Page 1


INDEKS

ARTYSTÓW

Vlastimil Hofman

34

Rudolf Priebe

Johann Jungblut

40

Mieczys³aw Reyzner

Stanis³aw Kaczor-Batowski Eliasz Kanarek Teodor Axentowicz

3 63, 83

53

Rajmund Kanelba

71

Stanis³aw Baj

102

Alfons Karpiñski

9

Artur Bartels

17

Zdzis³aw Beksiñski Jerzy Bereœ Olga Boznañska Józef Brandt Tadeusz Brzozowski W³adys³aw Chmieliñski René-Louis Chrétien Janusz Christa

96, 97, 98 117 70, 74 27 108 22 5 123, 124

6

Jan Rosen

4

Emil Christian Rosenstand Ferdynand Ruszczyc Czes³aw Rzepiñski

77

Apoloniusz Kêdzierski

51

Victor Heinrich Seifert

58

Wiktor Korecki

16

Adam Setkowicz

42

Jerzy Kossak Juliusz Kossak

29, 57 19, 21, 24

Jacek Sienicki Kazimierz Stabrowski Piotr Stachiewicz

43

Franciszek Kostrzewski

36

Henryk Sta¿ewski

93

Alfred Lenica

91

Tadeusz Styka

50

January Suchodolski

23 31

Jan Lenica

112

Tomasz Ciecierski

87

Konstanty Mackiewicz

61

Jan Szancenbach

Nazzareno Cipriani

13

Tadeusz Józef Makowski

79

Marian Szczerbiñski

Jan Cybis

66

Jan Matejko

18

Andrzej Szewczyk

Stanis³aw Czajkowski

10

Alfons Mazurkiewicz

107

Leon Tarasewicz

Józef Czapski

76

Zygmunt Menkes

Jan Dobkowski

90

Kazimierz Mikulski

99, 116, 118, 122

Paul Mishel Jan M³odo¿eniec Henryk Musia³owicz

Stanis³aw Eleszkiewicz

84

Artur Nacht-Samborski

Erno Erb

32

Tymon Niesio³owski

Julian Fa³at

2, 37

7

30

Niko³aj Jegorowicz Swierczkow

Jerzy Duda Gracz

101

Wojciech Kossak

47

59

26, 65

12

Ernst Hugo Lorenz-Murowana

Edouard Drouot

55

Carl Kenzler

111

100

49

Edwin Thomas Roberts

Bronis³aw Chromy

Tadeusz Dominik

44, 45

80 85, 106 38

Jan Tarasin Tomasz Tatarczyk

62, 64 54 86, 88 113, 114 89, 110 104

Iwan Trusz

1, 25

109, 120

Wojciech Weiss

8, 46

105

Wojciech Weiss

46

Ryszard Winiarski

95

Leonard Wintorowski

28

72 68, 75

Edward Okuñ

33

Stanis³aw Ignacy Witkiewicz

67

Umberto Ongania

48

Leon Wyczó³kowski

69 60

Stefan Filipkiewicz

35

Stefan Gierowski

119

Roman Opa³ka

115

Feliks Micha³ Wygrzywalski

Aleksander Gierymski

14

Jacek Pa³ucha

121

Micha³ Gorstkin Wywiórski

Henryk Grabiñski

41

Jerzy Panek

103

Eugeniusz Zak

73

W³adys³aw Hasior

92

W³odzimierz Pawlak

94

Teodor Ziomek

15

Henryk Hayden

82

Stefan Popowski

39

Jakub (Jacques) Zucker

81

Otto Hellmeier

52

Piotr Potworowski

78

Stanis³aw ¯ukowski

11

20, 56


AUKCJA DZIEツ」 SZTUKI niedziela, 15 czerwca 2014, godz. 1900 Hotel BRISTOL Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieナ田ie 42/44

WYSTAWA Galeria Agry-Art - Warszawa, ul. Wilcza 55 2 - 14 czerwca 2014 w dniu aukcji od 1300 do 1800 w Hotelu Bristol internet - www.agraart.pl


REGULAMIN AUKCJI

DOM AUKCYJNY AGRA-ART PRZEPROWADZA LICYTACJÊ WED£UG SYSTEMU ANGLOSASKIEGO, STOSOWANEGO W EUROPIE I USA, M.IN. PRZEZ DOMY AUKCYJNE SOTHEBY'S I CHRISTIE'S. MO¯NA LICYTOWAÆ PRZEZ INTERNET RAZEM Z SAL¥ (LIVE) NA STRONIE www.agraart.pl ZLECENIA TELEFONICZNE - (22) 625 08 08, E-MAIL agra@agraart.pl

d. Informacje o stanie zachowania obrazów mog¹ byæ podane na ¿yczenie. Brak informacji o stanie obiektu w opisie katalogowym nie wyklucza faktu, ¿e by³ poddany konserwacji. e. Oœwiadczenia i poprawki og³oszone w czasie sprzeda¿y uzupe³niaj¹ katalog.

S£OWNIK TERMINÓW: DOM AUKCYJNY

Dom Aukcyjny Agra-Art SA, z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, nr KRS 101181. ESTYMACJE - przedzia³ cen, w którym w wyniku licytacji z najwiêkszym prawdopodobieñstwem mo¿e znaleŸæ siê cena uzyskana. Estymacje maj¹ charakter orientacyjny, s¹ okreœlane przez Dom Aukcyjny na podstawie wyników aukcji podobnych obiektów, aktualnej tendencji rynkowej itp. W ¿adnym wypadku estymacje nie maj¹ na celu ograniczania ceny uzyskanej - która mo¿e zarówno znaleŸæ siê poni¿ej lub powy¿ej tego przedzia³u. CENA WYWO£AWCZA - cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytacjê obiektu. SPRZEDAJACY - osoba zg³aszaj¹ca obiekt do sprzeda¿y (wliczaj¹c agenta, wykonawcê, lub osobistego reprezentanta). KUPUJ¥CY - osoba bior¹ca udzia³ w aukcji. NABYWCA - osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pe³nomocnika), która zg³osi³a najwy¿sz¹ ofertê zaakceptowan¹ przez aukcjonera. UMOWA - umowa zakupu zawarta miêdzy Domem Aukcyjnym a Nabywc¹ w momencie zaakceptowania przez aukcjonera uderzeniem m³otkiem najwy¿szej oferty Nabywcy (art. 70 § 2 KC) PREMIUM - prowizja p³acona przez Nabywcê Domowi Aukcyjnemu, w wysokoœci 15% od Ceny Uzyskanej. C ENA REZERWOWA - cena znana jedynie domowi aukcyjnemu/aukcjonerowi, za któr¹ w³aœciciel obiektu zgodzi³ siê go sprzedaæ. O ile nie jest oznaczone inaczej, cena rezerwowa mieœci siê zawsze miêdzy cen¹ wywo³awcz¹, a doln¹ estymacj¹. CENA ZAKUPU - jest to cena przybita m³otkiem razem z Premium. Cena zakupu zawiera podatek VAT CENA UZYSKANA - najwy¿sza oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie m³otkiem, lub w przypadku sprzeda¿y poaukcyjnej - uzgodniona cena sprzeda¿y. 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Przedmiotem aukcji s¹ dzie³a sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Agra-Art do sprzeda¿y. Wszystkie obiekty s¹ ubezpieczone. b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzeda¿y bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytu³u ¿adnej odpowiedzialnoœci. c. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemo¿liwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn. d. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoœci za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów. e. Wszelkie reklamacje rozpatrywane bêd¹ zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2.

OPISY I PREZENTACJA OBIEKTÓW a. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodnoœæ cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. b. Opisy katalogowe obiektów s¹ przygotowywane przez historyków sztuki posiadaj¹cych rozleg³e i udokumentowane doœwiadczenie, potwierdzone prac¹ zawodow¹. Wszystkie obiekty s¹ równie¿ oceniane przez konserwatora dzie³ sztuki. c. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji mo¿na ogl¹daæ w Domu Aukcyjnym na ok. 14 dni przed aukcj¹ oraz na wystawie poprzedzaj¹cej aukcjê (w Hotelu Bristol). Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej mo¿liwoœci do bli¿szego zapoznania siê z obiektami, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym.

3.

4.

CENA WYWO£AWCZA I REZERWOWA. ESTYMACJE. a. Wszystkie obiekty, o ile nie s¹ oznaczone inaczej, posiadaj¹ cenê rezerwow¹, znan¹ jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieœci siê w przedziale miêdzy cen¹ wywo³awcz¹, a doln¹ estymacj¹. b. W katalogu podano orientacyjne ceny wywo³awcze oraz estymacje. W³aœciciel obiektu mo¿e zmieniæ cenê rezerwow¹ na ni¿sz¹ do 24 godzin przed rozpoczêciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany ceny wywo³awczej przed aukcj¹. c. Aukcjoner mo¿e w zale¿noœci od zainteresowania obiektem rozpocz¹æ licytacjê od ni¿szej lub wy¿szej ceny wywo³awczej umieszczonej w katalogu. d. Estymacje maj¹ charakter orientacyjny, a nie wi¹¿¹cy. Wyra¿aj¹ prawdopodobieñstwo, a nie pewnoœæ. e. Sprzeda¿ obiektu nastêpuje w momencie, gdy najwy¿sza oferta zaakceptowana przez aukcjonera jest równa lub wy¿sza od ceny rezerwowej danego obiektu. Ten fakt jest potwierdzony przybiciem m³otka i publicznym oœwiadczeniem aukcjonera. OZNACZENIA OBIEKTÓW W KATALOGU

 Niektóre obiekty mog¹ posiadaæ nastêpuj¹ce oznaczenia: Obiekt nie posiada ceny rezerwowej, akceptacja ceny wywo³awczej (lub wy¿szej) równoznaczna jest ze sprzeda¿¹ za t¹ cenê. 5.

PRZYST¥PIENIE DO AUKCJI a. Osoby nie bêd¹ce dotychczas klientami Agry-Art, a pragn¹ce dokonaæ powa¿niejszych zakupów proszone s¹ o wczeœniejsze skontaktowanie siê z biurem Domu Aukcyjnego w celu ustalenia warunków p³atnoœci. b. Do udzia³u w licytacji dopuszczane s¹ osoby, które wczeœniej dokonywa³y zakupów w Domu Aukcyjnym i bezproblemowo wywi¹zywa³y siê ze swoich zobowi¹zañ. c. W przypadku osób, które nie s¹ znane Domowi Aukcyjnemu wziêcie udzia³u w licytacji mo¿e byæ uwarunkowane podaniem wiarygodnych referencji, podaniem numeru karty kredytowej lub wp³aceniem wadium, zwracanego w wypadku nie dokonania zakupu. d. Wp³ata wadium w wysokoœci 1 000 z³ upowa¿nia do dokonania zakupów o wartoœci w granicach 10 000 - 15 000 z³. Osoby pragn¹ce licytowaæ powy¿ej tej kwoty, proszone s¹ o wp³acenie wadium w wysokoœci 10% planowanych wydatków . e. Osoba dopuszczona do licytacji otrzymuje numer identyfikacyjny. f. Dane osobiste Kupuj¹cego pozostaj¹ do wy³¹cznej wiadomoœci Domu Aukcyjnego. Otrzymuj¹c numer identyfikacyjny Kupuj¹cy wyra¿a zgodê na „Warunki kupna i sprzeda¿y w Domu Aukcyjnym Agra-Art“ (Regulamin Aukcji).

6.

LICYTACJA TELEFONICZNA a. Kupuj¹cy pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ po uprzednim uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym mog¹ wzi¹æ udzia³ w licytacji przez telefon. W takim przypadku, Kupuj¹cy podaje numery obiektów, które zamierza licytowaæ oraz numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed licytacj¹. b. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoœci za brak mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w licytacji telefonicznej z powodu trudnoœci z po³¹czeniem z numerem podanym przez klienta.


c. Istnieje mo¿liwoœæ licytacji telefonicznej w jêzyku angielskim, francuskim lub niemieckim. d. Osoby chc¹ce wzi¹æ telefoniczny udzia³ w aukcji proszone s¹ o wczeœniejsze (min. 24h przed aukcj¹) zg³aszanie siê do Domu Aukcyjnego, poniewa¿ liczba linii telefonicznych udostêpnionych w trakcie licytacji jest ograniczona. 7.

LICYTACJA W IMIENIU KUPUJ¥CEGO - ZLECENIA a. Klienci mog¹ zleciæ Domowi Aukcyjnemu licytowanie w ich imieniu. W takim przypadku nale¿y wype³niæ formularz zamieszczony na koñcu katalogu aukcyjnego lub w Internecie (http://www.agraart.pl). b. Dom Aukcyjny bêdzie licytowa³ do kwoty maksymalnej, oznaczonej na formularzu zlecenia. Dom Aukcyjny do³o¿y wszelkich starañ, by zakupiæ obiekt po najni¿szej mo¿liwej cenie, poni¿ej limitu podanego przez Klienta. c. Formularz nale¿y przes³aæ faxem, lub jego podpisany skan mailem na adres agra@agraart.pl, najpóŸniej 24 godziny przed aukcj¹. d. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceñ bez limitu.

8.

LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM (LIVE) a. Dom Aukcyjny udostêpnia mo¿liwoœæ licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z sal¹ aukcyjn¹. b. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie siê na stronie internetowej http://live.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP. c. Status VIP mo¿na uzyskaæ kontaktuj¹c siê z Domem Aukcyjnym lub wp³acaj¹c wadium przez Internet - szczegó³y techniczne s¹ dostêpne w serwisie http://live.agraart.pl d. Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialnoœci za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególnoœci brak mo¿liwoœci licytacji spowodowany trudnoœciami lub awari¹ techniczn¹ po stronie klienta lub operatora ³¹cza internetowego.

9.

PRZEBIEG AUKCJI a. Licytacjê prowadzi Aukcjoner, który okreœla post¹pienia w licytacji (podwy¿szenie stawki), rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcê obiektu. b. Aukcjoner stosuje post¹pienia ustalone wczeœniej wg tabeli, która jest dostêpna w katalogu poni¿ej oraz na stronach internetowych Domu Aukcyjnego. Aukcjoner mo¿e stosowaæ wielokrotnoœæ minimalnych post¹pieñ. Minimalne stawki post¹pieñ nie mog¹ byæ zmieniane, z uwagi na spójnoœæ z internetowym systemem licytacji Live. TA B E L A M I N I M A L N Y C H P O S T ¥ P I E Ñ

PRZEDZIA£ CENOWY

MINIMALNE POST¥PIENIE

do 5 000 z³

100 z³

5 000 - 10 000 z³

500 z³

10 000 - 100 000 z³

1 000 z³

100 000 - 200 000 z³

2 000 z³

200 000 - 500 000 z³

5 000 z³

powy¿ej 500 000 z³

10 000 z³

c. Oferta potencjalnego Nabywcy jest wi¹¿¹ca po zaakceptowaniu jej przez aukcjonera. d. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbêdne, wycofaæ ofertê, odmówiæ przyjêcia oferty, wycofaæ obiekt lub ponownie zaproponowaæ obiekt do licytacji. e. Aukcjoner ma prawo otwieraæ licytacjê ka¿dego obiektu dzia³aj¹c w imieniu w³aœciciela obiektu. Mo¿e równie¿ sam sk³adaæ oferty (kolejne, lub w odpowiedzi na oferty Kupuj¹cych) a¿ do poziomu ceny rezerwowej.

f. Uderzenie m³otkiem i wskazanie przez Aukcjonera Nabywcy obiektu jest równoznaczne z zawarciem Umowy (zgodnie z art. 70 § 2 Kodeksu Cywilnego). g. Obiekty, których licytacja zakoñczy³a siê poni¿ej ceny rezerwowej nie zostaj¹ sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazuj¹c osobê, która zaoferowa³a najwy¿sz¹ cenê. Obiekt mo¿e byæ sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania akceptacji w³aœciciela. Taka licytacja nie koñczy siê uderzeniem m³otka. 10. OP£ATY I ZASADY P£ATNOŒCI a. Bezpoœrednio po zakoñczeniu licytacji Nabywca zobowi¹zany jest do wp³acenia zadatku w wysokoœci 10% wartoœci zakupionych obiektów. b. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 15 % (w tym zawarty jest podatek VAT i droit de suite). c. Prawo w³asnoœci obiektu przechodzi na Nabywcê z chwil¹ zap³acenia ca³ej ceny. d. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowi¹zany jest wp³aciæ nale¿noœæ za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia aukcji. Wp³at mo¿na dokonywaæ przelewem bankowym lub gotówk¹ oraz kartami p³atniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje p³atnoœci kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC. e. Numer konta bankowego podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronach internetowych. f. W przypadku dokonania p³atnoœci przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu œrodków i op³aty bankowe pokrywa Nabywca. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty bêd¹ ksiêgowane w z³otówkach po kursie stosowanym przez bank prowadz¹cy konto Domu Aukcyjnego. 11. ODST¥PIENIE OD UMOWY a. W przypadku niedotrzymanie warunków Umowy przez Nabywcê, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odst¹pienia od Umowy oraz zatrzymania wadium i wp³aconej zaliczki tytu³em kary umownej. b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie równie¿ prawo s¹dowego dochodzenia realizacji Umowy i obci¹¿enia Nabywcy wszelkimi kosztami wynik³ymi z tego tytu³u. 12. ODBIÓR OBIEKTÓW a. Wydanie obiektu Nabywcy nastêpuje po zaksiêgowaniu ca³ej nale¿nej kwoty. b. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez historyka sztuki, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentycznoœci. c. Odbiór zakupionych obiektów odbywa siê w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na ¿yczenie kupuj¹cego Dom Aukcyjny mo¿e wys³aæ obiekt pod wskazany adres, je¿eli wszelkie koszty wysy³ki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca. d. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialnoœci z chwil¹ odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwil¹ nadania tego obiektu w urzêdzie pocztowym lub firmie przewozowej. e. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny Agra-Art bêdzie liczy³ sk³adowe w wysokoœci 40 z³ dziennie za jeden obiekt. 13. REKLAMACJE a. Reklamacje rozpatrywane bêd¹ wed³ug przepisów ustawy z dn. 23 IV 1964 Dz. Ust. nr 16 poz. 93 z póŸniejszymi zmianami (Kodeks cywilny). 14. ZASTRZE¯ENIA KOÑCOWE a. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wywóz dzie³ sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy ni¿ 50 lat lub jego wartoœæ nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych Agra-Art. b. Dom Aukcyjny jest zobowi¹zany do zbierania danych osobowych klientów dokonuj¹cych transakcji powy¿ej 15 tys. euro.


1 IWAN TRUSZ (Wysocko 1869 - Lwów 1941)

ALEJKA OGRODOWA Z KWITN¥CYM KRZEWEM olej, tektura, 27 x 33 cm sygn. p.d.: I. Trusz Na odwrocie notatka ramiarza: wole oko 900 | p. Brach | 5/XI 11 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 15 000 - 18 000


2 JULIAN FA£AT (Tulig³owy k. Lwowa 1853 - Bystra k. Bielska 1929)

DZIEWCZYNA Z POS¥¯KIEM, ok. 1880 akwarela, papier naklejony na tekturê 55,2 x 36,5 cm sygn. po prawej: JFa³at (inicja³y wi¹zane)

10 000 z³

estymacja: 15 000 - 18 000

Dziewczyna z pos¹¿kiem to praca z wczesnego okresu twórczoœci artysty, powsta³a zapewne w okresie, gdy Fa³at stara³ siê naœladowaæ akwarel¹ malarstwo olejne i „wywo³ywaæ ten sam efekt przy pomocy odmiennych œrodków: gêstego nak³adania farb /.../, pokrywania farbami dok³adnie ca³ej powierzchni papieru, stosowanie ciemnego t³a o niewielkiej g³êbi oraz dominuj¹cych w ogólnym tonie br¹zów“ (cyt. za: J. Malinowski, Julian Fa³at, Warszawa 1985, s. 13). PóŸniej stopniowo artysta zacz¹³ stosowaæ bardziej swobodn¹, rozlewn¹ plamê barwn¹, przy czym czêsto pozostawia³ tak¿e miejsca nie zamalowane i jako dodatkowy walor kolorystyczny wykorzystywa³ naturalny kolor pod³o¿a.


3 STANIS£AW KACZOR-BATOWSKI (Lwów 1866 - Lwów 1946)

PRZYJAZD OCZEKIWANEGO GOŒCIA, 1934 olej, tektura, 50 x 65 cm sygn. i dat. p.d.: S. Batowski | 1934 Na odwrocie tektury rêkopiœmienny tekst - ¿yciorys artysty. 9 000 z³

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 12 000 - 14 000


4 JAN ROSEN (Warszawa 1854 - Warszawa 1936)

POLOWANIE PAR FORCE Z OGARAMI, 1881 wachlarz plisowany; technika mieszana, ³abêdzia skórka 20 x 61 x 31cm (wysokoœæ i rozpiêtoœæ pokrycia oraz promieñ okrêgu, tj. d³ugoœæ pióra wachlarza) sygn. i dat. p.d.: J. Rosen | 1881 15 000 z³

estymacja: 20 000 - 25 000

Modne wachlarze, malowane przez znanych artystów-malarzy, „w drugiej po³owie XIX wieku zaczê³y traciæ sw¹ rolê u¿ytkow¹ na rzecz funkcji czysto estetycznej, pami¹tkarskiej i kolekcjonerskiej: zamiast s³u¿yæ jako modniarski dodatek, zdobi³y œciany salonu lub by³y umieszczane w serwantkach, stanowi¹c dumê w³aœcicieli, podobnie jak inne dzie³a sztuki“ (cyt. za: J. Ró¿añska, Polski wachlarz malowany 1850-1914, Warszawa 2006, s. 7). Wachlarze malowali, m.in. Juliusz i Wojciech Kossakowie, Piotr Stachiewicz, Kazimierz Pochwalski, W³odzimierz Tetmajer, Tadeusz Rybkowski, Jacek Malczewski czy Franciszek Kostrzewski. Autorem malowanych wachlarzy by³ tak¿e Jan Rosen. Znanych jest kilka jego prac tego rodzaju, m.in. wachlarz z podobn¹ scen¹ jesiennego polowania par force reprodukowany w „Tygodniku Ilustrowanym“ 1890( s. 328) czy kompozycja z przemarszem wojsk napoleoñskich („Tygodnik Ilustrowany“ 1892, s. 73).

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


5 RENÉ-LOUIS CHRÉTIEN

6 EDWIN THOMAS ROBERTS

(Choisy-le-Roy 1867 - Pary¿ 1942)

(Londyn 1840 - Londyn 1917)

MARTWA NATURA Z OSTRYGAMI

I PSZCZO£Y LUBI¥ MIÓD

olej, p³ótno, 50,5 x 64,5 cm sygn. p.d.: R. Chretien.

olej, p³ótno, 36 x 30,8 cm sygn. l.d.: Edwin Roberts Na odwrocie, na krajce krosna napis farb¹: Edwin Roberts. And the bees like the Honey. Na p³ótnie poœrodku owalny stempel londyñskiej firmy Rowney & Comp. z materia³ami malarskimi. Na listwie dolnej nalepka z odrêcznym napisem: 27 | [...] | Roberts

3 000 z³ Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 8 000

5 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000


7 KAZIMIERZ STABROWSKI (Kruplany k. Nowogródka 1869 - Garwolin 1929)

PORTRET JULII JANISZEWSKIEJ, NARZECZONEJ ARTYSTY, 1896 olej, p³ótno, 88 x 66 cm Obraz pochodzi ze zbiorów pp. Janiszewskich, rodziny portretowanej Julii z Janiszewskich Stabrowskiej. 45 000 z³

estymacja: 60 000 - 80 000

Ten piêkny portret m³odej, zamyœlonej kobiety, powsta³ podczas studiów Stabrowskiego w petersburskiej Akademii Sztuk Piêknych pod kierunkiem wybitnego malarza I. J. Riepina. Wed³ug monografistki artysty Portret narzeczonej „odznaczaj¹cy siê naturalnoœci¹ ujêcia, swobod¹ techniki malarskiej, powœci¹gliw¹ gam¹ barwn¹ z przewag¹ tonów szarych i bieli œwiadczy dobitnie o chwilowym zapatrzeniu w malarstwo rosyjskiego artysty. Prawdopodobnie Riepin oddzia³a³ na zainteresowanie siê Stabrowskiego portretem - dziedzin¹, w której odnotowaæ bêdzie mo¿na w przysz³oœci jego prawdziwie wybitne osi¹gniêcia twórcze.“ (L. Skalska-Miecik, Echa sztuki rosyjskiej..., 1984; patrz bibliografia) Artysta jeszcze kilkakrotnie malowa³ sw¹ ¿onê, g³êboko wczuwaj¹c siê w jej nastrój i psychikê. Dwa znakomite portrety Julii znajduj¹ siê w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Jeden z nich wspania³y, ca³opostaciowy, Portret ¿ony siedz¹cej w fotelu (przed 1908; olej, p³ótno, 160 x 98 cm) podziwiaæ mo¿na w sta³ej Galerii Malarstwa Polskiego. Drugi obraz to Portret ¿ony w kapeluszu (1907; olej, p³ótno, 118 x 93). Tylko z reprodukcji w „Tygodniku Ilustrowanym“ (1903, II pó³rocze, s. 944) znany jest jeszcze inny jej portret, tym razem rysunkowy. Wszystkie te dzie³a - ³¹cznie z prezentowanym Portretem narzeczonej - przedstawiaj¹ Juliê jako kobietê o niebanalnej urodzie, melancholijnie zamyœlon¹ i g³êboko zapatrzon¹ w siebie.

Obraz jest wymieniony, opisany b¹dŸ reprodukowany w: - Ukazatiel wystawki Imperatorskoj Akademii Chudo¿estw w 1896 g., Sankt Petersburg 1896, s. 25, nr kat. 158; - I. Grabar [recenzja z powy¿szej wystawy w:] „Niwa“ 1896, nr 14, s. 326; - L. Skalska-Miecik, Kazimierz Stabrowski - lata studiów i pocz¹tki dzia³alnoœci twórczej [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, T. XIX, Warszawa 1975, s. 592, il. 7a na s. 591; - L. Skalska-Miecik, Julia Stabrowska - zapomniana rzeŸbiarka [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, T. XXVII, Warszawa 1983, s. 270, il. 4 na s. 272; - L. Skalska-Miecik, Echa sztuki rosyjskiej w twórczoœci warszawskich modernistów [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, T. XXVIII, Warszawa 1984, s. 133, il. 7 na s. 136;

Portretowana Julia Janiszewska (1869-1941), ówczesna narzeczona, a od 1902 ¿ona artysty, na polu sztuki znana by³a jako Julia Stabrowska, utalentowana i ceniona rzeŸbiarka, jedna z nielicznych kobiet, które studiowa³y na wydziale rzeŸby Akademii Sztuk Piêknych w Petersburgu (lata 1892-1901). Tytu³ artysty uzyska³a w 1901 za rzeŸbê Lelum-Polelum (Muzeum Narodowe w Warszawie; powa¿nie uszkodzona). Do 1909 sporo wystawia³a, odnosz¹c znaczne sukcesy i zyskuj¹c pochlebne opinie recenzentów. Los jednak obszed³ siê okrutnie z dzie³em artystki; wszystkie rzeŸby stanowi¹ce niemal ca³y jej dorobek twórczy przechowywane w maj¹tku D³u¿niewo na £otwie, uleg³y zniszczeniu w czasie rewolucji. Od 1918 mieszka³a ponownie w Warszawie. Po œmierci mê¿a (1929) ofiarowa³a Muzeum Narodowemu w Warszawie du¿y zbiór jego obrazów, w tym tak¿e oba - wzmiankowane wy¿ej - swoje portrety. (O Julii Stabrowskiej patrz tak¿e: L. Skalska-Miecik, Julia Stabrowska [w:] Polscy uczniowie Akademii Sztuk Piêknych w Petersburgu w XIX i na pocz¹tku XX wieku, Katalog Wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1989, s. 210-211) Wiêcej o artyœcie - www.agraart.pl

- L. Skalska-Miecik, Echoes of Russian Art in the Work of Polish Modernist. Published in conjunction with the exhibition “Symbolism in Polish Painting 189-1914“ July 30 - September 23, 1984, [w:] Symbolism in Poland, Collected Essays, The Detroit Institute of Art 1984, s. 46, il. 6 na s. 51; - L. Skalska-Miecik, Julia Stabrowska [w:] Artystki polskie. Katalog Wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1991, s. 320-321, il. na s. 320; - Kazimierz Stabrowski 1869-1929. Kolekcja prac ze zbiorów prywatnych i Muzeum Narodowego w Warszawie. [L. Skalska-Miecik przy wspó³pracy K. Jerzmanowskiej], Muzeum £azienki Królewskie, Stara Kordegarda, Warszawa 1997, s. nlb., kat. nr 1, il.


8 WOJCIECH WEISS

9 ALFONS KARPIÑSKI

(Leorda na Bukowinie w Rumunii 1875 - Kraków 1950)

(Rozwadów, dziœ dzielnica Stalowej Woli 1875 - Kraków 1961)

KWIATY

MARTWA NATURA Z RÓ¯AMI, lata 30. XX w.

olej, papier na tekturze 62 x 48 cm sygn. p.d.: WWeiss

olej, tektura 34,5 x 100 cm sygn. po lewej: A. Karpiñski

9 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 12 000 - 15 000

12 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 25 000 - 30 000


10 STANIS£AW CZAJKOWSKI (Warszawa 1878 - Sandomierz 1954)

BROD£O (Heeze, Holandia), 1916 olej, tektura, 20,5 x 29 cm sygn. p.d.: HEEZE. 1916 | ST. CZAJKOWSKI Na odwrocie l.g. autorska sygnatura: ST. CZAJKOWSKI | 1916. Ponadto napisy: - „Brod³o“ (Heeze, Holandia) | 1916; - St. Cz. | inw. 29; - s³abo czytelny numer naniesiony niebiesk¹ kredk¹: 96111 (?). Ma³a nalepka z rêkopiœmiennym napisem: Brod³o | (Heeze) | II. Owalna z¹bkowana nalepka (druk) o treœci: W. R. E. HORSCHT | MED. LISTENFABRIEK & KUNSTHANDEL | TELEFON 5564 | MOLENSTRAAT 47 | HAAG (HOLLAND) 4 000 z³

estymacja: 6 000 - 8 000

Bibliografia: - Stanis³aw Czajkowski (1878-1954), [katalog], MKiS, CBWA, Warszawa „Zachêta“, Warszawa 1980, s. nlb., nr kat. 124 (wystawiony jako w³asnoœæ ¿ony artysty p. Anny Laudañskiej-Czajkowskiej oraz p. Ireny Koœcia³kowskiej).


11 STANIS£AW ¯UKOWSKI (Jêdrychowice k. Grodna 1875 - Pruszków 1944)

NIEMEN, przed 1932 olej, p³ótno, 54 x 66 cm sygn. p.d.: „Niemen“ | S. ¯ukowski 70 000 z³

estymacja: 75 000 - 85 000

W lutym 1932 roku, na indywidualnej wystawie w warszawskim Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych, Stanis³aw ¯ukowski pokaza³ cykl obrazów objêtych wspólnym tytu³em „Niemen“. Cykl liczy³ 28 prac i przedstawia³ widoki znad Niemna malowane o ró¿nych porach roku, od wczesnej wiosny (Wiosenna woda Niemna czy Kra na Niemnie; MNW) do jesieni (Jesienny ranek na Niemnie, Brzegi Niemna z³ot¹ jesieni¹, Tratwy na Niemnie - jesieñ). Do tego cyklu obrazów nale¿y tak¿e i prezentowany tu obraz, jednak wobec braku bli¿szych danych w katalogu wystawy, trudno jest ustaliæ jego autorski tytu³. Umownie wiêc okreœlamy go po prostu nazw¹ ca³ego cyklu - Niemen. Bibliografia - porównaj: - Wystawa zbiorowa prac Stanis³awa ¯ukowskiego [w:] Przewodnik 71. Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie, luty 1932, s. 3, 4, nr. kat. 1 - 28. Informacja o artystach - www.agraart.pl


12 CARL KENZLER

13 NAZZARENO CIPRIANI

(Poczdam 1872 - Berlin 1947)

(Rzym 1843 - Rzym 1925)

NAD MORZEM ŒRÓDZIEMNYM

PA£AC DO¯ÓW W WENECJI

olej, p³ótno, 60,5 x 90 cm sygn. l.d.: C. Kenzler

olej, p³ótno 83,5 x 62,5 cm sygn. l.d.: N. Cipriani | Roma

3 000 z³

estymacja: 5 000 - 8 000 25 000 z³

estymacja: 30 000 - 35 000

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl Obraz przedstawia fragment Pa³acu Do¿ów w Wenecji - naro¿n¹ kolumnê portyku zachodniej fasady, obok Porta della Carta, g³ównego wejœcia na dziedziniec pa³acu. Ponad kapitelem zwanym Giustizia (Sprawiedliwoœæ) widaæ wspania³a rzeŸbê ze scen¹ S¹du Salomona, dzie³o Pietra Lambertiego (1393-1435).


14 ALEKSANDER GIERYMSKI (Warszawa 1850 - Rzym 1901)

PODWÓRKO W MONACHIUM, 1870-1874 olej, p³ótno 29 x 23,8 cm sygn. i dat. p.d.: A. GIERYMSKI | MÜNCHEN. 187[4?] Na odwrocie, na listwie krosna nalepka TZSP w Warszawie (druk wype³niony atramentem): ZACHÊTA SZTUK PIÊKNYCH w Warszawie | Autor Aleksander Gierymski | Rodzaj olej | Data 12. K. 1912 Na górnej listwie krosna stempel monachijskiej firmy z materia³ami malarskimi Alberta Sacketeina.

80 000 z³

estymacja: 120 000 - 150 000

Obraz, namalowany we wczesnym okresie pobytu Aleksandra Gierymskiego w Monachium, przez kilkadziesi¹t lat przechowywany by³ w prywatnej kolekcji tej samej rodziny. W posiadaniu w³aœcicieli znajduje siê tak¿e - potwierdzaj¹ca autorstwo Gierymskiego - ekspertyza wydana 11 wrzeœnia 1950 roku i podpisana przez dr. Mariana Milicha, dyrektora Muzeum Sztuki w £odzi i Romana Zrêbowicza, kustosza dzia³u Sztuki Polskiej. Autorstwo Gierymskiego potwierdzi³a równie¿ dr Halina Stêpieñ, wybitna badaczka malarstwa „polskich monachijczyków“ (orzeczenie w Archiwum Muzeum Okrêgowego w Suwa³kach).

Bibliografia: - Aleksander Gierymski 1850-1901, [Katalog wystawy autorstwa E. Micke-Broniarek przy wspó³pracy K. Znojewskiej Prokop, A. Lewandowskiej, A. Rudziñskiej, K. Pijanowskiej] Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2014, s. 112, 113, nr kat. 15, il. na s. 113.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Aleksander Gierymski, m³odszy brat malarza Maksymiliana, by³ jednym z najwybitniejszych malarzy polskich XIX wieku, samodzielnie kszta³tuj¹cym w³asn¹ wizjê malarsk¹ i na drodze usilnych poszukiwañ dochodz¹cym od realizmu do rezultatów bliskich impresjonizmowi. Naukê rozpocz¹³ u Rafa³a Hadziewicza w warszawskiej Klasie Rysunkowej, a od 1868 studiowa³ w Akademii monachijskiej u Hermanna Anchütza i Karla Pilloty’ego, uzyskuj¹c w 1872 na zakoñczenie studiów nagrodê za najlepsz¹ kompozycjê (Scena z „Kupca weneckiego“). W latach 1873-1879 przebywa³ w Rzymie, sk¹d w 1875 na krótko przyjecha³ do Warszawy, gdzie jego obrazy spotka³y siê z du¿ym uznaniem. Na d³u¿ej zamieszka³ w Warszawie w latach 1879-1889 maluj¹c obrazy rodzajowe (Œwiêto tr¹bek, Pomarañczarka). Zwi¹za³ siê wówczas z grup¹ artystów skupionych wokó³ czasopisma „Wêdrowiec“, z którym wspó³pracowa³ jako rysownik. Od 1884 czêsto zmienia³ miejsca pobytu; przebywa³ prze-

wa¿nie za granic¹ i tylko na krótko przyje¿d¿a³ do Warszawy (1886 i 1887) i Krakowa (1893-1894). D³u¿ej przebywa³ w Monachium (1888-1890 oraz 1898-1899), w Pary¿u (1890-1893 i 1898-1899) i we W³oszech (1897-1898 i 1899-1901), na d³u¿ej zatrzymuj¹c siê w Wenecji, Palermo, Amalfi i w Rzymie. Bra³ udzia³ w licznych wystawach - w Monachium, Pary¿u Wiedniu, Berlinie oraz w Krakowie i Warszawie. Malowa³ realistyczne obrazy rodzajowe (Œwiêto Tr¹bek, Piaskarze), kompozycje stylizowane na dawne malarstwo weneckie (Sjesta w³oska), sceny z okresu rokoka (W altanie), pejza¿e, widoki miejskie, wnêtrza, nokturny. Fascynowa³ go problem œwiat³a i wywo³ywana przez nie zmienna gra barw; w s³oñcu, cieniu i przy sztucznym blasku miejskich latarni. Prace artysty w wiêkszoœci znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych (m.in. Warszawa, Kraków, Poznañ, Wroc³aw, Toruñ, Kielce, Gdañsk, Katowice, Lwów). Tylko niewielka ich liczba stanowi ozdobê kolekcji prywatnych.


15 TEODOR ZIOMEK (Skierniewice 1874 - Warszawa 1937)

RZEKA WŒRÓD ŒNIEGÓW, 1934 olej, p³ótno, 21,7 x 39,5 cm (w œwietle passe-partout) sygn. i dat. l.d.: T. ZIOMEK | 1934 Na odwrocie nalepka z numerem kolekcji: PM 548. 5 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 12 000


16 WIKTOR KORECKI (Kamieniec Podolski 1890 - Komorów k. Warszawy 1980)

KRAJOBRAZ O ZACHODZIE S£OÑCA olej, p³ótno 59,5 x 89 cm sygn. u do³u poœrodku: WIKTOR KORECKI 5 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 12 000


17 ARTUR BARTELS

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

(Wilno lub dawny powiat S³uck 1818 - Kraków 1885)

Artur Bartels (Barthels) - rysownik, pieœniarz i satyryk, wed³ug tradycji naturalny syn ks. Leona Radziwi³³a. Kszta³ci³ siê w Petersburgu i Pary¿u, nastêpnie przebywa³ w Wilnie i na WileñszczyŸnie, gdzie by³ zarz¹dc¹ dóbr Jana Tyszkiewicza. W 1863 przeniós³ siê do Warszawy, a od oko³o 1876 mieszka³ w Krakowie. Jako rysownik by³ samoukiem. Trzy serie jego rysunków satyrycznych - £apigrosz, Pan Atanazy Skorupa, Pan Eugeniusz - zamieœci³ J. K. Wilczyñski w Albumie wileñskim wydanym w 1858 roku. Swoje prace czêsto rysowa³ na deseczkach sosnowych, wykorzystuj¹c w ich kompozycji sêki i s³oje drzewne. Jako zapalony myœliwy rysowa³ szczególnie wiele, humorystycznie ujmowanych scen z polowañ. Prace te cieszy³y siê du¿¹ popularnoœci¹. Zajmowa³ siê uk³adaniem tekstów i melodii piosenek, pisywa³ te¿ artyku³y do prasy.

PRZYGODA Z SZARAKIEM o³ówek, gwasz, papier, 19,4 x 33,3 cm (w œwietle passe-partout) Na odwrocie oprawy karta z rêkopiœmienn¹ not¹ o rysunku: Oryginalny rysunek | A. Bartelsa | znaleziony w podniszczonym stanie | na rumowiskach mego domu | przy ul. Inflanckiej 1 m. 24 w Warszawie | w styczniu 1945 r. | Pochodzi ze zbioru Benedykta Tyszkiewicza | z Czerwonego Dworu pod Kownem, | gdzie Bartels by³ czêstym goœciem. | Jak zapewnia³ mnie Benedykt Tyszkiewicz (m³ody) | za³¹czony rysunek przedstawia autentyczny wypadek | na polowaniu w okolicach Czerwonego Dworu. | Poznañ styczeñ 1946 r. | Ludwik Gocel Rysunek pochodzi ze zbiorów Ludwika Gocla (1889-1966), historyka, bibliofila i kolekcjonera. 1 500 z³

estymacja: 3 000 - 5 000


18 JAN MATEJKO (Kraków 1838 - Kraków 1893)

SZKIC DO OBRAZU „ŒLUBY JANA KAZIMIERZA W KATEDRZE LWOWSKIEJ“, 1884 o³ówek, papier, 18,5 x 29,5 cm (w œwietle passe-partout) sygn. i dat. l.d.: JM | r. P. 1884. 3 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

Rysunek jest wstêpnym szkicem kompozycyjnym do Œlubów Jana Kazimierza, ostatniego z wielkich historycznych obrazów Jana Matejki, dzie³a nieukoñczonego z powodu œmierci artysty (1893; olej, p³ótno, 315 x 500 cm; pierwotnie w zbiorach Galerii Narodowej we Lwowie; od 1946 w Muzeum Narodowym we Wroc³awiu). Obraz ten przedstawia scenê uroczystych œlubów królewskich z³o¿onych w Katedrze Lwowskiej w czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 roku, obwo³uj¹cych Najœwiêtsz¹ Mariê Pannê Królow¹ Polski i Litwy, i przyrzekaj¹cych uwolnienie ludu „od wszelkich obci¹¿eñ i niesprawiedliwoœci ucisku“. Inne rysunkowe szkice do tego obrazu znajduj¹ siê, m.in. w Domu Matejki w Krakowie oraz Muzeach Narodowych w Warszawie i Wroc³awiu. Ponadto w Domu Jana Matejki przechowywany jest tak¿e szkic olejny z roku 1889. Wiêcej o artyœcie - www.agraart.pl


19 JULIUSZ KOSSAK (Wiœnicz 1824 - Kraków 1899)

PAN PASEK POD LACHOWICAMI, 1861 olej, deska, 37 x 46 cm sygn. i dat.: J Kossak | 1861 Na odwrocie nalepiona karta (druk, maszynopis, rêkopis) z poœwiadczeniem autentycznoœci obrazu jako dzie³a Juliusza Kossaka: - po lewej tekst drukowany [winieta]: SALON SZTUKI M ARCTA W POZNANIU - Pl. WOLNOŒCI 7; - poni¿ej tekst drukowany: 13-90 Telefon 55-50 | STA£A WYSTAWA | ZBIOROWE WYSTAWY | AUKCJE ARTYSTYCZNE | ZAKUP - KOMIS - SPRZEDA¯ | EKSPERTYZA AUTENTYCZNOŒCI | I WARTOŒCI | RESTAURACJA OBRAZÓW I.T.D. | WYSTAWA OTWARTA CODZIENNIE | OD GODZ. PRZEDPO£. DO 6 POPO£. | W NIEDZIELÊ I ŒWIÊTA OD GODZ. | 11 PRZEDP. DO 2 POPO£UDNIU ||| - obok po prawej wpisany na maszynie tekst potwierdzaj¹cy autorstwo Juliusza Kossaka i identyfikuj¹cy obraz jako pracê pt. „Pasek pod Lachowicami“. Potwierdzenie podpisane odrêcznie [...] Stefan przez rzeczoznawcê i aukcjonatora Okrêgowej Izby Przemys³owej [w Poznaniu]. Rêcznie dopisany tekst: 23/ grudnia 1925 Poznañ Œw. Marcin 39, tel. 5558.

150 000 z³

estymacja: 180 000 - 250 000

W za³¹czeniu - potwierdzaj¹ca autorstwo Juliusza Kossaka ekspertyza p. Adama Konopackiego z 15 marca 2012 roku.

Obraz przedstawia epizod z Pamiêtników Jana Chryzostoma Paska, opisuj¹cego zdarzenia z bitwy pod Po³onk¹ 28 VI 1660 roku, kiedy to wojska polsko-litewskie id¹c w odsiecz oblê¿onej przez Iwana Chowañskiego twierdzy Lachowice (Lachowicze), odnios³y znacz¹ce zwyciêstwo zmuszaj¹c Moskali do zwiniêcia oblê¿enia. W bitwie tej bra³ udzia³ i pan Pasek, co barwnie opisa³ w Pamiêtnikach, nie pomijaj¹c tak wa¿nych szczegó³ów jak zdobyte ³upy i konie. Przedstawiona tu scena mo¿e ilustrowaæ fragment, o którym pamiêtnikarz pisze: - „Jam nieprzyjaciela z konia zwali³, a ty go bierzesz? Daj go sam, bo do nabicia na ciebie od¿a³ujê, com go na nieprzyjaciela nagotowa³. Nie bardzo siê sprzecza³ Wo³oszyn, bo widzia³, ¿e do mnie ten Moskal strzela³ i jam go zwali³ z konia. Odda³ mi tedy owego konia œlicznego, który by³ nie moskiewski, ale tych ruskich koni, czerwono gniady, ros³y.“

W swojej twórczoœci Kossak jeszcze kilkakrotnie siêga³ do Pamiêtników Paska, by wspomnieæ np. akwarelê z roku 1898, odmienn¹ kompozycyjnie i przedstawiaj¹c¹ inny epizod, reprodukowan¹ w albumie K. Olszañskiego (Juliusz Kossak, Kraków 2000, il. 525). Natomiast kompozycjê prezentowanej tu pracy powtórzy³ artysta w akwareli z roku 1894, zatytu³owanej pt. Epizod z bitwy z Kozakami (K. Olszañski, Juliusz Kossak, Kraków 2000, il. 514). Obraz jest najpewniej to¿samy z prac¹ namalowan¹ olejno na desce i wystawion¹ w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie w roku 1861 (patrz: J. Wierciñska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wroc³aw 1969, s. 159).


20 MICHA£ GORSTKIN WYWIÓRSKI

21 JULIUSZ KOSSAK

(Warszawa 1861 - Warszawa 1926)

(Wiœnicz 1824 - Kraków 1899)

ZIELONE ZAROŒLA POD SZARYM NIEBEM, 1895-1915

EMIR RZEWUSKI, 1897

olej, p³ótno naklejone na tekturê, 21,5 x 32 cm

akwarela, papier, 32,3 x 24,4 cm (w œw. passe-partout: 31 x 23,5 cm) sygn. i dat. l.d.: Juliusz Kossak | 1897

3 000 z³

estymacja: 4 000 - 5 000

Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny artysty i wraz z ca³¹ kolekcj¹ w liczbie 150 pejza¿y i pejza¿owych studiów malarskich - by³ pokazany na wystawie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w 2004. Wystawie tej towarzyszy³ obszerny katalog, zawieraj¹cy opisy i reprodukcje wszystkich wystawionych prac artysty, ujêtych w kilka zespo³ów pejza¿y. Prezentowany obraz znalaz³ siê w grupie zatytu³owanej „Miêdzy niebem a ziemi¹. Nokturny i studia chmur [1895-1915]“. Obraz opisany i reprodukowany w: - M. Go³¹b, Micha³ Gorstkin Wywiórski - pejza¿e. Miêdzy niebem a ziemi¹, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, [Poznañ 2004], rozdzia³ I, „Miêdzy niebem a ziemi¹. Nokturny i studia chmur“, s. 116, nr kat. 24, il. 24 na s. 45.

W za³¹czeniu ekspertyza prof. Jerzego Sienkiewicza z 15 stycznia 1946 roku potwierdzaj¹cego autorstwo Juliusza Kossaka. 8 000 z³

estymacja: 15 000 - 25 000

Akwarela przedstawia emira Wac³awa Seweryna Rzewuskiego (17851831), syna hetmana Seweryna, zami³owanego orientalistê, który w latach 1817-20 przebywa³ w Turcji i krajach arabskich, gdzie przybra³ imiê Emir Tad¿ ul-Fehr, tj. „Wieniec S³awy“. Powróciwszy do kraju zamieszka³ wœród Kozaków w Sawraniu na Podolu. Na czele w³asnego oddzia³u wojska wzi¹³ udzia³ w powstaniu listopadowym. Zagin¹³ bez œladu po bitwie pod Daszowem 14 VI 1831. By³ jedn¹ z legendarnych postaci romantyzmu polskiego, bohaterem, m.in. mickiewiczowskiego Farysa i Dumy o Wac³awie Rzewuskim J. S³owackiego.


22 W£ADYS£AW CHMIELIÑSKI (Warszawa 1911 - Warszawa 1979)

WESELE GÓRALSKIE, lata 60. XX w. olej, p³ótno, 18,5 x 25,2 cm sygn. p.d.: W³. Chmieliñski Na kroœnie napisy: - MAPS (czerwonym tuszem) oraz O.O.7. (o³ówkiem). Ponadto stempel: 25. 3 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 6 000


23 JANUARY SUCHODOLSKI (Grodno 1797 - Boim k. Wêgrowa 1875)

WESELE KRAKOWSKIE, 1869 olej, p³ótno, 68 x 103,5 cm sygn. i dat. u do³u po prawej: J. Suchodolski | 1869. 15 000 z³

estymacja: 20 000 - 25 000

Efektowny obraz o popularnym, kilkakrotnie przez Suchodolskiego malowanym temacie krakowskiego wesela. Kompozycja znana jest te¿ z dwóch mniejszych, ubo¿szych w szczegó³y wersji tego motywu ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (Wesele krakowskie, ol. p³., 29 x 39 oraz 30,5 x 42,5 cm). Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


24 JULIUSZ KOSSAK (Wiœnicz 1824 - Kraków 1899)

JARMARK NA KONIE W BA£CIE, 1875 akwarela, o³ówek, papier 38,8 x 73,3 cm (w œwietle oprawy: 37,5 x 71,5 cm) sygn. i dat. l.d.: Juliusz Kossak | 1875

160 000 z³

estymacja: 180 000 - 200 000

Latem 1874 roku Juliusz Kossak i Józef Brandt odbyli wspóln¹ podró¿ na Ukrainê, odwiedzaj¹c Chocim, a tak¿e Ba³tê nad rzek¹ Kodym¹, gdzie odbywa³y siê wielkie i s³ynne targi koni. Wyprawa ta przynios³a im obu moc wra¿eñ, obserwacji, szkiców i pomys³ów na przysz³e obrazy. Po powrocie Juliusz Kossak namalowa³ wiele motywów z jarmarku w Ba³cie, wœród nich kilka du¿ych, bardzo efektownych akwarel, a tak¿e obraz olejny. Akwarele te reprodukowane s¹, m.in. w dawnej warszawskiej prasie („Tygodnik Ilustrowany“ 1876, II, s. 148) czy w albumie K. Olszañskiego (Juliusz Kossak, Wroc³aw

1988, il. na s. 58 oraz 362, 363, 364). Nale¿y do nich tak¿e prezentowana akwarela - obraz pe³en koni, ¿ycia, ruchu, a wszystko to jak pisa³ wspó³czesny recenzent - „narysowane wiernie, wybornie i œmia³o. Taki w tym wszystkim harmonijny chaos, ¿e oko oderwaæ siê nie mo¿e“. Bardzo zbli¿ona kompozycja znana jest z drzeworytniczej ilustracji wykonanej wed³ug rysunku (przerysu) Wojciecha Kossaka i zamieszczonej w majowym numerze „K³osów“ w roku 1877.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Juliusz Kossak - malarz i ilustrator - by³ jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. po³owy XIX w. Naukê rysunku i malarstwa rozpocz¹³ we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; póŸniej wiele rysowa³ z natury odwiedzaj¹c maj¹tki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wo³yniu. W 1852 by³ w Wiedniu, na Wêgrzech i w Petersburgu, a nastêpnie zamieszka³ na sta³e w Warszawie. Lata 18561860 spêdzi³ w Pary¿u, gdzie przyjaŸni³ siê z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 by³ kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego“. W roku 1869 przeniós³ siê na sta³e do Krakowa, sk¹d wyje¿d¿a³ jeszcze do Monachium, by malowaæ w atelier batalisty Franza Adama. Kossak by³ przede wszyst-

kim znakomitym akwarelist¹; rzadziej pos³ugiwa³ siê technik¹ olejn¹. Malowa³ obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustruj¹ce ¿ycie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów by³y konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualnoœæ potrafi³ po mistrzowsku przedstawiæ. By³ tak¿e autorem wielu ilustracji do czasopism i ksi¹¿ek, trafiaj¹cym bezb³êdnie tak w klimat utworów literackich, jak i w têsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieœni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.


25 IWAN TRUSZ (Wysocko 1869 - Lwów 1941)

PEJZA¯ W£OSKI Z CYPRYSAMI olej, sklejka, 10 x 17 cm sygn. l.d.: I. Trusz 6 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 12 000 - 15 000


26 FERDYNAND RUSZCZYC (Bohdanów 1870 - Bohdanów 1936)

Z KRYMU, 1894-1895 olej, p³ótno, 25,3 x 27 cm 35 000 z³

estymacja: 40 000 - 50 000

W czasie studiów w petersburskiej Akademii Sztuk Piêknych Ferdynand Ruszczyc spêdza³ wakacje na podró¿ach artystycznych. Dwukrotnie jeŸdzi³ na Krym - w latach 1894 i 1895, odwiedzi³ Ba³ak³awê, A³upkê, Ja³tê i inne miejscowoœci pó³wyspu i maluj¹c wiele pejza¿y nadmorskich, studiów krajobrazowych i marynistycznych. Wówczas powsta³ tak¿e prezentowany tu obraz. Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


27 JÓZEF BRANDT (Szczebrzeszyn 1841 - Radom 1915)

TRÊBACZ, ok. 1905 olej, p³ótno 45,5 x 60,5 cm sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | - Monachium

220 000 z³

estymacja: 250 000 - 350 000

Pochodzenie: Marie B. Frost, Westport i Southport, Connecticut, USA. Obraz zosta³ zakupiony na pocz¹tku XX w. w Pary¿u przez jej dziadka, Williama Brewstera (1866-1949), w³aœciciela Brewster Carriage Company.

