__MAIN_TEXT__

Page 1

besplatan primerak ISSN 1820-0257

O LN IJA JE EC AN SP I Z D

struÄ?na revija januar 2018. broj: 88


SADRŽAJ 06

03

04

Reč urednika

Distributivni centri

07

13

30

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za prihranu bilja

Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja

37

PESTICIDI sredstva za zaštitu bilja

109

Orijentacioni predlog programa zaštite ratarskih i povrtarskih useva, voća i vinove loze u 2018. godini

Karence proizvoda registrovanih u voću i povrću

111

125

Fertigaciona ishrana useva i zasada

Atlas štetnih organizama


AGROSVET 88 Stručna revija ISSN 1820-0257 Izdavač: Agromarket doo Adresa: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac tel: 034/308-000 fax: 034/308-016 www.agromarket.rs Distributivni centri: Kragujevac: 034/300-435 Beograd: 011/404-82-83 Valjevo: 014/286-800 Niš: 018/514-364 Subotica: 024/603-660 Zrenjanin: 023/533-550 Sombor: 025/432-410 Sremska Mitrovica: 022/649-013 AGROMARKET BIH: Bijeljina: +387 55/355-230 Banja Luka: +387 51/535-705 Sarajevo: +387 33/407-480 AGROMARKET CRNA GORA Danilovgrad: +382 20/818-801 AGROMARKET KS Priština +386 49/733 814 Direktor, glavni i odgovorni urednik: Dragan Đorđević dipl. ing. polj. Grafički urednik: Danijela Nela Vojkić Redakcija: Dr Ivan Krošlak Dragan Lazarević Miloš Stojanović Momčilo Pejović Goran Radovanović Veselin Šuljagić Duško Simić Milan Sudimac Ivan Valent Bojana Stanković Olivera Gavrilović Danijela Radujkov Goran Jakovljević Sekretar redakcije: Dušica Bec Štampa: Color Print, Novi Sad Tiraž 70000 primeraka


REČ UREDNIKA adrealno. To je jedina reč kojom N se može opisati pojava poput „badnjedanskih položenih jaja kruškine buve“, „božićnih visibaba“, „svetostefanske procvetale ruže“, ali i novogodišnjeg saharskog snega, zaleđenog američkog kontinenta, užarenog australijskog peska... Ako je tako počela 2018., kako li će se završiti? Ispraćajući prošlu, nadalli smo se da će sve nevolje, a bilo ih je podosta ostati zakopčane u njenom kaputu. Stručnim terminom rečeno, obeležili su je i biogeni (bolesti, štetočine, korovi, čovek...) i još više abiogeni (klima, klimatske pojave ili promene...) faktori. Takođe, svoj doprinos su dali i tržište, trgovci, zakonodavac, finansijske institucije ... Od žalbi i pritužbi nema vajde, pa daj da se okrenemo onom što nas čeka. Svakako, neće biti lako jer, treba odnegovati pšenicu koja je izbokorila, a nema snežnog pokrivača. Zatim, treba dovesti do krajnje i profitabilne realizacije voćne plodove u situaciji kada početkom januara pupoljci bubre. Šta reći za izorano zemljište

za okopavine koje treba da dobije mrvičastu strukturu usled niskih temperatura kojih (još uvek) nema ... I pored sveg ovog, treba misliti i delati pozitivno. Kao prvo, nada, tj. nadati se da će se priroda ipak uravnotežiti (a mora) i tokom januara dobiti snežni pokrivač. Ako to ne usledi, pomoći biljkama, negde zaustavljajući dalji porast korišćenjem raznoraznih regulatora rasta, a negde prihranom koja je usmerena na jačanje odbrambenih mehanizama biljke. Ne treba se kloniti ni osiguranja useva i zasada, jer u pojedinim godinama i to ima svoj značajan doprinos stabilizaciji (pre svega finansijskoj) poljoprivredne proizvodnje. U svakom slučaju, pred nama je teška utakmica, pa i ako nas u prvom poluvremenu protivnik, ma ko on bio (abiotsko-biotski) nadvlada, postoji kratka stanka, a onda drugi deo, pa makar bilo nerešeno. Doduše postoje i produžeci, pa rezultati konkurencije, pa... Uostalom mi se uvek nadamo da će ... Jer, nada ipak, poslednja umire. Jednom rečju, nadrealna poljoprivreda Srbije.


4

DISTRIBUTIVNI CENTRI: DISTRIBUTIVNI CENTRI SRBIJA: Kragujevac: 034 300 435, Skladišni centar bb Beograd: 011 74 81 920, Majora Zorana Radosavljevića 362 Zrenjanin: 023 533 550, 9. Januar bb Sombor: 025 432 410, Filipa Kljajića bb Valjevo: 014 286 800, Divci bb Subotica: 024 603 660, Gajeva 55 Inđija: Vojvode Putnika bb, Severoistočna radna zona Sremska Mitrovica: 022 649 013, Palanka 134 Niš: 018 514 364, Bulevar 12. februar bb AGROMARKET BIH: Bijeljina: +387 55 355 231, Pavlovića put bb Banja Luka: +387 51 535 705, Klašnice bb, Laktaši Sarajevo: + 387 33 407 480, Rajlovačka cesta bb AGROMARKET CRNA GORA: Podgorica: +382 872 165, Mahala bb AGROMARKET KOSOVO: Priština: +386 47 733 814, Magistrala Priština Skoplje 6 ČLANICE GRUPE : VILLAGER Slovenija - Ljubljana AGROSEME AD - Kikinda PIK JUŽNI BANAT - Bela Crkva SEMENARSTVO - Šabac PD ZAJEČAR - Zaječar FERTICO - Niš

Agromarket doo Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac Tel: (+381 34) 308000, 308001 / Fax: (+381 34) 308 016


5

Distributivni centri ÄŒlanice grupe


6

Mali rečnik pojmova Pesticidi - Sredstva za zaštitu bilja Pesticidi - biljna proizvodnja u svetu bez mera zaštite bilja i primene pesticida (pest, pestes - štetočina, cido, cedere - ubiti) ostvarivala bi samo oko 30% od potencijalnih prinosa. Definicije pesticida su brojne:“supstance ili smeše supstanci namenjene za prevenciju, uništavanje, suzbijanje ili smanjenje brojnosti štetočina” ili “proizvodi hemijskog ili biološkog porekla namenjeni za sprečavanje, suzbijanje i uništavanje organizama štetnih za biljke i biljne proizvode. Pored dominantne (90%) primene u poljoprivredi, pesticidi se primenjuju i u šumarstvu i drvnoj industriji, industriji prehrambenih tehnologija, veterini i komunalnoj higijeni. Prvi pomen određenih hemijskih jedinjenja u službi zaštite bilja vezuje se za XVII vek i primenu bakar-sulfata u zaštiti kolja za vinograde od truleži. Danas se pod pojmom pesticidi podrazumeva da su to proizvodi hemijskog ili biološkog porekla namenjeni za sprečavanje, suzbijanje i uništavanje organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i plodove, drvo i proizvode od drveta na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i suzbijanje ili uništavanje nepoželjnih vrsta biljaka i drugih organizama (korovske biljke, alge, mahovine, lišajevi). U odnosu na štetne organizme, pesticidi sredstva za zaštitu bilja se dele na tri osnovne grupe:

Kasnije su se razvile i ostale grupe kao što su:

Herbicidi – namenjeni za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova, algi, mahovina, lišajeva i parazitnih cvetnica

Nematocidi – sredstva za suzbijanje nematode ili valjkastih crva

Fungicidi – namenjeni za suzbijanje gljiva prouzrokovača biljnih bolesti Insekticidi – namenjeni za suzbijanje štetnih insekata

Rodenticidi – sredstva za suzbijanje glodara Akaricidi - sredstva za suzbijanje grinja Moluskocidi-Limacidi – sredstva za suzbijanje mekušaca, puževa Algicidi – sredstva za suzbijanje algi Antihelmintici – sredstva za suzbijanje glista Arboricidi – sredstva za uništavanje drvenastih korova Defolijanti – sredstva za izazivanje prevremenog opadanja lišća Desikanti – sredstva za izazivanje uvenuća i sušenja biljaka Fumiganti – sredstva koja deluju gasnom fazom Hemosterilizanti – utiču na sterilitet imaga odraslih jedinki

Razvijena su i sredstva sa posebnim namenama kao što su: Atraktanti - sredstva koja privlače štetne insekte Repelenti – sredstva koja odbijaju štetne organizme od gajene biljke Regulatori rasta biljaka – sredstva koja imaju delovanje na rast gajenih biljaka Eko-toksikološki pojmovi: Fitotoksičnost – vrsta i stepen oštećenja biljaka tretiranih sredstvima za zaštitu bilja Karenca – broj dana koji mora da protekne od poslednjeg tretmana do žetve ili berbe OVP – broj dana koji mora da protekne od poslednjeg tretmana do žetve ili berbe koji je obezbeđen vremenom primene sredstva za zaštitu bilja Radna karenca – vreme koje treba da protekne od tretmana pesticidima u kome radnici ne mogu raditi bez zaštitne opreme (maska, naočari, rukavice, čizme…) MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija Toleranca - maksimalno dozvoljena količina aktivne materije u namirnicama biljnog i životinjskog porekla (mg/kg) MBT – maksimalan broj tretiranja koji je preporučen od strane proizvođača sredstava za zaštitu bilja za primenu u usevu/ zasadu u toku jedne kalendarske godine


7

Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja

Nabavka pesticida Sredstva za zaštitu bilja treba nabavljati isključivo kod poznatih kompanija i poljoapoteka koja su registrovana za promet pesticida i koja imaju zaposlenu stručnu osobu koja pomaže u pravilnom izboru i primeni pesticida. Čuvanje Pesticidni preparati se skladište u originalnom, zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na suvom i mestu gde je moguće provetravanje, pod ključem, van domašaja dece. Priprema preparata za upotrebu Pre svakog tretmana pesticidima obavezno je pročitati uputstvo za upotrebu preparata koje je priloženo uz svako pakovanje. Potrebno je proveriti ispravnost i čistoću (da nema ostataka od prethodnih tretmana) svake prskalice. Tečnost za tretiranje se priprema tako što se u manjoj posudi pomeša odmerena količina izabranog pesticida sa vodom. Ujednačena masa sipa se u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Ukoliko prskalica poseduje mešač, on mora biti stalno uključen, a ako

se radi o prskalicama bez mešača, onda ručno mešati i dodavati vodu do punog kapaciteta prskalice. Ukoliko se radi sa nekoliko različitih preparata, svaki se prvo pojedinačno rastvara u manjoj posudi, a zatim usipa u prskalicu. Iz uputstva o primeni preparata se vidi da li postoje ograničenja u mešanju pojedinih preparata i formulacija pesticida i toga se treba pridržavati. Najbolje se mešaju preparati iste formulacije. Ako je proizvođač pesticida preporučio korišćenje okvašivača, on se dodaje na kraju pripreme rastvora. Slično je i sa primenom folijarnih hraniva (đubriva), i ona se dodaju na kraju pripreme. Raspored dodavanja preparata u prskalicu ukoliko se radi o tankmiksu je sledeći: - Vodorastvorljive kesice (WSB) - Vodorastvorljive granule (SG) - Vododisperzibilne granule (WG, DF, PX/SX) - Kvašljivi prašak (WP) - Koncentrovane suspenzije (SC) - Suspo emulzije (SE) - Emulzije u vodi (EW) - Koncentrat za emulziju (EC) - Koncentrovani rastvor (SL) - Adjuvanti, okvašivači, ulja - Vodorastvorljiva đubriva - Sredstva za sprečavanje zanošenja kapi

Zaštitna oprema Pri radu sa pesticidima neophodno je koristiti zaštitnu opremu: - odgovarajuće nitrilne rukavice - gumene čizme - maska i naočare - zaštitno odelo Posle svake primene potrebno je oprati rukavice i čizme, a zamena je u zavisnosti od stanja u kome se nalaze na svaka 3 meseca (rukavice), odnosno 6 meseci (čizme). U zavisnosti od vrste preparata koji treba primeniti, koriste se i različiti filteri na maskama: - protiv prašiva P (1-3) - protiv organskih para i isparljivih tečnosti A (1-3) - kombinovani filteri A/B filtere treba menjati nakon svakih 12 do 15 radnih sati.


8 Količina tečnosti Dosadašnje preporuke i iskustvo vezano za količinu tečnosti po jedinici površine ukazuju da u zaštiti ratarskih useva treba koristiti od 200 do 600 l tečnosti po hektaru, u voćarstvu 1000 – 1500 l/ha (zavisi od uzgojnih oblika, veličine krune i sl.), a u vinogradarstvu 1000 l/ha. Potrošnja vode pri izvođenju prskanja pesticidima može se izračunati i prema gajenim vrstama. Tako se u ratarstvu i povrtarstvu (na otvorenom) preporučuje primena 200 do 600 litara vode po hektaru, pri čemu za kontaktne i sistemične herbicide se preporučuje 300 do 400 l/ha, a za herbicide sa zemljišnim delovanjem do 600 l/ha. Za herbicide na bazi sulfoniluree preporučuje se 200 do 250 l/ha tečnosti. Kod primene fungicida i insekticida utrošak vode dosta zavisi od visine kulture, pa se tako kultura visine do 50 cm tretira sa 300 l/ha vode, kulture visine 50 do 70 cm sa 600 l/ha, a za više biljke 900 l/ha. Količina vode za tretiranje u litrima Konc. (%)

10

15

20

50

100

200

300

400

500

1000

Potrebna količina preparata u gramima (g) ili mililitrima (ml)

0,01

1

1,5

2

5

10

20

30

40

50

100

0,04

4

6

8

20

40

80

120

160

200

400

0,07

7

11

14

35

70

140

210

280

350

700

0,10

10

15

20

50

100

200

300

400

500

1000

0,15

15

22

30

75

150

300

450

600

750

1500

0,20

20

30

40

100

200

400

600

800

1000

2000

0,25

25

38

50

125

250

500

750

1000

1250

2500

0,30

30

45

60

150

300

600

900

1200

1500

3000

0,40

40

60

80

200

400

800

1200

1600

2000

4000

0,50

50

75

100

250

500

1000

1500

2000

2500

5000

1,00

100

150

200

500

1000

2000

3000

4000

5000

10000

1,50

150

230

300

750

1500

3000

4500

6000

7500

15000

2,00

200

300

400

1000

2000

4000

6000

8000

10000

20000

Preračunate količine preparata (g ili ml) prema količini tečnosti


9

Najčešće greške pri prskanju pesticidima sredstvima za zaštitu bilja

1. Nepoznavanje štetočine, bolesti i korova

5. Korišćenje prevelikih količina vode pri prskanju

Pre prskanja potrebno je znati koje štetočine, bolesti ili korove želimo suzbiti, da li su prešli prag štetnosti, da li su dostigli odgovarajući stadijum rasta i dr. Na osnovu zapažanja, iskustva i saveta sa specijalistima zaštite bilja, odlučuje se za vrstu intervencije i preparat ili kombinaciju koja će se primeniti

Količina tečnosti treba da je takva kako bi se postigla idealna pokrovnost na biljci, a da se rastvor ne cedi sa biljaka

2. Nepravovremeno tretiranje

6. Neprikladna radna brzina pri prskanju Brzina se prilagođava vetru, nagibu terena, pripremljenosti zemljišta, brzini vetra ali je najpoželjnija 6 do 8 km/h

Na osnovu sagledavanja problema koga ciljamo, bira se i pravo vreme za tretman. Treba izbegavati tretmane kada je površina biljnog organa vlažna i kada su temperature vazduha visoke. Načelno prskanja u poslepodnevim satima su preporučljivija.

7. Neprilagođena visina prskalice u odnosu na ciljane površine

3. Pogrešan izbor dizni s obzirom na vremenske prilike

Prskalice se nakon svake upotrebe moraju odmah oprati. Temeljno treba isprati mlaznice i dovodne cevi koristeći sredstva za čišćenje vodeći računa da se to obavlja na mestima gde ne postoji rizik od dospevanja u nadzemne ili podzemne vode.

Uvek treba odabrati odgovarajući tip dizni, a tretiranje izvesti u što je moguće idealnijim vremenskim prilikama. U vremenskim uslovima bez vetra birati obične dizne, a kada brzina vetra pređe 5 m/s, koristiti antidrift dizne 4. Neprilagođeni pritisak prema vrsti dizne ili tipu preparata Preporučeni pritisak za prskanje herbicidima je 1,5 do 3 bara, a za fungicide i insekticide iznosi 3-5 bara

Visina prskalice nad površinom koja se tretira treba biti 50 do 60 cm 8. Prljave prskalice

Pravilna zaštita voda Prilikom rada sa sredstvima za zaštitu bilja neophodno je poštovati i zaštititi i vodu i vodene tokove. Pravilna zaštita voda podrazumeva: - Rastvor pesticida-sredstva tu bilja treba uvek pripremati usevu ili zasadu jer se time mogućnost izlivanja tečnosti «rizičnih» površina

za zaština polju, izbegava u blizini

- Voditi računa da ne dolazi do rasipanja pesticida ili izlivanja pripremljenog rastvora sredstva za zaštitu bilja iz prskalice na površine sa kojih je moguće zagaditi vodu i vodene tokove - Ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja uvek isprati čistom vodom, a sadržaj sipati u rezervoar prskalice, a sa praznom ambalažom postupati u skladu sa pravilima o bezbednom upravljanju ambalažnim otpadom - Ukoliko pripremljeni rastvor nije u potpunosti utrošen prilikom tretmana, treba ga razrediti vodom (1:10) i upotrebiti na već tretiranim površinama


10

Postupak sa ambalažom od sredstva za zaštitu bilja Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u biljnoj proizvodnji. Od proizvođača sredstava za zaštitu bilja zahteva se da sprovode brojna istraživanja na osnovu kojih se određuju uslovi za njihovu bezbednu primenu, i to za korisnike sredstva, za potrošače, kao i za zaštitu životne sredine. Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža. Istu zabrinutost koja se odnosi na ova sredstva, potrebno je posvetiti i ambalaži koja ostaje nakon njihove upotrebe. Prepoznajući ovaj problem, proizvođači sredstava za zaštitu bilja, posebno istraživačko–razvojne kompanije, ostvaruju tesnu saradnju sa državnim regulatornim telima, sa jedne strane, i korisnicima sredstava za zaštitu bilja, sa druge strane, kako bi na tržište plasirali sredstva u adekvatnoj ambalaži, ali i obezbedila efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada nastalog nakon njihove upotrebe. U cilju očuvanja prirodnih resursa, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, kao i u cilju uspostavljanja optimalnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom, odgovorni proizvođači sredstva za zaštitu bilja nastoje da korisnike svojih proizvoda upoznaju sa mogućnostima prikupljanja, skladištenja i uništavanja ili reciklaže ambalaže, koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad. Stupanjem na snagu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao definisanjem Nacionalne strategije upravljanja ambalažnim otpadom, svi emiteri ambalaže koja postaje otpad, imaju zakonski okvir, ali i obavezu za rešavanje problema ambalažnog otpada. Pre uspostavljanja sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstva za zaštitu bilja, potrebno je da korisnici imaju naviku ISPIRANJA ambalaže, odnosno boca u kojima su bile upakovane tečne formulacije ovih sredstava. Od nedavno je praksa nekih kompanija da i čvrste formulacije pakuju u boce od tvrde plastike, koje se nakon pražnjenja mogu ispirati. Na taj način se postiže maksimalno iskorišćenje sredstva, ali i omogućava da se isprana ambalaža bezbedno ukloni. A – Dobro isprazniti bocu sa sredstvima za zaštitu bilja u rezervoar prskalice. B – U praznu bocu sipati čistu vodu, do 1/3 zapremine boce (oko 30% zapremine boce). C – Vratiti čep na bocu, dobro zatvoriti i protresati ili okretati bocu u toku 30 sekundi. D – Isprazniti bocu u rezervoar prskalica i ostaviti u vertikalnom položaju 30 sekundi, do isticanja celokupne tečnosti.

KORAKE B, C I D PONOVITI TRI PUTA!

Prilikom ispiranja pakovanja pesticida uvek nositi zaštitnu opremu, rukavice, odelo i zaštitu za oči i lice! Nakon ispiranja, praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja probušiti na adekvatan način, da bi se sprečilo njeno ponovno korišćenje za neke druge svrhe.

ZABRANJENO JE KORISTITI PRAZNU AMBALAŽU OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA!

Ispranu ambalažu odloziti na pogodno mesto, najbolje u kese za odlaganje otpada u domaćinstvu i sačuvati do momenta prikupljanja od posebno ovlašćenih lica ili firmi. Prazne boce ne zatvarati čepom, one treba da ostanu otvorene, a čepove odložiti u posebnu kesu, jer se oni uvek smatraju opasnim otpadom, dok se prazne boce, nakon pravilnog trostrukog ispiranja tretiraju kao neopasan otpad. Sa neutrošenim količinama i ambalažom postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Gl. RS 36/09).


11

Mere prve pomoći Otrov u organizam može ući na tri načina – udisanjem (inhalaciono), gutanjem ili ingestijom (per oralno) ili preko kože (per kutano). Najvažnija mera je prekid daljeg unošenja otrova u organizam A – u slučaju inhalacije (unošenja otrova udisanjem), zatrovanog treba izvesti ili izneti na čist vazduh. Ako je bez svesti odmah ga postaviti u koma položaj (na bok). Ako je prestao sa disanjem primeniti veštačko disanje. Ako je potrebno očistiti gornje disajne puteve (nos i usta) od stranog sadržaja B – u slučaju da je otrov unet perkutano (preko kože), kožu oprati mlakom vodom i sapunom, a oči ispirati desetak minuta tekućom, čistom, mlakom vodom C – u slučaju da je otrov unet peroralno (gutanjem) otrov odstraniti izazivanjem povraćanja ili ispiranja želuca. Ukoliko je otrovani svestan i sarađuje treba mu dati pola litra vode da popije, a zatim izazvati povraćanje. Postupak ponavljati dok sadržaj koji otrovani povraća ne postane bistar. Nakon toga, ako je moguće otrovanom treba dati rastvor aktivnog (medicinski) uglja i to 30 - 50 g u 2 dl vode Uz svaki preparat ide i uputstvo o upotrebi koje sadrži i informacije o otrovnosti pesticida i merama prve pomoći i treba ga obavezno pročitati. Sledeća mera je pozivanje stručnih lica – lekara Hitne službe na broj 194 ili direktan kontakt sa Centrom za kontrolu trovanja pri Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, Crnotravska 17, na telefone 011/36-72-187, 011/36-08-440, koji dežura 24 sata dnevno tokom cele godine.


12


Sredstva za zaĹĄtitu i prihranu bilja

2018.


Sredstva za zaštitu bilja 2018. HERBICIDI AGRODIMARK Aktivna materija: Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so) Selektivni hormonski POST-EM herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korovskih biljaka u usevu kukuruza

ARIGO Aktivna materija: Mezotrion 360 g/kg + Nikosulfuron 120 g/kg + Rimsulfuron 30 g/kg Selektivni post-em herbicid namenjen suzbijanju jedno- i višegodišnjih uskolisnih i široklosinih korovskih biljaka u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza do faze razvoja 8. lista kukuruza BASTA 15

BANVEL 480 EC

Aktivna materija: Glufosinat-amonijum 150 g/l

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l Selektivni sistemični hormonalni herbicid za folijarno suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima

Neselektivni, kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u zasadima voća (izuzev breskve), vinove loze, maline, kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje (u suvom stanju), na nepoljoprivrednim površinama, kao i za desikaciju suncokreta, soje, uljane repice i uništavanje cime krompira

BENTAMARK

BENTAMARK 480 SL

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l

Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza, soje, pasulja, graška

Selektivni, kontaktni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih biljaka u usevu soje

BETASANA COMPACT

CALARIS PRO

Aktivna materija: Fenmedifam 80 g/l + Desmedifam 80 g/l

Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih biljaka u usevu šećerne repe

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu

CALLISTO 50 WG Aktivna materija: Mezotrion 500 g/kg Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza CUNAMI Aktivna materija: Glufosinat – amonijum 150 g/l Neselektivni, kontaktni herbicid namenjen primeni u zasadima jabučastog i koštičavog voća DEBUT DUO ACTIVE Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg Sistemični, selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe

CHIKARA DUO Aktivna materija: Flazasulfuron 6,7 g/kg + Glifosat 288 g/kg (324,5 g/kg Glifosat Na so) Pre-emergentni herbicid sistemičnog delovanja namenjen suzbijanju korova u zasadima jabuke i kruške starijim od 3 godine, odnosno zasadima vinove loze starijim od 4 godine DIQUA TOP Aktivna materija: Dikvat dibromid 200 g/l Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u voćnjacima, kao i za desikaciju (prinudno sazrevanje) useva soje DYNOX Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji


15 EXPRESS 50 SX Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg

FLOYD Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

Sistemični post-em herbicid namenjen suzbijanju jedno- i nekih višegodišnjišnjih širokolisnih korovskih biljaka u usevima suncokreta tolerantnim na herbicide na bazi a.m. Tribenuron-metil

Selektivni, translokacioni herbicid POST-EM herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih korovskih vrsta u usevu suncokreta i soje

FRONTIER SUPER

GIRASOLIN

Aktivna materija: Dimetenamid-P 720 g/l

Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l

Selektivni herbicid, sa PRE-EM primenom, za suzbijanje Selektivni zemljišni pre-em herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta i jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korovskih biljaka u usevima kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe i krompira. krompira GLIFOHEM Aktivna materija: Glifosat 480 g/l glifosat IPA soli (360 g/l Glifosata)

GLIFOMARK Aktivna materija: Glifosat 480g/l u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%)

Sistemični neselektivni herbicid širokog spektra delovanja

Translokacioni, neselektivni herbicid sa POST-EM primenom.

GLIFOMARK SG

HARMONY 75 WG

Aktivna materija: Glifosat 688 g/kg (Glifosat amonijum 757 g/ kg)

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/

Totalni, neselektivni herbicid namenjen suzbijanju korovskih biljaka na nepoljoprivrednim površinama HEMOKLOP 100-SL Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korovskih vrsta u usevima soje po nicanju, odnosno u zasnovanim usevima lucerke u vreme mirovanja

IKARUS Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Selektivni, sistemični (translokacijski ) folijarni herbicid Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i korovskih biljaka u usevima pšenice i ječma, kukuruza, šećerne širokolisnih korova u soji i IMI hibridima suncokreta repe, uljane repice, crnog luka (iz semena i arpadžika) i praziluka IKARUS WG

KLETOX

Aktivna materija: Imazamoks 700 g/kg

Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

Sistemični, translokacijski post-em herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu soje

Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u velikom broju useva

KRIT Aktivna materija: Dikamba 480 g/l Selektivni sistemični hormonalni post-em herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza

LANCELOT 450 WG Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 355 g/kg + Florasulam 150 g/kg Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma

LINAR

LODIN

Aktivna materija: Linuron 500 g/l

Aktivna materija: Fluroksipir-meptil 250 g/l

Selektivni herbicid, sa primenom posle setve a pre nicanja (PRE-EM), koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza, suncokreta i mrkve

Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i strnih žita


16 METMARK WG Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

METIX Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu pšenice do faze lista zastavičara

Selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova

MEZATRON

MEZATRON 100 OD

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

Selektivni pre-em i post-em herbicid formulisan kao SC (koncentrovana suspenzija) namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevima kukuruza razvijenih do 8. lista

Translokacioniu selektivni herbicid za post-em primenu namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu kukuruza MONT PLUS

MONT 960 Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Aktivna materija: S-metolahlor 412,5 g/l + Terbutilatzin 187,5 g/l

Selektivni herbicid sa PRE-EM primenom u usevu kukuruza

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza

MONT TRIO

MOTIVELL 6 OD

Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l

Aktivna materija: Nikosulfuron 60 g/l

Selektivni herbicid za pre-em i post-em primenu u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih vrsta

Selektivni, translokacioni herbicid za POST-EM primenu u usevu kukuruza

MUSTANG

PALLAS 75 WG

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-etilheksilestar 300 g/l

Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima i kukuruzu izrazito širokog spektra delovanja PEAK 75 WG Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici PIRALIS Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l Selektivni, folijarni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu kukuruza i šećerne repe

Selektivni, sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu pšenice, raži i tritikala PENDISTOP Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja u usevima kukuruza i krompira u cilju suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta PRINCIPAL PLUS Aktivna materija: Rimsulfuron 23 g/kg + Nikosulfuron 92 g/kg + Dikamba 550 g/kg Selektivni, sistemični post-em herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza razvijenim od 2. do 6. listova

RIMEX

SAFARI 50-WG

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Selektivni translokacioni herbicid, sa post-em primenom za suzbijanje korova u usevu kukuruza porasta od 1. do 7. listova kukruza

Selektivni herbicid koji se primenjuje u POST-EM (po nicanju) tretmanima u usevu šećerne repe radi suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta

SENCOR PLUS Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu krompira i soje

SIRAN 40 SC Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza sa zadovoljavajućim delovanjem na neke širokolisne jednogodišnje korove


17 SIRAN 750 WG Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg Selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza SYMPHONY Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

SOYASAN Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u soji TARGA SUPER Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 50 g/l

Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa POSTSelektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje EM primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u uljanim i soje kulturama, krompiru i šećernoj repi TARGET SC Aktivna materija: Metamitron 700 g/l Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi po nicanju korova VELOX Aktivna materija: 2,4- D etilheksilestar 850 g/l Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu

TERBIS 500 Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja (PRE-EM) u usevima kukuruza i suncokreta


18

FUNGICIDI ACANTO PLUS Aktivna materija: Pikoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l Dvokomponentni fungicid sistemičnog delovanja sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem u zaštiti useva strnih žita, šećerne repe i suncokreta od prouzrokovača biljnih bolesti – pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasova pšenice (Septoria spp.), mrke pegavosti lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helminthosporium sativum), mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora terres), sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), mrke pegavosti lista suncokreta (Phomopsis helianthi).

AGROCIRAM Aktivna materija: Ciram 800 g/kg Nesistemični, kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača kovrdžavosti lista kod breskve (Taphrina deformans).

ARTEA 330-EC AGRODIN 65 WP

Aktivna materija: Ciprokonazol 80 g/l + Propikonazol 250 g/l

Aktivna materija: Dodin 650 g/kg

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice Nesistemični fungicid, sa protektivnim i delimično (Erysiphae graminis), rđe (Puccinia recondita), sive kurativnim delovanjem. Efikasno suzbija prouzrokovača mrke pegavosti lista (Mycosphaerela graminicola), septoriozne pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). pegavosti klasa (Leptoshaeria nodorum) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) u strnim žitima ASENA Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

BALEAR 720-SC Aktivna materija: Hlorotalonil 720 g/l

Sistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

Fungicid nesistemičnog, preventivnog delovanja namenjen suzbijanju prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

BOSCO

CORMAX

Aktivna materija: Boskalid 500 g/kg

Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u zasadima vinove loze

Fungicid sistemičnog delovanja namenjen suzbijanju prouzrokovača sušenja cveta, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa)

CUPRABLAU Z ULTRA Aktivna materija: 350 g/kg Cu joni iz dvojne soli bakarhidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

CURZATE M 68WG Aktivna materija: Cimoksanil 45 g/kg + Mankozeb 680 g/kg Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurtivnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i plamenjače paradajza (Phytophtora infestans). DITHANE M 45

DITHANE DG NEO TEC

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

Fungicid preventivnog delovanje protiv prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia pyrina), plamenjače Kontaktni fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača vinove loze (Plasmopara viticola), crne pegavosti vinove loze pegavosti lista i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača plamenjače vinove loze (Phomopsis viticola), plamenjače šljive (Polystigma rubrum), mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), (Plasmopara viticola). plamenjače duvana – (Peronospora tabacina), plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti paradajza i krompira (Alternaria solani). Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg


19

EQUATION PRO WG Aktivna materija: Famoksadon 225 g/kg + Cimoksanil 300 g/kg

EXCORTA Aktivna materija: Epoksikonazol 125 g/l

Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem Fungicid sistemik sa protektivnim i kurativnim namenjen je suzbijanju prouzrokovača plamenjače krompira i delovanjem namenjen suzbijanju bolesti šećerne repe i paradajza (Phytophthora infestans), crne pegavosti paradajza pšenice (Alternaria solani), kao i prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) EXCORTA PLUS Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l + Tiofanat- metil 310 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje lisne pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola) i bolesti lista i klasa pšenice

HILLAN Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l Protektivni fungicid sa izraženim rezidualnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) FLUOCO Aktivna materija: Flutriafol 250 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), crne rđe pšenice (Puccinia graminis), mrke rđe (Puccinia recondita), prugaste rđe (Puccinia hordei), sive pegavosti lista i klasa strnina (Septoria tritici i S. nodorum) i prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). FUNGOHEM SC Aktivna materija: Bakar-hidroksid 240 g/kg Nesistemični preventivni fungicid i baktericid formulisan kao koncentrovana suspenzija (SC), namenjen suzbijanju prouzrokovača bakteriozne plamenjače lista paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), prouzrokovača lisne pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

HEMOKONAZOL 250 EC Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova kruške (Venturia pirina) i crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) FIESTA Aktivna materija: Ditianon 700 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) FOSTONIC 80 WP Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 800 g/kg Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovača plamenjače lubenica (Pseudoperonospora cubensis)

FUNGURAN-OH Aktivna materija: Bakar hidroksid 500 g/kg Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans)

FUNOMIL Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

FUNOMIL 700 WG

Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača gorke truleži jabuke Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim (Gleosporium fructigenum), prouzrokovača sušenja grana delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača truleži grančica i cvetova (Monilia laxa) truleži plodova jabučastog plodova (Monilinia fructigena) u zasadu breskve voća (Monilia fructigena), prouzrokovača truleži (Penicillium spp.) i sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)


20

HEMOKONAZOL 250-EC Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača čađave pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavost plodova kruške (Venturia pirina) i crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) u usevu krompira

INDAR 5 EW Aktivna materija: Fenbukonazol 500 g/l Sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i sušenja cveta, grana i grančica šljive (Monilinia laxa)

LIRA Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l KARATHANE GOLD 350 EC Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l Kontaktni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podoshaera leucotricha) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

LUNA EXPERIENCE Aktivna materija: Fluopiram 200 g/l + Tebukonazol 200 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice vinove loze i (Uncinula necator) i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje (Monilia laxa)

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača: čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), peplenice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae), sušenja cvetova i grančica i mrka trulež plodova breskve, šljive i višnje (Monilinia laxa), bolesti uskladištenih plodova – trzuleži i plesni breskve i kajsije (Monilia spp., Penicillium spp.), sive pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fragariae), pepelnice vinove loze (Uncinula necator), crne pegavosti paradajza (Alternaria solani), pegavosti lišća i klasa pšenice (Septoria spp.), plesni pšenice (Fusarium spp.)

LUNA SENSATION Aktivna materija: Fluopiram 250 g/l + Trifloksistrobin 250 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovača sušenja izdanaka (Didymella applanata) maline

MILI MICROTHIOL DISPERSS Aktivna materija: Sumpor elementarni 800 g/kg Preventivni neorganski fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

OCTAVE Aktivna materija: Prohloraz Mn-hlorid kompleks 500 g/kg Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa, M. fructigena), pegavosti lišća koštičavog voća (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla)

Aktivna materija: Fludioksonil 200 g/kg Nesistemični fungicid sa protektivnim i ograničeno kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača truleži (Botrytis cinerea) u zasadu maline i prouzrokovača bolesti plodova jabuke tokom skladištenja (Colletotrichum gleosporoides, Penicillium spp., Alternaria spp. Rhizopus spp. Monilinia spp., Botrytis spp.)

PENNCOZEB WG Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen zaštiti zasada vinove loze od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).


21

PRIAXOR Aktivna materija: Fluksapiroksad 75 g/l + Piraklostrobin 150 g/l

POSTALON 90-SC Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l Fungicid sa sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

PROPLANT 722-SL Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 ± 25 g/l Fungicid sa sistemičnim i preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp)

PROSARO 250 EC Aktivna materija: Tebukonazol 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem u usevima pšenice i ječma namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.)

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), bolesti stabljike (Helminthosporium sativum), žute lisne rđe (Puccinia striiformis) u usevima pšenice (ozima, jara, durum i spelta); za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), pegavosti lista (Rhynchosporium secalis) u usevima ječma; za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Rhynchosporium secalis), lisne rđe (Puccinia recondita)u usevu raži; za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), lisne rđe (Puccinia recindita) u usevu tritikalea PROPULSE Aktivna materija: Fluopiram 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe(Cercospora beticola)

PYRUS 400 SC Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l Fungicid sa sistemičnim i preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea) kod vinove loze i maline i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

QUEEN Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l Fungicid sa protektivnim, eradikativnim, translaminarnim i sistemičnim delovanjem koji se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), plamenjače krompira (Phytophthora infestans), sušenja lastara maline (Didymella applanata) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

RIDOMIL COMBI 45 WG Aktivna materija: Metalaksil - M 50 g/kg + Folpet 400 g/kg Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

SIGURA

Aktivna materija: Metalaksil–M 40 g/kg + Mankozeb 640 g/kg

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Sistemični fungicid sa izraženim preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans)

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)


22 SWITCH 62,5 WG

SYLLIT 400 SC

Aktivna materija: Ciprodinil 375 g/kg + Fluidioksonil 250 g/kg

Aktivna materija: Dodin 400 g/l

Lokal-sistemični fungicid sa izraženim preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze i maline (Botrytis cinerea)

Fungicid nesistemik sa preventivnim i delimično kurativnim delovanjem na prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans)

SYSTHANE 240 EC

TALENDO

Aktivna materija: Miklobutanil 240 g/l

Aktivna materija: Prokvinazid 200 g/kg

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice jabuke, vinove loze i ruže

Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

TEBUKON 250 EW

TILT 250 EC

Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l

Aktivna materija: Propikonazol 250g/l

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje za prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola), prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), plesni (Fusarium spp.), rđe ( Puccinia spp.) i sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.)

Fungicid sistemičnog delovanja. Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pepelnice pšenice i ječma (Erysiphe graminis), rđe pšenice i ječma (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice i ječma (Septoria tritici i S. nodorum) i okruglaste pegavosti pšenice i ječma (Rhynchosporium secalis)

TRIMANOGL 75 WG Aktivna materija: Maneb 750 g/kg Nespecifični fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Beleške


23

INSEKTICIDI AFINEX 20 SP ACTARA 25 WG Aktivna materija: Tiametoksam 250 g/kg Insekticid sa sistemičnim delovanjem namenjen je za suzbijanje: zelene jabukine vaši (Aphis pomi), brašnaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanove lisne vaši (Aphis tabaci), lisne vaši (Macrosiphum euphorbiae), zelene vaši graška (Acyrthosiphon pisi), zelene breskvine vaši (Myzus persicae)

Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg Insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju jabukinog crva (Cydia pomonella), I, II i III generacije minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella), jabukine zelene vaši (Aphis pomi) i biljne vaši (Dysaphis plantaginea), trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), I generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Polychrosis botrana), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), bele leptiraste vaši (Thrialeurodes vaporariorum), biljnih vaši (Aphididae), tripsa (Thrips spp.), kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) AMBARIN

AKARISTOP Aktivna materija: Abamektin 18 g/l Nesistemični insekticid i akaricid za suzbijanje štetnih insekata i grinja u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu: obične kruškine buve (Psylla pyri), u zasadu kruške, crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i atlantski pregalj (Tetranichus turkestani) u zasadu jabuke, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Franchinella occidentalis) u ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru, eriofidne grinje lista (Phylocoptes gracilis) u malini, običnog paučinara (Tetranychus urticae) u paradajzu u zaštićenom prostoru

Aktivna materija: Cipermetrin 80 g/l + Piperonil butoksid 228 g/l (sinergist) Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u skladištima zrnastih proizvoda: a - tretman skladišnih površina od betona – objekti za skladištenje žita, za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) - žitni žižak (Sitophilus granarius L), pirinčani žižak (Sitophilus oryzae L), rizoperta (Rhyzopertha dominica F), i skladišnih leptira (Lepidoptera) – kestenjasti moljac (Tribolium castaneum), žitni moljac (Sitotroga cerealella) i bakrenasti moljac (Plodia intarpunctela); b - tretman merkantilnog i semenskog žita (pšenica, tritikale, ječam, raž i zob-ovas) u zrnu, osim kukuruza za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) i skladišnih leptira (Lepidoptera)

AVAUNT 15 SC

BORNEO

Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

Aktivna materija: Etoksazol 110 g/l

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim, ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera)

Akaricid kontaktnog delovanja namenjen je suzbijanju običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i vrsti Tetranichus cinnabarinus, Panonychus citri, Eotetranychus carpini, E. Graba u voću, povrću i cvećarstvu CORAGEN 20-SC

BYFIN 100 EC Aktivna materija: Bifentrin 100 g/l Nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke i malininog cvetojeda (Anthonomus rubi) u usevu maline

CYTHRIN 250 EC Aktivna materija: Cipermetrin 250 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju štetnih insekata, žitne pijavice (Lema melanopa) i grozdovog smotavca (Lobesia botrana)

Aktivna materija: Hlorantranilipol 200 g/l Kontaktni i digestivni insekticid sa ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen za primenu u zasadu jabuke protiv jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i usevu krompira protiv krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) usevu kukuruza protiv kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), paradajzu protiv pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kupusa protiv malog kupusara (Pieris rapae) i kupusnog moljca (Plutella xylostella), zasadu vinove loze protiv sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i minera tačkastih mina (Phyllonorychter blancardella) DELEGATE 250 WG Aktivna materija: Spinetoram 100 g/l Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške i jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke


24

DESPOT Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), jabukinog smotavca (Cydia pomonella), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu jabuke i kruške, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, repine pipe (Botynoderes punctiventis) i lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea) u usevu šećerne repe i repičinog sjajnika (Meligethes aenus) u usevu uljane repice

EXIREL Aktivna materija: Cijanotraniprol - Ciazapir 100 g/l Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju minera tačkastih mina (Phyllonorycter blancardella) i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke, trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u zasadu trešnje, breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve i nektarina, kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankiniella occidentalis) u zasadu nektarine, cvetojeda (Anthonomus rubi) u zasadu maline, tripsa (Thrips spp.) i lukove muve (Delia antiqua) u usevu luka, tripsa (Thrips spp.) u usevu krastavca, leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u usevu paradajza, malog kupusara (Pieris rapae) i buvača (Phyllotreta crucifereae) u usevu kupusa, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Trips tabaci) u usevu duvana GROM

FORCE 1,5 G Aktivna materija: Teflutrin 15 g/kg Zemljišni insekticid u granulama za neposrednu primenu namenjen suzbijanju larve žičnjaka (Elateridae), larve lukove muve (Hylemia antiqua), podgrizajuće sovice (Agrotis spp.), larve rovca (Gryllotalpa gryllotalpa), larve grčica (Scarabeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.), larve vrtnih komaraca (Tipulidae spp.)

INSEGAR 25 WG Aktivna materija: Fenoksikarb 250 g/l Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta insekata i namenjen je za suzbijanje jabukinog crva (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Cemiostoma scitella) kod jabuke i kruške

KOZMA Aktivna materija: Hlorpirifos 480 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), zelene migratorne vaši (Rhopalosiphum insertum), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginae), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadima jabuke, kruške i dunje; zelene vaši breskve (Myzus persicae), lisne vaši trešnje (Myzus cerasi), cigaretaste vaši breskve (M. varians) pepeljaste vaši šljive (Hyalopterus pruni), male vaši šljive (Brachicardus helichrysi) u zasadima trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, velike vaši žita (Macrosiphum avenae), vaši ruže (Metopolphium dirhodum), zelene vaši žita (Schizaphis graminium, Rhopalosiphum padi), žitne stenice (Eurygaster austriaca, E. maura), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), crne vaši repe (Aphis fabae), lisne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea), mrvice repe (Atomaria linearis), lisne sovice (Heliothis obsoletus, Autographa gamma), larve skočibuba (Agriotes ustulatus, A. sputator, A. lineatus), larve gundelja (Melolontha melolontha, Rhizotrogus aequinoctialis, Amphimalon solstitialis)

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l Nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim svojstvima koji se primenjuje za suzbijanje štetnih vrsta: jabukin smotavac (Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvaši (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Atalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopa) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae) lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela mušica (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama LANNATE 90 Aktivna materija: Metomil 900 g/kg Insekticid za suzbijanje lisnih i štitastih vaši u zasadima jabuke, kruške, dunje, breskve, nektarine, kajsije, badema, šljive, višnje i trešnje, žutog i pepeljastog smotavaca u vinovoj lozi, lisnih vaši u paradajzu, lisnih sovica i duvanovog tripsa u duvanu

LOBO Aktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg Insekticid sa translaminarnom, sistematičnom aktivnošću, kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi)


25

MOVENTO 100 SC Aktivna materija: Spirotetramat 100 g/l

NITROPOL S

Sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sišući biljne sokove: kruškine buve (Psylla pyri) u zasadu kruške, u jabuci, za suzbijanje krvave vaši (Eriosoma lanigerum), u zasadu breskve za suzbijanje dudove štitaste vaši (Diaspis pentagona), u usevu paradajza za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum)

Aktivna materija: Parafinsko ulje 98,8 % Akaricid i insekticid sa ovicidnim delovanjem za zimsko tretiranje i tretman tokom vegetacije protiv crvene voćne grinje i kruškine buve u zasadima jabuke i kruške

NURELLE D Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

PRINCE

Nesistemični insekticid koji deluje kontaktno i inhalaciono i namenjen je suzbijanju: zelene jabučne vaši (Aphis pomi), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea), jabučnog crva (Cydia pomonella), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), repine pipe (Bothynoderes punctiventris), lisne sovice (Mamestra brassicae), repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)

Aktivna materija: Piriproksifen 100 g/l

RELDAN 22 EC Aktivna materija: Hlorpirifos-metil 220 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia/Carpocapsa pommonella)

SANMITE 20 WP Aktivna materija: Piridaben 200 g/kg Akaricid sa kontaktnim delovanjem namenjen je suzbijanju crvenog pauka (Panonychus ulmi) i obične grinje (Tetranychus urticae) u zasadima jabuke i vinove loze

VANTEX 60 CS Aktivna materija: Gama-cihalotrin 60 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju žitne pijavice (Lema melanopus), jabukinog crva (Carpocapsa pomonella), zelene jabukine vaši (Aphis pommi), grožđanog moljca (Lobesia botrana), gusenica kupusara (Pieris brassicae), larvi vaši kupusa (Brevicoryne brassicae)

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog crva (Cydia pomenella)

RUNNER 240 SC Aktivna materija: Metoksifenozid 240 g/l Insekticid sa translaminarnim kretanjem u biljci i kontaktnim, digestivnim i delimično ovicidnim delovanjem na sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella)

TEPPEKI 500 WG Aktivna materija: Flonikamid 50% Selektivno kontaktni-sistemični insekticid-aficid namenjen suzbijanju vaši u zasadima jabuke, breskve i šljive. U Italiji se koristi i za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u povrću kroz sisteme za zalivanje


26

NEMATOCIDI VYDATE 10 L Aktivna materija: Oksamil 100 g/l Nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, a koji je namenjen suzbijanju širokog spektra nematode i to slobodnoživućih i cistolikih (Meloidogynae spp., Globodera spp., Heterodera spp.) u paprici gajenoj u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici), kao i bele leptiraste vaši (Trialeureodes vaporariorum) u usevu krastavca u zaštićenom prostoru

SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA DEFENDER

SEMAFOR 20 ST

Aktivna materija: Difenokonazol 60 g/l

Aktivna materija: Bifentrin 200g/l

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen zaštiti semena pšenice od prouzrokvača glavnice (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago tritici) pšenice

Nesistemični insekticid namenjen tretmanu semena kukuruza i suncokreta neposredno pre setve radi zaštite semena od larvi žičnjaka (Elateridae)

TEBUKON 60-FS

TEBUKON DS

Aktivna materija: Tebukonazol 60 g/l

Aktivna materija: Tebukonazol 20 g/l

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen vlažnom tretmanu semena strnih žita radi zaštite od prouzrokovača glavnice pšenice (Tilletia tritici) i otkrivene gari ječma (Ustilago nuda)

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen preventivnoj zaštiti semena pšenice, odnosno suzbijanju prouzrokovača glavnice pšenice (Tilletia spp.)

MACHO 600 FS Aktivna materija: Imidakloprid 600 g/l Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za tretiranje semena šećerne repe i ječma

STIMULATORI OPLODNJE I REGULATORI RASTA ATONIK Aktivna materija: Natrijum p-nitrofenolat 0,3%, Natrijum o-nitrofenolat 0,2%, Natrijum 5-nitroguaiacolate 0,1% Stimulator-regulator rasta koristi se u razmaku od 10 do 14 dana između tretmana. Stimuliše rast, povećava prinos, ubrzava oporavak nakon delimičnog oštećenja biotskih i abiotskih činioca NEO STOP Aktivna materija: Hlorprofam 10 g/kg Regulator rasta biljaka sa sistemičnim delovanjem koji sprečava klijanje krtola merkantilnog krompira

CERONE Aktivna materija: Etefon 480 g/l Regulator rasta namenjen za povećanje otpornosti na poleganje, stabilizaciju i ojačavanje stabljike ozimih i jarih strnina


27

RODENTICID I LIMACID GARDENTOP

GARDENE

Aktivna materija: Bromadiolon 0,005 %

Aktivna materija: Metaldehid 50 g/kg

Rodenticid u obliku mamka za direktnu primenu namenjen suzbijanju crnog (Rattus rattus) i sivog pacova (Rattus norvegicus), kućnog miša (Mus musculus) i poljske (Microtus arvalis) vodene voluharice (Arvicola terestris)

Moluskocid – limacid namenjen suzbijanju štetnih puževa - veliki puž golać – (Arion lusitanicus), mali crni golać (Deroceras agreste), ostale vrste puževa (Helix pomatia) – rasipanjem mamaka u trake ili oko biljaka

SREDSTVA ZA BIOZAŠTITU CARPOVIRUSINE 2 EVO

LEPINOX PLUS

Aktivna materija: Virus granuloze jabukovog smotavca Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini (CmGV) 1013 virusnih čestica /l, Cydia pomonella Granulosis sa insekticidnim delovanjem, koji je proizvod bakterije Virus (CpGV); rod Granulovirus; Familija: Baculoviridae; izolat: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348) Mexican isolate (CpGV – M) Biološki insekticid digestivnog delovanja namenjen Biotehnički insekticid koji deluje na larve jabučnog smotavсa suzbijanju pamukove (kukuruzna) sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paradajza i kukuruza (Cydia pomonella) u zasadu jabuke TALOCUPER NATURALIS BIOGARD

Aktivna materija:: Neorgansko đubrivo sa mikroelementom Bakar (Cu) 5 %

Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 Sistemični nutritijent, baktericid i fungicid sa x 10 7 spora/ml u 100 g preparata preventivnim i kontaktnim delovanjem namenjen suzbijanju fitopatogenih gljiva i bakterija iz rodova: Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem namenjen Phythoptora, Fusarium, Phythium, Rhizoctonia, suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu Antracnosis, Alternaria, Mildiu, Armillaria, Rosellinia, jabuke Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestres, Erwinia carotovora FITOFERT AMINO COPPER 8 Proizvod na bazi bakra kompleksiranog organskim molekulima (Heptaglukonati, Lignosulfonati i EDTA). Namenjen je za suzbijanje simptoma defcita bakra u različitim biljnim kulturama. Metabolizam bakra u biljkama je vezan za sintezu lignina, procese fotosinteze, sinteze ugljenih hidrata i proteina. Defcit glavnom nastaje na zemljištima sa visokim pH, karbonatnim zemljištima. Pored nutritivnog dejstva FITOFERT AMINO COPPER 8 indukuje otpornost biljaka ka patogenim gljivicama i bakterijama. Lak transport kompleksno vezanog bakra kroz biljna tkiva preventivno deluje na razvoj biljnih bolesti. Proizvod ispoljava jako preventivno delovanje


28

POMOĆNA SREDSTVA IMOX

PALLAS ADJUVANT

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Aktivna materija: Alkilfenol alkoksilat

Okvašivač koji se primenjuje na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi

Adjuvant – okvašivač koji se primenjuje uz herbicid Pallas 75 WG

TREND 90 VIN-FILM Aktivna materija: Pinolein 892,8 g/l Pomoćno sredstvo za poboljšanje performansi pesticidnih tretmana

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l Nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode između kapi i lista, poboljšava kvašenje lisne površine i distribuciju herbicida po tretiranoj površini, kao i prodiranje kroz list, a primenjuje se na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi

PROIZVODI SPECIJALNE NAMENE MICOBIOL BM 86 Aktivna materija: krem alge Ascophyllum nodosum G14, azot, bor, magnezijum-oksid i molibden Biostimulator koji potpomaže bolje zametanje ploda kroz sintezu poliamina, brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija, bolju redistribuciju i rast hranljivih elemenata, veći broj plodova veće dimenzije

STEMICOL Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 2,7 %, Cink (Zn) 2,3 % Biljna fitovakcina tj. sredstvo odbrane koje pospešuje procese samoodbrane u biljkama i unapređivanje opšteg zdravstvenog stanja, te povećanje kondicione stabilnosti što se odražava na poboljšanje kvaliteta i prinosa useva povrća i jagode

Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 1,25%, Cink (Zn), 0,75%, Bakar (Cu) 2% i specifičnim betaglukanima Biljna fitovakcina koja podstiče razvoj odbrambenog mehanizma i reakcije gajene biljke prema prouzrokovačima biljnih bolesti iz klase Oomycetae, koja se primenjuje u usevima povrća (krastavac, paradajz, paprika, tikvice, jagoda, dinja, lubenica, pasulj, zelena salata , karfiol, luk...), zasadu vinove loze (vinsko i stono grožđe) i usevu krompira


29


Sredstva za prihranu bilja 2018.

30

KOREKTORI ZEMLJIŠTA I pH BIOFERT GREEN 4:3:3 – organsko pileće peletirano đubrivo koje sadrži: Azot ukupni (N) 4,2%, Azot organski (N) 3,5%, Azot amonijačni 0,7%, Fosfor (Р2О5) 3,0%, Kalijum (К 2О) 2,8%, Magnezijum (MgO) 1,0%, Kalcijum (CaO) 9,0%, Sulfati (SO4) 0,5 %, Hlor (Cl) 0,5% (max), Natrijum (Na 2O) 0,5% (max). Elementi u tragovima: Gvožđe (Fe) 1200 mg/ kg, Mangan (Mn) 480 mg/kg, Cink (Zn) 420 mg/kg, Bakar (Cu) 110 mg/kg, Bor (B) 45 mg/kg, Molibden (Mo) 11 mg/kg, Primenjuje se jednokratno na godišnjem nivou pred osnovnu Kobalt (Co) 2 mg/kg obradu zemljišta u količini od 400 do 1000 kg/ha. pH PLUS – oplemenjivač zemljišta u obliku sitnih granula sivo zelene boje koji sadrži 35 % kalcijuma (CaO), 13,5 % magnezijuma (Mg), i 0,2 % bora (B). Koristi se za tretman različitih tipova zemljišta u cilju poboljšanja njihovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina. Naročito je pogodan za tretiranje kiselih tipova zemljišta.

Način proizvodnje (sirovina prvo usitnjena, a zatim spojena u granulu) omogućuje ispoljavanje svih fizičkih svojstava. Proizvod ne praši, ne zgrudnjava se, omogućuje laku i ravnomernu primenu, a u kontaktu sa zemljišnom vlagom brzo se rastapa i deluje

Organsko NPK đubrivo koje se primenjuje unošenjem u zemljište na dubinu 10 do 20 cm (plitko zaoravanje, freziranje) u usevima krastavca, paradajza, luka, paprike, kupusa, krompira, lubenice, cveća, loze, a kod višegodišnjih biljaka (zasadi voća i vinove loze) unošenjem u zonu korenovog vrata

FITOFERT pH GREEN – proizvod na bazi organskih komponenti, namenjen sniženju EC i pH vrednosti zalivnih voda i zemljišnog rastvora. Odlikuje se bezbednom upotrebom, za razliku od ostalih sredstava za redukciju pH vrednosti. Koristi se za održavanje sistema za fertirigaciju čistim, a značajno povećava efikasnost vodotopivih hraniva

A - ĐUBRIVA FITOFERT KRISTAL 10:40:10 + 1 MGO – namenjeno za FITOFERT KRISTAL 24:6:10 + 1 MGO + ME – pogodno kod ishranu biljaka u ranoj fazi ali se može uspešno koristiti za biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intenzivnog neutralizaciju deficita fosfora, za intenziviranje cvetanja i rasta ubrzavanje zrenja plodova FITOFERT SPECIJAL TOMATO 12.5:6:31 + 4 MGO + ME – FITOFERT ULTRA 20:20:20 + 1MGO + ME – karakteriše ga specijalizovano vodotopivo đubrivo za ishranu paradajza izuzetno dobro rastvaranje, može se koristiti i kod tvrdih kroz sistem kap po kap. Primenjuje se u većem delu voda (visoka pH vrednost vode) vegetacije paradajza u propisanim količinama, koje zavise od fenofaze razvića FITOFERT SPECIJAL PEPPER 11:7:33 + 4 MGO + ME – specijalizovano vodotopivo đubrivo za ishranu paprike kroz sistem kap po kap. Može se primeniti tokom većeg dela proizvodnog ciklusa paprike u propisanim količinama, a koje zavise od fenofaze razvića

FITOFERT SPECIJAL MELON 14:7:28 + 3.5 MGO + ME – specijalizovano vodotopivo djubrivo za ishranu povrtarskih biljaka iz familije Cucurbitacea (krastavac, lubenica, dinja, tikvica) kroz sistem kap po kap. U ovim usevima se primenjuje u većem delu vegetacije gajenih kultura u propisanim količinama, koje zavise od fenofaze razvića

FITOFERT KRISTAL BERRY 14:8:30 + 2 MGO - đubrivo za fertirigacionu i folijarnu ishranu zasada bobičastog i svog ostalog voća na otvorenom i u zaštićenom prostoru. FITOFERT KRISTAL 4:10:40 + 3 MGO + ME – formulacija pogodna Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog za brzo sazrevanje plodova, pigmentaciju i uvećan sadržaj magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim šećera i suve materije u plodovima. Mala količina azota je fenofazama rasta, nakon formiranja plodova, pa sve do dovoljno niska i ne ostavlja nitratne rezidue u plodovima sazrevanja. U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru FITOFERT KRISTAL UNIVERZAL 14:8:28+2MgO+ME Vodotopivo NPK đubrivo, sa sekundarnim magnezijumom i mikroelementima. Pogodno za fertigacionu upotrebu u zasadima povrća i voća, od perioda formiranja ploda pa sve do pigmentacije (početka sazrevanja). Ova formulacija nudi univerzalno rešenje za ishranu mnogobrojnih vrsta rodnih biljnih kultura


B – MONO I DVOKOMPONENTNA KRISTALNA ĐUBRIVA

31

FITOFERT KRISTAL MKP je vodorastvorno dvokomponentno PK đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i kalijuma. Pogodno za fertigacionu ishranu biljaka u početnoj fazi rasta i rada korenovog sistema, pa sve do cvetanja. Koncentracije primene u fertigaciji 0,1%, a količine uskladiti sa programima primene. Može se koristiti i folijarno, u ranoj fazi vegetacije samostalno ili zajedno sa drugim folijarnim đubrivima i sredstvima za zaštitiu bilja.

FITOFERT KRISTAL N-FOS 12-61 je vodrastvorno, dvokomponentno NP đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i niskim sadržajem azota u amonijačnoj formi. Pogodno je za upotrebu u ranim fazama razvoja biljaka i formiranja i rada korenovog sistema. Može se koristiti sve do faze cvetanja, samostalno ili zajedno sa drugim fertigacionim đubrivima. Koncentracija primene 0,1%

FITOFERT KRISTAL K-NIT 13-46 je dvokomponentno, vodorastvorno NK đubrivo, sa visoki sadržajem kalijuma i nižim sadržajem azota u nitratnoj formi. Đubrivo se primenjuje fertigaciono, i koristi se od faze zametanja polodova pa sve do mesec dana pred berbu. Đubrivo je kompatibilno sa ostalim vodotopivim đubrivima i može se koristiti samostalno ili u smesi. Koncentracija primene 0,1%.

FITOFERT KRISTAL K-SUL 0-0-50 je jednokomponentno, vodorastvorno kalijumovo đubrivo, sa viskim sadržajem kalijuma i sekundarnog elementa sumpora. Pogodno je za upotrebu u kasnijoj vegetaciji, od perioda pigmentacije plodova pa sve do berbe, pa i tokom berbe. Đubrivo je kompatibilno sa ostalim vodotopivim đubrivima i može se koristiti samostalno ili u smesi. Koncentracija primene 0,1%.

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 15-0-0+25,5 CaO je jednokomponentno azotno đubrivo, sa visokim sadržajem nitratnog azota kao i visokim sadržajem sekundarnog elementa kalcijuma. Đubrivo se koristi u ranijim fazama vegetacije, počev od cvetanja, formiranja plodova, pa sve do pigmentacije plodova. Koristi se samostalno, ili doziranjem iz zasebnog tanka. Nije kompatibilno sa proizvodima koji sadrže sulfate ili fosfate. Koncentracija primene 0,1%.

FITOFERT KRISTAL Mg-SUL 30 je vodorastvorno đubrivo, na bazi sekundarnih elemenata magnezijuma i sumpora. Koristi se na osnovu programa ishrane ili prilikom lečenja defcita magnezijuma. Đubrivo sasdrži visoku koncentraciju magnezijuma i sumpora u anhidrovanom obliku. Prilikom pripremanja hranljivog rastvora obavezno je konstantno mešanje do potpunog rastvaranja proizvoda. Đubrivo je kompatibilno sa ostalim vodotopivim đubrivima i može se koristiti samostalno ili u smesi. Koncentracija primene 0,1%

C - TEČNE I BIOSTIMULATIVNE FORMULACIJE ĐUBRIVA FITOFERT LIQUID 12:4:6 – tečno đubrivo namenjeno prihrani u vreme intenzivnog rasta. Pogodan je za primenu sa folijarnim herbicidima na bazi sulfonil uree

FITOFERT SPEED - specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi Cinka, Bora i aktivnih organskih kompleksa. Koristi se u proizvodnji merkantilnog, semenskog i silažnog kukuruza u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Proizvod pomaže transport azota kroz biljku, izgradnju ćelijskih struktura, sintezu hlorofila, otvaranje stoma, oplodnju i mnogobrojne enzimske procese. Odlično se meša sa herbicidima i ublažava depresivno dejstvo istih na kukuruz

FITOFERT HUMIFLEX – specijalno tečno đubrivo na bazi huminskih i fulvo kiselina. Primenjuje se kroz sistem kap po kap i folijarno

FITOFERT AMINOMAX 80 – biostimulativno sredstvo u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem (80%) L-aminokiselina biljnog porekla, dobijenih enzimatskom hidrolizom. Pozitivni učinci ovog proizvoda se odlikuju helatizacijom mikroelemenata i intenzivnijim transportom kroz sprovodne sudove. Znatno utiče i na sintezu fitohormona, polenizaciju i oplodnju, a preporučuje se primena pre očekivanih stresnih uslova u svim biljnim proizvodnjama

FITOFERT HUMISTART - organo-mineralno i biostimulativno hranivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem fosfora, huminskih, fulvinskih i aminokiselina, a sadrži i ekstrakt algi i esencijalne mikroelemente. Preparat predstavlja idealno rešenje za proizvodnju rasada, folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja, kao i voća u vreme cvetanja) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih biostimulativnih komponenti. Ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti

FITOFERT AMINOFLEX - specijalno tečno đubrivo na bazi aminokiselina. Primenjuje se kroz sistem kap po kap i folijarno

FITOFERT HUMISUPER PLUS – unapređena verzija formulacije FF HumiSuper sa znatno povećanim brojem aktivnih organskih komponenti kao što su ugljeni hidrati, betaini, FITOFERT HUMISUPER 10:5:10 – idealno rešenje za folijarni lignosulfonati, ali i povećanim sadržajem mikroelemenata na tretman u ranim fazama razvića i kod stanja stresa (suša, račun makro elemenata (NPK). Proizvod se odlikuje odličnom gradobitne padavine…) rastvorljivošću i na niskim temperaturama, izuzetnom biostimulativnom aktivnošću, posebno u stresnim uslovima i predstavlja idealno univerzalno folijarno sredstvo


32 FITOFERT BIOFLEX L – snažan biostimulator nove generacije, prirodnog porekla, čija se snaga zasniva na ekstraktu algi, amino i organskim kiselinama. Formulisan je u obliku koncentrovane suspenzije, te se uglavnom primenjuje folijarno. Uspešno ublažava, ili neutrališe dejstvo različitih faktora stresa kao što su hladnoća, suša, mehanička oštećenja, pesticidi…). Proizvod direktno utiče na proizvodnju biljnih hormona, što direktno utiče na prinos, kvalitet i ujednačenost plodova, vek trajanja i transportabilnost

FITOFERT BIOFLEX P – proizvod formulisan u obliku vodorastvornog praha, te mu je i koncentracija znatno viša u odnosu na FitoFert BioFlex L. Prevashodno se primenjuje fertigacionim putem, što ima dugotrajnije pozitivno sinergijsko dejstvo na gajene biljke, a pored navedenih stresnih situacija (hladnoća, suša, mehanička oštećenja, pesticide,..), posebno se dokazao u uslovima plavljenja biljaka vodom. Ovi proizvodi imaju posebno mesto u diferencijaciji generativnih pupoljaka kod gajenih biljaka

FITOFERT SPEED-S - formulacija za folijarni tretman uljnih ratrskih kultura (soje, sunckreta i uljane repice). Proizvod sadrži mikroelemente važne za ovu grupu useva, kao i bioaktivne komponente koje stimulativno utiču na različite fziološke procese. Usvajanje mikroelemenata je otežano na zemljištima sa višim pH, kao i usled hladnijih meteroloških uslova, tako da pravovremeno tretiranje useva ovom formulacijom može ubrzati razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke.

FITOFERT SPEED-G - tečno biostimulativno đubrivo, namenjeno za folijarno tretranje žitarica (pšenice, ječma, ovsa) zajedno sa ranim herbicidnim tretmanima. Bioaktivne komonente (aminokiseline, oligosaharidi,vitamini i drugi organski molekuli) u sinergiji sa mikroelementima, utiču pozitivno na mnogobrojne fziološke procese u usevima žitarica. Prizvod sadrži i visok sadržaj helatnog bakra (Cu), koji se smatra važnom komponentom u metabolizmu žitarica. Pored nutritivne važnosti helatni bakar utiče i na smanjenje gljivičnih bolesti biljaka

D – SEKUNDARNA-MIKROELEMENTARNA ĐUBRIVA FITOFERT CAL-AMINO 15 – tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i aminokiselina, namenjeno tretiranju jabuke i FITOFERT CALCIUM 15 – tečno helatizirano đubrivo, sa kruške u fazi nakon obrazovanja plodova, pa sve do početka dodatkom azotne komponente. Preporučuje se primena u pigmentacije istih. Odlikuju ga dugotrajna apsorpcija kroz prvom delu vegetacije površinu lista i ploda, kao i bolja transportabilnost kroz biljno tkivo. Tretmane treba sprovoditi na temperaturama nižim od 25°C FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 – primenjuje se folijarno u zasadima jagodičastog voća i povrća.Sadrži maksimalnih 30% helatiziranog kalcijuma. Za razliku od drugih formulacija sa kalcijumom, ova u sebi nema azota, tako da se može primeniti do same berbe plodova, bez ostatka rezidua u plodovima FITOFERT FERRO ORGANO 6 – namenjen za folijarni tretman u svrhu otklanjanja nedostatka gvožđa. FITOFERT CHELL 6 – gvožđe u obliku praha, primenjuje se prvenstveno preko sistema za navodnjavanje ili preko zemljišta, a može i folijarno. Može se primeniti gde je vrednost pH zalivnih voda do 7

FITOFERT MAX 11 – gvožđe u obliku praha, primenjuje se prvenstveno preko sistema za navodnjavanje ili preko zemljišta, a može i folijarno. Može se primeniti gde je vrednost zalivnih voda do pH 9

FITOFERT BOR AMIN 150 - tečna formulacija enolaminskog bora, visoke koncentrcije 10,7%, što odgovara sadržaju od 150 grama čistog bora po litru proizvoda. Proizvod je jako pogodan za primenu u voćarskim zasadima, kao i u šećernoj repi

FITOFERT CA-APPLE - tečno folijarno đubrivo sa 20% Kalcijum-oksida (CaO), bez prisustva azota. Primenjuje se isključivo u folijarnoj ishrani voćarskih kultura (jabuka, kruška, breskva, nektarina..), i to u završnim fazama od 10 dana pred berbu i u toku same berbe. Preporuka je da se jedan tj. prvi tretman uradi 10 dana pred berbu u količini 3,0 l/ha, a da se naredna dva tretmana urade u toku berbe, jedan na početku, a drugi na sredini berbe, istim količinama (3,0 l/ha). Kalcijum u ovom đubrivu je u obliku koji odgovara i veoma lako se usvaja od strane lista voćarskih kultura. Odsustvo azota je jako bitan faktor, jer voćarske kulture u periodu berbe izbegavaju azot zbog kvalitetnog formiranja rodnosti za sledeću godinu. Prednost primene ove formulacije je što nema rezidua azota u plodovima.

FITOFERT BOR LIQUID 8 - tečno đubrivo namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Velika efikasnost preparata zasnovana je na specifičnoj sinergiji komponenti u rastvoru. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenim plodovima i slaboj asimilaciji šećera. Ova formulacija se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, suncokreta, vinove loze, voća (jabuka, višnja) i kupusastog povrća (brokoli, kelj, karfiol)


33 FITOFERT BOR MAX 20 – đubrivo sa maksimalnih 20% bora. FITOFERT MANGAN 12 – đubrivo na bazi helatnog mangana. Primenjuje se kod svih cvetnica folijarno u fazama pre, u Može se koristiti u svim slučajevima deficita i u preventivne toku i posle cvetanja. Može se primeniti i kod ratarskih useva svrhe (šećerna repa, suncokret, uljana repica…) FITOFERT COMBIVIT 20 – proizvod na bazi mikroelemenata, namenjen folijarnim tretmanima svih useva i zasada. FITOFERT ZINK ORGANO 14 – đubrivo na bazi helatnog zinka. Odlikuje se visokim sadržajem mikroelemenata Može se koristiti u svim slučajevima deficita i u preventivne univerzalnog helatnog AFP kompleksa visoke efikasnosti. svrhe. Biljke kukuruza pozitivno deluju na tretman ovom Preporučuje se preventivno u hladnijem periodu, ili na formulacijom zemljištima neadekvatne pH vrednosti, kao i u slučaju deficita, a kod voćnih zasada obavezno posle berbe FITOFERT COMBIVIT COMPLEX 14 - proizvod na bazi helatiziranih mikroelemenata (Fe, Mn, Zn i Cu) i odgovarajućih anjonskih formi (B i Mo). Proizvod je u obliku vodorastvornog praha, i namenjen je pre svega fertigacionoj upotrebi u zasadima voća i povrća. Proizvod se može koristiti I folijarno, samostalno ili u kombinaciji sa drugim đubrivima. S obzirom da su mikroelementi helatizirani organskim kompleksima (DTPA, EDTA), proizvod je pogodan za fertigacionu primenu u svim vrstama zemljišta. Najbolje je koristiti proizvod preventivno, tj. na tipovima zamljišta na kojima se može očekivati defcit mikroelementata (visok Ph>7,karbonatna zemljišta, visok sadržaj fosfora, visok sadržaj organske materije). Primenjuje se od početka vegetacije, rada korenovog sistema i nakon berbe, za iniciranje diferencijacije rodnih pupoljaka

FITOFERT AMINO COPPER 8 - proizvod na bazi bakra kompleksiranog organskim molekulima (Heptaglukonati, Lignosulfonati i EDTA). Namenjen je za suzbijanje simptoma defcita bakra u različitim biljnim kulturama. Metabolizam bakra u biljkama je vezan za sintezu lignina, procese fotosinteze, sinteze ugljenih hidrata i proteina. Defcit uglavnom nastaje na zemljištima sa visokim pH, karbonatnim zemljištima. Pored nutritivnog dejstva FITOFERT AMINO COPPER 8 indukuje otpornost biljaka ka patogenim gljivicama i bakterijama. Lak transport kompleksno vezanog bakra kroz biljna tkiva preventivno deluje na razvoj biljnih bolesti. Proizvod ispoljava jako preventivno delovanje

E – ENERGY LINE FITOFERT ENERGY ROOT 5:55:10 AFP - ova formulacija koristi se u početnim stadijuma vegetacije, periodu formiranja i rasta korenovog sistema ili regeneracije kod višegodišnjih zasada, kao i diferencijacije generativnosti biljke. Fosfor je energetski element, a bitno utiče na deobu i diferencijaciju ćelija i budući rast. Razvoj i plodonošenje vezani su za pravilno usvajanje fosfora u početnim stadijumima rasta

FITOFERT ENERGY BALANCE 20-10-20 AFP - izbalansirana formulacija koja u makroelementima ima uravnotežen odnos azota i kalijuma, a koristi se u vreme intenzivnog rasta i razvoja biljaka, ukoliko su biljke generativnije (manje bujne) od potrebnog. Pretežno se upotrebljava kod familije Cucurbitaceae (krastavac, lubenica, dinja...), ali i kod drugih familija biljaka, ređe samostalno i češće u kombinaciji sa drugim kalijumovim formulacijama, uz dodatak kalcijuma. Snažna AFP formula omogućava brže prevazilaženje stresnih uslova i brže formiranje plodova, kao i njihov brži rast. Ovaj proizvod je najbrže rešenje za povećanje bujnosti gajenih biljaka u određenoj fazi razvoja

FITOFERT ENERGY ACTIVE 15:5:33 AFP - ova jedinstvena biostimulativna snažna osnovna formulacija je jako pogodna za period razvoja većine biljaka nakon perioda ukorenjavanja. Prema zahtevu vrsta, ili genotipova pojedinih biljaka ovoj formulaciji se može dodavati i bilo koja druga FF Energy formulacija, kako bi se dobio određeni NPK odnos hraniva. Može se koristiti najvećim delom vegetacije, kao osnova prihrane, a obezbeđuje visoke prinose i vrhunski kvalitet proizvoda. Upotrebom FF Energy ACTIVE formulacije se povećava efikasnost i rentabilnost upotrebljene količine hraniva, omogućava se bolja ranostasnost i produžava period eksploatacije gajenih biljkaka. Ovoj formulaciji je takođe potrebno dodavati kalcijum, ali u znatno manjoj meri nego drugim sličnim formulacijma, a posebno u tvrdim karbonatnim vodama

FITOFERT ENERGY FINISH 0:10:45 AFP - jedinstvena završna AFP formulacija sa naglašenim sadržajem kalijuma („beskonačno više kalijuma od azota“), kompatibilna sa drugim FF Energy formulacijama, a posebno se preporučuje mešanje sa formulacijom ACTIVE 15:5:33 u vreme početka bojenja plodova i povećanja koncentracije suve materije, šećera i antioksidanasa u plodovima. Dakle, FF Energy FINISH obezbeđuje ubrzanje fizioloških procesa uz ostvarivanje vrhunskog kvaliteta i zdravstvene ispravnosti plodova. U proizvodnjama ukrasnog bilja ovaj proizvod se upotrebljava za intenzivniju sintezu raznih pigmenata. Sa boljim organoleptičkim svojstvima, vizuelnim efektom i transportabilnošću, koje obezbeđuje ovaj proizvod, povećava se i profitabilnost proizvodnje


34


35


Orijentacioni predlog programa zaštite ratarskih i povrtarskih useva, voća i vinove loze u 2018. godini Programi zaštite ratarskih i povrtarskih useva, zasada voća i vinove loze, ukrasnog i dekorativnog bilja i pečuraka u 2018. godini, u sebi sjedinjavaju međusobni odnos gajene biljke i štetnog organizma, odnosno fenofazu razvića gajenog bilja i pojavu ekonomski dominantnih štetnih organizama, biljnih bolesti, štetočina i korovskih biljaka. Imajući u vidu najosetljivije fenofaze rasta i razvića gajenih biljaka i poznavajući životni ciklus prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korovskih biljaka, te sredstva za zaštitu bilja u okviru palete kompanije Agromarket predloženi su orijentacioni programi zaštite za najznačajnije gajene useve i zasade u našoj zemlji. Poslednjih godina poljoprivredna proizvodnja na ovim prostorima se odvija u nešto izmenjenim klimatskim uslovima kako u toku vegetacione sezone, tako i van nje. Istovremeno, uticaj biotskih činilaca (sortiment, štetni organizmi...), kao i nekih drugih činilaca (pojačana trgovinska razmena, povećan stepen kontrole finalnih proizvoda, mogućnost detektovanja izuzetno niskih nivoa ostataka pesticida i mineralnih materija i dr.) u velikoj meri zahtevaju još više znanja, stručnosti, i iznad svega savesti kod stručnjaka koji predlažu, i proizvođača koji primenjuju sredstva za zaštitu bilja. Dovoljno je pomenuti sve manje snežnog pokrivača, kratkotrajne izuzetno niske temperature vazduha kako tokom zime, tako i u prolećnim mesecima, gradobitne padavine, poplavne talase, izuzetno visoke temperature tokom leta. Uz to, kreiranje rodnijih sorti i hibrida na uštrb otpornosti prema određenim štetnim organizmima, razvijanje otpornijih sojeva i populacija štetočina, širenje štetnih organizama kao što su divlji sirak, divlji ovas, ambrozija, žuta rđa, ervinija, južnoamerički moljac paradajza, žilogriz, krompirov moljac, i na kraju Drosophila suzukii - azijska voćna mušica. Upravo stoga, predlog programa za 2018. godinu, je urađen na bazi usvajanja naučnih saznanja, dugogodišnje sticanog stručnog znanja, bogatog iskustva i permanentnog usavršavanja saradnika Stručne službe i Službe prodaje kompanije Agromarket doo. Dodatnu vrednost predlogu programa zaštite daju rezultati koji se ostvaruju kako u ogledima tako i na proizvodnim parcelama PIK «Južni Banat» Bela Crkva i PD «Zaječar» u Zaječaru, koje posluju okviru „Agromarket Grupa“. Takođe, pri izboru i pozicioniranju sredstava za zaštitu bilja posebno se uvažava saradnja i rezultati ostvareni u naučno-istraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama. Upravo to, ispitivanje efikasnosti, ekotoksikološke povoljnosti i naravno ekonomičnosti pesticida u najznačajnijim usevima i zasadima (pšenica, kukuruz, suncokret, jabuka, višnja, vinova loza...) na sopstvenim površinama daje našoj paleti pesticida-sredstava za zaštitu bilja komparativnu prednost. U programe zaštite bilja u 2018. godini, uvrštena su sredstva za zaštitu bilja iz portfolija kompanije Agromarket koji imaju registraciju za pojedinačne useve i zasade, odnosno štetne organizme, ali i oni koji nisu registrovani u Srbiji za pojedine namene ali su proizvodi na bazi iste aktivne materije registrovani kako u Srbiji i zemljama u okruženju, tako i zemljama Evropske unije, SAD i Ruske Federacije. Istovremeno dati su podaci i o postojećim eko-toksikološkim vrednostima aktivnih materija kako bi se ispoštovala sve strožija, kako domaća, tako i inostrana legislativa vezana za ostatke pesticida u biljnim proizvodima. No, nije samo doslovna primena predloženih programa garancija za uspeh. Postoji procedura koju treba ispoštovati, a ona podrazumeva da se pre izbora samog preparata mora utvrditi fenofaza razvića gajene biljke, detektovati štetni organizam i da li je pređen prag štetnosti, a tek na bazi toga izabrani preparat. Pre primene izabranog preparata potrebna je konsultacija sa stručnjacima za zaštitu bilja, detaljno čitanje uputstva o primeni preparata, a posebno dužina karence i tolerance preparata, korišćenje ispravne opreme za tretiranje i zaštitne opreme. Navedeni programi zaštite ratarskih i povrtarskih useva, zasada voća i vinove loze su orijentacionog karaktera te kompanija Agromarket ne snosi odgovornost za neadekvatnu, nepravovremenu i nepravilnu primenu preparata. Pre upotrebe izabranog preparata obavezno pročitati uputstvo o upotrebi i postupanju sa ambalažom.


SADRŽAJ Pojedinačnih useva - zasada 38 39 40 41 42 43 48 49 49 50 52 54 56 58 60 62 64 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 98 99 100 102 102 103 104 104 106

Program zaštite PŠENICE Program zaštite KUKURUZA Program zaštite ŠEĆERNE REPE Program zaštite SOJE Program zaštite SUNCOKRETA Program zaštite ULJANE REPICE Program zaštite LUCERKE, CRVENE DETELINE, ŽUTOG ZVEZDANA Program zaštite TRAVNIH USEVA Program zaštite NEPOLJOPRIVREDNIH POVRŠINA Program zaštite DUVANA Program zaštite KROMPIRA Program zaštite PARADAJZA i PLAVOG PATLIDŽANA Program zaštite PAPRIKE Program zaštite KRASTAVCA, LUBENICE, DINJE, TIKVE Program zaštite KUPUSASTOG POVRĆA Program zaštite LUKOVIČASTOG POVRĆA Program zaštite KORENASTOG-KRTOLASTOG POVRĆA Program zaštite CVEKLE Program zaštite MAHUNASTOG POVRĆA Program zaštite LISNATOG POVRĆA Program zaštite VINOVE LOZE Program zaštite JABUKE Program zaštite KRUŠKE Program zaštite ŠLJIVE Program zaštite BRESKVE I NEKTARINE Program zaštite KAJSIJE Program zaštite VIŠNJE I TREŠNJE Program zaštite DUNJE Program zaštite MALINE Program zaštite KUPINE Program zaštite JAGODE Program zaštite BOROVNICE I ARONIJE Program zaštite RIBIZLE Program zaštite LESKE Program zaštite ORAHA Program zaštite CITRUSA Program zaštite MASLINE Program zaštite KUKURUZA ŠEĆERCA Program zaštite ŠAMPINJONA Program zaštite SLAČICE Program zaštite HELJDE Program zaštite RUŽA I UKRASNOG BILJA


TRETMAN SEMENA

PŠENICA

00

Tebukon 60 FS (50 ml/100 kg semena) ili Defender (50 ml/100 kg semena) ili Tebukon DC (150 g/100 kg semena)

13

Mustang (0,6 l/ha)

30

Pallas 75 WG (0,25 kg/ha) + Pallas Adjjuvant (0,5 l/ha)

Velox (0,5-0,8 l/ha)

Priaxor (1,0 l/ha)

32

37

39

51

Prosaro 250EC (0,75 - 1,0 l/ha)

Metmark WG (10 g/ha) + Imox (0,1%)

Lodin (0,4 - 1,2 l/ha)

Tilt 250 EC (0,5 l/ha)

Artea 330 EC (0,5 l/ha)

Acanto Plus (0,6 l/ha)

Fluoco (0,5 l/ha)

Excorta Plus (0,6 l/ha)

Excorta (0,9 - 1,0 l/ha)

Tebukon 250 EW (1,0 l/ha)

Cerone (0,75 - 1,0 l/ha)

Lancelot 450 WG (0,33 kg/ha)

21

61

FitoFert Speed - G (3,0 l/ha)

Vantex 60 CS (50 - 60 ml/ha) ili Cythrin 250 (0,2 - 0,25 l/ha) ili Kozma (1 - 1,5 l/ha) ili Grom (0,2 - 0,3 l/ha)

FitoFert Speed - G (3,0 l/ha)

38

Glifomark ili ¸Glifohem (4- 6,0 l/ha) ili Banvel 480 EC (1 - 1,5 l/ha)


TRETMAN SEMENA

Semafor 20 ST (0,3 l / 100 kg semena)

Force 1,5 G (5-8 kg/ha) unoĹĄenje depozitorima sa setvom semena

KUKURUZ

Mezatron 100 OD (1,2 l/ha)

11

Mont Trio (3,5 - 4,0 l/ha)

Terbis 500 (1,5 - 2,5 l/ha)

Frontier Super (1,0 - 1,4 l/ha)

Mont Plus (4 - 4.5 l/ha)

14

Principal Plus (440 g/ha) + Trend 90 (0,1%)

Bentamark (2,0 - 4,0 l/ha)

Agrodimark ili Krit (0,5 - 0,7 l/ha)

Velox (0,6 - 0,8 l/ha)

16

17/32

Arigo (330 g/ha) + Trend 90 (0,1%) Mustang (0,6 l/ha)

13

34

Coragen 20 SC (0,1 - 0,15 l/ha)

Motivell Extra 6 OD (0,75 l/ha)

Rimex (60 g/ha) + Imox (0,1%)

Siran 750 WG (80 g/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Siran 40 SC (1,25 l/ha)

Peak 75 WG (20 g/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Mezatron (0,15 - 0,25 l/ha) ili Callisto 50 WG (0,25 - 0,3 kg/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Mont 960 (1,4 - 1,6 l/ha)

00

FitoFert Speed (3,0 l/ha)

Calaris Pro (2,0 - 2,3 l/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

FitoFert Speed (3,0 l/ha)

39


TRETMAN SEMENA

unošenje u redove sa setvom semena

Byfin 100 EC (0,5 l/ha)

ŠEĆERNA REPA

01

07/09

(1,0 - 1,4 l/ha)

Frontier Super

11

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (2,0 kg/ha)

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (2,0 kg/ha)

12/15

19

Floyd (1,3 l/ha)

Kletox (1,5 - 2,0 l/ha)

Targa Super (1,5 - 4,0 l/ha)

Piralis (0,8 - 1,2 l/ha)

Debut Duo Active (210 g/ha - 2 do 3 x) Trend 90 (0,1%)

Safari 50 WG (30 - 40 g/ha - 2 do 3 x) + Trend 90 (0,1%)

Target SC (1-3 l/ha) ili Metix (1 - 3,0 l/ha)

Betasana Compact (1,6 - 2,0 l/ha - tri puta)

31

Propulse (1,0 - 1,2 l/ha)

41

Trimangol 75 WG (1 - 2,0 kg/ha)

Sigura (0.4 l/ha)

Balear 720 SC (1-2 l/ha)

Fluoco (0,25 l/ha)

Acanto Plus (0,8-1 l/ha)

Funomil (0,5-0,7 kg/ha)

Excorta (1,0 l/ha)

Excorta Plus (0,4-0,6 l/ha)

Nurelle D (1,5 l/ha) ili Kozma (1,5 l/ha) ili Despot (1,5 - 2,0 l/ha)

FitoFert Humisuper Plus (4,0 l/ha)

40


TRETMAN SEMENA

SOJA

00

11

Frontier Super (1,0 - 1,4 l/ha)

Sencor Plus (0,4 - 0,55 l/ha)

21

Floyd (1,3 l/ha)

Targa Super (1,5 - 4,0 l/ha)

Kletox (1,5 - 2,0 l/ha)

33

Bentamark (2-4 l/ha) ili Bentamark 480 SL (2 - 4 l/ha)

Ikarus ili Soyasan (1,2 l/ha)

Harmony 75 WG ili Symphony (8 g/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Dynox (80-100 g/ha) + Imox (0,1%)

13

60

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

Akaristop (0,75 l/ha)

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha)

81 41

Diqua Top (3,0 l/ha) ili Basta 15 (2,5 - 3,5 l/ha)


SUNCOKRET

10

00

08

Frontier Super (1,0 - 1,4 l/ha)

Mont 960 (1,0-1,2 l/ha)

12

Despot (1,2 l/ha)

Linar (2-2,5 l/ha)

15

18

22

51

Nurelle D (1,0 l/ha)

Vantex 60 CS (0,05-0,06 l/ha)

Girasolin (2,0 l/ha)

Terbis 500 (1-1,5 l/ha)

Floyd (1,3 l/ha)

Mont Plus (3,0 - 3,5 l/ha)

55

Targa Super (1,5 - 4,0 l/ha)

Kletox (1,5 - 2,0 l/ha)

57

61

Bosco (0,3 kg/ha) + Funomil (1,0 kg/ha)

Acanto Plus (0,6 l/ha) ili

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) ili FitoFert Speed -S (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

*za IMI hibride tolerantne na a. m. imazamoks moĹže se primenjivati Ikarus (bold), za hibride tolerantne na a. m. tribenuron metil moze se primenjivati Express 50 SX

TRETMAN SEMENA

Semafor 20 ST (0,2 l/100 g semena)

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha)

65

80

Diqua Top (2,5 - 3,0 l/ha) ili Basta 15 (2,5 - 3,5 l/ha) 89

42


Force 1,5 g (5-8 kg/ha) unoĹĄenje depozitorima sa setvom semena

TRETMAN SEMENA

Glifomark ili Glifohem (4,0 - 6,0 l/ha)

ULJANA REPICA

01/09

11/19

Floyd (1,3 l/ha)

Kletox (1,5 - 2,0 l/ha)

Targa Super (1,5 - 4,0 l/ha)

Piralis (0,6 - 1,2 l/ha)

Nurelle D (0,75 - 1,0 l/ha)

Bosco (0,25 l/ha)

Funomil (1,0 kg/ha)

Vantex 60-CS (0,06 l/ha) ili Byfin 100 EC (0,2 l/ha)

30-69

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha) ili Fitofert Humisuper Plus (3,0 l/ha)

79

Kozma (1,5 l/ha) ili Grom (0,2 - 0,25 l/ha)

Nurelle D ili Despot (1,5 l/ha)

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha) + FitoFert BorMax 20 (1,0 kg/ha)

80

43

Basta 15 (2,5 - 3,5 l/ha) ili Cunami (2,5 - 3,5 l/ha)


44


45


46


47

PROGRAMI ZAŠTITE I PRIHRANE

LEGENDA HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI BIOPESTICIDI POMOĆNA SREDSTVA RODENTICIDI


48

Program zaštite LUCERKE, CRVENE DETELINE, ŽUTOG ZVEZDANA a) zasnovani usevi FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova (samo u lucerki)

Pre kretanja vegetacije

Mirovanje useva

HARMONY 75 WG ili SYMPHONY (0,020 kg/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 – 0,8 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova Suzbijanje uskolisnih korova

Prva troliska do I otkosa

BENTAMARK (3,0 l/ha)

Štetni insekti

Po otkosu, na osnovu pojave i broja štetočina

NURELLE D-DESPOT (0,75 – 1,0 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Suzbijanje viline kosice

Po I otkosu

DIQUA TOP (5,0 l/ha)

Desikacija

80% zrelih čaura

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili CUNAMI (4,0 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i vegetacija

GARDENTOP (1-2 kesice za brojnost I - III*, a 2-3 kesice za kalamitet IV – V)

Vegetativni porast

Semenski usevi

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

b) usevi u zasnivanju FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

Suzbijanje korova

Pre kretanja vegetacije

GLIFOMARK/GLIFOHEM (6,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Prva troliska do I otkosa

IKARUS ili SOYASAN (1-1,2 l/ha) ili BENTAMARK (3,0 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova Vegetativni porast

SUZBIJANJE

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili TARGA SUPER (0,7 – 4,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Štetni insekti

Po otkosu, na osnovu pojave i broja štetočina

VANTEX 60 SC (0,06 l/ha) ili KOZMA (1,25 l/ha)

Suzbijanje viline kosice

Po I otkosu

DIQUA TOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i vegetacija

GARDENTOP (1-2 kesice za brojnost I - III, a 2-3 kesice za kalamitet IV – V)

I - do 10 (za voluharicu i poljske miševe) II - 10 - 500 (voluharica) - 10 - 50 (poljski miševi) III - 500 - 5000; 50- 500 (poljski miševi)

IV - 5000 - 20000; 500 - 2000; V - više od 20000; više od 2000

* Brojnost - broj aktivnih rupa po hektaru

Program prihrane STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Tokom vegetacije na 5 do 7 dana nakon svakog otkosa

PREPARAT

DOZA

FITOFERT KRISTAL 20:20:20

4,0 kg/ha

+

+

FITOFERT HUMISTART ili

1,0 l/ha (min. 300 l vode/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS

3,0 l/ha


49

Program zaštite TRAVNIH USEVA

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

20 dana pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 8,0 l/ha)

Suzbijanje korova

Intenzivna pojava širokolisnih korova

LODIN (1,0 – 1,5 l/ha) ili VELOX (0,8 – 1,0 l/ha)

Štetni insekti

Po potrebi

NURELLE D - DESPOT (1,0 l/ha) ili KOZMA (1,5 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i tokom vegetacije

GARDENTOP 1-2 kesice za brojnost I - III, 2-3 kesice kalamitet IV - V

Vegetativni porast

Program prihrane STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Puna vegetacija – posle svakog košenja

PREPARAT

DOZA

FF KRISTAL 20:20:20

4,0 kg/ha

+

+

FF HUMISUPER PLUS

1,0 l/ha (min. 300 l vode/ha)

Program zaštite NEPOLJOPRIVREDNIH POVRŠINA VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Intenzivna pojava korova porast 15 do 25 cm

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 12,0 l/ha) ili GLIFOMARK SG (1,5 - 4,0 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 ili CUNAMI (5,0 l/ha)


50

Program zaštite DUVANA

FAZE RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

a- zaštita rasada Zaštita od prouzrokovača bolesti

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Proizvodnja rasada

Zaštita od štetnih insekata

ACTARA 25 WG (2 g u 10 l vode zalivanjem) ili LANNATE 90 (0,03 – 0,05%) GARDENE (50 - 70 g/100 m²)

Zaštita od puževa

b- zaštita u polju Neposredno pre

Zemljišne štetočine

FORCE 0,5 G (12 – 15 kg/ha)

rasađivanja

Korovske vrste

PENDISTOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Plamenjača

PENNCOZEB WG ili DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha)

Tokom vegetacije

Lisne vaši

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) ili LOBO (0,02%)

Tripsi

KOZMA (0,5 l/ha)

Sovice

EXIREL (0,5 - 0,75 l/ha)

(po potrebi)

BYFIN 100 EC (0,1 l/ha) Grinje

SANMITE 20 WP (0,05%)

Suzbijanje uskolisnih korova

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Program prihrane STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Ukorenjavanje (2 x na 7 do 10 dana)

Intenzivan porast

Porast lisne mase (2 - 3 puta na 7 dana)

PREPARAT

DOZA

FF HUMISTART

1,0 l/ha

+

+

FF BIOFLEX-L

1,0 l/ha

FF CALCIUM 15

2,0 l/ha

+

+

FF AMINOFLEX

1,0 l/ha

FF CALCIUM 15

1,0 l/ha

+

+

FF HUMISUPER PLUS

3,0 l/ha

Napomena: Ukoliko postoji deficit kalijuma, može se intervenisati formulacijom FF Kristal 4:10:40 uz pomenute preparate u maksimalnoj koncentraciji do 0,3% (do 300g/100l)


51


52

Program zaštite i folijarne ishrane KROMPIRA

FAZA RAZVOJA

Po sadnji pre nicanja

Posle nicanja (porast krompira do 25 cm)

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Zemljišne štetočine

Pre setve/sadnje, u setvi/sadnji

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha u zoni redova ili 10 kg/ha po celoj površini) ili FORCE 0,5 G (12 - 15 kg/ha)

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Po setvi/sadnji, a pre nicanja

SENCOR PLUS (0,5 l/ha) + MONT 960 EC (1,2 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,4l/ha) + PENDISTOP (4,0 l/ha)

Uskolisni korovi

Porast korovskih biljaka 10 do 20 cm

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Širokolisne korovske vrste

Porast biljaka 5 do 15 cm

BENTAMARK (2 – 3,0 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 l/ha)

Preventivno, pre ostvarenja infekcije

BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + SIGURA (0,5 l/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

QUEEN (0,75 l/ha) ili CURZATE M 68WG (2,3 kg/ha) + BOSCO GOLD (0,25 kg/ha)

Krompirova zlatica

Piljenje larvi do L2

Plamenjača, Crna pegavost Zatvaranje redova Diferencijacija cvetova

VREME PRIMENE

AMOS ili ACTARA 25 WG (0,1 kg/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Po potrebi

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 – 3,0 kg/ha) EQUATION PRO (0,4 kg/ha)

Krompirova zlatica

Piljenje larvi do L3

CORAGEN 20-SC (0,05 – 0,06 l/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Po potrebi

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3,0 kg/ha) ili QUEEN (0,75%)

Krompirova zlatica, Biljne vaši Krompirov moljac

Po potrebi

LOBO (0,10 kg/ha) ili AMOS (0,1 kg/ha)

Puno cvetanje

Precvetavanje do nalivanja krtola

15 dana pre vađenja krtola Pre vađenja krtole Skladištenje krtola

Plamenjača krompira Krompirov moljac

Po potrebi

Desikacija cime

Po potrebi

Klijanje krompira

HILLAN (0,4 l/ha) + EQUATION Pro WG (0,4 kg/ha) CORAGEN 20 SC (0,15 - 0,20 l/ha) DIQUA TOP (2,5 – 3,0 l/ha) ili BASTA 15 ili CUNAMI (3,0 l/ha)) NEO STOP (0,1 kg/100 kg)


53

FOLIJARNA PRIHRANA

FITOFERT HUMISTART (0,3 %) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT BOR MAX 20 (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5%) + FITOFERT CALCIUM 15 (0,3%)

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


54

Program zaštite i folijarne ishrane PARADAJZA i PLAVOG PATLIDŽANA FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Bolesti poleganja rasada

Seme

VREME PRIMENE Pre setve/pikiranja/ rasađivanja

Zemljišne štetočine Pre setve/rasađivanja Korovske vrste Pre setve/rasađivanja Štetočine lisne mase Pre setve/rasađivanja (zalivanje, potapanje)

Proizveden rasad Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje/prskanje)

Kotiledoni listovi do 9 lista

Razvijen 9 list do pred cvetanje

Plamenjača

Preventivno

Lisne vaši

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 10 do 20 cm (paradajz razvio 5 i više listova)

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 14 dana

Plamenjača Crna pegavost Crna pegavost Plesnivost lista Plamenjača

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

Cvetanjeintenzivan porast plodova

Plodonošenje

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

Siva trulež Bela laptirasta vaš

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

Plamenjača, Crna pegavost Siva trulež

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

Štetni insekt

Po potrebi

Plamenjača, Crna pegavost Plesnivost lista Bakterioze

Siva trulež Bela leptirasta vaš


55

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%) FORCE 1,5 G (6,0 - 8,0 kg/ha) MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (5,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha ili AMOS (0,06% - zalivanje) PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%) BALEAR 720 SC (0,2 l/ha) CURZATE M68WG (2,3 kg/ha) TEPPEKI 500 WG (100 g/ha folijarno ili 200 g/ha - 2 x zalivanjem) KLETOX 1,5 -2,0 l/ha RIMEX (40 g/ha) + IMOX (0,1%) STEMICOL (0,25%)

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

CURZATE M68WG (2,3 kg/ha) ili RIDOMIL GOLD MZ 68 WG(2,5 kg/ha) SIGURA (0,5 l/ha) FUNOMIL (0,1%) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 - 3,0 kg/ha) BOSCO (1,0 kg/ha)

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BOR MAX 20 (0,3%)

TEPPEKI (100 g/ha) ili MOVENTO 100 SC (0,75 l/ha) PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) SIGURA (0,5 l/ha) SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha)

FITOFERT CALCIUM 15 (0,3%) + FITOFERT HUM,ISUPER PLUS (0,5%)

CORAGEN 20 SC (0,14 – 0,2 l/ha - 2 x) ili LEPINOX PLUS (1,0 kg/ha) EQUATION PRO (0,4 kg/ha) TALOCUPER (0,2 %) MILI (1,5 kg/ha) ili BOSCO GOLD (0,4 - 0,7 kg/ha)

EXIREL (0,75 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5%)

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


56

Program zaštite i folijarne ishrane PAPRIKE FAZA RAZVOJA

Suvo seme

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve/rasađivanja

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,08%) + FUNOMIL (0,1%)

Zemljišne štetočine

Pre setve/rasađivanja

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili FORCE 0,5 G (12 kg/ha)

Korovske vrste (iz semena)

Pre setve/rasađivanja MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (4,0-6,0 l/ha) ili BASTA 15 (2,5-3,0 l/ha)

Iznikli korovi

Proizveden rasad

Kotiledoni listovi do 9 lista

SUZBIJANJE

Štetočine lisne mase

Po rasađivanju

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha ili AMOS (0,06% - zalivanje)

Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje i prskanje)

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,08%) + FUNOMIL (0,1%)

Nematode

Po rasađivanju i 10 do 14 dana kasnije

VYDATE 10 L (10 l/ha)

Plamenjača Bakterioze

Preventivno

Štetočine lista

U vreme pojave

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 10 do 20 cm

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 15 dana

MICOBIOL (2,0 l/ha)

Pegavost, Antraknoza Plamenjača

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

QUEEN (0,75l/ha) ili RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha)

Plamenjača Bakterioze

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) + FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Lisne vaši, Bela leptirasta vaš Trips

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI (100 g/ha) ili (200 g/ha-zalivanje)

Siva trulež Trips

Preventivno Ili na početku infekcije

SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha) EXIREL (0,75 l/ha)

Vaši, Kukuruzni moljac Bela leptirasta vaš Trips

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

AVAUNT 15 SC (0,25 l/ha)

Bakterioze

Po potrebi

BALEAR 720 SC (2 l/ha) ili FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili FUNGOHEM SC (0,4 - 0,6%) + DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) KLETOX (1,5 -2,0 l/ha

Razvijen 9 list do pred cvetanje

Pred cvetanje do i otvorenog cveta

Cvetanje

Početak plodonošenja

BYFIN 100 EC (0,3 - 0,5 l/ha)

Siva trulež Crna pegavost Bela leptirasta vaš Trips

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

PENNCOZEB WG (2,5kg/ha) + CUPRABLAU Z ULTRA (2,0 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%) SWITCH 62,5 WG (0,6 kg/ha) SIGURA (0,5 l/ha) NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana) ili EXIREL (0,75 l/ha)


57

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT HUMISTART (0,5 %) + FITOFERT CALCIUM 15 (0,3%)

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BOR MAX 20 (0,3%)

FITOFERT CALCIUM 15 (0,3 %) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5 %)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2 %) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5 %)

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


58

Program zaštite i folijarne ishrane KRASTAVCA, LUBENICE, DINJE, TIKVE FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Suzbijanje korova

Pre setve/sadnje

Bolesti poleganja rasada

Pre setve/pikiranja/ rasađivanja

Zemljišne štetočine

Pre setve/rasađivanja

Štetočine lisne mase

Pre setve/rasađivanja (zalivanje, potapanje)

Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje/prskanje)

Nematode

Po rasađivanju i 10 do 14 dana kasnije

Plamenjača Pepelnica

Preventivno

Seme

Proizveden rasad

Razvijena 3 lista

Plamenjača, Bakterioze Fitovakcina

Preventivno na 10 do 15 dana

Plamenjača,

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

Pepelnica Razvijena 4 lista do pred cvetanje

Bela leptirasta vaš

Grinje

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

Cvetanje

Plodošenje

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta do 15 cm

Lisne vaši Bela mušica

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

Plamenjača Pepelnica Siva trulež

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

Plamenjača Pepelnica Trips

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma Po pojavi prvih jedinki

Plamenjača Bakterioze

Po potrebi

Grinje Bela leptirasta vaš


59

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4 – 8,0 l/ha) PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%) FORCE 1,5 G (6,0 - 8,0 kg/ha)

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha ili AMOS ( 0,06% - zalivanje) PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

VYDATE 10 L (10 l/ha) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3,0 kg/ha) SYSTHANE 240 EC (0,02%) FUNGOHEM SC (0,4%) ili TALOCUPER (0,2%) + DITHANE M45 (2,5 kg/ha) STEMICOL (0,25%) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,0–2,5 kg/ha) POSTALON 90 SC (0,02-0,025%)

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BOR MAX 20 (0,3%)

TEPPEKI (0,2 kg/ha - 2 x zalivanje) ili (0,12 kg/ha - folijarno) SANMITE 20 WP ili BORNEO (0,06 %) ili BYFIN100 EC (0,05%) KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 - 1,3 l/ha) TEPPEKI (0,2 kg/ha - 2 x zalivanje) ili (0,12 kg/ha - folijarno) FOSTONIC 80 WP (0,035%) ili CURZATE M68WG (2,3 kg/ha) SYSTHANE 240 E (0,015%) SWITCH 62,5 WG (1,0 kg/ha)

FITOFERT CALCIUM 15 (0,3%) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5%)

QUEEN (0,07 l/ha) EXIREL (0,75 l/ha) CURZATE M68 WG (2,3 kg/ha) CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%) NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana) ili EXIREL (0,75 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,5%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


Program zaštite i folijarne ishrane KUPUSASTOG POVRĆA

60

KUPUS, KELJ, KARFIOL, PROKELJ, KELERABA i SLAČICA FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Bolesti poleganja

Seme

VREME PRIMENE Pre setve /rasađivanja

Zemljišne štetočine

SUZBIJANJE PROPLANT 722-SL (0,15 %) + FUNOMIL (0,1 %) + FOSTONIC 80 WP (0,08 %) FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili FORCE 0,5 G (12- 15 kg/ha)

Korovske vrste MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha) Rasađivanje

Treći list do formirano 30% glavice

Kupusna muva

Po rasađivanju

AFINEX 20 SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili NURELLE D/DESPOT (0,1% - zalivanje)

Plamenjača

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

DITHANE DG NEO TEC (2,5 – 3,0 kg/ha) ili BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Bela leptirasta vaš Kupusni moljac

Početak formiranja prvih kolonija

KOZMA (1,0 l/ha) ili EXIREL (0,3 - 0,5 l/ha) ili BYFIN 100 EC (0,3 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Uskolisni korovi

Korovi porasta 10 do 15 cm KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Plamenjača

Preventivno, ili u vreme pojave prvih simptoma

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili FUNGURAN OH (2,0 kg/ha) + PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) ili DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha)

Bakterioze

Glavica formirana 30 do 70%

Pegavost lista SIGURA (0,05%) + VIN FILM (0,3 l/ha) Puževi

Cvetanje – formirani plodovi

BALEAR 720-SC (1,0 l/ha) + QUEEN (0,6 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Preventivno ili po pojavi prvih jedinki

Lisne sovice Kupusar

Preventivno

Buvači Vaši

Samo za semenske useve

GARDENE (5 – 7,0 kg/ha)

AFINEX 20SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili CORAGEN 20 SC (0,14 – 0,2 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) VANTEX 60 SC (0,06 l/ha) ili GROM (0,3 - 0,4 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)


61

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BOR MAX 20 (0,3%)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,3%) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5%)

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


62

Program zaštite i folijarne ishrane LUKOVIČASTOG POVRĆA CRNI LUK, BELI LUK, PRAZILUK FAZA RAZVOJA

Suvo seme Arpadžik u mirovanju

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Zemljišne štetočine – lukove muve

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili NURELLE D (0,15% - zalivanje) ili KOZMA (7,0 l/ha – inkorporacija)

Korovske biljke Iznikle korovske biljke

Po setvi, pre nicanja

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4-6,0 l/ha) ili MONT 960 (1,2 – 1,3 l/ha) ili PENDISTOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Iznikli širokolisni korovi

Po nicanju

PIRALIS ili HEMOKLOP 100 SL (0,6 - 1,0 l/ha) KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,0 – 1,3 l/ha)

Uskolisni korovi

Lukove muve Razvijenih 2 do 5 listova

U vreme pojave (ne primenjivati u mladom luku)

Plamenjača luka Preventivno (ne primenjivati u mladom luku) Plamenjaća luka Alternarija

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) ili NURELLE D/DESPOT (1,25 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%) MOVENTO 100 SC (0,75 l/ha) ili EXIREL (0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Trips

Preventivno (ne primenjivati u mladom luku)

FUNGOHEM SC (0,5 %)) ili BALEAR 720-SC (2,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) RIDOMIL GOLD Mz 68 WG (3,0 kg/ha) ili SIGURA (0,5 l/ha) + VIN FILM 0,3 l/ha ili IMOX (0,1%) BALEAR 720SC (1,0 l/ha) + QUEEN (0,65 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Rđa

Razvoj lista i vegetativnog dela

SUZBIJANJE

Lukove muve

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma (ne primenjivati u mladom luku)

Uskolisni korovi

Korovske vrste do 20 cm (ne primenjivati u mladom luku)

NURELLE D/DESPOT (0,1 %) ili EXIREL (0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) LODIN (0,8 l/ha)

Širokolisni korovi Razvoj vegetativnog dela

Sazrevanje/ Vađenje glavica

Plamenjača luka Rđa

Preventivno, ili u vreme pojave prvih simptoma

Siva plesan

Desikacija lisne mase

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2 %) SWITCH 62,5 WG (0,8 - 1,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Pred vađenje glavica

DIQUA TOP (4,0 l/ha)


63

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (5,0 l/ha)


64 Program zaštite i folijarne ishrane KORENASTOG-KRTOLASTOG POVRĆA-MRKVA, PAŠTRNAK, PERŠUN, CELER, REN

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve

PROPLANT 722-SL (0,15%)

Suzbijanje korova

Pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM/(4,0 -6,0 l/ha) ili BASTA 15 (2,5 l/ha)

Suvo seme Zemljišne štetočine

Pre setve

Uskolisne i širokolisne korovske vrste

Po setvi, pre nicanja

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) MONT 960 (1,2 l/ha) + LINAR (2,0 l/ha) ili PENDISTOP (4 – 5,0 l/ha) + LINAR (1,5 l/ha)

Razvoj I do III lista

Razvijen treći list, koren dostiglo 30% od krajnjeg prečnika

Širokolisne korovske vrste

Korovi porasta do 10 cm

LINAR (1,5 l/ha) (ako nema padavina u 7 do 10 dana po primeni uz obavezno zalivanje 10 do 15 l/m2)

Pegavost lista Bela trulež

Preventivno U vreme pojave prvih simptoma bolesti ili formiranja kolonija

BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + PYRUS 400 SC (1,0 l/ha) QUEEN (0,075 %) ili SIGURA (0,5 l/ha) + SYSTHANE 240 EC (0,01 %) ili ASENA (0,2%) +

Pepelnica Po potrebi

ACTARA 25 WG (0,25 kg/ha) ili AMOS (0,250 kg/ha) ili LOBO (0,02%)

Vaši

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 3-6 listova

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Program zaštite i folijarne ishrane CVEKLE FAZA RAZVOJA Suvo seme

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje zemljišnih štetočina

Pre setve - inkorporacija

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Suzbijanje korova

Po setvi, pre nicanja

MONT 960 (1,2 l/ha) + TARGET SC (3,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Razvijena 2 do 4 lista

BETASANA COMPACT (0,6 – 0,8 l/ha) TARGET SC (2,0 l/ha ili split aplikacija 2 x 1,5 l/ha na 7-10 dana) PIRALIS ili HEMOKLOP 100 SL (0,8 l/ha)

Razvoj lista

SAFARI 50 WG (30 g/ha) + IMOX (0,1%) Suzbijanje uskolisnih korova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Suzbijanje pegavosti lišća

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

Suzbijanje štetnih insekata

Po potrebi

Razvoj lista razviće rozete

EXCORTA (0,5 l/ha) ili FLUOCO (0,25 l/ha) + BALEAR 720 SC (1,0 l/ha) BOSCO (1,2 l/ha) NURELLE D – DESPOT (1,25 l/ha)


65

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (5,0 l/ha)

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (5,0 l/ha)


Program zaštite i folijarne ishrane MAHUNASTOG POVRĆA PASULJ, GRAŠAK, BORANIJA, BOB, SOČIVO FAZA RAZVOJA

Suvo seme

Prva troliska

Razvijen 1. par listova do 1. cvetnog pupoljka

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Zemljišne štetočine – lukove muve

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Korovske biljke

Po setvi, pre nicanja

MONT 960* (1,5 l/ha) ili PENDISTOP (4 - 5,0 l/ha) + LINAR (1,0 – 1,5 l/ha)

Širokolisni korovi

Razvoj prve do druge troliske

BENTAMARK (1,5 – 2,5 l/ha) ili IKARUS/SOYASAN (1 – 1,2 l/ha)

Lisne vaši

U vreme pojave

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,25 kg/ha) ili NURELLE-D/DESPOT (0,5 – 0,9 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 15 do 20 cm

KLETOX (1,5 – 1,2 l/ha) ili TARGA SUPER (1 – 3,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha) ili BALEAR 720 SC (2,0 l/ha)

Plamenjača,

PENNCOZEB WG ili DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) + CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili FUNGURAN OH (3,0 kg/ha)

Pegavost lista, Bakterioze

Rđa Pred cvetanje do cvetanja

Formirane mahune

* osim u grašku

SUZBIJANJE

SIGURA (0,5 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Lisne vaši

Po potrebi

AFINEX 20SP ili AMOS (0,25 kg/ha)

Plamenjača

Po potrebi

QUEEN (0,5 l/ha) + BALEAR 720 SC (1,5 l/ha)

Pasuljev i graškov žižak

Preventivno ili po pojavi prvih larvi (Ne primenjivati u boraniji)

NURELLE D/DESPOT (1,0 l/ha) ili RELDAN 22 EC (1,25 l/ha) ili KOZMA (1,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

66


67

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 l/ha) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (2,0 l/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (2,0 l/ha) + FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (3,0 kg/ha)


Program zaštite i folijarne ishrane LISNATOG POVRĆA

68

SPANAĆ, SALATA, BLITVA, ENDIVIJA, RADIČ, ZAČINSKO BILJE FAZA RAZVOJA

Proizvodnja rasada

Rasađivanje – prva nedelja po rasađivanju

Porast biljaka – formiranje rozete

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve /rasađivanja

PROPLANT 722-SL (0,15%)

Zemljišne štetočine

Pre setve /rasađivanja

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Suzbijanje korova

Pre setve /rasađivanja

PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Bela mušica Lisne vaši

Pre setve /rasađivanja

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,4 – 0,6 kg/ha) ili AFINEX 20 SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili TEPPEKI 500 WG (140 – 200 g/ha)

Plamenjača, bakterioze

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

FUNGURAN OH (3,0 kg/ha) + DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Plamenjača Bakterioze Siva trulež Pegavost lista

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

BALEAR 720-SC (1,0 l/ha) + FUNOMIL (0,7 – 1,0 kg/ha) ili BOSCO (1,2 l/ha)

Buvač, vaši

Početak glavičenja

Siva plesan, Bela trulež, Smeđa pegavost, Trulež korena

NURELLE D/DESPOT (0,75l/ha) Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

Siva plesan, Bela trulež, Smeđa pegavost, Trulež korena Bela mušica, Lisne vaši, mineri, sovice

QUEEN (0,75 l/ha) + SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha)

AFINEX 20 SP (0,2 kg/ha) ili VANTEX 60 SC (0,06 l/ha)

Bela mušica, Lisne vaši, mineri, sovice

Formirane glavice

SUZBIJANJE

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha) + EQUATION PRO-WG (0,4 kg/ha)

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha) ili BYFIN 100 EC (0,2 l/ha)


69

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT HUMISTART (0,3 %) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BOR MAX 20 (0,3 %)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2 %) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5%)


70

Program zaštite i folijarne ishrane VINOVE LOZE FENOFAZA Bubrenje pupoljaka

Lastari dužine 10 cm

BOLESTI I ŠTETOČINE Fomopsis Fomopsis, Plamenjača Pepelnica vinove loze, Eriofidne grinje

Pred cvetanje

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Grožđani moljci Plamenjača vinove loze

Precvetavanje

Pepelnica vinove loze Siva trulež Grožđani moljci Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze

Formirane bobice Grožđani moljci

Zatvaranje grozda

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež Grožđani moljci

Formiran grozd

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež Grožđani moljci

Početak šarka

15 dana pred berbu

Plamenjača vinove loze Pepelnica Siva trulež

Siva trulež Grožđani moljci Svi korovi (zasadi stariji od 4 godine)

Suzbijanje korova

Svi korovi (zasadi stariji od 1 godine) Svi uskolisni korovi


71

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

FUNGURAN OH (0,4%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%) + NITROPOL S (2,0%) FIESTA (0,1%) + KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) +

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

AKARISTOP (0,075%) RIDOMIL GOLD MZ 68 (0,25%) + TILT 250 EC (0,015%) + MICROTHIOL DISPERSS (0,3%) +

FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha)

NURELLE D/DESPOT (0,1 %) FOSTONIC 80 WP (0,2%) + CAPTAN 80 WG (0,2%) LUNA EXPERIENCE (0,04 %)

FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

BYFIN 100 EC (0,04%) CURZATE M 68 WG (0,23%) + LUNA EXPIRIENCE (0,04%) PRINCE (0,1%) + CYTHRIN 250 EC (0,03%) EQUATION PRO (0,04 %) + TALENDO (2,0 - 2,5 l/ha) + PYRUS 400 SC (0,2%)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT AMINOFLEX (2,0 l/ha)

FITOFERT CALCIUM 15 (5,0 l/ha)

GROM (0,03%) HILLAN (1,0 l/ha) ili QUEEN (0,07%) + SYSTHANE 240 EC (0,02%) + PYRUS 400 SC (0,2%) +

FITOFERT CALCIUM 15 (5,0 l/ha)

RUNNER 240 SC (0,05%) BLUE BORDO (0,5%) MICROTHIOL DISPERSS (0,3%) SWITCH 62,5 WG (0,06-0,08%)

BOSCO (0,1%) CORAGEN 20 SC (0,02%) GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 - 12,0 l/ha) ili GLIFOHEM (4 ,0- 6,0 l/ha) + TERBIS (2,0 - 4,0 l/ha) ili CHIKARA DUO (3,0 l/ha)

DIQUA TOP (4,0 l/h) ili BASTA 15 ili CUNAMI (5,0 l/ha) KLETOX (1,5-2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha)

FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (5,0 kg/ha)


Program zaštite i folijarne ishrane JABUKE

FENOFAZA Bubrenje pupoljaka

Mišje uši

72

BOLESTI I ŠTETOČINE Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača Štetočine Čađava krastavost Pepelnica Jabukin cvetojed Čađava krastavost

Zeleni buketići

Roze pupoljak

Pepelnica jabuke Jabukin cvetojed Čađava krastavost Pepelnica jabuke Vaši

Cvetanje

Precvetavanje

Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača (po potrebi) Čađava krastavost Pepelnica jabuke Lisne vaši, Mineri Čađava krastavost

Plod veličine lešnika

Pepelnica jabuke Jabukin smotavac Čađava krastavost

Plod veličine oraha

Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

7 do 10 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Alternarija Lisne vaši Smotavac

Rast plodova

Čađava krastavost Alternarija Miner, smotavac

10 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica Lisni mineri, smotavac

10 – 12 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

10 - 12 dana kasnije

Čađava krastavost

15 dana pred berbu

Trulež plodova Jabukin smotavac Lisni mineri

7 dan pred berbu

Truleži plodova Jabukin smotavac

Po potrebi Po potrebi Suzbijanje korova

Grinje

Krvava vaš Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zasadi stariji od 4 godine Zasadi stariji od 1 godine


73

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4%) FUNGURAN-OH (0,4%) + NITROPOL S (2%) SYLLIT 400 SC (0,20 %) KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) CYTHRIN 250 EC (0,03%) PYRUS 400 SC (0,1%) + DITHANE DG NEO TEC (0,3%) + KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 l/ha) NURELLE D (0,15%) CORMAX (0,02%) + FIESTA (0,75 kg/ha) + LUNA EXPERIANCE (0,075%) + FOSTONIC 80 WP (0,15 %) +

FITOFERT COMBIVIT (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha)

FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

TEPPEKI 500 WG (0,14 kg/ha) PENNCOZEB WG (0,3 %) + PYRUS 400 SC (1,2l/ha) + FOSTONIC 80 WP (0,15 %)

FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha)

CAPTAN 80 WG (0,2%) + FOSTONIC 80 WP (0,15%) + SIGURA (0,03%) AFINEX 20 SP (0,025%)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

HEMOKONAZOL 250 EC (0,25 l/ha) + FIESTA (0,75/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,02%)

FITOFERT CAL AMINO 15 (3,0 l/ha) + FITOFERT AMINOFLEX (2,0 l/ha)

INDAR 5EW (0,09%) + FIESTA (0,75 kg/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

FITOFERT CAL AMINO 15 (3,0 l/ha)

SYSTHANE 240EC (0,02%) + HILLAN (1,0 l/ha) + RELDAN 22 EC (0,25%)

FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha) + FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (2,0 kg/ha)

HILLAN (0,1%) + ASENA (0,02%) + LOBO (0,02%)

FITOFERT CAL AMINO 15 (3,0 l/ha)

CAPI (0,3%) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,2 l/ha)

FITOFERT CAL AMINO 15 (3,0 l/ha)

CAPI (0,3 %) + SYSTANE 240 EC (0,02%) + DELEGATE 250 WG (0,4%)

FITOFERT CA APPLE (3,0 l/ha)

ASENA (0,02%) + CAPTAN 80 WG (0,2 %) RELDAN 22 EC (0,25%)

FITOFERT CA APPLE (3,0 l/ha)

FUNOMIL (0,1%) ili BOSCO (0,7 kg/ha) + EXIREL (0,750 l/ha)

FITOFERT KRISTAL 4:10 .40 (5,0 kg/ha)

MILI (1,0 L/ha) + AVAUNT 15 EC (0,35 l/ha) AKARISTOP (0,075%) ili BORNEO (0,5 l/ha) ili SANMITE 20 WP (0,075%) MOVENTO 100 SC (0,15%) GLIFOMARK /GLIFOHEM (4 - 12,0 l/ha) + TERBIS 500 (2 - 4,0 l/ha) CHIKARA DUO (3,0 l/ha) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)


Program zaštite i folijarne ishrane KRUŠKE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Mirovanje vegetacije

Kruškina buva (početak aktivnosti T > 100 C)

NITROPOL S (3,0%) + BYFIN 100 EC (0,5 l/ha)

Bubrenje pupoljaka

Bakterioze, Venturija

FUNGURAN OH (0,5%) + FUNOMIL (0,1%)

Čađava krastavost,

CAPTAN 80 WG (0,3%) +

Kruškina buva

PRINCE (0,1%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Čađava krastavost,

CORMAX (0,02%) + DITHANE DG NEO TEC (0,3%) + FOSTONIC 80 WP (0,2%)

Početak listanja „Mišje uši“

„Beli pupoljci“

Cvetanje

Precvetavanje

Porast plodova (polovina maja)

Porast plodova (krajem maja)

7 do 10 dana kasnije Porast plodova (sredina juna) Porast plodova (prva polovina jula) Porast plodova (kraj jula)

Kruškina buva, Voćne pipe Osa

NURELLE D/DESPOT (0,15%)

Čađava krastavost

CORMAX (0,02%) +

Bakteriozna plamenjača

FOSTONIC 80 WP (0,2%) ili AMINO COPPER 8 ili TALOCUPER (0,2%)

Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške Bakterioza Osa Smotavac pokožice ploda

FIESTA (0,1%) + SIGURA (0,3 l/ha) + FOSTONIC 80 WP (0,2%)

Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške,

PYRUS 400SC (0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

LANNATE 90 (0,05%)

Jabukin smotavac, Kruškina buva Lisni mineri

PRINCE (0,1%) + AKARISTOP (0,1%) + AFINEX 20 SP (0,025%) + NITROPOL S (0,5%)

Čađava krastavost

SYLLIT 400 SC (0,2 %) ili PYRUS 400 SC (0,1 %)

Kruškina buva Lisne vaši

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Čađava krastavost

DITHANE DG NEO TEC (0,25%) +

Smotavci Kruškina buva

DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

Čađava krastavost Kruškina buva

CAPI (0,03%) MOVENTO 100 SC (0,15%)

Čađava krastavost,

DITHANE M45 ( 0,25%) + FUNOMIL (0,1%) +

Kruškin smotavac, Kruškina buva, Lisne vaši

DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

Trulež plodova

MILI (1,0 l/ha) ili ASENA ( 0,02 %) +

Jabukin smotavac

RUNNER (0,05%) – za kasnije sorte

Trulež plodova,

MILI (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,02%)

15 dana pred berbu Jabukin smotavac Jesenje – „plavo prskanje“

Suzbijanje korova

Bakterioze

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%)

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

Višegodišnji korovi (zasad stariji od 4 godine) Svi korovi (zasad stariji od 1 godine)

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 10 l/ha) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)

74


75

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT COMBIVIT (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha)

FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT CAL AMINO 15 (3,0 l/ha) + FITOFERT AMINOFLEX (2,0 l/ha)

FITOFERT CAL AMINO 15 (3,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha) + FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (2,0 kg/ha) FITOFERT CAL AMINO 15 (3,0 l/ha)

FITOFERT CA APPLE (3,0 l/ha)

FITOFERT CA APPLE (3,0 l/ha)

FITOFERT KRISTAL 4:10 .40 (5,0 kg/ha)


Program zaštite i folijarne ishrane ŠLJIVE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Rogač šljive

Rano prolećno prskanje

Šupljikavost

(bubrenje pupoljaka) Prezimljujuće forme štetočina (jaja) Zatvoreni cvetovi „bele

Sušenje cvetova i

koke“

rodnih grančica – monilioza Sušenje cvetova i rodnih grančica

Cvetanje Stimulacija oplodnje Plamenjača šljive Precvetavanje

Monilioza Šljivine ose Lisne vaši Šupljikavost lišća

Formiran plod

Šljivin smotavac Lisne vaši Trulež plodova

10 do 15 dana kasnije

Šljivin smotavac Trulež plodova - monilioza ploda

Promena boje ploda

7 do 10 dana pred berbu

Smotavac

Monilioza ploda i siva trulež Grinje

Letnji meseci (po potrebi)

Jesenji tretman

„Plavo prskanje“ Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

Suzbijanje korova

Višegodišnji korovi (zasadi stariji od 4 godine) Zasadi stariji od 1 godine

76


77

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4%) ili FUNGURAN-OH (0,4%) + NITROPOL S (2 %) + CYTHRIN 250 EC (0,03%) INDAR 5EW (0,1%) ili PYRUS 400 SC (0,2 - 0,25 %)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTAR (3,0 l/ha)

CORMAX (0,02%) FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) BM 86 (3,0 l/ha) FIESTA (0,1%) ili CAPI (0,3%) + CORMAX (0,02 %)

FITOFERT HUMISTART (5,0 l/ha)

BYFIN 100 EC (0,03%) CAPTAN 80 WG (0,2%) + VANTEX 60 SC (60 ml/ha) + AFINEX 20 WP (0,025%) ili

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,02%) FUNOMIL (0,07%) ili FUNOMIL 700 WG (0,05%) RELDAN 22 EC (0,2%) ili

FITOFERT CALCIUM 15 (5,0 l/ha)

GROM (0,03 - 0,04 %) INDAR 5 EW (0,1%) CORAGEN 20 SC ( 0,02%) ili

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 l/ha) + FITOFERT AAMINOFLEX (2,0 l/ha)

RUNNER 240 SC (0,05%) MILI (0,1 %) AKARISTOP (0,075%) ili

FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (5,0 kg/ha)

SANMITE 20 WP (0,07%)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha)

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 - 0,5 %)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha)

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) GLIFOHEM ili GLIFOMARK SG (6,0 - 8,0 l/ha)

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA15 ili CUNAMI (4,0 l/ha)


78

Program zaštite i folijarne ishrane BRESKVE I NEKTARINE FENOFAZA

Mirovanje vegetacije

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Šupljikavost lista

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4 %) ili

Kovrdžavost lista

FUNGURAN OH (0,4%) +

Lisne vaši

NITROPOL S (2 %)

Štitaste vaši Bubrenje pupoljaka

Roze pupoljak

Cvetanje

Precvetavanje

Plod veličine lešnika

Nakon proređivanja plodova

Kovrdžavost lista

AGROCIRAM (0,35%) ili SYLLIT 400 SC ( 0,25%) ili FIESTA (0,1%)

Kovrdžavost lista

FIESTA (0,1%) +

Pepelnica breskve

KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) +

Trips

TEPPEKI 500 WG (0,014%) ili LANNATE 90 (0,05%)

Monilija

CORMAX (0,02%)

Šupljkavost lista

BALEAR 720 SC (0,3%) +

Bakterioze

FOSTONIC 80 WP (0,15%)

Lisne vaši

LOBO (0,02%)

Trips

DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

Šupljikavost lista

CAPTAN 80WG (0,25 %) ili CAPI (0,3%) +

Pepelnica breskve

SYSTHANE 240EC (0,02%) +

Breskvin smotavac Štitasta vaš

RELDAN 22 EC (0,2%)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,1%) +

Pepelnica

LUNA EXPERIENCE (0,075%) +

Breskvin smotavac Dudova štitasta vaš

EXIREL (0,1 %)

Trips Šupljikavost lista

DITHANE DG NEO TEC ili PENNCOZEB WG (0,25%) +

Porast plodova

Pepelnica

POSTALON 90 SC (0,1 %) +

(12-15 dana kasnije)

Breskvin moljac, smotavac

AFINEX 20SP (0,3%)

lisne vaši Porast plodova (15 dana kasnije)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%) ili

Pepelnica

LUNA EXPIRIENCE (0,07%) +

Breskvin smotavac

RUNNER 240 SC (0,05%) ili CORAGEN 20 SC (0,02 %)

Trulež plodova

SWITCH 62,5 WG (0,08%) ili INDAR 5 EW (0,1%)

Surlaš

VANTEX 60 SC (0,005%) ili GROM (0,03%)

Trulež plodova

MILI (0,1%) +

Trips kalifornijski

EXIREL (0,1%) ili DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

10-15 dana pred berbu

7 dana pred berbu Po potrebi Jesenji tretman

Grinje

AKARISTOP (0,075%) ili SANMITE 20 WP (0,07%)

Šupljikavost lista

CUPRABLAU Z ULTRA ( 0,4%) ili

Kovrdžavost lista

FUNGURAN OH (0,4%) ili FUNGOHEM SC (0,5%)

Jednogodišnji i višegodišnji

KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha)

uskolisni korovi Suzbijanje korova

Višegodišnji korovi

GLIFOMARK / GLIFOHEM (8 - 10,0 l/ha) +

(zasadi stariji od 4 god.)

TERBIS 500 (2,0 l/ha)

(zasadi stariji od 1 god.)

DIQUA TOP ( 4l/ha) ili BASTA (5,0 l/ha) ili CUNAMI (5,0 l/ha)


79

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha) FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (2,0 l/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha) + FITOFERT AMINOFLEX (2,0 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha)

FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (5,0 kg/ha)


Program zaštite i folijarne ishrane KAJSIJE

FENOFAZA Bubrenje cvetnih pupoljaka

Pred cvetanje

BOLESTI I ŠTETOČINE Prezimljujući organi gljiva i bakterija

80

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) ili FUNGURAN OH (0,3%) +

Prezimljujuće forme insekata i grinja

NITROPOL S (1,5%)

Monilioza

CORMAX (0,02%) +

Šupljikavost lista

AGROCIRAM (0,3%) +

Krastavost plodova

„roze baloni“ Voćne pipe, surlaši

VANTEX 60 CS (0,01%) ili CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Mrazovac Cvetanje (30 do 50 % otvorenih

Monilioza

CORMAX (0,03%)

Monilioza

FUNOMIL (0,1 %)

Monilioza

LUNA EXPERIENCE (0,04%) +

Krastavost ploda

CAPI (0,2 %)

cvetova) Puno cvetanje

Precvetavanje

Porast plodova-polovina (polovina maja meseca)

Šupljikavost lista Surlaši

RELDAN 22 EC (0,2%) ili

Savijači pupoljaka

BYFIN 100 EC (0,03%)

Krastavost plodova

SYLLIT 400 SC (0,2%) +

Šupljikavost lista Smotavac breskve

AFINEX 20 SP (0,025%)

Lisne vaši Porast plodova

Krastavost plodova

PENNCOZEB WG (0,3%) ili

Šupljikavost lista

CAPTAN WG 80 (0,2%) +

(kraj maja) Smotavci

CORAGEN 20 SC (0,02%)

Trulež-monilioza ploda

INDAR 5 EW (1,0 l/ha) ili SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Zadnje tretiranje pred berbu (prva polovina juna)

Smotavci

EXIREL (0,075%) +

Štetni insekti Pucanje plodova Posle berbe “Plavo prskanje”

Šupljikavost lista Prezimljujući organi prouzrokovača biljnih bolesti Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

Suzbijanje korova

VIN FILM ( 0,1%) PENNCOZEB WG ili DITHANE M45 (2,5 kg/ha) FUNGOHEM SC (0,5 %) KLETOX (1,5 - 2l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

korovi Svi iznikli korovi

DIQUA TOP (4,0 l/h) ili

(zasadi stariji od 1 godine)

BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)


81

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha)

FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (5,0 l/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha) + FITOFERT AMINOFLEX (2,0 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 l/ha)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha)


Program zaštite i folijarne ishrane VIŠNJE I TREŠNJE

FENOFAZA

82

BOLESTI I ŠTETOČINE

Zimsko prskanje

Prezimljavajuće forme patogena i štetočina Žilogriz (po potrebi)

„Bele kokice“ (5 -10 % otvorenih cvetnih pupoljka)

Monilioza

Cvetanje

Monilioza Monilioza Lisna pegavost - kokomices

Precvetavanje Surlaš Vaši Formiranje ploda «zrno graška»

Lisna pegavost - kokomices Surlaši Vaši Trešnjina muva Lisna pegavost

10-12 dana kasnije

Promena boje ploda

Trešnjina muva Lisne vaši Kokomices Moniliozna ploda Trešnjina muva Trulež ploda

Pred berbu

Trešnjina muva Azijska voćna muva Pucanje ploda

U toku berbe

Siva trulež ploda Trešnjina muva Azijska voćna muva (tretmani po potrebi) Lisna pegavost

Posle berbe

Grinje Žilogriz (po potrebi) „Plavo prskanje“

Jesenji tretman Žilogriz (po potrebi)

Suzbijanje korova

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Jedno i višegodišnji širokolisni i uskolisni korovi Svi iznikli korovi (zasadi stariji od 1 godine)


83

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

FUNGURAN-OH (0,4%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,4%) + NITROPOL S (1,5%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%) ili BYFIN 100 EC (0,03%) CORMAX (0,2 kg/ha)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

CORMAX (0,02%) ili BOSCO GOLD (0,08%)

FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha)

LUNA EXPERIENCE (0.06%) ili INDAR 5 EW (1,5 l/ha) + CAPTAN 80 WG (0,2%) ili CAPI (0,3%)

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

GROM (0,3 l/ha) ili RELDAN 22 EC (0,25%) CAPTAN 80 WG – CAPI (0,25 – 0,3%) + AFINEX 20 SP (0,05%)

FITOFERT CALCIUM 15 (3,0 l/ha) + FITOFERT AMINOFLEX (2,0 l/ha)

SYLLIT 400 SC (0,2%) ili AGRODIN 65 WP (0,1%) + EXIREL (0.07%) CAPTAN 80 WG (0,2%) ili CAPI (0,3%) + INDAR 5 EW (1,5 l/ha)

FITOFERT CALCIUM 15 (3,0 l/ha) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (2,0 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha)

AFINEX 20SP (0,03%) LUNA SENSATION (0,07%) ili INDAR 5 EW (1,5 l/ha) ili MILI (1,5 l/ha) + EXIREL (0,07%) + VIN FILM (0,03 %) SWITCH 62,5 WG (0,06%) + EXIREL (0,07%)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha

FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (5,0 kg/ha)

FIESTA (0,07%) ili CAPI (0,03%) ili OCTAVE (0,05%) SANMITE 20 WP (0,06%) ili BORNEO (0,06%) NURELLE D - DESPOT (1,5 l/ha - 2x na 21 dan) CUPRABLAU Z ULTRA (0,3%) ili FUNGOHEM SC (0,5%) ili TALOCUPER (0,2%) NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha - zalivanje stabla) KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha) PENDISTOP (2,0 l/ha) + GLIFOHEM (4,0 l/ha) ili TERBIS 500 (2,0 l/ha) + GLIFOMARK (4,0 l/ha) (primena do pred cvetanje višnje) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha) (primena po precvetavanju višnje)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha) (2 tretmanana 20 dana)


Program zaštite i folijarne ishrane DUNJE

FENOFAZA Početak listanja “Mišje uši”

Pred cvetanje

BOLESTI I ŠTETOČINE

84

SUZBIJANJE

Monilioza Crna pegavost lista

FUNGURAN OH (0,4%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,3%)

Monilioza, Bakteriozna plamenjača Crna pegavost lista

FUNGURAN OH (0,05%) + FUNOMIL (0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Miner belih mina

CYTHRIN 250 EC (0,03%) ili BYFIN 100 EC (0,02%)

Monilioza

CORMAX (0,02%) ili BOSCO GOLD (0,1 %) +

Bakteriozna plamenjača

FOSTONIC 80 WP (0,1%)

Trulež plodova Crna pegavost lista

BALEAR 720 SC (0,2%) + TEBUKON 250 EW (0,03%) +

Bakteriozna plamenjača

FOSTONIC 80 WP (0,1%) ili AMINO COPPER 8 ili TALOCUPER (0,2%)

Puno cvetanje

Precvetavanje Pepelnica

MICROTHIOL DISPERSS (0,3%) Miner belih mina AFINEX 20 SP (0,025%)

Po precvetavanju (druga polovina maja)

Plodovi u porastu (sredina juna)

Treća dekada jula

Crna pegavost lista

CAPI (0,2 – 0,3%) +

Pepelnica

SYSTHANE 240EC (0,02%) +

Miner Vaši Smotavac

PRINCE (0,1%) + GROM (0,02%)

Monilioza ploda Crna pegavost lista

FUNOMIL ( 0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Smotavci Moljci

RELDAN 22 EC (0,2%)

Monilioza ploda Crna pegavost lista Pepelnica

SYSTHANE 240 EC (0,02%) ili TEBUKON 250 EW (0,1 %) + ASENA (0,02%) + DITHANE DG NEOTEC (0,3%) +

Smotavci RUNNER 240 EC (0,05%) Po potrebi

Sredina avgusta

Grinje SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%) Bolesti skladišta Crna pegavost lista

MILI (0,2%) CORAGEN 20 SC (0,02%)

Smotavci, Moljci Nakon berbe

Suzbijanje korovskih biljaka

Prezimljujući stadijumi patogena

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%)

Uskolisni korovi

KLETOX (1,5 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

Uskolisni i širokolisni korovi (porast korova do 20 cm)

GLIFOMARK/GLIFOHEM (3-5,0 l/ha)


85

FOLIJARNA ISHRANA FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha)

FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT CALCIUM 15 (3,0 l/ha) + FITOFERT AMINOFLEX (2,0 l/ha)

FITOFERT CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha) + FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (2,0 kg/ha)

FITOFERT CA-APPLE (3,0 l/ha) + (2-3 puta na svakih 7 dana) FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (5,0 kg/ha) FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha)


Program zaštite i folijarne ishrane MALINE

FENOFAZA

Kasno zimsko prskanje

86

BOLESTI I ŠTETOČINE Sušenje izdanaka, Didimela, Antraknoza Malinin moljac

Početak listanja

Sušenje izdanaka Didimela Sušenje izdanaka, Didimela

Diferencijacija cvetnih pupoljaka i intenzivni porast rodnih grančica

Lisne vaši Grinje

Početak cvetanja (1 do 3% otvorenih cvetova)

Didimela, Sušenje izdanaka Siva trulež Malinin cvetojed Lisne vaši

Puno cvetanje i početak formiranja plodova

Siva trulež, Didimela

7 dana pred početak berbe

Siva trulež, Voćna muva (Drosophilla suzukii)

Didimela, Sušenje izdanaka, Odmah po završenoj berbi

Muva galica, Malinina mušica, Grinje

Tokom jesenjih meseci

Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Štetni insekti

Suzbijanje korova

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi (pre kretanja vegetacije) Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi “Hemijsko košenje”

*Količine preparata preračunate za 100 l vode za 10 ari i 500 m dužnih **Preparate Captan 80WG – Capi mešati sa akaricidom Sanmite, a Fiesta sa Akaristop *** U slučaju registrovanja imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%) u fazi početka zrenja plodova


87

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

*CUPRABLAU Z ULTRA (0,35- 0,5%) +

NITROPOL S (1,5-2%) + CYTHRIN 250 EC (0,03-0,05%) FUNGURAN-OH (0,3%) ili FUNGOHEM SC (0,5 %)

FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%) + FITOFERT HUMISTART (0,25 %)

FIESTA (0,05 - 0,07%) ili CAPTAN 80 WG (0,2%) GROM (0,04 - 0,05%) ili AFINEX 20SP (0,025%)

FITOFERT BOR MAX 20 (0,2%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%)

**SANMITE (0,06 - 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%) CAPTAN 80 WG (0,2%) + PYRUS 400 SC (0,2%) BYFIN 100 EC (0,03- 0,04%) ili GROM (0,02 - 0,03%)

FITOFERT HUMISTART(0,2%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,25 %)

LUNA SENSATION (0,06 - 0,08%)

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

FITOFERT AMINOFLEX (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

FIESTA (0,07%) ili CAPTAN 80 WG – CAPI (0,2 – 0,3%) + ACTARA 25 WG (0,02) ili AMOS (0,02 %) +

SANMITE 20 WP (0,06%) CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 - 0,5 %) ili TALOCUPER (0,2%) BYFIN 100 EC (0,05%) TERBIS 500 (3,0 l/ha) KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 - 1,3 l/ha)

DIQUA TOP (3- 4,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha) ili BASTA 15 (4,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (0,25%) + FITOFERT COMBIVIT 20 (0,2%)


Program zaštite i folijarne ishrane KUPINE

FENOFAZA

Kasno zimsko prskanje

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Ljubičasta pegavost,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 – 0,5%) ili

Sušenje izdanaka,

FUNGURAN-OH (0,3%) +

Antraknoza

(pucanje pupoljaka) Štetočine stabla, grinje

NITROPOL S (1,5 – 2,0%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%)

Početak listanja

Bolesti stabla

FIESTA (0,07%)

Eriofidna grinja

AKARISTOP (0,1%)

Ljubičasta pegavost,

CAPTAN 80 WG (0,2%) +

Rđa kupine,

SIGURA (0,03%) +

(t ≥ 11 C odnosno 0

otvorenih 3-5 listova)

Pred jasno izdvajanje

Fomopsis

zatvorenih cvetova Štetočine stabla,

BYFIN 100 EC (0,03 - 0,05%)

Lisne vaši Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka,

QUEEN (0,1%) + TILT 250 EC / TAURUS (0,02%) +

Rđa kupine, Pred cvetanje Siva trulež, Štetni insekti Puno cvetanje i početak formiranja ploda 7 dana pred berbu

PYRUS 400 SC (0,2 %) + GROM (0,03 - 0,04 %)

Siva trulež

LUNA SENSATION (0,08%)

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Ljubičasta pegavost,

CAPTAN 80 WG ili CAPI (0,25%) ili FIESTA (0,1%) +

Sušenje izdanaka,

TILT 250 EC (0,015%)

Fomopsis, Po završenoj berbi

Rđa kupine, Štetočine stabla

Sredinom septembra

Suzbijanje korova

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,02 %)

Grinje

SANMITE 20WP (0,06%)

Ljubičasta pegavost,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili

Sušenje izdanaka,

FUNGOHEM SC (0,5 %)

Štetni insekti

BYFIN 100 EC (0,05%) ili GROM (0,03 - 0,04 %)

Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

KLETOX (0,8-2,0 l/ha)

korovi „Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/h) ili BASTA 15 /CUNAMI (5,0 l/ha)

* u slučaju registrovanja pojave imaga Azijske voćne muve (Drosophillla suzukii) primeniti EXIREL (0,075 %)

88


89

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%) + FITOFERT HUMISTART (0,25 %)

FITOFERT BOR MAX 20 (0,2%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%)

FITOFERT HUMISTART(0,2%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,25 %)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) FITOFERT AMINOFLEX (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

FITOFERT HUMISTART (0,25%) + FITOFERT COMBIVIT 20 (0,2%)


Program zaštite i folijarne ishrane JAGODE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Pegavost lista

90

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 – 0,5%) ili FUNGURAN-OH (0,3%)

Početak vegetacije

Plamenjača korenovog vrata

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3 – 4,0 kg/ha)

zalivanje u koren (po potrebi) Početak i period listanja

Grinje

AKARISTOP (0,1%)

Antraknoza

FIESTA (0,07 %) +

Pegavost lista

Pred cvetanje

Lisne vaši

TEPPEKI 500 WG (0,014%) +

Jagodin rilaš

GROM (0,03%)

Grinje

SANMITE (0,06 - 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%) + VINFILM (0,03%)

Pegavost lista,

CAPTAN 80 WG (0,20 %) ili CAPI (0,3%) + PYRUS 400 SC (0,2%) ili BOSCO GOLD (0,15 - 0,20%)

Početak cvetanja i period cvetanja

Siva trulež Antraknoza

PYRUS (0,2%) +

Lisne vaši Jagodin rilaš

BYFIN100 EC (0,03 %) ili GROM (0,025 %)

Siva trulež

LUNA SENSATION (0,08 %)

Lisne vaši

AMOS (0,02%)

AMINO COPPER 8 ili TALOCUPER (0,2%)

Formirani plodovi i početak promene boje

Jagodin rilaš 7 dana pred berbu

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Pegavost lista

QUEEN (0,08%) ili FIESTA (0,07%)

Posle berbe

Po potrebi

Suzbijanje korovskih biljaka

Lisne vaši

NURELLE-D /DESPOT (0,10%)

Grinje

SANMITE (0,08 – 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%) + VINFILM (0,03%)

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korovske vrste

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

* Preparate Captan 80WG – Capi mešati sa akaricidom Sanmite, a preparat Fiesta sa Akaristop **u slučaju registovanja pojave imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%)


91

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT HUMISTART (0,25%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%)

FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%) + FITOFERT BORMAX 20 (0,25%)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) FITOFERT AMINOFLEX (0,25 %) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) FITOFERT HUMISTART (0,25%) + FITOFERT COMBIVIT 20 (0,2%)


92

Program zaštite i folijarne ishrane BOROVNICE I ARONIJE FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Sušenje letorasta

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) +

Rak stabla, Pred završetak mirovanja

Monilioza, Antraknoza

vegetacije Prezimljujuće forme insekata i grinja

NITROPOL S (1,3 %) ili CYTHRIN 250 EC (0,025- 0,05%)

Pucanje pupoljaka

Palež letorasta,

CAPTAN 80 WG - CAPI (0,25 – 0,3%) ili

Rak-rane, antraknoza

FIESTA (0,07%)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%)

Monilioza cveta, siva trulež

PYRUS 400SC (0,20%) +

Pepelnica

QUEEN (0,075 %)

Lisne vaši

BYFIN 100 EC (0,03%) ili GROM (0,03%)

Pred cvetanje Cvetojed Siva trulež U punom cvetu

SWITCH 62,5 WG (0,08 %)

Monilioza Sušenje lastara

Pred početak zrenja 7 dana pred berbu

Monilioza ploda Siva trulež Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Patogeni lista i izdanka,

CAPTAN 80 WG ili CAPI (0,2 - 0,3 %) ili FIESTA (0,07%)

Posle berbe

Suzbijanje korova

LUNA SENSATION (0,08%)

Lisne vaši i drugi štetni insekti

NURELLE D ili DESPOT (0,1%)

Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

KLETOX (1,2 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

korovi „Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (3,0 – 4,0 l/ha) ili BASTA 15/CUNAMI (4,0 l/ha)

* u slučaju registrovanja pojave imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%)


93

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%) + FITOFERT HUMISTART (0,25%)

FITOFERT BORMAX 20 (0,25%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%)

FITOFERT HUMISTART (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,25 %) FITOFERT AMINOFLEX (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,25%)

FITOFERT HUMISTART (0,35%) + FITOFERT COMBIVIT 20 (0,2%)


Program zaštite i folijarne ishrane RIBIZLE

FENOFAZA

Zimsko mirovanje kraj februara

Bubrenje i otvaranje pupoljaka

Porast letorasta – pred cvetanje

Posle precvetavanja

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Gljivične bolesti

CUPRABLAU Z (0,-0,35%) ili FUNGURAN-OH (0,3%) +

Prezimljujuće forme insekata i grinje

NITROPOL S (1,5 %) + CYTHRIN 250 EC (0,05 %)

Antraknoza, Rđa Septorioza

CAPTAN 80 WG (0,25 % ) ili FIESTA (0,07 %)

Grinje

SANMITE 20WP (0,06%)

Pepelnica, Rđa Antraknoza

SYSTHANE 240EC (0,02%) + FIESTA (0,07 %) +

Biljne vaši, Staklokrilac Grinje

BYFIN 100 EC (0,03%) ili GROM (0,03 - 0,04 %)

Pepelnica, Rđa, Antraknoza

CAPTAN 80 WG ( 0,25 %) + SIGURA (0,02 %) +

Siva trulež - botritis

PYRUS 400 SC (0,2 %)

Staklokrilac, Biljne vaši, Galice, Pedomerka

AFINEX 20SP (0,03%) ili AMOS (0,025%)

Porast plodova

Antraknoze Siva trulež

LUNA SENSATION (0,08%)

7 dana pre berbu

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,10 %)

Rđa, Antraknoza

TILT 250 EC/TAURUS (0,015 %) + CAPI (0,3%) +

Pedomerke, Zemljomerke

NURELLE D ili DESPOT (0,1 %)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%)

Gljivične bolesti Štetni insekti

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5 %) + NURELLE D (0,15%)

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (3- 4,0 l/ha) ili CUNAMI (5,0 L/HA)

Posle berbe

Krajem IX početkom X meseca (opadanje lišća)

Suzbijanje korova

* u slučaju registrovanja pojave imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%)

94


95

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%) + FITOFERT HUMISTART (0,25%)

FITOFERT BORMAX 20 (0,25%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,25%)

FITOFERT HUMISTART (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,25 %) FITOFERT AMINOFLEX (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,25%)

FITOFERT HUMISTART (0,35%) + FITOFERT COMBIVIT 20 (0,2%)


96


97


98

Program zaštite LESKE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Cvetanje

Monilioza

PYRUS 400 SC (0,2%) ili CORMAX (0,02%)

Precvetavanje

Bakterioze Monilioza Siva trulež - botritis

FUNGURAN OH (0,3%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,4 %) ili FUNGOHEM SC (0,5%)

Monilioza Siva trulež - botritis Pegavost lista

FIESTA (0,07%) + FUNOMIL (0,1%) za 10 do 20 dana ponoviti tretman kombinacijom CAPI (0,3%) + MILI (0,1%)

Voćna pipa Grinja Stenica

BYFIN 100 EC (0,05%)

Listanje (sredina aprila)

Porast ploda (sredina maja)

Sredina juna

Sredina jula

Pepelnica Pegavost

SYSTHANE 240 EC (0,02 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,25%) ili BALEAR 720 SC (0,2%)

Surlaš leske Strižibuba leske

NURELLE D / DESPOT (0,1%) ili RELDAN 22 EC (0,15 %)

Grinja

AKARISTOP (0,1%) ili BYFIN 100 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti lista

TEBUKON 250 EW ili LIRA (0,03%) + BALEAR 720 SC (0,2%)

Surlaš leske Biljna vaš Stenica

RELDAN 22 E (0,15 %) + AFINEX 20 SP (0,025%) ili LOBO (0,2%) ili BYFIN 100 EC (0,05 %)

Grinja

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti lista i ploda

FIESTA (0,07%)

Surlaš leske Stenica Grinja

VANTEX 60 SC (0,01 %) ili GROM (0,03 %) ili KOZMA (0,15 %) SANMITE 20 SC (0,06%)


99

Program zaštite ORAHA

FAZE TRETIRANJA

Prvi tretman (krajem aprila)

BOLESTI I ŠTETOČINE

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) ili FUNGURAN-OH (0,3%) ) ili FUNGOHEM SC (0,5 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,2 %)

Bakterioza Lisna pegavost Prezimljujuće forme insekata Grinje Lisna pegavost

Drugi tretman (sredina maja)

Treći tretman (sredina juna)

Četvrti tretman (početkom jula)

Peti tretman (krajem jula)

SUZBIJANJE

NITROPOL S (2,0%) BALEAR 720 SC (0,25 %) + TEBUKON 250 EW ili LIRA (0,3 l/ha)

Lisna vaš Smotavac

NURELLE D - DESPOT (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

SYLLIT 400SC (0,25%) ili AGRODIN 65 WP (0,1 %)

Lisna vaš Smotavac

AFINEX 20 SP - LOBO (0,025%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

CAPTAN 80 WG – CAPI (0,25 - 0,3%)

Lisna vaš Smotavac

RELDAN 22EC (0,2%) ili KOZMA (0,15%)

Grinja

AKARISTOP (0,1%) ili BYFIN 100 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

PENNCOZEB WG (0,25%) ili DITHANE DG NEO TEC (0,025 %)

Smotavac VANTEX 60 SC (0,01%) ili CORAGEN 20 SC (0,02%) + SANMITE 20WP (0,06%) + VIN FILM (0,03%)

Grinja

Program prihrane LESKE i ORAHA FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FITOFERT HUMISTART + FITOFERT MANGAN ORGANO 13 + FITOFERT ZINK ORGANO 14

5,0 + 1,0 + 1,0

FITOFERT BOR MAX 20 + FITOFERT HUMISTART

2,0 + 3,0

FITOFERT CALCIUM 15 + FITOFERT HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Plodonošenje i berba (30 dana)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 + FITOFERT HUMISUPER PLUS

2,0 + 2,0

10 dana nakon berbe

FITOFERT KRISTAL 4:10.40

5,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Početak vegetacije (period punog listanja)

Pred cvetanje Zametanje i nalivanje plodova


100

Program zaštite CITRUSA

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Trulež korena

SUZBIJANJE RIDOMIL GOLD MZ 68WG (2 ml u 10 l vode za 1m² – zalivanje - ponoviti za za 45 do 60 dana)

Bela vaš citrusa

NITROPOL S (1,3%) +

Štitasta vaš narandže

NURELLE D - DESPOT (0,1%)

Bakterioze, melanoze

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili

Početak vegetacije FUNGURAN OH (0,3%)

Početak cvetanja

Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih

PENDISTOP (4 – 6,0 l/ha – faza mirovanja) ili

korova

GLIFOMARK/GLIFOHEM (6 – 8,0 l/ha)

Vlažna trulež korenovog vrata Gumoze

FOSTONIC 80 WP (0,3%) ili TALOCUPER (0,2 %)

Crna vaš,

TEPPEKI 500 WG (0,14 – 0,20 kg/ha) ili

Zelena lisna vaš,

MOVENTO 100 SC (0,15 %)

Pamukova lisna vaš

Po cvetanju

Grinje,

BORNEO (0,06%) ili AKARISTOP (0,06%) ili

Lisni miner agruma

BYFIN 100 EC (0,05%) + NITROPOL S (1,0%)

Žilogriz

NURELLE D (0,1% – 2 tretmana na 20 dana) NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha – zalivanje)

Suzbijanje korova

GLIFOMAR/GLIFOHEM (6 – 8,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili DIQUA TOP (4,0 l/ha)

Mediteranska voćna muva Početak sazrevanja plodova

NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha) ili EXIREL (0,075 - 0,1%) ili CORAGEN 20 SC (0,02%) ili VANTEX 60 SC (0,060 l/ha) ili GROM (0,02%)


101

Program prihrane CITRUSA

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIÄŒINA kg(l)/ha

FITOFERT KRISTAL 10:40:10 + FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BOR MAX 20

4,0 + 1,0 + 1,0

Od 5. do 9. nedelje (ponoviti 4 puta na svakih 7-10 dana)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 + FITOFERT HUMISUPER PLUS

4,0 + 2,0

Od 10. do 13. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 7-10 dana)

FITOFERT KRISTAL 4:10:40 + FITOFERT HUMISUPER PLUS

4,0 + 1,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Od 0. do 4. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 10-15 dana)


102

Program zaštite MASLINE

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

Mirovanje vegetacije (nakon berbe)

CUPRABLAU Z ULTRA (05 %) + ASENA (0,01 - 0,02%)

Paunovo oko

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili TALOCUPER (0,2%) ili FUNGURAN OH (0,3%) + QUEEN (0,075 %) ili ASENA (0,02%)

Paunovo oko Do kretanja vegetacije (februar-mart)

Otvoreni pojedini cvetovi

Plodići veličine zrna pšenice

Štitaste vaši i potkornjaci

NITROPOL S (2,0 %)

Maslinin moljac

RELDAN 22 EC (0,15%) ili DELEGATE 250 WG (0,4 %)

Korovske biljke po nicanju u zoni redova

GLIFOMARK ili GLIFOMARK SG (4,0 l/ha)

Maslinin moljac

RELDAN 22 EC (0,15%) ili AFINEX 20 SP (0,025%) ili LEPINOX PLUS (0,1%) SYLLIT 400 SC (0,2%) ili SCORE 250 EC (0,012%)

Paunovo oko

Odrvenjavanje koštice (jul-oktobar)

SUZBIJANJE

AFINEX 20 SP (0,025%) ili NURELLE D (0,1 %) CORAGEN 20 SC (0,02%) ili LASER 240 SC (0,02%)

Maslinina muva (4 do 6 tretmana)

Program zaštite KUKURUZA ŠEĆERCA

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

Suzbijanje zemljišnih štetočina

Neposredno pre setve

SEMAFOR 20 ST (300 ml/100 kg semena) ili BYFIN100 EC (0,5 l/ha tretiranje u zoni redova istovremeno sa setvom uz utrošak 200 - 400 l/ha vode)

Suzbijanje korova

Po setvi, pre nicanja

CALLISTO 50 WG (0,25 kg/ha) + PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Razvoj 3. do 4. lista kukuruza

CALLISTO 50WG/MEZATRON (0,25 kg/ha) ili MEZATRON 100 OD (1,2 l/ha) + BENTAMARK (3,0 – 4,0 l/ha) ili LODIN (0,8 l/ha) ili PIRALIS ili KRIT (0,8 - 1,2 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova

Razvoj 5. - 6. lista kukuruza

Suzbijanje kukuruznog plamenca

Po potrebi – po preporuci IPS

Suvo seme

Po nicanju kukuruza

SUZBIJANJE

MOTIVELL EXTRA 6 OD (0,75 l/ha)

CORAGEN 20 SC (0,15 l/ha) ili BYFIN 100 EC (0,3 l/ha)


103

FOLIJARNA ISHRANA FITOFERT HUMISTART (0,4 %) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,3%) + FITOFERT BOR MAX 20 (0,1%)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (2,0 l/ha) + FITOFERT CALCIUM 15 (3,0 l/ha)

OsnovnI parametri ishrane MASLINA: FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (4,0 l/ha) FITOFERT HUMISUPER PLUS (1,0 l/ha) + FITOFERT KRISTAL 4:10:40 (4,0 kg/ha)

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT SPEED (3,0 l/ha) tretiranje u dva roka - I tretman do 4. lista i II tretman do 8. lista)

- U osnovnom godišnjem đubrenju u zemljište treba ubaciti 150 kg/ha N; 60 kg/ha Fosfora ; 100 kg/ha Kalijuma. - Odnos NPK mineralnog đubriva mora biti 1.5:0.6:1. - Ostatak potrebne količine hranljivih elemenata treba dati u folijarnoj ishrani. - Svake godine u osnovnoj obradi zemljišta uneti 10 t/ha stajskog đubriva.


104

Program zaštite SLAČICE

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova

Suvo seme

Razvijena 2 – 3 lista Razvoj lista glavnog stabla Razvoj vegetativnog dela Prve cvetne latice vidljive Kraj cvetanja – formirani prvi plodovi

VREME PRIMENE Pre setve

Suzbijanje zemljišnih štetočina

SUZBIJANJE GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 6,0 l/ha) SEMAFOR 20 ST (25 ml na 10 kg semena)

Suzbijanje širokolisnih korova

Po nicanju

PIRALIS (0,6 – 1,0 l/ha)

Štetni insekti – repičina lisna osa

Po potrebi

NURELLE D/DESPOT (1,2 – 1,5 l/ha) ili BYFIN100 EC (0,15 - 0,2 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova

Po potrebi

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Repičin sjajnik

Po potrebi

CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha) ili DESPOT/NURELLE D (1,0–1,3 l/ha)

Suzbijanje prouzrokovača truleži – Sclerotinia spp.

Po potrebi

PYRUS 400 SC (2,0 l/ha)

Program zaštite HELJDE

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

Pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 6,0 l/ha)

Suzbijanje zemljišnih štetočina

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha rasturanjem u zonu redova)

Suzbijanje korova

Po setve, pre nicanja (pre-em)

MONT 960 (1,2 l/ha)

Razvijen prvi trolist

Suzbijanje širokolisnih korova

Heljda visine 10 cm

PIRALIS (1,0 – 1,2 l/ha

Pred cvetanje

Suzbijanje uskolisnih korova

Heljda porasta 10 do 20 cm

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Suvo seme


105

FOLIJARNA PRIHRANA

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (1,0 l/ha) + FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha)

FOLIJARNA PRIHRANA

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) FITOFERT HUMISTART (1,0 l/ha) + FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha)


Program zaštite RUŽA i UKRASNOG BILJA

FAZA RAZVOJA 20 dana pre setve ili sadnje

BOLESTI I ŠTETOČINE Suzbijanje korova

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 10,0 l/ha)

Bolesti poleganja

PROPLANT 722 SL (0,3 %) + FOSTONIC 80 WP (0,08 %) + FUNOMIL (0,1 %)

Pre sadnje, po rasađivanju (potapanje/zalivanje) Pre sadnje, po rasađivanju

Vegetativni i generativni porast biljke – do cvetanja (po potrebi)

SUZBIJANJE

Zemljišne štetočine

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili FORCE 0,5 G (12 kg/ha)

Pepelnica

SYSTHANE 240-EC (0,05%) ili ASENA (0,02%) ili QUEEN (0,1%) ili BOSCO (0,1 %)

Rđa, Pegavost

BALEAR 720 SC (0,2%) ili ASENA (0,02%) ili QUEEN (0,1%) ili SIGURA (0,05 – 0,1%)

Lisne vaši

ACTARA 25 WG (0,02 % - folijarno ili 0,06 – 0,08% - zalivanje)

Štetočine lista i cveta

AFINEX 20 SP (0,025%) ili LOBO (0,02%) ili VANTEX 60 SC (0,005%) ili GROM (0,02%) MOVENTO 100 SC (0,15%)

Grinje

BORNEO (0,05 %) ili SANMITE 20 WP (0,05 %) ili AKARISTOP (0,05 – 0,1 %) ili BYFIN 100 EC (0,02 - 0,05 %)

Po potrebi) Bela leptirasta vaš

TEPPEKI 500 WG (0,012 %) Suzbijanje uskolisnih korova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

106


107

Program prihrane RUŽA i UKRASNOG BILJA

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA g (ml) / biljci / nedeljno

PREPARAT folijarno

Posle sadnje ili početak ukorenjavanja i rada korena u proleće

FITOFERT KRISTAL 10:40:10 + FITOFERT HUMISTART

2,0 + 2,0

FITOFERT HUMISTART + FITOFERT ZINK ORGANO 14

0,5 + 0,2

FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT HUMISTART (+ AMINOFLEX *)

0,3 + 0,5 (+0,2)

FITOFERT CALCIUM 15 + FITOFERT HUMISUPER PLUS (svaki 7. dan)

0,8 + 0,3

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (svaki 7. dan)

0,5

FITOFERT HUMISTART + FITOFERT ZINK ORGANO 14 + FITOFERT MANGAN ORGANO 12

0,50 + 0,2 + 0,2

Intenzivna vegetacija do početka cvetanja

FITOFERT KRISTAL 24:6:10

2,5

3,0

Puno cvetanje

FITOFERT KRISTAL 20:20:20 posebno: FITOFERT HUMIFLEX

20 ml/biljci

FITOFERT KRISTAL 4-10-40 + FITOFERT KRISTAL 24:6:10

2,0 + 1,0

Cvetanje do rezidbe

FITOFERT KRISTAL 10:40:10 + FITOFERT HUMISTART

Posle rezidbe/ priprema biljke za zimsko mirovanje

2,0 2,0

KONC. %

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0.50 grama/biljci/nedeljno NAPOMENA: Prihranu kroz sistem ili zalivanjem raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista) prihranu. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode.

Program zaštite ŠAMPINJONA

FAZA RAZVOJA Dezinsekcija objekta i opreme

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Štetni insekti (mušice)

AMBARIN (60 ml/100 m²)

Mokra i suva trulež šampinjona

OCTAVE (3 g /1,8 l vode/m²) ili BALEAR 720 SC* (2,5 ml u 10 l vode) Preparati na bazi Tiabendazola

Dezinfekcija i dezinsekcija supstrata

Preparati na bazi Ciromazina ili Diflubenzurona Štetni insekti (mušice) Tokom perioda iskorišćavanja

Šampinjonska mušica

NATURALIS BIOGARD (50 ml u 10 l vode – zalivanje)

*Preparati na bazi aktivne materije registrovani za primenu u uzgajilištima šampinjona u SAD


Karence proizvoda registrovanih u voću

108

FUNGICIDI PREPARAT

BRESKVA

Agrociram

21

Agrodin 65 WP

VIŠNJA/ TREŠNJA

JABUKA

VINOVA LOZA

21

35

Blue Bordo

21

21

Captan 80 WP Cormax

14

21

35

21

21

21/42

Dithane DGNeoTec Dithane M45

21

21

42

21

21/42

Equation Pro WG

28 OVP

35

Fostonic 80 WP

42

Fungohem SC

42

42

OVP

Funguran OH

28 OVP

OVP

14

Hemokonazol 250EC

28

Hillan

28

Indar 5 EW

21

Karathane 350 EC

21 7

Luna Experience

21 7

28 28 21 21 21

14

21

14

Luna Sensation

7

Microthiol disperss

7

28

Mili

7/14

Penncozeb WG

21

Postalon 90 SC

7 21/42 35

Pyrus 400 SC

35

14

Queen

21

10

Ridomil Gold 45 WG

35

Ridomil Gold 68 WG

28/42

OVP

OVP

28

7

Sigura

28

Switch 62,5 WG

14

3

Syllit 400 SC

60

60

Systhane 240 EC

21

28

Curzate M68WG

Lira

21

DUNJA

14

Cuprablau Z Ultra

Funomil WG

7

ŠLJIVA

28

Bosco Gold

Funomil

7

KRUŠKA

21/28*

Bosco

Fiesta

JAGODA

21

Asena

Capi

MALINA

21

15

Talendo

28

Tilt 250 EC

35 * stone sorte/vinske sorte


109

INSEKTICIDI/ AKARICIDI PREPARAT

BRESKVA

VIŠNJA/ TREŠNJA

JABUKA

Actara 25 WG

21

Afinex 20 SP

28

Akaristop

14

Avaunt 15 EC

7

Borneo

28

VINOVA LOZA

JAGODA

KRUŠKA

DUNJA

14

28 14

14

Cythrin 250 EC

28 56

Delegate 250 WG

7

7

Despot

28

28

Exirel

7

7

7

Grom

14

14

14

Insegar 25 WG

5 21

21

Kozma

21

Lobo

7

Macho 200 SL Movento 100 SL

ŠLJIVA

14

Byfin 100 EC Coragen 20 SC

MALINA

21

21

14

14

14 21

21

21

7 14

21

14

21

21

Nitropol S

OVP/21

OVP/21

Nurelle D

28

Prince

28

Reldan 22 EC

21

Runner 240 SC

14

14

Sanmite 20 WP

35

35

Teppeki 500 WG

21

Vantex 60 CS

14

21

21

21


Karence proizvoda registrovanih u povrću

110

FUNGICIDI PREPARAT

KROMPIR

PARADAJZ

Curzate M68 WG

14

3

Dithane M45

14

14

Equation Pro WG

14

3

KRASTAVAC

Fostonic 80 WP

LUBENICA

LUK

PAPRIKA

GRAŠAK

KUPUS

PAPRIKA

GRAŠAK

KUPUS

7

7

14

21

Fungohem SC

14

Funguran OH

7

Hemokonazol 250EC

14

Proplant 720 SC

14

Queen

14

Ridomil Gold Mz 68

21

Sigura

14

14

35

14

Switch 62,5 WG

3

3

PARADAJZ

KRASTAVAC

INSEKTICIDI PREPARAT

KROMPIR

Actara 25 WG

14

Afinex 20 SP

14

Avaunt 15 EC

LUK

3

1

Coragen 20 SC

14

Despot

21

Exirel

14

1

1

Grom

7

7

7

Kozma

28

Macho 200 SL

28

1

7

14

7 14

7

Movento 100 SC Nurelle D

LUBENICA

3 21

Teppeki 500 WG

1

1

5

Vantex 60 CS

14

OSTALA SREDSTVA PREPARAT

KROMPIR

Vydate 10 L Gardene

PARADAJZ

KRASTAVAC 50

21

LUBENICA

LUK

PAPRIKA 35

GRAŠAK

KUPUS


111

Fertigaciona ishrana useva i zasada Fertigacija predstavlja postupak kombinovanja primene vode i hraniva, odnosno mešavina ishrane i navodnjavanja. Može se prilagoditi svim tipovima useva, ali se najčešće primenjuje u intenzivnim usevima i tehnologijama kroz sistem kap po kap. Usled visokih prinosa zasadi voća zahtevaju pravovremeno i konstantno prihranjivanje adekvatnim đubrivima. Klasična zemljišna đubriva imaju vodeću ulogu u osnovnoj prihrani, ali dopunska prihrana predstavlja neizbežan faktor za pravilan rast biljke i razvoj ploda. Dopunskom prihranom, bilo folijarnom ili fertigacionom, moguće je u potpunosti zadovoljiti zahteve biljaka u svakoj fenofazi kao i otkloniti defcite makro, mikro ili sekundarnih elemenata. Široka lepeza FitoFert preparata omogućuje da na pravi način prihranite zasade adekvatnim đubrivom. Ono što izdvaja FitoFert preparate od ostalih je to da se ne nudi jedno univerzalno sredstvo već širok spektar preparata, čijom se pravovremenom primenom postižu značajni pozitivni efekti. Prihranu voća potrebno je obaviti u skladu sa trenutnim razvojem biljaka i njihovim potrebama za specifčnim nutrijentima. Svaka povrtarska biljka tokom svog porasta i razvića, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranljivim makro (N, P, K), sekundarnim (Ca, Mg, S) i mikro (Fe, B, Cu, Mn) elementima. Te količine ne mogu se kod povrtarskih kultura obezbediti prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, već se moraju dodavati i u toku vegetacije, fertigacijom i folijarnom ishranom. FitoFert đubriva su u potpunosti usklađena sa odgovarajućim fenofazama razvića povrća. Kristalne vodotopive formulacije se prvenstveno koriste za fertigacionu prihranu, ali se primenjuju i folijarnim putem u kombinaciji sa mikro i sekundarno- elementarnim đubrivima. U nastavku su date naše orijentacione preporuke za fertigacionu povrtarskih useva i višegodišnjih zasada. Detaljna razjašnjenja i saveti se mogu dobiti od članova AgroServis službe za ishranu bilja koji poseduju i adekvatnu terensku opremu, a na raspolaganju je i laboratorija za ispitivanje zemljišta u fabrici “Fertico” u Nišu.


112

FERTIGACIONA ISHRANA

KROMPIRA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Do polovine vegetacije tj. zatvaranje redova i jasno izdvojene cvasti

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

35,0 + 4,0

FF KRISTAL 20:20:20 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

65,0

Puno cvetanje

20 l/ha

FF KRISTAL 24:6:10 + FF KRISTAL 4:10:40

14,0 + 60,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Precvetavanje i nalivanje krtole

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno.

FERTIGACIONA ISHRANA

PARADAJZA i PLAVOG PATLIDŽANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

2,0 + 0,2

Početak cvetanja do formiranja prvih plodova (od 10-30. dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF KRISTAL TOMATO

0,5 + 1,5

Intenzivni porast plodova i otvaranje 5. cvetne grane (30-65. dana)

FF KRISTAL TOMATO primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

3,5 20,0 l/ha

Pojava pigmentacije plodova i početak berbe (65-100. dana)

FF KRISTAL TOMATO

3,0

FITOFERT KRISTAL 4:10:40+3MgO+ME

2,5

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Intenzivna berba

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/biljci/nedeljno.


113

FERTIGACIONA ISHRANA

PAPRIKE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

2,0 + 0,2

Nakon ukorenjivanja do cvetanja i prvih plodova (10-60. dana)

FF KRISTAL PEPER + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

1,0 + 0,5 20 l/ha

Posle prve berbe tj. drugog dela vegetacije (60-100. dana)

FF KRISTAL PEPER

2,5

Završna faza plodonošenja (od 100. dana do kraja vegetacije)

FF KRISTAL PEPER + FF KRISTAL 24:6:10

2,0 + 1,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 1,0-2,0 g/ biljci/nedeljno.

FERTIGACIONA ISHRANA

KRASTAVCA i KORNIŠONA

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

2,0 + 0,2

Nakon ukorenjivanja do formiranja 8. pravog lista (1035. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10

3,0 + 1,5

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

3,5 + 1,5 20 l/ha

FF KRISTAL MELON

5,5

Intenzivni rast i porast plodova do prve berbe (36-65. dana)

Period punog opterećenja i berbe (od 65. dana do kraja berbe)

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 1,0-2,0 g/ biljci/nedeljno.


114

FERTIGACIONA ISHRANA

TIKVICA

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

Intenzivni porast do cvetanja i zametanja prvih plodova

Period punog opterećenja i berbe

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

15,0 + 1,2

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

3,0 + 2,0 20 l/ha

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 4:10:40

4,0 + 0,5

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 1,0-2,0 g/ biljci/nedeljno.

FERTIGACIONA ISHRANA

LUBENICA i DINJA

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

15,0 + 1,2

Intenzivni porast do cvetanja i zametanja prvih plodova (10-40. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10

15,0 + 10,0

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 5,0 20 l/ha

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 4:10:40

30,0 + 5,0

Porast plodova do veličine 70% (41-60. dana)

Period punog opterećenja i berbe (od 61-105.. dana)

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 1,0-2,0 g/ biljci/nedeljno.


115

FERTIGACIONA ISHRANA

KUPUSASTOG POVRĆA

KUPUS, KELJ, KARFIOL, PROKELJ, KELERABA i SLAČICA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 4,0

Od formiranja rozete do sredine vegetacije tj. početka glavičenja

FF KRISTAL 24:6:10 + FF KRISTAL 20:20:20 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 20,0 20 l/ha

Drugi deo vegetacije do berbe

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL 24:6:10

20,0 + 15,0

Posle prve berbe tj. drugog dela vegetacije (60-100. dana)

FF KRISTAL PEPER

2,5

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno.

LUKOVIČASTOG POVRĆA CRNI LUK, BELI LUK, PRAZILUK FERTIGACIONA ISHRANA

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Početak razvoja rozete tj, razvijen 3. list (15-20 dana)

Intenzivni rast do vađenja korena

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

FF KRISTAL 20:20:20

30,0

+

+

FF BIOFLEX-P

20,0

FF KRISTAL 4:10:40

35,0

+

+

FF KRISTAL 24:6:10

5,0

primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

20 l/ha

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno.


116

KORENASTOG-KRTOLASTOG POVRĆA MRKVA, PAŠTRNAK, PERŠUN, CELER, REN FERTIGACIONA ISHRANA

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Početak razvoja rozete tj, razvijen 3. list (15-20. dan)

Intenzivni rast do vađenja korena

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

FF KRISTAL 20:20:20

35,0

+

+

FF BIOFLEX-P

5,0

FF KRISTAL 4:10:40

30,0

+

+

FF KRISTAL 24:6:10

7,0

primeniti odvojeno: FF HUMISUPER PLUS

20 l/ha

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno.

FERTIGACIONA ISHRANA

LISNATOG POVRĆA

SPANAĆ, SALATA, BLITVA, ENDIVIJA, RADIČ, ZAČINSKO BILJE STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

Od formiranja rozete do sredine vegetacije tj. početka glavičenja

Drugi deo vegetacije do berbe

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

40,0 + 4,0

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL 20:20:20 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

60,0 + 25,0 20 l/ha

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL 24:6:10

70,0 + 35,0

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno. Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


117

FERTIGACIONA ISHRANA

MAHUNASTOG POVRĆA

PASULJ, GRAŠAK, BORANIJA, BOB, SOČIVO PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

FF HUMISTART

3,0

FF BORMAX 20 + FF HUMISUPER PLUS

1,0 + 3,0

Precvetavanje i obrazovanje mahune

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Precvetavanje i obrazovanje mahune

FF HUMISUPER PLUS + FF KRISTAL 4:10:40

2,0 + 3,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Razvijenih prvih par listova do prvog pupoljka Pred cvetanje

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno.

FERTIGACIONA ISHRANA

VINOVE LOZE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

60,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

60,0

Intenzivan porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERY primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

80,0

Pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

20,0

20,0


118

FERTIGACIONA ISHRANA

JABUKE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

50,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

50,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

80,0 + 20,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FERTIGACIONA ISHRANA

KRUŠKE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10

50,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

50,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FF HUMIFLEX 20 l/ha + FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)


119

FERTIGACIONA ISHRANA

ŠLJIVE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

60,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

100,0 + 20,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

80,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FERTIGACIONA ISHRANA

BRESKVE I NEKTARINE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

60,0 + 20,0

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

100,0 + 20,0

FF KRISTAL 4:10:40

80,0

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Intenzivni porast plodova 10-14 dana kasnije Plod pred berbu Zreo plod

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)


120

FERTIGACIONA ISHRANA

KAJSIJE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

60,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

100,0 + 20,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

80,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FERTIGACIONA ISHRANA

VIŠNJE I TREŠNJE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

60,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

60,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

20,0

20,0


121

FERTIGACIONA ISHRANA

DUNJE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

50,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

50,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

80,0 + 20,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FERTIGACIONA ISHRANA

MALINE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena i listanja (50-60 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 10,0

Intenzivni porast do cvetanja (polovina maja 15-20 dana)

FF KRISTAL BERRY

45,0

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + FF BIOFLEX-P

30,0 + 2,0

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

30,0

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

25,0 + 10,0

Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

10,0

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ ha/nedeljno NAPOMENA: Prihranu kroz sistem i zalivanje na razmaku 10-20 cm levo i desno od reda, raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista). Folijarnu prihranu raditi svakih 10 dana sa preporučenim preparatima po fenofazama razvića. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode. Preporučene količine FitoFert kristalnih đubriva predstavljaju 30-40 % od ukupnih potreba za hranljivim elementima u toku vegetacije gajene kulture. Preostalu količinu hranljivih elemenata od 60 %, dodati primenom osnovnih zemljišnih mineralnih đubriva (način ishrane maline u Poljskoj i Čileu).


122

FERTIGACIONA ISHRANA

KUPINE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena i listanja (50-60 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 10,0

Intenzivni porast do cvetanja (polovina maja 15-20 dana)

FF KRISTAL BERRY

45,0

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + FF BIOFLEX-P

30,0 + 2,0

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

30,0

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

25,0 + 10,0

Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

10,0

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ ha/nedeljno

FERTIGACIONA ISHRANA

JAGODE

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena – početak listanja

FF KRISTAL BERRY + FF KRISTAL 20:20:20

25,0 + 20,0

Inteznivni porast do početka cvetanja

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

45,0

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + FF HUMISTART

30,0 + 10,0

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

50,0

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

25,0 + 10,0

Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

10,0

10,0

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ ha/nedeljno


123

FERTIGACIONA ISHRANA

BOROVNICE, ARONIJE i RIBIZLE PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena (50-60 dana) – početak listanja

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX FF

30,0

Intenzivni porast do cvetanja (polovina maja 15-20 dana)

FF KRISTAL BERRY + FF BIOFLEX-P

35,0

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + F BIOFLEX-P

35,0 + 2,0

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

20,0 + 10,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

10,0

2,0

10,0

FF KRISTAL 20:20:20 20,0 + + FF BIOFLEX-P 2,0 Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ ha/nedeljno Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FERTIGACIONA ISHRANA

CITRUSA

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Od 0. do 2. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 10,0

Od 2. do 4. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF HUMISUPER PLUS + FF FERRO CHELL 6

5,0 + 10,0 + 5,0

FF KRISTAL BERRY

18,0

FF KRISTAL BERRY + FF KRISTAL 4:10:40

5,0 + 10,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Od 5. do 9. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana) Od 10. do 13. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

Jednom nedeljno počevši od 3. nedelje kroz sistem kap po kap odvojeno puštati FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 3,0 kg/ha


124

FERTIGACIONA ISHRANA

RUŽA i UKRASNOG BILJA

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Posle sadnje ili početak ukorenjavanja i rada korena u proleće

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

2,0 + 2,0

Intenzivna vegetacija do početka cvetanja

FF KRISTAL 24:6:10

2,5

FF KRISTAL 20:20:20

3,0

posebno: FF HUMIFLEX

20 ml/biljci

Puno cvetanje

Cvetanje do rezidbe

Posle rezidbe/ priprema biljke za zimsko mirovanje

FF KRISTAL 4-10-40 + FF KRISTAL 24:6:10 FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

2,0 + 1,0 2,0 2,0

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0.50 grama/biljci/nedeljno


125

AT L

AS

Å T

ET

NI

H

OR

GA N

IZA

ATLAS KOROVA

MA


Abutilon theophrasti

TEOFRASTOVA LIPICA

Agropyrum repens (L.) P.Beauv. Sin. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, Agropyron repens

Amaranthus retroflexus

ŠTIR

PIREVINA, PIRIKA, OBIČNA PIRIKA

Teofrastova lipica - ponik

Pirevina - ponik

Štir - ponik

Teofrastova lipica - odrasla biljka

Pirevina - odrasla biljka

Štir - odrasla biljka

Ambrosia artemisiifolia

Avena fatua

Bifora radians

AMBROZIJA

DIVLJI OVAS

SMRDUŠA

Ambrozija - ponik

Divlji ovas - ponik

Smrduša - ponik

Ambrozija- odrasla biljka

Divlji ovas - odrasla biljka

Smrduša - odrasla biljka


Capsella bursa pastoris

Chenopodium album

Cirsium arvense

RUSOMAČA

PEPELJUGA OBIČNA

NJIVSKA PALAMIDA

Rusomača - ponik

Pepeljuga obična - ponik

Njivska palamida - ponik

Rusomača - odrasla biljka

Pepeljuga obična - odrasla biljka

Njivska palamida - odrasla biljka

Consolida regalis

Convolvulus arvensis

Cynodon dactylon

ŽAVORNJAK OBIČNI

POPONAC

ZUBAČA OBIČNA

Žavornjak obični - ponik

Poponac - ponik

Zubača obična - ponik

Žavornjak obični - odrasla biljka

Poponac - odrasla biljka

Zubača obična - odrasla biljka


Datura stramonium

Digitaria sanguinalis

Echinochloa crus-galli

TATULA

OBIČNA SVRAČICA

VELIKI MUHAR

Tatula - ponik

Obična svračica - ponik

Veliki muhar - ponik

Tatula - odrasla biljka

Obična svračica - odrasla biljka

Veliki muhar - odrasla biljka

Galinsoga parviflora

Galium aparinae

Lamium purpureum

OBIČNA KONICA

BROĆIKA

MRTVA KOPRIVA

Obična konica - ponik

Broćika - ponik

Mrtva kopriva - ponik

Obična konica - odrasla biljka

Broćika - odrasla biljka

Mrtva kopriva - odrasla biljka


Matricaria chamomilla

Poa annua

Polygonum avicuare

KAMILICA DIVLJA

RANA LIVADARKA

TROSKOT

Kamilica divlja - ponik

Rana livadarka - ponik

Troskot - ponik

Kamilica divlja - odrasla biljka

Rana livadarka - odrasla biljka

Troskot - odrasla biljka

Polygonum persicaria

Portulaca oleraceae

Ranunculus arvensis

DVORNIK OBIČNI

TUŠT

LJUTIĆ

Dvornik obični - ponik

Tušt - ponik

Ljutić - ponik

Dvornik obični - odrasla biljka

Tušt - odrasla biljka

Ljutić - odrasla biljka


Setaria glauca

Sinapis arvensis

Solanum nigrum

SIVI MUHAR

POLJSKA GORUŠICA

POMOĆNICA

Sivi muhar - ponik

Poljska gorušica - ponik

Pomoćnica- ponik

Sivi muhar - odrasla biljka

Poljska gorušica - odrasla biljka

Pomoćnica - odrasla biljka

Sonchus oleraceus

Sorghum halepense

Stellaria media

GORČIKA

DIVLJI SIRAK

MIŠJAKINJA

Gorčika - ponik

Divlji sirak - ponik

Mišjakinja - ponik

Gorčika - odrasla biljka

Divlji sirak - odrasla biljka

Mišjakinja - odrasla biljka


Erysiphe graminis DC.

PEPELNICA STRNIH ŽITA Pepelnica zita - Erysiphae graminis

ATLAS BILJNIH BOLESTI

Puccinia recondita Pers.

LISNA RĐA ŽITA Rdja psenice - Puccinia graminis

Puccinia striiformis Westend

Septoria tritici Rob ex Desm

ŽUTA RĐA PŠENICE

SIVA PEGAVOST LISTA PŠENICE

Žuta rđa pšenice Puccinia striiformis Westend

Siva pegavost lista pšenice Septoria tritici Rob ex Desm


Fusarium graminearum Schwabe

Pyrenophora/ Helminthosporium teres Drechs.

Diaporthe helianthi Munt-Cvet. et al.

FUZARIOZA KLASA PŠENICE

MREŽASTA PEGAVOST JEČMA

SIVA PEGAVOST STABLJIKE SUNCOKRETA

Fuzarioza klasa pšenice Fusarium graminearum Schwabe

Pegavost lišća šećerne repe Cercospora beticola

Venturia inaequalis (Cooke) Winter Cercospora beticola Sacc.

PEGAVOST LIŠĆA ŠEĆERNE REPE Pegavost lišća šećerne repe Cercospora beticola

LISNA PEGAVOST I ČAĐAVA KRASTAVOST PLODOVA JABUKE Lisna pegavost i čađava krastavost plodova Venturia inaequalis (Cooke) Winter

Siva pegavost stabljike suncokreta Diaporthe helianthi

Podosphaera leucotricha (Ell. i Ev.) Salm.

PEPELNICA JABUKE Pepelnica jabuke Podosphaera leucotricha


Monilia fructigena (Ader. & Ruhl.)Honney ex Whetz

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

Taphrina deformans (Berk.) Tul.

TRULEŽ PLODOVA

BAKTERIONA PLAMENJAČA JABUČASTOG VOĆA

KOVRDŽAVOST LIŠĆA BRESKVE

Bakteriona plamenjača jabučastog voća Erwinia amylovora

Kovrdžavost lišća breskve Taphrina deformans

Trulež plodova - Monilia fructigena

Sphaerotheca pannosa var. persicae Woron.

PEPELNICA BRESKVE Pepelnica breskve - Sphaerotheca pannosa

Stigmina carpophila (Lev.) Ellis., sin. Clasterosporium carpophilum

Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & de Toni.

ŠUPLJIKAVOST LISTA KOŠTIČAVOG VOĆA

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

Šupljikavost lista - Stigmina carpophila (Lev.) Ellis., sin. Clasterosporium carpophilum

Plamenjača vinove loze - Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & de Toni.


Uncinula necator (Schwein.) Burrill.

Guignardia bidwellii (Ell.) Viala i Ravoz

Botrytis cinerea Pers.

PEPELNICA VINOVE LOZE

CRNA TRULEŽ VINOVE LOZE

SIVA TRULEŽ VINOVE LOZE

Pepelnica vinove loze Uncinula necator (Schwein.) Burrill.

Plamenjača salate - Bremia lactucae

Siva trulež vinove loze Botrytis cinerea Pers

19

Monilinia laxa (Ader. i Ruhl.) Honey ex Whetz.

SUŠENJE CVETOVA, GRANA I GRANČICA KOŠTIČAVOG VOĆA Sušenje cvetova, grana i grančica Monilinia laxa (Ader. i Ruhl.) Honey ex Whetz

Polystigma rubrum (Pers.) DC

Taphrina pruni Tul.

PLAMENJAČA ŠLJIVE

ROGAČ ŠLJIVE

Plamenjača šljive Polystigma rubrum (Pers.) DC

Rogač šljive - Taphrina pruni Tul.


Cocomyces hiemalis Higg.

Didymella applanata (Niessl.) Sace

Kuehneola uredinis (Link.) Arthur

PEGAVOST LISTA VIŠNJE I TREŠNJE

SUŠENJE IZDANAKA MALINE

ŽUTA RĐA KUPINE

Pegavost lista višnje i trešnje Cocomyces hiemalis Higg.

Sušenje izdanaka maline Didymella applanata (Niessl.) Sace

Pythium spp.

Mycospaerela fragarie (Tul.) Lindon

Botrytis cinerea Pers

PEGAVOST LISTA JAGODE

SIVA TRULEŽ JAGODASTOG VOĆA

Pegavost lista jagode Mycospaerela fragarie (Tul.) Lindon

Žuta rđa kupine Kuehneola uredinis (Link.) Arthur

Siva trulež jagodastog voća Botrytis cinerea Pers

POLEGANJE RASADA, PALEŽ KLIJANACA, TRULEŽ SEMENA POVRĆA Poleganje rasada, palež klijanaca, trulež semena - Pythium spp


Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

Alternaria solani Sorauer

Septoria lycopersici Speg.

PLAMENJAČA PARADAJZA I KROMPIRA

CRNA PEGAVOST PARADAJZA I KROMPIRA

SIVA PEGAVOST PARADAJZA

Plamenjača kormpira

Crna pegavost - Alternaria solani Sorauer

Fulvia fulva (Cooke) Ciferri

Phytophthora capsici Leonin

PLESNIVOST LISTA PARADAJZA

PLAMENJAČA PAPRIKE

Plesnivost lista paradajza Fulvia fulva (Cooke) Ciferri

Plamenjača paprike Phytophthora capsici Leonin

Siva pegavost paradajza Septoria lycopersici Speg.

Pseudoperonospora cubensis (Berk. i Curt) Rostov.

PLAMENJAČA KRASTAVCA Plamenjača krastavca Pseudoperonospora cubensis


Rhizoctonia solani J.G. Kühn

Erysiphae cichoracearum DC

TRULEŽ BILJAKA ILI „BELA NOGA”

PEPELNICA KRASTAVCA

Plamenjača salate - Bremia lactucae

Pepelnica krastavca Erysiphae cichoracearum DC

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. i Halsted

ANTRAKNOZA LUBENICA I DINJA Antraknoza lubenica i dinja Colletotrichum lagenarium

36

Peronospora destructor (Berk.) Casp. ex Berk

Alternaria brassicae (Berk) Sacc.

PLAMENJAČA LUKA

CRNA PEGAVOST KUPUSA

Plamenjača luka Peronospora destructor (Berk.)

Crna pegavost kupusa Alternaria brassicae

Bremia lactucae Ragal.

PLAMENJAČA SALATE Plamenjača salate - Bremia lactucae


Carpocapsa (Cydia) pomonella L

JABUKIN SMOTAVAC

Aphis pomi de Geer

JABUKINA ZELENA VAŠ Jabukina zelena vaš - Aphis pomi de Geer

Eriosoma lanigerum Hausm

Myzus persicae Sulz.

KRVAVA VAŠ JABUKE

ZELENA VAŠ BRESKVE

Krvava vaš jabuke Eriosoma lanigerum Hausm

Zelena vaš breskve - Myzus persicae Sulz.

Trips meriodinalis Stevens

TRIPS Trips - Trips meriodinalis Stevens


Cydia molesta Busck.

Diaspis pentagona Targ.

BRESKVIN SMOTAVAC

DUDOVA ŠTITASTA VAŠ

Breskvin smotavac- Cydia molesta Busck.

Dudova štitasta vaš Diaspis pentagona Targ.

Lobesia botrana Denis & Schiffermüller

MOLJAC VINOVE LOZE Moljac vinove loze - Lobesia botrana

Hoplocampa flava L., Hoplocampa minuta Christ.

Cydia (Grapholita) funebrana Treitschke

Rhagoletis cerasi L

ŠLJIVINE OSE

ŠLJIVIN SMOTAVAC

TREŠNJINA MUVA

Šljivine ose - Hoplocampa flava L., Hoplocampa minuta Christ.

Trešnjina muva - Rhagoletis cerasi L.


Rhynchites auratus Scop.

Capnodis tenebrionis L.

Byturus tomentosus Fabr.

VIŠNJIN SURLAŠ

ŽILOGRIZ

MALININA BUBA

Višnjin surlaš - Rhynchites auratus Scop.

Žilogriz - Capnodis tenebrionis L.

Malinina buba - Byturus tomentosus Fabr.

Anthonomus rubi L.

Otiorrhynchus sulcatus L.

Panonichus ulmi (Koch.)

JAGODIN I MALININ CVETOJED

JAGODIN RILAŠ

CRVENI PAUK

Jagodin surlaš - Anthonomus rubi L.

Jagodin rilaš - Otiorrhynchus sulcatus L.

Crveni pauk - Panonichus ulmi (Koch.)


Tetranychus urticae Koch

Phyllocoptes gracilis (Nal.)

Drosophila suzukii

ŽUTI PAUK

MALININA ERIOFIDNA GRINJA GALICA

AZIJSKA VOĆNA MUVA/ MUŠICA PEGAVOG KRILA

Frankliniella occidentalis Pergande

Lyromiza bryoniae Kalt.

KALIFORNIJSKI TRIPS

LISNI MINER

Žuti pauk - Tetranychus urticae Koch

Trialeurodes vaporariorum Westw.

BELA LEPTIRASTA VAŠ Bela leptirasta vaš Trialeurodes vaporariorum

Lisni miner - Lyromiza bryoniae Kalt.


Helicoverpa armigera Hübner.

PAMUKOVA SOVICA Pamukova sovica - Helicoverpa armigera

Autographa gamma L.

GAMA SOVICA Gama sovica - Autographa gamma L.

Tuta absoluta Meyrick.

PARADAJZOV Paradajzov moljac - Tuta absoluta

Nezara viridula L.

Phthorimaea operculella Boyd

Gryllotalpa gryllotalpa L.

POVRTNA STENICA

MOLJAC KROMPIRA

ROVAC

Povrtna stenica - Nezara viridula L.

Krompirov moljac - larve

Krompirov moljac imago u feromonskoj klopci

Rovac - Gryllotalpa gryllotalpa L.


Phyllotreta spp.

BUVAČI

Pieris brassicae L. i P. rapae L.

Leptinotarsa decemlineata Say

VELIKI I MALI KUPUSAR

KROMPIROVA ZLATICA

Elateridae spp.

Melolontha melolontha L.

Buvači - Phyllotreta spp.

Napomyza gymnostoma Loew.

MINIRAJUĆA MUVA LUKA Minirajuća muva luka - Napomyza gymnostoma Loew.

GUNDELJ - GRČICA Elateridae- zičnjak

Elateridae- zičnjak

Gundelj - Melolontha melolontha L.


Agrotis segetum Schiff.

Zabrus tenebrioides Goeze

Anisoplia spp.

OZIMA SOVICA

ŽITNI BAULJAR

PIVCI

Ozima sovica - Agrotis segetum Schiff.

Žitni bauljar - Zabrus tenebrioides

Oulema (Lema) melanopus L.

Eurygaster spp.

Oscinella frit L.

ŽITNA PIJAVICA

STENICE

ŠVEDSKA MUŠICA

Žitna pijavica - Oulema (Lema) melanopus L.

Stenice - Eurygaster spp.

Švedska mušica - simptom


Haplotrips tritici Kurdj.

Tanymecus dilaticollis Gyll.

Ostrinia nubilalis Hb.

TRIPS PŠENIČNI

SIVA KUKURUZNA PIPA

KUKURUZNI MOLJAC (PLAMENAC)

Bothynoderes punctiventris Germ.

Gryllus desertus Pall

Aphis fabae Scop.

REPINA PIPA

STEPSKI POPAC

CRNA REPINA VAŠ

Trips pšenični - Haplotrips tritici Kurdj.

Repina pipa - Bothynoderes punctiventris

Stepski popac - Gryllus desertus Pall

Crna repina vaš - Aphis fabae Scop.


Meligethes aeneus F.

Athalia colibri Christ.

Vanessa cardui L.

REPIČIN SJAJNIK

REPIČINA OSA LISTARICA

STRIŽIKOV ŠARENAC

Repičin sjajnik - Meligethes aeneus F.

Beleške

Repičina osa listarica - Athalia colibri Christ.


147

BeleĹĄke


148


149


150


PRIJAVA ZA ČASOPIS

Želim da se registrujem za besplatno dobijanje: (zaokružiti)

1. SMS poruka iz sledećih oblasti a) Ratarstvo c) Povrtarstvo

b) Voćarstvo d) Vinogradarstvo

2. Stručnog časopisa AgroSvet

Dajem saglasnost sa dole navedenim pravilima:

Ime i prezime: -------------------------------------------Firma: -------------------------------------------Adresa: -------------------------------------------Mobilni telefon: -------------------------------------------E-mail: -------------------------------------------Datum: -------------------------------------------Potpis: --------------------------------------------

Adresa: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac Agromarket doo, Kraljevačkog bataljona 235/2, 34000 Kragujevac, PIB 102135211 (u daljem tekstu samo Agromarket) štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Agromarket će potpisniku ove prijave besplatno slati SMS poruke i stručni časopis AgroSvet sa relevantnim i aktuelnim poljoprivrednim sadržajem iz oblasti zaštite bilja, agronomije, agroekonomije, meteorologije i slično. Agromarket se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti prikupljene privatne podatke (e-mail adrese, imena i prezimena, i ostale podatke dobijene od korisnika), te da ih neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Ako Agromarket odluči da promeni pravila privatnosti, obaveštenje o tome će korisnici primiti putem naših SMS poruka. Korisnici usluge u svakom trenutku mogu prestati primati besplatne SMS poruke i stručni časopis AgroSvet, usmenim obaveštenjem člana marketing tima kompanije Agromarket.


DC NIŠ

STRUČNA SLUŽBA: Dr Ivan Krošlak direktor marketinga 063/ 106-63-55 Dragan Lazarević Šef Stručne službe 063/580-958 Dragan Đorđević DC Niš 063/ 102-23-45 Momčilo Pejović DC Subotica 063/ 693-147 Milan Sudimac DC Beograd 063/ 628-051 Ivan Valent DC Zrenjanin 063/ 628-175 Goran Jakovljević DC Sremska Mitrovica 063/625-531 Danijela Radujkov DC Sombor 069/516121 Miloš Stojanović Direktor Sektora Ishrana bilja i navodnjavanja 063/ 414-722 Goran Radovanović DC Niš 069/ 50-70-979 Milan Raković DC Sremska Mitrovica 062/213-078 Bojana Stanković DC Kragujevac 063/861-8633 Dragiša Vuković DC Kragujevac 062/608-661 Milan Kusalo DC Zrenjanin 069/50-86-555 Marija Bujagić DC Beograd 063/590-034 Miloš Bubnjević DC Sombor 063/590-225 Dr Zorica Jestrović Sektor semena 063/59 01 139 Marko Minić Sektor semena 069/511-06-44

SLUŽBA PRODAJE: DC KRAGUJEVAC

www.agromarket.rs www.facebook.com/Agrosvet www.agrosvet.rs

Vladimir Dragutinović, 063/438-483 Mileva Vukašinović, 063/10-22-232, Vesna Ocokoljić, 063/10-22-234 Svetlana Radosavljević, 063/10-22-230 Jagoda Jovanović, 063/10-58-240 Aleksandar Milivojević, 069/50-77-875 Veselin Šuljagić, 063/658-307 Vladimir Milovanović, 063/415-924 Zoran Radovanović, 063/10-58-091 Neša Milojević, 063/10-58-278 Milenko Cvjetković, 063/ 629-555

Goran Petrović, 063/105-83-20 Gordana Ružić, 063/66-81-87 Biljana Nikolić, 063/66-81-79 Bojan Đokić, 063/668-165 Nemanja Radmanovac, 069/507-09-95 Željko Ilić, 063/590-296 DC ZRENJANIN Nebojša Lugonja, 063/105-82-23 Sonja Margan, 063/438-727 Darinka Velimirov, 063/438-454 Srđan Protić, 069/507-09-78 Žarka Bošković, 063/628-096 DC SREMSKA MITROVICA Saša Gladović, 063/105-80-41 Vesna Lepšić, 063/11-23-303 Tanja Savić, 063/11-21-387 Dejana Klisurić, 063/112-45-70 Anđelka Kovač, 063/625-974 DC SUBOTICA Dejan Milinčević, 063/106-74-79 Renata Karajkov, 063/112-07-82 Ivan - Janko Lulić, 063/693-443 Senka Romić, 069/507-08-27 Miloš Tomašev, 063/635-495 DC SOMBOR Slovenka Nikšić, 063/112-01-38 Irena Simonović, 063/106-66-06 Biljana Leković, 063/112-07-67 Menadžer prodaje na terenu, 063/438-641 AGROMARKET BIH: DC BIJELJINA Milenko Krsmanović +387 65/643-466 Zoran Hamzić, +387 65/823-046 Mladen Bijelić, +387 66/365-978 Jovo Vujević, +387 65/189-104 DC BANJA LUKA Bojan Krunić, +387 65/713-435 Maja Mirković, +387 65/146-875 Dragan Ćurković, +387 65/938-150 Lolo Marčeta, +387 65/867-775 Kristijan Veber, +387 66/001-352 Miloš Todorović, +387 65/843-244 DC SARAJEVO Mirza Babić, +387 65/623-413 Danijela Đurđić, +387 33/407-481 Samira Smajlović, + 387 33/407-483 Samir Čobo, +387 69/286-792 Mario Rajić, +387 66/289-439 AGROMARKET CRNA GORA:

DC VALJEVO

DC PODGORICA

Dragutin Arsenijević, 063/657-929 Milan Krstić, 063/668-192 Snežana Sević, 063/10-39-836 Tamara Jeremić, 063/112-49-70 Miljana Vucelja, 063/105-82-76

Spaso Popović, +382 67/2017-104 Milica Pavićević, +382 69/388-778 Miroslav Jokić, +382 69/300-845 Gojko Ljumović, +382 69/183-032

DC BEOGRAD

AGROMARKET KS:

Velibor Hristov, 063/658-312 Jelena Urošević , 063/10-580-92 Biljana Mandić, 063/668-213 Bojana Karaklajić, 069/50-70-997 Nikola Petrović, 063/626-953 Dragan Dimitrić, 063/105-80-02

DC PRIŠTINA Naser Spahiu, +377 45/334-465 Nerdian Ahmedi, +377 45/689-658 Nexhat Maxhuni, +386 49/733-872 Elmaz Orana, +377 44/311-930


NAMA VERUJU www.agromarket.rs www.facebook.com/Agrosvet www.agrosvet.rs

Profile for Agromarket

As specijal 88 web  

As specijal 88 web  

Profile for agmsa
Advertisement