Page 1


Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava Valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, Bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Mateja ev. 6:9–13


Vārds, uzvārds

Adrese

Tālrunis

Ēriks Delpers

Gaišo domu dienasgrāmata

2009


PRIEKŠVĀRDS Lai Jūsu sirdīs ir laime un prieks! Lai viss iecerētais piepildās! Lai Dieva Svētības pilna ir katra 2009. gada diena! Pasaules skaistums ir cilvēks. Katra laba doma ir kā gaisma, kas rāda ceļu. Tās bieži vien dzimst, kad no debesīm krīt kāda spoža zvaigzne. Gaišo domu turpinājums ir rodams mūsos pašos. Katras dienas domas palīdz saskatīt un atrast galveno. Pārdomas par dzīvi rada cerības un mērķus. Cilvēks ir grauds Dieva labības laukos – par ražu jāgādā tam pašam. Ik dienu mums tiek doti trīs Dieva darbi – trīs galvenās iespējas. Tās jāpamana un jāizmanto. It visā svarīga ir virzība uz Gaismu. Dievišķi gudrs cilvēks izstaro īpašu auru un izceļas ar iekšējo sakārtotību un domu skaidrību. Lai vairojas Jūsu patiesais skaistums! Dienasgrāmata dod iespēju atrast interesantas atziņas, kas raisa pārdomas. Savas labākās domas var arī pierakstīt. Uz mūsu labajām domām balstīti mūsu panākumi. Katrai nedēļai ir dots savs jautājums. Centieties uz to godīgi atbildēt! Patiesība ir rakstīta gara sirdī – mums jāmācās tai tuvoties! Domas, kas nākušas no pasaules, pasaulē arī paliek. Domas, kas nākušas no Dieva, ir kā mirdzošas gudrības pērles, kas visu pasauli ceļ. Ar mūsu gaišajām domām lai pasaule top gaišāka! Mums ir dāvāta iespēja mīlēt cilvēkus un pasauli. Mīlestībā atplaukst cilvēka patiesais skaistums. Mīlestība atmodina miesu, dvēseli un garu vienotai, saskaņotai darbībai. Rakstiet mīlestības vārdus sev un pasaulei! Patiesa laime nav ārēji atrodama, tā nāk no mūsu gara sirds dziļumiem. Dzīvot pagātnē nozīmē dzīvot vakardienā. Dzīvot nākotnē nozīmē dzīvot sapņos. Dzīvot šajā mirklī – tas nozīmē dzīvot pilnvērtīgi. Lai katrai Jūsu nodzīvotai dienai ir patiesa vērtība! Lai 2009. gadā Jūs pavada miers, prieks un laime! Patiesā cieņā un mīlestībā, Ēriks Delpers


Pirmdiena Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

KARAĻA KALNS Aglona Kristus Karaļa un Eņģeļa ar dzīvības grāmatu skulptūras

Karaļa kalna fonds www.agkk.lv


Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

Pirmdiena

KARAĻA KALNS Aglona Marijas un Kristus bērniņa skulptūra

Skulptūras autors Ēriks Delpers


2009 ZIEMA JANVĀRIS P O JANV T CĀRIS P S Sv

FEBRUĀRIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv

P O T C1 P2 S3 Sv 4 7 1 5 6 JANV 9 10 8 4 2 3 11 ĀRIS 14 17 11 15 16 12 13 18 7 5 6 9 8 10 P O JANV T CĀRIS P S Sv 19 13 21 22 24 18 20 14 23 17 25 15 16 12 1 30 2 31 3 Sv4 S P O T C P 27 29 26 28 19 20 21 22 23 24 25 5 6 7 1 8 29 10 4 3 11 26 27 28 29 30 31 14 17 15 16 12 13 18 5 6 7 8 9 10 11 19 21APR 22ĪLIS 24 18 20 14 23 17 25 15 16 12 13 27 29 31 26 28 30 S Sv P O T C P 19 20 21APR 22 ĪLIS 23 24 25 26 P 27 O 28T1 29 C2 30P3 31S4 Sv 5 11 6 7 APR 9 12 8 10 1 2ĪLIS3 4 5 17 13 11 12 8 16 10 S 19 Sv P6 14 O7 15 TAPR C9ĪLIS P 18 21 22 24 20 23 25 26 14 17 15 16 19 13 18 P 28 O 29 T1 30 C2 31 P3 S4 Sv5 27 21 22 20 23 24 25 26 7 6 9 10 8 2 1 4 12 5 3 11 27 28 29 30 31 17 11 19 13 18 12 7 15 6 14 9 10 8 16 LIJS 21 15 22JŪ16 24 18 20 23 25 19 26 17 13 14 27 29 31 28 30 Sv P 21 O 22TJŪ23 C 24P 25S 26 LIJS 20 27 31 S P 28 O 29T1 30 C P 5 2 3 4 Sv 11 6 7 J1 9 12 8ŪLIJS 10 2 3 4 5 17 16 19 13 18 S 12 Sv P6 14 O7 15 TJ8ŪLIJS C9 10 P 11 21 22 24 20 23 25 26 19 13 S4 Sv P 14 O 15 T1 16 C2 17 P3 18 5 27 21 29 23 31 25 26 28 22 30 24 20 11 6 7 1 9 10 12 8 2 4 5 3 27 28 29 30 31 17 11 19 13 18 12 7 15 6 14 9 10 8 16 21 OKTOBRIS 22 16 24 18 20 23 17 25 19 26 15 13 14 27 29 23 31 25 26 28 22 30 24 20 21 P 28 O OKTOBRIS C 31P S Sv 27 29T 30

P O T C P S Sv 1 4 5ĀRIS 6 7 1 2 3FEBRU 8 11 14 15 9 10 12 13 4 7 5 6 2 3 8 P OFEBRU T CĀRIS P S Sv 17 11 16 19 13 21 15 22 18 12 20 14 9 10 1 P 17 T 19 P 21 S Sv O 18 C 20 24 27 23 25 26 28 16 22 2 3 4 5 6 7 18 23 24 25 26 27 28 4 12 7 15 5 13 6 14 29 10 3 11 8 PAVASARIS MAIJS 17 16 19 21 22 18 20 9 10 11 12 13 14 15 24 27P 21 23P 17 25TMAIJS 26 28S 22Sv O 18 C 20 16 19 23P 24O 25T 26C 27P128S2 Sv 3 4 5 6 7 9 8 10 MAIJS 1 2 3 11 17 6 14 P4 12 TMAIJS P8 16 S9 10 Sv O5 13 C7 15 19 21 22 24 18 20 23 11 14 17 15 16 12 13 P 26 T 28 P1 30 S2 Sv O 27 C 29 3 31 25 19 20 21 22 18 23 24 4 5 6 7 18 29 10 3 25 26 27 28 29 30 31 11 17 4 12 7 15 5 13 6 14 9 10 8 16 AUGUSTS 19 21 22 24 18 20 23 11 12 13 14 15 16 17 27 29 31 25 26 28 30 T 21C 22P 23S 24 Sv AUGUSTS 18P 19O 20 VASARA 25P 26O 27T 28C 29P 30S1 31Sv 2

1 P2 S3 Sv 4 P O T C 7 8 11 5 6OKTOBRIS 9 10 1 2 3 4 14 15 16 17 11 12 13 18 OKTOBRIS 7 5 6 S Sv P O T C8 P9 10 19 21 22 24 20 23 25 12 18 S3 Sv P 13 O 14 T 15 C1 16 P2 17 4 27 29 31 26 28 30 19 20 21 22 23 24 25 5 6 7 1 8 29 10 4 3 11 26 27 28 29 30 31 17 11 12 18 7 15 5 13 6 14 9 10 8 16 19 21 15 22 16 24 18 20 14 23 17 25 12 13 27 21 29 23 19 20 31 25 26 28 22 30 24 26 27 28 29 30 31

5 6 7 1 9 3 4 AUGUSTS 8 2 11 14 15 16 12 13 10 9 P3 O4AUGUSTS T5 C6 P7 S8 Sv 17 11 22 16 18 19 13 20 21 15 23 10 P O 12 T C 14 P S1 Sv 2 24 18 29 30 25 19 26 27 28 22 17 20 21 23 4 7 5 6 3 8 1 29 31 24 25 26 27 28 29 30 11 14 15 16 12 13 10 4 7 5 6 9 3 8 31 17 11 19 13 21 15 22 16 18NOVEMBRIS 20 14 23 12 10 24 18 27 21 29 23 30 25 19 26 20 28 22 17 31P 25ONOVEMBRIS 24 26T 27C 28P 29S 30Sv 31P O T C P S Sv 1 RUDENS 4 5 6 7 1 2 3NOVEMBRIS 8 11 14 15 9 12 13 10 NOVEMBRIS 8 P2 O3 T4 C5 P6 S7 Sv 17 11 16 19 13 21 15 22 18 12 20 14 9 10 P O T C P S Sv1 24 18 27 21 29 23 17 25 19 26 20 28 22 16 2 3 4 5 6 7 18 30 23 24 25 26 27 28 29 4 12 7 15 5 13 6 14 29 10 3 11 8 30 17 11 16 19 13 21 15 22 18 12 20 14 9 10 24 18 27 21 29 16 23 17 25 19 26 20 28 22 23 30 24 25 26 27 28 29 30

MARTS P O MARTS T C P

S Sv

P O T C P S Sv 1 4 5 6 7 1 2 3 MARTS 8 11 14 15 9 10 12 13 4 7 5 6 2 3 8 P O MARTS T C P S Sv 17 11 16 19 13 21 15 22 18 12 20 14 9 10 1 P 17 T 19 P 21 S Sv O 18 C 20 24 27 29 23 25 26 28 16 22 2 31 3 4 5 6 7 18 30 23 24 25 26 27 28 29 4 12 7 15 5 13 6 14 29 10 3 11 8 30 31 17 16 19 21 22 18 20 J Ū NIJS 9 10 11 12 13 14 15 24O18 27P21 29 23P17 25JTŪ 26 28S22 Sv C20 NIJS 16 19 30 31 231P24O 4275P286S29Sv 7 2253T26C 308319 10 11 12 13 14 1 2 J3ŪNIJS 4 5 6 7 15 19 18 11 14 9 J17 13 10 P8 16 T P 20 S 21 Sv O C ŪNIJS 12 22 24 27 23 25 26 28 17 15 16 19 21 18 20 P1 30 O2 T3 C4 P5 S6 Sv7 29 22 23 24 25 26 27 28 18 30 4 12 7 5 13 6 14 29 10 3 11 29 17 15 16 19 21 18 20 8 9 10 11 12 13 14 22 16 24 18 27 21 23SEPTEMBRIS 25 19 26 20 28 17 15 29 30 SEPTEMBRIS 22 P23O 24 T25C26 P27 S28Sv 29 P30O 1 2T C 6 3 4P 5S Sv 7 1 9 10 8 SEPTEMBRIS 4 12 5 13 6 2 3 11 14 17 15 16 19 18 20 8 9 P7 SEPTEMBRIS T 10 P 12 S 13 Sv O C 11 21 22 24 25 26 27 23 17 14 20 P 15 T2 C3 18 P4 19 S5 Sv O1 16 6 29 28 22 30 21 24 23 25 26 27 7 18 29 10 11 12 13 4 5 6 28 29 30 3 14 17 11 19 13 18 12 20 7 15 9 10 8 16 21 15 22DECEMBRIS 24 18 27 23 17 25 19 26 20 14 16 29 23 28 22 30 24 25 26 27 21 DECEMBRIS 28 P29O30 T C P S Sv

P O 1 2T C 6 3 4P 5S Sv 7 1 11 9 12 8DECEMBRIS 13 10 2 3 4 5 6 14 17 11 15 16 18 19 13 20 DECEMBRIS 7 8 P O 9 T 10 S Sv C P 12 21 22 24 27 23 25 26 14 20 P 15 T2 17 P4 19 S5 Sv O1 16 C3 18 6 29 28 30 31 21 22 23 24 25 26 27 7 18 29 10 4 12 5 13 6 3 11 28 29 30 31 14 17 11 19 13 18 12 20 7 15 9 10 8 16 JANV RIS19 21 15 22 16 24Ā18 27 23 17 25 26 20 14 P 22 O 23 T 24 CĀ25 P 26S 27Sv JANV RIS 29 21 28 30 31 28P 29O 30T 31C P1 S2 Sv 3 4 5 JANV 6 7 9 8 10 1 2 3 ĀRIS 11 14 17 15 16 10 12 13 Ā7RIS P4 O5JANV T6 C P8 S9 Sv 19 13 21 22 24 18 12 20 14 23 17 11 15 16 P O T C P 1 S 2 Sv3


2009. gada plāns Janvāris 1C 2P 3S 4 Sv 5P 6O 7T 8C 9P 10 S 11 Sv 12 P 13 O 14 T 15 C 16 P 17 S 18 Sv 19 P 20 O 21 T 22 C 23 P 24 S 25 Sv 26 P 27 O 28 T 29 C 30 P 31 S

Februāris 1 Sv 2P 3O 4T 5C 6P 7S 8 Sv 9P 10 O 11 T 12 C 13 P 14 S 15 Sv 16 P 17 O 18 T 19 C 20 P 21 S 22 Sv 23 P 24 O 25 T 26 C 27 P 28 S

Marts 1 Sv 2P 3O 4T 5C 6P 7S 8 Sv 9P 10 O 11 T 12 C 13 P 14 S 15 Sv 16 P 17 O 18 T 19 C 20 P 21 S 22 Sv 23 P 24 O 25 T 26 C 27 P 28 S 29 Sv 30 P 31 O


2009. gada plト]s Aprトォlis 1T 2C 3P 4S 5 Sv 6P 7O 8T 9C 10 P 11 S 12 Sv 13 P 14 O 15 T 16 C 17 P 18 S 19 Sv 20 P 21 O 22 T 23 C 24 P 25 S 26 Sv 27 P 28 O 29 T 30 C

Maijs 1P 2S 3 Sv 4P 5O 6T 7C 8P 9S 10 Sv 11 P 12 O 13 T 14 C 15 P 16 S 17 Sv 18 P 19 O 20 T 21 C 22 P 23 S 24 Sv 25 P 26 O 27 T 28 C 29 P 30 S 31 Sv

Jナォnijs 1P 2O 3T 4C 5P 6S 7 Sv 8P 9O 10 T 11 C 12 P 13 S 14 Sv 15 P 16 O 17 T 18 C 19 P 20 S 21 Sv 22 P 23 O 24 T 25 C 26 P 27 S 28 Sv 29 P 30 O


2009. gada plト]s Jナォlijs 1T 2C 3P 4S 5 Sv 6P 7O 8T 9C 10 P 11 S 12 Sv 13 P 14 O 15 T 16 C 17 P 18 S 19 Sv 20 P 21 O 22 T 23 C 24 P 25 S 26 Sv 27 P 28 O 29 T 30 C 31 P

Augusts 1S 2 Sv 3P 4O 5T 6C 7P 8S 9 Sv 10 P 11 O 12 T 13 C 14 P 15 S 16 Sv 17 P 18 O 19 T 20 C 21 P 22 S 23 Sv 24 P 25 O 26 T 27 C 28 P 29 S 30 Sv 31 P

Septembris 1O 2T 3C 4P 5S 6 Sv 7P 8O 9T 10 C 11 P 12 S 13 Sv 14 P 15 O 16 T 17 C 18 P 19 S 20 Sv 21 P 22 O 23 T 24 C 25 P 26 S 27 Sv 28 P 29 O 30 T


2009. gada plト]s Oktobris 1C 2P 3S 4 Sv 5P 6O 7T 8C 9P 10 S 11 Sv 12 P 13 O 14 T 15 C 16 P 17 S 18 Sv 19 P 20 O 21 T 22 C 23 P 24 S 25 Sv 26 P 27 O 28 T 29 C 30 P 31 S

Novembris 1 Sv 2P 3O 4T 5C 6P 7S 8 Sv 9P 10 O 11 T 12 C 13 P 14 S 15 Sv 16 P 17 O 18 T 19 C 20 P 21 S 22 Sv 23 P 24 O 25 T 26 C 27 P 28 S 29 Sv 30 P

Decembris 1O 2T 3C 4P 5S 6 Sv 7P 8O 9T 10 C 11 P 12 S 13 Sv 14 P 15 O 16 T 17 C 18 P 19 S 20 Sv 21 P 22 O 23 T 24 C 25 P 26 S 27 Sv 28 P 29 O 30 T 31 C


UZZIŅAS KUR ZVANĪT STEIDZAMOS GADĪJUMOS Ugunsdzēsēji no mobilā tālruņa Policija no mobilā tālruņa Izsaukumi uz ceļu satiksmes negadījuma vietām Ātrā medicīniskā palīdzība no mobilā tālruņa Gāzes avārijas dienests no mobilā tālruņa SOS meklēšanas un glābšanas darbi jūrā A/s „Rīgas siltums” Klientu palīdzības dienests Autoslēdzeņu, durvju un seifu avārijas atslēgšana SIA „Copy Pro”, diennakts kopēšanas pakalpojumi

01 12 02 112 67086422 03 112 04 112 67323103 80000090 29212680 67211560

UZTICĪBAS TĀLRUŅI Krīzes situāciju tālrunis 67222922 (psiholoģiskā palīdzība, diennakts) Latvijas organizācijas „Glābiet bērnus” uzticības tālrunis 67315298, 67315307 Bērnu uzticības tālrunis 80006008 (bezmaksas; 9.00-22.00) Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis 80009000 (bezmaksas; diennakts) AIDS uzticības tālrunis (diennakts) 67543777 TELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMI “Lattelekom” Klientu apkalpošanas dienests (diennakts) 177143 Pareizs laiks latviešu valodā 154 krievu valodā 174 „Tele 2” diennakts informācija 67060600 SIA „Latvijas mobilais telefons” diennakts informācija (bezmaksas) 80000076 SIA „Telekomunikāciju grupa”, starptautiskās un iekšzemes tālsarunas, informācija 67099777 Diennakts informācija (bezmaksas) 80300000

INFORMATĪVIE PAKALPOJUMI SIA „BNS-Latvija” ziņu aģentūra 67088600 www.bns.lv „Lattelekom” uzziņu dienests 1188 „Infoline” uzziņu dienests 1189 Uzņēmumu katalogs internetā www.kontakti.lv „Zl hotline” uzziņu dienests 1180 Diennakts uzziņas par visas Latvijas uzņēmumiem un iestādēm internetā www.zl.lv MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA Diennakts uzziņas par slimnīcās ievietotajiem: 67375472, 67375449 Sejas-žokļu traumpunkts, diennakts zobārstniecība un rentgendiagnostika 67452015 Diennakts veterinārā palīdzība 67288539 Medicīnas sabiedrība „ARS” 67201006, 67201007 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Uzziņas 67064400 Traumpunkts (diennakts) 67064498 Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs Medicīniskā evakuācija no jebkuras pasaules valsts uz jebkuru pasaules valsti +(371) 67465547 TRANSPORTA UZZIŅAS, PAKALPOJUMI Uzziņas par iekšzemes pasažieru vilcienu un autobusu kustības sarakstu 1188 Autoostas biļešu rezervēšana 90001111 Autoostas uzziņu birojs 90000009 Lidostas Rīga uzziņas 67207009 A/s aviokompānijas „Air Baltic Corporation”, aviobiļešu rezervēšana 90006006 SIA „Latkargo”, starptautiskie kravu pārvadājumi, sīkpartijas 67409800 SIA „Rīgas satiksme” Bezmaksas uzziņas (7.30-21.00) 80001919 Autobusu noma 67065453 „Eurolines”, starptautiskie pasažieru pārvadājumi 67214080 KURJERPASTS „DPD Latvija” (8.00-18.00) 80001725 SIA „TNT” Latvija”, starptautiskais kurjerpasts, loģistika, kravu pārvadājumi 67668000 Autopasts 67229684


UZZIŅAS LATVIJAS PILSĒTU TĀLSARUNU KODI Aizkraukle 651 Jūrmala Alūksne 643 Krāslava Balvi 645 Kuldīga Bauska 639 Liepāja Cēsis 641 Limbaži Daugavpils 654 Ludza Dobele 637 Madona Gulbene 644 Ogre Jelgava 630 Preiļi Jēkabpils 652 Rēzekne

62 656 633 634 640 657 648 650 653 646

Rīga, Rīgas rajons Saldus Talsi Tukums Valka Valmiera Ventspils Latvijai no citām valstīm

62 638 632 631 647 642 636 +371

LATVIJAS PILSĒTU PASTA INDEKSI Aizkraukle Alūksne Balvi Bauska Cēsis Daugavpils Dobele Gulbene Jelgava Jēkabpils

LV-5100 LV-4300 LV-4500 LV-3900 LV-4100 LV-5400 LV-3700 LV-4400 LV-3000 LV-5200

Jūrmala Krāslava Kuldīga Liepāja Limbaži Ludza Madona Ogre Preiļi Rēzekne

LV-2000– LV-2099 LV-5600 LV-3300 LV-3400 LV-4000 LV-5700 LV-4800 LV-5000 LV-5300 LV-4600

Rīga LV-1001 – LV-1084 Rīgas rajons LV-2100 – LV-2169 Saldus LV-3800 Talsi LV-3200 Tukums LV-3100 Valka LV-4700 Valmiera LV-4200 Ventspils LV-3600

SVĒTKU UN ATCERES DIENAS 2009. GADĀ 1. janvāris – Jaungada diena 20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 26. janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena 16. februāris – Lietuvas Republikas neatkarības diena 24. februāris – Igaunijas Republikas neatkarības diena 25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 10. aprīlis – Lielā Piektdiena 11. aprīlis – Klusā Sestdiena 12. aprīlis – Pirmās Lieldienas 13. aprīlis – Otrās Lieldienas 1. maijs – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas

pasludināšanas diena 8. maijs – Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena 9. maijs – Eiropas diena 10. maijs – Mātes diena 31. maijs – Vasarsvētki 14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 17. jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena 22. jūnijs – Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena) 23. jūnijs – Līgo diena 24. jūnijs – Jāņu diena 4. jūlijs – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena 11. augusts – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena 21. augusts – Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas

valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena 1. septembris – Zinību diena 22. septembris – Baltu vienības diena 11. novembris – Lāčplēša diena 18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena 29. novembris – Pirmā Advente 6. decembris – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena 24. decembris – Ziemassvētku vakars 25. decembris – Pirmie Ziemassvētki 26. decembris – Otrie Ziemassvētki 31. decembris – Vecgada diena


Uzraksti savas vēlēšanās – un tās lai šajā gadā piepildās!

Laika ritējums ir Dieva nolikts. Tas dāvā mums iespēju būt radošiem, aktīviem un laimīgiem. Rītdienas laimi mēs veidojam šodien. Laimi nevar sagaidīt, tikai gaidot vien. Laime atnāks, ja tai tuvosimies ar labiem darbiem. Lai 2009. gads ir mūsu sapņu piepildījumu gads!


29

Solveiga Ilgona

Ar savām labajām domām tu vari piesaistīt veiksmi.

Otrdiena

Pirmdiena

Decembris / Janvāris

30

DECEMBRIS P O

T

Dāvids Dāvis Dāniels Daniela

S Sv

C P

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trešdiena

3 4 5 Laiks pārāk ātri skrien tad, kad gribas paspēt izdarīt visu uzreiz.

Vecgada diena P O 1

JANVĀRIS T C P S Sv 2

3

4

5

Ceturtdiena

1

6

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 Izteiktajos vārdos visskaistākais rodams domās, kas tajos114apslēptas. 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 Mīlestībā doto pieņemsim mīlestībā! 28 29 30 31

Piektdiena

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

Jaungada diena P O

25 26 27 28 29

APRĪLIS T C P S Sv

P O

Sestdiena

MAIJS T C P

S Sv

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 14 15 17 18 19mērķus. 20 Neapstājies pie sasniegtā – nospraud sev16jaunus 19 20 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 26 27 Lai ir prieks par Dieva radīto pasauli! 26 27 28 29 30 31 28 29 30

P O

Katrai dienai paredzēti savi

JŪLIJS T C P

AUGUSTS S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 pārsteigumi, ir jābūt tiem 28 29 30 31

P O

P O

T

C P

C P

P O

T

C P

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27

Silvestrs P S Sv C

Silvis 1 2 7 8 9 3 4 5 6 Kalvis 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P O

1

JŪNIJS T C P

S Sv

Laimnesis1 4 5 Solvita 6 7 8 11 12 Solvija 13 14 15

2 3 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3

S Sv

1 2 Miervaldis 7 8 9 14 15 16 Miervalda 21 22 23 29 30 28Ringolds

P O

T

2

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 Indulis 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ivo21 22 23 24 25 26 27 Iva28 29 30

Ivis

DECEMBRIS P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVĀRIS JANVĀRIS T C P S Sv 1 2 3 4 P O T C P S Sv

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Ilvita 19 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 18 Spodra 26 27 28 29 30 31 19 20 21 22 23 24 25 Ilva 26 27 28 29 30 31

2 9 16 23

APRĪLIS T C P S Sv

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4 11

P O

Dzīve mums piedāvā dažādas iespējas. Paliekošas vērtības gūstamas vien ticībā un paļāvībā uz Dievu.

T

SEPTEMBRIS S Sv

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

NOVEMBRIS S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 viņa dvēselē un garā. 27 28 29 30 31

Cilvēka patiesais skaistums mīt Apgarots cilvēks pasaulei ir kā dāvana.

T

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 gatavam. 25 26 27 28

OKTOBRIS

Svētdiena

2 3 9 10 16 17 23 24

31

MARTS P O

4

P O


Raksturo savas dzīves mērķus

Cilvēks ir viena no vispilnīgākajām būtnēm pasaulē. Un dzīves laikā var iemantot sava gara dievišķās īpašības. Krāt sevī šos gara augļus ir ļoti svarīgi. Mums jāvēlas kļūt arvien skaistākiem un laimīgākiem. Savas vēlmes allaž pieraksti – un tās piepildīsies!


Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

Pirmdiena

Janvāris

5

Sīmanis Zintis

Lai sasniegtu savu mērķi, jācenšas uz to nemitīgi virzīties. Un jāvelta tam visas savas spējas.

6

13:37

Spulga Arnita

Cilvēka uzskati rada viņa patieso tēlu. Uzticība saviem uzskatiem dara mūs stiprus.

7

Zigmārs Digmārs Rota Juliāns

Paļauties uz draugu ir labi, paļauties uz Dievu – tā ir gudrība.

8

Gatis Ivanda

Katra tava labā īpašība jau ir bagātība. Tās izkopšana rosinās atplaukt arī pārējām.

9

Kaspars Aksels Alta

Cilvēks pats veido savas dvēseles skaistumu. Dvēsele atklāj cilvēka būtību.

10

Tatjana Dorisa

Būt godīgam nozīmē tuvoties Patiesībai. Patiesība nav jāpierāda, jo tā jau ir – Patiesība.

JANVĀRIS P O T C P S Sv

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Smaida 12 13 14 15 16 17 18 Franciska 19 20 21 22 23 24 25 cilvēkam 26 27 28 29 30 31

Dievs ir pilnīgs, un Savā pilnībā vienmēr dāvā iespēju saprast. Lai ar Dieva palīgu tev viss izdodas!

P O

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

P

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 9 16 23

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S P O T1 C2 P3 S4 6 7 8 9 10 11 4 16 7 5 17 6 18 2 14 3 15 13 9 10 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 16 27 17 29 19 31 21 28 18 30 20 23 24 25 26 27 28 JŪLIJS TMAIJS C P T C P 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 8 13 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 P O P O

S S 4 2 11 9 18 16 25

Sv Sv 5 1 12 8 19 15 26 22

Sv Sv 5 3 12 10 19 17 26

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 13 8 10 15 17


Kāda ir tava vislielākā vēlēšanās?

Ja tevī mīt mīlestība – dalies tajā, un tu saņemsi gara augļus. Mīlēt cilvēkus, tā ir laime. Mīlēt Dievu – tā ir mīlestības pilnība. Ticība un uzticēšanās Jēzum Kristum dāvā tev iespēju piepildīt savu visskaistāko vēlēšanos! Lai tava vēlēšanās nāk no sirds dziļumiem!


12

Reinis Reina Reinholds Renāts

Lai pabeigtu iesākto, jābūt centīgam, pacietīgam un mērķtiecīgam.

Otrdiena

Pirmdiena

Janvāris

21:45

Harijs Ārijs Āris Aira

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Vienu un to pašu domu mēs varam izteikt tik bezgaldaudzās valodās.

Svētdiena

13 14

Roberts Roberta Raitis Raita

Cienīt otru nozīmē cienīt arīdzan sevi.

15

Fēlikss Felicita

Darbīgs cilvēks parasti tiek novērtēts. Un pat mazs darbiņš spēj vairot pasaules skaistumu.

16

Lidija Lida

Ko esi pastāstījis diviem, to zina daudzi.

17 Savu dvēseli ik dienas mēs varam spodrināt ar labiem darbiem un īstenu ticību.

Tenis Dravis

JANVĀRIS P O T C P S Sv

18

Patiesa mīlestība staro gaismā un cilvēku dara laimīgu. Mīlestībā mēs varam just Svētā Gara klātbūtni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Antons 10 11 12 13 14 15 16 17Antis 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O 6

7

APRĪLIS T C P S Sv 1 8

2 3 4 5 9 10 11 12

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

P

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 9 16 23

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S P O T1 C2 P3 S4 6 7 8 9 10 11 4 16 7 5 17 6 18 2 14 3 15 13 9 10 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 16 27 17 29 19 31 21 28 18 30 20 23 24 25 26 27 28 JŪLIJS TMAIJS C P T C P 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 8 13 P O P O

S S 4 2 11 9 18

Sv Sv 5 1 12 8 19 15 26 22

Sv Sv 5 3 12 10 19

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 13 8 10


Kādi talanti mīt tevī? Kā tu tos attīstīsi?

Cilvēkam jāzina, ka ar labiem un Dievam tīkamiem darbiem viņā krājas gara dievišķās īpašības, gara augļi – mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, labestība, uzticība, lēnprātība un atturība. Ik mirkli vairosim sevī gara skaistumu un talantu spējas!


Otrdiena

Pirmdiena

Janvāris

19

Andulis Alnis

Domu allaž ir daudz. Pārdomas sakārto domas. Un tikai gars visā var ienest īstu skaidrību. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

15:35

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Ir jāmācās piedot it visiem, lai kļūtu patiesi brīvs.

Svētdiena

20

Oļģerts Aļģirds Aļģis Orests

21

Agnese Agnija Agne

Ilgstoša var būt tikai abpusēja mīlestība. Un arī tā ik mirkli ir jāvairo.

22 Austris

Atklāta vēstule draugam ir vērtīgāka par sarunu. Reizēm ir labi uzrakstīt visu, ko klusībā domā.

23

Grieta Strauta

Lai novērtētu dzīvi, ir jāiziet cauri arī grūtībām.

24

Krišs Ksenija Eglons

Ja uzticība ir mīlestības pavadone, tad mīlestībai ir ilgs mūžs. Būt uzticīgam Dievam – tā ir patiesa laime.

JANVĀRIS P O T C P S Sv

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zigurds 10 11 17 18 12 13 14 15 16 Sigurds 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ļaužu uzslavas uztur cilvēkā ticību saviem spēkiem. Tomēr vislabāk būtu gaidīt tās uzslavas, ko saņemsim reiz no Dieva Debesīs.

P O 6

7

APRĪLIS T C P S Sv 1 8

2 3 4 5 9 10 11 12

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

P

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 9 16 23

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S P O T1 C2 P3 S4 6 7 8 9 10 11 4 16 7 5 17 6 18 2 14 3 15 13 9 10 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 16 27 17 29 19 31 21 28 18 30 20 23 24 25 26 27 28 JŪLIJS TMAIJS C P T C P 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 8 13 P O P O

S S 4 2 11 9 18

Sv Sv 5 1 12 8 19 15 26 22

Sv Sv 5 3 12 10 19

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 13 8 10


Kā tu vairo sevī enerģiju? Kā tu atpūties pēc darba?

Gara spēks cilvēkā ir arī dzīvības spēks. Tikai Dievs spēj mūs darīt stiprus. Dzīve neprasa steigu – drīzāk mieru un saskaņu. Mums jāprot strādāt – un jāmāk arīdzan atpūsties. Un jāizjūt ikdienas noliktais ritms. Gars mums saka priekšā visas gudrības.


26

Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena

Ansis Agnis Agneta

Tu vari atsvaidzināt savas domas ar uzlecošās saules stariem.

27

Otrdiena

Pirmdiena

Janvāris / Februāris

Ilze Ildze Izolde

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Ko esi solījis, tas jāpilda. Neizpildīts solījums paliek kā neizdarītais, un tā uz mūžu. 7:03

28

Kārlis Spodris

Cilvēks mīl brīvību. Veidojot attiecības, tas allaž būtu jāatceras.

29

Aivars Valērijs

Vārdos nepateikto saglabā sevī kā bagātību. Tas ir tavas būtības krājums.

30

Valentīna Tīna Pārsla

Dzīvē ir svarīgi atbalstīt citus, lai arī tu pats taptu atbalstīts.

31

Tekla Violeta

Devīgu cilvēku Dievs atbrīvo no materiālās pasaules atkarības un iekārēm un dāsni atalgo.

JANVĀRIS P O T C P S Sv

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Brigita 10 11 12 13 14 15 16 17Indra 18 19 20 21 22 23 24 25 nolikts 26 27 28 29 30 31Indris

Pasaulē cilvēki plāno un projektē. Arī Dievam ir projekts pasaulei, tas īstenojas caur Dieva Derību. Viņa noliktais piepildās vienmēr.

Indars

P O 6

7

APRĪLIS T C P S Sv 1 8

2 3 4 5 9 10 11 12

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

P

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 9 16 23

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S P O T1 C2 P3 S4 6 7 8 9 10 11 4 16 7 5 17 6 18 2 14 3 15 13 9 10 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 16 27 17 29 19 31 21 28 18 30 20 23 24 25 26 27 28 JŪLIJS TMAIJS C P T C P 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 8 13 P O P O

S S 4 2 11 9 18

Sv Sv 5 1 12 8 19 15 26 22

Sv Sv 5 3 12 10 19

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 13 8 10


Kādu tu sevi gribētu redzēt pēc pieciem gadiem?

Laimīgs ir tas cilvēks, kurš uzdod sev jautājumu – kāda ir šīs dzīves īstenā jēga? Tik svarīgi ir dzīvē tvert galvenās, garīgās vērtības. Ar laiku pasaulīgie labumi pazūd un paliek vien tas, kas ir mūžīgs. Lai ar gadiem tavs garīgais skaistums vairojas!


2

Spīdola Sonora

Katram ir jāizdara sava darba daļa. Otram palīdzēt var arī tikai ar padomu.

3

Otrdiena

Pirmdiena

Februāris

Aīda Ida Vida

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Ja vēlies kādu pārliecināt, vispirms iepazīsti viņu.

4

Daila Veronika

Savaldībā, pacietībā un iekšējā mierā rodams cilvēka spēks.

5

5:44

Agate Selga Silga Sinilga

Kritiskos mirkļos cilvēks aptver, cik dzīvē vērta ir minūte.

6

Dārta Dace Dora

Būt drosmīgam nenozīmē būt pārgalvīgam. Cilvēka drosmi novērtē tad, ja drosmīgā rīcība bijusi tiešām nepieciešama. P O

Pazemība, tā ir gara īpašība. Tieši caur garu uz mums

1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 runā Dievs. 26 27 28 29

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 likumu26pamatakmens. 27 28 29 30 31 Tos

Dieva desmit baušļi – tas ir cilvēks iekrīt grēka bedrē. Vienīgi Dievs spēj cilvēkam APRĪLIS grēkus piedot. S Sv

P O

T

C P

7

1 8

2 3 4 5 9 10 11 12

6

JANVĀRIS T C P S Sv

7

2 3 4 11 9 10Nelda 16 17 18 Rihards 23 24 25 31 30 Ričards

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4 16 7 19 13 18 5 17 6 Aldona 2 14 3 15 8 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 9 10 Česlavs 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 16 apejot, 23 24 25 26 27 28

8

JŪLIJS P O TMAIJS C P P O T1 C2 P3 6 7 8 9 10 1 13 4 14 7 17 5 15 6 16 8 20 21 22 23 24

S S4 11 2 18 9 25

Sv Sv 5 12 3 19 10 26

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

1 7 8 14 15 21 22 28

MAIJS P O MARTS T C P S P O T C P1 S2 4 5 6 7 8 9 11 4 14 7 5 15 6 16 2 12 3 13 19 11 21 13 22 14 18 20 12 23 9 10 27 19 29 21 25 17 26 18 28 20 30 16 23 24 25 26 27 28 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S P O T C P S1 13 10 8 17

24 11 9 18

35 12 10 19

46 13 11 20

57 14 12 21

68 15 13 22

Sv Sv 3

1 10 17 8 24 15 31 22 29

Sv Sv 2 79 16 14 23

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21


Par ko tu esi pārliecināts un par ko šaubies?

Dziļas domas ir kā vērtīgas pērles, kas krājas sirdī, veidojot gudrības un patiesības pamatus. Katram dzīves mirklim ir vajadzīgas citas domu variācijas. Ja domāšana atpaliek no dzīves situācijām, tai vairs nav jēgas. Paļaujies uz savu sirdi un neielaid tajā šaubas!


9

Simona Apolonija

Labākās idejas mums dzimst garā no Dieva. Lai tās tvertu, tām jātuvojas ar sirds gudrību un lūgšanām.

10

Otrdiena

Pirmdiena

Februāris

Paulīne Paula

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Sasilda saule, un sasilda arīdzan labs vārds.

11

Laima Laimdota

Par devīgu cilvēku top tikai gudrs cilvēks.

5:33

12

Karlīna Līna

Vislabāk varam saprast otra situāciju tad, ja paši tādā reiz esam bijuši.

13

Malda Melita

Labestības pavadonis ir Dievs un cilvēka labā sirds.

P O

Mīlestība ir jāuztver kā likteņa dāvātais brīnums, kas ik jāsaudzē un jāspodrina. JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 arīdzan laimi. 26 27 28 29Tuvosimies 30 31

Atrast sevi, tas nozīmē atrast ar ticību, cerību un mīlestību.

P O 6

7

APRĪLIS T C P S Sv 1 8

2 3 4 5 9 10 11 12

JANVĀRIS T C P S Sv

5 6 7 12 13 14 19 20 21 dienas 26 27 28

14

1 2 3 4 9 10 11 8 Valentīns 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv 5 6 7 8 9 10 11 12 1 19 4 16 7 13 5 17 6 18 2 14 3 15 8 Alvils 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 9 10 Olafs 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 16 tai 23 24 25 26 27 28Olavs

15

JŪLIJS P O TMAIJS C P P O T1 C2 P3 6 7 8 9 10 1 13 4 14 7 17 5 15 6 16 8 20 21 22 23 24

Aloizs

S S4 11 2 18 9 25

Sv Sv 5 12 3 19 10 26

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

1 7 8 14 15 21 22 28

MAIJS P O MARTS T C P S P O T C P1 S2 4 5 6 7 8 9 11 4 14 7 5 15 6 16 2 12 3 13 19 11 21 13 22 14 18 20 12 23 9 10 27 19 29 21 25 17 26 18 28 20 30 16 23 24 25 26 27 28 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S P O T C P S1 13 10 8 17

24 11 9 18

Sv Sv 3

1 10 17 8 24 15 31 22 29

Sv Sv 2

35 46 57 68 79 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 19 20 21 22 23

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21


Kādas prasmes tu esi apguvis un ko vēl gribētu apgūt?

Par gudru cilvēku nepiedzimst, bet gan top, ja uzklausa labu cilvēku pamācības, tic Dievam un apvieno sava gara sirds gudrību ar prāta gudrību. Tad miesas prāts ar gara prātu veido vienu veselumu. Ikvienam cilvēkam ir dota iespēja pilnveidoties.


16

Lietuvas Republikas neatkarības diena

Jūlija Džuljeta

Lai sapnis taptu par īstenību, ir ļoti jāvēlas jau šodien sākt to piepildīt.

17

Otrdiena

Pirmdiena

Februāris

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Vēlme sevi salīdzināt ar zodiaka zīmju tēliem var novest pie tā, ka cilvēks tiešām sāks tiem līdzināties un būs kā slazdā iekritis.

Donats Konstance

18

Kora Kintija

Saprātīgs risks vienmēr mūs tuvina uzvarai.

5:30

19

Zane Zuzanna

Kādas vērtības sevī uzkrājam, tādas arī veido mūsu dvēseles pamatus.

20

Vitauts Smuidra Smuidris

Ikdienā centies neaizmirst palīdzēt sev pašam.

P O

Mīlot Dieva radīto dabas skaistumu pasaulē, iespējams pilnību Debesu Valstībā.

JANVĀRIS T C P S Sv

5 6 7 12 13 14 19 20 21 iemīlēt 26 27 28

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4 19 4 16 7 Ārija 13 5 17 6 18 2 14 11 3 15 8 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 9 10 18 Rigonda 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 16 25 neieraudzīt 23 24 25 26 27 Adrians 28

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 augstumiem, tad30var 31 26 27 28 29

Ja cilvēks lūkojas no saviem būtiskāko. Ja lūkojas līdzvērtīgi un ar pazemību – var ieraudzīt patiesību. APRĪLIS

S Sv

P O

T

C P

7

1 8

2 3 4 5 9 10 11 12

6

21

1 2 3 4 9 10 11 8 Eleonora 17 18 15 16Ariadne 22 23 24 25 29 30 31

22

JŪLIJS P O TMAIJS C P P O T1 C2 P3 6 7 8 9 10 1 13 4 14 7 17 5 15 6 16 8 20 21 22 23 24

S S4 11 2 18 9 25

Sv Sv 5 12 3 19 10 26

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

1 7 8 14 15 21 22 28

MAIJS P O MARTS T C P S P O T C P1 S2 4 5 6 7 8 9 11 4 14 7 5 15 6 16 2 12 3 13 19 11 21 13 22 14 18 20 12 23 9 10 27 19 29 21 25 17 26 18 28 20 30 16 23 24 25 26 27 28 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S P O T C P S1

Sv Sv 3

1 10 17 8 24 15 31 22 29

Sv Sv 2

13 24 35 46 57 68 79 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 9 10 8 11 17 18 19 20 21 22 23

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21


Kā tu vēlētos palīdzēt labiem cilvēkiem?

Labestība, labprātība ir cilvēka gara augļu sastāvdaļa, kas iesēta no Dieva labestības. Dieva labestība mums dāvā mieru un cerību. Kristus labestība māca būt laipniem, devīgiem un godīgiem. Ticīgu cilvēku raksturo patiesa labestība, kas pasaulē ienes gaišumu.


Otrdiena

Pirmdiena

Februāris / Marts

23

Haralds Almants

Labākās iespējas dzīvē tiek dotas tikai vienreiz. Gudrs tās izmanto.

24

Igaunijas Republikas neatkarības diena

Diāna Dina Dins

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Mīlestība ļauj cilvēkam izjust otru kā daļiņu no sevis.

25

Alma Annemarija

Cilvēka patiesais skaistums labāk izpaužas viņa darbos nekā ārienē.

26

Evelīna Mētra Aurēlija

Vienīgi apgarots cilvēks spēj radīt paliekošas vērtības. Laikam ritot, citi to pratīs novērtēt. 4:18

Līvija Līva Andra

Ciešanas reizēm jāuzņem ar pacietību – tās attīra dvēseli.

P O

Visā ir svarīga ticība un paļāvība uz Dievu. Ticības tu vari tapt dziedināts.

JANVĀRIS T C P S Sv

5 6 7 12 13 14 19 20 21 spēkā26 27 28

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 zināsi, kas28ir29laime. 26 27 30 31

S Sv

T

C P

7

1 8

2 3 4 5 9 10 11 12

6

28

1 2 3 4 9 10 11 8 Skaidrīte 17 18 15 16 Skaidra 22 23 24 25 29 30 31 Justs

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv 5 6 7 8 9 10 11 12 1 19 4 16 7 Ivars 13 5 17 6 18 2 14 3 15 8 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 9 10 Ilgvars 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 16 23 24 25 26 27 28

1

Tiecies sevi uzziedināt, tad tu Cilvēka iekšējais skaistums, gara skaistums ļauj iepazīt patiesu JŪLIJS APRĪLIS P O TMAIJS C P laimi arī pasaulē. P O

S T1 C2 P3 S4 6 7 8 9 10 1 11 2 13 4 14 7 17 5 15 6 16 9 8 18 P O

27

Sv Sv 5 12 3 19 10

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

1 7 8 14 15 21 22 28

MAIJS P O MARTS T C P S P O T C P1 S2 4 5 6 7 8 9 11 4 14 7 5 15 6 16 2 12 3 13 19 11 21 13 22 14 18 20 12 23 9 10 27 19 29 21 25 17 26 18 28 20 30 16 23 24 25 26 27 28 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S P O T C P S1

Sv Sv 3

1 10 17 8 24 15 31 22 29

Sv Sv 2

13 24 35 46 57 68 79 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 9 10 8 11

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14


Kas tevi dzīvē interesē visvairāk?

Mīlestība atver mums acis un sirdis, ļauj saskatīt agrāk neieraudzīto. Mīlestībai piemīt maigums un svētums, pilnīgākas sajūtas, smaržas un krāsas. Mīlestība mūs dziedina un noskalo grēka putekļus. Mīlestība – tā ir Dieva dāvana. Lai tavu sirdi silda mīlestība!


2

Lavīze Luīze Laila

Katrs labais darbs dāvā tev gara augļus un arīdzan skaistumu.

3

Otrdiena

Pirmdiena

Marts

Tālis Tālavs Marts

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Patiesība mīl skaidras, tīras domas. Patiesībai pretī vienmēr steidz nostāties apmelojumi.

4

Alise Auce

Ja tu ko ļoti vēlies no sirds, darbojies, tici – un tas piepildīsies.

5

Reklāma ir ļaužu ietekmēšanas veids. Citu vēlmes kaut ko iegūt nebūt nenozīmē, ka arī tev tas ir vajadzīgs. 19:14

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 dievišķajam.

Ticība palīdz mums pietuvoties Dieva Mīlestības spēks patiesi ir pati pilnība. P O

3 4 10 11 17 18 24 25 31

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 6 7 8 9 14 15 16 13 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

7

1 2 3 4 5 6 7 Ella 8 9 10 11 12 13 14 15 Elmīra 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

P O

P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

MAIJS T C P

S Sv

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dagmāra 18 19 20 21 22 23 24 Marga 31 25 26 27 28 29 30

No sirds dāvinātie ziedi vēl ilgi turpina klusas sirds sarunas. Ieklausies tajās! JŪLIJS

P O

6

Vents Centis Gotfrīds

Ķermeņa, prāta un gara pilnveidošana – tas ir viens veselums.

P O

Austra Aurora

Margita

AUGUSTS T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 4 51 62 73 84 95 106 117 128 139 14 11 10 15 16 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 30 31 26 27 28 29 30 31 JŪNIJS P O TAPR P S Sv CĪLIS 1P O 4 5P 6S Sv 7 2 3T C 8 9 101 112 123 134 145 156 167 178 189 19 21 11 12 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 19 13 23 18 28 29 21 22 23 24 25 26 20 30 27 28 29 30 31 SEPTEMBRIS P O TJŪLIJS C P S Sv P O 1 2T C 6 3 4P 5S Sv 7 8 91 102 113 124 135 146 157 168 179 18 11 20 12 10 19 21 14 23 17 26 15 24 16 25 19 13 22 18 27

P 2 9 16 23

P

4 11 18 25

P

3 10


Kādus draugus tu vēlētos savā dzīvē vēl sastapt?

Cilvēks meklē sev draugus, meklē pēc savas līdzības un garīgā skaistuma. Meklē vislabākos draugus, kuros garīgums ir skaists kā plaukstošs zieds. Ar skaidru skatienu un gaišu sirdi, ar dziļām domām un maigām jūtām, ar daiļām kustībām un garīgu spēku.


9

Ēvalds

Darbs ir daļa no dzīves. Svarīgāka par to ir pati dzīve.

10

Otrdiena

Pirmdiena

Marts

Silvija Laimrota Liliāna

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Labi, ka tev ir savi principi. Meklē draugus ar līdzīgiem principiem.

11

Konstantīns Agita

Labs draugs ir sirds draugs. Tad draugu sarunas var būt arī sirds sarunas.

12 Lai atrastu draugus, ir jāpietuvojas tiem. Lai saprastu draugus, ir jārunā ar tiem. Lai uzticētos draugiem, ar tiem kopā ir jāstrādā. 12:45

JANVĀRIS T C P S Sv

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 2 3 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 9 10 12 13 14 15 16 17 18 16 17 19 20 21 22 23 24 25 23 24 26 27 28 29pilna, 30 31 – māksla pārsteigumu ir

Dvēseles pasaule ir skaista un veids, kā šo skaistumu mēs varam dāvāt citiem. P O

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 6 7 8 9 14 15 16 13 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

P O

14

1 4 5 6 Matilde 7 8 11 12 13 14 15 Ulrika 22 18 19 20 21 25 26 27 28 MAIJS T C P

S Sv

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Amilda 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29Amalda 30 31

Imalda Ja cilvēks tic Jēzum Kristum, ik mirkli viņu vada Dieva roka. Ticība Dievam, tā ir ticība arī sev pašam,Jsavam gara spēkam.AUGUSTS ŪLIJS P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

13

Ernests Balvis

Pasaulē ir daudz brīnumu – mums jāmācās tos saskatīt.

P O

Aija Aiva Aivis

P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 4 51 62 73 84 95 106 117 128 139 14 11 10 15 16 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 30 31 26 27 28 29 30 31 JŪNIJS P O TAPR P S Sv CĪLIS 1P O 4 5P 6S Sv 7 2 3T C 8 9 101 112 123 134 145 156 167 178 189 19 21 11 12 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 19 13 23 18 28 29 21 22 23 24 25 26 20 30 27 28 29 30 31 SEPTEMBRIS P O TJŪLIJS C P S Sv P O 1 2T C 6 3 4P 5S Sv 7 8 91 102 113 124 135 146 157 168 179 18 11 20 12 10 19 21 14 23 17 26 15 24 16 25 19 13 22 18 27

P

2 9 16 23

P

4 11 18 25

P

3 10


Ko tu gribētu savā dzīvē mainīt?

Sirdsskaidrus lēmumus pieņem tieši tagad! Ar sirds gudrību cilvēks var nonākt pie vienīgi pareizās atziņas – tikai Dievam piemīt bezgalīgas un unikālas iespējas. Un ticīgam cilvēkam Dievs dāvā daļu no Savas gudrības un ieceļ viņu dievišķā gaismā.


16

Guntis Guntars Guntris

Cilvēks spēj izspēlēt savas dzīves simfoniju, ja koncentrē gribasspēku. Un gribasspēks, tas ir gara spēks.

17

Otrdiena

Pirmdiena

Marts

Ģertrūde Gerda

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Pagātne notikumus atstāj vakardienā – mācies dzīvot tieši šodienā.

18

Ilona Adelīna

Pirms kaut ko saki, padomā – varbūt ir lieki to teikt. Tava dvēsele pasauli izjūt daudz dziļāk – uzticies tai!

19

Jāzeps

Pretrunas cilvēkā izraisa šaubas. Tādos brīžos ir jāpaļaujas uz saviem principiem.

20:40

20

Made Irbe

Tevi skaistu dara darbs, mīlestība un iekšējā saskaņa.

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

21

1 1 2 3 4 6 7 8 2 3 4 5 Unigunde 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 Una 22 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27Dzelme 28 31 sagraut, 26 27 28 29– 30 pusmūžā sevi

Jaunībā cilvēks pūlas sevi iepazīt, bet vecumdienās – uzsākt godīgu dzīvi. Vai nav par vēlu? P O

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

P O

Benedikts

MAIJS T C P

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tamāra 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29Dziedra 30 31

Bailes par savu dzīvību ir dabīgas. Dzīvība, tas ir visdārgākais, AUGUSTS kas mums dots. Kristus dēļ ir vērts to zaudēt, JŪLIJS lai iegūtu P O T C P P O T C P S Sv mūžīgo dzīvību. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

S Sv

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 4 51 62 73 84 95 106 117 128 139 14 11 10 15 16 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 30 27 28 29 30 31 26 31 JŪNIJS P O TAPR P S Sv CĪLIS S Sv P O P 6 1 4 5 7 2 3T C 8 9 101 112 123 134 145 156 167 178 189 19 11 21 12 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 19 13 23 18 28 29 21 22 23 24 25 26 20 30 27 28 29 30 31 SEPTEMBRIS P O TJŪLIJS C P S Sv P O P 5S Sv 1 2T C 6 3 4 7 8 91 102 113 124 135 146 157 168 179 18 11 20 12 10 19 21 14 23 17 26 15 24 16 25 19 13 22 18 27

P 2 9 16 23

P

4 11 18 25

P

3 10


Kā tu vēlētos sevi pilnveidot?

Dieva radītajā ir daudz vienkāršību un sakritību. Parasti cilvēks tās nepamana. Cilvēks bieži neievēro Dieva likumus un no tā arī pats cieš. Nevar apgūt sarežģītāko, neizzinot vai nepieņemot vienkāršāko. Patiesībai arīdzan ir savi izzināšanas pakāpieni.


23

Mirdza Žanete Žanna

Domas, tā vēl nav patiesība. Domājot patiesība tiek meklēta.

24

Otrdiena

Pirmdiena

Marts

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Uzsākot strīdu, ir jārēķinās, ka tas var beigties slikti. Labāk nestrīdēties, brīdi paklusēt un tad mierīgi aprunāties.

Kazimirs Izidors

25

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Māra Mārīte Marita

Katrs grēks arvien vairāk atšķir cilvēku no skaistās gara pasaules.

26

Sirdsapziņa, tā ir gara spēja apskaidrot cilvēku. Ieklausoties sevī, varam atrast pareizās atbildes.

Eiženija Ženija

27

Gusts Gustavs Tālrīts

Tieši gara stiprums nosaka katra cilvēka iespējas.

P O

Visi Radītāja darbi ir nevainojami skar ikvienu radību.

JANVĀRIS T C P S Sv

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 2 3 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 9 10 12 13 14 15 16 17 18 16 17 19 20 21 22 23 24 25 23 24 31 Mīlestība 26 27 28 29 un labi, un30Viņa

P O

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 6 7 8 9 14 15 16 13 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

28

23:47

P O

1 4 5 6 Gunta 7 8 11 12 13 14 15 22 18 19 20 21Ginta 25 26 27 28 Gunda MAIJS T C P

S Sv

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Aldonis 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31 25 26 27 28 29 30Agija

Lūgšanas lai ir sirds sarunas ar Dievu – to nekad nevar būt AUGUSTS par daudz. Caur lūgšanām mēs spējam šoJŪpasauli darīt skaistāku. LIJS P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 4 51 62 73 84 95 106 117 128 139 14 11 10 15 16 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 30 31 26 27 28 29 30 31 JŪNIJS P O TAPR P S Sv CĪLIS 1P O 4 5P 6S Sv 7 2 3T C 8 9 101 112 123 134 145 156 167 178 189 19 21 11 12 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 19 13 23 18 28 29 21 22 23 24 25 26 20 30 27 28 29 30 31 SEPTEMBRIS P O TJŪLIJS C P S Sv P O 1 2T C 6 3 4P 5S Sv 7 8 91 102 113 124 135 146 157 168 179 18 11 20 12 10 19 21 14 23 17 26 15 24 16 25 19 13 22 18 27

P 2 9 16 23

P

4 11 18 25

P

3 10


Kāds ir tavu skaisto vārdu krājums?

Vārdam patiesi ir liels un paliekošs spēks. Vārds pirmsākumā top garā. Ja cilvēkam ar savu debesu ķermeni ir cieša saikne, tad viņa garā dzimušais vārds nonāk līdz runas centram un tiek izteikts pasaulē. Lai tavi vārdi allaž nāk no gara sirds dziļumiem!


30

Nanija Ilgmārs

Pirmdienas darbiem ir liela nozīme, jo tie iešūpo visas nedēļas darbus.

31

Otrdiena

Pirmdiena

Marts / Aprīlis

Gvido Atvars

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Ass prāts ļauj saprast humoru. Smiekli atraisa ķermeņa šūnas. Atjautība – tā ir gudrības pazīme.

1

Dagnis Dagne

Smaidīt ir veselīgi. Smaidot raisās prieks, kas ir cilvēka gara auglis.

2

Irmgarde

Labs vārds veido laimi, slikts vārds – to grauj.

3

Netaisnība var novest līdz izmisumam. Visvairāk uztraucas tieši tas, kurš melo.

P O

Lūgšanas mirkļos lūgsim Debesu ticībā, paļāvībā un atziņā. Pūpolsvētdiena

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 Tēvu, lai29mēs taptu

P O

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 6 7 8 9 14 15 16 13 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

4

1 7 8 2 3 4 5 6 Valda 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Herta 22 23 24 25 26 27Ārvalda 28 stiprināti

Ārvalds

P O

MAIJS Ārvaldis T C P S Sv

5

1 2 3 6:55 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vija 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vidaga 30 31

Aivija Cilvēka garīgums ir kā neizsīkstošs avots ar veldzējošu ūdeni, AUGUSTS ar mīlestības spēku un jūtu pārpilnību. JŪLIJS P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Daira Dairis

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 4 51 62 73 84 95 106 117 128 139 14 11 10 15 16 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 30 31 26 27 28 29 30 31 JŪNIJS P O TAPR P S Sv CĪLIS 1P O 4 5P 6S Sv 7 2 3T C 8 9 101 112 123 134 145 156 167 178 189 19 21 11 12 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 19 13 23 18 28 29 21 22 23 24 25 26 20 30 27 28 29 30 31 SEPTEMBRIS P O TJŪLIJS C P S Sv P O 1 2T C 6 3 4P 5S Sv 7 8 91 102 113 124 135 146 157 168 179 18 11 20 12 10 19 21 14 23 17 26 15 24 16 25 19 13 22 18 27

P 2 9 16 23

P

4 11 18 25

P

3 10


Kādas gara bagātības tu vēlies iegūt?

Dzīvē svarīgākais ir vairot sevī gara auļus un tapt sirdī bagātam. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, labestība, uzticība, lēnprātība un atturība – tās ir mūsu visskaistākās īpašības. Un vienīgi Kristus spēkā cilvēks var garīgi atvērties un uzziedēt.


6

Dzinta Zinta Vīlips Filips

Nēsāt līdzi rakstītus Tēvreizes vārdus – tā ir dziļa gudrība.

7

Otrdiena

Pirmdiena

Aprīlis

Zina Zinaīda Helmuts

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Likteņa pārbaudījumi ir labākā dzīves skola. Ja tev kādreiz pietrūkst drosmes – paļaujies uz Dievu un likteni.

8

Edgars Danute Dana Dans

Cik cilvēks Dieva priekšā atveras, tik viņš arī saņem no Viņa Svētības un labvēlības.

9

Alla Valērija Žubīte

Grēka darbi rada cilvēka atšķirtību ne vien no sava gara, bet arī no Dieva.

Lielā Piektdiena P O

Jēzus Kristus māca par grēku piedošanu, un tas ir pamats mūsu gara

Klusā Sestdiena

Kad ir grūti un ļoti sāp, zini, ka visvairāk tobrīd spēj Jēzus Kristus. Dievs ir cilvēku Dziedinātājs. Pirmās Lieldienas

11

1 2 3 4 5 6 7 8 Hermanis 9 10 11 17 18 12 13 14 15 16 Vilmārs 19 20 21 22 23 24 25 palīdzēt 26 27 28 29 30 31

P O

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

Dieva pilnīgās lietas mūsos ir vienkāršas – viena Bībele, viena Tēvreize, viens ceļš uz Patiesību – caur Jēzu Kristu.

P O

12

3 4 5 10 11 12 17 18Jūlijs 19 24 25Ainis 26 31

JŪLIJS T C P

P

1 2Anita 3 4 8 9 10 11 Anitra 15 16 17 18 Zīle25 22 23 24 29 30 31

2 9 16 23

5 6 7 12 13 14 izaugsmei. 19 20 21 26 27 28

JANVĀRIS P O21:32 T C P S Sv

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10

JANVĀRIS T C P S Sv

APRĪLIS FEBRUĀRIS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 5 6 7 2 3 4 14 15 16 17 18 13 9 10 11 12 13 14 21 22 24 25 20 23 16 17 18 19 20 21 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 JŪLIJS MAIJS P O T C P P O T C P 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29

S S 4 2 11 9 18 16 25 23 30

Sv Sv 5 1 12 8 19 15 26 22

Sv Sv 5 3 12 10 19 17 26 24 31

AUGUSTS OKTOBRIS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 1 2 3 2 4 9 3 8 11 7 6 5 4 6 5 9 10 8 7 14 15 10 14 13 17 16 15 16 12 11 13 12 18

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31

PP 7 2 14 9


Pirmdiena Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

Par ko tu runātu ar savu sargeņģeli?

Eņģeļi ir Dieva radības. Eņģeļi iemieso sevī septiņus pamatprincipus – mīlestību, spēku, šķīstību, uzticību, gudrību, māku uzticīgi kalpot un spēju nest dievišķo būtību. Atzīt to, ka mums blakām ik mirkli ir Dievs ar Saviem eņģeļiem, – tā ir liela garīgā uzvara.


13

Otrās Lieldienas

Egīls Egils Nauris

Ja cilvēki pasaules likumus veidotu pilnīgi no jauna saskaņā ar Dieva Derību, tad cilvēce mainītos uz labu.

14

Otrdiena

Pirmdiena

Aprīlis

Strauja Gudrīte

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Nebaidies no mirkļa vientulības, jo Dievs ir ar tevi.

15

Aelita Gastons

Par tavu gudrību lai spriež citi. No sirds to dāvā cilvēkiem, un pateicība nekavēsies.

16

Mintauts Alfs Bernadeta

Ticība saviem spēkiem tuvina uzvaru. Jāatceras, ka mūs vērtē pēc padarītajiem darbiem.

P O

Cilvēku vidē ir jāmāk par sevi pastāvēt. Dabā tu vari būt tāds, kāds esi.

18

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Mīlestības patīkamās izjūtas aizsniedz sirds dziļumus mūs garīgos augstumos.

5 6 7 12 13 14 20 21 un19 paceļ 26 27 28

P O

1 2 3 4 11 8 9 10Laura 17 18 15 16 Jadviga 22 23 24 25 29 30 31

APRĪLIS T C P S Sv

6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

Sava gara izaugsmei mēs tuvojamies ar ik mirkļa lūgšanām. Lai mūsos ienāk Jēzus Kristus un vada!

P O

19

13:25 1 2 3 4 5

10 11 12 Vēsma 17 18 19 24 25Fanija 26 31

JŪLIJS T C P

17

JANVĀRIS T C P S Sv

P

1Rūdolfs 2 3 4 8 9 10 11 Rūdis 15 16 17 18 22Viviāna 23 24 25 29 30 31

2 9 16 23

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

APRĪLIS FEBRUĀRIS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 JŪLIJS MAIJS P O T C P P O T C P 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 7 17 5 6 8 14 15 16 13 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 18 27 19 29 21 31 28 20 30 22 25 26 27 28 29

S S 4 2 11 9 18 16 25 23 30

Sv Sv 5 1 12 8 19 15 26 22

Sv Sv 5 3 12 10 19 17 26 24 31

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 13 8 10 15 17 22 24 29 31

OKTOBRIS AUGUSTS S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PP O O TT C C PP

SS Sv Sv 1 2 13 24 9 35 46 57 68 79 10 8 11 10 14 13 17 16 15 14 16 15 12 11 13 12 18

PP 72 149


Ko tu šogad iestādīsi savā dārzā?

Daba ir tik daudzveidīga un skaista. Un var sniegt mums vislabāko. Cilvēks nespēj izgudrot neko pilnīgāku par to, ko Dievs jau dabā ir radījis mūsu veselībai un laimei. Tikai ir jāprot to ieraudzīt, pieņemt un pareizi izmantot. Lai top visskaistāko ziedu dārzi!


20

Mirta Ziedīte

Ikdienā centies būt garīgā saiknē ar daudziem – un tu būsi laimīgs.

21

Otrdiena

Pirmdiena

Aprīlis

Marģers Anastasija

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Cilvēku var iepazīt pēc viņa darbiem, runas un izskata.

22

Lai cilvēki spētu saprasties, viņu attiecībām ir jābūt pretimnākošām, labvēlīgām.

Armanda Armands

23

Jurģis Juris Georgs

Tuvāko līdzcietība mums palīdz panest pasaules grūtības.

P O

Tavs organisms ir tavs kopjamais ziedu dārzs. Rūpēties par sevi, mīlēt sevi atklāt savu skaistumu.

25

1 2 3 4 Līksma 5 6 7 8 9 10 11 17 18 12 13 14 15 16 Bārbala 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

APRĪLIS T C P S Sv

26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rūsiņš 13 14 15 16 17 18 19 Sandris 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 Alīna pietiekami27dziļi.

Lai ieraudzītu pasaules skaistumu, jāieskatās It visā vajadzīga pacietība un uzmanība. Daba ir bezgala pilnīga! P O

JŪLIJS T C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 Visvaldis 8 9 10 11 Nameda 15 16 17 18 Ritvaldis 22 23 24 25

5 6 7 12 13 14 nozīmē 19 20 21 26 27 28 29 30 31

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Modi rada cilvēki un maina to, kā tiem šķiet izdevīgi. Dzīvē jāprot atrast patiesās vērtības.

24

JANVĀRIS T C P S Sv

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S P O T C P S 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 4 16 7 5 17 6 18 2 14 3 15 13 9 10 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 17 16 19 21 18 20 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 JŪLIJS P O TMAIJS C P P O T C P 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 8 13 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 18 27 19 29 21 31 28 20 30 22 25 26 27 28 29

Sv Sv 5 1 12 8 19 15 26 22

S S 4 2 11 9 18 16 25 23 30

Sv Sv 5 3 12 10 19 17 26 24 31

OKTOBRIS AUGUSTS P O T C P S 1 2 13 35 46 57 68 79 10 8 14 17 15 16 15 12 13 10 11 12 13 14

Sv 24 11 9 18 16

P 2 9 16 23

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30

1 1 2 3

P P

13 8 10 15 17 1 22 24 2 29 31 3

P

72 149 1


Tavu labo novēlējumu lapa – par tiem daudzi priecāsies.

Lūgšana un mīlestība lai vienmēr nāk no sirds dziļumiem! Lūgšana – tā ir saruna ar dzīvo Dievu. Reāla laikā un telpā. Lūgšanas mirklī atdzīvojas cilvēka gars un izveidojas patiesi pilnīga saikne ar Dievu. Paliekoša un mūžīga. Ticēsim lūgšanas darbības realitātei!


17:12

Mērķis, kas vēl nav sasniegts, var būt par tavas dzīves mērķi.

28

Gundega Terēze

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Vienaldzība, tā ir slimības iezīme. Tieši aktivitāte rosina cilvēkā dzīvīgumu.

Svētdiena

27

Tāle Raina Raimonda Klementīne

Otrdiena

Pirmdiena

Aprīlis / Maijs

29

Vilnis Raimonds Laine

Daba mums dāvā iespēju justies laimīgiem un brīviem.

30

Lilija Liāna

Cilvēks spēj mīlēt dārzu arī vienas skaistākās ābeles dēļ.

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki P O

Mīlestības spēkā cilvēks pietuvojas sirds dārgumu krātuvei un atklājas viņa īstenās vērtības.

2

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Ja cilvēks dzīvē ir aktīvs, tad iespēj daudz. Taču vienīgi ticības spēkā mēs varam pieredzēt brīnumus.

1 2 3 4 Zigmunds 5 6 7 8 9 10 11 Sigmunds 17 18 12 13 14 15 16 19 20 21 22Zigismunds 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Ja atzīsim sevi pirmsākumā no Dieva dzimušus, Dievs lai mēs šajā dzīvē būtu pilnīgi.

APRĪLIS T C P S Sv

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gints 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Uvis 26 27 28 29 30 31 gādās,

P O

JŪLIJS T C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

JANVĀRIS T C P S Sv

P

1Ziedonis 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 9 16 23

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S P O T C P S 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 4 16 7 5 17 6 18 2 14 3 15 13 9 21 11 22 12 24 14 20 10 23 13 25 17 16 19 21 18 20 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 JŪLIJS P O TMAIJS C P P O T C P 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 8 13 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 18 27 19 29 21 31 28 20 30 22 25 26 27 28 29

Sv Sv 5 1 12 8 19 15 26 22

S S 4 2 11 9 18 16 25 23 30

Sv Sv 5 3 12 10 19 17 26 24 31

OKTOBRIS AUGUSTS P O T C P S 1 2 13 35 46 57 68 79 10 8 14 17 15 16 15 12 13 10 11 12 13 14

Sv 24 11 9 18 16

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30

1 1 2 3

P P

13 8 10 15 17 1 22 24 2 29 31 3

P

72 149 1


Ko tu no sirds novēlētu saviem vecākiem?

Kas mīl savu tuvāko, tajā ir gaisma. Kas mīl Dievu, tajā ir dzīvība un augšāmcelšanās spēks, miers un prieks. Mīlestībā dzimst skaisti gara augļi un cerība uz mūžīgo dzīvošanu. Mīlestība dāvā pilnības sajūtu – ka esam un būsim vienmēr. Gara visaugstākā izteiksme ir mīlestība.


Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

15:18

Pacietība visu saliek pa vietām. Ar pacietību var sasniegt iecerēto.

5

Ģirts Ģederts

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Katrs cilvēks ir atšķirīgs tieši ar savām skaistākajām īpašībām.

Svētdiena

4

Vizbulīte Vijolīte Viola

Otrdiena

Pirmdiena

Maijs

6

Visu zināt nav vajadzīgs. Tā var pārpūlēt smadzenes. Jāzina tas, kas dzīvē patiesi ir nepieciešams.

Gaidis Didzis

7

Jete Henriete Henrijs

Kritizēt otru ir viegli. Izdarīt pašam pareizi ir daudz grūtāk.

Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

Lai iegūtu jaunu draugu, cilvēks jāpieņem tāds, kāds

Eiropas diena

Vīrišķība palīdz vīrietim kļūt par Sievieti uzziedina mīlestība. Mātes diena

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20vīrieti. 21 22 23 īstu 26 27 28 29 30

P O

3 4 10 11 17 18 24 25 31

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

P O

8

JANVĀRIS T C P S Sv

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

Staņislavs1 5 6 7 8 Staņislava 12 13 14 15 19Stefānija 20 21 22

5 6 7 12 13 14 19 ir. 20 21 viņš 26 27 28

2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 26 27 28

MAIJS APRĪLIS P O MARTS T C P S Sv P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 Klāvs 4 7 4 7 17 5 6 5 6 2 2 3 8 3 8 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19 15 9 10 9 10 Einārs 19 11 21 13 22 14 24 21 11 22 12 24 14 18 20 12 23 15 20 23 13 25 26 16 16 22 27 19 29 21 27 17 29 19 31 31 21Ervīns 25 17 26 18 28 20 30 22 28 18 30 20 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS JŪLIJS MAIJS P O JTŪNIJS C P S Sv P O T C P S Sv P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 1 2 1 11 13 24 35 46 57 68 79 2 12 3 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 9 10 9 10 8 18 8 11 14 13 19 13 15 14 16 12 11 13 12 10 11 17 15 17 16 21 13 22 14 24 16 20 12 23 15 25Maija 26 19 18 21 20 22 21 18 17 20 19 23 24 22 18 27 19 29 21 31 23 Paija 28 20 30 22 24 23 27 26 29 28 30 25 24 26 25 28 27 29 25 26 27 28 29 30 31 30 31

9

10

Mīlestība ir cilvēka skaistuma zieds. Mīlestība spēj nogludināt visas pasaules nepilnības. Mīlēsim, un mūs mīlēs! OKTOBRIS AUGUSTS

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28

S Sv

PP O Sv O TT C C PP SS Sv

NOVEMBRIS SEPTEMBRIS P O T C P S Sv

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 13 24 9 35 46 57 68 79 10 8 11 14 13 17 16 15 14 16 15 12 11 13 12 18 10

1 2 3 4 5 61 72 83 94 105 116 127 138 11 17 14 20 15 12 18 13 19 10 16 149 15

7 14

P O

JŪLIJS T C P


Ja vēlies kļūt bagāts – kļūsti! Ja būsi bagāts, ko ar bagātību iesāksi?

Patiesa laime ir tā pilnības, prieka un mīlestības izjūta, kas meklējama un atrodama pašā cilvēkā. Laimes avots ir cilvēka gars, kas Dieva radīts jau pirmsākumā. Ja gribam būt laimīgi, patiesi laimīgi, darīsim tikai labus darbus un domāsim tikai taisnīgas domas!


6:47

Ja gribi uzkāpt kalnā, tad to arī dari, jo cita iespēja var nerasties.

12

Ceturtdiena

Trešdiena

Cilvēkiem ir tieksme noslēpumus izzināt. Dzīvē ir derīgi iemācīties tos saglabāt. Tas pasargās no daudzām problēmām.

Piektdiena

11

Milda Karmena Manfreds

Otrdiena

Pirmdiena

Maijs

Valija Ināra Ina Inārs

13

Irēna Irīna Ira Iraīda

Lai rosinātu domas, ir jādomā. Galvenais – nonākt pie secinājuma.

14

Krišjānis Elfa Elvita Aivita

Ir svarīgi, lai cilvēka uzrakstītais atbilstu arī viņa reālajai dzīvei.

P O

Savam tuvākajam neko nedrīkstam uzspiest. Ja dodam,

JANVĀRIS T C P S Sv

15

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 2 3 4 Sofija1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 14 15 9 10 11 12 13Taiga 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20Arita 21 22 19 20 21 22 24 25 tad tikai ar23mīlestību. 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31

Svētdiena

Sestdiena

Airita

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Edvīns 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 10 11 13 15 9 10 17 18 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25Edijs 26 17 16 24 25 27sevī 29 31 21 22 28 18 30 20 Ieklausies – 19 23 24 25 26 27 28 31

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Lai tuvotos patiesībai, vispirms tava sirds runā arī bez vārdiem.

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 20 21 22 23 tā 19 ir jāpieņem. 26 27 28 29 30

P O

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

16

JŪLIJS P O MAIJS T C P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 19 13 4 14 7 17 5 15 6 16 9 10 8 18 Herberts 21 13 22 14 24 16 20 12 23 15 25 17 26 11 27 19 29 21 31 23Dailis 28 20 30 22 24 18 25 26 27 28 29 30 31

13 24 35 46 57 68 79 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 9 10 8 11 17 16 19 18 21 20 22 21 18 17 20 19 23 15 24 23 27 26 29 28 30 25 24 26 25 28 27 22 31 29 30

Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 2 13 24 9 35 46 57 68 79 10 8 11 14 13 17 16 15 14 16 15 12 11 13 12 18 10

NOVEMBRIS SEPTEMBRIS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 2 3 4 5 61 72 83 94 105 116 127 138 11 17 14 20 15 12 18 13 19 10 16 149 15

17

Umberts Daudzas takas ved uz Patiesību, bet to sasniedz tikai viens ceļš. Dievam pietuvoties mēs varam ar lūgšanām caur Jēzu Kristu.AUGUSTS OKTOBRIS P O

JŪLIJS T C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MAIJS P O MARTS T C P S Sv P O T C P1 S2 Sv 3 1 4 5 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 2 12 3 13 8 11 9 10 19 11 21 13 22 14 24 18 20 12 23 15 16 27 19 29 21 31 25 17 26 18 28 20 30 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S Sv P O T C P S1 Sv 2

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28

P 7 14


Ko tev izsaka tavs vārds?

Cilvēka vārdam piemīt īpašs skanējums, kura vibrācijas ir vienotas ar pašu cilvēku. No sirds izrunāts vārds iziet pasaulē jau kā reāls, materiāls un garīgs spēks ar savu saturu un arīdzan savu stiprumu. Uzrunāsim cilvēkus ar mīlestību un cieņu!


18

Inese Inesis Ēriks

Tieksme darboties drīz tevi novedīs pie darbiem.

Otrdiena

Pirmdiena

Maijs

5:11

Lita Sibilla Teika

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Ja cilvēks klusē, tas nenozīmē, ka viņam nav nekas sakāms. Vienkārši vēl nav pienācis īstais brīdis.

Svētdiena

19 20

Venta Salvis Selva

Lai saprastu slavenības, jāapzinās, ka visiem cilvēkiem piemīt līdzīgas izjūtas un vajadzības.

21

Lepnība ir cilvēka vājums, pazemība – ieguvums. Pazemība cilvēku ceļ Gaismā un tuvina gara pilnībai.

P O

Lai pateiktu patiesību, savas ambīcijas ir jāatstāj malā.

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 cilvēkā. 23 24 25 dvēseles 19 esamībai 26 27 28 29 30 31

APRĪLIS T C P S Sv

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

Emīlija1

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

APRĪLIS FEBRUĀRIS P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 7 8 2 3 4 5 6Leontīne 13 14 15 16 17 18 19 15 9 10 11 12 13 14Lonija 20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21Ligija 22 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28

23

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

P O P O 6 4 13 11 20 18 27 25

Lielākie zinātnes atklājumi nākuši pie cilvēkiem no Dieva ar Patiesības Garu. Cilvēces attīstību vada Dievs. JŪLIJS Gods Dievam augstībā! PP P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7 5 14 12 21 19 28 26

22

JANVĀRIS T C P S Sv

Tikai vājais netic gara un Gars – tā ir cilvēka īstenā būtība, un caur to iepazīstama laime. P O

Ernestīne Ingmārs Akvelīna

Leokādija

JŪLIJS MAIJS T C P S Sv T C P S Sv 1 2 3 4 5 1 11 2 12 3 8 9 10 7 17 6 9 10 8 18 15 16 19 Ilvija 13 22 14 24 16 23 15 25 17 26 20 23 24 29 21 31Marlēna 30 22 27 28 29 30 31

24

Ziedone

OKTOBRIS AUGUSTS O O TT C C PP

35 46 57 10 14 12 11 13 12

1 2 68 79 13 15 14 16

SS 13 8 10 15 17

7 8 2 3 4 5 6 visu 9 10 11 12 13 14 15 kalendāros 16 17 18 19 20 21 22 neievietoto 27 28 23 24 25 26

vārdu diena

MAIJS MARTS P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS JŪNIJS P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 1 24 35 46 57 6 79 3 8 11 14 9 12 8 13 10 10 11 12 13 14 15 16 17 15 16 19 18 20 17 18 19 20 21 22 21 23 22 24 23 27 26 29 28 30 25 24 26 25 28 27 29 31 30

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28

NOVEMBRIS SEPTEMBRIS Sv Sv 24 9 11 16 18

P P O P SS Sv Sv O TT C C P 1 2 3 4 5 61 72 83 94 105 116 127 138 149 15 11 17 14 20 15 12 18 13 19 10 16

P 7 14


Uzraksti visskaistākos vārdus sev un pasaulei!

Cilvēku garīgi var atdzīvināt tikai un vienīgi Svētā Gara spēks. Svētā Gara ienākšana ir garīgās atdzimšanas sākums. Ar to pašu mirkli cilvēks sāk plašāk un dziļāk uztvert dzīves būtību un nostājas uz pareizā ceļa. Dieva Patiesības Gars spēj mums dāvāt skaistas idejas.


Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

Pirmdiena

Maijs

25

Anšlavs Junora

Iemācoties spēlēt teātri, jāuzmanās, lai pati dzīve nepārvērstos par teātri. Galvenais – būt patiesam.

26

Eduards Edvards Varis

Ja tev ir daudz maizes – padalies ar citiem.

5:56

Domās novēlētais jau ir daļēji piepildīts. Mācies pateikt ar sirdi – tad tu pateiksi visu.

27

Gunita Dzidra Dzidris Loreta

28

Vilis Vilhelms

Ja vērīgi ieskatāmies, cilvēka āriene izteiksmīgi raksturo viņa dvēseli.

P O

Vārdi runā paši par sevi, jo tie nākuši no cilvēka Lai taviem labajiem vārdiem ir paliekošs spēks!

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

Maksis 1 5 6 7 8 Raivis 14 15 12 13 19 20 21 22 Raivo

5 6 7 12 13 14 19 20 21 dziļumiem. 26 27 28

Dieva labestība ir Viņa žēlsirdības Lai sirdī ticam, ka Tas Kungs ir varens un spēj visu. Vasarsvētki

P O

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

JŪLIJS P O TMAIJS C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 1 11 2 12 3 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 9 10 8 18 19 13 Alīda 11 21 13 22 14 24 16 20 12 23 15 25 17 26 24 18 Jūsma 27 19 29 21 31 23 28 20 30 22 25 26 27 28 29 30 31

AUGUSTS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 2 13 24 9 35 46 57 68 79 10 8 11 14 13 17 16 15 14 16 15 12 11 13 12 18 10

NOVEMBRIS SEPTEMBRIS P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 61 72 83 94 105 116 127 138 11 17 14 20 15 12 18 13 19 10 16 149 15

30 31

Dievs ir augstākā likumdošana, un baušļi ir augstākais likums. Dievs ir žēlsirdīgs, un ikvienu, kas lūgs piedošanu, Tas KungsOKTOBRIS glābs. P O

JŪLIJS T C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 26 27 28

MAIJS P O MARTS T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 4 7 17 5 6 2 3 8 11 12 13 14 15 16 9 10 19 11 21 13 22 14 24 18 20 12 23 15 16 27 19 29 21 31 25 17 26 18 28 20 30 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 13 24 35 46 57 68 79 9 10 8 11 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 15 17 16 19 18 21 20 22 21 18 17 20 19 23 22 24 23 27 26 29 28 30 25 24 26 25 28 27 29 31 30

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 4 16 7 19 5 17 6 Vitolds 2 14 3 15 8 5 6 7 8 9 10 11 13 18 Lolita 15 9 10 12 13 14 15 16 17 18 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 26 16 19 21 22 23 24lielums. 25 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 un20mīlestības 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31 JANVĀRIS P O T C P S Sv

29

JANVĀRIS T C P S Sv

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28

P 7 14


Kāda ir tevis iecerētā karjeras izaugsme? Ko tu vēlies izzināt?

Ieklausies savā sirdī – tur runā Dievs! Viņa gudrība ir neizsmeļama. Tai vienmēr būs mūžīgs turpinājums. Dieva gudrība ir patiesa un pilnīga, saskanīga un mīloša, laba un svēta. Dievs ir devis mums dažādas iespējas, bet līdz tām ir jāaizsniedzas pašiem.


1

Biruta Mairita Bernedīne

Ja esi ko labu iesācis – noved to līdz galam.

Otrdiena

Pirmdiena

Jūnijs

22:22

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Izziņas prieks virza cilvēces attīstību. Zināšanu nekad nevar būt par daudz.

3

Pirms vērtējam cilvēka spējas vadīt citus, būtu jāvērtē, kā viņš spēj valdīt pār sevi.

Inta Intra Ineta

4

Kas apvainojas uz citiem, apvainojas arī uz sevi. Apvainošanās, tas ir niķis.

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 16 17 19 20 21 22 19 20Ir21labākās 22 23 24dienas 25 viļņiem. un arī18grūtākās. 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31

Dzīves notikumi virzās kā pa Šādā virzībā ir lielāka dzīves aktivitāte.

P O

Dieva labestība mūs iedrošina paļauties.

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 un uz Viņam28uzticēties

P O

Svētdiena

2

Emma Lība

6 7 13 14 20 21 27 28

JŪLIJS T C P

P O

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28 Viņu

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

T

C P

6

S Sv

1 2 3 9 10 8 Ingrīda 15 16 17 22 23Ardis 24 29 30 31

AUGUSTS S Sv

Žēlsirdība ir kristieša nozīmīga īpašība. Dievs ir mums Dieva Mīlestība ir visaugstākā mūzika. OKTOBRIS P O

MAIJS T C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

P O

T

C P

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 žēlsirdīgs.

S Sv

7

1 2 8 9 15 16 Gaida 22 23 29Arnis 30

NOVEMBRIS P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Elfrīda Sintija Sindija

5

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv Igors 1 2 3 4 51 62 73 84 Margots 95 106 117 128 139 14 11 10 15 16 20 14 19 17 22 15Ingvars 16 21 12 17 13 18 18 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 30 27 28 29 30 31 26 31 JŪNIJS P O TAPR P S CĪLIS S P1 O T C 4 P5 6 2 3 8 9 101 112 123 134 156 167 178 189 19 11 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 13 23 18 29 21 22 23 24 25 20 30 27 28 29 30 31

Sv Sv 7 145 21 12 28 19 26

SEPTEMBRIS P O JTŪLIJS C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 91 102 113 124 146 157 168 179 18 11 10 19 14 23 17 26 21 15 24 16 25 13 22 18 21 30 22 23 24 25 28 20 29 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 135 12 20 27 19 26

DECEMBRIS OKTOBRIS P O T C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 9 101 112 123 145 156 167 178 189 19 10

Sv Sv 6 134 11 20

P 2 9 16 23

P 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31

P 2


Vieta sirds sarunai ar sevi.

Cilvēka gara sirds ir ticības avots, kura spēkā cilvēks sāk ticēt Dievam, mācās atšķirt labu no ļauna un sāk saprast Dieva Derības vārdus. Cilvēka gars zina Patiesību, un, ja starp miesu un garu valda saskaņa, ir viegli ar to dzīvot. Esi vienmēr atklāts un godīgs pret sevi!


8

Frīdis Frīda Mundra

Veiksme vispirms pietuvojas drosmīgajam. Baidīties nozīmē ticēt, ka var piepildīties sliktais.

Otrdiena

Pirmdiena

Jūnijs

18:04

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Jo vairāk tev ir dots, jo skaidrāk tev jāzina, kādēļ ir dots.

10

Anatolijs Anatols Malva

Asprātība ir pilnīga, ja to raisa cilvēka gars.

11

Dzīves laikā visas sliktās īpašības ir jāpārvērš labajās. Gadiem ritot, cilvēkam ir jātop arvien skaistākam.

P O

Cilvēka roku darbs ir mākslas

5 12 19 darbs, 26

P O

Pateiksimies ik mirkli Dievam augļiem, kas ir mūsos!

JANVĀRIS T C P S Sv

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 22 20 23 24 25no ja tas darināts 27 28 29 30 31 APRĪLIS T C P S Sv

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 sirds. 23 24 25 26 27

P O

MAIJS T C P

1 7 8 14 15 21 22 28

13 S Sv

1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 Zigfrīds 11 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19 Ainārs 24 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26 31 25 gara 26 27 28 29 30 Uva 28 29 30 31skaistajiem par27 dāvātajiem

P O

Svētdiena

9

Ligita Gita

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 6 7 13 14 20 21 27 28

JŪLIJS T C P

AUGUSTS S Sv

T

C P

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Dievs ikvienu mīl un ikvienam piedāvā iespēju būt Sava dzīve cilvēkam ir jāveido pašam. OKTOBRIS P O

P O

T

C P

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 laimīgam.

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

S Sv

14

1 2 8 9 15 16 Tija 22 23 29Saiva 30

Saivis Sentis NOVEMBRIS Santis

P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ingus Mairis Vidvuds

12

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv Nora 1 2 3 4 51 62 73 84 Ija15 95 106 117 128 139 14 11 10 16 20 14 19 17 22 15 Lenora 16 21 12 17 13 18 18 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 30 27 28 29 30 31 26 31 JŪNIJS P O TAPR P S CĪLIS S P1 O T C 4 P5 6 2 3 8 9 101 112 123 134 156 167 178 189 19 11 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 13 23 18 29 21 22 23 24 25 20 30 27 28 29 30 31

Sv Sv 7 145 21 12 28 19 26

SEPTEMBRIS P O JTŪLIJS C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 91 102 113 124 146 157 168 179 18 11 10 19 14 23 17 26 21 15 24 16 25 13 22 18 21 30 22 23 24 25 28 20 29 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 135 12 20 27 19 26

DECEMBRIS OKTOBRIS P O T C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 9 101 112 123 145 156 167 178 189 19 10

Sv Sv 6 134 11 20

P 2 9 16 23

P 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31

P 2


Kam tu dzīvē uzticies visvairāk?

Miesas spogulis ir acs. Jo vairāk cilvēks grēkojis, jo vairāk acis aptumšojas un nedod vairs gara spīdumu. Cilvēks grēku no Dieva noslēpt nevar. Grēks cilvēkā ir reāli dzīvs un paliek līdz mirklim, kad Dievs to piedod. Uzticies savai sirdij, tā parādīs pareizo ceļu!


15

Baņuta Žermēna Vilija Vits

Tieši radoša darbība cilvēku visvairāk atraisa. Uzspiesta darbība – nocietina.

16

Otrdiena

Pirmdiena

Jūnijs

Justīne Juta

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Zaudēt godu nozīmē zaudēt sevi.

Latvijas Republikas okupācijas diena

20:30

Artūrs Artis

Lai būtu ievērojams, atdarini pats sevi. Esi neatkārtojams.

18

Devīgs cilvēks no pasaules saņem daudz vairāk labuma. Devīgajam ar laiku ir itin viss, kas viņa dzīvei vajadzīgs.

P O

Zināšanas, tā vēl nav gudrība.

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23nāk 24 25 Patiesā gudrība no 26 27 28 29 30 31

P O

APRĪLIS T C P S Sv

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 Dieva. 23 24 25 26 27

P O

MAIJS T C P

1 7 8 14 15 21 22 28

20 S Sv

1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 Rasma 11 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19 24 18 19 20 21 22 23Rasa 20 21 22 23 24 25 26 29 30tu 31 31gādā par 25 26 27 28 29 30 28 Kad arī27sev. Maira

Palīdzēt otram nozīmē palīdzēt savu tuvāko, tajā pat mirklī par tevi jau gādā Dievs. P O

Svētdiena

17

6 7 13 14 20 21 27 28

JŪLIJS T C P

S Sv

T

C P

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Svētdienā atpūties, lūdz un priecājies par labo un Pateicies Dievam par visu, tad tava algaOKTOBRIS būs liela. P O

AUGUSTS P O

T

C P

S Sv

21

1 2 8 9 15 16 Emīls 22 23 29Egita 30

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 Monvīds skaisto!

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NOVEMBRIS P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Alberts Madis

19

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv Viktors 1 2 3 4 51 62 73 84 14 95 106 117 128 139 Nils 11 10 15 16 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 30 27 28 29 30 31 26 31 JŪNIJS P O TAPR P S CĪLIS S P1 O T C 4 P5 6 2 3 8 9 101 112 123 134 156 167 178 189 19 11 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 13 23 18 29 21 22 23 24 25 20 30 27 28 29 30 31

Sv Sv 7 145 21 12 28 19 26

SEPTEMBRIS P O JTŪLIJS C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 91 102 113 124 146 157 168 179 18 11 10 19 14 23 17 26 21 15 24 16 25 13 22 18 21 30 22 23 24 25 28 20 29 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 135 12 20 27 19 26

DECEMBRIS OKTOBRIS P O T C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 9 101 112 123 145 156 167 178 189 19 10

Sv Sv 6 134 11 20

P 2 9 16 23

P 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31

P 2


Uzraksti savas jaunās ieceres.

Mīlestība un laime, prieks un miers, saskaņa un harmonija, labestība un devīgums, ticība un uzticība, gudrība un apskaidrība – tas viss jau ir tevī. Atliek tikai to sajust, uzziedināt un vairot. Un dāvāt cilvēkiem un pasaulei. Lai ticība Dievam un savam garam tev palīdz it visā!


Otrdiena

Pirmdiena

Jūnijs

22

Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)

Ludmila Laimdots Laimiņš

Ja nepieciešams klusēt – runā tikai ar sirdi.

23

Līgo diena

Līga

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Līgo vakars ir kā svētvakars. Pati daba rosina mūs aptvert Dieva visvarenību.

24

Jāņu diena

Jānis

Jāņu dienas zāles un debesis – cik visa daudz mums ir dots! Saule mums dāvā gaismu un siltumu, Dievs – mūžīgu Mīlestību. 15:10

Prāts saglabās skaidrību, ja dzidra avota ūdeni.

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23regulāri 24 25 smadzeņu šūniņas 26 27 28 29 30 31

P O

Cilvēka iekšējā pasaule ir kā kas spēj pārsteigt ik mirkli.

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 ar 31 30 brīnumu bagātību28sala

P O

Svētdiena

Maiga Milija

Izplatījumam piemīt Radītāja dotais ritms – lai tava sirds to tver!

P O

6 7 13 14 20 21 27 28

JŪLIJS T C P

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

T

C P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 saņēmušas 23 24 25 26 27 28 MAIJS T C P

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28 dārziem,

27 S Sv

1 2 3 8 9 10 15Malvīne 16 17 22 23 24 Malvis 29 30 31

AUGUSTS S Sv

Galvenais ir saprast, ka Dievs mīt it visā un visu redz. Tad ir vieglāk Viņam uzticēties. OKTOBRIS P O

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

P O

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

P O

T

C P

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31

S Sv

28

1 2 7 8 9 14 15 16 21Viesturs 22 23 29 30 28 Viestards

Kitija

NOVEMBRIS P O

T

25

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv 1 62 73 84 2 3 4 51 Ausma 95 106 117 128Ausmis 139 14 11 10 15 16 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 Inguna 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 Inguns 30 27 28 29 30 31 26 31 JŪNIJS P O TAPR P S CĪLIS S P1 O T C 4 P5 6 2 3 8 9 101 112 123 134 156 167 178 189 19 11 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 13 23 18 29 21 22 23 24 25 20 30 27 28 29 30 31

Sv Sv 7 145 21 12 28 19 26

SEPTEMBRIS P O JTŪLIJS C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 91 102 113 124 146 157 168 179 18 11 10 19 14 23 17 26 21 15 24 16 25 13 22 18 21 30 22 23 24 25 28 20 29 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 135 12 20 27 19 26

DECEMBRIS OKTOBRIS P O T C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 9 101 112 123 145 156 167 178 189 19 10

Sv Sv 6 134 11 20

P 2 9 16 23

P 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31

P 2


Kādas ir tavas radošās idejas?

Mīlestības gaismas spēkā cilvēks top patiesi dzīvs. Mīlestība paver visas šūnas laimei un priekam. Mīlestība ir dzīva dodot, un saņemtā atbildes gaisma ir tās jūtas, ar kurām cilvēks top pilnīgs. Mīlestībā sirds top gudrāka, jo tā iemanto Dieva gudrības daļiņu.


29

Pēteris Pāvils Pauls Paulis

Ceļš uz gudrību ir ceļš uz panākumiem. Asprātība ir prāta aktivitāte. Gudrība ir sirds bagātība.

30

Otrdiena

Pirmdiena

Jūnijs / Jūlijs

Mareks Tālivaldis

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Cīņa ir dzīves sastāvdaļa. Cīnīties pašam ar sevi ir muļķīgi.

1

Ikvienam būtu jāiemācās atpūtināt smadzenes, kādu brīdi ne par ko nedomājot. Tas ļaus raisīties radošām domām. 5:18

Filozofēt nozīmē spriest. Domāt

JANVĀRIS T C P S Sv

Sestdiena

APRĪLIS

Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena P O T C P

P O

MAIJS T C P

4

S Sv

1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 Uldis 11 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19 24 18 19 20 21 22 23Ulvis 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 pazīmēm. Cilvēka gars 25 26 27 28 29 30 Sandis

Nogurums ir viena no slimības nogurumu nepazīst un ticībā var dot spēku miesai. P O

Svētdiena

S Sv

6 7 13 14 20 21 27 28

JŪLIJS T C P

S Sv

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Viss radītais pasaulē cilvēkam ir pats labākais. Mums Dieva radītajai pilnībai. OKTOBRIS P O

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sandijs AUGUSTS P O

T

C P

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31 jāuzticas

S Sv

5

1 2 7 8 9 14 15 16 Andžs 21 22 23 29 30 28Andžejs

Edīte Esmeralda

NOVEMBRIS P O

T

3

MARTS P O JANV T CĀRIS P S Sv P O T C P S Sv 1 Benita 1 5 6 7 8 2 3 4 51 62 73 84 12 13 14 15 95 106 117 128Everita 139 14 11 10 15 16 19 20 21 22 21 14 19 17 22 15 20 16 12 17 13 18 18 Verita atrast Patiesību. 26 27 28 23 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 30 27 28 29 30 31 26 31

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21meklēt. 22 23 24 Ticēt 25 nozīmē nozīmē 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2

Lauma Ilvars Halina

Reizēm uztvert ikdienas skaistumu cilvēkam neļauj vienkārši slinkums.

P O

Imants Rimants Intars Ingars

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JŪNIJS P O TAPR P S CĪLIS S P1 O T C 4 P5 6 2 3 8 9 101 112 123 134 156 167 178 189 19 11 10 20 22 14 24 17 27 15 25 16 26 13 23 18 29 21 22 23 24 25 20 30 27 28 29 30 31

Sv Sv 7 145 21 12 28 19 26

SEPTEMBRIS P O JTŪLIJS C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 91 102 113 124 146 157 168 179 18 11 10 19 14 23 17 26 21 15 24 16 25 13 22 18 21 30 22 23 24 25 28 20 29 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 135 12 20 27 19 26

DECEMBRIS OKTOBRIS P O T C P S S P O 1 2T C 4 5 3 P 7 8 9 101 112 123 145 156 167 178 189 19 10

Sv Sv 6 134 11 20

P 2 9 16 23

P 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31

P

2


Ar ko tu sevi ierobežo? Kas tev traucē dzīvot tā, kā tu vēlies?

Grēks cilvēkā rada sekas – dažādas slimības, dzīves grūtības, dvēseles sāpes. Sirdsapziņa par grēka esamību pasaka priekšā. Prāts tai iestājas pretī. Ja vēlamies būt veseli, tad jāsāk ar Dieva likumu pildīšanu. Lai skaidras un no grēka tīras ir mūsu dvēseles!


6

Anrijs Arkādijs

Cik daudz cilvēkā ir lielības, tik daudz viņam tiek atņemts.

7

Otrdiena

Pirmdiena

Jūlijs

Alda Maruta

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Apskaidrība nāk, darot darbu. Harmonija vada pretī uzvarai, haoss – sakāvei.

8

Antra Adele Ada

Liktenis neprasa steigu. Vienīgi Gaisma var mums norādīt pareizo ceļu.

9

7:35 P O

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

Cilvēku vērtē nevis pēc viņa nodomiem, bet gan pēc labiem darbiem.

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Labā nekad nav par daudz. Labais mūs vieno ar Dievu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

11

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3Leonora 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Svens 13 14 15 16 17 18 19 Cilvēks var zaudēt savu garu tikai grēka iespaidā. Piedošana 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 savam tuvākajam palīdzēs tam izvairīties no nākamā grēka.

P O

JŪLIJS T C P

12 S Sv

1 2 3 4 5 11 12 6 7 8 9 10Indriķis 13 14 15 16 17 18 19 Ints 20 21 22 23 24 25 26 priekšā 27 ilgs 28 29 30 31 Namejs

Nedrīkst pieļaut, ka ļaunais cilvēku uzveic. Citādi tam kalpošanas laiks. Dievs uzklausīs sirds lūgšanas un vienmēr palīdzēs!

5

6

T

C P

7

1 8

1 2Asne 3 4 8 9 10 11 Asna 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

10

APRĪLIS P OFEBRU T C ĀRIS P S Sv P O T1 C S4 Sv 5 2 P3 Lija 1 6 7 8 9 Olīvija 10 11 12 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 13 9 10 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 17 16 19 21 22 18 20 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 P O P O 6 13 4 20 11 27 18 25

7 14 5 21 12 28 19 26

JŪLIJS TMAIJS C P S Sv T1 C 5 2 P3 S4 Sv 8 9 10 1 11 2 12 3 15 19 7 17 6 16 9 10 8 18 22 14 24 16 23 15 25 17 26 13 29 21 31 23 24 30 22 20 27 28 29 30 31

OKTOBRIS AUGUSTS TT C C PP SS 1 2 1 3 7 6 6 5 9 10 8 7 4 8 14 13 17 15 14 16 15 13 12 11 21 20 22 21 24 20 19 23 22 18 27 26 29 28 31 28 27 30 29 25

PP O O 5 3 12 10 19 17 26 24 31

OKTOBRIS P O

JANVĀRIS S Sv T C PZaiga

Sv Sv 4 2 11 9 18 16 25 23

30

P 2 9 16 23

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 3 1 10 8 17 15 24 22 31 29

PP 2 7 9 14 16 21 23 28 30

NOVEMBRIS S Sv

2 3 4 9 10 11

P O 2

3

T 4

C P 5

6

S Sv

P

1 8

7

7


Uzraksti trīs savas vēlēšanās un centies tās piepildīt.

Uzrakstītais jau ir piepildījuma sākums. Katram dzīves mirklim ir sava jēga un savs saturs. No mirkļiem veidojas minūtes, stundas un dienas. Galvenais – nepalaist garām savas dzīves svarīgākos mirkļus. Garīgās vērtības allaž ir pārākas par pasaulīgajām.


13

Margrieta Margarita

Visu slikto atstāj aiz sevis un droši ej pretī veiksmei! Esi dedzīgs, tiecies uz nosprausto mērķi!

14

Otrdiena

Pirmdiena

Jūlijs

Oskars Ritvars Anvars

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Politika, tas ir veids, kā cilvēki cenšas īstenot paši savas vēlmes.

15

Egons Egmonts Egija Heinrihs Henriks

Patiesība agri vai vēlu nāk gaismā. Meli cilvēku pazudina uzreiz.

P O

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Eņģeļi mums blakus dāvā drošības sajūtu un vēsta, ka nekad neesam vieni.

18

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3Rozālija 4 5 6 7 8 9 10 11Roze 12 13 14 15 16 17 18 19 mēs 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O 6 7 13 14 20 21 dzīvē 27 28

Mīlestība ir visskaistākā melodija, ko cilvēks var savā izspēlēt. Ja mīlestību pavada maigums, tad mīlestība būs noturīga un ilgstoša.

JŪLIJS T C P

19 S Sv

1 2 3 4 5 11 12 8 9 10 Jautrīte 15 16 17 18 19 Kamila 22 23 24 25 26 29 30 31 Digna

5

6

T

C P

7

1 8

2 9 16 23

17

10:59 APRĪLIS P OFEBRU T C ĀRIS P S Sv P O T1 C P S4 Sv 5 2Aleksis 3

6 2 13 9 20 16 27 23

7 3 14 10 21 17 28 24

8 4 15 11 22 18 29 25

1 9 10 11 12 Aleksejs 7 19 5 17 6 18 8 16 12 24 14 23 13 25 15 26 19 21 22 20 30 31 26 27 28

JŪLIJS P O TMAIJS C P P O T C P 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 8 13 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 18 27 19 29 21 31 28 20 30 22 25 26 27 28 29

S S 4 2 11 9 18 16 25 23 30

Sv Sv 5 3 12 10 19 17 26 24 31

OKTOBRIS AUGUSTS P O T C P S 1 2 1 3 7 6 5 4 6 5 9 10 8 7 3 8 14 17 15 16 12 13 10 11 12 13 14 15 19 18 21 20 22 21 24 20 19 23 22 17 27 26 29 28 31 26 25 28 27 30 29 24 31

Sv 4 2 11 9 18 16 25 23 30

OKTOBRIS P O

P

1 Estere 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

Sieviete un vīrietis ģimenē veido vienu veselumu. Par skaisto nākotni atbildīgi ir abi.

Ja kāds vēlas tev palīdzēt, lai dara to tikai ar mīlestību.

16

JANVĀRIS T C P S Sv Hermīne

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31

PP 2 7 9 14 16 21 23 28 30

NOVEMBRIS S Sv

2 3 4 9 10 11

P O 2

3

T 4

C P 5

6

S Sv

P

1 8

7

7


Kādas valstis tu esi apceļojis? Kur tu vēlētos vēl nokļūt?

Dabai piemīt savdabīgs skanējums, skaistums un harmonija. Ikviens ziediņš spēj kaut ko izteikt. Un ja saliek to visu kopā, tad rodas krāšņa ziedu, smaržu un krāsu simfonija. Pasaulē visskaistākais zieds ir cilvēks. Viss, kas mūsos ir labs, ir no Dieva nācis.


20

Ritma Ramona

Tēvreize atver mums vārtus pie Dieva un dod svētību visai dienai.

21

Otrdiena

Pirmdiena

Jūlijs

Melisa Meldra Meldris

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Iedarbināt iztēli nozīmē izmantot savas gara un dvēseles spējas.

22

Marija Marika Marina

Lai strīds tiktu izbeigts, ir jāsaglabā miers un vēlreiz miers.

P O

Patiesa mīlestība paver iespēju mīlēt cilvēkā pilnīgi visu. Mīlestība un tikai mīlestība šo pasauli var padarīt vēl skaistāku.

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 5

Var iemīlēt dzīvi, bet svarīgāk ir tajā neaizmirst mīlēt sevi. 12

P O

Pasaule ir brīnumskaista. Tās pilnais krāsu spektrs varavīksnē. Ikdienā dabā šīs krāsas saskata retais.

6 7 13 14 20 21 apjaust 27 28

24

21:41 APRĪLIS P OFEBRU T C ĀRIS P S Sv P O T1 C P3 S4 Sv 5 2Kristīne

25

JŪLIJS P O TMAIJS C P P O 1 T C 2 P3 6 7 8 9 10 1 4 14 7 17 13 5 15 6 16 8 21 13 22 14 24 11 20 12 23 15 27 19 29 21 31 28 20 30 22 18 25 26 27 28 29

26 S Sv

1 2 3 4 5 12 8 9 10 11Anna 15 16 17 18 19 Annija 22 23 24 25 26 29 30 31 Ance

Pietuvojoties dabas skaistumam, mēs varam dziļāk Dieva pilnību. Dievs visā darbojas ar mīlestības radošo Gaismu.

5

6

T

C P

7

1 8

7 3 14 10 21 17 28 24

8 4 15 11 22 18 29 25

S Sv S4 Sv 5 11 2 12 3 19 18 9 10 25 17 26 16 23 24 30 31

OKTOBRIS AUGUSTS P O T C P S 1 2 1 3 7 6 5 4 6 5 9 10 8 7 3 8 14 13 17 15 14 16 15 12 11 13 12 10 19 18 21 20 22 21 24 20 19 23 22 17 27 26 29 28 31 26 25 28 27 30 29 24 31

OKTOBRIS P O

1 11 12 9 10 Krista 7 19 5 17 6 18 8 16 Kristiāna 12 24 14 23 13 25 15 26 19 21 22 20 Kristiāns 30 31 26 27 28

6 2 13 9 20 16 27 23

APRĪLIS T C P S Sv

JŪLIJS T C P

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

1 Magda 2 3 4 8 9 10 11 Magone 15 16 17 18 22 Mērija 23 24 25 29 30 31

3 4 10 11 17 18 24 25 31

1 2 3 Jēkabs 4 5 11 12 6 7 8 9 10 Žaklīna 13 14 15 16 17 18 19 redzams 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

23

JANVĀRIS TMagdalēna C P S Sv

Sv 4 2 11 9 18 16 25 23

30

P 2 9 16 23

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 1 3 10 8 17 15 24 22 31 29

PP 2 7 9 14 16 21 23 28 30

NOVEMBRIS S Sv

2 3 4 9 10 11

P O 2

3

T 4

C P 5

6

S Sv

P

1 8

7

7


Pirmdiena Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

Kam tu ļoti vēlētos palīdzēt?

Tieši cilvēku attiecības pasaulē ir tik nozīmīgas. No mūsu attieksmes pret savu tuvāko var veidoties arī mūsu attiecības ar Dievu. Īstens draugs cenšas otram vairāk dot, negaidot neko pretī. Un cilvēks dzīvē ir tik stiprs, cik stipri un uzticami ir viņa draugi.


27

Marta Dita

Taisnīgs cilvēks ir atradums. Dievs taisnīgo cels godā.

28

Otrdiena

Pirmdiena

Jūlijs / Augusts

Cecīlija Cilda

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

No materiālajām vērtībām nauda visātrāk sabojā cilvēku, jo ir pieejama visiem.

29

Sarunas veicina izzināšanu. Noteicošais tajā ir runas veids. Sacītais liecina par pašu cilvēku.

P O

Sestdiena

30

JANVĀRIS T C Valters P S Sv

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

Kalpojot citiem, cilvēks kļūst par kungu sev pašam.

JANVĀRIS P O T C P S Sv 5

6

7

1 8

2 3 4 9 10 11

1 Renārs 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

31

13:13 APRĪLIS

P OFEBRU T C ĀRIS P S Sv P O T1 C S4 Sv 5 2 P3Ruta

1 11 12 6 7 8 9 10Rūta 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 13

Angelika Mīlestību visātrāk spēj noslāpēt dusmas un greizsirdība.12Labi, pēc 9 10 17 18 13 16 emocijām 13 14ja15 21 11 22 12 24 14 20 23 25 15 26 16 21 22 19 20 21 22 23 24 25 Sigita 27 17 29 19 31 28 18 30 20 seko loģiski spriedumi. 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29 30 31

Svētdiena

Edmunds Edžus Vidmants

P O

Mīlestība nav neprāts. Mīlestība vairo mūsu jūtas un Mīlestībā cilvēks uzzied dievišķā skaistumā.

1 2 3 Albīns 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Albīna 13 14 15 16 17 18 19 gudrību. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Reliģiju ir daudz, bet Patiesība ir viena. Un tā ir pie Ceļš uz Patiesību nav viegls.

1

APRĪLIS T C P S Sv

6 7 13 14 20 21 Dieva. 27 28

JŪLIJS T C P

2

S Sv

1 2 3 4 5 8 9 Normunds 10 11 12 15 16 17 18 19 Stefans 22 23 24 25 26 29 30 31

JŪLIJS P O TMAIJS C P P O 1 T C 2 P3 6 7 8 9 10 1 13 4 14 7 17 5 15 6 16 8 21 13 22 14 24 20 12 23 15 11 27 19 29 21 31 28 20 30 22 18 25 26 27 28 29

OKTOBRIS AUGUSTS PP O O TT C C PP SS 1 2 1 3 7 6 5 4 6 5 9 10 8 7 3 8 14 13 17 15 14 16 15 12 11 13 12 10 19 18 21 20 22 21 24 20 19 23 22 17 27 26 29 28 31 26 25 28 27 30 29 24 31

OKTOBRIS P O 5

6

T

C P

7

1 8

S Sv S4 Sv 5 11 2 12 3 19 18 9 10 25 17 26 16 23 24 30 31

Sv Sv 4 2 11 9 18 16 25 23

30

P 2 9 16 23

P P 4 2 11 9 18 16 25 23 30 P P 3 1 10 8 17 15 24 22 31 29

PP 2 7 9 14 16 21 23 28 30

NOVEMBRIS S Sv

2 3 4 9 10 11

P O 2

3

T 4

C P 5

6

S Sv

P

1 8

7

7


Kādi ir tavi pamatprincipi? Kad tu saki „jā” un kad – „nē”?

Visām cilvēkam piemītošajām īpašībām pāri stāv mīlestība. Mīlestība mūs dzīvina un apskaidro. Mīlestība ienes sirdī mieru un saskaņu. Mīlestība uzziedina sirds ziedu dārzu un paceļ mūs dievišķos Debesu augstumos. Mīlestībā cilvēks atrod sevi un Dievu.


3

Augusts

Personības virza cilvēces attīstību, ja caur tām darbojas Dievs.

4

Otrdiena

Pirmdiena

Augusts

Romāns Romualds Romualda

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Vairums ļaužu mīt aizspriedumu varā. Cik cilvēku, tik uzskatu. Tāpēc allaž patiesības meklējumos izraisās strīdi.

5

Ja grāmatā rodama kaut viena laba doma, tad šī grāmata jau ir vērtīga.

P O

Pasauli visvairāk piesārņo juceklīgo domu un vārdu tam, kuram īsti nav, ko teikt.

JANVĀRIS P O T C P S Sv 5

6

7

1 8

2 3 4 9 10 11

Mīlestība, kas mīt tavā sirdī, meklē12ceļu 15 cilvēkiem. 16 17 18 13 14pie

Sestdiena

P O

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Stipra mīlestība dāvā cilvēkam bezgalīgas un 20 21 22 iespējas 23 24 25 26 27nomākt 31 28 29 30 tumsa. spožas gaismas oreolu, kuru nespēj

P O 6 7 13 14 20 21 Dieva 27 28

3 4 10 11 patīk 17 18 24 25 31

FEBRUĀRIS P O T CAskolds P S Sv

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 1 6 7 8 9 10 11 12 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 13 9 10 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 17 16 19 21 22 18 20 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28

JŪLIJS P O TMAIJS C P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 11 6 7 8 9 10 1 Mudīte 2 12 3 17 19 13 4 14 7 Vladislavs 5 15 6 16 9 10 8 18 21 13 22 14 24 16 20 12 23 15 25 17 26 11 rada 27 19 29 21 31 23 24 28 20 30 Vladislava 22 18 25 26 27 28 29 30 31

8 9

S Sv

31

OKTOBRIS P O

T

C P

5

7

1 8

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2

2 3 4 9 10 11

7

1 4 5 6 7 Fredis 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 2 12 3 13 8 11 Madars 9 10 19 11 21 13 22 14 24 18 20 12 23 15 17 16 19 21 22 18 20 25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S Sv P O T C P S1 Sv 2

13 24 35 46 57 68 79 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 9 10 8 11 17 16 19 18 21 20 22 21 18 17 20 19 23 15 24 23 27 26 29 28 30 25 24 26 25 28 27 22 31 30 29

NOVEMBRIS SEPTEMBRIS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 2 3 4 5 61 72 83 94 105 116 127 138 11 17 14 20 15 12 18 13 19 10 16 149 15 17 23 16 22 19 25 21 27 22 18 24 20 26 21 24 30 23 29 25 26 27 28 29 28 30 DECEMBRIS

P O

T

C P

S Sv

2

4

5

7

3

6

3

MAIJS 23:20 P O MARTS T C P S Sv P O T C Alfrēds P1 S2 Sv 3

NOVEMBRIS S Sv

Aisma1

runāt 9 10

OKTOBRIS AUGUSTS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 2 13 24 1 2 3 4 5 10 8 9 10 11 12 9 35 46 57 68 79 Madara 8 11 14 13 17 16 15 14 16 15 12 11 13 12 18 15 16 17 18 19 10 Genoveva 19 21 22 24 20 23 25 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 26 29 28 31 30 26 25 28 27 30 29 mīlēts. 29 30 31 Tas palīdzēs 24 JŪLIJS T C P

Galvenais ir apzināties, ka tu esi tevī atmosties ticībai, cerībai un mīlestībai.

6

6

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 5 6 7 8 9 haoss. Visvairāk 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Svētdiena

Osvalds Arvils

1 8

P O 7

1 8

T

C P

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28

P 7 14 21 28

P S Sv

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

4 11


Kā tu vari vairot savu skaistumu?

Vesels cilvēks ir skaists. Un ar savu labsajūtu un iekšējo harmoniju arī pasaulei dāvā skaistumu. Miesas, dvēseles un gara vienotājs ir Dievs. Šo vienotību cilvēks var panākt ar sirds vēlēšanos un ticību. Un ilglaicīgi būt vesels, dzīvojot mīlestībā un ticībā uz Dievu.


Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

Pirmdiena

Augusts

10

Brencis Inuta Audris

Patiesi, bez grūtībām stiprs cilvēks nevar izveidoties.

11

Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena

Olga Zita Zigita Liega

Cilvēkam ir tieksme uzspiest otram savu gribu. Agri vai vēlu tas var sāpīgi atspēlēties.

12

Vizma Klāra

Cilvēka īstenie noslēpumi mīt viņa dvēselē un garā.

P O

Būt ģēnijam – tas vēl nav sasniegums. Labāk lai par gaitā spriež tauta.

13

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 katra125cilvēka sasniegto 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRUĀRIS P O T C Elvīra P S Sv

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 5 6 7 8 9 10 11 13 rūpējamies par sevi, mūsu šūnas top dzīvīgākas. 9 10 12 13 14 15 16 17 18 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 16 19 20 21 22 23 24 25 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31

JŪLIJS P O TMAIJS C P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 P O 6 7 8 9 10 12 1 11 1 2 3 4 5 2Zenta 3 19 13 18 4 14 7 17 5 15 6 16 6 7 8 9 10 11 12 9 10 8 Dzelde 21 13 22 14 24 16 20 12 23 15 25 17 26 11 13 14 15 16 17 18 19 Cilvēku bieži vien maldīgi vērtē pēc nodzīvoto gadu skaita. 27 19 29 21 31 23Zelda 28 20 30 22 24 18 20 21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 30 31 28 29augļu 30 31 daudzums. Viņa patieso vērtību nosaka sakrāto27gara

15

APRĪLIS T C P S Sv

Ticībā, uzticībā un paļāvībā tā ir lielākā laime pasaulē.

OKTOBRIS AUGUSTS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 0:16 1 2 13 24 3 4 5 11 10 11 12 9 35 46 57 68 79 10 8Astra 14 13 17 16 15 14 16 15 12 11 13 12 18 17 18 19 10 Astrīda 19 21 22 24 20 23 25 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 28 31 30 26 25 28 30 29 Dieva Mīlestībai – 27 31 24

JŪLIJS T C P

P O 6 7 13 14 20 21 atvērt 27 savu 28

1 2 8 9 15 16 22 23 sirdi 29 30

16

S Sv

31

OKTOBRIS P O

T

C P

5

7

1 8

6

3 4 5 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

laika29

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Ja patiesi mīlam sevi un

14

MAIJS P O MARTS T C P S Sv P O T C Zelma P1 S2 Sv 3

1 4 5 6 7Zemgus 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 2 12 3 13 8 11 Virma 9 10 19 11 21 13 22 14 24 18 20 12 23 15 16 27 19 29 21 31 25 17 26 18 28 20 30 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S Sv P O T C P S1 Sv 2

13 24 35 46 57 68 79 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 9 10 8 11 17 16 19 18 21 20 22 21 18 17 20 19 23 15 24 23 27 26 29 28 30 25 24 26 25 28 27 22 31 30 29

NOVEMBRIS SEPTEMBRIS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 2 3 4 5 61 72 83 94 105 116 127 138 11 17 14 20 15 12 18 13 19 10 16 149 15 17 23 16 22 19 25 21 27 22 18 24 20 26 21 24 30 23 29 25 26 27 28 29 28 30

NOVEMBRIS S Sv

2 3 4 9 10 11

DECEMBRIS

P O

T

C P

S Sv

2

4

5

7

3

6

Velga 1 6 7 8 Rēzija 13 14 15

1 8

P O 7

1 8

T

C P

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28

P 7 14 21 28

P S Sv

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

4 11


Raksti savas labās domas un sūti pasaulei!

Lai ir miers par to, ka visi mūsu labie darbi un domas ir pierakstītas un Dieva grāmatās paliekošas! Lai visiem prieks par Dieva taisnīgumu un gādību! Dievs dāvā svētību tiem, kas Viņu piesauc, Viņam tic un uz Viņu paļaujas. Lai mūsu darbi ir saskaņā ar Dieva nodomu!


Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

Pirmdiena

Augusts

17

Vineta Oļegs

Sakārto savas domas un ienes visā skaidrību. Dzīve piedāvā daudz, bet izvēle paliek aiz tevis.

18

Liene Liena Helēna Elena Ellena

Kas karo ar mēli, tas ātri vien iemantos daudz ienaidnieku.

19

Melānija Imanta

Vīrieša izrādīšanās sievietes priekšā ir muļķīga. Sieviete skatās ar sirdi.

Bagātajam bieži vien pieder mazāk nekā nabagajam. nosaka garīgās vērtības.

FEBRUĀRIS P O T Bernhards C P S Sv

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Īsto125cilvēka bagātību 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Boriss1

Piektdiena

Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena

5

6

7

Sestdiena

19 20 21 26 27 28

Svētdiena

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 8 9 10 11 13 Arī Dievs mūsos ir reāli dzīvs. 9 10 15 16 17 18 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 16 22 23 24 25 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Cilvēkā it viss ir kustībā, un tā ir dzīvība. 12 13 14

JŪLIJS P O TMAIJS C P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 P O 6 7 8 9 10 Rudīte 1 11 1 2 3 4 5 2 12 3 19 13 4 14 7 17 5 15 6 16 6 7 8 9 10 11 12 9 8 18 10 Everts 21 13 22 14 24 16 20 12 23 15 25 17 26 11 13 14 15 16 17 18 19 Tavs 27tavu 29 21 31 23 24 28 20 30 22 19 22 23 24 25 26 vairo 18 20 21 dzīvesprieks 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

22

APRĪLIS T C P S Sv

Lai būtu jauns, allaž arī esi jauns. un arī pasaules skaistumu.

OKTOBRIS AUGUSTS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 2:50 1 2 13 24 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 12 9 35 46 57 68 79 Vitālijs 8 11 14 13 17 16 15 14 16 15 12 11 13 12 18 13 14 15 16 17 18 19 10 Ralfs 19 21 22 24 20 23 25 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 28 31 30 26 25 28 27 30 Valgudis Dievam un30savam mūžīgajam 27 28 29 31 24 29 P O

JŪLIJS T C P

23

S Sv

Cilvēks nenoveco, ja patiesi tic garam. Cik mūsos ir gara, tik esam dzīvi.

31

OKTOBRIS P O

T

C P

5

7

1 8

6

20

JANVĀRIS T C P S Sv

P O

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

21

MAIJS P O MARTS T C P S Sv P O T C Janīna P1 S2 Sv 3

1 4 5 6 7 8 9 10 Linda 4 14 7 17 5 15 6 16 2 12 3 13 8 11 9 10 19 11 21 13 22 14 24 18 20 12 23 15 16 27 19 29 21 31 25 17 26 18 28 20 30 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S Sv P O T C P S1 Sv 2

13 24 35 46 57 68 79 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 9 10 8 11 17 16 19 18 21 20 22 21 18 17 20 19 23 15 24 23 27 26 29 28 30 25 24 26 25 28 27 22 31 30 29

NOVEMBRIS SEPTEMBRIS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 2 3 4 5 61 72 83 94 105 116 127 138 11 17 14 20 15 12 18 13 19 10 16 149 15 17 23 16 22 19 25 21 27 22 18 24 20 26 21 24 30 23 29 25 26 27 28 29 28 30

NOVEMBRIS S Sv

2 3 4 9 10 11

DECEMBRIS

P O

T

C P

S Sv

2

4

5

7

3

6

1 8

P O 7

1 8

T

C P

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28

P 7 14 21 28

P S Sv

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

4 11


Kāda ir tava dzīves sūtība? Uzraksti savas dzīves galvenās vērtības.

Laimīgs ikviens, kurš ticībā ir pieņēmis Jēzu Kristu savā sirdī. Tad tajā plaukst ziedi un sēkla dod trīsdesmitkārtīgu, sešdesmitkārtīgu un simtkārtīgu ražu. Dieva spēkā cilvēks patiesi spēj daudz! Cilvēku ceļ mīlestība, darbs, uzcītība un viņa neviltotā ticība.


Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

Pirmdiena

Augusts

24

Ar cerību spārniem iespējams aizlidot līdz visaugstākā kalna virsotnei.

25

Sestdiena

Ludvigs Ludis Ivonna Patrīcija

Ja tev ir ko teikt, tad arī pasaki. Un tevi apciemos jauna radoša doma.

26

Natālija Tālija Broņislava Broņislavs

Vīrišķība vīrieti ceļ godā. Kad tā pazūd, nav vairs arī vīrieša.

Domāt par nākotni nozīmē saīsināt tagadni. Dzīvosim

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 Ja kāds vēlas nodzīvot simts piecdesmit gadus, jājautā, 12 13 14 15 16 17 18

FEBRUĀRIS P O T C PŽanis S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pilnībā šodienā! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jorens1 6 7 8 14 15 13Alens

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 1 6 7 8 9 10 11 12 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 13 vai viņš ir tam gatavs? 9 10 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 16 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 23 24 25 26 27 28

JŪLIJS P O22:58 TMAIJS C P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 P O 11 6 7 8 9 10 1 Armīns 1 2 3 4 5 2 12 3 19 13 18 4 14 7 17 5 15 6 16 6 7 8 9 10 11 12 9 10 8 Vismants 21 13 22 14 24 16 20 12 23 15 25 17 26 11 13 14 15 16 17 18 19 Dāvā sirds siltumu saviem mīļajiem! Mīlestība uz26saviem 27 19 29 21 31 23 Aiga 28 20 30 22 24 22 23 24 25 18 20 21 27 28mīlēt 29 30 arī 31 Dievu. 25 26 27 28 29 30 31 tuvākajiem jau liecina, ka cilvēks spēj

29

APRĪLIS T C P S Sv

P O

JŪLIJS T C P

Kas mīl Dievu, tajā ir dzīvība un miers un prieks. Būsim pateicīgi par visu, ko Dievs mums dāvājis! OKTOBRIS P O

T

C P

5

7

1 8

6

OKTOBRIS AUGUSTS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 2 13 24 5 11 12 9 35 46 57 68 79 10 8 Alvis 14 13 17 16 15 14 16 15 12 11 13 12 18 19 10 Jolanta 19 21 22 24 20 23 25 17 18 19 20 21 22 23 26 27 26 29 28 31 30 26 25 28 27 30Samanta spēks,24 29

30

S Sv

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 augšāmcelšanās 27 28 29 30 31

27

JANVĀRIS T C P S Sv

P O

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Svētdiena

Bērtulis Boļeslavs

31

2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

28

MAIJS P O MARTS T C P S Sv P O T CAuguste P1 S2 Sv 3

1 4 5 6 7 8 9 10 Guste 4 14 7 17 5 15 6 16 2 12 3 13 8 11 9 10 19 11 21 13 22 14 24 18 20 12 23 15 16 27 19 29 21 31 25 17 26 18 28 20 30 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S Sv P O T C P S1 Sv 2

13 24 35 46 57 68 79 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 9 10 8 11 17 16 19 18 21 20 22 21 18 17 20 19 23 15 24 23 27 26 29 28 30 25 24 26 25 28 27 22 31 30 29

NOVEMBRIS SEPTEMBRIS Sv O TT C C PP SS Sv PP O 1 2 3 4 5 61 72 83 94 105 116 127 138 11 17 14 20 15 12 18 13 19 10 16 149 15 17 23 16 22 19 25 21 27 22 18 24 20 26 21 24 30 23 29 25 26 27 28 29 28 30

NOVEMBRIS S Sv

2 3 4 9 10 11

DECEMBRIS

P O

T

C P

S Sv

2

4

5

7

3

6

1 8

P O 7

1 8

T

C P

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28

P 7 14 21 28

P S Sv

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

4 11


Par ko tu saviem skolotājiem pateiktu „paldies”?

Dievs mums dod iespēju dzīvot un sakrāt gara bagātības, lai mēs būtu skaisti un pilnīgi Dieva bērni. Katra cilvēka gara sirdī ir maza daļiņa no paša Dieva. Zelta domu graudu krājums rodams pie garīgiem cilvēkiem. Mācies gudrību no visiem, kas sirdī ir gudri!


Otrdiena

Pirmdiena

Augusts / Septembris

31

Vilma Aigars

Šodienas darbi veido rītdienas panākumus – būsim darbīgi!

1

Zinību diena

Ilmārs Iluta Austrums

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Savas spējas ikviens cilvēks var strauji attīstīt, ja palīgā nāk viņa gars. Lai tavas radošās domas tevi pilnveido!

2

Lai pārvarētu šķērsli, ir jātic, ka tas izdosies jau ar pirmo reizi.

P O

Bailes palīdz izvairīties no kritiskām situācijām. Taču liedz brīvi darboties.

Sestdiena

JANVĀRIS T C P S Sv

5

Sapņi mums dod iespēju palūkoties 12

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 6 7 8 9 10 11 13 uz dzīvi arī no citas puses. 9 10 13 14 15 16 17 18 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 16 20 21 22 23 24 25 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31

P O

Ir mirkļi, kad Vērīgs cilvēks

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dabā iestājas pilnīgs 20 miers. Tie ir skaisti 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tad arī iemanto mieru.

P O 6 13 20 pēc 27

JŪLIJS T C P

1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 Dieva 31 28 29 30tēla

Cilvēks pirmsākumā tapa radīts Līdzība Dievam mums uzliek lielu atbildību.

JŪLIJS P O TMAIJS C P S Sv P O T1 C2 P3 S4 Sv5 11 6 7 8 9 10 1Klaudija 2 12 3 19 13 4 14 7 17 5 15 6 16 9 10 8 18 Persijs 21 22 24 20 23 25 26 11 12 13 14 15 16 17 mirkļi. 27 19 29 21 31 23Vaida 28 20 30 22 24 18 25 26 27 28 29 30 31

5

OKTOBRIS AUGUSTS Sv P O C PP SS Sv P O17:04 TT C S Sv 1 2 13 24 4 5 9 10 11 12 9 35 46 57 68 7 8 11 Maigonis 14 13 17 16 15 14 16 15 12 11 13 12 18 18 19 10 Magnuss 19 21 22 24 20 23 25 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 26 29 28 31 30 26 25 28 27 30 Mariuss un līdzības. 24 29

6

31

OKTOBRIS P O

T

C P

5

7

1 8

6

3

FEBRUĀRIS P O T C PBerta S Sv

1 2 3 4 Bella1 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 bailes cilvēku arī sasaista29un 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31

JANVĀRIS P O T C P S Sv

19 26

Svētdiena

Lizete Zete

4

MAIJS P O MARTS T C P S Sv P O T C Dzintra P1 S2 Sv 3

1 4 5 6 7Dzintars 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 2 12 3 13 8 11 Dzintara 9 10 19 11 21 13 22 14 24 18 20 12 23 15 16 27 19 29 21 31 25 17 26 18 28 20 30 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS P O JTŪNIJS C P S Sv P O T C P S1 Sv 2

13 24 35 46 57 68 79 14 13 15 14 16 12 11 13 12 10 9 10 8 11 17 19 18 21 20 22 21 18 17 20 19 23 15 16 24 23 27 26 29 28 30 25 24 26 25 28 27 22 31 30 29

NOVEMBRIS SEPTEMBRIS P Sv O C PP SS Sv P O TT C 1 2 3 4 5 61 72 83 94 105 116 127 138 11 17 14 20 15 12 18 13 19 10 16 149 15 17 23 16 19 25 21 27 22 18 24 20 26 21 22 24 30 23 29 25 26 27 28 29 28 30

NOVEMBRIS S Sv

2 3 4 9 10 11

DECEMBRIS

P O

T

C P

S Sv

2

4

5

7

3

6

1 8

P O 7

1 8

T

C P

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

P 7 14 21 28

P 7 14 21 28

P S Sv

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

4 11


Ko tu dari, lai dzīvotu ilgi un laimīgi?

Ļoti svarīgs ir pareizs dzīves ritms. Līdzīgi kā ar ēdienreizēm – tām jābūt īstajā laikā, lai organismā izveidotos noteikts ritms. Reizēm cilvēks tā aizrāvies ar darbiem, ka aizmirst pats sevi un nemana galveno dzīvē. Būsim taisnīgi un godīgi, pildīsim Dieva nolikto!


7

Regīna Ermīns

Patiesā rīta lūgšanā tu vari gūt svētību visiem dienas darbiem.

8

Otrdiena

Pirmdiena

Septembris

Ilga

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Mīlestība cilvēku apvelta ar gara aktivitāti un gara bagātībām.

9

Ja kāds tev izpalīdz un dalās ar desmito tiesu, tas nenozīmē, ka arī turpmāk to darīt būtu viņa pienākums.

P O

Lai sevi dziļāk izprastu, sāc

JANVĀRIS T C P S Sv

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 analizēt katras dienas darbus 29un nedarbus. 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31

P O

Ikviens savā sirdī ir mākslinieks,

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tomēr retais 20 21 22 23 24dzīvē 25 26 to 27 28 29 30 31

P O 6 7 13 14 20 21 noved27pie 28

Ar laiku krājas pieredze, kas lai Dievs dod, ka tas nebūtu par vēlu.

JŪLIJS T C P

P O

P O

MAIJS T C P

4 5 6 7 11 12 13 14 izmanto. 18 19 20 21 25 26 27 28

P O

T

S Sv

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

AUGUSTS S Sv

C P

12 S Sv

1 2 3 4 5 1 2 8 9 10 11 12 9 3 4 5 6 7 8 Erna 17 15 16 18 19 16 10 11 12 13 14 15 Evita 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 Eva pareizā 29 30 31 secinājuma, 24 25– 26 27 28 29 30 31 OKTOBRIS

Svētdiena

Bruno Telma

T

C P

NOVEMBRIS S Sv

P O

T

C P

13 S Sv

1 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8Iza 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 Izabella 21 22 19 20 21 22 23 24 25 27 garu 28 29 dāvā 30 31iespēju23 24 25 26 27 28 29 dvēseli26un 30

Spēja būt vienotam ar savu savienoties ar Dievu un pasauli.

10

MARTS JANVĀRIS P O T C Jausma P S Sv P O T C P S Sv 1 Albertīne 2 3 4 51 62 73 84 11 10 15 95 106 117 128 139 14 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 16 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 23 27 29 31 26 28 30 30 31 P P 1 8 156 13 22 20 29 27

11

JŪNIJS APRĪLIS O T C P S Sv O T C P S Sv 6 7 2 3 4 5Signe 3 134 145 9 101 112 12 Signija 7 11 9 12 8 10 16 17 18 19 20 21 14 24 17 27 15 25 16 26 19 18 28 23 21 22 23 24 25 26 30 28 29 30 31

SEPTEMBRIS JŪLIJS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 5 7 8 91 102 113 124 11 6 10 19 14 157 168 179 18 14 23 17 26 15 24 16 25 13 22 18 21 21 30 22 23 24 25 20 29 28 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 135 12 20 19 27 26

DECEMBRIS OKTOBRIS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 5 7 8 9 101 112 123 10 145 156 167 178 189 19 14 24 17 15 25 16 26 12 22 13 23 21 19 21 22 20 30 31 23 24 28 29 26 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 134 11 20 18 27 25

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P 2 9 16 23

P 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31

P 2 9 16 23 30


No sirds uzraksti vēstuli draugam.

Vientulībā tu vari atgūt sevi, toties vari pazaudēt saikni ar saviem tuvākajiem. Vientulību spēj izturēt tikai garā stiprs cilvēks. Prasme domās būt kopā ar citiem spēj vientulību atvieglot. Patiesas mīlestības pilns cilvēks nekad nav vientuļš. Mīlestības spēkā ir pārvarami visi šķēršļi.


12:13

Saprātīgu lēmumu pieņemšanu veicina iekšējs miers, saskaņa un gara gudrība.

Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

Santa Sanita Sanija Sanda Sandija

Sandra Sondra Gunvaldis Gunvaris

Lai sasniegtu savu mērķi, nākas iziet cauri arī nepatīkamajam. Visu nosaka ticība uzvarai.

16

Asja Asnate Dāgs

Varonības brīžos cilvēku vada viņa gars. Īstenie varoņi ir garā stipri.

P O

Miesa garam ir kā smaga nasta pavēlnieku.

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 līdz125tam mirklim, kad 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

gars29 16 23

APRĪLIS T C P S Sv

P O

Ja reizēm ir grūti apvaldīt savas tev nāk Kristus.

6 7 13 14 20 21 miesas 27 28

JŪLIJS T C P

P O

C P

4 11 var 18 25

MAIJS T C P

18

P O

T

C P

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 lai24palīgā 25 26 27 31

S Sv

19 S Sv

1 2 7 Verners 8 9 14 15 16 Muntis 21 22 23 28 29 30

NOVEMBRIS S Sv

17

MARTS JANVĀRIS P O T C P Vera S Sv P O T C P S Sv 1 Vaira 2 3 4 51 62 73 84 Vairis 11 10 15 95 106 117 128 139 14 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 16 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 23 27 29 31 26 28 30 30 31

JŪNIJS APRĪLIS P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 3 1 2 3 4 Liesma 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 101 112 123 Elita 134 145 7 11 21 6 9 12 8 10 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 tikai 14 24 17Alita 15 25 16 26 19 13 23 18 28 19 20 patikt. 21 22 23Mīlestība 24 22 27 21 22 23 24 25 26 20 30 29 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 AUGUSTS

S Sv

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 iegribas, 29 30 31 lūdz,

T

1 3 4 5 6 7 8 kļūst par13miesas 14 15 10 11 12 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28

P O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Lai kā cilvēks būtu iemīļojis mantas dārgumus, 21 22 20 un 23 24 25 26tie 29 30 31 rodama vien tajā, kas spēj atbildēt 27 ar 28 mīlestību.

OKTOBRIS

Svētdiena

14

15

Otrdiena

Pirmdiena

Septembris

P O

T

C P

20 S Sv

1 1 2 3 4 7 8 2 3 4 5 6 Guntra 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 Marianna 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 29 23 24var 25 26 27 28 29 ar 31 26 27 28 30domām Ginters veidos. Jau vien 30

Dzīvē cits citu ietekmē dažādos aizskart otra dvēseli un garu. Jāzina, ka par cilvēka aizsardzību gādā pats Dievs.

SEPTEMBRIS JŪLIJS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 5 7 8 91 102 113 124 11 6 10 19 14 157 168 179 18 14 23 17 26 15 24 16 25 13 22 18 21 21 30 22 23 24 25 20 29 28 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 135 12 20 19 27 26

DECEMBRIS OKTOBRIS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 5 7 8 9 101 112 123 10 145 156 167 178 189 19 14 24 17 15 25 16 26 12 22 13 23 21 19 29 21 31 22 23 24 20 30 28 26 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 134 11 20 18 27 25

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P 2 9 16 23

P 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31

P 2 9 16 23 30


Ko tu gribētu iemācīties no sirdī gudrākajiem cilvēkiem?

Laimīgs, kurš savu ticību nav atstājis novārtā, bet ik dienas vairojis ar Dieva vārdiem un labiem darbiem! Ticīgajam Dievs dāvā labas domas un gudrību – tā pati saliek darbus un atrod pareizo lietu risinājumu. Patiesā gudrība cilvēkā nāk no Dieva.


Otrdiena

Pirmdiena

Septembris 8:04

Dzīves steiga kavē sasniegt iecerēto. Visās lietās ir nepieciešams miers, harmonija un gudrība.

22

Baltu vienības diena

Māris Mārica Maigurs

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Cilvēka prāts strādā radoši, ja to neietekmē. Cēlai domai allaž atrodas vieta, kur piezemēties.

23

Vanda Veneranda Venija

Greizsirdības mirkļos cilvēks kļūst aprobežots, jo raugās tikai vienā virzienā.

P O

Nepacietība ir gara vājums. Savu

APRĪLIS T C P S Sv

1 6 7 8 13 14 15 aizvirza uz 20 21 22 27 28 29

P O

Nepareizas domas un uzskati traucē saskatīt patiesību.

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 5 6 7 8cilvēks 9 10 11dzīvē 2var3 pilnveidot. pacietību 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31

P O

Slinkuma brīžos prāts cilvēku

JANVĀRIS T C P S Sv

P O

MAIJS T C P

S Sv

1 2 3 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 dažādām nerātnībām. 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 25 26 27 28 29 30 31 30 31

JŪLIJS T C P

AUGUSTS S Sv

P O

T

C P

26 S Sv

1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7Gundars 8 9 13 14 15 16 17 18 19 16 10 11 12 13 14 15Kurts 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 rada20 aizspriedumus, kas vēl vairāk 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29Knuts 30 31 OKTOBRIS

Svētdiena

21

Modris Matīss Mariss

P O

T

C P

1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 27 28tici 29 piepildāmas,26lūdz,

Dievam visas lietas ir Tava sirds lūgšana ir dzīvā saikne ar Dievu.

NOVEMBRIS S Sv

2 3 9 10 16 17 23 24 31 30 – un

4 11 18 25

tu

P O

T

C P

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 saņemsi! 30

27 S Sv

1 7 8 Ādolfs 14 15 Ilgonis 21 22 28 29

24

MARTS JANVĀRIS P O T C PAgris S Sv P O T C P S Sv 1 Agrita 2 3 4 51 62 73 84 11 10 15 95 106 117 128 139 14 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 16 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 23 27 29 31 26 28 30 30 31 P P 1 8 156 13 22 20 29 27

25

JŪNIJS APRĪLIS O T C P S Sv O T C P S Sv 5 6 7 2 3 4Rodrigo 9 101 112 123Rauls 134 145 7 11 21 9 12 8 10 16 17 18 19 20 14 17 15 16 19 18 28 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 30 28 29 30 31

SEPTEMBRIS JŪLIJS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 5 7 8 91 102 113 124 11 6 10 19 14 157 168 179 18 14 23 17 26 15 24 16 25 13 22 18 21 21 30 22 23 24 25 20 29 28 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 135 12 20 19 27 26

DECEMBRIS OKTOBRIS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 5 7 8 9 101 112 123 5 10 14 156 167 178 189 19 14 24 17 15 25 16 26 12 22 13 23 21 19 29 21 31 22 23 24 20 30 28 26 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 134 11 20 18 27 25

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P 2 9 16 23

P 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31

P 2 9 16 23 30


Kuru sapni tu izstāstītu arī citiem?

Diena ir enerģijas atdošanai, nakts – tās uzkrāšanai. Miegs ir svēta lieta. Miegā mūsu organisms top pārveidots un spēcināts. To paveic Svētais Gars. Vai cilvēks strādā, atpūšas vai guļ ciešā miegā, par viņu ik mirkli rūpējas Dievs. Reizēm caur sapņiem Dievs mūs māca un uzrunā.


11:12

Lai sasniegtu finišu pirmais, netaupi spēkus, jo varbūt jau tobrīd tevi pūlas apsteigt sāncensis.

29

Miķelis Miks, Mikus Mihails

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Lai iemīlētu citus cilvēkus, vispirms ir jāiemācās mīlēt pašam sevi.

30

Elma, Elna Menarda

Pasaulē ir daudz noslēpumu, palīdzēt tos saprast var cilvēka gars.

P O

Skaudīgs cilvēks īstenībā aizver

FEBRUĀRIS P O T C P S Sv

1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 sev125ceļu uz labklājību. 29 103 114 125 136 147 158 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31

P O

Kāds vienmēr iestāsies pret

JANVĀRIS T C P S Sv

APRĪLIS T C P S Sv

P O

MAIJS T C P

S Sv

1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19 taisnību. Ticīgajam palīdzēs11 Aizstāvis Dievs. 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

P O

AUGUSTS

JŪLIJS T C P

S Sv

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 izveidojas stipras 27 28 29 30 31

Tuvu cilvēku starpā dzīves laikā kas saglabājas arī, aizejot viņsaulē Debesīs.

P O

P O

T

C P

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 27 kuriem 28 29 30 noslēpumus,26par

T

C P

5 12 19 26

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 garīgās24saites, 25 26 27 28 31

OKTOBRIS

Svētdiena

28

Sergejs Svetlana Lana

Otrdiena

Pirmdiena

Septembris / Oktobris

1 2 9 8 Elza 15 16 Ilizana 22 23 29 30

NOVEMBRIS S Sv

P O

T

C P

3

S Sv

4

S Sv

1 3 4 7 8 2 3 4 5 6 Modra 10 11 17 18 9 10 11 12 13 14 15 Francis 16 17 18 19 20 21 22 24 25 23 24 25 26 27 28 29 31 zina vēl tikai 30

Jāmācās saglabāt sevī Dievs. Tie lai ir saistīti ar kaut ko dziļi personisku, ar tavu dvēselisko būtību.

1

MARTS JANVĀRIS P O T C Zanda P S Sv P O T C P S Sv 1 Zandis 2 3 4 51 62 73 84 Lāsma 11 10 15 95 106 117 128 139 14 14 19 17 22 15 20 16 21 12 17 13 18 18 16 19 24 21 26 22 27 24 29 20 25 23 28 25 23 27 29 31 26 28 30 30 31 P P 1 8 156 13 22 20 29 27

2

JŪNIJS APRĪLIS O T C P S Sv O T C P S Sv 6 7 2 3 4 5 Ilma 9 101 112Skaidris 123 134 145 7 11 9 12 8 10 16 17 18 19 20 21 14 24 17 27 15 25 16 26 19 18 28 23 21 22 23 24 25 26 30 28 29 30 31

SEPTEMBRIS JŪLIJS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 5 7 8 91 102 113 124 11 10 19 146 157 168 179 18 14 23 17 26 15 24 16 25 13 22 18 21 21 30 22 23 24 25 20 29 28 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 135 12 20 19 27 26

DECEMBRIS OKTOBRIS P O T C P S P O T C P S 1 2 3 4 5 7 8 9 101 112 123 10 145 156 167 178 189 19 14 24 17 15 25 16 26 12 22 13 23 21 19 21 22 24 20 23 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31

Sv Sv 6 134 11 20 18 27 25

P O

JANVĀRIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P 2 9 16 23

P 4 11 18 25

P 3 10 17 24 31

P 2 9 16 23 30


Kādas īpašības tu sevī vēlies pilnveidot?

Ikvienā cilvēkā ir ielikta vēlme pilnveidoties. Un to var īstenot daudzos virzienos. Šajā procesā galvenais – iemācīties mīlēt sevi, pieņemt sevi un sadraudzēties ar sevi. Un katru dienu iemantot skaistākos gara augļus! Gars patiesi ir mūžīgi skaists!


5

Amālija

Par cilvēku vairāk lai pastāsta viņa labie darbi. Neveiksmes lai paliek pagātnē.

Otrdiena

Pirmdiena

Oktobris

6

12:04

Monika Zilgma Zilga

Ceturtdiena

Trešdiena

Būt populāram vēl nenozīmē būt laimīgam. Laime ir rodama izjūtās, kas raisās pašā cilvēkā.

7

Piektdiena Sestdiena

P

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2 9 16 23

Druvvaldis 1 2 3 4

Mīlestība un ilgas pēc dzimtenes visvairāk uzplaukst tieši tālumā.

8

APRĪLIS P OFEBRU T C ĀRIS P S Sv Aina 5 2 P3 S4 Sv P O T1 C Anete 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 Mīlestības dārza ziedi ir jākopj. 14 17 15 16 19 13 18 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 29 19 31 21 22 28 18 30 20 16 17 19 20 21 22 23 24 25 JANVĀRIS P O T C P S Sv

Ja gribi būt mīlēts, tad dāvā mīlestību citiem.

26 27 28 29 30 31

Svētdiena

JANVĀRIS Daumants P O T C P S Sv

P O

Cilvēka skaistums nav nemainīga vērtība. Labāk lai tas zināms, cik jau pazaudēts.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vairojas 17 18 19jo 16 mirkli, 13 14 15 ik 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Ja jaunībā cilvēks neizprot dzīves likumus, tad pati iemāca visneparastākajos veidos.

APRĪLIS T C P S Sv

6 7 13 14 dzīve20tos 21 27 28

JŪLIJS T C P

OKTOBRIS P O

10 S Sv

1 2 3 Arvīds 4 5 12 8 9 10 11Arvis 15 16 17 18 19 Druvis 22 23 24 25 26 29 30 31

T

5 6 7 12 13 14 mīlestība. 19 20 21 26 27 28

C P

11 S Sv

1 2 3 4 Monta 8 9 10 11 15 16 17Tince 18 22 23 24Silva 25 29 30 31

No Dieva eņģeļiem uz mums staro bezgalīga Atbildēsim arī mēs ar mīlestību un neaizmirsīsim viņiem pateikties!

23 24 25 26 27 28 P O

P 6 13 4 20 nav 11 27 18 25

O 7 14 5 21 12 28 19 26

JŪLIJS TMAIJS C P T1 8 15 6 22 13 29 20 27

2 C 9 16 7 23 14 30 21 28

9

P 4 11 2 18 9 25 16 23 30

S Sv

P

5 P3 Elga S4 Sv 10 11 12 1 2 3 Helga 17 18 19 8 9 10 24 25 26 Elgars 15 16 17 31 22 23 24 29 30 31

P 3 1 10 8 17 15 24 22 31 29

OKTOBRIS AUGUSTS T C P S T C P S 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 7 17 5 6 8 13 14 15 16 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 18 27 19 29 21 31 28 20 30 22 25 26 27 28 29

P P

Sv Sv 4 2 11 9 18 16 25 23 30

2 7 9 14 16 21 23 28 30

S Sv

P

1 8 15 22 29

7 14 21 28

P O P O 5 3 12 10 19 17 26 24 31

P

NOVEMBRIS P O

T

C P

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30

P 4


Par ko tu visbiežāk domā?

Skaistākais, ko mēs savā dzīvē varam iemācīties – no visas sirds mīlēt cilvēkus un mīlēt Dievu. Dievs uz mums runā mīlestībā. Dieva teiktais mūsu sirdīs tiek iesēts mīlestībā. Viss mūžīgais dzimst mīlestībā. Lai arī tavas domas allaž dzimst mīlestībā!


12

Valfrīds Kira

Mācoties var iemācīties. Vingrinoties var apgūt. Un tikai strādājot var iemācīties dzīvot.

Otrdiena

Pirmdiena

Oktobris

13

23:02

Irma Mirga

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Lai nepatikšanu brīžos tev saglabājas skaidrs prāts. Arī nepatikšanas pieder pie dzīves.

14

Sirsnīgas attiecības ir skaistākā simfonija, ko cilvēks savā mūžā var izspēlēt.

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Bagātība lai nav par nastu – lai tā dod labu iespēju būt

Dzīvot, lai vienkārši dzīvotu, tas ir skumji. Jācenšas

1 2 3 4 noderīgam 5 6 7 8 citiem. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

APRĪLIS T C P S Sv

P O

JŪLIJS T C P

JANVĀRIS Vilhelmīne P O T C P S Sv

P

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 9 16 23

Minna

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

15

APRĪLIS P OFEBRU T C ĀRIS P S Sv Eda 5 2 P3 S4 Sv P O T1 C 6 7 8 9Hedviga 10 11 12 1 14 17 15 16 19 13 18 Helvijs 2 3 4 5 6 7 8 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 9 10 27 29 19 31 21 22 28 18 30 20 16 17 23 24 25 26 27 28 P O

P O 6 7 1 2 3 4 5 13 14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 dzīvot tā,15lai16dzīvotu 11 12 17 18 19mūžīgi. 13 14 27 28 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 25 26

Ticība, uzticība un paļāvība uz Dievu nosaka cilvēka pasaulē un dāvā iespēju būt veselam.

6 7 13 14 laimi 20 21 27 28

17 S Sv

1 2 3 4Gaits 5 8 9 10 11 12 Karīna 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

OKTOBRIS P O

T

5 6 7 12 13 14 19 20 21 laiks 26 27 28

Pasaulē daudzas lietas var mainīt pēc cilvēka prāta, bet nemainīgi rit pēc Dieva noteiktā likuma. No tā viegli secināt, ka viss ir Dieva rokās.

C P

18 S Sv

1 2 3 4 Rolands 8 9 10 11 17 18 15 16Rolanda 22 23Ronalds 24 25 29 30 31

Erlends

16

JŪLIJS TMAIJS C P T1 8 15 6 22 13 29 20 27

2 C 9 16 7 23 14 30 21 28

P 4 11 2 18 9 25 16 23 30

S Sv

P

5 P3 S4 Sv Daiga 10 11 12 1 2 3 Dinija 17 18 19 8 9 10 24 25 26 15 16 17 31 22 23 24 29 30 31

P 3 1 10 8 17 15 24 22 31 29

OKTOBRIS AUGUSTS T C P S T C P S 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 7 17 5 6 8 13 14 15 16 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 18 27 19 29 21 31 28 20 30 22 25 26 27 28 29

P P

Sv Sv 4 2 11 9 18 16 25 23 30

2 7 9 14 16 21 23 28 30

S Sv

P

1 8 15 22 29

7 14 21 28

P O P O 5 3 12 10 19 17 26 24 31

P

NOVEMBRIS P O

T

C P

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30

P 4


Kas tevi kavē sasniegt savu mērķi?

Caur grēku cilvēkam ir dota iespēja atšķirt, kas ir slikts un kas ir labs. Pēc katras nepaklausības grēka augļi cilvēkā dzemdē reāli jūtamas sekas. Un gudrs pie grēka darbiem vairs neatgriežas. Analizē savus darbus un par sagrēkoto lūdz Dievam grēku piedošanu!


19

Elīna Drosma Drosmis

Dzīvē jāprot īstajā laikā un vietā pieņemt vajadzīgo lēmumu. Tai mirklī ļoti būtiski – apzināties galamērķi.

Otrdiena

Pirmdiena

Oktobris

20

14:55

Leonīds Leonīda

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Gudrs cilvēks ir tas, kurš ar sirdi spēj atšķirt labu no ļauna, vēlamo no nevēlamā.

21

Tiekties pēc varas nozīmē steigties saņemt visgrūtāko dzīves pārbaudījumu.

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Tikai mīlestība spēj pacelt cilvēku līdz laimes augstumiem. 5 6

7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

P O

Ar savu labo domu un vārdu darbību tu vari vairot un bagātību.

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 arīdzan savu veselību 17 18 19 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Mūzika skan Laba mūzika bioritmu.

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

JŪLIJS T C P

24 S Sv

1 2 3 Renāte 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modrīte 13 14 15 16 17 18 19 ne vien telpā, bet arīdzan cilvēka dvēselē un 21 22 23 24Mudrīte 20 garā. 25 26 27 28 29 30 31 spēj visas organisma šūnas noskaņot uz pareizo OKTOBRIS P O

T

5 6 7 12 13 14 vidē. 19 20 21 26 27 28

Gars ir pati pilnība un var ienākt tikai harmoniskā Visam pāri stāv Radītāja Mīlestības Gaisma, kas vienmēr ir harmoniska un radoša.

C P

25 S Sv

1 2 3 4 Beāte 8 9 10 11 17 18 15 16Beatrise 22 23 24 25 29 30 31

JANVĀRIS Urzula P O T C P S Sv

P

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 9 16 23

Severīns

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

22

APRĪLIS P OFEBRU T C ĀRIS P S Sv Īrisa 5 2 P3 S4 Sv P O T1 C Irīda 6 7 8 9 10 11 12 1 14 17 15 16 19 13 18 2 3 4 5 6 7 8 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 9 10 27 29 19 31 21 22 28 18 30 20 16 17 23 24 25 26 27 28 P O P 6 13 4 20 11 27 18 25

O 7 14 5 21 12 28 19 26

23

JŪLIJS TMAIJS C P T1 8 15 6 22 13 29 20 27

P 4 11 2 18 9 25 16 23 30

S Sv

P

5 2 Daina P3 S4 Sv C 9 10 11 12 1 2 3 Dainis 16 17 18 19 7 8 9 10 23 24 25 26 14Dainida 15 16 17 30 31 21 22 23 24 28 29 30 31

P 3 1 10 8 17 15 24 22 31 29

OKTOBRIS AUGUSTS T C P S T C P S 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 7 17 5 6 8 13 14 15 16 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 18 27 19 29 21 31 28 20 30 22 25 26 27 28 29

P P

Sv Sv 4 2 11 9 18 16 25 23 30

2 7 9 14 16 21 23 28 30

S Sv

P

1 8 15 22 29

7 14 21 28

P O P O 5 3 12 10 19 17 26 24 31

P

NOVEMBRIS P O

T

C P

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30

P 4


Ko tu novēlētu cilvēkiem, lai viņi būtu laimīgi?

Tā ir laime – sajust Dievu sarunā un mīlestībā. No Dieva plūstošā Gaisma cilvēku un pasauli pārveido. Ticība, uzticība un paļāvība nodrošina Dieva darbību mūsos. Patiesa laimes sajūta dāvā veselību un skaistumu. Laimīgs, kurš iepazinis lūgšanas spēku un iespējas!


26

Amanda Amanta Kaiva

Meklē domubiedrus, jo tie var būt tavi nākamie draugi.

27

Otrdiena

Pirmdiena

Oktobris / Novembris

Lilita Irita Ita

Ceturtdiena

Trešdiena

Ielūkojies cilvēka acīs – un tu uzzināsi par viņu daudz. Uzticams cilvēks jau var būt tavs draugs.

Laika ritējumu mēs varam izmainīt ar labiem darbiem un izjūtām.

1 2 3 4 Runāšana – tas nav pienākums, jārunā, ja patiesi ir ko sacīt. Ja gribam otram 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pastāstīt, turēsimies pie īstenības.

Piektdiena Sestdiena

P O

APRĪLIS T C P S Sv

6 7 13 14 20 21 27 28

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

P O

Dzimstot mirstot ir

6 7 13 14 cilvēkā ienāk cerība, mīlestība un laime; 20 21 iegūstama mūžīgā dzīvošana Debesu Valstībā.27 28

JŪLIJS T C P

No diviem dzīves ceļiem izvēlies to, kas ved uz Atbildība par tavu dzīvi gulstas uz tevi pašu.

31 S Sv

1 2 3 4Valts 5 11 12 8 9 10 Rinalds 15 16 17 18 19 22 23 24 Rinalda 25 26 29 30 31

OKTOBRIS P O

T

C P

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 20 21 22 23 mūžīgo 19 dzīvošanu! 26 27 28 29 30

P

1 2 3 4 Antoņina 8 9 10 11 15 Oksana 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 9 16 23

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Kad nav ūdens vai maizes, tad sajūtam to vērtību.

JANVĀRIS Ņina P O T C P S Sv

Ninona

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Svētdiena

28

1:14

1

S Sv

3 4 Ikars 10 11 17 18 24 25 31

29

P

Elvis

P 4 11 2 18 9 25 16

APRĪLIS P OFEBRU T C ĀRIS P S Sv Laimonis 5 2 P3 S4 Sv P O T1 C 6 7 8 9 Laimis 10 11 12 1 ko Elvijs 14 17 15 16 19 13 18 2 3 4 5 6 7 8 21 11 22 12 24Elva 20 23 13 25 15 26 14 9 10 27 29 19 31 21 22 28 18 30 20 16 17 23 24 25 26 27 28 P O P 6 13 4 20 11 27 18 25

O 7 14 5 21 12 28 19 26

30

JŪLIJS TMAIJS C P T1 8 15 6 22 13 29 20 27

S Sv

P

5 2 Nadīna P3 S4 Sv C 9 10 11 12 1 2 3 Adīna 16 17 18 19 7 8 9 10 23 24 25 26 14 15 Ulla 16 17 30 31 21 22 23 24 28 29 30 31

P 3 1 10 8 17 15 24 22 31 29

OKTOBRIS AUGUSTS T C P S T C P S 1 2 3 1 6 7 8 9 10 4 7 17 5 6 8 13 14 15 16 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 18 27 19 29 21 31 28 20 30 22 25 26 27 28 29

P P

Sv Sv 4 2 11 9 18 16 25 23 30

2 7 9 14 16 21 23 28 30

S Sv

P

1 8 15 22 29

7 14 21 28

P O P O 5 3 12 10 19 17 26 24 31

23 30

NOVEMBRIS P O

T

C P

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30

P 4


Izvērtē savus gada darbus un plāno jaunus!

Nonākot dzīvot šajā pasaulē, mēs esam ielikti laikā un apstākļos, kuros jāizdzīvo un jāizaug garā. Atkarībā no tā, kā dzīvosim, Dievs mūsu dzīves laika sprīdim pieliks vai arī atņems. Laime patiesi ir mūsu pašu rokās, un laiks lai nav par šķērsli labiem darbiem.


2

Vivita Dzīle Viva

Ar domām var veidot, bet ar garu var celt.

3

Otrdiena

Pirmdiena

Novembris

Ērika Dagnija

Ceturtdiena

Trešdiena

Cilvēka gara mājvieta ir viņa miesa. Jāgādā, lai grēku dēļ tā netaptu par gara cietumu.

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Būt veselam nozīmē apzināties, ka sava organisma un – jāmīl.

2 3 4 Dzīvē kļūdīties var ikviens. Savas kļūdas ir1jāatzīst un 5 6 7 8 9 10 11 nenāktos atgriezties. 12 13 14 15 16 17 18

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Skaistas mūzikas skaņas atnes

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vēstis par blakus esošo 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Par cilvēka pagātni vislabāk zina kas pieraksta visus viņa darbus.

JŪLIJS T C P

S Sv

APRĪLIS P P OFEBRU T CĀRIS P S Sv 5 2 P3 S4 Sv P P O T1 C 4 6 7 8 9 10 11 12 1 jālabo, lai pie tām vairs 11 13 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 2 3 15 8 21 11 22 12 24 14 18 20 23 13 25 15 26 9 10 9 27 29 31 25 28 30 16 17 18 19 20 21 22 16 23 24 25 26 27 28 P O

P 6 13 4 gara 20 11 27 18 25

OKTOBRIS T

C P

JŪLIJS TMAIJS C P

2 P3 O T1 C 7 8 9 10 1 14 15 16 17 5 6 7 8 pasauli. 21 22 23 24 12 13 14 15 28 29 30 31 19 20 21 22 26 27 28 29

5 Sv 12 3 19 10 26 17 24 31

OKTOBRIS AUGUSTS T C P S Sv T C P S Sv 1 2 3 4 Helma 1 11 2 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 9 8Lotārs 13 18 11 14 15 16 12 13 20 21 22 23 24 25 19 21 22 18 20 23 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

7

NOVEMBRIS S Sv

P O

T

C P

5

6:03 MAIJS

T C P S Sv O MARTS Šarlote 3 P 2 S Sv O T C 1 Lote 5 6 7 8 9 10 1 12 4 14 7 17 5 15 6 16 3 13 8 19 11 21 13 22 14 24 20 12 23 15 10 27 29 31 26 28 30 17 18 19 20 21 22

P 2 9 16 23 30

1 1 2 3

P

1 8 15 1 22 2 29 3

23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS

S Sv S4 11 2 18 9 25 16 23 30

P O P O

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 3 12 13 14 15 16 17 18 19 10 19 viņa eņģelis–rakstvedis,17 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 24 31

P O

Otomārs

1 1 2 3 4 šūnas5ir 6jāpadzirda, 7 8 2 3 4 5 6 Oto 7 8 9 10 jāpabaro 11 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31

JANVĀRIS P O T C P S Sv

P O

4

FEBRUĀRIS Atis P O T C P S Sv

8

S Sv

1 1 2 3 4 Aleksandra 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 15 9 10 11 12 13 14 Agra 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 24 25 20 21 22un 23 iemācīties Cilvēka garā slēpjas milzīgs spēks.19Aptvert 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 31 izmantot savu iekšējo spēku, tā ir augstākā līmeņa gudrība. 30

6

P O JTŪNIJS C P S Sv 2 P O T C Linards P 1 S Sv 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5Leons 6 7 10 11 12 13 14 15 16 14 8 9 10 11 12 13 Leo 17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 Leonards 22 23 24 25 26 27 28 31 Leonarda 29 30 NOVEMBRIS SEPTEMBRIS P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 13 24 35 46 57 68 79 10 9 10 8 11 14 13 15 12 11 13 12 14 17 16 16 15 19 18 21 20 22 18 17 20 19 21 22 24 27 23 25 26 23 24 25 26 27 28 29 29 28 30 30

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O 4

5

JANVĀRIS T C P S Sv 6

7

1 8

7 14 1 21 2 28 2

P

7 14 1 21 2 28 2

P

DECEMBRIS P O

P

2 3 9 10

4 11 1 18 1 25 2


Vai savus solījumus esi izpildījis? Kas tev vēl jādara, lai tos izpildītu?

Zinot vārdu spēku, domāsim, ko mēs sakām! Citreiz ir labāk paklusēt un pateikt vienkārši ar sirdi. Izrunātam vārdam jau piemīt reāls darbības spēks. Cilvēkam par katru pasacīto vārdu un doto solījumu nākas atbildēt. Lai tavi labie nodomi pārvēršas īstenībā!


9

Teodors

Prāta domu skrējienu var apturēt tikai tavs gars.

10

Otrdiena

Pirmdiena

Novembris

Mārtiņš Mārcis Markuss

Ceturtdiena

Trešdiena

Par cilvēku var rasties dažādi priekšstati, bet patiesību zina vien retais. Labi, ja tas ir viņa draugs.

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Gan bagātais, gan nabagais var būt melis. Cilvēku

1 2 3 raksturo 5 viņa 6 7 iekšējā 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 3 4 Iespēja būt laimīgam ir jāizmanto –5 tas6 varbūt ir rets 7 8 9 10 11

Sestdiena

Piektdiena

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Svētdiena

11

Lāčplēša diena

Dievs ir it visā, un Kristus ir

Reizēm eņģeļi pienāk klāt Lai pateicamies eņģeļiem,

P O

APRĪLIS T C P S Sv

P O

JŪLIJS T C P

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S 2 P3 S4 P O T1 C 6 7 8 9 10 11 mirklis. 13 4 16 7 5 17 6 18 2 14 3 15 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 9 10 27 29 31 28 30 16 17 18 19 20 21

P O

P O T1 6 7 8 1 2 3 4 5 13 14 15 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 mums 11Dieva 14 15 16 šajā 17 18skaistajā 12 13 19 13 blakām 27 28 29 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27

S Sv

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 3 12 13 14 15 16 17 18 19 10 19 nemanāmi, un25mīļi. 17 22 23 24 20 21 maigi 26 26 27 29 31 28 30 24 kas palīdz mūsu dzīves ceļos! 31 OKTOBRIS P O

T

C P

Sv 5 Sv 12 1 19 8 26 15 22

S Sv

5 2 P3 S4 Sv C 9 10 11 12 1 2 3 16 17 18 19 7 8 9 10 23 24 25 26 pasaulē. 14 15 16 17 30 31 21 22 23 24 28 29 30 31

OKTOBRIS AUGUSTS T C P S Sv T C P S Sv 1 2 3 4 1Fricis 2 11 6 7 8 9 10 4 14 7Vikentijs 5 15 6 16 9 8 18 17 13 11 14 15 16 12 13 20 21 22 23 24 25 19 21 22 18 20 23 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

14

P O P O

Nellija

1 4 būtība. 6 7 8 2 3 4 5 Rainers 11 9 10 11 12 13 14 15 18 16 17 18 19 20 21 22 25 23 24 25 26 27 28

23 24 25 26 27 28 JŪLIJS TMAIJS C P

FEBRUĀRIS Ojārs P O T C P S Sv

15

12

8:17 MAIJS P O MARTS T C P S Sv Kaija 3 P O T C 1 P 2 S Sv Kornēlija 4 5 6 7 8 9 10 1 11 4 14 7 17 5 15 6 16 2 12 3 13 8 19 11 21 13 22 14 24 18 20 12 23 15 9 10 27 29 31 25 26 28 30 16 17 18 19 20 21 22

P O

T

C P

S Sv

1 1 2 3 4 Leopolds 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 Undīne 15 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21Unda 22 19 20paliek 21 22 23 24 25līdz pasaules Ikvienam ir jāsaprot, ka Dieva likums spēkā 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 31 galam – un tas mums ir svēti jāpilda. 30

2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS

13

P O JTŪNIJS C P S Sv 2 P O T C Eižens P 1 S Sv 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Jevgeņijs 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14 Jevgeņija 17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 NOVEMBRIS SEPTEMBRIS P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 13 24 35 46 57 68 79 10 9 10 8 11 14 13 15 12 11 13 12 14 17 16 16 15 19 18 21 20 22 18 17 20 19 21 22 24 27 23 25 26 23 24 25 26 27 28 29 29 28 30 30

NOVEMBRIS S Sv

P

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O 4

5

JANVĀRIS T C P S Sv 6

7

1 8

7 14 21 28

P 7 14 21 28

P

DECEMBRIS P O

P

2 3 9 10

4 11 18 25


Pateicies Dievam par visu, ko tu saņem!

Dzīvības spēku mums dod vienīgi Dievs, un tas ienāk vispirms mūsu garā, tad mūsu dvēselē un pēc tam – arī miesā. Un vienīgi dzīvības spēks var dāvāt mums veselību un darīt dzīvīgākas visas mūsu šūnas. Lai mūžīga pateicība Dievam, visa Radītājam!


16

Banga Glorija

Savas kļūdas tu vari labot – ja vien tās no sirds atzīsti.

17

Otrdiena

Pirmdiena

Novembris

Hugo Uga Uģis

Ceturtdiena

Trešdiena

Cilvēks ir pieradis, ka ar rokām var paveikt lielus darbus, bet nepamana, cik rokas kustībā var būt skaistas. Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Ja noniecini draugu, tu noniecini arīdzan draudzību.

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 3 4 Apmelot otru cilvēku var viegli, bet5 nomazgāt sevis 6 7 8 9 no 10 11

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Tikai mīlestības spēkā cilvēks sāk

18

23:31

APRĪLIS T C P S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aptvert 16 17 iekšējās 13 14 15 savas 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

JŪLIJS T C P

S Sv

JANVĀRIS P O T C P S Sv

FEBRUĀRIS Aleksandrs P O T C P S Sv

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv 5 2 P3 S4 Sv P O T1 C 6 7 8 9 10 11 12 1 grēkus nākas grūti. 13 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 9 10 27 29 31 28 30 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 P O

P O T1 6 7 8 13 14 15 4 5 6 20 21 22 spējas. 11 12 13 27 28 29 18 19 20 25 26 27

P O

T

C P

2 C 9 16 7 23 14 30 21 28

P3 10 1 17 8 24 15 31 22 29

S Sv S4 11 2 18 9 25 16 23 30

5 Sv 12 3 19 10 26 17 24 31

OKTOBRIS AUGUSTS T C P S Sv T C P S Sv 1 2 3 4 1 11 2 Zeltīte 6 7 8 9 10 4 7 17 5 6 9 8Andis 13 14 15 16 18 11 14 15 16 12 13 20 21 22 23 24 25 18 27 19 29 21 31 23 28 20 30 22 25 26 27 28 29 30

21

P O P O

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 3 12 13 14 15 16 17 18 19 10 19 Būtu veselīgi pie bagātības radušajam arī 17 22 23 24padzīvot 20 21reizēm 25 26 26 27 29 31 28 30 24 pieticīgos apstākļos, lai izprastu dzīves īstenās vērtības. 31 OKTOBRIS

JŪLIJS TMAIJS C P

22

Doloresa1

19

MAIJS P O MARTS T C P S Sv Elizabete 3 P O T C 1 P 2 S Sv Betija 4 5 6 7 8 9 10 1 Liza 11 4 14 7 17 5 15 6 16 2 12 3 13 8 19 11 21 13 22 Līze 24 18 20 12 23 15 14 9 10 27 29 31 25 26 28 30 16 17 18 19 20 21 22

S Sv

P O

T

C P

S Sv

2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS

20

P O JTŪNIJS C P S Sv 1 2 P O T C PAnda S Sv 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Andīna 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 NOVEMBRIS SEPTEMBRIS P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 13 24 35 46 57 68 79 10 11 9 10 12 8 11 13 12 13 14 15 14 17 16 16 15 19 18 21 20 22 18 17 20 19 21 22 24 23 27 26 29 23 24 25 26 25 28 27 29 28 30 30

NOVEMBRIS

1 1 2 3 4 Aldis 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 Alfons 15 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 piemīt Aldris Kā Dieva Svētais Gars ir it visā, tā 19 arī20cilvēka garam 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 31 lielāka brīvība un spējas nekā miesai. Gars pats jau dara 30

P

7 14 21 28

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

Dieva vēlētos darbus, labi, ka miesa var nākt talkā.

P O 4

T

5

JANVĀRIS T C P S Sv 6

7

1 8

7 14 21 28

P 7 14 21 28

P

DECEMBRIS P O

P

2 3 9 10

4 11 18 25


Pret kuru tu esi bijis netaisnīgs? Un kam tu vēlies piedot?

Vislielākais klupšanas akmens ticības ceļā ir grēks. Padarīts grēks ieiet cilvēka dvēselē un to iecietina, atdala garu no miesas. Un ikviens grēks miesā jau dzemdē slimības iedīgļus. Kā atgūt dvēseles skaidrību un veselību? Caur sirds lūgšanām un grēku piedošanu.


23

Zigrīda Zigfrīda Zigrīds

Ar darbiem sevi apliecināt cilvēku priekšā nozīmē apliecināt sevi arī Dieva priekšā.

24

Otrdiena

Pirmdiena

Novembris

Velta Velda

Trešdiena

Aizspriedumi ir kā sprungulis ratu ritenī, kas traucē brīvi virzīties uz priekšu.

FEBRUĀRIS Katrīna P O T C P S Sv

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

2 3 4 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ielūkojoties savas dvēseles pasaulē, varam tvert tās skaistumu. 5 6 7

Ceturtdiena

12 13 14 19 20 21 26 27 28

JANVĀRIS P O T C P S Sv 1 2 3 4 Pastāstot otram par savu sāpi, cilvēkam kļūst vieglāk. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 smaguma šādi tiek pārnesta uz otru.

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Gavēšana cilvēka miesu attīra,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pārēšanās – piegāna. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Par par

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 pasaulīgo likumu pārkāpumiem 21 jāatbild 22 23 24 cilvēku 20 ir 25 26 28 29 30 31 baušļu pārkāpumiem – Dieva 27 priekšā. OKTOBRIS

Pirmā Advente P O

T

C P

26

23 24 25 26 27 28 P O P 6 13 4 20 11 27 18 25

O 7 14 5 21 12 28 19 26

JŪLIJS TMAIJS C P T1 8 15 6 22 13 29 20 27

2 C 9 16 7 23 14 30 21 28

P3 10 1 17 8 24 15 31 22 29

S Sv S4 11 2 18 9 25 16 23 30

5 Sv 12 3 19 10 26 17 24 31

OKTOBRIS AUGUSTS T C P S Sv T C P S Sv 1 2 3 4 Rita 1 11 2 5 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 9 3 13 8 18 12 Vita 11 14 15 16 12 13 10 19 20 21 22 23 24 Olita 25 priekšā, 17 19 21 22 18 20 23 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 31

28

P O P O

P O

T

C P

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS

29

27

P O JTŪNIJS C P S Sv 2 P O T C Lauris P 1 S Sv 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4Norberts 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 NOVEMBRIS SEPTEMBRIS P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 13 24 35 46 57 68 79 10 9 10 8 11 14 13 15 12 11 13 12 14 17 16 16 15 19 18 21 20 22 18 17 20 19 21 22 24 27 23 25 26 23 24 25 26 27 28 29 29 28 30 30

NOVEMBRIS S Sv

S Sv

1 Ignats 2 3 4 5 6 7 8 14 15 9 10 11 12 13Virgīnija 16 17 18 19 20 21 22 miesu, 23 24 25 26 27 28 29 cilvēku 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 20 21 25 gan19savu dvēseli, gan 26 27 28 29 30 31

Adventes laikā ir svarīgi attīrīt lai sevī ielaistu Jēzu Kristu. Dievs ir pilnīgs un gavēņa laikā tuvina Savai pilnībai.

Kate 1 7 8 5 6Trīne 12 Kadrija 13 14 15

18:55 MAIJS APRĪLIS P O MARTS T C P S Sv P OFEBRU T CĀRIS P S Sv Konrāds 5 2 P3 S4 Sv 3 P O T C 1 P 2 P O T1 C S Sv Sebastians 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 1 1 Jāzina, ka4 daļiņa no8 sāpes 11 16 13 7 19 4 14 7 17 5 17 6 18 5 15 6 16 2 14 2 12 3 15 3 13 8 19 11 21 13 22 14 24 21 11 22 12 24 14 18 20 12 23 15 20 23 13 25 15 26 9 10 9 10 27 29 27 29 31 31 25 26 28 30 28 30 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

APRĪLIS T C P S Sv

JŪLIJS T C P

25

JANVĀRIS P O T C P S Sv

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O 4

5

JANVĀRIS T C P S Sv 6

7

1 8

7 14 21 28

P 7 14 21 28

P

DECEMBRIS P O

P

2 3 9 10

4 11 18 25


Ko tu savā dzīvē esi sasniedzis? Ko labu esi izdarījis?

Ticīgs un apgarots cilvēks Dieva radīto pasauli spēj izjust daudz dziļāk. Pilnīgāka tad top krāsu un skaņu uztvere, smaržu un jūtu pasaule. Labestība un mīlestība cilvēku dara skaistāku un dzīvesgudrāku. Mūsu gara sirdī dievišķās īpašības allaž ir klātesošas.


30

Andrejs Andris Andrievs

Mēdz būt dažāda garuma distances, galvenais – izturēt līdz galam.

1

Otrdiena

Pirmdiena

Novembris / Decembris

Arnolds Emanuels

Ceturtdiena

Trešdiena

Spēcīgs gars piešķir cilvēkam izcilu gribasspēku. Un ar savu gribasspēku mēs varam sasniegt to, ko no sirds vēlamies.

Panākties otram pretī – tas jau ir sasniegums.

Piektdiena Sestdiena

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

1 7 8 14 15 21 22 28

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

APRĪLIS P OFEBRU T CĀRIS P S Sv 5 2 P3 S4 Sv P O T1 C 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 ir mainīgs rādītājs. Dzīvē jācenšas savu 13 4 16 7 19 5 17 6 18 2 14 3 15 8 5 6 7 8 9 10 11 21 11 22 12 24 14 20 23 13 25 15 26 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 17 29 19 31 21 22 28 18 30 20 16 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29 30 31

Svētdiena

FEBRUĀRIS Meta P O T C P S Sv

JANVĀRIS P O T C P S Sv

Raksturs iezīmē cilvēku. Un tas raksturu uzlabot.

P O

Ja tu gavē, tad gavē Dievam par

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 godu. No Viņa tu visu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P O

Uzticēties Dievam, tā ir lielākā ir vienkāršs un patiess.

P O

APRĪLIS T C P S Sv

JŪLIJS T C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 gudrība. Viss, 20 21 22 23 24kas 25 nāk 26 27 28 29 30 31

JŪLIJS TMAIJS C P

2 P O T1 C 6 7 8 9 13 14 15 16 4 5 6 7 saņemsi. 20 21 22 23 11 12 13 14 27 28 29 30 18 19 20 21 25 26 27 28

P3 10 1 17 8 24 15 31 22 29

S Sv S4 11 2 18 9 25 16 23 30

T

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24tuvāk 25 Debesis nolaižas 26 27 28 29 30 31

Adventes laikā viss pieklust un Ikviena sirds lūgšana uzziedina kādu skaistu ziedu Debesu Valstības pļavā.

5 Sv 12 3 19 10 26 17 24 31

OKTOBRIS AUGUSTS T C P S Sv T C P S Sv 1 2 3 4 Sabīne 1 11 2 5 6 7 8 9 10 4 14 7 17 5 15 6 16 9 3 13 8 18 Sarma 12 11 15 19Dieva, 21 13 22 14 24 16 20 12 23Klaudijs 25 no10 17 19 21 22 18 20 23 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 31

5

P O P O

OKTOBRIS Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņasNOVEMBRIS diena P O

2

JANVĀRIS P O T C P S Sv

P O

T

C P

6

S Sv

1 Nikolajs 6 7 8 14 15 13 Niklāvs 22 20 21 Niks

2 3 4 5 9 10 11 12 19 23 24 25 26 27 28 29 30

16 17 18 Zemei.

Sniedze

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

3

MAIJS P O MARTS T C P S Sv Evija 2 3 P O T C 1 PRaita S Sv 4 5 6 7 8 9 10 1 Jogita 11 4 14 7 17 5 15 6 16 2 12 3 13 8 19 11 21 13 22 14 24 18 20 12 23 15 9 10 27 19 29 21 31 25 17 26 18 28 20 30 22 16

P 2 9 16 23 30 P 1 8 15 22 29

23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS

4

23:26

P O JTŪNIJS C P S Sv 2 P O T C Baiba P 1 S Sv 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4Barbara 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14 Barba 17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 NOVEMBRIS SEPTEMBRIS P O T C P S Sv P O T C P S Sv 1 2 13 24 35 46 57 68 79 10 9 10 8 11 14 13 15 12 11 13 12 14 17 16 16 15 19 18 21 20 22 18 17 20 19 21 22 24 27 23 25 26 23 24 25 26 27 28 29 29 28 30 30

7 14 21 28

C P

S Sv

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

P O 4

T

5

JANVĀRIS T C P S Sv 6

7

1 8

7 14 21 28

P 7 14 21 28

P

DECEMBRIS P O

P

2 3 9 10

4 11 18 25


Vai tavi šim gadam nospraustie mērķi ir sasniegti?

Laimes jēdziens aptver arīdzan mūžību. Laimē mēs varam sajust mūžības dvesmu. Patiesas laimes un dzīvības labsajūtu cilvēkam var dāvāt vienīgi Dievs. Tieši ar laimi un pilnību Dievs ienāk cilvēkā. Tieksimies pēc sevī esošā skaistuma, lai ik mirkli būtu laimīgi!


7

Antonija Anta Dzirkstīte

Nonākt konfliktā ar sevi nozīmē nonākt konfliktā arīdzan ar apkārtējo pasauli.

8

Otrdiena

Pirmdiena

Decembris

Gunārs Vladimirs Gunis

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Tieksme pēc varas, tā ir iekāre. Sasniedzot varas virsotnes, ir grūti turēties pretī kārdinājumiem. Galvenais ir gādāt par cilvēkiem.

JANVĀRIS FEBRUĀRIS P O T C P S Sv P O T C P S Sv JANVARIS FEBRUARIS 1 1 P2 S3 Sv 4 P O T C P S Sv P O T pazudināt. C Iekāre noved pie kaisles, kas spēj cilvēku 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 1 4 9 10 11 12 13 14 151 12 13 14 15 162 173 18 11 10 25 162 173 184 195 206 217 228 195 206 217 228 239 24 11 26 14 15 12 27 14 29 17 18 13 28 10 25 15 30 16 31 12 27 13 28 239 24 26 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31 MAIJS APRĪLIS P O TMAIJS P O T C P S Sv C P S Sv APRILIS 1 4 5 2 3 3 P T P 2S Sv P O T C P S Sv O C 1 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 1 1 4 5 2 2 3 Būt veselam ir jāmācās – un jāmācās visu dzīvi. 11 12 13 14 15 16 173 13 14 15 16 17 18 19 11 26 12 10 10 25 184 195 206 217 228 239 24 206 217 228 239 24 11 26 14 29 17 14 29 17 18 19 15 30 16 31 15 30 16 31 12 27 13 28 13 28 27 25 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS JŪLIJS P O AUGUSTS T C P S Sv P O T C P S Sv JULIJS 5 2 P 3 4 2 P O T C P 1S Sv S Sv P O 1T C 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 13 14 151 162 173 184 195 10 11 12 13 14 151 162 11 26 12 10 upuriem. 3 184 neaptver, Bieži gadās, ka cilvēks padara citus206par Un 17 217 saviem 228 239 24 25 195 206 217 228ka 239 tai 14 29 17 18 19 15 30 16 31 11 26 14 29 13 28 15 30 16 12 27 13 28 10 25 27 24 brīdī pats jau ir kritušais. 17 20 21 22 23 24 25 26 19 21 22 18 20 23 31 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 31 OKTOBRIS NOVEMBRIS

Dievs cilvēkā nekad nekļūdās.

P O OKTOBRIS T C P S Sv 1 P 4 2 3 S Sv P O T C 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 162 173 184 11 5 206 217 228 239 24 10 25 Var19 kļūdīties tikai pats 14 29 17 18 15 30 16 31 12 27 13 28 26 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12

P ONOVEMBRIS T C P S Sv 1 P O T C P Otīlija S Sv 2 3 4 5 6 7 8 151 9 10 11 12 13 14 Iveta 162 173 184 195 206 217 228 cilvēks. 11 26 14 29 15 12 27 13 28 10 25 239 24 16 17 18 19 20 21 22 30 23 24 25 26 27 28 29 30

13

Ar dzimto pusi mūs saista pati dzimšanas vieta. Tieši tur visvieglāk saņemt enerģiju no Zemes. Pasaulē mēs esam vienlīdz saistīti kā ar Debesīm, tā ar Zemi.

Lūcija Veldze

MARTS P O

9

Sarmīte T C P S Sv MARTS Tabita

P O T C P S 1 Sv 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 162 173 184 195 206 217 228 11 26 14 29 15 12 27 13 28 10 25 239 24 17 18 19 20 21 22 16 31 30 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JŪNIJS P O T C P S Sv JUNIJS Guna 1P 2O 3T 4C 5Judīte P 6S 7 Sv 8 9 10 11 12 13 14 4 1 5 2 3 15 16 17 18 19 206 217 11 26 14 12 27 13 28 10 25 228 239 24 15 30 16 17 18 19 20 21 29 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SEPTEMBRIS

10

18:37

11

P OSEPTEMBRIS T C P S Sv 3C 4P 5S 6 P 1O 2TVoldemārs Sv 7 8 9 10 11 12 13 Valdemārs 14 151 162 173 184 195 206 11 12 27 13 10 25 Valdis pašā 217 228 239 24 26 14 29 15 30 16 17 18 19 20 28 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DECEMBRIS P ODECEMBRIS T C P S P 1O 2T 3C 4P 5S 7 8 9 10 11 12 14 151 162 173 184 195 11 26 12 10 25 217 228 239 24 14 29 17 18 19 15 30 16 31 28 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 JANVĀRIS P O T C P S JANVARIS P O T C P1 S2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 151 162 184 195 206 217 228 239 11 26 14 29 15 30 16 12 27 13 28 25 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Sv 6 Sv 13 206 13 27 20 27

Sv 3 Sv 10 173 10 24 17 31 24 31


Par ko tu Jēzum Kristum pateiktu „paldies”?

Jēzus Kristus ar mīlestību mūs veldzē un stiprina. Kristus mīlestība ir maiga un glāstoša, tīra un svēta. Tā ienāk ticīga cilvēka sirdī un dara brīnumus. Lai Kristus ir mūsu ceļa rādītāja Gaisma un dzīvības likums! Laimīgs, kas tic Jēzum Kristum, jo tas dzīvos mūžīgi!


14

Auseklis Gaisma

Jo vairāk kādam no Dieva ir dots, jo vairāk tam jāatdod citiem.

15

Otrdiena

Pirmdiena

Decembris

Johanna Hanna Jana

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Dievs par visu ir padomājis – arī par to, lai mēs domātu paši.

16

MARTS JANVĀRIS FEBRUĀRIS Alvīne P O MARTS T C P S Sv P O T C P S Sv P O T C P S Sv JANVARIS FEBRUARIS 1 1 4 2 3 P O T C P S 1 P O T C P SPatiesā Sv Sv S Svbrīvības P OTieksme T C P pēc Pasaulē cilvēku apspiež dažādas varas. 5 6 7 8 2 3 ir4dabīga. 2 3 4 5 6 7 8 11 5 6 7 8 9 10 1 1 1 4 2 3 11 14 11 14 15 15 9 12 14 17 9 12 13 13 10 15 16 10 12 13 18 brīvība rodama sirdī un garā. 11 10 25 162 173 184 195 206 217 228 162 173 184 195 206 217 228 195 206 217 228 239 24 11 26 14 15 11 26 14 29 15 12 27 14 29 17 18 12 27 13 28 13 28 10 25 15 30 16 31 10 25 12 27 13 28 239 24 239 24 26 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 16 31 19 20 21 22 23 24 25 30 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 31 30 31 JŪNIJS MAIJS APRĪLIS P O T C P S Sv P O TMAIJS P O T C P S Sv C P S Sv JUNIJS Hilda APRILIS 1P 2O 3T 4C 5P 6S 7 5 2 P3 4 3 P O T C 1 P 2S Sv S Sv P O 1 T C TeiksmaSv 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14 1 1 4 1 4 5 2 2 2 3 3 3 Kad ir visgrūtāk, tad ticīgs cilvēks 13 sajūt Dieva gādību un mīlestību. 11 12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 15 16 17 18 195 206 217 11 26 14 11 26 12 12 27 13 28 10 10 25 10 25 228 239 24 184 195 206 217 228 239 24 206 217 228 239 24 11 26 14 29 17 14 29 17 18 19 15 30 16 31 15 30 16 31 15 30 16 17 18 19 20 21 12 27 13 28 13 28 27 29 25 22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 29 30 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS SEPTEMBRIS JŪLIJS

17

T C P S Sv JULIJS 5 2 P 3 4 S Sv P O 1T C 7 6 8 9 10 11 12 13 14 151 162 173 184 195 11 26 12 10 25 Cilvēks pasaulē ir kā zieds – ir jāpalīdz 228 239uzplaukt. 24 206 217 tam 14 29 17 18 19 15 30 16 31 13 28 27 mīlestību, skaistumu un laimi Dievam cilvēkiem! 22 23 24 25 26 20 21 un 27 28 29 30 31 P O

OKTOBRIS P O OKTOBRIS T C P S 1 P 2 3 S P O T C 5 6 7 8 9 10 12 13 14 151 162 173 5 206 217 228 239 24 10 Atcerēsimies, ka Dieva priekšā visi19 esam 14vienādi. 17 15 30 16 31 12 13 28 27 29 26 21 22 23 24 20 māsas. Un no pirmsākuma visi esam brāļi19un 26 27 28 29 30 31

Sv 4 Sv 11 184 11 25 18 25

P O AUGUSTS T C P S Sv 2 P O T C P 1S Sv 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 162 8 239 Dāsni savu 173 184dāvāsim 195 206 217 22 11 26 14 29 15 30 16 12 27 13 28 10 25 24 17 19 21 22 18 20 23 31 24 25 26 27 28 29 30 31 NOVEMBRIS

19

P ONOVEMBRIS T C P S Sv 1 P O T C P SLelde Sv 2 3 4 5 6 7 8 Sarmis 151 9 10 11 12 13 14 162 173 184 195 206 217 228 11 14 15 9 12 13 10 23 24 25 26 27 28 29 16 17 18 19 20 21 22 30 23 24 25 26 27 28 29 30

20

Reliģijas izveidojuši cilvēki savu atšķirīgo pārliecību dēļ. Patiesību vieglāk ir atrast tieši pie Kristus.

Arta Minjona

12:29

18

P OSEPTEMBRIS T C P S Sv 4P 5S 6 P 1O 2T 3CKristaps Sv 7 8 9 10 11 12 13 Kristofers 14 151 162 173 184 195 206 11 12 27 13 10 25 Krists 217 228 239 24 26 14 29 15 30 16 17Kristers 18 19 20 28 21 22 23 24 25 26 27 Klinta 28 29 30 DECEMBRIS P ODECEMBRIS T C P S P 1O 2T 3C 4P 5S 7 8 9 10 11 12 14 151 162 173 184 195 11 26 12 10 25 217 228 239 24 14 29 17 18 19 15 30 16 31 28 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 JANVĀRIS P O T C P S JANVARIS P O T C P1 S2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 151 162 184 195 206 217 228 239 11 26 14 29 15 30 16 12 27 13 28 25 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Sv 6 Sv 13 206 13 27 20 27

Sv 3 Sv 10 173 10 24 17 31 24 31


Kādi ir gada svarīgākie notikumi tavā dzīvē? Vai tavi dziļākie sapņi ir piepildījušies?

Laime ir tas, ka mēs dzīvojam, ka mēs esam. Dzīvība mums ir dota, lai mēs būtu laimīgi Dievā. Debesu Tēvs runā caur Dēlu. Kas pazīst Jēzu, tas pazīst Dievu. Kas uzņem Jēzu, to uzņem Dievs. Kas mīl Jēzu, to mīl Dievs. Dieva Mīlestība ir tik pilnīga un skaista! Esi laimīgs!


21

Toms Tomass Saulcerīte

Arī cilvēkam ir dota spēja lidot – gan tikai domās un garā.

22

Otrdiena

Pirmdiena

Decembris

Saulvedis

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Neatkāpies ticības ceļā, un tu drīz iepazīsi patiesu laimi.

23

MARTS JANVĀRIS FEBRUĀRIS Viktorija P O MARTS T C P S Sv P O T C P S Sv P O T C P S Sv JANVARIS FEBRUARIS Balva 1 1 4 2 3 P O T C P S 1 P O T C un P S Sv Sv Sv O T lai C P S iegūtu Svarīgi ir apzināties, ka dzīve mumsP5 dota, 2pestīšanu 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 6 7 8 mēs 9 10 11 9 10 11 12 13 14 151 9 10 11 12 13 14 151 12 13 14 151 162 173 184 atgrieztos Dievā. 11 10 25 162 173 184 195 206 217 228 162 173 184 195 206 217 228 195 206 217 228 239 24 11 26 14 15 11 26 14 29 15 12 27 12 27 14 29 17 18 13 28 13 28 10 25 15 30 16 31 10 25 12 27 13 28 239 24 239 24 26 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 16 31 19 20 21 22 23 24 25 30 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 31 Ziemassvētku vakars 30 31 JŪNIJS MAIJS APRĪLIS P O T C P S Sv P O TMAIJS P O T C P S Sv C P S Sv JUNIJS APRILIS Ādams 1P 2O 3T 4C 5P 6S 7 5 2 P3 4 3 P O T C 1 P 2S Sv S Sv P O 1 T C IevaSv 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14 1 1 4 4 1 5 5 2 2 2 3 3 3 Brīnums ir tas, ka mēs esam. Brīnums ir tas, ka mēs būsim vienmēr Jēzū Kristū. 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 206 217 13 14 15 16 17 18 19 11 26 14 11 26 6 217 228 239 24 12 12 27 13 28 10 10 25 10 25 228 239 24 184 195 206 217 228 239 24 Atvērsim sirdis Kristus mīlestībai!20 11 26 14 29 17 14 29 17 18 19 15 30 16 31 15 30 16 31 15 30 16 17 18 19 20 21 12 27 13 28 13 28 27 29 25 22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 29 30 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS SEPTEMBRIS JŪLIJS Pirmie Ziemassvētki P O AUGUSTS T C P S Sv P OSEPTEMBRIS T C P S Sv P O T C P S Sv JULIJS 5 2 P 3 4 2 P O T C P 1S Sv P 1O 2T 3C 4Stella P 5S 6 Sv S Sv P O 1T C 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 Larisa 14 151 162 173 184 195 206 13 14 151 162 173 184 195 10 11 12 13 14 151 162 11 11 26 12 10 12 27 13 10 25 Lai radītu mūžīgās vērtības, caur Jēzu ir 25 jāsavienojas 173 184ar195Dievu. 228 239 24 206 217Kristu 26 217 228 239 24 206 217 228 239 14 29 17 18 19 15 30 16 31 11 26 14 29 14 29 13 28 15 30 16 15 30 16 17 18 19 20 12 27 13 28 10 25 27 24 28 Jēzus Kristus ir mūsu Dzīvības avots. 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27 31 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS

24 25

Otrie Ziemassvētki

26

P O14:22 T C P S Sv P O OKTOBRIS T C P S Sv NOVEMBRIS 1 1 P 4 2 3 P O T C Dainuvīte P S Sv S Sv P O T C 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 1 4 2 3 Megija 151 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18 11 2 173 184 195 206 217 228 5 206 217 228 239 24 10 25 16 19 Gija Tiekties pēc Debesu Valstības nozīmē mūžīgās 11 26 14 29 15 14 29 17 18 12 27 13 28 15 30 16pēc 10 25 12 27 13tiekties 239 24 31 26 28 16 17 18 19 20 21 22 19 mūžīgs. 20 21 22 23 24 25 dzīvības. Mūžīgajā Dievā itin viss ir 30 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 31 30

27

Cik lieli ir Dieva darbi mūsos, un cik pilnīgi mēs esam radīti! Tā ir liela laime – iemantot Dieva klātbūtni apziņā un darbos.

Elmārs Helmārs Inita

P ODECEMBRIS T C P S P 1O 2T 3C 4P 5S 7 8 9 10 11 12 14 151 162 173 184 195 11 26 12 10 25 217 228 239 24 14 29 17 18 19 15 30 16 31 28 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 JANVĀRIS P O T C P S JANVARIS P O T C P1 S2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 151 162 184 195 206 217 228 239 11 26 14 29 15 30 16 12 27 13 28 25 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Sv 6 Sv 13 206 13 27 20 27

Sv 3 Sv 10 173 10 24 17 31 24 31


Tavs gada labo darbu saraksts. No sirds pateicies Dievam, ka esi un vienmēr būsi!

Kā Dievs ir mūžīgs, tā arī cilvēkam ir dota iespēja sevī vairot gara augļus un iegūt mūžīgo dzīvošanu. Dievs ir harmonija. Dievs ir labestība. Cilvēks pats ir savas laimes sējējs. Cik dienā laimes sēklu iesēts, tik pēc laika arī uzdīgs. Lai piepildās tavi skaistākie sapņi!


28

Inga Ivita Irvita Ingeborga

Gars ir kā spožas saules gaisma, kas no cilvēka iekšienes caur tīru dvēseli var apskaidrot miesu.

29

Otrdiena

Pirmdiena

Decembris / Janvāris

Solveiga Ilgona

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Katrs meklē savu laimes ostu. Reizēm tā nav acīm redzama. Tā jāmeklē ar sirds gudrību.

JANVĀRIS FEBRUĀRIS P O T C P S Sv P O T C P S Sv JANVARIS FEBRUARIS 1 1 P2 S3 Sv 4 P S Sv O T C O T C Laime Horoskopi ir cilvēku izgudrojums.P5Zvaigznēs laime nav 2Prodama. ir 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 151 13 14 151 162 173 184 jāmeklē sevī. Gars ir mūsu laimes 12 avots. 4 7 5 6 2 7 11 3 8 5 6 9 8 10 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 11 26 14 15 12 27 14 29 17 18 13 28 10 25 15 30 16 31 12 27 13 28 239 24 26 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 Vecgada diena 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31 MAIJS APRĪLIS P O TMAIJS P O T C P S Sv C P S Sv APRILIS 1 4 5 2 3 3 P T P 2S Sv P O T C P S Sv O C 1 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 1 1 4 5 2 2 3 Laika ritējums ir izvērsts pagātnē, 13 tagadnē un nākotnē. Visvērtīgākais ir tieši 11 12 13 14 15 16 173 14 15 16 17 18 19 11 26 6 217 228 239 24 6 217 228 239 24 12 10 10 25 184 195 20 šis mirklis, mirklis, kurā dzīvojam,20 jo tas savienojas ar Dieva mūžību. 11 26 14 29 17 14 29 17 18 19 15 30 16 31 15 30 16 31 12 27 13 28 13 28 27 25 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 AUGUSTS Jaungada diena JŪLIJS P O AUGUSTS T C P S T C P S Sv JULIJS 5 2 P 3 4 P O T C P 1S S Sv P O 1T C 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 151 162 173 184 195 10 11 12 13 14 151 11 26 12 10Patiesību! Lai tavs dzīves ceļš ved uz laimi, mīlestību un Cilvēkam ar228 173 24 206 217 228 239 25 184 195 206 217 14 29 17 18 19 15 30 16 31 11 26 14 29 13 28 15 12 27 13 28 10 25 27 24 katru nodzīvoto dienu ir jātop skaistākam un24garā pilnīgākam. 17 20 21 22 23 25 26 19 21 22 18 20 31 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 31 OKTOBRIS NOVEMBRIS P O

Cilvēka īstenie sapņi ir mūžīgi.

P O OKTOBRIS T C P S 1 P 2 3 S P O T C 5 6 7 8 9 10 12 13 14 151 162 173 10 195 206 217 228 239 24 14 29 17 15 30 16 31 12 27 13 28 26 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

Sv 4 Sv 11 184 11 25 18 25

Sv 2 Sv 9 162 239 16 30 23 30

2

P ONOVEMBRIS T C P S Sv 1 P O T C P Indulis S Sv 2 3 4 5 6 7 8 1 Ivo 9 10 11 12 13 14 15 8 162 173 184 195 206 217 22Iva 11 14 15 9 12 13 10 23 24 25 26 27 28 29 Ivis 16 17 18 19 20 21 22 30 23 24 25 26 27 28 29 30

3

Liktenī viss ir tā pakārtots, ka Dieva nolikto cilvēks var saprast vienīgi ar sirdi. Mums jāmācās sevi uzticēt Dievam!

Miervaldis Miervalda Ringolds

30

MARTS

Dāvids P O MARTS T C P S Sv Dāvis P O T C P S 1 Sv 6 7 8 2 3 4 5 Dāniels 9 10 11 12 Daniela 13 14 151

184 195 206 217 228 11 26 14 29 15 12 27 13 28 25 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 JŪNIJS P O T C P S Sv Silvestrs JUNIJS 1P 2O 3T 4C 5Silvis P 6S 7 Sv 8 9 10 11 12 13 14 4 1 5 2 3 Kalvis 15 16 17 18 19 206 217 11 26 14 12 27 13 28 10 25 228 239 24 15 30 16 17 18 19 20 21 29 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SEPTEMBRIS 162 239 16 30 23 30

173 10 24 17 31 24 31

31 1

P OSEPTEMBRIS T C P S Sv 3C 4P 5S 6 P 1O 2T Laimnesis Sv 7 8 9 10 11 12 13 Solvita 14 151 162 173 184 195 206 11 26 12 27 13 10 25 Solvija 217 228 239 24 14 29 15 30 16 17 18 19 20 28 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DECEMBRIS P ODECEMBRIS T C P S P 1O 2T 3C 4P 5S 7 8 9 10 11 12 14 151 162 173 184 195 11 26 12 10 25 217 228 239 24 14 29 17 18 19 15 30 16 31 28 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 JANVĀRIS P O T C P S JANVARIS P O T C P1 S2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 151 162 184 195 206 217 228 239 11 26 14 29 15 30 16 12 27 13 28 25 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Sv 6 Sv 13 206 13 27 20 27

Sv 3 Sv 10 173 10 24 17 31 24 31


Piez朝mes


AUTORA foto Redaktore LIGITA RATNIECE

Izmantoti arī teksti no autora grāmatām: ATKLĀSME IESPĒJA IZDZĪVOT ZELTA GRAUDI LŪGŠANAS CEĻĀ UZ GAISMU DZĪVĪBAS LIKUMI

© Ēriks Delpers, 2007 ISBN


Lai slavēts Jēzus Kristus! Lūdzu, Kungs, dod spēju saprast sevi, Lai Tavs Gars dziedina manu miesu un dvēseli, Lai it visā notiek Tavs prāts. Dievs, es atveru visas savas šūnas Tavas pilnības priekšā Un ļaujos, lai tikai Tu darbojies manī. Es godinu Debesu Tēvu un mūžīgi pateicos Par iespēju iepazīt Dievu caur Jēzu Kristu. Mana sirds tiecas pēc Tevis, Kungs Jēzu, Tikai Tavā Gaismā es jūtu, kā laimē pukst mana sirds. Lai Tava Gaisma, Kungs, ir gaiss, ko elpoju, Ļauj tuvoties Tavai pilnībai Ar darbiem Tēvam un Dēlam par godu. Kungs Jēzu, mans skats ir vērsts uz Tevi – Piedod man manus grēkus, Un es piedodu saviem parādniekiem. Nožēloju savus grēkus ik mirkli, un tā visu mūžu. Nevis mans, bet Tavs prāts lai notiek, Dievs, zinu, ka Tavs spriedums ir taisnīgs, Esmu gatavs to pieņemt mierā. Visā, ko redzu, esi Tu, Dievs, Svētā Trīsvienībā. Lai manā sirdī mīt Jēzus un vada mani. Es ticu, ceru, mīlu un paļaujos uz Tevi, Mans Kungs un Glābējs, Jēzu Kristu, Mūžīgi mūžos. Āmen.


Gaišo Domu Dienasgrāmata 2009.gadam  

Garīgas atziņas un domas katrai dienai

Gaišo Domu Dienasgrāmata 2009.gadam  

Garīgas atziņas un domas katrai dienai

Advertisement