Guía AGPI Ilustración 2011

Page 1

cubiertasdef.pdf

1

03/12/2010

13:08:55

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GUÍA AGPI 2011 ILUSTRACIÓN

COLABORA


maqAGPIDEF02.indd 1

16/11/2010 16:30:50


maqAGPIDEF02.indd 2

16/11/2010 16:30:51


maqAGPIDEF02.indd 3

16/11/2010 16:30:51


Guía Agpi Ilustración 2011 Publicación da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración co apoio da Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura da Xunta de Galicia Primeira edición: novembro de 2010 Equipo de coordinación: Manel Cráneo, Alberto García Ariza, Santy Gutiérrez,Luis Sendón, Henrique Torreiro Coordinación editorial: Henrique Torreiro Tradución a inglés: Óscar Iglesias Deseño gráfico: A Casa Ateigada • acasaateigada.com Impresión: Lugami Artes Gráficas Depósito legal: C 3634-2010 ISBN: 978-84-614-4969-9 www.agpi.es Apartado 799, 15080 A Coruña Rúa Cardeal Cisneros 4-entr. dta., 15007 A Coruña Tel. 981 908 874 info@agpi.es O copyright © das ilustracións recollidas nesta publicación pertence a cada un dos seus autores. Ningunha parte desta publicación poderá ser reproducida sen o expreso permiso do seu autor.

AGPI é membro da Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales

maqAGPIDEF02.indd 4

16/11/2010 16:30:51


maqAGPIDEF02.indd 5

16/11/2010 16:30:52


maqAGPIDEF02.indd 6

16/11/2010 16:30:53


Prólogo

Prologue

Desde a Consellería de Cultura e Turismo saudamos con entusiasmo cada paso que dá a ilustración galega para situar o noso país nun lugar importante da arte contemporánea e das industrias culturais. Esta guía recolle a expresión de creadores que levan lonxe o noso nome, e que o público pode gozar nas publicacións de dentro e fóra do noso territorio, cargadas dunha personalidade individual e colectiva xa recoñecida en Europa e América. Coas figuras que aparecen neste volume, a nosa imaxe de comunidade innovadora viaxa a todas as partes, e desde este órgano de goberno dámoslles os parabéns e expresámoslles o noso recoñecemento por un labor que nos axuda a ocupar o espazo que nos corresponde. Roberto Varela Fariña Conselleiro de Cultura e Turismo

Desde la Consellería de Cultura e Turismo saludamos con entusiasmo cada paso que da la ilustración gallega para situar a nuestro país en un lugar importante del arte contemporáneo y de las industrias culturales. Esta guía recoge la expresión de creadores que llevan lejos nuestro nombre, y que el público puede disfrutar en las publicaciones de dentro y fuera de nuestro territorio, cargadas de una personalidad individual y colectiva ya reconocida en Europa y América.

From the Galician Department of Culture and Tourism, we enthusiastically welcome every step made by Galician illustrators to put our country in an important place for contemporary art and cultural industries. This guide covers the expression of artists who take our name far away, and whom the public can enjoy within publications from inside and outside our territory. These creators are full of individual and collective personality and recognized in Europe and America.

Con las figuras que aparecen en este volumen, nuestra imagen de comunidad innovadora viaja a todas partes, y desde este órgano de gobierno les damos la enhorabuena y les expresamos nuestro reconocimiento por una labor que nos ayuda a ocupar el espacio que nos corresponde.

Due to the illustrators in this volume, our image of innovative community travels everywhere, and thus this institution congratulates them and expresses our appreciation for a work that helps us take our rightful space.

Roberto Varela Fariña Conselleiro de Cultura e Turismo

maqAGPIDEF02.indd 7

Roberto Varela Fariña Head of the Galician Department for Culture and Tourism

16/11/2010 16:30:53


maqAGPIDEF02.indd 8

16/11/2010 16:30:54


Presentación

Introduction

Despois do éxito que supuxo a primeira Guía AGPI (2008), o interese da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración estaba en dar continuidade á iniciativa coa edición de novos materiais actualizados que constituísen un elemento de promoción continuada dos socios e socias. O proxecto non acaba coa simple publicación, senón que esta se fai chegar a entidades e empresas, tanto en Galicia como fóra da nosa comunidade, a través das expedicións profesionais que periodicamente realiza a AGPI a feiras internacionais do libro. É así como chega unha nova edición da Guía, con máis autores —a asociación non deixou de crecer un só momento nos últimos anos, ata chegar aos máis de 140 que a compoñen hoxe— e unha selección das súas obras. Esta, como xa o foi a anterior edición, é unha iniciativa aberta a todos os socios e socias da AGPI, que participaron enviando unha ou dúas imaxes (nalgúns casos, imaxes subdivididas en varias máis sinxelas), así como os datos de contacto para facilitar futuros encargos profesionais. Optouse nesta ocasión por facer unha Guía especialmente visual, sen máis datos que os mínimos indispensables para o contacto con cada autor; entendeuse que toda a información adicional pode ser consultada na maior parte dos casos nas webs ou blogs de cada ilustrador, e tamén no espazo dos socios da web www.agpi.es. Confiamos pois en que esta publicación sirva para promover o magnífico traballo desenvolvido polos nosos autores, pero tamén para dar unha visión bastante certeira do estado actual da ilustración en Galicia (en todos os ámbitos: edición, banda deseñada, prensa, audiovisual, publicidade...) para todo aquel que queira achegarse a ela. Santy Gutiérrez Presidente de AGPI

Después del éxito que supuso la primera Guía AGPI (2008), el interés de la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración estaba en dar continuidad a la iniciativa con la edición de nuevos materiales actualizados que constituyesen un elemento de promoción continuada de los socios y socias. El proyecto no acaba con la simple publicación, sino que esta se hace llegar a entidades y empresas, tanto en Galicia como fuera de nuestra comunidad, a través de las expediciones profesionales que periódicamente realiza la AGPI a ferias internacionales del libro. Es así como llega una nueva edición de la Guía, con más autores —la asociación no ha dejado de crecer un solo momento en los últimos años, hasta llegar a los más de 140 que la componen hoy— y una selección de sus obras. Esta, como ya lo fue la anterior edición, es una iniciativa abierta a todos los socios y socias de la AGPI, que participaron enviando una o dos imágenes (en algunos casos, imágenes subdivididas en varias más sencillas), así como los datos de contacto para facilitar futuros encargos profesionales. Se ha optado en esta ocasión por hacer una Guía especialmente visual, sin más datos que los mínimos indispensables para el contacto con cada autor; se entendió que toda la información adicional puede ser consultada en la mayor parte de los casos en las webs o blogs de cada ilustrador, y también en el espacio de los socios de la web www.agpi.es. Confiamos pues en que esta publicación sirva para promover el magnífico trabajo desarrollado por nuestros autores, pero también para dar una visión bastante certera del estado actual de la ilustración en Galicia (en todos los ámbitos: edición, cómic, prensa, audiovisual, publicidad...) para todo aquel que quiera acercarse a ella.

After the success of the first AGPI Guide (2008), the Galician Association of Professional Illustrators (AGPI) was interested in continuing this initiative with the release of new improved materials that constitute an element of permanent promotion for our members. This project does not end with this mere publication, but this is distributed to organizations and companies, both in Galicia and outside our community, through the professional journeys that AGPI performs regularly to international book fairs. Thus comes a new edition of this Guide, with more authors — the association continued to grow in recent years, reaching the more than 140 members that make it up today — and a selection of their works. This, as the previous edition was, is an initiative open to all members of AGPI, who participated by sending one or two pictures (in some cases, images subdivided into several more simple ones) as well as contact information to facilitate future professional assignments. This time we chose to make an especially visual guide, including the minimum necessary data for contacting each author. It was understood that any additional information can be found in most cases on the illustrators’ websites or blogs, and also on the members space of our website www.agpi.es. Therefore, we are confident that this publication will serve to promote the excellent work of our authors, but also to give a fairly accurate assessment of the current state of illustration in Galicia (in all areas: publishing, comics, press, audiovisual, advertising...) for anyone who wants to approach it. Santy Gutiérrez Chairman of AGPI

Santy Gutiérrez Presidente de AGPI

maqAGPIDEF02.indd 9

16/11/2010 16:30:54


maqAGPIDEF02.indd 10

16/11/2010 16:30:54


Índice 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

maqAGPIDEF02.indd 11

Index

Alonso Vázquez, Aida Álvarez, Marta Amado, Ana Aparicio, Almudena Arrojo, Carlos Asensi, Jaime Baamonde, Eduardo Barreiro, Sesé Barros, Xulia Beltrán, Marcos Boullón, Víctor Brendel Broullón ‘ictioscopio’, Uxío Buceta, David Bueno, Fran Calo, Marcos Carreiro, Abraham Carreiro, Pepe Casas, Mariano Castelao, Patricia Castro Pérez, Carlos Chao, Rodrigo Cobas Gómez, Xosé Covelo, Sergio Cráneo, Manel Cubeiro, Suso Díaz, Nuria Domingo, José Domínguez Cagigao, Estefanía Durán, Van Fariña, Anxo Fernández, Andrea Fernández, Federico Fernández, Fernando Fernández, Jorge Fernández Calo, Tucho Fernández Serrano, Jacobo

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Ferrer, Ánxeles Ferrín Ferrín, Carmen Fojo Ferrer, Berto Garcerá, Lola García, Xurxo García Ariza, Alberto García Rodríguez, Yago Gayoso, Xulio Gilino, María Guerrero, Tomás Guitián, Alberto Gutiérrez, Santy Iago Jaraba, Fran Lariño, Manuel Leandro Llorente, Fernando López, Andrea López, Noemí López Domínguez, Xan Lucha García, Ramón Luxán Vázquez, Idoia de Mariño, Rubén Matalobos Meixide, Andrés Mingote, Enrique Montero, Dani Montes, Javi Mouronte Barreiro, Iván Neira, Henrique Pelucas Pena, Diego Pintor, David Pinturero Piñeiro, Cris Pirusca

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Prieto, Bernal Quesada, María Fe R., Iván rebecalopez Regos, Minia Reyero, Ángela Reza Cardero, Cristal Ríos, Emma Riveiro, Victoria Robledo, Miguel Rodríguez, Brais Romero, Macus Romero, Martín Rooster Rubín, David Sabaite, Kristina Samagarú Santiso, Ana Seijas, Antonio Sendón, Luis Seoane, Marina Silva ‘Bisgue’, Manuel Silvar, Calros Tokio Uhía, Manuel Umpiérrez, Natalia Valverde, Elena Varea, Kalo Varela ‘Perdivel’, Rebeca Vázquez, Alberto Vázquez, Nando Vigo, Miguel Ángel Villán, Óscar Viñuela Agra ‘Jano’, Alejandro Xpen

16/11/2010 16:30:54


maqAGPIDEF02.indd 12

16/11/2010 16:30:54


maqAGPIDEF02.indd 13

16/11/2010 16:30:55


Aida Alonso Vรกzquez

ida8ida@hotmail.com

(+34) 679 072 499

aidalonso.blogspot.com

14

maqAGPIDEF02.indd 14

16/11/2010 16:30:56


Marta Ă lvarez

viraventos_prof@yahoo.es

(+34) 606 117 303

martaria.blogspot.com

15

maqAGPIDEF02.indd 15

16/11/2010 16:30:58


Ana Amado

info@anaamado.eu

(+34) 630 859 179

www.anaamado.eu

16

maqAGPIDEF02.indd 16

16/11/2010 16:30:58


Almudena Aparicio Andi贸n

correo@almudenaaparicio.com

(+34) 687 783 839

www.almudenaaparicio.com

17

maqAGPIDEF02.indd 17

16/11/2010 16:30:59


Carlos Arrojo

carlitosarrojo@hotmail.com

+(34) 696 346 530

arrojocarlos.blogspot.com

18

maqAGPIDEF02.indd 18

16/11/2010 16:31:02


Jaime Asensi

dopino@telefonica.net

(+34) 636 944 128

jaimeasensi.blogspot.com

19

maqAGPIDEF02.indd 19

16/11/2010 16:31:05


Eduardo Baamonde

eduardobaamonde@gmail.com

(+34) 606 579 099

www.eduardobaamonde.net

eduardobaamonde.blogspot.com

20

maqAGPIDEF02.indd 20

16/11/2010 16:31:07


SesĂŠ Barreiro

mariajose.bq@gmail.com

(+34) 653 051 739

www.argallada.com

21

maqAGPIDEF02.indd 21

16/11/2010 16:31:08


Xulia Barros

x.barros.b@gmail.com

(+34) 986 420 794

www.agpi.es

22

maqAGPIDEF02.indd 22

16/11/2010 16:31:09


Marcos Beltrรกn www.agpi.es

marcosagpi@gmail.com

23

maqAGPIDEF02.indd 23

16/11/2010 16:31:10


V铆ctor Boull贸n

kollote_mas@hotmail.com

(+34) 659 496 686

www.victorboullon.com

24

maqAGPIDEF02.indd 24

16/11/2010 16:31:10


Brendel artebrendel.blogspot.com

miguelbrendel@yahoo.es

25

maqAGPIDEF02.indd 25

16/11/2010 16:31:11


Ux铆o Broull贸n (ictioscopio)

info@ictioscopio.eu

(+34) 630 286 064

www.ictioscopio.eu

homedareia.blogspot.com

26

maqAGPIDEF02.indd 26

16/11/2010 16:31:13


David Buceta

capitan.pepinillo@gmail.com

www.capitanpepinillo.com

davidboceta.blogspot.com

27

maqAGPIDEF02.indd 27

16/11/2010 16:31:16


Fran Bueno

franbuenocapeans@yahoo.e

(+34) 697 456 559

www.agpi.es

28

maqAGPIDEF02.indd 28

16/11/2010 16:31:17


Marcos Calo

dibumac@hotmail.com

(+34) 655 347 013

www.marcoscalo.com

marcoscalo.posterous.com

29

maqAGPIDEF02.indd 29

16/11/2010 16:31:18


Abraham Carreiro

abrino81@hotmail.com

(+34) 661 011 129

abrahamcarreiro.blogspot.com

30

maqAGPIDEF02.indd 30

16/11/2010 16:31:19


Pepe Carreiro www.agpi.es

pepecarreiro@gmail.com

31

maqAGPIDEF02.indd 31

16/11/2010 16:31:19


Mariano Casas

mcasasgil@gmail.com

(+34) 606 652 666

www.agpi.es

elestudiodemariano.blogspot.com

32

maqAGPIDEF02.indd 32

16/11/2010 16:31:20


Patricia Castelao www.pcastelao.com

patriciacastelao@hotmail.com

33

maqAGPIDEF02.indd 33

16/11/2010 16:31:21


Carlos Castro PĂŠrez

ccastroperez@gmail.com

(+34) 652 151 042

www.ccp85.com

ccp85.tumblr.com

34

maqAGPIDEF02.indd 34

16/11/2010 16:31:21


Rodrigo Chao

kinchoch@hotmail.com

(+34) 686 504 028

www.rodrigochao.com

35

maqAGPIDEF02.indd 35

16/11/2010 16:31:22


Xos茅 Cobas G贸mez www.xosecobas.es

ilustracion@xosecobas.es

36

maqAGPIDEF02.indd 36

16/11/2010 16:31:23


Sergio Covelo

sergio.covelow@gmail.com

(+34) 669 610 274

www.elmonolisto.com/sergio

covelow.blogspot.com

37

maqAGPIDEF02.indd 37

16/11/2010 16:31:24


Manel Crรกneo manelcraneo.blogspot.com

manelcraneo@yahoo.es

38

maqAGPIDEF02.indd 38

16/11/2010 16:31:24


Suso Cubeiro (+34) 981 672 508

susocubeiro@yahoo.es

39

maqAGPIDEF02.indd 39

16/11/2010 16:31:26


Nuria DĂ­az

nudibe@yahoo.es

(+34) 686 012 539

krabismos.blogspot.com

40

maqAGPIDEF02.indd 40

16/11/2010 16:31:26


JosĂŠ Domingo

jose.domingo@rocketmail.com

(+34) 686 058 456

www.josedomingo.net

41

maqAGPIDEF02.indd 41

16/11/2010 16:31:27


Estefanía Domínguez Cagigao www.edcagigao.com

contacto@edcagigao.com

42

maqAGPIDEF02.indd 42

16/11/2010 16:31:28


Van Durรกn www.vanduran.com

vanduran@gmail.com

43

maqAGPIDEF02.indd 43

16/11/2010 16:31:28


Anxo Fari単a

anxo@migranha.com

(+34) 615 201 810

www.migranha.com

introterrestres.blogspot.com

44

maqAGPIDEF02.indd 44

16/11/2010 16:31:29


Andrea Fernรกndez

andrea@avigrafica.com

(+34) 636 589 858

www.avigrafica.com

45

maqAGPIDEF02.indd 45

16/11/2010 16:31:29


Federico Fernรกndez fredyilustrapinta@yahoo.es

46

maqAGPIDEF02.indd 46

16/11/2010 16:31:30


Fernando Fernรกndez

fernando.ilustracion@gmail.com

(+34) 645 779 419

www.suzume.eu

suzumeart.blogspot.com

47

maqAGPIDEF02.indd 47

16/11/2010 16:31:31


Jorge Fernรกndez

loktarius@gmail.com

(+34) 653 430 484

loktaria.blogspot.com

48

maqAGPIDEF02.indd 48

16/11/2010 16:31:32


Tucho Fernรกndez Calo

tucho@artbytucho.com

www.artbytucho.com

artbytucho.blogspot.com

49

maqAGPIDEF02.indd 49

16/11/2010 16:31:33


Jacobo Fernรกndez Serrano jacobofernandezserrano.blogspot.com

jacoboymaria@mundo-r.com

50

maqAGPIDEF02.indd 50

16/11/2010 16:31:33


テ]xeles Ferrer

anxelesferrer@hotmail.com

(+34) 986 633 050

www.agpi.es

51

maqAGPIDEF02.indd 51

16/11/2010 16:31:34


FerrĂ­n

jfg55@telefonica.net

(+34) 659 108 876

www.agpi.es

52

maqAGPIDEF02.indd 52

16/11/2010 16:31:35


Carmen FerrĂ­n

macamenfp2@hotmail.com

(+34) 649 957 456

www.agpi.es

53

maqAGPIDEF02.indd 53

16/11/2010 16:31:36


Berto Fojo Ferrer bertofojo.blogspot.com

bertofojoferrer@gmail.com

54

maqAGPIDEF02.indd 54

16/11/2010 16:31:37


Lola Garcerรก www.agpi.es

lalooula@yahoo.es

55

maqAGPIDEF02.indd 55

16/11/2010 16:31:38


Xurxo García xurxogb@gmail.com

56

maqAGPIDEF02.indd 56

16/11/2010 16:31:38


Alberto GarcĂ­a Ariza

alberto@okidoki.es

(+34) 651 545 096

www.typognomics.com/alberto

57

maqAGPIDEF02.indd 57

16/11/2010 16:31:41


Yago García Rodríguez

yaguete1983@hotmail.com

(+34) 670 795 971

cuikointhemillo.blogspot.com

58

maqAGPIDEF02.indd 58

16/11/2010 16:31:42


Xulio Gayoso

xganei@gmail.com

(+34) 986 520 837

www.agpi.es

59

maqAGPIDEF02.indd 59

16/11/2010 16:31:43


MarĂ­a Gilino mariagilino.blogspot.com

mariagilino@gmail.com

60

maqAGPIDEF02.indd 60

16/11/2010 16:31:44


Tomรกs Guerrero

tomas@magnetostudio.net

(+34) 639 687 711

www.magnetostudio.net

61

maqAGPIDEF02.indd 61

16/11/2010 16:31:45


Alberto Guitiรกn albertoguitian.blogspot.com

albertoguitian@gmail.com

62

maqAGPIDEF02.indd 62

16/11/2010 16:31:46


Santy GutiĂŠrrez

santygutierrez@gmail.com

(+34) 881 992 513

www.santygutierrez.com

63

maqAGPIDEF02.indd 63

16/11/2010 16:31:46


Iago

iagoestudio@mundo-r.com

(+34) 662 550 279

www.iagoestudio.com

64

maqAGPIDEF02.indd 64

16/11/2010 16:31:47


Fran Jaraba

franjaraba@hotmail.com

(+34) 986 471 057

www.agpi.es

65

maqAGPIDEF02.indd 65

16/11/2010 16:31:48


Manuel Lari単o

manuel@mlarino.com

(+34) 677 317 091

www.mlarino.com

66

maqAGPIDEF02.indd 66

16/11/2010 16:31:48


Leandro (+34) 620 764 273

leagrafico@gmail.com

67

maqAGPIDEF02.indd 67

16/11/2010 16:31:49


Fernando Llorente

fernandollorente@mundo-r.com

(+34) 680 256 366

www.fernandollorente.com

68

maqAGPIDEF02.indd 68

