Page 1

AUKCJA MALARSTWA 8 GRUDNIA 2019


AUKCJA DZIEŁ SZTUKI NIEDZIELA, 8 GRUDNIA 2019

MALARSTWO TRADYCYJNE godz. 1900

SZTUKA WSPÓŁCZESNA ok. godz. 2030

WYSTAWA I LICYTACJA W NASZEJ NOWEJ SIEDZIBIE Galeria AGRA-ART – Warszawa, ul. Wilcza 70

Rezerwacja miejsc, zamawianie licytacji telefonicznych oraz zlecenia agra@agraart.pl lub tel. 22 625 08 08, 601 352 916 Uwaga! Zmiana w Regulaminie Aukcji (§9 pkt. 9, §12 pkt. 2, 3)


INDEKS

ARTYSTÓW

Emil J.F. Kuhlmann

59

Jean Lambert-Rucki

60

Leopold Löffler (Loeffler)

14

13

Tadeusz Makowski

77

Kazimierz Alchimowicz

9

Jacek Malczewski

2, 3, 7, 34,

Teodor Axentowicz

4

Rafał Malczewski

88, 89

Hiacynt Alchimowicz

Władysław Bakałowicz

76

Władysław Aleksander Malecki

Adolf Behrmann

75

Soter Jaxa Małachowski

Henryk Berlewi

82

Józef Mehoffer

Bolesław Biegas

74

Zygmunt Menkes

85

Anna Bilińska-Bohdanowiczowa

53

Józef Męcina-Krzesz

44

Olga Boznańska

48

Piotr Michałowski

20

Józef Brandt

27

Fritz Möritz

92

Tymon Niesiołowski

81 21

Józef Chełmoński

8, 11

12 56 42, 46

Władysław Chmieliński

62

Mieczysław Korwin Piotrowski

Edmund Cieczkiewicz

93

Michał Płoński

Henryk Cieszkowski

54

Felice Auguste Rezia

61

Zdzisław Cyankiewicz Cyan

73

Ferdynand Ruszczyc

52

Stanisław Ejsmond

41

Adam Setkowicz

Julian Fałat

26

Kazimierz Sichulski

Stefan Filipkiewicz

29

Zygmunt Sidorowicz

Eugeniusz Geppert

78

Jan Stanisławski

Teodor Grott

28

Kajetan Stefanowicz

47

Artur Grottger

18

Jan Styka

55

Gustaw Gwozdecki

79

Igor Talwiński

94

Maks Haneman

68, 70

Henryk Hayden

84

Wlastimil Hofman

36, 43, 69

Juliusz Hollzmüller

5

Stanisław Kamocki

71

Rajmund Kanelba Alfons Karpiński

86 45, 49

1

25, 35 50 6 10, 38

Włodzimierz Terlikowski

91

Iwan Trusz

37

Henryk Uziembło

40

Miroslawa Vrbova

95

Karl Theodor Wagner

58

Czesław Wasilewski

24, 63

Wojciech Weiss

83

Apoloniusz Kędzierski

30

Alfred Wierusz-Kowalski

33

Mojżesz Kisling

80

Stanisław Ignacy Witkiewicz

72

Wiktor Korecki

23

Leon Wyczółkowski

Juliusz Kossak

17, 19

Wojciech Kossak

64, 65, 66, 67

15, 31, 32

Feliks Michał Wygrzywalski

57

Stanisław Wyspiański

39

Wilhelm Kotarbiński

16

Michał Gorstkin Wywiórski

Nikifor Krynicki

87

Jakub (Jacques) Zucker

22, 51 90


REGULAMIN

AUKCJI

DOMU AUKCYJNEGO AGRA-ART S.A. § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Domowi Aukcyjnemu Agra-Art S.A. celem ich sprzedaży.

§ 2. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć: 1. DOM AUKCYJNY – Dom Aukcyjny Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 101181. 2. ESTYMACJE – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana; wartość ta nie uwzględnia kwoty Premium. 3. PRZEDMIOT AUKCJI – dzieło sztuki oraz inne rzeczy nie wyłączone z obrotu, powierzone przez klientów, które zgodnie z ich oświadczeniem są wolne od wad prawnych. 4. CENA WYWOŁAWCZA – cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu. 5. SPRZEDAJĄCY – osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży (wliczając agenta, wykonawcę lub osobistego reprezentanta). 6. UCZESTNIK – osoba zarejestrowana, biorąca udział w aukcji. 7. NABYWCA – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika), która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Aukcjonera, lub nabyła przedmiot w sprzedaży poaukcyjnej. 8. AUKCJONER – osoba upoważniona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji. 9. UMOWA – umowa kupna-sprzedaży zawarta między Domem Aukcyjnym a Nabywcą z chwilą udzielenia przybicia, tj. w momencie zaakceptowania przez aukcjonera najwyższej oferty poprzez uderzenie młotkiem (zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego). 10. PREMIUM – prowizja płacona przez Nabywcę Domowi Aukcyjnemu, zawierająca podatek VAT, kwoty wynikające z droit de suite i podatek graniczny w przypadku obiektów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. 11. CENA REZERWOWA – cena znana Domowi Aukcyjnemu, za którą właściciel przedmiotu zgodził się go sprzedać, a która nie jest wyższa niż dolna estymacja. 12. CENA ZAKUPU – jest to cena całkowita do zapłaty (cena przybita młotkiem z dodanym Premium, lub w przypadku sprzedaży poaukcyjnej – uzgodniona cena sprzedaży), która nie podlega negocjacji po zakończeniu aukcji. 13. CENA UZYSKANA – najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie młotkiem. § 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI 1. Uczestnik rozumie i akceptuje warunki określone Regulaminem. 2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. 3. Osoby, które zamierzają pierwszy raz uczestniczyć w aukcji Domu Aukcyjnego, proszone są o uprzedni kontakt z Domem Aukcyjnym w celu weryfikacji danych osobowych oraz ustalenia warunków ewentualnej płatności. 4. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. 5. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania numerów Przedmiotów Aukcji, które zamierza licytować oraz numeru telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni do niej w czasie aukcji. 6. Do udziału w licytacji będą dopuszczone wszystkie osoby, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Dom Aukcyjny, dotychczas wywiązały się ze swoich zobowiązań lub osoby, wobec których złożono wiarygodne referencje. 7. Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na podstawie dokumentów. 8. 9.

Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny. Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio video, z zastrzeżeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników.

§ 4. UDZIAŁ OSOBISTY 1. Każdemu Uczestnikowi przed aukcją zostanie przypisany indywidualny numer identyfikacyjny. Przed rozpoczęciem aukcji przy stanowisku rejestracyjnym Domu Aukcyjnego Uczestnik otrzyma tabliczkę z tym numerem. Uczestnik posługuje się w/w tabliczką w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie Aukcjonera. 2. Przy stanowisku rejestracyjnym Uczestnik potwierdza swoją tożsamość ważnym dokumentem ze zdjęciem na każdą prośbę pracownika Domu Aukcyjnego dokonującego rejestracji. 3. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić tabliczkę, o której jest mowa w ust. 1 powyżej. 4. Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osobę trzecią. 5. W przypadku zakupu, Dom Aukcyjny na prośbę Uczestnika wyda mu pisemne potwierdzenie zawartych umów. § 5. LICYTACJA TELEFONICZNA 1. Uczestnicy aukcji mają możliwość wzięcia udziału w aukcji przez telefon (licytacja telefoniczna). 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Uczestnika. 3. Dom Aukcyjny zapewnia możliwość uczestnictwa w licytacji telefonicznej w języku angielskim francuskim lub niemieckim. 4. Uczestnik licytacji telefonicznej powinien nie później niż na 12 godzin przed terminem aukcji skontaktować się z Domem Aukcyjnym, celem zarezerwowania linii telefonicznej. § 6. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA 1. Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych Przedmiotów Aukcji w jego imieniu. W tym celu Uczestnik wypełnia formularz zamieszczony w katalogu aukcyjnym lub w Internecie pod adresem www.agraart.pl. 2. Dom Aukcyjny licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty maksymalnej, oznaczonej przez Uczestnika na formularzu zlecenia. 3. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie. 4. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny. 5. Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji należy dostarczyć osobiście lub mailem na adres agra@agraart.pl, nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem aukcji. § 7. LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM 1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej. 2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na stronie internetowej www.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP. 3. Status VIP można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym w sposób opisany pod adresem www.agraart.pl. 4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie Uczestnika lub operatora łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik. § 8. ORGANIZACJA AUKCJI 1. Nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem aukcji Dom Aukcyjny publikuje ogłoszenie informacyjne na stronie internetowej www.agraart.pl. 2. W ogłoszeniu, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, Dom Aukcyjny określa termin aukcji, miejsce oraz katalog Przedmiotów Aukcji. 3. Dom Aukcyjny jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków określonych w ogłoszeniu bez podania przyczyny. § 9. PRZEDMIOT AUKCJI 1. Przedmiotami Aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu. 2. Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny. 3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych Przedmiotów Aukcji. 4. Przed aukcją Dom Aukcyjny publikuje katalog zawierający Przedmioty oferowane na najbliższej aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość składania oświadczeń i poprawek po publikacji katalogu, które uzupełniają opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają opis katalogowy. 5. Opisy zawarte w katalogu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej, przygotowywane są przez historyków sztuki posiadających rozległe i udokumentowane doświadczenie, potwierdzone pracą zawodową.


6. 7. 8.

9.

Przedmioty Aukcji są oceniane przez konserwatora dzieł sztuki. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Przedmioty Aukcji są udostępniane zainteresowanym w siedzibie Domu Aukcyjnego na 10 dni przed aukcją na wystawie poprzedzającej aukcję. Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej możliwości bliższego zapoznania się z obiektem, jego opisem katalogowym i stanem faktycznym. Przedmioty aukcji oznaczone w opisach katalogowych symbolem były importowane z państw niebędących członkami Unii Europejskiej. W takim przypadku Premium będzie powiększone o podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, chyba że przedmiot po zakupie opuści teren Unii Europejskiej.

§ 10. CENA 1. Wszystkie Przedmioty Aukcyjne, o ile nie są oznaczone inaczej, posiadają Cenę Rezerwową, naną jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieści się w przedziale między Ceną Wywoławczą, a dolną Estymacją. 2. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz Estymacje. Właściciel Przedmiotu aukcji jest uprawniony do zmiany Ceny Rezerwowej na niższą do 24 godzin przed rozpoczęciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją. 3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywoławczej niższej lub wyższej niż umieszona w katalogu. 4. Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyników aukcji podobnych obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej. § 11. PRZEBIEG AUKCJI 1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu. 2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższej tabeli: PRZEDZIAŁ CENOWY

MINIMALNE POSTĄPIENIE

do 5 000 zł 5 000 – 10 000 zł 10 000 – 100 000 zł 100 000 – 200 000 zł 200 000 – 500 000 zł powyżej 500 000 zł

100 zł 500 zł 1 000 zł 2 000 zł 5 000 zł 10 000 zł

Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień. Stawki postąpień nie podlegają zmianie z uwagi na spójność z systemem internetowym Domu Aukcyjnego. 5. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera. 6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą. 7. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji do licytacji. 8. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego Przedmiotu Aukcji działając w imieniu jego właściciela. 9. Aukcjoner jest uprawniony do samodzielnego składania ofert aż do poziomu Ceny Rezerwowej. 10. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Rezerwowej nie zostają sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która zaoferowała najwyższą cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania zgody właściciela. 11. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia, czyli w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Chwila ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego. 3. 4.

§ 12. PŁATNOŚĆ 1. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wysokości 18%, zawierająca podatek VAT z zastrzeżeniem § 12. pkt 2. 2. W przypadku obiektów, których jest mowa w § 9 ust. 9 (oznaczonych ) do wylicytowanej ceny doliczona zostanie dodatkowo kwota VAT-u granicznego w wysokości 8%. W przypadku tych obiektów całkowita kwota premium (zob. § 12. pkt 1) wyniesie 26%. 3. Do Ceny Zakupu obiektów oznaczonych doliczana będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:

0 – 50 000 euro 5,00 % 50 000,01 – 200 000 euro 3,00 % 200 000,01 – 350 000 euro 1,00 % 350 000,01 – 500 000 euro 0,50 % powyżej 500 000 euro 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. 4. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny. 5. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 6. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, gotówką lub kartami płatniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje płatności kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC. 7. Numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności podany jest w katalogu, na stronie internetowej i na potwierdzeniu zakupu. 8. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca. 9. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty będą księgowane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank prowadzący rachunek bankowy Domu Aukcyjnego. 10. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy kupna-sprzedaży. 11. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami stąd wynikłymi. § 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania wpłaconej zaliczki. § 14. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI 1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym Domu Aukcyjnego. 2. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez historyka sztuki, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności. 3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca. 4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej. 5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt. § 15. REKLAMACJE 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych. 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej. 4. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji. 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt spełnia warunki wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1568 ze zm.). 3. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami). 4. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).


1 MICHAŁ PŁOŃSKI (Warszawa 1778 – Warszawa 1812)

KOSZYKARZ, 1805 akwaforta, papier, odcisk płyty: 29,7 x 22,8 cm (cały arkusz: 47,7 x 31,8 cm) sygn. na płycie po lewej, pod sceną centralną: M Płoński f 1805 centralnie nad ryciną zatarty napis ołówkiem: 70-9

7 000 zł

estymacja: 8 000 – 10 000

Uznawany za najlepszą graficzną pracę Płońskiego Koszykarz, daje nam zgrupowany na jednej rycinie przegląd niemalże całej twórczości i zainteresowań artysty /.../ Jasna w walorze, precyzyjnym konturem rysowana postać handlarza występuje na szarym w ogólnej tonacji tle sterty koszów, w których gęsto kładziona krótka kreska pozwala nam odczytać niemalże rodzaj splotu wikliny. Ciemna plama kapelusza tworzy centralny akcent walorowy kompozycji, wyodrębniając zarazem z tła twarz modela. [...] Marginesy ryciny wypełnia aż 12 drobnych kompozycji: znajdziemy tu zarówno scenki rodzajowe, rzadki u artysty szkic pejzażowy, jak i przede wszystkim pięknie rysowane i wnikliwie charakteryzowane głowy. Znajdziemy też [...] psy, będące tak częstym tematem grafiki Płońskiego (K. Czarnocka). W twórczości artysty jest ta rycina ukoronowaniem rodzajowej tematyki, dziełem odznaczającym się

nie tylko ogromną precyzją kreski, ale i wielką subtelnością, i elegancją ujęcia, a także tak istotną dla Płońskiego charakterystyką psychologiczną (I. Jakimowicz). Michał Płoński robotą swoją najsłuszniej na nazwę polskiego Rembrandta zasłużył. Śmiałość, znajomość rysunku, prawda i życie, moc i ogień [...] są główne cechy jego robót, które wszędzie poszukują i popłacają. Każdy, nawet największy znawca na pierwszy rzut oka późniejsze dzieła Płońskiego, przypisuje Rembrandtowi, a dopiero po dłuższym wpatrzeniu się, rozeznać może, że je inna ręka, równie jak tamta biegła [...] utworzyła.“ (J. G. Pawlikowski, Wiadomość o rytownikach Polakach i cudzoziemcach u nas osiadłych, „Czasopism naukowy Księgozbioru Publicznego, im. Ossolińskich, [Lwów] R. 2, 1829, z. 3, s. 115)

Płoński jest rysownikiem nieomylnym. Robotę jego cechuje niezwykła czystość i precyzja; ani jednej formy niepewnej, zamazanej czy zagubionej. W tym leży źródło elegancji jego rysunku. [...] Wszakże naturalny pociąg oddalił go z czasem od tematów raczej wulgarnych, ku którym miała pewną skłonność szkoła Norblina, i zbliżył do tych, które w sobie samych miały elegancję: do twarzy rasowych, postaci gibkich, strojów dobrze skrojonych. Mało jest w ówczesnej sztuce równie pięknych głów, jak te, które wyrył na marginesie swego Koszykarza z r. 1905. (Wł. Tatarkiewicz)

Jako wybitne dzieło grafiki polskiej początku XIX w. Koszykarz był wielokrotnie opisywany i reprodukowany. Do najważniejszych opracowań należą, m.in.: – E. Rastawiecki, Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej pracujących, Poznań 1886, ss. 241-246; [o Koszykarzu na s. 246, nr kat. 33]; – W. Tatarkiewicz, Michał Płoński, Monografie artystyczne pod red. M. Tretera, Tom X, Warszawa 1929, s. 15, il. okładka oraz dwie ostatnie tablice;

– K. Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962, s. 61, il. na s. 60; – I. Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, MNW, Warszawa 1997, s. 58, 350, il. na s. 56, nr kat. 457; – [A. Bernatowicz] Płoński Michał; [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających; malarze, rzeźbiarze, graficy, T. VII, Instytut Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2003; o Koszykarzu na s. 298; całość wraz z pełną bibliografią do 1999 r. na ss. 298-301.


2 JACEK MALCZEWSKI (Radom 1854 – Kraków 1929)

SZKICE POSTACI KOBIECYCH tusz, akwarela, papier (krawędziami naklejony na tekturę), 21,4 x 34 cm sygn. p.g.: J Malczewski – na odwr. rysunku – widoczna w okienku oprawy – okrągła pieczęć z herbem Tarnawa i napisem w otoku: ZE ZBIORÓW | MARII MALCZEWSKIEJ – na tekturze zabezpieczającej rysunek od tyłu, nieczytelny napis ołówkiem 4 000 zł

estymacja: 5 000 – 12 000


3 JACEK MALCZEWSKI (Radom 1854 – Kraków 1929)

LAURKA, 1886

TOAST!, 1886

piórko, tusz, akwarela, papier (podklejony dodatkowym arkuszem papieru), 50 x 33,3 cm sygn. przy najniższej łodyżce: J Malczewski | 86. datowany także p.d.: 1886. lekkie przedarcie z prawej strony

tusz, piórko, akwarela, papier (podklejony arkuszem papieru), 49,8 x 33,4 cm napisy: – ukośnie u góry kompozycji: Toast! – po prawej u dołu: Mnichów | dnia 2 [mar]ca | 1886

7 000 zł

estymacja: 8 000 – 15 000


4 TEODOR AXENTOWICZ (Braszów w Siedmiogrodzie 1859 – Kraków 1938)

PORTRET DZIUNI LIPOŃSKIEJ pastel, papier na krośnie 83 x 57 cm sygn. z prawej: T. Axentowicz – na odwrocie ośmioboczna nalepka z nazwiskiem pierwszego właściciela obrazu [napis ołówkiem]: 98 | Jw Lipoński | 2. – nalepka z wystawy pośmiertnej T. Axentowicza w TPSP w Krakowie [druk, maszynopis, pieczęć]: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie | R. 1939. Nr. 160 | Autor WYSTAWA POŚMIERTNA T. AXENTOWICZA | Adres | Dzieło Portret Dziuni Lipońskiej | Wykonanie pastel cena

60 000 zł

estymacja: 80 000 – 100 000

Sportretowana Dziunia, czyli Jadwiga Lipońska, była córką Włodzimierza Lipońskiego, zasłużonego i bardzo szanowanego obywatela miasta Krakowa. Włodzimierz Lipoński, krakowski dentysta, w czasie okupacji brał udział w akcji dostarczania lekarstw więźniom Oświęcimia oraz udostępniał swój zakład dentystyczny Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na tajne wykłady z polonistyki i historii. Był właścicielem kamienicy przy ul. Floriańskiej w Krakowie, w której mieściła się słynna kawiarnia Jana Michalika. Jako kolekcjoner i przyjaciel artystów był portretowany nie tylko przez Axentowicza, ale także przez Jacka Malczewskiego (zob. Piosenka jesienna, 1903).

Bibliografia: – [kat.] Teodor Axentowicz 1859-1938, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków styczeń 1939, s. 15, nr kat. 160 [własność WP Wł. L.].


5 JULIUSZ HOLLZMÜLLER (Bolechów 1876 – Lwów 1932)

POWRÓT DO DOMU akwarela, gwasz, papier 46,5 x 39,9 cm (kompozycja), 47,7 x 31 cm (arkusz) sygn. l.d.: – JuliuszHolzmüller – 2 000 zł

estymacja: 3 000 – 6 000


6 ZYGMUNT SIDOROWICZ (Lwów 1846 – Wiedeń 1881)

NA PRZECHADZCE. SPACER, 1880 olej, deska (wzmocniona dwiema szpongami) 39,7 x 68,5 cm sygn. p.d.: Sidorowicz 1880. | Wien – na odwrocie czerwoną kredką: (6); – na górnej listwie ramy nalepka zakładu ramiarskiego (druk, długopis): CONZEN | RAHMEN | DUSSELDORF | NR.: 41563/72 85 000 zł

estymacja: 90 000 – 100 000


7 JACEK MALCZEWSKI (Radom 1854 – Kraków 1929)

AUTOPORTRET W OGRODZIE, 1906 olej, tektura, 38 x 45,8 cm sygn. p.g.: JMalcz na odwrocie w górnym lewym rogu napis ołówkiem: Stempuchowo [!] pośrodku częściowo czytelny napis ołówkiem: 280 [dalej nieczytelnie] Proweniencja: Obraz – zakupiony bezpośrednio od artysty – pochodzi z kolekcji rodziny Moszczeńskich h. Nałęcz; przed wojną znajdował się w pałacu Moszczeńskich w Stępuchowie (powiat wągrowiecki).

220 000 zł

estymacja: 250 000 – 350 000

Ten brawurowo malowany autoportret artysty – przez analogię z jego innymi pracami – datować można na rok 1906. Malczewski mieszkał wówczas w willi „Pod Matką Boską“ na krakowskim Zwierzyńcu (dziś ul. Księcia Józefa 29). Dom otoczony był dużym ogrodem, w jednym z jego krańców wznosił się wysoki mur. Właśnie ten zakątek ogrodu odnajdujemy na kilku innych obrazach, opatrzonych przez artystę datą 1906 – np. w Autoportrecie z muzą (Lwowska Galeria Sztuki) i Autoportrecie z dwiema postaciami (Muzeum Narodowe w Szczecinie). Artysta jest na nich również ujęty w popiersiu, a w ręku trzyma malarską paletę. Nasz obraz wyróżnia się jednak większą swobodą pozy i gestu portretowanego, a nawet jego swoistą dezynwolturą. Malczewski patrzy na widza nieco z góry, jest lekko, trochę ironicznie uśmiechnięty, pewny swej wartości jako artysty i twórcy. Portret, malowany szerokim gestem, zwraca także uwagę wysmakowanym kolorytem z pięknie wygranymi tonami zieleni, brązów, granatu...


8 JÓZEF CHEŁMOŃSKI (Boczki k. Łowicza 1849 – Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego 1914)

PEJZAŻ – BOCZKI. PEJZAŻ Z BOCZEK, po 1900 olej, płótno naklejone na tekturę 14,1 x 20,8 cm (wymiary tektury: 15,1 x 21,8 cm) na odwrocie – na tekturze – napisy ołówkiem: – l.g.: P. Gutowski; poniżej: 180 R 50; – p.g.: 5 Baroko [?]; poniżej pośrodku: 10/XI; – poniżej: 255K; poniżej: 555 58 000 zł

estymacja: 60 000 – 70 000

Pejzaż z Boczek (wsi w powiecie łowickim, miejscu urodzin artysty) jest znakomitym przykładem fascynacji Chełmońskiego mazowieckim krajobrazem, zdałoby się, prozaicznym motywem rozległego, pustego pola z linią wiejskich obejść na horyzoncie, z niebem przejaśniającym się po letniej burzy i niemalże magicznym zjawiskiem, gdy z ciemnej, burzowej chmury wyłaniają się jasnobłękitne smugi światła. Malarska wizja artysty nadaje temu – realistycznemu przecież – pejzażowi wymiaru poetycznej nostalgii. Obraz fascynuje także wirtuozerią i swobodą malarskiego warsztatu, przestrzennością kompozycji, prostotą, prawdą oraz kojącym nastrojem spokoju nastałego po burzy. Prostota kompozycji i malarskie walory prezentowanego Pejzażu z Boczek pozwalają datować go na lata po roku 1900, okresu podsumowującego malarskie dokonania artysty. Po śmierci Józefa Chełmońskiego w jego dworku w Kuklówce pozostało wiele olejnych szkiców, studiów i rysunków. Te wykonywane najczęściej z natury „notaty malarskie“, artysta wykorzystywał jako materiał pomocniczy do malowania dużych obrazów. Miał do nich stosunek czysto instrumentalny, prawie nigdy nie pokazywał ich publicznie i jeszcze rzadziej sygnował. Natomiast dla najstarszej, niezamężnej córki malarza, Jadwigi (1879-1928), która po śmierci ojca przejęła pieczę nad Kuklówką, sprzedaż tych pracownianych prac stała się jedną z form utrzymania. Chełmoński malował swe malarskie „zapiski“ na luźnych kawałkach fabrycznie gruntowanego płótna, zazwyczaj nierówno odciętego z większego formatu lub – co dużo rzadziej – na kawałkach sklejki. Jadwiga – sprzedając czy darowując je – naklejała takie luźne płótno na tekturę lub, rzadziej, na płótno. Zwyczajowo, aczkolwiek nie zawsze, opatrywała te prace ustalonym napisemformułką, zaświadczającym o autentyczności dzieła.

Proweniencja: – spuścizna artystyczna Józefa Chełmońskiego; – po 1914 własność Jadwigi, córki artysty; – następnie kolekcja dr. Józefa Gutowskiego w Warszawie; – po 1937 własność jego syna Jana Gutowskiego; – po 1977 własność Marii Gutowskiej, córki Jana.

Obraz posiada ekspertyzę p. Tadeusza Matuszczaka, badacza i wybitnego znawcy życia i oeuvre artysty (z dnia 2 kwietnia 2017). Do tego opracowania odwołujemy się w poniższej nocie, przywołując obszerne fragmenty tekstu.

Według napisu na odwrocie oraz ustnej tradycji, Pejzaż z Boczek był własnością dr. Józefa Gutowskiego, warszawskiego lekarza, wieloletniego członka władz Zachęty, znanego i wytrawnego kolekcjonera. Jego kolekcja szkiców i rysunków Chełmońskiego liczyła około 40 pozycji, w tym przynajmniej 26 prac olejnych. Dla uformowania tego zbioru nie bez znaczenia była jego zażyłość czy nawet przyjaźń z Jadwigą Chełmońską. Od niej bowiem kolekcjoner nabywał prace artysty. Warto przytoczyć opinię o kolekcji dr. Gutowskiego wyrażoną przez znanego malarza i krytyka, Władysława Wankie przy okazji wystawy w Zachęcie w roku 1922: Oczywiście wyborna w swym niezwykłym doborze kolekcja D-ra Gutowskiego przoduje całej wystawie. /.../ Rzeczy te posiadają znaczenie dokumentu o nieprzemijającej wartości, stanowić mogą chlubę każdego zbioru, a ich właściciela ukazują jako miłośnika i znawcę, mało równych mającego w kraju. Jest tam między innymi parę prac prima vista, od razu na gorąco rzuconych fantazją, te, wyznajemy, podobają się nam więcej, jak potem powstałe obrazy! (Wł. Wankie, Z Zachęty. Wystawy: Józefa Chełmońskiego, Nirnsteina, Trzcińskiego, „Świat“ 1922, nr 36 z dn. 9 września, s. 12). Według ustaleń T. Matuszczaka, interesujący nas Pejzaż z Boczek eksponowany był w 1936 na wystawie w Łowiczu, gdzie pokazano 42 obrazy i rysunki Chełmońskiego ze zbiorów córki artysty, Marii z Chełmońskich Łoskowskiej oraz dr. Gutowskiego. Wystawę tę zorganizował Jan Wegner, znany badacz twórczości artysty. Obraz należy wiązać z jedną z trzech prac wymienionych w katalogu tej wystawy: – Katalog wystawy prac Józefa Chełmońskiego. Utwory ze zbiorów Marii z Chełmońskich Łoskowskiej i dr. Józefa Gutowskiego, Łowicz 11 -14. VI. 1936, Komitet obchodu 800-lecia Łowicza, Pejzaż (Boczki) – poz. 14 albo Pejzaż I – poz. 30, albo Pejzaż II – poz. 31.


9 KAZIMIERZ ALCHIMOWICZ (Dziembrów na Wileńszczyźnie 1840 – Warszawa 1916)

ŚWITEZIANKA olej, płótno dublowane 45,5 x 61 cm sygn. z prawej: K Alchimowicz

15 000 zł

estymacja: 18 000 – 30 000

Bibliografia dotycząca Świtezianki: – Od redakcji, „Tygodnik Ilustrowany“ 1898, I półrocze, s. 68; – Nasze ryciny, „Tygodnik Ilustrowany“ 1898, II półrocze, nr 39, s. 773, il. na s. 766 [wg rys. K. Alchimowicza rytował Andrzej Zajkowski]; – „Biesiada Literacka“ 1901, I półrocze, il. s. 210.

Historia powstania Świtezianki, obrazu inspirowanego balladą Adama Mickiewicza o tym samym tytule, rozpoczyna się w roku 1898, kiedy to – w związku ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin poety – redakcja „Tygodnika Ilustrowanego“ ogłosiła konkurs na ilustracje do jego utworów. Do jury konkursu zostali zaproszeni znani malarze – Wojciech Gerson, Julian Maszyński oraz Leopold Wasilkowski. Po przejrzeniu 47 nadesłanych „utworów rysunkowych lub malowanych

en grisail“ jury jednogłośnie przyznało pierwszą nagrodę Świteziance, „dużemu kartonowi“ autorstwa Kazimierza Alchimowicza. „Tygodnik Ilustrowany“ zamieścił następnie drzeworytniczą reprodukcję i omówienie nagrodzonej pracy, charakteryzując ją „jako rzecz bardzo wybitną pod względem kompozycji i wykonania“. Dalsze losy tego nagrodzonego rysunku nie są dziś znane. Jego kompozycję powtórzył artysta dwa lata później w dużym obrazie olejnym (168 x 232 cm) o tym samym temacie. W grudniu 1900 roku, ledwie ukończona Świtezianka została pokazana na wystawie uświetniającej uroczystość otwarcia nowego gmachu warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Znana jest także mniejsza wersja Świtezianki (81 x 111 cm) wystawiona w Domu Aukcyjnym Agra-Art 18 marca 2012. Natomiast prezentowany tu obraz jest wcześniejszym, olejnym studium do tej nastrojowej, efektownej malarskiej realizacji.


10 JAN STANISŁAWSKI (Olszana na Ukrainie 1860 – Kraków 1907)

KRAJOBRAZ O ZMIERZCHU, przed/lub 1897 tytuł wcześniejszy: KRZYŻE NA PUSTKOWIU olej, płótno, 40,4 x 60,4 cm sygn. l.d.: JAN STANISŁAWSKI – na odwrocie, na górnej listwie krosna z lewej nalepka inwentarzowa z Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu z roku 1932; następnie nieczytelny napis niebieską kredką, i nieczytelna nalepka; – z prawej strony nr inwentarzowy Muzeum Narodowewego w Poznaniu (rkps) wraz z pieczęcią i podpisem kustosza (flamaster): MNP | Mp 462; – na lewej listwie krosna fragment nalepki wystawy w Muzeum Wielkopolskim (druk, tusz): MALAR-

250 000 zł

STWO POLSKIE XIX WIEKU | Wystawa w Muzeum Wielkopolskiem r. 1932 | [...]wski Jan; – na dolnej listwie krosna dwie nalepki Muzeum Narodowego w Poznaniu z numerami inwentarzowymi oraz pieczęciami i podpisami Głównego Inwentaryzatora Zofii Fidelus (druk, flamaster): MUZEUM NARODOWE | W POZNANIU | Inw. Mp nr 462; MUZEUM NARODOWE | W POZNANIU | Inw. Dp nr 1629

estymacja: 280 000 – 350 000

Obraz pierwotnie określany był tytułem Krzyże na pustkowiu. Reprodukowany w krakowskim czasopiśmie „Życie“ w roku 1897 (30. października), jako ilustracja do wiersza młodopolskiego poety, Stanisława Wyrzykowskiego Opuszczony cmentarz.

Obraz reprodukowany i opisany: – „Życie“, R. I, 1897, nr 5, z dn. 30 X, il. na s. 3 [tu p.t: Krzyże na pustkowiu]; – T. Dobrowolski, Nowoczesne Malarstwo Polskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków 1960, tom II, s. 393 [tu p.t. Krzyże na pustkowiu]; – T. Dobrowolski, Sztuka Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN 1963, s. 302, il. 218 na s. 299 [tu p.t. Krzyże na pustkowiu]; – [katalog] Jan Stanisławski, Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wielkopolskim, lipiec-sierpień 1980, s. nlb., nr kat. 15, il. [Krajobraz o zmierzchu]; – S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Jan Stanisławski i jego uczniowie, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2004, s. 15 [wzmiankowany jako: Krzyże na pustkowiu], il. na s. 66; – [D. Suchocka] Malarstwo Polskie 1766-1945, Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2005, s. 221, nr kat. 1293, il. [depozyt];

– P. Kopszak, Jan Stanisławski, Wydawnictwo Edipresse, Warszawa 2007, il. na ss. 28-29; – D. Horzela, U. Kozakowska-Zaucha, P. Krasny, A. Krypczyk, M. Walczak, A. Górska, 1000 arcydzieł malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2008, s. 328, il.; – Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, [słowo wstępne J.K. Ostrowski], Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011, s. 605, il.; – Słownik kultury polskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2012, s. 297, il.; – R. J. Kluszczyński, Od Michałowskiego do Fangora, Wydawnictwo WBC Ryszard J. Kluszczyński, Kraków 2016, s. 272, il.; – R. J. Kluszczyński, Od Chełmońskiego do Kantora. Mistrzowie malarstwa polskiego, Wydawnictwo WBC Ryszard J. Kluszczyński, Kraków 2019, il. na s. 162.


11 JÓZEF CHEŁMOŃSKI (Boczki k. Łowicza 1849 – Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego 1914)

KOSYNIER, 1906 olej, płótno, 87,5 x 67,6 cm sygn. l.d: JÓZEF CHEŁMOŃSKI | 1906 na odwrocie na dolnej listwie krosna nalepka (druk, tusz): [.]103 Autor Chełmoński Józef | [tytuł zniszczony] Rodzaj dzieła ol | Własność [nazwisko nieczytelne] Data nadesłania 192[-] | N-Świat 21. 600 000 zł

estymacja: 650 000 – 800 000 Prezentowany tu Kosynier – wizerunek młodego mężczyzny w krakowskiej sukmanie, trzymającego osadzoną na sztorc kosę – powstał w roku 1906, jako studium do dużego płótna p.t. Racławice lub Modlitwa kosynierów przed bitwą (olej na płótnie, 172 x 244 cm; Muzeum Narodowe we Wrocławiu), nad którym Chełmoński wówczas pracował (fot. obok). Do postaci Kosyniera z naszego obrazu zachował się ołówkowy szkic, rysunek ze szkicownika artysty przechowywanego w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie (ołówek, papier, 31,6 x 24,7 cm; Album SZKICE JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, karta 9 rewers, nr inw. MŻ/S/37; fot. niżej).

Obraz był pokazany w roku 1927 na wystawie w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, jako jeden ze Studiów i szkiców, wymienionych w katalogu pod wspólnym numerem 101. Dokładniejszą informację o owych Studiach podaje Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa

Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za rok 1927, gdzie obraz wymieniony jest jako Szkic do Kosyniera. Za informacje o obrazie dziękujemy p. Tadeuszowi Matuszczakowi, wybitnemu znawcy twórczości Chełmońskiego i autorowi licznych prac o artyście. Obraz wymieniony i reprodukowany: – Przewodnik No 25 po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Wystawy obrazów Wojciecha Gersona, Józefa Chełmońskiego, TZSP Warszawa 1927, s. 29, nr kat. 101 [tu jako jeden ze Studiów i szkiców; por. niżej – Sprawozdanie Komitetu...]; – Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za rok 1927, s. nlb. 36 [tu wymienione z tytułu także studia i szkice, m.in. Szkic do Kosyniera]; – T. Matuszczak, Józef Chełmoński, Wyd. Kluszczyński, Kraków 2003, il. na s. 114.


12 WŁADYSŁAW ALEKSANDER MALECKI (Masłów k. Kielc 1836 – Szydłowiec 1900)

ZAMEK KRÓLEWSKI W KRAKOWIE, 1873 inny tytuł: WIDOK NA WAWEL olej, płótno dublowane, 52 x 119 cm sygn. i dat. p.d. (ukośnie): W. Malecki | 1873 r. – na odwr. na d. listwie oraz poprzeczce krosna dwie nalepki irlandzkiej galerii McClelland Galleries; – na g. listwie krosna ślady po dawnych nalepkach 330 000 zł

estymacja: 350 000 – 600 000

Władysław Aleksander Malecki, uczeń Christiana Breslauera (1802-1882) w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, kształcił się następnie w Monachium, w prywatnej pracowni wybitnego pejzażysty Eduarda Schleicha st. (1812-1874), twórcy szkoły malarzy krajobrazów, nazywanego „ojcem Stimmungu“, propagatora szerokich ujęć pejzażu malowanego na płótnach o wydłużonym, tzw. „ręcznikowym“ formacie. Malecki, tak jak jego nauczyciele, był przede wszystkim pejzażystą i to jednym z najwybitniejszych pejzażystów polskich swojego czasu. Odnosił prawdziwe sukcesy na wystawach europejskich, m.in. w Monachium, Wiedniu, Berlinie i w Londynie, gdzie w 1874 zdobył złoty, a w 1877 srebrny medal. Po powrocie do kraju opuściło go jednak powodzenie; artysta – zapomniany i schorowany – zmarł w nędzy. Jego spuścizna – kilkaset obrazów i rysunków – została rozprzedana na licytacji w 1901 roku. Prezentowany tu Zamek Królewski w Krakowie pochodzi z najpłodniejszego okresu twórczości artysty, a zarazem z czasów jego największego powodzenia na polu (i rynku) sztuki. Jak wskazuje data umieszczona przy sygnaturze, obraz powstał w roku 1873 i jest pierwszą wersją większej kompozycji namalowanej w tymże roku i przedstawiającej ten sam motyw pejzażowy, choć z odmiennym sztafażem (artysta dodał tu postać pastuszka i pasące się krowy, ale pominął postacie kobiece; obraz w zbiorach MNW; ol. pł., 67,5 x 159,5 cm; nr inw. MP 406 MNW). To właśnie ten większy obraz – w r. 1873 – zaprezentował Malecki na wystawie w monachijskim Kunstvereinie (Münchner Kunstverein), a następnie w Wiedniu na Wystawie Światowej. W Wiedniu – gdzie obok Zamku Królewskiego w Krakowie wystawił także Przedmieście Krakowa – artystę wyróżniono medalem „za malarstwo“. Rok później, właśnie za Przedmieście Krakowa Malecki otrzymał złoty medal na wystawie w Londynie. Natomiast Zamek Królewski w Krakowie pokazany został w TZSP w Warszawie. Obraz został doceniony przez recenzentów, którzy pisali, m.in. o naturalności w wybornym odwzorowaniu natury, świetnie malowanym niebie, umiejętności w oddaniu głębi i uroku tej tęsknej poezji, jaką mają prawie wszystkie polskie widoki.

Proweniencja obrazu nie jest znana. Z katalogu londyńskiego Domu Aukcyjnego Sotheby’s wiadomo jedynie, że obraz ten – z tytułem Wawel Cathedral, Krakow – wystawiony był w McClelland Galleries w Belfaście (patrz katalog: 19th Century European Paintings, Sotheby’s, London, 25 May 2016, nr kat. 46 (uwaga: tu podana błędnie odczytana data – 1879 – zamiast 1873)

W obu wersjach Zamku Królewskiego w Krakowie – prezentowanej tu wcześniejszej oraz tej bardziej znanej, muzealnej – uderza jeszcze szczególne, a w tym czasie nawet wyjątkowe, odheroizowane ujęcie samego motywu Wawelu. Na ten aspekt zwracała uwagę Maria Poprzęcka pisząc, że w obrazie nie ma nic poetyki wzniosłości przeważającej w ówczesnych tekstach mówiących o Wawelu, nic z najwyższego uczucia diapazonu patriotycznych uroczystości, nic z sakralnej aury bijącej z „serca Polski“.* Jest tu wyczuwalny raczej ciepły i nostalgiczny nastrój oddający żywe emocje i uczucia twórcy w stosunku do ojczystej ziemi. Szczególne ciekawe, unaoczniające kolejne etapy pracy artysty, było porównanie obu obrazów, którego mogliśmy dokonać w Galerii Malarstwa Polskiego warszawskiego Muzeum Narodowego. Takie bezpośrednie zestawienie pozwoliło ostatecznie potwierdzić tę samą technikę malowania, prowadzenia pędzla, koloryt, gęstość i sposób kładzenia farb itp. Wyraźniej i czytelniej zarysowały się także zmiany, wprowadzone przez artystę do większej, finalnej kompozycji. Poza – opisanym wyżej – rozbudowanym sztafażem są to przede wszystkim: przybliżenie zabudowy przedmieścia i wzgórza, rezygnacja ze skośnej dróżki prowadzącej ku zagrodom, nieco inne opracowanie nieba czy bardziej nasycony koloryt całości. Bowiem Malecki nie poprzestał tylko na skopiowaniu swego wcześniejszego pomysłu, lecz – podczas pracy – wprowadzał w nim „na bieżąco“ różne twórcze korekty. Większy obraz, malowany niewątpliwie z myślą o zaprezentowaniu go na wystawie, jest bardziej dopracowany w szczegółach i ma bardziej rozbudowany sztafaż. Omawiana tu, wersja wcześniejsza cechuje się natomiast... świeżością. W obu – dzięki umiejętnemu poprowadzeniu światła – uzyskał artysta wrażenie leciusieńkiej mgiełki spowijającej krajobraz. * M. Poprzęcka, Campo Vacchino z Wawelem w tle, [w:] Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi..., Kraków 1998, s. 189-193

Według ekspertyzy Anny Tyczyńskiej z 6 X 2016 (w załączeniu)


13 HIACYNT ALCHIMOWICZ

14 LEOPOLD LÖFFLER (LOEFFLER)

(Dziembrów na Wileńszczyźnie 1841 – po 1897)

(Rzeszów 1827 – Kraków 1898)

PORT W SŁOŃCU, 1894

SZKODA WĄSÓW, ok. 1871

olej, płótno, 21,5 x 40,7 cm sygn. p.d.: H. d’Alchimowicz | 1894. VIII/20 – na krośnie pieczęć: 6 | M [B]; – na prawej listwie krosna wyciśnięty znak składu przyborów malarskich francuskiej firmy „Lefranc et Cie“ [kotwica skrzyżowana z kaduceuszem pomiędzy literami L F]; ponadto napis ołówkiem: R | 21

inne spotykane tytuły: ENFANT TERRIBLE, OBAWA O WĄSY

15 000 zł

Bibliografia: – J. Polanowska, Löffler (Loeffler) Leopold, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), t. V, PAN, IS, Warszawa 1996, s. 129 (cały artykuł na ss. 128-133).

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 18 000 – 35 000

olej, deska fazowana, 31,4 x 39,3 cm sygn. l.d.: L. Löffler-Radymno 25 000 zł

estymacja: 28 000 – 35 000


15 LEON WYCZÓŁKOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 – Warszawa 1936)

MARTWA NATURA Z JAPOŃSKIM DZBANEM, 1907 olej, płótno, 80,5 x 76,7 cm; sygn. p.g.: LWyczół | 907 na odwrocie: – na g. listwie krosna napis zieloną kredką: L W 591; – na prawej listwie krosna wzdłuż krawędzi pieczęć: MAGAZYN UNIWERSALNY | ROMAN DROBNER KRAKÓW oraz numer: 4758; – na d. listwie krosna przypięta nalepka Salonu Dzieł Sztuki Kazimierza Wojciechowskiego (druk, tusz): SALON DZIEŁ SZTUKI | KAZIMIERZA WOJCIE CHOWSKIEGO | KRAKÓW, UL. ŚW. JANA 3. -

390 000 zł

TELEFON Nr. 2. | Data przyjęcia 1928. | Autor Leon Wyczółkowski | Tytuł „Róże“ | Rodzaj olej Rozmiar 77 x 80 cm | Nr. 4758 – ponadto u dołu: – karta ze zdjęciem japońskiego wazonu z motywem smoka, wykorzystanego przez artystę w naszym obrazie; – odbitka z katalogu wystawy: A Kluczewska-Wójcik, Feliks Manggha Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków, 2014, il. na s. 84.

estymacja: 450 000 – 600 000

Obraz opisany i reprodukowany: – [Katalog] Leon Wyczółkowski artysta-profesor w 160 rocznicę urodzin artysty, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 101, il. nr 65; – Leon Wyczółkowski, Muzea Kujaw i Pomorza, [red. naukowa M. Woźniak; teksty M. Woźniak, J. Basiak, E. Sekuła-Tauer], wyd. Margrafsen, Bydgoszcz 2012, s. 105, il.; – Twórczość Leona Wyczółkowskiego, Przewodnik, Stała ekspozycja na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz 2013, s. 37 [zdjęcie fragmentu ekspozycji (salonu zielonego) z widocznym, wiszącym na ścianie obrazem];

– R. J. Kluszczyński, Od Michałowskiego do Fangora, Wydawnictwo WBC, Kraków 2016, il. na s. 209; – G. Małachowski, M. Karolczuk-Kędzierska, Polska Wielka Księga Niepodległości – czyn zbrojny, sztuka, przyroda, Wydawnictwo WBC R. J. Kluszczyński, Kraków 2018, il. na s. 176 – R. J. Kluszczyński, Od Malczewskiego do Wyspiańskiego, Wydawnictwo WBC Kluszczyński, Kraków 2018, il. na s. 46; – R. J. Kluszczyński, Wielka Księga Malarstwa Polskiego, Wydawnictwo WBC Ryszard J. Kluszczyński, Kraków 2019, il. na s. 180; – R. J. Kluszczyński, Od Chełmońskiego do Kantora. Mistrzowie malarstwa polskiego, Wydawnictwo WBC Ryszard J. Kluszczyński, Kraków 2019, il. na s. 133.

Sztuką Japonii zafascynował Leona Wyczółkowskiego Feliks Manggha Jasieński. Znany krakowski kolekcjoner sztuki, człowiek o szerokich horyzontach, który swą pasję do sztuki japońskiej przywiózł z Paryża, gdzie była ona niezwykle modna w drugiej połowie XIX wieku. To pod jego wpływem Wyczółkowski wyposażył swoją pracownię w japońską ceramikę i brązy, a do niektórych martwych natur wplatał motywy zaczerpnięte od japońskich mistrzów. W prezentowanym obrazie przedstawiony został dziewiętnastowieczny, wykonany z brązu wazon z pełnoplastyczną postacią smoka. Niegdyś znajdujący się w kolekcji Feliksa Jasieńskiego, dziś należący do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie (reprodukowany w: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Feliks „Manggha“ Jasieński i jego kolekcja w MNK, 2014, str. 84, il.).


16 WILHELM KOTARBIŃSKI (Nieborów 1849 – Kijów 1921)

SEN, lata 1890-1895 spotykany błędny [?] tytuł: CÓRKA KAIRU akwarela, sepia, papier, 34 x 68 cm; w św. passe-partout 30,7 x 65 cm sygn. u dołu pośrodku: Wilhelm Kotarbiński ML; p.d.: W K napis [inicjały cyrylicą, inną ręką] l.d.: EAP na odwr. pieczęć wypełniona ołówkiem (po rosyjsku; fot. obok) 29 000 zł

estymacja: 35 000 – 45 000

Pochodzenie: umieszczone na akwareli inicjały „EAP“ wskazują na jego pierwotną właścicielkę – Elenę Adrianowną Prachową, która w ten sposób oznaczała obrazy ze swego zbioru. Identyczny monogram umieszczony jest także, m.in. na wystawianej ostatnio w Agrze akwarelowej kompozycji Gwiazda Wieczorna. Elena A. Prachowa „Lola“ (1871-1948) – artystka hafciarka, „malująca igłą“ – była córką Adriana Prachowa (1846-1916), historyka, krytyka sztuki i archeologa, który kierował pracami malarskimi w kijowskim Soborze św. Włodzimierza. Jednym z pracujących tam artystów był Wilhelm Kotarbiński, stąd jego zażyłość z rodziną Prachowych. Ponadto artysta uczył Elenę Adrianowną malowania akwarelą. Obok – „Lola“ na fotografii i obrazie autorstwa Michaiła A. Wróbla

Sen jest jedną z licznych w twórczości Kotarbińskiego alegorycznych kompozycji malowanych już po wyjeździe artysty z Rzymu (1888), osiedleniu się na wsi i częstych, długich pobytach w Kijowie. Obrazy te – malowane olejno lub akwarelą – przedstawiają postacie, najczęściej kobiece, które mają personifikować zjawiska przyrody, żywioły, pory dnia lub roku, „tajnie duszy“, lęki, nastroje, emocje (Pieśń deszczu, Mgła poranna, Wiosna, Rosa, Wieczór, Dobro, Zło, Gwiazda,

Anioł smutku, Wojna, Śmierć). Temat prezentowanego obrazu z budzącym grozę motywem martwej piękności, określany jest najczęściej jako Sen lub Koszmar senny, a czasem także niezrozumiałym tytułem – Córka Kairu. Być może jest to wynik błędnego połączenia z naszym obrazem tytułu innego dzieła artysty, Cór-

ki Jaira, przedstawiającego leżącą na marach dziewczynę, opłakiwaną przez bliskich (św. Łukasz, 8, 49-56). Ten sam złowieszczy motyw sennego koszmaru przedstawił Kotarbiński także w – znanym dziś tylko z reprodukcji – olejnym (?) obrazie o kompozycji lustrzanej w stosunku do naszej akwareli. Obraz ten był kilkakrotnie reprodukowany na licznych pocztówkach wydawanych w Kijowie i Moskwie w pierwszych latach XX w.; m.in. na – reprodukowanej obok – pocztówce kijowskiego wydawnictwa Kazimierza Ditricha. Porównaj: A.A. Szestimirow, P.D. Cykanow, A.M. Machow, Razgadannyje kartiny Wilgielma Kotarbinskowo. Katałog otkrytok, Moskwa 2016 [s. 47, nr kat. 147, il.].


17 JULIUSZ KOSSAK (Wiśnicz 1824 – Kraków 1899)

PRZED KUPNEM KONIA akwarela, karton, 14 x 22,4 cm na odwrocie, na oprawie nalepka aukcyjna 10 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 12 000 – 20 000


18 ARTUR GROTTGER (Ottyniowice na Podolu 1837 – Amélie-les-Bains w Pirenejach 1867)

PORTRET CHŁOPCA czarna kredka, papier, 39,5 x 32 cm sygn. monogramem wiązanym l.d.: AG – na odwr. w p.d. rogu, przeciwnie do kompozycji, notatka oł. dotycząca oprawy: 55 x 46 | pass. ang – na odwr. na d. listwie ramy nalepka z opisem obrazu i nr. inw. depozytów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: Artur Grottger, Portret chłopca, ołówek, papier, kolekcja prywatna, nr inw. | Dep. MRA 2041

W załączeniu – poświadczone notarialnie – orzeczenie prof. dra Feliksa Kopery, dyrektora krakowskiego Muzeum Narodowego, potwierdzającego autentyczność rysunku jako dzieła Artura Grottgera. Orzeczenie zostało wydane w Krakowie dnia 8 maja 1941 r.

Obraz wystawiany i reprodukowany: – M. Stopyra, Artystyczne credo. Nieznane dzieła z prywatnej kolekcji, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, wystawa od listopada 2016 do lutego 2017 r., s. 5.

20 000 zł

estymacja: 25 000 – 35 000


19 JULIUSZ KOSSAK (Wiśnicz 1824 – Kraków 1899)

ODSIECZ SMOLEŃSKA, 1879 inny spotykany tytuł: KAWALERIA POLSKA POD SMOLEŃSKIEM, 1879 akwarela, karton, 30,5 x 38,5 cm (w św. passe-partout) sygn. l.d.: Juliusz Kossak | 1879 na odwrocie, na oprawie dwie nalepki: – nalepka TPSP w Krakowie (druk, tusz): TOW. PRZYJ. SZTUK PIĘKN. W KRAKOWIE| Autor Juliusz Kossak | Tytuł dzieła „Kawalerja“ | [...] dzieła akw. Cena -; na nalepce czerwona pieczęć: WYSTAWA | JUBILEUSZOWA | W STULECIE T.P.S.P. | ROK 1954 – nalepka krakowskiego Salonu Dzieł Sztuki Kazimierza 35 000 zł

Wojciechowskiego (druk, zielony tusz): SALON DZIEŁ SZTUKI | KAZIMIERZA WOJCIECHOWSKIEGO | KRAKÓW, UL. ŚW. JANA L. 3. - TELEFON 100-02. | Data przyjęcia 1940. | Autor Juliusz Kossak | Tytuł Kawalerja | Rodzaj akwarela Rozmiar | Nr. 11092; wzdłuż dolnej krawędzi nalepki nalepki znajdują się trudno czytelne notatki tuszem

estymacja: 38 000 – 50 000

Pochodzenie: obraz pochodzi ze zbiorów rodziny Rudzińskich, właścicieli majątku w Osieku.

Prezentowana akwarela jest wstępnym, przygotowawczym studium do – powstałej w tym samym roku – większej, bardziej rozbudowanej i bogatszej kompozycji Odsiecz Smoleńska przez

Władysława IV w 1634 r. (akwarela, papier, 42,5 x 97,5 cm; zbiory MNW – fot. niżej). W naszej akwareli Kossak skupił się na centralnej grupie jazdy polskiej, komponując układ postaci jeźdźców i koni. Bo – jak pisał Kazimierz Olszański – w akwareli nie można niczego poprawić ani zmienić –

w czym dodatkowa duża trudność techniki akwarelowej. Stąd też konieczność sporządzenia dokładnych szkiców kompozycji, zwłaszcza przy większych obrazach o rozbudowanej akcji /.../ Każdą większą kompozycję artysta [Juliusz Kossak] opracowywał starannie, najpierw w szkicach, a potem pokładnie odtwarzał w obrazie. Przy tak rzetelnej robocie, często o charakterze dokumentalnym, szkice były nieodzowne. Porównaj: – K. Olszański, Juliusz Kossak, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, il. nr 430 (ustęp o specyfice malowania akwarelą na s. 86).

Juliusz Kossak, Odsiecz Smoleńska przez Władysława IV w 1634 r.


20 PIOTR MICHAŁOWSKI (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce 1855)

GENERAŁ LEGEDITSCH NA KONIU, 1848-1850 olej, płótno, 53 x 44 cm na odwr. – częściowo zachowane – nalepki na krośnie: – papier naklejony na płótnie; napis odręczny atramentem: Wyst. Retrosp. Komitet Krakowski | Dekl. l. 48 Nr 366. | Piotr Michałowski | „Jenerał austriacki na białym [przekreślone] Legeditsch | na białym koniu... [dalej napis zniszczony]; 220 000 zł

– nalepka wystawy w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 1913 [druk, atrament]: /../ WO /.../ YCH W KRAKOWIE W | 1913 1941 | Autor Michałowski Piotr | Dzieło p.t. Portret generała Lege/.../ komenderu | jącego w Krakowie

estymacja: 250 000 – 400 000

Pochodzenie: – 1894 – własność Adama Łempickiego, zięcia Michałowskiego w Krzysztoforzycach; – 1813 – w zbiorach Róży z Łempickich Michałowskiej, wnuczki artysty; – 1932 – własność Józefa Kuczyńskiego w Krakowie; później w kolekcji prywatnej.

Do obrazu dołączona jest opinia Adama Konopackiego z dn. 24 kwietnia 1994 roku.

Portretowany, Ignaz von Legeditsch (1791-1866), generał cesarsko-królewskiej kawalerii w latach 1841-1848 dowodził brygadą, która stacjonowała w Tarnowie, Rzeszowie i Jaśle. Dzielny żołnierz, miał opinię dowódcy o wysokim poczuciu sprawiedliwości, cieszącego się szacunkiem ludności cywilnej. Michałowski znał generała prawdopodobnie już od połowy lat czterdziestych. A pełniąc w latach 1848-1852 funkcję prezesa rady Administracyjnej Krakowa, mógł dzięki życzliwości generała pomagać osobom zagrożonym aresztowaniem za działalność polityczną. (patrz: N... N...[Celina Michałowska], Piotr Michałowski. Rys życia, zawód artystyczny, działalność

w życiu publicznym, Kraków 19110, s. 79) I jeszcze uwaga techniczna: obraz namalowany jest na płótnie użytym już poprzednio, pod konnym portretem generała znajduje się inny portret męski. Była to częsta praktyka artysty, który dwu, a nawet trzykrotne używał tych samych płócien, a fragmenty zamalowanych kompozycji były często widoczne nawet gołym okiem. Obraz wymieniony, opisany, reprodukowany: – J. Bołoz-Antoniewicz, Katalog wystawy sztuki polskiej od roku 1764-1886, Lwów 1894, nr kat. 761; – J. Mycielski, Sto lat dziejów malarstwa w Polsce 1760-1860. Z okazyi Wystawy retrospektywnej malarstwa polskiego we Lwowie 1894 r., Kraków 1897, s. 378; – Katalog Illustrowany wystawy „Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej“ w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków lipiec 1913, nr kat. 79; – M. Sterling, Piotr Michałowski 1800-1855, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska“, Warszawa 1932, s. 84; – „Głos Plastyków“ 1934, nr 9-12, il. na s. 113;

– J. Sienkiewicz (współpraca J. Zanoziński, J. Michałowski), Piotr Michałowski, Warszawa 1959, s. 61, nr kat. 37, il. 37; – J.K. Ostrowski, Piotr Michałowski, KAW, Warszawa 1985, s. 98, 100; – Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, [Michałowski Piotr; autor hasła: J.K. Ostrowski], t. 5; Warszawa 1993, s. 517; – Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, (katalog opracowali A. Zeńczak, B. Studziżba, artykuły wstępne M. K. Ostrowski, J. Szpor), Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, Aneks: obrazy nie wystawione; s. 212, nr kat. XVI, il.


21 MIECZYSŁAW KORWIN PIOTROWSKI (Kamieniec Podolski 1869 – Lwów 1930)

KUROPATWY NA ŚNIEGU olej, płótno, 56 x 96 cm sygn. l.d.: M. K. Piotrowski na odwr. na górnej listwie krosna słabo czytelne napisy ołówkiem, prawdopodobnie notatka ramiarska

7 000 zł

estymacja: 8 000 – 20 000


22 MICHAŁ GORSTKIN WYWIÓRSKI (Warszawa 1861 – Berlin 1926)

LAS ZIMĄ olej, płótno, 66,4 x 91,7 cm sygn. p.d.: M.G. Wywiórski na g. listwie krosna plaster z nr. [długopisem]: 13806 na odwrocie na ramie p.d. podwójnie pieczęć z numerem: M K II 826 35 000 zł

estymacja: 40 000 – 60 000

Więcej – www.agraart.pl


23 WIKTOR KORECKI (Kamieniec Podolski 1890 – Komorów k. Warszawy 1980)

ZIMOWY DWOREK olej, tektura, 35 x 50 cm sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI [sygnatura drapana]

3 000 zł

estymacja: 5 000 – 8 000


24 CZESŁAW WASILEWSKI (ok. 1875 – Warszawa/Łódź 1946?47)

WYJAZD NA POLOWANIE olej, płótno naklejone na tekturę, 51,5 x 71,5 cm sygn. p.d.: F Zygmuntowicz 12 000 zł Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 15 000 – 25 000


25 ADAM SETKOWICZ (Kraków 1876 – Kraków 1945)

ZIMĄ PRZED CHATĄ olej, płótno naklejone na tekturę, 45 x 94 cm sygn. l.d.: A. Setkowicz 12 000 zł

estymacja: 15 000 – 25 000


estymacja: 38 000 – 50 000

Artysta, wspominając owe czasy, zapisał w swych pamiętnikach: ....wróciłem do Nieświeża, aby gruntownie poznać ten już ukochany świat, w którym czekała mnie niezwykle malownicza zima [...] Wolałem malować, polować i żyć w budanach leśnych, niż przebywać w salonach berlińskich milionerów. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, dziękuję opatrzności, że miałem tyle siły woli, aby dać pierwszeństwo sztuce. Tymi latami studiów żyję bowiem do dziś dnia, przetrawiając i opracowując prawie wciąż na nowo niewyczerpane tematy – wrażenia z ukochanej krainy. (J. Fałat, Pamiętniki, wyd. I, Warszawa 1935; wyd. II, Katowice 1987, s. 162).

Obraz Łoś osaczony przez psy jest jednym z późniejszych autorskich opracowań motywu zaobserwowanego i malowanego podczas któregoś z pobytów artysty w Nieświeżu, na przełomie lat 80. i 90. XIX w. Do Nieświeża Fałat jeździł wówczas kilkakrotnie; po raz pierwszy w roku 1886. „Nieświeskie“ tematy – pejzaże i sceny z zimowych polowań – powracały później w jego malarstwie jeszcze przez lata.

Myśliwskie motywy z nieświeskich polowań znalazły się także w cyklu ośmiu litografii barwnych składających się na autorską „Tekę myśliwską – łosie i niedźwiedzie“, wydaną w Toruniu w r. 1920 (Wydawnictwo Artystyczne „Sztuka“). Litografie te przedstawiają, charakterystyczne dla twórczości Fałata, znane z jego akwarel i obrazów olejnych, pejzaże – przeważnie zimowe – z myśliwymi, saniami, zwierzyną.

26 JULIAN FAŁAT (Tuligłowy [okręg lwowski] 1853 – Bystra k. Bielska 1929)

POLOWANIE. ŁOŚ OSACZONY PRZEZ PSY, ok. 1920 akwarela, gwasz, tektura, 71,6 x 98,6 cm sygn. l.d.: jFałat | Nieśwież [inicjał wiązany] na „plecach“ l.d. napis czerwoną farbą: IIII; ponadto zamazane napisy długopisem 35 000 zł


27 JÓZEF BRANDT (Szczebrzeszyn 1841 – Radom 1915)

POWRÓT Z JARMARKU, przed/lub 1904 inne spotykane tytuły: HEIMKEHR VOM MARKT, HEIMKEHR VOM MARKTE, ROZTOPY WIOSENNE, SZARUGA WIOSENNA olej, płótno, 57,5 x 38,8 cm sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium oraz powyżej: JB (sygnatura pod warstwą farby)

350 000 zł

na odwrocie: – na górnej listwie krosna po lewej: pieczęć z nr. 49 – po prawej: napis: Aüfg[...] częściowo przykryty nalepką z nr. (tusz): 7078.; dalej niebieską kredką: 1/2 – ponadto na górnej i dolnej listwie krosna – odnosząca się do jego rozmiarów – pieczęć: 38

estymacja: 400 000 – 600 000

Historia obrazu: – 16 maja 1904 roku zakupiony do Galerie Heinemann w Monachium. – W latach 1904-1911 w powyższej galerii wielokrotnie wystawiany do sprzedaży. – W styczniu i lutym 1907 wystawiany na sprzedaż w Maatschappij Arti et Amicitiae w Amsterdamie.

– W listopadzie 1907 wystawiony w Kunstsäle Louis Bock & Sohn w Hamburgu. – W kwietniu 1912 wystawiony w Kunstauktions Haus Gebrüder Heilbron w Berlinie. – 2 maja 1912 sprzedany w Galerie Heinemann w Monachium. – 3 czerwca 1975 zakupiony w domu aukcyjnym Leo Spik KG w Berlinie.

Obraz Brandta „Roztopy“ różni się od większości utworów tego znakomitego malarza /.../ Zamiast Zaporożców i Tatarów na bojowych rumakach, widzimy tu prostego chłopa, który w marcową pogodę wraca z targu na szkapie. W głębi bryka i kilka domów, niewyraźne postaci ludzi i zwierząt – oto wszystko, ale jak zrobione! Ile w tym głębokiego odczucia prawdy i natury! Jaki przepyszny w typie, ruchu i wyrazie koń, człapiący po błocie! A mokry kundel drepczący obok niego? A dwa konie na dalszym planie? Wszystko żywe, realne, pełne charakteru i dostrojone znakomicie do krajobrazu, który tak doskonale znamy... „Tygodnik Ilustrowany“, 1905, nr 13, z dn. 1 IV, s. 237

Bibliografia: – Katalogi Galerie Heinemann w Monachium z lat 1904-1911; – Nasze ryciny, „Tygodnik Ilustrowany“, Warszawa 1905, nr 13, z dn. 1 IV (19 III), s. 237, il. na s. 221 (okładka); – Katalog Louis Bock & Sohn, XI 1907, s. nlb., nr kat. 10; – „Biesiada Literacka“, 1908, nr 21, il. na s. 401; – Katalog Gebrüder Heilbron, Berlin 15 – 17 IV 1912, nr kat. i il. 38;

– Katalog Leo Spik KG Kunstversteigerungen, Berlin 1975, nr kat. 25 i il. tabl. 53; – Józef Brandt 1841-1915, Muzeum Narodowe w Warszawie 2018, t. 3; redakcja naukowa E. Micke-Broniarek, dział I. Malarstwo, oprac. E. Micke-Broniarek i K. Znojewska-Prokop; s. 328, nr kat. I.292, il. (tu adnotacja: miejsce przechowywania nieznane).


28 TEODOR GROTT

29 STEFAN FILIPKIEWICZ

(Częstochowa 1884 – Kraków 1972)

(Tarnów 1879 – obóz koncentracyjny w Mauthausen-Gusen 1944)

SOLINA, 1934 akwarela, ołówek, karton, 45,4 x 65,5 cm sygn. l.d.: Teod. Grott Solina 1934 na odwrocie napis brązowa kredką: Teod. Grott | „Solina“ 1934 2 500 zł Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 3 000 – 9 000

PEJZAŻ LEŚNY olej, sklejka, 49,6 x 34,1 cm sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz na odwr. wzdłuż lewej krawędzi nr ołówkiem: 1237 3 000 zł Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 4 000 – 8 000


30 APOLONIUSZ KĘDZIERSKI

31 LEON WYCZÓŁKOWSKI

(Suchedniów 1861 – Warszawa 1939)

(Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 – Warszawa 1936)

W POLU

PEONIE, 1905

akwarela, papier, 47,2 x 63,2 cm (w św. passe-partout) sygn. p.d.: A. Kędzierski na odwrocie, na tzw. plecach, nalepki galeryjne i aukcyjne

akwarela, gwasz, pastel, papier żeberkowy z filigranem INGRES, 69,7 x 45,3 cm sygn. l.d.: LWyczół | 1905 [inicjał wiązany]

6 000 zł

30 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 7 000 – 12 000

estymacja: 40 000 – 60 000


32 LEON WYCZÓŁKOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 – Warszawa 1936)

ZAKOPANE, TATRY Z UL. ZAMOYSKIEGO, 1904 pastel, gwasz, papier żeberkowy naklejony na tekturę 39,4 x 58,4 cm sygn. i dedykowany p.d.: K. Laszczce | Wyczół | 1904.

kolekcjonera p. Eugeniusza Krupy zam. | w Krakowie ul. Pawlikowskiego. Drogą spadku | powyżej wymienionym obraz otrzymał Zdzisław | Wyniczenko zam. W Krakowie ul. Dobrego Pasterza, | od którego nabyłem tę pracę. | Jerzy Kozłowski

na odwrocie: – (ołówkiem): Synowi mojemu Bogdanowi | w dniu 10 Listopada 1920 | K. Laszczka; poniżej nalepka (tusz, pieczęć): od ojca | własność INŻYNIER ARCHITEKT | BOGDAN LASZCZKA | pastel. | Zakopane, Tatry z ul. Zamoyskiego | autor: Leon Wyczółkowski | r.1904 r. | sprzedany WPanu | inż. Czesławowi Kozłowskiemu | inż. B Laszczka | Kraków. 26. VIII 1942 -

– ponadto pieczęć: JERZY KOZŁOWSKI | BIEGŁY SĄDOWY | Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z zakresu oceny i wyceny dzieł sztuki

– z prawej nalepka z oświadczeniem (długopis): Obraz niniejszy, autorstwa | Leona Wyczółkowskiego (1852-1936) | „Zakopane, Tatry z ul. Zamoyskiego“ | 1904 r, był własnością znanego krakowskie | -go

– na dole centralnie umieszczona tekturka z metryczką obrazu z wystawy monograficznej Leona Wyczółkowskiego w 150. rocznicę urodzin artysty w Muzeum Śląskim w Katowicach

130 000 zł

estymacja: 150 000 – 200 000

Pochodzenie: – kolekcja Konstantego Laszczki – dar od artysty (1904); – kolekcja Bogdana Laszczki – dar od ojca w 1920; – kolekcja Czesława Kozłowskiego – zakupiony w 1942; – następnie, bez możliwości podania dat kolejno w kolekcjach: Eugeniusza Krupy, Zdzisława Wyniczenki, Jerzego Kozłowskiego; – kolekcja prywatna Kraków.

Obraz wystawiany, reprodukowany: – Wystawa monograficzna Leona Wyczółkowskiego w 150. rocznicę urodzin artysty, Muzeum Śląskie w Katowicach, luty-maj 2003; – Od Michałowskiego do Fangora, Ryszard J. Kluszczyński, WBC, 2016, il. s. 206; – Od Chełmońskiego do Kantora. Mistrzowie malarstwa polskiego, Ryszard J. Kluszczyński, WBC, 2019, il. s. 136.

Obraz został opatrzony dedykacją dla Konstantego Laszczki, jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy okresu Młodej Polski, który pozostawał z Wyczółkowskim w serdecznej przyjaźni. Jej wyrazem były, wykonane na przestrzeni lat, od ok. 1901 do późnych lat dwudziestych, wzajemne portrety [patrz: Leon Wyczółkowski, Autoportret z Konstantym Laszczką, ok. 1901, olej, płótno, 70 x 94 cm; fot. obok]. Obaj artyści w latach 1900-1906 wspólnie wyprawiali się do Zakopanego na dłuższe plenery. Kilkumiesięczny pobyt Wyczółkowskiego w Tatrach, w roku 1904, zaowocował wielkim cyklem kilkudziesięciu pastelowych pejzaży. Prezentowany obraz pozostawał własnością Konstantego Laszczki do roku 1920, kiedy to podarował go najstarszemu synowi – Bogdanowi.


33 ALFRED WIERUSZ-KOWALSKI (Suwałki 1849 – Monachium 1915)

JESIENIĄ, po 1900 olej, płótno 45,5 x 58,8 cm sygn. p.d.: A Wierusz-Kowalski na odwr. na górnej listwie ramy nalepka Agra-Art, na dolnej listwie ramy, przeciwnie do kompozycji, nalepka zakładu pozłotnictwa i renowacji ram Kunszt

120 000 zł

estymacja: 150 000 – 200 000

Wierusz-Kowalski przez wiele lat swojej twórczości malował obrazy przedstawiające scenki z codziennego życia polskiej wsi. Artysta był niezwykle wnikliwym obserwatorem, dlatego jego płótna prezentowały nadzwyczajną dbałość o realia i doskonale ukazywały charakterystykę ludzi wsi. Bardzo częstym motywem obrazów Wierusza-Kowalskiego była również podróż. Liczne przedstawienia bryczek, dyliżansów czy sań na tle przeważnie melancholijnego, monotonnego pejzażu można uznać za najbardziej charakterystyczne dla twórczości artysty. W prezentowanym obrazie artysta sugestywnie uchwycił, jakoby podejrzaną z ukrycia, scenkę ukazującą rozbawione, wiejskie kobiety pochłonięte rozmową. Wąskie kadrowanie, brak rozległego – charakterystycznego dla twórczości Wierusza – pejzażu, dodatkowo potęguje uczucie intymności. Obraz cechuje wręcz impresjonistyczna swoboda i dynamika pociągnięć pędzla, odznacza się on również wyrazistą fakturą. Wszystkie powyższe cechy są charakterystyczne dla twórczości artysty z okresu po 1900 roku.


34 JACEK MALCZEWSKI (Radom 1854 – Kraków 1929)

RYCERZ I FAUN, 1909 inne tytuły: RYCERZ, FAUN I ŚMIERĆ, NA MIEDZY olej, tektura, 73 x 91,5 cm; sygn. l.d.: J Malczewski | 1909 na odwrocie: – l.d. (przeciwnie do kompozycji) nalepka Składu Papieru i Przyborów Malarskich (druk wypukły, tusz): R. ALEKSANDROWICZ | KRAKÓW | PLAC MATEJKI L. I | SKŁAD PAPIERU | I PRZYBORÓW MALARSKICH | 4 K 20 500 000 zł

– centralnie umieszczona pieczęć składu przyborów malarskich – firmy „Lefranc et Cie“: kotwica skrzyżowana z kaduceuszem pomiędzy literami L F (znak firmy Lefranc), a przy prawej krawędzi pieczęć z nr. 30 odnoszącym się do rozmiaru podobrazia

estymacja: 600 000 – 1 000 000

Proweniencja: Obraz pochodzi z dawnych zbiorów Stanisława Holenderskiego (1871-1940) przemysłowca, kolekcjonera i filantropa z Zawiercia. Holenderski był wielbicielem malarstwa Jacka Malczewskiego i miał znakomitą kolekcję jego obrazów. Na wystawie dzieł artysty urządzonej w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w roku 1925 pokazano 52 prace z tego zespołu (oleje i akwarele), w tym tryptyki Grosz czynszowy i Zatruta studnia oraz Pole kości, Eloe czy Moja matko, był tu żołnierz oraz Rycerza i fauna.

Uwaga: W opisach Rycerza i fauna w literaturze przedmiotu spotykane są różne, rozbieżne informacje dotyczące tak podłoża (tektura lub płótno), jak i datowania (1900 lub 1903). Prostując je, podajemy właściwe dane: obraz namalowany jest na tekturze, a data jego powstania to rok 1909. Błędne jej odczytanie wynikało z faktu, że część autorskiej sygnatury i postawionej obok daty przysłonięta była przez ramę. Ich odczytanie możliwe było dopiero po wyjęciu obrazu z ramy.

Rycerz i faun to obraz o charakterystycznym dla Malczewskiego schemacie kompozycyjnym z pierwszoplanowym portretem umieszczonym na tle pejzażu w towarzystwie symbolicznych postaci – chimer, faunów czy Thanatosów – a na dalszym planie figur sztafażu, drobniejszych, ale ważnych dla treści obrazu. Postacie te, wysnute z mitologii i przetworzone przez wyobraźnię artysty, pojawiają się w obrazach Malczewskiego jeszcze przed rokiem 1900 (np. Sztuka w za-

ścianku, 1896). Jest wśród nich grecki bożek Pan, są satyry z orszaku Dionizosa, są też rzymskie fauny uosabiające żywotność natury, a – w obrazach artysty – także sztukę, a zwłaszcza muzykę. Na naszym obrazie taki faun towarzyszy – utożsamiającemu etos rycerski – zamyślonemu rycerzowi w kirysie i husarskim szyszaku ozdobionym pawim piórem. W tle, szeroką drogą kroczy Śmierć z kosą, prowadząc białego rumaka. Jacek Malczewski z zasady nie objaśniał ukrytych treści swych obrazów ani znaczeń nadawanych, umieszczanym na nich, symbolicznym postaciom. Nagabywany o wyjaśnienia odpowiadał żartem, odsyłając pytającego do Jana Bołóza-Antoniewicza, autora not i objaśnień do prac ujętych w katalogu lwowskiej wystawy z 1903 roku. Obrazy artysty prowokują jednak do prób interpretacji, interpretacji często niejednoznacznych, a nawet sprzecznych. I tak, na przykład, gest dłoni fauna z naszego obrazu był objaśniany bądź jako „figa“ pokazana dumnemu rycerzowi (E. Charazińska), bądź też – dopatrywano się tu gry na niewidzialnej harfie (charakterystyczny układ rąk; K. Lipka). Ta ostatnia sugestia wydaje się być przekonująca.


Obraz opisany i reprodukowany, m.in: – Jacek Malczewski 1855-1929, [kat.] Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, lipiec-sierpień-wrzesień 1939, s. 12, nr kat. 58 [jako Rycerz i faun, podpisany 1900 (sic!), olej, tektura, 70 x 92 cm; własność Stanisława Holenderskiego z Zawiercia]; – Przewodnik nr III po wystawie TZSP, Wystawa jubileuszowa Jacka Malczewskiego, Warszawa czerwiec 1925, s. 11, nr kat. 146 [jako Rycerz i faun; własność Stanisława Holenderskiego z Zawiercia]; – Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego, TZSP Warszawa czerwiec 1925, s. 11, nr kat. 146 [jako Rycerz i faun; własność Stanisława Holenderskiego z Zawiercia]; – Na miedzy, pocztówka wydana nakładem Rafała Malczewskiego, po 1929[?]; fot. niżej; – E. Charazińska, Jacek Malczewski 1854-1929, [w:] E. Charazińska, E. Micke-Broniarek, A. Tyczyńska, Malarstwo polskie w zbiorach prywatnych, Warszawa 1995, s. 112; il. 120, s. 114; – T. Grzybkowska, Świat obrazów Jacka Malczewskiego, Warszawa 1996, s. 238, il. [tyt. Rycerz, faun i śmierć, 1903 (sic!)]; – K. Lipka, Instrumenty muzyczne na obrazach Jacka Malczewskiego. Prawda i zmyślenie, [w:] Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 150. rocznicę urodzin malarza. Pod redakcją T. Grzybkowskiej, Warszawa 2005, s. 86, il. nr 44; – S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Jacek Malczewski – życie i twórczość, wyd. Kluszczyński [2008], il. s. 39.


35 ADAM SETKOWICZ (Kraków 1876 – Kraków 1945)

PASTUSZKOWIE olej, płótno naklejone na tekturę, 35,1 x 49,9 cm sygn. l.d.: A. Setkowicz 5 000 zł Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 7 000 – 14 000


36 WLASTIMIL HOFMAN (Praga 1881 – Szklarska Poręba 1970)

JESIEŃ, 1924 olej, tektura, 16,7 x 32,9 cm sygn. l.d.: Wlastimil Hofman 1924 13 000 zł Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 15 000 – 25 000


37 IWAN TRUSZ (Wysocko 1869 – Lwów 1941)

TRZY OBRAZY z cyklu „NASZE ŻYCIE“ HUCUŁKA, ok. 1910 olej, tektura, 18,3 x 14,2 cm; sygn. p.d.: I. Trusz na odwrocie notatki (długopis): 22-VI90 | 90429 | 5 szt [...] 7 [...]

LEŚNICZY Z WYSOCKA, ok. 1910 olej, sklejka, 18,5 x 15 cm; sygn. z lewej: I. Trusz na odwrocie centralnie umieszczony napis tuszem: Leśniczy z Wysocka Nieco większa wersja tego portretu znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie (olej, tektura, 24 x 17 cm). Zobacz katalog: Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza..., s. 66, nr kat. 74, il.

W obrazach Iwana Trusza wielokrotnie powtarzały się motywy z życia Hucułów. Obrazy te wchodzą w skład większego, malowanego przez lata cyklu „Nasze życie“, zespołu obrazów przedstawiającego ich kulturę i zwyczaje, poznawanych podczas licznych wyjazdów i wędrówek po Huculszczyźnie. Malował wówczas liczne szkice i studia plenerowe, które później wykorzystywał przy pracy nad większymi kompozycjami. Takie studia i obrazy można było oglądać na dużej wystawie dzieł Iwana Trusza ze zbiorów Muzeum Narodowego im. A. Szeptyckiego we Lwowie (Galeria Sztuki w Sopocie; rok 2011). Patrz katalog: Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza, Prace ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2011, s. 39, 66, 71, 96, 97, nr. kat. 17, 73, 74, 87, 147-150.

PRZED CERKWIĄ, ok. 1910 olej, tektura, 18,3 x 14,2 cm sygn. l.d.: I. Trusz

25 000 zł

estymacja: 28 000 – 40 000


38 JAN STANISŁAWSKI (Olszana na Ukrainie 1860 – Kraków 1907)

WIEŚ NA UKRAINIE, 1904 olej, deska, 25,7 x 39,2 cm sygn. l.d. (ołówkiem): JAN STANISŁAWSKI – na odwrocie nalepka Salonu „Desa“ (druk, tusz): P.P. „Desa“ | Salon Nr 1 | Rejestr Nr 260/I/ | Stanisławski | „Ukraińskie | chałupy“ – w prawym, dolnym rogu podpis czerwoną kredką Jan Stanisławski (obcą ręką)

150 000 zł

estymacja: 170 000 – 200 000

Obraz reprodukowany: – S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka Młodej Polski, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2003, s. 179, il.; – Poradnik Polskiego Kolekcjonera [praca zbiorowa], Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2003, il. na s. 74; – Jan Stanisławski i jego uczniowie, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2004, il. s. 101 [Wieś na Ukrainie]; – D. Horzela, U. Kozakowska-Zaucha, P. Krasny, A. Kryp-

czyk, M. Walczak, A. Górska, 1000 arcydzieł malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2008, s. 330, il.; – Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, [słowo wstępne. J. K. Ostrowski], Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011, s. 603, il.; – Od Chełmońskiego do Kantora. Mistrzowie malarstwa polskiego, Wydawnictwo WBC Ryszard J. Kluszczyński, Kraków 2019, il. na s. 164.

Stanisławski, rozmiłowany w pejzażach z Ukrainy, stworzył całą serię niewielkich obrazów, ukazujących potęgę przyrody tego terenu. Jako profesor katedry pejzażu w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zalecał malowanie przyrody, tak ulotnej i narażonej na zniszczenia cywilizacji. Wraz ze swymi studentami wychodził w plener, co było nowością w porównaniu ze stosowaną do niedawna powszechną praktyką wyobrażania natury w zaciszu pracowni. Urszula Kozakowska-Zaucha, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach


39 STANISŁAW WYSPIAŃSKI (Kraków 1869 – Kraków 1907)

HALKA. PORTRET DZIEWCZYNY W CHUSTCE, ok, 1900 pastel, akwarela, papier typu INGRES, 17 x 23 cm sygn. monogramem wiązanym l.d.: SW na drewnianych tzw. „plecach“ dwie nalepki: – uszkodzona i słabo czytelna (druk, pieczęć, tusz) o treści: Nr. 1852 | Nazwisko Stanisław Wyspiański | [napis nieczytelny] | Tytuł [napis nieczytelny] | Rodzaj [napis nieczytelny] Cena [napis nieczytelny] | Własność R[einer];| Uszkodzenia [napis nieczytelny]; – nie w pełni czytelna nalepka wystawy w TPSP we Lwowie (druk, maszynopis) z tekstem: – pośrodku nalepki: TOW PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH WE LWOWIE | Nr. ew. 2374. Rok 19 – |

130 000 zł

Autor: Stanisław Wyspiański | Tytuł dzieła: Hanka | Rodzaj i technika: [tekst zatarty i nieczytelny] | Cena: [tekst zatarty i nieczytelny] | Podpis: R[einer] – w lewej kolumnie: ul. Dziedu-| szyckich 1. | Zaniedbujący umieszczenia | niniejszej karty na dziele, | zrzeka się tym samym pra- | wa do reklamacji za ewen- | tualne pomyłki; – w prawej kolumnie: Telefon 62-64 | Kartę niniejszą należy przy- | kleić na odwrotnej stronie | dzieła

estymacja: 150 000 – 250 000

Obraz był przedmiotem ekspertyzy opracowanej przez panią Martę Romanowską, byłego kustosza Muzeum Wyspiańskiego w Krakowie, znawczynię oeuvre artysty i autorkę licznych publikacji o nim. Do tej ekspertyzy odwołujemy się w poniższej nocie. Autorka potwierdza autentyczność rysunku, jako oryginalnego szkicu Stanisława Wyspiańskiego. Czas jego powstania określa na „ok. 1900“, uważając że jest to szkic wstępny przeznaczony do

dalszej ewentualnej pracy. [...] Przypomina też o dużym wachlarzu możliwości warsztatowych artysty, który zbierał, kolekcjonował typy ludzkie, by móc umieścić konkretnych modeli np. pośród tłumu wokół „Polonii“ w projekcie witraża lwowskiego czy w polichromii krakowskiego kościoła oo. Franciszkanów. Wśród licznych przywołanych analogii autorka wymienia także twarz postaci z kompozycji Caritas przeznaczonej do tegoż kościoła (por.: H. Blum, Stanisław

Wyspiański, Warszawa 1969, tabl. 147). W roku 1932 rysunek należał do Juliusza Reinera, dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego we Lwowie i jako jego własność wystawiony został wówczas na wystawie w lwowskim TPSP (patrz niżej). W katalogu tejże wystawy wymieniony jest p.t. Halka, natomiast na wystawowej nalepce umieszczonej na obrazie figuruje jako Hanka. Nie sposób rozsądzić, który z tytułów jest właściwy – przyjmujemy więc wersję katalogową – Halka.

Rysunek opisany jest w katalogu wystawy we Lwowie w roku 1932: – Stanisław Wyspiański 1869-1907, Obrazy i rysunki ze zbiorów lwowskich. Wystawa urządzona ku uczczeniu 25-tej rocznicy zgonu artysty, [katalog opracował dr Jerzy Güttler], Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, ul. Dzieduszyckich 1, listopadgrudzień 1932, s. nlb., nr kat. 121.

[Halka. Głowa wiejskiej dziewczyny o niebieskich oczach, prawie na wprost, w chustce związanej pod szyją. Pastel w partii twarzy i u dołu akwarelowany: 17/22,8 cm; oznaczony u dołu po lewej: SW.; Właściciel: dyr Reiner Juliusz.]


40 HENRYK UZIEMBŁO

41 STANISŁAW EJSMOND

(Krze k. Trzebini 1879 – Kraków 1949)

(Dąbrówka pow. Grodzisk Maz. 1894 – Lublin 1939)

GÓRALKA

KWIATY

ołówek, akwarela, gwasz, papier, 50,1 x 35,5 cm sygn. l.d.: H. UZIEMBŁO na lewo od sygnatury sucha pieczęć fabryki papieru Schoellershammer na odwr. trójkątna, słabo czytelna niemiecka pieczęć; na g. listwie ramy nalepka, z umieszczonym przeciwnie do kompozycji, napisem długopisem: 66. Uziemblo | Bauern mädchen; ponadto nr 66 [w kółku] powtórzony na p. listwie ramy oraz na tekturowym zaplecku

akwarela, pastel, papier żeberkowy naklejony na tekturę, 50,8 x 57,9 cm sygn. p.d.: S. EJSMOND. na odwrocie ołówkiem notatki ramiarza

5 000 zł

18 000 zł

estymacja: 6 000 – 12 000

estymacja: 20 000 – 30 000


42 JÓZEF MEHOFFER (Ropczyce 1869 – Wadowice 1946)

MATKA BOSKA ŁASKAWA, 1904-1905 projekt witraża dla katedry na Wawelu (niezrealizowany) ołówek, akwarela, gwasz, papier naklejony na płótno 65,2 x 25,4 cm sygn. l.d.: J Mehoffer – na odwrocie na górnej listwie krosna nalepka wypełniona tuszem: Józef Mehoffer, Kraków | Matka Boska Łaskawa – na poprzeczce krosna nalepka wystawowa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie (druk, pieczęć, tusz) o treści: 40245 Autor Mehoffer 40245 | Tytuł Matka Boska Łaskawa wykonanie akw. | Cena - Wł. - Data | 16 MARZ 1937

75 000 zł

estymacja: 85 000 – 100 000

Prezentowany projekt niezrealizowanego witraża – z postaciami Chrystysa i Matki Boskiej Łaskawej, z aniołami i bujnymi, zielonymi girlandami o czerwonych kwiatach czy owocach – powstał w związku z zamówieniem dla katedry na Wawelu, które Mehoffer otrzymał w roku 1904. Jest to zapewne jeden z wcześniejszych, jeszcze wstępnych projektów, w późniejszych przygotowanych przez artystę kompozycjach, rolę motywu dekoracyjnego pełnią gałęzie cierniowe. Z przygotowanego projektu trzynastu witraży, w latach 1909-1917 zrealizowano tylko pięć. Cztery z nich – Chrystus, Matka Boska oraz dwa przedstawienia Geniuszy cierpienia – osadzono w oknach transeptu, witraż ze Św. Kazimierzem nad chórem w nawie głównej. O witrażach do katedry na Wawelu pisała, m.in. Anna Zeńczak w katalogu wystawy Józef

Mehoffer. Opus magnum [red. J. Żmudziński; praca zbiorowa, MNK, Kraków 2000, s. 171-180].


43 WLASTIMIL HOFMAN (Praga 1881 – Szklarska Poręba 1970)

ANHELLI I ELOE. AUTOPORTRET Z ŻONĄ, 1916 olej, tektura na krośnie, 72,5 x 99,8 cm sygn. l.g.: Praga 1916 | Wlastimil Hofman – na odwrocie na górnej listwie krosna [ołówkiem]: Anhelli z Eloe 1000 K; powtórzone na tekturze u góry [ołówkiem]: Anhelli z Eloe 1000 K | Ż. – poniżej, przeciwnie do kompozycji adnotacja (czerwoną kredką): Zakupione [zakreślone w kółku]

75 000 zł

estymacja: 80 000 – 100 000

Obraz opisany i reprodukowany: – E. Micke-Broniarek, Vlastimil Hofman 1881-1970, [w:] E. Charazińska, E. Micke-Broniarek, A. Tyczyńska, Malarstwo polskie w zbiorach prywatnych, Warszawa 1995, s. 154; il. 165 na s. 155.

Tytuł obrazu – Anhelli i Eloe – odsyła tę kompozycję do tekstu poematu Anhelli Juliusza Słowackiego, osadzając ją w większej grupie prac powstałych w latach I wojny światowej, być może pod wpływem własnych przeżyć i doświadczeń artysty, przywołujących refleksje o cierpieniu narodu, śmierci i losie tułaczym. Można tu wymienić – zbliżone kompozycją i nastrojem – obrazy

Elenai, Eloe, Anhelli, w których artysta nawiązuje do syberyjskiego cyklu swego nauczyciela, Jacka Malczewskiego.


44 JÓZEF MĘCINA-KRZESZ

45 ALFONS KARPIŃSKI

(Kraków 1860 – Poznań 1934)

(Rozwadów, dziś dzielnica Stalowej Woli 1875 – Kraków 1961)

ODALISKA olej, tektura, 63 x 40,1 cm sygn. l.d.: J Męcina Krzesz 18 000 zł

estymacja: 20 000 – 30 000

Więcej – www.agraart.pl

RÓŻOWE RÓŻE olej, tektura, 49,8 x 70 cm sygn. z prawej: A. Karpiński na odwrocie przeciwnie do kompozycji ołówkowa notatka ramiarza: Blondel | gładka | ramka | szkło 12 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000


46 JÓZEF MEHOFFER (Ropczyce 1868 – Wadowice 1946)

PORTRET MŁODEJ KOBIETY, 1943 ołówek, papier, 55,8 x 43,8 cm (w świetle passe-partout) sygn. p.d.: Józef Mehoffer | 1943. 6 000 zł

estymacja: 8 000 – 20 000


47 KAJETAN STEFANOWICZ (Drohobycz 1886 – Rohaczów 1920)

W PARKU, 1910 ołówek, akwarela, karton, 46 x 33 cm (kompozycja) sygn. p.d.: Stefanowicz 910. 3 000 zł

estymacja: 5 000 – 10 000


48 OLGA BOZNAŃSKA (Kraków 1865 – Paryż 1940)

PORTRET LEKARKI DR JANINY ROMANOWEJ, 1933 olej, tektura, 58 x 29,6 cm sygn. ołówkiem p.g.: Olga Boznańska | 1933 Na odwrocie nalepka wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie w roku 1960 (druk, maszynopis) o treści: MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE | Autor Olga Boznańska | Tytuł Portret lekarki dr Janiny | Romanowej | Technika i wymiary ol. tekt., 57,2 x 28. | Właściciel Maria Novakowa z Glanowa | Wystawa O. Boznańska Nr kat. 166 | r. 1960 Ponadto na odwrocie i na ramie dwa stemple własnościowe oraz dwie nalepki z metryczką obrazu i wykazem wystaw.

75 000 zł

estymacja: 80 000 – 120 000

Pochodzenie: Portret był darem portretowanej Janiny Romanowej dla rodziny Nováków, właścicieli dworu w Glanowie (gmina Trzyciąż, pow. Olkusz). W roku 1960, w kata-

logu wystawy prac Boznańskiej urządzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie, jako jego właścicielka wymieniona jest pani p. Maria Novákowa. W latach 90. XX wieku – obraz trafił do innej kolekcji prywatnej.

Lekarka Janina Romanowa – spotkała się z Boznańską w Paryżu. Artystka w latach 1933 i 1934 namalowała dwa jej portrety, oba przedstawiając modelkę w podobnym ujęciu en face, siedzącą, ze splecionymi na kolanach dłońmi. W naszym obrazie uwagę zwraca subtelność walorów barwnych, subtelny koloryt jasnozielonej sukni współgrający z bujnymi, złocisto-rudymi włosami modelki. Zatarcie konturów i, właściwe artystce pewne odrealnienie postaci, nadaje portretowi nastrój tajemniczości skrywającej intymność, świat myśli i uczuć portretowanej. Tę samą modelkę o niebanalnej urodzie, Boznańska malowała jeszcze i w roku następnym, 1934. Portret ten również był własnością p. Marii Novákowej. Prezentowaliśmy go na aukcji 9 grudnia 2018 (kat. nr 72).

Obraz wymieniony, opisany, reprodukowany: – Olga Boznańska (1865-1940) Wystawa zbiorowa, [wstęp – H. Blum, oprac. katalogu – H. Blum. Z. Kucielska, Z. Tobiaszowa], Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1960, s. 74, nr 166;

– A. Król, Boznańska nieznana, wyd. Fundacja Turleja, [Kraków] 2005, s. 189, poz. nlb. (uwaga: tu błędny opis), il. barwna [album wystawy pokazanej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w Zachęcie w Warszawie, Muzeum w Stalowej Woli, Galerii Sztuki Współczesnej w Sopocie, Galerii Turleja w Krakowie].


49 ALFONS KARPIŃSKI

50 KAZIMIERZ SICHULSKI

(Rozwadów, dziś dzielnica Stalowej Woli 1875 – Kraków 1961)

(Lwów 1879 – Lwów 1942)

MARTWA NATURA, 1936 ŻÓŁTE RÓŻE olej, tektura, 50 x 69,9 cm sygn. z lewej: A. Karpiński 10 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 12 000 – 20 000

olej, płótno naklejone na tekturę, 84,8 x 57,7 cm sygn. p.g.: Sichul | 936 na odwrocie: – kilkakrotnie powtórzone nazwisko [napis tuszem]: de Latour; – ponadto l.d. [ołówkiem]: Sichulski – p.g.: nalepka z opisem obrazu i proweniencją

20 000 zł

estymacja: 25 000 – 35 000


51 MICHAŁ GORSTKIN WYWIÓRSKI (Warszawa 1861 – Berlin 1926)

KLIFY NADMORSKIE olej, płótno naklejone na tekturę, 17,6 x 28,3 cm sygn. l.d: M.G.W. na odwrocie nalepka galerii Dr. H. Poppe-Marquard’a z Lingen: Dr. H. Poppe-Marquard | Alte und Neue Kunst | Bucher. Antiquariat | Lingen/Ems 4 000 zł

estymacja: 5 000 – 10 000


52 FERDYNAND RUSZCZYC (Bohdanów 1870 – Bohdanów 1936)

MORZE. MORZE I NIEBO, 1896 olej, płótno naklejone na tekturę, 22,1 x 31,3 cm p.d. (ołówkiem): 15 na odwrocie napisy: – niebieską kredką: Krym | FRuszczyc | Z. 15; – ołówkiem: Krym 3 VII 1896; – niżej: Kat 1964 – poz. 46: – czerwoną kredką p.g.: 1596; – czerwonym długopisem p.d.: I/15 Ponadto centralnie umieszczona nalepka z wystawy pośmiertnej w Krakowie (druk, pieczęć, maszynopis) o treści: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie | R. 1937. Grudzień Nr. 2057 / 15 / | Autor Ruszczyc Ferdynand | Adres Wystawa pośmiertna | Dzieło Morze i niebo | Wykonanie olej. Cena WYSTAWA POŚMIERTNA | FERD. RUSZCZYCA 30 000 zł

estymacja: 35 000 – 50 000

Obraz – wbrew późniejszym, nie autorskim napisom na odwrocie – przedstawia widok na przylądek Arkona w północnej części wyspy Rugii. Na Rugii Ruszczyc był latem 1896 roku, podczas swej podróży zagranicznej. Był wówczas także w Szczecinie, w południowej Szwecji, odwiedził również Berlin. Liczne notatki z tej podróży znajdujemy w prowadzonym przez artystę Dzienniku (F. Ruszczyc, Dziennik, Część pierwsza, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994]. Bibliografia: – Katalog wystawy pośmiertnej prac malarskich i rysunkowych Ferdynanda Ruszczyca, Wilno X 1937, s. 23, nr kat. 15 [Morze i niebo; własność rodziny artysty]; – Ferdynand Ruszczyc 1870-1936, Przewodnik 127, TZSP w Warszawie XI-XII 1937, s. 28, nr kat. 15 [Morze i niebo; własność rodziny artysty]; – Ferdynand Ruszczyc 1870-1936, Katalog wystawy pośmiertnej, TPSP w Krakowie XII 1937 – I 1938, s. 18, nr kat. 15 [Morze i niebo; własność rodziny artysty]; – Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Katalog. [red. J. Ruszczycówna], Muzeum Narodowe w Warszawie 1964, s. 47-48, nr kat. 46 [Morze; wł. rodziny artysty].


53 ANNA BILIŃSKA-BOHDANOWICZOWA (Złotopole na Ukrainie 1857 – Warszawa 1893)

PEJZAŻ Z BEG-MEIL, 1891 olej, płótno dublowane, 33,1 x 46,2 cm; sygn. p.d.: Anna Bilińska ._ | Beg – Meil | 1891. – na odwrocie, na górnej listwie krosna napis niebieską kredką: FOUESNANT PRES QUIMPER | FINISTERE – na wszystkich listwach odbita pieczęć składu materiałów malarskich Iskra & Karmański w Krakowie oraz pieczęcie odnoszące się do rozmiarów krosna: 33 i 46 90 000 zł

estymacja: 95 000 – 115 000

Pejzaż z Beg-Meil jest jednym z pejzaży nadmorskich malowanych przez Annę Bilińską w roku 1891, podczas pobytu w Bretanii. Zespół tych prac latem 1892 roku pokazała Bilińska na paryskim Salon d’Ete w Galerie Devaix na Polach Marsowych. Obrazy zostały zauważone przez krytykę, pisano o nich w prasie francuskiej (m.in.: „La Presse“ 23 VII 1892; „Journal des Arts“ 19 VIII 1892; „Revue des Beaux Arts“ 21 VIII 1892). Artystka określała te prace terminem pochades (szkice), ale ogólnie przyznawano im rangę pełnoprawnych wypowiedzi malarskich. Następnie – w styczniu i lutym 1893 roku – zespół 15 nadmorskich krajobrazów z Bretanii artystka wystawiła w TZSP w Warszawie. Obrazy wzbudziły powszechne zainteresowanie, a ponad połowa z nich została z wystawy sprzedana. Recenzenci warszawscy nie szczędzili pochwał. Dla przykładu podajemy fragment jednej z recenzji.

krajobrazowych Anny Bilińskiej /.../ Studjów tych kilkanaście. Są to motywy z wybrzeży morskich, brane wprost z natury alla prima gdzieś we Francji, w La Rochelle, w Bey-Mail, w Bayardville. Tu kawał zatoki, wrzynającej się w piaski, ówdzie grupa skał, rzucona w morze, tam z po za złomów skalistych widok na dalekie wody. Oświetlenie rozmaite, po większej atoli części w dzień pogodny, pod zasłoniętem niebem. Malowanie szerokie, śmiałe, z poczuciem znakomitem i wprawą nielada. Najzupełniejsza szczerość; cienia nie dodano, nie ujęto plamki – sama, czysta, „niekłamana niczem“ natura. Smak artystki wskazał jej najciekawszy lub najpiękniejszy moment i motyw; przedziwna biegłość malarska dokonała reszty. /.../Które z nich najlepsze? Doprawdy wybór między kilku trudny. Możeby i oddać pierwszeństwo tej oto zatoczce lekko falującej /.../ tej, jakby jakiejś /.../symfonii szarych tonów... Ale i te białe niebo schodzące w białe morze jakież dobre, a i te skały żółtawe, dwoma złomami sterczące, jakie prawdziwe! ... „Kurier Warszawski“, Nr 29; 29 I 1893, s. 1-2

Obok obrazu Matejki siłą przyciągającą publiczność w chwili obecnej na wystawę Towarzystwa jest cały szereg studjów

O nadmorskich pejzażach z Bretanii, m.in.: – Mémorial Album artystki-malarki Anny Bilińskiej. Odezwy prasy wszechświatowej w ciągu jej krótkich, bo zawcześnie (sic!) po pięciu zaledwie latach śmiercią przerwanych wszechświatowych tryumfów (Biblioteka Jagiellońska, sygn. BJ Rkp. Przyb. 15/78.); – Sprawozdanie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1893, Warszawa 1894, s. 33 (Bohdanowicz-Bilińska Anna – wykaz prac wystawionych), s. 45 (wykaz prac nabytych).

Liczne recenzje w warszawskiej prasie, m.in.: – Z Towarzystwa „Zachęta“, Echo Muzyczne, Nr 490 (7), 18 (6) II 1893, s. 78; – Odgłosy, Echo Muzyczne, Nr 487 (4), 26 (16) I 1893, s. 41; – Kronika Powszechna, Tygodnik Ilustrowany, Nr 163, Warszawa 30 I (11 II) 1893, s. 95; – Echa Warszawskie, Przegląd Tygodniowy, Warszawa 23 I (4 II) 1893 Nr 5, s. 50-51; – Z krainy Piękna, Biesiada Literacka, Nr 8, Warszawa 24 (12) II 1893, s. 119; – Kurier Warszawski, Nr 29; 29 (17) I 1893, s. 1-2.

Fotografię „naszego“ Pejzażu z Beg-Meil umieściła Bilińska w prowadzonym w latach 1884-1893 „Mémorial Album“, do którego wklejała zdjęcia swych prac oraz wycinki z gazet – recenzje wystaw ze swoim udziałem. Po śmierci artystki, „Mémorial“ uzupełniał jej mąż, dr Antoni Bohdanowicz, on też – w roku 1920 – ofiarował album do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Obok – strona tytułowa „Albumu“ i strona z fotografią Pejzażu z Beg-Meil.


54 HENRYK CIESZKOWSKI (Płock 1832 – Rzym 1895)

WIDOK NA CAPRI olej, płótno naklejone na tekturę 48,8 x 119 cm sygn. l.d.: H Cieszkowski | [...] 20 000 zł

estymacja: 25 000 – 30 000

W szeregu licznych prac Cieszkowskiego znajdujemy rzeczy wysokiej artystycznej wartości. W tych to dziełach widzimy, jak wielkie poczucie natury posiadał [...] artysta, zarówno w szczegółach, jak i w całości. Jego obrazy [...] słoneczne, o dalszych planach, nad wyraz miłe robiły wrażenie swym spokojem, jakby marzycielskim nastrojem, stanowiąc zawsze harmonijną całość. Odznaczały się również ogromem powietrza, ciepłem i szlachetnością w traktowaniu. „Tygodnik Ilustrowany“ 1895, II półrocze, nr 49, s. 411


55 JAN STYKA (Lwów 1858 – Rzym 1925)

ŚWIĘTA RODZINA W EGIPCIE olej, tektura, 80 x 100,5 cm sygn. u dołu pośrodku: Jan Styka na odwrocie napis kredką: 237/6 36 000 zł

estymacja: 40 000 – 50 000


56 SOTER JAXA MAŁACHOWSKI (Wolanów w guberni chersońskiej 1867 – Kraków1952)

RAGUZA, 1927 akwarela, gwasz, karton, 25,3 x 35 cm sygn. p.d.: S Jaxa | 1927 na odwrocie z prawej strony napis ołówkiem: Raguza 5 000 zł

estymacja: 6 000 – 10 000


57 FELIKS MICHAŁ WYGRZYWALSKI (Przemyśl 1875 – okolice Rzeszowa 1944)

SPRZEDAWCY DYWANÓW olej, sklejka, 49,5 x 69,8 cm sygn. l.d.: F. M. Wygrzywalski na odwr. z prawej strony ołówkowa notatka ramiarza

5 000 zł

estymacja: 6 000 – 12 000


58 KARL THEODOR WAGNER (Wiedeń 1856 – Perchtoldsdorf 1921)

W ROTTERDAMIE olej, płótno, 69 x 55,7 cm sygn. l.d.: K. WAGNER na odwrocie na górnej listwie krosna (ołówkiem): [...] Rotterdam 5 000 zł

estymacja: 6 000 – 15 000


59 EMIL J.F. KUHLMANN (Reher koło Hanoweru 1876 – Rosenheim 1956)

CZYTAJĄCY LIST, ok. 1920 olej, płótno 41,5 x 35 cm sygn. p.d.: E Kuhlmann-Reher | München 4 000 zł

estymacja: 5 000 – 10 000


60 JEAN LAMBERT-RUCKI

61 FELICE AUGUSTE REZIA

(Kraków 1888 – Paryż 1967)

(Włochy 1835 – 1907)

FIGURA ŚW. PIOTRA, odlew przed 1976

PRZED KATEDRĄ, 1882

brąz patynowany, drewno czernione, wys. 44,7 cm sygn. na dole szaty: J. Lambert Rucki na spodzie podstawy papierowa naklejka CHÉRET | 8, R. du Vieux Colombier | Paris | Made in France

olej, płótno, 45,7 x 25,5 cm; sygn. l.d.: F. A. Rezia | 1882 na odwr. na g. listwie krosna napis tuszem: C\S\S oraz ołówkiem [...]Britany | [...] na d. listwie krosna ślad po napisie ołówkiem

5 000 zł

2 000 zł

estymacja: 6 000 – 10 000

estymacja: 3 000 – 10 000


62 WŁADYSŁAW CHMIELIŃSKI (Warszawa 1911 – Warszawa 1979)

PLAC ZAMKOWY ZIMĄ olej, płótno, 35,5 x 50,5 cm; sygn. p.d.: Wł. Chmieliński na odwrocie na płótnie drukowana nalepka w języku niemieckim odnosząca się do oprawy i mało czytelne inicjały czarną farbą; na krośnie nalepka z odręcznym, nieczytelnym tekstem w języku niemieckim i nr czarnym flamastrem: 28223/17459-8; nr ten częściowo powtórzony na ramie: 28223 6 000 zł

estymacja: 8 000 – 15 000


63 CZESŁAW WASILEWSKI (ok. 1875 – Warszawa/Łódź 1946?47)

SANIAMI PRZEZ PLAC TRZECH KRZYŻY, 1915 olej, płótno, 70,8 x 100,3 cm sygn. p.d.: Cz Wasilewski – 915r – 15 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 18 000 – 25 000


64 WOJCIECH KOSSAK

65 WOJCIECH KOSSAK

(Paryż 1856 – Kraków 1942)

(Paryż 1856 – Kraków 1942)

ESKORTA, 1916

KAPITULACJA, 1916

olej, płótno, 52,4 x 65 cm sygn. l.d.: Wojciech Kossak | 1916 na odwrocie na krośnie numery ołówkiem odnoszące się do jego wymiarów; ponadto na górnej listwie nalepka aukcyjna

olej, płótno naklejone na tekturę, 45,6 x 37,7 cm sygn. p.d.: Wojciech Kossak | 1916 – na odwrocie w lewym górnym rogu nalepka Salonu Sztuki Stanisława Kulikowskiego [druk, tusz]: Salon Sztuki St. Kulikowskiego | Warszawa – Krak. Przedmieście 7. | Autor Wojciech Kossak | Tytuł dzieła: Kapitulacja – wzdłuż górnej krawędzi dwie pięczątki: 8 oraz: ROMAN DROBNER KRAKÓW (sklep z malarskimi przyborami i farbami przy pl. Szczepańskim 3; pieczątka słabo widoczna)

25 000 zł

estymacja: 28 000 – 40 000

Więcej – www.agraart.pl

20 000 zł

estymacja: 25 000 – 50 000


66 WOJCIECH KOSSAK

67 WOJCIECH KOSSAK

(Paryż 1856 – Kraków 1942)

(Paryż 1856 – Kraków 1942)

ORLĄTKO, lata 20. XX w.

SZARŻA UŁANÓW, 1935[?]

olej, tektura, 29,7 x 23,8 cm sygn. p.d.: Wojciech Kossak | 19[..] na odwrocie wzdłuż lewej krawędzi napis: J. Myszkowska | Warszawa | ul. Szpitalna N. 5

olej, sklejka, 40 x 55 cm sygn p.d.: Wojciech Kossak | 193[5?] na odwrocie notatki ołówkiem odnoszące się do oprawy oraz nalepki aukcyjne

12 000 zł

23 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 15 000 – 35 000

estymacja: 25 000 – 40 000

Więcej – www.agraart.pl


68 MAKS HANEMAN (Łódź 1882 – Łódź [?] 1941/1944)

SZAŁASY W DOLINIE CHOCHOŁOWSKIEJ olej, tektura, 44,2 x 58,5 cm; sygn. p.d.: Maks Haneman na odwr. napis tuszem: Maks Haneman | „Polana Chochołowska“ do ramy przyklejona nalepka z opisem obrazu i proweniencją 4 000 zł

estymacja: 6 000 – 12 000


69 WLASTIMIL HOFMAN (Praga 1881 – Szklarska Poręba 1970)

DZIEWCZYNKA Z WARKOCZAMI, 1919 olej, płótno, 35,4 x 35,2 cm sygn. p.g.: 1919 | Wlastimil Hofman 10 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 15 000 – 25 000


70 MAKS HANEMAN (Łódź 1882 – Łódź [?] 1941/1944)

WIDOK NA DOLINĘ STAWÓW GĄSIENICOWYCH olej, płótno, 63,2 x 88,2 cm sygn. l.d.: Maks Haneman na odwrocie fragment nalepki z czytelną jedynie resztką napisu: Hala Gąs[...] 6 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 8 000 – 18 000


71 STANISŁAW KAMOCKI (Warszawa 1875 – Zakopane 1944)

CZARNY STAW GĄSIENICOWY olej, tektura, 50,7 x 72 cm sygn. p.d.: St Kamocki – na odwrocie obrazu na środku wzdłuż dolnej krawędzi, przeciwnie do kompozycji nieczytelny napis ołówkiem – na tzw. „plecach“ orzeczenie mgr. Przemysława Michałowskiego poświadczającego autentyczność obrazu (Poznań, dat. 16 X 1975 r.) 23 000 zł

estymacja: 25 000 – 35 000


72 STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ (Warszawa 1885 – Jeziory na Wołyniu 1939)

PORTRET ZOFII MIKUCKIEJ, 4 VIII 1928 pastel, papier, 57 x 43,5 cm (w świetle oprawy) sygn. u dołu: Ign. Witkiewicz T. B. [w kółku] 1928 4/VIII W.g. | [powyżej] NTI36 na odwrocie, na tzw. „plecach“ pieczęć kolekcjonera 110 000 zł

Pochodzenie: własność portretowanej Zofii Mikuckiej-Malczewskiej; następnie w kolekcji rodzinnej w Kanadzie; ostatnio kolekcja prywatna w Polsce.

estymacja: 120 000 – 180 000

Zofia Mikucka, później Malczewska (1901-1995) była ważną postacią międzywojennego Zakopanego. De domo Jakubowska (jej stryjecznym dziadkiem był prof. Maciej L. Jakubowski, „ojciec polskiej pediatrii“), po pierwszym mężu – Witoldzie, kapitanie WP – Mikucka, z początkiem lat 30. związała się z Rafałem Malczewskim. Prawdopodobnie znali się od dziecka z Krakowa, spotkali się w Zakopanem i pozostali razem na resztę życia. Łączyło ich wiele, także góry i narty. Oboje byli zapalonymi taternikami, wspólnie chodzili w Tatry i podejmowali różne wycieczki narciarskie. Zofię podziwiano jako znakomitą narciarkę, która na krok nie ustępuje mężczyznom [...] a na

Przełęczy Lodowej spisywała się dzielniej od narciarzy. W 1939 razem wyjechali z kraju, by po długiej wojennej tułaczce osiąść na stałe w Kanadzie. Formalnie zalegalizować swój związek mogli dopiero w roku 1953, po śmierci Bronisławy, pierwszej żony Rafała, która nie dawała mu zgody na rozwód. W Kanadzie Zofia wiernie towarzyszyła Rafałowi w różnych wyprawach – razem odwiedzili niemal wszystkie kanadyjskie prowincje. Była dla niego niezawodnym oparciem w ostatniej długiej i ciężkiej chorobie.

Od 1925 Stanisław Ignacy Witkiewicz ograniczył swoją twórczość malarską do jednoosobowej „Firmy portretowej S. I. Witkiewicz“. Portrety przyjaciół i bliskich znajomych malował Witkacy za darmo i właśnie do tej grupy prac należy Portret Zofii Mikuckiej, namalowany 4 sierpnia 1928. Z autorskiego napisu dowiadujemy się, że artysta określił ten portret jako Typ B, co według „Regulaminu Firmy“ oznaczało rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez cienia karykatury. Robota bardziej kreskowa niż Typu A, z pewnym podcięciem cech charakterystycznych, co nie wyklucza „ładności“ w portretach kobiecych. Stosunek do modela obiektywny.

Obraz wzmiankowany i reprodukowany: – A. Żakiewicz, Demon Zakopanego i zakopiański chochlik – groteska i dramat w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza i Rafała Malczewskiego, [w:] Zakopane w czasach Rafała Malczewskiego [pod red. D. Folgi Januszewskiej i T. Jabłońskiej], T. 2, Wyd. BOSZ, Olszanica 2006, s. 40, il. na s. 39.

Zamieszczona obok adnotacja – NTI 36 – informuje, że malując portret Witkacy miał za sobą 36 dni abstynencji. W tym kontekście skrót – W.g. – może oznaczać „Wcale glątwa“, to znaczy, że wcale nie miał kaca (g. = glątwa; W = wcale, podobnie jak w przypadku: WNP = wcale nie palił). Witkacy, zaprzyjaźniony z Zofią Mikucką, portretował ją już wcześniej, 23 lipca 1926 (zob. Aukcja Agra-Art 11 grudnia 2016, kat. 71). W 1937 artysta namalował również portret jej szesnastoletniej córki Barbary. „Dla Zosi Mikuckiej“ dedykował także trzy rysunki z czerwca 1928 r. (zbiory rodzinne w Kanadzie).

Portret Zofii Mikuckiej przez lata przechowywany w zbiorach rodzinnych i długo nieznany badaczom twórczości S. I. Witkiewicza, został niejako „odkryty“ i po raz pierwszy opublikowany przez dr Annę Żakiewicz, autorkę licznych prac o artyście.


73 ZDZISŁAW CYANKIEWICZ CYAN

74 BOLESŁAW BIEGAS

(Czechowice 1912 – Paryż 1981)

(Koziczyn k. Ciechanowa 1877 – Paryż 1954)

SĄD PARYSA, początek lat 40. XX w.

KOBIETA Z LIRĄ, lata 20. XX w.

akwarela, gwasz, papier wymiar karty: 26,7 x 35,8 cm (sama kompozycja 15,5 x 23,4 cm) pod kompozycją w prawym dolnym rogu mała pieczątka: ATELIER | CYANKIEWICZ | 1912-1981

odlew późniejszy brąz patynowany, marmur, wys. 66,2 cm sygn. na podstawie: B Biegas ponadto oznaczenie numeru odlewu 7/8 oraz cecha brązownika M wpisane w O

3 500 zł

32 000 zł

estymacja: 5 000 – 10 000

Proweniencja: Kolekcja Godurowska – zakupiony w Warszawie w 2006 roku. Bibliografia: – Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w. (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 92, il.

estymacja: 35 000 – 45 000

Niezwykle popularny motyw instrumentów muzycznych był często wykorzystywany przez artystów początku XX wieku. Prezentowana rzeźba to model stworzony przez Biegasa po 1912 roku. Odlew natomiast jest już współczesny.


75 ADOLF BEHRMANN

76 WŁADYSŁAW BAKAŁOWICZ

(Tockum k. Rygi 1876 – Białystok 1942)

(Chrzanów 1833 – Paryż 1903)

MARTWA NATURA Z PANTOFELKAMI, 1933

DAMA W GARDEROBIE

olej, płótno, 67,2 x 76,5 cm sygn. p.d.: Behrmann | Marrakesz 1933 na odwrocie, na płótnie w p.g. rogu wzdłuż prawej krawędzi numer [czarną farbą]: 1001 | N 70. ponadto drukowana nalepka z numerem: 21

pastel, papier, 70 x 50,5 cm sygn. p.d.: LBakalowicz [inicjał wiązany]

13 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 15 000 – 25 000

11 000 zł

estymacja: 13 000 – 20 000


77 TADEUSZ MAKOWSKI (Oświęcim 1882 – Paryż 1932)

AUTOPORTRET Z DZIEWCZYNKĄ, ok. 1921 olej, deska, 71,3 x 33,6 cm sygn. wydrapana na odwrocie deski: Makowski – niżej, również wydrapany, kolejny numer spisu spuścizny artysty: N.108. – ponadto w lewym górnym rogu ukośnie numer (ołówkiem): 108

170 000 zł

estymacja: 200 000 – 250 000

Do obrazu dołączona jest ekspertyza p. Elżbiety Zawistowskiej z dn. 10 sierpnia 2007 r.

Proweniencja:

Autoportret z dziewczynką należał do zespołu prac składających się na spuściznę pośmiertną Tadeusza Makowskiego; oznaczony został numerem 108.

Z paryskiej pracowni artysty przejęła go siostra Makowskiego, Karolina Niedzielowa, by następnie przekazać obraz swej córce, Janinie Adamek. W rękach tej ostatniej pozostawał jeszcze w latach 70, by następnie trafić do kolekcji prywatnej.

[Prezentowany] obraz stanowi przykład

typowej, dość ciemnej gamy kolorystycznej, charakteryzującej wiele prac – nie tylko o tematyce dziecięcej – z okresu przełomu 1919-1920 do ok. 1922. Nasycone brunatnoczerwone i niebieskie tony, które występują w „Autoportrecie z dziewczynką“ można spotkać np. w największej formatowo kompozycji artysty „Wieśniacy (Paysans)“ z 1921 roku (olej, na płótnie, 185,5 x 226, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie). Za ekspertyzą Elżbiety Zawistowskiej

Obraz opisany i reprodukowany, m.in.: – W. Jaworska, Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, il. 86 na s. 157; katalog: s. 337, nr 306.


78 EUGENIUSZ GEPPERT

79 GUSTAW GWOZDECKI

(Lwów 1890 – Wrocław 1979)

(Warszawa 1880 – Paryż 1935)

CYRK, 1961

KWIATY W SZKLANYM WAZONIE, 1930-1934

tempera, gwasz, karton 53 x 83 cm (w świetle passe-partout) sygn. p.d.: Eugeniusz Geppert 1961

olej, płótno, 80,7 x 65,2 cm; sygn. p.d.: GWOZDECKI

23 000 zł

W malarstwie Gwozdeckiego stale obecny był motyw kwiatów. Artysta zmieniał ich zestawy, flakony i sposób ujęcia. Nasz obraz należy do zespołu kompozycji powstałych w latach 1930-34. Monografistka artysty, Anna Lipa dostrzega tu, m.in. inspiracje naiwną sztuką ludową, a w kat. wystawy prac Gwozdeckiego znajdujemy obrazy z podobnymi bukietami (patrz bibl.).

estymacja: 25 000 – 35 000

Proweniencja: Kolekcja Godurowska – zakupiony we Wrocławiu w 2008 roku. Bibliografia: – Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w. (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł wszystkich Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 105, il.

65 000 zł

estymacja: 70 000 – 90 000

Porównaj: – A. Lipa, Zaklinacz lalek. Życie i twórczość Gustawa Gwozdeckiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003, s. 215-216, il. 68 na s. 429; – A. Lipa, Gustaw Gwozdecki 1880-1935. Wystawa monograficzna, [katalog pod redakcją M. Gołąb; teksty: M. Gołąb, E. Grabska, A. Lipa, W. Suchocki], Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2003, s. 112, nr kat. 226-229, il.; barwne il. na s. 157, 158.


80 MOJŻESZ KISLING (Kraków 1891 – Sanary-sur-Mer 1953)

DZIEWCZYNA W KWIECISTYM SZALU, 1939 olej, płótno, 55,3 x 38,4 cm sygn. p.g.: Kisling na odwrocie na górnej listwie krosna pieczęć z numerem 10 P odnoszącym się do rozmiaru podobrazia

450 000 zł

estymacja: 480 000 – 600 000

Proweniencja: – kolekcja prywatna, Londyn; – kolekcja prywatna, Hiszpania; – kolekcja prywatna, Floryda (nabyty po 1994); – kolekcja prywatna, USA (nabyty z powyższej kolekcji za pośrednictwem aukcji Sotheby’s, Nowy Jork, 1999); – kolekcja prywatna, Polska (zakupiony na aukcji Sotheby’s, Nowy Jork, 2019).

Obraz opisany i reprodukowany: – Jean Kisling, Kisling 1891-1953, vol. III, Paryż, 1995, nr 193, il. s. 166; – Obraz zostanie zamieszczony w tomie IV i dodatkowo w tomach I, II i III Catalogue Raisonné Mojżesza Kislinga; obecnie w przygotowaniu przez Marc’a Ottavi.

Największą popularnością w twórczości Mojżesza Kislinga, poza pejzażami, cieszą się portrety kobiece. Kobiety były jego wielką pasją, stąd zapewne portrety należą do najbardziej charakterystycznych jego dzieł. Artysta przedstawiał modelki, eksponując ich piękno – owalne twarze, migdałowe oczy, pukle puszystych włosów, wypracowując w latach 20. osobny styl dla portretu kobiecego i aktu. Twarze modelek stylizował w tak bardzo charakterystyczny sposób, że nie sposób nie rozpoznać dział Kislinga zaraz po wejściu do pomieszczenia, gdzie są eksponowane. Lubił ukazywać kobiety różnych narodowości i w rozmaitych strojach, wykorzystując różnice w karnacji, barwność i ornament materii, by podkreślić tak istotny dla jego twórczości kolor. Prezentowany obraz jest doskonałym przykładem tego, jak za pomocą charakterystycznych dla siebie środków artysta buduje ekspresję portretu.


81 TYMON NIESIOŁOWSKI

82 HENRYK BERLEWI

(Lwów 1882 – Toruń 1965)

(Warszawa 1894 – Paryż 1967)

AKT NA SZARYM TLE, ok. 1960

RÓŻE W ZIELONYM WAZONIE, 1948

olej, płótno, 64 x 49,3 cm (w świetle oprawy) sygn. l.d.: Tymon na odwrocie nalepka urzędu miejskiego konserwatora zabytków w Krakowie z dn. 24 IV 1963 r. zezwalająca na wywóz obrazu za granicę

olej, płótno, 41,2 x 33,2 cm sygn. p.d.: H. Berlewi 1948 na odwrocie: – na górnej listwie krosna napis tuszem: Henri BERLEWI „Les ROSES dans un vase vert“ 1948. – na płótnie dwie okrągłe nieczytelne pieczątki – na ramie liczne nalepki aukcyjne oraz stara ośmioboczna nalepka z napisem tuszem: Penitre | sx

39 000 zł

estymacja: 40 000 – 50 000

Więcej – www.agraart.pl

46 000 zł

estymacja: 50 000 – 60 000


83 WOJCIECH WEISS

84 HENRYK HAYDEN

(Leorda na Bukowinie w Rumunii 1875 – Kraków 1950)

(Warszawa 1883 – Paryż 1970)

PÓŁAKT LEŻĄCEJ MODELKI, ok. 1940

MARTWA NATURA Z MUSZLĄ, 1947

olej, tektura, 50 x 70,2 cm sygn. p.d.: WW

olej, płótno, 92,5 x 73,6 cm sygn. p.d.: Hayden | 47 na odwrocie, przeciwnie do kompozycji, owalna pieczęć składu przyborów malarskich: VIEILLE | M[archan]D. DE COULEURS | Rentoile et Restaure les Tableaux | Rue Laval 35. PARIS

20 000 zł

estymacja: 25 000 – 40 000

Więcej – www.agraart.pl

28 000 zł

estymacja: 30 000 – 40 000


85 ZYGMUNT MENKES (Lwów 1896 – Riverdale, Nowy Jork 1986)

SŁONECZNIKI olej, płótno dublowane 77,5 x 57,4 cm sygn. p.d.: Menkes na odwrocie nalepki aukcyjne

55 000 zł

estymacja: 60 000 – 70 000


86 RAJMUND KANELBA (Warszawa 1897 – Londyn 1960)

BAJKI (THE FAIRY TALE), 1948 olej, płótno, 97 x 76,8 cm sygn. p.d.: kanelba na odwrocie u góry autorski [?] napis farbą: “The Fairy tale“ | by | KANELBA | 1948 | [...]; niżej: A [w kółku] 45 000 zł

estymacja: 50 000 – 70 000

Wybitnym przedstawicielem orientacji sensualistycznej jest Kanelba, artysta [...] cieszący się dużym uznaniem. Zaciekawiają go nade wszystko zagadnienia czysto malarskie barwy, układu, faktury. Zagadnienia te opanował Kanelba całkowicie [...] kolor zawsze wyszukany, zazwyczaj z ciekawie przeprowadzoną dominantą pewnej barwy (W. Husarski, „Tygodnik Ilustrowany“, 1932, s. 739). Najbardziej charakterystyczne dla Kanelby są liryczne w nastroju, swobodnie traktowane studia kobiet i dzieci, tworzące nieraz, jak w przypadku prezentowanego obrazu, kameralne kompozycje we wnętrzach.


87 NIKIFOR KRYNICKI właściwie Epifaniusz Drowniak (Krynica ok. 1895 – Krynica 1968)

TRZY AKWARELE NIKIFORA, przed 1939

SCENA WE WNĘTRZU, przed 1939

Proweniencja: Obrazy z kolekcji Elli i Andrzeja Banachów, mecenasów twórczości Nikifora i autorów książek o artyście.

akwarela, srebrol, tektura, 13,5 x 17 cm (z ramką) napisy autorskie: – l.g.: KRYNICA | No 54. – centralnie u góry: KS | RO[.]KA – p.g.: KAMARSZY – ponadto wzdłuż dolnej krawędzi nieczytelny tekst

W IZBIE, przed 1939

W DOMU, przed 1939

akwarela, srebrol, gwasz, tektura, 15,2 x 20,6 cm (z ramką) napisy autorskie: – p.g.: No 15.; – centralnie: NIKIFOR – wzdłuż dolnej krawędzi: KRENICAWIEŚKIOCA na odwrocie: – w l.g. rogu [ołówek]: 7500 – po prawej inicjały Elli Banach [ołówek]: El.B – poniżej, wzdłuż p. krawędzi, czarna pieczęć: URS – w l.d. rogu wzdłuż l. krawędzi [długopis, pieczęć]: /42/61 | Miejski Konserwator Zabytków

akwarela, gwasz, tektura, 13,1 x 14 cm (z ramką) napisy autorskie: – l.g.: MOSZYNA | ZACNI – p.g.: No | 14; – centralnie: MALARZ | MALA na odwrocie: – inicjały Elli Banach [ołówek]: El. B – w p.d. rogu, przeciwnie do kompozycji [długopisem]: 3 15 000 zł

estymacja: 18 000 – 25 000


88 RAFAŁ MALCZEWSKI (Kraków 1892 – Montreal 1965)

THE STORM, 1949 olej, płyta, 50,7 x 60,8 cm sygn. l.d.: Rafał Malczewski. na odwrocie w p.g. rogu liczne numery inwentaryzacyjne [?]; przy lewej i prawej krawędzi centralnie umieszczony napis czarnym flamastrem: MA; przy d. krawędzi, centralnie umieszczona, słabo widoczna pieczęć Dominion Gallery w Montrealu

15 000 zł

estymacja: 18 000 – 30 000


89 RAFAŁ MALCZEWSKI (Kraków 1892 – Montreal 1965)

KRZEW GOREJĄCY, 1956 olej, dykta, 71 x 91 cm (w świetle passe-partout) sygn. p.d.: Rafał Malczewski 1956 Pochodzenie: kolekcja rodziny artysty w Kanadzie. Obraz wymieniony: – S. Potępa, Rafał Malczewski, TTK Tarnów 2006, s. 324 [własność Zofii Malczewskiej]. 15 000 zł

estymacja: 18 000 – 30 000


90 JAKUB (JACQUES) ZUCKER

91 WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI

(Radom 1900 – Paryż [?] 1981)

(Poraj koło Łodzi 1873 – Paryż 1951)

SCENA W PEJZAŻU

ULICZKA MIASTECZKA NA POŁUDNIU FRANCJI, 1938

olej, płótno, 50,7 x 65 cm sygn. p.d.: J. Zucker 8 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 10 000 – 20 000

olej, płótno, 55 x 38 cm sygn. wyżłobiona w mokrej farbie p.d.: 38 | Terlikowski na odwrocie – na płótnie napis czarną farbą – nr kolekcji: PM 139 – na g. listwie krosna flamasterm numer: 1298 – na d. listwie krosna [przeciwnie do kompozycji] pieczęć z nr.: 10P odnoszącym się do wielkości podobrazia 12 000 zł

estymacja: 15 000 – 25 000


92 FRITZ MÖRITZ (Düsseldorf 1922 – Niederzier 1994)

TRZY DAMY olej, płyta, 40,2 x 40,4 cm; sygn. p.d.: Möritz na odwr. na g. listwie ramy nalepka: W6464040 5 / Möritz, Fritz / Drei Damen; na l. listwie ramy wzdłuż wewn. krawędzi: Möritz, Schüler von Heimig; ponadto napisy niebieską kredką na dolnej, wewnętrznej krawędzi ramy: 401 40 oraz na prawej wewnętrznej krawędzi ramy: No 025 2 000 zł

estymacja: 3 000 – 8 000


93 EDMUND CIECZKIEWICZ (Barszczowice koło Lwowa 1872 – Rytro pow. Nowy Sącz 1958)

DAMA W KAPELUSZU, 1942 olej, tektura, 69,8 x 55 cm sygn. l.d.: E. Cieczkiewicz | 1942 5 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 6 000 – 12 000


94 IGOR TALWIŃSKI

95 MIROSLAWA VRBOVA

(Warszawa 1907 – Paryż 1983)

(Zinkau/Žinkovy [Czechy] 1909 – Freudenstadt 1991)

BALETNICA

PRÓBA BALETU

olej, płótno, 55,9 x 45,5 cm sygn. dwukrotnie: l.d. farbą: Igor Talwinski oraz wzdłuż prawej krawędzi sygnatura żłobiona w mokrej farbie: ITalwinski

olej, płyta, 49 x 98,8 cm (w świetle oprawy) sygn. l.d.: M. Vrbova na odwrocie nalepki aukcyjne; na dolnej listwie ramy pieczęć zakładu ramiarskiego

5 000 zł

14 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 6 000 – 9 000

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 15 000 – 20 000


DOM AUKCYJNY AGRA-ART SPÓŁKA AKCYJNA 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63 tel. 22 625-08-08, 22 745-10-20, e-mail: agra@agraart.pl

ZARZĄD Zofia Krajewska-Szukalska prezes zarządu

Konrad Szukalski wiceprezes

Rafał Krajewski wiceprezes

Anna Jóźwik dyrektor Domu Aukcyjnego

Piotr Borkowski dyrektor zarządzający

Jolanta Krasuska kierownik działu (sztuka współczesna)

Grażyna Zielińska malarstwo rzemiosło artystyczne

Joanna Dziewulska historyk sztuki (sztuka tradycyjna)

Marcin Zieliński projekty graficzne

Katarzyna Jedynak promocja wydarzeń aukcyjnych

Agnieszka Warska księgowość

Ewelina Cwetkow historyk sztuki (sztuka współczesna)

RADA NAUKOWA Anna Tyczyńska historyk sztuki, malarstwo

Renata Lisowska konsultacje konserwatorskie

Anna Prugar-Myślik historyk sztuki, malarstwo

Maryla Sitkowska historyk sztuki, grafika, rysunek

AUTORKI KATALOGU Anna Tyczyńska – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1971-2005, znawca malarstwa polskiego XIX/XX w., starszy kustosz zbiorów malarstwa polskiego, współautorka wielu wystaw i katalogów organizowanych w MNW. Anna Prugar-Myślik – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1976-2005, starszy kustosz zbiorów sztuki współczesnej, autorka wielu publikacji, katalogów i wystaw organizowanych w MNW i innych polskich i zagranicznych muzeach. Maryla Sitkowska – historyk i krytyk sztuki. Była kustosz Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych Muzeum Narodowego w Warszawie. W latach 1990-2013 kierowała Muzeum ASP w Warszawie. Kuratorka wystaw, autorka licznych katalogów i publikacji o sztuce współczesnej.

Uprzejmie informujemy, że w zakresie obsługi prawnej współpracujemy z kancelarią prawniczą Anny Staniszewskiej w Warszawie. Roczna prenumerata katalogów (Sztuka Współczesna i Tradycyjna) wysyłanych przed każdą aukcją w pierwszej kolejności oraz wszelkie inne okazjonalne katalogi Agra-Art – 120 zł numer konta: PKO sa 69 1240 6218 1111 0010 7726 1501

Zdjęcia do katalogów Marcin Zieliński, Łukasz Macheta

WYDAWCA: Agra-Art SA Wszelkie prawa zastrzeżone.


Posiadanie i zakres przetwarzania danych osobowych. Niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Agra-Art S.A. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, 00-679 Warszawa. KRS: 0000101181, REGON: 012478229, NIP: 5261879258

Dane kontaktowe administratora: Agra-Art S.A., ul. Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa. tel: (22) 625-08-08, e-mail: agra@agraart.pl

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Agra-Art S.A. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: –

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Ustawa o ochronie danych osobowych: art 23 ust. 3, RODO: art. 6 ust 1. lit. a i b);

spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów wynikających z prawa polskiego, w szczególności przetwarzanie i udostępnianie danych transakcji państwowym instytucjom upoważnionym, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (Ustawa o ochronie danych osobowych: art 23 ust 2 i 4, RODO: art. 6 ust 1. lit. c);

wykonania zadań informacyjnych i marketingowych (Ustawa o ochronie danych osobowych: art. 23 ust. 5 pkt 4-1, RODO: art. 6 ust 1. lit. a i f).

Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: –

upoważnione do ich otrzymywania z mocy obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe);

z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

biuro rachunkowe obsługujące Agra-Art S.A.;

doradcze, audytorskie i kontrolne;

prawne i windykacyjne.

Przysługujące prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Agra-Art S.A. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.


FORMULARZ REJESTRACJI / ZLECENIA NA AUKCJĘ W DNIU 8 GRUDNIA 2019 IMIĘ: NAZWISKO: ADRES: NR DOWODU OSOBISTEGO: TELEFON: EMAIL:

BĘDĘ UCZESTNICZYĆ OSOBIŚCIE W AUKCJI ilość miejsc do zarezerwowania:

CHCĘ LICYTOWAĆ PRZEZ TELEFON pozycje wg numerów katalogowych:

nr telefonu, pod którym będę dostępny/a w czasie aukcji:

CHCĘ ZŁOŻYĆ ZLECENIE nr kat., opis obiektu, maksymalna cena (bez premium)

ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I AKCEPTUJĘ REGULAMIN UMIESZCZONY W KATALOGU AUKCYJNYM (LUB NA WWW.AGRAART.PL) Stosownie do wymogów ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Agra-Art SA dla celów marketingowych. Dane podaję dobrowolnie i mam prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania.

DATA

PODPIS


AUKCJA MALARSTWA 8 GRUDNIA 2019

Profile for Agra-Art Auction House

Aukcja Dzieł Sztuki 8 grudnia - Polish Art Auction  

Katalog Aukcji Sztuki Dawnej - 8 grudnia 2019 - Agra-Art Dom Aukcyjny w Warszawie Catalogue of Polish Fine Art Auction - Dec 8th 2019 - Agra...

Aukcja Dzieł Sztuki 8 grudnia - Polish Art Auction  

Katalog Aukcji Sztuki Dawnej - 8 grudnia 2019 - Agra-Art Dom Aukcyjny w Warszawie Catalogue of Polish Fine Art Auction - Dec 8th 2019 - Agra...

Profile for agraart