Issuu on Google+

WELKOM IN ONZE SCHOOL, EEN SCHOOL VOOR JOU! Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met U te kunnen samenwerken en willen U nu reeds danken voor het vertrouwen dat U in onze school stelt. Als ouders draagt U echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat U uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan toe te passen. Wij zullen de rechten van uw minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht U van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Wij willen werken aan een degelijk studieniveau, in een boeiende leefsfeer, waarin het christelijk gedachtegoed van liefde, rechtvaardigheid en begrip kan gedijen. De leerlingen moeten leren en er zich goed bij voelen, zich goed voelen en dus leren. Wij willen hen ook in hun ontwikkeling tot sociaal actieve leden van de samenleving begeleiden. Dag nieuwe leerling Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in Agnetendal zet! Voortaan ben je leerling van onze school. Ben je ingeschreven in het eerste leerjaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal je, samen met je nieuwe klasgenoten, je moeten aanpassen aan een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes en verplichtingen. Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen, weten je leraars gelukkig ook! Zij trachten je daarom zo goed mogelijk te begeleiden. Heb je reeds elders één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug? Kom je nu naar onze school omdat onze studierichtingen meer in de lijn liggen van jouw verwachtingen? Ook jou heten we hartelijk welkom en we hopen dat je met nieuwe moed bij ons begint. In ieder geval start je met een schone lei. Ook jou, goede oude bekende, heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen. Ook tot jou, meerderjarige leerling, richten wij een speciaal woord. Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. Daardoor zullen er zich hopelijk geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Zowel jijzelf als je ouders, ondertekenen het schoolreglement bij het begin van het schooljaar voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. In dit schoolreglement verwijzen wij met een (*) naar de punten waarin je vanaf je meerderjarigheid autonoom kan optreden. Samen met alle leraars wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. Veel succes! Directeur Lisette Loos

Adjunct-directeur Denise Tops

1


INHOUDSOPGAVE

Welkom in onze school: een school voor jou! Inhoudsopgave Inleiding

1 2 4

1. Deel I: Pedagogisch project van de school en engagementsverklaring

5

1.1 Pedagogisch project van de school 1.2 Engagementsverklaring

2. Deel II: Onze school als opvoedings- en leefgemeenschap

6

2.1 Studiereglement

6

2.1.1 Inschrijving 2.1.2 Schoolkosten 2.1.3 Studieaanbod 2.1.4 Dagindeling 2.1.5 Aanwezigheid 2.1.6 Afwezigheden 2.1.6.1 Algemene bepalingen 2.1.6.2 Afwezigheid omwille van persoonlijke en/of familiale redenen 2.1.6.3 Afwezigheid omwille van andere redenen 2.1.6.4 Gemiste toetsen, oefeningen, stage, praktijk, proefwerken 2.1.6.5 Wettiging van afwezigheid 2.1.6.6 Vrijstelling van vakken 2.1.6.7 Spreiding van vakken 2.1.6.8 Tijdelijk onderwijs aan huis 2.1.6.9 Spijbelen 2.1.6.10 Veranderen van school 2.1.7 Persoonlijk werk en persoonlijke documenten 2.1.7.1 Schoolagenda 2.1.7.2 Notities 2.1.7.3 Persoonlijk werk en stages 2.1.7.4 Rapporten 2.1.7.5 Vakoverschrijdende eindtermen 2.1.8 Begeleiding bij je studies 2.1.8.1 Klastitularis 2.1.8.2 Begeleidende klassenraad 2.1.9 Evaluatie 2.1.9.1 Soorten evaluatie 2.1.9.2 Beoordeling van taken 2.1.9.2.1 Onvolledig gemaakte of niet niet-ernstig gemaakte taken 2.1.9.2.2 Overschrijden van de deadline 2.1.9.2.3 Niet bijhebben van didactisch materiaal 2.1.9.3 Fraude 2.1.9.4 Informatie aan ouders 2.1.9.4.1 Het rapport 2.1.9.4.2 Informatievergaderingen en individuele oudercontacten 2.1.9.5 Deliberaties op het einde van het schooljaar 2.1.9.5.1 Hoe functioneert een delibererende klassenraad 2.1.9.5.2 Mogelijke beslissingen 2.1.9.5.3 Adviezen 2.1.9.5.4 Bijkomende proeven 2.1.9.5.5 Betwisting van de genomen beslissing 2.1.10 Beleid inzake extra-murosactiviteiten

2.2 Afspraken en regels 2.2.1 Veiligheid en gezondheid op school 2.2.1.1 Brandpreventie 2.2.1.2 Drugpreventiebeleid en - folder 2.2.1.3 Eerste hulp en gebruik van geneesmiddelen 2.2.1.4 Pesten

7 8 9 9

12

13

13

19 19 19

2


2.2.2 Praktische inlichtingen en afspraken 2.2.2.1 Leefregel voor leerlingen 2.2.2.2 Privacy van persoonsgegevens 2.2.2.3 Handboeken en schoolbenodigdheden 2.2.2.4 Studeren op school 2.2.2.5 Foto’s en privacy

21

2.3 Orde- en tuchtmaatregelen

22

2.3.1 Begeleidende maatregelen 2.3.2 Ordemaatregelen 2.3.3 Tuchtmaatregelen 2.3.4 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel

3. Deel III: Algemene informatie over Agnetendal

24

3.1 Administratieve inlichtingen

24

3.1.1 Schoolbestuur 3.1.2 Dagelijkse schoolleiding 3.1.3 Contactgegevens

3.2 Adviesraden

25

3.2.1 Schoolraad 3.2.2 Pedagogische raad 3.2.3 Lokaal onderhandelingscomitĂŠ (LOC) 3.2.4 Ouderraad 3.2.5 Leerlingenraad 3.2.6 Scholengemeenschap 3.2.7 Klassenraad

3.3 Bijzondere interne diensten

26

3.3.1 Team leerlingenbegeleiding 3.3.2 Secretariaat 3.3.3 Ondersteunend personeel 3.3.4 Onderhoudspersoneel 3.3.5 Internaat voor meisjes en jongens 3.3.6 Vakbond 3.3.7 Salon Haarzorg 3.3.8 Beroepscommissie

3.4 Bijzondere externe diensten en/of hulp______________________________

27

3.4.1 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 3.4.2 Samenwerking met de politie 3.4.3 Inzet van vrijwilligers

3.5 Administratief dossier van de leerling

28

3.6 Ongevallenverzekering

28

3.6.1 Verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid 3.6.2 Persoonlijke ongevallenverzekering

4. Deel IV: Kalender

30

4.1 Overzicht vrije dagen voor de leerlingen schooljaar 2013-2014

30

4.2 Planning schooljaar 2013-2014

30

5. Deel V: Bijlagen

41

5.1 Bijlage 1: Drugpreventiebeleid scholengemeenschap Sint-Michiel

41

3


INLEIDING Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Tenslotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad. Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het jaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig. Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde”. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator …

4


1. DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT VAN DE SCHOOL EN ENGAGEMENTSVERKLARING

1.1 Pedagogisch project van de school Agnetendal wil de volgende grondhoudingen nastreven: Goede geest en goede wil We vinden het fijn wanneer er binnen een klas(groep) een sfeer van vriendschap en vertrouwen heerst. Dat maakt het samenzijn, leven en werken zoveel gemakkelijker en aangenamer. Het is heel moeilijk te straffen als er ergens geen goede geest is. Het ontbreken van een goede geest is al een straf op zich. Daarom wordt van iedereen verwacht dat hij/zij met goede wil werkt aan een klimaat van verdraagzaamheid en aandacht voor elkaar. We hopen dat sfeerondermijnende factoren zoals ruzies, pesterijen, vernederingen, partijvorming enz. bij ons nooit voorkomen en verwachten ook dat iedereen zich aan deze wens houdt. Interesse en inzet Wanneer we geïnteresseerd zijn in onze vakken en studies, verloopt alles ook veel gemakkelijker en aangenamer. Het is belangrijk interesse te hebben voor vakken, studies en het hele schoolleven. Dit resultaat verkrijg je niet vanzelf. Interesse komt meestal pas nadat we ons ernstig voor iets ingezet hebben. Ten eerste moeten we goed onze taken en opdrachten vervullen - dat is een plicht - en ten tweede moeten we ook een handje toesteken bij het goede verloop van het schoolleven. Meestal doen we dit echter spontaan. Erg fout is het wanneer we de interesse in de groep afbreken, nooit iets positiefs voorstellen, niet constructief meewerken, het werk hinderen, alles flauw vinden, enz…Daar doen we ook onszelf veel kwaad mee. Openheid en communicatie Het is belangrijk dat we van jong tot oud - elke leeftijd op zijn manier - tegenover thuis en tegenover de school, open en eerlijk zijn en zo de communicatie openhouden. Dit gaat van het eerlijk doorgeven van brieven en rapporten, over het geven van de nodige informatie over onszelf, tot zelfs het bekend maken van wat we fout gedaan hebben om het daarna terug goed te maken. Wanneer er soms iets erg fout gaat, er erge mistoestanden zijn of groot onbehagen of misverstand bestaat, dan moeten we er goed over denken en er iets aan proberen te doen. Sterk zijn Soms kan het gebeuren dat we zo zenuwachtig, zo onbeheerst, zo onbedachtzaam zijn, dat we niet eens meer van onszelf merken hoe onbeleefd, hoe onvoorzichtig, hoe storend we zijn voor de anderen. We doen of praten soms alsof alleen wij belangrijk zijn in de groep of in de klas. Dit moeten we vermijden. We moeten sterke mensen leren worden, die, als het moet, stil kunnen zijn, zwijgen, luisteren, gehoorzamen, bezinnen en ook inwendig leven. Dat is sterk zijn. Dan zal onze vreugde ook veel dieper zitten. Als we daartoe nog niet in staat zijn, dan kunnen we het leren, door o.a. de afspraken binnen een groep goed na te komen. Tot slot Onze leefregel steunt op de verwondering, de dankbaarheid en de eerbied die we hebben voor ons eigen leven en voor dat van de anderen, zoals Jezus van Nazareth het ons heeft voorgedaan. Schooltijd is niet altijd een gemakkelijke of aangename tijd, want de vijfdagenweek is zo kort, er wordt zoveel van ons verwacht en we doen het samen met zoveel anderen. Schooltijd is slechts een stuk van ons leven. Laten we er een stuk echt leven van maken. Deze tekst is gebaseerd op de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs. De integrale tekst is beschikbaar op de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

1.2 Engagementsverklaring Tijdens het oudercontact staat het functioneren van de leerling in school voorop in de dialoog tussen ouders en de school. Wanneer de ouders hierop expliciet worden uitgenodigd, moeten zij ook aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is, maken zij een nieuwe afspraak. Inschrijven in onze school betekent dat de leerling vanaf 1 september tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten (groepsvormingsdag, studiereis, sportdag, extra muros-activiteiten, culturele activiteiten, enz…) van zijn klas. De ouders werken daadwerkelijk mee aan het spijbelbeleid van de school om zo de onwettige afwezigheden en het te laat komen van hun kind tot het minimum te beperken. De school vindt de individuele leerlingenbegeleiding bij leermoeilijkheden, gedrags- en socio-emotionele problemen belangrijk. Indien de ouders in het belang van de leerling worden uitgenodigd, verlenen zij hun volle medewerking. De ouders moedigen hun kinderen ook aan om Nederlands te leren en te spreken tijdens de schooluren, ook tijdens buitenschoolse activiteiten.

5


2. DEEL II: ONZE SCHOOL ALS OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP In dit hoofdstuk volgen een aantal reglementaire bepalingen in verband met de organisatie van het schoolleven. In het algemeen kan men zeggen dat ze bedoeld zijn om de bovengenoemde doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken. Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en liefde, kan in een school het best lukken via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat. Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels. Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken. Wij roepen je dan ook op om er samen het beste van te maken.

2.1 Studiereglement 2.1.1 Inschrijving - Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij, en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders schriftelijk akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dat betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en minstens één van je ouders, die handelt met instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. - Inschrijven voor een volgend schooljaar kan ten vroegste vanaf 1 maart van het huidige schooljaar. De inschrijvingen gebeuren in het hoofdgebouw in de Kloosterstraat. De inschrijvingen worden definitief wanneer de ouders het pedagogisch project en het schoolreglement, opgenomen in het Vademecum, hebben ondertekend en de nodige attesten hebben binnengebracht. - Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling een herbevestiging van de inschrijving met vermelding van de studierichting die men wil volgen. Herinschrijven kan tot een datum nader bepaald door het schoolbestuur altijd in het begin van juli, behalve bij bijkomende proeven. In dat geval wordt een herinschrijving na de bijkomende proeven ook aanvaard. - Weigering van inschrijving: - De school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden. - De school kan een herinschrijving weigeren, indien de betrokken leerling na een tuchtprocedure in het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. - Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. - Vrije leerling: als je niet voldoet aan de reglementair vastgestelde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.

2.1.2 Schoolrekening - Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je handboeken, het betalen van de kopieën, ... - Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen.

6


- Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. - Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Zo kost een kopie bijvoorbeeld € 0,06. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken. - Voor sommige posten kent het schoolbestuur de prijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit het vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. - Bij het afhalen van de handboeken vóór het begin van het schooljaar betalen je ouders een voorschot. Pas na het betalen van dit voorschot krijg je de boeken mee. De overige rekeningen worden doorgaans aan de leerlingen meegegeven. - Je ouders krijgen 2 of 3 maal per schooljaar – afhankelijk van de studierichting – een schoolrekening. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending. - Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. - Als ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen, kunnen zij contact opnemen met mevrouw Denise Tops. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen. - Indien de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft of indien de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. In eerste instantie wordt er in overleg naar een oplossing gezocht. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan het incassobureau TCM worden ingeschakeld.

2.1.3 Studieaanbod De onderwijsvormen, hieronder opgesomd, beginnen pas in het 3de jaar. Het 1ste en 2de jaar worden besteed aan basisvorming en verkenning van diverse studierichtingen, behalve het beroepsvoorbereidend leerjaar dat al tot het BSO gerekend wordt. ASO: BSO: TSO:

Algemeen Secundair Onderwijs Beroepssecundair Onderwijs Technisch Secundair Onderwijs

1e graad 1A 1B 2A 2B

1ste jaar A (Latijn, Aanvulling van de hoofdvakken, Sociale en technische vorming en Technologische activiteiten) 1ste jaar B 2de leerjaar van de 1ste graad (basisopties: Industriële wetenschappen, Latijn, Moderne wetenschappen en Sociale en technische vorming) BVL: beroepsvoorbereidend leerjaar (beroepenvelden: Verzorging-voeding en Haarzorg)

7


2e graad 3de en 4de jaar ASO ECO Economie HW Humane wetenschappen LAT Latijn WET Wetenschappen 3de en 4de jaar BSO HZ Haarzorg VV Verzorging-voeding 3de en 4de jaar TSO STW Sociale en technische wetenschappen 3e graad 5de en 6de jaar ASO EM Economie-moderne talen EW Economie-wiskunde LM Latijn-moderne talen LW Latijn-wiskunde HW Humane wetenschappen WeW Wetenschappen-wiskunde 5de, 6de en 7de HZ Verz Verz

jaar BSO Haarzorg (HS, Haarstilist in 7de jaar) Verzorging (TBZ / Thuis- en bejaardenzorg in 7de jaar) Verzorging (KZ, Kinderzorg in 7de jaar)

5de en 6de jaar TSO OPR Onthaal en public relations STW Sociale en technische wetenschappen

2.1.4 Dagindeling Uur 1ste uur 2de uur pauze 3de uur 4de uur middagpauze 5de uur 6de uur 7de uur pauze 8ste uur

Agnetendal / Sint-Lutgart 8.25 – 9.15 9.15 – 10.05 10.05 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.55 – 13.45 13.45 – 14.35 14.35 – 15.25 15.25 – 15.35 15.35 – 16.25

College 8.30 – 9.20 9.20 – 10.10 10.10 – 10.25 10.25 – 11.15 11.15 – 12.05 12.05 – 12.55 12.55 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40 – 15.30 / /

Indien door bepaalde omstandigheden, de schooldag vroeger of later zou eindigen dan voorzien, dan wordt dat steeds per brief of via de schoolagenda aan je ouders meegedeeld. Indien een namiddag aan een toneelvoorstelling wordt besteed, zal een eventueel 8ste lesuur, niet gegeven worden. Die betrokken leerlingen kunnen dan na het 7de uur naar huis. In sommige omstandigheden kan de directie aan de leerlingen van de 3 de graad toestemming geven om vroeger naar huis te gaan. In dat geval halen de leerlingen op het secretariaat een stempel in hun schoolagenda die ze door hun ouders laten ondertekenen. Wie te laat komt in de les, stoort het klasgebeuren. Kom je te laat, dan moet je je aanmelden op het secretariaat vóór je naar de klas gaat. Je krijgt dan een stempel in je agenda, deze laat je op eigen initiatief aan je leerkracht zien wanneer je in de klas komt. Wie drie keer te laat komt, krijgt een aangepaste sanctie. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseert de school middagactiviteiten die in het pedagogische project van de school kaderen. Die momenten worden bij voorkeur in de jaarkalender of het Aanvullend Vademecum opgenomen, maar mogelijk dienen er zich tijdens het schooljaar ook andere activiteiten aan die niet in de jaarkalender staan. Alle leerlingen nemen verplicht aan deze middagactiviteiten deel.

8


2.1.5 Aanwezigheid - Zoals je in de engagementsverklaring kan lezen, ben je, als ingeschreven leerling in onze school, verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen ( zie ook §5.2 Bijlage 2: Leefregel voor leerlingen) - Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist.

2.1.6 Afwezigheden 2.1.6.1 Algemene bepalingen Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. De vrije dagen vind je in de schoolkalender. Leerlingen die in de periode van de schooluren vroeger vertrekken of later aankomen op school, zullen schriftelijk worden gemeld aan het departement Onderwijs. Een algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de directeur of zijn afgevaardigde, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de directeur of zijn afgevaardigde de reden zo snel mogelijk telefonisch of schriftelijk mee, liefst vóór 8.25u, het begin van de schooluren. Ook groepsvormingsdagen, buitenschoolse activiteiten, e.d. worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Indien je om een ernstige reden (bv. financieel, medisch,…) niet aan een van deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreken je ouders(*) dit vooraf met de directeur of zijn afgevaardigde. Normalerwijs zal iedere leerling die niet aan deze activiteiten kan deelnemen, de voorziene tijd in de school doorbrengen met een vervangende taak. 2.1.6.2 Afwezigheid omwille van persoonlijke en/of familiale redenen Je moet andere afwezigheden, bv. wegens familiale of persoonlijke redenen, in principe steeds vooraf bespreken met de directeur of zijn afgevaardigde en zijn toestemming hebben. Hij gaat na of deze afwezigheden reglementair mogelijk zijn en hij beslist of hij ze al dan niet aanvaardt. Je hebt dus niet automatisch recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen. We denken aan afwezigheden omwille van: - ziekte of een ongeval; - de begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van iemand die bij jou thuis inwoont; - persoonlijke redenen (bv. enkele dagen afwezigheid n.a.v. van het overlijden van een bloed- of aanverwant om emotioneel evenwicht terug te vinden) - een familieraad. 2.1.6.3 Afwezigheid omwille van andere redenen Afwezigheden kunnen ook gerechtvaardigd worden als je: - opgeroepen of gedagvaard bent voor een rechtbank; - de school door overmacht niet kan bereiken of betreden (bv. wateroverlast); - onderworpen bent aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bv. plaatsing in een instelling door een jeugdrechter); - proeven moet afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; - een preventieve schorsing hebt gekregen, of tijdelijk of definitief werd uitgesloten (zie orde- en tuchtreglement) - als lid van de raad van bestuur of de algemene vergadering, deelneemt aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel;

9


- de feestdagen die inherent zijn aan je – door de grondwet erkende – levensbeschouwelijke overtuiging, wenst te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: - als moslim: Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); - als jood: Joods Nieuwjaar (2 dagen), Grote Verzoendag (1 dag), Loofhuttenfeest (2 dagen), Slotfeest (2 laatste dagen), Kleine Verzoendag (1 dag), Feest van Esther (1 dag), Paasfeest (4 dagen), Wekenfeest (2 dagen); - als orthodox: kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag), Pinksteren (1 dag) voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest. - beschikt over het topsportstatuut (A of B). In dat geval kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. - niet beschikt over het topsportstatuut, maar wel wil deelnemen aan een sportmanifestatie, bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie (max. 10 halve dagen). - beschikt over een topcultuurstatuut. De beslissing hierover gebeurt door de selectiecommissie en kan van leerling tot leerling verschillen. In dat geval kan je maximaal 90 halve lesdagen per schooljaar afwezig blijven. 2.1.6.4 Gemiste toetsen, oefeningen, stage, praktijk, proefwerken - Als je om gelijk welke reden aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. - (Enkel in BSO en TSO) Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of, hoe en wanneer je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. - Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan de ouders meegedeeld. 2.1.6.5 Wettiging van afwezigheid - Je moet voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorleggen. Voor afwezigheden om medische redenen bestaan er vaste regels: - een medisch attest is niet nodig bij gewoon schoolverlet, d.i. een korte afwezigheid wegens ziekte van één, twee of drie opeenvolgende dagen. Dan breng je gewoon een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders binnen. De school voorziet hiervoor afwezigheidskaarten. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. - een medisch attest is wel nodig: - als je vier of meer opeenvolgende dagen afwezig bent wegens ziekte (d.i. een lange afwezigheid), zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten. In dat geval volstaat een afwezigheidskaart niet; - als je gewoon schoolverlet al viermaal uitsluitend verantwoord hebt met een ondertekende verklaring van je ouders, d.w.z. de afwezigheidskaart. Vanaf dan moet je ook voor elke korte afwezigheid van één, twee of drie opeenvolgende dagen een medisch attest binnenbrengen. - als je ziek wordt tijdens de proefwerken. - als je niet kan deelnemen aan verplichte buitenschoolse activiteiten zoals de groepsvormingsdag, studiereizen, sportdag, film, toneel, uitstappen in projectweken, excursies, bedrijfsbezoeken,… - Wie om een bijzondere reden niet kan/mag deelnemen aan een (extra-muros)activiteit en toch niet thuis mag blijven om medische redenen, verwittigt de school hiervan op voorhand. Hij / Zij moet dan de normale uren op school doorbrengen. Er wordt voor vervangende taken gezorgd. Wie toch niet komt en voor die afwezigheid geen geldig en verplicht medisch attest heeft, zal een andere vrije (halve) dag naar school moeten komen bij wijze van straf. - Kan je wegens ziekte niet deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan je huisarts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen zodat kan worden uitgemaakt wat wel en wat niet kan in deze lessen. Kan je regelmatig of gedurende langere tijd niet deelnemen aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen.

10


Een medisch attest is slechts rechtsgeldig indien het is uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, of de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo. Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als het: - de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer deze schrijft ‘dixit de patiënt’; - geantedateerd is of begin- en einddatum ogenschijnlijk vervalst werden; - een reden geeft die niets met de medische toestand van de leerling heeft te maken, zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,… Een afwezigheid door ziekte wordt spijbelen als deze gedekt wordt door een twijfelachtig attest. De verklaring van de ouders of het medisch attest moet je inleveren wanneer je de eerste dag terug op school komt. Zal je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek zijn, dan moet je het attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen. Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders. - Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een doodsbericht of –brief, of een huwelijksaankondiging of –brief. Naast afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloedof aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden. 2.1.6.6 Vrijstelling van vakken Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad ken je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijk gevallen. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. 2.1.6.7 Spreiding van vakken Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren. 2.1.6.8 Tijdelijk onderwijs aan huis Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week thuis 4 uur les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken thuis worden onderwezen. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH. Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen de ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden.

11


2.1.6.9 Spijbelen Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Van zodra je dossier wordt beschouwd als zorgwekkend, speelt de school jouw dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. De school heeft hierover een protocol opgesteld met de politiezone Kempenland. Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. 2.1.6.10 Veranderen van school Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, melden de ouders dit onmiddellijk aan de directeur of zijn afgevaardigde.

2.1.7 Persoonlijk werk en persoonlijke documenten 2.1.7.1 Schoolagenda Iedere les vul je, op aanwijzing van de leraar, je schoolagenda ordelijk in: het lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening. Een gewone verwijzing naar het leerboek volstaat niet. Elke leraar controleert voor zijn vak geregeld je agenda. Op regelmatige tijdstippen wordt je agenda door één van je ouders ondertekend. De klassenleraar zal dit controleren. Op het einde van het schooljaar lever je je agenda in op school, waar hij 3 jaar moet bewaard blijven. 2.1.7.2 Notities Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet noteren en hoe dit dient te gebeuren. De vakleraar zal geregeld je notities nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet bijhoudt. Ook deze notities moeten (net zoals de toetsen!) zorgvuldig bewaard blijven thuis; de inspectie kan ernaar vragen. 2.1.7.3 Persoonlijk werk en stages Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting vervalt echter bij een langere gemotiveerde afwezigheid. In de studierichting Haarzorg hoort ook het meebrengen van modellen voor het inoefenen van bepaalde technieken tot het persoonlijk werk van de leerling. De leerlingen van Onthaal en public relations zijn gehouden een aantal praktijkuren per schooljaar te presteren als host/hostess, in opdracht van de school. Door stageperiodes wil men het onderwijs nauwer doen aansluiten op de beroepswereld. De bedoeling van stages is dat leerlingen de op school verworven vaardigheden, kennis en attitudes kunnen inoefenen en uitbreiden. Er wordt hiervoor een stageovereenkomst afgesloten en een stagereglement nageleefd. 2.1.7.4 Rapporten In de loop van het schooljaar wordt een paar maal een rapport uitgedeeld met vermelding van je studievorderingen. Dit kan een DW-rapport zijn (dagelijks werk) of een perioderapport (trimester) of beide samen. De data worden in de kalender aangegeven. In het BVL en in het BSO is er het systeem van permanente evaluatie (PE). 2.1.7.5 Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) Buiten het dagelijkse lesgebeuren en extra-murosactiviteiten die kaderen in die lessen, moet een school ook vakoverschrijdende eindtermen nastreven. Dit zijn eintermen die niet noodzakelijk in individuele lessen voorkomen, maar die door de school worden aangeboden. Het gaat o.a. om thema’s zoals lichamelijke gezondheid, veiligheid, mentale gezondheid, technologische vorming, omgeving en duurzame ontwikkeling, socioculturele samenleving, enz… Voor deze eindtermen geldt een inspanningsverplichting. De school tracht deze eindtermen aan te bieden en in te plannen op diverse manieren: via culturele uitstappen, themadagen en/of weken, workshops, enz…

12


2.1.8 Begeleiding bij je studies 2.1.8.1 Klassenleraar Een van je leraars vervult de taak van klassenleraar. Bij die leraar kan je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. 2.1.8.2 Begeleidende klassenraad Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. De begeleidende klassenraad wordt gevormd door de directeur en/of zijn afgevaardigde, alle leerkrachten van een klas en/of studierichting en mensen van leerlingen- en studiebegeleiding. De data van de begeleidende klassenraden worden ook gemeld in de kalender. Tijdens deze vergadering verstrekt je klassenleraar ruime informatie of toelichting over je studie op basis van het pedagogisch dossier van de leerlingen Door bespreking van de studieresultaten zoekt men zo nodig naar een passende individuele begeleiding en kan een begeleidingsplan worden afgesproken. Na gesprek met de CLB-medewerker en je ouders is het soms nodig inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen. Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via je schoolagenda of per brief op de hoogte gebracht. In het verslag van deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders opgenomen. Je hebt het al begrepen: het hoofddoel is je studievordering te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad voor te bereiden.

2.1.9 Evaluatie We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders. 2.1.9.1 Soorten evaluatie - Studievorderingen doorheen het schooljaar / cijfer voor dagelijks werk (DW) - Je oefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. worden nauwgezet gevolgd en beoordeeld (m.a.w. kennis, vaardigheden, attitudes). - Deze evaluatie verstrekt aan de leraar, maar vooral aan jezelf, informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. - De leraar bepaalt, in afspraak met de begeleidende klassenraad, zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten. - Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. Onverwachte overhoringen zijn een mogelijkheid. - De resultaten van al deze toetsen, opdrachten, werken … worden in perioderapporten bekend gemaakt aan leerlingen en ouders. In de berekening van het trimesterrapport tellen deze punten voor 40% (1ste en 2de graad) of 25% (3de graad) mee. (Zie ook §2.1.9.4.1 Het rapport) - Basistoetsen (BT) - De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes worden in de jaarkalender opgenomen. De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. Tijdens de basistoetsen hoeven de leerlingen ‘s namiddags niet op school te zijn. Er wordt wel een mogelijkheid voorzien om in de school te studeren. - De resultaten van de basistoetsen worden bekend gemaakt in het trimesterrapport. De basistoetsen tellen voor 60% (1ste en 2de graad) of 75% (3de graad) mee. (Zie ook §2.1.9.4.1 Het rapport) - Beoordelingsvakken / permanente evaluatie - In het ASO en TSO zijn er voor bepaalde vakken geen basistoetsen op het einde van het trimester of semester. Voor deze vakken word je permanent geëvalueerd door middel van taken, toetsen, groepsopdrachten,… - In het BSO worden alle vakken permanent geëvalueerd. In het 7de jaar BSO worden wel op gezette tijdstippen grote toetsen georganiseerd. - In bepaalde leerjaren van het BSO, TSO gaat aparte aandacht uit naar de evaluatie van:

13


- de stages: stageverslagen, beoordeling van de stage door de mentor, .... In het stagevademecum wordt bepaald hoe en in welke mate de stage wordt georganiseerd, beoordeeld en verrekend in de eindbeoordeling; - de geïntegreerde proef: dit is een jaarproject met tussentijdse evaluatiestappen op basis waarvan wordt nagegaan of je voldoet voor de praktische, kunstzinnige of technische aspecten van je vorming. Deze proef wordt mee beoordeeld door deskundigen van buiten de school en is van groot belang voor al dan niet slagen. In de GIP-informatiebundel wordt bepaald hoe en in welke mate de GIP wordt georganiseerd, beoordeeld en verrekend in de eindbeoordeling. - de beroepsgerichte attitudes - De beoordelingsvakken tellen voor 100% mee op het trimesterrapport. - Attitudes en vaardigheden - Naast het verwerven van kennis en inzicht is het ook belangrijk om aan attitudes en vaardigheden te werken. De evaluatie van attitudes en vaardigheden moet vooral bijdragen tot een positieve (zelf)evaluatie van de leerling. - De delibererende klassenraad kan bij de eindbeoordeling enkel de specifieke vakattitudes (vermeld in de leerplandoelstellingen) in rekening brengen, indien hieraan in de loop van het schooljaar ook effectief gewerkt is. - Er is een strikte scheiding tussen het beoordelen van de studies en de beoordeling van gedrag dat een disciplinair karakter vertoont. (Dit is het terrein van de orde- en tuchtmaatregelen en staat los van het eigenlijke beoordeling van de studies). 2.1.9.2 Beoordeling van taken Naast toetsen en examens maken taken, in de brede zin van het woord, deel uit van de evaluatie van leerlingen. Grosso modo bestaan er twee soorten taken: klastaken (taken die tijdens de les moeten gemaakt/uitgevoerd worden) en huistaken (taken die thuis gemaakt worden, mogelijk betreft het ook de eventuele afwerking van klastaken). De vakleerkracht spreekt duidelijk af met de leerlingen of deze taken al dan niet ingeleverd worden en hij/zij bepaalt ook of deze taken al dan niet geëvalueerd worden met punten. De vakleerkracht gaat er logischerwijze vanuit dat alle leerlingen de opgegeven taken ernstig, volledig en volgens de gemaakte afspraken maken. Dat is een absoluut noodzakelijke voorwaarde waaraan leerlingen zich dienen te houden. In dat verband komt het toch voor dat leerlingen in de fout gaan. We maken een onderscheid tussen ‘onvolledig gemaakte of niet-ernstig gemaakte taken’, ‘het overschrijden van de deadline’ en ‘vergeten van didactisch materiaal’. 2.1.9.2.1. Onvolledig gemaakte of niet-ernstig gemaakte taken Indien een leerling een taak niet ernstig of niet volledig gemaakt heeft kan een vakleerkracht op verschillende manieren reageren. 1. Hij/zij beoordeelt en/of quoteert de taak als dusdanig en laat het er verder bij. De inhoudelijke kwaliteit van het werk, en bijgevolg ook de beoordeling ervan, zijn uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de leerling. 2. Als de vakleerkracht oordeelt dat het gaat over kleinere en/of minder essentiële taken, kan hij/zij met de betrokken leerling een nieuwe afspraak maken om de taak opnieuw te maken. De leerling kan maximaal nog 70% van de punten verdienen. 3. Als de vakleerkracht oordeelt dat het gaat over grote en/of essentiële taken, heeft hij/zij, in samenspraak met de directie, het recht om over te gaan tot een ordemaatregel waartegen geen beroep mogelijk is. De vakleerkracht kan de leerling de opdracht geven om zijn/haar taak te maken tijdens een (of meerdere) middagstudie(s), avondstudie(s) of strafstudie(s), tot de leerling in kwestie zijn/haar taak op een aanvaardbare wijze en volgens de afspraken heeft ingediend. Het spreekt voor zich dat de leerkracht en bij uitbreiding de directie als overkoepelende instantie - hier handelen volgens het principe van de redelijkheid en dat deze maatregel eerder uitzonderlijk is. De leerling kan maximaal nog 70% van de punten verdienen. Dezelfde ordemaatregel kan ook genomen worden wanneer de betrokken leerling herhaaldelijk dezelfde fout maakt, zelfs wanneer het gaat over kleinere en/of minder essentiële taken. 2.1.9.2.2 Overschrijden van de deadline - Indien een leerling beweert dat hij/zij de taak wel gemaakt heeft maar niet kan afgeven (door vergetelheid, door materiële problemen zoals een printer die stuk is, ….) krijgt hij/zij eenmalig een 2de kans. Die 2de kans betekent concreet dat hij/zij er alles aan zal doen om te bewijzen dat de taak wel gemaakt is, maar dat

14


bepaalde omstandigheden het indienen 'verhinderd' hebben. Bewijzen dat de taak toch gemaakt is kan op verschillende manieren: - Een computertaak kan meteen na school doorgestuurd worden via Smartschool - Een schriftelijke taak kan meteen na school ingescand en daarna doorgestuurd worden via Smartschool - Indien scannen niet lukt kan de taak geheel of gedeeltelijk (bv. alleen de oplossingen) overgetypt worden en worden doorgestuurd via Smartschool. - Wie niet meteen een computer ter beschikking heeft, meldt dat aan de vakleerkracht, zodat een andere afspraak kan gemaakt worden. Dit kan zijn dat de taak uiterlijk de volgende dag wordt afgegeven, persoonlijk of via het postvakje van de vakleerkracht. Gebeurt dit naar behoren, dan kan de leerling nog 100% van de punten verdienen. Herhaalt het probleem zich later op het schooljaar een 2de keer, dan kan de leerling nog maar maximaal 70% van de punten verdienen. - Indien een leerling de taak niet heeft gemaakt (door vergetelheid, door verkeerde planning,…), zijn stappen 2 en 3 uit §2.1.9.2.1 ‘Onvolledig gemaakte of niet-ernstig gemaakte taken’ van kracht. - Indien een leerling manifest weigert om een taak in te leveren, volgt automatisch een 0. Hoewel dat cijfer geen waardeoordeel kan zijn over de taak zelf, kan de vakleerkracht op dat moment niet anders handelen. Bijkomend kan de vakleerkracht overgaan tot dezelfde ordemaatregel zoals beschreven bij de 3 de stap in §1 ‘Onvolledige of niet-ernstige taken’. 2.1.9.2.3 Niet bijhebben van didactisch materiaal Afhankelijk van het vak en/of studierichting wordt er anders omgegaan met het vergeten van didactisch (werken/of les)materiaal - Bij vakken waarvan een examen wordt afgenomen wordt het vergeten van didactisch materiaal niet op zichzelf beoordeeld in punten. Als de betrokken leerling zelf nog geen oplossing heeft gevonden voor het vergeten materiaal, zoekt de vakleerkracht samen met hem/haar naar een geschikte oplossing: de leerling mag gebruik maken van andermans of reservemateriaal; de leerling mag samenwerken met een klasgenoot; … Afhankelijk van de frequentie kan het vergeten van materiaal wel leiden tot opmerkingen in de agenda, op het rapport, op een vakrapport, een klassenraadsrapport en/of een leerlingenvolgblad. Hetzelfde principe is van kracht bij toetsen en examens, bv. bij het meebrengen van atlassen, rekenmachines enz... Indien de school niet in staat is om de leerling het materiaal aan te reiken (bv. voorraad uitgeput), blijft de verantwoordelijkheid bij de leerling liggen. Hij/zij mag de toets wel maken, maar zonder gebruik te maken van de nodige materialen. In dat geval zal het vergeten van het materiaal wel invloed hebben op de punten. - Bij vakken waarvan geen examen wordt afgenomen - de zogenaamde Permanente Evaluatie-vakken (PEvakken) – staat het realiseren van competenties centraal. Om aan deze competenties te kunnen werken, is het didactisch materiaal noodzakelijk. Het spreekt dan ook voor zich dat het vergeten van het didactisch materiaal van grote invloed kan zijn op de punten. Wanneer bij theoretische PE-vakken (godsdienst, PAV,…) materiaal vergeten wordt, volgt dezelfde regeling zoals hierboven beschreven bij vakken waarvan wel een examen wordt afgenomen. Bij praktische PE-vakken (voeding, verzorging,…) kan de leerkracht aan leerlingen die didactisch materiaal vergeten zijn een vervangtaak geven voor maximaal 70% van de punten. In de richting Haarzorg bestaan er specifieke afspraken over het meebrengen van modellen voor praktijkvakken en over het vergeten daarvan. Die afspraken worden vermeld in het reglement van de richting Haarzorg dat iedere leerling Haarzorg krijgt in het begin van het schooljaar. 2.1.9.3 Fraude Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten… Ook het geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens zonder duidelijke bronvermelding is een onregelmatigheid. Bij vaststelling van spieken of oneerlijk gedrag tijdens de basistoetsen, worden je officiële examen en al je kladbladen ogenblikkelijk afgenomen en gekopieerd. Je mag daarna verder werken op het gekopieerde examen, terwijl de

15


originele versie voor nadere studie aan de vakleerkracht en/of de directie wordt voorgelegd. Eventuele andere leerlingen die betrokken zijn bij de fraude (bv. door leerlingen in de mogelijkheid stellen om te spieken), krijgen mogelijk een aangepaste sanctie. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaringen van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude kan ook tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer nul krijgt of dat het bewuste proefwerk nietig wordt verklaard. Deze nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het proefwerk. Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchprocedure opstarten. Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen. 2.1.9.4 Informatie aan ouders 2.1.9.4.1 Het rapport Het rapport is een schriftelijk verslag van je studievorderingen doorheen het schooljaar (= perioderapporten) en van je basistoetsresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, te belonen. De klassenleraar overhandigt je dit rapport op de data die vermeld staan in de jaarkalender. Elk rapport laat je door je vader of moeder (*) ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klassenleraar die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan. Op onze school wordt ook informatie aan je ouders bezorgd via vakrapporten en klassenraadsrapporten, waarop respectievelijk een vakleerkracht of de klassenraad schriftelijk hun oordeel te kennen geven. Vakrapporten en klassenraadsrapporten worden hoofdzakelijk gegeven wanneer een leerling dringend moet bijgestuurd worden op vlak van studieresultaten, studiehouding en/of attitudes in het algemeen. Deze formulieren dienen telkens ondertekend te worden door je ouders en aan de vakleerkracht of titularis te worden terugbezorgd. 2.1.9.4.2 Informatievergaderingen en individuele oudercontacten Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders om hen te laten kennismaken met de school, directie en leraars. Zij krijgen dan heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz. Er zijn eveneens individuele contactmogelijkheden: deze worden in de jaarkalender aangegeven. Om contact op te nemen met onze school, hoeven je ouders niet te wachten tot de informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak. 2.1.9.5 Deliberaties op het einde van het schooljaar 2.1.9.5.1 Hoe functioneert een delibererende klassenraad? De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leerkrachten die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerlingen waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad. Dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (1 ste graad), zijn kleinkinderen of broers en zussen (2de graad), de kinderen van zijn broers en zussen (3de graad), zijn neven en nichten (4de graad) en al hun aanverwanten.

Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom: - of je al dan niet geslaagd bent; - welk oriĂŤnteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. Deze vergadering zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan en steunt zich daarbij op: - het resultaat van je globale evaluatie;

16


- beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; - je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. De delibererende klassenraad delibereert prospectief: een leerling wordt als geslaagd beschouwd indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus bekwaam wordt geacht zijn studies voort te zetten in het volgende leerjaar. Voor de vervolmakingsjaren in de 2 de graad, voor het 2de leerjaar van de derde graad BSO, voor de specialisatiejaren in de derde graad en voor de eindleerjaren van de vierde graad BSO, legt het besluit een duidelijke klemtoon op het voldaan hebben voor het geheel van de vorming in dit leerjaar. Ook in het 2 de leerjaar van de derde graad ASO en TSO beantwoordt de delibererende klassenraad de vraag of de leerling voldaan heeft voor het geheel van de vorming. Prospectieve beschouwingen slaan op de mate waarin de leerling bekwaam wordt geacht zijn studies voort te zetten in het hoger onderwijs. De delibererende klassenraad streeft naar een groepsbeslissing in consensus. Indien er blijvende verdeeldheid is van de meningen zal een stemming de doorslag geven. We willen hier ook wijzen op het belang van de geïntegreerde proef (GIP) in BSO en TSO. Een geslaagde GIP werkt in je voordeel bij de deliberaties, een onvoldoende GIP kan je slaagkansen ernstig hypothekeren. De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd en begeleid. Eind juni kennen zij je voldoende om een verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen, rekening houdend met je evolutie (positief, negatief of status-quo). In de GIP-informatiebundel wordt bepaald hoe en in welke mate de GIP wordt georganiseerd, beoordeeld en verrekend in de eindbeoordeling. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van een of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een remediëringstaak geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk alsmede de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn. De eindbeslissing, al dan niet met vakantietaak en/of waarschuwing, wordt aan jou en je ouders meegedeeld via het eindrapport. Uiteraard kunnen jij en je ouders met hun vragen steeds terecht bij de directeur of zijn afgevaardigde, de klassenleraars, de vakleraars, eventueel de CLB-afgevaardigde tijdens het geplande oudercontact. In uitzonderlijke gevallen (langdurige ziekte, het missen van een toetsenperiode, ziekenhuisopname) kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad niet in staat is eind juni een eindbeslissing te nemen. Je deliberatiedossier is onvolledig en/of niet eenduidig. De klassenraad heeft meer gegevens nodig. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen op het einde van de zomervakantie en pas dan een beslissing nemen. Je wordt hiervan via het eindrapport verwittigd. 2.1.9.5.2 Mogelijke beslissingen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: - krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; - ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichting(en) waarin men je weinig kansen toemeet (bv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), worden uitgesloten; - als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar). Een oriënteringsattest is altijd en op elke school bindend. Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: - een getuigschrift van de eerste graad; - een getuigschrift van de tweede graad; - een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad ASO/KSO/TSO of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad BSO (specialisatiejaar); - een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO.

17


2.1.9.5.3 Adviezen Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad zowel bij een oriĂŤnteringsattest A, B of C worden geformuleerd en schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders worden meegedeeld. Dit advies kan o.a. bevatten: - raadgevingen inzake je studie en werkmethoden; - concrete individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; - suggesties voor het verder zetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend maar het geeft je wel een ernstige aanduiding en wordt dan ook het best opgevolgd. 2.1.9.5.4 Bijkomende proeven De delibererende klassenraad beslist uiterlijk op 30 juni of je geslaagd bent. De school organiseert geen herexamens, wanneer je voor een of meerdere vakken globaal onvoldoende scoort. Uitzonderlijk is een definitieve beslissing nog niet mogelijk in de loop van het schooljaar en wenst de delibererende klassenraad eerst meer gegevens te verzamelen (b.v. wegens langdurige ziekte). Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen via het eindrapport of per brief. Nadien neemt de delibererende klassenraad een definitieve beslissing. Tegen het opleggen van deze bijkomende proeven is geen beroep mogelijk. 2.1.9.5.5 Betwisting van genomen beslissing De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan kunnen je ouders volgende procedure volgen. Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) volgend op de dag van de uitdeling van de rapporten, kunnen zij een persoonlijk onderhoud aanvragen met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur of zijn afgevaardigde). Dit gebeurt ofwel telefonisch op het nummer 011 63 17 66 (tussen 9 en 16 uur), ofwel schriftelijk bij de directeur. Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde toont, aan de hand van je dossier, aan dat de genomen beslissing gegrond is. Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meegedeeld, leidt tot ĂŠĂŠn van de twee volgende conclusies: - de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; - de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk het resultaat van die vergadering. Als de betwisting blijft bestaan, dan kunnen je ouders per aangetekende brief beroep instellen bij: IM Agnetendal vzw t.a.v. Jos Schrooten Voorzitter van de interne beroepscommissie Kloosterstraat 27, 3990 PEER Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat het resultaat werd meegedeeld van: - hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd; - hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, waarmee je ouders echter nog niet akkoord kunnen gaan. Als het beroep niet tijdig wordt ingesteld of niet aangetekend wordt verzonden, zal dat tot onontvankelijkheid van het beroep leiden. Dat betekent dat de interne beroepscommissie het beroep inhoudelijk niet zal kunnen behandelen. De beroepscommissie onderzoekt je klacht grondig en deelt het resultaat mee aan het schoolbestuur.

18


Het schoolbestuur beslist op grond van het door de beroepscommissie uitgevoerde onderzoek of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen: - indien de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, deelt het schoolbestuur deze beslissing binnen een redelijke termijn bij aangetekend schrijven aan je ouders mee en motiveert ze; - indien de delibererende klassenraad wèl opnieuw moet samenkomen, gebeurt dit ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar. Het schoolbestuur deelt de gemotiveerde beslissing van de delibererende klassenraad onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan je ouders mee. Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni het schooljaar succesvol af te sluiten zodat jezelf en je ouders best tevreden zijn met je resultaat. Dat succes wensen wij je ook van ganser harte toe!

2.1.10 Beleid inzake extra-murosactiviteiten Om vakgebonden en/of vakoverschrijdende eindtermen te bereiken of eraan te werken, richt de school op geregelde tijdstippen extra-murosactiviteiten in die daarbij moeten helpen. Dit kan gaan om culturele uitstappen (toneel, film, tentoonstelling,…), studiereizen, sportdagen, groepsvormingsdagen, inleefdagen, enz… . De data van deze extra-murosactiviteiten staan vermeld in de kalender. De kostprijs van deze activiteiten verandert jaarlijks en hangt af van de activiteit. De kostprijs wordt verrekend op de 1 ste schoolrekening na de extramurosactiviteit. Er wordt in het begin van het schooljaar een brief met een kostenraming meegegeven, met o.a. een totale schatting van de kostprijs van extra-murosactiviteiten op jaarbasis. Deze schatting wordt gebaseerd op het vorige schooljaar. Extra-murosactiviteiten zijn verplicht. Wie om een bijzondere reden niet kan/mag deelnemen aan deze activiteiten en toch niet thuis mag blijven om medische redenen, verwittigt de school hiervan op voorhand. Hij / Zij moet dan de normale uren op school doorbrengen. Er wordt voor vervangende taken gezorgd. Wie toch niet komt en voor die afwezigheid geen geldig en verplicht medisch attest heeft (zie §2.1.6.5), zal een andere vrije (halve) dag naar school moeten komen bij wijze van straf. Alle extra-murosactiviteiten vertrekken vanuit de school. Bij terugkomst mogen leerlingen enkel van de voorgeschreven route en het afgesproken vervoermiddel afwijken, nadat ze een door ouders geschreven en gehandtekend briefje ter goedkeuring aan de directie hebben voorgelegd. Dit briefje vermeldt o.a. de reden van de route- en/of vervoerafwijking en moet minstens 2 dagen vóór de activiteit aangeboden worden. Bij een eventuele route- en/of vervoerafwijking zal de kostprijs van het vervoer niet aangepast worden. Niet-verplichte maar wel sterk aan te raden extra-murosactiviteiten zijn de jaarlijkse buitenlandse reizen naar Londen (4de jaar), Auschwitz (5de jaar) en Italië (6de jaar). De kostprijs hiervan wordt niet verrekend via de schoolrekening, maar via de aparte rekeningen van de respectievelijke reizen. (Zie ook §5.2 Bijlage 2: Leefregel voor leerlingen)

2.2 Afspraken en regels 2.2.1 Veiligheid en gezondheid op school 2.2.1.1 Brandpreventie In het kader van veiligheid, treft de school ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. De school brengt veilige elektrische installaties aan en zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen. De school moet enkele ontruimingsoefeningen per jaar houden zodat leerlingen en personeelsleden weten wat hen te doen staat bv. in geval van brand. Het ontruimingssignaal wordt met een zeer indringend geluid van de brandalarmsirenes aangegeven. Leerlingen en personeelsleden verlaten dan zo snel mogelijk het gebouw en verzamelen zich: - voor de gebouwen Agnetendal en Sint-Lutgart: op het sportveld - voor het collegegebouw: op de speelplaats Daar gebeurt dan de telling door het verantwoordelijke personeelslid. Belangrijk: wie moedwillig het brandalarm in werking stelt, zonder ernstige reden, zal niet alleen een straf krijgen maar ook opdraaien voor de kosten van de interventie van de brandweer, de alarmcentrale en het herstellen van de noodknop.

19


2.2.1.2 Drugpreventiebeleid en -folder Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen lichamelijke en mentale gezondheid en die van anderen. Op het niveau van de scholengemeenschap Sint-Michiel werd een preventiefolder en beleidsinstrument ontwikkeld, waarin duidelijk een leidraad wordt vermeld hoe onze scholen omgaan met preventie en sancties rond tabak, alcohol, medicatie, illegale drugs en gokken. Deze folder vind je in bijlage 1 (achteraan dit Vademecum). 2.2.1.3 Eerste hulp en gebruik van geneesmiddelen - In de preventiefolder (bijlage 1) vind je meer informatie over hoe de scholengemeenschap Sint-Michiel omgaat met het bezit en gebruik van medicatie op school. Daarnaast zijn de onderstaande afspraken van kracht. - De school beschikt over verzorgingslokalen waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. De school beschikt ook over personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je eerste hulp nodig hebt, laat je dat meteen weten aan één van onze personeelsleden. Zo nodig zal de school de hulp van gespecialiseerde diensten inroepen of jou zelf naar het ziekenhuis laten voeren. De school zal je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. Als je een beroep doet op eerste hulp, dan wordt dat in een register genoteerd. De bedoeling is zo na te gaan welke ongevallen op school zoal gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd. Als je tijdens de praktijkvakken de beroepsgerichte vorming of de stageactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen. - Als je minderjarig bent en je moet tijdens de schooluren geneesmiddelen nemen, kunnen je ouders de school vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Je ouders vragen dan een formulier aan dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. De school zal dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en een personeelslid zal erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd. De geneesmiddelen worden uitsluitend in het verzorgingslokaal ter beschikking gesteld. Zo nodig zal het toeziend personeelslid je helpen (bijvoorbeeld bij het indruppelen), maar in geen geval zal het personeelslid andere medische handelingen stellen (bijvoorbeeld een inspuiting), want dat is strikt verboden. Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan worden je ouders daarvan op de hoogte gesteld. Het aanvraagformulier om geneesmiddelen tijdens de schooluren te nemen kan je verkrijgen op het secretariaat. Als je op school ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten aan een van onze personeelsleden. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen over het verdere verloop. Ben je meerderjarig, beslis je daar zelf over. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder de school op de hoogte te brengen. De school beschikt over paracetamol als pijn- en koortsremmend middel, dat enkel wordt gegeven wanneer de omstandigheden dat vereisen. Voor het verstrekken van andere medicijnen moeten ouders vooraf toestemming geven. Ze zullen op een lijstje moeten aankruisen welke geneesmiddelen wel en niet verstrekt mogen worden. Ze houden daarbij rekening met eventuele allergische reacties. Elk gebruik van een geneesmiddel zal genoteerd worden in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dit register vernietigd of aan jouw ouders bezorgd indien je minderjarig bent. Als we vaststellen dat je op eigen houtje geneesmiddelen gebruikt op een wijze die buitensporig lijkt, zullen we daarover met je ouders in contact treden. De school mag geen medische handelingen stellen. De school zal dan ook niet ingaan op verzoeken tot medische bijstand die buiten de hierboven behandelde situaties vallen. In geval van nood zal de school steeds een arts contacteren. 2.2.1.4 Pesten Systematisch vijandig gedrag tegenover steeds dezelfde leerling, zodat die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden, m.a.w. pestgedrag, wordt op onze school niet getolereerd. Leerlingen die menen het slachtoffer te zijn van pestgedrag of hun ouders kunnen dat melden aan de leden van het team leerlingenbegeleiding of aan de directeur. Dit kan in een gesprek of via de daartoe aangebrachte brievenbussen. Leerlingen die anderen pesten zullen worden aangepakt: het personeel zal onmiddellijk optreden, het orde- en tuchtreglement kan van toepassing zijn, de ouders kunnen ingelicht worden, enz…Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij pestgedrag signaleren aan de schoolleiding, wanneer zij daarvan getuige zijn. In het begin van het schooljaar vragen we aan alle leerlingen dat ze een antipestcontract ondertekenen: dit is een sensibiliseringstekst die leerlingen oproept om niet deel te nemen aan pesterijen en om pesterijen te melden. Je vindt dit antipestcontract terug in bijlage 3, achteraan in dit Vademecum.

20


2.2.2 Praktische inlichtingen en afspraken 2.2.2.1 Leefregel voor leerlingen Een school is een ‘kleine maatschappij’ op zichzelf. Elke leerling is aanwezig met zijn/haar eigenheid, kwaliteiten, mogelijkheden, verlangens en noden. We willen dan ook dat iedereen zich goed voelt en in een gemoedelijke sfeer kan functioneren. Daarom zijn er duidelijke leefregels nodig, afspraken die het leven van iedereen op school aangenamer maken. Het gaat over algemene gedragsregels die nadruk leggen op respect, zorg voor elkaar, omgang met elkaar, zorg voor de omgeving, taalgebruik, gezondheid, veiligheid, milieubewustzijn, … Deze gedragsregels zijn een houvast en je kan erop terugvallen wanneer je niet (meer) weet hoe je best kan handelen. Alle leerlingen hebben kennis genomen van deze leefregel via hun persoonlijke schoolagenda. In bijlage 2 (achteraan dit Vademecum) vind je de integrale leefregel terug. 2.2.2.2 Privacy van persoonsgegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Wat de leerlingenadministratie betreft, heeft de school een wettelijke basis om je gegevens te verwerken. Jouw uitdrukkelijke instemming is dan ook niet vereist. Wat de gegevensverwerking in het kader van de schoolinterne leerlingbegeleiding betreft, heeft de school jouw instemming wel nodig. Meer informatie over onze schoolinterne leerlingbegeleiding vind je in §3.3.1. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. Lockers vallen ook onder de wet van de privacy. Nochtans behoudt de school zich het recht om, in geval van ernstig vermoeden van overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de lockers in het bijzijn van de gebruiker te controleren. 2.2.2.3 Handboeken en schoolbenodigdheden. - Voor sommige vakken worden de handboeken in de school gehuurd. Boeken zoals atlas aardrijkskunde/geschiedenis, werkboek, enz.... worden door de leerlingen aangekocht. - Ook de schoolagenda's en de L.O.-uitrusting worden - omwille van de eenvormigheid - door alle leerlingen aangekocht in de school. - De leerlingen zorgen zelf voor: boekentas, schriften, schrijfgerief, turnpantoffels. Al die persoonlijke eigendommen worden duidelijk voorzien van naam en voornaam. 2.2.2.4 Studeren in de school - Elke dag (behalve op woensdag en vrijdag) is er in het College studie met toezicht van 15.45 tot 17 uur. - Elke woensdag is er studie in Agnetendal van 13 tot 14.30 uur. - Er kan ook avondstudie gevolgd worden in Agnetendal van 16 tot 17.30 uur (behalve op vrijdag en de eerste dag van het trimester). In de pauze tussen de lessen en de studie blijven de leerlingen onder toezicht op school. 2.2.2.5 Foto’s en privacy De school publiceert geregeld beeldopnamen van leerlingen op haar website, in de schoolkrant Agneetoch, het informatieblad Nieuwslijn en dergelijke. De bedoeling van deze beelden is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. Leraren en andere personeelsleden van de school zullen beeldopnamen maken met respect voor de afgebeelde personen. De foto’s worden steeds genomen in een normale schoolcontext. De school waakt erover dat de beeldopnamen niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot de betrokkenen wenden en hun toestemming vragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die in een schoolse context genomen worden. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat ten allen tijde (bij ondertekening van het schoolreglement of elk later tijdstip) melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.