16/11/2010 16:31:50


Andrea L贸pez

andrea.toba@gmail.com

(+34) 666 049 991

www.agpi.es

69

maqAGPIDEF02.indd 69

16/11/2010 16:31:51


Noem铆 L贸pez ogatodemilpatas.blogspot.com

noelopezv@gmail.com

70

maqAGPIDEF02.indd 70

16/11/2010 16:31:51


Xan L贸pez Dom铆nguez xanldominguez@ctv.es

71

maqAGPIDEF02.indd 71

16/11/2010 16:31:52


Ram贸n Lucha Garc铆a (+34) 672 696 572

www.medievaling.es

72

maqAGPIDEF02.indd 72

16/11/2010 16:31:53


Idoia de Luxรกn Vรกzquez

info@idoiadeluxan.com

(+34) 698 173 644

www.idoiadeluxan.com

73

maqAGPIDEF02.indd 73

16/11/2010 16:31:54


RubĂŠn MariĂąo

entintadamente@gmail.com

(+34) 629 931 271

entintadamente.blogspot.com

74

maqAGPIDEF02.indd 74

16/11/2010 16:31:55


Matalobos

jose.matalobos@terra.es

(+34) 667 547 224

www.matalobos.com

75

maqAGPIDEF02.indd 75

16/11/2010 16:31:56


AndrĂŠs Meixide

andresmeixide@yahoo.es

(+34) 609 836 541

www.agpi.es

blogs.lavozdegalicia.es/thom

76

maqAGPIDEF02.indd 76

16/11/2010 16:31:57


Enrique Mingote

quiquemingote@hotmail.com

(+34) 636 604 956

www.agpi.es

77

maqAGPIDEF02.indd 77

16/11/2010 16:31:57


Dani Montero

dani@danimonteroart.com

(+34) 647 917 399

www.danimonteroart.com

danimontero.blogspot.com

78

maqAGPIDEF02.indd 78

16/11/2010 16:31:58


Javi Montes

jmontes@jmontes.com

(+34) 619 380 042

www.jmontes.com

79

maqAGPIDEF02.indd 79

16/11/2010 16:31:59


Ivรกn Mouronte Barreiro imouronte.blogspot.com

imouronte.b@gmail.com

80

maqAGPIDEF02.indd 80

16/11/2010 16:32:00


Henrique Neira www.neira.es

descubrir@gmail.com

81

maqAGPIDEF02.indd 81

16/11/2010 16:32:01


Pelucas

hipoeructo@hotmail.com

(+34) 606 591 560

ladrillopitillo.blogspot.com

82

maqAGPIDEF02.indd 82

16/11/2010 16:32:02


Diego Pena ilustracionsuperficialypedante.blogspot.com

diegoilustracion@gmail.com

83

maqAGPIDEF02.indd 83

16/11/2010 16:32:03


David Pintor

davidpintor1975@yahoo.es

(+34) 676 381 140

www.davidpintor.com

davidpintor.blogspot.com

84

maqAGPIDEF02.indd 84

16/11/2010 16:32:04


Pinturero

pintureiro@gmail.com

(+34) 677 409 514

www.pinturero.com

85

maqAGPIDEF02.indd 85

16/11/2010 16:32:05


Cris Pi単eiro crispineiro.blogspot.com

illustrophilia@gmail.com

86

maqAGPIDEF02.indd 86

16/11/2010 16:32:05


Pirusca

info@pirusca.com

(+34) 616 996 356

www.pirusca.com

pirusca.blogspot.com

87

maqAGPIDEF02.indd 87

16/11/2010 16:32:06


Bernal Prieto

contacto@bernalprieto.com

(+34) 646 062 318

www.bernalprieto.com

88

maqAGPIDEF02.indd 88

16/11/2010 16:32:07


MarĂ­a Fe Quesada

mariafequesada@telefonica.net

(+34) 986 206 383

www.agpi.es

89

maqAGPIDEF02.indd 89

16/11/2010 16:32:07


Ivรกn R.

ivan@ivanr.net

www.ivanr.net

www.ivanerre.tumblr.com

90

maqAGPIDEF02.indd 90

16/11/2010 16:32:08


rebecalopez (+34) 637 401 641

www.rebecalopez.com

91

maqAGPIDEF02.indd 91

16/11/2010 16:32:09


Minia Regos

desleixada@hotmail.com

(+34) 660 009 683

minia---main.blogspot.com

92

maqAGPIDEF02.indd 92

16/11/2010 16:32:10


テ]gela Reyero www.angelareyero.com

belituca@gmail.com

93

maqAGPIDEF02.indd 93

16/11/2010 16:32:11


Cristal Reza Cardero www.cristalreza.com

info@cristalreza.com

94

maqAGPIDEF02.indd 94

16/11/2010 16:32:11


Emma RĂ­os

emm.rios@gmail.com

(+34) 687 239 643

www.flickr.com/photos/steinerfrommars

steinerfrommars.blogspot.com

95

maqAGPIDEF02.indd 95

16/11/2010 16:32:14


Victoria Riveiro

victoriariveiro@terra.es

(+34) 679 249 899

www.agpi.es

96

maqAGPIDEF02.indd 96

16/11/2010 16:32:14


Miguel Robledo

miguel.robledo@rocketmail.com

(+34) 678 615 269

miguelrobledo.blogspot.com

97

maqAGPIDEF02.indd 97

16/11/2010 16:32:16


Brais RodrĂ­guez

braisrv@yahoo.es

(+34) 619 344 520

invocationdemonbrother.blogspot.com

98

maqAGPIDEF02.indd 98

16/11/2010 16:32:17


Macus Romero

macromero@gmail.com

(+34) 617 574 157

www.macusromero.com

meicas.blogspot.com

99

maqAGPIDEF02.indd 99

16/11/2010 16:32:18


MartĂ­n Romero

martin@martinromero.es

(+34) 617 603 824

www.martinromero.es

martinromerodibuja.blogspot.com

100

maqAGPIDEF02.indd 100

16/11/2010 16:32:19


Rooster roostercillocontrol.blogspot.com

plaplaple@hotmail.com

101

maqAGPIDEF02.indd 101

16/11/2010 16:32:20


David RubĂ­n

daredeivid@gmail.com

(+34) 635 485 923

detripas.blogspot.com

102

maqAGPIDEF02.indd 102

16/11/2010 16:32:21


Kristina Sabaite

kristinasabaite@inbox.com

(+34) 690 702 552

www.audiografik.net

kristinasabaite.blogspot.com

103

maqAGPIDEF02.indd 103

16/11/2010 16:32:21


SamagarĂş

samagaru@gmail.com

(+34) 610 985 915

samagaru.blogspot.com

104

maqAGPIDEF02.indd 104

16/11/2010 16:32:22


Ana Santiso

santisovill@hotmail.com

(+34) 620 503 678

anasantiso.blogspot.com

105

maqAGPIDEF02.indd 105

16/11/2010 16:32:23


Antonio Seijas

antonioseijas@gmail.com

(+34) 649 230 766

www.antonioseijas.com

antonioseijas.blogspot.com

106

maqAGPIDEF02.indd 106

16/11/2010 16:32:24


Luis Send贸n sendonluis.blogspot.com

sendonluis@yahoo.es

107

maqAGPIDEF02.indd 107

16/11/2010 16:32:25


Marina Seoane

marinaseoane@hotmail.com

(+34) 675 028 843

www.ilustradores.com/marina

marinailustraciones.blogspot.com

108

maqAGPIDEF02.indd 108

16/11/2010 16:32:26


Manuel Silva (Bisgue)

bisgue@gmail.com

(+34) 615 294 069

bisgue.blogspot.com

109

maqAGPIDEF02.indd 109

16/11/2010 16:32:27


Calros Silvar

calrossilvar@yahoo.es

(+34) 696 476 956

www.agpi.es

110

maqAGPIDEF02.indd 110

16/11/2010 16:32:28


Tokio

alfernandez69@telefonica.net

(+34) 986 360 804

www.agpi.es

www.blogoteca.com/tokioilus

111

maqAGPIDEF02.indd 111

16/11/2010 16:32:28


Manuel UhĂ­a (+34) 986 425 948

manueluhia@gmail.com

112

maqAGPIDEF02.indd 112

16/11/2010 16:32:29


Natalia UmpiĂŠrrez natiumpierrez.blogspot.com

natiumpierrez@gmail.com

113

maqAGPIDEF02.indd 113

16/11/2010 16:32:30


Elena Valverde

selele_@hotmail.com

(+34) 689 871 137

elenator.blogspot.com

114

maqAGPIDEF02.indd 114

16/11/2010 16:32:31


Kalo Varea

kalovarea@gmail.com

(+34) 663 037 100

kalovarea.blogspot.com

115

maqAGPIDEF02.indd 115

16/11/2010 16:32:31


Rebeca Varela (Perdivel)

perdivel@yahoo.es

(+34) 667 966 234

perdivel.blogspot.com

116

maqAGPIDEF02.indd 116

16/11/2010 16:32:32


Alberto Vรกzquez

www.albertovazquez.net

(+34) 606 281 889

alberto-vazquez.blogspot.com

117

maqAGPIDEF02.indd 117

16/11/2010 16:32:33


Nando Vรกzquez

elraigal@hotmail.com

(+34) 653 981 085

elraigal.blogspot.com

118

maqAGPIDEF02.indd 118

16/11/2010 16:32:33


Miguel テ]gel Vigo www.agpi.es

mhiguelangelvigo@gmail.com

119

maqAGPIDEF02.indd 119

16/11/2010 16:32:34


ร scar Villรกn

correo@ovillan.com

(+34) 981 807 889

www.ovillan.com

120

maqAGPIDEF02.indd 120

16/11/2010 16:32:36


Alejandro Vi単uela Agra (Jano)

janocho@gmail.com

(+34) 666 931 793

www.jano.ws

121

maqAGPIDEF02.indd 121

16/11/2010 16:32:36


Xpen

el_spen@xpen.es

(+34) 657 024 483

www.xpen.es

122

maqAGPIDEF02.indd 122

16/11/2010 16:32:37


maqAGPIDEF02.indd 123

16/11/2010 16:32:37


maqAGPIDEF02.indd 124

16/11/2010 16:32:37


cubiertasdef.pdf

1

03/12/2010

13:08:55

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GUÍA AGPI 2011 ILUSTRACIÓN

COLABORA