Page 7

12

13

NAJČEŠĆE GREŠKE PRI PRSKANJU PESTICIDIMA - SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Količina tečnosti Dosadašnje preporuke i iskustvo vezano za količinu tečnosti po jedinici površine ukazuju da u zaštiti ratarskih useva treba koristiti od 200 do 600 l tečnosti po hektaru, u voćarstvu 1000 – 1500 l/ha (zavisi od uzgojnih oblika, veličine krune i sl.), a u vinogradarstvu 1000 l/ha. Potrošnja vode pri izvođenju prskanja pesticidima može se izračunati i prema gajenim vrstama. Tako se u ratarstvu i povrtarstvu (na otvorenom) preporučuje primena 200 do 600 litara vode po hektaru, pri čemu za kontaktne i sistemične herbicide se preporučuje 300 do 400 l/ha, a za herbicide sa zemljišnim delovanjem do 600 l/ha. Za herbicide na bazi sulfoniluree preporučuje se 200 do 250 l/ha tečnosti. Kod primene fungicida i insekticida utrošak vode dosta zavisi od visine kulture, pa se tako kultura visine do 50 cm tretira sa 300 l/ha vode, kulture visine 50 do 70 cm sa 600 l/ha, a za više biljke 900 l/ha. Količina vode za tretiranje u litrima Konc. (%)

10

15

20

50

100

200

300

400

500

1000

Potrebna količina preparata u gramima (g) ili mililitrima (ml)

0,01

1

1,5

2

5

10

20

30

40

50

100

0,04

4

6

8

20

40

80

120

160

200

400

0,07

7

11

14

35

70

140

210

280

350

700

0,10

10

15

20

50

100

200

300

400

500

1000

0,15

15

22

30

75

150

300

450

600

750

1500

0,20

20

30

40

100

200

400

600

800

1000

2000

0,25

25

38

50

125

250

500

750

1000

1250

2500

0,30

30

45

60

150

300

600

900

1200

1500

3000

0,40

40

60

80

200

400

800

1200

1600

2000

4000

0,50

50

75

100

250

500

1000

1500

2000

2500

5000

1,00

100

150

200

500

1000

2000

3000

4000

5000

10000

1,50

150

230

300

750

1500

3000

4500

6000

7500

15000

2,00

200

300

400

1000

2000

4000

6000

8000

10000

20000

Preračunate količine preparata (g ili ml) prema količini tečnosti

1. Nepoznavanje štetočine, bolesti i korova

5. Korišćenje prevelikih količina vode pri prskanju

Pre prskanja potrebno je znati koje štetočine, bolesti ili korove želimo suzbiti, da li su prešli prag štetnosti, da li su dostigli odgovarajući stadijum rasta i dr. Na osnovu zapažanja, iskustva i saveta sa specijalistima zaštite bilja, odlučuje se za vrstu intervencije i preparat ili kombinaciju koja će se primeniti

Količina tečnosti treba da je takva kako bi se postigla idealna pokrovnost na biljci, a da se rastvor ne cedi sa biljaka

2. Nepravovremeno tretiranje

6. Neprikladna radna brzina pri prskanju Brzina se prilagođava vetru, nagibu terena, pripremljenosti zemljišta, brzini vetra ali je najpoželjnija 6 do 8 km/h

Na osnovu sagledavanja problema koga ciljamo, bira se i pravo vreme za tretman. Treba izbegavati tretmane kada je površina biljnog organa vlažna i kada su temperature vazduha visoke. Načelno prskanja u poslepodnevim satima su preporučljivija

7. Neprilagođena visina prskalice u odnosu na ciljane površine

3. Pogrešan izbor dizni s obzirom na vremenske prilike

Prskalice se nakon svake upotrebe moraju odmah oprati. Temeljno treba isprati mlaznice i dovodne cevi koristeći sredstva za čišćenje vodeći računa da se to obavlja na mestima gde ne postoji rizik od dospevanja u nadzemne ili podzemne vode

Uvek treba odabrati odgovarajući tip dizni, a tretiranje izvesti u što je moguće idealnijim vremenskim prilikama. U vremenskim uslovima bez vetra birati obične dizne, a kada brzina vetra pređe 5 m/s, koristiti antidrift dizne 4. Neprilagođeni pritisak prema vrsti dizne ili tipu preparata Preporučeni pritisak za prskanje herbicidima je 1,5 do 3 bara, a za fungicide i insekticide iznosi 3-5 bara

Visina prskalice nad površinom koja se tretira treba biti 50 do 60 cm 8. Prljave prskalice

Pravilna zaštita voda Prilikom rada sa sredstvima za zaštitu bilja neophodno je poštovati i zaštititi i vodu i vodene tokove. Pravilna zaštita voda podrazumeva: - Rastvor pesticida-sredstva tu bilja treba uvek pripremati usevu ili zasadu jer se time mogućnost izlivanja tečnosti «rizičnih» površina

za zaština polju, izbegava u blizini

- Voditi računa da ne dolazi do rasipanja pesticida ili izlivanja pripremljenog rastvora sredstva za zaštitu bilja iz prskalice na površine sa kojih je moguće zagaditi vodu i vodene tokove - Ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja uvek isprati čistom vodom, a sadržaj sipati u rezervoar prskalice, a sa praznom ambalažom postupati u skladu sa pravilima o bezbednom upravljanju ambalažnim otpadom - Ukoliko pripremljeni rastvor nije u potpunosti utrošen prilikom tretmana, treba ga razrediti vodom (1:10) i upotrebiti na već tretiranim površinama

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement