Agra-Art Aukcja Sztuki Dawnej 11.12.2016

Page 1


INDEKS ARTYSTÓW ARTYSTÓW INDEKS

Eliasz Kanarek Kanarek Eliasz

90 90

Alfons Karpiñski Karpiñski Alfons Edmund Adler Adler Edmund

51 51

August Herman Herman Knoop Knoop August

Janina Barcicka Barcicka Janina

95 95

Wiktor Korecki Korecki Wiktor

Zdzis³aw Beksiñski Beksiñski Zdzis³aw

108, 109, 109, 110 110 108,

Witold Bieliñski Bieliñski Witold

29 29

42 6,6, 42 124 124

Jerzy Kossak Kossak Jerzy Juliusz Kossak Kossak Juliusz

Wac³aw Borowski Borowski Wac³aw

58 58

Wojciech Kossak Kossak Wojciech

Walery Brochocki Brochocki Walery

55 55

Antoni Kozakiewicz Kozakiewicz Antoni

Jan Che³miñski Che³miñski Jan

41 41

Edward Krasiñski Krasiñski Edward

59 3,3, 59

52 52

£ukasz Korolkiewicz Korolkiewicz £ukasz

Anna Biliñska-Bohdanowiczowa Biliñska-Bohdanowiczowa 62 62 Anna

W³adys³aw Chmieliñski Chmieliñski W³adys³aw

61, 78 78 61,

31, 47, 47, 49 49 31, 55 45 45 17, 65 65 17, 92, 114 114 92,

Jean Lambert-Rucki Lambert-Rucki Jean

21 21

Micha³ Chudzicki Chudzicki Micha³

97 97

Jan Lebenstein Lebenstein Jan

93, 115, 115, 116 116 93,

Edmund Cieczkiewicz Cieczkiewicz Edmund

28 28

Leopold Löffler Löffler Leopold

53 53

Henryk Cieszkowski Cieszkowski Henryk

56 56

Tadeusz Makowski Makowski Tadeusz

68, 69 69 68,

119 119

Jacek Malczewski Malczewski Jacek

20 20

120, 121 121 120,

Rafa³ Malczewski Malczewski Rafa³

70, 73, 73, 74, 74, 75 75 70,

Jan Cybis Cybis Jan Józef Czapski Czapski Józef Jan Dobkowski Dobkowski Jan Tadeusz Dominik Dominik Tadeusz Louis Douzette Douzette Louis Edward Dwurnik Dwurnik Edward Eugeniusz Eibisch Eibisch Eugeniusz Erno Erb Erb Erno Julian Fa³at Fa³at Julian

130 130 100, 128 128 100, 54 54

W³adys³aw Malecki Malecki W³adys³aw Jan Matejko Matejko Jan Józef Mehoffer Mehoffer Józef

18 18 2,2, 44

Otto Pippel Pippel Otto

13 13

Henri Honoré Honoré Plé Plé Henri

39 39

Józef Robakowski Robakowski Józef

112 112

Hanna Rudzka-Cybisowa Rudzka-Cybisowa Hanna Bronis³awa Rychter-Janowska Rychter-Janowska Bronis³awa

103 103

W³adys³aw Skoczylas Skoczylas W³adys³aw

27 27

Jan Stanis³awski Stanis³awski Jan

19 19

Franciszek Starowieyski Starowieyski Franciszek

30 30

Zofia Stryjeñska Stryjeñska Zofia

67 67

Jan Szancenbach Szancenbach Jan

82 82

Boles³aw Szañkowski Szañkowski Boles³aw W³adys³aw Szerner Szerner W³adys³aw Leon Tarasewicz Tarasewicz Leon Jan Tarasin Tarasin Jan W³odzimierz Tetmajer Tetmajer W³odzimierz Iwan Trusz Trusz Iwan

101 101 91, 131 131 91, 72 72 24 8,8, 24 22 22 132 132

Marian Warzecha Warzecha Marian

81 81

Piotr Micha³owski Micha³owski Piotr

38, 40 40 38,

Wac³aw W¹sowicz W¹sowicz Wac³aw

99

Kazimierz Mikulski Mikulski Kazimierz

107, 118 118 107,

79, 80 80 79,

Wojciech Weiss Weiss Wojciech

77 77

98, 113 113 98,

Leonard Wintorowski Wintorowski Leonard

46 46

123 123

Stanis³aw Witkiewicz Witkiewicz Stanis³aw

66 66

106 106

Stefan Filipkiewicz Filipkiewicz Stefan

48 48

Mela Muter Muter Mela

Ludwik Gêd³ek Gêd³ek Ludwik

43 43

Tymon Niesio³owski Niesio³owski Tymon

84 84

Witold -- K. K. Witold

Aleksander Gierymski Gierymski Aleksander

16 16

Rafa³ Olbiñski Olbiñski Rafa³

96 96

Marek W³odarski W³odarski Marek

Maksymilian Gierymski Gierymski Maksymilian

32 32

Aleksander Or³owski Or³owski Aleksander

37 37

Leon Wyczó³kowski Wyczó³kowski Leon

126 126

63 63

Józef Unierzyski Unierzyski Józef

Wojciech Fangor Fangor Wojciech

Zbylut Grzywacz Grzywacz Zbylut

33, 60 60 33,

35 35 88, 89 89 88,

Henryk Musia³owicz Musia³owicz Henryk

105 105

Aleksandr Stiepanow Stiepanow Aleksandr

Zygmunt Menkes Menkes Zygmunt

Igor Mitoraj Mitoraj Igor

22

Agnieszka Sandomierz Sandomierz Agnieszka

99, 134 134 99,

36, 57 57 36,

83 83

86, 87 87 86,

Stanis³aw Ignacy Ignacy Witkiewicz Witkiewicz Stanis³aw

71, 76 76 71, 102, 111 111 102, 122 122 10 10

Jacek Pa³ucha Pa³ucha Jacek

133 133

Stanis³aw Wyspiañski Wyspiañski Stanis³aw

11 1,1, 11

50 50

Jan Tadeusz Tadeusz Pamu³a Pamu³a Jan

104 104

Micha³ Gorstkin Gorstkin Wywiórski Wywiórski Micha³

44 7,7, 44

Wlastimil Hofman Hofman Wlastimil

23, 25, 25, 26 26 23,

W³odzimierz Pawlak Pawlak W³odzimierz

129 129

Jacek Yerka Yerka Jacek

Johann Jungblut Jungblut Johann

64 64

Teresa P¹gowska P¹gowska Teresa

Stanis³aw Kaczor-Batowski Kaczor-Batowski Stanis³aw

34 34

Johann Friedrich Friedrich Pelberg Pelberg Johann

Carl Hasch Hasch Carl

117, 125 125 117, 15 15

Rajmund Ziemski Ziemski Rajmund Ignacy Zygmuntowicz Zygmuntowicz Ignacy

94 94 127 127 14 14


AUKCJA DZIE£ SZTUKI NIEDZIELA,

11

GRUDNIA

2016

MALARSTWO TRADYCYJNE GODZ .

19 00

SZTUKA WSPÓ£CZESNA OK . GODZ .

20 30

WYSTAWA I LICYTACJA

GALERIE AGRA-ART - WARSZAWA, ul. WILCZA 55

Wiêcej informacji o artystach i obrazach na stronach www.agraart.pl Rezerwacja miejsc, zamawianie licytacji telefonicznych oraz zlecenia agra@agraart.pl lub tel. 22 625 08 08, 601 352 916


REGULAMIN AUKCJI

DOM AUKCYJNY AGRA-ART PRZEPROWADZA LICYTACJÊ WED£UG SYSTEMU ANGLOSASKIEGO, STOSOWANEGO W EUROPIE I USA, M.IN. PRZEZ DOMY AUKCYJNE SOTHEBY'S I CHRISTIE'S. MO¯NA LICYTOWAÆ PRZEZ INTERNET RAZEM Z SAL¥ (LIVE) NA STRONIE www.agraart.pl ZLECENIA TELEFONICZNE - (22) 625 08 08, E-MAIL agra@agraart.pl

d. Informacje o stanie zachowania obrazów mog¹ byæ podane na ¿yczenie. Brak informacji o stanie obiektu w opisie katalogowym nie wyklucza faktu, ¿e by³ poddany konserwacji. e. Oœwiadczenia i poprawki og³oszone w czasie sprzeda¿y uzupe³niaj¹ katalog.

S£OWNIK TERMINÓW: DOM AUKCYJNY

Dom Aukcyjny Agra-Art SA, z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, nr KRS 101181. ESTYMACJE - przedzia³ cen, w którym w wyniku licytacji z najwiêkszym prawdopodobieñstwem mo¿e znaleŸæ siê cena uzyskana. Estymacje maj¹ charakter orientacyjny, s¹ okreœlane przez Dom Aukcyjny na podstawie wyników aukcji podobnych obiektów, aktualnej tendencji rynkowej itp. W ¿adnym wypadku estymacje nie maj¹ na celu ograniczania ceny uzyskanej - która mo¿e zarówno znaleŸæ siê poni¿ej lub powy¿ej tego przedzia³u. CENA WYWO£AWCZA - cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytacjê obiektu. SPRZEDAJACY - osoba zg³aszaj¹ca obiekt do sprzeda¿y (wliczaj¹c agenta, wykonawcê, lub osobistego reprezentanta). KUPUJ¥CY - osoba bior¹ca udzia³ w aukcji. NABYWCA - osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pe³nomocnika), która zg³osi³a najwy¿sz¹ ofertê zaakceptowan¹ przez aukcjonera. UMOWA - umowa zakupu zawarta miêdzy Domem Aukcyjnym a Nabywc¹ w momencie zaakceptowania przez aukcjonera uderzeniem m³otkiem najwy¿szej oferty Nabywcy (art. 70 § 2 KC) PREMIUM - prowizja p³acona przez Nabywcê Domowi Aukcyjnemu, w wysokoœci 18% od Ceny Uzyskanej. C ENA REZERWOWA - cena znana jedynie domowi aukcyjnemu/aukcjonerowi, za któr¹ w³aœciciel obiektu zgodzi³ siê go sprzedaæ. O ile nie jest oznaczone inaczej, cena rezerwowa mieœci siê zawsze miêdzy cen¹ wywo³awcz¹, a doln¹ estymacj¹. CENA ZAKUPU - jest to cena przybita m³otkiem razem z Premium. Cena zakupu zawiera podatek VAT CENA UZYSKANA - najwy¿sza oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie m³otkiem, lub w przypadku sprzeda¿y poaukcyjnej - uzgodniona cena sprzeda¿y. 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Przedmiotem aukcji s¹ dzie³a sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Agra-Art do sprzeda¿y. Wszystkie obiekty s¹ ubezpieczone. b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzeda¿y bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytu³u ¿adnej odpowiedzialnoœci. c. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemo¿liwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn. d. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoœci za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów. e. Wszelkie reklamacje rozpatrywane bêd¹ zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2.

OPISY I PREZENTACJA OBIEKTÓW a. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodnoœæ cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. b. Opisy katalogowe obiektów s¹ przygotowywane przez historyków sztuki posiadaj¹cych rozleg³e i udokumentowane doœwiadczenie, potwierdzone prac¹ zawodow¹. Wszystkie obiekty s¹ równie¿ oceniane przez konserwatora dzie³ sztuki. c. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji mo¿na ogl¹daæ w Domu Aukcyjnym na ok. 14 dni przed aukcj¹ oraz na wystawie poprzedzaj¹cej aukcjê. Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej mo¿liwoœci do bli¿szego zapoznania siê z obiektami, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym.

3.

CENA WYWO£AWCZA I REZERWOWA. ESTYMACJE. a. Wszystkie obiekty, o ile nie s¹ oznaczone inaczej, posiadaj¹ cenê rezerwow¹, znan¹ jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieœci siê w przedziale miêdzy cen¹ wywo³awcz¹, a doln¹ estymacj¹. b. W katalogu podano orientacyjne ceny wywo³awcze oraz estymacje. W³aœciciel obiektu mo¿e zmieniæ cenê rezerwow¹ na ni¿sz¹ do 24 godzin przed rozpoczêciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany ceny wywo³awczej przed aukcj¹. c. Aukcjoner mo¿e w zale¿noœci od zainteresowania obiektem rozpocz¹æ licytacjê od ni¿szej lub wy¿szej ceny wywo³awczej umieszczonej w katalogu. d. Estymacje maj¹ charakter orientacyjny, a nie wi¹¿¹cy. Wyra¿aj¹ prawdopodobieñstwo, a nie pewnoœæ. e. Sprzeda¿ obiektu nastêpuje w momencie, gdy najwy¿sza oferta zaakceptowana przez aukcjonera jest równa lub wy¿sza od ceny rezerwowej danego obiektu. Ten fakt jest potwierdzony przybiciem m³otka i publicznym oœwiadczeniem aukcjonera.

4.

OZNACZENIA OBIEKTÓW W KATALOGU * Obiekt sprowadzony z pañstwa spoza Unii Europejskiej, do którego ceny doliczany jest podatek graniczny w wysokoœci 8% kwoty wylicytowanej. Op³ata ta nie zostanie pobrana, jeœli obraz po zakupie opuœci UE.

5.

PRZYST¥PIENIE DO AUKCJI a. Osoby nie bêd¹ce dotychczas klientami Agry-Art, a pragn¹ce dokonaæ powa¿niejszych zakupów proszone s¹ o wczeœniejsze skontaktowanie siê z biurem Domu Aukcyjnego w celu ustalenia warunków p³atnoœci. b. Do udzia³u w licytacji dopuszczane s¹ osoby, które wczeœniej dokonywa³y zakupów w Domu Aukcyjnym i bezproblemowo wywi¹zywa³y siê ze swoich zobowi¹zañ. c. W przypadku osób, które nie s¹ znane Domowi Aukcyjnemu wziêcie udzia³u w licytacji mo¿e byæ uwarunkowane podaniem wiarygodnych referencji, podaniem numeru karty kredytowej lub wp³aceniem wadium, zwracanego w wypadku nie dokonania zakupu. d. Wp³ata wadium w wysokoœci 1 000 z³ upowa¿nia do dokonania zakupów o wartoœci w granicach 10 000 - 15 000 z³. Osoby pragn¹ce licytowaæ powy¿ej tej kwoty, proszone s¹ o wp³acenie wadium w wysokoœci 10% planowanych wydatków . e. Osoba dopuszczona do licytacji otrzymuje numer identyfikacyjny. f. Dane osobiste Kupuj¹cego pozostaj¹ do wy³¹cznej wiadomoœci Domu Aukcyjnego. Otrzymuj¹c numer identyfikacyjny Kupuj¹cy wyra¿a zgodê na „Warunki kupna i sprzeda¿y w Domu Aukcyjnym Agra-Art“ (Regulamin Aukcji).

6.

LICYTACJA TELEFONICZNA a. Kupuj¹cy pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ po uprzednim uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym mog¹ wzi¹æ udzia³ w licytacji przez telefon. W takim przypadku, Kupuj¹cy podaje numery obiektów, które zamierza licytowaæ oraz numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed licytacj¹. b. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoœci za brak mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w licytacji telefonicznej z powodu trudnoœci z po³¹czeniem z numerem podanym przez klienta.


c. Istnieje mo¿liwoœæ licytacji telefonicznej w jêzyku angielskim, francuskim lub niemieckim. d. Osoby chc¹ce wzi¹æ telefoniczny udzia³ w aukcji proszone s¹ o wczeœniejsze (min. 24h przed aukcj¹) zg³aszanie siê do Domu Aukcyjnego, poniewa¿ liczba linii telefonicznych udostêpnionych w trakcie licytacji jest ograniczona. 7.

LICYTACJA W IMIENIU KUPUJ¥CEGO - ZLECENIA a. Klienci mog¹ zleciæ Domowi Aukcyjnemu licytowanie w ich imieniu. W takim przypadku nale¿y wype³niæ formularz zamieszczony na koñcu katalogu aukcyjnego lub w Internecie (http://www.agraart.pl). b. Dom Aukcyjny bêdzie licytowa³ do kwoty maksymalnej, oznaczonej na formularzu zlecenia. Dom Aukcyjny do³o¿y wszelkich starañ, by zakupiæ obiekt po najni¿szej mo¿liwej cenie, poni¿ej limitu podanego przez Klienta. c. Formularz nale¿y przes³aæ faxem, lub jego podpisany skan mailem na adres agra@agraart.pl, najpóŸniej 24 godziny przed aukcj¹. d. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceñ bez limitu.

8.

LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM (LIVE) a. Dom Aukcyjny udostêpnia mo¿liwoœæ licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z sal¹ aukcyjn¹. b. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie siê na stronie internetowej http://live.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP. c. Status VIP mo¿na uzyskaæ kontaktuj¹c siê z Domem Aukcyjnym lub wp³acaj¹c wadium przez Internet - szczegó³y techniczne s¹ dostêpne w serwisie http://live.agraart.pl d. Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialnoœci za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególnoœci brak mo¿liwoœci licytacji spowodowany trudnoœciami lub awari¹ techniczn¹ po stronie klienta lub operatora ³¹cza internetowego.

9.

PRZEBIEG AUKCJI a. Licytacjê prowadzi Aukcjoner, który okreœla post¹pienia w licytacji (podwy¿szenie stawki), rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcê obiektu. b. Aukcjoner stosuje post¹pienia ustalone wczeœniej wg tabeli, która jest dostêpna w katalogu poni¿ej oraz na stronach internetowych Domu Aukcyjnego. Aukcjoner mo¿e stosowaæ wielokrotnoœæ minimalnych post¹pieñ. Minimalne stawki post¹pieñ nie mog¹ byæ zmieniane, z uwagi na spójnoœæ z internetowym systemem licytacji Live. TA B E L A M I N I M A L N Y C H P O S T ¥ P I E Ñ PRZEDZIA£ CENOWY

MINIMALNE POST¥PIENIE

do 5 000 z³

100 z³

5 000 - 10 000 z³

500 z³

10 000 - 100 000 z³

1 000 z³

100 000 - 200 000 z³

2 000 z³

200 000 - 500 000 z³

5 000 z³

powy¿ej 500 000 z³

10 000 z³

c. Oferta potencjalnego Nabywcy jest wi¹¿¹ca po zaakceptowaniu jej przez aukcjonera. d. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbêdne, wycofaæ ofertê, odmówiæ przyjêcia oferty, wycofaæ obiekt lub ponownie zaproponowaæ obiekt do licytacji. e. Aukcjoner ma prawo otwieraæ licytacjê ka¿dego obiektu dzia³aj¹c w imieniu w³aœciciela obiektu. Mo¿e równie¿ sam sk³adaæ oferty (kolejne, lub w odpowiedzi na oferty Kupuj¹cych) a¿ do poziomu ceny rezerwowej. f. Uderzenie m³otkiem i wskazanie przez Aukcjonera Nabywcy obiektu jest równoznaczne z zawarciem Umowy (zgodnie z art. 70 § 2 Kodeksu Cywilnego).

g. Obiekty, których licytacja zakoñczy³a siê poni¿ej ceny rezerwowej nie zostaj¹ sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazuj¹c osobê, która zaoferowa³a najwy¿sz¹ cenê. Obiekt mo¿e byæ sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania akceptacji w³aœciciela. Taka licytacja nie koñczy siê uderzeniem m³otka. 10. OP£ATY I ZASADY P£ATNOŒCI a. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 18 % (w tym zawarty jest podatek VAT i droit de suite). Op³ata obowi¹zuje równie¿ w sprzeda¿y poaukcyjnej w Galerii, w przypadku, gdy obiekt nie znalaz³ nabywcy na aukcji. b. Przy obiektach oznaczonych * do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 26 % (w tym zawarty jest podatek VAT, droit de suite i podatek graniczny). c. Prawo w³asnoœci obiektu przechodzi na Nabywcê z chwil¹ zap³acenia ca³ej ceny. d. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowi¹zany jest wp³aciæ nale¿noœæ za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia aukcji. Wp³at mo¿na dokonywaæ przelewem bankowym lub gotówk¹ oraz kartami p³atniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje p³atnoœci kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC. e. Numer konta bankowego podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronach internetowych. f. W przypadku dokonania p³atnoœci przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu œrodków i op³aty bankowe pokrywa Nabywca. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty bêd¹ ksiêgowane w z³otówkach po kursie stosowanym przez bank prowadz¹cy konto Domu Aukcyjnego. 11. ODST¥PIENIE OD UMOWY a. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcê, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odst¹pienia od Umowy oraz zatrzymania wadium i wp³aconej zaliczki tytu³em kary umownej. b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie równie¿ prawo s¹dowego dochodzenia realizacji Umowy i obci¹¿enia Nabywcy wszelkimi kosztami wynik³ymi z tego tytu³u. 12. ODBIÓR OBIEKTÓW a. Wydanie obiektu Nabywcy nastêpuje po zaksiêgowaniu ca³ej nale¿nej kwoty. b. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez historyka sztuki, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentycznoœci. c. Odbiór zakupionych obiektów odbywa siê w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na ¿yczenie kupuj¹cego Dom Aukcyjny mo¿e wys³aæ obiekt pod wskazany adres, je¿eli wszelkie koszty wysy³ki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca. d. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialnoœci z chwil¹ odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwil¹ nadania tego obiektu w urzêdzie pocztowym lub firmie przewozowej. e. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny Agra-Art bêdzie liczy³ sk³adowe w wysokoœci 40 z³ dziennie za jeden obiekt. 13. REKLAMACJE a. Reklamacje rozpatrywane bêd¹ wed³ug przepisów ustawy z dn. 23 IV 1964 Dz. Ust. nr 16 poz. 93 z póŸniejszymi zmianami (Kodeks cywilny). 14. ZASTRZE¯ENIA KOÑCOWE a. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wywóz dzie³ sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy ni¿ 50 lat lub jego wartoœæ nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych Agra-Art. b. Dom Aukcyjny jest zobowi¹zany do zbierania danych osobowych klientów dokonuj¹cych transakcji powy¿ej 15 tys. euro.


1 STANIS£AW WYSPIAÑSKI (Kraków 1869 - Kraków 1907)

POLONIA, 1894 wêgiel, papier, 44 x 25 cm; sygn. p.g.: SW (monogram wi¹zany) Na odwrocie odrêczny napis na oprawie: POLONIA 1894 | W£ASN. PROF. DR KRYSZTA£OWICZ [!] | W WARSZAWIE. Poni¿ej pieczêæ lakowa z odciœniêtym herbem oraz celna nalepka przewozowa: UNITED STATES CUSTOMS SERVICE INSPECTED BAGGAGE

38 000 z³

Ha! Patrzcie... œwiec p³omienie jak strumienie gorej¹ce p³yn¹ w sklepienie. Kadzide³ dymy opl¹ta³y widzenie ... Kwiaty z o³tarza uciekaj¹, do stropu bieg¹. Góra p³ynie niesiona przez t³um ludzi ... w³osy na wiatr, ramiona obna¿one... uchyla siê p³aszcz szkar³atny

[...] Rozpacz, ¿ale jêki nad sob¹ s³yszê, serce pêkn¹æ chce z bólu. [...] To Polska nasza niesiona. Polska to nasza styrana, Polska to nasza zhañbiona. Or³y frunê³y z p³aszcza ku Maryi p³yn¹ w niebo ... S. Wyspiañski, Królowa Korony Polskiej, Dzie³a zebrane, 1964, t. 1, s. 48-50

estymacja: 45 000 - 85 000

Rysunek by³ pierwotnie w³asnoœci¹ Franciszka Krzyszta³owicza (1868-1931) profesora medycyny na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, a od 1919 profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Przyjaciel, szkolny kolega i lekarz artysty mia³ pokaŸn¹ kolekcjê jego prac, w tym w³asny portret, portret ¿ony, s³ynne Chocho³y i jeden

z Widoków na Kopiec Koœciuszki. Czêœæ zbioru (11 prac) pp. Krzyszta³owiczowie przekazali do Muzeum Narodowego w Warszawie. Natomiast losy prezentowanego rysunku nie s¹ znane; wiadomo tylko, ¿e po wojnie (via USA ?) znalaz³ siê ponownie w Europie.

Rysunek Polonia wi¹¿e siê z histori¹ witra¿a projektowanego dla Katedry £aciñskiej we Lwowie. W œwi¹tyni tej prowadzono prace renowacyjne i postanowiono dodatkowo ozdobiæ j¹ witra¿ami. Inicjatywa by ich wykonanie powierzyæ, m.in. przebywaj¹cym wówczas w Pary¿u, utalentowanym m³odym artystom - Stanis³awowi Wyspiañskiemu i Józefowi Mehofferowi, wysz³a od historyka sztuki, ks. prof. Eustachego Skrochowskiego, cz³onka Komitetu odnowy Katedry.

Jesieni¹ 1892 roku Wyspiañski otrzyma³ zamówienie na witra¿ przedstawiaj¹cy Œluby Jana Kazimierza, Mehoffer na Kazimierza Wielkiego - fundatora Katedry. W lutym 1893 obaj artyœci rozpoczêli prace nad projektami witra¿y. Projekty Mehoffera przyjêto i skierowano do realizacji w listopadzie 1893, natomiast projekt Wyspiañskiego - przedstawiony lwowskiemu Komitetowi w wersji ostatecznej w sierpniu 1894 - wzbudzi³ kontrowersje. Komitet restauracji Katedry zasugerowa³ zmiany i poprawki, dotycz¹ce g³ównie zbyt gminnych a nawet „szpetnych“ rysów Matki Boskiej i postaci w górnej czêœci witra¿u. Ura¿ony artysta na te poprawki nie przysta³ i zabra³ kartony do Krakowa, wystawiaj¹c je nastêpnie w Sukiennicach. Witra¿ pozosta³ w fazie projektu. W tym wczesnym dziele Wyspiañskiego dostrzegalne s¹ inspiracje zarówno malarstwem Matejki, mistrza i nauczyciela artysty, jak i sztuk¹ krakowskiego gotyku. Kompozycjê witra¿u Wyspiañski uj¹³ dwustrefowo, dziel¹c j¹ na strefê realn¹, historyczn¹ i wizyjn¹, symboliczn¹. W czêœci dolnej umieœci³ scenê Œlubów Jana Kazimierza przed lwowskim cudownym obrazem Matki Boskiej, w czêœci górnej - wizjê omdle-

waj¹cej Polonii otoczonej postaciami p³aczków, a ponad nimi jeszcze Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem i Archanio³a Micha³a. Ca³oœæ daje sugestywne wra¿enie niepohamowanego pêdu w górê, ku postaci Madonny. Pêd ten podkreœla spiêtrzenie postaci i drzewca sztandarów w czêœci dolnej, a wy¿ej - wzniesione w górê rêce p³aczków, które upodobniaj¹ siê do d³ugich ³odyg zesch³ych kwiatów dope³niaj¹cych ca³oœci kompozycji. Poszczególne fragmenty projektu witra¿a by³y przedmiotem szkiców, rysunków, a tak¿e skoñczonych, oddzielnych opracowañ. Niektóre - jak np. Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem - Wyspiañski powtarza³ tak¿e w odrêbnych, póŸniejszych kompozycjach. Kilkakrotnie opracowa³ tak¿e sam¹ postaæ Polonii, personifikacjê cierpi¹cej Polski przedstawionej jako omdlewaj¹ca kobieta w podbitym gronostajami czerwonym królewskim p³aszczu i z podwi¹zanym do pasa szczerbcem. W czasie opracowywania koncepcji i prac nad witra¿em do lwowskiej Katedry Wyspiañski, g³êboko przejêty tematem, napisa³ dramat Królowa Korony Polskiej (1893). Zawarty w nim literacki opis wizji Jana Kazimierza wspó³brzmi z malarsk¹ wizj¹ artysty.

Polonia jest reprodukowana i opisana w „katalogu Œwierza“: - S. Przybyszewski, T. ¯uk-Skarszewski, S. Œwierz, Stanis³aw Wyspiañski. Dzie³a malarskie, Biblioteka Polska, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz 1925, s. 108, nr kat. 99, il. tabl. VIII (Studjum do „Polonji“; rys. wêglem (r. 1894), w³asnoœæ prof. dr Franciszek Krzyszta³owicz w Warszawie).

Tekst niniejszej noty opracowany w oparciu o artyku³ El¿biety Charaziñskiej: Projekty witra¿a dla katedry rzymsko-katolickiej we Lwowie [w:] Jak meteor... Stanis³aw Wyspiañski (1869-1907). Artyœcie w setn¹ rocznicê œmierci, Katalog wystawy dzie³ ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2007, s. 66-69.2 JAN MATEJKO (Kraków 1838 - Kraków 1893)

KRÓLEWICZ ZYGMUNT AUGUST o³ówek, papier 12,1 x 8,8 cm sygn. p.d.: JM (monogram wi¹zany) u góry autorski napis: Sigismundus | Augustus.- | (królewicz)

6 000 z³

estymacja: 8 000 - 16 000

Jan Matejko - najwybitniejszy polski malarz historyczny; studia malarskie rozpocz¹³ pod kierunkiem W. £uszczkiewicza i W. K. Stattlera w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych (lata 1852-1858). Nastêpnie uczy³ siê w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesi¹ce w Akademii wiedeñskiej u C. Rubena. Po studiach mieszka³ i pracowa³ w Krakowie. W 1873 obj¹³ stanowisko dyrektora tamtejszej Szko³y Sztuk Piêknych, pe³ni¹c tê funkcjê a¿ do œmierci. Du¿o podró¿owa³ - wielokrotnie wyje¿d¿a³ do Pary¿a (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 by³ w Konstantynopolu, a rok póŸniej w Pradze i Budapeszcie, odwiedza³ równie¿ W³ochy (1878-1879 i 1883). By³ cz³onkiem licznych akademii i towarzystw artystycznych m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Pary¿u, berliñskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888). W 1864 zosta³ cz³onkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzyma³ doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego. By³ twórc¹ wielkich i znanych p³ócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Ho³du Pruskiego czy Koœciuszki pod Rac³awicami. Malowa³ tak¿e portrety i - rzadziej - sceny religijne czy rodzajowe. Wa¿n¹ rolê w jego twórczoœci odgrywa³ rysunek - artysta opracowa³, m.in. rysunkowy cykl Poczet królów i ksi¹¿¹t polskich oraz album Ubiory w Polsce od 1200 do 1795. W latach 1889-1891, wraz z zespo³em uczniów, pracowa³ nad polichromi¹ koœcio³a Mariackiego w Krakowie. W rodzinnym domu artysty, przy ul. Floriañskiej w Krakowie od 1898 mieœci siê poœwiêcone mu muzeum - Dom Matejki (Oddzia³ MNK).3 W£ADYS£AW CHMIELIÑSKI

4 JAN MATEJKO

(Warszawa 1911 - Warszawa 1979)

(Kraków 1838 - Kraków 1893)

GABINET HOLENDERSKI W PA£ACU W WILANOWIE, lata 30. XX w.

PORTRET MARIANNY Z MYSZKÓW RADZIWI££OWEJ, przed 1860

akwarela, papier na kartonie 50 x 70 cm (w œwietle ramy) sygn. l.d.: W³. Chmieliñski

o³ówek, papier, 14,1 x 9,5 cm (w œwietle passe-partout) sygn. p.d.: JM. (monogram wi¹zany) u do³u autorski napis: XVI w. | Myszczanka. | ¿ona Miko³aja | Radziwi³³a Ko³nierz bia³y at³asowy suknia axamitna czarna | wierzchnia w kwiaty niebieskie | sobole.

7 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 000

Akwarela pochodzi z cyklu malowanych w latach 30. prac przedstawiaj¹cych Pa³ac w Wilanowie.

Wiêcej - www.agraart.pl

6 000 z³

estymacja: 8 000 - 16 000

Rysunek przedstawia Mariannê z Myszków (1563-1600) - ¿onê Stanis³awa II Radziwi³³a (1559-1599) zwanego „Pobo¿nym“, a nie - jak mniema³ Matejko - Miko³aja Radziwi³³a. Jej wizerunek - nale¿¹cy do wiêkszego zespo³u, malowanych w latach 1733-37, portretów Radziwi³³ów z dawnej galerii w Nieœwie¿u - znajduje siê w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Jego pierwowzorem by³ starszy jeszcze rysunek z wizerunkiem „Myszanki ¿ony“ (obecnie w Ermita¿u). Nie wiadomo z jakiego Ÿród³a korzysta³ Matejko, lecz wywodzi³o siê ono z „nieœwieskiego“ krêgu. Rysunek powsta³ zapewne z myœl¹ o przygotowywanym albumie Ubiory w Polsce..., a wiêc jeszcze przed 1860.5 JULIUSZ KOSSAK (Wiœnicz 1824 - Kraków 1899)

PAN PASEK POD LACHOWICAMI, 1861 olej, deska 37 x 46 cm sygn. l.d.: J Kossak | 1861 Na odwr. nalepiona karta (druk, maszynopis, rêkopis) z poœwiadczeniem autentycznoœci obrazu jako dzie³a Juliusza Kossaka: - po lewej tekst drukowany [winieta]: SALON SZTUKI M ARCTA W POZNANIU - Pl. WOLNOŒCI 7; - poni¿ej tekst drukowany: 13-90 Telefon 55-50 | STA£A WYSTAWA | ZBIOROWE WYSTAWY | AUKCJE ARTYSTYCZNE | ZAKUP - KOMIS - SPRZEDA¯ | EKSPERTYZA AUTENTYCZNOŒCI | I WARTOŒCI | RESTAURACJA OBRAZÓW I.T.D. | WYSTAWA OTWARTA CODZIENNIE | OD GODZ. PRZEDPO£. DO 6 POPO£. | W NIEDZIELÊ I ŒWIÊTA OD GODZ. | 11 PRZEDP. DO 2 POPO£UDNIU |||

- obok po prawej wpisany na maszynie tekst potwierdzaj¹cy autorstwo Juliusza Kossaka i identyfikuj¹cy obraz jako pracê pt. Pasek pod Lachowicami. Potwierdzenie podpisane odrêcznie [...] Stefan przez rzeczoznawcê i „aukcjonatora“ Okrêgowej Izby Przemys³owej [w Poznaniu]. Rêcznie dopisany tekst: 23/ grudnia 1925 Poznañ Œw. Marcin 39, tel. 5558. Certyfikat potwierdzony przez warszawskiego antykwariusza Jakuba Klejmana (tekst odrêczny): Juliusz Kossak autentyczny | J Klejman; dwie piecz¹tki - okr¹g³a i pod³u¿na - o treœci: ANTYKWARIAT | J. KLEJMAN | Warszawa, ul. Szpitalna 4

W za³¹czeniu - potwierdzaj¹ca autorstwo Juliusza Kossaka ekspertyza p. Adama Konopackiego z 15 marca 2012 roku.

90 000 z³

estymacja: 120 000 - 180 000

Obraz przedstawia epizod z Pamiêtników Jana Chryzostoma Paska, zdarzenie z bitwy pod Po³onk¹ 28 VI 1660 roku, kiedy to wojska polsko-litewskie id¹c w odsiecz oblê¿onej przez Iwana Chowañskiego twierdzy Lachowice (Lachowicze), odnios³y znacz¹ce zwyciêstwo zmuszaj¹c Moskali do zwiniêcia oblê¿enia. W bitwie tej bra³ udzia³ tak¿e pan Pasek, a przygodê tê barwnie opisa³ w Pamiêtnikach, nie pomijaj¹c tak wa¿nych szczegó³ów jak zdobyte ³upy i konie: Jam nieprzyjaciela z konia zwali³, a ty go bierzesz? Daj go sam, bo tego nabicia na ciebie od¿a³ujê, com go na nieprzyjaciela nagotowa³. Nie bardzo siê sprzecza³ Wo³oszyn, bo widzia³, ¿e do mnie ten Moskal strzela³ i jam go zwali³ z konia. Odda³ mi tedy owego konia œlicznego, który by³ nie moskiewski, ale tych ruskich koni, czerwono gniady, ros³y. [Pamiêtniki, Rok Pañski 1660]

Juliusz Kossak do Pamiêtników pana Paska siêga³ jeszcze kilkakrotnie. Przypomnieæ tu mo¿na - odmienn¹ kompozycyjnie i przedstawiaj¹c¹ inny epizod tej samej bitwy - akwarelê Pan Pasek pod Lachowicami z roku 1898, reprodukowan¹ w albumie K. Olszañskiego (Juliusz Kossak, Kraków 2000, il. 525). Natomiast kompozycjê prezentowanej tu pracy powtórzy³ artysta jeszcze w akwareli z roku 1894, zatytu³owanej Epizod z bitwy z Kozakami (K. Olszañski, Juliusz Kossak, Kraków 2000, il. 514 na s. 261).

Prezentowany obraz jest najpewniej to¿samy z namalowan¹ olejno na desce prac¹ Pasek pod Lachowicami, wystawion¹ w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie w 1861 (patrz: J. Wierciñska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wroc³aw 1969, s. 159).6 WIKTOR KORECKI (Kamieniec Podolski 1890 - Komorów k. Warszawy 1980)

ZACHÓD S£OÑCA ZIM¥, 1939 olej, p³ótno, 25 x 40,3 cm sygn. p.d.: WIKTOR KORECKI | 1939 3 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 4 000 - 8 000


7 MICHA£ GORSTKIN WYWIÓRSKI (Warszawa 1861 - Warszawa 1926)

ZIMOWY ZACHÓD, 1906 olej, p³ótno, 69 x 88,5 cm sygn. p.d.: M. G. Wywiórski 1906 Na kroœnie fragment starej nalepki spedycyjnej (?) z zachowanym tekstem: W. R. Schm[...] 15 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 18 000 - 25 000


8 IWAN TRUSZ (Wysocko 1869 - Lwów 1941)

PEJZA¯ Z BRZOZAMI olej, tektura, 22,5 x 32,5 cm sygn. p. d.: I. Trusz 9 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 12 000 - 15 000


9 ERNO ERB (Lwów 1878 lub 1890 - Lwów 1942)

NA TARGU PRZED RATUSZEM WE LWOWIE olej, tektura 48,5 x 69,2 cm sygn. p.d.: E Erb 8 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 10 000 - 15 000


10 LEON WYCZÓ£KOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936)

BEGONIA, 1932 akwarela, karton na tekturze 59,2 x 40,8 cm sygn. i dedykacja l.d.: LWyczó³ | P. Radcy Ferowi[...] | w upominku 1932 Na odwrocie napis odrêczny: Akwarela | Kwiaty w doniczce | z dedykacj¹ autora | (Begonje) (sic!). Ponadto - opatrzona podpisem generalnego konserwatora i piêcioma okr¹g³ymi stemplami Ministerstwa Kultury i Sztuki RP - karta, za³¹cznik do pisma Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków z dn. 2 sierpnia 1947, zezwalaj¹cego na wywóz obrazu. POCHODZENIE: kolekcja prywatna w Kanadzie.

* 35 000 z³

estymacja: 40 000 - 60 000

Leon Wyczó³kowski, malarz, grafik i pedagog, by³ jednym z najwybitniejszych artystów polskich tworz¹cych na prze³omie XIX i XX w. Studia artystyczne rozpocz¹³ w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamiñskiego (1869-1873), nastêpnie kontynuowa³ je w monachijskiej Akademii Sztuk Piêknych u Aleksandra Wagnera (1875-1877), w Krakowie u Jana Matejki (1877/78) i podczas dwukrotnych wyjazdów do Pary¿a (1878 i 1889). Po studiach zamieszka³ we Lwowie, póŸniej przeniós³ siê do Warszawy. Lata 1883-1889 spêdzi³ podró¿uj¹c po Ukrainie i Podolu. W 1895 przeniós³ siê do Krakowa powo³any na wyk³adowcê tamtejszej Szko³y Sztuk Piêknych. W latach nastêpnych wiele podró¿owa³ - do W³och, Francji, Hiszpanii, Holandii, Anglii. Nale¿a³ do grona cz³onków-za³o¿ycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“. Wiele wystawia³ tak w kraju, jak i za granic¹. Lata 1929-1936 spêdzi³ w Poznaniu i Goœcieradzu, doje¿d¿aj¹c do Warszawy, gdzie (od 1934) prowadzi³ katedrê grafiki w Akademii Sztuk Piêknych. Malowa³ krajobrazy, portrety, sceny rodzajowe, martwe natury i kwiaty. Chêtnie pos³ugiwa³ siê technik¹ pastelu i akwareli, by³ wybitnym grafikiem, zajmowa³ siê równie¿ rzeŸb¹. * do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 26 % (VAT, droit de suite i podatek graniczny).11 STANIS£AW WYSPIAÑSKI (Kraków 1869 - Kraków 1907)

WIDOK Z OKNA PRACOWNI NA KOPIEC KOŒCIUSZKI - SZARY DZIEÑ, 1904 pastel, karton, 47 x 61,2 sygn. l.d.: SW 1904 [monogram wi¹zany] Na odwrocie napis brunatn¹ kredk¹: W³odzimierz | ¯u³awski; tak¿e odrêcznie wpisane numery: 59 i 22. Ponadto - opatrzona podpisem generalnego konserwatora i piêcioma okr¹g³ymi stemplami Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej - karta bêd¹ca za³¹cznikiem do pisma Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków z 2 VIII 1947, zezwalaj¹cego na wywóz obrazu za granicê. POCHODZENIE: kolekcja prywatna w Kanadzie.

* 120 000 z³

estymacja: 150 000 - 300 000

Pierwszym w³aœcicielem obrazu by³ W³odzimierz ¯u³awski (zm. 1934) z Krakowa, wielbiciel twórczoœci Wyspiañskiego i posiadacz najwiêkszego w Polsce zbioru dzie³ artysty. Po jego œmierci obraz zo-

sta³ zakupiony do polskich zbiorów prywatnych, a po wojnie, w 1947 wywieziony przez w³aœcicieli do Kanady, gdzie dot¹d pozostawa³ w prywatnej kolekcji tej samej rodziny.

Obraz nale¿y do s³awnej serii pastelowych Widoków na Kopiec Koœciuszki, ujêtych z okna pracowni Wyspiañskiego w jego mieszkaniu przy ul. Krowoderskiej 57 (dziœ 79). Do malowania tych obrazów namówi³ Wyspiañskiego znany krytyk i kolekcjoner Feliks Jasieñski, który podczas odwiedzin u artysty - chorego i nie wychodz¹cego z domu zwróci³ uwagê na rozci¹gaj¹cy siê za oknami krajobraz i - przywo³uj¹c przyk³ad Claude’a Moneta i jego cykl widoków katedry w Rouen - podsun¹³ mu pomys³ malowania tego pejza¿u przy ró¿nej porze dnia, pogodzie i oœwietleniu. I tak seria Widoków na Kopiec Koœciuszki powsta³a zim¹, na prze³omie 1904 i 1905.

Pastele te s¹ obecnie rozproszone w zbiorach ró¿nych muzeów i kolekcjach prywatnych. Pe³na ich liczba nie jest wiadoma, dziœ okreœla siê j¹ na piêtnaœcie do dwudziestu obrazów, choæ np. Feliks Jasieñski, uwa¿aj¹cy siê za „ojca chrzestnego“ cyklu, pisa³ a¿ o czterdziestu. Ka¿dy z nich stanowi odrêbn¹ kompozycjê. £¹czy je motyw (Kopiec Koœciuszki) i to samo miejsce obserwacji (okno pracowni artysty), ró¿ni je natomiast zmienne ujêcie tematu: podwy¿szony lub obni¿ony horyzont, przesuniêcie kadru, ró¿ne natê¿enie œwiat³a, warunki pogodowe. Obrazy ró¿ni¹ siê tak¿e formatem - przyjmuje siê (choæ s¹ od tej regu³y odstêpstwa), ¿e wczeœniejsze prace powsta³e miêdzy 8 a 14 grudnia 1904, malowa³ Wyspiañski w formacie poziomym, nastêpne powstaj¹ce od 25 stycznia 1905

i nazwane przez twórcê Kronik¹ kilku dni - w formacie pionowym. Obok wartoœci czysto malarskich, wspó³czeœni odnajdywali w tych kompozycjach tak¿e analogie ze sztuk¹ japoñsk¹ (seria drzeworytów Katsushika Hokusai Trzydzieœci szeœæ widoków góry Fud¿i). PóŸniej odczytywano w nich treœci symboliczne, a pejza¿ z usypanym zbiorowym wysi³kiem grobowcem bohatera, rozumiano jako swoist¹ „refleksjê nad Polsk¹“. Ostatnio interpretuje siê je tak¿e proœciej: jako wyraz têsknoty chorego, zamkniêtego w domu cz³owieka za przestrzeni¹ i „szerokim œwiatem“. Te ostatni¹ tezê zdaj¹ siê potwierdzaæ krótkie notatki - z grudnia 1904 i stycznia 1905 - w „Raptularzu“ artysty, dla którego wart¹ uwagi - zanotowania i przeniesienia na papier - by³a ka¿da zmiana pogody czy œwiat³a.

Obraz jest wymieniony i opisany: - S. Przybyszewski, T. ¯uk-Skarszewski, S. Œwierz, Stanis³aw Wyspiañski. Dzie³a malarskie, Biblioteka Polska, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz 1925, s. 125, nr kat. 499 (pastel, wys. 0,470, szer. 0,612; w³. p. W³odzimierz ¯u³awski w Krakowie).

Bibliografia dotycz¹ca cyklu Widoków na Kopiec Koœciuszki jest bardzo obszerna; najpe³niejszy jej zestaw znaleŸæ mo¿na w katalogu: - Jak meteor... Stanis³aw Wyspiañski (1869-1907). Artyœcie w setn¹ rocznicê œmierci, (red. E. Charaziñska) kat. wystawy dzie³ ze zbiorów M. N. w Warszawie, Warszawa 2007, ss. 150-157.

* do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 26 % (VAT, droit de suite i podatek graniczny).12 BRONIS£AWA RYCHTER-JANOWSKA

13 OTTO PIPPEL

(Kraków 1868 - Kraków 1953)

(£ódŸ 1878 - Planegg k. Monachium 1960)

W£OSKIE PODWÓRKO. MOTYW Z OKOLIC NEAPOLU, ok. 1904

FONTANNA NEPTUNA W TRYDENCIE

POCHODZENIE: kolekcja prywatna we Wroc³awiu.

olej, tektura 60,2 x 48,7 cm sygn. p.d.: Otto Pippel. Na odwrocie autorski (?) napis wêglem: Otto Pippel | Brunner in Trient. Poni¿ej inn¹ rêk¹: Remer

6 000 z³

8 000 z³

olej, karton, 24,5 x 34 cm sygn. l.d.: B. RYCHTER - JANOWSKA.

estymacja: 8 000 - 12 000

Obraz opisany i reprodukowany: - Spacer po galerii malarstwa polskiego z prze³omu XIX i XX wieku, [pod redakcj¹ K. Kurpiewskiej], Muzeum Miejskie Wroc³awia, Wroc³aw 2014, s. 31, il. na s. 31, 88.

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 10 000 - 15 00014 IGNACY ZYGMUNTOWICZ vel CZES£AW WASILEWSKI

15 JOHANN FRIEDRICH PELBERG (Norymberga 1848 - Monachium 1921)

(ok. 1875 - Warszawa [£ódŸ?] 1946 [47?])

DORO¯KA PRZED TEATREM WIELKIM

TARG NA RYNKU W NORYMBERDZE PRZED ŒWIÊTAMI BO¯EGO NARODZENIA, 1877

olej, p³ótno. 26 x 35,5 cm sygn. p.d.: Zygmuntowicz

akwarela, papier, 55,5 x 44 cm (w œwietle ramy) sygn. przy dolnej krawêdzi, poœrodku: F Perlberg 1877

3 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 4 000 - 8 000

6 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

Scena z tradycyjnego bo¿onarodzeniowego jarmarku (Christkindlesmarkt), który odbywa siê co roku na G³ównym Rynku (Hauptmarkt) Norymbergi. Poœrodku obrazu widaæ kamienn¹, gotyck¹ wie¿ycê Piêknej Studni (Schöner Brunnen), a w g³êbi stare domy, zniszczone podczas ostatniej wojny i dziœ ju¿ nieistniej¹ce. Porównaj: http://www.v-like-vintage.com/photo/79661/nuernberg-hauptmarktund-schoener-brunnen16 ALEKSANDER GIERYMSKI (Warszawa 1850 - Rzym 1901)

WIDOK NABRZE¯A SEKWANY, ok. 1892 olej, p³ótno, 35 x 26,8 cm sygn. l.d.: Al Gierymski na odwrocie napis na p³ótnie: ALEKSANDER GIERYMSKI POCHODZENIE: kolekcja rodziny Zamoyskich.

200 000 z³

estymacja: 250 000 - 350 000

W 1937 obraz by³ prawdopodobnie sprzedawany w warszawskim Salonie Abe Gutnajera (1888-1943). Po roku 1945 by³ w³asnoœci¹ Franciszka Studziñskiego (1895-1967), kolekcjonera i w³aœciciela antykwariatu w Pary¿u. Oko³o roku 1965-1967 zosta³ zakupiony przez Stefana Adama hr. Zamoyskiego (1904-1976).

Obraz by³ niedawno pokazany na monograficznej wystawie Aleksandra Gierymskiego w warszawskim Muzeum Narodowym (2004) i zosta³ opisany w jej katalogu przez p. Ewê Micke-Broniarek, która zasugerowa³a, ¿e przyjête, tradycyjne okreœlenie motywu jako nabrze¿a Sekwany nie musi byæ s³uszne, bowiem przedstawiony widok przypomina raczej brzegi rzeki Marny w pobli¿u Saint-Maue-des-Fossés. W latach dziewiêædziesi¹tych Gierymski bywa³ tam czêsto w odwiedzinach u przyjaciela, Brunona Abakanowicza. Malowa³ wówczas niewielkie studia pejza¿owe odznaczaj¹ce siê podobn¹ „czystoœci¹ barw i doskona³ym wyczuciem œwiat³a“. W przypadku naszego obrazu uwagê zwraca tak¿e kompozycja ze specyficznym i nieczêstym u Gierymskiego „zró¿nicowaniem miêdzy parti¹ pejza¿u, ogl¹danego z pewnego oddalenia, a dominuj¹c¹ nad nim przestrzeni¹ nieba, która niejako ulega zwielokrotnieniu dziêki odbiciu w lustrze wody.“

Obraz opisywany i reprodukowany: - Katalog wystawy sztuki. Wystawa „Przed zim¹“, cz. I, Zbiory Salonu Abe Gutnajera z Warszawy, 2 - 17 paŸdziernika 1937, Katowice 1937, nr kat. 117 - Aleksander Gierymski 1850 - [identyfikacja domniemana]; - J. Starzyñski, Aleksander Gierymski, Warszawa 1967, s. 46, nr kat. 76, il. 76; - J. Starzyñski, Aleksander Gierymski, Varsavia 1969, s. 46, nr kat. 76, il. 76; - J. Starzyñski, Aleksander Gierymski, Warsaw 1971, s. 42, nr kat. 76, il. 76; - E. Dole¿yñska-Sewerniak, Materia³y malarskie i technika w obrazach olejnych Aleksandra Gierymskiego, Toruñ 2010, il. 151, 207; - Aleksander Gierymski 1850-1901 [katalog wystawy autorstwa E. Micke-Broniarek przy wspó³pracy K. Znojewskiej-Prokop, A. Lewandowskiej, A. Rudziñskiej, K. Pijanowskiej] Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2014, s. 228, nr kat. 121, il. na s. 228.
17 ANTONI KOZAKIEWICZ

18 W£ADYS£AW ALEKSANDER MALECKI

(Kraków 1841 - Kraków 1929)

(Mas³ów k. Kielc 1836 - Szyd³owiec 1900)

KAPLICZKA W POLU, 1897

KOŒCIÓ£ I KLASZTOR W KIELECKIEM, lata 80. XIX w.

akwarela, gwasz, 36,7 x 21 cm (w œwietle passe-partout) sygn. o³ówkiem p.d.: A. Kozakiewicz 1897

olej, p³ótno, 21,3 x 33,4 cm sygn. l.d.: W. Malecki | 188[.]

3 000 z³

25 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 8 000

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 30 000 - 40 000


19 JAN STANIS£AWSKI (Olszana na Ukrainie 1860 - Kraków 1907)

SOSNY, ok. 1890 olej, p³ótno 21,4 x 30,8 cm POCHODZENIE: ze zbiorów rodziny Natansonów.

50 000 z³

estymacja: 70 000 - 120 000

Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny Natansonów, do których pozyskany zosta³ w Pary¿u od samego artysty. Obecny w³aœciciel wszed³ w jego posiadanie jako ma³y ch³opiec w latach 30. XX w. Wedle jego relacji Stanis³awski, zaprzyjaŸniony by³ z jego babk¹ Louise oraz jej siostr¹ Felicie, córkami Ró¿y (Rose), a wnuczkami znanego warszawskiego lekarza Ludwika Natansona (1821-1896).

Jan Stanis³awski - wybitny malarz pejza¿ysta, grafik, pedagog - by³ jedn¹ z najbarwniejszych postaci krakowskiego œrodowiska artystycznego epoki M³odej Polski. Pocz¹tkowo studiowa³ matematykê w Warszawie i Petersburgu; póŸniej malarstwo - u Wojciecha Gersona w Warszawie, W³adys³awa £uszczkiewicza w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych oraz u Carolusa Durana w Pary¿u (lata 1885-1888). Wiele podró¿owa³ po Europie - wyje¿d¿a³ do Francji, W³och, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Czech, wielokrotnie jeŸdzi³ na Ukrainê. W 1895 by³ w Berlinie, gdzie wspó³pracowa³ z W. Kossakiem i J. Fa³atem przy malowaniu panoramy Berezyna. W 1897 zosta³ profesorem malarstwa krajobrazowego krakowskiej Szko³y Sztuk Piêknych, twórc¹ tzw. „krakowskiej szko³y pejza¿u“. Wykszta³ci³ blisko 60 uczniów, m.in. S. Kamockiego, H. Szczygliñskiego, S. Filipkiewicza, I. Trusza czy S. Ga³ka. By³ jednym z za³o¿ycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“ (1897), cz³onkiem Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana“ (1901). Uczestniczy³ w wielu wystawach. Pocz¹tkowo malowa³ realistyczne pejza¿e oparte na przygotowawczych studiach z natury (liczne zachowane szkicowniki). PóŸniejsza fascynacja impresjonizmem spowodowa³a eksperymenty ze œwiat³em w pejza¿u i coraz wiêksz¹ d¹¿noœæ do syntezy form barwnych. Podczas swych podró¿y tworzy³ setki, najczêœciej miniaturowych pejza¿y malowanych bezpoœrednio w plenerze. Zajmowa³ siê tak¿e grafik¹, ilustracj¹, projektowa³ plakaty i dekoracje teatralne.20 JACEK MALCZEWSKI (Radom 1854 - Kraków 1929)

ANIO£OWIE Z TOBIASZEM olej, p³ótno 57 x 67 cm sygn. wzd³u¿ prawej krawêdzi u do³u: J Malczewski

140 000 z³

estymacja: 180 000 - 250 000

Obraz nawi¹zuje do biblijnego epizodu z Ksiêgi Tobiasza (4-12) - stary i oœlep³y Tobiasz wysy³a swego syna, równie¿ Tobiasza, w dalek¹ drogê, aby ten odebra³ od d³u¿nika po¿yczone pieni¹dze. M³odzieñcowi towarzyszy w drodze Archanio³ Rafa³, kieruje jego krokami, szczêœliwie przywodzi z powrotem i uczy jak uleczyæ ojca ze œlepoty. Motyw wêdrówki Tobiasza, którym Malczewski zainteresowa³ siê po roku 1900, przewija³ siê w jego twórczoœci a¿ po póŸne lata. Artysta traktowa³ go najczêœciej jako temat g³ówny, samodzielny, ale czasem scenê tê umieszcza³ w dalekim tle ró¿nych portretów i kompozycji alegorycznych. W obrazach tych Tobiaszowi w jego wêdrówce przez ¿ycie czêsto towarzysz¹ a¿ trzej Anio³owie, otaczaj¹c go sw¹ opiekuñcz¹ uwag¹.21 JEAN LAMBERT-RUCKI

22 JÓZEF UNIERZYSKI

(Kraków 1888 - Pary¿ 1967)

(Milewo k. P³ocka 1863 - Kraków 1947)

ŒWIÊTY JAN CHRZCICIEL

MALI GRAJKOWIE PRZED MADONN¥ Z DZIECI¥TKIEM

br¹z patynowany, drewno, wys. 27,5 cm sygn. na tunice z ty³u: LAMBERT-RUCKI na spodzie drewnianej postawki wyciœniête: CHERET | PARIS 6 000 z³

estymacja: 8 000 - 15 000

olej, p³ótno, 90 x 75,5 cm sygn. p.d.: J Unierzyski 17 000 z³

estymacja: 20 000 - 30 000

Firma Cheret, za³o¿ona w 1923, jest paryskim domem handlowym zajmuj¹cym siê sztuk¹ liturgiczn¹.

Ten sam motyw i kompozycjê Unierzyski powtórzy³ tak¿e w technice pastelu.

