Page 16

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

14 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Bilanţ pozitiv pentru TotalSoft a sfârşitul anului 2008 compania

L

tatele se văd în numărul mare de clienţi,

TotalSoft a realizat o cifră de afaceri

peste 300, din care 90% sunt companii pri-

de 18 milioane euro, din care EBITDA

vate”, a declarat Liviu Dan Drăgan, Direc-

reprezintă aproximativ 3,6 milioane

tor General, TotalSoft.

euro. Raportat la perioada similară a anu-

În 2008, TotalSoft s-a clasat cu sistemul

lui 2007, TotalSoft a înregistrat o creştere a

Charisma în primii zece furnizori mondi-

cifrei de afaceri şi a EBIDTA cu peste 40%.

ali care dezvoltă software pentru leasing,

Veniturile companiei, obţinute de pe piaţa

poziţie câştigată pe baza implementărilor

românească şi din export, au depăşit cu mai

şi a experienţei internaţionale în proiecte

mult de 10% estimările managementului

precum Raiffeisen Leasing

TotalSoft, făcute la începutul anului 2008.

Albania), BMW Bank şi BMW Leasing

Cele mai importante venituri ale TotalSoft provin din vânzarea produsului Charisma, care a adus companiei mai mult de

Liviu Dan Drăgan, Director General, TotalSoft

(Bulgaria şi

(Grecia şi Rusia), Scania Credit Bulgaria, Tirana Leasing Albania, Balkan Star Bulgaria, NLB Leasing Bulgaria etc.

jumătate din cifra de afaceri, din proiectele

O altă linie de business importantă pen-

de software customizat, dezvoltate atât

global de aplicaţii Charisma şi a unui por-

tru TotalSoft este cea de project manage-

pentru piaţa românească cât şi pentru cea

tal de self-service, adoptat de mai mulţi

ment, care a înregistrat o creştere deosebită

externă, din vânzarea sistemului de pro-

jucători din domeniul financiar.

prin continuarea unor proiecte începute în

ject management Primavera (20%) şi din

„Sistemul Charisma a făcut şi face is-

anii anteriori, precum Petrom – OMV, dar şi

torie în domeniul aplicţiilor ERP, lucru pe

prin obţinerea de noi contracte. Pentru anul

Principalele evenimente ale anului 2008

care îl spun cu realism şi obiectivitate.

2009, an în care TotalSoft aniversează 15

s-au legat de sistemul Charisma, care a

Dezvoltatea generală de aplicaţii ERP din

ani de activitate, compania îşi fixează ca

fost completat cu funcţionalităţi şi module

România s-a făcut şi cu ajutorul Charisma,

target o creştere consolidată a vânzărilor

noi. S-a realizat astfel o integrare completă

care s-a încăpăţânat să concureze cu toate

cu aproximativ 22%, până la valoarea de

a soluţiei CRM de la Microsoft în pachetul

sistemele internaţionale şi locale. Rezul-

22 mil. euro. 

proiecte hardware.

Ameninţări electronice în 2009 n primele şase luni ale anului 2008

La ora actuală, aproximativ 45% din-

s-a întâmplat deja într-una dintre ultimele

utilizatorii Internet au fost nevoiţi să

tre ameninţările existente sunt distribuite

campanii ce au vizat furtul parolelor de ac-

facă faţă zilnic la aproximativ 2000 de

exclusiv prin sau se bazează într-o oare-

ces identificată de specialiştii BitDefender.

noi viruşi sau mutaţii ale acestora, la

care măsură pe e-mail. În acest context,

Deghizat într-un plug-in al browserului

50.000 de atacuri de phishing pe lună şi

securizarea comunicării prin intermediul

Mozilla Firefox, Trojan.PWS.ChromeInject.

la peste 1.000.000 de calculatoare com-

e-mail-ului ar trebui să devină prioritară

A sustrăgea datele de identificare trimise

promise ce răspândesc bots sau rootkits,

în 2009. Şi în 2009 producţia de malware

de utilizator către mai mult de 100 de site-

troieni sau alte forme de malware.

se va menţine pe o curbă ascendentă, ex-

uri de e-banking şi e-commerce.

Î

Potrivit tendinţelor remarcate de spe-

ploatând aceleaşi funcţionalităţi Web prin

O atenţie deosebită ar trebui acordată

cialiştii BitDefender, autorii de malware

intermediul troienilor, dar şi via ameninţări

şi ratei crescute de dezvoltare şi extindere

şi-au concentrat atenţia în acest in-

de tip spyware şi rootkit. Sfârşitul lui 2008

a site-urilor Web 2.0. În 2009, cele mai

terval asupra producerii şi distribuţiei

a înregistrat deja o creştere de 460% a

vizate aplicaţii Web 2.0 vor fi în continuare

de troieni, dar şi în direcţia exploatării

infecţiilor ce îşi au originea în mediul Web,

reţelele de socializare online. Ultimele luni

vulnerabilităţilor de sistem. În consecinţă,

în mod asemănător distribuţiei de tro-

ale lui 2008 au adus deja în prim-plan

şi în ultimele şase luni ale anului 2008,

ieni via spam, care a sporit cu 400%. Cu

viermele Win32.Worm.KoobFace.A, care

peste 80% dintre tipurile de malware dis-

siguranţă, multe dintre ameninţările exis-

afectează atât utilizatorii Facebook, cât şi

tribuite la nivel mondial au fost reprezen-

tente vor suferi mutaţii semnificative şi

MySpace.

tate de troieni, 3/4 dintre aceştia incluzând

upgrade-uri, mai ales în ceea ce priveşte

Nu în ultimul rând, în 2009 terminalele

mecanisme de actualizare complexe, op-

mecanismele de camuflare sau automa-

„smart phones” sau alte dispozitive mobile

ţiuni avansate de download şi upload

tizare a procesului de distribuire.

cu acces permanent la Internet vor fi su-

camuflate, precum şi capacităţi de tip spyware şi rootkit.

2009 se va concentra de asemenea şi pe exploatarea vulnerabilităţilor, aşa cum www.ittrends.ro

puse riscului unor infecţii cu noile specii de malware mobil. 

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement