Page 1

Në bazë të nenit 19 të paragrafıt 2 pika 1 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Gaz.zyrt. e RMsë nr.38/96,6/02, 40/03, 49/06, 22/07 dhe 83/09, Këshilli drejtues i ndërmarrjes publike komunale ,,KOMUNALEC,, P.P. Gostivar, në seancën e XII-të, të rregullt mbajtur më datë 05.11.2010, solli:

Врз основа на чл.19 ст.2 т.1 од Законот за јавните претпријатиа Сл.Весник на РМ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09, Управниот одбор на јавното комунално претпријатие ,,КОМУНАЛЕЦ,, Ц.О. Гостивар, на својата редовна XII-та седница одржана на ден 05.11.2010 год., донесе:

STATUT

СТАТУТ

i Ndërmarrjes Publike “KOMUNALEC” P.P. Gostivar (Tekst i spastruar)

На Јавно Претптијатие ,,Комуналец,, Ц.О. Гостивар (Пречистен текст)

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Neni 1

Член 1

Me këtë Statut rregullohen:

Со овој Статут се уредуваат:

Organizimi, menaxhimi dhe administrimi i ndërmarrjes, finansimi, aktet e përgjithshme dhe procedurat për miratimin e tyre, informimin, planin, mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor, si dhe çështje tjera me rëndësi për ndërmarrjen publike për veprimtari komunale.

Организацијата, управувањето и раководењето на претпријатието, финансирањето, општите акти и постапката за нивно донесување, информирањето, планирањето, заштита и унапредување на живтона средина, како и други прашања од значење за јaвното претпријатие за комунални дејности.

Neni 2

Член 2

Ndërmarrja publike për veprimtari komunale “KOMUNALEC” P.P. Gostivar, është themeluar me Vendim për organizimin e Ndërmarrjes publike për shërbime komunale të Këshillit të Komunës së Gostivarit nr.03-1269/1 prej vitit 20.12.1989, si ndërmarrje publike për veprimtari komunale “Komunalec””-Gostivar.

Јавното претпријатие за комунални дејности ,,КОМУНАЛЕЦ,, Ц.О. Гостивар е основанo со Одлука за организација на јавното претпријатие за комунални дејности на Советот на Општина Гостивар бр.03-1269/1 од 20.12.1989 год., како јавно претпријатие за комунални дејоности ,,Комуналец ,, -Гостивар.

Neni 3

Член 3

Nërmarrja Publike ka cilësi të personit juridik.

Јавното претпријатие има својство на правно лице. 1


Cilësinë e personit juridik e merr me regjistrimin në regjistrin Qendror dhe regjistrin e personave tjerë juridik në Republikën e Maqedonisë. Ndërmarrja publike si person juridik e merr të drejtën për pronë të tundshme dhe të patundshme, të drejtat dhe detyrimet. Në qarkullimin publik me persona të tretë Ndërmarrja Publike vepron me emër dhe llogari të vetë. Në qarkullimin publik me persona të tretë Ndërmarrja Publike përgjigjet me mbarë pronën e vet-P.P. Neni 4 Ndërmarrjen Publike me akt themelimi themelon Këshilli i Komunës së Gostivarit.

Својството на правно лице го стекнува со регистрација во Централен регистар и регистар на други правни лица на Република Македониjа Јавното претпријатие како правно лице стекнува право на движен и недвижен имот, права и обврски. Во јавниот промет со трети лица Јавното претпријатие истапува во свое име и за своја сметка. Во јавниот промет со трети лица Јавното претпријатие одговара со целиот свој имот-Ц.О. Член 4

e Јавното претпријатие со свој акт го оснива Советот на Општина Гостивар.

Ndërmarrja me Vendimin e Këshillit të Komunës së Gostivarit nr.03-1269/1 prej 20.12.1989, është organizuar si ndërmarrje publike komunale për veprime komunale “Komunalec” p.p Gostivar dhe e njëjta me Vendim të nr.regj.160/89 prej 22.12.1989, është regjistruar në Gjykatën e Qarkut në Shkup, në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike dhe regjistrim në regjistrin tregtar dhe regjistrin e subjekteve tjera juridike nëpërmjet Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë.

Претпријатието со Одлука на Советот на Општина Гостивар бр.03-1269/1 од 20.12.1989 год., е организирано како јавно комунално претпријатие за комунални дејности ,,Комуналец,, -Ц.О. Гостивар и истото со Решение Рег.бр.1606/89 од 22.12.1989 год., е регистрирано во Окружниот суд во Скопје, усогласено со Законот за јавните претпријатиа и упис во трговскиот регистар и регистар на други правни лица при Централен Регистар на Република Македонија.

II. EMRI DHE VENDI

II. ИМЕ И СЕДИШТЕ

Neni 5

Член 5

Emri i plotë i ndërmarrjes është:

Полното име на претпријатието е:

Ndërmarrja Publike për Veprime Komunale “KOMUNALEC”-Gostivar, me përgjegjësi të plotë Gostivar. Shkurtesa e emrit të Ndërmarrjes është: NP ,,KOMUNALEC”- Gostivar.

Јавно претпријатие за комунални дејности ,,КОМУНАЛЕЦ,,-Гостивар, со целосна одговорност Гостивар. Скратено име на претпријатието гласи: ЈП ,,КОМУНАЛЕЦ” - Гостивар.

Ndërmarrja Publike në punën e vet e përdor Јавното претпријатие во своето работење го emrin siç është shkruar në regjistrin tregtar dhe употребува името како што е запишано во regjistrin e personave të tjerë juridik. трговскиот регистар и регистар на други правни лица. 2


Kompania detyrimisht theksohet në hapsirat punuese zyra të ndërmarrjes e shkruar në gjuhën në pajtim me Ligjin për vetëqeverisje lokale dhe Ligjin mbi përdorimin e gjuhëve. Neni 6

Фирмата задолжително се истакнува на деловните простории на претпријатието напишана на јазикот согласно Законот за локална самоуправа и Законот за употреба на јазиците. Член 6

Selia e Ndërmarrjes është në Gostivar në Седиштето на претпријатието е во Гостивар на rr,,Svetozar Peposki,, nr.59. ул.,,Светозар Попоски,, бр.59 Neni 7

Член 7

Ndërmarrja ka vulën, shtembilin dhe amblemin e vet.

Претпријатието има свој печат, штембил и амблем.

Vula është e rrumbullaktë në formë dhe ka një Печатот е во тркалезна форма и страни со diametër prej 32 mm, me tekst të shkruar në gjuhë пречник од 32 мм, со текст напишан на јазик и dhe alfabet në pajtim me Ligjin e vetëqeverisjes писмо согласно Законот за локална самоуправа. lokale. Neni 8 Член 8 Shtambili i ndërmarrjes Publike ka një formë drejtëkëndëshi me dimenzion 60 х 30 mm, në të cilën është shënuar firma dhe selia e Ndërmarrjes në gjuhë dhe shkrim në bazë të Ligjit për vetëqeverisje lokale.

Штембилот на јавното претпијатие има правоаголна форма со димензии 60 х 30 мм., на кој е испишана фирмата и седиштето на претптијатието на јазик и писмо согласно Законот за локална самоуправа.

Neni 9

Член 9

Ndërmarrja ka amblemin e vet me të cilin tregon veprimtarinë e vet.

Претпријатието има свој амблем со кој се означува неговата дејност.

Mbishkrimin e ndërmarrjes dhe përmbajtjen e Натписот на фирмата и содржината на амблемот amblemit e vërteton Këshilli drejtues i ја утврдува Управниот одбор на прептијатието. Ndërmarrjes. Neni 10

Член 10

Mënyra e përdorimit, autorizimi i të përdorurit, Начин на употреба, ракување, чување на ruajtja e vulës dhe shtembilit janë të rregulluar печатот и штембилот се регулирани со посебен me Ligj të veçantë dhe akt të Ndërmarrjes. Закон и акт на претпријатието.

3


III. VEPRIMTARIA E NDËRMARRJES

III. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Neni 11

Член 11

Ndërmarrja publike në kornizë të sferë veprimit të Јавното претпријатие во рамките на својот saj të punës i kryen veprimet vijuese: делокруг на работење ги врши следните дејности: 1. ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

1. AKTIVITET BAZË 36 Grumbullimi, përpunimi dhe furnizimi me ujë 36.0 Grumbullimi, përpunimi dhe furnizimi me ujë 36.00 Grumbullimi, përpunimi dhe furnizimi me ujë. 37 Menjanimi i ujërave të zeza 37.0 Menjanimi i ujërave të zeza 37.00 Menjanimi i ujërave të zeza 38 Aktivitetet për grumbullimin, përpunimin dhe mënjanimin e mbeturinave: Renovimi i materialeve

36 Собирање, обработка и снабдување со вода 36.0 Собирање,обработка и снабдување со вода 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода 37 Отстранување на отпадни води 37.0 Отстранување на отпадни води 37.00 Отстранување на отпадни води 38 Дејности за собирање, обработка и отстранување на отпад;

38.1 Mbledhja e mbeturinave 38.11 Mbledhja e mbeturinave të parrezikshme 38.2 Përpinimi dhe mënjanimi i mbeturinave 38.21 Përpunimi dhe mënjanimi i mbeturinave të parrezikshme 39. Veprimtaria për sanim dhe shërbime të tjera për Menaxhimin e mbeturinave 39.0 Veprimtaria për sanim dhe shërbime të tjera për menaxhimin e mbeturinave 39.00 Veprimtaria për rehabilitimin dhe shërbime të tjera për Menaxhimin e mbeturinave

38.1 Собирање на отпад 38.11 Собирање на безопасен отпад 38.2 Обработка и отстранување на

Обновување на материјалите

отпад 38.21 Обработка безопасен отпад

и

отсранување

на

39. Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад 39.0 Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад 39.00 Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад

81.3 Aktivitetet shërbyese për organizimin 81.3 Услужни дејности за уредување и dhe mirmbajtjen e mjedisit jetësor одржување на животната средина 81.30 Aktivitetet shërbyese për organizimin 81.30 Услужни дејности за уредување и dhe mirmbajtjen e mjedisit jetësor. одржување на животната средиna.

4


2. PËRVEÇ AKTIVITETIT BAZË NDËRMARRJA MERRET EDHE ME AKTIVITETE TJERA

2. ПОКРАЈ ОСНОВАТА ДЕЈНОСТ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ОБАВУВА И ДРУГИ ДЕЈНОСТИ

42 Ndërtime të ulta 42 Нискоградба 42.2 Ndërtim i objekteve komunale 42.2 Изградба на комунални објекти 42.21 Ndërtimi i objekteve komunale për lëngje / 42.21 Иградба на комунални објекти за fluide течности 42.9 Ndërtimi i objekteve tjera të 42.9 Изградба на други објекти од ndërtimeve të ulta нискоградба 42.91 Ndërtimi i objekteve hidroteknike 42.91 Изградба на хирдигражни објекти 42.99 Ndërtimi i objekteve tjera të 42.99 Изградба на други објекти од ndërtimeve të ulta,të papërmendura në vend tjetër нискоградба, неспомнати на друго место 43.2 Instalime elektro –instaluese, 43.2 Електроинсталатерски, водоводни и instalime të ujit, kanalizimit dhe punë të tjera канализациски инсталации и други ndërtimore instaluese. градежни инсталатерски работи 43.22 Vendosja e instalimit të ujësjellësit, 43.22 Поставување на инсталации за kanalizimit, gazit dhe instalime për ngrohje dhe водовод, канализација и плин и инсталации ajër të kondicionuar. за греење и клима-уреди 52.2 Aktivitete shoqëruese në transportim 52.2 Придружни дејности во превозот 52.21 Aktivitetet shërbyese të lidhura me 52.21 Услужни дејности поврзани со transportin tokësor. копнениот превоз 71.1 Aktivitetet arkitektonike dhe 71.1 Архитектонски дејности и inxhenjerike, Këshillim teknik të lidhur me ta. инжинерство и со нив поврзано техничко Советување 71.11 Punët arkitektonike 71.11 Архитектосни работи 71.12 Inxhenjeri këshillim teknik të lidhur me 71.12 Инжинерство и со него поврзано të. техничко советувње 71.2 Analiza dhe kërkime teknike 71.2 Техничко испитување и анализа 71.20 Kërkime teknike dhe analiza. 71.20 Техничко испитување и анализа

Neni 12

Член 12

Ndërmarrja publike mund ta ndryshojë Јавното претптијатие може да ја промени veprimtarin me: дејснота со: -Zgjerimi i aktiviteteve. -Проширување на дејноста. -Inkuadrim të aktiviteteve të reja -Воведување нови дејности. -Ndërprerje të aktiviteteve të veçanta -Укинување на оддлени дејности. Për ndryshimiet e lartëpërmendura vendos За сите погоренаведени промени одлучува Këshilli drejtues i Ndërmarrjes për çka është e Управниот одбор на претптијатието за што е nevojshme pajtueshmëria e themeluesit. потребно и согласност од оснивачот.

5


IV. ORGANIZIMI DHE MËNYRA E PUNËS NË NP

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ЈП

Neni 13

Член 13

Ndërrmarja publike organizohet ashtu që veprimtarinë e kryen në mënyrën me të cilën sigurohet: 1.Uniteti i sistemit tekniko-teknologjik dhe ekonomik. 2,Efikasiteti në punë 3.Zhvillimi dhe pëlqimi i zhvillimit vetanak me zhvillimin ekonomik të përgjithshëm. 4.Mbrojtja dhe përparimi e të mirave me interes të përgjithshëm. 5.Plëtësim të përhershëm dhe të rregullt të nevojave të shfrytëzuesve të prodhimeve dhe shërbimeve, dhe 6.Pamvarësi në suaza të sistemit dhe lidhje funksionale me sistemet tjera në vend dhe në botë

Јавното прептијатие се организира така што дејноста ја врши на начин со кој се обезбедува:

Neni 14

1.Техничко-технолошко и економско единство на системот. 2 Ефикасност во работењето. 3.Развој и усогласеност на сосптвениот развој со вкупниот стопански развој. 4.Заштита и унапредување на добрата од општи интерес. 5.Трајно и уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на производи на услуги, и 6.Самостојност во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот. Член 14

Punën e saj Ndërmarrja publike e kryen Своето работење Јавното претпријатие ја врши nëpërmjet njësive të veta punuese gjë që më преку своите работни едници што подетално ќе saktësisht do të vërtetohet me akt të përgjithshëm се утврдува со општ акт на претптијатието. të ndërmarrjes V. ОРГАНИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

V. ORGANET E NDËRMARRJES

Член 15

Neni 15 Organet e Ndërmarrje publike janë:

Органи на јавното претптијатие се:

1. KËSHILLI UDHËHEQËS 2. KËSHILLI I KONTROLLIT VEPRIMTARINË MATERIALE FINANSIARE. 3. DREJTORI

1. УПРАВЕН ОДБОР 2. ОДБРОR НА КОНТРОЛА НАД МАТЕРИЈАЛНОТО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 3. ДИРЕКТОР.

MBI DHE

6


1. KËSHILLI DREJTUES

1. УПРАВЕН ОДБОР

Neni 16

Член 16

Këshilli udhëheqës i Ndërmarrjes publike përbëhet nga 9 (nëntë) anëtarë, të emëruar nga themeluesi. Kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të Këshillit drejtues është 4 (katër) vjet.

Управниот одбор на јавното претптијатие се состои од 9 (девет) члена , кои ги именува оснивачот. Времетраење на мандатот на членовите на Управниот одбор е 4 (четири) години

Neni 17

Член 17

Këshilli drejtues, nga radhët e anëtarëve të vet, Управниот одбор од редот на своите членови го zgjedh kryetarin dhe zavendës-kryetarin e избира председателот и заменик председателот Këshillit drejtues. на Управниот одбор. Kryetari dhe zëvendës-kryetari zgjidhen me Председателот и заменик председдателот се votim publik në mbledhjen e parë të Këshillit избираат со јавно гласање на првата седница на drejtues. Управниот одбор. Me mbledhjen e Këshillit drejtues udhëheq Со седницата на Управниот одбор раководи kryetari, kurse në mungesë të tij zëvendësi. председателот, а во негово отсуство заменикот. Për punën në seancës të Këshillit drejtues mbahet proçesverbal. Për Kryetar dhe anëtarër të Këshillit drejtues nuk mund të emërohet personi të cilit me vendim të plotëfuqishëm gjyqësor, i është bërë dënim me burg për vjedhje, mashtrim, dhënie e çekut pa mbulim, keqpërdorim i besimit, falsifikim, deklaratë të rreme nën betim përveç nëse gjykimi t’ i hiqet, si dhe person i cili ka qenë anëtarë i Këshillit drejtues, organ tjetër për administrim ose bartës i funksionit udhëheqës në Ndërmarrje e cila ndaloi nga falimentimi.

За работата на седницата на Управниот одбор се води Записник. За председател и членови на Управниот одбор не може да биде именувано лице на кое со правосилна судска одлука му е изречена казна затвор заради кражба, измама,издавање на чек без покритие, злоупотреба на доверба, фалсификат, лажна изјава под заклетва освен ако осудата му биде избришана, како и лице кое било член на Управниот одбор, друг орган на управување или носител на раковдна функција во претптијатие која престанувала со стечај.

Të papajtueshme janë funksioni kryetarë dhe anëtarë të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes publike me funksion kryetarë dhe anëtarë i qeverisë së Republikës së Maqedonisë si dhe kryetari i Komunës.

Неспојливи се функцијата председател и член на Управен одбор на Јавното претпријатие со функцијата председател и член на влада на Република Македонија како и градоначалник на Оптшината.

Neni 18

Член 18

Këshilli drejtues i ndërmarrjes: Управниот одбор на претпријатието: - Sjell Statutin e ndërmarrjes -Го донесува Статутот на прептијатието, -Miraton programin e punës dhe zhvillimin e -Ја усвојува програмата за работа и развој на 7


Ndërmarrjes -Vërteton politikën punuese - Sjell planin finansiar të ndërmarrjes - Miraton llogarinë vjetore dhe raportin për punën në ndërmarrje -Vendos për përdorimin e mjeteve të realizuara me anë të punës së ndërmarrjes dhe të mbulimit të humbjeve. -Sjell vendime për investimet -Përcakton çmimet e prodhimeve dhe të shërbimeve, -Vendos në lidhje me organizimin e mbrendshëm të ndërmarrjes, - Vërteton tekstin e marrëveshjes kolektive -Vendos për udhëtime jashtë vendit për Drejtorin e ndërmarrjes. - Sjell vendime dhe masa për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor, - Kujdeset për informimin e punëtorëve, - Formon komisione - Kryen dhe punë të tjera, të vërtetuara me Ligj, këtë Statut, Vendimet e Këshillit të Komunës dhe akte të tjera të ndërmarrjes.

Neni 19 Secili anëtarë i Këshillit drejtues ka një votë

претпријатието, -Ја утврдува деловната политика, Го донесува финансискиот план на претптијатието, - Ја усвојува Годишната сметка и Извештајот за работењето на претпријатието, - Одлучува за употреба на средства остварени со работењето на претпријатието и покривањето на загубите, - Ги донесува одлуките за инвестиции, - Ги утврдува цените на производните и услугите, - Одлучува за внатрешната организација на претпријатието, - Го утврдува текстот на Колективниот договор, -Одлучува за службени патувања во странство за Директорот на претптијатието, -Донесува одлуки и мерки за заштита и унапредување на животната средина, -Се грижи за информирање на работниците, -Формира комисии -Врши и други работи работи утврдени со Закон, овој Статут, Одлуките на Советот на Општината и други акти на претпријатието. Член 19 Секој член на Управниот одбор има еден глас.

Vendimet e Këshillit drejtues llogariten të sjellura Одлуките на Управниот одбор се сметаат за nëse për to kanë votuar më shumë se gjysma e донесени ако за нив гласале повеќе од половина anëtarëve të Këshillit drejtues. од членовите на Управниот одбор.

2. KËSHILLI PËR PUNËN MATERIALOFINANSIARE Neni 20

2. ОДБОР ЗА МАТЕРИЈАЛНОФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ Член 20

Për kryerjen e kontrollit të punës materialo- За вршење на контрола на материјално finansiare të Ndërmarrjes Publike, formohet финансиско работење на Јавното претпријатие këshil për kontroll i përbërë prej 5 (pesë) се формира одбор за контрола составен од 5 anëtarëve. (пет) члена. Anëtarët e Këshillit nga paragrafi një i këtij neni Членовите на одборот од ставот еден од овој i emëron dhe izgjedh themeluesi me këtë akt të член ги именува и ги разрешува оснивачот со vet. свој акт. 8


Për anëtarë të këshillit për kontrollë mund të emërohen persona me arsim të lartë që posedojnë dituri dhe përvojë veçanërisht nga lëmia e punës finansiaro- kontabilistike.

За членови именуваат поседуваат областа работење.

на Одборот за контрола може да се лица со високо образование кои знаење и искуство особено од на финансиско-сметководствено

Këshilli për kontrollë detyrimisht i shqyrton llogaritë dhe raportet për punën në ndërmarrjen Publike dhe pas kontrollit jep mendimin e vet deri te Këshilli drejtues.

Одборот за контрола задолжителоно ги прегледува сметките и извештаите за работата на јавното претпријатие и по прегледувањето дава свое мислење до Управниот одбор.

Këshilli drejtues nuk mund t’ i miratojë llogaritë vjetore dhe raportin për punën e ndërmarrjes, nëse paraprakisht nuk fiton mendim pozitiv nga Këshilli për kontroll.

Управниот одбор неможе да ги усвојува годишните сметки и извештајот за работењето на претпријатието, ако претходно не добие позитивно мислење од Одборот за контрола.

Anëtarët e Këshillit për kontroll sipas nevojës mund të jenë prezent në seancën e këshilllit drejtues dhe iu bëhet thirrje me të gjithë materialin që iu dorëzohet edhe anëtarëve të Këshillit drejtues.

Членовите на одборот за контрола по потреба можат да присуствуаат на седницата на управниот одбор и им се доставува покана со сите материјали што им се доставуваат и на членовите на Управниот одбор.

Kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të këshillit Времетраењето на мандатот на членовите на për kontroll të punës materialo- finansiare zgjat 4 одборот за контрола на материјално(katër) vite. финансиско работење трае четири години. 3. ДИРЕКТОР

3. DREJTOR Neni 21

Член 21

Me punën në Ndërmarrjen publike udhëheq Со работата на јавното претпријатие Drejtori. раководи Директорот. Drejtorin e Ndërmarrjes e zgjedh, gjegjësisht Директорот на претпријатието го избира e shkarkon Kryetari i Komunës. Zgjedhja kryhet односно го разрешува Градоначалникот на në bazë të konkursit publik, me mandat 4 (katër) Општината. изборот се врши врз оснoва на јавен vjeçar. конкурс, со мендат 4 (четири) години. Neni 22

Член 22

Drejtori i Ndërmarrjes publike:

Директорот на јавното претпријатие:

-Siguron zbatimin e vendimeve dhe konkluzioneve nga Këshilli drejtues. -Меrr pjesë në zbatimin e bazave të programit për zhvillim dhe është përgjegjës për realizimin e saj.

-Го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците од Управниот одбор. -Учестува во спроведувањето на основите на програмата за развој и е одговорен за нејзиното реализирање. 9


-Merr pjesë në vërtetimin e kritereve për shfrytëzim dhe posedim me mjete dhe përdorim të mjeteve me punën në ndërmarrje. -Bën përshtatjen e politikës punuese së pjesërishme të ndërmarrjes. -Sjell vendim për kërkesat lidhur me themelim të marëdhënieve të punës dhe punësime të reja. -Sjell vendim për shpalljen e lajmërimit për punësime dhe punëtorë të rinj. -Bën zgjedhjen e kandidatëve të paraqitur nga lajmërimi i shpallur. -Bën shpërndarjen e punëtorëve në pajtim me Ligjin dhe Marrëveshjen Kolektive. -Sjell vendim për ndërprerje të marëdhënieve të punës të punëtorit në pajtim me Ligjin për marëdhënie pune -Sjell vendim për largimin nga vendi i punës ose nga Ndërmarrja në pajtim me Ligjin për marëdhënie pune. -Formon komisione profesionale të përkohshme. -Sjell urdhëra dhe jep vendime në letër për kryerjen e punëve të caktuara në ndërmarrje. -Bën edhe punë të tjera iniciative dhe kreative në lidhje me punën në ndërmarrjen publike. -Organizon punën dhe kujdeset për realizimin e programeve dhe planeve. -Kujdeset për informimin e punëtorëve. -Bën edhe punë të tjera të vertetuar me Ligj dhe me këtë Statut.

-Учествува во утврдувањето на критериумите за користење и располагање со средствата и употреба на средствата со работењето на претпријатието. -Врши усогласување на деловната политика на претприајтието. -Донесува одлука за потребите за засновање на работен однос за нови вработувања. -донесува одлуки за распишување на оглас за нови вработувања и раобтници. -Врши избор од пријавените кандидати по објавен оглас. -Врши распоредување на работници согласно Закон и Колективен договор. -Донесува одлука за престанок на работен однос на работникот согласно Законот за работни односи. -Донесува одлуки за отстранување од работно место или од претпријатието солгасно Законот за работни односи. -Формира повремени стручни комисии. -Донесува наредби и издава налог за извршување на одредени работи во претпријатието. -Врши и други иницајитиви и креативни работи во врска со работењето на јавното претпријатие. -Ја организира работата и се грижи за реализација на програмите и плановите. -Се грижи за информирање на рботниците. -Врши и дурги извршни работи утврдени со Закон и со овој Статут.

Neni 23

Член 23

Funksioni Drejtor është i papërputhshëm me funksioni Kryetarë Komune, anëtarë i Këshilit të Komunës, si dhe anëtarë në Këshillin drejtues të Ndërmarrjes.

Функција Директор е неспојлива со функцијата Градоначалник на Општината, член на Совет на Општината, како и член на управниот одбор на претптијатието.

Neni 24

Член 24

Drejtori për punën e vet përgjigjet para kryetarit të Komunës.

Директорот за својата работа одговара пред Градоначалникот на Општината.

Drejtori i ndërmarjes publike është i obliguar që Директорот на Јавнотo петптијатие е должен çdo gjashtë muaj të dërgoj raport lidhur me punën секој шест месеца да доставува извештај за e Ndërmarjes Publike deri te kryetari i Komunës. работата на Јавнот преторијатие до 10


градоначалник на Оптшината. Drejtori i ndërmarrjes lidh marrëveshje me kryetarin e Komunës, dhe për shkak të rregullimit të marëdhënieve me ndërmarrjen ku në veçanti vërtetohen të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësit në pajtim me Ligjin.

Директорот на претптијатието склучува договор со Градоначалникот на Општината, а заради уредување на односите со претптијатието во кој поединечно се утврдуваат правата обврските и одговорностите согласно Закон.

Neni 25

Член 25

Drejtori në emër të Ndërmarrjes është i autorizuar të merr vendime dhe të ndërmerr punë të tjera juridike, si dhe të përfaqëson dhe prezanton Ndërmarrjen para gjygjit dhe organeve të tjera.

Директорот во име на претпријатието е овластен да склучува договори и да превземе други правни работи како и да го застапува и преставува претптијатието пред суд и други органи.

Drejtori lidh kontrata dhe marrëveshje të cilat kanë të bëjnë me realizimin e investimeve të parashikuara me programin e investimeve dhe programin për punë dhe zhvillim

Директорот склучува договори и спогодби кои се однесуваат на реализација на инвестиоционите вложувања предвидени со инвестиционата програма и програмата за работа и развој.

Neni 26

Член 26

Drejtori i Ndërmarjes publike me anë të Директорот на јавното претпријатие може преку autorizimit në letër të verifikuar mund të писмено полномошно да овласти друго лице да autorizojë person tjetër ta përfaqëson dhe го застапува и преставува претпријатието. prezanton ndërmarrjen. Содржината и обемот на овластувањето од став Përmbajten dhe vëllimin e autorizimit nga pika еден на овој член го определува директорот на një e këtij neni e cakton Drejtori i ndërmarrjes. претпријатието. Neni 27

Член 27

Drejtori mund të caktojë ndonjë të punësuar i cili në mungesë të tij e zavendëson dhe e udhëheq punën në Ndërmarrje. Punëtori e zavendëson Drejtorin e ndërmarrjes në rast të mungesës së tij ose ndonjë pengesë për ta kryer funksionin, me të drejta dhe obligime për të cilat do ta autorizojë drejtori në pajtim me Ligjin dhe këtë Statut.

Директорот може да определи вработен кој во негово отсуство го заменува и го води тековното работење на претпријатието. Вработени лице го заменува директорот на претпријатието во негово отсуство или спреченост да ја врши функцијата, со права и обврски за кои ќе го овласти директорот согласно Закон и овој Статут.

Neni 28

Член 28

Personi tjetër i autorizuar i cili e përfaqëson dhe e Овластено дурго лице кое го застапува и 11


prezenton ndërmarrjen, si dhe person i punësuar i cili në mungesë të drejtorit e zavendëson dhe udhëheq punën e ndërmarrjes, është e detyruar që në mënyrë të ndërgjegjshme ta kryejë punën duke respektuar organizimin në punë dhe aktivitetin punues të ndërmarrjes si dhe të përmbahet nga të gjithë veprimet të cilat në pajtim me natyrën e punës janë të dëmshme ose mund t’ i dëmtojë interesat e ndërmarrjes, në të kundërt përgjigjet për dëmin eventual të ndodhur në punë.

преставува претпријатието, како и вработено лице кое во отсуство на директорот го заменува и го води тековното работење на претпријатието, је должно совесно да ја изврши работата почитувајќи ја организацијата на работата и деловната активност на претпријатието како и дa се воздржува од сите постапки кои со оглед на природата на работата се штетни или би ги повредиле интересите на претптијатието, во спротивно одговара за евентуална штета настаната со работата.

Neni 29

Член 29

Drejtori i Ndërmarrjes shkarkohet para përfundimit të mandatit në rastet e mëposhtme: -me kërkesë të tij, -nëse ndodh ndonjë nga arsyet sipas të cilave nga dispozitat e marëdhënieve të punës, atij i ndalohet marëdhënia e punës në pajtim me Ligjin. - Nëse nuk punon dhe nuk vepron sipas Ligjit, Rregullores dhe akteve të Ndërmarrjes ose në mënyrë të paarsyeshme nuk i kryen vendimet të Këshillit drejtues, ose vepron në kundërshtim me to. -Nëse me punën e tij të pandërgjegjshme dhe të parregullt shkakton dëm në ndërmarrje. - Nëse i len pas dore ose nuk i kryen obligimet dhe me atë do të bëhet pengim në kryerjen e veprimit në interes publik të ndërmarrjes.

Директорот на претпијатието се разрешува пред истекот на мандатот во следните случаеви -по негово барање, -ако настане некои од причините поради кои според прописите за работните односи му престанува работниот однос согласно Законот. -Ако не работи и постапува според Законот, Статутот и актите на претптијатието или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор или постапува во спротивност со нив. -Ако со свoeто несовесвно и неправилна работа предизвика штета на претпријатието. -Ако ги занемараува или не ги извршува обврските и со тоа што ќе настане нарушување во вршењето на дејноста од јавен интерес на претптијатието.

Neni 30

Член 30

Kryetari i Komunës në rastet e parashikuara të Градоначалникот на Општината во случаевите nenit 29 sjell vendim për shkarkimin e Drejtorit. предвидени со членот 29 донесува одлука за разрешување на директорот. Deri në zgjedhjen e drejtorit të ri kryetari i Komunës në afat prej 5 (pesë) ditësh nga sjeëllja e vendimit për shkarkimin e drejtorit emëron kryerës të funksionit drejtor të Ndërmarrjes por jo më gjatë se gjashtë se muaj.

До изборот на нов директор градоначалникот на Општината во рок од 5 дена од деносеување на одлуката за разрешување на директорот, именува вршител на должност директор на претптријатието но не подолго од шест месеци.

12


VI. STRUKTURA ORGANIZATIVE

VI. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

Neni 31

Член 31

Ndërmarja organizohet ashtu që veprimtarinë e kryen në mënyrë me të cilën sigurohet: 1.Uniteti teknik-teknologjik dhe ekonomik të sistemimit. 2.Efikasiteti dhe transparenca në punë 3. Zhvillimi dhe pajtueshmëria e zhvillimit vetanak me zhvillimin e gjithmbarshëm Ekonomik të Komunës. 4.Mbrojtja dhe përparimi i të mirave me interes të përgjithshëm 5.Kënaqësia e përhershme e duhur dhe kualitative e nevojave të shfrytëzuesve.

Претпријатието се организира така што дејноста ја врши на начин на кој се обезбедува: 1.Техничко-технолошко и економско единство на системот. 2.Ефикасност и транспарентност во работењето. 3.Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот Стопански развој на Општината. 4.Заштита и унапредување на добрата од општ интерес. 5.Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците.

Neni 32

Член 32

Ndërmarja organizohet në njesi punuese me Претпријатието се организира во Работни Reparte dhe Sherbime. Единици со Одделениа и Служби. Neni 33

Член 33

Organizimi i mbrendshëm i njesive punuese me Repartet dhe Sherbimet përcaktohet me akt veçantë-Rregullore për organizim dhe sistematizim të vendeve punuese të ndërmarjes të cilin e sjell Këshilli Drejtues.

Внатрешната организација на Работните Единици со Одделениа и Служби ќе се уреди со посебен акт-Правнилник за организација и систематизација на работните места на Претпријатието кој го донесува Управниот Одбор.

Neni 34

Член 34

Themelimi I njësive të reja punuese me Reparte dhe Sherbime si dhe bashkimi, nderprerja ose ndarja ekzistuse kryhet me vendim statutar për ndryshim dhe plotësim të statutit të cilën e sjell Këshilli Drejtues I ndërmarjes në përputhje me Programën për punë dhe nevojat e veprimtarive të ndërmarjes.

Основањето на нови Работни единици со Одделениа, служби и спојување, укинување или поделба на постојните се врши со Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот што ја носи Управниот Одбор на Претпријатието во согласност со Програмата за работа и потребите на дејностите на Претптијатието.

13


VII. PLANIFIKIMI I PUNËS DHE ZHVILLIMI I NDËRMARJES PUBLIKE

VII. ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА И РАЗВОЈОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПТИЈАТИЕ

Neni 35

Член 35

Ndërmarja publike sjell planin themelor dhe Јавното претптијатие донесува свој основен и rrjedhës të saj për punë dhe zhvillim të тековен план за работа и развој на ndërmarjes. претптијатието. Planin themelor dhe rrjedhës për punë dhe Основниот и тековниот план за работа и развој zhvillim të ndërmarrjes e sjell Këshilli Drejtues на претптијатието го донесува Управниот sipas propozimit të drejtorit të ndërmarjes. Одбор по предлог на директорот на Претптијатието. Drejtori është përgjegjës për realizimin e planit bazë dhe atij vijues për punë dhe zhvillim të ndërmarjes dhe është i autorizuar në suazat të të drejtave të veta detyrimeve dhe përgjegjsive t’i ndërmarrë të gjitha masat për implementimin e planeve.

VIII. FINANCIMI PUBLIKE

I

NDËRMARJES

Директорот е одговорен за реализација на основниот и тековниот план за работа и развој на претптијатието и е овластен во рамките на своите права обврски и одговорности да ги превземе сите мерки за имплементација на плановите. VIII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПТИЈАТИЕ

Neni 36

Член 36

Mjetet financiare për kryerjen e aktiviteteve dhe punëve të NP sigurohen prej -çmimit të shërbimeve komunale, buxhetit të Komunës, mjetet e realizuara nga kryerja e aktiviteteve tjera të caktuara, kreditet dhe mjetet të tjera në pajtim me Ligjin.

Финансиските средства за вршење на дејноста и работите на ЈП се обезбедуваат од -цената на комуналните услуги, буџетот на Општината, средствата остварени од вршење на други запишани дејности, кредити и други средства во согласност со Закон.

Neni 37

Член 37

Mjetet nga puna e NP bëhen në xhirollogarinë e Средствата од работењето на ЈП се водат на NP жиросметка на ЈП. Neni 38

Член 38

Rezultatet e veta financiare NP i tregon me Своите финансиски резултати ЈП ги прикажува llogarinë përfundimtare në bazë të Ligjit. со завршна сметка врз основа на Законот.

14


IX. PRONA E NP

IX. ИМОТ НА ЈП

Neni 39

Член 39

Prona e NP janë sendet, mjetet, të drejtat Имот на ЈП се предмети, материјални права и materiale dhe mjetet finansiare. парични средства.

Neni 40

Член 40

Përcaktimi dhe shperndarja, d.m th mjeteve Утврдување и распоредување на добивката т.е përcaktohet me akt të veçantë të Ndërmarjes средствата ќе бидат утврдени со посебен акт на претпријатието.

X. AKTET E PËRGJITHSHME TË NDËRRMARJES PUBLIKE

X. OПШТИ АКТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПТИЈАТИЕ

Neni 41

Член 41

Aktet e përgjithshme të ndërrmarjes janë: -Statuti i ndërrmarjes -Marëveshja kolektive e Ndërrmarjes -Rregullorja e organizimit të mbrendshëm dhe sistematizimit të vendeve të punës -Rregullorja për mbrojtje gjatë punës -Rregullorja për rend pune dhe disiplinë -Rregullorja për sigurim fizik të objekteve të ndërmarjes -Rregullorja për pagesë të pagave dhe shtesat nga rroga. Në ndërrmarje mund të sillen dhe akte tjera të përgjithshme në pajtim me Ligjin.

Општи акти на претптијатието се: -Статутот на претптијатието, -Колективен договор на претптијатието, -Правилник за внатрешна организација и ситематизација на рабвотните места. -Правилник за заштита при работа, -Правилник за работен ред и дисциплина, -Правилник за физичко обезбедување на објектите и претптијатието, -Правилник за исплата на плата и надоместоци од плата, Во претптијатието можат да се донесат и други општи акти во согласност со Закон.

Neni 42

Член 42

Aktet e përgjithshme i propozon Drejtori, kurse Општите акти ги предлага директорот а ги i sjell Këshilli Drejtues донесува Управниот одобор. Aktet e përgjithshme duhet të jenë në pajtim me Општите акти мора да бидат во согласност со dispozitat Ligjore dhe me këtë Statut. Законските прописи и со овој Статут. Neni 43

Член 43

Procedura për sjelljen e ndryshimit dhe Постапката за донесување измена и plotësimin e akteve të përgjithsme ngritet me дополнување на општите акти се покренува со iniciativë të Drejtorit, Këshillit Drejtues, Këshillit инициатива на Директорот, Управниот одбор, mbikëqyrës. Надзорниот одбор. 15


Drejtori gjegjësisht Këshilli Drejtues e çmojnë arsyeshmërinë e iniciativës së ngritur nga pika një e këtij neni. Pas pranimit të iniciativës, shërbimi profesional e përgatit tekstin e punës të aktit të përgjithshëm. Aktet e përgjithshme shpallen në tabelë shpallëse dhe hyjnë në fuqi me ditën e shpalljes.

Директорот односно Управниот одбор ја ценат оправданоста на покренатата иницатива од став еден на овој член. По прифаќање на инициативата, стручната служба го подготвува работниот текст на општиот акт. Општите акти се објауваат на огласна табла и влегуваат во сила со денот на објавување.

XI. INFORMIMI I PUNËTORËVE

XI. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Neni 44

Член 44

Këshilli Udhëheqës dhe Drejtori janë përgjegjës për informim të rregullt dhe të vërtetë të punëtorëve për veprimtarinë e gjithmarshme të ndërmarrjes, për realizimin dhe shpërndarjen e fitimit, për veprimin dhe shfrytëzimin si dhe mbajtjen e mjeteve, si dhe pyetje të tjera që janë me rëndësi të punës të punëtorëve të ndërmarrjes në tërësi, Punëtorët dhe njësitë e pushtetit vendor/ vetëadministrimit lokal, gjegjësisht themeluesi vet, lidhur me punën e ndërmarrjes publike informohen nëpërmjet të anëtarëve të Këshillit Drejtues. Puntorët informohen edhe nëpërmjet të tabelës së informimit të ndërmarrjes si dhe mjeteve të tjera për informim.

Управниот одбор и директорот се одговорни за редовно, вистинито информирање на работниците за севкупното работење на претптијатието, за остварувањето и распределба на добивката, за располагањето, користењето и одржувањето на средствата како и за другите прашања од значење на работата на работниците на претптијатието во целина. Работниците и единицита на локалната самоуправа односно основачот непосредно за работата на јавното претпријатие се информираат преку членовите на управниот одбор. Работниците се информираат и преку огласната табла на претпријатието и други средства за информирање.

XII. PROGRAMI PËR ZHVILLIM TË PUNËS NË NDËRMARJE

XII. ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Neni 45

Член 45

Me qëllim të shtimit të përfitimit dhe të zhvillimit Со цел зголемување на добивката и развојот на të ndërmarrjes, sillet Program për Punë dhe претптијатието се донесува Програма за работа Zhvillim të Ndërmarrjes. и развој на претптирјатието. Programin për punë dhe zhvillim e sjell Këshilli Програмата за работа и развој ја донесува Drejtues me propozim të Drejtorit i cili është Управниот одбор по предлог на директорот кој njëkohësisht edhe përgjegjës për realizimin e tij. воедно е и одговорен за неговата реализација.

16


XIII. MBROJTJA DHE PËRPARIMI I MJEDISIT JETËSOR

XIII. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Neni 46

Член 46

Me qëllim të përmirësimit të mjedisit jetësor dhe natyrës, Këshilli Drejtues i ndërmarrjes sjell program – akte, vendime dhe masa përkatëse, siguron mjete për ato qëllime e sipas nevojës formon organe dhe angazhon individë të cilët do të kujdesen për realizimin e programit;, vendimet dhe masat janë në fushëveprim të lëndës së veprimit të ndërmarrjes.

Со цел да се подобри животната средина и природата, Управниот одбор на претптијатието донесува програма акти и соодветни одлуки и мерки, обезбедува средства за таа намена а по потреба формира органи и задолжува поединци кои ќе се грижат за спроведување на програмата, одлуката и мерките се во делокруг на предмет на работењето на претптијатието.

Neni 47

Член 47

Gjatë kryerjes së veprimit të vet,ndërmarrja nevojitet të sigurojë përparim racional të pasurive natyrore, mjete finansiare për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës dhe përparimin e tij, e gjithë kjo në kuadër të projekteve dhe programeve investuese dhe prodhuese dhe të bëjë ndjekjen e ndikimit të aktivitetit ndaj kualitetit të ambientit jetësor dhe natyrës- që janë në kuadër të lëndës së punës.

Претптијатието при вршење на дејноста потребно е да обезбеди рационално користење на природните богаства финансиски средства за заштита и унапредување на животната средина и природата во рамките на инвестиционите и производните проекти и програми и следење на влијаннието на дејноста врз квалитетот на животната средина и природата се во делокруг на предметот на работењето.

XIV. SINDIKATI DHE KUSHTET PËR PUNË

XIV. СИНДИКАТ И УСЛОВИ ЗА РАБОТА

Neni 48

Член 48

Ndërmarrja publike është e obliguar të krijojë kushte për aktivitetin e Sindikatit në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve që janë në marëdhënie punuese, të cilat janë të caktuara me Ligj dhe me mMarrëveshje Kolektive.

Јавното претпријатие е должно да созададе услови за активноста на синдикатот во врска со заштитата на правата на работниците од работниот однос, утврдени со Закон и Колективен договор.

Aktiviteti i sindikatit, në pajtim me qëndrimin Активноста на синдикатот во согласност со став nr.1 të këtij neni nuk mund të pengohet me еден од овој член не може да се спречи со акт на aktvendim të ndërmarrjes publike. јавното претптијатие. Neni 49

Член 49

Ndërmarrja publike siguron kushte profesionale , administrative dhe teknike për veprimin e

Јавното претптијатие обезбедува стручни, административни и технички услови за работа 17


sindikatit në realizim të funkcioneve sindikale, si dhe kushte për pagesë të antarësisë që janë në marveshje me organet përgjegjëse të Ndërmarjes publike.

на синдикатот за остварување на синдикланите функции како и условите за наплата на чланарината во договор со надлежните органи на јавното претптијатие .

Neni 50

Член 50

Përfaqsuesit të sindikatit nevojitet që ti mundësohet liri dhe kryerje efikase të funksioneve të sindikatit. Mënyra, koha dhe kushtet për çlirim prej punës të përfaqsuesit sindikal vendosen me marveshje kolektive.

На преставникот на синдикатот треба да му се овозможи ослободување и ефикасно вршење на финкциите на синдикатот. Начинот времето и условите на ослободување од работа на синдикалниот преставник се уредуваат со Колективен договор.

Neni 51

Член 51

Anëtari i sindikatit që është i caktuar, dhe i emërtuar në organet e sindikatit, puna e të cilit kërkon që ai përkohësisht të pushojë së punuari në ndërmarjen publike – caktohet në pajtim me pregaditjen e tij profesionale.

Член на синдикатот кој е избран именуван во органите на синдикатот чие вршење бара привремено да престане со работа кај јавното претптијатие на работи и работно место кое одговара на неговата стручна подготовка.

XV. GREVA

XV. ШТРАЈК

Neni 52

Член 52

Punëtorët e realizojnë të drejtën për grevë në Работниците правото на штрајк го остваруваат pajtim me Ligjin dhe Marëveshjen Kolektive. во согласност со Законот и Колективниот договор .

XVI. FSHEHTËSIA E PUNËS

XVI. ДЕЛОВНА ТАЈНА

Neni 53

Член 53

Në interes të mbrojtjes së të punuarit t[ sigurtë dhe të suksesshëm të ndërmarrjes, të dhëna të caktuara të të punuarit dhe të marëdhënieve në ndërmarrjen publike paraqesin (trajtohen si..) fshehtësi e punës, dhe nuk mund të u dorëzohen personave të tretë në mënyrë që është caktuar me Ligj dhe me akt të veçantë.

Во интерес да се зачува безбедното и успешно работење на претптијатието, поедини податоци од работењето и односите во јавното претптијатие преставуваат деловна тајна и можат да се соопштат на трети лица на начин препишан со Закон и посебен акт.

Neni 54

Член 54

Si

fshehtësi

pune

trajtohen

gjithë

ata Под деловна тајна се сметат

сите оние 18


dokumente dhe të dhëna të cilat si të tilla janë të përcaktuara me Ligj, statut, dhe akte tjera, si edhe: -planet për sigurim fizik dhe teknik të objekteve që janë në pronësi të ndërmarrjes. -Planet për mbrojtjen kundër zjarrit NJZ. -Katastra e instalimit nëntokësor si dhe të dhënat për licitacione që do të shpallen me akt ose vendim të Këshillit Drejtues të ndërmarrjes.

документи и податоци кои како такви се прогласени со Закон, Статут, и други акти, како и: -плановите за физичко и техничко обезбедување на објектите во сопственост на претптијатието -Плановите за ПП заштита -Катастар на подземна инсталација како и податоци за лицитации кои ќе бидат прогласени со акт или одлука на Управен одбор на претптијатието.

Qasje dhe manipulim me të gjithë këto kanë vetëm drejtori dhe personat që veprojnë me të njëjtat. Nuk merret si cenim i fshehtësisë afariste, nëse të dhënat ose dokumentet për fshehtësi afariste paraqiten te organe, organizata ose persona të cilëve u lajmërohet në përputhje me dispozitat ligjore dhe në seancën e Këshillit drejtues, nëse lajmërimi i tillë është i patjetërsueshëm për kryerjen e veprimtarisë.

Пристап и ракување со сите имаат само директорот и лицата кои ракуваат со истите. Не се смета за повреда на деловна тајна, ако податоците или документите за деловна тајна се соопштат на органи, организации или лица на кои им се соопштува согласно законските прописи и на седница на Управниот одбор, ако таквото соопштение е неопходно за вршење на дејноста.

Член 55 Податоците што преставуваат деловна тајна се чуват одвоено од останатата документација на Претпријатието. Користењето на податоците што преставуваат деловна тајна, дозволено е да се користи од овластени лица само во просториите на Претпријатието. Nxjerrja e fshehtësisë afariste paraqet lëndim të Оддавањето на деловната тајна rëndë të obligimeve të punës. преставува тешка повреда на работните обврски. Neni 55 Të dhënat që paraqesin fshehtësi afariste ruhen në vend të posaçëm nga dokumentacioni tjetër i Ndërmarrjes. Shfrytëzimi i të dhënave që paraqesin fshehtësi afariste, lejohet të shfrytëzohet nga persona të autorizuar vetëm në hapësirat e Ndërmarrjes.

XVII. DIZPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Neni 56

Член 56

Statutin e N.P e sjell Këshilli Drejrues. Neni 57

Статутот на ЈП го донесува Управниот одбор. Член 57

Për këtë Statut nevoitet që të jep pëlqimin e vet На овој Статут согласност edhe Këshilli i Komunës së Gostivarit. Општина Гостивар.

дава Советот на

19


Член 58

Neni 58

Ndryshimet dhe plotësimet e Statutit kryhen në Измените и дополнувањата на Статутот се procedurë të njëjtë si edhe gjatë vendosjes së tyre. вршат по постапка како и при донесувањето. Komentimin e dizpozitave të këtij Statuti e jep Толкување на одредбите од овој Статут, дава Këshilli Drejtues, në konsulltim me shërbimet Управниот одбор, во консултации со стручните profesinale. служби на ЈП. Член 59

Neni 59

Me datën e hyrjes në fuqi të këtij Statuti, Со денот на влегување во сила на овој Статут, përfundon të vlejë Statuti nr.07-431/1 14.07.2003 престанува да важи Статутот бр.07-431/1од vit. 14.07.2003 год. Член 60

Neni 60

Ky Statut hyn në fuqi dhe do të zbatohet prej Овој Статут стапува во сила и ќе се применува ditës së tetë të arritjes së miratimit (pëlqimit) nga осмиот ден од добивањето согласност од страна ana e themeluesit. на оснивачот.

NP ,,Komunalec,,-Gostivar / ЈП ,Комуналец,,-Гостивар Nënkryetari i Këshillit Drejtues / Потретседател на Управен Одбор Gjurgja Kukoska / Ѓурѓа Кукоска _______________________

20

Statuti  
Statuti  

Staturi - komunalecgv.com.mk

Advertisement