Wiêcej - www.agraart.pl

Wiêcej - www.agraart.pl23 WLASTIMIL HOFMAN (Praga 1881 - Szklarska Porêba 1970)

PRZEBIERANKA. PRÓBA, 1936 olej, sklejka, 100 x 118 cm sygn. p.d.: Wlastimil Hofman | 1936 Na odwrocie autorskie napisy farb¹: - u góry: „Przebieranka“ | (Kraków, Zwierzyniec); - u do³u - imiona i nazwiska dzieci pozuj¹cych do obrazu, umieszczone w miejscach odpowiadaj¹cych poszczególnym postaciom: Lolek Siemieñski - W³adek ¯abny - W³adek Ko³tan Tadek Nawrot - Maniek Oprocha - Kaœka Nawrotka Ponadto napisy o³ówkiem, m.in: 10/ Próba 101 x 118 Nalepki wystawowe i inne: 1. nalepka wystawy w TZSP w Warszawie z nazwiskiem autora,

38 000 z³

tytu³em „Próba“, okreœleniem techniki, cen¹ i dat¹ 12 kw. 1938; 2. ma³a nalepka z napisem atramentem: 10/ Próba | szer x wys | 120 x 102 | Wl. Hofman; 3. uszkodzona nalepka Towarzystwa Artystów „Sztuka“ z imieniem i nazwiskiem autora i tytu³em obrazu Próba; 4. nalepka wystawy w TPSP w Krakowie w 1936 z numerem 605 /37/, wpisanym na maszynie nazwiskiem i imieniem autora, tytu³em Próba i okreœleniem techniki. 5. dwie nalepki z numerem 38.

estymacja: 50 000 - 80 000

Ujmuj¹ca scena z dzieæmi przygotowuj¹cymi jase³kowe „przedstawienie“ - wed³ug autorskiego napisu na odwrocie - nosi³a pierwotnie tytu³ Przebieranka. PóŸniej obraz wystêpowa³ tak¿e jako Próba i tak nazywany jest w katalogach wystaw. Artysta, który czêsto na odwrocie swoich prac umieszcza³ rozmaite krótkie komentarze, odnotowa³ tym razem imiona i nazwiska ma³ych modeli, swoich s¹siadów - dzieci z krakowskiego Zwierzyñca.

Obraz wymieniany, opisany i reprodukowany: - 99 wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“, Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych, Kraków od 5 kwietnia do 6 maja 1936, s. 10, nr kat. 37 [Próba, ol.];

- Przewodnik 132: Wystawy zbiorowe Wlastimila Hofmana, Tadeusza Cieœlewskiego, Tadeusza Nartowskiego [...], TZSP w Warszawie, kwiecieñ - maj 1938 r., s. 3, nr kat. 10 [Próba, olej]; - Sz. Kurpios SchP, Malarstwo religijne Wlastimila Hofmana, Kraków 2006, s. 102-103, il. 131 na s. 255 [Próba z turoniem, b³êdnie datowany].24 IWAN TRUSZ (Wysocko 1869 - Lwów 1941)

HUCU£KI PRZED CERKWI¥ olej, tektura 101 x 70,5 cm sygn. p.d.: I. Trusz Na odwrocie napisy o³ówkiem: 2. [nieczytelne]; Chodkiewicza 5 | parter na lewo W.P. Mindowicz Cytowany napis pozwala okreœliæ prawdopodobnego w³aœciciela obrazu - sêdziego W³adys³awa Mindowicza (1879-1962), uczestnika Obrony Lwowa w roku 1918, zam. przy ul. Chodkiewicza 5.

65 000 z³

estymacja: 75 000 - 120 000

W obrazach Iwana Trusza wielokrotnie powtarza³ siê motyw Hucu³ek zebranych nieopodal drewnianej cerkwi. Artysta, urzeczony barwnoœci¹ i dekoracyjnoœci¹ ludowego stroju, ujmowa³ ich postacie w ró¿nych uk³adach i konfiguracjach. Obrazy te wchodz¹ w sk³ad wiêkszego, malowanego przez lata cyklu „Nasze ¿ycie“, cyklu przedstawiaj¹cego kulturê i zwyczaje Hucu³ów, które malarz obserwowa³ i poznawa³ podczas licznych wyjazdów i wêdrówek po HuculszczyŸnie. Robi³ wówczas liczne szkice i studia plenerowe, by póŸniej - ju¿ w pracowni - malowaæ skoñczone kompozycje. Nierzadko te¿ umieszcza³ na obrazach postacie tych samych modelek; np. chêtnie powtarza³ pierwszoplanow¹ postaæ dziewczyny z naszego obrazu. Podobne prace z „huculskiej“ serii mo¿na by³o zobaczyæ w Galerii Sztuki w Sopocie na du¿ej wystawie dzie³ Iwana Trusza ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie. Patrz katalog: S³oneczne akordy w palecie Iwana Trusza, Prace ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego, Pañstwowa Galeria Sztuki, Sopot 2011, s. 39, 66, 71, 96, 97, nr. kat. 17, 73, 74, 87, 147, 149.
25 WLASTIMIL HOFMAN

26 WLASTIMIL HOFMAN

(Praga 1881 - Szklarska Porêba 1970)

(Praga 1881 - Szklarska Porêba 1970)

STARZEC Z FAJK¥, 1928

W DRODZE. STARZEC I ANIO£, 1925

olej, p³ótno 43,5 x 28,5 cm sygn. p.g.: Wlastimil Hofman | 1928

olej, deska, 34,5 x 44 cm sygn. p.d.: Wlastimil Hofman | 1925 Na odwrocie dawna nalepka firmowa [druk]: Hugo Budil, szklarz | Sk³ad szk³a, porcelany i zabawek | dziecinnych. | Oprawa obrazów | wszelkiego rodzaju. | BIA£A, ul. G³ówna Nr. 30. | Telefon 644/VI. Telefon 644/VI.

6 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

7 000 z³

estymacja: 10 000 - 20 000


27 W£ADYS£AW SKOCZYLAS (Wieliczka 1883 - Warszawa 1934)

TRZY GÓRALKI NA DRODZE, lata 1908-1918 akwarela, papier, 69,4 x 97,2 cm sygn. p.d.: W. Skoczylas 12 000 z³

estymacja: 15 000 - 25 000

Trzy góralki na drodze reprezentuj¹ wczesny, zakopiañski okres akwarelowego malarstwa W³adys³awa Skoczylasa. Choæ praca ta utrzymana jest jeszcze w typie realistycznych scen rodzajowo-folklorystycznych, zapowiada ju¿ cechy, które artysta w pe³ni rozwinie w latach 20. XX wieku - sk³onnoœæ do syntetyzowania i rytmizowania form, zmys³ dekoracyjny, symetryczne i uproszczone budowanie kompozycji z dominuj¹cym pierwszym planem. Akwarela powsta³a w czasie pobytu artysty w Zakopanem (1908-1918), najpewniej w latach ok. 1910-1917. Nie by³a dot¹d publikowana, tzn. reprodukowana czy wymieniana w katalogach wystaw. Ma natomiast odpowiednik w kompozycji Dziewki, znanej z pocztówki wydanej w Zakopanem przez Wydawnictwo „Podhale“, którego za³o¿ycielem by³ Józef Turek, nauczyciel w tamtejszej Szkole Przemys³u Drzewnego. W katalogu oeuvre artysty Dziewki figuruj¹ pod numerem kat. VI. 42. (patrz: M. Sitkowska, W³adys³aw Skoczylas (1883-1934), Warszawa 2015)

Postacie góralek s¹ na obu obrazach bliŸniaczo podobne, jedynie zamienione miejscami. Takie budowanie kompozycji z identycznych figur w ró¿nych konfiguracjach by³o dla Skoczylasa charakterystyczne. Zabiegi te artysta stosowa³ czêsto tak¿e w grafice: - przyk³adem mog¹ byæ, póŸniejsze o kilka lat (po 1922) grupy Dziewek z owocami w wersji akwarelowej (patrz j.w.: kat. VI. 131 i 132) i drzeworytniczej (patrz j.w.: kat. III. 132). Z kolei t³o, w obu kompozycjach ró¿ne, w przypadku oferowanej pracy przypomina Wieœ góralsk¹ (1909), inn¹ akwarelê z wczesnego okresu (patrz: kat. VI. 15; chodzi tu o opracowanie drzew, a tak¿e charakterystyczn¹ „¿abi¹“ perspektywê).28 EDMUND CIECZKIEWICZ (Barszczowice ko³o Lwowa 1872 - Rytro, pow. Nowy S¹cz 1958)

W GÓRACH ZIM¥ olej, tektura, 71 x 100,5 cm sygn. l.d.: E. Cieczkiewicz Na odwrocie napisy o³ówkiem: No 128; [..] 40 3 500 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 8 000


29 WITOLD BIELIÑSKI

Odlew figurki wykonany zosta³ przez warszawsk¹ firmê Brozomar, która dzia³a³a w latach 1927-1930/31.

(Warszawa 1879 - Warszawa 1944)

NARCIARZ, 1927-1930 br¹z patynowany, drewno wys. 30,5 cm na podst. dwa stemple br¹zownika: BRONZOMAR | WARSZAWA oraz BRONZOMARW

Figura reprodukowana i opisana: - M. D¹browska, A. So³tan, Br¹zownictwo warszawskie w XIX i XX wieku, Warszawa 1999, il. 10, po s. 144.

5 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 10 000


30 ALEKSANDR NIKO£AJEWICZ STIEPANOW (Sankt Petersburg 1860 lub 1861 - Sankt Petersburg 1911)

WY¯E£, 1908 olej, p³ótno, 51 x 75,5 cm sygn. cyrylic¹ l.d.: A. N. Stiepanow | 1908 10 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 12 000 - 18 000


31 JERZY KOSSAK (Kraków 1886 - Kraków 1955)

NA POLOWANIU PAR FORCE olej, tektura, 44 x 59,5 cm (w œwietle oprawy) sygn.p.d.: Jerzy Kossak 9 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 10 000 - 15 000


32 MAKSYMILIAN GIERYMSKI (Warszawa 1846 - Bad Reichenhall w Bawarii 1874)

PRZED POLOWANIEM. DOJE¯D¯ACZ Z PSAMI W LESIE, ok. 1872 olej, p³ótno 24,2 x 34,4 cm POCHODZENIE: kolekcja rodziny Zamoyskich. 150 000 z³

estymacja: 200 000 - 300 000

Obraz ze zbiorów hr. Zamoyskich. Od 1929 by³ w³asnoœci¹ Marii i W³adys³awa hr. Zamoyskich; póŸnej Stefana Adama hr. Zamoyskiego (1904-1976). Nastêpnie w kolekcji rodzinnej.

Przed polowaniem Maksa Gierymskiego nale¿y do zespo³u jego historyzuj¹cych obrazów kostiumowych, zwanych, „zopfami“ (od niem. Zopf - warkocz, warkoczyk). Maks Gierymski podj¹³ ten - modny i popularny ówczeœnie - w¹tek w Pojedynku Tar³y z Poniatowskim w roku 1869; póŸniej namalowa³ szereg konnych Polowañ z jeŸdŸcami w rokokowych, osiemnastowiecznych strojach i perukach (ponad 20 dzie³). Obrazy te pozbawione s¹ w¹tków narracyjnych, jeŸdŸcy stanowi¹ dope³nienie, „o¿ywienie“ pejza¿u, który by³ dla artysty najwa¿niejszy, którego nastrój, kolor i œwiat³o oddawa³ wra¿liwie, z niezwyk³ym wyczuciem zmiennej, jesiennej pogody i pory dnia. Polowania Gierymskiego to przewa¿nie kompozycje wielopostaciowe, wyj¹tkiem s¹ „niewielkie sceny jednoosobowe, z których dwa zachowane œwietne studia Trêbacz i Przed polowaniem [!] z ok. 1872 r. zwracaj¹ uwagê szczególnymi walorami malarskimi i kolorystycznymi.“ (H. Stêpieñ, Maksymilian Gierymski, 1979).

Obraz wystawiany, opisany i reprodukowany: - F. Klein, Katalog wystawy Sto lat malarstwa polskiego 1800-1900 (Dzie³a artystów nie¿yj¹cych), Kraków 1929, s15, nr kat. 59; il.; - H. Stêpieñ, Wczesne pejza¿e Maksymiliana Gierymskiego, Rocznik Muzeum Œwiêtokrzyskiego, t. 7, 1971, s. 368; - Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Listy i notatki. Zebra³, u³o¿y³ i wstêpem opatrzy³ J. Starzyñski. Teksty do druku i komentarze opracowa³a H. Stêpieñ, Wroc³aw 1979, il. 48;

- Maksymilian Gierymski 1846-1874. Malarstwo i rysunek. Wystawa monograficzna zorganizowana w setn¹ rocznicê œmierci artysty, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1974, nr kat. 46, il. 32; - H. Stêpieñ, Maksymilian Gierymski, Ossolineum, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1979, s. 126, 190, nr kat. 158, il. 149; - H. Stêpieñ, Maksymilian Gierymski. Obraz i s³owo, Warszawa 1983, s. 28.
33 BOLES£AW SZAÑKOWSKI

34 STANIS£AW KACZOR-BATOWSKI

(Warszawa [Pogwizdów?] 1873 - Fischbachau w Bawarii 1953)

(Lwów 1866 - Lwów 1946)

FOKSTERIER PEPA, 1940

GAZON PRZED PA£ACEM, 1936

olej, tektura, 41 x 35,5 cm sygn. l.d.: Szañkowski. | 1940.; napis l.g.: PEPA

olej, tektura, 29,5 x 39,3 cm (w œwietle ramy) sygn. p.d.: S. Batowski | 1936

3 000 z³

3 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 8 000

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 10 000


35 JÓZEF MEHOFFER (Ropczyce k. Lwowa 1868 - Wadowice 1946)

PORTRET MECENASA KONRADA KOLSZEWSKIEGO, 1923 kredka, wêgiel, gwasz, papier ¿eberkowy, 62 x 45 cm (w œw. oprawy) sygn. p.d.: Józ Mehoffer | Poznañ 1923 powy¿ej sygnatury dedykacja: Mecenasowi | Dr. Konradowi Kolszewskiemu | w przyjaznym upominku Na odwrocie - na oprawie nalepka wystawy w TZSP w Warszawie (druk, atrament, stempel): 33367 Autor Mehoffer Józef | Tytu³ portret Dr. K. Kolszewsk [..] Wykonanie [..] | Cena ... W³. ... 266 24 CZER 1935 7 000 z³

estymacja: 8 000 - 15 000

Portretowany mecenas dr Konrad Kolszewski (1881-1945) by³ znanym prawnikiem; uczestnikiem powstania wielkopolskiego, cz³onkiem delegacji polskiej na konferencjê pokojow¹ w 1919 w Pary¿u, urzêdnikiem rz¹du I. J. Paderewskiego. Czynny w spo³eczno-kulturalnym ¿yciu Poznania, by³, m.in. prezesem Towarzystwa PoloniaItalia, wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Sztuk Piêknych i fundacji dla popierania kultury.

Portret opisany b¹dŸ reprodukowany: - Józef Mehoffer, Tow. Zachêty Sztuk Piêknych, Warszawa, czerwieclipiec-sierpieñ 1935, s. 32, nr kat. 266 [jako w³asnoœæ dr. Konrada Kolszewskiego]; - J. Mulczyñski, Linia zdecydowana - robi wra¿enie ¿ycia. Portrety prawników poznañskich w malarstwie i rysunku XIX i XX wieku, w: Prawnicy, „Kronika miasta Poznania“ 2008, z. 3, ss. 299-318, il.


36 JULIAN FA£AT (Tulig³owy k. Lwowa 1853 - Bystra k. Bielska 1929)

£ÓD• NA BRZEGU STAWU, 1919 akwarela, karton nabity na krosno, 45 x 58 cm sygn. l.d.: JFa³at | Osiek 1919 na „plecach“ stempel: NOWY SALON SZTUKI [dalej nieczytelne] 18 000 z³

estymacja: 25 000 - 35 000

Obraz przedstawia motyw z Osieka k. Oœwiêcimia, gdzie - pocz¹wszy od lat 90. XIX w. - artysta czêsto i chêtnie przebywa³, odwiedzaj¹c goœcinny dom pañstwa Oskara i Gabrieli Rudziñskich. W Osieku powsta³o wiele pejza¿y, wœród nich, m.in. „laguny osieckich stawów“.


37 ALEKSANDER OR£OWSKI (Warszawa 1777 - Petersburg 1832)

JE•DZIEC WSCHODNI pastel, karton 44,5 x 38,3 cm (w œwietle oprawy) sygnatura i napisy (?) zatarte - po prawej u do³u oraz przy lewej krawêdzi w po³owie wysokoœci kompozycji Na odwrocie oprawy napis kredk¹: B.N B (?)/b p. 45 x 40. Ponadto œlad okr¹g³ej piecz¹tki z nieczytelnym napisem. Z ty³u na ramie nalepka z odrêcznym napisem: Officer of the TONGUSE /...../ [s³owo przekreœlone i poprawione na] cavalry POCHODZENIE: kolekcja Jana Pomiana-B³awdziewicza (1924-2016).

39 000 z³

estymacja: 45 000 - 75 000

Ostatni w³aœciciel obrazu, kolekcjoner i znawca sztuki, Jan Pomian-B³awdziewicz (1924-2016) pochodzi³ z Nowego Miasta nad Pilic¹, gdzie jego rodzina mia³a maj¹tek ziemski z parkiem i pa³acem. Podczas II wojny œwiatowej wyjecha³ wraz z matk¹ do Francji, gdzie pocz¹tkowo uczy³ siê w polskiej szkole, a póŸniej krótko studiowa³ na uniwersytecie w Grenoble. W 1942 próbowa³ przedostaæ siê do Hiszpanii, zatrzymany na granicy dosta³ siê do frankistowskiego obozu koncentracyjnego w Miranda del Ebro. W maju 1943 przedosta³ siê do Anglii, gdzie zosta³ pilotem RAF-u. Po wojnie ukoñczy³ studia ekonomiczne na London University. W latach 1948-1960 by³ sekretarzem i bliskim wspó³pracownikiem Józefa Retingera. Od 1965 obok Andrzeja Ciechanowieckiego prowadzi³ w Londynie Heim Gallery, a póŸniej galeriê Swiftdene and Old Masters. By³ za³o¿ycielem fundacji „Karta z dziejów“, poœwiêconej pamiêci polskich ¯ydów. Odznaczony zosta³ Krzy¿em Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Inne obrazy z kolecji Jana Pomiana-B³awdziewicza - kat. 40, 47, 69, 72.38 PIOTR MICHA£OWSKI (Kraków 1800 - Krzy¿toporzyce k. Krakowa 1855)

KAWALERZYSTA NA KONIU, 1836-1850 olej, p³ótno, 61 x 46 cm POCHODZENIE: kolekcja Zbigniewa Boñka. 250 000 z³

estymacja: 300 000 - 400 000

Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny artysty; w 1934 i co najmniej do 1957 by³ w³asnoœci¹ Romana Micha³owskiego w USA (spadkobierca Józefa i Romana, bratanków artysty); nastêpnie u pp. Micha³owskich, rodziny artysty w Toronto. W 1984 pozyskany zosta³ do zbiorów Ewy i Wojciecha Fibaków. Od 2000 obraz znajduje siê w kolekcji Zbigniewa Boñka we W³oszech, a póŸniej w Warszawie.

W 1992 obraz by³ eksponowany na wystawie kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków w Muzeach Narodowych Warszawy, Poznania, Krakowa; w 1998 w Muzeum Historycznym we Wroc³awiu, a w 1999/2000 w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Motyw samotnego jeŸdŸca na wspiêtym, stoj¹cym, id¹cym stêpa czy galopuj¹cym koniu przewija siê przez ca³¹ malarsk¹ twórczoœæ Micha³owskiego - od konnych portretów przyjació³ i znajomych, poprzez zapocz¹tkowany w Pary¿u cykl Kirasjerów, konne wizerunki dawnych rycerzy, rajtarów, u³anów, krakusów, huzarów, kawalerzystów czy wizerunki jad¹cego konno Napoleona, a¿ po cykl hetmañski, który artysta zamierza³ malowaæ do sal zamku na Wawelu (Stefan Czarniecki na bia³ym koniu). W obrazach tych Micha³owski odwo³ywa³ siê do dawnej tradycji malarskiej, m.in. do konnych portretów van Dycka czy Velazqueza. Obrazy te cechuje silna ekspresja osi¹gniêta tak poprzez dynamikê szerokiego duktu pêdzla i rozmalowan¹ plamê barwn¹ oraz impasty farby okreœlaj¹ce formy i œwiat³a, jak równie¿ t³o z burzowym niebem rozjaœnionym ³un¹ zachodz¹cego s³oñca b¹dŸ po¿aru. Do tego rodzaju przedstawieñ nale¿y tak¿e - prezentowany - Kawalerzysta na koniu, obraz przedstawiaj¹cy jednego z ¿o³nierzy pu³ku huzarów austriackich, którzy stacjonowali na krakowskim Podgórzu i których Micha³owski móg³ bezpoœrednio obserwowaæ. Celina Micha³owska, córka artysty, obrazy z austriackimi huzarami ³¹czy z latami pobytu artysty w Krakowie (1835-37), ju¿ po powrocie z Pary¿a: Wtedy powsta³y rewie husarskie, pojedyncze typy huzarów na koniu... (Piotr Micha³owski. Rys ¿ycia, zawód artystyczny, dzia³alnoœæ w ¿yciu publicznym, z papierów rodzinnych zebra³ N.N., Kraków 1911).

Natomiast Anna Zeñczak, autorka krakowskiego katalogu ostatniej monograficznej wystawy prac artysty, datê powstania obrazu okreœla ostro¿niej - na lata 1836-1850.

Obraz wymieniony i reprodukowany w:

- Polski Pary¿. Od Micha³owskiego do Lebensteina. Malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, Muzeum Historyczne we Wroc³awiu, Wroc³aw 1998, s. 21, poz. kat. i il. nlb.; - Polski Pary¿. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka. Wystawa malarstwa artystów polskich i polsko-¿ydowskich XIX i XX w. zwi¹zanych z Pary¿em - od Piotra Micha³owskiego do Jana Lebensteina, [wstêp A. £awniczakowa] grudzieñ 1999 - marzec 2000, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 1999, s. 33, poz. kat. i il. nlb.; - Piotr Micha³owski 1800-1855. Wystawa dzie³ artysty w dwusetn¹ rocznicê urodzin, [A. Zeñczak, B. Studzi¿ba] Muzeum Narodowe w Krakowie 2000, s. 138, nr kat 86, il.

- Wystawa zbiorowa prac Piotra Micha³owskiego, [wstêp M. Sterling], IPS, Warszawa 1934, s. 9, nr kat 127 [Huzar na koniu, ol. p³., 61 x 46; w³. Romana Micha³owskiego]; - A. Melbechowska, Dwie wystawy malarstwa polskiego w USA, „Biuletyn Historii Sztuki“ 1960, nr 3, s. 318, il. 3 na s. 317; - Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków. Polish Painting in the Ewa and Wojtek Fibak Collection, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Warszawa 1992, s. 6, il. na s. 7;39 HENRI HONORÉ PLÉ (Pary¿ 1853 - Pary¿ 1922)

TRIUMFATOR br¹z patynowany, wys. 62 cm sygn. na podstawie: Henri Ple na podstawie na banderoli tytu³: TRIVMPHATOR 6 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

Wiêcej - www.agraart.pl

40 PIOTR MICHA£OWSKI (Kraków 1800 - Krzy¿toporzyce k. Krakowa 1855)

OFICER SZWOLE¯ERÓW-LANSIERÓW, lata 1832-1835 olej, papier-mâché (tektura), 40 x 33,5 cm na odwrocie dawny, dziewiêtnastowieczny napis farb¹: Pierre MICHALOWSKI . | 1800 - 1855 (Cracovie) ponadto napisy: - farb¹: IX; - o³ówkiem: M Morawski u góry stempel RELEVE, a obok atramentem: - N 5258. | B. M. V. POCHODZENIE: kolekcja Jana Pomiana-B³awdziewicza (1924-2016). 44 000 z³

estymacja: 50 000 - 70 000

Obraz nale¿a³ pierwotnie do znanej kolekcji malarstwa polskiego zgromadzonej w latach 1945-1955 w Pary¿u, ze Ÿróde³ francuskich, przez Zbigniewa Koraba Morawskiego (1909-1992). PóŸniej trafi³ do londyñskich zbiorów jego pasierba - Jana PomianaB³awdziewicza. Wiêcej informacji o kolekcjonerze - kat. nr 37. Jest to wczesna praca Micha³owskiego, namalowana podczas jego pobytu w Pary¿u w latach 1832-1835 i inspirowana zapewne podziwianymi przezeñ obrazami, nie¿yj¹cego ju¿ wówczas, Theodora Géricault’a. O fascynacji sztuk¹ tego wybitnego francuskiego artysty œwiadcz¹ kopie dzie³ Géricaulta, mniej lub wiêcej swobodne ich trawestacje, a wreszcie czêste przypadki inspirowania siê rozmaitymi motywami jego sztuki. [cyt. za: J. Zanoziñski, Piotr Micha³owski, ¿ycie i twórczoœæ 1800-1855, Ossolineum, Wroc³aw 1965, s. 50] W odniesieniu do naszego obrazu tak¹ inspiracj¹ móg³by byæ Trêbacz Lansierów Gwardii (obecnie Burrel Colloction, Glasgow). Porównaj: http://artuk.org/discover/artists/gericault-theodore-1791182441 J. CHE£MIÑSKI, A. MALIBRAN L’ARMEE DU DUCHE DE VARSOVIE, 1913 Par Jan V. Che³miñski Texte par Commandant A. Maliban, ancien chef d’escadron d’artillerie J. Leroy et Cie, Editeurs, - Paris 1913 55, Rue de Faubourg-Poissonniere, 55

8 000 z³

estymacja: 10 000 - 20 000

Bibliofilska edycja monograficznej pracy Alphonse Malibrana traktuj¹cej o historii armii Ksiêstwa Warszawskiego, ozdobiona ilustracjami Jana W. Che³miñskiego wydana z rozmachem typograficznym w liczbie 1000 numerowanych egzemplarzy, przy czym pierwsze 300 egzemplarzy wydrukowano na luksusowym, czerpanym papierze Arches, a pozosta³e na uniwersalnym papierze alfa. W specjalnych egzemplarzach - od numeru 1 do 30 - wydrukowano ponadto dedykacjê z nazwiskiem subskrybenta. Oferowana ksi¹¿ka oprawiona jest w introligatorsk¹ ok³adkê p³ócienn¹ (z lekkimi przetarciami na grzbiecie). Na jej wewnêtrznej stronie znajduje siê ex libris: Collection Jean Terrier (naklejony na ex libris wczeœniejszy). Stan zachowania: bardzo dobry; brak jedynie bibu³kowej przek³adki przed ilustracj¹ nr 41. Album o formacie 39 x 29 cm, w oprawie broszurowej z herbem Ksiêstwa Warszawskiego, ozdobiony jest 48 barwnymi ilustracjami

Jana W. Che³miñskiego, przedstawiaj¹cymi oficerów i ¿o³nierzy poszczególnych formacji wojska polskiego. Ilustracje poprzedzaj¹ bibu³ki ochronne z tekstem objaœniaj¹cym. Na jednej ze stron przedtytu³owych zamieszczone jest faksymile sygnatury malarza. Na 10 planszach czarno-bia³ych portrety najwybitniejszych dowódców, znaki pu³ków, flagi sztandary; ponadto 24 ilustracje w tekœcie. Treœæ opracowania A. Malibrana dotyczy dziejów ró¿nych formacji wojsk polskich w latach 1807-1815. Dodatkowo autor szczegó³owo opisa³ szlaki bojowe ¿o³nierzy, ich mundury, uzbrojenie, sztandary, odznaczenia i biogramy dowódców. Oferowany - unikatowy egzemplarz - oznaczony jest numerem 2 i opatrzony drukowan¹ dedykacj¹: Imprimé specialement pour Madame R. F. KNOEDLER. Chodzi tu najpewniej o ¿onê Rolanda Knoedlera, nowojorskiego antykwariusza i marszanda, w³aœciciela presti¿owej galerii przy Fifth Avenue w Nowym Jorku, a prywatnie szwagra Jana Che³miñskiego.

Co jednak najwa¿niejsze - jest to egzemplarz wyj¹tkowy, zawieraj¹cy oryginaln¹ akwarelê Jana W. Che³miñskiego - znajduj¹c¹ siê na karcie dodanej po stronie tytu³owej. Akwarela przedstawia ¿o³nierza pu³ku huzarów Ksiêstwa Warszawskiego i jest swobodnym, zmienionym w szczegó³ach powtórzeniem kompozycji z ilustracji o numerze 15. Namalowana na papierze Arches o wymiarach 39 x 29 cm - jest sygnowana w prawym dolnym rogu: Jan V. Chelminski. Pierwowzorami barwnych ilustracji w opisanym albumie by³ cykl 48 obrazów L’Armée du Duché de Varsovie, który Che³miñski ukoñczy³ w roku 1904. Ca³y ten zespó³ w 1914 zosta³ ofiarowany do Muzeum Narodowego w Warszawie przez nowojorskiego antykwariusza Rolanda Knoedlera (szwagra artysty) z zastrze¿eniem, ¿e ma on na sta³e pozostaæ w Warszawie. Wszystkie obrazy - namalowane na deskach tej samej wielkoœci (35,5 x 29 cm) - s¹ na odwrocie opatrzone nalepk¹ z wpisanym atramentem tekstem francuskim okreœlaj¹cym przedstawion¹ scenê zgodnie z podpisami w albumie. Wiêkszoœæ z nich znajduje siê obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Historiê powstania cyklu obrazów L’Armée du Duché de Varsovie i jego miejsce w twórczoœci Che³miñskiego wyczerpuj¹co omawia artyku³ Ewy Wasilewskiej: Jan W³adys³aw Che³miñski zapomniany malarz-dokumentalista ¿o³nierzy Legionów Polskich i Ksiêstwa Warszawskiego. [w:] A. Zió³kowski, Polskie formacje wojskowe epoki napoleoñskiej w malarstwie Jana Che³miñskiego, Wyd. 4 Pu³k Piechoty Ksiêstwa Warszawskiego - KuŸnia, Warszawa 2007, s. 7-18.42 WIKTOR KORECKI (Kamieniec Podolski 1890 - Komorów k. Warszawy 1980)

ZACHÓD S£OÑCA NAD RZEK¥ olej, p³ótno, 69 x 116 cm sygn. p.d.: W. KORECKI 9 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 12 000 - 18 000


43 LUDWIK GÊD£EK (Kraków 1847 - Wiedeñ 1904)

POGOÑ olej, deska, 36 x 58,5 cm sygn. p.d.: Ludw. Gêd³ek Wien 35 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 40 000 - 60 000


44 MICHA£ GORSTKIN WYWIÓRSKI

45 WOJCIECH KOSSAK

(Warszawa 1861 - Warszawa 1926)

(Pary¿ 1856 - Kraków 1942)

PEJZA¯ ZIMOWY Z KAPLICZK¥, ok. 1900

CHOR¥¯Y PU£KU KARABINIERÓW ARMII NAPOLEOÑSKIEJ, ok. 1900

olej, p³ótno 22 x 32,5 cm sygn. p.d.: M. G. Wywiórski 3 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 7 000

olej, deska, 40,5 x 30,5 cm sygn. i napis p.d.: A ma gracieuse collaboratrice | souvenirs affectueux | de Kossak Na odwrocie stempel: „6“. Ponadto nieczytelne napisy o³ówkiem. 25 000 z³

estymacja: 35 000 - 45 00046 LEONARD WINTOROWSKI (Czerniowce [Lwów ?] 1875 - Warszawa 1927)

U£ANI W GALOPIE, 1925 olej, sklejka, 36 x 48,5 cm sygn. p.d.: Leonard Wintorowski | Warszawa 1925. 5 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 6 000 - 10 000


47 JERZY KOSSAK (Kraków 1886 - Kraków 1955)

REKONESANS U£ANÓW 8. PU£KU KSIÊCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 1926 olej, tektura, 45 x 51,5 cm; sygn. p.d.: Jerzy Kossak | 26 Na odwrocie napisy atramentem: Rekonans | 8go Pu³ku U³anów | Ksiêcia Józefa Poniatowskiego; - poni¿ej: Reconesans | des 8ter Regiment Ulanen | von Fürst Josef Poniatowski. Ponadto napisy o³ówkiem i czerwon¹ kredk¹. POCHODZENIE: kolekcja Jana Pomiana-B³awdziewicza (1924-2016). Wiêcej informacji o kolekcjonerze - kat. nr 37. 5 000 z³

estymacja: 7 000 - 12 000

Stemple: 1. SK£AD PAPIERU | R. ALEKSANDROWICZ | KRAKÓW, BASZTOWA 11; - 2. SALON DZIE£ SZTUKI | K. WOJCIECHOWSKIEGO | KRAKÓW. ul. Œw. Jana 3 | Telefon 2.; - 3. du¿y okr¹g³y stempel firmowy: - poœrodku œw. £ukasz z palet¹; w otoku napis: Dr. Fr. Schoenfeld & Co. Düsseldorf Malfarben u. Maltuchfabrik; - 4. stempel: AFI32; 5.- stempel: 10 O 8. Pu³ku U³anów - www.agraart.pl


48 STEFAN FILIPKIEWICZ

49 JERZY KOSSAK

(Tarnów 1879 - obóz koncentracyjny w Mauthausen-Gusen 1944)

(Kraków 1886 - Kraków 1955)

TATRY ZIM¥

PATROL U£ANÓW, 1922

olej, tektura, 32 x 40,8 cm sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz Na odwrocie napis farb¹: SF 22. Obok nalepka wystawowa (druk, rêkopis) o treœci: TOWARZYSTWO ARTYSTÓW POLSKICH „SZTUKA“ W KRAKOWIE | Autor Stefan Filipkiewicz | Tytu³ dzie³a Pejza¿ zimowy | Rodzaj dzie³a ol. | cena. Na nalepce napis farb¹: [2]2.

olej, tektura 52 x 36 cm sygn. p.d.: Jerzy Kossak | 1922

4 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 10 000

9 000 z³

estymacja: 10 000 - 15 00050 CARL HASCH (w³aœciwie HAUSCHWICK) (Fünfhaus (dziœ dzielnica Wiednia) 1836 - Wiedeñ 1897)

TARTAK W GÓRACH, 1890 olej, p³ótno 157,5 x 128 cm sygn. p.d.: Carl Hasch | Wien 1890 Na kroœnie nalepka z trudno czytelnym napisem atramentem: Alte Sa[...] ..... | bei Hall[...] | ... 5000 Marks. Ponadto nalepka celna w kszta³cie tarczy oraz nieczytelny owalny stempel.

15 000 z³

estymacja: 20 000 - 30 000

Znakomity i znany obraz Carla Hascha, wystawiany, opisywany i reprodukowany: - Illustrierter Katalog der zweiten Münchener Jahres-Ausstellung aller Nationen im kgl. Glaspalaste, München 1890, s. 15, nr kat. 489 (Sägemühle aus dem Eschern-Thale bei Hallstadt in Oberösterreich); - Die Kunst für alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur [Bruckmann Verlag; München] 16 XII 1890; Heft VI, s. 89, il. po s. 92 (Sägemühle aus Oberösterreich); - F. von Boetticher, Malerwerke des Neunzehten Jahrhunderts, Beitrag zur Kunstgeschichte von Friedrich von Boetticher, Erster Band, Dresden 1895, s. 446 (Sägemühle aus d. Eschernthale bei Hallstadt).

Carl Hasch (Karl; w³aœciwie Hauschwick) - austriacki malarz i rysownik, pejza¿ysta. Studiowa³ w wiedeñskiej Akademii Sztuk Piêknych. Wielokrotnie podejmowa³ podró¿e studyjne w Alpy, do W³och, na Riwierê, do Szwajcarii i Belgii. Stale mieszka³ w Wiedniu. Sukces i opiniê jednego z najlepszych pejza¿ystów austriackich przyniós³ mu obraz Wald Landschaft bei Velden in Oberkrain, wystawiony w Akademii wiedeñskiej w 1873 roku. Artysta najczêœciej przedstawia³ malownicze i efektowne krajobrazy alpejskie - ska³y, lasy, jeziora, wodospady. Ponadto tworzy³ nastrojowe pejza¿e przesycone przewa¿nie delikatnym œwiat³em œwitu. W jego twórczoœci dostrzega siê inspiracje zarówno obrazami pejza¿ysty Franza Steinfelda, jak i szko³y monachijskiej.

Obok: reprodukcja obrazu z Die Kunst für alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur51 EDMUND ADLER (Wiedeñ 1876 - Mannersdorf am Leithegebirge 1965)

PIERWSZY ZEGAREK, po 1920 olej, p³ótno 67,5 x 56 cm sygn. p.d.: Edmund Adler Na górnej listwie krosna napis kredk¹: nr. 602

60 000 z³

estymacja: 70 000 - 80 000

Edmund Adler, malarz austriacki; edukacjê artystyczna rozpocz¹³ w latach 1892-1895 od nauki litografii w szkole technik graficznych. PóŸniej, w latach 1896-1903 studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych w Wiedniu pod kierunkiem Christiana Griepenkerla. Po ukoñczeniu studiów otrzyma³ stypendium Akademii i wyjecha³ na roczny pobyt do Rzymu (1903-1904). W roku 1910 zamieszka³ na sta³e w Mannersdorf am Leithagebirge. Jesieni¹ 1914 roku zaci¹gn¹³ siê do wojska, niebawem dosta³ siê do niewoli i nastêpne lata wojny spêdzi³ w rosyjskim obozie jenieckim na Syberii. W tym okresie wiele rysowa³, odtwarzaj¹c sceny obozowe, baraki i portrety wspó³wiêŸniów. Do kraju powróci³ w roku 1920; nadal mieszka³ i pracowa³ w Mannersdorfie. Swoje prace pokazywa³ na licznych wystawach i w galeriach. Malowa³ pejza¿e, wnêtrza i martwe natury, ale przede wszystkim znany by³ jako portrecista i autor scen rodzajowych, których bohaterami by³y dzieci. Te pogodne w nastroju obrazy szczêœliwego dzieciñstwa by³y szczególnie cenione przez odbiorców i kolekcjonerów. Wiele z nich trafi³o do zbiorów prywatnych, tak w Europie, jak i w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Ponadto liczne i ró¿norodne prace artysty znajduj¹ siê w kolekcjach muzealnych, m.in. w Wiedniu, Mannersdorfie, DreŸnie.52 AUGUST HERMAN KNOOP

53 LEOPOLD LÖFFLER (Loeffler)

(Düsseldorf 1856 - Monachium 1919)

(Rzeszów 1827 - Kraków 1898)

GRA W KARTY, 1894

RODZINA MYŒLIWEGO

olej, deska 16 x 20,2 cm sygn. l.d.: A. Knoop | München 1894.

olej, p³ótno, 53 x 42,2 cm sygn. p.d.: L. Löffler Radymno Na kroœnie stemple: 75. Ponadto na kroœnie i ramie fragment starych nalepek, lakowych pieczêci oraz odrêczny napis: Löffler - Radymno

3 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 4 000 - 6 000

48 000 z³

estymacja: 55 000 - 75 00054 LOUIS DOUZETTE (Tribsees w Meklemburgii 1834 - Barth nad Ba³tykiem 1924)

PORT NOC¥ W ŒWIETLE KSIʯYCA, 1894 olej, tektura, 24,4 x 31,4 cm sygn. p.d.: Louis Douzette | 1894 5 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 12 000


55 WALERY BROCHOCKI (W³oc³awek 1847 - Warszawa 1923)

PEJZA¯ O ZACHODZIE olej, deska, 20,8 x 27 cm sygn. p.d.: W Brochocki 12 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 15 000 - 25 000


56 HENRYK CIESZKOWSKI

57 JULIAN FA£AT

(P³ock 1832 - Rzym 1895)

(Tulig³owy k. Lwowa 1853 - Bystra k. Bielska 1929)

WIDOK NA CAPRI

KOBIETA W CZEPKU

olej, p³ótno naklejone na tekturê, 48,8 x 119 cm sygn. l.d.: H Cieszkowski | [...]

akwarela, papier, 33,3 x 26,2 cm (w œwietle passe-partour) sygn. l.d.: Jul Fa³at

18 000 z³

18 000 z³

estymacja: 25 000 - 30 000

W szeregu licznych prac Cieszkowskiego znajdujemy rzeczy wysokiej artystycznej wartoœci. W tych to dzie³ach widzimy, jak wielkie poczucie natury posiada³ [...] artysta, zarówno w szczegó³ach, jak i w ca³oœci. Jego obrazy [...] s³oneczne, o dalszych planach, nad wyraz mi³e robi³y wra¿enie swym spokojem, jakby marzycielskim nastrojem, stanowi¹c zawsze harmonijn¹ ca³oœæ. Odznacza³y siê równie¿ ogromem powietrza, ciep³em i szlachetnoœci¹ w traktowaniu. „Tygodnik Ilustrowany“ 1895, II pó³rocze, nr 49, s. 411

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 25 000 - 40 000
58 WAC£AW BOROWSKI

59 W£ADYS£AW CHMIELIÑSKI

(£ódŸ 1885 - £ódŸ 1954)

(Warszawa 1911 - Warszawa 1979)

DAMA Z PIESKIEM, 1916

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŒCIE I PLAC ZAMKOWY W WARSZAWIE, przed 1939

akwarela, karton 43,4 x 37 cm (w œwietle passe-partout) sygn. p.d.: W. Borowski | 916 Na „plecach“ napis atramentem: Lausanna 1916. Ponadto z¹bkowana, drukowana ozdobna nalepka. 1 500 z³

estymacja: 3 000 - 6 000

Wczesna praca artysty, powsta³a podczas jego pobytu w Szwajcarii (lata 1914-1919).

Wiêcej - www.agraart.pl

olej, p³ótno 25 x 35,3 cm sygn. p.d.: W³. Chmieliñski 6 000 z³

estymacja: 7 000 - 9 000

Widok sprzed roku 1939; po prawej, za dzwonnic¹ koœcio³a œw. Anny widoczna osiemnastowieczna kamienica Camponiego, czêœciowo zniszczona w 1944, a póŸniej rozebrana ca³kowicie w zwi¹zku z budow¹ trasy W-Z. Widoczne tak¿e dawne otoczenie Placu Zamkowego, m.in. po lewej zburzona w czasie wojny wysoka kamienica przy Krakowskim Przedmieœciu 93/95. W g³êbi wie¿a koœcio³a oo. jezuitów i ówczesna, neogotycka fasada katedry œw. Jana Chrzciciela.60 BOLES£AW SZAÑKOWSKI

61 ALFONS KARPIÑSKI

(Warszawa [?] Pogwizdów 1873 - Fischbachau w Bawarii 1953)

(Rozwadów, dziœ dzielnica Stalowej Woli 1875 - Kraków 1961)

DZIEWCZYNA Z RÓ¯¥

PEONIE, przed 1948

olej, tektura, 91 x 71,5 cm sygn. po lewej: Szañkowski Na odwr. w p.g. rogu stempel firmy produkuj¹cej materia³y malarskie: 2 | 100 x 75 cm | I. Schmincke & Co. Düsseldorf | EW

olej, tektura, 66 x 88,5 cm sygn. po prawej: A. Karpiñski. Na odwrocie odrêczny napis autorski: „Peonie“ | obraz ten jest moj¹ oryginaln¹ | prac¹ | A. Karpiñski | Kraków. d. 29-IV-1948.

12 000 z³

POCHODZENIE: kolekcja prywatna we Wroc³awiu.

estymacja: 16 000 - 20 000

15 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 18 000 - 25 000

Obraz opisany i reprodukowany: - Spacer po galerii malarstwa polskiego z prze³omu XIX i XX wieku, [pod red. K. Kurpiewskiej], Muzeum Miejskie Wroc³awia, Wroc³aw 2014, s. 61, il. na s. 61 i 139.


62 ANNA BILIÑSKA-BOHDANOWICZOWA (Z³otopole na Ukrainie 1857 - Warszawa 1893)

PORTRET MʯCZYZNY Z LASECZK¥, 1890 olej, p³ótno 55,5 x 32,5 cm sygn. p.g.: Anna Biliñska | Pary¿ | - . 1890 . Na odwrocie p³ótna du¿y owalny stempel - za³o¿onej w roku 1880 - paryskiej firmy Paula Foinet’a oferuj¹cej farby i inne materia³y malarskie: 54 RUE N.D. DES CHAMPS PARIS | PAUL FOINET | (VAN EYCK) | TOILES & COULEURS FINES Na listwach krosna odrêczne napisy: P. R. 38.; Wars[...]; 1177 20

40 000 z³

estymacja: 50 000 - 70 000

To¿samoœæ portretowanego mê¿czyzny nie jest wiadoma. S¹ jednak pewne przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, ¿e obraz ten Biliñska pokaza³a na Miêdzynarodowej Wystawie w Berlinie w roku 1891 i ¿e mo¿e on byæ jednym z „dwóch ma³ych“ portretów mêskich okreœlonych w katalogu jako Portret Pana K. i Portret Pana A.B. [zobacz: - Internationale Kunst-Ausstellung veranstaltet vom Verein Berliner Künstler anlässlich seines fünfzigjährigen Bestehens 1841-1891: Katalog und Führer, Berlin 1891, s. 318, nr kat. 3808, 3809]

Anna Biliñska by³a artystk¹ wybitn¹, ciesz¹c¹ siê miêdzynarodow¹ s³aw¹ i uznaniem. Dzieciñstwo spêdzi³a w Kijowie i na KijowszczyŸnie oraz w Wiatce (obecnie Kirow), gdzie pierwszych lekcji rysunku udziela³ jej Micha³ Elwiro Andriolli. Oko³o 1875 przenios³a siê do Warszawy i wkrótce zosta³a uczennic¹ Wojciecha Gersona, który dostrzeg³ w niej wielki talent. W 1882 podró¿owa³a za granicê zatrzymuj¹c siê w Monachium, Saltzburgu i Wiedniu, odwiedzi³a Wenecj¹ i pó³nocne W³ochy. W tym samym roku wyjecha³a do Pary¿a i rozpoczê³a studia w Académie Julian pod kierunkiem samego Rodolphe’a Juliana, Tony'ego Robert-Fleury i Oliviera Mersona. Jej szkolne prace wysoko oceniane przez profesorów, by³y odznaczane medalami na urz¹dzanych w Académie Julian konkursach. Latem 1883 wyjecha³a na Ukrainê. Po drodze zatrzyma³a siê w Monachium, Wiedniu oraz we Lwowie. Wróciwszy do Pary¿a utrzymywa³a siê z lekcji rysunków i z rzadka sprzedaj¹c swoje prace. ¯yczliwy Rodolphe Julian zwolni³ j¹ wówczas z op³at za studia, a po roku powierzy³ jej kierownictwo jednej z pracowni. W latach 1884-1885 spotka³o j¹ pasmo nieszczêœæ osobistych - œmieræ ojca, przyjació³ki i ukochanego, malarza Wojciecha Grabowskiego. Przez jakiœ czas przebywa³a w Normandii, latem 1886 by³a w Warszawie, by w koñcu wróciæ do Pary¿a. Nastêpne lata przynios³y jej prawdziwy sukces miêdzynarodowy - uznanie, znakomite recenzje i srebrny medal przyniós³ jej Autoportret wystawiony na Salonie w roku 1887. W roku 1890 otrzyma³a z³oty medal na wystawie w The Royal Academy w Londynie, a w 1891 równie¿ z³otym medalem odznaczono j¹ na miêdzynarodowej wystawie w Berlinie. Jej prace - malowane olejno, akwarel¹ i pastelami portrety, studia kwiatów, sceny rodzajowe, pejza¿e z Normandii i Bretanii - prezentowane wielokrotnie w Pary¿u, a tak¿e na wystawach w Londynie, Berlinie, Monachium, Grenoble, Roanne, w Ameryce oraz w Warszawie i Krakowie, zyskiwa³y wszêdzie najwy¿sze pochwa³y, budz¹c podziw dla talentu artystki. By³a realistk¹; malowa³a szeroko i œmia³o, starannie komponuj¹c swoje obrazy, wyró¿niaj¹ce siê ponadto doskona³ym rysunkiem i szlachetn¹ harmoni¹ tonów barwnych. W czerwcu 1892 roku poœlubi³a doktora med. Antoniego Bohdanowicza; wraz z mê¿em planowa³a wróciæ do Warszawy, gdzie chcia³a za³o¿yæ w³asn¹ szko³ê malarsk¹ dla kobiet. Ale wytê¿ona praca uaktywni³a zadawnion¹ chorobê serca, która mimo troskliwej opieki mê¿a i starañ lekarzy, okaza³a siê nieuleczalna. Obrazy artystki s¹ na rynku sztuki prawdziw¹ rzadkoœci¹.63 W£ADYS£AW SZERNER (Warszawa 1836 - Monachium 1915)

PRZED KRAKOWSK¥ KARCZM¥, 1877 olej, p³ótno 51 x 108 cm sygn. p.d.: W Szerner | Monachium 1877

150 000 z³

estymacja: 180 000 - 250 000

W³adys³aw Szerner - wierny przyjaciel i admirator Józefa Brandta - czêsto bywa³ w Oroñsku, jego maj¹tku pod Radomiem. Malowa³ tam liczne studia i szkice, wykorzystywane w póŸniejszych kompozycjach, m.in. star¹, drewnian¹ karczmê, malowniczy motyw wykorzystany póŸniej w kilku obrazach. Olejne studium przedstawiaj¹ce tê karczmê, znajduje siê w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Obraz opisany i reprodukowany, m.in. w:

- „Tygodnik Ilustrowany“ 1878, nr 153 z dn. 30 XI, il. na s. 352 (drzeworyt Micha³a Kluczewskiego);

- A. Tyczyñska, W³adys³aw Szerner 1836-1915 [w:] E. Charaziñska, E. Micke-Broniarek, A. Tyczyñska, Malarstwo polskie w zbiorach prywatnych, Warszawa 1995, s. 40, 41, il. 39; - E. Micke-Broniarek, Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm, wyd. Arkady, 2005, s. 154, il. 223 na s. 151, tabl. 230 na s. 235.

W³adys³aw Szerner - malarz, ilustrator i rysownik - wychowanek Instytutu Szlacheckiego, od 1862 kszta³ci³ siê w warszawskiej Szkole Sztuk Piêknych u Rafa³a Hadziewicza, Aleksandra Kamiñskiego, Christiana Breslauera i Marcina Zaleskiego. W 1865 wyjecha³ do Monachium i rozpocz¹³ studia w tamtejszej Akademii, m.in. u Alexandra Wagnera, Hermanna Anschütza i Alexandra Strähubera. PrzyjaŸni³ siê z Józefem Brandtem, którego dzie³a wielokrotnie przenosi³ na techniki graficzne, reprodukowane póŸniej w warszawskich czasopismach „K³osach“ i „Tygodniku Ilustrowanym“. Jemu zawdziêczamy rysunek przedstawiaj¹cy wnêtrze pracowni Brandta pe³nej wschodnich dywanów, starej broni, tarcz, elementów strojów, rzêdów koñskich, siode³, czapraków, kilimów, teorbanów czy bandurek, które s³u¿y³y jako rekwizyty przy malowaniu obrazów. Pracownie obu artystów s¹siadowa³y ze sob¹, móg³ wiêc Szerner wykorzystywaæ potrzebne przy malowaniu przedmioty. Swoim realistycznym malarstwem tematycznie i formalnie nawi¹zywa³ do twórczoœci Brandta. Malowa³ epizody z wojen szwedzkich - liczne zwiady, pochody lisowczyków czy pancernych, potyczki z Tatarami i Kozakami. Malowa³ te¿ polowania i „sceny rodzajowe pe³ne prawdy i wdziêku; nasze targowice, karczemki, popasy, pochwycone szczêœliwie z natury“ (J. I. Kraszewski). Malowa³ motywy krakowskie i obrazy z Huculszczyzny, dok¹d czêsto wyje¿d¿a³. Towarzyszy³ Brandtowi w podró¿ach na Ukrainê i Wo³yñ, bywa³ w Oroñsku, jego maj¹tku pod Radomiem. W latach 1874-1909 by³ cz³onkiem monachijskiego Kunstvereinu, bior¹c bra³ udzia³ w jego wystawach. Swoje prace nadsy³a³ tak¿e na wystawy do Krakowa, Lwowa i Warszawy. Obrazy artysty cieszy³y siê zawsze du¿ym powodzeniem; dzisiaj jeszcze wiêkszoœæ z nich znajduje siê w prywatnych zbiorach za granic¹, przede wszystkim w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.64 JOHANN JUNGBLUT (Jungbluth)

65 ANTONI KOZAKIEWICZ

(Saarburg k. Trewiru 1860 - Düsseldorf 1912)

(Kraków 1841 - Kraków 1929)

ZIMOWY WIECZÓR W HOLENDERSKIEJ WIOSCE

ZALOTY, ok. 1880

olej, p³ótno, 34,5 x 47,3 cm sygn. l.d.: J. Jungblut

olej, deska, 16,3 x 12,5 cm sygn. p.d.: A. Kozakiewicz | München

3 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 5 000 - 8 000

8 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 10 000 - 15 00066 STANIS£AW WITKIEWICZ (Poszawsze na ¯mudzi 1851 - Lovrana na Istrii (Chorwacja) 1915)

DYLI¯ANS NAD MORZEM. DROGA Z LIBAWY DO PO£¥GI, po 1884 olej, p³ótno, 41 x 65 cm Na dolnej listwie krosna odrêczny napis naniesiony rêk¹ w³aœcicielki: Mal. Stanis³aw Witkiewicz | w³. Henryki WitkiewiczSzandomirskiej POCHODZENIE: zbiory rodziny artysty.

70 000 z³

estymacja: 80 000 - 120 000

Obraz pochodzi ze zbiorów rodzinny artysty. Pierwotnie by³ w³asnoœci¹ jego bratanka, architekta Jana Witkiewicza-Koszczyca (18811956), a nastêpnie jego córki, p. Henryki Witkiewicz-Szandomirskiej.

W sierpniu 1884 roku Stanis³aw Witkiewicz, wraz z ¿on¹ która spodziewa³a siê dziecka (Stanis³awa Ignacego - Witkacego), wyjecha³ na Litwê - do Po³¹gi, miejscowoœci nad Ba³tykiem. Ostatni odcinek podró¿y - z Libawy do Po³¹gi - przejecha³ powozem; droga bieg³a nadmorsk¹ pla¿¹. W czasie tych wakacji artysta zrobi³ wiele rysunków i szkiców, wykorzystanych póŸniej przy malowaniu obrazów olejnych, a tak¿e jako ilustracje serii artyku³ów „Lato w Po³¹dze“, które ukaza³y siê na ³amach pisma „Wêdrowiec“ (1885, nr 43-46). Znalaz³ siê tam tak¿e opis podró¿y w b³êkitach, owej szczególnej drogi brzegiem morza.

Przeœliczny by³ ranek, kiedy parê szkap [...] wywlok³o ciê¿ki powóz z przedmieœcia Libawy i wytoczy³o na ubity falami brzeg morza. Od wschodu z za szarych wa³ów piasku, strzela³a racami s³oneczna po¿oga, rozpraszaj¹c mg³y zwijaj¹ce siê nad zielonawym b³êkitem, roztaczaj¹cym siê bia³ymi p³achtami piany pod zerwane nogi koni i krzywe ko³a powozu. Dwie mile jedzie siê tak, granic¹ wód i l¹du. Na lewo piaski przyniesione przez fale i usypane w pagórki przez wiatry - z za nich wygl¹daj¹ wierzcho³ki wierzbiny i srebrz¹ siê p³owe trawy; na prawo le¿y sina, czasem zielona, czasem o³owiana p³aszczyzna morza, a nad ni¹ opalowe mg³y przes³aniaj¹ s³aby seledynowy b³êkit nieba.

Ku brzegowi biegn¹ d³ugie i niskie fale, rozlewaj¹c siê cienk¹ szyb¹, spod której przeœwieca piasek. Wszystkie jednakie i ka¿da ró¿na. Ta rozkraja b³êkitn¹ powierzchniê z³ot¹ smug¹ - zdaje siê, ¿e morze pêk³o i pokaza³o szybê bursztynow¹ - tamta stacza siê k³êbkiem bia³ej piany - ta staje dêba i nagle os³abiona ginie bez szmeru nawet - tam dwie siê spotka³y i jedna przez drug¹ spadaj¹, wydaj¹c nieskoñczon¹ rozmaitoœæ odcieni szmerów i szumów potr¹ceniem o brzegi. Wszystko jest jasne, czyste, weso³e - w tej podró¿y miêdzy dwoma b³êkitami, po srebrzystym piasku...

Obraz opisany i reprodukowany: - Stanis³aw Witkiewicz. Twórczoœæ plastyczna. Katalog wystawy czynnej w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w S³upsku od 16 III do 30 IV 1988 [red. Teresa Skórowa], S³upsk 1988, nr kat. 40; - Stanis³aw Witkiewicz 1851-1915, teksty: Muzeum Tatrzañskie im. dra Tytusa Cha³ubiñskiego w Zakopanem, Zakopane 1996, s. 48, nr kat. 8, repr.

Porównaj tak¿e: - Stanis³aw. Witkiewicz, Lato w Po³¹dze [w:] „Wêdrowiec“ 1885, nr 43, s. 511- 512; nr 44, s 523-524, nr 45, s. 529-531, nr 46 s. 541-542 [w numerze 43 ilustracja: Droga z Libawy do Po³¹gi].

