Alike lifestyle magazine no4

Page 1

alike #hyggelig

ALIKE LIFESTYLE MAGAZINE no4 jesień/zima 2017


alike lifestyle magazine no4 hyggelig issue MEDIA Facebook: facebook.com/Alike-Magazine

Instagram: @alikemag

EDYTOR I REDAKTOR Agnieszka Nawara 2017 ©alike ©Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana bez wiedzy i zgody edytora i autorów, z wyłączeniem recenzji zgodnych z prawem prasowym. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres redakcji : alikelifestylemagazine@gmail.com

OKŁADKA: Agnieszka Nawara

1


alike #hyggelig


alike


reklama


WSPÓŁTWÓRCY ALIKE NO4

AGNIESZKA TYMIŃSKA zdjęcia i tekst

menadżer, pasjonat wnętrz

PAULINA OSTROWSKA zdjęcia i tekst

dziennikarz, fotograf PAULINA GOTFRYD zdjęcia i tekst

historyk sztuki, influencer MARTA STRENG zdjęcia i tekst

fotograf, barista MARGO HUPERT zdjęcia i tekst

artysta, influencer ANNA BERESTECKA zdjęcia i tekst

absolwentka dramatologii, copywriter

AGNIESZKA NAWARA REDAKTOR NACZELNA | zdjęcia i teksty

bloger, twórca marki {agnethahome}

alike

5


“Nie posiadam żadnych specjalnych talentów. Jestem tylko namiętnie ciekawy...” ALBERT EINSTEIN

alike


alike

7


WITAJCIE W CZWARTYM NUMERZE

hyggelig issue Przy tworzeniu czwartego numeru Alike, najwi kszym wyzwaniem był moment, gdy z całego materiału jaki intuicyjnie starasz si przygotowa , musisz sam wyłoni jeden temat przewodni, który pozwoli Ci krótko, a przede wszystkim trafnie nazwa w tym przypadku, jaka

cało . Czasem, tak jak

pod wiadoma siła warunkuje wszystko

co sfotografujesz, wszystko co napiszesz i nie jeste w stanie w sposób zmieni

aden

toru własnego my lenia. Wi c w ko cu poddajesz si ,

bo uznajesz, e wcale nie ma si

przed czym broni

- przecie mamy

temat, HYGGE-temat! Nikt mi go nie narzuca, to on narzuca si

mnie.

I to wła nie decyduje o tym, e jest to zagadnienie które warto porusza mimo ju tylu dotychczasowych publikacji. Rozmowa ze współtwórcami tego numeru o stylu ycia, jaki lubimy i jaki nas uszcz

liwia, jest dla mnie samej niezwykle kształc ca.

Czy to poprzez obraz, czy słowa, osoby, którym rozpisałam to pozornie łatwe zadanie domowe, nie raz główkowały nad fenomenem trudnych odpowiedzi. Bo proste nie znaczy przecie

błahe, dlatego te

warto

pozna te odpowiedzi, które znajdziecie wewn trz numeru. O szcz ciu i szcz liwo ci, domu i jesieni, tym, co w prosty sposób tuli nasze codzienne stroskane serca i pozwala budowa kolejny dzie . Prawdziwe ycie, które wymyka si

wszelkim definicjom. Czasem słodko-gorzkie.

Zawsze kreatywne, twórcze - to wszystko wybija si

ycie. Miło

, wyobra nia i balans

na pierwszy plan w wywiadach i historiach,

jakimi si z Wami dziel . Wszyscy jeste my swoimi nauczycielami w tej kwestii. Uczmy si wi c wspólnie szukaj c Drogi. Zach cam by cie zobaczyli czym jest HYGGE dla nas. Jak daleko b d jak blisko jeste my jej staronordyckiej definicji, według której „hyggja znaczy „my le

oraz „by z czego zadowolonym . Jak pojemny jest dla

nas wór semantyczny tego słowa o trudnej dla nas wymowie [hugge]. Czy jest poczuciem bezpiecze stwa, spokoju i domowego dobrostanu, czy mo e wiadomo ci własnej warto ci? Zobaczcie sami. Wielkim sukcesem wynikaj cym z zapo yczenia tego słowa od Du czyków przez cał

Europ

jest to,

e dzi

jest wszechobecne.

Hyggujemy na co dzie , nasze domy s hyggelig, a pó nymi jesiennymi popołudniami odhaczamy obejrzane na naszych listach kolejne filmy hygge i hyggemagazyny.... Jeden oddaj wła nie w Wasze r ce. Przesyłam ogrom serdeczno ci, Agnieszka

8

od autora


WSPÓŁAUTORZY _________ 05 OD AUTORA ._____________08

TEMAT

DOM

OBRAZ

DYSKUSJA _________________ 11

THYMKA I DOM ____________ 17

ŚWIATŁO __________________ 41

BYĆ, ALBO NIE BYĆ HYGGE _ 97

ŚWIATŁO W DOMU ________ 117

MAKE A WISH _____________ 175

alike

9


HORYZONTY

DIY

MODA

JEDZENIE

MOJA ISLANDIA __________ 129

TABLICA NA ZAPISKI ________ 53

WIECEJ NIŻ T-SHIRT _________ 73

KARDAMONOWA ZIMA ___ 153

ZAPLOTKA _________________ 59

10

spis treści


11


W POSZUKIWANIU {HYGGE}

12


DYSKUSJA MY LI O {HYGGE} WSPÓŁTWÓRCÓW ALIKE NO4

„No tak, HYGGE to od jakiego czasu bardzo popularny temat. Gdybym chciała okre li to jednym zdaniem, to powiedziałabym, e Hygge to dostrzeganie magii w codziennym yciu. Co bardziej chwytliwe trendy zazwyczaj równie szybko zyskuj na popularno ci jak j trac . Oczywi cie bardzo lubi obserwowa nowe kierunki, jednak podchodz do nich zawsze z pewn doz dystansu, staraj c si wybra to, co uwa am za warto ciowe i co pozwala mi pozosta w zgodzie ze sob . Musz przyzna , e kiedy polskie ksi garnie zostały dosłownie zalane stosem poradników na temat Hygge, a w sieci a grzmiało od uniesie i odpowiednich hashtagów, do szybko poczułam przesyt. Teraz, kiedy ten trend ju nieco osiadł jestem niezmiernie ciekawa, czy było to tylko chwilowe zauroczenie, czy co wi cej. Je li rzeczywi cie ludzie zacz liby stosowa zasady Hygge w swoim yciu a nie tylko prezentowa je w pi kny sposób na Instagramie i gdyby cz ciej si u miechali, to ja jestem za! Zwłaszcza, e moja córka ostatnio zapytała mnie po powrocie ze szkoły: Mamo, dlaczego codziennie, gdy jad przez miasto, ludzie s tacy sm tni i tak krzywo na siebie patrz (je li w ogóle patrz , bo zazwyczaj wzrok maj wbity w komórki)?. AGNIESZKA TYMIŃSKA {THYMKA}

dopóki te zjawiska promuj dobre, spokojne ycie, wprowadzenie w codzienno pozytywnych zmian, naszego nastawienia, postrzegania tego, co nas otacza, zawsze b dzie to rozwijaj ce. Czy to pod etykiet , czy bez niej. Nie widz jednak powodu w zamykaniu si w jakim zjawisku, w zdeterminowanym d eniu do perfekcji opartej na czym , co kto kiedy spisał i stwierdził, e tak teraz trzeba y (czy to zjawiska, o których teraz rozmawiamy, czy wszelkie inne ruchy i decyzje yciowe, które lubimy zamyka konkretnymi okre leniami). Takie „style ycia s cz sto mod , któr ci ko jest długo utrzyma w swojej codzienno ci. To my powinni my dopasowywa styl ycia do siebie, swojej osobowo ci, oczekiwa , pragnie , ani eli zmienia siebie. My l , e byłam, jak to si ładnie teraz mówi, hygge, zanim ten termin jeszcze wypłyn ł na szerokie wody i zrobił wokół siebie du o mi dzynarodowego szumu i szale stwa. A przynajmniej staram si by . Odnajdywanie szcz cia w codzienno ci, w drobnych gestach, pracowanie nad spokojem duchowym, to wszystko gdzie tam istniało w moim yciu od dziecka. W najgorszych sytuacjach starałam si odnale te drobne iskierki, które ogrzewały serce. Takim jest te mój m , z którym tworzymy swój magiczny k t pełen równowagi, miło ci, drobnych rado ci. Wi c mog chyba powiedzie , e mój dom i ja jeste my bardzo hygge, w {moosiatkowym} tego słowa znaczeniu. Bo bycie szcz liwym jest odnalezieniem siebie. Mo liwo ci robienia tego, co mówi serce, a nie otoczenie. Czasem s to chwile, które tul nasze dusze w miłym u cisku, pełne yczliwo ci innych, u miechu, prawdziwego wsparcia i spokojnego snu. To tak e stan ducha, który pozwala si tym wszystkim dzieli z innymi. MARTA STRENG {MOOSIATKO}

„Dla mnie HYGGE to nie tylko to, co odczuwamy, ale tak e n a s z s t a n e m o c j o n a l n y, d u c h o w y, p o d e j c i e do codziennych spraw, równowaga i balans w ka dym aspekcie yciowym, docenianie drobnych rado ci, skupienie swojej uwagi na rzeczach łechtaj cych serce. Cho , jako obecna mieszkanka Szwecji, powinnam raczej powiedzie , e to nie Hygge, ale Lagom powinno by w moim sercu, jednak jedno drugiego wcale nie wyklucza. Przyznam, e jestem bardzo daleka od wszelkiego szufladkowania, etykietowania. Za to jestem ogromn zwolenniczk brania z wszystkiego tego, co dla nas najlepsze. Je li komu potrzeba okre li si , nazwa swoje potrzeby, zachowania, cele i wrzuci je w jeden podpisany woreczek, to nie widz w tym nic złego. Mimo wszystko

alike

„HYGGE to spokój wewn trzny, gdy ciało pogodzone jest z dusz i umysłem, gdy potrafimy zarazi tym spokojem innych, gdy potrafimy odpoczywa . Nigdy si nad tym nie zastanawiałam, co jest modne, co jest trendy, by mo e

13


“Powiedz sobie, że życie to pudełko czekoladek. (...) W pudełku są różne czekoladki, jedne się lubi, inne mniej. Najpierw zjada się te ulubione i zostają tylko te, za którymi się nie przepada. Zawsze tak myślę, kiedy jest mi ciężko. Jeżeli teraz się z tym uporam, potem będzie łatwiej. Życie jest jak pudełko czekoladek.” HARUKI MURAKAMI

przyjmuj to pod wiadomie, ale zawsze staram si y zgodnie z tym co czuj , co lubi i co sprawia mi rado . W moim domu rodzina, zwi rz ta i przyjaciele, czuj si bardzo dobrze, niezale nie od tego, czy panuje porz dek, czy mały bałagan - zawsze jest przytulnie, ciepło i naturalnie. MARGO HUPERT

a wiosn i latem biesiadujemy przy ognisku. Cho bywa ró nie staramy si wspiera , by blisko. Im jestem starsza, tym mocniej doceniam ten czas. Jedyne o czym teraz marz to o tym by stworzy swojemu dziecku odpowiednie warunki rozwoju. Mamy siebie, mamy ciepło, jedyne czego nam brakuje to fizycznego schronienia i wła nie tego yczyłabym nam na te wi ta i kolejne miesi ce ‒ szybkiego remontu domu, w którym zdecydowali my si zamieszka . Po kilku latach zrozumiałam, e szcz cie jest we mnie i wcale nie musz go daleko szuka . PAULINA OSTROWSKA

„ W m o i m r o z u m i e n i u H YG G E t o s p o k ó j psychiczno-fizyczny, zrównowa enie, akceptacja. To umiej tno przyjmowania przeciwno ci losu z m dro ci i opanowaniem, traktowanie ich jak najlepszego nauczyciela, to wyci ganie z nich wniosków. Wydaj mi si , e ju dawno stworzyłam własn definicj tego słowa, zanim stało si tak popularne. Wielokrotnie nawet zastanawiałam si , czy jestem hygge? Na pewno staram si , by tak było. Pracuj nad sob oraz tym co mnie otacza, d do rozró niania sytuacji, na które mam wpływ, od tych całkiem ode mnie niezale nych. To przynosi mi ogromny wewn trzny spokój, odpowiedni balans, ukojenie my li. Mimo do młodego wieku wiele przeszłam. Przez kilka lat byłam ofiar przemocy psychicznej i fizycznej, w wieku dwudziestu kilku lat miałam wra enie, e moje ycie dobiegło ju ko ca. Po rozwodzie odzyskałam cz stk energii, zacz łam budowa swój wiat na nowo, tworzy Hygge własnymi r kami. Wróciłam do korzeni, do miejsca w którym sp dziłam swoje dzieci stwo. Ciesz si , e mam swój ogródek, mog uprawia ekologiczne warzywa, remontowa dom dziadków, spacerowa w pi amie po polach i lesie. Czasami mam wra enie, e zbyt wiele spadło na moje barki, e tego nie unios , ale codzienne małe szcz cia daj mi sił . Ulubiona korzenna herbata, u miech mojego synka, wschód sło ca ta cz cy na kuchennych cianach o poranku. Szcz cie to dla mnie synonim słowa „razem . Mam ogromn rodzin , z któr spotykamy si na wspólnych obiadach,

„HYGGE to dla mnie uproszczona definicja wszelkich przyjemno ci, jakim oddajemy si w yciu. To przytulno domu w deszczowy dzie , pierwszy łyk kawy w ulubionej kawiarni, ksi ka, od której nie mo emy si oderwa , to wspólne chwile z bliskimi, spacer z psem w ród jesiennych li ci. Hygge w jednym słowie scala wszystko to, co jest dla nas synonimem szcz cia. Uwa am, e ka dy styl ycia mo na rozwija , rozbudowywa do osi gni cia spójnej cało ci. Dane trendy pomagaj nam w wyborze, nie ograniczaj , wr cz otwieraj szereg mo liwo ci. Pozwalaj na odnalezienie swojego własnego stylu, pomimo, i niektóre reguły s okre lone. Jednak nie pod aj c za nimi lepo - nie wpadniemy w sidła sztywnych ram. Czy mój dom jest hygge nale ałoby spyta bliskich, ale my l , e sporo w nim jest przytulno ci, dbam o to, by pomimo tego, i mieszkamy w wynajmowanym domu, było nam dobrze. Ka dy, kto dba o ciepło domowego ogniska, cieszy si drobnymi przyjemno ciami, jest wyznawc Hygge, nawet o tym nie wiedz c. Szcz cie to rodzina i zdrowie, to szczery miech moich dziewczynek i iskra rado ci w ich oczach. Bez tego wszystko inne przestaje si liczy . PAULINA GOTFRYD

14

temat


alike


“Bo wiesz, ja wśród powieści najbardziej cenię te, których nie mogę do końca zrozumieć. To, co potrafię zrozumieć, ani trochę mnie nie interesuje. To oczywiste, nie? Prosta sprawa..” HARUKI MURAKAMI

zdjęcie PAULINA OSTROWSKA


17


THYMKA I DOM MINIMALIZM PIĘKNY I DOJRZAŁY AGNIESZKA TYMIŃSKA


alike

19


O CO W TYM CHODZI pytam Agnieszkę Tymińską Delikatny trzask winyla po mamie, który magicznie wypełnia pokój brzmieniem „Ruby Tuesday”Melanie Safka. Na kolanach kot, drugi krąży blisko szukając miejsca dla siebie, w kubku kawa. Albo wino. W odremontowanych powojennych wnętrzach starego domu, bliżej nieba, bo na poddaszu, Thymka spędza spokojny jesienny wieczór. Czasem, by nabrać dystansu sama, ale zazwyczaj blisko syna i starszej córki, nasłuchując kojącej krzątaniny męża w kuchni. Jej czterdzieści jeden wiosen zdaje się być niczym w stosunku do półwiecznego, ogromnego świerku, na który spogląda wychylając się przez misternie kutą balustradę balkonu z widokiem na bielańskie ogródki. Agnieszka jest prawie moją rówieśnicą, ale - myślę sobie - my przecież nie jesteśmy takie stare jak ten świerk... On ma w sobie siłę milczenia i niezachwianą niczym, uniesioną wysoko koronę, rozpostarty dumnie z otwartymi ramionami wszystko przyjmie, wszystko zniesie. My natomiast, zrzucamy kolejne słowa, niczym liście jesienią, odkrywając nasze słabości. To przypomina jej czasy, gdy mieszkali tu jej dziadkowie... Pewnie dlatego, że pytam ją o dom i o szczęście... OPISZ MI NA POCZĄTEK PROSZĘ W PARU ZDANIACH SWÓJ DOM. I SWÓJ STYL. Nie wiem, czy mam jaki

szczególny styl, urz dzam swoj

przestrze

do

intuicyjnie, otaczaj c si przedmiotami, które mi si podobaj . Nie boj lubi

si

nadawa

stare spr

ł czy

wiekowych mebli z nowoczesnymi elementami,

nowe przeznaczenie przedmiotom; kilka lat temu na przykład

yny z materaca zawisły w salonie, z powodzeniem słu

c jako tablica

inspiracji. Wiele mebli jest w naszym domu od lat i pomimo upływu czasu i zmieniaj cych si trendów - wci

s na czasie.

Moja zasada to: nie ba

si

zachowa

i jaki

konsekwencj

eksperymentowania i zmian, ale jednocze nie motyw przewodni.. W moim przypadku

konsekwencja owa dotyczy kolorystyki: biel, czer

i odcienie ciepłego drewna.

No dobrze, czasami wkradnie si te pudrowy ró , do którego mam słabo .

20

dom


CZĘSTO MÓWISZ O {UWALNIANIU PRZESTRZENI} - czemu uważasz, że mniej znaczy lepiej? Czy ma to jakieś głębsze psychologiczne przełożenie na nasze życie? Czy to również powód, dla którego zrezygnowałaś z szerszej palety barw w urządzaniu domu? I w takim razie, co na pewno warto zachować dokonując gruntowych porządków? Ha! Przyłapała mnie na porz dkowaniu i usuwaniu z domu nadmiaru rzeczy! Zawsze wyznawałam zasad

mniej znaczy lepiej , jednak w ci gu ostatnich

kilku tygodni bardziej radykalnie wprowadzam j w ycie. Zaraziłam tym m

a

i dzieci, i razem selekcjonujemy przedmioty codziennego u ytku, ubrania i zabawki. Przy okazji tych wspólnych porz dków rozmawiamy z dzie mi o konsekwencjach zakupów pod wpływem impulsu czy promocji. Ju bowiem pierwszego dnia okazało si , e wła nie te przedmioty wyl dowały w kartonie

„Pamięć to coś naprawdę dziwnego. Szufladki ma wypchane kompletnie nieprzydatnymi, bezsensownymi rzeczami. A człowiek zapomina jedną po drugiej te ważne, naprawdę potrzebne.” HARUKI MURAKAMI

z karteczk

do oddania . Chcemy, aby nauczyły si kierowa w yciu zasad

umiaru, ceni prac ludzkich r k oraz jako . Mniej, ale lepiej. Chyba nie ma jednej recepty dla wszystkich na to, co na pewno warto zachowa do

przy tak gruntownych porz dkach. Nasz klucz, który wydaje mi si

sensowny to: przedmioty, które naprawd „lubimy i których „u ywamy ,

starannie wykonane, w pewnym sensie ponadczasowe. Pozostawiamy te oczywi cie pami tki rodzinne - zwłaszcza po mojej ukochanej Babci, która jest i zawsze b dzie Dobrym Duchem naszego domu, a w ród nich stare, po ółkłe fotografie i listy miłosne od Dziadka, wiekowe naczynia, i pianino, na którym nikt z nas niestety nie umie gra , ale które wci

pami ta

niedzielne sp dy rodzinne u Dziadków, podczas których mój najbardziej rubaszny wuj przygrywał przedwojenne melodie... A paleta barw? Rzeczywi cie jest ograniczona, o czym wspomniałam wy ej.

alike

21


dom


alike


24

dom


alike


NIE MOGĘ NIE ZAPYTAĆ O KOTY...? Od ponad o miu lat mieszkamy pod jednym dachem z dwoma kotami. Najpierw pojawił si Bazyl - spokojny, pow ci gliwy, nieco wycofany. Kilka lat pó niej doł czył Badyl - otwarty i wiecznie domagaj cy si atencji. To równoprawni członkowie naszej rodziny, a e koty tej rasy nale do najbardziej ciekawskich i wsz dobylskich {devon rex}- prawie zawsze wchodz mi w kadr i st d mo na je podziwia na wi kszo ci zdj , które umieszczam w sieci.

dom


ULUBIONA KAWA prawie każda z javacoffee PRZYGOTOWANIE caffe au lait ULUBIONY KUBEK leśny kubek od Pauliny z @mrsostrovia ULUBIONY SPOSÓB PARZENIA z ekspresu kolbowego, a w podróży z kawiarki

A O CO CHODZI AGNIESZKO Z TĄ KAWĄ? Na nasze podej cie do picia i parzenia kawy znamienny wpływ miał nasz dobry znajomy, Nick - Anglik z pochodzenia, Polak z serca, który od dziesi ciu lat zajmuje si

produkcj

i dystrybucj

kawy w Polsce.

Z jego palarni - zlokalizowanej w s siedztwie naszej firmy - codziennie rano unosi si zapach palonego ziarna, obok którego ci

ko przej

wychylaj

si

oboj tnie, a chwil potem, z biura

u miechni ci, pełni pasji pracownicy.

To dzi ki temu zgranemu teamowi wci

poznajemy

tajniki uprawiania, zbierania i przygotowywania tego magicznego napoju, przynosz c do domu kolejne paczuszki wie ych ziaren. alike

27


28

dom


alike


30

dom


alike


dom


alike

33


JAKIE SĄ WASZE ULUBIONE DOMOWE ROZRYWKI? Je li chcemy sp dzi czas naprawd razem, tak, aby wszyscy członkowie rodziny mieli z tego rado , to zdecydowanie mog wymieni : wspólne gotowanie i planszówki, bo ju przy wyborze filmu z reguły tworz si dwa składy: damski i m ski. RODZINNE POSIŁKI? Zdecydowanie tak! Kuchnia - to przestrze mojego m a i gdy tylko jest w domu, to wła ciwie wci gotuje! Dlatego tak wa nym elementem w naszym mieszkaniu jest stary, rozkładany stół - to wła nie przy nim sp dzamy najwi cej czasu. ZATEM NIEDZIELNY OBIAD RACZEJ W DOMU? Z reguły wybieramy obiad w domu, cho lubimy je równie na mie cie - zwłaszcza latem cz sto szwendamy si , w poszukiwaniu nowych klimatycznych knajpek JAK NAJLEPIEJ ODPOCZYWASZ? Je li chc naprawd si zresetowa i odpocz to musz by ... sama. Tak, mog miało powiedzie : jestem typem samotnika i w trudnych momentach najlepiej odpoczywa mi si w towarzystwie własnych my li. Przygotowuj k piel, wlewam aromatyczne olejki, zapalam wiece ... i gotowe! CZYM SIĘ ZAJMUJESZ ZAWODOWO? Zawodowo zwi zana jestem z bran wn trzarsk . Współtworz i zarz dzam niemiecko-polsk spółk , zajmuj c si produkcj rozwi za do przechowywania, szklanych systemów dzielenia pomieszcze - zarówno u yteczno ci publicznej jak i prywatnej. Do niedawna nasze produkty mo na było obejrze we wn trzach Starej Fabryki Koronek w Warszawie. Niestety showroom został zamkni ty ze wzgl du na zmian polityki działania firmy, nad czym bardzo ubolewam, bo było to pi kne miejsce, w którym mogłam da upust swoim wn trzarskim zap dom. 34

dom


alike


36

dom


alike


„Nie śpiesz się z całościowym urządzaniem, wyposażaj dom stopniowo, pozwalaj kolejnym przynoszonym przedmiotom się “uleżeć.”

UCZYSZ INNYCH URZĄDZAĆ WNĘTRZA? Nie, nie robi tego. Ale, gdy kto ze znajomych prosi mnie, abym rzuciła okiem na jego wn trze i co doradziła - u miecham si , zacieram ochoczo r ce i pomagam wynale ciekawe, nietuzinkowe przedmioty, poł czy je w umiej tny sposób ze sob . Zawsze jednak powtarzam im zasad , któr wpoił mi mój wuj architekt: nie piesz si z cało ciowym urz dzaniem, wyposa aj dom stopniowo, pozwalaj kolejnym przynoszonym przedmiotom si ule e . CO DAJE CI FOTOGRAFIA? Jestem fotografem - amatorem, cho bardzo chciałabym zdoby w tej dziedzinie jakie solidne podstawy. Mimo to, fotografowanie sprawia mi wiele rado ci. Dawno temu zapadło mi w pami zdanie pewnego ameryka skiego fotografa Minora White a: rutynowo fotografuj w my li, co widz ". Musz si przyzna , e mam wła nie takie natr ctwo. Gdy patrz na co , co wzbudza we mnie jakie emocje, od razu zaczynam si zastanawia , jaki kadr byłby najbardziej trafny, aby odda to, co czuj . CO OZNACZA DLA CIEBIE {PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE}? By szcz liwym - tego si trzeba nauczy - jak powiadał Eurypides... Wraz z wiekiem w oczywisty sposób zmieniało si moje postrzeganie szcz cia. Gdy byłam nastolatk nadawałam temu poj ciu bardzo wzniosłe znaczenie. My lałam: prawdziwe szcz cie, ach, có to jest i jak ten stan osi gn ? Dzisiaj, gdy ju mniej wi cej wiem na czym stoi ten wiat, gdy prze yłam strat bliskich mi osób, poznałam co to zakłamanie i wy cig za czym , co tak naprawd jest niewiele warte - mog powiedzie e nauczyłam si by szcz liwa. 38

dom


A wi c có znaczy dla mnie prawdziwe szcz cie ? Zabrzmi dla niektórych jak banał, ale trudno; to rado z tego, co mam, a mam wiele: kochaj c si rodzin (to ju niestety nie jest codzienno , bo wokół mnie wiele par jest w trakcie lub po rozwodzie), prac , w której mog si rozwija , dzieci, które wieczorem wtulaj si we mnie z całych sił na dobranoc, zdrowie - bo wiem, co oznacza jego utrata, m a - który po dwudziestu latach jest moim najlepszym Przyjacielem i wci tysi ce pomysłów w głowie, które chce mi si realizowa ... Wystarczy? [u miech]

CZY PORY ROKU MAJĄ JAKIEŚ ZNACZENIE DLA TWOJEGO RYTMU ŻYCIA? Znajdujesz na coś szczególnego czas późną jesienią i zimą? Pory roku w naturalny sposób narzucaj pewien rytm ycia. Mieszkamy w kraju, gdzie jest ich a cztery i ka d na swój sposób lubi ... na ka d z nich czekam... Uwielbiam mój dom, a pó na jesie i zima - ze wzgl du na krótsze dni - sprzyja krz taniu si po nim, przestawianiu mebli, porz dkowaniu plików ze zdj ciami do wywołania, czytaniu ksi ek pod kocem - ot takie zwykłe, małe przyjemno ci w zimowe wieczory... Czy to czasem nie jest HYGGE?

alike

39


dom


41


Jesień

ŚWIATŁO PAULINA OSTROWSKA


alike


obraz


alike

45


“A jednak, nawet jeżeli tylko jeden człowiek odnajdzie swoją drogę... to znaczy, że Droga jest. Choćbym ja nie potrafił jej osiągnąć.” PHILIP K.DICK

46

obraz


alike

47


48

obraz


światło [ˈɕfʲjatwɔ]

alike

49


obraz


alike


obraz


alike


#diy diy


PODKŁADKA TABLICOWA

Praktyczny element dekoracyjny, na którym możemy umieścić listę zakupów, menu, zanotować ulubione cytaty z książek lub przemienić ją w kalendarz adwentowy. W moim domu pełni rolę kreatywnej zabawki dla syna, który za pomocą kredy i markerów tablicowych tworzy na niej ilustracje swoich u l u b i o n y c h p o s t a c i z b a j e k .
 
 D o w y k o n a n i a p o d k ł a d k i p o t r z e b u j e m y :
 - t e k t u r o w ą p o d k ł a d k ę n a d o k u m e n t y
 - f a r b ę t a b l i c o w ą
 - t a ś m ę m a l a r s k ą , o ł ó w e k , n o ż y c z k i , p ę d z e l , l i n i j k ę
 
 1. Za pomocą linijki odmierzamy obszar, który chcemy pokryć farbą i z a z n a c z a m y g o o ł ó w k i e m .
 2 . R e s z t ę p o d k ł a d k i m a s k u j e m y t a ś m ą m a l a r s k ą .
 3. Pokrywamy roboczy obszar cienką warstwą farby tablicowej, p o w y s c h n i ę c i u k ł a d z i e m y d r u g ą w a r s t w ę .
 4. Pozostawiamy na 48h do wyschnięcia.

alike

55


56

diy


s

“Ci, co śnią za dnia, wiedzą o wielu rzeczach niedostępnych dla tych, co śnią tylko nocą.” EDGAR ALLAN POE

alike

57


58

diy


59


#zaplotka DIY PAULINA GOTFRYD


alike

61


62

diy


Wykonuję z zamiłowania przeróżne dekoracje, bardziej lub mniej skomplikowane. Ostatnio szczególnie pochłonęły mnie tajniki tkactwa i każdą wolną chwilę poświęcam na twórcze łączenie barw i struktur wełny. {ZAPLOTKA} powstała w myśl idei, że nawet proste sploty i zasuszone kwiaty lawendy mogą być piękną ozdobą naszych domów. Powieszona na ścianie, na oknie, na drzwiach - pozwala wykorzystać drobne skarby natury przyniesione ze spaceru z moimi dziewczynkami, zachować je na dłużej. Wspólne chwile, jakie na to poświęcamy, to najcenniejszy i najbardziej radosny czas w naszym życiu.

alike

63


diy


alike


diy


alike

67


68

diy


alike


diy


alike

71


72

diy


Zdjęcia MARTA STRENG dla polskiej marki odzieżowej TYSZERT modele Monika & Kajetan Szwed wizaż i asystent Marta Podbielska

73


Norwegian Story

WIĘCEJ NIŻ T-SHIRT MARTA SRTENG DLA {TYSZERT}


alike

75


„Nieważne skąd jesteś i co robisz. Ważne, że nosisz kolorowe sny w swoim sercu, a twoje bajki mieszają się z rzeczywistością. Oddychasz chłodnym powietrzem o świcie, pijesz w biegu ulubioną kawę, przyklejasz dziecku plaster na zranione kolano, wycierasz kurz z liści zamiokulkasa, zawijasz się w ciepły koc, gdy czujesz zimno. I wypatrujesz spadających gwiazd, które przyniosą ci szczęście. W marzeniach i w codzienności. Nieważne. Ważne, żebyś zawsze była sobą.” TYSZERT

76

moda


alikealike


moda


alike

81


82

moda


alike


moda


alike

85


86

moda


alike


moda


alike

89


90

moda


alike


moda


alike

93


... 94

moda


95


Zima

zdjęcie ANNA BERESTECKA


97


#dilemma BYĆ, ALBO NIE BYĆ HYGGE AGNIESZKA NAWARA


alike

99


„A jak pan myśli, jak długo możemy pływać w to cholerne tam i z powrotem? - zapytał. Florentino miał przygotowaną odpowiedź od pięćdziesięciu trzech lat, siedmiu miesięcy i jedenastu dni, łącznie z nocami. - Przez całe życie - powiedział.” GABRIEL GARCIA MARQUEZ

100

temat


POZORNY DYLEMAT

Chc c zrozumie

fenomen Hygge przymierzam go do naszych polskich

zwyczajów - rodzinnych spotka , wspólnych wi t, przyjacielskich wypadów za miasto, samotnych w drówek po lasach, czy wieczorów z ksi rzeczy chodzi o umiej tno

k ... W gruncie

sp dzania wolnego czasu, a ten zale y od

towarzystwa {lub jego braku} i od samego otoczenia. Miło zatem, gdy jest przyjazne. Mam wra enie, e tradycja polska, brytyjska czy du ska sprowadza si do tego samego - Hygge jest wtedy, gdy nie odcinamy si

od swoich korzeni,

nie zaprzeczamy swoim naturalnym potrzebom. To ycie w zgodzie z samym sob . Bo koce,

wiece, dobre jedzenie, dobry film czy muzyka, czasem

nicnierobienie a czasem mega produktywny dzie , to przecie

wcale nie jest

jaki du ski sposób na szcz cie! To uniwersalny sposób znany ka demu z nas na odpoczynek. Na satysfakcj

i przyjemno

z

ycia. Nie stanowi to celu

samego w sobie, a jedynie pomaga, podobnie jak przeró ne motywatory, gdy nasze ycie nie jest a tak proste, by dało si w ten sposób przepisa petentowi recept na szcz cie niczym blistr prozaku. Obsesja na styl skandynawski, czy obecnie Hygge, to tylko objawy potrzeb, jakie w wyniku kolejnych zmian społeczno-politycznych wida Jest rynek, który ka d

ide

w

wiecie.

potrafi błyskawicznie zmonetyzowa . Hygge-box

z niezb dnymi gad etami jednak zadziała tylko na chwil . Zakupy zadziałaj na chwil . Je li nie ma to w sobie autentycznego fundamentu i potrzeby, to z całego Hygge zostanie nam przykry osad na szybie kominka, który bez hygge- rodka trudno usun

. I nawet hinduska jajecznica na takiego kaca

nie pomo e. Dlatego jak wybiera

to m drze, według własnych potrzeb, jak

kupowa - to z rozmysłem. alike

101


102

temat


alike

103


104

temat


alike

105


Par lat wstecz obserwowali my fenomen „Kinfolka i spotkania przy jedzeniu na portlandzkiej wsi nabrały totalnie kultowego znaczenia. Słowem wytrychem stały si

{Table}, {Small} i {Gathering}. Kinfolkowe zdj cia, podobnie jak teraz

hyggeinstagram, zacz ły kreowa

now

jako

i wszyscy, nawet najwi ksi

introwertycy i antytalenty kulinarne (wliczaj c mnie) zapragn li by jak Nathan Wiliams i Rebecca Parker Payne - troch

jak odkrywcy, niby tyłem,

ale centralnie na zdj ciu ze swoim dziełem. Ta perspektywa u wiadomiła nam, i dobrze, jak bardzo wa ne s zwyczajne rzeczy wokół nas, mo e nawet to jak bardzo ich potrzebujemy i zgubili my w drodze do wci w

jednego celu jaki nam

yciu przy wieca, czyli szcz cia wła nie. Kocham „Kinfolka , nawet nie

wiecie jak bardzo wci

mnie inspiruje i szczerze mówi c nie mam poj cia, co

czyni jego twórców tak wyj tkowymi. Mam swoj

teori ,

e wła nie prawda

o tych ludziach i pozornie niezamierzona stylizacja zdj

, szczere i m dre

rozmowy, których nie przygniata nadmierne zdobnictwo. Proste pytania i zaskakuj co proste odpowiedzi. Cho

czasem ocieraj

si

o patos, to wci

daj mi do my lenia. A teraz pojawiło si to całe hyggowanie, które przecie si dzieje od zawsze, jedynie ostatnio dostało pi kn si

jednak oprze

wra eniu,

definicyjn

ram . Nie mog

e bywa przesłodzone i kaliber szcz cia, albo

powiedziałabym zadowolenia z

ycia, jest w nim nieporównywalny i jakby

jedynie po wierzchu polany lukrem w stosunku do ameryka skiej wersji. Podobnie hipsterskie {Slow} ju nie jest w nim takie samo. Ale to tylko moja opinia.

106

temat


alike


temat


alike

109


110

temat


alike

111


Wi c co zostaje? Czemu buduj

magazyn wokół tych wszystkich oklepanych

i nudnych obrazków sielanki? Przecie mam do tego podejrzanie ambiwalentny stosunek? Z wyrachowania? Otó nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. Wci

mam nadziej , e jestem autentyczna

w tym, co od lat robi . To znaczy ja jestem, ale nie wiem, czy tak mnie postrzegacie. Jeszcze zanim w empiku zakłuła mnie w oczy brokatowa okładka z odr czn

czcionk

w dziwnie brzmi cym tytule {uwierzcie, długo nie

wiedziałam z czym to całe Hygge w ogóle zje }, to podobnie pewnie jak sami Du czycy, gdy zobaczyli fenomen Hygge w Anglii i dalej w Europie, byłam po prostu zaskoczona, jak łatwo niektórym udaje si i nazwa szkole,

co

„przepisem na szcz cie

e od tysi cleci próbuj

gatunku. I wci

, podczas gdy ucz

to wyłapa

niedoskonale, wci

wyselekcjonowa

i nazwa

cechy

nas przecie

w

wielkie głowy naszego

ułomnie. Nie tylko filozofowie i arty ci,

ale w podobnym stopniu co Seneka czy Pascal maczaj

w tym swe m dre

i dobre palce Archimedes, Gutenberg, Kopernik, Einstein, Neil Armstrong, Budda, Matka Teresa... Czy to nie onie miela kopenhaski Instytut Bada

nad

Szcz ciem? Mnie bardzo. Ono jest wsz dzie i wszystko mo e nas do niego zbli a . I nale y ponad wszystko pami ta , e unikanie smutku i bólu to nie jest recepta na szcz cie. Ono jest zawsze gdzie

po rodku, w nadzwyczajnej

umiej tno ci człowieka ka dej nacji i ka dej epoki w historii ludzko ci, do d

enia do równowagi, wiedzy, rozwoju i samo wiadomo ci. Czasem oznacza to

p d do przodu, czasem dwa kroki w tył, ale wszystko w przyrodzie d równowagi. My równie . I wci

y do

szukamy. Kto wie, mo e bezskutecznie. Ale tak

stawiane pytanie do niczego nas nie przybli a, wi c... „Je li masz głupio my le , lepiej odpocznij ksi

- pisze tegoroczny noblista Haruki Murakami w

ce „Kafka nad Morzem .

Szukam nieco gł bszych skojarze , by t mod na Skandynawi jako uchroni przed dzisiejsz

przesad . Monochromatyczne wn trza to jedno, proste

i skromne ycie, to zbyt mało wi sympatie. Mocno pokrzepiona czuj

ce i niepowa ne, by na tym opiera swoje si

dopiero, gdy odcinek po odcinku,

nieuczesana Saga Norén i jej zielone porsche staj

si

moimi ulubionymi

towarzyszami nieprzespanych nocy {Most nad Sunden}, gdy wci ga mnie

112

temat


alike


banalno

zła w „Forbrydelsen , gdy przeszywa mnie na wskro

Fortitude, w którym odnajduj

ubran

chłód

w kolejny odjazdowy hygge sweterek

du sk aktork Sofie Gråbøl (Brytyjczycy te potrafi , oj potrafi ), gdy do głowy s czy si

ze słuchawek talent Agnes Obel, a na j zyku czuj

kardamonowy

ciepły smak Glögga z Ikei (Bo e uchro przed banałem, bo sama nie umiem si oprze temu skojarzeniu). Nie mog powiedzie , e to moje jedyne fascynacje, zdecydowanie nie, ale widz

wiatełko w tunelu dla poczucia, e si nie myl .

Dlatego czemu, aby obraz był pełny, a w duszy zrobiło si zapali

wiecy, zaparzy

okazji co

kawy, nie przykry

słodkiego? Pohyggowa

si

na chwil

przyjemniej, nie

kocem i zje

przy

sobie troch , tak bardzo po polsku,

po mojemu, zwyczajnie.

“Naprawdę ważne - szepnąłem na głos do siebie - są nie wielkie rzeczy, które wymyślają inni ludzie, lecz drobiazgi, które wymyślasz sam.” HARUKI MURAKAMI

Chc

spróbowa

kolejny raz uzmysłowi

wam,

e to wszystko, co mie ci si

w terminologii i wr cz filozofii Hygge i szcz cia, robimy od zawsze. To równie naturalne jak oddech, jak ch

i potrzeba dotyku, z których znaczenia

nie zdajemy sobie sprawy dopóki ich nam nikt nie zabrania. Gdy si

rodzimy

bierzemy w płuca pierwszy haust powietrza, i do ostatniego tchnienia nie my limy o tym,

e aby

y

trzeba oddycha . Dotyk jest jeszcze bardziej

pierwotny - gdy rodzi si dziecko, to obejmuj c jego małe ciałko pomagamy mu pojawi

si

na

wiecie. I potem tulimy. Całe

ycie. Głaszczemy po upartej

kochanej główce, obejmujemy gdy płacze i choruje, masujemy stópki, całujemy czółko. Dorastamy a dotyk wci

nabiera nowego znaczenia, bez niego nic nie

jest takie samo, nie jest pełne. Czy ka dego z nas, to ch

zatem, skoro jest to tak naturalne dla

bycia szcz liwym w stylu Hygge jest tylko wymysłem

marketingowców? 114

temat


Na j zykoznawstwie profesor setki razy powtarzał nam ile nazw niegu maj Eskimosi. Ale ułomno

mojego j zyka nie znaczy, e nieg w Polsce nie pada.

Mo e nie skupiamy si

na tym, bo zajmuj

nas inne rzeczy.

niegu po prostu

do wiadczamy. Na wszystko w yciu jest czas. Na intensywniejsze szukanie szcz cia równie . Ka dy z nas ma go ró ne proporcje i nie ma sensu kwestionowa , gdzie to szcz cie jest ukryte, czy pod postaci

Hygge, minimalizmu czy zwyczajnie

swojskiej i znanej nam polskiej tradycji. Nie ma w ko cu znaczenia, czy to b dzie kanelbullar czy kołacz z serem. Dom daje nam poczucie szcz cia i uwa am, e nie da si tego zakwestionowa . Albo przynajmniej jest miejscem, lub ide , które przyjemnie rozlewa si ciepłem po sercu, gdy tylko przywołamy przed oczy jego obraz. Cz sto budujemy nasze opinie w przeciwie stwie do innych, lubimy i

pod

pr d, daje nam to poczucie wyj tkowo ci. Bo jeste my przecie , ka dy z nas jest. Ale najtrudniej jest chyba tworzy

co

innych, by „pro , a nie „kontra . Zatem pod

w postawie otwartej na zdanie aj c tym tropem, ka da forma

szukania szcz cia, mo e nas do niego zbli a . A obrazy, pod którymi bij si o palm pierwsze stwa wył cznie pozytywne skojarzenia, zostawmy dzi mo e naszym odczuciom, nie j zykom. I cieszmy si chwil . alike

115


116

temat


117


#illuminare

ŚWIATŁO W DOMU MARGO HUPERT


JAK BUDOWAĆ NASTRÓJ pytam Margo Hupert

Otoczona zewsząd kolorami, w swoim domu wybiera monochromatyczność - biel, szarość i zieleń kwiatów. Zielone uniwersum - zarówno żywe, jak i to na jej pracach - stało się znakiem szczególnym Margo. Artystki, malarki i projektantki. Życie codzienne i praca poddane są u niej ciągłej twórczej obróbce, a ta konieczna współzależność działa jak napęd dla kreatywności artystki. Jej twórczość i nastrój wnętrz, jakimi dzieli się na swoim instagramowym profilu, są dla odbiorcy wzorem harmonii, do którego niejeden z nas chciałby się zbliżyć. Światło, to jeden z ważniejszych „trików”natury, jakie według Margo możemy wykorzystać dla stworzenia przytulnej atmosfery w domu. wiatło to dla mnie ycie, sło ce i ciepło, tylko takie jest dla mnie prawdziwe. W domu równie

najlepsze jest naturalne, wprawdzie zale ne od pogody

na zewn trz, ale przy takim staram si jedynie pracowa . Niestety nie zawsze si to udaje. By stworzy

w domu relaksuj cy nastrój to zdecydowanie warto si gn

po

wiece, lampiony, ewentualnie lampki z małymi arówkami. Wspaniale do tego nadaj

si

lampiony, bo szkło odbijaj c płomienie dodatkowo pot guje ródło

wiatła, a przy tym płomienie nie s zagro eniem, gdy w domu s zwierz ta czy dzieci. Je li tylko mog , staram si u ywa naturalnych wiec, z wosku pszczelego lub sojowych.

alike

119


120

dom


alike


dom124

dom


alike

125


dom


“Jakim sposobem światło dociera do wnętrza domu? Poprzez okna otwarte na oścież. A jak dociera do ludzkiej duszy? Przez wrota miłości, o ile są otwarte.” PAULO COELHO

alike

127


dom


129


Thingeyri

MOJA ISLANDIA ANNA BERESTECKA


alike


„Story time!”

horyzonty


alike


horyzonty


alike

135


M

ała kropka przypi ta na mapie kre l cej lini fiordu. Kilka skrzy owanych dróg, około 250 mieszka ców, którzy dziel pomi dzy sob niezwykłe widoki. Wystarczy ich tak e dla mnie. Przez dwa miesi ce cierpliwie b d serwowa mi swoj dawk pi kna. To dla mnie kolejna, najdłu sza podró na Islandi . Zwykle niewiele osób dociera tu nawet latem, trudno dost pne, odludne ‒ fiordy zachodnie. By si tu dosta trzeba pokona dług drog . Zim najlepiej samolotem z Reykjaviku, z nadziej , e tego dnia akurat nie odwołaj lotu do Isafjordur. Je li wiatry b d łaskawe wsi d na pokład maszyny, która zabiera dwudziestu kilku pasa erów i przed l dowaniem przelatuje tu obok zbocza ogromnej góry (udaje mi si to tylko raz, ten lot na długo zostanie mi w głowie). Kolejny etap to podró busem, w którym mo na spotka wspaniałego polskiego kierowc . Thingeyri oddalone jest o 60 km od stolicy fiordów zachodnich. To najdalej poło ony punkt na tej trasie. Zim drogi, które prowadz dalej, s nieprzejezdne.

136

horyzonty


alike

137


138

horyzonty


alike


Gdy pierwszy raz trafiam na zdj cia z Thigeyri widz

obrazy jak ze stacji

badawczej na dalekiej północy, czytam o oddaleniu. Intuicyjnie my l , e dla jednych to miejsce po rodku niczego, dla mnie odwrotnie ‒ po rodku wszystkiego. W sercu miasteczka stoi pi kny zielony dom. Dawniej dom Simby, który prowadził tu sklep, zaopatruj c mieszka ców w m k , cukier, kalosze, guziki i słynne laski karmelu. Kiedy Sigmundur (Simbi) Jónsson opu cił to miejsce, przez wiele lat w pustych pokojach mo na było usłysze tylko wiatr. W 2003 roku Dagur Kari nakr cił w nim Noi Albinoi (obok na stacji benzynowej nadal stoi automat do gry).

„Dla jednych to miejsce pośrodku niczego, dla mnie odwrotnie – pośrodku wszystkiego”

Dzi to dom Woutera i Janne, którzy na nowo stworzyli Simbahӧllin. W niemal 100-letnim domu prowadz kawiarni i rezydencj artystyczn . W zimie Simbahӧllin jak wszyscy

yje w u pieniu. Janne otworzy

go na Wielkanoc. Dzi ki temu zjem jej słynne belgijskie wafle z d emem z rabarbaru zbieranego w dolinie. Mieszka cy miasteczka b d

wi towa ,

graj c w bingo. Wspólnych celebracji w czasie mojego pobytu b dzie jeszcze kilka. Podczas jednej z nich odkryj ,

e w Thingeyri mieszka

ponad 20 akordeonistów! W bibliotece w Isafjordur b d słucha rimur (starych islandzkich pie ni). Po moim powrocie Janne wyda ksi

k kucharsk i odtworzy receptur caramel

stick ‒ znów b dzie je mo na kupi w Simbahӧllin! Przez te dwa miesi ce moim domem b dzie letni domek nale i Janne, jedna z kilku przestrzeni, które słu

cy do Woutera

artystom. W ka dej z nich s

pi kne drewniane stoły, które opowiadaj swoje historie. Szukam tu inspiracji, spokoju, idealnych warunków do pracy. Znajduj o wiele wi cej. 140

horyzonty


alike

141


142

horyzonty


alike


horyzonty


alike

145


Na przykład dolin

Sandar, do której b d

wci

wraca

podczas długich

spacerów. To tu zimuj konie i owce, a góry pi trz ce si jedna za drug tworz niezwykłe spektakle, gdy ich wierzchołki wyłaniaj

si

z mgły. Godzinami

obserwuj jak horyzont skraca si i rozszerza. Zimowe góry to jeden z moich najwi kszych islandzkich zachwytów (jak wcze niej Landmannalaugar ‒ pasmo kolorowych szczytów na południu Islandii). Z okien mojej kuchni widz

drog

wst

k , która biegnie przez góry i ginie

gdzie w chmurach. Dookoła mam czarne pla e, na których znacznie cz ciej ni

ludzi spotykam foki. Powoli oswajam mgliste przestrzenie. Na mapie

wyznaczam kolejne trasy. Blisko

koła podbiegunowego pobudza wyobra ni ,

która podpowiada ró ne pomysły. Pewnego dnia przy bezchmurnym niebie wybiegam przed dom, pakuj plecak na całodzienn wypraw z my l , e je li dotr

do bramy fiordu na horyzoncie zobacz

po drodze pogoda zmieni si i odsłania przede mn

Grenlandi ! W rzeczywisto ci

setki razy, niebo b dzie na przemian zasłania

widoki, a ja po czterech godzinach marszu stwierdz ,

e nie pokonałam nawet połowy drogi. Zawsze mog liczy na pi kne zachody (to samo sło ce, które schodzi do wody obserwuj przecie mieszka cy Grenlandii). Zimowa Islandia tonie w

niegu. Temperatury -1, +1 stopni sprawiaj ,

e czasem znika on z gór, a kiedy znów wraca wygl da przez chwil jak cukier puder na waflach Janne. Chodz

po białym puchu, wydeptuj

w nim swoje

cie ki. Im wi cej ich mam, tym trudniej mi stamt d wyje d a . To miejsce, które zakorzenia si w głowie. Tkwi gdzie gł boko. Jak równoległa przestrze , bo kiedy rano w Krakowie wygl dam przez okno, przez moment zastanawiam si

jakie wiatry rozwiewaj

dzi

my li mieszka ców Thingeyri.

Odruchowo sprawdzam stron vedur.is, która pokazuje islandzk pogod . Je li jest poniedziałek, my l o lodach o smaku lukrecji i Lalli z chochlikiem w oku, która w towarzystwie swoich przyjaciół seniorów zaczyna dzie W uszach, jak zaproszenie, szumi

jej słowa „story time!

na basenie.

‒ czas plotek,

wymiany my li, widz jak robi mi miejsce na le aku, otwiera przestrze , ebym mogła w ni wpisa swoj opowie .

146

horyzonty


alike

147


148

horyzonty


alike


horyzonty


alike

151


152

horyzonty


153


#masala

KARDAMONOWA ZIMA AGNIESZKA NAWARA


alike


Mój dom zimą pachnie kardamonem. Zielonym mielonym kardamonem. Spośród wszystkich słodkich przypraw bez niego kawa jest płaska, herbata cierpka, a laddu zbyt tłuste. Z kardamonem są szwedzkie bułeczki i imbirowe ludziki na święta, wszystko mogłoby być kardamonowe.... Nawet brzmi to po prostu pięknie... I! Zapomniałabym wspomnieć.... Kobietki, nikt tak nie dba o naszą figurę, jak kardamon!

jedzenie


alike

157


masala chai

Na gotującą się wodę wsyp cztery, albo i pięć ziarenek pieprzu, dwie łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki imbiru, łyżeczkę kardamonu i trzy goździki. Powoli zagotuj i po pięciu minutach zdejmij z ognia, wrzuć trzy szczypty czarnej liściastej herbaty, niech rozwinie liście i zacznie oddawać swój smak. Poczekaj jeszcze małą chwilę, aż przyprawy opadną na dno, a wtedy przelej przez sitko i połącz z mlekiem. A gdy lekko przestygnie dodaj słodycz miodu.

Ka dy ma swój przepis na Masala

ziemniakami z cebul

Chai. W tradycyjnym hinduskim

zajadali my si

domu, z pewno ci

najlepsze danie wiata.

z dziada

i wszyscy

tym, jakby to było

pradziada, receptury masali w druj po osi czasu przez kolejne pokolenia,

Masala to nic innego jak odpowiednio

tworz

niepowtarzalne

skomponowana mieszanka przypraw.

i charakterystyczne dla ka dego domu

Do obiadu b dzie to curry czy garam

smaki tych samych, bardzo prostych

masala, a do słodyczy i napojów

potraw. Wła nie to ujmuje mnie

korzenne mieszanki na bazie

w indyjskiej kuchni - m dre

cynamonu i kardamonu. Dlatego te

wykorzystanie przypraw i ziół, których

wydaje si

kombinacje daj

zimowym europejskim upodobaniom,

c

nieograniczone

ona by

bliska naszym

mo liwo ci tworzenia smacznych da

gdy

z bardzo prosytych składników.

rozgrzewaj cego i uodporniaj cego

Nie raz złapałam si na tym, e maj c

nas na przezi bienia napoju,

przysłowiowe

jakim z pewno ci

wiatło w lodówce,

robiłam Aloo Paratha y nadziewane

teraz najbardziej potrzebujemy

mo e sta

si

taki

Masala Chai.

158

jedzenie


alike


Do masali u ywa si POLECANE POTRAWY Z WYKORZYSTANIEM MIESZANKI PRZYPRAW: Kanelbullar cynamon, kardamon Masala Chai cynamon, imbir, pieprz, go dziki, kardamon Laddu - kardamon, cynamon

przypraw całych lub zmielonych,

a najcz ciej ich kombinacji. Ka da przyprawa poza smakiem, kryje w sobie lecznicze wła ciwo ci. Przygotowuj c wedyjskie posiłki, stajemy si troch magami i uzdrowicielami. Ajurweda bazuje na tej wiedzy i umiej tno ci wykorzystywania dobroczynnych wła ciwo ci jedzenia. Zioła i przyprawy stosuje si zarówno w kuchni, jak te w du ej mierze w leczniczych masa ach i w piel gnacji codziennej ciała. Ale o tym mo e innym razem. My l c „do wewn trz

- kurkuma

jest moczop dna i oczyszcza krew. Pieprz cayenne pobudza trawienie. Asafetida jest przeciwdrgawkowym.

rodkiem

wie y imbir ma działanie

tonizuj ce, natomiast cynamon pobudza metabolizm i reguluje gospodark cholesterolow ... Zatem, je li tylko mog , całymi gar ciami czerpi ajurwedy i przygotowuj które odpowiadaj

własn

z tysi cletnich nauk masal

z przypraw,

mojemu temperamentowi

{w ajuwedzie mówimy o dosha}. Z pi ciu przypraw mog za ka dym razem uzyska nieco inny smak. Ty, je li lubisz, mo esz dorzuci szczypt

do herbaty

gałki muszkatałowej, gwiazdk

czy odrobin

any u

kopru włoskiego - ka dy ma inne

upodobania.

Warto na pocz tek przygotowa sobie gotow przypraw do naszej herbaty, ale z czasem dobrze jest zmienia proporcje, mo na pomin

przypraw , której nie mamy

i zast pi j inn szukaj c wiadomie składnika, który ma dominowa

i którego działanie jest nam w danej chwili

potrzebne. Do tego oczywi cie konieczna jest cho by niewielka wiedza o wła ciwo ciach przypraw. 160

jedzenie


alike

161


CYNAMON {dalczini}, kora drzewa Cinnamomum Zeylanicum wyst puj cego na Sri Lance i w Zachodnich Indiach. Ma delikatny, słodki smak. Wykazuje wła ciwo ci antyseptyczne i orze wiaj ce. Wzmacnia i o ywia tkanki. Poprawia trawienie, jest naturalnym rodkiem czyszcz cym i napotnym. Pomocny na przezi bienia i kaszel. Cynamon to przyprawa, która skutecznie wzmacnia i harmonizuje kr enie. Podobnie jak imbir jest niemal uniwersalnym lekiem. Nie nale y jednak u ywa go w nadmiarze.

GOŹDZIKI {laung}, suszone kwiaty drzewa Myrtus caryophyllus, to jedna z najstarszych przypraw w dziejach ludzko ci. Olejek eteryczny z go dzików ma mocny aromat oraz pobudzaj ce cechy afrodyzjaku. Olejek go dzikowy wtarty w dzi sła łagodzi tak e ból z bów. Go dziki poprawiaj trawienie i oczyszcz krew. IMBIR jest jedn z najlepszych przypraw o wielu cennych wła ciwo ciach. W ajurwedzie nazywa si go lekiem uniwersalnym. wie y imbir poł czony z lukrecj stosuje si m.in. do leczenia przezi bie . W dawnych czasach imbir przygotowywano w taki sposób, e dodawano sok ze wie ego imbiru do sproszkowanego i ubijano składniki w mo dzierzu, dopóki nie uzyskano g stej masy, z której nast pnie sporz dzano pigułki. Proporcje soku do proszku wynosiły od czterech wzwy do jednego. Za ywano dwie pigułki wielko ci ziarnka groszku trzy razy dziennie. Suszony imbir jest bardziej rozgrzewaj cy i wysuszaj cy ni wie y. W wi kszym stopniu pobudza i działa wykrztu nie, a tak e zmniejsza {kapha} i wzmacnia ogie trawienny. wie y imbir ma silniejsze działanie napotne i jest bardziej wskazany w przypadku przezi bienia, kaszlu, wymiotów oraz zaburze {wata}. Znane jest zastosowanie imbiru w chorobach układu trawiennego i oddechowego, jak równie przy dolegliwo ciach artretycznych. Imbir działa wzmacniaj co na serce oraz łagodzi wzd cia i skurcze w podbrzuszu, tak e skurcze miesi czkowe spowodowane wychłodzeniem. Zewn trznie mo na go stosowa w postaci pasty w przypadku rozmaitych bólów, w tym bólów głowy.

KARDAMON {elaiczi} str czki ro liny Elettaria Cardamomum. Znane s dwa gatunki: z Malbrau , o szarych i małych str czkach, i z Mysore, o białych, wi kszych str czkach, ale słabszym zapachu. Polecany jest zwłaszcza do potraw mlecznych, słodyczy oraz jako składnik ró nych masali. Kardamon jest jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych rodków pobudzaj cych trawienie. Stymuluje prac ledziony, podsyca ogie trawienny oraz usuwa {kapha} z oł dka i płuc. Pobudza umysł i serce, rozja nia umysł oraz poprawia nastrój. W poł czeniu z mlekiem neutralizuje jego wła ciwo ci luzotwórcze, a dodany do kawy sprawia, e kofeina traci wła ciwo ci toksyczne. Wyj tkowo skutecznie pobudza i łagodzi przepływ energii w ciele. Kardamon to dobry rodek na niestrawno u dzieci wywołan emocjami. W takim przypadku nale y podawa go z koprem. Powstrzymuje wymioty, odbijanie si lub cofanie si kwasów oł dkowych. Mo na go równie u dla od wie enia oddechu i polepszenia trawienia. Od wie a umysł, pobudza i wzmacnia serce oraz płuca.

PIEPRZ CZARNY to jedna z przypraw, która najskuteczniej pobudza trawienie. Usuwa toksyny z organizmu oraz oczyszcza przewód pokarmowy ‒ wzmacnia ogie trawienny w celu zlikwidowania toksyn oraz strawienia pokarmu. Według ajurwedy zawiera du e ilo ci energii słonecznej. Czarny pieprz dodany do inhalacji łagodzi niedro no zatok, bóle głowy, a nawet ataki padaczki. Stanowi doskonałe lekarstwo na wyzi biaj ce pokarmy, takie jak ogórek. Poniewa ma działanie rozgrzewaj ce, jest zalecany przy nadmiernym spo ywaniu surowych pokarmów i sałatek. Z dodatkiem miodu jest bardzo skutecznym lekiem wykrztu nym i usuwaj cym luz oraz wysuszaj cym wydzieliny.

162

POLECAM: Adiraja dasa, „Kuchnia Kryszny. Indyjskie potrawy wegetaria skie , wyd. The Bhaktivedanta Book Trust Dawid Frawley, „Joga ziół. Ziołolecznictwo ajurwedyjskie , wyd. A-ti information services Blog i ksi ki Agnieszki Maci g {agnieszkamaci g.pl}

jedzenie


alike


KANELBULLAR cynamonowe bułeczki

Składniki na 2 blaszki bułeczek: NA CIASTO: 50 gr. świeżych drożdży

CIASTO: Rozrobi dro d e w czterech ły kach ciepłego mleka z dodatkiem ły ki cukru. Gdy dro d e zaczn

300 ml. ciepłego mleka 600 gr. mąki pszennej

pracowa

oraz pozostałe składniki i wyrobi kontrolowa

łyżeczka kardamonu

ciasto. G sto

wyrabiamy 15 minut, około 8 minut w robocie, a ciereczk

mo na

ciasto b dzie zostawiamy na

godzin w ciepłym miejscu, a podro nie {podwoi obj to }. NADZIENIE: W mi dzyczasie mo emy przygotowa ucieraj c masło z przyprawami.

100 gr. miękkiego masła

Nastawiamy piekarnik na 205 stopni.

NA NADZIENIE: 200 gr. miękkiego masła

Wyro ni te ciasto dzielimy na pół, lub trzy cz ci.

2 łyżki cynamonu

m k

kleiste i zacznie odchodzi od cianek miski. Formujemy kul , lekko

pół łyżeczki soli

120 gr. cukru

i doda

dosypuj c m ki lub dolewaj c mleka. R cznie

natłuszczamy z zewn trz i przykryte

200 gr. cukru

przesia

Na posypanej m k

nadzienie

stolnicy rozwałkowujemy kawałki ciasta

na prostok ty o grubo ci ok. 0,5 cm. Ciasto smarujemy ły k przygotowanym nadzieniem, zawijamy w rulon i kroimy na plastry grubo ci ok 3 - 4 cm., nast pnie układaj c je w odst pach 3 cm. na blaszce wyło onej papierem do pieczenia.

1 łyżeczka kardamonu

Opcjonalnie mo na po wierzchu posmarowa

OPCJONALNIE NA WIERZCH: 1 roztrzepane jajko do posmarowania

grubym cukrem.

gruboziarnisty cukier lub cukier puder

Najlepiej smakuj

jajkiem i posypa

Pieczemy 12 minut na dolnym poziomie (drugi od dołu) w 205 stopniach. podawane ciepłe. Nast pnego dnia mo na

odgrza w piekarniku delikatnie zwil aj c wod .

164

jedzenie


alike

165


166

jedzenie


alike


jedzenie


Składniki na około 25 kuleczek:

LADDU bakaliowe kuleczki

140 gr. masła lub ghee {masło klarowane} 250 gr. mąki grochowej lub mąki z ciecierzycy 250 gr. cukru trzcinowego lub cukru pudru

Na gł bokiej patelni rozgrzej masło. Zmniejsz ogie

i dodaj m k . Ci gle mieszaj c pra

m k , a zmieni kolor na lekko br zowy - m ka b dzie miała przyjemny orzechowy zapach, to znak, e jest gotowa. Dodaj cukier i wymieszaj. Nast pnie kardamon i inne przyprawy - wymieszaj i od razu zdejmij z ognia.

2 łyżeczki mielonego kardamonu

Na koniec dodaj orzechy i bakalie.

pół łyżeczki cynamonu

małe kulki.

50 gr. grubo mielonych orzechów włoskich lub pistacji

Cało

wymieszaj i pozostaw par

przestygni cia. Jeszcze z ciepłej masy formuj dłoni

Mo na posypa

cynamonem lub pokruszonymi

orzechami dla dekoracji. Po godzinie kuleczki s twarde i mo na podawa . Mo na przechowywa przez kilka dni.

50 gr. mielonych rodzynek lub suszonej żurawiny

alike

minut do

169


170

jedzenie


“Jedną z tajemnic szczęśliwego życia, są nieustanne maleńkie uczty” IRIS MURDOCH

alike

171


jedzenie


alike


reklama


175


{make a WISH}


alike


A TY CO CHCIAŁBYŚ DOSTAĆ NA ŚWIĘTA?

Z t y c h m a t e r i a l n y c h r z e c z y,

Dwa bilety lotnicze do Amsterdamu

to ciepłe wełniane, r cznie robione

- dla mnie i mojego m

skarpety z warkoczami i płyt Sigur

Od dawna planujemy krótki wypad

Rós „Heima .

tylko we dwoje, ale zawsze jest

PAULINA OSTROWSKA

jakie

a.

ale ... wi c chyba byłby to

najlepszy prezent! AGNIESZKA TYMIŃSKA Spokojne chwile z najbli szymi, co w tym roku otrzymam (od kilku lat sp dzam z m

wi ta tylko

em w Szwecji, ł cz c si

z rodzin

Skype. Jednak w tym roku Oraz,

ka, to zawsze trafiony dla mnie

prezent. Ciesz

mnie ka de

drobiazgi, które dane s z serca. Nie uraduj mnie przypadkowe gad ety,

w trakcie kolacji przez

to rodzice zawitaj do nas!).

Ksi

które zostały kupione na ostatni chwil . PAULINA GOTFRYD

eby ka dy potrafił dawa

innym tylko dobro, tak po prostu.

Bilet na Fiji, na zielon

MARTA STRENG

szcz cia.

wysp

MARGO HUPERT

178

temat


179


“I będę spędzał czas w marzeniach, z tobą. Będę wiódł życie, z którego rozmyślnie, głupio zrezygnowałem. Jedyny naprawdę dobry okres w moim życiu, kiedy byłem rzeczywiście szczęśliwy. Jednak, rzecz jasna, nie wiedziałem o tym, ponieważ nie miałem porównania... a teraz mam.” PHILIP K.DICK


alike


alike LIFESTYLE MAGAZINE

WESOŁYCH ŚWIĄT

alike


@alikemag