Page 1

PROGRAM PESTICIDA 2013


H

N


INS I FUNGICID UNGIC NSEKTICID KT HERBICIDI RBICIDI

www.agromarket.rs


SADR

HERBICIDI ACETOHLOR 900  10 ACETOMARK  11 AGRAM  12 agroDIMARK  13 AGROFENIKAN  14 BEETUP COMPACT  15 BENTAMARK 17 BETASANA TRIO 18 CALLISTO 19 CEREALIS  20 CHIKARA  21 COSMIC 36  22 DYNOX  23 FOCUS ULTRA  24 GIRASOLIN  25 GLIFOMARK 26 KASTOR  27 KLETOX  28 LINAR  29 LODIN  30 METIX 31 METMARK 32 MONT  33 MOTIVELL  34 MOTIVELL EXTRA 6 OD  35 MUSTANG  36 NIKOMARK  37 PEAK 75WG  38 PENDISTOP  39 PIRALIS  40 SAFARI 50-WG  41 SIRAN 40 SC  43 SIRAN 750 WG  44 SYMPHONY  45 TARGA SUPER  46 TARGET SC  47 TERBIS  48 TRIMARK  49 VELOX  50

FUNGICIDI ACANTO PLUS 54 agroCIRAM 55 AGRODIN 60 WP 56 BALEAR 720 SC 57 BLUE BORDO 58 CAPTAN 50 WP 59 CAPTAN 80 WG 60 CORMAX 61 CUPRABLAU Z 62 CUPRABLAU Z ULTRA 63 DITHANE M 45 64 EXCORTA 65 EXCORTA PLUS 66 FLUOCO 67 FOSTONIC 80 WP 68 FUNGURAN OH 69 FUNOMIL 70 INDAR 5 EW 71 MICROTHIOL DISPERSS 72 PENNCOZEB WG 73 POSTALON 90-SC 74 PROPLANT 722-SL 75 PYRUS 400 SC 76


RŽAJ QUEEN 77 RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG 78 RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 79 SCORE 250 EC 80 SIGURA 81 SWITCH 62,5 WG 82 SYLLIT 400-SC 83 SYSTHANE 12 E 84 SYSTHANE 240 EC 85 TILT 250 EC 86

INSEKTICIDI ACTARA 25 WG 90 AFINEX 20 SP 91 AVAUNT 15-EC 92 CORAGEN 20 SC 93 CYTHRIN 250 EC 94 DEMITAN 200-SC 95 FORCE 0,5 G 96 FORCE 1,5 G 97 INSEGAR 25 WG 98 LANNATE 25 WP 99 LANNATE 90 100 MATCH 050 EC 101 NITROPOL S 102 NURELLE D 103 PRINCE 104 RELDAN 22 EC 105 RUNNER 240 SC 106 SANMITE 20 WP 107 TALISMA EC 108 TEPPEKI 500 WG 109 VANTEX 60 CS 110 VERTIMEC 018 EC 111

SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA BULLIT 114 SEMAFOR 20 ST 115 TEBUKON 60-FS 116 STIMULATORI OPLODNJE I REGULATORI RASTA BM 86 120 NEO STOP 121 RODENTOCIDI I LIMACIDI 122 GARDENTOP 124 GARDENE 125 BIOPESTICIDI NATURALIS BIOGARD 128 POMOĆNA SREDSTVA VIN-FILM 132

PROGRAM ZAŠTITE 134 ATALAS ŠTETNIH ORGANIZAMA

150


ACETOHLOR 900 AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor 900 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Acetohlor 900 se primarno usvaja izdankom, a sekundarno korenom biljaka koje niču. Kreće se naviše. Inhibira deobu ćelija. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova. SELEKTIVNI HERBICID, SA PRE-EM PRIMENOM, NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH USKOLISNIH I ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA

Delovanje zemljišnih herbicida

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), oboda obična (Atriplexpatula).

Sorghum halepense Divlji sirak

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: gorocvet obični (Adonis aestvalis), štir (Amaranthus retroflexus), pelenasta ambrozija ­­­­(Ambrosia artemisifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), divlja mrkva (Daucus carota), konica obična (Galinsoga parviflora), metvica baštenska (Mentha longifolia), kereće grožđe (Solanum nigrum), čistac obični (Stachys annua). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima. U uslovima jake i dugotrajne suše neophodna je plitka inkorporacija preparata na dubinu 2 - 3 cm. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama najmanje 6 meseci od primene ne smeju se sejati strna žita. Za optimalnu efikasnost potrebna je aktivacija delovanja pesticida sa 10 mm padavina. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

KUKURUZ

1,8 - 2,2

Po setvi, a pre nicanja useva i korova

*SUNCOKRET

1,8 - 2,2

Po setvi, a pre nicanja useva i korova

MBT (maksimalni broj tretiranja): 1 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,1 - kukuruz; 1,0 - suncokret

10

PAKOVANJE: 1 l, 5 l, 10l

* u procesu proširenja registracije


ACETOMARK AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor 840 g/l + AD-67 89 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Acetomark se usvaja primarno izdankom, a sekundarno korenom biljaka koje niču. U biljci se kreće naviše. Inhibira deobu ćelija. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova. SELEKTIVNI HERBICID, SA PRE-EM PRIMENOM, KOJI SE KORISTI ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH USKOLISNIH I ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA

Galinsoga parviflora Konica obična

Anagalis arvensis Vidovčica crvena

Echinochloa crus-galli Proso korovsko

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), loboda obična (Atriplexpatula) JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), konica obična (Galinsoga parviflora), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mrkva divlja (Daucus carota), metvica baštenska (Mentha longifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus). PREPORUKE I NAPOMENE: Protektant AD 67 štiti biljku kukuruza od negativnog delovanja acetohlora koji se može pojaviti u uslovima ekstremnih uslova po primeni. Može se primeniti posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka, ili kada su korovske biljke u fazi klijanja i nicanja. U uslovima jake i dugotrajne suše preporučuje se plitka inkorporacija (na 2 do 3 cm) kako bi se obezbedilo dovoljno vlage za efikasno delovanje. Za optimalnu efikasnost potrebna je aktivacija delovanja pesticida sa 10 mm padavina.

PAKOVANJE: 1l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SILAŽNI I MERKANTILNI KUKURUZ

2 - 2,5

Po setvi, a pre nicanja (PRE-EM)

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,1 - kukuruz; 1,0 - suncokret

11


AGRAM AKTIVNA MATERIJA: Parakvat 200 g/l FORMULACIJA: SL - koncentrovani rastvor DELOVANJE: Agram se usvaja listom. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze što dovodi do suše­nja korovskih biljaka. NESELEKTIVNI, KONTAKTNI HERBICID ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH I USKOLISNIH KOROVA

Cuscuta campestris Vilina kosica

Žućenje i nekroza nakon tretmana herbicidom Agram

Stellaria media Mišjakinja obična

Chenopodium album Pepeljuga obična

SPEKTAR DELOVANJA

Štirevi (Amaranthus sp.), konica obična (Galisonga parviflora), divlji broć (Galium aparine),obična broćika (Galium mollugo), hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis), ­tušt obični (Portulaca oleracea), mala kiselica (Rumex acetosella), obična gorčika (Sonchus oleraceus), mišjakinja (Stellaria media), poljska čestoslavica (Veronica arvensis), ovas (Avena ssp.), crvena svračica (Digitaria sanquinalis), muhari (Setaria spp.), pirevina (Agropyrum repens), palamida njivska (Cirsium arvense), štavelj (Rumex crispus), divlja kupina (Rubus caeasius), maslačak (Taraxacum officinale), detelina (Trifolium sp.). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se primenjivati iz aviona. U voćnjacima, vinogradima i šumama voditi računa da ne dospe u kontakt sa zelenim delovima gajenog zasada.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

3,0 - 5,0

Višu dozu koristiti pri većoj zakorovljenosti i kada su korovi visine 8-15cm. Nižu dozu koristiti pri nižoj zakorovljenosti i kada korov ima 4 lista

ZASADI VOĆA, VINOVE LOZE I ŠUMA

MBT: 1 KARENCA: 35 dana voće, vinova loza, livade i pašnjaci PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,02 - voće, 0,02 - vinove loza;

12

PAKOVANJE: 300 ml, 1l


agroDIMARK AKTIVNA MATERIJA: Dikamba 577,9 g/l FORMULACIJA: SL - koncentrovani rastvor DELOVANJE: Usvaja se listom i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Deluje poput indolsirćetne kiseline i izaziva kovrdžanje listova i nekroze. SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI HORMONSKI HERBICID, NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVA U USEVU KUKURUZA

Sonchus arvensis Gorčika obična

Ambrosia artemisifolia Ambrozija

Cirsium arvense Palamida njivska

Galinsoga parviflora Konica obična

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus), pepeljuga (Chenopodium album), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus sp.), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična (Cirsium arvense). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom, u kraškim područjima, na slabo humusnim zemljištima ispod 1%, na temperaturama višim od 25°C. Fitotoksičan je za sve širokolisne useve i zasade. Može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4 D, MCPA, mekopropa, prosulfurona. Može se primeniti na istoj površini jedanput.

USEV / ZASAD KUKURUZ (SILAŽNI I MERKANTILNI)

PAKOVANJE: 300 ml, 1l

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,5 - 0,7

Tretirati kada je kukuruz u fazi razvoja 3 - 5 listova, a korovske vrste sa razvijenih 2 do 6 listova

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,5 - kukuruz

13


AGROFENIKAN AKTIVNA MATERIJA: Diflufenikan 500 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Agrofenikan je kontaktni,selektivni i rezidualni herbicid iz grupe Karboksimida koji blokira bios­in­­­­­­­tezu karotenoida. Apsorbuje se uglavnom stabaocetom klijanca i ograničeno se translocira. Na korovskim biljkama uzrokuje “bličing” (beljenje) tkiva HERBICID ZA SUZBIJANJE ŠIROKOLISNIH I USKOLISNIH KOROVA U USEVIMA SUNCOKRETA, PŠENICE I JEČMA

Triticum sp. Pšenica

Stellaria media Mišjakinja obična

Lamium purpureum Mrtva kopriva crvena

Galium aparine Lepuša, prilepača, broćika

SPEKTAR DELOVANJA

ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: mišjakinja obična (Stellaria media), čestoslavica (Veronica spp.), ljubičica (Viola spp.), zdravac (Geranium spp.), koprive (Lamium spp.), broć (Galium aparine), gorušica (Sinapis arvensis), tatula (Datura stramonium), livadarke (Poa spp.). PREPORUKE I NAPOMENE: Može se primeniti samostalno ili u cilju proširenja delovanja u kombinaciji sa herbicidima na bazi izoproturona, pendimetalina, mekoprop-P, hlorotolurona, bromoksinilaflufenaceta, jodosulfuronmetil -natrijuma, glifosata, oksadiazona, isoproturona uz prethodnu proveru kompatibilnosti formulacija. Može izazvati slabu fitotoksičnost na bazalnim listovima. Ne primenjivati u usevima koji se razvijaju u stresnim uslovima (suša, mraz, visoka vlažnost, fitotoksije drugih herbicida, oštećenja korena, oštećenja od insekata, ekstremnih vrednosti pH). Ne primenjivati u uslovima prognoze obilnih padavina 4 sata po tretmanu. Utrošak vode 200 do 400 l/ha. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SUNCOKRET

0,25

Po setvi, pre nicanja

OZIMA PŠENICA, JEČAM

0,25 - 0,5

Po setvi, pre nicanja ili u početnim fazama porasta useva

MBT: 1 KARENCA: OVP (pšenica, ječam)

14

NOVO!


BEETUP COMPACT AKTIVNA MATERIJA: Fenmedifam 80g/l + Desmedifam 80g/l FORMULACIJA: EC - Koncentrat za emulziju DELOVANJE: Beetup Compact predstavlja kombinaciju dve aktivne materije, Fenmedifam i Desmedifam koje pripadaju grupi karbamata. Desmedifam se apsorbuje folijarno ali ga odlikuje slaba transportabilnost floemom u druge delove biljke. Fenmedifam deluje inhibirajući transport elektrona u fotosistemu II. Kombinacija ove dve aktivne materije namenjena je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno. SELEKTIVNI TRANSLOKACIONI HERBICID ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH BILJAKA

Ambrosia artemisifolia Ambrozija pelanasta

Veronica persica Čestoslavica persijska

SPEKTAR DELOVANJA

a) dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (A. retroflexus), stir običan (A. blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), loboda obična (Artiplex patula), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), tatula obična (Datura stramonium), konica obična (Galinsoga parviflora), bulka obična (Papaver rhoeas), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), rotkva divlja (Raphanis raphanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obična mišjakinja (Stelaria media), boca obična (Xanthium strumarium), čestoslavica persijska (Veronica persica). b) zadovoljavajuća efikasnost u suzbijanju lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), kamilica obična (Matricaria chamomilla), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), broćike (Galium spp.), grahorice (Vicia spp.), – štir običan (Amaranthusretro flexus), štir bljutavi(A. blitoides)

NOVO!

PREPORUKE I NAPOMENE: Preparat ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C. Može se mešati sa preparatima na bazi metamitrona, etofumesata i triflusulfuron-metila. Ne sme se mešati sa folijarnim đubrivima i surfaktantima. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2).

15


Usev šećerne repe

USEV / ZASAD

Koren šećerne repe

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

6,0

Jednokratno Repa u fazi 4 lista (faza 14 BBCH skale), a korovske vrste 2 - 4 lista

3,0 + 3,0

Dvokratno I tretman kada repa ima razvijena 2 – 4 lista, a većina korova u fazi 2 lista II tretman 7 do 10 dana kasnije

2,0 + 2,0 + 2,0

Trokratno I tretman kada su korovi u fazi kotiledona bez obzira na porast šećerne repe II i III tretman – u razmaku od 5 do 10 dana, a većina korovskih biljka u fazi kotiledona

ŠEĆERNA REPA

MBT: 1/2/3 u zavisnosti od tretmana KARENCA: 91 dan RADNA KARENCA: Do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja zemljišta). PLODORED: Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka MDK(mg/kg): 0,05

16


BENTAMARK AKTIVNA MATERIJA: Bentazon 480 g/l FORMULACIJA: SL - koncentrovani rastvor DELOVANJE: Kontaktni herbicid koga usvaja zelena masa pri čemu je slabo pokretan te je nužno da masa bu­de dobro pokrivena preparatom. Inhibira proces fotosinteze. SELEKTIVNI, KONTAKTNI HERBICID NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I NEKIH VIŠEGODIŠNJIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA

Sinapis arvensis Gorušica

Galium aparine Broć, prilepuša

Taraxacum officinale Maslačak

Xanthium strumarium Boca obična

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: štir obični (Amaranthus retroflexus), vidovčica (Anagalis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), broćika-lepuša (Galium aparinae), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica njivska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium). VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: maslačak (Taraxacum officinale). PREPORUKE I NAPOMENE: Može biti fitotoksičan u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Ne tretirati na temperaturama preko 25°C zbog mogućih ožegotina na lisnoj masi. Ukoliko dođe do preoravanja ili privremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

KUKURUZ

3,0 - 4,0

SOJA

3,0 - 4,0

PAKOVANJE: 1l VREME PRIMENE

Kukuruz u fazi 1 do 5 listova, a korovi 2 do 6 listova Prva do treće troliske soje, a korovi 2 do 6 listova

MBT: 1 KARENCA: 63 dana - kukuruz, soja PLODORED: Bez ograničenja kod normalne smene useva u plodoredu MDK(mg/kg): 0,1 - soja, kukuruz

17


BETASANA TRIO AKTIVNA MATERIJA: Fenmedifam 60 g/l + Desmedifam 60 g/l + Etofumesat 60 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrat za suspenziju DELOVANJE: Betasana trio je herbicid sa tri aktivne materije koje deluju sinergistički. Fenmedifam i des­me­­­­di­­fam se usvajaju lišćem i kreću naviše u biljci. Inhibiraju transport elektrona (fotosistem II). Etofumesat se us­­­­­­­­­­­­­­vaja ko­­­leoptilom (travni korovi) i korenom (širokolisni korovi). Inhibira deobu ćelija i metabolizam lipida. Inhibira razvoj meristema i obrazovanje kutikule. SELEKTIVNI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM, NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH I JEDNOGODIŠNJIH USKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU ŠEĆERNE REPE I JEČMA

Amaranthus retroflexus Štir obični

Echinochloa crus-galli Veliki muhar

Veronica hederifolia Čestoslavica persijska

Chenopodium hybridum Mnogocvetna pepeljuga

SPEKTAR DELOVANJA

DOBRO SUZBIJA SLEDEĆE JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: obični štir (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium) dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik o­­bi­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­čni (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac obični (Stachis annua), čestoslavica persijska (Veronica hederifolia), čičak (Xantium strumarium). DOBRO SUZBIJA SLEDEĆE JEDNOGODIŠNJE TRAVNE KOROVE: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp). PREPORUKE I NAPOMENE: Ukoliko dođe do preoravanja useva ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se gajiti samo šećerna repa. Ne sme se primenjivati u usevu postrne repe, na zemljištima sa manje od 1% humusa i preko 5% humusa. Prilikom izvođenja tretmana temp. vazduha ne bi trebala da bude preko 21°C. U cilju proširenja delovanja može se mešati sa preparatima na bazi triflusulfuron-metila, metamitrona, hloridazona i lenacila. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

ŠEĆERNA REPA

2,5 + 2,5

I tretman kada šećerna repa ima 2 - 4 lista II tretman 7 do 14 dana kasnije

MBT: 1 KARENCA: 91 dan - šećerna repa PLODORED: Zbog izrazitije perzistentnosti, na istoj površini ne sme se sejati pšenica u jesen iste godine. Pre setve narednih useva zemljište treba preorati min 20 cm dubine. MDK(mg/kg): 0,1 - šećerna repa

18

PAKOVANJE: 5l


CALLISTO AKTIVNA MATERIJA: Mezotrion 480g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Callisto se lako usvaja preko lišća, izdanaka i korena korovskih biljaka i translocira kroz biljku ksilemom i floemom. SELEKTIVNI HERBICID NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH BILJAKA U SILAŽNOM I MERKANTILNOM KUKURUZU, PRIMENOM U PRE-EM ILI POST-EM TRETMANU

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE KOROVSKE VRSTE: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), obični dvornik (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xantium strumarium), štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula obična (Datura stramonium), pepeljuga obična (Chenopodium album), samonikli suncokret (Helianthus annuus).

Cirsium arvense Palamida njivska

VIŠEGODIŠNJE KOROVSKE VRSTE: palamida (Cirsium arvense). PREPORUKE I NAPOMENE: Izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima (na bazi acetohlora,terbutilazina, metolahlora i sulfoniluree). Deo preparata koji ostane na zemljištu nije izgubljen, on čeka korove koji niču. Dugo rezidualno delovanje preko zemljišta je dodatna prednost. Callisto ima potpuno novi način delovanja u odnosu na do sada korišćene herbicide. On suzbija korove tako što sprečava sintezu amino-kiselina, tako da ne može doći do pojave otpornosti korova i smanjenog delovanja. Callisto se usvaja u biljke korova velikom brzinom. Kiša koja padne već posle dva časa od tretiranja nema nikakvog uticaja na spiranje sa lista i smanjenje efikasnosti preparata. Ovaj herbicid takođe brzo i deluje. Već posle 24 h od primene mogu se zapaziti prvi simptomi delovanja na korovima u vidu pojave bledila na listovima, kada korovi prestaju da rastu i usvajaju vodu i hranu. Već posle 5-7 dana od primene korovi se u potpunosti suše i uginjavaju.Callisto se može samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine ili 2 puta ukoliko se prvi put primeni posle setve, a pre nicanja, a drugi put nakon nicanja kukuruza.

USEV / ZASAD

PAKOVANJE: 250 ml, 1 l

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,25 - 0,30

PRE-EM (po setvi, a pre nicanja)

0,2 - 0,25 + 0,1% okvašivač

POST-EM (po nicanju) i do 8 -10 razvijenih listova kukuruza

SILAŽNI I MERKANTILNI KUKURUZ

MBT: 2 KARENCA: OVP PLODORED: Za većinu biljnih vrsta bez ograničenja osim za šećernu i stočnu repu, spanać, grašak i pasulj, koji se mogu sejati tek u drugoj godini po primeni. MDK(mg/kg): 0,02 - kukuruz

19


CEREALIS AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron-metil 750 g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Cerealis spada u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS), sprečavajući sintezu razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin). Brzo se transportuje u meristemska tkiva. Usvaja se listom i korenom i kreće naviše i naniže u biljci. Pripada grupi sulfonilurea herbicida. SELEKTIVNI TRANSLOKACIONI HERBICID ZA SUZBIJANJE ŠIROKOLISNIH KOROVA U PŠENICI

Agrostemma githago Kukolj

Cirsium arvense Palamida njivska

Delphinium consolida Žavornjak obični

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), kukolj (Agrostemma githago), pelin (Artemisia vulgaris), prstenak (Anthemis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), tarčužak (Capsella bursa pastoris), konica obična (Galinsoga parviflora), samonikli suncokret (Helianthus annuus), gorčika (Sonchus sp.), žavornjak obični (Delphinium consolida), ljutić (Ranunculus arvensis), gorušica (Sinapis arvensis), boca obična (Xantium strumarium), kamilica (Matricaria chamomila), smrduša (Bifora radians), mišjakinja (Stellaria media), oranjica obična (Sisymbrium sophia), čestoslavica (Veronica persica).

Rumex spp. Štavelj

VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE VRSTE: različak njivski (Centaurea cyanus), palamida njivska (Cirsium arvense), štavelj (Rumex sp.). PREPORUKE I NAPOMENE: Doza od 15 g/ha koristi se kada su korovi u fazi kotiledona do dva para pravih listova. Kada korovi imaju 2 - 6 listova koristiti dozu od 20 g/ha. Za suzbijanje palamide treba primeniti 25 g/ha. Nije dovoljno efikasan za suzbijanje broća (Galium aparine) i preporučuje se kombinacija sa herbicidom Lodin i to: Cerealis 15 - 20 g/ha + 0,3 - 0,5 l/ha Lodin. Ne preporučuje se primena na kraškim poljima i erozivnim površinama. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

PŠENICA

0,015 - 0,025 uz dodatak 0,1 % okvašivača

Primenjuje se od trećeg lista pšenice do pojave drugog kolenca (faza 13-32 BBCH skale)

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,01 - pšenica

20

PAKOVANJE: 20 g


CHIKARA AKTIVNA MATERIJA: Flazasulfuron 25% (250 g/kg) FORMULACIJA: WG – vodorastvorljive granule DELOVANJE: Chikara je herbicid na bazi a.m. Flazasulfuron koji pripada grupi sulfonilurea sa pre-emergentnim delovanjem, a koji iskazuje i dobro post-emergentno delovanje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze koji je ključan za biosintezu aminokiselina sa račvastim bočnim lancem. Biljke ga usvajaju i preko korena i preko lista. Pokazuje izuzetno dugo rezidualno delovanje

PRE-EMERGENTNI HERBICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

SPEKTAR DELOVANJA

ovas sterilni (Bromus sterilis), ljuljevi (Lolium spp.), obična vlasnjača (Poa trivialis), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album), hudoletnica (Erigeron spp.), broć, prilepača (Galium aparine), običnu konica (Galinsoga parviflora), ognjičina sitnoglavka (Lapsana communis), obična krstica (Senecio vulgaris), poljska gorušica (Sinapis arvensis), obična mišjakinja (Stellaria media), grahorice (Vicia spp.). PREPORUKE I NAPOMENE: U zasadu vinove loze preporučuje se primena u zoni redova u dozi od 60 g/ha pre faze bubrenja pupoljaka. Radi proširenja delovanja, koristi se u kombinaciji s herbicidima na osnovi glifosata (Glifomark, Cosmik 36) u dozi 5-7 l/ha. Primena s jeseni se preporučuje posle opadanja lišća što omogućuje da je vinograd čist od korova 5-8 meseci, a u slučaju nepovoljnih meteoroloških uslova za razvoj korova tokom leta, prskanje nije potrebno još dodatnih nekoliko meseci. Tretman u proleće je posebno prikladan za vinograde gde je prisutna erozija. Time se preko zime zadrži biljni pokrivač koji smanjuje eroziju. Istovremeno prolećnim tretmanom vinograd je zaštićen od korova oko 150-170 dana. Herbicid Chikara je izuzetno efikasan u suzbijanju tzv. tvrdih korova u zasadima kao što su poponac (Convolvulus arvensis) u vinovoj lozi gde se preporučuje kombinacija jesenjeg i prolećnog prskanja, s tim što u jesen prskati sa do trećine smanjenom punom dozom, a u proleće prskati punom dozom mlade iznikle biljke koje su još iznikle posle prvog prskanja. Na šilj (Cyperus spp.) koji se širi semenom, rizomima i gomoljima potrebna su dva prskanja u razmaku od 30 dana pri čemu se posle prvog prskanja ne suzbiju se gomolji, drugim prskanjem suzbiju se i biljke koje izniknu iz gomolja. U suzbijanju rastavića (Equisetum arvense) dobro suzbijanje uz primenu pune doze tokom leta, kada preslica razvije najveću biljnu masu i translokacija u rizome je maksimalna (jul/avgust). U zemljama EU preporučuje se primena i u zasadima masline, citrusa, lešnika i šumskim rasadnicima.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VINOVA LOZA

0,015 - 0,060

NEPOLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (ŽELEZNIČKA PRUGA)

Chenopodium album Pepeljuga obična

NOVO!

VREME PRIMENE

Kada su korovske biljke porasta 10 - 20cm 0,20

MBT: 1 KARENCA: 63 dana vinova loza MDK(mg/kg): 0,02 - kukuruz

21


COSMIC 36 AKTIVNA MATERIJA: 480g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%) FORMULACIJA: SL - koncentrovani rastvor DELOVANJE: Cosmic 36 je neselektivni herbicid, usvaja se lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina. NESELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI HERBICID, PRIMENJUJE SE POST-EM

PRIMENA

KORISTI SE: u zasadima jabuke, kruške, višnje, šljive, kajsije, masline i vinove loze, strništima, tretiranjem kada su korovi visine 15-40 cm, u količini: a) 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova b) 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova c) 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2), za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje jednogodišnjih travnih I širokolisnih korova 1,5-2,0 l/ha (15-20 ml na 100 m2), kada su korovi visine 10-15 cm FITOTOKSIČNOST: – ne sme se primenjivati u voćnjacima i vinogradima mlađim od 4 godine – ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira – sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada NAPOMENE: – prilikom tretiranja preparati ne smeju dospeti na zelene delove voća i vinove loze – na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke – ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana posle primene – tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene – košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava 14 dana nakon primene – slama, odnosno suva korovska masa, sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća – tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene – ponovno puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene – tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda – ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira i u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine MBT: 2 KARENCA: 35 dana voće i vinova loza PLODORED: nema ograničenja u plodoredu MDK(mg/kg): 0,1 - voće, vinova loza

22

Sorghum halepense Divlji sirak

PAKOVANJE: 5l


DYNOX AKTIVNA MATERIJA: Oksasulfuron 750 g/l FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Dynox spada u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS), sprečavajući sintezu razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin). Brzo se transportuje u meristemska tkiva. Usvaja se listom i korenom i kreće naviše i naniže u biljci. Pripada grupi sulfonilurea herbicida. SELEKTIVNI HERBICID ZA PRIMENU U SOJI PO NICANJU KOROVA, A KADA SE SOJA NALAZI U FAZI OD PRVE DO TREĆE TROLISKE

Abutilon theoprasti Teofrastova lipica

Xanthium strumarium Boca obična

Ambrosia artemisifolia Ambrozija pelanasta

Polygonum lapathifolium Dvornik veliki

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlje proso (Echinochloa cruss-gali) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense). JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), gorušica (Sinapis arvensis), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xantium strumarium), čistac jednogodišnji (Stachys annua). PREPORUKE I NAPOMENE: Primenjuje se obavezno uz dodatak okvašivača. U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa herbicidom Symphony. Ne sme se primenjivati pri temperaturama višim od 25°C Ne sme se mešati sa graminicidima i herbicidima. Ako dođe do preoravanja na tretiranim površinama gajiti samo soju. Pre setve narednih useva obavezno oranje na dubinu od minimum 15 cm.

PAKOVANJE: 80 g

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SOJA

0,08-0,1+ 0,1% okvašivača

Selektivni herbicid za primenu u soji po nicanju korova, a kada se soja nalazi u fazi od prve do treće troliske

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: U jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi MDK(mg/kg): 0,05 - soja

23


FOCUS ULTRA AKTIVNA MATERIJA: Cikloksidim 100 g/l FORMULACIJA: EC - tečna uljna emulzija DELOVANJE: Focus ultra usvaja se lišćem. U biljci se kreće naviše i naniže raspoređujući se u meristemska tkiva. SELEKTIVNI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM, ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH USKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U OKOPAVINAMA I VIŠEGODIŠNJIM ZASADIMA

Agropyron repens Pirevina

Cynodon dactylon Zubača

Echinochloa crus-galli Proso korovsko

Sorghum halepense Rizomi divljeg sirka

SPEKTAR DELOVANJA

VIŠEGODIŠNJI USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlji sirak (Sorghum halepense), pirevina (Agropyron repens), zubača (Cynodon dactylon). JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), stršac (Apera spica venti), divlji ovas (Avena fatua), svračica (Digitaria sanguinalis). PREPORUKE I NAPOMENE Ukoliko je brojnost i pokrovnost višegodišnjih korovskih vrsta značajna može se primeniti u split aplikaciji (dva tretmana u razmaku od 10 do 15 dana). Optimalna količina vode je 180 do 240 l/ha. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele ako su zasejane žitima i kukuruzom. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

ŠEĆERNA REPA, SOJA SUNCOKRET GRAŠAK LUCERKA KROMPIR VOĆE VINOVA LOZA SAMONIKLE STRNINE, PARADAJZ

0,75 - 1,0 Za suzbijanje jednogodišnjih korova 1,5 - 2,0 Za suzbijanje višegodišnjih korova (npr. divlji sirak iz rizoma) 3,0 - 4,0 Za suzbijanje pirevine, zubače i svračice

MBT: 1-2 KARENCA: 70 dana u krompiru; OVP- šećernoj repi, suncokretu, soja PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 5,0 - grašak; 2,0 - krompir; 1,0 - suncokret; 0,5 - š. repa, soja; 0,2 - kukuruz, v.loza, paradajz; 0,1 - voće

24

PAKOVANJE: 1l

VREME PRIMENE

Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosno visine 20 do 30 cm


GIRASOLIN AKTIVNA MATERIJA: Fluorohloridon 250 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Girasolin se koristi za tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova. Selektivni herbicid, usvaja se korenom, stablom i koleoptilom. Inhibira biosintezu karotenoida. SELEKTIVNI HERBICID, SA PRE-EM PRIMENOM, ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVA U SUNCOKRETU

Xanthium strumarium Boca obična

Amaranthus retroflexus Štir obični

Chenopodium album Pepeljuga obična

Galinsoga parviflora Konica obična

SPEKTAR DELOVANJA

VRSTE JEDNOGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVA KOJE DOBRO SUZBIJA: štir obični (Amaranthus retroflexus), kereće grožđe (Solanum nigrum), pepeljuga (Chenopodium album), divlja paprika (Polygonum spp.), tušt (Portulaca oleracea), mišjakinja (Stellaria media), kopriva (Urtica dioica), konica obična (Galinsoga parviflora), dimnjača obična (Fumaria officinalis), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), mrtva kopriva (Lamium purpureum), čestoslavica (Veronica spp.), lubeničarka (Hibiscus trionum). PREPORUKE I NAPOMENE: U suncokretu i krompiru se može kombinovati sa herbicidom Acetohlor 900 u cilju proširenja spektra delovanja na travne korove. Na lakšim zemljištima, sa nižim sadržajem humusa (1-3%) koristi se niža doza primene, na težim, humoznijim zemljištima treba koristiti višu dozu.

PAKOVANJE: 1l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SUNCOKRET

2,0 - 4,0

Posle setve, a pre nicanja (PRE- EM)

KROMPIR

2,0 - 4,0

Posle sadnje, a pre nicanja (PRE- EM)

MBT: 1 KARENCA: 63 dana za krompir i silažni kukuruz. Za ostalo - OVP PLODORED: Nema ograničenja u plodoredu MDK(mg/kg): 0,1 - suncokret, krompir

25


GLIFOMARK AKTIVNA MATERIJA: 480g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%) FORMULACIJA: SL - koncentrovani rastvor DELOVANJE: Neselektivni herbicid, usvaja se lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina. TRANSLOKACIONI, NESELEKTIVNI HERBICID SA POST-EM PRIMENOM

PRIMENA

KORISTI SE: u strništima kada su korovi visine 15-40 cm u količini: a) 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova. b) 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova. c) 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2), za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova. d) nepoljoprivredne površine kada su korovi u fazi intenzivnog rasta u dozi od 3 do 12 l/ha u zavisnosti od sastava korovske flore. U ZAVISNOSTI OD VRSTE KOROVA I POVRŠINA NA KOJIMA SE PRIMENJUJU PREPARATI NA BAZI GLIFOSATA (360 G/L GLIFOSATA, ODNOSNO 480 G/L GLIFOSAT IPA) UZ UTROŠAK VEĆIH KOLIČINA VODE (200-400 L/HA), TRETIRANJE SE VRŠI U KOLIČINAMA: – 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda Avena, Bromus, Setaria, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. – 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za sledeće vrste: Digitaria spp., Echinocloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodim spp., Galinsoga parviflora, Galium apa rine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S. oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. – 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), za sledeće vrste: Panicum spp., Festuca spp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens, tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja – 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2), za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm visine pa do u fazi metličenja. – 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja), Rubus spp. (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp. (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja) – 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2), za Equisetum arvense, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja. NAPOMENA: Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana posle primene.Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava 14 dana nakon primene. Slama, odnosno suva korovska masa, sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća. Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene; Ponovno puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. MBT: 2 KARENCA: OVP PLODORED: nema ograničenja u plodoredu, sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada

26

Suzbijeni korovi u zasadu lešnika herbicidom Glifomark

PAKOVANJE: 200 ml, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l


KASTOR AKTIVNA MATERIJA: Bentazon 320 g/l + Dikamba 90 g/l FORMULACIJA: SL - koncentrovani rastvor DELOVANJE: Kastor je dvokomponentni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kome jedna aktivna materija (bentazon) obezbeđuje delovanje na površini lisne mase jer se bazipetalno minimalno kreće, a maksimalna količina se apsorbuje 4 sata od usvajanja, a druga (dikamba) ulazi u biljno tkivo, transportuje i ksilemom i floemom, akumulira se u delovima biljke koji rastu. Prvi simptomi su prestanak rasta, uvrtanje korovskih biljaka, truljenje delova lišća i postepenog uvenuća cele biljke.

HERBICID SA KONTAKTNO-TRANSLOKACIONIM DELOVANJEM

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: lipica (Abutilon theophrasti), štirevi, (Amaranthus spp.), ambrozija (Ambrosia artemisipholia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), loboda (Artiplex patula), hoću-neću (Capsela bursapastoris), pepeljuga (Chenopodium spp.), tatula (Datura stramonium), dimnjača (Fumaria oficinalis), smrdljiva kopriva (Galeopsis tetrahit), broć, prilepuša (Galium aparine), suncokret samonikli (Helianthus annus), kamilica (Matricaria spp.), dvornici (Polygonum spp.), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica, kereće grožđe (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus asper), mišjakinja (Stellaria media), čičak (Xanthium strumarium).

Čist usev kukuruza

VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI pelini (Artemisia spp.), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), štavelj (Rumex spp.), gorčika (Sonchus arvensis). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima. Ne primenjivati na vrlo slabo humusnim zemljištima (pH ispod 1) zbog ispirljivosti i na temperaturama vazduha višim od 25° C. U kombinaciji sa herbicidima na bazi nikosulfurona (Siran 40SC, Siran 750 WG, Nikomark) suzbija kompletan spektar uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha.

USEV / ZASAD KUKURUZ (SILAŽNI I MERKANTILNI)

NOVO!

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

2,0 (20 ml/100m2)

Primenjuje se posle nicanja useva, u fazi kada kukuruz ima razvijena 3 - 4 lista (13-14 BBCH skale) i kada su korovi 2 - 4 lista

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati soja, strna žita i lucerka. MDK(mg/kg): 0,05

27


KLETOX AKTIVNA MATERIJA: Kletodim 120 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Inhibira deobu ćelija i sintezu masnih kiselina. Usvaja se lišćem i kreće naviše i naniže u biljci i dovodi do žutila i nekroze i propadanja korova. SISTEMIČNI, SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM, NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH USKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U VELIKOM BROJU USEVA

Sorghum halepense Divlji sirak

Cynodon dactylon Zubača

Setaria glauca Sivi muhar

Echinochloa crus-galli Proso korovsko

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense). VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens), zubača (Cynodon dactilon). NAPOMENA: Ne meša se sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. PAKOVANJE: 250 ml, 1 l USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SOJA SUNCOKRET ŠEĆERNA REPA

0,8 - 2,0

Korovi u fazi razvoja 3 do 6 listova, odnosno 10 do 30 cm visine (POST-EM)

MBT: 1 KARENCA: OVP - soja, suncokret PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 10 - soja; 0,5 - suncokret

28


LINAR AKTIVNA MATERIJA: Linuron 500 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrat za suspenziju DELOVANJE: Linar deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova. Usvaja se preko korena korovskih biljaka. SELEKTIVNI HERBICID, SA PRIMENOM POSLE SETVE A PRE NICANJA (PRE-EM), KOJI SE KORISTI ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA, SUNCOKRETA, MRKVE.

Fumaria officinalis Dimnjača obična

Amaranthus retroflexus Štir obični

Chenopodium album Pepeljuga obična

Capsella bursa-pastoris Tarčužak obični

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), konica obična (Galinsoga parviflora), gorušica (Sinapis arvensis), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica obična (Matricaria chamomila), dimnjača obična (Fumaria officinalis), smrdelj čvorasti (Galeopsis tetrachit). PREPORUKE I NAPOMENE: Kod kukuruza i suncokreta, u cilju proširenja spektra delovanja, može se kombinovati sa herbicidom Acetohlor 900. Preparat Linar je u pojedinim zemljama registrovan i za primenu u različitim povrtarskim vrstama (celer, paštrnak, peršun, mirođija, grašak, krompir, pasulj, špargla, beli luk i crni luk iz arpadžika). Ne sme se primenjivati na slabo humoznim i peskovitim zemljištima sa manje od 1,5% humusa kao ni na zemljištima sa preko 6% humusa.

PAKOVANJE: 1l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SUNCOKRET, KUKURUZ

2,0 - 2,5

Po setvi, a pre nicanja (PRE-EM)

*MRKVA

1,5 - 2,0

Po setvi, a pre nicanja (PRE-EM) ili po nicanju mrkve,primenom niže doze, ako se mrkva ne koristi kao mlado povrće

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: 4 meseca od tretmana ne sme se gajiti nijedan usev MDK(mg/kg): 0,2 - mrkva; 0,1 - suncokret

*u postupku registracije

29


LODIN AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir-meptil 360 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Lodin je herbicid koji usvaja zelena masa, kreće se naviše i naniže u biljci. Izaziva karakteristične simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišća SELEKTIVNI, FOLIJARNI HERBICID NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I NEKIH VIŠEGODIŠNJIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA

Polygonum lapathifolium Dvornik veliki

Convolvulus arvensis Poponac obični

Galium aparine Lepuša, broćika

Solanum nigrum Pomoćnica obična

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: ambrozija pelanasta (Ambrosia artemisifolia), štir (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), broć (Galium aparinae), dimnjača (Fumaria officinalis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), kereće grožđe (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus oleraceus), čičak (Xantium strumarium). VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: kokotkinja-vučja jabučica (Aristolochia clematitis), poponac njivski (Convolvulus arvensis), bokvica (Plantago major), štavelj (Rumex crispus), maslačak (Taraxacum officinale), kopriva (Urtica dioica). PREPORUKE I NAPOMENE: Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Nije fitotoksičan ako se primeni u preoručenim dozama. Ne sme se koristiti na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa). USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

KUKURUZ

0,8

Kukuruz u fazi 3 do 6 listova

OZIMA STRNA ŽITA

0,6 - 1,2

U fazi od 3 do lista zastavičara

STRNA ŽITA - JARA

0,4 - 0,8

Faza 3 lista do pojave zastavičara

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja u plodoredu MDK(mg/kg): 0,1 - pšenica; 0,05 - kukuruz

30

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l


METIX AKTIVNA MATERIJA: Metamitron 700 ± 25 g/l FORMULACIJA: SC - Koncentrovana suspenzija – SC DELOVANJE: Metix je namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno SELEKTIVNI TRANSLOKACIONI HERBICID

SPEKTAR DELOVANJA

a) dobra efikasnost ( >90%) u odnosu na jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), tatula obična (Datura stramonium), broć, prilepača (Galium aparine), dimnjača obična (Fumaria officinalis), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obična mišjakinja (Stelaria media). b) zadovoljavajuća efikasnost na palamidu njivsku (Cirsium arvense) iz semena i poponac njivski (Convolvulus arvensis) iz semena. PREPORUKE I NAPOMENA: Preparat ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, na zemljištima sa manje od 1% humusa i jako humusnim zemljištima, sa više od 5% humusa. Može se mešati sa preparatima na bazi fenmedifama, desmedifama, etofumesata, triflusulfuron-metila. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2 ). USEV / ZASAD

ŠEĆERNA REPA

PAKOVANJE: 1l

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,8 - 1,0

I tretman - šećerna repa u fazi nicanja, a korovi u fazi kotiledona do razvijena 4 lista u kombinaciji sa 0,8 l/ha preparata Beetup Compact

1,0

2,0

II tretman - šećerna repa formirala prvi par pravih listova, a korovi u fazi kotiledona do razvijenih 4 lista u kombinaciji sa 2,0 l/ha Betasana trio III tretman - šećerna repa u fazi intenzivnog rasta, a pre sklapanja redova zajedno sa 2-3 l/ha Betasana trio

MBT: 1/2/3 s tim da ukupna količina primene ne pređe 8 l/ha KARENCA: OVP RADNA KARENCA: do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja zemljišta). PLODORED: Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka. MDK(mg/kg): 0,05

31


METMARK AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron-metil 600 g/kg FORMULACIJA: WP - kvašljivi prašak DELOVANJE: Metmark se usvaja listom i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih lanaca aminokiselina. Brzo se raspoređuje u biljci i zaustavlja porast biljke, izaziva žutilo i potom nekrozu. SELEKTIVNI, FOLIJARNI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM, NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I NEKIH VIŠEGODIŠNJIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU PŠENICE

Helianthus annus Suncokret divlji

Sinapis arvensis Gorušica

Polygonum-aviculare Ptičji dvornik

Cirsium arvense Palamida njivska

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia), štir (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), dimnjača (Fumaria officinalis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorčika (Sonchus oleraceus), čičak (Xanthium strumarium). VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: palamida njivska (Cirsium arvense). PREPORUKE I NAPOMENE: Nije dovoljno efikasan za broć, lepušu (Galium aparinae). Preporučuje se kombinacija sa herbicidom Lodin i to: Metmark 10g/ha + Lodin 0,3-0,4 l/ha. Dodavanje 0,1% okvašivača poboljšava delovanje. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

PŠENICA

PAKOVANJE: 5 g, 10 g

VREME PRIMENE Faza 3 lista do pojave zastavičara

0,01 JEČAM

Faza 3 lista do pojave zastavičara

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Nakon primene Metmarka iste godine ne sme se sejati povrće. U slučaju setve povrća ili šećerne repe u proleće, obavezno izvršiti jesenje duboko oranje. MDK(mg/kg): 0,05 - pšenica

32


MONT AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor 960 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Mont je selektivni herbicid na bazi S-metolahlora, pripada grupi hloracetamida. Inhibira deobu ćelija, kao i biosintezu masnih kiselina s dugim lancem. Apsorbuje se primarno stabaocetom klijanaca korova, kao i korenom odakle se akropetalno kreće u stablo, primarno u vegetativne, a sekundarno u generativne organe. Kod odraslih biljaka translokacija se obavlja i ksilemom i floemom SELEKTIVNI HERBICID SA PRE-EM PRIMENOM U USEVU SUNCOKRETA I KUKURUZA ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH USKOLISNIH I NEKIH ŠIROKOLISNIH KOROVA

Usev suncokreta

Usev kukuruza

Echinochloa crus-galli Proso korovsko

Portulaca oleracea Tušt obični

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: klasača (Bromus molis), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), veliki muhar (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense). ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea). PREPORUKE I NAPOMENA: može biti fitotoksičan na slabo humoznim zemljištima (vrednosti ispod 1% humusa) i zemljištima čiji je pH ispod 5,5. U uslovima kada nakon tretiranja uslede nepovoljni uslovi za razvoj (hladno i previše vlažno ili izrazito suvo vreme) može doći do prolazne fitotoksije. Može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina, fluroihloridona, linurona. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučeni utrošak vode iznosi 200 - 400 l/ha, odnosno 2 - 4 l vode na 100m2.

PAKOVANJE: 1l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SUNCOKRET

1,0 - 1,2

Po setvi, a pre nicanja suncokreta (pre-em)

KUKURUZ

1,4 - 1,6

Po setvi, a pre nicanja

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,1

33


MOTIVELL AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%) FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Motivell je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze. Apsorbuje se folijarno i translocira do meristemskih tkiva. Nakon tretiranja, korovi prestaju sa rastom, a do sušenja dolazi u period 10 do 20 dana. Kod uskolisnih korova prvi simptomi su u vidu crvenila listova, a zatim i žućenja i sušenja, dok kod širokolisnih, vršni deo zadebljava, a zatim žute i suše. SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI HERBICID ZA POST-EM PRIMENU U USEVU KUKURUZA

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense). VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense). Širokolisne jednogodišnje korovske vrste: štir običan (Amaranthus retroflexus), loboda obična bulka obična (Papaver rhoeas), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), tatula (Datura stramonium), broć, ljutić njivski (Ranunculus arvensis), prilepača (Galium aparine), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media), kao i višegodinje širokolisne korovske vrste kao što su palamida njivska (Cirsium arvense) i poponac njivski (Convolvulus arvensis).

NOVO!

PREPORUKE I NAPOMENA: preparat je visokoselektivan prema kukuruzu ali može biti fitotoksičan za ostale gajene biljke te treba voditi računa prilikom tretiranja o zanošenju preparata na susedne gajene useve. Može se mešati sa većim brojem herbicida namenjenim suzbijanju širokolisnih korova u cilju proširenja delovanja.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha) 1,0 (10 ml na 100 m2)

KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI)

1,25 (12, 5 ml na 100 m2)

0,5 + 0,75 (5ml + 7, 5 ml na 100 m2)

MBT: 1 ili 2 KARENCA: OVP PLODORED: bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,1

34

VREME PRIMENE Jednokratna primena za subijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kukuruz u fazi 2 do 6 listova Jednokratna primena za suzbijanje divljeg sirka iz semena, kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale).

Dvokratna primena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, divlji sirak iz rizoma visine 15 do 20 cm, a kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale)


MOTIVELL EXTRA 6 OD AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron 6% (60 g/l) FORMULACIJA: OD - uljna suspenzija DELOVANJE: Motivell EXTRA 6 OD je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze, ključnog enzima za biosintezu aminokiselina sa račvastim bočnim lancem (izoleucin, leucin, valin). Korovske biljke ga usvajaju kontaktno preko lisne mase, a zatim se translocira do meristemskih tkiva. Nakon tretiranja, korovi prestaju sa rastom, a do sušenja dolazi u periodu 10 do 20 dana. Kod uskolisnih korova prvi simptomi su u vidu crvenila listova, a zatim i žućenja i sušenja, dok kod širokolisnih, vršni deo zadebljava, a zatim žute i suše se. SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI HERBICID ZA POST-EM PRIMENU U USEVU KUKURUZA

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense). VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense). ŠIROKOLISNE JEDNOGODIŠNJE KOROVSKE VRSTE: Teofrastova lipica (Abuthilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), broć, prilepača (Galium aparine), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media). PREPORUKE I NAPOMENA: Doza primene preparata direktno zavisi od spektra korovskih biljka u usevu pa tako za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova iznosi 0,4 do 0,5 l/ha, a za višegodišnje uskolisne 0,75 l/ha. U cilju proširenja delovanja na širokolisne korove može se kombinovati sa preparatima na bazi dikambe (agroDimark), bentazona (Bentamark), florasulama+2,4 D (Mustang), fluroksipira (Lodin), mezatriona (Callisto, Mezatron), a doza njihove primene zavisi od spektra korovskih biljka i njihove pokrovnosti. Izbegavati primenu ukoliko su korišćeni zemljišni ili folijarni organo fosforni insekticidi. Maksimalna količina tečnosti 200 - 250 l/ha.

USEV / ZASAD

Sorghum halepense Rizomi divljeg sirka

NOVO!

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,75

Jednokratna primena za subijanje divljeg sirka iz rizoma i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, a kukuruz u fazi 3 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale).

0,5 + 0,25

Dvokratna primena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, I tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 3 do 4 lista, a II tretman 7 do 10 dana kasnije

KUKURUZ ZA ZRNO I SILAŽU

MBT: 1 ili 2 KARENCA: 63 - merkantilni kukuruz; 35 - dana silažni kukuruz PLODORED: Ozime žitarice treba se mogu sejati nakon 4 meseca, jare strnine nakon 8 meseci do 10 meeseci nakon primene sejati soju i pasulj, a 12 meseci lucerka, drugi usevi bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,1

35


MUSTANG AKTIVNA MATERIJA: Florasulam 6,25 g/l + 2,4-D-2-etilheksilestar 300 g/l FORMULACIJA: SE - suspoemulzija DELOVANJE: Mustang se vrlo brzo se usvaja lišćem, širi do tačaka rasta i tako za nekoliko sati zaustavlja dalji razvoj korova. SELEKTIVNI HERBICID ZA SUZBIJANJE ŠIROKOLISNIH KOROVA U STRNIM ŽITIMA I KUKURUZU IZRAZITO ŠIROKOG SPEKTRA DELOVANJA

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: lepuša, broćika (Galium aparine), pepeljuga obična (Chenopodium album), kamilica (Matricaria chamomilla), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), prstenak poljski (Anthemis arvensis), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), žavornjak obični (Consolida regalis), lanilist obični (Linaria vulgaris), bulka obična (Papaver rhoeas), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), čestoslavica (Veronica persicae), mrtva kopriva (Lamium purpureum), dimnjača obična (Fumarium officinalis), tatula obična (Datura stramonium), ljubičica poljska (Viola arvensis), boca obična (Xantium strumarium), pomoćnica obična (Solanum nigrum)

Xanthium strumarium Boca obična

VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: palamida njivska (Cirsium arvense), nana poljska (Mentha arvensis), bokvica velika (Plantago major), maslačak obični (Taraxacum officinale), gorčika poljska (Sonchus arvensis) PREPORUKE I NAPOMENE: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve. Tretirati po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama između 5 - 25°C, kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,5 - 0,6

Od početka bokorenja do pojave drugog kolenca, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

PŠENICA JEČAM KUKURUZ

Do faze 5 razvijenih listova kukuruza (BBCH 00-15)

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): Florasulam: 0,01 - pšenica, ječam, kukuruz; 2,4 D-EHE: 0,05 - pšenica, ječam, kukuruz

36

PAKOVANJE: 500 ml, 1 l


NIKOMARK AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron 40g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Nikomark je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze. Apsorbuje se folijarno i translocira do meristemskih tkiva. Nakon tretiranja, korovi prestaju sa rastom, a do sušenja dolazi u period 10 do 20 dana. Kod uskolisnih korova prvi simptomi su u vidu crvenila listova, a zatim i žućenja i sušenja, dok kod širokolisnih, vršni deo zadebljava, a zatim žute i suše se. SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI HERBICID ZA POST-EM PRIMENU U KUKURUZU

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI divlji ovas (Avena spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), ljuljevi (Lolium spp.), prosa (Panicum spp.), livadarke (Poa spp.), muhari (Setaria spp.), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense). VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense). ŠIROKOLISNE JEDNOGODIŠNJE KOROVSKE VRSTE štirevi (Amaranthus spp.), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), tatula (Datura stramonium), broć, prilepača (Galium aparine), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media).

NOVO!

PREPORUKE I NAPOMENA: Preparat je visokoselektivan prema kukuruzu ali može biti fitotoksičan za ostale gajene biljke te treba voditi računa prilikom tretiranja o zanošenju preparata na susedne gajene useve.

USEV / ZASAD

KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI)

MBT: 1 ili 2 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,1

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

1,0 (10 ml na 100 m2)

Jednokratna primena za subijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kukuruz u fazi 2 do 6 listova.

1,25 (12, 5 ml na 100 m2)

Jednokratna primena za suzbijanje divljeg sirka iz semena, kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale).

0,5 + 0,75 (5ml + 7, 5 ml na 100 m2)

Dvokratna primena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, divlji sirak iz rizoma visine 15 do 20 cm, a kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale)

37


PEAK 75WG AKTIVNA MATERIJA: Prosulfuron 750 g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Peak 75WG je herbicid iz grupe sulfonilurea koji se usvaja lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci, inhibira enzim acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin). Koristi se po nicanju useva i korova, do najviše četiri lista korovskih biljaka. SELEKTIVNI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM KOJI SE KORISTI ZA SUZBIJANJE ŠIROKOLISNIH KOROVA U KUKURUZU I PŠENICI

Xanthium strumarium Boca obična

Abutilon theoprasti Teofrastova lipica

Ambrosia artemisifolia Ambrozija pelenasta

Helianthus annus Suncokret divlji

SPEKTAR DELOVANJA

SPEKTAR DELOVANJA: štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), boca obična (Xantium strumarium), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium), gorušica (Sinapis arvensis), suncokret divlji (Helianthus annus), dvornik obični (Poligonyum persicaria). PREPORUKE I NAPOMENE: Nije dovoljno efikasan za prilepaču (Galium aparine), ali se može uspešno kombinovati sa preparatima koji je dobro suzbijaju (Mustang, Lodin). U uslovima veće zaraženosti palamidom (Cirsium arvense) i pepeljugom (Chenopodium album) može se kombinovati sa drugim herbicidima (Mustang, agroDimark). Ne deluje na pomoćnicu (Solanum nigrum). Zbog niske cene, različite kombinacije u cilju proširenja spektra delovanja, potpuno su ekonomski prihvatljive.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

KUKURUZ

PAKOVANJE: 20 g, 10 g

VREME PRIMENE Kukuruz u fazi 3 do 6 listova

0,02 + 0,1% okvašivača PŠENICA

Od trećeg lista do kraja bokorenja

MBT: 1 KARENCA: OVP, za silažni kukuruz 14 dana PLODORED: Nakon primene Peak 75 WG obavezno je duboko oranje posle žetve ili berbe. Šećerna repa ne sme se sejati 12 meseci posle primene ovog herbicida. U slučaju ekstremno sušnih godina, sa količinom padavina manjom od 500 mm, u slučaju veće primenjene doze ili preklapanja redova tokom primene ne sme se sejati šećerna repa, suncokret i povrće u narednoj godini. U slučaju preoravanja useva iz bilo kog razloga, mogu se ponovo sejati samo pšenica i kukuruz. MDK(mg/kg): 0,05 - kukuruz; 0,02 - pšenica

38


PENDISTOP AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin 330 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Pendistop se usvaja korenom i lišćem biljaka koje klijaju i niču. Sprečava obrazovanje mikrotubula. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova. SELEKTIVNI HERBICID, SA PRE-EM PRIMENOM, NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH USKOLISNIH I ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVIMA KUKURUZA I KROMPIRA

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp.), svračica crvena (Digitaria sanguinalis) JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: štir (Amaranthus retroflexus), palamida njivska iz semena (Cirsium arvense), pepeljuga obična (Chenopodium album), konica obična (Galinsoga parviflora), broćika lepuša (Galium aparine), tušt obični (Portulaca oleracea), ljutići (Ranunculus spp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis) čistac obični (Stachys annua), čestoslavica persijska (Veronica persica).

Sinapis arvensis Gorušica

VRSTE KOROVA KOJE SUZBIJA ZADOVOLJAVAJUĆE: JEDNOGODIŠNJI TRAVNI KOROVI, KAO ŠTO SU: mišji repak (Alopecurus myosuroides), stršac obični (Apera spica-venti) JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI, KAO ŠTO SU: loboda obična (Atriplex patula), šilj (Cyperus rotundus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica (Matricaria sp.), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornici (Polygonum spp.), gorčika obična (Sonchus oleraceus), mišjakinja obična (Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa); na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, ranih sorti paprike, korenastog povrća; u staklenicima i plastenicima. U uslovima ekstremne suše može izazvati oštećenja šećerne repe kao narednog useva. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati samo kukuruz, a nakon tri meseca i ostali usevi za koje je registrovan.

PAKOVANJE: 1l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

KUKURUZ I KROMPIR

4,0 - 6,0

Po setvi, odnosno sadnji, a pre nicanja useva i korova

MBT: 1 KARENCA: OVP - kukuruz, soja, suncokret, duvan, pšenica PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,05 - kukuruz, krompir

39


PIRALIS AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid 100 g/l FORMULACIJA: SL - koncentrovani rastvor DELOVANJE: Piralis se usvaja lišćem i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima i utiče na procese izduživanja i disanja ćelija što dovodi do nekroze tkiva biljke. SELEKTIVNI, FOLIJARNI I ZEMLJIŠNI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM, NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I NEKIH VIŠEGODIŠNJIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA

Anthemis arvensis Prstenak poljski

Rumex crispus Štavelj

Cirsium arvense Palamida njivska

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia), prstenak poljski (Anthemis arvensis), smrduša (Bifora radians), gorčika (Sonchus oleraceus), tarčužak (Capsella bursapastoris), tatula (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus), krstica obična (Senecio vulgaris), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), kereće grožđe (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium). VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: palamida njivska (Cirsium arvense). PREPORUKE I NAPOMENE: Tretiranje izvesti kada je palamida od faze rozete do visine 10 do 15 cm, kamilica u fazi razvoja 4 do 6 listova, ostali korovi u fazi 2 do 6 listova. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele pod suncokretom. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

ŠEĆERNA REPA

0,6 - 1,2

Po nicanju useva

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Na tretiranim površinama, u jesen iste godine i u proleće naredne, ne sme se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva. MDK(mg/kg): 0,1 - šećerna repa

40

PAKOVANJE: 300 ml, 1l


SAFARI 50-WG AKTIVNA MATERIJA: Triflusulfuron-metil 500 g/kg FORMULACIJA: WG - vodorastvorljive granule DELOVANJE: Safari 50-WG je namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi primenjen posle nicanja šećerne repe i korova. Usvaja se uglavnom preko lista, a delimično i preko korena. Inhibira biosintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetillaktat sintetaze te tako sprečava deobu ćelija i rast korovskih biljaka. Selektivnost šećerne repe se zasniva na vrlo brzom metabolizmu. Tipični simptomi (žućenje i uvenuće) su vidljivi 7 do 10 dana nakon tretmana, a korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali I ne konkurišu usevu. SELEKTIVNI TRANSLOKACIONI HERBICID ZA SUZBIJANJE KOROVA U ŠEĆERNOJ REPI

Abutilon theophrasti Teofrastova lipica

Solanum nigrum Pomoćnica obična

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), konica obična (Galinsoga parviflora), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum) U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesta, metamitrona i njihovih mešavina dobro suzbija pored gore navedenih i jednogodišnje širokolisne korove: stir bljutavi (Amaranhtus blitoides), ambrozija pelenasta (Abrosia artemisifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (C. hybridum), tatula obična (Datura stramonium), čistac jednogodišnji (Stachys annua), a zadovoljavajuće lubeničarka njivska (Hibiscus trionum). PREPORUKE I NAPOMENE: Preparat ne primenjivati ako se 3 do 5 sati nakon tretiranja očekuju temperature vazduha iznad 25°C ili noćni mrazevi. Može se mešati sa preparatima na bazi fenmedifama i desmedifama ali ih ne primenjivati na temperaturama preko 20°C. U kombinaciji sa preparatima na bazi etofumesata ne sme se primenjivati u usevu postrne repe (zbog perzistentnosti), kao i na vrlo slabo humoznim (< 1% humusa) i jako humoznim (> 5% humusa), zemljištima, kao i pri jakoj sunčevoj svetlosti. U kombinaciji sa preparatima na bazi metamitrona ne sme se primenjivati vrlo slabo humoznim (< 1% humusa) i jako humoznim (> 5% humusa) zemljištima. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U višekratnoj primeni, ukupna količina primenjenih preparata ne sme preći 8 kg/ha. Utrošak vode je 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2 ).

PAKOVANJE: 30 g, 60 g

41


Usev šećerne repe

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE I tretman - šećerna repa 70 - 90 % nikla, a korovi su u fazi kotiledona do dva prava lista uz dodatka preparata Metix 1,0 l/ha + preparat na bazi fenmedifan + desmedifan (80 + 80 g/l), u dozi 0,8 l/ha Beetup Compact.

ŠEĆERNA REPA

0.030 + okvašivač (50 ml/100 l vode)

II tretman - 8 -14 dana po nicanju novih korova, a ako šećerna repa ima porast prvog para pravih listova dodati Betasana trio u dozi 1,5 - 2 l/ha + Pyralis 0,8 - 1,0 l/ha. III Tretman - kada je šećerna repa u fazi intezivnog rasta do sklapanja redova primeniti i Metix 2,5 - 3,0 l/ha + Betasana trio 2,0 l/ha.

MBT: 1/2/3 s tim da ukupna količina primene ne pređe 8 l/ha KARENCA: OVP PLODORED: Zahvaljujući kratkom rezidualnom veku nema ograničenja plodoreda nakon vađenja šećerne repe. Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa. U kombinaciji sa preparatima na bazi etofumesata u maksimalnoj količini od 750 g/ha, pšenica se može sejati u jesen iste godine. MDK(mg/kg): 0,05

42


SIRAN 40 SC AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron 40 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Siran 40 SC se usvaja lišćem i korenom. U biljci se kreće naviše i naniže brzim transportom kroz meristemska tkiva što dovodi do žutila i nekroze korovskih biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetazu ključnog enzima za biosintezu aminokiselina (izoleucin, leucin i valin) SELEKTIVNI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH USKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA SA ZADOVOLJAVAJUĆIM DELOVANJEM NA NEKE ŠIROKOLISNE JEDNOGODIŠNJE KOROVE

SPEKTAR DELOVANJA

VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlji sirak (Sorghum halepense), svračica (Digitaria sanguinalis). JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: muharike (Setaria spp.), divlja zob-ovas(Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli). JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura strumarium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media).

Sorghum halepense Divlji sirak

PREPORUKE I NAPOMENE: Primena može biti jednokratna i dvokratna (split aplikacija). Jednokratna primena je kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha. U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom agroDimark, Mezatron, Kastor, Velox, Bentamark, Lodin. PAKOVANJE: 500 ml, 1 l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SILAŽNI I MERKANTILNI KUKURUZ

1 - 1,25

Divlji sirak visine 15 - 20 cm, kukuruz uzrasta 2 - 6 listova

MBT: 1 (dvokratno) KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,1 - kukuruz

43


SIRAN 750 WG AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron 750 g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Siran 750 WG je selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Pripada grupi Sulfonil-uree, apsorbuje se folijarno i brzo translocira do meristemskih tkiva inhibirajući aktivnost enzima acetolaktat sintetaze (ASL ili AHAS). SELEKTIVNI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH USKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA SA ZADOVOLJAVAJUĆIM DELOVANJEM NA NEKE ŠIROKOLISNE JEDNOGODIŠNJE KOROVE

SPEKTAR DELOVANJA

VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlji sirak (Sorghum halepense), svračica (Digitaria sanguinalis). JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: muharike (Setaria spp.), divlja zob-ovas(Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli). JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media). PREPORUKE I NAPOMENE: Fitotoksičan je za mnoge gajene biljke, tako da prilikom primene treba voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne osetljive useve. Primena organofosfornih insekticida neposredno pre primene preparata može u nepovoljnim vremenskim uslovima da dovede do fitotoksičnih efekata (bledilo lista, usporeni porasti povijenost biljaka). Setva u plodoredu je uslovljena vrednošću pH zemljišta. Ako je pH>6,5 ne sejati šećernu repu 18 meseci posle primene preparata. Ako je pH > 7,5 ne sejati pasulj 10 meseci, a lucerku 12 meseci posle primene.

USEV / ZASAD SILAŽNI I MERKANTILNI KUKURUZ

MBT: 1 (dvokratno) KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,1 - kukuruz

44

Sorghum halepense Rizomi divljeg sirka

PAKOVANJE: 60 g

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,06 - 0,08 + 0,1% okvašivača

Kukuruz u fazi razvoja 2-6 listova (faza 12 - 16 BBCH - skale), a divlji sirak visine 15 - 20 cm


SYMPHONY AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron-metil 750 g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Herbicid Symphony se usvaja lišćem. U biljci se kreće naviše i naniže i brzo raspoređuje po celoj biljci. Zaustavlja korovske biljke u porastu, izaziva žutilo i nekrozu. SELEKTIVNI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM ZA SUZBIJANJE JEDNOGODISNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA

Lamium purpureum Mrtva kopriva crvena

Abutilon theophrasti Teofrastova lipica

Polygonum lapathifolium Dvornik veliki

Chenopodium album Pepeljuga obična

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexusus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus anuus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), repica (Brassica spp.), pepeljuga (Chenopodium spp.), dvornici (Polygonum spp.), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mrtva kopriva (Lamium purpureum). PREPORUKE I NAPOMENE: U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom agroDimark, posebno kod visoke zakorovljenosti palamidom i čičkom, kada se primenjuje u kukuruzu. U soji se odlično kombinuje sa drugim herbicidima za širokolisne korove, posebno tamo gde je problem pepeljuga i neke jednogodišnje uskolisne korove kao što je Dynox.

PAKOVANJE: 10 g, 30 g

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SILAŽNI I MERKANTILNI KUKURUZ

0,01 - 0,015 + 0,1% okvašivača

Kukuruz uzrasta 1 - 5 lista

SOJA

0,008 + 0,1% okvašivač

1 - 3 troliska soje, korovi 2 - 4 lista

LUCERKA

0,015 - 0,02 + 0,1% okvašivač

Pre početka vegetacije

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,02 - kukuruz, soja; 0,05 - suncokret

45


TARGA SUPER AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil 50 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Targa Super se primarno usvaja preko lisne mase i kreće naviše i naniže u biljci. SISTEMIČNI, SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM, NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH USKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U ULJANIM KULTURAMA, KROMPIRU I ŠEĆERNOJ REPI

Sorghum halepense Divlji sirak

Agropyron repens Pirevina

Cynodon dactylon Zubača

Echinochloa crus-galli Proso korovsko

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense). VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens), zubača (Cynodon dactylon). PREPORUKE I NAPOMENE: U soji se sme primeniti samo pre cvetanja. Ne sme se primeniti u semenskom krompiru. Može izazvati hlorozu prolaznog karaktera koja nema uticaja na prinos. Maksimalni broj tretiranja u jednoj sezoni – u jednom ili dvokratnom tretmanu. Za suzbijanje jednogodišnjih korova doza primene je 0,5-1 l/ha, suzbijanje divljeg sirka vrši se u dozi 1,5 - 2 l/ha, a zubače i pirevine u dozi 3 - 4 l/ha. USEV / ZASAD SOJA SUNCOKRET ULJANA REPICA KROMPIR ŠEĆERNA REPA

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,5 - 4,0

Korovi u fazi razvoja 3 do 6 listova, odnosno 10 do 30 cm visine (POST-EM)

MBT: 1 KARENCA: 77 dana - soja, šećerna repa; OVP - suncokret, krompir, uljana repica PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,2 - krompir, š.repa; 0,1 - soja, suncokret; 0,05 - uljana repica

46

PAKOVANJE: 1l


TARGET SC AKTIVNA MATERIJA: Metamitron 700 FORMULACIJA: SC - Koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Target SC je namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi koji se može primeniti pre i po nicanju repa i korovovskih biljaka. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno SELEKTIVNI TRANSLOKACIONI HERBICID ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH USKOLISNIH I ŠIROKOLISNIH KOROVA

SPEKTAR DELOVANJA

a) dobra efikasnost ( >90%) u odnosu na jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), tatula obična (Datura stramonium), broć, prilepača (Galium aparine), dimnjača obična (Fumaria officinalis), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obična mišjakinja (Stelaria media). b) zadovoljavajuća efikasnost na palamidu njivsku (Cirsium arvense) iz semena i poponac njivski (Convolvulus arvensis) iz semena. c) jednogodišnje uskolisne korovske vrste: livadarke (Poa spp.).

NOVO!

PREPORUKE I NAPOMENE: Preparat ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, na zemljištima sa manje od 1% humusa i jako humusnim zemljištima, sa više od 5% humusa. Može se mešati sa preparatima na bazi fenmedifama, desmedifama, etofumesata, triflusulfuron-metila i klopiralida. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2 ). USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

1,0 - 1,5 + 0,1% okvašivača

Po setvi pre nicanja u kombinaciji sa preparatom na bazi etofumesata ili hloridazona

0,8 - 1,0

I tretman - šećerna repa u fazi nicanja, a korovi u fazi kotiledona do razvijena 4 lista u kombinaciji sa 0,8 l/ha Beetup Compact

1,0

II tretman - šećerna repa formirala prvi par pravih listova, a korovi u fazi kotiledona do razvijenih 4 lista u kombinaciji sa 2,0 l/ha Betasana trio

2,0

III tretman - šećerna repa u fazi intenzivnog rasta, a pre sklapanja redova zajedno sa 2 - 3 l/ha Betasana trio

ŠEĆERNA REPA

MBT: 1/2/3 s tim da ukupna količina primene ne pređe 8 l/ha KARENCA: OVP RADNA KARENCA: do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja zemljišta). PLODORED: Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa, cvekla stočna repa. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka, odnosno mora proteći najmanje 16 nedelja od poslednjeg tretiranja herbicidom Target SC. Prolećni usevi se mogu nesmetano sejati naredne godine. MDK(mg/kg): 0,05

47


TERBIS AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin 500 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrat za suspenziju DELOVANJE: Herbicid Terbis suštinski deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja i preko lista korova. Spada u grupu triazina. SELEKTIVNI HERBICID, SA PRIMENOM POSLE SETVE A PRE NICANJA (PRE-EM) ILI PO NICANJU KUKURUZA (DO POJAVE TREĆEG LISTA KUKURUZA), KOJI SE KORISTI ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH USKOLISNIH I ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU KUKURUZA

Amaranthus retroflexus Štir obični

Echinochloa crus-gall Proso korovsko

Sinapis arvensis Gorušica

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), livadarka iz semena (Poa sp.). JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album), konica obična (Galinsoga parviflora), pomoćnica obična (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), bokvica širokolisna (Plantago major), gorušica (Sinapis arvensis), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), mišjakinja (Stelaria media), veronika (Veronica sp.). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C.

PAKOVANJE: 1l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

SILAŽNI I MERKANTILNI KUKURUZ

1,5-2,5 (15 - 25 ml na 100m2)

Po setvi pre nicanja kukuruza ili posle nicanja kukuruza do faze 3. lista (faza 00 - 13 BBCH)

SUNCOKRET

1,5-2,5 (15-25 ml na 100m2)

Po setvi pre nicanja suncokreta

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: U slučaju preoravanja ili privremenog skidanja useva na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz. MDK(mg/kg): 0,1 - kukuruz i suncokret

48


TRIMARK AKTIVNA MATERIJA: Triflusulfuron-metil 500 g/kg FORMULACIJA: WG - vodorastvorljive granule DELOVANJE: Trimark se usvaja lisnom masom i delimično korenom, brzo se raspoređuje u biljci i zaustavlja porast biljke, izaziva žutilo i potom nekrozu. SELEKTIVNI HERBICID, SA POST-EM PRIMENOM, NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA U USEVU ŠEĆERNE REPE

Polygonum aviculare Ptičiji dvornik

Polygonum lapathifolium Dvornik veliki

Abutilon theophrasti Teofrastova lipica

Solanum nigrum Pomoćnica obična

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), kereće grožđe (Solanum nigrum), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), gorušica (Sinapis arvensis), štir (Amaranthus retroflexus). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se koristiti ukoliko se očekuju noćni mrazevi ili temperature vazduha >25°C, 3 do 5 sati nakon primene. Ukoliko dođe do preoravanja useva ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se gajiti samo šećerna repa. U cilju proširenja delovanja može se mešati sa preparatom Betasana Trio (Fenmedifam, Desmedifam i Etofumesat) pri čemu se doza preparata Trimark smanjuje na 30 + 30 g/ha.

USEV / ZASAD ŠEĆERNA REPA

PAKOVANJE: 30 g, 60 g

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,04 + 0,04 + 0,05 % okvašivača

I tretman kada je šećerna repa nikla 70-90 %, a korovi u fazi 2 lista II tretman 8 do 14 dana kasnije

MBT: 2 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0,05 - šećerna repa

49


VELOX AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D etilheksilestar 850 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Velox spada u grupu herbicida koji deluju hormonski. Usvaja se listom i u maloj meri korenom, a kreće se naviše i naniže u biljci. Akumulira se u meristemskim tkivima. SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI HERBICID ZA SUZBIJANJE ŠIROKOLISNIH KOROVA U PŠENICI I KUKURUZU

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), pelin (Artemisia vulgaris), pepeljuga obična (Chenopodium album), tarčužak (Capsella bursa pastoris), konica obična (Galinsoga parviflora), samonikli suncokret (Helianthus annuus), gorčika (Sonchus sp.), buzdika (Myagrum perfoliatum), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), boca obična (Xantium strumarium). VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE VRSTE: različak njivski (Centaurea cyanus), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). PREPORUKE I NAPOMENE: Primenjuje se pri temperaturama od 5 - 25°C. Pratiti vremensku prognozu, proletnji mrazevi nakon tretmana mogu uzrokovati oštećenja pšenice. Nije dovoljno efikasan za broć (Galium aparine), ukoliko je prisutan i ovaj korov preporučuje se kombinacija sa herbicidom Lodin. Sprečiti zanošenje na susedne kulture, može izazvati fitotoksične efekte.

PAKOVANJE: 1l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

KUKURUZ SILAŽNI I MERKANTILNI

0,6 - 0,8

Kada kukuruz ima 3-4 lista (pre pojave petog), a korovi u fazi intenzivnog porasta

* PŠENICA

0,8 - 1,0

Od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca pšenice, korovi u fazi intenzivnog porasta

MBT: 1 KARENCA: OVP PLODORED: Bez ograničenja MDK(mg/kg): 0.05 - pšenica, kukuruz

50

* u postupku proširenja registracije


ACANTO PLUS AKTIVNA MATERIJA: Pikoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Acanto Plus je kombinacija dve aktivne materija zahvaljujući kojima postiže protektivno, kurativno i eradikativno dejstvo u zaštiti od bolesti useva šećerne repe, strnih žita i suncokreta. Pikoksistrobin se kreće kroz biljku akropetalno i translokatorno. Pripada grupi strobilurina i inhibira transport elektrona u procesu disanja. Ciprokonazol je aktivna materija iz grupe triazola i inhibira sintezu ergosterola. Kroz biljku se kreće akropetalno i translaminarno. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

SPEKTAR DELOVANJA

U strnim žitima (pšenica i ječam) namenjen je suzbijanju pozrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis) i ječma, rđe (Puccinia spp.), prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp.), prouzrokovača mrke pegavosti lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helmintosporium sativum) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora teres). U usevu suncokreta namenjen je suzbijanju prouzrokovača sivo mrke pegavosti lista (Phomopsis helianthi), a u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola). PREPORUKE I NAPOMENE: Acanto Plus najbolje rezultate postiže preventivnim tretmanima ili pre pojave simptoma. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije, niti sa insekticidima na bazi piretroida u usevu pšenice u fazi klasanja. Ima jedinstveni trostruki sistem transporta kroz biljku čime obezbedjuje zaštitu novih porasta tretiranih biljaka. Utrošak vode 200-400 l/ha. Odlikuje se vrlo brzim usvajanjem od strane gajene biljke.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,6

Pšenica od faze prvog kolenca pa do početka cvetanja (faza BBCH 31 - 61) Ječam od početka bokorenja do početka cvetanja (faza BBCH 21 - 61)

ŠEĆERNA REPA

0,8 - 1,0

Po pojavi prvih simptoma, i po potrebi 3 nedelje kasnije do sklapanja redova (faza BBCH 49)

SUNCOKRET

0,6 - 0,8

Pre pojavljivanja simptoma infekcije (faza BBCH 16 - 39)

STRNA ŽITA (PŠENICA, JEČAM)

MBT: 1 - za strna žita i suncokret; 2 - za šećernu repu KARENCA: 42 - dana strna žita; 28 dana - šećerna repa; OVP za suncokret MDK(mg/kg): 0,05 strna žita, š.repa, suncokret

54

PAKOVANJE: 1 l, 5 l


agroCIRAM AKTIVNA MATERIJA: Ciram 800 g/l FORMULACIJA: WP - kvašljivi prašak DELOVANJE: agro CIRAM je nesistemični, kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. Inhibira disanje, tj. SH enzime i enzime koji sadrže bakar. Pripada grupi ditiokarbamata i gljive ne razvijaju rezistenciju na ovu aktivnu materiju. FUNGICID PREVENTIVNOG DELOVANJA

Taphrina deformans Kovrdžavost lista breskve

Zdrav plod breskve

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača kovrdžavosti lista kod breskve (Taphrina deformans). PREPORUKE I NAPOMENE: Može biti fitotoksičan za biljke osetljive na cink, kao što je duvan i biljke iz familije Cucurbitaceae. Ne meša se sa preparatima na bazi bakra, insekticidima kisele reakcije i uljnim formulacijama. Primena uz utrošak vode od 1000l/ha.Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Jako otrovan za vodene organizme i ptice, a praktično neotrovan za pčele. Deluje nadražujuće na kožu i oči, te je neophodno nositi zaštitnu opremu pri primeni preparata.

PAKOVANJE: 500 g

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

BRESKVA

0,25 - 0,35% (25 - 35 g na 100 m2)

Preventivno tretiranje u toku mirovanja vegetacije (faze 03-09 BBCH skale)

MBT: 3 KARENCA: 21 - breskva MDK(mg/kg): 0,1 - breskva

55


AGRODIN 60 WP AKTIVNA MATERIJA: Dodin 650 g/kg FORMULACIJA: WP - kvašljivi prašak DELOVANJE: Agrodin 60 WP deluje preventivno, sprečava klijanje spora fitopatogenih gljiva. Poseduje i kurativno delovanje na porast klicine cevi ako se primeni 48 sati od nastanka infekcije. FUNGICID NESISTEMIK SA PROTEKTIVNIM I DELIMIČNO KURATIVNIM DELOVANJEM

Coccomyces hiemalis Mrka pegavost višnje i trešnje

Trešnja u cvetanju

Zdrav plod trešnje

SPEKTAR DELOVANJA

Efikasno suzbija prouzrokovača mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se mešati sa preparatima na bazi dinokapa, dikofola, triadimefona, Bordovskom čorbom i uljnim i alkalnim preparatima. Bolje se meša sa fungicidima i insekticidima u WP i WG formulaciji. Pogodan je za antirezistentnu strategiju. Deluje na niskim temperaturama, ali ispod 5°C može biti fitotoksičan. Veoma je dobre lepljivosti, deluje i kada je lišće vlažno. Kiša ga teško spira. Poseduje jedinstven način delovanja.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

VIŠNJA, TREŠNJA

0,1% (10 g u 10 l vode)

Od faze precvetavanja (faza 69 BBCH skale) i kasnije prema potrebi

MBT: 3 KARENCA: 21 dan - višnja, trešnja MDK(mg/kg): 0,05 - višnja, trešnja

56

PAKOVANJE: 100 g, 500 g


BALEAR 720 SC AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil 720 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Balear 720 SC deluje preventivno, jer se vezuje za tiole iz ćelija gljiva za vreme klijanja spora i tako sprečava glikolizu i produkciju energije potrebne za infekciju. Nespecifično deluje na enzimski sistem gljiva i u dodiru sa sporama patogena zaustavlja njihovo klijanje i rast. Ispoljava fungistatično i fungicidno delovanje i gljive ne mogu da razviju rezistentnost na ovaj preparat. FUNGICID NESISTEMIČNOG PREVENTIVNOG DELOVANJA

Cercospora beticola Siva pegavost šećerne repe

Alternaria solani Crna pegavost paradajza i krompira

Taphrina deformans Kovrdžavost lista breskve

Usev šećerne repe

SPEKTAR DELOVANJA

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista šecerne repe (Cercospora beticola). PREPORUKE I NAPOMENE: Čvrsto se vezuje za voštani sloj na biljci i pokazuje jako rezidualno delovanje. Usled kiše, zalivanja ili rose hlorotalonil se oslobadja i ravnomerno rasporedjuje po lisnoj površini. Dobro se meša sa fungicidima i insekticidima. Ne meša sa sa uljnim formulacijama. Kada se meša sa EC, prvo dodati Balear, a potom preparat EC formulacije. Intervali izmedju tretiranja 7-12 dana. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

2,0 kada se primenjuje sam ŠEĆERNA REPA

*KROMPIR, BRESKVA

1,0 u kombinaciji sa sistemičnim fungicidima 2,0

Preventivno ili po pojavi prvih pega

Preventivno, pre nastanka infekcija * u procesu proširenja registracije

MBT: 3 - 4 KARENCA: 21 dan - šećerna repa MDK(mg/kg): 0,5 - š.repa

57


BLUE BORDO AKTIVNA MATERIJA: 200 g/kg Cu jona iz smeše bakar(II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Blue Bordo deluje preventivno jer sprečava klijanje spora. Nespecifičnog je načina delovanja, pretežno inhibira SH enzime. FUNGICID SA PREVENTIVNIM DELOVANJEM

Pseudopeziza tracheiphila Crvenilo lista vinove loze

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

Guignardia bidwellii Crna trulež

SPEKTAR DELOVANJA

Folijarni protektivni fungicid širokog spektra delovanja. Koristi se u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crvenila lišća (Pseudopeziza tracheiphila) i crne truleži (Guignardia bidwellii). PREPORUKE I NAPOMENE: Preparat može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu. Poseduje odličnu rastvorljivost bez neprijatnog prašenja. Širok spektar delovanja na fitopatogene gljive i bakterije. Jača ćelijski zid pokožice kod bobica, što smanjuje pucanje pri jačim kišama. Utiče na bolje sazrevanje lastara vinove loze, što pojačava otpornost na izmrzavanje tokom zime, zato je pogodan za zadnje tretmane. Dobra otpornost na spiranje kišom. Meša se sa sumpornim preparatima.

USEV / ZASAD

VINOVA LOZA

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,5 - 1,5 % (50 g do 150 g u 10 l vode)

Tretman posle cvetanja, po pojavi prvih pega primarne zaraze, a pre ostvarenja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja kao i za zadnje tretmane

MBT: 3 KARENCA: 21 dan za stone sorte vinove loze; 28 dana vinske sorte MDK(mg/kg): 40 mg/kg računato kao grožđe-vinova loza

58

PAKOVANJE: 50 g, 1 kg


CAPTAN 50 WP AKTIVNA MATERIJA: Kaptan 500 g/kg FORMULACIJA: WP - kvašljivi prašak DELOVANJE: Captan 50 WP je protektivni fungicid, koji deluje tako što inhibira disanje, odnosno SH enzime. FUNGICID PREVENTIVNOG DELOVANJA

Venturia inaequalis Čađava krastavost ploda jabuke

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

Venturia inequalis Čađava pegavost lista jabuke

SPEKTAR DELOVANJA

Nesistemični protektivni fungicid namenjen suzbijanju čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis i V. pyrina) u zasadima jabuke i kruške; prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum) u zasadima koštičavog voća i suzbijanju prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), crvenila lista (Pseudopeziza tracheiphilla) i crne truleži (Guignardia bidwellii) u zasadima vinove loze. PREPORUKE I NAPOMENE: Kod primene u fazi precvetavanja i formiranja plodova može kod nekih sorti jabuke i kruške, izazvati blagu fitotoksičnost (jabuka ”Vinesep”, kruške: ”Boskovka”, ”Starking”, ”Sejman”). Fitotoksičan je za jabuku ”Crveni delišes” i krušku ”Anžuj”. Na višim temperaturama može izazvati fitotoksičnost ako se meša sa preparatima na bazi dimetoata. Ne meša se sa Bordovskom čorbom, Kalcijum-polisulfidom, uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije. Pripremljenu suspenziju utrošiti u roku od 2 časa.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE Preventivno tretiranje, pre ostvarenja uslova za zarazu.

JABUKA, KRUŠKA KOŠTIČAVO VOĆE (BRESKVA, KAJSIJA, VIŠNJA, TREŠNJA, ŠLJIVA)

PAKOVANJE: 250 g, 1 kg, 10 kg

0,2 - 0,3% (20 - 30 g /10 l vode)

VINOVA LOZA MBT: 3 - breskva, šljiva; 2 - višnja; ostalo - po potrebi KARENCA: 21 dan jabučasto i koštičavo voće; 35 dana - vinova loza MDK(mg/kg): 2,0 - jabuka, kruška, koštičavo voće, vinova loza

a) početkom listanja, kada se očekuje veći infektivni potencijal b) po pojavi simptoma. Po pojavi pega primarne zaraze, a pre ostvarenja uslova za sekundarnu zarazu

59


CAPTAN 80 WG AKTIVNA MATERIJA: Kaptan 800 g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Captan 80 WG inhibira procese disanja. Gljive ne razvijaju rezistentnost. FUNGICID PREVENTIVNOG DELOVANJA

Zasad vinove loze

Plasmopara viticola Plamenjača vinove

Grozdovi vinove loze

SPEKTAR DELOVANJA

Fungicid sa nesistemičnim protektivnim delovanjem. Namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se primenjivati u zasadu jabuka sorte Crveni delišes i kruške Anžuj. Pripremljena suspenzija se mora utrošiti u roku od dva sata od pripreme. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa insekticidima na bazi Dimetoata. Ne meša se sa Bordovskom čorbom, EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije. Neškodljiv je za korisnu entomofaunu, pa se preporučuje u integralnoj zaštiti. Koristi se, takode, i za poboljšanje obojenosti plodova i sprečavanje skladišnih oboljenja. Naročito pogodan za saniranje posledica grada kod plodova, gde u kombinaciji sa aminokiselinama pospešuje njihovo zaceljenje.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,2% (20 grama u 10 l vode)

U intervalima 7 do 10 dana

MBT: nije ograničen KARENCA: 21 dan MDK(mg/kg): 2,0 - grožde

60

PAKOVANJE: 1 kg


CORMAX AKTIVNA MATERIJA: Ciprodinil 750 g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Cormax je sistemični fungicid, pripada grupi Anilonopirimidina sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Nakon folijarne primene apsorbuje se i transportuje kroz tkiva, akropetalno sistemom sprovodnih sudova ksilema. Sprečava penetraciju i rast micelije gljiva u i na površini lista. Inhibira biosintezu aminokiseline metionina i lučenje hidrolitičkih enzima gljive. Ako se primeni do 48 sati nakon početka zaraze deluje kurativno (zaustavlja dalje širenje infekcije u biljci), te je efikasnije ako se primeni preventivno. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

Monilinia laxa Prouzrokovač sušenja cveta, grana i grančica koštičavih voća

Zasad šljive u cvetanju

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavih voćnih vrsta Monilinia laxa. PREPORUKE I NAPOMENE: Ima odlično delovanje i na nižim temperaturama (+ 5°C). Odlična otpornost na spiranje padavinama te dva sata po tretiranju depozit pesticida se ne može sprati. Preparat nije fitotoksičan ako se primenjuje prema uputstvu. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Praktično neotrovan za pčele. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučeni utrošak vode 600-1000 l/ha ( 6 - 10 l na 100 m2 ). PAKOVANJE: 200 g, 20 g USEV / ZASAD

VIŠNJA

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,2 (2 g/100 m2)

Preventivno, pre ostvarenja uslova za zarazu, od pojave cvetnog balona (bele koke) do završetka cvetanja (59-69 BBCH skale)

MBT: 2 KARENCA: 14 dana RADNA KARENCA: 1 dan MDK(mg/kg): 1,0

61


CUPRABLAU Z AKTIVNA MATERIJA: Aktivna materija: 350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar-hidroksida i kalcijum hlorida + 35 g/kg cinksulfida (sinergist) FORMULACIJA: WP - kvašjivi prašak DELOVANJE: Fungicid Cuprablau Z sprečava klijanje spora, inhibira disanje, odnosno SH-enzime FUNGICID PREVENTIVNOG DELOVANJA

Erwinia amylovora Bakterijska plamenjača

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

SPEKTAR DELOVANJA

Cuprablau Z je fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). PREPORUKE I NAPOMENE: U zasadu vinove loze može se primeniti najviše 4 puta tokom vegetacije uz interval izmedu tretiranja 7 do 10 dana. Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Idealan je za jesenji tretman, s obzirom na to da je cink neophodan za dobro prezimljavanje pupoljaka i diferencijaciju cveta. Cink deluje kao sinergist i poboljšava usvajanje bakarnih jona, a ulazi i u sastav auksina-hormona rasta kod biljaka. Pojava intenzivno zelene boje je, takođe rezultat iskorišćavanja cinka od strane biljke. Bakar sporedno deluje na sve gljive koje izazivaju trulež, kao i na bakterije, ojačava ćelijski zid i sprečava pucanje bobica kao i bolje prezimljavanje.

USEV / ZASAD

VINOVA LOZA

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

3,0 (30 g u 10 l vode na 100 m2)

MBT: 2 KARENCA: 28 dana - vinova loza MDK(mg/kg): 40,0 - grožđe računato kao bakar

62

PAKOVANJE: 1 kg

VREME PRIMENE Preventivna primena, pre pojave simptoma, tretiranjem tokom faze intenzivnog porasta (faze 13/ 53-81 BBCH skale) u zavisnosti od infektivnog potencijala patogena i uslova zaražavanja)


CUPRABLAU Z ULTRA AKTIVNA MATERIJA: 350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar - hidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida (sinergist) FORMULACIJA: WP - kvašjivi prašak DELOVANJE: Cuprabalu Z Ultra sprečava klijanje spora inhibirajući enzime koji učestvuju u procesu disanja (SH-enzime). FUNGICID PREVENTIVNOG DELOVANJA

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

Cocomyces hiemalis Mrka pegavost lista višnje i trešnje

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

Erwinia amylovora Bakterijska plamenjača

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). PREPORUKE I NAPOMENE: U zasadu vinove loze može se primeniti najviše 4 puta tokom vegetacije uz interval između tretiranja 7 do 10 dana. Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Poboljšana je formulacija preparata, sama reč Ultra znači sitnije i finije čestice, što obezbeđuje bolju pokrovnost i stabilnost fungicidnog sloja, kao i bolje iskorišćavanje bakra i cinka od strana biljke. Cink ima mnogostruku ulogu u fiziologiji biljke, utiče na bolje cvetanje i oplodnju, rast i otpornost.

USEV / ZASAD

VINOVA LOZA

PAKOVANJE: 25 g, 1 kg

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,2 - 0,25 % (20 - 25 g u 10 l vode na 100 m2)

Preventivna primena, pre pojave simptoma, tretiranjem tokom faze intenzivnog porasta (faze 13/ 53-81 BBCH skale) u zavisnosti od infektivnog potencijala patogena i uslova zaražavanja)

MBT: 4 u zasadu vinove loze KARENCA: 28 dana - vinova loza MDK(mg/kg): 40.0 računato kao bakar - vinova loza

63


DITHANE M 45 AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb 800 g/kg FORMULACIJA: WP - kvašjivi prašak DELOVANJE: Dithane M 45 deluje preventivno jer sprečava klijanje spora tako što inhibira proces disanja fitopatogenih gljiva. FUNGICID PREVENTIVNOG DELOVANJA

Polystigma rubrum Plamenjača šljive

Coccomyces hiemalis Mrka pegavost višnje i trešnje

Zdrav plod jabuke

SPEKTAR DELOVANJA

Preventivno delovanje protiv prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia pyrina), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), plamenjače šljive (Polystigma rubra), trešnje, mrka pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), plamenjače duvana (Peronospora tabacina), plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti paradajza i krompira (Alternaria solani). PREPORUKE I NAPOMENE: U svetu registrovan za više od 100 gljivičnih oboljenja u preko 60 poljoprivrednih kultura. Nije uočena rezistentnost. Ne mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, monokrotofos, heptenofos, fosfamidon, dihlorvos), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za folijarnu ishranu koja sadrže bor. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

DUVAN, KROMPIR, PARADAJZ

VREME PRIMENE Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja

JABUKA, VINOVA LOZA ŠLJIVA, VIŠNJA I TREŠNJA

0,20 - 0,25% (20 - 25 g u 10 l vode)

Tretiranja pre ili posle cvetanja Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji

MBT: 3 KARENCA: 14 dana - krompir i paradajz; 21 dan - jabučasto voće, duvan, stone sorte vinove loze; 42 dana - vinske sorte vinove loze MDK(mg/kg): 5,0 - jabuka, vinova loza; 3,0 - paradajz; 2,0 - šljiva, višnja, trešnja; 0,3 - krompir

64

PAKOVANJE: 250 g, 1 kg


EXCORTA AKTIVNA MATERIJA: Epoksikonazol 125 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Excorta je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem iz grupe triazola. Apsorbuje se korenom i zelenim tkivima i translocira akropetalno sistemom ksilema. Inhibira aktivnost enzima demetilaze koji je ključan za biosintezu sterola te sprečava formiranje apresorija i rast micelijue. Širok spektar delovanja u suzbijanju brojnih fitopatogenih gljivica, pripadnika rodova Ascomycetae, Basidiomicelie i Deuteromycetae koje uzrokuju oboljenja na žitima, šećernoj repi, povrću, voću, vinovoj lozi, ukrasnom bilju. FUNGICID SISTEMIK SA PROTEKTIVNIM I KURATIVNIM DELOVANJEM

Cercospora beticola Siva pegavost šećerne repe

Plod šećerne repe

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). PREPORUKE I NAPOMENE: Primenjen samostalno ili u kombinaciji sa fungicidima na bazi karbendazima, fenpropimorfa, tiofanat-metila, krezoksim-metila i piraklostrobina obezbeđuje potpunu zaštitu od patogena. Pojačava ”stay green” (zeleni efekat) i asimilaciju do žetve, odnosno vađenja. Utrošak vode 200 do 400 l/ha. PAKOVANJE: 500 ml USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

ŠEĆERNA REPA

0,9

Preventivno, neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti

MBT: 2 KARENCA: 42 dana MDK(mg/kg): 0,1

65


EXCORTA PLUS AKTIVNA MATERIJA: Epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + Tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Excorta plus je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji u sebi sjedinjuje najbolje osobine fungicida iz grupe triazola (epoksikonazol) i karbamata (tiofanat-metil). Epoksikonazol se apsorbuje korenom i zelenim tkivima i translocira akropetalno sistemom ksilema. Inhibira aktivnost enzima demetilaze koji je ključan za biosintezu sterola te sprečava formiranje apresorija i rast micelije. Tiofanat-metil remeti deobu ćelija gljive inhibicijom sinteze b-tubulina. Kombinacija dva fungicida iskazuje širok spektar delovanja u suzbijanju brojnih fitopatogenih gljivica, pripadnika rodova Ascomycetae, Basidiomicetae i Deuteromycetae koje uzrokuju oboljenja na ratarskim, povrtarskim, voćarskim gajenim biljkama, kao i ukrasnom bilju.

SISTEMIČNI FUNGICID SA PROTEKTIVNIM I KURATIVNIM DELOVANJEM

Cercospora beticola Siva pegavost šećerne repe

Usev šećerne repe

SPEKTAR DELOVANJA

Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). PREPORUKE I NAPOMENE: Visoku efikasnost ostvaruje u preventivnim tretmanima. Pojačava ”stay green” (zeleni efekat) i asimilaciju do žetve, odnosno vađenja repe. Preparat se primenjuje svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda), a brzina vetra ne sme biti jača od 2 - 3 m/s. Rubne zone (200 - 500 m) se tretiraju sa zemlje. Može se mešati sa drugim preparatima ali pre mešanja proveriti kompatibilnost formulacije. Utrošak vode 200 do 400 l/ha.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

ŠEĆERNA REPA

0,4 – 0,6

Preventivno, neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti

MBT: 2 KARENCA: 42 dana MDK(mg/kg): epoxikonazol 0,1 tiofanat - metil 0,1

66

NOVO!


FLUOCO AKTIVNA MATERIJA: Flutriafol 250g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Fluoco deluje protektivno, kurativno i eradikativno. Inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj mnogih fitopatogenih gljiva, tj. nedozvoljava klijanje spora i porast micelije. Brzo se usvaja, prodire u sve delove biljke, a kreće se i translaminarno. Mehanizam je karakterističan za grupu triazola. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

Puccinia graminis Rđa pšenice

Cercospora beticola Lisna pegavost šećerne repe

Erysiphe graminis Pepelnica pšenice

SPEKTAR DELOVANJA

Fungicid sistemičnog delovanja, koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), crne rđe (Puccinia graminis), mrke rđe (Punccinia recondita), prugaste rđe (P. hordei), sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum), prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola). PREPORUKE I NAPOMENE: Brzo prodire u sve delove biljke, nezavisno od vremenskih uslova. Štiti u izvesnoj meri i novoizrasle delove. Primenjuje se jednom ili dva puta u zavisnosti od infektivnog potencijala i uslova za širenje zaraze. Tretiranje se ponavlja za 2 - 3 nedelje, posebno važi za šećernu repu. Može se mešati sa drugim fungicidima i insekticidima. Utrošak vode 200-400 l /ha. Sporo se degradira pod uticajem vode i sunca.

PAKOVANJE: 500 ml, 1 l, 5 l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

PŠENICA

0,5 (5 ml na 100 m2)

Po pojavi prvih simptoma, a pred ostvarenje uslova za širenje obolenja

ŠEĆERNA REPA

0,250 (2,5 ml na 100 m ) 2

Tokom intenzivnog porasta biljaka, po pojavi prvih simtoma, a pre ostvarenja uslova za širenje obolenja

MBT: 2 KARENCA: 35 dana - pšenica, šećerna repa MDK(mg/kg): 0,1 - pšenica; 0,02 - šećerna repa

67


FOSTONIC 80 WP AKTIVNA MATERIJA: Fosetil-aluminijum 800 g/kg FORMULACIJA: WP - kvašljivi prašak DELOVANJE: Inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju. Pravi sistemični fungicid. Aktivna materija se brzo usvaja, a zatim prenosi po celoj biljci. Pruža zaštitu od korena do vegetacione kupe. Istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

Zdrav usev lubenice

Zdrav usev krastavca

Pseudoperonospora cubensis Plamenjača krastavca

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

SPEKTAR DELOVANJA

Fostonic 80 WP je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače lubenica (Pseudoperonospora cubensis). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, heptenfos), Bordovskom čorbom, fentin hidroksidom i folijarnim sredstvima za ishranu bilja. Treba tretirati preventivno pre pojave zaraze čime se postiže razvoj zdrave biljke. Na već zaraženim biljkama preparat ne postiže optimalno delovanje. Nema opasnosti od rezistencije.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,2% (20 g u 10 l vode)

LUBENICA

0,25% - 0,37% (25 - 37 g u 10 l vode)

Tretiranjem od faze pred cvetanje i dalje po potrebi (faze 57-75 BBCH skale)

MBT: 2 za vinovu lozu, 3 za lubenicu KARENCA: 42 dana za vinovu lozu; 21 dan za lubenicu MDK(mg/kg): 5,0 - vinova loza; 1,0 - lubenica

68

PAKOVANJE: 30 g, 1 kg


FUNGURAN OH AKTIVNA MATERIJA: 500 g/kg bakar hidroksida FORMULACIJA: WP - kvašljivi prašak DELOVANJE: Funguran OH Inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu aktivnu materiju zbog višestukog mehanizma delovanja. FUNGICID PREVENTIVNOG DELOVANJA

Zasad vinove loze

Phytophthora infestans Plamenjača krompira

Erwinia amylovora Bakterijska plamenjača

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans). PREPORUKE I NAPOMENE: Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Izuzetno je otporan na spiranje. Sadrži jon bakra, koji kao neophodan mikroelement, doprinosi boljem iskorišćenju azota i fosfora i direktno utiče na povećanje prinosa. Utiče na racionalnu potrošnju vode u ćeliji i jačanje ćelijskog tkiva, što povećava otpornost biljke na pozne prolećne mrazeve. Nema korozivno delovanje na uređaje za tretiranje. Zimski tretman jabučastog voća bakarnim preparatima smanjuje potencijal bakterijske plamenjače (Erwinia amylovora). USEV / ZASAD VINOVA LOZA KROMPIR

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha) 0,1 - 0,4 % (10 - 40 g u 10 l vode) 1,5 - 1,75 kg/ha

PAKOVANJE: 25 g, 250 g, 1 kg

VREME PRIMENE Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 13/53 BBCH skale) Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 19/21- 65 BBCH skale)

MBT: 2 KARENCA: 28 dana - vinova loza; 7 dana - krompir MDK(mg/kg): 40,0 računato kao bakar-vinova loza; 5,0 - krompir

69


FUNOMIL AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat-metil 700 g/kg FORMULACIJA: WP - kvašljivi prašak DELOVANJE: Funomil ima delovanje karakteristično za grupu benzimidazola. Inhibira sintezu beta tubulina, odnosno deobu ćelija. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

Gleosporium fructigenum Gorka trulež

Fusarium spp. Fuzarioza ploda jabuke

Monilia laxa Sušenje cvetova, grana i grančica

SPEKTAR DELOVANJA

Funomil je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača gorke truleži jabuke (Gleosporium fructigenum), prouzrokovača truleži jabučastog voća (Monilia fructigena), prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica (Monilia laxa), prouzrokovača truleži (Penicilium spp.) i sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne meša se sa alkalnim preparatima na bazi bakra i insekticidima kisele reakcije. Praktično neotrovan za pčele. Idealan za zadnji tretman voća i posle grada (ako se primeni u roku od 48 sati). Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 1000 l/ha u zasadu jabuke, a 400 - 500 l/ha u usevu šećerne repe, a 800 do 1000 l/ha u višnji i trešnji.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA

0,07% (7 g u 10 l vode)

15-21 pred berbu

ŠEĆERNA REPA

0,5 - 0,7 (5 - 7 g na 100 m )

I - po pojavi prvih simptoma, II -15 dana kasnije, u zavisnosti od uslova za širenje obolenja, i infektivnog potencijala.

VIŠNJA, TREŠNJA

0,07% (7 g u 10 l vode)

Od početka cvetanja do precvetavanja

2

MBT: 2 KARENCA: OVP - jabuka, višnja, trešnja; 42 dana - šećerna repa. MDK(mg/kg): 3,0 - jabuka, višnja, trešnja; 0,1- šećerna repa

70

PAKOVANJE: 10 g, 100 g, 500 g


INDAR 5 EW AKTIVNA MATERIJA: Fenbukonazol 50g/l FORMULACIJA: EW - emulzija ulja u vodi DELOVANJE: Indar 5 EW je sistemični fungicid iz grupe triazola, inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. Ne dozvoljava klijanje spora i zaustavlja porast micelije. Brzo prodire u biljno tkivo i nema opasnosti od spiranja kišom. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

Venturia ineaqualis Čađava pegavost lista, krastavost plodova jabuke

Zdrav plod jabuke

SPEKTAR DELOVANJA

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia ineqalis). PREPORUKE I NAPOMENE: Pravu efikasnost ispoljava pri višim temperaturama iznad 12°C. Kombinuje se sa preventivnim preparatima zbog dužine delovanja. Deluje kurativno, zaustavlja porast micelije 72 sata nakon infekcije. Preparat koristiti kada je jabuka najosetljivija na bolest i kada su učestali uslovi za infekciju, u razmacima 6 - 8 dana. Količina vode od 1000 l pa naviše. Fleksibilan je u mešanju. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA

0,9

Neposredno pre ili posle nastanka infekcije u periodu primarnih zaraza

MBT: 4 KARENCA: 28 dana za jabuku MDK(mg/kg): 0,4 - jabuka

71


MICROTHIOL DISPERSS AKTIVNA MATERIJA: Elementarni sumpor 800g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Microthiol disperss je fungicid nesistemičnog karaktera, deluje preventivno i protektivno i inhibira disanje, odnosno SH enzime. Gljive ne razvijaju rezistentnost zbog višestrukog mehanizma delovanja. FUNGICID PREVENTIVNOG DELOVANJA

Uncinula necator Pepelnica vinove loze (simptomi na lastaru)

Zasad vinove loze

SPEKTAR DELOVANJA

Koristi se za suzbijanje prouzrukovača bolesti tipa pepelnice (Unicinula necator). PREPORUKE I NAPOMENE: Tretiranje se obavlja pri temperaturama izmedu 18 - 28°C. Na temperaturama ispod 16°C biološko delovanje je oslabljeno. Može se mešati sa većinom drugih preparata. Intervali izmedju dva tretiranja 7 - 10 dana. Sporedno deluje na razvoj grinja. Nema ožegotina na lišću i lastarima. Najbolje rezultate daje ako se primanjuje preventivno (pre početka razvoja bolesti). PAKOVANJE: 1 kg, 20 kg USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,3% (30 g u 10 l vode)

Preventivno tretiranje

0,3 - 0,5% (30 - 50 g u 10 l vode)

U vreme pojave bolesti

VINOVA LOZA

MBT: 4 KARENCA: 28 dana za grožde MDK(mg/kg): 50,0 - vinova loza

72


PENNCOZEB WG AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb 750 g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Penncozeb WG deluje preventivno blokiranjem SH grupe aminokiselina, što remeti razlaganje lipida i propustljivost ćelijskog zida i tako blokira disanje patogenih gljiva, što ima za posledicu sprečavanje klijanje spora. FUNGICID PREVENTIVNOG DELOVANJA

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

Zdrav list vinove loze

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen suzbijanju prouzrokovača bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) kod vinove loze. PREPORUKE I NAPOMENE: WG formulacija daje niz prednosti pri primeni bez prašenja, brzog rastvaranja i sporijeg taloženja. Može se mešati sa preparatima na bazi bakar oksihlorida, metalaksila M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidroksida. Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije, bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom, propargitom, sredstvima za ishranu bilja koje sadrže bor, sumporom, kod poslednjeg tretiranja na vinovoj lozi, jer se znatno produžava perzistentnost ditiokarbamata.

PAKOVANJE: 25 g, 250 g, 1 kg

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,2 - 0,25% (20 - 25 g/10 l vode)

Pre i posle cvetanja, preventivno pre ostvarenja zaraze

MBT: 3 KARENCA: 21 dan za stone sorte; 42 dana za vinske sorte MDK(mg/kg): 2,0 - vinova loza

73


POSTALON 90-SC AKTIVNA MATERIJA: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Postalon 90 SC je sistemični fungicid, kombinacija dve aktivne materije Miklobutanila (triazol), koji ima protektivno, kurativno i eradikativno delovanje i ihhibira sintezu ergosterola te sprečava razvoj gljive i Kvinoksifena (kvinolin), protektantni fungicid koji inhibira rast i mitohondrijalni elektronski transport, kao i biosintezu pirimidina. FUNGICID SISTEMIČNOG I PREVENTIVNOG DELOVANJA

Uncinula necator Pepelnica na grozdu

Zasad vinove loze

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). PREPORUKE I NAPOMENE: Preparat nije fitotoksičan ako se primenjuje prema uputstvu. Ne sme se mešati sa preparatima izrazito baznih osobina. Pri radu sa preparatom treba se pridržavati opštih mera higijenskotehničke zaštite, koristiti zaštitno odelo, rukavice, naočare i/ili štitnik za lice. Za vreme rada ne sme se jesti, piti niti pušiti. Posle završetka rada ruke i lice dobro oprati. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l USEV / ZASAD

VINOVA LOZA

MBT: 3 KARENCA: 21 dan MDK(mg/kg): 1,0

74

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,8 - 1,25 l/ha (0,08 - 0,125 %)

Tokom vegetacije, od faze pojave trećeg lista (BBCH 14) i nadalje, po potrebi, do faze zatvaranja grozda (BBCH 79)


PROPLANT 722-SL AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb-hidrohlorid 722 g/l FORMULACIJA: SL - koncentrovani rastvor DELOVANJE: Proplant 722-SL inhibira rast micelije, produkciju i klijanje spora, ometa formiranje ćelijskih membrana. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

Zdrav rasad

Pythium spp. Bolest poleganja rasada

Propadanje biljaka u polju

SPEKTAR DELOVANJA

Proplant 722-SL je fungicid sa sistemičnim i protektivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp.). PREPORUKE I NAPOMENE: Primena – zalivanje sa 10 litara pripremljenog rastvora po m2. Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Može se mešati sa preparatima na bazi mankozeba i maneba. Može se primeniti na istoj površini najviše četiri puta sa intervalima od 7 do 14 dana, u zavisnosti od vremenskih uslova i infektivnog potencijala patogena.

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

KRASTAVAC, PARADAJZ, PAPRIKA

0,15 % (15 ml u 10 l)

VINOVA LOZA

0,25 - 0,37 %

VREME PRIMENE Posle setve, a pre nicanja ili neposredno po nicanju

MBT: 4 - krastavac, 3 - paprika KARENCA: 14 dana - krastavac, paradajz; 35 dana - paprika MDK(mg/kg): 1.0 - krastvac; 0.5 - paprika, paradajz

75


PYRUS 400 SC AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil 400 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Pyrus 400 SC inhibira sintezu metionina što dovodi do sprečavanja lučenja enzima neophodnih za infekciju i prodor micelije u ćeliju biljke domaćina. Najaktivniji je u fazi cvetanja i precvetavanja, deluje i gasnom fazom tj. parama. Kroz biljku se kreće translaminarno tj. prodire na drugu stranu zelene mase. FUNGICID LOKALSISTEMIČNOG DELOVANJA

SPEKTAR DELOVANJA

PYRUS 400 SC je protektivni, kurativni i eradikativni fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) kod vinove loze i maline i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jebuke ( Venturia inaequalis). PREPORUKE I NAPOMENE: Tretiranja izvoditi u intervalu 6 do 8 dana izmedu tretmana. Aktivna materija se usvaja već nakon 2 sata od tretiranja. Vinovu lozu prskati preventivno ili pri prvim simptomima bolesti (u precvetavanju, zatvaranju grozda ili šarka). Grozdovi trebaju biti okupani sredstvom za zaštitu, preporučena količina vode je 1000 l/ha. Jedini fungicid koji deluje na niskim temperaturama iznad 5°C. Može se mešati sa većinom preparata osim preparata alkalne reakcije, na bazi sumpora i bordovske čorbe. Ukoliko se primenjuje u zatvorenom prostoru pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha (>80%) može biti fitotoksičan za pojedine biljke iz familije Solanaceae (paprika, paradajz) izazivajući smeđe pege na listu.

USEV / ZASAD

PAKOVANJE: 200 ml, 1l

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

2,0 - 2,5

Tretiranjem u fazi precvetavanja do zatvaranja grozda (faze 68/77 BBCH skale)

1,0 (10 ml na 100 m2)

Tretiranje se obavlja pre ostvarivanja uslova za zaraze, od faze ”mišje uši” (faza 54 BBCH skale).

2,5

Od početka do punog cvetanja (faze 55-65 po BBCH skali)

1,0

Preventivni tretman pre uslova za ostvarenje zaraze počev od faze “mišje uši” pa nadalje (od faze 54 BBCH skale)

VINOVA LOZA

MALINA

JABUKA

MBT: 2 KARENCA: Jabuka OVP; 35 dana za vinovu lozu; 14 dana za malinu MDK(mg/kg): 5,0 - jabuka, grožđe, 10,0 - malina

76


QUEEN AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin 250 ± 6 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Queen pripada grupi Strobilurina i inhibira mitohondrijalnu respiraciju (disanje) blokiranjem transporta elektrona između citohroma b i c1. Inhibira klijanje spora (antisporulativna aktivnost) te sprečava rast micelije. Primenjuje se za suzbijanje velikog broja patogenih organizama koji parazitiraju različite gajene biljke (voće, povrće). FUNGICID SA PROTEKTIVNIM, ERADIKATIVNIM, TRANSLAMINARNIM I SISTEMIČNIM DELOVANJEM

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

Phytophthora infestans Plamenjače krompira

SPEKTAR DELOVANJA

Queen je sistemični fungicid koji se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), plamenjače krompira (Phytophthora infestans), sušenja lastara maline ( Didimella applanata). PREPORUKE I NAPOMENE: Može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Odmerenu količinu preparata sipati u rezervoar prskalice koji je 2/3 ispunjen vodom, uz neprestano mešanje dodati preostalu količinu vode. Preparat se primenjuje prskanjem ili orošavanjem svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. USEV / ZASAD

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,075% (7,5 ml u 10 l vode)

Tretiranje se vrši preventivno pre pojave simptoma počev od razvijena tri lista do početka sazrevanja – početak šarka (BBCH 13 do 81)

KROMPIR

0,75%

Preventivno tretiranje u vreme kada se ostvare uslovi za zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma

0,035%

Preventivna tretiranja, tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja (faze 61 BBCH skale)

MALINA MBT: 3 KARENCA: 21 dan; krompir 14 dana; malina 10 dana MDK(mg/kg): 2,0 - grožđe

77


RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG AKTIVNA MATERIJA: Metalaksil - M 50g/kg + Folpet 400g/kg FORMULACIJA: WG - vodorastvorljive granule DELOVANJE: Ridomil Gold Combi 45 je kombinacija dve aktivne materije sistemičnog i kontaktnog delovanja. Metalaksil prodire u biljku i deluje preventivno i kurativno. Inhibira sintezu proteina, a Folpet deluje na više mesta i zaustavlja disanje gljive. Dvojno delovanje preparata obezbe|uje bolju efikasnost, dužu zaštitu, i sporije sticanje rezistencije kod fitopatogenih gljiva. FUNGICID SISTEMIČNOG I PREVENTIVNOG DELOVANJA

Plasmopara viticola Plamenjača vinove loze

Zasad vinove loze

SPEKTAR DELOVANJA

Ridomil Gold Combi 45 je namenjen suzbijanju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). PREPORUKE I NAPOMENE: Interval izmedu tretiranja 10 do 12 dana u stabilnim vremenskim uslovima, odnosno 7 do 8 dana ako su učestale padavine. Preventivna primena u ranoj vegetaciji je od bitnog značaja za pouzdano delovanje. U cilju razvijanja antirezistentne strategije preporučuju se 2 uzastopna tretmana, a zatim fungicid sa drugačijim mehanizmom delovanja. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat), alkalnim preparatima i preparatima EC formulacija. PAKOVANJE: 200 g, 1 kg USEV / ZASAD

VINOVA LOZA

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

2,0 - 2,5

Preventivna primena pre pojave simptoma primarne zaraze, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma (od faze intenzivnog porasta lastara do formiranja grozdova)

MBT: 2 KARENCA: OVP; 5 dana za vinovu lozu; 14 dana za malinu MDK(mg/kg): 5,0 - grožđe; 10 - malina

78


RIDOMIL GOLD MZ 68 WG AKTIVNA MATERIJA: Metalaksil - M 40 g/kg + Mankozeb 640 g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Ridomil Gold MZ 68-WG je kombinacija dve aktivne materije: metalaksiLa i mankozeba. Metalaksil-M je sistemični fungicid iz grupe acilalanina deluje preventivno i kurativno. Inhibira sintezu proteina i tako spečava razvoj gljiva, a mankozeb kao preventivna komponenta deluje na više mesta i zaustavlja proces disanja. Ovo je kombinacija pouzdanih fungicida koji se međusobno dopunjuju i omogućavaju dugotrajno preventivno i brzo kurativno delovanje kao i izraženo sistemično svojstvo. FUNGICID SISTEMIČNOG I PREVENTIVNOG DELOVANJA

SPEKTAR DELOVANJA

Ridomil Gold Combi 45 koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrukovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i plamenjače na malini (Phytophthora fragarie var. rubi). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat), alkalnim preparatima i preparatima EC formulacija.

USEV / ZASAD

PAKOVANJE: 25 g, 50 g, 250 g, 500 g, 1 kg

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

2,5 (25 g u 10 l vode)

Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, interval između dva tretiranja 10 - 12 dana

KROMPIR I PARADAJZ

2,5 (25 g na 100 m2)

Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, interval između dva tretiranja 10 -12 dana

MALINA

65 g /10 l na 10 m dužnih metara (6,5 g /1 l vode po dužnom metru) zalivanjem biljaka, u širini od 30 cm sa obe strane reda.

Vreme primene prilikom listanja

VINOVA LOZA

MBT: 3 KARENCA: 21 dan krompir i paradajz; 28 dana stone sorte grožde; 42 dana vinske sorte grožde, u malini obezbeđena vremenom primene. MDK(mg/kg): Metalaksil - 0,5 - grožde, malina; 0,2 - paradajz; 0,05 - krompir; Mankozeb: 10,0 - malina; 3,0 - paradajz; 2,0 - vinova loza; 0,3 - krompir

79


SCORE 250 EC AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol 250g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Score 250 EC je sistemični fungicid iz grupe triazola sa preventivnim i kurativnim delovanjem na više redova fitopatogenih gljiva. Inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Deluje na klijanje spora i zaustavlja porast micelije i do 3 dana nakon ostvarene infekcije. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

Alternaria solani Crna pegavost paradajza

Alternaria solani Crna pegavost krompira

SPEKTAR DELOVANJA

Score 250 EC se koristi za suzbijanje prouzrokovača krastavosti plodova i čađave pegavosti lišća jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) crne pegavosti krompira (Alternaria solani). PREPORUKE I NAPOMENE: Brzo prodire u biljno tkivo i nema opasnosti od spiranja kišom. Pravu efikasnost ispoljava pri višim temperaturama (iznad 15°C). Kombinuje se sa preventivnim preparatima zbog dužine delovanja. Preparat koristiti kada je jabuka u najosetljivijoj fazi (od roze pupoljka do ploda veličine oraha) ili kada je najveća opasnost od infekcije. Koristiti optimalnu količinu vode (kod jabuke ne manje od 1000 l po hektaru). Ukoliko je mehanizacija podešena da izbaci manje vode, onda se držati doze od 200 - 250 ml/ha preparata.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

0,013% (1,3 ml u 10 ml)

7-10 dana, počev od faze pucanja pupoljka dok plodovi ne dostignu veličinu 10 mm (preventivno)

0,015 - 0,02% (1,5 - 2 ml u 10 l)

Do 3 dana po ostvarivanju uslova za zarazu (kurativno)

0,5 (5 ml na 100 m2)

Po ostvarenju uslova za zarazu

JABUKA, KRUŠKA

KROMPIR

MBT: 3 KARENCA: 14 dana krompir; 28 dana jabuka i kruška MDK(mg/kg): 0,2 - jabuka, kruška; 0,1 - krompir

80

PAKOVANJE: 20 ml, 250 ml


SIGURA AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol 250 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Sigura je sistemik čija aktivna materija pripada grupi Triazola. Inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola u ćelijama gljive te sprečava njihov razvoj. Usvaja se listom, tanslaminarno se kreće i dospeva na naličja listova. Pruža produženu preventivu i kurativu biljaka u zaštiti od fitopatogenih gljivica iz rodova Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cereosporidium, Coletotrichum, Phoma, Ramularia, Septoria, Venturia spp., vrstama iz fam. Erysiphaceae, Uredinaceae. FUNGICID SISTEMIČNOG, PREVENTIVOG I KURATIVNOG DELOVANJA

Alternaria solani Crna pegavost paradajza

Alternaria solani Crna pegavost krompira

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen suzbijanju prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani). PREPORUKE I NAPOMENE: Period između dva tretmana 8 do 14 dana. Ne primenjivati ga alternativno sa preparatima iz iste grupe (triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinetze ergosterola). Tretirati uz utrošak vode 300 - 600 l/ha (3 - 6 l na 100 m2 ).

NOVO!

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

KROMPIR

0,5 (5 ml na 100 m2)

U vreme pojave prvih simptoma oboljenja i kasnije tokom vegetacije po potrebi

MBT: 3 KARENCA: 14 dana MDK(mg/kg): 0,1

81


SWITCH 62,5 WG AKTIVNA MATERIJA: Fludioksonil 250g/kg + Ciprodinil 375 g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Switch 62,5 WG je kombinacija dve aktivne materije. Fludioksonil je nesistemik, deluje preventivno, a ograničeno i kurativno. Prevashodno inhibira klijanje spora, a u manjem stepenu klijanje klicine cevi i micelije. Inhibira fosforilaciju glukoze kod gljiva. Ima dugo rezidualno delovanje. Ciprodinil pripada grupi anilinopirimidina. Sistemik je. Deluje preventivno i kurativno. Zaustavlja porast micelije i njeno prodiranje u biljno tkivo. Inhibira sintezu metionina i lučenje hidrolitičkih enzima gljive. FUNGICID PREVENTIVNOG I LOKALSISTEMIČNOG DELOVANJA

SPEKTAR DELOVANJA

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) vinove loze, maline, kupine, paradajza i krastavca, kao i suzbijanje prouzrokovača propadanja (truleži) plodova jabuke i breskve tokom čuvanja plodova u skladištu - siva trulež (Botrytis cinerea), truleži ploda (Monilia spp.), antraknoze (Colletotrichum spp.), Mucor spp. i Aspergilus spp. PREPORUKE I NAPOMENE: Ovaj fungicid obezbeđuje pouzdanu zaštitu od sive truleži i u najtežim uslovima. Preparat ima dugo rezidualno delovanje. Preparat deluje i na nižim temperaturama, iznad 5°C obezbeduje neophodnu zaštitu i u ranim fazama. Deluje i kurativno u roku od 48 h od nastanka infekcije.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,6 - 0,8

Od faze precvetavanja do pojave sarka

MALINA, KUPINA

0,8

Neposredno pred i tokom cvetanja

0,6 - 0,8

Tretiranje u vreme povoljnim za pojavu - cvetanje, precvetavanje i formiranje plodova ili po preporuci PIS

KRASTAVAC

0,8 - 1,0

Tretiranje u vreme povoljnim za pojavu - cvetanje, precvetavanje i formiranje plodova ili po preporuci PIS

JABUKA, BRESKVA

0,8 - 1,0

Tretiranje pre berbe, a najkasnije 3 dana pre berbe jabuka, a 14 dana pre berbe breskve

PARADAJZ

MBT: 3 KARENCA: 28 dana - v.loza; 14 - breskva; 7 - malina i kupina; 3 - jabuka, paradajz i krastavac MDK(mg/kg): Ciprodinil: 10,0 - malina i kupina; 2,0 - grožđe; 1,0 - jabuka; 0,5 - breskva, paradajz i krastavac; Fludioksinil: 5,0 - malina i kupina; 2,0 - grožđe; 1,0 - jabuka; 0,5 - breskva i krastavac; 0,3 - paradajz

82

PAKOVANJE: 8 g, 100 g, 400 g


SYLLIT 400-SC AKTIVNA MATERIJA: Dodin 400 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: SYLLIT 400-SC Mehanizam delovanja: Syllit 400-SC pripada grupi guanidina deluje preventivno, sprečava klijanje spora fitopatogenih gljiva. Poseduje i izvesno kurativno delovanje na porast klicine cevi, ako se primeni 48 sati nakon infekcije. FUNGICID NESISTEMIK SA PROTEKTIVNIM I DELIMIČNO KURATIVNIM DELOVANJEM

Taphrina deformans Kovrdžavost lista breskve

Zdrav plod breskve

SPEKTAR DELOVANJA

Prouzrokovač kovrdžavosti lišca (Taphrina deformans).

PREPORUKE I NAPOMENE: Niže koncentracije se koriste za preventivna, a viša za kurativna tretiranja. Ima dobru lepljivost i otporan na spiranje kišom. Utrošak vode 1000 litara po hektaru. Može biti fitotoksičan, ako u precvetavanju dođe do pada temperature ispod 5°C nakon tretiranja. Nema rezistencije, jer je specifičan mehanizam, blokira rast gljive na više mesta. Ne meša se sa preparatima na bazi dinokapa, dikofola, tetradifona, uljnim i alkalnim preparatima i Bordovskom čorbom. Dozvoljeno tretiranje iz vazduhoplova.

PAKOVANJE: 1l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

BRESKVA

0,15 - 0,25 %

I tretman u fazi opadanja lišća II tretman u fazi pucanja pupoljka III tretman kraj cvetanja - precvetavanje

MBT: 3 KARENCA: 21 dan - breskva MDK(mg/kg): 1,0 - breskva

83


SYSTHANE 12 E AKTIVNA MATERIJA: Miklobutanil 120 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Systhane 12E spada u grupu triazola, deluje na parazitne gljive inhibiranjem sinteze ergosterola. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

SPEKTAR DELOVANJA

Spektar delovanja: Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lišca i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice krastavca (Erysiphae cichoracearum), pepelnice ruže (Sphaeroteca panosa var.rosae). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne mešati sa preparatima na bazi folpeta, vinklozolina i metalaksila. Utrošak vode u zasadima vinove loze i jabuke 1000 l, krastavca i ruže 500 l/ha.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,015% (1,5 ml u 10 litara vode) 0,025% (2,5 ml u 10 litara vode)

za tretiranje pre cvetanja za tretiranje posle cvetanja

0,025% (2,5ml u 10 litara vode)

za preventivno tretiranje, u periodu primarnih zaraza u fazi obrazovanja ploda, sa intervalom između dva tretiranja od 7-8 dana

0,025-0,035% (2,5 - 3,5ml u10 litara vode) + 150g (1,5 g u 10 litara vode) preparata na bazi mankozeba (sa 80% aktivne materije), za kurativno tretiranje

u periodu sekundarnih zaraza nakon obrazovanja plodova, sa intervalom između dva tretiranja od 10 do 14 dana

KRASTAVAC

0,04% (4 ml u 10 litara vode)

sa intervalom između dva tretiranja od 8 do 10 dana

RUŽA

0,04% (4 ml u 10 litara vode)

sa intervalom između tretiranja od 7 do 8 dana

JABUKA

MBT: 4 u zasadima vinove loze i jabuke, dok za ostale namene broj tretiranja nije ograničen. KARENCA: 14 dana za krastavac; 35 dana za jabuke i grožde. MDK(mg/kg): 0,2 - vinova loza, jabuka, krastavac, ruža

84

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l


SYSTHANE 240 EC AKTIVNA MATERIJA: Miklobutani 240 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju SISTEMIČNI FUNGICID SA PREVENTIVNIM I KURATIVNIM DELOVANJEM ZA SUZBIJANJE PEPELNICE JABUKE, VINOVE LOZE I RUŽE

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i pepelnice ruže (Sphaeroteca pannosa var. rosae) MEHANIZAM DELOVANJA: Systhane 240 EC je sistemik sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Aktivna materija Miklobutanil spada u grupu Triazola i inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C14), sprečavajući razvoj gljive. Poseduje i translaminarno kretanje. Suzbija veći broj fitopatogenih gljivica iz rodova Erysiphae, Puccinia, Septoria, Monilinia, Podosphaera. PREPORUKE I NAPOMENA: intervali između dva uzastopna tretiranja 14 do 21 dan. Ne primenjivati ga alternativno sa preparatima iz iste grupe (triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinetze ergosterola). Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja osim praparata na bazi folpeta, mankozeb+metalaksil i vinklozolina i preparatima izrazito bazne reakcije. Kada se preparat meša sa WP, WG ili SC formulacijama, prvo ih treba rastvoriti u malo vode, a zatim u ostatak vode dodati Systhane 240 EC. Tretiranja izvesti sa utroškom vode u zasadima jabuke od 1000 l/ha (10 l na 100 m2 ), u zasadima vinove loze 600 – 1000 l/ha (6 –10 l na 100 m2 ), a u zasadima ruže 200 – 500 l/ha (2 –5 l na 100 m2 ). Pri primeni u zasadu ruža proveriti sortnu osetljivost. Tretiranja iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

PAKOVANJE: 1l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0, 01-0, 015 % ( 1-1, 5 ml u 10 l vode)

Tretiranje od početka vegetacije do faze bobice veličine graška (11- 75 BBCH skale)

0,015-0,02% (1,5 – 2 ml u 10 l vode)

Preventivni tretmani tokom perioda primarnih zaraza jabuke, od fenofaze otvaranja prvih lisnih pupoljaka, pa do plodova razvijenih do veličine 20 mm (11-72 BBCH )

0,02% (2 ml u 10 l vode);

Kurativni tretmani nakon ostvarene zaraze

0, 05 % (5 ml u 10 L vode).

Tretmani od početka vegetacije do cvetanja

JABUKA

RUŽA

MBT: 2 KARENCA: vinova loza 15 dana, jabuka 21 dan MDK(mg/kg): 0,5 jabuka, 1,0 vinova loza


TILT 250 EC AKTIVNA MATERIJA: Propikonazol 250 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Tilt 250 EC je sistemični folijarni fungicid iz grupe triazola. Deluje preventivno, kurativno i eradikativno. Inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. Kreće se i translaminarno. FUNGICID SISTEMIČNOG DELOVANJA

Uncinula necator Pepelnice vinove loze

Erysiphe graminis Pepelnica pšenice i ječma

SPEKTAR DELOVANJA

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pepelnice pšenice i ječma (Erysiphe graminis), rđe pšenice i ječma (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice i ječma (Septoria tritici i Septoria nodorum) i okruglaste pegavosti pšenice i ječma (Rhynchosporium secalis). PREPORUKE I NAPOMENE: Dobro delovanje preparata je nezavisno od vremenskih uslova. Štiti u izvesnoj meri i novoizrasle lastare. Ne ostavlja mrlje kod stonog grožda. Nema uticaja na ukus, proces vrenja i organoleptička svojstva vina. Utrošak vode kod vinove loze 800 - 1000 l/ha, kod pšenice 300 - 500 l, a iz vazduhoplova 50 l/ha. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/kg/ha)

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,015% (1 - 1,5 ml u 10 l vode)

Tretiranjem od početka cvetanja do zatvaranja grozda

PŠENICA I JEČAM

0,5 za tretiranje sa zemlje 0,7 za tretiranje iz vazduhoplova

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

MBT: 2 KARENCA: 35 dana grožde, pšenica i ječam MDK(mg/kg): 0,1 - vinova loza; 0,05 - pšenica, ječam

86


ACTARA 25 WG AKTIVNA MATERIJA: Tiametoksam 250g/kg FORMULACIJA: WG - vododisperzibilne granule DELOVANJE: Actara 25 WG je insekticid iz grupe neonikotinoida, sistemičnog delovanja koji deluje kao antagonist acetilholina.

Aphis pomi Zelena jabukina vaš

Leptinotarsa decemlineata Krompirova zlatica

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je za suzbijanje: zelene jabukine vaši (Aphis pomi), brašnaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanove lisne vaši (Aphis tabaci), lisne vaši (Macrosiphum euphorbiae), zelene vaši graška (Acyrthosiphon pisi), zelene breskvine vaši (Myzus persicae). PREPORUKE I NAPOMENE: Mogućnost mešanja insekticida na bazi tiametoksama je moguća sa velikim brojem fungicida, ali u praksi pre primene proveriti kompatibilnost. Ne sme se mešati sa insekticidima na bazi neonikotinoida, zbog moguće ukrštene rezistentnosti. Optimalna temperatura za primenu je 10 - 30°C, izabrati primenu u najtoplijem delu dana. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA

0,2% (2 g u 10 l vode)

Tretirati pri prvoj pojavi štetočina

KROMPIR

0.07 (0,7 g na 100 m2)

Tretirati od početka piljenja jaja, pa do drugog larvenog stupnja

DUVAN

0.16 - 0.18 (1,6 - 1,8 g na 100 m2)

Tretman po rasađivanju, zalivanjem zemljišta (10 do 50 ml po biljci u zavisnosti od vlažnosti zemljišta)

GRAŠAK

0.16 - 0.18 (1,6 - 1,8 g na 100 m2)

PAPRIKA

0.16 - 0.18 (1,6 - 1,8 g na 100 m2)

MBT: 2 - jabuka, krompir (za svaku generaciju po 1), paprika, grašak; 1- duvan KARENCA: 7 dana paprika, grašak; 14 dana krompir, kupus; 21 dan jabuka; OVP duvan MDK(mg/kg): 0,05 - krompir, jabuka, grašak, paprika

90

PAKOVANJE: 4 g, 40 g, 100 g

Tretman na početku formiranja kolonija (20 - 30% biljaka naseljeno vašima)


AFINEX 20 SP AKTIVNA MATERIJA: Acetamiprid 200g/kg FORMULACIJA: SP - vodorastvorljivo prašivo DELOVANJE: Afinex 20 SP je insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem. Agonist je acetilholinskih receptora, tj. sprečava njihovu funkciju, što dovodi do gubitka orijentacije kod insekata, prestanka ishrane i uginuća.

Leptinotarsa decemlineata Krompirova zlatica

Brevicoryne brassicea Larve vaši kupusa

Dysaphis plantaginea Brašnasta vaš jabuke

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju: krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), I-III generacije minera tačkastih mina (Lithocolletis blancardella), jabukine zelene vaši (Aphis pomi) i biljne vaši (Dysaphis plantaginea), trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), I generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Polychrosis botrana), bele leptiraste vaši (Thrialeurodes vaporariorum), biljnih vaši (Aphididae), tripsa (Thrips spp.), kupusne vaši (Brevicoryne brassicae). PREPORUKE I NAPOMENE: Na primenu ovog preparata ne utiče visoka temperatura vazduha. Preparat se može mešati sa insekticidima i fungicidima, osim onih alkalne reakcije, kao Bordovska čorba. Ima odlično inicijalno i rezidualno delovanje.

PAKOVANJE: 2,5 g, 25 g, 250 g

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (kg/ha)

VREME PRIMENE

KROMPIR

0,25

U vreme pojave prvih larvi IV stupnja

JABUKA

0,02 - 0,025 % (2,5 g u 10 l vode) 0,02 - 0,25 % (jabukina zelena vaš i biljne vaši)

U precvetavanju i po pojavi vašiju

*TREŠNJA *VINOVA LOZA *PARADAJZ *DUVAN *KUPUS

0,025 % 0,025 % 0,125 - 0,25 0,25 0,2 - 0,4

Nakon utvrđivanja maksimalnog leta * u procesu proširenja registracije

MBT: 2 KARENCA: 14 dana - krompir, 28 dana MDK(mg/kg): 2,0 mg/kg - vinova loza; 1,0 mg/kg - paradajz; 0,5 mg/kg - jabuka, trešnja, kupus; 0,05 mg/kg - krompir

91


AVAUNT 15-EC AKTIVNA MATERIJA: Indoksakarb 150g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Avaunt 15EC pripada novoj hemijskoj grupi insekticida Oksidiazini koja utiče na nervni sistem insekata. Deluje kontaktno, digestivno, ovicidno i larvicidno. Delovanje se ispoljava prestankom ishrane u roku od 2 do 4 sata, dok uginjavanje insekta nastaje u periodu od 2 dana.

Helicoverpa armigera Pamukova sovica

Ostrinia nubilalis Kukuruzni plamenac

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera). PREPORUKE I NAPOMENE: Kao insekticid sa novim mehanizmom delovanja odličan je izbor u rotaciji preparata i antirezistentnoj strategiji. Usvaja se jako brzo, tako da ukoliko kiša padne nakon što se preparat osuši na biljnoj površini, nije potrebno ponavljati tretman. Pruža dobru zaštitu nakon tretmana u periodu od 5 do 14 dana, u zavisnosti od brojnosti štetočine, useva i klimatskih uslova u tom periodu.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA

0,3 - 0,35

Na početku piljenja gusenica svake generacije

VINOVA LOZA

0,25

Na početku piljenja gusenica

PAPRIKA

0,25

Na početku piljenja gusenica

KUKURUZ

0,25

10 dana nakon maksimalnog leta leptira, a pre ubušenja u stabljiku i klip

MBT: 1 KARENCA: 14 dana - jabuka, kukuruz i vinova loza; 3 dana - paprika MDK(mg/kg): 0,5 - jabuka; 0,2 - vinova loza; 0,1 - paprika; 0,02 - kukuruz

92

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l


CORAGEN 20 SC AKTIVNA MATERIJA: Hlorantraniliprol 200 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Coragen® 20 SC je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Ima ovicidno i larvicidno delovanje na sve stadijume larvi, kao i nekih adulta, posebno kod krompirove zlatice. Preparat ima i ovilarvicidno dejstvo. Deluje kontaktno i digestivno. Paraliza nastupa nakon nekoliko sati, a za potpunu kontrolu je potrebno da prođe 2 - 4 dana. Prouzrokuje aktivaciju receptora rianodina kod insekata, čime se stimuliše otpuštanje kalcijuma iz unutrašnjih depoa glatkih i poprečno prugastih mišića, izazivajući slabljenje mišićne kontrole, paralizu i na kraju, smrt insekta.

Delovanje preparata Coragen

Položena jaja i larva jabukinog smotavca

SPEKTAR DELOVANJA

Jabukin smotavac (Cydia pomonella), miner tačkastih mina (Leucoptera scitella), miner mramornih mina (Phyllonorychter blancardella), pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana), breskvin smotavac (Cydia molesta), krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), veliki kupusar (Pieris brassicae), mali kupusar (Pieris rapae), kupusov moljac (Plutella xylostella), kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), pamukova sovica (Helicoverpa armigera). PREPORUKE I NAPOMENE: Preparat nije štetan za sisare, ptice, pčele i kišne gliste te predstavlja novi standard u kontroli insekata. Zbog novog mehanizma delovanja odlično suzbija populacije kod kojih je primećena slabija efikasnost u odnosu na isketicide iz drugih grupa. Da bi se obezbedio ovicidni (delovanje na jaja) efekat, neophodno je da jaja budu položena na već tretiranu površinu. Poseduje odličnu otpornost na spiranje kišom.

PAKOVANJE: 100 ml

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA

0,016 - 0,02 % (1,6 - 2,0 ml u 10 l vode )

Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i ubušivanja u plodove

BRESKVA

0,016 - 0,02 %

Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i ubušivanja u plodove

VINOVA LOZA

0,015 - 0,018 (1,5 - 1,8 ml u 10 l vode)

Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i ubušivanja u plodove

KUKURUZ - SEMENSKI I ŠEĆERAC

0,1 - 0,15

Za vreme polaganja jaja, pre piljenja i na početku piljenja gusenica

PARADAJZ

0,14 - 0,20

U period piljenja iz jaja odnosno prilikom masovnog leta u intervalima 7-10-14 dana

KUPUS

0,14 - 0,20

Za vreme polaganja jaja, a pre piljenja gusenica

MBT: 2 KARENCA: 14 - dana jabučasto voće i breskva, krompir, kukuruz šećerac; 28 - dana vinova loza; 7 dana; 1 - dan kupus, paradajz MDK(mg/kg): 0,2 jabučasto voće I kukuruz šećerac; 0,1 krompir; 1,0 grožđe; 2,0 kupus

93


CYTHRIN 250 EC AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin 200 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Cythrin 250 EC je nesistemični insekticid iz grupe Piretroida koji deluje digestivno i kontaktno. Remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu.

Lema melanopa Žitna pijavica

Lobesia botrana Grožđani moljac

Polje pšenice

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju štetnih insekata: žitna pijavica (Lema melanopa) i grozdov smotavac (Lobesia botrana). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se mešati sa alkalnim i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno samo u usevu šećerne repe.

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

STRNA ŽITA

0,12 - 0,2

Mlađi larveni stadijumi

VINOVA LOZA

0,012 - 0,024 %

Na početku piljenja prvih gusenica

MBT: 2 KARENCA: 10 dana - strna žita, 56 dana - vinova loza RADNA KARENCA: 1 dan MDK(mg/kg): 0,5 - vinova loza; 0,1 - strna žita

94


DEMITAN 200-SC AKTIVNA MATERIJA: Fenazakvin 200 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Demitan 200-SC je akaricid sa kontaktnim i ovicidnim delovanjem. Inhibira prenos elektrona u respiracionom lancu.

Panonychus ulmi Crvena voćnja grinja

Caleipitrimerus vitis Lozina grinja

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), lozine grinje (Calepitrimerus vitis), običnog paučinara (Tetranicus urticae). PREPORUKE I NAPOMENE: Zbog moguće ukrštene rezistencije ne sme se u alternaciji primenjivati sa akaricidima sličnog mehanizma delovanja (fenpiroksimat, piridaben, tebufenpirid). PAKOVANJE: 20 ml, 1 l USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA VINOVA LOZA

Tretman pri jačem napadu Tretman pri jačem napadu

0,04 - 0,06% (4 - 6 ml u 10 l vode)

KRASTAVAC (NA OTVORENOM I U ZATVORENOM PROSTORU)

Tretman kada je brojnost pokretnih formi grinja od 2 do 5 jedinki po listu

MBT: 1 KARENCA: 7 dana - krastavac; 28 dana - jabuka, vinova loza MDK(mg/kg): 0,1 - jabuka, vinova loza, krastavac

GOWAN

95


FORCE 0,5 G AKTIVNA MATERIJA: Teflutrin 5 g/kg FORMULACIJA: G - granule za direktnu primenu u zemljištu DELOVANJE: Force 0,5 G je nesistemični insekticid za direktnu primenu preko zemljišta, deluje kontaktno, utrobno i inhalaciono. Remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu.

Gryllotalpa gryllotalpa Rovac

Scarabeidae Grčice

SPEKTAR DELOVANJA

Koristi se za suzbijanje najznačajnijih zemljišnih štetočina u povrtarskim usevima, larvi žičnjaka i grčica, kao i rovaca. PREPORUKE I NAPOMENE: Ne dozvoliti prisustvo domaćim životinjama na tretiranoj površini 28 dana nakon primene. Može se mešati sa insekticidima i fungicidima neutralne reakcije.

Primena pri rasađivanju

USEV / ZASAD

KROMPIR, MRKVA, KUPUS

MBT: 1 KARENCA: OVP MDK(mg/kg): 0,02 - krompir, mrkva, kupus

96

PAKOVANJE: 1 kg, 20 kg

Primena depozitorima

KOLIČINA PRIMENE (kg/l/ha)

VREME PRIMENE

15 - 20

Primenjuje se pre setve (sadnje), ili za vreme setve, rasipanjem granulica oko semena, krtole ili korena biljke u zoni redova, depozitorom ili ručno.


FORCE 1,5 G AKTIVNA MATERIJA: Teflutrin 15g/kg FORMULACIJA: G - granule za direktnu primenu u zemljištu DELOVANJE: Force 1,5 G je nesistemični, granulirani insekticid za direktnu primenu preko zemljišta, deluje kontaktno, utrobno i inhalaciono. Remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu.

Scarabeidae Larva grčice

Elateridae Imago žičnjaka

SPEKTAR DELOVANJA

Koristi se za suzbijanje najznačajnijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima: larve žičnjaka-žičara (Elateridae), larve grčica (Scarabeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.). PREPORUKE I NAPOMENE: Rastvaranje granula u vodi ili neki drugi način primene kao što je razbacivanje granula po površini zemljišta nije dozvoljeno. U kontejner depozitora za granularne insekticide koju su montirani na baterije sejalice i prethodno podešeni na određeni protok preparata, sipati određenu količinu granula direktno iz originalnog pakovanja tako da kontejneri budu puni, ali ne i prepunjeni kako ne bi došlo do prosipanja granula u toku primene. Prilikom primene, redovno kontrolisati protok granula kroz uređaj za depoziciju. Pri pojavi neravnomernog protoka, začepljenju depozitora ili drugom zastoju neophodno je odmah zaustaviti sejalicu i otkloniti kvar. Nakon primene potpuno isprazniti i očistiti uređaje za depoziciju, kako preostale granula tokom noći ne bi upile vlagu iz vazduha, slepile se i dovele do začepljenja depozitora.

PAKOVANJE: 5 kg, 20 kg

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (kg/l/ha)

VREME PRIMENE

ŠEĆERNA REPA

5-8

Primenjuje se za vreme setve, uz pomoć depozitora za granulisane insekticide

Za suzbijanje kukuruzne zlatice, primenjuje se u količini 10-15 kg/ha ili u vreme setve kukuruza. MBT: 1 KARENCA: OVP MDK(mg/kg): 0,02 - kukurz, šećerna repa

97


INSEGAR 25 WG AKTIVNA MATERIJA: Fenoksikarb 250g/l FORMULACIJA: WG - vodorastvorljive granule DELOVANJE: Insegar 25 WG je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta insekata, iz grupe karbamata, deluje kao regulator rasta, odnosno, kao agonist juvenilnog hormona.

Carpocapsa pomonella Jabukin smotavac

Plod zdrave jabuke

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je za suzbijanje jabukinog crva smotavca (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Cemiostoma scitella) u zasadu jabuke i kruške. PREPORUKE I NAPOMENE: Preparat deluje tako što ne dozvoljava prelazak štetočine iz jednog stadijuma u drugi, tj. sprečava piljenje larvi iz jaja ili prelazak larve u lutku. Vreme primene je od presudnog značaja za efikasnost preparata, primenjuje se nešto ranije od insekticida ove namene. Tretiranje protiv smotavca i minera se obavlja u vreme maksimalnog leta, tj. pre polaganja jaja. Ona treba da budu položena na sveži depozit insekticida. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja. PAKOVANJE: 600 g

Leucoptera scitella Miner okruglih mina

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (kg/l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA I KRUŠKA

0,06 % (6 g u 10 l vode)

Tretirati pre polaganja jaja ili pre piljenja gusenica

MBT: 2 KARENCA: 21 dan - jabuka i kruška MDK(mg/kg): 0,5 - jabuka i kruška

98


LANNATE 25 WP AKTIVNA MATERIJA: Metomil 250 g/kg FORMULACIJA: WP - kvašljivi prašak DELOVANJE: Lannate 25-WP je insekticid, ograničeni sistemik koji pripada grupi Karbamata. Poseduje digestivno i kontaktno delovanje. Reverzibilni inhibitor holinesteraze (inhibira AChE). Kreće se translaminarno u biljci.

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je za suzbijanje: Lisnih vaši - zelene jabukine vaši (Aphis pomi), pepeljaste (Dysaphis devecta i D. plantaginea); Štitastih vaši - crvene kruškine (Epidiaspis leperii), zapetaste (Lepidosaphes ulmi), kalifornijske (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona), kruškine (Q. pyri), školjkaste (Q. ostraeformis); Lisnih vaši (Myzus persicae, M. varians, Brachycaudus schwartzii, B. persicae, Hyalopterus amygdalii); Štitastih vaši (Parthenolecanium corni, P. persicae, Pseudaulacaspis pentagona); Lisnih vaši (Myzus cerasi, Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni, Phorodon humuli); šljivine (Lepidisaphes corni); Smotavaca - pepeljastog (Lobesia botrana) i žutog grozdovog (Eupoecillia ambiguella) Sovice - lisne (Mamestra brassicae) i podgrizajuće (Agrotis spp.); Lisnih vaši - crne repine (Aphis fabae), pamukove sovice (A. gossypii, A. nasturtii); Sovice - lisne (Heliothis sp.); Tripsa - duvanov (Thrips tabaci) Lisne vaši hmelja (Phorodon humuli). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se primenjivati u zaštićenom prostoru (staklenici i plastenici) i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. Na tretiranim površinama, 14 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

PAKOVANJE: 1 kg

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (kg/l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA, KRUŠKA, DUNJA, BRESKVA, NEKTARINA, KAJSIJA, BADEM, ŠLJIVA, VIŠNJA, TREŠNJA

0,15 %

Na početku formiranja kolonija ili tretiranje pokretnih stadijuma

VINOVA LOZA

0,15 - 0,20 %

Tretiranje na osnovu praćenja leta leptira, a najkasnije kada se primete prve paučinaste niti na cvastima i grozdovima

ŠEĆERNA REPA

1,8 - 2,2

Tretiranje pre razvoja gusenica IV stupnja

PARADAJZ, PAPRIKA, KRASTAVAC (SAMO U POLJU)

1,5

Tretiranje na početku formiranja kolonija

DUVAN

1 - 1,5

Tretiranje: 1) odmah po pojavi prvih gusenica (početak jula), a po potrebi 25 dana kasnije 2) rasada prvo kod ukrštanja, a drugo po potrebi 25 dana kasnije 3) rasađenog duvana - prvo 5 do 10 dana po rasađivanju, a drugo po potrebi, 20 - 25 dana kasnije

HMELJ

0,15 %

Tretiranje na početku formiranja kolonija

MBT: 2 KARENCA: 7 dana - duvan; 14 dana - hmelj, paprika, paradajz, krastavac; 35 dana - voće, vinova loza; 42 dana - šećerna repa, kukuruz MDK(mg/kg): 10,0 - hmelj (suv); 0,1 - višnja, trešnja; 0,02 - jabuka, kruška, dunja, kajsija, breskva, nektarina, badem, šljiva, vinova loza, paradajz, paprika, krastavac

99


LANNATE 90 AKTIVNA MATERIJA: Metomil 900 g/kg FORMULACIJA: SP - vodorastvorljivo prašivo DELOVANJE: Lannate 90 je insekticid, ograničeni sistemik koji pripada grupi Karbamata. Poseduje digestivno i kontaktno delovanje. Reverzibilni inhibitor holinesteraze (inhibira AChE). Kreće se translaminarno u biljci.

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je za suzbijanje jabukinog crva smotavca (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Cemiostoma scitella) u zasadu jabuke i kruške. PREPORUKE I NAPOMENE: Isto kao i za Lannate 25 USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (kg/l/ha)

VREME PRIMENE

DUVAN

0,03 - 0,05 % (3 - 5 g u 10 l vode)

Tretiranjem: - duvanskog rasada, prvo kod ukrštanja rasada, a drugo (samo ako je potrebno) 20 dana posle prvog; - rasađenog duvana, prvo 5 - 10 dana posle rasađivanja, a drugo (samo ako je potrebno) 20 - 25 dana posle prvog, - tretiranjem rasađenog duvana odmah po pojavi prvih gusenica (početak jula), a drugo (samo ako je potrebno) 25 dana posle prvog (početak avgusta).

PARADAJZ, PAPRIKA, KRASTAVAC (U POLJU)

0,045 - 0,055 % (4,5 - 5,5 ml u 10 l vode)

Tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija

JABUKA, KRUŠKA I DUNJA

0,035 - 0,045 % (3,5 - 4,5 g u 10 l vode) 0,04 - 0,05 % (4 - 5 g u 10 I vode) 0,045 - 0,055 % (4,5 - 5,5 g u 10 I vode)

Tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove, ili prema preporuci PIS Tretiranjem na početku formiranja kolonija Tretiranjem kada su mine veličine 3 - 5 mm Tretiranjem pokretnih stadijuma

0,04 - 0,05 % (4 - 5 g u 10 l vode)

Tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove i mladare ili prema preporuci PIS-a

0,045 - 0,055 % (4,5 - 5,5 g u 10 l vode)

Tretiranjem pokretnih formi na letorastima

0,04 - 0,05 % (4 - 5 g u 10 l vode)

Tretiranjem na početku formiranja kolonija

0,045 - 0,055 % (4,5 - 5,5 g u 10 l vode)

Tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi na letorastima

0,045-0,055 % (4,5 - 5,5 g u 10 l vode),

Tretiranjem na osnovu praćenja leta leptira, a najkasnije kada se primete prve paučinaste niti na cvastima i grozdovima

BRESKVA, NEKTARINA, KAJSIJA I BADEM

ŠLJIVA, VIŠNJA I TREŠNJA

VINOVA LOZA

MBT: 2 KARENCA: 7 dana - duvan; 14 dana – hmelj, paprika, paradajz, krastavac; 35 dana – voće, vinova loza MDK(mg/kg): 0,1 mg/kg – višnja, trešnja; 0,02-jabuka, kruška, dunja, breskva, nektarina, kajsija, badem, šljiva, vinova loza, paradajz, paprika, krastavac

100


MATCH 050 EC AKTIVNA MATERIJA: Lufenuron 50g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Match 050 EC je insekticid sa utrobnim delovanjem, iz grupe benzoilfenilurea koji deluje kao inhibitor sinteze hitina sprečavajući presvlačenje gusenica. Način delovanja čini ovaj preparat idealnim za integralnu zaštitu bilja. Preparat ima odličnu otpornost na ispiranje kišom i dugotrajno delovanje i do 20 dana.

Carpocapsa pomonella Jabukin smotavac

Jabuka

Leptinotarsa decemlineata Jaja krompirove zlatice

Krompir

SPEKTAR DELOVANJA

Koristi se za suzbijanje jabukinog crva smotavca (Cydia pomonella) i krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). PREPORUKE I NAPOMENE: Vreme primene je od presudnog značaja za efikasnost preparata. Smotavci se tretiraju u vreme početka polaganja jaja pa do početka piljenja larvi. Jaja treba da budu položena na već tretiranu površinu (ovicidni efekat). Preparat ne deluje na odrasle štetočine (imago). Odličan partner za suzbijanje imaga je Vantex 60 SC i može se mešati sa njim. Dužina delovanja je obično dovoljna za suzbijanje jedne cele generacije štetočine. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije na bazi sumpora i bakra.

PAKOVANJE: 250 ml, 1 l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA

0,07 % (7 ml u 10 l vode)

Tretiranje u početku polaganja jaja ili pre početka piljenja gusenica prve i druge generacije

KROMPIR

0,3 (3 ml na 100 m2)

Tretiranje u početku polaganja jaja ili pri prvom piljenju larvi krompirove zlatice

MBT: 2 KARENCA: 28 - dana jabuka; 7 - dana krompir MDK(mg/kg): 0,2 - jabuka; 0,02 - krompir

101


NITROPOL S AKTIVNA MATERIJA: Parafinsko ulje/Belo mineralno ulje 98, 8 % w/w ± 25g/l (Teh. čistoće 100 %) FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Nitropol S je akaricid i insekticid koji primenjen u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju (razmenu gasova i disanje) svih razvojnih stadijuma grinja i insekata. Za primenu tokom vegetacije (letnji tretmani), pored navedenog delovanja obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja (insekticida i akaricida), te tako poboljšava performance pesticidnih tretmana

Grinja na naličju lista

Voćnjak u zimskom mirovanju

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju crvene voćne grinje (Panonicus ulmi) u zasadu jabuke i obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške. PREPORUKE I NAPOMENE: Izbegavati tretiranja biljaka oslabljenih dužom sušom (oslabljeni turgor). Preparat se meša sa preparatima na bazi bakra, a ne sme se mešati sa jedinjenjima koja u sebi sadrže sumpor (kaptan, hlorotalonil) i elementarnim sumporom. Ukoliko se primeni prema uputstvu za upotrebu, preparat nije fitotoksičan za jabuku i krušku. Određenu količinu preparata treba, uz stalno mešanje, preneti u sud u kome se nalazi preostala količina vode. Preparat se primenjuje svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretirnje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučena količina tečnosti je 1000 l/ha. Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda) tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Ne izlivati i bacati u kanalizaciju koncetrat, tečnost od tretiranja i pranja opreme.

USEV / ZASAD

JABUKA

KRUŠKA

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

1,3 % (0,13 l na 10 litara vode)

Primenjuje se od fenofaze razvoja jabuke 10 po BBCH skali (zimsko tretiranje) i tokom vegetacije po pojavi pokretnih formi crvene voćne grinje (letnje tretiranje). Primenjuje za zimsko tretiranje kruške, neposredno pre odlaganja jaja C. pyri.

MBT: 1 za zimsko tretiranje, u toku vegetacije dva puta sa razmakom između dva tretiranja - 14 dana. KARENCA: OVP za zimske tretmane, a kada se koristi za letnje tretiranje jabuke - 21 dan

102

NOVO!


NURELLE D AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos 500g/l + Cipermetrin 50g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Nurelle D je nesistemični insekticid koji predstavlja kombinaciju dve aktivne materije - Hlorpirifos (grupa Organofosfata, inhibitor holinesteraze) i Cipermetrin (grupa Piretroida, remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu). Deluje kontaktno i inhalaciono.

Leptinotarsa decemlineata

Cydia pomonella

Krompirova zlatica

Jabukin smotavac

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju: zelene jabučne vaši (Aphis pomi), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea), jabučnog crva (Cydia pomonella), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), repine pipe (Bothynoderes punctiventris), lisne sovice (Mamestra brassicae), repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). PREPORUKE I NAPOMENE: Može biti fitotoksičan za sortu jabuke Zlatni delišes u uslovima visoke vlažnosti i temperature. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preparat primenjivati za suzbijanje krompirove zlatice u lokalitetima gde nije utvrđena rezistentnost na piretroide i organofosfate.

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l, 200 l

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA I KRUŠKA

0,075 - 0,1% (7,5 - 10 ml u 10 l vode) 0,1 - 0,15% (10 - 15 ml u 10l vode)

Tretirati na početku formiranja kolonija vaši, tretirati pre ubušivanja gusenice (C. pomonella)

KROMPIR

0,5-0,9 (5 - 9 ml na 100 m2)

Tretirati na početku pojave larvi krompirove zlatice

ŠEĆERNA REPA

1 - 1,5 (10 - 15 ml na100 m2)

Na osnovu praga štetnosti sovica

ULJANA REPICA

0,75 - 1,0

Tretirati na početku pojave imaga

MBT: 1 za suzbijanje krompirove zlatice, 2 za ostale namene KARENCA: 21 dan - krompir; 28 dana - voće, šećerna repa; 42 dana - ostali ratarski usevi; 56 dana - uljana repica MDK(mg/kg): 0,05 - jabuka, kruška, š.repa, uljana repica; Cipermetrin: 1,0 - jabuka kruška, š.repa; 0,2 - uljana repica; 0,05 - krompir

103


PRINCE AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen 100 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Prince je insekticid iz grupe juvenilnih hormona koji inhibira rast insekata, sprečava embriogenezu, odnosno inhibira procese metamorfoze i reprodukcije. Poseduje kontaktno i digestivno (želudačno) delovanje, a ako su jaja direktno izložena prskanju, poseduje i ovicidno dejstvo.

Jabučnjak

Jabuka

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju jabukinog smotavca - crva (Cydia pomonella) u zasadu jabuke. PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije, a sme sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Tretriranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na piriproksifen i ukrštene reakcije na jedinjenja sličnog mehanizma delovanja ne primenjivati ga više od 2 puta u istom zasadu, kao i ne koristiti preparate sličnog mehanizma delovanja (agonisti juvenilnog hormona), kao što su insekticidi na bazi fenoksikarba. Preporučena količina tečnosti 600 do 1000 l/ha.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA

0,075 - 0,1% (7,5 - 10 ml u 10 l vode ),

Na početku polaganja jaja ili na osnovu preporuke IPS

MBT: 2 KARENCA: 28 dana MDK(mg/kg): 0,2

104

NOVO!


RELDAN 22 EC AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos 225 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Reldan 22 EC je insekticid iz grupe organofosfata koji inhibira enzime acetilholinesteraze u ćelijama nervnog sistema insekata delujući svojim parama

Jabuke

Jabučnjak

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju lisnih vaši (Aphididae), zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši jabuke (Disaphis plantaginea), zelene breskvine vaši (Myzus persicae), lisnih minera, jabukinog i breskvinog savijača, kruškine buve (Psylla pyri), pepeljastog (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Clysia ambiguella), žitnog bauljara (Zabrus tenebrioides), kupusara (Pieris brassicae), repičinog sjajnika (Melighetes aeunus). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se primenjivati u fazi cvetanja. Ne mešati sa preparatima na bazi alkalne reakcije kao i fungicidima na bazi folpeta, mankozeba, kaptana, bakar-hidroksida, Bordovske čorbe, kvašljivog sumpora. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na tretiranim površinama najmanje 14 dana po primeni ne dozvoliti pristup domaćim životinjama. USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

JABUČASTO I KOŠTIČAVO VOĆE

0,09 - 0,125 % (9 - 12,5 ml u 10 l vode )

VINOVA LOZA

0,1 - 0,125 % (10 - 12,5 ml u 10 l vode)

PŠENICA

1,25 - 1,75

KUPUS

1,25

ULJANA REPICA

1,75

NOVO!

VREME PRIMENE

Na početku formiranja kolonija

MBT: 3 KARENCA: 21 dan, uljana repica - OVP MDK(mg/kg): 0,05 - kupus; 0,2 - breskva, strnine; 0,3 - trešnja, višnja; 0,5 - jabuka, vinsko I stono grožđe

105


RUNNER 240 SC AKTIVNA MATERIJA: Metoksifenozid 240 g/l FORMULACIJA: SC - koncentrovana suspenzija DELOVANJE: Runner 240 SC je insekticid koji pripada grupi akceleratora presvlačenja MAC, odnosno antagonist hormona presvlačenja. Poseduje digestivno i kontaktno delovanje. Kreće se translaminarno u biljci. Ukoliko su jaja direktno izložena delovanju preparata, poseduje i ovicidno dejstvo.

Cydia pomonella

Lobesia botrana Sivi grozdov smotavac zlatica

Jabukin smotavac - ciklus razvića

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je za suzbijanje: sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana), jabukin smotavac (Cydia pomonella). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkaline reakcije. Preparat je otrovan za vodene organizme te treba sprečiti njegovo dospevanje u vode i kanalizacione mreže.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,03 - 0,05 % (3 - 5 ml u 10 l vode)

Tretirati pre početka ubušivanja gusenice u bobice

JABUKA

0,04 - 0,06 % (4 - 6 ml u 10 l vode)

Tretirati na početku piljenja prvih gusenica

MBT: 2 KARENCA: 14 dana - vinova loza, jabuka MDK(mg/kg): 2,0 - jabuka; 1,0 - vinova loza

106

NOVO!


SANMITE 20 WP AKTIVNA MATERIJA: Piridaben 200 g/kg FORMULACIJA: WP - kvašljiv prašak DELOVANJE: Sanmite 20 WP je akaricid kontaktnog dejstva nove generacije sa brzim i dugotrajnim delovanjem (30 do 40 dana), pogodan za integralnu zaštitu.

Eriophyes vitis Lozina grinja

Panonychus ulmi Crvena voćnja grinja

SPEKTAR DELOVANJA

Koristi za suzbijanje crvenog pauka (Panonychus ulmi) i obične grinje (Tetranychus urticae) u zasadima jabuke i vinove lozi. PREPORUKE I NAPOMENE: Zbog moguće ukrštene rezistentnosti, ne sme se alternativno primenjivati sa akaricidima sličnog mehanizma delovanja (fenproksimat, tebufenprid, piridaben). Efikasan u različitom temperaturnom opsegu. Jako otrovan za vodene organizme. Sprečiti dospevanje preparata u vode i kanalizacionu mrežu.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (kg/l/ha)

VINOVA LOZA

0,05 - 0,07 %

JABUKA

0,05 % (5 g u 10 l)

PAKOVANJE: 100 g, 500 g VREME PRIMENE

U svim razvojnim fazama u zavisnosti od intenziteta pojave

MBT: 2 KARENCA: 35 dana - vinova loza i jabuka MDK(mg/kg): 1,0 - vinova loza; 0,5 - jabuka

107


TALISMA EC AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin 80 g/l + Piperonil butoksid 228 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Talisma EC kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida deluje na nervni sistem insekta prouzrokujući poremećaj u protoku nervnih impulsa jer remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu

Sitophilus granarius L.

Uskladištena pšenica

Žitni žižak

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju žitnog žižka (Sitophilus granarius L), bakrenastog moljca (Plodia intarpunctela), pirinčanog žižka (Sitophilus oryzae L), rizoperte (Rhyzopertha dominica F), kestenjastog (Tribolium castaneum) i žitnog moljca (Sitotroga cerealella) u skladištima zrnastih proizvoda i tretmanu praznih skladišta.

NOVO!

PREPORUKE I NAPOMENE: Za tretiranje pšenice u zrnu preparat se primenjuje u zatvorenim aparatima za tretiranje semena. Za tretman betonskih objekata za skladištenje pšenice preparat se primenjuje prskalicama niskog pritiska. Preparat se ne sme mešati sa alkalnim preparatima i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola ili drugih alkohola. Pri radu nositi odgovarajuću odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči i lice. Tokom rada ne sme se jesti, piti i pušiti. Posle rada, ruke i lice oprati hladnom vodom i sapunom. USEV / ZASAD

TRETIRANJE PŠENICE U ZRNU TRETIRANJE OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE PŠENICE MBT: 1 KARENCA: OVP RADNA KARENCA: 1dan MDK(mg/kg):

108

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

10 ml/t zrna (u 10 l vode za 1 tonu)

Obezbeđuje zaštitu do 6 meseci

20 ml/t zrna (u 10 l vode za 1 tonu)

Obezbeđuje zaštitu od 12 meseci

60 ml/100 m2 (u 10 l vode za 100 m2)

Vlažnu dezinsekciju objekta vrše samo stručno obučene osobe


TEPPEKI 500 WG AKTIVNA MATERIJA: Flonikamid 50 % FORMULACIJA: WG - vodorastvorljive granule DELOVANJE: Teppeki 500 WG je insekticid-aficid iz nove grupe piridinneksakarboksamida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Jedinstveni način delovanja onemogućava stvaranje ukrštene rezistencije sa insekticidima za iste namene. U tretiranoj biljci kreće se akropetalno i translaminarno. Deluje kontaktno i želudačno već nakon 1 sata od usvajanja, a smrt nastupa nakon 2 do 5 dana u zavisnosti od izgladnjivanja štetočine

Zasad jabuke

Zasad šljive

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju lisnih vaši (Aphididae), zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši jabuke (Disaphis plantaginea), zelene breskvine vaši (Myzus persicae), šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni). PREPORUKE I NAPOMENE: Preparat Teppeki 500 WG odlikuje duga perzistentnost na biljkama (14 do 21 dan) što omogućava punu zaštitu tokom cvetanja ako se primeni pre cvetanja. Takođe, karakterišu da odlične toksikološke i ekotokskološke osobine. Ne predstavlja opasnost za korisnike, za podzemne vode, ne predstavlja rizik za vodene organizme, pčele, ptice, ribe niti populacije priprodnih neprijatelja lisnih vaši, te nije razvrstan u grupe otrova. Zbog navedenog se odlično uklapa u programe integralne zaštite bilja. U zemljama EU Teppeki 500 WG prestavlja nezamenjivo rešenje u suzbijanju bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji i to u drip irigaciji nakon presađivanja u dozi od 160 do 200 g/ha. Primenjuje se i u usevima krompira, žitarica, suncokreta, paprika, dinje, paradajza, cveća i ukrasnog bilja. Najnovija ispitivanja ukazuju i na izuzetnu efikasnost u suzbijanju jabukine krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u konc. 0,016 % uz dodatak okvašivača.

NOVO!

PAKOVANJE: 1,4 g, 140 g

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA

0,012 - 0,014 % (1,2 - 1,4 g na 10 l vode)

Po prelasku praga štetnosti, na početku formiranja kolonija, pre cvetanja

BRESKVA

0,012 - 0,014 % (1,2 - 1,4 g na 10 l vode)

Po prelasku praga štetnosti, na početku formiranja kolonija, pre cvetanja

ŠLJIVA

0,012 - 0,014 % (1,2 - 1,4 g na 10 l vode)

Po prelasku praga štetnosti, na početku formiranja kolonija, pre cvetanja

MBT: 2 - 3 KARENCA: 21 dan MDK(mg/kg): 0,2 - jabuka, šljiva; 0,3 - breskva

109


VANTEX 60 CS AKTIVNA MATERIJA: Gama-cihalotrin 60g/l FORMULACIJA: CS - suspenzija kapsula DELOVANJE: Vantex 60 CS je insekticid najnovije generacije iz grupe Piretroida, deluje kontaktno i digestivno sa izraženim ”knock-down” efektom.

Oulema melanopus Žitna pijavica

Brevicoryne brassicea Larve vaši kupusa

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen suzbijanju žitne pijavice (Lema melanopus), jabukinog crva (Carpocapsa pommonella), zelene jabukine vaši (Aphis pommi), grožđanog moljca (Lobesia botrana), gusenica kupusara (Pieris brassicae), larvi vaši kupusa (Brevicoryne brassicae). PREPORUKE I NAPOMENE: Kompatibilan je sa većinom fungicida i insekticida ali se ne sme mešati sa Bordovskom čorbom i alkalnim preparatima.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

ŽITARICE

0,05 - 0,06

JABUKA

0,004 - 0,005 % (40 - 50 ml/1000 l vode)

VINOVA LOZA

0,004 - 0,006 % (40 - 60 ml/1000 l vode)

KUPUS

0,05 - 0,07

MBT: 2 KARENCA: 35 dana - žitarice; 14 dana - jabuka, kupus; 21 dan - vinova loza MDK(mg/kg): 0,05 - žitarice; 0,1 - jabuka; 0,2 - vinova loza, kupus

110

PAKOVANJE: 50 ml, 1 l VREME PRIMENE

Po pojavi štetočina


VERTIMEC 018 EC AKTIVNA MATERIJA: Abamektin 18 g/l FORMULACIJA: EC - koncentrat za emulziju DELOVANJE: Vertimec 018 EC je nesistemični, translaminarni, kontaktni i utrobni insekticid i akaricid za suzbijanje pokretnih oblika štetnih insekata i grinja. Nakon primene usvaja se u list ali nema kretanja biljnim sokovima, već se aktivna materije deponuje između lica i naličja lista, obezbeđujući dugotrajno delovanje na insekte koji se hrane sisanjem bijnih sokova. Antagonist je gama-aminobuterne kiseline koja je inhibitor neurotransmisije, izazivajući tako paralizu.

Psylla pyri Kruškina buva

Tetranychus atlanticus Pauk paučinar

SPEKTAR DELOVANJA

U zasadu kruške za suzbijanje obične kruškine buve (Psylla pyri), usevu soji i pasulju za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) i atlantskog paučinara (Tetranychus atlanticus) i u zasadu maline i kupine za suzbijanje eriofidnih grinja (Phyllocoptes gracilis, Acalitus essigi), i paučinara (Tetranychus urticae, Tetranychus turkestani). PREPORUKE I NAPOMENE: Vertimec 018 EC se može na istoj površini primeniti dva puta u toku vegetacije, uz razmak između tretiranja od 8 -10 dana. S ozirom na to da ovo sredstvo nema sistemično delovanje, važno je obezbediti dobru pokri-venost biljaka rastvorom. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. Kombinacija preparata Vertimec 018 EC sa mineralnim uljem se ne sme primenjivati 3 dana pre ili 3 dana posle tretiranja zasada kruške fungicidima na bazi sumpora ili kaptana. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi kaptana i sumpora.

PAKOVANJE: 100 ml

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

KRUŠKA

0,05 - 0,07 % (5 - 7,5 ml u 6 - 10 l vode na 100 m2) uz dodatak 0,25 % mineralnog ulja

Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića (faza 69 BBCH skale)

SOJA, PASULJ

0,3 - 0,5 (3 ml na 100 m2)

Tretiranje u vreme pojave pojedinačnih grinja ili pojave prvih kolonija na listovima Po potrebi, tretiranje ponoviti nakon 8 - 10 dana

MALINA, KUPINA

0,5 - 0,75

Tretiranje u vreme pojave pokretnih formi štetočina

MBT: 1 KARENCA: 7 dana - malina, kupina, pasulj i soja; 14 dana - kruška MDK(mg/kg): 0,02 - kruška, soja i pasulj; 0,1 - malina i kupina

111


BULLIT AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid 700 ± 25g/l FORMULACIJA: WS - Vododisperzibilni prašak za vlažno tretiranje semena crvene boje DELOVANJE: Bullit je insekticid iz grupe Neonikotinoida sa translaminarnom i selektivnom aktivnošću i kontaktnim i digestivnimdelovanjem čime inhibira enzim acetilholinesteraze te dolazi do nagomilavanja acetilholina.

Elateridae Žičnjaci

Usev kukuruza napadnut žičnjakom

SPEKTAR DELOVANJA

Zemljišni štetni insekti - larve žičnjaka (Agriotes spp., Fam. Elateridae). PREPORUKE I NAPOMENE: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Tretiranje semena se vrši tako što se semenu kukuruza od 100 kg, doda 2 l vode uz mešanje koje traje 5 minuta, a zatim se doda 0, 25 kg preparata, uz mešanje od 15 minuta. Preparat Bullit se može nanositi na seme u svim postojećim uređajima i aparatima koji se koriste za vlažno tretiranje semena. Preparat se može mešati sa drugim preparatima za tretiranje semena. Preparat nije fitotoksičan za kukuruz u količini u kojoj se primenjuje.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

SILAŽNI I MERKANTILNI KUKURUZ

0,25 kg na 100 kg semena

Prilikom dorade semena

MBT: 1 KARENCA: OVP MDK(mg/kg): 0,1 - kukuruz

114

NOVO!


SEMAFOR 20 ST AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin 200 g/l FORMULACIJA: FS - koncentrovana suspenzija za tretiranje semena DELOVANJE: Semafor 20 ST je nesistemični insekticid za tretman semena kukuruza i suncokreta neposredno pre setve radi zaštite od zemljišnih štetočina. Ne deluje na insekte koji oštećuju nadzemni deo useva. Ima određeno repelentno delovanje na ptice ako se koristi u povećanim dozama.

Usev kukuruza

Usev suncokreta

SPEKTAR DELOVANJA

Namenjen je suzbijanju Larve žičnjaka (Elateridae).

PREPORUKE I NAPOMENE: Preparat se odgovarajućim uređajima nanosi na seme, uz dodatak 600 - 700 ml vode i uz konstantno mešanje. PAKOVANJE: 50 ml. 1 l USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

KUKURUZ

0,3 l na 100 kg semena

SUNCOKRET

0,2 l na 100 kg semena semena

VREME PRIMENE Prilikom dorade semena ili neposredno pre setve

MBT: 1 KARENCA: OVP MDK(mg/kg): 0,005 - kukuruz; 0,1- suncokret

115


TEBUKON 60-FS AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol 60 g/l FORMULACIJA: FS - koncentrovana suspenzija za tretiranje semena DELOVANJE: Tebukon 60 FS je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za tretiranje semena strnih žita u uređajima za vlažno tretiranje semena.

Ustilago nuda Otkrivena gar ječma

Tilletia tritici Glavnica pšenice

SPEKTAR DELOVANJA

Prouzrokvača glavnice pšenice (Tilletia spp.), prouzrokvača otkrivene gari ječma (Ustilago nuda). PREPORUKE I NAPOMENE: Pre mešanja sa drugim preparatima potrebno je proveriti kompatibilnost između preparata. Seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi i životinja, a tokom setve ne sme ostati na površini zemlje.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA, JEČAM

50 ml na 100 kg semena

Pre postupka tretiranja semena, preparat pomešati sa 700 ml vode

MBT: 1 KARENCA: OVP MDK(mg/kg): 0,2

116

PAKOVANJE: 50 ml, 1 l, 5 l


BM 86 AKTIVNA MATERIJA: Krem alge Ascophyllum nodosum G14, Azot, Bor, Magnezijum-oksid i Molibden FORMULACIJA: Tečna formulacija

Cvet breskve

Zasad jabuke zaštićen protivgradnom mrežom

SPEKTAR DELOVANJA

BM 86 se primenjuje kao tečni rastvor za folijarnu primenu u voćarstvu i povrtarstvu u fazi cvetanja kada u kritičnom periodu za razvoj biljke obezbeđuje aminokiseline, vitamine, polisaharide i fitohormone preko G14 kao i ostale mikroelemente. Time se postiže: 1. Kroz sintezu poliamina bolje zametanje ploda. 2. Brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija. 3. Bolja redistribucija hranjljivih elemenata. 4. Veći broj plodova veće dimenzije. PREPORUKE I NAPOMENE: U tank miksu BM 86 se dodaje na kraju. Meša se sa pesticidima osim onim podložnim kalcifikaciji. Biostimulator BM 86 je na bazi prirodnih materija i nije štetan za pčele.

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUČASTO VOĆE

3,0 tri puta u toku cvetanja

Početak cvetanja (roze pupoljak), sredina cvetanja i opadanje latica

KOŠTIČAVO VOĆE

3,0 tri puta kod cvetanja

Početak cvetanja (roze pupoljak), opadanje latica i mladi plodovi

POVRĆE

3,0 tri puta u toku cvetanja

5 - 7 dana po presađivanju, u fazi cvetanja ili 10 - 15 dana kasnije za kupus, celer i opet posle 10 - 15 dana

MBT: 3 puta sa intervalom izmeđju tretiranja 10 - 15 dana

GOEMAR 120

PAKOVANJE: 1 l, 5 l


NEO STOP AKTIVNA MATERIJA: Hlorprofam 10g/kg FORMULACIJA: WP - kvašljivi prašak

Cvet breskve

Zasad krompira

SPEKTAR DELOVANJA

Regulator rasta biljaka sa sistemičnim delovanjem koji sprečava klijanje krtola merkantilnog krompira. PREPORUKE I NAPOMENE: Ravnomerno zaprašivanje suvih krtola krompira, ručno ili uređajima za primenu praškastih formulacija. Tretirane krtole obavezno oprati pre konzumiranja. Ne sme se koristiti za zaprašivanje semenskog krompira, a u skladištu sa tretiranim merkantilnim krompirom u neposrednoj blizini ne sme se držati semenski krompir, niti bilo koja druga semenska roba. Može se primeniti jednom ukoliko je dužina čuvanja krompira do 3 meseca, ili dva puta za period čuvanja dužem od 3 meseca.

PAKOVANJE: 100 g, 1 kg

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KROMPIR

100 g preparata na 100 kg krompira

Nakon vađenja merkantilnog krompira, a pre skladištenja

KARENCA: 42 dana - krompir MDK(mg/kg): 5,0 mg/kg - krompir, 0,5 mg/kg - krompir bez ljuske

121


GARDENTOP AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon 0,005 g/kg FORMULACIJA: Mamak za direktnu primenu - RB crvene boje DELOVANJE: Rodenticid Gartdentop pripada drugoj generaciji ”kumarinski rodenticidi” koji sprečava koagulaciju krvi kod glodara.

Microthus arvalis Poljska voluharica

Rattus norvegicus Sivi pacov

SPEKTAR DELOVANJA

NAMANJEN JE SUZBIJANJU: 1. crnog (Rattus rattus) i sivog pacova (Rattus norvegicus). 2. kućnog miša (Mus musculus). 3. poljske (Microtus arvalis) i vodene voluharice (Arvicola terestris). PREPORUKE I NAPOMENE: Primena je po potrebi, akcija suzbijanja traje 7 do 10 dana, a uginuće pacova nastupa nakon 5 do 8 konzumiranja, a uginuće miševa nastupa posle jednokratne konzumacije. Broj tretiranja tokom godine nije ograničen, zavisi od infestacije štetnih glodara. Preparat koristiti samo na površinama gde domaće životinje i živina nemaju pristup. Mamci se ne smeju ostavljati na površini zemlje, jer su otrovni za čoveka i druge toplokrvne organizme. PRIMENA SKLADIŠTA: KUĆNI MIŠ

SKLADIŠTA: SIVI PACOV, CRNI PACOV U POLJU: POLJSKA VOLUHARICA, POLJSKI MIŠ

KOLIČINA PRIMENE

NAČIN PRIMENE

10 g mamka (jedna kesica)

Pojedinačno rasuti mamak

10 - 50 g po tacni

U blizini legla i puteva kojima se kreću

100 - 150 g mamka (10 - 15 kesica) po tacni

Stavljanjem na zaklonjena mesta

7 do 10 tacni

Na površini 250 do 300 m2

10 - 20 g (1 do 2 kesice)

Po aktivnoj rupi za kategorije brojnosti I do III

20 - 30 g (2 do 3 kesice)

Po aktivnoj rupi za IV kategoriju i kalamitet

KARENCA: Za skladišta nije potrebno normiranje

124

PAKOVANJE: 200 g


GARDENE AKTIVNA MATERIJA: Metaldehid 50 g/kg FORMULACIJA: G - granulirani mamak DELOVANJE: Gardene je moluskocid-limacid nove generacije i formulacije.

Helix spp. Puž

Štete

SPEKTAR DELOVANJA

PRIMENJUJE SE U RASADNICIMA, VRTOVIMA I POVRTNJACIMA: Veliki puž golać (Arion lusitanicus), mali crni golać (Deroceras agreste), ostale vrste puževa (Helix pomatia i drugi). PREPORUKE I NAPOMENE: Mamci se mogu koristiti maksimalno 2 puta u toku godine sa intervalom između tretiranja od 14 dana u zavisnosti od intenziteta pojave puževa. Preporučuje se postavljanje mamaka u večernjim satima kada puževi izlaze iz skloništa ili pred kišu. Na tretiranim površinama ne dozvoliti pristup domaćim životinjama najmanje 7 dana. Tretirana površina ne sme se obrađivati 21 dan.

PAKOVANJE: 200 g

PRIMENA

KOLIČINA PRIMENE

NAČIN PRIMENE

VELIKI PUŽ GOLAĆ, MALI CRNI GOLAĆ, OSTALE VRSTE PUŽEVA

5 do 7 kg/ha (50 - 70 g na 100 m2)

Rasipanjem mamaka u trake ili oko biljaka

KARENCA: 21 dan - krompir, a u ostalim usevima i zasadima OVP MDK(mg/kg): 1,0 mg/kg - kupusnjače i salata; 0,5 mg/kg - ostale namirnice

125


NATURALIS BIOGARD AKTIVNA MATERIJA: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 x 107 spora/ml u 100 g preparata FORMULACIJA: SC – koncentrovana suspenzija spora u biljnom ulju SPEKTAR DELOVANJA: namenjen suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u integralnoj i organskoj proizvodnji BIOINSEKTICID I AKARICID SA KONTAKTNIM DELOVANJEM.

MEHANIZAM DELOVANJA

Spore Beaveria bassiana deluju kontaktno. Naneta na telo insekta, konidije gljivice klijaju stvarajući hife koje prodiru kroz kutikulu i šire se u telu insekta.Visoka vlažnost vazduha (veća od 50%) i slobodna voda pogoduju daljem širenju ali konidije Beaveria bassiana su invazivne u svim režimima vlažnosti. Infekcija može biti ostvarena u roku od 24 do 48 sati u zavisnosti od temperature (u rasponu od 10 do 370C, a optimum na 20 do 270C). Ako je insket u fazi preobražaja (presvlačenja), process infekcije se prekida. Micelija nastavlja da se širi hraneći se domaćinom odnosno njegovim hranljivim sastojcima. Širenje gljivice unutar domaćina prouzrokuje smrt insekta u roku od 3 do 5 dana. Nakon uginuća insekta nove konidije nastavljaju hraneći se ostacima insekta. Međutim, temperatura i vlažnost imaju uticaja na sporulaciju Beaveria bassiana, a time i na prenos gljivice na druge insekte. Soj ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beaveria bassiana ne proizvodi nikakve toksine jer zaraženi domaćin umire od dehidratacije i/ili nedostatka hranljivih materija. Spektar delovanja: namenjen suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u integralnoj i organskoj proizvodnji. Preporuke i napomena: Naturalis Biogard se može primenjivati svom konvencionalnom opremom za tretiranje sredstvima za zaštitu bilja uz količine vode koje obezbeđuju temljnu pokrivenost napadnutih biljaka. Tretmane treba izvoditi izjutra ili tokom večeri kada je aktivnost imaga manja, odnosno smanjen je njihov let, a relativna vlažnost vazduha niža. Preparat Naturalis Biogard treba primenjivati pri nižoj brojnosti kada i štete još nisu vidljive. U zavisnosti od nivoa zaraze i vremenskih uslova primenjuju se 3 do 5 tretmana. U slučaju potrebe tretmane treba ponavljati u razmacima od 5 do 7 dana. Ako nakon aplikacije uslede padavine, tretman treba ponoviti. Preparat Naturalis Biogard se može korisititi u organskoj proizvodnji zajedno sa insekticidima na bazi parafinskog ulja, kao i u integralnoj proizvodnji. Pre pripreme rastvora, rezervoar prskalice mora biti detaljno opran kako ne bi sadržavao ostatke fungicida iz prethodnih tretmana. Preparat se priprema za primenu tako što se pre upotrebe pakovanje dobro promućka a zatim ulije u rezervoar koji je napunjen ½ vode, a zatim se doda Naturalis Biogard i dopuni rezervoar uz stalno mešanje pripremljenog rastvora. Prilikom tretmana ne primenjivati kroz rasprskivače koje imaju filtere manje od 25 mikrona. Ne primenjivati kroz sisteme za navodnjavanje. Preporučena količina vode je 1000 l/ha (10 l na 100 m2). Tretiranje iz vazduha nije dozvoljeno. Prema standardima dobre poljoprivredne prakse u integralnoj i organskoj proizvodnji u zemljama EU preparat Naturalis Biogard se koristi za suzbijanje bele leptiraste vaši tripsa, crvene voćne grinje, lisnih vaši i žičnjaka u usevima paradajza, paprike, lubenice,

128

NOVO!


krastavca, tikve, salate, šargarepe, krompira, tripsa, vaši i crvenog voćnog pauka u jagodi, malini i kupini, tripsa i trešnjine muve u višnji i trešnji, tripsa i mediteranske voćne muve u zasadu breskve, nektarine, kajsije, šljive, jabuke, kruškine buve u krušci, vaši, minera i voćne muve u dunji, vinovoj lozi, leski, kestenu, maslini, citrusima, ukrasnom bilju, i tripsa u lekovitom bilju (bosiljak) u dozama od 0,75 do 1,5 l/ha. Preparat skladištiti na suvom i hladnom mestu van domašaja sunčeve svetlosti. Optimalna temperatura z čuvanje 4 do 50C. Ne bi trebalo skladištiti na temepraturama višim od 150 C, a maksimalna temperatura skladištenja 270C.

Panonychus ulmi Crvena voćna grinja

Jabuke

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

VREME PRIMENE

JABUKA

1,5 (10 – 15 ml na 100 m2)

Prvi tretman nakon pojave prvih pokretnih formi, drugi tretman nakon 3 do 4 dana. Po potrebi izvesti još jedan do dva tretmana u roku od 7 dana.

MBT: 4

129


VIN-FILM AKTIVNA MATERIJA: Pinolein 892,8 g/l FORMULACIJA: SE – koncentrovana emulzija POMOĆNO SREDSTVO ZA POBOLJŠANJE PERFORMANSI PESTICIDNIH TRETMANA

MEHANIZAM DELOVANJA Vin-Film ađuvant (pomoćno sredstvo) koje se dodaje pesticidima radi povećanja perzistentnosti (produženog delovanja pesticida) i osiguranja maksimalne efikasnosti svakog tretmana povećanjem pokrovnosti depozita pesticida, zaštitom od isparavanja i spiranja depozita pesticida usled padavina ili zalivanja, zaštitom depozita od degradacije procesima oksidacije i hidrolize, UV zračenjem i ostalim degradacionim faktorima. Preporuke i napomena: Lišće tretiranih biljaka ne sme se koristiti za ishranu domaćih životinja. Preparat deluje kao okvašivač smanjujući površinski napon tečnosti čime kapi posle tretmana bolje pokrivaju i bolje prijanjaju na tretiranu površinu. Preparat se ne rastvara u vodi te ne postoji mogućnost spiranja depozita pesticida tokom ponovnog vlaženja tretiranih biljaka, odnosno povećava stepen zadržavanja aktivne materije. Omogućuje ravnomerniju pokrovnost i bolje prodiranje kroz biljne delove obavijene voštanom prevlakom ili dlačicama. Štiti, odnosno znatno umanjuje i usporava mogućnost raspadanja aktivne materije usled procesa hidrolize. Sprečava degradaciju aktivnih materija pod uticajem ultraviolentnog zračenja, prekomernog zagrevanja pesticidnog depozita (odbijanjem sunčevog zračenja), ograničava stepen isparavanja pesticida koje odlikuje brza isparljivost. Preparat Vin-Film omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata.

PAKOVANJE: 1l

PODRUČJE PRIMENE

KOLIČINA PRIMENE (l/ha)

NAMENA I VREME PRIMENE

U smeši sa pesticidima

0,3

Poboljšava efekte sredstava za zaštitu bilja kao okvašivač

MBT: u skladu sa pesticidima sa kojima se primenjuje Karenca: Vin-Film je prirodni proizvod koji se potpuno razgrađuje. Nema ostatka na površini biljke 10 dana po primeni u preporučenoj dozi primene. Da bi se izbegao rizik produženja karence primenjenog pesticida ne preporučuje se primena 10 dana pre berbe. MDK(mg/kg): U skladu sa pesticidima sa kojima se primenjuje

132


135


ORIJENTACIONI PREDLOG PROGRAMA ZAŠTITA RATARSKIH I POVRTARSKIH USEVA, VOĆA I VINOVE LOZE U 2013. U izradi Orijentacionog predloga programa zaštite preporučeni su preparati koji su u proizvodnom programu kompanije „Agromarket“ i koji imaju dozvolu za primenu, a za rešenja pojedinih problema i preparati iz palete drugih proizvođača. S obzirom da na našem tržištu, jedan broj preparata nema kompletnu registraciju za primenu u pojedinim usevima i zasadima, to se oslanjamo na pozitivna iskustva i dobru poljoprivrednu praksu iz zemalja EU. Programi zaštite useva i zasada su orijentacionog karaktera, neophodno je pre primene detaljno čitanje uputstva o primeni svakog pojedinačnog pesticida i konsultacija sa stručnjacima za zaštitu i ishranu bilja. Kompanija Agromarket ne snosi odgovornost za neadekvatnu i nepravilnu primenu.

136


KUKURUZ

137


PŠENICA

138


SOJA

139


ŠEĆERNA REPA

140


SUNCOKRET

141


PROGRAM ZAŠTITE KROMPIRA

142


PROGRAM ZAŠTITE PARADAJZA I PLAVOG PATLIDŽANA

143


PROGRAM ZAŠTITE KRASTAVCA, LUBENICE, DINJE, TIKVE

144


PROGRAM ZAŠTITE JABUKE

145


PROGRAM ZAŠTITE VINOVE LOZE

146


PROGRAM ZAŠTITE ŠLJIVE

147


PROGRAM ZAŠTITE VIŠNJE I TREŠNJE

148


PROGRAM ZAŠTITE MALINE

149


152


153


154


155


156


157


158


Agromarket program pesticida 2013  
Agromarket program pesticida 2013  

HERBICIDI, FUNGICIDI, INSEKTICIDI, SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA, STIMULATORI OPLODNJE I REGULATORI RASTA, BIOPESTICIDI, POMOĆNA SREDSTVA, P...

Advertisement