Page 1

1. Definició hardware i software Hardware: components físics de l’ordinador, és a dir ,tot el que es pot veure i tocar. Es classifiquen en: -El que es troba dins de la torre o CPU -Els que es troben al voltant de la torre que son anomenats perifèrics Software: instruccions que necessita l’ordinador per funcionar no existeixen físicament


2. Elements d’un ordinador des del punt de vista físic -Teclat: serveix per introduir ordres i dades a l’ordinador. -Ratolí: el seu us es manual utilitzat com entrada de control de dades. -Impressora: permet produir una copia de textos o gràfics emmagatzemats electrònicament. -Escàner: s’utilitza per convertir a partir de la llum qualsevol imprès de format digital. -Altaveus: s’utilitza per escoltar sons de l’ordinador. -Monitor: mostra l’activitat que du a terme l’ordinador. -Impressora: permet obtenir una copia física generalment en paper o transparències -Unitat de Control: dirigeix els diferents components d'un ordinador. -Unitat Aritmètic-lògica: la ALU és capaç de fer dos tipus d'operacions: aritmètiques i lògiques. -Entrada/Sortida: és la manera que té l'ordinador d'enviar i rebre informació del món exterior. -Multitasca: mentre que un ordinador pot només executar un programa, normalment és necessari executar varis programes alhora o si més no simular-ho. Per això necessita la multitasca. -Multiprocessament : alguns ordinadors són dissenyats per distribuir la seva càrrega entre vàries CPUs, una tècnica que abans s'usava només en ordinadors grans i potent. -Memòria principal: la memòria és l'espai d'Entrada / Sortida que permet emmagatzemar informació en un ordinador o en dispositius electrònics en general. És un dels elements del maquinari d'un ordinador.

3. Definició i elements del sistema operatiu La seva tasca és facilitar i controlar l'accés dels programes que s'executan i de l'usuari als recursos de l'ordinador. Aquest recursos són bàsicament el hardware de l'ordinador, programes i fitxers.


Elements: -

L'escriptori és tota la superfície visible de la pantalla, on apareixen diferents elements, com icones, carpetes, el botó d'inici i la barra d'eines.

-

La barra d'eines, normalment situada a la banda inferior de la pantalla, permet accedir de manera ràpida al programari més utilitzat o bé als elements de configuració del sistema.

-

Els menús són el conjunt d'opcions que ens permeten activar les diferents funcions i la configuració d'un programari. Se solen trobar a la part de dalt de les finestres.

-

Una finestra és una àrea rectangular de la pantalla sobre la qual es desenvolupa una aplicació. Representa visualment la informació del programari.

-

Una icona és la representació gràfica del programari, que serveix com a punt per executar-lo.

4. Classificació de software (posa exemples) -

El microprogramari és el programari que controla un dispositiu (un mòdem, una unitat de DVD, un microprocessador...)

-

El programari portàtil és aquell que es pot ubicar normalment en un medi que es pot extreure i que pot executar-se en qualsevol maquinari.


-

Les biblioteques contenen funcions comunes del sistema operatiu, que són utilitzades des d'altres programes.

-

Les aplicacions són programes que executa un usuari amb una funció concreta; calculadora, processador de textos, gestors de fulls de càlcul...

5. ¿Què es la xarxa informàtica? La xarxa informàtica és un conjunt d’ordinadors que es troben connectats.

Avantatges del treball en xarxa: Treballar en xarxa facilita compartir els recursos i la informació en la distància, assegurar la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de la informació transmesa al mateix temps que es redueix el cost general d'aquestes accions.

¿Què és una targeta de xarxa?


Una targeta de xarxa és una targeta d’expansió, és a dir, un conjunt de dispositius que es troben dins l’ordinador amb una o més obertures a l’exterior de l’ordinador per on es pot connectar el cable de xarxa.

6. Tipus de xarxa segons l’extensió Segons l'extensió de la xarxa, podem distingir quatre tipus diferents: - PAN (Personal Area Network): la seva extensió abraça pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via bluetooth, per exmple podem connectar un mòbil a un ordinador i d’aquesta manera enviar-li informació via bluetooth. - LAN (Local Area Network): xarxa d'àrea local, per exemple un edifici


- CAN (Campus Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat, per exemple el tipus de xarxa que tenen en una escola. - MAN (Metropolitan Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana, per exemple un conjunt d’edificis d’oficines. - WAN (Wide Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de localitats, províncies i fins i tot països diferents.

Clau WEP La clau WEP és un tipus de xifrat que s’encarrega de xifrar la informació que anem a transmetre entre dos punts de manera que només un tingui la possibilitat d’accedir a aquells codis i interpretar-los allà on sigui necessari utilitzar aquesta clau.

7. Tipus de xarxes segons la disposició física del cable


Avantatges i inconvenients Són fàcils d’instal·lar, són molt pràctiques quan la xarxa és petita, s’utilitza molt poc cable i són fàcils d’ampliar ja que requereixen molt poc cable. Al mateix temps l’avaria d’un node, punt de connexió d’un equip informàtic, pot afectar tota la xarxa; és molt difícil detectar i diagnosticar una avaria o problema en aquests tipus de xarxes, a més el trànsit intens pot arribar a col·lapsar la xarxa.

Definició i comparació de switch y hub - Switch: és un dispositiu que permet connectar diverses xarxes quan és necessari.

- Hub: és un dispositiu que s'utilitza com a punt de connexió entre els components d'una xarxa d'àrea local. El Hub permet que diferents dispositius estiguin connectats a la mateixa xarxa.


Mitjans de transmissió (aire i cables). Hardware necessari per fer connexions amb cadascun - Cables: els més utilitzats són el aparells trenats, quatre parells de fils trenats recoberts per una capa aïllant externa. - Aire: s’ha d’instal·lar dos components hardware: el primer, una targeta de xarxa en el port USB; i el segon, un punt d’accés sense fil connectat al switch que recollirà i enviarà la informació per la xarxa.

Hardware necessari per connectar-se a Internet Si tenim un ordinador sense Internet, no està connectat a cap xarxa i volem connectarlo necessitem un mòdem que controla la informació. per altra banda si l’ordinador que volem connectar es troba en una xarxa d’àrea local(LAN) l’haurem de configurar amb els elements necessaris(hub, switch, punts d’accés sense fil...) i afegir un encaminador, per poder connectar la xarxa LAN a Internet.


Xarxes sense fil. Connexions wireless SSID. Xarxes sense fil: xarxes d’àrea local que es caracteritzen perquè el mitjà de transmissió que utilitzen és l’aire. Les més destacades són: - Infrarojos: permeten la comunicació de dos equips (mòbils, portàtils) per a enviar poques dades a baixes velocitats de transmissió. Per a poder dur a terme l’operació l’emissor i el receptor s’han de veure. - Bluetooth: és una tecnologia d’ús personal que permet integrar dispositius dins d’una xarxa local i accedir a la seva memòria. - Wi-Fi: és un sistema amb la capacitat de connectar hosts ( impressores...) a la xarxa com a mitjà de transmissió de l’aire . SSID: codi que va inclòs en tots els paquets d’una xarxa inalàmbrica Wi-Fi per a poder identificar-los com a part d’aquella xarxa. El codi consisteix en un màxim de 32 caràcters que normalment son numèrics, però el codi pot contenir qualsevol caràcter. Tots els dispositius inalàmbrics que intenten comunicar-se entre si han de compartit el mateix codi SSID.


8. Protocols de xarxa a Windows. És el conjunt de regles que especifiquen l’intercanvi de dades o d’ordres durant la comunicació del hosts que formen part de la xarxa. PROTOCOLS: -NetBEUI: s’utilitza pels sistemes operatius de Windows 95 i Windows NT. -IPX/SPXI: s’utilitza a les xarxes locals de Netware. -TCP/IP: s’utilitza per tots els ordinadors que es connecten a internet.

Adreça IP: Una adreça IP és un nombre que identifica inequívocament un dispositiu lògic connectat a la xarxa. Dins d'una mateixa xarxa, cada adreça IP que s'utilitzi ha de ser única.

treball informàtiva  
treball informàtiva  

virginia i andrea 4eso B

Advertisement