Page 1

NOTITIE aanvullingen op Saneringsplan Grondverontreiniging Ter plaatse van beide bronlocaties is tijdens bodemonderzoek in de periode 1988 - 1997 geen grondverontreiniging met VOCl aangetroffen. Uitgebreid dossieronderzoek in het omvangrijke provinciale dossier laat zien dat analysemonsters van grond veelal zijn opgemengd en dat mengmonsters meestal zijn geanalyseerd op de parameter EOX. Er was destijds geen aanleiding om vervolgonderzoek uit te voeren naar PER en TRI in de grond. Voor het niet aantreffen van een VOCl-verontreiniging in de grond zijn 2 mogelijke redenen aan te voeren: 1] de oorspronkelijke bronlocaties waren en zijn niet altijd bereikbaar voor grondonderzoek vanwege de aanwezige bebouwing en bedrijfsvoering (bestaand + nieuw); zie onderstaande foto's 2] Ter plaatse van de oorspronkelijke bronlocaties is de afgelopen 25 jaar veel grondwerk uitgevoerd onder andere ten behoeve van sloop en nieuwbouw van onderkelderde appartementen, een mogelijke verontreiniging in de grond kan hierbij zonder het te weten zijn ontgraven. Na het stopzetten van de actieve grondwatersanering in 2008 zijn tijdens de uitgevoerde monitoringsronden geen herverontreiniging van PER en TRI in het grondwater aangetoond. Bij de voorbereiding en uitvoering van de sloop en nieuwbouw van het pand op de hoek van de Markt / Kastanjeweg is in 2012 grondverontreiniging aangetroffen (zie onderzoeken Search, 2010-2011). O.b.v. de uitgevoerde bodemonderzoeken zou het voornamelijk gaan om een kobaltverontreiniging. Later bleek dat de sterk geroerde, puinhoudende grond (a.g.v. sloop van de vroegere wasserij rond 1990) t.p.v. Kastanjeweg 177-181 plaatselijk ook verontreinigd was met VOCl. Door aanwezige bebouwing is niet alle verontreinigde grond ontgraven en is een restverontreiniging achtergebleven. Het betreft een door derden uitgevoerde sanering, waarvoor wordt verwezen naar het evaluatieverslag (Search, 2012). Bij de monitoringsronden (2009 - 2012) en het grondwater- en bodemluchtonderzoek uit 2014 (Aveco De Bondt) is, bij de plaatsing en bemonstering van peilbuizen en bodemluchtfilters, rekening gehouden met de situering van de twee voormalige bronlocaties. Bij beide locaties zijn benedenstrooms meerdere filterbuizen bemonsterd op bodemlucht en grondwater (filters nr 231 en filters nr 206).

bebouwing tpv voormalige bronlocaties; hoek Markt Kastanjeweg resp. hoek Julianastraat-Koopmanstraat

Overige besproken commentaarpunten Afbraak VC i.r.t. verplaatsing restverontreiniging en gebruiksbeperking Als er nog verdere afbraak optreedt is dat prima, maar bij de herziene saneringsdoelstelling gaat het om het aantonen van een stabiele eindsituatie: geen verplaatsing buiten de oorspronkelijke I-contour (1997).


NOTITIE aanvullingen op Saneringsplan Het terugvalscenario bestaat uit het activeren van het stroomafwaarts geplaatste bioscherm, dat speciaal hiervoor is aangelegd, aan het eind van de pluim. Monitoring en protocol BRL SIKB 6000 De grondwatersanering is nagenoeg geheel uitgevoerd vóór in werking treding van de Kwalibo-regeling, toen er nog geen BRL-protocollen waren. De monitoring tijdens de actieve sanering (periode 1998 - 2008) is tot stand gekomen in overleg met en met goedkeuring van het bevoegd gezag (prov N-Br). Dit geldt ook voor de monitoring na beëindiging (periode 2009 - 2012). Omwille van de vergelijkbaarheid met de resultaten uit voorgaande monitoringsronden en ter signalering van eventueel optredende verschillen na beëindiging, is gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde sets (bestaande) peilbuizen. Daarmee kon tevens tegemoet worden gekomen aan het verzoek van de gemeente Uden om geen nieuwe peilbuizen meer aan te brengen in de nieuwe sierbestrating in het centrum. In het protocol 6002 staat op blz 24 een tabel, die als richtlijn kan worden gebruikt voor verificatie bij in-situ saneringen. Maar deze tabel voorziet niet in een omvangrijke locatie als Uden (90.000 m2 * 15 = 1.350.000 m3). Hiervoor geldt volgens de tabel ‘maatwerk’. En dat maatwerk is, in samenspraak met het bevoegd gezag (provincie ) en het Review-team (BioClear, Wageningen Universiteit en adviesbureau K. Verschueren) geleverd. In de uitgevoerde monitoringsronden zijn per monitoringsronde ca. 30 peilbuizen bemonsterd en geanalyseerd op een uitgebreid analysepakket (VOCl incl afbraakreeks, TOC, sulfaat + nitraat, veldmetingen zuurstof, pH, geleidbaarheid). De peilbuizen komen verspreid voor over de hele locatie, op verschillende dieptes en er is rekening gehouden met beïnvloeding door het saneringssysteem (niet te dicht bij de drains). De actieve sanering is reeds in 2008 beëindigd; 7 jaar na beëindiging is mogelijke beïnvloeding door monitoring van bestaande peilbuizen uitgesloten. Monitoringsplan Doel van de grondwatermonitoring is het vaststellen dat er sprake is van een stabiele restverontreiniging in het grondwater. De gekozen monitoringspeilbuizen zijn mede gekozen vanuit de reeks bekende monitoringsgegevens die in de loop der jaren zijn vergaard. Hieruit blijkt dat stroomafwaarts in de pluim de grondwaterverontreiniging volledig is verdwenen. Dat is aangetoond middels diverse monitoringsronden in het verleden (tijdens en NA actieve sanering). De nog aanwezige restverontreiniging zit juist aan ‘het begin’ van de vlek (bovenstrooms); door stroomafwaarts van deze restverontreiniging te monitoren (binnen de oorspronkelijke I-contour) kan worden aangetoond of deze verontreiniging stabiel is. Als uit de eindmonitoring blijkt dat de restverontreiniging zich, 7 j na beëindiging van de actieve sanering, stroomafwaarts heeft verplaatst dan zullen gericht monitoringspeilbuizen worden bijgeplaatst en de monitoringsperiode worden verlengd. Met opzet is niet gekozen voor monitoring op of achter de oorspronkelijke interventiewaarde contour. Met een dergelijke monitoringsstrategie creëer je een schijnzekerheid, de verontreiniging is in dat gebied immers al aantoonbaar gesaneerd. We willen er nu voor kiezen om juist dichter op de aanwezige restverontreiniging in het grondwater de monitoringspeilbuizen te positioneren.


NOTITIE aanvullingen op Saneringsplan In de komende monitoringsronde (2015/2016) zullen de volgende peilbuizen ter verificatie worden bemonsterd: * omvang restverontreiniging: peilbuizen 217, M44, K31, 206, M46 en stroomafwaarts daarvan, in de pluim, * ter vaststelling van de stabiele eindsituatie: peilbuizen 308, 309, K37, Pr-5 en Pr-6

peilbuis

filterdiepte [m - mv]

217 M44 K31 206 M46

6

308 309 K37 Pr-5 pr-6

6 5 6 5 5

6 5 6

12 10 10 10

15 15

12 10 10

Indien na deze monitoringsronde geen stabiele eindsituatie is bereikt, zal gehandeld worden conform hetgeen is opgenomen in ยง 5.4 van het saneringsplan (verlengen monitoringsperiode / bijplaatsen peilbuizen. Als actiewaarde voor activering van het bioscherm wordt een overschrijding van 10 x de I-waarde aangehouden, gemeten in de peilbuizen Pr-5 en Pr-6 (ter hoogte van drain G). Restverontreinigingen aangeven op doorsneden De restverontreinigingen zullen op tekening en doorsneden worden aangegeven bij indiening van het evaluatieverslag. De tekeningen, die nu zijn opgenomen in het saneringsplan geven ook een goed beeld omdat die zijn uitgesplitst over meerdere dieptes (3 - 6 - 12 / 15). Communicatie Goede communicatie richting omgeving is van belang gezien de omvang van de verontreiniging en het aantal percelen met uiteindelijk gebruiksbeperkingen. Insteek is om communicatie af te stemmen met de ODZOB. De ontwerpbeschikking op het vervangend SP zal met een uitleggende informatiebrief door de Omgevingsdienst worden verstuurd aan de eigenaren binnen de interventiecontour. In de uitleggende informatiebrief (opgesteld door de provincie) zal de situatie kort en krachtig, zonder jargon, uitgelegd worden, met een verwijzing naar de website van het project. Voor kennis- en informatiedeling is voor dit project sedert 15 jaar een locatie-website openbaar toegankelijk (www.bioper-uden.nl). De monitoringsresultaten van 2014 en 2015 en het herziene saneringsplan zullen ook op deze website worden geplaatst. Met de Omgevingsdienst is afgesproken dat bij weinig/ geen respons op de ontwerpbeschikking de definitieve beschikking op het saneringsplan niet zal worden verzonden maar wordt geplaatst op de website van de saneringslocatie in de brief van de provincie wordt dit aangegeven.


NOTITIE aanvullingen op Saneringsplan De monitoringsresultaten van komend jaar worden op de website geplaatst. Bij weinig respons op de ontwerpbeschikking en monitoringsresultaten (website) is het zeker een optie om het versturen van de (ontwerp) beschikking op het evaluatierapport achter wege te laten. Deze kan op de website worden geplaatst. De Omgevingsdienst is hierin leidend. Mocht de te volgen procedure voor onrust zorgen onder belanghebbenden dan kan overwogen worden een bewonersbijeenkomst te organiseren. Grondverontreiniging na sanering hoek Markt / Kastanjeweg zie hiervoor onder 'Grondverontreiniging' aanvullend hierop: De uitgevoerde in-situ sanering (1998 - 2008) heeft zich niet alleen gericht op pluimbehandeling, maar er is specifiek rekening gehouden met de sanering van het grondwater t.p.v. de bronlocaties (voormalige wasserijen). Juist vanwege het feit dat beide locaties door aanwezige bebouwing nagenoeg onbereikbaar waren voor de conventionele technieken, is gekozen voor het aanbrengen van een onttrekkings- en infiltratiesysteem, bestaand uit roestvrij stalen drains, aangebracht d.m.v. horizontaal gestuurde boringen op 6 m resp 12 m onder de bebouwing. De sanering van de bronlocatie t.p.v. de voormalige wasserij op de hoek van de Kastanjeweg - Markt is uitgevoerd met 4 drains (2 stuks op 6 m: A-6 en B-6; 2 stuks op 12 m: A-12 en B-12). De sanering van de bronlocatie t.p.v. de voormalige wasserij op de hoek van de Julianastraat Koopmanstraat is uitgevoerd met 6 drains (3 stuks op 6 m: C-6, D-6 en E-6; 3 stuks op 12 m: C-12, D-12 en E-12).


Verklaring ZD

Bebouwing

Sectiegrens

Perceelsgrens Perceelsnummer

20 Nr.

Datum

Verontreinigingscontour grondwater > l-waarde in 1997

40

60

80

100 m TSrTrS

Wijzigingen

A1 01-09-2013 1:1000

' j y j f "• '•" 5568 Gtfik ind door

mg

Gtconti&'^ird door

Provincie Noord-Brabant ProjKt

Uden Centrum Kadastrale gegevens

PROMi(S@[i

a^arUv - f a i **** FO 1

PROWECO BV postbus 94 5740 AB Beek en Donk

10492-453903 f 0492-465025 lnlo@promeco.nl

Uden aanvullende notitie op san plan def nov 2015  
Uden aanvullende notitie op san plan def nov 2015  
Advertisement