Page 1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ΢

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Θ΢ 2010-2011

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ www.agwnas.com


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ΢ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Θ ΕΡΓΟΤ: Συμπλθρϊκθκαν φζτοσ 35 χρόνια από τθν ίδρυςθ ςτθν Ακινα τθσ Δθμοκρατικισ Κίνθςθσ Κυπρίων Φοιτθτϊν ΑΓΩΝΑΣ, τθσ αυτόνομθσ, προοδευτικισ, αντικατοχικισ παράταξθσ που ιδεολογικά ανικει ςτο χϊρο του δθμοκρατικοφ ςοςιαλιςμοφ. Αναλογιηόμενοσ κανείσ τθν ιςτορία τθσ κίνθςθσ μασ και το τι ζχει προςφζρει μζχρι ςιμερα ςτο Κυπριακό Φοιτθτικό Κίνθμα, αντιλαμβάνεται τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ του φοιτθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ και ιδιαίτερα μιασ ςοςιαλιςτικισ και δθμοκρατικισ κίνθςθσ που για 35 χρόνια επιδιϊκει τθν προϊκθςθ και ικανοποίθςθ όλων των αιτθμάτων που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του Κφπριου φοιτθτι. Φζτοσ, με τθν υποχρζωςθ τθσ ιςτορίασ που μασ βαραίνει, νιώθουμε την ανάγκη ωσ ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ να λογοδοτήςουμε μζςω του Απολογιςμοφ τησ Δράςησ μασ απζναντι ςε ΟΛΟΥΣ τουσ ςυμφοιτητζσ μασ και να διαμορφϊςουμε μαηί τουσ μια προγραμματικι ςυμφωνία, ωσ επιςτζγαςμα τθσ απόφαςθσ μασ να ΑΛΛΑΞΟΤΜΕ ριηικά τισ δομζσ του φοιτθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ και τθν κάκε πτυχι τθσ Κυπριακισ Κοινωνίασ προσ το ΚΑΛΤΣΕΡΟ.

Εμείσ

προχωροφμε ςτθ ςφγχρονθ εποχι, κόντρα ςτισ νοοτροπίεσ του παρελκόντοσ.

Γιατί ωσ ενεργοί και ςυνειδθτοποιθμζνοι νζοι δεν ςυμβιβαηόμαςτε, αλλά αγωνιηόμαςτε για μια κοινωνία προόδου και δικαιοςφνθσ.

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ www.agwnas.com


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ΢ ΢υμμετοχζσ – Πολιτικι Δράςθ 1| ΑΝΣΙΚΑΣΟΧΙΚΕ΢ ΕΚΔΘΛΩ΢ΕΙ΢ Και φζτοσ όπωσ και κάκε χρόνο θ Δ.Κ.Κ.Φ ΑΓΩΝΑΣ ςυμμετείχε ςτισ αντικατοχικζσ εκδθλϊςεισ που οργανϊκθκαν ςε Κφπρο και εξωτερικό. Στθν Κφπρο μζςω τθσ εκπροςϊπου μασ ςτθν ΠΟΦΕΝ προτείναμε τθν διεξαγωγι των αντικατοχικϊν εκδθλϊςεων ςε οδόφραγμα και όχι ςε κλειςτό χϊρο όπωσ επίςθσ και τθν ςυμμετοχι φοιτθτικοφ ςυγκροτιματοσ αντί γνωςτοφ καλλιτζχνθ. Πετφχαμε φζτοσ θ αντικατοχικι να γίνει ςε ανοιχτό γιπεδο δίπλα από το οδόφραγμα. Θ δεφτερθ μασ πρόταςθ απορρίφκθκε από τισ άλλεσ παρατάξεισ.

2| ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Τιμιςαμε και φζτοσ ζμπρακτα τθν αιματοβαμμζνθ εξζγερςθ του πολυτεχνείου. Συμμετείχαμε ενεργά ςτθν πορεία που ζγινε ςτθν Κφπρο, αλλά και ςε άλλεσ περιοχζσ τισ Ελλάδασ οι τοπικζσ μασ ζδωςαν το παρόν τουσ και κατάκεςαν ςτεφάνι ςτθν μνιμθ τθσ θρωικισ εξζγερςθσ και των αγωνιςτϊν του Πολυτεχνείου.

3| ΔΙΕΘΝΘ΢ ΔΡΑ΢Θ Ο ΑΓΩΝΑΣ φζτοσ είχε ιςχυρι παρουςία και διεκνϊσ. Με μζλθ του ςτθν αντιπροςωπεία τθσ Νεολαίασ ΕΔΕΚ ςτο 10 ο Κογκρζςο τθσ ECOSY και ςτθν Κίνα ςτο ςυνζδριο του ςυμβουλίου νεολαίασ. Πολφ ςθμαντικό κεωρείται το γεγονόσ ότι ςτο Κογκρζςο των Νζων Σοςιαλιςτϊν καταφζραμε να περάςουμε ςτισ διακθρφξεισ του Κογκρζςου (Resolutions & Declarations) καταχϊρθςθ που αφορά το Κυπριακό πρόβλθμα, κάτι που ςθματοδοτεί ακόμα μια επιτυχία ςτον αγϊνα για διαφϊτιςθ των Ευρωπαίων ςυμφοιτθτϊν μασ όςον αφορά το Εκνικό μασ πρόβλθμα. Σε μια άλλθ εξζλιξθ, μετά από εντατικοποιθμζνεσ ςυναντιςεισ τθσ παράταξθσ μασ με τθν Νεολαία ΠΑ΢ΟΚ κάναμε ακόμθ ζνα βιμα και πετφχαμε ςφνταξθ επίςθμθσ ανακοίνωςθσ του Τομζα Διεκνϊν Σχζςεων τθσ Νεολαίασ ΠΑΣΟΚ για το Κυπριακό Πρόβλθμα, ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ ςφμπνοια απόψεων.

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ www.agwnas.com


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ΢ Θμερίδεσ – Εκδθλϊςεισ – Πολιτικι δράςθ 4| 37ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΢ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΟΦΕΝ (ςτθν οποία θ Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑ΢ κατζχει τθ κζςθ του Αντιπροζδρου) – Λευκωςία, 26 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΑΓΩΝΑΣ παρευρζκθκε και εξζκεςε τισ κζςεισ του ςτθν ςυνδιάςκεψθ τθσ ΠΟΦΕΝ. Όλοι ομιλθτζσ παρζκεςαν τισ κζςεισ μασ αναφορικά με το Κυπριακό και διάφορα άλλα φοιτθτικά, κοινωνικά και πολιτικά ηθτιματα με επιχειριματα και κατόπιν κατατζκθκαν ψθφίςματα για όλα τα κζματα. Σα ψθφίςματά μασ, μάλιςτα, που αφοροφν τα φοιτθτικά προβλιματα, τθ νζα τάξθ πραγμάτων, τθν Ε.Ε και τθν τ/κ νεολαία υιοκετικθκαν και αποτελοφν πλζον τισ κζςεισ τθσ ΠΟΦΕΝ γι’ αυτό τον χρόνο. Ζκτοτε ο ΑΓΩΝΑ΢ προβάλλει ςκεναρά τισ κζςεισ και αντικζςεισ του διαμζςου του εκπροςϊπου του από τθ κζςθ του Αντιπροζδρου.

5| ΕΝΑΝΣΙΑ ΢ΣΟ 63 ο Η Δ.Κ.Κ.Φ ΑΓΩΝΑΣ ςυμμετείχε ςε πορεία ενάντια ςτθν αφξθςθ του ορίου αφυπθρζτθςθσ ςτα 63 χρόνια. Ταχκικαμε εξ αρχισ ενάντια ς’ αυτό το αντινεανικό μζτρο και ςυμμετείχαμε ςτον φορζα κατά τθν αφξθςθσ του ορίου ςτθν πορεία βζβαια αφοφ διαπιςτϊςαμε ότι θ Προοδευτικι προςπακοφςε να χειραγωγιςει τον φορζα και παραγκϊνιηε τον ρόλο μασ αποχωρίςαμε με ζκδοςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ.

6| ΢ΤΝΑΝΣΘ΢ΕΙ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ – 5,6,8,9 Ιουλίου 2010 Προγραμματίςτθκαν ςυναντιςεισ πρωτοετϊν για το Πανεπιςτιμιο Κφπρου ςε όλεσ τισ πόλεισ τθσ ελεφκερθσ Κφπρου. Επιπλζον, από τισ αρχζσ του Ιοφλθ είχε τεκεί ςε λειτουργία θ παγκφπρια τθλεφωνικι γραμμι 70 000 400, θ οποία παρείχε βοικεια ςε όλα τα ςπουδαςτικά κζντρα για πλθροφορίεσ ςε ό,τι αφορά προγράμματα ςπουδϊν, εγγραφζσ, εξεφρεςθ ςπιτιοφ/διαμερίςματοσ και εξεφρεςθ ςυγκατοίκου.

7| ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΣΑΔΙΚΘ΢ ΠΡΑΞΙΚΟΠΘΜΑΣΟ΢-ΕΙ΢ΒΟΛΘ΢ – Πάφοσ, 16 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ www.agwnas.com


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ΢ 8| ΦΟΙΣΘΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ Η Δ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ Πανεπιςτθμίου Κφπρου διαδιλωςε ζξω από τθν Πρυτανεία του Πανεπιςτθμίου διεκδικϊντασ βαςικζσ υποςχζςεισ που δεν ζχουν υλοποιθκεί ακόμα, όπωσ ανζγερςθ β’ φάςθσ εςτιϊν και επαναλθπτικζσ εξετάςεισ.

9| ΓΤΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΘΜΑ Με αφορμι τθν παγκόςμια θμζρα τθσ γυναίκασ πραγματοποιιςαμε καμπάνια ενθμζρωςθσ για τθν γυναικεία χειραφζτθςθ. Αναδείξαμε τθν ιςτορικι πορεία του φεμινιςτικοφ κινιματοσ, τθ διαχρονικότθτα, τισ κατακτιςεισ και τισ ςφγχρονεσ προοπτικζσ του μζςα από πολιτικά κείμενα κακϊσ και ζντυπα που μοιράςαμε ςτισ 8 Μαρτίου 2011 ςε κεντρικοφσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου.

10| 10/11/2010 Εκδιλωςθ με κζμα από το Πολυτεχνείο ςτθν Ειςβολι Πολιτικι εκδιλωςθ που οργάνωςε θ Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑ΢ Θεςςαλονίκθσ για τθν εξζγερςθ του Πολυτεχνείου με ομιλθτζσ τον Επίτιμο Πρόεδρο Κ.΢. ΕΔΕΚ Βάςο Λυςςαρίδθ και τον Αν. Τπουργό Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ΢ωκράτθ Ξυνίδθ. ΢τθν εκδιλωςθ, που είχε τίτλο «Απ’ το Πολυτεχνείο μζχρι τθν Ειςβολι», ςθμειϊκθκε ακρόα προςζλευςθ και είχε μεγάλθ επιτυχία. Ο γιατρόσ για άλλθ μια φορά μασ χάριςε τισ εμπειρίεσ και τθ ςοφία του και φϊτιςε τον δρόμο που πρζπει να ακολουκιςουμε.

11| 20/04/2011 ΢υνάντθςθ με Λυςςαρίδθ Αντιπροςωπεία τθσ Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ από όλεσ τισ τοπικζσ είχε ςυνάντθςθ με τον Βάςο Λυςςαρίδθ και ςυηιτθςε εκτενϊσ μαηί του για διάφορα κζματα, όπωσ το κυπριακό, τθ νζα τάξθ πραγμάτων, τισ παγκόςμιεσ εξελίξεισ και άλλα φλζγοντα ηθτιματα.

12| 08/04/2011 Ειδικι ΢φνοδοσ Βουλισ των Αντιπροςϊπων Παρζμβαςθ τθσ Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ ςτθ Βουλι μζςω αντιπροςωπείασ τθσ για το κζμα τθσ Αγοράσ Εργαςίασ και τισ προκλιςεισ και προοπτικζσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Κφπρο. Είχε προθγθκεί μελζτθ και ενθμζρωςθ ςτα ευαίςκθτα ηθτιματα τθσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ και των εργαςιακϊν δικαιωμάτων νζων εργαηομζνων.

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ www.agwnas.com


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ΢ Παρευρεκικαμε – Κατάκεςθ ΢τεφάνων 13| ΕΘΝΙΚΘ ΕΠΕΣΕΙΟ΢ 1Θ΢ ΑΠΡΙΛΙΟΤ – ΦΤΛΑΚΙ΢ΜΕΝΑ ΜΝΘΜΑΣΑ 14| ΜΝΘΜΟ΢ΤΝΟ ΠΕ΢ΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΑΞΙΚΟΠΘΜΑΣΟ΢ 15| ΜΝΘΜΟ΢ΤΝΟ ΕΘΝΑΡΧΘ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ’ – 4 Αυγοφςτου 2010

16| ΜΝΘΜΟ΢ΤΝΟ ΔΩΡΟΤ ΛΟΪΗΟΤ Η Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ ςυμμετείχε δυναμικά και ςτθν εκδιλωςθ για τθν 36θ επζτειο από τθ δολοφονία του Δϊρου Λοΐηου που ζγινε τθν Τρίτθ 7 Σεπτεμβρίου 2010 ςτο πάρκο Ακροπόλεωσ ςτθ Λευκωςία. 17| ΜΝΘΜΟ΢ΤΝΟ ΠΕΣΡΑΚΘ ΓΙΑΛΛΟΤΡΟΤ 18| ΜΝΘΜΟ΢ΤΝΟ ΓΡΘΓΟΡΘ ΑΤΞΕΝΣΙΟΤ ΢ΣΟ ΜΑΧΑΙΡΑ 19| ΜΝΘΜΟ΢ΤΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΞΑΝΘΟΤ Σ΢ΙΚΚΟΤΡΘ

20| ΜΝΘΜΟ΢ΤΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΘ ΢ΑΒΒΑ, ΣΑ΢ΟΤ Ι΢ΑΑΚ, ΢ΟΛΩΜΟΤ ΢ΟΛΩΜΟΤ, ΚΟΚΟΤ ΦΩΣΙΟΤ, κ.α.

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ www.agwnas.com


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ΢ Λειτουργικότθτα 21| ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ ΟΙΚΘΜΑ Θ Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑ΢ απζκτθςε ζνα ολοκαίνουργιο οίκθμα ςτθ Λεμεςό, το οποίο βρίςκεται ακριβϊσ δίπλα από τα κεντρικά κτίρια του ΤΕ.ΠΑ.Κ. (οδόσ Γεωργίου Γενναδίου 10, Αγακάγγελου Court, Γραφείο 402).

Διαδικτυακι Παρουςία 22| ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩ΢Θ Μετά από ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ του Γραφείου Τφπου τθσ Κίνθςθσ και τθσ τοπικισ μασ οργάνωςθσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, θ Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ ςφναψε ςτενζσ ςχζςεισ με δθμοφιλι πολιτικά ιςτολόγια (blogs) και ιςτοςελίδεσ ςε Κφπρο και Ελλάδα. Ανακοινϊςεισ τθσ Κίνθςθσ μασ και αρκρογραφία ςτελεχϊν μασ φιλοξενοφντα ι ςυςτθματικά ςε ιςτότοπουσ-ιςτοςελίδεσ όπωσ: ςίβυλλα, ΒΑΘΤ ΠΡΑ΢ΙΝΟ, ΢ΣΟΧΑ΢ΜΟ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΘ, math-telos-agras, News-gr, Macedonia Hellenic Land, Politicsonline.gr, gkatzios, Search.Gr, omogenia-gr, κ.α., δίνοντασ ζτςι δφναμθ ςτθ φωνι μασ.

23| ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΡΩΣΑΓΩΝΙ΢ΣΘ΢ Στθν Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ παραμζνουμε πιςτοί ςτθν επικυμία μασ να ςυνειςφζρουμε με δθμιουργικότθτα. Η Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ Ηνωμζνου Βαςιλείου αποφάςιςε λοιπόν να κάνει κάτι διαφορετικό, ίςωσ και μοναδικό, για τα φοιτθτικά δεδομζνα: Να δθμιουργιςει ζνα νζο, θλεκτρονικό περιοδικό ποικίλθσ φλθσ, τον «Πρωταγωνιςτι» με πρωταγωνιςτζσ τουσ φοιτθτζσ που ζχουν μεράκι, όρεξθ και πάκοσ για ζκφραςθ και δθμιουργία! Ο «Πρωταγωνιςτισ» μετρά ιδθ δφο τεφχθ και πάνω από 4,200 αναγνϊςτεσ. Η προςπάκειά μασ είναι ζνα βιμα για να αποδείξουμε ότι μαηί μποροφμε να πετφχουμε πολλά!

24| ΢ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΢Ε ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕ΢ ΕΚΠΟΜΠΕ΢ - ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ ΜΑ΢ Η παρουςία μασ ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ κεωρείται πζρα για πζρα δυναμικι κακϊσ ιμαςταν παρόντεσ ςε όλεσ τισ ςυηθτιςεισ με απόψεισ, προτάςεισ και κζςεισ επί όλων των ςυηθτοφμενων κεμάτων.

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ www.agwnas.com


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ΢ 25| ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΘ ΠΑΡΕΜΒΑ΢Θ Στισ 21 του Μάρτθ ςε μια ςεμνι και λιτι εκδιλωςθ τιμιςαμε τον ποιθτι Δρ. Βάςο Λυςςαρίδθ. Τθν εκδιλωςθ ζκανε το παράρτθμα τθσ ΕΔΕΚ Ηνωμζνου Βαςιλείου ςτο οίκθμα τθσ Κυπριακισ Αδελφότθτασ ςτο Λονδίνο. Η Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ Ηνωμζνου Βαςιλείου ιταν εκεί και τίμθςε τον τελευταίο αδζςποτο, Ευρωπαίο ςοςιαλιςτι θγζτθ, Βάςο Λυςςαρίδθ με μια αναμνθςτικι πλακζτα. Ήταν μια εξαιρετικι πνευματικι εκδιλωςθ, κατά τθν οποία παρουςιάςτθκε το ζργο του Γιατροφ.

26| ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕ΢ ΕΚ΢ΣΡΑΣΕΙΕ΢ Λάβαμε μζροσ ςτισ φοιτθτικζσ εκλογζσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο (Λονδίνο, Leeds), ΤΕ.ΠΑ.Κ., Ιωάννινα, Θεςςαλονίκθ, Λάριςα, Πανεπιςτιμιο Κφπρου , Ακινα και Πάτρα, ςυγκεντρϊνοντασ ςυνολικά τθν ψιφο ςτιριξθσ πζραν των 700 ςυμφοιτθτϊν μασ.

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ www.agwnas.com


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ΢ ΢υνεχίηουμε για νζεσ κατακτιςεισ. Οι εκλογζσ δεν γίνονται για να μετρθκοφμε. Γίνονται για να κρικεί ζκαςτοσ επί του ζργου του. Πάνω απ’ όλα όμωσ, με τισ εκλογζσ οι πολιτικζσ δυνάμεισ ελζγχονται και δεςμεφονται για τθ μελλοντικι τουσ δράςθ. Εμείσ ςτον ΑΓΩΝΑ δεν βλζπουμε τον φοιτθτικό ςυνδικαλιςμό ωσ ζνα απολίτικο, προςωποπαγζσ πανθγφρι. Ζχουμε ΘΕ΢ΕΙ΢, ζχουμε ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, δεςμευόμαςτε από τισ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ μασ. Για να μπορζςουμε, όμωσ, όχι απλά να ςυνεχίςουμε, αλλά κυρίωσ για να κλιμακϊςουμε τισ δράςεισ μασ ακόμθ περιςςότερο κατά τθ διάρκεια τθσ νζασ χρονιάσ, χρειαηόμαςτε άμεςα τθν ενεργό ςυμμετοχι ςου. Δεν ςου ηθτάμε ν’ ακολουκιςεισ… ΢ε καλοφμε να ςυμπορευκείσ!

Με δυνατό ΑΓΩΝΑ, όλα είναι δυνατά…

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ www.agwnas.com


ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΑ΢Η΢ 2010-11 ΔΚΚΦ ΑΓΩΝΑΣ ςτην www.agwnas.com Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ιςτοςελίδα μασ www.agwnas.com

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011  

Απολογισμός των συμμετοχών, των προτάσεων και των δράσεων της Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ για το 2010-2011.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011  

Απολογισμός των συμμετοχών, των προτάσεων και των δράσεων της Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ για το 2010-2011.