Page 1

FAKTURA VAT NR Miejscowość, data

KOPIA

Mysłowice, 20.03.2012 20.03.2012

Data sprzedaży/ zaliczki

Nr ewid.

Agnieszka Stolarczyk ul. Matejki 55, 41-450 Mysłowice

Nabywca mLingua Sp. Z o.o., Stary Rynek 100,

Nr identyf.

Nr identyf.

Sprzedawca

Nr rach. bank.

00 0000 0000 0000 0000

Nazwa towaru lub usług

Lp

61-773 Poznań

Symbol J.m. PKWiU

Tłumaczenie pisemne POL->HISZP, ANG->FRAN

Sposób zapłaty

Ilość

Cena Wartość jednost. towaru/usługi bez podatku bez podatku zł gr zł gr

####### 24,53/1800

Słownie zł:

RAZEM

trzysta pięćdziesiąt trzy złote i twadzieścia trzy grosze

W TYM

Termin płatności

gotówka

21.03.2012

Podatek %

Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem

kwota zł

gr

gr

353,23

353,23

x zw 23 8 5 0

imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

podpis i pieczeć imienna osoby uprawnionej do wystawienia faktury

DO ZAPŁATY

353,23


Mysłowice, dn. 21.03.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21.03.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. Z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań Zleceniobiorca: Agnieszka Stolarczyk, ul. Kosztowska 198, 41-400

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 96,85 EUR 2. Kwota uzysku: 48,42 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 48,42 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 8,72 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 88,13 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: osiemdziesiąt osiem euro i trzynaście centów)

........................................... Zleceniodawca

Agnieszka Stolarczyk Zleceniobiorca


Rachunek nr 1 Oryginał/Kopia Data wystawienia:20.03.2012 Data sprzedaży: 20.03.2012. Miejsce wystawienia: Mysłowice Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP e-mail: Bank: Nr konta:

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Agnieszka Stolarczyk Ul. Matejki 55

Adres:

Mysłowice 41-450

Miejscowość Kod pocztowy i poczta:

000 00 00 000

NIP

agnieszka_stolarczyk@wp.pl

e-mail:

ING

Bank:

00 000 000 000 000

Nr konta:

mLingua Stary Rynek 100 Poznań 61-773 778-14-35-103 …….@....... ….. 00 000 000 000 000

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L. p. 1

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne POL-> HISZP, ANG-> FRAN

J.m. Znak przekładu

Ilość 25 922 znaków

Cena

Rabat

1 032,69 PLN

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Wartość

0

1 032,69 PLN

1 032,69 PLN

0 1 032,69 PLN

Tysiąc trzydzieści twa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy gotówka 21.03.2012

Agnieszka Stolarczyk Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

Wystawianie dokumentów księgowych  

Zadanie bardzo pożyteczne, jednak mam wrodzoną awersję do papierków i biurokracji i cieżko mi jest przebrnąć przez tego typu zadania.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you