Page 19

RODENTICID I LIMACID GARDENTOP

GARDENE

Aktivna materija: Bromadiolon 0,005 %

Aktivna materija: Metaldehid 50 g/kg

Rodenticid u obliku mamka za direktnu primenu namenjen suzbijanju crnog (Rattus rattus) i sivog pacova (Rattus norvegicus), kućnog miša (Mus musculus) i poljske (Microtus arvalis) vodene voluharice (Arvicola terestris)

Moluskocid – limacid namenjen suzbijanju štetnih puževa - veliki puž golać – (Arion lusitanicus), mali crni golać (Deroceras agreste), ostale vrste puževa (Helix pomatia) – rasipanjem mamaka u trake ili oko biljaka

37

POMOĆNA SREDSTVA IMOX

PALLAS ADJUVANT

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Aktivna materija: Alkilfenol alkoksilat

Okvašivač koji se primenjuje na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi

Adjuvant – okvašivač koji se primenjuje uz herbicid Pallas 75 WG

TREND 90

SREDSTVA ZA BIOZAŠTITU Posebnu skupinu pesticida čine biopesticidi. To su proizvodi biološkog porekla. U širem smislu u biopesticide spadaju proizvodi na osnovu mikroorganizama (gljive, pseudogljive, bakterije), infektivnih čestica (virusi) i prirodnih spojeva biljaka (esencijalna ulja, biljni ekstrakti...)

CARPOVIRUSINE 2 EVO

TALOCUPER Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementom Bakar (Cu) 5 %

Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 Sistemični nutritijent, baktericid i fungicid sa x 107 spora/ml u 100 g preparata preventivnim i kontaktnim delovanjem namenjen suzbijanju fitopatogenih gljiva i bakterija iz rodova: Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem namenjen Phythoptora, Fusarium, Phythium, Rhizoctonia, suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu Antracnosis, Alternaria, Mildiu, Armillaria, Rosellinia, Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, jabuke Xanthomonas campestres, Erwinia carotovora

Biljna fitovakcina koja podstiče razvoj odbrambenog mehanizma i reakcije gajene biljke prema prouzrokovačima biljnih bolesti iz klase Oomycetae, koja se primenjuje u usevima povrća (krastavac, paradajz, paprika, tikvice, jagoda, dinja, lubenica, pasulj, zelena salata , karfiol, luk...), zasadu vinove loze (vinsko i stono grožđe) i usevu krompira

Pomoćno sredstvo za poboljšanje performansi pesticidnih tretmana

Nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode između kapi i lista, poboljšava kvašenje lisne površine i distribuciju herbicida po tretiranoj površini, kao i prodiranje kroz list, a primenjuje se na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi

PROIZVODI SPECIJALNE NAMENE ENER K-COLOR BM 86 Aktivna materija: krem alge Ascophyllum nodosum G14, azot, bor, magnezijum-oksid i molibden Biostimulator koji potpomaže bolje zametanje ploda kroz sintezu poliamina, brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija, bolju redistribuciju i rast hranljivih elemenata, veći broj plodova veće dimenzije

Aktivna materija:: polioli (ugljeni hidrati), provitamin A (beta karotin prekursor) i betaini. Fosfor (P2O5) 10%, Kalijum (K2O) 15%, Bor (B) 0,01% , Molibden (Mo) 0,02%. Koristi se za ostvarenje najboljih organolepičkih osobina plodova kao što su boja, konzistencija celuloze, aroma, ukus. Povećava se veličina plodova, kao i njihova transportabilnost bez degradacije tkiva. Smanjuje broj berbi kod višegodišnjih zasada voća. Omogućava istovremen rast plodova i vegetativnih pupoljaka.

FITOMAG

MICOBIOL Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 1,25%, Cink (Zn), 0,75%, Bakar (Cu) 2% i specifičnim betaglukanima

Aktivna materija: Pinolein 892,8 g/l

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

LEPINOX PLUS

Aktivna materija: Virus granuloze jabukovog smotavca Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini (CmGV) 1013 virusnih čestica /l, Cydia pomonella Granulosis sa insekticidnim delovanjem, koji je proizvod bakterije Virus (CpGV); rod Granulovirus; Familija: Baculoviridae; izolat: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348) Mexican isolate (CpGV – M) Biološki insekticid digestivnog delovanja namenjen Biotehnički insekticid koji deluje na larve jabučnog smotavсa suzbijanju pamukove (kukuruzna) sovice (Helicoverpa (Cydia pomonella) u zasadu jabuke armigera) u usevima paradajza i kukuruza

NATURALIS BIOGARD

VIN-FILM

STEMICOL

Aktivna materija: 1-metil-ciklopropen 30 g/kg

N-GRIP

Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 2,7 %, Cink (Zn) 2,3 %

Koristi se za tretiranje plodova jabuka u rashladnim skladištima-hladnjačama. Njegovom primenom postiže se: usporavanje proces starenja, povećava otpronost plodova na skald (posmeđnje pokožice plodova), održava čvrstinu plodova kako prilikom skladištenja, tako i u dostavi do potrošača. Takođe održava visok nivo kiselina u plodovima i tako smanjuje potencijal za razvoj gljivičnih oboljenja. Produžava shell life jabuke nakon iskladištenja.

Aktivna materija: ekstrakt fermentacije mikroorganizama, živi mikroorganizmi (20% v/v), Fosfor (P2O5) 8% i Kalijum (K2O) 10% mikorbiološki preparat uz dodatak kalijuma i Fosfora koji omogućava jačanje korena biljke, deluje protiv biotičkog stresa usled infekcija uzrokovanih širokim spektrom nematoda u bilo kojoj fazi.

Biljna fitovakcina tj. sredstvo odbrane koje pospešuje procese samoodbrane u biljkama i unapređivanje opšteg zdravstvenog stanja, te povećanje kondicione stabilnosti što se odražava na poboljšanje kvaliteta i prinosa useva povrća i jagode

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement