Page 13

24 TARGA SUPER Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 50 g/l

FUNGICIDI

TARGET SC Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa POSTSelektivni translokacioni herbicid za suzbijanje EM primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u uljanim kulturama, repi po nicanju korova krompiru i šećernoj repi TERBIS 500

VELOX

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Aktivna materija: 2,4- D etilheksilestar 850 g/l

Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja (PREEM) u usevima kukuruza i suncokreta

Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu

Fungicidi su organske, neorganske supstance ili živi organizmi kojima suzbijamo gljive i pseudogljive, bez obzira gde se nalazile na biljkama, na i u semenu, na drvetu (za impregnaciju). Prema hemijskom sastavu fungicide se dele na neorganske i organske.

Neorganski fungicidi

Svrstani su u skupinu fungicida s površinskim (kontaktnim) delovanjem jer nakon njihove primene ostaju na površini biljnih organa i onemogućuju infekcije. Postoji i nekoliko grupa organskih fungicida koji se ponašaju na isti način i njih svrstavamo u fungicide s površinskim delovanjem. Najvažnije dve skupine neorganskih fungicida su sredstva na bazi bakra i sredstva na bazi sumpora. Fungicidi s površinskim (kontaktnim) delovanjem moraju se primijeniti preventivno, tj. pre nego nastupi infekcija.

Organski fungicidi

U okviru organskih fungicida razlikuju se dve podskupine: a. Organski fungicidi s površinskim delovanjem ili nesistemici (npr. ditiokarbamati, ftalimidi...), b. Sistemični i ograničeno sistemični organski fungicidi (npr. inhibitori biosinteze ergosterola, fenilamidi, karbamati, etil fosfonati, strobilurini ...).

PROIZVODNJA I FORMULISANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA Proizvodnja je koncipirana prema najnovijim standardima Evropske Unije na najsavremenijoj opremi, čime se obezbeđuje maksimalna zaštita čoveka i njegove okoline. Bezbedna proizvodnja Sigurni proizvodi Zdravi plodovi Zadovoljni kupci

www.agromarket.rs www.agrosvet.rs f/AgroSvet

Nakon primene sistemičnog fungicida određen procenat njihove aktivne supstance ostaje na površini te deluje kao fungicid s površinskim delovanjem, dok drugi deo aktivne materije iz površinskih ćelija ulazi u biljku i širi se stabljikom, po listu ili prelazi u novo narasle listove, što zavisi od karakteristika aktivne materije i tako nepovoljno deluje na parazita u unutrašnjosti biljnih organa. Zbog tih svojstava neki sistemični fungicidi imaju ne samo preventivno, nego i kurativno delovanje, a u nekim slučajevima i eradikativno delovanje (potpuno zaustavljaju razvoj parazita) što zavisi od svojstva aktivne materije, patogenoj gljivi, o domaćinu, razdoblju inkubacije ili o vremenu primene. Sistemični fungicidi kreću se uzlaznim tokovima prema vrhu biljaka (akropetalno), prema korenu (bazipetalno) ili u oba smera. Sistemik bi se u pravome smislu te reči trebao kretati u oba smera (ambisistemik), no takvih je fungicida malo. Fungicide koji su slabije pokretljivi i kreću se samo unutar biljnog organa na koji su primenjeni nazivamo translaminarni fungicidi ili fungicidi ograničenog kretanja. Sistemične fungicide treba primenjivati racionalno, samo onda kada pružaju izrazitu prednost (kod jakog pritiska prouzrokovača bolesti, kišnog razdoblja ili potrebe za kurativnim delovanjem) u poređenju sa fungicidima koji imaju površinsko delovanje. Poznavanje mehanizma delovanja pri suzbijanju prouzrokovača bolesti korišćenjem i izmenjivanjem fungicida koji deluju različitim mehanizmom delovanja vrlo je važno zbog sprečavanja/usporavanja razvoja rezistentnosti.

ACANTO PLUS Aktivna materija: Pikoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l Dvokomponentni fungicid sistemičnog delovanja sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem u zaštiti useva strnih žita, šećerne repe i suncokreta od prouzrokovača biljnih bolesti – pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasova pšenice (Septoria spp.), mrke pegavosti lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helminthosporium sativum), mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora terres), sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), mrke pegavosti lista suncokreta (Phomopsis helianthi).

AGRODIN 65 WP Aktivna materija: Dodin 650 g/kg

AGROCIRAM 80 WG Aktivna materija: Ciram 800 g/kg Nesistemični, kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača kovrdžavosti lista kod breskve (Taphrina deformans).

ASENA Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

Sistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim i Nesistemični fungicid, sa protektivnim i delimično eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača kurativnim delovanjem. Efikasno suzbija prouzrokovača mrke čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). inaequalis) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement