Page 1

gwiazda

zamek

gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: czytać w gwiazdach to read the stars; 2 popularna osoba celebrity inwestować (verb) wkładać kapitał invest (in sth): inwestować w rozwój nowych technologii to invest in

the development of new technologies kawa (noun) 1 napój coffee: kawa z cukrem/mlekiem/śmietanką coffee with sugar/milk/cream

biała/czarna/mocna/słaba kawa white/black/strong/weak coffee zaprosić kogoś na kawę to invite sb for coffee; 2 ziarna coffee (beans); 3 roślina coffee: plantacja kawy a coffee plantation klucz (noun) 1 do zamka key: klucz do piwnicy/spiżarni the key to the cellar/larder dostać się pod klucz a. znaleźć się pod kluczem to go to prison; 2 technolog. spanner, wrench: klucz francuski/ nastawny an adjustable spanner; 3 metoda principle, formula: dobrać osoby według prostego klucza to follow a simple principle in selecting people; 4 muzyczny clef: klucz altowy/basowy the alto/bass clef klucz wiolinowy the treble clef krowa (noun) zool. cow: mleczna krowa a dairy cow stado krów a herd of cows choroba szalonych krów mad cow disease trzymają trzy krowy they keep three cows krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje (proverb) empty vessels make most sound pokój (noun) 1 pomieszczenie room: szukam pokoju do wynajęcia I'm looking for lodgings; 2 nie wojna peace: nic nie mogło zmącić pokoju jego ducha nothing could disturb his peace of mind prasować (verb) 1 wygładzać to iron, to press, to do the ironing: deska do prasowania an ironing

board deska do prasowania rękawów a sleeve board mam cały stos rzeczy do prasowania I’ve got a pile of ironing “nie prasować” ‘do not iron’; 2 tłoczyć, zgniatać to press, to mould: płyty pilśniowe są prasowane z wiórów fibreboards are made of compressed fibres prasowanie tworzyw sztucznych the moulding of plastics procent (noun) 1 setna część per cent: jeden/dziesięć/sto procent one/ten/a hundred per cent pół procent half a per cent trzydzieści procent kobiet/Polaków uważa, że… thirty per cent of women/Poles believe that… obniżyć/zwiększyć coś o pięć procent reduce/increase sth by five per cent zyski wzrosły o dziesięć procent profits are up ten per cent spełniać wymagania w stu procentach to be fully qualified; 2 część percentage: uzyskać mały procent głosów to gain a low share of the vote Niemcy stanowili spory procent mieszkańców German accounted for a high percentage of the population; 3 niewielka ilość fraction; 4 odsetki interest: żyć z procentów to live on income from investments wypłacić komuś procenty to pay sb interest pożyczać pieniądze na procent to lend money at interest producencki (adjective) 1 handlowy: ugruntowana pozycja producencka a long-established market position; 2 prawa, działalność producer's: kariera producencka a career as a film producer szybko (adverb) 1 prędko fast: szybko się uczy he’s a quick learner jechał zbyt szybko he was driving too fast zjeść coś na szybko to go for a quick bite to eat; 2 zaraz quickly, right away: szybko jej przebaczył he readily forgave her sprawa zostanie szybko załatwiona the matter will be dealt with promptly; 3 z małymi przerwami rapidly uśmiechnięty (adjective) smiling: uśmiechnięta mina a smiling face uśmiechnięte oczy smiling eyes ta

dziewczyna jest zawsze uśmiechnięta the girl is always smiling zamek (noun) 1 do zamykania lock: zamek szyfrowy a combination lock zamek cyfrowy a digital lock zamek centralny central locking; 2 w broni palnej lock: zamek karabinu the lock of a rifle; 3 budowla castle budować zamki na lodzie (idiom) to build castles in the air

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

Słownik polsko-angielski  
Advertisement