Page 1

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 8 GRUDNIA 2019


INDEKS

ARTYSTÓW

MAGDALENA ABAKANOWICZ

137

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI

123, 124, 125

TAMARA BERDOWSKA

142

RAFAŁ BUJNOWSKI

146, 147

JÓZEF CZAPSKI

129

TADEUSZ DOMINIK JERZY DUDA GRACZ

112, 114, 116 121, 122, 126, 127, 128

EDWARD DWURNIK

101, 145

WOJCIECH FANGOR

141

TADEUSZ KANTOR

108, 109, 110

ŁUKASZ KOROLKIEWICZ

120

THE KRASNALS

138

JAN LEBENSTEIN

130, 131

ALFRED LENICA

118

NORMAN LETO

132

MARIAN MICHALIK

155

EUGENIUSZ MINCIEL

133

IGOR MITORAJ

117, 148, 149, 157

JAROSŁAW MODZELEWSKI

102

NATALIA LL

134, 136

MAKSYMILIAN NOVÁK-ZEMPLIŃSKI JERZY NOWOSIELSKI

150

104, 105, 106, 107

RAFAŁ OLBIŃSKI

152

TERESA RUDOWICZ

119

JACEK SEMPOLIŃSKI

113

ROMAN SOLSKI

135

SPECTRE ART

158

HENRYK STAŻEWSKI

111

JAN SZANCENBACH

103

JANUSZ SZPYT

153

LEON TARASEWICZ

143, 144

JAN TARASIN

139

HENRYK WANIEK

151

RYSZARD WINIARSKI

140

JACEK YERKA RAJMUND ZIEMSKI

154, 156 115


AUKCJA DZIEŁ SZTUKI NIEDZIELA, 8 GRUDNIA 2019

MALARSTWO TRADYCYJNE godz. 1900

SZTUKA WSPÓŁCZESNA ok. godz. 2030

WYSTAWA I LICYTACJA W NASZEJ NOWEJ SIEDZIBIE Galeria AGRA-ART – Warszawa, ul. Wilcza 70

Rezerwacja miejsc, zamawianie licytacji telefonicznych oraz zlecenia agra@agraart.pl lub tel. 22 625 08 08, 601 352 916 Uwaga! Zmiana w Regulaminie Aukcji (§9 pkt. 9, §12 pkt. 2, 3)


REGULAMIN

AUKCJI

DOMU AUKCYJNEGO AGRA-ART S.A. § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Domowi Aukcyjnemu Agra-Art S.A. celem ich sprzedaży.

§ 2. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć: 1. DOM AUKCYJNY – Dom Aukcyjny Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 101181. 2. ESTYMACJE – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana; wartość ta nie uwzględnia kwoty Premium. 3. PRZEDMIOT AUKCJI – dzieło sztuki oraz inne rzeczy nie wyłączone z obrotu, powierzone przez klientów, które zgodnie z ich oświadczeniem są wolne od wad prawnych. 4. CENA WYWOŁAWCZA – cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu. 5. SPRZEDAJĄCY – osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży (wliczając agenta, wykonawcę lub osobistego reprezentanta). 6. UCZESTNIK – osoba zarejestrowana, biorąca udział w aukcji. 7. NABYWCA – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika), która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Aukcjonera, lub nabyła przedmiot w sprzedaży poaukcyjnej. 8. AUKCJONER – osoba upoważniona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji. 9. UMOWA – umowa kupna-sprzedaży zawarta między Domem Aukcyjnym a Nabywcą z chwilą udzielenia przybicia, tj. w momencie zaakceptowania przez aukcjonera najwyższej oferty poprzez uderzenie młotkiem (zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego). 10. PREMIUM – prowizja płacona przez Nabywcę Domowi Aukcyjnemu, zawierająca podatek VAT, kwoty wynikające z droit de suite i podatek graniczny w przypadku obiektów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. 11. CENA REZERWOWA – cena znana Domowi Aukcyjnemu, za którą właściciel przedmiotu zgodził się go sprzedać, a która nie jest wyższa niż dolna estymacja. 12. CENA ZAKUPU – jest to cena całkowita do zapłaty (cena przybita młotkiem z dodanym Premium, lub w przypadku sprzedaży poaukcyjnej – uzgodniona cena sprzedaży), która nie podlega negocjacji po zakończeniu aukcji. 13. CENA UZYSKANA – najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie młotkiem. § 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI 1. Uczestnik rozumie i akceptuje warunki określone Regulaminem. 2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. 3. Osoby, które zamierzają pierwszy raz uczestniczyć w aukcji Domu Aukcyjnego, proszone są o uprzedni kontakt z Domem Aukcyjnym w celu weryfikacji danych osobowych oraz ustalenia warunków ewentualnej płatności. 4. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. 5. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania numerów Przedmiotów Aukcji, które zamierza licytować oraz numeru telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni do niej w czasie aukcji. 6. Do udziału w licytacji będą dopuszczone wszystkie osoby, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Dom Aukcyjny, dotychczas wywiązały się ze swoich zobowiązań lub osoby, wobec których złożono wiarygodne referencje. 7. Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na podstawie dokumentów. 8. 9.

Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny. Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio video, z zastrzeżeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników.

§ 4. UDZIAŁ OSOBISTY 1. Każdemu Uczestnikowi przed aukcją zostanie przypisany indywidualny numer identyfikacyjny. Przed rozpoczęciem aukcji przy stanowisku rejestracyjnym Domu Aukcyjnego Uczestnik otrzyma tabliczkę z tym numerem. Uczestnik posługuje się w/w tabliczką w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie Aukcjonera. 2. Przy stanowisku rejestracyjnym Uczestnik potwierdza swoją tożsamość ważnym dokumentem ze zdjęciem na każdą prośbę pracownika Domu Aukcyjnego dokonującego rejestracji. 3. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić tabliczkę, o której jest mowa w ust. 1 powyżej. 4. Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osobę trzecią. 5. W przypadku zakupu, Dom Aukcyjny na prośbę Uczestnika wyda mu pisemne potwierdzenie zawartych umów. § 5. LICYTACJA TELEFONICZNA 1. Uczestnicy aukcji mają możliwość wzięcia udziału w aukcji przez telefon (licytacja telefoniczna). 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Uczestnika. 3. Dom Aukcyjny zapewnia możliwość uczestnictwa w licytacji telefonicznej w języku angielskim francuskim lub niemieckim. 4. Uczestnik licytacji telefonicznej powinien nie później niż na 12 godzin przed terminem aukcji skontaktować się z Domem Aukcyjnym, celem zarezerwowania linii telefonicznej. § 6. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA 1. Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych Przedmiotów Aukcji w jego imieniu. W tym celu Uczestnik wypełnia formularz zamieszczony w katalogu aukcyjnym lub w Internecie pod adresem www.agraart.pl. 2. Dom Aukcyjny licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty maksymalnej, oznaczonej przez Uczestnika na formularzu zlecenia. 3. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie. 4. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny. 5. Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji należy dostarczyć osobiście lub mailem na adres agra@agraart.pl, nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem aukcji. § 7. LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM 1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej. 2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na stronie internetowej www.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP. 3. Status VIP można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym w sposób opisany pod adresem www.agraart.pl. 4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie Uczestnika lub operatora łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik. § 8. ORGANIZACJA AUKCJI 1. Nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem aukcji Dom Aukcyjny publikuje ogłoszenie informacyjne na stronie internetowej www.agraart.pl. 2. W ogłoszeniu, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, Dom Aukcyjny określa termin aukcji, miejsce oraz katalog Przedmiotów Aukcji. 3. Dom Aukcyjny jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków określonych w ogłoszeniu bez podania przyczyny. § 9. PRZEDMIOT AUKCJI 1. Przedmiotami Aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu. 2. Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny. 3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych Przedmiotów Aukcji. 4. Przed aukcją Dom Aukcyjny publikuje katalog zawierający Przedmioty oferowane na najbliższej aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość składania oświadczeń i poprawek po publikacji katalogu, które uzupełniają opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają opis katalogowy. 5. Opisy zawarte w katalogu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej, przygotowywane są przez historyków sztuki posiadających rozległe i udokumentowane doświadczenie, potwierdzone pracą zawodową.


6. 7. 8.

9.

Przedmioty Aukcji są oceniane przez konserwatora dzieł sztuki. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Przedmioty Aukcji są udostępniane zainteresowanym w siedzibie Domu Aukcyjnego na 10 dni przed aukcją na wystawie poprzedzającej aukcję. Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej możliwości bliższego zapoznania się z obiektem, jego opisem katalogowym i stanem faktycznym. Przedmioty aukcji oznaczone w opisach katalogowych symbolem były importowane z państw niebędących członkami Unii Europejskiej. W takim przypadku Premium będzie powiększone o podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, chyba że przedmiot po zakupie opuści teren Unii Europejskiej.

§ 10. CENA 1. Wszystkie Przedmioty Aukcyjne, o ile nie są oznaczone inaczej, posiadają Cenę Rezerwową, naną jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieści się w przedziale między Ceną Wywoławczą, a dolną Estymacją. 2. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz Estymacje. Właściciel Przedmiotu aukcji jest uprawniony do zmiany Ceny Rezerwowej na niższą do 24 godzin przed rozpoczęciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją. 3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywoławczej niższej lub wyższej niż umieszona w katalogu. 4. Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyników aukcji podobnych obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej. § 11. PRZEBIEG AUKCJI 1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu. 2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższej tabeli: PRZEDZIAŁ CENOWY

MINIMALNE POSTĄPIENIE

do 5 000 zł 5 000 – 10 000 zł 10 000 – 100 000 zł 100 000 – 200 000 zł 200 000 – 500 000 zł powyżej 500 000 zł

100 zł 500 zł 1 000 zł 2 000 zł 5 000 zł 10 000 zł

Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień. Stawki postąpień nie podlegają zmianie z uwagi na spójność z systemem internetowym Domu Aukcyjnego. 5. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera. 6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą. 7. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji do licytacji. 8. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego Przedmiotu Aukcji działając w imieniu jego właściciela. 9. Aukcjoner jest uprawniony do samodzielnego składania ofert aż do poziomu Ceny Rezerwowej. 10. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Rezerwowej nie zostają sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która zaoferowała najwyższą cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania zgody właściciela. 11. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia, czyli w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Chwila ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego. 3. 4.

§ 12. PŁATNOŚĆ 1. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wysokości 18%, zawierająca podatek VAT z zastrzeżeniem § 12. pkt 2. 2. W przypadku obiektów, których jest mowa w § 9 ust. 9 (oznaczonych ) do wylicytowanej ceny doliczona zostanie dodatkowo kwota VAT-u granicznego w wysokości 8%. W przypadku tych obiektów całkowita kwota premium (zob. § 12. pkt 1) wyniesie 26%. 3. Do Ceny Zakupu obiektów oznaczonych doliczana będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:

0 – 50 000 euro 5,00 % 50 000,01 – 200 000 euro 3,00 % 200 000,01 – 350 000 euro 1,00 % 350 000,01 – 500 000 euro 0,50 % powyżej 500 000 euro 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. 4. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny. 5. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 6. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, gotówką lub kartami płatniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje płatności kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC. 7. Numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności podany jest w katalogu, na stronie internetowej i na potwierdzeniu zakupu. 8. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca. 9. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty będą księgowane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank prowadzący rachunek bankowy Domu Aukcyjnego. 10. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy kupna-sprzedaży. 11. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami stąd wynikłymi. § 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania wpłaconej zaliczki. § 14. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI 1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym Domu Aukcyjnego. 2. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez historyka sztuki, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności. 3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca. 4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej. 5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt. § 15. REKLAMACJE 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych. 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej. 4. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji. 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt spełnia warunki wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1568 ze zm.). 3. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami). 4. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).


101 EDWARD DWURNIK (Radzymin 1943 – Warszawa 2018)

TORUŃ, z cyklu PODRÓŻE AUTOSTOPEM, 1979 olej, płótno naklejone na płytę 129,5 x 88,5 cm (w świetle ramy) sygn. przy l. krawędzi śr.: TORUŃ [w ramce] | E. DWURNIK | 1979 | NR: 143. IX [w ramce] | Podróże autom [sic!] | 604 [w ramce]

25 000 zł

estymacja: 35 000 – 55 000

Obraz opisany: – Dwurnik. Spis cykli malarskich, oprac. Pola Dwurnik, Cykl IX Podróże Autostopem, poz. 143, s. nlb.

Toruń Edwarda Dwurnika należy do cyklu „Podróże autostopem“, który artysta rozpoczął w 1966 roku. Przedstawiając konkretne polskie miasto, nie pozostał jednak wierny topografii i zasadom perspektywy. Miasto obserwowane jest z lotu ptaka, z charakterystycznym nagromadzeniem motywów. W typowy dla artysty sposób, Dwurnik łączy tutaj elementy humoru, dokumentu i symboliki.


102 JAROSŁAW MODZELEWSKI (Warszawa 1955, mieszka w Warszawie)

ŻÓŁTY DOM, 2001

Obraz reprodukowany i opisany: – M. Kurzac, Jan Michalski, Maryla Sitkowska, Marta Tarabuła, Jarosław Modzelewski, obrazy 1977-2006, Galeria Zderzak, Kraków 2006, s. 211, poz. 359, il.

tempera żółtkowa, płótno, 65 x 100 cm sygn. na odwr. na płótnie: Jarosław 2001 [data w kółku] | Modzelewski | „Żółty dom“ | 65 x 100 | tempera ż.

Obraz wystawiany: – Malarstwo, Galeria R., Poznań 2001; – Galeria Nowy Wiek, Zielona Góra, 2003.

22 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 25 000 – 45 000


103 JAN SZANCENBACH (Kraków 1928 – Kraków 1998)

PEJZAŻ ZIMOWY Z PLAKATAMI, 1976 akryl, olej, płótno, 80 x 95 cm sygn. p.d.: Szancenbach – na odwrocie na płótnie pośrodku autorski napis: JAN SZANCENBACH | PEJZAŻ ZIMOWY Z PLAKATAMI | ACRYL + OLEJ | 1976; – pieczątki zezwalające na wywóz obrazu za granicę; – na górnej listwie krosna nalepka [druk, tusz]: Author Jan Szancenbach | Title Pejzaż z plakatami | Year 1977 [sic!] Dimension 40 x 95 [przekreślone i poprawione na 95 x 82] Technic olej, pł | Destination Moderna [...] Kraków | poz. 5; – na krośnie naklejka z adresem artysty, 2 nalepki

domów aukcyjnych i stempel CHZ Ars Polona – na dolnej listwie krosna napis czerwonym długopisem: JAN SZANCENBACH PEJZAŻ Z PLAKATAMI, 1976 Proweniencja: Kolekcja Godurowska – zakupiony w Salonie aukcyjnym Rempex w Warszawie 24 października 2007 roku. Poprzednio obraz był pokazywany na wystawie w Galerie Kurek w Bonn, gdzie zakupiono go do prywatnej kolekcji w Szwecji. Bibliografia: – Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w. (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł wszystkich Tadeusza Matuszczak), Godurowo 2018, s. 114, il. 16 000 zł

estymacja: 18 000 – 25 000


104 JERZY NOWOSIELSKI (Kraków 1923 – Kraków 2011)

CERKIEW W BIAŁYM BORZE (elewacja frontowa), ok. 1992 gwasz, ołówek, tektura 22 x 25 cm (w świetle passe-partout)

7 000 zł

estymacja: 9 000 – 18 000

Jerzy Nowosielski był współautorem zarówno koncepcji projektu architektonicznego (z Bogdanem Kotarbą), jak i projektantem polichromii i malowideł cerkwi. Był to pierwszy i jedyny całościowy projekt sakralny artysty, od koncepcji po realizację. Prace nad nim trwały od 1992 do 1997 roku.


Spełniło się moje największe marzenie o stworzeniu całej świątyni – mówi Jerzy Nowosielski. Bo do tej pory proboszczowie dawali mi malować najwyżej ikonostasy czy elementy wnętrza. Kiedy ksiądz Ulicki zaproponował mi pracę w Białym Borze, sterroryzowałem go: „Albo projektuję wszystko, czyli gmach i wystrój, albo nic“. I tak zostałem architektem. Katarzyna Surmiak-Domańska, Cerkiew bez kompromisów, „Magazyn Gazety“ (dod. do „Gazety Wyborczej“) 1999 nr 42 (19 II), cyt. za: Jerzy Nowosielski, [wyd.] Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Kraków 2003, s. 687; patrz też s. 667.

105 JERZY NOWOSIELSKI (Kraków 1923 – Kraków 2011)

CERKIEW W BIAŁYM BORZE (widok elewacji bocznej), ok. 1992 gwasz, ołówek, tektura 22 x 35 cm (w świetle passe-partout)

9 000 zł

estymacja: 10 000 – 20 000


106 JERZY NOWOSIELSKI (Kraków 1923 – Kraków 2011)

BIAŁY PEJZAŻ, 1958 olej, płótno, 60 x 75 cm na odwrocie na tekturowych plecach: – l.g. nalepka [druk, mpis.]: THE MINNEAPOLIS | INSTITUTE | OF ARTS| No.: L61. 779 | Lent | By | Museum of | Modern Art; – śr. nalepka wystawowa [druk, mpis.]: THE MUSEUM OF MODERN ART | 11 WEST 53 RD STREET NEW YORK | FIFTEEN POLISH PAINTERS | ARTIST Nowosielski | TITLE WHITE LANDSCAPE, Oil on | canvas | CIRCULATING EXHIBITION NO. | MUSEUM NO 61.1568 | BOX NO. 4. [czerwonym dł.];

130 000 zł

– poniżej nalepka drukowana, częściowo uszkodzona: NOWOSIELSKI | WHITE LANDS...; – poniżej numer flamastrem: 61. 1568; – p.g. ślady po dwóch nalepkach

estymacja: 150 000 – 200 000

Pochodzenie: – Contemporary Art Gallery, Chicago, USA, – kolekcja prywatna w USA.

Obraz wystawiany, opisany i reprodukowany: – 15 Polish Painters, Museum of Modern Art, Nowy Jork 31 VII – 1 X 1961 (kurator wystawy i autor katalogu Peter Selz), il. czarno-biała s. 45, s. 62 (opis). Następnie ta sama wystawa pokazana została w innych miastach USA i Kanady: – 2 - 30 XI 1961, The National Gallery of Canada, Ottawa; – 2 - 30 I 1962, Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis; – 16 II - 16 III 1962, Washington University, St. Louis; – 1 VII - 1 VIII 1962, Munson-Williams-Proctor Arts Institute, Utica; – 2 - 30 XI 1962, Museum of Fine Arts, Montreal.

Prezentowany obraz Jerzego Nowosielskiego znalazł się na słynnej wystawie 15 Polish Painters w Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 1961 roku. Kurator wystawy Peter Selz przedstawił publiczności amerykańskiej prace awangardowych polskich artystów. Początkowo wystawa miała być zorganizowana we współpracy z polskim Ministerstwem Kultury i Sztuki. Ponieważ Ministerstwo chciało narzucić własną listę artystów, ostatecznie strona amerykańska zdecydowała się na sprowadzenie obrazów za pośrednictwem prywatnych galerii amerykańskich (m.in. Contemporary Art Gallery z Chicago i Galerie Chalette z Nowego Jorku). Galerie dokonały zakupu obrazów w Polsce i wypożyczyły je na wystawę. Wernisaż odbył się w MoMA 31 lipca 1961. Jak wspomninał później Peter Selz, galerzyści i artyści byli zadowoleni, polski rząd także, a w prasie amerykańskiej ukazało się wiele entuzjastycznych recenzji.


107 JERZY NOWOSIELSKI (Kraków 1923 – Kraków 2011)

POSTAĆ, 1952 ołówek, papier, 51,8 x 40,7 cm sygn. p.d.: JERZY NOWOSIELSKI 1952 Rysunkowi towarzyszy certyfikat wydany przez Fundację Nowosielskich 20 V 2010 potwierdzający autentyczność pracy i fakt jej skatalogowania w archiwum Fundacji Nowosielskich.

7 000 zł

estymacja: 8 000 – 15 000


108 TADEUSZ KANTOR (Wielopole k. Tarnowa 1915 – Kraków 1990)

FIGURA, 1949 tusz pióro, gwasz, papier ciemnokremowy 29,8 x 20,7 cm (w świetle passe-partout); sygn. p.d: 49 | t Kantor – na odwr. oprawy nalepka [druk, maszynopis]: GALERIE DE FRANCE | [adres galerii] | [dane pracy], niżej oł.: TK. 40 Obraz reprodukowany i opisany w: – Kantor. Ma création, Mon voyage, Paryż 1991, s. 39, il. 26. 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000


109 TADEUSZ KANTOR (Wielopole k. Tarnowa 1915 – Kraków 1990)

DWIE LEŻĄCE POSTACI flamaster, pastel, papier, 21 x 30 cm sygn. flamastrem p.d.: T Kantor na stemplu autorskim z napisem: t. kantor [w otoku] 6 000 zł

estymacja: 8 000 – 12 000


110 TADEUSZ KANTOR (Wielopole k. Tarnowa 1915 – Kraków 1990)

DWIE POSTACI ZE SPEKTAKLU „KURKA WODNA“ WITKACEGO W TEATRZE CRICOT, 1969 tusz sepia, pióro, papier kremowy, 28,4 x 19,5 cm sygn. tuszem czarnym p.d.: 1969 | T Kantor 4 500 zł

estymacja: 6 000 – 12 000


111 HENRYK STAŻEWSKI (Warszawa 1894 – Warszawa 1988)

KOMPOZYCJA NR 13, 1976 akryl, płyta pilśniowa, 42 x 41,5 cm sygn. na odwrocie: nr. 13 | 1976 | H. Stażewski oraz dedykacja: 1978 Panu PALVARINI w prezencie H. Stażewski 130 000 zł

estymacja: 145 000 – 200 000

Proweniencja: – kolekcja prywatna, Polska; – kolekcja Andrea Palvarini, Bolzano, Włochy (do 2005).

Obraz opisany i reprodukowany: – Od Chełmońskiego do Kantora. Mistrzowie Malarstwa Polskiego, WBC Ryszard J. Kluszczyński, Kraków 2019, s. 273, il. barwna.

Henryk Stażewski, należący do czołowych twórców polskiej sztuki geometrycznej, miał okres fascynacji kolorem, wzbogacając nim swe często ascetyczne reliefy. Gdy w połowie lat 60. artysta zaniechał kompozycji wykonanych z drewna i metalu, rola koloru nabrała ważności i współgrała z geometrycznymi formami. I chociaż na poczatku lat 70. eksperymentował z bielą i czernią, zainteresowanie barwą zwycięża. Typowym przykładem jest prezentowana Kompozycja nr 13 z roku 1976, przez wiele lat wchodząca w skład kolekcji polskiego malarstwa współczesnego we Włoszech. Operując zespołem kwadratów, dolną ich partię artysta uczynił statyczną, niepokój wprowadzając u góry. Zestawienia barw nie są przypadkowe. Żywe i kontrastowe, osadzone na założonej delikatnym fioletem płaszczyźnie dowodzą dużej wrażliwości kolorystycznej artysty. Wprowadzenie uporządkowanego ładu, wyrafinowana harmonia dzieł i surowe, oparte na zasadach geometrii malarstwo pobudza wyobraźnię odbiorców i entuzjastów tej sztuki. Henryk Stażewski nie pisał naukowych rozpraw z zakresu historii sztuki, ale często w katalogach licznych wystaw zamieszczał wypowiedzi dotyczące własnych opinii o sztuce. Oto fragment jednej z nich:

Sztuka abstrakcyjną jest najbardziej jednolitym, całościowym i organicznym widzeniem kształtów i kolorów. Ma ona na celu najwyższe wyczulenie naszego oka, osiągnięcie „absolutnego słuchu“ wrażliwości kolorystycznej i matematycznej precyzji w wyczuwaniu formy i proporcji. Sztuka abstrakcyjna nie pokazuje zewnętrznego aspektu materii przedmiotu, może jednak zachować kontakt ze zjawiskami i faktami konkretnymi i obiektywnymi świata zewnętrznego, gdyż jest sumą wrażeń i obserwacji, wyczuciem klimatu wspólczesności, wyrazem dynamizmu dzisiejszego życia, lirycznym obrazem epoki... Z kat. wystawy w Zachęcie, Warszawa, styczeń 1978 Prace laureatów nagród MKiS przyznanych w 1977 za twórczość artystyczną w dziedzinie plastyki


112 TADEUSZ DOMINIK (Szymanów 1928 – Warszawa 2014)

OGRÓD, 1990 akryl, płótno, 70 x 70 cm sygn. l.d.: Dominik na odwrocie na płótnie napis autorski: DOMINIK 1990 | AKRYL 70 x 70 | OGRÓD 26 000 zł

estymacja: 30 000 – 35 000


113 JACEK SEMPOLIŃSKI (Warszawa 1927 – Warszawa 2012)

MĘĆMIERZ, z cyklu WISŁA, 1979 olej, płótno, 93 x 73 cm sygn. na odwr. na płótnie: [znak strzałki w górę] | Sempoliński | 79 | Męćmierz | Wisła

14 000 zł

estymacja: 18 000 – 26 000

Obraz wystawiany: – Jacek Sempoliński. Obrazy patrzące, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków, I-III 2017 (obraz jest widoczny na fotografii z wernisażu wystawy artysty http://galeriaspaspot.pl/malarstwo/ jacek-sempolinski-wystawa-w-muzeum-manggha/ #jp-carousel-2159)


114 TADEUSZ DOMINIK (Szymanów 1928 – Warszawa 2014)

PEJZAŻ, ok. 2007 olej, płótno, 100 x 100 cm sygn. p.d.: Dominik Obraz posiada potwierdzenie autentyczności wystawione przez autora (xero). 26 000 zł

estymacja: 30 000 – 35 000


115 RAJMUND ZIEMSKI (Radom 1930 – Warszawa 2005)

PEJZAŻ 4/84, 1984 olej, płótno 100 x 80,5 cm sygn. l.d.: RAJMUND ZIEMSKI 84. sygn. na odwr. na płótnie g.: RAJMUD [sic!] ZIEMSKI | PEJZAŻ 4/84 | 100 X 80 poniżej dwie nieczytelne pieczątki

Obraz reprodukowany i opisany: – Joanna Kania (oprac.), Jola Gola, Maryla Sitkowska (współpraca), Rajmund Ziemski. Malarstwo, ASP w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010, nr kat. 557, il. barwna [na dołączonej płycie CD; własność prywatna].

20 000 zł

estymacja: 25 000 – 30 000


116 TADEUSZ DOMINIK (Szymanów 1928 – Warszawa 2014)

KOMPOZYCJA, lata 80. XX w. gobelin, len, wełna, 112 x 102 cm u dołu frędzle długości ok. 22 cm sygn. pośrodku u dołu, monogramem wiązanym: TD

16 000 zł

estymacja: 22 000 – 30 000


117 IGOR MITORAJ (Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)

PLAKIETA ZE SPLECIONYMI DŁOŃMI brąz, średnica ± 20,5 cm; sygn. p.d.: MITORAJ Pomniejszona wersja obu plakiet występuje w formie dwustronnego medalu o średnicy 8 cm, z napisem na awersie śr.d.: Polonia. 12 000 zł

estymacja: 18 000 – 25 000


118 ALFRED LENICA

119 TERESA RUDOWICZ

(Pabianice 1899 – Warszawa 1977)

(Toruń 1928 – Kraków 1994)

BEZ TYTUŁU, lata 70. XX w.

COLLAGE 78/52, 1978

tusze barwne, papier milimetrowy 39 x 54,5 cm (w świetle passe-partout) sygn. oł. p.d.: Lenica na odwr. oprawy p.d. nalepka z nadrukiem: ekslibris herbowy rodziny Tauer (napisy w jęz. czeskim) i odręcznym napisem dłg.: Alfred | Lenica | kolorowy | tusz na | papierze milimetrowym | Praca zakupiona w Galerii | Zapiecek w latach 70-tych | XX wieku, w zbiorze Marzeny | Tauer-Koneckiej.

collage, technika mieszana, płótno, 50 x 39 cm sygn. na odwrocie na płótnie: T. Rudowicz | 78/52 na płótnie dwie pieczątki wywozowe

7 000 zł

estymacja: 9 000 – 15 000

9 000 zł

estymacja: 15 000 – 30 000

Obraz reprodukowany w: – Poradnik polskiego kolekcjonera, wyd. Kluszczyński, Kraków (bez daty wydania), s. 133, il. barwna; – 1000 Arcydzieł malarstwa polskiego, wyd. Kluszczyński, Kraków 2008, s. 488, il. barwna.


120 ŁUKASZ KOROLKIEWICZ (Warszawa 1948, mieszka w Warszawie)

POGRANICZE, 1997 olej, płótno, 110 x 140 cm sygn. na odwr. na płótnie p.g.: ŁUKASZ | KOROLKIEWICZ | 1997 [w kółku] na poprzecznej listwie krosna pieczątka: Kolekcja Fibak | Monte Carlo

90 000 zł

estymacja: 120 000 – 150 000

Obraz reprodukowany i opisany: – Nowe obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Galeria Fibak, Warszawa 2007, s. 103, il. barwna; – Sztuka Współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, s. 157, il. barwna. Motyw leżącej na trawie dziewczynki pojawia się także w dwóch innych obrazach Korolkiewicza:

Pogranicze (1996) i Pasmo popiołu (1997). Porównaj: – Krystyna Czerni, Rezerwat sztuki, Kraków, Znak 2000, okładka i s. 256; – Korolkiewicz. Obrazy [katalog wystawy], BWA w Jeleniej Górze, kwiecień-maj 2001, s. 11; – Korolkiewicz. W nieruchomym punkcie... [katalog wystawy], Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, Warszawa 2002, s. 53.

Patrząc na obrazy Korolkiewicza nie należy ulegać pokusie i sięgać zbyt głęboko, wchodzić w niezwykle intymne sfery cudzych snów, wystarczy, jak sądzę, zatrzymać się w pół drogi, nie naruszając tajemnicy, a i to nawet pozwoli dostrzec, że świat obrazów Korolkiewicza jest nierealny. Wskazują na to nie tylko wątki treściowe, ale przede wszystkim sama forma. W obrazach panuje cisza, są dalekie i obce. W snach też jest cicho, hałas je przerywa. [...] Odnosi się wrażenie, że powierzchnia płótna pokryta gładką, cienką warstwą farby, jak szyba oddziela widza od tego świata sennych udręczeń. Joanna Sosnowska, Sny, [w:] Łukasz Korolkiewicz. Epifanie, katalog wystawy, Galeria Kordegarda, Warszawa 1996, s. 4


121 JERZY DUDA GRACZ

122 JERZY DUDA GRACZ

(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)

(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)

MELANCHOLIA II, 1989

OBRAZ 1358 (RAJ – RETROSPEKCJA), 1990

olej, płótno nabite na blejtram i sklejkę, 59,9 x 72,9 cm sygn. l.d.: DUDA GRACZ . 1988 .

olej, płyta pilśniowa, 116 x 88 cm sygn. l.g.: DUDA GRACZ 1358/90 .

30 000 zł

– na odwr. na płycie nalepka autorska z danymi obrazu; – powyżej napis: 3013 oraz stempel wywozowy; – pośrodku dolnej krawędzi: RAJ [odwrotnie]

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 35 000 – 55 000

35 000 zł

estymacja: 40 000 – 65 000

Pochodzenie: oba obrazy zostały zakupione w Galerii Alicji i Bożeny Wahl ok. 1990 roku do Muzeum Sztuki Europejskiej w Japonii. Następnie, po zamknięciu Muzeum, w prywatnej kolekcji w Azji.


123 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI (Sanok 1929 – Warszawa 2005)

DY, 1985 olej, płyta pilśniowa, 92 x 88 cm sygn. na odwrocie na płycie śr.: DY | BEKSIŃSKI u góry czarną kredką: DY oraz stempel wywozowy

110 000 zł

estymacja: 150 000 – 200 000

Pochodzenie: Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii. Następnie, po zamknięciu muzeum, w prywatnej kolekcji w Azji.

Obraz reprodukowany: – strona internetowa Dmochowski Gallery Net (Wirtualne muzeum).

Podobieństwo, czasem bardzo odległe, do rzeczywistości wskazuje na niewątpliwie senną proweniencję tej sztuki. To właśnie we śnie widzimy świat zniekształcony – ale dla nas wówczas całkiem naturalny. To we śnie nasze dłonie, mające niewątpliwie po pięć palców, splatają się z palcami czterdziestokrotnymi. [...] Beksiński, oczywiście godzi się z senną właśnie interpretacją swojej sztuki, choć przecież wizje pojawiają się zazwyczaj na jawie, w biały dzień. [...] Malowanie wizji – oto program artystyczny. Tadeusz Nyczek, Zdzisław Beksiński, Arkady, Warszawa 1989, s. 15


124 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI (Sanok 1929 – Warszawa 2005)

BEZ TYTUŁU, 1988 olej, płyta pilśniowa, 87,2 x 73 cm sygn. na odwrocie na płycie: BEKSIŃSKI 88 poniżej: 3 oraz stempel wywozowy; p.g.: X0’5

100 000 zł

estymacja: 150 000 – 200 000

Pochodzenie: Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii. Następnie, po zamknięciu muzeum, w prywatnej kolekcji w Azji.

Wykorzystuje pan w swoim malarstwie takie elementy, jak katedra, ukrzyżowana postać, krzyż,

cmentarz, skarlały władca siedzący na przepysznym tronie itd. Twierdzi pan, że za tym malarstwem nie kryją się żadne sekretne treści, nie lubi pan symbolu. Jednak powielanie tych elementów wręcz narzuca odbiorcy takie podejrzenia, że jednak coś się kryje, że coś tam musi być. – Coś się może i kryje, ale pan powołał się na fakt, że nie lubię symbolu. Człowiek operujący

symbolem wie, co ukrywa za rzeczami. Nie twierdzę, że za moimi rzeczami nic się nie kryje. Ja, prawdę mówiąc, nie wiem. Tak jak we śnie... Można go rozbierać posługując się takim czy innym systemem analizy, ale właściwie człowiek nie wie, co się za tym kryje. Poza tym nie jest to dla mnie aż tak istotne. Posługuję się stereotypem formalnym. Po prostu operuję postacią siedzącą, postacią przy stole, popiersiem, portretem, najchętniej zresztą maluję twarze. Ten okres, na który pan się powołuje, to już jest jakby etap w mojej twórczości – takich persyflaży malarstwa XIX wieku, który był gdzieś między początkiem lat siedemdziesiątych a ich końcem. Później malowałem inne obrazy, przedtem także, natomiast tamte przybiły mi jakąś pieczątkę i wszyscy do nich wracają i pytają co to znaczy. Tylko paranoicy są konsekwentni, rozmowa Krzysztofa Andrackiego ze Zdzisławem Beksińskim, „Przegląd Tygodniowy“, nr 18, 30 IV 1989


125 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI (Sanok 1929 – Warszawa 2005)

GÓ, 1997 olej, płyta pilśniowa, 90 x 87 cm (w świetle oprawy) sygn. na odwr. na płycie: GÓ | BEKSIŃSKI 97 l.g.: 6, poniżej pieczątka zezwalająca na wywóz za granicę i numer pozwolenia

98 000 zł

estymacja: 120 000 – 180 000

Do obrazu dołączony certyfikat autentyczności wystawiony przez Piotra Dmochowskiego 27 V 2018.

Obraz reprodukowany: – Zdzisław Beksiński, Wydawnictwo Bosz, Olszanica 1999, s. 115, il. barwna.

W latach 90. w sposobie malowania wybranym przez artystę, można zauważyć pewne zróżnicowania. W niektórych pracach postać wydobyta jest przestrzennie, wręcz z rzeźbiarskim wyczuciem, czasami nawet przypomina formą rzeźby z lat 60. Część obrazów wydaje się nie tyle malowana, co raczej rysowana barwnymi kreskami, z plątaniny których wyłaniają się postacie, rozgrywające swoje samotne dramaty. [...] Fenomen twórczości Beksińskiego związany jest przede wszystkim z unaocznieniem, „zmaterializowaniem“ w technikach artystycznych „obrazów podświadomości“, które są zapewne symbolami wewnętrznych doświadczeń artysty, a w dużym stopniu symbolami stanów duchowych współczesnego człowieka. Groza śmierci rozpadu, zniszczenia, samotności jest tu nieustannie obecna. Czy sztuka Beksińskiego prowadzi nas ku rozpaczy czy też działa na zasadzie catharsis, i czy światło, które nieustannie odnajdujemy w jego sztuce, daje choć odrobinę nadziei – pozostanie zawsze osobistą refleksją każdego z widzów. Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński, Bosz, Olszanica, 1999, s. 17


126 JERZY DUDA GRACZ (Częstochowa 1941 – Łagów 2004)

ZAWODOWCY, z cyklu MOTYWY I PORTRETY POLSKIE, 1975 olej, płyta 69 x 49 cm sygn. l.d.: DUDA GRACZ 1975

25 000 zł

estymacja: 30 000 – 40 000

Portret zbiorowy czterech gwiazd polskiego kina dekady lat 70. – Wirgiliusza Grynia, Stefana Paski, Józefa Łodyńskiego i Bolesława Płotnickiego – wraz z wiernym konterfektem tego ostatniego (kat. 128) oraz podobizną aktora Witolda Dębickiego (kat. 127) na tle widocznego zza okna pejzażu, należą do pierwszego cyklu malarskiego Jerzego Dudy-Gracza „Motywy i portrety polskie“ z lat 1968-79. W 1975 roku, czasie powstania obrazów, zaledwie 34-letni artysta, zdążył już zyskać niemałą popularność i zaczął zbierać laury za swoje osiągnięcia – został, m.in. uhonorowany prestiżową Nagrodą Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida i I Nagrodą na II Ogólnopolskiej Wystawie Satyry. Ceną sławy był jednak stawiany artyście przez bardziej „wyrafinowaną“ część publiczności zarzut o trywializację tematyki dzieł i szczególne upodobanie do przedstawiania w nich – często w formie demaskatorskiej i prześmiewczej – klasy robotniczej. Artysta, nie pozostając dłużnym swoim kontestatorom, włączył się w dyskusję z krytykami z typowym dla siebie poczuciem humoru występując gościnnie w telewizyjnej komedii Zawodowcy (reż. Feridun Erol). Jak donosił ówczesny magazyn „Film“ (nr 16, 20/1975), wykorzystano w niej „prace znanego malarza i grafi-

ka Jerzego Dudy-Gracza z Katowic“, wśród których najbardziej wyeksponowane zostały właśnie trzy omawiane portrety. Filmowym alter ego „chorego na Polskę“ częstochowianina jest tutaj początkujący malarz Julian Nowak (w tej roli Witold Dębicki) o znamiennym pseudonimie artystycznym „Duda-Gracz“, który zaprzyjaźnia się z grupą robotników z brygady budowlanej dowodzonej przez majstra Drobika (Bolesław Płotnicki). Imponuje im jako profesjonalista, utalentowany człowiek z „fachem w ręku“, umiejący utrwalić na swoich obrazach doskonale znaną, otaczającą ich rzeczywistość. Zaproszona na wystawę artysty ekipa murarska wydaje się jedyną grupą prawdziwie zainteresowaną sztuką. Kiedy robotnicy podziwiając na ścianach galerii swoje portrety mają nieodparte przeczucie „przejścia do historii“, tzw. śmietanka artystyczna całą swoją uwagę skupia na zdobyciu kolejnego kieliszka wernisażowego wina. Przemykający zaś między nimi znajomy Nowaka – Jerzy Duda-Gracz we własnej osobie – na jego koleżeńskie „co słychać?“, wzruszając ramionami odpowiada: „no wiesz, jak to u nas na prowincji“. Artysta znany był zresztą ze swej dumy bycia prowincjuszem i rzemieślnikiem:

Duda Gracz nie jest Don Kichotem, by porywał się na rzeczy z góry skazane na fiasko [...], a już na pewno nie jest niezorientowany w tym, co się dzieje w sztuce u nas i gdzie indziej [...]. I wszystko to wiedząc, pojawia się jak gdyby nigdy nic ze swoim malowaniem, ze swoim zawodostwem, rzemiosłem, ze swoim planem przerobu, czy jak tam też sam nazywa, czy inni nazywają. Ostentacyjnie nie chce być mądrzejszy od widza, co samo w sobie jest w naszych warunkach niezwykłością. Przybiera oczywiście maskę, stroi miny prostaczka, gdzie mu tam do wielkich – on urodził się w Częstochowie, a pracuje w Katowicach. I ta codzienna praca przynosi dziełka niezwykle niewymuszone... A. Skoczylas, wstęp do katalogu wystawy Laureaci nagrody krytyki im. Cypriana Kamila Norwida z lat 1967-1976


127 JERZY DUDA GRACZ

128 JERZY DUDA GRACZ

(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)

(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)

PORTRET AKTORA WITOLDA DĘBICKIEGO NA TLE OKNA, 1975

PORTRET AKTORA BOLESŁAWA PŁOTNICKIEGO, 1975

Z cyklu MOTYWY I PORTRETY POLSKIE

Z cyklu MOTYWY I PORTRETY POLSKIE

olej, płyta, 49 x 69 cm sygn. p.d.: DUDA GRACZ 1975

olej, collage (papierowa bordiura), płyta, 69 x 49 cm sygn. l.g.: DUDA GRACZ 1975

18 000 zł

18 000 zł

estymacja: 25 000 – 40 000

estymacja: 25 000 – 40 000

Wszystkie prezentowane obrazy z cyklu „Motywy i portrety polskie“ pokazane były we wspomnianym filmie Feriduna Erola Zawodowcy; w finałowej scenie wernisażu zdobią ściany galerii.


129 JÓZEF CZAPSKI (Praga 1896 – Maissons-Laffitte pod Paryżem 1993)

NIEBIESKIE WAZONY, 1983 olej, płótno, 73 x 54 cm sygn. p.d.: J. CZAPSKI. | 83. na odwr. na g. listwie krosna napis flamastrem: [...] | Aeschlim[...] 15000, na poprzecznej nalepka z nr 23

52 000 zł

estymacja: 60 000 – 70 000

Czapski nie szuka tematów, mówi: „Widzę wszystko w moim pokoju [...]. Gdybym mógł jeszcze, żyć, by malować, to jestem pewien, że malowałbym martwe natury, w które usiłowałbym się wkopać aż do granic możliwości, bo tylko na tej drodze można coś odkryć. Natura sama jest odkryciem. Wierność naturze nie oznacza, że płótno ma być dokumentem jej podobieństwa. [...] Chodzi o nagle, w momencie, ujrzany wycinek rzeczywistości, radość z kilku zestawionych form, gry kolorów. Malarstwo ma ten szok przedłużyć, oddać wzruszenie, zatrzymać kawałek świata. Konstanty Jeleński nazwał ten sposób pracy metodą: „kliszy fotograficznej“, pisząc, że Czapski „przypomina włóczącego się z przewieszonym aparatem fotografa. Nie goni za obrazem, na odwrót, to jego obraz porywa nagle, przemieniając wierne widzenie, w błyskawiczną wizję.“ Krystyna Czerni, Rezerwat sztuki, Kraków 2000, s. 13


130 JAN LEBENSTEIN

131 JAN LEBENSTEIN

(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)

(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)

GRAND CANYON, 1981

AU SEUIL DE LA PORTE (NA PROGU DRZWI), 1978

pastel, atrament pióro, papier, 53 x 91 cm (w św. p-p) sygn. tuszem p.d.: Lebenstein 81 | “Grand Canyon“ na odwrocie oprawy: – p.g. dwie nalepki transportowe; – nalepka: EXPO ZACHĘTA | VARSOVIE | 3/32, – obok nalepka z napisem flamastrem: 19A, – p.d. nalepka Zachęty z danymi obrazu i nr kat. 106 Obraz wystawiany: – Jan Lebenstein, Galeria Zachęta, Warszawa IV-V 1992.

tusz sepia, pióro, gwasz, akwarela, papier 96,5 x 62,5 cm (w świetle passe-partout) sygn. tuszem l.d.: Lebenstein 78 sygn. flamastrem na odwr. oprawy l.g.: Lebenstein | „Au seuil de la porte“, niżej nalepka z odręcznym napisem tuszem: 23. Au seuil de | la porte.

18 000 zł

estymacja: 20 000 – 35 000

W kalendarium zamieszczonym w kat. wystawy Jan Lebenstein, Galeria Zachęta, Warszawa IV-V 1992, pod datą 1982 (sic!) widnieje informacja: „Podczas jednej z licznych podróży do U.S.A. wykonuje cykl pejzaży z Grand Canyon. Po latach praca wprost z natury.“ Istotnie, po kilku widokach z okresu studiów i tuż po nich, artysta nie malował „czystych“ krajobrazów; pejzaż jest – o ile występuje – tłem lub scenerią kompozycji figuralnej. W tymże katalogu, zamieszczone są reprodukcje dwóch innych pejzaży z Wielkiego Kanionu.

Pochodzenie: obraz zakupiony w Galerie Montjoie w Brukseli.

16 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 18 000 – 25 000


132 NORMAN LETO

133 EUGENIUSZ MINCIEL

(Łukasz Banach; Bochnia 1980, mieszka w Warszawie)

(Dębno Lubuskie 1958, mieszka we Wrocławiu)

DWUNASTOLATKA ROSJANKA Z FILMU “LILYA 4EVER“, 2018

BEZ TYTUŁU, 1991-1992

olej, płótno, 130 x 150 cm sygn. na odwr. na płótnie p.g.: A TWELVE YEARS OLD | RUSSIAN TEEN FROM | “LILYA 4EVER“ | DWUNASTOLATKA | ROSJANKA Z FILMU | “LILYA 4EVER“ | NORMAN | 2018 8 000 zł

estymacja: 12 000 – 20 000

Obraz wystawiany i reprodukowany: – Norman Leto. Idź i patrz, Muzeum Miejskie w Zabrzu Urząd Miejski w Zabrzu, wystawa, il. barwna, s. nlb.

akryl, cement, płótno 246 x 121 cm sygn. na odwr. na płótnie: MINCIEL poniżej rysunek tryptyku z oznaczeniem 3 części

5 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 8 000 – 12 000


134 NATALIA LL (Żywiec 1937, mieszka we Wrocławiu)

LUSTRO, 1964 fotografia czarno-biała (vintage) papier fot. naklejony na płytę pilśniową 59 x 46,5 cm (w świetle passe-partout) sygn. flamastrem na odwr. śr.g.: N. Lach-Lachowicz | „Lustro“

13 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000

Jedna z najbardziej znanych wczesnych prac Natalii LL.

Praca wystawiana i reprodukowana, m.in.: – Salon International de Photographie, Zagrzeb 1968. – Natalia LL. Sztuka i energia / Art and Energy (katalog monograficzny), Muzeum Narodowe, Wrocław 1993/94, s. 8.

Przez wiele lat tworzyła prace, w których kluczową rolę odgrywa autoportret; najczęściej w postaci fotografii, ale także zapisu filmowego, odlewu twarzy, a często było to związane z realizacjami typu performance. Jedną z najwcześniejszych jej prac jest „Lustro“ z 1964, czyli fotograficzny autoportret z trzykrotnym powtórzeniem odbicia twarzy, tak że spojrzenie, skierowane najpierw w bok, zwraca się coraz bardziej w stronę obiektywu, jakby starając się zmierzyć z jego siłą obserwacji. Na innym autoportrecie z tego okresu, wykorzystywanym często do not biograficznych, Natalia LL spogląda wprost w obiektyw, a ufryzowane w klosz włosy koncentrują uwagę na twarzy, która obok kobiecego wdzięku wyraża powagę i determinację. Jako rodzaj zastępczego autoportretu można też potraktować liczne fotografie twarzy kobiet, które Natalia LL z sukcesami prezentowała na wystawach w latach 60. Niejednokrotnie później zamiennie posługiwała się twarzami modelek i własną. Mimo, że realizowała też prace w dziedzinie grafiki, rysunku, malarstwa i szkła artystycznego, jej uwagę przyciągały szczególnie wyjątkowe właściwości fotografii. Jak stwierdziła: „Na pewno moje działania fotograficzne były próbą odnalezienia niezwykłości, niecodzienności w otaczającym świecie. Było dla mnie fascynujące, że zdawałoby się wiarygodna fotografia niezwykłość tę przekazywała w sposób bardziej pełny i bezpośredni niż np. grafika i malarstwo“. Adam Sobota, Autoportret Natalii LL, w kat.: Natalia LL. Ogrody personalizmu /The Gardens of Personalism, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1998, s. 12


135 ROMAN SOLSKI (Łódź 1957, mieszka w Łodzi)

LENA, AKT KOBIECY brąz polerowany i patynowany 56 x 26 x 21 cm z tyłu p.d. wydrapana sygnatura: RS

12 000 zł

estymacja: 14 000 – 18 000


136 NATALIA LL (Żywiec 1937, mieszka we Wrocławiu)

Z cyklu SPEŁNIONE II, 1968 fotografia czarno-biała (vintage), papier fot. naklejony na tekturę 59 x 46,5 cm (w świetle passe-partout) sygn. brązowym flamastrem na odwrocie: NATALIA LACH-LACHOWICZ | z cyklu: „SPEŁNIONE“ II, niżej dłg.: 16. 20 000 zł

estymacja: 25 000 – 30 000


137 MAGDALENA ABAKANOWICZ (Falenty k. Warszawy 1930 – Warszawa 2017)

MYŚLENIE (THINKING), z cyklu SIOSTRY, PRZODKOWIE, RODZINA (SISTERS-ANCESTORS-FAMILY), 1991 węgiel, ołówek, papier, 37,5 x 25,5 cm (w św. p-partout) sygn. p.d.: M. Abakanowicz 91 na odwr. l.g. 2 nalepki galerii Marlborough: wyżej z Tokio, niżej z Nowego Jorku, obie: mpis z danymi pracy, pod nimi nalepka z n-rami [na d. błędny nr kat.: 31.588, powinno być: 31.589], p.g. nalepka aukcyjna [obcięta] 15 000 zł

estymacja: 18 000 – 22 000

Pochodzenie: – Marlborough Gallery, Nowy Jork; – zakupiony przez obecnego właściciela w Sotheby’s, w Nowym Jorku w 1996 roku.


138 THE KRASNALS JULIA / JANE FONDA, 2016 akryl, płótno 50 x 50 cm sygn. na odwrocie na płótnie: Jews | “Julia/Jane Fonda“ | ‘2016 | The KRASNALS 5 000 zł

estymacja: 7 000 – 11 000

Obraz wystawiany: – The Krasnals/Jews/Żydzi, Galeria Fibak, Warszawa 13 V – 4 VI 2016.


139 JAN TARASIN

140 RYSZARD WINIARSKI

(Kalisz 1926 – Anin 2009)

(Lwów 1936 – Warszawa 2006)

MAGAZYN, 1993

11-TH GAME 7 x 7, 1999

akwarela, gwasz, papier 41,5 x 32 cm (w świetle passe-partout) sygn. żółtą kredką p.d.: Jan Tarasin 93 sygn. oł. na odwr. p.d.: Jan Tarasin 93 | Magazyn

akryl, ołówek, płótno, 50 x 50 cm sygn. na odwr. na płótnie flamastrem: 11-th game 7 x 7 | winiarski ‘99

9 000 zł

35 000 zł

estymacja: 12 000 – 18 000

estymacja: 40 000 – 50 000


141 WOJCIECH FANGOR (Warszawa 1922 – Warszawa 2015)

M 5, 1966/2002 serigrafia, papier, 66,6 x 66,6 cm sygn. oł. pod ryc. l.: M 5 63/120 II, p.: Fangor 1966/2002 16 000 zł

estymacja: 18 000 – 25 000


142 TAMARA BERDOWSKA (Rzeszów 1962, mieszka w Bielsku-Białej)

BEZ TYTUŁU, 1998/99 olej, płótno, 140,5 x 120,5 cm sygn. na odwrocie na płótnie l.g.:Tamara Berdowska | 1998/9 olej obok pieczątka zezwalająca na wywóz za granicę 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 18 000


143 LEON TARASEWICZ (Stacja Waliły na Białostocczyźnie 1957, mieszka we wsi Waliły i w Warszawie)

BEZ TYTUŁU, 2019 akryl, płótno, 50 x 50 cm sygn. na odwr. na płótnie l.g.: L. Tarasewicz 2019 | Acrylic on canvas | 50 x 50 24 000 zł

estymacja: 26 000 – 30 000


144 LEON TARASEWICZ (Stacja Waliły na Białostocczyźnie 1957, mieszka we wsi Waliły i w Warszawie)

BEZ TYTUŁU, 2019 akryl, płótno, 50 x 50 cm sygn. na odwr. na płótnie l.g.: L. Tarasewicz 2019 | Acrylic on canvas | 50 x 50 24 000 zł

estymacja: 26 000 – 30 000


145 EDWARD DWURNIK

sygnowane na odwrociach na płótnie:

(Radzymin 1943 – Warszawa 2018)

różowe: 2018 | E. DWURNIK | „RÓŻOWE | TULIPANY“ | NR: XXIII [w ramce] – 1505 | – 7415

TULIPANY RÓŻOWE, CZERWONE, POMARAŃCZOWE (tryptyk), 2018 każda część: olej, akryl, płótno, 33 x 24 cm sygn. p.d.: 2018 | E. DWURNIK 21 000 zł

estymacja: 24 000 – 30 000

czerwone: 2018 | E. DWURNIK | „CZERWONE | TULIPANY“ | NR: XXIII [w ramce] – 1536 | – 7466 pomarańczowe: 2018 | E. DWURNIK | „POMARAŃCZOWE | TULIPANY“ | NR: XXIII [w ramce] – 1503 | – 7413 Do Tryptyku dołączony jest certyfikat autentyczności podpisany przez Edwarda Dwurnika.


146 RAFAŁ BUJNOWSKI

147 RAFAŁ BUJNOWSKI

(Andrychów k. Krakowa 1974, mieszka w Krakowie)

(Andrychów k. Krakowa 1974, mieszka w Krakowie)

DZIECKO NA PLAŻY, 2002

PAPIEŻ, 2001

olej, płótno 35 x 45 cm sygn. na odwr. na płótnie: BUJNOWSKI / 2002

olej, płótno, 50 x 39 cm sygn. na odwr. na płótnie u góry: NR. 02 PAPIEŻ | Bujnowski /2001

18 000 zł

30 000 zł

estymacja: 25 000 – 45 000

Obraz wystawiany i reprodukowany: – Gut und billig. Aktuelle polnische Malerei aus der Sammlung Cyganek / Dobre i tanie. Młode malarstwo polskie z kolekcji Cyganek, PackHof, Museum Junge Kunst, Frankfurt (Oder) 18 V – 13 VIII 2006, s. 54.

estymacja: 35 000 – 45 000

Obraz wystawiany i reprodukowany: – Gut und billig. Aktuelle polnische Malerei aus der Sammlung Cyganek / Dobre i tanie. Młode malarstwo polskie z kolekcji Cyganek, PackHof, Museum Junge Kunst, Frankfurt (Oder) 18 V – 13 VIII 2006, s. 34.


148 IGOR MITORAJ (Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)

CENTURION, 1985 brąz, wys. 18,2 cm; sygn. l.d.: MITORAJ na spodniej krawędzi wytłoczony nakład: H.C. 508/1500 Pomniejszona wersja rzeźby w brązie Centurion, 1985, 90 x 70 x 57 cm, reprodukowanej w albumie: Claudio Malberti, Igor Mitoraj. Sculptures 1976-1986, Art-Objet, Paris 1986, poz. i il. 23. 19 000 zł

estymacja: 25 000 – 35 000


149 IGOR MITORAJ (Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)

ASKLEPIOS, 1988 braz, kamień wys.: 48,5 cm sygn. p.d.: MITORAJ na rewersie u dołu: A 9/1000 H.C. 26 000 zł

est.: 30 000 – 45 000


150 MAKSYMILIAN NOVÁK-ZEMPLIŃSKI (Warszawa 1974, mieszka w Warszawie)

BEZ TYTUŁU, 2019 olej, płyta, 80 x 120 cm sygn. l.d.: M. NovákZempliński sygn. na odwr. na płycie: Maksymilian | Novák-Zempliński | 2019

45 000 zł

estymacja: 50 000 – 60 000

Dla mnie w malarstwie bardziej istotna jest forma niż treść, dlatego też tworząc skupiam się szczególnie na tej piewszej warstwie. Patrząc na obraz widzę abstrakcyjne formy, mimo iż ten w dużej mierze jest obrazem przedstawiającym. Cała sfera znaczeniowa jest dla mnie niewiele mniej tajemnicza niż dla odbiorcy mojego dzieła i uważam, że jest to lepsze od sytuacji gdy obraz od A do Z jest do bólu „wyliczony“. Dla mnie w obrazie musi być miejsce na przypadkowość. To ona daje przyjemność w trakcie pracy. Obraz żyje wtedy własnym życiem, zaskakuje samego twórcę. Nie wykluczam, że mimowolnie tworzę jakiś zapis znaczeniowy w obrazie, ale chyba każdy to robi. Zresztą tworzę przeważnie pod wpływem dużych emocji i jest w obrazie więcej przypadku, niż to widać na pierwszy rzut oka. Czuję się trochę jak ktoś kto utracił pamięć i przy pomocy malowania próbuje odtworzyć obrazy z przeszłości. To niesamowite uczucie. M. Novak-Zempliński 2007, http://www.zemplinski.com


151 HENRYK WANIEK (Oświęcim 1942, mieszka w Warszawie)

LABIRYNT, 1986-87 olej, deska, 37 x 55,5 cm sygn. na odwr. na płycie: HENRYK WANIEK | DEC. 1986. APR. 1987 | 929 [w ramce] obok pieczątka zezwalająca na wywóz za granicę, powyżej oł.: P.T. 95 7 000 zł

estymacja: 8 000 – 15 000


152 RAFAŁ OLBIŃSKI (Kielce 1945, mieszka w Warszawie)

SERCE, 1996 akryl, olej, płótno 64 x 87 cm sygn. p.d.: Olbinski ‘96 35 000 zł

estymacja: 40 000 – 55 000

Więcej – www.agraart.pl


153 JANUSZ SZPYT

154 JACEK YERKA

(Lubaczów 1960, mieszka w Lubaczowie)

(Toruń 1952, mieszka koło Torunia)

SECESJA PROCESJA, 1988

KAŻDEMU CO JEGO, 1988

olej, płótno, 70,5 x 97,5 cm sygn. p.d.: J. SZPYT na odwr. na płótnie dwie pieczątki wywozowe

akryl, płótno, 73 x 65,5 cm sygn. p.d.: JERKA 88 sygn. na odwr. na d. listwie krosna: JACEK JERKA | „KAŻDEMU CO JEGO“ | AKRYL 1988 na odwrocie na płótnie pieczątka wywozowa [?]

5 000 zł Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 6 000 – 8 000

22 000 zł

estymacja: 35 000 – 50 000


155 MARIAN MICHALIK (Zabrze 1947 – Częstochowa 1997)

PAMIĘTNE MIEJSCE, z cyklu 1982 STAN WOJENNY, 1995 olej, płótno, 120 x 120,5 cm; sygn. l.d.: Michalik ‘95 na śr. kompozycji: Częstochowa – 1995 | Marian Michalik | Obraz z cyklu – „1982. | .Stan wojenny. Tytuł: | „Pamiętne miejsce“ | wym: 120 x 120 cm | technika: olej na płótnie na odwr. na płótnie stempel wywozowy, na g. listwie krosna napis oł.: 95

Obraz reprodukowany i opisany: – Marian Michalik 1947-1997, Wystawa memorialna, Miejska Galeria Sztuki Częstochowa, III-IV 1998, il barwna s. nlb.

26 000 zł

estymacja: 30 000 – 40 000


156 JACEK YERKA (Toruń 1952, mieszka koło Torunia)

KATASTROFA, 1990 akryl, płótno, 81,3 x 90 cm; sygn. p.d.: JERKA 90 – na odwrocie na płótnie u góry: 6009 oraz dwa stemple wywozowe – na blejtramie p.d.: napis autorski: JACEK JERKA | „KATASTROFA“ | 1990; na górnej listwie: 6009, na prawej oł.: JERKA 81,3 oraz 815 x 895 35 000 zł

estymacja: 45 000 – 65 000

Pochodzenie: Obraz został zakupiony w Galerii Alicji i Bożeny Wahl ok. 1990 roku do Muzeum Sztuki Europejskiej w Japonii. Następnie, po zamknięciu Muzeum, w prywatnej kolekcji w Azji.


157 IGOR MITORAJ (Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)

OBANDAŻOWANA GŁOWA, lata 80. XX w. brąz polerowany, podstawa: kamień, wys. 19 cm sygn. po lewej: MITORAJ niżej wytłoczony nakład: 189/250, po prawej nazwa nakładcy: ARTCURIAL 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 18 000


Do rzeźby dołączony jest certyfikat z 11 X 2019 potwierdzający pochodzenie.

158 SPECTRE ART kolektyw artystów

ZŁOTA PANTERA, 2019 laminat metalizowany, 74 x 154 cm na dołączonej tabliczce wygrawerowany napis: SPECTRE® | ART | Gold | WILD CAT |[rysunek kota] 2/8-2019 | spectreart.com 14 000 zł

estymacja: 15 000 – 18 000

Spectre Art to doświadczony zespół projektantów, twórców i pasjonatów sztuki, którzy tworzą studio projektowe. Wykonują rzeźby, meble, elementy wyposażenia wnętrz. Autorem rzeźby jest Kornel Waszczyk działający w ramach Spectre Art.


Posiadanie i zakres przetwarzania danych osobowych. Niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Agra-Art S.A. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, 00-679 Warszawa. KRS: 0000101181, REGON: 012478229, NIP: 5261879258

Dane kontaktowe administratora: Agra-Art S.A., ul. Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa. tel: (22) 625-08-08, e-mail: agra@agraart.pl

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Agra-Art S.A. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: –

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Ustawa o ochronie danych osobowych: art 23 ust. 3, RODO: art. 6 ust 1. lit. a i b);

spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów wynikających z prawa polskiego, w szczególności przetwarzanie i udostępnianie danych transakcji państwowym instytucjom upoważnionym, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (Ustawa o ochronie danych osobowych: art 23 ust 2 i 4, RODO: art. 6 ust 1. lit. c);

wykonania zadań informacyjnych i marketingowych (Ustawa o ochronie danych osobowych: art. 23 ust. 5 pkt 4-1, RODO: art. 6 ust 1. lit. a i f).

Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: –

upoważnione do ich otrzymywania z mocy obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe);

z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

biuro rachunkowe obsługujące Agra-Art S.A.;

doradcze, audytorskie i kontrolne;

prawne i windykacyjne.

Przysługujące prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Agra-Art S.A. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.


FORMULARZ REJESTRACJI / ZLECENIA NA AUKCJĘ W DNIU 8 GRUDNIA 2019 IMIĘ: NAZWISKO: ADRES: NR DOWODU OSOBISTEGO: TELEFON: EMAIL:

BĘDĘ UCZESTNICZYĆ OSOBIŚCIE W AUKCJI ilość miejsc do zarezerwowania:

CHCĘ LICYTOWAĆ PRZEZ TELEFON pozycje wg numerów katalogowych:

nr telefonu, pod którym będę dostępny/a w czasie aukcji:

CHCĘ ZŁOŻYĆ ZLECENIE nr kat., opis obiektu, maksymalna cena (bez premium)

ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I AKCEPTUJĘ REGULAMIN UMIESZCZONY W KATALOGU AUKCYJNYM (LUB NA WWW.AGRAART.PL) Stosownie do wymogów ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Agra-Art SA dla celów marketingowych. Dane podaję dobrowolnie i mam prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania.

DATA

PODPIS


DOM AUKCYJNY AGRA-ART SPÓŁKA AKCYJNA 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63 tel. 22 625-08-08, 22 745-10-20, e-mail: agra@agraart.pl

ZARZĄD Zofia Krajewska-Szukalska prezes zarządu

Konrad Szukalski wiceprezes

Rafał Krajewski wiceprezes

Anna Jóźwik dyrektor Domu Aukcyjnego

Piotr Borkowski dyrektor zarządzający

Jolanta Krasuska kierownik działu (sztuka współczesna)

Grażyna Zielińska malarstwo rzemiosło artystyczne

Joanna Dziewulska historyk sztuki (sztuka tradycyjna)

Marcin Zieliński projekty graficzne

Katarzyna Jedynak promocja wydarzeń aukcyjnych

Agnieszka Warska księgowość

RADA NAUKOWA Anna Tyczyńska historyk sztuki, malarstwo

Renata Lisowska konsultacje konserwatorskie

Anna Prugar-Myślik historyk sztuki, malarstwo

Maryla Sitkowska historyk sztuki, grafika, rysunek

AUTORKI KATALOGU Anna Tyczyńska – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1971-2005, znawca malarstwa polskiego XIX/XX w., starszy kustosz zbiorów malarstwa polskiego, współautorka wielu wystaw i katalogów organizowanych w MNW. Anna Prugar-Myślik – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1976-2005, starszy kustosz zbiorów sztuki współczesnej, autorka wielu publikacji, katalogów i wystaw organizowanych w MNW i innych polskich i zagranicznych muzeach. Maryla Sitkowska – historyk i krytyk sztuki. Była kustosz Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych Muzeum Narodowego w Warszawie. W latach 1990-2013 kierowała Muzeum ASP w Warszawie. Kuratorka wystaw, autorka licznych katalogów i publikacji o sztuce współczesnej.

Uprzejmie informujemy, że w zakresie obsługi prawnej współpracujemy z kancelarią prawniczą Anny Staniszewskiej w Warszawie. Roczna prenumerata katalogów (Sztuka Współczesna i Tradycyjna) wysyłanych przed każdą aukcją w pierwszej kolejności oraz wszelkie inne okazjonalne katalogi Agra-Art – 120 zł numer konta: PKO sa 69 1240 6218 1111 0010 7726 1501

Zdjęcia do katalogów Marcin Zieliński, Łukasz Macheta

WYDAWCA: Agra-Art SA Wszelkie prawa zastrzeżone.


AUKCJA MALARSTWA 8 GRUDNIA 2019

Profile for Agra-Art Auction House

Aukcja Sztuki Współczesnej - 8 grudnia 2019 - Agra-Art Dom Aukcyjny - Contemporary Art Auction  

Katalog Aukcji Sztuki Współczesnej 8 grudnia 2019 - Agra-Art Dom Aukcyjny, Warszawa, Polska Catalogue of Contemporary Art Auction - Dec 8th...

Aukcja Sztuki Współczesnej - 8 grudnia 2019 - Agra-Art Dom Aukcyjny - Contemporary Art Auction  

Katalog Aukcji Sztuki Współczesnej 8 grudnia 2019 - Agra-Art Dom Aukcyjny, Warszawa, Polska Catalogue of Contemporary Art Auction - Dec 8th...

Profile for agraart