Page 40

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

38 D

O

S

A

R

Sectorul 2 alege externalizarea

D

irecţia Venituri Buget Local a sectorului 2 a investit anul trecut circa 800.000 de lei în proiecte IT, sperând în realizarea a trei proiecte importante şi în 2009. Toate aceste investiţii au ca rol creşterea calităţii serviciilor oferite pentru cetăţeni, ne-a explicat Cristian Duţu, director executiv în cadrul DVBL a primăriei sectorului 2.

IT Trends: Care au fost investiţiile în

tribuabili a înştiinţărilor într-un termen cât

sisteme informatice pe care le-a realizat

mai scurt (sfârşitul anului 2008 – începutul

Direcţia Venituri Buget Local (DVBL) a

anului 2009), asigurarea securităţii datelor

sectorului 2 în 2008?

cu caracter fiscal pe parcursul prelucrării lor

Cristian Duţu: Investiţiile în sisteme in-

şi inexistenţa unor erori sau deficienţe de

formatice ale Direcţiei Venituri Buget Local

ordin fizic a lucrării prin folosirea sistemu-

Sector 2 au inclus dotarea cu echipamente

lui ANV (Account Number Verification) de

de ultimă generaţie care să permită scăderea

ultimă generaţie în asigurarea calităţii cu

timpului de răspuns la interogările bazelor

0 defecte şi trasabilitatea completă a docu-

de date şi, implicit, scăderea duratei de aş-

mentelor în ciclul de producţie. Externaliza-

teptare a cetăţenilor pentru soluţionarea

rea proiectului de tipărire a înştiinţărilor de

e-banking prin Bancpost, aplicaţia permite

diverselor probleme şi upgrade-ul aplicaţiei

plată a avut în vedere experienţa acumulată

accesarea securizată a rolului fiscal şi apoi

utilizate în prezent pentru gestionarea im-

în anii precedenţi, iar prin procedura de

redirecţionarea pe pagina băncii pentru or-

pozitelor şi taxelor locale. Investiţia în achi-

achiziţie a acestor servicii s-a realizat un

donarea plăţii. Plata se face prin intermediul

ziţionarea unor servere performante s-a ri-

raport calitate-preţ foarte bun.

ATM-urilor Bancpost, prin POS-urile insta-

dicat la 643.246 lei, iar upgrade-ul aplicaţiei ATLAS la 145.000 lei. Prin implementarea aplicaţiilor (unele

IT Trends: Care sunt beneficiile obţinute prin utilizarea site-ului de către locuitorii sectorului 2?

Cristian Duţu, director executiv DVBL

late la sediile DVBL şi prin ordin de plată. IT Trends: Ce alte planuri de investiţii aveţi pentru acest an? Aveţi licitaţii

achiziţionate, altele realizate prin eforturi

CD: Locuitorii sectorului 2, şi nu numai,

proprii ale specialiştilor din cadrul DVBL)

pot afla de pe site informaţii legate de DVBL,

CD: În prezent suntem în procedura de

se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor ofe-

modul de finanţare, raportările periodice,

elaborare a bugetului, dar, din păcate, re-

rite, scăderea timpului de soluţionare a pro-

obiectivele, apariţiile legislative, achiziţiile

stricţiile financiare generate de situaţia

blemelor cetăţenilor, standardizarea şi au-

ce urmează a fi realizate, posturile scoase la

generală ne obligă să ne reconsiderăm

tomatizarea anumitor fluxuri de documente

concurs, informaţii legate de interacţiunea

proiectele.

şi informaţii.

cu DVBL (documente tipizate, arondarea pe

deschise?

Prin atragerea de fonduri structurale vom

IT Trends: Cum vedeţi raportul preţ/

sedii, unde anume se află o cerere depusă

calitate în cazul proiectului de externaliza-

şi stadiul de soluţionare, vizualizarea infor-

1. Implementarea sistemului de plăţi on-

re a „Serviciului de tipărire înştiinţări de

maţiilor fiscale prin logare securizată), pot

line cu scopul de a oferi o nouă modalitate

plată”?

depune cereri privind informaţiile de interes

de plată adresată contribuabililor;

CD: În anii anteriori, datorită unei con-

public sau pot depune reclamaţii.

încerca implementarea a trei proiecte:

2. Arhivarea electronică a arhivei DVBL

testaţii la procedura de achiziţie, am fost

IT Trends: Care este numărul de plătitori

(arhiva provenind din anii ‘40). Acest pro-

nevoiţi să realizăm înştiinţările cu eforturi

online sau prin alte mijloace electronice, ra-

iect are rolul de a accelera timpul de răspuns

proprii, ceea ce a generat costuri suplimen-

portat la numărul total de plătitori?

necesar verificărilor în arhiva fizică (arhiva

tare (tonere, hârtie etc.) şi timp suplimen-

CD: Deşi, în principiu, plăţile electronice

de aproximativ 10 milioane de pagini). For-

tar, ca să nu mai vorbim de paralizarea acti-

erau apanajul contribuabililor persoane ju-

ma electronică a documentelor referitoare

vităţii unor servicii. Practic, echipamentele

ridice, în mod pozitiv am constatat o creştere

la un contribuabil putând fi vizualizată

din dotarea DVBL sunt cu destinaţia office,

semnificativă a contribuabililor persoane fi-

după implementare în momentul interogării

nu imprimante digitale pentru tiraje de

zice care optează pentru alt mod de plată.

aplicaţiei utilizate în prezent (ATLAS);

200.000 pagini în termen de trei-patru zile

În prezent, modalităţile de plată puse la

3. Realizarea comunicării în timp real cu

aşa cum solicită acest gen de proiect.

dispoziţie de DVBL sunt prin casieriile din

alte instituţii publice deţinătoare de baze

Externalizarea a însemnat colaborarea

cadrul oficiilor poştale de pe raza munici-

de date (Primăria Sectorului 2, Direcţia de

cu firme specializate dotate cu echipamente

piului Bucureşti, prin e-banking, ATM, POS.

evidenţă informatizată a persoanelor etc.).

specializate şi care respectă standarde in-

Plata la oficiile poştale se realizează prin

Scopul este diminuarea şi chiar eliminarea

ternaţionale de asigurare a securităţii date-

replicarea bazei de date a DVBL astfel încât

comunicării interinstituţionale în forma

lor. Atingerea obiectivului acestui proiect

încasarea este operată şi evidenţiată în timp

scrisă şi realizarea unor schimburi de date

este cuantificabilă prin primirea de către con-

real în sistem. Pentru utilizatorii de aplicaţii

în timp real în forma electronică. (M.M.) 

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement