Page 1

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE 2010-2014 PREŠEVO, Decembar 2009 godine

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

1


SADRŽAJ Odeljak 1

Uvod

1.1

Uvodna reč predsednika Opštine

1.2

Opštinske strukture koje se bave mladima

Odeljak 2

Principi i vrednosti

Odeljak 3

Kontekst

3.1

Geografski podaci

3.2

Demografski podaci

3.3

Analiza ključnih aktera

3.4

Analiza resursa

3.5

SWОТ analiza

3.6

Presek stanja i položaja mladih

Odeljak 4

PRIORITETI

4.1

Opšti ciljevi

4.2

Specifični ciljevi i aktivnosti

Odeljak 5

Povezanost sa drugim strateškim dokumentima

5.1

Povezanost sa nacionalnom strategijom za mlade

5.2

Povezanost sa drugim lokalnim dokumentima

Odeljak 6

Mehanizmi implementacije

Odeljak 7

Medijska promocija

PRILOZI Prilog 1

Akcioni plan za 2010

Prilog 2

Akcioni plan za 2011 – 2014 godinu

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

2


Odeljak 1 1.1

Uvod

Uvodna reč predsednika opštine Ragmi Mustafe

Opština Preševo podrzava usvajanje akcinog plana koji je sačinjen od strane kancelarije za mlade koja funksioniše u okviru Opštine, koja osnovana od aprila meseca 2oo9 godine. Kancelarija za mlade za ovo vreme imala niz aktivnosti koji su bile organizovane od strane ove kancelarije u saradnji sa Minsitarstvom omladine i sporta Republike Srbije i takodje sarađuje sa nevladinom Američkom organizacijom DAI. Kao Predsednik Opštine Preševo i dalje kao do sada ću snazno podrzavati dalju aktivnost ove kancelarije, isto tako neće nedostati i finansijski aspekat sa naše strane.

S, poštovanjem,

Predsednik opštine ______________________ Ragmi Mustafa

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

3


1.2. OPŠTINSKE STRUKTURE KOJE SE BAVE MLADIMA KANCELARIJA ZA MLADE Kancelarija za mlade formirana u aprilu 2009. odlukom Predsednika opstine Presevo, a na preporuku Ministartsva omladine i sporta Republike Srbije. SAVET ZA MLADE Odlukom predsednika Opštine Preševo, u 2008. godine formiran je Savet za mlade Opštine Preševo. Savet za mlade: •

• • • • • • • •

inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnog učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristupa pravima, održivog razvoja i životne sredine i drugim oblastima od značaja za mlade; učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova i programa u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade; prati ostvarivanje akcionih planova i programa za mlade i lokalne omladinske politike; donosi zakljlučke i daje mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti i o njima obaveštava organe opštine; daje mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština opštine u oblastima značajnim za mlade; usvaja godišnje i periodične izveštaje o ostvarivanju lokalne omladinske politike i lokalnih akcionih planova i programa za mlade i podnosi ih Skupštini Opštine, predsedniku Opštine i Opštinskom veću; inicira pripremu projekata ili učešće u programima ili projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja ostvarivanja njihovih prava koja su u nadležnosti Opštine; koordinira i podstiče saradnju između opštine i omladinskih organizacija i udruženja i pruža pomoć u realizaciji njihovih aktivnosti; koordinira i podstiče ostvarivanje međuopštinske saradnje koja se odnosi na omladinu i o tome obaveštava organe opštine;

Radna grupa Saveta za mlade opštine Preševo čini 5 članova sledeće strukture: -

Leonora Mehmeti- Predsednik Saveta – Profesor razredne nastave

-

Albina Bajrami -

-

Demir Demiri

-

Selami Nuredini- Clan - Radnik

-

Zeqirja Destani - Clan – Lekar Opste prakse

Clan –Doktor Veterinarske medicine

- Clan - Dipl. Pravnik

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

4


Odeljak 2

PRINCIPI I VREDNOSTI

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo, u toku svog rada i kreiranju mera za poboljšanje statusa mladih, koristiće principe na kojima je rađena Nacionalna strategija za mlade, jer proizlaze iz vrednosnog sistema čiji su osnov Ustav Republike Srbije, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija UN o pravima deteta sa Protokolima, Konvencija Saveta Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Međunarodni paket o građanskim i političkim pravima, Zakon nacionalnim manjinama. Principi lokalnog plana akcija su: • Poštovanje ljudskih prava - Obezbeđuje se da svi mladi imaju ista prava bez obzira na pol, rasnu i nacionalnu pripadnost, religijsko i političko opredeljenje, seksualnu orijentaciju, socijalni status, kao i funkcionalne smetnje/invaliditet. Obezbeđuju se ravnopravne mogućnosti za razvoj mladih zasnovane na jednakim pravima, a u skladu sa potrebama, vlastitim izborima i sposobnostima. • Ravnopravnost - Omogućava se da svi mladi imaju pravo na jednake šanse, na informisanje, na lični razvoj, doživotno učenje, zapošljavanje u skladu sa raznovrsnim sopstvenim karakteristikama, izborima i sposobnostima. Obezbeđuje se poštovanje rodne ravnopravnosti, nediskriminacije, slobode, dostojanstva, bezbednosti, ličnog i društvenog razvoja mladih. • Odgovornost - Podstiče se i razvija odgovornost onih koji rade sa mladima, kao i odgovornost mladih u skladu sa njihovim mogućnostima. • Dostupnost - Prepoznaju se i uvažavaju kapaciteti mladih kao važnog društvenog resursa i iskazuje se poverenje i podrška njihovim potencijalima: mladi znaju, mogu, umeju. Omogućava se i obezbeđuje dostupnost svih resursa mladima Mladi u Srbiji Obezbeđuju se uslovi za očuvanje zdravlja mladih i kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena. Afirmiše se i stimuliše postepeno uvođenje i razvijanje inkluzivnog obrazovanja na svim nivoima. • Solidarnost - Razvija se intergeneracijska solidarnost i uloga mladih u izgradnji demokratskog građanstva. Podstiču se svi oblici vršnjačke solidarnosti, podstiče se kultura nenasilja i tolerancije među mladima. • Saradnja - Podržava se i obezbeđuje sloboda udruživanja i saradnja sa vršnjacima i podstiče intergeneracijska saradnja, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. • Aktivno učešće mladih - Obezbeđuju se prava, podrška, sredstva, prostor i mogućnost kako bi mladi učestvovali u procesu donošenja odluka, kao i u aktivnostima koje doprinose izgradnji boljeg društva. • Interkulturalizam - Omogućava se poštovanje različitosti u svim oblastima ljudskog života, tolerancija, kao i afirmacija umetničkih i kreativnih pristupa usmerenih na negovanje i razvijanje interkulturalnog dijaloga među mladima. • Celoživotno učenje - Promoviše se celoživotno učenje u kojem se afirmišu znanje i vrednosti i omogućava sticanje kompetencija. Obezbeđuje se povezivanje formalnih i neformalnih oblika obrazovanja i razvijanje i uspostavljanje standarda u obrazovanju. • Zasnovanost - Obezbeđuje se da svi strateški koncepti, principi i aktivnosti koji se odnose na mlade budu zasnovani na utemeljenim i relevantnim podacima i rezultatima istraživanja o mladima.

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

5


Odeljak 3

KONTEKST

3.1. GEOGRAFSKI PODACI

Opština Preševo se nalazi u Pčinjskom okrugu i ima 34.904 stanovnika. Oko 13.000 ljudi se nalazi na privremenom radu u inostranstvu. Opština se nalazi na granici sa Kosovom i Republikom Makedonijom. Stanovništvo čini skoro 90 procenata etničkih Albanaca. Preševo je naselje u opštini Preševo u Pčinjskom okrugu, Republika Srbija. Prema popisu iz 2002. bilo je 13.426 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 15.107 stanovnika).U naselju Preševo živi 8.641 punoletni stanovnik, a prosečna starost stanovništva iznosi 29,9 godina (29,2 kod muškaraca i 30,5 kod žena). U naselju ima 3073 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 4,37. Ovo naselje je u uglavnom naseljeno Albancima (87,49 % prema popisu iz 2002. godine). Geografski podaci Geografske koordinate

42° 18′ 21° 38′ 57" IGD

33"

SGŠ

Nadmorska visina

463 м

Površina

264 км2 - plodna dolina i bujna planina Karadak 60,5% poljoprivredna površina

Stanovništvo po popisu 2002 Broj stanovnika

34.904 (2002) 38849 (2006) 147 stanovnika na 1 км2

Broj naselja

35 sa prosečom veličinom od 7,5 км2

Broj mesnih zajednica 24 Broj mesnih kancelarija 6 Klima

Umerena kontinentalna sa elementima mediteranske klime

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

6


Preševo na mapi Srbije

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

7


3.2 DEMOGRAFSKI PODACI TAB 3.2.1 Ukupan broj stanovnika prema polu

Godina 1971 1981 1991 2002

Total Broj Broj stanovnika muškaraca % žena 30057 33948 38943 34904 17361 50% 17543 Izvor- Repubulčki zavod za statistiku

%

Broj žena na 100 muškaraca

50%

TAB 3.2.2 Ukupan broj stanovnika kroz popise godine Godina 1971 1981 1991 2002

Total stanovnika 30056 33948 38943 47661

Izvor- Republički zavod za statistiku TAB 3.2.3 Starosna struktura stanovništva

Starosna grupa (god) 0-9 10 do 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-54 55-64 65 i više Nepoznato UKUPNO:

Godina popisa 2002 7321 3710 3233 2506 2496 2684 7066 2538 2634 716 34904 Izvor- Republički zavod za statistiku

% 21% 11% 9% 7% 7% 8% 20% 7% 8% 2% 100%

TAB 3.2.4. Ukupan broj domaćinstava Godina popisa 1948. 1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

Broj domaćinstava

1103

1405

2071

2737

3073

931

934

Izvor- Republički zavod za statistiku

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

8


Nacionalna struktura NAROD Srbi

2002

NAROD Bugari

2984

2002

8,55% % Mađari

% Muslimani

5 %

0,01%

Makedonci

%

21 %

15 0,04%

Crnogorci

0,06%

%

Rumuni

Bunjevci %

%

Slovaci

Albanci %

31098 %

Jugosloveni

89,10%

Rusi %

%

Romi

Česi %

%

Hrvati

Vlasi %

%

Slovenci

Bošnjaci%

17

%

0,05%

Nemci

Goranci % %

Ostali

Total

34904

%

Izvor- Republički zavod za statistiku

Kada je u pitanju nacionalna struktura stanovništva prema popisu iz 2002 godine u poštini preševo do ukupnog broja stanovnika (34.904) stanovništvo Srpske nacionalnosti čini 2.984 stanovnika ( 8.55%), dok je većinsko stanovništvo Albanske nacionalnosti i čini 89.10% stanovništva (89.10%). Ostale nacionalnosti su zastupnjene sa brojem stanovnika ispod 1% u odnosu na ukupno stanovništvo.

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

Nepoznato

Visoko obrazovanje

Škole za specijalizaciju

obrazovanjeSrednje Usmereno

Srednje stručne

Gimnazija

Srednje škole u dvogo-

Svega

Osnovno obrazovanje

Nezavršeno osnovno obrazovanje

Svega

Nepismeni

Svega

Pol

TAB 3.2.6 - Stanovništvo staro 15 i više godina, prema polu, školskoj spremi i pismenosti Bez školska spreme Srednje obrazovanje

Više obra-zovanje

Obrazovanje

9


trogodišnjem

Suma

2387 2088 286 3553 10138 211 359 680 3 6 1 Muški 1166 447 863 1147 4327 122 309 317 9 9 Ženski 1220 1641 200 2406 5811 882 50 363 4 3 Broj nepismenih 2114 ili 7,66%za stanovništvo staro 10 i više godina

95 6 54 3 41 3

70

46

35

25

35

21

31 4 18 0 13 4

288

384

191

239

97

145

Izvor- Republički zavod za statistiku

• • • • • •

10 osnovnih i 2 srednje škole - Gimnazija “SKENDERBEU”-Preševo i Srednja tehnička škola “PREŠEVA”-Preševo Obrazovni profili – opšta gimnazija, srednja tehnička škola sa profilima: tehnološki, mašinski, saobraćajni smer,trgovina,elektrotehnika obradjivanje drveta, programer itd. Broj učenika - preko 8.000 Broj zaposlenih 187 sa preko 80% visoka stručna sprema Najbliži fakultet u Vranju 45km i u Nišu 180km 8235 mladih (od 15 -29 godina starosti) što predstavlja oko 24 odsto od ukupnog broja stanovnika

Socijalna zaštita • 1228 maloletnih osoba prima socijalne usluge • 1646 odraslih i starih lica su primaoci socijalnih usluga • Ima I onih koji nisu prijavljenih u centar za socialni rad(mladih delikuenti i starih koji nemaju staranje. • Neophodno je dom za stari . Lokalna samoouprava • Efikasna Opštinska uprava - Opštinski uslužni centar • Intenzivno ulaganje u infrastrukturu u poslednjih pet godina • Usvojena Strategija razvoja opštine Preševo za 2005 - 2015 godine • Tehnički tim za pripremu projekata u okviru Opštinske uprave • Agencija za razvoj za opštine Bujanovac i Preševo • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u Leskovcu • Strategija razvoja opštine 2005-2015 usvojena u Skupštini • Davanje zemljišta za izgradnju kapaciteta za investitore bez zakupa, rok za dobijanje dozvole 7 dana • 10 godina oslobođenja od poreza na dobit Opšti trend • Saobraćajnice-koridor 10, železnička pruga do koridora 10, veza sa Makedonijom i Grčkom • Magistralni put M-25.2 veza sa Kosovom, aerodrom Priština 75km • Povoljna lokacija – blizina granice sa Makedonijom, oslobađanje od komunalnih taksi i poreza za strane ulagače za 10 godina • Dobre saobraćajne povezanosti – Koridor 10, udasljnost od grada 3km • Magistralni put M-25.2 • Blizina tri medjunarodna aerodroma: Niš, Skoplje, Priština • Velike površine obrađivih poljoprivrednih zemljišta pod sistemom za navodnjavanje • Tradicija u poljoprivredi i stočarstvu • Resuri u dijaspori Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

10


Privreda •

34.904 stanovnika (plus 13.000 na privremenom radu u inostranstvu) ukupno oko 48000 stanovnika

37021 zaposlene osobe od toga su 29,4% žene

61552 nezaposlenih od toga 53,12% su žene

• •

Prosečna neto zarada u avgustu 2009. iznosila je 28.236 RSD Broj preduzetnika - preko 500, dominira privatno vlasništvo preko 95%

TAB 3.2.7. – Nezaposlenost Podaci za 2009

Muškarci

Ukupan broj nezaposlenih lica 2886 Izvor – Republički zavod za statistiku

• • • • • • • • • • • • •

Žene

UKUPNO

3269

6155

Proizvodni pogoni neiskorišćeni pasivni Veliki potencijal mlade sposobne snage od 20-30 godina preko 60% stanovništva Slobodni radni potencijal (stopa nezaposlenosti preko 70%) i preko pet hiljada nezaposlenih Veliki broj kadrova sa visokom stručnom spremom Neto zarada po zaposlenom u proseku 11.188,00din. Najvažnije industrije: GP “Budućnost” i Fabrika za otkup duvana. Finansijske usluge - tri ekspoziture banaka, Alpha banka, Komercijalna banka, Procredit banka. Privatizacija fabrike za preradu duvana, pogon za obradu stakla “KRISTAL” Velike obrađive površine kroz koridor 10 pogodne za investitore Proizvodni pogoni neiskorišćeni pasivni (zemljoradnička zadruga, kristal, fabrika za preradu duvana,) Privatne firme “Fluidi”, prerada sokova, “Fontana”, i “Doda”,prerada mlečnih prizvoda, “Nura”, stolarija, “Saba Belča”, najveća gradjevinska firma Tradicija u poljoprivredi i stočarstvu Slobodna industrijska zona

Porezi i podsticaji • • • • •

Povoljna poreska politika 10%, porez na dobit 8-18%, 12% porez na lični dohodak 10 godina oslobođenja od poreza na dobit za velike inesticije (7.5mil € i 100 zaposlenih) 2.000 – 10.000€ po novootvorenom radnom mestu Porez na dobit umanjuje se za 80% vrednosti ulaganja u osnovna sredstva Umanjenje poreskih opterećenja po svakom nezaposlenom

Infrastruktura • Električna energija – trafostanica 110/10 kV, pokrivenost oko 95% teritorije • Vodovodna mreža 35%- delimično i kanalizacija 90% • Asfaltiranje puteva u Opstini i naseljenim mestima • Izgradnja sportske hale 1 2

Podaci preuzeti iz Opštine u Srbiji za 2008, RSZ Podaci preuzeti iz Opštine u Srbiji za 2008, RSZ

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

11


• • •

Izrgradnja reciklaznog Centra Izgradnja brane za picu vodu ( Trnava, Lapusnik) Nadvoznjak kod zelj.Stanice Presevo

Telekomunikacija • • •

Mobilna i fiksna telefonija - delimična pokrivenost na celoj teritoriji opštine, oko 45% fiksna telefonija a mobilna oko 80% Internet (delimično), ADSL i kablovska TV (delimično), Televizija Preševo Mediji: RTV Aldi,RTV Preševo

Rekreacija • • •

Planinski - seoski turizam i nedirnuta priroda planine Karadak Organizovanje plivačkih takmičenja Pecanje u veštačkom jezeru kod Oraovice

3.3.2 ANALIZA POSTOJEĆIH RESURSA

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

12


Tabela. 1 ANALIZA RESURS Vrsta resursa Postojeći resursi Nedostajući resursi Potencijalni pružalac resursa Tabela. 2 ANALIZA USLUGA ZA MLADE MATERIJALNI -poljoprivredno rekreativni sportski -strane donacije NOVE USLUGE I POSTOJEĆI REALIZATORI AKTIVNOSTI RESURSI zemljište je obradivo. centri -drzavne institucije AKTIVNOSTI ZA MLADE RESURSI -dom kulture zgrada -sportska hala -lokalna samouprava NVO -hotel -krediti Dnevna štampa, lokalne KANCELARIJA LOKALNA SAMOUPRAVA -sportski tereni za -nedovoljno razvijena novine, časopisi ZA MLADE fudbal infrastruktura Informativni punktovi za Sala za sastanke Strani donatori -KZM -saobraćaj mlad eu NSZ FINANSIJSKI - investicioni plan - nedovoljni pristup -Vlada RS Agencije koje se bave Gradski stadion Dom kulture RESURSI opštine drzav.fin.fondovima - Resorna zapošljavanjem (lokalni budzet) NIP ministarstva Agencije koje se bave Dom kulture Škole -Naplata usluga od - donacije posredovanjem odlaska korisnika -strane organizacije maldih u inostranstvo -lokalni sponzori i Kontakti sa potencijalnim Nevladine organizacije donatoriNevladine poslodavcima organizacije -strani donatori -privatne firme LJUDSKI RESURSI

- Predstavnici lok. saveta,odbora ili drugog .opštinskog tela -Drz. odelenja na lok. Nivou -Saveti za socijalnu politiku -političke stranke -saveti za ekonomski razvoj -škole

-neuključenost u drzavne institucije Pošta Sud Zelez. Saobraćaj Direkcija za puteve Geodezija Policija

- OESCE - Vlada RS - Resorna ministarstva -Državna javna preduzeća -NVO

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

13


DOSADAŠNJA IZDVAJANJA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA MLADE AKTIVNOST / UKUPNO DEO ZA PLATE USLUGA IZDVAJANJE ZAPOSLENIH 1 300.000,00 100.000 KORDINATOR 100.000,00 16.000 Za mesecno KOMPJUTERI-2 130.000,00 SKENER-1 30.000,00 OSTALE USLUGE 40.000,00 -

3.4

SWOT ANALIZA

S PREDNOSTI

W

Mogućnost i spremnost mladih za razvoj u praktično svim segmentima politike za mlade Veliki broj mladih Dobra zastupljenost visokoobrazovanih Zainteresovanost mladih za učešćem u raznim aktivnostima Postojanje znanja rada na računaru Znanja stranih jezika Zdravlje mladih je na nivou Aktivna omladina Spremnost opštinske vlasti da poboljša situaciju mladih Postojanje Kancelarije za mlade

• • •

О MOGUĆNOSTI

Т

Investicije iz dijaspore Pogranična zona sa dobrom infrastrukturom Uključivanje mladih u mreže na regionalnom i nacionalnom nivou Susreti i razmene iskustava sa drugim opštinama u Srbiji i regionu Povećanje dostupnosti informacijama i projektima za mlade Postojanje zainteresovanosti donatora (OSCE) Značaj pograničnog regiona i postojanje interesa za ulaganje Investicije Pogranična saradnja sa okolnim opštinama, regionima

• • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

DEO ZA AKTIVNOSTI 200.000 Za 6 meseci -

• • • • •

• • • • •

SLABOSTI Mali broj omladinskih organizacija Visoka nezaposlenost oko 70% Visoka stopa odliva mladog stanovništva iz sela ka gradu Dugo čekanje na zaposlenje, Opada traznja za mladom radnom snagom u društv.sektoru a raste potreba u privatnom sektoru Nema sajmova zapošljavanja Slabi kontakti sa sa potencijalnim poslodavcima Seminari za obuku mladih nakon završenog školovanja

PRETNJE Veliki odlazak mladih u inostranstvo Aktuelna politička i bezbedonosna situacija Delikvencija mladih Ograničavanje kretanja,ljudi i robe u pograničnim oblastima Odsustvo populacione politike na nacionalnom i lokalnom nivou Tromost republičkih institucija u odgovoru na lokalne potrebe Nedovoljan priliv kvalitetnih mladih ljudi u nastavno-obrazovni proces Loša motivacija poslovnog sektora da učestvuje u procesu Pandemija gripa

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

14


3.5 POTREBE MLADIH - POTRBE MALDIH U OPŠTINI PREŠEVO U septembru 2009 godine Kancelarija za mlade je sprovela istraživanje, čiji cilj je bio ispitivanje potreba i problema mladih u opštini Preševo radi adekvatnog planiranja mera i aktivnosti u LAP za mlade. Upitnikom je obuhvaćeno 89 ispitanika starosti od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji opštine Preševo. U istraživanju su učestvovali učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, zaposleni, nezaposleni pa se nadamo da smo uspeli da steknemo pravi uvid u potrebe i interesovanja mladih.

Kada je u pitanju neformalno obrazovanje mladi su ubedljivo najveće interesovanje pokazali za kurs engleskog jezika (57,3%). Petina ispitanika je zainteresovana za naprednu obuku rada na računaru (22,47%) i kurs španskog jezika (20,22%). Za osnovnu obuku rada na računaru interesovanje je pokazalo 17,98% anketiranih. Nemački jezik (11,24%) Kompjuterska igraonoica (7,87%) Turski jezik (3,37%) Italijanski jezik (2,25%) Japanski jezik (1,12%) a nijedan od 89 ispitanika nije bio zainteresovan za kurs ruskog jezika.

Anketiranje je iz oblasti sportskih aktivnosti pokazalo da je najviše zainteresovanih za fudbalski klub (28,09%), košarkaški klub (23,6%) i odbojkaški klub (19,1%). Aktivnosti u prirodi su interesantne za 16,85% ispitanika, a teniski klub za 15,73%. klub borilačkih veština vaterpolo klub i ekstremni sportovi rukometni klub šahovski klub, bilijar i stoni tenis

(11,24%) (po 7,87%) (3,37%) (2,25%)

Oblast umetnosti je izdvojila četiri vrste aktivnosti: filmska i video radionica (29,21%), kostimografija i modni dizajn (28,09%), foto radionica (21,35%), škola crtanja i slikanja (15,73%). Za druge vrste aktivnosti interesovanje je bilo zanemarljivo ( dramska radionica 10,11%, škola stripa, grafiti radionica i tečajevi sviranja instrumenata (po 4,49%)...)

Mladi su u oblasti igra i ples najviše interesovanja pokazali za školu latino plesova (42,7%). Svaki četvrti bi pohađao školu brejkdensa (25,84%) i folklor (22,47%). Škola klasičnog plesa je zanimljiva za 14,61% ispitanika. Čirlidersice i mažoretkinje Aerobik, pilates, džez dens i sl. Škola irskog plesa Hip-hop

(6,74%) (5,62%) (2,25%) (1,12%)

Kursevi o organizovanju događaja za mlade interesuju 43,82% ispitanih. Približno podjednako interesovanje mladi su pokazali za kurseve o pokretanju i vođenju samostalnog biznisa Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

15


(22,47%) te za kurseve o kontracepciji i zaštiti od polnih bolesti (19,1%). Za kurseve o traženju posla je zainteresovano 16,85%, a za kurseve o zdravom načinu života 14,61%. Kurs prve pomoći Kursevi praktičnih veština

(13,48%) (6,74%)

Za oblast radionice i druženje interesantno je da je svaki treći anketirani bio zainteresovan za sekciju za zaštitu prirode (33,71%). Humanitarne akcije i prikupljanje novca za siromašne interesuje 24,72% mladih u Preševu, a klub za druženje i organizovanje žurki za mlade podržava 23,6%. Radionice tolerancije i nenasilja bi posećivalo 17,98% anketiranih, a psihološke radionice 13,48%. Dolaskom u Kancelariju za mlade mladi bi najviše voleli da dobiju informacije : • • • • • • • • • • • • •

o mogućnostima za zaposlenje o mogućnostima za nastavak školovanja o koncertima i kulturnim dešavanjima o pravima deteta o mogućnostima za jeftina putovanja o mogućnostima za obrazovanje van škole o zaštiti zdravlja i zdravom načinu života o mogućnostima za humanitarni rad o načinu na koji se u opštini i školi troše pare za mlade o mogućnostima za korisno provođenje slobodnog vremena o mogućnostima za zaštitu od nasilja o zakonskim pravima koja imam o kontracepciji i zaštiti od polnih bolesti

(49,44%) (41,57%) (28,09%) (20,22%) (19,1%) (14,61%) (14,61%) (14,61%) (13,48%) (12,36%) (12,36%) (8,99%) (7,87%)

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

16


3.6 PRESEK STANjA I POLOŽAJA MLADIH Opština Preševo do sada nije donela planska dokumenta koja se odnose na mlade, što otežava da se na efikasan i merljiv način pristupi rešavanju njihovih problema i zadovoljenju njihovih potreba. Ne postoje aktivnosti na planskom i sistematskom usmeravanju i zadovoljavanju potreba mladih u drugim oblastima. Problemi i potrebe uočene kod mladih su: •

• • • • • •

U opštini Preševo ne postoje odgovarajuće mogućnosti za dodatno, neformalno obrazovanje i sticanje novih znanja i veština, kojima bi se povećale šanse mladih za brže zapošljavanje. Samo manji broj mladih poseduje i koristi računar, te su samim tim njihova informatička znanja nisu na potrebnom nivou. Znanje stranih jezika se svodi na znanje iz škole Mladi koji završavaju srednju školu teško nalaze zaposlenje, pošto ne postoji dobra usklađenost između potreba opštine i obrazovnih profila za koje se učenici školuju. Mladi koji stiču univerzitetsko obrazovanje, po završetku studija se retko vraćaju. Neretko napuštaju zemlju i odlaze u inostrantvo. Primetna je i pojava loših životnih navika i rizičnog ponašanja Poseban problem je odlazak mladih sa sela, zbog loših uslova za život, odgajanje dece, školovanje.

Opština prepoznaje nužnost strateškog pristupa za rešavanje problema mladih jer je prepoznata njihova značajna uloga za budući razvoj i prosperitet opštine. Ukoliko se mladima obezbede povoljni uslovi za kvalitetan život i zadovoljavanje njihovih obrazovnih, kulturnih, sportskih, ekonomskih i drugih potreba, oni će ostajati da tu rade i žive. Detaljna i svestrana analiza ljudskih resursa, sa stanovišta lokalnog ekonomskog razvoja opštine Preševo ukazala je na zabrinjavajuće podatke, koji su se, pre svega, odnosili na migracije stanovništva, nepovoljan nivo obrazovanja, neadekvatnu kvalifikacionu strukturu, napuštanje sela, veliku stopu nezaposlenosti mladih, nedovoljno poznavanje stranih jezika, novih tehnologija i dr. Razvoj poljoprivrede, proizvodnja hrane i razvoj raznih vidova turizma su ciljevi ekonomskog razvoja opštine, koja u svojim prioritetima prepoznaje nužnost preduzimanja mera kojima bi se poboljšali uslovi za život mladih za ostanak. Neophodnost postojanja strateškog dokumenta, koji se odnosi na politiku prema mladima u opštini Preševo je preduslov za angažovanje brojnih segmenata društva, kao i za plansko izdvajanje finansijskih sredstava, kako bi se rešavali problemi sa kojima se mladi susreću. Uzimajući u obzir napred navedene pokazatelje evidentno je da će se Akcionim planom obuhvatiti ciljna grupa od 8235 mladih (od 15 -29 godina starosti) što predstavlja oko 24 odsto od ukupnog broja stanovnika. Na teritoriji opštine živi 19266 dece i mladih starosti od 0 do 29 godina što predstavlja oko 55 odsto od ukupnog broja stanovnika Opštine Preševo.

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

17


Odeljak 4 STRATEŠKI PRAVCI I PRIORITETI Pri rešavanju navedenih problema tri strateška pravca karakterisaće pristup kojim se maksimalizuje efekat sprovođenja Akcionog plana: 1.

Povećanje obima, kvaliteta i primerenosti usluga i aktivnosti namenjenih mladima;

2.

Ojačavanje lokalnih resursa za omladinski rad;

3.

Razvijanje regionalne saradnje za sprovođenje omladiske politike.

Logika veze između ova tri strateška pravca jeste u ideji da fundamentalne promene u prilagođenosti programskih sadržaja za mlade, povećenju njihove raznovrsnosti, dostupnosti i obuhvata – jesu moguće samo ako se lokalni kapaciteti svih aktera u zajednici koji rade sa mladima, a posebno Kancelarije za mlade, ojačaju, dodatno umreže i prilagode participativnom menadžmentu koji uključuje i same mlade; kompezacija za nedostatke resursa u samoj zajednici, u mnogim slučajevima može se pronaći korišćenjem resursa u regionu.

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

18


Za definisane grupe problema, lokalna zajednica se odlučuje da deluje kroz pet međusobno povezanih prioritetnih područja rada sa mladima: 1) 2) 3) 4) 5)

Povećati nivo informisanja mladih Smanjenje nezaposlenosti kod mladih za 40% u narednih 5 godina Unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja mladih Pomoć socijalno ugroženim mladima na teritoriji opštine Unapređenje rada KZM u opštini Preševo

Priorteti navededni po redosledu u celini odgovaraju po redosledu definisanim problemima u ''Preseku stanja''. Međutim, shodno prihvaćenom holističkom pristupu u razvoju nacionalne i lokalne omladinske politike, delovanja na ostvarenju jednog prioriteta po pravilu doprinose i stvaranju predpostavki i-ili direktnom ostvarenju drugih prioriteta, te stoga ovako definisani ''prioriteti'' oslikavaju logičku shemu upravljanja promenama koja stalno teži da pruži doprinos integralnoj promeni u zajednici. 1) Prioritet - Povećati nivo informisanja mladih Ovaj prioritet za razvoj zajednice u direktnoj je vezi sa predstavljanjem i razmatranjem iznetima u odeljku ''Presek stanja i položaja mladih'', posebno sa problemima nerazvijenosti građanskog aktivizma, participacije mladih u procesima odlučivanja u školama, ustanovama kulture i politikama lokalne samouprave, te sa bliskim pitanjima poput nekorišćenja resursa kojima se mladi uključuju u omladinsku razmenu na regionalnom i EU nivou, tj. sa nedovoljno dostupnim informaicijama o mogućnostima za angažman mladih... Razmatrani problemi mogu se grupisati na sledeća specifična problemska područja: • • •

Nedostatak pravovremenih i relevantnih informacija koje se tiču zapošljavanja, obrazovanja, kulture, sporta i drugih tema koje interesuju mlade Nedostatak prostora i mali broj udruženja koja se bave mladima, odsustvo podrške za održivost organizacija i inicijativa mladih Nema omladinskih programa i adekvatnih projekata koji bi zainteresovali mlade i širu društvenu zajednicu

Za rešavanje uočenih problema lokalna zajednica postavila je sebi sledeće specifične ciljeve: • • • •

Pravovremeno i utemeljeno informisati mlade o mogućnostima i perspektivama u lokalnoj sredini Stavariti mehanizam za uključivanje mladih u procese odlučivanja Podizati svest mladih o značaju uključivanja u društvene tokove Podrška rad omladinskih i razmenu iskustva među mladima

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

19


2)

Prioritet - Smanjenje nezaposlenosti kod mladih za 40% u narednih 5 godina

Ovaj prioritet za razvoj zajednice u direktnoj je vezi sa predstavljanjem i razmatranjem iznetima u odeljku ''Presek stanja i položaja mladih''. Razmatrani problemi mogu se grupisati na sledeća specifična problemska područja: • • •

Nedovoljna povezanost lokalne privrede sa obazovanjem; Nedovoljno podsticaja i obuka za razvijenje preduzetničkog duha kod mladih; Nedovoljna podrška mladima da se bave poljoprivredom

Za rešavanje uočenih problema lokalna zajednica postavila je sebi sledeće specifične ciljeve: • • • •

Poboljšanje informisanosti na nivou zajednice o mogućnostima zaposlenja i korišćenju podsticajnih i kreditnih sredstava za zapošljavanje i samozaposlenje Unaprediti saradnju privrede, prosvete i nacionane službe zapošljavanja u cilju kreiranja radnih mesta i podizanja zapošljivosti mladih; Unaprediti znanja i veštine mladih kod aktivnog traženja posla kao i o preduzetništvu Promovisati i podržati razvoj poljoprivrednog domaćinstva na kompetativnom tržištu

3) Prioritet - Unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja mladih Ovaj prioritet za razvoj zajednice u direktnoj je vezi sa predstavljanjem i razmatranjem iznetima u odeljku ''Presek stanja i položaja mladih'', posebno sa problemima nezaposlenosti i nestataka obrazovnog sistema i sistema neformalnog obrzovanja. Razmatrani problemi mogu se grupisati na sledeća specifična problemska područja: • • • •

Nedovoljna povezanost obrazovanja i privrede Sporo i nedovoljno razvijanje i bogaćenje školskih i vanškolskih programa i aktivnosti Ograničena ponuda obuka Nedostatak organizacija koje se bave neformalnim obrazovanjem

Za rešavanje uočenih problema lokalna zajednica postavila je sebi sledeće specifične ciljeve: • • • •

Omogućavanje i promovisanje participacije mladih u procesima odlučivanja (u školskom sistemu i van njega) Uskladiti sistem obrazovanja i obuke sa sadašnjim i projektovanim zahtevima tržišta rada Podržati razvoj centara za karijerno vođenje i savetovanje u školama Unaprediti saradnju privrede i obrazovnih institucija

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

20


3) Prioritet - Pomoć socijalno ugroženim mladima na teritoriji opštine Preševo Ovaj prioritet za razvoj zajednice u direktnoj je vezi sa predstavljanjem i razmatranjem iznetima u odeljku ''Presek stanja i položaja mladih'', posebno sa problemima lokalane socijalne zaštite. Razmatrani problemi mogu se grupisati na sledeća specifična problemska područja: 1. Nedostatak sredstava za pokretanje i obezbeđivanje nedostajućih usluga od strane lokalnih vlasti u koordinaciji sa korisnicima usluga 2. Nedovoljan obuhvat omladine obrazovnim sistemom naročito siromašnih i mladih iz udaljenih naselja 3. Nedostatak alternativnih usluga socijalne zaštite na lokalu za mlade sa invaliditetom i druge osetljive grupe koje bi pomogle uključivanje mladih u život zajednice Za rešavanje uočenih problema lokalna zajednica postavila je sebi sledeće specifične ciljeve: • • •

Uspostaviti funkcionalnu međusistemsku saradnju, kako bi se obezbedio holistički pristup u proceni i zadovoljavanju potreba mladih iz osetljivih grupa Povećati aktivizam i obezbediti uključivanje mladih iz marginalizovanih grupa u procese odlučivanja i produktivan život u zajednici Razvijati usluge u lokalnoj zajednici kao podršku za život mladih iz osetljivih grupa

5) Prioritet - Unapređenje rada KZM u opštini Preševo Ovaj prioritet za razvoj zajednice u direktnoj je vezi sa predstavljanjem i razmatranjem iznetima u odeljku ''Presek stanja i položaja mladih''. Razmatrani problemi mogu se grupisati na sledeća specifična problemska područja: • • •

Nedovoljna podrška mladim liderima i aktivnim mladim ljudima za preuzimanje liderske uloge i odgovornosti u zajednici Nedostatak informacija o aktivnostima i životu svoje zajednice, službama i programima za mlade Nedovoljno programa namenjenih mladima.

Za rešavanje uočenih problema lokalna zajednica postavila je sebi sledeće specifične ciljeve: • • •

Razviti programa rada kancelarije za mlade Razviti mehanizme za finansiranje projekata za mlade Razviti model uključivanja mladih (kroz đačke parlamente ili druge omladinske organizacije) u proces donošenja odluka na opštinskom nivou: kroz javne rasprave, radna tela, savetodavna tela.

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

21


Odeljak 5

POVEZANOST SA DRUGIM STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

22


5.1 USKLAĐENOST SA NACIONALNOM STRATEGIJOM ZA MLADE Planirajući kako da efikasno i na najbolji mogući način poboljša položaj mladih, opština Preševo polazi od opštih strateških ciljeva definisanih Nacionalnom strategijom, a to su: 1. Podsticanje mladih da aktivno učestvuju u društvu; 2. Razvijanje saradnje mladih i obezbeđivanje uslova za njihovo učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih i u partnerstvu sa mladima; 3. Izgrađivanje sistema informisanja mladih na svim nivoima i u svim oblastima; 4. Obezbeđivanje ostvarivanja prava na jednakost šansi svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima; 5. Podsticanje i vrednovanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima; 6. Unapređivanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih; 7. Razvijanje otvorenog, delotvornog, efikasnog i pravednog sistema formalnog i neformalbnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima i koji je u skladu sa svetskim trendovima u obrazovanju i kontekstom obrazovanja u Republici Srbiji; 8. Podsticanje i stimulisanje svih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih; 9. Unapređivanje bezbednosti mladih; 10. Čuvanje i unapređivanje zdravlja mladih, smanjivanje rizika i vodećih poremećaja zdravlja i razvijanje zdravstvene zaštite prilagođene mladima; 11. Osnaživanje mladih za inicijative i aktivnosti koje su u skaldu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja i zaštite životne sredine. Kroz definisanje opštinskih prioriteta, svaka iskreirana aktivnost će biti merljiva u smislu rezultata, kroz sisitem indikatora prestavljenih u okviru akcionog plana. Ostvarivanje ovih ciljeva biće usklađeno sa navedenim principima i vrednostima i preporukama datim u Nacionalnoj strategiji za mlade, kontinuirano praćeno i vrednovano, kako bi se, u slučaju eventualnih poteškoća, blagovremeno i na odgovarajući način reagovalo. Spoznajući unapređenje položaja i uslova za razvoj mladih, koji čine temelj napretka svakog društva kao jedan od ključnih zadataka lokalne zajednice, biće učinjeni maksimalni napori kako bi se navedeni strateški ciljevi ostvarili u zadatom vremenskom okviru, a u skladu sa realnim društvenim okolnostima. 5.2 USKLAĐENOST SA DRUGIM LOKALNIM STRATEGIJAMA Preševo je, imajući u vidu da je strateško planiranje u svim oblastima osnov za definisanje razvojnih ciljeva, društvenih prioriteta i unapređenje ljudskih i materijalnih resursa i njihovo korišćenje na optimalan način i ključni korak u postavljanju temelja ubrzanog razvitka jedne lokalne zajednice, iskoristila mogućnost da blagovremeno pristupi izradi nekoliko strateških dokumenata.

Oblasti na koje se lokalni akcioni plan za mlade oslanja i odnosi su: • Socio-ekonomski razvojni plan, Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

23


• • • •

Strategija zaštite životne sredine, Strategija lokalnog ekonomskog razvoja, Strategija socijalne zaštite i Akcioni plan za decu.

Prvi takav dokument bio izrada Strategija socijalne zaštite opštine kojom ce biti definisana vizija opštine kao regionalnog, privrednog i socijalnog centra, obrazovnouniverzitetskog centra i lokalne zajednice koja obezbeđuje kvalitetne minimalne socijalne usluge u regionu, svim svojim građanima u stanju socijalne potrebe, a takvih je, u skladu sa opštim društvenim kretanjima, na žalost, sve više. Svest da usluga namenjena korisniku koji pripada nekoj od najranjivijih socijalnih kategorija (deca ometena u razvoju, osobe sa invaliditetom, deca i mladi bez roditeljskog staranja, stari i nemoćni, porodice ugrožene materijalnim nedaćama ili porodičnim nasiljem...), može mnogo efikasnije i finansijski isplativije, i za korisnika i za lokalnu zajednicu, da se obezbedi ako se pruža kroz međuopštinsku saranju, doprinela je izradi Međuopštinske strategije razvoja socijalne zaštite za period 2008-2012. g. kojom su dati predlozi da se na najekonomičniji način, uz adekvatno korišćenje resursa sve četiri navedene opštine, razvijaju socijalne usluge dostupne na regionalnom nivou. Svest o značaju zaštite životne sredine čije unapređenje može da dovede da lokalna zajednica postane nadasve prijatno mesto za život i rad, rezultirala je izradom Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP). Lokalna strategija razvoja opštine definiše kao ključni cilj da ova opština bude lider regiona. Lokalni plan razvoja, analizirajući slabosti i snage, mogućnosti, ali i pretnje u okviru svih ključnih društvenih segmenata, daje jasne predloge i smernice koje će opštinu Preševo učiniti ekonomski razvijenom, demokratskom i socijalno odgovornom opštinom. Nacionalna strategija za mlade usklađena je sa Nacionalnom strategijom Srbije za pristupanje Evropskoj Uniji, Strategijom za smanjenje siromaštva, Strategijom razvoja socijalne zaštite u Republici Srbiji, Nacionalnom strategijom zapošljavanja, Nacionalnom strategijom privrednog razvoja Srbije za period 2006-2012. godine, Milenijumskim ciljevima razvoja, Strategijom razvoja zdravlja mladih, Strategijom razvoja mentalnog zdravlja, Strategijom podsticanja rađanja, Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, Strategijom razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, i dr, kao i sa odgovarajućim međunarodnim dokumentima. Svaki nacionalni dokument predviđa mere podrške i definiše akcije na lokalnom nivou, jer je jasno da samo jasna povezanost i uskađenost akcija na oba nivoa, nacionalnom i lokalnom, može da dovede do unapređenja društvene zajednice u celini. Tako i Lokalni plan akcije za mlade koji direktno pretače principe i vrednosti i strateške i specifične ciljeve definisane Nacionalnom strategijom za mlade u konkretne akcije na lokalnom nivou, uvezuje sve principe date u navedenim nacionalnim dokumentima, a koji se tiču mladih.

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

24


Odeljak 6

MEHANIZMI SPROVOĐENJA STRATEGIJE

Neophodni mehanizmi implementacije, realizacije i monitoring Kancelarija za mlade, kao dimanična struktura i servis za mlade pri lokalnoj samoupravi će zajedno sa Savetom za mlade i relevantnim resornim institucijama, organizacijama za mlade i pojedincima biti aktivan resurs koji će svakodnevno raditi na implementaciji, pružati podršku za razvoj Lokalnih Akcionih Planova za mlade, i monitoringu Strategije i Lokalnih Akcionih Planova za mlade opštine Preševo. Način finansiranja i održivost Kancelarija za mlade, kao i Savet za mlade svoju finansijsku podršku vide delom u Ministratsvu omladine i sporta, prvenstbveno u aktivnostima izrade Lokalnih Akcionih Planova. Održivost će se obezbediti finansiranjem dela prioritetnih mera Lokalnih Akcionih Planova iz budžetskog finansiranja. Deo finansiranja će se obezbediti kroz apliciranje kod različitih fondacija (nacionalnih i regionalnih kao što je prekogranična saradnja) koje podržavaju projekte omladinske politike, kao i moguće korišćenje raspoloživih fondova kroz društveno odgovorno poslovanje lokalne privrede takodje i sve organizacije koje traze saradnju od Opstine Presevo. Odeljak 7

PROMOCIJA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE

Javna rasprava - Proces javne rasprave ima za cilj da pospeši dijalog najšireg obima u lokalnoj sredini i da bude završna faza širokog konsultativnog procesa izrade Lokalnog akcionog plana za mlade. Javna rasprava predstavlja mehanizam koji omogućava na širem društvenom krugu u lokalnoj zajednici da utiče na buduće mere koje će sprovoditi lokalna samouprava u oblasti bavljenjem unapređenja uslova života i rada mladih. Navedeni proces podrazumeva javno predstavljanje opštinskih prioriteta iz oblasti bavljenja pitanja i problema mladih, kao i mera za njihovo rešavanje, kroz sve raspoložive medije na lokalnom nivou: Pored promotivnih aktivnosti, javna rasprava treba da predstavlja i mehanizam kojim građani mogu da dostave svoje komentare, dopune ili izmene. Integralni tekst Lokalnog akcionog plana za mlade treba da bude izložen na oglasnoj tabli Opštine i na zvaničnoj opštinskoj internet prezentaciji, a građani mogu da u određenom vremenskom periodu (npr. 3 nedelje) dostave svoje komentare Kancelariji za mlade. Posle javne rasprave, Kancelarija za mlade, u saradnji sa Savetom za mlade,razmatra pristigle komentare, dopune ili izmene i odlučuje da li će biti izmena u Akcionom planu ili je potrebno dodatno objasniti pojedina pitanja građanima.

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

25


Aneks 1 PRIORITET

Adekvatnije informisanje svih mladih

Planirane aktivnosti u 2010. godini (i kontinuirano) Aktivnosti

Rokovi

- Info centar za mlade

2010

- Web sajt za mlade - organizovanje informativnih seminara – 5 godišnje za mlade iz Preševa

Očekivani rezultat

Adekvatno informisani mladi o uslugama i aktivnostima koje postoje

- organizovanje sastanaka sa predstavnicima lokalnih institucija i organizacija - saradnja sa lokalnim medijima Smanjenje nezaposlenost i kod mladih za 40% u narednih 5 godina

-Sezonski zaposljavanje mladih preko nacionalne sluzbe za zapošljavanje

Nosioci

Broj mladih koji su posetili info centar

Nadležni organi /institucije /organizacij e Opština i donatori,

Potrebna finansijska sredstva Učesnici

Ukupno

LS, KZM, NVO

50.000

Broj mladih koji su posetili edukacije

27.000

Broj lokalnih privrednika koji su se odazvali saradnji

35.000

Broj medija koji su se odazvali saradnji

22.000 10.000

2010

- Kontakti sa potencialnim poslodavcima za održavanje pripravničkog staža - Zaposljavanje u državnim institucijama

Pomoć mladima u samostalnom traženju posla Podstaknuto samozapošljavanje

broj mladih sezonski zaposlenih broj poslodavaca sa kojima je uspostavljen kontakt

LS,Vlada RS, CHF, USAID

KZM,LS, strani donatori,domac i proizvodjaci, biznisi itd

50.000

broj mladih koji su nakon edukacije započeli sopstveni biznis broj mladih koji su pohađali navedene edukacije

- Edukacije iz omladinskog preduzetništva

Unapređenje formalnog i neformalnog

Indikator

30.000

- Formiranje BIZNIS INFO centra

24.000

- Edukacije iz samozapošljavanja

50.000

Organizovanje 7 edukacija iz različitih oblasti za sticanje specifičnih znanja i veština

2010

Povećanje nivoa obrazovanja kod mladih

Broj maldih koji su pohađali različite obuke i treninge

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

MInistarstvo prosvete,LS , skola

Skole,LS, KZM, NVO itd

73.000

26


obrazovanja mladih

Pomoć socijalno ugroženim mladima na teritoriji opštine

Obezbedjivanje pripravničkih mesta za 100 mladih

Broj organizovanih treninga i obuka

Organizovanje 5 edukacija na temu domaćeg i stranih jezika

Broj mladih koji su se zaposlili na osnovu obuka

60.000

Organizovanje 5 edukacija za rad na racunaru

32.000

Organizovanje 5 seminara za pisanje projekata

24.000

obezbeđivanje besplatnih karti za prevoz socijalno ugroženim mladima

2010

- obezbeđivanje stipendija za mlade studente

Poboljšan statis socijalno ugroženih mladih

- obezbeđivanje besplatnih knjiga za mlade srednjoškolce

Broj mladih koji su ostvarili neki od vidiova pomoći

LS, CSR, KZM

NVO

10.000

Broj različitih mera za pomoć mladima iz socijalno ugroženih kategorija

24.000 10.000

- obezbeđivanje besplatne užine za mlade iz srednjih i osnovnih škola

45.000

- Promocija i podrška za socijalne usluge namenjene mladima sa posebnim potrebama

Unapređenje rada KZM u opštini Preševo

- Promocija i podrška za socijalne usluge namenjene mladima iz marginalizovanih grupa Organizovanje javnih događaja za mlade povodom obeležavanja bitnih datuma (organizovanje kulturno zabavnih programa) – 10 datuma Medijska promocija omladinske politike - organizovanje radio i TV emisija za mlade

54.000 60.000 2010

Razvijena lokalna KZM, koja će svojom ulogom preuzeti koordinaciju i reiranje omladinske politike na lokalnom nivou

Broj maldih koji su učestvovali u aktivnostima KZM

KZM

MOS, LS, NVO 70.ooo

Broj edukacija kojima su prisustvovali lokalni koordiantor i volonteri KZM

10.000

Organizovanje 2 edukacije za mlade na temu zdravih stilova života

Broj mediskih pojavljivanja KZM

35.000

Organizovanje 2 radionice na temu zaštite životne sredine

Broj prijavljenih projekata na razne konkurse

37.000

Organizovanje novinarske sekcije (sa edukacijama iz novinarstva)

Broj dobijenih projekata na konkursima

22.000

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

27


Organizovanje 2 regionalna sastanka sa saradnicima iz okruženja

32.000

Izrada 2 projekta za omladinske aktivnosti ( sa partnerima iz lokala) na MOS konkurse namenjene mladima

37.000

Organizovanje obuke za pisanje projekata za 20 mladih

30.000

Edukacija lokalnog koordinatora i volontera iz KZM iz oblasti alternativnih izvora finansiranja

90.000

1.2000.000 Unapredjenje Sportske kulture

Fudbalski klub Šahovski klub Odbojkaški klub Karatski klub

2010

Povećanje sportski aktivnosti kod mladi

Spremanje mladih koje se bavi sportem za veću izazove.

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

Opština

Lokalna samouprava

28


Aneks 1 PRIORITET

Adekvatnije informisanje svih mladih

Planirane aktivnosti u 2011-2014. godini (i kontinuirano) Aktivnosti

Rokovi

- Info centar za mlade

20112014

- Web sajt za mlade

Očekivani rezultat

Adekvatno informisani mladi o uslugama i aktivnostima koje postoje

Indikator

Nosioci

Potrebna finansijska sredstva Učesnici

Broj mladih koji su posetili info centar

Nadležni organi /institucije /organizacij e Opština i donatori,

LS,Vlada RS, CHF, USAID

KZM,LS, strani donatori,domac i proizvodjaci, biznisi itd

Ukupno

LS, KZM, NVO

Broj mladih koji su posetili edukacije Broj lokalnih privrednika koji su se odazvali saradnji Broj medija koji su se odazvali saradnji

Smanjenje nezaposlenost i kod mladih za 40% u narednih 5 godina

-Sezonski zaposljavanje mladih preko nacionalne sluzbe za zapošljavanje - Kontakti sa potencialnim poslodavcima za održavanje pripravničkog staža - Zaposljavanje u državnim institucijama - Edukacije iz omladinskog preduzetništva

20112014

Pomoć mladima u samostalnom traženju posla Podstaknuto samozapošljavanje

broj mladih sezonski zaposlenih broj poslodavaca sa kojima je uspostavljen kontakt broj mladih koji su nakon edukacije započeli sopstveni biznis broj mladih koji su pohađali navedene edukacije

- Formiranje BIZNIS INFO centra - Edukacije iz samozapošljavanja

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

29


Unapređenje obrazovanja mladih

Otvaranje univerziteta na Albanskom jezikom

20112014

Specialisticke studije (posdiplomske studije)

Povećanje nivoa obrazovanja kod mladih

Broj mladih koji su interesovani za studije

Poboljšan statis socijalno ugroženih mladih

Broj mladih koji su ostvarili neki od vidiova pomoći

Razvijena lokalna KZM, koja će svojom ulogom preuzeti koordinaciju i reiranje omladinske politike na lokalnom nivou

Broj maldih koji su učestvovali u aktivnostima KZM

Stručno osposobljavanje mladih posle zavrsetka srednje skole

Pomoć socijalno ugroženim mladima na teritoriji opštine

obezbeđivanje besplatnih karti za prevoz socijalno ugroženim mladima

20112014

- obezbeđivanje stipendija za mlade studente - obezbeđivanje besplatnih knjiga za mlade u osnovnim i srednjim školama

Broj mladih koji su specializovani posle zavrsetka studije Broj mladih koji su se zaposlili na osnovu obuka

MInistarstvo prosvete,LS , skola

Skole,LS, KZM, NVO itd

LS, CSR, KZM

NVO

Broj različitih mera za pomoć mladima iz socijalno ugroženih kategorija

- obezbeđivanje besplatne užine za mlade iz srednjih i osnovnih škola - Promocija i podrška za socijalne usluge namenjene mladima sa posebnim potrebama

Unapređenje rada KZM u opštini Preševo

- Promocija i podrška za socijalne usluge namenjene mladima iz marginalizovanih grupa Organizovanje javnih događaja za mlade povodom obeležavanja bitnih datuma (organizovanje kulturno zabavnih programa) – 10 datuma (svake godine) Medijska promocija omladinske politike - organizovanje radio i TV emisija za mlade

20112014

KZM

MOS, LS, NVO

Broj edukacija kojima su prisustvovali lokalni koordiantor i volonteri KZM

Organizovanje 2 edukacije za mlade na temu zdravih stilova života

Broj mediskih pojavljivanja KZM

Organizovanje 2 radionice na temu zaštite životne sredine

Broj prijavljenih projekata na razne konkurse

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

30


Organizovanje novinarske sekcije (sa edukacijama iz novinarstva)

Broj dobijenih projekata na konkursima

Organizovanje 2 regionalna sastanka sa saradnicima iz okruženja Izrada 2 projekta za omladinske aktivnosti ( sa partnerima iz lokala) na MOS konkurse namenjene mladima Organizovanje obuke za pisanje projekata za 20 mladih Edukacija lokalnog koordinatora i volontera iz KZM iz oblasti alternativnih izvora finansiranja

Unapredjenje Sportske kulture

Fudbalski klub Šahovski klub Odbojkaški klub Karatski klub Košarkaški klub Atletski klub Tenis Balet Plivanje Boks Rukomet itd.

20112014

Povećanje sportski aktivnosti kod mladi

Spremanje mladih koje se bavi sportem za veću izazove.

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Preševo 2010 -2014

Opština, Vlada RS, CHF, USAID

LS,KZM, NVO,itd.

31

Lokalni Akcioni Plan  

Lokalni Akcioni Plan za mlade-Presevo 2010-2014