Page 1

O LN IJA JE EC AN SP IZD

stručna revija Januar 2019. broj: 96 besplatan primerak ISSN 1820-0257

Spisak sredstava za zaštitu i ishranu bilja Pravila u radu sa sredstvima za zaštitu bilja

Programi zaštite i ishrane 50 vrsta gajenog bilja


2

3

SADRŽAJ 03

04

09

11

Reč urednika

Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja

17

Sredstva za zaštitu i prihranu bilja 2019.

116

Karence proizvoda registrovanih u voću i povrću

Distributivni centri

06

O sredstvima za zaštitu bilja

13

Najčešće greške pri prskanju pesticidima sredstvima za zaštitu bilja

Trovanje pesticidima i prva pomoć

42

Orijentacioni predlog programa zaštite ratarskih i povrtarskih useva, voća i vinove loze u 2019. godini

117

Atlas štetnih organizama


AGROSVET 96 Stručna revija ISSN 1820-0257 Izdavač: Agromarket doo Adresa: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac tel: 034/308-000 fax: 034/308-016 www.agromarket.rs Logistički centar Inđija: 022/801-160 Distributivni centri: Kragujevac: 034/300-435 Beograd: 011/404-82-83 Valjevo: 014/286-800 Niš: 018/514-364 Subotica: 024/603-660 Zrenjanin: 023/533-550 Sombor: 025/432-410 Sremska Mitrovica: 022/649-013 AGROMARKET BIH: Bijeljina: +387 55/355-230 Laktaši: +387 51/535-705 Sarajevo: +387 33/407 480

REČ UREDNIKA

„Zašto je voće i povrće iz celog sveta jeftinije od domaćeg?“ pa „Suva jesen uzela danak”, a zatim i “Kada se sneg otopi biće jasnije u kakvom su stanju usevi”... Ovo je samo deo naslova koji su mogli da se pročitaju poslednjih mesec-dva, a odnose se na stanje poljoprivrede u našoj zemlji. Kako krenuti u novu sezonu? Sa sećanjem ili sa nadom. Šta zaboraviti, šta pamtiti, poželeti...? Kome ugoditi, kako pogoditi? Na ovom mestu smo prethodnih godina uvek predstavljali projekcije šta bi moglo biti sa našim agrarom u godini koju započinjemo uz podsećanje na godinu iz koje smo izašli. Ovog puta odustajemo od ove prakse i želimo da sa čitaocima podelimo jedan set lepih želja koje nam upućuje čovek koji je odlično poznavao psihu ljudi sa ovih prostora i sve je činio da nam na lep način kaže šta bi mogli da promenimo u sebi kako bi nam svima bilo bolje. Želje koje je osamdesetih godina prošlog veka uputio veliki Čovek, Pesnik, Duško Radović, aktuelne su i danas. Tako sa dobrim željama, kako Duškovim (oprosti autoru stihova na intimnosti), tako i našim teče „Novogodišnja čestitka“: 1. januar. Danas je prvi dan, početak.

AGROMARKET CRNA GORA Danilovgrad: +382 20/818-801

Želim vam da vas ne boli ono što vas je bolelo, a da vas voli ono što vas nije volelo.

AGROMARKET KS Priština +386 49/733 814

Želim da vas dobro služe noge, da na njima provedete veći deo nove godine, da imate više posla nego vremena.

Glavni i odgovorni urednik: Dragan Đorđević dipl. ing. polj. Grafički urednik: Kuća Čuvarkuća

Želimo vam da budete potrebniji drugima nego oni vama.

Redakcija: Dr Ivan Krošlak Dragan Lazarević Miloš Stojanović Momčilo Pejović Goran Radovanović Duško Simić Danijela Radujkov Dejana Klisurić Bojana Stanković Olivera Gavrilović Sekretar redakcije: Dušica Bec Štampa: Color Print, Novi Sad Tiraž 60.000 primeraka

Želim da vam deca budu bolja od vas, da se više vi hvalite njima nego ona vama.

Da želite i možete više nego što vam treba, a da sve što vam pretekne podelite sa onima koji ne mogu kao vi. Nemojte uzimati mnogo više nego što dajete. Mislite malo na one kojima će morati da uzmu ono što vama budu dali. Da vam ono što imate ne bude manje od onoga što nemate. Želimo vam, na kraju, da ova godina ima više sreće sa vama nego prethodna! Srećna nam bila 2019.


DISTRIBUTIVNI CENTRI: LOGISTIČKI CENTAR Inđija, 022/801-160, Vojvode Putnika bb, Severoistočna radna zona DISTRIBUTIVNI CENTRI SRBIJA: Kragujevac: 034 300 435, Skladišni centar bb Beograd: 011 74 81 920, Majora Zorana Radosavljevića 362 Zrenjanin: 023 533 550, 9. Januar bb Sombor: 025 432 410, Filipa Kljajića bb Valjevo: 014 286 800, Divci bb Subotica: 063 603 660, Gajeva 55 Sremska Mitrovica: 022 649 013, Palanka 134 Niš: 018 514 364, Bulevar 12. februar bb AGROMARKET BIH: Bijeljina: +387 55 355 231, Pavlovića put bb Banja Luka: +387 51 535 705, Klašnice bb, Laktaši Sarajevo: + 387 33 407 480, Rajlovačka cesta bb AGROMARKET CRNA GORA: Podgorica - Danilovgrad: +382 20818 801, Grbe bb Spuž AGROMARKET KOSOVO: Priština: +386 47 733 814, Magistrala Priština Skoplje 6 ČLANICE GRUPE : VILLAGER Slovenija - Ljubljana AGROSEME AD - Kikinda PIK JUŽNI BANAT - Bela Crkva SEMENARSTVO - Šabac PD ZAJEČAR - Zaječar FERTICO - Niš VOJVODINA - Starčevo

Agromarket doo Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac Tel: (+381 34) 308000, 308001 / Fax: (+381 34) 308 016

6

7


8

9 malim količinama aktivne supstance na hektar; • stabilnost sredstava za zaštitu bilja na određeno vreme (tokom skladištenja)

O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Svrha upotrebe sredstava za zaštitu bilja Za uspešno sprečavanje ili smanjenje šteta od štetnih organizama potrebno je prepoznati i odrediti vrstu štetnog organizma, a zatim na osnovu poznavanja njenih bioloških, ekoloških i drugih svojstava izabrati najprikladnije mere zaštite bilja. Od druge polovine XX veka primena hemijskih sredstva za zaštitu bilja postaje najvažnija mera zaštite bilja od štetnih organizama. Brojni toksikološki, ekotoksikološki, ekološki i ekonomski razlozi pokazuju da je primenu hemijskih mera zaštite bilja potrebno racionalizovati. Mnoga naučna istraživanja usmerena su na pronalaženje njihove zamene primenom nehemijskih mera. Primenom načela integralne zaštite bilja primena hemijskih sredstava za zaštitu bilja je svedena na najnužniju meru, a time je smanjen rizik za čoveka, korisne organizme i okolinu. Sredstva za zaštitu bilja moraju se primeniti samo kad je to preko potrebno i/ili u skladu s pragovima štetnosti kad postoje. Odluka o primeni sredstva za zaštitu bilja mora se temeljiti na informacijama sakupljenim u polju kroz redovne preglede useva i/ili informacijama prognozne službe u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse i očuvanja životne sredine. Svaki izbor sredstava za zaštitu bilja i primenu treba provesti stručno prema uputstvima koje se dobiju pri nabavci sredstva za zaštitu bilja, a usklađeno sa načelima integralne zaštite bilja. Kod upotrebe sredstva za zaštitu bilja potrebno je: • koristiti sredstva za zaštitu bilja u skladu s etiketom, poštujući količine, vreme i način primene, te sva ograničenja navedena na etiketi • primenjivati mere integrirane zaštite bilja od štetnih organizama, radi smanjenja upotrebe sredstava za zaštitu bilja • primenjivati i rukovati sredstvima za zaštitu bilja u skladu sa propisima iz oblasti sredstava za zaštitu bilja • uvažavati načela dobre poljoprivredne prakse i zaštite životne sredine • primenjivati sredstva za zaštitu bilja u skladu s integralnom zaštitom radi održavanja populacije ciljanih štetnih organizama ispod praga štetnosti uz smanjenje negativnog uticaja na vrste koje ne pripadaju ciljanoj skupini (npr. lokalna primena sredstva tamo gde je populacija štetnih organizama prešla utvrđeni prag štetnosti, a ne po celoj površini); • čuvati sredstva za zaštitu bilja na propisan način (u posebnoj prostoriji, originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i hrane za životinje ...) • ostatke sredstva za zaštitu bilja i njegove ambalaže zbrinuti na odgovarajući način prema podacima navedenim na etiketi sredstva; • voditi evidenciju o upotrebi.

Sastav sredstva za zaštitu bilja Sredstva za zaštitu bilja su mešavine aktivnih i dodatnih materija u određenim koncentracijama, koje čine formulisani proizvod - pesticid. Aktivna materija ili aktivna supstanca je osnovni sastojak sredstva za zaštitu bilja koja ima opšti ili poseban učinak na štetne organizme ili na bilje, biljne delove ili biljne proizvode. Najčešće su to hemijski spojevi, mikroorganizmi i virusi, biljni ekstrakti i slično. U sredstvima za zaštitu bilja u formulaciji se mogu nalaziti i druge dodane supstance čija namena je sprečiti ili smanjiti fitotoksične učinke na određeno bilje npr. zaštitna materija (engl. safener) ili poboljšati delovanje aktivne stvari (tzv. sinergisti). Aktivna supstanca ima svoj hemijski naziv prema međunarodno dogovorenoj hemijskoj nomenklaturi Međunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju (engl. International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC), koji je u pravilu vrlo složen i neprimenljiv za širu upotrebu. Zbog složenosti hemijskog naziva aktivna supstanca dobija i trivijalni (izvedeni) naziv koji odobrava Međunarodna organizacija za normizaciju (engl. International Organization for Standardization - ISO) i prihvaćen je u stručnoj literaturi (mankozeb, bifentrin, dikamba…).

Formulacija (oblik) sredstava za zaštitu bilja Sredstva za zaštitu bilja se stavljaju na tržište kao posebno formulisani proizvodi koji korisniku trebaju osigurati: • jednostavnu upotrebu i rukovanje, najčešće se pre primene razređuje ili se koristi nerazređen • manju izloženost onog koji ga koristi primenitelja, a zavisi od vrste formulacije uz uslov da se sredstvo za zaštitu bilja ispravno koristi i primenjuje; • efikasnost aktivne supstance, jer na primer mnoge aktivne supstance ne mogu u dovoljnoj meri proći biološke prepreke (npr. kutikulu) ili se zadržati na lisnoj masi bez dodatnih materija; • ravnomernu raspodelu aktivne supstance tokom primene, što je važno za sredstva za zaštitu bilja koja se primenjuju u vrlo

Mehanizmi i načini delovanja aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja Jedan od načina razvrstavanja aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja su podele prema načinu delovanja i prema mehanizmu delovanja. Naime, treba razlikovati ove dve podele. Način delovanja govori o načinu usvajanja u štetni organizam (kod herbicida npr. listom, korenom ili i listom i korenom) i pokretljivosti unutar biljke nakon usvajanja (kontaktni i sistemični). Mehanizam delovanja se iskazuje nakon prodora aktivne supstance u štetni organizam kao ometanje jednog ili više biohemijskih (fizioloških) procesa u štetnom organizmu (npr. inhibicija sinteze lipida, inhibicija sinteze sterola i dr. Sredstva za zaštitu bilja nakon primene mogu se na tretiranoj biljci ponašati nesistemično ili sistemično. Nesistemična (kontaktna) sredstva za zaštitu bilja nakon primene ostaju u obliku zaštitne prevlake na površini tretiranih biljnih delova i ne premeštaju se sistemom sprovodnih sudova. Sistemična sredstva za zaštitu bilja (sistemici) nakon primene, biljka upija (apsorbira), provodi svojim provodnim sistemom. Prema načinu kretanja u biljci sistemici su podeljeni u nekoliko podskupina: 1. Sistemici s ograničenom pokretljivošću (mezosistemici - lokalno sistemični) nakon primene aktivna supstanca ulazi u tkivo biljke i širi se samo po organu biljke na koji je nanesena, i ne prenosi se u novi prirast. Ovakvo kretanje se naziva i translaminarno kretanje; 2. Ksilemski sistemik (akropetalni sistemik) nakon primene aktivna supstanca se translocira u tkivo do ksilema, a zatim se trahejama (brzi transport) ili traheidama (sporiji transport) kreće uzlaznim tokovima (akropetalno); 3. Floemski sistemik (bazipetalni sistemik) nakon primene aktivna supstanca se translocira u tkivo do floema (sitastih cevi i ćelija pomoćnica), a zatim se kreće silaznim tokovima (bazipetalno); 4. Pravi sistemik (ambisistemik) nakon primene aktivna supstanca se kreće u oba smera ksilemskim (uzlaznim) i floemskim (silaznim) tokovima. Sredstvo za zaštitu bilja ima određeni spektar delovanja na štetne organizme koje efikasno suzbija. Mnoga sredstva za zaštitu bilja osim pune efikasnosti na dozvoljeni ciljani organizam mogu imati i propratna ili sporedna delovanja na druge štetne organizme (npr. neki fungicidi delomično smanjuju brojnost grinja dok neki drugi mogu pojačati njihovu pojavu...), ali isto tako i na korisne organizme. Svako sredstvo za zaštitu bilja ne sme imati univerzalno delovanje već selektivno, tj. suzbijati samo određene štetne organizme. Za insekticide je bitno da deluje samo na ciljanu skupinu štetnih insekata, a ne i na korisne insekte. Herbicidi trebaju delovati samo na korove, a ne i na kulturnu biljku.

Podela sredstava za zaštitu bilja Sredstva za zaštitu bilja delimo na različite načine. Prema poreklu sredstva za zaštitu bilja dele se na hemijska i biološka dok je najčešća podela prema vrsti štetnog organizma koji se suzbija. 1. ZOOCIDI - sredstva za suzbijanje ili odbijanje životinja, podeljeni u nekoliko skupina: 2. FUNGICIDI - sredstva za suzbijanje gljiva i pseudogljiva i nekih bakterija uzročnika bolesti 3. HERBICIDI - sredstva za suzbijanje korova 4. OSTALA SREDSTVA - regulatori rasta biljaka i pomoćna sredstva

Kasnije su se razvile i ostale grupe kao što su: Rodenticidi – sredstva za suzbijanje glodara Akaricidi - sredstva za suzbijanje grinja Nematocidi – sredstva za suzbijanje nematode ili valjkastih crva Moluskocidi-Limacidi – sredstva za suzbijanje mekušaca, puževa Algicidi – sredstva za suzbijanje algi Antihelmintici – sredstva za suzbijanje glista Arboricidi – sredstva za uništavanje drvenastih korova Defolijanti – sredstva za izazivanje prevremenog opadanja lišća Desikanti – sredstva za izazivanje uvenuća i sušenja biljaka Fumiganti – sredstva koja deluju gasnom fazom Hemosterilizanti – utiču na sterilitet imaga odraslih jedinki


10

11

Razvijena su i sredstva sa posebnim namenama kao što su:

PRAVILNO POSTUPANJE SA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Atraktanti - sredstva koja privlače štetne insekte Repelenti – sredstva koja odbijaju štetne organizme od gajene biljke Regulatori rasta biljaka – sredstva koja imaju delovanje na rast gajenih biljaka Najčešće korišćeni termini Fitotoksičnost – vrsta i stepen oštećenja biljaka tretiranih sredstvima za zaštitu bilja Karenca – broj dana koji mora da protekne od poslednjeg tretmana do žetve ili berbe OVP – broj dana koji mora da protekne od poslednjeg tretmana do žetve ili berbe koji je obezbeđen vremenom primene sredstva za zaštitu bilja Radna karenca – vreme koje treba da protekne od tretmana pesticidima u kome radnici ne mogu raditi bez zaštitne opreme (maska, naočari, rukavice, čizme…) MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija Toleranca - maksimalno dozvoljena količina aktivne materije u namirnicama biljnog i životinjskog porekla (mg/kg) MBT – maksimalan broj tretiranja koji je preporučen od strane proizvođača sredstava za zaštitu bilja za primenu u usevu/ zasadu u toku jedne kalendarske godine Nabavka pesticida Sredstva za zaštitu bilja treba nabavljati isključivo kod poznatih kompanija i poljoapoteka koje su registrovane za promet pesticida i koje imaju zaposlenu stručnu osobu koja pomaže u pravilnom izboru i primeni pesticida. Čuvanje Pesticidni preparati se skladište u originalnom, zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na suvom i mestu gde je moguće provetravanje, pod ključem, van domašaja dece. Priprema preparata za upotrebu Pre svakog tretmana pesticidima obavezno je pročitati uputstvo za upotrebu preparata koje je priloženo uz svako pakovanje. Potrebno je proveriti ispravnost i čistoću (da nema ostataka od prethodnih tretmana) svake prskalice. Tečnost za tretiranje se priprema tako što se u manjoj posudi pomeša odmerena količina izabranog pesticida sa vodom. Ujednačena masa sipa se u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Ukoliko prskalica poseduje mešač, on mora biti stalno uključen, a ako

se radi o prskalicama bez mešača, onda ručno mešati i dodavati vodu do punog kapaciteta prskalice. Ukoliko se radi sa nekoliko različitih preparata, svaki se prvo pojedinačno rastvara u manjoj posudi, a zatim usipa u prskalicu. Iz uputstva o primeni preparata se vidi da li postoje ograničenja u mešanju pojedinih preparata i formulacija pesticida i toga se treba pridržavati. Najbolje se mešaju preparati iste formulacije. Ako je proizvođač pesticida preporučio korišćenje okvašivača, on se dodaje na kraju pripreme rastvora. Slično je i sa primenom folijarnih hraniva (đubriva), i ona se dodaju na kraju pripreme. Raspored dodavanja preparata u prskalicu ukoliko se radi o tankmiksu je sledeći: - Vodorastvorljive kesice (WSB) - Vodorastvorljive granule (SG) - Vododisperzibilne granule (WG, DF, PX/SX) - Kvašljivi prašak (WP) - Koncentrovane suspenzije (SC) - Suspo emulzije (SE) - Emulzije u vodi (EW) - Koncentrat za emulziju (EC) - Koncentrovani rastvor (SL) - Adjuvanti, okvašivači, ulja - Vodorastvorljiva đubriva - Sredstva za sprečavanje zanošenja kapi

Zaštitna oprema Pri radu sa pesticidima neophodno je koristiti zaštitnu opremu: - odgovarajuće nitrilne rukavice - gumene čizme - maska i naočare - zaštitno odelo Posle svake primene potrebno je oprati rukavice i čizme, a zamena je u zavisnosti od stanja u kome se nalaze na svaka 3 meseca (rukavice), odnosno 6 meseci (čizme). U zavisnosti od vrste preparata koji treba primeniti, koriste se i različiti filteri na maskama: - protiv prašiva P (1-3) - protiv organskih para i isparljivih tečnosti A (1-3) - kombinovani filteri A/B filtere treba menjati nakon svakih 12 do 15 radnih sati.


12

13

NAJČEŠĆE GREŠKE PRI PRSKANJU PESTICIDIMA - SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Količina tečnosti Dosadašnje preporuke i iskustvo vezano za količinu tečnosti po jedinici površine ukazuju da u zaštiti ratarskih useva treba koristiti od 200 do 600 l tečnosti po hektaru, u voćarstvu 1000 – 1500 l/ha (zavisi od uzgojnih oblika, veličine krune i sl.), a u vinogradarstvu 1000 l/ha. Potrošnja vode pri izvođenju prskanja pesticidima može se izračunati i prema gajenim vrstama. Tako se u ratarstvu i povrtarstvu (na otvorenom) preporučuje primena 200 do 600 litara vode po hektaru, pri čemu za kontaktne i sistemične herbicide se preporučuje 300 do 400 l/ha, a za herbicide sa zemljišnim delovanjem do 600 l/ha. Za herbicide na bazi sulfoniluree preporučuje se 200 do 250 l/ha tečnosti. Kod primene fungicida i insekticida utrošak vode dosta zavisi od visine kulture, pa se tako kultura visine do 50 cm tretira sa 300 l/ha vode, kulture visine 50 do 70 cm sa 600 l/ha, a za više biljke 900 l/ha. Količina vode za tretiranje u litrima Konc. (%)

10

15

20

50

100

200

300

400

500

1000

Potrebna količina preparata u gramima (g) ili mililitrima (ml)

0,01

1

1,5

2

5

10

20

30

40

50

100

0,04

4

6

8

20

40

80

120

160

200

400

0,07

7

11

14

35

70

140

210

280

350

700

0,10

10

15

20

50

100

200

300

400

500

1000

0,15

15

22

30

75

150

300

450

600

750

1500

0,20

20

30

40

100

200

400

600

800

1000

2000

0,25

25

38

50

125

250

500

750

1000

1250

2500

0,30

30

45

60

150

300

600

900

1200

1500

3000

0,40

40

60

80

200

400

800

1200

1600

2000

4000

0,50

50

75

100

250

500

1000

1500

2000

2500

5000

1,00

100

150

200

500

1000

2000

3000

4000

5000

10000

1,50

150

230

300

750

1500

3000

4500

6000

7500

15000

2,00

200

300

400

1000

2000

4000

6000

8000

10000

20000

Preračunate količine preparata (g ili ml) prema količini tečnosti

1. Nepoznavanje štetočine, bolesti i korova

5. Korišćenje prevelikih količina vode pri prskanju

Pre prskanja potrebno je znati koje štetočine, bolesti ili korove želimo suzbiti, da li su prešli prag štetnosti, da li su dostigli odgovarajući stadijum rasta i dr. Na osnovu zapažanja, iskustva i saveta sa specijalistima zaštite bilja, odlučuje se za vrstu intervencije i preparat ili kombinaciju koja će se primeniti

Količina tečnosti treba da je takva kako bi se postigla idealna pokrovnost na biljci, a da se rastvor ne cedi sa biljaka

2. Nepravovremeno tretiranje

6. Neprikladna radna brzina pri prskanju Brzina se prilagođava vetru, nagibu terena, pripremljenosti zemljišta, brzini vetra ali je najpoželjnija 6 do 8 km/h

Na osnovu sagledavanja problema koga ciljamo, bira se i pravo vreme za tretman. Treba izbegavati tretmane kada je površina biljnog organa vlažna i kada su temperature vazduha visoke. Načelno prskanja u poslepodnevim satima su preporučljivija

7. Neprilagođena visina prskalice u odnosu na ciljane površine

3. Pogrešan izbor dizni s obzirom na vremenske prilike

Prskalice se nakon svake upotrebe moraju odmah oprati. Temeljno treba isprati mlaznice i dovodne cevi koristeći sredstva za čišćenje vodeći računa da se to obavlja na mestima gde ne postoji rizik od dospevanja u nadzemne ili podzemne vode

Uvek treba odabrati odgovarajući tip dizni, a tretiranje izvesti u što je moguće idealnijim vremenskim prilikama. U vremenskim uslovima bez vetra birati obične dizne, a kada brzina vetra pređe 5 m/s, koristiti antidrift dizne 4. Neprilagođeni pritisak prema vrsti dizne ili tipu preparata Preporučeni pritisak za prskanje herbicidima je 1,5 do 3 bara, a za fungicide i insekticide iznosi 3-5 bara

Visina prskalice nad površinom koja se tretira treba biti 50 do 60 cm 8. Prljave prskalice

Pravilna zaštita voda Prilikom rada sa sredstvima za zaštitu bilja neophodno je poštovati i zaštititi i vodu i vodene tokove. Pravilna zaštita voda podrazumeva: - Rastvor pesticida-sredstva tu bilja treba uvek pripremati usevu ili zasadu jer se time mogućnost izlivanja tečnosti «rizičnih» površina

za zaština polju, izbegava u blizini

- Voditi računa da ne dolazi do rasipanja pesticida ili izlivanja pripremljenog rastvora sredstva za zaštitu bilja iz prskalice na površine sa kojih je moguće zagaditi vodu i vodene tokove - Ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja uvek isprati čistom vodom, a sadržaj sipati u rezervoar prskalice, a sa praznom ambalažom postupati u skladu sa pravilima o bezbednom upravljanju ambalažnim otpadom - Ukoliko pripremljeni rastvor nije u potpunosti utrošen prilikom tretmana, treba ga razrediti vodom (1:10) i upotrebiti na već tretiranim površinama


14

15

TROVANJE PESTICIDIMA I PRVA POMOĆ Pesticidi spadaju u otrovne materije. Čak i male količine tokom izvesnog vremena mogu da prouzrokuju teška i neizlečiva oboljenja. Do trovanja dolazi najčešće usled nepravilnog rukovanja pesticidima i usled greške ili nesrećnim slučajem. Znatan broj pesticida, a posebno insekticida koji se danas koriste u zaštiti bilja predstavljaju jake otrove za čoveka, domaće životinje, pčele, ribe, ptice...Međutim, pri radu sa njima, ako se vodi dovoljno računa o njihovoj otrovnosti i merama predostrožnosti, retki su slučajevi trovanja. Pesticidi se mogu podeliti, prema akutnoj toksičnosti (podela Svetske zdravstvene organizacije) na: • Krajnje opasni; • Znatno opasni; • Umereno opasni i • Neznatno opasni Potencijalnu opasnost za zdravlje radnika ima direktna izloženost pesticidima tokom njihove proizvodnje, transporta, rukovanja ili primene. Pesticidi ulaze u organizam u obliku para, čvrstih i tečnih aerosola na tri načina: • Preko kože. Zbog liposolubilnog karaktera znatne se količine velikog broja pesticida mogu apsorbovati preko nezaštićene kože, ali je takvo unošenje najmanje opasno jer se pranjem otrov može prilično lagano i brzo ukloniti. Za taj način unošenja opasniji su tečni preparati što može biti posebno opasno ako dođu u dodir sa sluzokožom oka. • Preko respiratornog sistema. Tim putem ulaze gasoviti preparati. Osim klasičnih fumigansa, naročito su opasni organofosforna jedinjenja. Opasnost od inhalacijske toksikologije povećava se povišenjem temperature. • Preko gastrointestinalnog trakta. Pesticidi se tim putem obično unose kontaminiranim rukama, pri pušenju, putem kontaminirane hrane ili vode. Svi pesticidi mogu biti deponovani u organizmu ako je brzina razgradnje i eliminacije sporija od apsorpcije što može imati za posledicu hronično trovanje. Profesionalna trovanja pesticidima najčešće su posledica nepridržavanja propisanih mera sigurnosti i lične higijene.

Simptomi trovanja Znaci trovanja mogu, u zavisnosti od vrste pesticida, biti vrlo različiti. Većina od njih, manje ili više, deluju na nervni sistem i izazivaju glavobolju, vrtoglavicu, paralize, uznemirenost i druge nervne poremećaje. Mnogi, pak, izazivaju bolove u stomaku, povraćanje i proliv. Neki od njih izazivaju gušenje ili pojačano znojenje, salivaciju, suze itd. Najzad, veliki broj pesticida i razređivača nadražuje kožu i sluzokože sa kojima dolazi u dodir, izazivajući razne promjene na njima. Simptomi koji upućuju na trovanje pesticidima: • Opšte osećanje: umor i slabost. • Koža: draženje, osećaj peckanja, povećano znojenje, obojenost kože. Putevi kontaminacije pesticidima


16 • • • •

Oči: svrabež, osećaj peckanja, suzenje, slab ili zamagljen vid, suženje ili proširenje zenica. Probavni trakt: osećaj peckanja u ustima i grlu, povećano slinjenje, slabost, povraćanje, bol u stomaku, probavne smetnje, dijareja. Nervni sistem: glavobolja, vrtoglavica, zbunjenost, nemir, trzanje mišića, teturanje, nerazgovetan govor, grčevi, nesvest. Disajni putevi: kašalj, bol i pritisak u grudima, otežano disanje, hripanje.

Trovanje malim količinama pesticida može izazvati umor, glavobolju, vrtoglavicu, znojenje, slabljenje vida, grčeve, mučninu, diareju i povraćanje. Simptomi trovanja srednjim količinama su poremećaj rada srca, otežano disanje i kretanje, tremor mišića, pojačana salivacija, povraćanje. Trovanje velikom količinom pesticida može izazvati konvulzije, komu i smrt. Kada su u pitanju vrste pesticida, obično se mogu razlikovati sledeći simptomi trovanja: Insekticidi: • Akutno trovanje: mučnina, povraćanje, dijareja, gubitak ravnoteže, vrtoglavica konfuzija, parestezija usana, jezika i lica, mišićna hiperekscitabilnost, konvulzije, depresija disanja i srčanog rada • Hronično trovanje: opšta slabost, encefalitisi, polineruritisi, pareza ekstremiteta, tremor, anemija, leukocitoza, dermatit Herbicidi: • Akutno trovanje: mučnina, povraćanje, dijareja, kolike, osećaj toplote, žeđ, crvenilo kože, znojenje, ubrzano disanje, tahikardija, povećanje temperature (42 0C), aritmija, kolaps, cijanoza, konvulzije, koma, edem pluća, insuficijencija jetre i bubrega • Hronično trovanje: umor, uznemirenost, znojenje, žeđ, gubitak telesne mase, žuto obojenje konjuktiva i katarakta Simptomi trovanja mogu se pokazati i malo kasnije, nakon već obavljenog posla s pesticidima. Nikada sami ne dijagnosticiramo trovanje pesticidima, nego potražimo stručnu, medicinsku pomoć.

PRVA POMOĆ U slučaju trovanja potrebno je odmah prekinuti sa izvođenjem mera hemijske zaštite odmah i pozvati broj 194 - Hitna pomoć, te ozleđenoj osobi pružiti prvu pomoć, kao što je navedeno na etiketi sa uputstvom za upotrebu. Medicinskom osoblju treba pokazati etiketu sa uputstvom za upotrebu, koja sadrži sve važne informacije za poduzimanje odgovarajućih mera. Osobu koja ima simptome trovanja treba što pre izmestiti iz kontaminirane okoline na svež vazduh ili u dobro prozračenu prostoriju te je zaštititi od temperaturnih kolebanja. Ako dođe do zastoja disanja, nudimo veštačko disanje i potražimo stručnu medicinsku pomoć. Osobu koja je u nesvesnom stanju namestimo u stabilan bočni položaj. Kontaminiranu odeću i obuću odmah skinemo. U slučaju izlivanja pesticida po koži osnovno je stati uz vetar kako bi para ili prašina bila oduvana sa unesrećenog. Skinuti kontaminiranu odeću i obuću. Kontaminiranog oprati vodom i sapunom, ali kožu ne trljati jako da je ne bi oštetili. Ukoliko pesticid dođe u kontakt sa očima, palcem i kažiprstom rastvorimo očni kapak i oko temeljno isperemo mlakom vodom (ispiremo barem 10 minuta). U slučaju konzumiranja važno je da otrovana osoba nema problema sa disanjem. Ako je potrebno, pružimo veštačko disanje. Ako se ozleđena osoba znoji i vruće joj je, možemo je osvežiti hladnom vodom, a ako joj je hladno, pokrijemo je prekrivačem (ćebe...). Otrovana osoba ne sme pušiti i piti mleko ili alkoholna pića. Usta isperemo vodom. U slučaju konzumiranja ne smemo izazivati povraćanje, osim ako je tako navedeno u uputstvu za upotrebu pesticida, a otrovana osoba mora biti u svesnom stanju. Ako otrovana osoba ima grčeve, ne pokušavajmo je držati ili zaustavljati. Usta joj držimo otvorena, tako da joj u usta između zuba namestimo savijenu krpu.

PREVENTIVA U vezi sa trovanjem pesticidima treba, pre svega, preduzeti odgovarajuće zaštitne mere. Potrebno je, prvo, da se pesticidi pravilno uskladište i u skladu sa propisima o otrovima ispravno čuvaju. Skladišta treba da budu tako organizovana da se do pesticida, pogotovu otrovnijih, može doći samo na dozvoljen, propisan način. Isto tako rukovalac skladišta i prodavac moraju

17 biti dobro upoznati sa prirodom i otrovnim svojstvima svakog pesticida koji prodaju. Preventivne mere se moraju sprovoditi i prilikom same upotrebe pesticida kao i nakon rada sa istim. Tokom rada sa pesticidima, pored primene zaštitne opreme neophodno je imati i adekvatan komplet prve pomoći, koji za ovu vrstu povreda treba sadržavati: • Plastična bočicu običnog deterdženta ili sapun koji će se koristiti da se pesticid brzo spere sa kože; • Hanzaplaste, flastere, zavoje, trake - sve posekotine i ogrebotine se moraju prekriti da se spreči ulazak pesticida u telo Pre svakog pušenja, jela, odlaska u toalet, odmora te nakon završetka posla sa pesticidima potrebno je detaljno oprati ruke. Posle završenog posla i povratka u stambene prostore obavezno zameniti radnu odeću i istuširati celo telo. Odeća u kojoj se radilo sa pesticidima uvek se pere odvojeno od ostale odeće! Nakon pranja kontaminirane odeće mašinu za veš isprati jednim puštanjem u rad „na prazno“!


18

Sredstva za zaĹĄtitu i prihranu bilja 2019.


20

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 2019.

HERBICIDI Herbicidi su sredstva za zaštitu bilja namenjeni suzbijanju i/ili zaustavljanju rasta neželjenih biljnih vrsta tj. korova. Kad herbicid dođe u kontakt s biljkom, na njegovo delovanje utiče više činilaca koji deluju odvojeno i u interakciji. Nakon primene herbicida u biljci se odvija niz vrlo kompleksnih fizioloških i biohemijskih procesa. Ovi procesi uključuju upijanje (apsorpciju), premeštanje (translokaciju), promenu hemijske strukture molekula herbicida te učinak herbicida na metabolizam biljke. Veliku ulogu na učinak herbicida imaju i pedološki i klimatski faktori i to pre, za vreme i nakon tretiranja (tip zemljišta, vlaga i temperatura zemljišta i vazduha i dr.). Herbicide možemo podeliti na nekoliko načina: • prema selektivnosti, • prema načinu (mestu) usvajanja, • prema mehanizmu delovanja, • prema hemijskoj pripadnosti, • prema vremenu primene. Podela prema selektivnosti:

Totalni - uništavaju sve biljke zatečene u vreme tretmana. Primenjuju se na poljoprivrednim površinama u razdoblju između

setve/sadnje dve kultura ili na nepoljoprivrednim površinama (industrijski objekti, železničke pruge, ceste, putevi i dr.).

Selektivni - zavisno od spektra delovanja suzbijaju određene vrste korovnih biljaka, a istovremeno su selektivni prema gajenim biljnim vrstama. Selektivnost herbicida uslovljena je nizom činilaca (vlagom, temperaturom, fenofazom razvića kulture, načinom primene i dr.) koji mogu herbicidu povećati fitotoksičnost, a umanjiti selektivnost prema usevu. Kod ove podele važno je naglasiti da, zavisno od količine, svaki herbicid može delovati kao totalni. Podela prema sposobnosti kretanja kroz biljna tkiva

Kontaktni – deluju pri direktnom dodiru s nadzemnim delovima biljke. Ovakvi herbicidi uništavaju samo one delove biljaka

s kojima su došli u kontakt. Ne premeštaju se sprovodnim snopićima.

Sistemični (translokacijski) – nakon dodira s biljkom (list, stabljika, korenov sistem) apsorbuju se i premeštaju sprovodnim snopićima po celoj biljci uzrokujući njeno propadanje. Sistemični herbicidi suzbijaju višegodišnje korove koji se osim semenom razmnožavaju i vegetativno, te je cilj smanjiti potencijal podzemnih vegetativnih organa. Prema načinu (mestu) usvajanja

Rezidualni (zemljišni) - primenjujemo ih pre nicanja korova prskanjem po zemljištu ili unošenjem u tlo. Za njihovo pre-

meštanje u zonu klijanja semena korova, tj. u tekuću fazu zemljišta (odakle ih biljka usvaja korenom) potrebne su padavine. Imaju sposobnost da kroz duže vreme iskazuju herbicidni učinak, zbog čega se i nazivaju rezidualni herbicidi. Osim padavina, na selektivni i herbicidni učinak utiče i tip tla. Stoga je kod ove skupine herbicida uz priloženo uputstvo naznačena dozacija za laka (peskovita) i teška zemljišta (bogata glinom i/ili organskom tvari).

Folijarni - biljka ih usvaja putem lista. Nakon usvajanja (apsorpcije), u zavisnosti od herbicida, tj. o načinu i mehanizmu delovanja, herbicid se ograničeno premešta kroz biljno tkivo (kontaktni herbicidi) ili se premešta do mesta (molekularnog) delovanja floemom i/ili ksilemom (translokacijski ili sistemični herbicidi). Svaki herbicid deluje na određene korovne vrste, tj. ima svoj spektar delovanja. Zbog proširenja spektra delovanja, herbicid se može kombinovati s više herbicida različitog načina delovanja, npr. rezidualni + kontaktni + translokacijski. Na tržištu se nalaze već gotova kombinovana herbicidna sredstva na osnovi dve ili više aktivnih materija ili korisinik tokom pripreme rastvora sam meša dva ili više sredstava (tzv. tank mix). Podela prema vremenu primene Primena pre setve ili sadnje gajenih biljnih vrsta (engl. pre-sowing, pre-planting) Primena nakon setve, a pre nicanja gajenih biljnih vrsta (engl. pre-emergence, pre-em) Primena nakon nicanja gajenih biljnih vrsta (engl. post-emergence, post-em) Ovakva podela herbicida vezana je na određeni rok primene zavisno od načina delovanja herbicida i na vreme setve, sadnje ili fenofaze razvoja gajenih biljnih vrsta (BBCH stadij razvoja) i/ili korova (nem. Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie - BBCH).

21

AGRODIMARK Aktivna materija: Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so) Selektivni hormonski POST-EM herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korovskih biljaka u usevu kukuruza

ARIGO Aktivna materija: Mezotrion 360 g/kg + Nikosulfuron 120 g/kg + Rimsulfuron 30 g/kg Selektivni post-em herbicid namenjen suzbijanju jedno- i višegodišnjih uskolisnih i širokolosinih korovskih biljaka u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza do faze razvoja 8. lista kukuruza BASTA 15

BANVEL 480 EC

Aktivna materija: Glufosinat-amonijum 150 g/l

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l Selektivni sistemični hormonalni herbicid za folijarno suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima

Neselektivni, kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u zasadima voća (izuzev breskve), vinove loze, maline, kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje (u suvom stanju), na nepoljoprivrednim površinama, kao i za desikaciju suncokreta, soje, uljane repice i uništavanje cime krompira

BENTAMARK

BETASANA COMPACT

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l

Aktivna materija: Fenmedifam 80 g/l + Desmedifam 80 g/l

Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza, soje, pasulja, graška

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih biljaka u usevu šećerne repe CHIKARA DUO

CALARIS PRO Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

Aktivna materija: Flazasulfuron 6,7 g/kg + Glifosat 288 g/kg (324,5 g/kg Glifosat Na so)

Pre-emergentni herbicid sistemičnog delovanja namenjen Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu suzbijanju korova u zasadima jabuke i kruške starijim od 3 godine, odnosno zasadima vinove loze starijim od 4 godine CUNAMI Aktivna materija: Glufosinat – amonijum 150 g/l Neselektivni, kontaktni herbicid namenjen primeni u zasadima jabučastog i koštičavog voća

DEBUT DUO ACTIVE Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg Sistemični, selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe EXPRESS 50 SX Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg Sistemični post-em herbicid namenjen suzbijanju jedno- i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih biljaka u usevima suncokreta tolerantnim na herbicide na bazi a.m. Tribenuronmetil

DIQUA TOP Aktivna materija: Dikvat dibromid 200 g/l Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u voćnjacima, kao i za desikaciju (prinudno sazrevanje) useva soje

DYNOX Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji


22

GLIFOHEM Aktivna materija: Glifosat 480 g/l glifosat IPA soli (360 g/l Glifosata) Sistemični neselektivni herbicid širokog spektra delovanja GLIFOMARK Aktivna materija: Glifosat 480g/l u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%) Translokacioni, neselektivni herbicid sa POST-EM primenom. HARMONY 75 WG Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/ Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korovskih vrsta u usevima soje po nicanju, odnosno u zasnovanim usevima lucerke u vreme mirovanja IKARUS Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u soji i IMI hibridima suncokreta KLETOX Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

MONT 960

GIRASOLIN

Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l

Translokacioni selektivni herbicid za post-em primenu namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu kukuruza

Selektivni herbicid sa PRE-EM primenom u usevu kukuruza

MONT PLUS

MONT TRIO

Aktivna materija: S-metolahlor 412,5 g/l + Terbutilazin 187,5 g/l

Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l

Selektivni herbicid, sa PRE-EM primenom, za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta i krompira GLIFOMARK SG Aktivna materija: Glifosat 688 g/kg (Glifosat amonijum 757 g/kg)

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza

Totalni, neselektivni herbicid namenjen suzbijanju korovskih biljaka na nepoljoprivrednim površinama

MOTIVELL 6 OD

HELIOMAX

Selektivni, translokacioni herbicid za POST-EM primenu u usevu kukuruza

Aktivna materija: Tralkoksidim 400 g/kg Sistemični, selektivni herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih korova u usevima pšenice i ječma

IKARUS DUO Aktivna materija: Bentazon 429 g/l + Imazamoks 20 g/l Selektivni folijarni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korovskih vrsta u usevu soje

KLETOX EXTRA Aktivna materija: Kletodim 240 g/l

Aktivna materija: Nikosulfuron 60 g/l

PALLAS 75 WG Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

Selektivni herbicid za pre-em i post-em primenu u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih vrsta MUSTANG Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-etilheksilestar 300 g/l Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima i kukuruzu izrazito širokog spektra delovanja PEAK 75 WG Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

Selektivni, sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu pšenice, raži i tritikala

Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici

PENDISTOP

PIRALIS

Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja u usevima kukuruza i krompira u cilju suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta

Selektivni, folijarni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu kukuruza i šećerne repe

PRINCIPAL PLUS Aktivna materija: Rimsulfuron 23 g/kg + Nikosulfuron 92 g/kg + Dikamba 550 g/kg

RIMEX

Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u velikom broju useva

Selektivni translokacioni folijarni herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih korovskih biljaka u usevu soje

LANCELOT 450 WG

LODIN

Selektivni, sistemični post-em herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza razvijenim od 2. do 6. listova

Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 355 g/kg + Florasulam 150 g/kg

Aktivna materija: Fluroksipir-meptil 250 g/l

SAFARI 50-WG

SENCOR PLUS

Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i strnih žita

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l

Selektivni herbicid koji se primenjuje u POST-EM (po nicanju) tretmanima u usevu šećerne repe radi suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu krompira i soje

METMARK WG

SIRAN 40 SC

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Selektivni sistemični pre-em herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje

Selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu pšenice do faze lista zastavičara

Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza sa zadovoljavajućim delovanjem na neke širokolisne jednogodišnje korove

METIX

MEZATRON

SOYASAN

SYMPHONY

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova

Selektivni pre-em i post-em herbicid formulisan kao SC (koncentrovana suspenzija) namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevima kukuruza razvijenih do 8. lista

Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u soji

Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i soje

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma

MAX 51 Aktivna materija: Flumioksazin 510 g/kg

23

MEZATRON 100 OD

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg Selektivni translokacioni herbicid, sa post-em primenom za suzbijanje korova u usevu kukuruza porasta od 1. do 7. listova kukruza

SIRAN 750 WG Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg Selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza


24 TARGA SUPER Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 50 g/l

FUNGICIDI

TARGET SC Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa POSTSelektivni translokacioni herbicid za suzbijanje EM primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u uljanim kulturama, repi po nicanju korova krompiru i šećernoj repi TERBIS 500

VELOX

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Aktivna materija: 2,4- D etilheksilestar 850 g/l

Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja (PREEM) u usevima kukuruza i suncokreta

Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu

Fungicidi su organske, neorganske supstance ili živi organizmi kojima suzbijamo gljive i pseudogljive, bez obzira gde se nalazile na biljkama, na i u semenu, na drvetu (za impregnaciju). Prema hemijskom sastavu fungicide se dele na neorganske i organske.

Neorganski fungicidi

Svrstani su u skupinu fungicida s površinskim (kontaktnim) delovanjem jer nakon njihove primene ostaju na površini biljnih organa i onemogućuju infekcije. Postoji i nekoliko grupa organskih fungicida koji se ponašaju na isti način i njih svrstavamo u fungicide s površinskim delovanjem. Najvažnije dve skupine neorganskih fungicida su sredstva na bazi bakra i sredstva na bazi sumpora. Fungicidi s površinskim (kontaktnim) delovanjem moraju se primijeniti preventivno, tj. pre nego nastupi infekcija.

Organski fungicidi

U okviru organskih fungicida razlikuju se dve podskupine: a. Organski fungicidi s površinskim delovanjem ili nesistemici (npr. ditiokarbamati, ftalimidi...), b. Sistemični i ograničeno sistemični organski fungicidi (npr. inhibitori biosinteze ergosterola, fenilamidi, karbamati, etil fosfonati, strobilurini ...).

PROIZVODNJA I FORMULISANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA Proizvodnja je koncipirana prema najnovijim standardima Evropske Unije na najsavremenijoj opremi, čime se obezbeđuje maksimalna zaštita čoveka i njegove okoline. Bezbedna proizvodnja Sigurni proizvodi Zdravi plodovi Zadovoljni kupci

www.agromarket.rs www.agrosvet.rs f/AgroSvet

Nakon primene sistemičnog fungicida određen procenat njihove aktivne supstance ostaje na površini te deluje kao fungicid s površinskim delovanjem, dok drugi deo aktivne materije iz površinskih ćelija ulazi u biljku i širi se stabljikom, po listu ili prelazi u novo narasle listove, što zavisi od karakteristika aktivne materije i tako nepovoljno deluje na parazita u unutrašnjosti biljnih organa. Zbog tih svojstava neki sistemični fungicidi imaju ne samo preventivno, nego i kurativno delovanje, a u nekim slučajevima i eradikativno delovanje (potpuno zaustavljaju razvoj parazita) što zavisi od svojstva aktivne materije, patogenoj gljivi, o domaćinu, razdoblju inkubacije ili o vremenu primene. Sistemični fungicidi kreću se uzlaznim tokovima prema vrhu biljaka (akropetalno), prema korenu (bazipetalno) ili u oba smera. Sistemik bi se u pravome smislu te reči trebao kretati u oba smera (ambisistemik), no takvih je fungicida malo. Fungicide koji su slabije pokretljivi i kreću se samo unutar biljnog organa na koji su primenjeni nazivamo translaminarni fungicidi ili fungicidi ograničenog kretanja. Sistemične fungicide treba primenjivati racionalno, samo onda kada pružaju izrazitu prednost (kod jakog pritiska prouzrokovača bolesti, kišnog razdoblja ili potrebe za kurativnim delovanjem) u poređenju sa fungicidima koji imaju površinsko delovanje. Poznavanje mehanizma delovanja pri suzbijanju prouzrokovača bolesti korišćenjem i izmenjivanjem fungicida koji deluju različitim mehanizmom delovanja vrlo je važno zbog sprečavanja/usporavanja razvoja rezistentnosti.

ACANTO PLUS Aktivna materija: Pikoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l Dvokomponentni fungicid sistemičnog delovanja sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem u zaštiti useva strnih žita, šećerne repe i suncokreta od prouzrokovača biljnih bolesti – pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasova pšenice (Septoria spp.), mrke pegavosti lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helminthosporium sativum), mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora terres), sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), mrke pegavosti lista suncokreta (Phomopsis helianthi).

AGRODIN 65 WP Aktivna materija: Dodin 650 g/kg

AGROCIRAM 80 WG Aktivna materija: Ciram 800 g/kg Nesistemični, kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača kovrdžavosti lista kod breskve (Taphrina deformans).

ASENA Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

Sistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim i Nesistemični fungicid, sa protektivnim i delimično eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača kurativnim delovanjem. Efikasno suzbija prouzrokovača mrke čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). inaequalis) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)


26

27

FLUOCO

BALEAR 720-SC

BOSCO

Aktivna materija: Hlorotalonil 720 g/l

Aktivna materija: Boskalid 500 g/kg

FIESTA

Aktivna materija: Flutriafol 250 g/l

Fungicid nesistemičnog, preventivnog delovanja namenjen suzbijanju prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u zasadima vinove loze

Aktivna materija: Ditianon 700 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), crne rđe pšenice (Puccinia graminis), mrke rđe (Puccinia recondita), prugaste rđe (Puccinia hordei), sive pegavosti lista i klasa strnina (Septoria tritici i S. nodorum) i prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

FOSTONIC 80 WP

FOSCO WG

Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 800 g/kg

Aktivna materija: Fosetil-Aluminijum 800 g/l

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovača plamenjače lubenica (Pseudoperonospora cubensis)

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amyIovora) u zasadu jabuke

CORMAX Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg Fungicid sistemičnog delovanja namenjen suzbijanju prouzrokovača sušenja cveta, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa) i prouzorokovača čađave krastavosti plodova i lisne pegavosti jabuke (Venturia inaequalis) CURZATE M 68WG Aktivna materija: Cimoksanil 45 g/kg + Mankozeb 680 g/kg Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurtivnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i plamenjače paradajza (Phytophtora infestans). DITHANE M 45 Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg Fungicid preventivnog delovanje protiv prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia pyrina), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), plamenjače šljive (Polystigma rubrum), mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), plamenjače duvana – (Peronospora tabacina), plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti paradajza i krompira (Alternaria solani).

EXCORTA Aktivna materija: Epoksikonazol 125 g/l Fungicid sistemik sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju bolesti šećerne repe i pšenice

CUPRABLAU Z Ultra Aktivna materija: Bakaroksihlorid 350 g/kg Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

DITHANE DG NEO TEC Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg Kontaktni fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Aktivna materija: Bakar-hidroksid 240 g/kg EQUATION PRO WG Aktivna materija: Famoksadon 225 g/kg + Cimoksanil 300 g/kg Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans), crne pegavosti paradajza (Alternaria solani), kao i prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova kruške (Venturia pirina) i crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani)

Nesistemični preventivni fungicid i baktericid formulisan kao koncentrovana suspenzija (SC), namenjen suzbijanju prouzrokovača bakteriozne plamenjače lista paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), prouzrokovača lisne pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

EXCORTA PLUS Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l + Tiofanat- metil 310 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje lisne pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola) i bolesti lista i klasa pšenice

HILLAN Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l Protektivni fungicid sa izraženim rezidualnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)

FUNGURAN-OH Aktivna materija: Bakar hidroksid 500 g/kg Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans)

FUNOMIL Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

HEMOKONAZOL 250 EC Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

FUNGOHEM SC

FUNOMIL 700 WG

Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača gorke truleži jabuke Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim (Gleosporium fructigenum), prouzrokovača sušenja grana delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača truleži grančica i cvetova (Monilia laxa) truleži plodova jabučastog plodova (Monilinia fructigena) u zasadu breskve voća (Monilia fructigena), prouzrokovača truleži (Penicillium spp.) i sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

INDAR 5 EW

KARATHANE GOLD 350 EC

Aktivna materija: Fenbukonazol 500 g/l

Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l

Sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i sušenja cveta, grana i grančica šljive (Monilinia laxa)

Kontaktni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podoshaera leucotricha) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator)


28

LUNA EXPERIENCE Aktivna materija: Fluopiram 200 g/l + Tebukonazol 200 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice vinove loze i (Uncinula necator) i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje (Monilia laxa)

29

LUNA SENSATION

PYRUS 400 SC

Aktivna materija: Fluopiram 250 g/l + Trifloksistrobin 250 g/l

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovača sušenja izdanaka (Didymella applanata) maline

Fungicid sa sistemičnim i preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea) kod vinove loze i maline i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

QUEEN Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l Fungicid sa protektivnim, eradikativnim, translaminarnim i sistemičnim delovanjem koji se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), plamenjače krompira (Phytophthora infestans), sušenja lastara maline (Didymella applanata) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), i prouzrokovača truleži korena šećerne repe (Rhizoctonia solani)

MILI MICROTHIOL DISPERSS Aktivna materija: Sumpor elementarni 800 g/kg Preventivni neorganski fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). PENNCOZEB WG Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen zaštiti zasada vinove loze od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Aktivna materija: Fludioksonil 200 g/kg Nesistemični fungicid sa protektivnim i ograničeno kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača truleži (Botrytis cinerea) u zasadu maline i prouzrokovača bolesti plodova jabuke tokom skladištenja (Colletotrichum gleosporoides, Penicillium spp., Alternaria spp. Rhizopus spp. Monilinia spp., Botrytis spp.)

Aktivna materija: Fluopiram 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe(Cercospora beticola)

Aktivna materija: Metalaksil–M 40 g/kg + Mankozeb 640 g/kg

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Sistemični fungicid sa izraženim preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans)

SIGURA

SWITCH 62,5 WG

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

w

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Lokal-sistemični fungicid sa izraženim preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze i maline (Botrytis cinerea)

SYLLIT 400 SC

SYSTHANE 240 EC

Aktivna materija: Dodin 400 g/l

Aktivna materija: Miklobutanil 240 g/l

Fungicid nesistemik sa preventivnim i delimično kurativnim delovanjem na prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans)

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice jabuke, vinove loze i ruže

Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l Fungicid sa sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

Aktivna materija: Fluksapiroksad 75 g/l + Piraklostrobin 150 g/l

PROPULSE

Aktivna materija: Metalaksil - M 50 g/kg + Folpet 400 g/kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

POSTALON 90-SC

PRIAXOR

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), bolesti stabljike (Helminthosporium sativum), žute lisne rđe (Puccinia striiformis) u usevima pšenice (ozima, jara, durum i spelta); za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), pegavosti lista (Rhynchosporium secalis) u usevima ječma; za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Rhynchosporium secalis), lisne rđe (Puccinia recondita)u usevu raži; za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), lisne rđe (Puccinia recindita) u usevu tritikalea

RIDOMIL COMBI 45 WG

PROPLANT 722-SL Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 g/l Fungicid sa sistemičnim i preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp)

PROSARO 250 EC Aktivna materija: Tebukonazol 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem u usevima pšenice i ječma namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.)

TEBUKON 250 EW TALENDO Aktivna materija: Prokvinazid 200 g/kg Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje za prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola), prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), plesni (Fusarium spp.), rđe ( Puccinia spp.) i sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.) i prouzrokovača monilioze cveta, grana i grančica višnje i trešnje (Monilinia laxa)


30 TILT 250 EC Aktivna materija: Propikonazol 250g/l

TRIMANGOL 75 WG

Fungicid sistemičnog delovanja. Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pepelnice pšenice i ječma (Erysiphe graminis), rđe pšenice i ječma (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice i ječma (Septoria tritici i S. nodorum) i okruglaste pegavosti pšenice i ječma (Rhynchosporium secalis)

Aktivna materija: Maneb 750 g/kg

ZENBY Aktivna materija: Izofetamid 400 g/kg Sistemični fungicid namenjen suzbijanjuprouzrokovača sušenje cvetova i grančica kao i mrku trulež (Monilinia laxa) u zasadu višnje, prouzrokovača truleži plodova (Monilinia fructigena) u zasadu breskve i prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u zasadu vinove loze

Beleške

Nespecifični fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

ZOOCIDI U okviru grupe Zoocidi, najveći broj je svrstan u insekticide koji su definisani kao hemisjka sredstva namenjena za suzbijanje štetnih insekata. Prema načinu delovanja, insekticidi se dele na nesistemične i sistemične.

Nesistemični insekticidi

Deluju na insekte kad su s njima u kontaktu, a neki deluju želudčano tek kada se hranom unesu u organizam insekta. Manji broj insekticida deluje dubinski svojim parama - fumigantno delovanje.

Sistemični insekticidi

Namenjeni pre svega za suzbijanje insekata koji sišu biljne sokove, ali efikasno suzbijaju i neke insekte koji se hrane grižuči biljni organ. Sistemici se primenjuju folijarno i tretiranjem zemljišta, pa ulazeći u biljne sokove mogu zaštititi i nadzemne organe biljke od napada štetnika. Neki sistemični insekticidi imaju i kontaktno delovanje, pa suzbijaju više vrsta insekata. Insekticidi su prema načinu primene podeljeni na: 1. sredstva za tretiranje biljaka, 2. sredstva za tretiranje tla 3. sredstva za tretiranje semena, 3. sredstva za tretiranje poljoprivrednih proizvoda u skladištima 4. sredstva za fumigaciju, 5. sredstva za zaštitu drva Prema poreklu razlikujemo sledeće insekticide: 1. hemijski (organofosforni, sintetski piretroidi, neonikotinoidi i dr.), 2. biotehnički: regulatori razvoja insekata, 3. biološki insekticidi: mikrobiološki insekticidi, naturaliti i biljni insekticidi. Prema mehanizmu delovanja većinu insekticida delimo u 4 grupe: 1. insekticidi nervnog sastava (deluju na neki od procesa u prenosu nervnih impulsa); 2. inhibitori rasta i razvoja (deluju na pojedine faze u preobraražaju); 3. mikrobiološki insekticidi (sačinjeni od spora i toksina bakterija koji deluju na membrane probavnog trakta i uzrokuju različita oboljenja insekata. 4. insekticidi respiratornog sistema (deluju tokom procesa ćelijskog disanja i ometaju metabolizam energije). Poznavanje mehanizma delovanja pri suzbijanju pojedinih vrsta insekata i grinja korišćenjem i promenama insekticida i akaricida koji deluju različitim mehanizmom delovanja izuzetno je važno zbog sprečavanja, odnosno usporavanja razvoja rezistentnosti.

Akaricidi

Akaricidi su sredstva za suzbijanje grinja, a deluju na letnja jaja, larve, nimfe grinja, a neki i na odrasle grinje. Neki insekticidi deluju i na grinje (neki organofosforni, piretroidi, avermektini i fumiganti te mineralna ulja) kao i neki fungicidi na osnovi sumpora.

Nematocidi

Nematocidi su sredstva za suzbijanje nematoda. Primenjuju se injektiranjem u zemljište, zalivanjem, inkorporacijom ili fumigacijom zemljišta. Bez obzira na njihovu formulaciju, u zemljištu svi deluju kao fumiganti. Većina ima propisani rok koji mora proći od primene do setve ili sadnje.

Limacidi

Limacidi su sredstva za suzbijanje puževa, koriste se u obliku zatrovanih mamaca koji se rasipaju po zemljištu uz biljku kada se ne očekuje kiša.

Rodenticidi

Rodenticidi su sredstva za suzbijanje glodara. Tri osnovne namene primene rodenticida su: suzbijanje poljskih glodara, suzbijanje kućnih glodara u poljoprivrednim objektima i suzbijanje kućnih glodara u komunalnoj higijeni. Mnogi su dozvoljeni za sve tri namene, a neki samo za glodare u poljoprivredi i u komunalnoj higijeni (deratizacija). Svi ti rodenticidi ubrajaju se u sredstva za zaštitu bilja osim onih koji su dozvoljeni samo u komunalnoj higijeni koji se ubrajaju u biocidne proizvode.

Korvifugi

Korvifugi su sredstva za odbijanje ptica.


ACTARA 25 WG

AFINEX 20 SP Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg

DESPOT

Insekticid sa sistemičnim delovanjem namenjen je za suzbijanje: zelene jabukine vaši (Aphis pomi), brašnaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanove lisne vaši (Aphis tabaci), lisne vaši (Macrosiphum euphorbiae), zelene vaši graška (Acyrthosiphon pisi), zelene breskvine vaši (Myzus persicae)

Insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju jabukinog crva (Cydia pomonella), I, II i III generacije minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella), jabukine zelene vaši (Aphis pomi) i biljne vaši (Dysaphis plantaginea), trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), I generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Polychrosis botrana), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), bele leptiraste vaši (Thrialeurodes vaporariorum), biljnih vaši (Aphididae), tripsa (Thrips spp.), kupusove vaši (Brevicoryne brassicae)

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

AKARISTOP

AMBARIN

Aktivna materija: Abamektin 18 g/l

Aktivna materija: Cipermetrin 80 g/l + Piperonil butoksid 228 g/l (sinergist)

Nesistemični insekticid i akaricid za suzbijanje štetnih insekata i grinja u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu: obične kruškine buve (Psylla pyri), u zasadu kruške, crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i atlantski pregalj (Tetranichus turkestani) u zasadu jabuke, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Franchinella occidentalis) u ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru, eriofidne grinje lista (Phylocoptes gracilis) u malini, običnog paučinara (Tetranychus urticae) u paradajzu u zaštićenom prostoru

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u skladištima zrnastih proizvoda: a - tretman skladišnih površina od betona – objekti za skladištenje žita, za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) - žitni žižak (Sitophilus granarius L), pirinčani žižak (Sitophilus oryzae L), rizoperta (Rhyzopertha dominica F), i skladišnih leptira (Lepidoptera) – kestenjasti moljac (Tribolium castaneum), žitni moljac (Sitotroga cerealella) i bakrenasti moljac (Plodia intarpunctela); b - tretman merkantilnog i semenskog žita (pšenica, tritikale, ječam, raž i zob-ovas) u zrnu, osim kukuruza za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) i skladišnih leptira (Lepidoptera)

AMOS

AVAUNT 15 SC

Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim, ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera)

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim, ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera)

Aktivna materija: Tiametoksam 250 g/kg

BORNEO Aktivna materija: Etoksazol 110 g/l Akaricid kontaktnog delovanja namenjen je suzbijanju običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i vrsti Tetranichus cinnabarinus, Panonychus citri, Eotetranychus carpini, E. Graba u voću, povrću i cvećarstvu

BYFIN 100 EC Aktivna materija: Bifentrin 100 g/l Nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke i malininog cvetojeda (Anthonomus rubi) u usevu maline, bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) i običnog paučinara (Tetranychrus urticae) u usevu paradajza u zatvorenom prostoru

Aktivna materija: Hlorantranilipol 200 g/l

CYTHRIN 250 EC

Kontaktni i digestivni insekticid sa ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen za primenu u zasadu jabuke protiv jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i usevu krompira protiv krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) usevu kukuruza protiv kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), paradajzu protiv pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kupusa protiv malog kupusara (Pieris rapae) i kupusnog moljca (Plutella xylostella), zasadu vinove loze protiv sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i minera tačkastih mina (Phyllonorychter blancardella)

Aktivna materija: Cipermetrin 250 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju štetnih insekata, žitne pijavice (Lema melanopa) i grozdovog smotavca (Lobesia botrana)

DELEGATE 250 WG Aktivna materija: Spinetoram 100 g/l Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške i jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke

Aktivna materija: Cijanotraniprol - Ciazapir 100 g/l

Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), jabukinog smotavca (Cydia pomonella), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu jabuke i kruške, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, repine pipe (Botynoderes punctiventis) i lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea) u usevu šećerne repe i repičinog sjajnika (Meligethes aenus) u usevu uljane repice

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju minera tačkastih mina (Phyllonorycter blancardella) i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke, trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u zasadu trešnje, breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve i nektarina, kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankiniella occidentalis) u zasadu nektarine, cvetojeda (Anthonomus rubi) u zasadu maline, tripsa (Thrips spp.) i lukove muve (Delia antiqua) u usevu luka, tripsa (Thrips spp.) u usevu krastavca, leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u usevu paradajza, malog kupusara (Pieris rapae) i buvača (Phyllotreta crucifereae) u usevu kupusa, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Trips tabaci) u usevu duvana

FORCE 1,5 G

GROM

Aktivna materija: Teflutrin 15 g/kg Zemljišni insekticid u granulama za neposrednu primenu namenjen suzbijanju larve žičnjaka (Elateridae), larve lukove muve (Hylemia antiqua), podgrizajuće sovice (Agrotis spp.), larve rovca (Gryllotalpa gryllotalpa), larve grčica (Scarabeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.), larve vrtnih komaraca (Tipulidae spp.) FORCE 0,5 G Aktivna materija: Teflutrin 5 g/kg

Zemljišni granulisani nesistemični insekticid za direktnu primenu preko zemljišta, koji deluje kontaktno, utrobno i inhalaciono na larve skočibuba-žičnjaka (Elateridae) i larve gundelja-grčice (Melolonthinae), grčica (Scarabeidae), kao i rovca (Grylothalpa grylothalpa) u usevima krompira, mrkve i kupusa. INSEGAR 25 WG Aktivna materija: Fenoksikarb 250 g/l Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta insekata i namenjen je za suzbijanje jabukinog crva (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Cemiostoma scitella) kod jabuke i kruške KOZMA

CORAGEN 20-SC

EXIREL

Aktivna materija: Hlorpirifos 480 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), zelene migratorne vaši (Rhopalosiphum insertum), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginae), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadima jabuke, kruške i dunje; zelene vaši breskve (Myzus persicae), lisne vaši trešnje (Myzus cerasi), cigaretaste vaši breskve (M. varians) pepeljaste vaši šljive (Hyalopterus pruni), male vaši šljive (Brachicardus helichrysi) u zasadima trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, velike vaši žita (Macrosiphum avenae), vaši ruže (Metopolphium dirhodum), zelene vaši žita (Schizaphis graminium, Rhopalosiphum padi), žitne stenice (Eurygaster austriaca, E. maura), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), crne vaši repe (Aphis fabae), lisne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea), mrvice repe (Atomaria linearis), lisne sovice (Heliothis obsoletus, Autographa gamma), larve skočibuba (Agriotes ustulatus, A. sputator, A. lineatus), larve gundelja (Melolontha melolontha, Rhizotrogus aequinoctialis, Amphimalon solstitialis)

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l Nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim svojstvima koji se primenjuje za suzbijanje štetnih vrsta: jabukin smotavac (Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvaši (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Atalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopa) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae) lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela mušica (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama LANNATE 90 Aktivna materija: Metomil 900 g/kg Insekticid za suzbijanje lisnih i štitastih vaši u zasadima jabuke, kruške, dunje, breskve, nektarine, kajsije, badema, šljive, višnje i trešnje, žutog i pepeljastog smotavaca u vinovoj lozi, lisnih vaši u paradajzu, lisnih sovica i duvanovog tripsa u duvanu LOBO Aktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg Insekticid sa translaminarnom, sistematičnom aktivnošću, kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi), u zasadu jabuke, breskve i nektarine i zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u usevu paprike u zaštićenom prostoru


34

35

NEMATOCIDI

MOVENTO 100 SC MAYOR Aktivna materija: Emamektin benzoat 9,5 g/kg Utrobni translaminarni insekticid namenjen je za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke

Aktivna materija: Spirotetramat 100 g/l Sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sišući biljne sokove: kruškine buve (Psylla pyri) u zasadu kruške, u jabuci, za suzbijanje krvave vaši (Eriosoma lanigerum), u zasadu breskve za suzbijanje dudove štitaste vaši (Diaspis pentagona), u usevu paradajza za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum)

NURELLE D NITROPOL S

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

Aktivna materija: Parafinsko ulje 98,8 %

Nesistemični insekticid koji deluje kontaktno i inhalaciono i namenjen je suzbijanju: zelene jabučne vaši (Aphis pomi), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea), jabučnog crva (Cydia pomonella), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), repine pipe (Bothynoderes punctiventris), lisne sovice (Mamestra brassicae), repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)

Akaricid i insekticid sa ovicidnim delovanjem za zimsko tretiranje i tretman tokom vegetacije protiv crvene voćne grinje i kruškine buve u zasadima jabuke i kruške i crne trešnjine vaši u zasadima višnje i trešnje

PRINCE

RELDAN 22 EC

Aktivna materija: Piriproksifen 100 g/l

Aktivna materija: Hlorpirifos-metil 220 g/l

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog crva (Cydia pomenella)

Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia/Carpocapsa pommonella)

VYDATE 10 L Aktivna materija: Oksamil 100 g/l Nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, a koji je namenjen suzbijanju širokog spektra nematode i to slobodnoživućih i cistolikih (Meloidogynae spp., Globodera spp., Heterodera spp.) u paprici gajenoj u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici), kao i bele leptiraste vaši (Trialeureodes vaporariorum) u usevu krastavca u zaštićenom prostoru

SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA TEBUKON 60-FS

DEFENDER Aktivna materija: Difenokonazol 60 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen zaštiti semena pšenice od prouzrokovača glavnice (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago tritici) pšenice

Aktivna materija: Tebukonazol 60 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen vlažnom tretmanu semena strnih žita radi zaštite od prouzrokovača glavnice pšenice (Tilletia tritici) i otkrivene gari ječma (Ustilago nuda)

TEBUKON DS Aktivna materija: Tebukonazol 20 g/l RUNNER 240 SC

SANMITE 20 WP

Aktivna materija: Metoksifenozid 240 g/l

Aktivna materija: Piridaben 200 g/kg

Insekticid sa translaminarnim kretanjem u biljci i kontaktnim, digestivnim i delimično ovicidnim delovanjem na sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella)

Akaricid sa kontaktnim delovanjem namenjen je suzbijanju crvenog pauka (Panonychus ulmi) i obične grinje (Tetranychus urticae) u zasadima jabuke i vinove loze

TEPPEKI 500 WG Aktivna materija: Flonikamid 50% Selektivno kontaktni-sistemični insekticid-aficid namenjen suzbijanju vaši u zasadima jabuke, breskve i šljive. U Italiji se koristi i za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u povrću kroz sisteme za zalivanje

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen preventivnoj zaštiti semena pšenice, odnosno suzbijanju prouzrokovača glavnice pšenice (Tilletia spp.)

STIMULATORI OPLODNJE I REGULATORI RASTA

VANTEX 60 CS Aktivna materija: Gama-cihalotrin 60 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju žitne pijavice (Lema melanopus), jabukinog crva (Carpocapsa pomonella), zelene jabukine vaši (Aphis pommi), grožđanog moljca (Lobesia botrana), gusenica kupusara (Pieris brassicae), larvi vaši kupusa (Brevicoryne brassicae)

CERONE Aktivna materija: Etefon 480 g/l Regulator rasta namenjen za povećanje otpornosti na poleganje, stabilizaciju i ojačavanje stabljike ozimih i jarih strnina

NEO STOP Aktivna materija: Hlorprofam 10 g/kg Regulator rasta biljaka sa sistemičnim delovanjem koji sprečava klijanje krtola merkantilnog krompira


RODENTICID I LIMACID GARDENTOP

GARDENE

Aktivna materija: Bromadiolon 0,005 %

Aktivna materija: Metaldehid 50 g/kg

Rodenticid u obliku mamka za direktnu primenu namenjen suzbijanju crnog (Rattus rattus) i sivog pacova (Rattus norvegicus), kućnog miša (Mus musculus) i poljske (Microtus arvalis) vodene voluharice (Arvicola terestris)

Moluskocid – limacid namenjen suzbijanju štetnih puževa - veliki puž golać – (Arion lusitanicus), mali crni golać (Deroceras agreste), ostale vrste puževa (Helix pomatia) – rasipanjem mamaka u trake ili oko biljaka

37

POMOĆNA SREDSTVA IMOX

PALLAS ADJUVANT

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Aktivna materija: Alkilfenol alkoksilat

Okvašivač koji se primenjuje na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi

Adjuvant – okvašivač koji se primenjuje uz herbicid Pallas 75 WG

TREND 90

SREDSTVA ZA BIOZAŠTITU Posebnu skupinu pesticida čine biopesticidi. To su proizvodi biološkog porekla. U širem smislu u biopesticide spadaju proizvodi na osnovu mikroorganizama (gljive, pseudogljive, bakterije), infektivnih čestica (virusi) i prirodnih spojeva biljaka (esencijalna ulja, biljni ekstrakti...)

CARPOVIRUSINE 2 EVO

TALOCUPER Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementom Bakar (Cu) 5 %

Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 Sistemični nutritijent, baktericid i fungicid sa x 107 spora/ml u 100 g preparata preventivnim i kontaktnim delovanjem namenjen suzbijanju fitopatogenih gljiva i bakterija iz rodova: Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem namenjen Phythoptora, Fusarium, Phythium, Rhizoctonia, suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu Antracnosis, Alternaria, Mildiu, Armillaria, Rosellinia, Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, jabuke Xanthomonas campestres, Erwinia carotovora

Biljna fitovakcina koja podstiče razvoj odbrambenog mehanizma i reakcije gajene biljke prema prouzrokovačima biljnih bolesti iz klase Oomycetae, koja se primenjuje u usevima povrća (krastavac, paradajz, paprika, tikvice, jagoda, dinja, lubenica, pasulj, zelena salata , karfiol, luk...), zasadu vinove loze (vinsko i stono grožđe) i usevu krompira

Pomoćno sredstvo za poboljšanje performansi pesticidnih tretmana

Nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode između kapi i lista, poboljšava kvašenje lisne površine i distribuciju herbicida po tretiranoj površini, kao i prodiranje kroz list, a primenjuje se na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi

PROIZVODI SPECIJALNE NAMENE ENER K-COLOR BM 86 Aktivna materija: krem alge Ascophyllum nodosum G14, azot, bor, magnezijum-oksid i molibden Biostimulator koji potpomaže bolje zametanje ploda kroz sintezu poliamina, brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija, bolju redistribuciju i rast hranljivih elemenata, veći broj plodova veće dimenzije

Aktivna materija:: polioli (ugljeni hidrati), provitamin A (beta karotin prekursor) i betaini. Fosfor (P2O5) 10%, Kalijum (K2O) 15%, Bor (B) 0,01% , Molibden (Mo) 0,02%. Koristi se za ostvarenje najboljih organolepičkih osobina plodova kao što su boja, konzistencija celuloze, aroma, ukus. Povećava se veličina plodova, kao i njihova transportabilnost bez degradacije tkiva. Smanjuje broj berbi kod višegodišnjih zasada voća. Omogućava istovremen rast plodova i vegetativnih pupoljaka.

FITOMAG

MICOBIOL Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 1,25%, Cink (Zn), 0,75%, Bakar (Cu) 2% i specifičnim betaglukanima

Aktivna materija: Pinolein 892,8 g/l

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

LEPINOX PLUS

Aktivna materija: Virus granuloze jabukovog smotavca Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini (CmGV) 1013 virusnih čestica /l, Cydia pomonella Granulosis sa insekticidnim delovanjem, koji je proizvod bakterije Virus (CpGV); rod Granulovirus; Familija: Baculoviridae; izolat: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348) Mexican isolate (CpGV – M) Biološki insekticid digestivnog delovanja namenjen Biotehnički insekticid koji deluje na larve jabučnog smotavсa suzbijanju pamukove (kukuruzna) sovice (Helicoverpa (Cydia pomonella) u zasadu jabuke armigera) u usevima paradajza i kukuruza

NATURALIS BIOGARD

VIN-FILM

STEMICOL

Aktivna materija: 1-metil-ciklopropen 30 g/kg

N-GRIP

Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 2,7 %, Cink (Zn) 2,3 %

Koristi se za tretiranje plodova jabuka u rashladnim skladištima-hladnjačama. Njegovom primenom postiže se: usporavanje proces starenja, povećava otpronost plodova na skald (posmeđnje pokožice plodova), održava čvrstinu plodova kako prilikom skladištenja, tako i u dostavi do potrošača. Takođe održava visok nivo kiselina u plodovima i tako smanjuje potencijal za razvoj gljivičnih oboljenja. Produžava shell life jabuke nakon iskladištenja.

Aktivna materija: ekstrakt fermentacije mikroorganizama, živi mikroorganizmi (20% v/v), Fosfor (P2O5) 8% i Kalijum (K2O) 10% mikorbiološki preparat uz dodatak kalijuma i Fosfora koji omogućava jačanje korena biljke, deluje protiv biotičkog stresa usled infekcija uzrokovanih širokim spektrom nematoda u bilo kojoj fazi.

Biljna fitovakcina tj. sredstvo odbrane koje pospešuje procese samoodbrane u biljkama i unapređivanje opšteg zdravstvenog stanja, te povećanje kondicione stabilnosti što se odražava na poboljšanje kvaliteta i prinosa useva povrća i jagode


Sredstva za prihranu bilja 2019. A - Kristalna đubriva Serija vodotopivih mineralnih đubriva, prilagođena različitim fenofazama biljaka, od ukorenjavanja pa sve do pigmentacije i sazrevanja plodova. Đubriva su formulisana od sirovina visoke čistoće, što obezbeđuje brzo i lako rastvaranje. Pored osnovnih NPK elemenata đubriva su formulisana i sa mikroelementima od kojih su svi katjoni helatizirani u obliku EDTA, odnosno (Fe) DTPA kompleksa. Namenjena su za potpunu ishranu biljaka hranljivim rastvorom ili dopunsku folijarnu primenu. Pri fertigacionoj primeni, radna koncentracija je do 0,1% (1 kg na 1000 litara vode) dok se u folijarnoj primeni koncentracije kreću od 0,3 - 0,5% (300 - 500 grama na 100 litara vode).

FITOFERT KRISTAL 10:40:10+ME je đubrivo sa visokim sadržajem fosfora, predviđeno za brzo i ravnomerno ukorenjavanje. Visoka koncentracija fosfora stimuliše pravilan razvoj korenovog sistema i inicira formiranje generativnih organa biljaka. +FITOFERT KRISTAL 24:6:10+ME je formulacija sa visokim sadržajem azota, namenjena pre svega za razvoj vegetativne mase. U fertigacionoj primeni koristi se uglavnom u zasadima lisnatog povrća stimulišući rast i razvoj lisne mase. Folijarna primena ovog đubriva vezana je za kulture sa velikom asimilacijom azota (kukuruz, krastavac, salate).

FITOFERT KRISTAL 20:20:20+ME je izbalansirana formulacija NPK hraniva. U fertigacionoj ishrani koristi se nakon upotrebe startnih đubriva stimulišući stvaranje cvetova kao i rast vegetativne mase. U folijarnoj ishrani predstavlja univerzalno sredstvo za tretman mnogobrojnih biljnih kultura. FITOFERT KRISTAL 4:10:40+3MgO+ME ima visok sadržaj sulfatnog kalijuma kao i nizak sadržaj azota. Stimuliše sazrevanje i pigmentaciju plodova. Zbog prisutnog sumpora ova formulacija je takođe pogodna za ishranu luka i kupusnjača. Fertigaciono se primenjuje pred početak pigmentacije a folijarno u svim slučajevima koji zahtevaju dopunsku primenu kalijuma.

B - Kristalna NPK Specijal đubriva Linija kristalnih specijalizovanih formulacija, namenjene za potpunu fertigacionu ishranu pojedinih biljnih vrsta (povrća i voća) u fazama plodonošenja i nalivanja plodova, pa sve do pigmentacije i sazrevanja. Pored izbalansiranog sadržaja NPK i prisutnih mikroelemenata sva đubriva iz ove serije sadrže optimalne količine magnezijuma (Mg) i sumpora (S), neophodnih za pravilan rast i razvoj povrća i voća. Na osnovu projektovanog prinosa i stanja zasada preporučuju se optimalne količine đubriva. Đubriva se koriste fertigaciono, putem hranljivog rastvora. Koncentracija u radnom rastvoru 0,1% (1 kg na 1000 litara vode).

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5:6:31+4MgO+ME je đubrivo za ishranu zasada paradajza na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Izbalansiran odnos makroelemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim fenofazama rasta, nakon presađivanja pa sve do sazrevanja.

FITOFERT KRISTAL MELON 14:7:28+3.5MgO+ME je đubrivo za ishranu zasada krastavca, kornišona, lubenice, dinje i tikvice, na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Formulacija se koristi od cvetanja pa do berbe.

FITOFERT KRISTAL PEPPER 11:7:33+4MgO+ME je đubrivo za ishranu zasada paprike, na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Izbalansiran odnos makroelemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim fenofazama rasta, nakon presađivanja pa sve do sazrevanja. Kod crvenih paprika ova formulacija se koristi do početka pigmentacije plodova.

FITOFERT KRISTAL BERRY 14:8:30+2MgO+ME je đubrivo za ishranu zasada jagodičastog voća (jagoda, malina, kupina, borovnica i ostalog voća). Formulacija đubriva je u potpunosti prilagođena navedenim biljnim kulturama i pruža im optimalne količine hraniva tokom rasta, plodonošenja i sazrevanja.

FITOFERT KRISTAL UNIVERZAL 14:8:28+2MgO+ME vodotopivo NPK đubrivo, sa sekundarnim magnezijumom i mikroelementima. Pogodno za fertigacionu upotrebu u zasadima povrća i voća, od perioda formiranja ploda pa sve do pigmentacije (početka sazrevanja). Ova formulacija nudi univerzalno rešenje za ishranu mnogobrojnih vrsta rodnih biljnih kultura.

39

C – Mono i dvokomponentna kristalna đubriva FITOFERT KRISTAL MKP 0-52-34 je dvokomponentno, vodorastvorno PK đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i kalijuma. Pogodno je za ishranu biljaka u početnoj fazi rasta i rada korenovog sistema, pa sve do cvetanja. Đubrivo je kompatibilno sa ostalim vodotopivim đubrivima i može se koristiti fertigaciono u koncentraciji 0,1%. Može se koristiti i folijarno, samostalno ili zajedno sa drugim folijarnim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja.

FITOFERT KRISTAL N-FOS 12-61-0 je dvokomponentno, vodorastvorno NP đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i niskim sadržajem azota u amonijačnoj formi. Pogodno je za upotrebu u ranim fazama razvoja biljaka i formiranja i rada korenovog sistema. Može se koristiti do faze cvetanja, samostalno ili zajedno sa drugim fertigacionim đubrivima. Koncentracija primene 0,1%.

FITOFERT KRISTAL K-NIT 13-0-46 je dvokomponentno, vodorastvorno NK đubrivo, sa visokim sadržajem kalijuma i nižim sadržajem azota u nitratnoj formi. Đubrivo se primenjuje fertigaciono, i koristi se od faze zametanja plodova pa sve do mesec dana pred berbu. Đubrivo je kompatibilno sa ostalim vodotopivim đubrivima i može se koristiti samostalno ili u smeši. Koncentracija primene 0,1%.

FITOFERT KRISTAL K-SUL 0-0-50 je jednokomponentno, vodorastvorno kalijumovo đubrivo, sa viskim sadržajem kalijuma i sekundarnog elementa sumpora. Pogodno je za upotrebu u kasnijoj vegetaciji, od perioda pigmentacije plodova pa sve do berbe, pa i tokom berbe. Đubrivo je kompatibilno sa ostalim vodotopivim đubrivima i može se koristiti samostalno ili u smeši. Koncentracija primene 0,1%.

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 15-0-0+25,5 CaO je jednokomponentno azotno đubrivo, sa visokim sadržajem nitratnog azota kao i visokim sadržajem sekundarnog elementa kalcijuma. Đubrivo se koristi u ranijim fazama vegetacije, počev od cvetanja, formiranja plodova, pa sve do pigmentacije plodova. Koristi se samostalno, ili doziranjem iz zasebnog tanka. Nije kompatibilno sa proizvodima koji sadrže sulfate ili fosfate. Koncentracija primene 0,1%.

FITOFERT KRISTAL Mg-SUL 30 je vodorastvorno đubrivo, na bazi sekundarnih elemenata magnezijuma i sumpora. Koristi se na osnovu programa ishrane ili prilikom smanjenja defcita magnezijuma. Đubrivo sadrži visoku koncentraciju magnezijuma i sumpora u anhidrovanom obliku. Prilikom pripremanja hranljivog rastvora obavezno je konstantno mešanje do potpunog rastvaranja proizvoda. Đubrivo je kompatibilno sa ostalim vodotopivim đubrivima i može se koristiti samostalno ili u smeši. Koncentracija primene 0,1%.

D - Tečna N i NPK đubriva FITOFERT HUMISTART 4:12:5 je organomineralno i biostimulativno hranivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem Fosfora, huminskih, fulvinskih i amino kiselina, oplemenjeno ekstraktom algi i mikroelementima. Preparat predstavlja idealno rešenje za proizvodnju rasada i rane faze razvoja biljaka nakon presađivanja, a posebno u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih biostimulativnih komponenti. Ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti. Primena: fertigaciono konc. 0.1 - 0.3% i folijarno u konc. 0.3% - 1%. FITOFERT LIQUID 12:4:6 je tečno folijarno đubrivo na bazi makro i mikro elemenata, namenjeno prihrani bilja u vreme intenzivnog rasta i formiranja plodova. Primenjuje se za prihranu u povrtarstvu, voćnjacima, vinogradima i ratarskim usevima. Uspešno stimuliše pravilno formiranje lisne mase kao i oformljavanje i rast plodova. Visoka koncentracija amidnog azota u sinergiji sa mikroelementima daje stimulativan efekat lisnoj masi gajenog bilja. Preparat je takođe pogodan za primenu sa folijarnim, selektivnim herbicidima, na bazi sulfonil-uree. Primena: folijarno konc. 0.3% - 1%.

FITOFERT HUMISUPER PLUS je nova poboljšana verzija našeg najpoznatijeg tečnog folijarnog đubriva FITOFERT HUMISUPER 10:5:10. U odnosu na prethodni preparat kod nove varijante povećan je broj aktivnih organskih komponenata, tako da je pored huminskih i amino kiselina proizvod formulisan sa ugljenim hidratima, betainima i lignosulfonatima. Povećan je i sadržaj mikrolelemenata dok je smanjen sadržaj NPK hraniva, što je rezultiralo boljom rastvorljivošću proizvoda na niskim temperaturama. Sprovedeni ogledi potvrdili su izuzetnu efkasnost preparata, kontrolu stresa i uvećanje prinosa, tako da ovaj proizvod predstavlja najbolje univerzalno folijarno đubrivo. Primena: primenjuje se folijarno u kombinaciji sa različitim sredstvima za ishranu biljaka. Doze primene po tretmanu se kreću od 3- 5 litara/ha.


40

E – Biostimulativna đubriva FITOFERT AMINOMAX 80 je đubrivo u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem esencijalnih L amino-kiselina, namenjeno za uspešnu borbu protiv stresnih uslova kao i kod oporavka biljaka od posledica stresa, izazvanog visokim ili niskim temperaturama. Proizvod je formulisan od aminokiselina (L-izomera) biljnog porekla, dobijenih enzimatskom hidrolizom. Pozitivni efekti delovanja amino-kiseline su višestruki, helatizacija mikrolelemenata i njihov intenzivniji transport kroz sprovodne sudove, sinteza fitohormona, polenizacija i oplodnja. Tretirati pre pojave stresnih uslova. Kompatibilan je sa svim folijarnim đubrivima. Primena: primenjuje se folijarno ili fertigaciono pre pojave stresa.

FITOFERT AMINOFLEX je specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi slobodnih amino-kiselina. Koristi se u ranim fazama razvoja, kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Amino-kiseline sadržane u preparatu uspešno utiču na prevazilaženje uslova stresa. Produkcija amino-kiselina u stresnim uslovima je znatno manja, tako da se primenom ovog proizvoda nadoknađuje njihov nedostatak. Pored toga, aminokiseline učestvuju u izgradnji ćelijskih struktura, sintezi hlorofla, otvaranju stoma, oplodnji i mnogobrojnim enzimskim procesima. Primena: folijarno konc. 0,2% - 0,3%, odnosno količinom 2 do 3 l/ha uz utrošak 1000 l vode, ili fertigaciono u količinama 5 do 10 l/ha, tretmanima u vreme stresa.

FITOFERT BIOFLEX-L je biostimulativno đubrivo nove generacije, formulisano u obliku koncentrovane suspenzije. Formulisano je od komponenata prirodnog porekla, ekstrakta algi, amino i organskih kiselina. Proizvod je namenjen za folijarnu primenu i najoptimalnije ga je primeniti početkom vegetacije i formiranja plodova. Uspešno neutrališe ili ublažava dejstvo različitih faktora stresa (hladnoća, suša, oštećenja, pesticidi). Proizvod aktivira proizvodnju biljnih hormona, što pozitivno utiče na prinos, kvalitet plodova, ujednačenost, vek trajanja i transportabilnost. Primena: primenjuje se folijarno, u zasadima voća i povrća od početka vegetacije, na svakih 15-20 dana. Kod voća treba praktikovati i tretmane nakon berbe, kojim se utiče na intenziviranje diferencijacije cvetnih pupoljaka. Količine primene po tretmanu 2-3 l/ha..

FITOFERT BIOFLEX-P je biostimulativno đubrivo nove generacije, formulisano u obliku vodorastvornog praha. Kao i tečni, ovaj praškasti proizvod se odlikuje izraženim sinergističkim delovanjem aktivnih materija, koje rezultiraju višim prinosom, boljim kvalitetom i ujednačenošću plodova. Za razliku od proizvoda u tečnom stanju predviđen je pre svega za fertigacionu primenu, u trenucima kada nije pogodno primeniti tečni folijarni proizvod. Uspešno neutrališe ili ublažava dejstvo različitih faktora stresa (hladnoća, suša, oštećenja, pesticidi). Primena: primenjuje se fertigaciono u zasadima voća i povrća od početka vegetacije, na svakih 15-20 dana. Količine primene po tretmanu 1 - 1,5 kg/ha

FITOFERT SPEED je preparat pre svega namenjen za tretman useva kukuruza. Prisutne aktivne organske komponente kao i B i Zn povoljno utiču na sledeće fziološke procese: pojačana otpornost na stres, stimulacija rasta korenovog sistema, intenziviranje metabolizma, asimilacija hraniva, intenziviranje fotosinteze. Pored organskih materija, mikroelementarni cink utiče na usvajanje i metabolizam azota, dok bor utiče na rast polenovih prašnika i oplodnju. Primena: folijarno, u dva do tri ponavljanja, i to u sledećim razvojnim stadijumima: V1-V3 (4-8 listova) - 2,5 l/ha, V5-V7 (12-16 listova) - 2,5 l/ha, VT (pred metličenje, prskalicama

FITOFERT SPEED-G je tečno biostimulativno đubrivo, namenjeno za folijarno tretiranje žitarica (pšenice, ječma, ovsa) zajedno sa ranim herbicidnim tretmanima. Bioaktivne komponente (amino-kiseline, oligosaharidi, vitamini i drugi organski molekuli) u sinergiji sa mikroelementima, utiču pozitivno na mnogobrojne fziološke procese u usevima žitarica. Proizvod sadrži i visok sadržaj helatnog bakra (Cu), koji se smatra važnom komponentom u metabolizmu žitarica. Pored nutritivne važnosti helatni bakar utiče i na smanjenje gljivičnih bolesti biljaka. Primena: folijarno u jedan do dva tretmana i to prvi tretman sa herbicidima u doba vlatanja, a drugi tretman sa fungicidima i insekticidima u doba klasanja. Količina primene 2,5 do 3 l/ha.

FITOFERT SPEED-S je formulacija za folijarni tretman uljanih ratarskih kultura (soje, suncokreta i uljane repice). Proizvod sadrži mikroelemente važne za ovu grupu useva, kao i bioaktivne komponente koje stimulativno utiču na različite fiziološke procese. Usvajanje mikroelemenata je otežano na zemljištima sa višim pH, kao i usled hladnijih meteroloških uslova, tako da pravovremeno tretiranje useva ovom formulacijom može ubrzati razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke. Primena: u usevima uljane repice, prilikom jesenje setve, preporučuju se tretmani nakon nicanja i razvoja lisne mase. Tretmane obavljati po temperaturi iznad 8ºC. U proleće obaviti još jedan tretman. Soju i suncokret tretirati prilikom herbicidnih tretmana. Tretirati količinom 2,5 do 3 l/ha.

41

F – Stimulatori otpornosti FITOFERT QUATRO je novi proizvod sa višestrukim efektom na gajene biljke. Primenjuje se folijarno, u ranim fazama razvoja i rasta biljaka. Proizvod sadrži visoku količinu kalijuma, u sinergiji sa nekoliko neorganskih i organskih anjona (fosftni, silikatni i ace-tatni). Navedena kombinacija aktivnih materija, bitno utiče na vitalnost, jačanje ćelijskih zidova i brojne biohemijske procese unutar biljaka. Pored nutritivnog dejstva, ovaj proizvod pre svega spada u grupu SAR proizvoda, tj. proizvoda koji indukuju sistemsku otpornost, gajenog bilja prema različitim patogenim gljivičnim i bakterijskim. Primenjuje se samostalno ili u kombinaciji sa drugim sredstvima za ishranu bilja. Koncentracija primene je 0,2-0,5%, a količina 1-2 litra po hektaru. Primenjuje se 2 do 3 puta, u prvoj polovini vegetacije.

FITOFERT K-COMPLEX 20 proizvod sa visokim sadržajem organski vezanog kalijuma. Namenjen je za folijarne ili fertigacione tretmane, voća i povrća u kasnijim fazama razvoja, tj. početkom sazrevanja i pigmentacije plodova. Organske anjonske grupe, čine Kalijum, jako usvojivim, i takođe svojim sastavom utiču na brojne metaboličke procese u biljkama i plodovima. Tretirane biljke, brže metabolišu i transportuju šećer od listova do ploda, i osmotska ravnoteža se poboljšava. Ovo čini plodove ukusnijim, transportabilnim i otpornijim na napade patogenih nakon branja, i tokom perioda čuvanja. Proizvod nema karencu, pa ga je moguće primeniti neposredno pred branje plodova. Koncentracija primene iznosi 0,5-0,1%, a količina 3-5 l/ha. Primenjuje se 3 do 4 puta, u drugoj polovini vegetacije.

G – Sekundarno-mikroelementarna đubriva Kalcijum je esencijalni hranljivi element i igra važnu ulogu u fiziološkim procesima: razvoj i rast ćelija, izgradnja i jačanje ćelijskog zida, metabolički procesi i aktivacija usvajanja drugih hraniva, enzimsko-hormonalni procesi. Reguliše funkciju stoma i utiče na ublažavanje temperaturnog stresa. Indukuje otpornost biljaka na patogene. Količina usvojenog kalcijuma kod povrća i voća utiče kako na prinos, tako još više na kvalitet, trajnost i transportabilnost plodova. Pojedine biljne vrste su jako osetljive na nedostatak kalcijuma, koji se manifestuje određenim simptomima deficita na plodovima, čime se drastično smanjuje kvalitet i cena. Zato je neophodan pravovremeni tretman useva i zasada nekim od formulacija đubriva na bazi kalcijuma.

FITOFERT MAGNI-CAL B je novi folijarni proizvod, na bazi sekundarnih nutrijenata Kalcijuma i Magnezijuma, kao i sa povišenim sadržajem Bora. Ova kombinacija čini, sa idealnim odnosom Mg i Ca, čini proizvod idealnim FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 je preparat u obliku za folijarne tretmane voća i povrća, od početka pa do vodorastvornog praha, sa maksimalnih 30% CaO. Najbolje sredine vegetacije. Prisustvo Bora, sinergistički utiče rezultate daje folijarnom primenom u zasadima jagodičastog na usvajanje pre svega Kalcijuma, i njegovu ugradnju u ćelijske zidove. Pored navedenih nutrijenata, proizvod voća (malina, jagoda, kupina, borovnica) i usevima povrća sadrži organske molekule, zadužene za regulisanje (paradajz, paprika, tikve). Karakteriše ga nizak EC, tako da osmoze u plodovima. Regulisanje osmoze je jako bitno ne oštećuje biljnu masu prilikom čestih tretmana. Primena: kod pojedinih voćnih sorti, kao što su trešnje, višnje, folijarno konc. 0.3% - 0.6%. stono grožđe, koji su jako osetljivi na veće količine padavina tokom rasta i nalivanja plodova. Koncentracija primene 0,2-0,5%, a količina primene 2 3 litra po hektaru. Primenjuje se 3 do 5 puta, u prvoj polovini vegetacije.

FITOFERT CAL-AMINO 15 je tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i amino-kiselina, namenjeno za tretman zasada jabuka i krušaka u fazi nakon obrazovanja ploda pa sve do početka pigmentacije plodova. Njegovom primenom omogućena je dugotrajna apsorpcija kalcijuma kroz površinu lista i ploda, kao i bolja transportabilnost kroz biljna tkiva do ćelijskih zidova. Zasade tretirati na temperaturama nižim od 25°C. Primena folijarno, količinom 3-5 litara po hektaru.

FITOFERT Ca-APPLE je tečno kalcijumovo đubrivo na bazi kalcijum hlorida, namenjeno, pre svega, za dopunsku ishranu zasada jabuka i krušaka u fazi pigmentacije pa sve do berbe. Zasade tretirati na temperaturama nižim od 25°C. Primena folijarno, količinom 3-5 litara po hektaru. Magnezjum je jedan od sekundarnih elemenata i učestvuje u izgradnji molekula hlorofla. U uslovima višeg pH (>7) zemljišta i zalivnih voda, i pored relativno optimalnog prisustva u zemljištu, Magnezijum često biva nedostupan biljkama. Tada je najoptimalnije koristiti magnezijum, helatiziran sa kompleksnim EDTA molekulom. Na ovaj način magnezijum je nemoguće inaktivirati, i u obliku kompleksnog molekula dospeva do ćelija hloroplasta, gde se ugrađuje u molekule hlorofila.


42 FITOFERT MG-MAX je kristalni vodotopivi proizvod, sa visokim sadržajem helatno vezanog Magnezijuma. Koncentracija primene 0,2 - 0,5%, a količina 2-4 kg po hektaru. Primenjuje se 3 do 5 puta, tokom cele vegetacije. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama u važnim procesima kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima koje se ogledaju u vidu smanjenog stepena oplodnje, truljenja korena korenastih useva, neujednačenih plodova i slabe asimilacije šećera. Đubriva na bazi bora se primenjuju u voćarskim zasadima, usevima povrća kao i pojedinim ratarskim usevima (šećerna repa, soja, suncokret). Količine primene zavise od vrste gajene kulture, doba primene kao i stanja i kvaliteta zemljišta. Za svaku od gajenih kultura preporučene količine su date u tabelama primene. Uopštena preporuka za ovu vrstu proizvoda je sledeća: u zasadima voća predviđena su dva tretmana, i to prvi tretman izvesti pre cvetanja zasada, kako bi se stimulisao rast polenovih prašnika i podstakla oplodnja, a drugi nakon berbe, kako bi zasadi voća akumulirali bor u stablu, što biljke čini otpornijim na zimske uslove. U zasadima povrća, tretman obaviti pre cvetanja. U ratarskim usevima, tretirati useve osetljive na nedostatak bora (soja, suncokret, repica i šećerna repa). Tretmane obavljati zajedno sa sredstvima za zaštitu i ishranu bilja.

FITOFERT BORMAX 20 je đubrivo u obliku vodotopivog praha namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora, ili na borom siromašnim zemljištima. Sadrži visoku koncentraciju (20%) u obliku lako pristupačnog boratnog anjona. Usled visoke koncentracije doza primene je 1,0 kg/ha u usevima i zasadima. FITOFERT BOR-AMIN 150 je tečna formulacija etanolaminskog bora, visoke koncentracije 10,8%, što odgovara sadržaju od 150 grama čistog bora po litru proizvoda. Proizvod je jako pogodan za primenu u voćarskim zasadima kao i šećernoj repi. Doze primene su od 1-2 litra po hektaru. FITOFERT LIQUID BOR 8 je tečno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije na bazi mikroelementarnog bora. Sadrži 8% bora u anjonskom obliku, odnosno 115 grama čistog bora po litru proizvoda. Pored mikroelementarnog bora, sadrži pomoćne materije koje omogućuju bolju penetraciju i transport bora.

FITOFERT FERRO MAX 11 je đubrivo na bazi helata gvožđa u obliku DTPA kompleksa. Predstavlja visokokoncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono se primenjuje u svim biljnim kulturama gde je moguće kontrolisati pH zalivnih voda i gde pH zemljišta ne prelazi 7,5. Kompatibilan je sa svim kiselim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja, osim sa alkalnim, bakarnim preparatima. Primena: folijarno konc. 0.2% - 0.3% i fertigaciono u količinama 10 do 20 kg/ha.

FITOFERT FERRO CHELL 6 je preparat na bazi helatnog gvožđa u obliku EDDHA kompleksa, sa 6% o-o helata. Namenjen je isključivo za fertigacionu primenu u zasadima voća ili povrća na zemljištima sa višim pH vrednostima (pH>7). Preparat je aktivan u širokom pH opsegu, od 3 do 10, tako da se može primeniti čak i na karbonatnim zemljištima i zalivnim vodama visoke pH vrednosti.

FITOFERT AMINO COPPER 8 je proizvod na bazi bakra kompleksiranog organskim molekulima (heptaglukonati, lignosulfonati i EDTA). Namenjen je za smanjenje defcita bakra u različitim biljnim kulturama. Metabolizam bakra u biljkama je vezan za sintezu lignina, procese fotosinteze, sinteze ugljenih hidrata i proteina. Defcit uglavnom nastaje na zemljištima sa visokim pH, karbonatnim zemljištima. Pored nutritivnog dejstva proizvod indukuje otpornost biljaka na patogene gljive i bakterije. Lak transport kompleksno vezanog bakra kroz biljna tkiva preventivno deluje na razvoj biljnih bolesti. Proizvod ispoljava jako preventivno delovanje. Upotreba: folijarno koncentracijom 0,1 - 0,15% (10 - 15 ml na 10 litara vode).

FITOFERT MANGAN ORGANO 12 je đubrivo na bazi mikroelementarnog mangana vezanog u obliku EDTA kompleksa, sa 12 % aktivne supstance. Preparat je formulisan u obliku vodorastvornog praha. Mangan igra značajnu ulogu u procesu fotosinteze, reakcijama cepanja vode, vezivanja i asimilacije azota. Simptomi defcita se najčešće ispoljavaju u vidu nekroze (belila) na vršnom lišću. Preparat je najbolje koristiti preventivno, folijarnim tretmanima ili fertigaciono, hranljivim rastvorom. Primena: folijarno koncentracijom 0.2 do 0.3% i fertigaciono u količinama 10 do 20 kg/ha, u više navrata.

FITOFERT CINK ORGANO 14 je mikroelementarno đubrivo na bazi EDTA helatnog kompleksa. Nedostatak cinka se uglavnom manifestuje nekrozom na mlađem i starijem lišću. U slučajevima nedostatka ćelije biljke za enzimske molekule vezuju druge metalne komponente, koje često mogu biti fitotoksične. Preparat se koristi preventivno ali se može primeniti i po pojavi simptoma nedostatka. Primena: folijarno konc. 0.2 do 0.5% i fertigaciono u količinama 10 do 20 kg/ha, u više navrata.

FITOFERT COMBIVIT 20 je proizvod na bazi mikroelemenata, namenjen za folijarni tretman ratarskih, povrtarskih i voćarskih useva. Univerzalni helatni AFP kompleks jako visokog sadržaja mikroelemenata. Preporučuju se preventivni tretmani u usevima I zasadima osetljivim na nedostatke mikroelemenata ili na zemljištima na kojima postoji defcit mikroelemenata, visok sadržaj organske materije, karbonata, fosfata i pH>6,5. Preporučuje se primena početkom vegetacije jer niska temperatura tla onemogućuje pravilan rad korena i lučenje materija koje utiču na usvajanje mikroelemenata. U zasadima voća preporučuje se i tretman nakon berbe. Primena: primenjuje se folijarno u količini od 1,0 kg/ha.

43

FITOFERT COMBIVIT COMPLEX 14 je proizvod na bazi helatiziranih mikroelemenata (Fe, Mn, Zn i Cu) i odgovarajućih anjonskih formi (B i Mo). Proizvod je u obliku vodorastvornog praha, i namenjen je pre svega fertigacionoj upotrebi u zasadima voća i povrća. Proizvod se može koristiti i folijarno, samostalno ili u kombinaciji sa drugim đubrivima. S obzirom da su mikroelementi helatizirani organskim kompleksima (DTPA, EDTA), proizvod je pogodan za fertigacionu primenu u svim vrstama zemljišta. Najbolje je koristiti proizvod preventivno, tj. na tipovima zemljišta na kojima se može očekivati deficit mikroelemenata (visok pH>7, karbonatna zemljišta, visok sadržaj fosfora, visok sadržaj organske materije). Primenjuje se od početka vegetacije, rada korenovog sistema i nakon berbe, za iniciranje diferencijacije rodnih pupoljaka. Primena: primenjuje se fertigaciono u količini od 2 - 3 kg/ha po tretmanu ili folijarno u količini 1,0 kg/ha.

H - Korektori zemljišta i zalivnih voda Humati i fulvati (osnovni sastojci humusa) su kompleksna jedinjenja, nastala mikrobiološkim razlaganjem prirodnih organskih materija biljnog porekla. Huminska i fulvinska kiselina, nisu nutrijenti, već materije koje pomažu asimilaciju osnovnih NPK hraniva, kao i ostalih hranljivih elemenata. Ove materije predstavljaju jedne od biohemijski najaktivnijih supstanci u prirodi. Deluju podjednako dobro primenjene preko korenovog sistema kao i preko lista. Humi i Fulvi proizvodi su organski oplemenjivači zemljišta, na bazi huminskih i fulvinskih kiselina, namenjeni za zemljišta sa dugom eksploatacijom i visokom mineralizacijom (plastenici, staklenici), kao i za peskovita i glinovita zemljišta. Upotrebom ovih proizvoda direktno se povećava sadržaj humusnih materija u zemljištu, vrši se helatizacija mikroelemenata (čime oni postaju daleko usvojiviji), asimilacija fosfora, podstiče se aktivnost rada korenovog sistema, ubrzava sinteza hlorofla, ubrzava klijanje semena, vrši se helatizacija mikroelemenata u zemljištu, utiče se na propustljivost ćelijskih membrana, stimuliše se razvoj korisnih mikroorganizama, poboljšava se i stimuliše otpornost biljaka na patogene organizme. Jako je bitno navedene proizvode primeniti pre kritičnih faza u biljnoj proizvodnji, kao što su: presađivanje i različiti uslovi stresa (niske ili visoke temperature, oštećenja, pesticidni tretmani i dr.) FITOFERT FULVIMAX 80 je proizvod u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem fulvinskih kiselina. Primenjuje se pre svega u ranim fazama razvoja korenovog sistema biljaka, i svojim delovanjem utiče na pojačanu mobilizaciju i usvajanje fosfora. Primenjuje se fertigaciono 3 - 5 kg/ha, ili folijarno koncentracijom 0,1 - 0,2%. FITOFERT HUMIMAX 80 je formulisan u obliku vodorastvornog praha, sa visokom koncentracijom huminskih kiselina. Koristi se nakon faze ukorenjavanja, tokom vegetacije, fertigaciono u količinama 3 - 10 kg/ha ili folijarno koncentracijom 0,05 - 0,1% FITOFERT pH PLUS je oplemenjivač zemljišta nove generacije, sa visokim sadržajem dva važna sekundarna elementa u ishrani biljaka, kalcijuma (CaO) 35 % i magnezijuma (MgO) 13,5 %,i dovoljnim sadržajem bitnog mikroelementa bora (B) 0,2 % Proizveden je po novim tehnologijama granulacije mineralnih ubriva sa veličinom granule od 2-5 mm, koja je mehanički stabilna i koja u dodiru sa vodom iz zemljišta ili iz atmosfere (kišom ili snegom) lako prelazi u aktivacijsko stanje i brzo oslobađa pomenute pristupačne elemente za ishranu gajene kulture. Primena: primenjuje se kao klasično mineralno granulisano đubrivo, kod osnovne obrade zemljišta ili pre pripreme zemljišta za setvu, po čitavoj površini.

FITOFERT HUMIFLEX 24 je nova koncentrovanija formulacija proizvoda FITOFERT HUMIFLEX. Koristi se nakon faze ukorenjavanja, fertigaciono u količinama 10 20 l/ha ili folijarno koncentracijom 0,1 - 0,2%.

FITOFERT pH GREEN je proizvod na bazi organskih kiselina, namenjen za tretman zalivnih voda i zemljišta visokog pH. Visok pH i velika količina karbonata blokira dostupnost hraniva iz zemljišta i čini veliki broj hranljivih elemenata nedostupnim. Proizvod svojim delovanjem istovremeno snižava i pH i EC tvrdih zalivnih voda. Kontinuiranom upotrebom preparata uspešno se snižavaju pH i EC u zalivnoj vodi kao i zemljištu i povećava se dostupnost i asimilacija hraniva. Pre upotrebe iskontrolisati pH i EC zalivne vode i zemljišta i uporediti ih sa optimalnim uslovima za biljnu vrstu koja se gaji. Primena: samostalno ili zajedno sa fertigacionim đubrivima, s tim da ukupna koncentracija u radnom rastvoru ne pređe 0,1% (đubrivo + pH GREEN <1 kg/1000 litara vode) pri čemu količina pH GREEN-a ne prelazi ¼ količine đubriva.


Orijentacioni predlog programa zaštite ratarskih i povrtarskih useva, voća i vinove loze u 2019. godini Predloženi programi zaštite gajenog bilja u sebi sjedinjuju složeni, uzajamno povezani odnos gajene biljke i štetnog organizma, odnosno fenofazu razvića gajene biljke i pojavu ekonomski dominantnih štetnih organizama (prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korovskih biljaka). Imajući u vidu najosetljivije fenofaze rasta i razvića gajenih biljaka, te poznavajući biologiju i životni ciklus prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korovskih biljaka, te sredstva za zaštitu bilja palete kompanije Agromarket, predloženi su orijentacioni programi zaštite i folijarne ishrane. Pre primene sredstva za zaštitu bilja, potrebno je poštovati proceduru a ona podrazumeva da se mora utvrditi fenofaza razvića gajene biljke, detektovati štetni organizam te da li je pređen prag štetnosti, a tek na bazi svih parametara, izabrati preparat. Takođe, pre primene izabranog preparata potrebna je konsultacija sa stručnjacima za zaštitu bilja, detaljno čitanje uputstva o primeni preparata, a posebno dužina karence i tolerance preparata, kao i postupanju sa ambalažom nakon primene. Naravno, korišćenje ispravne opreme za tretiranje i lične zaštitne opreme je obavezno. Navedeni programi zaštite ratarskih i povrtarskih useva, zasada voća i vinove loze su orijentacionog karaktera te kompanija Agromarket ne snosi odgovornost za neadekvatnu, nepravovremenu i nepravilnu primenu preparata.

SADRŽAJ Pojedinačnih useva - zasada 38 39 40 41 42 43 48 49 49 50 52 54 56 58 60 62 64 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 98 99 100 102 102 103 104 104 106

Program zaštite PŠENICE Program zaštite KUKURUZA Program zaštite ŠEĆERNE REPE Program zaštite SOJE Program zaštite SUNCOKRETA Program zaštite ULJANE REPICE Program zaštite LUCERKE, CRVENE DETELINE, ŽUTOG ZVEZDANA Program zaštite TRAVNIH USEVA Program zaštite NEPOLJOPRIVREDNIH POVRŠINA Program zaštite DUVANA Program zaštite KROMPIRA Program zaštite PARADAJZA i PLAVOG PATLIDŽANA Program zaštite PAPRIKE Program zaštite KRASTAVCA, LUBENICE, DINJE, TIKVE Program zaštite KUPUSASTOG POVRĆA Program zaštite LUKOVIČASTOG POVRĆA Program zaštite KORENASTOG-KRTOLASTOG POVRĆA Program zaštite CVEKLE Program zaštite MAHUNASTOG POVRĆA Program zaštite LISNATOG POVRĆA Program zaštite VINOVE LOZE Program zaštite JABUKE Program zaštite KRUŠKE Program zaštite ŠLJIVE Program zaštite BRESKVE I NEKTARINE Program zaštite KAJSIJE Program zaštite VIŠNJE I TREŠNJE Program zaštite DUNJE Program zaštite MALINE Program zaštite KUPINE Program zaštite JAGODE Program zaštite BOROVNICE I ARONIJE Program zaštite RIBIZLE Program zaštite LESKE Program zaštite ORAHA Program zaštite CITRUSA Program zaštite MASLINE Program zaštite KUKURUZA ŠEĆERCA Program zaštite ŠAMPINJONA Program zaštite SLAČICE Program zaštite HELJDE Program zaštite RUŽA I UKRASNOG BILJA


46

47

PROGRAMI ZAŠTITE I PRIHRANE

LEGENDA HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI BIOPESTICIDI POMOĆNA SREDSTVA RODENTICIDI


00

TRETMAN SEMENA

Semafor 20 ST (0,3 l / 100 kg semena)

Force 1,5 G (5-8 kg/ha) unošenje depozitorima sa setvom semena

KUKURUZ

TRETMAN SEMENA

PŠENICA

Tebukon 60 FS (50 ml/100 kg semena) ili Defender (50 ml/100 kg semena) ili Tebukon DC (150 g/100 kg semena)

13

Mustang 0,033 kg/ha

11

Mont Trio (3,5 - 4,0 l/ha)

Terbis 500 (1,5 - 2,5 l/ha)

Mont Plus (4 - 4.5 l/ha)

Mont 960 (1,4 - 1,6 l/ha)

00

37

39

FitoFert Speed (3,0 l/ha)

51

Mezatron 100 OD (1,2 l/ha)

Calaris Pro (2,0 - 2,3 l/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

FitoFert Speed (3,0 l/ha)

32

61

14

Principal Plus (440 g/ha) + Trend 90 (0,1%)

Bentamark (2,0 - 4,0 l/ha)

Agrodimark ili Krit (0,5 - 0,7 l/ha)

Velox (0,6 - 0,8 l/ha)

16

17/32

Arigo (330 g/ha) + Trend 90 (0,1%) Mustang (0,6 l/ha)

13

34

Coragen 20 SC (0,1 - 0,15 l/ha)

Motivell Extra 6 OD (0,75 l/ha)

Rimex (60 g/ha) + Imox (0,1%)

Siran 750 WG (80 g/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Siran 40 SC (1,25 l/ha)

Peak 75 WG (20 g/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Mezatron (0,15 - 0,25 l/ha) ili Callisto 50 WG (0,25 - 0,3 kg/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

30

Heliomax 0,75 kg/ha + Imox (0,1%)

Pallas 75 WG (0,25 kg/ha) + Pallas Adjuvant (0,5 l/ha)

Velox (0,5-0,8 l/ha)

Priaxor (1,0 l/ha) Prosaro 250EC (0,75 - 1,0 l/ha)

Metmark WG (10 g/ha) + Imox (0,1%)

Lodin (0,4 - 1,2 l/ha)

Tilt 250 EC (0,5 l/ha)

Acanto Plus (0,6 l/ha)

Fluoco (0,5 l/ha)

Excorta Plus (0,6 l/ha)

Excorta (0,9 - 1,0 l/ha)

Tebukon 250 EW (1,0 l/ha)

Cerone (0,75 - 1,0 l/ha)

Lancelot 450 WG (0,33 kg/ha)

21

FitoFert Speed - G (3,0 l/ha)

Vantex 60 CS (50 - 60 ml/ha) ili Cythrin 250 (0,2 - 0,25 l/ha) ili Kozma (1 - 1,5 l/ha) ili Grom (0,2 - 0,3 l/ha)

FitoFert Speed - G (3,0 l/ha)

48 49

Glifomark ili ¸Glifohem (4- 6,0 l/ha) ili Banvel 480 EC (1 - 1,5 l/ha)


01

TRETMAN SEMENA

SOJA

TRETMAN SEMENA

unošenje u redove sa setvom semena

Byfin 100 EC (0,5 l/ha)

ŠEĆERNA REPA

11

00

Sencor Plus (0,4 - 0,55 l/ha)

Max 51 (160 g/ha)

Mont 960 (1,2 - 1,3 l/ha)

07/09

12/15

11

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (2,0 kg/ha)

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (2,0 kg/ha)

Queen (0,75 l/ha)

Propulse (1,0 - 1,2 l/ha)

21

Floyd (1,3 l/ha)

Targa Super (1,5 - 4,0 l/ha)

Kletox (1,5 - 2,0 l/ha)

33

Kletox Extra (0,4-1,0 l/ha)

Bentamark (2-4 l/ha) ili

Ikarus Duo (2,0 l/ha)

Ikarus ili Soyasan (1,2 l/ha)

Harmony 75 WG ili Symphony (8 g/ha) + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Dynox (80-100 g/ha) + Imox (0,1%)

13

60

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

31

Akaristop (0,75 l/ha)

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha)

19

Floyd (1,3 l/ha)

41

Trimangol 75 WG (1 - 2,0 kg/ha)

Sigura (0.4 l/ha)

Balear 720 SC (1-2 l/ha)

Fluoco (0,25 l/ha)

Acanto Plus (0,8-1 l/ha)

Funomil (0,5-0,7 kg/ha)

Excorta (1,0 l/ha)

Kletox (1,5 - 2,0 l/ha) ili Kletox Extra (0,4 -1 ,0 l/ha)

Targa Super (1,5 - 4,0 l/ha)

Piralis (0,8 - 1,2 l/ha)

Debut Duo Active (210 g/ha - 2 do 3 x) Trend 90 (0,1%)

Safari 50 WG (30 - 40 g/ha - 2 do 3 x) + Trend 90 (0,1%)

Target SC (1-3 l/ha) ili Metix (1 - 3,0 l/ha)

Betasana Compact (1,6 - 2,0 l/ha - tri puta)

Excorta Plus (0,4-0,6 l/ha)

Nurelle D (1,5 l/ha) ili Kozma (1,5 l/ha) ili Despot (1,5 - 2,0 l/ha)

FitoFert Humisuper Plus (4,0 l/ha)

81

50 51

Diqua Top (3,0 l/ha) ili Basta 15 (2,5 - 3,5 l/ha)


00 08

Mont 960 (1,0-1,2 l/ha)

Terbis 500 (1-1,5 l/ha)

Girasolin (2,0 l/ha)

Mont Plus (3,0 - 3,5 l/ha)

10

12 15

18

22

51

Nurelle D (1,0 l/ha)

Despot (1,2 l/ha)

Vantex 60 CS (0,05-0,06 l/ha)

Floyd (1,3 l/ha)

55

Targa Super (1,5 - 4,0 l/ha)

Kletox (1,5 - 2,0 l/ha)

Kletox Extra (0,4-1,0 l/ha)

57

61

Bosco (0,3 kg/ha) + Funomil (1,0 kg/ha)

Acanto Plus (0,6 l/ha) ili

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) ili FitoFert Speed -S (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

TRETMAN SEMENA

Glifomark ili Glifohem (4,0 - 6,0 l/ha)

ULJANA REPICA

01/09

11/19

Kletox Extra (0,4-1,0 l/ha)

Floyd (1,3 l/ha)

Kletox (1,5 - 2,0 l/ha)

Targa Super (1,5 - 4,0 l/ha)

Piralis (0,6 - 1,2 l/ha)

Nurelle D (0,75 - 1,0 l/ha)

65

Bosco (0,25 l/ha)

Funomil (1,0 kg/ha)

Vantex 60-CS (0,06 l/ha) ili Byfin 100 EC (0,2 l/ha)

30-69

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha) ili Fitofert Humisuper Plus (3,0 l/ha)

*za IMI hibride tolerantne na a. m. imazamoks može se primenjivati Ikarus (bold), za hibride tolerantne na a. m. tribenuron metil moze se primenjivati Express 50 SX

TRETMAN SEMENA

Semafor 20 ST (0,2 l/100 g semena)

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha)

79

Kozma (1,5 l/ha) ili Grom (0,2 - 0,25 l/ha)

Nurelle D ili Despot (1,5 l/ha)

FitoFert Speed-S (3,0 l/ha) + FitoFert BorMax 20 (1,0 kg/ha)

80

80

89

Basta 15 (2,5 - 3,5 l/ha) ili Cunami (2,5 - 3,5 l/ha)

SUNCOKRET

Force 1,5 g (5-8 kg/ha) unošenje depozitorima sa setvom semena

Diqua Top (2,5 - 3,0 l/ha) ili Basta 15 (2,5 - 3,5 l/ha) 52 53


54

www.agromarket.rs www.facebook.com/Agrosvet www.agrosvet.rs

55


56

Program zaštite LUCERKE, CRVENE DETELINE, ŽUTOG ZVEZDANA

57

Program zaštite TRAVNIH USEVA

a) zasnovani usevi FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova (samo u lucerki)

Pre kretanja vegetacije

Mirovanje useva

Suzbijanje širokolisnih korova Suzbijanje uskolisnih korova

Prva troliska do I otkosa

Vegetativni porast

Semenski usevi

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

20 dana pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 8,0 l/ha)

BENTAMARK (3,0 l/ha)

Suzbijanje korova

Intenzivna pojava širokolisnih korova

LODIN (1,0 – 1,5 l/ha) ili VELOX (0,8 – 1,0 l/ha)

Štetni insekti

Po potrebi

NURELLE D - DESPOT (1,0 l/ha) ili KOZMA (1,5 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i tokom vegetacije

GARDENTOP 1-2 kesice za brojnost I - III, 2-3 kesice kalamitet IV - V

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

Štetni insekti

Po otkosu, na osnovu pojave i broja štetočina

NURELLE D-DESPOT (0,75 – 1,0 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Suzbijanje viline kosice

Po I otkosu

DIQUA TOP (5,0 l/ha)

Desikacija

80% zrelih čaura

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili CUNAMI (4,0 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i vegetacija

GARDENTOP (1-2 kesice za brojnost I - III*, a 2-3 kesice za kalamitet IV – V)

VRSTA INTERVENCIJE

VRSTA INTERVENCIJE

HARMONY 75 WG ili SYMPHONY (0,020 kg/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 – 0,8 l/ha)

Vegetativni porast

Program prihrane STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

b) usevi u zasnivanju FAZA RAZVOJA

FAZA RAZVOJA

VREME PRIMENE

FF KRISTAL 20:20:20

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

Pre kretanja vegetacije

GLIFOMARK/GLIFOHEM (6,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Prva troliska do I otkosa

IKARUS ili SOYASAN (1-1,2 l/ha) ili BENTAMARK (3,0 l/ha)

PREPARAT

Puna vegetacija – posle svakog košenja

DOZA 4,0 kg/ha

+

+

FF HUMISUPER PLUS

1,0 l/ha (min. 300 l vode/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova Vegetativni porast

Štetni insekti

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili TARGA SUPER (0,7 – 4,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) Po otkosu, na osnovu pojave i broja štetočina

VANTEX 60 SC (0,06 l/ha) ili KOZMA (1,25 l/ha)

Suzbijanje viline kosice

Po I otkosu

DIQUA TOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i vegetacija

GARDENTOP (1-2 kesice za brojnost I - III, a 2-3 kesice za kalamitet IV – V)

I - do 10 (za voluharicu i poljske miševe) II - 10 - 500 (voluharica) - 10 - 50 (poljski miševi) III - 500 - 5000; 50- 500 (poljski miševi)

IV - 5000 - 20000; 500 - 2000; V - više od 20000; više od 2000

* Brojnost - broj aktivnih rupa po hektaru

Program prihrane STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Tokom vegetacije na 5 do 7 dana nakon svakog otkosa

PREPARAT

DOZA

FITOFERT KRISTAL 20:20:20

4,0 kg/ha

+

+

FITOFERT HUMISTART ili

1,0 l/ha (min. 300 l vode/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS

3,0 l/ha

Program zaštite NEPOLJOPRIVREDNIH POVRŠINA VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Intenzivna pojava korova porast 15 do 25 cm

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 12,0 l/ha) ili GLIFOMARK SG (1,5 - 4,0 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 ili CUNAMI (5,0 l/ha)


58

Program zaštite DUVANA

FAZE RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

a- zaštita rasada Zaštita od prouzrokovača bolesti

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Proizvodnja rasada

Zaštita od štetnih insekata

ACTARA 25 WG (2 g u 10 l vode zalivanjem) ili LANNATE 90 (0,03 – 0,05%) GARDENE (50 - 70 g/100 m²)

Zaštita od puževa

b- zaštita u polju Neposredno pre

Zemljišne štetočine

FORCE 0,5 G (12 – 15 kg/ha)

rasađivanja

Korovske vrste

PENDISTOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Plamenjača

PENNCOZEB WG ili DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha)

Tokom vegetacije

Lisne vaši

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) ili LOBO (0,02%)

Tripsi

KOZMA (0,5 l/ha)

Sovice

EXIREL (0,5 - 0,75 l/ha)

(po potrebi)

BYFIN 100 EC (0,1 l/ha) Grinje

SANMITE 20 WP (0,05%)

Suzbijanje uskolisnih korova

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Program prihrane STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Ukorenjavanje (2 x na 7 do 10 dana)

Intenzivan porast

Porast lisne mase (2 - 3 puta na 7 dana)

PREPARAT

DOZA

FF HUMISTART

1,0 l/ha

+

+

FF BIOFLEX-L

1,0 l/ha

FF MAGNI-CAL B (2,0 l/ha)

2,0 l/ha

+

+

FF AMINOFLEX

1,0 l/ha

FF MAGNI-CAL B (2,0 l/ha)

1,0 l/ha

+

+

FF HUMISUPER PLUS

3,0 l/ha

Napomena: Ukoliko postoji deficit kalijuma, može se intervenisati formulacijom FF Kristal 4:10:40 uz pomenute preparate u maksimalnoj koncentraciji do 0,3% (do 300g/100l)

59


60

61

Program zaštite i folijarne ishrane KROMPIRA

FAZA RAZVOJA

Po sadnji pre nicanja

Posle nicanja (porast krompira do 25 cm)

BOLESTI I ŠTETOČINE

Pred puno cvetanje

Precvetavanje do nalivanja krtola

15 dana pre vađenja krtola Pre vađenja krtole Skladištenje krtola

SUZBIJANJE

Zemljišne štetočine

Pre setve/sadnje, u setvi/sadnji

FORCE 1,5 G (8,0 kg/ha u zoni redova ili 12 kg/ha po celoj površini) ili FORCE 0,5 G (15 - 20 kg/ha)

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Po setvi/sadnji, a pre nicanja

SENCOR PLUS (0,5 l/ha) + MONT 960 EC (1,2 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,4l/ha) + PENDISTOP (4,0 l/ha)

Uskolisni korovi

Porast korovskih biljaka 10 do 20 cm

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,0 - 1,3 l/ha)

Širokolisne korovske vrste

Porast biljaka 5 do 15 cm

BENTAMARK (2 – 3,0 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 l/ha)

Preventivno, pre ostvarenja infekcije

SIGURA (0,5 l/ha) + FUNGURAN OH (1,0 - 1,5 kg/ha) + CURZATE M68 (2,3 kg/ha)

Plamenjača, Crna pegavost Bakterioze krompira Krompirova zlatica

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma Piljenje larvi do L2

DITHANE M45 ili PENNCOZEB WG (3,0 kg/ha) ili CURZATE M 68WG (2,3 kg/ha) + AMOS ili ACTARA 25 WG (0,1 kg/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Po potrebi

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 – 3,0 kg/ha)

Krompirova zlatica

Piljenje larvi do L3

CORAGEN 20-SC (0,06 l/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Po potrebi

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3,0 kg/ha) ili EQUATION Pro WG (0,4 kg/ha)

Krompirova zlatica, Biljne vaši Krompirov moljac

Po potrebi

LOBO (0,10 kg/ha) ili AMOS (0,1 kg/ha)

Plamenjača, Crna pegavost Zatvaranje redova Diferencijacija cvetova

VREME PRIMENE

Plamenjača krompira Krompirov moljac

Po potrebi

Desikacija cime

Po potrebi

Klijanje krompira

HILLAN (0,4 l/ha) + EQUATION Pro WG (0,4 kg/ha) CORAGEN 20 SC (0,15 - 0,20 l/ha) DIQUA TOP (2,5 – 3,0 l/ha) ili BASTA 15 ili CUNAMI (3,0 l/ha)) NEO STOP (0,1 kg/100 kg)

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha

FOLIJARNA PRIHRANA

FITOFERT HUMISTART (0,3 %) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT BORMAX 20 (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM 30 (0,2%) (primeniti odvojeno)


62

63

Program zaštite i folijarne ishrane PARADAJZA i PLAVOG PATLIDŽANA FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Bolesti poleganja rasada

Seme

VREME PRIMENE Pre setve/pikiranja/ rasađivanja

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%) FORCE 1,5 G (6,0 - 8,0 kg/ha)

Zemljišne štetočine Pre setve/rasađivanja Korovske vrste Pre setve/rasađivanja Štetočine lisne mase Pre setve/rasađivanja (zalivanje, potapanje)

Proizveden rasad Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje/prskanje)

Kotiledoni listovi do 9 lista

Razvijen 9 list do pred cvetanje

Cvetanjeintenzivan porast plodova

Plodonošenje

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Preventivno

BALEAR 720 SC (0,2 l/ha) CURZATE M68WG (2,3 kg/ha)

Lisne vaši

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI 500 WG (100 g/ha folijarno ili 200 g/ha - 2 x zalivanjem)

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 10 do 20 cm (paradajz razvio 5 i više listova)

KLETOX 1,5 -2,0 l/ha RIMEX (40 g/ha) + IMOX (0,1%)

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 14 dana

STEMICOL (0,25%)

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

SIGURA (0,5 l/ha) FUNOMIL (0,1%) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 - 3,0 kg/ha)

Siva trulež BOSCO (1,0 kg/ha) Bela laptirasta vaš

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) SIGURA (0,5 l/ha) SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha)

Štetni insekt

Po potrebi

CORAGEN 20 SC (0,14 – 0,2 l/ha - 2 x) ili LEPINOX PLUS (1,0 kg/ha) EQUATION PRO (0,4 kg/ha) TALOCUPER (0,2 %) MILI (1,5 kg/ha) ili BOSCO GOLD (0,4 - 0,7 kg/ha)

Siva trulež EXIREL (0,75 l/ha) Bela leptirasta vaš

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BOR MAX 20 (0,3%)

TEPPEKI (100 g/ha) ili MOVENTO 100 SC (0,75 l/ha)

Plamenjača, Crna pegavost Siva trulež

Plamenjača, Crna pegavost Plesnivost lista Bakterioze

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

CURZATE M68WG (2,3 kg/ha) ili RIDOMIL GOLD MZ 68 WG(2,5 kg/ha)

Plamenjača Crna pegavost

Plamenjača

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha ili AMOS (0,06% - zalivanje)

Plamenjača

Crna pegavost Plesnivost lista

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (5,0 l/ha)

FITOFERT MAGNI-CAL B (0,3 %) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5 %)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,5%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0.2%) (primeniti odvojeno)

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


64

65

Program zaštite i folijarne ishrane PAPRIKE FAZA RAZVOJA

Suvo seme

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve/rasađivanja

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,08%) + FUNOMIL (0,1%)

Zemljišne štetočine

Pre setve/rasađivanja

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili FORCE 0,5 G (12 kg/ha)

Korovske vrste (iz semena)

Pre setve/rasađivanja

Štetočine lisne mase

Po rasađivanju

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha ili AMOS (0,06% - zalivanje)

Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje i prskanje)

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,08%) + FUNOMIL (0,1%)

Nematode

Po rasađivanju i 10 do 14 dana kasnije

Plamenjača Bakterioze Kotiledoni listovi do 9 lista

FOLIJARNA ISHRANA

MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (4,0-6,0 l/ha) ili BASTA 15 (2,5-3,0 l/ha)

Iznikli korovi

Proizveden rasad

SUZBIJANJE

Preventivno

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

VYDATE 10 L (10 l/ha) BALEAR 720 SC (2 l/ha) ili FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili FUNGOHEM SC (0,4 - 0,6%) + DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha)

Štetočine lista

U vreme pojave

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 10 do 20 cm

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 15 dana

MICOBIOL (2,0 l/ha)

Pegavost, Antraknoza Plamenjača

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

QUEEN (0,75l/ha) ili RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha)

Plamenjača Bakterioze

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) + FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Lisne vaši, Bela leptirasta vaš Trips

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI (100 g/ha) ili (200 g/ha-zalivanje)

Siva trulež Trips

Preventivno Ili na početku infekcije

SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha) EXIREL (0,75 l/ha)

Vaši, Kukuruzni moljac Bela leptirasta vaš Trips

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

AVAUNT 15 SC (0,25 l/ha)

Bakterioze

Po potrebi

FITOFERT HUMISTART (0,5 %) + FITOFERT MAGNI-CAL B (0,3 %)

KLETOX (1,5 -2,0 l/ha

Razvijen 9 list do pred cvetanje

Pred cvetanje do i otvorenog cveta

Cvetanje

Početak plodonošenja

FITOFERT MAGNI-CAL B (0,3 %) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5 %)

BYFIN 100 EC (0,3 - 0,5 l/ha)

Siva trulež Crna pegavost Bela leptirasta vaš Trips

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BORMAX 20 (0,3%)

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

PENNCOZEB WG (2,5kg/ha) + CUPRABLAU Z ULTRA (2,0 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%) SWITCH 62,5 WG (0,6 kg/ha) SIGURA (0,5 l/ha) NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana) ili EXIREL (0,75 l/ha)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,5%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0.2%) (primeniti odvojeno)

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


66

Program zaštite i folijarne ishrane KRASTAVCA, LUBENICE, DINJE, TIKVE FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

67

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

Pre setve/sadnje

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4 – 8,0 l/ha)

Bolesti poleganja rasada

Pre setve/pikiranja/ rasađivanja

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Zemljišne štetočine

Pre setve/rasađivanja

Štetočine lisne mase

Pre setve/rasađivanja (zalivanje, potapanje)

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha ili AMOS ( 0,06% - zalivanje)

Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje/prskanje)

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Nematode

Po rasađivanju i 10 do 14 dana kasnije

VYDATE 10 L (10 l/ha)

Plamenjača Pepelnica

Preventivno

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3,0 kg/ha) SYSTHANE 240 EC (0,02%)

Seme

FOLIJARNA ISHRANA

FORCE 1,5 G (6,0 - 8,0 kg/ha)

Proizveden rasad

Razvijena 3 lista

Plamenjača, Bakterioze

FUNGOHEM SC (0,4%) ili TALOCUPER (0,2%) + DITHANE M45 (2,5 kg/ha)

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 15 dana

STEMICOL (0,25%)

Plamenjača,

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,0–2,5 kg/ha) POSTALON 90 SC (0,02-0,025%)

Pepelnica Razvijena 4 lista do pred cvetanje

Cvetanje

Plodošenje

SANMITE 20 WP ili BORNEO (0,06 %) ili BYFIN100 EC (0,05%)

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta do 15 cm

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 - 1,3 l/ha)

Lisne vaši Bela mušica

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI (0,2 kg/ha - 2 x zalivanje) ili (0,12 kg/ha - folijarno)

Plamenjača Pepelnica Siva trulež

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

FOSTONIC 80 WP (0,035%) ili CURZATE M68WG (2,3 kg/ha) SYSTHANE 240 E (0,015%) SWITCH 62,5 WG (1,0 kg/ha)

Plamenjača Pepelnica Trips

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma Po pojavi prvih jedinki

QUEEN (0,07 l/ha)

Plamenjača Bakterioze

Po potrebi

CURZATE M68 WG (2,3 kg/ha) CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Grinje Bela leptirasta vaš

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BORMAX 20 (0,3%)

TEPPEKI (0,2 kg/ha - 2 x zalivanje) ili (0,12 kg/ha - folijarno)

Bela leptirasta vaš

Grinje

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT MAGNI-CAL B (0,3 %) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5%)

EXIREL (0,75 l/ha)

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana) ili EXIREL (0,75 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,5%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,01,5 kg/ha Napomena: : Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 1,5 g/biljci/nedeljno - za krastavce, kornišone i tikvice; 9,0 g/biljci/nedeljno - za lubenicu i dinju


68

69

Program zaštite i folijarne ishrane KUPUSASTOG POVRĆA KUPUS, KELJ, KARFIOL, PROKELJ, KELERABA i SLAČICA FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Bolesti poleganja

Seme

VREME PRIMENE Pre setve /rasađivanja

Zemljišne štetočine

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

PROPLANT 722-SL (0,15 %) + FUNOMIL (0,1 %) + FOSTONIC 80 WP (0,08 %) FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili FORCE 0,5 G (12- 15 kg/ha)

Korovske vrste MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha) Rasađivanje

Treći list do formirano 30% glavice

Kupusna muva

Po rasađivanju

AFINEX 20 SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili NURELLE D/DESPOT (0,1% - zalivanje)

Plamenjača

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

DITHANE DG NEO TEC (2,5 – 3,0 kg/ha) ili BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Bela leptirasta vaš Kupusni moljac

Početak formiranja prvih kolonija

KOZMA (1,0 l/ha) ili EXIREL (0,3 - 0,5 l/ha) ili BYFIN 100 EC (0,3 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Uskolisni korovi

Korovi porasta 10 do 15 cm

FITOFERT HUMISTART (0,3%) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BOR MAX 20 (0,3%)

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) Plamenjača

Preventivno, ili u vreme pojave prvih simptoma

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili FUNGURAN OH (2,0 kg/ha) + PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) ili DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha)

Bakterioze

Glavica formirana 30 do 70%

Pegavost lista SIGURA (0,05%) + VIN FILM (0,3 l/ha) Puževi

Cvetanje – formirani plodovi

BALEAR 720-SC (1,0 l/ha) + QUEEN (0,6 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Preventivno ili po pojavi prvih jedinki

Lisne sovice Kupusar

Preventivno

Buvači Vaši

Samo za semenske useve

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0.2%) (primeniti odvojeno)

GARDENE (5 – 7,0 kg/ha)

AFINEX 20SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili CORAGEN 20 SC (0,14 – 0,2 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) VANTEX 60 SC (0,06 l/ha) ili GROM (0,3 - 0,4 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha


70

71

Program zaštite i folijarne ishrane LUKOVIČASTOG POVRĆA CRNI LUK, BELI LUK, PRAZILUK FAZA RAZVOJA

Suvo seme Arpadžik u mirovanju

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Zemljišne štetočine – lukove muve

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili NURELLE D (0,15% - zalivanje) ili KOZMA (7,0 l/ha – inkorporacija)

Korovske biljke Iznikle korovske biljke

Po setvi, pre nicanja

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4-6,0 l/ha) ili MONT 960 (1,2 – 1,3 l/ha) ili PENDISTOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Iznikli širokolisni korovi

Po nicanju

PIRALIS ili HEMOKLOP 100 SL (0,6 - 1,0 l/ha)

Lukove muve Razvijenih 2 do 5 listova

U vreme pojave (ne primenjivati u mladom luku)

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) ili NURELLE D/DESPOT (1,25 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%) MOVENTO 100 SC (0,75 l/ha) ili EXIREL (0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Trips

Plamenjača luka Preventivno (ne primenjivati u mladom luku) Plamenjaća luka Alternarija

FOLIJARNA ISHRANA

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,0 – 1,3 l/ha)

Uskolisni korovi

Preventivno (ne primenjivati u mladom luku)

FUNGOHEM SC (0,5 %)) ili BALEAR 720-SC (2,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) RIDOMIL GOLD Mz 68 WG (3,0 kg/ha) ili SIGURA (0,5 l/ha) + VIN FILM 0,3 l/ha ili IMOX (0,1%)

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha)

BALEAR 720SC (1,0 l/ha) + QUEEN (0,65 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Rđa

Razvoj lista i vegetativnog dela

SUZBIJANJE

Lukove muve

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma (ne primenjivati u mladom luku)

Uskolisni korovi

Korovske vrste do 20 cm (ne primenjivati u mladom luku)

NURELLE D/DESPOT (0,1 %) ili EXIREL (0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) LODIN (0,8 l/ha)

Širokolisni korovi Razvoj vegetativnog dela

Sazrevanje/ Vađenje glavica

Plamenjača luka Rđa

Preventivno, ili u vreme pojave prvih simptoma

Siva plesan

Desikacija lisne mase

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2 %) SWITCH 62,5 WG (0,8 - 1,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Pred vađenje glavica

DIQUA TOP (4,0 l/ha)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0.2%) (primeniti odvojeno)


72 Program zaštite i folijarne ishrane KORENASTOG-KRTOLASTOG POVRĆA-MRKVA, PAŠTRNAK, PERŠUN, CELER, REN

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve

PROPLANT 722-SL (0,15%)

Suzbijanje korova

Pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM/(4,0 -6,0 l/ha) ili

73

FOLIJARNA ISHRANA

BASTA 15 (2,5 l/ha) Suvo seme Zemljišne štetočine

Pre setve

Uskolisne i širokolisne korovske vrste

Po setvi, pre nicanja

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) MONT 960 (1,2 l/ha) + LINAR (2,0 l/ha) ili PENDISTOP (4 – 5,0 l/ha) + LINAR (1,5 l/ha)

Razvoj I do III lista

Razvijen treći list, koren dostiglo 30% od krajnjeg prečnika

Širokolisne korovske vrste

Korovi porasta do 10 cm

LINAR (1,5 l/ha) (ako nema padavina u 7 do 10 dana po primeni obavezno zalivanje 10 do 15 l/m2)

Pegavost lista Bela trulež

Preventivno U vreme pojave prvih simptoma bolesti ili formiranja kolonija

BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + PYRUS 400 SC (1,0 l/ha) QUEEN (0,075 %) ili SIGURA (0,5 l/ha) + SYSTHANE 240 EC (0,01 %) ili ASENA (0,2%) +

Pepelnica Po potrebi

ACTARA 25 WG (0,25 kg/ha) ili AMOS (0,250 kg/ha) ili LOBO (0,02%)

Vaši

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 3-6 listova

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT BORMAX 20 (1,0 kg/ha)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0.2%) (primeniti odvojeno)

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Program zaštite i folijarne ishrane CVEKLE FAZA RAZVOJA Suvo seme

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje zemljišnih štetočina

Pre setve - inkorporacija

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Suzbijanje korova

Po setvi, pre nicanja

MONT 960 (1,2 l/ha) + TARGET SC (3,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Razvijena 2 do 4 lista

BETASANA COMPACT (0,6 – 0,8 l/ha)

FOLIJARNA ISHRANA

TARGET SC (2,0 l/ha ili split aplikacija 2 x 1,5 l/ha na 7-10 dana) PIRALIS ili HEMOKLOP 100 SL (0,8 l/ha)

Razvoj lista

SAFARI 50 WG (30 g/ha) + IMOX (0,1%) Suzbijanje uskolisnih korova Suzbijanje pegavosti lišća

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

Razvoj lista razviće rozete Suzbijanje štetnih insekata

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT BORMAX 20 (1,0 kg/ha)

EXCORTA (0,5 l/ha) ili FLUOCO (0,25 l/ha) + BALEAR 720 SC (1,0 l/ha) BOSCO (1,2 l/ha)

Po potrebi NURELLE D – DESPOT (1,25 l/ha)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0.2%) (primeniti odvojeno)


74

75

Program zaštite i folijarne ishrane MAHUNASTOG POVRĆA PASULJ, GRAŠAK, BORANIJA, BOB, SOČIVO

FAZA RAZVOJA

Suvo seme

Prva troliska

Razvijen 1. par listova do 1. cvetnog pupoljka

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Zemljišne štetočine – lukove muve

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Korovske biljke

Po setvi, pre nicanja

MONT 960* (1,5 l/ha) ili PENDISTOP (4 - 5,0 l/ha) + LINAR (1,0 – 1,5 l/ha)

Širokolisni korovi

Razvoj prve do druge troliske

BENTAMARK (1,5 – 2,5 l/ha) ili IKARUS/SOYASAN (1 – 1,2 l/ha)

Lisne vaši

U vreme pojave

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,25 kg/ha) ili NURELLE-D/DESPOT (0,5 – 0,9 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Uskolisne korovske vrste

Korovi porasta 15 do 20 cm

KLETOX (1,5 – 1,2 l/ha) ili TARGA SUPER (1 – 3,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha) ili BALEAR 720 SC (2,0 l/ha)

Plamenjača,

Rđa

Formirane mahune

* osim u grašku

Beleške

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT BORMAX 20 (1,0 kg/ha)

PENNCOZEB WG ili DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) + CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili FUNGURAN OH (3,0 kg/ha)

Pegavost lista, Bakterioze

Pred cvetanje do cvetanja

SUZBIJANJE

SIGURA (0,5 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Lisne vaši

Po potrebi

AFINEX 20SP ili AMOS (0,25 kg/ha)

Plamenjača

Po potrebi

QUEEN (0,5 l/ha) + BALEAR 720 SC (1,5 l/ha)

Pasuljev i graškov žižak

Preventivno ili po pojavi prvih larvi (Ne primenjivati u boraniji)

NURELLE D/DESPOT (1,0 l/ha) ili RELDAN 22 EC (1,25 l/ha) ili KOZMA (1,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 l/ha) + FITOFERT HUMISUPER PLUS (2,0 l/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (2,0 l/ha) + FITOFERT K-COMPLEX 20 (3,0 l/ha)


76

77

Program zaštite i folijarne ishrane LISNATOG POVRĆA SPANAĆ, SALATA, BLITVA, ENDIVIJA, RADIČ, ZAČINSKO BILJE FAZA RAZVOJA

Proizvodnja rasada

Rasađivanje – prva nedelja po rasađivanju

Porast biljaka – formiranje rozete

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve /rasađivanja

PROPLANT 722-SL (0,15%)

Zemljišne štetočine

Pre setve /rasađivanja

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²)

Suzbijanje korova

Pre setve /rasađivanja

PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Bela mušica Lisne vaši

Pre setve /rasađivanja

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,4 – 0,6 kg/ha) ili AFINEX 20 SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili TEPPEKI 500 WG (140 – 200 g/ha)

Plamenjača, bakterioze

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

FUNGURAN OH (3,0 kg/ha) + DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Plamenjača Bakterioze Siva trulež Pegavost lista

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

BALEAR 720-SC (1,0 l/ha) + FUNOMIL (0,7 – 1,0 kg/ha) ili BOSCO (1,2 l/ha)

Siva plesan, Bela trulež, Smeđa pegavost, Trulež korena

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

Formirane glavice

Bela mušica, Lisne vaši, mineri, sovice

Beleške

FITOFERT HUMISTART (0,3 %) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%)

FITOFERT BIOFLEX-L (0,4%) + FITOFERT BORMAX 20 (0,3 %)

QUEEN (0,75 l/ha) + SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha)

AFINEX 20 SP (0,2 kg/ha) ili VANTEX 60 SC (0,06 l/ha)

Bela mušica, Lisne vaši, mineri, sovice Siva plesan, Bela trulež, Smeđa pegavost, Trulež korena

FOLIJARNA ISHRANA

NURELLE D/DESPOT (0,75l/ha)

Buvač, vaši

Početak glavičenja

SUZBIJANJE

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha) + EQUATION PRO-WG (0,4 kg/ha)

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha) ili BYFIN 100 EC (0,2 l/ha)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0.2%) (primeniti odvojeno)


78

Program zaštite i folijarne ishrane VINOVE LOZE FENOFAZA

Bubrenje pupoljaka

Lastari dužine 10 cm

Pred cvetanje

Precvetavanje

79

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Fomopsis

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%) + NITROPOL S (2,0%)

Fomopsis, Plamenjača Pepelnica vinove loze,

FIESTA (0,1%) + KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) +

Eriofidne grinje

AKARISTOP (0,075%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze

RIDOMIL GOLD COMBI (2,5 kg/ha) + TILT 250 EC (0,015%) + MICROTHIOL DISPERSS (0,3%) +

FITOFERT BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Grožđani moljci

NURELLE D/DESPOT (0,1 %)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež Grožđani moljci

EQUATION Pro WG (0,04%) LUNA EXPERIENCE (0,04 %) ZENBY (1,5 kg/ha)

Formiran grozd

Početak šarka

15 dana pred berbu

Suzbijanje korova

FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FF HUMISTART (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

BYFIN 100 EC (0,04%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze

CURZATE M 68 WG (0,23%) + LUNA EXPIRIENCE (0,04%)

Grožđani moljci

PRINCE (0,1%) + CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (0,25%) + TALENDO (2,0 - 2,5 l/ha) + PYRUS 400 SC (0,2%)

Grožđani moljci

GROM (0,03%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež

HILLAN (1,0 l/ha) + SYSTHANE 240 EC (0,02%) + PYRUS 400 SC (0,2%) +

Grožđani moljci

RUNNER 240 SC (0,05%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica Siva trulež

BLUE BORDO (0,5%) MICROTHIOL DISPERSS (0,3%) SWITCH 62,5 WG (0,06-0,08%)

Siva trulež Grožđani moljci

BOSCO (0,1%) CORAGEN 20 SC (0,02%)

Svi korovi (zasadi stariji od 4 godine)

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 - 12,0 l/ha) ili GLIFOHEM (4 ,0- 6,0 l/ha) + TERBIS (2,0 - 4,0 l/ha) ili CHIKARA DUO (3,0 l/ha)

Formirane bobice

Zatvaranje grozda

FOLIJARNA ISHRANA

Svi korovi (zasadi stariji od 1 godine) DIQUA TOP (4,0 l/h) ili BASTA 15 ili CUNAMI (5,0 l/ha) Svi uskolisni korovi KLETOX (1,5-2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

FITOFERT MAGNI-CAL B (5,0 l/ha)

FITOFERT MAGNI-CAL B (5,0 l/ha)

FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (5 l/ha) (2 puta na 5-7 dana)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (3,0 l/ha) (posle berbe)


Program zaštite i folijarne ishrane JABUKE

FENOFAZA Bubrenje pupoljaka

Mišje uši

Zeleni buketići

Roze pupoljak

Cvetanje

Precvetavanje

80

BOLESTI I ŠTETOČINE

FUNGURAN-OH (0,4%) + NITROPOL S (2%)

Čađava krastavost Pepelnica

SYLLIT 400 SC (0,20 %) KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%)

Jabukin cvetojed

CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Čađava krastavost

PYRUS 400 SC (0,1%) + DITHANE DG NEO TEC (0,3%) + KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 l/ha) NURELLE D (0,15%)

Pepelnica jabuke Jabukin cvetojed

Vaši

TEPPEKI 500 WG (0,14 kg/ha)

Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača (po potrebi)

PENNCOZEB WG (0,3 %) + PYRUS 400 SC (1,2l/ha) + FOSCO (1,0 kg/ha)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF HUMISTART (4,0 l/ha)

Čađava krastavost Pepelnica jabuke

CAPTAN 80 WG (0,2%) + FOSCO (1,0 kg/ha) + SIGURA (0,03%) AFINEX 20 SP (0,025%)

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

HEMOKONAZOL 250 EC (0,25 l/ha) + FIESTA (0,75/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,02%)

FF CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

INDAR 5EW (0,09%) + FIESTA (0,75 kg/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha)

Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

7 do 10 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Alternarija Lisne vaši Smotavac

SYSTHANE 240EC (0,02%) + HILLAN (1,0 l/ha) +

Rast plodova

Čađava krastavost Alternarija Miner, smotavac

HILLAN (0,1%) + ASENA (0,02%) + LOBO (0,02%)

10 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica Lisni mineri, smotavac

CAPI (0,3%) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,2 l/ha)

10 – 12 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

CAPI (0,3 %) + SYSTANE 240 EC (0,02%) + DELEGATE 250 WG (0,4%)

Čađava krastavost

ASENA (0,02%) + CAPTAN 80 WG (0,2 %) RELDAN 22 EC (0,25%)

RELDAN 22 EC (0,25%)

15 dana pred berbu

Trulež plodova Jabukin smotavac Lisni mineri

MILI (1,0 l/ha) + CARPOVIRUSINE EVO2 (1,0 l/ha)

7 dan pred berbu

Truleži plodova Jabukin smotavac

MILI (1,0 L/ha) + AVAUNT 15 EC (0,35 l/ha)

Grinje

AKARISTOP (1,0 l/ha) ili BORNEO (0,5 l/ha) ili SANMITE 20 WP (0,075%)

Krvava vaš

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zasadi stariji od 4 godine

GLIFOMARK /GLIFOHEM (4 - 12,0 l/ha) + TERBIS 500 (2 - 4,0 l/ha) CHIKARA DUO (3,0 l/ha) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

Po potrebi Po potrebi Suzbijanje korova

FF COMBIVIT (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)

CORMAX (0,02%) + FIESTA (0,75 kg/ha) + LUNA EXPERIANCE (0,075%) + FOSCO (1,0 kg/ha) +

Čađava krastavost

10 - 12 dana kasnije

FOLIJARNA ISHRANA

Čađava krastavost Pepelnica jabuke

Lisne vaši, Mineri

Plod veličine oraha

SUZBIJANJE

Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača Štetočine

Čađava krastavost Plod veličine lešnika

81

Zasadi stariji od 1 godine

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha) + FITOFERT K-COMPLEX 20 (2,0 l/ha)

FF CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha) (2-3 uta na svakih 10 dana)

FFITOFERT CA-APPLE (3,0 l/ha) (2-3 uta na svakih 7 dana)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (5,0 l/ha)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ ha)+ FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha) (posle berbe)


Program zaštite i folijarne ishrane KRUŠKE FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Mirovanje vegetacije

Kruškina buva (početak aktivnosti T > 100 C)

NITROPOL S (3,0%) + BYFIN 100 EC (0,5 l/ha)

Bubrenje pupoljaka

Bakterioze, Venturija

FUNGURAN OH (0,5%) + FUNOMIL (0,1%)

Čađava krastavost,

FIESTA (0,7 kg/ha) +

Kruškina buva

PRINCE (0,1%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Čađava krastavost,

CORMAX (0,02%) + DITHANE DG NEO TEC (0,3%) + FOSTONIC 80 WP (0,2%)

Početak listanja „Mišje uši“

„Beli pupoljci“

Cvetanje

Precvetavanje

Porast plodova (polovina maja)

Porast plodova (krajem maja)

7 do 10 dana kasnije Porast plodova (sredina juna) Porast plodova (prva polovina jula) Porast plodova (kraj jula)

Kruškina buva, Voćne pipe Osa

82

83

FOLIJARNA ISHRANA

FF COMBIVIT (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

NURELLE D/DESPOT (0,15%)

Čađava krastavost

CORMAX (0,02%) +

Bakteriozna plamenjača

FOSTONIC 80 WP (0,2%) ili TALOCUPER (0,2%)

Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške Bakterioza Osa Smotavac pokožice ploda

FIESTA (0,1%) + SIGURA (0,3 l/ha) + FOSTONIC 80 WP (0,2%)

Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške,

PYRUS 400SC (0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF HUMISTART (4,0 l/ha)

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

LANNATE 90 (0,05%) FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha)

Jabukin smotavac, Kruškina buva Lisni mineri

PRINCE (0,1%) + AKARISTOP (0,1%) + AFINEX 20 SP (0,025%) + NITROPOL S (0,5%)

Čađava krastavost

HILLAN (1,0 l/ha)

Kruškina buva Lisne vaši

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Čađava krastavost

DITHANE DG NEO TEC (0,25%) +

Smotavci Kruškina buva

DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha) + FITOFERT K-COMPLEX 20 (2,0 l/ha)

Čađava krastavost Kruškina buva

CAPI (0,03%) MOVENTO 100 SC (0,15%)

FF CAL AMINO 15 (3,0 l/ha) (2-3 puta na svakih 10 dana)

Čađava krastavost,

DITHANE M45 ( 0,25%) + FUNOMIL (0,1%) +

Kruškin smotavac, Kruškina buva, Lisne vaši

DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

Trulež plodova

MILI (1,0 l/ha)

Jabukin smotavac

RUNNER (0,05%) – za kasnije sorte

Trulež plodova,

MILI (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,02%)

15 dana pred berbu

FF CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha) FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha) (primeniti odvojeno)

FF CA APPLE (3,0 l/ha) (2-3 puta na svakih 10 dana) FF CA APPLE (3,0 l/ha) (2-3 puta na svakih 10 dana)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (5,0 l/ha)

Jabukin smotavac Jesenje – „plavo prskanje“

Suzbijanje korova

Bakterioze

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%)

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

Višegodišnji korovi (zasad stariji od 4 godine) Svi korovi (zasad stariji od 1 godine)

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 10 l/ha) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha)+ FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha)


84

85

Program zaštite i folijarne ishrane ŠLJIVE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Rogač šljive

Rano prolećno prskanje

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

FUNGOHEM SC (0,5%)

Šupljikavost NITROPOL S (2 %) + CYTHRIN 250 EC (0,03%)

(bubrenje pupoljaka) Prezimljujuće forme štetočina (jaja) Zatvoreni cvetovi „bele

Sušenje cvetova i

koke“

rodnih grančica – monilioza Sušenje cvetova i rodnih grančica

INDAR 5EW (0,1%) CORMAX (0,02%)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Cvetanje Stimulacija oplodnje Plamenjača šljive Precvetavanje

Monilioza Šljivine ose Lisne vaši

Formiran plod

10 do 15 dana kasnije

FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTAR (3,0 l/ha)

BM 86 (3,0 l/ha) FIESTA (0,1%) TEBUKON 250 EW (0,75 l/ha)

FF HUMISTART (5,0 l/ha)

BYFIN 100 EC (0,03%)

Šupljikavost lišća

CAPTAN 80 WG (0,2%) +

Šljivin smotavac

VANTEX 60 SC (60 ml/ha) +

Lisne vaši

AFINEX 20 WP (0,025%)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%)

Šljivin smotavac

RELDAN 22 EC (0,2%) ili

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT MAGNI-CAL B (5,0 l/ha)

GROM (0,5 - 0,7 %)

Promena boje ploda

Trulež plodova - monilioza ploda

INDAR 5 EW (0,1%)

Smotavac

CORAGEN 20 SC ( 0,02%) ili

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 l/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

RUNNER 240 SC (0,05%) 7 do 10 dana pred berbu

Monilioza ploda i siva trulež

MILI (0,1 %)

Grinje

AKARISTOP (0,075%) ili

Letnji meseci (po potrebi)

Jesenji tretman

SANMITE 20 WP (0,07%) „Plavo prskanje“

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 - 0,5 %)

Jednogodišnji i višegodišnji

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha)

uskolisni korovi Suzbijanje korova

Višegodišnji korovi

GLIFOHEM ili GLIFOMARK SG (6,0 - 8,0 l/ha)

(zasadi stariji od 4 godine) Zasadi stariji od 1 godine

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA15 ili CUNAMI (4,0 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha) u fazama početka zrenja i 7-10 dana kasnije FITOFERT K-COMPLEX 20 (5,0 l/ha)- 2-3 puta FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMIST ART (4,0 l/ha)


86

Program zaštite i folijarne ishrane BRESKVE I NEKTARINE FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

87

FOLIJARNA ISHRANA

Šupljikavost lista Mirovanje vegetacije

Kovrdžavost lista

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4 %)

Lisne vaši

NITROPOL S (2 %)

Štitaste vaši Bubrenje pupoljaka

Roze pupoljak

Cvetanje

Precvetavanje

Plod veličine lešnika

Nakon proređivanja plodova

Kovrdžavost lista

AGROCIRAM (0,35%) ili SYLLIT 400 SC ( 0,25%)

Kovrdžavost lista

FIESTA (0,1%) +

Pepelnica breskve

KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) +

Trips

TEPPEKI 500 WG (0,014%) ili LANNATE 90 (0,05%)

Monilija

CORMAX (0,02%)

Šupljkavost lista

BALEAR 720 SC (0,3%) +

Bakterioze

FOSTONIC 80 WP (0,15%)

Lisne vaši Trips

DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

Šupljikavost lista

CAPI (0,3%) +

Pepelnica breskve

SYSTHANE 240EC (0,02%) +

Breskvin smotavac Štitasta vaš

RELDAN 22 EC (0,2%)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,1%) +

Pepelnica

LUNA EXPERIENCE (0,075%) +

Breskvin smotavac Dudova štitasta vaš

LOBO (0,02%)

FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha) FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FF HUMISTART (2,0 l/ha)

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT MAGNI-CAL B (5,0 l/ha)

Trips Šupljikavost lista

DITHANE DG NEO TEC ili PENNCOZEB WG (0,25%) +

Porast plodova

Pepelnica

POSTALON 90 SC (0,1 %) +

(12-15 dana kasnije)

Breskvin moljac, smotavac

AFINEX 20SP (0,3%)

FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

lisne vaši Porast plodova (15 dana kasnije)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%) ili

Pepelnica

LUNA EXPIRIENCE (0,07%) +

Breskvin smotavac

RUNNER 240 SC (0,05%) ili CORAGEN 20 SC (0,02 %)

Trulež plodova

SWITCH 62,5 WG (1,0 kg/ha) FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha)

10-15 dana pred berbu

7 dana pred berbu Po potrebi Jesenji tretman

Surlaš

GROM (0,03%)

Trulež plodova

MILI (1,0 l/ha)

Trips kalifornijski

DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

Grinje

AKARISTOP (0,075%) ili SANMITE 20 WP (0,07%)

Šupljikavost lista

CUPRABLAU Z ULTRA ( 0,4%) ili

Kovrdžavost lista

FUNGURAN OH (0,4%) ili FUNGOHEM SC (0,5%)

Jednogodišnji i višegodišnji

KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha)

uskolisni korovi Suzbijanje korova

FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha)

Višegodišnji korovi

GLIFOMARK / GLIFOHEM (8 - 10,0 l/ha) +

(zasadi stariji od 4 god.)

TERBIS 500 (2,0 l/ha)

(zasadi stariji od 1 god.)

DIQUA TOP ( 4l/ha) ili BASTA (5,0 l/ha) ili CUNAMI (5,0 l/ha)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (3,0 l/ha) (2-3 puta)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha)


88

89

Program zaštite i folijarne ishrane KAJSIJE

FENOFAZA Bubrenje cvetnih pupoljaka

Pred cvetanje

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Prezimljujući organi gljiva i bakterija

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) +

Prezimljujuće forme insekata i grinja

NITROPOL S (1,5%)

Monilioza

CORMAX (0,02%) +

Šupljikavost lista

AGROCIRAM (0,3%) +

Krastavost plodova

FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)

„roze baloni“ Voćne pipe, surlaši

FOLIJARNA ISHRANA

CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Mrazovac Cvetanje (30 do 50 % otvorenih

Monilioza

FUNOMIL (0,1%)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Monilioza

PYRUS 400 SC (0,2%)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Monilioza

LUNA EXPERIENCE (0,04%) +

Krastavost ploda

CAPI (0,2 %)

cvetova) Puno cvetanje

Precvetavanje

Porast plodova-polovina (polovina maja meseca)

Šupljikavost lista

FF HUMISTART (5,0 l/ha)

Surlaši

RELDAN 22 EC (0,2%) ili

Savijači pupoljaka

BYFIN 100 EC (0,03%)

Krastavost plodova

SYLLIT 400 SC (0,2%) +

Šupljikavost lista Smotavac breskve

AFINEX 20 SP (0,025%)

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Lisne vaši Krastavost plodova Porast plodova

PENNCOZEB WG (0,3%) +

Šupljikavost lista

(kraj maja)

CORAGEN 20 SC (0,02%)

FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

Smotavci Trulež-monilioza ploda

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Smotavci

EXIREL (0,075%) +

Zadnje tretiranje pred berbu (prva polovina juna)

FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 l/ha)

Štetni insekti Pucanje plodova Posle berbe “Plavo prskanje”

Šupljikavost lista Prezimljujući organi prouzrokovača biljnih bolesti Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

Suzbijanje korova

VIN FILM ( 0,1%) PENNCOZEB WG ili DITHANE M45 (2,5 kg/ha) FUNGOHEM SC (0,5 %) KLETOX (1,5 - 2l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

korovi Svi iznikli korovi

DIQUA TOP (4,0 l/h) ili

(zasadi stariji od 1 godine)

BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)

FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)


90

91

Program zaštite i folijarne ishrane VIŠNJE I TREŠNJE FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

Zimsko prskanje

Prezimljavajuće forme patogena i štetočina Žilogriz (po potrebi)

FUNGURAN-OH (0,4%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,4%) + NITROPOL S (1,5%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%) ili BYFIN 100 EC (0,03%)

„Bele kokice“ (5 -10 % otvorenih cvetnih pupoljka)

Monilioza

CORMAX (0,2 kg/ha)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Cvetanje

Monilioza

CORMAX (0,02%) ili TEBUKON 250 EW (0,75 l/ha)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)

Monilioza Lisna pegavost - kokomices

LUNA EXPERIENCE (0.06%) ili ZENBY (0,9 l/ha) + CAPI (0,3%)

Precvetavanje

Formiranje ploda «zrno graška»

10-12 dana kasnije

Promena boje ploda

Pred berbu

FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Surlaš Vaši

GROM (0,3 l/ha) ili RELDAN 22 EC (0,25%)

Lisna pegavost - kokomices Surlaši Vaši Trešnjina muva

CAPTAN 80 WG – CAPI (0,25 – 0,3%) + AFINEX 20 SP (0,05%)

FITOFERT MAGNI-CAL B (3,0 l/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

Lisna pegavost

SYLLIT 400 SC (0,2%) ili AGRODIN 65 WP (0,1%) +

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Trešnjina muva Lisne vaši

CORAGEN 20 SC (0,02%)

FITOFERT MAGNI-CAL B (3,0 l/ha) + FF HUMISUPER PLUS (2,0 l/ha)

Kokomices Moniliozna ploda

CAPTAN 80 WG (0,2%) ili CAPI (0,3%) + INDAR 5 EW (1,5 l/ha)

Trešnjina muva

AFINEX 20SP (0,03%)

Trulež ploda

LUNA SENSATION (0,07%) ili MILI (1,5 l/ha) +

Trešnjina muva Azijska voćna muva

DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha) + VIN FILM (0,3 %)

FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha)

FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha)

Pucanje ploda U toku berbe

Posle berbe

Siva trulež ploda Trešnjina muva Azijska voćna muva (tretmani po potrebi)

SWITCH 62,5 WG (0,06%) + EXIREL (0,07%)

Lisna pegavost

FIESTA (0,07%) ili CAPI (0,03%)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili BORNEO (0,06%)

Žilogriz (po potrebi)

NURELLE D - DESPOT (1,5 l/ha - 2x na 21 dan)

„Plavo prskanje“

FUNGOHEM SC (0,5%) ili TALOCUPER (0,2%)

Jesenji tretman Žilogriz (po potrebi) NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha - zalivanje stabla)

Suzbijanje korova

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Jedno i višegodišnji širokolisni i uskolisni korovi Svi iznikli korovi (zasadi stariji od 1 godine)

KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha) PENDISTOP (2,0 l/ha) + GLIFOHEM (4,0 l/ha) ili TERBIS 500 (2,0 l/ha) + GLIFOMARK (4,0 l/ha) (primena do pred cvetanje višnje) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha) (primena po precvetavanju višnje)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (3,0 l/ha) (2-3 tretmana)

FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha) (2 tretmana na 20-ak dana)


92

93

Program zaštite i folijarne ishrane DUNJE

FENOFAZA Početak listanja “Mišje uši”

Pred cvetanje

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Monilioza Crna pegavost lista

FUNGURAN OH (0,4%)

Monilioza, Bakteriozna plamenjača Crna pegavost lista

FUNGURAN OH (0,05%) + FUNOMIL (0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Miner belih mina

CYTHRIN 250 EC (0,03%) ili BYFIN 100 EC (0,02%)

Monilioza

CORMAX (0,02%) +

Bakteriozna plamenjača

FOSTONIC 80 WP (0,1%)

Trulež plodova Crna pegavost lista

BALEAR 720 SC (0,2%) + TEBUKON 250 EW (0,03%) +

Puno cvetanje

Bakteriozna plamenjača Precvetavanje

TALOCUPER (0,2%) Pepelnica

FOLIJARNA ISHRANA FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF HUMISTART (4,0 l/ha)

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

MICROTHIOL DISPERSS (0,3%) Miner belih mina AFINEX 20 SP (0,025%)

Po precvetavanju (druga polovina maja)

Plodovi u porastu (sredina juna)

Treća dekada jula

Crna pegavost lista

CAPI (0,2 – 0,3%) +

Pepelnica

SYSTHANE 240EC (0,02%) +

Miner Vaši Smotavac

PRINCE (0,1%) + GROM (0,02%)

Monilioza ploda Crna pegavost lista

FUNOMIL ( 0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Smotavci Moljci

RELDAN 22 EC (0,2%)

Monilioza ploda Crna pegavost lista Pepelnica

TEBUKON 250 EW (0,1 %) +

FF CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha)

ASENA (0,02%) + DITHANE DG NEOTEC (0,3%) +

Smotavci RUNNER 240 EC (0,05%) Po potrebi

Sredina avgusta

Suzbijanje korovskih biljaka

FF HUMISTART (4,0 l/ha) + FITOFERT K-COMPLEX 20 (3,0 l/ha)

Grinje SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%) Bolesti skladišta Crna pegavost lista

MILI (0,2%) CORAGEN 20 SC (0,02%)

Smotavci, Moljci Nakon berbe

FITOFERT MAGNI-CAL B (3,0 l/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

Prezimljujući stadijumi patogena

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%)

Uskolisni korovi

KLETOX (1,5 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

Uskolisni i širokolisni korovi (porast korova do 20 cm)

GLIFOMARK/GLIFOHEM (3-5,0 l/ha)

FF CA-APPLE (3,0 l/ha) + (2-3 puta na svakih 7 dana) FITOFERT K-COMPLEX 20 (3,0 l/ha) (2-3 tretmana) FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (4,0 l/ha)


Program zaštite i folijarne ishrane MALINE

94

95

*preporučene količine su za 10 ari sa 100 litara vode i 500 m dužnih špalira

FENOFAZA

Kasno zimsko prskanje

Početak listanja

Diferencijacija cvetnih pupoljaka i intenzivni porast rodnih grančica

Početak cvetanja (1 do 3% otvorenih cvetova)

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Sušenje izdanaka, Didimela, Antraknoza

*CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%) +

Malinin moljac

NITROPOL S (1,5) + CYTHRIN 250 EC (0,03)

Sušenje izdanaka Didimela

FUNGURAN-OH (0,3%) ili FUNGOHEM SC (0,5 %) + BYFIN 100 EC (0,03 %)

Sušenje izdanaka, Didimela

FIESTA (0,05 - 0,07%) ili CAPTAN 80 WG (0,2%)

Lisne vaši

GROM (0,04 - 0,05%)

Grinje

**SANMITE (0,06 - 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%)

Didimela, Sušenje izdanaka Siva trulež Malinin cvetojed Lisne vaši

CAPTAN 80 WG (0,2%) ili SIGURA (0,035%) + PYRUS 400 SC (0,2%) BYFIN 100 EC (0,03- 0,04%)

Puno cvetanje i početak formiranja plodova

Siva trulež, Didimela

LUNA SENSATION (0,06 - 0,08%) ili MILI (0,5 kg)

7 dana pred početak berbe

Siva trulež, Voćna muva (Drosophilla suzukii)

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Didimela, Sušenje izdanaka,

FIESTA (0,7%) ili CAPTAN 80 WG (0,2 %) + SIGURA (0,35 %) +

Muva galica, Malinina mušica,

ACTARA 25 WG (0,02) ili AMOS (0,02 %) +

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%)

Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 - (0,7%) ili TALOCUPER (0,2%)

Štetni insekti

BYFIN 100 EC (0,05%)

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi (pre kretanja vegetacije) Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

TERBIS 500 (3,0 l/ha)

“Hemijsko košenje”

DIQUA TOP (3- 4,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha) ili BASTA 15 (4,0 l/ha)

Odmah po završenoj berbi

Tokom jesenjih meseci

Suzbijanje korova

* U slučaju registrovanja imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%) u fazi početka zrenja plodova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 - 1,3 l/ha)

FOLIJARNA ISHRANA

FF BIOFLEX-L (0,25%) + FF HUMISTART (0,25 %)

FF BORMAX 20 (0,2%) + FF BIOFLEX-L (0,25%)

FF HUMISTART (0,2%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,25 %) FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5 %) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2 %)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) (primeniti odvojeno)

FF HUMISTART (0,25%) + FF COMBIVIT 20 (0,2%)


96

97

Program zaštite i folijarne ishrane KUPINE *preporučene količine su za 10 ari sa 100 litara vode i 500 m dužnih špalira

FENOFAZA

Kasno zimsko prskanje

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Ljubičasta pegavost,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,7 - 1,0 %) ili

Sušenje izdanaka,

FUNGURAN-OH (0,3%) +

FOLIJARNA ISHRANA

Antraknoza

(pucanje pupoljaka) Štetočine stabla, grinje

NITROPOL S (1,5) + CYTHRIN 250 EC (0,05%)

Početak listanja

Bolesti stabla

FIESTA (0,05 - 0,07%)

Eriofidna grinja

AKARISTOP (0,1%)

Ljubičasta pegavost,

CAPTAN 80 WG (0,2%) +

Rđa kupine,

SIGURA (0,03%) +

(t ≥ 11 C odnosno 0

otvorenih 3-5 listova)

Pred jasno izdvajanje

Fomopsis

FF BORMAX 20 (0,2%) + FF BIOFLEX-L (0,25%)

zatvorenih cvetova Štetočine stabla,

FF BIOFLEX-L (0,25%) + FF HUMISTART (0,25 %)

BYFIN 100 EC (0,03 - 0,05%)

Lisne vaši Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Rđa kupine,

QUEEN (0,1%) + + SIGURA (0,03%) + PYRUS 400 SC (0,2%) FF HUMISTART(0,2%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,25 %)

Pred cvetanje Siva trulež, Štetni insekti Puno cvetanje i početak formiranja ploda 7 dana pred berbu

GROM (0,03 - 0,04 %)

Siva trulež

LUNA SENSATION (0,08%)

FF HUMISUPER PLUS (0,5%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) (primeniti odvojeno)

Ljubičasta pegavost,

CAPTAN 80 WG ili FIESTA (0,1%) +

Sušenje izdanaka,

TILT 250 EC (0,015%)

Fomopsis, Po završenoj berbi

Sredinom septembra

Suzbijanje korova

Rđa kupine,

FF HUMISTART (0,25%) + FF COMBIVIT 20 (0,2%)

Štetočine stabla

ACTARA 25 WG ili AMOS (0,02 %)

Grinje

SANMITE 20WP (0,06%)

Ljubičasta pegavost,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,7 %) ili

Sušenje izdanaka,

FUNGOHEM SC (0,5 %)

Štetni insekti

BYFIN 100 EC (0,05%) ili GROM (0,03 - 0,04 %)

Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

KLETOX (0,8-2,0 l/ha)

korovi „Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/h) ili BASTA 15 /CUNAMI (5,0 l/ha)

* u slučaju registrovanja pojave imaga Azijske voćne muve (Drosophillla suzukii) primeniti EXIREL (0,075 %)


98

99

Program zaštite i folijarne ishrane JAGODE *preporučene količine su za 10 ari sa 100 litara vode i 500 m dužnih špalira

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Pegavost lista

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 – 0,7%) ili FUNGURAN-OH (0,3%)

Početak vegetacije

Plamenjača korenovog vrata

FOLIJARNA ISHRANA

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3 – 4,0 kg/ha)

FF HUMISTART (0,25%) + FF BIOFLEX-L (0,25%)

zalivanje u koren (po potrebi) Početak i period listanja

Grinje

AKARISTOP (0,1%)

Antraknoza

FIESTA (0,07 %) +

Pegavost lista

Pred cvetanje

Lisne vaši

TEPPEKI 500 WG (0,014%) +

Jagodin rilaš

GROM (0,03%)

Grinje

SANMITE (0,06 - 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Pegavost lista,

CAPTAN 80 WG (0,20 %) + PYRUS 400 SC (0,2%)

Početak cvetanja i period cvetanja

FF BIOFLEX-L (0,25%) + FF BORMAX 20 (0,25%)

Siva trulež Antraknoza

FITOFERT HUMISTART (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

Lisne vaši Jagodin rilaš Siva trulež

LUNA SENSATION (0,08 %) ili TALOCUPER (0,2%)

Formirani plodovi i početak promene boje

BYFIN100 EC (0,03 %) ili GROM (0,025 %)

Lisne vaši

AMOS (0,02%)

FF HUMISUPER PLUS (0,5%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

Jagodin rilaš 7 dana pred berbu

Siva trulež Pegavost lista

Lisne vaši

Suzbijanje korovskih biljaka

Grinje

AFINEX 25 SP (0,03%) SANMITE (0,08 – 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korovske vrste

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3 %) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) (primeniti odvojeno)

QUEEN (0,08%) ili FIESTA (0,07%)

Posle berbe

Po potrebi

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

*u slučaju registovanja pojave imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%)

FF HUMISTART (0,25%) + FF COMBIVIT 20 (0,2%)


100

101

Program zaštite i folijarne ishrane BOROVNICE I ARONIJE FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Sušenje letorasta

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5 %) +

Rak stabla, Pred završetak mirovanja

Monilioza, Antraknoza

vegetacije Prezimljujuće forme insekata i grinja

NITROPOL S (1,3 %) ili CYTHRIN 250 EC (0,025- 0,05%)

Pucanje pupoljaka

Palež letorasta,

CAPTAN 80 WG ili

Rak-rane, antraknoza

FIESTA (0,07%)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%)

Monilioza cveta, siva trulež

PYRUS 400SC (0,20%) +

Pepelnica

QUEEN (0,075 %)

Lisne vaši

BYFIN 100 EC (0,03%) ili GROM (0,03%)

Pred cvetanje

FF BIOFLEX-L (0,25%) + FF HUMISTART (0,25%)

FF BORMAX 20 (0,25%) + FF BIOFLEX-L (0,25%)

Cvetojed Siva trulež U punom cvetu

SWITCH 62,5 WG (0,08 %)

Monilioza Sušenje lastara

Pred početak zrenja 7 dana pred berbu

Monilioza ploda

LUNA SENSATION (0,08%)

FF HUMISUPER PLUS (0,25%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,25 %)

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

Patogeni lista i izdanka,

CAPTAN 80 WG ili CAPI (0,2 - 0,3 %) ili

Siva trulež

FIESTA (0,07%)

Posle berbe

Suzbijanje korova

Lisne vaši i drugi štetni insekti

NURELLE D ili DESPOT (0,1%)

Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

KLETOX (1,2 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

korovi „Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (3,0 – 4,0 l/ha) ili BASTA 15/CUNAMI (4,0 l/ha)

* u slučaju registrovanja pojave imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%)

Beleške

FF HUMISTART (0,25%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

FF HUMISTART (0,35%) + FF COMBIVIT 20 (0,2%)


102

103

Program zaštite i folijarne ishrane RIBIZLE

FENOFAZA

Zimsko mirovanje kraj februara

Bubrenje i otvaranje pupoljaka

Porast letorasta – pred cvetanje

Posle precvetavanja

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Gljivične bolesti

CUPRABLAU Z ULTRA (0,7 %) ili FUNGURAN-OH (0,3%) +

Prezimljujuće forme insekata i grinje

NITROPOL S (1,5 %) + CYTHRIN 250 EC (0,05 %)

Antraknoza, Rđa Septorioza

CAPTAN 80 WG (0,25 % ) ili FIESTA (0,07 %)

Grinje

SANMITE 20WP (0,06%)

Pepelnica, Rđa Antraknoza

SYSTHANE 240EC (0,02%) + FIESTA (0,07 %) +

Biljne vaši, Staklokrilac Grinje

BYFIN 100 EC (0,03%) ili GROM (0,03 - 0,04 %)

Pepelnica, Rđa, Antraknoza

CAPTAN 80 WG ( 0,25 %) + SIGURA (0,02 %) +

Siva trulež - botritis

PYRUS 400 SC (0,2 %)

Staklokrilac, Biljne vaši, Galice, Pedomerka

AFINEX 20SP (0,03%) ili AMOS (0,025%)

FOLIJARNA ISHRANA

FF BIOFLEX-L (0,25%) + FF HUMISTART (0,25%)

FF BORMAX 20 (0,25%) + FF BIOFLEX-L (0,25%)

FF HUMISTART (0,25%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

Porast plodova

Antraknoze Siva trulež

LUNA SENSATION (0,08%)

FF HUMISUPER PLUS (0,25%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,25 %)

7 dana pre berbu

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,10 %)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

Rđa, Antraknoza

SIGURA (0,035%) + CAPI (0,3%) +

Pedomerke, Zemljomerke

NURELLE D ili DESPOT (0,1 %)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%)

Gljivične bolesti Štetni insekti

CUPRABLAU Z ULTRA (0,7 %) + NURELLE D (0,15%)

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (3- 4,0 l/ha) ili CUNAMI (5,0 L/HA)

Posle berbe

Krajem IX početkom X meseca (opadanje lišća)

Suzbijanje korova

* u slučaju registrovanja pojave imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%)

FF HUMISTART (0,35%) + FF COMBIVIT 20 (0,2%)


104

105


106

107

Program zaštite LESKE

FENOFAZA

Program zaštite ORAHA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Cvetanje

Monilioza

PYRUS 400 SC (0,2%) ili CORMAX (0,02%)

Precvetavanje

Bakterioze Monilioza Siva trulež - botritis

FUNGURAN OH (0,3%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,4 %) ili FUNGOHEM SC (0,5%)

Monilioza Siva trulež - botritis Pegavost lista

FIESTA (0,07%) + FUNOMIL (0,1%) (za 10 do 20 dana ponoviti tretman kombinacijom CAPI (0,3%) + MILI (0,1%) )

Listanje (sredina aprila)

Porast ploda (sredina maja)

Voćna pipa Grinja Stenica

Sredina juna

Sredina jula

Prvi tretman (krajem aprila)

SYSTHANE 240 EC (0,02 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,25%) ili BALEAR 720 SC (0,2%)

Surlaš leske Strižibuba leske

NURELLE D / DESPOT (0,1%) ili RELDAN 22 EC (0,15 %) AKARISTOP (0,1%) ili BYFIN 100 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti lista

TEBUKON 250 EW ili LIRA (0,03%) + BALEAR 720 SC (0,2%)

Surlaš leske Biljna vaš Stenica

RELDAN 22 E (0,15 %) + AFINEX 20 SP (0,025%) ili LOBO (0,2%) ili BYFIN 100 EC (0,05 %)

Grinja

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti lista i ploda

FIESTA (0,07%)

Surlaš leske Stenica Grinja

VANTEX 60 SC (0,01 %) ili GROM (0,03 %) ili KOZMA (0,15 %) SANMITE 20 SC (0,06%)

BOLESTI I ŠTETOČINE Bakterioza Lisna pegavost Prezimljujuće forme insekata Grinje Lisna pegavost

Drugi tretman (sredina maja)

BYFIN 100 EC (0,05%)

Pepelnica Pegavost

Grinja

FAZE TRETIRANJA

Treći tretman (sredina juna)

Četvrti tretman (početkom jula)

Peti tretman (krajem jula)

Lisna vaš Smotavac

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) ili FUNGURAN-OH (0,3%) ) ili FUNGOHEM SC (0,5 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,2 %) NITROPOL S (2,0%) BALEAR 720 SC (0,25 %) + TEBUKON 250 EW ili LIRA (0,3 l/ha) NURELLE D - DESPOT (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

SYLLIT 400SC (0,25%) ili AGRODIN 65 WP (0,1 %)

Lisna vaš Smotavac

AFINEX 20 SP - LOBO (0,025%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

CAPTAN 80 WG – CAPI (0,25 - 0,3%)

Lisna vaš Smotavac

RELDAN 22EC (0,2%) ili KOZMA (0,15%)

Grinja

AKARISTOP (0,1%) ili BYFIN 100 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

PENNCOZEB WG (0,25%) ili DITHANE DG NEO TEC (0,025 %)

Smotavac Grinja

VANTEX 60 SC (0,01%) ili CORAGEN 20 SC (0,02%) + SANMITE 20WP (0,06%) + VIN FILM (0,03%)

Program prihrane LESKE i ORAHA FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF HUMISTART + FF MANGAN ORGANO 13 + FF ZINK ORGANO 14

5,0 + 1,0 + 1,0

FF BORMAX 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Zametanje i nalivanje plodova

FITOFERT MAGNI-CAL B + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Plodonošenje i berba (30 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

2,0 + 2,0

10 dana nakon berbe

FITOFERT K-COMPLEX 20

5,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Početak vegetacije (period punog listanja)

Pred cvetanje


108

109

Program prihrane CITRUSA

Program zaštite CITRUSA FOLIJARNA ISHRANA FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Trulež korena

SUZBIJANJE

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART + FF BORMAX 20

4,0 + 1,0 + 1,0

Od 5. do 9. nedelje (ponoviti 4 puta na svakih 7-10 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 2,0

Od 10. do 13. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 7-10 dana)

FITOFERT K-COMPLEX 20 + FF HUMISUPER PLUS

0,25 % + 1,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

RIDOMIL GOLD MZ 68WG (2 ml u 10 l vode za 1m² – zalivanje - ponoviti za za 45 do 60 dana)

Bela vaš citrusa

NITROPOL S (1,3%) +

Štitasta vaš narandže

NURELLE D - DESPOT (0,1%)

Bakterioze, melanoze

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili

Od 0. do 4. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 10-15 dana)

Početak vegetacije FUNGURAN OH (0,3%)

Početak cvetanja

Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih

PENDISTOP (4 – 6,0 l/ha – faza mirovanja) ili

korova

GLIFOMARK/GLIFOHEM (6 – 8,0 l/ha)

Vlažna trulež korenovog vrata Gumoze

FOSTONIC 80 WP (0,3%) ili TALOCUPER (0,2 %)

Crna vaš,

TEPPEKI 500 WG (0,14 – 0,20 kg/ha) ili

Zelena lisna vaš,

MOVENTO 100 SC (0,15 %)

Pamukova lisna vaš

Po cvetanju

Grinje,

BORNEO (0,06%) ili AKARISTOP (0,06%) ili

Lisni miner agruma

BYFIN 100 EC (0,05%) + NITROPOL S (1,0%)

Žilogriz

NURELLE D (0,1% – 2 tretmana na 20 dana) NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha – zalivanje)

Suzbijanje korova

GLIFOMAR/GLIFOHEM (6 – 8,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili DIQUA TOP (4,0 l/ha)

Mediteranska voćna muva Početak sazrevanja plodova

NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha) ili EXIREL (0,075 - 0,1%) ili CORAGEN 20 SC (0,02%) ili VANTEX 60 SC (0,060 l/ha) ili GROM (0,02%)


110

111

Program zaštite MASLINE

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

Mirovanje vegetacije (nakon berbe)

CUPRABLAU Z ULTRA (05 %) + ASENA (0,01 - 0,02%)

Paunovo oko

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili TALOCUPER (0,2%) ili FUNGURAN OH (0,3%) + QUEEN (0,075 %) ili ASENA (0,02%)

Paunovo oko Do kretanja vegetacije (februar-mart)

Otvoreni pojedini cvetovi

Plodići veličine zrna pšenice

FOLIJARNA ISHRANA FITOFERT HUMISTART (0,4 %) + FITOFERT BIOFLEX-L (0,3%) + FITOFERT BORMAX 20 (0,1%)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (2,0 l/ha) + FITOFERT MAGNI-CAL B (3,0 l/ha)

Štitaste vaši i potkornjaci

NITROPOL S (2,0 %)

Maslinin moljac

RELDAN 22 EC (0,15%) ili DELEGATE 250 WG (0,4 %)

Korovske biljke po nicanju u zoni redova

GLIFOMARK ili GLIFOMARK SG (4,0 l/ha)

Maslinin moljac

RELDAN 22 EC (0,15%) ili AFINEX 20 SP (0,025%) ili LEPINOX PLUS (0,1%) SYLLIT 400 SC (0,2%) ili SCORE 250 EC (0,012%)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (4,0 l/ha)

AFINEX 20 SP (0,025%) ili NURELLE D (0,1 %) CORAGEN 20 SC (0,02%) ili LASER 240 SC (0,02%)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (1,0 l/ha) + FITOFERT K-COMPLEX 20 (4,0 kg/ha)

Paunovo oko

Odrvenjavanje koštice (jul-oktobar)

SUZBIJANJE

Maslinina muva (4 do 6 tretmana)

Program zaštite KUKURUZA ŠEĆERCA

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

Suzbijanje zemljišnih štetočina

Neposredno pre setve

SEMAFOR 20 ST (300 ml/100 kg semena) ili BYFIN100 EC (0,5 l/ha tretiranje u zoni redova istovremeno sa setvom uz utrošak 200 - 400 l/ha vode)

Suzbijanje korova

Po setvi, pre nicanja

MEZATRON (0,25 kg/ha) + PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Razvoj 3. do 4. lista kukuruza

MEZATRON (0,25 kg/ha) ili MEZATRON 100 OD (1,2 l/ha) + BENTAMARK (3,0 – 4,0 l/ha) ili LODIN (0,8 l/ha) ili PIRALIS (0,8 - 1,2 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova

Razvoj 5. - 6. lista kukuruza

Suzbijanje kukuruznog plamenca

Po potrebi – po preporuci IPS

Suvo seme

Po nicanju kukuruza

SUZBIJANJE

MOTIVELL EXTRA 6 OD (0,75 l/ha)

CORAGEN 20 SC (0,15 l/ha) ili BYFIN 100 EC (0,3 l/ha)

FOLIJARNA ISHRANA

FITOFERT SPEED (3,0 l/ha) (tretiranje u dva roka - I tretman do 4. lista i II tretman do 8. lista)


112

Program zaštite ŠAMPINJONA

FAZA RAZVOJA Dezinsekcija objekta i opreme

BOLESTI I ŠTETOČINE Štetni insekti (mušice)

AMBARIN (60 ml/100 m²)

Mokra i suva trulež šampinjona

BALEAR 720 SC* (2,5 ml u 10 l vode) Preparati na bazi Tiabendazola

Štetni insekti (mušice)

Preparati na bazi Ciromazina ili Diflubenzurona

Šampinjonska mušica

NATURALIS BIOGARD (50 ml u 10 l vode – zalivanje)

Dezinfekcija i dezinsekcija supstrata

Tokom perioda iskorišćavanja

SUZBIJANJE

*Preparati na bazi aktivne materije registrovani za primenu u uzgajilištima šampinjona u SAD

Za sveže plodove tokom cele godine

113


114

115

Program zaštite SLAČICE

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova

Suvo seme

Razvijena 2 – 3 lista Razvoj lista glavnog stabla Razvoj vegetativnog dela Prve cvetne latice vidljive Kraj cvetanja – formirani prvi plodovi

VREME PRIMENE Pre setve

Suzbijanje zemljišnih štetočina

SUZBIJANJE GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 6,0 l/ha) SEMAFOR 20 ST (25 ml na 10 kg semena)

Suzbijanje širokolisnih korova

Po nicanju

PIRALIS (0,6 – 1,0 l/ha)

Štetni insekti – repičina lisna osa

Po potrebi

NURELLE D/DESPOT (1,2 – 1,5 l/ha) ili BYFIN100 EC (0,15 - 0,2 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova

Po potrebi

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Repičin sjajnik

Po potrebi

CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha) ili DESPOT/NURELLE D (1,0–1,3 l/ha)

Suzbijanje prouzrokovača truleži – Sclerotinia spp.

FOLIJARNA PRIHRANA

Po potrebi

PYRUS 400 SC (2,0 l/ha)

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (1,0 l/ha) + FITOFERT BORMAX 20 (1,0 kg/ha)

Program zaštite HELJDE

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

FOLIJARNA PRIHRANA

Suzbijanje korova

Pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 6,0 l/ha)

Suzbijanje zemljišnih štetočina

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha rasturanjem u zonu redova)

Suzbijanje korova

Po setve, pre nicanja (pre-em)

MONT 960 (1,2 l/ha)

Razvijen prvi trolist

Suzbijanje širokolisnih korova

Heljda visine 10 cm

PIRALIS (1,0 – 1,2 l/ha

FITOFERT HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha)

Pred cvetanje

Suzbijanje uskolisnih korova

Heljda porasta 10 do 20 cm

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (1,0 l/ha) + FITOFERT BORMAX 20 (1,0 kg/ha)

Suvo seme


116

117

Program prihrane RUŽA i UKRASNOG BILJA

Program zaštite RUŽA i UKRASNOG BILJA

FAZA RAZVOJA 20 dana pre setve ili sadnje

BOLESTI I ŠTETOČINE Suzbijanje korova

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 10,0 l/ha)

Bolesti poleganja

PROPLANT 722 SL (0,3 %) + FOSTONIC 80 WP (0,08 %) + FUNOMIL (0,1 %)

Pre sadnje, po rasađivanju (potapanje/zalivanje) Pre sadnje, po rasađivanju

Vegetativni i generativni porast biljke – do cvetanja (po potrebi)

SUZBIJANJE

Zemljišne štetočine

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili FORCE 0,5 G (12 kg/ha)

Pepelnica

SYSTHANE 240-EC (0,05%) ili ASENA (0,02%) ili QUEEN (0,1%) ili BOSCO (0,1 %)

Rđa, Pegavost

BALEAR 720 SC (0,2%) ili ASENA (0,02%) ili QUEEN (0,1%) ili SIGURA (0,05 – 0,1%)

Lisne vaši

ACTARA 25 WG (0,02 % - folijarno ili 0,06 – 0,08% - zalivanje)

Štetočine lista i cveta

AFINEX 20 SP (0,025%) ili LOBO (0,02%) ili VANTEX 60 SC (0,005%) ili GROM (0,02%) MOVENTO 100 SC (0,15%)

Grinje

BORNEO (0,05 %) ili SANMITE 20 WP (0,05 %) ili AKARISTOP (0,05 – 0,1 %) ili BYFIN 100 EC (0,02 - 0,05 %)

Po potrebi) Bela leptirasta vaš

TEPPEKI 500 WG (0,012 %) Suzbijanje uskolisnih korova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA g (ml) / biljci / nedeljno

PREPARAT folijarno

Posle sadnje ili početak ukorenjavanja i rada korena u proleće

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

2,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF ZINK ORGANO 14

Intenzivna vegetacija do početka cvetanja

Puno cvetanje

Cvetanje do rezidbe

Posle rezidbe/ priprema biljke za zimsko mirovanje

FF KRISTAL 24:6:10

2,5

FF KRISTAL 20:20:20

3,0

posebno: FF HUMIFLEX

20 ml/biljci

FF KRISTAL 4-10-40 + FF KRISTAL 24:6:10

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

2,0 + 1,0

2,0 2,0

FF BORMAX 20 + FF HUMISTART (+ AMINOFLEX *)

KONC. % 0,5 + 0,2 0,3 + 0,5 (+0,2)

FITOFERT MAGNI-CAL B + FF HUMISUPER PLUS (svaki 7. dan)

0,8 + 0,3

FF CALCIUM ORGANO 30 (svaki 7. dan)

0,5

FF HUMISTART + FF ZINK ORGANO 14 + FF MANGAN ORGANO 12

0,50 + 0,2 + 0,2

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0.50 grama/biljci/nedeljno NAPOMENA: Prihranu kroz sistem ili zalivanjem raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista) prihranu. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode.

Program prihrane RASADA CVEĆA STADIJUM PERIOD RAZVOJA Po pojavi prvog pravog lista do kraja proizvodnje rasada

Beleške

PREPARAT zalivanjem FF HUMISTART + FF BIOFLEX-P (svakih 5-7 dana)

KONC. % 0,2 + 0,1

PREPARAT folijarno FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L (svaki 7. dan)

KONC. % 0,5 + 0,2


Karence proizvoda registrovanih u voću

INSEKTICIDI/ AKARICIDI

FUNGICIDI PREPARAT

BRESKVA

Agrociram

21

Agrodin 65 WP

VIŠNJA

PREPARAT

JABUKA

21

Blue Bordo 21

Cormax

21 14

OVP

35

21

21

21

21

OVP

OVP

42

JABUKA

Actara 25 WG

21

Afinex 20 SP

28

Akaristop

14

Amos

21

Avaunt 15 EC

7

Borneo

28

VINOVA LOZA

MALINA

JAGODA

KRUŠKA

ŠLJIVA

DUNJA

TREŠNJA

21

21/42

OVP

Coragen 20 SC

35 42

OVP

OVP

OVP

OVP

42

42

OVP

Funguran OH

OVP

14 28

Indar 5 EW

21

Karathane 350 EC

21 7

21

Luna Experience

28 21

14

7/14 21

Postalon 90 SC OVP

Queen

21

10

Ridomil Gold 45 WG

35

Ridomil Gold 68 WG

28/42

OVP

28

7

3

Syllit 400 SC

60

60

Systhane 240 EC

21

Talendo

OVP

7

7

7

Grom

14

14

14

5 21

14

14

14

21

21

21

21

7

Movento 100 SL

21

21

21

Nitropol S

OVP/21

OVP/21

Nurelle D

28

Prince

28

Reldan 22 EC

21

Runner 240 SC

14

14

21

Sanmite 20 WP

35

35

Teppeki 500 WG

21

Vantex 60 CS

14

21 35

10

Exirel

7

15

21

Tilt 250 EC

28

Lobo

28

Tebukon 250 EW

28

7

28 14

Despot

21

21/42 14

Switch 62,5 WG

7

Kozma

7

35

Sigura

7

21

35

Pyrus 400 SC

Delegate 250 WG

Insegar 25 WG

28

Penncozeb WG

56

14

21

21

14 7

Mili

28

21

Luna Sensation Microthiol disperss

14

28

21 7

14

OVP

28

28

14

28

Cythrin 250 EC

42

Fostonic 80 WP

14

Byfin 100 EC

28

Fosco

Zenby

21 14

21

Equation Pro WG

Lira

ORAH

21/42

Dithane M45

Funomil WG Hemokonazol 250EC Hillan

21

14 OVP

Dithane DGNeoTec

Funomil

LESKA

35

21

Curzate M68WG

Fungohem SC

ŠLJIVA DUNJA TREŠNJA

28

Captan 80 WP

Fiesta

KRUŠKA

21/28*

Bosco

Cuprablau Z Ultra

JAGODA

VIŠNJA/ TREŠNJA

21

Asena

Capi

VINOVA MALINA LOZA

BRESKVA

21 * stone sorte/vinske sorte

21

21


121

Karence proizvoda registrovanih u povrću FUNGICIDI PREPARAT Curzate M68 WG Cuprablau Z Ultra Dithane M45 Equation Pro WG Fostonic 80 WP Fungohem SC Hemokonazol 250EC Proplant 720 SC Queen Ridomil Gold Mz 68 Sigura Switch 62,5 WG

KROMPIR

PARADAJZ

14

3

KRASTAVAC

LUBENICA

LUK

PAPRIKA

GRAŠAK

KUPUS

PASULJ

3 14 14

MRKVA

3

14 3 21 14

14 14 14 21 14

14

35

14 3

3

AT L

AS

INSEKTICIDI PREPARAT

Actara 25 WG Afinex 20 SP Amos Avaunt 15 EC Byfin 100 EC Coragen 20 SC Despot Exirel Grom Force 0,5 G Kozma Lannate 90 Lobo Movento 100 SC Nurelle D Teppeki 500 WG Vantex 60 CS Vydate 10 L Gardene

KROMPIR

PARADAJZ

KRASTAVAC

LUBENICA

LUK

14 14 3 3 7 1

14 21 14 7 OVP 28

PAPRIKA

GRAŠAK

KUPUS

7

7

14

PASULJ

MRKVA

1 14

1 7

1 7

14

7 14 OVP

7

14

14 7

1

5

OVP

3 21 1

14 50

35

21

OSTALA SREDSTVA PREPARAT

KROMPIR

Vydate 10 L Gardene

PARADAJZ

KRASTAVAC 50

21

LUBENICA

LUK

PAPRIKA 35

GRAŠAK

ET

NI

H

OR

GA N

IZA

7 14

ŠT

KUPUS

ATLAS KOROVA

MA


Abutilon theophrasti

TEOFRASTOVA LIPICA

Agropyrum repens (L.) P.Beauv. Sin. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, Agropyron repens

Amaranthus retroflexus

Capsella bursa pastoris

Chenopodium album

Cirsium arvense

ŠTIR

RUSOMAČA

PEPELJUGA OBIČNA

NJIVSKA PALAMIDA

PIREVINA, PIRIKA, OBIČNA PIRIKA

Teofrastova lipica - ponik

Pirevina - ponik

Štir - ponik

Rusomača - ponik

Pepeljuga obična - ponik

Njivska palamida - ponik

Teofrastova lipica - odrasla biljka

Pirevina - odrasla biljka

Štir - odrasla biljka

Rusomača - odrasla biljka

Pepeljuga obična - odrasla biljka

Njivska palamida - odrasla biljka

Ambrosia artemisiifolia

Avena fatua

Bifora radians

Consolida regalis

Convolvulus arvensis

Cynodon dactylon

AMBROZIJA

DIVLJI OVAS

SMRDUŠA

ŽAVORNJAK OBIČNI

POPONAC

ZUBAČA OBIČNA

Ambrozija - ponik

Divlji ovas - ponik

Smrduša - ponik

Žavornjak obični - ponik

Poponac - ponik

Zubača obična - ponik

Ambrozija- odrasla biljka

Divlji ovas - odrasla biljka

Smrduša - odrasla biljka

Žavornjak obični - odrasla biljka

Poponac - odrasla biljka

Zubača obična - odrasla biljka


Datura stramonium

Digitaria sanguinalis

Echinochloa crus-galli

Matricaria chamomilla

Poa annua

Polygonum avicuare

TATULA

OBIČNA SVRAČICA

VELIKI MUHAR

KAMILICA DIVLJA

RANA LIVADARKA

TROSKOT

Tatula - ponik

Obična svračica - ponik

Veliki muhar - ponik

Kamilica divlja - ponik

Rana livadarka - ponik

Troskot - ponik

Tatula - odrasla biljka

Obična svračica - odrasla biljka

Veliki muhar - odrasla biljka

Kamilica divlja - odrasla biljka

Rana livadarka - odrasla biljka

Troskot - odrasla biljka

Galinsoga parviflora

Galium aparinae

Lamium purpureum

Polygonum persicaria

Portulaca oleraceae

Ranunculus arvensis

OBIČNA KONICA

BROĆIKA

MRTVA KOPRIVA

DVORNIK OBIČNI

TUŠT

LJUTIĆ

Obična konica - ponik

Broćika - ponik

Mrtva kopriva - ponik

Dvornik obični - ponik

Tušt - ponik

Ljutić - ponik

Obična konica - odrasla biljka

Broćika - odrasla biljka

Mrtva kopriva - odrasla biljka

Dvornik obični - odrasla biljka

Tušt - odrasla biljka

Ljutić - odrasla biljka


Setaria glauca

Sinapis arvensis

Solanum nigrum

Erysiphe graminis DC.

SIVI MUHAR

POLJSKA GORUŠICA

POMOĆNICA

PEPELNICA STRNIH ŽITA

Sivi muhar - ponik

Poljska gorušica - ponik

Pomoćnica- ponik

Sivi muhar - odrasla biljka

Poljska gorušica - odrasla biljka

Pomoćnica - odrasla biljka

Pepelnica zita - Erysiphae graminis

ATLAS BILJNIH BOLESTI

Sonchus oleraceus

Sorghum halepense

Stellaria media

GORČIKA

DIVLJI SIRAK

MIŠJAKINJA

Gorčika - ponik

Divlji sirak - ponik

Mišjakinja - ponik

Gorčika - odrasla biljka

Divlji sirak - odrasla biljka

Mišjakinja - odrasla biljka

Puccinia recondita Pers.

LISNA RĐA ŽITA Rdja psenice - Puccinia graminis

Puccinia striiformis Westend

Septoria tritici Rob ex Desm

ŽUTA RĐA PŠENICE

SIVA PEGAVOST LISTA PŠENICE

Žuta rđa pšenice Puccinia striiformis Westend

Siva pegavost lista pšenice Septoria tritici Rob ex Desm


Fusarium graminearum Schwabe

Pyrenophora/ Helminthosporium teres Drechs.

Diaporthe helianthi Munt-Cvet. et al.

Monilia fructigena (Ader. & Ruhl.)Honney ex Whetz

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

Taphrina deformans (Berk.) Tul.

FUZARIOZA KLASA PŠENICE

MREŽASTA PEGAVOST JEČMA

SIVA PEGAVOST STABLJIKE SUNCOKRETA

TRULEŽ PLODOVA

BAKTERIONA PLAMENJAČA JABUČASTOG VOĆA

KOVRDŽAVOST LIŠĆA BRESKVE

Bakteriona plamenjača jabučastog voća Erwinia amylovora

Kovrdžavost lišća breskve Taphrina deformans

Fuzarioza klasa pšenice Fusarium graminearum Schwabe

Pegavost lišća šećerne repe Cercospora beticola

Venturia inaequalis (Cooke) Winter Cercospora beticola Sacc.

PEGAVOST LIŠĆA ŠEĆERNE REPE Pegavost lišća šećerne repe Cercospora beticola

LISNA PEGAVOST I ČAĐAVA KRASTAVOST PLODOVA JABUKE Lisna pegavost i čađava krastavost plodova Venturia inaequalis (Cooke) Winter

Siva pegavost stabljike suncokreta Diaporthe helianthi

Trulež plodova - Monilia fructigena

Podosphaera leucotricha (Ell. i Ev.) Salm.

Sphaerotheca pannosa var. persicae Woron.

PEPELNICA JABUKE

PEPELNICA BRESKVE

Pepelnica jabuke Podosphaera leucotricha

Pepelnica breskve - Sphaerotheca pannosa

Stigmina carpophila (Lev.) Ellis., sin. Clasterosporium carpophilum

Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & de Toni.

ŠUPLJIKAVOST LISTA KOŠTIČAVOG VOĆA

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

Šupljikavost lista - Stigmina carpophila (Lev.) Ellis., sin. Clasterosporium carpophilum

Plamenjača vinove loze - Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & de Toni.


Uncinula necator (Schwein.) Burrill.

Guignardia bidwellii (Ell.) Viala i Ravoz

Botrytis cinerea Pers.

Cocomyces hiemalis Higg.

Didymella applanata (Niessl.) Sace

Kuehneola uredinis (Link.) Arthur

PEPELNICA VINOVE LOZE

CRNA TRULEŽ VINOVE LOZE

SIVA TRULEŽ VINOVE LOZE

PEGAVOST LISTA VIŠNJE I TREŠNJE

SUŠENJE IZDANAKA MALINE

ŽUTA RĐA KUPINE

Pepelnica vinove loze Uncinula necator (Schwein.) Burrill.

Plamenjača salate - Bremia lactucae

Siva trulež vinove loze Botrytis cinerea Pers

Pegavost lista višnje i trešnje Cocomyces hiemalis Higg.

Sušenje izdanaka maline Didymella applanata (Niessl.) Sace

Žuta rđa kupine Kuehneola uredinis (Link.) Arthur

19

Monilinia laxa (Ader. i Ruhl.) Honey ex Whetz.

SUŠENJE CVETOVA, GRANA I GRANČICA KOŠTIČAVOG VOĆA Sušenje cvetova, grana i grančica Monilinia laxa (Ader. i Ruhl.) Honey ex Whetz

Polystigma rubrum (Pers.) DC

Taphrina pruni Tul.

PLAMENJAČA ŠLJIVE

ROGAČ ŠLJIVE

Plamenjača šljive Polystigma rubrum (Pers.) DC

Rogač šljive - Taphrina pruni Tul.

Pythium spp.

Mycospaerela fragarie (Tul.) Lindon

Botrytis cinerea Pers

PEGAVOST LISTA JAGODE

SIVA TRULEŽ JAGODASTOG VOĆA

Pegavost lista jagode Mycospaerela fragarie (Tul.) Lindon

Siva trulež jagodastog voća Botrytis cinerea Pers

POLEGANJE RASADA, PALEŽ KLIJANACA, TRULEŽ SEMENA POVRĆA Poleganje rasada, palež klijanaca, trulež semena - Pythium spp


Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

Alternaria solani Sorauer

Septoria lycopersici Speg.

Rhizoctonia solani J.G. Kühn

Erysiphae cichoracearum DC

PLAMENJAČA PARADAJZA I KROMPIRA

CRNA PEGAVOST PARADAJZA I KROMPIRA

SIVA PEGAVOST PARADAJZA

TRULEŽ BILJAKA ILI „BELA NOGA”

PEPELNICA KRASTAVCA

Plamenjača kormpira

Crna pegavost - Alternaria solani Sorauer

Siva pegavost paradajza Septoria lycopersici Speg.

Plamenjača salate - Bremia lactucae

Pepelnica krastavca Erysiphae cichoracearum DC

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. i Halsted

ANTRAKNOZA LUBENICA I DINJA Antraknoza lubenica i dinja Colletotrichum lagenarium

36

Fulvia fulva (Cooke) Ciferri

Phytophthora capsici Leonin

PLESNIVOST LISTA PARADAJZA

PLAMENJAČA PAPRIKE

Plesnivost lista paradajza Fulvia fulva (Cooke) Ciferri

Plamenjača paprike Phytophthora capsici Leonin

Pseudoperonospora cubensis (Berk. i Curt) Rostov.

Peronospora destructor (Berk.) Casp. ex Berk

Alternaria brassicae (Berk) Sacc.

PLAMENJAČA KRASTAVCA

PLAMENJAČA LUKA

CRNA PEGAVOST KUPUSA

Plamenjača krastavca Pseudoperonospora cubensis

Plamenjača luka Peronospora destructor (Berk.)

Crna pegavost kupusa Alternaria brassicae

Bremia lactucae Ragal.

PLAMENJAČA SALATE Plamenjača salate - Bremia lactucae


Carpocapsa (Cydia) pomonella L

JABUKIN SMOTAVAC

Aphis pomi de Geer

JABUKINA ZELENA VAŠ Jabukina zelena vaš - Aphis pomi de Geer

Eriosoma lanigerum Hausm

Myzus persicae Sulz.

KRVAVA VAŠ JABUKE

ZELENA VAŠ BRESKVE

Krvava vaš jabuke Eriosoma lanigerum Hausm

Zelena vaš breskve - Myzus persicae Sulz.

Trips meriodinalis Stevens

TRIPS Trips - Trips meriodinalis Stevens

Cydia molesta Busck.

Diaspis pentagona Targ.

BRESKVIN SMOTAVAC

DUDOVA ŠTITASTA VAŠ

Breskvin smotavac- Cydia molesta Busck.

Dudova štitasta vaš Diaspis pentagona Targ.

Lobesia botrana Denis & Schiffermüller

MOLJAC VINOVE LOZE Moljac vinove loze - Lobesia botrana

Hoplocampa flava L., Hoplocampa minuta Christ.

Cydia (Grapholita) funebrana Treitschke

Rhagoletis cerasi L

ŠLJIVINE OSE

ŠLJIVIN SMOTAVAC

TREŠNJINA MUVA

Šljivine ose - Hoplocampa flava L., Hoplocampa minuta Christ.

Trešnjina muva - Rhagoletis cerasi L.


Rhynchites auratus Scop.

Capnodis tenebrionis L.

Byturus tomentosus Fabr.

Tetranychus urticae Koch

Phyllocoptes gracilis (Nal.)

Drosophila suzukii

VIŠNJIN SURLAŠ

ŽILOGRIZ

MALININA BUBA

ŽUTI PAUK

MALININA ERIOFIDNA GRINJA GALICA

AZIJSKA VOĆNA MUVA/ MUŠICA PEGAVOG KRILA

Frankliniella occidentalis Pergande

Lyromiza bryoniae Kalt.

KALIFORNIJSKI TRIPS

LISNI MINER

Višnjin surlaš - Rhynchites auratus Scop.

Žilogriz - Capnodis tenebrionis L.

Malinina buba - Byturus tomentosus Fabr.

Anthonomus rubi L.

Otiorrhynchus sulcatus L.

Panonichus ulmi (Koch.)

JAGODIN I MALININ CVETOJED

JAGODIN RILAŠ

CRVENI PAUK

Jagodin surlaš - Anthonomus rubi L.

Jagodin rilaš - Otiorrhynchus sulcatus L.

Crveni pauk - Panonichus ulmi (Koch.)

Žuti pauk - Tetranychus urticae Koch

Trialeurodes vaporariorum Westw.

BELA LEPTIRASTA VAŠ Bela leptirasta vaš Trialeurodes vaporariorum

Lisni miner - Lyromiza bryoniae Kalt.


Phyllotreta spp. Helicoverpa armigera Hübner.

PAMUKOVA SOVICA Pamukova sovica - Helicoverpa armigera

Autographa gamma L.

GAMA SOVICA Gama sovica - Autographa gamma L.

Tuta absoluta Meyrick.

PARADAJZOV Paradajzov moljac - Tuta absoluta

BUVAČI

Phthorimaea operculella Boyd

Gryllotalpa gryllotalpa L.

Napomyza gymnostoma Loew.

POVRTNA STENICA

MOLJAC KROMPIRA

ROVAC

MINIRAJUĆA MUVA LUKA

Krompirov moljac - larve

Krompirov moljac imago u feromonskoj klopci

Rovac - Gryllotalpa gryllotalpa L.

Leptinotarsa decemlineata Say

VELIKI I MALI KUPUSAR

KROMPIROVA ZLATICA

Elateridae spp.

Melolontha melolontha L.

Buvači - Phyllotreta spp.

Nezara viridula L.

Povrtna stenica - Nezara viridula L.

Pieris brassicae L. i P. rapae L.

Minirajuća muva luka - Napomyza gymnostoma Loew.

GUNDELJ - GRČICA Elateridae- zičnjak

Elateridae- zičnjak

Gundelj - Melolontha melolontha L.


Agrotis segetum Schiff.

Zabrus tenebrioides Goeze

Anisoplia spp.

OZIMA SOVICA

ŽITNI BAULJAR

PIVCI

Ozima sovica - Agrotis segetum Schiff.

Žitni bauljar - Zabrus tenebrioides

Haplotrips tritici Kurdj.

Tanymecus dilaticollis Gyll.

Ostrinia nubilalis Hb.

TRIPS PŠENIČNI

SIVA KUKURUZNA PIPA

KUKURUZNI MOLJAC (PLAMENAC)

Trips pšenični - Haplotrips tritici Kurdj.

Oulema (Lema) melanopus L.

Eurygaster spp.

Oscinella frit L.

Bothynoderes punctiventris Germ.

Gryllus desertus Pall

Aphis fabae Scop.

ŽITNA PIJAVICA

STENICE

ŠVEDSKA MUŠICA

REPINA PIPA

STEPSKI POPAC

CRNA REPINA VAŠ

Žitna pijavica - Oulema (Lema) melanopus L.

Stenice - Eurygaster spp.

Švedska mušica - simptom

Repina pipa - Bothynoderes punctiventris

Stepski popac - Gryllus desertus Pall

Crna repina vaš - Aphis fabae Scop.


Meligethes aeneus F.

Athalia colibri Christ.

Vanessa cardui L.

REPIČIN SJAJNIK

REPIČINA OSA LISTARICA

STRIŽIKOV ŠARENAC

Repičin sjajnik - Meligethes aeneus F.

Beleške

Repičina osa listarica - Athalia colibri Christ.

143

Beleške


144 PRIJAVA ZA ČASOPIS

Želim da se registrujem za besplatno dobijanje: (zaokružiti)

1. SMS poruka iz sledećih oblasti a) Ratarstvo c) Povrtarstvo

b) Voćarstvo d) Vinogradarstvo

2. Stručnog časopisa AgroSvet

Dajem saglasnost sa dole navedenim pravilima:

Ime i prezime: -------------------------------------------Firma: -------------------------------------------Adresa: -------------------------------------------Mobilni telefon: -------------------------------------------E-mail: -------------------------------------------Datum: -------------------------------------------Potpis: --------------------------------------------

Adresa: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac Agromarket doo, Kraljevačkog bataljona 235/2, 34000 Kragujevac, PIB 102135211 (u daljem tekstu samo Agromarket) štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Agromarket će potpisniku ove prijave besplatno slati SMS poruke i stručni časopis AgroSvet sa relevantnim i aktuelnim poljoprivrednim sadržajem iz oblasti zaštite bilja, agronomije, agroekonomije, meteorologije i slično. Agromarket se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti prikupljene privatne podatke (e-mail adrese, imena i prezimena, i ostale podatke dobijene od korisnika), te da ih neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Ako Agromarket odluči da promeni pravila privatnosti, obaveštenje o tome će korisnici primiti putem naših SMS poruka. Korisnici usluge u svakom trenutku mogu prestati primati besplatne SMS poruke i stručni časopis AgroSvet, usmenim obaveštenjem člana marketing tima kompanije Agromarket.


STRUČNA SLUŽBA: Dr Ivan Krošlak Direktor marketinga 063/ 106-63-55, ivan.kroslak@agromarket.rs Dragan Lazarević Rukovodilac Stručne službe 063/580-958, dragan.lazarevic@agroamrket.rs Danijela Radujkov DC Sombor 069/51-06-121, danijela.radujkov@agromarket.rs Dejana Klisurić DC Zrenjanin 063/112-45-70, dejana.klisuric@agromarket.rs Dragan Đorđević DC Niš 063/ 102-23-45, dragan.djordjevic@agromarket.rs Momčilo Pejović DC Subotica 063/ 693-147, momcilo.pejovic@agromarket.rs Goran Jakovljević DC Sremska Mitrovica 063/625-531, goran.jakovljevic@agromarket.rs Mladen Đorđević DC Kragujevac 063/105-81-94, mladen.djordjevic@agromarket.rs Miloš Stojanović Direktor sektora Ishrana bilja i navodnjavanje 063/ 414-722, milos.stojanovic@agromarket.rs Goran Radovanović Ishrana bilja, DC Niš 069/ 50-70-979, goran.radovanović@agromarket.rs Milan Raković Ishrana bilja, DC Sremska Mitrovica 062/213-078, milan.rakovic@agromarket.rs Bojana Stanković Ishrana bilja, DC Kragujevac 063/861-8633, bojana.stankovic@agromarket.rs Dragiša Vuković Ishrana bilja, DC Kragujevac 062/608-661, dragisa.vukovic@agromarket.rs Milan Kusalo Ishrana bilja, DC Zrenjanin 069/50-86-555, milan.kusalo@agromarket.rs Marija Bujagić Ishrana bilja, DC Kragujevac 063/590-034, marija.bujagic@agromarket.rs Miloš Pavlović Ishrana bilja, DC Beograd 063/590-139, milos.pavlovic@agromarket.rs Mladen Tatić Direktor sektora Seme 063/651-990

DC NIŠ

DC BIJELJINA

Goran Petrović, rukovodilac DC

Milenko Krsmanović, direktor Agromarket BIH

Goran Petrović, rukovodilac DC

Gordana Ružić, menadžer prodaje 063/66-81-87, gordana.ruzic@agromarket.rs

Zoran Hamzić, menadžer prodaje na terenu +387 65/823-046, zoran.hamzic@agromarket.rs

Mileva Vukašinović, menadžer prodaje

Biljana Nikolić, menadžer prodaje 063/66-81-79, biljana.nikolic@agromarket.rs

Mladen Bijelić, menadžer prodaje na terenu

Vesna Ocokoljić, menadžer prodaje

Bojan Đokić, menadžer prodaje na terenu

Jovo Vujević, menadžer prodaje na terenu +387 65/189-104, jovo.vujevic@agromarket.rs

Svetlana Radosavljević, menadžer prodaje

Nemanja Radmanovac, menadžer prodaje na terenu 069/507-09-95, nemanja.radmanovac@agromarket.rs

Perica Sailović, menadžer prodaje na terenu

Jagoda Jovanović Kovačević, menadžer prodaje

DC ZRENJANIN

SLUŽBA PRODAJE: DC KRAGUJEVAC 063/105-83-20, goran.petrovic@agromarket.rs 063/10-22-232, mileva.vukasinovic@agromarket.rs

063/10-22-234, vesna.ocokoljic@agromarket.rs 063/10-22-230, svetlana.radosavljevic@agromarket.rs 063/10-58-240, jagoda.kovacevic@agromarket.rs

063/105-83-20, goran.petrovic@agromarket.rs

063/668-165, bojan.djokic@agromarket.rs

Nebojša Lugonja, rukovodilac DC

Aleksandar Milivojević, menadžer prodaje

063/105-82-23, nebojsa.lugonja@agromarket.rs

Vladimir Milovanović, menadžer prodaje na terenu

063/438-727, sonja.margan@agromarket.rs

069/50-77-875, aleksandar.milivojevic@agromarket.rs

063/415-924, vladimir.milovanovic@agromarket.rs

Željko Ilić, menadžer prodaje na terenu

063/590-296, zeljko.ilic@agromarket.rs

Sonja Margan, menadžer prodaje

DC VALJEVO Dragutin Arsenijević, rukovodilac DC

063/657-929, dragutin.arsenijevic@agromarket.rs

Milan Krstić, menadžer prodaje

063/668-192, milan.krstic@agromarket.rs

Snežana Milovanović, menadžer prodaje

063/10-39-836, snezana.milovanovic@agromarket.rs

+387 65/938-150, dragan.curkovic@agromarket.rs

+387 66/900- 778, aleksandar.lukic@agromarket.rs

063/628-175, ivan.valent@agromarket.rs

Miloš Todorović, menadžer prodaje na terenu +387 65/843-244, milos.todorovic@agromarket.rs

DC SREMSKA MITROVICA

DC SARAJEVO

Saša Gladović, rukovodilac DC

Mirza Babić, rukovodilac DC

063/105-80-41, sasa.gladovic@agromarket.rs

+387 65/623-413, mirza.babic@agromarket.rs

Vesna Lepšić, menadžer prodaje

Danijela Đurđić, menadžer prodaje

063/11-23-303, vesna.lepsic@agromarket.rs

+387 33/407-481, danijela.djurdjic@agromarket.rs

Tanja Savić, menadžer prodaje

Samira Smajlović, menadžer prodaje

063/11-21-387, tanja.savic@agromarket.rs

+ 387 33/407-483, samira.smajlovic@agromarket.rs

Aleksandar Aleksov, menadžer prodaje na terenu

Samir Čobo, menadžer prodaje na terenu

063/625-974, andjelka.kovac@agromarket.rs

069/50-91-331, zivka.ilic@agromarket.rs

+387 65/146-875, maja.mirkovic@agromarket.rs

Ivan Valent, menadžer prodaje na terenu

Nataša Petrović, menadžer prodaje Živka Ilić, menadžer prodaje

Maja Mirković, menadžer prodaje

Kristijan Veber, menadžer prodaje na terenu +387 66/001-352, kristijan.veber@agromarket.rs

Tamara Jeremić, menadžer prodaje

063/105-82-76, natasa.petrovic@agromarket.rs

+387 65/713-435, bojan.krunic@agromarket.rs

Žarka Bošković, menadžer prodaje

063/105-87-01, aleksandar.aleksov@agromarket.rs

063/112-49-70, tamara.jeremic@agromarket.rs

Bojan Krunić, rukovodilac DC Banja Luka

Aleksandar Lukić, menadžer prodaje na terenu

063/628-096, zarka.boskovic@agromarket.rs

063/590-102, milos.djoric@agromarket.rs

DC BANJA LUKA

Srđan Protić, menadžer prodaje na terenu

Nataša Radovanović, menadžer prodaje na terenu Miloš Đorić, menadžer otkupa poljoprivrednih proizvoda

+387 65/841-388, perica.sailovic@agromarket.rs

Dragan Ćurković, menadžer prodaje na terenu

063/438-454, darinka.velimirov@agromarket.rs 069/507-09-78, srdjan.protic@agromarket.rs

063/651-519, natasa.radovanovic@agromarket.rs

+387 66/365-978, mladen.bijelic@agromarket.rs

Darinka Velimirov, menadžer prodaje

Milenko Cvjetković, menadžer maloprodaje

063/ 629-555, milenko.cvjetkovic@agromarket.rs

+387 65/643-466, krsmanovic@agromarket.rs

Anđelka Kovač, menadžer prodaje na terenu DC SUBOTICA Dejan Milinčević, rukovodilac DC

063/106-74-79, dejan.milincevic@agromarket.rs

Renata Karajkov, menadžer prodaje

DC BEOGRAD

063/112-07-82, renata.karajkov@agromarket.rs

Velibor Hristov, rukovodilac DC

Ivan - Janko Lulić, menadžer prodaje

+387 69/286-792, samir.cobo@agromarket.rs

Mario Rajič, menadžer prodaje na terenu +387 66/289-439, mario.rajic@agromarket.rs DC PODGORICA Spaso Popović, direktor Agromarket CG

+382 67/2017-104, spaso.popovic@agromarket.rs

Milica Pavićević, menadžer prodaje

+382 69/388-778, milica.pavicevic@agromarket.rs

Miroslav Jokić, menadžer prodaje na terenu

+382 69/300-845, jokic.miroslav@agromarket.rs

063/658-312, velibor.hristov@agromarket.rs

063/693-443, subotica@agromarket.rs

Jelena Urošević , menadžer prodaje

Senka Romić, menadžer prodaje na terenu 069/507-08-27, senka.romic@agromarket.rs

+382 69/370-180, vesko.jovanovic@agromarket.rs

Biljana Mandić, menadžer prodaje

Miloš Tomašev, menadžer prodaje na terenu

DC PRIŠTINA

063/10-580-92, jelena.urosevic@agromarket.rs 063/668-213, biljana.mandic@agromarket.rs

063/635-495, milos.tomasev@agromarket.rs

Bojana Karaklajić, menadžer prodaje

DC SOMBOR Zoran Radanović, rukovodilac DC

Zoran Krivokapić, menadžer prodaje

063/438-583, zoran.radanovic@agromarket.rs Slovenka Nikšić, menadžer prodaje 063/112-01-38, slovenka.niksic@agromarket.rs Irena Simonović, menadžer prodaje 063/106-66-06, irena.simonovic@agromarket.rs Leković Biljana, menadžer prodaje 063/112-07-67, biljana.lekovic@agromarket.rs Darko Bukvić, menadžer prodaje na terenu 063/438-641, darko.bukvic@agromarket.rs Milenko Abadžin, menadžer prodaje na terenu 069/507-53-92, milenko.abadzin@agromarket.rs

Sanja Petro-Gajić Sektor seme, 063/86-30-809

069/50-70-997, bojana.karaklajić@agromarket,rs

Marko Minić Sektor seme, 069/511-06-44

063/104-13-70, zoran.krivokapic@agromarket.rs

Dragan Dimitrić, menadžer prodaje na terenu 063/105-80-02, dragan.dimitric@agromarket.rs Nikola Petrović, menadžer prodaje na terenu 063/626-953, nikola.petrovic@agromarket.rs

Vesko Jovanović, menadžer prodaje na terenu

Naser Spahiu, direktor Agromarket Kosovo

+377 45/334-465, naser.spahiu@agromarket.com Nexhat Maxhuni, menadžer prodaje na terenu +386 49/733-872, nexhat.maxhuni@agromarket.rs

Elmaz Orana, menadžer prodaje +377 44/311-930, elmaz.orana@agromarket.com Nerdian Ahmedi, menadžer prodaje na terenu +386 49/869-333, nerdian.ahmedi@agromarket.rs


148

NAMA VERUJU www.agromarket.rs www.facebook.com/Agrosvet www.agrosvet.rs

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement