Page 1

PROJEKT GIMNAZJALNY AGNIESZKA BUCKA


SPIS TREŚCI 1. Projekt gimnazjalny................................................................................3 2. Kontrakt..................................................................................................6 3. Harmonogram.........................................................................................7 4. Zespół uczniów.......................................................................................8 5. Karta zadań grupy A................................................................................9 7. Karta zadań grupy B...............................................................................10 8. Karta zadań grupy C...............................................................................11


SPIS TREŚCI

9. Wymogi dokumentacji.....................................................................................................................12 10. Forma prezentacji wyników.........................................................................................................13 11. Kryteria oceny końcowej..............................................................................................................14 12. Kryteria samooceny ucznia..........................................................................................................15 13. Kryteria oceny współuczestnika.................................................................................................16 14. Kryteria oceny społeczności.......................................................................................................17 15. Arkusz obserwacji zachowań w grupie.....................................................................................18 16. Karta oceny ucznia........................................................................................................................19 17. Ankieta Ewaluacyjna.....................................................................................................................20 18. Ocena końcowa projektu.............................................................................................................21


PROJEKT GIMNAZJALNY Temat projektu: Co robią dżdżownice w glebie? Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Alicja Bucka Typ projektu: projekt badawczy Czas trwania projektu: 25.03.2013r. - 18.04.2013r. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Zespół wykazuje zainteresowanie wybranym tematem, ponieważ chce dowiedzieć się co robią dżdżownice w glebie. Wykonując projekt, zespół chce pogłębić swoją wiedzę na temat roli gleby i organizmów glebowych. Rola gleby i organizmów glebowych jest generalnie niedoceniana. Warto jest uczniom przekazać, że ta cienka warstwa, która pełni kluczową rolę w utrzymaniu życia na ziemi jest wypełniona organizmami żywymi. Organizmy te podnoszą jakość gleby i wpływają pozytywnie na jej cechy. ORGANIZACJA: Realizacja projektu odbywa się w II klasach gimnazjum. Nauczyciel zapoznaje uczniów z założeniami projektu na kole biologicznym. Uczniowie zgłaszają się do projektów. Wspólnie zastanawiają się nad zasadami projektu, ustalają terminy spotkań; (wszelkie problemy są będą dodatkowo omawiane i rozwiązywane na bieżąco) Przedstawienie rezultatów projektu na forum szkoły w obecności zaproszonych osób.


PROJEKT GIMNAZJALNY CELE: I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje organizmy; przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem; II. Znajomość metodyki badań biologicznych. Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje; określa warunki doświadczenia; rozróżnia próbę kontrolną i badawczą; formułuje wnioski TREŚCI: Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń: przedstawia znaczenie poznanych zwierząt w środowisku i dla człowieka ZADANIA, METODY PRACY: Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa otrzymuje kartę pracy z listą zadań do wykonania. Uczniowie organizują samodzielnie pracę.


PROJEKT GIMNAZJALNY SPOSÓB DOKUMENTACJI: Trudno jest w przypadku tej obserwacji zaproponować liczbowy sposób opracowania danych. Chyba najlepszą formą obserwacji będzie dokumentacja zdjęciowa prowadzona, na przykład co dwa dni trwania eksperymentu a następnie porównanie wyglądu wszystkich zdjęć. METODY MONITOROWANIA: Nauczyciel koordynujący realizację projektu spotyka się z uczniami raz na dwa tygodnie, analizując dotychczasową praca uczniów nad projektem i udzielając wskazówek. Nauczyciel stara się pomóc uczniom w rozwiązywaniu napotykanych problemów.


PROJEKT GIMNAZJALNY FORMA OCENY: Projekt będzie prezentowany i oceniany w dniu 18.04.2013r. w formie prezentacji multimedialnej Ocenie podlegać będą: wywiązywanie się uczniów z podjętych zadań umiejętność współpracy w grupie sposób prezentacji projektu zgodność z tematem umiejętność wykorzystania zdobytych informacji własna inicjatywa i zaangażowanie BIBLIOGRAFIA: - Zwierzęta : encyklopedia ilustrowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.). T. I. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2004. - Czesław Jura: Bezkręgowce : podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - Andrzej Wesołowski. Gąsienice do roboty!. „Recykling”.


HARMONOGRAM TABELA 1 i 2


DOBÓR ZESPOŁÓW W projekcie weźmie udział 24 osoby tworzące trzy sobowe grupy. Do projektu zgłaszają się uczniowie klas 2-gich, zainteresowani tematem. Grupa 1 Zajmie się przeprowadzeniem doświadczenia i opracowaniem wyników na temat: Wpływu dżdżownic na glebę (doświadczenie 1) Grupa 2 Zajmie się przeprowadzeniem doświadczenia i opracowaniem wyników na temat: Wpływu dżdżownic na glebę (doświadczenie 2) Grupa 3 Zajmie się przeprowadzeniem doświadczenia i opracowaniem wyników na temat: Wpływu dżdżdżownic na glebę (doświadczenie 3)


KONTRAKT TEMAT PROJEKTU: „Co robią dżdżownice w glebie?” ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Badanie wpływu dżdżownic na podnoszenie jakości gleb. PRZEDMIOTEM BADAŃ BĘDZIE: 1. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych 2. Zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów 3. Praca w grupach z listą zadań do wykonania. TERMINY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM: 30.03.2012r., 14.04.2012r., 08.04.2012r. TERMIN ZAKOŃCZENIA PROJEKTU: 18.04.2013r. KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEOBECNOŚCIĄ NA ZAJĘCIACH: W przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy, uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu tygodnia. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów nieobecności na forum grupy w obecności nauczyciela. Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami zawartymi w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem, oraz udziału w prezentacji projektu. Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych terminach oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje.

Data zawarcia kontraktu: 09.11.2012r. Prowadzący projekt Wykonujący projekt (uczniowie) (nauczyciel) (nazwiska i podpisy)


KRYTERIA OCENY PRZYKAZANIA UCZNIA: 1. Uczeń słucha propozycji innych. 2. Uczeń nie krytykuje pozostałych. 3. Uczeń aktywnie pracuje w grupie. 4. Uczeń wykonuje wszystkie prace terminowo. 5. Uczeń wykonuje doświadczenia zgodnie z zaleceniami nauczyciela.


KRYTERIA OCENY Karta oceny projektu Numer grupy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termin prezentacji: . . . . . . . . . . . Imiona i nazwiska uczni贸w: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................

Liczba przyznawanych punkt贸w 0-3


KRYTERIA OCENY INDYWIDUALNEJ UCZNIA

*Pozostali członkowie grupy oceniają daną osobę przyznając 0-2pkt za : współpracę w grupę umiejętność rozwiązywania konfliktu zaangażowanie


OCENA KOŃCOWA

Ocena końcowa jest oceną cząstkową z przedmiotu biologia.


KARTA OCENY PREZENTACJI Numer grupy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imiona i nazwiska uczni贸w:

Termin prezentacji: . . . . . . . . . . .


KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA Ocenie podlega: 1. Samodzielność ucznia. 2. Właściwe pełnienie powierzonych uczniowi funkcji. 3. Doprowadzenie projektu do końca. 4. Sposób zaprezentowania efektów projektu. 5. Umiejętność dokonania poprawnej samooceny. 6. Umiejętność odpowiedniego zachowania się podczas współpracy w grupie. - Za każdy z wyżej wymienionych cech uczeń może otrzymać max 3 pkt. - Maksymalnie uczeń może uzyskać 18 punktów. - W zależności od uzyskanej liczby punktów wystawiana jest ocena.


KARTA SAMOOCENY UCZNIA


KARTA OBSERWACJI ZACHOWAŃ UCZNIÓW

* Przy odpowiednim imieniu oceniający stawia + lub –


KARTA ZADANIA (Jeśli projekt jest rozbudowany to poza kartą projektu uczniowie mogą wypełniać także karty działań lub zadań)

a) Planowanie (tabela wypełniana w trakcie wykonywania działania)


KARTA ZADANIA b) Realizacja i samoocena (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań)


PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PREZENTACJI Grupy przygotowują prezentację multimedialne podsumowujące wykonaną przez nich pracę.


ANKIETA EWALUACYJNA Odpowiedzi zaznacz w kółko 1. W której grupie pracowałeś? a) grupa 1 b) grupa 2 c) grupa 3 d) grupa 4 2. Czy postawiony przed Twoją grupą cel został osiągnięty? a) tak b) nie (jeśli nie to dlaczego?) …............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 3. Czy byłeś zadowolony z pracy w swoim zespole? a) tak b) nie 4. Jak wyglądała współpraca w zespole? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi) a) wszyscy pracowali w równym stopniu b) w grupie pojawiały się konflikty c) członkowie grupy nie współpracowali ze sobą d) grupa podejmowała wspólnie decyzje


ANKIETA EWALUACYJNA 5. Czy nauczyciel był pomocny w pracy? a) tak b) średnio c) nie 6. Cechy nauczyciela współpracującego (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi) a) zawsze służył pomocą b) angażował się w projekt c) zostawiał uczniów bez wsparcia d) podrzucał własne pomysły e) odrzucał pomysły uczniów 7. Co Twoim zdaniem powinno ulec zmianie podczas następnego projektu? …............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................ Ankieta dostępna także w formie elektronicznej na stronie: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform? formkey=dDkxbXhlYUE4X1l4TkJ5RVIwSTBDZUE6MQ#gid=


ŻYCZĘ UDANEJ WSPÓŁPRACY

PROJEKT GIMNAZJALNY agnieszka bucka  
PROJEKT GIMNAZJALNY agnieszka bucka  

PROJEKT GIMNAZJALNY

Advertisement