World Trotting Derby, Breeder’s Crown, 2’er i Hambletonian Stakes. Liniedannende avlshingst på begge sider af Lady Svenstrup 4,TT09,0ak*, $1.693.263 - 32 st. 22 - 4 - 1

v. Pine Chip (us) v. Pine Chip (us) 4,TT09,0ak*, $1.693.263 - 32 st. 22 - 4 - 1 Wannabe af 4,TT09,0ak*, $1.693.263 - 32 st. 22 - 4 - 1

Pine Speed (us) Arndon (us) Arndon (us) Up Front Larry (us) Pine Speed (us) Pine Speed (us) Elegant Lady Up Front Larry (us) Up Front Larry (us)

atlanten. Far til dusinvis af aktive avlshingste, bl.a. Civil Action, Chip Chip Hooray, Daguet Rapide, Dream Vacation, Scarlet Knight, samt €urov. PINE CHIP (US)Ilaria 4,TT09,0ak*, $1.693.263 - 32 st. 22 - 4 - 1 Pine Dust 12,5ak, 6 mill.skr. I Danmark Påfar Derbyauktionen - 112,2am, afkom (Hi. 0/ Hp. 1) millionær hoppen Jet 11,2ak, Aviano 10,9ak, svenske til Leader Chip 1 mill.kr. v. PINEafCHIP (US) 4,TT09,0ak*, $1.693.263 32 st. 22 - 4 - 1 Crown, 2’er i Hambletonian Stakes.På Derbyauktionenavlshingst - 1 afkom på (Hi.begge 0/ Hp. sider 1) af Vinder Kentucky Futurity, World Trotting- Derby, Breeder’s Liniedannende Vinder af Kentucky Futurity, World Trotting Derby, Breeder’s Crown, 2’er i Hambletonian Stakes. Liniedannende avlshingst på begge sider af atlanten. Far til dusinvis af aktive avlshingste, bl.a. Civil Action, Chip Chip Hooray, Daguet Rapide, Dream Vacation, Scarlet Knight, samt €uroModerlinie: atlanten. til dusinvis af aktive bl.a.svenske Civil Action, Hooray, Daguet Rapide,far Dream Vacation, samt €uromillionærFar hoppen Ilaria Jet 11,2ak,avlshingste, Aviano 10,9ak, Pine Chip Dust Chip 12,5ak, 6 mill.skr. I Danmark til Leader ChipScarlet 12,2am,Knight, 1 mill.kr. WANNABEhoppen 20,1mIlaria - 14,3am, 120.444 kr. - 1310,9ak, st. 5 - svenske 1 - 2. Mor til 1Dust afkom (17).6 mill.skr. I Danmark far til Leader Chip 12,2am, 1 mill.kr. millionær Jet 11,2ak, Aviano Pine 12,5ak, Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). Moderlinie: 17 Finest Shadow ”Ovennævnte” hp. Pine Chip Moderlinie: WANNABE 20,1m - 14,3am, 120.444 kr. - 13 st. 5 - 1 - 2. Mor til 1 afkom (17). WANNABE 20,1m 14,3am, 120.444 kr. 13 5 -67 1 -st. 2.Hoppe Mor til afkom (17). Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk (Gr. ELEGANT LADY 7,16,6m - 7,13,1ak, 500.220st. kr. 167- Derby 8. 1Mor til 9I). afkom (06-16), bl.a. Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. iPine Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 14,2L 17 Shadow ”Ovennævnte” hp. Chip 07 Finest Peak Exp SvFinalist Ganymede 12,5ak 1.401.638 skr. 45 st. 8 - 5 - 5 17 Shadow ”Ovennævnte” hp. Pine Chip Trav Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 1’er i Dansk Trav Derby (Gr. I). 2’er i Åben DerbySomFinest 3-åring 1’er i Åben Kriteriumsprøve. Finalist i Dansk ELEGANT - 7,13,1ak, 500.220(Gr. kr. II).67Avlshingst st. 16- 7- 8.New Mor til 9 afkom (06-16), bl.a. prøve. 3’erLADY i Grand7,16,6m Circle 4-års Championat Zealand. ELEGANT LADY 7,16,6m - 7,13,1ak, 500.220 kr. Above 67 st. 16- 7- 8. Mor til 9 afkom bl.a. 07 Exp Sv Ganymede 14,2L(06-16),13,0am* 12,5ak 1.401.638 45 8 --55--58 10 Peak Thengill From 15,4m 655.193 skr. 67 st. st.12 07 Peak Exp Sv Ganymede 12,5ak skr. st.i 8Åben - 5 - 5DerbySom 3-åring i Åben Kriteriumsprøve. Finalist i Dansk Trav Kriterium (Gr. 14,2L II). Som 4-åring 1’er i Dansk1.401.638 Trav Derby (Gr. I).45 2’er 12 sejre. Som1’er 3-åring 1’er i Kriterium Consolation. Som 3-åring 1’er”Ovennævnte” i Åben Finalist Dansk Trav Kriterium (Gr.20,1m II). Som 4-åring 1’er i Dansk Trav Derbykr. (Gr. I).13 2’er prøve. 3’er i Grand CircleKriteriumsprøve. 4-års Championat (Gr.UpII).iFront Avlshingst New Zealand. 11 Wannabe hp. Larry 14,3am 120.444 st.i Åben 5 - 1 - Derby2 prøve. 3’er i Grand Circle 4-års Championat (Gr. II). Avlshingst New Zealand. 10 Thengill Exp Sv From Above 15,4m 13,0am* 655.193 skr. 67 st.12 - 5 - 8 10 Thengill Exp Sv From Above 15,4m 13,0am* 655.193 skr. 67 st.12 5 8 12 sejre. Som 3-åring6,18,3m 1’er i Kriterium Consolation. LADY SVENSTRUP - 6,16,6ak, 138.600 kr. 86 st. 19- 14- 13. Mor til 11 afkom (92-07), bl.a. 12 Som 3-åring 1’er i Kriterium Consolation. 11 Wannabe ”Ovennævnte” hp. Up Front Larry 20,1m 14,3am 120.444 13 st. 5 - 1 - 2 92 sejre. Unique Svenstrup Crown Sweep 23,1m 22,0am 7.300 kr. 11 Wannabe ”Ovennævnte” hp. Up Front Larry 20,1m 14,3am 120.444 kr. 13 st. 5 - 1 - 2 Gregory Svenstrup 18,1m 16,2ak 55.475 kr. LADY SVENSTRUP 6,18,3m - 6,16,6ak, 138.600 kr. 86Lobell st. 19- 14- 13. Mor til17,5m 11 afkom (92-07), 93 Annabell Svenstrup hp. Spotlite 16,2akbl.a. 117.100 kr. LADY SVENSTRUP 6,18,3m - 6,16,6ak, 138.600 kr. Yankee 86 st. 19- 14- 13. Mor til23,1m 11 afkom (92-07), 92 Svenstrup hp. Crown Sweep 22,0am 7.300 kr. 94 Unique Bouque Svenstrup Smokin 22,3m 19,4akbl.a. 67.400 92 Unique Svenstrup hp. Crown Sweep 23,1m 22,0am 7.300 kr. kr. Gregory Svenstrup 18,1m 16,2ak 55.475 17 sejre. Gregory Svenstrup 18,1m 16,2ak 55.475 kr. 93 Svenstrup hp. Spotlite Lobell 17,5m 16,2ak 117.100 kr. kr. 97 Annabell Elegant Lady ”Ovennævnte” 16,6m 13,1ak 500.220 93 Svenstrup hp. Spotlite Lobell 17,5m 16,2ak 117.100 kr. 94 Bouque Svenstrup Smokin Yankee 22,3m 19,4ak 67.400 kr. kr. 98 Annabell Ferrari Svenstrup Kosar 15,2m 15,2am 356.154 94 Bouque Svenstrup Smokin Yankee 22,3m 19,4ak 67.400 kr. 17 28 sejre. Årets Hest på Charlottenlund Travbane 2006. 17 97 sejre. Elegant Lady ”Ovennævnte” 16,6m 13,1ak 500.220 kr. 97 Lady ”Ovennævnte” 16,6m 13,1ak 500.220 kr. kr. 15,2m 15,2am 356.154 98 Elegant Ferrari Svenstrup Kosar 98 Ferrari Svenstrup Kosar 15,2m 15,2am 356.154 kr. 28 sejre. Årets Hest på Charlottenlund Travbane 2006. 28 sejre. Årets Hest på Charlottenlund Travbane 2006.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger udover normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger udover normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) - For yderligere oplysninger se opslag påudover boksdør eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se &opslag på boksdør på www.dtc-auktion.dk Opdrætter anmelder: Stutterieller Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk Opdrætter & anmelder: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk Opdrætter & anmelder: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

15


Brun hoppe født 16. april 2017 v. Conway

Hall (us)

3,10,7ak, $818.884 - 29 st. 13 - 7 - 5

v. Conway Hall (us) v. Conway Hall 3,10,7ak, $818.884 - 29(us) st. 13 - 7 - 5 Västerbo Offwhite af 3,10,7ak, $818.884 - 29 st. 13 - 7 -(s) 5 af af

Västerbo Offwhite (s) Västerbo Offwhite (s)

BrunGarland hoppe født Lobell (us)16. april 2017 Brun hoppe født 16. april 2017 Amour Angus Garland Lobell(us) (us) Garland Lobell (us) S J’s Photo (us) Amour Angus (us) Amour Angus (us) White Bow (us) S J’s Photo (us) S J’s Photo (us)

ABC Freight (us) Gamin Lobell (us) Magna Force(us) (us) ABC Freight Kenwood Scamper ABC Freight (us) Gamin Lobell (us) (us)

Photo Gamin Lobell (us) MagnaMaker Force (us) (us) Sassy Jane (us) Magna Force (us) (us) Kenwood Scamper Armbro Goal (us) (us) Kenwood Scamper Photo Maker (us) Another Tiffany Photo Maker (us)(us) Sassy Jane (us) Sassy ArmbroJane Goal(us) (us)

v. CONWAY HALL (US) 3,10,7ak, $818.884 - 29 st. 13 - 7White - 5 Bow (us) På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 0/ Hp. 1) Armbro (us) Another Goal Tiffany (us) White Bow (us) Conway Hall var, som sine brødre Andover- & Angus Hall, unghestestjerne i USA. Avlshingst i USA, hvor Another de første Tiffany afkom er(us) født i 2004. ConwayCONWAY Halls afkom har(US) i USA indløbet over $82.000.000, $100.000. Mest vindende blandt v. HALL 3,10,7ak, $818.884 - 29 st. 13 -bl.a. 7 - 5ved at mere end 245 afkom har indløbet Påover Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 0/ Hp. 1)hingste afkom erHall avlshingstene Wishing 09,0ak, $2.359.150, Windsongs Legacy 3,10,2ak*, $1.744.644, Habitat 9.629.069 skr. Den mest Conway var, som sine brødreStone Andover& Angus i USA. Avlshingst i USA, hvor de3,09,5ak, første afkom er født i 2004. v. CONWAY HALL $818.884 -$1.599.436. 29 st. 13 -Hall, 7DK - 5unghestestjerne PåGreat Derbyauktionen 1 afkom (Hi. 0/ Hp. 1)Convindende hopper er(US) Win 3,10,7ak, Missy B 3,09,6ak*, primært kendt som far til avlschampion Challenger- 3,11,5ak, $182.471. way HallsHall afkom over $82.000.000, bl.a. ved at mere end 245 afkom har indløbet vindende Conway var, har somi USA sine indløbet brødre Andover& Angus Hall, unghestestjerne i USA. Avlshingst i USA,over hvor$100.000. de førsteMest afkom er født iblandt 2004. hingste Conafkom er avlshingstene Wishing Stone $2.359.150, Windsongs Habitat 3,09,5ak, Den hingste mest way Halls afkom har i USA indløbet over09,0ak, $82.000.000, bl.a. ved at mere Legacy end 2453,10,2ak*, afkom har$1.744.644, indløbet over $100.000. Mest9.629.069 vindendeskr. blandt Moderlinie: vindende hopper er Win Missy B 3,09,6ak*, $1.599.436. DK primært kendt som far til avlschampion Great Challenger 3,11,5ak, $182.471. afkom er avlshingstene Wishing $2.359.150, VÄSTERBO OFFWHITE (S) ust. Stone Mor til09,0ak, 3 afkom (12-17). Windsongs Legacy 3,10,2ak*, $1.744.644, Habitat 3,09,5ak, 9.629.069 skr. Den mest vindende er Win Missy B 3,09,6ak*, Brandy $1.599.436. DK primært kendt som far til avlschampion 3,11,5ak, 12 Apollohopper Damgård dei Fiori 14,4m 12,0ak Great Challenger 511.725 kr. 50 $182.471. st. 5 - 8 - 8 Moderlinie: Som 3-åring 1’er I Kvalifikationsløb til Dansk Avlsløb. 2’er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II), Åben Grand Prix-prøve. 3’er i Åben KriteriumsVÄSTERBO Moderlinie: OFFWHITE (S) ust. Mor til 3 afkom (12-17). prøve. Placeret i Dansk Avlsløb Finale. Finalist i Dansk Trav Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 2’er i Grand Circle 4-års Championat (Gr. II). 3’er i 12 Apollo Damgård Brandy(12-17). dei Fiori 14,4m 12,0ak 511.725 kr. 50 st. 5 - 8 - 8 VÄSTERBO OFFWHITE (S) ust. Mor til 3 afkom Åben Derbyprøve, Åben Grand Prix-prøve. Placeret i Dansk Trav Derby (Gr. I), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). 12 Apollo dei 2’er Fiori i Jydsk 3-årings Grand 14,4mPrix (Gr.12,0ak 511.725 kr.3’er i 50 st. 5Kriteriums-8-8 Som 3-åringDamgård 1’er I Kvalifikationsløb til DanskBrandy Avlsløb. II), Åben Grand Prix-prøve. Åben 16 Elvira Damgård hp. Racer Bourbon prøve. Placeret Avlsløb Finale. Finalist i Dansk Trav Kriterium (Gr. II). SomPrix 4-åring 2’erÅben i Grand Circle 4-års Championat II). 3’er i Som 3-åring 1’eri Dansk I Kvalifikationsløb til Dansk Avlsløb. 2’er i Jydsk 3-årings Grand (Gr. II), Grand Prix-prøve. 3’er i Åben(Gr. Kriteriums17 di Damgård “Ovennævnte” hp. Conway Hall Prix (Gr. 4-års II). Championat (Gr. II). 3’er i ÅbenFortuna Derbyprøve, ÅbenAvlsløb Grand Prix-prøve. Placeret i Dansk Derby(Gr. (Gr.II).I),Som Jydsk 4-årings prøve. Placeret i Dansk Finale. Finalist i Dansk Trav Trav Kriterium 4-åring 2’erGrand i Grand Circle 16 DamgårdÅben Grand Prix-prøve. Placeret hp. Raceri Dansk BourbonTrav Derby (Gr. I), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). ÅbenElvira Derbyprøve, WHITE BOW ust. Mor til 6 afkom (02-10), bl.a. Bourbon 17 di(US) Damgård “Ovennævnte” hp. Conway Hall 16 Fortuna Elvira Damgård Racer 04 (s) “Ovennævnte” hp. Conway Comet’s Hall Tail 16,3m 17,9am 88.500 skr. 17 Västerbo Fortuna diArrow Damgård hp. 05 Västerbo Passad (s) Mor til 6 afkom (02-10), Joyaubl.a. d’Amour 17,3ak 86.909 skr. WHITE BOW (US) ust. 07 Offwhite “Ovennævnte” hp. J’s Photo ust. WHITE BOW (US) ust. til 6 afkom (02-10), bl.a. 04 Västerbo Västerbo Arrow (s)(s) Mor hp. S Comet’s Tail 16,3m 17,9am 88.500 skr. 14,9m 13,7ak 205.083 skr. 10 Goalmoney Marion Mad Money 04 Västerbo Arrow (s)(s) (s) hp. Comet’s Tail 16,3m 17,9am 88.500 skr. 05 Västerbo Passad Joyau d’Amour 17,3ak 86.909

05 Västerbo Passad Joyau d’Amour 17,3ak 86.909 skr. 07 Offwhite(s) (s) “Ovennævnte” hp. S J’s Photo ust. ANOTHER TIFFANY (US) 2,13,1ak, $50.605Marion til 14 Money afkom (88-04), bl.a. 14,9m 07 Västerbo Västerbo Offwhite (s) “Ovennævnte” hp.Mor S J’s Photo ust. 10 Goalmoney (s) Mad 13,7ak 205.083 skr. Som 2-åring 1’er i Merrie Annabelle Trot, heat af Hayes Memorial. 2’er i Hayes Memorial Final. 10 Västerbo Goalmoney (s) Marion Mad Money 14,9m 13,7ak 205.083 skr. 89 Royal Jewel (us)(US) 2,13,1ak, $50.605hp.Mor Royal Prestige 3,13,0ak* $218.343 ANOTHER TIFFANY til 14 afkom (88-04), bl.a. 12 sejre. Som 3-åring 1’erAnnabelle i2,13,1ak, Filly Zweig Memorial, Currier & Ives(88-04), Filly division af NewFinal. York Sire Stakes. ANOTHER TIFFANY (US) $50.605 til 14 afkom bl.a. Som 2-åring 1’er i Merrie Trot, heatMor af Hayes Memorial. 2’erTrot, i Hayes Memorial Winning Crystal (us) 13,8ak* $63.228 89 Royal Jewel hp.afRoyal Prestige $218.343 Som 2-åring 1’er i(us) Merrie Annabelle Trot, heat Hayes Memorial. 2’er i Hayes Memorial3,13,0ak* Final. Glimmerintheeye Sf Memorial, 15,5k af New 13,8ak 17.007 € 89 sejre. Royal Jewel (us) 1’er i (us) hp. Royal Prestige 3,13,0ak* 12 Som 3-åring Filly Exp Zweig Currier & Ives Filly Trot, division York Sire Stakes. $218.343 Ranch Newman (sf)Zweig Memorial, Currier & Ives Filly Trot, division 15,6m af New13,8ak* 12,0ak 12 sejre. Som 3-åring 1’er (us) i Filly York Sire Stakes. 137.730 Winning Crystal $63.228€ $8.779€ 90 Oriental TopazCrystal (us) (us) hp. Royal Prestige 3,n.c. Winning 13,8ak* $63.228 Glimmerintheeye (us) Exp Sf 15,5k 13,8ak 17.007 Ultimate Message (us) 12,5ak* $398.091 Glimmerintheeye (us) Exp Sf 15,5k 13,8ak 17.007 € Ranch Newman (sf) 15,6m 12,0ak 137.730 98 Oriental DiamondTopaz Goal (us) (us) Armbro Goal 3,10,3ak* $102.223 $8.779€ Ranch Newman (sf) 15,6m 12,0ak 137.730 90 hp. Royal Prestige 3,n.c. 17 Som 3-åring heat af World Trotting Derby, New 12,5ak* Jersey division af New Jersey Sire Ultimate Message (us) af Kentuckyhp.Futurity, $398.091 $8.779 90 sejre. Oriental Topaz (us)1’er i Heat Royal Prestige 3,n.c. Sire Stakes Final, Som ældre 1’er I Open Trot. Stakes. 2’er i Matron Stakes(us) Final, Beacon Course Som 4-åring Verdensrekord på 1.000 meter-bane. 98 Diamond GoalMessage (us) Armbro Elimination. Goal 3,10,3ak* $102.223 Ultimate 12,5ak* $398.091 04 sejre. KingSom of Diamonds (us)i Heat af KentuckyArmbro Lindy Lane 3,13,6ak* $20.156 17 3-åring 1’er Futurity, Jersey Sire Stakes Final, division af New Jersey Sire 98 Diamond Goal (us) Goalheat af World Trotting Derby, New 3,10,3ak* $102.223 Stakes. i Matron Final, Course Elimination. Som Trotting 4-åring Verdensrekord på 1.000 ældre Open Trot. Kentucky Futurity, heat af World Derby, New Jersey Sire meter-bane. Stakes Final,Som division af 1’er NewI Jersey Sire 17 sejre.2’er Som 3-åringStakes 1’er i Heat af Beacon 04 King2’er of iDiamonds (us) Final, Beacon Course Lindy Lane 3,13,6ak* $20.156 Stakes. Matron Stakes Elimination. Som 4-åring Verdensrekord på 1.000 meter-bane. Som ældre 1’er I Open Trot. 04 King of Diamonds (us) Lindy Lane 3,13,6ak* $20.156

Opereret for cyste i begge bagknæ og OCD i venstre has - Prognosen for fuld atletisk funktion vurderes som værende god (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk NB! Klausul mod navneændring ! Opereret for cyste i begge bagknæ og OCD i venstre has - Prognosen for fuld atletisk funktion vurderes som værende god (Ansager for Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen). For yderligere oplysninger påfunktion boksdørvurderes eller på www.dtc-auktion.dk Opereret cyste i begge bagknæ og OCD i -venstre has - Prognosen for se fuldopslag atletisk som værende god Opdrætter Anmelder: Kresten Andreasen, 17på 58www.dtc-auktion.dk 77 NB! Klausul mod navneændring ! - Tlf: 21 (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen). - For&yderligere oplysninger se opslagSaltum på boksdør eller NB! Klausul mod navneændring ! Opdrætter & Anmelder: Kresten Andreasen, Saltum - Tlf: 21 17 58 77 Opdrætter & Anmelder: Kresten Andreasen, Saltum - Tlf: 21 17 58 77

16

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Rød hingst født 12. juni 2017 Rød hingst født 12. juni 2017 Rød hingst født 12. juni 2017 v. Solvato (us) v. Solvato (us) 3,09,9ak, 6.195.590 v. Solvato (us)skr. - 67 st. 14 - 7 - 12.

3,09,9ak, 6.195.590 skr. - 67 st. 14 - 7 - 12. 3,09,9ak, 6.195.590 skr. - 67 st. 14 - 7 - 12.

v. Solvato (us) Vintage Shadow af 3,09,9ak, 6.195.590 skr. - 67 st. 14 - 7 - 12. af Vintage Shadow af Vintage Shadow af

Vintage Shadow

Donato Hanover (us)

Hanover RødDonato hingst født(us) 12. juni 2017 Donato Hanover (us) Solveig (us) Solveig (us) Donato (us) Solveig Hanover (us) Exploit Caf (i) Exploit Caf (i) Solveig (us)(i) Exploit Caf Tahitien Treat (us) Tahitien Treat (us) Exploit (i) (us) TahitienCaf Treat

Andover Hall (us) Andover Hall (us) D Train (us) Andover Hall (us) D Train (us) Yankee Glide (us) D Train (us) Yankee Glide (us) Exquisite Amanda (us) AndoverGlide Hall (us) Yankee (us) (us) Exquisite Amanda Toss Out (i) D Train (us) Exquisite Amanda (us) Toss Out (i) Vaiolet Caf (i) (us) Yankee Glide Toss Out (i)(i) Vaiolet Caf Enjoy Lavec (s) Exquisite (us) Vaiolet CafAmanda (i)(s) Enjoy Lavec Tahitian Tasha Toss Out (i) (s)(us) Enjoy Lavec Tahitian Tasha (us) Vaiolet Caf (i) (us) Tahitian Tasha

v. SOLVATO (US) 6,13,1L - 3,09,9ak, 6.195.590 skr. - 67 st. 14 - 7 - 12. På Derbyauktionen - 1 afkom Enjoy Lavec (s) (Hi. 1 / Hp. 0) v. SOLVATO (US)sin6,13,1L - 3,09,9ak, 6.195.590 skr.2-åring, - 67Tahitien st. hvor 14 - 7Treat - 12. - 1 afkom (Hi. 1hingsten / Hp. 0) i to (us) Solvato indledte væddeløbskarriere i USA som det i debutåret blev til to sejre i På treDerbyauktionen starter.Tahitian Som 3-åring sejrede (us) v. SOLVATO (US)sin6,13,1L - 3,09,9ak, 6.195.590 skr.2-åring, - 67 st. hvor 14 - 7det - 12. På Derbyauktionen -Tasha 1 afkom (Hi. 1hingsten / Hp. 0) i to Solvato indledte væddeløbskarriere i USA som i debutåret blev til to sejre i tre starter. Som 3-åring sejrede divisioner af Pennsylvania Sire Stakes og var anden i Colonial Stakes. Efter export til Sverige har Solvato fortsat sin udvikling til at konkurrere Solvato indledte sin væddeløbskarriere i USA som 2-åring, hvorStakes. det i debutåret blevtiltilSverige to sejrehar i tre starter.fortsat Som 3-åring sejredetilhingsten i to divisioner Pennsylvania Sire Stakes var anden i Colonial sinPrix udvikling at konkurrere på højeste af eliteniveau - Solvato har bl.a.ogsejret i Oplympiatravet (Gr. I), Efter 3’er i export Copenhagen Cup (Gr.Solvato I) og Oslo Grand (Gr. I), samt været divisioner af Pennsylvania Sire Stakes ogsejret var anden Colonial Efteri export til Sverige har Solvato fortsat sin udvikling konkurrere v. SOLVATO (US) 6,13,1L - 3,09,9ak, 6.195.590 skr. -i 67 st. 14 -Stakes. 7(Gr. - 12. På - 1Prix afkom 1 at / Hp. 0) på højeste eliteniveau -Trotting Solvato har bl.a. i Oplympiatravet I), 3’er Copenhagen Cup (Gr. I)Derbyauktionen og Oslo Grand (Gr.(Hi. I),til samt været placeret i finale af UET Master (Gr. I). Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født i 2016. på højeste eliteniveau -Trotting Solvato Master har bl.a.(Gr. i Oplympiatravet 3’er Copenhagen Cup (Gr. I)starter. og OsloSom Grand Prix sejrede (Gr. I), samt væreti to Solvato indledte væddeløbskarriere i sejret USA som 2-åring, hvor(Gr. dethvor iI),debutåret blevafkom til to sejre i tre 3-åring hingsten placeret i finale afsin UET I). Avlshingst i Sverige, de iældste er født i 2016. placeret i finale af UET Trotting Master og (Gr.var I). Avlshingst i Sverige, hvorEfter de ældste er født 2016. fortsat sin udvikling til at konkurrere divisioner af Pennsylvania Sire Stakes anden i Colonial Stakes. export afkom til Sverige hari Solvato Moderlinie: på højesteSHADOW eliteniveauust. - Solvato bl.a. sejret i Oplympiatravet (Gr. I), 3’er i Copenhagen Cup (Gr. I) og Oslo Grand Prix (Gr. I), samt været Moderlinie: VINTAGE Mor tilhar 2 afkom (16-17). Moderlinie: placeret finale af UETust. Trotting Master (Gr.(16-17). I). Avlshingst VINTAGE SHADOW Mor til 2 afkom 16 Elvisi Tir Trophy Catch i Sverige, hvor de ældste afkom er født i 2016. VINTAGE SHADOW ust. Mor til 2 afkom (16-17). 16 Trophy Catch 17 Elvis FetterTir Tir “Ovennævnte” Solvato 16 Elvis Tir Trophy Moderlinie: 17 Fetter Tir “Ovennævnte” Solvato Catch VINTAGE ust. Mor til 2 afkom (16-17). 17 FetterSHADOW Tir “Ovennævnte” Solvato TAHITIEN TREAT (US) 3,12,0ak, $100.637 Trophy Mor til Catch 7 afkom (09-16), bl.a. 16 Elvis Tir TAHITIEN TREAT $100.637 Filly MorElimination. til 7 afkom (09-16), bl.a. Dancer Memorial Filly Final, to divisioner af New Jersey Sire Stakes. Som 2-åring i (US) Harold3,12,0ak, Dancer Memorial 3’er i Harold 17 Fetter Tir1’er “Ovennævnte” Solvato TAHITIEN TREAT (US) 3,12,0ak, $100.637 Filly MorElimination. til 7 afkom (09-16), bl.a. Som 2-åring 1’er i Harold Dancer Memorial i Harold Memorial Filly Final, toElim. divisioner af New Jersey Sire Stakes. Som 3-åring 1’er i division af New Jersey Sire Stakes, Green 3’er Acres Series.Dancer 2’er i Helen Smith Memorial 3’er i Helen Smith Memorial Final. Som 2-åring ii Harold Memorial FillyStakes, Elimination. i Harold Memorial Filly Final, toElim. divisioner af New Jersey Sire Stakes. Som 3-åring 1’er 1’er divisionDancer af New Jersey Green 3’er Acres Series.Dancer 2’er i Helen Smith Memorial 3’er i Helen 09 Stronger n’Therest Exp Sv Sire Muscles Yankee 14,9k 14,0ak 177.919 skr Smith Memorial 56 st. 1 - 6Final. -10 Som 3-åring 1’er i (US) division af New Jersey Sire Stakes, Green(09-16), Acres Series. 2’er i Helen Smith Memorial Elim.177.919 3’er i Helen Smith Memorial Final. TAHITIEN TREAT 3,12,0ak, $100.637 Mor til 7 afkom bl.a. 09 Stronger n’Therest Exp Sv Muscles Yankee 14,9k 14,0ak skr 56 st. 1 6 -10 10 Tougher n’The Rest hp. Andover Hall ust 09 Stronger n’Therest Exp Sv Muscles Yankee 14,9kMemorial14,0ak 177.919afust skrNew Jersey 56Sire st. 1Stakes. - 6 -10 Som 2-åring 1’er i Harold Dancer Memorial Filly Elimination. 3’er i Harold Dancer Filly Final, to divisioner 10 Tougher n’The Rest hp. Andover Hall 11 Vintage Shadow ”Ovennævnte” hp. Exploit Caf ust 10 Vintage Tougher n’Thei division Rest hp. Andover HallAcres Series. 2’er i Helen Smith Memorial Elim. 3’er i Helen ust Smith Memorial Final. Som 3-åringTorkdahl 1’er af New Jersey Sire hp. Stakes, Green 11 Shadow ”Ovennævnte” Exploit Caf 13 Bravur hp. Andover Hall 4,16,6m 4,15,1ak 56.800ust kr 26 st. 5 - 4 - 2 11 Bravur VintageTorkdahl Shadow ”Ovennævnte” hp. Andover Exploit Caf ust 09 Exp Sv Muscles Yankee 14,9k 14,0ak 177.919 565 st. 13 hp. Hall 4,16,6m 4,15,1ak 56.800 kr 26 st. 051 -- 046 ---10 14 Stronger Crocodillen’Therest Shadow The Liquidator 3,19,9ak 1.100skr kr 02 13 Crocodille Bravur Torkdahl 4,16,6m 4,15,1ak 56.800 kr 265 st. st. 05 -- 04 -- 02 10 Tougher n’The Rest hp. Andover Hall 14 Shadow The Liquidator 3,19,9ak 1.100ust kr 14 Vintage Crocodille Shadow”Ovennævnte” TheExploit Liquidator 3,19,9ak 1.100ust kr 5 st. 0 - 0 - 0 11 Shadow Caf TAHITIAN TASHA (US) ust. Mor til 13 afkomhp. (99-14), bl.a. 13 Torkdahl Andover 4,16,6m 4,15,1ak 56.800 26 st. 5 - 4 - 2 TAHITIAN TASHA 13 afkomhp. (99-14), bl.a.Hall 01 Bravur Tahash Mahal(US) (us) ust. Mor ExptilSF Muscles Yankee 17,0m 13,1ak 30.670kr€ TAHITIAN TASHA (US) Mor 13 afkomMuscles (99-14), bl.a. 14 Crocodille Shadow The Liquidator 3,19,9ak 1.100 kr€ 5 st. 0 - 0 - 0 01 Tahash Mahal (us) ust. ExptilSF Yankee 17,0m 13,1ak 30.670 03 Tahitien Treat (us) ”Ovennævnte” hp. Enjoy Lavec 3,12,0ak $100.637 01 Tahash Mahal (us) ”Ovennævnte” Exp SF Muscles 17,0m 13,1ak 30.670 € 03 Exotic TahitienDestination Treat (us) hp. Dream EnjoyYankee Lavec 3,12,0ak $100.637 04 (us) hp. Vacation 4,09,7ak* $282.328 03 Tahitien Treat (us) ”Ovennævnte” hp. Enjoy Lavec 3,12,0ak $100.637 TAHITIAN TASHA ust. Trotting Mor til 13Derby, afkomZweig (99-14), bl.a. 04 Exotic Destination (us) hp. Dream Vacation $282.328 Som 3-åring 1’er i (US) Filly World Memorial Filly. 2’er i Chester Stakes4,09,7ak* Elimination. 3’er i Chester Stakes Final. Placeret i heat 04 Exotic Destination (us) Trotting hp. Dream Vacation 4,09,7ak* $282.328 01 Tahash Mahal (us) World Exp SFDerby, Muscles Yankee 17,0m 13,1ak 30.670 €Allerage Som 3-åring 1’er iFuturity. Filly Zweig Memorial Filly. 2’er iCrown Chester Stakes Elimination. 3’er Crown i Chester Stakes Final.Farm Placeret heat af Filly Kentucky Som 4-åring 1’er i Open Trot. 3’er i Breeder’s Final. Placeret i Breeder’s Elim., Fillyi Trot. Som 3-åring 1’er i Filly World Trotting Derby, Zweig Memorial Filly. 2’er i Chester Stakes Elimination. 3’er i Chester Stakes Final.Farm Placeret heat 03 Tahitien TreatFuturity. (us) ”Ovennævnte” hp. Enjoy 3,12,0ak $100.637 af Filly Kentucky Som Trot.Lavec 3’er i Breeder’s Crown Final. Placeret i Breeder’s Crown Elim., Allerage Fillyi Trot. Etruscan Hanover (us)4-åring 1’er i Open 09,9ak* $311.014 af Filly Kentucky Futurity. Som 4-åring 1’er i Open Trot. 3’er i Breeder’s Crown Final. Placeret i Breeder’s Crown Elim., Allerage Farm Filly Trot. 04 Exotic Destination (us)(us) hp. Dream Vacation 4,09,7ak* $282.328 Etruscan Hanover (us) 09,9ak* $311.014 Exodus Hanover 2,11,7ak* $159.655 Etruscan Hanover (us) 09,9ak* $311.014 Som 3-åring 1’erHanover iHanover Filly World Trotting Derby, Zweig Memorial Filly. 2’er i Chester Stakes3,12,1ak* Elimination. 3’er i Chester Stakes Final. Placeret i heat Exodus (us) 2,11,7ak* $159.655 Ellerie (us) $35.516 Exodus Hanover (us) 2,11,7ak* $159.655 af Filly Kentucky Futurity. Som 4-åring 1’er i Open Trot. 3’er i Breeder’s Crown Final. Placeret i Breeder’s Crown Elim.,krAllerage Farm Filly Trot. Hanover (us) †11 3,12,1ak* $35.516 07 PeakEllerie Shadow hp. Donerail 3,22,2m 3,16,0ak 69.250 Ellerie Hanover (us) 3,12,1ak* $35.516 Etruscan Hanover (us) 09,9ak* $311.014 07 Anton Peak Shadow †11 hp. Donerail 3,22,2m 3,16,0ak 69.250 kr kr 12 Tinghøj †18 Dream Vacation 13,9m 14,2am 98.100 07 Shadow hp. Donerail 3,22,2m 3,16,0ak 69.250 Exodus Hanover (us) †11 2,11,7ak* $159.655 12 Peak Anton Tinghøj †18 Dream Vacation 13,9m 14,2am 98.100 kr kr 12 Anton Tinghøj Dream Vacation 13,9m 14,2am 98.100 kr Ellerie Hanover (us) †18 3,12,1ak* $35.516 07 Peak Shadow †11 hp. Donerail 3,22,2m 3,16,0ak 69.250 kr 12 Anton Tinghøj †18 Dream Vacation 13,9m 14,2am 98.100 kr

Røntgenundersøgt hvor der er fundet forandringer, der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Ansager Dyrehospital, Røntgenundersøgt deryderligere er fundet forandringer, deropslag ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen)hvor - - For oplysninger se på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt deryderligere er fundet forandringer, deropslag ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen)hvor - - For oplysninger se på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Dyrl. Bo Jørgensen) - - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & Anmelder: Lene Larsen, Vrå Tlf: 51 93fremtidige 92 11 Røntgenundersøgt hvor der er fundet forandringer, der& ikke anses at få betydning for-- hestens brug (Ansager Dyrehospital, Opdrætter Anmelder: Lene Larsen, Vrå Tlf: 51 93 92 11 Dyrl. Bo Jørgensen) - - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på Vrå www.dtc-auktion.dk Opdrætter & Anmelder: Lene Larsen, - Tlf: 51 93 92 11 Opdrætter & Anmelder: Lene Larsen, Vrå - Tlf: 51 93 92 11

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

17


Brun hoppe født 28. maj 2017 v. Offshore

Dream (f)

Brun hoppe 28. maj 2017 Reve d’Udonfødt (f) Brun Brun hoppe hoppe født født 28. 28. maj maj 2017 2017

Ejakval (f) Mavia du Vivier (f)

Tarass Boulba (f) Ejakval (f) Ejakval (f) Tableau (f) Ejakval (f) v. Offshore Dream (f) Mavia du Vivier (f) v. Offshore Dream (f) Mavia du Vivier (f) Valley du Victory v. Offshore Dream (f)€ - 38 st. 13 - 4 - 6 Mavia Vivier(us) (f) Tarass Boulba (f) 5,12,0L* - 6,11,4am, 1.777.710 Tarass Boulba (f) - 6,11,4am, 1.777.710 € - 38 st. 13 - 4 - 6 Victory Please (us) af 5,12,0L* Miss Marita Tarass Boulba Tableau (f) (us)(f) 5,12,0L* - 6,11,4am, 1.777.710 € - 38 st. 13 - 4 - 6 Tableau (f) Royal Prestige (us) Tableau (f) Valley Victory (us) Valley Victory (us) Sturgeon General Valley Victory (us)(us) af Victory Please (us) Miss Marita (us) af Victory Please (us) Miss Marita (us) af Victory Please (us) Miss (us)(us) RoyalMarita Prestige Royal Prestige (us) v. OFFSHORE DREAM (F) 5,12,0L* - 6,11,4am, 1.777.710Caviar € - 38 Please st. 13 - 4(us) -6 På Derbyauktionen - 2General afkom (Hi. 0 / Hp. 2) Royal Prestige (us) Caviar Please (us) Sturgeon (us) Caviar Please (us) Sturgeon General (us) Offshore Dream er dobbelt vinder af Prix d’Amerique, som hhv. 5- og 6-åring. Inden disse triumfer også vinder af Criterium (Gr. I). Sturgeon GeneralContinentale (us) 5,12,0L* - 6,11,4am, 1.777.710 € - 38 st. 13 - 4 - 6

Enfilade (f) (f) Reve d’Udon Reve d’Udon (f) Reve d’Udon (f) Mr Vic (us) Enfilade (f) Enfilade (f) Enfilade (f) Caviar Please (us) Mr Vic (us) Mr Vic (us) Mr Vic (us)

der dog ikke er mest Avlshingst i Frankrig, hans mest vindende1.777.710 afkom er€avlshingsten Cash 10,6, 400.950 v. OFFSHORE DREAMhvor (F) 5,12,0L* - 6,11,4am, - 38 st. 13 - 4Vaillant -6 På €, Derbyauktionen - 2det afkom (Hi.vindende 0 / Hp. 2)afkom, v. OFFSHORE DREAM (F) 5,12,0L* - 6,11,4am, 1.777.710 € - 38 det st. 13 - 4 - 6 afkom er den danskePåderbyvinder Derbyauktionen - 2 Merci afkom (Hi. 0 / Hp. det er svensk fødte Backfire (hp) 10,4am, 5.459.451 skr., mens hurtigste 3,8 2) mill. kr.I). v. OFFSHORE DREAM (F) 5,12,0L* 1.777.710 € -hhv. 38 st. 4 - 6 Inden disse triumfer På også Derbyauktionen - 2 afkom 09,9ak, (Hi. 0 / Hp. 2) Offshore Dream er dobbelt vinder af- 6,11,4am, Prix d’Amerique, som 5- 13 og-6-åring. vinderRepay af Criterium Continentale (Gr. Offshore Dream er dobbelt vinder af Prix d’Amerique, som hhv. 5- og 6-åring. Inden disse triumfer også vinder af Criterium Continentale (Gr. I). Offshore Dream er dobbelt vindermest af Prix d’Amerique, hhv. 5- og 6-åring. også af Criterium Continentale (Gr. I). Avlshingst i Frankrig, hvor hans vindende afkomsom er avlshingsten VaillantInden Cashdisse 10,6, triumfer 400.950 €, dervinder dog ikke er det mest vindende afkom, Avlshingst Moderlinie: i Frankrig, hvor hans mest vindende afkom er avlshingsten Vaillant Cash 10,6, 400.950 €, der dog ikke er det mest vindende afkom, Avlshingst i Frankrig, hvor hans vindende afkom avlshingsten Vaillant Cash 400.950derbyvinder €, der dog ikke er det mest vindende afkom, det er svensk fødte Backfire (hp) mest 10,4am, 5.459.451 skr.,ermens det hurtigste afkom er 10,6, den danske Repay Merci 09,9ak, 3,8 mill. kr. VICTORY PLEASE ust.(hp) Mor10,4am, til 12 afkom (03-17). det er svensk fødte(US) Backfire 5.459.451 skr., mens det hurtigste afkom er den danske derbyvinder Repay Merci 09,9ak, 3,8 mill. kr. det svensk fødte 10,4am, skr., mens det hurtigste afkom er den danske derbyvinder Repay$0 Merci 09,9ak, 3,8 mill. kr. 03 erBreath Easy (us)Backfire (hp)Exp Tyskl.5.459.451 hp. Self Possessed 3,17,9ak Moderlinie: Moderlinie:Chat Chat (us) 11,5ak* $173.461 VICTORY PLEASE (US) ust. Mor til 12 afkom (03-17). Moderlinie: VICTORY PLEASE (US) Mor til 12 afkom (03-17). 04 Success (us) ust. Self Possessed 3,09,2ak* $400.205 03 Great BreathPLEASE Easy (us)(US) ExptilTyskl. hp. Self Possessed 3,17,9ak $0 VICTORY ust. Mor 12 afkom (03-17). 03 Easy (us) Exp Tyskl. hp. SelfJohn Possessed 3,17,9ak $0 Stakes. Som 3-åring SomBreath 2-åring 1’er i Review Hays Memorial, Simpson Memorial. 2’er i Bluegrass Stakes, International Stallion 03 Breath Easy (us) Exp Tyskl. hp. Self Possessed 3,17,9ak $0 Chat Chat (us) Stakes, 11,5ak* $173.461 Chat Chat (us) 11,5ak* $173.461 1’er iGreat Matron Stakes Elimination & Final. 2’erSelf i division af New Jersey Sire Stakes. 3’er i3,09,2ak* Amarican-National Stakes, Hambletonian Stakes ElimiChat Chat (us) 11,5ak* $173.461 04 Success Possessed $400.205 04 Great Success (us) Self Possessed 3,09,2ak* $400.205 nation, Review Stakes, Stanley Dancer Trot Elimination, John Simpson Memorial. 04 Success (us) Stakes, Hays Memorial, Self Possessed 3,09,2ak* $400.205 SomGreat 2-åring 1’er i Review John Simpson Memorial. 2’er i Bluegrass Stakes, International Stallion Stakes. Som 3-åring Som 2-åring i Review Stakes, Hays Memorial, John Simpson Memorial. 2’er i Bluegrass Stakes, International Stallion Stakes. Som 3-åring 05 (us)1’er Possessed 3,10,6ak $262.249 1’er iAzur Matron Stakes Elimination Final.Memorial, 2’erSelf i division New Jersey Sire Stakes. 3’er i Amarican-National Stakes, Hambletonian ElimiSom 2-åring 1’er i Review Stakes,& Hays JohnafSimpson Memorial. 2’er i Bluegrass Stakes, International Stallion Stakes. Stakes Som 3-åring 1’ersejre. i Matron Stakes Elimination & Final. af 2’er i division af New Jersey Sire Stakes. 3’er i Amarican-National Stakes, Hambletonian Stakes Elimi19 Som 3-åring 1’er i to divisioner New Jersey Sire Stakes. nation, Review Stakes, Stanley Dancer Memorial. 1’er i Matron Stakes Elimination & Final.Trot 2’erElimination, i division afJohn New Simpson Jersey Sire Stakes. 3’er i Amarican-National Stakes, Hambletonian Stakes Elimination, ReviewLady Stakes, Stanley Dancer Trothp. Elimination, John Simpson Memorial. 08 Pleasing (us) Cantab Hall 3,11,2ak $192.280 nation, Review Elimination, John Simpson Memorial. 05 Azur (us) Stakes, Stanley Dancer TrotSelf Possessed 3,10,6ak $262.249 05 Azur (us) i Bluegrass Stakes, HayesSelf Possessed 3,10,6ak $262.249 Som 2-åring Memorial, Annabelle Trot Elimination.3,10,6ak 3’er i division af Pennsylvania 05 Azur (us)2’er Self Possessed $262.249 Sire Stakes. Som 319 sejre. Som 3-åring 1’er i to divisioner af New JerseyMerrie Sire Stakes. 19 sejre. Som 3-åring 1’erafiPennsylvania to divisioner af New JerseyReview Sire Stakes. åring 1’er i to divisioner Sire Stakes, Stakes. 2’er I Zweig Memorial. 19 Som Lady 3-åring 1’er i to divisioner af New JerseyHall Sire Stakes. 08 sejre. Pleasing (us) hp. Cantab 3,11,2ak $192.280 08 Pleasing Lady (us) hp. Cantab Hall 3,11,2ak $192.280 Limerence (us) 3,11,7ak* $122.931 08 Lady (us) Cantab Hall 3,11,2ak $192.280 Sire Stakes. Som 3SomPleasing 2-åring 2’er i Bluegrass Stakes, Hayeshp. Memorial, Merrie Annabelle Trot Elimination. 3’er i division af Pennsylvania Som 2-åring 2’er i Bluegrass Stakes, Hayes Memorial, Merrie Annabelle Trot Elimination. 3’er i division af Pennsylvania Sire Stakes. Som 3Pack (us) af Pennsylvania 3,08,4ak* $560.555 Sire åring2-åring 1’erSix i to2’er divisioner SireMemorial, Stakes, Review Stakes. 2’erTrot I Zweig Memorial. Som i Bluegrass Stakes, Hayes Merrie Annabelle Elimination. 3’er i division af Pennsylvania Stakes. Som 3åring 1’er i to Som divisioner af Pennsylvania Sire Stakes, Review Stakes. 2’er I Zweig Memorial. 3-åring for 3-årige - 3,1:50,0 (08,4ak*). åring 1’erLimerence i to divisioner Pennsylvania Sire Stakes,h/v Review Stakes. 2’er I Zweig Memorial. (us) af Verdensrekord 3,11,7ak* $122.931 Limerence (us) 3,11,7ak* $122.931 08 Victory hp. Glidemaster n.c. $1.731 Limerence (us) 3,11,7ak* $122.931 SixJewel Pack(us) (us) 3,08,4ak* $560.555 Six Pack (us) (us) 3,08,4ak* $560.555 Shes All Magic 14,3ak* $59.597 Six Pack (us) 3,08,4ak* $560.555 Som 3-åring Verdensrekord for 3-årige h/v - 3,1:50,0 (08,4ak*). Som 3-åring Verdensrekord for 3-årige h/v - 3,1:50,0 (08,4ak*). Campbellini (us) Verdensrekord 3,12,6ak* $54.920 Som(us) 3-åring for h/v - 3,1:50,0 (08,4ak*). 08 Victory Jewel hp.3-årige Glidemaster n.c. $1.731 08 Ava Victory Jewel(us) (us) hp. Cantab Glidemaster n.c. $1.731 09 Marion hp. Hall 2,Q16,4ak* $9.924 08 Victory Jewel hp. Glidemaster n.c. $1.731 Shes All (us) Magic (us) 14,3ak* $59.597 Shes All Magic (us) 14,3ak* $59.597 LuckyAll Ava (us) 3,10,7ak* $295.889 Shes Magic 14,3ak* $59.597 Campbellini (us)(us) 3,12,6ak* $54.920 Campbellini (us) 3,12,6ak* $54.920 11 Ava Mannerism (us) Glidemaster 3,16,4ak* $13.118 Campbellini 3,12,6ak* $54.920 09 Marion (us) (us) hp. Cantab Hall 2,Q16,4ak* $9.924 09 Female Ava Marion (us) hp. Glidemaster Cantab Hall 2,Q16,4ak* $9.924 12 Bros (d) Exp Sv hp. ust. 09 Ava Marion (us) (us) hp. Cantab Hall 2,Q16,4ak* $9.924 Lucky Ava 3,10,7ak* $295.889 Lucky Ava (us) 3,10,7ak* $295.889 13 Bros(us) (d) (us) Cantab Hall 15,7ak 8.950 € Lucky Ava 3,10,7ak* $295.889 11 Glayva Mannerism Glidemaster 3,16,4ak* $13.118 11 Mannerism (us) Glidemaster 3,16,4ak* $13.118 14 (d)(us) Ken Warkentin 3,15,7ak 3.245 11 Mannerism Glidemaster 3,16,4ak* $13.118 12 Smarket Female Bros (d) Exp Sv hp. Glidemaster ust.€ 12 Jessie Female Bros(d) (d) Exp Sv hp. Trixton Glidemaster ust. 16 hp. 12 Female Bros(d) (d) Exp Sv hp. Glidemaster ust.€ 13 GlayvaBros Bros Cantab Hall 15,7ak 8.950 13 Fraulein Glayva Bros (d) Cantab Hall 15,7ak 8.950 € 17 “Ovennævnte” hp. Offshore 13 Glayva (d) Cantab Hall Dream 15,7ak 8.950 14 SmarketBros (d) Ken Warkentin 3,15,7ak 3.245 € 14 Smarket (d) Ken Warkentin 3,15,7ak 3.245 € 14 (d) (d) Ken Warkentin 3,15,7ak 3.245 € 16 Smarket Jessie Bros hp. Trixton 16 Jessie Bros (d)(US) ust. Mor til 10 afkom hp.(98-12), Trixton bl.a. CAVIAR PLEASE 16 (d) hp. Trixton 17 Jessie FrauleinBros “Ovennævnte” Offshore Dream 17 FrauleinPlease “Ovennævnte” hp. Offshore Dream 99 (us) “Ovennævnte” hp. Vic Dream ust. 17 Victory Fraulein “Ovennævnte” hp. Mr Offshore 00 Manforallseasons (us) Mr Vic 3,12,2ak* $105.258 CAVIAR PLEASE (US) ust. Mor til 10 afkom (98-12), bl.a. CAVIAR PLEASE (US) ust. Mor til 10 afkom (98-12), bl.a. 01 Bali PLEASE Blue Chip(US) (us) ust. hp.(98-12), Mr Vic Vic bl.a. 12,6ak* $95.799 CAVIAR Mor til 10 afkom 99 Victory Please (us) “Ovennævnte” hp. Mr ust. 99 (us) (us) “Ovennævnte” hp. Cantab Mr Vic ust. 07 Victory MergerPlease Blue Chip Exp Sv hp. 14,0m* 10,9ak* 2.706.767 skr. 99 Victory Please (us) (us) “Ovennævnte” hp. Mr Vic Hall ust. 00 Manforallseasons Mr Vic 3,12,2ak* $105.258 00 sejre Manforallseasons (us) (x7). Mr Vic 3,12,2ak* $105.258 14 Bl.a V75 StoEliten 00 Mr 3,12,2ak* $105.258 01 Manforallseasons Bali Blue Chip (us)(us) hp.Vic Mr Vic 12,6ak* $95.799 01 Bali Blue Chip (us) hp. Mr Vic 12,6ak* $95.799 Mellby Fire (s)(us) 4,16,5k 4,14,2am 483.800 skr. 01 Blue Chip (us) hp. Mr Vic Hall 12,6ak* $95.799 07 Bali Merger Blue Chip Exp Sv Cantab 14,0m* 10,9ak* 2.706.767 skr. 07 Merger Blue Chip (us) Exp Sv hp. Cantab Hall 14,0m* 10,9ak* 2.706.767 skr. 07 Merger Blue (us) (x7).Exp Sv hp. Cantab Hall 14,0m* 10,9ak* 2.706.767 skr. 14 sejre - Bl.a V75Chip StoEliten 14 sejre - Bl.a V75 StoEliten (x7). 14 sejre -Mellby Bl.a V75 StoEliten (x7). Fire (s) 4,16,5k 4,14,2am 483.800 skr. Arthroskopiopereret for OCD i ventre has - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Jonas Nørregård) Mellby Fire (s) 4,16,5k 4,14,2am 483.800 skr. Mellby oplysninger Fire (s) 4,16,5k 4,14,2am 483.800 skr. - For yderligere se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret for OCD i ventre has - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Jonas Nørregård) Arthroskopiopereret for OCD i ventre has - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Jonas Nørregård) - For yderligere oplysninger opslaghas på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret for OCDsei ventre - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Jonas Nørregård) - For yderligere oplysninger se opslag på eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & boksdør Anmelder: Louise Schumacher & Frank Kjelde, Støvring - Tlf: 29 28 72 80 - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & Anmelder: Louise Schumacher & Frank Kjelde, Støvring - Tlf: 29 28 72 80 Opdrætter & Anmelder: Louise Schumacher & Frank Kjelde, Støvring - Tlf: 29 28 72 80 Opdrætter & Anmelder: Louise Schumacher & Frank Kjelde, Støvring - Tlf: 29 28 72 80

18

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


LUNDENS TRÆNERE

BYDER VELKOMMEN TIL ALLE MED DRØMME OG AMBITIONER

Re s u l t a t e r n e t a l e r f o r s i g s e l v ! Alex Haagensen Mobil: +45 22 45 01 64 www.alex-haagensen.dk alexh@godmail.dk

Anders F. Jensen Mobil: +45 26 71 51 16 www.andersfjensen.dk teamfachman@hotmail.com Arvid Olsen Mobil: +45 40 54 08 80 www.arvidolsen.dk arvidolsen@mail.dk Axel Jacobsen Mobil: +45 40 76 17 62 friskyfrazer@hotmail.com

Egon Nielsen Mobil: +45 28 22 96 19 st.salby-trav@mail.dk

Flemming Larsen Mobil: +45 40 43 92 45 www.flemming-larsen.dk flemming@flemming-larsen.dk Jens Simoni Mobil: +45 26 23 86 25 www.teamsimoni.dk jens@teamsimoni.dk Ken Ecce Mobil: +45 21 47 54 22 www.kenecce.dk beken@mail.tele.dk

Kenneth Nielsen Mobil: +45 28 11 03 20 www.travtraener.dk kenneth@travtraener.dk

René Jonassen Mobil: +45 21 42 33 71 www.renejonassen.dk kontakt@renejonassen.dk

Lars Lykke Mobil: +45 21 26 72 74 www.larslykke.dk larslykke@hotmail.com

Steen Juul Mobil: +45 40 33 45 16 sjuul@mail.tele.dk

Max Nielsen Mobil: +45 40 16 70 21 jmmuldnielsen@gmail.com

Thomas Fischer Mobil: +45 26 33 51 50 www.thomasfischer.dk tf@thomasfischer.dk

Nicolaj Andersen Mobil: +45 60 47 40 68 pia_nicolaj@hotmail.dk

Ulrik Christoffersen Mobil: +45 50 52 52 33 ulrikluke@gmail.com

Christian Clausen Mobil: +45 22 81 17 54 cjuul2401@gmail.com

Lund en - hvor d ine travd rø mme bl i ve r t i l v i rke l i gh e d ! A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

19


Lysebrun hingst født 19. maj 2017 Lysebrun hingst født 19. maj 2017 v. S J’s Caviar (us) v. S J’s Caviar 3,10,7ak*, $1.288.466 (us) - 30 st. 20 - 2 - 0 3,10,7ak*, $1.288.466 - 30 st. 20 - 2 - 0

v. v. S J’s Caviar (us) Trinity$1.288.466 Brodda (s)20 -- 22 -- 00 af 3,10,7ak*, -- 30 3,10,7ak*, $1.288.466 30 st. st. 20 af Trinity Brodda (s) af af

Trinity Brodda (s)

S J’s Photo (us)

Lysebrun hingst S J’s Photo (us)født 19. maj 2017 Spawning (us) Spawning S (us) S J’s J’s Photo Photo(us) (us) Windsong’s Legacy (us) Windsong’s Legacy (us) Spawning Spawning (us) (us) Tamila Princess (s) Tamila Princess (s) (us) Windsong’s Legacy Windsong’s Legacy (us)

Photo Maker (us) Photo (us) Sassy Maker Jane (us) Sassy Jane (us) (us) T V Yankee T V Yankee Trout (us) Photo Maker (us) Photo Maker(us) (us) Trout (us) Conway Hall(us) (us) Sassy Jane Sassy Jane (us) Conway Hall(us) (us) (us) Yankee Windsong T V T V Yankee Yankee (us) Yankee Windsong (us) Probe(us) (us) Trout Trout (us) Probe Lycka (us) MeHall (s) (us) Conway Conway Hall (us) Lycka Me (s) Yankee Windsong (us) Yankee Windsong (us)

v. S J’S CAVIAR (US) 3,10,7ak*, $1.288.466 - 30 st. 20 - 2 - 0. På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 1 / Hp. 0) Probe Probe (us) (us) Tamila Princess (s) (s) Cup og Canadian Trotting Som væddeløber vinder af 20 ud$1.288.466 af 30 løb, bl.a. Dancer Trot, Dexter Classic. siden v. S J’S CAVIAR (US) 3,10,7ak*, - 30 Stanley st. 20 - 2Tamila - 0. Princess På Derbyauktionen - 1(s) afkomi USA, (Hi. 1 og / Hp. 0) Lycka Me LyckaAvlshingst Me (s) Sverige. I USA farvinder til overaf100 indløbet mere end Trot, $100.000, samt vinderrekord importeSom væddeløber 20 afkom, ud af 30der løb,har bl.a. Stanley Dancer Dexter Cup70ogmed Canadian Trotting1;11,5ak. Classic.Adskillige AvlshingstUS-afkom i USA, ogersiden ret til Europa, væddeløb for indløbet øje, bl.a. mere Not Afraid 09,1ak, 8,2 mill.skr., Livin 10,1ak*, 4,9 mill.skr., Centurion ATM 6,8 Sverige. I USAbåde far tilmed overavl 100ogafkom, der har end $100.000, samt 70 medHard vinderrekord 1;11,5ak. Adskillige US-afkom er09,0ak, importev. S CAVIAR (US) 3,10,7ak*, $1.288.466 -- 30 st. 20 22m.fl. -- 0. På Derbyauktionen -- 11 Perdu afkom (Hi. 11 // Hp. 0) v. StilJ’S J’S CAVIAR (US) 3,10,7ak*, $1.288.466 30 st.bl.a. 20 0. Derbyauktionen afkom (Hi. Hp. 0)mill.skr. mill.skr., hoppen Swept To 11,1ak,for 3,3 mill. skr.--Not I Sverige far 8,2 til de to årgangstopper i årgang 2014 - Coin 12,1aL, 5,109,0ak, ret Europa, både med avlVictory og væddeløb øje, Afraid 09,1ak, mill.skr., Hard LivinPå 10,1ak*, 4,9 mill.skr., Centurion ATM 6,8 Som væddeløber vinder af 20 ud af 30 løb, bl.a. Stanley Dancer Trot, Dexter Cup og Canadian Trotting Classic. Avlshingst i USA, og siden Som væddeløber vinder af 20 ud af11,1ak, 30 løb, (Gr. bl.a.mill. Dancer Trot, Cup Canadian Trotting Classic. og5,1 siden - vinder afhoppen Svenskt Uppfödningslöppning I)Stanley ogskr. E3 Lång (Gr.Dexter I), samt Executive Caviar 12,1ak*, 2,5 mill.skr. mill.skr., Swept To Victory 3,3 m.fl. IFinal Sverige far til de to og årgangstopper i årgang 2014 -Avlshingst Coin Perdui USA, 12,1aL, mill.skr. Sverige. I USA far over indløbet mere end $100.000, samt 70 1;11,5ak. Adskillige Sverige. far til tilUppfödningslöppning over 100 100 afkom, afkom, der der har har $100.000, samtExecutive 70 med med vinderrekord vinderrekord 1;11,5ak. Adskillige US-afkom US-afkom er er importeimporte- vinder afI USA Svenskt (Gr.indløbet I) og E3mere Långend Final (Gr. I), samt Caviar 12,1ak*, 2,5 mill.skr. ret til Europa, både med avl og væddeløb for øje, bl.a. Not Afraid 09,1ak, 8,2 mill.skr., Hard Livin 10,1ak*, 4,9 mill.skr., Centurion ATM 09,0ak, ret til Europa, både med avl og væddeløb for øje, bl.a. Not Afraid 09,1ak, 8,2 mill.skr., Hard Livin 10,1ak*, 4,9 mill.skr., Centurion ATM 09,0ak, 6,8 6,8 Moderlinie: mill.skr., hoppen To 11,1ak, 3,3 mill. mill.skr., hoppen Swept Swept To Victory Victory mill. skr. skr. m.fl. m.fl. II Sverige Sverige far far til til de de to to årgangstopper årgangstopper ii årgang årgang 2014 2014 -- Coin Coin Perdu Perdu 12,1aL, 12,1aL, 5,1 5,1 mill.skr. mill.skr. Moderlinie: TRINITY BRODDA (S) ust. Mor til11,1ak, 3 afkom3,3 (12-17). -- vinder af Svenskt Uppfödningslöppning (Gr. I)I) og E3 Lång Final (Gr. I), samt Executive Caviar 12,1ak*, 2,5 mill.skr. vinder af Svenskt Uppfödningslöppning (Gr. og E3 Lång Final (Gr. I), samt Executive Caviar 12,1ak*, 2,5 mill.skr. 12 Arnbitter Silk (s) Gift Kronos 20,7k 20,1ak* 65.682 skr. 25 st. 13- 6 -2 TRINITY BRODDA (S) ust. Mor til 3 afkom (12-17). 13 sejre. 12 Arnbitter Silk (s) Gift Kronos 20,7k 20,1ak* 65.682 skr. 25 st. 13- 6 -2 Moderlinie: Moderlinie: 14 sejre. Cabelino (s) Exp No Pearsall Hanover 3,19,3m 4,16,9am* 46.000 nkr. 15 st. 1 - 3 - 1 13 TRINITY BRODDA (S) til afkom TRINITY BRODDA (S) ust. ust. Mor MorExp til 33No afkom (12-17). (12-17). 17 Cabelino Frisco (s) (s)“Ovennævnte” S J’s Caviar 14 Pearsall Hanover 3,19,3m 4,16,9am* 46.000 nkr. 15 st. 1 - 3 - 1 12 Arnbitter Silk (s) Gift Kronos 20,7k 20,1ak* 65.682 skr. 25 12 Arnbitter Silk (s) Gift Kronos 20,7k 20,1ak* 65.682 skr. 25 st. st. 1313- 66 -2 -2 17 Frisco (s) “Ovennævnte” S J’s Caviar 13 sejre. 13 sejre.PRINCESS (S) 16,8m - 15,4am, 549.000 skr. - 27 st. 10 - 2 - 3. Mor til 7 afkom (01-12), bl.a. TAMILA 14 (s) ExpV75 No Pearsall Hanover 3,19,3m 4,16,9am* 46.000 15 14 Cabelino (s)i V75(S) No Bronsdivisionen Pearsall 46.000 nkr. nkr. 15 st. st. 11 -- 33 -- 11 SomCabelino ældre 1’er Klass II Final, TAMILA PRINCESS 16,8m - Exp 15,4am, 549.000 skr. -Hanover 27försök. st. 10 - 2 - 3. Mor3,19,3m til 7 afkom4,16,9am* (01-12), bl.a. 17 (s) “Ovennævnte” S J’s 17 Frisco S J’s Caviar Caviar 01 Frisco Turbo Brodde (s)Klass II Final, V75 Bronsdivisionen Silver Pine försök. 15,8k* 15,3am 203.000 skr. Som ældre(s) 1’er“Ovennævnte” i V75 05 Turbo TiffanyBrodde Brodda(s) (s) hp. Revenue 14,5L 11,5ak 1.810.085 01 Silver Pine 15,8k* 15,3am 203.000 skr. skr. TAMILA PRINCESS (S) 16,8m - 15,4am, 549.000 skr. -- 27 10 -- 3. 77 afkom (01-12), bl.a. TAMILA PRINCESS (S) 549.000 skr. 27 st. st. 1’er 10 -- i22Breeder’s 3. Mor Mor til til afkom (01-12), SomTiffany 3-åring 1’er i E3-Revanschen Ston (Gr. II).hp. Som 4-åring Crown Finaluttagning. 05 Brodda (s) 16,8m - 15,4am, Revenue 14,5L 11,5akbl.a.2’er i Uttagningslopp 1.810.085 skr. StoChampionatet. 3’er i Som ældre 1’er i V75 Klass II Final, V75 Bronsdivisionen försök. Som ældre 1’er i V75 Klass II Final, V75 Bronsdivisionen försök. Drottning Silvia’s Uttagningslopp & final Fyraåringseliten för Ston. Som 3-åring 1’er i Pokal E3-Revanschen Ston (Gr. II). (Gr. SomI),4-åring 1’er i Breeder’s Crown Finaluttagning. 2’er i Uttagningslopp StoChampionatet. 3’er i 01 Turbo Brodde (s) Pine 15,8k* 15,3am 203.000 skr. 01 Turbo Brodde (s) (s)Uttagningslopp & finalSilver Silver 15,8k* 15,3am 203.000 skr. Tsar Brodde 16,7m* 13,8ak 79.500 skr. Drottning Silvia’s Pokal (Gr. Pine I), Fyraåringseliten för Ston. 05 Tiffany Brodda (s) hp. Revenue 14,5L 11,5ak 1.810.085 skr. 05 Tiffany Brodda (s) hp. Revenue 14,5L 11,5ak 1.810.085 06 TrinityTsar Brodda (s) (s) “Ovennævnte” hp. Windsong’s Legacy ust. Brodde 16,7m* 13,8ak 79.500 skr. skr. Som 3-åring 1’er E3-Revanschen Ston Som 4-åring ii Breeder’s Crown StoChampionatet. 3’er i Som 3-åring 1’er ii (s) E3-Revanschen Ston (Gr. (Gr. II). II).Revenue Som 4-åring 1’er 1’er Breeder’s16,0m* Crown Finaluttagning. Finaluttagning. 2’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp 12 Brodde 12,3ak 2’er 651.700 skr. 06 Titan Trinity Brodda “Ovennævnte” hp. Windsong’s Legacy ust. StoChampionatet. 3’er i Drottning Silvia’s Pokal Uttagningslopp & final (Gr. Drottning (Gr. I), I), Fyraåringseliten Fyraåringseliten för för Ston. Ston. 12 Titan Silvia’s Brodde Pokal (s) Uttagningslopp & finalRevenue 16,0m* 12,3ak 651.700 skr. Tsar 13,8ak 79.500 Tsar Brodde (s) 16,7m* 13,8ak 79.500 skr. skr. LYCKA ME (S)Brodde 19,0k,(s) 31.000 skr. - 17 st. 1 - 2 - 6. Mor til 11 afkom (83-97), 16,7m* bl.a. 06 Trinity Brodda hp. Windsong’s Legacy ust. 06 Trinity Brodda (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” ust. 83 Tamil (s)(s) hp. Song 15,1k 15,3ak 563.800 skr. LYCKA MESong (S) 19,0k, 31.000 skr. - 17 st. 1 - 2 hp. - 6.Windsong’s MorKey til 11 Legacy afkom (83-97), bl.a. 12 Titan (s) Revenue 16,0m* 12,3ak 651.700 skr. 12 Titan Brodde Brodde Revenue 16,0m* 12,3ak 651.700 15 83 sejre. Tamil Song (s)(s) hp. Song Key 15,1k 15,3ak 563.800 skr. skr. 16,4k 14,6ak* 358.800 skr. 15 sejre. Silver Kelly (s) LYCKA (S) 19,0k, 31.000 skr. LYCKA ME ME (S)Bolets 19,0k, 17 st. st. 11 -- 22 -- 6. 6. Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (83-97), (83-97), bl.a. bl.a. Fransesca (s)-- 17 15,2k 13,3ak 524.758 Silver Kelly (s)31.000 skr. 16,4k 14,6ak* 358.800 skr. 83 Song (s) hp. 15,1k 15,3ak 563.800 skr. 83 Tamil TamilSilver Song (s) Fransesca hp. Song Song Key Key 15,1k 15,3ak 563.800 Candy (s) 15,8k 16,7ak 355.000 skr. Bolets (s) 15,2k 13,3ak 524.758 skr. 15 15 sejre. sejre. Silver Money 15,2k* 13,9ak 306.600 Candy (s) 15,8k 16,7ak 355.000 skr. Silver Kelly (s) 16,4k 14,6ak* 358.800 skr. Silver (s)(s) 16,4k 14,6ak* 358.800 White Eagle (s) 13,7m 12,9ak 318.250 skr. SilverMyKelly Money 15,2k* 13,9ak 306.600 skr. Bolets (s) 15,2k 13,3ak 524.758 skr. Bolets Fransesca 15,2k 13,3ak 524.758 85 Tamil Gloria (s) Fransesca hp. Glasgow 17,9m 16,8am 695.030 skr. My White Eagle (s)(s) 13,7m 12,9ak 318.250 skr. Silver Candy (s) 15,8k 16,7ak 355.000 skr. 15,8k 16,7ak 355.000 89 (s)Candy Songcan 15,1k* 15,7am 627.315 skr. 85 Tamilen TamilSilver Gloria (s) (s) hp. Glasgow 17,9m 16,8am 695.030 skr. Silver Money (s) 15,2k* 13,9ak 306.600 skr. Silver 15,2k* 13,9ak 306.600 93 Princess hp. Probe 16,8m 15,4am 549.000 skr. 89 Tamila Tamilen (s)Money(s)(s) “Ovennævnte” Songcan 15,1k* 15,7am 627.315 skr. My White Eagle (s) 13,7m 12,9ak 318.250 skr. My White (s) 13,7m 12,9ak 318.250 97 (s) (s)Eagle hp. Balanced ust. 93 Tamil TamilaBlanche Princess “Ovennævnte” Probe Image 16,8m 15,4am 549.000 skr. skr. 85 Tamil Gloria (s) hp. Glasgow 17,9m 16,8am 695.030 85 Gloria (s) hp. 17,9m 16,8am 695.030 skr. Image 15,7k 12,0ak 744.630 skr. skr. 97 Tamil TamilTamil Blanche (s) (s) hp. Glasgow Balanced Image ust. 89 Tamilen (s) Songcan 15,1k* 15,7am 627.315 skr. 89 Tamilen (s)Image(s) Songcan 15,1k* 15,7am 627.315 skr. Tamilphoto 14,1m* 12,5ak 1.853.871 Tamil (s) 15,7k 12,0ak 744.630 skr. 93 Tamila Princess (s) “Ovennævnte” hp. Probe 16,8m 15,4am 549.000 skr. 93 Tamila Princess (s) “Ovennævnte” hp. Probe 16,8m 15,4am 549.000 Tamil Pearl (s) 16,7m 12,1ak 246.219 skr. skr. Tamilphoto 14,1m* 12,5ak 1.853.871 skr. 97 Blanche (s) hp. ust. 97 Tamil TamilTamil Blanche (s)(s) hp. Balanced Balanced Image Image Pearl 16,7m 12,1ak 246.219 ust. skr. Tamil Image (s) 15,7k 12,0ak 744.630 skr. Tamil Image (s) 15,7k 12,0ak 744.630 skr. Tamilphoto (s) 14,1m* 12,5ak 1.853.871 skr. Tamilphoto (s) 14,1m* 12,5ak 1.853.871 skr. Tamil 16,7m 12,1ak 246.219 Tamil Pearl Pearl (s) (s) 16,7m 12,1ak 246.219 skr. skr. Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt UDEN UDEN anmærkninger anmærkninger (Dyrlægegården (Dyrlægegården I/S, I/S, Dyrl. Dyrl. Flemming Flemming Koefoed). Koefoed). Opdrætter & anmelder: Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 29 64 03 83 Opdrætter & anmelder: Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 29 64 03 83 Opdrætter Tlf: 29 29 64 64 03 03 83 83 Opdrætter & & anmelder: anmelder: Vibe Vibe Haastrup, Haastrup, Østermarie Østermarie -- Tlf:

20

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


v. Wishing

Stone (us) v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 af Totsy Hornline (s) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 af Totsy Hornline 15,1ak, 132.330 kr. - 99 st. (s) 9 - 8 - 11 af Totsy Hornline (s) 15,1ak, 132.330 kr. - 99 st. 9 - 8 - 11 af 15,1ak, Totsy Hornline 132.330 kr. - 99 st. (s) 9 - 8 - 11

Sortbrun hingst født 22. maj 2017 Sortbrun hingst født 22. maj 2017 Sortbrun hingst født 22. maj 2017 Conway Hall (us) Sortbrun hingst født 22. maj 2017 Conway Hall (us) Conway Hall (us) Meadowbranch Magic (us) Conway Hall (us) Meadowbranch Magic (us) Silver Pine (us) Magic (us) Meadowbranch Silver Pine (us) Magic (us) Meadowbranch Jolly Hornline Silver Pine (us)(s) Jolly Hornline Silver Pine (us)(s) Jolly Hornline (s)

Garland Lobell (us) Amour Angus Garland Lobell(us) (us) Garland Lobell(us) (us) Valley (us) Amour Victory Angus

Making Miracles (us) Amour Victory Angus Garland Lobell(us) (us) Valley (us) Sierra (us) Valley Victory (us) Making Miracles (us) AmourKosmos Angus (us) Pine Speed (us)(us) Making Miracles (us) Sierra Kosmos (us) Valley Victory Pershing (us) Sierra Kosmos Pine Speed (us)(us) Making Miracles (us)

Lindy’s Gabriela (us) Pine Speed (us)(us) Pershing (us) Sierra Kosmos Pershing (us) Lindy’s Gabriela Pine Speed (us) (us)

v. WISHING STONE (US) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 På Derbyauktionen - 5(us) afkom (us) (Hi. 3/ Hp. 2) Lindy’s Gabriela Pershing 15,1ak, 132.330 kr. - 99 st. 9 - 8 - 11 Jolly Hornline Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe i Europa,(s) som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt(Hi. 24 sejre, de mest v. WISHING STONE (US) 6,09,0ak, $2.359.150 - 631 løbs st. 24vinder - 15 - 10 På Derbyauktionen - 5 afkom Lindy’s Gabriela (us)3/ Hp. 2) meriterende blev ivundet i6,09,0ak, Kentucky Futurity, Kungapokalen Copenhagen WishingVæddeløbskarrieren StonePåvar endvidereindbragte 2’er- 5i Hambletonian Stakes. v. WISHING STONE (US) $2.359.150 - 631 løbs st. 24vinder - 15 og - 10 Derbyauktionen afkom Hp. 2) Unghestestjerne USA som 2 & 3-åring. Gruppe i Europa, som 4Cup. og 5-åring. i alt(Hi. 243/sejre, de mest Avlshingst i USA , USA hvorsom ældste ligesom i DK er 3 år i år. årgang i og USA omfatter totaltvar 16 endvidere registredeindbragte afkom, hvoraf harStakes. startet Unghestestjerne 2 &afkom 3-åring. Gruppe 1 løbs i Første Europa, som 4Cup. 5-åring. Væddeløbskarrieren i alt(Hi. 2412 de mest meriterende blev ivundet i6,09,0ak, Kentucky Futurity, Kungapokalen og Copenhagen Wishing Stone 2’er v. WISHING STONE (US) $2.359.150 - 63 st. 24vinder - 15 - 10 På hoppen Derbyauktionen - 5i Hambletonian afkom 3/sejre, Hp. 2) Mest vindende afkom er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt Diamondstone US 3,13,5ak*, meriterende blev ivundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen ogi Første Copenhagen Wishing Stone 2’er i Hambletonian Avlshingst i USA , USA hvorsom ældste ligesom i DK er 3vinder år i år. årgang i og USA omfatter totaltvar 16 endvidere registredeindbragte afkom, hvoraf harStakes. startet Unghestestjerne 2 &afkom 3-åring. Gruppe 1 løbs Europa, som 4Cup. 5-åring. Væddeløbskarrieren i alt 2412sejre, de mest $93.937. I DK er de mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Diamondwind 15,2am 107.500 skr. Avlshingst i USA , hvorerældste afkom ligesomKungapokalen i DK er 3 år U i år. årgang i USAWishing omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12 harStakes. startet Mest vindende afkom Shoshie DeoFuturity, 3,10,7ak*, $150.080, Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samtvar hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, meriterende blev vundet i Kentucky ogFørste Copenhagen Cup. Stone endvidere 2’er i Hambletonian Mest vindende erældste Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, Need 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, $93.937. I DK erafkom de, hvor mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Stones Diamondwind 15,2am 107.500 skr. Avlshingst i USA afkom ligesom i DK er 3 år U i år. Første årgang i USA omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12 har startet Moderlinie: $93.937. I DK erafkom de mest vindendeDeo Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Stones Diamondwind 15,2am 107.500 skr. Mest vindende Shoshie $150.080, 3,10,5ak*, TOTSY HORNLINE (S)er16,0m - 15,1ak,3,10,7ak*, 132.330 kr. - 99 st. 9U-Need 8 - 11. Mor til 4 afkom $111.550 (12-17). samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, Moderlinie: $93.937. I Hornline DK er de mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Diamondwind 15,2am 107.500 skr. 12 Andy †13 Great Challenger ust. Moderlinie: TOTSY HORNLINE (S) 16,0m - 15,1ak, 132.330 kr. - 99 st. 9 - 8 - 11. Mor til 4 afkom (12-17). 13 Andy Belinda Hornline(S) 16,0m - 15,1ak, ††13 132.330 hp. Great Challenger n.c. (12-17). 0ust. kr. 3 st. 0 - 0 - 0 TOTSY HORNLINE kr. 99 st. 9 8 11. Mor til 4 afkom 12 Hornline Great Challenger Moderlinie: 15 Delaware Bounce hp. Jet 3,17,1ak 2.0000ust. kr. 53 st. 12 Hornline †13 Great 13 Andy Belinda Hornline † hp. Coktail Great Challenger n.c. (12-17). kr. st. 00 -- 00 -- 00 TOTSY HORNLINE (S) 16,0m - 15,1ak, 132.330 kr.Challenger - 99 st. 9 - 8 - 11. Mor til 4 afkom 17 Frank JrHornline Bounce Wishing Stone 13 ††13 hp. Great Challenger n.c. 35 st. 0 - 0 - 0 15 Belinda Delaware Bounce “Ovennævnte” Coktail Jet 3,17,1ak 2.0000ust. kr. 12 Andy Hornline Great Challenger 15 Bounce “Ovennævnte” hp. Coktail Jet 3,17,1ak 2.0000 kr. 53 st. 17 Delaware Frank JrHornline Bounce Wishing 13 Belinda † hp. GreatStone Challenger n.c. kr. st. 00 -- 00 -- 00 JOLLY HORNLINE (S)“Ovennævnte” 16,5k - 16,8am, 197.200 skr. Stone - 22 bl.a. 17 Delaware Frank Jr Bounce Wishing 15 Bounce hp. Coktail Jetst. 2 - 2 - 3. Mor til 5 afkom (99-04), 3,17,1ak 2.000 kr. 5 st. 0 - 0 - 0 02 Totsy Hornline (s)“Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Silver 15,1ak 132.330 kr. JOLLY HORNLINE 16,5k - 16,8am, 197.200 skr. Stone - Pine 22 st. 2 - 2 - 3. Mor til 516,0m afkom (99-04), bl.a. 17 Frank Jr Bounce(S) Wishing 04 Totsy Macho Exp No 197.200 Gill’sSilver Victory 16,7m 12,5ak* 500.386 JOLLY HORNLINE - 16,8am, skr. - Pine 22 st. 2 - 2 - 3. Mor til 516,0m afkom (99-04), bl.a. 02 Hornline(S) (s) 16,5k “Ovennævnte” hp. 15,1ak 132.330nkr. kr. 15 sejre. 02 Totsy Hornline(S) (s) 16,5k “Ovennævnte” hp. Silver 15,1ak 132.330nkr. kr. 04 Macho Exp No 197.200 Gill’s Victory 16,7m 12,5ak* 500.386 JOLLY HORNLINE - 16,8am, skr. - Pine 22 st. 2 - 2 - 3. Mor til 516,0m afkom (99-04), bl.a. 04 Macho Exp No Gill’s Victory 16,7m 12,5ak* 500.386 15 02 sejre. Totsy Hornline (s) “Ovennævnte” hp. Silver Pine 16,0m 15,1ak 132.330nkr. kr. LINDY’S GABRIELA (US) ust. Exp Mor No til 7 afkom 15 04 sejre. Macho Gill’s(88-94), Victory bl.a. 16,7m 12,5ak* 500.386 nkr. 89 Fight Hornline (s) Florida Pro 14,5k 14,5ak 536.000 skr. LINDY’S 15 sejre. GABRIELA (US) ust. Mor til 7 afkom (88-94), bl.a. 10 sejre. LINDY’S (US) ust. Mor til 7 afkom (88-94), 89 FightGABRIELA Hornline (s) Florida Pro bl.a. 14,5k 14,5ak 536.000 skr. 90 Gemini Hornline(s) (s) hp. Spotlite 17,4m 15,5ak 115.150 skr. skr. 89 Fight Hornline Florida Pro Lobell 14,5k 14,5ak 536.000 10 sejre. LINDY’S GABRIELA (US) ust. Mor til 7 afkom (88-94), bl.a. Vägmästarn 14,7m 15,8ak 312.700 10 90 sejre. Gemini Hornline(s) (s)(s) hp. Spotlite 17,4m 15,5ak 115.150 skr. skr. 89 Fight Hornline Florida Pro Lobell 14,5k 14,5ak 536.000 skr. 93 Jolly Vägmästarn Hornline (s)(s)(s) Exp DK PershingLobell 16,5k 16,8am 197.200 skr. 90 Gemini Hornline hp. Spotlite 17,4m 15,5ak 115.150 skr. 14,7m 15,8ak 312.700 10 sejre. 94 Hornline (s) Nuclear Kosmos 15,9m 15,9ak* 306.600 (s) 14,7m 15,8ak 312.700 93 Kapten Jolly Vägmästarn Hornline (s)(s) Exp DK Pershing 16,5k 16,8am 197.200 skr. 90 Gemini Hornline hp. Spotlite Lobell 17,4m 15,5ak 115.150 skr. 12 93 Jolly Hornline (s) (s) Exp DK hp. Pershing 16,5k 16,8am 197.200 skr. skr. 94 sejre. Kapten Hornline Nuclear Kosmos 15,9m 15,9ak* 306.600 Vägmästarn (s) 14,7m 15,8ak 312.700 94 Kapten Hornline Nuclear Kosmos 15,9m 15,9ak* 306.600 12 sejre. 93 Jolly Hornline (s) (s) Exp DK hp. Pershing 16,5k 16,8am 197.200 skr. skr. 12 sejre. 94 Kapten Hornline (s) Nuclear Kosmos 15,9m 15,9ak* 306.600 skr. 12 sejre.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Gærum Dyreklinik, Dyrl. Ole B. Jensen). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Gærum Dyreklinik, Dyrl. Ole B. Jensen). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Gærum Dyreklinik, Dyrl. Ole B. Jensen). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Gærum Dyreklinik, Dyrl. Ole B. Jensen). Opdrætter & Anmelder: Ralph Andersen, Dronninglund - Tlf: 41 62 44 87 Opdrætter & Anmelder: Ralph Andersen, Dronninglund - Tlf: 41 62 44 87 Opdrætter & Anmelder: Ralph Andersen, Dronninglund - Tlf: 41 62 44 87 Opdrætter & Anmelder: Ralph Andersen, Dronninglund - Tlf: 41 62 44 87

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

21


Brun hingst født 16. juli 2017 v. Panne

de Moteur (s)

08,9ak*, 8.707.500 skr. - 42 st. 19 - 12 - 5

v. Panne v. v. Panne Panne

de Moteur (s) de (s) de Moteur Moteur 08,9ak*, 8.707.500 skr. - 42 st. (s) 19 - 12 - 5 Tangee Boko (s)st. af 08,9ak*, 8.707.500 skr. -- 42 42 st. 19 19 -- 12 12 -- 5 5 08,9ak*, 8.707.500 skr. af af af

Tangee Boko (s) Tangee Tangee Boko Boko (s) (s)

Brun hingst Credit Winnerfødt (us) 16. juli 2017 Brun Brun hingst hingst født født 16. 16. juli juli 2017 2017 JalopyWinner (us) Credit (us) Credit Credit Winner Winner (us) (us) Enjoy Lavec Jalopy (us) (s) Jalopy (us) (us) Jalopy

Miss Jamboree Enjoy Lavec (s) (us) Enjoy Enjoy Lavec Lavec (s) (s)

American Winner (us) Lawn Tennis (us) Donerail American(us) Winner (us) American Winner Another Gill (us) Lawn Tennis (us) (us) American Winner (us) Lawn Tennis Pine Chip (us)(us) Donerail (us) Lawn Tennis (us) Donerail (us)(us) Margit Lobell (us) Another Gill Donerail (us) Another Gill (us) AstroChip HillGill (us) Pine (us) Another (us)

Pine Chip (us) Matina Lobell (us) Margit Lobell Pine Chip (us)(us) Margit Lobell Astro Hill (us)(us) Margit Lobell (us)

v. PANNE DE MOTEUR (S) 4,13,3k - 6,08,9ak*, 8.707.500Miss skr. Jamboree - 42 st. 19 - (us) 12 - 5. På Derbyauktionen - 2(us) afkom Astro Hill Hill (us) Matina Lobell (us)(Hi. 2/ Hp. 0) Astro Miss Jamboree (us)sig til højeste svensk årgangsniveau, Jamboree (us) Panne de Moteur debuterede som 3-åring. Som 4-åring Miss udviklede hingsten hvilket udmøntede sig i en Matina Matina Lobell Lobell (us) (us) andenplads i Svenskt (Gr. I), efter at8.707.500 have sejret i Uttagningsloppet. Solvalla’s Jubileumspokal I), Sundsvall v. PANNE DE MOTEURTravderby (S) 4,13,3k - 6,08,9ak*, skr. - 42 st. 19 - 12 - 5. Som ældre vinderPåafDerbyauktionen - 2 afkom (Hi.(Gr. 2/ Hp. 0) Open Trot (Gr. I), försök til Solvalla mens han var anden st. ihingsten finale (Gr.- 5. I). Avlshingst i Sverige, hvor de ældste er fødtHp. i 2016. v. DE (S) --Elitlopp, 6,08,9ak*, 8.707.500 skr. 19 Derbyauktionen -- 22afkom afkom (Hi. 0) Panne de Moteur debuterede som 3-åring. Som 4-åring udviklede årgangsniveau, udmøntede v. PANNE PANNE DE MOTEUR MOTEUR (S) 4,13,3k 4,13,3k 6,08,9ak*, 8.707.500 skr. -- 42 42 st. 19 -- 12 12 sig - 5. til højeste svenskPå På Derbyauktionenhvilket afkom (Hi. 2/ 2/ Hp.sig 0) i en Panne de debuterede som 3-åring. Som 4-åring udviklede hingsten til hvilket ii en andenplads i Svenskt Travderby I), efter at have sejret i Uttagningsloppet. ældresvensk vinder årgangsniveau, af Solvalla’s Jubileumspokal (Gr. I),sig Sundsvall Panne de Moteur Moteur debuterede som(Gr. 3-åring. Som 4-åring udviklede hingsten sig sig Som til højeste højeste svensk årgangsniveau, hvilket udmøntede udmøntede sig en Moderlinie: andenplads ii Svenskt Travderby (Gr. I), at have sejret ii Uttagningsloppet. ældre af Jubileumspokal (Gr. Sundsvall Open Trot (Gr. I), försök til Solvalla mens han var anden i finale (Gr. I).Som Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født andenplads Svenskt Travderby (Gr.Elitlopp, I),9efter efter at (06-17). have sejret Uttagningsloppet. Som ældre vinder vinder af Solvalla’s Solvalla’s Jubileumspokal (Gr. iI), I),2016. Sundsvall TANGEE BOKO (S) n.c., 0 kr. Mor til afkom Open Trot (Gr. I), försök til Solvalla Elitlopp, mens han var anden i finale (Gr. I). Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født i 2016. Open Trot (Gr. I), försök til Solvalla Elitlopp, mens han var anden i finale (Gr. I). Avlshingst i Sverige, hvor de29.800 ældsteskr. afkom er født 06 Taggen M (s) Jag de Bellouet 4,20,7m 4,17,4am 14 ist.2016. 1-1-0 Moderlinie: 07 Chic BOKO Life (s) (S) n.c., 0 kr. Mor til 9 afkomhp.(06-17). Varenne 4,18,6m 4,15,2ak 26.600 skr. 15 st. 0 - 2 - 0 Moderlinie: TANGEE Moderlinie: 08 EachBOKO Life Kazire Guez 3,16,6m 4,14,9am 209.400 skr. 45 st. st. 13 -- 15 -- 07 TANGEE (06-17). 06 Taggen M (s) (s)(S) de de Bellouet 4,20,7m 4,17,4am 29.800 skr. 14 TANGEE BOKO (S) n.c., n.c., 00 kr. kr. Mor Mor til til 99 afkom afkomJag (06-17). Som 3-åring 06 Jag de 4,20,7m 4,17,4am 29.800 14 07 Taggen Chic LifeM (s)(s) hp. Varenne 4,18,6m 4,15,2ak 26.600 skr. 15 st. 06 Taggen M3’er (s)i Uttagningslopp til Svenskt Travkriterium. Jag de Bellouet Bellouet 4,20,7m 4,17,4am 29.800 skr. 14 st. 110 -- 112 -- 00 09 Fire hp. Oiseau de Feux 16,9m 17,0am 98.750 35 07 Life (s) Varenne 4,18,6m 4,15,2ak 26.600 15 08 Chic EachLife Life(s) Kazire de Guez 3,16,6m 4,14,9am 209.400 45 st. 07 Chic Life (s)(s) hp. Varenne 4,18,6m 4,15,2ak 26.600 skr. skr. 15 st. 0203 -- 225 -- 0207 10 Each Tini Wini Downs hp. Up de Front Larry 20,9m 17,5am 5.600skr. kr. 08 Life (s) Kazire Guez 3,16,6m 4,14,9am 209.400 45 Som 3-åring 08 Each Life3’er (s)i Uttagningslopp til Svenskt Travkriterium. Kazire de Guez 3,16,6m 4,14,9am 209.400 skr. 455 st. st. 033 -- 155 -- 077 12 Fire Anthony Downs Exptil Great Challenger 17,0L 14,5am 248.500 34 st. st. 27 -- 24 -- 29 Som 3-åring 3’er ii Uttagningslopp Svenskt 09 Life (s) hp. Oiseau de Feux 16,9m 17,0am 98.750 nkr. skr. 35 Som 3-åring 3’er Uttagningslopp tilNo Svenskt Travkriterium. Travkriterium. 14 Canterbury Downs Blue Mac Lad 4,19,1m 4,18,9am 6.750skr. kr. st. 0022 -- 122 -- 0022 09 Life hp. de Feux 16,9m 17,0am 98.750 35 10 Tini Downs Up Front 20,9m 17,5am 5.600 kr. 09 Fire Fire Wini Life (s) (s) hp. Oiseau Oiseau deLarry Feux 16,9m 17,0am 98.750 skr. 3556 st. 16 Euro Great Challenger 10 Downs hp. Front 20,9m 17,5am 5.600 kr. 12 Anthony Exp No Great 17,0L 14,5am 248.500 3455 st. 10 Tini Tini Wini Wini Downs Downs hp. Up UpChallenger Front Larry Larry 20,9m 17,5am 5.600nkr. kr. st. 007 -- 114 -- 009 17 Foxboro Panne de Lad Moteur 12 Downs Exp Great Challenger 17,0L 14,5am 248.500 34 14 Anthony Canterbury Downs“Ovennævnte” Blue Mac 4,19,1m 4,18,9am 6.750nkr. kr. 12 Anthony Downs Exp No No Great Challenger 17,0L 14,5am 248.500 nkr. 346 st. st. 077 -- 244 -- 099 14 Downs Blue Lad 4,19,1m 4,18,9am 6.750 66 st. 16 Canterbury Euro GreatMac Challenger 14 Canterbury Downs Blue Mac Lad 4,19,1m 4,18,9am 6.750 kr. kr. st. 00 -- 22 -- 00 MISSEuro JAMBOREE 3,14,0ak*, $46.782 Mor til 10 16 Great Challenger 17 Foxboro Downs(US) “Ovennævnte” Panne deafkom Moteur(93-06), bl.a. 16 Euro Great Challenger 00 Gymnasium (us) “Ovennævnte” Muscles 4,14,3ak* $33.205 17 “Ovennævnte” Panne Moteur 17 Foxboro Foxboro Downs Downs Panne de deYankee Moteur 01 Tangee Boko (s) hp.tilEnjoy Lavec(93-06), bl.a. n.c. 0 skr. MISS JAMBOREE (US) “Ovennævnte” 3,14,0ak*, $46.782 Mor 10 afkom 04 Prayer (s) 3,14,0ak*, Like 12,3ak 605.173 skr. MISS JAMBOREE (US) 3,14,0ak*, $46.782 $46.782 Mor Mor tilA10 10Prayer afkom (93-06), bl.a. bl.a. 15,3m 00 Lord’s Gymnasium (us) Muscles Yankee(93-06), 4,14,3ak* $33.205 MISS JAMBOREE (US) til afkom 00 Muscles 4,14,3ak* $33.205 01 Gymnasium Tangee Boko(us) (s) “Ovennævnte” hp. EnjoyYankee Lavec n.c. 0 skr. 00 Gymnasium (us) Muscles Yankee 4,14,3ak* $33.205 MATINA LOBELL (US) 15,2ak, $80.469 Mor til (85-02), bl.a. 01 Tangee Tangee Boko (s) (s) “Ovennævnte” hp.13Enjoy Enjoy Lavec n.c. skr. 04 Lord’s Prayer (s) “Ovennævnte” Like Aafkom Prayer 15,3m 12,3ak 605.17300 skr. 01 Boko hp. Lavec n.c. skr. 86 Miss hp. Hill 3,14,0ak* $33.205 04 Lord’s Lord’sJamboree Prayer (s) (s)(us) “Ovennævnte” LikeAstro A Prayer Prayer 15,3m 12,3ak 605.173 skr. 04 Prayer Like A 15,3m 12,3ak 605.173 skr. 87 Astro’s Ace (us) hp.13Astro Hill(85-02), bl.a. 20,0ak $13.136 MATINA LOBELL (US) 15,2ak, $80.469 Mor til afkom Valley Lace (us)15,2ak, 17,0k 16,5ak 59.700 skr. MATINA LOBELL (US) 15,2ak, $80.469 Mor Mor til til 13Astro afkom (85-02), bl.a. bl.a. 86 MissLOBELL Jamboree (us) “Ovennævnte” hp.13 Hill(85-02), 3,14,0ak* $33.205 MATINA (US) $80.469 afkom Global Empire“Ovennævnte” (s) 14,0m 12,7am 3.022.550 skr. 86 hp. 3,14,0ak* $33.205 87 Miss Astro’sJamboree Ace (us) (us) 20,0ak $13.136 86 Miss Jamboree (us) “Ovennævnte” hp. Astro Astro Hill Hill 3,14,0ak* $33.205 93 Speedy 4,11,8ak $160.913 87 Baldoyle Astro’s Ace(us) (us) (us) hp. Astro AstroCrown Hill 20,0ak $13.136 Valley Lace 17,0k 16,5ak 59.700 skr. 87 Astro’s Ace (us) hp. Hill 20,0ak $13.136 Som 2-åring 1’er i E.H.Harriman Valley Lace (us) 17,0k 16,5ak 59.700 skr. skr. Global Empire (s) Challenge Cup. 14,0m 12,7am 3.022.550 Valley Lace (us) 17,0k 16,5ak 59.700 skr. 97 Baldoyle Miss Crazy Lady (us) hp. Sierra Kosmos ust. Global Empire (s) (s) Exp S 14,0m 12,7am 3.022.550 skr. 93 (us) Speedy Crown 4,11,8ak $160.913 Global Empire 14,0m 12,7am 3.022.550 skr. Greenhill’s Daisy (s) Challenge Cup. 13,9k* 11,8ak 641.166 skr. 93 Baldoyle Baldoyle (us)i E.H.Harriman Speedy Crown Crown 4,11,8ak $160.913 Som 2-åring 1’er 93 (us) Speedy 4,11,8ak $160.913 Greenhill’s Bobby 16,8k 14,0ak 367.611 skr. SomMiss 2-åring 1’erLady E.H.Harriman Challenge Cup. 97 Crazy (us) (s) Exp S hp. Sierra Kosmos ust. Som 2-åring 1’er ii E.H.Harriman Challenge Cup. 01 Vita Lady (us) Daisy hp. ust. 97 Matina Miss Greenhill’s Crazy Lady (us) (s) Exp Exp S S 13,9k* 11,8ak 641.166 skr. 97 Miss Crazy (us) hp. Sierra Sierra Kosmos Kosmos ust. Book Mark (us) 5,12,0ak* $283.738 Greenhill’s Bobby Daisy (s) (s) 13,9k* 11,8ak 641.166 skr. skr. (s) 16,8k 14,0ak 367.611 Greenhill’s Daisy 13,9k* 11,8ak 641.166 Bruce 5,11,4ak* $145.830 Greenhill’s Bobby(us) (s) 16,8k 14,0ak 367.611 skr. 01 Matina Vita The (us) Brave hp. Sierra Kosmos ust. Greenhill’s Bobby (s) 16,8k 14,0ak 367.611 skr. Gee O’Keeffe (us) 3,Q13,5ak* $76.636 01 Matina Matina Vita (us) (us) hp. Sierra Sierra Kosmos Kosmos ust. Book Mark 5,12,0ak* $283.738 01 Vita (us) hp. ust. Book Mark Mark (us) (us) 5,12,0ak* $283.738 Bruce The Brave 5,11,4ak* $145.830 Book (us) 5,12,0ak* $283.738 Bruce The Brave Brave (us) 5,11,4ak* $145.830 Gee O’Keeffe (us)(us) 3,Q13,5ak* $76.636 Bruce The 5,11,4ak* $145.830 Gee O’Keeffe O’Keeffe (us) (us) 3,Q13,5ak* $76.636 Gee 3,Q13,5ak* $76.636 Røntgenundersøgt hvor der er fundet status efter operation for OCD - Dette anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk NB! Klausul navneændring Røntgenundersøgt hvor der er fundet status efter operation for OCDmod - Dette anses ikke at! få betydning for hestens fremtidige brug (Højgård Røntgenundersøgt hvor derHjorth) er fundet fundet status efter operation operation for se OCD Dette anses ikke at få få betydning for hestens hestens fremtidige fremtidige brug brug (Højgård (Højgård Hestehospital, Dyrl.hvor Martin - For yderligere oplysninger opslag på anses boksdør eller påbetydning www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt der er status efter for OCD -- Dette ikke at for & Anmelder: Helle Thorhauge, Tlf: 40 89 73 44 Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Martin Martin Hjorth) Hjorth) --Opdrætter For yderligere yderligere oplysninger se&opslag opslag på boksdør boksdør Sindal eller på- www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk NB! Tanja Klausul mod navneændring ! på Hestehospital, For oplysninger se på eller NB! Klausul Klausul mod mod navneændring navneændring !! NB! Opdrætter & Anmelder: Tanja & Helle Thorhauge, Sindal - Tlf: 40 89 73 44 Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Tanja Tanja & & Helle Helle Thorhauge, Thorhauge, Sindal Sindal -- Tlf: Tlf: 40 40 89 89 73 73 44 44

22

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Brun hoppe født 27. maj 2017 v. ENS

Snapshot (us)

S J’s Photo (us) Brun hoppe født 27. maj 2017 Brun Brun hoppe hoppe født født 27. 27. maj maj 2017 2017

Photo Maker (us) Sassy Jane (us)

Go Get Lost (us) Photo Maker (us) Photo Maker(us) (us) Regression Photo Maker (us) v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane (us) (us) Super Bowl (us) v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane (us) Go Get Lost (us) 4,09,6ak, $434.248 -- 52 st. 13 -- 6 -- 8 Go Get Lost (us) 4,09,6ak, $434.248 52 st. 13 6 8 af Super Spira (s) Norva Go GetHanover Lost(us) (us)(us) 4,09,6ak, $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8 Regression Regression (us) Florida Pro (us) 14,9ak, 79.095 kr. - 21 st. 5 - 2 - 4 Regression (us) Super Bowl (us) Super NegritaBowl (us) (us) Super Bowl (us) af Norva af Super Super Spira Spira (s) (s) Norva Hanover Hanover (us) (us) af Super Spira (s) Norva Hanover Florida Pro Pro (us) (us)(us) 14,9ak, 79.095 kr. 21 st. 5 2 4 Florida 14,9ak, 79.095 kr. -(US) 21 st.4,09,6ak, 5 - 2 - 4 $434.248 - 52 st. 13 - Artuamare (s) v. ENS SNAPSHOT 6 8 På Derbyauktionen 4 afkom (Hi. 1 / Hp. 3) Florida Pro (us) Artuamare (s) 14,9ak, 79.095 kr. - 21 st. 5 - 2 - 4 Negrita (us) Artuamare Negrita Havde sin væddeløbskarriere i USA, som 2- til 6-åring. Som 3-åring(s) indløb ENS Snapshot over $300.000 ved bl.a. 7(us) sejre. Avlshingst i Danmark / Negrita (us) 4,09,6ak, $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8

ENS Brittania (us) S S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S J’s Photo (us) Super News (us) ENS ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS Brittania (us) Artuamare (s) Super Super News News (us) (us) Super News (us)

Finland. I Danmark far til 66 afkom, der har indløbet over 100.000 kr. - Bl.a. Politiken 10,2ak, 2 mill.kr., Winston Sisa 4,13,3am*, 1,5 mill.kr. v. ENS SNAPSHOT $434.248 st. -- 66 --Derby 88 På -- 44 afkom (Hi. Hp. Vinder bl.a. Dansk(US) Trav4,09,6ak, Kriterium (Gr. II) &-- 52 Dansk (Gr. I), Please Perfect 10,9ak*, 942.287 kr., Tonicetobetrue v. ENSaf SNAPSHOT (US) 4,09,6ak, $434.248 52 st. 13 13Trav På Derbyauktionen Derbyauktionen afkom11,5ak*, (Hi. 11 // 807.266 Hp. 3) 3) kr. v. ENS SNAPSHOT (US) 4,09,6ak, $434.248 - 526-åring. st. 13 - 6 - 8 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 På Derbyauktionen - 4 afkom (Hi. 1 / Hp. 3) Havde Havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 6-åring. Som Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved ved bl.a. bl.a. 77 sejre. sejre. Avlshingst Avlshingst ii Danmark Danmark // Havde sin væddeløbskarriere i USA, som 2til 6-åring. Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved bl.a. 7 sejre. Avlshingst i Danmark / Finland. II Danmark Moderlinie: Finland. Danmark far far til til 66 66 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 100.000 100.000 kr. kr. -- Bl.a. Bl.a. Politiken Politiken 10,2ak, 10,2ak, 22 mill.kr., mill.kr., Winston Winston Sisa Sisa 4,13,3am*, 4,13,3am*, 1,5 1,5 mill.kr. mill.kr. -Finland. I bl.a. Danmark farTrav til 6614,9ak, afkom, der harkr. indløbet kr. -9Bl.a. Politiken 10,2ak, 2 mill.kr., Winston Sisa 4,13,3am*, 1,5 mill.kr. Vinder (Gr. Trav (Gr. Perfect SUPERaf (S) 19,6m 21 st. over 5 - 2 100.000 -Derby 4. Mor afkom (07-17). Vinder afSPIRA bl.a. Dansk Dansk Trav -Kriterium Kriterium79.095 (Gr. II) II) & & Dansk Dansk Trav Derby (Gr.tilI), I), Please Please Perfect 10,9ak*, 10,9ak*, 942.287 942.287 kr., kr., Tonicetobetrue Tonicetobetrue 11,5ak*, 11,5ak*, 807.266 807.266 kr. kr. Vinder af bl.a. Dansk Trav Kriterium (Gr. II) & Trav Derby Perfect 10,9ak*, 942.287 kr., Tonicetobetrue 07 Pamela Exp Sf hp.Dansk Legendary Lover K(Gr. I), Please15,9m 14,9ak* 17.939 € 11,5ak*, 72 st. 8 807.266 - 2 - 4 kr. Moderlinie: 09 Salerno hp. ENS Snapshot 17,5m 15,9am 74.900 kr. 15 st. 2 - 3 - 1 Moderlinie: Moderlinie: SUPER SPIRA st. 55 -- 22 -- 4. (07-17). 10 Tarantino ENS 13,7ak 134.496 kr. 67 st.10- 4 - 7 SUPER SPIRA (S) (S) 19,6m 19,6m -- 14,9ak, 14,9ak, 79.095 79.095 kr. kr.hp.21 21 st.Snapshot 4. Mor Mor til til 99 afkom afkom15,5k (07-17). SUPER SPIRA (S) 19,6m - 14,9ak, 79.095 kr.hp. 21Snapshot st. 5 - 2 - 4. Mor til 9 afkom15,9m (07-17). 14,9ak* 07 Pamela Exp 17.939 72 11 Pamela U Turn ENS 17,7m 16,0ak 20.294 28 07 Exp Sf Sf hp. Legendary Legendary Lover Lover K K 15,9m 14,9ak* 17.939kr.€€ 72 st. st. 818 -- 22 -- 414 07 Pamela Exp Sf hp. Legendary Lover K 15,9m 14,9ak* 17.939 € 72 st. 825 -- 237 -- 412 09 Salerno hp. ENS Snapshot 17,5m 15,9am 74.900 kr. 15 12 14,2m 12,7am 478.470 32 09 Angelina Salerno hp. ENS Snapshot 17,5m 15,9am 74.900 kr. kr. 15 st. st. 2 - 3 - 1 09 Salerno hp. ENS Snapshot 17,5m 15,9am 74.900 kr. 15 st. 2Championat - 34 -- 17 10 Tarantino hp. ENS Snapshot 15,5k 13,7ak 134.496 kr. 67 st.10Som 2-åring 1’er i Auktionsløb. Som 4-åringhp. 1’er i Hoppe Derbyprøve. 2’er i Dansk Derby (Gr. I), Grand134.496 Circle 4-års 10 Tarantino ENS Snapshot 15,5k Hoppe 13,7ak kr. Hoppe 67 st.104-7 10 Tarantino hp. ENS Snapshot 15,5k 13,7ak 134.496 kr. 67 st.1011 U Turn ENS Snapshot 17,7m 16,0ak 20.294 kr. 28 st. (Gr. Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Aalborgs Championat. Placeret17,7m i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr.kr. II). 28 st. 11 -- 422 --- 711 11 II), U Turn ENS Hoppe Snapshot 16,0ak 20.294 11 U Turn ENS Snapshot 17,7m 16,0ak 20.294 kr. 28 st. 1 2 -1 12 Angelina hp. ENS Snapshot 14,2m 12,7am 478.470 kr. 32 st. 5 7 13 4,13,4am 474.785 20 12 Barolo Angelina hp. ENS Snapshot 14,2m 12,7am 478.470 kr. 32 st. 95 - 57 -- 202 12 Angelina hp. ENS Snapshot 14,2m 12,7am 478.470 32 st. (Gr. 5Championat - 7II), - 2Hoppe Som 1’er ii Hoppe 2’er Hoppe Derby (Gr. Grand 4-års Hoppe 3-åring Dansk AvlsløbSom for 4-åring Hopper, kvalifikation til Dansk Avlsløb. Som 4-åring i Jydsk Hoppekr. Grand Prix Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Auktionsløb. Auktionsløb. Som 4-åring 1’er Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. 2’er ii Dansk Dansk Hoppe 1’er Derby (Gr. I), I),4-årings Grand Circle Circle 4-års Hoppe Championat Som 2-åring 1’er i Auktionsløb. Som 4-åring 1’er Dansk i HoppeChampionat. Derbyprøve. 2’erI).i Dansk Hoppe Derby (Gr. I), GrandPrix Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. Hoppe Prix-prøve. 3’er Aalborgs ii Jydsk Grand Hoppe Derbyprøve. Derby Placeret (Gr. (Gr. II), II),Prix-prøve, Hoppe Grand Grand Prix-prøve. 3’er ii Placeret Aalborgsi Hoppe Hoppe Hoppe Championat. Placeret Jydsk 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix (Gr. (Gr. II). II). (Gr. II), Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Aalborgs Hoppe Stone Championat. Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand 474.785 Prix (Gr. II). 20 st. 9 - 5 - 0 13 hp. 4,13,4am 15 Donnatella Wishing 13 Barolo Barolo hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 4,13,4am 474.785 kr. kr. 20 st. 9 - 5 - 0 13 Barolo hp. ENS Snapshot 4,13,4am 474.785 kr. 20 st. (Gr. 9 - 5 - 0Hoppe Som 3-åring til 16 hp.kvalifikation Wishing Stone SomEvita 3-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Avlsløb Avlsløb for for Hopper, Hopper, kvalifikation til Dansk Dansk Avlsløb. Avlsløb. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. II), II), Hoppe Som 3-åring 1’er i Dansk Avlsløb for Hopper, kvalifikation til Dansk Avlsløb. Som 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II), Hoppe Grand Prix-prøve, Hoppe Derbyprøve. Placeret i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 17 Friday ”Ovennævnte” hp. ENS Snapshot Grand Prix-prøve, Hoppe Derbyprøve. Placeret i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). Grand Prix-prøve, Hoppe Derbyprøve. Placeret i Dansk Stone Hoppe Derby (Gr. I). 15 Donnatella hp. Wishing 15 Donnatella hp. Wishing Stone 15 Donnatella(S) ust. Mor til 3 afkom (96-99), hp. Wishing 16 hp. Stone ARTUAMARE bl.a. Stone 16 Evita Evita hp. Wishing Wishing Stone 16 Evita hp. Wishing Stone 17 Friday ”Ovennævnte” hp. 98 Super Spira (s) ”Ovennævnte” Super News 19,6m 14,9ak 79.095 kr. 17 Friday ”Ovennævnte” hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 17 Friday ”Ovennævnte” hp. ENS Snapshot ARTUAMARE ust. til afkom NEGRITA (US)(S) 300.920 st. 2 - 2bl.a. - 5. Mor til 8 afkom (87-94), bl.a. ARTUAMARE (S)15,6ak*, ust. Mor Mor til 33 skr. afkom16(96-99), (96-99), bl.a. ARTUAMARE (S)(s)ust. Mor til 3 afkom (96-99), bl.a. 98 Super Spira hp. News 19,6m 14,9ak 79.095 kr. 87 Baltic Osborne Baltic Speed 16,8m 16,9ak 119.196 98 Super Spira (s)(s)”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Super Super News 19,6m 14,9ak 79.095skr. kr. 98 hp. News 19,6m 14,9ak 79.095skr. kr. 88 Super HonkeySpira Tonk(s) Lady”Ovennævnte” (s) hp. Super Workaholic 16,9k 15,4ak* 145.100 NEGRITA (US) 300.920 bl.a. (s) 15,7ak 102.000 skr. NEGRITABuntline (US) 15,6ak*, 15,6ak*, 300.920 skr. skr. 16 16 st. st. 22 -- 22 -- 5. 5. Mor Mor til til 88 afkom afkom (87-94), (87-94),17,8m bl.a. NEGRITA (US) 15,6ak*, 2 -Texas 2 Speed - 5. Mor til 8 afkom (87-94),16,8m bl.a. 87 Baltic Osborne (s)(s) 300.920 skr. 16 st.Baltic 16,9ak 119.196 skr. 89 Baltic Excellens Crazy hp. 17,4k 17,1ak 227.544 skr. 87 Osborne (s) Baltic Speed 16,8m 16,9ak 119.196 87 Baltic Baltic Speed 16,8m 16,9ak 119.196 skr. 88 Honkey Tonk Lady Lady (s) hp. 16,9k 15,4ak* 145.100 90 FemitaOsborne Crazy (s)(s) (s) Texas 18,7k* 17,1ak 41.000 skr. 88 Honkey Tonk hp. Workaholic Workaholic 16,9k 15,4ak* 145.100 88 Honkey Tonk Lady (s) hp. Workaholic 16,9k 15,4ak* 145.100 skr. Buntline (s) 17,8m 15,7ak 102.000 skr. skr. Prince (s) 16,1m 14,8ak 309.700 BuntlineMustang (s) 17,8m 15,7ak 102.000 skr. Buntline (s) 17,8m 15,7ak 102.000 skr. 89 Excellens Crazy (s) (s) hp. Texas Texas 17,4k 17,1ak 227.544 skr. Foreign Limit 15,9k* 13,8ak* 210.395 skr. 89 Excellens Crazy (s) hp. 17,4k 17,1ak 227.544 89 Excellens Crazy (s) hp. Texas 17,4k 17,1ak 227.544 skr. 90 Femita Femita Crazy(s)(s) (s) hp. Texas Texas 18,7k* 17,1ak 41.000 skr. skr. Dorino 16,1L 15,7ak 155.195 90 Crazy hp. 18,7k* 17,1ak 41.000 90 Femita Crazy (s) hp. Texas 18,7k* 17,1ak 41.000 skr. Prince(s)Mustang Mustang (s) 16,1m 14,8ak 309.700 skr. skr. 91 Artuamare ”Ovennævnte” hp. Florida Pro ust. Prince (s) 16,1m 14,8ak 309.700 Prince Mustang (s) 16,1m 14,8ak 309.700 skr. Foreign Limit 15,9k* 13,8ak* 210.395 93 Indiana Crazy (s) (s) hp. Texas 17,5m 16,6ak 134.650 Foreign Limit (s) 15,9k* 13,8ak* 210.395 skr. skr. Foreign Limit (s) 15,9k* 13,8ak* 210.395 skr. Dorino (s) 16,1L 15,7ak 155.195 King Sunflower (s) 16,4m 14,6ak 125.300 Dorino (s) 16,1L 15,7ak 155.195 skr. skr. Dorino (s) 16,1L 15,7ak 155.195 skr. 91 hp. ust. 91 Artuamare Artuamare (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Florida Florida Pro Pro ust. 91 Artuamare (s) ”Ovennævnte” hp. Florida Pro ust. 93 hp. 17,5m 16,6ak 134.650 skr. skr. 93 Indiana Indiana Crazy Crazy (s) (s) hp. Texas Texas 17,5m 16,6ak 134.650 93 Indiana Crazy (s) (s) hp. Texas 17,5m 16,6ak 134.650 skr. King 16,4m 14,6ak 125.300 skr. skr. King Sunflower Sunflower (s) 16,4m 14,6ak 125.300 King Sunflower (s) 16,4m 14,6ak 125.300 skr.

Røntgenundersøgt hvor der er fundet forandringer, der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt hvor hvor der der er er fundet fundet forandringer, forandringer, der der ikke ikke anses anses at at få få betydning betydning for for hestens hestens fremtidige fremtidige brug brug (Nørlund (Nørlund Hestehospital, Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Røntgenundersøgt hvor yderligere der er fundet forandringer, der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Hans Schougaard) Schougaard) -- For For yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Hans Schougaard) - For yderligere oplysninger opslag påTorben boksdørChristiansen, eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter &seAnmelder: Aabybro - Tlf: 98 26 90 80 Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Torben Torben Christiansen, Christiansen, Aabybro Aabybro -- Tlf: Tlf: 98 98 26 26 90 90 80 80 Opdrætter & Anmelder: Torben Christiansen, Aabybro - Tlf: 98 26 90 80

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

23


Brun hingst født 1. maj 2017 v. Farifant

(i)

8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6

v. Farifant (i) v. (i) v. Farifant Farifant (i) skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 6.437.625 Sugarlove Vixi af 8,09,7ak*, 8,09,7ak*, 8,09,7ak*, 6.437.625 6.437.625 skr. skr. -- 93 93 st. st. 27 27 -- 13 13 -- 6 6 18,7m, 13.132 kr. - 10 st. 1 - 0 - 1

af Sugarlove Vixi af Sugarlove Vixi af 18,7m, Sugarlove 13.132 kr. - Vixi 10 st. 1 - 0 - 1

And Arifant (f) Brun hingst født 1. maj 2017 Brun Brun hingst hingst født født 1. 1. maj maj 2017 2017 Bahama (i) And Arifant (f) And And Arifant Arifant (f) (f) Love You (f) Bahama (i) Bahama Bahama (i) (i) Caterina Crown (s) Love You (f) Love Love You You (f) (f)

Sharif di Iesolo (i) Infante d’Aunou (f) Coktail Jet (f) Sharif di Iesolo (i) Triller Oaks (i) Sharif Iesolo Sharif di did’Aunou Iesolo (i) (i) Infante (f) Coktail d’Aunou Jet (f) Infante (f) Infante d’Aunou (f) Coktail Jet (f) Guilty ofJet Love (f) Coktail Coktail Jet (f) (f) Triller Oaks (i) Sugarcane Hanover (us) Triller (i) Triller Oaks Oaks (i) Coktail Jet (f) CaterinaJet Lobell Coktail (f) (f)(us) Coktail (f) Guilty ofJet Love Guilty of (f) Guilty of Love Love (f) Sugarcane Hanover (us)

(s) v. FARIFANT (I) 4,13,2L - 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st.Caterina 27 - 13 -Crown 6 På Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. 3) Sugarcane Hanover 18,7m, - 10 1 Sugarcane Hanover (us) Caterina Lobell (us) (us) 18,7m, 13.132 13.132 kr. 10 st. 1 -- 0 0 -- 1 1 Caterina Crown Farifant løb som kr. 2-,- 3&st.4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Premio Marangoni. Caterina Crown (s) (s)Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Caterina Lobell (us) Som ældre Caterina Lobell (us) exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller v. FARIFANT 4,13,2L - 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 -184.100 13 - 6 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 På Derbyauktionen afkom (Hi. 5 / Hp. 3) mere - Kövras(I)So Far 12,3ak, 356.000 skr., Caraway 14,3am, skr., Edfromed- 814,7am, 144.800 skr. v. FARIFANT (I) 8,09,7ak*, 93 -- 66 På Derbyauktionen -- 88 afkom (Hi. Farifant løb som 2-, 3- &-- 4-åring i de6.437.625 italienskeskr. og --europæiske Bl.a. med sejr i Gruppe Gran Premio Marangoni. Som3) v. FARIFANT (I) 4,13,2L 4,13,2L 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. 93 st. st. 27 27 -- 13 13årgangsløb. PåI-løbet Derbyauktionen afkom (Hi. 55 // Hp. Hp. 3)ældre Farifant løb som 2-, 3& 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som exporteret USA, blev forbedretogtileuropæiske 09,7ak, sat ved sejr. Ældste er 4i år i 2018,I-løbet hvorafGran fem Premio har indløbet 100.000Som skr.ældre eller Farifant løbtilsom 2-,hvor 3- &rekorden 4-åring i de italienske årgangsløb. Bl.a.afkom med sejr Gruppe Marangoni. ældre Moderlinie: exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. mere - Kövras So Far 12,3ak, 356.000 skr., Caraway 14,3am, Carl Lewis skr., Edfromed 14,7am, 100.000 144.800 skr. skr. eller exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret tilst. 09,7ak, ved afkom12,5ak, er 4 år154.000 i 2018, hvoraf fem har indløbet eller SUGARLOVE VIXI 18,7m - 18,7am, 13.132 kr. - 10 1 - 0 -sat 1.184.100 Morsejr. tilskr., 1 Ældste afkom (17). mere Kövras So Far 12,3ak, 356.000 skr., Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., Edfromed 14,7am, 144.800 skr. mere - Kövras So Far 12,3ak, 356.000 skr., Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., Edfromed 14,7am, 144.800 skr. 17 Fantastico “Ovennævnte” Farifant Moderlinie: Moderlinie: Moderlinie: SUGARLOVE VIXI 18,7m - 18,7am, 13.132 kr. - 10skr. st. -153 - 0st. - 1.4 - Mor til 1Mor afkom CATERINA CROWN (S) 15,5m - 14,5ak, 244.975 11 - 3. til 6(17). afkom (03-11), bl.a. SUGARLOVE VIXI 18,7m - 18,7am, 13.132 kr. - 10 -- 00 -- 1. (17). SUGARLOVE VIXI 10 st. st. 11Star 1. Mor Mor til til 11 afkom afkom (17). 17 Fantastico “Ovennævnte” Farifant 03 Tiffany Crown (s)18,7m - 18,7am, 13.132 kr. hp.-Juliano 18,4k* 17,6am 45.894 skr. 17 Fantastico “Ovennævnte” Farifant 17 Fantastico “Ovennævnte” Farifant Steve Bull (s) 17,5m 16,3am 98.500 skr. CATERINA CROWN skr. - 53 st. 4 - 11 - 3. Mor til16,1m 6 afkom (03-11), bl.a. 04 Robespierre Star(S) (s) 15,5m - 14,5ak, 244.975 Juliano Star 14,4am 165.500 skr. CATERINA CROWN (S) 15,5m 14,5ak, 244.975 skr. 53 st. 4 11 3. Mor til 6 afkom (03-11), bl.a. CATERINA CROWN (S) 15,5m - 14,5ak, 244.975 skr.You - Star 53 st. 4 - 11 - 3. Mor til18,4k* 6 afkom (03-11), bl.a. 03 Crown hp. 17,6am 45.894 09 Tiffany Sugarlove Vixi (s)“Ovennævnte” hp. Juliano Love 18,7m 18,7am 13.132skr. kr. 03 Tiffany Crown hp. Juliano Star 18,4k* 17,6am 45.894 skr. 03 Crown (s) hp. Star 18,4k* 17,6am 45.894 skr. Steve Bull(s) (s) 17,5m 16,3am 98.500 11 Tiffany Victoria Vixi Exp Sv hp. Juliano Archduke Kemp 16,2k 13,1ak* 205.249 skr. Steve (s) 17,5m 16,3am 98.500 Steve Bull Bull (s)(s) 17,5m 16,3am 98.500 skr. skr. 04 Robespierre Star Juliano Star 16,1m 14,4am 165.500 04 Robespierre Star (s) Juliano Star 16,1m 14,4am 165.500 04 Sugarlove Robespierre Star“Ovennævnte” (s) 17,1k - 14,5ak, 74.700 Juliano Star 16,1m 14,4am 165.500 skr. 09 Vixi hp. Love You 18,7am 13.132skr. kr. CATERINA LOBELL (US) skr. - 12 st. 3 - 1 - 0. Mor til 18,7m 10 afkom (92-04), bl.a. 09 Sugarlove Vixi hp. Archduke Love 18,7m 18,7am 13.132 kr. 09 Victoria SugarloveVixi Vixi “Ovennævnte” “Ovennævnte” Love You You Kemp 18,7m 18,7am 13.132skr. kr. 11 Exp Sv hp. 16,2k 13,1ak* 205.249 92 Caterina Crown (s) “Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover 15,5k 14,5ak 244.975 skr. 11 Victoria Vixi Exp Sv hp. Archduke Kemp 16,2k 13,1ak* 205.249 skr. 11 Victoria Vixi Exp Sv hp. Archduke Kemp 16,2k 13,1ak* 205.249 skr. 95 In Shape (s) hp. Texas 16,1m 13,2ak* 544.000 skr. CATERINA LOBELL (s) (US) 17,1k - 14,5ak, 74.700 skr. - 12 st. 3 - 1 - 0. Mor til16,0m* 10 afkom (92-04), bl.a. Underberg 12,6ak 427.983 skr. CATERINA LOBELL (US) 17,1k skr. 33 -- 11 -- 0. 10 afkom bl.a. CATERINA LOBELL 17,1k -- 14,5ak, 14,5ak, 74.700 74.700 skr. -- 12 12 st. st. 0. Mor Mor til til14,7L* 10 afkom (92-04), (92-04), bl.a. 92 Caterina Crown (s) “Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover 15,5k 14,5ak 244.975 skr. skr. Trim (s) (US) 11,2ak 969.824 92 Caterina Crown (s) “Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover 15,5k 14,5ak 244.975 skr. 92 In Caterina Crown (s) “Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover 15,5k 14,5ak 244.975 skr. skr. 95 Shape (s) Texas 16,1m 13,2ak* 544.000 skr. Miss Shape (s) 14,6m 11,3ak 1.821.513 95 (s) hp. 16,1m 13,2ak* 544.000 95 In In Shape Shape (s) (s) hp. Texas Texas 16,1m 13,2ak* 544.000 skr. Underberg (s) 16,0m* 12,6ak 427.983 skr. Ed Rapide 13,9m 12,6ak 636.158 skr. Underberg 16,0m* 12,6ak 427.983 Underberg (s) 16,0m* 12,6ak 427.983 skr. Trim(s)(s) (s) 14,7L* 11,2ak 969.824 skr. 98 Desailly hp. Defi d’Aunou ust. Trim (s) 14,7L* 11,2ak 969.824 skr. Trim (s) 14,7L* 11,2ak 969.824 Miss Shape (s) 14,6m 11,3ak 1.821.513 Ema Lilly (s) 15,8k 15,7am 226.000 skr. skr. Miss Shape 14,6m 11,3ak 1.821.513 Miss Shape(s)(s) (s)Online (s) 14,6m 11,3ak 1.821.513 skr. Ed Rapide 13,9m 12,6ak 636.158 skr. Cash’em 14,2m 12,1ak 469.950 skr. Ed (s) 13,9m 12,6ak 636.158 skr. Ed Rapide Rapide (s) 13,9m 12,6ak 636.158 skr. 98 Desailly (s) hp. Defi d’Aunou ust. Fux de Lux (s) 15,1m 12,2ak 319.800 skr. 98 hp. ust. 98 Desailly Desailly (s)Lilly hp. Defi Defi d’Aunou d’Aunou ust. Ema(s) (s) Doc (s) 15,8k 15,7am 226.000 skr. skr. Razzo Rosso 14,3m 13,7am 374.550 Ema Lilly (s) 15,8k 15,7am 226.000 skr. Ema Cash’em Lilly (s) Online (s) 15,8k 15,7am 226.000 skr. skr. 14,2m 12,1ak 469.950 Cash’em Online (s) 14,2m 12,1ak 469.950 skr. Cash’em Online 14,2m 12,1ak 469.950 Fux de Lux (s) (s) 15,1m 12,2ak 319.800 skr. Fux de (s) 15,1m 12,2ak 319.800 Fux de Lux Lux (s)(s) 15,1m 12,2ak 319.800 skr. Razzo Rosso Doc 14,3m 13,7am 374.550 skr. Razzo 14,3m 13,7am 374.550 Razzo Rosso Rosso Doc Doc (s) (s) 14,3m 13,7am 374.550 skr. skr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt UDEN UDEN anmærkninger anmærkninger (Højgård (Højgård Hestehospital, Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Martin Martin Hjorth). Hjorth). Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61 / 40 98 62 44 Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61 / 40 98 62 44 Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Frank Frank & & Preben Preben Sørensen, Sørensen, Vodskov Vodskov -- Tlf: Tlf: 29 29 20 20 72 72 61 61 // 40 40 98 98 62 62 44 44 24

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Sort hoppe født 23. maj 2017 v. ENS

Snapshot (us)

S J’s Photo født (us) 23. maj 2017 Sort hoppe Sort Sort hoppe hoppe født født 23. 23. maj maj 2017 2017

Photo Maker (us) Sassy Jane (us)

Go Get Lost (us) Photo Maker (us) Photo Maker(us) (us) Regression Photo Maker (us) v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane (us) v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane (us) Armbro Goal(us) v. ENS Snapshot (us) Sassy Go Get GetJane Lost(us) (us) 4,09,6ak, $434.248 -- 52 st. 13 -- 6 -- 8 Go Lost (us) 4,09,6ak, $434.248 52 st. 13 6 8 af Sorbetto Legendary Go Get LostLove (us) (us) 4,09,6ak, $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8 Regression (us) Regression (us) Supergill (us) 14,5ak, 87.011 kr. - 49 st. 2 - 5 - 4 Regression (us) Armbro Goal(us) Armbro Jet Goal(us) Piccolo (i) Armbro Goal(us) af Legendary af Sorbetto Sorbetto Legendary Love Love (us) (us) af Sorbetto Legendary Love (us) Supergill (us) (us) 14,5ak, 87.011 49 2 Supergill 14,5ak, 87.011 kr. kr. --(US) 49 st. st.4,09,6ak, 2 -- 5 5 -- 4 4 $434.248 - 52 st. 13 - Coccola Jet (i) v. ENS SNAPSHOT 6 8 På Derbyauktionen 4 afkom (Hi. 1 / Hp. 3) Supergill (us) Coccola Jet (i) 14,5ak, 87.011 kr. - 49 st. 2 - 5 - 4 Piccolo Jet (i) Coccola Jet (i) Piccolo (i) Avlshingst i Danmark / Havde sin væddeløbskarriere i USA, som 2- til 6-åring. Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved bl.a. 7Jet sejre. Piccolo Jet (i) 4,09,6ak, $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8

ENS Brittania (us) S S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S J’s Photo (us) Legendary Lover K (us) ENS ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS Brittania (us) Coccola Jet (i) Legendary Legendary Lover Lover K K (us) (us) Legendary Lover K (us)

Finland. I Danmark far til 66 afkom, der har indløbet over 100.000 kr. - Bl.a. Politiken 10,2ak, 2 mill.kr., Winston Sisa 4,13,3am*, 1,5 mill.kr. v. ENS SNAPSHOT $434.248 st. -- 66 --Derby 88 På -- 44 afkom (Hi. Hp. Vinder bl.a. Dansk(US) Trav4,09,6ak, Kriterium (Gr. II) &-- 52 Dansk (Gr. I), Please Perfect 10,9ak*, 942.287 kr., Tonicetobetrue v. ENSaf SNAPSHOT (US) 4,09,6ak, $434.248 52 st. 13 13Trav På Derbyauktionen Derbyauktionen afkom11,5ak*, (Hi. 11 // 807.266 Hp. 3) 3) kr. v. ENS SNAPSHOT (US) 4,09,6ak, $434.248 - 526-åring. st. 13 - 6 - 8 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 På Derbyauktionen - 4 afkom (Hi. 1 / Hp. 3) Havde Havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 6-åring. Som Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved ved bl.a. bl.a. 77 sejre. sejre. Avlshingst Avlshingst ii Danmark Danmark // Havde sin væddeløbskarriere i USA, som 2til 6-åring. Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved bl.a. 7 sejre. Avlshingst i Danmark / Finland. II Danmark Moderlinie: Finland. Danmark far far til til 66 66 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 100.000 100.000 kr. kr. -- Bl.a. Bl.a. Politiken Politiken 10,2ak, 10,2ak, 22 mill.kr., mill.kr., Winston Winston Sisa Sisa 4,13,3am*, 4,13,3am*, 1,5 1,5 mill.kr. mill.kr. -Finland. I Danmark far14,5ak, til 66 afkom, indløbet 100.000 kr. - Bl.a. Politiken 10,2ak, 2 mill.kr., Winston Sisa 4,13,3am*, 1,5 mill.kr. Vinder af Dansk (Gr. II) Dansk Trav Derby I), Perfect SORBETTO 87.011der kr.har 49& 2 - 5 -over 4. Mor til 1(Gr. afkom (17). Vinder af bl.a. bl.a.16,0m* Dansk -Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. II) &st. Dansk Trav Derby (Gr. I), Please Please Perfect 10,9ak*, 10,9ak*, 942.287 942.287 kr., kr., Tonicetobetrue Tonicetobetrue 11,5ak*, 11,5ak*, 807.266 807.266 kr. kr. Vinder af bl.a. Dansk Trav Kriterium (Gr. II) & Trav Derby (Gr. I), Please Perfect 10,9ak*, 942.287 kr., Tonicetobetrue 11,5ak*, 807.266 kr. 17 Forza ”Ovennævnte” hp.Dansk ENS Snapshot Moderlinie: Moderlinie: Moderlinie: SORBETTO 16,0m* 87.011 49 22 -- 5558 -- 4. COCCOLA JET (I) 3,19,1m - 6,13,8ak, 14 - til 1011- afkom 14 Mor(17). til 10 afkom (06-17), bl.a. SORBETTO 16,0m* -- 14,5ak, 14,5ak, 87.011 kr. kr.609.189 49 st. st. kr. 4.st. Mor Mor til afkom (17). SORBETTO 16,0m* - 14,5ak, 87.011 kr. 49hp. st. Legendary 2 - 5 - 4. Mor til K1 afkom (17).18,8m 17 Forza 06 Forza Only For”Ovennævnte” Money Lover 3,17,7ak 19.216 kr. 17 ”Ovennævnte” hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 17 ForzaBabymoney ”Ovennævnte” hp. ENS Snapshot 14,9L 4,13,9am 258.645 kr. COCCOLA JET (I) 3,19,1m 6,13,8ak, 609.189 kr. 58 st. 14 10 14 Mor til 10 afkom (06-17), bl.a. 07 Perhaps Exp Sv609.189 hp. kr. Legendary Lover 14,8ak 192.271 skr. COCCOLA JET (I) 3,19,1m - 6,13,8ak, 58 st. 14 - 10K- 14 Mor til15,6m* 10 afkom (06-17), bl.a. COCCOLA JET (I) 3,19,1m 609.189 kr.Championat 58 st. 14 - 10 - 14 Mor til 18,8m 10 afkom (06-17), bl.a. 06 Only For Money hp. K 3,17,7ak SomOnly 3-åring Placeret i Grand- 6,13,8ak, Circle 3-års Hoppe 1’er i MälardalsCupen försök.19.216 06 For Money hp. Legendary Legendary Lover Lover(Gr. K II). Som ældre 18,8m 3,17,7ak 19.216 kr. kr. 06 Only For Money hp. Legendary Lover K 18,8m 3,17,7ak 19.216 kr. Babymoney 14,9L 4,13,9am 258.645 08 Ravenna Legendary Lover K 13,1k* 10,9ak 2.563.572 Babymoney 14,9L 4,13,9am 258.645 kr. kr. Babymoney 14,9L 4,13,9am 258.645 kr. 07 Perhaps Exp Sv hp. Legendary Lover K 15,6m* 14,8ak 192.271 skr. 10 Som 3-åring 1’er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr.Lover II), Grand 3’er i Dansk Trav Kriterium 192.271 (Gr. II). Som 07 sejre. Perhaps Exp Sv hp. Legendary K Prix-prøve. 15,6m* 14,8ak skr. 4-åring 2’er i Åben 07 PerhapsPlaceret Exp 3-års Sv hp. Legendary Lover K II). Som 15,6m* 14,8ak 192.271 skr.ældre 1’er i Prix de Som ii Grand Championat (Gr. 1’er ii MälardalsCupen försök. Derbyprøve. 3’er i Åben GrandCircle Prix-prøve. Placeret i Dansk Trav (Gr.ældre I), Jydsk Grand Prix (Gr. II). Som Som 3-åring 3-åring Placeret Grand Circle 3-års Hoppe Hoppe Championat (Gr.Derby II). Som ældre 1’er 4-årings MälardalsCupen försök. Som 3-åring Placeret i Grand Circle 3-års Hoppe Championat (Gr. II). Som ældre 1’er i MälardalsCupen försök. 08 Ravenna Legendary Lover K 13,1k* 10,9ak 2.563.572 l’Observatoire. 08 Ravenna Legendary Lover K 13,1k* 10,9ak 2.563.572 kr. kr. 08 Ravenna Legendary Lover K K Prix-prøve. 13,1k* 10,9ak 2.563.572 kr. 10 Som 1’er Prix II), 3’er Trav II). 09 Sorbetto ”Ovennævnte” hp. Legendary 16,0m* 14,5ak 87.011 kr. 4-åring 10 sejre. sejre. Som 3-åring 3-åring 1’er ii Jydsk Jydsk 3-årings 3-årings Grand Grand Prix (Gr. (Gr.Lover II), Grand Grand Prix-prøve. 3’er ii Dansk Dansk Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II). Som Som 4-åring 2’er 2’er ii Åben Åben 10 sejre. Som3’er 3-åring 1’er i Jydsk 3-årings Placeret Grand Prix (Gr. II),Trav Grand Prix-prøve. 3’er i4-årings Dansk Trav Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 2’er i Åben Derbyprøve. i Åben Grand Prix-prøve. i Dansk Derby (Gr. I), Jydsk Grand Prix (Gr. II). Som Derbyprøve. 3’er i Åben Grand Prix-prøve. Placeret i Dansk Trav Derby (Gr. I), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som ældre ældre 1’er 1’er ii Prix Prix de de Derbyprøve. 3’er i 17,7ak, Åben Grand Prix-prøve. Placeret i Dansk bl.a. Trav Derby (Gr. I), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som ældre 1’er i Prix de l’Observatoire. PICCOLA JET (I) 6.611 € Mor til 10 afkom (95-08), l’Observatoire. l’Observatoire. 09 Sorbetto ”Ovennævnte” hp. Legendary Lover K 16,0m* 14,5ak 87.011 kr. 99 Coccola Jet (i) ”Ovennævnte” Supergill 3,19,1m 13,8ak 609.189 kr. 09 Sorbetto ”Ovennævnte” hp. Legendary Lover K 16,0m* 14,5ak 87.011 kr. 09 hp. Legendary Lover K 16,0m* 14,5ak 87.011 00 Sorbetto Dollaro Jet”Ovennævnte” (i) Supergill 14,4ak 89.490kr.€ PICCOLA JET (I) 17,7ak, 6.611 € Mor til 10 afkom (95-08), bl.a. 02 Filagna Jet (i) hp. Supergill 12,9ak 48.755 € PICCOLA JET (I) 17,7ak, 6.611 € Mor til 10 afkom (95-08), bl.a. PICCOLA JETJet (I) (i)17,7ak, 6.611 € Mor til 10hp. afkom (95-08), bl.a. 99 Coccola ”Ovennævnte” Supergill 3,19,1m 13,8ak 609.189 99 Coccola Jet (i) ”Ovennævnte” hp. Supergill 3,19,1m 13,8ak 609.189 kr. kr. 99 Coccola Jet(i)(i) 2,16,9ak, ”Ovennævnte” 3,19,1m 13,8ak 609.189 kr. 00 Jet Supergill 14,4ak 89.490 CROWN VIVA $6.618 Mor tilhp. 14Supergill afkom (79-98), bl.a. 00 Dollaro Dollaro Jet(US) (i) Supergill 14,4ak 89.490 €€ 00 Dollaro Jet (i) Supergill 14,4ak 89.490 € 02 Filagna Jet (i) hp. Supergill 12,9ak 48.755 80 Jef’s Value (us) Lindy’s Pride ust. 02 Filagna Jet (i) hp. Supergill 12,9ak 48.755 €€ 02 Filagna JetBargain (i) hp. Supergill 12,9ak 48.755 € Jef’s (us) 13,8ak $130.912 CROWN (US) 2,16,9ak, $6.618 Janina Galax (s) Exp TyMor 16,8m 13,2ak 101.556 € CROWN VIVA VIVA (US) 2,16,9ak, $6.618 Mor til til 14 14 afkom afkom (79-98), (79-98), bl.a. bl.a. CROWN VIVA 14Lindy’s afkom (79-98), bl.a. 80 Jef’s Value(US) (us) 2,16,9ak, $6.618 Mor tilhp. hp. Pride ust. 81 Jef’s Cornstalk (us) Lindy’s Pride 3,10,7ak $146.511 80 Value (us) Lindy’s Pride ust. 80 Jef’s Value (us) hp. Lindy’s Pride ust. Jef’s Bargain 13,8ak $130.912 Tidl. absolut Avlshingst i USA/Finland. Jef’sverdensrekordholder. Bargain (us) (us) 13,8ak $130.912 Jef’s Bargain (us) 13,8ak $130.912 Galax Exp 16,8m 13,2ak 101.556 84 JadeJanina Ring (us) Sv hp. Lindy’s Crown 3,12,7ak $25.411€€ Janina Galax (s) (s) Exp Ty Ty 16,8m 13,2ak 101.556 Janina Galax Exp Ty 16,8m 13,2ak 101.556 € 81 (us) Lindy’s 3,10,7ak $146.511 Defiant Dream(s)(s) 4,15,1k 4,14,1ak 108.437 81 Cornstalk Cornstalk (us) Lindy’s Pride Pride 3,10,7ak $146.511€ 81 Cornstalk (us) Lindy’s Pride 3,10,7ak $146.511 Tidl. verdensrekordholder. Avlshingst Titanic Dream (s) ust. Tidl. absolut absolut verdensrekordholder. Avlshingst ii USA/Finland. USA/Finland. Tidl. absolut verdensrekordholder. Avlshingst i USA/Finland. 84 Exp hp. 3,12,7ak $25.411 Monza Hoff 4,18,7m 3,15,5am 250.500 kr. 84 Jade Jade Ring RingC(us) (us) Exp Sv Sv hp. Lindy’s Lindy’s Crown Crown 3,12,7ak $25.411 84 JadeDefiant Ring (us) Ås (s) Exp Sv hp. Lindy’s Crown 3,12,7ak $25.411 4,15,1k 4,14,1ak 108.437 Jademack 13,6k 12,1ak 2.480.600 skr.€€ Defiant Dream Dream (s) (s) 4,15,1k 4,14,1ak 108.437 Defiant Dream (s) 4,15,1k 4,14,1ak 108.437 € Titanic ust. Judy (s) (s) TitanicÅsDream Dream (s) ust. Titanic Dream ust. C Hoff 4,18,7m 3,15,5am 250.500 kr. Profit Ås (s) (s) 3,14,9m 4,11,3ak 2.081.482 C Monza Monza Hoff 4,18,7m 3,15,5am 250.500skr. kr. Monza Hoff 4,18,7m 3,15,5am 250.500 kr. Jademack Ås 13,6k 12,1ak 2.480.600 skr. 90 Piccola JetC (i) ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Crown 17,7ak 6.611 Jademack Ås (s) (s) 13,6k 12,1ak 2.480.600 skr.€ Jademack Ås (s) 13,6k 12,1ak 2.480.600 skr. Judy ust. Judy Ås Ås (s) (s) ust. JudyProfit Ås (s) (s) ust. 3,14,9m 4,11,3ak 2.081.482 Profit Ås Ås (s) 3,14,9m 4,11,3ak 2.081.482 skr. skr. Profit”Ovennævnte” Ås (s) 3,14,9m 4,11,3ak 2.081.482 skr. 90 hp. 17,7ak 6.611 90 Piccola Piccola Jet Jet (i) (i) ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Lindy’s Crown Crown 17,7ak 6.611 €€ 90 Piccola Jet (i) ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Crown 17,7ak 6.611 €

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt UDEN UDEN anmærkninger anmærkninger (Nørlund (Nørlund Hestehospital, Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Hans Hans Schougaard). Schougaard). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). Opdrætter & Anmelder: Gunner Christiasnsen, Aabybro - Tlf: 40 38 52 26 Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Gunner Gunner Christiasnsen, Christiasnsen, Aabybro Aabybro -- Tlf: Tlf: 40 40 38 38 52 52 26 26 Opdrætter & Anmelder: Gunner Christiasnsen, Aabybro - Tlf: 40 38 52 26

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

25


Sortbrun hingst født 1. marts 2017 v. Västerbo

Prestige (s)

Sortbrun hingst født 1. marts 2017 Inserthingst Gede (f) født 1. marts 2017 Sortbrun Sortbrun hingst født 1. marts 2017

Jet du Vivier (f)

Cadence Gede (f) Jet Vivier (f) Pinedu Chip (us) Insert Gede (f) Jet du Vivier (f)(f) Västerbo Highclass (us) v. Västerbo Prestige (s) Cadence Gede Insert Gede (f) RC’s Night Class Jet du Vivier (f) (us) v. Västerbo Prestige (s) Cadence Gede Insert Gede (f) Pine Chip (us) (f) 13,5am*, 475.974 kr. 29 st. 14 1 1 Garland Lobell (us) v. Västerbo Prestige (s) Cadence Gede (f) Västerbo Highclass (us) Pine Chip (us) Andover Hall (us) 13,5am*, 475.974 kr. - 29 st. 14 - 1 - 1 RC’s Night Class af Sngularity Hanover (us) Västerbo Highclass (us) Amour Angus (us)(us) Pine Chip (us) 13,5am*, 475.974 kr. - 29 st. 14 - 1 - 1 RC’s Night Class (us) Västerbo Highclass (us) Garland Lobell (us) Malabar Man (us) 13,0ak*, 190.000 kr. - 41 st. 5 - 6 - 4 RC’s Night Class (us) Andover Hall (us)(us) Garland Lobell (us) Speed Unlimited af Sngularity Hanover (us) Amour Nomad Angus (us) Andover Hall (us) Desert (us) Garland Lobell(us) (us) af Sngularity Hanover (us) Amour Angus Andover Hall (us) Malabar Man (us) 190.000 kr.Hanover - 41 st. 5 - 6 - 4(us) af 13,0ak*, Sngularity Amour Angus (us) Speed Unlimited (us) Malabar Man (us) 13,0ak*, 190.000 kr. - 41 st. 5 - 6 - 4 Desert Nomad (us)(Hi. 1/ Hp. 1) Speed Unlimited (us) v. VÄSTERBO PRESTIGE (S) 14,2m* 13,5am*, 475.974 kr. 29 st. 14 1 1 På Derbyauktionen - 2 afkom Malabar Man (us) 13,0ak*, 190.000 kr. - 41 st. 5 - 6 - 4 Desert Nomad (us) Speed Unlimited (us) Västerbo Prestige fik p.g.a gentagne skader en begrænset karriere som væddeløber. Klassen dokumenterede den bl..ved sejr i V75 Klass 1. Desert Nomad (us) 13,5am*, 475.974 kr. - 29 st. 14 - 1 - 1

Hingsten har i avlen været(S) anvendt hingsteejerens årgang er på to individer hingsten - Aron The (Hi. Baron 11,0ak v. VÄSTERBO PRESTIGE 14,2m*på- 13,5am*, 475.974egne kr. -hopper. 29 st. 14Den - 1 -første 1 På Derbyauktionen - 2 afkom 1/ Hp. 1) v. VÄSTERBO PRESTIGE 14,2m* - 13,5am*, 475.974 kr. karriere - 29Trav st. 14 - 1 væddeløber. - 1 (Gr.II), samt På Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 1/kr. Hp. 1) 1. af 1.297.774 kr - to’er i Dansk Trav Derby (Gr.I) en ogbegrænset tre’er i Dansk Kriterium hoppen Awesome Annie 536.426 vinder Västerbo Prestige fik p.g.a(S) gentagne skader som Klassen dokumenterede den 11,7ak, bl..ved sejr i V75 Klass v. VÄSTERBO PRESTIGE (S) 14,2m* 13,5am*, 475.974 kr. 29 st. 14 1 1 På Derbyauktionen 2 afkom (Hi. 1/ Hp. 1) 1. Västerbo Prestige fikværet p.g.a gentagne enbegge begrænset som den-bl..ved sejrBaron i V75 11,0ak Klass Dansk Hoppe Kriterium (Gr.II) . To afkom, der tilhører sin årgangs top. årgangKlassen Hingsten har i avlen anvendt påskader hingsteejerens egnekarriere hopper. Den væddeløber. første er på todokumenterede individer hingsten Aron The Västerbo Prestige fik p.g.a gentagne skader en begrænset karriere som væddeløber. Klassen dokumenterede den bl..ved sejr i V75 Klass 1. af Hingsten avleni været på hingsteejerens hopper. Den første årgang er på to individer hingsten Aron The Baronkr. 11,0ak 1.297.774 har kr -i to’er Danskanvendt Trav Derby (Gr.I) og tre’er iegne Dansk Trav Kriterium (Gr.II), samt hoppen Awesome Annie-11,7ak, 536.426 vinder Hingsten har avlen anvendt på hingsteejerens hopper. Den første årgang er på to individer hingsten Aron The Baronkr. 11,0ak 1.297.774 kr -i to’er i været Dansk Trav Derby (Gr.I) tre’ertilhører iegne Dansk Trav Kriterium samt hoppen Awesome Annie-11,7ak, 536.426 vinder af Moderlinie: Dansk Hoppe Kriterium (Gr.II) . To afkom, derogbegge sin årgangs top.(Gr.II), 1.297.774 kr - HANOVER to’er i Dansk Trav Derby (Gr.I) tre’ertilhører i Dansk Trav (Gr.II), Dansk Hoppe Kriterium (Gr.II) . 14,9k To afkom, derogbegge SNGULARITY (US) - 13,0ak*, 190.000 kr. - 41sin st.årgangs 5Kriterium - 6 - 4.top. Mor til 2 samt afkomhoppen (16-17).Awesome Annie 11,7ak, 536.426 kr. vinder af Dansk Kriterium 16 TheHoppe Bald Eagle (s) (Gr.II) . To afkom, der Boldbegge Eagletilhører sin årgangs top. Moderlinie: Moderlinie: 17 Francis ”Ovennævnte” Västerbo Prestige SNGULARITY HANOVER (US) 14,9k - 13,0ak*, 190.000 kr. - 41 st. 5 - 6 - 4. Mor til 2 afkom (16-17). Moderlinie: SNGULARITY HANOVER 16 The Bald Eagle (s) (US) 14,9k - 13,0ak*, Bold190.000 Eagle kr. - 41 st. 5 - 6 - 4. Mor til 2 afkom (16-17). SNGULARITY HANOVER (US) 14,9k 13,0ak*, 190.000 kr. - 41 bl.a. st. 5 - 6 - 4. Mor til 2 afkom (16-17). 16 The Bald Eagle (s) Bold Eagle SPEED UNLIMITED (US) n.c., $1.791 Mor Västerbo til 7 afkom (05-12), 17 Francis ”Ovennævnte” Prestige 16 Eagle(us) (s) Bold EaglePrestige 17 Francis ”Ovennævnte” Västerbo 05 The Split Bald Hanover Exp Sv hp. Andover Hall 21,0ak 0 skr. 17 Francis ”Ovennævnte” Prestige Global Teardrop (s) $1.791 Mor Västerbo 14,2L 11,9ak 700.500 skr. SPEED UNLIMITED (US) n.c., til 7 afkom (05-12), bl.a. SPEED UNLIMITED (US) n.c., $1.791 Mor til 7 afkom (05-12), bl.a. 06 Split Sngularity Hanover hp. Andover Hall 14,9k 13,0ak* 190.000 kr. 05 Hanover (us) (us) ”Ovennævnte” Exp Sv 21,0ak 0 skr. SPEED UNLIMITED (US) til 7Andover afkom 05 Hanover (us) Exp Sv Mor hp. Hall bl.a. 21,0ak 0 skr. skr. 07 Split Speed Hanover (us) n.c., Cantab Hall (05-12), 11,3ak* $267.025 Global Teardrop (s) $1.791 14,2L 11,9ak 700.500 05 Split Hanover (us) Exp Sv hp. Andover Hall 21,0ak 0 skr. Global Teardrop (s) 14,2L 11,9ak 700.500 skr. 09 12,5ak* $66.831 06 Speeditup Sngularity Hanover (us) ”Ovennævnte” hp. Yankee AndoverGlide Hall 14,9k 13,0ak* 190.000 kr. Global Teardrop (s) ”Ovennævnte” hp. 14,2L 11,9ak 700.500 skr. 06 Hanover Andover 14,9k 13,0ak* 190.000 kr. 07 Sngularity Speed Hanover (us) (us) Cantab Hall Hall 11,3ak* $267.025 06 Sngularity Hanover (us) ”Ovennævnte” hp. Andover Hall 14,9k 13,0ak* 190.000 kr. 07 Speed Hanover (us) Cantab Hall 11,3ak* $267.025 DESERT NOMAD (US) n.c., $0. Mor til 13 afkom (91-09), bl.a. 09 Speeditup Hanover (us) hp. Yankee Glide 12,5ak* $66.831 07 Hanover (us)(us) Cantab Hall Glide 11,3ak* $267.025 09 Speeditup Hanover hp. Yankee 12,5ak* $66.831 94 Speed Sand Chaser (us) Supergill TT10,8ak* $199.327 09 Speeditup Hanover (us) hp. Yankee Glide 12,5ak* $66.831 Som 2-åring 1’er i Review Stakes. 2’er i Valley Victory Trot Elimination. 3’er i Breeder’s Crown Elimination. Som 3-åring 2’er i Currier & Ives Trot DESERT NOMAD (US) n.c., $0. Mor til 13 afkom (91-09), bl.a. DESERT n.c., $0. Stakes Mor til Elimination, 13 afkom (91-09), bl.a. Bucket. Avlshingst i USA. Elimination. 3’er i (US) Hambletonian Old Oaken 94 SandNOMAD Chaser (us) Supergill TT10,8ak* $199.327 DESERT NOMAD n.c., $0. Mor 13 afkom (91-09), 94 Chaser (us) Supergill $199.327 95 Desert Ivey hp.Victory Supergill 3,14,0ak* $72.863 SomSand 2-åring 1’er(us) i(US) Review Stakes. 2’ertili Valley Trotbl.a. Elimination. 3’er i Breeder’sTT10,8ak* Crown Elimination. Som 3-åring 2’er i Currier & Ives Trot 94 Sand Chaser Supergill TT10,8ak* $199.327 Som 2-åring Review Stakes. 2’er3’er i Valley Victory Trot Elimination. i Breeder’s Crown Elimination. Som 3-åring 2’er i Currier & Ives Trot 1’er ii (us) Champlain Stakes. i Review Stakes. Elimination. 3’er Hambletonian Stakes Elimination, Old Oaken Bucket.3’er Avlshingst i USA. Som 2-åring 1’er(us) Review Stakes.Stakes 2’er i Valley Trot Elimination. i Breeder’s Crown Elimination. Som 3-åring 2’er i Currier & Ives Trot Elimination. 3’er ii Hambletonian Elimination, Old Oaken Bucket.3’er Avlshingst i USA. Cincinnati Kid (us) 3,11,4ak* $744.606 95 Desert Ivey hp.Victory Supergill 3,14,0ak* $72.863 Elimination. 3’er ii Hambletonian Stakes Elimination, Old Oaken Bucket. Avlshingst i USA. 95 (us) hp. Supergill 3,14,0ak* $72.863 RedIvey Moon Rising (us) Stakes. ust. SomDesert 2-åring 1’er Champlain 3’er i Review Stakes. 95 Ivey (us) hp. Supergill 3,14,0ak* $72.863 SomDesert 2-åring 1’er i Champlain Stakes. 3’er i Review Stakes. Vodkancaviar 3,11,5ak* $53.125 Cincinnati Kid (us) (us) 3,11,4ak* $744.606 Som 2-åring 1’er i Champlain Cincinnati Kid (us) 3,11,4ak* $744.606 00 Stellar Chip (us) hp. PineStakes. Chip 3,17,1ak* $4.936 Red Moon Rising (us) Stakes. 3’er i Review ust. Cincinnati Kid (us) 3,11,4ak* $744.606 Red Moon Rising (us) ust. Thunor (us) 11,5ak* $94.967 Vodkancaviar (us) 3,11,5ak* $53.125 Red Moon ust. Vodkancaviar (us) 3,11,5ak* $53.125 01 Unlimited (us) (us) ”Ovennævnte” hp. Malabar n.c. $1.791 00 Speed Stellar Chip (us)Rising Pine ChipMan 3,17,1ak* $4.936 Vodkancaviar (us) 3,11,5ak* $53.125 00 Stellar Chip (us) hp. Pine Chip 3,17,1ak* $4.936 Thunor (us) 11,5ak* $94.967 00 Stellar Chip (us) hp. Pine Chip 3,17,1ak* $4.936 Thunor (us)(us) ”Ovennævnte” hp. Malabar Man 11,5ak* $94.967 01 Speed Unlimited n.c. $1.791 Thunor (us)(us) ”Ovennævnte” hp. Malabar Man 11,5ak* $94.967 01 Speed Unlimited n.c. $1.791 01 Speed Unlimited (us) ”Ovennævnte” hp. Malabar Man n.c. $1.791

Arthroskopiopereret for OCD i højre has (Evidensia / Fakse Dyreklinik) - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Dyrl. Henrik Bertelsen). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret for OCD i højre has (Evidensia / Fakse Dyreklinik) - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Dyrl. Henrik Bertelsen). Arthroskopiopereret for OCDsei højre has / Fakse Dyreklinik) - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Dyrl. Henrik Bertelsen). - For yderligere oplysninger opslag på(Evidensia boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret for OCDsei højre has / Fakse Dyreklinik) - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Dyrl. Henrik Bertelsen). - For yderligere oplysninger opslag på(Evidensia boksdør eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & anmelder: Panamera Racing, Tappernøje - Tlf: 27 63 04 93 Opdrætter & anmelder: Panamera Racing, Tappernøje - Tlf: 27 63 04 93 Opdrætter & anmelder: Panamera Racing, Tappernøje - Tlf: 27 63 04 93 Opdrætter & anmelder: Panamera Racing, Tappernøje - Tlf: 27 63 04 93

26

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


v. From

Above (s)

Brun hingst født 24. april 2017 Brun hingst født 24. april 2017 Zoot Suit (us) Brun Brun hingst hingst født født 24. 24. april april 2017 2017

Nevele Pride (us)

Glad Rags(us) Nevele Pride (us) Armbro Goal (us) Nevele Pride (us) Glad Rags(us) Super Nice (us) Nevele Pride (us) Glad Rags(us) Armbro Goal (us) Conway Hall (us) Glad Rags(us) Armbro Goal (us) Super Nice (us) Ali’s CatGoal (us) (us) Armbro Super Nice Conway Hall(us) (us) New Quick Super Nice (us) Conway Ali’s Cat Hall (us) (us) Queen Rose Conway Hall (s) (us) Ali’s Quick Cat (us) New Ali’s Cat (us) New Quick Queen Rose (s) På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 1 / Hp. 0) New Quick Queen Rose (s) From Above sejrede 23 gange i kun 38 starter. Af de 23 sejre er specielt tre bemærkelsesværdige - From Above sejrede Queen Rose som (s) 3-åring i Svenskt

Zoot Suit (us) A Gift From Heaven (us) Zoot Suit (us) Zoot Suit (us) A Gift From Heaven (us) Great Challenger (us) A Gift From Heaven (us) A Gift From Heaven (us) Great Challenger (us) 12,7ak*, 225.417 kr. - 41 st. 11 - 3 - 5 D’Cherie af Smaragd Great Challenger (us) af 12,7ak*, Smaragd Great Challenger (us) 225.417 kr. - 41 st. 11 - 3 - 5 af Smaragd D’Cherie 12,7ak*, 225.417 kr. - 41 st. 11 - 3 - 5 D’Cherie v. FROM ABOVE (S) 5,10,0ak*, 8.344.320 skr. 38 st. 23 -3-2 12,7ak*, 225.417 kr. - 41 st. 11 - 3 - 5 D’Cherie 5,10,1ak*, 8.344.320 skr. - 38 st. 23 - 3 - 2

v. From Above (s) v. From (s)- 38 st. 23 - 3 - 2 5,10,1ak*, Above 8.344.320 skr. v. From Above (s) 5,10,1ak*, 8.344.320 skr. - 38 st. 23 - 3 - 2 Smaragd af 5,10,1ak*, 8.344.320 skr. - 38 st. 23 - 3 - 2

v. FROM ABOVE 5,10,0ak*, 8.344.320 skr. - 38 st. 23 - 3(Gr. - 2 I Nat.) og som 5-åring i Solvalla’sPå Derbyauktionen - 1 From afkomAbove (Hi. 1 /er Hp. 0) Travkriterium (Gr.(S) I Nat.), som 4-åring i Svenskt Travderby Elitlopp (Gr. I - GC). avlshingst i From Above sejrede gange i kun 38 sejre specielt tre bemærkelsesværdige From Above10,5ak, sejrede som 3-åring i Svenskt v. FROM ABOVE 5,10,0ak*, 8.344.320 skr.indløbet -Af 38de st.23 - 3 - 2erskr. På- Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 1 / Hp. 0) Fix Sverige, hvor han (S) er 23 far til 32 afkom, derstarter. har 123million eller mere. Mest vindende afkom Marshland 5,6 mill. skr., Quick v. FROM ABOVE (S) 5,10,0ak*, 8.344.320 skr. 38 st. 23 3 2 På Derbyauktionen 1 afkom (Hi. 1 / Hp. 0) Travkriterium (Gr.skr. I Nat.), som 4-åring Svenskt Travderby (Gr. Nat.) som 5-åring i Solvalla’s Elitlopp (Gr. Takethem I - GC). From Above er avlshingst From Above sejrede 23 i kun 09,5ak, 38i starter. deskr. 23 sejre erI specielt - From Above sejrede som 3-åring i Svenskt i 09,9ak*, 4,6 mill. oggange Orecchietti 4,3 Af mill. I Danmark farog tiltre denbemærkelsesværdige uofficielle danske rekordholder 09,2ak. From Above 23 gange i kun 38 AfTravderby de 23 sejre erskr. tre bemærkelsesværdige - From Above sejrede som 3-åring i Svenskt Sverige, hvorsejrede han far tilsom 32 afkom, der har indløbet 1 million eller Mest vindende afkom Marshland 5,6 mill. skr., Fix i Travkriterium (Gr. er I Nat.), 4-åring i starter. Svenskt (Gr. I specielt Nat.) ogmere. som 5-åring i Solvalla’s Elitlopp (Gr. I -10,5ak, GC). From Above er Quick avlshingst Travkriterium (Gr. I Nat.), som 4-åring i Svenskt Travderby (Gr. I Nat.) og som 5-åring i Solvalla’s Elitlopp (Gr. I GC). From Above er avlshingst 09,9ak*, 4,6 mill. skr. og Orecchietti 09,5ak, 4,3 mill. skr. I Danmark far til den uofficielle danske rekordholder Takethem 09,2ak. Sverige, hvor han er far til 32 afkom, der har indløbet 1 million skr. eller mere. Mest vindende afkom Marshland 10,5ak, 5,6 mill. skr., Quick Fix i Moderlinie: Sverige, hvor han er far til 32 afkom, der har indløbet 1 million skr. eller mere. Mest vindende afkom Marshland 10,5ak, 5,6 mill. skr., Quick Fix 09,9ak*, 4,6 mill. skr. og Orecchietti 09,5ak, 4,3 mill. skr. I Danmark far til den uofficielle danske rekordholder Takethem 09,2ak. SMARAGD 13,9kskr. –12,7ak*, 225.417 09,5ak, kr. Mor4,3 tilmill. 1 afkom 09,9ak*, 4,6 mill. og Orecchietti skr. I(17). Danmark far til den uofficielle danske rekordholder Takethem 09,2ak. Moderlinie: 17 Footloose “Ovennævnte” From Above Moderlinie: SMARAGD 13,9k –12,7ak*, 225.417 kr. Mor til 1 afkom (17). Moderlinie: SMARAGD 13,9k –12,7ak*, 225.417 kr. kr. Mor til6 1-Above afkom (17).til 8 afkom (06-16). 17 Footloose “Ovennævnte” From D’CHERIE - 14,1ak, 264.034 st. - 3. Mor SMARAGD 16,8m 13,9k –12,7ak*, 225.417 kr. 29 Mor til 1 7afkom (17). 17 Footloose Abovei Grand Circle 4-års Hoppe Championat, Hoppe Grand Prix-prøve. Finalist i Dansk Hoppe Som 4-åring 1’er“Ovennævnte” i Grand Circle Hoppeprøve.From Placeret 17 Footloose “Ovennævnte” From Above D’CHERIE - 14,1ak, 264.034 29 Hoppe st. 6 - 7Championat. - 3. Mor til 8“Diplomhoppe” afkom (06-16). Derby. Som 16,8m ældre 2’er i Grand Circlekr.5-års D’CHERIE - (s) 14,1ak, 264.034 kr. 29 st. 6Ganymede - 7 - 3.i Grand Mor tilCircle 8 afkom (06-16). Som 4-åring 1’er i Grand Circle Hoppeprøve. 4-års Hoppe Hoppe Grand Prix-prøve. i Dansk Hoppe 05 Noir de16,8m Cherie hp.Placeret 13,7kChampionat, 12,2ak 1.309.400 skr Finalist 56 st.14-13-4 D’CHERIE 16,8m 14,1ak, 264.034 kr. 29 st. 6 7 3. Mor til 8 afkom (06-16). Derby. Som ældre 2’er i Grand 5-års Championat. “Diplomhoppe” Som 4-åring 1’er i Grand CircleCircle Hoppeprøve. Placeret i Grand Circle Hoppe Grand Prix-prøve. Finalist i Dansk Hoppe Diamantstoet forsök (x2).Hoppe 2’er i Diamantstoet Final,4-års ItakaHoppe SundsChampionat, Lopp. 3’er i Mälardalscupen Final. Som 4-åring 1’er i Grand CircleCircle Hoppeprøve. i Grand Circle 4-års Hoppe Hoppe Grand Prix-prøve. Finalist i Dansk Hoppe Derby. Som 2’er 5-års Hoppe Championat. “Diplomhoppe” 05 Osbourne Noir de ældre Cherie (s) i Grand hp.Placeret Ganymede 13,7kChampionat, 12,2ak 1.309.400 56 st.14-13-4 06 Great Challenger 14,8m 12,3ak 584.919skr kr 107 st.25-11-12 Derby. Som ældre 2’er i Grand Circle 5-års Hoppe Championat. “Diplomhoppe” SomNoir 4-åring 1’er i Diamantstoet forsök (x2). 2’erGanymede i Diamantstoet Final, Itaka Sunds i Mälardalscupen Final.skr 05 (s) hp. 13,7k Lopp. 3’er 12,2ak 1.309.400 56 st.14-13-4 Årets HestdepåCherie Charlottenlund Travbane 2012. 05 de Cherie (s) 13,7k Lopp. 3’er 12,2ak 1.309.400 56 st.14-13-4 06 Noir Osbourne Great 14,8m 12,3ak 584.919 kr 107 st.25-11-12 Som 4-åring 1’er i Diamantstoet forsök (x2).hp. 2’erGanymede iChallenger Diamantstoet Final, Itaka Sunds i Mälardalscupen Final.skr 08 Raleigh Great 14,7m 12,9am 323.913 78 st.18-13-8 Som 4-åring i Diamantstoet forsök (x2). 2’er iChallenger Diamantstoet Final, Itaka Sunds Lopp. 3’er i Mälardalscupen Final. kr 06 Great Challenger 14,8m 12,3ak 584.919 kr 107 st.25-11-12 ÅretsOsbourne Hest på1’er Charlottenlund Travbane 2012. 09 Smaragd “Ovennævnte” hp. Great Challenger 13,9k 12,7ak* 225.417 kr 41 st.11-3-5 06 Osbourne Great Challenger 14,8m 12,3ak 584.919 kr 107 st.25-11-12 Årets Hest på Charlottenlund Travbane 2012. 08 Raleigh Great Above Challenger 14,7m 12,9am 323.913 kr 78 st.19-17-2 st.18-13-8 10 From 13,3L 09,2ak 2.759.450 kr 52 ÅretsTakethem Hest på Charlottenlund Travbane 2012. 08 Great Challenger 14,7m 12,9am 323.913 kr 78 09 Raleigh Smaragd “Ovennævnte” hp. Great Challenger 13,9k 12,7ak* 225.417 kr 41 st.18-13-8 st.11-3-5 Som 3-åring 1’er i Dansk Trav Kriterium (Gr. II), Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation. 2’er i Grand Circle 3-års Championat II),, Åben 08 Raleigh Great Challenger 14,7m 12,9am 323.913 kr 78(Gr. st.18-13-8 09 Great Challenger 13,9k 12,7ak* 225.417 41 10 Smaragd Takethem “Ovennævnte” From Above 13,3L 09,2ak 2.759.450 kr 52 st.11-3-5 st.19-17-2 Kriteriumsprøve. Som ældre 1’er i Meadow hp. Prophet (V75 Gulddivisionen försök), Hallands Silverdivisionen försök & final. 09 Smaragd “Ovennævnte” hp. GreatMinne Challenger 13,9k 12,7ak* Mästaren, V75 225.417 kr 41 st.11-3-5 10 From Above 13,3L dansk 09,2ak 2.759.450 kr 52(Gr. st.19-17-2 SomTakethem 3-åring 1’er i Dansk II), Jydsk Grand(Gr. PrixI).Consolation. 2’er i Grand Circle 3-års Championat II),, Åben Placeret i Oslo Grand PrixTrav (Gr.Kriterium I), Solvalla(Gr. Elitlopp 20183-årings Heat & Final Uofficiel rekord (09,2ak). 10 Takethem Som ældre 1’er i Meadow From Above 13,3L 09,2ak Mästaren,2.759.450 kr 52 st.19-17-2& final. Kriteriumsprøve. Minne (V75Grand Gulddivisionen försök), 2’er Hallands V75 Silverdivisionen Som 3-åring 1’er i Dansk Trav Kriterium (Gr.Prophet II), Jydsk 3-årings Prix Consolation. i Grand Circle 3-års Championat (Gr. försök II),, Åben Som 3-åring 1’erGrand iSom Dansk Trav Kriterium (Gr.Prophet II), Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation. 2’er i Grand Circle 3-års Championat (Gr.försök II),, Åben Placeret i Oslo Prix (Gr. I),137.800 Heat & Final (Gr. dansk rekord (09,2ak). Kriteriumsprøve. ældre 1’er iSolvalla Meadow Minne (V75 Gulddivisionen försök), Hallands Mästaren, V75 Silverdivisionen & final. CHERIE ROSE 20,6m - 17,8ak, kr.Elitlopp Mor til2018 12 afkom (84-96), bl.a.I). Uofficiel Kriteriumsprøve. SomPrix ældre 1’er Meadow Prophet Minne (V75 Gulddivisionen försök), Hallands Placeret i Oslo Grand (Gr. I), iSolvalla Heat & Final (Gr. I). Uofficiel rekordMästaren, (09,2ak). V75 Silverdivisionen försök & final. 86 Noblesse Sv/MTElitlopp Smokin2018 Yankee 14,8k dansk Placeret i Oslo Grand Prix (Gr. I),Exp Solvalla Elitlopp 2018 Heat & Final (Gr. I). Uofficiel dansk14,0ak rekord (09,2ak). 926.860 kr. CHERIE ROSE 17,8ak, 137.800(Gr. kr. II), Mor til 12 afkom (84-96), bl.a. Som 3-åring 1’er20,6m Dansk- Trav Kriterium Svensk Breeder’s Crown for 3-åriga h/v. Som 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). 3’er CHERIE ROSE 20,6m 17,8ak, 137.800 kr. Smokin Mor til Yankee 12 afkom (84-96), bl.a. 14,8k 86 Noblesse Exp Sv/MT 14,0ak 926.860 kr. i Dansk Trav Derby (Gr.- I). CHERIE ROSE 20,6m 17,8ak, 137.800 kr. Mor til 12 afkom (84-96), bl.a. SomNoblesse 3-åring 1’er Dansk Trav Kriterium II), Svensk Breeder’s 3-åriga Som 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings 86 Exp Sv/MT Yankee 14,8k h/v. 4,16,7am 14,0ak 926.860 kr. Grand Prix (Gr. II). 3’er 89 Rebillion A (Gr. Smokin hp. Another Miracle Crown for 4,16,4k 256.270 86 Noblesse Exp Sv/MT Smokin Yankee 14,8k 14,0ak 926.860 kr. Grand Prix (Gr. II). 3’er i Dansk Trav 1’er Derby (Gr. Trav I).Hoppe Som 3-åring Kriterium SvenskDerbyprøve. Breeder’s Crown 3-årigaover h/v.lang Somdistance. 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings 4-åring iDansk Dansk Derby (Gr. II), Hoppe Danskfor Rekord Som 3-åring 1’er Dansk Trav Kriterium (Gr. II), Svensk Breeder’s Crown for 3-åriga h/v. Som 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings 89Dansk Rebillion Exp A Another Miracle 4,16,4k 4,16,7am 256.270 ust kr. Grand Prix (Gr. II). 3’er i92 TravRose Derby Queen (s) (Gr. I). hp. Buckfinder i89 Dansk Trav 1’er Derby (Gr. I). Som 4-åring Derby Dansk Rekord distance. Rebillion A (Gr. II), hp.Hoppe AnotherDerbyprøve. Miracle 4,16,4k 4,16,7am 256.270 Fantasy i Dansk Hoppe Exp 18,5mover lang 16,2ak 53.570kr. kr 89 Exp A (Gr. II), hp. Another Miracle 4,16,4kover lang 4,16,7am 256.270 ust kr. 92 Rebillion Queen (s) hp.Hoppe Buckfinder Som 4-åringRose 1’er i Dansk Derby Derbyprøve. Dansk Rekord distance. Starlet BeatHoppe 13,0ak 745.750 kr Som 4-åring 1’er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II), Hoppe Derbyprøve. Dansk Rekord over lang distance. 92 Queen Rose (s) hp. Buckfinder ust Fantasy 18,5m 16,2ak 53.570skr kr Honneur Exp Sv 16,1m 13,8ak 256.021 92 Queen Rose (s) hp. Buckfinder ust Fantasy 18,5m 16,2ak 53.570skr 13,0ak 745.750 kr 93 Adonis (s)Starlet Beat Buckfinder 15,3m 13,3ak 653.588 Fantasy 18,5m 16,2ak 53.570 kr Starlet 13,0ak 745.750skr kr Exp Sv 16,1m 13,8ak 256.021 skr 94 BelleHonneur Rose (s) Beat hp. Quick Pay 15,8m* 15,5am 525.281 Starlet Beat 13,0ak 745.750 kr Honneur 16,1m 13,8ak 256.021 93 D’Cherie Adonis (s)“Ovennævnte” Exp Sv Buckfinder 15,3m 13,3ak 653.588 96 hp. New Quick 16,8m 14,1ak 264.034skr kr Honneur Exp Sv 16,1m 13,8ak 256.021 skr 93 (s) (s) Buckfinder 15,3m 13,3ak 653.588 94 Adonis Belle Rose hp. Quick Pay 15,8m* 15,5am 525.281 skr 93 Adonis (s) Buckfinder 15,3m 13,3ak 653.588 skr 94 Rose“Ovennævnte” (s) hp. Quick Pay 15,8m* 15,5am 525.281 96 Belle D’Cherie New Quick 16,8m 14,1ak 264.034skr kr 94 Belle Rose (s) hp. Quick Pay 15,8m* 15,5am 525.281 skr 96 D’Cherie “Ovennævnte” hp. New Quick 16,8m 14,1ak 264.034 kr 96 D’Cherie “Ovennævnte” hp. New Quick 16,8m 14,1ak 264.034 kr Røntgenundersøgt hvor der er fundet forandringer, der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Dyrl. Linus Camitz) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt hvor der er fundet forandringer, der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Dyrl. Linus Camitz) - For yderligere oplysninger sefundet opslagforandringer, på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt hvor der er der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Dyrl. Linus Camitz) Røntgenundersøgt hvor der er der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Dyrl. Linus Camitz) - For yderligere oplysninger sefundet opslagforandringer, på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & Anmelder: Pia & Maria Andersen, Haslev - Tlf: 60 47 40 69 Opdrætter & Anmelder: Pia & Maria Andersen, Haslev - Tlf: 60 47 40 69 Opdrætter & Anmelder: Pia & Maria Andersen, Haslev - Tlf: 60 47 40 69 Opdrætter & Anmelder: Pia & Maria Andersen, Haslev - Tlf: 60 47 40 69

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

27


v. Muscle

Massive (us) 3,09,0ak*, $1.239.138 - 19 st.(us) 7-4-3 v. Muscle Massive v. Muscle Massive 3,09,0ak*, $1.239.138 - 19 st.(us) 7-4-3 v. Muscle Massive 3,09,0ak*, $1.239.138 - 19 st.(us) 7-4-3 Sasha$1.239.138 - 19 st. 7 - 4 - 3 af 3,09,0ak*, 45.946 kr. - 17 st. 3 - 2 - 2 af 15,9am, Sasha af 15,9am, Sasha 45.946 kr. - 17 st. 3 - 2 - 2 af 15,9am, Sasha 45.946 kr. - 17 st. 3 - 2 - 2

Mørkebrun hingst født 23. juni 2017 Mørkebrun hingst født 23. juni 2017 Mørkebrun hingst Muscles Yankee født (us) 23. juni 2017 Mørkebrun hingst født 23. juni 2017 Muscles Yankee (us) Graceful Yankee Touch (us) Muscles (us) Muscles (us) Graceful Yankee Touch (us) Great Challenger (us) Graceful Touch (us) Graceful Touch (us) Great Challenger (us) Athene Trøjborg (us) Great Challenger

Valley Victory (us) MaidenVictory Yankee(us) (us) Valley Pine Chip (us) (us) Valley Victory Maiden Yankee (us) Act ofChip Grace Valley Victory (us) Maiden Yankee (us) Pine (us)(us) Conway Hall (us) Maiden Yankee (us) Pine (us) Act ofChip Grace (us) Ali’sofChip Cat (us) Pine (us) Act Grace Conway Hall (us) Buckfinder (us) Act Grace Conway Hall (us) Ali’sofCat (us)

Bright Vision (s) Conway Hall (us) Ali’s Cat (us) Buckfinder (us) Great Challenger Athene Trøjborg (us) Ali’s Cat (us) Buckfinder (us) Bright Vision (s) v. MUSCLE MASSIVE (US) 3,09,0ak*, $1.239.138 - 19 st.Athene 7 - 4 - 3 Trøjborg På Derbyauktionen - 1 afkom Buckfinder (us) Bright Vision (s) (Hi. 1/ Hp. 0) 15,9am, 45.946 kr. - 17 st. 3 - 2 - 2 Athene Trøjborg Muscle Massive løb i USA 2- & 3-åring. Væddeløbskarrieren sejre inden-for 14(s) dage hhv. Bright Vision v. MUSCLE MASSIVE (US)som 3,09,0ak*, $1.239.138 - 19 st. 7 - 4 - 3 blev kronet af specielt to meriterende På Derbyauktionen 1 afkom (Hi.i 1/ Hp.Hambleto0)

nian Stakes og Stanley Dancer Trot. Muscle Massive sejrede endvidere i New Jersey Sire Stakes Final, mens han sluttede 2’er i Hambletonian Muscle Massive løb i USA 2- & 3-åring. Væddeløbskarrieren sejre inden-for 14 dage hhv. v. MUSCLE MASSIVE (US)som 3,09,0ak*, $1.239.138 - 19 st. 7 - 4 - 3 blev kronet af specielt to meriterende På Derbyauktionen 1 afkom (Hi.i 1/ Hp.Hambleto0) Stakes Elimination og heat af Kentucky Futurity. Avlshingst i USA, hvori han far til 34 harFinal, indløbet $100.000 eller mere, bl.a. Copenhanian Stakes og Stanley Dancer Trot. Muscle Massive sejrede Newer Sireafkom mens han sluttede 2’er ii 1/ Hambletonian Muscle Massive løb i USA som 2- & 3-åring. Væddeløbskarrieren afJersey specielt toStakes meriterende sejre inden 14 dage hhv. Hambletov. MASSIVE (US) 3,09,0ak*, $1.239.138 19 mill.skr., st. 7 - 4 -endvidere 3 blev kronet På Derbyauktionen -for 1 afkom (Hi.To Hp.2,10,7ak*, 0) genMUSCLE Cup-vinderen Cruzado della Noche 4,09,5ak,-5,8 Snowstorm Hanover 10,4ak, 5,6 mill.skr., samt hopperne Speak Me Stakes Elimination og heat af Kentucky Futurity. Avlshingst i USA, hvor han er far til 34 afkom har indløbet $100.000 eller mere, bl.a. Copenhanian Stakes og Stanley Dancer Trot. Muscle Væddeløbskarrieren Massive sejrede endvidere i NewafJersey SiretoStakes Final, mens han sluttede 2’er ii Hambletonian Muscle Massive i USA som 2- & 3-åring. blev kronet specielt meriterende sejre inden for 14 dage hhv. Hambleto$466.416, Trevisoløb 2,10,3ak*, $330.515 og4,09,5ak, Gatka Hanover 3,10,3ak*, $260.800. gen Cup-vinderen Cruzado della Noche 5,8 mill.skr., Snowstorm Hanover 10,4ak, 5,6 mill.skr., samt hopperne Speak To Me 2,10,7ak*, Stakes Elimination og heat af Kentucky Futurity. Avlshingst i USA, hvor han er far til 34 afkom har indløbet $100.000 eller mere, bl.a. Copenhanian Stakes og Stanley Dancer Trot. Muscle Massive sejrede endvidere i New Jersey Sire Stakes Final, mens han sluttede 2’er i Hambletonian $466.416, Treviso 2,10,3ak*, $330.515 og4,09,5ak, Gatka Hanover 3,10,3ak*, $260.800. gen Cup-vinderen Cruzado della Noche 5,8 mill.skr., Snowstorm Hanover 5,6 mill.skr., samt$100.000 hopperne Speak Tobl.a. Me 2,10,7ak*, Stakes Elimination og heat af Kentucky Futurity. Avlshingst i USA, hvor han er far til10,4ak, 34 afkom har indløbet eller mere, CopenhaModerlinie: $466.416, Treviso 2,10,3ak*, $330.515 og4,09,5ak, Gatka Hanover 3,10,3ak*, $260.800. gen Cup-vinderen Cruzado della Noche 5,8Mor mill.skr., Snowstorm Hanover 10,4ak, 5,6 mill.skr., samt hopperne Speak To Me 2,10,7ak*, SASHA 18,2m 15,9am, 45.946 kr. 17 st. 3 2 2 til 3 afkom (15-17). Moderlinie: $466.416, Treviso 2,10,3ak*, $330.515 og Gatka Hanover 3,10,3ak*, $260.800. 15 Don Rossini 3,15,5am* 11.150 kr. 4 st. 1 - 0 - 1 SASHA 18,2m - 15,9am, 45.946 kr. 17 st. 3Muscle - 2 - 2 Massive Mor til 3 afkom (15-17).3,18,6m Moderlinie: 16 Enzio18,2m - 15,9am, 45.946 kr. 17 st. 3Pastor 2,n.c. 0 kr. 1 st. 0 - 0 - 0 SASHA - 2 - 2Stephen Mor til 3 afkom (15-17).3,18,6m 15 Don Rossini Muscle Massive 3,15,5am* 11.150 kr. 4 st. 1 - 0 - 1 Moderlinie: 17 Fabrizio “Ovennævnte” Muscle Massive 16 Don EnzioRossini Pastor 2,n.c. SASHA 18,2m - 15,9am, 45.946 kr. 17 st. 3Muscle - 2 - 2Stephen Mor til 3 afkom (15-17).3,18,6m 15 Massive 3,15,5am* 11.1500 kr. 41 st. 10 - 0 - 10 17 Enzio Fabrizio “Ovennævnte” MuscleStephen Massive 16 Pastor 2,n.c. 14 st. 01 - 0 - 01 15 Don Rossini 3,18,6m 3,15,5am* 11.1500 kr. ATHENE TRØJBORG 19,5k - 18,8ak, 21.400 kr. 34 st. 1 - 4 - 2 Mor til 12 afkom (01-12), bl.a. 17 “Ovennævnte” Muscle Massive 16 Fabrizio Enzio Høgh Pastor Stephen 2,n.c. kr. 1 st. 0 - 0 - 0 01 Ivana hp. Game Høgh 18,6m 16,3ak 80.1100 kr. ATHENE TRØJBORG 19,5k - 18,8ak, 21.400Muscle kr. 34Massive st. 1 - 4 - 2 Mor til 12 afkom (01-12), bl.a. 17 Fabrizio “Ovennævnte” 02 Køb Metax Exp Be Bostonian 14,8L 14,4am 58.778kr.€ 01 Ivana Høgh Høgh 18,6m 16,3ak 80.110 ATHENE TRØJBORG 19,5k - 18,8ak, 21.400hp. kr.Game 34 st. 1 - 4 - 2 Mor til 12 afkom (01-12), bl.a. 08 Raisa Exp N hp. Great Challenger 15,4k 12,5ak* 723.819 nkr. 02 Ivana Køb TRØJBORG Metax Exp Be21.400hp. Bostonian 14,8L(01-12), 14,4am 58.778kr.€ 01 Høgh Høgh 18,6m 16,3ak 80.110 ATHENE 19,5k - 18,8ak, kr.Game 34 st. 1 -2’er 4 - 2i Dansk Mor tilHoppe 12 afkom bl.a. Som 4-åring 1’er i Grand Circle 4-årsNHoppe Championat. Derby (Gr. I). 3’er i Hoppe Derbyprøve. 08 Ivana Raisa Great Challenger 15,4k 12,5ak* 723.819 nkr.€ 02 Køb Metax Exp Be Bostonian 14,8L 14,4am 58.778 01 Høgh hp. Game Høgh 18,6m 16,3ak 80.110 09 Sasha ”Ovennævnte” hp. Great Challenger 18,2m 15,9am 45.946 kr. kr. SomKøb 4-åring 1’er i Grand Circle 4-års HoppeBostonian Championat. 2’er i Dansk Hoppe14,8L Derby (Gr. I). 3’er i Hoppe Derbyprøve. 08 Raisa hp. Great Challenger 15,4k 12,5ak* 723.819 nkr.€ 02 Metax Exp N Be 14,4am 58.778 12 Ares Chipmate 4,20,7m 4,18,3ak 58.900 kr. 09 Raisa Sasha 15,9am 45.946nkr. kr. Som 4-åring ”Ovennævnte” 1’er i Grand Circle 4-års Championat. 2’er i Dansk Hoppe18,2m Derby (Gr. I). 3’er i Hoppe Derbyprøve. 08 Exp NHoppehp. Great Challenger 15,4k 12,5ak* 723.819 12 Sasha Ares Chipmate 4,20,7m 4,18,3ak 58.900 kr. 09 ”Ovennævnte” hp. Great Challenger 18,2m 15,9am 45.946 Som 4-åring 1’er i Grand Circle 4-års Hoppe Championat. 2’er i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 3’er i Hoppe Derbyprøve. BRIGHT VISION (S) 19,8k - 18,8ak, 123.680 kr. Mor til 10 afkom (84-99), bl.a. 12 Sasha Ares Chipmate 4,20,7m 4,18,3ak 58.900 kr. 09 hp. Challenger 18,2m 15,9am 45.946 89 Rebecca”Ovennævnte” Trøjborg hp. Great Buckfinder 16,7k 15,9ak 181.450 kr. BRIGHT VISION (S) 19,8k - 18,8ak, 123.680Chipmate kr. Mor til 10 afkom (84-99), bl.a. 12 Ares 4,20,7m 4,18,3ak 58.900 kr. Som 3-åring 3’er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). 89 Rebecca Trøjborg 15,9ak 181.450 kr. BRIGHT VISION (S) 19,8k - 18,8ak, 123.680hp. kr. Buckfinder Mor til 10 afkom (84-99), bl.a.16,7k 90 Silvia Trøjborg Exp Ty hp. Speed Merchant 15,8m 14,7ak 60.229 € SomRebecca 3-åring 3’er i Dansk Hoppe Kriterium Nat.).til 10 afkom (84-99), bl.a.16,7k 89 Trøjborg hp. 15,9ak 181.450 kr. BRIGHT VISION (S) 19,8k - 18,8ak, 123.680(Gr. kr. IIBuckfinder Mor 93 Trøjborg ”Ovennævnte” hp. Buckfinder 19,5k 18,8ak 21.400 90 Athene Silvia Trøjborg Ty (Gr. Speed 15,8m 14,7ak 60.229kr. Som 3-åring 3’er i Dansk Hoppe Exp Kriterium IIBuckfinder Nat.).Merchant 89 Rebecca Trøjborg hp. 16,7k 15,9ak 181.450 kr.€ 97 Etteren Trøjborg Victor Victor 18,1k 16,1ak 99.350 kr. 93 Silvia Athene Trøjborg ”Ovennævnte” Buckfinder 19,5k 18,8ak 21.400 90 Trøjborg Exp Ty (Gr. hp. IISpeed Merchant 15,8m 14,7ak 60.229kr.€ Som 3-åring 3’er i Dansk Hoppe Kriterium Nat.). 98 Flicka Trøjborg hp. Earthquake 15,9m 13,3ak 302.732 kr. 97 Silvia EtterenTrøjborg Victor VictorMerchant 18,1k 16,1ak 99.350 93 Athene Trøjborg ”Ovennævnte” Buckfinder 19,5k 18,8ak 21.400 90 Exp Ty hp. Speed 15,8m 14,7ak 60.229kr.€ Dansk rekordholder for 4-årige hopper. 98 Athene Flicka Trøjborg Earthquake 15,9m 13,3ak 302.732 97 Etteren Victor Victor 18,1k 16,1ak 99.350 kr. 93 Trøjborg ”Ovennævnte” hp. Buckfinder 19,5k 18,8ak 21.400 kr. Nick Nock 3,13,4k 10,9ak 2.460.364 skr. Dansk rekordholder for 4-årige hopper. 98 Flicka Trøjborg hp. Earthquake 15,9m 13,3ak 302.732 kr. 97 Etteren Trøjborg Victor Victor 18,1k 16,1ak 99.350skr. kr. Soffi Nock Exp Sv 15,3m 11,7ak 396.012 Nick Nock for 4-årige hopper. 3,13,4k 10,9ak 2.460.364 skr. Dansk rekordholder 98 Flicka Trøjborg hp. Earthquake 15,9m 13,3ak 302.732 kr. Chock Nock 4,15,5L* 4,13,4am 130.832 kr. Soffi Nock for 4-årige hopper. Exp Sv 15,3m 11,7ak 396.012 skr. Nick 3,13,4k 10,9ak 2.460.364 Dansk rekordholder 99 Gorm Trøjborg Little Devil 16,5m 14,0ak 250.849 kr. Chock Nock 4,15,5L* 4,13,4am 130.832skr. kr. Soffi Exp Sv 15,3m 11,7ak 396.012 Nick Nock 3,13,4k 10,9ak 2.460.364 99 GormSoffi Trøjborg Little Devil 16,5m 14,0ak 250.849 kr. Chock Nock 4,15,5L* 4,13,4am 130.832skr. Nock Exp Sv 15,3m 11,7ak 396.012 99 GormChock Trøjborg Little Devil 16,5m 14,0ak 250.849 Nock 4,15,5L* 4,13,4am 130.832 kr. kr. 99 Gorm Trøjborg Little Devil 16,5m 14,0ak 250.849 kr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub & Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63 Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub & Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63 Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub & Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63 Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub & Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63

28

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Brun hoppe født 19. maj 2017 v. Offshore

Dream (f)

Reve d’Udonfødt (f) Brun hoppe 19. maj 2017 Brun Brun hoppe hoppe født født 19. 19. maj maj 2017 2017

Ejakval (f) Mavia du Vivier (f)

Tarass Boulba (f) Ejakval (f) Enfilade (f) (f) Ejakval (f) Reve d’Udon Tableau (f) Ejakval (f) v. Offshore Dream (f) Reve d’Udon (f) Mavia du Vivier (f) v. Offshore Dream (f) Reve d’Udon (f) Mavia duHall Vivier (f) Conway (us) v. Offshore Dream (f)€ - 38 st. 13 - 4 - 6 Mavia du Vivier (f) Tarass Boulba (f) 5,12,0L* - 6,11,4am, 1.777.710 Great Challenger (us) Tarass Boulba Enfilade (f) - 6,11,4am, 1.777.710 € - 38 st. 13 - 4 - 6 Runabout (s) af 5,12,0L* Ali’s Cat (us) (f) Tarass Boulba (f) Enfilade (f) Tableau (f) 5,12,0L* - 6,11,4am, 1.777.710 € - 38 st. 13 - 4 - 6 Enfilade (f) Tableau (f) Royal Troubador 13,0ak, 264.800 skr. - 35 st. 1 - 7 - 4 Tableau (f) Conway Hall (us) (us) EbonyChallenger (us) Conway Hall (us) Great No More Tears (s) Conway (us) af Runabout (s) Great Challenger (us) Ali’s Cat Hall (us) af Runabout (s) Great Challenger (us) Ali’s Cat (us) af 13,0ak, Runabout (s) Ali’s Cat (us) Royal Troubador (us) 264.800 skr. - 35 st. 1 - 7 - 4 Royal Troubador (us)0 / Hp. 2) 13,0ak, 264.800 skr. - 35 1 - 7 - 4 - 6,11,4am, 1.777.710Ebony v. OFFSHORE DREAM (F)st.5,12,0L* € - 38 st. 13 - 4 - 6 På Derbyauktionen - Tears 2 afkom Royal Troubador (us) Ebony No More (s)(Hi. 13,0ak, 264.800 skr. - 35 st. 1 - 7 - 4 Ebony No More Tears (s) Offshore Dream er dobbelt vinder af Prix d’Amerique, som hhv. 5- og 6-åring. Inden disse triumfer også vinder af Criterium No More Tears (s)Continentale (Gr. I). 5,12,0L* - 6,11,4am, 1.777.710 € - 38 st. 13 - 4 - 6

der dog ikke er mest Avlshingst i Frankrig, hans mest vindende1.777.710 afkom er€avlshingsten Cash 10,6, 400.950 v. OFFSHORE DREAMhvor (F) 5,12,0L* - 6,11,4am, - 38 st. 13 - 4Vaillant -6 På €, Derbyauktionen - 2det afkom (Hi.vindende 0 / Hp. 2)afkom, v. OFFSHORE DREAM (F) 5,12,0L* - 6,11,4am, 1.777.710 € - 38 det st. 13 - 4 - 6 afkom er den danskePåderbyvinder Derbyauktionen - 2 Merci afkom (Hi. 0 / Hp. det er svensk fødte Backfire (hp) 10,4am, 5.459.451 skr., mens hurtigste 3,8 2) mill. kr.I). v. OFFSHORE DREAM (F) 5,12,0L* 1.777.710 € -hhv. 38 st. 4 - 6 Inden disse triumfer På også Derbyauktionen - 2 afkom 09,9ak, (Hi. 0 / Hp. 2) Offshore Dream er dobbelt vinder af- 6,11,4am, Prix d’Amerique, som 5- 13 og-6-åring. vinderRepay af Criterium Continentale (Gr. Offshore Dream er dobbelt vinder af Prix d’Amerique, som hhv. 5- og 6-åring. Inden disse triumfer også vinder af Criterium Continentale (Gr. I). Offshore Dream er dobbelt vindermest af Prix d’Amerique, hhv. 5- og 6-åring. også af Criterium Continentale (Gr. I). Avlshingst i Frankrig, hvor hans vindende afkomsom er avlshingsten VaillantInden Cashdisse 10,6, triumfer 400.950 €, dervinder dog ikke er det mest vindende afkom, Moderlinie: i Frankrig, hvor hans mest vindende afkom er avlshingsten Vaillant Cash 10,6, 400.950 €, der dog ikke er det mest vindende afkom, Avlshingst Avlshingst i Frankrig, hvor hans mest vindende Vaillant Cash 400.950derbyvinder €, der dog ikke er det mest vindende afkom, det er svensk fødte Backfire (hp)264.800 10,4am, 5.459.451 det hurtigste afkom er 10,6, den danske Repay Merci 09,9ak, 3,8 mill. kr. RUNABOUT 14,8m - 13,0ak, - 35afkom st.skr., 1 -er 7mens -avlshingsten 4. Mor til 3 afkom (15-17). det er svensk(S) fødte Backfire (hp) 10,4am,skr. 5.459.451 skr., mens det hurtigste afkom er den danske derbyvinder Repay Merci 09,9ak, 3,8 mill. kr. det svensk(s)fødte Backfire (hp) 10,4am, 5.459.451 skr.,Vici mens det hurtigste3,20,1m afkom er den danske derbyvinder4.481 Repay Merci 309,9ak, 15 erDiadem hp. Orlando 3,17,7am skr. st. 0 - 03,8 - 0mill. kr. Moderlinie: 16 Expensive (s) Offshore Dream Moderlinie: RUNABOUT (S) 14,8m - 13,0ak, 264.800 skr. - 35 st. 1 - 7 - 4. Mor til 3 afkom (15-17). Moderlinie: RUNABOUT (S) - 13,0ak, 264.800 skr. - 35 st. 1 - Dream 7 - 4. Mor til 3 afkom (15-17). 17 (s) 14,8m “Ovennævnte” hp. Offshore 15 Fazenda Diadem (s) hp.- 35 Orlando 3,20,1m 4.481 skr. 3 st. 0 - 0 - 0 RUNABOUT (S) 14,8m - 13,0ak, 264.800 skr. st. 1 -Vici 7 - 4. Mor til 3 afkom (15-17). 3,17,7am 15 Diadem (s) hp. Orlando Vici 3,20,1m 3,17,7am 4.481 skr. 3 st. 0 - 0 - 0 15 (s)(s) hp. Orlando Vici 3,20,1m 3,17,7am 4.481 skr. 3 st. 0 - 0 - 0 16 Diadem Expensive Offshore Dream 16 Expensive (s) Offshore Dream EBONY 17,9m 15,9ak, 103.877 skr. 24 st. 5 2 2. Mor til 9 afkom (04-17), bl.a. 16 Expensive (s) Offshore Dream 17 Fazenda (s) “Ovennævnte” hp. Offshore Dream 17 Fazenda(s)(s) “Ovennævnte” Exp Sf hp. Offshore Dream 06 Ganymede 13,7L 09,9ak 5.849.419 skr. 17 Oracle Fazenda (s) “Ovennævnte” hp. Offshore Dream 20 sejre. Som 3-åring 1’er i Uttagningslopp 2’er(04-17), i Svenskt EBONY 17,9m - 15,9ak, 103.877 skr. - 24 st.Svenskt 5 - 2 - 2.Travkriterium. Mor til 9 afkom bl.a.Travkriterium (Gr. I), Gran Premio della Orsi Mangelli forsøg & EBONY - 15,9ak, - 24 Ära, st. 5 Uttagningslopp - 2 - 2. Mor til 9Svenskt afkom (04-17), bl.a.Finalist i Svenskt Travderby (Gr. I). Som ældre 1’er i V75 finale (Gr.17,9m I). Som 4-åring103.877 2’er i Inaskr. Scots Travderby. EBONY 17,9m skr.Sf- 24 st.Ganymede 5 - 2 - 2. Mor til 9 afkom (04-17),13,7L bl.a. 06 Oracle (s) - 15,9ak, 103.877Exp 09,9ak 5.849.419 skr. Färjestads - Gulddivisionen Final (Gr. II), V75 Gulddivisionen 13,7L försök (x3), bl.a. Kalmarsundspokalen. Elitlopp’s deltager. 06 OracleJubileumslopp (s) Exp Sf Ganymede 09,9ak 5.849.419 skr. 06 Oracle (s)3-åring 1’er i Uttagningslopp Exp Sf Ganymede 13,7LTravkriterium 09,9ak(Gr. I), Gran 5.849.419 20 sejre. Som Svenskt Travkriterium. 2’er i Svenskt Premio skr. della Orsi Mangelli forsøg & 08 Runabout (s) “Ovennævnte” GreatTravkriterium. Challenger 2’er i Svenskt 14,8mTravkriterium 13,0ak(Gr. I), Gran268.800 20 sejre. Som 3-åring 1’er i Uttagningslopp hp. Svenskt Premio skr. della Orsi Mangelli forsøg & finale (Gr.Som I). Som 4-åring i Ina Scots Ära, Uttagningslopp Svenskt Finalist i Svenskt Travderby (Gr. I). Som ældre 1’er i forsøg V75 & 20 sejre. 3-åring 1’er 2’er i Uttagningslopp Svenskt Travkriterium. 2’er Travderby. i Svenskt Travkriterium (Gr. I), Gran Premio della Orsi Mangelli finaleStandout (Gr. I). Som i Ina Scots Ära, Uttagningslopp Svenskt Travderby. Finalist10,3ak* i Svenskt Travderby (Gr. skr. I). Som ældre 1’er i V75 09 (s) 4-åring 2’er Ganymede 13,6m 3.568.271 Färjestads - Gulddivisionen Final (Gr. II), V75 Gulddivisionen försökFinalist (x3), bl.a. Kalmarsundspokalen. deltager. finale (Gr. I).Jubileumslopp Som 4-åring 2’er i Ina Scots Ära, Uttagningslopp Svenskt Travderby. i Svenskt Travderby (Gr. I).Elitlopp’s Som ældre 1’er i V75 Färjestads Jubileumslopp Gulddivisionen Final (Gr. II), V75 Gulddivisionen försök (x3), bl.a. Kalmarsundspokalen. Elitlopp’s deltager. 20 sejre. Som 3-åring 1’er i-E3 Kort Final (Gr. I),Great Uttagningslopp Svenskt Travkriterium. Svenskt Travkriterium (Gr. I). 2’er i UttagnFärjestads Jubileumslopp Gulddivisionen Final (Gr.Challenger II), V75 Gulddivisionen försök (x3),Finalist bl.a. Kalmarsundspokalen. Elitlopp’s deltager. 08 Runabout (s) “Ovennævnte” hp. 14,8m 13,0ak 268.800 skr. 08 Runabout (s) Svensk “Ovennævnte” Great Challenger 13,0akPrix. 2’er i Uttagningslopp 268.800 skr. Svenskt Travderby, ingslopp E3 Kort. rekord (3,10,9ak*).hp. Som 4-åring 1’er i Ina Scots Ära,14,8m Norrlands Grand 08 (s) “Ovennævnte” hp. Great Challenger 14,8m 13,0ak 268.800 skr. 09 Runabout Standout (s) Ganymede 13,6m 10,3ak* 3.568.271 Fyraåringsstjärnan. Placeret i Svenskt Travderby (Gr. I). Som ældre 1’er i V75 Gulddivisionen försök (x3), bl.a. Bollnäsloppet, Ego Boys Minne. 09 Standout (s) Ganymede 13,6m 10,3ak* 3.568.271 skr. 09 Standout (s) Ganymede 13,6m 10,3ak*Svenskt Travkriterium 3.568.271 skr.(Gr. I). 2’er i Uttagn20 sejre. Som 3-åring 1’er i E3 Kort Final (Gr. I), Uttagningslopp Svenskt Travkriterium. Finalist Placeret Solvalla’s (Gr. (Gr. I). Avlshingst i Danmark. 20 sejre. iSom 3-åringJubileumspokal 1’er i E3 Kort Final I), Uttagningslopp Svenskt Travkriterium. Finalist Svenskt Travkriterium (Gr. I). 2’er i Uttagningslopp E3 Kort. Svensk (3,10,9ak*). 4-åring 1’er i Ina ScotsTravkriterium. Ära, NorrlandsFinalist Grand Svenskt Prix. 2’erTravkriterium i Uttagningslopp Travderby, 20 sejre. Som 3-åring 1’er rekord i E3 Kort Final (Gr. Som I), Uttagningslopp Svenskt (Gr. Svenskt I). 2’er i Uttagningslopp rekord (3,10,9ak*).hp. Som 4-åring 1’er i Ina Scots Ära,15,0m Norrlands Grand i Uttagningslopp Travderby, 12 AmityE3(s)Kort. Svensk Ganymede 11,9akPrix. 2’er 536.094 skr. Svenskt Fyraåringsstjärnan. Placeret i Svenskt Travderby I). Som 1’er i Ära, V75 Gulddivisionen (x3),i bl.a. Bollnäsloppet, Ego Boys Minne. ingslopp E3 Kort. Svensk rekord (3,10,9ak*). Som (Gr. 4-åring 1’er ældre i Ina Scots Norrlands Grandförsök Prix. 2’er Uttagningslopp Svenskt Travderby, Fyraåringsstjärnan. Placeret i Svenskt Travderby (Gr. I).4-åring Som ældre 1’er i V75 Gulddivisionen försök (x3), bl.a.Placeret Bollnäsloppet, Ego Silvia’s Boys Minne. Som 3-åring 1’er i Svensk Trav Oaks Consolation. Som 3’er i Uttagningslopp Drottning Silvia’s Pokal. i Drottning Pokal Fyraåringsstjärnan. i Svenskt Travderby (Gr. I).i Danmark. Som ældre 1’er i V75 Gulddivisionen försök (x3), bl.a. Bollnäsloppet, Ego Boys Minne. Placeret i Solvalla’s Placeret Jubileumspokal (Gr. I). Avlshingst Placeret (Gr. I). i Solvalla’s Jubileumspokal (Gr. I). Avlshingst i Danmark. Placeret i Solvalla’s Jubileumspokal (Gr. I). hp. Avlshingst i Danmark. 12 Amity (s) Ganymede 15,0m 11,9ak 536.094 skr. 12 Cody Amity(s) (s) hp. Ganymede 15,0m 11,9ak 536.094 14 Ganymede 4,17,2m 4,15,0am 31.298 skr. skr. 12 hp. Ganymede 15,0m Drottning 11,9akSilvia’s Pokal. 536.094 skr.i Drottning Silvia’s Pokal SomAmity 3-åring(s)1’er i Svensk Trav Oaks Consolation. Som 4-åring 3’er i Uttagningslopp Placeret Som 3-åring 1’er i Svensk Trav Oaks Consolation. Som 4-åring 3’er i Uttagningslopp Drottning Silvia’s Pokal. Placeret i Drottning Silvia’s Pokal (Gr. I).3-åring 1’er i Svensk Trav Oaks Consolation. Som 4-åring 3’er i Uttagningslopp Drottning Silvia’s Pokal. Placeret i Drottning Silvia’s Pokal Som (Gr. I). NO TEARS (S) 15,5k - 14,7ak, 257.760 kr. Mor til 3 afkom (94-01), bl.a. (Gr. I). 14 MORE Cody (s) Ganymede 4,17,2m 4,15,0am 31.298 skr. 14 Ebony Cody (s) Ganymede 4,17,2m 4,15,0am 31.298 skr. 97 Exp Sv hp. Royal Troubador 17,9m 15,9ak 103.877 skr. 14 Cody (s) Ganymede 4,17,2m 4,15,0am 31.298 skr. NO MORE TEARS (S) 15,5k - 14,7ak, 257.760 kr. Mor til 3 afkom (94-01), bl.a. NO MORE TEARS (S) 15,5k - 14,7ak, 257.760 kr. Mor til 3 afkom (94-01), bl.a. NO Mor til 3 afkom (94-01), bl.a. 97 MORE Ebony TEARS (S) 15,5k - 14,7ak, Exp Sv257.760 hp.kr. Royal Troubador 17,9m 97 Ebony Exp Sv hp. Royal Troubador 17,9m 97 Ebony Exp Sv hp. Royal Troubador 17,9m

15,9ak 15,9ak 15,9ak

103.877 skr. 103.877 skr. 103.877 skr.

Røntgenundersøgt (Fakse Dyreklinik) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt (Fakse Dyreklinik) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt (Fakse Dyreklinik) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt (Fakse Dyreklinik) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & Anmelder: Junge Trav K B, Sverige, v. Mark Junge - Tlf: 20 47 66 24 Opdrætter & Anmelder: Junge Trav K B, Sverige, v. Mark Junge - Tlf: 20 47 66 24 Opdrætter & Anmelder: Junge Trav K B, Sverige, v. Mark Junge - Tlf: 20 47 66 24 Opdrætter & Anmelder: Junge Trav K B, Sverige, v. Mark Junge - Tlf: 20 47 66 24

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

29


Mørkebrun hoppe født 29. april 2017 v. Great

Challenger (us)

Mørkebrun hoppe født 29. april 2017 Conway Hall (us) Mørkebrun Mørkebrun hoppe hoppe født født 29. 29. april april 2017 2017

Garland Lobell (us)

Amour Angus (us) Garland (us) Meadow Lobell Road (s) Garland Lobell(us) (us) Amour Angus Witsend’s Nimble (us) Garland Lobell (us) Amour Angus (us) Meadow Road (s) Sharif di Jesolo (i) Amour Angus (us) Meadow Road (s) Witsend’s Nimble What Luck (us)(s) (us) Meadow Road Witsend’s Nimble Sharif (i)(us) Hairosdi Jesolo Witsend’s Nimble (us) Sharif di Jesolo (i) What Luck (us) Gulle Pan Sharif di Jesolo (i) What Luck (us) Hairos What Luck (us) Hairos Gulle Pan På Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 2 / Hp. 3) Hairos Gulle Pan Great Challenger viste tidligt stort talent som 2-åring i USA, hvor han dette år sejrede fire gange. 3-års sæsonen blev ødelagt af skader, hvor Gulle Pan 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1

Conway Ali’s Cat Hall (us) (us) v. Great Challenger (us) Conway Hall (us) v. Great Challenger (us) Conway Hall (us) 3,11,5ak, $182.471 13 st. 4 3 1 v. Great Challenger (us) Ali’s Cat (us) Re Dei Jet (i) - 13 st. 4 - 3 - 1 Ruby$182.471 Bianca af 3,11,5ak, Ali’s Cat (us) 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1 Ali’s Cat (us) Re Dei Jet (i) Rendezvous af Ruby Bianca Re Dei Jet (i) af Ruby Bianca Re Dei Jet (i) af Ruby Bianca Rendezvous v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 - 13 st.Rendezvous 4 - 3 - 1. Rendezvous

efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion Danmark Cup-vinderen Orali 11,4ak, v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 - I13 st. 4 - 3 2011, - 1. 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen På Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 2 / Hp.23)mill. kr., v. GREAT (US) 3,11,5ak, - 1310,7ak, 4 - 3hvor 1. han På3-års Derbyauktionen -Dust 5 afkom (Hi. 2skader, / Hp. vinderen afCHALLENGER Europæisk 3-års Championat Tano2-åring Bork 2 -mill. kr.,dette Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty 12,6ak, mill.3)skr. Great Challenger viste tidligt stort talent $182.471 som ist. USA, år sejrede fire gange. sæsonen blev ødelagt af1,5 v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 13 st. 4 3 1. På Derbyauktionen 5 afkom (Hi. 2skader, / Hp. 3)hvor Great Challenger stort talent som i USA, hvor han dette år sejrede 3-års sæsonen blev ødelagt hvorkr., samt hingsten sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak, 2,52-åring mill.I nkr., 35 sejre. efter gikviste til avltidligt i Danmark. Avlschampion Danmark 2011, 2012, 2014 & 2017. fire Far gange. til Copenhagen Cup-vinderen Orali af 11,4ak, 2 mill. Great Challenger viste tidligt stort talent som 2-åring i USA, hvor han dette år sejrede fire gange. 3-års sæsonen blev ødelagt af skader, hvor efter hingsten gik til avl3-års i Danmark. Avlschampion I Danmark 2012, 2014 & 2017. Far tilog Copenhagen Cup-vinderen Orali 11,4ak, 2 mill. vinderen af Europæisk Championat Tano Bork 10,7ak, 22011, mill. kr., Kriteriums-vinderen avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. kr., efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion I Danmark 2011, 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen Cup-vinderen Orali 11,4ak, 2 mill. vinderen af Europæisk 3-års Championat Borknkr., 10,7ak, 2 mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. kr., Moderlinie: samt sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak,Tano 2,5 mill. 35 sejre. vinderen af Europæisk 3-års Tano Borknkr., 10,7ak, 2 mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. samt Patricia Hastrup 10,2ak, 2,5 mill. 35 sejre. RUBYsejrshoppen BIANCA ust. Mor til 4Championat afkom (13-17). samt sejrshoppen 2,5 nkr., 35 sejre. 13 Blossom SpringPatricia Hastrup Exp10,2ak, Sv hp. mill. Muscle Mass GK - 1:19,3/2140 m Moderlinie: Moderlinie: 15 Clark Gable ust. Mor til 4 afkom (13-17). S J’s Photo 2,21,1k 3,16,4ak 32.250 kr. 7 st. 1 - 1 - 0 RUBY BIANCA Moderlinie: RUBY BIANCA ust. Mor2-årings til 4 afkom SomBlossom 2-åring 1’er i Jydsk Grand Prixhp.Consolationsløb. 13 Spring Exp Sv(13-17). Muscle Mass GK - 1:19,3/2140 m RUBY BIANCA ust. Mor til 4 afkom (13-17). 13 Spring Exp Sv hp. GK - 1:19,3/2140 m 16 Eddie Murphy Broad BahnMass 15 Blossom Clark Gable S J’sMuscle Photo 2,21,1k 3,16,4ak 32.250 kr. 7 st. 1 - 1 - 0 13 Blossom Spring ”Ovennævnte” Exp Sv hp. Mass GK - 1:19,3/2140 m 15 Gable J’sMuscle PhotoChallenger 2,21,1k 3,16,4ak 32.250 kr. 7 st. 1 - 1 - 0 17 Faye Dunaway hp.Consolationsløb. Great SomClark 2-åring 1’er i Jydsk 2-årings Grand PrixS 15 Clark Gable S J’s Photo 2,21,1k 3,16,4ak 32.250 kr. 7 st. 1 - 1 - 0 Som 2-åring 1’er i Jydsk 2-årings Grand PrixBroad Consolationsløb. 16 Eddie Murphy Bahn Som 2-åring 1’er19,5m i Jydsk- 15,3ak, 2-årings103.100 Grand kr. PrixBroad Consolationsløb. 16 Murphy RENDEZVOUS Mor tilBahn 8 Challenger afkom (00-10), bl.a. 17 Eddie Faye Dunaway ”Ovennævnte” hp. Great 16 Murphy ”Ovennævnte” Broad 17 Faye hp. Great 03 Eddie Lupo Dunaway Bianca ReBahn DeiChallenger Jet 6,16,6L* 6,12,6ak 1.055.014 kr. 17 Faye Dunaway ”Ovennævnte” hp.Som Great Challenger Som 2-åring 1’er19,5m i Jydsk 2-årings103.100 Grand kr. Prix. i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II), Grand Circle 3-års Hoppe Championat (Gr. II), RENDEZVOUS - 15,3ak, Mor til3-åring 8 afkom1’er (00-10), bl.a. RENDEZVOUS 19,5m 15,3ak, 103.100 kr. Mor til 8 afkom (00-10), bl.a. Hoppe Grand Prix-prøve. Som 4-åring 1’er ihp. Jydsk 4-årings Grand Prix, Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II), Hoppe Grand Prix03 Lupo Bianca Re Dei Jet Hoppe 6,16,6L* 6,12,6ak 1.055.014 kr. RENDEZVOUS 19,5m - 15,3ak, 103.100 kr. hp. Mor 8 afkom (00-10), bl.a. 6,16,6L* 03 Bianca RetilDei Jet 1’er 1.055.014 kr. Championat (Gr. II), prøve, Hoppe Derby-prøve. SomLupo 2-åring 1’er i Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring i Dansk Hoppe Kriterium 6,12,6ak (Gr. II), Grand Circle 3-års Hoppe 03 Lupo Bianca hp.Som Re Dei Jet 1’er i Dansk Hoppe 6,16,6L* 6,12,6ak 1.055.014 kr. Som 2-åring 1’er i Jydsk 2-årings Grand Prix. 3-åring Kriterium (Gr. II), Grand Circle 3-års Hoppe (Gr. PrixII), Donna Lupo 2,15,3k* 2,17,1am 51.333 kr. Hoppe Grand1’er Prix-prøve. Som 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix, Kriterium Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. Championat II), Hoppe Grand Som 2-åring i Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring i Dansk Hoppe (Gr.4-års II), Grand Circle 3-års Hoppe (Gr. PrixII), Hoppe Grand Som 4-åring ihp. Jydsk Hoppe Grand Prix, Grand Circle Hoppe Championat (Gr. II), Hoppe Grand 04 Merlot D KPrix-prøve. Exp Be1’er Gill’s4-årings Victory1’er 5,16,4L 6,12,8am 74.045 € Championat prøve, Hoppe Derby-prøve. Hoppe GrandPlaceret Prix-prøve. SomGrand 4-åringPrix-prøve. 1’er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix, Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II), Hoppe Grand Prixprøve, Hoppe Derby-prøve. Som 3-åring i Hoppe Donna Lupo 2,15,3k* 2,17,1am 51.333 kr. prøve, Hoppe Derby-prøve. Donna 2,15,3k* 2,17,1am 51.333 06 †12 King Conch 5,17,4m 5,15,1am 37.574 04 Orlando Merlot D K Lupo Exp Be hp. Gill’s Victory 5,16,4L 6,12,8am 74.045kr.€ Donna 2,15,3k* 2,17,1am 51.333 04 K Lupo i Hoppe Grand Exp hp. Gill’sJetVictory 5,16,4L 6,12,8am 74.045kr. 07 Pascha †13 Be Re Dei 5,17,6m 3,18,7am 12.500 kr.€ SomMerlot 3-åringD Placeret Prix-prøve. 04 Merlot D K Exp Be hp. Gill’s Victory 5,16,4L 6,12,8am 74.045 € Som 3-åring Placeret i Hoppe Grand 08 Bianca ”Ovennævnte” hp. Dei Jet ust 06 Ruby Orlando †12 Prix-prøve. KingRe Conch 5,17,4m 5,15,1am 37.574 kr. Som 3-åring Placeret i Hoppe Grand Prix-prøve. 06 Orlando †12 King Conch 5,17,4m 5,15,1am 37.574 kr. 10 Tour Bianca hp. Credit Winner 3,17,2m 3,16,0am 47.760 07 Pascha †13 Re Dei Jet 5,17,6m 3,18,7am 12.500 kr. 06 Orlando †12 King Conch 5,17,4m 5,15,1am 37.574 07 Re Jet Jet 5,17,6m 3,18,7am 12.500 kr. kr. 08 Pascha Ruby Bianca ”Ovennævnte” †13 hp. Dei Re Dei ust 07 Pascha †13 kr. MorRe Jet Jet(86-01), bl.a. 5,17,6m 3,18,7am 12.500 kr. 08 Bianca hp. Re Dei ust GULLE 23,8k”Ovennævnte” - 19,6ak, 13.790 til Dei 9 afkom 10 Ruby TourPAN Bianca hp. Credit Winner 3,17,2m 3,16,0am 47.760 kr. 08 Ruby Bianca ”Ovennævnte” hp. Re Dei Jet ust 10 Bianca ”Ovennævnte” hp. Credit 3,17,2m 3,16,0am 47.760 kr. 89 Tour Rendezvous Hairos Winner 19,5m 15,3ak 103.100 10 Tour Bianca Credit Winner 3,17,2m 3,16,0am 47.760 kr. 91 Tinutinna †10 kr. Morhp. My 17,1m 15,6ak 157.800 kr. GULLE PAN 23,8k - 19,6ak, 13.790 til Nevele 9 afkom (86-01), bl.a. GULLE PAN 23,8k - 19,6ak, 13.790 kr. Morhp. til Hairos 9 afkom (86-01), bl.a. 21 sejre 89 Rendezvous ”Ovennævnte” 19,5m 15,3ak 103.100 kr. GULLE PAN 23,8k 19,6ak, 13.790 kr. Mor til 9 afkom (86-01), bl.a. 89 Rendezvous hp. Hairos 19,5m 15,3ak 103.100 92 Tinutinna Vanutinna ”Ovennævnte” †10 Game Høgh 18,2m 16,6am 66.770 kr. 91 My Nevele 17,1m 15,6ak 157.800 89 Rendezvous hp. Hairos 19,5m 15,3ak 103.100 91 Tinutinna ”Ovennævnte” †10 My Nevele 17,1m 15,6ak 157.800 kr. kr. 21 sejre 91 Tinutinna †10 My Nevele 17,1m 15,6ak 157.800 kr. 21 92 sejre Vanutinna †10 Game Høgh 18,2m 16,6am 66.770 kr. 21 sejre 92 Vanutinna †10 Game Høgh 18,2m 16,6am 66.770 kr. 92 Vanutinna †10 Game Høgh 18,2m 16,6am 66.770 kr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger se opslag på(Ansager boksdør Dyrehospital, eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger se opslag på(Ansager boksdør Dyrehospital, eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se opslag på Opdrætter boksdør eller på www.dtc-auktion.dk & anmelder: Peter Fog, Ansager - Tlf: 20 61 83 55 Opdrætter & anmelder: Peter Fog, Ansager - Tlf: 20 61 83 55 Opdrætter & anmelder: Peter Fog, Ansager - Tlf: 20 61 83 55 Opdrætter & anmelder: Peter Fog, Ansager - Tlf: 20 61 83 55

30

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Brun hoppe født 19. maj 2017 Brun hoppe født 19. maj 2017 Brun hoppe født 19. maj 2017 Broadway Hall (us) Brun hoppe født 19. maj 2017 Broadway (us)19. maj 2017 Brun hoppeHall født

Conway Hall (us) Conway Hall (us) Conch (us) Conway Hall Conch (us) Donerail (us) (us) Conway Hall Conch Donerail (us) (us) Wordly(us) Woman Conway Hall (us)(us) Conch (us) Wordly Woman Donerail (us) Coktail (us) Jet (f) (us) Conch DonerailJet (us) Wordly Coktail (f) (f)(us) Guilty ofWoman Love Donerail (us) Wordly Woman (us) Guilty ofJet Love Coktail (f) Buckfinder (us)(f)(us) Wordly Woman Coktail Jet (f) Buckfinder (us) Guilty of Love (f) Gloria GT Coktail Jet (f) Guilty of Buckfinder (us)(f) Gloria GTLove Guilty of Love (f) (Hi. 0/ Hp. 2) På Derbyauktionen - 2(us) afkom Buckfinder 12,8ak, 145.823 kr. - 49 st. 7 - 5 - 4 Gloria GT v. BROAD BAHN (US) 3,10,2ak*, - 28 st. 9 -Alfa 10 -GT 3 Derbyauktionen - 2(us) afkombl.a. (Hi.sejre 0/ Hp.i forsøg 2) Broad Bahn løb i hele sin højeste årgangsniveau i USA, som 2- og 3-åring.På 2-års sæsonen indeholdt til Buckfinder 12,8ak, 145.823 kr. - 49 st.væddeløbskarriere 7 - 5 - 48.829.600 kr.på Gloria GT Alfa GT Broad Bahn løb i hele sin væddeløbskarriere højeste i USA, som 2- ogSom 3-åring. 2-års sæsonen indeholdt sejre i forsøg til Breeder’s Crown og William Wellwood Memorial, samt i sidstnævnte finale. 3-års blev Broad Bahn tilbl.a. ”3 Old v. BROAD BAHN (US) 3,10,2ak*, 8.829.600 kr.på - 28 st. 9 andenplads - årgangsniveau 10 - 3 På Derbyauktionen - valgt 2 afkom (Hi.Year 0/ Hp. 2)Trotter Gloria GT v. Broad v. Broad

Bahn (us) Bahn (us) 3,10,2ak*, 8.829.600 kr. - 28 st. 9 - 10 - 3 Broadway MadonarailHall (us)(us) v. Broad Bahn kr.(us) 3,10,2ak*, 8.829.600 - 28 st. 9 - 10 - 3 Broadway MadonarailHall (us)(us) v. Broad Bahn (us) Broadway Hall (us) 3,10,2ak*, 8.829.600 kr. 28 st. 9 10 3 v. Broad Bahn (us) Madonarail Love You (f)(us) 3,10,2ak*, 8.829.600 kr. - 28 st. 9 - 10 - 3 Rhea 8.829.600 kr. - 28 st. 9 - 10 - 3 af 3,10,2ak*, Madonarail Love You (f)(us) Madonarail (us) af Rhea 12,8ak, 145.823 kr. - 49 st. 7 - 5 - 4 Love You (f) Alfa GT af 12,8ak, Rhea145.823 kr. - 49 st. 7 - 5 - 4 Love You (f) Alfa GT af Rhea Love You (f) 12,8ak, kr. - 49 st. 7 - 5 - 48.829.600 kr. - 28 st. 9 - 10 - 3 Rhea145.823 v.af BROAD BAHN (US) 3,10,2ak*, Alfa GT

v. BROAD BAHN (US) 3,10,2ak*, 8.829.600 kr.på -vigtigste 28 st. 9 andenplads -løb, 10 -Hambletonian 3 På Derbyauktionen 2 afkom (Hi. 0/ Hp. 2)Trotter Breeder’s Crown og William Wellwood Memorial, samt i sidstnævnte finale. blev Broad Bahn ”3 Year Old of the Year” efter sejr isin amerikansk travsports Stakes elim. &Som final.3-års Avlshingst i USA, Sv.- valgt & nu til DK - Ældste afkom er Broad Bahn løb i hele væddeløbskarriere højeste årgangsniveau i USA, som 2- og 3-åring. 2-års sæsonen indeholdt bl.a. sejre i forsøg til v. BROAD BAHN (US)isin 3,10,2ak*, 8.829.600 kr.Dizzy -vigtigste 28 st. 9 -løb, 1014,2k -Hambletonian 3 - 11,0ak,i1.608.392 På Derbyauktionen 2og afkom (Hi.OK 0/ Hp. 2) Broad Bahn løb ivindende hele væddeløbskarriere på højeste årgangsniveau USA, som 2- og 3-åring. 2-års sæsonen indeholdt bl.a. sejre i forsøg til Year” efter sejr amerikansk travsports Stakes elim. & final.3-års Avlshingst i USA, Sv.- valgt & nuAnnie DK afkom er 5ofårthe i 2018. Mest hidtil er hopperne Broad skr., Dame Edna 3,13,6ak*, $54.895 3,11,1ak*, Breeder’s Crown og William Wellwood Memorial, samt andenplads i sidstnævnte finale. Som blev Broad Bahn til ”3- Ældste Year Old Trotter Broad Bahn løb i hele sin væddeløbskarriere på højeste årgangsniveau i USA, som 2og 3-åring. 2-års sæsonen indeholdt bl.a. sejre i forsøg til Breeder’s Crown og Wellwood samt andenplads i og sidstnævnte Som 3-års blev Broad Bahn valgt til Year Oldafkom Trotter 5 årthe i 2018. Mest vindende er hopperne Broad 14,2k -skr. 11,0ak, 1.608.392 skr., & Dame Edna 3,13,6ak*, $54.895 OK i3,11,1ak*, $50.867 i USA, mens Flo Johidtil Keeper (hp)Memorial, 15,8mDizzy - 11,8ak, 966.000 Autobahn 14,2m - final. 11,9ak, 453.700 skr. er de vindende Sverige. of Year” efter sejrWilliam i amerikansk travsports vigtigste løb, Hambletonian Stakes finale. elim. Avlshingst i USA, Sv.mest &og nuAnnie DK”3- Ældste er Breeder’s Crown og William Wellwood Memorial, samt andenplads i sidstnævnte finale. Som 3-års blev Broad Bahn valgt til ”3 Year Old Trotter of Year” efter sejrFlo i amerikansk travsports vigtigste løb, Hambletonian Stakes elim. & Avlshingst i USA, Sv.mest &og nuAnnie DK - Ældste afkom er $50.867 i USA, mens Johidtil Keeper (hp) 15,8mDizzy - 11,8ak, 966.000 skr. og Autobahn 14,2m - final. 11,9ak, 453.700 skr. er de vindende i3,11,1ak*, Sverige. 5of årthe i 2018. Mest vindende er hopperne Broad 14,2k 11,0ak, 1.608.392 skr., Dame Edna 3,13,6ak*, $54.895 OK Year”Mest eftervindende sejr i amerikansk travsportsDizzy vigtigste løb, Hambletonian Stakes elim. final.Edna Avlshingst i USA, Sv. &og nu DK - Ældste afkom er 5$50.867 årthe i 2018. er hopperne Broad 14,2k -skr. 11,0ak, 1.608.392 skr., & Dame 3,13,6ak*, OK i3,11,1ak*, Moderlinie: i USA, mens Flo Johidtil Keeper (hp) 15,8m - 11,8ak, 966.000 og Autobahn 14,2m - 11,9ak, 453.700 skr. $54.895 er de mest Annie vindende Sverige. 5$50.867 år i 2018. Mest vindende er hopperne Broad -skr. 11,0ak, 1.608.39214,2m skr., Dame Edna 3,13,6ak*, og Annie OK i3,11,1ak*, i USA, Flo145.823 Johidtil Keeper (hp) 11,8ak, og Autobahn - 11,9ak, 453.700 skr. $54.895 er de mest vindende Sverige. Moderlinie: RHEA 18,4m -mens 12,8ak, kr. 49 st.15,8m 7 - 5Dizzy - 4. Mor 966.000 til14,2k 2 afkom (16-17). $50.867 i USA, Flo145.823 Jo Keeper (hp) 11,8ak, skr.(16-17). og Autobahn 14,2m skr. er(Gr. de mest RHEA 18,4m -mens 12,8ak, kr. 49 st.15,8m 7 -Som 5 -- 4. Mor 966.000 til1’er 2 afkom Som 3-åring 1’er i Hoppe Grand Prix-prøve. 4-åring i Hoppe Derbyprøve. Finalist- 11,9ak, i Dansk453.700 Hoppe Derby I). vindende i Sverige. Moderlinie: Moderlinie: Som 3-åring 1’er i Hoppe Grandkr. Prix-prøve. Som 4-åring 1’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 16 Eagle Offshore Dream RHEA 18,4m 12,8ak, 145.823 49 st. 7 5 4. Mor til 2 afkom (16-17). Moderlinie: RHEA 18,4m - 12,8ak, 145.823 49 st. 7 Offshore -Som 5 -Broad 4.4-åring Mor til1’er 2 afkom (16-17). 16 Dream 17 Eagle Felis ”Ovennævnte” hp. Bahn Som 3-åring 1’er i Hoppe Grandkr. Prix-prøve. i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). RHEA 18,4m - 12,8ak, 145.823 49 st. 7 hp. -Som 5 -Broad 4.4-åring Mor til1’er 2 afkom (16-17). Som 3-åring 1’er i Hoppe Grandkr. Prix-prøve. i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 17 ”Ovennævnte” Bahn 16 Felis Eagle Offshore Dream Som 3-åring 1’er i Hoppe Grand Prix-prøve. Som 4-åring 1’er i Hoppe Derbyprøve. 16 Offshore ALFA GT ”Ovennævnte” 5,19,0m - 4,16,0am, 453.200 kr. 26 10 Dream - Bahn 4 - 1. Mor til 6 afkom (07-12),Finalist bl.a. i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 17 Eagle Felis hp.st. Broad 16 Offshore 17 Felis hp.st. Broad ALFAEagle GT ”Ovennævnte” 5,19,0m - 4,16,0am, 453.200 kr. 26 10 Dream - Bahn 4 - 1. Mor til 6 afkom (07-12), bl.a. 17 Felis ”Ovennævnte” hp. Broad Bahn 07 Goal - 4,16,0am, 453.200 kr. 26 Armbro 18,0m bl.a. 15,9ak 62.796 kr. ALFAPerfect GT 5,19,0m st. 10Goal - 4 - 1. Mor til 6 afkom (07-12), ALFA GT 5,19,0m 10Goal - 4 - 1. Mor til 6 afkom (07-12), 07 Goal - 4,16,0am, 453.200 kr. 26 Armbro 18,0m 15,9ak 62.796 kr. kr. 08 Perfect Rhea ”Ovennævnte” hp.st. Love You 18,4m bl.a. 12,8ak 145.823 ALFA GT 5,19,0m 4,16,0am, 453.200 kr. 26 st. 10 4 1. Mor til 6 afkom (07-12), bl.a. 08 Rhea hp. Love You 18,4m 12,8ak 145.823 kr. 10 Perfect Turaco”Ovennævnte” Exp Sv Love You 14,7k 13,2ak 130.765 07 Goal Armbro Goal 18,0m 15,9ak 62.796skr. kr. 07 Perfect Goal Armbro Goal 18,0m 15,9ak 62.796 kr. 10 Turaco Exp Sv Love You 14,7k 13,2ak 130.765 skr. 11 Muscle 14,5L 11,5ak 481.706 skr. 08 Wallaby Rhea ”Ovennævnte” hp. LoveMass You 18,4m 12,8ak 145.823 kr. 07 Perfect Goal Armbro Goal 18,0m 15,9ak 62.796skr. kr. 08 Rhea ”Ovennævnte” hp. Love You 18,4m 12,8ak 145.823 kr. 11 Wallaby Exp Sv Muscle Mass 14,5L 11,5ak 481.706 10 Turaco Love You 14,7k 13,2ak 130.765 skr. 08 RheaGT”Ovennævnte” hp. Love You 18,4m 12,8ak 145.823skr. kr. 10 Exp Love 14,7k 13,2ak 130.765 GLORIA tilYou 13 afkom (87-01), bl.a. 11 Turaco Wallaby 5,18,6m - 15,8ak, 324.370 Exp Sv Sv kr. Mor Muscle Mass 14,5L 11,5ak 481.706 skr. 10 Turaco Exp Sv Love 14,7k 13,2ak 130.765 skr. skr. 11 Wallaby Exp Sv Muscle Mass 14,5L 11,5ak 481.706 GLORIA GT 1’er 5,18,6m - 15,8ak, kr. I). Mor tilYou 13 afkom (87-01), bl.a. Som 4-åring i Dansk Hoppe324.370 Derby (Gr. 11 Wallaby Exp Sv (Gr. I). Muscle Mass 14,5L 11,5ak 481.706 Som 4-åring 1’er i Dansk Hoppe324.370 Derby 87 Ozo Royal Canin GT Speed 16,7k 15,8ak 216.370skr. kr. GLORIA GT 5,18,6m - 15,8ak, kr. Mor til Merchant 13 afkom (87-01), bl.a. GLORIA GT 5,18,6m - 15,8ak, kr. I). Mor til Merchant 13 afkom (87-01), bl.a. 87 Ozo Royal Canin GT Speed 16,7k 15,8ak 216.370 kr. 20 sejre. Som 4-åring 1’er i Dansk Hoppe324.370 Derby (Gr. GLORIA GTGT 5,18,6m - 15,8ak, 324.370 kr. I). Mor til Merchant 13 afkom (87-01), bl.a. Som 4-åring 1’er i Dansk Derby (Gr. 20 88 Power Speed 14,3k 13,1ak 1.125.862 87 sejre. Ozo Royal Canin GT Hoppe 16,7k 15,8ak 216.370 kr. kr. Som 4-åring 1’er i Dansk DerbyStore (Gr. Pris. I). 87 Ozo Royal Canin GT Speed2’er Merchant 16,7k 15,8ak 216.370 88 Power GT 14,3k 13,1ak 1.125.862 kr. 52 Som 4-åring 1’erHoppe i Aalborgs i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som ældre Placeret i Copenhagen Cup. Avlshingst. 20 sejre. 87 Ozo Royal Canin GT Speed Merchant 16,7k 15,8ak 216.370 kr. 20 sejre. 52 Som 4-åring 1’er i Aalborgs Store Pris. 2’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som ældre Placeret i Copenhagen Cup. Avlshingst. 90 Special GT hp. Shane T Hanover 19,1k 16,1ak 89.050 kr. 88 sejre. Power GT Speed Merchant 14,3k 13,1ak 1.125.862 20 88 Power GT Speed Merchant 14,3k 13,1ak 1.125.862 90 Special GT4-åring 1’er i Aalborgs hp. Shane Hanover 19,1k 16,1ak Falco Exp Be 15,7m 14,6am 80.883kr.€ 52 sejre. Som Store Pris. 2’er i TJydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som ældre Placeret i 89.050 Copenhagen Cup. Avlshingst. 88 Power GT Speed Merchant 14,3k 13,1ak 1.125.862 kr. 52 Som Store Pris. 2’er i TJydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som ældre Placeret664.213 i 89.050 Copenhagen Cup. Avlshingst. Falco Exp Sv Be 15,7m 14,6am 80.883 Mano 15,3L 12,7ak skr. 90 sejre. Special GT4-åring 1’er i Aalborgs hp. Shane Hanover 19,1k 16,1ak kr.€ 52 Som Store Pris. 2’erBest i TJydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som ældre Placeret i 89.050 Copenhagen Cup. Avlshingst. 90 Special GT4-åring 1’er i Aalborgs hp. Shane Hanover 19,1k 16,1ak Mano Exp Sv 15,3L 12,7ak 664.213 skr. 91 sejre. Tøjeksperten Crown's 15,0L 14,2aL 2.756.156 kr.€ Falco Be 15,7m 14,6am 80.883 90 GT hp. Shane T Hanover 19,1k 16,1ak 89.050 kr.€ Falco Exp 15,7m 14,6am 80.883 91 Special Tøjeksperten Crown's Best 15,0L 14,2aL 2.756.156 kr. Mano Exp Be Sv 15,3L 12,7ak 664.213 skr. Falco Exp Be 15,7m 14,6am 80.883 € Mano Exp Sv 15,3L 12,7ak 664.213 skr. 91 Tøjeksperten Crown's Best 15,0L 14,2aL 2.756.156 kr. Exp Sv 15,3L 12,7ak 664.213 skr. 91 Crown's BestRoland 15,0L 14,2aL 2.756.156 kr. 92 Tøjeksperten Von Mano GT hp. Meadow 14,8m 12,2ak 1.374.880 91 Tøjeksperten Crown's BestRoland 15,0L 14,2aL 2.756.156 kr. 92 Von Dansk GT hp.i Meadow 12,2ak 1.374.880 kr. 27 sejre. rekordholder. Som ældre 1’er Mesterskab for Danmark, V7514,8m Bronsdivisionen forsøg og finale, V75 Silverdivisionen försök. 27 sejre. rekordholder. Mesterskab for Danmark, V7515,4m Bronsdivisionen forsøg og finale, V75skr. Silverdivisionen försök. Starfighter GT (s) Som ældre 1’er 12,5ak 511.023 92 Von Dansk GT hp.i Meadow Roland 14,8m 12,2ak 1.374.880 kr. 92 Von GT ”Ovennævnte” hp.i Meadow Roland 12,2ak 1.374.880 Starfighter GT (s) Som ældre 1’er 15,4m 12,5ak 511.023 93 Alfa Dansk Buckfinder 19,0m 16,0am 453.200 kr. 27 sejre. rekordholder. Mesterskab for Danmark, V7514,8m Bronsdivisionen forsøg og finale, V75skr. Silverdivisionen försök. 92 Von GT hp. Meadow Roland 14,8m 12,2ak 1.374.880 kr. 27 Dansk rekordholder. Mesterskab for Danmark, V7515,4m Bronsdivisionen forsøg og finale, V75skr. Silverdivisionen försök. 93 Alfa GTGT”Ovennævnte” hp.i Buckfinder 19,0m 16,0am 453.200 kr. 96 sejre. Donna Expældre Sv 1’er Dungeness ust. Starfighter GT (s) Som 12,5ak 511.023 27 sejre. Dansk rekordholder. Som ældre 1’er i Mesterskab for Danmark, V75 Bronsdivisionen forsøg og finale, V75 Silverdivisionen försök. 15,4m 12,5ak 511.023 skr. 96 GT”Ovennævnte” Exp Sv hp. Dungeness ust. G (s) GT (s) Sf 13,3k 12,9am 216.088 93 Donna Alfa Starfighter GTMoll Buckfinder 19,0m 16,0am 453.200 kr.€ Starfighter 15,4m 12,5ak 511.023 skr. 93 GTMoll ”Ovennævnte” hp. 19,0m 16,0am 453.200 kr.€ G (s) GT Exp 13,3k 12,9am 216.088 Han (s) (s) 12,2k 11,0ak 1.150.000 skr. 96 Alfa Donna GTHerred Exp Sf Sv hp. Buckfinder Dungeness ust. 93 Alfa GT ”Ovennævnte” hp. Buckfinder 19,0m 16,0am 453.200 kr. 96 GT Exp hp. Dungeness ust. Han Herred 12,2k 11,0ak 1.150.000 skr. 01 Donna Jupiter GT Crown’s Best 17,0m 13,8ak 203.487 kr.€ G Moll (s) (s) Exp Sv Sf 13,3k 12,9am 216.088 96 GT Exp hp. Dungeness ust. G Moll (s) (s) Exp Sv Sf 13,3k 12,9am 216.088 01 Donna Jupiter GT Crown’s Best 17,0m 13,8ak 203.487 kr.€ Han Herred 12,2k 11,0ak 1.150.000 skr. G Moll (s) Exp Sf 13,3k 12,9am 216.088 € HanGT Herred (s) 12,2k 11,0ak 1.150.000 01 Jupiter Crown’s Best 17,0m 13,8ak 203.487skr. kr. Han Herred (s) 12,2k 11,0ak 1.150.000 skr. 01 Jupiter GT Crown’s Best 17,0m 13,8ak 203.487 kr. 01 Jupiter GT Crown’s Best 17,0m 13,8ak 203.487 kr. Arthroskopiopereret for fragment i venstre bagkode - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital A/S) Arthroskopiopereret for fragment i venstre bagkodeeller - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital A/S) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør på www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret for fragment i venstre bagkodeeller - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital A/S) Arthroskopiopereret for fragment i venstre bagkodeeller - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital A/S) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør på www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret for fragment i venstre bagkode Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital A/S) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se opslag&på boksdør eller www.dtc-auktion.dk Opdrætter Anmelder: Bentpå Lindhardt, Morud - Tlf: 40 50 41 75 - www.brolund-stutteri.dk Opdrætter & Anmelder: Bent Lindhardt, Morud - Tlf: 40 50 41 75 - www.brolund-stutteri.dk Opdrætter & Anmelder: Bent Lindhardt, Morud - Tlf: 40 50 41 75 - www.brolund-stutteri.dk Opdrætter & Anmelder: Bent Lindhardt, Morud - Tlf: 40 50 41 75 - www.brolund-stutteri.dk Opdrætter & Anmelder: Bent Lindhardt, Morud - Tlf: 40 50 41 75 - www.brolund-stutteri.dk

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

31


Brun hoppe født 29. april 2017 v. Farifant

(i)

And Arifant (f) Brun Brun hoppe hoppe født født 29. 29. april april 2017 2017

Sharif di Iesolo (i) Infante d’Aunou (f)

Coktail Jet (f) Sharif di Iesolo (i) Triller Oaks (i) (i) Sharif di Iesolo v. Farifant (i) Infante d’Aunou (f) Pine Chip (us) (f) v. Farifant (i) Infante d’Aunou Coktail Jet (f) 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Renault af 8,09,7ak*, Hangone (f)(f) Coktail Jet 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Triller Oaks (i) New Quick Triller Oaks (i) 17,4m, 25.740 kr. - 22 st. 1 - 1 - 3 Pine Chip (us) Gina Chip Slot (us) Pine af Renault Hangone (f) af Renault Hangone (f) New Quick 17,4m, 25.740 kr. - 22 st. 1 - 1 - 3 Fifth v. FARIFANT (I) kr. 4,13,2L 6.437.625 skr. - 93 st. 27 -Avenue 13 - 6 På Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. 3) New Quick 17,4m, 25.740 - 22 st.- 8,09,7ak*, 1-1-3 Gina Slot Fifth Avenue Farifant løb som 2-, 3- & 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran GinaPremio Slot Marangoni. Som ældre 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6

Bahama (i) And Arifant (f) And Arifant (f) Daguet Rapide (i) Bahama (i) Bahama (i) Fifth Avenue Daguet Rapide (i) Daguet Rapide (i)

exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller v. FARIFANT - 8,09,7ak*, skr. - 93 st. 27 184.100 - 13 - 6 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 På Derbyauktionen afkom (Hi. 5 / Hp. 3) mere - Kövras(I) So4,13,2L Far 12,3ak, 356.0006.437.625 skr., Caraway 14,3am, skr., Edfromed- 814,7am, 144.800 skr. v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, - 93 st. 27 - 13 -6 PåI-løbet Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. Farifant løb som 2-, 3- & -4-åring i de6.437.625 italienskeskr. og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe Gran Premio Marangoni. Som3)ældre Farifant løb som 2-, 3& 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr.ældre eller Moderlinie: exporteret til USA, hvor rekorden blevskr., forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom12,5ak, er 4 år154.000 i 2018, hvoraf fem har indløbet mere Kövras So Far 12,3ak, 356.000 Caraway 14,3am, skr., Carl Lewis skr., Edfromed 14,7am, 100.000 144.800 skr. skr. eller RENAULT 17,4m - 17,6am, kr.skr., 22 st. 1 - 1 - 3. Mor til184.100 2 afkom (15-17). mere - Kövras So Far 12,3ak,25.740 356.000 Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., Edfromed 14,7am, 144.800 skr. 15 Drambuie hp. Racer Bourbon ust. Moderlinie: 17 Fiat ”Ovennævnte” hp. Farifant Moderlinie: RENAULT 17,4m - 17,6am, 25.740 kr. 22 st. 1 - 1 - 3. Mor til 2 afkom (15-17). RENAULT 17,4m15,9m - 17,6am, 25.740 kr. 22kr.st. 1 Racer - st. 1 - 63.-Bourbon 2 afkom (15-17). 15 Drambuie hp.32 ust. FIFTH AVENUE - 15,4ak, 169.393 5Mor - 5. tilMor til 9 afkom (05-16), bl.a. 15 hp. 17 Fiat hp. Racer Farifant 05 Drambuie Ninth ”Ovennævnte” Avenue DaguetBourbon Rapide 18,2m 16,2ak 46.363ust. kr. 18 st. 2 - 4 - 2 17 Fiat U”Ovennævnte” hp. Farifant And Me 17,0m 14,6ak 42.750 kr. FIFTH AVENUE 15,9m - 15,4ak,†169.393 kr.Love 32 st. 06 Orange Avenue You6 - 5 - 5. Mor til 9 afkom (05-16), 17,5L bl.a. 12,9ak 413.197 kr. 53 st.10-3-10 FIFTH AVENUE 15,9m - 15,4ak, 169.393 kr.hp.32Daguet st. 6 - Rapide 5 - 5. Mor til 9 afkom 18,2m (05-16), bl.a. 17,6am 05 Avenue 16,2ak 46.363 18 08 Ninth Renault ”Ovennævnte” 17,4m 25.740 kr. 22 st. 21 - 41 - 23 05 hp. Rapide 18,2m 16,2ak 46.363 18 And Me 17,0m 14,6ak 42.750 kr. 11 Ninth VolvoUAvenue hp. Daguet Love You 16,3L 14,0ak 76.832 kr. 21 st. st. 22 -- 45 -- 23 U And Me 17,0m 14,6ak 42.750 kr. 06 †Exp No Love You 17,5L 12,9ak 413.197nkr. kr. 53 12 Orange Avenue Avenue Boulevard hp. Ganymede 3,17,1m* 4,12,9ak 196.488 22 st.10-3-10 st. 7 - 2 - 4 06 Orange Avenue † Love You 17,5L 12,9ak 413.197 kr. 53 08 ”Ovennævnte” hp. Daguet 25.740 Championat kr. 22 st.10-3-10 st. (Gr. 1 - 1II). - 3Som 4SomRenault 3-åring 2’er i Hoppe Kriteriumsprøve. 3’er i DanskRapide Hoppe Kriterium (Gr.17,4m II). Placeret i17,6am Grand Circle 3-års Hoppe 08 Renault ”Ovennævnte” hp. Daguet Rapide 17,4m 17,6am 25.740 kr. 22 11 hp. Love YouDerby (Gr. I). 16,3L 14,0ak 76.832 kr. 21 st. st. 12 -- 15 -- 33 åringVolvo 2’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe 11 Volvo hp. Love You 16,3L 14,0ak 76.832 kr. 21 st. 2 5 12 Avenue Boulevard Exp No hp. Ganymede 3,17,1m* 4,12,9ak 196.488 nkr. 22 st. 7 - 2 -- 34 12 Exp Nokr. Mor hp. Ganymede 3,17,1m* 196.488 22 st. (Gr. 7 - 2II). - 4Som 4Som 3-åring 2’er i Hoppe Kriteriumsprøve. 3’er itilDansk Hoppe Kriterium II). Placeret4,12,9ak i Grand Circle 3-års Hoppenkr. Championat GINAAvenue SLOT Boulevard 5,21,8k - 8,20,0ak, 35.000 6 afkom (90-00), bl.a. (Gr. Som 3-åring 2’er i Hoppe Kriteriumsprøve. 3’er iHoppe DanskDerby Hoppe(Gr. Kriterium (Gr.15,9m II). Placeret i 15,3ak Grand Circle 3-års317.750 Hoppe Championat (Gr. II). Som 4åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk I). 90 Somolli Avenue Copperfield kr. åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 19 sejre. GINA 5,21,8k - 8,20,0ak, 35.000 kr. Mor til 6 afkom (90-00), bl.a. 92 USLOT S Avenue Hilli Hanover 16,8L 15,5ak 243.002 kr. GINA SLOT Avenue 5,21,8k - 8,20,0ak, 35.000 kr. Mor til 6 afkom (90-00), bl.a. 90 Somolli Copperfield 15,9m 15,3ak 317.750 kr. 17 sejre. 90 Somolli Avenue Copperfield 15,9m 15,3ak 317.750 19 96 sejre. Dallas Avenue hp. Neza Wenbo 20,2m 17,8ak 22.950 kr. kr. 19 92 sejre. U S Avenue Hilli Hanover 16,8L 15,5ak 243.002 Monsieur Avenue Exp B 16,4m 15,4am 14.403kr.€ 92 U S Avenue Hilli Hanover 16,8L 15,5ak 243.002 kr. 17 sejre. Naomi Avenue 16,5m 16,0am 71.250 kr. 17 96 sejre. Dallas Avenue hp. Neza Wenbo 20,2m 17,8ak 22.950nkr. kr. Phone Exp No 4,16,3m 14,1ak 268.355 96 Dallas Avenue Avenue hp. Neza Wenbo 20,2m 17,8ak 22.950 Monsieur Exp B 16,4m 15,4am 14.403kr. Thisismylife 16,3k 13,3ak 127.459 kr.€ Monsieur Avenue Exp 16,4m 15,4am 14.403 Naomi Avenue 16,5m 16,0am 71.250 kr.€ U S Dollars Exp B Sv 14,2m 12,1ak 392.007 skr. Naomi Avenue 16,5m 16,0am 71.250 kr. 4,16,3m 14,1ak 268.355 98 FifthPhone Avenue ”Ovennævnte”Exp No hp. New Quick 4,15,9m 15,4ak 159.873nkr. kr. Phone Exp No 4,16,3m 14,1ak 268.355 Thisismylife 16,3k 13,3ak 127.459 kr. 00 Hollywood Avenue Viking Kronos 4,14,1ak 189.782nkr. Thisismylife 16,3k 13,3ak 127.459 kr. U S Finalist Dollars i Dansk Trav Exp Sv (Gr. I). 14,2m 12,1ak 392.007 skr. Som 4-åring Derby U S Dollars Exp Sv 14,2m 12,1ak 392.007 skr. 98 Fifth Avenue ”Ovennævnte” hp. New Quick 4,15,9m 15,4ak 159.873 kr. 98 Avenue ”Ovennævnte” hp. New Quick 4,15,9m 15,4ak 159.873 00 Fifth Hollywood Avenue Viking Kronos 4,14,1ak 189.782 kr. kr. 00 Avenue 4,14,1ak 189.782 kr. SomHollywood 4-åring Finalist i Dansk Trav Derby (Gr.Viking I). Kronos Som 4-åring Finalist i Dansk Trav Derby (Gr. I).

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61 Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61 Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61

32

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Brun hoppe født 10. april v. Calvin

Capar (i)

4,11,6ak, 4.169.017 skr. - 51 st. 12 - 8 - 7

v. Calvin Capar (i) v. Calvin Capar 4,11,6ak, 4.169.017 skr.(i) - 51 st. 12 - 8 - 7 Remind La skr. Marc af 4,11,6ak, 4.169.017 - 51 st. 12 - 8 - 7 13,8ak, 90.677 kr. - 55 st. 5 - 8 - 4

af Remind La Marc af 13,8ak, Remind Marc 90.677La kr. - 55 st. 5 - 8 - 4

Brun hoppe Supergill (us) født 10. april Brun hoppe født 10. april La Goddess Supergill (us)(ca) Supergill (us) Dream Vacation La Goddess (ca) (us) La Goddess (ca) Folketidende Dream Vacation (us) Dream Vacation (us)

Super Bowl (us) Winky’s Gill (us) Balanced Image Super Bowl (us) (us) JantilyBowl Amy (us) Super Winky’s Gill (us) (us) Pine Chip (us) Winky’s Gill (us) (us) Balanced Image

Dream On Victory (us) Balanced Image Jantily Amy (us) (us) Lindy’s Crown (us) Jantily Amy (us) Pine Chip (us) LigneChip Pine Dream On (us) Victory (us) Dream On Victory Lindy’s Crown (us)(us)

v. CALVIN CAPAR (I) 4,13,4k - 4,11,6ak, 4.169.017 skr. Folketidende 51 st. 12 - 8 - 7 På Derbyauktionen - 1 afkom Lindy’s (us)(Hi. 0/ Hp. 1) Ligne Crown 13,8ak, 90.677 kr. - 55 st. 5 - 8 - 4 Folketidende Italiensk fødte Calvin Capar var unghestestjerne i Sverige, hvor dens mest meriterende præstation var sejren i Halmstad Travet SprinterMästaLigne renCALVIN försök &CAPAR finale (Gr. I), samt Solvallas4.169.017 Fyraåringseliten. della Lotteria. v. (I) 4,13,4k - 4,11,6ak, skr. 51 Som st. 12ældre - 8 - 72’er i Gruppe I-løbet Gran Premio På Derbyauktionen - 1 Avlshingst afkom (Hi. 0/i Sverige Hp. 1) og siden Danmark. Far tilCapar fire afkom, der har indløbeti Sverige, 1 millionhvor skr. eller mere El Sueco 11,2ak, 2,1 mill. skr., Ninoi Halmstad Coger 12,7ak, 1,9 mill. skr., Italiensk fødte Calvin var unghestestjerne mest-meriterende præstation sejren Travet v. CALVIN CAPAR (I) 4,13,4k - 4,11,6ak, 4.169.017 skr. 51 st. 12dens - 1,2 8 - 7mill. Påvar Derbyauktionen - 1 afkom (Hi.SprinterMästa0/ Hp. 1) Chiara Sisu (hp) 12,0ak, 1,2 mill. skr. og Campari Akema 12,8am*, skr. ren försökfødte & finale (Gr.Capar I), samt Fyraåringseliten. 2’er imeriterende Gruppe I-løbet Gran Premio della Lotteria. Avlshingst i Sverige og Italiensk Calvin varSolvallas unghestestjerne i Sverige, Som hvor ældre dens mest præstation var sejren i Halmstad Travet SprinterMästasiden Danmark. Far(Gr. til fire afkom, der har Fyraåringseliten. indløbet 1 millionSom skr. ældre eller mere El SuecoI-løbet 11,2ak, 2,1 Premio mill. skr., Nino Coger 12,7ak, 1,9 mill. skr., og ren försök & finale I), samt Solvallas 2’er i- Gruppe Gran della Lotteria. Avlshingst i Sverige Moderlinie: Chiara Sisu (hp) Far 12,0ak,fire 1,2 mill. skr. og Akema 12,8am*, 1,2mere mill. skr. siden Danmark. harCampari indløbet 1 million eller - El(16-17). Sueco 11,2ak, 2,1 mill. skr., Nino Coger 12,7ak, 1,9 mill. skr., REMIND LA MARC til 15,6k -afkom, 13,8ak,der 90.677 kr. 55 st. 5 - 8 - 4.skr.Mor til 2 afkom Chiara Sisu Me (hp) 12,0ak, 1,2 mill. skr. og Campari Akema 16 Excuse hp. Zola Boko 12,8am*, 1,2 mill. skr. Moderlinie: 17 Forgive “Ovennævnte” hp. 55 Calvin 15,6k - 13,8ak, 90.677 kr. st. 5Capar - 8 - 4. Mor til 2 afkom (16-17). REMIND LA Me MARC Moderlinie: 16 Excuse hp. 55 Zola REMIND LA Me MARC 15,6k - 13,8ak, 90.677 kr. st.Boko 5 - 8 - 4. Mor til 2 afkom (16-17). FOLKETIDENDE 16,1m - 14,2ak, 121.430 kr.hp.31 st.Boko 6Capar - 6 - 3. Mor til 9 afkom (05-15), bl.a. 17 Excuse Forgive Me “Ovennævnte” Calvin 16 Zola 05 hp. Jet ust. 17 Nebula Forgive of MeMusic “Ovennævnte” hp. Coktail Calvin Capar Souris de16,1m Vie - 14,2ak, 121.430 kr. 31 st. 6 - 6 - 3. Mor til 9 afkom14,7m 501.660 kr. FOLKETIDENDE (05-15), bl.a.12,5ak Aqua de Vie 14,3m 13,7ak 295.172ust. kr. Coktail FOLKETIDENDE 16,1m - 14,2ak, 121.430 kr.hp.31 st. 6 Jet - 6 - 3. Mor til 9 afkom (05-15), bl.a. 05 Nebula of Music Cheri de 16,0k 13,4ak 83.337 kr. Souris deVie Vie 14,7m 12,5ak 501.660ust. kr. 05 Nebula of Music hp. Coktail Jet 06 Onycha of Music hp. Super Arnie 17,2m 4,14,3am 559.127 kr. kr. Aqua dedeVie 14,3m 13,7ak 295.172 kr. Souris Vie Hoppe Kriterium (Gr. II). 2’er i Grand Circle 3-års Hoppe 14,7m 12,5ak 501.660 Som 3-åring 1’er i Dansk Championat, Hoppe Kriteriumsprøve. Som 4-åring 2’er i Jydsk Cheri de Vie 16,0k 13,4ak 83.337 kr. kr. Aqua 295.172 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II), Hoppe Grand Prix-prøve. Placeret i Dansk14,3m Hoppe Derby13,7ak (Gr. I), Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II), 06 Onycha of de Music hp. Super Arnie 17,2m 4,14,3am 559.127 kr. Cheri Vie 16,0k 13,4ak 83.337 kr. Aalborgs Store Hoppe Pris. SomOnycha 3-åring 1’er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. 2’erArnie i Grand Circle 3-års Hoppe Som 4-åring 2’er i Jydsk 06 of La Music hp. II). Super 17,2mChampionat, 4,14,3amHoppe Kriteriumsprøve. 559.127 Adele Marc 4,14,6m* 4,14,5ak* 73.750 kr. kr. 4-årings Hoppe Prix (Gr. II), Hoppe Grand Prix-prøve. Placeret i Dansk Hoppe Derby (Gr.Hoppe I), Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II), Som 3-åring 1’erGrand i Dansk Kriterium Kriteriumsprøve. Barack La Marc Hoppe Exp Sv (Gr. II). 2’er i Grand Circle 3-års Hoppe 15,2m*Championat, 13,8am* 392.561 skr. Som 4-åring 2’er i Jydsk AalborgsHoppe Store Hoppe Pris.(Gr. II), Hoppe Grand Prix-prøve. Placeret i Dansk Hoppe Derby (Gr. I), Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II), 4-årings Grand Prix 09 Shadow Tinghøj Dream Vacation 14,4m 13,8ak 223.229 kr. Adele La MarcPris. 4,14,6m* 4,14,5ak* 73.750 kr. Aalborgs Store Hoppe 10 Tinghøj Shadow hp. The Liquidator 16,6m 15,0ak 122.803 kr. BarackLaLaMarc Marc Exp Sv 15,2m* 13,8am* 392.561 Adele 4,14,6m* 4,14,5ak* 73.750skr. kr. 09 Shadow Tinghøj Dream Vacation 14,4m 13,8ak 223.229 kr. Barack La Marc Exp Sv 15,2m* 13,8am* 392.561 skr. LIGNE 4,17,2k 4,17,1an, 155.900 kr. Mor til 13 afkom (90-07), bl.a. 10 Tinghøj Shadow hp. The Liquidator 16,6m 15,0ak 122.803 09 Shadow Tinghøj Dream Vacation 14,4m 13,8ak 223.229 kr. 90 Music hp. 15,8m 14,1ak 240.550kr. kr 10 Sound Tinghøj of Shadow hp. Texas The Liquidator 16,6m 15,0ak 122.803 Joy of Music 4,17,1m 4,13,8ak 248.195 kr LIGNE 4,17,2k - 4,17,1an, 155.900 kr. Mor til 13 afkom (90-07), bl.a. La Marc Exp Sv 3,15,6m 12,7ak 476.196 skr ofRosie Music 90 Sound hp. Texas 15,8m 14,1ak 240.550 kr LIGNE 4,17,2k - 4,17,1an, Music La Marc (s)155.900 kr. Mor til 13 afkom (90-07), bl.a. 4,14,8m 4,13,2ak 420.000 skr JoyofofMusic Music 4,17,1m 4,13,8ak 248.195 kr 90 Sound hp. Texas 15,8m 14,1ak 240.550 95 Columbus Sherwood Lobell 16,3m 13,4ak 369.398 kr Rosie La Marc Exp Sv 3,15,6m 12,7ak 476.196 JoySunset of Music 4,17,1m 4,13,8ak 248.195skr kr 97 Esterel Victor Victor 2,19,7k 3,12,5ak 2.563.047 kr Music La Marc (s) 4,14,8m 4,13,2ak 420.000 skr Rosie La Marc Exp Sv 3,15,6m 12,7ak 476.196 Som 2-åring 2’er i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1’er i E3-kort indl. afd. & finale (Gr. I), Ulf Thoresens Mindeløb indl. afd. 3’er i Gran 95 Columbus Sherwood Lobell 16,3m 13,4ak 369.398skr kr Music La Marc (s) (Gr. I). Som 4-åring 420.000 Premio Orsi Mangelli finale 1’er i Dansk Trav Derby (Gr.4,14,8m I). 2’er i Gran4,13,2ak Premio d’Europa (Gr. I). Avlshingst i Danmark. 97 Columbus Esterel Sunset Victor VictorLobell 2,19,7k 3,12,5ak 2.563.047 95 Sherwood 16,3m 13,4ak 369.398 98 Folketidende ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Crown 16,1m 4,14,2ak 121.430 kr kr SomEsterel 2-åringSunset 2’er i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1’er i E3-kort indl. afd. & finale (Gr. I), Ulf Thoresens2.563.047 Mindeløbkrindl. afd. 3’er i Gran 97 Victor Victor 2,19,7k 3,12,5ak 05 Nigne Vang hp. King Conch 3,18,9m 4,13,3ak 211.395 kr Premio Orsi Mangelli finale (Gr. I). Som 4-åring 1’er i Dansk Trav Derby (Gr.afd. I). 2’er i Gran Premio d’Europa (Gr. I). Avlshingst i Danmark. Som 2-åring 2’er i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1’er i E3-kort indl. & finale (Gr. I), Ulf Thoresens Mindeløb indl. afd. Som 4-åring 3’er i Dansk Hoppe Derby (Gr. IIhp. Nat.). Placeret Grand Circle 4-års Hoppe Championat, Aalborgs121.430 Store Hoppe Pris.3’er i Gran 98 Folketidende ”Ovennævnte” Lindy’s CrowniTrav 16,1m kr Premio Orsi Mangelli finale (Gr. I). Som 4-åring 1’er i Dansk Derby (Gr. I). 2’er i Gran4,14,2ak Premio I). Avlshingst i Danmark. Vang 18,2m 13,6ak d’Europa (Gr. 176.971 kr. 05 Nigne Vang hp. King Conch 3,18,9m 4,13,3ak 211.395 kr 98 Folketidende ”Ovennævnte” Lindy’s Crown 16,1m 4,14,2ak 121.430 Blowmywhistle Exp Sf (Gr. II Nat.). Placeret i Grand Circle 4-års 4,17,4m 4,13,2am 61.462Hoppe € Som 4-åring 3’er i Dansk Hoppe Derby Hoppe Championat, Aalborgs Store Pris. 05 Nigne Vang hp. King Conch 3,18,9m 4,13,3ak 211.395 kr Captain 3,16,1m 3,14,6am 216.264 kr. Vang 18,2m 13,6ak 176.971 kr. Som 4-åring 3’er Morgan i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.). Placeret i Grand Circle 4-års Hoppe Championat, Aalborgs Store Hoppe Pris. Vang 18,2m 13,6ak 176.971 Blowmywhistle Exp Sf 4,17,4m 4,13,2am 61.462kr.€ Blowmywhistle Exp Sf 4,17,4m 4,13,2am 61.462kr.€ Captain Morgan 3,16,1m 3,14,6am 216.264 Captain Morgan 3,16,1m 3,14,6am 216.264 kr. Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed) Opdrætter & Anmelder: Kurt M. Hansen, Allinge - Tlf: 21 46 84 40 Opdrætter & Anmelder: Kurt M. Hansen, Allinge - Tlf: 21 46 84 40 Opdrætter & Anmelder: Kurt M. Hansen, Allinge - Tlf: 21 46 84 40

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

33


Sort hingst født 1. maj 2017 v. Orlando

Vici (f)

Quadrophenio (f) 1. maj 2017 Sort hingst født Sort hingst født 1. maj 2017

Dekeel (f) Halte a la Birche (f)

Workaholic (us) Dekeel (f) Querbella Dekeel (f) (f) v. Orlando Vici (f) Halte a la Birche (f) Garland (us) v. Orlando Vici (f) Halte a laLobell Birche Workaholic (us) (f) 3,12,8m* - 4,12,7am, 829.050 € - 27 st. 12 - 5 - 2 Ramblin Rose Zet af 3,12,8m* Amour Angus (us) Workaholic (us) - 4,12,7am, 829.050 € - (s) 27 st. 12 - 5 - 2 Querbella (f) Super Bowl Querbella (f)(us) 17,7m, 15.700 skr. - 6 st. 0 - 0 - 1 Garland Lobell (us) Margit Lobell (us) Garland Lobell (us) af Ramblin Rose Zet (s) Amour Angus (us) af Ramblin Rose Zet (s) Amour Angus (us) Super Bowl (us) 17,7m, 15.700 skr. - 6 st. 0 - 0 - 1 Kramer (us) Super Bowl (us) (Hi. 2 / Hp. 0) st.12 - Cascade 5-2 På Derbyauktionen - 2 afkom v. ORLANDO VICI - 4,12,7am, 829.050 € - 27 17,7m, 15.700 skr.(F) - 63,12,8m* st. 0 - 0 - 1 Margit Lobell (us) Kramer Cascade (us) Margit- Lobell (us) Orlando Vici var unghestestjerne i Frankrig, hvor han sejrede i de to største løb for henholdsvis 3- og 4-åringer Criterium des 3 Ans og Crite3,12,8m* - 4,12,7am, 829.050 € - 27 st. 12 - 5 - 2

Irlande du Nord (f) Quadrophenio (f) Quadrophenio (f) Andover Hall (us) Irlande du Nord (f) Irlande du Nord (f) Kramer Cascade (us) Andover Hall (us) Andover Hall (us)

rium des 4 Ans, begge Gruppe I-løb. Orlando Vici er avlshingst i sit hjemland, hvor hans mest vindende afkom er Un Mec d’Heripre 09,3a, 1,3 v. VICI - 4,12,7am, 829.050 € - 27 - 5 -Travkriterium 2 På Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 2 Alfas / Hp. 0) far(F) til 3,12,8m* 10 millionærer, bl.a. Pato, vinder af st.12 Svenskt & Svenskt Travderby, samt den Svenske Mester da Vinci. millORLANDO €. I Sverige v. ORLANDO VICI (F) 3,12,8m* - 4,12,7am, € - sejrede 27 st.12 5 -to2 største løb for Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 32 Ans / Hp.og 0) Orlando Vici var unghestestjerne i Frankrig,829.050 hvor han i -de henholdsvisPå 3- og 4-åringer - Criterium des CriteOrlando Vici var begge unghestestjerne i Frankrig, hvor han sejrede i de tohjemland, største løb for hans henholdsvis 3- og 4-åringer - Criterium des 3 Ans og Criterium des 4 Ans, Gruppe I-løb. Orlando Vici er avlshingst i sit hvor mest vindende afkom er Un Mec d’Heripre 09,3a, 1,3 Moderlinie: rium 4 Ans, far begge10Gruppe I-løb. Orlando Vicivinder er avlshingst i sit hjemland, hvor hans mest vindendesamt afkom Un Mec Mester d’Heripre 09,3a, 1,3 mill €.des I Sverige millionærer, bl.a. Pato, & Svenskt Travderby, denerSvenske Alfas da Vinci. RAMBLIN ROSE ZETtil(S) 17,7m, 15.700 skr. 6 st. 0 - 0 af - 1.Svenskt Mor tilTravkriterium 4 afkom (14-17). mill €. I Sverige far til 10 millionærer, bl.a. Pato, vinder af Svenskt Travkriterium & Svenskt Travderby, samt den Svenske Mester Alfas da Vinci. 14 Forgive Me My Sins (s) Exp Sf hp. Pastor Stephen 4,17,0m 4,16,9am 2.470 € 11 st. 2 - 1 - 0 Moderlinie: 15 Take Me To Church (s) Pastor Stephen ust Moderlinie: RAMBLIN ZET (S) 17,7m,†17 15.700 skr.hp.6Pastor st. 0 - Stephen 0 - 1. Mor til 4 afkom (14-17). 16 EternalROSE Shadow RAMBLIN ROSE ZET (S) 17,7m, 15.700 skr. 6 st. 0 0 1. Mor til 4 afkom (14-17). Forgive Me My Sins (s) 14 Exp Sf hp. Pastor Stephen 4,17,0m 4,16,9am 2.470 € 11 st. 2 - 1 - 0 17 Forever Shadow ”Ovennævnte” Orlando Vici 14 Sins (s) (s) Exp Sf hp. Pastor Stephen 4,17,0m 4,16,9am 2.470ust€ 11 st. 2 - 1 - 0 15 Forgive Take MeMe ToMy Church Pastor Stephen 15 MeShadow To Church (s) 11,2ak, Stephen ust 16 Take Eternal †171.894.734Pastor hp. Pastor Stephen KRAMER CASCADE (US) skr. 24 st. 3 - 6 - 4. Mor til 12 afkom (99-15), bl.a. 16 Eternal †17 hp. Pastor 17 Hambo ForeverShadow Shadow(s) ”Ovennævnte” Orlando ViciStephen 99 Lavec Mr Lavec 13,3ak* 453.149 skr. 17 Impressive Forever Shadow Orlando Vici 00 Lavec”Ovennævnte” (s) Buvetier d’Aunou 14,9m 11,0ak 623.462 skr. KRAMER skr.Chip 24 st. 3 - 6 - 4. Mor til 12 afkom bl.a. 04 MiltonCASCADE Zet (s) (US) 11,2ak, 1.894.734Pine 15,5k (99-15),11,6ak 1.175.701 skr. KRAMER CASCADE 1.894.734 24 st. 3 - 6 - 4. Mor til 12 afkom (99-15),13,3ak* bl.a. Lavec (s)(US) 11,2ak, 99 Mrskr. Lavec 453.149 skr. SomHambo 2-åring 1’er i International Stallion Stakes. 99 (s) (s) 13,3ak* 453.149 00 Impressive Lavec (s) ”Ovennævnte” Mr Buvetier d’Aunou 14,9m 11,0ak 623.462 skr. 09 Hambo RamblinLavec Rose Zet hp.Lavec Andover Hall 17,7m 19,7am 15.700 skr. skr. 00 Impressive Lavec (s) Buvetier d’Aunou 14,9m 11,0ak 623.462 skr. skr. 04 Milton Zet (s) Pine Chip 15,5k 11,6ak 1.175.701 04 Milton Zet (s) Pine Chip 15,5k 11,6ak 1.175.701 skr. Som 2-åring 1’er i (US) International MARGIT LOBELL 15,0ak*,Stallion 260.850Stakes. skr. 8 st. 4 - 1 - 1. Mor til 11 afkom (94-08), bl.a. Som 2-åring 1’er Stallion Stakes. 09 Ramblin Rosei International Zet (s) ”Ovennævnte” hp. Andover Hall 17,7m 19,7am 15.700 skr. ”Elitsto” 09 Ramblin Rose Zet (s) ”Ovennævnte” Hall 17,7m 19,7am 15.700 skr. skr. 94 Kramer Cascade (us) ”Ovennævnte” hp. hp. Andover Super Bowl 11,2ak 1.894.734 MARGIT LOBELL (US) 15,0ak*, 260.850 skr.Pine 8 st. 4 - 1 - 1. Mor til 11 afkom (94-08), bl.a. 96 Enjoy Lavec (s) Chip 3,09,6ak* 7.470.946 skr. MARGIT LOBELL 260.850 skr.Final, 8 st.EH 4 - Harriman 1 - 1. MorChallenge til 11 afkom (94-08), bl.a. ”Elitsto” Som 2-åring 1'er i (US) Peter 15,0ak*, Haughton Memorial Cup. 2’er i Champlain Stakes. Som 3-åring 1'er i World Trotting ”Elitsto” Kramer (us) Memorial, ”Ovennævnte” hp. Super Bowl 11,2ak Stakes,1.894.734 skr. 94 Derby Heat &Cascade Final, Zweig Transylvania Trot. 2’er Kentucky Futurity. 3’er Hambletonian Historic Dickerson Cup. Avlshingst 94 Kramer Cascade (us) ”Ovennævnte” hp. Super Bowl 11,2ak 1.894.734 skr. skr. 96 Lavec (s) Pine Chip 3,09,6ak* 7.470.946 USA Enjoy / Sverige. 96 Enjoy Lavec (s) Pine Chip 3,09,6ak* 7.470.946 skr. Som 2-åringLavec 1'er i Peter Final, EH Harriman Challenge Cup. 2’er i Champlain 3-åring 97 Fatima (s) Haughton Memorialhp. Sugarcane Hanover 12,3ak Stakes. Som 1.146.583 skr.1'er i World Trotting Som ii Peter Haughton Memorial EH1’er Harriman Challenge Cup.3’er 2’erHambletonian i Champlain Stakes. 3-åring 1'er i World Derby Heat &1'er Final, Zweig Memorial, Transylvania Trot. 2’er Kentucky Futurity. Stakes,Som Historic Dickerson Cup.Trotting Avlshingst Som 2-åring 3-åring 3’er Elegantimage Stakes. SomFinal, 4-åring i StoSprintern. Derby/ Sverige. Heat & Final, Zweig Memorial, Transylvania Trot. 2’er Kentucky Futurity. 3’er Hambletonian Stakes, Historic Dickerson Cup. Avlshingst USA Caddie Comet (s) 13,3L 10,6ak 3.078.912 skr. USA Fatima / Sverige. 97 Lavec (s) hp. Sugarcane Hanover 12,3ak 1.146.583 skr. Caddie Dream (s) 14,0m* 11,8ak* 2.951.717 skr. 97 Fatima (s)Express (s)Stakes. Som hp.4-åring Sugarcane 12,3ak 1.146.583 skr. skr. Som 3-åringLavec 3’er i Elegantimage 1’er Hanover i StoSprintern. 11,2L* Readly 09,9am* 15.733.709 Som 3-åring 3’er i Elegantimage Stakes. Som 4-åring 1’er i StoSprintern. Caddie Comet (s) 13,3L 10,6ak 3.078.912 Caddie Lisieux (s) 17,9m* 10,6ak* 3.705.600 skr. skr. Caddie Comet 13,3L 10,6ak 3.078.912 skr. Caddie Jasmina Dream (s) (s)(s) 14,0m* 11,8ak* 2.951.717 Caddie 14,8m 13,1am 313.500 skr. skr. Caddie Dream (s) 14,0m* 11,8ak* 2.951.717 Readly Express (s) 11,2L* 09,9am* 15.733.709 skr. 02 Keaton Zet (s) Pine Chip 10,4ak 986.257 skr. skr. Readly Express (s) 11,2L* 09,9am* 15.733.709 skr. Caddie Lisieux (s) 3.705.600 skr. 17,9m* 10,6ak* 03 Lollo Zet (s) hp. Pine Chip 14,6m 12,0ak 793.600 skr. Caddie Lisieux (s) 17,9m* 10,6ak* 3.705.600 skr. Caddie Jasmina (s) 14,8m 13,1am 313.500 08 Quangaroo Zet (s) Pine Chip 13,6k* 12,8am 892.000 skr. Caddie Jasmina (s) 14,8m 13,1am 313.500 10,4ak 02 Keaton Zet (s) Pine Chip 986.257 skr. skr. 02 Pine ChipChip 10,4ak 986.257 03 Keaton Lollo ZetZet (s)(s) hp. Pine 14,6m 12,0ak 793.600 skr. skr. 03 Zet (s)Zet (s) hp. 14,6m 12,0ak 793.600 08 Lollo Quangaroo PinePine ChipChip 13,6k* 12,8am 892.000 skr. skr. 08 Quangaroo Zet (s) Pine Chip 13,6k* 12,8am 892.000 skr.

Arthroskopiopereret for OCD i venstre has - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret for OCD i venstre has - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen). Arthroskopiopereret for OCDsei venstre hasboksdør - Kontrolrøntgen UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen). opslag på eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger - For yderligere oplysninger på boksdør på www.dtc-auktion.dk Opdrætterse&opslag anmelder: Stutteri eller Shadow, v. Niels J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk Opdrætter & anmelder: Stutteri Shadow, v. Niels J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk Opdrætter & anmelder: Stutteri Shadow, v. Niels J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk

34

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Mørkebrun hingst født 18. maj 2017 v. Great

Challenger (us)

Mørkebrun hingst født 18. maj 2017 Conway Hall (us)født 18. maj 2017 Mørkebrun hingst Mørkebrun hingst født 18. maj 2017

Garland Lobell (us)

Amour Angus (us) Garland (us) Meadow Lobell Road (s) Conway Hall (us) Garland Lobell(us) (us) Ali’s Cat (us) v. Great Challenger (us) Amour Angus Conway Hall (us) Witsend’s Nimble (us) Garland Lobell(us) (us) v. Great Challenger (us) Amour Angus Conway Hall (us) Meadow Road (s) 3,11,5ak, $182.471 13 st. 4 3 1 S J’s Caviar (us) v. Great Challenger (us) Amour Angus (us) Ali’s Cat (us) Meadow Road (s) (us) Mr Pine Chip (us) 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1 Witsend’s Nimble af Ragna Opal Ali’s Cat (us) Miss PineRoad Chip (us) Meadow (s) 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1 Witsend’s Nimble (us) Ali’s Cat (us) S J’s Caviar (us) Lindy’s Crown (us)(us) 12,0ak, 969.882 kr. - 30 st. 9 - 4 - 2 Witsend’s Nimble Mr Pine Opal Chip (s) (us) S J’s Caviar (us) Lindy’s af Ragna Opal Miss Pine Chip (us) Mr Pine Chip (us) Lebretta (s) (us) S J’s Pine Caviar af Ragna Opal Miss Chip (us) (us) Mr Pine Chip (us) Lindy’s Crown 969.882 kr. - 30 st. 9 - 4 - 2 af 12,0ak, Ragna Opal Miss Pine Chip (us) (us) Lindy’s Opal (s) Lindy’s Crown 12,0ak, 969.882 kr. - 30 st. 9 - 4 - 2 Lebretta-(s) Lindy’s Opal (s) v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 13 st. 4 3 1. På Derbyauktionen 5 afkom (Hi. 2 / Hp. 3) Lindy’s Crown (us) 12,0ak, 969.882 kr. - 30 st. 9 - 4 - 2 Lebretta (s) Lindy’s Great Challenger viste tidligt stort talent som 2-åring i USA, hvorOpal han (s) dette år sejrede fire gange. 3-års sæsonen blev Lebretta (s)ødelagt af skader, hvor 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1

efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion Danmark Cup-vinderen Orali 11,4ak, v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 - I13 st. 4 - 3 2011, - 1. 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen På Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 2 / Hp.23)mill. kr., v. GREAT (US) 3,11,5ak, - 1310,7ak, 4 - 3hvor 1. han På3-års Derbyauktionen -Dust 5 afkom (Hi. 2skader, / Hp. vinderen afCHALLENGER Europæisk 3-års Championat Tano2-åring Bork 2 -mill. kr.,dette Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty 12,6ak, mill.3)skr. Great Challenger viste tidligt stort talent $182.471 som ist. USA, år sejrede fire gange. sæsonen blev ødelagt af1,5 hvor v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 4 -sejre. 3hvor - 1. han På3-års Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 2skader, / Hp.23)mill. Great Challenger stort talent som ist. USA, dette år sejrede sæsonen blev ødelagt af hvorkr., samt sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak, 2,52-åring mill.- I13 nkr., 35 efter hingsten gikviste til avltidligt i Danmark. Avlschampion Danmark 2011, 2012, 2014 & 2017. fire Far gange. til Copenhagen Cup-vinderen Orali 11,4ak, Great Challenger stort talent som i USA, hvor dette år sejrede 3-års sæsonen blev ødelagt skader, hvorkr., efter hingsten gikviste til avltidligt i Danmark. Avlschampion I Danmark 2012, 2014 & 2017. fire Far gange. tilog Copenhagen Cup-vinderen Orali af 11,4ak, 2 mill. vinderen af Europæisk 3-års Championat Tano2-åring Bork 10,7ak, 22011, mill.han kr., Kriteriums-vinderen avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion I Danmark 2011, 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen Cup-vinderen Orali 11,4ak, 2 mill. vinderen af Europæisk 3-års Championat Borknkr., 10,7ak, 2 mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. kr., Moderlinie: samt sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak,Tano 2,5 mill. 35 sejre. vinderen af Europæisk 3-års Championat Tano Bork 10,7ak, 2 mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. samt sejrshoppen Patricia Hastrup 969.882 10,2ak, 2,5 nkr., RAGNA OPAL 5,13,2m - 5,12,0ak, kr. -mill. 30 st. 9 - 35 4 - sejre. 2. Mor til 3 afkom (15-17). samt sejrshoppen PatriciaHoppe Hastrup 10,2ak,(Gr. 2,5 mill. nkr.,4-åring 35 sejre. Som 3-åring 1’er i Dansk Kriterium II). Som 1’er i Dansk Hoppe Derby (Gr. I), Hoppe Derbyprøve. Placeret i Aalborgs Hoppe Moderlinie: Moderlinie: Championat. ældre-1’er i DM for 5-årige RAGNA OPALSom 5,13,2m 5,12,0ak, 969.882 kr.Hopper. - 30 st. 9 - 4 - 2. Mor til 3 afkom (15-17). Moderlinie: RAGNA OPAL 5,13,2m 5,12,0ak, 969.882(Gr. kr. 30Som st.Challenger 9 4-åring - 4 - 2. 1’er Mor itilDansk 3 afkom (15-17). 15 Donna di1’er Damgård hp.-II). Great 2,19,8k 84.546Placeret kr. 7ist. 1 - 1 - 1 Hoppe Som 3-åring i Dansk- Hoppe Kriterium Hoppe Derby3,12,7ak (Gr. I), Hoppe Derbyprøve. Aalborgs RAGNA OPAL 5,13,2m 5,12,0ak, 969.882 kr. -II). 30Som st.Bahn 9 4-åring - 4 - 2. 1’er Mor itilDansk 3 afkom (15-17). Som 3-åring 1’er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. Hoppe Derby (Gr. I), Hoppe Derbyprøve. Placeret i Aalborgs Hoppe 16 Energy Mix hp.Hopper. Broad Championat. Som ældre-1’er i DM for 5-årige Som 3-åring 1’er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 1’er i Dansk Hoppe Derby (Gr. I), Hoppe Derbyprøve. Placeret i Aalborgs Championat. Som ældre”Ovennævnte” 1’er i DM for 5-årigeGreat 17 Challenger 15 Fontana Donna diDamgård Damgård hp.Hopper. Great Challenger 2,19,8k 3,12,7ak 84.546 kr. 7 st. 1 - 1 - 1 Hoppe Championat. Som ældre 1’er i DM for 5-årigehp. 15 Damgård Great 2,19,8k 3,12,7ak 84.546 kr. 7 st. 1 - 1 - 1 16 Donna Energy di Mix hp.Hopper. Broad Challenger Bahn 15 di Damgård hp. 2,19,8k 3,12,7ak 84.546 kr. 7 st. 1 - 1 - 1 16 Energy Mix hp. Broad Bahn LINDYS OPAL (S) 16,0k”Ovennævnte” - 15,6ak, 125.050 skr. -Great 43Challenger st.Challenger 3 - 5 - 3. Mor til 5 afkom (03-08), bl.a. 17 Donna Fontana Damgård Great 16 hp. Bahn 17 Fontana Damgård (s) ”Ovennævnte” Great Challenger 06 Energy S H T’s Mix Playmate hp. Broad Gigant Neo 13,7k 11,7ak* 1.975.078 skr. 17 Fontana ”Ovennævnte” Great 12 sejre, bl.a.Damgård V75 LINDYS OPAL (S) Stolopp. 16,0k - 15,6ak, 125.050 skr. - 43Challenger st. 3 - 5 - 3. Mor til 5 afkom (03-08), bl.a. LINDYS (S) ”Ovennævnte” 16,0k 43Pine st. Neo 3Chip - 5 - 3. Mor til 5 afkom (03-08), bl.a. 08 S Ragna Mr 13,2m 12,0ak 969.882skr. kr. 06 H OPAL T’sOpal Playmate (s) - 15,6ak, 125.050 skr. hp. -Gigant 13,7k 11,7ak* 1.975.078 LINDYS OPAL (S) 16,0k 15,6ak, 125.050 skr. 43 st. 3 - 5 - 3. Mor til 5 afkom (03-08), bl.a. 06 S H T’s Playmate (s) hp. Gigant Neo 13,7k 11,7ak* 1.975.078 skr. 12 sejre, bl.a. V75 Stolopp. 06 S H T’s Playmate (s) hp. Gigant Neo 13,7k 11,7ak* 1.975.078 skr. 12 sejre, bl.a. V75 Stolopp. LEBRETTA (S) 15,7k - 14,1ak*, 652.150 skr.hp. - 139 st. 17Chip - 16 - 17. Mor til 7 afkom bl.a. 08 Ragna Opal ”Ovennævnte” Mr Pine 13,2m(95-01), 12,0ak 969.882 kr. 12 bl.a. V75 ”Ovennævnte” Stolopp. 08 Ragna Opal hp. Mr Pine Chip 13,2m 12,0ak 969.882 kr. 17 sejre, sejre. 08 Ragna Opal ”Ovennævnte” hp. Mr Pine Chip 13,2m 12,0ak 969.882 kr. 95 Lindys (S) Opal15,7k (s) ”Ovennævnte” Lindy’s Crown 16,0k(95-01), 15,6ak 125.050 skr. LEBRETTA - 14,1ak*, 652.150 skr.hp. - 139 st. 17 - 16 - 17. Mor til 7 afkom bl.a. LEBRETTA - 139 st. 17 - 16 - 17. Mor til 7 afkom bl.a. 96 sejre. Suprina(S) Opal15,7k (s) - 14,1ak*, 652.150 skr.hp. Super Arnie 18,5k(95-01), 17,4ak 21.250 skr. 17 LEBRETTA (S) 15,7k - 14,1ak*, 652.150 skr.hp. - 139 st. 17 - 16 - 17. Mor til 7 afkom bl.a. 17 Jobie Man 14,8m 336.650 95 sejre. Lindys Opal (s) (s)”Ovennævnte” Lindy’s Crown 16,0k(95-01), 14,6ak 15,6ak 125.050 skr. skr. 17 95 Lindys Opal (s) ”Ovennævnte” hp. Crown 16,0k 15,6ak 125.050 skr. Linus Opal 15,2m* 15,4ak 220.667 96 sejre. Suprina Opal (s) (s) hp. Lindy’s Super Arnie 18,5k 17,4ak 21.250 skr. 95 Opal (s) ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Crown 16,0k 15,6ak 125.050 skr. 96 Suprina Opal (s) hp. Super Arnie 18,5k 17,4ak 21.250 skr. 97 Lindys EspriJobie Frontline (s) Meadow Gallant 17,2k 15,7ak 125.570 Man (s) 14,8m 14,6ak 336.650 skr. 96 Opal (s) hp. 18,5k 17,4ak 21.250 skr. skr. Man 14,8m 14,6ak 336.650 01 Suprina Inca Jobie Frontline (s)(s) hp. Super CopiadArnie 17,3m 16,1am 101.300 skr. Linus Opal (s) 15,2m* 15,4ak 220.667 Man 14,8m 14,6ak 336.650 Linus Opal(s)(s) (s) 15,2m* 15,4ak 220.667 skr. 97 EspriJobie Frontline hp. Meadow Gallant 17,2k 15,7ak 125.570 skr. skr. Opal 15,2m* 15,4ak 220.667 97 Frontline (s)(s) hp. 17,2k 15,7ak 125.570 skr. 01 Espri Inca Linus Frontline (s) hp. Meadow Copiad Gallant 17,3m 16,1am 101.300 skr. skr. 97 Frontline(s) (s) hp. 17,2k 15,7ak 125.570 01 Espri Inca Frontline hp. Meadow Copiad Gallant 17,3m 16,1am 101.300 skr. skr. 01 Inca Frontline (s) hp. Copiad 17,3m 16,1am 101.300 skr.

Opereret for cyste højre bag - Prognos for fuld atletisk funktion vurderes til at være god (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk NB! Klausul mod navneændring Opereret for cyste højre bag - Prognos for fuld atletisk funktion vurderes til at være god !(Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) Opereret for cyste højre bag -sePrognos fuld atletisk vurderes til at være god (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger opslag for på boksdør ellerfunktion på www.dtc-auktion.dk Opereret for cyste højre bag -sePrognos fuld atletisk vurderes til at være god !(Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger opslag for på boksdør ellerfunktion på www.dtc-auktion.dk NB! Klausul mod navneændring - For yderligere oplysninger se opslagOpdrætter på boksdør ellerNB! på www.dtc-auktion.dk & anmelder: Kresten Andreasen, Saltum! - Tlf: 21 17 58 77 Klausul mod navneændring NB! Klausul mod navneændring ! Opdrætter & anmelder: Kresten Andreasen, Saltum - Tlf: 21 17 58 77 Opdrætter & anmelder: Kresten Andreasen, Saltum - Tlf: 21 17 58 77 Opdrætter & anmelder: Kresten Andreasen, Saltum - Tlf: 21 17 58 77

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

35


Sort hingst født 6. juli 2017 v. Panne

de Moteur (s)

Credit Winner (us) Sort hingst født 6. juli 2017 Sort Sort hingst hingst født født 6. 6. juli juli 2017 2017

American Winner (us) Lawn Tennis (us)

Donerail (us) American Winner (us) American Winner Another Gill (us) (us) American Winner (us) Lawn Tennis (us) Lawn Tennis (us) (us) Madison Avenue Lawn Tennis Donerail (us) (us) Donerail (us) Francessa (s) Donerail (us) 08,9ak*, 8.707.500 skr. - 42 st. 19 - 12 - 5 Another Gill AnotherSomolli Gill (us) (us)(us) Speedy 12,7ak, 722.000 skr. - 49 st. 10 - 5 - 1 Another Gill (us) (us) Madison Avenue Madison Avenue (us) Dance Slipper (us) Madison Avenue (us) af Princess Håleryd (s) Francessa (s) af Princess Håleryd (s) Francessa (s) af Princess Håleryd (s) Francessa (s) Speedy Somolli Somolli (us) (us) 12,7ak, 722.000 skr. 49 st. 10 5 1 Speedy 12,7ak, 722.000 skr. - 49 10 - 5 - 1- 6,08,9ak*, 8.707.500Dark v. PANNE DE MOTEUR (S)st.4,13,3k skr. Jeopardy - 42 st. 19 -(us) 12 - 5. På Derbyauktionen - 2 afkom(us) (Hi. 2/ Hp. 0) Speedy Somolli Dark Jeopardy (us) 12,7ak, 722.000 skr. - 49 st. 10 - 5 - 1 Dance (us) Jeopardy (us)sig til højeste svensk årgangsniveau, Dance Slipper Slipper (us) Panne de Moteur debuterede som 3-åring. Som 4-åring Dark udviklede hingsten hvilket udmøntede sig i en Dance Slipper (us) 08,9ak*, 8.707.500 skr. - 42 st. 19 - 12 - 5

v. v. Panne Panne de de Moteur Moteur (s) (s) v. Panne de Moteur (s) 08,9ak*, 8.707.500 skr. -- 12 08,9ak*, 8.707.500 skr. -- 42 42 st. st. 19 19 12 -- 5 5 (s) af Princess Håleryd

Jalopy (us) Credit Credit Winner Winner (us) (us) Credit Winner (us) Meadow Road (s) Jalopy Jalopy (us) (us) Jalopy (us) Dark Jeopardy (us) Meadow Meadow Road Road (s) (s) Meadow Road (s)

andenplads i Svenskt Travderby (Gr. I), efter at have sejret i Uttagningsloppet. Som ældre vinder af Solvalla’s Jubileumspokal (Gr. I), Sundsvall v. PANNE DE 4,13,3k 6,08,9ak*, 8.707.500 skr. -- 42 19 På -- 22afkom afkom (Hi. 2/ 0) Open Trot (Gr. I), försök (S) til Solvalla mens han var anden i finale (Gr.-- 5. I). Avlshingst i Sverige, hvor de ældste i 2016. v. PANNE DE MOTEUR MOTEUR (S) 4,13,3k --Elitlopp, 6,08,9ak*, 8.707.500 skr. 42 st. st. 19 -- 12 12 5. På Derbyauktionen Derbyauktionen afkom er (Hi.født 2/ Hp. Hp. 0) v. PANNEMoteur DE MOTEUR (S) 4,13,3k - 6,08,9ak*, 8.707.500 skr. - 42 st. 19 - 12 sig - 5. højeste svenskPå Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 2/ Hp. 0) i en Panne Panne de de Moteur debuterede debuterede som som 3-åring. 3-åring. Som Som 4-åring 4-åring udviklede udviklede hingsten hingsten sig til til højeste svensk årgangsniveau, årgangsniveau, hvilket hvilket udmøntede udmøntede sig sig i en Panne de Moteur debuterede som 3-åring. Som 4-åring udviklede hingsten sig til højeste svensk årgangsniveau, hvilket udmøntede sig i en andenplads Moderlinie: ii Svenskt andenplads Svenskt Travderby Travderby (Gr. (Gr. I), I), efter efter at at have have sejret sejret ii Uttagningsloppet. Uttagningsloppet. Som Som ældre ældre vinder vinder af af Solvalla’s Solvalla’s Jubileumspokal Jubileumspokal (Gr. (Gr. I), I), Sundsvall Sundsvall andenplads i Svenskt Travderby I), efter at have sejret i Uttagningsloppet. Som ældre vinder af Solvalla’s Jubileumspokal (Gr. I), Sundsvall Open Trot I), til Solvalla Elitlopp, mens han anden (Gr. I). ii Sverige, PRINCESS HÅLERYD (S) -(Gr. 12,7ak, 722.000 49 st. 10 - ii5finale - 1. Mor afkom (07-17). Open Trot (Gr. (Gr. I), försök försök til 15,4k Solvalla Elitlopp, mensskr. han var var anden finale (Gr.til I).9Avlshingst Avlshingst Sverige, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2016. 2016. Open Trot (Gr. försökSans til Solvalla Elitlopp, mens varBronsdivisionen anden i finale (Gr. I). Avlshingst hvor de ældste afkom er født i 2016. Som ældre 1’erI),i Fiona Lopp, V75 Stolopp 2’erhan i V75 försök. 3’er i V75i Sverige, Klass II försök. Moderlinie: 07 Mellby Untold (s) Defi d’Aunou ust. Moderlinie: Moderlinie: PRINCESS HÅLERYD 12,7ak, 722.000 722.000 skr. du49 49Pommeau st. 10 10 -- 55 -- 1. 08 Mellby Värsting (s) (S) General ust. PRINCESS HÅLERYD (S) 15,4k 15,4k -- 12,7ak, skr. st. 1. Mor Mor til til 99 afkom afkom (07-17). (07-17). PRINCESS HÅLERYD (S) 15,4k 12,7ak, 722.000 skr. 49 st. 10 5 1. Mor til 9 afkom (07-17). Som ældre ii Fiona ii V75 försök. V75 09 Mellby Akleja (s) Sans hp.2’er Varenne 10 st. 3 - 0 - 1 Som ældre 1’er 1’er Fiona Sans Lopp, Lopp, V75 V75 Stolopp Stolopp 2’er V75 Bronsdivisionen Bronsdivisionen 3,16,8m försök. 3’er 3’er ii3,14,5am V75 Klass Klass IIII försök. försök.164.000 skr. Som ældre 1’er i Fiona Sans Lopp, V75 Stolopp 2’er i V75 Bronsdivisionen försök. 3’er i V75 Klass II försök. 07 Mellby Untold (s) Defi d’Aunou ust. SomMellby 3-åringUntold 3’er i (s) Semifinal til Breeder’s Crown Ston. Placeret i Uttagningslopp til Svensk Trav-Oaks. 07 Defi3-åriga d’Aunou ust. 07 Mellby Untold (s) Defi d’Aunou ust. 08 Mellby Värsting (s) General du Pommeau ust. 10 Mellby Värsting Blue Nun(s) (s) hp. GoingduKronos 08 General Pommeau ust. 08 Mellby (s)(s) General Pommeau 09 Mellby Värsting Akleja (s) hp. Varenne Varenne 3,16,8m 3,14,5am 164.000 skr. 10 st. 334 -- 002 -- 115 12 Drottning GoingduKronos 4,16,0m 14,0ak 175.900 ust. 45 st. 09 Mellby Akleja (s) hp. 3,16,8m 3,14,5am 164.000 skr. 10 09 Mellby Akleja (s) hp. Varenne 3,16,8m 3,14,5am 164.000 skr. skr. 10 Som 3-åring 3’er i Semifinal til Breeder’s Crown 3-åriga Ston. Placeret i Uttagningslopp til Svensk Trav-Oaks. 13 Mellby Estella (s) hp. Muscle Hill 14,6m 12,7ak* 278.400 17 st. st. 34 -- 01 -- 13 Som 3-åring 3’er i Semifinal til Breeder’s Crown 3-åriga Ston. Placeret i Uttagningslopp til Svensk Trav-Oaks. Som 3-åringDowns 3’er i Semifinal til Breeder’s Crown 3-åriga Ston. Placeret i Uttagningslopp Svensk Trav-Oaks. 10 hp. Kronos ust. 15 Dayton Great Challenger GK i prøveløbtil- 21,9m 10 Mellby Mellby Blue Blue Nun Nun (s) (s) hp. Going Going Kronos ust. 10 Mellby Blue Nun (s)(s) hp. Going Kronos 12 hp. Going Going Kronos 4,16,0m 14,0ak 175.900 ust. skr. 45 st. st. 44 -- 22 -- 55 16 Ellerslie Downs Great Challenger 12 Mellby Mellby Drottning Drottning (s) hp. Kronos 4,16,0m 14,0ak 175.900 skr. 45 12 Mellby Drottning hp. Going Kronos 4,16,0m 14,0ak 175.900 skr. 45 st. 44 -- 21 -- 53 13 Mellby Estella (s) (s) hp. Muscle Hill 14,6m 12,7ak* 278.400 17 17 Mellby Flamboro Downs ”Ovennævnte” Panne de Moteur 13 Estella (s) hp. Muscle Hill 14,6m 12,7ak* 278.400 skr. skr. 17 st. st. 4 - 1 - 3 13 Mellby Estella (s) hp. Muscle Hill 14,6m 12,7ak* 278.400 skr. 17 st. 4 - 1 - 3 15 Great GK 15 Dayton Dayton Downs Downs Great Challenger Challenger GK ii prøveløb prøveløb -- 21,9m 21,9m 15 Dayton Downs Great Challenger GK i(91-06), prøveløbbl.a. - 21,9m 16 Ellerslie Downs hp. Great Challenger DARK JEOPARDY (US) 14,8ak, 118.955 skr. 19 st. 6 2 1. Mor til 12 afkom 16 Ellerslie Downs hp. Great Challenger 16 Ellerslie Downs hp. Great Challenger 17 Downs Panne de 91 Geopard Firm Tribute 15,0m 13,2ak 1.404.842 skr. 17 Flamboro Flamboro (s) Downs ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” Panne de Moteur Moteur 17 Downs Panne de Moteur 92 Flamboro Royal Mark (s) ”Ovennævnte” Mystic Park 15,3m* 15,1ak 408.800 skr. DARK JEOPARDY 19 -- 22 -- 1. (91-06), 94 She’s A Woman(US) (s) 14,8ak, 16,8k* 15,6ak 125.296 skr. DARK JEOPARDY (US) 14,8ak, 118.955 118.955 skr. skr. hp. 19 Est. st.O66Brunn 1. Mor Mor til til 12 12 afkom afkom (91-06), bl.a. bl.a. DARK JEOPARDY (US)(sf) 14,8ak, 118.955 skr. Firm 19 st. 6 - 2 - 1. Mor til 12 afkom (91-06), bl.a. 91 Geopard (s) Unit Tribute 15,0m 13,2ak 1.404.842 skr.€ Rainbow 15,4m 14,9ak 40.535 91 Geopard (s) Firm Tribute 15,0m 13,2ak 1.404.842 skr. 91 Geopard (s)(s) (s) Firm Tribute 15,0m 13,2ak 1.404.842 skr. 92 Royal Mark Mystic Park 15,3m* 15,1ak 408.800 95 Matador Håleryd Lindy’s Crown 15,2k 12,4ak* 674.300 92 Royal Mark (s) Mystic Park 15,3m* 15,1ak 408.800 skr. skr. 92 Royal Mark (s) (s)(s) ”Ovennævnte” Mystic 15,3m* 15,1ak 408.800 94 hp. E E OPark BrunnRoad 16,8k* 15,6ak 125.296 skr. skr. 98 Princess Håleryd Meadow 15,4k 12,7ak 722.000 skr. 94 She’s She’s A A Woman Woman (s) hp. O Brunn 16,8k* 15,6ak 125.296 skr. 94 AHåleryd WomanUnit (s) (sf) hp. E O Brunn 16,8k* 15,6ak 125.296 skr. Rainbow 15,4m 14,9ak 40.535 00 She’s Supra (s) hp. Super Arnie 13,8k 13,4ak* 674.500 skr. Rainbow Unit (sf) 15,4m 14,9ak 40.535 €€ Rainbow Unit(s) (sf) 14,9ak 40.535 95 Matador Håleryd Lindy’s Crown Crown 15,2k 12,4ak* 674.300 skr.€ Som 4-åring 2’er i V75 Stolopp. 3’er i Uttagningslopp til Derbystoet. Finalist i15,4m Derbystoet 12,4ak* (Gr. II). 95 Matador Håleryd (s) Lindy’s 15,2k 674.300 skr. 95 Matador Håleryd Lindy’s CrownRoad 15,2k 12,4ak* 674.300 98 Princess Princess Håleryd (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Meadow Meadow 15,4k 12,7ak 722.000 skr. Geisha (s) (s) 16,2L 14,0ak 182.104 skr. skr. 98 Håleryd (s) hp. Road 15,4k 12,7ak 722.000 skr. 98 Princess Håleryd (s) ”Ovennævnte” hp. Meadow Road 15,4k 12,7ak 722.000 skr. 00 (s) hp. 13,8k 13,4ak* 674.500 06 Cologne Håleryd ust. 00 Supra Supra Håleryd Håleryd (s)(s) hp. Super Super Arnie Arnie 13,8k 13,4ak* 674.500 skr. skr. 00 Supra Håleryd (s) hp. Super Arnie 13,8k 13,4ak* 674.500 skr. Som ii V75 3’er Derbystoet (Gr. Ilona2’er Håleryd (s) 657.525 skr. Som 4-åring 4-åring 2’er V75 Stolopp. Stolopp. 3’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp til til Derbystoet. Derbystoet. Finalist Finalist ii16,1m Derbystoet 12,1am (Gr. II). II). Som 4-åring 2’er i V75 Stolopp. 3’er i Uttagningslopp til Derbystoet. Finalist i 16,2L Derbystoet (Gr. II). Geisha 14,0ak 182.104 Geisha (s) (s) 16,2L 14,0ak 182.104 skr. skr. Geisha (s) 16,2L 14,0ak 182.104 ust. skr. 06 Håleryd Super Arnie DANCE SLIPPER (US)(s) (86-03), 06 Cologne Cologne Håleryd (s) ust. Mor til 13 afkom hp. hp. Superbl.a. Arnie ust. 06 Cologne Håleryd (s) hp. Super Arnie ust. Håleryd 16,1m 12,1am 657.525 86 DarkIlona Jeopardy (us) (s) ”Ovennævnte” hp. Speedy Somolli 14,8ak 118.955 skr. skr. Ilona Håleryd (s) 16,1m 12,1am 657.525 skr. Ilona Håleryd 16,1m 12,1am 657.525 skr. 89 Trolley Square (us) (s) hp. Speedy Somolli 3,15,1ak* $3.100 DANCE (US) til Deweycheatumnhowe (us) 3,08,8ak* $3.155.178 DANCE SLIPPER SLIPPER (US) ust. ust. Mor Mor til 13 13 afkom afkom (86-03), (86-03), bl.a. bl.a. DANCE SLIPPER Mor til 13 afkom hp. (86-03), bl.a. 86 Dark Jeopardy (us) ust. ”Ovennævnte” Speedy Somolli 14,8ak 118.955 ust. skr. 93 Dark Twiggy F C (i)(US) 86 Jeopardy (us) ”Ovennævnte” hp. Speedy Somolli 14,8ak 118.955 skr. 86 Dark Jeopardy (us) ”Ovennævnte” hp. Speedy Somolli 14,8ak 118.955 skr. 89 Trolley Square (us) hp. Speedy Speedy Somolli Somolli 3,15,1ak* $3.100 Zamia F C(us) (i) 13,5am 3.914.600 skr. 89 Trolley Square hp. 3,15,1ak* $3.100 89 Trolley Square (us) hp. Speedy Somolli 3,15,1ak* $3.100 Deweycheatumnhowe 3,08,8ak* $3.155.178 Gift Kronos (i) (us) 09,2ak 2.847.272 skr. Deweycheatumnhowe (us) 3,08,8ak* $3.155.178 Deweycheatumnhowe 3,08,8ak* $3.155.178 93 Twiggy F Namale C (i) (i) hp. Speedy Speedy Somolli Somolli ust. Kronos (i)(us) 13,0k* 11,5ak 1.676.592 skr. 93 Twiggy F C hp. ust. 93 Twiggy F Tobin C (i) hp. Speedy Somolli ust. Zamia F 13,5am 3.914.600 skr. Kronos (i) 12,1m* 10,4ak 2.926.079 skr. Zamia FC C (i) (i) 13,5am 3.914.600 Zamia FC (i) 13,5am 3.914.600 skr. Gift Kronos (i) 09,2ak 2.847.272 skr. Gift Kronos (i) 09,2ak 2.847.272 skr. Gift Kronos (i) (i) 09,2ak 2.847.272 skr. Namale Kronos 13,0k* 11,5ak 1.676.592 skr. skr. Namale Kronos (i) 13,0k* 11,5ak 1.676.592 Namale Kronos(i)(i) 13,0k* 11,5ak 1.676.592 skr. Tobin Kronos Kronos 12,1m* 10,4ak 2.926.079 skr. skr. Tobin (i) 12,1m* 10,4ak 2.926.079 Tobin Kronos (i) 12,1m* 10,4ak 2.926.079 skr. Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). NB! Klausul mod navneændring ! Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt UDEN UDEN anmærkninger anmærkninger (Højgård (Højgård Hestehospital, Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Martin Martin Hjorth). Hjorth). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Opdrætter & Anmelder: Tanja & Helle Thorhauge, Sindal - Tlf: 40 89 73 44 NB! NB! Klausul Klausul mod mod navneændring navneændring !! NB! Klausul mod navneændring ! Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Tanja Tanja & & Helle Helle Thorhauge, Thorhauge, Sindal Sindal -- Tlf: Tlf: 40 40 89 89 73 73 44 44 Opdrætter & Anmelder: Tanja & Helle Thorhauge, Sindal - Tlf: 40 89 73 44

36

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Brun hingst født 10. maj 2017 v. Farifant

(i)

8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6

v. Farifant (i) v. Farifant (i) Polca6.437.625 (s) skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 af 8,09,7ak*, 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 12,7ak, 297.332 kr. - 54 st. 9 - 5 - 3

af af

Polca (s) Polca (s)

Arifant (f) BrunAnd hingst født 10. maj 2017 Brun hingst født 10. maj 2017 Bahama (i) And Arifant (f) And Arifant (f) Gigant Neo (s) Bahama (i) Bahama (i) Matatia (s) Gigant Neo (s) Gigant Neo (s)

12,7ak, 297.332 kr. - 54 st. 9 - 5 - 3 FARIFANT (I) 4,13,2L - 8,09,7ak*, 6.437.625 12,7ak, 297.332 kr. - 54 st. 9 - 5 - 3

Sharif di Iesolo (i) Infante d’Aunou (f) Coktail Jet (f) Sharif di Iesolo (i) Triller Oaks (i) (i) Sharif did’Aunou Iesolo Infante (f) Super Arnie (us) (f) Infante d’Aunou Coktail Jet (f) Clorita Lobell (us) Coktail Jet (f) Triller Oaks (i) Brandy Hanover (us) Triller Super Oaks Arnie (i) (us) Kristina Ceder (s) Super Arnie Clorita Lobell(us) (us) Clorita (us)(us) BrandyLobell Hanover

Matatia v. skr. - 93 st. 27 - 13(s) -6 På Derbyauktionen - 8 afkom (us) (Hi. 5 / Hp. 3) Brandy KristinaHanover Ceder (s) Matatiaårgangsløb. (s) Farifant løb som 2-, 3- & 4-åring i de italienske og europæiske Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som ældre Kristina Ceder (s) exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller v. FARIFANT - 8,09,7ak*, skr. - 93 st. 27 184.100 - 13 - 6 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 På Derbyauktionen afkom (Hi. 5 / Hp. 3) mere - Kövras(I) So4,13,2L Far 12,3ak, 356.0006.437.625 skr., Caraway 14,3am, skr., Edfromed- 814,7am, 144.800 skr. v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, - 93 st. 27 - 13 -6 PåI-løbet Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. Farifant løb som 2-, 3- & -4-åring i de6.437.625 italienskeskr. og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe Gran Premio Marangoni. Som3)ældre Farifant løb som 2-, 3& 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som ældre exporteret Moderlinie: til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller exporteret til USA, hvor rekorden blevskr., forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom12,5ak, er 4 år154.000 i 2018, hvoraf fem har indløbet mere - Kövras So Far 12,3ak, 356.000 skr., Carl Lewis skr., Edfromed 14,7am, 100.000 144.800 skr. skr. eller POLCA (S) 14,2m - 12,7ak, 297.332 kr. 54Caraway st. 9 - 5 -14,3am, 3. Mor184.100 til 2 afkom (14-17). mere - Kövras So Far 12,3ak, 356.000 skr., Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., Edfromed 14,7am, 144.800 skr. 14 S J’s All In All (n) hp. S J’s Caviar 18,0a 20.000 skr. 5 st. 1 - 0 - 2 Moderlinie: 17 Felix K ”Ovennævnte” Farifant Moderlinie: POLCA (S) 14,2m - 12,7ak, 297.332 kr. 54 st. 9 - 5 - 3. Mor til 2 afkom (14-17). POLCA - 12,7ak, st.hp. 9 -S - 23.-Caviar til 2tilafkom (14-17). 14 S J’s(S)All In 15,7k All (n) 18,0a 20.000 skr. 5 st. 1 - 0 - 2 MATATIA (S)14,2m - 16,6ak,297.332 123.149kr.skr.54 40 st. 45 -J’s 6.Mor Mor 6 afkom (02-12), bl.a. 14 J’s K All(s)In All (n) hp. J’s Caviar 18,0a 20.000 skr. 5 st. 1 - 0 - 2 17 Felix ”Ovennævnte” Farifant 06 S Polca ”Ovennævnte” hp. S Gigant Neo 14,2m 12,7ak 297.332 kr. 17 ”Ovennævnte” Farifant 08 Felix HoneyK Pie (s) hp. Pearsall Hanover 17,8m 59.750 skr. MATATIA (S) 15,7k st. 4 - 2 Hanover - 6. Mor til 6 afkom (02-12), 09 Walk Unafraid (s)- 16,6ak, 123.149 skr. 40 Pearsall 18,1k bl.a. 15,3ak 63.000 skr. MATATIA - 16,6ak, 123.149 skr. 40 hp. st. Gigant 4 - 2 - 6.NeoMor til 6 afkom (02-12), 06 Polca(S) (s) 15,7k ”Ovennævnte” 14,2m bl.a. 12,7ak 297.332 kr. 06 Polca (s) ”Ovennævnte” Neo 14,2m 12,7ak 297.332 kr. 08 HoneyCEDER Pie (s) hp. Pearsall Hanover 17,8m 59.750 skr. KRISTINA (S) 30,6m, 300 skr. 1 st. 0hp. - 0 Gigant - 1. Mor til 17 afkom (78-98), bl.a. 08 Pie hp. Hanover 17,8m 59.750 09 Walk Unafraid Pearsall Hanover 18,1k 15,3ak 63.000 skr. 84 Honey Carmel (s) (s) (s) hp. Pearsall Brandy Hanover 17,1k 16,8ak 99.100 skr. 09 WalkNot Unafraid (s) (s) Pearsall Hanover 18,1k 15,3ak 63.000 skr. skr. My Choice 15,6m 15,1ak 378.257 KRISTINACool CEDER (S)Filly 30,6m, bl.a. Flying (s) 300 skr. 1 st. 0 - 0 - 1. Mor til 17 afkom (78-98), 15,6m* 13,7ak 565.227 skr. KRISTINA CEDER - 0 Brandy - 1. Mor til 17 afkom (78-98), bl.a. 84 (s) (s) (S) 30,6m, 300 skr. 1 st. 0hp. Hanover 17,1k 16,8ak 99.100 skr. 87 Carmel Tamburina Tibur 16,6m* 16,0ak 224.600 84 Carmel (s)MyAcceptance hp. Brandy Hanover 17,1k 16,8ak 99.100 skr. skr. 15,6m 15,1ak Not Choice (s) (s) 378.257 Global 16,3m 18,9ak 229.933 skr. Not My Choice (s) 15,6m 15,1ak 378.257 CoolCuba FlyingLibre FillyIce (s) 15,6m* 13,7ak 565.227 skr. 3,14,8m 4,13,0am* 879.186 skr. Cool Flying Filly (s) 15,6m* 13,7ak 565.227 skr. 87 Tamburina hp. Tibur 16,6m* 16,0ak 224.600 skr. skr. Global(s) Education (s) 14,8m 13,0ak* 745.480 87 Tamburina (s) hp. Tibur 16,6m* 16,0ak 224.600 skr. Global Acceptance 16,3m 18,9ak 229.933 skr. skr. Colombian Necktie(s)(s) 13,9L 10,0ak 7.671.509 Global Acceptance (s) 16,3m 18,9ak 229.933 skr. Cuba Libre Ice 3,14,8m 4,13,0am* 879.186 skr. Som 4-åring 1’er i Svenskt Travderby (Gr. I). Cuba Libre Ice 3,14,8m 4,13,0am* 879.186 skr. Global 14,8m 13,0ak* 745.480 skr. 88 Clipton (s) Education (s) Brandy Hanover 14,6m* 13,6am* 4.547.215 Global Education 14,8m 13,0ak* 745.480 skr. The Owners Trophy, Colombian Necktie (s) 13,9L 10,0ak 7.671.509 skr. 29 sejre. Som 4-åring 3’er i (s) Breeder’s Crown Final (Gr. I). Som Ældre 1’er i V75-Mästaren, Axevallalöpning, Silverörnen, Colombian Necktie (s)i iSvenskt 7.671.509 skr. Som 4-åring 1’er Travderby (Gr. I). Färjestads Jubileumslopp. 3’er Grote Prijs der Lage Landen, C.Th.Ericssons13,9L Memorial. 10,0ak Som (Gr. I). 88 (s) Brandy Hanover 14,6m* 13,6am* 4.547.215 89 Clipton Tina Tibur (s) 4-åring 1’er i Svenskt Travderby hp. Tibur 19,6m 18.000 skr. skr. 88 Clipton (s)4-åring Brandy 14,6m* 13,6am* 4.547.215 skr. 29 sejre. Som (Gr.Hanover I). Som Ældre 1’er i V75-Mästaren, Axevallalöpning, Silverörnen, Karma (s) 3’er i Breeder’s Crown Final 14,5m 13,2ak 562.550 skr. The Owners Trophy, 29 sejre. Som 4-åring 3’er i Breeder’s Crown Final (Gr. I). Som Ældre 1’er i V75-Mästaren, Axevallalöpning, Silverörnen, Färjestads 3’er i Grote Prijs der Landen, C.Th.Ericssons15,7k Memorial. 16,6ak 95 MatatiaJubileumslopp. (s) ”Ovennævnte” hp.Lage Brandy Hanover 123.149 skr. The Owners Trophy, Färjestads Jubileumslopp. 3’er i Grote Prijs der Memorial. 89 Tina Tibur (s) hp.Lage TiburLanden, C.Th.Ericssons19,6m 18.000 skr. 89 Tina Karma Tibur (s)(s) hp. Tibur 19,6m 18.000 skr. skr. 14,5m 13,2ak 562.550 Karma 14,5m 13,2ak 562.550 95 Matatia (s) (s) ”Ovennævnte” hp. Brandy Hanover 15,7k 16,6ak 123.149 skr. skr. 95 Matatia (s) ”Ovennævnte” hp. Brandy Hanover 15,7k 16,6ak 123.149 skr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkning (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). Røntgenundersøgt UDEN anmærkning (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). Røntgenundersøgt UDEN anmærkning (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). Opdrætter & Anmelder: Hans K. Jensen, Pandrup - Tlf: 98 24 76 87 Opdrætter & Anmelder: Hans K. Jensen, Pandrup - Tlf: 98 24 76 87 Opdrætter & Anmelder: Hans K. Jensen, Pandrup - Tlf: 98 24 76 87

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

37


Brun hingst født 15. April 2017 v. Quite

Easy U S (us)

3,11,1ak, $409.365 - 24 st. 9 - 4 - 1

v. Quite

Easy U S (us) v. Quite Easy -U24 S (us) 3,11,1ak, $409.365 st. 9 -4-1 af Patchwork (s) 3,11,1ak, $409.365 - 24 st. 9 - 4 - 1 3,19,3m, 3.952 kr. - 2 st. 0 - 0 - 0

Patchwork (s)

BrunAndover hingstHallfødt (us) 15. April 2017 Brun hingst født 15. April 2017 Marita’s (us) AndoverVictory Hall (us) Andover Hall (us) Express Victory It (us) (us) Marita’s Marita’s Victory (us) Malabar Lady Express It (us)(us)

Garland Lobell (us) Amour Angus (us) Valley Victory Garland Lobell(us) (us) Miss Marita (us) Garland Lobell (us) Amour Angus (us) Supergill (us) (us) AmourVictory Angus Valley

Flory Marita Messenger Miss (us) Valley Victory (us)(us) ValleyMarita Victory (us) Miss (us) Supergill (us)

Lady Love McBur(us) (us) Flory Messenger Supergill (us) Express It (us) ValleyMessenger Victory (us)(us) Flory Lady (us) v. QUITE EASY U S (US) 3,11,1ak, $409.365 - 24 st. 9 - 4Malabar -1 På Derbyauktionen - 1 McBur afkom (Hi. 1/ Hp. 0) Valley Victory (us) Lady Love (us) 3,19,3m, 3.952 kr. - 2 st. 0 - 0 - 0 Malabar Lady (us) Andover Hall-hingsten var som 2-åring vinder af Champlain Stakes, International Stallion Stakes, Tompkins-Geers Stakes, Wellwood Memorial Lady Love McBur (us) af

af 3,19,3m, Patchwork 3.952 kr. - (s) 2 st. 0 - 0 - 0

Elimination. Som 3-åring vinder af Goodtimes Stakes Elimination og Final. Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født i 2009. Quite Easy v. QUITE EASY U S (US) 3,11,1ak, $409.365 - 24 st. 9 - 4 - 1 På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 1/ Hp. 0) US er far til 5 afkom, der har indløbet over 1 million skr. - Mest vindende afkom er hopperne Moving On 09,9ak*, 7,1 mill.skr., Venice 11,7ak, Andover var3,11,1ak, som 2-åring vinder af st. Champlain International Stallion Stakes,PåTompkins-Geers Stakes, Wellwood v. QUITE€Hall-hingsten EASY S (US) - 24 9 - 4 - 1 Stakes, Derbyauktionen 1 afkom3,9 (Hi. 1/ Hp. Memorial 0) 380.900 og M TUHarmony 10,7ak, $409.365 2 mill.skr., samt hingstene Deimos Racing 11,3ak*, 5,5 mill.skr. og Poet Broline -10,2ak, mill.skr. Elimination. Som 3-åring af Goodtimes Elimination ogInternational Final. Avlshingst i Sverige, de ældste afkom er født i 2009. Quite Easy Andover Hall-hingsten varvinder som 2-åring vinder Stakes af Champlain Stakes, Stallion Stakes,hvor Tompkins-Geers Stakes, Wellwood Memorial US er far til 5 afkom, der har indløbet over 1 million skr. Mest vindende afkom er hopperne Moving On 09,9ak*, 7,1 mill.skr., Venice 11,7ak, Elimination. Som 3-åring vinder af Goodtimes Stakes Elimination og Final. Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født i 2009. Quite Easy Moderlinie: 380.900 T Harmony 2 mill.skr., samt hingstene Deimos Racing 5,5 mill.skr. Poet Broline 3,9Venice mill.skr. US er far€tilog5 M afkom, der har10,7ak, indløbet Mest vindende afkom11,3ak*, er hopperne MovingogOn 09,9ak*, 7,110,2ak, mill.skr., 11,7ak, PATCHWORK (S) 3,19,3m, 3.952 kr. -over 2 st.10million - 0 - 0. skr. Mor- til 3 afkom (14-17). 380.900 € Out og M(s)T Harmony 10,7ak, 2 mill.skr., samt hingstene Deimos Racing 11,3ak*, 5,5 mill.skr. og Poet Broline 10,2ak, 3,9 mill.skr. 14 Worn Maharajah 4,16,9m 17.000 skr. 7 st. 0-0-1 Moderlinie: 16 Ever So Clever hp. Zola Boko PATCHWORK (S) 3,19,3m, 3.952 kr. - 2 st. 0 - 0 - 0. Mor til 3 afkom (14-17). Moderlinie: 17 Worn Fly ByOut So Easy ”Ovennævnte” Quite Easy U S (s) 14 17.000 skr. 7 st. 0 - 0 - 1 PATCHWORK (S) 3,19,3m, 3.952 kr. - 2 st. 0Maharajah - 0 - 0. Mor til 3 afkom (14-17).4,16,9m 16 Ever So Clever Zola Boko 14 Worn Out (s) (US) ust. Mor til 7 afkomhp. Maharajah 4,16,9m 17.000 skr. 7 st. 0 - 0 - 1 MALABAR LADY (99-09), bl.a. 17 Fly BySoSoClever Easy ”Ovennævnte” Quite Easy US 16 hp. Boko 99 Ever Lady Katherine (us) hp. Zola American Winner ust. 17 Fly By So Easy ”Ovennævnte” Quite Easy U S Facette Cobra (s) 15,9m 13,5ak 171.611 skr. MALABAR LADY (US) ust. Mor til 7 afkom (99-09), bl.a. Gant Cobra(us) (s) 15,1m* 13,4am 339.556 skr. Lady Katherine 99 hp. American Winner ust. MALABAR LADYFace (US) (s)ust. Mor til 7 afkom (99-09), bl.a. Othello 12,8m* 10,6ak 666.100 skr. Cobra 15,9m 13,5ak 171.611 ust. skr. 99 LadyFacette Katherine (us)H(s) hp. American Winner Kiss Forever C (s) 4,16,4m 4,13,7ak 191.050 skr. Gant Cobra (s) 15,1m* 13,4am 339.556 Facette 15,9m 13,5ak 171.611 skr. skr. 05 Malabara (s) Cobra (s) hp. Supergill 15,5k 13,0ak 314.000 skr. skr. Othello Face(s) (s) 12,8m* 10,6ak 666.100 skr. Gant Cobra 15,1m* 13,4am 339.556 Springover (s) 12,9L* 11,4ak 1.837.804 skr. Kiss Forever H C (s) 4,16,4m 4,13,7ak 191.050 skr. Othello 12,8m* 10,6ak 666.100 TalassioFace (s) (s) 14,1m* 11,5ak* 655.550 skr. skr. 05 Malabara (s) hp. Supergill 15,5k 13,0ak 314.000 skr. Kiss Forever H C (s) 4,16,4m 4,13,7ak 191.050 skr. skr. 06 Nantucket (s) Viking Kronos 13,4L 10,9ak 3.448.304 Springover (s) 12,9L* 11,4ak 1.837.804 skr. 05 Malabara (s) hp. Supergill 15,5k 13,0ak 314.000 skr.II försök & final, Olym26 sejre. Som ældre 1’er i V75 Silverdivisionen försök, V75 Bronsdivisionen försök (x2), V75 Klass I försök, V75 Klass skr. Talassio (s)(s) 14,1m* 11,5ak* 655.550 skr. Springover 12,9L* 11,4ak 1.837.804 piamontén, Solvallas Montépokal (x2), Åby Stora Montépris. 06 Nantucket (s) Viking Kronos 13,4L 10,9ak 3.448.304 skr. Talassio 14,1m* 11,5ak* 655.550 08 Patchwork (s) (s) ”Ovennævnte” hp. Express It 3,19,3m 3.952skr. kr. 26 sejre. Som ældre försök, V75 Bronsdivisionen försök Klass I försök, V75 Klass 06 Nantucket (s) 1’er i V75 Silverdivisionen Viking Kronos 13,4L (x2), V75 10,9ak 3.448.304 skr.II försök & final, Olympiamontén, Solvallas Montépokal (x2), Åby Stora Montépris. 26 sejre. Som ældre 1’er i V75 Silverdivisionen försök, V75 Bronsdivisionen försök (x2), V75 Klass I försök, V75 Klass II försök & final, OlymLADY LOVE MCBUR (US) 19,3ak, $217. Mor til 8 afkom (94-08), bl.a. 08 Patchwork (s) ”Ovennævnte” hp. Express It 3,19,3m 3.952 kr. piamontén, Stora Montépris. 94 MalabarSolvallas Man (us)Montépokal (x2), Åby Supergill 3,10,4ak $2.231.333 08 Patchwork (s) ”Ovennævnte” hp.Memorial, Express ItBreeder’s Crown. 2’er 3,19,3m 3.952 26 sejre. Som 2-åring 1’er i William Wellwood i Valley Victory Trot. Som 3-åring 1’er kr. i Hambletonian Stakes, LADY LOVE MCBUR (US) 19,3ak, $217. Mor til 8 afkom (94-08), bl.a. Breeder’s Crown, American-National Stakes, Stanley Dancer Trot, Gran Premio della Orsi Mangelli (Gr. I), Transylvania Man (us)(US) 19,3ak, $217. Mor Supergill 3,10,4ak $2.231.333 Trot, New Jersy Sire 94 Malabar LADY LOVE MCBUR til 8 afkom (94-08), bl.a. Stakes Historic Dickerson Cup. 2’er i World Trotting Derby. Avlshingst 26 sejre.Final, SomMan 2-åring 1’er i William Wellwood Memorial, Breeder’s Crown. 2’erUSA. i Valley Victory Trot. Som 3-åring 1’er i Hambletonian Stakes, 94 Supergill 3,10,4ak $2.231.333 95 Malabar Malabar Lady (us) (us) ”Ovennævnte” Stakes, hp.Stanley Valley Victory ust. Trot, New Jersy Sire Breeder’s Crown, American-National Dancer Trot, Gran Premio Mangelli Transylvania 26 sejre. Som 2-åring 1’er i William Wellwood Memorial, Breeder’s Crown. 2’er i della ValleyOrsi Victory Trot.(Gr. SomI),3-åring 1’erust. i Hambletonian Stakes, 08 Lotsa Love (us) Dickerson Cup. 2’er i hp. Andover HallDerby. Avlshingst Stakes Final, Historic World Trotting USA. Breeder’sLove Crown, American-National Stakes, Stanley Dancer Trot, Gran Premio della Orsi Mangelli (Gr. I), Transylvania Trot, New Jersy Sire Matters (us) Exp Sv 09,7ak 4.759.912 skr. 95 Malabar Lady (us) ”Ovennævnte” hp. Valley Victory ust. Stakes Final, Historic Dickerson Cup. 2’er i World Trotting Derby. Avlshingst USA. 08 Lotsa Love (us) hp. Andover Hall ust. 95 Malabar Lady (us) ”Ovennævnte” hp. Valley Victory ust. Exp Sv 09,7ak 4.759.912 skr. 08 LotsaLove LoveMatters (us) (us) hp. Andover Hall ust. Love Matters (us) Exp Sv 09,7ak 4.759.912 skr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Kasernens Hesteklinik). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Kasernens Hesteklinik). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Kasernens Hesteklinik). Opdrætter: Bo Jondahl, Herfølge & Anmelder: Jondahl Hestestutteri, Herfølge - Tlf: 22 14 47 43 Opdrætter: Bo Jondahl, Herfølge & Anmelder: Jondahl Hestestutteri, Herfølge - Tlf: 22 14 47 43 Opdrætter: Bo Jondahl, Herfølge & Anmelder: Jondahl Hestestutteri, Herfølge - Tlf: 22 14 47 43

38

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


v. Wishing

Stone (us) v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 v. Wishing Stone (us) v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 af Passion 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10

af 14,0ak, Passion 308.226 kr. - 56 st. 7 - 9 - 3

308.226 kr. - 56 st. 7 - 9 - 3 af 14,0ak, Passion af Passion

Mørkebrun hoppe født 9. maj 2017 Mørkebrun hoppe født 9. maj 2017 Conwayhoppe Hall (us) født 9. maj 2017 Mørkebrun Mørkebrun Conwayhoppe Hall (us) født 9. maj 2017 Meadowbranch Magic (us) Conway Hall (us) Meadowbranch Magic (us) Conway Hall (us) Love You (f) Meadowbranch Magic (us) Love You (f) Meadowbranch Magic (us) Aktiv Bangsbo Love You (f) Aktiv You Bangsbo Love (f)

14,0ak, 308.226 kr. - 56 st. 7 - 9 - 3

Garland Lobell (us) Garland Lobell(us) (us) Amour Angus

Amour Victory Angus (us) Valley (us) Garland Lobell (us) MakingVictory Miracles (us) Valley (us) Garland Lobell(us) (us) Amour Angus Making Miracles (us) Coktail Jet (f) (us) Amour Angus Valley Victory (us) Guilty ofJet Love Coktail (f) (f) Valley (us) MakingVictory Miracles (us) Granit of Bangsbo Guilty Love (f) (us) Making Miracles Coktail Jet (f) Granit Bangsbo Kryds Bangsbo CoktailofJet (f) (f) Guilty Love Kryds Bangsbo Guilty Love (f) Granit of Bangsbo På Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 3/ Hp. 2) Granit Bangsbo Kryds Bangsbo

Aktiv Bangsbo v. WISHING STONE 6,09,0ak, 14,0ak, 308.226 kr. (US) - 56 st. 7 - 9 - 3 $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 Aktiv Bangsbo Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe i Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt(Hi. 243/sejre, de mest v. WISHING STONE (US) 6,09,0ak, $2.359.150 - 631 løbs st. 24vinder - 15 - 10 På Derbyauktionen - 5 afkom Hp. 2) Kryds Bangsbo meriterende blev ivundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen Copenhagen WishingVæddeløbskarrieren Stone var endvidereindbragte 2’er i Hambletonian Stakes. Unghestestjerne USA som 2 & 3-åring. Gruppe 1 løbs vinderogi Europa, som 4Cup. og 5-åring. i alt 24 sejre, de mest v. WISHINGi USA STONE (US)ældste $2.359.150 -i63 - 15 - 10 Påvar Derbyauktionen - 5i Hambletonian afkom (Hi.12 3/ har Hp. 2) Avlshingst , hvor afkom ligesomKungapokalen DKst.er24 3 år i år. Første årgangCup. i USAWishing omfatterStone totalt 16 registrede 2’er afkom, hvoraf startet meriterende blev vundet i6,09,0ak, Kentucky Futurity, og Copenhagen endvidere Stakes. v. WISHING STONE (US)Shoshie 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24vinder - 15 Need - 10Europa, På hoppen Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 3/ Hp. 2) Unghestestjerne i, USA 2 &afkom 3-åring. Gruppe 1 løbs som 4i og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt 24 de mest Mest vindende afkom Deo 3,10,7ak*, $150.080, Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt Diamondstone US 3,13,5ak*, Avlshingst i USA hvorersom ældste ligesom i DK er 3 år U i år.i Første årgang USA omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12sejre, har startet Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe 1 løbs vinder i Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt 24 sejre, de mest meriterende i Kentucky Futurity, Kungapokalen og og Copenhagen Cup.15,2am Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Stakes. $93.937. I DKblev erafkom devundet mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 Diamondwind 107.500 skr. Mest vindende er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U kr. Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, meriterende blev vundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen og Copenhagen Wishing Stone var i Hambletonian Avlshingst i USA afkom ligesom i DK er 3 år i år. årgang Cup. i USA omfatter totaltskr. 16 endvidere registrede 2’er afkom, hvoraf 12 harStakes. startet $93.937. I DK er de, hvor mestældste vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr.Første og Diamondwind 15,2am 107.500 Avlshingst i USA , hvor ældste afkom ligesom i DK er 3 år i år. Første årgang i USA omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12 har startet Mest vindende afkom er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, Moderlinie: Mest vindende afkom er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, $93.937. er de- 14,0ak, mest vindende 3,14,1ak, og Diamondwind PASSIONI DK 15,2m 308.226 Dumbo kr. 56 st. 7 - 9 - 3156.570 Mor tilkr. 3 afkom (15-17). 15,2am 107.500 skr. Moderlinie: $93.937. I DK2’er er de mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Diamondwind 15,2am 107.500 skr. Prix (Gr. II). Finalist i Dansk Hoppe Som 4-åring Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand PASSION 15,2mi -Hoppe 14,0ak,Derbyprøve, 308.226 kr. Hoppe 56 st. 7Grand - 9 - 3Prix-prøve. Mor til 3 afkom (15-17). Moderlinie: Derby4-åring (Gr. I).2’er i Hoppe Derbyprøve, Hoppe Grand Prix-prøve. Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II). Finalist i Dansk Hoppe Som Moderlinie: PASSION 15,2m - 14,0ak, 308.226 kr. 56 st. - 9 - 3 Bahn Mor til 3 afkom (15-17). n.c. 15 Dakota hp.7 Broad 0 kr. 2 st. 0 - 0 - 0 Derby (Gr. I). PASSION 14,0ak,Derbyprøve, 308.226 56 st. 7 - 9 - 3Prix-prøve. Mor til 3 afkom (15-17). Som 4-åring15,2m 2’er i -Hoppe Placeret i Jydskn.c. 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II).0Finalist 16 Expkr. SvHoppe Brioni 15 Equilizer Dakota hp.Grand Broad Bahn kr. 2i Dansk st. 0 - 0Hoppe -0 Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve, Hoppe Grand Prix-prøve. Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II). Finalist i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 17 hp. Wishing Stone 16 Florentina Equilizer ”Ovennævnte” Exp Sv Brioni Derby (Gr. I). 15 Dakota hp. Broad Bahn n.c. 0 kr. 2 st. 0 0 0 17 Florentina ”Ovennævnte” hp. Wishing Stone 15 Dakota hp. n.c. (02-12), bl.a. 0 kr. 2 st. 0 - 0 - 0 16 Equilizer Exp 362.991 Sv Brioni AKTIV BANGSBO 17,0m - 13,8am, kr. Broad 67 st.Bahn 16 - 14 - 10 Mor til 8 afkom 16 Equilizer Exp Sv Brioni 17 Florentina hp. Stone 03 Aquitaine (d)”Ovennævnte” Imp 362.991 DK Bosphorus 21,7m (02-12),19,3am 25.291 kr. AKTIV BANGSBO 17,0m - 13,8am, kr. Wishing 67 st. 16 - 14 - 10 Mor til 8 afkom bl.a. 17 Florentina ”Ovennævnte” Exp S hp. Wishing 06 Aquitaine Obsession Love You Stone 15,5m 14,6am 298.051 03 (d) Imp DK hp. Bosphorus 21,7m 19,3am 25.291skr. kr. AKTIV BANGSBO 17,0m 13,8am, 362.991 kr. 67 st. 16 14 10 Mor til 8 afkom (02-12), bl.a. 07 Passion ”Ovennævnte” hp. Love You 15,2m 14,0ak 308.226 kr. 06 Obsession Exp S Love You 15,5m 14,6am 298.051 skr. AKTIV BANGSBO 17,0m - 13,8am, 362.991 kr. Bosphorus 67 st. 16 - 14 - 10 Mor til 8 afkom (02-12),19,3am bl.a. 03 Aquitaine (d) Imp DK hp. 21,7m 25.291 kr. 08 Roma Chipmate 17,4L 14,6ak 58.750 07 Passion ”Ovennævnte” hp. Love You 15,2m 14,0ak 308.226 kr. 03 Aquitaine (d) Imp hp. Bosphorus 21,7m 19,3am 25.291skr. kr. 06 Exp DK S Love You Vacation 15,5m 14,6am 298.051 09 Sisley hp. 15,6m 14,2ak 142.789 08 Obsession Roma hp. Dream Chipmate 17,4L 14,6ak 58.750 kr. kr. 06 Obsession Exp S Love You 15,5m 14,6am 298.051 07 Passion ”Ovennævnte” hp. Love You 15,2m 14,0ak 308.226 kr. 12 Aramis Desert Classic 18,2m 15,0ak 31.600skr. kr. 09 Sisley hp. Dream Vacation 15,6m 14,2ak 142.789 07 Passion ”Ovennævnte” hp. Love You 15,2m 14,0ak 308.226 kr. 08 Roma hp. Chipmate 17,4L 14,6ak 58.750 kr. 12 Aramis Desert Classic 18,2m 15,0ak 31.600 kr. 08 Roma hp. 17,4L 14,6ak 58.750 kr. 09 Sisley hp. Chipmate Dream 15,6m 14,2ak 142.789 kr. KRYDS BANGSBO ust. Mor til 14 afkom (88-04), bl.a.Vacation 09 Sisley hp. Dream Vacation 15,6m 14,2ak 142.789 kr. 12 Aramis Desert Classic 18,2m 15,0ak 31.600 kr. 88 Plus Bangsbo hp. Granit Bangsbo 17,3m 15,8am 334.100 kr. KRYDS BANGSBO ust. Mor til 14 afkom (88-04), bl.a. 12 Aramis Desert Classic 18,2m 15,0ak 31.600 kr. Som 4-åring 1’er i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 88 Plus Bangsbo hp. Granit Bangsbo 17,3m 15,8am 334.100 kr. KRYDS BANGSBO ust. Hoppe Mor tilDerby 14 afkom bl.a. Junior 15,3L 13,3ak 999.590 kr. Som 4-åring 1’erVang i Dansk (Gr.(88-04), I). KRYDS BANGSBO ust. Mor til 14 afkom (88-04), bl.a. 88 Bangsbo hp. Granit Bangsbo 17,3m 15,8am 334.100 89 Plus Rythme Bangsbo 16,8ak 528.600 Junior Vang 15,3L 13,3ak 999.590 kr. kr. 88 Plus Bangsbo hp. II), Granit Bangsbo 17,3m 15,8am kr. Som 4-åring 1’er Derby (Gr.(Gr. I). 3-åring i Dansk Hoppe Kriterium Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II). Som 4-åring 1’er 334.100 i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix 89 Rythme Bangsbo hp. Granit Bangsbo 16,8ak 528.600 kr. Som 4-åring 1’er i Dansk (Gr. I). (Gr. II). Junior Vang 15,3L kr. (Gr. Grand Circle 4-årsHoppe HoppeDerby Championat SomII), 3-åring 1’er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II), Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II).13,3ak Som 4-åring 1’er 999.590 i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Junior Vang 15,3L 13,3ak 999.590 kr. 89 Rythme Bangsbo hp.(Gr. Granit 16,8ak 528.600 Front Bangsbo 15,9m 14,0ak 324.917 kr. (Gr. II), Grand Circle 4-års Hoppe Championat II). Bangsbo 89 Rythme Bangsbo hp. Granit Bangsbo 16,8ak 528.600 kr. Som 3-åring 1’er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II), Bangsbo Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II).14,0ak Som 4-åring 1’er 324.917 i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix 91 Tenor Bangsbo Granit 17,9k 15,0ak 156.000 Front Bangsbo 15,9m kr. Som 3-åring 1’er i Dansk (Gr. II), Bangsbo Jydsk Prix (Gr. II).14,7ak Som 4-åring 1’er 196.150 i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. Circle 4-årsHoppe HoppeKriterium Championat (Gr. II). 3-årings Hoppe Grand 92 U GGrand Bangsbo Granit 19,1k 91 II), Tenor Bangsbo Granit Bangsbo 17,9k 15,0ak 156.000 kr. kr. (Gr. II), Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II). Front Bangsbo 15,9m 14,0ak 324.917 93 Bangsbo ”Ovennævte” hp. Granit Bangsbo 17,0m 13,8am 362.991 92 Aktiv U G Bangsbo Granit Bangsbo 19,1k 14,7ak 196.150 kr. kr. Front Bangsbo 15,9m 14,0ak 324.917 91 Bangsbo Granit Bangsbo 17,9k 15,0ak 156.000 kr. kr. 02 Kiri hp. Buvetier d’Aunou 17,7k 14,2ak 361.020 kr. 93 Tenor AktivLykkegård Bangsbo ”Ovennævte” Granit Bangsbo 17,0m 13,8am 362.991 91 Tenor Bangsbo Granit Bangsbo 17,9k 15,0ak 156.000 kr. 92 G Lykkegård Bangsbo Granit Bangsbo 19,1k 14,7ak 196.150 kr. kr. 02 U Kiri hp. Buvetier d’Aunou 17,7k 14,2ak 361.020 92 G Bangsbo Granit Bangsbo 19,1k 14,7ak 196.150 kr. kr. 93 U Aktiv Bangsbo ”Ovennævte” hp. Granit Bangsbo 17,0m 13,8am 362.991 93 Aktiv Bangsbo ”Ovennævte” hp. Granit Bangsbo 17,0m 13,8am 362.991 kr. 02 Kiri Lykkegård hp. Buvetier d’Aunou 17,7k 14,2ak 361.020 kr. 02 Kiri Lykkegård hp. Buvetier d’Aunou 17,7k 14,2ak 361.020 kr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) Opdrætter & Anmelder: Peter Fog, Ansager - Tlf: 20 61 83 55 Opdrætter & Anmelder: Peter Fog, Ansager - Tlf: 20 61 83 55 Opdrætter & Anmelder: Peter Fog, Ansager - Tlf: 20 61 83 55 Opdrætter & Anmelder: Peter Fog, Ansager - Tlf: 20 61 83 55

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

39


Mørkebrun hingst født 22. maj 2017 v. Explosive

Matter (us)

3,09,2ak, $1.510.542 - 20 st. 11 - 6 - 1

v. Explosive Matter (us) v. Explosive Matter (us) 3,09,2ak, $1.510.542 - 20 st. 11 -6-1 Opera$1.510.542 Line - 20 st. 11 - 6 - 1 af 3,09,2ak, af af

Opera Line Opera Line

Mørkebrun Cantabhingst Hall (us) født 22. maj 2017 Mørkebrun hingst født 22. maj 2017 Fireworks Hanover (us) Cantab Hall (us) Cantab Hall (us) Super Arnie (us) Fireworks Hanover (us) Fireworks Hanover (us) På’en Igen Super ArnieFrøkjær (us) Super Arnie (us)

Self Possessed (us) Canland Hall (us) Muscles Yankee(us) (us) Self Possessed Financial Matters (us) Self Possessed (us) Canland Hall (us) Super Bowl (us) Canland Hall (us)(us) Muscles Yankee Arnie’s Likeness (us) Muscles Yankee Financial Matters(us) (us) Pay Dirt (us) Financial Matters Super Bowl (us) (us) Gazelle Vixi (us) (us) Super Arnie’sBowl Likeness Arnie’s (us) Pay DirtLikeness (us)

På’en v. EXPLOSIVE MATTER (US) 3,09,2ak, $1.510.542 - 20 st. 11 - 6Igen - 1 Frøkjær På Derbyauktionen -(us) 1 afkom (Hi. 1/ Hp. 0) Pay DirtVixi Gazelle På’en til Igen Frøkjær Stakes og Gran Premio della Orsi Mangelli (Gr. I). Explosive En af sin årgangs bedste heste. Som 3-åring vinder af forsøg Hambletonian Gazelle Vixi Matter var anden i både Hambletonian Canadian heat af Kentucky Avlshingst i v. EXPLOSIVE MATTER (US) 3,09,2ak, Stakes, $1.510.542 - 20 st.Trotting 11 - 6 - 1Classic, Stanley Dancer Trot ogPåbegge Derbyauktionen - 1 afkomFuturity. (Hi. 1/ Hp. 0) USA, 63 afkom har indløbet mere3-åring end $100.000, Hambletonian-vinderen Pinkman 3,09,0ak*, $2.652.275. I Sverige(Gr. far I). til Explosive svensk fødte En af hvor sin årgangs bedste heste. Som vinder- 20 afbl.a. forsøg Stakes og Gran Premio della Orsi Mangelli v. EXPLOSIVE MATTER (US) 3,09,2ak, $1.510.542 st. 11 Matters - til 6 -Hambletonian 1 09,7ak, 4.609.912 På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 1/skr. Hp. 0) Policy of Truth 12,3am*, 5.226.400 skr., US-importerne Love skr. og Explosive de Vie 09,9ak, 3.463.173 Matter varårgangs anden ibedste både Hambletonian Stakes,vinder Canadian Trotting Classic, Stanley Dancer Trot og begge heatOrsi af Kentucky Futurity. Avlshingst i En af sin heste. Som 3-åring af forsøg til Hambletonian Stakes og Gran Premio della Mangelli (Gr. I). Explosive USA, 63 afkom har Hambletonian indløbet mere Stakes, end $100.000, bl.a.Trotting Hambletonian-vinderen PinkmanTrot 3,09,0ak*, $2.652.275. I SverigeFuturity. far til svensk fødte i Matterhvor var anden i både Canadian Classic, Stanley Dancer og begge heat af Kentucky Avlshingst Moderlinie: Policy of Truth 12,3am*, 5.226.400mere skr.,end US-importerne Love Matters 09,7ak, 4.609.912 skr. og Explosive de Vie 09,9ak, 3.463.173 USA, hvor 63 afkom har indløbet $100.000, bl.a. Hambletonian-vinderen Pinkman 3,09,0ak*, $2.652.275. I Sverige far til skr. svensk fødte OPERA LINE ust. Mor til 5 afkom (11-17). Policy of Truth 12,3am*, 5.226.400 skr., US-importerne Love Matters 09,7ak, 4.609.912 skr. og Explosive de Vie 09,9ak, 3.463.173 skr. 11 Whisper Line Exp Sv hp. Great Challenger 3,15,2m* 3,13,8ak 488.884 skr. 14 st. 5 - 5 - 0 Moderlinie: Som 3-åring i Dansk Kriterium OPERA LINE1’er ust. Mor tilHoppe 5 afkom (11-17).(Gr. II), Quick Pay Pokalen, Hoppe Kriteriumsprøve. 2’er i Grand Circle 3-års Hoppe Championat. Moderlinie: Som 4-åring 1’er i Hoppe Derbyprøve. 11 Whisper Line Exp (11-17). Sv hp. Great Challenger 3,15,2m* 3,13,8ak 488.884 skr. 14 st. 5 - 5 - 0 OPERA LINELine ust. Mor til 5 afkom 12 Apache From Above 15,8k 14,3ak 104.727 kr. 35 st. 5 - 6 - 8 Som 3-åring 1’er i Dansk Hoppe Exp Kriterium Quick Pay Pokalen, Hoppe Kriteriumsprøve. 2’er i Grand 488.884 Circle 3-års Hoppe 11 Blue Whisper Sv (Gr. hp. II), Great Challenger 3,15,2m* 3,13,8ak 14Championat. st.25--45--00 13 LineLine Exp Sv hp. Pearsall Hanover 16,4m 13,0ak 127.990 skr. skr. 14 st. Som 4-åring i Hoppe Derbyprøve. 3-åring 1’er Kriterium Quick Pay Pokalen, HoppeGK Kriteriumsprøve. 2’er i Grand Circle 3-års Hoppe Championat. 14 Churchill Line Dansk Hoppe Exp Sv (Gr. S J’sII),Caviar prøveløb - 4,19,8m 12 Apache Line From Above 15,8k 14,3ak 104.727 kr. 35 st. 5-6-8 SomFlying 4-åring 1’er”Ovennævnte” i Hoppe Derbyprøve. 17 Line Explosive Matter 13 LineLine Exp Sv hp. Pearsall 16,4m 13,0ak 127.990 14 12 Blue Apache From Above Hanover 15,8k 14,3ak 104.727skr. kr. 35 st. 25 - 46 - 08 14 Blue Churchill Line S J’sPearsall Caviar Hanover GK prøveløb -13,0ak 4,19,8m 13 LineFRØKJÆR Sv hp. 127.990 skr. 14 st. 2 - 4 - 0 PÅ’EN IGEN 4,20,9kExp - 4,19,2ak, 32.100 kr. 38 st. 4 - 6 - 2. Mor til16,4m 6 afkom (00-06), bl.a. 17 Churchill Flying Line Explosive Matter 14 Line”Ovennævnte” Exp Sv S J’s Caviar GK prøveløb - 4,19,8m “Udnævnt til Diplomhoppe af DTC’s Avlskommission” 17 Line Line ”Ovennævnte” Explosive Matter 00 Flying Hurricane Victor Victor 9,14,5L 8,12,4ak 1.541.244 kr. PÅ’EN IGEN FRØKJÆR 4,20,9k - 4,19,2ak, 32.100 kr. 38 st. 4 - 6 - 2. Mor til 6 afkom (00-06), bl.a. 18 sejre. Som 4-åring 3’er i Grand Circle 4-års Championat. Placeret i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II Nat). Som “Udnævnt til FRØKJÆR Diplomhoppe af DTC’s Avlskommission” PÅ’EN IGEN 4,20,9k 4,19,2ak, 32.100 kr. 38 st. 4 6 2. Mor til 6 afkom (00-06), bl.a. ældreHurricane 1’er i V75Line Bronsdivisionen försök, V75 Silverdivisionen försök, V75 Silverdivisionen final, Revenues Lopp (V75 Stayerlopp). 2’er i V75 00 Victor Victor 9,14,5L 8,12,4ak 1.541.244 kr. “Udnævnt til Diplomhoppe af DTC’s Avlskommission” Bronsdivisionen final, V75 Silverdivisionen final. 3’er i Grand Circle 4-års Championat, V75 Bronsdivisionen försök, V75 Silverdivision försök 18 sejre. Som 4-åring 3’er i Grand Circle 4-års Championat. Placeret i Dansk9,14,5L Trav Derby8,12,4ak (Gr. I Nat), Jydsk 4-årings 00 Hurricane Line Victor Victor 1.541.244Grand kr. Prix (Gr. II Nat). Som (x2). Avlshingst. ældre 1’erSom i V75 Bronsdivisionen V75 Silverdivisionen försök, V75 Silverdivisionen Revenues Lopp (V75 Stayerlopp). 2’er i V75 18 4-åring 3’er i Grandförsök, Circle 4-års Championat. Trav Derby4,15,6am (Gr.final, I Nat), Jydsk 4-årings 03 sejre. Lux Line Good As Gold Placeret i Dansk4,16,4L 256.850Grand kr. Prix (Gr. II Nat). Som Bronsdivisionen final, V75 Silverdivisionen final. 3’er i Grand Circle 4-års V75final, Bronsdivisionen försök, Silverdivision ældre 1’er i V75 försök, Silverdivisionen försök, V75 Championat, Silverdivisionen Revenues Lopp (V75V75 Stayerlopp). 2’er iförsök V75 Som 4-åring 1’erBronsdivisionen i Åben Derbyprøve. 3’er V75 i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat). (x2). Avlshingst. final, V75 Silverdivisionen final. 3’er i Grand Circle 4-års Championat, V75 Bronsdivisionen försök, V75 Silverdivision försök Bronsdivisionen 05 New Line King Conch 9,12,7L 8,11,6am* 2.884.162 kr. 03 Lux Line Good As Gold 4,16,4L 4,15,6am 256.850 kr. (x2). Avlshingst. 18 sejre. Som ældre 1’er i Orebro Intn’L (Gr. II Int.), Kalmarsundsstayern (x2), Prix de Cosse le Vivien (Vc), Prix des Landes (Vc), V75 GulddiSomLux 4-åring 1’er i Åben Derbyprøve. 3’er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat). 4,16,4L 03 Good Gold 4,15,6am 256.850 kr. Pris. 3’er i Harper Hanovisionen Line försök, V75 Silverdivisionen försök. 2’erAs i V75 Silverdivisionen försök, V75 Silverdivisionen final, Malmö Stads 05 New Line1’er i Åben Derbyprøve. 3’er i Dansk King Conch 8,11,6am* 2.884.162 kr. Som 4-åring Trav Derby (Gr. I Nat). 9,12,7L vers Lopp (Gr. II Int.). Placeret i C.L. Müllers Memorial (Gr. II Int.). 18 sejre. Som ældre 1’er i Orebro Intn’L (Gr.King II Int.), Kalmarsundsstayern (x2), Prix de Cosse le Vivien (Vc), 2.884.162 Prix des Landes (Vc), V75 Gulddi05 Conch 9,12,7L 8,11,6am* kr. 06 New OperaLine Line “Ovennævnte” hp. Super Arnie ust. visionen försök, V751’er Silverdivisionen försök. Silverdivisionen försök, V75 Malmö Pris. 3’erV75 i Harper Hano18 sejre. Som ældre i Orebro Intn’L (Gr. II2’er Int.),i V75 Kalmarsundsstayern (x2), Prix deSilverdivisionen Cosse le Vivien final, (Vc), Prix desStads Landes (Vc), Gulddivers Loppförsök, (Gr. II Int.). Placeret i C.L. Müllers Memorial (Gr. II Int.). visionen V75 Silverdivisionen försök. 2’ertil i V75 Silverdivisionen GAZELLE VIXI 7,19,6m - 16,4ak, 95.800 kr. Mor 4 afkom (85-91), bl.a.försök, V75 Silverdivisionen final, Malmö Stads Pris. 3’er i Harper Hano06 Opera LineII Int.). “Ovennævnte” Super Arnie ust. vers Lopp Frøkjær (Gr. Placeret i Exp C.L.DMüllershp. Memorial 85 Mode Speedy Spin(Gr. II Int.). 5,16,3k 5,14,1ak 94.960 € 06 Opera Line “Ovennævnte” hp. Super Arnie ust. 30 sejre. Som ældre 1’er i Grand Circle 5-års Championat, Dansk Mesterskab for 5-åringer. GAZELLE VIXI 7,19,6m - 16,4ak, 95.800 kr. Mor til 4 afkom (85-91), bl.a. 88 Mode På’en Igen Frøkjær ”Ovennævnte” hp. Pay Spin Dirt 4,20,9k 4,19,2ak 32.100 kr. Frøkjær D kr. Speedy 5,14,1ak 85 94.960 € GAZELLE VIXI 7,19,6m - 16,4ak,Exp 95.800 Mor til 4 afkom (85-91), bl.a. 5,16,3k 30 ældre 1’er i GrandExp Circle Championat, for 5-åringer. 85 sejre. ModeSom Frøkjær D 5-årsSpeedy Spin Dansk Mesterskab 5,16,3k 5,14,1ak 94.960 € 88 sejre. På’enSom Igenældre Frøkjær Pay Dirt 4,20,9k 4,19,2ak 32.100 kr. 30 1’er”Ovennævnte” i Grand Circle 5-årshp. Championat, Dansk Mesterskab for 5-åringer. 88 På’en Igen Frøkjær ”Ovennævnte” hp. Pay Dirt 4,20,9k 4,19,2ak 32.100 kr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital). Opdrætter & Anmelder: Jørn Borch, Harndrup - Tlf: 20 20 78 48 Opdrætter & Anmelder: Jørn Borch, Harndrup - Tlf: 20 20 78 48 Opdrætter & Anmelder: Jørn Borch, Harndrup - Tlf: 20 20 78 48

40

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


TRAVTRÆNER

FRANTZ PRAËM ODENSE-TRÆNER MED BASE I TAULOV VED FREDERICIA Jeg kan hjælpe dig fra A-Å, hvis du skal købe hest på Derbyauktionen. Har tidligere fundet heste som A Perfect Torkdahl, Blue Velvet, A’ivo Torkdahl, Bruce Simoni, Bivo Torkdahl, Star Life Waltz, Non Stop Laser m.fl. Køber du hest, så hjælper jeg gerne med hjemtransport, og er naturligvis også interesseret i at få hesten i træning. Har tilkørt gode heste som Tripolini V P, Blue Velvet og Damien Shadow.

TRÆNINGSCENTERET I TAULOV RÅDER OVER: Cirka 1100m kuperet træningsbane med langsider på 400m, hvor der kan trænes intervaller Sandgrube/roundpen med diameter på 24m til lettere galoptræning

Skridtbånd til opvarmning/nedvarmning samt til genoptræning efter behandling og skader 20 tønder land udlagt til store folde med synlig kvalitetsindhegning 25 bokse og to løsdriftsstalde

Ridehal på 25x45m hvor travhestene kan gå dressur som afveksling Cirka 40 minutter til Fyens Væddeløbsbane, hvor vi råder over en hyggelig stald med seks bokse, staldkøkken m.m. Vi er på væddeløbsbanen minimum 1-2 gange om ugen til banetræning.

KONTAKT MIG

Mobil: (+45) 2174 6926 . E-mail: frantz.praem@mail.dk eller læs mere på A GRIA COPENHAGEN SALE 2018 www.staldbutcher.dk

41


Sortbrun hoppe født 15. april 2017 Sortbrun hoppe født 15. april 2017 v. Russell

Hill (us) v. Russell Hill skr. (us) 3,10,7ak, 4.317.245 - 43 st. 12 - 10 - 5 3,10,7ak, 4.317.245 skr. - 43 st. 12 - 10 - 5

v. v. Russell Hill (us) Onceinalifetime af 3,10,7ak, 3,10,7ak, 4.317.245 skr. skr. -- 43 43 st. st. 12 12 -- 10 10 -- 5 5 4.317.245 af 15,6ak, Onceinalifetime 66.943 kr. - 48 st. 2 - 3 - 4 af af

15,6ak, 66.943 kr. - 48 st. 2 - 3 - 4

Onceinalifetime

Conway Hall (us)

Sortbrun hoppe født 15. april 2017 Conway Hall (us) Southwind Maywood (us) Conway Hall (us) Conway Hall (us) Southwind Maywood (us) Carmody Lobell (us) Southwind Maywood (us) Southwind Maywood Carmody Lobell (us) (us) Super Lit Carmody Carmody Lobell (us) (us) Super Lit Lobell

Garland Lobell (us) Amour Angus Garland Lobell(us) (us) Valley AmourVictory Angus (us) (us) Garland Lobell (us) Miss Goal (us)(us) Garland Lobell (us) Valley Victory Amour Angus Speedy Crown (us) Amour Angus (us) Miss Goal (us) (us) Valley Victory (us) Cora TVictory (us) Valley Speedy Crown(us) (us)

Miss Goal (us) (us) SpeedGoal Miss Cora T Merchant (us)(us) Speedy Crown Lit Hanover Speedy Crown (us) (us) Speed Merchant (us) Cora T (us) (us) Cora T Lit Hanover

v. RUSSELL HILL (US) 3,10,7ak, 4.317.245 skr. - 43 st. 12 - 10 - 5. På Derbyauktionen - 2 afkom (us) (Hi. 1 / Hp. 1) Speed Merchant Merchant (us) Speed 15,6ak, 15,6ak, 66.943 66.943 kr. kr. -- 48 48 st. st. 2 2 -- 3 3 -- 4 4 Super Lit Lit Conway Hall-sønnen Russell Hill havde størstedelen af Super sin I USA. Debuterede 2-åring i USA, Lit Hanover Hanover v. RUSSELL HILL (US) 3,10,7ak, 4.317.245 skr. - 43 st. 12 -væddeløbskarriere 10 - 5. Påsom Derbyauktionen - 2 hvor afkomandenpladsen (Hi. 1 / Hp. 1) i Lit Champlain Stakes varRussell årets højdepunkt. Som 3-åring af sejrede Russell Hill 8 gange ud af 20 starter,som bl.a.2-åring i Empirei USA, Breeder’s Classic, mens ihan Conway Hall-sønnen Hill havde størstedelen sin væddeløbskarriere I USA. Debuterede hvor andenpladsen var anden i Stakes Zweig Memorial. Avlshingst ISom Norge, / Danmark. Ældste afkom er født i NorgePåi bl.a. 2015.i Empire Breeder’s Champlain var årets højdepunkt. 3-åring sejrede mens v. 3,10,7ak, 4.317.245 skr. --Sverige 43 12 -- 5. (Hi. 1) v. RUSSELL RUSSELL HILL HILL (US) (US) 3,10,7ak, 4.317.245 skr. 43 st. st. 12 -- 10 10Russell 5. Hill 8 gange ud af 20 starter, På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 22 afkom afkomClassic, (Hi. 11 // Hp. Hp. 1) han var anden i Zweig Memorial. Avlshingst I Norge, Sverige / Danmark. Ældste afkom er født i Norge isom 2015. Conway Hall-sønnen Russell Hill havde størstedelen af sin væddeløbskarriere II USA. Debuterede 2-åring ii USA, hvor andenpladsen ii Conway Hall-sønnen Russell Hill havde størstedelen af sin væddeløbskarriere USA. Debuterede som 2-åring USA, hvor andenpladsen Moderlinie: Champlain årets Som 3-åring sejrede Russell Hill 88 gange ud Champlain Stakes Stakes var var18,5m årets -højdepunkt. højdepunkt. Som 3-åring sejrede Russell Hill gange ud af af 20 20 starter, starter, bl.a. bl.a. ii Empire Empire Breeder’s Breeder’s Classic, Classic, mens mens han han ONCEINALIFETIME 15,6ak, 66.943 kr. 48 st. 2 3 4. Mor til 2 afkom (14-17). Moderlinie: var ii Zweig Memorial. Avlshingst II Norge, Sverige afkom var anden anden Zweig Avlshingst Norge,Calvin Sverige // Danmark. Danmark. Ældste Ældste4,17,9m afkom er er født født ii Norge Norge ii 2015. 2015. 14 Cerokko M Memorial. Exp Sv 31.300 skr. 6 st. 0 - 1 - 2 ONCEINALIFETIME 18,5m - 15,6ak, 66.943 hp. kr. - 48 st.Capar 2 - 3 - 4. Mor til 2 afkom (14-17). 17 Cerokko For Life ”Ovennævnte” Russell HillCapar 14 Exp Sv hp. Calvin 4,17,9m 31.300 skr. 6 st. 0 - 1 - 2 Moderlinie: Moderlinie: M ONCEINALIFETIME 18,5m -- 15,6ak, 15,6ak, 66.943 66.943 Russell kr. -- 48 48 Hill st. 22 -- 33 -- 4. 4. Mor Mor til til 22 afkom afkom (14-17). (14-17). 17 For Life ”Ovennævnte” ONCEINALIFETIME 18,5m kr. st. SUPER LIT 18,9L - 17,0am, 114.500 kr. - 88hp. st. Calvin 9 - 10 -Capar 14. Mor til 10 afkom4,17,9m (98-11), bl.a. 14 M Exp Sv Sv hp. Calvin Capar 4,17,9m 31.300 skr. skr. st. 00 -- 11 -- 22 14 Cerokko Cerokko M Exp 31.300 66 st. 00 18,1L bl.a. 12,0ak 884.843 kr. 17 Hanoi For LIT Life 18,9L ”Ovennævnte” Russell Hill- 14. Mor til 10 afkom (98-11), SUPER - 17,0am, 114.500 kr. - 88Netted st. 9 - 10 17 For Life ”Ovennævnte” Russell Hill 27 bl.a. fire i V75 lopp. 00 sejre, Hanoi Netted 18,1L 12,0ak 884.843 kr. 05 Need For18,9L Speed Globe 820.462 kr. SUPER LIT 18,9L 17,0am, 114.500 kr. kr. -- 88 88Golden st. 99 -- 10 10 14. Mor Mor til til 10 10 afkom afkom 14,1m* (98-11), bl.a. bl.a. 11,1ak* 27 sejre, bl.a. fire i --V75 lopp. 114.500 SUPER LIT 17,0am, st. -- 14. (98-11), 13 sejre. Trav Kriterium (Gr. II), Jydsk 00 Hanoi Netted Åben 18,1L i Dansk 12,0ak 884.843 kr. 3-årings Grand Prix 05 NeedSom For 3-åring Speed 2’er i Åben Kriteriumsprøve, Golden Globe Grand Prix-prøve. Placeret 14,1m* 11,1ak* 820.462 00 Hanoi Netted 18,1L 12,0ak 884.843 kr. (Gr. II). Som 3’er i Åben 2’er i Derby Consolationsløb. 27 sejre, sejre, bl.a.4-åring fire V75 lopp. 13 sejre. Som 3-åring 2’er i ÅbenDerbyprøve. Kriteriumsprøve, Åben Grand Prix-prøve. Placeret i Dansk Trav Kriterium (Gr. II), Jydsk 3-årings Grand Prix 27 bl.a. fire ii V75 lopp. 06 Onceinalifetime ”Ovennævnte” Carmody 18,5m 15,6ak 66.943 kr. kr. 05 II). Need For4-åring Speed3’er Golden GlobeLobell 14,1m* 11,1ak* 820.462 kr. (Gr. Som i Åben Derbyprøve.hp. 2’er i Derby Consolationsløb. 14,1m* 05 Need For Speed Golden Globe 11,1ak* 820.462 08 Rio Earthquake 16,8m 14,5ak 86.577 kr. 13 sejre. sejre. Som 3-åring 3-åring”Ovennævnte” 2’er ii Åben Åben Kriteriumsprøve, Kriteriumsprøve, Åben Lobell Grand Prix-prøve. Prix-prøve. Placeret Placeret Dansk Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), Jydsk Jydsk 3-årings Grand Grand Prix Prix 06 Onceinalifetime hp. Carmody 18,5m ii Dansk 15,6ak 66.943 kr. 3-årings 13 Som 2’er Åben Grand Trav II), (Gr. II). II). Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Åben Åben Derbyprøve. Derbyprøve.Earthquake 2’er ii Derby Derby Consolationsløb. Consolationsløb. 16,8m 08 RioSom 14,5ak 86.577 kr. (Gr. 2’er LIT 21,4m”Ovennævnte” - 18,1ak, 42.120 kr. Mor til 8 afkom (90-97), bl.a. 06 HANOVER Onceinalifetime ”Ovennævnte” hp. Carmody Carmody Lobell 18,5m 15,6ak 66.943 kr. kr. 06 Onceinalifetime hp. Lobell 18,5m 15,6ak 66.943 90 Super hp. Speed Merchant 18,9L 17,0am 114.500 kr. 08 HANOVER Rio Lit “Ovennævnte” Earthquake 16,8m 14,5ak 86.577 kr. LIT 21,4m - 18,1ak, 42.120 kr. Mor til 8 afkom (90-97), bl.a. 08 Rio Earthquake 16,8m 14,5ak 86.577 91 Super Trio LitLit “Ovennævnte” Crown’s Best 19,6L 17,4ak 50.400 kr. 90 hp. Speed Merchant 18,9L 17,0am 114.500 kr. 92 Walking Smokin 19,5m 16,8ak 37.400 kr. kr. LIT HANOVER HANOVER 21,4m -- 18,1ak, 18,1ak, 42.120 42.120 kr. kr. Mor Mor til 88Yankee afkom (90-97), (90-97), bl.a. bl.a. 91 Trio Lit Lit 21,4m Crown’s Best 19,6L 17,4ak 50.400 LIT til afkom 90 Lit hp. Speed Speed Merchant 18,9L 17,0am 114.500 92 Super Walking Smokin Yankee 19,5m 16,8ak 37.400 kr. 90 Super LitLit“Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Merchant 18,9L 17,0am 114.500 kr. 91 Crown’s 19,6L 17,4ak 50.400 kr. kr. 91 Trio Trio Lit Lit Crown’s Best Best 19,6L 17,4ak 50.400 92 Walking Walking Lit Lit Smokin Yankee Yankee 19,5m 16,8ak 37.400 kr. kr. 92 Smokin 19,5m 16,8ak 37.400

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). & Anmelder: KurtFlemming M. Hansen, Allinge - Tlf: 21 46 84 40 Røntgenundersøgt UDEN UDEN anmærkninger anmærkningerOpdrætter (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt (Dyrlægegården I/S, Koefoed). Opdrætter & Anmelder: Kurt M. Hansen, Allinge - Tlf: 21 46 84 40 Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Kurt Kurt M. M. Hansen, Hansen, Allinge Allinge -- Tlf: Tlf: 21 21 46 46 84 84 40 40

42

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Lysebrun hingst født 16. juni 2017 v. Farifant

(i)

And Arifant (f) Lysebrun Lysebrun hingst hingst født født 16. 16. juni juni 2017 2017

Sharif di Iesolo (i) Infante d’Aunou (f)

Coktail Jet (f) Sharif di Iesolo (i) Triller Oaks (i) (i) Sharif di Iesolo v. Farifant (i) Infante d’Aunou (f) Florida (us) (f) v. Farifant (i) Infante Pro d’Aunou Coktail Jet (f) 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Omega Sund af 8,09,7ak*, Sugar Hanover Coktail Jet (f) (us) 8,09,7ak*, 6.437.625 skr.(s) - 93 st. 27 - 13 - 6 Triller Oaks (i) Songcan (us)(i) Triller Oaks 15,5k, 161.210 kr. - 41 st. 4 - 1 - 5 Florida Pro (us) Noblessa Sund Florida Pro (us) (us) af Omega Sund (s) Sugar Hanover (us) af Omega Sund (s) Sugar Hanover (us) Songcan (us) 15,5k, 161.210 kr. - 41 st. 4 - 1 - 5 Grace Sund v. FARIFANT (I) 4,13,2L - 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 (s) På Derbyauktionen afkom (Hi. 5 / Hp. 3) Songcan- 8(us) 15,5k, 161.210 kr. - 41 st. 4-1-5 Noblessa Sund (us) Grace Sund (s) Farifant løb som 2-, 3- & 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som ældre Noblessa Sund (us) 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6

Bahama (i) And Arifant (f) And Arifant (f) Sugarcane Hanover (us) Bahama (i) Bahama (i) Grace Sund (s) Sugarcane Hanover (us) Sugarcane Hanover (us)

exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller v. FARIFANT - 8,09,7ak*, skr. - 93 st. 27 184.100 - 13 - 6 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 På Derbyauktionen afkom (Hi. 5 / Hp. 3) mere - Kövras(I) So4,13,2L Far 12,3ak, 356.0006.437.625 skr., Caraway 14,3am, skr., Edfromed- 814,7am, 144.800 skr. v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, - 93 st. 27 - 13 -6 PåI-løbet Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. Farifant løb som 2-, 3- & -4-åring i de6.437.625 italienskeskr. og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe Gran Premio Marangoni. Som3)ældre Farifant løb som 2-, 3& 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr.ældre eller Moderlinie: exporteret til USA,Far hvor rekorden blevskr., forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. ÆldsteLewis afkom12,5ak, er 4 år154.000 i 2018, hvoraf fem har indløbet mere - Kövras 12,3ak, 356.000 Caraway 14,3am, skr., Edfromed 14,7am, 100.000 144.800 skr. skr. eller OMEGA SUND So (S)Far15,5k* - 16,7ak, kr. 41 st. 4 - 1 - 184.100 5. Mor skr., til 10Carl afkom (04-17). mere - Kövras So 12,3ak, 356.000161.210 skr., Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., Edfromed 14,7am, 144.800 skr. 04 Sugar Spring (s) hp. Kodac 18,1k 15,0ak 67.800 skr. 45 st. 1 - 5 - 3 Moderlinie: 06 K C’s Optimize (s) Kodac 15,9k 14,8ak 178.431 skr. 61 st. 2 - 5 - 6 Moderlinie: OMEGA st. 4Lane - 1 - 5. Mor til 10 4,15,2m* afkom (04-17).4,14,2ak 07 Pila SUND Lane (S) 15,5k* - 16,7ak, 161.210 kr.hp.41 Lindy 140.141 kr. 21 st. 2 - 0 - 2 OMEGA SUND (S) 15,5k* - 16,7ak, 161.210 kr.hp.41 st. 4 - 1 - 5. Mor til 10 afkom (04-17). Spring Kodac 67.800Derbyprøve, skr. 45 st. 1Grand -5-3 04 SomSugar 3-åring 3’er i(s) Hoppe Kriteriumsprøve. Placeret i Dansk Hoppe Kriterium 18,1k (Gr. II). Som 15,0ak 4-åring Placeret i Hoppe Hoppe 04 Sugar Spring (s)i(s) hp. Kodac 18,1k 15,0ak 67.800 skr. 45 st. st. 21 -- 55 -- 63 06 K C’s Optimize Kodac 15,9k 14,8ak 178.431 skr. 61 Prix-prøve. Finalist Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II). 06 K C’sLane Optimize (s) Kodac 15,9k 14,8ak 178.431 614 st. st. 122 -- 05 -- 026 07 hp. Lindy 4,15,2m* 4,14,2ak 140.141 kr. 21 08 Pila Renna DreamLane Vacation 4,20,9m 3,16,6am* 7.500skr. 07 Lane hp. Lane 4,15,2m* 140.141 kr. 21 2Grand - 07 -- 23 Som 3-åring 3’er i Hoppe Kriteriumsprøve. Placeret i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II). Som4,14,2ak 4-åring Placeret i 171.699 Hoppe Derbyprøve, Hoppe 09 Pila Sweet Vacation Exp No hp. Lindy Dream Vacation 4,17,3m 14,0ak* nkr. 63 st. st.12Som 3-åringFinalist 3’er i Hoppe Kriteriumsprøve. i Dansk Hoppe Kriterium15,8m (Gr. II). Som 13,6ak 4-åring Placeret i Hoppe Derbyprøve, Hoppe Prix-prøve. Grand Prix (Gr. II). i Jydsk 4-årings Hoppe Placeret 11 Vilavaldi hp. Great Challenger 192.329 kr. 77 st. 7Grand -12- 9 Prix-prøve. Prix (Gr. II). 08 hp. Vacation 4,20,9m 3,16,6am* 7.500 kr. kr. 13 Renna Bali Finalist i Jydsk 4-årings Hoppe Grand TheDream Liquidator 15,0m 4,12,7ak 887.557 314 st. 17 - 06 - 04 08 Renna hp. Dream Vacation 4,20,9m 3,16,6am* 7.500 kr. 4 st. 1 07 -- 03 09 Exp NoCourse.hp. Dream Vacation 4,17,3m nkr. st.12SomSweet 2-åringVacation 1’er i forsøg til Breeder’s Som 3-åring 1’er i Dansk Avlsløb forsøg &14,0ak* finale. 3’er i Jydsk171.699 3-årings Grand Prix63 (Gr. II), Åben 09 Sweet Vacation ExpiNo hp. Vacation 14,0ak* nkr. 63 7 Prix- 39 11 Vilavaldi hp. Dream Great 15,8mDerbyprøve. 13,6ak2’er i Dansk 171.699 192.329 kr.(Gr. I), Åben 77 st.12st. 7 -12Grand Prix-prøve. Som 4-åring 1’er Grand Circle 4-årsChallenger Championat (Gr. II),4,17,3m Åben Trav Derby Grand 11 Vilavaldi Great Challenger 13,6ak 192.329 kr. kr. 77 13 Bali The Liquidator 15,0m 4,12,7ak 887.557 31 st. st. 77 -12- 6 - 94 prøve. 3’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II).hp. Placeret i Sprintermesteren. 15,8m 13 Liquidator 15,0m 4,12,7ak st.II), Som 2-åring 1’er i forsøg til Breeder’s Course.The Som 3-åring forsøg & finale. 3’er i Jydsk 887.557 3-årings Grand Prix31 (Gr. 14 Bali Cool Vacation Dream Vacation1’er i Dansk Avlsløb 3,19,4m 4,14,8ak 25.924 kr. kr. 9 st. 17 --Åben 56 -- 24 Som 2-åring 1’er i forsøg til Breeder’s Course. Som 3-åring 1’er i Dansk & finale.2’er 3’eri Dansk i JydskTrav 3-årings (Gr.Grand II), Åben Grand Prix-prøve. Som 4-åring 1’er i Grand Circle 4-års Championat (Gr.Avlsløb II), Åbenforsøg Derbyprøve. DerbyGrand (Gr. I),Prix Åben Prix16 Epic Dream Vacation Grand 4-åring 1’erPrix i Grand Circle 4-års iChampionat (Gr. II), Åben Derbyprøve. 2’er i Dansk Trav Derby (Gr. I), Åben Grand Prixprøve. 3’er i JydskSom 4-årings Grand (Gr. II). Placeret Sprintermesteren. 17 FijiPrix-prøve. ”Ovennævnte” Farifant prøve. 3’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Placeret i Sprintermesteren. 14 Cool Vacation Dream Vacation 3,19,4m 4,14,8ak 25.924 kr. 9 st. 1 - 5 - 2 14 Cool Vacation Vacation 3,19,4m(96-08),4,14,8ak 25.924 kr. 9 st. 1 - 5 - 2 16 EpicSUND Dream Vacation GRACE (S) 16,3m - 15,5ak, 127.500 skr.Dream 21 st. 3 - 2 - 0. Mor til 12 afkom bl.a. 16 Epic Dream Vacation 17 ”Ovennævnte” Farifant 96 Fiji Nestor Sund (s) Sugarcane Hanover 14,6m 14,1am 1.434.036 skr. 17 ”Ovennævnte” Farifant 97 Fiji Omega Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover 15,5k* 16,7ak 161.210 kr. GRACE SUND (S)(s)16,3m - 15,5ak, 127.500 skr.Armbro 21 st.Goal 3 - 2 - 0. Mor til 12 afkom 99 Rekyl Sund 14,6m(96-08), bl.a. 14,1ak 649.300 skr. GRACE SUND (S) 16,3m 15,5ak, 127.500 skr. 21 st. 3 2 0. Mor til 12 afkom (96-08), bl.a. Sugarcane Hanover 14,6m 14,1am 1.434.036 96 06 Nestor CalypsoSund Sund(s)(s) hp. Enjoy Lavec 13,2m 12,0ak 1.032.154 skr. 96 Omega Nestor Sund Sugarcane Hanover 14,6m 14,1am 1.434.036 97 Sund (s) (s) ”Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover 15,5k* 16,7ak 161.210skr. kr. 97 Omega Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover 15,5k* 16,7ak 161.210skr. kr. 99 Rekyl SUND Sund (s) Goal(81-95), bl.a. 14,6m 14,1ak 649.300 OBLESSA (S) 21,7k, 8.400 skr. Mor tilArmbro 12 afkom 99 Rekyl Sund (s) Armbro Goal 14,6m 14,1ak 649.300 skr. 06 Calypso Sund (s) hp. Enjoy Lavec 13,2m 12,0ak 1.032.154 skr. ”Elitsto” 06 hp. 13,2m 12,0ak 1.032.154 86 Calypso DrottningSund Sund(s)(s) Exp It hp. Enjoy Tibur Lavec 18,6m 14,5ak 1.384.500 skr. skr. OBLESSA SUND 21,7k, Silvias 8.400 skr. Mor til I). 123’er afkom (81-95), bl.a. (Gr. I). Som 4-åring 1’er i(S) Drottning Pokal (Gr. i StoChampionatet OBLESSA SUND (S) 21,7k, 8.400 skr. Mor til 12 afkom (81-95), bl.a. ”Elitsto” Zip Kronos (i) 13,8ak 244.273 € ”Elitsto” 86 Drottning SundFKS (s) (i) Exp It hp. Tibur 18,6m 14,5ak 1.384.500 skr.€ New Star 12,2ak 246.312 86 Drottning Sund (s) Exp It hp. Tibur 18,6m 14,5ak 1.384.500 Som 4-åring 1’er i Drottning Silvias Pokal (Gr. I). 3’er i StoChampionatet (Gr. I). 87 Elegant Sund (s) Ideal du Gazeau 15,1k* 12,9ak 1.892.200 skr. skr. Som 4-åring 1’er i Drottning Silvias Pokal (Gr.hp. I). 3’er i StoChampionatet (Gr. 16,3m I). Zip Kronos (i) 13,8ak 244.273 89 Grace Sund (s) ”Ovennævnte” Songcan 15,5ak 127.500 skr.€ Zip Kronos (i) 13,8ak 244.273 New Star FKS (i) 12,2ak 246.312 92 Jet Sund (s) Sugarcane Hanover 14,1k* 12,4ak* 1.216.277 skr.€€ NewSund Star (s) FKS (i) (s) 12,2ak 246.312 87 Ideal du GazeauHanover 15,1k* 12,9ak 1.892.200 skr.€ 93 Elegant Kronprinsessa Sund hp. Sugarcane 13,8k 13,4ak 1.297.929 87 Grace ElegantSund Sund IdealSongcan du Gazeau 15,1k* 12,9ak 1.892.200 skr. 89 (s)(s) ”Ovennævnte” hp. 16,3m 15,5ak 127.500 skr. skr. 95 Magnifik Sund (s) Sugarcane Hanover 14,3m 12,6ak 3.231.089 89 Sund hp. SongcanHanover 16,3m 15,5ak 127.500 skr. skr. 92 Grace Jet Sund (s)(s) ”Ovennævnte” Sugarcane 14,1k* 12,4ak* 1.216.277 92 Kronprinsessa Jet Sund (s) Sund (s) Sugarcane Hanover 14,1k* 12,4ak* 1.216.277 skr. skr. 93 hp. Sugarcane Hanover 13,8k 13,4ak 1.297.929 93 Sund (s) hp. Sugarcane Hanover 13,8k 13,4ak 1.297.929 95 Kronprinsessa Magnifik Sund (s) Sugarcane Hanover 14,3m 12,6ak 3.231.089 skr. skr. 95 Magnifik Sund (s) Sugarcane Hanover 14,3m 12,6ak 3.231.089 skr. Opereret for forandring i højre forkode og venstre bagkode - Prognose for fuld atletiskfunktion er god (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opereret for forandring i højre forkode og venstre bagkode - Prognose for fuld atletiskfunktion er god (Nørlund Hestehospital, Opereret forandring i højre forkode ogoplysninger venstre bagkode - Prognose for fuld er god (Nørlund Hestehospital, Dyrl. HansforSchougaard). - For yderligere se opslag på boksdør elleratletiskfunktion på www.dtc-auktion.dk Dyrl. Hans Schougaard). - For yderligere oplysninger se opslagErik på boksdør eller Pandrup på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & Anmelder: Holmsgaard, - Tlf: 98 24 71 60 Opdrætter & Anmelder: Erik Holmsgaard, Pandrup - Tlf: 98 24 71 60 Opdrætter & Anmelder: Erik Holmsgaard, Pandrup - Tlf: 98 24 71 60

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

43


Brun hoppe født 8. april 2017 v. Russell

Hill (us)

3,10,7ak, 4.317.245 skr. - 43 st. 12 - 10 - 5

Hill (us) Hill Hill (us) (us) Olympia Hill

Southwind Maywood (us) Conway Hall (us) Conway Conway Hall Hall (us) (us)

14,0ak*, 170.718 skr. - 55 st. 7 - 4 - 8

Peach Street (us) (us) Beaumont Hanover Beaumont Beaumont Hanover Hanover (us) (us)

v. Russell v. v. Russell Russell

3,10,7ak, 4.317.245 skr. - 43 st. 12 - 10 - 5 3,10,7ak, 4.317.245 skr. - 43 st. 12 - 10 - 5 af 3,10,7ak, 4.317.245 skr. - 43 st. 12 - 10 - 5

af af af

Brun hoppe Conway Hall født (us) 8. april 2017 Brun hoppe hoppe født født 8. 8. april april 2017 2017 Brun

Olympia Hill Olympia Hill Olympia 14,0ak*, 170.718Hill skr. - 55 st. 7 - 4 - 8

Beaumont Hanover Southwind Maywood(us) (us) Southwind Southwind Maywood Maywood (us) (us)

Garland Lobell (us) Amour Angus (us) Valley Victory Garland Lobell(us) (us) Garland Lobell (us) Miss Goal (us) (us) Garland Lobell (us) Amour Angus Amour Angus (us) Muscles Yankee (us) AmourVictory Angus Valley (us) Valley Victory Beat The Wheel (us) Miss Goal (us)(us) Valley Victory (us) Miss GoalYankee (us) (us) Homesick Miss Goal (us) Muscles Muscles Yankee (us) Best Be Beat TheQuick Wheel(us) (us) Muscles Yankee (us) Beat The Homesick (us) (us) Beat The Wheel Wheel (us)

Homesick v. RUSSELL HILL (US) 3,10,7ak, skr. - 43 st. Peach 12 - 10 Street - 5. (us) På Derbyauktionen 2(us) afkom (Hi. 1 / Hp. 1) 14,0ak*, 170.718 skr. - 55 st. 7 - 4 -4.317.245 8 Homesick (us) Best Be -Quick (us) 14,0ak*, 170.718 skr. - 55 st. 7 - 4 - 8 Peach Street Street (us) (us) Conway Hall-sønnen Russell Hill havde størstedelen af Peach sin væddeløbskarriere I USA. Debuterede som 2-åring USA, hvor(us) andenpladsen i Besti Be Be Quick (us) Best Quick Champlain var årets højdepunkt. Som 3-åring sejrede i Empire Breeder’s mens v. RUSSELLStakes HILL (US) 3,10,7ak, 4.317.245 skr. - 43 st. 12 - 10Russell - 5. Hill 8 gange ud af 20 starter, Påbl.a. Derbyauktionen - 2 afkomClassic, (Hi. 1 / Hp. 1) han var anden i Zweig Memorial. Avlshingst I Norge, Sverige / Danmark. Ældste afkom er født i NorgePåisom 2015. v. HILL 3,10,7ak, 4.317.245 skr. 12 10 -- 22 hvor afkom (Hi. Conway Hall-sønnen Russell Hill havde størstedelen af sin I USA. Debuterede 2-åring i USA, v. RUSSELL RUSSELL HILL (US) (US) 3,10,7ak, 4.317.245 skr. -- 43 43 st. st. 12 --væddeløbskarriere 10 -- 5. 5. På Derbyauktionen Derbyauktionen afkomandenpladsen (Hi. 11 // Hp. Hp. 1) 1) i Conway Hall-sønnen Hill havde størstedelen sin væddeløbskarriere II USA. Debuterede hvor andenpladsen Champlain Stakes varRussell årets højdepunkt. Som 3-åring af sejrede Russell Hill 8 gange ud af 20 starter,som bl.a.2-åring i Empireii USA, Breeder’s Classic, mens iihan Conway Hall-sønnen Russell Hill havde størstedelen af sin væddeløbskarriere USA. Debuterede som 2-åring USA, hvor andenpladsen Moderlinie: Champlain var højdepunkt. 3-åring sejrede RussellÆldste Hill 88 gange af var anden i Stakes Zweig Memorial. Avlshingst ISom Norge, Sverige / Danmark. afkomud er født Norge i bl.a. 2015.ii Empire Champlain Stakes var årets årets højdepunkt. gange ud af 20 20i starter, starter, bl.a. Empire Breeder’s Breeder’s Classic, Classic, mens mens han han OLYMPIA HILL 17,3m - 14,0ak*, 170.718Som skr. -3-åring 55Sverige st. 7sejrede - 4/ -Danmark. 8. Russell Mor til 2Hill afkom (15-17). var ii Zweig Memorial. var anden anden Zweig Memorial. Avlshingst Avlshingst II Norge, Norge, Sverige / Danmark. Ældste Ældste afkom afkom er er født født ii Norge Norge ii 2015. 2015. 15 Der Ud A (s) hp. Calvin Capar ust. Moderlinie: 17 FannyHILL Hill (s)17,3m “Ovennævnte” hp.- 55 Russell Moderlinie: OLYMPIA - 14,0ak*, 170.718 skr. st. 7 Hill - 4 - 8. Mor til 2 afkom (15-17). Moderlinie: OLYMPIA 17,3m -- 14,0ak*, 14,0ak*, 170.718 170.718 skr. skr. 55 st. 77Capar 8. Mor Mor til til 22 afkom afkom (15-17). (15-17). 15 Der UdHILL A (s) 17,3m hp.-- 55 Calvin ust. OLYMPIA HILL st. -- 44 -- 8. 15 Ud A hp. Russell Calvin Capar ust. PEACH 20,1k - 3,TT13,5ak*, 138.602 kr.Capar - 74 st. 4 - 10 - 12. Mor til 7 afkom (97-06), bl.a. 17 Fanny (s)(US) “Ovennævnte” hp. Hill 15 Der DerSTREET UdHill A (s) (s) Calvin ust. 17 Olympia Fanny Hill HillHill (s) “Ovennævnte” Russell Hill HillHanover 06 hp. 17,3m 14,0ak* 170.718 skr. 17 Fanny (s) “Ovennævnte” hp. Beaumont Russell PEACH STREET (US) 20,1k - 3,TT13,5ak*, 138.602 kr. - 74 st. 4 - 10 - 12. Mor til 7 afkom (97-06), bl.a. PEACH STREET (US) 20,1k 3,TT13,5ak*, 138.602 kr. 74Hanover st. 44 -- 10 10bl.a. 12. Mor Mor17,3m til 77 afkom afkom (97-06), (97-06), bl.a. BEST BESTREET QUICK (US) 3,14,6ak*, $15.993 Mor til 4 kr. afkom (87-90), 06 Olympia Hill (US) “Ovennævnte” hp. Beaumont 14,0ak* bl.a. 170.718 skr. PEACH 20,1k -- 3,TT13,5ak*, 138.602 -- 74 st. -- 12. til 06 Hill “Ovennævnte” hp. Beaumont Beaumont Hanover Hanover 17,3m 14,0ak* 170.718 skr. 88 Olympia Above The Law“Ovennævnte” (us) Homesick 2,15,9ak* $18.499 06 Olympia Hill hp. 17,3m 14,0ak* 170.718 skr. 89 Peach Street(US) (us) 3,14,6ak*, “Ovennævnte” hp. Homesick 3,TT13,5ak* 138.602 kr. BEST BE QUICK $15.993 Mor til 4 afkom (87-90), bl.a. BEST BE (US) 3,14,6ak*, $15.993 $15.993 Mor Mor til 44 afkom afkom (87-90), (87-90), bl.a. bl.a. 88 The Law (us)3,14,6ak*, Homesick 2,15,9ak* $18.499 BESTAbove BE QUICK QUICK (US) til 88 The Law (us) Homesick 2,15,9ak* $18.499 HASTY FLING (US) ust.“Ovennævnte” Mor til 4 afkom (78-83), bl.a. 89 Above Peach Street (us) hp. Homesick 3,TT13,5ak* 138.602 kr. 88 Above The Law (us) Homesick 2,15,9ak* $18.499 89 Best Peach Street (us) “Ovennævnte” Homesick 3,TT13,5ak* 138.602 kr. 82 BeStreet Quick(us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Hanover 3,14,6ak* $15.993 89 Peach hp. Chiola Homesick 3,TT13,5ak* 138.602 kr. 83 RedFLING Ace (us) Homesick 13,8ak* $63.722 HASTY (US) ust. Mor til 4 afkom (78-83), bl.a. HASTY FLING (US)(us) ust.“Ovennævnte” Mor til til 44 afkom afkom (78-83), (78-83), bl.a.Hanover 82 BestFLING Be Quick hp. Chiola 3,14,6ak* $15.993 HASTY (US) ust. Mor bl.a. 82 Be hp. Chiola Chiola Hanover Hanover 3,14,6ak* $15.993 83 Red (us) (us) Homesick 13,8ak* $63.722 82 Best Best Ace Be Quick Quick (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. 3,14,6ak* $15.993 83 Red Red Ace Ace (us) (us) Homesick 13,8ak* $63.722 83 Homesick 13,8ak* $63.722

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt UDEN UDEN anmærkninger anmærkninger (Dyrlægegården (Dyrlægegården I/S, I/S, Dyrl. Dyrl. Flemming Flemming Koefoed). Koefoed). Opdrætter & Anmelder: Kurt M. Hansen, Allinge - Tlf: 21 46 84 40 Opdrætter & Anmelder: Kurt M. Hansen, Allinge - Tlf: 21 46 84 40 Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Kurt Kurt M. M. Hansen, Hansen, Allinge Allinge -- Tlf: Tlf: 21 21 46 46 84 84 40 40

44

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Rød hingst født 21. juni 2017 v. Repeat

Love (f)

Rød hingst født 21. juni 2017 Coktail Jet (f) Rød Rød hingst hingst født født 21. 21. juni juni 2017 2017

Quouky Williams (f) Armbro Glamour (us)

And Arifant (f) Quouky Williams (f) Guilty ofJet Love Quouky Williams (f) Coktail (f) (f) Amour d’Aunou Coktail Jet (f) Quouky Williams(f) (f) v. Repeat Love (f) Armbro Glamour (us) v. Repeat Love (f) Armbro Glamour (us) Coktail Jet (f) Armbro Goal (us) (us) v. Repeat Armbro Glamour And Arifant (f) 13,3, 290.680Love € - 19 st.(f) 7-3-4 Defi d’Aunou (f) And Arifant (f) Guilty of Love (f) 290.680 € - 19 st. 7 - 3 - 4 Ofelia Zet (s) af 13,3, Nesmile (f)) (f) (f) Guilty of Love (f) And Arifant Amour d’Aunou 13,3, 290.680 € - 19 st. 7 - 3 - 4 Amour d’Aunou (f) Guilty of Love (f) Supergill (us)(us)(f) Amour d’Aunou 14,8ak, 195.634 kr. - 44 st. 4 - 6 - 5 Armbro Goal Vanad’Aunou Lavec (s) Armbro Goal (us) Defi (f) Vana Lobell Defi d’Aunou (f) Armbro Goal (us) af Ofelia Zet (s) Nesmile (f)) (us) af Ofelia Zet (s) Nesmile (f)) Defi d’Aunou (f) af Ofelia Zetkr.(s) Nesmile Supergill(f)) (us) 14,8ak, 195.634 - 44 st. 4 - 6 - 5 Supergill (us) Vana Lavec (s) 14,8ak, 195.634 kr. - 44 st. 4 - 6 - 5 Supergill v. REPEAT LOVE (F) 13,3, På Derbyauktionen - 1(us) afkom Vana Lobell (us) (Hi. 1 / Hp. 0) 14,8ak, 195.634 kr. - 44 st. 4290.680 - 6 - 5 € - 19 st. 7 - 3 - 4. Vana Lavec (s) Vana Lobell (us) Vana Lavec (s) Lobell (us) Repeat Love er helbror til den tidligere franske- & svenske Avlschampion Love You. Repeat Love var selvVana en god væddeløbshest, dog uden at 13,3, 290.680 € - 19 st. 7 - 3 - 4

gøre sig gældende Gr. I-løbs-niveau. I Frankrig, hvor de ældste afkom er født I 2011. Far til 17 afkom,- 1der har indløbet mere v. REPEAT LOVE (F)på 13,3, 290.680 € - 19Avlshingst st. 7 - 3 - 4. På Derbyauktionen afkom (Hi. 1 / Hp. 0) end v. REPEAT (F) la 13,3, 290.680 € - 19204.914 st. 7 - 3€,- 4. På M12,3, Derbyauktionen (Hi. 1 / Hp. 0) bl.a.Cuise Motie (hp) 12,3, File Gin 14,2, 202.100 €, Croix du Buisson (hp) 195.590 €-- 11 afkom 100.000 € - LOVE v. REPEAT (F) 13,3, 290.680 € - franske19 st. 7 - & 3 -svenske 4. Påvar Derbyauktionen afkom (Hi. 1 / dog Hp. 0) Repeat LoveLOVE er helbror til den tidligere Avlschampion Love You. Repeat Love selv en god væddeløbshest, uden at Repeat Love er helbror til den tidligere franske- & svenske Avlschampion Love You. Repeat Love var selv en god væddeløbshest, dog uden at gøre sigLove gældende på Gr. I-løbs-niveau. Avlshingst I Frankrig, hvor de ældste er født ILove 2011. Farselv til 17 der har indløbetdog mere endat Repeat er helbror til den tidligere franske& svenske Avlschampion Loveafkom You. Repeat enafkom, god væddeløbshest, uden gøre sig gældende på Gr. I-løbs-niveau. Avlshingst I Frankrig, hvor de ældste afkom er født I 2011.var Far til 17 afkom, der har indløbet mere end Moderlinie: 100.000 - bl.a.Cuise (hp) 12,3, Avlshingst 204.914 €, File Gin 14,2, 202.100 €, Croix du er Buisson (hp) M12,3, 195.590 gøre sig€gældende på la Gr.Motie I-løbs-niveau. I Frankrig, hvor de ældste afkom født I 2011. Far til 17 afkom,€ der har indløbet mere end 100.000 € - bl.a.Cuise la Motie (hp) 12,3, 204.914 €, File Gin 14,2, 202.100 €, Croix du Buisson (hp) M12,3, 195.590 € OFELIA € ZET (S) 15,1m 14,8ak, 195.634 kr. - 44 st. 4 - 6Gin - 5. 14,2, Mor 202.100 til 2 afkom (16-17). 100.000 - bl.a.Cuise la -Motie (hp) 12,3, 204.914 €, File €, Croix du Buisson (hp) M12,3, 195.590 € 16 Elegant A P hp. Orlando Vici Moderlinie: Moderlinie: 17 Ferrari Shadow ”Ovennævnte” Repeat Love Moderlinie: OFELIA ZET (S) 15,1m - 14,8ak, 195.634 kr. - 44 st. 4 - 6 - 5. Mor til 2 afkom (16-17). OFELIA ZET (S) 15,1m - 14,8ak, 195.634 kr. - 44 st. 4 - 6 - 5. Mor til 2 afkom (16-17). 16 Elegant A(S) P 15,1m - 14,8ak, 195.634 kr.hp. Orlando Vici OFELIA ZET - 44Orlando st. 4 - 6Vici - 5. Mor til 2 afkom (16-17). 16 Elegant A (S) P ust. Mor til 11 afko (96-07), hp. VANA LAVEC bl.a. 17 Ferrari Shadow ”Ovennævnte” Repeat Love 16 A P (s) ”Ovennævnte” hp. Orlando 17 Ferrari Shadow Repeat LoveVici 96 Elegant Egon Lavec Navaki 15,0L 10,7ak 5.701.701 skr. 17 Ferrari Shadow Love 1’er i Eskilstuna’s Fyraåringstest. Som ældre 1’er i Forus Open, Prix de Luxembourg, 28 sejre. Som 2-åring”Ovennævnte” 1’er i Vinterfavoriten. Repeat Som 4-åring VANA LAVEC (S) ust. Mor til 11 afko (96-07), bl.a. VANA (S) ust. Mor2’er til 11 afko (96-07), bl.a. Prix deLAVEC Brest, Smedträffen. i Olympiatravet (Gr. I). Avlshingst i Sverige. 96 Egon Lavec Navaki 15,0L 10,7ak 5.701.701 skr. VANA LAVEC (S)(s) bl.a. 96 Lavec (s)ust. Navaki 15,0L 10,7ak 5.701.701 98 Egon Gourmet Lavec (s) Mor til 11 afko (96-07), Tenor de Baune 15,5m 13,8ak 560.672 skr. 28 sejre. Som 2-åring 1’er i Vinterfavoriten. Navaki Som 4-åring 1’er i Eskilstuna’s Fyraåringstest. Som ældre 1’er i Forus Open, Prix de Luxembourg, 96 Egon Lavec (s) 15,0L 10,7ak skr. 28 2-åring SomDefi 4-åring 1’er i Eskilstuna’s Fyraåringstest. Som ældre 1’er5.701.701 i Forus 99 sejre. HabitSom Lavec (s) 1’er i Vinterfavoriten. hp. d’Aunou 18,5m 57.500Open, skr. Prix de Luxembourg, Prixsejre. de Brest, Smedträffen. 2’er i Olympiatravet (Gr. I). Avlshingst i Sverige.Fyraåringstest. Som ældre 1’er i Forus Open, Prix de Luxembourg, 28 Som 2-åring 1’er i Vinterfavoriten. Som 4-åring 1’er i Eskilstuna’s Prix de Brest, Smedträffen. 2’er i Olympiatravet (Gr. I). Avlshingst i Sverige.14,9m* Quo Vadis Lavec (s) 12,9am 353.568 skr. 98 Gourmet Lavec (s) Tenor de I). Baune 15,5m 13,8ak 560.672 skr. Prix de Brest, Smedträffen. Avlshingst i Sverige.13,3m* 98 Gourmet Tenor(Gr. de Baune 15,5m 13,8ak 560.672 RoxieLavec Lavec(s)(s) 2’er i Olympiatravet 11,0ak* 765.349 skr. 99 Habit Lavec (s) (s) hp. Defi d’Aunou 18,5m 57.500 skr. 98 Tenor Baune 15,5m 13,8ak 560.672 99 Habit hp. Defided’Aunou 18,5m 57.500 skr. skr. 06 Gourmet OfeliaLavec ZetLavec (s)(s) ”Ovennævnte” 15,1m 14,8ak 195.634 kr. Quo Vadis Lavec (s) 14,9m* 12,9am 353.568 skr. 99 Lavec (s) Lavec hp. d’Aunou 18,5m 57.500 skr. skr. Quo (s) 14,9m* 12,9am 353.568 07 Habit Purple ZetVadis (s) hp. Defi Scarlet Knight 14,4k 13,1ak 252.986 RoxieVadis Lavec (s) (s) 13,3m* 11,0ak* 765.349 skr. Quo Lavec 14,9m* 12,9am 353.568 Roxie Lavec (s) 13,3m* 11,0ak* 765.349 skr. 06 Ofelia Zet (s) ”Ovennævnte” hp. Defi d’Aunou 15,1m 14,8ak 195.634 kr. Roxie Lavec (s) Mor til 5 afkom (90-03), 13,3m* 11,0ak* 765.349 06 Ofelia Zet (s) hp. Defibl.a. d’Aunou 15,1m 14,8ak 195.634skr. kr. VANA LOBELL (US)”Ovennævnte” ust. 07 Ofelia PurpleZet Zet(s) (s) ”Ovennævnte” Scarlet Knight 14,4k 13,1ak 252.986 skr. 06 hp. Defi d’Aunou 15,1m 14,8ak 195.634skr. kr. 07 Zet (s) hp. Scarlet 14,4k 13,1ak 252.986 89 Purple Vana Lavec (s) ”Ovennævnte” SupergillKnight ust. 07 Purple Zet (s) hp. Scarlet Knight 14,4k 13,1ak 252.986 skr. 01 Elettra K Jet (i) Exp Sv hp. Supergill 18,4k 16,8ak 181.726 skr. VANA LOBELL (US) ust. Mor til 5 afkom (90-03), bl.a. VANA LOBELL ust. Mor til 5 afkom (90-03), 02 Falo’ K Jet (US) (i) Supergillbl.a. 14,2ak 109.220 € 89 Vana Lavec(US) (s) ”Ovennævnte” hp. Supergill ust. VANA LOBELL ust. Mor til 5 afkom (90-03), 89 Lavec hp. Supergill ust.€ 03 Vana Geisha Grif (s) (i) ”Ovennævnte” Pinebl.a. Chip 13,2ak 42.539 01 K Jet (s) (i) ”Ovennævnte” Exp Sv 18,4k 16,8ak 181.726 ust. skr. 89 Elettra VanaThe Lavec hp. Supergill Supergill 01 Elettra K Jet (i) LF (i) Exp Sv hp. 18,4k 16,8ak 181.726 skr.€ Crack 13,8ak 28.767 02 Jet Supergill 14,2ak 109.220 01 Falo’ ElettraK Jet(i) (i) Exp Sv hp. Supergill 18,4k 16,8ak 181.726 skr.€€ 02 Falo’ KKJet (i) Supergill 14,2ak 109.220 07 Novella Grif (i) hp. Varenne 15,3ak 12.609 03 Geisha Grif (i) hp. Pine Chip 13,2ak 42.539 € 02 Geisha Falo’Terra K Jet (i)(i) (i) Supergill 14,2ak 109.220 03 GrifOK hp. Pine Chip 13,2ak 42.539 13,9ak 40.425 € The Crack LF (i) 13,8ak 28.767 03 Geisha Grif (i) ZS hp. Pine Chip 13,2ak 42.539 €€ The Crack LF(i)(i) 13,8ak 28.767 Unjumbo 12,4ak 44.640 07 Novella Grif (i) hp. Varenne 15,3ak 12.609 € TheGrif Crack 13,8ak 28.767 07 Novella (i) LF hp. Varenne 15,3ak 12.609 € Very Good ZS(i) (i) 12,2ak 45.733 Terra OK (i) 13,9ak 40.425 € 07 Novella GrifOK (i) (i) hp. Varenne 15,3ak 12.609 Terra 13,9ak 40.425 € Unjumbo ZS (i) 12,4ak 44.640 € Terra OK (i) 13,9ak 40.425 Unjumbo ZS (i) 12,4ak 44.640 € Very GoodZSZS(i)(i) 12,2ak 45.733 € Unjumbo 12,4ak 44.640 Very Good ZS (i) 12,2ak 45.733 € Very Good ZS (i) 12,2ak 45.733 €

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger udover normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk ! KUN LØBSRET T.O.M. 6 ÅRS SÆSONEN ! Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger udover normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger udover normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) - For yderligere oplysninger se opslag påudover boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk ! KUN LØBSRET 6 ÅRS Vrå SÆSONEN - For yderligere oplysninger se &opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter anmelder: Stutteri Shadow, v. T.O.M. N. J. Jensen, - Tlf: 20 !!87 02 15 - www.stutterishadow.dk ! KUN LØBSRET T.O.M. 6 ÅRS SÆSONEN ! KUN LØBSRET T.O.M. 6 ÅRS SÆSONEN ! Opdrætter & anmelder: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk Opdrætter & anmelder: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk Opdrætter & anmelder: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

45


v. Wishing

Stone (us) v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10

Sortbrun hoppe født 14. juni 2017 Sortbrun hoppe født 14. juni 2017 Conway Hall (us) Sortbrun hoppe født 14. juni 2017 Sortbrun hoppe født 14. juni 2017 Conway Hall (us)

Garland Lobell (us) Garland Lobell(us) (us) Amour Angus

Amour Victory Angus (us) Valley (us) Garland Lobell (us) MakingVictory Miracles (us) Valley Garland Lobell (us) (us) Amour Angus (us) Making Miracles (us) Workaholic (us) Amour Angus (us) Valley Victory (us) Cygnus d’Odyssee (f) Meadowbranch Magic (us) Nymphe d’Odyssee Workaholic (us)(us) (f) Valley Victory Making Miracles (us) Cygnus d’Odyssee (f) (us) Meadowbranch Magic af 5,12,3ak, Odyssee Eastwind Super Bowl (us) (us)(f) Nymphe d’Odyssee Making Miracles 958.684 kr. - 32 st. 7 - 7 - 2 Workaholic (us) Royal Sport (us) Cygnus d’Odyssee (f) Super Bowl (us) (us) Killbuck Princess Workaholic (us) 5,12,3ak, 958.684 kr. - 32 st. 7 - 7 - 2 af Odyssee Eastwind Nymphe d’Odyssee (f) Royal Sport (us) Cygnus d’Odyssee (f) Killbuck Princess (us) af Odyssee Eastwind Nymphe d’Odyssee (f) Super Bowl (us) 5,12,3ak, 958.684 kr. - 32 st. 7 - 7 - 2 Sport (us) v. WISHING STONEkr. (US) - 15 - 10 På Derbyauktionen - 5 afkom Super Bowl (us) (Hi. 3/ Hp. 2) 5,12,3ak, 958.684 - 326,09,0ak, st. 7 - 7 - 2$2.359.150 - 63 st. 24Royal Killbuck Princess (us) Royal Sport (us) Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe i Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt(Hi. 243/sejre, de mest v. WISHING STONE (US) 6,09,0ak, $2.359.150 - 631 løbs st. 24vinder - 15 - 10 På Derbyauktionen -Princess 5 afkom Hp. 2) Killbuck (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 v. Wishing Stone (us) v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 Odyssee Eastwind af 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10

Meadowbranch Magic (us) Conway Hall (us) Meadowbranch Magic (us) Conway Hall (us)

meriterende blev ivundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen Copenhagen WishingVæddeløbskarrieren Stone var endvidereindbragte 2’er i Hambletonian Stakes. Unghestestjerne USA som 2 & 3-åring. Gruppe 1 løbs vinderogi Europa, som 4Cup. og 5-åring. i alt 24 sejre, de mest v. WISHINGi USA STONE (US)ældste $2.359.150 -i63 - 15 - 10 Påvar Derbyauktionen - 5i Hambletonian afkom (Hi.12 3/ har Hp. 2) Avlshingst , hvor afkom ligesomKungapokalen DKst.er24 3 år i år. Første årgangCup. i USAWishing omfatterStone totalt 16 registrede 2’er afkom, hvoraf startet meriterende blev vundet i6,09,0ak, Kentucky Futurity, og Copenhagen endvidere Stakes. v. WISHING STONE (US) 6,09,0ak, $2.359.150 63 st. 24 15 10 På Derbyauktionen 5 afkom (Hi. 3/ Hp. 2) Unghestestjerne i, USA 2 &afkom 3-åring. Gruppei DK 1 løbs i Første Europa, som 4i og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt de mest Mest vindende afkom Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt 16 hoppen Diamondstone US24 3,13,5ak*, Avlshingst i USA hvorersom ældste ligesom er 3vinder år U i år. årgang USA omfatter totalt registrede afkom, hvoraf 12sejre, har startet Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe 1 løbs vinder i Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt 24 sejre, de mest meriterende i Kentucky Futurity, Kungapokalen og og Copenhagen Cup.15,2am Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Stakes. $93.937. I DKblev erafkom devundet mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 Diamondwind 107.500 skr. Mest vindende er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U kr. Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, meriterende blev vundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen og Copenhagen Wishing Stone var i Hambletonian Avlshingst i USA afkom ligesom i DK er 3 år i år. årgang Cup. i USA omfatter totaltskr. 16 endvidere registrede 2’er afkom, hvoraf 12 harStakes. startet $93.937. I DK er de,, hvor mestældste vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr.Første og Diamondwind 15,2am 107.500 Avlshingst i USA hvor ældste afkom ligesom i DK er 3 år i år. Første årgang i USA omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12 har startet Mest vindende afkom er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, Moderlinie: Mest vindende afkom er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, $93.937. I DK er de mest4,14,6L vindende Dumbo 958.684 3,14,1ak,kr.156.570 15,2am 107.500 skr. ODYSSEE EASTWIND - 5,12,3ak, 32 st.kr. 7 -og 7 -Diamondwind 2. Mor til 5 afkom (13-17). Moderlinie: $93.937. I DK1’er er de mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Diamondwind 15,2am 107.500Hoppe skr. Grand Prix (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1’er i Som 3-åring i Hoppe Grand-Prix-prøve. 2’er i Hoppe Jydsk 3-årings ODYSSEE EASTWIND 4,14,6L 5,12,3ak, 958.684 kr. 32Kriteriumsprøve. st. 7 - 7 - 2. Mor3’er til 5i afkom (13-17). Moderlinie: Dansk3-åring Hoppe1’er Derby (Gr. IGrand Nat.), Grand Circle2’er 4-års HoppeKriteriumsprøve. Championat, Aalborgs Store3-årings Hoppe Pris, Hoppe Derbyprøve. Som i Hoppe Prix-prøve. i Hoppe 3’er i Jydsk Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1’er i Moderlinie: ODYSSEE EASTWIND 5,12,3ak, 32 st. 7 - 7 - 2. Mor til 5 afkom Som 2’erDerby i Femårs (Gr.958.684 II).4-årskr. Danskældre Hoppe (Gr.4,14,6L IHoppefestival Nat.), --Grand Circle Hoppe Championat, Aalborgs Store(13-17). Hoppe Pris, Hoppe Derbyprøve. ODYSSEE EASTWIND 4,14,6L 5,12,3ak, 958.684 kr. 32 st. 7 7 2. Mor til 5 afkom (13-17). Som 3-åring 1’er i Hoppe Grand Prix-prøve. 2’er i Hoppe Kriteriumsprøve. 3’er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. 13 Sport † Sund ustII Nat.). Som 4-åring 1’er i SomBig ældre 2’er i Femårs Hoppefestival (Gr.Turbo II). Som 3-åring 1’er i Hoppe Prix-prøve. 2’er i Hoppe 3’er i Jydsk Hoppe Grand Prix (Gr.krII Nat.). Som Dansk Hoppe Derby (Gr. IGrand Nat.), †Grand Circle 4-års HoppeKriteriumsprøve. Championat, Aalborgs Store3-årings Hoppe Pris, Hoppe Derbyprøve. 14 Celebrity Wind hp. MagicCarpetRide US 3,18,6m* 4,16,9am 12.500 3 st. 2 - 4-åring 0 - 0 1’er i 13 Big Sport Turbo Sund ust Dansk Hoppe Derby (Gr. IHoppefestival Nat.), Exp Grand Hoppe Aalborgs Hoppe Pris, Hoppe Derbyprøve. Som ældre 2’er i Femårs (Gr.Wishing II).4-års 15 Diamondwind Sv Circle Stone Championat, 3,15,7mStore 3,15,2am 107.500 skr. 53 st. 02 -- 30 -- 20 14 Celebrity Wind hp. MagicCarpetRide US 3,18,6m* 4,16,9am 12.500 kr st. Som ældre 2’er2’er i Femårs Hoppefestival (Gr.Year. II). Sund 13 Sport †Exp Turbo ust Som 3-årinhg i Euro Classic Trot Next 15 Big Diamondwind Wishing Stone 3,15,7m 3,15,2am 107.500 skr. 5 st. 0 - 3 - 2 13 Big Sport Wind † Sv Turbo Sund 14 Celebrity hp. MagicCarpetRide US 3,18,6m* 4,16,9am 12.500ust kr 3 st. 2 - 0 - 0 16 Elliotstone Wishing Stone Som 3-årinhg 2’er i Euro Classic Trot Next Year. 14 Celebrity Wind hp. MagicCarpetRide US 3,18,6m* 4,16,9am 12.500 kr 3 st. 15 Diamondwind Exp Sv Wishing Stone 3,15,7m 3,15,2am 107.500 skr. 5 st. 20 -- 03 -- 02 17 hp. Wishing Stone 16 Faststone Elliotstone ”Ovennævnte” Exp Sv Wishing Stone 15 Diamondwind Wishing Stone 3,15,7m 3,15,2am 107.500 skr. 5 st. 0 - 3 - 2 Som 3-årinhg 2’er i Euro Classic Trot Next Year. 17 Faststone ”Ovennævnte” hp. Wishing Stone SomElliotstone 3-årinhg i Euro Classic Trotkr. Next Year. 16 Wishing Stone (95-06), bl.a. ROYAL SPORT2’er (US) 18,3ak, 10.517 Mor til 12 afkom 16 Elliotstone Wishing Stone 17 Faststone ”Ovennævnte” hp. Wishing Stone 96 RoySPORT Bourbon (d) 18,3ak, 10.517 kr. Mor Cygnus d’Odyssee 16,6L 12,2ak 136.126 € ROYAL (US) til 12 afkom (95-06), bl.a. 17 sejre. Faststone ”Ovennævnte” hp. Wishing Stone 23 96 Roy Bourbon (d) Cygnus d’Odyssee 16,6L 12,2ak 136.126 € ROYAL SPORT (US)(d) 18,3ak, 10.517 kr. Mor 12 afkom (95-06), bl.a. 98 Reine Bourbon hp.tilBest Bourbon 15,8am 16.736 € 23 sejre. ROYAL SPORT (US) 18,3ak, 10.517 kr. Mor til 12Prestige afkom (95-06), bl.a. 96 Roy Bourbon (d) Cygnus d’Odyssee 16,6L 12,2ak 136.126 05 Navigator Eastwind Royal 18,8m 14,5ak 32.637 98 Roy ReineBourbon Bourbon(d) (d) hp. Bestd’Odyssee Bourbon 15,8am 16.736kr€€€ 96 Cygnus 16,6L 12,2ak 136.126 23 06 Odyssee Eastwind hp. Cygnus d’Odyssee 14,6L 12,3ak 958.684 05 sejre. Navigator Eastwind ”Ovennævnte” Royal Prestige 18,8m 14,5ak 32.637 kr kr 23 sejre. 98 Bourbon (d) ”Ovennævnte” hp. Bourbon 15,8am 16.736kr€ 06 Reine Odyssee Eastwind hp. Best Cygnus d’Odyssee 14,6L 12,3ak 958.684 98 Reine Bourbon (d) hp. Best Bourbon 15,8am 16.736kr€ 05 Navigator Eastwind Prestige 18,8m 14,5ak 32.637 KILLBUCK PRINCESS (US) n.c., $68 Mor Royal til 17 afkom (76-94), bl.a. 05 Navigator Eastwind Royal Prestige 18,8m 14,5ak 32.637 kr 06 Odyssee Eastwind ”Ovennævnte” Cygnus 14,6L 12,3ak 958.684 kr 79 KillbuckPRINCESS Queen (us)(US) Speedy Crown 3,16,8ak* $13.760 KILLBUCK n.c., $68 Mor hp. til 17 afkomd’Odyssee (76-94), bl.a. 06 Odyssee Eastwind hp. Cygnus d’Odyssee 14,6L 12,3ak 958.684 kr TenQueen Pound Bass”Ovennævnte” (us) 3,12,7ak* $142.979 79 Killbuck (us) hp. Speedy Crown 3,16,8ak* $13.760 KILLBUCK PRINCESS (US) n.c., $68 Mor til 17 afkom (76-94), bl.a. Golden Globe (us)(us) 13,0ak 436.374 kr Ten Pound Bass 3,12,7ak* $142.979 KILLBUCK PRINCESS n.c., $68 Mor hp. til 17 afkom (76-94), bl.a. 79 Queen (us) Speedy Crown 3,16,8ak* $13.760 80 Killbuck Killbuck Count (us)(US) Speedy Crown 14,3ak* $121.663 Golden Globe (us) 13,0ak 436.374 kr 79 Killbuck Queen (us) hp. Speedy Crown 3,16,8ak* $13.760 Ten Count Pound Bass (us) 3,12,7ak* $142.979 82 (us) (us) hp. Speedy Claude 13,8ak* $168.648 80 Eurythmy Killbuck Speedy Crown 14,3ak* $121.663 Ten Pound Bass (us) 3,12,7ak* $142.979 Golden Globe (us) 13,0ak 436.374 kr 86 Banker (us) Exp DK/S Super Bowl Claude 14,0ak 507.355 skr 82 Investment Eurythmy (us) hp. Speedy 13,8ak* $168.648 Golden Globe (us) 13,0ak 436.374 kr 80 Count (us) Crown 14,3ak* $121.663 89 Royal Sport (us) ”Ovennævnte” hp. Super Bowl 18,3ak 10.517skr kr 86 Killbuck Investment Banker (us) Exp DK/S Speedy Super Bowl 14,0ak 507.355 80 Killbuck Count (us) Speedy Crown 14,3ak* $121.663 82 Eurythmy (us) hp. Speedy Claude 13,8ak* $168.648 92 Glitziana (us) Crown 3,15,8ak* $929 89 Royal Sport (us) ”Ovennævnte” hp. Super Bowl 18,3ak 10.517 kr 82 Eurythmy (us) hp. Speedy Claude 13,8ak* $168.648 86 (us) Exp DK/S Super Bowl Crown 14,0ak 507.355 skr My Ante Anne (us) 2,14,5ak* $33.846 92 Investment Glitziana (us)Banker hp. Speedy 3,15,8ak* $929 86 Investment Banker (us) Exp DK/S Super Bowl 14,0ak 507.355 skr 89 RoyalMy Sport ”Ovennævnte” hp. Super Bowl 18,3ak 10.517 kr Ante(us) Anne (us) 2,14,5ak* $33.846 89 Sport hp. 18,3ak 10.517 kr 92 Royal Glitziana (us)(us) ”Ovennævnte” hp. Super SpeedyBowl Crown 3,15,8ak* $929 92 Glitziana (us) hp. Speedy Crown 3,15,8ak* $929 My Ante Anne (us) 2,14,5ak* $33.846 My Ante Anne (us) 2,14,5ak* $33.846

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). Opdrætter & Anmelder: Cowboyland Aalborg, Aalborg SV - Tlf: 40 18 78 58 Opdrætter & Anmelder: Cowboyland Aalborg, Aalborg SV - Tlf: 40 18 78 58 Opdrætter & Anmelder: Cowboyland Aalborg, Aalborg SV - Tlf: 40 18 78 58 Opdrætter & Anmelder: Cowboyland Aalborg, Aalborg SV - Tlf: 40 18 78 58

46

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Sort hingst født 23. maj 2017 v. ENS

Snapshot (us)

Photo (us) SortS J’s hingst født 23. maj 2017 Sort hingst født 23. maj 2017

Photo Maker (us) Sassy Jane (us)

Go Get Lost (us) Photo Maker (us) Regression Photo Maker(us) (us) v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane (us) SpeedyJane Somolli (us) v. ENS Snapshot (us) Sassy Go Get Lost(us) (us) 4,09,6ak, $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8 af Novita Reerstrup Kenwood Duchess Go Get Lost (us) (us) 4,09,6ak, $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8 Regression (us) Ideal du Gazeau (f) 14,7ak, 186.183 kr. - 39 st. 7 - 3 - 8 Regression (us) (us) Speedy Somolli Valeur Reerstrup Speedy Somolli (us)(us) af Novita Reerstrup Kenwood Duchess af Novita Reerstrup Kenwood Duchess (us) Ideal du Gazeau (f) 14,7ak, 186.183 kr. - 39 st. 7 - 3 - 8 Frida Reerstrup v. ENS SNAPSHOT 4,09,6ak, På Derbyauktionen 4 afkom (f) (Hi. 1 / Hp. 3) Ideal du -Gazeau 14,7ak, 186.183 kr.(US) - 39 st. 7 - 3 - 8 $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8 Valeur Reerstrup Frida Reerstrup Havde sin væddeløbskarriere i USA, som 2- til 6-åring. Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved bl.a. Reerstrup 7 sejre. Avlshingst i Danmark / Valeur 4,09,6ak, $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8

ENS Brittania (us) S J’s Photo (us) S J’s Photo (us) Speedy Herve (us) ENS Brittania (us) ENS Brittania (us) Frida Reerstrup Speedy Herve (us) Speedy Herve (us)

Finland. I Danmark far til 66 afkom, der har indløbet over 100.000 kr. - Bl.a. Politiken 10,2ak, 2 mill.kr., Winston Sisa 4,13,3am*, 1,5 mill.kr. ENSaf SNAPSHOT $434.248 st. 13Trav - 6 -Derby 8 På Derbyauktionen - 4 afkom11,5ak*, (Hi. 1 / 807.266 Hp. 3) kr. v. Vinder bl.a. Dansk(US) Trav4,09,6ak, Kriterium (Gr. II) &- 52 Dansk (Gr. I), Please Perfect 10,9ak*, 942.287 kr., Tonicetobetrue v. ENSsin SNAPSHOT (US) 4,09,6ak, $434.248 st. 13 - Som 6 - 8 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 På Derbyauktionen 4 afkom (Hi. 1 / Hp. 3) Havde væddeløbskarriere i USA, som 2- -til526-åring. ved bl.a. 7-sejre. Avlshingst i Danmark / Havde sin væddeløbskarriere i USA, som 2til 6-åring. Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved bl.a. 7 sejre. Avlshingst i Danmark / Finland. I Danmark far til 66 afkom, der har indløbet over 100.000 kr. - Bl.a. Politiken 10,2ak, 2 mill.kr., Winston Sisa 4,13,3am*, 1,5 mill.kr. Moderlinie: Finland. I Danmark far til 66 afkom, der har indløbet over 100.000 kr. Bl.a. Politiken 10,2ak, 2 mill.kr., Winston Sisa 4,13,3am*, 1,5 mill.kr. Vinder bl.a. Dansk Trav Kriterium (Gr.186.183 II) & Dansk Trav I), Please Perfect 10,9ak*, 942.287 kr., Tonicetobetrue 11,5ak*, 807.266 kr. NOVITAafREERSTRUP 16,9m - 14,7am, kr. 39 st.Derby 7 - 3 - (Gr. 8. Mor til 3 afkom (13-17). Vinder af bl.a. Dansk Trav Kriterium (Gr. II) & Dansk Trav Derby (Gr. I), Please Perfect 10,9ak*, 942.287 kr., Tonicetobetrue 11,5ak*, 807.266 kr. Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Placeret i Dansk Hoppe Derby (Gr. II). Moderlinie: 13 Bravo Reerstrup †14 Great Challenger ust. Moderlinie: NOVITA REERSTRUP 16,9m - 14,7am, 186.183 kr. 39 st. 7 - 3 - 8. Mor til 3 afkom (13-17). 14 ChilliREERSTRUP Reerstrup Exp Sv 186.183 Ganymede ust. NOVITA 16,9m - 14,7am, 39 st. 7 - 3Derby - 8. Mor Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Placeret ikr. Dansk Hoppe (Gr.tilII).3 afkom (13-17). 17 Reerstrup “Ovennævnte” ENS Snapshot SomFlaban 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. i Dansk Hoppe Derby (Gr. II). 13 Bravo Reerstrup †14 PlaceretGreat Challenger ust. 13 BravoReerstrup Reerstrup †14 Sv Great Challenger ust. 14 Chilli Exp Ganymede ust. FRIDA REERSTRUP 17,7m 18,7ak, 18.929 kr. 15 st. 1 2 1. Mor til 3 afkom (05-08), bl.a. 14 Flaban Chilli Reerstrup Exp Sv Ganymede ust. 17 Reerstrup “Ovennævnte” ENS Snapshot 05 Flaban Novita Reerstrup hp. Speedy Herve 16,9m* 14,7am 186.183 kr. 17 Reerstrup “Ovennævnte” “Ovennævnte” ENS Snapshot 08 Rositta Reerstrup hp. Carmody Lobell 16,9m 16,3am 76.700 kr. FRIDA REERSTRUP 17,7m - 18,7ak, 18.929 kr. 15 st. 1 - 2 - 1. Mor til 3 afkom (05-08), bl.a. FRIDA REERSTRUP 17,7m - 18,7ak, 18.929 kr. 15 st. 1 -Herve 2 - 1. Mor til 3 afkom (05-08), bl.a. 05 Novita Reerstrup “Ovennævnte” hp. Speedy 16,9m* 14,7am 186.183 kr. VALEUR REERSTRUP“Ovennævnte” ust. Mor til 7 afkom (98-08), bl.a. 05 hp. 16,9m* 14,7am 186.183 kr. 08 Novita RosittaReerstrup Reerstrup hp. Speedy CarmodyHerve Lobell 16,9m 16,3am 76.700 kr. 98 Frida Reerstrup “Ovennævnte” hp. Ideal du Gazeau 17,7m 18,7ak 18.929 08 Rositta Reerstrup hp. Carmody Lobell 16,9m 16,3am 76.700 kr. kr. 01 Ida Reerstrup hp. Speedy Herve 20,5m 19,3ak 5.800 kr. VALEUR Private REERSTRUP Mor til Sv 7 afkom (98-08), bl.a. Flamingoust. Exp 16,3m 15,3ak* 89.663 skr. VALEUR REERSTRUP ust. Mor til 7 afkom (98-08), bl.a. 98 18.929 kr. Frida Reerstrup “Ovennævnte” hp. Ideal du Gazeau 17,7m 18,7ak 03 Reerstrup “Ovennævnte” †10 Mr 17,5k 16,4ak 49.050 kr. 98 Lauro Frida Reerstrup hp.Flirt Ideal du Herve Gazeau 17,7m 18,7ak 18.929 01 Ida Reerstrup hp. Speedy 20,5m 19,3ak 5.800 kr. kr. 08 Ronja Røverdatter Exp Sv hp. Carmody Lobell 14,6m* 13,5ak 321.617 skr. 01 Ida Reerstrup hp. Speedy Herve 20,5m 19,3ak 5.800skr. kr. Private Flamingo Exp Sv 16,3m 15,3ak* 89.663 Som 3-åring 2’er i Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II). Som 4-åring 3’er i Hoppe Derbyprøve. Flamingo Exp 16,3m 15,3ak* 89.663 03 LauroPrivate †10 Sv 49.050skr. kr. Reerstrup Mr Flirt 17,5k 16,4ak 03 †10 Mr Flirt 17,5k 16,4ak 49.050skr. kr. 08 Lauro Ronja Reerstrup Røverdatter Exp Sv 14,6m* 321.617 hp. Carmody Lobell 13,5ak 08 Sv hp.i Carmody Lobell Hoppe Grand 14,6m* SomRonja 3-åringRøverdatter 2’er i Hoppe Grand Exp Prix-prøve. 3’er Jydsk 3-årings Prix (Gr. II).13,5ak Som 4-åring 3’er321.617 i Hoppeskr. Derbyprøve. Som 3-åring 2’er i Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II). Som 4-åring 3’er i Hoppe Derbyprøve.

Røntgenundersøgt hvor der er fundet forandringer, der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Nørlund Hestehospital) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt hvor der er fundet forandringer, der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Nørlund Hestehospital) Røntgenundersøgt hvor der er der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Nørlund Hestehospital) - For yderligere oplysninger sefundet opslagforandringer, på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger seOpdrætter opslag på&boksdør ellerThomas på www.dtc-auktion.dk anmelder: & Halldôra R. Gettermann, Skals - Tlf: 21 45 73 89 Opdrætter & anmelder: Thomas & Halldôra R. Gettermann, Skals - Tlf: 21 45 73 89 Opdrætter & anmelder: Thomas & Halldôra R. Gettermann, Skals - Tlf: 21 45 73 89

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

47


Lysebrun hingst født 20. maj 2017 v. Yield

Boko (s)

5,10,2ak, 4.856.534 skr. - 50 st. 22 - 2 - 7

v. Yield

Boko (s) Yield Boko (s) v. Boko (s) Nobility af Yield 5,10,2ak, 4.856.534 skr. - 50 st. 22 - 2 - 7 v. 5,10,2ak, 4.856.534 skr. - 50 st. 22 - 2 - 7 5,10,2ak, skr. - 50 5,11,8ak,4.856.534 366.523 kr. - 38 st.st. 8 -22 8 -- 52 - 7

Lysebrun hingst født 20. maj 2017 Viking Kronos (i) Lysebrun hingst født 20. maj 2017 Lysebrun hingst født 20. maj 2017 Viking Kronos Ouzo Boko (us)(i) Viking Kronos (i) Ouzo (us)(s) Viking Kronos (i) Good Boko As Gold Ouzo Boko (us)

Good As Gold Ouzo Boko (us)(s)(s) Gaby Hycklinge Nobility Good As Gold (s) 5,11,8ak, 366.523 kr. 38 st. 8 8 5 af Nobility Gaby Good Hycklinge As Gold (s)(s) Nobility v.af YIELD BOKO (S) kr. 5,10,2ak, skr. - 50 st. 22 - 2 - 7. 5,11,8ak, 366.523 - 38 st. 84.856.534 -8-5 af

American Winner (us) Conch (us) American Winner Victory Dream (us)(us)

Conch (us) Chatty Hanover (us) American Winner (us) Victory Dream (us)(us) American Sugarcane Hanover (us) Conch (us)Winner Chatty (us) Conch (us) Theiza Hanover Victory Dream (us) Sugarcane Hanover (us) Victory Dream (us) Mack The Knife (s) Chatty Hanover (us) Theiza (us) Chatty Hanover (us) Tamara Bulwark (s) Sugarcane Hanover (us) Mack The Knife (s) Sugarcane Theiza (us) Hanover (us) Tamara Bulwark (s) TheizaThe (us) På Derbyauktionen - Knife 2 afkom Mack (s)(Hi. 1/ Hp. 1)

Gaby Hycklinge (s) Mack The KnifeBreeder’s (s) Viking Kronos-sønnen i hhv. Crown för 5,11,8ak, 366.523 kr. - Yield 38 st. Boko 8 - 8 - 5var Svensk årgangsstjerne, der kronede sin væddeløbskarriere med dobbeltsejr Tamara Bulwark (s) Gaby Hycklinge (s) 3-åriga h/vBOKO Uttagningslopp & 4.856.534 Final (Gr. I)skr. og-Breeder’s I).Tamara Som ældre af Europæisk v. YIELD (S) 5,10,2ak, 50 st. 22 -Crown 2 - 7. för 4-åriga h/v Uttagningslopp & Final På (Gr. Derbyauktionen - 2 vinder afkom(s) (Hi. 1/ Hp. 1) 5Bulwark års Championat (Gr. I). Yield Avlshingst i Sverige / Danmark, hvor deder ældste afkom født i 2014, og således 4 år i 2018. De mest vindende afkomför Viking Kronos-sønnen Boko var Svensk årgangsstjerne, kronede sinervæddeløbskarriere med dobbeltsejr i hhv. Breeder’s Crown v. YIELD BOKO (S) 5,10,2ak, 4.856.534 50 -Crown 2 - 7.13,7ak, På (Gr. Derbyauktionen - 2skr. afkom (Hi. 1/ Hp. 1) 5Yieldson 152.317 skr., samt(Gr. hopperne I’mst.A 22 Believer 257.100 og Hip Hurray Boko 14,0ak*, 141.500 3-åriga h/v14,9k*, Uttagningslopp & Final I)skr. og-Breeder’s för 4-åriga h/v skr. Uttagningslopp & Final I). Som ældre vinder af Europæisk v. YIELD BOKO (S) 5,10,2ak, 4.856.534 skr. - 50årgangsstjerne, st. 22 - 2 - 7. der kronede sin væddeløbskarrierePåmed Derbyauktionen - hhv. 2 afkom (Hi. 1/ Hp. 1) Viking Kronos-sønnen Yield Boko var Svensk dobbeltsejr i Breeder’s Crown års Championat (Gr. I). Avlshingst i Sverige / Danmark, hvor de ældste afkom er født i 2014, og således 4 år i 2018. De mest vindende afkomför Viking Kronos-sønnen Yield&Boko var Svensk årgangsstjerne, der4-åriga kronede væddeløbskarriere med dobbeltsejr i hhv. Breeder’s Crown för 3-åriga h/v14,9k*, Uttagningslopp Final I) og Breeder’s Crown13,7ak, för h/vsin Uttagningslopp & Final I). Som ældre vinder af Europæisk 5Moderlinie: Yieldson 152.317 skr., samt(Gr. hopperne I’m A Believer 257.100 skr. og Hip Hurray Boko(Gr. 14,0ak*, 141.500 skr. 3-åriga h/v Uttagningslopp & Final I) og38 förtil 4-åriga h/v Uttagningslopp & Final (Gr.4I).årSom ældre af Europæisk års Championat (Gr.- I). Avlshingst i(Gr. Sverige /Breeder’s Danmark, hvorMor de ældste afkom er født i 2014, og således i 2018. De vinder mest vindende afkom5NOBILITY 5,15,0m 5,11,8ak, 366.523 kr. st. 8 - 8 -Crown 5. 5 afkom (12-17). års (Gr. I). Avlshingst Sverige / Danmark, hvor13,7ak, de ældste afkom er og fødtHip i 2014, og Boko således 4 år i 141.500 2018. Dekr mest vindende Yieldson 152.317 skr., samt I’m A Magistrate Believer 257.100 skr. Hurray 14,0ak*, skr. 12 Championat Junior14,9k*, Clerk (s) Expihopperne DK Clerk 17,3m 3,16,5ak 14.944 25 st. 2afkom -1-3 Moderlinie: Yieldson 152.317 skr., samt A Believer 13,7ak, 257.1004,14,5m skr. og Hip4,13,7am Hurray Boko 14,0ak*, 141.500 skr. 13 Bivo 14,9k*, Torkdahl Exphopperne Nokr. 38I’m Text 311.994 nkr. 38 st. 6 - 4 - 3 NOBILITY 5,15,0m - 5,11,8ak, 366.523 st. 8Me - 8 - 5. Mor til 5 afkom (12-17). Moderlinie: SomJunior 3-åring 1’er(s) i Grand Circle 3-års Consolation. i Åben Kriteriumsprøve. Placeret3,16,5ak i Dansk Trav Kriterium14.944 (Gr. II).krSom 4-åring Placeret 12 Clerk Exp DK Clerk3’er Magistrate 17,3m 25 st. 2 - 1 - 3i Moderlinie: NOBILITY 5,15,0m - 5,11,8ak, 38Text st. 8Me - 8 - 5. Finalist Mor til i5Dansk afkomTrav (12-17). Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. 366.523 II), Åben Grand Prixprøve. Derby (Gr. I). 13 Bivo Torkdahl Exp Nokr. 4,14,5m 4,13,7am 311.994 nkr. 38 st. 6 - 4 - 3 NOBILITY 5,15,0m 5,11,8ak, 366.523 kr. 38 st. 8 8 5. Mor til 5 afkom (12-17). 12 Junior Clerk (s) Exp DK Clerk Magistrate 17,3m 3,16,5ak 14.944 kr 25 st. 22 -- 11 -- 33i 14 Corner Great3’er Challenger 3,16,9m* 13 st. Som 3-åringTiki 1’er i Grand Circle 3-års Consolation. i Åben Kriteriumsprøve. Placeret3,14,0am i Dansk Trav Kriterium32.600 (Gr. II).krSom 4-åring Placeret 12 Junior Clerk (s) DK Clerk Magistrate 17,3m 3,16,5ak 14.944 kr 25 st. 62 - 41 - 3 13 Bivo Torkdahl Exp No Me 4,14,5m 4,13,7am 311.994 nkr. 38 16 Emma Tiki Grand hp. Pastor Stephen Jydsk 4-årings Prix (Gr. II), Åben GrandText Prixprøve. Finalist i Dansk Trav Derby (Gr. I). 13 Bivo Torkdahl Exp No Text 4,14,5m 4,13,7am 311.994 38 st. 6 - 4 - 3i Som 3-åring 1’er Circle 3-års Consolation. 3’er i Åben Kriteriumsprøve. Placeret3,14,0am i Dansk Trav Kriterium (Gr.nkr. II).krSom 4-åring Placeret 17 Corner Fifi Dong Tiki i Grand ”Ovennævnte” YieldMe Boko 14 Tiki Great Challenger 3,16,9m* 32.600 13 st. 2-1-3 Som 3-åring 1’er i Grand Circle 3-års Consolation. 3’er i Åben Kriteriumsprøve. Placeret Trav Kriterium (Gr. II). Som 4-åring Placeret i Jydsk 4-årings Prixprøve. Finalist i Dansk Trav Derby (Gr.i Dansk I). 16 Emma Tiki Grand Prix (Gr. II), Åben Grandhp. Pastor Stephen Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. -II), Åben 163.570 GrandGreat Prixprøve. Finalist i 10. Dansk Trav Derby (Gr. I). bl.a. 14 Corner Tiki Challenger 3,16,9m* 3,14,0am 32.600 kr 13 st. 2 -1-3 GABY HYCKLINGE (S) 17,4m 14,7ak, kr. 92 st. 20 15 Mor til 9 afkom (99-10), 17 Fifi Dong Tiki ”Ovennævnte” Yield Boko 14 Corner Tiki Great Challenger 3,16,9m* 3,14,0am 32.600 13 st. 2 - 1 - 3 16 hp. Pastor Stephen 00 Emma HaløjsaTiki Hauge Exp Be Carmody Lobell 15,3L 12,3ak* 74.350kr€ 16 Kalaha Emma Tiki hp. Pastor Stephen 17 Fifi Dong Tiki ”Ovennævnte” Yield 02 Hauge Carmody 15,4akbl.a. 209.321 kr. GABY HYCKLINGE (S) 17,4m - 14,7ak, 163.570 kr. Boko 92Lobell st. 20 - 15 - 10. Mor til17,0L 9 afkom (99-10), 17 Mainstream Fifi Dong Tiki ”Ovennævnte” Yield Boko 04 Fr 14,2m 4,14,8am 1.056.850 00 Haløjsa Hauge Exp Be Carmody Lobell 15,3L 12,3ak* 74.350kr.€ GABY HYCKLINGE kr. 92Lobell st. 20 - 15 - 10. Mor til17,0L 9 afkom (99-10), 16 02 sejre. Kalaha Hauge (S) 17,4m - 14,7ak, 163.570 Carmody 15,4akbl.a. 209.321 kr. GABY HYCKLINGE (S) 17,4m 14,7ak, 163.570 kr. 92 st. 20 15 10. Mor til 9 afkom (99-10), bl.a. 00 Hauge Exp Carmody 15,3L 12,3ak* 74.350kr.€ 05 Nobility ”Ovennævnte” hp. Good Lobell As Gold 15,0m 11,8ak 366.523 04 Haløjsa Mainstream Exp Be Fr Carmody Lobell 14,2m 4,14,8am 1.056.850 00 Haløjsa Hauge Exp Be Carmody Lobell 15,3L 12,3ak* 74.350kr. 02 Kalaha 17,0L 15,4ak 209.321 kr.€ 07 Pema Hauge Exp MT hp. Gill’s Victory 17,4m* 16,7am* 77.670 16 sejre. 02 Kalaha Hauge Carmody Lobell 17,0L 15,4ak 209.321 kr. 04 Exp Fr 14,2m 4,14,8am 1.056.850 08 Race Me ”Ovennævnte” Carmody 15,6L 15,1ak 74.383 kr. 05 Mainstream Nobility hp. Good Lobell As Gold 15,0m 11,8ak 366.523 04 Mainstream Exp Fr Carmody Lobell 14,2m 4,14,8am 1.056.850 kr. 16 07 sejre. Pema Exp MT hp. Gill’s Victory 17,4m* 16,7am* 77.670 kr. 16 sejre. BULWARK 05 Good bl.a. As Gold 15,0m 11,8ak 366.523 TAMARA (S) ust. Mor til 8 afkomhp. (80-92), 08 Nobility Race Me ”Ovennævnte” Carmody Lobell 15,6L 15,1ak 74.383 kr. kr. 05 Nobility Good As Gold 15,0m 11,8ak 366.523 07 Exp MT hp. Victory 17,4m* 16,7am* 77.670 kr. 80 Pema Hycklinge ”Ovennævnte” Diana (s) hp. Gill’s Globetrotter 19,0k 20,9am 21.350 kr. kr. 07 Race PemaJana Exp MT hp. Gill’s Victory 17,4m* 16,7am* 77.670 08 Me Carmody Lobell 15,6L 15,1ak 74.383 kr. Skye (s) 14,9k 14,7ak 420.260 skr. TAMARA BULWARK (S) ust. Mor til 8 afkom (80-92), bl.a. 08 RaceHebo Me (s) Carmody Lobell 15,6L 15,1ak 74.383 kr. 15,7k 15,2ak 403.665 80 Hycklinge Diana (s) hp. Globetrotter 19,0k 20,9am 21.350skr. kr. TAMARA BULWARK (S) ust. Mor til 8 afkom (80-92), bl.a. 86 PeterJana Hycklinge Count’s Pride 18,1m 16,0ak 132.735 skr. skr. Skye (s) 14,9k 14,7ak 420.260 TAMARA BULWARK (S) ust. Mor til 8 afkom (80-92), bl.a. 80 Hycklinge Diana (s) hp. Globetrotter 19,0k 20,9am 21.350 kr. 90 GabyHebo Hycklinge hp. Mack The Knife 17,4m 14,7ak 163.570skr. kr. (s) (s) ”Ovennævnte” 15,7k 15,2ak 403.665 80 Hycklinge Diana (s) hp. Globetrotter 19,0k 20,9am 21.350 kr. Skye (s) (s) 14,9k 14,7ak 420.260 86 PeterJana Hycklinge Count’s Pride 18,1m 16,0ak 132.735 skr. skr. Jana Skye (s) 14,9k 14,7ak 420.260 skr. Hebo (s) 15,7k 15,2ak 403.665 90 Gaby Hycklinge (s) ”Ovennævnte” hp. Mack The Knife 17,4m 14,7ak 163.570 kr. (s) (s) 15,7k 15,2ak 403.665 86 PeterHebo Hycklinge Count’s Pride 18,1m 16,0ak 132.735 skr. skr. 86 Gaby Peter Hycklinge (s) ”Ovennævnte” Count’s 18,1m 16,0ak 132.735 90 hp. MackPride The Knife 17,4m 14,7ak 163.570skr. kr. 90 Gaby Hycklinge (s) ”Ovennævnte” hp. Mack The Knife 17,4m 14,7ak 163.570 kr.

Opereret for basalmus i venstre bagkode - Dette anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opereret for basalmus i venstre bagkode - Dette anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opereret for basalmus i venstre bagkode - Dette anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Højgård Hestehospital, Opereret forHjorth). basalmus i venstre bagkode - Dette se anses ikkepå at boksdør få betydning hestens fremtidige brug (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin - For yderligere oplysninger opslag eller for på www.dtc-auktion.dk Dyrl. Martin Hjorth). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & Anmelder: Klaus K. Møller, Randers - Tlf: 21 77 68 77 Opdrætter & Anmelder: Klaus K. Møller, Randers - Tlf: 21 77 68 77 Opdrætter & Anmelder: Klaus K. Møller, Randers - Tlf: 21 77 68 77 Opdrætter & Anmelder: Klaus K. Møller, Randers - Tlf: 21 77 68 77 48

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Sortbrun hingst født 18. juni 2017 v. Yarrah

Boko (s)

Sortbrun hingst født 18. juni 2017 Coktail Jet (f) Sortbrun Sortbrun hingst hingst født født 18. 18. juni juni 2017 2017

Quouky Williams (f)

Armbro Glamour (us) Quouky Williams (f) Pine Chip (us) Quouky Williams (us) (f) Armbro Glamour Dasooner Dabettor Quouky Williams (f)(us) Armbro Glamour (us) Pine Chip (us) Credit (us)(us) ArmbroWinner Glamour Pine Chip (us) Dasooner Dabettor Mary Chip Lou Hall (us) (us) Pine (us) Dasooner Dabettor Credit Winner (us) (us) Pine Chip (us) Dasooner Dabettor (us) Credit Winner Mary Hall (us) (us) Habit Lou (us) Credit Winner (us) Mary Lou Hall Pine (us) (us) Mary Chip Lou Hall (us) Pine HabitChip (us)- (us) På Derbyauktionen 1 afkom (Hi. 1/ Hp. 0) Pine Chip (us) Habit (us) Yarrah Boko indledte sin væddeløbskarriere i Sverige som 3- & 4-åring, hvor den kvalificerede sig til finalen i såvel Habit (us)Svenskt Trav Derby (Gr. I) 09,7ak*, 11.173.712 skr. - 83 st. 35 - 11 - 5

Coktail (f) (us) Big BlueJet Kitten v. Yarrah Boko (s) Coktail Jet (f) v. Yarrah Boko (s) Coktail Jet (f) 09,7ak*, 11.173.712 - 83 st. 35 - 11 - 5 v. Yarrah Bokoskr.(s) Big Blue(us) Kitten (us) Crazed 11.173.712 skr. - 83 st. 35 - 11 - 5 No Sugar Please af 09,7ak*, Big Blue Kitten (us) 09,7ak*, 11.173.712 skr. - 83 st.(us) 35 - 11 - 5 Big Blue Kitten (us) 15,4ak, 27.564 kr. - 16 st. 0 - 1 - 1 Crazed (us) Sugar (us) A Girl Named af No Sugar Please (us) Crazed (us) af No Sugar Please (us) Crazed (us) 27.564 kr.Please - 16 st. 0 - 1(us) -1 af 15,4ak, No Sugar A Girl Named Sugar (us) 15,4ak, 27.564 kr. - 16 st. 0 - 1 - 1 (us) v. YARRAH BOKO 11.173.712 skr. -A83Girl st. Named 35 - 11 - Sugar 5 15,4ak, 27.564 kr. (S) - 1613,3L* st. 0 - 1- -09,7ak*, 1 A Girl Named Sugar (us)

som Grand Prix de (S) l’UET (Gr. -I).09,7ak*, Som ældre 1’er i Prix Belgique Harper Hanovers Lopp,(Hi. Norrbottens v. YARRAH BOKO 13,3L* 11.173.712 skr.de - 83 st. 35 - (Gr. 11 - 5II I), Solvalla Elitlopp Indl. Afd., På Derbyauktionen - 1 afkom 1/ Hp. 0) v. YARRAH BOKO (S) 13,3L* - 09,7ak*, 11.173.712 skr.som - 83 Elitlopp st. - 11 - 5 hvor Svenskt - 1 afkomTrav (Hi. 1/Derby Hp. Stora Pris, Svenskt Mästerskap 2011 (Gr. II). 2’er i Solvalla indl.heat, Mästerskap 2010 (Gr. IIi Nat), Stora Pris0)(Gr. (Gr. I)II). Yarrah Boko indledte sin væddeløbskarriere i Sverige 3- &35 4-åring, den kvalificerede sigPå tilDerbyauktionen finalen såvelJämtlands Svenskt v. YARRAH BOKO (S) 13,3L* 09,7ak*, 11.173.712 skr. 83 st. 35 11 5 På Derbyauktionen 1 afkom (Hi. 1/Derby Hp. Yarrah BokoPrix indledte sin væddeløbskarriere i Sverige som 3- &(Gr. 4-åring, den kvalificerede sig til finalen såvel Svenskt Trav I) 3’er iGrand Åby’s Stora 1.heat. Placeret i Solvalla Final I), Sundsvall Open Trot (Gr. I). Avlshingst Sverige, første afkom født0)(Gr. i 2016. som dePris l’UET (Gr. I). Som ældre 1’er iElitlopp Prix de Belgique (Gr. II hvor I), Solvalla Elitlopp Indl. Afd., Harperi Hanovers Lopp, Norrbottens Yarrah Boko indledte sin væddeløbskarriere i Sverige som 3& 4-åring, hvor den kvalificerede sig til finalen i såvel Svenskt Trav Derby (Gr. I) som Grand Prix de l’UET (Gr. I). 2011 Som (Gr. ældre de Belgique II I), Solvalla Elitlopp Indl. Afd., Hanovers Lopp,Stora Norrbottens Stora Pris, Svenskt Mästerskap II).1’er 2’erii iPrix Solvalla Elitlopp(Gr. indl.heat, Svenskt Mästerskap 2010Harper (Gr. II Nat), Jämtlands Pris (Gr. II). som Grand Prix de l’UET (Gr. I). Som ældre 1’er Prix de Belgique (Gr. II I), Solvalla Elitlopp Indl. Afd., Harper Hanovers Lopp, Norrbottens Stora Pris, Svenskt Mästerskap 2011 (Gr. II). 2’erElitlopp i Solvalla Elitlopp Svenskt Mästerskap 2010 (Gr. IIi Nat), Jämtlands Stora født Pris i(Gr. II). Moderlinie: 3’er i Åby’s Stora Pris 1.heat. Placeret i Solvalla Final (Gr. I),indl.heat, Sundsvall Open Trot (Gr. I). Avlshingst Sverige, første afkom 2016. Stora Pris, Svenskt Mästerskap 2011 (Gr. II). 2’erElitlopp ikr. Solvalla Mästerskap 2010 (Gr. IIi Nat), Jämtlands Stora født Pris i(Gr. II). 3’er i Åby’s Stora Pris 1.heat. Placeret i Solvalla I),indl.heat, Sundsvall Open (15-17). Trot (Gr. I). Avlshingst Sverige, første afkom 2016. NO SUGAR PLEASE (US) 18,7m - 15,4ak, 27.564 16 Final st.Elitlopp 0 -(Gr. 1 - 1. Mor til 2Svenskt afkom 3’er i Åby’s Stora Pris 1.heat. Placeret i Solvalla Elitlopp Final (Gr. I), Sundsvall Open Trot (Gr. I). Avlshingst i Sverige, første afkom født i 2016. 15 No Mercy (n) hp. Ken Warkentin Moderlinie: Moderlinie: 17 SUGAR FedererPLEASE “Ovennævnte” Yarrahkr. Boko16 st. 0 - 1 - 1. Mor til 2 afkom (15-17). NO (US) 18,7m - 15,4ak, 27.564 Moderlinie: NO SUGAR PLEASE (US) 18,7m - 15,4ak, 27.564 16 st. 0 - 1 - 1. Mor til 2 afkom (15-17). 15 No Mercy (n) hp. Kenkr. NO SUGAR PLEASE (US) 18,7m - 15,4ak, 27.564 kr.Warkentin 16 st. 0 - 1 - 1. Mor til 2 afkom (15-17). 15 No NAMED Mercy “Ovennævnte” (n)SUGAR (US) 4,TT11,5ak*, $61.187 hp. KenBoko Warkentin A Mor til 10 afkom (04-15), bl.a. 17GIRL Federer Yarrah 15 No Mercy (n) hp. Ken Warkentin 17 “Ovennævnte” Yarrah BokoHall 07 Federer Twist In The Tail (us) Exp Sv hp. Cantab 13,8ak 114.367 skr. 17 Federer “Ovennævnte” Yarrah Boko Blytung A M (s)(US) 4,TT11,5ak*, $61.187 12,1ak 286.354 skr. A GIRL NAMED SUGAR Mor til 10 afkom (04-15),14,5m bl.a. A GIRL NAMED (US) 4,TT11,5ak*, $61.187 10 afkom (04-15),15,6m bl.a. Fiorentina (s) 12,2ak* 256.900 07 Twist In TheSUGAR TailAM (us) Exp Sv hp. CantabMor Halltil 13,8ak 114.367 skr. skr. A NAMED (US) 4,TT11,5ak*, $61.187 bl.a. 07 Twist In TheSUGAR Tail hp. CantabMor Halltil 10 afkom (04-15),14,5m 13,8ak 114.367 skr. 09GIRL Paper Backed Chocolatier 11,4ak* $153.812 Blytung ALindy M (us) (s) (us) Exp Sv 12,1ak 286.354 skr. 07 Twist In The Tail (us) Exp Sv hp. Cantab Hall 13,8ak 114.367 skr. Blytung AM (s)(s) ”Ovennævnte” hp. Crazed 14,5m 12,1ak 286.354 10 No Sugar Please (us) 18,7m 15,4ak 27.564skr. kr. Fiorentina AM 15,6m 12,2ak* 256.900 skr. Blytung A M (s) 14,5m 12,1ak 286.354 skr. Fiorentina AM (s)(us) Exp Sv 15,6m 12,2ak* 256.900 skr. 11 Hill (us) Lindy hp. Muscle Hill 13,3k 11,2ak 730.960 09 Faith Paper Backed Chocolatier 11,4ak* $153.812 Fiorentina AM (s) 15,6m 12,2ak* 256.900 skr. 09 Backed Lindy Chocolatier $153.812 Som 4-åring 3’er i StoSprintern Uttagningslopp. Placeret i StoSprintern Final18,7m (Gr. I). Som11,4ak* ældre 10 Paper No Sugar Please (us) (us) ”Ovennævnte” hp. Crazed 15,4ak1’er i Bronsdivisionen 27.564 kr.försök. 09 Paper Backed Lindy Chocolatier 11,4ak* $153.812 10 Sugar Please (us) (us) ”Ovennævnte” hp. 18,7m 15,4ak 27.564 kr. 12 Kaching Exp Sv Kadabra 15,6m 13,9am 380.500 skr. 11 No Faith Hill(us) (us) hp. Crazed Muscle Hill 13,3k 11,2ak 730.960 10 No Sugar Please (us) ”Ovennævnte” hp. Crazed 18,7m 15,4ak 27.564 kr. 11 Hill3’er (us)i StoSprintern Uttagningslopp. Exp Sv hp. Muscle Hill i StoSprintern Final 13,3k 11,2ak1’er i Bronsdivisionen 730.960 skr.försök. SomFaith 4-åring Placeret (Gr. I). Som ældre 11 Faith (us) Exp Svtil 13 hp. Muscle Hilli StoSprintern 13,3k 11,2ak1’er i Bronsdivisionen 730.960 skr.försök. Som 4-åring Placeret Final15,6m (Gr. I). Som 13,9am ældre HABIT (US)Hill3’er 2,13,5ak*, $171.776Uttagningslopp. Mor afkom (98-15), bl.a. 12 Kaching (us)i StoSprintern Exp Sv Kadabra 380.500 skr. Som 4-åring 3’er i StoSprintern Uttagningslopp. Placeret i StoSprintern Final (Gr. I). Som ældre 1’er i Bronsdivisionen 12 (us) Sugar (us) Ovennævnte” Exp Sv Kadabra 15,6m 4,TT11,5ak* 13,9am 380.500 skr.försök. 98 Kaching A Girl Named hp. Pine Chip $61.187 12 Kaching (us) Exp Sv Kadabra 15,6m 13,9am 380.500 skr. 99 Civil Action (us) $171.776Exp It /tilSv13 Pine Chip 13,1L 10,1ak 10.204.412 skr. HABIT (US) 2,13,5ak*, Mor afkom (98-15), bl.a. HABIT (US)Named 2,13,5ak*, $171.776 Mor til 13 hp. afkom bl.a. SomA2-åring 1’er i Peter Haughton Memorial Elim. &(98-15), Final, division af Kentucky Sire Stakes. 2’er i Kentucky Sire$61.187 Stakes Final. Som 3-åring 2’er i 98 Girl Sugar (us) Ovennævnte” Pine Chip 4,TT11,5ak* HABIT (US)Named $171.776 til 13 afkom (98-15), bl.a. 98 A Girl Sugar (us)heat Ovennævnte” Pine 4,TT11,5ak* $61.187 1. heat af2,13,5ak*, Yonkers Trot, afMor Kentucky Futurity. Final, heat af Kentucky Futurity, Canadian 99& 2. Civil Action (us) Exp It / Sv hp. Pine ChipChip3’er i Breeder’s Crown13,1L 10,1ak 10.204.412 skr. Trotting Classic Elim., 98 A GirlAction Named Sugar (us)i Canadian Ovennævnte” hp. Pine ChipFinal. Som ældre 1’er13,1L 4,TT11,5ak* $61.187 99 Civil (us) ExpMemorial It / Sv Pine Chip 10,1ak skr.Renzo Blue-grass Stakes. Placeret Trotting Classic i Gran Premio Cittai Kentucky di Tre,10.204.412 Gran Premio 2’er i 2’er i Som 2-åring 1’er i Peter Haughton Elim. & Final, division af Kentucky Sire Stakes. 2’er Sire Stakes Final.Orlandi. Som 3-åring 99 Civil Action (us) ExpMemorial It / Sv della Pine Chip 13,1L 10,1ak 10.204.412 skr. Som 2-åring 1’er i Peter Haughton Elim. & Final, division af Kentucky Sire Stakes. 2’er i Kentucky Sire Stakes Final. SomClassic 3-åringElim., 2’er i Solvalla Elitlopp Final (Gr. I), Gran Premio Lotteria Elim., Gran Premio UNIRE World Cup Trot (Gr. I). 3’er i Gran Premio della Lotteria Final 1. & 2. heat af Yonkers Trot, heat af Kentucky Futurity. 3’er i Breeder’s Crown Final, heat af Kentucky Futurity, Canadian Trotting Som 2-åring 1’er i Peter Haughton Memorial Elim. & Final, division afI).Kentucky Sire Stakes. 2’er i Kentucky SireCanadian Stakes Final. SomClassic 3-åringElim., 2’er i 1. & 2. heat af Yonkers Trot, heat af Kentucky Futurity. 3’er i Breeder’s Crown Final, heat af Kentucky Futurity, Trotting (Gr. I). Placeret i Prix d’Amerique (Gr. I), Hugo Åbergs Memorial (Gr. Avlshingst. Blue-grass Stakes. Placeret i Canadian Trotting Classic Final. Som ældre 1’er i Gran Premio Citta di Tre, Gran Premio Renzo Orlandi. 2’er i 1. & 2. heat Stakes. af Yonkers Trot, heat af Kentucky i Breeder’s Crown Final, heat af Kentucky Futurity, Canadian Trotting Classic Blue-grass Placeret Canadian Trotting Classic3’er Final. 1’er i Gran Premio Tre, Renzo Orlandi. 2’erElim., iFinal 01 Habit’s Lady (us) hp.Futurity. Muscles Yankee 3,11,2ak* Solvalla Elitlopp Final (Gr. I),i Gran Premio della Lotteria Elim., Som Granældre Premio UNIRE World CupCitta Trotdi(Gr. I).Gran 3’er $104.796 iPremio Gran Premio della Lotteria Blue-grass Stakes. Placeret Canadian Trotting Classic Final. ældre 1’er i Gran Premio Tre,I).Gran Renzo della Orlandi. 2’er iFinal Solvalla Elitlopp Final (Gr.(us) I),i Gran Premio dellaÅbergs Lotteria Elim., Som Gran UNIRE World CupCitta Trotdi(Gr. 3’er$1.166.401 iPremio Gran Premio Lotteria Take My Picture 10,0ak* (Gr. I). Placeret i Prix d’Amerique (Gr. I), Hugo Memorial (Gr. Premio I). Avlshingst. Solvalla Elitlopp Finald’Amerique (Gr. I), Gran(Gr. Premio dellaÅbergs Lotteria Elim., Gran Premio UNIRE World Cup Trot (Gr. I). 3’er $466.884 i Gran Premio della Lotteria Final (Gr. Placeret i Prix I), Hugo Royal Assets 2,11,5ak* 01 I). Habit’s Lady (us) (us) hp. MusclesMemorial Yankee (Gr. I). Avlshingst. 3,11,2ak* $104.796 (Gr. Placeret i Prix(us) d’Amerique (Gr. I), Hugo Åbergs Memorial 01 Habit’s Lady hp. Muscles Yankee (Gr. I). Avlshingst. 3,11,2ak* $104.796 02 I). Muscle Bound Muscles Yankee 3,10,2ak 2.674.528 kr. Take My (us) Picture (us) 10,0ak* $1.166.401 01 Lady hp. Muscles Yankee 3,11,2ak* $104.796 Take My Picture 10,0ak*Classic Final,$1.166.401 SomHabit’s 2-åring 1’er i(us) Simpson Stakes. 2’er i Review Futurity. Som 3-åring 1’er i Canadian Trotting to divisioner af New Jersey Sire Royal Assets (us)(us) 2,11,5ak* $466.884 Take My Picture (us) 10,0ak* $1.166.401 Royal Assets 2,11,5ak* $466.884 Stakes. 2’er i Bluegrass Stakes. Som 4-åringMuscles 1’er i Charlottenlunds 4-års Elite, Prix Vincennes (i ny Verdensrekord for 02 Muscle Bound (us)(us) Yankee 3,10,2ak 2.674.528 kr.4-åringer på 1000 meterRoyal Assets 2,11,5ak* $466.884 02 Bound (us)(us) Muscles Yankeeindl.heat. 3,10,2akClassic 2.674.528 bane, 10,5ak).Som ældre 2’erStakes. i Gran2’er Premio della Futurity. Lotteria Placeret Premio Duomo.3’er i GranFinal, Premio dellakr.Lotteria indl.heat. SomMuscle 2-åring 1’er i Simpson i Review Som 3-åring 1’er i iCanadian Trotting to divisioner af New JerseyPlaceret Sire 02 Muscle Bound (us) Muscles Yankee 3,10,2ak 2.674.528 kr. Som i Simpson Stakes. 2’er Som 3-åring 1’er i Canadian Trotting(iClassic Final, to divisioner af New Sire iStakes. Gran2-åring Premio della Lotteria Finale (Gr. I),i Review Premio Duomo. Avlshingst i DK. 2’er i1’er Bluegrass Stakes. Som 4-åring 1’er Futurity. i Charlottenlunds 4-års Elite, Prix Vincennes ny Verdensrekord for 4-åringer påJersey 1000 meterSom 2-åring 1’er i Simpson Stakes. 2’er i Review Futurity. Som 3-åring 1’er i Canadian Trotting Classic Final, to divisioner af New Jersey Sire Stakes. 2’er i Bluegrass SomPremio 4-åringSelf 1’erPossessed iLotteria Charlottenlunds Elite, Prix Vincennes (i nyi Gran Verdensrekord forLotteria 4-åringer på 1000 Placeret meter05 Ruled (us)ældreStakes. 11,7ak* $266.527 bane,Over 10,5ak).Som 2’er i Gran della indl.heat. 4-års Placeret i Premio Duomo.3’er Premio della indl.heat. Stakes. 2’erBest i Bluegrass Stakes. SomPremio 4-åringhp. 1’er iLotteria Charlottenlunds Elite, Prix Vincennes (i nyi Gran Verdensrekord forLotteria 4-åringer på 1000 Placeret meterbane, 10,5ak).Som 2’erFinale i Gran della indl.heat. 4-års Placeret Premio della indl.heat. 06 Habit’s (us)ældre Muscles Yankee 14,3ak $1.940 i Gran Premio della Lotteria (Gr. I), Premio Duomo. Avlshingst i DK. i Premio Duomo.3’er bane, 10,5ak).Som ældre 2’er i Gran Premio della Lotteria indl.heat. Placeret i Premio Duomo.3’er i Gran Premio della Lotteria indl.heat. Placeret i05Gran Premio della Duomo. Avlshingst i DK. 15,6k Habitat (us)Lotteria Finale (Gr. I), Premio 09,5ak 9.626.069 skr. Over Ruled (us) Self Possessed 11,7ak* $266.527 i05 Gran Premio della Duomo. Avlshingst i DK. Ruled (us)Lotteria Finale (Gr. I), Premio Self Possessed 11,7ak* $266.527 07 Civil Duty Angus Hall Yankee 4,11,2ak* $232.490 06 Over Habit’s Best(us) (us) hp. Muscles 14,3ak $1.940 05 Ruled (us) Self Possessed 11,7ak* $266.527 06 Habit’s Best(us) (us) hp. Muscles 14,3ak $1.940 10 Over Big Short Cantab Hall Yankee 3,12,5ak* $122.341 Habitat (us) 15,6k 09,5ak 9.626.069 skr. 06 Habit’s Best (us) hp. Muscles Yankee 14,3ak $1.940 (us) 15,6k 09,5ak 9.626.069 skr. 07 CivilHabitat Duty (us) Angus Hall 4,11,2ak* $232.490 Habitat (us) 15,6k 09,5ak 9.626.069 skr. 07 Duty (us) (us) Angus 4,11,2ak* $232.490 10 Civil Big Short CantabHall Hall 3,12,5ak* $122.341 07 Duty (us) (us) Angus 4,11,2ak* $232.490 10 Civil Big Short CantabHall Hall 3,12,5ak* $122.341 10 Big Short (us) hvor der er fundet røntgenologiske Cantab Hall forandringer der ikke anses at få3,12,5ak* $122.341 Røntgenundersøgt betydning for de fremtidige brug (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk NB! Klausul mod navneændring Røntgenundersøgt hvor der er fundet røntgenologiske forandringer der ikke anses at få !betydning for de fremtidige brug (Aalborg Hestepraksis, Røntgenundersøgt der er fundet røntgenologiske forandringer ikke at få betydning for de fremtidige brug (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) -hvor For yderligere oplysninger se opslag på boksdørder eller påanses www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt hvor der er fundet røntgenologiske forandringer der ikke at få betydning for de fremtidige brug (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) - For yderligere oplysninger se opslag påKlausul boksdørmod ellernavneændring påanses www.dtc-auktion.dk NB! ! Dyrl. Lene Larsen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter &NB! anmelder: Haubro, Aars - Tlf:! 98 65 83 69 KlausulOle mod navneændring NB! Klausul mod navneændring ! Opdrætter & anmelder: Ole Haubro, Aars - Tlf: 98 65 83 69 Opdrætter & anmelder: Ole Haubro, Aars - Tlf: 98 65 83 69 Opdrætter & anmelder: Ole Haubro, Aars - Tlf: 98 65 83 69

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

49


Rød hingst født 25. maj 2017 v. Farifant

(i)

And Arifant (f) Rød Rød hingst hingst født født 25. 25. maj maj 2017 2017

Sharif di Iesolo (i) Infante d’Aunou (f)

Coktail Jet (f) Sharif di Iesolo (i) Triller Oaks (i) (i) Sharif di Iesolo v. Farifant (i) Infante d’Aunou (f) And Arifant (f) (f) v. Farifant (i) Infante d’Aunou Coktail Jet (f) skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Naomi6.437.625 Avenue af 8,09,7ak*, Tahitienne Coktail Jet (f) 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Triller Oaks (i) Neza Wenbo Triller Oaks (i) 16,0am*, 71.250 kr. - 36 st. 4 - 4 - 3 And Arifant (f) Gina Slot (f) And Arifant af Naomi Avenue Tahitienne (f) af Naomi Avenue Tahitienne (f) Neza Wenbo 16,0am*, 71.250 kr. - 36 st. 4 - 4 - 3 Dallas v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, 27 - 13Avenue -6 På Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. 3) Neza Wenbo 16,0am*, 71.250 kr. - 36-st. 4 - 4 - 3 6.437.625 skr. - 93 st. Gina Slot Dallas Avenue Farifant løb som 2-, 3- & 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran GinaPremio Slot Marangoni. Som ældre 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6

Bahama (i) And Arifant (f) And Arifant (f) Goetmals Wood (f) Bahama (i) Bahama (i) Dallas Avenue Goetmals Wood (f) Goetmals Wood (f)

exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller v. FARIFANT - 8,09,7ak*, skr. - 93 st. 27 184.100 - 13 - 6 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 På Derbyauktionen afkom (Hi. 5 / Hp. 3) mere - Kövras(I) So4,13,2L Far 12,3ak, 356.0006.437.625 skr., Caraway 14,3am, skr., Edfromed- 814,7am, 144.800 skr. v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, - 93 st. 27 - 13 -6 PåI-løbet Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. Farifant løb som 2-, 3- & -4-åring i de6.437.625 italienskeskr. og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe Gran Premio Marangoni. Som3)ældre Farifant løb som 2-, 3& 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr.ældre eller Moderlinie: exporteret til USA, hvor rekorden blevskr., forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom12,5ak, er 4 år154.000 i 2018, hvoraf fem har indløbet mere Kövras So Far 12,3ak, 356.000 Caraway Carl Lewis skr., Edfromed 14,7am, 100.000 144.800 skr. skr. eller NAOMI AVENUE 16,5m* - 16,0am*, kr. 36 st.14,3am, 4 - 4 - 3.184.100 Mor tilskr., 3 afkom (15-17). mere - Kövras So Far 12,3ak, 356.00071.250 skr., Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., Edfromed 14,7am, 144.800 skr. 15 Dollars And Cents hp. Love You GK i prøveløb - 1:24,0m Moderlinie: 16 Eagle Rider Exp Hu hp. Love You Moderlinie: NAOMI AVENUE 16,5m* - 16,0am*, 71.250 kr. 36 st. 4 - 4 - 3. Mor til 3 afkom (15-17). 17 Farinelli ”Ovennævnte” Farifant NAOMI AVENUE 16,5m* - 16,0am*, 71.250 kr. 36 st.You 4 - 4 - 3. Mor til 3 afkom (15-17). 15 Dollars And Cents hp. Love GK i prøveløb - 1:24,0m 15 Dollars And Cents hp. Love GK i prøveløb 16 EagleAVENUE Rider Exp Hu22.950 hp.kr. Love You DALLAS 6,20,2m - 6,17,8ak, 28You st. 1 - 5 - 3. Mor til 6 afkom (04-11), bl.a. - 1:24,0m 16 Farinelli Eagle Rider Exp B Hu hp. Love You 17 ”Ovennævnte” Farifant 04 Monsieur Avenue Exp Abracadabrant 16,4m 15,4am 14.403 € 17 Naomi FarinelliAvenue ”Ovennævnte” Farifant 05 ”Ovennævnte” hp. Goetmals Wood 16,5m 16,0am 71.250 kr. DALLAS AVENUE 6,20,2m - 6,17,8ak, kr. 28 st. 1 - 5 - 3. Mor til 6 afkom 07 Phone Exp No22.950 Daguet Rapide 4,16,3m(04-11), bl.a. 14,1ak 268.355 nkr. DALLAS AVENUE 6,20,2m - 6,17,8ak, kr. 28 st. 1 - 5 -2’er 3. Mor til 6Derbyprøve. afkom bl.a. i Dansk Trav Derby 04 Avenue Exp B 22.950 16,4m(04-11), 15,4am 14.403 SomMonsieur 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings Grand PrixAbracadabrant Consolationløb. i Åben Finalist (Gr. €I). 04 Monsieur Avenue Exp B Abracadabrant 16,4m 15,4am 14.403kr.€ Avenue ”Ovennævnte” 16,5m 16,0am 71.250 05 hp. Wood 10 Naomi Thisismylife LoveGoetmals You 16,3k 13,3ak 121.459 05 Naomi Avenue ”Ovennævnte” hp. Goetmals Wood 16,5m 16,0am 71.250 kr. Daguet 4,16,3m 14,1ak 268.355 07 Exp No 11 Phone U S Dollars hp. LoveRapide You 14,2m 12,1ak 392.007 nkr. skr. 07 Phone Exp Noi Summer RapideFinale. 4,16,3m 14,1ak nkr.I). Som 4-åring 1’er i Jydsk Grand PrixDaguet Consolationløb. 2’er3’er i Åben Derbyprøve. i Dansk Trav 268.355 Derby (Gr. 10 sejre i 19 starter - Som4-årings 4-åring 2’er Meeting i Aalborgs HoppeFinalist Championat. Som 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings Grand PrixLove Consolationløb. 2’er i Åben Derbyprøve. i Dansk Trav Derby (Gr.kr.I). 10 Thisismylife You 16,3k Finalist 13,3ak 121.459 10 Love 16,3k 13,3ak 121.459skr. kr. 11 USLOT S Dollars hp. Love You (90-00), bl.a. 14,2m 12,1ak 392.007 GINAThisismylife 5,21,8k - 8,20,0ak, 35.000 kr. Mor tilYou 6 afkom 11 U S iDollars hp. Love You Finale. 3’er i Aalborgs 14,2m 12,1ak 392.007 10 19 starter Meeting Hoppe Championat. 90 sejre Somolli Avenue- Som 4-åring 2’er i Summer Copperfield 15,9m 15,3ak 317.750skr. kr. 10 19 sejre sejre.i 19 starter - Som 4-åring 2’er i Summer Meeting Finale. 3’er i Aalborgs Hoppe Championat. GINAUSLOT 5,21,8k - 8,20,0ak, 35.000 kr. Mor til 6 afkom (90-00), bl.a. 92 S Avenue Hilli Hanover GINA SLOT Avenue 5,21,8k - 8,20,0ak, 35.000 kr. Mor til 6 afkom (90-00), bl.a. 90 Somolli Copperfield 17 sejre. 90 Somolli Avenue Copperfield 19 96 sejre. Dallas Avenue ”Ovennævnte” hp. Neza Wenbo 19 92 U S Avenue Hilli Hanover 98 sejre. Fifth Avenue hp. New Quick 92 U S Avenue Hilli Hanover 17 sejre. Orange Avenue 17 sejre. 96 Avenue ”Ovennævnte” hp. Neza Wenbo 00 Dallas Hollywood Avenue Viking Kronos 96 Avenue Wenbo 98 Fifth Avenue hp. New Quick SomDallas 4-åring Finalist”Ovennævnte” i Dansk Trav Derby (Gr.hp. I). Neza 98 FifthOrange AvenueAvenue hp. New Quick OrangeAvenue Avenue 00 LADYHollywood KIGNÆS 25,1 - 23,6a, 18.100 kr. MorViking til 11Kronos afkom (71-84), bl.a. 00 Avenue Kronos Som 4-åring Finalist i Dansk Trav Derby (Gr.Viking I). Eminent 71 Hollywood Sarah Brix hp. Som 4-åring Finalist i Dansk Trav Derby (Gr. I). Heriz LADY KIGNÆS 25,1 - 23,6a, 18.100 kr. Morhp.tilSaltan 11 afkom (71-84), bl.a. 73 Una Brix LADY KIGNÆS 11 afkom (71-84), bl.a. 71 SarahJarlenius Brix 25,1 - 23,6a, 18.100 kr. Morhp.tilEminent 71 SarahHeriz Brix hp. Eminent Lancelot Heriz 73 hp. Saltan 80 Una GinaBrix Slot ”Ovennævnte” Jason Hanover 73 Una Brix hp. Saltan Jarlenius Jarlenius Lancelot 80 GinaLancelot Slot ”Ovennævnte” hp. Jason Hanover 80 Gina Slot ”Ovennævnte” hp. Jason Hanover

16,8L 15,9m 15,9m 20,2m 16,8L 4,15,9m 16,8L 17,5L 20,2m 20,2m 4,15,9m 4,15,9m 17,5L 17,5L 28,9 18,5m 21,1k 28,9 18,2k 28,9 18,5m 19,1k 18,5m 21,1k 21,8k 21,1k 18,2k 18,2k 19,1k 19,1k 21,8k 21,8k

15,5ak 15,3ak 15,3ak 17,8ak 15,5ak 15,4ak 15,5ak 12,9ak 17,8ak 4,14,1ak 17,8ak 15,4ak 15,4ak 12,9ak 12,9ak 4,14,1ak 4,14,1ak

15,9ak 19,1ak 17,3ak 15,9ak 4,17,8ak 15,9ak 19,1ak 20,0ak 19,1ak 17,3ak 17,3ak 4,17,8ak 4,17,8ak 20,0ak 20,0ak

243.002 kr. 317.750 kr. 317.750 22.950 kr. kr. 243.002 159.873 kr. 243.002 kr. 413.197 kr. 22.950 kr. 189.782 22.950 kr. 159.873 kr. 159.873 kr. kr. 413.197 413.197 kr. 189.782 kr. 189.782 750 kr. kr. 136.400 kr. 46.620 kr. 750 kr. 145.800 750 kr. kr. 136.400 173.300 136.400 kr. 46.620 35.000 kr. 46.620 kr. 145.800 kr. 145.800 173.300 kr. kr. 173.300 kr. 35.000 kr. 35.000 kr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61 / 40 98 62 44 Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61 / 40 98 62 44 Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61 / 40 98 62 44

50

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Mørkebrun hoppe født 9. maj 2017 v. Great

Challenger (us)

Mørkebrun hoppe født 9. maj 2017 Conwayhoppe Hall (us) født 9. maj 2017 Mørkebrun Mørkebrun hoppe født 9. maj 2017

Garland Lobell (us)

Amour Angus (us) Garland (us) Meadow Lobell Road (s) Conway Garland Lobell (us) Ali’s Cat Hall (us) (us) v. Great Challenger (us) Amour Angus (us) Conway Hall (us) Witsend’s Nimble (us) Garland Lobell (us) v. Great Challenger (us) Amour Angus (us) Conway Hall (us) Meadow Road (us) (s) 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - (us) 3-1 Valley v. Great Challenger AmourVictory Angus Ali’s Cat (us) Meadow Road (s) Donerail (us) 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1 Witsend’s Nimble My Starlight (us) af 3,11,5ak, Ali’s Cat (us) Bedell (us) Meadow Road (s) (us) $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1 Witsend’s Nimble (us) Ali’s Cat (us) Valley Joie deVictory VieNimble (us)(us)(us) Witsend’s Donerail Valley Victory (us) Yentl (us)(us) af My Starlight (us) Bedell (us)Lobell Donerail (us) Streisand (us) Valley Victory (us) af My Starlight (us) Bedell (us) Donerail (us) Joie de(us) Vie (us) af My Starlight (us) Bedell Yentl (us) Joie de Vie (us) Streisand v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 - 13 st.Yentl 4 - 3 (us) - 1. På Derbyauktionen - 5Lobell afkom (Hi. 2 / Hp. 3) Joie de Vie (us) (us) Streisand Lobell (us) Yentl (us) Great Challenger viste tidligt stort talent som 2-åring i USA, hvor han dette år sejrede fire gange. 3-års sæsonen blevLobell ødelagt(us) af skader, hvor Streisand 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1

efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion Danmark Cup-vinderen Orali 11,4ak, v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 - I13 st. 4 - 3 2011, - 1. 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen På Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 2 / Hp.23)mill. kr., v. GREAT (US) 3,11,5ak, - 1310,7ak, 4 - 3hvor 1. han På3-års Derbyauktionen -Dust 5 afkom (Hi. 2skader, / Hp. vinderen afCHALLENGER Europæisk 3-års Championat Tano2-åring Bork 2 -mill. kr.,dette Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty 12,6ak, mill.3)skr. Great Challenger viste tidligt stort talent $182.471 som ist. USA, år sejrede fire gange. sæsonen blev ødelagt af1,5 v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 13 st. 4 3 1. På Derbyauktionen 5 afkom (Hi. 2skader, / Hp. 3)hvor Great Challenger stort talent som i USA, hvor han dette år sejrede 3-års sæsonen blev ødelagt hvorkr., samt hingsten sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak, 2,52-åring mill.I nkr., 35 sejre. efter gikviste til avltidligt i Danmark. Avlschampion Danmark 2011, 2012, 2014 & 2017. fire Far gange. til Copenhagen Cup-vinderen Orali af 11,4ak, 2 mill. Great Challenger viste tidligt stort talent som 2-åring i USA, hvor han dette år sejrede fire gange. 3-års sæsonen blev ødelagt af skader, hvor efter hingsten gik til avl3-års i Danmark. Avlschampion I Danmark 2012, 2014 & 2017. Far tilog Copenhagen Cup-vinderen Orali 11,4ak, 2 mill. vinderen af Europæisk Championat Tano Bork 10,7ak, 22011, mill. kr., Kriteriums-vinderen avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. kr., efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion I Danmark 2011, 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen Cup-vinderen Orali 11,4ak, 2 mill. vinderen af Europæisk 3-års Championat Borknkr., 10,7ak, 2 mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. kr., Moderlinie: samt sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak,Tano 2,5 mill. 35 sejre. vinderen af Europæisk 3-års Championat Borknkr., 10,7ak, 2 mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. samt sejrshoppen Patricia Hastrup 2,5 mill. 35 sejre. MY STARLIGHT (US) ust. Mor til 910,2ak, afkomTano (06-15). samt sejrshoppen Patricia Hastrup 06 Starry Ridge (us) Exp10,2ak, Rus 2,5 hp. mill. Tom nkr., Ridge35 sejre. ust. Moderlinie: Moderlinie: 07 STARLIGHT Starlight Photo (us)ust. Mor til 9 afkom (06-15). hp. S J’s Photo ust. MY (US) Moderlinie: MY STARLIGHT (US) ust. Mor til 9 afkom (06-15). 08 Starry Hairspray (us) Exp Sv Broadway 14,1m 11,0ak 725.210 skr 57 st.13- 9 - 3 06 Ridge (us) Rus hp. Tom RidgeHall ust. MY STARLIGHT (US) ust. Mor til 9 afkom (06-15). 06 Starry Ridge (us) Exp Rus hp. Tom Ridge ust. 09 Starlight Gans (us)Photo (us) Broadway Hall 2,21,8ak $448 3 st. 0 - 0 - 0 07 hp. S J’s Ridge Photo ust. 06 Starry Ridge (us) Exp Rus hp. Tom ust. 07 Starlight Photo (us) hp. S J’s Photo ust. 10 Hairspray Kossu Sisu(us) (s) Classic Photo Hall 14,0k 12,6ak 608.425 skr 113 st. 10-10-14 08 Exp Sv hp. Broadway 14,1m 11,0ak 725.210 57 st.139-3 07 Starlight Photo (us) hp. S J’s Photo ust. 08 Hairspray (us) Exp Sv hp. Broadway Hall 14,1m 11,0ak 725.210 skr 57 st.1311 K Sisu (s) Guybo Hall 17,4m 16,6ak 101.201 skr 463 st. 09 Linda Gans (us) Broadway 2,21,8ak $448 02 - 0299 --- 033 08 Hairspray (us) Exp Sv hp. Broadway Hall 14,1m 11,0ak 725.210 skr 57 st.1309 Gans (us) Broadway Hall 2,21,8ak $448 3 st. 0 0 12 hp. Make It Happen 17,8k 24,5ak 6.447 skr. 14 st. 10-10-14 1-0 10 Cassiopeja Kossu SisuSisu (s) (s) Classic Photo 14,0k 12,6ak 608.425 skr 113 09 Gans (us) Broadway Hall 2,21,8ak $448 3 st. 0210-10-14 -- 00 -- 01 10 Kossu Sisu (s) Classic 14,0k 12,6ak 608.425 skr 113 st. 13 Belphegor Make It Photo Happen 3,18,3m 16,2am* 31.290 kr. 18 11 Linda K Sisu (s) hp. Guybo 17,4m 16,6ak 101.201 skr 46 st. 2 3 10 Linda Kossu Sisu (s) Classic Photo 14,0k 12,6ak 608.425 skr 113 st. 210-10-14 11 SisuRun (s) (s) hp. 17,4m 16,6ak 101.201 skr 46 15 DoKRun Great 12 Da Cassiopeja Sisu hp. Guybo Make ItChallenger Happen 17,8k 24,5ak 6.447 skr. 14 st. st. 0 -- 21 -- 30 11 Linda K”Ovennævnte” SisuSisu (s) (s) hp. Guybo 17,4m 16,6ak 101.201 skr 46 st. 20 -- 21 -- 30 12 Cassiopeja hp. Make It Happen 17,8k 24,5ak 6.447 skr. 14 st. 17 Fiore Great Challenger 13 Belphegor Make It Happen 3,18,3m 16,2am* 31.290 kr. 18 st. 2 - 0 - 1 12 Cassiopeja Sisu (s) hp. Make It Happen 17,8k 24,5ak 6.447 skr. 14 13 Make It Happen 3,18,3m 16,2am* 31.290 kr. 18 st. st. 02 -- 10 -- 01 15 Belphegor Da Do Run Run hp. Great Challenger 13 Belphegor Make It Happen 3,18,3m 16,2am* 31.290 kr. 18 st. 2 - 0 - 1 15 Da Do Run Run hp. Great Challenger YENTL (US) 2,17,8ak*, $665 Mor til 10 afkom (91-09), bl.a. 17 Fiore ”Ovennævnte” hp. Great Challenger 15 Do Run Run hp. Great Challenger 17 Fiore ”Ovennævnte” hp. Great Image Challenger 91 Da Yentls Image (us) Balanced 4,12,0ak* $234.909 17 FioreSom ”Ovennævnte” hp. Great 14 sejre. 3-åring 2’er i Ontario Gold Challenger Final. YENTL (US) 2,17,8ak*, $665 Mor tilSire 10 Stakes afkom (91-09), bl.a.3’er i division af Ontario Sire Stakes. YENTL (US)Image 2,17,8ak*, (91-09), bl.a. 92 Iceman (us) $665 Mor til 10 afkom Balanced Image 4,11,2ak* $443.925 91 Yentls (us) 4,12,0ak* $234.909 YENTL (US) 2,17,8ak*, $665 Mac Mor til 10Series. afkom (91-09), bl.a. 91 Yentls Image (us) Balanced Image $234.909 28 Som ældre 1’er 2’er i Nat Ray3’er Troti division Elimination. 3’er i Maple Leaf Trot Final. 14 sejre. 3-åring 2’eri Su i OntarioLad Sire Stakes Gold Final. af Ontario Sire4,12,0ak* Stakes. 91 Yentls Image (us) Balanced Image 4,12,0ak* $234.909 14 Som 2’er i Ontario Sire Stakes Gold Image Final. 3’er i division af Ontario Sire4,11,2ak* Stakes. 95 Excuse My3-åring Face(us) (us) Balanced 3,16,1ak* $7.000 92 sejre. Yentls Iceman $443.925 14 sejre. Som 3-åring 2’er i Ontario Sire Stakes Gold Image Final. 3’er i division af Ontario Sire4,11,2ak* Stakes. 92 Yentls Iceman (us) Balanced $443.925 Excusez Moi (us) 3,12,2ak* $95.341 28 sejre. Som ældre 1’er i Su Mac Lad Series. 2’er i Nat Ray Trot Elimination. 3’er i Maple Leaf Trot Final. 92 Yentls Iceman (us) Balanced Image 4,11,2ak* $443.925 28 Som ældre Su (us) Mac Lad Series. 2’er i Nat Ray Trot Elimination. 3’er i Maple Leaf Trot Final. deiVie 11,5ak* $113.605 95 sejre. Excuse MyLucerne Face 1’er (us) Balanced Image 3,16,1ak* $7.000 28 Som 1’er i Su Mac Lad 2’er i Nat Ray Trot Elimination.16,7m 3’er i Maple Leaf Trot Final. 95 sejre. Excuse Myældre Face Balanced Image 3,16,1ak* $7.000 Face Value Exp DKSeries. 3,12,6ak 127.038 kr Excusez Moi(us) (us) 3,12,2ak* $95.341 95 Excuse My Face (us) Balanced Image 3,16,1ak* $7.000 3,12,2ak* $95.341 97 ShesExcusez Got Lucerne It AllMoi (us) (us) hp. Balanced Image ust. de Vie (us) 11,5ak* $113.605 Excusez Moi (us) 3,12,2ak* $95.341 de Vie 11,5ak* $113.605 Ferrari Kievitshof (d)(us)Exp Sv 15,5m 12,7ak* 1.239.432 skr. FaceLucerne Value (us) DK 16,7m 3,12,6ak 127.038 kr Lucerne de Vie (us)Exp DK 11,5ak* $113.605 Value (us) 16,7m 3,12,6ak 127.038 kr 98 hp. Balanced Image 2,15,3ak* $21.772 97 Makinyen ShesFace Got It(us) All (us) ust. Face Value (us) Exp DK 16,7m 3,12,6ak 127.038 kr 97 Got2’er It All (us) hp. Balanced Image ust. SomShes 2-åring i Hanover Filly Exp Stakes, af Ontario Sire Stakes. Ferrari Kievitshof (d) Sv division 15,5m 12,7ak* 1.239.432 skr. 97 ShesFerrari Got It All hp. Balanced Image ust. Kievitshof 15,5m 12,7ak* 1.239.432 skr. Income de(us) Vie (us)(d) Exp Sv 13,2ak* $195.124 98 Makinyen (us) hp. Balanced Image 2,15,3ak* $21.772 Ferrari Kievitshof (d) Exp Sv 15,5m 12,7ak* 1.239.432 skr. 98 (us) hp. Image 2,15,3ak* $21.772 01 Amesbury (us) S J’sBalanced Photo 4,12,1ak* $366.240 SomMakinyen 2-åring 2’er i Hanover Filly Stakes, division af Ontario Sire Stakes. 98 Makinyen (us)i Hanover hp. Balanced Image 2,15,3ak* $21.772 Som 2-åring 2’er Stakes, division af Ontario Sire 34 sejre. Som 2-åring 1’er i Filly Reynolds Memorial. Som 3-åring 1’erStakes. i division af Pennsylvania Sire Stakes. 2’er i division Income de Vie (us) 13,2ak* $195.124af Pennsylvania Sire Som 2-åring i Hanover Stakes, division af Ontario SireKeystone Stakes. Classic. Income de Vie (us)FillyPennsylvania 13,2ak* $195.124 Stakes. 3’er i2’er Zweig Memorial, Stakes Final, 01 Amesbury (us) SSire J’s Photo 4,12,1ak* $366.240 Income(us) de Vie (us) 13,2ak* $195.124 01 Amesbury S Photo3-åring 1’er i division af Pennsylvania 4,12,1ak* $366.240af Pennsylvania Sire 02 My Starlight (us) ”Ovennævnte” hp.J’sDonerail ust. Stakes. 2’er i division 34 sejre. Som 2-åring 1’er i Reynolds Memorial. Som Sire 01 Amesbury (us) S J’sClassic Photo3-åring 4,12,1ak* $366.240 34 sejre. SomiFilly 2-åring 1’er i Reynolds Memorial. Som 1’er i division af Pennsylvania Sire Stakes. 2’er i division 09 Classic (us)Memorial, hp. Photo 4,11,5ak* $69.011af Pennsylvania Sire Stakes. 3’er Zweig Pennsylvania Sire Stakes Final, Keystone Classic. 34 sejre.3’er Som 2-åringMemorial, 1’er i Reynolds Memorial. Som 3-åring 1’er i division af Pennsylvania Sire Stakes. 2’er i division af Pennsylvania Sire Stakes. i Zweig Pennsylvania Sire Stakes Final, Keystone Classic. 02 My Starlight (us) ”Ovennævnte” hp. Donerail ust. Stakes. 3’er iLOBELL Zweig Memorial, Pennsylvania Sire Stakes Final, Keystone Classic. 02 Starlight Donerail ust. STREISAND (US) 2,15,6ak*, $2.000hp. til 17 afkom (87-06), bl.a. 09 My Classic Filly(us) (us) ”Ovennævnte” hp.Mor Classic Photo 4,11,5ak* $69.011 02 Starlight (us) hp. ust. 09 Classic (us) ”Ovennævnte” hp. Donerail Classic 4,11,5ak* $69.011 87 My Yentl (us)Filly ”Ovennævnte” Joie de Photo Vie 2,17,8ak $665 09 Classic Filly (us) hp. Classic Photo 4,11,5ak* $69.011 90 Poldi OMLOBELL (i) Zebu 14,9ak 196.290 € STREISAND (US) 2,15,6ak*, $2.000 Mor til 17 afkom (87-06), bl.a. STREISAND LOBELL (US) 2,15,6ak*, $2.000 Mor til 17 afkom (87-06), bl.a. 87 Yentl (us) ”Ovennævnte” hp. Joie de Vie 2,17,8ak $665 STREISAND LOBELL (US) 2,15,6ak*, $2.000hp.Mor 87 Joietil de17 Vieafkom (87-06), bl.a. 2,17,8ak $665€ 90 Yentl Poldi (us) OM (i)”Ovennævnte” Zebu 14,9ak 196.290 87 Yentl (us) hp. Joie de Vie 2,17,8ak $665€ 90 Poldi OM (i)”Ovennævnte” Zebu 14,9ak 196.290 90 Poldi OM (i) UDEN anmærkninger (Dyrlægegården Zebu 196.290 € Røntgenundersøgt I/S - Dyrl. Flemming Kofoed). 14,9ak Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S - Dyrl. Flemming Kofoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S - Dyrl. Flemming Kofoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S - Dyrl. Flemming Kofoed). Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub & Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63 Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub & Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63 Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub & Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63 Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub & Vibe Haastrup, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

51


Mørkebrun vallak født 12. maj 2017 Mørkebrun vallak født 12. maj 2017 Mørkebrun vallak født 12. maj 2017 Conwayvallak Hall (us)født 12. maj 2017 Mørkebrun Conwayvallak Hall (us)født 12. maj 2017 Mørkebrun

Garland Lobell (us) Garland Lobell(us) (us) Amour Angus Amour Victory Angus Garland Lobell(us) (us) Valley (us) Garland Lobell (us) (us) Valley Amour Victory Angus Making Miracles (us) Garland Lobell(us) (us) Amour Angus (us) Making Miracles (us) Valley Victory (us) Pine Chip (us) Amour Angus (us) Valley Victory (us) Pine (us) Making Miracles (us) RubyChip Crown (us) Valley Victory (us) Making Miracles Ruby Crown (us)(us) Pine (us) GiantChip Chill (us) Making Miracles (us) Pine Chip Giant Chill(us) (us) Ruby Crown (us) NyalaChip Pine (us) Ruby Crown (us) Nyala Giant Chill (us) Ruby Crown (us) På Derbyauktionen - 5 afkom Giant Chill (us) (Hi./val 3 / Hp. 2) 13,9ak, 89.068 kr. - 49 st. 5 - 3 - 3 Nyalaindbragte Echidna v. WISHING STONE $2.359.150 - 631 løbs st. 24vinder - 15 - 10 På Derbyauktionen - 5 afkom 3 / Hp. 2) Unghestestjerne i USA Gruppe i Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren 24 sejre, de mest Giant Chill (us)i alt(Hi./val 13,9ak, 89.068 kr. - (US) 49 som st.6,09,0ak, 5 -23& - 33-åring. Nyala Echidna Unghestestjerne USA som 2 & 3-åring. Gruppe i Europa, som 4Cup. og 5-åring. i alt(Hi./val 24 sejre, de mest meriterende blev ivundet i6,09,0ak, Kentucky Futurity, Kungapokalen Copenhagen WishingVæddeløbskarrieren StonePåvar endvidere 2’er- 5i Hambletonian v. WISHING STONE (US) $2.359.150 - 631 løbs st. 24vinder - 15 og - 10 Derbyauktionen afkom 3Stakes. / Hp. 2) Nyalaindbragte v. Wishing v. Wishing

Stone (us) Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 Conway Hall (us) Meadowbranch Magic (us) v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 Conway Hall (us) Meadowbranch Magic (us) v. Wishing Stone (us) Conway Hall (us) 6,09,0ak, $2.359.150 63 st. 24 15 10 v. Wishing Stone (us) Meadowbranch Magic (us) Scarlet Knight (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 Moa $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 af 6,09,0ak, Meadowbranch Magic (us) Scarlet Knight (us) Meadowbranch Magic (us) af Moa 13,9ak, 89.068 kr. - 49 st. 5 - 3 - 3 Scarlet Knight (us) Echidna af 13,9ak, Moa 89.068 kr. - 49 st. 5 - 3 - 3 Scarlet Knight (us) Echidna af Moa Scarlet Knight (us) 13,9ak, kr. - (US) 49 st.6,09,0ak, 5 - 3 - 3 $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 Moa 89.068 v.af WISHING STONE Echidna

v. WISHINGi USA STONE (US) $2.359.150 -i63 st.er24 - 15 - 10 Påvar Derbyauktionen - 5i Hambletonian afkom 3Stakes. / startet Hp. 2) meriterende blev ivundet i6,09,0ak, Kentucky Futurity, Kungapokalen og Copenhagen Wishing Stone endvidere 2’er Avlshingst , USA hvor ældste ligesom DK 3vinder år i år. årgang i og USA omfatter totalt 16 registredeindbragte afkom, hvoraf har Unghestestjerne som 2 &afkom 3-åring. Gruppe 1 løbs i Første Europa, som 4Cup. 5-åring. Væddeløbskarrieren i alt(Hi./val 2412sejre, de mest v. WISHING STONE (US) 6,09,0ak, $2.359.150 -i63 st.er24 - 15 - 10Europa, På16 Derbyauktionen - 5 afkom (Hi./val 3 / startet Hp. 2) Unghestestjerne ivundet 2 &afkom 3-åring. Gruppe 1 løbs som 4Cup. 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt 24 de mest Avlshingst i USA , USA hvor ældste ligesom DK 3vinder år i år. årgang i og USA omfatter totalt registrede afkom, hvoraf 12sejre, har Mest vindende afkom ersom Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, meriterende blev i Kentucky Futurity, Kungapokalen ogii Første Copenhagen Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Stakes. Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe 1 løbs vinder Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt 24 sejre, de mest meriterende blev i Kentucky Futurity, Kungapokalen ogFørste Copenhagen Cup. Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Mest vindende erældste Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, $93.937. I DK erafkom devundet mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Diamondwind 15,2am 107.500 skr. Avlshingst i USA , hvor afkom ligesom i DK er 3 år U i år. årgang i USA omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12 harStakes. startet meriterende blev i Kentucky Futurity, Kungapokalen ogFørste Copenhagen Cup. Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Avlshingst i USA , hvor afkom ligesom i DK er 3 år i år. årgang i USA omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12 harStakes. startet $93.937. I DK erafkom devundet mestældste vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Diamondwind 15,2am 107.500 skr. Mest vindende Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, Avlshingst i USA , hvorer afkom ligesom i DK er 3 år U i år. Første årgang i USA omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12 har startet Mest vindende erældste Shoshie 3,10,7ak*, $150.080, U Need 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, Moderlinie: $93.937. I DK erafkom de mest vindendeDeo Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Stones Diamondwind 15,2am 107.500 skr. Mest vindende afkom er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, $93.937. I DK -er13,9ak, de mest vindende Dumbo kr. og(16-17). Diamondwind 15,2am 107.500 skr. Moderlinie: MOA 16,9m 89.068 kr. 49 st. 5 - 3,14,1ak, 3 - 3. Mor156.570 til 2 afkom $93.937. I DK3’er de mest vindende Dumbo kr. og(16-17). Diamondwind 107.5002’er skr.i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe MOA 16,9m -er13,9ak, 89.068 kr. 49 st. 5 - 3,14,1ak, 3Finalist - 3. Mor til 2 afkom Som 3-åring i Hoppe Kriteriumsprøve. i 156.570 Dansk Hope Kriterium (Gr. II).15,2am Som 4-åring Moderlinie: Moderlinie: Som i Hoppe Kriteriumsprøve. Finalist i Dansk Hope (16-17). Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe Derby3-åring (Gr. I).3’er MOA 16,9m 13,9ak, 89.068 kr. 49 st. 5 3 3. Mor til 2 afkom Moderlinie: MOA 16,9m - 13,9ak, 89.068 kr. Exp 49 Sv st. 5 - 3Finalist - 3. Mor til 2 afkom Derby (Gr. I).3’er 16 Epulu Offshore Som 3-åring i Hoppe Kriteriumsprøve. i Dream Dansk Hope (16-17). Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe MOA 16,9m 3’er - 13,9ak, 89.068 kr. Exp 49 Sv st. 5 - 3Finalist - 3. Mor til 2 afkom Som 3-åring i Hoppe Kriteriumsprøve. iStone Dansk Hope (16-17). Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe 16 Epulu Offshore Dream 17 Fossa Wishing Derby (Gr. I).”Ovennævnte” Som 3-åring 3’er i Hoppe Kriteriumsprøve. Finalist i Dansk Hope Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 17 Wishing 16 Fossa Epulu ”Ovennævnte” Exp Sv OffshoreStone Dream Derby (Gr. I). 16 Epulu Expkr.Sv53 st.Offshore Dream ECHIDNA 15,2k - 14,5ak, 188.992 8 - 9 - 6.Stone Mor til 6 afkom (01-10), bl.a. 17 Fossa ”Ovennævnte” Wishing 16 Expkr.Sv53 st.Offshore Dream 17 Fossa ”Ovennævnte” Wishing ECHIDNA - 14,5ak, 188.992 8 - 9 - 6.Stone Mor til 6 afkom (01-10),15,5m bl.a. 01 Epulu Ibis 15,2k Kosar 14,8ak 103.742 kr. 17 Fossa ”Ovennævnte” Wishing Stone 01 Ibis 14,8ak 103.742 04 Moa ”Ovennævnte” hp. 16,9m 13,9ak 89.068 kr. ECHIDNA 15,2k - 14,5ak, 188.992 kr. 53 st.Kosar 8 -Scarlet 9 - 6. Knight Mor til 6 afkom (01-10),15,5m bl.a. ECHIDNA 15,2k 14,5ak, 188.992 kr. 53 st. 8 9 6. Mor til 6 afkom (01-10), bl.a. 04 Moa ”Ovennævnte” hp. Scarlet Knight 16,9m 13,9ak 89.068nkr. kr. 06 Ibis Opossum Exp No Love You 16,2m 320.600 01 Kosar 15,5m 14,8ak 103.742 kr. ECHIDNA 15,2k - 14,5ak, 188.992 8 -Love 9 Challenger - 6.You Mor til 6 afkom (01-10), bl.a. 01 Ibis 15,5m 14,8ak 103.742 kr. 06 Opossum Expkr.Sf No53 st.Kosar hp. 16,2m 320.600 nkr. 10 Moa T Rex ”Ovennævnte” Great 4,14,5L* 10,5ak* 210.507 04 hp. Scarlet Knight 16,9m 13,9ak 89.068 kr.€ 01 Ibis Kosar 15,5m 14,8ak 103.742 kr. 04 Moa ”Ovennævnte” hp. Scarlet Knight 16,9m 13,9ak 89.068 kr. 10 T Rex Exp Sf Great Challenger 4,14,5L* 10,5ak* 210.507 33 sejre. Som 4-åring 2’er i Åben Derbyprøve. Finalist i Dansk Trav Derby (Gr. I). Som ældre 1’er i Finsk V75. Placeret 06 Opossum Exp No hp. Love You 16,2m 14,8ak 320.600 nkr.i€Kymi Grand Prix (Gr. I). 04 Moa ”Ovennævnte” hp. Scarlet Knight 16,9m 13,9ak 89.068nkr. kr.i Kymi Grand Prix (Gr. I). 06 Opossum Exp No hp. Love You 16,2m 14,8ak 320.600 33 sejre. Som 4-åring 2’er i Åben Derbyprøve. Finalist i Dansk Trav Derby (Gr. I). Som ældre 1’er i Finsk V75. Placeret 10 Opossum T Rex Exp No Sf Great Challenger 4,14,5L* 10,5ak* 210.507 06 Exp hp. Love You 16,2m 14,8ak 320.600 nkr.€€ 10 T Rex18,0k Exp Sfst. 5 -Great Challenger 4,14,5L* 10,5ak* 210.507 NYALA - 17,3ak, 78.300 kr. 97 19Finalist - 10. Mor til 4 afkom (96-02), bl.a. 33 sejre. Som 4-åring 2’er i Åben Derbyprøve. i Dansk Trav Derby (Gr. I). Som ældre 1’er i Finsk V75. Placeret i Kymi Grand Prix (Gr. I). 10 T Rex18,0k Exp Sfst. 5 -Great Challenger 4,14,5L* 10,5ak* 210.507kr.i€Kymi Grand Prix (Gr. I). 33 Som 4-åring 2’er i Åben Derbyprøve. i Dansk Trav Derby (Gr. I). Som ældre 1’er i Finsk V75.188.992 Placeret NYALA - 17,3ak, 78.300 kr. 97 19Finalist - 10. Mor til 4 afkom (96-02), bl.a. 97 sejre. Echidna ”Ovennævnte” hp. Giant Chill 15,2k 14,5ak 33 sejre. Som 4-åring 2’er i Åben Derbyprøve. Finalist i Dansk Trav Derby (Gr.15,2k I). Som ældre 1’er i Finsk V75.188.992 Placeretkr.i Kymi Grand Prix (Gr. I). 97 Echidna ”Ovennævnte” hp. Giant Chill 14,5ak 02 Koala Gentle Star 15,5k 15,2ak 101.349 NYALA 18,0k - 17,3ak, 78.300 kr. 97 st. 5 - 19 - 10. Mor til 4 afkom (96-02), bl.a. NYALA 18,0k ”Ovennævnte” - 17,3ak, 78.300 kr. 97 st. 5 -hp. 19 Giant - 10. Chill Mor 02 Koala hp. Gentle Startil 4 afkom (96-02), bl.a. 15,5k 15,2ak 101.349 kr. kr. 97 Echidna 15,2k 14,5ak 188.992 NYALA 18,0k - 17,3ak, 78.300 kr. kr. 97 st. -hp. 19 Giant - 10. Chill Mor til 4 afkom 97 Echidna ”Ovennævnte” 15,2k 14,5ak 188.992 kr. kr. BIRETTO 17,7k - 15,8ak, 307.560 Mor5 til afkom (86-98), bl.a. (96-02), bl.a. 02 Koala hp.9 Gentle Star 15,5k 15,2ak 101.349 97 Echidna ”Ovennævnte” hp. Giant Chill 15,2k 14,5ak 188.992 02 Koala 17,7k - 15,8ak, 307.560 kr. Mor til hp.9 Gentle 15,5k 15,2ak 101.349 kr. kr. BIRETTO afkom Star (86-98), bl.a. 36 sejre. 02 Koala hp. Gentle Star 15,5k 15,2ak 101.349 kr. 36 sejre. 86 Nyala 17,7k ”Ovennævnte” Richthofen 18,0k 17,3ak 78.300 kr. BIRETTO - 15,8ak, 307.560 kr. Mor til 9hp. afkom (86-98), bl.a. BIRETTO - 15,8ak, 307.560 kr. Mor til 9hp. afkom (86-98), bl.a. 86 Nyala ”Ovennævnte” Richthofen 18,0k 17,3ak 78.300 kr. kr. 88 sejre. Pointer17,7k Speed Merchant 18,8m 14,5ak 254.100 36 BIRETTO - 15,8ak, 307.560 kr. Mor til 9Speed afkomMerchant (86-98), bl.a. 36 88 Pointer17,7k 18,8m 14,5ak 254.100 27 sejre. sejre 86 Nyala ”Ovennævnte” hp. Richthofen 18,0k 17,3ak 78.300 kr. kr. 36 sejre. 86 Nyala ”Ovennævnte” hp. Richthofen 18,0k 17,3ak 78.300 kr. kr. 27 sejre 93 Agouti RideMerchant The Wave 14,3k 13,8ak 462.176 88 Pointer Speed 18,8m 14,5ak 254.100 86 Nyala ”Ovennævnte” hp. Richthofen 18,0k 17,3ak 78.300 kr. 88 Pointer Speed 18,8m 14,5ak 254.100 93 Agouti hp. Ride The Wavemellem distance. 14,3k 13,8ak 462.176 kr. 24 Som ældre Banerekord på Charlottenlund -Merchant voltestart 27 sejre. sejre 88 Pointer Speed-Merchant 18,8m 14,5ak 254.100 kr. 27 24 sejre. Som voltestart Nubiaældre Banerekord på Charlottenlund 15,2m 11,0ak 381.528 93 sejre Agouti hp. Ride The Wavemellem distance. 14,3k 13,8ak 462.176 kr. 27 sejre 93 Agouti hp. Ride The Wavemellem distance. 14,3k 13,8ak 462.176 Nubia 15,2m 11,0ak 381.528 Rio Grande 14,5k 11,3ak* 436.450 kr. 24 sejre. Som ældre Banerekord på Charlottenlund - voltestart 93 Agouti hp. Ride The Wavemellem distance. 14,3k 13,8ak 462.176 kr. 24 ældre Banerekord på Charlottenlund - Crown voltestart Rio Grande 14,5k 11,3ak* 436.450 97 sejre. EmuSom Lindy’s 14,9k 13,0ak 692.505 Nubia 15,2m 11,0ak 381.528 kr. kr. 24 ældre Banerekord på Charlottenlund voltestart mellem distance. Nubia 15,2m 11,0ak 381.528 97 EmuSom Lindy’s- Crown 14,9k 13,0ak 692.505 38 sejre. sejre. Rio Grande 14,5k 11,3ak* 436.450 kr. kr. Nubia 15,2m 11,0ak 381.528 kr. 14,5k 11,3ak* 436.450 38 98 Fox Victor 15,7m 15,6aL 196.762 kr. kr. 97 sejre. EmuRio Grande Lindy’sVictor Crown 14,9k 13,0ak 692.505 kr. Rio Grande 14,5k 11,3ak* 436.450 kr. 97 Emu Lindy’s Crown 14,9k 13,0ak 692.505 98 Fox Victor Victor 15,7m 15,6aL 196.762 kr. kr. 15 38 sejre. 97 Emu Lindy’s Crown 14,9k 13,0ak 692.505 kr. 38 15 98 sejre. Fox Victor Victor 15,7m 15,6aL 196.762 kr. 38 sejre. 98 Fox Victor Victor 15,7m 15,6aL 196.762 kr. 15 sejre. 98 Fox Victor Victor 15,7m 15,6aL 196.762 kr. 15 sejre. 15 sejre.

Røntgenundersøgt hvor der er fundet røntgenologiske forandring der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Højgård HestehosRøntgenundersøgt hvor der er- For fundet røntgenologiske forandring der anseseller at fåpåbetydning for hestens fremtidige brug (Højgård Hestehospital A/S, Dyrl. Martin Hjorth) yderligere oplysninger se opslag påikke boksdør www.dtc-auktion.dk pital A/S, Dyrl. Martin Hjorth) yderligere oplysninger se opslag påikke boksdør www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt hvor der er- For fundet røntgenologiske forandring der anseseller at fåpåbetydning for hestens fremtidige brug (Højgård HestehosRøntgenundersøgt hvor der er- For fundet røntgenologiske forandring der anseseller at fåpåbetydning for hestens fremtidige brug (Højgård Hestehospital A/S, Dyrl. Martin Hjorth) yderligere oplysninger se opslag påikke boksdør www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt hvor der er fundet røntgenologiske forandring der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Højgård Hestehospital A/S, Dyrl. Martin Hjorth) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk pital A/S, Dyrl. Martin Hjorth) - For yderligere oplysninger se opslag Morud på boksdør eller Opdrætter & Anmelder: Bent Lindhardt, - Tlf: 40 50på 41www.dtc-auktion.dk 75 - www.brolund-stutteri.dk Opdrætter & Anmelder: Bent Lindhardt, Morud - Tlf: 40 50 41 75 - www.brolund-stutteri.dk Opdrætter & Anmelder: Bent Lindhardt, Morud - Tlf: 40 50 41 75 - www.brolund-stutteri.dk Opdrætter & Anmelder: Bent Lindhardt, Morud - Tlf: 40 50 41 75 - www.brolund-stutteri.dk Opdrætter & Anmelder: Bent Lindhardt, Morud - Tlf: 40 50 41 75 - www.brolund-stutteri.dk

52

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Mørkebrun hoppe født 9. april 2017 v. Yield

Boko (s)

Mørkebrun hoppe(i) født 9. april 2017 Viking Kronos Mørkebrun hoppe født 9. april 2017 Mørkebrun hoppe født 9. april 2017

American Winner (us)

Conch (us) American Winner Victory Dream (us)(us) 5,10,2ak, 4.856.534 skr. - 50 st. 22 - 2 - 7 Viking Kronos (i) American Winner (us) Ouzo Boko (us) v. Yield Boko (s) Conch (us)Winner Viking Kronos (i) Chatty Hanover (us) American (us) v. Yield Boko (s) Conch (us) Viking Kronos (i) Victory Dream 5,10,2ak, Boko 4.856.534 (s) skr. - 50 st. 22 - 2 - 7 Pine Chip (us) (us) v. Yield Conch (us) Ouzo Boko (us) Victory Dream (us) Chipmate (us) 5,10,2ak, 4.856.534 skr. - 50 st. 22 - 2 - 7 Chatty Hanover (us) Malou4.856.534 Elholm af 5,10,2ak, Ouzo Boko (us) Reel Fish (us) (us) Victory Dream skr. - 50 st. 22 - 2 - 7 Chatty Hanover (us) Ouzo Boko (us) Pine Chip (us) (us) Runway Blues Chatty Hanover (us) 14,6ak, 74.450 kr. - 78 st. 4 - 1 - 6 Chipmate (us) Pine Chip (us) Andie Brogård af Malou Elholm Reel Fish (us) Chipmate (us) Helena Brogård Pine Chip (us) af Malou Elholm Reel Fish (us) Chipmate (us) Runway 14,6ak, 74.450 kr. - 78 st. 4 - 1 - 6 af Malou Elholm Reel FishBlues (us) (us) Andie Brogård Runway Blues (us) 14,6ak, 74.450 kr. - 78 st. 4 - 1 - 6 Helena Brogård v. YIELD skr. - 50 st. 22 - 2Andie - 7. Brogård På Derbyauktionen - 2 afkom Runway Blues (us)(Hi. 1/ Hp. 1) 14,6ak,BOKO 74.450(S) kr. -5,10,2ak, 78 st. 4 - 14.856.534 -6 Helena Brogård Andie Brogård Viking Kronos-sønnen Yield Boko var Svensk årgangsstjerne, der kronede sin væddeløbskarriere med dobbeltsejr i hhv. Breeder’s Crown för Helena Brogård

3-åriga h/vBOKO Uttagningslopp & 4.856.534 Final (Gr. I)skr. og-Breeder’s I). Som ældre af Europæisk v. YIELD (S) 5,10,2ak, 50 st. 22 -Crown 2 - 7. för 4-åriga h/v Uttagningslopp & Final På (Gr. Derbyauktionen - 2 vinder afkom (Hi. 1/ Hp. 1) 5v. BOKO (S) 4.856.534 skr. -/ 50 st. 22 - 2hvor - 7. deder Påmed Derbyauktionen 2 mest afkom (Hi. 1/ Hp. 1) för årsYIELD Championat (Gr.5,10,2ak, I). Yield Avlshingst i Sverige Danmark, ældste afkom født i 2014, og således 4 år i 2018. De vindende afkom Viking Kronos-sønnen Boko var Svensk årgangsstjerne, kronede sinervæddeløbskarriere dobbeltsejr i-- hhv. Breeder’s Crown v. YIELD BOKO (S) 5,10,2ak, 4.856.534 skr. 50 st. 22 2 7. På Derbyauktionen 2 afkom (Hi. 1/ Hp. 1) för Viking Kronos-sønnen Svensk årgangsstjerne, der4-åriga kronede væddeløbskarriere med dobbeltsejr i hhv. Breeder’s Crown Yieldson 152.317Yield skr., samtvar hopperne I’m A Believer 257.100 skr. og Hip Hurray Boko 14,0ak*, 141.500 skr. 3-åriga h/v14,9k*, Uttagningslopp &Boko Final (Gr. I) og Breeder’s Crown13,7ak, för h/vsin Uttagningslopp & Final (Gr. I). Som ældre vinder af Europæisk 5Viking Kronos-sønnen Yield Boko var Svensk årgangsstjerne, der kronede sin væddeløbskarriere med dobbeltsejr i hhv. Breeder’s Crown för 3-åriga h/v Uttagningslopp & Final i(Gr. I) og /Breeder’s Crown förældste 4-årigaafkom h/v Uttagningslopp & Final (Gr.4I).årSom ældre vinder af Europæisk 5års Championat (Gr. I). Avlshingst Sverige Danmark, hvor de er født i 2014, og således i 2018. De mest vindende afkom 3-åriga h/v Uttagningslopp & Final (Gr. I) og Breeder’s Crown för 4-åriga h/v Uttagningslopp & Final (Gr. I). Som ældre vinder af Europæisk års Championat I). Avlshingst Sverige / Danmark, hvor13,7ak, de ældste afkom er og fødtHip i 2014, og Boko således 4 år i 141.500 2018. Deskr. mest vindende afkom5Moderlinie: Yieldson 14,9k*, (Gr. 152.317 skr., samtihopperne I’m A Believer 257.100 skr. Hurray 14,0ak*, års Championat (Gr. I). Avlshingst i Sverige / Danmark, hvor de ældste afkom er født i 2014, og således 4 år i 2018. De mest vindende afkom Yieldson 14,9k*, 152.317 samt74.450 hopperne I’mst. A 4Believer skr. og Hip Hurray Boko 14,0ak*, 141.500 skr. MALOU ELHOLM 17,3k skr., - 14,6ak, kr. 78 - 1 - 6 13,7ak, Mor til 5257.100 afkom (13-17). Yieldson 14,9k*, 152.317 skr., samt hopperne I’m A Believer 13,7ak, 257.100 skr. og Hip Hurray Boko 14,0ak*, 141.500 skr. Moderlinie: 13 Bibi Hawn hp. The Liquidator 18,2am 3.150 kr 11 st. 0 - 0 - 1 Moderlinie: MALOU st. 4 - 1 - 6 Mor til 5 afkom4,21,7m (13-17). 4,19,4am 14 ChrisELHOLM Elholm 17,3k - 14,6ak, 74.450 kr. 78 MagicCarpetRide US 7.200 kr. 14 st. 0 - 0 - 1 Moderlinie: MALOU ELHOLM 17,3k - 14,6ak, 74.450 kr. 78 4 -Liquidator 1 - 6 Mor til 5 afkom (13-17). 13 Hawn hp.st. The 18,2am 3.150 kr 11 st. 0 - 0 - 1 15 Bibi Dusine Elholm 17,3k - 14,6ak, 74.450 kr. 78 Rydens Ulano MALOU ELHOLM st. 4 1 6 Mor til 5 afkom (13-17). 13 Chris Bibi Hawn hp. The LiquidatorU S 18,2am 3.150kr. kr 11 14 MagicCarpetRide 4,21,7m 4,19,4am 7.200 14 st. st. 00 -- 00 -- 11 16 Bibi EccoHawn Elholm Racer 13 hp. TheBourbon LiquidatorU S 18,2am 3.150kr. kr 11 14 Chris Elholm MagicCarpetRide 4,21,7m 4,19,4am 7.200 14 st. st. 00 -- 00 -- 11 15 Dusine Elholm Rydens Ulano 17 Fie Elholm “Ovennævnte” hp. Yield Boko 14 Dusine Chris Elholm MagicCarpetRide 4,21,7m 4,19,4am 7.200 kr. 14 st. 0 - 0 - 1 15 Elholm hp. Rydens Ulano U S 16 Dusine Ecco Elholm Racer Bourbon 15 Elholm hp. Rydens Ulano 16 Ecco Elholm Racer Bourbon 17 Fie Elholm “Ovennævnte” hp. Yield Boko ANDIE BROGÅRD 18,7k 15,2ak, 119.280 kr. 54 st. 9 11 8 Mor til 11 afkom (99-09), bl.a. 16 EccoElholm Elholm“Ovennævnte” Racer Bourbon 17 hp. Yield Boko 99 Fie Gandhi Brogård Speedy 18,9L 15,4ak 104.932 kr 17 Fie Elholm “Ovennævnte” Exp MT hp. YieldHerve Boko ANDIE BROGÅRD 54Speedy st. 9 - 11 - 8 Mor til 11 afkom (99-09), bl.a.ust. 00 Handy Brogård 18,7k - 15,2ak, 119.280 kr. hp. Herve ANDIE BROGÅRD 18,7k 15,2ak, 119.280 kr. 54 st. 9 11 8 Mor til 11 afkom (99-09), bl.a. 99 Gandhi Brogård Exp MT kr. Speedy Herve 18,9L 15,4ak 104.932 kr Papaya P 18,7k - 15,2ak, 15,8m 179.977 ANDIE BROGÅRD 54 st. 9Herve - 11 - 8 Mor til 11 afkom (99-09),4,14,4am bl.a. 99 Brogård Exp119.280 MT Speedy 18,9L 15,4ak 104.932 kr 00 Gandhi Handy Brogård hp. Speedy Herve ust. 02 Kashmir Elholm Speedy Herve 18,8m 16,4am 67.486 kr 99 Gandhi Brogård Exp MT Speedy Herve 18,9L 15,4ak 104.932 kr 00 Handy Brogård hp. Speedy Herve ust. Papaya P 15,8m 4,14,4am 179.977 kr 03 Lukas Elholm Exp No Speedy Herve 16,5k 14,6ak 267.563 nkr 00 Handy Brogård hp. Speedy Herve ust. Papaya P 15,8m 4,14,4am 179.977 kr 02 Elholm Speedy Herve 18,8m 16,4am 67.486 kr 04 Kashmir Malou Elholm “Ovennævnte” hp. Chipmate 17,3k 14,6ak 74.450 Papaya P 15,8m 4,14,4am 179.977 kr 02 Kashmir Elholm Speedy Herve Herve 18,8m 16,4am 67.486nkr kr 03 Lukas Elholm Exp No Speedy 16,5k 14,6ak 267.563 02 Kashmir Elholm Speedy Herve 18,8m 16,4am 67.486 kr 03 Lukas Elholm Exp No Speedy Herve 16,5k 14,6ak 267.563 nkr 04 Malou Elholm “Ovennævnte” hp. 17,3k 14,6ak 74.450nkr kr HELENA BROGÅRD 24,2k, 13.800 15 Chipmate afkom (86-02), bl.a. 03 Lukas Elholm Expkr. No Mor tilSpeedy Herve 16,5k 14,6ak 267.563 04 MalouBrogård Elholm “Ovennævnte” hp. Chipmate 17,3k 14,6ak 74.450 kr 86 Advertiser 17,0m 17,4ak 96.860 04 Nero Malou Elholm “Ovennævnte” hp. Chipmate 17,3k 14,6ak 74.450 kr kr HELENA BROGÅRD 15 afkom (86-02), bl.a. 87 Oktan Brogård 24,2k, 13.800 kr. Mor tilSpeedy Herve 17,3m 15,9ak 304.000 kr HELENA BROGÅRD 24,2k, 13.800 kr. Mor tilAdvertiser 15 afkom (86-02), bl.a. 86 Nero Brogård 17,0m 17,4ak 96.860 kr 92 Valo BROGÅRD Brogård Runway Blues 17,8m 18,5am 61.900 HELENA 24,2k, 13.800 kr. Mor til 15 afkom (86-02), bl.a. 86 Advertiser 17,0m 17,4ak 96.860 kr kr 87 Nero OktanBrogård Brogård “Ovennævnte” Speedy Herve 17,3m 15,9ak 304.000 93 Andie Brogård hp. Runway Blues 18,7k 15,2ak 119.280 kr 86 Nero Brogård Advertiser 17,0m 17,4ak 96.860 kr 87 Brogård Speedy 17,3m 15,9ak 304.000 kr 92 Oktan Valo Brogård Runway Herve Blues 17,8m 18,5am 61.900skr kr 94 Baloo Brogård Exp S Speedy Herve 14,8k 14,8ak 561.389 87 Oktan Brogård Speedy Herve 17,3m 15,9ak 304.000 kr 92 Valo Brogård Runway Blues 17,8m 18,5am 61.900 kr 93 Valo AndieBrogård Brogård hp. Runway Blues 18,7k 15,2ak 119.280 95 Choko Brogård “Ovennævnte” Speedy Herve 18,2m 17,2ak 38.250 kr kr 92 Runway Blues 17,8m 18,5am 61.900 93 hp. Runway Blues 18,7k 15,2ak 119.280 kr 94 Andie Baloo Brogård Brogård “Ovennævnte” Exp S 14,8k 14,8ak 561.389 skr 99 Gorm Brogård Speedy Herve 17,0k 15,4ak 186.125 kr 93 Andie Brogård “Ovennævnte” hp. Runway Blues 18,7k 15,2ak 119.280skr kr 94 Baloo Brogård Exp S Speedy Herve 14,8k 14,8ak 561.389 95 Choko Brogård Speedy Herve 18,2m 17,2ak 38.250 kr 16 sejre. 94 Baloo Brogård Exp S Speedy Herve 14,8k 14,8ak 561.389 skr 95 Choko Brogård Speedy Herve 18,2m 17,2ak 38.250 kr 99 Gorm Brogård Speedy Herve 17,0k 15,4ak 186.125 kr 95 Choko Brogård Speedy 18,2m 17,2ak 38.250 kr 99 Gorm Brogård Speedy Herve Herve 17,0k 15,4ak 186.125 kr 16 sejre. 99 Gorm Brogård Speedy Herve 17,0k 15,4ak 186.125 kr 16 sejre. 16 sejre.

Arthrospopiopereret for OCD i begge haser - Prognose for fuld atletiskfunktion vurderes til at være god (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Arthrospopiopereret for OCD i begge haser - Prognose for fuld atletiskfunktion vurderes til at være god (Ansager Dyrehospital, Arthrospopiopereret i beggeoplysninger haser - Prognose for fuld atletiskfunktion vurderes til at være god (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) -for ForOCD yderligere se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Arthrospopiopereret i beggeoplysninger haser - Prognose for fuld atletiskfunktion vurderes til at være god (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) -for ForOCD yderligere se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætterse& opslag anmelder: Svend Christensen, Tårs - Tlf: 98 96 31 54 Opdrætter & anmelder: Svend Christensen, Tårs - Tlf: 98 96 31 54 Opdrætter & anmelder: Svend Christensen, Tårs - Tlf: 98 96 31 54 Opdrætter & anmelder: Svend Christensen, Tårs - Tlf: 98 96 31 54

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

53


Mørkebrun hoppe født 21. april 2017 v. Farifant

(i)

And Arifant (f) født 21. april 2017 Mørkebrun hoppe Mørkebrun hoppe født 21. 21. april april 2017 2017 Mørkebrun hoppe født

Sharif di Iesolo (i) Infante d’Aunou (f)

Coktail Jet (f) Sharif di (i) Sharif di Iesolo Iesolo (i) Triller Oaks (i) (i) Sharif did’Aunou Iesolo v. Farifant (i) Infante (f) v. Farifant (i) Infante d’Aunou SInfante J’s Photo (us) (f) v. Farifant (i) d’Aunou (f) Coktail Jet (f) 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Coktail Jet (f) 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. 93 st. 27 13 6 Lightyear Blåbjerg af 8,09,7ak*, Speedy Lobell (us) Coktail Jet (f) 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Triller Oaks (i) Triller Oaks (i) Sea Chanty (us) Triller Oaks(us) (i) 5,14,1ak, 255.372 kr. - 54 st. 2 - 5 - 6 S J’s S J’s Photo Photo (us) Beauty Senator S J’s Photo (us)(us) af Lightyear Blåbjerg Speedy Lobell af Lightyear Blåbjerg Speedy Lobell (us) af Lightyear Blåbjerg Speedy Lobell Sea Chanty Chanty (us)(us) 5,14,1ak, 255.372 kr. - 54 st. 2 - 5 - 6 Sea (us) 5,14,1ak, 255.372 kr. - 54 st. 2 - 5 - 6 6.437.625 skr. - 93 st. Starlight Blåbjerg v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, 27 13 6 På Derbyauktionen - 8 afkom Sea Chanty (us) (Hi. 5 / Hp. 3) Starlight Blåbjerg 5,14,1ak, 255.372 kr. - 54 st. 2 - 5 - 6 Beauty Senator Starlight Blåbjerg Beauty Senator Farifant løb som 2-, 3- & 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som ældre Beauty Senator 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6

Bahama (i) And And Arifant Arifant (f) (f) And Arifant (f) Fast Photo (us) Bahama Bahama (i) (i) Bahama (i) Starlight Blåbjerg Fast Fast Photo Photo (us) (us) Fast Photo (us)

exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller v. FARIFANT -- 8,09,7ak*, skr. st. -- 13 På afkom 55 // Hp. 3) mere - Kövras(I) So4,13,2L Far 12,3ak, 356.0006.437.625 skr., Caraway 14,3am, skr., Edfromed-- 8814,7am, 144.800 skr. v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. -- 93 93 st. 27 27 184.100 13 -- 66 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 På Derbyauktionen Derbyauktionen afkom (Hi. (Hi. Hp. 3) v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, - 93 st. 27 - 13 -6 På Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. 3) Farifant løb som som 2-, 33- & & -4-åring 4-åring de6.437.625 italienskeskr. og europæiske europæiske årgangsløb. Farifant løb 2-, ii de italienske og årgangsløb. Bl.a. Bl.a. med med sejr sejr ii Gruppe Gruppe I-løbet I-løbet Gran Gran Premio Premio Marangoni. Marangoni. Som Som ældre ældre Farifant løb som 2-, 3& 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som exporteret til USA, USA, hvor hvor rekorden rekorden blev blev forbedret forbedret til til 09,7ak, 09,7ak, sat sat ved ved sejr. sejr. Ældste Ældste afkom afkom er er 44 år år ii 2018, 2018, hvoraf hvoraf fem fem har har indløbet indløbet 100.000 100.000 skr. skr.ældre eller Moderlinie: til exporteret eller exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. mere Kövras So Far Far 12,3ak, 12,3ak, 356.000 skr., Caraway Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., skr., Edfromed Edfromed 14,7am, 14,7am, 144.800 144.800 skr. skr. eller LIGHTYEAR BLÅBJERG 3,15,9m - 5,14,1ak, 255.37214,3am, kr. 54 184.100 st. 2 - 5 skr., - 6. Carl Mor til 6 afkom (10-17). mere -- Kövras So 356.000 skr., Lewis 12,5ak, 154.000 mere Kövras So Far 12,3ak, 356.000 skr., Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., Edfromed 14,7am, 144.800 skr. Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Placeret i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). Moderlinie: 10 Triss Shadow Exp No hp. The Liquidator 18,2m 14,2ak 86.009 nkr. 50 st. 1 - 3 - 6 Moderlinie: Moderlinie: LIGHTYEAR BLÅBJERG 54 til (10-17). 13 Beatthebeastshadow hp.255.372 Dream kr. Vacation 3,18,5m 211.939 kr. 25 st. 4 - 3 - 4 LIGHTYEAR BLÅBJERG 3,15,9m 3,15,9m -- 5,14,1ak, 5,14,1ak, 255.372 kr. 54 st. st. 22 -- 55 -- 6. 6. Mor Mor til 66 afkom afkom4,13,0ak (10-17). LIGHTYEAR BLÅBJERG 3,15,9m 5,14,1ak, 255.372 kr. 54 st. 2 5 6. Mor til 6 afkom (10-17). Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Placeret i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 3-åring 2’er i Dansk Kriterium (Gr. II), HoppeHoppe Kriteriumsprøve, Som 4-åring Hoppe Hoppe Derbyprøve. Placeret i Dansk Derby (Gr. I).Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix, Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. Placeret i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 10 Triss Shadow Exp No hp. The Liquidator 18,2m 14,2ak 86.009 nkr. 50 st. st. 11 -- 33 -- 66 Dansk Avlsløb. Som 4-åring Finalist i Danskhp. Hoppe Derby (Gr. I). 10 Triss Shadow Exp No The Liquidator 18,2m 14,2ak 86.009 nkr. 50 10 Triss Shadow Exp No hp. The Liquidator 18,2m 14,2ak 86.009 50 st. 13 hp. Vacation 3,18,5m 4,13,0ak 211.939 kr. 25 st. 0144 --- 333 --- 1644 14 Conrad Shadow The Liquidator 4,16,3m 4,16,8am 20.819nkr. kr. 13 Beatthebeastshadow Beatthebeastshadow hp. Dream Dream Vacation 3,18,5m 4,13,0ak 211.939 258 st. 13 Beatthebeastshadow hp. Dream Vacation 3,18,5m 4,13,0ak 211.939 kr. Hoppe 25 st. 4 - 3 - Prix, 4 Som 3-åring 2’er Hoppe Kriteriumsprøve, 15 hp. II), Enjoy Lavec SomDenice 3-åringShadow 2’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), Hoppe Kriteriumsprøve, Hoppe Hoppe Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. 3’er 3’er ii Jydsk Jydsk 3-årings 3-årings Hoppe Grand Grand Prix, Som 3-åring 2’erSom i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II), Hoppe Kriteriumsprøve, Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix, Dansk Avlsløb. Hoppe Derby 16 Express Shadow Love Dansk Avlsløb. Som 4-åring 4-åring Finalist Finalist ii Dansk DanskOur Hoppe Derby (Gr. (Gr. I). I). Dansk Avlsløb. Som 4-åring Finalist i DanskThe Hoppe Derby (Gr. I). 14 Shadow Liquidator 4,16,3m 4,16,8am 20.819 88 st. 17 Firefly hp. 14 Conrad ConradShadow Shadow ”Ovennævnte” TheFarifant Liquidator 4,16,3m 4,16,8am 20.819 kr. kr. st. 00 -- 33 -- 11 14 Conrad Shadow Shadow The Liquidator 4,16,3m 4,16,8am 20.819 kr. 8 st. 0 - 3 - 1 15 hp. 15 Denice Denice Shadow hp. Enjoy Enjoy Lavec Lavec 15 Denice Shadow Enjoy Lavec 16 Shadow Our Love STARLIGHT 5,16,1m - 5,14,4ak,hp. 270.370 16 Express Express BLÅBJERG Shadow Our Love kr. 106 st. 24 - 25 - 13. Mor 12 afkom (92-09), bl.a. 16 Express Shadow Our Love 17 Firefly hp. 24 17 sejre. Firefly Shadow Shadow ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Farifant Farifant 17 hp. 00 Firefly Home Shadow Blåbjerg ”Ovennævnte” Exp Sv S J’sFarifant Photo 15,5m 11,0ak 2.866.842 skr. STARLIGHT -- 5,14,4ak, 106 24 25 (92-09), bl.a. 23 sejre. SomBLÅBJERG 3-åring 1’er 5,16,1m i Åben Kriteriumsprøve. 2’erkr. (Gr. 12 II). afkom Som 4-åring i Dansk Trav Derby (Gr. I), Aalborgs STARLIGHT BLÅBJERG 5,16,1m 5,14,4ak, 270.370 270.370 kr.i Dansk 106 st. st.Trav 24 --Kriterium 25 -- 13. 13. Mor Mor 12 afkom (92-09),1’er bl.a. STARLIGHT BLÅBJERG 5,16,1m -ældre 5,14,4ak, 270.370 kr. 106 st. 24 - 25 -Gävle 13. Mor 12 Pris. afkom (92-09), bl.a. 24 sejre. Store Pris, Åben Derbyprøve. Som 1’er i Mesterskab for Danmark, Stora 2’er i N. J. Koster Memorial. 3’er i Copenhagen Open, 24 sejre. 24 sejre. 00 Home Blåbjerg Sv S Photo 15,5m 11,0ak 2.866.842 skr. skr. Ego Boys Minne, Mesterskab forExp Danmark (x2), Femårspris. 00 Home Blåbjerg Exp Sv S J’s J’sAxevallas Photo 15,5m 11,0ak 2.866.842 00 Home Blåbjerg Exp Sv S Photo 15,5m 11,0ak 2.866.842 skr. 23 Som 2’er Dansk (Gr. 4-åring Trav 02 Kimberly Blåbjerg1’er hp.J’sDancer’s 4,19,1m 4,15,3ak 449.375 kr. (Gr. 23 sejre. sejre. Som 3-åring 3-åring 1’er ii Åben Åben Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. 2’er ii Victory Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. II). II). Som Som 4-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Trav Derby Derby (Gr. I), I), Aalborgs Aalborgs 23 sejre. Som2’er 3-åring 1’er2-årings i Åben Kriteriumsprøve. 2’eriiDansk Dansk Trav Kriterium (Gr. II). Pris. Som 2’er 4-åring 1’er i Dansk Trav Derby (Gr. I),i Dansk Aalborgs Store Pris, Som ældre 1’er ii Mesterskab for Gävle ii N. Koster Memorial. Copenhagen Open, Som i Jydsk Opdrætningsløb. Som 3-åring Hoppe Kriteriumsprøve. Hoppe Store2-åring Pris, Åben Åben Derbyprøve. Derbyprøve. SomGrand ældrePrix. 1’er Placeret Mesterskab for Danmark, Danmark, Gävle Stora Stora Pris. 2’er2’er N.i J. J. Koster Memorial. 3’er 3’er ii3’er Copenhagen Open, Store Pris,(Gr. Åben Derbyprøve. Som ældre 1’er i Mesterskab for Danmark, Gävle StoraGrand Pris. 2’er i N. J. Koster Memorial. 3’er i Hoppe Copenhagen Ego Boys Minne, Mesterskab for Danmark (x2), Axevallas Femårspris. Kriterium II). Som 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II), Hoppe Prix-prøve. 3’er i Aalborgs Store Pris. Open, Ego Boys Minne, Mesterskab for Danmark (x2), Axevallas Femårspris. Ego Boys Minne, Mesterskab for Danmark (x2), Axevallas Femårspris. 02 Kimberly Blåbjerg hp. Dancer’s Victory 4,19,1m 4,15,3ak 449.375 kr. Ronaldo Blåbjerg Exp No 16,2m 4,14,5ak 223.545 nkr. 02 Kimberly Blåbjerg hp. Dancer’s Victory 4,19,1m 4,15,3ak 449.375 kr. 02 Kimberly Blåbjerg hp. Dancer’si Dansk Victory 4,19,1m 4,15,3ak 449.375 Som ii Jydsk Som 2’er 3’er Vivo2’er Torkdahl 19,0m 11,3ak 338.778 kr. kr. Som 2-åring 2-åring 2’er Jydsk 2-årings 2-årings Grand Grand Prix. Prix. Placeret Placeret i Dansk Opdrætningsløb. Opdrætningsløb. Som 3-åring 3-åring 2’er ii Hoppe Hoppe Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. 3’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Som 2-åring 2’er iSom Jydsk ”Ovennævnte” 2-årings Grand Prix. i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 2’er i Hoppe Kriteriumsprøve. 3’er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. Grand Hoppe Prix-prøve. Aalborgs 03 Lightyear Blåbjerg hp.Placeret FastHoppe Photo 3,15,9m Kriterium (Gr. II). II). Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Hoppe Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Hoppe Grand Grand14,1ak Prix-prøve. 3’er 3’er ii 255.372 Aalborgskr.Store Store Hoppe Hoppe Pris. Pris. Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II), Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Aalborgs Store Hoppe Pris. Ronaldo Blåbjerg Exp 16,2m 4,14,5ak 223.545 05 Nemo Blåbjerg S J’s Photo 16,0k 4,14,6am 224.046nkr. kr. Ronaldo Blåbjerg Exp No No 16,2m 4,14,5ak 223.545 nkr. Ronaldo Exp No 16,2m 4,14,5ak 223.545 nkr. Vivo Torkdahl 19,0m 11,3ak 338.778 Som 4-åring iBlåbjerg Åben Derbyprøve. Vivo3’er Torkdahl 19,0m 11,3ak 338.778 kr. kr. Vivo Torkdahl 19,0m 11,3ak 338.778 03 Blåbjerg hp. Photo 3,15,9m 14,1ak 255.372 kr. 06 Only Blåbjerg S Photo 15,4m 14,0ak 170.570 kr. kr. 03 Lightyear Lightyear Blåbjerg ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp.J’sFast Fast Photo 3,15,9m 14,1ak 255.372 kr. 03 Lightyear Blåbjerg ”Ovennævnte” hp. Fast Photo 3,15,9m 14,1ak 255.372 kr. 05 S 16,0k 4,14,6am 224.046 kr. 07 Poeten Blåbjerg Lindy Lane 15,5k 4,14,8ak 364.850 05 Nemo Nemo Blåbjerg Blåbjerg S J’s J’s Photo Photo 16,0k 4,14,6am 224.046 kr. kr. 05 Nemo Blåbjerg S J’s Photo 16,0k 4,14,6am 224.046 Som Derbyprøve. Som 4-åring 2-åring Placeret i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1’er i Åben Grand Prix-prøve. 2’er i Dansk Trav Kriteriumkr.(Gr. II), Åben Kriteriums4-åring 3’er 3’er ii Åben Åben Derbyprøve. Som 4-åring 3’er i Åben Derbyprøve. 06 Blåbjerg J’s Photo 15,4m 14,0ak 170.570 prøve. Placeret i Jydsk 3-årings Grand Prix S Som 4-åring 3’er i Åben Grand 06 Only Only Blåbjerg S(Gr. J’sII). Photo 15,4mPrix-prøve. 14,0ak 170.570 kr. kr. 06 Only Blåbjerg S J’s Photo 15,4m 14,0ak 170.570 kr. 07 Lindy 15,5k 4,14,8ak 364.850 07 Poeten Poeten Blåbjerg Blåbjerg Lindy Lane Lane 15,5k 4,14,8ak 364.850 kr. kr. 07 Poeten Blåbjerg Lindy Lane 15,5k 4,14,8ak 364.850 kr. Som 2-åring Placeret i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1’er i Åben Grand Prix-prøve. 2’er i Dansk Trav Kriterium BEAUTY SENATOR - 22,3am, 5.700 kr. Mor 10 afkom bl.a. Prix-prøve. 2’er i Dansk Trav Kriterium (Gr. Som 2-åring Placeret 22,2k i Dansk Opdrætningsløb. Somtil3-åring 1’er(80-93), i Åben Grand (Gr. II), II), Åben Åben KriteriumsKriteriumsSom 2-åring Placeret i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1’er3’er i Åben Grand Prix-prøve. 2’er i Dansk Trav Kriterium prøve. Placeret ii Jydsk (Gr. Som Prix-prøve. 84 Laredo Blåbjerg 18,8k 16,4am 151.010 kr.(Gr. II), Åben Kriteriumsprøve. Placeret Jydsk 3-årings 3-årings Grand Grand Prix Prix Smart (Gr. II). II).Noble Som 4-åring 4-åring 3’er ii Åben Åben Grand Grand Prix-prøve. prøve. Placeret i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II). Som 4-åring 3’er i Åben Grand Prix-prøve. 90 Starlight Blåbjerg ”Ovennævnte” hp. Sea Chanty 16,1m 14,4ak 270.370 kr. BEAUTY BEAUTY SENATOR SENATOR 22,2k 22,2k -- 22,3am, 22,3am, 5.700 5.700 kr. kr. Mor Mor til til 10 10 afkom afkom (80-93), (80-93), bl.a. bl.a. BEAUTY SENATOR 22,2k - 22,3am, 5.700 kr. Mor til 10 afkom (80-93), bl.a. 18,8k 84 Laredo Blåbjerg Smart Noble 16,4am 151.010 kr. kr. 84 Laredo Blåbjerg Smart Noble 18,8k 16,4am 151.010 84 Laredo Smart 18,8k 16,4am 151.010 kr. kr. 90 Starlight StarlightBlåbjerg Blåbjerg ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Sea SeaNoble Chanty 16,1m 14,4ak 270.370 90 Blåbjerg hp. Chanty 16,1m 14,4ak 270.370 kr. 90 Starlight Blåbjerg ”Ovennævnte” hp. Sea Chanty 16,1m 14,4ak 270.370 kr. Arthroskopiopereret for basalmus venstre bagkode - Kontrolrøntgen uden anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Arthroskopiopereret Kontrolrøntgen uden uden anmærkninger anmærkninger (Ansager (Ansager Dyrehospital, Dyrehospital, Dyrl. Dyrl. Bo Bo Jørgensen) Jørgensen) Arthroskopiopereret for for basalmus basalmus venstre venstre bagkode bagkode -- Kontrolrøntgen Arthroskopiopereret for basalmus venstre bagkodeeller - Kontrolrøntgen uden anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se opslag opslag på boksdør boksdør på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk -- For se på eller på Opdrætter Anmelder: Stutterieller Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk - For yderligere oplysninger se&opslag på boksdør på www.dtc-auktion.dk Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Stutteri Stutteri Shadow, Shadow, v. v. N. N. J. J. Jensen, Jensen, Vrå Vrå -- Tlf: Tlf: 20 20 87 87 02 02 15 15 -- www.stutterishadow.dk www.stutterishadow.dk Opdrætter & Anmelder: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk

54

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


v. Wishing

Stone (us) v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 v. Wishing Stone (us) v. Wishing Stone (us) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 af Lady K 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10

af Lady K kr. - 4 st. 0 - 1 - 0 20,0ak, 6.250

af 20,0ak, Lady6.250 K kr. - 4 st. 0 - 1 - 0 af Lady K 20,0ak, 6.250 kr. - 4 st. 0 - 1 - 0

Sortbrun hingst født 8. juni 2017 Sortbrun hingst født 8. juni 2017 Conway Hall (us)født 8. juni 2017 Sortbrun hingst Sortbrun hingst Conway Hall (us)født 8. juni 2017 Meadowbranch Magic (us) Conway Hall (us) Meadowbranch Magic (us) Conway Hall (us) Wall Street Banker (us) Meadowbranch Magic (us) Wall Street Banker (us)(us) Meadowbranch Magic Laika K Wall Street Banker (us) Laika K Wall Street Banker (us)

Garland Lobell (us) Garland Lobell(us) (us) Amour Angus

Amour Victory Angus (us) Valley (us) Garland Lobell (us) MakingVictory Miracles (us) Valley (us) Garland Lobell(us) (us) Amour Angus Making Miracles (us) Baltic Speed (us) Amour Angus (us) Valley Victory (us) Valley Speed Victoria (us) Baltic (us) Valley (us) MakingVictory Miracles (us) Pay Dirt (us) (us) Valley Victoria Making Miracles Baltic Speed (us)(us) Pay Dirt (us) Betina K Baltic Speed (us) Valley Victoria (us) Betina Victoria K Valley Pay Dirt (us) (us) På Derbyauktionen 5 afkom (Hi. 3/ Hp. 2) Pay DirtK-(us) Betina

v. WISHING STONE $2.359.150 - 63 st. 24Laika - 15 - K 10 20,0ak, 6.250 kr. - 4(US) st. 0 6,09,0ak, -1-0 Laika K Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe i Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt(Hi. 243/sejre, de mest v. WISHING STONE (US) 6,09,0ak, $2.359.150 - 631 løbs st. 24vinder - 15 - 10 På Derbyauktionen Hp. 2) Betina K- 5 afkom meriterende blev ivundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen Copenhagen WishingVæddeløbskarrieren Stone var endvidereindbragte 2’er i Hambletonian Stakes. Unghestestjerne USA som 2 & 3-åring. Gruppe 1 løbs vinderogi Europa, som 4Cup. og 5-åring. i alt 24 sejre, de mest v. WISHINGi USA STONE (US)ældste $2.359.150 -i63 - 15 - 10 Påvar Derbyauktionen - 5i Hambletonian afkom (Hi.12 3/ har Hp. 2) Avlshingst , hvor afkom ligesomKungapokalen DKst.er24 3 år i år. Første årgangCup. i USAWishing omfatterStone totalt 16 registrede 2’er afkom, hvoraf startet meriterende blev vundet i6,09,0ak, Kentucky Futurity, og Copenhagen endvidere Stakes. v. WISHING STONE (US)Shoshie 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24vinder - 15 Need - 10Europa, På hoppen Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 3/ Hp. 2) Unghestestjerne i, USA 2 &afkom 3-åring. Gruppe 1 løbs som 4i og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt 24 de mest Mest vindende afkom Deo 3,10,7ak*, $150.080, Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt Diamondstone US 3,13,5ak*, Avlshingst i USA hvorersom ældste ligesom i DK er 3 år U i år.i Første årgang USA omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12sejre, har startet Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe 1 løbs vinder i Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt 24 sejre, de mest meriterende i Kentucky Futurity, Kungapokalen og og Copenhagen Cup.15,2am Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Stakes. $93.937. I DKblev erafkom devundet mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 Diamondwind 107.500 skr. Mest vindende er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U kr. Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, meriterende blev vundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen og Copenhagen Wishing Stone var i Hambletonian Avlshingst i USA afkom ligesom i DK er 3 år i år. årgang Cup. i USA omfatter totaltskr. 16 endvidere registrede 2’er afkom, hvoraf 12 harStakes. startet $93.937. I DK er de, hvor mestældste vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr.Første og Diamondwind 15,2am 107.500 Avlshingst i USA , hvor ældste afkom ligesom i DK er 3 år i år. Første årgang i USA omfatter totalt 16 registrede afkom, hvoraf 12 har startet Mest vindende afkom er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, Moderlinie: Mest vindende afkom er Shoshie Deo 3,10,7ak*, $150.080, U Need Stones 3,10,5ak*, $111.550 samt hoppen Diamondstone US 3,13,5ak*, $93.937. DK er de mestkr.vindende 3,14,1ak, 156.570 kr. og Diamondwind 15,2am 107.500 skr. LADY K I 20,0ak, 6.250 - 4 st. 0 -Dumbo 1 - 0. Mor til 4 afkom (09-17). Moderlinie: $93.937. I DK er de mest vindende Dumbo 3,14,1ak, 156.570 kr. og Diamondwind 15,2am3,16,6am 107.500 skr. 09 Shine Sweetheart hp. til Great Challenger 3,18,6m 50.500 kr. 9 st. 1 - 2 - 1 LADY K 20,0ak, 6.250 kr. - 4 st. 0 - 1 - 0. Mor 4 afkom (09-17). Moderlinie: SomShine 3-åring 2’er i kvalifikationsløb til Danskhp. Avlsløb. Placeret i Dansk Avlsløb for Hopper. 09 Sweetheart Great Challenger 3,18,6m 3,16,6am 50.500 kr. 9 st. 1 - 2 - 1 Moderlinie: LADY K 20,0ak, 6.250 kr. 4 st. 0 1 0. Mor til 4 afkom (09-17). 13 ViciPlaceret i Dansk Avlsløb 20,9k* 19,0ak* 30.425 kr. 23 st. 4 - 3 - 4 SomBellwood 3-åring 2’er i kvalifikationsløb til DanskOrlando Avlsløb. for Hopper. LADY K 20,0ak, 6.250 kr. 4 st. 0 1 0. Mor til 4 afkom (09-17). 09 Shine Sweetheart hp. Great Challenger 3,18,6m 3,16,6am 50.500 kr. 9 15 Kaii Dream 13 Daisy Bellwood Orlando ViciVacation 20,9k* 19,0ak* 30.425ust. kr. 23 st. st. 14 -- 23 -- 14 09 Shine Sweetheart GreatStone Challengeri Dansk Avlsløb 3,18,6m 3,16,6am 50.500 kr. 9 st. 1 - 2 - 1 Som 3-åring i kvalifikationsløb til Danskhp. Avlsløb. for Hopper. 17 Wishing 15 Flintstone Daisy Kaii2’er”Ovennævnte” hp. Dream Placeret Vacation ust. Som 3-åring 2’er i kvalifikationsløb til DanskOrlando Avlsløb. Placeret i Dansk Avlsløb for Hopper. 13 20,9k* 19,0ak* 30.425 kr. 23 st. 4 - 3 - 4 17 Bellwood Flintstone ”Ovennævnte” Wishing Vici Stone 13 Bellwood Vici 20,9k* 19,0ak* 30.425ust. kr. 23 st. 4 - 3 - 4 15 Daisy Kaii 4.100 kr. Mor til 15 afkom Orlando hp. Dream Vacation LAIKA K 22,9k, (90-06), bl.a. 15 Daisy Kaii hp. Dream Vacation ust. 17 Flintstone 93 Altid Exp Moment of Magic 16,6m 14,3ak 299.715 skr. LAIKA K Cowboyland 22,9k,”Ovennævnte” 4.100 kr. Mor til 15Sv afkom Wishing (90-06), Stone bl.a. 17 Flintstone Wishing Stone 95 Altid CarolaCowboyland K ”Ovennævnte” Exp Sv hp. Dungeness 18,8k 15,9am 76.800skr. kr. 93 Moment of Magic 16,6m 14,3ak 299.715 LAIKA K Lyngsigne 22,9k, 4.100 kr. Mor til 15No afkom hp. (90-06), bl.a. Rush Exp 15,6m 4,14,9ak 172.150 95 Carola K Dungeness 18,8k 15,9am 76.800nkr. kr. LAIKA K Nanna 22,9k,Rush 4.100 kr. Mor til 15Sv afkom Moment (90-06), of bl.a. 93 Altid Cowboyland Exp Magic 16,6m 14,3ak 299.715 skr. No 4,18,2m 4,14,9am 198.988 nkr. Lyngsigne Rush Exp 15,6m 4,14,9ak 172.150 93 Exp Sv Moment of Magic 16,6m 14,3ak 299.715 skr. 95 Carola K Rush hp. Dungeness 18,8k 15,9am 76.800 kr. 96 Altid Dux Nanna KCowboyland Exp It Lindy’s Crown 21,3m 14,2ak 440.631 kr. Exp No 4,18,2m 4,14,9am 198.988 nkr. 95 Carola K hp. Dungeness 18,8k 15,9am 76.800nkr. kr. Rush Exp 15,6m 4,14,9ak 172.150 97 New Quick 17,9k 16,7am 104.150 kr. 96 Epos Dux Lyngsigne KK Exp No It Lindy’s Crown 21,3m 14,2ak 440.631 kr. Lyngsigne Rush Exp No 15,6m 4,14,9ak 172.150 Nanna Rush Exp No 4,18,2m 4,14,9am 198.988 nkr. 02 Kuno Rold Wall Street Banker 17,3m 15,0am 78.413nkr. kr. 97 Epos K New Quick 17,9k 16,7am 104.150 kr. Nanna Rush Exp 4,18,2m 4,14,9am 198.988 96 Exp ItNo Lindy’s Crown 21,3m 14,2ak 440.631 kr. 03 Lady ”Ovennævnte” hp. Street Banker 3,20,0ak 6.250nkr. kr. 02 Dux KunoKKRold WallWall Street Banker 17,3m 15,0am 78.413 96 Dux KK Exp ItNo Lindy’s Crown 21,3m 14,2ak 440.631 kr. 97 Epos New Quick 17,9k 16,7am 104.150 kr. 05 Nanymede K Exp Ganymede 16,3m 15,5ak 148.242 nkr. 03 Lady K ”Ovennævnte” hp. Wall Street Banker 3,20,0ak 6.250 kr. 97 Epos K New Quick Banker 17,9k 16,7am 104.150 kr. 02 Rold K Wall Street 17,3m 15,0am 78.413nkr. kr. 05 Kuno Nanymede Exp No Ganymede 16,3m 15,5ak 148.242 02 Kuno Street Banker 17,3m 15,0am 78.413 03 LadyKKRold ”Ovennævnte” hp. Wall Street Bankerbl.a. 3,20,0ak 6.250 kr. kr. BETINA 22,2m - 18,6ak, 100.200 kr. MorWall til 17 afkom (82-01), 03 Lady K ”Ovennævnte” Wall Street Banker 3,20,0ak 6.250nkr. kr. 05 Nanymede K - 18,6ak, 100.200 Expkr. No Morhp. Ganymede 16,3m 15,5ak 148.242 nkr. 82 Jonny Pay Dirtafkom 15,7k 14,7ak 788.241 BETINA K K22,2m til 17 (82-01), bl.a. 05 Nanymede K Exp No Ganymede 16,3m 15,5ak 148.242 nkr. 84 Jonny Laika KK ”Ovennævnte” hp. Pay 22,9k 4.100nkr. kr. 82 Exp No Pay Dirt Dirt 15,7k 14,7ak 788.241 BETINA - 18,6ak, 100.200 til 17 afkom 88 Laika PlainK K Expkr. Sv Morhp. Linus T (82-01), bl.a. 15,8m 14,1ak 431.695 84 K 22,2m ”Ovennævnte” Pay Dirt 22,9k 4.100skr. kr. BETINA K 22,2m 18,6ak, 100.200 kr. Mor til 17 afkom (82-01), bl.a. 82 No Pay Dirt T 15,7k 14,7ak 788.241 Som 4-åring Derby 88 Jonny Plain KK2’er i Dansk Hoppe Exp Exp Sv (Gr. I). hp. Linus 15,8m 14,1ak 431.695 nkr. skr. 82 Jonny K Exp No Pay Dirt 15,7k 14,7ak 788.241 nkr. 84 K 2’er ”Ovennævnte” hp. Pay Dirt 22,9k 4.100skr. kr. Milano Hornline (s) 15,0m 15,1am 553.800 SomLaika 4-åring i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 84 K ”Ovennævnte” hp. 22,9k 4.100 kr. 88 Laika PlainVancouver K hp. Pay LinusDirt T 15,8m 14,1ak 431.695 Hornline 14,8k 13,4ak 466.600 Milano Hornline (s) (s)Exp Sv 15,0m 15,1am 553.800 skr. skr. 88 Plain K Exp Sv hp. Linus T 15,8m 14,1ak 431.695 skr. Som 4-åring 2’er i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). 89 Rex K Tyskl Songflori 15,2m 13,8ak 166.225 Vancouver Hornline (s)Exp 14,8k 13,4ak 466.600 skr.€ Som 4-åring i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). Milano (s) Exp 15,0m 15,1am 553.800 skr. 93 K 2’erHornline Sv 15,7m 14,5ak 501.829 skr.€ 89 Ajax Rex K Tyskl Lindy’s SongfloriCrown 15,2m 13,8ak 166.225 Milano Hornline (s) 15,0m 15,1am 553.800 skr. Hornline (s)Exp Sv 14,8k 13,4ak 466.600 94 Lindy’s Crown 15,4m 13,0ak 546.048skr. kr. 93 Brilliant AjaxVancouver K K 15,7m 14,5ak 501.829 skr. Vancouver Hornline (s) 14,8k 13,4ak 466.600 skr. 89 K K Exp Tyskl Songflori 15,2m 13,8ak 166.225kr.€ 94 Rex Brilliant Lindy’s Crown 15,4m 13,0ak 546.048 89 Rex K Exp Tyskl Songflori 15,2m 13,8ak 166.225 93 Ajax K Exp Sv Lindy’s Crown 15,7m 14,5ak 501.829 skr.€ 93 K K Exp Sv Lindy’s 15,7m 14,5ak 501.829 94 Ajax Brilliant Lindy’s Crown Crown 15,4m 13,0ak 546.048skr. kr. 94 Brilliant K Lindy’s Crown 15,4m 13,0ak 546.048 kr.

Røntgenundersøgt hvor der er fundet lille røntgenologisk forandring, der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Nørlund HesteHospital, Dyrl. Hanshvor Schougaard). - Forlille yderligere oplysninger se opslag eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt der er fundet røntgenologisk forandring, der på ikkeboksdør anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Nørlund HesteHospital, Dyrl. Hans Schougaard). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt hvor der er fundet lille røntgenologisk forandring, der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Nørlund HesteRøntgenundersøgt der er fundet røntgenologisk forandring, der på ikkeboksdør anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Nørlund HesteHospital, Dyrl. Hanshvor Schougaard). - Forlille yderligere oplysninger se opslag eller på www.dtc-auktion.dk Hospital, Dyrl. Hans Schougaard). - For yderligere oplysninger opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter: Morten Sørensen, Pandrup - se Anmelder: Lone Lind Sørensen, Pandrup - Tlf: 20 88 98 65 Opdrætter: Morten Sørensen, Pandrup - Anmelder: Lone Lind Sørensen, Pandrup - Tlf: 20 88 98 65 Opdrætter: Morten Sørensen, Pandrup - Anmelder: Lone Lind Sørensen, Pandrup - Tlf: 20 88 98 65 Opdrætter: Morten Sørensen, Pandrup - Anmelder: Lone Lind Sørensen, Pandrup - Tlf: 20 88 98 65

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

55


Lysebrun hoppe født 5. maj 2017 v. ENS

Snapshot (us)

S J’s Photo (us) Lysebrun Lysebrun hoppe hoppe født født 5. 5. maj maj 2017 2017

Photo Maker (us) Sassy Jane (us)

Go Get Lost (us) Photo Maker (us) Photo Maker(us) (us) Regression Photo Maker (us) v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane (us) v. Sassy Jane (us)(us) Speedy Crown v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane (us) Go Get Lost $434.248 -- 52 Go Get Lost (us) (us) 4,09,6ak, $434.248 52 st. st. 13 13 -- 6 6 -- 8 8 Krystal Vang af 4,09,6ak, Cora T (us) Go Get Lost (us) 4,09,6ak, $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8 Regression (us) (us) Regression Diamond Way (d) Regression (us) 22,2m, 900 kr. - 2 st. 0 - 0 - 0 Speedy Crown (us) Speedy Crown(us) (us) Mack’s Sister Speedy Crown (us) af Cora T T (us) (us) af Krystal Vang Cora af Krystal Vang Cora T (us) Diamond Diamond Way Way (d) (d) 22,2m, 900 0 22,2m, 900 kr. kr. -- 2 2 st. st. 0 -- 0 0 -- 0 0 (d) v. ENS SNAPSHOT (US) $434.248 - 52 st. 13 - Maywedream 6-8 På Derbyauktionen afkom Diamond- 4Way (d)(Hi. 1 / Hp. 3) Maywedream (d) 22,2m, 900 kr. - 2 st. 0 - 04,09,6ak, -0 Mack’s Sister (us) Maywedream (d) Mack’s Sister (us) Havde sin væddeløbskarriere i USA, som 2- til 6-åring. Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved bl.a. 7Sister sejre. (us) Avlshingst i Danmark / Mack’s 4,09,6ak, $434.248 - 52 st. 13 - 6 - 8

ENS Brittania (us) S S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S J’s Photo (us) Carmody Lobell (us) ENS ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS Brittania (us) Maywedream (d) Carmody Carmody Lobell Lobell (us) (us) Carmody Lobell (us)

Finland. I Danmark far til 66 afkom, der har indløbet over 100.000 kr. - Bl.a. Politiken 10,2ak, 2 mill.kr., Winston Sisa 4,13,3am*, 1,5 mill.kr. v. ENS SNAPSHOT $434.248 st. -- 66 --Derby 88 På -- 44 afkom (Hi. Hp. Vinder bl.a. Dansk(US) Trav4,09,6ak, Kriterium (Gr. II) &-- 52 Dansk (Gr. I), Please Perfect 10,9ak*, 942.287 kr., Tonicetobetrue v. ENSaf SNAPSHOT (US) 4,09,6ak, $434.248 52 st. 13 13Trav På Derbyauktionen Derbyauktionen afkom11,5ak*, (Hi. 11 // 807.266 Hp. 3) 3) kr. v. ENS SNAPSHOT (US) 4,09,6ak, $434.248 - 526-åring. st. 13 - 6 - 8 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 På Derbyauktionen - 4 afkom (Hi. 1 / Hp. 3) Havde Havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 6-åring. Som Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved ved bl.a. bl.a. 77 sejre. sejre. Avlshingst Avlshingst ii Danmark Danmark // Havde sin væddeløbskarriere i USA, som 2til 6-åring. Som 3-åring indløb ENS Snapshot over $300.000 ved bl.a. 7 sejre. Avlshingst i Danmark / Finland. II Danmark Moderlinie: Finland. Danmark far far til til 66 66 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 100.000 100.000 kr. kr. -- Bl.a. Bl.a. Politiken Politiken 10,2ak, 10,2ak, 22 mill.kr., mill.kr., Winston Winston Sisa Sisa 4,13,3am*, 4,13,3am*, 1,5 1,5 mill.kr. mill.kr. -Finland. I Danmark farTrav til 66Kriterium afkom, der indløbet over 100.000 kr. - Bl.a. Politiken 10,2ak, 2 mill.kr., Winston Sisa 4,13,3am*, 1,5 mill.kr. Vinder af Dansk (Gr. Trav Derby (Gr. KRYSTAL VANG 22,2m, kr. 2 st. 0 har - II) 0 -& Mor til 4 afkom Vinder af bl.a. bl.a. Dansk Trav900 Kriterium (Gr. II) &0.Dansk Dansk Trav Derby(11-17). (Gr. I), I), Please Please Perfect Perfect 10,9ak*, 10,9ak*, 942.287 942.287 kr., kr., Tonicetobetrue Tonicetobetrue 11,5ak*, 11,5ak*, 807.266 807.266 kr. kr. Vinder af bl.a. Dansk Trav Kriterium (Gr. II) & Dansk Trav Derby (Gr. I), Please18,0m Perfect 10,9ak*, 942.287 kr., Tonicetobetrue 11 Vaks Mølgård Exp Ty Sherbrooke Hanover 14,3ak 10.830 € 11,5ak*, 33 st. 2 807.266 - 6 - 7 kr. Moderlinie: 12 Asger Mølgård Exp Mt Sherbrooke Hanover 17,0m 13,9ak 15.411 € 57 st. 4-10-12 Moderlinie: Moderlinie: KRYSTAL VANG 22,2m, 0. Mor 44 afkom 16 Excellent Torkdahl Snapshot KRYSTAL VANG 22,2m, 900 900 kr. kr. 22 st. st. 00 -- 00 -- hp. 0. ENS Mor til til afkom (11-17). (11-17). KRYSTAL VANG 22,2m, 900 kr.Exp 2 st. 0 - 0 - Sherbrooke 0. ENS Mor til 4Hanover afkom (11-17). 11 Vaks Mølgård 18,0m 14,3ak 10.830 33 17 Vaks FalulaMølgård ”Ovennævnte” hp. Snapshot 11 Exp Ty Ty Sherbrooke Hanover 18,0m 14,3ak 10.830 €€ 33 st. st. 22 -- 66 -- 77 11 Vaks Mølgård Exp Ty Sherbrooke Hanover 18,0m 14,3ak 10.830 € 33 st. 24-10-12 -6-7 12 Exp Sherbrooke 17,0m 13,9ak 15.411 57 12 Asger Asger Mølgård Mølgård Exp Mt Mt Sherbrooke Hanover Hanover 17,0m 13,9ak 15.411 €€ 57 st. st. 4-10-12 12 Asger Mølgård Exp Mt Sherbrooke Hanover 17,0m 13,9ak 15.411 € 57 st. 4-10-12 16 ENS MAYWEDREAM (D) 21,6am, 307 €. Mor tilhp. 6 afkom (97-03), bl.a. 16 Excellent Excellent Torkdahl Torkdahl hp. ENS Snapshot Snapshot 16 Excellent Torkdahl hp. ENS Best Snapshot 17 hp. 97 Maestro Knight (d) Crown’s 16,7ak 17.258 € 17 Falula Falula ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 17 ”Ovennævnte” hp. 98 Falula Four Socks hp. ENS GlassSnapshot Hanover 20,1m 17,8ak 13.250 kr. MAYWEDREAM Pauver (D) 17,2k 14,6ak* 60.677 kr. MAYWEDREAM (D) 21,6am, 21,6am, 307 307 €. €. Mor Mor til til 66 afkom afkom (97-03), (97-03), bl.a. bl.a. MAYWEDREAM (D)(d)21,6am, 307 €. Mor tilCrown’s 6 afkom (97-03), bl.a. 97 Maestro Knight 16,7ak 17.258 Tabloid 16,5m 15,8ak 68.900 97 Maestro Knight (d) Crown’s Best Best 16,7ak 17.258kr.€€ 97 Maestro Knight (d) Crown’s Best 16,7ak 17.258kr.€ 98 Four Socks hp. Glass Hanover 20,1m 17,8ak 13.250 99 Looking Exp Sv Crown 98 Good Four Socks hp. Lindy’s Glass Hanover 20,1m 17,8ak 13.250ust. kr. 98 Four Pauver Socks hp. Glass Hanover 20,1m 17,8ak 13.250 kr. 17,2k 14,6ak* 60.677 kr. Moneyspinner (s) 16,3m* 13,3ak 402.410 Pauver 17,2k 14,6ak* 60.677skr. kr. Pauver 17,2k 14,6ak* 60.677 kr. Tabloid 16,5m 15,8ak 68.900 kr. Raz Mackenzie (s) 14,2m* 12,3ak* 1.567.102 skr. Tabloid 16,5m 15,8ak 68.900 kr. Tabloid 16,5m 15,8ak 68.900skr. kr. 99 Good Looking Exp Sv hp. Lindy’s Crown ust. Werdelin (s) 14,8m 14,3ak 348.025 99 Good Looking Exp Sv hp. Lindy’s Crown ust. 99 Looking Exp Sv hp. Crown ust. Moneyspinner (s) 16,3m* 13,3ak 402.410 02 Good Krystal Vang ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Carmody Lobell 22,2m 900skr. kr. Moneyspinner (s) 16,3m* 13,3ak 402.410 skr. (s) 16,3m* 13,3ak 402.410 skr. Raz Mackenzie (s) 14,2m* 12,3ak* 1.567.102 skr. 03 LassoMoneyspinner Vang Silver Pine 16,9m 14,5ak 96.770 kr. Raz Mackenzie (s) 14,2m* 12,3ak* 1.567.102 skr. Raz Mackenzie (s) 14,2m* 12,3ak* 1.567.102 skr. Werdelin 14,8m 14,3ak 348.025 Werdelin (s) (s) 14,8m 14,3ak 348.025 skr. skr. Werdelin (s) ust. Mor til 11 afkom 14,8m 14,3ak 348.025 skr. 02 Vang ”Ovennævnte” hp. Carmody Lobell 22,2m 900 MACK’S SISTER bl.a. 02 Krystal Krystal Vang (US) ”Ovennævnte” hp.(90-03), Carmody Lobell 22,2m 900 kr. kr. 02 Krystal Vang ”Ovennævnte” hp. Carmody Lobell 22,2m 900 kr.€ 03 Lasso Vang Silver Pine 16,9m 14,5ak 96.770 91 Maywedream (d) ”Ovennævnte” hp. Diamond Way 21,6am 307 03 Lasso Vang Silver Pine 16,9m 14,5ak 96.770 kr. kr. 03 Vang Silver PineWay 16,9m 14,5ak 96.770skr. kr. 96 Lasso Joop November (d) Diamond 14,1k* 15,6am* 634.194 MACK’S (US) (90-03), bl.a. 98 LutinSISTER November Ideal du Gazeau 15,1ak 64.698 € MACK’S SISTER (US)(d)ust. ust. Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (90-03), bl.a. MACK’S (US) ust. Mor til 11 afkom (90-03), bl.a. 91 Maywedream (d) (d) ”Ovennævnte” hp. Diamond Way 21,6am 307 99 Maywedream MackSISTER November Sugarcane Hanover 15,4L* 12,3ak* 1.302.379307 skr.€€ 91 (d) ”Ovennævnte” hp. Diamond Way 21,6am 91 Maywedream (d) ”Ovennævnte” hp. Diamond Way 21,6am 96 Joop November November (d) (d) Diamond Way Way 14,1k* 15,6am* 634.194307 skr.€ 25 96 sejre. Joop Diamond 14,1k* 15,6am* 634.194 skr. 96 Joop November (d) Diamond Way 14,1k* 15,6am* 634.194 skr.€ 98 Lutin November (d)(d) Ideal du Gazeau Gazeau 15,1ak 64.698 02 Prestige November Exp DK hp. General November 3,18,1ak 610 98 Lutin November (d) Ideal du 15,1ak 64.698 € 98 Lutin November Ideal du Gazeau 15,1ak 64.698 99 MackBlade November (d) Sugarcane 15,4L* 12,3ak* 1.302.379 skr.€€ Runner(d) Exp Sf 14,6ak 8.628 99 Mack November (d) Sugarcane Hanover Hanover 15,4L* 12,3ak* 1.302.379 skr. 99 Mack November (d) Sugarcane Hanover 15,4L* 12,3ak* 1.302.379 skr. 25 25 sejre. sejre. 25 sejre. 02 Prestige November November (d) (d) Exp DK DK hp. General General November November 3,18,1ak 610 €€ 02 Prestige Exp hp. 3,18,1ak 610 02 Prestige November (d) Exp DK hp. General November 3,18,1ak 610 € Blade Exp 14,6ak 8.628 Blade Runner Runner Exp Sf Sf 14,6ak 8.628 €€ Blade Runner Exp Sf 14,6ak 8.628 €

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard) Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt UDEN UDEN anmærkninger anmærkninger (Nørlund (Nørlund Hestehospital, Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Hans Hans Schougaard) Schougaard) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard) Opdrætter & Anmelder: Gunner Christiansen, Aabybro - Tlf: 40 38 52 26 Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Gunner Gunner Christiansen, Christiansen, Aabybro Aabybro -- Tlf: Tlf: 40 40 38 38 52 52 26 26 Opdrætter & Anmelder: Gunner Christiansen, Aabybro - Tlf: 40 38 52 26

56

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Brun hingst født 13. maj 2017 v. Farifant

(i)

Arifant (f) BrunAnd hingst født 13. maj 2017 Brun hingst født 13. maj 2017

Sharif di Iesolo (i) Infante d’Aunou (f)

Coktail Jet (f) Sharif di Iesolo (i) Triller Oaks (i) (i) Sharif di Iesolo v. Farifant (i) Infante d’Aunou (f) Florida (us) (f) v. Farifant (i) Infante Pro d’Aunou Coktail Jet (f) 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Impeccable I T (i) af 8,09,7ak*, Sugar Hanover Coktail Jet (f) (us) 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Triller Oaks (i) Songcan (us)(i) Triller Oaks Florida Pro (us) Rangone (f)(us) Florida Pro af Impeccable I T (i) Sugar Hanover (us) af Impeccable I T (i) Sugar Hanover (us) Songcan (us) Kangone v. FARIFANT (I) 4,13,2L - 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 -(f) 6 På Derbyauktionen afkom (Hi. 5 / Hp. 3) Songcan- 8(us) Rangone (f) Kangone (f) Farifant løb som 2-, 3- & 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Rangone (f) Marangoni. Som ældre 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6

Bahama (i) And Arifant (f) And Arifant (f) Enjoy Lavec (s) Bahama (i) Bahama (i) Kangone (f) Enjoy Lavec (s) Enjoy Lavec (s)

exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller v. FARIFANT - 8,09,7ak*, skr. - 93 st. 27 184.100 - 13 - 6 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 På Derbyauktionen afkom (Hi. 5 / Hp. 3) mere - Kövras(I) So4,13,2L Far 12,3ak, 356.0006.437.625 skr., Caraway 14,3am, skr., Edfromed- 814,7am, 144.800 skr. v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, - 93 st. 27 - 13 -6 PåI-løbet Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. Farifant løb som 2-, 3- & -4-åring i de6.437.625 italienskeskr. og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe Gran Premio Marangoni. Som3)ældre Farifant løb som 2-, 3& 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som ældre exporteret Moderlinie: til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller exporteret til USA, hvor rekorden blevskr., forbedret til 09,7ak, ved sejr. Ældste afkom12,5ak, er 4 år154.000 i 2018, hvoraf fem har indløbet mere - Kövras Far 12,3ak, 356.000 Caraway 14,3am,sat 184.100 skr., Carl Lewis skr., Edfromed 14,7am, 100.000 144.800 skr. skr. eller IMPECCABLE ISo T (i) ust. Mor til 7 afkom (08-17). mere - Kövras So Far 12,3ak, 356.000 skr., Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., Edfromed 14,7am, 144.800 skr. 08 Hallo Axe (s) hp. Love You 21,2m 0 skr. 4 st. 0 - 0 - 0 Moderlinie: 09 Infinitive (s) hp. Love You ust. Moderlinie: IMPECCABLE I T (s) (i) ust. Mor til 7 afkom (08-17). 11 Lovely Racer Racer Bourbon 18,5m* 15.000 skr. 3 st. 1 - 0 - 0 IMPECCABLE I T (i) ust. 7 afkom 08 Axe Avenue (s) hp. Love You Wood 21,2m 0 skr. 13 Hallo Nobody’s (s) Mor tilExp DK (08-17). Goetmals 18,5m* 15,5am 36.616 kr. 134 st. 04 - 0 - 01 08 hp. Love You 21,2m 0 skr. 4 st. 0 - 0 - 0 09 Infinitive (s)(s) hp. LoveLove You ust. 14 Hallo CircleAxe Avenue Repeat 09 (s) (s) hp. You ust. 11 Lovely Racer Bourbon 18,5m* 15.000 skr. 3 st. 1 - 0 - 0 15 Infinitive Dream Racer hp. Love Farifant ust. 11 Racer (s) Racer BourbonWood 18,5m* 15.000 13 Nobody’s Avenue (s) Exp DK hp. Goetmals 18,5m* 15,5am 36.616skr. kr. 133 st. st. 14 -- 00 -- 01 17 Lovely Five O’Clock ”Ovennævnte” Farifant 13 Avenue (s) Exp DK hp. Goetmals 18,5m* 15,5am 36.616ust. kr. 13 st. 4 - 0 - 1 14 Nobody’s Circle Avenue Repeat Love Wood 14 Circle Love ust. 15 DreamAvenue hp. ust. KANGONE (F) ust. Mor til 12 afkom (03-15), Repeat bl.a.Farifant 15 hp. ust. 17 Five O’Clock(f) ”Ovennævnte” Farifant 03 Dream Panderosa hp. Farifant Coktail Jet ust. 17 Five Pursuit O’Clock of”Ovennævnte” Farifant Dream (us) Exp Sv 3,11,6ak 612.638 skr. KANGONE (F)Harmon ust. Mor til (s) 12 afkom (03-15), bl.a. Boko 14,3m 13,2am 562.000 skr. KANGONE (F) (f) ust. til 12 afkom (03-15), hp. bl.a.Coktail 03 Jet ust. 04 Panderosa Impeccable I T (i) Mor ”Ovennævnte” Enjoy Lavec 03 Panderosa (f) hp. Coktail Jet ust.€ 3,11,6ak Pursuit 612.638 skr. 05 Ranch Woodof(f)Dream (us) Exp Sv Love You M15,2L 55.800 Pursuit of Dream (us) Exp Sv 3,11,6ak 612.638 skr. Boko (s) 14,3m 13,2am 562.000 skr.€ 10 AngonitoHarmon (f) hp. Look de Star M15,6L 30.740 Harmon (s) Exp Sv 14,3m 13,2am 562.000 04 I T (i)(f) Boko ”Ovennævnte” hp. Enjoy Lavec ust. 11 Impeccable Bob La Chance Goetmals Wood 16,8k* 15,7am 249.716 skr. skr. 04 I T(f)(i) ”Ovennævnte” hp. ust.€ 05 Impeccable Ranch Wood LoveEnjoy You Lavec M15,2L 55.800 05 Ranch Wood (f) Love You M15,2L 55.800 10 Angonito Look(91-99), de Starbl.a. M15,6L 30.740 €€ RANGONE (F) (f)6,14,6am, 412.100 € Mor til 8 hp. afkom 10 (f) i Grand hp. de Star M15,6L 30.740 249.716 skr.€ 11 Bob La Chance (f) Prix deExp Sv(Gr. I), Grand hp. Look Goetmals Wood 16,8k* 15,7am SomAngonito 4-åring 1’er l’UET Criterium Continental (Gr. I). 11 La With Chance Exp Sv hp. Goetmals 16,8k* 15,7am 249.716 skr.€ 91 Bob Dream Me(f)(f) Tarass BoulbaWood M14,8m 1.327.831 RANGONE 412.100 € (Gr. MorI), tilPrix 8 afkom (91-99), bl.a. Som ældre (F) 1’er 6,14,6am, i Prix des Centaures de Cornulier (Gr. I), Prix de Paris (Gr. I). Avlshingst i Frankrig. RANGONE 412.100 € ItMor afkom (91-99), bl.a. Som 4-åring(F)1’er i Grand Prix deExp l’UET (Gr.tilI),8 Grand Criterium Continental (Gr. I). 95 Hangone (f) 6,14,6am, hp. Workaholic ust. SomDream 4-åring 1’er Me i Grand Prix de l’UET (Gr. I), Grand (Gr. I). 91 With (f) (i) Tarass Criterium Boulba Continental M14,8m 1.327.831 Daguet Rapide 14,3L 11,4am 1.396.694 € 91 Dream With Me (f) Tarass Boulba M14,8m 1.327.831 Som ældre 1’er Dream i Prix des Paris (Gr. I). Avlshingst i Frankrig.264.450 €€ Poker (f) Centaures (Gr. I), Prix de Cornulier (Gr. I), Prix deM14,0L Som ældre 1’er Prix des Cornulier (Gr. I), Prix de4,13,0m Paris (Gr. I). Avlshingst i Frankrig.286.180 95 Hangone (f) iJulliet Exp It(Gr. I), Prix hp.de Workaholic ust.€ Quatre (f) Centaures 95 Hangone Exp It hp. Workaholic ust.€ 14,3L 11,4am 1.396.694 Daguet Rapide Unica(f)Donna (i)(i) M14,6m 104.074 Daguet Rapide (i) 14,3L 11,4am 1.396.694 Poker Dream (f) M14,0L 264.450 €€ Poker Dream M14,0L 264.450 €€ Quatre Julliet (f) (f) 4,13,0m 286.180 Quatre Julliet(i) (f) 4,13,0m 286.180 M14,6m Unica Donna 104.074 €€ Unica Donna (i) M14,6m 104.074 €

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth). Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61 Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61 Opdrætter & Anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 29 20 72 61

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

57


Mørkebrun hoppe født 23. juni 2017 v. Lavec

Kronos (i)

09,9ak, 5.783.514 skr. - 76 st. 21 - 6 - 2

v. Lavec v. Lavec

Kronos (i) Kronos (i) I Enjoy BeingaGirl (us)

09,9ak, 5.783.514 skr. - 76 st. 21 - 6 - 2 af 09,9ak, 5.783.514 skr. - 76 st. 21 - 6 - 2 15,1ak, 221.793 skr. - 27 st. 5 - 1 - 5

af I af I

Enjoy BeingaGirl (us) Enjoy BeingaGirl (us) 15,1ak, 221.793 skr. - 27 st. 5 - 1 - 5

Mørkebrun hoppe Enjoy Lavec (s) født 23. juni 2017 Mørkebrun hoppe født 23. juni 2017 Dame Lavec Lavec (s) (s) Enjoy Enjoy Lavec (s) Conway Hall (s) (us) Dame Lavec Dame Lavec (s) Go Go Kathy (us) Conway Hall (us) Conway Hall (us)

Pine Chip (us) Margit Lobell (us) QuitoChip de Talonay (f) Pine (us) Kit Lobell (us)(us) Pine Chip Margit Lobell Garland Lobell (us) Margit Lobell (us) Quito de Talonay (f) Amour Angus Quito de Talonay Kit Lobell (us) (us)(f)

A Go GoLobell Lauxmont Kit Lobell (us) (us) (us) Garland Quail Kathy Garland Lobell (us)(us) AmourRidge Angus (us) Amour Angus (us) (us) A Go Go Lauxmont

Go- Go v. LAVEC KRONOS (I) 5,09,9ak*, 5.783.514 skr. - 76 st. 21 6 - 2Kathy (us) På Derbyauktionen - Lauxmont 1 afkom (Hi. 0 / Hp. 1) A Go Go (us) 15,1ak, 221.793 skr. - 27 st. 5 - 1 - 5 Quail Ridge Kathy (us) Go Kathy (us) fra 2-8. leveår. Sejrede i tre Gruppe I-løb - SprinterMästaren Final og Lavec Kronos havde sin væddeløbskarriere, der bragteGo 21 sejre, i Sverige Quail Ridge Kathy (us) Hugo Åbergs Memorial 2010 & 2011. Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født i 2012. De mest vindende afkom er Flash AM 12,8am, v. LAVEC KRONOS (I) 5,09,9ak*, 5.783.514 skr. - 76 st. 21 - 6 - 2 På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 0 / Hp. 1) 732.500 skr., Smokin(I)Joe 12,4ak, 5.783.514 673.070 skr., Rigel Face 13,0am, skr. og Izzy (hp) 14,4am*,Derbyauktionen 365.500 skr. - 1 afkom (Hi. 0 / Hp. 1) v. LAVEC KRONOS 5,09,9ak*, skr. 76 st. 21 6 - 2 i 476.200 Lavec Kronos havde sin væddeløbskarriere, der- bragte 21- sejre, Sverige fra 2-8. leveår. SejredePåi tre Gruppe I-løb - SprinterMästaren Final og Lavec Kronos havde sin væddeløbskarriere, der bragte 21 sejre, i Sverige fra 2-8. leveår. Sejrede tre Gruppe I-løbafkom - SprinterMästaren Final og Hugo Åbergs Memorial 2010 & 2011. Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født i 2012. Dei mest vindende er Flash AM 12,8am, Moderlinie: Hugo Åbergs Memorial 2010 & 2011. Avlshingst i Sverige, hvor de476.200 ældste afkom født i 2012. De mest vindende 732.500 skr., Smokin Joe 12,4ak, 673.070 skr., Rigel Face 13,0am, skr. ogerIzzy (hp) 14,4am*, 365.500 skr. afkom er Flash AM 12,8am, I ENJOY BEINGAGIRL (US) 15,1ak, 221.793 skr. - 27 st. 5 - 1 - 5. Mor til 7 afkom (11-17). 732.500 skr., Smokin Joe 12,4ak, 673.070 skr., Rigel Face 13,0am, 476.200 skr. og Izzy (hp) 14,4am*, 365.500 skr. 11 Christer Sisu (s) Even Better Odds ust. Moderlinie: Columbus Sisu (s)(US) 15,1ak, 221.793Korean 16,3k*(11-17). 12,6ak 162.638 skr. 26 st. 3 - 0 - 2 Moderlinie: I12ENJOY BEINGAGIRL skr. - 27 st. 5 - 1 - 5. Mor til 7 afkom 13ENJOY DavyBEINGAGIRL Jones Mythical 14,5m(11-17). 12,4ak 429.800 skr. 55 st. 5 - 5 - 8 - 27Lindy st.Odds 5 - 1 - 5. Mor til 7 afkom I11 (US) 15,1ak, 221.793Even skr. Better Christer Sisu Sisu (s) (s) ust. 14 Connecticut (s) 4,15,7ak 34.308 skr. 16 SisuSisu (s) (s) Even Better Odds ust. 11 12 Christer Columbus Korean 16,3k* 12,6ak 162.638 skr. 26 st. st. 13 -- 20 -- 22 15 Fairfield NunSisu (s) (s)(s) hp. Pastor Stephen ust. 12 Korean 16,3k* 12,6ak 162.638 skr. skr. 26 st. st. 53 -- 50 -- 82 13 Columbus Davy Jones Sisu Mythical Lindy 14,5m 12,4ak 429.800 55 16 Grove (s) (s) hp. Easy US 13 Davy Jones Sisu Mythical Lindy 14,5m 12,4ak 429.800 55 14 Garden Connecticut (s) EvenQuite Better Odds 4,15,7ak 34.308 skr. skr. 16 st. 51 - 52 - 82 17 Connecticut Frida Fræk “Ovennævnte” hp. Pastor Lavec Kronos 14 Even Better Odds 4,15,7ak 34.308 skr. 16 st. 1 - 2 - 2 15 Fairfield Nun(s) (s) hp. Stephen ust. 15 Nun (s)(s) hp. Pastor Stephen ust. 16 Fairfield Garden Grove Quite Easy US GO GO KATHY (US) 10 afkom (04-16), bl.a. hp.tilLavec 16 Garden Grove (s) 3,13,8ak*, $75.310 Mor Quite Easy US 17 Frida Fræk “Ovennævnte” hp. Kronos 05 Frida I EnjoyFræk Beingagirl (us) “Ovennævnte” hp. hp. Lavec Conway Hall 15,1ak 221.793 skr. 17 “Ovennævnte” Kronos 07 Girls Willb Girls hp.tilDream Vacation 4,11,8ak* $98.969 GO GO KATHY (US) (us) 3,13,8ak*, $75.310 Mor 10 afkom (04-16), bl.a. 10 Go Katie Go(US) (us) (us) hp. Savage 4,13,6ak* $39.353 GO GO KATHY 3,13,8ak*, $75.310 Mor 10 afkom (04-16), bl.a. 05 I Enjoy Beingagirl “Ovennævnte” hp.tilKeystone Conway Hall 15,1ak 221.793 skr. EnjoyWillb Beingagirl (us) “Ovennævnte” hp. Hall 15,1ak 221.793 skr. 05 IGirls 07 Girls (us) hp. Conway Dream Vacation 4,11,8ak* $98.969 QUAIL KATHY (US) ust. Mor til 12 hp. afkom (94-08), bl.a. 07 Girls WillbGo Girls Dream Vacation 4,11,8ak* $98.969 10 GoRIDGE Katie (us)(us) hp. Keystone Savage 4,13,6ak* $39.353 96 Go Absolutely Perfect Balanced Savage Image 3,14,5ak* $30.345 Katie Go (us) (us) hp. Keystone 4,13,6ak* $39.353 10 98 GoRIDGE Go Kathy (us) (US) “Ovennævnte” A Go(94-08), Go Lauxmont 3,13,8ak* $75.310 QUAIL KATHY ust. Mor til 12 hp. afkom bl.a. 99 It Gonna (us) ust. Mor til 12 A GoBalanced Go(94-08), Lauxmont 14,1ak* $59.028 QUAIL RIDGE KATHY (US) afkom bl.a. 96 Whats Absolutely PerfectBe(us) hp. Image 3,14,5ak* $30.345 06 Fiesta hp. Amigo Hall 15,5ak* $74.220 Perfect Image 3,14,5ak* 96 hp. Balanced $30.345 98 Absolutely Go Go (us) Kathy (us) (us) “Ovennævnte” A Go Go Lauxmont 3,13,8ak* $75.310 07 Go Taco hp.GoA Amigo Hall 3,13,5ak* $43.705 Go Lauxmont 98 Go(us) (us)Be “Ovennævnte” hp. Go Lauxmont 3,13,8ak* $75.310 99 Whats ItKathy Gonna (us) A Go 14,1ak* $59.028 99 It Gonna Be (us) A Go Lauxmont 14,1ak* $59.028 06 Whats Fiesta (us) hp.GoAmigo Hall 15,5ak* $74.220 06 (us) hp. Amigo Hall 15,5ak* $74.220 07 Fiesta Taco (us) 3,13,5ak* $43.705 07 Taco (us) hp. Amigo Hall 3,13,5ak* $43.705

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). Opdrætter & Anmelder: Bent Dahl, Østermarie - Tlf: 29 66 67 18 Opdrætter & Anmelder: Bent Dahl, Østermarie - Tlf: 29 66 67 18 Opdrætter & Anmelder: Bent Dahl, Østermarie - Tlf: 29 66 67 18

58

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Classic Photo (us) $1.447.004 - 24 st. 11 - 5 - 3 v. 3,08,9ak, Classic Photo (us) v. 3,08,9ak, Classic Photo (us) $1.447.004 - 24 st. 11 - 5 - 3 v. 3,08,9ak, Classic Photo (us) $1.447.004 - 24 st. 11 - 5 - 3 Honey C N - 24 st. 11 - 5 - 3 af 3,08,9ak, $1.447.004 110.958 kr. - 39 st. 3 - 1 - 7 af 15,5ak, Honey CN af 15,5ak, Honey CN 110.958 kr. - 39 st. 3 - 1 - 7 af 15,5ak, Honey CN 110.958 kr. - 39 st. 3 - 1 - 7 v.

Brun hingst født 16. juni 2017 Brun hingst født 16. juni 2017 Brun hingst født 16. juni 2017 S J’s Photo (us) Brun hingst født 16. juni 2017 S J’s Photo (us) Classic Winner S J’s Photo (us)(us) S J’s Photo (us)(us) Classic Winner Axwill Winner (us) Classic

Photo Maker (us) Sassy Maker Jane (us) Photo (us) American Winner Photo Maker (us) (us) Sassy Jane (us) Classic Somolli Photo Maker (us)(us) Sassy Jane (us) American Winner (us) Buckfinder (us) Sassy Jane (us) (us) American Winner (us) Classic Somolli Jill American Winner (us) Classic Somolli Buckfinder (us) (us)

Classic Axwill Winner (us) Pinnelli Axwill C N

Vokal N Somolli Classic Buckfinder (us) (us) Jill Fulda N Buckfinder (us) Jill Vokal

Axwill C N Pinnelli

Jill Vokal Fulda N

v. CLASSIC PHOTO (US) 3,08,9ak, $1.447.004 - 24 st. 11Pinnelli - 5 - 3. C N På Derbyauktionen Vokal Fulda N - 2 afkom (Hi. 2/ Hp. 0) 15,5ak, 110.958 kr. - 39 st. 3 - 1 - 7 Pinnelli C N at hingsten fik sit egentlige gennembrud i årgangstoppen. Dette år sejrede Classic Photo vandt (US) løb som 2-åring i USA, men 3-åring Fulda - 2 afkom (Hi. 2/ Hp. 0) v. CLASSIC PHOTO 3,08,9ak, $1.447.004 - 24det st.var 11 som - 5 - 3. På Derbyauktionen Classic Photo i forsøg og finale til Canadian Trotting Classic & Stanley Dancer Trot. Det blev også til sejr i forsøg til Hambletonian Stakes, men Classic Photo vandt (US) løb som 2-åring i USA, men 3-åring at hingsten fik sit egentligePå gennembrud i årgangstoppen. Dette v. CLASSIC PHOTO 3,08,9ak, $1.447.004 - 24det st.var 11 som - 5 - 3. Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 2/ Hp. år 0) sejrede her måtte hingsten “nøjes” med til andenpladsen bag Vivid Photo i finalen.Dancer Avlshingst Det i USA ogogså Sverige - I USA far tiltil43 afkom, der har indløbet Classic Photo i forsøg finale Canadian Trotting Classic & Stanley blev til sejr i forsøg Hambletonian Stakes, men vandt løbogsom 2-åring i USA, men som 3-åring at hingstenTrot. fik sit egentlige gennembrud i årgangstoppen. Dette år sejrede v. CLASSIC $1.447.004 -I Europa 24det st.var 11bl.a. - 5 -far 3. På Derbyauktionen 2/ Hp. 0)Face $100.000, herPHOTO af 3 der(US) har 3,08,9ak, indløbet $1.000.000. til den svenske Derbyvinder og vinder af Grand Prix- 2deafkom l’UET(Hi. Mosaique her måtte hingsten “nøjes” med andenpladsen bag Photo i finalen. Avlshingst i USA ogogså Sverige - I USA far tiltil43 afkom, der har indløbet i forsøg ogsom finale til Canadian Trotting Classic & Stanley Dancer Trot. Det blev til sejr i forsøg Hambletonian Stakes, men Classic Photo vandt løb 2-åring i USA, men detVivid var som 3-åring at 12,9 hingsten fik sit egentlige gennembrud i årgangstoppen. Dette år sejrede 09,0ak*, 13,6 mill. skr. samt Elitlopps-vinderen Ringostarr Treb 08,2ak, mill. skr. $100.000, her afi forsøg 3 der har $1.000.000.Trotting I bag Europa bl.a. far til den svenske Derbyvinder vinder Grand de l’UET Mosaique Face her måtte hingsten “nøjes” med til andenpladsen Vivid Photo i finalen. Avlshingst i USA ogog Sverige -afI USA farPrix tiltil43 afkom, der har indløbet Classic Photo og indløbet finale Canadian Classic & Stanley Dancer Trot. Det blev også til sejr i forsøg Hambletonian Stakes, men 09,0ak*, 13,6 mill. skr. samt Elitlopps-vinderen Ringostarr Treb 08,2ak, 12,9 mill. skr. $100.000, her af 3 der har indløbet $1.000.000. I Europa bl.a. far til den svenske Derbyvinder og vinder af Grand Prix de l’UET Mosaique Face her måtte hingsten “nøjes” med andenpladsen bag Vivid Photo i finalen. Avlshingst i USA og Sverige - I USA far til 43 afkom, der har indløbet Moderlinie: 09,0ak*, 13,6 mill. skr. samt Elitlopps-vinderen Ringostarr Treb 08,2ak, 12,9 mill. skr. $100.000, af 3 der har indløbet $1.000.000. den svenske HONEY C her N 17,9m - 15,5ak, 110.958 kr. 39 st.I Europa 3 - 1 - 7.bl.a. Morfartiltil4 afkom (09-17).Derbyvinder og vinder af Grand Prix de l’UET Mosaique Face Moderlinie: 09,0ak*, 13,6 mill. samt Elitlopps-vinderen Ringostarr Treb 08,2ak, 12,9 mill. skr. 09 Scarlett H skr. †15 kr. 39hp. Catch ust. HONEY C N H17,9m - 15,5ak, 110.958 st.Trophy 3 - 1 - 7. Mor til 4 afkom (09-17). Moderlinie: 11 Scarlett Washington †12 ust. 09 H †15 kr. 39Diesel hp. Catch ust. HONEY C N H17,9m - 15,5ak, 110.958 st.Trophy 3 -Don 1 - 7. Mor til 4 afkom (09-17). Moderlinie: 15 Déjà hp. Esterel Sunset ust. 09 H †15 Catch ust. 11 Scarlett Washington †12 kr. 39hp. Diesel HONEY Cvu N H17,9m - 15,5ak, 110.958 st.Trophy 3 -Don 1 - 7. Mor til 4 afkom (09-17). 17 Fire Classic Photo 09 hp. Trophy Catch ust. 11 Washington †12 Diesel Don 15 Scarlett DéjàWorld vu H H “Ovennævnte” †15 Esterel Sunset 11 Diesel Don ust. 15 Déjà vu hp. Esterel Sunset 17 Washington Fire World “Ovennævnte” †12 Classic Photo PINNELLI C N 16,4k - 15,8ak, 191.590 kr. 77 st. 8 Photo - 8 -Sunset 18. Mor til 8 afkom (98-06), bl.a. 15 vu hp. Esterel ust. 17 Déjà Fire World “Ovennævnte” Classic 00 Honey C N “Ovennævnte” hp. Axwill 17,9m 15,5ak 110.958 kr. 17 Fire World “Ovennævnte” Classic PINNELLI C N 16,4k - 15,8ak, 191.590 kr. 77 st. 8 Photo - 8 - 18. Mor til 8 afkom (98-06), bl.a. 01 Honey Iris C N hp.st. Linus 18,6m bl.a. 18,8am 24.950 kr. PINNELLI CCNN 16,4k - 15,8ak, 191.590 kr. 77 8 - 8T- 18. Mor til 8 afkom (98-06), 00 “Ovennævnte” hp. Axwill 17,9m 15,5ak 110.958 kr. 02 Iris Kamilla Exp Nokr. 77 hp.st. Axwill 16,9m 156.301 PINNELLI CCC NNN16,4k - 15,8ak, 191.590 8 - 8T- 18. Mor til 8 afkom (98-06), 00 Honey “Ovennævnte” hp. Axwill 17,9m 15,5ak 110.958 01 CN Linus 18,6m bl.a. 15,2am 18,8am 24.950nkr. kr. 03 Axwill 16,8m 14,8ak 232.225 00 Honey CCN NN “Ovennævnte” Exp hp. Axwill 17,9m 15,5ak 110.958 01 Iris C NC Linus T 18,6m 18,8am 24.950nkr. kr. 02 Laban Kamilla Exp No No 16,9m 15,2am 156.301 nkr. 06 Collett hp. Axwill 16,8m 14,3ak 71.725 kr. 01 Iris C NC hp. Linus 18,6m 18,8am 24.950nkr. kr. 02 Kamilla CNN Exp No Axwill T 16,9m 15,2am 156.301 03 Odinia Laban Axwill 16,8m 14,8ak 232.225 02 CNN Exp No hp. Axwill 16,9m 15,2am 156.301 03 Laban Axwill 16,8m 14,8ak 232.225 06 Kamilla Odinia C Collett 14,3ak 71.725nkr. kr. FULDA 24,4k 23,1ak, 6.200 kr. Mor til 8 afkom (85-95), bl.a. 03 N Exp No Axwill 16,8m 14,8ak 232.225 06 Laban Odinia C Collett hp. Axwill 14,3ak 71.725nkr. kr. 85 Madonna hp. Axwill Vokal N bl.a. 21,3k 18,4ak 61.100 kr. kr. 06 Odinia Collett hp. 16,8m 14,3ak 71.725 FULDA 24,4k - 23,1ak, 6.200 kr. Mor til 8 afkom (85-95), Dolce -Vitt 17,9m 15,7ak 172.350 kr. FULDA 24,4k 23,1ak, 6.200 kr. Mor til 8 afkom (85-95), 85 Madonna hp. Vokal N bl.a. 21,3k 18,4ak 61.100 kr. 88 C N-Vitt “Ovennævnte” hp. N 16,4k 15,8ak 191.590 kr. FULDA 24,4k 23,1ak, 6.200 kr. Mor til 8 afkom (85-95), 85 Pinnelli Madonna hp. Vokal Vokal N bl.a. 21,3k 18,4ak 61.100 kr. Dolce 17,9m 15,7ak 172.350 90 C hp. 18,9k 18,9am 48.400 85 Madonna hp. Vokal Vokal N N 21,3k 18,4ak 61.100 kr. kr. Dolce 17,9m 15,7ak 172.350 88 Sabina Pinnelli CN NVitt“Ovennævnte” 16,4k 15,8ak 191.590 Nice Casmik 16,4m 14,0ak 125.250 Dolce Vitt“Ovennævnte” 17,9m 15,7ak 172.350 kr. 88 hp. Vokal N 16,4k 15,8ak 191.590 90 Pinnelli Sabina C NPrince 18,9k 18,9am 48.400 kr. 92 Pinnelli Willpower C N“Ovennævnte” Always A Way 19,0m 16,4ak 150.380 kr. 88 hp. Vokal N 16,4k 15,8ak 191.590 90 Sabina C NPrince 18,9k 18,9am 48.400 kr. Nice Casmik 16,4m 14,0ak 125.250 95 Cæsar C Vokal NA Way 2,17,1ak 80.000 kr. kr. 90 CN NPrince hp. Vokal N 18,9k 18,9am 48.400 Nice 16,4m 14,0ak 125.250 92 Sabina Willpower C N Casmik †99 Always 19,0m 16,4ak 150.380 Som 2-åring Opdrætningsløb. Nice Casmik 16,4m 14,0ak 125.250 92 C Ni Dansk Always 19,0m 16,4ak 150.380 95 Willpower Cæsar C2’er NPrince †99 Vokal NA Way 2,17,1ak 80.000 kr. 92 Always 95 Cæsar NC Ni Dansk Opdrætningsløb. †99 Vokal NA Way SomWillpower 2-åringC2’er 95 N i Dansk Opdrætningsløb. †99 Vokal N SomCæsar 2-åringC2’er Som 2-åring 2’er i Dansk Opdrætningsløb.

19,0m

16,4ak 2,17,1ak 2,17,1ak

150.380 80.000 kr. 80.000 kr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital, Dyrl. Martin Hjorth) Opdrætter & Anmelder: Finn Rasmussen, Østervrå - Tlf: 23 61 22 27 Opdrætter & Anmelder: Finn Rasmussen, Østervrå - Tlf: 23 61 22 27 Opdrætter & Anmelder: Finn Rasmussen, Østervrå - Tlf: 23 61 22 27 Opdrætter & Anmelder: Finn Rasmussen, Østervrå - Tlf: 23 61 22 27

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

59


Sort hingst født 20. april 2017 v. Orlando

Vici (f)

(f) 20. april 2017 SortQuadrophenio hingst født Sort hingst født 20. april 2017

Dekeel (f) Halte a la Birche (f)

Workaholic (us) Dekeel (f) Querbella Dekeel (f) (f) v. Orlando Vici (f) Halte a la Birche (f) ValleyaVictory (us) v. Orlando Vici (f) Halte la Birche Workaholic (us) (f) 3,12,8m* - 4,12,7am, 829.050 € - 27 st. 12 - 5 - 2 Hillary Crown af 3,12,8m* Social Season Workaholic (us)(us) - 4,12,7am, 829.050 € - 27 st. 12 - 5 - 2 Querbella (f) Eminent (f) Querbella 13,3ak, 213.271 kr. - 52 st. 16 - 5 - 6 Valley Victory (us) Koket Roy Valley Victory (us) af Hillary Crown Social Season (us) af Hillary Crown Social Season (us) Eminent 13,3ak, 213.271 kr. - 52 st. 16 - 5 - 6 Atalja Eminent- 2 afkom (Hi. 2 / Hp. 0) st.12 - 5 - 2 På Derbyauktionen v. ORLANDO VICIkr. (F)- 52 3,12,8m* 829.050 € - 27 13,3ak, 213.271 st. 16 - 5- 4,12,7am, -6 Koket Roy Atalja Koket-Roy Orlando Vici var unghestestjerne i Frankrig, hvor han sejrede i de to største løb for henholdsvis 3- og 4-åringer Criterium des 3 Ans og Crite3,12,8m* - 4,12,7am, 829.050 € - 27 st. 12 - 5 - 2

Irlande du Nord (f) Quadrophenio (f) Quadrophenio (f) Victor Victor (us) Irlande du Nord (f) Irlande du Nord (f) Atalja Victor Victor (us) Victor Victor (us)

rium des 4 Ans, begge Gruppe I-løb. Orlando Vici er avlshingst i sit hjemland, hvor hans mest vindende afkom er Un Mec d’Heripre 09,3a, 1,3 v. VICI - 4,12,7am, 829.050 € - 27 - 5 -Travkriterium 2 På Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 2 Alfas / Hp. 0) far(F) til 3,12,8m* 10 millionærer, bl.a. Pato, vinder af st.12 Svenskt & Svenskt Travderby, samt den Svenske Mester da Vinci. millORLANDO €. I Sverige v. ORLANDO VICI (F) 3,12,8m* - 4,12,7am, € - sejrede 27 st.12 5 -to2 største løb for Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 32 Ans / Hp.og 0) Orlando Vici var unghestestjerne i Frankrig,829.050 hvor han i -de henholdsvisPå 3- og 4-åringer - Criterium des CriteOrlando Vici var begge unghestestjerne i Frankrig, hvor han sejrede i de tohjemland, største løb for hans henholdsvis 3- og 4-åringer - Criterium des 3 Ans og Criterium des 4 Ans, Gruppe I-løb. Orlando Vici er avlshingst i sit hvor mest vindende afkom er Un Mec d’Heripre 09,3a, 1,3 Moderlinie: rium 4 Ans, far begge10Gruppe I-løb. Orlando Vicivinder er avlshingst i sitTravkriterium hjemland, hvor hans mest vindendesamt afkom Un Mec Mester d’Heripre 09,3a, 1,3 mill €.des I Sverige bl.a. Pato, & Svenskt Travderby, denerSvenske Alfas da Vinci. HILLARY CROWN til 19,3mmillionærer, - 13,3ak, 213.271 kr. - 52 st. 16af-Svenskt 5 - 6. Mor til 9 afkom (08-17). mill €. I Sverige far til 10 millionærer, bl.a. Pato, vinder af Svenskt Travkriterium & Svenskt Travderby, samt den Svenske Mester Alfas da Vinci. 08 Red Crown † hp. Buvetier d’Aunou 20,8k* 19,6ak 14.250 kr. 19 st. 2 - 1 - 0 Moderlinie: 10 Taro † Golden Globe 19,4m 20,3ak* 11.250 kr. 5 st. 1 - 1 - 0 Moderlinie: HILLARY kr. - 52Challenger st. 16 - 5 - 6. Mor til 9 afkom (08-17). 15,5al* 11 VictorCROWN Crown 19,3m - 13,3ak, Exp213.271 Sv / † Great 21,6k 102.069 skr. 15 st. 3 - 1 - 0 HILLARY CROWN 19,3m 13,3ak, 213.271 kr. 52 st. 16 5 6. Mor til 9 afkom (08-17). Red Crown 08 † hp. Buvetier d’Aunou 20,8k* 19,6ak 14.250 kr. 19 st. 2 - 1 - 0 12 Aggie Crown ENS Snapshot ust. 08 Crown †† hp. 20,8k* 19,6ak 14.250 kr. 19 st. 122 -- 112 -- 002 10 Taro Golden Globed’Aunou 19,4m 20,3ak* 11.250skr. kr. 13 Red Breeze Crown (s) TheBuvetier Liquidator 18,4m 14,6ak 136.800 245 st. 10 †Exp Sv / † Golden Globe 19,4m 20,3ak* 11.250skr. kr. 11 Victor Crown (s) Great Challenger 21,6k 15,5al* 102.069 skr. 15 st. 138 -- 113 -- 004 14 Taro Calle Crown 3,16,3m* 4,10,3ak 1.119.500 205 st. 11 Crown Exp Challenger 21,6k 15,5al* 102.069 skr. 15Lantmännen st. 3 - 1 - 0 12 Aggie Crown † Sv / † Great hp. ENS Snapshot ust. SomVictor 3-åring 1’er i E3-Lång Uttagningslopp, Jägersros Stora Treåringspris 2017, Kriterie-Revanschen, Kriterium Consolation, 12 † hp. Snapshot Som 4-åring 1’er 13 Aggie BreezeCrown Crown (s) i Uttagningslopp TheENS Liquidator 18,4m 14,6ak Uttagningslopp. 136.800 ust. skr. 24Scots st. 2 -Ära, 2 - 2UttagTreårsserie Final. 3’er Svenskt Travkriterium. i SprinterMästaren 2’er i Ina 13 Breeze Crown(s) (s) The 18,4m 14,6ak 136.800 skr. skr. 24 14 Calle Crown GreatLiquidator Challenger 3,16,3m* 4,10,3ak 1.119.500 20 st. st. 28 -- 23 -- 24 ningslopp Konung Gustaf V:s Pokal. 3’er i Derby Trial 2018. 14 Crown Challenger 4,10,3ak 1.119.500 skr. 20Lantmännen st. 8 - 3 - 4 Som 3-åring 1’er i(s) E3-Lång Uttagningslopp,Great Jägersros Stora Treåringspris3,16,3m* 2017, Kriterie-Revanschen, Kriterium Consolation, 15 Calle Danish Crown (s) Dream Vacation ust. Som 3-åring 1’er(s)i 3’er E3-Lång Uttagningslopp, Jägersros Stora Treåringspris Kriterium Consolation, Lantmännen Treårsserie Final. i Uttagningslopp Svenskt Travkriterium. Som 4-åring2017, 1’er iKriterie-Revanschen, SprinterMästaren Uttagningslopp. 2’er i Ina Scots Ära, Uttag16 Ella Crown hp. Racer Bourbon Treårsserie Final. 3’er i Uttagningslopp Svenskt Travkriterium. Som 4-åring 1’er i SprinterMästaren Uttagningslopp. 2’er i Ina Scots Ära, Uttagningslopp Gustaf V:s Pokal. 3’er i Derby Trial 17 FreddieKonung Crown (s) ”Ovennævnte” Orlando Vici2018. ningslopp Konung Gustaf V:s Pokal. 3’er i Derby Trial 2018. 15 Danish Crown (s) Dream Vacation ust. 15 Danish Crown (s) - 15,7ak, 201.600 kr.Dream ust. 16 EllaCROWN Crown (s)17,0k hp.Mor Racer MAGGI tilVacation 9Bourbon afkom (91-03), bl.a. 16 (s) (s) ”Ovennævnte” hp. Bourbon 17 Freddie Crown Orlando Vici 96 Ella Do ItCrown Crown hp. Racer Armbro Fame 19,6m 16,9ak 50.700 kr. 17 Freddie Crown (s) ”Ovennævnte” Orlando Vici O’Hara Crown Exp No 3,18,6m 4,15,8ak 72.478 nkr. MAGGI CROWN 17,0k - 15,7ak, 201.600 kr.Budolfo Mor tilCrown 9 afkom (91-03), bl.a. 17,4m 98 Forever Crown 15,5ak 153.051 kr. MAGGI CROWN 17,0k 15,7ak, 201.600 kr. Mor til 9 afkom (91-03), bl.a. Do It Crown 19,6m 16,9ak 96 hp. Armbro Fame 50.700 kr. 13 sejre. 96 Do It Crown hp. Armbro Fame 19,6m 16,9ak 50.700nkr. kr. 72.478 O’Hara Crown Exp No 3,18,6m 4,15,8ak 00 Hillary Crown ”Ovennævnte” hp. Victor Victor 19,3m 13,3ak 213.271 kr. O’Hara Crown Exp No 3,18,6m 4,15,8ak 72.478 nkr. Crown 17,4m 15,5ak 153.051skr. kr. 98 Budolfo Crown 03 Forever Lord Of Crown Exp Sv Buckfinder 14,4m* 13,0ak 461.296 98 Forever Crown Budolfo Crown 17,4m 15,5ak 153.051 kr. 13 18 sejre. 13 00 sejre. Hillary Crown ”Ovennævnte” hp. Victor Victor 19,3m 13,3ak 213.271 kr. 00 HillaryOf Crown ”Ovennævnte” Victor (80-88), Victor bl.a. 19,3m 13,3ak 213.271skr. kr. 03 Lord Crown Buckfinder 14,4m* 13,0ak 461.296 ATALJA 21,8k - 22,8am, 20.050Exp kr. Sv Mor tilhp. 8 afkom 03 Lord Crown Exp Sv Buckfinder 14,4m* 13,0ak 461.296 18 sejre. 84 LukasOf Brogård Rollo Knab 19,8m 18,3am 76.080skr. kr. 18 85 sejre. Maggi Crown ”Ovennævnte” hp. Glenquin 17,0k 15,7ak 201.600 kr. ATALJA 21,8k - 22,8am, 20.050 kr. Mor til 8 afkom (80-88), bl.a. ATALJA - 22,8am, 20.050 kr. Mor tilRollo 8 afkom Brogård 19,8m 18,3am 76.080 kr. 84 Lukas21,8k Knab(80-88), bl.a. 84 Lukas Brogård Rollo Knab 19,8m 18,3am 76.080 kr. Crown ”Ovennævnte” hp. Glenquin 17,0k 15,7ak 201.600 kr. 85 Maggi 85 Maggi Crown ”Ovennævnte” hp. Glenquin 17,0k 15,7ak 201.600 kr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrl. Niels G. Andersen). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrl. Niels G. Andersen). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrl. Niels G. Andersen). Opdrætter & anmelder: Helle Hjorth, Randers - Tlf: 25 77 03 00 Opdrætter & anmelder: Helle Hjorth, Randers - Tlf: 25 77 03 00 Opdrætter & anmelder: Helle Hjorth, Randers - Tlf: 25 77 03 00

60

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


HEST I TRÆNING I ÅRHUS? Jydsk Væddeløbsbane byder på et stærkt team af professionelle travtrænere..

BIRGER JØRGENSEN (+45) 4087 5494 pila@sport.dk

JOHNNY JØRGENSEN

FINN M. LASSEN

HENRIK LØNBORG

(+45) 2193 8460 finnmlassen@hotmail.com

(+45) 2048 0595 trav.lonborg@mail.dk

(+45) 4046 2607 jjtrav@youmail.dk

(+45) 6175 3668 mail@hovhedegaard.dk

KAJ JENSEN

LILLIAN UGLEBJERG

MICHAEL LØNBORG

PETER FRANDSEN

THOMAS BONDE

(+45) 4081 3721 michael.lonborg@hotmail.com

(+45) 6084 8264 teamfrandsen@outlook.dk

(+45) 2849 2622 juicyfruit@live.dk

(+45) 2162 4008 kontakt@tbamh.dk

KOM MED PÅ VINDERHOLDET!

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

Vælg en travtræner fra Jydsk Væddeløbsbane

61


Mørkebrun hingst født 19. juni 2017 v. Ken

Warkentin (us)

3,10,0ak*, $902.355 - 22 st. 12 - 1 - 3

v. Ken Warkentin (us) v. v. Ken Warkentin 3,10,0ak*, $902.355 -- 22 22 st. st.(us) 12 -- 1 1 -- 3 3 3,10,0ak*, $902.355 12 Broline af Hawaii 3,10,0ak*, $902.355 - 22 st.(s) 12 - 1 - 3 14,3ak, 237.000 skr. - 34 st. 3 - 4 - 4

af af Hawaii Broline (s) af Hawaii Broline (s) 14,3ak, 237.000 237.000 skr. -- 34 34 st. st. 3 -- 4 4 -- 4 4 14,3ak, skr. 3

Mørkebrun Yankeehingst Glide (us)født 19. juni 2017 Mørkebrun hingst født 19. juni 2017 Yankee Glide (us) (us) Jambo (us) Yankee Glide Yankee Glide (us) Pine Chip Jambo (us)(us) Jambo (us) Jambo (us) SantaChip Clara (s) Pine (us) Pine Chip (us) Pine Chip (us)

Valley Victory (us) Gratis Yankee (us) Valley Victory (us) Tagliabue (us) (us) Valley Victory LouisaVictory (us) Gratis Yankee (us) Valley (us) Gratis Yankee (us) ArndonYankee (us) Tagliabue (us) Gratis Tagliabue (us) (us) Pine Speed (us) Louisa (us)(us) Tagliabue Louisa (us) Texas Arndon(us) (us) Louisa (us) Arndon (us) Vitina (s)(us)(us) Pine Speed Arndon Pine Speed (us) Texas (us) (us) Pine TexasSpeed (us)

Santa Clara (s) v. KEN WARKENTIN (US) 3,10,0ak*, $902.355 - 22 st. 13Santa - 1 - 3.Clara (s) På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 1 / Hp. 0) Vitina (s) (s) Texas (us) Vitina 14,3ak, 237.000 skr. - 34 st. 3 - 4 - 4 Santa Blev valgt til “Årets 2-årige Traver” i USA og Canada efter sejrClara i bl.a.(s) Champlain Stakes, Walnut Hall Cup, New Jersey Sire Stakes, William WellVitina (s) wood Memorial og Breeder’s Crown. Avlshingst i USA13/ -Sverige. 42 afkom har indløbet $100.000På eller mere, med de- 12 hopper Random Destiny v. v. KEN KEN WARKENTIN WARKENTIN (US) (US) 3,10,0ak*, 3,10,0ak*, $902.355 $902.355 -- 22 22 st. st. 13 - 11 -- 3. 3. På Derbyauktionen Derbyauktionen - 1 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 0) 0) 3,11,0ak*, $658.314 og Emmylou WhoUSA 3,11,4ak*, $635.865, i spidsen. Mest vindende svensk fødteHall afkom - HeavyJersey SoundSire 09,2ak*, 5,9William mill. skr. og Blev valgt til Traver” efter Cup, Blev valgt til “Årets “Årets 2-årige 2-årige Traver” ii $902.355 USA og og Canada Canada efter sejr bl.a. Champlain Champlain Stakes, Stakes, Walnut Walnut Hall Cup, New New Jersey Sire Stakes, Stakes, Wellv. KEN WARKENTIN (US) 3,10,0ak*, - 22 st. 13 - 1 sejr - 3. ii bl.a. På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 1 / William Hp. 0) Wellhoppen In Toto Sund 11,3ak, 3,6 mill. skr. wood Memorial og Breeder’s Crown. Avlshingst i USA / Sverige. 42 afkom har indløbet $100.000 eller mere, med de 2 hopper Random Destiny woodvalgt Memorial og Breeder’s Crown.i USA Avlshingst i USAefter / Sverige. 42 afkom har indløbet ellerCup, mere, med de 2 hopper Random Destiny Blev til “Årets 2-årige Traver” og Canada sejr i bl.a. Champlain Stakes,$100.000 Walnut Hall New Jersey Sire Stakes, William Well3,11,0ak*, $658.314 og Emmylou Who 3,11,4ak*, $635.865, i spidsen. Mest vindende svensk fødte afkom Heavy Sound 09,2ak*, 5,9 mill. skr. og 3,11,0ak*, $658.314 og Emmylou Who 3,11,4ak*, $635.865, i spidsen. Mest vindende svensk fødte afkom Heavy Sound 09,2ak*, 5,9 mill. skr. og wood Memorial og Breeder’s Crown. Avlshingst i USA / Sverige. 42 afkom har indløbet $100.000 eller mere, med de 2 hopper Random Destiny Moderlinie: hoppen In Toto Sund 11,3ak, 3,6 mill. skr. hoppen In Toto Sund 11,3ak, 3,6 mill. skr. 3,11,0ak*, $658.314(S) og Emmylou Who 3,11,4ak*, $635.865, Mest svensk fødte afkom - Heavy Sound 09,2ak*, 5,9 mill. skr. og HAWAII BROLINE 16,4m - 14,3ak, 237.000 skr. - 34 st. i3spidsen. - 4 - 4. Mor til vindende 7 afkom (10-17). hoppen Toto Broline Sund 11,3ak, 3,6 mill. skr. hp. Exploit Caf 10 NewInIsland (s) 16,4m 14,1ak 144.950 skr. 68 st. 0 - 4 - 2 Moderlinie: Moderlinie: 11 Onboard Broline Lindy Lane 14,9L (10-17). 13,1am 493.007 skr. 72 st. 7 -12- 8 HAWAII BROLINE (S) (s) 16,4m 14,3ak, 237.000 237.000 skr. 34 st. st. 33 -- 44 -- 4. 4. Mor Mor til til 77 afkom afkom (10-17). HAWAII BROLINE (S) 16,4m -- 14,3ak, skr. -- 34 Moderlinie: 12 New Pirate Broline (s) (s) Ken Warkentin 14,5m 421.650 76 st. 10 Island Broline hp. skr. Exploit Caf 16,4m 14,1ak 144.950 skr. 68 10 New Island Broline (s) hp. Exploit 16,4m (10-17).12,0ak 14,1ak 144.950 skr. skr. 68 st. 005 -- 44 -- 282 HAWAII BROLINE (S) 16,4m - 14,3ak, 237.000 - 34Caf st. 3 - 4 - 4. Mor til 7 afkom 13 Yankee Eagle (s) (s) Celebrity Secret 15,9m 16,2am 63.300 skr. skr. 17 st. 0177 -1211 New Onboard Broline (s) Lindy Lane 14,9L 13,1am 493.007 skr. 72 st. 10 Island Broline (s) hp. Exploit Caf 16,4m 14,1ak 144.950 skr. 68 ---1243 -- 2088 11 Onboard Broline Lindy Lane 14,9L 13,1am 493.007 72 15 (s)(s) Make It Happen ust. 12 Proud Pirate Eagle Broline (s) (s) Ken Warkentin Warkentin 14,5m 12,0ak 421.650 skr. skr. 76 st. st. 755 -1211 Onboard Broline Lindy Lane 14,9L 13,1am 493.007 72 12 Pirate Broline Ken 14,5m 12,0ak 421.650 76 -- 44 -- 88 16 Chip (s) (s) Formula One 13 Aloha Yankee Eagle (s) Celebrity Secret 15,9m 16,2am 63.300 skr. skr. 17 st. 511 - 433 - 800 12 Pirate Broline Ken Warkentin 14,5m 12,0ak 421.650 76 13 Yankee Eagle Celebrity Secret 15,9m 16,2am 63.300 skr. 17 17 Fræk Ken 15 Fernando Proud Eagle Eagle (s)(s)“Ovennævnte” MakeWarkentin Happen ust. 13 Yankee Eagle Celebrity Secret 15,9m 16,2am 63.300 skr. 17 st. 1 - 3 - 0 15 Proud (s) Make ItIt Happen ust. 16 Proud Aloha Chip Chip (s)(s) Formula One 15 Eagle(s) Make It Happen ust. 16 Aloha Formula One SANTA CLARA (S) 14,0k - 12,7ak, 1.179.500Formula skr.Warkentin - 65 st. 9 - 14 - 5. Mor til 6 afkom (03-08), bl.a. 17 Aloha Fernando Fræk “Ovennævnte” Ken Warkentin 16 ChipFræk (s) One 17 Fernando “Ovennævnte” Ken 04 Broline “Ovennævnte” hp. Chip 16,4m 14,3ak 237.000 skr. 17 Hawaii Fernando Fræk(s)“Ovennævnte” KenPine Warkentin 05 Ibiza Broline(S) Varenne 11,2ak* 1.433.500 skr. SANTA CLARA (S)(s) 14,0k 14,0k -- 12,7ak, 12,7ak, 1.179.500 1.179.500hp.skr. skr. 65 st. st. 99 -- 14 14 -- 5. 5. Mor Mor til til 6615,1m* afkom (03-08), (03-08), bl.a. SANTA CLARA -- 65 afkom bl.a. Som 4-åring 1’er(S) i Breeder’s Crown1.179.500 för 4-åriga Ston Semifinal (Gr.tilI).6 16,4m 04 Hawaii Broline (s) “Ovennævnte” hp. Pine Chip 237.000 SANTA CLARA - 12,7ak, - 65 st. 9 - 14&- Final 5. Mor afkom (03-08),14,3ak bl.a. 04 Hawaii Broline (s)14,0k “Ovennævnte” hp.skr. Pine Chip 16,4m 14,3ak 237.000 skr. skr. Broline (s) 17,7m* 13,0ak* 146.100 skr. skr. 05 Ibiza Broline (s) hp. 15,1m* 11,2ak* 1.433.500 04 Hawaii Broline (s) “Ovennævnte” Pine Chip 16,4m 14,3ak 237.000 skr. 05 IbizaRolex Broline (s) hp. Varenne Varenne 15,1m* 11,2ak* 1.433.500 skr. Swarovski Broline (s) 16,3m 12,9ak 375.700 skr. skr. Som 4-åring 1’er Breeder’s Crown Ston Semifinal & & Final Final (Gr. (Gr. I). I).15,1m* 05 Broline hp. Ston Varenne 11,2ak* 1.433.500 SomIbiza 4-åring 1’er ii(s) Breeder’s Crown för för 4-åriga 4-åriga Semifinal Rolex Broline (s) Crown för 4-åriga Ston Semifinal & Final (Gr. I).17,7m* 17,7m* 13,0ak* 146.100 skr. skr. Som 4-åring 1’erBroline i Breeder’s Rolex (s) 13,0ak* 146.100 VITINA (S)Rolex 16,6k - 17,1ak, skr. - 15 st. 3 - 0 - 4. Mor til 11 afkom (94-04), bl.a. Swarovski Broline (s) 16,3m 12,9ak 375.700 skr. Broline (s) 211.000 17,7m* 13,0ak* 146.100 skr. skr. Swarovski Broline (s) 16,3m 12,9ak 375.700 95 SantaSwarovski Clara (s) Broline “Ovennævnte” hp. Texas 14,0k 12,7ak 1.179.500 (s) 16,3m 12,9ak 375.700 skr. skr. 96 Vitina (s) -- 17,1ak, 15,1m* 14,6ak 455.006 skr. VITINA (S) Girl 16,6k 17,1ak, 211.000 211.000 skr. skr. -- 15 15 hp. st. 33Spotlite 4.Lobell Mor til til 11 11 afkom afkom (94-04), (94-04), bl.a. VITINA (S) 16,6k st. -- 00 -- 4. Mor bl.a. 97 Santa Noodles (s) (s) Kosar 15,9m 14,9am 257.531 skr. 95 “Ovennævnte” 14,0k 12,7ak 1.179.500 VITINA (S) Clara 16,6k - 17,1ak, 211.000 skr. - 15 hp. st. 3Texas - 0 - 4. Mor til 11 afkom (94-04), bl.a. 95 Santa Clara (s) “Ovennævnte” hp. Texas 14,0k 12,7ak 1.179.500 skr. 01 Vitina Trace of Gold (s) “Ovennævnte” hp. Texas Coktail 17,5k 21,8am 15.000 skr. skr. 96 Girl (s) SpotliteJet Lobell 15,1m* 14,6ak 455.006 95 Santa Clara hp. 14,0k 12,7ak 1.179.500 96 Vitina Girl (s)(s) Spotlite Lobell 15,1m* 14,6ak 455.006 Muscles 15,7m* 12,2ak 442.770 97 Vitina Noodles (s)(s) of Gold (s) Kosar 15,9m 14,9am 257.531 skr. 96 Girl(s) hp. Spotlite Lobell 15,1m* 14,6ak 455.006 skr. 97 Noodles Kosar 15,9m 14,9am 257.531 of Gold (s) 10,7ak 515.190 01 Noodles TraceEldorado of Gold Gold (s) hp. Coktail Coktail Jet Jet 17,5k 21,8am 15.000 skr. skr. 97 (s) (s) Kosar 15,9m 14,9am 257.531 skr. 01 Trace of hp. 17,5k 21,8am 15.000 skr. Cheri 12,7k* 12,7am* 433.574 Muscles of Gold(s)(s) (s) 15,7m* 12,2ak 442.770 01 TraceNonstop of Gold (s) hp. Coktail Jet 17,5k 21,8am 15.000 skr. skr. Muscles of Gold 15,7m* 12,2ak 442.770 skr. Olivia Cheri (s) (s) 15,2m* 13,8am 201.168 skr. skr. Eldorado ofGold Gold (s) 10,7ak 515.190 Muscles ofof 15,7m* 12,2ak 442.770 Eldorado Gold (s) 10,7ak 515.190 02 Ringside (s) Cheri Turbo Thrust 14,1k 12,6ak 857.970 skr. Nonstop Cheri (s)(s) 12,7k* 12,7am* 433.574 skr. Eldorado of Gold 10,7ak 515.190 Nonstop (s) 12,7k* 12,7am* 433.574 Olivia Cheri Cheri (s) (s) 15,2m* 13,8am 201.168 skr. skr. Nonstop Cheri 12,7k* 12,7am* 433.574 Olivia (s) 15,2m* 13,8am 201.168 skr. 02 Ringside Ringside (s)Cheri (s) Turbo Thrust Thrust 14,1k 12,6ak 857.970 skr. Olivia(s) 15,2m* 13,8am 201.168 skr. skr. 02 Turbo 14,1k 12,6ak 857.970 02 Ringside (s) Turbo Thrust 14,1k 12,6ak 857.970 skr.

Røntgenundersøgt hvor der er fundet røntgenologiske forandringer der ikke anses at få betydning for hestens fremtidige brug (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt hvor hvor der der er er fundet fundet røntgenologiske røntgenologiske forandringer forandringer der der ikke ikke anses anses at at få få betydning betydning for for hestens hestens fremtidige fremtidige brug brug (Dyrlæge(DyrlægeRøntgenundersøgt gården I/S, I/S, Dyrl. Dyrl. Flemming Flemming Koefoed). For se opslag boksdør eller gården For yderligere yderligere oplysninger oplysninger seder opslag på boksdør eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt hvor derKoefoed). er fundet--røntgenologiske forandringer ikke på anses at få betydning for hestens fremtidige brug (DyrlægeOpdrætter & Anmelder: Bent Dahl, Østermarie Tlf: 29 66 67 18 gården I/S, Dyrl. Flemming Koefoed). - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Bent Bent Dahl, Dahl, Østermarie Østermarie -- Tlf: Tlf: 29 29 66 66 67 67 18 18 Opdrætter Opdrætter & Anmelder: Bent Dahl, Østermarie - Tlf: 29 66 67 18

62

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Brun Hingst født 12. marts 2017 v. Great

Challenger (us)

BrunConway HingstHallfødt 12. marts 2017 (us) Brun Brun Hingst Hingst født født 12. 12. marts marts 2017 2017

Garland Lobell (us)

Amour Angus (us) Garland (us) Meadow Lobell Road (s) Garland Lobell(us) (us) Amour Angus Witsend’s Nimble (us) Garland Lobell (us) Amour Angus (us) Meadow Road (s) Valley AmourVictory Angus (us) Meadow Road (s) (us) Witsend’s Nimble Maiden Yankee (us) Meadow Road (s) Witsend’s Nimble Valley Victory (us)(us) Supergill (us) Witsend’s Nimble (us) Valley Victory (us) Maiden Yankee (us)(us) Tournament Stock Valley Victory (us) Maiden Yankee Supergill (us) (us) Maiden Yankee (us) Supergill (us)Stock (us) Tournament På Derbyauktionen - 5(us) afkom (Hi. 2 / Hp. 3) Supergill Tournament Stock (us) Great Challenger viste tidligt stort talent som 2-åring i USA, hvor han dette år sejrede fire gange. 3-års sæsonen blev ødelagt skader, hvor Tournament Stock af (us) 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1

Conway Ali’s Cat Hall (us) (us) v. Great Challenger (us) Conway Hall (us) v. Great Challenger (us) Conway Hall (us) 3,11,5ak, $182.471 13 st. 4 3 1 v. Great Challenger (us) Ali’s Cat Yankee (us) Muscles (us) 13 st. 4 - 3 - 1 Glory$182.471 Best --(i) af 3,11,5ak, Ali’s Cat (us) 3,11,5ak, $182.471 13 st. 4 - 3 - 1 Ali’s Cat (us) Muscles Yankee Eight Pound Test(us) (us) af Glory Best (i) Muscles Yankee (us) af Glory Best (i) Muscles Yankee (us) af Glory Best (i) Eight Pound Test (us) Test (us) v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 - 13 st.Eight 4 - 3 Pound - 1. Eight Pound Test (us)

efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion Danmark Cup-vinderen Orali 11,4ak, v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 - I13 st. 4 - 3 2011, - 1. 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen På Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 2 / Hp.23)mill. kr., v. GREAT (US) 3,11,5ak, - 1310,7ak, 4 - 3hvor 1. han På3-års Derbyauktionen -Dust 5 afkom (Hi. 2skader, / Hp. vinderen afCHALLENGER Europæisk 3-års Championat Tano2-åring Bork 2 -mill. kr.,dette Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty 12,6ak, mill.3)skr. Great Challenger viste tidligt stort talent $182.471 som ist. USA, år sejrede fire gange. sæsonen blev ødelagt af1,5 v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, $182.471 13 st. 4 3 1. På Derbyauktionen 5 afkom (Hi. 2skader, / Hp. 3)hvor Great Challenger stort talent som i USA, hvor han dette år sejrede 3-års sæsonen blev ødelagt hvorkr., samt hingsten sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak, 2,52-åring mill.I nkr., 35 sejre. efter gikviste til avltidligt i Danmark. Avlschampion Danmark 2011, 2012, 2014 & 2017. fire Far gange. til Copenhagen Cup-vinderen Orali af 11,4ak, 2 mill. Great Challenger viste tidligt stort talent som 2-åring i USA, hvor han dette år sejrede fire gange. 3-års sæsonen blev ødelagt af skader, hvor efter hingsten gik til avl3-års i Danmark. Avlschampion I Danmark 2012, 2014 & 2017. Far tilog Copenhagen Cup-vinderen Orali 11,4ak, 2 mill. vinderen af Europæisk Championat Tano Bork 10,7ak, 22011, mill. kr., Kriteriums-vinderen avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. kr., efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion I Danmark 2011, 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen Cup-vinderen Orali 11,4ak, 2 mill. vinderen af Europæisk 3-års Championat Borknkr., 10,7ak, 2 mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. kr., Moderlinie: samt sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak,Tano 2,5 mill. 35 sejre. vinderen af Europæisk 3-års Tano Borknkr., 10,7ak, 2 mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. samt sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak, 2,5 mill. 35 sejre. GLORY BEST (I) ust. Mor tilChampionat 8 afkom (07-17). samt sejrshoppen 2,5 nkr., 35 sejre. 07 Nancy SEC (i) Patricia Hastrup Exp10,2ak, Sv hp. mill. Juliano Star 18,3m 22.500 skr. 7 st. 0 - 0 - 2 Moderlinie: Moderlinie: 09 FirstBEST Glory(I)(s)ust. Mor til 8 afkom (07-17). hp. Offshore Dream 18,3m 13,0ak 269.200 skr. 52 st. 4 - 8 - 7 GLORY Moderlinie: GLORY 11 Nancy HuetBEST (s)SEC(I)(i)ust. Mor til 8 afkom hp. Meaulnes du Corta 16,1m 14,6am 107.521 407 st. 0 - 02 - 23 07 Exp Sv(07-17). Juliano Star 18,3m 22.500 skr. GLORY BEST (I)(i)ust. (s)Mor til 8 afkom 07 SEC Exp Sv(07-17). hp. Star 18,3m 22.500 skr. skr. 12 Darling Hornline Ready Cash 12,5m 11,5ak 953.214 30 09 Nancy First Glory (s) hp. Juliano Offshore Dream 18,3m 13,0ak 269.200 5277 st. st. 0074 --- 008 --- 227 07 Nancy SEC (i) Exp Sv hp. Juliano Star 18,3m 22.500 skr. st. 09 Glory hp. Offshore 18,3m 13,0akförsök. Som269.200 skr. 52 73 Som 4-åring 1’er(s)i Uttagningslopp Derbystoet, StoChampionatet, ældre 1’er 11 First Huet (s) hp. Uttagningslopp MeaulnesDream du Corta 16,1mDiamantstoet 14,6am 107.521 skr.i Diamantstoet 40 st. st. 40 -- 82 --försök. 09 First Glory (s) hp. Offshore Dream 18,3m 13,0ak 269.200 skr. 52 st. 4-8-7 11 (s) Hornline hp. du CortaMeeting Mares, 16,1m 14,6am 107.521 skr. skr. 40 2’er Vilhelm Johanssons i FinalCash Summer Lovely Godivas II). 12 iHuet Darling (s) Minneslopp. Placeret hp. Meaulnes Ready 12,5m 11,5ak Minne (Gr. 953.214 30 st. st. 007 --- 228 --- 332 11 Huet (s) hp. Meaulnes du Corta 16,1m 14,6am 107.521 skr. 40 st. 12 Hornline Ready Cash 12,5m 11,5ak skr.€i Diamantstoet 30 21 13 Edwin Hornline (s)(s) ExpDerbystoet, Tyskl hp. Conny Nobell 16,8mDiamantstoet 15,7akförsök. Som953.214 8.791 29 st. 75 - 82 -försök. SomDarling 4-åring 1’er i Uttagningslopp Uttagningslopp StoChampionatet, ældre 1’er 12 Darling Hornline (s) hp. Ready Cash 12,5mDiamantstoet 11,5ak skr. 30 20 Som 4-åring Derbystoet, Uttagningslopp Som953.214 ældre 14 (s)i Uttagningslopp Conny Nobell 15,8k* 14,8akförsök. 96.7001’er skr.i Diamantstoet 15 st. st. 72 -- 81 --försök. 2’er iEnderbest Vilhelm1’er Johanssons Minneslopp. Placeret i Final SummerStoChampionatet, Meeting Mares, Lovely Godivas Minne (Gr. II). Som 4-åring 1’er i Uttagningslopp Derbystoet, Uttagningslopp StoChampionatet, Diamantstoet försök. Som ældre 1’er i Diamantstoet försök. 2’er Vilhelm Johanssons Minneslopp. Placeret Lovely Godivas 15 Glory (s)(s) Infinitif 18,7k skr.€ 13 iInfinite Edwin Hornline Exp Tyskl Connyi Final NobellSummer Meeting Mares, 16,8m 15,7akMinne (Gr. II).6.500 8.791 292 st. 05 - 02 - 01 2’er iFox Vilhelm Johanssons Minneslopp. Placeret i Final Summer Meeting Mares, Lovely Godivas Minne (Gr. II). 8.791 € 13 Exp Tyskl Conny Nobell 16,8m 15,7ak 29 17 OnHornline The Run(s) ”Ovennævnte” Great 14 Edwin Enderbest (s) ConnyChallenger Nobell 15,8k* 14,8ak 96.700 skr. 15 st. st. 52 -- 21 -- 10 13 Edwin Hornline (s) Exp Tyskl Conny Nobell 16,8m 15,7ak 8.791 € 29 st. 14 Conny 15,8k* 14,8ak 96.700 152 st. st. 052 --- 021 --- 100 15 Enderbest Infinite Glory(s)(s) Infinitif Nobell 18,7k 6.500 skr. skr. 14 Enderbest (s) Conny Nobell 15,8k* 14,8ak 96.700 skr. 15 st. 15 Infinite Glory (s) Infinitif 18,7k 6.500 skr. 2 st. 02 -- 01 -- 00 EIGHT 13,8ak*, $49.140Great Mor Challenger til 3 afkom (01-03), bl.a. 17 FoxPOUND On TheTEST Run (US) ”Ovennævnte” 15 Glory (s)”Ovennævnte” Infinitif 18,7k 6.500 ust. skr. 2 st. 0 - 0 - 0 17 Fox The(i)Run ”Ovennævnte” Great Challenger 03 Infinite GloryOnBest hp. Muscles Yankee 17 Fox On The Run ”Ovennævnte” Great Challenger EIGHT POUND TEST (US) 13,8ak*, $49.140 Mor til 3 afkom (01-03), bl.a. EIGHT POUND TEST (US) $49.140Mor 3 afkom (01-03), bl.a. TOURNAMENT STOCK (US)13,8ak*, n.c., $1.035 til 6tilafkom (93-00), bl.a. 03 Glory Best (i) ”Ovennævnte” hp.Mor Muscles Yankee ust. EIGHT POUND TEST (US) $49.140hp.Mor til 3 afkom (01-03), bl.a. 03 Best (i) ”Ovennævnte” Muscles Yankee ust. 94 Glory Eight Pound Test (us) 13,8ak*, ”Ovennævnte” Supergill 13,8ak* $49.140 03 Glory Best Champion (i) ”Ovennævnte” hp. Muscles Yankee ust. 99 American (us) hp. American Winner 3,13,0ak* $165.530 TOURNAMENT STOCK (US) n.c., $1.035 Mor til 6 afkom (93-00), bl.a. TOURNAMENT STOCK (US) ”Ovennævnte” n.c., $1.035 Mor til 6 afkom (93-00), bl.a. (us) 3,15,5ak* $46.787 94 EightRompaway Pound TestEmress (us) hp. Supergill 13,8ak* $49.140 TOURNAMENT STOCK (US) n.c., $1.035 Mor til 6 afkom (93-00), bl.a. 94 Pound Test (us)(us) ”Ovennævnte” hp. 13,8ak* $49.140 99 Eight American Champion hp. Supergill American Winner 3,13,0ak* $165.530 94 Pound Test (us)(us) ”Ovennævnte” hp. 13,8ak* $49.140 99 Eight American Champion hp. Supergill American Winner 3,13,0ak* $165.530 Rompaway Emress (us) 3,15,5ak* $46.787 99 American Champion (us) hp. American Winner 3,13,0ak* $165.530 Rompaway Emress (us) 3,15,5ak* $46.787 Rompaway Emress (us) 3,15,5ak* $46.787

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S - Dyrl. Flemming Kofoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S - Dyrl. Flemming Kofoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S - Dyrl. Flemming Kofoed). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægegården I/S - Dyrl. Flemming Kofoed). Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63 Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63 Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63 Opdrætter & Anmelder: Mikkel Stub, Østermarie - Tlf: 40 10 31 63

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

63


Brun hoppe født 10. april 2017 v. Västerbo

Prestige (s)

BrunInsert hoppe født 10. april 2017 Gede (f) Brun Brun hoppe hoppe født født 10. 10. april april 2017 2017

Jet du Vivier (f)

Cadence Gede (f) Jet Vivier (f) Pinedu Chip (us) Jet du Vivier (f)(f) Cadence Gede RC’s Class Jet duNight Vivier (f) (us) Cadence Gede (f) Pine Chip (us) Lindy’s Pride Cadence Gede(us) (f) Pine Chip (us) RC’s Night Class Speedy Toe (us) (us) Pine Chip (us) RC’s Night Class (us) Lindy’s Pride (us) Express Pride (us)(us) RC’s Night Class Lindy’s Pride (us) Speedy Toe (us) Annwone P (s) Lindy’s Pride (us) Speedy Toe (us) Express Pride (us) Speedy Toe (us) Express (us) AnnwonePride På Derbyauktionen - P2 (s) afkom Express Pride (us)(Hi. 1/ Hp. 1) Annwone P (s) Västerbo Prestige fik p.g.a gentagne skader en begrænset karriere som væddeløber. Klassen dokumenterede den bl..ved Annwone P (s) sejr i V75 Klass 1. 13,5am*, 475.974 kr. - 29 st. 14 - 1 - 1

Insert Gede (f) Västerbo Highclass (us) v. Västerbo Prestige (s) Insert Gede (f) v. Västerbo Prestige (s) Insert Gede (f) 13,5am*, 475.974 kr. 29 st. 14 1 1 v. Västerbo Prestige (s) Västerbo Highclass Lindy’s Crown (us) (us) 475.974 kr. - 29 st. 14 - 1 - 1 Global Future (s)14 - 1 - 1 af 13,5am*, Västerbo Highclass (us) 13,5am*, 475.974 kr. - 29 st. Västerbo Highclass (us) 12,7ak, 526.640 skr. - 57 st. 6 - 9 - 11 Lindy’s PrincessCrown Trotter(us) (s) af Global Future (s) Lindy’s Crown (us) af Global Future (s) Lindy’s Crown (us) 12,7ak, 526.640 skr. - 57 (s) st. 6 - 9 - 11 af Global Future Princess Trotter (s) 12,7ak, 526.640 skr. - 57 st. 6 - 9 - 11 v. VÄSTERBO PRESTIGE (S)6 14,2m* kr. - 29 st.Trotter 14 - 1 - (s) 1 12,7ak, 526.640 skr. - 57 st. - 9 - 11 - 13,5am*, 475.974Princess Princess Trotter (s)

Hingsten har i avlen været(S) anvendt hingsteejerens årgang er på to individer hingsten - Aron The (Hi. Baron 11,0ak v. VÄSTERBO PRESTIGE 14,2m*på- 13,5am*, 475.974egne kr. -hopper. 29 st. 14Den - 1 -første 1 På Derbyauktionen - 2 afkom 1/ Hp. 1) v. VÄSTERBO PRESTIGE 14,2m* - 13,5am*, 475.974 kr. karriere - 29Trav st. 14 - 1 væddeløber. - 1 (Gr.II), samt På Derbyauktionen - 2 afkom 1/kr. Hp. 1) 1. af 1.297.774 kr - to’er i Dansk Trav Derby (Gr.I) en ogbegrænset tre’er i Dansk Kriterium hoppen Awesome Annie 536.426 vinder Västerbo Prestige fik p.g.a(S) gentagne skader som Klassen dokumenterede den 11,7ak bl..ved sejr(Hi. i V75 Klass v. VÄSTERBO PRESTIGE (S) 14,2m* 13,5am*, 475.974 kr. 29 st. 14 1 1 På Derbyauktionen 2 afkom (Hi. 1/ Hp. 1) 1. Västerbo Prestige fikværet p.g.a gentagne enbegge begrænset som den-bl..ved sejrBaron i V75 11,0ak Klass Dansk Hoppe Kriterium (Gr.II) . To afkom, der tilhører sin årgangs top. årgangKlassen Hingsten har i avlen anvendt påskader hingsteejerens egnekarriere hopper. Den væddeløber. første er på todokumenterede individer hingsten Aron The Västerbo Prestige fik p.g.a gentagne skader en begrænset karriere som væddeløber. Klassen dokumenterede den bl..ved sejr i V75 Klass 1. Hingsten avleni været på hingsteejerens hopper. Den første årgang er på to individer hingsten Aron The Baronkr.11,0ak 1.297.774 har kr -i to’er Danskanvendt Trav Derby (Gr.I) og tre’er iegne Dansk Trav Kriterium (Gr.II), samt hoppen Awesome Annie-11,7ak 536.426 vinder af Hingsten har avleni været anvendt på hingsteejerens hopper. Den første årgang er på to individer hingsten - Aron The Baron 11,0ak 1.297.774 kr -i to’er Dansk Trav Derby (Gr.I) tre’ertilhører iegne Dansk Trav Kriterium Moderlinie: Dansk Hoppe Kriterium (Gr.II) . To afkom, derogbegge sin årgangs top.(Gr.II), samt hoppen Awesome Annie 11,7ak 536.426 kr. vinder af 1.297.774 kr - to’er i Dansk Trav Derby (Gr.I) tre’er i st. Dansk Trav Kriterium hoppen Awesome Annie 11,7ak 536.426 kr. vinder af Dansk Hoppe Kriterium (Gr.II) . To afkom, derogskr. begge årgangs top. GLOBAL FUTURE (S) 14,7k - 12,7ak, 526.640 - 57tilhører 6 - 9sin - 11. Mor til 7 (Gr.II), afkom samt (09-17). Dansk Hoppe Kriterium begge tilhører sin årgangs top. 09 Bully Beatdown (s) (Gr.II) . To afkom, der Dream Vacation 14,8k* 12,4ak 354.579 skr. 57 st. 8 - 6 - 9 Moderlinie: Moderlinie: 10 Limited Edition(S)(s) 14,7k - 12,7ak, 526.640 Windsong’s 13,3ak* 327.604 skr. 57 st. 6 - 7 - 6 GLOBAL FUTURE skr. - 57 Legacy st. 6 - 9 - 11. Mor til 716,0m afkom (09-17). Moderlinie: GLOBAL FUTURE (S)(s)14,7k - 12,7ak, 526.640 skr. - 57 st. 6 - 9 - 11. Mor til2,15,9m 714,8k* afkom (09-17). 12 Bully Awesome Annie hp. Västerbo Prestige 3,11,7ak 536.426skr. kr. 20 09 Beatdown Dream Vacation 12,4ak 354.579 57 st. 68 - 36 - 19 GLOBAL FUTURE (S) 14,7k 12,7ak, 526.640 skr. 57 st. 6 9 11. Mor til 7 afkom (09-17). 09 Beatdown (s) Hoppe Kriterium (Gr. Dream Vacation 14,8k* 12,4ak 354.579 57 4-åring st. 86 - 67 1’er - 96 i Som 3-åring 1’er i Dansk II), Grand Circle 3-års Hoppe Championat (Gr. II), Hoppe Kriteriumsprøve. 10 Bully Limited Edition (s) Windsong’s Legacy 16,0m 13,3ak* 327.604 skr. Som 09 Bully Beatdown (s) Dream Vacation 14,8k* 12,4ak 354.579 skr. 57 st. 8 - 6 - 9 10 Edition (s) Windsong’s 16,0m 13,3ak* 327.604 skr. 57 Hoppe Derbyprøve, Grand Prix-prøve. Dansk (Gr. I), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). 12 Limited Awesome AnnieHoppe hp.Placeret VästerboiLegacy PrestigeHoppe Derby2,15,9m 3,11,7ak 536.426 kr. 20 st. 6 - 73 - 61 10 Limited Edition (s) Windsong’s Legacy 16,0m 13,3ak* 327.604 skr. 57 st. 6 7 -- 613 12 Annie hp. Västerbo 2,15,9m 536.426 20 st. 68 - 36 1’er 13 Basic Instinct (s) Hoppe Exp No (Gr. Broad Bahn 3,15,4m* 4,11,6ak 510.254 kr. Som 44 4-åring SomAwesome 3-åring 1’er i Dansk Kriterium II), GrandPrestige Circle 3-års Hoppe Championat3,11,7ak (Gr. II), Hoppe Kriteriumsprøve. i 12 Awesome Annie hp. Västerbo Prestige 2,15,9m 3,11,7ak 536.426skr. kr. Som 20 st. -- 10 i Som 3-åring 1’er i Dansk Hoppe (Gr. II), Grand Circle Hoppe 3-års Hoppe Championat (Gr. II), Hoppe Kriteriumsprøve. 14 Current Affair (s) hp.Placeret Love You 2,13,3ak 751.431 12 4-åring st. 64 -- 33 1’er Hoppe Derbyprøve, Hoppe GrandKriterium Prix-prøve. i Dansk Derby2,16,2m (Gr. I), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som 3-åring 1’er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II), Grand Circle 3-års Hoppe Championat (Gr. II), Hoppe Kriteriumsprøve. Som 4-åring 1’er i Hoppe Derbyprøve, Hoppe Grand Prix-prøve. Placeret Dansk Hoppe Derby (Gr.2’er I), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II).kr. Som 2-åring 1’er i Breeder’s Course Uttagningslopp & iFinal (Gr. II), Silverstoet. i Breeder’s Crown Tvååriga. 13 Basic Instinct (s) Exp No Broad Bahn 3,15,4m* 4,11,6ak 510.254 44 st. 8 - 6 - 3 Hoppe Derbyprøve, Hoppe Grand Prix-prøve. i Dansk Hoppe Derby (Gr. I), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II).kr. 13 Instinct Exp No Broad Bahn 3,15,4m* 4,11,6ak 510.254 44 16 Eenymeenyminymoe hp.Placeret Västerbo 14 Basic Current Affair (s) Love You Prestige 2,16,2m 2,13,3ak 751.431 skr. 12 st. 84 - 63 - 30 13 Basic Instinct (s) Exp No Broad Bahn 3,15,4m* 4,11,6ak 510.254 kr. 44 14 (s) hp. Love You 2,16,2m 2,13,3akCrown Tvååriga. 751.431 skr. 12 st. st. 84 -- 63 -- 30 17 Fewofakind Västerbo Prestige SomCurrent 2-åring Affair 1’er ”Ovennævnte” i Breeder’s Course Uttagningslopp & Final (Gr. II), Silverstoet. 2’er i Breeder’s 14 Current Affair (s) hp. Love You 2,16,2m 2,13,3akCrown Tvååriga. 751.431 skr. 12 st. 4 - 3 - 0 Som 2-åring 1’er i Breeder’s Course Uttagningslopp & Final (Gr. II), Silverstoet. 2’er i Breeder’s 16 Eenymeenyminymoe hp. Västerbo Prestige Som 2-åringTROTTER 1’er i Breeder’s Course Uttagningslopp & Final II),- Silverstoet. i Breeder’s 16 hp. Västerbo Prestige PRINCESS (S) 15,4m - 13,7ak, 1.009.000 skr. 65 (Gr. st. 14 9 - 7. Mor til2’er 1 afkom (00). Crown Tvååriga. 17 Eenymeenyminymoe Fewofakind ”Ovennævnte” 16 hp. Prestige 17 Fewofakind hp. Västerbo Västerbo Prestige 00 Eenymeenyminymoe Global Future”Ovennævnte” (s) ”Ovennævnte” Lindy’s Crown 14,7k 12,7ak 526.640 skr. 17 Fewofakind ”Ovennævnte” hp. Västerbo Prestige PRINCESS TROTTER (S) 15,4m - 13,7ak, 1.009.000 skr. 65 st. 14 - 9 - 7. Mor til 1 afkom (00). PRINCESS 15,4mskr. - 13,7ak, 14 - 9(75-94), - 7. Mor til 1 afkom 12,7ak (00). ANNWONE P (S) 26,9m*, 3.100 6 st. 1.009.000 1hp. - 0 Lindy’s - 1. skr. Mor til6514st.afkom bl.a. 00 Global TROTTER Future (s) (S) ”Ovennævnte” Crown 14,7k 526.640 skr. PRINCESS 15,4m - 13,7ak, 1.009.000 skr. 65 st. 14 - 9 - 7. Mor til 1 afkom 12,7ak (00). 00 Global TROTTER Future (s) (S) ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Crown 14,7k 526.640 skr. ”Elitsto” 00 Global Future (s) ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Crown 14,7k 12,7ak 526.640 skr. skr. 80 Petit Choux Vee 14,8k 13,9ak 1.169.440 ANNWONE P (S) (s)26,9m*, 3.100 skr. 6 st. 1hp. - 0 William - 1. Mor til 14 afkom (75-94), bl.a.

ANNWONE 26 sejre. P (S) 26,9m*, 3.100 skr. 6 st. 1 - 0 - 1. Mor til 14 afkom (75-94), bl.a. ”Elitsto” ANNWONE P (S) 26,9m*, 3.100 skr. 6 st. 1 - 0 - 1. Mor til 14 afkom (75-94),15,7m bl.a. ”Elitsto” 80 PetitGrand ChouxChoux (s) (s) hp. William Vee 14,8k ”Elitsto” 80 Petit Choux (s) (s) hp. William Vee 14,8k 82 Cheese Harold Armbro Harold 16,5k* 26 sejre. 80 Petit Choux (s) hp. William Vee 14,8k 26 89 sejre. Queen Of Trotters hp. Why Not 16,8m Grand Choux(s) (s) 15,7m 26 sejre. Grand Choux 15,7m Serrez les Cordons 14,9m 82 Cheese Harold (s) (s) (s) Armbro Harold 16,5k* Grand Choux (s) 15,7m 82 Armbro 16,5k* Frosts New(s) Yorker 14,9k 89 Cheese Queen OfHarold Trotters (s) (s) hp. WhyHarold Not 16,8m 82 (s)(s) (s) Armbro 16,5k* 89 Cheese Queen OfHarold Trotters hp. WhyHarold Not 16,8m Frosts Octopussy 19,0m* Serrez les Cordons (s) 14,9m 89 Queen Of Trotters (s) hp. Why Not 16,8m Serrez les (s)(s) 14,9m Calamara Donna 12,5k Frosts NewCordons Yorker (s) 14,9k Serrez Cordons (s) 14,9m Frosts les New Yorker(s) (s) 14,9k Calamara’s Girl (s) 3,15,7m* Octopussy 19,0m* Frosts New Yorker (s) 14,9k Frosts Octopussy 19,0m* Walentino (s) (s) (s) 15,8k Calamara Donna 12,5k Frosts Octopussy (s) 19,0m* Calamara Donna (s) (s) 12,5k Dom Perignon (s)Girl 4,15,6m Calamara’s 3,15,7m* Calamara Donna (s) 12,5k Calamara’s 3,15,7m* RacyWalentino Hornline (s)(s) Girl (s) 17,9m 15,8k Calamara’s 3,15,7m* Walentino (s)(s)(s)Girl (s) 15,8k Jullex Dante 15,7m Dom Perignon 4,15,6m Walentino (s) 15,8k Dom Perignon 4,15,6m Viol (s) 16,1m RacyHornline Hornline (s) (s) 17,9m Dom 4,15,6m Hornline (s) (s)(s) 17,9m 90 SolarRacy Flare (s) Perignon Nuclear Kosmos 15,7k* Jullex Dante 15,7m Racy Hornline (s) 17,9m Jullex (s) 15,7m 91 Princess TrotterDante (s)(s) ”Ovennævnte” hp. Express Pride 15,4m Viol Hornline 16,1m Jullex Dante 15,7m Hornline (s) (s) 16,1m 90 SolarViol Flare (s) Nuclear Kosmos 15,7k* Viol Hornline (s) 16,1m 90 Flare (s) (s) ”Ovennævnte” Nuclear Kosmos 15,7k* 91 Solar Princess Trotter hp. Express Pride 15,4m 90 Flare (s) (s) ”Ovennævnte” Nuclear Kosmos 15,7k* 91 Solar Princess Trotter hp. Express Pride 15,4m 91 Princess Trotter (s) ”Ovennævnte” hp. Express Pride 15,4m Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Evidensia / Fakse Dyreklinik).

14,2ak 13,9ak 13,9ak 15,1ak 13,9ak 17,2am* 14,2ak 14,2ak 13,9ak 15,1ak 14,2ak 15,1ak 14,1ak* 17,2am* 15,1ak 17,2am* 13,6ak 13,9ak 17,2am* 13,9ak 10,8ak 14,1ak* 13,9ak 14,1ak* 4,11,4ak* 13,6ak 14,1ak* 13,6ak 13,0ak 10,8ak 13,6ak 10,8ak 4,12,2am 4,11,4ak* 10,8ak 4,11,4ak* 13,0ak 4,11,4ak* 13,0ak 11,1ak* 4,12,2am 13,0ak 4,12,2am 11,8ak* 4,12,2am 14,6am* 11,1ak* 11,1ak* 13,7ak 11,8ak* 11,1ak* 11,8ak* 14,6am* 11,8ak* 14,6am* 13,7ak 14,6am* 13,7ak 13,7ak

836.450 skr. 1.169.440 1.169.440 536.300 skr. 1.169.440 152.000 skr. skr. 836.450 skr. 836.450 892.506 536.300 skr. 836.450 skr. 536.300 723.438 152.000 skr. skr. 536.300 152.000 skr. skr. 805.512 skr. 892.506 152.000 skr. 892.506 5.465.794 723.438 skr. 892.506 skr. 723.438 1.547.810 805.512 skr. 723.438 805.512 skr. 320.636 skr. 5.465.794 805.512 skr. 5.465.794 667.500 skr. 1.547.810 5.465.794 skr. 1.547.810 48.500 skr. skr. 320.636 1.547.810 skr. 320.636 744.150 667.500 skr. 320.636 skr. 667.500 1.112.901 48.500 skr. skr. 667.500 skr. 48.500 skr. skr. 1.586.972 744.150 48.500 skr. 744.150 skr. 1.009.000 1.112.901 744.150 skr. 1.112.901 1.586.972 skr. 1.112.901 skr. 1.586.972 1.009.000 skr. 1.586.972 1.009.000 skr. skr. 1.009.000 skr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Evidensia / Fakse Dyreklinik). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Evidensia / Fakse Dyreklinik). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Evidensia / Fakse Dyreklinik). Opdrætter & anmelder: Panamera Racing, Tappernøje - Tlf: 27 63 04 93 Opdrætter & anmelder: Panamera Racing, Tappernøje - Tlf: 27 63 04 93 Opdrætter & anmelder: Panamera Racing, Tappernøje - Tlf: 27 63 04 93 Opdrætter & anmelder: Panamera Racing, Tappernøje - Tlf: 27 63 04 93

64

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Mørkebrun hoppe født 7. marts 2017 v. Great

Challenger (us)

3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1

v. Great Great v.

Challenger (us) (us) Challenger

3,11,5ak, -- 13 3 v. Great Challenger 3,11,5ak, $182.471 $182.471 13 st. st. 4 4 -- (us) 3 -- 1 1 Genya Garbo af 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1

Mørkebrun hoppe født 7. marts 2017 Mørkebrun hoppe Conway Hall (us)født 7. marts 2017 Mørkebrun hoppe født 7. marts 2017 Conway Hall (us) Ali’s Cat Hall (us) (us) Conway Conway Hall (us) Ali’s Earthquake Ali’s Cat Cat (us) (us)(us)

14,2ak, 245.132 kr. - 84 st. 8 - 10 - 8

Ali’s Cat (us) Earthquake (us) O’Shea Garbo Earthquake (us)

14,2ak, 245.132 245.132 kr. -- 84 84 st. st. 8 8 -- 10 10 -- 8 8 af 14,2ak, Genya Garbo kr.

Earthquake (us) O’Shea O’Shea Garbo Garbo

af af

Genya Genya Garbo Garbo

Garland Lobell (us) Amour Angus (us)

Garland Lobell (us) Meadow Lobell Road (s) Garland (us) Amour Angus Angus (us) Witsend’s Nimble (us) Garland Lobell (us) Amour (us) Meadow Road (s) Supergill (us) (us) Amour Angus Meadow Road (s) Witsend’s Nimble (us) Tarport Bridget (us) Witsend’s Nimble (us) Meadow Road (s) Supergill (us) Pay Dirt (us) Witsend’s Nimble (us) Supergill (us) Tarport Bridget (us) Schimone Senator Tarport Bridget (us) Supergill (us) Pay (us) Pay Dirt DirtBridget (us) Tarport (us)

Schimone Senator v. GREAT CHALLENGER 3,11,5ak, $182.471 - 13 st. 4 - 3 - 1. På Derbyauktionen 5 Senator afkom (Hi. 2 / Hp. 3) Pay Dirt -(us) Schimone 14,2ak, 245.132 kr. - 84 st.(US) 8 - 10 -8 O’Shea Garbo Great Challenger viste tidligt stort talent som 2-åring i USA, hvor han dette år sejrede fire gange. 3-års sæsonen blevSenator ødelagt af skader, hvor Schimone efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion Danmark Cup-vinderen Orali 11,4ak, v. GREAT CHALLENGER (US) $182.471 st. -- 1. På -- 55 afkom (Hi. 22 // Hp. v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, 3,11,5ak, $182.471 -- I13 13 st. 44 -- 33 2011, 1. 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen På Derbyauktionen Derbyauktionen afkom (Hi. Hp.23) 3)mill. kr., vinderen af Europæisk 3-års Championat Tano2-åring Bork 10,7ak, 2 mill.han kr.,dette Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak,af mill. skr. Great Challenger viste stort talent som iist. USA, hvor år 3-års sæsonen blev ødelagt skader, Great Challenger viste tidligt tidligt stort talent $182.471 som 2-åring USA, hvor han dette år sejrede sejrede fire fire gange. gange. 3-års sæsonen blev ødelagt af1,5 skader, hvor v. GREAT CHALLENGER (US) 3,11,5ak, 13 4 3 1. På Derbyauktionen 5 afkom (Hi. 2 / Hp. 3)hvor samt hingsten sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak, 2,5 mill.II nkr., 35 sejre. efter gik til avl ii Danmark. Avlschampion Danmark 2011, 2012, 2014 & Far til Cup-vinderen Orali 11,4ak, 22 mill. kr., efter hingsten gikviste til avltidligt Danmark. Avlschampion Danmark 2011, 2012, 2014 & 2017. 2017. fire Far gange. til Copenhagen Copenhagen Cup-vinderen Orali af 11,4ak, mill. Great Challenger stort talent som 2-åring i USA, hvor han dette år sejrede 3-års sæsonen blev ødelagt skader, hvorkr., vinderen af Europæisk 3-års Championat Tano Bork 10,7ak, 2 mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. vinderen af Europæisk 3-års Championat Tano Bork 10,7ak, 22011, mill. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. kr., efter hingsten gik til avl i Danmark. Avlschampion I Danmark 2012, 2014 & 2017. Far til Copenhagen Cup-vinderen Orali 11,4ak, 2 mill. Moderlinie: samt Patricia Hastrup 10,2ak, 2,5 samt sejrshoppen sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak,Tano 2,5 mill. mill. nkr., nkr., 35 35 sejre. sejre. kr., Kriteriums-vinderen og avlshingsten Rusty Dust 12,6ak, 1,5 mill. skr. vinderen af Europæisk 3-års Championat GENYA GARBO 7,15,2k - 6,14,2ak, 245.132 kr. Bork 84 st.10,7ak, 8- 10- 28.mill. Mor til 8 afkom (07-17). samt sejrshoppen Patricia Hastrup 10,2ak, 2,5 mill. nkr., 35 sejre. 07 Paramount Garbo †10 Super Arnie ust. Moderlinie: Moderlinie: 08 Remain Garbo7,15,2k 14,5k 402.200 kr. 100 st.17-13-11 GENYA GARBO 7,15,2k -- 6,14,2ak, 6,14,2ak, 245.132 245.132Orlando kr. 84 84 Vici st. 88- 1010- 8. 8. Mor Mor til til 88 afkom afkom (07-17). 12,3ak GENYA GARBO kr. st. (07-17). Moderlinie: 17 07 Paramount Garbo †10 Super Arnie Arnie ust. 07 sejre. Paramount Garbo †10 Super ust. GENYA GARBO 7,15,2k 6,14,2ak, 245.132 kr. 84 st. 8108. Mor til 8 afkom (07-17). 10 Temptation Garbo Scarlet Knight 16,2m 14,2ak 79.424 kr. kr. 53 st. 1-9-8 08 Orlando Vici 14,5k 12,3ak 402.200 kr. 100 st.17-13-11 08 Remain Remain Garbo Garbo Orlando Vici 14,5k 12,3ak 402.200 100 st.17-13-11 07 Paramount Garbo †10 ust. 11 Vincent Garbo Exp Sv †12 Super FederalArnie Flex ust. 17 sejre. sejre. 17 08 Remain Garbo Orlando Vici 14,5k 12,3ak 402.200 kr. 100 st.17-13-11 12 Aura GarboGarbo hp. Turbo Sund 16,3m* 13,1ak 157.645 kr. 30 10 sejre. Temptation Garbo Scarlet Knight 16,2m 14,2ak 79.424 kr. 53 st. 10 Temptation Scarlet Knight 16,2m 14,2ak 79.424 53 st. 711 -- 499 -- 288 17 13 Turbo Sund 16,0m 14,2ak 61.852 kr. 23 st. 2 - 3 - 2 11 Beate VincentGarbo Garbo Exp Sv Sv †12 †12 hp. Federal Flex ust. 11 Vincent Garbo Exp Federal Flex ust. 10 Temptation Garbo Scarlet Knight 16,2m 14,2ak 79.424 kr. 53 st. 51 -- 09 -- 28 15 Donatello Garbo Wishing Stone 2,19,6m* 3,15,0am* 82.374 kr. 12 Aura Aura Garbo Garbo hp. Turbo Turbo Sund 16,3m* 13,1ak 157.645 309 st. 12 Sund 16,3m* 13,1ak 157.645 kr. 30 st. 77 - 44 - 2 11 Vincent Garbo Exp Sv †12 hp. Federal Flex ust. Som 3-åring 1’er Åben Grand Prix-prøve. 13 Beate Beate Garbo hp. Turbo Turbo Sund Sund 16,0m 14,2ak 61.852 kr. kr. 23 st. st. 2 - 3 - 2 13 Garbo hp. 16,0m 14,2ak 61.852 23 12 Aura Garbo hp. Turbo Sund 16,3m* 13,1ak 157.645 kr. 30 st. 27 -- 34 -- 22 17 Garbo ”Ovennævnte” hp. GreatStone Challenger 15 Freja Donatello Garbo Wishing 2,19,6m* 3,15,0am* 82.374 kr. 9 st. 5 - 0 - 2 15 Garbo Wishing 2,19,6m* 3,15,0am* 82.374 13 Donatello Beate Garbo hp. TurboStone Sund 16,0m 14,2ak 61.852 kr. 239 st. 52 - 03 - 2 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er Åben Åben Grand Grand Prix-prøve. Som 15 Donatello Garbo Wishing 2,19,6m* 3,15,0am* 82.374 kr. 9 st. 5 - 0 - 2 O’SHEA GARBO ust. Mor tilPrix-prøve. 14 afkom (92-10), bl.a.Stone 17 Freja Garbo Garbo ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Great Great Challenger Challenger 17 hp. Som 3-åringGarbo 1’er Åben Grand Prix-prøve. 92 Freja Wayne Exp No Shane T Hanover 16,9m 4,16,4ak 258.349 nkr 17 Freja Garbo ”Ovennævnte” hp. Great Challenger 98 Forever Garbo Shane T Hanover 17,0L 13,1ak 196.750 kr O’SHEA GARBO ust. afkom bl.a. O’SHEA GARBO ust. Mor Mor til til 14 14†09 afkom (92-10), (92-10), bl.a. 20 Som ældre - Årets HestExp i Billund 2003. 92 Wayne Garbo Exp No (92-10), Shane T 16,9m 4,16,4ak 258.349 92 sejre. Wayne Garbo No Shanebl.a. T Hanover Hanover 16,9m 4,16,4ak 258.349 nkr nkr O’SHEA GARBO ust. Mor til 14 afkom 99 Forever Genya Garbo hp. Earthquake 15,2k 14,2ak 245.132 kr 98 Garbo Shane TT Hanover 17,0L 13,1ak 196.750 98 Forever Garbo ”Ovennævnte”†09 †09 17,0L 13,1ak 196.750 kr 92 Wayne Garbo Exp No †12 Shane Shane T Hanover Hanover 16,9m 4,16,4ak 258.349 01 sejre. Jasmin Garbo Exp Sv hp. Spotlite Lobell 14,2m 14,6ak 181.197 nkr skr 20 Som ældre Årets Hest i Billund 2003. 20 sejre. Som ældre Årets Hest i Billund 2003. 98 Forever Garbo †09 Shane T Hanover 17,0L 13,1ak 196.750 kr 09 Genya Smilla Garbo Exp Sv †12 hp. Great Challenger 2,16,9k 2,16,4am 198.851 99 ”Ovennævnte” 15,2k 14,2ak 245.132 kr 99 Genya Garbo ”Ovennævnte” hp. Earthquake Earthquake 15,2k 14,2ak 245.132skr kr 20 sejre. Som ældre - Årets Hest i Billund 2003. Som 2-åring 2’er i Dansk Opdrætningsløb. Placeret i Jydsk 2-årings Grand Prix. 01 Jasmin Garbo Exp Sv †12 hp. Spotlite Lobell 14,2m 14,6ak 181.197 skr 01 Jasmin Garbo Exp Sv †12 hp. Spotlite Lobell 14,2m 14,6ak 181.197 skr 99 Theodora Genya Garbo ”Ovennævnte” Earthquake 15,2k 14,2ak 245.132kr. kr 10 Garbo hp. From Above 15,4m 13,7ak 168.661 09 Smilla Garbo Exp Sv †12 Great Challenger 2,16,9k 2,16,4am 198.851 skr 09 Exp 2,16,9k 2,16,4am 198.851 01 Smilla JasminGarbo Garbo Exp Sv Sv †12 †12 hp. hp. Great SpotliteChallenger Lobell 14,2m 14,6ak 181.197 skr skr Som 2-åring 2’er ii Dansk Opdrætningsløb. Placeret ii Jydsk 2-årings Grand Prix. Prix. Som 2-åring 2’er Dansk Opdrætningsløb. Placeret Jydsk 2-årings Grand 09 Smilla Garbo Exp Sv †12 hp. Challenger 2,16,4am 198.851 skr SCHIMONE SENATOR 23,6 - 22,4a, 27.200 kr. Great Mor til 9 afkom (79-91), bl.a.2,16,9k 10 Theodora Garbo hp. From Above Above 15,4m 13,7ak 168.661 kr. kr. 10 Garbo hp. 15,4m 13,7ak 168.661 Som 2-åring 2’er i Dansk Opdrætningsløb. Placeret 83 Theodora Keen Garbo Exp Sv PayFrom Dirt i Jydsk 2-årings Grand Prix. 4,17,5k 3,16,6am 269.495 skr. 10 Garbo hp. Above 15,4m 168.661 kr. SomTheodora 2-åringSENATOR 1’er i Dansk23,6 Opdrætningsløb. 4-åring Skovbo Travs for13,7ak 4-åringer. SCHIMONE SENATOR 22,4a, 27.200 27.200Som kr. From Mor til afkom (79-91), bl.a.Mesterskab SCHIMONE 23,6 -- 22,4a, kr. Mor til 991’er afkom (79-91), bl.a. 86 Keen Nice Garbo Exp ItSv hp. Pay Dirt 4,17,1k 4,17,3ak 21.642 83 Garbo Sv Pay Dirt 4,17,5k 3,16,6am 269.495 skr.€ 83 Keen Garbo Exp Dirt 3,16,6am 269.495 skr. SCHIMONE SENATOR 23,6 - 22,4a, 27.200 Pay kr. Pay MorDirt til 9 afkom (79-91), bl.a.4,17,5k 87 ”Ovennævnte” hp. ust. SomO’Shea 2-åringGarbo 1’er ii Dansk Dansk Opdrætningsløb. Som Som 4-åring 1’er 1’er Skovbo Skovbo Travs Travs Mesterskab Mesterskab for 4-åringer. 4-åringer. Som 2-åring 1’er Opdrætningsløb. 4-åring for 83 Keen Garbo Exp Sv Pay Dirt 4,17,5k 3,16,6am 269.495 skr. 89 Rosina Garbo hp. Pay Dirt 4,17,0k 4,19,3am 42.510 86 Nice Nice Garbo Exp ItIt 4,17,1k 4,17,3ak 21.642kr.€€ 86 Garbo Exp hp. Pay Dirt 1’er Skovbo Travs Mesterskab 4,17,1k 4,17,3ak 21.642 Som 2-åring 1’er i Dansk 4-åring for 4-åringer. Pride Rosina (s)Opdrætningsløb. Exp DK Som 15,9m 14,4ak 141.060 kr. 87 O’Shea O’Shea Garbo ”Ovennævnte” hp. Pay Pay Dirt Dirt ust. 87 Garbo ”Ovennævnte” hp. ust. 86 Nice Garbo Exp It hp. Pay Dirt 4,17,1k 4,17,3ak 21.642 € Gitano (s) 12,8m 11,7ak 2.035.643 89 Rosina Rosina Garbo hp. Pay Pay Dirt Dirt 4,17,0k 4,19,3am 42.510skr. kr. Garbo hp. 4,17,0k 4,19,3am 42.510 kr. 87 89 O’Shea Garbo ”Ovennævnte” ust. 90 Shane Garbo hp. Pay Dirt 4,23,2k 3,23,8ak 2.400 kr. kr. Pride Rosina (s) (s) Exp DK DK 15,9m 14,4ak 141.060 Pride Rosina Exp 15,9m 14,4ak 141.060 89 Rosina Garbo hp. Pay Dirt 4,17,0k 4,19,3am 42.510nkr. kr. Chess Garbo Exp No 17,0k 3,15,8am 215.564 Gitano (s)(s) 12,8m 11,7ak 2.035.643 skr. (s) 12,8m 11,7ak 2.035.643 PrideGitano Rosina Exp DK 15,9m 14,4ak 141.060skr. kr. Chess Love You (n) 4,15,7m 4,14,3ak 119.500 90 Shane Shane Garbo Garbo hp. Pay Pay Dirt Dirt 4,23,2k 3,23,8ak 2.400nkr. kr. 90 hp. 4,23,2k 3,23,8ak 2.400 kr. Gitano (s) 12,8m 11,7ak 2.035.643 skr. Hercules Garbo Exp Sv 14,7m 14,1ak 573.561 skr. Chess Garbo Garbo No 17,0k 3,15,8am 215.564 nkr. nkr. Chess Exp No 17,0k 3,15,8am 215.564 90 Shane Garbo hp. Pay Dirt 4,23,2k 3,23,8ak 2.400 kr. Noomi Garbo Exp No 15,0m 13,4ak 450.500 nkr. Chess Love Love You You (n) (n) 4,15,7m 4,14,3ak 119.500 nkr. nkr. Chess 4,15,7m 4,14,3ak 119.500 Chess Garbo Exp No 17,0k 3,15,8am 215.564 nkr. 91 Taekwon Garbo Buckfinder 15,1m 12,4ak 2.056.539 kr. Hercules Garbo Exp Sv Sv 14,7m 14,1ak 573.561 skr. skr. Hercules Garbo Exp 14,7m 14,1ak 573.561 Chess Love You (n) 4,15,7m 4,14,3ak 119.500 nkr. 24 sejre. 1’er i Grand Circle 4-års Championat (Gr. II). 2’er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II), Grand Circle 3-års Championat (Gr. II), Jydsk 4Noomi Garbo Exp No 15,0m 13,4ak 450.500 nkr. Noomi Garbo Exp Sv No 15,0m 13,4ak 450.500 nkr. Hercules Garbo Exp 14,7m 14,1ak 573.561 skr. årings Grand Prix (Gr. II), Grand Circle 5-årsBuckfinder Championat (Gr. II), V75 Gulddivision Avlshingst. 91 Taekwon Taekwon Garbo Buckfinder 15,1m Finale. 12,4ak 12,4ak 2.056.539 kr. kr. 91 Garbo 15,1m 2.056.539 Noomi Garbo Exp No 15,0m 13,4ak 450.500 nkr. 24 sejre. sejre. 1’er 1’er i Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). 2’er 2’er ii Jydsk Jydsk 3-årings 3-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Championat Championat (Gr. (Gr. II), II), Jydsk Jydsk 4424 91 Taekwoni Garbo Buckfinder 15,1m 12,4ak 2.056.539 kr. Røntgenundersøgt UDEN betydende anmærkninger (Hørsholm - se røntgenblanket på boksdør. årings Grand Grand Prix (Gr. (Gr. II), Grand Grand Circle 5-års Championat Championat (Gr. II), II),Hestepraksis) V75 Gulddivision Gulddivision Finale. Avlshingst. Avlshingst. årings II), 5-års Finale. 24 sejre. 1’er iPrix Grand Circle 4-årsCircle Championat (Gr. II). 2’er(Gr. i JydskV75 3-årings Grand Prix (Gr. II), Grand Circle 3-års Championat (Gr. II), Jydsk 4årings Grand Prix (Gr. II), Grand Circle 5-års Championat (Gr. II), V75 Gulddivision Finale. Avlshingst. Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt UDEN UDEN betydende betydende anmærkninger anmærkninger (Hørsholm (Hørsholm Hestepraksis) Hestepraksis) -- se se røntgenblanket røntgenblanket på på boksdør. boksdør. Røntgenundersøgt UDEN betydende anmærkninger (Hørsholm Hestepraksis) - se røntgenblanket på boksdør. Opdrætter: Jens U. Nielsen - Anmelder: Theodor Racing - Tlf: 28 15 39 41

Opdrætter: Jens Jens U. U. Nielsen Nielsen -- Anmelder: Anmelder: Theodor Theodor Racing Racing -- Tlf: Tlf: 28 28 15 15 39 39 41 41 Opdrætter: Opdrætter: Jens U. Nielsen - Anmelder: Theodor Racing - Tlf: 28 15 39 41

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

65


Mørkebrun hoppe født 19. maj 2017 v. Farifant

(i)

And Arifant (f) født 19. maj 2017 Mørkebrun Mørkebrun hoppe hoppe født født 19. 19. maj maj 2017 2017 Mørkebrun hoppe

Sharif di Iesolo (i) Infante d’Aunou (f)

Coktail Jet (f) Sharif di (i) Bahama (i) Sharif di Iesolo Iesolo (i) And Triller Oaks (i) (i) Sharif did’Aunou Iesolo And Arifant Arifant (f) (f) v. Farifant (i) Infante (f) And Arifant (f) v. Farifant (i) Infante d’Aunou (f) Pine Chip (us) v. Farifant (i) Infante d’Aunou (f) Coktail Jet (f) Enjoy Lavec (s) 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Coktail Jet (f) 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. 93 st. 27 13 6 af Camelia Sund (s) Bahama Magit Lobell (us) Coktail Jet (f) Bahama (i) (i) 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6 Triller Oaks (i) Bahama (i) Triller Oaks (i) Sugarcane (us) 18,0m, 21.432 kr. - 6 st. 0 - 1 - 2 Triller OaksHanover (i) Pine Chip Ljuva Sund (s) Pine Chip (us) (us) Enjoy Quo Vardis Sund (s) Pine Chip (us) Enjoy Lavec Lavec (s) (s) af Camelia Sund (s) Magit Lobell (us) Enjoy Lavec (s) af Camelia Sund (s) Magit Lobell (us) af Camelia Sund (s) Magit LobellHanover (us) Sugarcane (us) 18,0m, 21.432 kr. - 6 st. 0 - 1 - 2 Sugarcane Hanover 18,0m, 21.432 kr. - 6 st. -08,09,7ak*, -1-2 Ljuva Sund (s) v. FARIFANT (I) 4,13,2L 6.437.625 skr. 93 st. 27 13 6 På Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5(us) / Hp. 3) Sugarcane Hanover (us) Ljuva Sund (s) 18,0m, 21.432 kr. - 6 st. 0 - 1 - 2 Quo Vardis Sund Ljuva Sund (s) Quo Vardis Marangoni. Sund (s) (s) Farifant løb som 2-, 3- & 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Quo Premio Vardis Sund (s) Som ældre 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. - 93 st. 27 - 13 - 6

exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. eller v. FARIFANT -- 8,09,7ak*, skr. st. -- 13 På afkom 55 // Hp. 3) mere - Kövras(I) So4,13,2L Far 12,3ak, 356.0006.437.625 skr., Caraway 14,3am, skr., Edfromed-- 8814,7am, 144.800 skr. v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, 6.437.625 skr. -- 93 93 st. 27 27 184.100 13 -- 66 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 På Derbyauktionen Derbyauktionen afkom (Hi. (Hi. Hp. 3) v. FARIFANT (I) 4,13,2L 8,09,7ak*, - 93 st. 27 - 13 -6 På Derbyauktionen - 8 afkom (Hi. 5 / Hp. 3) Farifant løb som som 2-, 33- & & -4-åring 4-åring de6.437.625 italienskeskr. og europæiske europæiske årgangsløb. Farifant løb 2-, ii de italienske og årgangsløb. Bl.a. Bl.a. med med sejr sejr ii Gruppe Gruppe I-løbet I-løbet Gran Gran Premio Premio Marangoni. Marangoni. Som Som ældre ældre Farifant løb som 2-, 3& 4-åring i de italienske og europæiske årgangsløb. Bl.a. med sejr i Gruppe I-løbet Gran Premio Marangoni. Som exporteret til USA, USA, hvor hvor rekorden rekorden blev blev forbedret forbedret til til 09,7ak, 09,7ak, sat sat ved ved sejr. sejr. Ældste Ældste afkom afkom er er 44 år år ii 2018, 2018, hvoraf hvoraf fem fem har har indløbet indløbet 100.000 100.000 skr. skr.ældre eller Moderlinie: til exporteret eller exporteret til USA, hvor rekorden blev forbedret til 09,7ak, sat ved sejr. Ældste afkom er 4 år i 2018, hvoraf fem har indløbet 100.000 skr. mere Kövras So(S) Far 18,0m 12,3ak,- 18,3am, 356.000 21.432 skr., Caraway Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Carl Lewis Lewis 12,5ak, 12,5ak, 154.000 154.000 skr., skr., Edfromed Edfromed 14,7am, 14,7am, 144.800 144.800 skr. skr. eller CAMELIA SUND kr. Mor14,3am, til 5 afkom (12-17). mere -- Kövras So Far 12,3ak, 356.000 skr., 184.100 skr., mere Kövras So Far 12,3ak, 356.000 skr., Caraway 14,3am, 184.100 skr., Carl Lewis 12,5ak, 154.000 skr., Edfromed 14,7am, 144.800 skr. 12 Against All Odds Exp Sv The Liquidator 15,8m 13,7ak 283.394 skr. 65 st. 6 - 7 - 9 Moderlinie: 13 Brown Eyed Girl hp. Orlando Vici ust. Moderlinie: Moderlinie: CAMELIA SUND (S) 18,0m 18,3am, 21.432 kr. Mor til 5 afkom (12-17). 14 CheckSUND Or Bet(S) 18,0m - 18,3am, 21.432hp. Liquidator 22,7k 19,9ak 9.250 kr. 5 st. 0 - 1 - 0 CAMELIA kr.The Mor til 5 afkom (12-17). CAMELIA SUND (S) 18,0m - 18,3am, 21.432The kr. Mor til 5 afkom (12-17). 12 Against All Odds Odds Exp 15,8m 13,7ak 283.394 65 15 Against Don Juan Great Challenger ust. 12 All Exp Sv Sv The Liquidator Liquidator 15,8m 13,7ak 283.394 skr. skr. 65 st. st. 66 -- 77 -- 99 12 Against All Odds Exp Sv The Liquidator 15,8m 13,7ak 283.394 skr. 65 st. 6 - 7 - 9 13 Brown Eyed Girl hp. Orlando Vici ust. 17 ”Ovennævnte” 13 Frontrunner Brown Eyed Shadow Girl hp. Farifant Orlando Vici ust. 13 Brown Or Eyed Girl hp. Orlando Vici ust. 14 hp. 22,7k 19,9ak 9.250 55 st. 14 Check Check Or Bet Bet hp. The The Liquidator Liquidator 22,7k 19,9ak 9.250 kr. kr. st. 00 -- 11 -- 00 14 Check Or Bet hp. The Liquidator 22,7k 19,9ak 9.250ust. kr. 5 st. 0 - 1 - 0 15 Juan Great Challenger LJUVA 15 Don DonSUND Juan (S) ust. Mor til 12 afkom (98-13), Great bl.a. Challenger ust. 15 Don JuanSund Great Challenger 17 Shadow ”Ovennævnte” hp. 98 Pondus (s) Bravo Sund 15,8k* 15,1ak 243.518 ust. skr. 17 Frontrunner Frontrunner Shadow ”Ovennævnte” hp. Farifant Farifant 17 Frontrunner Shadow ”Ovennævnte” hp. Farifant 12 sejre. LJUVA SUND (S) bl.a. 01 Tyfon Sund hp. Viking 17,0m 14,8ak 216.150 skr. LJUVA SUND (S)(s) ust. ust. Mor Mor til til 12 12 afkom afkom (98-13), (98-13), bl.a. Kronos LJUVA SUND (S)(s) ust. bl.a. 98 Pondus Sund (s) Mor til 12 afkom (98-13), Bravo SundKronos 15,8k* 15,1ak 243.518 skr. skr. 02 Ultra Sund hp. Viking 14,6k* 13,0ak 547.860 98 Pondus Sund (s) Bravo Sund 15,8k* 15,1ak 243.518 skr. 98 Pondus Sund (s) Bravo Sund 15,8k* 15,1ak 243.518 skr. skr. 12 12,4m* 12,8aL 1.656.174 12 sejre. sejre. Dominator (s) 12 sejre. 01 TyfonDonato Sund (s) (s) hp. 17,0m 14,8ak 216.150 skr. skr. E (s) 14,3L* 12,4ak* 901.384 01 Tyfon Sund hp. Viking Viking Kronos Kronos 17,0m 14,8ak 216.150 skr. 01 Tyfon Sund (s) (s) hp. Viking Kronos 17,0m 14,8ak 216.150 skr. 02 UltraFrantic Sund hp. 14,6k* 13,0ak 547.860 (s) 15,6m 14,0am 231.900 skr. skr. 02 Ultra Sund (s) hp. Viking Viking Kronos Kronos 14,6k* 13,0ak 547.860 skr. 02 Sund hp. Viking 14,6k* 13,0ak 547.860 skr. 12,4m* 12,8aL 1.656.174 04 Ultra AstorDominator Sund(s) (s) (s) Coktail JetKronos 15,7m 13,9am 521.066 skr. Dominator (s) 12,4m* 12,8aL 1.656.174 skr. Dominator (s) 12,4m* 12,8aL 1.656.174 Donato (s) 14,3L* 12,4ak* 901.384 skr. 06 Camelia SundE hp. Enjoy Lavec 18,0m 18,3am 21.432skr. kr. Donato E(s) (s) ”Ovennævnte” 14,3L* 12,4ak* 901.384 skr. Donato E (s) 14,3L* 12,4ak* 901.384 skr. Frantic 15,6m 14,0am 231.900 Frantic (s) (s) 15,6m 14,0am 231.900 skr. skr. Frantic (s) 15,6m 14,0am 231.900 skr. 04 Sund (s) Coktail Jet 15,7m 13,9am 521.066 QUO VADIS SUND (83-00), 04 Astor Astor Sund (s)(S) ust. Mor til 11 afkom Coktail Jet bl.a. 15,7m 13,9am 521.066 skr. skr. 04 Astor Sund (s)(s) ”Ovennævnte” Coktail Jet 15,7m 13,9am 521.066 skr. 06 Sund hp. 18,0m 18,3am 21.432 kr. 88 Fonzie Songcan 15,7m* 13,4ak* 1.392.910 06 Camelia CameliaSund Sund(s) (s) ”Ovennævnte” hp. Enjoy Enjoy Lavec Lavec 18,0m 18,3am 21.432skr. kr. 06 Camelia Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Enjoy Lavec 18,0m 18,3am 21.432 kr. 18 sejre. Som 4-åring 1’er i StoSprinteren. 3’er i StoChampionatet (Gr. I). QUO VADIS SUND (S) ust. Mor til 11 afkom (83-00), bl.a. Nova Sund (s) 16,3m 17,6am* 133.800 skr. QUO VADIS SUND (S) ust. Mor til 11 afkom (83-00), bl.a. QUO VADISSund SUND (S)Sund ust.(s)Mor til 11 afkom bl.a. 88 Fonzie (s) hp.(83-00), Songcan 15,7m* 13,4ak* 1.392.910 skr. Cherie 13,7k* 12,1ak* 875.850 skr. 88 Fonzie Sund (s) hp. Songcan 15,7m* 13,4ak* 1.392.910 88 Fonzie Sund (s) Sund hp. iSongcan 13,4ak* 1.392.910 18 sejre. sejre. Som 4-åring 1’er ii StoSprinteren. StoSprinteren. 3’er StoChampionatet (Gr. (Gr. I). I). 15,7m* Fonzan (s) 14,7m* 13,7am 596.650 skr. skr. 18 Som 4-åring 1’er 3’er i StoChampionatet 18 sejre. Som 4-åring 1’er i StoSprinteren. 3’er i StoChampionatet (Gr. I). Nova Sund (s) (s) 16,3m 17,6am* 133.800 skr. skr. Optimus Sund 15,2L 12,1ak 1.483.818 Nova Sund (s) 16,3m 17,6am* 133.800 skr. Nova Sund (s) 16,3m 17,6am* 133.800 skr. Cherie Sund (s) 13,7k* 12,1ak* 875.850 Afrodite Sund (s) (s) 16,3m 14,3ak 407.000 Cherie Sund 13,7k* 12,1ak* 875.850 skr. skr. Cherie Sund (s) 13,7k* 12,1ak* 875.850 skr. Fonzan Sund (s) 14,7m* 13,7am 596.650 skr. Valetta 13,2m 10,9ak 1.176.959 skr. Fonzan Strix Sund(s) (s) 14,7m* 13,7am 596.650 Fonzan Sund (s) 14,7m* 13,7am 596.650 skr. Optimus Sund (s) 15,2L 12,1ak 1.483.818 Valentino 13,9L 12,3am 969.300 skr. Optimus Sund Strix (s) (s) 15,2L 12,1ak 1.483.818 skr. Optimus Sund (s) 15,2L 12,1ak 1.483.818 skr. Afrodite Sund 16,3m 14,3ak 407.000 89 Union Cabs (s) Songcan 15,0k* 13,2ak 1.142.200 Afrodite Sund (s) (s) 16,3m 14,3ak 407.000 skr. skr. Afrodite Sund (s) 16,3m 14,3ak 407.000 skr. Valetta 13,2m 10,9ak 1.176.959 17 sejre. Valetta Strix Strix (s) (s) 13,2m 10,9ak 1.176.959 skr. skr. Valetta Strix (s) 13,2m 10,9ak 1.176.959 skr. Valentino Strix (s) 13,9L 12,3am 969.300 skr. 94 Ljuva Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover ust. Valentino Strix (s) 13,9L 12,3am 969.300 skr. Valentino Strix (s) 13,9L 12,3am 969.300 skr. 89 Songcan 15,0k* 13,2ak 1.142.200 89 Union Union Cabs Cabs (s) (s) Songcan 15,0k* 13,2ak 1.142.200 skr. skr. 89 Union Cabs (s) Songcan 15,0k* 13,2ak 1.142.200 skr. 17 sejre. 17 sejre. 17 sejre. Sund (s) ”Ovennævnte” 94 hp. ust. 94 Ljuva Ljuva Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Sugarcane Sugarcane Hanover Hanover ust. 94 Ljuva Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover ust.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger udover normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt UDEN UDEN anmærkninger anmærkninger udover udover normal normal variation variation (Aalborg (Aalborg Hestepraksis, Hestepraksis, Dyrl. Dyrl. Lene Lene Larsen) Larsen) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. Lene Larsen) For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se opslag opslag på påudover boksdør eller på på www.dtc-auktion.dk -- For se boksdør eller www.dtc-auktion.dk Opdrætter Anmelder: Stutterieller Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk - For yderligere oplysninger se&opslag på boksdør på www.dtc-auktion.dk Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Stutteri Stutteri Shadow, Shadow, v. v. N. N. J. J. Jensen, Jensen, Vrå Vrå -- Tlf: Tlf: 20 20 87 87 02 02 15 15 -- www.stutterishadow.dk www.stutterishadow.dk Opdrætter & Anmelder: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk

66

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Mørkebrun hoppe født 17. juni 2017 Mørkebrun hoppe født 17. juni 2017

Conway Hall (us) Conway Hall (us) Conch (us) Conch (us) Donerail (us) Madonarail (us) Conway Hall Donerail (us) (us) 3,10,2ak*, 8.829.600 kr. - 28 st. 9 - 10 - 3 Wordly Woman Broadway Hall (us) Conway Hall (us)(us) Madonarail (us) v. Broad Bahn (us) Conch (us) Broadway Hall (us) Wordly Woman Speedy(us) Somolli (us) (us) v. Broad Bahn (us) Conch Alf Palema (us) DonerailSomolli (us) 8.829.600 kr. - 28 st. 9 - 10 - 3 Speedy Call Me Shadow af 3,10,2ak*, Highland(us) Bridget(us) (us) Madonarail (us) Donerail 3,10,2ak*, 8.829.600 kr. - 28 st. 9 - 10 - 3 Alf Palema (us) Wordly Woman Madonarail (us) af Call Me Shadow Highland Bridget(us) (us) Pay DirtWoman (us) 15,2ak, 89.150 kr. - 19 st. 5 - 1 - 3 Wordly (us) Moonlight Shadow Speedy Somolli (us) Pay Dirt Somolli (us) 15,2ak, 89.150 kr. - 19 st. 5 - 1 - 3 Dimitria Tårs Alf PalemaShadow (us) Speedy (us) Moonlight af Call Me Shadow Highland Bridget (us) Alf Palema (us) Dimitria af Call Me Shadow HighlandTårs Bridget (us) Pay Dirt (us) 15,2ak, 89.150 kr. - 19 st. 5 - 1 - 3 Shadow v. BROAD BAHNkr. (US) 10 - 3 På Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 0/ Hp. 2) Pay Dirt (us) 15,2ak, 89.150 - 193,10,2ak*, st. 5 - 1 - 3 8.829.600 kr. - 28 st. 9 -Moonlight Dimitria Tårs Shadow v. BROAD (US) sin 3,10,2ak*, 8.829.600 kr.på - 28 st. 9 -Moonlight 10 - 3 Derbyauktionen - 2 afkombl.a. (Hi.sejre 0/ Hp.i forsøg 2) Broad BahnBAHN løb i hele væddeløbskarriere højeste årgangsniveau i USA, som 2- og 3-åring.På 2-års sæsonen til Dimitriaindeholdt Tårs v. Broad v. Broad

Bahn (us) Bahn (us) 3,10,2ak*, 8.829.600 kr. - 28 st. 9 - 10 - 3

Broadway Hall (us) Mørkebrun hoppe født 17. juni 2017 Broadway Hall (us) Mørkebrun hoppe født 17. juni 2017

Broad Bahn løb i hele sin væddeløbskarriere på højeste årgangsniveau i USA, som 2- ogSom 3-åring. indeholdt sejreOld i forsøg til Breeder’s Crown og William Wellwood Memorial, samt andenplads i sidstnævnte finale. 3-års2-års blevsæsonen Broad Bahn valgt tilbl.a. ”3 Year Trotter v. BROAD BAHN (US) 8.829.600 kr. -vigtigste 28samt st. 9 andenplads -løb, 10 -Hambletonian 3 Påblev Derbyauktionen 2 afkom (Hi. 0/ Hp. 2)Trotter Breeder’s Crown William Wellwood Memorial, i sidstnævnte Broad Bahn Year Oldafkom of the Year” efter og sejr i3,10,2ak*, amerikansk travsports Stakes finale. elim. &Som final.3-års Avlshingst i USA, Sv.- valgt & nu til DK”3 - Ældste er v. BROAD BAHN (US) 3,10,2ak*, 8.829.600 kr. 28 st. 9 10 3 På Derbyauktionen 2 afkom (Hi. 0/ Hp. 2) Broad BahnMest løb ivindende hele væddeløbskarriere på højeste årgangsniveau USA, somelim. 2- og 3-åring. 2-års sæsonen indeholdt bl.a. sejre i forsøg til 4 årthe i 2017. hidtil er hopperne Broad 14,2k - 11,0ak,i1.608.392 skr., Dame 3,13,6ak*, $54.895 OK 3,11,1ak*, of Year” efter sejr isin amerikansk travsportsDizzy vigtigste løb, Hambletonian Stakes & final.Edna Avlshingst i USA, Sv. &og nuAnnie DK - Ældste afkom er Broad Bahn løbmens ivindende hele sinJo væddeløbskarriere på- 11,8ak, højeste årgangsniveau i1.608.392 USA, som 2- og 2-års sæsonen indeholdt sejre i forsøg til Breeder’s Crown og William Wellwood samt andenplads i og sidstnævnte finale. Som 3-års blev Broad Bahn valgt tilbl.a. ”3 Year Old Trotter 4$50.867 år i 2017. Mest hidtil er hopperne Broad 14,2k -skr. 11,0ak, skr., Dame Edna 3,13,6ak*, og Annie OK i USA, Flo Keeper (hp)Memorial, 15,8mDizzy 966.000 Autobahn 14,2m - 3-åring. 11,9ak, 453.700 skr. $54.895 er de mest vindende i3,11,1ak*, Sverige. Breeder’s Crown og William Wellwood Memorial, samt andenplads i sidstnævnte finale. Som 3-års blev Broad Bahn valgt til ”3 Year Old Trotter of the Year” efter sejrFlo i amerikansk Hambletonian Stakes elim. Avlshingst i USA, Sv.mest & nuvindende DK - Ældste afkom er $50.867 i USA, mens Jo Keeper travsports (hp) 15,8m vigtigste - 11,8ak, løb, 966.000 skr. og Autobahn 14,2m&- final. 11,9ak, 453.700 skr. er de i Sverige. of Year”Mest eftervindende sejr i amerikansk travsportsDizzy vigtigste løb, Hambletonian Stakes elim. final.Edna Avlshingst i USA, Sv. &og nuAnnie DK - Ældste afkom er 4Moderlinie: årthe i 2017. hidtil er hopperne Broad 14,2k - 11,0ak, 1.608.392 skr., & Dame 3,13,6ak*, $54.895 OK 3,11,1ak*, 4$50.867 år i 2017. Mestmens vindende er hopperne Dizzy Broad 14,2k -skr. 11,0ak, 1.608.39214,2m skr., Dame Edna 3,13,6ak*, og Annie OK i3,11,1ak*, i USA, Flo Johidtil Keeper (hp) 15,8m -kr. 11,8ak, 966.000 og Autobahn - 11,9ak, 453.700 skr. $54.895 er de mest vindende Sverige. Moderlinie: CALL ME SHADOW 3,19,6m 4,15,2ak, 89.150 19 st. 5 1 3. Mor til 11 afkom (00-15). $50.867 i USA, mens Flo Jo Keeper (hp) 15,8m - 11,8ak, 966.000 skr. og Autobahn 14,2m - 11,9ak, 453.700 skr. er de mest vindende i Sverige. CALL ME SHADOW 89.150 kr.Arnie 19 st. 5 - 1 - 3. Mor til 11 afkom (00-15). 00 Headline Shadow 3,19,6m - 4,15,2ak, †01 Super Moderlinie: 00 Shadow †01 Super Arnie Entrprise 01 Headline Icy Shadow Exp S hp. Starchip 3,18,0m 4,14,6ak 169.255 skr. 12 st. 3 - 2 - 1 Moderlinie: CALL ME SHADOW 3,19,6m - 4,15,2ak, 89.150 19 st. 5 - 1 Derby - 3. Mor afkom (00-15). 01 Shadow Exp S Placeret hp. Starchip Entrprise 3,18,0m 4,14,6ak 169.255 skr. 12 st. 3 - 2 - 1 SomIcy 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. ikr. Dansk Hoppe (Gr.tilII11 Nat). CALL MEBonhomme SHADOW 3,19,6m - 4,15,2ak, 89.150 19 st. 5 - 1 Derby - 3. Mor afkom (00-15). 00 Headline Shadow †01 Placeret Super Arnie Som 4-åring 2’er i Hoppe Derbyprøve. ikr. Dansk Hoppe (Gr.tilII11 Nat). (s) 14,7k 12,6ak* 224.563 skr. 00 Shadow †01 Super Arnie Entrprise 01 Headline Icy Shadow Exp S hp. Starchip 3,18,0m 4,14,6ak 169.255 skr. 12 st. 3 - 2 - 1 Bonhomme 14,7k 12,6ak* 224.563 skr. Perfect Cash(s)(s) 3,17,1m* 13,1am* 435.400 01 Shadow Exp S Placeret hp. 3,18,0m 4,14,6ak 169.255 skr. 12 Som 4-åring 2’er Cash i Hoppe i Dansk Entrprise Hoppe Derby (Gr. II3,17,1m* Nat). Perfect (s) Derbyprøve. 13,1am* 435.400 03 Icy Like Shadow hp. Starchip Sugarcane Hanover 18,2m 16,8ak 34.750skr. kr. 49 st. st. 31 -- 24 -- 18 Som 4-åring 2’er i Hoppe i Dansk d’Aunou Hoppe Derby (Gr. II Nat). Bonhomme (s) Derbyprøve. Placeret 14,7k 12,6ak* 224.563 03 Moonwalk Like Shadow Sugarcane Hanover 18,2m 16,8ak 34.750skr. 49 st. 51 - 24 - 48 04 Shadow hp. Buvetier 16,7m 3,16,0ak 99.100 kr. 33 Bonhomme 14,7k 12,6ak* 224.563 skr. Perfect Cash(s)(s) 3,17,1m* 13,1am* 435.400 skr. 04 Moonwalk Shadow 16,7m 3,16,0ak 99.100 kr.€ 33 st. 5 - 2 - 4 Tor Mento Exp S / F hp. Buvetier d’Aunou 14,5L 13,9am 73.944 Perfect Cash (s) 3,17,1m* 13,1am* 435.400 skr. 03 Sugarcane 18,2m 16,8ak 34.750 kr.€ 49 Tor Mento Exp S / F hp. 14,5L 13,9am 73.944 05 Like NeroShadow Shadow †15 Daguet Rapide Hanover 4,16,6m 12,9ak 936.130 kr. 56 st. 14 - 49 - 87 03 Like Shadow hp. Sugarcane Hanover 18,2m 16,8ak 34.750 kr. 49 154 -- 429 Prix -- 847 04 Shadowi Dansk Opdrætningsløb. hp. Buvetier d’Aunou 16,7m 3,16,0ak 99.100 33 st. 05 Moonwalk Nero Shadow †15 Daguet 4,16,6m 12,9ak 936.130 kr.Dubois 56 st. Som 2-åring Placeret SomRapide 3-åring 1’er i Åben Kriteriumsprøve. 2’er i Jarlsberg Grand (Gr. II), Grand 04 Shadow hp. Buvetier d’Aunou 16,7m kr. 33 st. 53’er - 2 Prix -i 4Dansk ToriPlaceret Mento Exp(Gr. S / FII). Placeret 14,5L (Gr.3,16,0ak 13,9am €Dubois SomIIMoonwalk 2-åring i Dansk Opdrætningsløb. Somi 3-åring 1’er i Åben 2’erSom i Jarlsberg (Gr. II), Grand (Gr. ). 3’er Dansk Trav Kriterium Grand Circle 3-års Kriteriumsprøve. Championat II). 4-åring Grand 2’er 99.100 i 73.944 Åben Derbyprøve. Tor Exp S Store / FII). Placeret 14,5L (Gr. 13,9am € 05 Shadow †15(Gr. Daguet 4,16,6m 12,9ak 936.130 56 st. 43’er - 9 -i 7Dansk (Gr. IINero ). 3’er i Mento Dansk Trav Kriterium i Grand Circle 3-års Championat II). Som 4-åring 2’er i 73.944 Åbenkr. Derbyprøve. Trav Derby (Gr. I). Placeret i Aalborgs Pris. Rapide 05 Shadow †15 4,16,6m 12,9ak 936.130 kr.Dubois 56 4 - 97 Prix -- 79 Som 2-åring Placeret i Dansk Opdrætningsløb. SomRapide 3-åring 1’er i Åben Kriteriumsprøve. 2’er i Jarlsberg Grand (Gr.nkr. II), Grand TravNero Derby (Gr. I).Shadow Placeret i Aalborgs Pris. 06 Outstanding Exp NoStoreDaguet Muscles Yankee 14,5k 12,8ak 707.678 75 st. st.10Som 2-åring iPlaceret Dansk Opdrætningsløb. SomiYankee 3-åring 1’er Kriteriumsprøve. 2’er i Jarlsberg Grand (Gr.nkr. II), Dubois Grand (Gr. IIOutstanding ). 3’er iPlaceret Dansk Trav Kriterium II). Placeret Grand 3-års Championat II). Som 4-åring 2’er i Åben Derbyprøve. 3’er 06 sejre. Shadow Exp(Gr. NoTrav Muscles 12,8ak 707.678 st.107 Prix -i 9Dansk 10 Som 3-åring i Dansk Kriterium (Gr. II).Circle Somi Åben 4-åring 1’er14,5k i Grand(Gr. Circle 4-års Championat (Gr. II). 2’er i75 Åben Derbyprøve. (Gr. IIDerby ). 3’er i Dansk Trav Kriterium (Gr.Store II). Placeret i Grand Championat II). Som 2’er i Åben Derbyprøve. i Dansk Trav (Gr. I).Trav Placeret i Aalborgs Pris. 10 sejre. 3-åring Placeret i Dansk Trav Kriterium (Gr. II).Circle Som 3-års 4-åring 1’er i Grand(Gr. Circle 4-års4-åring Championat (Gr. II). 2’er i Åben 3’er Derbyprøve. Placeret iSom Dansk Derby (Gr. I), Aalborgs Store Pris. Trav Derby (Gr. I). Placeret i Aalborgs Store Pris. 06 Outstanding Shadow No Muscles Yankee 14,5k 12,8ak 707.678 75 Placeret i Dansk Trav Derby (Gr.Exp I), Aalborgs Pris. 07 Perfect Designa hp.Store Revenue 22,1m 19,9ak* 36.500nkr. kr. 48 st.10st.11- 74 - 93 06 Outstanding Shadow Exp Yankee 14,5k 12,8ak 707.678 st.10764 -- 983 10 Som 3-åring Placeret i Dansk Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 1’er i Grand Circle 4-års Championat (Gr.nkr. II). Åben Derbyprøve. 07 sejre. Perfect Designa hp. Revenue 22,1m 19,9ak* 36.500 kr.2’er i75 48 st.11Touch My Shadow Exp No NoTrav Muscles The Liquidator 15,2k 13,1ak 318.504 nkr. 54 st.1710 i Dansk Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 1’er15,2k i Grand Circle 4-års Championat (Gr.nkr. II). Åben Placeret iSom Dansk Trav Placeret Derby (Gr. I), Aalborgs Store Pris. 10 sejre. Touch My3-åring Shadow Exp NoTrav Pine The Liquidator 13,1ak 318.504 st.1712 Awesome Shadow Chip 19,1ak 4.000 kr.2’er i54 2 st. 1Derbyprøve. - 06 - 08 Placeret i Dansk Trav Derby (Gr.†15 I), Aalborgshp. Store Pris. 07 Designa Revenue 22,1m 19,9ak* 36.500 482 st.1112 Perfect Awesome Shadow Pine Chip 19,1ak 4.000 kr. st. 1 - 40 - 30 13 Borntorunshadow Pine Chip 07 Designa hp. 22,1m 19,9ak* 36.500nkr. kr. 48 10 Touch My Shadow Exp The Liquidator 15,2k 13,1ak 318.504 54 st.11st.17- 46 -- 38 13 Perfect Borntorunshadow †15 No 15 Daniella Shadow hp. Revenue Pine Chip GK i prøveløb - 22,2m 10 Touch My Shadow Exp No The Liquidator 15,2k 13,1ak 318.504 nkr. 54 st.1712 Shadow Pine ChipChip 4.000 kr. 2 st. 1 - 06 -- 08 15 Awesome Daniella Shadow Pine GK i prøveløb19,1ak - 22,2m 17 Fiona Shadow “Ovennævnte” hp. Broad Bahn 12 Shadow Pine ChipChip 19,1ak 4.000 kr. 2 st. 1 - 0 - 0 13 Borntorunshadow †15 hp. Pine 17 Awesome Fiona Shadow “Ovennævnte” Broad Bahn 13 Borntorunshadow Pine Chip 15 Daniella Shadow hp. Pinekr. ChipMor til 8 afkom (92-01),GK i prøveløb - 22,2m MOONLIGHT SHADOW 4,18,5m†15 - 6,18,7ak,hp. 74.800 bl.a. 15 Daniella Shadow hp. Pine Chip GK i prøveløb13,2ak - 22,2m 17 Fiona Shadow “Ovennævnte” hp. Broad Bahn MOONLIGHT SHADOW 4,18,5mExp - 6,18,7ak, 74.800 kr. Mor til 8 afkom (92-01), bl.a. 94 Bell Shadow It Quick Pay 16,6m 133.939 € 17 Fiona Shadow “Ovennævnte” hp. Broad 94 Shadow Exp It(Gr. I). Quick Pay Bahn 16,6m 13,2ak 133.939 € SomBell 4-åring 1’er i Dansk Trav Derby MOONLIGHT SHADOW 4,18,5m 6,18,7ak, 74.800 kr. Mor til 8 afkom (92-01), bl.a. Som 4-åring 1’er i Dansk Trav Derby (Gr. I). 95 Call Me Shadow “Ovennævnte” hp. Alf Palema 3,19,6m 4,15,2ak 89.150 kr. MOONLIGHT SHADOW 4,18,5mExp - 6,18,7ak, 74.800 kr. Mor til 8 afkom (92-01), bl.a. 94 Shadow It Quick 16,6m 13,2ak 133.939 95 Bell Call Me Shadow “Ovennævnte” hp. AlfPay Palema 3,19,6m 4,15,2ak 89.150 kr.€ 94 Bell Shadow Exp It(Gr.kr. Pay 13,2ak 133.939 € Som 4-åring 1’er i22,2m Dansk- Trav Derby I). Quick DIMITRIA TÅRS 21,7ak, 24.050 Mor til 12 afkom (85-01), bl.a. 16,6m Som 4-åring 1’er i22,2m Dansk Derby (Gr.kr. I). hp. 95 Call Me Shadow “Ovennævnte” Alf 4,15,2ak 89.150 DIMITRIA TÅRS - Trav 21,7ak, 24.050 Mor tilPalema 12 afkom (85-01), bl.a. 3,19,6m 85 Moonlight Shadow “Ovennævnte” Pay Dirt 4,18,5m 18,7ak 74.800 kr. 95 Call Me Shadow Shadow hp. Pay Alf Palema 3,19,6m 4,15,2ak 89.150 85 Shadow“Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Dirt 4,18,5m 18,7ak 74.800 kr.€ 93 Moonlight Always Exp It Copperfield 17,1m 14,6ak 24.892kr. DIMITRIA 22,2m - 21,7ak,Exp 24.050 Mor til 12 afkom (85-01), bl.a. 17,1m 93 AlwaysTÅRS Shadow It kr. hp. Copperfield 14,6ak 24.892 € DIMITRIA TÅRS 22,2m “Ovennævnte” - 21,7ak, 24.050 kr. hp. Mor til Dirt 12 afkom (85-01), bl.a. 4,18,5m 85 Moonlight Shadow Pay 18,7ak 74.800 kr. 85 Shadow “Ovennævnte” hp. Dirt 4,18,5m 18,7ak 74.800 93 Moonlight Always Shadow Exp It hp. Pay Copperfield 17,1m 14,6ak 24.892kr.€ 93 Always Shadow Exp It hp. Copperfield 17,1m 14,6ak 24.892 € Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger se opslag på(Ansager boksdør Dyrehospital, eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger Dyrl. Bo Jørgensen) - For yderligere oplysninger se opslag på(Ansager boksdør Dyrehospital, eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på- www.dtc-auktion.dk Opdrætter: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen Anmelder: Lene Larsen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk Opdrætter: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen - Anmelder: Lene Larsen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk Opdrætter: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen - Anmelder: Lene Larsen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk Opdrætter: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen - Anmelder: Lene Larsen, Vrå - Tlf: 20 87 02 15 - www.stutterishadow.dk

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

67


Brun hoppe født 19. maj 2017 v. Cantab

Hall De (d)

Brun hoppe født 19. maj 2017 Angus Hall (us) Brun Brun hoppe hoppe født født 19. 19. maj maj 2017 2017

Garland Lobell (us) Amour Angus (us)

SupergillLobell (us) (us) Garland Garland Lobell (us) Prua Nilema (i)(us) v. Cantab Hall De (d) Garland Lobell (us) Amour Angus v. Cantab Hall De (d) Amour Angus Supergill (us) (us) v. Cantab Hall De€ -(d) Amour Angus (us) Supergill (us) 13,5m* - 11,6ak, 85.243 68 st. 20 - Supergill (us) - 11,6ak, 85.243 € - 68 st. 20 - Atomenergi af 13,5m* Starlet’s Victory Prua Nilema Supergill (us)(i) (us) 13,5m* - 11,6ak, 85.243 € - 68 st. 20 - Prua Nilema (i) Angus Hall (us) 18,7ak, 6.474 kr. - 12 st. 0 - 1 - 0 Prua Nilema (i) Supergill (us) Supergill (us) Goal Castle (d) (us) af Atomenergi Starlet’s Victory Supergill (us) af Atomenergi Starlet’s Victory (us) af 18,7ak, Atomenergi Angus Hall (us) (us) Starlet’s Victory 6.474 kr. - 12 st. 0 - 1 - 0 Hanke Hall Angus Hall (us) (Hi. 0/ Hp. 1) v. CANTAB HALL st. 20 På Derbyauktionen - 1 afkom 18,7ak, 6.474 kr. DE - 12 (D) st. 013,5m* - 1 - 0 - 11,6ak, 85.243 € - 68 New Angus Hall (us) Goal Castle (d) New Hanke Hall 18,7ak, 6.474 kr. - 12 st. 0 - 1 - 0 New Hanke Hall Goal Castle (d) Cantab Hall D E havde størstedelen af sin væddeløbskarriere under Steen Juul’s farver. Debut, som 2-åring, hvor hingsten Goal Castle (d) sejrede i sin eneste 13,5m* - 11,6ak, 85.243 € - 68 st. 20 - -

Golden Sunday Angus Hall (us) (d) Angus Hall (us) Angus Hall (us) Classic Sunday Grand Cru Golden (d) (d) Golden Sunday (d) Golden Sunday (d) New Hanke HallCru (d) Classic Grand Classic Grand Cru (d) Classic Grand Cru (d)

start. Væddeløbskarrieren bød efterfølgende på 19 i Tyskland, hvor den primært er anvendt til v. CANTAB HALL DE (D) 13,5m* - 11,6ak, 85.243 € -sejre 68 st.inden 20 - den - blev afsluttet som 9 åring. I avlen På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 0/ Hp. 1) ejerens egneHALL hopper. afkom født i 2015. v. CANTAB DE Første (D) 13,5m* - 11,6ak, € - 68 st. 20 -under På Derbyauktionen - 1 afkomsejrede (Hi. 0/ Hp. 1) eneste Cantab Hall D E havde størstedelen af sin 85.243 væddeløbskarriere Steen Juul’s farver. Debut, som 2-åring, hvor hingsten i sin v. CANTAB HALL DE (D) 13,5m* - 11,6ak, 85.243 € - 68 st. 20 - På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 0/ Hp. 1) Cantab Hall D E havde størstedelen af sin væddeløbskarriere Steen Juul’s som farver. Debut,I avlen som 2-åring, hvorhvor hingsten sejrede er i sin enestetil start. Væddeløbskarrieren bød efterfølgende på 19 sejre indenunder den blev afsluttet 9 åring. i Tyskland, den primært anvendt Cantab Hall D E havde størstedelen af sin væddeløbskarriere under Steen Juul’s farver. Debut, som 2-åring, hvor hingsten sejrede i sin eneste Moderlinie: start. Væddeløbskarrieren bød efterfølgende på 19 sejre inden den blev afsluttet som 9 åring. I avlen i Tyskland, hvor den primært er anvendt til ejerens egne hopper. Første afkom født i 2015. start. Væddeløbskarrieren bød efterfølgende på 19 sejre inden den blev afsluttet som 9 åring. I avlen i Tyskland, hvor den primært er anvendt til ATOMENERGI 18,7ak, 6.474afkom kr. 12født st. 0i 2015. - 1 - 0. Mor til 1 afkom (17). ejerens egne hopper. Første ejerens hopper. afkom født i 2015. 17 Funegne And Party TalkFørste ”Ovennævnte” hp. Cantab Hall De Moderlinie: Moderlinie: ATOMENERGI 18,7ak, 6.474 kr. 12 st. 0 - 1 - 0. Mor til 1 afkom (17). Moderlinie: NEW HANKE HALL 16,5m - 13,7ak, €- 0. 44 st. - 81- afkom 5. Mor(17). til 3 afkom (12-15). ATOMENERGI 18,7ak, 6.474 kr. 12 29.645 st. 0 - 1hp. Mor3 til 17 Fun And Party Talk 6.474 ”Ovennævnte” Hall De (17). ATOMENERGI 18,7ak, kr. Hoppe 12 st. 0Grand - 1 - 0.Cantab Mor(Gr. til 1II),afkom SomFun 3-åring 3-årings Prix Hoppe Grand Prix-prøve. Som 4-åring 1’er i Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Grand 17 And 2’er Partyi Jydsk Talk ”Ovennævnte” hp. Cantab Hall De 17 Fun And Party Talk ”Ovennævnte” hp. Cantab Hall De Circle 4-års Hoppe (Gr. II). Placeret Grand(12-15). Prix (Gr. II). NEW HANKE HALLChampionat 16,5m - 13,7ak, 29.645 € 44i Jydsk st. 3 - 84-årings - 5. MorHoppe til 3 afkom 12 “Ovennævnte” hp. Classic Cru 18,7ak 6.474 kr. 12 st. 0 - 1 - 0 NEW HANKE2’er HALL 16,5m - 13,7ak, 29.645 € 44 st. 3 Grand - 8 - 5.Hoppe Mor til 3 afkom (12-15). SomAtomenergi 3-åring i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Grand Prix-prøve. NEW HANKE HALL 16,5m - 13,7ak, 29.645 € 44Prix st. (Gr. 3 - 8II), - 5. Mor til 3 afkom (12-15). Som 4-åring 1’er i Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Grand 14 Come Scully (d) 3-årings(Gr. hp. Classic Grand Cru Hoppe ust.Prix-prøve. 3’er i Grand Som 3-åring 2’er i Jydsk Hoppe Grand Prix (Gr. II), Hoppe Grand Prix-prøve. Som 4-åring 1’er i Hoppe Grand Circle 4-årsOn Hoppe Championat II). Placeret i Jydsk Prix (Gr. II). 4-åring Som 3-åring 2’er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr.4-årings II), Hoppe GrandGrand Prix-prøve. Som 1’er i Hoppe Grand Prix-prøve. 3’er i Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II). Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr.3,15,2am II). 15 Cesare (d)“Ovennævnte” Dream Vacation 6.015kr.€ 12 Atomenergi hp. Classic Grand Cru Hoppe 6.474 126 st. st. 00 -- 11 -- 20 Circle 4-års W Hoppe Championat (Gr. II). Placeret i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II).18,7ak 12 Come Atomenergi “Ovennævnte” hp. Classic Grand Cru 18,7ak 6.474 kr. 12 st. 0 - 1 - 0 14 On Scully (d) 12 Atomenergi “Ovennævnte” hp. Classic Grand Cru 18,7ak 6.474ust. kr. 12 st. 0 - 1 - 0 14 Cesare Come On Scully (d) hp. Classic Grand Cru ust. GOAL CASTLE (D) (d) 15,6ak, 5.931 € Mor tilhp. 3 afkom (03-05), bl.a. 15 W Scully (d) Dream Vacation 3,15,2am 6.015 6 st. 0 - 1 - 2 14 Come On Classic Grand Cru ust.€ 15 Cesare W (d) Dream Vacation 3,15,2am 6.015 6 st. 0 - 1 - 2 05 Hanke hp. Angus Hall 16,5m 13,7ak 29.645 15 New Cesare W (d)Hall “Ovennævnte” Dream Vacation 3,15,2am 6.015 €€ 6 st. 0 - 1 - 2 GOAL CASTLE (D) 15,6ak, 5.931 € Mor til 3 afkom (03-05), bl.a. GOAL CASTLE (D) 15,6ak, 5.931 € Mor til 3 afkom (03-05), bl.a. 05 New Hanke(D) Hall 15,6ak, “Ovennævnte” Angus(03-05), Hall bl.a. 16,5m 13,7ak 29.645 € GOAL CASTLE 5.931 € Mor tilhp. 3 afkom 05 New Hanke Hall “Ovennævnte” hp. Angus Hall 16,5m 13,7ak 29.645 € 05 New Hanke Hall “Ovennævnte” hp. Angus Hall 16,5m 13,7ak 29.645 €

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Tierärztliche Pferdepraxix, Dyrl. Heinrich Nagel) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Tierärztliche Pferdepraxix, Dyrl. Heinrich Nagel) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Tierärztliche Pferdepraxix, Dyrl. Heinrich Nagel) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Tierärztliche Pferdepraxix, Dyrl. Heinrich Nagel) Opdrætter & Anmelder: Jürgen Hanke, Tyskland - Tlf: 0049-43 23 75 96 Opdrætter & Anmelder: Jürgen Hanke, Tyskland - Tlf: 0049-43 23 75 96 Opdrætter & Anmelder: Jürgen Hanke, Tyskland - Tlf: 0049-43 23 75 96 Opdrætter & Anmelder: Jürgen Hanke, Tyskland - Tlf: 0049-43 23 75 96

68

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Brun hoppe født 18. april 2017 v. Marco

di Jesolo (i)

3,12,6ak*, 1.272.730 skr. - 9 st. 7 - 1 - 0

v. Marco v. v. Marco

di Jesolo (i) di Jesolo (i) 3,12,6ak*, 1.272.730 skr. - 9 st. 7 - 1 - 0 Ancho1.272.730 T Dream (s) af 3,12,6ak*, skr. -- 9 9 st. st. 7 -- 1 1 -- 0 0 3,12,6ak*, 1.272.730 skr. 7 14,5ak, 108.802 kr. - 34 st. 5 - 2 - 2

af af af

Ancho T Dream (s) Ancho T Dream (s) 14,5ak, 108.802 kr. - 34 st. 5 - 2 - 2

BrunDaguet hoppe født Rapide (i) 18. april 2017 Brun hoppe født 18. april 2017 Via di Jesolo (i)(i) Daguet Rapide Daguet Daguet Rapide Rapide (i) (i) Giant (us) Via di Chill Jesolo (i) Via di di Jesolo Jesolo (i) (i) Via

DreamChill Gazeau Giant (us) (s) Giant Giant Chill Chill (us) (us)

Pine Chip (us) Hangone (f) SuperChip Bowl (us) Pine (us) Rain Chip di Jesolo Pine Chip (us) (i) Pine (us) Hangone (f)

SpeedyBowl Crown Hangone (f) Hangone (f) (us)(us) Super Chili Bowl (us) Super Bowl (us) Rain diBowl Jesolo (i) Super (us) Ideal di duJesolo Gazeau (f) Rain di Jesolo (i) Rain (i) Speedy Crown (us) Brilana (s) Speedy Crown Chili Bowl (us) (us) Speedy Crown (us) Chili Bowl Bowl (us) (f) Ideal du Gazeau Chili (us)

v. MARCO DI JESOLO (I) 3,12,6ak*, 1.272.730 skr. - 9 st.Dream 7 - 1 - 0Gazeau (s) På Derbyauktionen -Gazeau 1 afkom (f) (Hi. 0/ Hp. 1) Ideal du du(s) Gazeau (f) Ideal 14,5ak, Brilana 14,5ak, 108.802 108.802 kr. kr. -- 34 34 st. st. 5 5 -- 2 2 -- 2 2 Dream Gazeau Gazeau (s) Dream Marco di Jesolo er italiensk født, men havde sin væddeløbskarriere med(s) Hugo Langeweg som træner. SyvBrilana sejre i ni (s)starter, som 2- & 3-åring, Brilana (s) inden en gaffelbåndsskade satte en stopper for den lovende hest. De mest meriterende sejre blev vundet i Ulf Thorens Minneløp i Norge og v. MARCO DI JESOLO (I) 3,12,6ak*, 1.272.730 skr. - 9 st. 7 - 1 - 0 På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 0/ Hp. 1) Premio Going Kronos i Sverige, disse til en værdi af hhv. 600.000 nkr. & 300.000 skr. v. DI (I) 1.272.730 skr. -- 99 st. På afkom 1) Marco di Jesolo er italiensk født, men havde sin med Hugo Langeweg som træner. Syv sejre i ni-- 11starter, som0/ & 3-åring, v. MARCO MARCO DI JESOLO JESOLO (I) 3,12,6ak*, 3,12,6ak*, 1.272.730 skr.væddeløbskarriere st. 77 -- 11 -- 00 På Derbyauktionen Derbyauktionen afkom (Hi. (Hi. 0/2-Hp. Hp. 1) Marco di Jesolo født, men havde sin væddeløbskarriere Hugo Langeweg som træner. Syv sejre ii ni som & inden en stopper lovende hest. Demed mest meriterende sejre vundet Thorens Minneløp i Norge og Marco di gaffelbåndsskade Jesolo er er italiensk italiensk satte født, en men havde for sinden væddeløbskarriere med Hugo Langeweg somblev træner. Syvi Ulf sejre ni starter, starter, som 22& 3-åring, 3-åring, Moderlinie: inden en gaffelbåndsskade satte en stopper for den lovende hest. De mest meriterende sejre blev vundet i Ulf Thorens Minneløp i Norge og Premio Going Kronos i Sverige, disse til en værdi af hhv. 600.000 nkr. & 300.000 skr. inden enTgaffelbåndsskade en stopper De mest meriterende ANCHO DREAM (S) 16,1ksatte - 14,5ak, 108.802forkr.den - 34lovende st. 5 - 2hest. - 2. Mor til 6 afkom (10-17).sejre blev vundet i Ulf Thorens Minneløp i Norge og Premio Going Kronos i Sverige, disse til en værdi af 600.000 skr. Premio Going Kronos værdi af Ithhv. hhv. 600.000 nkr. nkr. & & 300.000 300.000 skr. 10 Alice T Dream (s) i Sverige, disse til enhp. Make Happen 18,4m 18,0am 14.410 skr. 4 st. 0 - 2 - 0 Moderlinie: 11 Ahsoka T Dream hp.kr. Hand 14,4m(10-17). 12,2ak 416.441 skr. 86 st. 5 -14- 7 Moderlinie: ANCHO T DREAM (S) (s) 16,1k - 14,5ak, 108.802 - 34Glider st. 5 - 2 - 2. Mor til 6 afkom Moderlinie: 12 Alice Aayla TDream Dream(s) (s) 16,1k - 14,5ak, 108.802 hp.kr. Micro Mesh 16,2m(10-17).18,0am 13,7ak 194.182 skr. 654 st. st. 07 --10ANCHO T DREAM (S) 34 st. 5 2 2. Mor til 6 afkom 10 T hp. Make It Happen 18,4m 14.410 skr. 2 - 05 ANCHO T DREAM (S) 16,1k - 14,5ak, 108.802 kr. - 34 st. 5 - 2 - 2. Mor til 6 afkom (10-17). 13 Arwen TTDream hp. Hand Raja 16,0m 16,0am 24.684 skr. st. 10 (s) MakeMirchi Happen 18,4m 18,0am 14.410 skr. 202 --- 0007 11 Ahsoka Dream (s) hp. Glider 14,4m 12,2ak 416.441 86494 st. 10 Alice Alice T T Dream Dream (s)(s) Make ItIt Happen 18,4m 18,0am 14.410 skr. skr. st. 0105 ----1415 (s)(s) Hand Glider 11 Anakin Ahsoka TDream Dream (s) hp. Hand Hand Glider 14,4m 12,2ak 416.441 skr. 86 st. st. 575 -1412 Aayla TTDream (s) Micro Mesh 16,2m 13,7ak 194.182 skr. skr. 65 -10- 757 11 Ahsoka T Dream hp. Glider 14,4m 12,2ak 416.441 86 -1417 Cook “Ovennævnte” hp. di Jesolo 12 Fan Aayla TTDream Dream (s) hp. Marco MicroMirchi Mesh 16,2m 13,7ak 194.182 659 st. 177 --1013 Arwen Dream (s) Raja 16,0m 16,0am 24.684 skr. 0 - 055 12 Aayla T (s) hp. Micro Mesh 16,2m 13,7ak 194.182 65 -1013 Arwen Arwen T T Dream Dream (s) (s) hp. Raja Raja Mirchi 16,0m 16,0am 24.684 99 st. 15 Anakin Hand Glider 13 (s) hp. Mirchi 16,0m 16,0am 24.684 skr. skr. st. 11 -- 00 -- 00 DREAM GAZEAU (S)(s) st. Marco 0 -Glider 1 - 0. Mor til 13 afkom (95-09), bl.a. 15 Anakin Anakin Dream (s)20,1m, 14.000 skr. - 8Hand Hand Glider 17 Fan Cook “Ovennævnte” hp. di Jesolo 15 TT Dream 97 Chilli T Dream (s) Giant Chill di 14,2L 12,4am 2.439.483 skr. 17 Fan Fan Cook Cook “Ovennævnte” hp. Marco Marco di Jesolo Jesolo 17 “Ovennævnte” hp. 11 sejre.GAZEAU Som 3-åring i Breeder’s Crown Semifinal. Crown för bl.a. 3-årige h/v Final (Gr. I), Uttagningslopp til Svenskt TravkriteDREAM (S) 1’er 20,1m, 14.000 skr. - 8 st. 0 - 1 - 0. 2’er MorI Breeder’s til 13 afkom (95-09), rium. Placeret i Svenskt Travkriterium (Gr.- 8I). DREAM GAZEAU (S)(s) 20,1m, 20,1m, 14.000 skr. skr. st. 00 --Chill 0. Mor Mor til til 13 13 afkom afkom (95-09), (95-09), bl.a. 12,4am 97 Chilli T Dream 14,2Lbl.a. 2.439.483 skr. DREAM GAZEAU (S) 14.000 - 8Giant st. 11 -- 0. 01 TottiSom T Dream (s) Giant Chill 11,5ak 1.971.995 skr. til Svenskt Travkrite97 sejre. Chilli (s) Giant Chill 2’er I Breeder’s Crown15,3L 14,2L 12,4am skr. 11 3-åring Semifinal. för 3-årige12,4am h/v Final (Gr. I), 2.439.483 Uttagningslopp 97 Chilli T T Dream Dream (s)1’er i Breeder’s CrownGiant Chill 14,2L 2.439.483 skr. 27 sejre. Som ældre 1’er i Algot Scots Minne. 2’er i Meadow Prophets Minne (V75 Gulddivisionen försök). 11 sejre. sejre. Som 3-åring 3-åring 1’erTravkriterium Breeder’s Crown Crown Semifinal. 2’er 2’er II Breeder’s Breeder’s Crown Crown för för 3-årige 3-årige h/v h/v Final Final (Gr. (Gr. I), I), Uttagningslopp Uttagningslopp til til Svenskt Svenskt TravkriteTravkriterium. Placeret i Svenskt (Gr. I). Semifinal. 11 Som 1’er ii Breeder’s 03 Ancho T Dream (s) “Ovennævnte” hp. Giant Chill 16,1k 14,5ak 108.802 kr. rium.Totti Placeret Svenskt Travkriterium (Gr. (Gr. I). I). 01 T Dream (s) Travkriterium Giant Chill 15,3L 11,5ak 1.971.995 skr. rium. Placeret ii Svenskt 04 Figo TT (s) Giant Chill 16,7LGulddivisionen 14,2ak försök).1.971.995 287.359 skr. skr. 01 sejre. TottiSom T Dream Dream (s)1’er i Algot Scots Minne. Giant Chill 15,3L 11,5ak 1.971.995 skr. 27 ældre 2’erChill i Meadow Prophets Minne (V75 01 Totti Dream (s) Giant 15,3L 11,5ak 27 sejre. sejre. Som ældre(s) 1’er“Ovennævnte” Algot Scots Scots Minne. Minne. 2’er Meadow Prophets Minne Minne (V75 (V75 Gulddivisionen försök). 108.802 kr. 03 Ancho T Dream hp.2’er Giant Chill Prophets 16,1kGulddivisionen 14,5ak försök). 27 Som ældre 1’er ii Algot ii Meadow BRILANA 15,5m* 601.050 skr. hp. - 81Giant st.Chill 20Chill - 16 - 8. Mor til 7 afkom16,7L (86-94), bl.a.14,5ak 03 Ancho AnchoT(S) TDream Dream (s)- 14,0ak, “Ovennævnte” hp. Giant Chill 16,1k 14,5ak 108.802skr. kr. 04 Figo (s)(s) Giant 14,2ak 287.359 03 T Dream “Ovennævnte” 16,1k 108.802 kr. Som 4-åring 1’er i StoChampionatet (Gr. I), Uttagningslopp til Svenskt Travderby. 04 Figo Figo T Dream Dream (s) Giant Chill Chill 16,7L 14,2ak 287.359 skr. skr. 04 T (s) Giant 16,7L 14,2ak 287.359 86 Summer (s)- 14,0ak, 601.050 skr. hp. 20,1m* 19,0am 42.950 skr. BRILANA (S) Queen 15,5m* - 81Mr st.Drerw 20 - 16 - 8. Mor til 7 afkom (86-94), bl.a. King Brew (s)-- 14,0ak, 15,0m 574.200 skr. BRILANA (S)1’er 15,5m* 14,0ak, 601.050 601.050 skr. 81 st. st. 20 20 -- 16 16 -- til 8. Svenskt Mor til til 77Travderby. afkom (86-94), bl.a. bl.a.14,1ak Som 4-åring i StoChampionatet (Gr.skr. I), Uttagningslopp BRILANA (S) 15,5m* -- 81 8. Mor afkom (86-94), 87 Summer Brillant Gazeau hp. Mr Ideal du Gazeau 19,7m 19.700 skr. skr. Som 4-åringdu1’er 1’er StoChampionatet (Gr. I), I), Uttagningslopp Uttagningslopp til Svenskt Svenskt Travderby. Travderby. 86 Queen (s)(s) hp. Drerw 20,1m* 19,0am 42.950 Som 4-åring ii StoChampionatet (Gr. til Crown Storm 14,3m 14,1ak 1.855.181 86 Queen (s) hp. Mr Mr Drerw Drerw 20,1m* 19,0am 42.950 skr. King Brew 15,0m 14,1ak 574.200 skr. 86 Summer Summer Queen (s) (s) hp. 20,1m* 19,0am 42.950 skr. skr. Buffalo Wings 15,4k 14,8ak 312.950 King Brew (s)(s)(s) 15,0m 14,1ak 574.200 skr. 87 Brillant du Brew Gazeau hp. Ideal du Gazeau 19,7m 19.700 skr. skr. King (s) 15,0m 14,1ak 574.200 skr. Epicurienne (s) 17,1m 14,8ak* 174.349 skr. 87 Brillant Brillant du Gazeau Gazeau (s) hp. Ideal Ideal du du Gazeau Gazeau 19,7m 19.700 skr. skr. Crown Storm (s) (s) 14,3m 14,1ak 1.855.181 87 du hp. 19,7m 19.700 skr. Mamasan (s) 14,3m 12,4ak 692.000 skr. Crown Storm Storm (s) 14,3m 14,1ak 1.855.181 skr. Buffalo Wings(s) (s) 15,4k 14,8ak 312.950 skr. Crown 14,3m 14,1ak 1.855.181 A Tout aWings l’Heure 15,3m 14,3ak 351.789 skr. Buffalo Wings (s)(s) 15,4k 14,8ak 312.950 skr. Epicurienne (s) (s) 17,1m 14,8ak* 174.349 skr. skr. Buffalo 15,4k 14,8ak 312.950 Sabatay (s) (s) 16,0k 13,1ak 303.979 skr. Epicurienne (s) (s) 17,1m 14,8ak* 174.349 skr. skr. Mamasan 14,3m 12,4ak 692.000 Epicurienne 17,1m 14,8ak* 174.349 skr. 89 Dream Gazeau (s) “Ovennævnte” hp. Ideal du Gazeau 20,1m 14.000 skr. skr. Mamasan (s)(s) 14,3m 12,4ak 692.000 skr. A Tout a l’Heure 15,3m 14,3ak 351.789 Mamasan (s) 14,3m 12,4ak 692.000 A Tout Tout aa (s) l’Heure (s) (s) 15,3m 14,3ak 351.789 skr. skr. Sabatay 16,0k 13,1ak 303.979 A l’Heure 15,3m 14,3ak 351.789 Sabatay (s)(s) “Ovennævnte” 16,0k 13,1ak 303.979 skr. 89 Dream Gazeau(s) hp. Ideal du Gazeau 20,1m 14.000 skr. skr. Sabatay 16,0k 13,1ak 303.979 89 Dream Dream Gazeau Gazeau (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Ideal Ideal du du Gazeau Gazeau 20,1m 14.000 skr. skr. 89 hp. 20,1m 14.000

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital). Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Højgård Hestehospital). Røntgenundersøgt UDEN UDEN anmærkninger anmærkninger (Højgård (Højgård Hestehospital). Hestehospital). Røntgenundersøgt Opdrætter & Anmelder: Bent Kock, Tinglev - Tlf: 61 43 60 20 Opdrætter & Anmelder: Bent Kock, Tinglev - Tlf: 61 43 60 20 Opdrætter Opdrætter & & Anmelder: Anmelder: Bent Bent Kock, Kock, Tinglev Tinglev -- Tlf: Tlf: 61 61 43 43 60 60 20 20

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

69


v. Muscle

Hill (us) v. Muscle Hill (us) 3,08,5ak*, $3.273.342 - 22 st. 21 - 1 - 0

Brun hoppe født 31. maj 2017 Brun hoppe født 31. maj 2017 Muscles Yankee (us) Brun hoppe født 31. maj 2017 Brun hoppe født(us)31. maj 2017 Muscles Yankee

Valley Victory (us)

MaidenVictory Yankee(us) (us) Valley American Winner (us) Maiden Yankee (us) Yankee Blondie (us) Valley Victory (us) Yankee Bambi (us)(us) Muscles Yankee (us) American Winner Valley Victory (us) 3,08,5ak*, $3.273.342 - 22 st. 21 - 1 - 0 v. Muscle Hill (us) Maiden Yankee (us) Yankee Blondie (us) Muscles Yankee (us) GarlandYankee Lobell (us) (us) Yankee Bambi v. Muscle Hill (us) Maiden (us) Conway Hall (us) American Winner (us) $3.273.342 - 22 st. 21 - 1 - 0 A Porsche Design af 3,08,5ak*, Amour Angus (us) Yankee Blondie (us) Garland Lobell (us) American Winner (us) 3,08,5ak*, $3.273.342 - 22 st. 21 - 1 - 0 Yankee Bambi (us) ConwayBlondie Hall (us)(us) Yankee Supergill (us) (us) af 15,6ak, A Porsche Amour Angus 37.512 kr. - Design 17 st. 2 - 4 - 1 Yankee Bambi (us) Golden Sunday (d) Garland Lobell (us) Prua Nilema Conway Hall (us) Supergill (us)(i) (us) Garland Lobell 37.512 kr. - 17 st. 2 - 4 - 1 af 15,6ak, A Porsche Design Amour Angus (us) Golden Sunday Conway Hall (us)(d) Prua Nilema (i)(us) af A Porsche Design Amour Angus Supergill (us) 15,6ak, 37.512 kr. - 17 st. 2 - 4 - 1 Sunday (d) v. MUSCLE HILLkr. (US) 1-0 På Derbyauktionen 1 afkom (Hi. 0 / Hp. 1) Supergill- (us) 15,6ak, 37.512 - 173,08,5ak*, st. 2 - 4 - 1$3.273.342 - 22 st. 21 - Golden Prua Nilema (i) Golden Sunday (d) Muscle Hill var et (US) unikum som væddeløber, 2121 sejre unghesteløb v. MUSCLE HILL 3,08,5ak*, $3.273.342 -med 22 st. - 1 -i 022 starter - Vinder af alle betydende amerikanske På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi.Hambletonian 0 / Hp. 1) Prua Nilema (i)med

Stakes iHill spidsen. væddeløbskarrieren sit navn fast som fløjhingst blandt de amerikanske hingste.med I USA far til 79 afMuscle var et Efter unikum som væddeløber, har medhingsten 21 sejre slået i 22 starter - Vinder af alle betydende amerikanske unghesteløb Hambletonian v. MUSCLE (US) 3,08,5ak*, $3.273.342 - 22 st. vindende 21 - 1 slået - 0 US-afkom Derbyauktionen - 09,2ak*, 1 afkomI USA (Hi. 0far / Hp. 1) afkom, der harHILL indløbet eller mere, dehar mest er Hambletonian-vinderen Marion Marauder $2,7 mill, Stakes i spidsen. Efter$100.000 væddeløbskarrieren hingsten sit navn fast som fløjhingst blandtPå de amerikanske hingste. tilSolvalla 79 v. MUSCLE HILL (US) 3,08,5ak*, $3.273.342 22 st. 21 1 0 På Derbyauktionen 1 afkom (Hi. 0 / Hp. 1) Muscle var etResolve unikum som væddeløber, med 21vindende sejre i 22 starterAriana - Vinder af alle betydende amerikanske unghesteløb med Hambletonian Elitlopp’s 2’eren 08,8ak*, $2,3 mill,de Verdensrekord hoppen G 08,6ak*, $2 mill., Hambletonian 2’eren Southwind Frank kom, derHill har indløbet $100.000 eller mere, mest US-afkom er Hambletonian-vinderen Marion Marauder 09,2ak*, $2,7 mill,09,7ak*, Solvalla Muscle Hill var et unikum som væddeløber, med 21 sejre i 22 starter Vinder af alle betydende amerikanske unghesteløb med Hambletonian Stakes i spidsen. Efter væddeløbskarrieren har08,6ak*, hingsten$1,6 slået sitden navn som fløjhingst blandt de amerikanske hingste. USA far til 79 af$1,9 mill, Verdensrekord hoppen Mission Brief mill, tilfast Sverige importerede Propulsion 08,1ak*, 16,6 mill. Iskr. Elitlopp’s 2’eren Resolve 08,8ak*, $2,3 mill, Verdensrekord hoppen Ariana G 08,6ak*, $2 mill., Hambletonian 2’eren Southwind Frank 09,7ak*, Stakes i spidsen. Efter$100.000 væddeløbskarrieren hingsten slåetUS-afkom sit navn fast som fløjhingst blandt de amerikanske hingste. I USA 79 afkom, der har indløbet mere,Brief dehar mest vindende Hambletonian-vinderen Marion Marauder $2,7 far mill,tilSolvalla $1,9 mill, Verdensrekord hoppeneller Mission 08,6ak*, $1,6 mill, den til er Sverige importerede Propulsion 16,609,2ak*, mill. skr. kom, der har indløbet $100.000 eller mere, mest vindende US-afkom er Hambletonian-vinderen Marion08,1ak*, Marauder 09,2ak*, $2,7 mill,09,7ak*, Solvalla Elitlopp’s 2’eren Resolve 08,8ak*, $2,3 mill,de Verdensrekord hoppen Ariana G 08,6ak*, $2 mill., Hambletonian 2’eren Southwind Frank Moderlinie: Elitlopp’s 2’eren Resolve 08,8ak*, $2,3 37.512 mill,Brief Verdensrekord Ariana G 08,6ak*, Hambletonian 2’eren Southwind $1,9 mill, Verdensrekord hoppen Mission tiltilSverige importerede 08,1ak*, 16,6 mill. skr.Frank 09,7ak*, A PORSCHE DESIGN 16,6m - 15,6ak, kr.08,6ak*, - 17 st.$1,6 2 - hoppen 4mill, - 1. den Mor 1 afkom (17).$2 mill.,Propulsion Moderlinie: $1,9 hoppen Mission Brief 08,6ak*,Hill $1,6 mill, den til Sverige importerede Propulsion 08,1ak*, 16,6 mill. skr. 17PORSCHE Fmill, TheVerdensrekord BigDESIGN One ”Ovennævnte” hp.kr.Muscle A 16,6m - 15,6ak, 37.512 - 17 st. 2 - 4 - 1. Mor til 1 afkom (17). Moderlinie: 17 F The Big One ”Ovennævnte” hp. Muscle Hill Moderlinie: A PORSCHE DESIGN - 15,6ak, 37.512(04-17), kr. - 17 bl.a. st. 2 - 4 - 1. Mor til 1 afkom (17). GOLDEN SUNDAY (D) 16,6m ust. Mor til 9 afkom A PORSCHE DESIGN 16,6m 15,6ak, 37.512 kr.Muscle - Hall 17 st.Hill2 - 4 - 1. Mor til 1 afkom 17 F TheSUNDAY Big One ”Ovennævnte” 04 Cantab Hall D E(D) (d) ust. Mor til 9 afkomhp. Angus 13,5m*(17). 11,6ak 85.243 € 68 st 20 - GOLDEN (04-17), bl.a. 17 F The Big One ”Ovennævnte” hp. Muscle Hill 20 sejre. Avlshingst Tyskland. 04 Cantab Hall D E i(d) Angus Hall 13,5m* 11,6ak 85.243 € 68 st 20 - GOLDEN SUNDAY (D) ust. Mor til 9 afkom (04-17), bl.a. 08 Roadsterway Hall Broadway Hall 17,9m 18,2am 16.442 kr. 6 st. 1 - 2 - 1 20 sejre. Avlshingst i Tyskland. GOLDEN SUNDAY (D) ust. Mor til 9 afkomAngus (04-17), bl.a. 04 Cantab Hall D E (d) Hall 13,5m* 11,6ak 85.243 € 68 st -2 -- 1 10 Tycoon Conway Hall Conway Hall 12,0k* 09,4ak 2.746.191 kr. 56 st.120 23-13-4 08 Roadsterway Hall Broadway Hall 17,9m 18,2am 16.442 kr. 6 st. 04 sejre. Cantab Hall D E i(d) Angus Hall 11,6ak (Gr. II). Som 85.243 €1’er i68 st 20-4-årings - 20 Avlshingst Tyskland. 23 Som 3-åring 1’er i Grand Circle 3-års Championat (Gr. II). Placeret i13,5m* Dansk Trav Kriterium 4-åring Jydsk 10 Tycoon Conway Hall Conway Hall 12,0k* 09,4ak 2.746.191 kr. 56 st. 23-13-4 20 sejre. Avlshingst i Tyskland. 08 Roadsterway Broadway Hall (Gr. II). 17,9m 18,2am 16.442 kr.1’er2’er 6Jydsk st. 1 -4-årings 2-1 Grand Prix (Gr.3-åring II),Hall Aalborgs Store Circle Pris, Åben Grand Prix-prøve, Åben Derbyprøve. Som ældre 1’er (Gr. i Sweden Cup Försök. i Finlandia-Ajo 23 sejre. Som 1’er i Grand 3-års Championat Placeret i Dansk Trav Kriterium II). Som 4-åring i 08 I), Roadsterway Hall Sprinterlopp Broadway Hall 17,9m 18,2am 16.442 kr. kr. 6 st. 123-13-4 -2-1 10 Tycoon Conway Hall Store (Gr. Conway Hall 12,0k* 09,4ak 2.746.191 56 st. (Gr. Årjängs Stora II), Åby’s Store Pris 1. heat, Bjerke Cup forsøg. Grand Prix (Gr. II), Aalborgs Pris, Åben Grand Prix-prøve, Åben Derbyprøve. Som ældre 1’er i Sweden Cup Försök. 2’er i Finlandia-Ajo 10 sejre. Tycoon Conway Hall Conway Hall (Gr. II). Placeret i 12,0k* 09,4ak (Gr. II). Som 2.746.191 kr.1’er i63 56 st. 15-9-9 23-13-4 23 Som 3-åring 1’er i Grand Circle Championat Dansk Trav Kriterium 4-åring Jydsk 4-årings 11 Ultra Modern Hanke Exp NoII),3-års Conway Hall 15,2m 13,1ak* 244.812 nkr. st. (Gr.sejre. I), Årjängs Stora Sprinterlopp (Gr. Åby’s Store Pris 1. heat, Bjerke Cup forsøg. 23 Som 1’er i Grand Circle 3-års Championat (Gr. II). Placeret i Dansk Trav ældre Kriterium II). Som 4-åring 1’er2’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr.3-åring II),Hanke Aalborgs Store Pris, Åben Grand Prix-prøve, Åben Derbyprøve. Som 1’er (Gr. i Sweden Cup Försök. ist. Finlandia-Ajo 15 sejre. 11 Ultra Modern Exp No Conway Hall 15,2m 13,1ak* 244.812 nkr. 63 15-9-9 Grand Prix (Gr.Design II), Aalborgs Store (Gr. Pris,II), Åben Åben Derbyprøve. Som ældre 1’er i Sweden Cup Försök. (Gr. I), Årjängs Stora Sprinterlopp Åby’s StorePrix-prøve, Pris Bjerke Cup forsøg. 12 A Porsche ”Ovennævnte” hp.Grand Conway Hall1. heat, 16,6m 15,6ak 37.512 kr. 2’er i Finlandia-Ajo 15 sejre. (Gr. I), Årjängs Stora Sprinterlopp Store 1. heat, Bjerke Cup forsøg. 13,1ak* 11 Modern Hanke Exp(Gr. NoII), Åby’s Conway HallPris 15,2m 244.812 63 st. 15-9-9 12 Ultra A Porsche Design ”Ovennævnte” hp. Conway Hall 16,6m 15,6ak 37.512nkr. kr. 11 Ultra Modern Exp Noskr. -Conway 15,2m 244.812 nkr. 63 st. 15-9-9 15 sejre. PRUA NILEMA (I) Hanke 4,15,0ak, 1.273.950 28 st. 5 Hall - 7 - 5. Mor til 9 afkom (96-08), bl.a. 13,1ak* 15 sejre. 12 A Porsche Design ”Ovennævnte” hp. Conway Hall 16,6m bl.a. 3,16,1ak 15,6ak 37.512 96 Dixie Diamond (s) Diamond Way 7.567kr.€ PRUA NILEMA (I) 4,15,0ak, 1.273.950 skr. 28 st. 5 7 5. Mor til 9 afkom (96-08), 12 Golden A Porsche Design hp. Supergill Conway Hall 16,6m 15,6ak 37.512ust. kr. 99 Sunday (d) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. 96 Dixie Diamond (s) hp. Diamond Way 3,16,1ak 7.567 € PRUA NILEMA (I) (s)4,15,0ak, 1.273.950 skr. -hp. 28 Supergill st. 5 -Way 7 - 5. Mor til 9 afkom (96-08), 01 Golden Global Glow Diamond 15,6k bl.a. 12,4ak 802.307 skr. 99 Sunday (d) ”Ovennævnte” ust. PRUA NILEMA (I) 4,15,0ak, 1.273.950 skr. 28 st. 5 7 5. Mor til 9 afkom (96-08), bl.a. 96 DixieSom Diamond hp.V75 Diamond 3,16,1ak 7.567 15 sejre. ældre 1’er i V75 Klass I försök, Klass III försök. 2’er i V75 Klass 01 Global Glow (s)(s) Diamond WayWay 15,6kI försök. 12,4ak 802.307 skr.€€ 96 Dixie Diamond (s)(s) ”Ovennævnte” hp. Diamond 3,16,1ak 7.567 99 Golden Sunday hp. Supergill ust. 03 Global Internet Diamond WayWay 15,8mI försök. 15,8am 268.350 skr. 15 sejre. Som ældre(d) 1’er”Ovennævnte” i V75 Klass I försök, V75 Klass III försök. 2’er i V75 Klass 99 Golden Sunday (d) hp. Supergill ust. 01 Global Internet Glow (s)(s) Diamond 15,6k 12,4ak 802.307 skr. skr. 03 Global Diamond Way Way 15,8m 15,8am 268.350 01 Global Glow (s) Diamond Way 15,6k 12,4ak 802.307 skr. 15 sejre. Som ældre 1’er i V75 Klass I försök, V75 Klass III försök. 2’er i V75 Klass I försök. 15 Som ældre (s) 1’er i V75 Klass I försök, V75 Klass 03 sejre. Global Internet Diamond WayIII försök. 2’er i V75 Klass 15,8mI försök. 15,8am 268.350 skr. 03 Global Internet (s) Diamond Way 15,8m 15,8am 268.350 skr.

Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Tierärztliche Pferdepraxix, Dyrl. Heinrich Nagel) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Tierärztliche Pferdepraxix, Dyrl. Heinrich Nagel) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Tierärztliche Pferdepraxix, Dyrl. Heinrich Nagel) Røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Tierärztliche Pferdepraxix, Dyrl. Heinrich Nagel) Opdrætter & Anmelder: Jürgen Hanke, Tyskland - Tlf: 0049-43 23 75 96 Opdrætter & Anmelder: Jürgen Hanke, Tyskland - Tlf: 0049-43 23 75 96 Opdrætter & Anmelder: Jürgen Hanke, Tyskland - Tlf: 0049-43 23 75 96 Opdrætter & Anmelder: Jürgen Hanke, Tyskland - Tlf: 0049-43 23 75 96

70

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


Samarbetspartners:

SVERIGES STÖRSTA TREÅRINGSSERIE www.e3.se

E3-SERIEN VÄXER,

DU MISSAR VÄL INTE ATT VARA MED?!

ÖVER 16 MILJONER ATT TÄVLA OM! 44 Bonuslopp fördelat på 6 /ordinarie E3-bana samt 2 på Kalmar Uttagningslopp 4 Finaler 4 Consolations 3 Revanscher, 2 på ordinarie E3-banor samt 1 på Kalmar

Samarbetsbana

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

71


FØLHOPPER

REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN MOR (ÅRINGS NAVN, KØN, V. HINGSTS NAVN)

KATALOG NR.

A Porsche Design (F The Big One, hoppe, v. Muscle Hill). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Ancho T Dream (s) (Fan Cock, hoppe, v. Marco di Jesolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Atomenergi (Fun And Party Talk, hoppe, v. Cantab Hall De) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Call Me Shadow (Fiona Shadow, hoppe, v. Broad Bahn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Camelia Sund (s) (Frontrunner Shadow, hoppe, v. Farifant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Genya Garbo (Freja Garbo, hoppe, v. Great Challenger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Global Future (s) (Fewofakind, hoppe, v. Västerbo Prestige) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Glory Best (d) (Fox On The Run (s), hingst, v. Great Challenger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Hawaii Broline (s) (Fernando Fræk, hingst, v. Ken Warkentin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hillary Crown (Freddie Crown (s), hingst, v. Orlando Vici) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Honey C N (Fire World, hingst, v. Classic Photo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 I Enjoy Beingagirl (us) (Frida Fræk, hoppe, v. Lavec Kronos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Impeccable IT (i) (Five O’Clock, hingst, v. Farifant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Krystal Vang (Falula, hoppe, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Lady K (Flintstone, hingst, v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lightyear Blåbjerg (Firefly Shadow, hoppe, v. Farifant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Malou Elholm (Fie Elholm, hoppe, v. Yield Boko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Moa (Fossa, vallak, v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 My Starlight (us) (Fiore, hoppe, v. Great Challenger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Naomi Avenue (Farinelli, hingst, v. Farifant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 No Sugar Please (us) (Federer, hingst, v. Yarrah Boko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Nobility (Fifi Dong Tiki, hingst, v. Yield Boko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Novita Reerstrup (Flaban Reerstrup, hingst, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Odyssee Eastwind (Faststone, hoppe, v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ofelia Zet (s) (Ferrari Shadow, hingst, v. Repeat Love) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Olympia Hill (Fanny Hill (s), hoppe, v. Russell Hill) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Omega Sund (s) (Fiji, hingst, v. Farifant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Onceinalifetime (For Life, hoppe, v. Russell Hill) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Opera Line (Flying Line, hingst, v. Explosive Matter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Passion (Florentina, hoppe, v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Patchwork (s) (Fly By So Easy, hingst, v. Quite Easy US) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Polca (s) (Felix K, hingst, v. Farifant). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Princess Håleryd (s) (Flamboro Downs, hingst, v. Panne de Moteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ragna Opal (Fontana Damgård, hingst, v. Great Challenger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rambling Rose Zet (s) (Forever Shadow, hingst, v. Orlando Vici) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Remind La Marc (Forgive Me, hoppe, v. Calvin Capar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Renault (Fiat, hoppe, v. Farifant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Rhea (Felis, hoppe, v. Broad Bahn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 72

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018


MOR (ÅRINGS NAVN, KØN, V. HINGSTS NAVN) KATALOG NR. Ruby Bianca (Faye Dunaway, hoppe, v. Great Challenger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Runabout (s) (Fazenda (s), hoppe, v. Offshore Dream) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sasha (Fabrizio, hingst, v. Muscle Massive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Smaragd (Footloose, hingst, v. From Above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Snglarity Hanover (us) (Francis, hingst, v. Västerbo Prestige) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sorbetto (Forza, hingst, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Sugarlove Vixi (Fantastico, hingst, v. Farifant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Super Spira (s) (Friday, hoppe, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tangee Boko (s) (Foxboro Downs, hingst, v. Panne de Moteur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Totsy Hornline (s) (Frank Jr Bounce, hingst, v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Trinity Brodda (s) (Frisco (s), hingst, v. S J’s Caviar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Victory Please (us) (Fraulein, hoppe, v. Offshore Dream) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vintage Shadow (Fetter Tir, hingst, v. Solvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Västerbo Off-White (s) (Fortuna di Damgård, hoppe, v. Conway Hall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Wannabe (Finest Shadow, hoppe, v. Pine Chip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Yankee Daydreamer (us) (Follow Me Now, hingst, v. Classic Photo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

GRATIS BUSTRANSPORT !

Der vil køre gratis bus til/fra York Stutteri TIL YORK - LØRDAG KL. 16.30 (holder på Ordrup Jagtvej ved staldterrænet) TIL CHARLOTTENLUND 15 min. efter sidste hammerslag (ca. kl. 22.30)

AUKTIONSBUFFET fra kl. 17.30 – kr. 225 ,Kaffe & kage kan tilkøbes Bordbestilling på tlf. 888 11 251 E-mail: susanne@trav.dk

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

73


AGRIA COPENHAGEN SALE 2017 – KOMPLET SALGSRESULTAT

74

NR. NAVN

AFSTAMNING

1 Empire 2  Eternal Shadow 3  Eros Zola 4  Epogue 5  Encore Simoni 6  Elliotstone 7  Jefferson Boko (S) 8  Eagle Dollars 9 Leicester’ Trophy (S) 10  Eagle WC1  Expensive Attitude 11  Eenymeenyminymoe 12  Emiren K 13  Elektra Bounce 14  Emma D 15  Epos Shadow 16  Schweppes (S) 17 Peak’n Chilli (S) 18  Eddie Murphy 19  Ecco Elholm 20 Eight Hour 21  Jugghar Boko (S) 22 Ellen 23 Even Steven 24  Express Shadow 25  Eleanor Bounce 26 Eric The Eel 27 Explosive Peak 28  Estelle 29 Explosive Dust 30  Elliot Nova 31 Eldorado 32  Ever So Clever 33 Sunshine Trophy (S) 34  Erica 35  Livi Ohio H M (S) 36  Emma Tiki 37  Emrik 38  Eastandwest 39  Eureka Downs 40  Expensive 41  Epic 42 Eastboundanddown 43 Epos Østervang 44  Eagle Rider 45 Emily Shadow 46  Offshore Queen (S) 47 Explosive Dancer (S) 48  Eyre Flame 49  Eddie Shadow 50  Emmett Downs 51 Emtelle La Marc 52  E’Nuncio 53  Estelle D 54  El Tempo Gigante (S) 55  Ellerslie Downs 56  Ericano 57  Ethiopia 58  Cash Glory (S) 59 Elton H 60  Eminentstone 61 Exceptional Shadow 62  Elba 63  Ebay Holmsminde 64  Emil V P 65  Eternal Sunshine 66  Extreme 67  Epulu 68  Energizer

Västerbo Prestige - Gossip Gal Pastor Stephen - Ramblin Rose Zet Zola Boko - Global Lady Great Challenger - Malaika Djuhm Yarrah Boko - Kiss Krøgholt Wishing Stone - Odyssee Eastwind Zola Boko - Armbro Vulcano Prodigious - Mascarade Trophy Catch - Chelsea Girl Offshore Dream - Rhea Muscle Hill - Windylane Hanover Västerbo Prestige - Global Future Great Challenger - Farina K Conway Hall - Sweden Sport From Above U S - Quite A Beauty Enjoy Lavec - Muscles Flamingo Muscle Hill - Swept To Victory Infinitif - Ina Tilly Broad Bahn - Ruby Bianca Racer Bourbon - Malou Elholm Ganymede - Fifth Avenue Zola Boko -Zenena Boko Love You - Hioubov Lykke Varenne - Armbro Voice Our Love - Lightyear Blåbjerg Wishing Stone - Pyret Eme Muscle Hill - Laurel America Explosive Matter - Inpursuitofvictory Prodigious - Miss Conch Guy Credit Winner - Too Hot For Me From Above U S - Weah Offshore Dream - O L’Amour Zola Boko - Patchwork Trophy Catch - Norse Sunshine The Liquidator - Pila Lane S J’s Caviar - Global Java Pastor Stephen - Nobility Calvin Capar - Matilde Pil Goetmals Wood - Ninth Avenue Great Challenger - Valuta G T From Above - Passion For Gold Dream Vacation - Omega Sund Explosive Matter - Nobodybeatsthebeat Wishing Stone - Luna Østervang Love You - Naomi Avenue Pine Chip - Moonwalk Shadow Offshore Dream - Tuscany Dream Make It Happen - Quirana Brick Racer Bourbon - Pearl Flame Orlando Vici - Tahitian Treat Enjoy Lavec - Priceless Woman Great Challenger - Onycha Of Music S J’s Caviar - Caddie Indra From Above U S - Pepita D S J’s Caviar - Sun Brodda Great Challenger - Princess Håleryd Calvin Capar - Rikke K Dream Vacation - Nubia Running Sea - Zandra Win From Above U S - Hyrdehøj Hastrup Wishing Stone - Only For Money Crazed - Bonney Anne Great Challenger - Pomerol S J’s Caviar - Roxy Holmsminde Farifant - Fantasy Broad Bahn - Elegante Frøkjær Chocolatier - Swiss Watch Offshore Dream - Moa From Above - D’Cherie

A GRIA COPENHAGEN SALE 2018

PRIS I KR. 150.000 10.000 65.000 15.000 35.000 70.000 60.000 30.000 UDGIK 40.000 450.000 80.000 60.000 90.000 40.000 25.000 700.000 UDGIK 50.000 25.000 40.000 20.000 40.000 600.000 50.000 60.000 750.000 170.000 50.000 UDGIK 50.000 55.000 75.000 UDGIK 45.000 40.000 40.000 10.000 90.000 30.000 50.000 130.000 750.000 65.000 70.000 UDGIK 40.000 UDGIK 20.000 40.000 25.000 50.000 90.000 30.000 50.000 45.000 10.000 60.000 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 60.000 50.000 150.000 90.000 110.000

KØBER

DERBYAUKTIONENS DYRESTE I 2017

Leif Hansen Hanne og Axel Sømod Peter Jensen (kommission) Pauli Andersen Jeppe Rask (kommission) Anders Pedersen (kommission) Oskar Nystrøm Baltic Stable Mike Kristensen Mads Andersen Peter Jensen Bo Bøhm Knud Mønster N. S. Landbrug Søren Bønneland SRF Stable Svend Åge Nielsen Alex Haagensen (kommission) Tilbage (Frank & Preben Sørensen) Jeppe Juel (kommission) Tilbage (Frank & Preben Sørensen) Tilbage (Panamera Racing) BS Racing Kaj Jørgensen Tilbage (Panamera Racing) Tilbage (Stutteri & Kennel Peak I/S) Doha Doha Se Doha Doha Se Tilbage (Ole Berg Thomsen) Kaj Jørgensen Martin Kjølsen Marc Welti Morten Friis (kommission) Michael Kristensen Falkbolagen Rene Jonassen (kommission) Henrik Lønborg (kommission) Jessica ApS Tilbage (Stutteri Hole In One) Tilbage (Lasse Pedersen) Sun System Ungarn Ola Samuelson Pauli Andersen (kommission) Carl-Otto Gøranson Jeppe Rask (kommission) Tilbage (Lars Marcussen) Ola Samuelsson Sun System Ungarn Jeppe Juel (kommission) Grekos Helsekost CowboyLand Kenneth Nielsen (kommission) Elisabeth Hellmann Tilbage (Lindhardt Jensen) Pauli Andersen (kommission) Tilbage (Stutteri Shadow) Christoffer Eriksson Steen Juul (kommission) Morten Friis (kommission) BS Racing Steen Juul (kommission) Freddans Musik AB Christoffer Eriksson

Schweppes (Muscle Hill-Swept To Victory) blev Derbyauktionens dyreste i 2017 med et hammerslag på 700.000 kr.

GENNEMSNITSPRIS 2017 (solgte heste):

73.750 (+51,4%)

GENNEMSNITSPRIS 2016 (solgte heste): 48.721 (+10,9%) GENNEMSNITSPRIS 2015 (solgte heste):

43.931


– TRAVTRÆNER GORDON DAHL –

ENGHAVEGÅRD STUTTERI DISNEY

15.-16. SEPTEMBER 2018

– her er det et sandt eventyr at være travhest!

Spritny horsewalker

Rundbane på 1200 meter

To helt nye stalde med 16 store, flotte bokse i hver

Ligeudbane på 800 meter

til Opdrætterforeningens åringsauktion og Aalborg Store Pris-weekend med toptrav!

Sygefold til skadede heste

Galopsandbane på 600 meter

Gordon Dahl

VI SES I AALBORG!

13 hektar udlagt til folde

Enghavegård – Stutteri Disney

Kun 8 minutters kørsel fra Racing Arena Aalborg. Vi tager også gerne DIN hest i træning! Ring for nærmere aftale. TRAVTRÆNER GORDON DAHL . MOBIL (+45) 2162 9331 . GD@KVG.DK . NØRHOLMSVEJ 165 . 9000 AALBORG

Læs meget mere på www.travavl.dk og www.danskhv.dk/racing-arena-aalborg


AgriA rACiNg

Copenhagen Sale 2018

10% rAbAt dtC*

SygeforSikriNg + rACiNg Liv & UANveNdeLighed Agria racing giver tryghed til dig og din travhest. du kan vælge 30.000 eller 60.000 kroner i årlig dækning til dyrlægeudgifter.

Tryghed fra start til m

ål

Uforpligtende tilbud ? Så kontakt en af vores lokale forsikringsrådgivere! Caroline funch karise Janni thermann Lemvig karina didriksen Sakskøbing kristian bech børkop Maibritt h. Clausen herning Nadia Algren risskov Nanna Nobel ringsted Nina rosén vinderup ole Madsen Aalborg Søren S. blicher rødekro

60680000 40430919 29266633 26158530 26242426 60155400 31524140 60619855 40148819 40134535

Dansk Travsports Centralforbund

*10% rabat til medlemmer af dansk trav Centralforbund

Ring 7010 1065 Læs mere på www.agria.dk

Annonce DTC 170x240.indd 1

16-07-2018 10:22:56

Derby Auktionskatalog 2018  

Copenhagen Sale

Derby Auktionskatalog 2018  

Copenhagen Sale