Page 1

besplatan primerak ISSN 1820-0257

O LN IJA JE EC A N SP IZD

struÄ?na revija januar 2017. broj: 80


SADRŽAJ 03

04

Reč urednika

Distributivni centri

07

13

Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu i prihranu bilja

34 Orijentacioni predlog programa zaštita ratarskih i povrtarskih useva, voća i vinove loze u 2017. godini

104 Atlas štetnih organizama

06 PESTICIDI sredstva za zaštitu bilja


AGROSVET 80 Stručna revija ISSN 1820-0257 Izdavač: Agromarket doo Adresa: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac tel: 034/308-000 fax: 034/308-016 www.agromarket.rs Distributivni centri: Kragujevac: 034/300-435 Beograd: 011/404-82-83 Valjevo: 014/286-800 Niš: 018/514-364 Subotica: 024/603-660 Zrenjanin: 023/533-550 Sombor: 025/432-410 Sremska Mitrovica: 022/649-013 AGROMARKET BIH: Bijeljina: +387 55/355-230 Banja Luka: +387 51/535-705 Sarajevo: +387 33/407-480 AGROMARKET CRNA GORA Danilovgrad: +382 20/818-801 AGROMARKET KS Priština +386 49/733 814 Direktor, glavni i odgovorni urednik: Dragan Đorđević dipl. ing. polj. Grafički urednik: Danijela Nela Vojkić Redakcija: Dr Ivan Krošlak Dragan Lazarević Radmila Vučković Miloš Stojanović Momčilo Pejović Goran Radovanović Veselin Šuljagić Duško Simić Milan Sudimac Ivan Valent Bojana Stanković Igor Šćekić Olivera Gavrilović Sekretar redakcije: Dušica Bec Štampa: Color Print, Novi Sad Tiraž 70000 primeraka


REČ UREDNIKA de i dokle god pogled dopire sve G odiše snežnom belinom. I čistoćom.

Belina i čistina kao vesnici početka, nečeg novog oslobođenog teškog bremena iz lanjskog perioda. A da je breme 2016. preteško, jeste. Šta je u toj vreći zvanoj „Poljoprivreda 2016“ bilo, ko bi se sada, u januarsko ledeno jutro prisetio. Možda malo podsećanje, ma kako teško palo. Hroničari beleže izuzetno topli februar, poslednji i najpogubniji prolećni mraz u aprilu, gradobitno proleće, kišno leto, prevlažni oktobar, sušni decembar. Analitičari kažu vlažnija i toplija godina u odnosu na prosek. Ono što brine je da je to godina koja nastavlja trend povećanja srednje godišnje temperature vazduha. Sve u svemu, spoljni faktori na koje se ne može (ili vrlo teško može) uticati. A unutrašnji? Pa isto, nije se moglo (ili vrlo teško se moglo) uticati. Dobar rod (jak uticaj), niske cene (bez uticaja), oslabljena kupovna moć (bez uticaja), zalihe „smrznutog“ i „suvog“ programa (bez uticaja), zemljište u zakup (bez uticaja), nekontrolisan uvoz svega

(bez uticaja), izostanak stimulacije pri izvozu (bez uticaja), ukidanje zaštitnih mera za domaće proizvode i izlaganje tržišta konkurenciji iz inostranstva (bez uticaja)... Samo da pojasnimo, navedeno u zagradama se odnosi isključivo na poljoprivrednog proizvođača, bio on u kategoriji malih, srednjih, velikih, odnosno nekomercijalnog ili komercijalnog gazdinstva. Snežna belina. Čistoća. Novi početak. Optimizam. Upravo na tom, uz još po nešto, optimizmu, koji se temelji na domaćoj nauci, struci i znanju, sortama i hibridima, sredstvima za zaštitu i ishranu, i iznad svega beskrajnoj i bezpogovornoj poslušnosti i snazi pojedinca, postavljamo kamen temeljac za tvorevinu zvanu „Poljoprivreda 2017“. Sve to nadajući se da će 2017. biti bolja od 2016., a gora od 2018. godine. I biće. Mora da bude jer druge nam nema. Jesti se mora, pa makar kolača ako nema hleba. Snežna belina. I čistoća. Svaka zverka trag svoj ostavlja.


4

DISTRIBUTIVNI CENTRI: DISTRIBUTIVNI CENTRI SRBIJA: Kragujevac: 034 300 435, Skladišni centar bb Beograd: 011 74 81 920, Majora Zorana Radosavljevića 362 Zrenjanin: 023 533 550, 9. Januar bb Sombor: 025 432 410, Filipa Kljajića bb Valjevo: 014 286 800, Divci bb Subotica: 024 603 660, Beogradski put 130 Sremska Mitrovica: 022 649 013, Palanka 134 Niš: 018 514 364, Bulevar 12. februar bb AGROMARKET BIH: Bijeljina: +387 55 355 231, Pavlovića put bb Banja Luka: +387 51 535 705, Klašnice bb, Laktaši Sarajevo: + 387 33 407 480, Rajlovačka cesta bb AGROMARKET CRNA GORA: Podgorica: +382 872 165, Mahala bb AGROMARKET KOSOVO: Priština: +386 47 733 814, Magistrala Priština Skoplje 6 ČLANICA GRUPE : VILLAGER Slovenija - Ljubljana AGROSEME AD - Kikinda PIK JUŽNI BANAT - Bela Crkva SEMENARSTVO - Šabac AMARKET AUTO - Kragujevac PD ZAJEČAR - Zaječar FERTICO - Niš

Agromarket doo, Kraljevačkog bataljona 235/2, 34000 Kragujevac Tel: (+381 34) 308000, 308001 / Fax: (+381 34) 308 016


5


6

Mali rečnik pojmova Pesticidi - Sredstva za zaštitu bilja Pesticidi - biljna proizvodnja u svetu bez mera zaštite bilja i primene pesticida (pest, pestes - štetočina, cido, cedere - ubiti) ostvarivala bi samo oko 30% od potencijalnih prinosa. Definicije pesticida su brojne:“supstance ili smeše supstanci namenjene za prevenciju, uništavanje, suzbijanje ili smanjenje brojnosti štetočina” ili “proizvodi hemijskog ili biološkog porekla namenjeni za sprečavanje, suzbijanje i uništavanje organizama štetnih za biljke i biljne proizvode. Pored dominantne (90%) primene u poljoprivredi, pesticidi se primenjuju i u šumarstvu i drvnoj industriji, industriji prehrambenih tehnologija, veterini i komunalnoj higijeni. Prvi pomen određenih hemijskih jedinjenja u službi zaštite bilja vezuje se za XVII vek i primenu bakar-sulfata u zaštiti kolja za vinograde od truleži. Danas se pod pojmom pesticidi podrazumeva da su to proizvodi hemijskog ili biološkog porekla namenjeni za sprečavanje, suzbijanje i uništavanje organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i plodove, drvo i proizvode od drveta na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i suzbijanje ili uništavanje nepoželjnih vrsta biljaka i drugih organizama (korovske biljke, alge, mahovine, lišajevi). U odnosu na štetne organizme, pesticidi sredstva za zaštitu bilja se dele na tri osnovne grupe:

Kasnije su se razvile i ostale grupe kao što su:

Herbicidi – namenjeni za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova, algi, mahovina, lišajeva i parazitnih cvetnica

Nematocidi – sredstva za suzbijanje nematode ili valjkastih crva

Fungicidi – namenjeni za suzbijanje gljiva prouzrokovača biljnih bolesti Insekticidi – namenjeni za suzbijanje štetnih insekata

Rodenticidi – sredstva za suzbijanje glodara Akaricidi - sredstva za suzbijanje grinja Moluskocidi – sredstva za suzbijanje mekušaca, puževa Algicidi – sredstva za suzbijanje algi Antihelmintici – sredstva za suzbijanje glista Arboricidi – sredstva za uništavanje drvenastih korova Defolijanti – sredstva za izazivanje prevremenog opadanja lišća Desikanti – sredstva za izazivanje uvenuća i sušenja biljaka Fumiganti – sredstva koja deluju gasnom fazom Hemosterilizanti – utiču na sterilitet imaga odraslih jedinki

Razvijena su i sredstva sa posebnim namenama kao što su: Atraktanti - sredstva koja privlače štetne insekte Repelenti – sredstva koja odbijaju štetne organizme od gajene biljke Regulatori rasta biljaka – sredstva koja imaju delovanje na rast gajenih biljaka Eko-toksikološki pojmovi: Fitotoksičnost – vrsta i stepen oštećenja biljaka tretiranih sredstvima za zaštitu bilja Karenca – broj dana koji mora da protekne od poslednjeg tretmana do žetve ili berbe OVP – broj dana koji mora da protekne od poslednjeg tretmana do žetve ili berbe koji je obezbeđen vremenom primene sredstva za zaštitu bilja Radna karenca – vreme koje treba da protekne od tretmana pesticidima u kome radnici ne mogu raditi bez zaštitne opreme (maska, naočari, rukavice, čizme…) MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija Toleranca - maksimalno dozvoljena količina aktivne materije u namirnicama biljnog i životinjskog porekla (mg/kg) MBT – maksimalan broj tretiranja koji je preporučen od strane proizvođača sredstava za zaštitu bilja za primenu u usevu/ zasadu u toku jedne kalendarske godine


7

Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja

Nabavka pesticida Sredstva za zaštitu bilja treba nabavljati isključivo kod poznatih kompanija i poljoapoteka koja su registrovana za promet pesticida i koja imaju zaposlenu stručnu osobu koja pomaže u pravilnom izboru i primeni pesticida. Čuvanje Pesticidni preparati se skladište u originalnom, zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na suvom i mestu gde je moguće provetravanje, pod ključem, van domašaja dece. Priprema preparata za upotrebu Pre svakog tretmana pesticidima obavezno je pročitati uputstvo za upotrebu preparata koje je priloženo uz svako pakovanje. Potrebno je proveriti ispravnost i čistoću (da nema ostataka od prethodnih tretmana) svake prskalice. Tečnost za tretiranje se priprema tako što se u manjoj posudi pomeša odmerena količina izabranog pesticida sa vodom. Ujednačena masa sipa se u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Ukoliko prskalica poseduje mešač, on mora biti stalno uključen, a ako

se radi o prskalicama bez mešača, onda ručno mešati i dodavati vodu do punog kapaciteta prskalice. Ukoliko se radi sa nekoliko različitih preparata, svaki se prvo pojedinačno rastvara u manjoj posudi, a zatim usipa u prskalicu. Iz uputstva o primeni preparata se vidi da li postoje ograničenja u mešanju pojedinih preparata i formulacija pesticida i toga se treba pridržavati. Najbolje se mešaju preparati iste formulacije. Ako je proizvođač pesticida preporučio korišćenje okvašivača, on se dodaje na kraju pripreme rastvora. Slično je i sa primenom folijarnih hraniva (đubriva), i ona se dodaju na kraju pripreme. Raspored dodavanja preparata u prskalicu ukoliko se radi o tankmiksu je sledeći: - Vodorastvorljive kesice (WSB) - Vodorastvorljive granule (SG) - Vododisperzibilne granule (WG, DF, PX/SX) - Kvašljivi prašak (WP) - Koncentrovane suspenzije (SC) - Suspo emulzije (SE) - Emulzije u vodi (EW) - Koncentrat za emulziju (EC) - Koncentrovani rastvor (SL) - Adjuvanti, okvašivači, ulja - Vodorastvorljiva đubriva - Sredstva za sprečavanje zanošenja kapi

Zaštitna oprema Pri radu sa pesticidima neophodno je koristiti zaštitnu opremu: - odgovarajuće nitrilne rukavice - gumene čizme - maska i naočare - zaštitno odelo Posle svake primene potrebno je oprati rukavice i čizme, a zamena je u zavisnosti od stanja u kome se nalaze na svaka 3 meseca (rukavice), odnosno 6 meseci (čizme). U zavisnosti od vrste preparata koji treba primeniti, koriste se i različiti filteri na maskama: - protiv prašiva P (1-3) - protiv organskih para i isparljivih tečnosti A (1-3) - kombinovani filteri A/B filtere treba menjati nakon svakih 12 do 15 radnih sati.


8 Količina tečnosti Dosadašnje preporuke i iskustvo vezano za količinu tečnosti po jedinici površine ukazuju da u zaštiti ratarskih useva treba koristiti od 200 do 600 l tečnosti po hektaru, u voćarstvu 1000 – 1500 l/ha (zavisi od uzgojnih oblika, veličine krune i sl.), a u vinogradarstvu 1000 l/ha. Potrošnja vode pri izvođenju prskanja pesticidima može se izračunati i prema gajenim vrstama. Tako se u ratarstvu i povrtarstvu (na otvorenom) preporučuje primena 200 do 600 litara vode po hektaru, pri čemu za kontaktne i sistemične herbicide se preporučuje 300 do 400 l/ha, a za herbicide sa zemljišnim delovanjem do 600 l/ha. Za herbicide na bazi sulfoniluree preporučuje se 200 do 250 l/ha tečnosti. Kod primene fungicida i insekticida utrošak vode dosta zavisi od visine kulture, pa se tako kultura visine do 50 cm tretira sa 300 l/ha vode, kulture visine 50 do 70 cm sa 600 l/ha, a za više biljke 900 l/ha. Količina vode za tretiranje u litrima Konc. (%)

10

15

20

50

100

200

300

400

500

1000

Potrebna količina preparata u gramima (g) ili mililitrima (ml)

0,01

1

1,5

2

5

10

20

30

40

50

100

0,04

4

6

8

20

40

80

120

160

200

400

0,07

7

11

14

35

70

140

210

280

350

700

0,10

10

15

20

50

100

200

300

400

500

1000

0,15

15

22

30

75

150

300

450

600

750

1500

0,20

20

30

40

100

200

400

600

800

1000

2000

0,25

25

38

50

125

250

500

750

1000

1250

2500

0,30

30

45

60

150

300

600

900

1200

1500

3000

0,40

40

60

80

200

400

800

1200

1600

2000

4000

0,50

50

75

100

250

500

1000

1500

2000

2500

5000

1,00

100

150

200

500

1000

2000

3000

4000

5000

10000

1,50

150

230

300

750

1500

3000

4500

6000

7500

15000

2,00

200

300

400

1000

2000

4000

6000

8000

10000

20000

Preračunate količine preparata (g ili ml) prema količini tečnosti


9

Najčešće greške pri prskanju pesticidima sredstvima za zaštitu bilja

1. Nepoznavanje štetočine, bolesti i korova

5. Korišćenje prevelikih količina vode pri prskanju

Pre prskanja potrebno je znati koje štetočine, bolesti ili korove želimo suzbiti, da li su prešli prag štetnosti, da li su dostigli odgovarajući stadijum rasta i dr. Na osnovu zapažanja, iskustva i saveta sa specijalistima zaštite bilja, odlučuje se za vrstu intervencije i preparat ili kombinaciju koja će se primeniti

Količina tečnosti treba da je takva kako bi se postigla idealna pokrovnost na biljci, a da se rastvor ne cedi sa biljaka

2. Nepravovremeno tretiranje

6. Neprikladna radna brzina pri prskanju Brzina se prilagođava vetru, nagibu terena, pripremljenosti zemljišta, brzini vetra ali je najpoželjnija 6 do 8 km/h

Na osnovu sagledavanja problema koga ciljamo, bira se i pravo vreme za tretman. Treba izbegavati tretmane kada je površina biljnog organa vlažna i kada su temperature vazduha visoke. Načelno prskanja u poslepodnevim satima su preporučljivija.

7. Neprilagođena visina prskalice u odnosu na ciljane površine

3. Pogrešan izbor dizni s obzirom na vremenske prilike

Prskalice se nakon svake upotrebe moraju odmah oprati. Temeljno treba isprati mlaznice i dovodne cevi koristeći sredstva za čišćenje vodeći računa da se to obavlja na mestima gde ne postoji rizik od dospevanja u nadzemne ili podzemne vode.

Uvek treba odabrati odgovarajući tip dizni, a tretiranje izvesti u što je moguće idealnijim vremenskim prilikama. U vremenskim uslovima bez vetra birati obične dizne, a kada brzina vetra pređe 5 m/s, koristiti antidrift dizne 4. Neprilagođeni pritisak prema vrsti dizne ili tipu preparata Preporučeni pritisak za prskanje herbicidima je 1,5 do 3 bara, a za fungicide i insekticide iznosi 3-5 bara

Visina prskalice nad površinom koja se tretira treba biti 50 do 60 cm 8. Prljave prskalice

Pravilna zaštita voda Prilikom rada sa sredstvima za zaštitu bilja neophodno je poštovati i zaštititi i vodu i vodene tokove. Pravilna zaštita voda podrazumeva: - Rastvor pesticida-sredstva tu bilja treba uvek pripremati usevu ili zasadu jer se time mogućnost izlivanja tečnosti «rizičnih» površina

za zaština polju, izbegava u blizini

- Voditi računa da ne dolazi do rasipanja pesticida ili izlivanja pripremljenog rastvora sredstva za zaštitu bilja iz prskalice na površine sa kojih je moguće zagaditi vodu i vodene tokove - Ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja uvek isprati čistom vodom, a sadržaj sipati u rezervoar prskalice, a sa praznom ambalažom postupati u skladu sa pravilima o bezbednom upravljanju ambalažnim otpadom - Ukoliko pripremljeni rastvor nije u potpunosti utrošen prilikom tretmana, treba ga razrediti vodom (1:10) i upotrebiti na već tretiranim površinama


10

Postupak sa ambalažom od sredstva za zaštitu bilja Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u biljnoj proizvodnji. Od proizvođača sredstava za zaštitu bilja zahteva se da sprovode brojna istraživanja na osnovu kojih se određuju uslovi za njihovu bezbednu primenu, i to za korisnike sredstva, za potrošače, kao i za zaštitu životne sredine. Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža. Istu zabrinutost koja se odnosi na ova sredstva, potrebno je posvetiti i ambalaži koja ostaje nakon njihove upotrebe. Prepoznajući ovaj problem, proizvođači sredstava za zaštitu bilja, posebno istraživačko–razvojne kompanije, ostvaruju tesnu saradnju sa državnim regulatornim telima, sa jedne strane, i korisnicima sredstava za zaštitu bilja, sa druge strane, kako bi na tržište plasirali sredstva u adekvatnoj ambalaži, ali i obezbedila efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada nastalog nakon njihove upotrebe. U cilju očuvanja prirodnih resursa, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, kao i u cilju uspostavljanja optimalnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom, odgovorni proizvođači sredstva za zaštitu bilja nastoje da korisnike svojih proizvoda upoznaju sa mogućnostima prikupljanja, skladištenja i uništavanja ili reciklaže ambalaže, koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad. Stupanjem na snagu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao definisanjem Nacionalne strategije upravljanja ambalažnim otpadom, svi emiteri ambalaže koja postaje otpad, imaju zakonski okvir, ali i obavezu za rešavanje problema ambalažnog otpada. Pre uspostavljanja sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstva za zaštitu bilja, potrebno je da korisnici imaju naviku ISPIRANJA ambalaže, odnosno boca u kojima su bile upakovane tečne formulacije ovih sredstava. Od nedavno je praksa nekih kompanija da i čvrste formulacije pakuju u boce od tvrde plastike, koje se nakon pražnjenja mogu ispirati. Na taj način se postiže maksimalno iskorišćenje sredstva, ali i omogućava da se isprana ambalaža bezbedno ukloni. A – Dobro isprazniti bocu sa sredstvima za zaštitu bilja u rezervoar prskalice. B – U praznu bocu sipati čistu vodu, do 1/3 zapremine boce (oko 30% zapremine boce). C – Vratiti čep na bocu, dobro zatvoriti i protresati ili okretati bocu u toku 30 sekundi. D – Isprazniti bocu u rezervoar prskalica i ostaviti u vertikalnom položaju 30 sekundi, do isticanja celokupne tečnosti.

KORAKE B, C I D PONOVITI TRI PUTA!

Prilikom ispiranja pakovanja pesticida uvek nositi zaštitnu opremu, rukavice, odelo i zaštitu za oči i lice! Nakon ispiranja, praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja probušiti na adekvatan način, da bi se sprečilo njeno ponovno korišćenje za neke druge svrhe.

ZABRANJENO JE KORISTITI PRAZNU AMBALAŽU OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA!

Ispranu ambalažu odloziti na pogodno mesto, najbolje u kese za odlaganje otpada u domaćinstvu i sačuvati do momenta prikupljanja od posebno ovlašćenih lica ili firmi. Prazne boce ne zatvarati čepom, one treba da ostanu otvorene, a čepove odložiti u posebnu kesu, jer se oni uvek smatraju opasnim otpadom, dok se prazne boce, nakon pravilnog trostrukog ispiranja tretiraju kao neopasan otpad. Sa neutrošenim količinama i ambalažom postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Gl. RS 36/09).


11

Mere prve pomoći Otrov u organizam može ući na tri načina – udisanjem (inhalaciono), gutanjem ili ingestijom (per oralno) ili preko kože (per kutano). Najvažnija mera je prekid daljeg unošenja otrova u organizam A – u slučaju inhalacije (unošenja otrova udisanjem), zatrovanog treba izvesti ili izneti na čist vazduh. Ako je bez svesti odmah ga postaviti u koma položaj (na bok). Ako je prestao sa disanjem primeniti veštačko disanje. Ako je potrebno očistiti gornje disajne puteve (nos i usta) od stranog sadržaja B – u slučaju da je otrov unet perkutano (preko kože), kožu oprati mlakom vodom i sapunom, a oči ispirati desetak minuta tekućom, čistom, mlakom vodom C – u slučaju da je otrov unet peroralno (gutanjem) otrov odstraniti izazivanjem povraćanja ili ispiranja želuca. Ukoliko je otrovani svestan i sarađuje treba mu dati pola litra vode da popije, a zatim izazvati povraćanje. Postupak ponavljati dok sadržaj koji otrovani povraća ne postane bistar. Nakon toga, ako je moguće otrovanom treba dati rastvor aktivnog (medicinski) uglja i to 30 - 50 g u 2 dl vode Uz svaki preparat ide i uputstvo o upotrebi koje sadrži i informacije o otrovnosti pesticida i merama prve pomoći i treba ga obavezno pročitati. Sledeća mera je pozivanje stručnih lica – lekara Hitne službe na broj 194 ili direktan kontakt sa Centrom za kontrolu trovanja pri Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, Crnotravska 17, na telefone 011/36-72-187, 011/36-08-440, koji dežura 24 sata dnevno tokom cele godine.


12


Sredstva za zaĹĄtitu i prihrana bilja 2017.


Sredstva za zaštitu bilja 2017. HERBICIDI AGRODIMARK Aktivna materija: Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so) Selektivni hormonski POST-EM herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korovskih biljaka u usevu kukuruza

ARIGO Aktivna materija: Mezotrion 360 g/kg + Nikosulfuron 120 g/kg + Rimsulfuron 30 g/kg Selektivni post-em herbicid namenjen suzbijanju jedno- i višegodišnjih uskolisnih i široklosinih korovskih biljaka u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza do faze razvoja 8. lista kukuruza BASTA 15

BANVEL 480 EC

Aktivna materija: Glufosinat-amonijum 150 g/l

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l Selektivni sistemični hormonalni herbicid za folijarno suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima

Neselektivni, kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u zasadima voća (izuzev breskve), vinove loze, maline, kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje (u suvom stanju), na nepoljoprivrednim površinama, kao i za desikaciju suncokreta, soje, uljane repice i uništavanje cime krompira

BENTAMARK

BETASANA COMPACT

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l

Aktivna materija: Fenmedifam 80 g/l + Desmedifam 80 g/l

Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza, soje, pasulja, graška

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih biljaka u usevu šećerne repe

CALARIS PRO Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

CALLISTO 50 WG Aktivna materija: Mezotrion 500 g/kg

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza CHIKARA DUO Aktivna materija: Flazasulfuron 6,7 g/kg + Glifosat 288 g/kg (324,5 g/kg Glifosat Na so)

CUNAMI Aktivna materija: Glufosinat – amonijum 150 g/l

Pre-emergentni herbicid sistemičnog delovanja namenjen suzbijanju korova u zasadima jabuke i kruške starijim od 3 godine, odnosno zasadima vinove loze starijim od 4 godine

Neselektivni, kontaktni herbicid namenjen primeni u zasadima jabučastog i koštičavog voća

COSMIC 36

DIQUA TOP

Aktivna materija: Glifosat 480 g/l u obliku glifosat-IPA soli

Aktivna materija: Dikvat dibromid 200 g/l

Neselektivni, POST-EM translokacioni herbicid namenjen suzbijanju korova u zasadima jabuke, kruške, višnje, šljive, kajsije, masline i vinove loze i na strništima

Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u voćnjacima, kao i za desikaciju (isušivanje) useva soje

DEBUT DUO ACTIVE Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg Sistemični, selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe

DYNOX Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji


15 EXPRESS 50 SX Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg Sistemični post-em herbicid namenjen suzbijanju jedno- i nekih višegodišnjišnjih širokolisnih korovskih biljaka u usevima suncokreta tolerantnim na herbicide na bazi a.m. Tribenuron-metil GIRASOLIN Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l Selektivni herbicid, sa PRE-EM primenom, za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta i krompira GLIFOMARK Aktivna materija: Glifosat 480g/l u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%) Translokacioni, neselektivni herbicid sa POST-EM primenom.

FLOYD Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l Selektivni, translokacioni herbicid POST-EM herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih korovskih vrsta u usevu suncokreta i soje GLIFOHEM Aktivna materija: Glifosat 480 g/l glifosat IPA soli (360 g/l Glifosata) Sistemični neselektivni herbicid širokog spektra delovanja HARMONY 75 WG Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/ Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korovskih vrsta u usevima soje po nicanju, odnosno u zasnovanim usevima lucerke u vreme mirovanja

IKARUS

KLETOX

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u soji i IMI hibridima suncokreta

Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u velikom broju useva

KRIT Aktivna materija: Dikamba 480 g/l Selektivni sistemični hormonalni post-em herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza

LANCELOT 450 WG Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 355 g/kg + Florasulam 150 g/kg Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma

LINAR

LODIN

Aktivna materija: Linuron 500 g/l

Aktivna materija: Fluroksipir-meptil 250 g/l

Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju Selektivni herbicid, sa primenom posle setve a pre nicanja (PRE-EM), koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i strnih žita korovskih vrsta u usevu kukuruza, suncokreta i mrkve METMARK WG Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

METIX Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu pšenice do faze lista zastavičara

Selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova

MEZATRON

MONT 960

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Selektivni pre-em i post-em herbicid formulisan kao SC (koncentrovana suspenzija) namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevima kukuruza razvijenih do 8. lista

Selektivni herbicid sa PRE-EM primenom u usevu kukuruza

MONT PLUS

MOTIVELL 6 OD

Aktivna materija: S-metolahlor 412,5 g/l + Terbutilatzin 187,5 g/l Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza

Aktivna materija: Nikosulfuron 60 g/l Selektivni, translokacioni herbicid za POST-EM primenu u usevu kukuruza


16 MUSTANG

PALLAS 75 WG

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-etilheksilestar 300 g/l

Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima i kukuruzu izrazito širokog spektra delovanja PEAK 75 WG Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici PIRALIS Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l Selektivni, folijarni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu kukuruza i šećerne repe

Selektivni, sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu pšenice, raži i tritikala PENDISTOP Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja u usevima kukuruza i krompira u cilju suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta PRINCIPAL PLUS Aktivna materija: Rimsulfuron 23 g/kg + Nikosulfuron 92 g/kg + Dikamba 550 g/kg Selektivni, sistemični post-em herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza razvijenim od 2. do 6. listova

RIMEX

SAFARI 50-WG

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Selektivni translokacioni herbicid, sa post-em primenom za suzbijanje korova u usevu kukuruza porasta od 1. do 7. listova kukruza

Selektivni herbicid koji se primenjuje u POST-EM (po nicanju) tretmanima u usevu šećerne repe radi suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta

SENCOR PLUS Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu krompira i soje SIRAN 750 WG Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg Selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza SYMPHONY Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

SIRAN 40 SC Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza sa zadovoljavajućim delovanjem na neke širokolisne jednogodišnje korove SOYASAN Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u soji TARGA SUPER Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 50 g/l

Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa POSTSelektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje EM primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u uljanim i soje kulturama, krompiru i šećernoj repi

TARGET SC

TERBIS 500

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi po nicanju korova

Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja (PRE-EM) u usevima kukuruza i suncokreta

VELOX Aktivna materija: 2,4- D etilheksilestar 850 g/l Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu


17


18

FUNGICIDI CORMAX Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg Fungicid sistemičnog delovanja namenjen suzbijanju prouzrokovača sušenja cveta, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa)

CUPRABLAU Z Ultra Aktivna materija: 350 g/kg Cu joni iz dvojne soli bakarhidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

CURZATE M WG Aktivna materija: Cimoksanil 40 g/kg + Mankozeb 400 g/kg

DITHANE DG NEO TEC

Kontaktni, lokalsistemični, dvokomponentni fungicid sa preventivnim, kurativnim i antisporulacionim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans), plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani)

Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg

DITHANE M 45 Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg Fungicid preventivnog delovanje protiv prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia pyrina), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), plamenjače šljive (Polystigma rubrum), mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), plamenjače duvana – (Peronospora tabacina), plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti paradajza i krompira (Alternaria solani). EXCORTA Aktivna materija: Epoksikonazol 125 g/l Fungicid sistemik sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju bolesti šećerne repe i pšenice

Kontaktni fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

EQUATION PRO WG Aktivna materija: Famoksadon 225 g/kg + Cimoksanil 300 g/kg Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans), crne pegavosti paradajza (Alternaria solani), kao i prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) EXCORTA PLUS Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l + Tiofanat- metil 310 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje lisne pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola) i bolesti lista i klasa pšenice

HEMOKONAZOL 250 EC Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova kruške (Venturia pirina) i crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani)

HILLAN Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l Protektivni fungicid sa izraženim rezidualnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) FLUOCO

FIESTA Aktivna materija: Ditianon 700 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

Aktivna materija: Flutriafol 250 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), crne rđe pšenice (Puccinia graminis), mrke rđe (Puccinia recondita), prugaste rđe (Puccinia hordei), sive pegavosti lista i klasa strnina (Septoria tritici i S. nodorum) i prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).


19

FOSTONIC 80 WP Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 800 g/kg Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovača plamenjače lubenica (Pseudoperonospora cubensis)

FUNGOHEM SC Aktivna materija: Bakar-hidroksid 240 g/kg Nesistemični preventivni fungicid i baktericid formulisan kao koncentrovana suspenzija (SC), namenjen suzbijanju prouzrokovača bakteriozne plamenjače lista paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), prouzrokovača lisne pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) FUNOMIL

FUNGURAN-OH Aktivna materija: Bakar hidroksid 500 g/kg

Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans)

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača gorke truleži jabuke (Gleosporium fructigenum), prouzrokovača sušenja grana grančica i cvetova (Monilia laxa) truleži plodova jabučastog voća (Monilia fructigena), prouzrokovača truleži (Penicillium spp.) i sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

INDAR 5 EW

KARATHANE GOLD 350 EC

Aktivna materija: Fenbukonazol 500 g/l

Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l

Sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i sušenja cveta, grana i grančica šljive (Monilinia laxa)

Kontaktni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podoshaera leucotricha) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

LUNA EXPERIENCE Aktivna materija: Fluopiram 200 g/l + Tebukonazol 200 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice vinove loze i (Uncinula necator) i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje (Monilia laxa)

LUNA SENSATION Aktivna materija: Fluopiram 250 g/l + Trifloksistrobin 250 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovača sušenja izdanaka (Didymella applanata) maline

OCTAVE MICROTHIOL DISPERSS Aktivna materija: Sumpor elementarni 800 g/kg Preventivni neorganski fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

PENNCOZEB WG Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen zaštiti zasada vinove loze od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Aktivna materija: Prohloraz Mn-hlorid kompleks 500 g/kg Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa, M. fructigena), pegavosti lišća koštičavog voća (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla)

POSTALON 90-SC Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l Fungicid sa sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)


20 PROPLANT 722-SL Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 ± 25 g/l Fungicid sa sistemičnim i preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp) PROSARO 250 EC Aktivna materija: Tebukonazol 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem u usevima pšenice i ječma namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.)

PROPULSE Aktivna materija: Fluopiram 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe(Cercospora beticola) PYRUS 400 SC Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l Fungicid sa sistemičnim i preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea) kod vinove loze i maline i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

QUEEN Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l Fungicid sa protektivnim, eradikativnim, translaminarnim i sistemičnim delovanjem koji se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), plamenjače krompira (Phytophthora infestans), sušenja lastara maline (Didymella applanata) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

RIDOMIL COMBI 45 WG Aktivna materija: Metalaksil - M 50 g/kg + Folpet 400 g/kg Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

SIGURA

Aktivna materija: Metalaksil–M 40 g/kg + Mankozeb 640 g/kg

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Sistemični fungicid sa izraženim preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans)

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

SWITCH 62,5 WG

SYLLIT 400 SC

Aktivna materija: Ciprodinil 375 g/kg + Fluidioksonil 250 g/kg

Aktivna materija: Dodin 400 g/l

Lokal-sistemični fungicid sa izraženim preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze i maline (Botrytis cinerea)

Fungicid nesistemik sa preventivnim i delimično kurativnim delovanjem na prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans)

SYSTHANE 240 EC

TALENDO

Aktivna materija: Miklobutanil 240 g/l

Aktivna materija: Prokvinazid 200 g/kg

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice jabuke, vinove loze i ruže

Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

TEBUKON 250 EW – Fungicid

TILT 250 EC

Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l

Aktivna materija: Propikonazol 250g/l

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje za prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola), prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), plesni (Fusarium spp.), rđe ( Puccinia spp.) i sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.)

Fungicid sistemičnog delovanja. Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pepelnice pšenice i ječma (Erysiphe graminis), rđe pšenice i ječma (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice i ječma (Septoria tritici i S. nodorum) i okruglaste pegavosti pšenice i ječma (Rhynchosporium secalis)

TRIMANOGL 75 WG Aktivna materija: Maneb 750 g/kg Nespecifični fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)


21

INSEKTICIDI AFINEX 20 SP ACTARA 25 WG Aktivna materija: Tiametoksam 250 g/kg Insekticid sa sistemičnim delovanjem namenjen je za suzbijanje: zelene jabukine vaši (Aphis pomi), brašnaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanove lisne vaši (Aphis tabaci), lisne vaši (Macrosiphum euphorbiae), zelene vaši graška (Acyrthosiphon pisi), zelene breskvine vaši (Myzus persicae)

Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg Insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju jabukinog crva (Cydia pomonella), I, II i III generacije minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella), jabukine zelene vaši (Aphis pomi) i biljne vaši (Dysaphis plantaginea), trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), I generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Polychrosis botrana), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), bele leptiraste vaši (Thrialeurodes vaporariorum), biljnih vaši (Aphididae), tripsa (Thrips spp.), kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) AMBARIN

AKARISTOP Aktivna materija: Abamektin 18 g/l Nesistemični insekticid i akaricid za suzbijanje štetnih insekata i grinja u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu: obične kruškine buve (Psylla pyri), u zasadu kruške, crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i atlantski pregalj (Tetranichus turkestani) u zasadu jabuke, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Franchinella occidentalis) u ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru, eriofidne grinje lista (Phylocoptes gracilis) u malini, običnog paučinara (Tetranychus urticae) u paradajzu u zaštićenom prostoru

Aktivna materija: Cipermetrin 80 g/l + Piperonil butoksid 228 g/l (sinergist) Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u skladištima zrnastih proizvoda: a - tretman skladišnih površina od betona – objekti za skladištenje žita, za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) - žitni žižak (Sitophilus granarius L), pirinčani žižak (Sitophilus oryzae L), rizoperta (Rhyzopertha dominica F), i skladišnih leptira (Lepidoptera) – kestenjasti moljac (Tribolium castaneum), žitni moljac (Sitotroga cerealella) i bakrenasti moljac (Plodia intarpunctela); b - tretman merkantilnog i semenskog žita (pšenica, tritikale, ječam, raž i zob-ovas) u zrnu, osim kukuruza za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) i skladišnih leptira (Lepidoptera)

AVAUNT 15 SC

BORNEO

Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

Aktivna materija: Etoksazol 110 g/l

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim, ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera)

Akaricid kontaktnog delovanja namenjen je suzbijanju običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i vrsti Tetranichus cinnabarinus, Panonychus citri, Eotetranychus carpini, E. Graba u voću, povrću i cvećarstvu

CORAGEN 20-SC Aktivna materija: Hlorantranilipol 200 g/l Kontaktni i digestivni insekticid sa ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen za primenu u zasadu jabuke protiv jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i usevu krompira protiv krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) usevu kukuruza protiv kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), paradajzu protiv pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kupusa protiv malog kupusara (Pieris rapae) i kupusnog moljca (Plutella xylostella), zasadu vinove loze protiv sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i minera tačkastih mina (Phyllonorychter blancardella)

CYTHRIN 250 EC Aktivna materija: Cipermetrin 250 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju štetnih insekata, žitne pijavice (Lema melanopa) i grozdovog smotavca (Lobesia botrana)


22

DESPOT Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), jabukinog smotavca (Cydia pomonella), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu jabuke i kruške, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, repine pipe (Botynoderes punctiventis) i lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea) u usevu šećerne repe i repičinog sjajnika (Meligethes aenus) u usevu uljane repice

EXIREL Aktivna materija: Cijanotraniprol - Ciazapir 100 g/l Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju minera tačkastih mina (Phyllonorycter blancardella) i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke, trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u zasadu trešnje, breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve i nektarina, kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankiniella occidentalis) u zasadu nektarine, cvetojeda (Anthonomus rubi) u zasadu maline, tripsa (Thrips spp.) i lukove muve (Delia antiqua) u usevu luka, tripsa (Thrips spp.) u usevu krastavca, leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u usevu paradajza, malog kupusara (Pieris rapae) i buvača (Phyllotreta crucifereae) u usevu kupusa, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Trips tabaci) u usevu duvana GROM

FORCE 1,5 G Aktivna materija: Teflutrin 15 g/kg Zemljišni insekticid u granulama za neposrednu primenu namenjen suzbijanju larve žičnjaka (Elateridae), larve lukove muve (Hylemia antiqua), podgrizajuće sovice (Agrotis spp.), larve rovca (Gryllotalpa gryllotalpa), larve grčica (Scarabeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.), larve vrtnih komaraca (Tipulidae spp.)

INSEGAR 25 WG Aktivna materija: Fenoksikarb 250 g/l Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta insekata i namenjen je za suzbijanje jabukinog crva (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Cemiostoma scitella) kod jabuke i kruške

KOZMA Aktivna materija: Hlorpirifos 480 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), zelene migratorne vaši (Rhopalosiphum insertum), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginae), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadima jabuke, kruške i dunje; zelene vaši breskve (Myzus persicae), lisne vaši trešnje (Myzus cerasi), cigaretaste vaši breskve (M. varians) pepeljaste vaši šljive (Hyalopterus pruni), male vaši šljive (Brachicardus helichrysi) u zasadima trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, velike vaši žita (Macrosiphum avenae), vaši ruže (Metopolphium dirhodum), zelene vaši žita (Schizaphis graminium, Rhopalosiphum padi), žitne stenice (Eurygaster austriaca, E. maura), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), crne vaši repe (Aphis fabae), lisne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea), mrvice repe (Atomaria linearis), lisne sovice (Heliothis obsoletus, Autographa gamma), larve skočibuba (Agriotes ustulatus, A. sputator, A. lineatus), larve gundelja (Melolontha melolontha, Rhizotrogus aequinoctialis, Amphimalon solstitialis)

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l Nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim svojstvima koji se primenjuje za suzbijanje štetnih vrsta: jabukin smotavac (Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvaši (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Atalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopa) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae) lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela mušica (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama LANNATE 90 Aktivna materija: Metomil 900 g/kg Insekticid za suzbijanje lisnih i štitastih vaši u zasadima jabuke, kruške, dunje, breskve, nektarine, kajsije, badema, šljive, višnje i trešnje, žutog i pepeljastog smotavaca u vinovoj lozi, lisnih vaši u paradajzu, lisnih sovica i duvanovog tripsa u duvanu

LOBO Aktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg Insekticid sa translaminarnom, sistematičnom aktivnošću, kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi)


23

MOVENTO 100 SC Aktivna materija: Spirotetramat 100 g/l

NITROPOL S

Sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sišući biljne sokove: kruškine buve (Psylla pyri) u zasadu kruške, u jabuci, za suzbijanje krvave vaši (Eriosoma lanigerum), u zasadu breskve za suzbijanje dudove štitaste vaši (Diaspis pentagona), u usevu paradajza za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum)

Aktivna materija: Parafinsko ulje 98,8 % Akaricid i insekticid sa ovicidnim delovanjem za zimsko tretiranje i tretman tokom vegetacije protiv crvene voćne grinje i kruškine buve u zasadima jabuke i kruške

NURELLE D Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

PRINCE

Nesistemični insekticid koji deluje kontaktno i inhalaciono i namenjen je suzbijanju: zelene jabučne vaši (Aphis pomi), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea), jabučnog crva (Cydia pomonella), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), repine pipe (Bothynoderes punctiventris), lisne sovice (Mamestra brassicae), repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)

Aktivna materija: Piriproksifen 100 g/l

RELDAN 22 EC Aktivna materija: Hlorpirifos-metil 220 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia/Carpocapsa pommonella)

SANMITE 20 WP Aktivna materija: Piridaben 200 g/kg Akaricid sa kontaktnim delovanjem namenjen je suzbijanju crvenog pauka (Panonychus ulmi) i obične grinje (Tetranychus urticae) u zasadima jabuke i vinove loze

VANTEX 60 CS Aktivna materija: Gama-cihalotrin 60 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju žitne pijavice (Lema melanopus), jabukinog crva (Carpocapsa pomonella), zelene jabukine vaši (Aphis pommi), grožđanog moljca (Lobesia botrana), gusenica kupusara (Pieris brassicae), larvi vaši kupusa (Brevicoryne brassicae)

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog crva (Cydia pomenella)

RUNNER 240 SC Aktivna materija: Metoksifenozid 240 g/l Insekticid sa translaminarnim kretanjem u biljci i kontaktnim, digestivnim i delimično ovicidnim delovanjem na sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella)

TEPPEKI 500 WG Aktivna materija: Flonikamid 50% Selektivno kontaktni-sistemični insekticid-aficid namenjen suzbijanju vaši u zasadima jabuke, breskve i šljive. U Italiji se koristi i za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u povrću kroz sisteme za zalivanje


24

SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA DEFENDER

SEMAFOR 20 ST

Aktivna materija: Difenokonazol 60 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen zaštiti semena pšenice od prouzrokvača glavnice (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago tritici) pšenice

Aktivna materija: Bifentrin 200g/l Nesistemični insekticid namenjen tretmanu semena kukuruza i suncokreta neposredno pre setve radi zaštite semena od larvi žičnjaka (Elateridae)

TEBUKON 60-FS Aktivna materija: Tebukonazol 60 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen vlažnom tretmanu semena strnih žita radi zaštite od prouzrokovača glavnice pšenice (Tilletia tritici) i otkrivene gari ječma (Ustilago nuda)

STIMULATORI OPLODNJE I REGULATORI RASTA ATONIK Aktivna materija: Natrijum p-nitrofenolat 0,3%, Natrijum o-nitrofenolat 0,2%, Natrijum 5-nitroguaiacolate 0,1% Stimulator-regulator rasta koristi se u razmaku od 10 do 14 dana između tretmana. Stimuliše rast, povećava prinos, ubrzava oporavak nakon delimičnog oštećenja biotskih i abiotskih činioca

CERONE Aktivna materija: Etefon 480 g/l Regulator rasta namenjen za povećanje otpornosti na poleganje, stabilizaciju i ojačavanje stabljike ozimih i jarih strnina

NEO STOP Aktivna materija: Hlorprofam 10 g/kg Regulator rasta biljaka sa sistemičnim delovanjem koji sprečava klijanje krtola merkantilnog krompira

RODENTICID I LIMACID GARDENTOP

GARDENE

Aktivna materija: Bromadiolon 0,005 %

Aktivna materija: Metaldehid 50 g/kg

Rodenticid u obliku mamka za direktnu primenu namenjen suzbijanju crnog (Rattus rattus) i sivog pacova (Rattus norvegicus), kućnog miša (Mus musculus) i poljske (Microtus arvalis) vodene voluharice (Arvicola terestris)

Moluskocid – limacid namenjen suzbijanju štetnih puževa - veliki puž golać – (Arion lusitanicus), mali crni golać (Deroceras agreste), ostale vrste puževa (Helix pomatia) – rasipanjem mamaka u trake ili oko biljaka


25

SREDSTVA ZA BIOZAŠTITU CARPOVIRUSINE 2 EVO

LEPINOX PLUS

Aktivna materija: Virus granuloze jabukovog smotavca Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini sa insekticidnim delovanjem, koji je proizvod bakterije (CmGV) 1013 virusnih čestica /l, Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV); rod Granulovirus; Familija: Baculoviridae; izolat: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348) Mexican isolate (CpGV – M) Biološki insekticid digestivnog delovanja namenjen Biotehnički insekticid koji deluje na larve jabučnog smotavсa suzbijanju pamukove (kukuruzna) sovice (Helicoverpa (Cydia pomonella) u zasadu jabuke armigera) u usevima paradajza i kukuruza TALOCUPER NATURALIS BIOGARD

Aktivna materija:: Neorgansko đubrivo sa mikroelementom Bakar (Cu) 5 %

Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 Sistemični nutritijent, baktericid i fungicid sa x 10 7 spora/ml u 100 g preparata preventivnim i kontaktnim delovanjem namenjen suzbijanju fitopatogenih gljiva i bakterija iz rodova: Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem namenjen Phythoptora, Fusarium, Phythium, Rhizoctonia, suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu Antracnosis, Alternaria, Mildiu, Armillaria, Rosellinia, jabuke Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestres, Erwinia carotovora

POMOĆNA SREDSTVA IMOX

PALLAS ADJUVANT

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Aktivna materija: Alkilfenol alkoksilat

Okvašivač koji se primenjuje na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi

Adjuvant – okvašivač koji se primenjuje uz herbicid Pallas 75 WG TREND 90

VIN-FILM

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Aktivna materija: Pinolein 892,8 g/l Pomoćno sredstvo za poboljšanje performansi pesticidnih tretmana

NEMATOCIDI VYDATE 10 L Aktivna materija: Oksamil 100 g/l Nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, a koji je namenjen suzbijanju širokog spektra nematode i to slobodnoživućih i cistolikih (Meloidogynae spp., Globodera spp., Heterodera spp.) u paprici gajenoj u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici), kao i bele leptiraste vaši (Trialeureodes vaporariorum) u usevu krastavca u zaštićenom prostoru

Nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode između kapi i lista, poboljšava kvašenje lisne površine i distribuciju herbicida po tretiranoj površini, kao i prodiranje kroz list, a primenjuje se na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi


26

PROIZVODI SPECIJALNE NAMENE MICOBIOL BM 86 Aktivna materija: krem alge Ascophyllum nodosum G14, azot, bor, magnezijum-oksid i molibden Biostimulator koji potpomaže bolje zametanje ploda kroz sintezu poliamina, brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija, bolju redistribuciju i rast hranljivih elemenata, veći broj plodova veće dimenzije STEMICOL Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 2,7 %, Cink (Zn) 2,3 % Biljna fitovakcina tj. sredstvo odbrane koje pospešuje procese samoodbrane u biljkama i unapređivanje opšteg zdravstvenog stanja, te povećanje kondicione stabilnosti što se odražava na poboljšanje kvaliteta i prinosa useva povrća i jagode

Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 1,25%, Cink (Zn), 0,75%, Bakar (Cu) 2% i specifičnim betaglukanima Biljna fitovakcina koja podstiče razvoj odbrambenog mehanizma i reakcije gajene biljke prema prouzrokovačima biljnih bolesti iz klase Oomycetae, koja se primenjuje u usevima povrća (krastavac, paradajz, paprika, tikvice, jagoda, dinja, lubenica, pasulj, zelena salata , karfiol, luk...), zasadu vinove loze (vinsko i stono grožđe) i usevu krompira


27


Sredstva za prihranu bilja 2017.

28

ĐUBRIVA BioFert Green 4:3:3 – organsko đubrivo koje sadrži: Azot ukupni (N) 4,2%, Azot organski (N) 3,5%, Azot amonijačni 0,7%, Fosfor (Р2О5) 3,0%, Kalijum (К 2О) 2,8%, Magnezijum (MgO) 1,0%, Kalcijum (CaO) 9,0%, Sulfati (SO4) 0,5 %, Hlor (Cl) 0,5% (max), Natrijum (Na 2O) 0,5% (max). Elementi u tragovima: Gvožđe (Fe) 1200 mg/kg, Mangan (Mn) 480 mg/ kg, Cink (Zn) 420 mg/kg, Bakar (Cu) 110 mg/kg, Bor (B) 45 Primenjuje se jednokratno na godišnjem nivou pred osnovnu mg/kg, Molibden (Mo) 11 mg/kg, Kobalt (Co) 2 mg/kg obradu zemljišta u količini od 400 do 1000 kg/ha. Organsko NPK đubrivo koje se primenjuje unošenjem Način proizvodnje (sirovina prvo usitnjena, a zatim spojena u zemljište na dubinu 10 do 20 cm (plitko zaoravanje, u granulu) omogućuje ispoljavanje svih fizičkih svojstava. freziranje) u usevima krastavca, paradajza, luka, Proizvod ne praši, ne zgrudnjava se, omogućuje laku i paprike, kupusa, krompira, lubenice, cveća, loze, a kod ravnomernu primenu, a u kontaktu sa zemljišnom vlagom višegodišnjih biljaka (zasadi voća i vinove loze) unošenjem brzo se rastapa i deluje u zonu korenovog vrata pH PLUS – oplemenjivač zemljišta u obliku sitnih granula sivo zelene boje koji sadrži 35 % kalcijuma (CaO), 13,5 % magnezijuma (Mg), i 0,2 % bora (B). Koristi se za tretman različitih tipova zemljišta u cilju poboljšanja njihovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina. Naročito je pogodan za tretiranje kiselih tipova zemljišta.

A - kristalne formulacije FitoFert Kristal 10:40:10 + 1 MgO – namenjeno za ishranu biljaka u ranoj fazi ali se može uspešno koristiti za neutralizaciju FitoFert Kristal 24:6:10 + 1 MgO + ME – pogodno kod biljaka deficita fosfora, za intenziviranje cvetanja i ubrzavanje zrenja sa velikom asimilacijom azota, u fazi intenzivnog rasta plodova

FitoFert Specijal TOMATO 12.5:6:31 + 4 MgO + ME – Fitofert Ultra 20:20:20 + 1MgO + ME – karakteriše ga izuzetno specijalizovano vodotopivo đubrivo za ishranu paradajza dobro rastvaranje, može se koristiti i kod tvrdih voda (visoka kroz sistem kap po kap. Primenjuje se u većem delu vegetacije paradajza u propisanim količinama, koje zavise pH vrednost vode) od fenofaze razvića

FitoFert Specijal PEPPER 11:7:33 + 4 MgO + ME – specijalizovano vodotopivo đubrivo za ishranu paprike kroz sistem kap po kap. Može se primeniti tokom većeg dela proizvodnog ciklusa paprike u propisanim količinama, a koje zavise od fenofaze razvića

FitoFert Specijal MELON 14:7:28 + 3.5 MgO + ME – specijalizovano vodotopivo djubrivo za ishranu povrtarskih biljaka iz familije Cucurbitacea (krastavac, lubenica, dinja, tikvica) kroz sistem kap po kap. U ovim usevima se primenjuje u većem delu vegetacije gajenih kultura u propisanim količinama, koje zavise od fenofaze razvića

FitoFert Kristal BERRY 14:8:30 + 2 MgO - đubrivo za fertirigacionu i folijarnu ishranu zasada bobičastog i svog ostalog voća na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Fitofert Kristal 4:10:40 + 3 MgO + ME – formulacija pogodna Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog za brzo sazrevanje plodova, pigmentaciju i uvećan sadržaj magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim šećera i suve materije u plodovima. Mala količina azota je fenofazama rasta, nakon formiranja plodova, pa sve do dovoljno niska i ne ostavlja nitratne rezidue u plodovima sazrevanja. U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru


29

B - tečne i biostimulativne formulacije đubriva Fitofert Liquid 12:4:6 – tečno đubrivo namenjeno prihrani u vreme intenzivnog rasta. Pogodan je za primenu sa folijarnim herbicidima na bazi sulfonil uree FitoFert Speed - specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi Cinka, Bora i aktivnih organskih kompleksa. Koristi se u proizvodnji merkantilnog, semenskog i silažnog kukuruza u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i FitoFert HumiFlex – specijalno tečno đubrivo na bazi regulacija ishrane bilja. Proizvod pomaže transport azota huminskih i fulvo kiselina. Primenjuje se kroz sistem kap po kap i folijarno kroz biljku, izgradnju ćelijskih struktura, sintezu hlorofila, otvaranje stoma, oplodnju i mnogobrojne enzimske procese. Odlično se meša sa herbicidima i ublažava depresivno dejstvo istih na kukuruz FitoFert AminoFlex - specijalno tečno đubrivo na bazi amino kiselina. Primenjuje se kroz sistem kap po kap i folijarno

FitoFert AminoMax 80 – biostimulativno sredstvo u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem (80%) L-amino kiselina biljnog porekla, dobijenih enzimatskom hidrolizom. Pozitivni učinci ovog proizvoda se odlikuju helatizacijom mikroelemenata i intenzivnijim transportom kroz sprovodne sudove. Znatno utiče i na sintezu fitohormona, polenizaciju i oplodnju, a preporučuje se primena pre očekivanih stresnih uslova u svim biljnim proizvodnjama

FitoFert Humistart - organo-mineralno i biostimulativno hranivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem fosfora, huminskih, fulvinskih i amino kiselina, a sadrži i ekstrakt algi i esencijalne mikroelemente. Preparat predstavlja idealno rešenje za proizvodnju rasada, folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja, kao i voća u vreme cvetanja) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih biostimulativnih komponenti. Ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti

FitoFert HumiSuper Plus – unapređena verzija formulacije FF HumiSuper sa znatno povećanim brojem aktivnih organskih komponenti kao što su ugljeni hidrati, betaini, lignosulfonati, FitoFert Humisuper 10:5:10 – idealno rešenje za folijarni ali i povećanim sadržajem mikroelemenata na račun tretman u ranim fazama razvića i kod stanja stresa (suša, makro elemenata (NPK). Proizvod se odlikuje odličnom gradobitne padavine…) rastvorljivošću i na niskim temperaturama, izuzetnom biostimulativnom aktivnošću, posebno u stresnim uslovima i predstavlja idealno univerzalno folijarno sredstvo

FitoFert BioFlex L – snažan biostimulator nove generacije, prirodnog porekla, čija se snaga zasniva na ekstraktu algi, amino i organskim kiselinama. Formulisan je u obliku koncentrovane suspenzije, te se uglavnom primenjuje folijarno. Uspešno ublažava, ili neutrališe dejstvo različitih faktora stresa kao što su hladnoća, suša, mehanička oštećenja, pesticidi…). Proizvod direktno utiče na proizvodnju biljnih hormona, što direktno utiče na prinos, kvalitet i ujednačenost plodova, vek trajanja i transportabilnost

FitoFert BioFlex P – proizvod formulisan u obliku vodorastvornog praha, te mu je i koncentracija znatno viša u odnosu na FitoFert BioFlex L. Prevashodno se primenjuje fertigacionim putem, što ima dugotrajnije pozitivno sinergijsko dejstvo na gajene biljke, a pored navedenih stresnih situacija (hladnoća, suša, mehanička oštećenja, pesticide,..), posebno se dokazao u uslovima plavljenja biljaka vodom. Ovi proizvodi imaju posebno mesto u diferencijaciji generativnih pupoljaka kod gajenih biljaka


30

C – sekundarna-mikroelementarna đubriva FitoFert Cal-Amino 15 – tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i aminokiselina, namenjeno tretiranju jabuke i FitoFert Calcium 15 – tečno helatizirano đubrivo, sa dodatkom kruške u fazi nakon obrazovanja plodova, pa sve do početka azotne komponente. Preporučuje se primena u prvom delu pigmentacije istih. Odlikuju ga dugotrajna apsorpcija kroz vegetacije površinu lista i ploda, kao i bolja transportabilnost kroz biljno tkivo. Tretmane treba sprovoditi na temperaturama nižim od 25°C FitoFert Calcium Organo 30 – primenjuje se folijarno u zasadima jagodičastog voća i povrća.Sadrži maksimalnih 30% helatiziranog kalcijuma. Za razliku od drugih formulacija sa kalcijumom, ova u sebi nema azota, tako da se može primeniti do same berbe plodova, bez ostatka rezidua u plodovima

FitoFert Ca-Apple - tečno folijarno đubrivo sa 20% Kalcijum-oksida (CaO), bez prisustva azota. Primenjuje se isključivo u folijarnoj ishrani voćarskih kultura (jabuka, kruška, breskva, nektarina..), i to u završnim fazama od 10 dana pred berbu i u toku same berbe. Preporuka je da se jedan tj. prvi tretman uradi 10 dana pred berbu u količini 3,0 l/ha, a da se naredna dva tretmana urade u toku berbe, jedan na početku, a drugi na sredini berbe, FitoFert Ferro Organo 6 – namenjen za folijarni tretman u istim količinama (3,0 l/ha). Kalcijum u ovom đubrivu je u svrhu otklanjanja nedostatka gvožđa. obliku koji odgovara i veoma lako se usvaja od strane lista voćarskih kultura. Odsustvo azota je jako bitan faktor, jer voćarske kulture u periodu berbe izbegavaju azot zbog kvalitetnog formiranja rodnosti za sledeću godinu. FitoFert Chell 6 – gvožđe u obliku praha, primenjuje se Prednost primene ove formulacije je što nema rezidua prvenstveno preko sistema za navodnjavanje ili preko azota u plodovima. zemljišta, a može i folijarno. Može se primeniti gde je vrednost pH zalivnih voda do 7

FitoFert Bor Liquid 8 - tečno đubrivo namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Velika efikasnost preparata zasnovana je na specifičnoj sinergiji komponenti u rastvoru. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenim FitoFert Bor Amin 150 - tečna formulacija enolaminskog bora, plodovima i slaboj asimilaciji šećera. Ova formulacija visoke koncentrcije 10,7%, što odgovara sadržaju od 150 grama se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, čistog bora po litru proizvoda. Proizvod je jako pogodan za suncokreta, vinove loze, voća (jabuka, višnja) i kupusastog povrća (brokoli, kelj, karfiol) primenu u voćarskim zasadima, kao i u šećernoj repi FitoFert Max 11 – gvožđe u obliku praha, primenjuje se prvenstveno preko sistema za navodnjavanje ili preko zemljišta, a može i folijarno. Može se primeniti gde je vrednost zalivnih voda do pH 9

FitoFert Bor Max 20 – đubrivo sa maksimalnih 20% bora. FitoFert Mangan 12 – đubrivo na bazi helatnog mangana. Primenjuje se kod svih cvetnica folijarno u fazama pre, u Može se koristiti u svim slučajevima deficita i u preventivne toku i posle cvetanja. Može se primeniti i kod ratarskih useva svrhe (šećerna repa, suncokret, uljana repica…) FitoFert Combivit 20 – proizvod na bazi mikroelemenata, namenjen folijarnim tretmanima svih useva i zasada. FitoFert Zink 14 – đubrivo na bazi helatnog zinka. Može Odlikuje se visokim sadržajem mikroelemenata se koristiti u svim slučajevima deficita i u preventivne univerzalnog helatnog AFP kompleksa visoke efikasnosti. svrhe. Biljke kukuruza pozitivno deluju na tretman ovom Preporučuje se preventivno u hladnijem periodu, ili na formulacijom zemljištima neadekvatne pH vrednosti, kao i u slučaju deficita, a kod voćnih zasada obavezno posle berbe FitoFert pH Green – proizvod na bazi organskih komponenti, namenjen sniženju EC i pH vrednosti zalivnih voda i zemljišnog rastvora. Odlikuje se bezbednom upotrebom, za razliku od ostalih sredstava za redukciju pH vrednosti. Koristi se za održavanje sistema za fertirigaciju čistim, a značajno povećava efikasnost vodotopivih hraniva


31

D – Energy line

FitoFert Energy ROOT 5:55:0 AFP - ova formulacija koristi se u početnim stadijuma vegetacije, periodu formiranja i rasta korenovog sistema ili regeneracije kod višegodišnjih zasada, kao i diferencijacije generativnosti biljke. Fosfor je energetski element, a bitno utiče na deobu i diferencijaciju ćelija i budući rast. Razvoj i plodonošenje vezani su za pravilno usvajanje fosfora u početnim stadijumima rasta

FitoFert Energy BALANCE 20-10-20 AFP - izbalansirana formulacija koja u makroelementima ima uravnotežen odnos azota i kalijuma, a koristi se u vreme intenzivnog rasta i razvoja biljaka, ukoliko su biljke generativnije (manje bujne) od potrebnog. Pretežno se upotrebljava kod familije Cucurbitaceae (krastavac, lubenica, dinja...), ali i kod drugih familija biljaka, ređe samostalno i češće u kombinaciji sa drugim kalijumovim formulacijama, uz dodatak kalcijuma. Snažna AFP formula omogućava brže prevazilaženje stresnih uslova i brže formiranje plodova, kao i njihov brži rast. Ovaj proizvod je najbrže rešenje za povećanje bujnosti gajenih biljaka u određenoj fazi razvoja

FitoFert Energy ACTIVE 15:5:33 AFP - ova jedinstvena biostimulativna snažna osnovna formulacija je jako pogodna za period razvoja većine biljaka nakon perioda ukorenjavanja. Prema zahtevu vrsta, ili genotipova pojedinih biljaka ovoj formulaciji se može dodavati i bilo koja druga FF Energy formulacija, kako bi se dobio određeni NPK odnos hraniva. Može se koristiti najvećim delom vegetacije, kao osnova prihrane, a obezbeđuje visoke prinose i vrhunski kvalitet proizvoda. Upotrebom FF Energy ACTIVE formulacije se povećava efikasnost i rentabilnost upotrebljene količine hraniva, omogućava se bolja ranostasnost i produžava period eksploatacije gajenih biljkaka. Ovoj formulaciji je takođe potrebno dodavati kalcijum, ali u znatno manjoj meri nego drugim sličnim formulacijma, a posebno u tvrdim karbonatnim vodama

FitoFert Energy FINISH 0:10:45 AFP - jedinstvena završna AFP formulacija sa naglašenim sadržajem kalijuma („beskonačno više kalijuma od azota“), kompatibilna sa drugim FF Energy formulacijama, a posebno se preporučuje mešanje sa formulacijom ACTIVE 15:5:33 u vreme početka bojenja plodova i povećanja koncentracije suve materije, šećera i antioksidanasa u plodovima. Dakle, FF Energy FINISH obezbeđuje ubrzanje fizioloških procesa uz ostvarivanje vrhunskog kvaliteta i zdravstvene ispravnosti plodova. U proizvodnjama ukrasnog bilja ovaj proizvod se upotrebljava za intenzivniju sintezu raznih pigmenata. Sa boljim organoleptičkim svojstvima, vizuelnim efektom i transportabilnošću, koje obezbeđuje ovaj proizvod, povećava se i profitabilnost proizvodnje

Beleške


32


33


Orijentacioni predlog programa zaštita ratarskih i povrtarskih useva, voća i vinove loze u 2017. godini Programi zaštite ratarskih i povrtarskih useva, zasada voća i vinove loze, ukrasnog i dekorativnog bilja i pečuraka u 2017. godini, u sebi sjedinjavaju međusobni odnos gajene biljke i štetnog organizma, odnosno fenofazu razvića gajenog bilja i pojavu ekonomski dominantnih štetnih organizama. biljnih bolesti, štetočina i korovskih biljaka. Imajući u vidu najosetljivije fenofaze rasta i razvića gajenih biljaka i poznavajući životni ciklus prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korovskih biljaka, te sredstva za zaštitu bilja u okviru palete kompanije Agromarket predloženi su orijentacioni programi zaštite za najznačajnije gajene useve i zasade u našoj zemlji. Poslednjih godina poljoprivredna proizvodnja na ovim prostorima se odvija u nešto izmenjenim klimatskim uslovima kako u toku vegetacione sezone, tako i van nje. Istovremeno, uticaj biotskih činilaca (sortiment, štetni organizmi...), kao i nekih drugih činilaca (pojačana trgovinska razmena, povećan stepen kontrole finalnih proizvoda, mogućnost detektovanja izuzetno niskih nivoa ostataka pesticida i mineralnih materija i dr.) u velikoj meri zahtevaju još više znanja, stručnosti, i iznad svega savesti kod stručnjaka koji predlažu, i proizvođača koji primenjuju sredstva za zaštitu bilja. Dovoljno je pomenuti sve manje snežnog pokrivača, kratkotrajne izuzetno niske temperature vazduha kako tokom zime, tako i u prolećnim mesecima, gradobitne padavine, poplavne talase, izuzetno visoke temperature tokom leta. Uz to, kreiranje rodnijih sorti i hibrida

na uštrb otpornosti prema određenim štetnim organizmima, razvijanje otpornijih sojeva i populacija štetočina, širenje štetnih organizama kao što su divlji sirak, divlji ovas, ambrozija, žuta rđa, ervinija, južnoamerički moljac paradajza, žilogriz, krompirov moljac, i na kraju Drosophila suzukii - azijska voćna mušica. Upravo stoga, predlog programa za 2017. godinu, je urađen na bazi usvajanja naučnih saznanja, dugogodišnje sticanog stručnog znanja, bogatog iskustva i permanentnog usavršavanja saradnika Stručne službe i Službe prodaje kompanije Agromarket doo. Dodatnu vrednost predlogu programa zaštite daju rezultati koji se ostvaruju kako u ogledima tako i na proizvodnim parcelama PIK «Južni Banat» Bela Crkva i PD «Zaječar» u Zaječaru, koje posluju okviru „Agromarket Grupa“. Takođe, pri izboru i pozicioniranju sredstava za zaštitu bilja posebno se uvažava saradnja i rezultati ostvareni u naučno-istraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama. Upravo to, ispitivanje efikasnosti, ekotoksikološke povoljnosti i naravno ekonomičnosti pesticida u najznačajnijim usevima i zasadima (pšenica, kukuruz, suncokret, jabuka, višnja, vinova loza...) na sopstvenim površinama daje našoj paleti pesticida-sredstava za zaštitu bilja komparativnu prednost. U programe zaštite bilja u 2017. godini, uvrštena su sredstva za zaštitu bilja iz portfolija kompanije Agromarket koji imaju registraciju za pojedinačne useve i zasade, odnosno štetne organizme, ali i oni koji nisu registrovani u

Srbiji za pojedine namene ali su proizvodi na bazi iste aktivne materije registrovani kako u Srbiji i zemljama u okruženju, tako i zemljama Evropske unije, SAD i Ruske Federacije. Istovremeno dati su podaci i o postojećim eko-toksikološkim vrednostima aktivnih materija kako bi se ispoštovala sve strožija, kako domaća, tako i inostrana legislativa vezana za ostatke pesticida u biljnim proizvodima. No, nije samo doslovna primena predloženih programa garancija za uspeh. Postoji procedura koju treba ispoštovati, a ona podrazumeva da se pre izbora samog preparata mora utvrditi fenofaza razvića gajene biljke, detektovati štetni organizam i da li je pređen prag štetnosti, a tek na bazi toga izabrani preparat. Pre primene izabranog preparata potrebna je konsultacija sa stručnjacima za zaštitu bilja, detaljno čitanje uputstva o primeni preparata, a posebno dužina karence i tolerance preparata, korišćenje ispravne opreme za tretiranje i zaštitne opreme. Navedeni programi zaštite ratarskih i povrtarskih useva, zasada voća i vinove loze su orijentacionog karaktera te kompanija Agromarket ne snosi odgovornost za neadekvatnu, nepravovremenu i nepravilnu primenu preparata. Pre upotrebe izabranog preparata obavezno pročitati uputstvo o upotrebi i postupanju sa ambalažom.


SADRŽAJ Pojedinačnih useva - zasada 36 37 38 39 40 41 42 46 47 47 48 50 52 54 56 58 60 62 63 64 65 67 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 91 94 95 96 98 99 99 100 101 102

Program zaštite PŠENICE Program zaštite KUKURUZA Program zaštite ŠEĆERNE REPE Program zaštite SOJE Program zaštite SUNCOKRETA Program zaštite IMI i SU hibrida SUNCOKRETA Program zaštite ULJANE REPICE Program zaštite LUCERKE, CRVENE DETELINE, ŽUTOG ZVEZDANA Program zaštite TRAVNIH USEVA Program zaštite NEPOLJOPRIVREDNIH POVRŠINA Program zaštite DUVANA Program zaštite KROMPIRA Program zaštite PARADAJZA i PLAVOG PATLIDŽANA Program zaštite PAPRIKE Program zaštite KRASTAVCA, LUBENICE, DINJE, TIKVE Program zaštite KUPUSASTOG POVRĆA Program zaštite LUKOVIČASTOG POVRĆA Program zaštite KORENASTOG-KRTOLASTOG POVRĆA Program zaštite CVEKLE Program zaštite MAHUNASTOG POVRĆA Program zaštite LISNATOG POVRĆA Program zaštite VINOVE LOZE Program zaštite JABUKE Program zaštite KRUŠKE Program zaštite ŠLJIVE Program zaštite BRESKVE I NEKTARINE Program zaštite KAJSIJE Program zaštite VIŠNJE I TREŠNJE Program zaštite DUNJE Program zaštite MALINE Program zaštite KUPINE Program zaštite JAGODE Program zaštite BOROVNICE I ARONIJE Program zaštite RIBIZLE Program zaštite LESKE Program zaštite ORAHA Program zaštite CITRUSA Program zaštite MASLINE Program zaštite ŠAMPINJONA Program zaštite KUKURUZA ŠEĆERCA Program zaštite SLAČICE Program zaštite HELJDE Program zaštite RUŽA I UKRASNOG BILJA


TRETMAN SEMENA

PĹ ENICA

00

Tebukon 60 FS (50 ml/100 kg semena) ili Defender (50 ml/100 kg semena)

13

Mustang (0,6 l/ha)

30

Pallas 75 WG (0,25 kg/ha) + Pallas Adjjuvant (0,5 l/ha)

Velox (0,5-0,8 l/ha)

32

37

39

51

Prosaro 250EC (0,75 - 1,0 l/ha)

Metmark WG (10 g/ha) + Imox (0,1%)

Lodin (0,4 - 1,2 l/ha)

Tilt 250 EC (0,5 l/ha)

Artea 330 EC (0,5 l/ha)

Acanto Plus (0,6 l/ha)

Fluoco (0,5 l/ha)

Excorta Plus (0,6 l/ha)

Excorta (0,7 - 1,0 l/ha)

Tebukon 250 EW (1,0 l/ha) Cerone (0,75 - 1,0 l/ha)

Lancelot 450 WG (0,33 kg/ha)

21

61

Fitofert Humisuper Plus (3,0 l/ha)

Vantex 60 CS (50 - 60 ml/ha) ili Kozma (1 - 1,5 l/ha) ili Reldan 22 EC (1,25 - 1,75 l/ha) ili Grom (0,2 - 0,3 l/ha)

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) ili (FF Aminoflex 2,0 l/ha - 2 puta)

36

Glifomark ili Glifohem (4- 6,0 l/ha) ili Banvel 480 EC (1 - 1,5 l/ha)


TRETMAN SEMENA

Semafor 20 ST (0,3 l / 100 kg semena)

Force 1,5 G (5-8 kg/ha) unoĹĄenje depozitorima sa setvom semena

KUKURUZ

00

11

14

Principal Plus (440 g/ha) + Trend 90 (0,1%)

Bentamark (2,0 - 4,0 l/ha)

Agrodimark ili Banvel 480 S ili Krit (0,5 - 0,7 l/ha)

Velox (0,6 - 0,8 l/ha)

16

17/32

Arigo (330 g/ha) + Trend 90 (0,1%) Mustang (0,6 l/ha)

13

34

Coragen 20 SC (0,1 - 0,15 l/ha)

Motivell Extra 6 OD (0,75 l/ha)

Siran 750 WG (80 g/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Siran 40 SC (1,25 l/ha)

Peak 75 WG (20 g/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Callisto 50 WG ili Mezatron (0,25 - 0,3 kg/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Terbis 500 (1,5 - 2,5 l/ha)

Mont Plus (4 - 4.5 l/ha)

Mont 960 (1,4 - 1,6 l/ha)

FitoFert Speed (3,0 l/ha)

Calaris Pro (2,0 - 2,3 l/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

FitoFert Speed (3,0 l/ha)

37


TRETMAN SEMENA

Force 1,5 g (5-8 kg/ha) unošenje depozitorima sa setvom semena

ŠEĆERNA REPA

01

07/09

11

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (2,0 kg/ha)

12/15

19

Floyd (1 - 1,3 l/ha)

Kletox (0,8 - 2,0 l/ha)

Targa Super (0,5 - 0,4 l/ha)

Piralis (0,8 - 1,2 l/ha)

Debut Duo Active (210 g/ha) + Trend 90 (0,1%)

Metix (1 - 3,0 l/ha)

Safari 50 WG (30 - 40 g/ha) + Trend 90 (0,1%)

Target SC (1-3 l/ha)

Betasana Compact (1,6 -2,0 l/ha)

31

Propulse (1,0 - 1,2 l/ha)

Trimangol 75 WG (1,0 kg/ha)

Sigura (0,4 - 0,6 l/ha)

Balear 720 SC (1-2 l/ha)

Fluoco (0,25 l/ha)

Acanto Plus (0,8-1 l/ha)

Funomil (0,5-0,7 kg/ha)

Excorta (1,0 l/ha)

Excorta Plus (0,4-0,6 l/ha)

41

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (2,0 kg/ha)

Nurelle D (1,5 l/ha) ili Kozma (1,5 l/ha) ili Despot (1,5 - 2,0 l/ha)

FitoFert HumiStart (2 - 3,0 l/ha)

38


TRETMAN SEMENA

SOJA

00

Mont 960 (1,0 - 1,2 l/ha) + Sencor Plus (0,4 - 0,55 l/ha)

11

21

Floyd (1,3 l/ha)

Targa Super (0.5 - 4 l/ha)

Kletox (0.8 - 2 l/ha)

Bentamark (2-4 l/ha)

Soyasan ili Ikarus (1,2 l/ha)

Harmony 75 WG ili Symphony (8 g/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Dynox (80-100 g/ha) + Imox (0,1%)

13

33

60

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

Akaristop (0,75 l/ha)

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) ili FitoFert Aminoflex (2,0 l/ha)

81

39

Diqua Top (3,0 l/ha) ili Basta 15 (2,5 - 3,5 l/ha)


SUNCOKRET

TRETMAN SEMENA

Semafor 20 ST (0,2 l/100 g semena)

00 08

Mont 960 (1,0-1,2 l/ha)

Terbis 500 (1-1,5 l/ha)

Linar (2-2,5 l/ha)

Girasolin (2,0 l/ha)

Mont Plus (3,0 - 3,5 l/ha)

10

12 15

18

22

51

Nurelle D (1,2 l/ha)

Vantex 60 CS (0,05-0,06 l/ha)

Floyd (1,3 l/ha)

Targa Super (0,5 - 4 l/ha)

Kletox (0,8 - 2,0 l/ha)

55

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) ili FitoFert Aminoflex (2,0 l/ha)

57

61

Bosco (0,3 kg/ha) + Funomil (1,0 kg/ha)

Acanto Plus (0,6 l/ha) ili

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

65

80

Diqua Top (2,5 - 3,0 l/ha) ili Basta 15 (2,5 - 3,5 l/ha) 89

40


TRETMAN SEMENA

10

Express 50 SX (45 g/ha) + Trend 90 (0,1%)

12 15

18

22

Ikarus ili Soyasan (1,2 l/ha)

51

55

57

61

Bosco (0,3 kg/ha) + Funomil (1,0 kg/ha)

Acanto Plus (0,6 l/ha) ili

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

* hibridi suncokreta otporni na aktivnu materiju Imazamoks iz grupe Imidazolinoni ** hibridi otporni na aktivnu materiju Tribenuron-metil iz grupe Sulfonil uree

00 08

Linar (2,0-2,5 l/ha)

Girasolin (2,0 l/ha)

Mont Plus (3,0 - 3,5 l/ha)

Terbis 500 (1-1,5 l/ha)

Mont 960 (1,0 - 1,2 l/ha)

Grom (0,25 l/ha) ili Vantex 60 SC (0,06 l/ha) ili Nurelle D / Despot (1,2 l/ha)

Express 50 SX (22,5 g/ha) + Trend 90 (0,1%)

IMI hibridi * SU hibridi **

Kletox (1,5 - 2,0 l/ha) ili Floyd (0,8 - 1,3 l/ha) ili Targa Super (0,5 - 4,0 l/ha)

Express 50 SX (22,5 g/ha) + Trend 90 (0,1%)

SUNCOKRET

Semafor (200 ml/100 kg semena)

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) ili FitoFert Aminoflex (2,0 l/ha)

65

80

Diqua Top (3,0 l/ha) 89 41


Force 1,5 g (5-8 kg/ha) unoĹĄenje depozitorima sa setvom semena

TRETMAN SEMENA

Glifomark ili Glifohem (4,0 - 6,0 l/ha)

ULJANA REPICA

01/09

11/19

Floyd (1,0 - 1,3 l/ha)

Kletox (0,8 - 2,0 l/ha)

Targa Super (0,5 - 4,0 l/ha)

Piralis (0,6 - 1,0 l/ha)

Nurelle D (0,75 - 1,0 l/ha)

Bosco (0,25 l/ha)

Funomil (1,0 kg/ha)

Vantex 60-CS (0,06 l/ha)

30-69

Fitofert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert BorMax 20 (1,0 kg/ha)

79

Reldan 22 EC (1,75 l/ha) ili Grom (0,2 - 0,25 l/ha)

Nurelle D (1,5 l/ha) ili Despot (0,75 -1,0 l/ha)

80

Fitofert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert BorMax 20 (1,0 kg/ha)

42

Basta 15 (2,5 - 3,5 l/ha)


43


44


45

PROGRAMI ZAŠTITE I PRIHRANE

LEGENDA HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI BIOPESTICIDI POMOĆNA SREDSTVA RODENTICIDI


46

Program zaštite LUCERKE, CRVENE DETELINE, ŽUTOG ZVEZDANA a) zasnovani usevi FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova (samo u lucerki)

Pre kretanja vegetacije

Mirovanje useva

HARMONY 75 WG ili SYMPHONY (0,020 kg/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 – 0,8 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova Suzbijanje uskolisnih korova

Prva troliska do I otkosa

BENTAMARK (3,0 l/ha)

Štetni insekti

Po otkosu, na osnovu pojave i broja štetočina

NURELLE D-DESPOT (0,75 – 1,0 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Suzbijanje viline kosice

Po I otkosu

DIQUA TOP (5,0 l/ha)

Desikacija

80% zrelih čaura

DIQUA TOP (4,0 – 6,0 l/ha) ili CUNAMI (4,0 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i vegetacija

GARDENTOP (1-2 kesice za brojnost I - III*, a 2-3 kesice za kalamitet IV – V)

Vegetativni porast

Semenski usevi

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

b) usevi u zasnivanju FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

Suzbijanje korova

Pre kretanja vegetacije

GLIFOMARK/APSOLUT/GLIFOHEM (4,0 – 8,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Prva troliska do I otkosa

IKARUS ili SOYASAN (1-1,2 l/ha) ili BENTAMARK (3,0 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova Vegetativni porast

SUZBIJANJE

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili TARGA SUPER (0,7 – 4,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Štetni insekti

Po otkosu, na osnovu pojave i broja štetočina

VANTEX 60 SC (0,06 l/ha) ili RELDAN 22EC (1,5 l/ha) ili KOZMA (1,25 l/ha)

Suzbijanje viline kosice

Po I otkosu

DIQUA TOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i vegetacija

GARDENTOP (1-2 kesice za brojnost I - III, a 2-3 kesice za kalamitet IV – V)

I - do 10 (za voluharicu i poljske miševe) II - 10 - 500 (voluharica) - 10 - 50 (poljski miševi) III - 500 - 5000; 50- 500 (poljski miševi)

IV - 5000 - 20000; 500 - 2000; V - više od 20000; više od 2000

* Brojnost - broj aktivnih rupa po hektaru

Program prihrane STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Tokom vegetacije na 5 do 7 dana nakon svakog otkosa

PREPARAT

DOZA

FITOFERT KRISTAL 20:20:20

4,0 kg/ha

+

+

FITOFERT HUMISTART

1,0 l/ha (min. 300 l vode/ha)


47

Program zaštite TRAVNIH USEVA

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

20 dana pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 8,0 l/ha)

Suzbijanje korova

Intenzivna pojava širokolisnih korova

LODIN (1,0 – 1,5 l/ha) ili VELOX (0,8 – 1,0 l/ha)

Štetni insekti

Po potrebi

NURELLE D - DESPOT (1,0 l/ha) ili KOZMA (1,5 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i tokom vegetacije

GARDENTOP 1-2 kesice za brojnost I - III, 2-3 kesice kalamitet IV - V

Vegetativni porast

Program prihrane STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

PREPARAT FF KRISTAL 20:20:20

Puna vegetacija – posle svakog košenja

DOZA 4,0 kg/ha

+

+

FF HUMISUPER PLUS

1,0 l/ha (min. 300 l vode/ha)

Program zaštite NEPOLJOPRIVREDNIH POVRŠINA VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Intenzivna pojava korova porast 15 do 25 cm

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 12,0 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 ili CUNAMI (5,0 l/ha)


48

Program zaštite DUVANA

FAZE RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

a- zaštita rasada Zaštita od prouzrokovača bolesti

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Proizvodnja rasada

Zaštita od štetnih insekata

ACTARA 25 WG (2 g u 10 l vode zalivanjem) ili LANNATE 90 (0,03 – 0,05%) GARDENE (50 - 70 g/100 m²)

Zaštita od puževa

b- zaštita u polju Neposredno pre

Zemljišne štetočine

FORCE 0,5 G (12 – 15 kg/ha)

rasađivanja

Korovske vrste

PENDISTOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Plamenjača

PENNCOZEB WG ili DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha)

Tokom vegetacije

Lisne vaši

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) ili LOBO (0,02%)

Tripsi

RELDAN 22 EC - KOZMA (0,5 l/ha) ili

Sovice

LANNATE 25 WP (1,0 – 1,5 l/ha)

(po potrebi)

EXIREL (0,5 - 0,75 l/ha) Grinje

SANMITE 20 WP (0,05%)

Suzbijanje uskolisnih korova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Program prihrane STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

PREPARAT FF HUMISTART

Ukorenjavanje (2 x na 7 do 10 dana)

Intenzivan porast

Porast lisne mase (2 - 3 puta na 7 dana)

DOZA 1,0 l/ha

+

+

FF BIOFLEX-L

1,0 l/ha

FF Calcium 15

2,0 l/ha

+

+

FF AMINOFLEX

1,0 l/ha

FF CALCIUM 15

1,0 l/ha

+

+

FF HUMISUPER PLUS

3,0 l/ha

Napomena: Ukoliko postoji deficit kalijuma, može se intervenisati formulacijom FF Kristal 4:10:40 uz pomenute preparate u maksimalnoj koncentraciji do 0,3% (do 300g/100l)


49


50

Program zaštite KROMPIRA

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Zemljišne štetočine

Pre setve/sadnje, u setvi/sadnji

Po sadnji pre nicanja

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Po setvi/sadnji, a pre nicanja

Neposredno pred nicanje, sam početak nicanja

Jednogodišnje širokolisne korovske vrste

Po setvi/sadnji, a pre nicanja

GIRASOLIN (2 - 3,0 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,8 – 1,0 l/ha)

Uskolisni korovi

Porast korovskih biljaka 10 do 20 cm

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Širokolisne korovske vrste

Porast biljaka 5 do 15 cm

BENTAMARK (2 – 3,0 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 – 0,7 l/ha)

Preventivno, pre ostvarenja infekcije

BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + SIGURA (0,5 l/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

QUEEN (0,75 l/ha) ili CURZATE M (3,0 kg/ha) BOSCO GOLD (0,25 kg/ha)

Krompirova zlatica

Piljenje larvi do L2

Posle nicanja (porast krompira do 25 cm)

Plamenjača, Crna pegavost Zatvaranje redova Diferencijacija cvetova

15 dana pre vađenja krtola Pre vađenja krtole Skladištenje krtola

PENDISTOP (4 – 6,0 l/ha) + LINAR (1,8 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 l/ha) + MONT/MONT 960 (1,2 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 l/ha) + PENDISTOP (4,0 l/ha)

AMOS ili ACTARA 25 WG (0,1 kg/ha) ili CURZATE M (2,5-3,0 kg/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Po potrebi

Krompirova zlatica

Piljenje larvi do L3

Plamenjača, Crna pegavost

Po potrebi

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3,0 kg/ha) ili QUEEN (0,75%)

Krompirova zlatica, Biljne vaši

Po potrebi

LOBO (0,10 kg/ha) ili AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha)

Puno cvetanje

Precvetavanje do nalivanja krtola

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha u zoni redova ili 10 kg/ha po celoj površini)

Plamenjača krompira Krompirov moljac

Po potrebi

Desikacija cime

Po potrebi

Klijanje krompira

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 – 3,0 kg/ha) BOSCO GOLD (0,25 kg/ha) ili EQUATION PRO (0,4 kg/ha) CORAGEN 20-SC (0,05 – 0,06 l/ha)

HILLAN (0,4 l/ha) CORAGEN 20 SC (0,15 - 0,20 l/ha) DIQUA TOP (2,5 – 3,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) NEO STOP (0,1 kg/100 kg)


51

Program prihrane KROMPIRA FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM PERIOD RAZVOJA Do polovine vegetacije tj. zatvaranje redova i jasno izdvojene cvasti

Puno cvetanje

Precvetavanje i nalivanje krtole

PREPARAT fertigaciono

DOZA kg (l)/ha/fazi)

PREPARAT folijarno

kg (l) / ha (min 300 l vode/ha

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

35,0 + 4,0

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

FF KRISTAL 20:20:20

65,0

primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

20 l/ha

FF BORMAX 20 + FF BIOFLEX-L (+FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

FF KRISTAL 24:6:10 + FF KRISTAL 4:10:40

14,0 + 60,0

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke **Tretirati svaki 7. dan Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


Program zaštite PARADAJZA i PLAVOG PATLIDŽANA

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Bolesti poleganja rasada

Seme

VREME PRIMENE Pre setve/pikiranja/ rasađivanja

52

SUZBIJANJE PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%) FORCE 1,5 G (6,0 - 8,0 kg/ha)

Zemljišne štetočine Pre setve/rasađivanja Korovske vrste Pre setve/rasađivanja Štetočine lisne mase Pre setve/rasađivanja (zalivanje, potapanje)

Proizveden rasad Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje/prskanje)

Kotiledoni listovi do 9 lista

Razvijen 9 list do pred cvetanje

Plodonošenje

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Preventivno

BALEAR 720 SC (0,2 l/ha) CURZATE M (2,5 - 3,0 kg/ha)

Lisne vaši

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI 500 WG (100 g/ha folijarno ili 200 g/ha - 2 x zalivanjem)

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 10 do 20 cm (paradajz razvio 5 i više listova)

KLETOX 1,5 -2,0 l/ha RIMEX (40 g/ha) ili IMOX (0,1%)

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 14 dana

STEMICOL (0,25%) CURZATE M (2,5 kg/ha) ili RIDOMIL GOLD MZ 68 WG(2,5 kg/ha)

Plamenjača Crna pegavost

Plamenjača

Cvetanje

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha ili 0,06% - zalivanje)

Plamenjača

Crna pegavost Plesnivost lista

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

MONT ili MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (5,0 l/ha)

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

SIGURA (0,5 l/ha) FUNOMIL (0,1%) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 - 3,0 kg/ha)

Siva trulež SWITCH 62,5 WG (0,6 – 0,8 kg/ha) Bela laptirasta vaš

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI (100 g/ha) ili MOVENTO 100 SC (0,75 l/ha)

Plamenjača, Crna pegavost Siva trulež

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) SIGURA (0,5 l/ha) SWITCH 62,5 WG (0,6-0,8 kg/ha)

Štetni insekt

Po potrebi

CORAGEN 20 SC (0,14 – 0,2 l/ha - 2 x) ili EXIREL (0,75 l/ha) ili LEPINOX PLUS (1,0 kg/ha)

Plamenjača, Crna pegavost Plesnivost lista Bakterioze

EQUATION PRO (0,4 kg/ha) TALOCUPER (0,2 %) SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha) ili BOSCO GOLD (0,4 - 0,7 kg/ha)

Siva trulež Bela leptirasta vaš

EXIREL (0,75 l/ha)


53

Program prihrane PARADAJZA i PLAVOG PATLIDŽANA

FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/biljci/ nedeljno

PREPARAT folijarno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

2,0 + 0,2

FF HUMISSTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

FF KRISTAL 10:40:10 + FF KRISTAL TOMATO

0,5 + 1,5

FF BORMAX 20 + FF BIOFLEX-L (+ FF AminoFlex *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

Intenzivni porast plodova i otvaranje 5. cvetne grane (30-65. dana)

FF KRISTAL TOMATO primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

3,5 20,0 l/ha

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

Pojava pigmentacije plodova i početak berbe (65-100. dana)

3,0

FF CALCIUM 30 primeniti odvojeno: FF BIOFLEX-L **

0,5

FF KRISTAL TOMATO

2,5

FF CALCIUM 30 + FF HUMISUPER PLUS

0,2 + 0,5

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana) Početak cvetanja do formiranja prvih plodova (od 10-30. dana)

Intenzivna berba

FF KRISTAL 10:40:10

KONC. %

0,4

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke **Tretirati svaki 7. dan Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


54

Program zaštite PAPRIKE

FAZA RAZVOJA

Suvo seme

Proizveden rasad

Kotiledoni listovi do 9 lista

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve/rasađivanja

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,08%) + FUNOMIL (0,1%)

Zemljišne štetočine

Pre setve/rasađivanja

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Korovske vrste

Pre setve/rasađivanja

MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (4,0-6,0 l/ha) ili BASTA 15 (2,5-3,0 l/ha)

Štetočine lisne mase

Po rasađivanju

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha ili 0,06% - zalivanje)

Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje i prskanje)

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,08%) + FUNOMIL (0,1%)

Nematode

Po rasađivanju i 10 do 14 dana kasnije

VYDATE 10 L (10 l/ha)

Plamenjača Bakterioze

Preventivno

Štetočine lista

U vreme pojave

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 10 do 20 cm

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 15 dana

MICOBIOL (2,0 l/ha)

Pegavost, Antraknoza Plamenjača

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

QUEEN (0,75l/ha) ili RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha)

Plamenjača Bakterioze

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) + FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Lisne vaši, Bela leptirasta vaš Trips

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI (100 g/ha) ili (200 g/ha-zalivanje)

Siva trulež Trips

Preventivno Ili na početku infekcije

SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha) EXIREL (0,75 l/ha)

Vaši, Kukuruzni moljac Bela leptirasta vaš Trips

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

AVAUNT 15 SC (0,25 l/ha)

Bakterioze

Po potrebi

BALEAR 720 SC (2 l/ha) ili FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili FUNGOHEM SC (0,4 - 0,6%) + DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) KLETOX (1,5 -2,0 l/ha

Razvijen 9 list do pred cvetanje

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

Cvetanje

Početak plodonošenja

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana)

Siva trulež Crna pegavost Bela leptirasta vaš Trips

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

PENNCOZEB WG (2,5kg/ha) + CUPRABLAU Z ULTRA (2,0 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%) BOSCO GOLD (1,0 kg/ha) SWITCH 62,5 WG (0,08 %) SIGURA (0,5 l/ha) NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana) ili EXIREL (0,75 l/ha)


55

Program prihrane PAPRIKE FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM PERIOD RAZVOJA Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/biljci/ nedeljno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

2,0 + 0,2

1,0 + 0,5

FF KRISTAL PEPER + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

20 l/ha

Posle prve berbe tj. drugog dela vegetacije (60-100. dana)

FF KRISTAL PEPER

2,5

Završna faza plodonošenja (od 100. dana do kraja vegetacije)

FF KRISTAL PEPER + FF KRISTAL 24:6:10

Nakon ukorenjivanja do cvetanja i prvih plodova (10-60. dana)

2,0 + 1,0

PREPARAT folijarno

KONC %

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L

0,3 + 0,4

(+ FF AMINOFLEX *)

(+0,2)

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

FF CALCIUM 30 primeniti odvojeno: FF BIOFLEX-L**

0,5

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

0,2 + 0,5

0,4

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 1,0-2,0 g/biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke **Tretirati svaki 7. dan Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


56

Program zaštite KRASTAVCA, LUBENICE, DINJE, TIKVE

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

Pre setve/sadnje

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4 – 8,0 l/ha)

Bolesti poleganja rasada

Pre setve/pikiranja/ rasađivanja

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Zemljišne štetočine

Pre setve/rasađivanja

Štetočine lisne mase

Pre setve/rasađivanja (zalivanje, potapanje)

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha ili 0,06% - zalivanje)

Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje/prskanje)

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Nematode

Po rasađivanju i 10 do 14 dana kasnije

VYDATE 10 L (10 l/ha)

Plamenjača Pepelnica

Preventivno

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3,0 kg/ha) SYSTHANE 240 EC (0,02%)

Seme

FORCE 1,5 G (6,0 - 8,0 kg/ha)

Proizveden rasad

Razvijena 3 lista

Plamenjača, Bakterioze

FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili FUNGOHEM SC (0,4%) ili TALOCUPER (0,2%) + DITHANE M45 (2,5 kg/ha)

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 15 dana

STEMICOL (0,25%)

Plamenjača,

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

CURZATE M (2,5 - 3,0 kg/ha) ili RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,0–2,5 kg/ha) POSTALON 90 SC (0,02-0,025%)

Pepelnica Razvijena 4 lista do pred cvetanje

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

Cvetanje

Plodošenje

Bela leptirasta vaš

TEPPEKI (0,2 kg/ha - 2 x zalivanje) ili (0,12 kg/ha - folijarno)

Grinje

SANMITE 20 WP ili BORNEO (0,06 %)

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta do 15 cm

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 - 1,3 l/ha)

Lisne vaši Bela mušica

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI (0,2 kg/ha - 2 x zalivanje) ili (0,12 kg/ha - folijarno)

Plamenjača Pepelnica Siva trulež

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

FOSTONIC 80 WP (0,035%) ili CURZATE M (2,5 - 3,0 kg/ha) SYSTHANE 240 E (0,015%) SWITCH 62,5 WG (0,8 – 1,0 kg/ha)

Plamenjača Pepelnica Trips

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma Po pojavi prvih jedinki

QUEEN (0,07 l/ha)

Plamenjača Bakterioze

Po potrebi

CURZATE M (2,5 - 3,0 kg/ha) CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Grinje Bela leptirasta vaš

EXIREL (0,75 l/ha)

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana) ili EXIREL (0,75 l/ha)


57

Program prihrane KRASTAVACA i KORNIŠONA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/biljci/ nedeljno

PREPARAT folijarno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

2,0 + 0,2

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

Nakon ukorenjivanja do formiranja 8. pravog lista (10-35. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10

3,0 + 1,5

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L (+ FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

3,5 + 1,5 20 l/ha

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

5,5

FF CALCIUM ORGANO 30 primeniti odvojeno: FF BIOFLEX-L**

0,5

FF KRISTAL MELON

g (ml)/biljci/ nedeljno

PREPARAT folijarno

KONC %

Intenzivni rast i porast plodova do prve berbe (36-65. dana) Period punog opterećenja i berbe (od 65. dana do kraja berbe)

KONC %

0,4

TIKVICA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

15,0 + 1,2

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

Intenzivni porast do cvetanja i zametanja prvih plodova

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

3,0 + 2,0 20 l/ha

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L (+ FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 4:10:40

4,0 + 0,5

FF CALCIUM 30 + FF HUMISUPER PLUS

0,2

KONC %

Period punog opterećenja i berbe

0,5

LUBENICA i DINJA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/biljci/ nedeljno

PREPARAT folijarno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

15,0 + 1,2

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

Intenzivni porast do cvetanja i zametanja prvih plodova (10-40. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10

15,0 + 10,0

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L (+ FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

Porast plodova do veličine 70% (41-60. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 5,0 20 l/ha

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

Period punog opterećenja i berbe (od 61-105.. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 4:10:40

30,0 + 5,0

FF CALCIUM ORGANO 30 primeniti odvojeno: FF BIOFLEX-L**

0,5 0,4

U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha Napomena: : Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 1,5 g/biljci/nedeljno - za krastavce, kornišone i tikvice; 9,0 g/biljci/nedeljno - za lubenicu i dinju *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke **Tretirati svaki 7. dan


58

Program zaštite KUPUSASTOG POVRĆA KUPUS, KELJ, KARFIOL, PROKELJ, KELERABA i SLAČICA FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Bolesti poleganja

Seme

Rasađivanje

Treći list do formirano 30% glavice

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Pre setve /rasađivanja

PROPLANT 722-SL (0,15 %) + FUNOMIL (0,1 %) + FOSTONIC 80 WP (0,08 %)

Zemljišne štetočine

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Korovske vrste

MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Kupusna muva

Po rasađivanju

AFINEX 20 SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili NURELLE D/DESPOT (0,1% - zalivanje)

Plamenjača

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

DITHANE DG NEO TEC (2,5 – 3,0 kg/ha) ili BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Bela leptirasta vaš Kupusni moljac

Početak kolonija

RELDAN 22 EC (1,25 l/ha) ili KOZMA (1,0 l/ha) ili EXIREL (0,3 - 0,5 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Uskolisni korovi

Korovi porasta 10 do 15 cm

formiranja

prvih

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) Plamenjača

Preventivno, ili u vreme pojave prvih simptoma

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili FUNGURAN OH (2,0 kg/ha) + PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) ili DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha)

Bakterioze

Glavica formirana 30 do 70%

Pegavost lista SIGURA (0,05%) + VIN FILM (0,3 l/ha) Puževi

Cvetanje – formirani plodovi

BALEAR 720-SC (1,0 l/ha) + QUEEN (0,6 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Preventivno ili po pojavi prvih jedinki

Lisne sovice Kupusar

Preventivno

Buvači Vaši

Samo za semenske useve

GARDENE (5 – 7,0 kg/ha)

AFINEX 20SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili CORAGEN 20 SC (0,14 – 0,2 l/ha) ili EXIREL (0,5 - 0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) VANTEX 60 SC (0,06 l/ha) ili GROM (0,3 - 0,4 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)


59

Program prihrane KUPUSASTOG POVRĆA FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA

kg (l) / ha (min 300 l vode/ ha

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

DOZA kg (l)/ha/fazi)

PREPARAT folijarno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 4,0

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

Od formiranja rozete do sredine vegetacije tj. početka glavičenja

FF KRISTAL 24:6:10 + FF KRISTAL 20:20:20 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 20,0

FF BORMAX 20 + FF BIOFLEX-L (+FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

20 l/ha

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL 24:6:10

20,0 + 15,0

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

Drugi deo vegetacije do berbe

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


60

Program zaštite LUKOVIČASTOG POVRĆA CRNI LUK, BELI LUK, PRAZILUK FAZA RAZVOJA

Suvo seme Arpadžik u mirovanju

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Zemljišne štetočine – lukove muve

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili NURELLE D (0,15% - zalivanje) ili KOZMA (7,0 l/ha – inkorporacija)

Korovske biljke

Po setvi, pre nicanja

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4-6,0 l/ha) ili MONT 960 (1,2 – 1,3 l/ha) ili PENDISTOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Iznikli širokolisni korovi

Po nicanju

LINAR (1,2 – 1,8 l/ha) ili PIRALIS (0,6 – 1,0 l/ha) ili LODIN (0,5 – 1,0 l/ha) KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Uskolisni korovi

Lukove muve Razvijenih 2 do 5 listova

U vreme pojave (ne primenjivati u mladom luku)

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) ili NURELLE D/DESPOT (1,25 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%) MOVENTO 100 SC (0,75 l/ha) ili EXIREL (0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Trips

Plamenjača luka

Plamenjaća luka Alternarija

Preventivno (ne primenjivati u mladom luku)

FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili BALEAR 720-SC (2,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Preventivno (ne primenjivati u mladom luku)

RIDOMIL GOLD Mz 68 WG (3,0 kg/ha) ili SIGURA (0,5 l/ha) ili BOSCO GOLD (1,0 kg/ha) + VIN FILM 0,3 l/ha ili IMOX (0,1%)

Rđa

Razvoj lista i vegetativnog dela

BALEAR 720SC (1,0 l/ha) + QUEEN (0,65 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) Lukove muve

Uskolisni korovi

Širokolisni korovi

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma (ne primenjivati u mladom luku)

NURELLE D/DESPOT (0,1 %) ili EXIREL (0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Korovske vrste do 20 cm (ne primenjivati u mladom luku)

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) LODIN (0,8 l/ha)

Plamenjača luka Rđa Razvoj vegetativnog dela

Sazrevanje/ Vađenje glavica

Preventivno, ili u vreme pojave prvih simptoma

Siva plesan

Desikacija lisne mase

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2 %) SWITCH 62,5 WG (0,6 – 0,8 kg/ha) ili BOSCO GOLD (1,0 kg/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Pred vađenje glavica

DIQUA TOP (4,0 l/ha)


61

Program prihrane LUKOVIČASTOG POVRĆA FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

DOZA kg (l)/ha/faza

PREPARAT folijarno

FF KRISTAL 20:20:20

30,0

FF BORMAX 20

1,0

+

+

+

+

FF BIOFLEX-P

20,0

FF BIOFLEX-L

2,0

FF KRISTAL 4:10:40

35,0

FF HUMISUPER PLUS

4,0

+

+

Intenzivni rast do vađenja

FF KRISTAL 24:6:10

5,0

(+ AMINOFLEX *)

(+ 2,0)

korena

primeniti odvojeno:

Početak razvoja rozete tj, razvijen 3. list (15-20 dana)

FF HUMIFLEX

kg (l) / ha (min 300 l vode/ha

20 l/ha

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


Program zaštite KORENASTOG-KRTOLASTOG POVRĆA-MRKVA, PAŠTRNAK, PERŠUN, CELER, REN FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve

PROPLANT 722-SL (0,15%)

Suzbijanje korova

Pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM/(4,0 -6,0 l/ha) ili

Suvo seme

BASTA 15 (2,5 l/ha) Zemljišne štetočine

Pre setve

Uskolisne i širokolisne korovske vrste

Po setvi, pre nicanja

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) MONT 960 (1,2 l/ha) + LINAR (2,0 l/ha) ili

Suvo seme

PENDISTOP (4 – 5,0 l/ha) + LINAR (1,5 l/ha)

Razvoj I do III lista

Širokolisne korovske vrste

Korovi porasta do 10 cm

LINAR (1,5 l/ha) (ako nema padavina u 7 do 10 dana po primeni uz obavezno zalivanje 10 do 15 l/m2)

Pegavost lista Bela trulež

Preventivno U vreme pojave prvih simptoma bolesti ili formiranja kolonija

BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + PYRUS 400 SC (1,0 l/ha) QUEEN (0,075 %) ili SIGURA (0,5 l/ha) + BOSCO GOLD (0,75 - 1,0 kg/ha) SYSTHANE 240 EC (0,01 %) ili ASENA (0,2%) +

Pepelnica Razvijen treći list, koren dostiglo 30% od krajnjeg prečnika

62

Po potrebi Vaši

ACTARA 25 WG (0,25 kg/ha) ili AMOS (0,250 kg/ha) ili LOBO (0,02%) Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 3-6 listova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)


63

Program zaštite CVEKLE

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

Suzbijanje zemljišnih štetočina

Pre setve - inkorporacija

Suzbijanje korova

Po setvi, pre nicanja

Suzbijanje širokolisnih korova

Razvijena 2 do 4 lista

Suvo seme

SUZBIJANJE FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) MONT 960 (1,2 l/ha) + TARGET SC (3,0 l/ha) BETASANA COMPACT (0,6 – 0,8 l/ha) TARGET SC (2,0 l/ha ili split aplikacija 2 x 1,5 l/ha na 7-10 dana) PIRALIS (0,8 l/ha)

Razvoj lista

SAFARI 50 WG (30 g/ha) + IMOX (0,1%) Suzbijanje uskolisnih korova

Razvoj lista razviće rozete

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Suzbijanje pegavosti lišća

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

Suzbijanje štetnih insekata

Po potrebi

EXCORTA (0,5 l/ha) ili FLUOCO (0,25 l/ha) + BALEAR 720 SC (1,0 l/ha) BOSCO GOLD (1,5 kg/ha) NURELLE D – DESPOT (1,25 l/ha)

Program prihrane KORENASTOG-KRTOLASTOG POVRĆA STADIJUM PERIOD RAZVOJA Početak razvoja rozete tj, razvijen 3. list (15-20. dan)

Intenzivni rast do vađenja korena

PREPARAT fertigaciono

DOZA kg (l)/ha/fazi)

PREPARAT folijarno

kg (l)/ha min 300 l vode/ha

FF KRISTAL 20:20:20

35,0

FF BORMAX 20

1,0

+

+

+

+

FF BIOFLEX-L

2,0

FF HUMISUPER PLUS

5,0

(+ FF AMINOFLEX *)

(+ 2,0)

FF BIOFLEX-P

5,0

FF KRISTAL 4:10:40

30,0

+

+

FF KRISTAL 24:6:10

7,0

primeniti odvojeno: FF HUMISUPER PLUS

20 l/ha

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke


64

Program zaštite MAHUNASTOG POVRĆA PASULJ, GRAŠAK, BORANIJA, BOB, SOČIVO FAZA RAZVOJA

Suvo seme

Prva troliska

Razvijen 1. par listova do 1. cvetnog pupoljka

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Zemljišne štetočine – lukove muve

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Korovske biljke

Po setvi, pre nicanja

MONT 960* (1,5 l/ha) ili PENDISTOP (4 - 5,0 l/ha) + LINAR (1,0 – 1,5 l/ha)

Širokolisni korovi

Razvoj prve do druge troliske

BENTAMARK (1,5 – 2,5 l/ha) ili IKARUS/SOYASAN (1 – 1,2 l/ha)

Lisne vaši

U vreme pojave

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,25 kg/ha) ili NURELLE-D/DESPOT (0,5 – 0,9 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 15 do 20 cm

KLETOX (0,8 – 1,2 l/ha) ili TARGA SUPER (1 – 3,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha) ili BALEAR 720 SC (2,0 l/ha)

Plamenjača,

PENNCOZEB WG ili DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) + CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili FUNGURAN OH (3,0 kg/ha)

Pegavost lista, Bakterioze

Rđa Pred cvetanje do cvetanja

SIGURA (0,5 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Lisne vaši

Po potrebi

AFINEX 20SP ili AMOS (0,25 kg/ha)

Plamenjača

Po potrebi

Pasuljev i graškov žižak

Preventivno ili po pojavi prvih larvi (Ne primenjivati u boraniji)

QUEEN (0,5 l/ha) + BALEAR 720 SC (1,5 l/ha) ili BOSCO GOLD (1,0 l/ha)

Formirane mahune

* osim u grašku

SUZBIJANJE

NURELLE D/DESPOT (1,0 l/ha) ili RELDAN 22 EC (1,25 l/ha) ili KOZMA (1,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Program prihrane MAHUNASTOG POVRĆA PREPARAT folijarno

kg (l) / ha (min 300 l vode/ha

FF HUMISTART

3,0

FF BORMAX 20 + FF HUMISUPER PLUS

1,0 + 3,0

Precvetavanje i obrazovanje mahune

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Precvetavanje i obrazovanje mahune

FF HUMISUPER PLUS + FF KRISTAL 4:10:40

2,0 + 3,0

STADIJUM/FENOFAZA Razvijenih prvih par listova do prvog pupoljka Pred cvetanje

Ishranu preko lista ponavljati svakih 7 dana po fenofazama


65

Program zaštite LISNATOG POVRĆA SPANAĆ, SALATA, BLITVA, ENDIVIJA, RADIČ, ZAČINSKO BILJE FAZA RAZVOJA

Proizvodnja rasada

Rasađivanje – prva nedelja po rasađivanju

Porast biljaka – formiranje rozete

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve /rasađivanja

PROPLANT 722-SL (0,15%)

Zemljišne štetočine

Pre setve /rasađivanja

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Suzbijanje korova

Pre setve /rasađivanja

PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Bela mušica Lisne vaši

Pre setve /rasađivanja

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,4 – 0,6 kg/ha) ili AFINEX 20 SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili TEPPEKI 500 WG (140 – 200 g/ha)

Plamenjača, bakterioze

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

FUNGURAN OH (3,0 kg/ha) + DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Plamenjača Bakterioze Siva trulež Pegavost lista

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

BALEAR 720-SC (1,0 l/ha) + FUNOMIL (0,7 – 1,0 kg/ha) ili BOSCO GOLD (1,5 kg/ha)

NURELLE D/DESPOT (0,75l/ha)

Buvač, vaši

Početak glavičenja

Siva plesan, Bela trulež, Smeđa pegavost, Trulež korena

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

Bela mušica, Lisne vaši, mineri, sovice

Formirane glavice

SUZBIJANJE

Siva plesan, Bela trulež, Smeđa pegavost, Trulež korena

QUEEN (0,75 l/ha) + SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha)

AFINEX 20 SP (0,2 kg/ha) ili VANTEX 60 SC (0,06 l/ha) Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

Bela mušica, Lisne vaši, mineri, sovice

SWITCH 62,5 WG (0,08 %) + EQUATION PRO-WG (0,4 kg/ha)

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha)

Program prihrane LISNATOG POVRĆA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/ha/faza

PREPARAT folijarno

KONC %

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

40,0 + 4,0

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

Od formiranja rozete do sredine vegetacije tj. početka glavičenja

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL 20:20:20 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

60,0 + 25,0 20 l/ha

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L (+ FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL 24:6:10

70,0 + 35,0

FF CALCIUM 30 + FF HUMISUPER PLUS

0,2

Drugi deo vegetacije do berbe

0,5

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


66


67

Program zaštite VINOVE LOZE

FENOFAZA Bubrenje pupoljaka

Lastari dužine 10 cm

Pred cvetanje

Precvetavanje

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Fomopsis

FUNGURAN OH (0,4%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%) + NITROPOL S (2,0%)

Fomopsis, Plamenjača Pepelnica vinove loze,

CAPTAN 80 WG (0,2%) ili CAPI (0,3%) + KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) +

Eriofidne grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,075%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze

RIDOMIL GOLD MZ 68 (0,25%) + ASENA (0,02%) ili TILT 250 EC (0,015%) +

Grožđani moljci

NURELLE D/DESPOT (0,1 %)

Plamenjača vinove loze

FOSTONIC 80 WP (0,2%) + CAPTAN 80 WG (0,2%) LUNA EXPERIENCE (0,4 l/ha)

Pepelnica vinove loze Siva trulež Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze

CURZATE M (0,3%) + LUNA EXPIRIENCE (0,04%)

Grožđani moljci

PRINCE (0,1%) + CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež

EQUATION PRO (0,04 %) + TALENDO (2,0 - 2,5 l/ha) + PYRUS 400 SC (0,2%)

Grožđani moljci

GROM (0,03%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež

HILLAN (1,0 l/ha) ili QUEEN (0,07%) + SYSTHANE 240 EC (0,02%) + PYRUS 400 SC (0,2%) +

Grožđani moljci

RUNNER 240 SC (0,05%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica Siva trulež

BLUE BORDO (0,5%) MICROTHIOL DISPERSS (0,3%) SWITCH 62,5 WG (0,06-0,08%)

Siva trulež Grožđani moljci

BOSCO (0,1%) CORAGEN 20 SC (0,02%)

Svi korovi (zasadi stariji od 4 godine)

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 - 12,0 l/ha) ili GLIFOHEM (4 ,0- 6,0 l/ha) + TERBIS (2,0 - 4,0 l/ha) ili CHIKARA DUO (3,0 l/ha)

Formirane bobice

Zatvaranje grozda

Formiran grozd

Početak šarka

15 dana pred berbu

Suzbijanje korova

Svi korovi (zasadi stariji od 1 godine) DIQUA TOP (4 l/h) ili BASTA 15 ili CUNAMI (5,0 l/ha) Svi uskolisni korovi KLETOX (1,5-2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)


68

Program prihrane VINOVE LOZE i STONIH SORTI GROŽĐA

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Lastari dužine 10 cm

FF COMBIVIT 20 + FF BIOFLEX-L

2,0 + 2,0

Formirane cvasti

FF BORMAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 3,0

Pred cvetanje

FF BORMAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Precvetavanje

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

Formirane bobice (Nalivanje bobica)

FF HUMISUPER PLUS + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

Zatvaranje grozda

FF CALCIUM 15

5,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM 15

5,0

7-14 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4-10-40 (2 puta na 5-7 dana)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

60,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

60,0

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERY primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

80,0

Pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Pred berbu i u toku berbe Posle berbe (za ranije sorte)

FERTIGACIONA ISHRANA STONIH SORTI GROŽĐA STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Intenzivan porast plodova

20,0

20,0

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)


69


70

Program zaštite JABUKE

FENOFAZA Bubrenje pupoljaka

Mišje uši

BOLESTI I ŠTETOČINE Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača Štetočine

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4%) FUNGURAN-OH (0,4%) + NITROPOL S (2%)

Čađava krastavost

SYLLIT 400 SC (0,20 %) KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%)

Pepelnica Jabukin cvetojed Čađava krastavost

Zeleni buketići

Roze pupoljak

Cvetanje

Precvetavanje

Pepelnica jabuke Jabukin cvetojed

PYRUS 400 SC (0,1%) + DITHANE DG NEO TEC (0,3%) + KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 l/ha) NURELLE D (0,15%) CORMAX (0,02%) + FIESTA (0,75 kg/ha) LUNA EXPERIANCE (0,075%)

Vaši

TEPPEKI 500 WG (0,140 kg/ha)

Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača (po potrebi)

PENNCOZEB WG (0,3 %) + PYRUS 400 SC (0,10 %) + FOSTONIC 80 WP (0,15 %)

Čađava krastavost Pepelnica jabuke

CAPTAN 80 WG (0,2%) + FOSTONIC 80 WP (0,15%) + SIGURA (0,03%) AFINEX 20 SP (0,025%)

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac Čađava krastavost Plod veličine oraha

CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Čađava krastavost Pepelnica jabuke

Lisne vaši, Mineri Plod veličine lešnika

SUZBIJANJE

Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

HEMOKONAZOL 250 EC (0,25 l/ha) + FIESTA (0,75/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,02%) INDAR 5EW (0,09%) + FIESTA (0,75 kg/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + RELDAN 22EC (0,20 %)

7 do 10 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Alternarija Lisne vaši Smotavac

SYSTHANE 240EC (0,02%) + HILLAN (1,0 l/ha) +

Rast plodova

Čađava krastavost Alternarija Miner, smotavac

HILLAN (0,10%) + ASENA (0,02%) + LOBO (0,02%)

10 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica Lisni mineri, smotavac

CAPI (0,3%) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,2 l/ha)

10 – 12 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

CAPI (0,3 %) + SYSTANE 240 EC (0,02%) + AVAUNT 15 EC (0,35 l/ha)

Čađava krastavost

ASENA (0,02%) + CAPTAN 80 WG (0,20 %) RELDAN 22 EC (0,25%)

10 - 12 dana kasnije 15 dana pred berbu

Trulež plodova Jabukin smotavac Lisni mineri

RUNNER 240 SC (0,05%)

FUNOMIL (0,1%) ili BOSCO (0,7 kg/ha) + EXIREL (0,750 l/ha)

Grinje

AKARISTOP (0,075%) ili BORNEO (0,5 l/ha) ili SANMITE 20 WP (0,075%)

Po potrebi

Krvava vaš

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Suzbijanje korova

Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zasadi stariji od 4 godine

GLIFOMARK / COSMIC 36 /GLIFOHEM (4 - 12,0 l/ha) + TERBIS / TERBIS 500 (2 - 4,0 l/ha) CHIKARA DUO (3,0 l/ha) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

Po potrebi

Zasadi stariji od 1 godine


71

Program prihrane JABUKE FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

50,0 + 20,0

FF KRISTAL 20:20:20

50,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

80,0 + 20,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Intenzivni porast plodova

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Zeleni buketići

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Pred početak cvetanja

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 4,0

Precvetavanje

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

FF CALCIUM 15 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

FF BIOFLEX-L (primeniti zasebno) FF CAL-AMINO 15

2,0

FF CAL-AMINO 15

3,0

FF HUMISTART + FF KRISTAL 4:10:40

4,0 + 2,0

Odrasli plodovi do pred berbu

FF CAL-AMINO 15 (2-3 puta na svakih 10 dana)

3,0

Pred berbu i tokom berbe

FF CA-APPLE (2-3 puta na svakih 7 dana)

3,0

Zreli plodovi

FF KRISTAL 4:10:40

5,0

Posle berbe

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Plod velićine lešnika Za 7 dana Plod veličine oraha 2.dekada jula

3,0


72

Program zaštite KRUŠKE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Mirovanje vegetacije

Kruškina buva (početak aktivnosti T > 100 C)

NITROPOL S (2,0%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%)

Bubrenje pupoljaka

Bakterioze, Venturija

FUNGURAN OH (0,5%)

Čađava krastavost,

CAPTAN 80 WG (0,3%) +

Kruškina buva

PRINCE (0,1%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Čađava krastavost,

CORMAX (0,02%) + DITHANE DG NEO TEC (0,3%) +

Početak listanja „Mišje uši“

„Beli pupoljci“

Cvetanje

Precvetavanje

Porast plodova (polovina maja)

Voćne pipe Osa

NURELLE D/DESPOT (0,15)

Čađava krastavost

CORMAX (0,02%) +

Bakteriozna plamenjača (po potrebi)

FOSTONIC 80 WP (2,0 kg/ha)

Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške

FIESTA (0,1%) + SIGURA (0,3 l/ha)

Osa Smotavac pokožice ploda

LANNATE 90 (0,05%)

Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške,

PYRUS 400SC (0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Jabukin smotavac, Kruškina buva Lisni mineri

PRINCE (0,1%) + AKARISTOP (0,1%) + AFINEX 20 SP (0,025%) + NITROPOL S (0,5%)

Čađava krastavost

SYLLIT 400 SC (0,2 %) ili PYRUS 400 SC (0,1 %)

Kruškina buva Lisne vaši

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Čađava krastavost

DITHANE DG NEO TEC (0,25%) +

7 do 10 dana kasnije

Smotavci Kruškina buva

GROM (0,04%) + AKARISTOP (0,1%) + VINFILM (0,03%)

Porast plodova (sredina juna)

Čađava krastavost Kruškina buva

CAPI (0,03%) MOVENTO 100 SC (0,15%)

Čađava krastavost, Kruškin smotavac, Kruškina buva, Lisne vaši

DITHANE M45 ( 0,25%) + FUNOMIL (0,1%) + AFINEX 25 SP (0,025%) + VIN FILM (0,03%)

Trulež plodova

BOSCO GOLD (1,2 kg/ha) ili ASENA ( 0,02 %) +

Jabukin smotavac

RUNNER (0,05%) – za kasnije sorte

Trulež plodova, Jabukin smotavac

SWITCH 62,5 WG (0,08%) ili LUNA EXPIRIENCE (0,5 l/ha) ili BOSCO GOLD (1,2 kg/ha) + CORAGEN 20 SC (0,02%)

Bakterioze

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%)

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

Porast plodova (krajem maja)

Porast plodova (prva polovina jula) Porast plodova (kraj jula)

15 dana pred berbu Jesenje – „plavo prskanje“

Suzbijanje korova

Višegodišnji korovi (zasad stariji od 4 godine) Svi korovi (zasad stariji od 1 godine)

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 10 l/ha) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)


73

Program prihrane KRUŠKE FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

DOZA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10

50,0

FF KRISTAL 20:20:20

50,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Intenzivni porast plodova

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FF HUMIFLEX 20 l/ha + FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Zeleni buketići

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Pred početak cvetanja

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 4,0

Precvetavanje

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

FF CALCIUM 15 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

FF BIOFLEX-L (primeniti zasebno) FF CAL-AMINO 15

2,0

FF CAL-AMINO 15

3,0

FF HUMISTART + FF KRISTAL 4:10:40

4,0 + 2,0

Odrasli plodovi do pred berbu

FF CAL-AMINO 15 (2-3 puta na svakih 10 dana)

3,0

Pred berbu i tokom berbe

FF CA-APPLE (2-3 puta na svakih 7 dana)

3,0

Zreli plodovi

FF KRISTAL 4:10:40

5,0

Posle berbe

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Plod veličine lešnika Za 7 dana Plod veličine oraha 2.dekada jula

3,0


74

Program zaštite ŠLJIVE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Rogač šljive

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4%) ili

Šupljikavost

FUNGURAN-OH (0,4%) +

Prezimljujuće forme štetočina (jaja)

NITROPOL S (2 %) + CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Zatvoreni cvetovi „bele

Sušenje cvetova i

FUNOMIL (0,07%) ili

koke“

rodnih grančica – monilioza

INDAR 5EW (0,1%) ili PYRUS 400 SC (0,2 - 0,25 %)

Sušenje cvetova i rodnih grančica

OCTAVE (0,04%) ili

Rano prolećno prskanje (bubrenje pupoljaka)

CORMAX (0,02%) ili Cvetanje

BOSCO GOLD (1,0 kg/ha) Stimulacija oplodnje BM 86 (3,0 l/ha)

Precvetavanje

Plamenjača šljive

FIESTA (0,1%) ili CAPI (0,3%) +

Monilioza

CORMAX (0,02 %)

Šljivine ose Lisne vaši

GROM (0,05 %)

Šupljikavost lišća

PENNCOZEB WG ili DITHANE DG NEO TEC (0,25 %) +

Formiran plod

Šljivin smotavac Lisne vaši

VANTEX 60 SC (60 ml/ha) + AFINEX 20 WP (0,025%) ili ACTARA 25 WG ili AMOS (0,02%)

10 do 15 dana kasnije

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%) +

Šljivin smotavac

RELDAN 22 EC (0,2%) ili GROM (0,03 - 0,04 %)

Promena boje ploda

Trulež plodova

BOSCO GOLD (0,10 %) ili INDAR 5 EW (0,1%)

Smotavac

CORAGEN 20 SC ( 0,02%) ili RUNNER 240 SC (0,05%)

7 do 10 dana pred berbu

Monilioza ploda i siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,06 - 0,08 %)

Grinje

ACARISTOP (0,075%) ili

Letnji meseci (po potrebi)

Jesenji tretman

SANMITE 20 WP (0,07%) „Plavo prskanje“

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 - 0,5 %)

Jednogodišnji i višegodišnji

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha)

uskolisni korovi Suzbijanje korova

Višegodišnji korovi

COSMIC 36 /GLIFOHEM (4,0 - 10,0 l/ha)

(zasadi stariji od 4 godine) Zasadi stariji od 1 godine

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA15 ili CUNAMI (4,0 l/ha)


75

Program prihrane ŠLJIVE FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

60,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

100,0 + 20,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

80,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Roze pupoljak

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Precvetavanje

FF HUMISTART

5,0

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM 15

5,0

7-10 dana kasnije

FF BIOFLEX-L

2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

Plodovi u zrenju

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4:10:40 (2-3 puta)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Plod veličine lešnika

Zreli plodovi pred berbu i tokom berbe Posle berbe


76

Program zaštite BRESKVE i NEKTARINE

FENOFAZA

Mirovanje vegetacije

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Šupljikavost lista

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4 %) ili

Kovrdžavost lista

FUNGURAN OH (0,4%) +

Lisne vaši

NITROPOL S (2 %)

Štitaste vaši Bubrenje pupoljaka

Roze pupoljak

Cvetanje Precvetavanje

Plod veličine lešnika

Kovrdžavost lista

AGROCIRAM (0,35%) ili SYLLIT 400 SC ( 0,25%) ili FIESTA (0,1%)

Kovrdžavost lista

FIESTA (0,1%) +

Pepelnica breskve

KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) +

Trips

TEPPEKI 500 WG (0,014%) ili LANNATE 90 (0,05%)

Monilija

BOSCO GOLD (0,1 %) ili OCTAVE (0,04%)

Šupljikavost lista

BALEAR 720SC (0,3%) +

Lisne vaši, trips

LOBO (0,02%)

Šupljikavost lista

CAPTAN 80WG (0,25 %) ili CAPI (0,3%) +

Pepelnica breskve

SYSTHANE 240EC (0,02%) +

Breskvin smotavac Štitasta vaš

RELDAN 22 EC (0,2%)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%) +

Nakon proređivanja

Breskvin smotavac

plodova

Dudova štitasta vaš

EXIREL (0,075 %)

Trips Šupljikavost lista

DITHANE DG NEO TEC ili PENNCOZEB WG (0,25%) +

Porast plodova

Pepelnica

POSTALONE (0,1%) +

(12-15 dana kasnije)

Breskvin moljac, smotavac

AFINEX 20SP (0,3%)

lisne vaši Porast plodova

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%) ili

Pepelnica

LUNA EXPIRIENCE (0,07%) +

Breskvin smotavac

RUNNER 240 SC (0,05%) ili CORAGEN 20 SC (0,02 %)

Trulež plodova

SWITCH 62,5 WG (0,08%) ili INDAR 5 EW (0,1%) ili

Surlaš

BOSCO GOLD (0,15 %)

(15 dana kasnije)

10-15 dana pred berbu

VANTEX 60 SC (0,005%) ili GROM (0,03%) 7 dana pred berbu Po potrebi Jesenji tretman

Trulež plodova

LUNA EXPIRIENCE (0,5 l/ha)

Trips kalifornijski

EXIREL (0,075%)

Grinje

AKARISTOP (0,075%) ili SANMITE 20 WP (0,07%)

Šupljikavost lista

CUPRABLAU Z ULTRA( 0,4%) ili

Kovrdžavost lista

FUNGURAN OH (0,4%) ili FUNGOHEM SC (0,5%)

Jednogodišnji i višegodišnji

KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha)

uskolisni korovi Suzbijanje korova

Višegodišnji korovi

GLIFOMARK / GLIFOHEM (8 - 10,0 l/ha) +

(zasadi stariji od 4 god.)

TERBIS 500 (2,0 l/ha)

(zasadi stariji od 1 god.)

DIQUA TOP ( 4l/ha) ili BASTA (5,0 l/ha) ili CUNAMI (5,0 l/ha)


77

Program prihrane BRESKVE i NEKTARINE FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

60,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

100,0 + 20,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

80,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Roze pupoljak

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

FF HUMISTART

5,0

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM 15

5,0

7-10 dana kasnije

FF BIOFLEX-L

2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

Plodovi u zrenju

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4:10:40 (2-3 puta)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Precvetavanje Plod veličine lešnika

Zreli plodovi pred berbu i tokom berbe Posle berbe


78

Program zaštite KAJSIJE

FENOFAZA Bubrenje cvetnih pupoljaka

Pred cvetanje

BOLESTI I ŠTETOČINE Prezimljujući organi gljiva i bakterija

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) ili FUNGURAN OH (0,3%) +

Prezimljujuće forme insekata i grinja

NITROPOL S (1,5%)

Monilioza

FUNOMIL (0,1%) ili

Šupljikavost lista

CORMAX (0,02%) +

Krastavost plodova

AGROCIRAM (0,3%) +

Voćne pipe, surlaši

VANTEX (0,01%) ili CYTHRIN 250 EC (0,03%)

„roze baloni“ mrazovac Cvetanje (30 do 50 % otvorenih

Monilioza

cvetova) Puno cvetanje

CORMAX (0,03%) ili OCTAVE (0,04%)

Monilioza

BOSCO GOLD (1,2 kg/ha)

Monilioza

LUNA EXPERIENCE (0,04%) +

Krastavost ploda Precvetavanje

Šupljikavost lista Surlaši

RELDAN 22 EC (0,2%)

Savijači pupoljaka Krastavost plodova Porast plodova-polovina (polovina maja meseca)

SYLLIT 400 SC (0,2%) +

Šupljikavost lista Smotavac breskve

AFINEX 20 SP (0,025%)

Lisne vaši Porast plodova

Krastavost plodova

PENNCOZEB WG (0,3%) ili

Šupljikavost lista

CAPTAN WG 80 (0,2%) + CAPI (0,3%) +

Smotavci

CORAGEN 20 SC (0,02%)

Trulež-monilioza ploda

SWITCH 62,5 WG (0,08%) ili

(kraj maja)

INDAR 5 EW (1,0 l/ha) ili Zadnje tretiranje pred berbu (prva polovina juna)

BOSCO GOLD (1,2 kg/ha) Smotavci Štetni insekti

VANTEX 60 SC (0,01%) ili EXIREL (0,075%) +

Pucanje plodova VIN FILM ( 0,1%) Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni Suzbijanje korova

KLETOX (0.8-2l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

korovi Svi iznikli korovi

DIQUA TOP (4 l/h) ili

(zasadi stariji od 1 godine)

BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)


79

Program prihrane KAJSIJE FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

60,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

100,0 + 20,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

80,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Roze pupoljak

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Precvetavanje

FF HUMISTART

5,0

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

FF CALCIUM 15

5,0

7-10 dana kasnije

FF BIOFLEX-L

2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

Plodovi u zrenju

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4:10:40 (2-3 puta)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Plod veličine lešnika 7-10 dana kasnije

Zreli plodovi pred berbu i tokom berbe Posle berbe


80

Program zaštite VIŠNJE i TREŠNJE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Zimsko prskanje

Prezimljavajuće forme patogena i štetočina Žilogriz (po potrebi)

FUNGURAN-OH (0,4%) + NITROPOL S (1,5%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%)

„Bele kokice“ (5 -10 % otvorenih cvetnih pupoljka)

Monilioza

CORMAX (0,2 kg/ha) ili OCTAVE (0,02%)

Cvetanje

Monilioza

CORMAX (0,02%) ili BOSCO GOLD (0,08%)

Monilioza Lisna pegavost - kokomices

LUNA EXPERIENCE (0.06%) ili INDAR 5 EW (1,5 l/ha) + CAPTAN 80 WG (0,2%) ili CAPI (0,3%)

Surlaš Vaši

GROM (0.3 %)

Lisna pegavost - kokomices Surlaši Vaši Trešnjina muva

CAPTAN 80 WG – CAPI (0,25 – 0,3%) +

Lisna pegavost

SYLLIT 400 SC (0,2%) ili AGRODIN 65 WP (0,1%) +

Trešnjina muva Lisne vaši

EXIREL (0.07%)

Kokomices Moniliozna ploda

CAPTAN 80 WG (0,2%) ili CAPI (0,3%) + INDAR 5 EW (1,5 l/ha)

Trešnjina muva

AFINEX 20SP (0,03%)

Trulež ploda

LUNA SENSATION (0,07%) ili INDAR 5 EW (1,5 l/ha) +

Trešnjina muva Drosophila suzukii (azijska voćna muva)

EXIREL (0,07%) + VIN FILM (0,03 %)

Precvetavanje

Formiranje ploda «zrno graška»

10-12 dana kasnije

Promena boje ploda

Pred berbu

AFINEX 20 SP (0,03%)

Pucanje ploda U toku berbe

Posle berbe

Siva trulež ploda Trešnjina muva Drosophila suzukii (azijska voćna muva) (po potrebi)

SWITCH 62,5 WG (0,06%) + EXIREL (0,07%)

Lisna pegavost

OCTAVE (0,05%) ili CAPI (0,03%)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili BORNEO (0,06%)

Žilogriz (po potrebi)

NURELLE D - DESPOT (1,5 l/ha - 2x na 21 dan)

„Plavo prskanje“

CUPRABLAU Z ULTRA (0,3%) ili FUNGOHEM SC (0,5%) ili TALOCUPER (0,2%)

Jesenji tretman Žilogriz (po potrebi)

NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha - zalivanje stabla)

Suzbijanje korova

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Jedno i višegodišnji širokolisni i uskolisni korovi Svi iznikli korovi (zasadi stariji od 1 godine)

KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha) PENDISTOP (2,0 l/ha) + GLIFOHEM (4,0 l/ha) ili TERBIS (2,0 l/ha) + GLIFOMARK (4,0 l/ha) (primena do pred cvetanje višnje) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha) (primena po precvetavanju višnje)


81

Program prihrane VIŠNJE i TREŠNJE

FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

60,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

60,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

20,0

20,0

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FITOFERT COMBIVIT 20 + FF BIOFLEX-L

2,0 + 2,0

Puno cvetanje

FF BORMAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 3,0

Precvetavanje

FF BIOFLEX-L

2,0

Plod veličine bobice

FF CALCIUM 15 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

7-10 dana kasnije

FF BIOFLEX-L

2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Plodovi u zrenju

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4:10:40 (2-3 puta)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Početak razvijanja listova

Zreli plodovi pred berbu i tokom berbe Posle berbe


82

Program zaštite DUNJE

FENOFAZA Početak listanja “Mišje uši”

Pred cvetanje

BOLESTI I ŠTETOČINE Monilioza Crna pegavost lista

FUNGURAN OH (0,4%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,3%)

Monilioza, Bakteriozna plamenjača Crna pegavost lista

FUNGURAN OH (0,05%) + FUNOMIL (0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Miner belih mina

CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Monilioza

CORMAX (0,02%) ili BOSCO GOLD (0,1 %) ill OCTAVE (0,04%) +

Bakteriozna plamenjača

FOSTONIC 80 WP (0,1%)

Trulež plodova Crna pegavost lista

BALEAR 720 SC (0,2%) +

Bakteriozna plamenjača

FOSTONIC 80 WP (0,1%)

Pepelnica

MICROTHIOL DISPERSS (0,3%)

Miner belih mina

AFINEX 20 SP (0,025%)

Crna pegavost lista

CAPI (0,2 – 0,3%)

Pepelnica

SYSTHANE 240EC (0,2%) +

Miner Vaši Smotavac

PRINCE (0,1%) + GROM (0,02%)

Monilioza ploda Crna pegavost lista

FUNOMIL ( 0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Smotavci Moljci

RELDAN 22 EC (0,2%)

Monilioza ploda Crna pegavost lista Pepelnica

SYSTHANE 240 EC (0,02%) ili ASENA (0,02%) + DITHANE DG NEOTEC (0,3%) +

Smotavci

RUNNER 240 EC (0,05%)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%)

Bolesti skladišta Crna pegavost lista

LUNA EXPIRIENCE (0,05%) +

Smotavci, Moljci

CORAGEN 20 SC (0,02%)

Prezimljujući stadijumi patogena

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%)

Uskolisni korovi

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

Uskolisni i širokolisni korovi (porast korova do 20 cm)

GLIFOMARK/GLIFOHEM (3-5,0 l/ha)

Puno cvetanje

Precvetavanje

Po precvetavanju (druga polovina maja)

Plodovi u porastu (sredina juna)

Treća dekada jula

Po potrebi

SUZBIJANJE

Sredina avgusta

Nakon berbe

Suzbijanje korovskih biljaka


83

Program prihrane DUNJE FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

50,0 + 20,0

FF KRISTAL 20:20:20

50,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

80,0 + 20,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Intenzivni porast plodova

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Zeleni buketići

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Pred početak cvetanja

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 4,0

Precvetavanje

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

FF CALCIUM 15 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

FF BIOFLEX-L (primeniti zasebno) FF CAL-AMINO 15

2,0

FF CAL-AMINO 15

3,0

FF HUMISTART + FF KRISTAL 4:10:40

4,0 + 2,0

Odrasli plodovi do pred berbu

FF CAL-AMINO 15 (2-3 puta na svakih 10 dana)

3,0

Pred berbu i tokom berbe

FF CA-APPLE (2-3 puta na svakih 7 dana)

3,0

Zreli plodovi

FF KRISTAL 4:10:40

5,0

Posle berbe

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Plod veličine lešnika Za 7 dana Plod veličine oraha 2.dekada jula

3,0


Ponosni na visoke prinose. Borealis L.A.T nudi najkvalitetnija pojedinačna i kompleksna mineralna đubriva za ishranu biljaka. Pored toga što obezbeđujemo sve neophodne hranljive elemente za poljoprivredne kulture, naš stručni �m pruža agronomsku i tehničku podršku korisnicima kako bi zajednički pos�gli visoke prinose. Više o kvalitetu i vrstama đubriva koje nudimo saznajte na našem sajtu www.borealis-lat.com Naša granulisana đubriva • • • • • •

• • • •

NAC 27 N (KAN) AN 34,4 N Urea 46 N MAP 12/52

• FERTILIZER • TECHNICAL N PRODUCTS

www.borealis-lat.com


84

Program zaštite MALINE

FENOFAZA

Kasno zimsko prskanje

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Sušenje izdanaka, Didimela, Antraknoza

*CUPRABLAU Z ULTRA (0,35- 0,5%) +

Malinin moljac

NITROPOL S (1,5-2%) + CYTHRIN 250 EC (0,03-0,05%)

Sušenje izdanaka Didimela

FUNGURAN-OH (0,3%) ili FUNGOHEM SC (0,5 %)

Sušenje izdanaka, Didimela

**CAPTAN 80 WG - CAPI (0,2 -0,3%) ili FIESTA (0,07 – 0,1%) +

Lisne vaši

GROM (0,04 - 0,05%) ili AFINEX 20SP (0,025%)

Grinje

**SANMITE (0,06 - 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%)

Didimela, Sušenje izdanaka

QUEEN (0,08-0,1%) + PYRUS 400 SC (0,2%)

Malinin cvetojed Lisne vaši

EXIREL (0,075 %) GROM (0,02 - 0,03%)

Puno cvetanje

Siva trulež, Didimela

BOSCO GOLD (0,15 %)

Početak promene boje ploda

Siva trulež Didimela

LUNA SENSATION ( 0,08 %)

7 dana pred početak berbe

Siva trulež, Azijska voćna muva (Drosophilla suzukii)

SWITCH 62,5 WG (0,08%) EXIREL (0,075 %)

Didimela, Sušenje izdanaka,

FIESTA (0,07%) ili CAPTAN 80 WG – CAPI (0,2 – 0,3%) +

Muva galica, Malinina mušica,

AFINEX (0,025%) ili ACTARA 25 WG (0,02) ili AMOS (0,02 %) +

Početak listanja

Diferencijacija cvetnih pupoljaka

Početak cvetanja (1 do 3% otvorenih cvetova)

Odmah po završenoj berbi

Grinje SANMITE 20 WP (0,06%)

Krajem septembra meseca

Suzbijanje korova

Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 - 0,5 %) ili TALOCUPER (0,2%)

Štetni insekti

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,025 %)

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi (pre kretanja vegetacije) Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

TERBIS 500 (3,0 l/ha)

“Hemijsko košenje”

DIQUA TOP (3- 4,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha) ili BASTA 15 (4,0 l/ha)

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 - 1,3 l/ha)

*Količine preparata preračunate za 100 l vode za 10 ari i 500 m dužnih **Preparate Captan 80WG – Capi mešati sa akaricidom Sanmite, a Fiesta sa Akaristop


85

Program prihrane MALINE

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

PREPARAT folijarno

KOLIČINA kg(l)/ha

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena i listanja (50-60 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 10,0

FF BIOFLEX - L + FF HUMISTART

0,25 + 0,25

Intenzivni porast do cvetanja (polovina maja 15-20 dana)

FF KRISTAL BERRY

45,0

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX - L

0,20 + 0,25

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + FF BIOFLEX-P

30,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

30,0 10,0

FF HUMISUPER PLUS + FF CALCIUM ORGANO 30

0,50 + 0,20

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

25,0 + 10,0

FF AMINOFLEX + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF COMBIVIT 20

0,25 + 0,20

Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ha/nedeljno NAPOMENA: Prihranu kroz sistem i zalivanje na razmaku 10-20 cm levo i desno od reda, raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista). Folijarnu prihranu raditi svakih 10 dana sa preporučenim preparatima po fenofazama razvića. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode. Preporučene količine FitoFert kristalnih đubriva predstavljaju 30-40 % od ukupnih potreba za hranljivim elementima u toku vegetacije gajene kulture. Preostalu količinu hranljivih elemenata od 60 %, dodati primenom osnovnih zemljišnih mineralnih đubriva (način ishrane maline u Poljskoj i Čileu).


86

Program zaštite KUPINE

FENOFAZA

Kasno zimsko prskanje

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Ljubičasta pegavost,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 – 0,5%) ili

Sušenje izdanaka,

FUNGURAN-OH (0,3%) +

Antraknoza

(pucanje pupoljaka) Štetočine stabla, grinje

NITROPOL S (1,5 – 2,0%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%)

Početak listanja

Bolesti stabla

FIESTA (0,07%)

Eriofidna grinja

AKARISTOP (0,1%)

Ljubičasta pegavost,

CAPTAN 80 WG (0,2%) +

Rđa kupine,

SIGURA (0,03%) +

(t ≥ 11 C odnosno 0

otvorenih 3-5 listova)

Pred jasno izdvajanje

Fomopsis

zatvorenih cvetova Štetočine stabla,

GROM (0,03 - 0,04%) ili

Lisne vaši

LANNATE 90 (0,05%)

Ljubičasta pegavost,

QUEEN (0,1%) ili BALEAR 720 SC (0,3%) + TILT 250 EC / TAURUS (0,02%) +

Sušenje izdanaka, Rđa kupine, Pred cvetanje

Siva trulež, PYRUS 400 SC (0,2 %) + Štetni insekti GROM (0,03 - 0,04 %)

Puno cvetanje i početak formiranja ploda 7 dana pred berbu

Siva trulež

BOSCO GOLD (0,15 %)

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Azijska voćna muva (Drosophilla suzukii)

EXIREL (0,075 %)

Ljubičasta pegavost,

CAPTAN 80 WG ili CAPI (0,25%) ili FIESTA (0,1%) +

Sušenje izdanaka,

TILT 250 EC (0,015%)

Fomopsis, Po završenoj berbi

Sredinom septembra

Suzbijanje korova

Rđa kupine, Štetočine stabla

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,02 %)

Grinje

SANMITE 20WP (0,06%)

Ljubičasta pegavost,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili

Sušenje izdanaka,

FUNGOHEM SC (0,5 %)

Štetni insekti

GROM (0,03 - 0,04 %)

Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

KLETOX (0,8-2,0 l/ha)

korovi „Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/h) ili BASTA 15 /CUNAMI (5,0 l/ha)


87

Program prihrane KUPINE

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

PREPARAT folijarno

KOLIČINA kg(l)/ha

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena i listanja (50-60 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 10,0

FF BIOFLEX - L + FF HUMISTART

0,25 + 0,25

Intenzivni porast do cvetanja (polovina maja 15-20 dana)

FF KRISTAL BERRY

45,0

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX - L

0,20 + 0,25

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + FF BIOFLEX-P

30,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

30,0 10,0

FF HUMISUPER PLUS + FF CALCIUM ORGANO 30

0,50 + 0,20

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

25,0 + 10,0

FF AMINOFLEX + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF COMBIVIT 20

0,25 + 0,20

Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ha/nedeljno NAPOMENA: Prihranu kroz sistem i zalivanje na razmaku 10-20 cm levo i desno od reda, raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista). Folijarnu prihranu raditi svakih 10 dana sa preporučenim preparatima po fenofazama razvića. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode. Preporučene količine FitoFert kristalnih đubriva predstavljaju 30-40 % od ukupnih potreba za hranljivim elementima u toku vegetacije gajene kulture. Preostalu količinu hranljivih elemenata od 60 %, dodati primenom osnovnih zemljišnih mineralnih đubriva.


88

PROGRAM ZAŠTITE JAGODE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Pegavost lista

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 – 0,5%) ili FUNGURAN-OH (0,3%)

Početak vegetacije

Plamenjača korenovog vrata

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3 – 4,0 kg/ha)

zalivanje u koren (po potrebi)

Pred cvetanje

Antraknoza

*CAPTAN 80 WG – CAPI (0,2 – 0,3%) ili

Pegavost lista

FIESTA (0,07 %) +

Lisne vaši

TEPPEKI 500 WG (0,014%) + GROM (0,03%

Jagodin rilaš SANMITE (0,06 - 0,1%) ili Grinje

AKARISTOP (0,1%) + VINFILM (0,03%)

Početak cvetanja

Pegavost lista,

QUEEN (0,075%) +

Siva trulež

PYRUS (0,2%) +

Antraknoza Lisne vaši

GROM (0,025 %)

Jagodin rilaš Period cvetanja

Siva trulež Pegavost lista

BOSCO GOLD (0,15 %)

Siva trulež

LUNA SENSATION (0,08 %)

Lisne vaši

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,02%)

Formirani plodovi i početak promene boje

Jagodin rilaš 7 dana pred berbu

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Azijska voćna muva (Drosophilla suzukii)

EXIREL (0,075 %)

Pegavost lista

QUEEN (0,08%) ili FIESTA (0,07%)

Posle berbe

Po potrebi

Suzbijanje korovskih biljaka

Lisne vaši

NURELLE-D /DESPOT (0,10%)

Grinje

SANMITE (0,08 – 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%) + VINFILM (0,03%)

Jednogodišnje i višegodišnje usko-

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

lisne korovske vrste

* Preparate Captan 80WG – Capi mešati sa akaricidom Sanmite, a preparat Fiesta sa Akaristop


89

Program prihrane JAGODE

STADIJUM PERIOD RAZVOJA Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije Ukorenjavanje, početak rada korena – početak listanja Inteznivni porast do početka cvetanja

Cvetanje

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana) Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana) Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

PREPARAT folijarno

KOLIČINA kg(l)/ha

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

FF KRISTAL BERRY + FF KRISTAL 20:20:20

25,0 + 20,0

FF HUMISTART + FF BIOFLEX - L

0,25 + 0,25

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

45,0 10,0

FF BIOFLEX - L + FF BOR MAX 20

0,25 + 0,20

FF KRISTAL BERRY + FF HUMISTART

30,0 + 10,0

FF HUMISTART + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

50,0 10,0

FF HUMISUPER PLUS + FF CALCIUM ORGANO 30

0,50 + 0,20

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

25,0 + 10,0

FF AMINOFLEX* + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF COMBIVIT 20

0,25 + 0,20

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ha/nedeljno


90

Program zaštite BOROVNICE i ARONIJE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Sušenje letorasta

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) +

Rak stabla, Pred završetak mirovanja

Monilioza, Antraknoza

vegetacije Prezimljujuće forme insekata i grinja

NITROPOL S (1,3 %) ili CYTHRIN 250 EC (0,025- 0,05%)

Pucanje pupoljaka

Palež letorasta,

CAPTAN 80 WG - CAPI (0,25 – 0,3%) ili

Rak-rane, antraknoza

FIESTA (0,07%)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%)

Monilioza cveta, siva trulež

PYRUS 400SC (0,20%) +

pepelnica

QUEEN (0,075 %)

Lisne vaši

GROM (0,03%)

Pred cvetanje Cvetojed Siva trulež U punom cvetu

BOSCO GOLD (0,15 %)

Monilioza Sušenje lastara

Pred početak zrenja 7 dana pred berbu

Monilioza ploda Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Azijska voćna muva (Drosophilla suzukii)

EXIREL (0,075 %)

Patogeni lista i izdanka,

CAPTAN 80 WG ili CAPI (0,2 - 0,3 %) ili FIESTA (0,07%)

Posle berbe

Suzbijanje korova

LUNA SENSATION (0,08%)

Siva trulež

Lisne vaši i drugi štetni insekti

NURELLE D ili DESPOT (0,1%)

Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

KLETOX (1,2 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

korovi „Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (3,0 – 4,0 l/ha) ili BASTA 15/CUNAMI (4,0 l/ha)


91

Program zaštite RIBIZLE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Gljivične bolesti

CUPRABLAU Z (0,-0,35%) ili FUNGURAN-OH (0,3%) +

Prezimljujuće forme insekata i grinje

NITROPOL S (1,5 %) + CYTHRIN 250 EC (0,05 %)

Antraknoza, Rđa Septorioza

CAPTAN 80 WG (0,25 % ) ili FIESTA (0,07 %)

Grinje

SANMITE 20WP (0,06%)

Pepelnica, Rđa Antraknoza

SYSTHANE 240EC (0,02%) + FIESTA (0,07 %) +

Biljne vaši, Staklokrilac Grinje

GROM (0,03 - 0,04 %)

Pepelnica, Rđa, Antraknoza

CAPTAN 80 WG ( 0,25 %) + SIGURA (0,02 %) +

Siva trulež - botritis

PYRUS 400 SC (0,2 %)

Staklokrilac, Biljne vaši, Galice, Pedomerka

AFINEX 20SP (0,03%) ili AMOS (0,025%)

Porast plodova

Antraknoze Siva trulež

BOSCO GOLD (0,15 %)

7 dana pre berbu

Siva trulež Azijska voćna muva (Drosophilla suzukii)

SWITCH 62,5 WG (0,10 %) EXIREL (0,075 %)

Rđa, Antraknoza

TILT 250 EC/TAURUS (0,015 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,25 %) +

Pedomerke, Zemljomerke

NURELLE D ili DESPOT (0,1 %)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%)

Gljivične bolesti Štetni insekti

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5 %) + NURELLE D (0,15%)

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (3- 4,0 l/ha) ili CUNAMI (5,0 L/HA)

Zimsko mirovanje kraj februara

Bubrenje i otvaranje pupoljaka

Porast letorasta – pred cvetanje

Posle precvetavanja

Posle berbe

Krajem IX početkom X meseca (opadanje lišća)

Suzbijanje korova


92

Program prihrane BOROVNICE, ARONIJE i RIBIZLE

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

PREPARAT folijarno

KOLIČINA kg(l)/ha

Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena (50-60 dana) – početak listanja

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX FF

30,0

FF BIOFLEX - L + FF HUMISTART

0,25 + 0,25

Intenzivni porast do cvetanja (polovina maja 15-20 dana)

FF KRISTAL BERRY + FF BIOFLEX-P

35,0 2,0

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX - L

0,25 + 0,25

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + F BIOFLEX-P

35,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,25

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 10,0

FF HUMISUPER PLUS + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,25

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

20,0 + 10,0

FF AMINOFLEX + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,25

Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF COMBIVIT 20

0,35 + 0,20

10,0

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ha/nedeljno NAPOMENA: Prihranu kroz sistem raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista) prihranu. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode


93


94

Program zaštite LESKE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Cvetanje

Monilioza

PYRUS 400 SC (0,2%) ili CORMAX (0,02%)

Precvetavanje

Bakterioze Monilioza Siva trulež - botritis

FUNGURAN OH (0,3%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,4 %) ili FUNGOHEM SC (0,5%)

Monilioza Siva trulež - botritis Pegavost lista

CAPTAN 80 WG - CAPI (0,2 - 0,3%) ili FIESTA (0,07%) + FUNOMIL (0,1%) ili CORMAX (0,02%)

Voćna pipa Grinja Stenica

LANNATE 90 (0,05 %)

Pepelnica Pegavost

SYSTHANE 240 EC (0,02 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,25%) ili BALEAR 720 SC (0,2%)

Surlaš leske Strižibuba leske

NURELLE D / DESPOT (0,1%) ili RELDAN 22 EC (0,15 %)

Grinja

AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti lista

DITHANE DG NEO TEC (0,25%) ili PENNCOZEB WG (0,25 %)

Surlaš leske Biljna vaš Stenica

RELDAN 22 E (0,15 %) + AFINEX 20 SP (0,025%) ili LOBO (0,2%)

Grinja

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti lista i ploda

FIESTA (0,07%)

Surlaš leske Stenica Grinja

VANTEX 60 SC (0,01 %) ili GROM (0,03 %) ili KOZMA (0,15 %)

Listanje (sredina aprila)

Porast ploda (sredina maja)

Sredina juna

Sredina jula

SANMITE 20 SC (0,06%)


95

Program zaštite ORAHA

FAZE TRETIRANJA

Prvi tretman (krajem aprila)

Drugi tretman (sredina maja)

Treći tretman (sredina juna)

Četvrti tretman (početkom jula)

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Bakterioza Lisna pegavost

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) ili FUNGURAN-OH (0,3%) ) ili FUNGOHEM SC (0,5 %) +

Prezimljujuće forme insekata Grinje

NITROPOL S (2,0%)

Lisna pegavost

BALEAR 720 SC (0,25 %)

Lisna vaš Smotavac

NURELLE D - DESPOT (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

SYLLIT 400SC (0,25%) ili AGRODIN 60 WP (0,1 %)

Lisna vaš Smotavac

AFINEX 20 SP - LOBO (0,025%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

CAPTAN 80 WG – CAPI (0,25 - 0,3%)

Lisna vaš Smotavac

RELDAN 22EC (0,2%) ili KOZMA (0,15%)

Grinja

AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

PENNCOZEB WG (0,25%) ili DITHANE DG NEO TEC (0,025 %)

Smotavac

Peti tretman (krajem jula)

Grinja

VANTEX 60 SC (0,01%) ili CORAGEN 20 SC (0,02%) + SANMITE 20WP (0,06%) + VIN FILM (0,03%)

Program prihrane LESKE i ORAHA FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF HUMISTART + FF MANGAN ORGANO 13 + FF ZINK ORGANO 14

5,0 + 1,0 + 1,0

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Plodonošenje i berba (30 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

2,0 + 2,0

10 dana nakon berbe

FF KRISTAL 4:10.40

5,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Početak vegetacije (period punog listanja)

Pred cvetanje Zametanje i nalivanje plodova


96

Program zaštite CITRUSA

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Trulež korena

SUZBIJANJE RIDOMIL GOLD MZ 68WG (2 ml u 10 l vode za 1m² – zalivanje - ponoviti za za 45 do 60 dana)

Bela vaš citrusa

NITROPOL S (1,3%) +

Štitasta vaš narandže

NURELLE D - DESPOT (0,1%)

Bakterioze, melanoze

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili

Početak vegetacije FUNGURAN OH (0,3%)

Početak cvetanja

Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih

PENDISTOP (4 – 6,0 l/ha – faza mirovanja) ili

korova

GLIFOMARK/GLIFOHEM/COSMIC 36 (6 – 8,0 l/ha)

Vlažna trulež korenovog vrata Gumoze

FOSTONIC 80 WP (0,3%) ili TALOCUPER (0,2 %)

Crna vaš,

TEPPEKI 500 WG (0,14 – 0,20 kg/ha) ili

Zelena lisna vaš,

MOVENTO 100 SC (0,15 %)

Pamukova lisna vaš

Po cvetanju

Grinje,

BORNEO (0,06%) ili AKARISTOP (0,06%) +

Lisni miner agruma

NITROPOL S (1,0%)

Žilogriz

NURELLE D (0,1% – 2 tretmana na 20 dana) NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha – zalivanje)

Suzbijanje korova

GLIFOMAR/GLIFOHEM/COSMIC 36 (6 – 8,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili DIQUA TOP (4,0 l/ha)

Mediteranska voćna muva Početak sazrevanja plodova

NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha) ili EXIREL (0,075 - 0,1%) ili CORAGEN 20 SC (0,02%) ili VANTEX 60 SC (0,060 l/ha) ili GROM (0,02%)


97

Program prihrane CITRUSA OsnovnI parametri ishrane CITRUSA: - Zahteva rastresita zemljišta lakšeg mehaničkog sastava; - Topla mediteranska zemljišta, i mediteransku klimu sa dosta sunčanih dana u godini; - Kiselost zemljišta od 5.5 – 7.0 pH jedinica; - Uglavnom se tehnologija proizvodnje obavlja bez sistema za navodnjavanje; - Kritični period za vodu su od fenofaze cvetanja do plodonošenja; FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART + FF BOR MAX 20

4,0 + 1,0 + 1,0

Od 5. do 9. nedelje (ponoviti 4 puta na svakih 7-10 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 2,0

Od 10. do 13. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 7-10 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 1,0

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Od 0. do 2. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 10,0

Od 2. do 4. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF HUMISUPER PLUS + FF FERRO CHELL 6

5,0 + 10,0 + 5,0

Od 5. do 9. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL BERRY

18,0

Od 10. do 13. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL BERRY + FF KRISTAL 4:10:40

5,0 + 10,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Od 0. do 4. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 10-15 dana)

FERTIGACIONA ISHRANA STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Jednom nedeljno počevši od 3. nedelje kroz sistem kap po kap odvojeno puštati FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 3,0 kg/ha


98

Program zaštite MASLINE

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Mirovanje vegetacije (nakon berbe)

Paunovo oko

CUPRABLAU Z ULTRA (05 %) + ASENA (0,01 - 0,02%)

Do kretanja vegetacije (februar-mart)

Paunovo oko

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili TALOCUPER (0,2%) ili FUNGURAN OH (0,3%) + QUEEN (0,075 %) ili ASENA (0,02%)

Štitaste vaši i potkornjaci

NITROPOL S (2,0 %)

Maslinin moljac

RELDAN 22 EC (0,15%)

Korovske biljke po nicanju u zoni redova

GLIFOMARK/COSMIC 36 (6,0 – 8,0 l/ha)

Maslinin moljac

RELDAN 22 EC (0,15%) ili AFINEX 20 SP (0,025%) ili LEPINOX PLUS (0,1%) SYLLIT 400 SC (0,2%) ili SCORE 250 EC (0,012%)

Otvoreni pojedini cvetovi

Plodići veličine zrna pšenice

Paunovo oko Maslinina muva (4 do 6 tretmana)

Odrvenjavanje koštice (jul-oktobar)

AFINEX 20 SP (0,025%) ili NURELLE D (0,1 %) CORAGEN 20 SC (0,02%) ili LASER (0,02%)

Program prihrane MASLINE OsnovnI parametri ishrane MASLINA:

- Zahteva rastresita zemljišta lakšeg mehaničkog sastava.Korenov sistem se razvija na dubini od 20 – 60 cm; - Topla mediteranska zemljišta, i mediteransku klimu sa dosta sunčanih dana u godini; - Kiselost zemljišta od 5.5 – 7.0 pH jedinica; - Preporučuje se ugradnja sistema za navodnjavanje (kap po kap ili mikroorošavanje); - Od 7. - 30. godine je period pune rodnosti i tada zahteva najjaču ishranu; - Kritični period za vodu su od fenofaze cvetanja do plodonošenja; - Najvažniji elementi u ishrani su Azot, Fosfor, Kalijum, Kalcijum, Magnezijum, Gvožđe, Sumpor. - U osnovnom godišnjem đubrenju u zemljište treba ubaciti 150 kg/ha N; 60 kg/ha Fosfora ; 100 kg/ha Kalijuma. - Odnos NPK mineralnog đubriva mora biti 1.5:0.6:1. - Ostatak potrebne količine hranljivih elemenata treba dati u folijarnoj ishrani. - Svake godine u osnovnoj obradi zemljišta uneti 10 t/ha stajskog đubriva.

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Početak bubrenja cvetnih pupoljaka do otvaranja cvetova (ponoviti 2 puta na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART + FF BOR MAX 20

4,0 + 1,0 + 1,0

Intenzivno cvetanje (samo jedna aplikacija)

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Oplodnja i zametnuti plodovi (ponoviti 4 puta na svakih 7-10 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 2,0

Plodonošenje (ponoviti 3 puta na svakih 7-10 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 1,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA


99

Program zaštite ŠAMPINJONA

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

Dezinsekcija objekta i opreme

SUZBIJANJE

Štetni insekti (mušice)

AMBARIN (60 ml/100 m²)

Mokra i suva trulež šampinjona

OCTAVE (3 g /1,8 l vode/m²) ili BALEAR 720 SC* (2,5 ml u 10 l vode) Preparati na bazi Tiabendazola

Štetni insekti (mušice)

Preparati na bazi Ciromazina ili Diflubenzurona

Šampinjonska mušica

NATURALIS BIOGARD (50 ml u 10 l vode – zalivanje)

Dezinfekcija i dezinsekcija supstrata

Tokom perioda iskorišćavanja

*Preparati na bazi aktivne materije registrovani za primenu u uzgajilištima šampinjona u SAD

Program zaštite KUKURUZA ŠEĆERCA FAZA RAZVOJA Suvo seme

Po nicanju kukuruza

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje zemljišnih štetočina Suzbijanje korova

Neposredno pre setve

SEMAFOR 20 ST (300 ml/100 kg semena)

Po setvi, pre nicanja

CALLISTO 50 WG (0,25 kg/ha) + PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Razvoj 3. do 4. lista kukuruza

CALLISTO 50WG/MEZATRON (0,25 kg/ha) + BENTAMARK (3,0 – 4,0 l/ha) ili LODIN (0,8 l/ha) ili PIRALIS (0,8 - 1,2 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova

Razvoj 5. - 6. lista kukuruza

MOTIVELL EXTRA 6 OD (0,75 l/ha)

Suzbijanje kukuruznog plamenca

Po potrebi – po preporuci IPS

CORAGEN 20 SC (0,15 l/ha)

FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM RAZVOJA Porast kukuruza do 4. lista Porast kukuruza do 6. lista

PREPARAT

DOZA PRIMENE

FITOFERT LIQUID 12:4:6 ili

5,0 l/ha

FITOFERT SPEED

4,0 l/ha

FITOFERT SPEED

4,0 l/ha


100

Program zaštite SLAČICE

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova

Suvo seme

Razvijena 2 – 3 lista Razvoj lista glavnog stabla Razvoj vegetativnog dela Prve cvetne latice vidljive Kraj cvetanja – formirani prvi plodovi

VREME PRIMENE Pre setve

SUZBIJANJE GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 6,0 l/ha)

Suzbijanje zemljišnih štetočina

SEMAFOR 20 ST (25 ml na 10 kg semena)

Suzbijanje širokolisnih korova

Po nicanju

PIRALIS (0,6 – 1,0 l/ha)

Štetni insekti – repičina lisna osa

Po potrebi

NURELLE D/DESPOT (1,2 – 1,5 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova

Po potrebi

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Repičin sjajnik

Po potrebi

CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha) ili DESPOT/NURELLE D (1,0–1,3 l/ha)

Suzbijanje prouzrokovača truleži – Sclerotinia spp.

Po potrebi

PYRUS 400 SC (2,0 l/ha)

Program prihrane SLAČICE STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Vegetativni porast (zajedno sa tretmanom herbicidima) Pred cvetanje

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF HUMISUPER PLUS

3,0

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

1,0 kg + 1,0 l


101

Program zaštite HELJDE

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

Pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 6,0 l/ha)

Suzbijanje zemljišnih štetočina

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha rasturanjem u zonu redova)

Suzbijanje korova

Po setve, pre nicanja (pre-em)

MONT 960 (1,2 l/ha)

Razvijen prvi trolist

Suzbijanje širokolisnih korova

Heljda visine 10 cm

PIRALIS (1,0 – 1,2 l/ha)

Pred cvetanje

Suzbijanje uskolisnih korova

Heljda porasta 10 do 20 cm

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Suvo seme

Program prihrane HELJDE STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Vegetativni porast (zajedno sa tretmanom herbicidima) Pred cvetanje

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF HUMISUPER PLUS

3,0

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

1,0 kg + 1,0 l


Program zaštite RUŽA i UKRASNOG BILJA

FAZA RAZVOJA 20 dana pre setve ili sadnje

BOLESTI I ŠTETOČINE Suzbijanje korova

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 10,0 l/ha)

Bolesti poleganja

PROPLANT 722 SL (0,3 %) + FOSTONIC 80 WP (0,08 %) + FUNOMIL (0,1 %)

Zemljišne štetočine

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Pepelnica

SYSTHANE 240-EC (0,05%) ili ASENA (0,02%) ili QUEEN (0,1%) ili BOSCO (0,1 %)

Rđa, Pegavost

BALEAR 720 SC (0,2%) ili ASENA (0,02%) ili QUEEN (0,1%) ili SIGURA (0,05 – 0,1%)

Lisne vaši

ACTARA 25 WG (0,02 % - folijarno ili 0,06 – 0,08% - zalivanje)

Štetočine lista i cveta

AFINEX 20 SP (0,025%) ili LOBO (0,02%) ili VANTEX 60 SC (0,005%) ili GROM (0,02%) MOVENTO 100 SC (0,15%)

Grinje

BORNEO (0,05 %) ili SANMITE 20 WP (0,05 %) ili AKARISTOP (0,05 – 0,1 %)

Bela leptirasta vaš

TEPPEKI 500 WG (0,012 %)

Suzbijanje uskolisnih korova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

Pre sadnje, po rasađivanju (potapanje/zalivanje) Pre sadnje, po rasađivanju

Vegetativni i generativni porast biljke – do cvetanja (po potrebi)

SUZBIJANJE

Po potrebi)

102


103

Program prihrane RUŽA i UKRASNOG BILJA

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA g (ml) / biljci / nedeljno

PREPARAT folijarno

Posle sadnje ili početak ukorenjavanja i rada korena u proleće

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

2,0 + 2,0

FF HUMISTART + ZINK ORGANO 14

Intenzivna vegetacija do početka cvetanja

Puno cvetanje

Cvetanje do rezidbe

Posle rezidbe/ priprema biljke za zimsko mirovanje

FF KRISTAL 24:6:10

2,5

FF KRISTAL 20:20:20

3,0

posebno: FF HUMIFLEX

20 ml/biljci

FF KRISTAL 4-10-40 + FF KRISTAL 24:6:10

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

2,0 + 1,0

2,0 2,0

FF BORMAX 20 + FF HUMISTART (+ AMINOFLEX *)

KONC. % 0,5 + 0,2 0,3 + 0,5 (+0,2)

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS (svaki 7. dan)

0,8 + 0,3

FF CALCIUM ORGANO 30 (svaki 7. dan)

0,5

FF HUMISTART + FF ZINK ORGANO 14 + FF MANGAN ORGANO 12

0,50 + 0,2 + 0,2

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0.50 grama/biljci/nedeljno NAPOMENA: Prihranu kroz sistem ili zalivanjem raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista) prihranu. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode.

Program prihrane RASADA CVEĆA STADIJUM PERIOD RAZVOJA Po pojavi prvog pravog lista do kraja proizvodnje rasada

PREPARAT zalivanjem FF HUMISTART + FF BIOFLEX-P (svakih 5-7 dana-prosušen supstrat)

KONC. % 0,2 + 0,1

PREPARAT folijarno FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L (svaki 7.dan)

KONC. % 0,5 + 0,2


104

AT L

AS

Å T

ET

NI

H

OR

GA N

IZA

ATLAS KOROVA

MA


Abutilon theophrasti

TEOFRASTOVA LIPICA

Agropyrum repens (L.) P.Beauv. Sin. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, Agropyron repens

Amaranthus retroflexus

ŠTIR

PIREVINA, PIRIKA, OBIČNA PIRIKA

Teofrastova lipica - ponik

Pirevina - ponik

Štir - ponik

Teofrastova lipica - odrasla biljka

Pirevina - odrasla biljka

Štir - odrasla biljka

Ambrosia artemisiifolia

Avena fatua

Bifora radians

AMBROZIJA

DIVLJI OVAS

SMRDUŠA

Ambrozija - ponik

Divlji ovas - ponik

Smrduša - ponik

Ambrozija- odrasla biljka

Divlji ovas - odrasla biljka

Smrduša - odrasla biljka


Capsella bursa pastoris

Chenopodium album

Cirsium arvense

RUSOMAČA

PEPELJUGA OBIČNA

NJIVSKA PALAMIDA

Rusomača - ponik

Pepeljuga obična - ponik

Njivska palamida - ponik

Rusomača - odrasla biljka

Pepeljuga obična - odrasla biljka

Njivska palamida - odrasla biljka

Consolida regalis

Convolvulus arvensis

Cynodon dactylon

ŽAVORNJAK OBIČNI

POPONAC

ZUBAČA OBIČNA

Žavornjak obični - ponik

Poponac - ponik

Zubača obična - ponik

Žavornjak obični - odrasla biljka

Poponac - odrasla biljka

Zubača obična - odrasla biljka


Datura stramonium

Digitaria sanguinalis

Echinochloa crus-galli

TATULA

OBIČNA SVRAČICA

VELIKI MUHAR

Tatula - ponik

Obična svračica - ponik

Veliki muhar - ponik

Tatula - odrasla biljka

Obična svračica - odrasla biljka

Veliki muhar - odrasla biljka

Galinsoga parviflora

Galium aparinae

Lamium purpureum

OBIČNA KONICA

BROĆIKA

MRTVA KOPRIVA

Obična konica - ponik

Broćika - ponik

Mrtva kopriva - ponik

Obična konica - odrasla biljka

Broćika - odrasla biljka

Mrtva kopriva - odrasla biljka


Matricaria chamomilla

Poa annua

Polygonum avicuare

KAMILICA DIVLJA

RANA LIVADARKA

TROSKOT

Kamilica divlja - ponik

Rana livadarka - ponik

Troskot - ponik

Kamilica divlja - odrasla biljka

Rana livadarka - odrasla biljka

Troskot - odrasla biljka

Polygonum persicaria

Portulaca oleraceae

Ranunculus arvensis

DVORNIK OBIČNI

TUŠT

LJUTIĆ

Dvornik obični - ponik

Tušt - ponik

Ljutić - ponik

Dvornik obični - odrasla biljka

Tušt - odrasla biljka

Ljutić - odrasla biljka


Setaria glauca

Sinapis arvensis

Solanum nigrum

SIVI MUHAR

POLJSKA GORUŠICA

POMOĆNICA

Sivi muhar - ponik

Poljska gorušica - ponik

Pomoćnica- ponik

Sivi muhar - odrasla biljka

Poljska gorušica - odrasla biljka

Pomoćnica - odrasla biljka

Sonchus oleraceus

Sorghum halepense

Stellaria media

GORČIKA

DIVLJI SIRAK

MIŠJAKINJA

Gorčika - ponik

Divlji sirak - ponik

Mišjakinja - ponik

Gorčika - odrasla biljka

Divlji sirak - odrasla biljka

Mišjakinja - odrasla biljka


Xanthium strumarium

Erysiphe graminis DC.

ČIČAK

PEPELNICA STRNIH ŽITA Pepelnica zita - Erysiphae graminis

Čičak - ponik

Čičak- odrasla biljka

Puccinia recondita Pers.

LISNA RĐA ŽITA Rdja psenice - Puccinia graminis

Puccinia striiformis Westend

Septoria tritici Rob ex Desm

ŽUTA RĐA PŠENICE

SIVA PEGAVOST LISTA PŠENICE

Žuta rđa pšenice Puccinia striiformis Westend

Siva pegavost lista pšenice Septoria tritici Rob ex Desm


Fusarium graminearum Schwabe

Pyrenophora/ Helminthosporium teres Drechs.

Diaporthe helianthi Munt-Cvet. et al.

FUZARIOZA KLASA PŠENICE

MREŽASTA PEGAVOST JEČMA

SIVA PEGAVOST STABLJIKE SUNCOKRETA

Fuzarioza klasa pšenice Fusarium graminearum Schwabe

Pegavost lišća šećerne repe Cercospora beticola

Venturia inaequalis (Cooke) Winter Cercospora beticola Sacc.

PEGAVOST LIŠĆA ŠEĆERNE REPE Pegavost lišća šećerne repe Cercospora beticola

LISNA PEGAVOST I ČAĐAVA KRASTAVOST PLODOVA JABUKE Lisna pegavost i čađava krastavost plodova Venturia inaequalis (Cooke) Winter

Siva pegavost stabljike suncokreta Diaporthe helianthi

Podosphaera leucotricha (Ell. i Ev.) Salm.

PEPELNICA JABUKE Pepelnica jabuke Podosphaera leucotricha


Monilia fructigena (Ader. & Ruhl.)Honney ex Whetz

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

Taphrina deformans (Berk.) Tul.

TRULEŽ PLODOVA

BAKTERIONA PLAMENJAČA JABUČASTOG VOĆA

KOVRDŽAVOST LIŠĆA BRESKVE

Bakteriona plamenjača jabučastog voća Erwinia amylovora

Kovrdžavost lišća breskve Taphrina deformans

Trulež plodova - Monilia fructigena

Sphaerotheca pannosa var. persicae Woron.

PEPELNICA BRESKVE Pepelnica breskve - Sphaerotheca pannosa

Stigmina carpophila (Lev.) Ellis., sin. Clasterosporium carpophilum

Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & de Toni.

ŠUPLJIKAVOST LISTA KOŠTIČAVOG VOĆA

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

Šupljikavost lista - Stigmina carpophila (Lev.) Ellis., sin. Clasterosporium carpophilum

Plamenjača vinove loze - Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & de Toni.


Uncinula necator (Schwein.) Burrill.

Guignardia bidwellii (Ell.) Viala i Ravoz

Botrytis cinerea Pers.

PEPELNICA VINOVE LOZE

CRNA TRULEŽ VINOVE LOZE

SIVA TRULEŽ VINOVE LOZE

Pepelnica vinove loze Uncinula necator (Schwein.) Burrill.

Plamenjača salate - Bremia lactucae

Siva trulež vinove loze Botrytis cinerea Pers

19

Monilinia laxa (Ader. i Ruhl.) Honey ex Whetz.

SUŠENJE CVETOVA, GRANA I GRANČICA KOŠTIČAVOG VOĆA Sušenje cvetova, grana i grančica Monilinia laxa (Ader. i Ruhl.) Honey ex Whetz

Polystigma rubrum (Pers.) DC

Taphrina pruni Tul.

PLAMENJAČA ŠLJIVE

ROGAČ ŠLJIVE

Plamenjača šljive Polystigma rubrum (Pers.) DC

Rogač šljive - Taphrina pruni Tul.


Cocomyces hiemalis Higg.

Didymella applanata (Niessl.) Sace

Kuehneola uredinis (Link.) Arthur

PEGAVOST LISTA VIŠNJE I TREŠNJE

SUŠENJE IZDANAKA MALINE

ŽUTA RĐA KUPINE

Pegavost lista višnje i trešnje Cocomyces hiemalis Higg.

Sušenje izdanaka maline Didymella applanata (Niessl.) Sace

Pythium spp.

Mycospaerela fragarie (Tul.) Lindon

Botrytis cinerea Pers

PEGAVOST LISTA JAGODE

SIVA TRULEŽ JAGODASTOG VOĆA

Pegavost lista jagode Mycospaerela fragarie (Tul.) Lindon

Žuta rđa kupine Kuehneola uredinis (Link.) Arthur

Siva trulež jagodastog voća Botrytis cinerea Pers

POLEGANJE RASADA, PALEŽ KLIJANACA, TRULEŽ SEMENA POVRĆA Poleganje rasada, palež klijanaca, trulež semena - Pythium spp


Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

Alternaria solani Sorauer

Septoria lycopersici Speg.

PLAMENJAČA PARADAJZA I KROMPIRA

CRNA PEGAVOST PARADAJZA I KROMPIRA

SIVA PEGAVOST PARADAJZA

Plamenjača kormpira

Crna pegavost - Alternaria solani Sorauer

Fulvia fulva (Cooke) Ciferri

Phytophthora capsici Leonin

PLESNIVOST LISTA PARADAJZA

PLAMENJAČA PAPRIKE

Plesnivost lista paradajza Fulvia fulva (Cooke) Ciferri

Plamenjača paprike Phytophthora capsici Leonin

Siva pegavost paradajza Septoria lycopersici Speg.

Pseudoperonospora cubensis (Berk. i Curt) Rostov.

PLAMENJAČA KRASTAVCA Plamenjača krastavca Pseudoperonospora cubensis


Rhizoctonia solani J.G. Kühn

Erysiphae cichoracearum DC

TRULEŽ BILJAKA ILI „BELA NOGA”

PEPELNICA KRASTAVCA

Plamenjača salate - Bremia lactucae

Pepelnica krastavca Erysiphae cichoracearum DC

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. i Halsted

ANTRAKNOZA LUBENICA I DINJA Antraknoza lubenica i dinja Colletotrichum lagenarium

36

Peronospora destructor (Berk.) Casp. ex Berk

Alternaria brassicae (Berk) Sacc.

PLAMENJAČA LUKA

CRNA PEGAVOST KUPUSA

Plamenjača luka Peronospora destructor (Berk.)

Crna pegavost kupusa Alternaria brassicae

Bremia lactucae Ragal.

PLAMENJAČA SALATE Plamenjača salate - Bremia lactucae


Carpocapsa (Cydia) pomonella L

JABUKIN SMOTAVAC

Aphis pomi de Geer

JABUKINA ZELENA VAŠ Jabukina zelena vaš - Aphis pomi de Geer

Eriosoma lanigerum Hausm

Myzus persicae Sulz.

KRVAVA VAŠ JABUKE

ZELENA VAŠ BRESKVE

Krvava vaš jabuke Eriosoma lanigerum Hausm

Zelena vaš breskve - Myzus persicae Sulz.

Trips meriodinalis Stevens

TRIPS Trips - Trips meriodinalis Stevens


Cydia molesta Busck.

Diaspis pentagona Targ.

BRESKVIN SMOTAVAC

DUDOVA ŠTITASTA VAŠ

Breskvin smotavac- Cydia molesta Busck.

Dudova štitasta vaš Diaspis pentagona Targ.

Lobesia botrana Denis & Schiffermüller

MOLJAC VINOVE LOZE Moljac vinove loze - Lobesia botrana

Hoplocampa flava L., Hoplocampa minuta Christ.

Cydia (Grapholita) funebrana Treitschke

Rhagoletis cerasi L

ŠLJIVINE OSE

ŠLJIVIN SMOTAVAC

TREŠNJINA MUVA

Šljivine ose - Hoplocampa flava L., Hoplocampa minuta Christ.

Trešnjina muva - Rhagoletis cerasi L.


Rhynchites auratus Scop.

Capnodis tenebrionis L.

Byturus tomentosus Fabr.

VIŠNJIN SURLAŠ

ŽILOGRIZ

MALININA BUBA

Višnjin surlaš - Rhynchites auratus Scop.

Žilogriz - Capnodis tenebrionis L.

Malinina buba - Byturus tomentosus Fabr.

Anthonomus rubi L.

Otiorrhynchus sulcatus L.

Panonichus ulmi (Koch.)

JAGODIN I MALININ CVETOJED

JAGODIN RILAŠ

CRVENI PAUK

Jagodin surlaš - Anthonomus rubi L.

Jagodin rilaš - Otiorrhynchus sulcatus L.

Crveni pauk - Panonichus ulmi (Koch.)


Tetranychus urticae Koch

Phyllocoptes gracilis (Nal.)

Drosophila suzukii

ŽUTI PAUK

MALININA ERIOFIDNA GRINJA GALICA

AZIJSKA VOĆNA MUVA/ MUŠICA PEGAVOG KRILA

Frankliniella occidentalis Pergande

Lyromiza bryoniae Kalt.

KALIFORNIJSKI TRIPS

LISNI MINER

Žuti pauk - Tetranychus urticae Koch

Trialeurodes vaporariorum Westw.

BELA LEPTIRASTA VAŠ Bela leptirasta vaš Trialeurodes vaporariorum

Lisni miner - Lyromiza bryoniae Kalt.


Helicoverpa armigera Hübner.

PAMUKOVA SOVICA Pamukova sovica - Helicoverpa armigera

Autographa gamma L.

GAMA SOVICA Gama sovica - Autographa gamma L.

Tuta absoluta Meyrick.

PARADAJZOV Paradajzov moljac - Tuta absoluta

Nezara viridula L.

Phthorimaea operculella Boyd

Gryllotalpa gryllotalpa L.

POVRTNA STENICA

MOLJAC KROMPIRA

ROVAC

Povrtna stenica - Nezara viridula L.

Krompirov moljac - larve

Krompirov moljac imago u feromonskoj klopci

Rovac - Gryllotalpa gryllotalpa L.


Phyllotreta spp.

BUVAČI

Pieris brassicae L. i P. rapae L.

Leptinotarsa decemlineata Say

VELIKI I MALI KUPUSAR

KROMPIROVA ZLATICA

Elateridae spp.

Melolontha melolontha L.

Buvači - Phyllotreta spp.

Napomyza gymnostoma Loew.

MINIRAJUĆA MUVA LUKA Minirajuća muva luka - Napomyza gymnostoma Loew.

GUNDELJ - GRČICA Elateridae- zičnjak

Elateridae- zičnjak

Gundelj - Melolontha melolontha L.


Agrotis segetum Schiff.

Zabrus tenebrioides Goeze

Anisoplia spp.

OZIMA SOVICA

ŽITNI BAULJAR

PIVCI

Ozima sovica - Agrotis segetum Schiff.

Žitni bauljar - Zabrus tenebrioides

Oulema (Lema) melanopus L.

Eurygaster spp.

Oscinella frit L.

ŽITNA PIJAVICA

STENICE

ŠVEDSKA MUŠICA

Žitna pijavica - Oulema (Lema) melanopus L.

Stenice - Eurygaster spp.

Švedska mušica - simptom


Haplotrips tritici Kurdj.

Tanymecus dilaticollis Gyll.

Ostrinia nubilalis Hb.

TRIPS PŠENIČNI

SIVA KUKURUZNA PIPA

KUKURUZNI MOLJAC (PLAMENAC)

Bothynoderes punctiventris Germ.

Gryllus desertus Pall

Aphis fabae Scop.

REPINA PIPA

STEPSKI POPAC

CRNA REPINA VAŠ

Trips pšenični - Haplotrips tritici Kurdj.

Repina pipa - Bothynoderes punctiventris

Stepski popac - Gryllus desertus Pall

Crna repina vaš - Aphis fabae Scop.


Meligethes aeneus F.

Athalia colibri Christ.

Vanessa cardui L.

REPIČIN SJAJNIK

REPIČINA OSA LISTARICA

STRIŽIKOV ŠARENAC

Repičin sjajnik - Meligethes aeneus F.

Beleške

Repičina osa listarica - Athalia colibri Christ.


126


PRIJAVA ZA ČASOPIS

Želim da se registrujem za besplatno dobijanje: (zaokružiti)

1. SMS poruka iz sledećih oblasti a) Ratarstvo c) Povrtarstvo

b) Voćarstvo d) Vinogradarstvo

2. Stručnog časopisa AgroSvet

Dajem saglasnost sa dole navedenim pravilima:

Ime i prezime: -------------------------------------------Firma: -------------------------------------------Adresa: -------------------------------------------Mobilni telefon: -------------------------------------------E-mail: -------------------------------------------Datum: -------------------------------------------Potpis: --------------------------------------------

Adresa: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac Agromarket doo, Kraljevačkog bataljona 235/2, 34000 Kragujevac, PIB 102135211 (u daljem tekstu samo Agromarket) štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Agromarket će potpisniku ove prijave besplatno slati SMS poruke i stručni časopis AgroSvet sa relevantnim i aktuelnim poljoprivrednim sadržajem iz oblasti zaštite bilja, agronomije, agroekonomije, meteorologije i slično. Agromarket se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti prikupljene privatne podatke (e-mail adrese, imena i prezimena, i ostale podatke dobijene od korisnika), te da ih neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Ako Agromarket odluči da promeni pravila privatnosti, obaveštenje o tome će korisnici primiti putem naših SMS poruka. Korisnici usluge u svakom trenutku mogu prestati primati besplatne SMS poruke i stručni časopis AgroSvet, usmenim obaveštenjem člana marketing tima kompanije Agromarket.


STRUČNA SLUŽBA: Dr Ivan Krošlak direktor marketinga

063/106-63-55 Dragan Lazarević rukovodilac stručne službe

063/580-958 Dragan Đorđević DC Niš 063/102-23-45 Radmila Vučković DC Kragujevac 063/105-81-94 Momčilo Pejović DC Subotica 063/693-147 Milan Sudimac DC Beograd 063/628-051 Ivan Valent DC Zrenjanin 063/628-175 Igor Šćekić DC Sombor 069/510-61-21 Veselin Matić DC Sremska Mitrovica 063/625-531 Miloš Stojanović direktor sektora ishrane bilja, DC Valjevo

063/414-722 Milan Raković DC Sremska Mitrovica 062/213-078 Goran Radovanović DC Niš 069/50-70-979 Bojana Stanković DC Kragujevac 063/861-86-33 Dragiša Vuković DC Kragujevac 062/608-661 Milan Kusalo DC Zrenjanin 069/508-65-55 SLUŽBA PRODAJE:

www.agromarket.rs www.facebook.com/Agrosvet

Zahvaljujemo se svim autorima fotografija, kao i sajtovima sa kojih su preuzete slike: pixabay.com www.regalhotel.com

DC Kragujevac Vladimir Dragutinović, 063/438-483 Veselin Šuljagić, 063/658-307 Vladimir Milovanović, 063/415-924 Zoran Radovanović, 063/10-58-091 Neša Milojević, 063/10-58-278 Marko Minić, 069/511-06-44 DC Niš Goran Petrović, 063/105-83-20 Bojan Đokić, 063/668-165 Nemanja Radmanovac, 069/50-70-995 DC Zrenjanin Nebojša Lugonja, 063/10-58-223 Srđan Protić, 069/507-09-78 DC Sombor Nada Jovanović, 063/693-501 Daniel Grnja, 063/438-641 Marko Vidaković, 069/50-808-76

DC Valjevo Dragutin Arsenijević, 063/657-929 Miljana Vucelja, 063/105-82-76 DC Beograd Velibor Hristov, 063/658-312 Ivan Gnjatović, 063/11-24-540 Dragan Dimitrić, 063/10-58-002 Marko Minić, 069/511-06-44 Nikola Petrović, 063/626-953 DC Subotica Dejan Milinčević, 063/106-74-79 Miloš Tomašev, 063/635-495 Filip Plavšić, 063/624-105 DC Sremska Mitrovica Saša Gladović, 063/105-80-41 Dejana Klisurić, 063/11-24-570 AGROMARKET BIH: DC Bijeljina Milenko Krsmanović, +387 65/643-466 Zoran Hamzić, +387 65/823-046 Mladen Bijelić, +387 66/365-978 Jovo Vujević, + 387 65/189 104 Miroslav Vesić, +387 66/394-750 DC Banja Luka Bojan Krunić, +387 65/713-435 Dragan Ćurković, +387 65/983-150 Maja Mirković, +387 65/146-875 Lolo Marčeta, +387 65/867-775 DC Sarajevo Mirza Babić, +387 65/623-413 Danijela Đurđić, +387 33/407-481 Samira Smajlović, + 387 33/407-483 AGROMARKET CRNA GORA: DC Danilovgrad Spaso Popović, + 382 67/207-104 Miroslav Jokić, + 382 69/300-845 Gojko Ljumović +382 69/183-032 Milica Pavićević, +382 69/388-778 AGROMARKET KS: DC Priština Naser Spahiu, +386 49/733-814 Nerdian Ahmedi, +386 49/869-333 Eljmaz Orana, +386 49/733-815


NAMA VERUJU www.agromarket.rs www.facebook.com/Agrosvet

Agrosvet Specijal 80  

Pesticidi- sredstva za zaštitu bilja Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja Sredstva za zaštitu i prihranu bilja Orijentacioni p...

Agrosvet Specijal 80  

Pesticidi- sredstva za zaštitu bilja Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja Sredstva za zaštitu i prihranu bilja Orijentacioni p...

Advertisement