Page 32

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

30 C

O

N

T

E

X

T

O ţară de IMM-uri de Cristian Faur

ărerea a 99,7% din toate companiile româneşti contează. Iar felul cum au dus-o în anul ce a trecut şi ceea ce le aşteaptă în 2009 ne afectează pe toţi. Am aflat şi noi, recent, că procentajul din prima propoziţie reprezintă ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul companiilor româneşti, conform datelor Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, într-o discuţie cu conf. dr. ing. Ioan Mintaş, prim-vicepreşedinte al CNIPMMR. Aşa că ne-am decis să întrebăm mai multe despre ce s-a întâmplat în 2008 cu aceste companii, de ce probleme s-au lovit, ce-şi doresc reprezentanţii lor pentru ele în viitor şi cum cred ei că vor trece de perioada de criză în care ne regăsim.

P

„Hotărârea, optimismul, flexibilitatea şi

mijlocii, ceea ce reprezintă quasitotalitatea

deschiderea sunt printre cele mai impor-

operatorilor economici din ţara noastră,

tante caracteristici ale întreprinzătorilor.

adică un procent de 99,7%. Vorbim,

Astfel, şi în 2008, la fel ca în ultimii 18

aşadar, despre principala forţă economică

ani, micii întreprinzători români au con-

a acestei ţări, IMM-urile asigurând peste

tinuat să lupte – acesta este cuvântul -

60% din PIB-ul României şi încadrând, la

dificultăţile majore cu care va continua

pentru a-şi menţine sau dezvolta afacerile,

nivel naţional, cei mai mulţi angajaţi. Pe

să se confrunte sectorul IMM, şi anume:

pentru a menţine sau crea locuri de muncă,

lângă această contribuţie esenţială la re-

dificultăţile majore întâmpinate în peri-

pentru a produce, până la urmă, valoare

alizarea Produsului Intern Brut, la crearea

oada crizei (creşteri bruşte ale preţurilor la

şi a creşte competitivitatea economiei

şi păstrarea de locuri de muncă, IMM-urile

materii prime, energie şi alimente, proble-

conf. dr. Ing. Ioan Mintaş, prim-vicepreşedinte al CNIPMMR

me în domeniul lichidităţilor şi creditelor,

»

cu o scădere importantă a cererii pentru produse şi servicii, variaţii mari ale cursu-

Fără a ne teme de cuvintele mari, aş spune că, până acum, nu s-a făcut niciodată destul pentru micii întreprinzători din România!

lui valutar, inflaţie); cadrul legal instabil,

(Ioan Mintaş)

IMM-urilor; măsuri limitate de stimulare

birocraţie şi numeroase bariere administrative

privind

desfăşurarea

activităţii

a domeniului IMM-urilor; fiscalitate şi parafiscalitate ridicată; rigiditatea legislaţiei româneşti. Acesta este, de altfel, şi scopul

sunt principala forţă novatoare a ţării

muncii, limite importante privind asigu-

final al activităţilor complexe întreprinse de

noastre, au un grad ridicat de dinamism,

rarea forţei de muncă necesare, cu califi-

CNIPMMR în folosul IMM-urilor”, ne-a de-

au cheltuieli mai mici şi, prin urmare,

carea corespunzătoare, migrarea forţei de

clarat prim-vicepreşedintele organizaţiei.

produc mai ieftin decât firmele mari, sunt

muncă şi creşterea cheltuielilor privind

flexibile şi adaptabile.

salarizarea; costuri mari privind adaptarea

Din păcate, provocările cărora trebuie să le facă faţă IMM-urile româneşti nu

„Este o certitudine: Întreprinderile Mici

la aquis-ul comunitar, dificultăţi privind

sunt puţine. Domnul Mintaş menţionează,

şi Mijlocii sunt coloana vertebrală a aces-

adaptarea la schimbările şi competiţia

în primul rând, concurenţa acerbă de pe

tei ţări, fără ele nu ar exista economie în

generate de integrarea României în UE;

piaţa unică europeană, ceea ce înseamnă

România de azi şi, cu siguranţă, IMM-

blocajul financiar, proceduri judecătoreşti

că, dacă statul vrea – şi trebuie să vrea

urile merită mult mai multă atenţie din

cronofage şi costisitoare de soluţionare a

- să dea o şansă firmelor şi produselor

partea tuturor celor aflaţi, într-un moment

litigiilor comerciale; grad foarte limitat al

româneşti să pătrundă în Europa, el are

sau altul, la conducere”, în opinia prim-

absorţiei fondurilor comunitare; excesul

obligaţia ca aici, în România, să creeze un

vicepreşedintelui CNIPMMR.

controalelor administraţiei publice locale

cadru propice funcţionării şi dezvoltării

Cât priveşte situaţia IMM-urilor în 2009,

şi centrale asupra IMM-urilor. Cu această

IMM-urilor. Ceea ce ne duce către a doua

Ioan Mintaş ne-a declarat că în cadrul

ocazie, Consiliul Naţional al Întreprinde-

provocare – „în fapt, marea noastră du-

şedinţei Colegiului Managerial al CNIPM-

rilor Private Mici şi Mijlocii din România

rere”, cum o denumeşte Ioan Mintaş, adică

MR, din data de 12 decembrie 2008,

a solicitat includerea în Programul de Gu-

situaţia pe plan intern.

reprezentanţii celor 8 federaţii regionale şi

vernare 2008-2012 a mai multor priorităţi

Conform datelor CNIPMMR, în România

ai celor 96 de structuri teritoriale locale şi

pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri

funcţionează peste 500.000 de firme mici şi

sectoriale din întreaga ţară au evidenţiat

şi dezvoltarea domeniului IMM-urilor.

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement