Page 17

ACTARA 25 WG

AFINEX 20 SP Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg

DESPOT

Insekticid sa sistemičnim delovanjem namenjen je za suzbijanje: zelene jabukine vaši (Aphis pomi), brašnaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanove lisne vaši (Aphis tabaci), lisne vaši (Macrosiphum euphorbiae), zelene vaši graška (Acyrthosiphon pisi), zelene breskvine vaši (Myzus persicae)

Insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju jabukinog crva (Cydia pomonella), I, II i III generacije minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella), jabukine zelene vaši (Aphis pomi) i biljne vaši (Dysaphis plantaginea), trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), I generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Polychrosis botrana), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), bele leptiraste vaši (Thrialeurodes vaporariorum), biljnih vaši (Aphididae), tripsa (Thrips spp.), kupusove vaši (Brevicoryne brassicae)

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

AKARISTOP

AMBARIN

Aktivna materija: Abamektin 18 g/l

Aktivna materija: Cipermetrin 80 g/l + Piperonil butoksid 228 g/l (sinergist)

Nesistemični insekticid i akaricid za suzbijanje štetnih insekata i grinja u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu: obične kruškine buve (Psylla pyri), u zasadu kruške, crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i atlantski pregalj (Tetranichus turkestani) u zasadu jabuke, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Franchinella occidentalis) u ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru, eriofidne grinje lista (Phylocoptes gracilis) u malini, običnog paučinara (Tetranychus urticae) u paradajzu u zaštićenom prostoru

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u skladištima zrnastih proizvoda: a - tretman skladišnih površina od betona – objekti za skladištenje žita, za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) - žitni žižak (Sitophilus granarius L), pirinčani žižak (Sitophilus oryzae L), rizoperta (Rhyzopertha dominica F), i skladišnih leptira (Lepidoptera) – kestenjasti moljac (Tribolium castaneum), žitni moljac (Sitotroga cerealella) i bakrenasti moljac (Plodia intarpunctela); b - tretman merkantilnog i semenskog žita (pšenica, tritikale, ječam, raž i zob-ovas) u zrnu, osim kukuruza za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) i skladišnih leptira (Lepidoptera)

AMOS

AVAUNT 15 SC

Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim, ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera)

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim, ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera)

Aktivna materija: Tiametoksam 250 g/kg

BORNEO Aktivna materija: Etoksazol 110 g/l Akaricid kontaktnog delovanja namenjen je suzbijanju običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i vrsti Tetranichus cinnabarinus, Panonychus citri, Eotetranychus carpini, E. Graba u voću, povrću i cvećarstvu

BYFIN 100 EC Aktivna materija: Bifentrin 100 g/l Nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke i malininog cvetojeda (Anthonomus rubi) u usevu maline, bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) i običnog paučinara (Tetranychrus urticae) u usevu paradajza u zatvorenom prostoru

Aktivna materija: Hlorantranilipol 200 g/l

CYTHRIN 250 EC

Kontaktni i digestivni insekticid sa ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen za primenu u zasadu jabuke protiv jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i usevu krompira protiv krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) usevu kukuruza protiv kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), paradajzu protiv pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kupusa protiv malog kupusara (Pieris rapae) i kupusnog moljca (Plutella xylostella), zasadu vinove loze protiv sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i minera tačkastih mina (Phyllonorychter blancardella)

Aktivna materija: Cipermetrin 250 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju štetnih insekata, žitne pijavice (Lema melanopa) i grozdovog smotavca (Lobesia botrana)

DELEGATE 250 WG Aktivna materija: Spinetoram 100 g/l Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške i jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke

Aktivna materija: Cijanotraniprol - Ciazapir 100 g/l

Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), jabukinog smotavca (Cydia pomonella), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu jabuke i kruške, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, repine pipe (Botynoderes punctiventis) i lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea) u usevu šećerne repe i repičinog sjajnika (Meligethes aenus) u usevu uljane repice

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju minera tačkastih mina (Phyllonorycter blancardella) i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke, trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u zasadu trešnje, breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve i nektarina, kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankiniella occidentalis) u zasadu nektarine, cvetojeda (Anthonomus rubi) u zasadu maline, tripsa (Thrips spp.) i lukove muve (Delia antiqua) u usevu luka, tripsa (Thrips spp.) u usevu krastavca, leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u usevu paradajza, malog kupusara (Pieris rapae) i buvača (Phyllotreta crucifereae) u usevu kupusa, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Trips tabaci) u usevu duvana

FORCE 1,5 G

GROM

Aktivna materija: Teflutrin 15 g/kg Zemljišni insekticid u granulama za neposrednu primenu namenjen suzbijanju larve žičnjaka (Elateridae), larve lukove muve (Hylemia antiqua), podgrizajuće sovice (Agrotis spp.), larve rovca (Gryllotalpa gryllotalpa), larve grčica (Scarabeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.), larve vrtnih komaraca (Tipulidae spp.) FORCE 0,5 G Aktivna materija: Teflutrin 5 g/kg

Zemljišni granulisani nesistemični insekticid za direktnu primenu preko zemljišta, koji deluje kontaktno, utrobno i inhalaciono na larve skočibuba-žičnjaka (Elateridae) i larve gundelja-grčice (Melolonthinae), grčica (Scarabeidae), kao i rovca (Grylothalpa grylothalpa) u usevima krompira, mrkve i kupusa. INSEGAR 25 WG Aktivna materija: Fenoksikarb 250 g/l Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta insekata i namenjen je za suzbijanje jabukinog crva (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Cemiostoma scitella) kod jabuke i kruške KOZMA

CORAGEN 20-SC

EXIREL

Aktivna materija: Hlorpirifos 480 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), zelene migratorne vaši (Rhopalosiphum insertum), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginae), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadima jabuke, kruške i dunje; zelene vaši breskve (Myzus persicae), lisne vaši trešnje (Myzus cerasi), cigaretaste vaši breskve (M. varians) pepeljaste vaši šljive (Hyalopterus pruni), male vaši šljive (Brachicardus helichrysi) u zasadima trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, velike vaši žita (Macrosiphum avenae), vaši ruže (Metopolphium dirhodum), zelene vaši žita (Schizaphis graminium, Rhopalosiphum padi), žitne stenice (Eurygaster austriaca, E. maura), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), crne vaši repe (Aphis fabae), lisne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea), mrvice repe (Atomaria linearis), lisne sovice (Heliothis obsoletus, Autographa gamma), larve skočibuba (Agriotes ustulatus, A. sputator, A. lineatus), larve gundelja (Melolontha melolontha, Rhizotrogus aequinoctialis, Amphimalon solstitialis)

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l Nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim svojstvima koji se primenjuje za suzbijanje štetnih vrsta: jabukin smotavac (Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvaši (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Atalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopa) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae) lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela mušica (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama LANNATE 90 Aktivna materija: Metomil 900 g/kg Insekticid za suzbijanje lisnih i štitastih vaši u zasadima jabuke, kruške, dunje, breskve, nektarine, kajsije, badema, šljive, višnje i trešnje, žutog i pepeljastog smotavaca u vinovoj lozi, lisnih vaši u paradajzu, lisnih sovica i duvanovog tripsa u duvanu LOBO Aktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg Insekticid sa translaminarnom, sistematičnom aktivnošću, kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi), u zasadu jabuke, breskve i nektarine i zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u usevu paprike u zaštićenom prostoru

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement