Page 1

VÝSTAVBA A POUŽÍVÁNÍ – INSTRUKCE

Tel/Fax: 352 698 288 E- mail: agrafa@agrafa.com


AGRAFA s.r.o. Ležnice 860, 357 31, Horní Slavkov Tel:/Fax: 352 698 288, Tel: 602 314 105 E-mail: agrafa@agrafa.com, www.agrafa.com


PŘEDMLUVA POKYNY K POUŽÍVÁNÍ, STAVBĚ A ÚDRŽBĚ VŠEOBECNÉ- prosím čtete tento popis pozorně a dodržujte dané instrukce. V případě nedodržení padá nárok na záruku. Používejte pouze originální náhradní díly. PŘÍJEM MATERIÁLU Po převzetí haly je důležité pojištění proti všem škodám (oheň, orkán, bouře, ...), které mohou vzniknout už v průběhu montáže. U materiálu – dodání je třeba dle dodacího listu (zejména počet balíků) překontrolovat. U poškození nebo scházejících balíků vše dostatečně zaevidujte a do 48 hodin kontaktujte svého dodavatele, jinak na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Víceúčelové haly RICHEL odpovídají normě NF EN 13031-1 od dubna2002 , ve Francii byli schválené pro různé klimatické podmínky proti sněhu a velkému větru. Sněhové a větrné podmínky v různých výstavních zónách získali reglement Francie. Je důležité dodržovat správné normy. Ø INSTALOVÁNÍ Místo musí být vybráno dle našich podmínek a zároveň musí vyhovovat i Vám. Výše jmenovaná norma určuje dvě kategorie oblastí vhodných pro stavbu hal. Ø Kategorie1 Víceúčelové haly –nesmí být postaveny ve volné krajině v přímé blízkosti velké vodní plochy . Vzhledem k vanoucímu větu nesmí být hala postavena blíže než 2km od otevřené vodní plochy. V přímořských oblastech je minimální vzdálenost 5km. Ø Kategorie 2 Stavba víceúčelových haly umístěných v jiných oblastech než kat. 1 závisí na typu povrchu . Při jejich umístění je nutné přihlédnout ke směru proudění vzduchu. Halu je nutné postavit podélně k hlavnímu směru větru. např . v údolí mezi pahorky kde je ze všech stran proti větru a chráněná ze všech stran proti větru. Ze směru převládajících větrů je nutné co nejdříve vybudovat větrolamy (např. živý plot, topolové dřevo, cypřiše atd.). Nebo uměle vytvořenou bariéru větrné bariéry, sítě, atd. Mějte se na pozoru, aby účinná zóna větrné bariéry nepřekročila 8x výšku Vaší haly. Přetlaková zóna je pro instalování víceúčelové haly nepříznivá . Ø POZNÁMKA Pokud pozemkem, kde se má hala stavět prochází nebo je v bezprostřední blízkosti vedení vysokého elektrického napětí je nutné, aby stavební pracovník uvědomil před stavbou haly energetiku. Během montáže haly musí být vedena elektřina jinou cestou


Ø DODÁNÍ POLYETHYLENOVÉ FOLIE ZELENÁ/ ZELENÁ POTAŽENÁ PVC FOLIÍ Za nepoškozené dodání plachty je zodpovědný dodavatel.

Ø PŘIPEVNÍ ZELENÉ POLYETHYLENOVÉ FÓLIE V rámu normální záruky je nutné používat naší jen originální díly. Pokud zamýšlíte zaměnit naše stavební díly je nutné se s námi stavbu zkonzultovat . Oblast použití: Víceúčelové haly slouží k uskladnění. Nejsou vhodné k bydlení. Při ustájení hospodářských zvířat musí být zajištěno: - vhodné odvětrávání - maximální délka 20m - oboustranně otevřený štít - izolace dle druhu zvířat CO NEPATŘÍ K NAŠÍ DODÁVCE Ø Možné administrativní závazky ve věci stavebního povolení. Ø Montáže, kladení základů a pilotů. Ø Urovnání, nivelace půdy, odvodňování, atd . Ø Složení materiálu (překládání, když není montážní místo dostupné pro nákladní automobil o celkové hmotnosti 35 t.) Ø Dohled a střežení uloženého materiálu. Ø Technická údržba a obsluha Kupující musí učinit všechna potřebná opatření na svoje náklady a v pravidelných intervalech halu kontrolovat, udržovat a ochraňovat všechny části stavby a to během celé životnosti haly. Pokud se objeví koroze je nutné ji co nejdříve odstranit. Pokud je ovzduší v hale zvláště agresivní ( např. chovem zvířat), je důležité odmontovatelné díly ( spony, šrouby) potřít mazacím tukem, aby byli chráněné proti kyselému prostředí. Kontaktní nosné díly je nutné ošetřit patřičným nátěrem. Ø DOPORUČENÍ K ÚDRŽBĚ KONSTRUKCE Vzhledem k dodržení záruky je nutné jednou ročně provést Inspekční prohlídku. Ø KONSTRUKCE Uvedená norma NF EN 13031-1 hospodářské trvanlivosti určuje pro haly nutnou inspekční prohlídku jednou ročně. Inspekce celé konstrukce a šroubového spojení se skládá z následujících prací : Ø Vizuální kontrola na pobřeží, mytí se sladkou vodou a sušením rzí napadených konstrukcí. Ve všech případech se musí rez okartáčovat a natřít antikorzním nátěrem. Jestliže pasivní část je již poškozena rzí je nutné díly ošetřit nebo vyměnit. Ø Pro haly v korozivním průmyslovém prostředí žádejte antikorozní opatření. Zvolte vhodnou antikorozní ochranu a k tomu příslušnou odpovídající krytinu ( provedení pozink, ocel).


Ø UCHYCENÍ Kontrola upínacího drátu nejméně každé 4 roky. Ø PVC LIŠTY Výměna uchycovacích profilů a PVC lišt každé 4 roky. Ø NAPÍNACÍ DRÁT Pravidelně utáhnout a v případě potřeby vyměnit. Ø PŘEKONTROLOVÁNÍ VŠEOBECNÉHO STAVU HALY Všechny stavební díly jsou výhradně nahrazeny materiálem od firmy RICHEL. Některé dodatečné vybavení může pro určité body toho návodu přinést změny. Ø RADY PRO UMÍSTĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ FÓLIE, SKLADOVÁNÍ PODMÍNKY Po převzetí dodávky musíte nechat paletu s plachtou ležet na chráněném místě přehodit černou nebo bílou neprůsvitnou plachtou. Dlouhodobé skladování na slunci je pro plachtu škodlivé a zeslabí antireflexní potah a její pevnost.

UMÍSTĚNÍ - PODMÍNKY Fólie se umisťuje při mírných teplotách od 15 do 23°C. Na konstrukci z kovu nebo dřeva bez ostrých úhlů, které by fólii roztrhli. Přehození fólie následuje v opačném směru než fouká dominantní vítr. Fólie musí být dokonale napnuta a setrvat tak. Pravidelně musíte kontrolovat jak vypadá vnější usazení fólie dle klimatických podmínek. Napnuté dráty, které jistí upevnění fólie musí odpovídat požadavkům výrobce. Výrobce radí používat dráty třídy "C". Tyto dráty nesmějí nikdy zrezavět. Fólie má jeden směr instalace a ten se musí dodržet. Přehřátí fólie zamezí, následné větrání. ZÁRUKA Délka záruky je vázaná slunečním zářením na vystavěnou plochu. Uživatel by se měl poradit a uzavřít pojištění na halu. POZNÁMKA Jestliže se použije plachta jiného výrobce měl by se kupující seznámit s pevnostními atesty výrobce. Firma ručí pouze za plachty jimi schválené.

ZAMĚŘENÍ PLOCHY Metoda dno- kříž


Montáž a návod použití krycí plachty B7729 Montáž a návod k použití Plachta se při teplotě 15- 23°C položí na kovovou nebo dřevěnou konstrukci bez ostrých hran a rohů, aby se zamezilo protržení . Fólie se musí pořádně napnout a v tomto musí zůstat, při každé změně počasí je třeba provádět kontroly napnutí plachty. Fólie se nesmí v žádném případě čistit nevhodnými metodami, nepoužívejte žádné agresivní syntetické čistící prostředky nebo rozpouštědla a zamezte mechanickému působení, které by mohlo způsobit obroušení a silné poškození (např. použití vysokotlakých čističů nebo opískování). K čištění doporučujeme použít obyčejné čistící prostředky bez brusného efektu. Čištění provádět maximálně 2x- 3x do roka. Pro zachování fólie bez plísně je třeba každé 3 roky ošetřit biosidem (proti plísňový prostředek). V případě silného nánosu mechu ošetřete přípravkem algizid ( přípravek k odstranění mechu), který nanesete několik hodin necháte působit a potom opláchnete čistou vodou. TRVANLIVOST Vrstvená plachta PVC B7729 má záruku 10 let od montáže, příčinou výrazné indukce a chemického působení může dojít ke ztrátě pevnosti více jak 50% nebo k silnému poškození plachty.Následné podmínky jsou stanoveny. 1, pokud je sluneční záření nižší jak 180 kcal/cm2/rok 2, pokud materiál nebyl vystaven teplotám -30°C a 70°C 3, byla postavena v normálních podmínkách a pravidelně udržována V tomto případě obsahuje záruční servis podání zúčtovaní a poškození fólie, přiměřené degresívní náhradě - systému od 100% v prvním roce do 5% v deseti rocích. Záruka padá v případě, že se použije hala na něco jiného, nevztahuje se také na extrémní povětrnostní podmínky ( např. orkán, vichr, kroupy, zemětřesení, povodně, oheň a vysoká sněhová pokrývka). Záruka také padá při mechanickém poškození ( např. silný tlak, exploze, vysoké záření, obrus, proseknutí, protržení a v případě špatného natažení, při montáži např. při extrémním napnutí). REKLAMACI MUSÍTE DODAT DOPORUČENĚ DO 14 PO ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ. DŮLEŽITÉ: měněné díly musí být nahrazeny pouze originálními díly. Dodatečné vybavení mohou změnit určité body v návodu na montáž. MONTÁŽ K montáži jsou třeba 2 osoby k postavení konstrukce, 1 osoba k postavení vzpěry a 4 osoby k zaplachtování. Konstrukce od 1,50 do 1,80, 1 provázek na zarovnání půdorysu. 1 sada klíčů SW 13, šroubovák, ploché a štípací kleště. ZAMĚŘENÍ PLOCHY


Ø Pomocí provázku zarovnejte mezi 2 kolíky , plocha musí být čistá a nivelovaná.

Ø Zvolte pozice rohu tunelu a označte kolíkem 3. Ø Od kolíku 3, po linii již nataženého provázku v odstupu 8m zapíchnout kolík č.4. Ø Potom kruhovým obloukem o poloměru 6-ti metrů označte kolem kolíku 3 středový bod. Ø Další oblouk o poloměru 10-ti metrů táhněte z kolíku 4. Ø Od kolíku 3 natáhneme provázek středem obou oblouků a vytvoříme kolík č.5, který tvoří s druhým provázkem úhel 90°. Ø Kolík 6 zatlučte na šíři tunelu, od toho kolíku 6 napněte paralerně šňůru ke šňůře, která je určená pro délku tunelu.

Šíře haly

Šíře haly

Délka haly

Šíře haly

Pozor :Pro vyznačení hranice stavby je nutné , aby úhlopříčky byly rovné !


Šíře haly

UMÍSTĚNÍ DNO- KŘÍŽ Šíře podstavce se měří mimo kříž. Nastavování polohy dno - kříž a příčná výztuha na zemi při použití, příčná výztuha-zařízení jako vzdálenost - šablona. NEPOUŽÍVEJTE NIKDY PŘÍČNÉ VZPĚRY NA ZEMI K URČENÍ ODSTUPU KŘÍŽE. Ø Lehce ohněte kříže k tunelování. Ø Dodržujte bezpodmínečně šíři tunelu, měřte mimo kříž- dno! Ø Při nedodržení tohoto zaměření mohou být štíty, okraje a vzpěry nekorektně namontované. Ø Vyložte materiál na plochu. Ø Montáž H- držáků- v případě, že používáte vybavení, které je potřebné k zakotvení tunelu. SESTAVENÍ OBLOUKŮ Sestavte jednotlivé díly oblouků na zemi. Barevný bod se musí nacházet na klenbě tunelu. POZNÁMKA: Všechny udané parametry v tomto návodu jsou přibližné, údaje se mohou o několik cm lišit.


620694 na přání zesílení

Trubka 110555

Šíře haly 110553

Vnitřní strana

Dbejte na to aby byly veškeré trubky správně zasunuty

Zakopání folie Šíře haly

Zemnící roura

Označení A.401 P110553 P110555 P620694

Křížová kotva OV85 Vaznice 948 FÜR OV90 Vaznice 1948 FÜR OV90 KůlT 25*25*3.5 LG600


Zakotvení haly k zemi

Povrch

Pomocí šroubových kotev 8 x 70.

Vnitřní strana TOUTABRI

Křížová kotva

Nasuňte kruhovou část kotvy na kotevní tyč, tak aby pří otáčení splňovala funkci vrtáku. Kotevní tyč musí být směrována očkem vzhůru.

Spodní konec šroubovice zasuňte otvory do výstupků v kotevním klíči.

Složenou kotvu vsuňte horní stranou do kotvícího klíče.

Kotva díky svému tvaru pronikne snadno do měkké zeminy.

Umístění kotvy Postupným otáčením a tlakem směrem dolů umístěte kotvu do požadované hloubk\y.

Po té vytáhněte kotevní klíč .

označení P620635 P710007 P710010 P730094 P730108

Připevněte očko kotevní tyče a zajistěte vhodným drátovým očkem

Spona U-SCHELLE 90 Šroub M 8*70/70 Matka H 8 Koncová část D120 Kotevní tyč D120


0 – Upevnění pomocí příruby 410007 1 – Nejprve vyvrtejte otvor o průměru 20mm a hloubce 600mm. 2 – S pomocí krátkého trnu (730047) a zatlučte kotvící tyč . 3 – Krátký trn nahraďte dlouhým trnem. (730048). Detail TOUTABRI

4 – Pomocí kladiva rozštěpíte koncovou část kotvy. 5 - 6 – Odstrňte dlouhý trn a kotva je připravena k použití..

Označení P410007 P710005 P710010 P730047 P730048 P730110

PřírubaU 33.7 Šroub M 8*50 Matka H 8 Krátký trn Dlouhý trn 600 Kotevní tyč 600


Šíře haly + 5cm

Vzdálenost vazníků:

Kotva por kamenitou zem

Kotva do betonu Šíře haly +5cm

Pohled shora

Označení A.402

Kotevní noha OV90


Šíře haly + 5cm

Kotva do betonu

Kotvení pro kamenitý povrch Šíře haly + 5cm

DRAUFSICPohled shoraHT

označení A.402

Kotevní noha OV90


Kotvení beton Kotvení s pomocí hmoždinky Oblouk haly VOR ORT DURCHBOHREN

ROHRB0GEN

Kotvení pro kamenitý povrch Kotvení s pomocí příklepové ruční vrtačky

Označení A.402 P710118 P730110

Kotevní noha OV90 Hmoždinka FIX 10-25/75 Zatloukací kotva 600


Sestavení na zemi

Vnitřní stěna TOUTABRI

Označení A.430 P190011 P190012

Křížový nástavec OV85 Krajní oblouk OV90 LG3435 Horní oblouk OV90 LG3435


Systém označení pro následnou istalaci transparentních drátů

První označte hřebenový drát , ostatní označte dle nákresu.


Montář na zemi

Označení A.401 P190011 P190012

Křížový nástavec OV85 Krajní oblouk OV90 LG3435 Horní oblouk OV90 LG3435


Stavba oblouků

1 Zvednutí oblouku 2 Zasuńte okraj oblouku do kotevní nohy. 3 Druhou stranu oblouku ohněte a rovněž zasuňte do kotevní nohy

Při montáži na měkkém podloží (písek, štěrk) je nutné upevnění obou oblouků najednou.


FIXACE OBLOUKŮ K ZEMI Oblouky je bezpodmí nutné spojit 2-mi šrouby (P710012) ve vzdálenosti 1cm od dna trubkového spojení

označení P710012

Šroub6-KT 4.8x19


Odstup nosníků 0m50 1/ Montáž příček MONTÁŽNÍ DETAIL 2 MONTÁŽNÍ DETAIL 3

VYZTUŽENÍ

VYZTUŽENÍ

2/ Montáž vrcholové vaznice 3/ Připevnění transparentního drátu.

Transparentní drát

MONTÁŽNÍ DETAIL 1

oZNAČENÍ P110173 P110345 P110551

VZPĚRA 2.38 m TRUBKA 0m44 2SCHL VAZNICE 448 FÜR OV90


Odstup nosníků 0,50 m 4/ Montáž bočních vaznic

Detail 1

5/ Montaž výztuh Detail 2

Výztuha Výztuha Detail 3 Označení P110173 P110345 P110551

Trubková výztuha 2.38 m horní vzpěra 0m44 2SCHL Vazice 448 FÜR OV90


Odstup nosníků 0m75 : začátek 1/ Montáž příček Detail 2

Detail 3

Výztuha

Výztuha

2/ Montáž vrcholové vaznice. 3/ Připevění transparentního drátu.

Transparentní drát

Detail 1

Označení P110016 P110342 P110552

Vzpěra 2m Trubka 0m69 2SCH Vaznice 698 FÜR OV90


Odstup vazníků 0m75 : koncová část 4/ Montáž bočních vaznic

Detail 1

5/ Montáž výztuh Detail 2

Výztuha

Výztuha Detail 3

Označení P110016 P110342 P110552

Trubková výztuha 2m Trubka 0m69 2SCH Vazník 698 FÜR OV90


Odstup vazníků 1m : stavba 1/ Montáž příček Detail 2

Detail 3

Výztuha

Výztuha

2/ Montáž vrcholové vaznice 3/ Připevnění transparentního drátu

Transparentní drát

Detail 1

Označení P110056 P110173 P110553

Vaznice 0.94m - 2 LOCH Trubková výztuha 2.38 m Vaznice 948 FÜR OV90


Odstup vazníků 1m :Koncová část 4/ Montáž bočních vaznic

Detail 1

5/ Montáž výztuh Detail 2

Výztuha

Výztuha Detail 3

Označení P110056 P110173 P110553

Horní vzpěra 0.94m - 2 LOCH Trubková výztuha 2.38 m Vaznice 948 FÜR OV90


Odstup vazníků 1m50 : Stavba 1/ Montáž příček Detail 2

Detail 3

Výztuha

Výztuha

2/ Montáž vrcholové vaznice 3/ Připevnění transparentního drátu

Transparentní drát

detail 1

Ozačení P110016 P110126 P110554

Výztuha 2m Horní vzpěra 1.44 m 2 LOCH Vaznice 1448 FÜR OV90


Odstup nosníků 1m50 : Koncová část 4/ Montáž bočních vaznic

Detail 1

5/ Montáž výztuh Detail 2

Výztuha Detail 3

Výztuha Označení P110016 P110126 P110554

Horní vzpěra 2m Trubková výztuha1.44 m 2 LOCH Vaznice 1448 FÜR OV90


Odstup vazníků 2m : Stavba 1/ Montáž příček Detail 2

Detail 3

Výztuha

Výztuha

2/ Montáž vrcholové vaznice 3/ Připevnění transparentního drátu

Transparentní drát

Detail 1

Označení P110056 P110173 P110553 P110555

Horní výztuha 0.94m - 2 LOCH Trubková výztuha 2.38 m Vaznice 948 FÜR OV90 Vaznice 1948 FÜR OV90


Odstup vazníků 2m : Koncová část 4/ Montáž bočních vaznic

Detail 1

5/ Montáž výztuh Detail 2

Výztuha

Výztuha detail 3

Označení P110056 P110173 P110553 P110555

Horní výztuha 0.94m - 2 LOCH Trubková výtuha 2.38 m Vaznice948 FÜR OV90 Vaznice1948 FÜR OV90


Označení P620683 P710007 P710010 P710012

U-Spona. D32/OV90 ŠroubM 8*70/70 Matka H 8 Šroub 6-KT 4.8x19


Výškový bod

Pozor : výztuha musí být řádně upevněna aby nedošlo k jejímu uvolnění.

Spojení

Spojení

Hlobkové spojení

Označení P620649 P710010 P710012 P710045

U- spona OV90 Matka H 8 Šroub 6-KT 4.8x19 Šroub M 8*90


Připevnění transparentního drátu 1/ K uvázání je zapotřebí 75cm lanka

3/ Oviňte 4x drát volným koncem

5 / Uzel pevně utáhněte

7/ Obtočte celkem 6x 8/ Konec drátu zasuňte do smyčky a přečnívající konec ustřihněte

2/ jednou oviňte okolo nosníku

4/ Po té oviňte drát 4x nazpět

6/ Konec drátu veďte skrz smyčku dovnitř a pak znovu ven


Montáž transparentních drátů

Pevná obrátka

Drudý vazník

Kruhový bod oblouku

Spojení

Spojení Oblouk Vedení drátu

Označení P72002 P720096

Transparentní drát N03/1300ml Háček OV90/POLYESTERFADEN


Upevnění transparentních drátů : Odstup vazníků 0m50

Háčky : 720096 : na 1 nosník a na každý čtvrtý dle obr.

Druhý vazník : tote Umdrehung Krajní nosníkt : KNOTEN

Upevnění transparentních drátů : Odstup vazníků 0m75 & 1m Háčky : 720096 : na první a na každý druhý vazník dle obr.

Druhý vazník : tote Umdrehung Krajní nosník : KNOTEN

i

Upevnění transparentních drátů : Odstup vazníků 1m50 & 2m Háčky : 720096 : na kždý nosník dle obr.

Druhý nosník : tote Umdrehung Krajní nosník : KNOTEN

Označení P720096

Háčky OV90/POLYESTERFADEN


Montáž- nosníku opláštění Detail 8

Detail 6 Detail 7 Spony musí být připevněny min. 15cm nad zemí z důvodu pozdějšího vypnutí plachty.

Spojení

spojení

Venkovní stěna

Označení P122001 P122003 P220001 P620641 P710007 P710012

Nosník 25x254mSL Spojka 4KT 25 0.10 m Díl čtyřhran 20 U-spona 4KT 25 OV90 Šroub M 8*70/70 Šroub 6-KT 4.8x19


Detail 9

Vše s 39cm odstupem

Tato montáž musí být prováděna ve výšce min. 15cm.Toje nutné rpo pozdější napnutí plachty.

Označení P122001 P510001 P620641 P710007 P710013

Nosník 25x254mSL Spona. 4m U-Spona 4KT 25 OV90 Šroub M 8*70/70 Šroub


Konstrukce zadní stěny Detail 10

9300 Vnější strana

Detail 11

Detail 10

Označení P141116 P141140 P141185 P141200 P620229 P620640 P710005 P710007 P710010 P710012

Vazník 50*30 3.180 m 4 hraná trubka 2950 Vaznice 2910 kotva 50x30 Lg 3945 T-kus 30*30 Spona U OV90 Šroub M 8*50 Šroub M 8*70/70 Matka H 8 Šroub 6-KT 4.8x19


Montáž čela s vraty Detail 10 Detail 12

9300 AUßEN

Detail 12

Detail 10

Označení P141116 P141140 P141185 P141200 P620229 P620640 P710005 P710007 P710010 P710012

Vaznice 50*30 3.180 m 4 hraná trubka 2950 Vaznice 2910 Střešní vaznice 50x30 Lg 3945 T-díl 4 hraná trubka 30*30 Spona U OV90 Šroub M 8*50 Šroub M 8*70/70 Matka H 8 Šroub 6-KT 4.8x19


Kotvení : bočních stěn

BETON

Kotvení - zem

BETON

Kotvení - asfalt

Navrtání

Místo rozříznutí plachty

Kotvení - beton

Označení P141200 P620013 P710005 P710010 P710118

Střešní vaznice 50x30 Lg 3945 Díl C Šroub M 8*50 Matka H 8 Kotevní hmoždinka 10-25/75


Montáž lišt pro uchycení plachty Montáž s dveřmi

Detail13

Zadní stěna

Detail 13

Všechny s 30cm odstupem

Označení P141140 P510002 P710013

4 hraná trubka 2950 Lišta VERZ.5m Šroub KR


Vnitřní stěna

Textilní větrací otvorI CORDE P720012

DRISSE P720027

Štít Rolovací vrata – vnitřní strana

Rolovací vrata

Štít s rolovacími vraty Trubka o Ø 32 (Art.-Nr. 110272) je zasunuta do spodní části dveří. Tato trubka musí být na každé straně přečnívat. Při otevřených vrat musí být zajištěna.

Systém rolovacích vrat

Odkrytí dveří

Označení P110272 P720012 P720027

Trubka 3M440 1fm NAYLON lanko D 6mm Lanko D5mm


Montáž zadní stěny

Osy musí být ve vzdálenosti 40cm od země

Vnitřek haly

1 : Folii vycentrujte a postupně připevněte . (720027) 2 : Na obouch zárubních začněte vázat stěnu ke konstrukci (720012) 3 : Spodní stranu pevně sevřete (720012) 4 : Systém ovázání ukončete v horní části haly (720012)

Označení P720012 P720027

1fm Naylonové lanko D 6mm Lanko D5mm


Odkrytí dveří

Osy musí být ve vzdálenosti 40cm od země Vnitřní strana

1 : Folii vycentrujtea zčásti upevněte. (720027) 2 : Pevně přivažte horní rám dveří (720027) 3 : Dolní stranu napněte a pevně přivažte 4 : Ovázání musí končit vždy v horní části haly (720027)

Označení P110272 P720012 P720027

Rolovací tyč 3M440 1fm nylonové lanko L D 6mm Nyl. Lanko D5mm


Pokládka folie

Druhý vazník

Koncový díl

Folii položte ve směru šipky


Příprava folie Pro lepší rozvinutí plachty doporučujeme natahnout provázky, aby nedošlo k prověšení folie. Provázky připevněte 20cm od sebe k postranní vzpěře. Po zkončení montáže provázky odstraňte.

Zdvihněte plachtu pomocí zdvihacího zařízení na vnější okraj hřebenu. Logem Richel na střed.

Folii na obou stranách rovnoměrně odrolujte směrem dolů.

RICHEL LOGO ( Vně ) Na střed

4 nebo 5 provázků

Folii postupně rozviňte přes celou konstrukci.


Pro lehčí instalaci lanka skrz oblouk doporučujeme smyčku tlačit pomocí kleští směrem dolů.

Detail 14

Napnutí plachty koncového dílu.

Ukotvení ke křížovému nosníku zakopanému v zemi

Vnitřní strana

Ukotvení ke křížovému nosníku se sponami s lištou pro uchycení plachty

Vnitřní strana

Ukotvení na betonový povrch se sponami s lištou pro uchycení plachty

Vnitřní strana Označení P620134 P620635 P620641 P710007 P710072 P720053 P730009

spona D32 OVAL U-spona 90 U-Spona 4KT 25 OV90 Šroub M 8*70/70 Šroub 8*25/25 Lanko 3mm 12m65 2ÖSEN Napínací matka N°10 TAC110


Zakopání folie

Detail 14

Okop musí být vykopán na roh haly. 1-Do výkopu položte plachtu

2 –Plachtu částečně zasypejte

3-Konec plachty obtočte

Napnutí plachty

4-Zasypte zbytek folie


Napnutí folie pomocí napínacích lišt

Detail 15 Detail 14 Připevněte plachtu do napínací lišty. Lišta se musí nacházet 25 cm od země. Lištu uvolněte a pomocí kladiva vypněte plachtu a lištu upevněte.

710012 Po napnutí plachty zajistěte šroubem

Plachta

Další detaily k upevnění plachty viz. Kapitola 10

Označení P510002 P610003 P610019 P710012

Napnutí plachty

Lišta VERZ.5m Lišta PVC 3 m PVC- vložná lišta Šroub 6-KT 4.8x19


Vložná lišta

Notwendiges Werkzeug

Konec lišty v délce 5 až 6 cm zasuňte šikmo do kotvící lišty a mírnným poklepem dřevěnou paličkou vsuňte lištu Netlučte lištu po celé délce – viz. Obr.

Pomocí kleští připevněte vložnou lištu.V žádném případě nezatloukejte kladivem . Plachta

Označení P510002 P610003 P610019

Pozor : Vložnou lištu po upevnění zakraťte Clips 610003 Lišta VERZ.5m Lišta PVC 3 m PVC-Vložná lišta


Vložnou lištu zaklepejte pod úhlem 30 ͦ okrajem paličky . Je nutné dbátaby nebyla poškozená lišta.

- Folie Plane -

\ Vložná lišta musí být řádně zajištěna

Neklepejte na lištu plochou stranou paličkydochází k poškození lišty.

Při zpětné demontáži vložné lišty – musí být vytažena zdvihnutím. Nikoli vodorovně vytažená.

Ochrana folie : tam kde se plachta dotýkás kovem –zejména nad příchytkou musí být podložena asi 10cm širokým pásem . Pro zasunutí vložné lišty do napojené hlavní lišty .Zeslabte vložnou lištu kleštěmi (nesmí dojít k přerušení). Vznikne tak pružný spoj.


Pozor :Dodržujte mezery dle obr.

Přesuňte dělící rovinu lišty tak aby napojení lišt nebylo ve stejném místě.

SCHEMA Rozestupu zámků jednotlivých lišt Označení P510050 P510080 P510084 P610003 P610019

Lišta 3m66 DURCHBROCHEN Lišta 3M DURCHBROCHEN Zinková lišta 6M DURCHBROCHEN Lišta PVC 3 m PVC-Vložná lišta


Servisní list : Autorizovaný servis zajišťuje firma : AGRAFA s.r.o., Ležnice 860, 357 31 Horní Slavkov e-mail : bartonak.agrafa@centrum.cz telefon, fax : 00 420 352 698 288 mobil : 602 475 714 Typ stroje : Datum prodeje : Servis : 1.

2.

3.

4.

5.

Výrobní číslo : Podpis, razítko :


Stavba haly Richel  
Stavba haly Richel  

obrázkový popis stavby plachtové haly

Advertisement