Page 25

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

23 L

U

M

E

A

G

E

O

S

P

A

Ţ

I

A

L

Ă

Un altfel de Pompei ulþi dintre noi ştiu pentru ce e celebru oraşul Pompei, şi anume păstrarea detaliilor vieţii cotidiene aşa cum a fost ea surprinsă de un dezastru natural - erupţia vulcanului Vezuviu. Numele Pompei i-a inspirat şi pe contemporanii noştri. Ei s-au gândit la un sistem care să evite consecinţe asemănătoare cu cele resimţite de locuitorii vechii aşezări şi care să ajute la limitarea efectelor dezastrelor. Proiectul pune la punct o arhitectură şi o suită de aplicaţii mobile care ajută echipele ce acţionează pe teren.

M

Adrian Vîlciu – Manager de Securitate, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”

Proiectul de cercetare POMPEI – Comunicaţii

de comunicaţii punct la punct (P2P)

torilor din grup. Astfel, cu ajutorul unor

mobile în caz de dezastre s-a desfăşurat

reprezentată în imagine.

unelte puse la dispoziţie, POMPEI permite

în cadrul programului de cercetare şi dez-

POMPEI are la bază ideea de a pune în

extracţia de informaţie post-factum, pentru

voltare europeană „Sixth Framework Pro-

buzunarul fiecărui membru al echipei de

analiză şi evaluare. În urma desfăşurării

gramme” în cadrul parteneriatului dintre 3

răspuns în caz de urgenţă un „tablou de

scenariilor de validare, s-a desprins ne-

firme ale căror interese s-au intersectat în

bord” al unui dispozitiv avansat de comu-

cesitatea dezvoltării unei funcţionalităţi

aceastã zonă: „Transelectrica” – operatorul

nicare şi de cooperare.

noi, şi anume reprezentarea nu numai a

de transport şi de sistem al reţelei electrice

Utilizatorul sistemului va avea posibili-

din România, Aeroportul Internaţional

tatea să acceseze un număr de informaţii

Prin colaborarea cu firma Intergraph

Atena şi grupul de firme de securita-

foarte importante şi de a relaţiona cu ceilalţi

Computer Services au fost adăugate func-

te Wackenhutt, acum G4S. Rezultatele

utilizatori într-o manieră nemaivãzută

ţionalităţi noi, care conduc la eficientizarea

studiului european au fost atât de pro-

până în prezent. Astfel, se va putea afla

activităţilor desfăşurate, precum afişarea pe

miţătoare, încât Transelectrica a decis să

prin consultarea sistemului care sunt uti-

dispozitivele mobile a informaţiei de tip GIS

îl continue pe plan local cu implementarea

lizatorii prezenţi în sistem şi care este

pentru regiunea de lucru afectată de situaţia

informaţiilor de tip geospaþial.

unui sistem concret de răspuns la situaţiile

de urgenţă; această afişare beneficiază de o

de urgenţă. Aşa a luat fiinţă sistemul

scară foarte mare de zoom, mergând de la

local POMPEI dezvoltat sub formă de

câteva zeci de kilometri până la câţiva me-

proiect

companiile

tri; afişarea listei de obiecte controlate de

RASIROM, Intergraph Computer Services şi

pe o parte a ecranului; identificarea exactă,

Bluepoint-IT.

prin click pe ecran, a obiectului precum şi

pilot

împreună

cu

POMPEI este de fapt rezultatul inter-

afişarea detaliilor obiectelor.

acţiunii dintre tehnologii informatice, de

Conceput ca un instrument pentru dez-

telecomunicaţii şi elemente de interfaţă gra-

voltarea capacităţii de răspuns în situaţii

fică de utilizator, bazat pe concepte proprii,

de urgenţă, sistemul de comunicaţii în caz

inovatoare şi care îşi propune să ajute un

de dezastre POMPEI conduce la reducerea

grup de persoane interconectate să colabo-

erorilor comune de tipul „am uitat ceva”,

reze eficient la rezolvarea unui set comun de probleme.

sau de tipul „n-am ştiut că altcineva făcea starea lor curentă (activ/inactiv); de ase-

şi altceva”. Acest sistem, modern şi robust,

POMPEI poate funcţiona atât pe termi-

menea, este disponibilă „vârsta” acestei

este conceput ca o platformă care poate fi

nale mobile (telefoane, PDA-uri), cât şi pe

informaţii; distanţa şi directia la care sunt

adaptată la cerinţe diferite. Dezvoltarea

PC-uri. Ecranul mare al unui PC permite

unii faţă de alţii; POMPEI oferă un sistem

în continuare a sistemului pentru diverşi

utilizarea POMPEI într-un format care oferă

de hărţi electronice uşor de citit şi utilizat;

operatori de infrastructură critică la nivel

o cantitate mare de informaţie cu impact

numeroase opţiuni permit selectarea utili-

naţional va răspunde principalelor proble-

vizual ridicat, foarte practică pentru utiliza-

zatorului sau grupului de utilizatori care

me de alocare a resurselor şi interoperabili-

tori cu funcţie de coordonare.

vor fi afişaţi pe hartă; harta, la rândul ei,

tate în situaţii de urgenţă. 

Comunicarea între utilizatori se face prin

urmăreşte automat acest grup de utiliza-

mesagerie electronică, fie individual, fie în

tori, atât faţă de mişcarea lor curentă, cât

Rubrica Lumea geospaţială este

grupuri; nu în ultimul rând, sarcinile pot

şi faţă de mişcarea curentă a celui care

realizată cu sprijinul:

fi organizate, atribuite unor utilizatori sau

utilizează terminalul POMPEI. În sfârşit,

grupuri de utilizatori şi pot fi urmărite de

POMPEI implementează un sistem com-

la început până la sfârşit. Pentru testarea

plet de urmărire şi stocare a activităţilor,

sistemului pilot, a fost

semnelor de sănătate şi poziţiei utiliza-

realizată reţeaua

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement