Page 1

memòria 2017


ÍNDEX

Introducció ESCOLA DE MÚSICA

3

3

Història

5

Objectius

2

Tipologia escolar

9

Pla d’estudis

10

Relació d’activitats de l’escola de música 2017

26

Premsa i Publicitat

52

Relació d’activitats extraordinàries de l’escola de música 2017

63

Relació de formacions amb seu a l’escola de música

72

Annex 1: Butlletí

78

Annex 2: Cartells i programes de concerts

2


Introducció L’Escola de Música del Casino Menestral neix de la reconversió de l’antiga Escola de Música del Casino Menestral tal com queda reflectit en els estatuts. Entre les dues possibilitats que marca la LOGSE d’escola de música i conservatori, es va escollir l’opció d’ escola de música basant-nos fonamentalment en: • La permissió per fer un projecte de centre amb més llibertat i, per tant, molt més proper a la realitat dels alumnes que hi acudiran. • El major grau de racionalitat que té la relació cost-lloc escolar amb aprofitament per part de l’alumne. • Per seguir la trajectòria que existeix a Europa de manera més generalitzada, en la qual l’escola de música és l’eix de l’educació musical.

Història El Casino Menestral Figuerenc, ateneu cultural creat el primer de gener de l’any 1856, des del començament va dedicar bona part dels seus esforços a promoure activitats relacionades amb la música com eren el ball i el cant coral. L’any 1860 a petició dels socis es va crear la “CORAL GERMANOR EMPORDANESA”. No es estrany doncs, que des dels primers moments l’ensenyament reglat de la música tingués un espai dintre les activitats de l’entitat. Així el músic Gabriel Cotó, pels voltants de l’any 1870, fou el primer professor de música del Casino i dirigia també la coral. Després d’ell, l’Escola va continuat creixent.

3


escola de música De 1’ any 1928 a l’any 1935, la va dirigir Lluïsa Matas. L’any 1956, l’Escola es va afiliar al Conservatori Superior de Música del Liceu sota la direcció de Camila Llobet arribant a més de cent alumnes. L’any 1976 se’n va fer càrrec Quimeta Lorca. Al 1979 en Jaume Cristau comença la seva etapa com a director de l’Escola i en aquest moment s’adscriu al Conservatori Superior de Música de Barcelona. L’any 1987 l’Escola passa a dependre del Conservatori de Música “Isaac Albèniz” de Girona com a escola lliure i col·legiada. En el curs 1988-89 se’ns va concedir la menció d’Escola Autoritzada i Reconeguda. Durant el curs 2003/04 van començar les obres del rehabilitació de l’edifici on té la seu l’Escola de Música situat al C. Ample nº17 de Figueres, fet que va ocasionar el trasllat provisional de les activitats del centre al edifici que ocupava el Col·legi Sant Vicens de Paul, per posteriorment portar a terme un altra mudança a l’actual seu provisional al edifici dels antics jutjats, amb la direcció exposada al paràgraf següent. Al curs 2004/05 l’escola va celebrar el 75e aniversari com a Escola de Música en el seu actual format, amb tot un seguit d’activitats. Durant el curs 2005-06 comença una nova etapa sota la direcció del músic Ismael Suñé on s’aconsegueix superar la xifra de 300 alumnes als quals imparteixen classe 28 professors.

Tipologia del Centre Nom: Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc. Adreça Provisional: C. Poeta Marquina 2 (edifici dels antics jutjats). Població: Figueres. Codi postal: 17600 Telèfon: 972 678 666 Adreça electrònica: info@casinomenestral.com Pàgina web: www.casinomenestral.cat Titularitat: Escola de Música Nivells Educatius: Ensenyaments musical de Grau Elemental. Cursos de preparació per realitzar les proves d’accés als ensenyaments musicals de Grau Mig al Conservatori. La missió de l’Escola de Música és que els alumnes iniciïn una formació musical de qualitat per tal que, aquells que tinguin la voluntat i les aptituds per fer-ho puguin arribar a obtenir el Títol Professional de Música a qualsevol Conservatori.

4


escola de música TRETS D’IDENTITAT • Valors L’Escola es manifesta com un centre on es potencien valors fonamental de la societat com la solidaritat, el respecte, la tolerància, la sensibilitat, la disciplina i la voluntat auto superació. • La llengua de l’aprenentatge La llengua vehicular, a les diferents matèries dins l’àmbit musical a l’Escola, és el català. • La línea metodològica Tan pel que fa a la pràctica instrumental com al llenguatge musical es potencia un ensenyament basat en l’experimentació, la participació i la creativitat. L’ instrument és l’eix vertebrador de l’ensenyament: on, a banda de la classe individual, es potencien la participació en l’Orquestra de l’Escola, al Grup de Guitarres, així com a les diferents formacions de cambra que existeixen al centre. Els ensenyaments s’adeqüen, en el possible, a les característiques de l’alumnat (edat, facultats naturals...). Es vol afavorir la millora dels alumnes com a músics i com a persones tenint en compte cers aspectes: - Una educació musical integral que ajudi a formar dins la persona valors de participació. -La motivació per l’aprenentatge. - L’esperit de recerca transmès a l’alumnat en totes les àrees: interpretació, creació, ... per crear curiositat, necessitat de saber més... -Dinamització cultural: 1) Audicions regulars dels alumnes. 2) Concerts de Professors. 3) Diferents cursos, conferències... ... OBJECTIUS • Generals L’objectiu fonamental de l’escola és proporcionar una formació musical integral, ja sigui per als alumnes que amb aquest aprenentatge es plantegin una possible sortida professional, o per aquells altres que s’ho plantegin com una formació personal.

5


escola de música Entenem per formació integral aquella que proporcionarà al nen l’aprenentatge musical suficient perquè, en primer lloc, practiqui i desenvolupi la música que viu en el seu entorn social i amb la qual se sent identificat i, en segon lloc, l’aprenentatge d’altres estils de música que enriqueixin la seva formació musical, cultivant amb tots dos casos la creativitat del nen a través de la improvisació, educant l’oïda de manera immediata i deixant sempre que el nen projecti la seva personalitat en la música que està interpretant. De tota manera, l’aprenentatge musical ha d’estar al servei del desenvolupament de la personalitat del nen i mai ha de ser un fi per ell mateix. Aquest plantejament és el que ha de determinar en cada moment el tipus de programacions, activitats i, en definitiva, tota la vida escolar del centre. Per portar-ho a la pràctica, haurem de parlar d’objectius individuals i contextualitzar-los en la realitat de cada nen. A part d’aquests objectius específics, amb caràcter general, l’escola de música dinamitzarà la vida musical de la localitat, participant i integrant-se en nombrosos actes socials, cooperant amb les diferents institucions de la localitat i destacantne la importància dels centres educatius. Dins del que entenem com a formació bàsica de 1’ alumne fins al moment en el qual s’hauria de fer una especialització concreta per al tipus de música, creiem que és erroni plantejarne els diferents tipus (clàssica, pop, folklòrica ...) com quelcom separat, ja que en el fons, les diferències entre aquestes estils són molt més petites del que semblen a primera vista. Aquest plantejament requereix un professorat amb una formació adient a aquest programa, que no implica fonamentalment l’adquisició de nous coneixements sinó la utilització dels que ja es tenen d’una manera més àmplia i musical, de tal manera que s’aconsegueixi més llibertat d’expressió musical en la majoria dels casos, que connectaria amb la llibertat pròpia de l’individu i la seva projecció social. Lògicament, estem parlant d’una formació bàsica en la qual no tindria lloc l’especialització que després l’alumne volgués fer en el camp de la música moderna, en la qual sí que es necessitaria un professorat especialitzat. • Àmbit Pedagògic - Relatius a la Metodologia • Estimular l’ensenyament creatiu i imaginatiu propi d’una activitat artística. • Desenvolupar la iniciativa personal i l’esperit participatiu dins i fora del centre. • Oferir diferents programes, orientats a cobrir les necessitats especifiques de cada col·lectiu i franja d’aprenentatge d’acord amb els diferents perfils i demandes de l’alumnat. • Inserir l’acció educativa musical en el nostre context sociocultural. • Dissenyar les pautes per adquirir els coneixements tècnics i d’expressivitat propis de cada nivell.

6


escola de música - Relatius als continguts dels ensenyaments Generals • • • • •

Fer de la música un fet quotidià per l’alumne i les seves famílies. Entendre la música en la seva expressió individual i col·lectiva. Despertar curiositat i interès envers el fet musical. Fomentar l’ importància d’un estudi regular i constant. Incitar l’alumne a interpretar davant el públic.

De programa • Adquirir un nivell que permeti als alumnes afrontar amb èxit la realització de les proves d’accés a Grau Mig, tant del primer i segon com del tercer cicle.

- Relatius a les funcions del professorat • Proporcionar a l’alumnat un suport personal i acadèmic durant tota l’etapa de formació musical al centre. • Afavorir una correcta coordinació entre tots els professors. • Fomentar la creativitat i participació de l’alumnat.

• Àmbit humà i de serveis - Relatius a l’organització interna • Generar il·lusió per tal que tan els professors com el personal no docent, els pares i el alumnes participin en la dinamització del centre per mitjà de: claustres, reunions de cicle, i altres tipus d’actes i activitats diverses. • Fomentar la participació de la família mitjançant entrevistes amb els pares de l’alumnat. • Aconseguir un bon ambient de treball que estimuli la cooperació entre tots els membres del centre.

- Relatius a la projecció externa del centre • Vetllar pel paper com a centre de referència en la dinamització cultural de la ciutat. • Generar propostes de col·laboració amb altres centres e institucions.

7


escola de música TIPOLOGIA ESCOLAR

• Oferta educativa - Grau Elemental d’ensenyament Musicals. - Cursos de preparació a l’accés de Grau Professional. • Assignatures que s’imparteixen al centre - Llenguatge musical (nens i adults) - Llenguatge modern - Música de cambra - Piano clàssic - Piano modern - Saxofon - Sensibilització musical (Casinet) - Tenora - Trompeta - Trombò - Violí - Viola - Violoncel

- Acordió - Baix elèctric - Bateria i Percussió - Cant Coral - Cant Modern - Conjunt instrumental - Contrabaix - Clarinet - Flauta dolça - Flauta travessera - Guitarra clàssica - Guitarra elèctrica - Harmonia

• Altres - Orquestra Versatile de l’Escola de Música. - Quartet de Saxofons. - Coral “Germanor Empordanesa”.

8


escola de música PLA D’ESTUDIS

PLA D’ESTUDIS

9

5


relació d’activitats 2017

34

10


relació d’activitats 2017 • Concert de Santa Cecilia (concert de tardor) Concert de Santa Cecília (concert de tardor)

El dissabte 19 de novembre en motiu de la celebració de la patrona dels músics, Santa Cecília,Concert l’escola organitza unde concert que enguany va tenir lloc al Cercle Sport a les 11.30h. de El Santa Cecília de tardor) dissabte 19(concert novembre en motiu de la celebració de la patrona dels músics, Santa Els artistes van Cecília, ser elsl’escola alumnes de l’escola i va que comptar amb col·laboració la Coral organitza un concert enguany va la tenir lloc al Cerclede Sport a les Germanor Empordanesa i l’Orquestra 11.30h. Els artistes van ser els alumnes de i va comptar El dissabte 19 de novembre en motiu deVersatile. la celebració de l’escola la patrona dels músics, amb Santala col·laboració de la Cecília, l’escola un Empordanesa concert que enguany va tenirVersatile. lloc al Cercle Sport a les Coralorganitza Germanor i l’Orquestra 11.30h. Els artistes van ser els alumnes de l’escola i va comptar amb la col·laboració de la Coral Germanor Empordanesa i l’Orquestra Versatile.

7

7

11


Relació d’activitats 2017 • CONCERT DE SANTA CECÍLIA El 21 de Novembre a les 11h va tenir lloc el tradicional concert de Santa Cecília a l’Auditori dels Caputxins de Figueres amb l’actuació dels alumnes de l’escola amb diverses formacions: solistes, duets, trios de cambra i de l’Orquestra Versàtil que enguany van interpretar una selecció de bandes sonores de pel·lícules.

12


Relació d’activitats 2017

8

13


Relació d’activitats 2017

Empordà, Novembre 2016

9

Hora Nova, Novembre 2016 9

14


Audició de Guitarres El dissabte 10 de desembre a les 11.30h els alumnes de

guitarra van realitzar una audicióRelació al Museu d’activitats del Joguet.

2017

• Audició de Guitarres El dissabte 10 de desembre a les 11.30h els alumnes de guitarra van realitzar una audició al Museu del Joguet.

10

15


Relació d’activitats 2017

11

16


Micro Obert

Després de l’èxit de participació del curs passat, un any més vam orga-

Relació d’activitats 2017

nitzar el Micro Obert, una Jam Session pensada per als alumnes de

• MICRO OBERT

l’àrea de música moderna on la creativitat, la improvisació i el treball Micro Obert

Després de l’èxit desón participació del curs passat, un any mésEnguany vam organitzar Micro Obert, en conjunt elsitingredients va el ser el 14 de deDespré s de l’èx de participacióprincipals. del cur s pas sat, un any méon una Jam Session pensada per als alumnes de l’àrea de música moderna la creativitat, la s vam orgazar Micro Obiert, sembreinit a treball les el19.00h el un 17 de maig a pen lessad 19.00h a la Sala Teaingredients Jam Session improvisació el en conjunt són els principals. ser eles14de deAbdó de aEnguany per als va alu mn l’àrea de música moderna on la cre sembre a les 19.00h i el 17 de maig a les 19.00h a laati Sala Terrades CMF. vitaAbdó t, la im provisadel rrades del CMF. ció i el treball en conjunt són els ingredien ts principals. Enguany va ser el 14 de desembre a les 19.00h i el 17 de maig a les 19.00h a la Sala Abdó Terrades del CMF.

Empordà, Desembre 2016

12

17


Relació d’activitats 2017

13

18


Relació d’activitats 2017

Hora Nova, Desembre 2016

1414

19


El dia 16 el de desembre a les 19.30h es va viure el tradicional Concert de Nadal de l’Escola de Música del Casino Menestral. El concert va ser protagonitzat pels alumnes de l’escola, des del grup de nens

més petits els "PetiTons", la

Relació d’activitats secció de Casinet i passant pels alumnes Grau Elemental2017 i

GraudeProfessional. Les actuacions, de forma molt hàbil, es • CONCERT nadal

van combinar amb formacions com la de els "Combos" i amb

El dia 16 el de desembre a les 19.30h es va viure el tradicional Concert de Nadal de l’Escola actuacions totes va elles amb un punt en comú, acde Música del Casinoindividuals Menestral. El concert ser protagonitzat pels alumnes de l’escola, des del grup de nens més petits elsun “PetiTons”, la secció de Casinet i passant pels alumnes tuacions basades amb repertori bàsicament nadalenc preGrau Elemental i Grau Professional. Les actuacions, de forma molt hàbil, es van combinar amb parat amb tota la il·lusió dels alumnes i professors. formacions com la de els “Combos” i amb actuacions individuals totes elles amb un punt en comú, actuacions basades amb un repertori bàsicament nadalenc preparat amb tota la il·lusió dels alumnes i professors.

15

20


Concert de flauta travessera de flauta El Concert 18 de febrer estravessera va celebrar un concert dels alumnes de

Relació d’activitats 2017

flauta travessera Sport. es vadels poder gaudirdede El 18 de febrer al es Cercle va celebrar unOn concert alumnes

• CONCERT de FLAUTA TRAVESSERA diverses formacions la flauta flauta travessera alonCercle Sport.era Onla esprotagonista. va poder gaudir de

diverses formacions on la flauta era la protagonista.

El 18 de febrer es va celebrar un concert dels alumnes de flauta travessera al Cercle Sport. On es va poder gaudir de diverses formacions on la flauta era la protagonista.

Hora Nova, Febrer 2017 16

16

21


Relació d’activitats 2017

17

22


Mostra Mostra d’instruments d’instruments Mostra d’instruments Mostra d’instruments Al s’han fet fet les les mostres mostres d’instruments d’instrumentsper per Al llarg llarg del del primer primer semestre semestre s’han Relació d’activitats 2017 Al del semestre s’han fet d’instruments per Alllarg llargaquells delprimer primer semestreque s’han fetles lesmostres mostres d’instruments per aa tots alumnes que encara no tenen tenen decidit quin quin tots aquells alumnes encara no decidit •aMostra d’instruments a tots tots aquells aquells alumnes alumnes que que encara encara no no tenen tenen decidit decidit quin quin instrument instrument solista triar. Al llarg del primer semestre s’han fet les mostres d’instruments per a tots aquells alumnes instrument instrumentsolista solistatriar. triar. que encara no tenen decidit quin instrument solista triar.

18 1818 18

23


Concert de cant líric Els alumnes de cant líric van oferir un recital el 16 de maig a la Sala Abdó de Terrades a les 19.00h.

Relació d’activitats 2017 • Concert de cant líric Els alumnes de cant líric van oferir un recital el 16 de maig a la Sala Abdó de Terrades a les 19.00h.

19

24


Relació d’activitats 2017

20

25


Audicions d’Alumnes de música clàssica i música moderna Un any més l’escola de música va organitzar la setmana

d’audicions tant de música clàssica com de música moderna

Relació del 3 al 7 d’abril a la Sala Abdó Terrades deld’activitats CMF. Aquesta

2017

setmana de concerts està pensada perquè els joves músics tin• Audicions d’Alumnes de música clàssica i música modern guin l'oportunitat de mostrar en púbic els avenços del llarg Un any mésdel l’escola música va organitzar setmana d’audicions de música clàssica cursdeen els seus estudis ilasens dubte, aquestatant experiència com de música moderna del 3 al 7 d’abril a la Sala Abdó Terrades del CMF. Aquesta setmana els enriquirà en la seva formació com a músics. de concerts està pensada perquè els joves músics tinguin l’oportunitat de mostrar en púbic els avenços del llarg del curs en els seus estudis i sens dubte, aquesta experiència els enriquirà en la seva formació com a músics.

21

26


Relació d’activitats 2017

22

27


El 4 de maig a les 18.00h va tenir lloc el Conce

l’Escola de Música a La Cate dins el marc de les fire

ta Creu. La sala es va omplir de gom a gom on el pú

sistir va gaudir de diverses formacions instrumenta Relació d’activitats 2017

Concert de Professors

molt variat • CONCERT DE PROFESSORS

amb un gran nivell interpretatiu. El co

El 4 de maig a les 18.00h va tenir lloc el Concert de Professors de El 4 de maig a les la 18.00h va tenir lloc el Concert de Professors de dels l’Escola de Música a La Cate amb tradicional fotografia professors/es La Cate dins el Creu. marc La desala les es fires festesde degom la Sandinsl’Escola el marcde de Música les fires a i festes de la Santa va iomplir a gom on el públic que hi La va assistir gaudir de diverses i d’un ta Creu. sala esvava omplir de gom formacions a gom on instrumentals el públic que hi programa va as- molt variat amb un gran nivell interpretatiu. El concert va concloure amb la tradicional fotografia sistir va gaudir de diverses formacions instrumentals i d'un programa dels professors/es donant un aire festiu i molt variat amb un gran nivell interpretatiu. El concert va concloure amb la tradicional fotografia dels professors/es donant un aire festiu i

Empordà, Maig 2017

23

28

dona


Relació d’activitats 2017

24

29


Relació d’activitats 2017 AUDICIÓ DE BATERIES

Els alumnes de batería de la nostra escola varen oferir una audi-

• AUDICIÓ DE BATERIES

ció el dissabte 6 de maig a la cafetería del bar EL Casino, Va te-

Els alumnes bateríabona de la nostra escola varen unaiaudició nirdemolta acceptació entreoferir pares amics.el dissabte 6 de maig a la cafetería del bar EL Casino, Va tenir molta bona acceptació entre pares i amics.

Hora Nova, Maig 2017

25

30


Relació d’activitats 2017

26

31


Concert “Adults Enamorats de la Música Un any més l’escola va tenir el privilegi de comptar amb el concert Adults Enamorats de la Música el 16 de juny a les 20.00h. Un concert molt entranyable i que cada any té més

Relació d’activitats 2017

acollida i on ens fa recordar que la música no té edat.

• Concert d’Adults Enamorats de la Música

Un any més l’escola va tenir el privilegi de comptar amb el concert Adults Enamorats de la Música el 16 de juny a les 20.00h. Un concert molt entranyable i que cada any té més acollida i on ens fa recordar que la música no té edat.

27

32


Relació d’activitats 2017

28

33


Relació d’activitats 2017

29

34


Concert de fi de curs Com cada any l'escola organitza per acomiadar el curs un

concert al Castell de Sant Ferran on pares, mares i públic en

general van gaudir d'una tarda plena plena de música amb

Relació d’activitats 2017

una diversitat d'actuacions i formacions a càrrec dels alum-

El concert va ser el passat 21 de juny, coinci• Concert nes de fide de l'escola. curs dint amb el Dia de la Música, a les 19.30h.

Com cada any l’escola organitza per acomiadar el curs un concert al Castell de Sant Ferran on pares, mares i públic en general van gaudir d’una tarda plena plena de música amb una diversitat d’actuacions i formacions a càrrec dels alumnes de l’escola. El concert va ser el passat 21 de juny, coincidint amb el Dia de la Música, a les 19.30h.

30

35


Relació d’activitats 2017

36


BATUCADA

Relació d’activitats 2017

Dissabte 17 de juny va tenir la ja tradicional i es-

• BATUCADA

perda batucada a càrrec de tots els alumnes de bater-

Dissabte 17 de la ja tradicional batucada a càrrec tots els alumnes íajuny de va latenir nostra escola.i esperda Aquesta ha estat ladesisena edi- de batería de la nostra escola. Aquesta ha estat la sisena edició.

ció.

32

37


Relació d’activitats 2017

33

38


Relació d’activitats 2017

PREMSA I PUBLICITAT

34

39


Relació d’activitats 2017

40


Relació d’activitats 2017

41


Relació d’activitats 2017

42


Relació d’activitats 2017

38

43


Relació d’activitats 2017

39

44


Relació d’activitats 2017

40

45


Relació d’activitats 2017

41

46


Relació d’activitats 2017

Especial ensenyament - EMPORDÀ

Empordà, Juny-setembre 2017

42

47


Relació d’activitats 2017

Revista CRAE, Juny 2017 43

48


Relació d’activitats 2017

Especial ensenyament - diari de girona

Diari de Girona, Setembre 2017 44

49


Relació d’activitats 2017

Especial ensenyament - HORA NOVA

Hora Nova, Setembre 2017 45

50


Relació d’activitats 2017

Empordà, Octubre 2017

51


relació d’activitats extraordinàries de l’escola de música 2017

34

52


Residència Els arcs relació d’activitats extraordinàries de l’escola de música 2017 Ja es tradició de la nostra escola anar a fer un petit concert als

voltants de Nadal per els avis i les àvies d'aquesta residència.

• Residència Els arcs

En aquesta ocasió ha sigut el dia 23 de desembre.

Ja es tradició de la nostra escola anar a fer un petit concert als voltants de Nadal per els avis i les àvies d’aquesta residència. En aquesta ocasió ha sigut el dia 23 de desembre.

2

53


Divendres 20 d’octubre va tenir lloc la 4ª vetllada de poesia organitzada per la nostra Entitat CMF on van participar professors i alumnes de la nostra escola. Relació d’activitats extraordinàries • 3ª Vetllada Poètica Divendres 20 d’octubre va tenir lloc la 4ª vetllada de poesia organitzada per la nostra Entitat CMF on van participar professors i alumnes de la nostra escola.

3

54


Relació d’activitats extraordinàries

4

55


Un any més l'escola va participar aportant alumnes al cícle de concerts del Festival de Música i Natura "Fem música". Alumnes de música de cambra, de piano i la Coral Infantil Allegro van participar el 19 de febrer a la Jonquera i el 19 a l’Escala.

Relació d’activitats extraordinàries

• Festival: Fem Música Un any més l’escola va participar aportant alumnes al cícle de concerts del Festival de Música i Natura “Fem música”. Alumnes de música de cambra, de piano i la Coral Infantil Allegro van participar el 19 de febrer a la Jonquera i el 19 a l’Escala.

5

56


Relació d’activitats extraordinàries

576


Guitarrada 2017 Diversos alumnes de guitarra van participar a la 17a edició de la Guitarrada. Relació d’activitats extraordinàries Recordem que aquesta activitat està destinada als joves intèrprets de guitarra de nivell • Guitarrada 2017 elemental i mitjà, amb l’objectiu de donar-los la possibilitat de formar part d’una orquestra de guitarres. La Guitarrada va tenir lloc el cap Diversosdealumnes guitarra van participar a lade17a edició de Can la Guitarrada. Recordem que setmanadedel 4 i 5 de març a la casa colònies Pau de Canapost aquesta iactivitat està destinada als joves intèrprets de guitarra de nivell elemental i mitjà, va concloure amb un concert el 12 de març al Teatre Municipal El Jardí de amb l’objectiu de donar-los la possibilitat de formar part d’una orquestra de guitarres. La Guitarrada Figueres.

va tenir lloc el cap de setmana del 4 i 5 de març a la casa de colònies de Can Pau de Canapost i va concloure amb un concert el 12 de març al Teatre Municipal El Jardí de Figueres.

7

58


Sant Baldiri. Durant la diada de Sant Baldiri al carrer nou alumnes de l'escola van oferir un concert a la Casa Nouvilas el 21 de maig amb diverses formacions com: la coral allegro, el conjunt instrumental,

Relació d’activitats extraordinàries

el combo de música moderna i actuacions de solistes. • Sant Baldiri

Com a novetat va debutar la nova d’adolescents, la Coral SiJove.

Durant la diada de Sant Baldiri al carrer nou alumnes de l’escola van oferir un concert a la Casa Nouvilas el 21 de maig amb diverses formacions com: la coral allegro, el conjunt instrumental, el combo de música moderna i actuacions de solistes. Com a novetat va debutar la nova d’adolescents, la Coral SiJove.

8

59


en aquesta edició va tenir lloc al Conservatori de Girona. Els concerts dels alumnes seleccionats, simultàniament, van anar succeint durant els dies 31 de març i 1 i 2 d'abril en diferents auditoris de la província. Els nostres alumnes van actuar a l’auditori de les Bernardes de Salt i a l'Escola de música Temps de Música de Relació d’activitats extraordinàries Figueres . • Giraconcert L'objectiu d'aquest projecte és que els joves músics formin part d'un col·lectiu comparteix una disciplina i alhora Alumnes de piano ique de música cambra de l’escola van participarmolt a la 8a exigent edició del Giraconcert haventgratificant, passat una prova que en aquesta edicióen va concert. tenir lloc alLaConservatori de com de ésselecció la interpretació musical finalitat del Girona. Els concerts dels alumnes seleccionats, simultàniament, van anar succeint durant els Giraconcert que en elsdiferents alumnes treballin obres aElsun alt nivell les dies 31 de març i 1 i 2és d’abril auditoris de la província. nostres alumnesi van actuarpuguin a l’auditoriexecutar de les Bernardes de Salt imés a l’Escola de música Temps Música deque Figueres en públic d'una vegada, dedemanera els . L’objectiu d’aquest projecte és que els joves músics formin part d’un col·lectiu que comparteix permetrà actuïn engratificant, diferents auditoris i en diferents una disciplina moltque exigent i alhora com és la interpretació musical enambients, concert. La finalitat del Giraconcert és que els alumnes treballin obres a un alt nivell i les puguin executar aprenent el que és fer una gira de concerts. en públic més d’una vegada, de manera que els permetrà que actuïn en diferents auditoris i en diferents ambients, aprenent el que és fer una gira de concerts.

9

60


parades de roses a la Rambla, enguany hi vam tornar a ser. Durant tota la diada professors de l'escola i alumnes de la O.V van vendre roses en una parada de la Rambla sota el lema " Posa música a la teva Rosa" d'aquesta manera cada persona que comprava una rosa podia escollir un tema músical d'una llista on més tard l'Orquestra Versàtile l'interpretaria. Els diners recaptats es destinend’activitats per la compraextraordinàries de meterial per a la Relació O.V • Sant Jordi Després de la bona experiència del primer Sant Jordi de l’escola a les parades de roses a la Rambla, enguany hi vam tornar a ser. Durant tota la diada professors de l’escola i alumnes de la O.V van vendre roses en una parada de la Rambla sota el lema “ Posa música a la teva Rosa” d’aquesta manera cada persona que comprava una rosa podia escollir un tema músical d’una llista on més tard l’Orquestra Versàtile l’interpretaria. Els diners recaptats es destinen per la compra de meterial per a la O.V

10

61


Relació d’activitats extraordinàries

11

62


relació de formacions amb seu a l’escola de música

34

63


COMBOS El Combo o petita formació de música moderna, és la assignatura col·lectiva on convergeixen tots els coneixements que l'alumne ha après , normalment de forma individual, les seves classes relació de formacions amb seu en a l’escola de música d'instrument ,llenguatge i teoria. Té la finalitat de propiciar el desenvolupament • COMBOS

de la activitat musical en grup.

El Combo o petita formació de música moderna, és la assignatura col·lectiva on convergeixen tots els coneixements que l’alumne ha après , normalment de forma individual, en les seves classes d’instrument, llenguatge i teoria. Té la finalitat de propiciar el desenvolupament de la activitat musical en grup.

13

64


L’equip de professors de l’Escola de Música del Casino Menestral, té la ferma convicció que massa sovint, aquest gaudi musical el vivim individualment, de forma gairebé íntima; estudi a casa i treball individualitzat a l’ aula. Són poquíssims els espais que permeten compartir tot un seguit d’experiències, de vivències musicals amb les quals podem aprendre i relació de formacions amb seu a l’escola de música divertir-nos. CONJUNT És • per això INSTRUMENTAL que l’escola aposta decididament per un conjunt instrumental que busca en el treball col·lectiu i en la complicitat, bases d’un projecte Amb la pràctica d’un instrument busquem sempre la oportunitatles d’aprendre i passar-ho bé. L’equip de professors de l’Escola de Música del Casino Menestral, té la ferma convicció que indispensable per a la formació integral de qualsevol músic. massa sovint, aquest gaudi musical el vivim individualment, de forma gairebé íntima; estudi a El casa treball d’aquest conjunt repertori divers en i treball individualitzat a l’ aula.instrumental Són poquíssims combina els espais queun permeten compartir tot un seguit d’experiències, amb les qualsvagi podem aprendre il’ampli divertir-nos. És gèneres i estils. Aixídeesvivències preténmusicals que l’alumne/a coneixent ventall per això que l’escola aposta decididament per un conjunt instrumental que busca en el treball delcol·lectiu nostrei en repertori musical més proper. la complicitat, les bases d’un projecte Tanmateix indispensable les per asessions la formaciód’assaigs integral de a qualsevol El treball d’aquest conjunt instrumental combina un repertori amb divers en l’escola esmúsic. complementen amb la oportunitat de compartir ungèneres públic i estils. Així es pretén que l’alumne/a vagi coneixent l’ampli ventall del nostre repertori musical divers el treball que s’ha anat treballant a l’aula, entenent així que l’actuació més proper. Tanmateix les sessions d’assaigs a l’escola es complementen amb la oportunitat de compartir amb un públic divers el treball que s’ha anat treballant a l’aula, entenent així que pública és una part necessària i irrenunciable del procés formatiu dels futurs l’actuació pública és una part necessària i irrenunciable del procés formatiu dels futurs músics. músics.

14

65


El conjunt d’adults està especialment dirigit per aquelles persones, adultes, i que no han pogut apropar-se abans al món de la música. L’ objectiu d’aquestes classes és preparar un repertori per aprendre a tocar en grup; i de s’ensenya a posar la amb musicalitat a disposició i en relació formacions seu(individual) a l’escola de música harmonia amb els altres components del conjunt.

• CONJUNT D’ADULTS

El conjunt d’adults està especialment dirigit per aquelles persones, adultes, i que no han pogut apropar-se abans al món de la música. L’ objectiu d’aquestes classes és preparar un repertori per aprendre a tocar en grup; i s’ensenya a posar la musicalitat (individual) a disposició i en harmonia amb els altres components del conjunt.

15

66


La coral infantil Allegro ja fa tres anys que va iniciar la seva aventura musical. Consolidada i dirigida per Marta Sunyer, és una formació de nens i nenes que gaudeixen de la música cantant i actúan.

relació de formacions amb seu a l’escola de música • CORAL INFANTIL ALLEGRO La coral infantil Allegro ja fa tres anys que va iniciar la seva aventura musical. Consolidada i dirigida per Marta Sunyer, és una formació de nens i nenes que gaudeixen de la música cantant i actúan.

16

67


CORAL SIJove Primer any de la coral SiJove. Coral d’adolescents dirigida per en Joan Vila i formada amb molt ilusió i amb ganes de que el jovent canti i participi en moments musicals. Aquest curs va poder preparar un breu repertori i participar en relació de formacions amb seu a l’escola de música dues de les actuacions organitzades per l’escola de música del Ca sino: el 20 de maig a la casa Nouvilas i el 21 de juny al castell de • CORAL SIJove Sant Ferran. Primer any de la coral SiJove. Coral d’adolescents dirigida per en Joan Vila i formada amb molt ilusió i amb ganes de que el jovent canti i participi en moments musicals. Aquest curs va poder preparar un breu repertori i participar en dues de les actuacions organitzades per l’escola de música del Ca sino: el 20 de maig a la casa Nouvilas i el 21 de juny al castell de Sant Ferran.

17

68


JOVE VERSATILE Creada a principis de l'any 92, va ésser dirigida per en Jaume Cristau en els seus inicis, i poc després es va fer càrrec de la direcció, el mestre Joaquim De la Cuesta. relació formacions amb seudea corda l’escola Formada per uns de 25 nois i noies tant d'instruments com de de vent,música i que actualment segueixen diferents nivells d'estudis musicals en diversos centres i amb • JOVE VERSATILE diferents professors, l'OJV participa activament en les activitats musicals de l'Escola deldeCasino Menestral. Creadadea Música principis l’any 92, va ésser dirigida per en Jaume Cristau en els seus inicis, i poc després es va fer càrrec de la direcció, el mestre Joaquim educativa, De la Cuesta. Formada per uns L’orquestra aposta per ser a més d’una formació una plataforma de 25 nois i noiesdivulgació tant d’instruments denous cordacompositors, com de vent, i queespecial actualment segueixen diferents d’obres de tenint incidència en els autors nivells d’estudis musicals en diversos centres i amb diferents professors, l’OJV participa activament catalans. en les activitats musicals de l’Escola de Música del Casino Menestral. L’orquestra aposta per ser dirigeix l’orquestra Santi Escura, compositor i professor de compositors, la a mésActualment d’una formació educativa, una en plataforma de divulgació d’obres de nous escola. tenint nostra especial incidència en els autors catalans. Actualment dirigeix l’orquestra en Santi Escura, compositor i professor de la nostra escola.

18

69


QUARTET DE SAXOFONS DEL CASINO MENESTRAL El quartet se saxofons del Casino Menestral de Figueres es va formar durant

relació de formacions a l’escola l’any 2007 degut a les inquietuds amb de tresseu alumnes de l’escolade i elmúsica seu professor. Aquests alumnes buscaven un coneixement musical dins d’una

• QUARTET DE SAXOFONS DEL CASINO MENESTRAL

formació de cambra i a més poder ampliar coneixements del repertori del

El quartet saxofon. se saxofons Casinocomprèn Menestraldiferents de Figueres es que va formar durant 2007al degut El del repertori estil van des dell’any barroc a les inquietuds de tres alumnes de l’escola i el seu professor. Aquests alumnes buscaven un clàssic fins a música moderna com són bandes sonores i Standard de jazz. coneixement musical dins d’una formació de cambra i a més poder ampliar coneixements del repertori del saxofon. El repertori comprèn diferents estil que van des del barroc al clàssic fins a música moderna com són bandes sonores i Standard de jazz.

19

70


d’inactivitat, al febrer de 2008, sota la direcció de Claudia Coral, so

professora de cant de l’escola, el Casino Menestral recuperà la coral per a aficionats del cant. relació de formacions amb seu a l’escola de música

És un cor mixt que treballa repertori popular i tradicional català i sud-ameri • CORAL GERMANOR EMPORDANESA

d’altres. Des de l’any 2009 pertany a la FCEC, i participa activament en e

La Coral Germanor Empordanesa és una secció del Casino Menestral Figuerenc. Els seus inicis es remunten a l’abril de 1914, any de la seva fundació. Després de 46 d’inactivitat, al febrer de 2008, corals que s’organitzen anualment. S’ha presentat arreu de les comarques sota la direcció de Claudia Coral, soprano i professora de cant de l’escola, el Casino Menestral recuperà la coral per a tots els aficionats del cant.

Baix Empordà, Gironès, La Selva, Garrotxa, Barcelonès, Sud de França i

És un cor mixt que treballa repertori popular i tradicional català i sud-americà, entre d’altres. Des del’Estany. l’any 2009Un pertany FCEC, i participa activament en cicles delsa la concerts més destacats vaelsser el corals maigque dels’organitzen 2010, en comme anualment. S’ha presentat arreu de les comarques de: Alt i Baix Empordà, Gironès, La Selva, Garrotxa, Barcelonès, Sud de França i Pla de l’Estany. Un dels concerts més destacats va ser dels 80 anys de l’Escola de Música, celebrat dins el marc incomparable del el maig del 2010, en commemoració dels 80 anys de l’Escola de Música, celebrat dins el marc incomparable del Museu Dalí de Figueres, on gaudí d’ un gran èxit.

Dalí de Figueres, on gaudí d’ un gran èxit.

L’any 2013 celebrà els 5 anys després de la seva recuperació i aquest 2014 va oferir un concert sota elL’any títol: CANTS DEL COR. commemorà el centenari de la seva fundació realitza la 2013 DES celebrà elsPer 5 anys després de la seva recuperació i aquest Coral gravació Germanor Empordanesa del seu treball discogràfic: 100 anys de coral que tingué la seva presentació oficial el diumenge 25 de gener del 2015 a la Cate.

2014

un concert sota el títol: CANTS DES DEL COR. Per commemorà el centen

seva fundació realitza la gravació del seu treball discogràfic: 100 anys de c

tingué la seva presentació oficial el diumenge 25 de gener del 2015 a la Cat

La Coral Germanor Empordanesa és una secció del Casino Menestral Figuerenc. Els seus inicis es remunten a l’abril de 1914, any de la seva fundació. Després de 46 d’inactivitat, al febrer de 2008, sota la direcció de Claudia Coral, soprano i professora de cant de l’escola, el Casino Menestral recuperà la coral per a tots els aficionats del cant. És un cor mixt que treballa repertori popular i tradicional català i sud-americà, entre d’altres. Des de l’any 2009 pertany a la FCEC, i participa activament en els cicles corals que s’organitzen anualment. S’ha presentat arreu de les comarques de: Alt i Baix Empordà, Gironès, La Selva, Garrotxa, Barcelonès, Sud de França i Pla de l’Estany. Un dels concerts més destacats va ser el maig del 2010, en commemoració dels 80 anys de l’Escola de Música, celebrat dins el marc incomparable del Museu Dalí de Figueres, on gaudí d’ un gran èxit. L’any 2013 celebrà els 5 anys després de la seva recuperació i aquest 2014 va oferir un concert sota el títol: CANTS DES DEL COR. Per commemorar el centenari de la seva fundació realitza la gravació del seu treball discogràfic: 100 anys de coral que tingué la seva presentació oficial el diumenge 25 de gener del 2015 a la Cate.

71

20


BUTLLETINS I PROGRAMES DE CONCERTS

34

72


annex 1: Butlletí BUTLLETÍ DE L’ESCOLA DE MÚSICA Durant el curs 2007-2008 va sorgir l’idea de escriure un butlletí de sortida periòdica on s’informés als pares i alumnes de l’escola de totes les activitats que s’anaven fent al llarg del curs. Aquest s’ha convertit en una eina imprescindible, no només d’informació, si no també d’entreteniment, així com en un espai de reflexió en el qual alumnes, professors i pares troben un punt d’encontre. Els diferents butlletins del curs 2016-2017 són: • •

Butlletí nº 27 – de setembre del 2016 a febrer del 2017 Butlletí nº 28 – de febrer a juny del 2017

73


annex 1: ButlletĂ­

23

74


annex 1: ButlletĂ­

24

75


annex 1: ButlletĂ­

25 76


annex 1: ButlletĂ­

7726


annex 2: programes

27 78


annex 2: programes

79


annex 2: programes

80

29


annex 2: programes

81

30


annex 2: programes

82

31


annex 2: programes

83

32


annex 3

33 84

Memoria Música 2017  

Casino Menestral Figuerenc

Memoria Música 2017  

Casino Menestral Figuerenc

Advertisement