Page 1

Hållbar design En etiskt genomtänkt produkt innebär att designern och producenten har insett konsekvenserna av produkten och tar ansvar för att produkten inte bidrar till något som skadar människor, djur eller miljö. Varken vid tillverkning, användning eller när produkten skall kasseras. Konsumenten har egentligen all makt men saknar insikt om det samt kunskap/medvetenhet för att kunna använda den. Designerns ansvar: • Designar produkter för konsumenternas verkliga behov • Använder miljövänliga material • Designar tidlösa och hållbara produkter med mångsidig användning • Tar i beaktande att materialet passar för bruksändamålet • Tar i beaktande hur produkten skall användas, underhållas och återvinnas Producentens ansvar: • Planerar en rationell tillverkningsprocess som är miljöskonande • Sparar energi • Undviker onödiga transporter och förpackningar • Utnyttjar materialet till fullo samt sköter om återvinningen och avfallshanteringen Konsumentens ansvar: • Minskar onödig konsumtion • Väljer tidlösa och hållbara produkter med mångsidig användning • Sköter rätt sina produkter och reparerar småfel i tid för att öka livslängden av sina produkter • Föredrar miljövänliga material • Återvinner onödiga eller utslitna produkter • Skaffar kunskaper om produkternas miljöeffekter under deras livscykel • Undviker produkter som är tillverkade på oetiska sätt • Föredrar miljömärkta produkter Brundtland-kommissionen definierade hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Ett socialt hållbart samhälle karakteriseras av att det tillgodoser mänskliga behov överallt. Den chilenske nationalekonomen Manfred Max-Neef et al har identifierat nio mänskliga behov som varit desamma i alla kulturer och i alla tider: • Fysiska behov • Trygghet/beskydd • Engagemang • Avkoppling • Tillgivenhet • Förståelse • Kreativitet • Identitet/mening • Frihet Ett hållbart samhälle är således ett samhälle som kan bibehålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors förmåga att tillgodose sina behov inte förhindras. En stor del av jordens naturresurser används till produktion av varor, som inte tillfredsställer människornas grundbehov utan som är riktade till en köpkraftig minoritet. Om vi istället


producerade för att leva och inte för att upprätthålla produktionen, så skulle jordens resurser räcka till betydligt fler. Men det är ett känsligt resonemang och av många säkert ansett som cyniskt, med tanke på produktionens möjligheter att skapa arbetstillfällen. Men människors försörjning hör egentligen till en helt annan problematik som rör fördelningen av resurser, eftersom några få människor äger i stort sett alla pengar som finns på jorden. Ett annat hinder är att västvärldens människor hellre vill behålla och snarare öka sin levnadsstandard än att sänka den.. Det är inte många människor som är beredda att ta konsekvenserna det innebär att ta full hänsyn till miljön eller att visa solidaritet med de fattiga människorna på jorden. Därför tigs problemen ihjäl i hopp om att de skall försvinna. Krisen är troligen inte tillräckligt stor ännu för oss i västvärlden för att vi skall välja en annan livsstil. Vi kan ännu andas luften, vi kan fortfarande dricka vattnet, vi kan äta maten, vi har energi att värma oss med osv. Dessvärre är vi fast i ett komplext system, vår nuvarande samhällsstruktur, vilken skulle kollapsa om vi gjorde några större förändringar. Ett stort problem är att det saknas visioner på hur ett annat samhälle skulle kunna se ut. Vilka skulle alternativen vara? Hur skulle det se ut? Finns det några fördelar med att leva på ett annorlunda sätt? Visionära svar på dessa frågor skulle kunna överbrygga och möjliggöra de förändringar som med tiden kommer att bli oundvikliga. Om vi inte har alternativen färdiga blir det ett totalt kaos när naturen sätter sina gränser för vad den tål. Det största hindret för förändring och utveckling är rädsla. Rädslan som får oss att blunda för de uppenbara problemen. Rädslan för det ovissa. Rädslan för kaos. Rädslan att förlora kontrollen. Rädslan för rädslan osv. Det finns många sätt att skapa en miljömässigt hållbar produkt. Det mest radikala är kanske om man som designer först funderar på om det verkligen är en produkt som är nödvändig för människor eller natur. Men vad som är ”nödvändigt” är verkligen en stor fråga. Det är också viktigt att ställa sig frågan - Är verkligen en ny bil den enda tänkbara lösningen på ett transportbehov? En tjänst kanske kan lösa problemet lika bra som en produkt. Som t ex förbättrad kollektivtrafik eller en bilpool eller? Några andra exempel på hur man skapar en miljömässigt hållbar produkt: • Kreativitet – nya innovativa lösningar! • Dumma frågor – kan få tillverkaren att tänka i nya banor. • Designa om möjligt en tjänst istället för en produkt. • Mångsidig användning - kombinera flera funktioner i en produkt. • Tidlös design. • Ta hänsyn till och öka livstidscykeln på en produkt. • Hållbara produkter som går att reparera/underhålla. • Minimera materialanvändningen. • Välja miljövänliga material. • Undvika onödiga förpackningar. • Använda lokala material. • Tillverka lokalt. • Minska transporter. • Miljövänlig tillverkning. • Miljövänlig användning. • Miljövänlig destruktion/återvinning. Det har blivit en nödvändighet för företag att jobba med miljöhänsyn. Utvecklingen går framåt, men alltför långsamt i mina ögon. Ekonomiskt tänkande får råda mer än det ekologiska och sociala hänsynstagandet, tyvärr. Om människor valde produkter utifrån ekologi och sociala aspekter så skulle företagen lägga om sin produktion snabbare. Pengar är tänkt att vara ett smörjmedel för att ett samhälle skall fungera, men pengar/ekonomin hindrar snarare utvecklingen som det är idag.


Design behövs överallt. Den berör och påverkar allt och alla. Design handlar om reflektion och skapande. Design handlar om utveckling - utveckling innebär förändring - förändring innefattar förstörelse. Design har konsekvenser. Design medför ansvar – ansvar kräver medvetenhet. Design är kommunikation – att strukturera, formulera, förmedla och förverkliga möjligheter. Filosofisk design = att strukturera tankar och förnimmelser. Att klargöra samband i tillvaron. Existensiell design = att formulera mänskliga funderingar kring livet. Visionär design = att förmedla framtidens möjligheter till nuet. Politisk design = att förverkliga visionerna. Några värdefulla kvalitéer hos en designer: • Visionär • Kreativ katalysator. • Skapar mervärden. • Bidrar till en positiv och hållbar utveckling. • Delaktig i utvecklings- och förändringsarbete. • Medvetandegör syftet med designen: (Hur?) • Ifrågasätter syftet med designen (Varför?) • Svarar mot behov, men ser också nya möjligheter och visioner. • Ser helheten och delarnas sammanhang. • Kommunicerar. En länk mellan olika grupper. • Intuitiv kunskap. • Konstnärliga kvalitéer. • Lateralt tänkande. Jag tror att nästa steg efter miljöansvaret är etiken, känslorna, hjärtat och själen. Det räcker inte längre för ett företag att ha ett miljöengagemang, om man vill synas i mängden. Numera jobbar alla företag mer eller mindre med miljöarbete. Ett socialt samhällsengagemang däremot, visar på ett mervärde hos företaget som väcker sympati och förtroende hos kunden. Det är viktigt att skapa en positiv image genom att aktivt verka för ett humanare samhälle. Att visa vilka värderingar man står för. Att ta ställning väcker respekt. Att visa på ett känslomässigt engagemang även utanför företagets affärsområde. Att sponsra kultur och ideella verksamheter som människor uppskattar och behöver. Att ta aktiv del i byggandet av ”Det goda samhället”. Det är framförallt det man gör och inte det man säger som skapar upplevelsen av företaget. Ett företag kan vara en förebild för ett mångkulturellt och jämlikt samhälle. Det är mycket viktigt att utveckla företagets verksamhet på etiska grunder. Många människor är idag oerhört besvikna, trötta och arga på företagares, politikers och myndigheters maktmissbruk och skandaler osv. De företag som idag kan visa på ett engagemang utöver det ekonomiska tänkandet, har mycket att vinna på att vara pionjärer för utvecklingen av samhället. Det är ett område som jag tror och hoppas mycket på. Att utveckla ett företagande som är till nytta och gagn för helheten. Jag tror att det finns ett stort behov av att hjälpa företag utvecklas mot en profil som bygger på ett större samhällsansvar. Reklam- och designbyråer kan verka för en utveckling av företag mot ett mer ekologiskt, humant, moraliskt och etiskt samhälle. Ett samhälle för framtiden. Även medierna påverkar i stor utsträckning människors attityder, värderingar och beteenden. Reklam- och designbyråerna är samhällets normskapare, värderingskatalysatorer och förändringspionjärer. Där finns en mycket stor makt som kunde användas för att skapa ett mer livsbefrämjande samhälle.


Designbegreppet har förändrats med åren. Ordet funktion användes till en början som ett tekniskt begrepp. Produktidéerna skulle gå smidigt att tillverka. Efter andra världskriget blev brukarens fysiska behov det centrala. Tingen skulle fungera ergonomiskt, dvs överensstämma med människors fysiska förutsättningar. I fas med nya kunskaper om naturens kretslopp, cirka 1970-talet, fick tingen inte längre rubba den ekologiska balansen. Och därefter fokuserade man mer på de psykologiska och individuella behoven. Tingen skulle ge upplevelser, inte bara vara funktionella redskap. Och på senare år har man börjat intressera sig för tingens sociala betydelser. Det känns löftesrikt att utvecklingen börjar gå ditåt. Många spännande förändringar kan komma av det. Det ser jag verkligen fram emot. YTTRE RELATIONSMARKNADSFÖRING Att ”lyssna” på den nuvarande och framtida marknaden, och starta en kommunikation mellan kund och företag, som skapar förtroende och leder till förståelse, vilket bygger relationer, som leder till affärer. Till ömsesidig nytta för båda parter. INRE RELATIONSMARKNADSFÖRING Att ”lyssna” på sina medarbetare och ge utrymme för en kontinuerlig kommunikation som skapar engagemang och delaktighet vilket leder till utveckling av såväl medarbetare som företag och resulterar i en positiv företagsanda som även den kommunicerar med kunderna. Ett starkt team som delar visionerna är grunden för ett företags framgång. Helhetsdesign Designen skall kommunicera både en logisk och känslomässig upplevelse hos kunden. Ett starkt varumärke kommunicerar företagets idé, vision, värderingar, verksamhet, image och själ. Därefter skapas en tydlig företagsprofil med grafiska manualer. Medarbetarna delar visionen och känner delaktighet i företagets utveckling. Kontor och butiker har inredning som också stämmer med företagets profil. Etisk marknadsföring Nästa steg efter miljöansvaret är etiken, hjärtat, själen och känslorna. Det räcker inte längre med ett miljöengagemang om man vill synas i mängden. Numera jobbar alla företag med miljöarbete. Av ren nödvändighet. Ett socialt samhällsengagemang däremot, visar på ett mervärde hos företaget som väcker sympati och förtroende hos kunden. Viktigt att skapa en positiv image genom att aktivt verka för ett humanare samhälle. Visa vilka värderingar man står för. Att ta ställning väcker respekt. Visa på ett känslomässigt engagemang även utanför företaget. Sponsra kultur och ideella verksamheter som människor uppskattar och behöver. Ta aktiv del i att bygga ”Det goda samhället”. Det är framförallt det man gör och inte enbart det man säger som skapar upplevelsen av företaget. Skapa visioner för framtidens samhälle. Låt företaget vara en förebild för ett mångkulturellt och jämlikt samhälle. Utveckla företagets verksamhet på etiska grunder. Agneta Alexdotter Bäckström 070-422 17 59 2004-11-11

En etiskt genomtänkt produkt innebär att  

Ett socialt hållbart samhälle karakteriseras av att det tillgodoser mänskliga behov överallt. Den  chilenske nationalekonomen Manfred Max­Ne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you