21


2.3 Orde- en tuchtmaatregelen Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

2.3.1 Begeleidende maatregelen Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen voorstellen. - Time- out Time-out is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan met dit schoolvervangend programma. - Begeleidingscontract In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt. 2.3.2 Ordemaatregelen - Als je de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel genomen worden. - Mogelijke ordemaatregelen, die door alle personeelsleden kunnen genomen worden, zijn: verwittiging, gesprek, strafwerk, strafstudie, klassenraadsrapport, leerlingenvolgblad, tijdelijke verwijdering uit de les,… - Bij wangedrag kan de leerkracht beslissen je tijdelijk uit de les te sturen. Je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur of zijn afgevaardigde. - Wanneer je een strafstudie spijbelt, kan dit leiden tot een tuchtmaatregel als tijdelijke of definitieve schorsing! - De procedure bij overtredingen verloopt als volgt: - Wanneer je je niet aan de afspraken houdt, is een berisping de eerste maatregel. - Wanneer de berispingen niet helpen, noteert het personeelslid de reden en de eventuele sanctie in de schoolagenda. Je laat deze nota in de schoolagenda ondertekenen door je ouders. - Wanneer een personeelslid je een sanctie oplegt, worden je in een gesprek de reden en de opdracht duidelijk uiteengezet. De omvang van de sanctie is beperkt en pedagogisch verantwoord. Bij een geschreven opdracht controleert het personeelslid de uitgevoerde taak grondig. Indien dit echt onvoldoende is maak je het werk opnieuw. - Indien de bovenstaande maatregelen niets opleveren, kan een gesprek volgen tussen de betrokken leerlingen en leerkracht, eventueel samen met de klastitularis, een studiebegeleider, een leerlingenbegeleider, een coördinator of een directielid. Hieruit kan een eventuele sanctie volgen. - Bepaalde overtredingen van het schoolreglement (roken, zonder geldige reden afwezig zijn in de lessen, …) geven automatisch aanleiding tot een sanctie. - Als ondanks de bovenstaande maatregelen de situatie niet verbetert, roept de klastitularis de klassenraad samen. De klassenraad verzamelt alle feiten en spreekt dan af wat de volgende stappen en de strafprocedure zijn. Deze worden aan jou en je ouders meegedeeld. Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk!

2.3.3 Tuchtmaatregelen 2.3.3.1 Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of die de verwezenlijking van het opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengen, kan er een tuchtmaatregel worden genomen. Dit zal bv. het geval zijn: - als ordemaatregelen tot niets hebben geleid; - als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt; - als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt. 2.3.3.2 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een tijdelijke verwijdering uit de lessen van één of meer vakken; - een tijdelijke uitsluiting uit de school voor de maximale duur van 10 schooldagen; - een definitieve uitsluiting uit de school.

22


2.3.3.3 Preventieve schorsing In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan je enige tijd van het bijwonen van de lessen worden uitgesloten. Deze preventieve schorsing wordt enkel genomen in uiterst dringende omstandigheden: - voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot een definitieve uitsluiting; - wanneer je aanwezigheid een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen of personeelsleden. Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan beslissen tot een dergelijke preventieve schorsing. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd meegedeeld aan je ouders. Hij gaat onmiddellijk in. De maatregel wordt bevestigd en zo nodig nader gemotiveerd in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing duurt dus tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet. 2.3.3.4 Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies van de begeleidende klassenraad in. 2.3.3.5 Als de directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur van mening is dat er reden is om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je per aangetekende brief opgeroepen voor een onderhoud. Je wordt samen met je ouders en eventueel een raadsman gehoord over de vastgestelde feiten. Deze raadsman is niet noodzakelijk een advocaat. Dit onderhoud vindt ten vroegste plaats op de zesde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na verzending van de brief (poststempel). Je ouders, eventueel je raadsman, en jijzelf krijgen vooraf inzage in je tuchtdossier. 2.3.3.6 De directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur brengt je ouders binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) per aangetekende brief op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. In deze brief staat ook de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. 2.3.3.7 Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve uitsluiting. De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd meegedeeld. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) . Je moet het beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. Adres: IM Agnetendal vzw, t.a.v. Jos Schrooten, Voorzitter van de interne beroepscommissie Kloosterstraat 27, 3990 PEER Als het beroep niet tijdig wordt ingesteld of niet aangetekend wordt verzonden, zal dat tot de onontvankelijkheid van het beroep leiden. Dat betekent dat de interne beroepscommissie het beroep inhoudelijk niet zal kunnen behandelen. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. - Je wordt per brief opgeroepen om samen met je ouders en eventueel een raadsman, voor deze interne beroepscommissie te verschijnen. Uiterlijk tien dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. - Je ouders, eventueel je raadsman, en jezelf krijgen voorafgaandelijk inzage in je tuchtdossier. - De interne beroepscommissie kan de straf bevestigen, vernietigen of vervangen door een lichtere straf. Ze brengt je ouders binnen redelijke termijn per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing, die bindend is voor alle partijen. 2.3.3.8 Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij de toepassing van dit tuchtreglement niet optreden als raadsman van jezelf en/of je ouders. 2.3.3.9 Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die niet vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uit maken van je tuchtdossier. 2.3.3.10 Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders er schriftelijk toestemming voor geven. 2.3.3.11 Bij definitieve uitsluiting word je bijgestaan door de directeur of zijn afgevaardigde en door het begeleidend CLB bij het zoeken naar een andere school. 2.3.3.12 Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school

2.3.4 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel Als je, na de voorziene procedure, preventief bent geschorst en/of tijdelijk of definitief bent uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op te vangen. Dit gebeurt door een gemotiveerde aanvraag. Als de school op deze vraag niet ingaat, zullen we dit schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan je ouders. Als de school op deze vraag wel ingaat, dan worden er afspraken gemaakt met jou en je ouders.

23


3. DEEL III: ALGEMENE INFORMATIE OVER AGNETENDAL (039842)

3.1 Administratieve inlichtingen 3.1.1 Schoolbestuur Adres:

Inrichtende Macht Agnetendal Secundair Onderwijs VZW Peer Kloosterstraat 27, 3990 Peer Jos Schrooten Achelmansstraat 33, 3990 Peer, 011 63 28 52 Georges Meurs Burkel 78, 3990 Peer, 011 63 18 75

Voorzitter: Secretaris: (Vergaderdata: zie ‘Kalender’ achteraan) 3.1.2 Dagelijkse schoolleiding Directeur:

Lisette Loos Hoekstraat 5, 3670 Meeuwen-Gruitrode 011 79 26 72 Denise Tops Koningsstraat 36, bus 1, 3970 Leopoldsburg 0477 62 76 47

Adjunct-directeur:

Coördinatoren - pedagogisch coördinator 1ste graad: - pedagogisch coördinator ASO/TSO: - pedagogisch coördinator BSO: - administratief coördinator:

AnniekVanvinckenroye Davy Scheelen Leen Verlinden Ingrid Camps

3.1.3 Contactgegevens - Onze school bestaat uit drie gebouwen: - Agnetendal: Kloosterstraat 27, 3990 Peer (hoofdgebouw) - College: Collegelaan 20, 3990 Peer - Sint-Lutgart: Kloosterstraat 27, 3990 Peer De leerlingen van de 1ste graad, BVL uitgezonderd, zijn gehuisvest in de Collegegebouwen. De overige leerlingen volgen de lessen in Agnetendal en Sint-Lutgart. In het hoofdgebouw Agnetendal zijn ook de administratieve diensten en het internaat gevestigd. - telefoon - vóór 8.00 uur - van 8.00 uur tot 17.30 uur - van 8.15 uur tot 16.00 uur

Klooster 011 63 17 69 Agnetendalgebouw 011 63 17 66 Collegegebouw 011 63 21 42

- fax - 011 63 33 85 (Agnetendal- en Sint-Lutgartgebouw) - 011 63 68 83 (Collegegebouw). - e-mailadres: info@agnetendal-peer.be - website: www.agnetendal-peer.be - bankrekening:

IM Instituut Agnetendal vzw, 3990 PEER, 777-5976131-37 IBAN : BE35 7775 9761 3137 BIC : GKCCBEBB

24


3.2 Adviesraden 3.2.1 Schoolraad In de schoolraad worden de volgende geledingen vertegenwoordigd: personeel, ouders, leerlingen en de lokale gemeenschap. = (vergaderdata, zie ‘Kalender’ achteraan) 3.2.2 Pedagogische raad De pedagogische raad is een afvaardiging van de personeelsleden die op regelmatige basis vergadert met de directie. (vergaderdata, zie ‘Kalender’ achteraan) 3.2.3 Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) Samenstelling: namens het - schoolbestuur: Georges Meurs, Sylvain Vandenhoeck, Denise Tops, Lisette Loos - personeel: Joke Detilloux, Kris Goris (vergaderdata, zie ‘Kalender’ achteraan) 3.2.4 Ouderraad - Voorzitter: Freddy Vandijck, Reppelerweg 5, 3990 Peer, 011 63 51 40 - Ondervoorzitter: Robby Bruyninckx, Rodenbachlaan 11 bus 6, 3900 Overpelt, 0477 82 63 81 - Website: http://www.vcov.be - E-mailadres : ouderraad-AP@hotmail.com Elke ouder, en vooral van de nieuwe leerlingen, is welkom op onze vergaderingen (vergaderdata, zie ‘Kalender’ achteraan) 3.2.5 Leerlingenraad De klasafgevaardigden vergaderen met coördinatie en directie één maal per trimester. De voorzitter van de leerlingenraad kan op eigen initiatief een aantal vergaderingen zonder directie of coördinatie beleggen. (vergaderdata, zie ‘Kalender’ achteraan) 3.2.6 Scholengemeenschap Instituut Agnetendal maakt deel uit van de scholengemeenschap Sint-Michiel. De andere scholen van deze scholengemeenschap zijn Sint-Augustinus (Bree), Technisch Instituut Sint-Michiel (Bree), Heilig-Hartcollege (Bree), Biotechnicum (Bocholt) en Middenschool Meeuwen (Meeuwen). De website van de scholengemeenschap is www.sg-sintmichiel.be 3.2.7 Klassenraad De klassenraad is de vergadering van alle leerkrachten die aan een bepaalde klas lesgeven. De klassenraad komt 4x per schooljaar samen om de resultaten, attitudes en evolutie van leerlingen te bespreken. Op het einde van het schooljaar volgt er een delibererende klassenraad, waarin attesten aan alle leerlingen worden uitgereikt.

25


3.3 Bijzondere interne diensten 3.3.1 Team leerlingenbegeleiding Agnetendal heeft een sterk team uitgebouwd omtrent leerlingenbegeleiding. De leden van dit team hebben vooral een luisterend oor voor leerlingen met sociale, psychologische of studieproblemen. In elk gebouw is minimaal één leerkracht gedeeltelijk vrijgesteld om samen met coördinatie en directie de problemen van de leerlingen te aanhoren. De leden van het team bespreken op geregelde basis de ernstige problemen met elkaar en met het CLB, om te kijken of de eerstelijnsopvang moet leiden tot samenwerking met gespecialiseerde diensten. Discretie en vertrouwen zijn de pijlers waarop het team leerlingenbegeleiding haar werking baseert. We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die van jou of van leraren verkregen. Na zo een vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken. Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen. Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in het team leerlingenbegeleiding. Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd toestemming te vragen voor iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft. Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je ermee in dat we relevante informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en team leerlingenbegeleiding toegang. Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Je mag altijd inzage vragen in en uitleg over de gegevens die we van jou verkregen en die we noteerden in jouw dossier. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren. Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met die informatie. 3.3.2 Secretariaat Op het secretariaat kan iedereen terecht om inlichtingen te vragen alsook voor de nodige formulieren (studiebeurs, mutualiteit, verzekering, enz...). De formulieren voor de studietoelagen worden ingevuld op het secretariaat. Indien je geen formulier toegezonden kreeg en je denkt toch recht te hebben op studietoelagen, laat dan een formulier invullen door de school. Het secretariaat is open op de schooldagen van 8.00 tot 16.00 uur. 3.3.3 Ondersteunend personeel Nicole Bongaerts, Bernadette Coenen, Majella Van Waeyenberg, Dirk De Bruyne, Mireille Demey, Linda Schrijvers, Stijn Knevels, Mia Maesen, Lut Massonnet, Mark Reyskens. 3.3.4 Onderhoudspersoneel Roger Alenteyns, Danny Schreurs, Ricki Schreurs, Johan Smeets 3.3.5 Internaat voor meisjes en jongens Beheerder: Willy Pauwels Opvoed(st)ers: Vera Goossens, Carine Jooken, Anita Knevels, Inge Luys, Nele Van Damme, Evelien Brebels, Vincent Fernandez Keukenpersoneel: Hilde Witters (verantwoordelijke), Anita Pinxten Onderhoudspersoneel: Luc Kox, Nese Arslanoglu, Corazon Wenceslao Telefoon: 011 80 92 87 // 0476 51 14 80 Website: http://internaat.agnetendal-peer.be/ e-mail: internaat.agnetendal@scarlet.be

26


3.3.6 Vakbond Personeelsleden kunnen voor vakbondsproblemen terecht bij collega Joke Detilloux. De provinciale centrale is bereikbaar op 011 29 08 31. 3.3.7 Salon Haarzorg De leerlingen van de studierichting Haarzorg moeten volgens het leerplan de gelegenheid krijgen te oefenen tijdens de schooluren. Voor een afspraak kan u steeds terecht op 011 63 17 66. 3.3.8 Beroepscommissie Bij de voorzitter van de interne beroepscommissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school. De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing. Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de beslissing genomen door de delibererende klassenraad, kan men in de tweede fase van de beroepsprocedure naar deze beroepscommissie. De beroepscommissie adviseert het schoolbestuur om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen. De beroepscommissie bestaat uit Jos Schrooten, Sylvain Vandenhoeck, Willy Pauwels en Nicole Bongaerts. Eventuele leerkrachten die lid zijn van deze commissie en aan de betrokken leerling les geven of ermee verwant zijn, moeten zich bij de behandeling van zijn klacht terugtrekken.

3.4 Bijzondere externe diensten en/of hulp 3.4.1 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg, het psychisch en sociaal functioneren. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingen vastlegt. Bovendien werkt het CLB nauw samen met het team leerlingenbegeleiding. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de ouderraad en de schoolraad. Niet alleen de school maar ook de ouders en de leerlingen kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over jou uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Het CLB noteert de relevante gegevens in jouw CLB-dossier. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je bekwaam geacht wordt, dat wil zeggen als je voldoende in staat bent om zelfstandige keuzes te maken, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt men dat je bekwaam bent. Als je onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet voldoen. Onze school wordt begeleid door het VCLB Noordoost-Limburg Nieuwstraat 19, bus 1, 3990 Peer, 011 61 13 44 De vaste CLB-medewerkers voor onze school zijn Carine Meermans en Sara Petit. Na afspraak is het CLB aanwezig op school. De verantwoordelijke geneesheer voor de leerlingen van onze school is Noëlla Miguet. Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLBdossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en recht op afschrift zijn in de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidende CLB bekomen. Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het VCLB NoordoostLimburg. U hoeft daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

27


Indien u dit niet wenst, moeten jij (als je bekwaam geacht wordt) of je ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het VCLB Noordoost-Limburg. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken, leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. De leerling en de ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de begeleiding bij leerplichtproblemen en aan collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van 90 dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In het laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders. 3.4.2 Samenwerking met de politie Voor problematisch gedrag met leerlingen, bijvoorbeeld wat betreft spijbelgedrag, drugsbeleid, enz … werkt de school, via een afgesproken protocol, samen met Politiezone Kempenland. 3.4.3 Inzet van vrijwilligers De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen, oud-leerkrachten en nog vele anderen.

3.5 Administratief dossier van de leerling De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je volgende documenten binnen op het secretariaat: - het getuigschrift van basisonderwijs of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar; - een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart of je SIS-kaart, waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard. Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten

3.6 Ongevallenverzekering 3.6.1 Verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid De leerlingen zijn door de school degelijk verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat zij op school verzekerd zijn voor ongevallen die zij zouden veroorzaken aan derden (= directie, personeel, medeleerlingen, buitenstaanders enz...). De school betaalt zelf, in tegenstelling met vele andere scholen, gemiddeld € 0,74 per leerling voor deze verzekering. Deze verzekering geldt ook voor alle verplaatsingen, gemaakt in het kader van schoolactiviteiten (sportactiviteiten, schooluitstappen, enz…) Verzekerde bedragen : - lichamelijke schade : max. € 15.000.000 - stoffelijke schade : max. € 750.000 Schade aan derden op weg van en naar school. Deze schadevergoeding valt ten laste van de familiale verzekering van de ouders, omdat de leerling niet onder toezicht staat van het schoolpersoneel. Het is dan ook erg belangrijk dat alle ouders beschikken over een familiale verzekering. NB Brilmonturen worden niet door de schoolverzekering gedekt, behalve bij gelaatsschade. De school is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan of het verdwijnen van voorwerpen die door de leerlingen naar school worden meegebracht, bijvoorbeeld gsm-toestel, mp3-speler, jassen, enz… Voor een ongeval op een stageplaats is de leerling verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van de school.

28


3.6.2 Persoonlijke ongevallenverzekering Dit geldt alleen voor de leerlingen die te voet of met de fiets naar school komen. Voor leerlingen die per auto of met de brommer komen, geldt de voertuigverzekering. Voor de lichamelijke letsels die de leerling op school of op weg van en naar school ten gevolge van een ongeval oploopt, voorziet de school de volgende waarborgen : - medische kosten : max. € 25.000 - overlijden : max € 2.500 - blijvende invaliditeit : max. € 12.500 - gerechtsbijstand : max. € 6.250 (per ongeval) - Voor de verzekering betaalt de school ongeveer € 6,70 per leerling Wat indien een leerling betrokken is bij een ongeval op weg van of naar school ? - De leerling is niet in fout : - alle onkosten zijn ten laste van de persoon, die voor het ongeval verantwoordelijk is. - De leerling is wel in fout : - burgerlijke aansprakelijkheid : familiale verzekering. - lichamelijk letsel van de leerling : schoolverzekering. Wat doen bij een ongeval? - Op het leerlingensecretariaat onmiddellijk een ongevalaangifte vragen. Hierbij is een attest dat ingevuld moet worden door de dokter, die de eerste hulp biedt. - Alle briefjes die onkosten meebrengen (bv. apothekersrekeningen, niet terugbetaalde rekeningen van het ziekenfonds) dienen bewaard te worden, en moeten bij de genezingsverklaring, via het ziekenfonds, vermeld worden op het formulier " onkostennota". Dit formulier wordt via de school verzonden naar de verzekeringsinstelling. Om met de schoolverzekering in orde te blijven krijgen de leerlingen tijdens de speeltijden geen toelating om de school te verlaten om boodschappen te doen. Alleen op uitdrukkelijke, schriftelijke en getekende aanvraag van de ouders kan op die regel een uitzondering worden toegestaan.

29


4. DEEL IV: KALENDER

4.1 Overzicht vrije dagen voor de leerlingen schooljaar 2013-2014 1ste trimester - herfstvakantie: van maandag 28/10/2013 tot en met zondag 3/11/2013 - Wapenstilstand: maandag 11/11/2013 - klassenraden kerstexamens: dinsdag 17/12/2013 tot en met 20/12/2013 - kerstvakantie: van maandag 23/12/2012 tot en met zondag 5/1/2014 2de trimester - pedagogische studiedag voor personeelsleden: maandag 17/2/2014 - krokusvakantie: van maandag 3/3/2014 tot en met zondag 9/3/2014 - klassenraden paasexamens: donderdag 2/4/2014 en vrijdag 4/4/2014 - paasvakantie: van maandag 7/4/2014 tot en met zondag 20/4/2014 3de trimester - Feest van de Arbeid: woensdag 1/5/2014 - Facultatieve vrije dag: vrijdag 2/5/2014 - Hemelvaart + brugdag: donderdag 29/5/2014 + vrijdag 30/5/2014 - Pinkstermaandag: maandag 9/6/2014 - delibererende klassenraden: vanaf maandagnamiddag 23/6/2014 tot en met donderdag 27/6/2014

4.2. Planning schooljaar 2013-2014 In onderstaande kalender vind je zoveel mogelijk gegevens die nu eens de leerling en zijn ouders, dan weer de personeelsleden, of beide groepen, aanbelangen. Het is voor allen een hulp om het schooljaar goed te plannen en te volgen. Het is mogelijk dat er van deze kalender door omstandigheden wordt afgeweken. Als dit gebeurt wordt aan de leerlingen een brief hierover meegegeven of wordt de wijziging in de schoolagenda genoteerd. (Opmerking: Voorlopig ontbreekt nog de lijst met de titularissen, de lijsten van de lesgevers per klas en de namen van nieuw aangeworven personeel. Deze zullen in oktober aan de leerlingen en hun ouders worden meegedeeld in het Aanvullend Vademecum)

30


September 2013 Zo

1

Ma

2

Di Wo

3 4

Do Vr

5 6

Za Zo Ma Di

7 8 Deze maand vergaderen de verticale vakwerkgroepen/werkgroepen. 9 20.00 Internaat: Raad van Bestuur 10 8.45 Startviering 1ste graad (Sint-Trudokerk Peer) 15.00 OCSG (SAB) + RCSG (SAB)

Wo

11 9.30 14.30 12 8.45 10.30 15.45 20.00 13 14 15 16 14.00 20.00 17

Do

Vr Za Zo Ma Di

Wo Do

Vr Za Zo Ma

Di Wo

Do Vr Za Zo Ma

Projectweek "Didactisch salon" klas 71 Onthaal 1ste jaar 13.00 Rondleiding neveninstromers Onthaal 3de jaar 19.00 Internaat: voorstelling jaarthema Onthaal 4de jaar ‘Een hart voor dieren…’ Onthaal 5de jaar Onthaal 2de jaar + BVL Onthaal 6de + 7de jaar Startactiviteiten 1ste jaar (VOET-dag rond afspraken / verkeer / veiligheid) VM Overleg zorgcoördinatoren basisscholen Groot-Peer 15.30 Internaat: Actief olympische spelen dierenspel sportveld WG personeelsbeheer (HH) Groepsvormingsdag 1ste - 5de jaar / Opstartdag studiekeuze en stage 6de jaar ASO-BSO-TSO

36

8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00

37

Codi-SG Raad van Bestuur Internaat: uitstap Erperheide zwemmen en bowlen WG personeelsbeheer - SG Startviering 2de graad (Sint-Trudokerk Peer) Startviering 3de graad (Sint-Trudokerk Peer) Follow-up klassenraad (2de naar 3de jaar) Info ouders instromers BVL, 2de + 3de graad

WG IKZ Info ouders eerstejaars en instromers 2de jaar Sint-Lambertus Excursie NW 1ste jaar Schoolfotograaf 18 20.00 Schoolraad 15.30 Internaat: het loeiende koeien-bosspel 19 Excursie NW 1ste jaar 14.45 Pedagogische raad WG GOK-SG 20 Excursie NW 1ste jaar 21 22 23 14.00 WG ankerpersonen/VOET Bio-excursie 4ASO 19.30 Internaat: evacuatie-oefening 1 + uitslag mooiste living 24 20.00 Infoavond Londenreis 4de jaar (studiezaal Agnetendal) Bio-excursie 4ASO 25 12.00 Broodjesmaaltijd met nieuwe leerkrachten 20.00 RvB koepel-vzw 15.30 Internaat: paardrijden Breughelhoeve + boerderijbezoek 26 20.00 Infoavond Zorgverbreding (College) 9.30 SPOC (politie) 27 28 29 30 WG ICT - SG 19.30 Internaat: pre-internenraad en verkiezing internenraad 19.30 Opening didactisch kapsalon

38

39

40

31


Oktober 2013 Di

1

10.30 12.00 15.45 15.30 8.30 12.00 19.00

Secretariaatsvergadering Leerlingenraad 1ste graad Klassenraden BVL, 2de en 3de graad BSO VOET-dag (hele school, regeling volgt) Internaat: paardrijden Breughelhoeve + boerderijbezoek WG boekhouders - SG Leerlingenraad 2de en 3de graad Info ouders studiekeuze 6de jaar ASO/TSO en 7de jaar

14.00 19.00 15.45 20.00

Dag van de leraar Inleveren punten DW 1ste graad A-stroom/B-klas, 2de graad ASO/TSO (v贸贸r 24.00u) Klas 62B/72 op stage t.e.m. 25/10/2013 41 WG PA -SG Internaat: internenraad Klassenraden 3de jaar ASO/TSO Ouderraad

Wo 2 Do

3

Vr Za

4 5

Zo

6

Ma 7 Di

8

Wo 9 Do 10 9.30 15.45 19.30 20.30 Vr 11 Za 12 Zo 13 Ma 14 Di 15 Wo 16 9.30 15.30 18.30 Do 17

Vr Za Zo

9.30 20.00 18 15.30 19 20

Ma 21 15.45 Di 22 15.45 Wo 23 Do 24 9.30 18.00 Vr 25 Za 26 Zo 27 Ma 28 Di 29 Wo 30 Do 31

WG leerlingenbegeleiding/GOK - SG Klassenraden 4de jaar ASO/TSO Infoavond Auschwitz Infoavond Rome Rapporten DW 1ste graad A-stroom/B-klas en 2de graad ASO/TSO

Bedrijfsstage 6OPR (t.e.m .25/10) Deeltoetsen 1ste graad Partnerschapsdag in La Roche (Peer - Parchim - La Roche) Codi-SG Internaat: filmnamiddag Raad van Bestuur Deeltoetsen 1ste graad Zuiddag voor 5 + 6 ECO en 5 + 6 OPR WG leerlingenbegeleiding - SG MCSG (SAB) Internaat: oudercontact tot 18.00 Inleveren punten deeltoetsen 1ste graad / DW 3de graad ASO/TSO, BVL, 2de graad BSO en 3de graad HZ (voor 24.00) Internaat: Halloweenweek Klassenraden 1ste jaar, 5de jaar ASO/TSO Klassenraden 2de jaar, 6de jaar ASO/TSO Rapport deeltoetsen 1ste graad WG RSV-SG Oudercontact 1ste, 2de en 3de jaar in hoofdgebouw (tot 21.00) Rapporten 3de graad ASO/TSO, BVL, 2de graad BSO en 3de graad HZ

Herfstvakantie t.e.m. 3/11

42

43

44

32


November 2013 Vr Za Zo

1 2 3 Klas 52 / 62A op stage t.e.m. 22/11/2013

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di

4 5 6 7

19.30 Internaat: voorstelling thema 2 ‘Van den Vos Reynaerde’

9.30 WG personeelsbeheer SG 20.00 6STW: GIP-voorstelling ouders + receptie

8 9 10 11 12 15.00 15.45 20.00 Wo 13 9.30 15.30 20.00 Do 14 14.45 Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za

45

Wapenstilstand LOC Klassenraden BVL, 2de en 3de graad BSO Ouderraad Codi-SG Internaat: voorlichtingsspel ‘Van bloemetjes en bijtjes’ Schoolraad Pedagogische raad WG gezondheidscoördinatoren 15 19.00 Gebedsviering voor overledenen 16 17 18 19.00 Internaat: Raad van bestuur 19 15.00 OCSG (SAB) 20 13.00 Internaat: keuze-uitstap internenraad 21 22 10.30 Secretariaatsvergadering 23 24 Inleveren punten DW 1ste graad, 2de en 3de graad ASO/TSO (vóór 24.00) Klas 62B/72 op stage t.e.m. 13/12/2013 25 18.00 Oudercontact 4de, 5de, 6de en 7de jaar (tot 21.00) 26 27 15.30 Internaat: uitstap fitnesscenter en/of WII-dance-namiddag 5LM/LW naar rechtbank Hasselt 28 29 Rapporten DW 1ste graad, 2de en 3de graad ASO/TSO 30

46

47

48

33


December 2013 Zo

1

Ma Di Wo Do Vr

2 3 4 5 6

Za Zo

7 8

Ma Di

9 10

Wo

11

Do Vr Za Zo Ma Di

15.30 18.30 12 9.30 13 14 15 16 17 12.00 14.00 15.00

49

20.00

RvB koepel-vzw Sinterklaas Start examenperiode (regeling volgt)

Deze week start projectweek klas 11

20.00

Wo Do

Vr

Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di

18.00 18 8.30 13.00 19 8.30 13.00 18.00 20 8.30 14.00 18.00 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

50

Start projectweek klassen 1.1 Ouderraad Blokstage 61 (t.e.m 13/12) Internaat: extra studie ASO/TSO Raad van bestuur Codi-SG (SAB)

Inleveren punten PE 1.1, 2.1, 2de en 3de graad BSO (v贸贸r 24.00) 51 Einde examens / Einde lessen 61 + 71 Internaat: film/poetsen kamers en livings Einde lessen Inleveren punten BT + PE (v贸贸r 24.00) Internaat: kerstdrink ouders internen/oudercontact Klassenraden 3de graad BSO Klassenraden 2de en 5de jaar ASO/TSO Klassenraden 1ste en 4de jaar ASO/TSO Klassenraden 3de en 6de jaar ASO/TSO Afhalen rapporten stageleerlingen Klassenraden BVL en 2de graad BSO Afhalen rapporten (tot 18.00) Personeelsfeest

Kerstvakantie t.e.m. 05/01

52

1

34


Januari 2014 Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5

Ma 6

Di Wo Do Vr Za Zo

7 8 9 10 11 12

Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr

17 18 19 20

2

Klas 52/62A op stage t.e.m. 31/1/2014 WG IKZ - SG Internaat: evacuatie-oefening 2

3

15.45 19.30 20.00 15.00 16.00 Internaat: uitstap bioscoop Genk 15.45 Follow-up klassenraad voor heroriënteringen

Ma 13 14.00 20.00 Di 14 Wo 15 9.30 Do 16 14.45 Vr Za Zo Ma

Dit trimester worden op verspreide momenten VOET-inspanningen gepland voor verschillende jaren. Planning volgt. Algemene personeelsvergadering (geen 8ste uur) Internaat: voorstelling thema 3: ‘Van uilenbrillen en vossenstreken’ Internaat: studietips/zelfevaluatie extra studie internen LOC

Codi-SG Pedagogische raad WG Gezondheidscoördinatoren - SG

Deze week opstellen draaiboek ODD WG ICT - SG 19.00 Internaat: Raad van Bestuur 21 Heilige Agnes 15.00 OCSG (SAB) 22 15.30 Internaat: bezoek natuurhulpcentrum Opglabbeek 23 10.30 Secretariaatsvergadering 9.30 WG boekhouders - SG 24 25 26 27 14.00 WG ICT - SG (TISM) 14.00 WG PA-SG 28 19.00 Contactavond directie en onderwijzers Lagere school (college) 14.00 Theater 1ste graad 'Weerkeer en spiegelman' (BICC) 29 30 9.30 SPOC (politie) 6OPR: GIP-presentatie (organisatie en communicatie) 31 Chrysostomos

4

5

35


Februari 2014 Deze maand vergaderen de horizontale vakwerkgroepen Za Zo

1 2

Ma 3 Di

4

Klas 62B/72 op stage t.e.m. 21/2/2014 12.00 Leerlingenraad 2de en 3de graad 14.00 WG pedagogische ankers 12.00 Leerlingenraad 1ste graad NM VOET-dag rookpreventie 2de jaar

Wo Do Vr Za Zo Ma

5 6 14.00 Engels theater 3de graad ASO 'Macbeth' 7 8 9 10 Vriendschapsweek en hospiteerweek 20.00 Internaat: livingdag en pre-internenraad Avond Rotary Beroepeninfoavond (Sint-Augustinusinstituut Bree) Di 11 Wo 12 9.30 Codi - SG 19.00 Internaat: oudercontact met grote dierenquiz Do 13 Vr 14 Za 15 Zo 16 Inleveren punten BVL, 2de graad BSO en 3de graad HZ

6

7

8 Ma 17 Pedagogische studiedag (met Algemene Personeelsvergadering) Di 18 20.00 Infoavond ouders 6de leerjaar (College) Wo 19 15.30 Internaat: knutselen nestkastjes + Adventure Trophy 20.00 Schoolraad Do 20 WG personeelsbeheer - SG Vr 21 Rapporten BVL, 2de graad BSO en 3de graad HZ 20.00 Kienavond Za 22 Zo 23 Inleveren punten DW 1ste graad A-stroom + B-klas / 2de graad ASO/TSO Ma 24 19.30 Internaat: internenraad Di 25 Wo 26 Cractiedag (1ste graad)/Multicolores (2de en 3de graad) 19.00 Internaat: karnavalsfeest Do 27 Vormingsdagen directies (Stein) 20.00 Info ouders 2de jaar (studiezaal Agnetendal) Vr 28 Vormingsdagen directies (Stein) Bezoek college lagere scholen op aanvraag Rapport DW 1ste graad A-stroom + B-klas / 2de graad ASO-TSO

9

36


Maart 2014 Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19.30 11 dag 15.00 20.00 Wo 12 9.30 15.30 18.30 Do 13 9.30 14.45 Vr 14 14.00 Za 15 Zo 16 13.30 Ma 17 Di

Di

18

Krokusvakantie t.e.m. 9/3

10

Klas 52/ 62Aop stage (t.e.m. 28/3) WG PA - SG Internaat: voorstelling thema 4 ‘Geen parels voor de zwijnen’ Infosessies studiekeuze 4de jaar voor leerlingen LOC Infoavond studiekeuze 4de jaar voor ouders Codi-SG Internaat: vastenactie bloemetjesverkoop Raad van Bestuur WG llndiensten - SG Pedagogische raad Dag van de lagere school + Bezoek 2e jaar en B-klas aan bovenbouw Theater 2de graad 'Narcissus'

11

Opendeurdag (tot 18.00) 12 OCSG

Wo 19 10.30 15.30 Do

20

Vr Za Zo

21 22 23

Ma Di Wo Do

24 25 15.45 26 15.30 27 9.00

Vr Za Zo Ma

28 29 30 31

15.45

Secretariaatsvergadering RvB koepel vzw Internaat: extra studie ASO/TSO WG RSV Kangoeroewedstrijd wiskunde 1ste graad Planningsdag Dirco Inleveren punten DW 6de jaar ASO/TSO Deze week start projectweek klas 11 Start examenperiode (regeling volgt) Klassenraden 6de jaar ASO/TSO

13

Extra studie ASO/TSO Gebouwenconclaaf WG leerlingbegeleiding/GOK- SG Rapporten DW 6de jaar ASO/TSO Inleveren punten B-klas, BVL, 2de en 3de graad BSO, 5de jaar ASO/TSO

37


April 2014 Di

1

Wo 2

Do 3

Vr

4

Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma

14 15 16 17 18 19 20 21

Di

22

13.00 Voorbereidingslessen Romereis Internaat: paasfeestje en paasbezinning nacht Vertrek Londen / Auschwitz / Rome 12.00 Einde examens, einde lessen Inleveren punten BT 1ste en 2de graad ASO/TSO (vóór 24.00u) 13.00 Internaat: poetsen kamers en livings 13.00 Klassenraden BVL en 2de graad BSO 14.00 Internaat: alle internen naar huis (behalve LO) 8.30 Klassenraden 3de graad BSO 13.00 Klassenraden 1ste en 3de jaar ASO/TSO 16.00 Klassenraden 2de jaar ASO/TSO 18.00 Afhalen rapporten stageleerlingen 8.30 Klassenraden 5de jaar ASO/TSO 14.00 Afhalen rapporten (tot 18.00)

Paasvakantie t.e.m. 21/4

15

16

19.30 Wo 23 13.30 19.00 Do 24

9.30 11.30 Vr Za Zo Ma

25 26 27 28 14.00 20.00 Di 29 VM 20.00 Wo 30

Pasen Paasmaandag Klas 62B/72 op stage (t.e.m. 9/5) Klassenraden 4ASO/TSO: paasexamens + studiekeuze Internaat: voorstelling thema 5 ‘Koetje boe, varken met een lange snuit’ Codi-SG Blokstage klas 61 (t.e.m. 28/3) Initernaat: Adventure Trophy Genk Internaat: filmavond Studiereizen 1ste tem 5de jaar + klas 62 Studiereis + excursie aardrijkskunde 6de jaar ASO/TSO Klas 61 blokstage / klas 71 salon / klas 72 stage WG boekhouders - SG Secretariaatsvergadering

WG IKZ Internaat: livingdag en pre-internenraad Info studiekeuze leerlingen 1ste jaar Info basisopties 2de jaar voor ouders 1ste jaar (college)

17

18

Internaat: iedereen naar huis: vrijaf 38


Mei 2014

Do Vr Za Zo

Deze maand vergaderen de verticale vakwerkgroepen Feest van de arbeid Facultatieve vrije dag

1 2 3 4

19 Ma 5

Di

6

Wo 7 Do Vr Za Zo Ma

12.00 14.00 19.30 12.00 14.00 15.45

Leerlingenraad 1ste graad WG pedagogische ankers - SG Internaat: internenraad Leerlingenraad 2de en 3de graad Theater 3de graad 'Kwakzalver' Klassenraden 2de + 6de jaar + 7de jaar: studiekeuze Vormingsdagen directie 15.30 Internaat: demo hondenclub Vormingsdagen directie Vormingsdagen directie

8 9 10 11 12 18.00 Inschrijvingsavond tot 20.30 (College) WG ICT-SG Di 13 Sportdag Wo 14 13.00 Internaat: internenhappening Do 15 WG Gezondheidscoรถrdinatoren - SG Vr 16 6STW: GIP-dag Za 17 Zo 18 Stage 52/62A op stage (t.e.m. 6/6) Ma 19 14.00 WG PA-SG

Algemene Personeelsvergadering (geen studie of 8ste uur) Schoolraad Internaat: ov erlevingstocht WG personeelsbeheer - SG Pedagogische raad MCSG (SAB) 6OPR: GIP-dag 6STW: GIP-dag Za 24 9.00 Internaat: Raad van bestuur en algemene vergaderin Zo 25 Inleveren punten DW en PE hele school, behalve 3de graad Verzorging Ma 26 GIP-dagen 61 Di 27 GIP-dagen 61 OCSG Wo 28 Rapporten DW en PE hele school, behalve 3de graad Verzorging 12.00 Internaat: internen naar huis, vrijaf Do 29 O.H.Hemelvaart Vr 30 Brugdag Za 31

20

21

Di 20 15.45 Wo 21 20.00 15.30 Do 22 14.45 20.00 Vr 23

22

39


Juni 2014 Zo

1

Ma 2 Di 3 Wo 4 Do Vr Za Zo

10.30 15.00 13.00 15.30

5 6 7 8

Ma 9 Di 10 15.00 Wo 11 9.30 15.30 Do 12 Vr 13 Za 14 Zo 15 Ma 16 Di 17 20.00 Wo 18 20.00 15.30 Do 19 17.30 Vr 20 12.00 19.00 14.00 Za 21 Zo 22 Ma 23 10.00 13.00 14.00 Di 24 9.00 14.00 Wo 25 9.00 14.00 19.00 Do 26 9.00 14.00 Vr 27 9.30 14.00 18.00 Za 28 Zo 29 Ma 30

Deze week start examenperiode (regeling volgt) GIP 71 Secretariaatsvergadering OCSG (SAB) Bedevaart Sint-Lutgart Internaat: extra studie ASO/TSO 5OPR: GIP-voorstelling Raad van bestuur en algemene vergadering Pinksteren Deze week start projectweek klas 11 Pinkstermaandag LOC Codi-SG Internaat: extra studie ASO/TSO Evaluatiedag dirco Evaluatiedag dirco

23

24

Sint-Lutgart 25 Internaat: eindejaarsbezinning RvB koepel-vzw Internaat: extra studie ASO/TSO Internaat: eindejaarsfeestje met huldiging laatstejaarsinternen Einde toetsen, lessen en stage Haarzorg Eerstegraadsfuif Internaat: poetsen kamers en livings, vanaf 15.30 naar huis (behalve LO) Inleveren punten BT en PE Inleveren boeken, klaspoets, klasactiviteit (eventueel) Evaluatievergadering 1ste graad Deliberatie 6de en 7de jaar Deliberatie 1ste en 5de jaar ASO Deliberatie 3de jaar ASO Deliberatie BVL, 2de graad BSO en 5de jaar BSO Deliberatie 4de jaar ASO Academische zitting en galabal Deliberatie 2de jaar Deliberatie 3de, 4de en 5de jaar TSO Evaluatievergadering 1ste graad Afhalen rapporten (tot 18.00) Personeelsfeest

26

Leerlingen vrij

40


5. DEEL V: BIJLAGEN

5.1 Bijlage 1: Drugspreventiebeleid scholengemeenschap Sint-Michiel INLEIDING Het drugspreventiebeleid handelt over het bezit, gebruik en verspreiden van tabak, alcohol, illegale drugs, medicatie en het gokken. Ook aan andere moderne vormen van verslavingen, bv. gamen, wordt zijdelings aandacht besteed. Onze visie op het begeleiden van jongeren naar volwassenheid is gebaseerd op een pedagogisch referentiekader met als belangrijkste vaardigheden de drie S’en: - Sturen: duidelijke regels en afspraken maken die wij consequent en correct toepassen; - Steunen: regelmatig preventieve acties voor jongeren organiseren, hen betrekken bij de uitwerking van het drugspreventiebeleid en geloven in het effect van een positieve bekrachtiging; - Stimuleren: problemen bespreekbaar maken en jongeren stimuleren om deze zelf snel en efficiënt aan te pakken. Het drugspreventieproject is gebaseerd op dit pedagogisch referentiekader. Het drugspreventiebeleid is tot stand gekomen na overleg binnen het SPOC. Dit is een overlegplatform van secundaire scholen, lokale politie, OCMW’s, CAD en CLB’s van Bree, Bocholt, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

41


TABAK Wettelijk kader: Het decreet van 28 mei 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding.

BEZIT

GEBRUIK

VERSPREIDEN

AANDACHTSPUNTEN

REGEL De tabaksproducten worden op een nietzichtbare plaats bewaard.

REGELS - Roken in gesloten plaatsen is steeds verboden. - Roken in open plaatsen is verboden op weekdagen tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. - Roken tijdens extramurosactiviteiten is verboden tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds (ook tijdens het weekend). - Tijdens stage wordt de leerling-stagiair gelijkgesteld met een werknemer. Dan gelden de afspraken in de stageplaats.

REGEL Het is verboden om tabaksproducten te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. Dit geldt ook voor het (gratis) verspreiden op school of op schoolactiviteiten.

-

BIJ OVERTREDING - Bij een eerste overtreding: motiverend gesprek met de leerling. - Bij een volgende overtreding: rookmateriaal tijdelijk in bewaring geven. - Bij herhaalde overtreding: gesprek met de ouders en de leerling.

BIJ OVERTREDING - Bij vermoeden van roken: motiverend gesprek met de leerling. - Bij een eerste overtreding: motiverend gesprek met de leerling+opdracht in kader van preventie (thuis of op school). - Bij een tweede overtreding: opdracht in kader van preventie te maken na de schooluren op school. - Bij een derde overtreding: gesprek met de ouders en de leerling + 1 dag schorsing om te werken rond opdracht binnen het kader van preventie.

-

-

BIJ OVERTREDING - Bij een eerste overtreding: motiverend gesprek met de leerling + opdracht in kader van preventie. - Bij een volgende overtreding: gesprek met de ouders en de leerling + opdracht in kader van preventie te maken na de schooluren. - Bij herhaalde overtreding: gesprek met de ouders en de leerling + 1 dag schorsing om te werken rond opdrachten binnen het kader van preventie.

-

Er is een absoluut rookverbod voor leerlingen en personeel op school. De school moet het rookbeleid kenbaar maken op het schooldomein. De school moet in overleg met de leerlingen het begrip schooldomein afbakenen. De school neemt initiatieven om afspraken rond roken te controleren en eventuele overtredingen consequent te sanctioneren. Het rookverbod is van toepassing op leerlingen, personeel en derden die het schooldomein betreden. De school maakt afspraken wanneer en waar tijdens meerdaagse reizen in vakantieperiodes mag gerookt worden. Bij overtreding neemt de begeleider een gepaste sanctie.

42


ALCOHOL Wettelijk kader: De besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap. De wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor de verstrekking van sterke drank.

BEZIT

GEBRUIK

VERSPREIDEN

AANDACHTSPUNTEN

REGEL Op school, op schoolactiviteiten en tijdens extramurosactiviteiten is het bezit van alcohol verboden.

REGELS - Openbare dronkenschap is strafbaar. - Op school, op schoolactiviteiten en tijdens extramurosactiviteiten is het gebruik van alcohol verboden. - Het is verboden om alcohol te drinken vooraleer de leerling naar school komt. - Tijdens stages gelden de afspraken binnen de stageplaats. BIJ OVERTREDING - Bij vermoeden: observeren van gedragingen en motiverend gesprek met de leerling. - Indien onder invloed: o leerling uit de groep halen; o gesprek met leerlingenbegeleid ing en directie; o ouders komen de leerling afhalen op school; o nadien gesprek met de ouders en de leerling over sanctie en begeleiding. - Indien onder invloed bij meerdaagse reizen: o leerling uit de groep halen; o nadien motiverend gesprek met de leerling + sanctie door begeleiding; o bij sociale overlast wordt leerling uitgesloten van meerdaagse reizen in hogere jaren; o zware overtreding: de leerling riskeert om op eigen kosten naar huis te moeten.

REGELS - Het verspreiden of verkopen van alcohol door leerlingen is verboden. - Het is verboden bier en wijn te verkopen en aan te bieden aan jongeren onder de 16 jaar en sterke dranken (inclusief alcoholpop) aan jongeren onder de 18 jaar.

-

BIJ OVERTREDING -

-

Bij een eerste overtreding: o de leerling geeft alcohol in bewaring af; o de leerling krijgt een opdracht in het kader van preventie; o gesprek met de ouders en de leerling. Bij herhaalde overtreding: sanctie na schooluren + 1 dag schorsing om te werken rond opdrachten binnen het kader van preventie.

-

-

BIJ OVERTREDING -

-

-

De leerling geeft alcohol af. Gesprek met leerling en ouders, doo directie en leerlingenbegeleidi ng. Bij herhaalde overtreding volgt schorsing van 1 of meerdere dagen + opdrachten binnen kader van preventie. Sanctie en begeleiding in overleg.

-

-

Probleemdrinkers worden onmiddellijk doorverwezen naar CLB, CAD of andere hulpverleningsinstanti es. De directie wordt steeds ge誰nformeerd bij overtredingen. Indien ouders de leerling niet kunnen komen halen, contacteert de school naaste familie, buren of vrienden voor de opvang. Het verdient aanbeveling om bij extramurosactiviteiten de regels rond alcohol met de leerlingen vooraf duidelijk te bespreken. Overdreven alcoholgebruik thuis of in de vrije tijd kan wijzen op een probleem. Een gesprek met de leerlingenbegeleiding is dan noodzakelijk. Deze leerling wordt doorverwezen naar het vroeginterventieprojec t van het CAD. Wanneer alcohol verspreid wordt, moet ook de ontvanger aandacht en begeleiding krijgen. Afhankelijk van de context volgt er een sanctie.

ILLEGALE DRUGS 43


Wettelijk kader De drugswet werd in belangrijke mate aangepast door het koninklijk besluit van 16 mei 2003 over de handel in slaap- en verdovende middelen.

BEZIT

GEBRUIK

VERSPREIDEN

AANDACHTSPUNTEN

REGEL Het bezit van illegale drugs is verboden.

REGEL Het gebruik van illegale drugs is verboden.

REGEL Het verspreiden van illegale drugs is verboden.

-

BIJ OVERTREDING

-

BIJ OVERTREDING BIJ OVERTREDING -

-

-

Bij vermoeden: o motiverend gesprek met de leerling na discreet onderzoek; o afhankelijk van context en resultaat, gesprek met ouders. Bij effectief bezit: o leerling geeft drugs af, deze worden aan politie doorgegeven; o overleg met leerlingenbegeleider en directie; o meldingsplicht aan politie; o gesprek met de ouders en de leerling; o begeleidingsprocedu re opstarten (interne leerlingenbegeleider, CLB, CAD, andere externe diensten, …); o vroeginterventie CAD; o sanctie in overleg.

Bij vermoeden: o objectief beschrijven van gedragingen en gesprek hierover met de leerling; o de leerling wordt afgezonderd en naar leerlingenbegeleiding gebracht; o indien de gedragingen evident wijzen op drugsgebruik, worden de ouders gecontacteerd om de leerling af te halen op school; o nadien volgt gesprek met de leerling en de ouders en maakt men afspraken over hulpverlening en sanctie; o vroeginterventieproject CAD.

-

-

-

-

-

-

Bij effectief bezit tijdens meerdaagse reizen: de leerling wordt op eigen kosten teruggestuurd naar huis.

-

Indien onder invloed: o verwijderen uit groep; o overleg met directie en leerlingenbegeleider; o ouders komen leerling afhalen; o preventieve schorsing; o meldingsplicht aan politie; o nadien gesprek door directie en leerlingenbegeleiding met ouders en leerling, afspraken over sanctie en begeleiding; o opdrachten binnen kader van preventie. Bij gebruik: o leerling geeft drugs

-

Leerling geeft drugs af. De drugs worden aan politie overhandigd. Meldingsp licht aan politie. Gesprek van de directie en leerlingenbege leiding met leerling en ouders. Preventie ve schorsing. Opstarten tuchtprocedur e. Begeleidin gsprocedure opstarten. Inschakele n externe diensten. Bij dealen wordt de leerling definitief uitgesloten.

-

-

-

-

De directie wordt steeds geïnformeerd bij overtredinge n. Gesprek met de ouders en de leerling over begeleiding en sanctie gebeuren zo snel mogelijk na de overtreding. De school bezorgt de drugs van de leerling steeds aan de politie. Tijdens extramurosactivite iten gelden dezelfde regels als op school. Op voorhand worden ouders en leerlingen duidelijk geïnformeerd . Bij de beoordeling van drugsproble men moeten wij aandacht hebben voor bezwarende omstandighe den zoals diefstal, ordeverstorin g, gebruik door meerderjarig e in aanwezigheid van een minderjarige, … De school maakt geen

44


o

o o o

o -

af, deze wordt aan de politie bezorgd; overleg met leerlingenbegeleider en directie; meldingsplicht aan politie; begeleidingsprocedur e opstarten; inschakelen externe diensten (CLB, CAD, ‌); sanctie in overleg.

Meerdaagse reizen: o leerling uit de groep verwijderen + gesprek met de begeleiding o bij zware overtreding riskeert de leerling om op eigen kosten terug gestuurd te worden naar huis. o bij sociale overlast wordt leerling uitgesloten van meerdaagse reizen in hogere jaren; o na de reis volgt een motiverend gesprek met de leerling + sanctie.

-

onderscheid tussen cannabis en andere drugs. Ook zijn de regels en procedures van toepassing voor alle leerlingen, zonder een onderscheid te maken tussen minderjarige en meerderjarig e leerlingen. Wanneer drugs verspreid worden, moet ook de ontvanger aandacht en begeleiding krijgen. Afhankelijk van de context volgt er een sanctie.

MEDICATIE Wettelijk kader

45


De drugswet van 1921 reglementeert het gebruik van medicatie.

BEZIT

GEBRUIK

VERSPREIDEN

AANDACHTSPUNTEN

REGEL In principe heeft de leerling geen medicatie voor eigen gebruik bij zich. Indien dit toch noodzakelijk is, wordt de school op voorhand verwittigd.

REGELS In principe verstrekt de school geen medicatie. Gebruik op persoonlijk initiatief valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

REGEL Het verspreiden van medicatie is verboden.

-

Gebruik tijdens schooluren: - afspraken met ouders (diabetes, adhd, ‌);

BIJ OVERTREDING Vermoeden van misbruik: gesprek met leerlingenbegeleiding en onmiddellijke doorverwijzing naar CLB-arts.

Meerdaagse reizen: - Eerste graad: begeleidende leraren nemen medicatie in beheer, in samenspraak met ouders. - Tweede en derde graad: begeleidende leraren worden vooraf op de hoogte gebracht van medicatiegebruik.

BIJ OVERTREDING -

-

Motiverend gesprek met de leerling en eventueel ouders; Afhankelijk van de ernst wordt hulpverlening opgestart in samenwerking met CLB-arts.

-

De school heeft een beleid rond de opvang van leerlingen met medische problemen. Hierin staan duidelijke afspraken over het gebruik van medicatie op school. Indien de leerling op school onder toezicht medicatie moet gebruiken, is een attest van de ouders en de dokter noodzakelijk. Wanneer er vermoedens zijn van overdreven medicatiegebruik, neem de school contact op met de arts van het CLB.

BIJ OVERTREDING Afhankelijk van context: - motiverend gesprek met de leerling en zijn ouders - opdracht thuis of na de lessen op school rond preventie; - begeleiding en sanctie indien nodig.

GOKKEN Wettelijk kader

46


De huidige 'Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers' dateert van 7 mei 1999. De goksector is volop in ontwikkeling, er komen steeds meer wijzigingen in de toepassingen en de uitvoeringsbesluiten. Voor een recente stand van zaken kan men terecht op http://www.gamingcommission.fgov.be. Controle en toezicht van de kansspelen valt onder de Kansspelcommissie.

REGEL

SANCTIES BIJ OVERTREDINGEN

Op school mogen de leerlingen geen (kaart)spelen met inzet van geld organiseren. Zij hebben geen toegang tot gokspelen op het internet.

-

-

-

Bij een eerste overtreding of vermoeden van gokken: motiverend gesprek en opdracht binnen het kader van preventie. Indien er in groep voor geld gespeeld werd, moeten de dagverliezen aangezuiverd worden door de ‘winnaars’. Bij volgende overtreding of vermoedens van gokverslaving: motiverend gesprek met leerling en ouders. De leerling moet, afhankelijk van de situatie, de opdracht buiten de lesuren op school of thuis maken. Vanaf de derde overtreding wordt de leerling een dag geschorst en moet hij opdrachten binnen het kader van preventie uitvoeren.

AANDACHTSPUNTEN -

Mogelijkheden tot gokken en spelen via internet worden op school geblokkeerd.

-

Enkel tijdens de pauzes mogen de leerlingen op school kaart spelen of populaire kansspelen organiseren, in geen geval tegen geld.

-

Personeelsleden moeten alert zijn voor symptomen van gokverslaving bij leerlingen. Door snel te reageren kan de schade beperkt blijven.

-

Interessante websites die gokkers kunnen helpen om terug controle te krijgen: www.gokkliniek.be, www.blogjespel.be, www.vad.be.

-

Bij gokverslaving wordt, in overleg met de ouders en de leerling, onmiddellijk professionele hulpverlening ingeschakeld.

47


Enkele besluiten Het platform SPOC van secundaire scholen, politie, OCMW, CAD en CLB van Bree, Bocholt, Meeuwen en Peer bespreekt op hun vergaderingen regelmatig de veiligheid van de jongeren in de brede context. Dit platform stuurt het algemeen drugspreventiebeleid in de regio en coördineert grotere projecten. Het preventiebeleid steunt op vier pijlers: - brede voorlichting en vorming; - duidelijke regels inzake het bezit, gebruik en verdelen van tabak, alcohol, medicatie, illegale drugs en gokken; - procedures voor het aanpakken van overtredingen en problematisch gedrag; - hulpverlening op maat, de belangrijkste pijler waarop een goed drugpreventiebeleid steunt. Wij formuleren nog enkele algemene adviezen rond het drugspreventiebeleid: -

-

-

-

-

-

de leerling moet zich goed voelen op school. De school zorgt daarom voor een aangename infrastructuur en een positief klimaat waar de stem van de leerling gehoord wordt. De jongere moet duidelijk weten bij wie hij op school terecht kan met zijn vragen en problemen. De cel leerlingenbegeleiding speelt hierbij een belangrijke rol; de school moet in het begin van het schooljaar duidelijk communiceren over het drugspreventiebeleid op school (roken, alcohol, medicatie, gokken en illegale drugs). De leerlingen moeten weten wat de afspraken en mogelijke sancties bij overtredingen zijn, ook bij gebruik/misbruik tijdens de middagpauzes en bij extramurosactiviteiten; preventieprojecten kunnen perfect gekaderd worden binnen de vernieuwde vakoverschrijdende eindtermen (VOET); heel veel informatie rond preventie vindt men bij het CAD. De scholen tekenen een leerlijn uit en besteden regelmatig aandacht aan de verslavende effecten van roken, alcohol, medicatie, gokken en illegale drugs). Jongeren moeten leren om NEE te zeggen tegen allerlei vormen van drugs en verslaving. Daarom is het belangrijk dat leerlingen sociale vaardigheden aanleren indien ze deze niet beheersen (project CLB); het is zinvol om het drugspreventiebeleid te integreren in verschillende vakken en de leraren actief te betrekken bij de uitwerking en uitvoering van projecten; ook in de seksuele en relationele vorming moet aandacht besteed worden aan de gevaren van de combinatie van drugs en alcohol. Uit enquêtes blijkt dat jongeren onder invloed ongewenste seksuele contacten hebben waar ze later spijt van hebben; het verdient aanbeveling om tijdens de middagpauze of na schooltijd binnen het brede kader van preventie, diverse activiteiten te organiseren (sportcompetities, schaken, ICT-activiteiten, leesbevordering in bibliotheek, gezelschapsspellen, dans- en zangcompetities, toneel, …). De school overlegt met de leerlingen en maakt hen mede verantwoordelijk voor de organisatie; meten is weten. Het is zeker nuttig om tweejaarlijks het welbevinden van de leerlingen te meten. Daar kan de school heel veel informatie halen om haar beleid bij te sturen.

Steeds meer online gameverslaafden moeten afkicken. De behandeling staat nog in de kinderschoenen. Enkele adviezen: o identificeer de verslaafde op basis van indicatoren (lijkbleek, agressief, nauwelijks normale sociale contacten); o gamers met laag zelfbeeld en sociale stoornissen zijn risicogroep; o verbreek de gameflow en organiseer gespreksessies met familie en vrienden om de gamers terug te halen naar de werkelijkheid; o stel de gamers op internetdieet; o organiseer een gesprek van de leerlingenbegeleiding met de gameverslaafden; o streef naar meer structuur en dagplanning waarin plaats is voor ‘verveling’.

48


Vademecum 2013 2014