Page 1

Vilken kunskap behövsi framtiden? Vem bestämmer vilken  slags kunskap vi behöver?  Vad syftar kunskapen till?  Bidrar kunskapslyftet till  utvecklingen av ett mer  människo­ och miljövänligt  samhälle? Syftar  kunskapslyftet till  att lösa problemen som  orsakar arbetslösheten? Blir  det fler jobb med en sådan  satsning? Frågorna är  många, men Kunskapslyftet  är tyvärr inte svaret på dem.  Idag finns det inte avlönat  arbete åt alla. Prognoserna  för framtiden visar på ännu  större arbetslöshet. Det blir  inte fler jobb för att vi höjer  kompetensen och konkurre­ rar hårdare med varandra  om de jobb som finns. Det  är företagarna som tjänar på  kompetenshöjningen.  Kunskapslyftet är i sig en  fantastisk satsning, men jag  vill ändra på fokus. Vad är  det som egentligen behövs i  samhället i dag? Är det  verkligen ännu mer  teoretiska kunskaper som  ska kunna lösa problemen i  samhället? Jag anser istället  att vi idag har en fantastisk  möjlighet, om vi utvecklar 

oss som människor och  problemlösare. Många säger  att vi inte ens kan ana oss  till vilket samhälle vi är på  väg emot. Vad hjälper det då  med lite extra engelska i  bagaget? Vi behöver istället utveckla  vårt självförtroende och vår  medkänsla. Dessutom behö­ ver vi utveckla mer av dessa  fyra grundstenar: Viljan: till att förändra synen på oss  själva och samhället. Modet:   för att våga förändra oss och  vårt samhälle. Kreativiteten:   för att se nya lösningar på  problemen. Handlingskraften:   för att kunna agera och  förverkliga förändringarna. Vi som levt länge med t ex  arbetslöshet har, utan undan­ tag, utvecklat våra person­ liga egenskaper, samlat  erfarenheter och visdom. Vi  har sett var problemen finns  i samhället. Vi har  ifrågasatt, värderat och  omvärderat samhällets roll  och vår egen roll. Nu  behöver vi hjälp att komma  igång och använda oss av  våra erfarenheter för att  skapa ett mer människo­ och  miljövänligt samhälle.  Jag vill delta och medskapa  i ett projekt med, av och för  t ex arbetslösa, sjukskrivna.  Där skulle framförallt per­ sonlig utveckling genom 

skapande uttryck lägga  grunden. En mötesplats som  ger möjlighet att bryta passi­ viteten och vanmakten. Vi  behöver inse våra möjlig­ heter för att kunna ta ett  större ansvar och själva  skapa en bättre framtid för  oss, samhället och världen.  Vi människor är den absolut  största, oanvända naturre­ sursen på jorden. Där har vi  arbetslösa en enorm uppgift  att inse våra möjligheter att  vara en positiv förändrings­ kraft i samhället.  Jag tror att tiden kommer att  visa att vår arbetslöshet har  varit en värdefull erfar­ enhet. Den har ökat vår för­ ståelse och medkänsla för  andra som är utsatta i  dagens samhälle. Många av  oss har idag en önskan att  kunna hjälpa människor till  ett bättre liv. Kierkegaard  menar nog just det, i citatet  nedan, att man som hjälpare  först behöver förstå männi­ skan i hennes situation för  att kunna hjälpa henne.    Den som själv varit eller  fortfarande är arbetslös kan  vara den bästa ledaren för att  hjälpa andra arbetslösa i t ex  självhjälpsprojekt.  ”Om du vill hjälpa en   människa, måste du först  finna henne där hon är”                    Sören Kierkegaard


Mina tankar i samband med  ett informationsmöte om  Kunskapslyftet i Hedemora  den 24 mars 1997. Agneta Alexdotter  Bäckström, 070­422 17 59

Tankar från en arbetslös…  

Vi behöver istället utveckla  vårt självförtroende och vår  medkänsla. Dessutom behö­ ver vi utveckla mer av dessa  fyra grundstenar: Viljan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you