Page 1

P O R T F O L I O

Agnieszka Niemczyn

Agnieszka Niemczyn


INNE

MALARSTWO

RYSUNEK

GRAFIKA WARSZTATOWA

GRAFIKA PROJEKTOWA


o mnie

Agnieszka Niemczyn

Agnieszka Niemczyn - rocznik 1989. Urodzi³am siê w Kielcach, gdzie ukoñczy³am Ogólnokszta³c¹c¹ Szko³ê Sztuk Piêknych na specjalizacji: meblarstwo artystyczne. W 2011 roku obroni³am pracê licencjack¹ na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, specjalizacja: grafika warsztatowa. W 2013 roku ukoñczy³am studia magisterskie tego samego kierunku na , specjalzacji: reklama i projektowanie graficzne. Poza grafik¹ interesujê siê jeŸdziectwem i fotografi¹.


Agnieszka Niemczyn

GRAFIKA PROJEKTOWA

Hau Hau


Praca magisterska, projekt ksi¹¿eczki dla dzieci w wieku 4-6 lat, „Kameleon i pory roku”, 2012/2013


Praca magisterska, projekt ksi¹¿eczki dla dzieci w wieku 4-6 lat, „Kameleon i pory roku”, 2012/2013, przyk³adowa ilustracja


Praca magisterska, projekt ksi¹¿eczki dla dzieci w wieku 4-6 lat, „Kameleon i pory roku”, 2012/2013, przyk³adowa ilustracja


Projekt plakatu dla klubu teakwon-do ”Gryf” 2013r.


GG ROGACZ Twoje miejsce na ziemi

Plakat typograficzny, 2009/2010


S I EÆ

R O Z W I ¥ Z A Ñ

S I EÆ

R O Z W I ¥ Z A Ñ Æwiczenie odtwarzania typografii, 2009/2010


Hau Hau

Hau Hau

Hau Hau

Hau Hau

Inicja³ wyrazu dŸwiêkonaœladowczego Hau-Hau - logotyp, 2011/2012


Hau Hau

Inicja³ wyrazu dŸwiêkonaœladowczego Hau-Hau- Aran¿acja przestrzenna stoiska handlowego, 2011/2012


RAFAUTO

RAFAUTO

KOMIS SAMOCHODOWY

KOMIS SAMOCHODOWY

RAFAUTO KOMIS SAMOCHODOWY W TOH O D O U A C F

Y

Kielce ul.Krakowska 348

RAS A M O

S MI KO

RAFAUTO KOMIS SAMOCHODOWY

Htt p:/ /r

afa

uto

kie

lce .o

tom oto

.pl/

RAFAUTO

RAFAUTO KOMIS SAMOCHODOWY

Htt K

p://r

O

M

IS

S

KOMIS SAMOCHODOWY

afa

RA

FA U A M

O

C

uto

kie

O

.oto

mo

TO H

lce

to.p

l/

D

O

W

Y

Identyfikacja wizualna firmy RAFAUTO, 2011/2012


KOMIS SAMOCHODOWY

RAFAUTO KOMIS SAMOCHODOWY

Rafa³ Górecki Krakowska 348 25-900 Kielce tel:509 249 509

RAFAUTO KOMIS SAMOCHODOWY

Rafa³ Górecki Krakowska 348 25-900 Kielce tel:509 249 509

rafautokielce.otomoto.pl

RAFAUTO

RAFAUTO OTUAFAR YWODOHCOMAS SIMOK

KOMIS SAMOCHODOWY W DÓ Ê A AZ WK A NIE ÓW TN A OJ TÓ WA ZD WK £A EN P P GO LO JA TÓ ZP C U HO PO BE WY SK ZA GO

TY RA

A

AN MI ZA

rafautokielce.otomoto.pl

Identyfikacja wizualna firmy RAFAUTO, 2011/2012


TABLICA INFORMACYJNA 202

201 218

208

217 216

214

215

213 212

203

204

205

206

207

208

209

210

211

Piêtro II pracownia dzia³añ multimedialnych

toaleta mêska

toaleta damska

zak³ad rysunku

zak³ad malarstwa

aula

Piêtro I 102

101 118 117

116 115

103

104

105

106

107

108

109

111

112

Piêtro I zak³ad grafiki

pracownia fotografii

pokój nauczycielski

pracownia fotograficzna

toaleta mêska

toaleta damska

zak³ad malarstwa

Parter 13

12 11

10

9

8

7

6

77 14

15

16

17

18

1

19

2

3

4

5

Parter sekretariat

sekretariat, dyrekcja instytutu, pokój nauczycielski

zak³ad historii i teorii sztuki

aule, sale wyk³adowe, zak³ad historii i teorii sztuki,

aula

zak³ad grafiki, pracownie graficzne, fotograficzna, multimedialna

zak³ad rzeŸby

zak³ad malarstwa, pracownie malarstwa, rysunku

77

zak³ad rzeŸby, pracownie rzeŸbiarskie

toaleta damska

szatnia

toaleta mêska

portiernia, szatnia, toalety, magazyny

Identyfikacja wizualna budynku Instytutu Sztuk Piêknych w Kielcach, 2011/2012


Digital painting, 2014


Grafika komputerowa, 2009/2010


GRAFIKA WARSZTATOWA

Agnieszka Niemczyn


linoryt, 2008/2009

Mezzotinta, 2010/2011


Linoryt, 2009/2010


Linoryt, 2009/2010


Praca z cyklu „Zwierzyniec”, praca dyplomowa, 2010/2011


Prace z cyklu „Zwierzyniec”, praca dyplomowa, 2010/2011


Prace z cyklu „Zwierzyniec”, praca dyplomowa, 2010/2011


Prace z cyklu „Zwierzyniec”, praca dyplomowa, 2010/2011


RYSUNEK Agnieszka Niemczyn


„Tkanina”, 2009/2010

„Studium postaci”, 2010/2011


Praca z cyklu „Roœliny”, 2009/2010

Praca z cyklu „Roœliny””, 2009/2010


Rycerz, 2007

Rycerz 1, 2011


Araby, suche pastele, 2007

Ko単, suche pastele, 2009


Koñ, o³ówek, 2007

Portret konia, o³ówek, 2007


Akapit, o鲁贸wek, 2010

Libero, o鲁贸wek, 2011


MALARSTWO Agnieszka Niemczyn


Karcz贸wka,tempery, 2005

Saint Tropez, akryle, 2006


Martwa Natura, akryl na p鲁贸tnie, 2011

Rogacz, akryl na p鲁贸tnie, 2011


Dyplom malarski,akryl na p続ycie 2008


Koñ, olej na p³ótnie, 2004r

Koñ, akryl na p³ótnie, 2004r


Kopia wg. Jana Ci¹gliñskiego, 2009

Kopia wg. Alfonsa Muchy, 2010


INNE Agnieszka Niemczyn


Æwiczenia z obróbki drewna, 2005


Toaletka, Agnieszka Niemczyn i Tomasz Czarnowski, 2007


Stolik szachowy, dylom 2008


Szachy- praca dyplomowa, 2008

Portfolio Agnieszka Niemczyn  
Portfolio Agnieszka Niemczyn  
Advertisement