W prezentowanym obrazie Józefa Brandta Trêbacz uwagê zwraca interesuj¹cy motyw oraz bogata kompozycja drugiego planu. Malarz przedstawi³ szar¿ê oddzia³u Kozaków na zajête przez nieprzyjaciela miasteczko. Dynamicznie ukazana scena rozgrywa siê w mgliœcie zachodz¹cym s³oñcu, nad mokrad³ami otaczaj¹cymi drewniane zabudowania. Widoczny na pierwszym planie konny trêbacz wygrywa sygna³ do ataku. Uwagê przyci¹ga barwny, haftowany strój jeŸdŸca oraz bogato aplikowany p³omyk pod tr¹bk¹ fanfarow¹, a tak¿e wypalony na udzie konia znak w³aœciciela. Tak indywidualnie potraktowane studium postaci trêbacza nie zdarza³o siê w twórczoœci Brandta zbyt czêsto. Poza omawian¹ prac¹ znane s¹ jeszcze dwa - dziœ zaginione - obrazy przedstawiaj¹ce sygnalistê z tr¹bk¹. Pierwszy z nich to obraz Do obozu ukazuj¹cy trêbacza chor¹gwi husarskiej (fotografia w zbiorach Dzia³u ikonografii MNW), drugi to jeŸdziec kozacki z przewieszon¹ przez plecy tr¹bk¹ (repr. w katalogu Wystawy zbiorowej dzie³ Józefa Brandta, TZSP Warszawa 1926).

Wobec ró¿nic w kompozycji, akcesoriach oraz sposobie ujêcia jeŸdŸców, jedyn¹ cech¹ wspóln¹ tych obrazów jest pomys³ przedstawienia trêbacza na tle ci¹gn¹cego wojska. Jednoczeœnie ich walory stylowe wskazuj¹ na zbli¿ony okres powstania, po roku 1900. W tym czasie Brandt czêsto u¿ywa³ p³ótna o podobnych wymiarach (45 x 60 cm) i na takim formacie namalowany jest zarówno nasz obraz, jak i te¿ bliskie mu stylistycznie wizerunki samotnych jeŸdŸców, np. Gajowy (MN w Krakowie) czy U brodu (aukcja Agra-Art 9 XII 2007). Obraz nie by³ dot¹d publikowany. Prawdopodobnie nied³ugo po namalowaniu - poprzez Pary¿ - trafi³ do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez lata znajdowa³ siê w rêkach jednej rodziny. Obraz zachowa³ siê w znakomitym stanie; posiada oryginalny naci¹g p³ótna, nie by³ nigdy „przebijany“, a jego warstwa malarska nie uleg³a ¿adnym zniszczeniom.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Józef Brandt by³ jednym z najwybitniejszych polskich malarzy batalistów. Naukê malarstwa rozpocz¹³ w Warszawie pod okiem Juliusza Kossaka. W latach 1858-1860 by³ w Pary¿u, gdzie podj¹³ studia in¿ynierskie. Niebawem zarzuci³ je jednak na rzecz malarstwa i kszta³ci³ siê w pracowni Leona Cognieta. Po powrocie do kraju, w 1861 debiutowa³ na wystawie w warszawskim TZSP. Od 1863 kontynuowa³ studia w monachijskiej ASP u Franza Adama. W 1870 otworzy³ w Monachium w³asn¹ pracowniê i niebawem sta³ siê przywódc¹, „genera³em“ tamtejszej polskiej kolonii artystycznej i nauczycielem wielu malarzy. Po 1877 miesi¹ce letnie spêdza³ w Oroñsku ko³o Radomia, dok¹d zaprasza³ tak¿e grono swych uczniów. Zosta³ honorowym profesorem Akademii w Monachium (1878), cz³onkiem Akademii w Berlinie (1877) i Pradze (1900). Odznaczony wysokimi

orderami, wyró¿niany medalami i nagrodami na miêdzynarodowych wystawach, cieszy³ siê prawdziwie europejsk¹ s³aw¹. Mieszkaj¹c i tworz¹c poza krajem zawsze wyraŸnie podkreœla³ swoj¹ polskoœæ; daj¹c jej wyraz choæby poprzez podpisywanie obrazów „Józef Brandt z Warszawy“. Malowa³ bitwy, potyczki, podjazdy - epizody z historii polskich wojen kresowych i wojen szwedzkich XVII wieku, a tak¿e sceny rodzajowe - jeŸdŸców, polowania, jarmarki. Jego barwne, pe³ne ruchu i perfekcyjne warsztatowo obrazy podziwiano powszechnie, jako najlepszy przyk³ad wysoko wówczas cenionej „szko³y polskiej“. Ale podczas gdy niemiecki czy francuski widz dostrzega³ w nich przede wszystkim egzotykê i barwy Orientu, dla Polaków by³y to p³ótna „prawdziwe, naturalne, swojskie jak fragmenty z pamiêtników Paska albo Rzewuskiego, przetransponowane na barwy i linie“.


28 LEONARD WINTOROWSKI

29 JERZY KOSSAK

(Czerniowce [Lwów?] 1875 - Warszawa 1927)

(Kraków 1886 - Kraków 1955)

ALARM!, 1923

SZWOLE¯ER Z KONIEM, 1924

olej, p³ótno, 40,5 x 55, 7 cm sygn. i dat. p.d.: Leonard Wintorowski | Warszawa 1923

olej, p³ótno naklejone na tekturê, 30,8 x 22,8 cm sygn. p.d.: Jerzy Kossak | 1924

5 000 z³

5 000 z³

estymacja: 8 000 - 10 000

estymacja: 7 000 - 10 000

Motyw powtarzany przez artystê; porównaj np.: - K. Olszañski, Jerzy Kossak, Wroc³aw - Warszawa - Kraków 1992, s. 46, nr 60, il. 60. Informacja o artystach - www.agraart.pl


30 WOJCIECH KOSSAK (Pary¿ 1856 - Kraków 1942)

Z POLA BITWY O OLSZYNKÊ GROCHOWSK¥, 1912 olej, tektura 65,5 x 55 cm (w œwietle passe-partout) sygn. i dat. p.d.: Wojciech Kossak | 1912 Na odwrocie oprawy napis autorski: Stwierdzam autentycznoœæ | Wojciech Kossak Nalepka - karta z orzeczeniem dr Stanis³awa D¹browskiego potwierdzaj¹cego autorstwo Wojciecha Kossaka (Kraków, 2 grudnia 1953).

30 000 z³

estymacja: 40 000 - 50 000

Prezentowany obraz jest autorskim nawi¹zaniem do Olszynki Grochowskiej, jednego z najs³ynniejszych obrazów Kossaka, przedstawiaj¹cego ¿o³nierzy 4. pu³ku piechoty liniowej walcz¹cych na przedpolach Warszawy w dniu 25 II 1831. Olszynkê Grochowsk¹, ogromne p³ótno o wymiarach ok. 250 x 350 cm, Kossak namalowa³ w latach 1886-1887 i zaprezentowa³ po raz pierwszy na krakowskiej wystawie sztuki polskiej w 1887 roku, otrzymuj¹c g³ówny medal. Obraz by³ wielokrotnie reprodukowany i sta³ siê wkrótce jednym z najpopularniejszych dzie³ artysty, które w pewien sposób ukszta³towa³o wyobra¿e-

nie o bohaterskich ¿o³nierzach bitwy grochowskiej. Dziœ znany jest tylko z reprodukcji - w 1915 sp³on¹³ w po¿arze pa³acu Mycielskich w Boryniczach. W latach miêdzywojennych artysta wielokrotnie powraca³ do tego tematu - namalowa³ kilka mniejszych replik pierwotnej kompozycji (m.in. w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie oraz w Muzeum Wojska), czêsto tak¿e powtarza³ jej ró¿ne fragmenty i motywy. Na naszym obrazie przedstawi³ dobosza i oficera 4. pu³ku piechoty.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Wojciech Kossak - powszechnie znany malarz, postrzegany przede wszystkim jako œwietny batalista. Syn i uczeñ Juliusza Kossaka kszta³ci³ siê w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych, w Akademii monachijskiej oraz w Pary¿u. W latach 1895-1902 przebywa³ g³ównie w Berlinie, pracuj¹c dla cesarza Wilhelma II. Wiele podró¿owa³, m.in. do Hiszpanii i Egiptu, gdzie wykonywa³ szkice do zamierzonych panoram. W póŸniejszych latach kilkakrotnie wyje¿d¿a³ do Stanów Zjednoczonych wykonuj¹c zamówienia portretowe. W 1913 by³ mianowany profesorem warszawskiej Szko³y Sztuk Piêknych. W latach I wojny œwiatowej pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹. By³ wspó³autorem panoram: Rac³awice (1893-1894), Berezyna (1895-1896), Bitwa pod piramidami (1901) oraz szkiców do niezrealizowanej Somosierry (1900). Z temperamentem i swobod¹ tworzy³ szeroko malowane, dynamiczne sceny batalistyczne, historyczne, rodzajowe oraz liczne portrety. Z upodobaniem malowa³ konie. Jego obrazy, gloryfikuj¹ce dawne i wspó³czesne artyœcie polskie wojsko i bohaterstwo ¿o³nierzy, trafia³y do patriotycznych uczuæ odbiorców i cieszy³y siê ogromn¹ popularnoœci¹.


31 NIKO£AJ JEGOROWICZ SWIERCZKOW (Petersburg 1817 - 1898)

WO•NICA PRZY DWUKÓ£CE, 1859 o³ówek, tusz lawowany, papier, 27 x 44,8 cm (w œwietle oprawy) sygn. cyrylic¹ i dat. l.d.: N. Swierczkow | 1859 10 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000

obrazy (zw³aszcza zimowe). By³ znanym i popularnym rysownikiem; jego prace powielane przez liczne litografie, przedstawia³y konie, pojazdy, jeŸdŸców, ¿o³nierzy, sceny uliczne. Zajmowa³ siê tak¿e rzeŸb¹. Znany w Rosji i poza jej granicami; jego obrazy by³y m.in. w zbiorach Napoleona III (Powrót z polowania na niedŸwiedzia, 1863) i Aleksandra II (Wyjazd cara Aleksandra Michaj³owicza, 1864). Od 1864 malowa³ bardzo wiele zamówienia wystawowe. By³ kawalerem Legii Honorowej.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Niko³aj Jegorowicz Swierczkow, malarz i grafik rosyjski. Syn pracownika zarz¹du dworskich stajni od m³odoœci interesowa³ siê koñmi i czasowo pracowa³ w rosyjskich stadninach, m.in. w Chrienowoje. Równoczeœnie zajmowa³ siê malowaniem, otrzymuj¹c liczne zamówienia na rysunkowe i malarskie „portrety“ s³awnych rumaków. W latach 40. XIX wieku - jako wolny s³uchacz - rozpocz¹³ naukê w Petersburskiej Akademii Sztuk Piêknych, w 1852 uzyska³ tytu³ akademika, a w 1855 zosta³ mianowany profesorem Akademii. Malowa³ g³ównie sceny rodzajowe, batalistyczne i historyczne, a jako utalentowany animalista w swoich obrazach czêsto i chêtnie umieszcza³ konie, psy czy sceny z polowañ. Malowa³ tak¿e nastrojowe kraj-

32 ERNO ERB (Lwów 1878 lub 1890 - Lwów 1942)

HUCU£ olej, p³ótno, 55,2 x 38,7 cm sygn. p.d.: E Erb 10 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 12 000 - 15 000


33 EDWARD OKUÑ (Wólka Zerzyñska / obecnie Zerzeñska k. Warszawy 1872 - Skierniewice 1945)

PEJZA¯ GÓRSKI. SKA£Y, ok. 1900 olej, p³ótno, 40 x 18 cm sygn. l.d.: EOKUÑ (inicja³y wi¹zane; E wpisane w O) 14 000 z³

estymacja: 20 000 - 30 000

Obraz mo¿e byæ to¿samy z prac¹ pt. Studium ska³, która zosta³a pokazana w Tow. Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie w roku 1902 (por.: M. Biernacka, Literatura - symbol - natura. Twórczoœæ Edwarda Okunia wobec M³odej Polski i symbolizmu europejskiego, Warszawa 2004, s. 267, obrazy zaginione; nr kat. II. 89). Informacja o artystach - www.agraart.pl


34 VLASTIMIL HOFMAN (Praga 1881 - Szklarska Porêba 1970)

WIOSNA, 1919 olej, tektura, 23,3 x 18,7 cm sygn. i dat. p.d.: Wlastimi[l] Hof[m]ann | Pary¿ 1919 Tektura pod³o¿a wyciêta z wiêkszego arkusza; na odwrocie fragment stempla (o kszta³cie palety) paryskiej firmy BLANCHET z materia³ami malarskimi z zachowan¹ czêœci¹ napisu: [BLANC]HET / [3]8 / [RUE B] ONAPARTE / [PARI]S. Ponadto napis o³ówkiem: gran Weiss | Wiosna 7 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000


35 STEFAN FILIPKIEWICZ (Tarnów 1879 - obóz koncentracyjny w Mauthausen-Gusen 1944)

ŒNIEGI NA PODHALU olej, tektura, 27 x 51 cm sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz Na odwrocie napis kredk¹: 1.20 ST; poni¿ej œlad po zatartym, nieczytelnym stemplu. 6 000 z³ Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 10 000


36 FRANCISZEK KOSTRZEWSKI (Warszawa 1826 - Warszawa 1911)

SOBÓTKA, 1869 olej, p³ótno, 70,5 x 107 cm sygn. i dat. p.d.: F. KOSTRZEWSKI 1869 Na górnej listwie krosna fragmentarycznie zachowana nalepka wystawy w TZSP w Warszawie w roku 1936. 25 000 z³

estymacja: 30 000 - 35 000

Bibliografia: - M.B., Obraz Sobótka w zwi¹zku z wystaw Sztuk Piêknych w Krakowie, [w:] „K³osy“, 1869, nr 202, s. 263; - Przegl¹d artystyczny. Malarstwo [Obrazy Sobótka i Polowanie na s³onki] [w:] „Tygodnik Ilustrowany“, 1869, nr 90, s. 148; - I. Katalog dzie³ sztuki umieszczonych na wystawie Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych [w:] „Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych w Królestwie Polskiem za rok 1878“, Warszawa 1879, s. 47 [ Sobótki, 49 x 28 cali]; - Przewodnik 117. Franciszek Kostrzewski 1826-1911, Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie, Warszawa, XI 1936, s. 19, nr kat. 28 (Sobótki, 71 x 107, sygn. F Kostrzewski 1869; w³. p. Zofia Lipiñska); - Franciszek Kostrzewski. Katalog prac, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 1963, s. 165; - J. Wierciñska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wroc³awWarszawa-Kraków 1969, s. 163.


37 JULIAN FA£AT (Tulig³owy k. Lwowa 1853 - Bystra k. Bielska 1929)

PEJZA¯ ZIMOWY Z RÓ¯OWYMI CHMURAMI, ok. 1900 olej, p³ótno 30 x 90 cm sygn. p.d.: JFa³at (inicja³y wi¹zane)

85 000 z³

estymacja: 100 000 - 130 000

Obraz opisany i reprodukowany w: - S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka M³odej Polski, wyd. Kluszczyñski, Kraków 2003, il. barwna na s. 304-305.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Julian Fa³at - malarz i pedagog - jeden z najwybitniejszych artystów polskich okresu prze³omu XIX i XX wieku, cz³onek polskich i europejskich stowarzyszeñ twórczych oraz Królewskiej Akademii Sztuk Piêknych w Berlinie, wielokrotnie odznaczany medalami na wystawach miêdzynarodowych. Studiowa³ malarstwo u W³adys³awa £uszczkiewicza i Leona Dembowskiego w Szkole Sztuk Piêknych w Krakowie (1868-71 i 1881) i w Akademii Sztuk Piêknych w Monachium u Alexandra Strähubera i Johana Leonhardta Raaba (1877-80). Po studiach spêdzi³ kilka miesiêcy w Rzymie, w 1884 by³ w Pary¿u i w Hiszpanii, a w 1885 odby³ podró¿ morsk¹ dooko³a œwiata. W 1886 podczas polowania u ks. Radziwi³³ów w Nieœwie¿u pozna³ póŸniejszego cesarza Niemiec Wilhelma II - dla którego nastêpnie w latach 1886-95 pracowa³ w Berlinie jako malarz na-

dworny. W latach 1894-96 wspó³pracowa³ z Wojciechem Kossakiem przy panoramie Berezyna. W 1895 zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora Szko³y Sztuk Piêknych w Krakowie, w której gruntownie zreformowa³ system nauczania, przekszta³caj¹c tê uczelniê w nowoczesn¹ Akademiê Sztuk Piêknych (r. 1900). Do roku 1910 by³ rektorem Akademii; po przejœciu na emeryturê osiad³ w miejscowoœci Bystra k. Bielska. Znakomity akwarelista, malowa³ tak¿e olejno. We wczeœniejszym okresie tworzy³ w konwencji realistycznej, z czasem rozjaœni³ i wzbogaci³ paletê, a w akwarelach wprowadza³ rozlewn¹ plamê barwn¹. Zas³yn¹³ jako malarz scen myœliwskich rozgrywaj¹cych siê najczêœciej w zimowej scenerii; malowa³ te¿ pejza¿e, wiejskie sceny rodzajowe, portrety, widoki miejskie.


38 PAUL MISHEL (Gdañsk 1862 - Fangschleuse k. Berlina 1929)

WIECZÓR W GDAÑSKU olej, p³ótno, 65 x 95 cm sygn. p.d.: P. Mishel 3 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 8 000


39 STEFAN POPOWSKI (Warszawa 1870 - Warszawa 1937)

£ODZIE O ZMIERZCHU, 1923 olej, tektura, 39,2 x 51,2 cm sygn. i dat. l.d.: STEF. POPOWSKI | 1923 3 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 8 000


40 JOHANN JUNGBLUT (Jungbluth)

41 HENRYK GRABIÑSKI

(Saarburg k. Trewiru 1860 - Düsseldorf 1912)

(Lwów 1843 - Lwów 1903)

NOKTURN

PEJZA¯ GÓRSKI, ok. 1880

olej, p³ótno, 54,7 x 73,3 cm sygn. l.d.: J Jungblut Na dolnej listwie krosna trudno czytelny napis.

olej, p³ótno, 57 x 43,3 cm

3 000 z³

Obraz z dojrza³ej fazy twórczoœci artysty; przez porównanie z innymi jego pracami datowaæ mo¿na na okres ok. 1880 roku.

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 8 000

9 000 z³

estymacja: 10 000 - 12 000

W za³¹czeniu dwie opinie potwierdzaj¹ce autorstwo Henryka Grabiñskiego - orzeczenie wydane przez prof. Jerzego Sienkiewicza dnia 15 marca 1973 r. oraz - rozbudowana i opatrzona zdjêciami analogicznych kompozycji malarskich artysty - ekspertyza Adama Konopackiego z dnia 31 lipca 2009.


42 ADAM SETKOWICZ (Kraków 1876 - Kraków 1945)

GÊSIARKA olej, p³ótno 33,8 x 49 cm sygn. l.d.: A. Setkowicz Na listwach krosna cztery stemple: SK£AD PAPIERU | R. ALEKSANDROWICZ | KRAKÓW, BASZTOWA /../. Ponadto po dwa stemple 35 i 50 odnosz¹ce siê do wymiarów krosna. Na listwie bocznej nieczytelny napis o³ówkiem. 3 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 8 000


43 PIOTR STACHIEWICZ (Nowosió³ki Goœcinne 1858 - Kraków 1938)

DZIEWCZYNA W KRAKOWSKIM STROJU pastel papier, 52 x 70,5 cm sygn. p.d.: P. STACHIEWICZ Na odwrocie nalepka zak³adu ramiarskiego Eugena Burzinskiego w Gliwicach. 5 000 z³

estymacja: 6 000 - 8 000


44 RUDOLF PRIEBE

INFORMACJA O ARTYŒCIE:

(Szulakowo w dawnej guberni kijowskiej 1889 - Rudolfstadt 1956)

Rudolf Priebe - niemiecki marynista i portrecista - studia malarskie rozpocz¹³ w Szkole Sztuki we Wroc³awiu u profesorów Arnolda Buscha i Eduarda Kaempffera. Nastêpnie kszta³ci³ siê w Akademii Sztuk Piêknych w Monachium u Ludwiga Hertericha. Mieszka³ i tworzy³ w Hamburgu.

WIATRAK olej, p³ótno 70,5 x 101 cm sygn. p.d.: Priebe 2 000 z³

estymacja: 4 000 - 6 000


45 RUDOLF PRIEBE (Szulakowo w dawnej guberni kijowskiej 1889 - Rudolfstadt 1956)

KUTRY NA BRZEGU olej, p³yta, 5 x 70 cm; sygn. p.d.: Priebe Na odwr. czêœciowo czytelny napis w dwóch wierszach: K/.../ | 154. Ni¿ej dwukrotnie odbity stempel z nieczytelnym tekstem niemieckim. 3 000 z³

estymacja: 4 000 - 6 000


46 WOJCIECH WEISS (Leorda na Bukowinie w Rumunii 1875 - Kraków 1950)

£ODZIE NA BRZEGU MORZA olej, p³ótno, 34 x 47,3 cm sygn. monogramem wi¹zanym p.d.: WW 8 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 12 000 - 15 000


47 ERNST HUGO LORENZ-MUROWANA (Murowana Goœlina (poznañskie) 1872 - Berlin przed 1950)

KUTRY RYBACKIE W PO£UDNIOWYM S£OÑCU olej, p³ótno, 70 x 100 cm sygn. l.d.: Lorenz Murowana Na odwrocie autorski napis na p³ótnie: „Fischerbote in Mittagsonne, Zuidersee | Ernst H. Lorenz-Murowana“ 5 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 8 000


48 UMBERTO ONGANIA

49 MIECZYS£AW REYZNER

(Wenecja ok. 1860/65 - Wenecja ok. 1896)

(Lwów 1861 - Lwów 1941)

WENECJA

RUDOW£OSA

akwarela, papier, 19 x 29,2 cm (w œwietle passe-partout) sygn. p.d.: U. Ongania Na odwrocie drukowana nalepka z informacj¹ o artyœcie (po w³osku)

olej, tektura 34,8 x 23,8 cm (w œwietle passe-partout) sygn. pionowo l.d.: Mieczys³aw Reyzner

3 000 z³

8 000 z³

estymacja: 4 000 - 5 000

Obraz przedstawia widok na wejœcie do Canal Grande (widoczne od prawej: Pa³ac Do¿ów, Biblioteka Sansovina, koœció³ Santa Maria della Salute, Dogana da Mar i San Giorgio Maggiore).

estymacja: 10 000 - 12 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


50 TADEUSZ STYKA

51 APOLONIUSZ KÊDZIERSKI

(Kielce 1889 - Nowy Jork 1954)

(Suchedniów 1861 - Warszawa 1939)

PORTRET KOBIETY O ZIELONYCH OCZACH, lata 30. XX w.

RÓ¯E, 1913

kredka, papier 40,5 x 34,2 cm sygn. p.d.: TADÉ. STYKA 8 000 z³

akwarela, papier na tekturze, 32,7 x 53,5 cm (w œwietle oprawy) sygn. i dat. p.d.: A. Kêdzierski 1913 8 000 z³

estymacja: 10 000 - 12 000

estymacja: 10 000 - 12 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


52 OTTO HELLMEIER

53 TEODOR AXENTOWICZ

(Weilheim 1908 - Monachium 1996)

(Braszów w Siedmiogrodzie 1859 - Kraków 1938)

PORTOFINO

ZUZANNA I STARZEC

olej, tektura, 38 x 57,5 cm sygn. l.d.: Otto Hellmeier Na odwrocie nalepka galerii w Kolonii (druk, maszynopis) o treœci: KUNSTHANDLUNG | GOYERT | Inh.: B. Drath-Goyert | 5 KÖLN | HAHNENSTRASSE 18 | Am Hohnentor | Telefon 211730 || [obok:] Künstler | Otto Hellmeier | Original. Gemäde | Titel | „Portofino“

pastel, karton, 57 x 47 cm sygn. po lewej: T. Axentowicz

3 000 z³

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 8 000

12 000 z³

estymacja: 15 000 - 25 000

Ten nastrojowy obraz ³¹czy siê nie tylko z - powracaj¹cym w twórczoœci Axentowicza - motywem siwow³osego starca i m³odej kobiety, okreœlanym jako Staroœæ i m³odoœæ, lecz tak¿e z tematem Zuzanny i starca, który równie¿ powtarza³ siê w twórczoœci artysty. Obraz nale¿y do wiêkszego zespo³u podobnych rodzajowo-symbolicznych kompozycji o treœciach zwi¹zanych z up³ywem czasu, przemijaniem i staroœci¹.


54 MARIAN SZCZERBIÑSKI

55 EMIL CHRISTIAN ROSENSTAND

(1900 [?] -1981)

(Ausumgaard k. Holstebro /Dania/ 1859 - Drezno 1932)

MARTWA NATURA Z KWIATAMI MIMOZY, 1942

W TEATRZE. ANTRAKT, 1917

pastel, papier na tekturze, 49,5 x 69 cm sygn. i dat. p.d.: M. Szczerbiñski | 1942

gwasz, akwarela, karton, 50 x 40 cm sygn. i dat. l.d.: Emil Rosenstand | 1917 Na odwrocie oprawy napis atramentem: Original Zeichnung | von Emil Rosenstand [ni¿ej 5 przekreœlonych wersów]. Ponadto na oprawie stempel monachijskiego sk³adu materia³ów malarskich i ram.

3 000 z³

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 8 000

3 000 z³

estymacja: 6 000 - 8 000


56 MICHA£ GORSTKIN WYWIÓRSKI

57 JERZY KOSSAK

(Warszawa 1861 - Warszawa 1926)

(Kraków 1886 - Kraków 1955)

RUINY ZAMKU, 1904-1914

G£OWA BIA£EGO ARABA, 1937

olej, p³ótno naklejone na tekturê, 28,5 x 17,5 cm sygn. p.d.: M. G. Wywiórski

olej, tektura, 20,3 x 28,5 cm sygn. i dat. l.d.: Jerzy Kossak 1937 Na odwrocie dwa czêsto stosowane przez artystê stemple potwierdzaj¹ce autorstwo: - 1. okr¹g³y stempel z wpisanym rêcznie numerem 818: w polu œrodkowym herb „Kos“ | Nr. 818; w otoku napis: * JERZY KOSSAK * Kraków pl. Kossaka 4 *; - 2. stempel - faksymile tekstu pisanego rêcznie: „Stwierdzam autentycz= | noœæ tego obrazu“ | Jerzy Kossak. Poni¿ej okr¹g³y stempel: w polu œrodkowym herb „Kos“ | Nr. ...; w otoku napis: * JERZY KOSSAK * Kraków pl. Kossaka 4 *

3 000 z³

estymacja: 4 000 - 5 000

Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny artysty i wraz z ca³¹ kolekcj¹ 150 pejza¿y i pejza¿owych studiów malarskich - by³ pokazany na wystawie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w 2004. Wystawie tej towarzyszy³ obszerny katalog, zawieraj¹cy opisy i reprodukcje wszystkich wystawionych prac, ujêtych w kilka zespo³ów. Prezentowany obraz znalaz³ siê w grupie zatytu³owanej „Architektura i pejza¿ [1904-1914]“. Obraz opisany i reprodukowany w: - M. Go³¹b, Micha³ Gorstkin Wywiórski - pejza¿e. Miêdzy niebem a ziemi¹, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 2004, rozdzia³ VII, „Architektura i pejza¿ [1904-1914]“, s. 122, nr kat. 123, il.123, s. 101.

2 500 z³

estymacja: 4 000 - 6 000


58 VICTOR HEINRICH SEIFERT

59 EDOUARD DROUOT

(1879-1953)

(Sommevoire 1859 - Pary¿ 1945)

PIJ¥CA

SIEJ¥CA (LA SEMEUSE), ok. 1902

br¹z patynowany, wys. 45 cm sygn. na podstawie: Prof. V. H. Seifert

br¹z patynowany, wys. 62,5 cm sygn. na podstawie: E. Drouot

4 000 z³

estymacja: 6 000 - 8 000

4 000 z³

estymacja: 6 000 - 8 000


60 FELIKS MICHA£ WYGRZYWALSKI (Przemyœl 1875 - okolice Rzeszowa 1944)

PIELGRZYM, 1922 olej, p³ótno, 55 x 76 cm sygn. i dat. l.d.: „Pielgrzym“ | F. M. Wygrzywalski 1922 Na kroœnie stempel: ISKRA & KARMAÑSKI | KRAKÓW 15 000 z³

estymacja: 18 000 - 25 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


61 KONSTANTY MACKIEWICZ (Ma³oryta k. Brzeœcia nad Bugiem 1894 - £ódŸ 1985)

ULICA PARYSKA olej, p³ótno, 58,5 x 79 cm sygn. p.d.: K. Mackiewicz Na górnej listwie krosna wyciœniêty stempel o kszta³cie palety; obok liczba 31. 6 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 12 000


62 JAN SZANCENBACH (Kraków 1928 - Kraków 1998)

BULWAR DES CAPUCINES O ZMROKU, 1997 olej, p³ótno, 63 x 70 cm sygn. p.d.: Szancenbach Na odwrocie napis na p³ótnie: JAN SZANCENBACH | BULWAR DES CAPUCINES O ZMROKU IV | 1997 Na kroœnie drukowana nalepka z tekstem: prof. JAN SZANCENBACH | 30-228 KRAKÓW, Halki 12 | tel. 22011 w. 376 12 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000

Porównaj - inn¹ wersjê tej kompozycji: - Jacek Malczewski, Czes³aw Rzepiñski, Juliusz Joniak, Jan Szancenbach. Malarstwo. Wystawa ze zbiorów krakowskich Rotarian i ich rodzin oraz Wystawa „Szancenbachowie: Jan, Maria i Krystyna“ ze zbiorów prywatnych profesora Jana Szancenbacha, Pa³ac Sztuki w Krakowie TPSP, 19 paŸdziernika - 27 paŸdziernika 1996 oraz marzec - maj 1999, Kraków 1999, s. nlb., il. barwna w rozdziale Wystawa malarstwa Szancenbachowie Jan, Maria, Krystyna.

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


63 ELIASZ KANAREK (Skowierzyna lub Warszawa 1901 - Scottsville USA 1969)

KWITN¥CY SAD technika mieszana: olej i wosk, p³yta spilœniona, 52,5 x 72,5 cm sygn. p.d.: E. KANAREK Na odwrocie u góry napis o³ówkiem: BERNARD C. GROSS. Ponadto ¿ó³ty stempel: TEMPERED | MADE IN U.S.A. 8 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 10 000 - 12 000


64 JAN SZANCENBACH (Kraków 1928 - Kraków 1998)

PRZERWANY PASJANS, 1987 olej, p³ótno, 105,5 x 120,5 cm sygn. p.d.: Szancenbach Na odwrocie napis na p³ótnie: JAN SZANCENBACH | PRZERWANY PASJANS | 1987 Na kroœnie drukowana nalepka z tekstem: prof. JAN SZANCENBACH | 30-228 KRAKÓW, Halki 12 | tel. 22011 w. 376 15 000 z³

estymacja: 18 000 - 25 000

Porównaj - inn¹ wersjê tej kompozycji: - Jacek Malczewski, Czes³aw Rzepiñski, Juliusz Joniak, Jan Szancenbach. Malarstwo. Wystawa ze zbiorów krakowskich Rotarian i ich rodzin oraz Wystawa „Szancenbachowie: Jan, Maria i Krystyna“ ze zbiorów prywatnych profesora Jana Szancenbacha, Pa³ac Sztuki w Krakowie TPSP, 19 paŸdziernika - 27 paŸdziernika 1996 oraz marzec - maj 1999, Kraków 1999, s. nlb., il. barwna w rozdziale Jan Szancenbach.

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


65 FERDYNAND RUSZCZYC

Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny artysty.

(Bohdanów 1870 - Bohdanów 1936)

STUDIUM ZIELENI JESIENNEJ olej, p³ótno naklejone na tekturê, 23,5 x 25,4 cm Na odwr. napisy: - czerwon¹ kredk¹: 16012; - o³ówkiem: 1905 [w ramce]; - czerwonym d³ugopisem: I/137 oraz nalepki: - 1. z odrêcznym tekstem: F. Ruszczyc | Studjum zieleni | jesiennej | olej | w³. rodziny; - 2. o treœci: TPSP w Krakowie | R.1937 Grudzieñ Nr. 2133 /91| Autor Ferdynand Ruszczyc | Adres Wystawa poœmiertna | | [...] Studium zieleni jesiennej | Wykonanie olej cena -. Na nalepce stempel: WYSTAWA POŒMIERTNA | FERD. RUSZCZYCA 28 000 z³

estymacja: 35 000 - 40 000

Obraz wymieniony, opisany i reprodukowany w: - Katalog wystawy poœmiertnej prac malarskich i rysunkowych Ferdynanda Ruszczyca, Wilno X 1937, s. 26, nr kat. 74 [w³asnoœæ rodziny artysty]; - Ferdynand Ruszczyc 1870-1936, Przewodnik 127, TZSP Warszawa, XI - XII 1937, s. 34, nr kat. 74 [w³asnoœæ rodziny artysty]; - Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Katalog wystawy poœmiertnej, TPSP w Krakowie, XII 1937 - I 1938, s. 22, nr kat. 77 [w³asnoœæ rodziny artysty]; - Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Katalog. [red. J. Ruszczycówna], Muzeum Narodowe w Warszawie 1964, s. 63, nr kat. I/137 [w³asnoœæ rodziny artysty].


66 JAN CYBIS (Wróblin na Œl¹sku Opolskim 1897 - Warszawa 1972)

MOTYW Z KU•NICY NA HELU, lata 70. XX w. olej, p³ótno, 65 x 81 cm sygn. p.d.: J. Cybis Na odwrocie, na p³ótnie autorski napis farb¹: JAN CYBIS WARSZAWA | ul. Karowa 14 30 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 35 000 - 45 000


67 STANIS£AW IGNACY WITKIEWICZ (Warszawa 1885 - Jeziory na Wo³yniu 1939)

PORTRET MÊSKI, 1918 wêgiel i pastel na papierze szarym 61,5 x 45,8 cm (w œwietle oprawy) sygn. i dat. p.d.: 1918 Witkacy | T. C [w kó³ku] | b [lub 6, lub G] R [w kó³ku] Na odwrocie nalepka z numerem „44135“, nazwiskiem autora, w³aœcicielki hr. M. Sobañskiej i dat¹ „1920“.

48 000 z³

estymacja: 55 000 - 65 000

Portret mê¿czyzny w binoklach, ujêtego w popiersiu, w prawym profilu, z lekko pochylon¹ g³ow¹ wspart¹ na prawej d³oni narysowany jest wêglem z silnymi akcentami bia³ego i nieznacznymi ró¿owego pastelu. Wysoki ko³nierz sugeruje, ¿e mê¿czyzna ubrany jest w wojskowy mundur, co wskazywa³oby, ¿e portret zosta³ wykonany w pierwszej po³owie 1918 roku, czyli w ostatnich miesi¹cach pobytu Witkacego w Rosji, gdzie artysta - jako by³y ju¿ oficer carskiej armii - mia³ wielu znajomych w tych krêgach i wykonywa³ wiele portretów. By³y one czêsto szkicowe, rysowane mocn¹, niejednokrotnie poprawian¹ kresk¹ z niewielkimi wtrêtami barwnych kredek, co dodatkowo podkreœla³o ekspresjê wizerunku. Adnotacja „T.C“ [w kó³ku] przy sygnaturze informuje nas, ¿e artysta zaliczy³ to dzie³o do gatunku Czystej Formy, której teoriê w³aœnie wtedy formu³owa³ (opublikowa³ j¹ w 1919 roku w ksi¹¿ce pt. Nowe formy w malarstwie i wynikaj¹ce st¹d nieporozumienia). Druga adnotacja, nie do koñca czytelna, oznacza zapewne inicja³y osoby, w której obecnoœci portret zosta³ wykonany. Portret ten by³ pierwotnie w³asnoœci¹ hrabiny M. Sobañskiej, która mia³a te¿ szereg innych prac wykonanych przez Witkacego w Rosji. Nastêpnie przeszed³ w posiadanie wujostwa artysty - W³adys³awy

(z domu Jagmin) i Leona Reynelów. W 1938 roku owdowia³a W³adys³awa, wówczas po drugim mê¿u - Woytkiewiczowa, z³o¿y³a portret w depozycie w Muzeum Narodowym w Warszawie, sk¹d odebra³a go w 1963 roku. Obraz - jako domniemany portret W³adys³awa Gruberskiego (tylko dane katalogowe) by³ publikowany w katalogu monograficznej wystawy St. I. Witkiewicza w Muzeum Narodowym w Warszawie w roku 1990. Nie jest to jednak ani portret Gruberskiego, ani autoportret artysty, co nie zmienia faktu, ¿e z uwagi na czas powstania oraz niew¹tpliw¹ wartoœæ artystyczn¹, jest dzie³em unikatowym, a tym samym szczególnie cennym. Opracowa³a dr Anna ¯akiewicz, historyk sztuki, witkacolog.

Portret opisany w: - Formiœci [oprac. I. Jakimowicz] Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1989, s. 74, nr kat. 1076; - Stanis³aw Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Katalog dzie³ malarskich, [oprac. Irena Jakimowicz przy wspó³pracy Anny ¯akiewicz], Muzeum Narodowe, Warszawa 1990, s. 79, poz. I 323.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Stanis³aw Ignacy Witkiewicz uczy³ siê w domu pod kierunkiem ojca, Stanis³awa Witkiewicza. W 1903 zda³ maturê we Lwowie. W 1904 zacz¹³ podró¿owaæ, m.in. do Wiednia, W³och, Monachium, Pary¿a, Londynu. W latach 1904-1910 odbywa³ studia w ASP w Krakowie u prof. Józefa Mehoffera, przerywane okresami nauki u W³adys³awa Œlewiñskiego. W 1914 wyjecha³ z ekspedycj¹ Bronis³awa Malinowskiego do Australii, stamt¹d zaœ wprost do Petersburga, gdzie po wybuchu I wojny œwiatowej zaci¹gn¹³ siê do wojska rosyjskiego. W Rosji by³ œwiadkiem rewolucji bolszewickiej. Po powrocie do kraju w 1918 zosta³ cz³onkiem grupy „Formiœci", z któr¹ wystawia³

w latach 1918-1922. W malarstwie tego okresu by³ najbli¿szy wcielenia w ¿ycie w³asnej teorii Czystej Formy, sformu³owanej w czasie wojny (stosowa³a siê ona równie¿ do dramatu). Obok Leona Chwistka by³ g³ównym teoretykiem ugrupowania. Po 1924 dzia³a³ jako jednoosobowa „Firma Portretowa S. I. Witkiewicz’’ wykonuj¹ca portrety na zamówienie. Jednoczeœnie kontynuowa³ twórczoœæ literack¹ (dramaty, powieœci) i filozoficzn¹, przede wszystkim zaœ uprawia³ spajaj¹c¹ wszystkie formy jego aktywnoœci, docenion¹ dopiero u schy³ku XX wieku „sztukê ¿ycia’’. Pope³ni³ samobójstwo na pocz¹tku II wojny œwiatowej, nazajutrz po agresji sowieckiej na Polskê.


68 TYMON NIESIO£OWSKI

69 LEON WYCZÓ£KOWSKI

(Lwów 1882 - Toruñ 1965)

(Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936)

WIDOK MIEJSKI, ok. 1950

Z BIA£OWIE¯Y, 1921

tusz, pióro, tusz lawowany, papier 31,2 x 44 cm (w œwietle passe-partout) sygn. o³ówkiem p.d.: Tymon

kredka, papier, 32 x 23,8 cm (w œwietle passe-partout) sygn. i dat. o³ówkiem p.d.: LWyczó³ 1921. Ni¿ej o³ówkiem napis: Bia³owie¿a rysunek oryginalny. Obok dedykacja (?): pn Lis/.../kiemu

2 000 z³ Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 8 000

8 000 z³

estymacja: 15 000 - 20 000


70 OLGA BOZNAÑSKA (Kraków 1865 - Pary¿ 1940)

PORTRET KOBIETY, 191[3?] olej, tektura, 80 x 61 cm sygn. i dat. p.g.: Paris 191[3?] | Olga Boznañska Na odwrocie napisy, nalepki, stemple: - napisy: 1. - niebiesk¹ kredk¹: 138 [...] 2. - o³ówkiem: Exposé a | Sidney et | a Chicago et New York | C’était sur le | Bateau Sussex | torpillé dans | La Manche - nalepki: 1. - z tekstem kredk¹ i atramentem: No 114 | Boznan[...] | [..]090 fr.; obok napisu okr¹g³y stempel z koron¹ poœrodku i napisami H.M.C. No 5 M.S.N. 2. - z napisem atramentem: [...] francais | Melle de BOZNANSKA | portrait [...] - stemple: 1. - okr¹g³y - jak na nalepce 2. - okr¹g³y stempel francuskiego urzêdu celnego z napisem SERVICE | DES | EXPOSITIONS (poœrodku) oraz DOUANES FRANCAISES PARIS (w otoku)

280 000 z³

estymacja: 300 000 - 400 000

Pochodzenie: wed³ug niepotwierdzonych przekazów w okresie miêdzywojennym obraz by³ w zbiorach Clifforda Holmeada Phillipsa (1889-1975), amerykañskiego malarza i kolekcjonera. W dn. 31 paŸdziernika 1998 zosta³ wystawiony na aukcji domu aukcyjnego Bolland & Marotz w Bremie, póŸniej zosta³ wystawiony w Galerii Hetmañskiej w Krakowie sk¹d trafi³ prywatnej kolekcji obecnego w³aœciciela. Wed³ug napisu na odwrocie w okresie miêdzywojennym obraz mia³ byæ wystawiony w Nowym Jorku, Chicago i Sydney (dane niepotwierdzone).

Obraz opisany i reprodukowany w: - [katalog] 98./99. Auktion, B & M, Bolland & Marotz, Auktionenhaus Bremen, 31 X 1998; s. 86, nr kat. 953, tabl. barwna XIV.

INFORMACJA O ARTYŒTCE: Olga Boznañska - wybitna malarka polska - kszta³ci³a siê w Krakowie, pocz¹tkowo pod kierunkiem matki, nauczycielki rysunków Eugenii Mondan, póŸniej u J. Siedleckiego, H. Lipiñskiego, K. Pochwalskiego. W latach 1884-1886 uczêszcza³a tak¿e na Wy¿sze Kursy Artystyczne dla Kobiet przy Muzeum Techniczno-Przemys³owym. W 1886 wyjecha³a do Monachium gdzie uczy³a siê pod kierunkiem Karla Kricherdorfa i Wilhelma Dürra. Od 1889 pracowa³a samodzielnie i mia³a w Monachium w³asn¹ pracowniê. Od 1895 naucza³a w prywatnej szkole malarstwa Theodora Humla. Z Monachium wielokrotnie jeŸdzi³a do kraju, a tak¿e do Francji i Szwajcarii. W 1898 przenios³a siê na sta³e do Pary¿a, gdzie - przez lata - by³a jedn¹ z czo³owych postaci polskiej kolonii artystycznej. Debiutowa³a

w roku 1886 na wystawie w krakowskim Towarzystwie Przyjació³ Sztuk Piêknych i odt¹d stale uczestniczy³a w wystawach krajowych i zagranicznych, zdobywaj¹c medale i wyró¿nienia. W roku 1910 otrzyma³a francusk¹ Legiê Honorow¹, w roku 1938 order Polonia Restituta. Nale¿a³a do wielu znacz¹cych - polskich i europejskich stowarzyszeñ artystycznych. G³ówn¹ domen¹ jej twórczoœci by³ portret - we wczeœniejszym, monachijskim okresie czêsto ca³o postaciowy, monumentalny i zwarty w formie; w czasach paryskich bardziej kameralny, nastrojowy, o zró¿nicowanych walorowo plamach barwnych podporz¹dkowanych dominacji jednego tonu, gubi¹cych kontury i zacieraj¹cych ostroœæ planów. Malowa³a te¿ martwe natury i - rzadziej - pejza¿e miejskie czy kompozycje rodzajowe.


71 RAJMUND KANELBA

72 ARTUR NACHT-SAMBORSKI

(Warszawa 1897 - Londyn 1960)

(Kraków 1898 - Warszawa 1974)

ODPOCZYNEK, 1932

G£OWA KOBIETY Z CZERWON¥ PLAM¥ W TLE, ok. 1960

akwarela, papier 19 x 34,5 cm (w œwietle passe-partout) sygn. i dat. p.d.: Kanelba | 1932 Na odwrocie rêkopiœmienna nalepka: 303 | A WATERCOLOR | BY | RAYMOND KANELBA | (1932) 2 000 z³

estymacja: 5 000 - 7 000

olej, p³ótno, 48 x 35,5 cm Obraz pochodzi z kolekcji rodziny Artysty, od której zakupi³ go obecny w³aœciciel. 30 000 z³

estymacja: 40 000 - 50 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


73 EUGENIUSZ ZAK (Mohylno na Bia³orusi 1884 - Pary¿ 1826)

PEJZA¯, ok. 1920 o³ówek, kredka, papier, 30,5 x 48 cm sygn. p.d.: Eug. Zak 6 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 7 000 - 9 000

Motyw pejza¿owy wykorzystany w olejnym obrazie Idylla - Romans pasterski z 1921 roku (zbiory MNW; porównaj: B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884-1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004, s. 139, nr kat. 161, il.).


74 OLGA BOZNAÑSKA (Kraków 1865 - Pary¿ 1940)

MARTWA NATURA Z RÓ¯AMI, 1918 olej, tektura, 32,5 x 42 cm sygn. i dat. p.g.: Olga Boznañska | 1918 Na górnej listwie krosna nalepka z fragmentarycznie zachowanym rêkopiœmiennym tekstem: 6 Rue Vries 22/1 | 40,5 x 31 [...] 41,5 x 32,3 [...] | No 19/2 a Paris op. 40 000 z³ Informacja o artystce - www.agraart.pl

estymacja: 50 000 - 70 000

Obraz opisany i reprodukowany w: - Katalog Domu Aukcyjnego Altius w Warszawie, aukcja w dniu 16 grudnia 2004, nr kat.79, il.; - A. Król, Boznañska nieznana, wyd. Fundacja Turleja, [Kraków] 2005, s. 146, poz. nlb. il. barwna [album wystawy pokazanej w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie, w Zachêcie w Warszawie, Muzeum w Stalowej Woli, Galerii Sztuki Wspó³czesnej w Sopocie, Galerii Turleja w Krakowie]; - Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musia³a [pod redakcj¹ B. Ilkosz], Muzeum Narodowe we Wroc³awiu, Wroc³aw 2007. s. 84, nr kat. 19, il. barwna 85; - Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musia³a / Records of Changes. Polish Art from the Krzysztof Musia³ Collection [wstêp M. Hermansdorfer, redakcja B. Ilkosz], Muzeum Narodowe we Wroc³awiu, Wroc³aw 2008. s. 90, nr kat. 19, il. barwna na s. 90; - Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musia³a. Pokaz kielecki, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2009, s. 112, nr kat.19 (numer odnosz¹cy siê do katalogu Muzeum Narodowego we Wroc³awiu).


75 TYMON NIESIO£OWSKI

76 JÓZEF CZAPSKI

(Lwów 1882 - Toruñ 1965)

(Praga 1896 - Pary¿ 1993)

W PRACOWNI, lata 50. XX w.

PARK W CHATEAUX LA ROUSSILLE, 1958

olej, p³ótno 54 x 64,5 cm sygn. p.d.: Tymon Na odwrocie na górnej listwie krosna dwie nalepki: - 1. z tekstem wpisanym atramentem: TYMON NIESIO£OWSKI | „W PRACOWNI“ | 54 x 65 olej; - 2. druk, maszynopis: [...] UE AND MODERN ART | WARSAW MARSZA£KOWSKA 34/50 POT... | Author Niesio³owski Tymon | Title W pracowni | Year Dimensions 54 x 65 [powy¿ej odrêcznie: 21 x 25 1/2]

olej, p³ótno, 46 x 33,5 cm sygn. i dat. p.d.: J. CZAPSKI | 58. Na odwrocie, na p³ótnie stempel paryskiego magazynu materia³ów malarskich o kszta³cie palety malarskiej z napisem: BLANCHET | 58 RUE BONAPARTE | PARIS. Powy¿ej nieczytelny stempel.

30 000 z³

estymacja: 35 000 - 40 000

15 000 z³

estymacja: 30 000 - 40 000

Obraz jest jednym z pejza¿y malowanych w okolicach otoczonego lasem Chateaux la Roussille w departamencie Corréze, regionie Limousin (por. obraz Drzewa wystawiony w D.A. Agra-Art w 2011; zobacz te¿: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje36/text11p.htm)


77 CZES£AW RZEPIÑSKI (Strusów k. Trembowli 1905 - Kraków 1995)

JESIEÑ W BRODACH, 1986 olej, p³ótno, 60 x 73 cm sygn. p.d.: Rzepiñski Na odwrocie - na górnej listwie krosna - napis o³ówkiem: Jesieñ w Brodach 1986 X. Na listwie dolnej wype³niony rêcznie stempel kolekcji z metryczk¹ obrazu. 6 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

Obraz wymieniony w katalogu wystawy: - Czes³aw Rzepiñski. Malarstwo. W setn¹ rocznicê urodzin, w dziesiêæ lat od œmierci Artysty, Galeria Krakowskiego Banku Spó³dzielczego, luty-marzec-kwiecieñ 2006, Kraków 2006, nr kat. 29.


78 PIOTR POTWOROWSKI (Warszawa 1898 - Warszawa 1962)

AKT KOBIETY, 2. po³. lat 40. XX w. olej, p³ótno 30,3 x 45,5 cm sygn. p.d.: POTWOROWSKI 15 000 z³

estymacja: 20 000 - 25 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


79 TADEUSZ JÓZEF MAKOWSKI (Oœwiêcim 1882 - Pary¿ 1932)

CZERWONY KAPTUREK, ok. 1924 tusz, pióro, papier, 26 x 31,8 cm (w œwietle passe-partout) Na odwrocie rysunku potwierdzenie autentycznoœci naniesione przez prof. W³adys³awê Jaworsk¹ (napis d³ugopisem): Stwierdzam, ¿e jest to | oryginalny rysunek Tadeusza | Makowskiego (z ok. 1924) | W³adys³awa Jaworska | Warszawa, 20. 6. 1992. 2 500 z³

estymacja: 4 000 - 8 000

Na oprawie (plecy) karta z metryczk¹ rysunku i tekstem dotycz¹cym jego proweniencji (wydruk komputerowy): Rysunek pochodzi ze zbiorów rodziny malarza - wchodzi³ w sk³ad spuœcizny poœmiertnej Makowskiego przejêtej z jego paryskiej pracowni przez siostrê artysty, Karolinê Niedzielow¹ z domu Makowsk¹, która nastêpnie przekaza³a go swej córce Janinie Adamek.


80 ZYGMUNT MENKES (Lwów 1896 - Riverdale, Nowy Jork 1986)

MODELKA W ATELIER akwarela, gwasz, kredka, papier, 33,5 x 40 cm (w œw. passe-partout) sygn. p.d.: Menkes 15 000 z³

estymacja: 18 000 - 25 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


81 JAKUB (JACQUES) ZUCKER

82 HENRYK HAYDEN

(Radom 1900 - Pary¿ [?] 1981)

(Warszawa 1883 - Pary¿ 1970)

POSTAÆ WE WNÊTRZU

PEJZA¯ Z PO£UDNIOWEJ FRANCJI

olej, p³ótno, 35,2 x 27,5 cm sygn. dwukrotnie p.d.: J. ZUCKER | J. ZUCKER

olej, p³ótno, 54 x 64,5 cm; sygn. l..d.: Hayden Na odwrocie farb¹ na p³ótnie: Hayden | N 2

7 000 z³

28 000 z³

estymacja: 8 000 - 10 000

estymacja: 35 000 - 45 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


83 ELIASZ KANAREK (Skowierzyna lub Warszawa 1901 - Scottsville USA 1969)

PARA RYBAKÓW. IDYLLA, lata 50. lub 60. XX w. technika mieszana: olej i wosk, p³yta spilœniona, 51 x 46 cm sygn. p.d.: E. KanaRek Na odwrocie napis o³ówkiem: 23 8 000 z³

estymacja: 10 000 - 12 000

Obraz pochodzi z powojennego, „amerykañskiego“ okresu twórczoœci Eliasza Kanarka; powsta³ zapewne w latach 50. lub 60. XX w. Artysta powtórzy³ tu - twórczo przetworzony - motyw swojej wczeœniejszej pracy - namalowanej ok. 1932 Idylli (olej, collage, 100 x 78 cm; zbiory Muzeum ¯IH w Warszawie). Ju¿ wtedy - podobnie jak i inni uczniowie Tadeusza Pruszkowskiego (np. Boles³aw Cybis) - Kanarek chêtnie eksperymentowa³ z technik¹ malarsk¹, a zainteresowania te rozwin¹³ jeszcze w okresie póŸniejszym, dodaj¹c do farb np. wosk (enkaustyka) czy stosuj¹c collage.


84 STANIS£AW ELESZKIEWICZ (Czutowo k. Po³tawy 1900 - Pary¿ 1963)

NA SPACERZE olej, papier na tekturze 32,5 x 24,5 cm sygn. l.d.: S. Eleszkiewicz 2 000 z³

estymacja: 4 000 - 8 000


85 KAZIMIERZ MIKULSKI (Kraków 1918 - Kraków 1998)

G£ÓWNA WYGRANA, 1965 olej, p³ótno 200 x 128 cm na odwrocie na p³ótnie w kó³ku p.d.: 91 [do góry nogami] Na kroœnie nalepki: - 1. BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | W KRAKOWIE | Autor Mikulski Kazimierz | Nazwisko w³aœciciela Mikulski Kazimierz | Adres w³aœciciela Kraków ul. Józefa 44 m 2 | Tytu³ dzie³a G³ówna wygrana | Nr porz¹dkowy zg³oszenia 1 | Technika wykonania olej | [...]Nr leg Z.P.A.P. 1471 Cena 18.000 z³; - 2. DESA | Autor Kazimierz MIKULSKI | Tytu³ Hogsta vinsten | Year 1965 220 x 130 olja paduk | Svea Galleriet/Stockholm.

180 000 z³

estymacja: 200 000 - 250 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Kazimierz Mikulski rozpocz¹³ studia malarskie przed II wojn¹ œwiatow¹ w ASP w Krakowie, kontynuowa³ je w latach 1939-1940 pod kierunkiem prof. Fryderyka Pautscha w Kunstgewerbeschule, powsta³ej za okupacji w miejsce Akademii. Po wojnie ukoñczy³ dwuletnie studia aktorskie w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie i do 1948 pracowa³ jako aktor. Jednoczeœnie w 1945 ukoñczy³ Warsztat Filmowy M³odych. W latach 1948-1979 by³ kierownikiem plastycznym i scenografem Teatru Groteska w Krakowie, dla którego projektowa³ lalki, kostiumy, dekoracje itp. Równolegle ca³y czas zajmowa³ siê malarstwem i dzia³alnoœci¹ w krêgu Tadeusza Kantora, zrazu jako cz³onek Grupy M³odych Plastyków, a od

1957 w Grupie Krakowskiej, której by³ wspó³za³o¿ycielem i prezesem w latach 1965-1967. By³ te¿ cz³onkiem zespo³u teatru Cricot 2, gra³ m.in. w spektaklach Kurka wodna, Nadobnisie i koczkodany, Umar³a klasa oraz we w³asnej sztuce Cyrk. W swych obrazach z drugiej po³. lat 40. artysta przedstawia³ lekkie, linearne formy unosz¹ce siê w pustych przestrzeniach. By³o to malarstwo zarazem surrealistyczne i abstrakcyjne. Lecz ju¿ ok. 1950 zacz¹³ malowaæ w charakterystyczny dlañ sposób - odrzucaj¹c abstrakcjê, prezentowa³ niezliczone warianty i uk³ady kilku ulubionych motywów (g³owa lub postaæ kobiety-lalki, koty, motyle).


86 ANDRZEJ SZEWCZYK

87 TOMASZ CIECIERSKI

(Szopienice k. Katowic 1950 - Cieszyn 2001)

(Kraków 1945, mieszka w Warszawie)

BEZ TYTU£U

BEZ TYTU£U, 1972-1973

olej, œcinki kredek, p³yta pilœn., technika w³asna 76 x 44 cm Na odwrocie na p³ycie dedykacja autora: Aduœ [w ramce] | Andrzej S | i tylko ¿yczê ca³ym | sercem | tylko z sercem | i tylko | z sercem | i tylko z | sercem | i tylko | z sercem

olej, p³ótno, 119,5 x 139 cm sygn. na odwrocie na p³ótnie: Tomasz Ciecierski | olej na p³ 120 x 140 | Bez tytu³u 1972-3 Na odwrocie na p³ótnie nalepka: Dzie³o | eksponowane | na | VII | Festiwalu | Polskiego | Malarstwa | Wspó³czesnego Szczecin 1974

9 000 z³

12 000 z³

estymacja: 12 000 - 15 000

estymacja: 15 000 - 22 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl


88 ANDRZEJ SZEWCZYK

89 JAN TARASIN

(Szopienice k. Katowic 1950 - Cieszyn 2001)

(Kalisz 1926 - Anin 2009)

POMNIKI LISTÓW F. KAFKI DO F. BAUER,1982-1984

FRAGMENT, 1973

akryl, o³ów, deska naklejona na p³ytê, 142,5 x 82,8 cm sygn. na odwrocie na p³ycie: Andrzej Szewczyk | 1982-84 | „Pomniki listów“ | F. Kafki do F. Bauer

olej, p³ótno, 100 x 140 cm sygn. p.d.: Jan Tarasin 73 Na odwrocie na p³ótnie sygnatura: JAN TARASIN 1973 | „FRAGMENT“ Na dolnej listwie krosna nalepka z nr.: DI/4/71SBBBB | 2 [w kó³ku] oraz nalepka Galerii Fibak & Program z danymi obrazu.

15 000 z³

estymacja: 18 000 - 22 000

Andrzej Szewczyk czêsto w swoich pracach nawi¹zuje do wielkich postaci z literatury, m.in. do Biografii Franza Kafki. Artysta siêgn¹³ do historii mi³osnej pisarza, do okresu narzeczeñstwa z Felicj¹ Bauer, sekretark¹ z Berlina, z któr¹ Kafka prowadzi³ o¿ywion¹ korespondencjê przez ponad 5 lat. Po okresie pó³rocznych zarêczyn, do œlubu z Felicj¹ jednak nie dosz³o. Kafka po zerwaniu z Felicj¹ zniszczy³ jej listy do siebie, natomiast jego listy do Felicji przetrwa³y i zosta³y wydane w latach 50. XX w. [Franz Kafka, Listy do Felicji, PIW, 1976]. Wiêcej o artystach - www.agraart.pl

Obraz znajdowa³ siê w kolekcji W. Fibaka, od którego odkupi³ go obecny w³aœciciel. 60 000 z³

estymacja: 80 000 - 120 000

Obraz wystawiany i reprodukowany: - Jan Tarasin. Malarstwo i grafika, Galeria Sztuki Wspó³czesnej Zapiecek Desa, Warszawa, marzec 1975, kat., il. czarno-bia³a [fotografia odwrócona].


90 JAN DOBKOWSKI

91 ALFRED LENICA

(£om¿a 1942, mieszka w Warszawie)

(Pabianice 1899 - Warszawa 1977)

PEJZA¯ PRZESTRZENI X, 1983

KOMPOZYCJA, 1957

akryl, p³yta pilœniowa, 55 x 75 cm sygn. na odwrocie na p³ycie: Jan Dobkowski | „PEJZA¯ PRZESTRZENI X“ 83 | ACRYL 55 cm x 75 cm Na odwr. na p³ycie piecz¹tka zezwalaj¹ca na wywóz za granicê.

olej, p³ótno 125 x 68,5 cm sygn. na odwrocie na p³ótnie: A. LENICA | WARSZAWA | 1957 powy¿ej strza³ka

6 000 z³

30 000 z³

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 10 000

estymacja: 40 000 - 50 000


92 W£ADYS£AW HASIOR

93 HENRYK STA¯EWSKI

(Nowy S¹cz 1928 - Kraków 1999)

(Warszawa 1894 - Warszawa 1988)

OSTATNI PTAK, 1988

RELIEF, 1976

technika mieszana, 100 x 129 x 6 cm Na odwrocie na p³ótnie nalepka z sygnatur¹ autora p.d.: OSTATNI PTAK | 1988 | 150 x 120 x 12 HasiorW l.d.: Viimane lind | Poslednaja ptica [cylic¹] | 1988

akryl, p³yta pilœniowa 29,5 x 29,5 cm sygn. na odwrocie na p³ycie: 1976 | H. Sta¿ewski obok: 19 [w kó³ku]

16 000 z³

9 000 z³

estymacja: 18 000 - 25 000

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 20 000 - 30 000


94 W£ODZIMIERZ PAWLAK

95 RYSZARD WINIARSKI

(Korytów k. ¯yrardowa 1957, mieszka w Korytowie)

(Lwów 1936 - Warszawa 2006)

LINIA BARWNA VI, 2005

PRZYPADEK W GRZE DLA TRZECH, 1989

olej, p³ótno, 50 x 92 cm sygn. na odwrocie na p³ótnie: W£ODZIMIERZ PAWLAK | LINIA BARWNA VI | 50 x 92 | 2005 Na odwrocie na ramie nalepka firmy Program Renes z danymi obrazu.

akryl, p³yta, 64,5 x 64,5 cm sygn. l.d.: chance in game for three, p.d.: winiarski ‘98 Na odwrocie na p³ycie napis i sygnatura: przypadek | w grze dla trzech [podkreœlone] | RWiniarski ‘89 w l.d. rogu: B³¹d w grze dla trzech [podkreœlone] | Winiarski ‘89

8 000 z³

11 000 z³

estymacja: 9 000 - 15 000

Cykl obrazów Linia Barwna, rozpoczêty w 2005 r., liczy ok. 120 prac. Obraz wystawiany i opisany: - W³odzimierz Pawlak Autoportret w powidokach Self-portrait in afterimages, Zachêta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2008, s. 165. Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 15 000 - 20 000


96 ZDZIS£AW BEKSIÑSKI (Sanok 1929 - Warszawa 2005)

OBRAZ XVI, 1969 olej, p³yta 123 x 60,5 cm sygn. na odwrocie na p³ycie: BEKSIÑSKI | 1969 Na odwrocie nalepka: K.M.P. i K. „RUCH“ WARSZAWA | GALERIA WSPÓ£CZESNA | AUTOR ZDZIS£AW BEKSIÑSKI | TYTU£ OBRAZ XVI | TECHNIKA ol. p³. | WYMIARY | WYSTAWA 59 (w kó³ku) 9 IV - 3 V 1970

60 000 z³

estymacja: 80 000 - 100 000

Obraz wystawiany i reprodukowany: - Zdzis³aw Beksiñski, Galeria Wspó³czesna Ruch, Warszawa 9 IV - 3 V 1970; - Wirtualne Muzeum Zdzis³awa Beksiñskiego, repr. czarno-bia³a (http://beksinski.dmochowskigallery.net/galeria_zoom.php?artist= 52&picture=3359).

Wszystkie trzy prezentowane obrazy Zdzis³awa Beksiñskiego (kat. 96, 97 i 98) pochodz¹ z kolekcji i przyjaciela artysty, grafika Bogus³awa Wiœniewskiego. Obraz nr 96 kupi³ bezpoœrednio od malarza w jego sanockiej pracowni na pocz¹tku lat 70. XX w., dwa kolejne otrzyma³ w prezencie. Ich znajomoœæ i wzajemne kontakty wzmiankowane s¹ w ksi¹¿ce Magdaleny Grzeba³kowskiej Beksiñscy. Portret podwójny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Zdzis³aw Beksiñski studiowa³ w latach 1947-1952 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. By³ artyst¹ samoukiem, który osi¹gn¹³ niekwestionowan¹ pozycjê w polskiej sztuce wspó³czesnej, potwierdzon¹ obecnoœci¹ jego prac na presti¿owych wystawach i w kolekcjach muzealnych. Pocz¹tkowo zajmowa³ siê fotografi¹, któr¹ interesowa³ siê od lat studenckich, po 1956 zyskuj¹c uznanie jako twórca fotogramów o estetyce opartej o efekty fakturowe. W latach 1958-1962 tworzy³ abstrakcyjne obrazy-reliefy o bogatej fakturze, g³ównie metalowe, bêd¹ce odmian¹ malarstwa materii. Pod koniec tego okresu powstawa³y a¿urowe formy o kszta³tach figur i pe³noplastyczne rzeŸby w metalu. Kolejnym etapem jego twórczoœci by³y lata 1962-1974, kiedy poœwiêca³ siê g³ównie rysunkowi. W latach 60. rysowa³ piórkiem i tuszem figuralne kompozycje odznaczaj¹ce siê karykaturaln¹ deformacj¹ postaci. Od koñca lat 60. tworzy³ rysunki wêglem i kredkami, bêd¹ce monochromatyczn¹ odmian¹ jego równoleg³ej twórczoœci malarskiej. Od 1974 zajmowa³ siê niemal niepodzielnie malarstwem. Jego charakterystyczny styl bazowa³ na perfekcji technicznej, której towarzyszy³a niezwyk³oœæ wizji. Malowa³ œwiat po katastrofie, naznaczony piêtnem œmierci i rozpadu. Jego obrazy zaludniaj¹ postaci i stwory o ludzkich wprawdzie b¹dŸ zwierzêcych kszta³tach, lecz o cechach fantomów, automatów lub rozpadaj¹cych siê truche³. Artysta nie nadawa³ swym

obrazom i rysunkom tytu³ów (poza porz¹dkuj¹cymi symbolami), akcentuj¹c w ten sposób swój brak zainteresowania dla literackiej strony przedstawieñ. Sam mówi³, ¿e maluj¹c ca³kowicie poddaje siê wizji, „fotografuje“ j¹. W ostatnich latach w³¹czy³ do swego warsztatu artystycznego elektroniczne techniki generowania obrazu, które wykorzystywa³ do tworzenia komputerowych fotomonta¿y. Sztuka Beksiñskiego, wielokrotnie wystawiana i omawiana, budzi skrajne emocje wœród znawców i publicznoœci. Najwiêksza, systematycznie uzupe³niana kolekcja jego prac w kraju znajduje siê w Muzeum Historycznym w Sanoku, za granic¹ - w Pary¿u, w posiadaniu Piotra Dmochowskiego, który od 1983 kolekcjonuje prace i promuje twórczoœæ artysty. Zorganizowa³ on wystawy indywidualne Beksiñskiego m.in. w Galerie Valmay w Pary¿u w 1985, 1986 i 1988 oraz sta³¹ ekspozycjê we w³asnej Galerie Dmochowski - Musée-galerie de Beksiñski, istniej¹cej w latach 1989-1996. Jego te¿ nak³adem ukaza³y siê monumentalne albumy artysty w 1988 i 1991. W Polsce monografiê Beksiñskiego pióra Tadeusza Nyczka opublikowa³y Arkady w 1989 (II wydanie w 1992). Wiosn¹ 2005 roku w Pa³acu Opatów w Gdañsku Oliwie mia³a miejsce du¿a wystawa obrazów Beksiñskiego, a dyrektor Muzeum w Sanoku Wies³aw Banach wyda³ obszern¹ monografiê artysty.


97 ZDZIS£AW BEKSIÑSKI BEZ TYTU£U, I po³. lat 70. XX w. olej, p³yta pilœniowa, 124 x 100 cm 25 000 z³

estymacja: 60 000 - 80 000

Obraz jest zarejestrowany na filmie dokumentalnym Testament Zdzis³awa Beksiñskiego z 2012 roku w re¿. Wojciecha Barczaka (obraz widoczny w 7 minucie filmu).


98 ZDZIS£AW BEKSIÑSKI BEZ TYTU£U, I po³. lat 70. XX w. olej, p³yta pilœniowa, 124,5 x 100 cm 25 000 z³

estymacja: 60 000 - 80 000


99 JERZY DUDA GRACZ (Czêstochowa 1941 - £agów 2004)

POLSKI, 1974 olej, p³ótno 39,5 x 40 cm sygn. l.d.: J. DUDA GRACZ 1974 Na odwrocie na blejtramie czêœciowo uszkodzona nalepka DESY z tytu³em: Polnisches 17 000 z³ Informacja o artyœcie - kat. nr 118

estymacja: 18 000 - 25 000


100 TADEUSZ DOMINIK (Szymanów 1928 - £omianki 2014)

RÓ¯A, 1974 akryl, p³ótno 81,5 x 116,5 cm sygn. l.d.: Dominik Na odwrocie na p³ótnie sygnatura: DOMINIK 1974 | 81 x 116 ACRYL | „ROSE“ 35 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 40 000 - 50 000


101 JACEK SIENICKI

102 STANIS£AW BAJ

(Warszawa 1928 - Warszawa 2000)

(Do³hobrody n/Bugiem 1953, mieszka w Warszawie i Do³hobrodach)

DRZEWO, 1998

RZEKA BUG, 2008

pastel olejny, papier, 41 x 28 cm (w œwietle passe-partout) sygn. o³. p.d.: J Sienicki ‘98

olej, p³ótno, 73 x 100,5 cm sygn. p.d.: S. Baj na odwrocie na p³ótnie sygnatura: Stanis³aw Baj Baj | RZEKA BUG | „Sugry“ 2008 r.

4 000 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 7 000

6 000 z³

estymacja: 8 000 - 15 000


103 JERZY PANEK

104 TOMASZ TATARCZYK

(Tarnów 1918 - Kraków 2001)

(Katowice 1947 - Warszawa 2010)

ŒMIERÆ NA KONIU, 1970

KROK ZA KROKIEM, 1999

olej, p³ótno, 73,5 x 59 cm sygn. p.d.: Panek Na odwrocie na p³ótnie napis: JERZY PANEK | 59 x 73 | tytu³ „ŒMIERÆ NA KONIU“ | 1970

tempera, wêgiel, o³ówek, papier, 93 x 140 cm sygn. p.d.: TOMASZ TATARCZYK 1999 Na odwrocie l.g.: nalepka Muzeum Nadwiœlañskiego w Kazimierzu Dolnym - Galeria Dzwonnica

20 000 z³

12 000 z³

estymacja: 25 000 - 30 000

estymacja: 15 000 - 25 000

Obraz wystawiany: - Malarze Kazimierza, Salon letni ‘99, Muzeum Nadwiœlañskie, Galeria Dzwonnica 15 VIII - 26 IX 1999. Informacja o artystach - www.agraart.pl


105 HENRYK MUSIA£OWICZ

106 KAZIMIERZ MIKULSKI

(Gniezno 1914, mieszka w Warszawie)

(Kraków 1918 - Kraków 1998)

Z CYKLU KRAJOBRAZ ANIMALISTYCZNY, 1984

WIOSENNE ZRÓWNANIE DNIA Z NOC¥, 1986

olej, p³yta pilœniowa, 49 x 70 cm sygn. p.g.: MUSIA£OWICZ Na odwrocie na p³ycie napis i sygnatura: Z CYKLU | KRAJOBRAZ ANIMALISTYCZNY |1984 | MUSIA£OWICZ

olej, p³ótno 100 x 74 cm sygn. na odwrocie: Kazimierz Mikulski | Kraków 1986 | „Wiosenne zrównanie dnia z noc¹“

8 000 z³

70 000 z³

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 9 000 - 12 000

Informacja o artyœcie - kat. nr 85

estymacja: 80 000 - 100 000


107 ALFONS MAZURKIEWICZ

108 TADEUSZ BRZOZOWSKI

(Dusseldorf 1922 - Wroc³aw 1975)

(Lwów 1918 - Rzym 1987)

BEZ TYTU£U, 1960

BARONESA, 1980

olej, p³ótno 135 x 85 cm Na blejtramie l.d. nalepka: BWA | Atest Nr 1/AM/82, poz. 6 | ALFONS MAZURKIEWICZ | BEZ TYTU£U (1960) | olej, p³. 85 x 135 cm, niesygnowany | Katalog - Wroc³aw 1976 - brak | okr¹g³a piecz¹tka Dyrektor | [podpis] | mgr B. Górecki | WROC£AW

olej, p³ótno, 33 x 66 cm Na odwrocie na p³ótnie napis i sygnatura: upside (strza³ka) góra | t. Brzozowski. 1980. Na kroœnie napisy; u do³u: T BRZOZOWSKI, po prawej: 33 x 66, u góry: „BARONESA“, po lewej: 1980. Na odwrocie na listwie ramy nalepka z danymi obrazu.

9 000 z³

40 000 z³

estymacja: 12 000 - 15 000

estymacja: 50 000 - 70 000

Obraz wystawiany i opisany: - Tadeusz Brzozowski, Kraków Desa, ul. Œw. Jana 3, VI 1980; - Tadeusz Brzozowski 1918-1987 [red. Anna ¯akiewicz], MN Warszawa, Warszawa 1997, kat. nr 367, s. 239. Informacja o artystach - www.agraart.pl


109 JAN M£ODO¯ENIEC

110 JAN TARASIN

(Warszawa 1929 - Warszawa 2000)

(Kalisz 1926 - Anin 2009)

KLIPS, 1998

BEZ TYTU£U, 2007

tempera, p³ótno, 65 x 54 cm sygn. u do³u wzd³u¿ pr. krawêdzi: JAN M£ODO¯ENIEC Na odwrocie na p³ótnie sygn.: JAN M£ODO¯ENIEC | „Klips“ tempera | Lipiec 1998

gwasz, tusz pêdzel, o³ówek, 47 x 67 cm sygn. o³. p.d.: Jan Tarasin 2007

6 000 z³

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 7 000 - 9 000

4 000 z³

estymacja: 6 000 - 10 000


111 BRONIS£AW CHROMY

112 JAN LENICA

(Leñcze k. Lanckorony 1925, mieszka w Krakowie)

(Poznañ 1928 - Berlin 2001)

PAW

JULIUSZ S£OWACKI. PROJEKT PLAKATU DLA TEATRU NARODOWEGO, 1978

br¹z patynowany wys. 130 cm, szer. 95 cm 9 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000

0Informacja o artystach - www.agraart.pl

tusz pêdzel, akwarela, papier, 49,7 x 38,8 cm (w œw. passe-partout) sygn. o³. p.d.: Lenica na odwr. p.g. stempel: TEATR NARODOWY | [adres] | [d³g.:] akceptowano dn 26 06.78 | [nieczyt. podpis] ni¿ej piecz¹tka: DYREKTOR TEATRU | Adam Hanuszkiewicz 2 000 z³

estymacja: 5 000 - 6 000


113 LEON TARASEWICZ (Stacja Wali³y 1957, mieszka we wsi Wali³y i w Warszawie)

BEZ TYTU£U, 2007 olej, p³ótno, 50 x 50 cm sygn. na odwrocie na p³ótnie: L. Tarasewicz 2007 | 50 x 50 14 000 z³

estymacja: 15 000 - 25 000

Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


114 LEON TARASEWICZ (Stacja Wali³y 1957, mieszka we wsi Wali³y i w Warszawie)

BEZ TYTU£U, 2013 akryl, p³ótno, 50 x 50 cm sygn. na odwrocie na p³ótnie: L. Tarasewicz 2013 | Acryl on Canvas | 50 x 50 12 000 z³

estymacja: 15 000 - 25 000


115 ROMAN OPA£KA (Abbéville, Francja 1931 - Rzym 2011)

SIEDZ¥CA KOBIETA wêgiel, papier kremowy 42 x 29,5 cm na odwrocie oprawy okr¹g³a pieczêæ Fundacji Opalka z potwierdzeniem autorstwa, ni¿ej stempel: EX LIBRIS | Ewa & Marek Pietkiewicz 1 500 z³ Informacja o artyœcie - www.agraart.pl

estymacja: 2 000 - 4 000


116 JERZY DUDA GRACZ (Czêstochowa 1941 - £agów 2004)

STAROŒÆ, 1977 akwarela, gwasz, papier, 74 x 53 cm (w œwietle passe-partout) l.d. dwie czerwone kwadratowe piecz¹tki z tekstem: DUDA GRACZ, obok sygn. akwarel¹: . Staroœæ. . 744/1997 (akwarela 75 x 55 cm), p.d.: . Jerzy Duda Gracz ., w l.d. rogu o³.: 46/744 8 000 z³ Informacja o artyœcie - kat. nr 118

estymacja: 12 000 - 15 000


117 JERZY BEREŒ (Nowy S¹cz 1930 - Kraków 2012)

PIÊTNO, 1982 drewno, bawe³na, gwóŸdŸ 200 x 95 x 161 cm sygn. czarn¹ farb¹: 1982 JBereœ

48 000 z³

estymacja: 55 000 - 60 000

Obiekt wystawiany i reprodukowany: - Nowa treœæ, Galeria Krzysztofory, Kraków 1986; - Nowa treœæ, BWA Lublin, 1986/7; - Galeria 72, Muzeum Okrêgowe w Che³mie, 1988; - Galeria Dawna Synagoga, Nowy S¹cz 1989; - Jestem za otwarciem dialogu..., „Tumult“ 1991, nr 6, il. s. 44;

- Jerzy Bereœ. Zwidy, Wyrocznie, O³tarze. Szkic autobiograficzny, Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Kraków 1991, poz. 49, il.; - Jerzy Bereœ. Zwidy, Wyrocznie, O³tarze, Wyzwania, Muzeum Narodowe Poznañ 1995, kat. 142, il. s. 88; - Galeria Monopol, Warszawa, luty - kwiecieñ 2014.

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Jerzy Bereœ od 1948 studiowa³ rzeŸbê w krakowskiej ASP pod kierunkiem Franciszka Kalfasa, Stanis³awa Pop³awskiego i Xawerego Dunikowskiego. W 1955 debiutowa³ na Ogólnopolskiej Wystawie M³odej Plastyki w warszawskim Arsenale, prezentuj¹c ca³opostaciowy portret Dunikowskiego. W 1956 uzyska³ dyplom ukoñczenia studiów. W 1958 mia³ pierwsz¹ wystawê indywidualn¹ w Krakowie, która zarazem okaza³a siê po¿egnaniem artysty z tradycyjnym warsztatem rzeŸbiarskim. W koñcu lat 50. zacz¹³ tworzyæ w drewnie, szybko uzupe³niaj¹c je takimi naturalnymi materia³ami, jak polne kamienie, juta, parciane p³ótno, sznury, rzemienie. Konstruowa³ proste, grubo ciosane formy, przypominaj¹ce ludowe sprzêty, czêsto z elementami ruchomymi, co potêgowa³o wra¿enie ich quasiu¿ytecznoœci (cykl Zwidy, od 1960). W latach 70. tworzy³ podobne obiekty, nadaj¹c im - g³ównie w wymowie tytu³ów - cechy polemiki czy ironii politycznej (Moralnoœciomierz, Normalizator, Klaskacz, Lizak). Od koñca lat 60. uczestniczy³ w awangardowych plenerach, spotkaniach i sympozjach, jak plenery koszaliñskie w Osiekach (od 1965), Sympozjum Artystów i Naukowców „Sztuka w zmieniaj¹cym siê œwiecie“ w Pu³awach (1966), sympozjum „Wroc³aw ‘70“. W 1968 zaprezentowa³ w Galerii Foksal w Warszawie pierwsz¹ manifestacjê pt. Przepowiednia. Istotnym elementem prac tego typu - obok obiektów rzeŸbiarskich - sta³a siê obecnoœæ artysty i jego nagie cia³o. Wprowadzi³ do swych prac element rytua³u, obrzêdu. Od 1972

tworzy³ cykl O³tarzy, czêsto stanowi¹cych rodzaj scenografii dla manifestacji. W¹tek rytualno-akcyjny rozwin¹³ siê w koñcu lat 70. i w latach 80. w seriê Mszy, w których porusza³ problemy tradycji i wspó³czesnoœci polskiej (Msza Romantyczna, 1978, Msza Polityczna, 1980, Msza Polska, 1984). Innym w¹tkiem poruszanym przez artystê w jego wyst¹pieniach by³y „dysputy“ z osobistoœciami sztuki XX wieku, jak Marcel Duchamp (wielokrotnie w latach 1981-1995), Stanis³aw Ignacy Witkiewicz „Witkacy“, Tadeusz Kantor (obie w 1991). Obok dzia³alnoœci akcjonerskiej artysta zajmowa³ siê sztuk¹ sakraln¹, tworz¹c rzeŸby i o³tarze w koœcio³ach. W latach 80. uczestniczy³ w ruchu kultury niezale¿nej, jest laureatem nagrody Komitetu Kultury Niezale¿nej „Solidarnoœæ“ w 1987. Wystawia³ na wielu pokazach sztuki polskiej w kraju i za granic¹, w tym tak presti¿owych jak Biennale w Sao Paulo (1967), „Romantyzm i romantycznoœæ w sztuce polskiej XIX i XX wieku“, Warszawa-Pary¿ 1975-1976, „Polaków portret w³asny“, Kraków 1979/80, Wystawa Œwiatowa „Expo ‘92“, Sewilla 1992, “Between an Action and an Object“, Los Angeles-Wiedeñ-Barcelona-Tokio 1998-1999. Od lat 60. by³ zwi¹zany z krakowsk¹ Galeri¹ Krzysztofory, wspó³pracowa³ te¿ z galeriami niezale¿nymi i autorskimi, jak lubelski Labirynt, Foksal w Warszawie i in. W 1966 wst¹pi³ do Stowarzyszenia Artystycznego „Grupa Krakowska“, w 1996 zosta³ jego prezesem.


118 JERZY DUDA GRACZ (Czêstochowa 1941 - £agów 2004)

OBRAZ NR 848, 1984 olej, p³yta pilœniowa 72 x 54 cm sygn. l.d.: DUDA GRACZ . 848/1984. Na odwrocie na p³ycie nalepka autorska: UZ III 1967/ 86 V | DUDA GRACZ | PADEREWSKIEGO 42 B/31 KATOWICE | TYTU£ OBRAZ NR 848 | TECHNIKA OLEJ, P£. PILŒN. | WYMIARY 72 x 54 cm | CENA.... | SYGN. DUDA GRACZ | ROK 1984/NR KATAL.AUTOR. 848 | UWAGI 1. WERNIKS. IX. 1984

29 000 z³

estymacja: 30 000 - 40 000

INFORMACJA O ARTYŒCIE: Jerzy Duda-Gracz - malarz, rysownik, scenograf, pedagog. Dyplom w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach otrzyma³ w 1968 roku. W latach 1976-82 by³ wyk³adowc¹ tej uczelni, nastêpnie profesorem Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. Wyk³ada³ równie¿ w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie (1992-2001). Jego malarstwo charakteryzuje siê wirtuozeri¹ warsztatow¹ i dba³oœci¹ o szczegó³y. Uprawia³ sztukê w szeroko pojêtej konwencji realistycznej z dominuj¹c¹ deformacj¹ postaci i grotesk¹. Tworzy³ œwiat o demaskatorskim charakterze, pos³uguj¹c siê jêzykiem publicystyki i alegorii. Jest autorem kilku wiêkszych realizacji, m.in. plafonu Przemienienia w koœciele w Toporowie (1995) oraz cykli Golgota Jasnogórska w klasztorze OO Paulinów w Czêstochowie (2000/2001). Artysta ma w swoim dorobku ponad 180 wystaw indywidualnych w kraju oraz za granic¹ (m.in. w Berlinie, Londynie, Pary¿u, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Düsseldorfie, Chicago, New Delhi, Monachium, Nowym Jorku i in.). Uczest-

niczy³ w oko³o 300 wystawach ogólnopolskich i miêdzynarodowych prezentacjach sztuki polskiej. Reprezentowa³ Polskê m.in. na XLI Biennale Sztuki w Wenecji w 1984, na XX i XXI Œwiatowych Targach Sztuki w Kolonii w 1986 i 1987 oraz na EXPO ‘92 w Sewilli. Obrazy Jerzego Dudy Gracza znajduj¹ siê w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wroc³awiu i Gdañsku, w Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Collegium Maius w Krakowie, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, w zbiorach sztuki na Jasnej Górze w Czêstochowie i w innych muzeach okrêgowych i miejskich oraz w kolekcjach prywatnych, m.in. W. Ochmana i W. Fibaka; za granic¹ - w zbiorach Uffizi we Florencji, w Muzeum im. Puszkina w Moskwie, Muzeum Miejskim w Gandawie, w Fundacji „BAWAG“ w Wiedniu i Kolekcji Watykañskiej oraz w galeriach i kolekcjach Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Meksyku, Norwegii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, USA, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, we W³oszech i na Wêgrzech.


119 STEFAN GIEROWSKI (Czêstochowa 1925, mieszka w Warszawie)

BEZ TYTU£U, 1975 akwarela, papier, 61 x 53 cm (w œwietle passe-partout) sygn. d³. p.d.: sgierowski 1975 5 000 z³ Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 8 000


120 JAN M£ODO¯ENIEC (Warszawa 1929 - Warszawa 2000)

GODZINA ŒRÓDZIEMNOMORSKA, 1999 tempera, p³ótno, 81 x 65 cm sygn. p.g.: JAN M£ODO¯ENIEC Na odwrocie na p³ótnie sygn.: JAN M£ODO¯ENIEC „godzina œródziemnomorska“ | tempera 65 x 81 maj 1999 6 000 z³

estymacja: 7 000 - 9 000


121 JACEK PA£UCHA

122 JERZY DUDA GRACZ

(Czêstochowa 1966, mieszka w Czêstochowie)

(Czêstochowa 1941 - £agów 2004)

OSKRZYDLONY U£AN PRZECHODZI DO NATARCIA CZYLI MANEWRY MI£OSNE, 2014

POETYKA WSI BRZEGI 4 - OBRAZ 1373, 1990

olej, p³ótno, 55 x 70 cm sygn. l.d.: J. Pa³ucha 2014 Na odwrocie na p³ótnie napis autorski: Oskrzydlony u³an | przechodzi do natarcia.| czyli Manewry Mi³osne. 3 000 z³

estymacja: 4 000 - 6 000

olej, p³yta pilœniowa, 78 x 63 cm sygn. l.d.: DUDA GRACZ. 1373/90. Na odwrocie na p³ycie nalepka autorska: DUDA GRACZ | PADEREWSKIEGO 42 B | 31 KATOWICE | Obraz 1373/ POETYKA WSI | BRZEGI-4; R. GOCZALKOWI | + 1983 R./ | TECHNIKA OLEJ, P£. PILŒN. | WYMIARY 78 x 63 cm | CENA... | SYGN. DUDA GRACZ |ROK 1990/NR.KATAL.AUTOR.1373 | UWAGI 1 WERNIKS. VI 91. 25 000 z³

Informacja o artystach - www.agraart.pl

estymacja: 30 000 - 40 000

Obraz reprodukowany w albumie: - Duda Gracz, Ireneusz J. Kamiñski (tekst), Agata Duda Gracz (wybór ilustracji, opracowanie biografii i bibliografii), Wydawnictwo Penta, Warszawa 1997, s. 199.


123 JANUSZ CHRISTA (Wilno 1934 - Sopot 2008)

KAJTEK I KOKO. NA TROPACH PITEKANTROPA, 1964 cztery paski komiksowe naklejone na planszy nr 73 tusz pióro, pêdzel, papier, 32,3 x 22,8 cm na odwr. planszy p.d. o³.: 73 2 500 z³

estymacja: 3 000 - 5 000

Wydania: - „Wieczór Wybrze¿a“ 14 IV 1964 - 06 VII 1965; - wyd. I - Egmont 2001; - wyd. II - Egmont 2007. Informacja o artyœcie - www.agraart.pl


124 JANUSZ CHRISTA (Wilno 1934 - Sopot 2008)

KAJTEK I KOKO. NA TROPACH PITEKANTROPA, 1964 cztery paski komiksowe naklejone na planszy nr 81 tusz pióro, pêdzel, papier, 32,3 x 22,8 cm na odwr. planszy p.d. o³.: 81 2 500 z³

estymacja: 3 000 - 5 000


AGRA-ART DOM AUKCYJNY

Imiê i nazwisko, nazwa firmy

Adres

Numer telefonu, faxu, e-mail

FORMULARZ ZLECENIA LICYTACJI NA AUKCJI 15 CZERWCA 2014

W celu z³o¿enia pisemnej oferty kupna na obiekty wystawione na aukcji nale¿y wype³niæ niniejszy formularz zg³oszeniowy i przes³aæ poczt¹ lub faxem - numer tel. (22) 625 08 08, 22 625 06 09.

Nowych Klientów - przed przyjêciem zlecenia - Dom Aukcyjny mo¿e poprosiæ o podanie pe³nych danych osobowych, referencji bankowych lub o wp³acenie wadium.

Proszê o rezerwacjê linii telefonicznej nr telefonu do licytacji Proszê o licytowanie w moim imieniu nastêpuj¹cych obiektów: Numer katalogowy

Autor, tytu³

Oferowana cena (bez op³aty organizacyjnej)

Zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyjny Agra-Art S.A. gwarantuje poufnoœæ informacji podanych w formularzu. Oferta - jej treœæ i proponowana cena - pozostaje do wy³¹cznej wiadomoœci Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny bêdzie reprezentowaæ w licytacji Zleceniodawcê do podanej kwoty. Dom Aukcyjny nie uwzglêdnia zleceñ bez limitu.

Zlecenia licytacji telefonicznej Prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego po³¹czy siê z Pañstwem przed rozpoczêciem licytcji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoœci za problemy z uzyskaniem po³¹czenia z podanym numerem.

Wp³ata wadium przelew na konto gotówka

Oœwiadczenie Akceptujê wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w katalogu aukcyjnym. W szczególnoœci zobowi¹zujê siê do zap³acenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczon¹ op³at¹ organizacyjn¹ w ci¹gu 10 dni od daty aukcji. Zgadzam siê na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego zlecenia. Zosta³em poinformowany o mo¿liwoœci wgl¹du, poprawienia lub usuniêcia moich danych.

karta kredytowa (nazwa karty) nazwisko w³aœciciela nr karty wa¿na do

Data

3 cyfrowy kod

Podpis

Konto: RCB BANK, o/Warszawa, nr konta: 28 1750 0009 0000 0000 0356 5408


Agra-Art S.A. Warszawa

ul. Wilcza 55 (22) 625 08 08 (22) 745 10 20 www.agraart.pl agra@agraart.pl

Agra-Art Aukcja 15 czerwca 2014  

Katalog Aukcji Dzieł Sztuki Dawnej i Współczesnej www.agraart.pl, +48 22 625 08 08