„Wêdrowiec“ 1885, nr 4367 ZOFIA STRYJEÑSKA (Kraków 1891 - Genewa 1976)

TAÑCE POLSKIE, 1927-1929 teka graficzna 11 wielobarwnych rotograwjur S³owo wstêpne napisa³ Artur Schroeder. Przek³ady nutowe zestawi³ Zdzis³aw Jachimecki. Ok³adka wed³ug rysunku B. Krzy¿anowskiej. Druk i nak³ad Drukarni Narodowej w Krakowie, 1929. Na pierwszej stronie wk³adki z artyku³em wstêpnym odrêczna dedykacja: Unserem lieben Hern Professor | Dr. Heinrich BrockmannJerosch | von seinen | Krakauer Freunden | [.]iasia. | Bogu[...] Paw³ow[ski] | Nusia | 14. IV. 1930. [dedykacja dla Heinricha Brockmana-Jeroscha (1879-1931), botanika, profesora Uniwersytetu w Zurichu od Bogumi³a Paw³owskiego (1898-1971) botanika, profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego i jego rodziny]

4 000 z³

estymacja: 5 000 - 10 000

Teka, oprawiona w p³ócienn¹ ok³adkê zawiera 11 plansz z przedstawieniami tañcz¹cych par (druk: rotograwiura, karton, 39,8 x 29,9 cm; na planszach obok nazwy tañca umieszczona data i sygnatura: 1927 | Z. STRYJEÑSKA). Ca³oœæ poprzedza oœmiokartkowa wk³adka z artyku³em wstêpnym, a ka¿d¹ z plansz przek³adka z zapisem nutowym odpowiedniej melodii tanecznej.

Plansze i melodie: - Tañce polskie (plansza tytu³owa); Taniec polski z trzema pierwszymi s³owami uk³adu Miko³aja z Krakowa zapisany w tabulaturze organowej Jana z Lublina 1540; - Góralski; Ignacy Paderewski, Album tatrzañski op. 12. VI; - Krakowiak; Fryderyk Chopin, Krakowiak op. 14; - Ko³omyjka; Karol Kurpiñski; - Kujawiak; Fryderyk Chopin, Wielka Fantazja na tematy polskie op. 13;

Teka opisana, m.in. w: - Zofia Stryjeñska 1891-1976. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, paŸdziernik 2008 - styczeñ 2009 [katalog wystawy; kurator Œwiatos³aw Lenartowicz] Kraków 2008, s. 371-372, nr kat. VI.I.I.24.

- Mazur; Stanis³aw Moniuszko, Halka, koniec I-go aktu; - Oberek; oryginalny oberek ludowy; - Polka; W³adys³aw Powiadowski, Rach-ciach-ciach, polka z wodewilu Królowa przedmieœcia; - Polonez; Stanis³aw Moniuszko, Straszny dwór, akt II-gi; - Zbójnicki; W murowanej piwnicy...; - ¯ydowski; ¿ydowski taniec weselny.68 TADEUSZ MAKOWSKI (Oœwiêcim 1882 - Pary¿ 1932)

TOWARZYSTWO POD JAB£ONI¥ W TALOU, 1920 akwarela, papier z widocznym œladem z³o¿enia karty na pó³ 17 x 22 cm (w œwietle passe-partout)

35 000 z³

estymacja: 40 000 - 50 000

Na odwrocie pracy rêkopis listu Tadeusza Makowskiego do Conrada Kickerta z dat¹ 8 wrzeœnia 1920 r.: Le 8.9.920 Monsieur le peintre Makowski envoie a son cher ami Conrad et a toute la charmante Société reunie sous le béni pommier de Talou un grand salut avec les souhaits de bon travail. Un tendre souvenir l’emporte vers cet arbre rustique ou lon passe des si agreables moments. C'est bientot la rentrée a Paris avec une quantité d’etudes et un peu de fatigue Merci de la bonne lettre et du bon souvenir Salutations et les poignées de mains bien cordiales aux Monsieurs et les hommages aux Dames de Makowski

8.9.920 Pan malarz Makowski przesy³a, swojemu drogiemu przyjacielowi Conradowi i ca³emu przemi³emu towarzystwu zebranemu pod b³ogos³awion¹ jab³oni¹ w Talou, wielki uk³on razem z ¿yczeniami dobrej pracy. Ta drobna pami¹tka niech Wam przypomina mi³e chwile, które spêdzaliœmy pod tym wiejskim drzewem. Wkrótce powrót do Pary¿a, z wieloma studiami i trochê ze zmêczeniem. Dziêkujê za list i dobr¹ pamiêæ. Pozdrowienia i serdeczne uœciski d³oni dla Panów i uk³ony dla Pañ Makowski

Adresatem listu by³ Conrad Kickert (1882-1965), holenderski malarz, krytyk sztuki i kolekcjoner, który w swoich zbiorach posiada³ tak¿e kilka prac Makowskiego (m.in. olejny Pejza¿ z okolic Kijowa z 1912; ofiarowany z czêœci¹ kolekcji Muzeum Miejskiemu w Hadze w 1934 r.). Makowski pozna³ Kickerta w 1913 i obaj artyœci szczerze siê zaprzyjaŸnili. W 1913 - w towarzystwie Kickerta, jego rodziny i kilku malarzy - spêdzi³ sierpniowe wakacje w Ploumanach w Bretanii. Odwiedza³ go tak¿e i póŸniej w Talou, domu Kickerta ko³o Choisel w Valle Cheuveuse. To w³aœnie o tych spotkaniach pisze w liœcie, który ilustruje akwarel¹ z portretami samego gospodarza (pan z brod¹), jego przysz³ej drugiej ¿ony Geertje van der Werff (ciemnow³osa pani, ujêta z profilu), swoim autoportretem i wizerunkiem swojego psa, Malwiny. Pozosta³e dwie osoby pozostaj¹ nierozpoznane. W paŸdzierniku 2014 roku Towarzystwo pod jab³oni¹ w Talou wystawiono na paryskiej aukcji Beaussant Lefevre (32, rue Druot) wraz z ca³ym zespo³em dzie³ sztuki ze zbiorów Conrada Krickerta: - [katalog] Collection et atelier Conrad Kickert (1882-1965) et a di vers amateurs..., Beaussant Lefevre, Paris - Drouot - Vendredi 10 Octobre 2014, s. 15, nr kat. 25, il.69 TADEUSZ MAKOWSKI (Oœwiêcim 1882 - Pary¿ 1932)

DZIECKO Z KLATK¥, ok. 1930 olej, p³ótno 41 x 30,5 cm POCHODZENIE: kolekcja Jana Pomiana-B³awdziewicza (1924-2016).

120 000 z³

estymacja: 150 000 - 250 000

Ostatni w³aœciciel obrazu, kolekcjoner i znawca sztuki, Jan Pomian-B³awdziewicz (1924-2016) pochodzi³ z Nowego Miasta nad Pilic¹, gdzie jego rodzina mia³a maj¹tek ziemski z parkiem i pa³acem. Podczas II wojny œwiatowej wyjecha³ wraz z matk¹ do Francji, gdzie pocz¹tkowo uczy³ siê w polskiej szkole, a póŸniej krótko studiowa³ na uniwersytecie w Grenoble. W 1942 próbowa³ przedostaæ siê do Hiszpanii, zatrzymany na granicy dosta³ siê do frankistowskiego obozu koncentracyjnego w Miranda del Ebro. W maju 1943 przedosta³ siê do Anglii, gdzie zosta³ pilotem RAF-u. Po wojnie ukoñczy³ studia ekonomiczne na London University. W latach 1948-1960 by³ sekretarzem i bliskim wspó³pracownikiem Józefa Retingera. Od 1965 obok Andrzeja Ciechanowieckiego prowadzi³ w Londynie Heim Gallery, a póŸniej galeriê Swiftdene and Old Masters. By³ za³o¿ycielem fundacji „Karta z dziejów“, poœwiêconej pamiêci polskich ¯ydów. Odznaczony zosta³ Krzy¿em Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Inne obrazy z kolecji Jana Pomiana-B³awdziewicza - kat. 40, 47, 69, 72.

Tadeusz Makowski - malarz, grafik; w latach 1903-1908 studiowa³ malarstwo u Józefa Mehoffera i Jana Stanis³awskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych. W czasie studiów podró¿owa³ do Wenecji, po ich ukoñczeniu wyjecha³ do Pary¿a i tam pozosta³ na sta³e. W czasie I wojny œwiatowej przebywa³ w Bretanii, przyjaŸni¹c siê z W³adys³awem Œlewiñskim. W 1916 wróci³ do Pary¿a, sk¹d wyje¿d¿a³ do Owernii, Holandii i Belgii. W pocz¹tkach twórczoœci inspirowa³ siê malarstwem Pierra Puvis de Chavannes’a. W latach 1912-1915 w jego obrazach widoczna jest fascynacja kubizmem, a póŸniej tak¿e inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polsk¹ sztuk¹ ludow¹. Z czasem artysta coraz bardziej upraszcza³ formê, dochodz¹c do stworzenia „w³asnego systemu znaków plastycznych“. Szczególnie czêsto malowa³ dzieci, w okresie póŸniejszym tak¿e starych ludzi, a zawsze chêtnie kwiaty i pejza¿e. Wiele wystawia³ we Francji, natomiast w kraju nie by³ specjalnie znany. Jedyna wiêksza wystawa jego prac odby³a siê w roku 1936 w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki. Dziœ jest uznany za jednego z najciekawszych malarzy polskich okresu dwudziestolecia miêdzywojennego. Jego twórczoœæ, wnikliwie opracowana i omówiona w opracowaniach prof. W³adys³awy Jaworskiej, prezentowana by³a w 1960 na wystawie monograficznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, na wystawie w 1990/1991 prezentowanej w Bochum i Muzeum Narodowym w Warszawie i na ostatniej wystawie w Muzeum Œl¹skim w Katowicach i ponownie w Muzeum w Warszawie.70 RAFA£ MALCZEWSKI (Kraków 1892 - Montreal 1965)

ORKA NA PODHALU, ok. 1930 olej, tektura 59 x 79,5 cm sygn. l.d.: Rafa³ Malczewski Na odwrocie zatarty stempel Dominion Gallery w Montrealu (1438 Sherbrocke St. West); w lewym górnym naro¿niku napis d³ugopisem: 10. POCHODZENIE: ze zbiorów rodziny artysty.

* 135 000 z³

estymacja: 150 000 - 300 000

Stanis³aw Potêpa, autor monografii Rafa³a Malczewskiego, ³¹czy ten obraz z - malowanymi ok. 1929 roku - „wielkimi panoramami krajobrazowymi“ ujmowanymi z wysoka, obrazami o wielkiej faluj¹cej przestrzeni ukazuj¹cymi „rozleg³e uk³ady poletek z kontrapunktuj¹cymi je chatkami i drzewkami“.

Obraz opisany i reprodukowany: - S. Potêpa, Rafa³ Malczewski, TTK Tarnów 2006, s. 247, il. na s. 244 (wg negatywu z MNW).

O malarstwie Rafa³a Malczewskiego pisano wiele, próbuj¹c okreœliæ i sprecyzowaæ jego fenomen i istotê oryginalnoœci; przytaczamy fragment jednej z recenzji z roku 1929: Cz³owiek nawyk³y do ogl¹dania dzie³ sztuki przyjmuje obrazy R. Malczewskiego w odmienny sposób ni¿ [...] prace innych artystów. Bowiem pomiêdzy patrz¹cym a dzie³em wytwarza siê tu zwi¹zek emocjonalny szczególniejszego rodzaju: budz¹ siê wzruszenia, jakich dostarczaj¹ rzeczy posiadaj¹ce - poza doskona³¹ form¹ - emanacje w³asnego wewnêtrznego piêkna, coœ jakby melodiê czy promieniowanie niematerialne. [...] Ka¿¹ do siebie wracaæ jako Ÿród³a nastrojów, jakich doznajemy rzadko, chyba przy zetkniêciu z elementami prawdziwej poezji [...] Punktem ich wyjœcia jest rzeczywistoœæ, lecz przerobiona przez artystê, nabieraj¹ca cech irracjonalnego snu, marzenia lub rzeczy zapomnianych. [...] Barwy proste, jasne, pozbawione przypadkowej migotliwoœci i dr¿enia, œwiat³o jednostajne i rozproszone, wszystko to w po³¹czeniu ze stanowczoœci¹ i wyrazistoœci¹ linii, z najwy¿sz¹ prostot¹ uk³adu, sprawia, ¿e odbieramy wra¿enie ca³oœci niezmiennej, zamkniêtej i typowej, jakby platoñskiej idei danej rzeczywistoœci... [N. Samotyhowa, Wystawa Rafa³a Malczewskiego w Salonie Cz. Garliñskiego, „Kobieta Wspó³czesna“, nr 47 z 24 XI 1929, s. 12-14]

* do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 26 % (VAT, droit de suite i podatek graniczny).71 STANIS£AW IGNACY WITKIEWICZ (Warszawa 1885 - Jeziory na Wo³yniu 1939)

PORTRET ZOFII MIKUCKIEJ, 23 VII 1926 pastel, papier be¿owy, 62,8 x 46,8 cm (w œwietle ramy: 62 x 46 cm) sygn. u do³u niebiesk¹ kredk¹: - po lewej: 23 | VII | 1926; - poœrodku: T. D + B [w kó³ku]; - po prawej: Witkacy [P (po NP5) + G] POCHODZENIE: ze zbiorów rodziny Zofii Mikuckiej-Malczewskiej. * 40 000 z³

estymacja: 60 000 - 120 000

Obraz by³ w³asnoœci¹ portretowanej Zofii Mikuckiej-Malczewskiej. Nastêpnie znajdowa³ siê w kolekcji rodzinnej.

Po roku 1924 Stanis³aw Ignacy Witkiewicz ograniczy³ swoj¹ twórczoœæ malarsk¹ do jednoosobowej „Firmy portretowej S. I. Witkiewicz“. W ramach „firmowej“ dzia³alnoœci - na ¿yczenie i wed³ug wyboru klienta malowa³ pastelowe portrety w piêciu podstawowych typach - A, B, C, D, E - których specyfikê - i ceny - dok³adnie zdefiniowa³ w drukowanym „Regulaminie“. Zastrzega³ przy tym mo¿liwoœæ ró¿nych kombinacji i tworzenia typów pochodnych. Na portretach obok sygnatury umieszcza³

czêsto dodatkowe, skrótowe informacje, m.in. o wypalonych papierosach, za¿ytych narkotykach czy u¿ywkach. Czasem bywa³y to tak¿e swoiste komentarze dotycz¹ce sposobu postrzegania przez artystê portretowanej osoby b¹dŸ jej stroju. Takich „w³asnych“ bardzo rozmaitych skrótów artysta stosowa³ wiele, czêœæ z nich zosta³a rozwi¹zana, czêœæ nadal pozostaje niezrozumia³a.

Portrety przyjació³ i bliskich znajomych malowa³ Witkacy za darmo i w³aœnie do tej grupy prac nale¿y Portret Zofii Mikuckiej, namalowany 23 lipca 1926 roku. Z autorskiego napisu dowiadujemy siê, ¿e artysta okreœli³ ten portret jako typ D + B, wiêc - wed³ug „Regulaminu“ - po³¹czenie charakterystyki subiektywnej z rodzajem bardziej charakterystycznym, jednak bez cienia karykatury [...] z pewnym podciêciem cech charakterystycznych, co nie wyklucza „³adnoœci“ w portretach kobiecych. Stosunek do modela obiektywny. Inne napisy informuj¹, ¿e podczas malowania portretu Witkacy wypali³ papierosa - P, pierwszego po piêciu dniach niepalenia - NP5. Jest to zgodne z tym co pisa³ w tych dniach w listach do ¿ony - donosz¹c, ¿e nie pali ju¿ piêæ dni, a piæ absolutnie nie bêdzie (list z 21, 23 i 24 VII 1926; patrz: S. I. Witkiewicz, Listy do ¿ony (1923-1937), PIW 2005, s. 100-102). W kontekœcie tych¿e listów niezrozumia³¹ zdaje siê adnotacja G, któr¹ trudno t³umaczyæ gl¹tw¹ (czyli kacem) wobec wyraŸnej deklaracji artysty: Nie pijê ju¿ tydzieñ i nie bêdê. Nawet piwa.

dziecka z Krakowa, spotkali siê w Zakopanem i pozostali razem na resztê ¿ycia. £¹czy³o ich wiele, tak¿e góry i narty. Oboje byli zapalonymi taternikami, wspólnie chodzili w góry i podejmowali ró¿ne wycieczki narciarskie. Zofiê podziwiano jako znakomit¹ narciarkê, która na krok nie ustêpuje mê¿czyznom [...] a na Prze³êczy Lodowej spisywa³a siê dzielniej od narciarzy. W 1939 razem wyjechali z kraju, by po d³ugiej wojennej tu³aczce osi¹œæ na sta³e w Kanadzie. Formalnie zalegalizowaæ swój zwi¹zek mogli dopiero w roku 1953, po œmierci Bronis³awy, pierwszej ¿ony Rafa³a, która nie dawa³a mu zgody na rozwód. W Kanadzie Zofia wiernie towarzyszy³a Rafa³owi w ró¿nych wyprawach razem odwiedzili niemal wszystkie kanadyjskie prowincje. By³a dla niego niezawodnym oparciem w ostatniej d³ugiej i ciê¿kiej chorobie.

Witkacy - zaprzyjaŸniony z Zofi¹ Mikuck¹ namalowa³ jeszcze drugi jej portret - datowany na 28 wrzeœnia 1928 - portretowa³ tak¿e jej szesnastoletni¹ córkê, Barbarê. Dla Zosi Mikuckiej dedykowane s¹ tak¿e trzy rysunki z czerwca 1928 r. (zbiory prywatne).

Portret Zofii Mikuckiej przez lata przechowywany w zbiorach rodzinnych, nieznany badaczom twórczoœci S. I. Witkiewicza, zosta³ niejako „odkryty“ i po raz pierwszy opublikowany przez dr Annê ¯akiewicz, autorkê licznych prac o artyœcie:

Zofia Mikucka, póŸniej Malczewska (1901-1995) by³a wa¿n¹ postaci¹ ówczesnego Zakopanego. De domo Jakubowska (jej stryjecznym dziadkiem by³ prof. Maciej L. Jakubowski, „ojciec polskiej pediatrii“), po pierwszym mê¿u - Witoldzie, kapitanie WP - Mikucka, z pocz¹tkiem lat 30. zwi¹za³a siê z Rafa³em Malczewskim. Prawdopodobnie znali siê od

- A. ¯akiewicz, Demon Zakopanego i zakopiañski chochlik - groteska i dramat w twórczoœci Stanis³awa Ignacego Witkiewicza i Rafa³a Malczewskiego, [w:] Zakopane w czasach Rafa³a Malczewskiego [pod red. D. Folgi Januszewskiej i T. Jab³oñskiej], T. 2, Wyd. BOSZ Olszanica 2006, il. na s. 38.

* do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 26 % (VAT, droit de suite i podatek graniczny).72 W£ODZIMIERZ TETMAJER (LudŸmierz na Podhalu 1862 - Kraków 1923)

PORTRET ¯ONY, ANNY Z MIKO£AJCZYKÓW TETMAJEROWEJ, 1890 akwarela, gwasz, o³ówek, 30 x 19,7 cm (w œwietle passe-partout) sygn. l.d.: W³odzimierz Tetmajer | 1890 na odwrocie:

STUDIUM CH£OPA W KRAKOWSKIEJ SUKMANIE akwarela, o³ówek, papier; sygn. l.d.: W³odzimierz Tetmajer | 1890 POCHODZENIE: kolekcja J. Pomiana-B³awdziewicza (wiêcej - kat. 37). 5 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

Portretowana m³oda kobieta w ukwieconym czepcu mê¿atki to Anna z Miko³ajczyków Tetmajerowa (1874-1954), ukochana ¿ona artysty, poœlubiona przezeñ 11 sierpnia 1890 roku. Ma³¿eñstwo Tetmajera z córk¹ bronowickiego gospodarza, przez opiniê mieszczañskiego Krakowa traktowane jako mezalians, by³o bardzo szczêœliwe, co z czasem przyznawali nawet sceptycy. Anna Tetmajerowa by³a pierwowzorem Gospodyni w Weselu Wyspiañskiego, a tak¿e bohaterk¹ powieœci Ignacego Maciejewskiego-Sewera Bajecznie kolorowa.


73 RAFA£ MALCZEWSKI (Kraków 1892 - Montreal 1965)

SZA£ASY NAD RZEK¥, ok 1930 akwarela, karton na tekturze, 36 x 30,3 cm sygn. l.d.: Rafa³ Malczewski obok sygnatury trudny do odczytania napis o³ówkiem Na odwrocie nalepka ze stemplem Miejskiego Konserwatora Zabytków przy Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa potwierdzaj¹ca zgodê na wywóz obrazu za granicê; na nalepce odrêcznie, atramentem: - data: 30. VII 65; - numer zezwolenia: 367/65; - nieczytelny podpis. POCHODZENIE: ze zbiorów rodziny artysty. * 5 000 z³

estymacja: 8 000 - 15 000

* do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 26 % (VAT, droit de suite i podatek graniczny).


74 RAFA£ MALCZEWSKI (Kraków 1892 - Montreal 1965)

ŒWIE¯Y ŒNIEG W GÓRACH LAURENTYÑSKICH, 1946 akwarela, œlady o³ówka, papier, 38,2 x 55,7 cm (w œwietle oprawy) sygn. l.d.: Rafa³ Malczewski Na odwrocie napis: D258 oraz nalepka Dominion Gallery w Montrealu (1438, Sherbrooke Street West); na niej, m.in. nazwisko autora i tytu³ obrazu: “Fresh Snowfall, Laurentians“. * 5 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

* do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 26 % (VAT, droit de suite i podatek graniczny).

Rafa³ Malczewski przyjecha³ do Kanady pod koniec 1942 roku. Mia³ za sob¹ d³ug¹ wojenn¹ tu³aczkê przez S³owacjê, Wêgry, W³ochy, Francjê, Hiszpaniê, Portugaliê, Brazyliê i USA. Pocz¹tkowo zatrzyma³ siê w Ottawie, w styczniu 1943 zorganizowa³ tam pierwsz¹ kanadyjsk¹ wystawê swoich obrazów. Po kolejnej wystawie w Montrealu - w marcu 1943 - zarz¹d Kanadyjskich Kolei Narodowych zaproponowa³ mu mo¿liwoœæ wolnych przejazdów, malowanie pejza¿y wzd³u¿ ca³ej ich linii, a w tak¿e zakup powsta³ych prac. Te podró¿e artysty po Kanadzie trwa³y przez cztery lata; odwiedzi³ niemal wszystkie prowincje, by w 1946 zamieszkaæ ju¿ na sta³e w Montrealu, sk¹d na lato i jesieñ jeŸdzi³ w Góry Laurentyñskie, maluj¹c tamtejsze krajobrazy.


75 RAFA£ MALCZEWSKI (Kraków 1892 - Montreal 1965)

ZIMA NA FARMIE, 1951 akwarela, œlady o³ówka, papier 35 x 53,4 cm (w œwietle oprawy) sygn. l.d.: Rafa³ Malczewski na odwrocie, na oprawie odrêczny, dwukrotnie powtórzony napis: B1128 * 5 000 z³

estymacja: 8 000 - 12 000

* do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium) w wys. 26 % (VAT, droit de suite i podatek graniczny).


76 STANIS£AW IGNACY WITKIEWICZ (Warszawa 1885 - Jeziory na Wo³yniu 1939)

PORTRET MARII PRONIEWICZ, 1917 pastel, papier br¹zowy 55 x 43 cm (w œwietle oprawy) sygn. ukoœnie p.d.: Witkacy | 1917 POCHODZENIE: ze zbiorów rodziny portretowanej Marii Proniewicz.

55 000 z³

estymacja: 60 000 - 100 000

Prezentowany portret powsta³ w roku 1917, a wiêc podczas pobytu Stanis³awa Ignacego Witkiewicza w Rosji (lata 1914-1918). Artysta s³u¿y³ wówczas w petersburskim, carskim Paw³owskim Pu³ku Lejb-Gwardii, a w lipcu 1916 uczestniczy³ w dzia³aniach I wojny œwiatowej. Ranny w bitwie ko³o Witonie¿a nad rzek¹ Stochod na Ukrainie, nie wróci³ ju¿ na front i zosta³ ewakuowany do Petersburga. Za walecznoœæ otrzyma³ order œw. Anny IV klasy, a póŸniej awans do stopnia porucznika. W Petersburgu prze¿y³ rewolucjê lutow¹ i paŸdziernikow¹, a w listopadzie 1917 zg³osi³ siê do - powstaj¹cej na terenie Rosji - armii polskiej. Do Polski wróci³ w po³owie roku 1918. W czasie pobytu w Rosji artysta kontynuowa³ twórczoœæ portretow¹, rozpoczêt¹ jeszcze przed rokiem 1914. Rysowa³ i malowa³ portrety osób, z którymi styka³ siê towarzysko, w tym g³ównie przedstawicieli doœæ licznej Polonii petersburskiej, a tak¿e wizerunki kolegów z wojska. I ca³kiem przyzwoicie dorabia³ w ten sposób do skromnego ¿o³du. To w³aœnie w Rosji - obok wêgla - zacz¹³ u¿ywaæ pasteli, co znacznie urozmaici³o jego twórczoœæ. Wtedy te¿ - pocz¹wszy od roku 1917 - zacz¹³ siê pos³ugiwaæ pseudonimem „Witkacy“. Jego prac z tego okresu zachowa³o siê stosunkowo niewiele: jednym z tych nielicznych dzie³ jest - prezentowany w³aœnie - Portret Marii Proniewicz. Modelka pochodzi³a z kresowej szlacheckiej rodziny (herbu Radwan), fundatorów jednego z wileñskich koœcio³ów; jej brat W³adys³aw w okresie II Rzeczypospolitej by³ prezesem S¹du Najwy¿szego w Wilnie. W portrecie Marii Proniewicz, artysta umiejêtnie podkreœli³ jej subteln¹ urodê - oœwietlona bocznym œwiat³em twarz m³odej kobiety jest starannie, a zarazem delikatnie wymodelowana. Modelka jest lekko uœmiechniêta, co widaæ nie tylko w wygiêciu jej ust, ale i w filuternym spojrzeniu. Kolorystyka jest stonowana i wywa¿ona kolor ust powtarza barwê p³aszcza, a bia³e t³o ze smugami b³êkitu podkreœla mistern¹ fryzurê u³o¿on¹ ze spiêtrzonych czarnych loków. Portret nie by³ dotychczas publikowany. dr Anna ¯akiewicz historyk sztuki, witkacolog bioinfo: www.witkacy.hg.pl77 WOJCIECH WEISS (Leorda na Bukowinie w Rumunii 1875 - Kraków 1950)

JESIEÑ NA POLACH olej, p³ótno, 44,5 x 63 cm sygn. p.d.: WWEISS (inicja³y wi¹zane) Na odwrocie stempel: 191 17 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 18 000 - 25 000


78 ALFONS KARPIÑSKI (Rozwadów, dziœ dzielnica Stalowej Woli 1875 - Kraków 1961)

PLA¯A NA LIDO, 1907 olej, deska, 14,2 x 20 cm sygn. p.d.: A. Karpiñski. 1907. Lido Na odwrocie napisy o³ówkiem: - u góry: Lido 190[7] sierpieñ; - ni¿ej w ramce: TZP Kraków | Wystawa m³o[...] Poœrodku stempel w kszta³cie palety. Ma³a nalepka z cyfr¹: 8. Nalepka wystawowa (druk, rêkopis) o treœci: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ£ SZTUK PIÊKNYCH W KRAKOWIE | Autor Karpiñski Alfons | Tytu³ dzie³a Lido I | Rodzaj dzie³a olej. Cena 14 x 20 | Podpis autora 18 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 25 000 - 30 000


79 WAC£AW W¥SOWICZ

80 WAC£AW W¥SOWICZ

(Warszawa 1891 - Warszawa-Wilanów 1942)

(Warszawa 1891 - Warszawa-Wilanów 1942)

MARTWA NATURA Z WACHLARZEM, 1938

PORTRET ¯ONY, 1929

olej, p³ótno, 87,5 x 115,5 cm sygn. p.d.: W. W¥SOWICZ

olej, p³ótno, 62,5 x 41 cm sygn. p.g.: WAC£ W¥SOWICZ | 1929

30 000 z³

estymacja: 35 000 - 45 000

15 000 z³

Dojrza³a, bardzo rozbudowana Martwa natura W¹sowicza nale¿y do najbardziej reprezentatywnych obrazów artysty, które malowa³ w drugiej po³. lat 30. XX w., w bardzo p³odnym okresie swojej twórczoœci. Bogactwo i ró¿norodnoœæ przedmiotów, jaki na niej znajdujemy, ich swobodne, niekonwencjonalne zestawienie ukaza³o ogromn¹ wra¿liwoœæ artysty na kolor, perfekcyjne operowanie œwiat³em i modelunek form. Obraz wystawiany i opisany: - S.Rutkowski, Malarstwo Wac³awa W¹sowicza, „Arkady“ 1939 nr 2, s. 69; - Wac³aw W¹sowicz (1891-1942), Muz. Narodowe w Warszawie, 1969; - Wac³aw W¹sowicz, Willa Struvego Warszawa, kwiecieñ - maj 2000.

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 20 000 - 25 000
81 EUGENIUSZ EIBISCH

82 JAN SZANCENBACH

(Lublin 1896 - Warszawa 1987)

(Kraków 1928 - Kraków 1998)

BA¯ANT, przed 1939

JEZIORO ANNECY, 1988

olej, p³ótno 73,5 x 50 cm sygn. p.d.: Ebiche Na poprzeczce krosna napis kredk¹: S404

olej, p³ótno, 75,5 x 85 cm sygn. l.d.: Szancenbach Na odwrocie napis autorski na p³ótnie: JAN SZANCENBACH | JEZIORO ANNECY | 1988 Z ty³u, na ramie czarna drukowana nalepka z nazwiskiem, adresem i telefonem artysty.

15 000 z³

estymacja: 20 000 - 30 000

POCHODZENIE: ze zbiorów rodziny artysty. Wiêcej - www.agraart.pl

10 000 z³

estymacja: 15 000 - 25 000

Pejza¿ znad jeziora Annecy w Alpach Sabaudzkich (Francja).


83 HANNA RUDZKA-CYBISOWA

84 TYMON NIESIO£OWSKI

(M³awa 1897 - Kraków 1988)

(Lwów 1882 - Toruñ 1965)

KRZEMIENIEC, 1937

CYRKOWIEC, 1962

olej, p³ótno, 59,5 x 73,5 cm; sygn. l.d.: H. Rudzka C. Na górnej listwie ramy nalepka wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu (XI 1971 - II 1972) z numerem katalogowym: 36. Na kroœnie napis o³ówkiem: Krzemieniec

olej, p³ótno 73 x 60 cm na odwrocie zachowana we fragmencie nalepka wystawowa z tekstem (druk, atrament): Tytu³ /...k/owiec | Wymiar 73 x 60 Rok powstania 1962 W³as/.../

POCHODZENIE: kolekcja prywatna we Wroc³awiu; zakupiony od autorki w Krakowie w listopadzie 1987 r. 20 000 z³

estymacja: 25 000 - 35 000

Obraz opisany i reprodukowany: - Malarstwo Hanny Rudzkiej Cybisowej. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznañ 1971, s. nlb., nr kat. 36. - Spacer po galerii malarstwa polskiego z prze³omu XIX i XX wieku, [red. K. Kurpiewska], Muzeum Miejskie, Wroc³aw 2014, s. 87, il.

25 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 30 000 - 50 00085 ZYGMUNT MENKES

86 MELA MUTER (Maria Melania Mutermilch)

(Lwów 1896 - Riverdale, Nowy Jork 1986)

(Warszawa 1876 - Pary¿ 1967)

KOBIETA Z OWOCEM GRANATU, przed 1939

MACIERZYÑSTWO

olej, p³ótno, 61 x 50 cm sygn. p.g.: Menkes

olej, p³ótno, 96 x 80 cm sygn. p.g.: Muter Na odwrocie napis: Depôt | Reservé | Retrouvé en 1962 | Nettoye superficiellement | M

40 000 z³ Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 50 000 - 60 000

100 000 z³

estymacja: 120 000 - 160 000
87 MELA MUTER (Maria Melania Mutermilch)

88 ZYGMUNT MENKES

(Warszawa 1876 - Pary¿ 1967)

(Lwów 1896 - Riverdale, Nowy Jork 1986)

W PARKU

MARTWA NATURA Z OWOCAMI TROPIKALNYMI, po 1950

akwarela, o³ówek, papier, 47,8 x 34 cm (w œwietle passe-partout) sygn. o³ówkiem p.d.: Muter 25 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 30 000 - 40 000

olej, p³ótno, 51,3 x 61 cm; sygn. p.d.: Menkes Na odwrocie nalepka (druk, maszynopis) o treœci: FROM THE GALLERIES OF | ASSOCIATED AMERICAN ARTISTS | 711 FIFTH AVENUE NEW YORK | ARTIST Sigmund Menkes | TITLE Tropical Still Life | MEDIUM oil Price $750 | NO P 6803 | REPRODUCTION Rights for this painting | are reserved by the artist 50 000 z³

estymacja: 60 000 - 80 00089 ZYGMUNT MENKES

90 ELIASZ KANAREK

(Lwów 1896 - Riverdale, Nowy Jork 1986)

(Skowierzyna lub Warszawa 1901 - Scottsville, USA 1969)

DZIEWCZYNA Z DZBANKIEM

KOLÊDNICY Z GWIAZD¥ I TURONIEM, 1954

kredka sangwina, papier, 43,6 x 30,5 cm sygn. p.d.: to Mr Cottin- | Menkes Na odwrocie napisy o³ówkiem: - l.g.: Menkes | Boy with a Jug; - oraz: Tp Mr. Cottin - 29 W. Sq. | 11/2 flt anti[...] | as Preasso (?); Na tzw. plecach nalepka JARVIS GALLERY INC z tytu³em rysunku Portrait of a Young Boy, okreœleniem techniki: Conti Drawing oraz nazwiskiem autora: Zigmund Menkes

akwarela, karton 38,5 x 56 cm sygn. p.d.: E. Kanarek

6 000 z³

Wiêcej - www.agraart.pl

estymacja: 8 000 - 12 000

2 000 z³

estymacja: 5 000 - 7 000


AGRA-ART DOM AUKCYJNY

Imiê i nazwisko, nazwa firmy

Adres

Numer telefonu, faxu, e-mail

FORMULARZ ZLECENIA LICYTACJI NA AUKCJI 11 GRUDNIA 2016

W celu z³o¿enia pisemnej oferty kupna na obiekty wystawione na aukcji nale¿y wype³niæ niniejszy formularz zg³oszeniowy i przes³aæ poczt¹ lub faxem - numer tel. (22) 625 08 08, 22 625 06 09.

Nowych Klientów - przed przyjêciem zlecenia - Dom Aukcyjny mo¿e poprosiæ o podanie pe³nych danych osobowych, referencji bankowych lub o wp³acenie wadium.

Proszê o rezerwacjê linii telefonicznej nr telefonu do licytacji Proszê o licytowanie w moim imieniu nastêpuj¹cych obiektów: Numer katalogowy

Autor, tytu³

Oferowana cena (bez op³aty organizacyjnej)

Zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyjny Agra-Art S.A. gwarantuje poufnoœæ informacji podanych w formularzu. Oferta - jej treœæ i proponowana cena - pozostaje do wy³¹cznej wiadomoœci Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny bêdzie reprezentowaæ w licytacji Zleceniodawcê do podanej kwoty. Dom Aukcyjny nie uwzglêdnia zleceñ bez limitu.

Zlecenia licytacji telefonicznej Prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego po³¹czy siê z Pañstwem przed rozpoczêciem licytcji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoœci za problemy z uzyskaniem po³¹czenia z podanym numerem.

Wp³ata wadium przelew na konto gotówka

Oœwiadczenie Akceptujê wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w katalogu aukcyjnym. W szczególnoœci zobowi¹zujê siê do zap³acenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczon¹ op³at¹ organizacyjn¹ w ci¹gu 10 dni od daty aukcji. Zgadzam siê na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego zlecenia. Zosta³em poinformowany o mo¿liwoœci wgl¹du, poprawienia lub usuniêcia moich danych.

karta kredytowa (nazwa karty) nazwisko w³aœciciela nr karty wa¿na do

Data

3 cyfrowy kod

Podpis

Konto: RCB BANK, o/Warszawa, nr konta: 28 1750 0009 0000 0000 0356 5408


DOM AUKCYJNY AGRA-ART SPÓ£KA AKCYJNA 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63 tel. (0-22) 625-08-08, (0-22) 745-10-20, fax (0-22) 625-06-28

ZARZ¥D Zofia Krajewska-Szukalska prezes zarz¹du

Konrad Szukalski wiceprezes

Rafa³ Krajewski wiceprezes

Anna JóŸwik historyk sztuki (sztuka tradycyjna)

Jolanta Krasuska historyk sztuki (sztuka wspó³czesna)

Gra¿yna Zieliñska malarstwo rzemios³o artystyczne

Joanna Dziewulska historyk sztuki (sztuka tradycyjna)

Marcin Zieliñski projekty graficzne

Agnieszka Warska ksiêgowoœæ

Piotr Borkowski dyrektor zarz¹dzaj¹cy

RADA NAUKOWA Anna Tyczyñska historyk sztuki, malarstwo

Renata Lisowska konsultacje konserwatorskie

Anna Prugar-Myœlik historyk sztuki, malarstwo

Maryla Sitkowska historyk sztuki, grafika, rysunek

AUTORKI KATALOGU Anna Prugar-Myœlik - historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1976-2005, starszy kustosz zbiorów sztuki wspó³czesnej, autorka wielu publikacji, katalogów i wystaw organizowanych w MNW i innych polskich i zagranicznych muzeach. Maryla Sitkowska - historyk i krytyk sztuki. By³a kustosz Gabinetu Grafiki i Rysunków Wspó³czesnych Muzeum Narodowego w Warszawie. W latach 1990-2013 kierowa³a Muzeum ASP w Warszawie. Kuratorka wystaw, autorka licznych katalogów i publikacji o sztuce wspó³czesnej. Anna Tyczyñska - historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1971-2005, znawca malarstwa polskiego XIX/XX w., starszy kustosz zbiorów malarstwa polskiego, wspó³autorka wielu wystaw i katalogów organizowanych w MNW. Konsultacje - El¿bieta Charaziñska, Anna ¯akiewicz. Uprzejmie informujemy, ¿e w zakresie obs³ugi prawnej wspó³pracujemy z kancelari¹ prawnicz¹ Anny Staniszewskiej w Warszawie. Roczna prenumerata katalogów (Sztuka Wspó³czesna i Tradycyjna) wysy³anych przed ka¿d¹ aukcj¹ w pierwszej kolejnoœci oraz wszelkie inne okazjonalne katalogi Agry-Art - 120 z³ Wp³aty: RCB BANK, oddzia³ Warszawa, numer konta: 28 1750 0009 0000 0000 0356 5408

Zdjêcia do katalogów Marcin Zieliñski, £ukasz Macheta

WYDAWCA: Agra-Art SA Wszelkie prawa zastrze¿one.