Page 1

SANERINGSPLAN stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

Auteur:

ing. A.G.J. Nijland

Paraaf:

Opdrachtgever: Projectnr.: Rapportnr.:

Gezien en gecontroleerd: ing. A.J.M. Broeders

Status / versie:

Paraaf:

Datum:

provincie N-Brabant 20135345 191114-AN definitief nov. 2014


INHOUDSOPGAVE

blad

INLEIDING

1

1 ALGEMEEN 1.1   Locatiegegevens 1.2   Historie, huidig en toekomstig gebruik 1.3   Bodemopbouw en (geo)hydrologie 1.3.1   Regionaal 1.3.2   Lokaal 1.4   Voorgaande onderzoeken 1.5   Verontreinigingen in de omgeving 1.6   Geraadpleegde bronnen. 2   VERONTREINIGINGSSITUATIE 2.1   VOCl in grondwater, 1997 2.2   restverontreiniging VOCl in grondwater, 2012 2.3   Verificatie-onderzoek 2014 3   IN-SITU GRONDWATERSANERING 2000 - 2009 3.1   3.2   3.3   3.4   3.5   3.6   3.7  

Saneringsaanpak Saneringsdoelstelling Uitgevoerde werkzaamheden Tussentijdse evaluaties Bioscherm Projectorganisatie Saneringen en bemalingen door derden 3.7.1 Saneringen door derden 3.7.2   Bouwprojecten en bemalingen

4 MONITORING VOCL-VERONTREINIGING GRONDWATER 2009 - 2014 4.1   4.2   4.3   4.4   4.5  

Monitoring maart 2009 Monitoring maart 2012 Monitoring oktober 2012 Verificatie-onderzoek 2014 Evolutie grondwaterverontreiniging (natural attenuation)

5 GRONDWATERSANERING DOOR PASSIEVE AANPAK 5.1   5.2   5.3   5.4   5.5  

Heroverweging saneringsdoelstelling 1997 Saneringsdoelstelling Uitgangspunten Faalrisico's en faalscenario Nazorg 5.5.1 Gebruiksbeperkingen 5.5.2   Registratie, informatie 5.6   Communicatie 5.7   Meldingen en vergunningen 5.8   Planning

3 3   3   5   5   5   6   7   7   8   8   10   10   12   12   12   12   13   14   14   15   15   16   17   17   18   18   18   18   20   20   20   21   22   23   23   23   23   23   24  


6 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 6.1   Verificatie 6.2   Veiligheid en gezondheid 6.3   Monitoring restverontreiniging 6.3.1   Monitoringsplan 6.3.2   IJkmomenten en tijdsduur 6.4   Kosten 7   PROJECTORGANISATIE

25 25   25   25   25   26   27   28  


BIJLAGEN 1

Kaarten 1.1 Geografische ligging 1.2 Luchtfoto 1.3 Peelrandbreuk 1.4 Geohydrologie 1.4.1 geschematiseerd dwarsprofiel DINO-loket 1.4.2 profielbeschrijvingen diepboringen 205 en 206

2

Tekeningen 2.1 kadastrale tekening met I-contour grondwaterverontreiniging 1997 2.2 Verontreinigingssituatie 1997 2.3 Tekeningen restverontreiniging 2012 (na actieve sanering) 2.3.1 PER (tetrachlooretheen) 2.3.2 TRI (trichlooretheen) 2.3.3 DCE (dichlooretheen) 2.3.4 VC (vinylchloride)

3

In-situ sanering 2000 – 2009 3.1 Situatietekening met saneringssysteem (drains + bioscherm) 3.2 Tekeningen saneringsverloop actieve sanering, periode 2000 – 2009 3.2.1 PER (tetrachlooretheen) 3.2.2 TRI (trichlooretheen) 3.2.3 DCE (dichlooretheen) 3.2.4 VC (vinylchloride) 3.3 Tabellen met analyseresultaten 3.3.1 verzameltabel, 2000 – 2005 3.3.2 tabel monitoring 2004 3.3.3 tabel monitoring 2005 3.3.4 tabel monitoring 2007 3.4 Overzichtstabel procesvoering, incl. data-sheet Protamylasse 3.5 Bioscherm, stroomafwaarts pluim 3.5.1 situatietekening 3.5.2 detailtekening 3.5.3 tabel procesgegevens uitgevoerde injecties bioscherm 3.6 Schema projectorganisatie

4

Monitoring 2009 - 2012 (na beëindiging actieve sanering) 4.1 Tabellen monitoringsresultaten 4.1.1 tabel monitoring 2009 4.1.2 tabel monitoring maart 2012 4.1.3 tabel monitoring oktober 2012


4.2 Vergelijkingstabellen 4.2.1 monitoringspeilbuizen 5-6 m - mv (2009 - 2012) 4.2.2 monitoringspeilbuizen 10-15 m -mv (2009 - 2012) 5

Verificatie-onderzoek 2014 5.1 briefrapport Aveco de Bondt 5.2 tekeningen restverontreiniging 2014 5.2.1 bodemlucht 5.2.2 ondiep grondwater

6

Risicobepaling restverontreiniging mbv Sanscrit (Risicotoolbox Bodem)


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

INLEIDING Uit diverse bodemonderzoeken, uitgevoerd door meerdere bureaus in de periode 1988 - 1994, is gebleken dat het grondwater in het centrum van Uden sterk verontreinigd was met vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl). Het betreft voornamelijk de stoffen tetra-chlooretheen (PER) en, in mindere mate, tri-chlooretheen (TRI). De sterke grondwaterverontreiniging strekte zich destijds volgens deze onderzoeken uit over een oppervlakte van ca. 9 ha en was plaatselijk doorgedrongen tot een diepte van 12 à 15 meter minus maaiveld. De verontreiniging is vermoedelijk veroorzaakt door een tweetal voormalige chemische wasserijen (Diks-Rentex en Diwasco). Dit verontreinigingsgeval is bekend geworden onder de naam “Uden-Centrum” (oude gevalscodering NB/550/003/400). In 1997 is het project grondwatersanering Uden-centrum, met actieve betrokkenheid van de provincie Noord-Brabant, opgestart met de indiening van een saneringsplan voor een biologische in-situ sanering (Promeco, rapp.nr. 180997/AN, sept. 1997). In de beschikking op het Saneringsplan uit 1997 (nr. 466622) is herstel van de multifunctionaliteit als saneringsdoelstelling opgenomen; het bodembeleid bood toen nog geen ruimte voor andere mogelijkheden. Voor de sanering van deze omvangrijke grondwaterverontreiniging heeft de provincie in 1997 op basis van een saneringsonderzoek gekozen voor een innovatieve in-situ techniek, nl. gestimuleerde anaerobe dehalogenering. Het in-situ systeem bestaat uit een stelsel drainagebuizen, aangebracht d.m.v. horizontaal gestuurde boringen op 6 en 12 m onder de stadskern, waarmee het grondwater door onttrekking en infiltratie kan worden gecirculeerd, onder toediening van voedingsstoffen, ter stimulering van de biologische afbraak van de VOClverontreiniging. Vanwege het innovatieve karakter van deze sanering is voor dit bijzondere project een website gemaakt, voor kennis- en informatiedeling en voor het volgen van de voortgang (www.bioper-uden.nl). De grondwatersanering is in 1998 gestart met een pilot-fase. De full-scale sanering is gestart in november 2002; de actieve sanering is beëindigd in september 2008. Er zijn tussentijdse monitoringsronden en evaluaties uitgevoerd in 2003, 2004, 2005, 2007 en 2009. Op basis van deze monitoring heeft tussentijds bijsturing plaatsgevonden en is de actieve sanering beëindigd. Hierna zijn in de periode 2009 - 2012 een drietal monitoringsronden uitgevoerd, waaruit is gebleken dat de sterke per- en tri-verontreiniging nagenoeg geheel door biologische afbraak is verdwenen. Op basis hiervan is het saneringssysteem in 2012 in opdracht van de provincie ontmanteld, met uitzondering van het bioscherm aan het einde van de pluim. Er is binnen de oorspronkelijke I-contour van ca. 9 ha op enkele plekken nog wel sprake van restverontreiniging in de vorm van de afbraakproducten cis-DCE en VC. In mei 2014 is, in opdracht van de provincie, een Verificatieonderzoek uitgevoerd door Aveco de Bondt, waarbij de restverontreiniging in het ondiepe grondwater is onderzocht en waarbij tevens een groot aantal bodemluchtmetingen zijn uitgevoerd ten behoeve van een risicobeoordeling van de achtergebleven restverontreiniging. Formeel wordt door de achtergebleven restverontreiniging niet voldaan aan de multifunctionele saneringsdoelstelling uit de beschikking van 1997. Volledig herstel van de multifunctionaliteit wordt anno 2013 - uit oogpunt van milieurendement, kosten en techniek - niet reëel en haalbaar geacht. –1– Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

Om de sanering formeel te kunnen beëindigen moet een nieuw saneringsplan met een gewijzigde saneringsdoelstelling worden opgesteld en ingediend. Gelet op het gebruik en de omvang van de saneringslocatie en op grond van het behaalde resultaat met de uitgevoerde insitu sanering, wordt hiervoor een functionele saneringsdoelstelling geformuleerd: stabiele eindsituatie, grote restverontreiniging (trede 3).

Leeswijzer In hoofdstuk 1 worden de locatiegegevens, de historische activiteiten en de in het verleden verrichtte bodemonderzoeken beschreven. De verontreinigingssituatie van het grondwater is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de uitgevoerde in-situ sanering uit de periode 2000 - 2009 beschreven. De resultaten van de drie monitoringsronden, die (na beëindiging van de actieve sanering) zijn uitgevoerd in de periode 2009 - 2012, en de resultaten van het in 2014 uitgevoerde Verificatie-onderzoek komen aan bod in hoofdstuk 4. De saneringsmaatregel voor het verontreinigde grondwater (Natural Attenuation), incl. terugvalscenario en nazorg, wordt beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is de milieukundige begeleiding, specifiek de verificatie, uitgewerkt incl. een monitoringsplan. In hoofdstuk 7 tenslotte is de projectorganisatie opgenomen.

–2– Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

1

ALGEMEEN

1.1

Locatiegegevens

Van de saneringslocatie en de directe omgeving zijn de volgende gegevens verzameld. •

Adres onderzoekslocatie:

• •

Gevalsnummer: Top. kaart aanduiding: (zie bijlage 1)

Kadastrale aanduiding:

Oppervlak: - I-contour grondwater

ca. 9 ha

Eigenaren:

divers (stadscentrum Uden)

Uden centrum, globaal gelegen tussen de Kastanjeweg, Koopmanstraat, Wilhelminastraat en Neringstraat NB085600003 kaartblad: 45H X-coörd.: 170,4 - 171,1 Y-coörd.: 407,2 - 407,7 hoogte-ligging: 13,5 - 17,2 m +NAP gemeente Uden, sectie M nr. 's zie kaartblad in bijlage 2.1

1.2 Historie, huidig en toekomstig gebruik De verontreiniging is vermoedelijk veroorzaakt door twee voormalige chemische wasserijen. De wasserij Diks Rentex was van 1938 tot ongeveer 1990 gevestigd op het terrein op de hoek van de Julianastraat/Koopmansstraat. De wasserij Diwasco was van 1963 tot 1990 actief op het terrein op de hoek van de Kastanjeweg/Markt. Gedetailleerde (historische) informatie over beide wasserijen is opgenomen in bijlage 14 van de rapportage van het Saneringsonderzoek Centrum Uden van Heidemij Advies uit 1994 (rapportnr. 632/ZA93/F415/33292-1). Een samenvatting hiervan is opgenomen op de volgende pagina. Het voormalige bedrijfsterrein van Diks Rentex heeft na de bedrijfsbeëindiging in 1979 een woonbestemming gekregen. Op het voormalige bedrijfsterrein van Diwasco is medio jaren negentig een stadsschouwburg gebouwd, met daarnaast een horecapand. Bij deze bouwactiviteiten zijn grondverzet- en bronneringswerkzaamheden uitgevoerd, een en ander onder toezicht van de gemeente Uden. Op en rond de saneringslocatie “Uden-Centrum” bevinden zich woningen, winkels en infrastructuur.

–3– Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

1.3

Bodemopbouw en (geo)hydrologie

1.3.1 Regionaal Voor een uitvoerige beschrijving van de bodemopbouw en hydrologie van dit gebied wordt verwezen naar het rapport “Uden Centrum: hydrologie en grondwatermodellering” (Promeco, rapp.nr. 170797/AN, juli 1997). Hieronder volgt een samenvatting. De waterhuishouding in dit gebied wordt in sterke mate bepaald door de Peelrandbreuk, die iets ten westen van Uden passeert. De Peelrandbreuk is een noordnoordwest-zuidzuidoost lopende geologische storing, waarbij aan de oostzijde afzettingen uit het Onder Pleistoceen en Tertiar in contact komen met afzettingen die tot het Midden Pleistoceen behoren. Het oostelijke blok (de Peelhorst) ligt in topografisch opzicht iets hoger dan het westelijke blok (de Peelslenk). In het oostelijke blok is de grondwaterstroming over het algemeen west-zuidwestwaarts gericht. Nabij de Peelrandbreuk treedt stuwing van grondwater op, wat plaatselijk kwelzones veroorzaakt (wijstgronden). Op de Peelhorst bevindt zich één watervoerend pakket dat reikt van maaiveld tot een diepte van 20 à 30 meter en bestaat uit matig fijne tot grove zanden. Onder dit watervoerende pakket bevinden zich zeer slecht doorlatende slib- en kleihoudende zanden van de Formatie van Breda. De bovenkant van de Breda Formatie wordt als basis van het hydrologische model beschouwd. Uit de grondwaterkaart van TNO kan worden afgeleid dat de transmissiviteit (kD) naar schatting 900 à 1500 m2 per dag bedraagt. In het kader van het hydrologisch onderzoek voor dit project, is ter hoogte van de Wilhelminastraat in juni 1997 een pompproef uitgevoerd. Hierbij is een kDwaarde berekend van 1.250 m2/dag (zie Promeco-rapport “Uden Centrum: hydrologie en grondwatermodellering”, rapp.nr. 170797/AN, juli 1997). Samengevat is de geohydrologische opbouw van de Peelhorst nabij Uden als volgt. laag [m -mv]

hydrogeologie

textuur

lithostratigrafie

0-1 1 - 35

deklaag 1e watervoerende pakket

35 - > 300

slecht doorlatende laag (scheidende laag)

matig fijn zand matig grof - zeer grof grindhoudend zand, kans op grof grind en stenen met plaatselijk klei- en leemlaagjes fijne klei- en slibhoudende zanden

Formatie van Boxtel Formatie van Beegden (formatie van Veghel) (formatie van Tegelen) Formatie van Breda

Tabel 1: Regionale bodemopbouw (bron: Grondwaterkaart TNO, blad 45 West-45 Oost) In bijlage 1.4 is een geschematiseerd bodemprofiel opgenomen en twee boorbeschrijvingen van diepboringen op de saneringslocatie. De locatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 1.3.2 Lokaal In het kader van het actualisatie-onderzoek uit 1997 zijn een tiental pulsboringen uitgevoerd tot 35 m -mv en een viertal sonderingen. De gegevens uit deze boringen en sonderingen zijn opgenomen in bijlage 2 van het Actualisatie-onderzoek en bevestigen het beeld uit de grondwaterkaart van TNO. Uit de sondeerstaten blijkt dat de laag tot 25 m -mv voornamelijk bestaat uit zand, met hier en daar een kleine verstoring door klei of leem. –5– Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

Uit het bodemmateriaal van de pulsboringen is een mengmonster samengesteld uit de laag 3 10 m -mv. De zeefkromme is opgenomen in bijlage 3 van het Saneringsplan uit 1997. Het M-50 getal bedraagt ruim 400 µm en de grond kan worden geclassificeerd als zeer grof zand, zwak siltig, sterk grindig. Bij het actualisatie-onderzoek zijn ook 24 sondeerrapporten gelicht uit het archief van de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Uden. De geselecteerde sondeerrapporten omvatten de periode 1966 - 1997 en zijn toegespitst op de onderzoekslocatie “Uden-Centrum”. Uit de interpretatie van deze hoeveelheid sondeergegevens kon worden opgemaakt dat er op de locatie geen grote, aaneengesloten klei- of leemlenzen aanwezig zijn. De stromingsrichting van het freatisch grondwater is zuidwestelijk, met een verhang van ± 1 m op 1000 m. De actuele grondwaterstand tijdens het veldonderzoek in het voorjaar van 1997 bedroeg 13,42 - 14,06 m +NAP (komt overeen met 1,7 - 3,4 m -mv), uitgezonderd het peil t.p.v. peilbuis 210 (< 1 m -mv; kwel). Uit het isohypsenpatroon van het freatische water in de deklaag kan een verhang worden afgeleid van 10-20 cm per 100 m. Uitgaande van een horizontale doorlaatfactor van 10 m/d en een porositeit van 0,35 bedraagt de horizontale verplaatsingssnelheid van het water in de deklaag gemiddeld 10 m/jaar. Bij een retardatie-factor 4 bedraagt de verspreidingssnelheid van de verontreiniging ca. 2,5 m /jaar. Uit gegevens, verstrekt door de provincie Noord-Brabant, blijkt dat er binnen een straal van 300 m afstand van de saneringslocatie geen geregistreerde industriële onttrekkingen en/of KWOinstallaties aanwezig zijn. Uit andere gegevens is echter bekend dat er in 2012 /2013 een KWOsysteem is geïnstalleerd bij de uitbreiding van theater Markant, op de hoek van de Kastanjestraat / Markt (tpv oorspronkelijke bronlocatie wasserij Diwasco). De bronnen van dit systeem staan in de laag 5 - 25 m - mv; het debiet bedraagt ca. 110 m3/u, met een invloedstraal van ca. 100 m. Dit systeem is van invloed op de restverontreiniging. Door temperatuurverhoging van het grondwater tot 14-18 ºC door de warme bron, wordt verwacht dat dit een gunstig effect heeft op de biologische afbraaksnelheid. Bij het waterschap Aa en Maas (bevoegd gezag Waterwet) zijn geen bekende onttrekkingen in de omgeving van de locatie bekend. 1.4 Voorgaande onderzoeken Ter plaatse van de saneringslocatie zijn in het verleden diversen bodemonderzoeken uitgevoerd. Een overzicht van de belangrijkste voorgaande onderzoeken is opgenomen in tabel 2. Een samenvatting van de vroege onderzoeksrapporten is opgenomen in bijlage 6 van het Actualisatie-onderzoek uit 1997.

–6– Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

Soort onderzoek

Bureau

Datum

Omgeving voormalige wasserij DIWASCO: Ind. Onderzoek locatie markt te Uden Ind. Onderzoek hoek Marktstraat/Kastanjeweg Nader bodemonderzoek centrum Uden V.O. locatie Schouwburg te Uden V.O. Kastanjeweg/Markt te Uden

gem. Uden Heidemij Advies Heidemij Advies Heidemij Advies Geo-Logic

nov-1988 feb-1989 mei-1990 dec-1993 nov-1994

Omgeving voormalige wasserij Diks Rentex: Milieu-onderzoek terrein Koopmanstraat Saneringsonderzoek centrum Uden N.O. locatie Koopmanstraat te Uden

Heidemij Advies Heidemij Advies Heidemij Advies

mrt-1989 feb-1994 jun-1995

Actualisatie-onderzoek Uden-centrum Hydrologie en grondwatermodellering Uden-centrum Variantkeuze 1997 Saneringsplan Uden-centrum

Promeco Promeco Promeco Promeco

juli 1997 juli 1997 juli 1997 sept. 1997

Tabel 2: Overzicht voorgaande onderzoeken

Het Saneringsplan uit 1997 voor de biologische in-situ sanering van het de VOCl-verontreiniging in het grondwater, is in oktober 1997 door de provincie beschikt (nummer 466622, NB/550/003 dd. 28-10-1997). Daarna is het project aanbesteed en is de in-situ sanering in 1998 gestart met een succesvol verlopen pilot-fase, gevolgd door de full-scale sanering in de periode 2002-2008. 1.5 Verontreinigingen in de omgeving Uit de kaartinformatie van Bodemloket (zie bijlage 1.6) blijkt er in de directe omgeving van de saneringslocatie diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd en gevallen bekend zijn van bodemverontreiniging. Ten noorden en zuiden van de verontreinigingsvlek “Uden-Centrum” bevinden zich nog twee grondwaterverontreinigingen met VOCl. Het betreft de gevallen “Losplaats 3” (ten zuidoosten, ook bekend onder de naam Dico-terrein) en “Galerij 10” (ten noordwesten). Het meest recente onderzoek van het geval Galerij 10 dateert van januari 1998 (Aanvullend Nader Onderzoek, Promeco rapp.nr. 170198/IS). De verontreiniging van het Dico-terrein is, voor zover bekend, het laatst onderzocht in april 2013 (Actualiserend grondwateronderzoek, Aveco de Bondt rapp.nr. 11.0354.26). 1.6 • • • • • •

Geraadpleegde bronnen. Grondwaterkaart van Nederland TNO-DGV Bodemkaart van Nederland Topografische kaart Informatie voorgaande onderzoeken Terreininspectie en veldonderzoek archieven gemeente en provincie

–7– Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

2

VERONTREINIGINGSSITUATIE

De in dit hoofdstuk opgenomen beschrijving van de verontreinigingssituatie op de locatie Udencentrum is gebaseerd op gegevens uit voorgaande bodemonderzoeken. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de situatie in 1997 (vóór start van de in-situ sanering) en de situatie in 2009 (na beëindiging van de in-situ sanering). 2.1 VOCl in grondwater, 1997 De I-contour van de VOCl-verontreiniging in het grondwater in de oude situatie (1997, vóór aanvang in-situ sanering) is opgenomen in bijlage 2.1 van dit nieuwe saneringsplan. In bijlage 2.2 is de oude verontreinigingssituatie weergegeven in een aantal dieptelagen (5 - 10 15 - 20 m -mv). De verontreinigingssituatie wordt uitgebreid beschreven in het actualisatie-onderzoek uit 1997. In bijlage 2 van dit actualisatie-onderzoek is de omvang van de VOCl-verontreiniging gedetailleerd uitgetekend per onderscheiden bodemlaag, zowel horizontaal en verticaal als driedimensionaal. Gelet op de hoeveelheid gegevens en kaartmateriaal, wordt in dit kader verwezen naar het rapport van het actualisatie-onderzoek (Promeco, rapp.nr. 150797/AN, juli 1997). Hieronder volgen de conclusies uit het eerder genoemde actualisatie-onderzoek: • •

• • • • • •

in het geval “Uden-Centrum” is sprake van ± 375.000 m3 (poriënvolume) sterk verontreinigd grondwater (> I-waarde) en ca. 1 miljoen m3 licht verontreinigd grondwater (> S-waarde); de VOCl-verontreiniging bestaat voornamelijk uit PER (tetrachlooretheen) en, in mindere mate, TRI (trichlooretheen). Afbraakproducten zoals dichloorethenen en vinylchloride komen niet of nauwelijks voor; de maximale horizontale omvang (de envelop) van de grondwaterverontreiniging bedraagt ca. 19 ha; hiervan is ca. 9 ha sterk verontreinigd (> I-waarde); de sterke verontreiniging (> I-waarde) is niet dieper uitgezakt dan 15 m -mv; de bulk van de grondwaterverontreiniging (99%) bevindt zich binnen de interventie-contouren, met name in de laag van 5 - 10 m -mv; de gemiddelde concentraties binnen de I-contour bedragen 1.050 µg/l PER en 550 µg/l TRI, met max. waarden van 13.500 µg/l PER en 1.050 µg/l TRI; de lichte verontreiniging (> S-waarde) rondom de interventie-contour heeft een ‘verwaarloosbaar’ aandeel in de totale vracht (± 1%); het concentratie-niveau van deze lichte verontreiniging bevindt zich op een ‘acceptabel’ niveau (gemiddelde PER-conc. = < 6µg/l; gemiddelde TRI-conc. = 18 µg/l);

In de grafiek op de volgende pagina wordt de relatie weergegeven tussen de verontreinigingsvracht en de diepte, voor de situatie 1997 (vóór aanvang van de in-situ sanering).

–8– Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

laag [m -mv]

oppervlakte [m2] S-contour I-contour [m2] [ha] [m2] [ha]

3-4 5-6 10 15 20 25 30 35 envelop

77.077 146.930 132.098 133.310 108.198 n.a. n.a. n.a.

186.803

7,7 14,7 13,2 13,3 10,8

35.711 71.941 61.144 64.200

n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a.

18,7

85.545

3,6 7,2 6,1 6,4 n.a. n.a. n.a. n.a.

gem. bodemvolume [m3] >S > T en I

192.691 514.255 599.895 666.550 540.990

gem. gr.watervol. [m3] >S > T en I porositeit 40%

89.278 251.794 275.148 320.998

77.077 205.702 239.958 266.620 216.396

35.711 100.717 110.059 128.399

gem. conc. [Âľg/l] >S > T en I

gem. vracht [kg] >S > T en I

% 6,53 6,29 6,08 6,19 5,73 11,4 2 3,2

1.016 2.177 1.552 457 43

0,50 1,29 1,46 1,65 1,24

36,27 219,29 170,76 58,69

7% 45% 35% 12%

6,15

485,00 100%

n.a. n.a. n.a.

8,6

n.a. = niet aanwezig; incidentele verhogingen envelop = omvang alle lagen, van bovenaf gezien

3 5

Vrachtverdeling "Per"!

250,00!

200,00! vracht [kg]! 150,00!

100,00!

50,00!

> T en I!

0,00! 3 - 4.!

5 - 6.!

10!

15!

20!

diepte [m]!

â&#x20AC;&#x201C;9â&#x20AC;&#x201C; Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01

> S! 25!

30!

35!

> S! > T en I!


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

2.2 restverontreiniging VOCl in grondwater, 2012 De uitgevoerde in-situ sanering wordt besproken in hoofdstuk 3. Na beëindiging van de actieve biologische in-situ sanering in 2008, zijn in de periode 2009 - 2012 een drietal monitoringsronden uitgevoerd, ter vaststelling van de stabiele eindsituatie. Deze monitoringsresultaten worden behandeld in hoofdstuk 4. In deze paragraaf wordt de actuele verontreinigingssituatie besproken (zoals vastgesteld bij de monitoring in 2012), ter vergelijk met de verontreinigingssituatie in 1997. De actuele situatie dient als basis voor het nieuwe saneringsplan met de herziene saneringsdoelstelling. De monitoringsresultaten van 2012 zijn opgenomen in bijlage 4 en zijn samengevat in de volgende tabel. monitoring 2012

concentratie [µg/l]

diepte 6 m -mv PCE (PER) TCE (TRI) cis 1,2 DCE VC VOCl som

gemiddeld 4,98 2,03 128,10 38,41 151,17

max

diepte 12 m -mv PCE (PER) TCE (TRI) cis 1,2 DCE VC VOCl som

gemiddeld 9,91 3,01 74,89 54,91 127,59

max 27,00 7,10 700,00 280,00 970,00

13 2,8 1.800 330 2.130

opp > I [m2]

500 30.000

bodemvol. [m3] laag 3-9 m

gr.watervol. [m3] por. 40%

3.000 180.000

gem. vracht [kg] %

1.200 72.000

0,15 2,77 2,92

2,1% 37,8%

6.000 72.000

0,45 3,95 4,40

6,1% 54,0%

laag 9-15 m

2.500 30.000

15.000 180.000

totaal

7,32 100,0%

tabel 3: Verontreinigingssituatie 2012

Uit de monitoring (na beëindiging van de in-situ sanering) blijkt dat * de PER en TRI-verontreiniging is teruggesaneerd tot onder de tussenwaarde (voor TRI zelfs tot onder de streefwaarde). * in het grondwater nog een restverontreiniging achtergebleven is van ca 7 kg, bestaande uit de afbraakproducten dichloorethenen en vinylchloride, * 60% van deze restverontreiniging zich bevindt op een diepte van ca. 12 m - mv. In bijlage 2.3 is de restverontreiniging (situatie 2012) op tekening weergegeven, met onderscheid tussen de verschillende verontreinigingscomponenten (PER / TRI / cis-DCE en VC). De restverontreiniging met cis-DCE en VC bevindt zich voornamelijk in het gebied tussen de twee oorspronkelijke bronlocaties (Diwasco - hoek Kastanjeweg / Markt; Diks-Rentex op de hoek Koopmanstraat / Julianastraat). Oorspronkelijk (in 1997) was ca. 485 kg VOCl binnen de I-contour in het grondwater aanwezig, waarvan ca. 98,5% door de uitgevoerde in-situ sanering is verwijderd. 2.3 Verificatie-onderzoek 2014 In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Aveco de Bondt medio 2014 een grondwater– 10 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

en bodemluchtonderzoek uitgevoerd. De briefrapportage van dit verificatie-onderzoek is opgenomen in bijlage 5. Bij dit onderzoek zijn, verspreid over de saneringslocatie, 14 peilbuizen bemonsterd. Op 17 locaties zijn ondiepe filters ( ca. 1 m -mv) geplaatst voor bodemluchtmetingen; bij 6 van deze locaties zijn extra filters geplaatst tot een diepte van ca. 1,5 m - mv (dichter op de grondwaterspiegel). Totaal zijn er 23 bodemluchtfilters bemonsterd m.b.v. speciale canisters (merk Entech), die in het laboratorium zijn geanalyseerd. Alleen in de grondwatermonsters uit de peilbuizen 206 en 306 zijn restverontreinigingen boven de I-waarde gemeten: in peilbuis 206 voor de afbraakproducten dichlooretheen en vinylchloride, in peilbuis-306 alleen voor vinylchloride. Deze restverontreiniging bevindt zich ter hoogte van de oorspronkelijke wasserij Diks-Rentex. Op deze locatie bevindt zich nu een appartementencomplex met parkeerterrein (gebouw met verharding). In de overige peilbuizen zijn geen of slechts licht verhoogde concentraties VOCl-gemeten (overschrijdingen streefwaarde). In de bodemlucht zijn geen of slechts licht verhoogde concentraties VOCl gemeten (alle meetwaarden zijn beduidend lager dan de TCL-waarden). Ter plekke van de grondwaterverontreiniging in peilbuis-206 zijn extra bodemluchtmetingen verricht (totaal 7 stuks) . In geen van deze metingen zijn verhoogde bodemluchtgehalten gemeten. De resultaten van het grondwater- en de bodemluchtonderzoek uit 2014 zijn op tekening verwerkt (zie bijlage 5.2).

â&#x20AC;&#x201C; 11 â&#x20AC;&#x201C; Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

3

IN-SITU GRONDWATERSANERING 2000 - 2009

De in 1997 gangbare techniek ‘verticaal grondwater onttrekken en bovengronds zuiveren’ (pump & treat) kende voor dit saneringsgeval te veel nadelen. De toepassing van deze techniek zou vanwege het benodigde onttrekkingsdebiet grote problemen opleveren met het grondwaterpeil (verdroging) tenzij er infiltratie zou plaatsvinden. Daar het grondwater ter plaatse sterk ijzerhoudend is, zou het grondwater voor infiltratie ontijzerd dienen te worden om dichtslibben van infiltratieputten te voorkomen, hetgeen technisch en financieel niet aantrekkelijk was. Bovendien was er in het dichtbebouwde en drukgebruikte centrum van Uden nauwelijks ruimte voor alle benodigde installaties en apparatuur voor een conventionele techniek. 3.1 Saneringsaanpak Op grond van bovenstaande bezwaren is daarom gekozen voor een toentertijd innovatieve saneringstechniek, nl. in-situ biodegradatie. Hierbij wordt het grondwater ondergronds gecirculeerd door onttrekking en infiltratie m.b.v. een drainagesysteem, aangebracht door horizontaal gestuurde boringen op 6 en 12 m onder de stadskern. De netto-onttrekking is hierbij nul (ontrekking = infiltratie). T.b.v. de anaerobe biologische afbraak van de chloorkoolwaterstoffen wordt aan het circulerende water een mix van geschikte voedingsstoffen en nutriënten toegevoegd voor de stimulatie van de natuurlijk aanwezige bacteriën. De processturing en monitoring vindt plaats m.b.v. telemetrie. Door de gekozen saneringstechniek wordt verdroging voorkomen en blijft de overlast voor de vele gebruikers van de saneringslocatie beperkt. Het onttrekkings- en infiltratiesysteem bestaat een stelsel van 14 stuks rvs-drains, haaks op de stromingsrichting van het grondwater aangebracht, op twee verschillende dieptes (7 st. op 6 en daaronder 7 st. 12 m - mv). De tekening van het complete saneringssysteem (drains, putten, verbindende leidingen) is opgenomen in bijlage 3.1. Op de speciale project-website is uitgebreide informatie over de saneringsaanpak en -resultaten van dit project opgenomen (zie www.bioper-uden.nl). 3.2 Saneringsdoelstelling Ten tijde van het ontluikende Bever-tijdperk is in het saneringsplan uit 1997 uit rendementsoverwegingen besloten de saneringsaanpak te richten op de sterk verontreinigde vlek (> I-waarde), met een terugsaneerwaarde van 10 µg/l voor PER (tetrachlooretheen). In de beschikking is herstel van de multifunctionaliteit als saneringsdoelstelling opgenomen omdat het beleid destijds nog geen andere mogelijkheden (functioneel; kosteneffectief) bood. 3.3 Uitgevoerde werkzaamheden Het project is tot stand gekomen en nagenoeg geheel uitgevoerd in de periode vóór 2007 (invoering Kwalibo en BRL's SIKB). Vanwege het innovatieve karakter van de saneringsaanpak en het feit dat het toentertijd om nietbewezen technieken ging, zijn de saneringswerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 (1998 – 2000): pilot-proef Vanwege de op beperkte schaal opgedane ervaringen met het aanbrengen van horizontaal gestuurde boringen en het biologisch in situ saneren van met VOCl verontreinigd grondwater op deze schaal (circa 10 hectare) is besloten een proeffase (fase 1) uit te voeren. In deze fase zijn – 12 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

in 1998 vier drains aangebracht. Het betreft drains A en B op zowel 6 als 12 m-mv. Tussen 1999 en 2000 is vervolgens ervaring opgedaan met het rondpompen van grondwater (tevens voor het ontwikkelen van de drains vanwege bij aanleg achtergebleven boorspoeling), het gebruik van telemetrie ten behoeve van de processturing en is laboratoriumonderzoek gedaan waarin de mogelijkheden tot stimulatie van het afbraakproces zijn vastgesteld. Ter afronding van fase 1 is een evaluatie uitgevoerd van alle monitorings- en onderzoeksgegevens uit deze fase. Fase 2 (2000 – 2009): full-scale De resultaten van fase 1 zijn aanleiding geweest om fase 2 van het Uden-project te starten. Tussen 2000 en 2001 zijn de resterende 10 drains aangebracht. Het betreft de drains C t/m G, elk op zowel 6 als 12 m-mv. Aansluitend heeft in de periode tussen april en oktober 2002 een proefsanering plaatsgevonden. Deze proefsanering is uitgevoerd om ervaring op te doen met technische zaken als infiltratie van koolstofbron (en eventuele complicaties daarbij) en het monitoren (welke parameters zijn belangrijk en hoe vaak meten). De proefsanering is succesvol en conform het voorop gestelde plan verlopen. De resultaten zijn gebruikt voor het opschalen van het concept naar de gehele locatie. In november 2002 is de full scale sanering van start gegaan. De actieve sanering is in september 2008 beëindigd. Gedurende de actieve sanering is 1,2 miljoen m3 water onttrokken en, onder toediening van voedingsstoffen, weer geïnfltreerd volgens een bepaalde flowsheet in een stroomopwaarts gelegen drain in hetzelfde grondwaterpakket (principe van 'counter current washing'). Er is aldus (gescheiden) circulatie op gang gebracht in het ondiepe freatische pakket (3 - 9 m - mv), rondom de drains op 6 m - mv en eveneens in het hieronder gelegen diepere pakket (9 - 15 m -mv), rondom de drains op 12 m - mv. Ter stimulatie van de biologische afbraakcapaciteit is gedurende de actieve saneringsperiode ca. 450 m3 van het natuurlijke middel Protamylasse (ook wel Nutrolase genoemd) via de drains toegediend aan het circulerende water. Protamylasse is een mix van voedingsstoffen en nutriënten, en is een restproduct dat vrijkomt bij de zetmeelproductie uit aardappelen. Een overzichtstabel met de relevante procesdata van de actieve sanering(incl. productsheet van Protamylasse) is opgenomen in bijlage 3.4. 3.4 Tussentijdse evaluaties Gedurende de actieve saneringsperiode heeft tussentijdse monitoring van de saneringsvoortgang plaatsgevonden. Op basis van deze monitoring heeft bijsturing plaatsgevonden. Er zijn monitoringsronden uitgevoerd in 2000, 2003, 2004, 2005, 2007 en 2009. De monitoringsresultaten zijn periodiek verwerkt in voortgangsrapporten (zie onderstaande overzicht) en besproken in teamverband (provincie, Promeco, Reviewteam). * * * * * *

Evaluatie fase-1 (incl. nul-meting fase-2) Evaluatie pilotfase 2 Monitoring saneringsvoortgang fase-2 Monitoring saneringsvoortgang fase-2 Voortgangsrapportage Evaluatie biologische in-situ sanering (periode 2007 - 2009)

BioClear, feb. 2001 BioClear, nov. 2002 BioClear, nov. 2003 BioClear, aug. 2005 BioClear, maart 2006 BioClear, maart 2010

– 13 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

Het saneringsverloop is op tekening verwerkt en opgenomen in bijlage 3.2. De monitoringsresultaten uit de actieve saneringsperiode zijn opgenomen in bijlage 3.3. Op basis van de tussentijdse evaluaties en monitoringsronden heeft Bioclear in 2010 een evaluatierapport opgesteld van de actieve, biologische in-situ sanering van het grondwater (Bioclear, rapp.nr. 20001389/9048, maart 2010). Uit de monitoring (na beëindiging van de in-situ sanering) blijkt dat * de PER en TRI-verontreiniging is teruggesaneerd tot onder de tussenwaarde (voor TRI zelfs tot onder de streefwaarde). * in het grondwater nog een restverontreiniging achtergebleven is van ca 7 kg, bestaande uit de afbraakproducten dichloorethenen en vinylchloride, * 60% van deze restverontreiniging zich bevindt op een diepte van ca. 12 m - mv. Oorspronkelijk (in 1997) was ca. 485 kg VOCl binnen de I-contour in het grondwater aanwezig, waarvan ca. 98,5% door de uitgevoerde in-situ sanering is verwijderd. Op basis van de monitoringsresultaten is berekend op welk deel van de saneringslocatie (oorspronkelijke I-contour van ca. 9 ha) is voldaan aan de saneringsdoelstelling uit het saneringsplan van 1997 (10 µg/liter). Hieruit blijkt dat in het ondiepe pakket grotendeels wordt voldaan aan deze doelstelling (voor meer dan 97% van het oppervlak van de oorspronkelijke Icontour). In het diepere pakket is dit ook het geval voor PER en TRI. Alleen voor VC (en in mindere mate cis-DCE) wordt nog niet overal voldaan aan deze doelstelling. De restverontreiniging met cis-DCE en VC bevindt zich voornamelijk in het gebied tussen de twee oorspronkelijke bronlocaties (Diwasco - hoek Kastanjeweg / Markt; Diks-Rentex op de hoek Koopmanstraat / Julianastraat). Zie tekeningen in bijlage 2.3. 3.5 Bioscherm Na beëindiging van de actieve sanering is aan het eind van de pluim een bioscherm aangebracht en geactiveerd. Dit bioscherm bestaat uit een tiental in serie geplaatste injectiefilters (filterstelling 5,5 - 12 m -mv) en een deepwell (bij put G); situering en dimensionering zie bijlage 3.5. Het bioscherm kan als terugvalscenario worden aangewend indien uit de monitoringsresultaten blijkt dat er geen sprake is van een stabiele eindsituatie. Na installatie is het systeem in 2009 getest en volledigheidshalve eenmaal geactiveerd met een dosis voedselrijk water (verrijkt met Protamylasse / Nutrolase); procesgegevens zie bijlage 3.5.3 3.6 Projectorganisatie In bijlage 3.6 is een schema opgenomen van de betrokken instanties. Het project is tot stand gekomen en nagenoeg geheel uitgevoerd in de periode vóór 2007 (invoering Kwalibo en BRL's SIKB). De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever, saneerder en bevoegd gezag. De gemeente Uden is eigenaar van het openbare gebied en belanghebbende (ook namens de bevolking), en tevens bevoegd gezag voor bepaalde vergunningen. De uitvoering van de sanering is, vanwege en innovatieve en complexe karakter van het project opgesplitst in drie bestekken: • horizontale boringen / aanleg drains: van Helvoirt (in 1999 opgegaan in Heijmans) – 14 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

installatie /onderhoud telemetriesysteem

biorestauratie - pilotfase: - full-scale

Merkx Volker (opgegaan in GTI en daarna in Cofely) Caldwell (bestaat niet meer) Mourik Groot-Ammers

Het projectmanagement en de milieukundige begeleiding is verzorgt door Promeco BV. Voor de wetenschappelijke ondersteuning van opdrachtgever en milieukundige begeleiding is een Reviewteam opgericht. In de pilotfase onder aansturing van Nobis; in de full-scale fase als onafhankelijk deskundigenteam, bestaande uit Wageningen Universiteit, adviesbureau Karel Verschueren en Bioclear. 3.7

Saneringen en bemalingen door derden

3.7.1 Saneringen door derden In de periode 1998 - 2012 zijn er binnen de I-contour van de grondwatervlek Uden-centrum een tweetal bodemsaneringen uitgevoerd, te weten: 1] 2005 - 2007: tank- en bodemsanering Julianastraat 33 (NB/0856/00157) in opdracht van de gemeente Uden 2] 2011 - 2012: bodemsanering Kastanjeweg 177-181 / Markt 34-36 (NB/0856/07000) in opdracht van Heven Groep BV uit Uden De beschikte saneringen zijn uitgevoerd onder provinciale handhaving. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de betreffende dossiers. Hieronder volgt een kort resumé van de behaalde saneringsresultaten. ad. 1: tank- en bodemsanering Julianastraat 33 (NB/0856/00157) * De ondergrondse tank ter plaatse van de Julianastraat 33 te Uden is gesaneerd (gereinigd en verwijderd); • De op de locatie aanwezige grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten is gesaneerd, waarbij is voldaan aan de terugsaneerwaarden (kleiner dan de tussenwaarde); • Uit de eindmonitoringsronde (ca. 1,5 jaar na beëindiging onttrekking) blijkt dat de concentraties nog verder zijn afgenomen; er is geen sprake van nalevering. ad. 2: bodemsanering Kastanjeweg 177-181 / Markt 34-36 (NB/0856/07000) * de bovengrond (onverzadigde zone) is, na sloop van de aanwezige bebouwing, t.b.v. nieuwbouw ontgraven tot ca. 1,5 m - mv; hierbij is ook een tank gesaneerd; * op een klein deel van de putbodem is in de onverzadigde zone (op ca. 1,5 m - mv) een restverontreiniging met VOCl achtergebleven; * op twee putwanden is een restverontreiniging met VOCl achtergebleven; * in het grondwater is 6,8 µg/l vinylchloride aangetroffen (afbraakproduct van de in-situ sanering). Verwacht wordt dat dit verder zal afbreken, mede onder impuls van de warmtebron (temperatuurverhoging) van de WKO-installatie van de gerealiseerde nieuwbouw; * de saneringsdoelstelling is gehaald (geschikt maken voor bebouwing, in dit geval de evenementenaccomodatie).

– 15 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

3.7.2 Bouwprojecten en bemalingen Gedurende de actieve saneringsperiode zijn binnen de I-contour van de vlek Uden-centrum een aantal bouwactiviteiten uitgevoerd met bouwputbemaling voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand. Via de provincie (bureau Grondwater) en de gemeente (afdeling bouwvergunningen) zijn aan de meldingen voor bronnering altijd voorwaarden en eisen gesteld i.v.m. risico's en beïnvloeding van de aanwezige grondwaterverontreiniging. Aan de hand van ingediende bemalingsplannen heeft de milieukundige begeleiding de risico's en effecten beoordeeld en zijn maatregelen voorgeschreven (bijv. lozen via een waterzuivering; plaatsen van een retourbemaling, beperking debiet door bijv. gefaseerde bemaling of horizontale bemaling etc.). Via monitoring zijn deze projecten bewaakt en is negatieve beïnvloeding op de grondwatersanering voorkomen. Tevens is hierbij voorkomen dat verontreinigd bronneringswater ongezuiverd is geloosd op de riolering. De belangrijkste bouwprojecten staan hieronder vermeld: * bouw appartementencomplex Marchant aan de Nieuwe Markt / Koopmanstraat * uitbreiding gemeentehuis * bouw appartementencomplex Biggenmarkt / Botermarkt * vervanging riolering op en rondom de Markt * bouw evenementenaccomodatie naast theater Markant, hoek Kastanjeweg / Markt

– 16 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

4

MONITORING VOCL-VERONTREINIGING GRONDWATER 2009 - 2014

In september 2008 is uit rendementsoverwegingen besloten de actieve sanering te beëindigen en d.m.v. periodieke grondwatermonitoring vast te stellen of er sprake is van een stabiele eindsituatie. 4.1 Monitoring maart 2009 Een half jaar na beëindiging van de actieve sanering is de eerste monitoringsronde uitgevoerd. Hierbij zijn 30 peilfilters van bestaande peilbuizen bemonsterd, verspreid over 19 locaties op de saneringslocatie: • 16 st. in het freatische water (5 - 6 m -mv) • 14 st. in het diepere grondwater (10 - 15 m -mv) De situering van deze peilbuizen is weergegeven op tekening in bijlage 3.1 Tijdens de bemonstering zijn veldmetingen verricht (pH, elektrisch geleidingsvermogen, zuurstofgehalte, grondwaterstand). De veldwerkzaamheden zijn (vanaf juli 2007) onder certificaat uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000. De grondwatermonsters zijn door het geaccrediteerde milieulaboratorium Alcontrol geanalyseerd op de afbraakreeks VOCl (incl. etheen, ethaan, methaan), TOC (als maat voor de hoeveelheid aanwezige koolstofbron) en nitraat en sulfaat (bepaling van de reducerende omstandigheden / redox-condities). De getoetste analyseresultaten zijn in tabelvorm opgenomen in bijlage 4.1.1 Uit de analyseresultaten is de dechloreringsgraad berekend, waarmee de mate van afbraak kan worden uitgedrukt. De dechloreringsgraad wordt berekent op basis van de concentraties aan PER, TRI, DCE, VC en etheen/ethaan in het grondwater. De dechloreringsgraad is als volgt geformuleerd (concentraties in mol/l):

[TCE ] + 2[ DCEs ] + 3[VC ] + 4[etheen] + 4[ethaan] * 100% 4 * ([PCE ] + [TCE ] + [ DCEs ] + [VC ] + [etheen] + [ethaan]) Een dechloreringsgraad van 0% wil zeggen dat er geen afbraak heeft plaatsgevonden, de verontreiniging bestaat nog volledig uit PER. De dechloreringsgraad is 100% als de oorspronkelijke chloorethenen verontreiniging volledig is omgezet in etheen of ethaan. Bij lage VOCl-concentraties is berekening van de dechloreringsgraad niet goed mogelijk en leidt dit tot afwijkingen. Uit de monitoringsresultaten van 2009 blijkt dat de oorspronkelijk aanwezige sterke PERverontreiniging grotendeels is teruggesaneerd tot onder de tussenwaarde. De gemeten TRIconcentraties bevinden zich alle onder de streefwaarde (met uitzondering van peilbuis-206). Plaatselijk, in zones waar de redoxcondities ongunstig zijn (methaan < 1 mg/l), komen in 2009 voor cis-DCE en VC nog overschrijdingen van de interventiewaarde voor. Dit betreft een gebied in het ondiepe pakket rondom peilbuis 206 (tussen streng D en E), en de omgeving van drain B. In peilbuis 206 is nog 1.700 µg/l PER, 650 µg/l TRI en 1.500 µg/l aan c-DCE gemeten. Deze peilbuis ligt nabij een van de oorspronkelijke bronzones (voormalige chemische wasserij). Hier is bij de nieuwbouw van appartementencomplex Marchant een damwand aangebracht waardoor de doorspoeling van het bodempakket bemoeilijkt wordt. – 17 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

4.2 Monitoring maart 2012 3,5 jaar na beëindiging van de actieve sanering is de tweede monitoringsronde uitgevoerd, op gelijke wijze als in 2009. De getoetste analyseresultaten zijn in tabelvorm opgenomen in bijlage 4.1.2. Uit de monitoringsresultaten van maart 2012 blijkt dat de concentraties t.o.v. 2009 in het freatische water (4-6 m - mv) min of meer gelijk blijven, met een licht dalende trend, behoudens enkele peilbuizen (K-31, 306 en M-46) waarin het VC-gehalte wat toeneemt, hetgeen duidt op verdergaande afbraak. Voor de concentraties in het diepere grondwater (10-15 m -mv) geldt eenzelfde beeld: min of meer gelijk blijvende concentraties, met een lucht dalende trend, en een stijging van vooral het VC-gehalte in enkele peilbuizen (K-31, 205, 206, 217, M-46). 4.3 Monitoring oktober 2012 Vier jaar na beëindiging van de actieve sanering is de 3e monitoringsronde uitgevoerd, op gelijke wijze als in 2009 en in maart 2012. De getoetste analyseresultaten zijn in tabelvorm opgenomen in bijlage 4.1.3. Uit de monitoringsresultaten van oktober 2012 blijkt dat de concentraties in het freatische water (4 - 6 m -mv) gelijk gebleven zijn of zelfs nog wat afgenomen. Alleen in de peilbuizen 306, 205 en 206 is het VC-gehalte wat toegenomen. Voor de concentraties in het diepere grondwater (10-15 m -mv) geldt eenzelfde beeld: min of meer gelijk blijvende concentraties, met een lucht dalende trend. Alleen in de peilbuizen 217 en M-46 is het VC-gehalte wat toegenomen door biologische afbraak. 4.4 Verificatie-onderzoek 2014 Dit actuele verificatie-onderzoek is in dit saneringsplan eerder opgenomen onder paragraaf 2.3. Uit de 14 verspreid over de locatie bemonsterde peilbuizen zijn alleen in de grondwatermonsters uit de peilbuizen 206 en 306 restverontreinigingen boven de I-waarde gemeten: in peilbuis 206 voor de afbraakproducten dichlooretheen en vinylchloride, in peilbuis-306 alleen voor vinylchloride. Deze restverontreiniging bevindt zich ter hoogte van de oorspronkelijke wasserij Diks-Rentex. Op deze locatie bevindt zich nu een appartementencomplex met parkeerterrein (gebouw met verharding). In de overige peilbuizen zijn geen of slechts licht verhoogde concentraties VOCl-gemeten (overschrijdingen streefwaarde). In de 23 stuks verspreid over de locatie geplaatste bodemluchtfilters zijn geen of slechts licht verhoogde concentraties VOCl gemeten (alle meetwaarden zijn beduidend lager dan de TCLwaarden). Ter plekke van de grondwaterverontreiniging in peilbuis-206 zijn extra bodemluchtmetingen verricht (totaal 7 stuks) . In geen van deze metingen zijn verhoogde bodemluchtgehalten gemeten. De resultaten van het grondwater- en de bodemluchtonderzoek uit 2014 zijn op tekening verwerkt (zie bijlage 5.2). 4.5 Evolutie grondwaterverontreiniging (natural attenuation) Sinds de actieve sanering in september 2008 is beëindigd en de dosering van koolstofbron (Protamylasse) is stopgezet is het TOC-gehalte niet fors afgenomen en is het zuurstofgehalte – 18 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

nog laag (anaerobe condities). De sulfaatreductie is afgenomen waardoor het sulfaatgehalte is gestegen a.g.v. instroming van 'vers' grondwater en het vrijkomen van sulfaat uit de bodemmatrix. Uit vergelijking van de gemeten concentraties in drie monitoringsronden blijkt dat de VOClconcentraties min of meer gelijk blijven, met een licht dalende trend. In enkele peilbuizen is een stijging van het VC-gehalte opgetreden, voornamelijk in het gebied tussen de twee oorspronkelijke verontreinigingsbronnen (Diwasco - hoek Kastanjeweg / Markt; Diks-Rentex op de hoek Koopmanstraat / Julianastraat). Deze restverontreiniging bevindt zich in de kern van de oorspronkelijke I-contour en er treedt geen verspreiding op. Het bodemgebruik t.p.v. deze restverontreiniging is bebouwing, infrastructuur, openbare ruimte (geen wonen met tuin). De grondwaterstand bevindt ca. op ca. 3 m -mv. Tussen maaiveld en het grondwaterpeil bevindt zich een ca. 3 m dikke onverzadigde zuurstofrijke zone (grof zandpakket), waarin (snelle) aerobe afbraak van vinylchloride in de bodemlucht kan plaatsvinden. Er zijn geen directe contactmogelijkheden. Kabels en leidingen, waaronder de drinkwaterleiding, bevinden zich in de bovenste 1,5 m en staan niet in contact met verontreinigd grondwater. Door de actieve, biologische in-situ sanering is de oorspronkelijke verontreinigingsvracht in het grondwater vergaand teruggebracht (98,5% reductie, zie paragraaf 2.2). Zekerheidshalve is aan het eind van de pluim na beëindiging van de actieve sanering een bioscherm aangebracht en eenmalig geactiveerd voor de afvang van restverontreiniging uit de pluimzone, waarmee de kans op verspreiding buiten de pluimzone nihil is. O.b.v. het bodemgebruik (bebouwing, infrastructuur, openbare ruimte) t.p.v. de achtergebleven restverontreiniging in het freatische grondwater (> 2 m - mv) zijn er geen humane en ecologische risico's. Alle gemeten bodemluchtconcentraties liggen beduidend lager dan de TCL-waarden. De risicobepaling van de restverontreiniging m.b.v. Sanscrit is opgenomen in bijlage 6. O.b.v. drie monitoringsronden (periode 2009 - 2012) en een verificatie-onderzoek in 2014 is vastgesteld dat, 6 jaar na beëindiging van de actieve sanering, geen verspreiding buiten de oorspronkelijk I-contour optreedt; er is sprake van een stabiele situatie met een krimpende pluim.

– 19 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

5

GRONDWATERSANERING DOOR PASSIEVE AANPAK

5.1 Heroverweging saneringsdoelstelling 1997 Op basis van de resultaten van de uitgevoerde biologische in-situ sanering en de resultaten van de daarna over een periode van meerdere jaren uitgevoerde grondwatermonitoring, is in overleg met de opdrachtgever / saneerder (de provincie Noord-Brabant, tevens bevoegd gezag beschikking saneringsplan 1997) besloten om de saneringsdoelstelling voor de restverontreiniging in de pluim te herzien. Een beschouwing van deze monitoringsresultaten over de periode 2009- 2012 heeft tot inzicht geleidt in de evolutie van de grondwaterverontreiniging. Hieruit is vastgesteld dat er inmiddels (meer dan 5 jaar na beëindiging van de actieve sanering) een stabiele eindsituatie is bereikt en dat er sprake is van Natural Attenuation van de achtergebleven restverontreiniging. Door de actieve, biologische in-situ sanering is de oorspronkelijke verontreinigingsvracht in het grondwater vergaand teruggebracht (98,5% reductie, zie paragraaf 2.2). Zekerheidshalve is aan het eind van de pluim na beëindiging van de actieve sanering een bioscherm aangebracht en eenmalig geactiveerd, waarmee de kans op verspreiding van restverontreiniging buiten de pluimzone nihil is. Daarnaast is in de omgeving van de saneringslocatie Uden-centrum geen sprake van kwetsbare objecten, die door een eventuele verspreiding van de restverontreiniging bedreigd worden. Door de aanwezige restverontreiniging blijft weliswaar de beperking voor het oppompen en gebruik van grondwater gelden, maar deze beperking kan alleen worden opgeheven door het volledig saneren van de pluim tot beneden de streefwaarden. Het is onwaarschijnlijk dat deze doelstelling haalbaar is binnen acceptabele tijd en kosten O.b.v. het bodemgebruik (bebouwing, infrastructuur, openbare ruimte) t.p.v. de achtergebleven restverontreiniging in het freatische grondwater > 3 m - mv) zijn er geen humane en ecologische risico's. Aanvullende saneringsmaatregelen in de pluim leveren daarmee geen verdere risicoreductie op of verbetering van de gebruiksmogelijkheden op, en wordt daarom niet als kosteneffectief gezien.

5.2 Saneringsdoelstelling Door het overstappen van een actieve naar passieve sanering wordt het met een gewijzigde saneringsdoelstelling mogelijk de sanering te beëindigen. Doel van dit plan is te komen tot een aanvraag op een nieuwe beschikking voor een herziene saneringsdoelstelling. De herziene saneringsdoelstelling is het bereiken van een stabiele eindsituatie door een passieve aanpak, waarbij een grote restverontreiniging achterblijft in het grondwater (trede 3). Gelet op de resultaten van de reeds uitgevoerde, langjarige grondwatermonitoring is het uitgangspunt voor het vaststellen of aan de herziene saneringsdoelstelling wordt voldaan het uitvoeren van een laatste monitoring in 2015 (de 5e ronde, 7 jaar na beëindiging van de actieve sanering). Omwille van de vergelijkbaarheid met de resultaten uit de voorgaande ronden (2009 2012) zal hierbij zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van dezelfde set (bestaande) peilbuizen.

– 20 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

Er is sprake van een stabiele eindsituatie wanneer: 1] de verontreiniging zich niet verder stroomafwaarts verspreid of de omvang van de verontreiniging een afnemende trend vertoont, of: 2] de omvang van de verontreiniging een afnemende trend vertoont en de verspreiding van de verontreiniging (a.g.v. een loslatende pluim) niet leidt tot humane en/of ecologische risico's en er geen kwetsbare objecten worden bedreigd, of: 3] de omvang van de verontreiniging nog enigszins toeneemt maar de verspreiding van de verontreiniging (a.g.v. een loslatende pluim) niet leidt tot humane en/of ecologische risico's en er geen kwetsbare objecten worden bedreigd. Er is sprake van een grote restverontreiniging in het grondwater (trede 3) bij de volgende volume en eindconcentraties: * bij overschrijdingen van de I-waarde 100 - 1.000 m3 * bij concentraties tussen de T- en I-waarde 1.000 - 10.000 m3 * bij concentraties tussen de S- en T-waarde > 10.000 m3 voorsorteren op het nieuwe bodembeleid 2015 In 2015 is naar verwachting het speelveld van de bodemsector fundamenteel anders. Duurzaam gebruik van de ondergrond staat centraal. Bodemsanering los van ruimtelijke ontwikkeling is dan verleden tijd en (gebiedsgericht duurzaam) beheer staat centraal: - verontreinigd grondwater verspreid zich niet buiten een afgebakend gebied; - de bron is of wordt gesaneerd; - kwetsbare objecten worden beschermd; - bevorderen van natuurlijke afbraak van grondwaterverontreiniging. Het nieuwe beleid voorziet in een gewijzigde aanpak voor mobiele verontreinigingen, met name voor de invulling van de saneringsdoelstelling in gevallen waarin geen sprake is van een relatie met een kwetsbaar object. In die situaties zal anders worden omgegaan met het begrip ‘zoveel mogelijk beperken van risico’s’ en daarmee met de bepaling van de kosteneffectiviteit van een saneringsmaatregel. Door toename in het gebruik van de ondergrond (bijv. koude-warmte opslag) kan er geen stabiele eindsituatie in de tijd worden gewaarborgd. Monitoring van de pluim is veelal in deze situaties daarom ook niet doelmatig. Indien er toch een grote restverontreiniging achterblijft, dat wordt er in de beschikking aangegeven dat de restverontreiniging (incl. pluim) op naam van de saneringsplichtige blijft staan en ligt er formeel dus nog steeds een publieke verplichting. De saneringsplichtige kan van deze verplichting worden gevrijwaard, indien er sprake is van een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater. Hierbij is er een beheerder, die de verantwoordelijkheid van de saneringsplichtige, tegen betaling van een afkoopsom wil overnemen. Deze voornemens maken van de periode 2012 – 2015 een overgangsperiode, waarin voorgesorteerd wordt op het nieuwe beleid. 5.3 Uitgangspunten In deze paragraaf worden de uitgangspunten beschreven voor het saneringsplan: • de verontreinigingssituatie is gebaseerd op de onderzoeken, zoals beschreven in de – 21 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

• •

• • •

voorgaande hoofdstukken van dit rapport; bij de uitgevoerde actieve, biologische in-situ sanering zijn de twee oorspronkelijke bronlocaties in het grondwater en de vracht in de pluim vergaand gesaneerd; de aanwezige restverontreiniging in het grondwater bestaat uit de afbraakproducten 1,2dichlooretheen (DCE) en vinylchloride (VC) van de oorspronkelijk aanwezige PERverontreiniging; er worden geen kwetsbaar objecten bedreigd door het achterlaten van een grote restverontreiniging in het grondwater op deze locatie; de restverontreiniging vormt binnen de huidige bestemming en het terreingebruik geen risico’s (humaan en/of ecologisch); door middel van 5 monitoringsronden na beëindiging van de grondwatersanering wordt aantoonbaar gemaakt dat er sprake is van een stabiele eindsituatie.

5.4 Faalrisico's en faalscenario Door de uitgevoerde actieve, biologische in-situ sanering zijn de twee oorspronkelijke bronlocaties in het grondwater en de vracht in de pluim vergaand gesaneerd (98,5 % reductie). Op basis van de resultaten van de reeds uitgevoerde monitoringsronden is gebleken dat geen verspreiding optreedt buiten de voormalige I-contour, en dat voor het merendeel van de monitoringspeilbuizen geldt dat sprake is van gelijkblijvende of licht dalende concentraties. Zekerheidshalve is aan het eind van de pluim na beëindiging van de actieve sanering een bioscherm aangebracht en eenmalig geactiveerd, waarmee de kans op verspreiding van restverontreiniging buiten de pluimzone nihil is. Daarnaast is in de omgeving van de saneringslocatie Uden-centrum geen sprake van kwetsbare objecten, die door een eventuele verspreiding van de restverontreiniging bedreigd worden. Hierdoor zijn de faalrisico's voor het behalen van de herziene saneringsdoelstelling minimaal. Indien na de 5e monitoringsronde in 2015 geen stabiele eindsituatie is bereikt, zal in overleg met de opdrachtgever / saneerder en het bevoegd gezag de noodzaak tot het inzetten van een faalscenario worden bekeken. Hierbij wordt in 1e instantie gedacht aan het verlengen van de monitoringsperiode, waarbij de monitoring eventueel wordt uitgebreid met bestaande of nieuw te plaatsen peilbuizen, die een betere beoordeling van de situatie mogelijk maken. Als er nog onvoldoende bewijs is voor een stabiele eindsituatie, maar er zijn geen risico's, dan kan de monitoring in overleg met het bevoegde gezag verlengd worden tot de stabiele eindsituatie wel voldoende is aangetoond. In het uiterste geval (indien met monitoring niet aantoonbaar kan worden gemaakt dat sprake is van een stabiele eindsituatie) kan een terugvalscenario in werking treden. Afhankelijk van de situatie kan dit terugvalscenario bestaan uit: * biostimulatie d.m.v. directe injecties, gericht op stimulatie van de natuurlijke afbraak t.p.v. 'hotspots'; * activering van het aanwezige bioscherm aan het einde van de pluim, gericht op voorkomen van verspreiding buiten de voormalige I-contour. Indien teruggegrepen moet worden op een terugvalscenario zal hiervoor te zijner tijd een Plan van aanpak worden opgesteld, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het bevoegde gezag.

– 22 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

5.5

Nazorg

5.5.1 Gebruiksbeperkingen De gebruiksbeperkingen, die voortvloeien uit de restverontreiniging in het grondwater, gelden ten aanzien van grondwerk (graafwerkzaamheden ter hoogte van of dieper dan de grondwaterstand bij bijv. aanleg of onderhoud van kabels, leidingen, funderingen, ondergronds bouwen e.d.), aanleg en gebruik van KWO-systemen en grondwateronttrekkingen. Dergelijke werkzaamheden moeten vooraf worden gemeld bij het bevoegde gezag en zo nodig dient een Plan van Aanpak te worden opgesteld om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld of dat verspreiding optreedt. 5.5.2 Registratie, informatie De nazorg bij een stabiele eindsituatie (trede 3) bestaat uit passieve zorg, waarbij registratie van de verontreiniging (in het brondocumenten register van het bevoegd gezag of via het Kadaster) aan de huidige en toekomstige belanghebbenden inzicht kan geven in de aanwezigheid van de restverontreinigingen en de mogelijke gebruiksbeperkingen. Dit geldt ook voor derden, die activiteiten willen uitvoeren (bijv. grondwateronttrekkingen, KWO-systemen), die van invloed kunnen zijn op de achtergebleven restverontreiniging in het grondwater. Deze activiteiten zijn doorgaans vergunnings- of meldingplichtig. Het ligt voor de hand dat de bevoegde instantie, die de melding ontvangt of de vergunning verleent, de initiatiefnemer wijst op de mogelijke beïnvloeding van verontreinigingen en daaruit voortvloeiend eisen kan stellen om dit te voorkomen. Dit vergt een organisatorische inspanning bij het Bevoegd Gezag om informatiestromen op elkaar af te stemmen. 5.6 Communicatie Aangezien een complete vrijwaring van aansprakelijkheid voor (rest)verontreiniging niet bestaat, moet er naar gestreefd worden de mogelijke aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door optimale zorgvuldigheid te betrachten in de communicatie en registratie naar derden. Indien het aantal perceeleigenaren erg omvangrijk is (zoals in het geval Uden-centrum) zou kunnen worden volstaan met alleen publicatie van zowel de ontwerp - als de definitieve beschikking op het nieuwe saneringsplan en het evaluatierapport in een plaatselijke krant. Uit oogpunt van zorgvuldigheid zal de provincie echter eerst (ruim vóór publicatie) alle belanghebbenden (perceelseigenaren) binnen de oorspronkelijke I-contour uit 1997 per brief informeren en gelegenheid geven tot het stellen van vragen. Indien nodig en gewenst kan aanvullend hierop nog een informatie-avond worden verzorgd. 5.7 Meldingen en vergunningen Dit saneringsplan met de herziene saneringsdoelstelling dient ter beoordeling en goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag, vergezeld van een meldingsformulier voor de aanvraag van een nieuwe beschikking. Hoewel Uden formeel valt onder de omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) worden de milieutaken voor deze regio uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Met de (passieve) sanering, in dit geval grondwatermonitoring ter verificatie of sprake is van een stabiele eindsituatie (trede-3), kan gestart worden nadat de beschikking op onderhavig (nieuw) saneringsplan is afgegeven. De start en de beëindiging van de sanering dienen te worden gemeld met meldingsformulieren. – 23 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

Na afloop van de sanering dient een evaluatierapport te worden opgesteld, ter beoordeling en instemming van het bevoegde gezag. Na het afgeven van de eindbeschikking kan de sanering formeel als beëindigd worden beschouwd. 5.8 Planning Voor de aanpak en monitoring van de restverontreiniging volgens dit nieuwe saneringsplan wordt onderstaande planning aangehouden. Beëindiging actieve grondwatersanering

-----> sept. 2008

1e monitoringsronde (0,5 j na beëindiging) 2e monitoringsronde (3,5 jaar na beëindiging) 3e monitoringsronde (4 jaar na beëindiging) 4e monitoringsronde (5,5 j na beëindiging), freatisch grondwater + bodemlucht 5e monitoringsronde (6,5 j na beëindiging): EINDVERIFICATIE

-----> maart 2009 -----> maart 2012 -----> oktober 2012 -----> medio 2014 -----> 1e kwartaal 2015

– 24 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

6 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING Het aantonen van een stabiele eindsituatie van de restverontreiniging vindt plaats d.m.v. grondwatermonitoring na beëindiging van de actieve sanering; dit valt onder milieukundige verificatie volgens de BRL SIKB 6000, protocol 6002 zoals hieronder omschreven. 6.1 Verificatie De milieukundige verificatie dient te worden uitgevoerd conform BRL SIKB Beoordelingsrichtlijn 6000 VKB protocol 6002 (milieukundige begeleiding landbodemsanering met in-situ methoden). Veldwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform BRL SIKB Beoordelingsrichtlijn 2000 VKB protocol 2001 en 2002. De milieukundige verificatie heeft als doel het bevoegd gezag is staat te stellen een beoordeling te geven omtrent het bereikte saneringsresultaat en of de saneringsdoelstelling in voldoende mate is behaald. Werkzaamheden en taken die vallen onder de milieukundige begeleiding zijn: • Vastleggen van de contouren van de restverontreiniging in de grond en het grondwater; • Opstellen van een evaluatieverslag na beëindiging van de monitoringsronden; • Controleren of de beoogde saneringsdoelstelling is behaald. Onderdelen van deze werkzaamheden en taken zijn: • Monsterneming en analyse van grond en grondwater in het kader van het vastleggen van de restverontreiniging • Rapportage van de gegevens en de resultaten in het evaluatieverslag. 6.2 Veiligheid en gezondheid In verband met de aanwezigheid van restverontreiniging (cis-dichlooretheen en vinylchloride plaatselijk > I-waarde), dienen de monitoringswerkzaamheden te worden uitgevoerd onder V&Gklasse 3T en 1F. De afleiding van deze T&F-klassen is uitgevoerd m.b.v. de webapplicatie 'berekening T&F-klassen', conform de CROW-publicatie nr. 132. 6.3 Monitoring restverontreiniging De herziene saneringsaanpak bestaat uit periodieke grondwatermonitoring, na beëindiging van de actieve sanering, ter vaststelling van het bereiken van de stabiele eindsituatie (grote restverontreiniging, trede 3). De monitoringsresultaten zullen worden getoetst aan de herziene saneringsdoelstelling. Bij afwijkingen aan de doelstelling zal, indien nodig en mogelijk, bijstelling plaatsvinden, conform de uitwerking in § 5.4 en § 5.5. 6.3.1 Monitoringsplan Om aan te tonen dat na de beëindiging van de biologische in-situ sanering (sept. 2008) een stabiele eindsituatie is ontstaan, zullen een viertal grondwatermonitoringsronden worden uitgevoerd. Na beëindiging van de actieve sanering zijn reeds drie monitoringsronden uitgevoerd in de periode maart 2009 - maart 2012 - oktober 2012 (zie hoofdstuk 4 en § 5.7). Bij deze grondwatermonitoring zijn 30 peilfilters van bestaande peilbuizen bemonsterd, verspreid over de saneringslocatie: – 25 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

• •

15 st. in het freatische water (5 - 6 m -mv) 13 st. in het diepere grondwater (10 - 15 m -mv)

De situering van deze peilbuizen is weergegeven op tekening in bijlage 3.1 De werkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 (protocol 6002). Bij de bemonstering worden de volgende veldmetingen verricht: - pH, elektrisch geleidingsvermogen, - zuurstofgehalte, troebelheid, - grondwaterstand. De grondwatermonsters zijn door een geaccrediteerd milieulaboratorium geanalyseerd op: - VOCl (afbraakreeks incl. etheen, ethaan, methaan), - TOC (als maat voor de hoeveelheid aanwezige koolstofbron) en - nitraat en sulfaat (bepaling van de reducerende omstandigheden / redox-condities). Bij het verificatie-onderzoek (Aveco de Bondt, medio 2014) zijn 6 stuks nieuwe peilbuizen geplaatst, en zijn 8 van de bestaande peilbuizen bemonsterd, die bij de drie voorgaande monitoringronden zijn gebruikt. Omdat er in het kader van de aanpak uit dit nieuwe saneringsplan geen actieve saneringsmaatregelen worden uitgevoerd, is het uitgangspunt dat de bestaande peilbuizen representatief zijn voor de verontreinigingssituatie in het te saneren gebied. De grondwatermonsters zijn door het geaccrediteerde mlieulaboratorium Alcontrol geanalyseerd op VOCl incl. vinylchloride. Bij de bemonstering zijn de volgende veldmetingen verricht: - pH, elektrisch geleidingsvermogen, - troebelheid, - grondwaterstand. Op 17 locaties zijn ondiepe filters ( ca. 1 m -mv) geplaatst voor bodemluchtmetingen; bij 6 van deze locaties zijn extra filters geplaatst tot een diepte van ca. 1,5 m - mv (dichter op de grondwaterspiegel). Totaal zijn er 23 bodemluchtfilters bemonsterd m.b.v. speciale canisters (merk Entech), die in het laboratorium zijn geanalyseerd op 13 VOCl-verbindingen, incl. vinylchloride.

6.3.2

IJkmomenten en tijdsduur

1e monitoringsronde, maart 2009

ijkmoment: 0,5 jaar na beëindiging doel: vaststellen nulsituatie na beëindiging actie: doorgaan met monitoren

2e monitoringsronde, maart 2012

ijkmoment: 3,5 jaar na beëindiging doel: meting ter vaststelling stab. eindsituatie actie: doorgaan met monitoren

3e monitoringsronde, oktober 2012

ijkmoment: 4 jaar na beëindiging doel: meting ter vaststelling stab. eindsituatie actie: doorgaan met monitoren – 26 –

Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

4e monitoringsronde, voorjaar 2014

5e monitoringsronde, 1e kwartaal 2015

freatisch grondwater en bodemlucht doel: vaststellen humane / ecologische risico's van nog aanwezige restverontreiniging EINDVERIFICATIE: 7 j na beëindiging

Omwille van de vergelijkbaarheid met de resultaten uit de voorgaande ronden (2009 - 2012) zal bij de eindverificatie in 2015 zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van dezelfde set (bestaande) peilbuizen: • 15 st. in het freatische water (5 - 6 m -mv) peilbuizen K-31, Pr-6, 306, K-37, Pr-5, M-46, 310, 309, 205, 206, 217, 219, 231, Pr-2, 308

13 st. in het diepere grondwater (10 - 15 m -mv) peilbuizen K-31 (10), K-31 (15), K-37 (10), K-37 (15), 306, 309, 308, 205, 206, 217, M-44, M-46, 310

De situering van deze peilbuizen is weergegeven op tekening in bijlage 3.1

Na beëindiging van de (passieve) sanering volgens dit saneringsplan zal een evaluatierapport worden opgesteld, conform BRL SIKB 6000 (protocol 6002). Het evaluatierapport zal ter beoordeling en instemming worden voorgelegd aan het bevoegde gezag. Na het afgeven van de eindbeschikking kan de sanering formeel als beëindigd worden beschouwd. 6.4 Kosten De kosten van deze passieve saneringsaanpak bestaan uit het opstellen van een nieuw saneringsplan (met herziene saneringsdoelstelling), incl. het uitvoeren van een laatste monitoringsronde (verificatie-onderzoek 2015) en het opstellen van een evaluatierapport. De totale kosten worden geraamd op € 25.000,- (excl. BTW).

– 27 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum (NB085600003)

7

PROJECTORGANISATIE

De opdrachtgever van dit nieuwe saneringsplan voor het grondwater op de locatie Uden-centrum is de provincie Noord-Brabant. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is het bevoegde gezag voor een nieuwe beschikking op dit saneringsplan, met als nieuwe saneringsdoelstelling: stabiele eindsituatie – trede 3, grote restverontreiniging. •

Opdrachtgever / saneerder: provincie Noord-Brabant cluster Natuur en Milieu, bureau Bodem postbus 90151 5200 MC ‘s Hertogenbosch

Eigenaar openbare ruimte: gemeente Uden

Milieukundige begeleiding (periode tot 2014) Promeco bv Postbus 94 5740 AB Beek en Donk

Bevoegd gezag Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035 5601 KA EINDHOVEN

– 28 – Uden centrum-San.plan 2014-AN.docx v 08.01


BIJLAGEN 1

Kaarten 1.1 Geografische ligging 1.2 Luchtfoto 1.3 Peelrandbreuk 1.4 Geohydrologie 1.4.1 geschematiseerd dwarsprofiel DINO-loket 1.4.2 profielbeschrijvingen diepboringen 205 en 206

2

Tekeningen 2.1 kadastrale tekening met I-contour grondwater 1997 2.2 Verontreinigingssituatie 1997 2.3 Tekeningen restverontreiniging 2012 (na actieve sanering) 2.3.1 PER (tetrachlooretheen) 2.3.2 TRI (trichlooretheen) 2.3.3 DCE (dichlooretheen) 2.3.4 VC (vinylchloride)

3

In-situ sanering 2000 – 2009 3.1 Situatietekening met saneringssysteem (drains + bioscherm) 3.2 Tekeningen saneringsverloop actieve sanering, periode 2000 – 2009 3.2.1 PER (tetrachlooretheen) 3.2.2 TRI (trichlooretheen) 3.2.3 DCE (dichlooretheen) 3.2.4 VC (vinylchloride) 3.3 Tabellen met analyseresultaten 3.3.1 verzameltabel, 2000 – 2005 3.3.2 tabel monitoring 2004 3.3.3 tabel monitoring 2005 3.3.4 tabel monitoring 2007 3.4 Overzichtstabel procesvoering, incl. data-sheet Protamylasse 3.5 Bioscherm, stroomafwaarts pluim 3.5.1 situatietekening 3.5.2 detailtekening 3.5.3 tabel procesgegevens uitgevoerde injecties bioscherm


3.6 Schema projectorganisatie 4

Monitoring 2009 - 2012 (na beĂŤindiging actieve sanering) 4.1 Tabellen monitoringsresultaten 4.1.1 tabel monitoring 2009 4.1.2 tabel monitoring maart 2012 4.1.3 tabel monitoring oktober 2012 4.2 Vergelijkingstabellen 4.2.1 monitoringspeilbuizen 5-6 m - mv (2009 - 2012) 4.2.2 monitoringspeilbuizen 10-15 m -mv (2009 - 2012)

5

Verificatie-onderzoek 2014 5.1 briefrapport Aveco de Bondt 5.2 tekeningen restverontreiniging 2014 5.2.1 bodemlucht 5.2.2 ondiep grondwater

6

Risicobepaling restverontreiniging mbv Sanscrit (Risicotoolbox Bodem)


Bijlage 1 Kaarten 1.1 Geografische ligging 1.2 Luchtfoto 1.3 Peelrandbreuk 1.4 Geohydrologie 1.4.1 geschematiseerd dwarsprofiel DINO-loket 1.4.2 profielbeschrijvingen diepboringen 205 en 206


1.4

Geohydrologie 1.4.1 geschematiseerd dwarsprofiel DINO-loket 1.4.2 profielbeschrijvingen diepboringen 205 en 206


Formatie van Breda, eerste kleiige eenheid (REGIS II v2.1)


Bijlage 2 Tekeningen 2.1 kadastrale tekening met I-contour grondwater 1997 2.2 Verontreinigingssituatie 1997 2.3 Tekeningen restverontreiniging 2012 (na actieve sanering) 2.3.1 PER (tetrachlooretheen) 2.3.2 TRI (trichlooretheen) 2.3.3 DCE (dichlooretheen) 2.3.4 VC (vinylchloride)


5

83 t/ m 85

70

10A

87

20A

26

24

20

28

M 6347

M 4226 M 7689

M 4476

32

M 5813

M 7003M 7004

M 6638

3B

M 6022

30

M 7867

M 6110

M 6021

68

M 7866

18

34 36

Markt

M 7969

3

16

22

M 7203

M 7491

M 7614

M 6138

30A

M 7834

18A t/m 18D

M 6142

M 4769

M 4228 22 24

14

M 7919

M 6141 3A

M 4768

14A t/m 14G

M 4545

3

M 7223

89

1A

1

M 4230

2

5

5A

5B

7

5 3

2 12 10

8 6

M 5275

4

Zuiderpassage

55

M 4231

M 4237

9

7 6 4

age

Pass

M4 53

8

18 t/ m 32

5 3 1

7A

23 t/ m 33

17 7 t/m

43 4 4 42

e

41

enad

40

39 38

3 t/m 5 19 t/ m 21 34 t/ m 36

Prom

37 1 7

M 7479

9

36 34

Oranjepassage 30

28 4 t/m 26

2

M 7740

M 6395

M 4229

20

Oranjestraat

12

66A

53 53A-5 3B

M 6999

M 6137

M 6109

M 6396

51

66

49

10

M 4028

M 2537

47A

49A

M 4227

8

64

45

M 1852

62

43

45A 47B 47

8A

weg

16 t/m 16E

41

6A-6 B 6

2

181

M 6901

M 7224

39 39A

34

179

37 37A

M 2787 M 7683

M 7764

M 6998

177

35

175

33

M 6658

36

32

11 t/m 21

171

30

M 6070

M 5277

M 7382

22A

28

1

7

25

M 7763

60

26

M 6071

M 7512

M 7511

M 7002

M 6215

22

t

M 4238

M 7510

M 7381

Kastanje

24

Neringstraat Oost

M 7684

167 169 163 165 173

M 6072

tstraa

M 7385

20

Mark

M 4224

M 3237

2A

M 7490

6

M 6500 12

M 7970 M 2927

7 1A

11

M 4759

3G

28

5

Ma

t 16

9

t/m

21

11 t/m 131

101

0

662

85 t/m

2A

o Velm lenw eg

158

t/m 50

80 t/m

M 6923 9

Verklaring

28

aat

49

enstr

29 t/m

Bigg

11

Bebouwing

24 M 69

M 5142

5 7

73 t/m 51

Kazernestraat

M 7779

Verontreinigingscontour grondwater > I-waarde in 1997

0

M 7781

Nr.

I 3443 16

I 3444

1

I 3438

Ve

g ilin

st

r

t aa

23

I 3441 14

5

1

I 3436

Formaat

Wijzigingen

A1 29-10-2013 Schaal

1:1000

Opdrachtgever:

18 t/m 82

19 t/m 65

I 2415

100 m

139

7 69 t/m 10

1A

80

Gecontroleerd door

I 3612

M 6992

60

39 m1 5 t/

I 3218

I 2416

Datum

40

25 t/m

270

I 3649

7 I 321

20

Datum

M 6269

36 300A

35 300A

34 300A

32 300A

25 200A

68 t/m 3 3 11

31 300A

24 200A

33 300A

23 200A

59

M 7780

87 t/m 153

14 t/m 16

M 7782

79

1

81

9 71 6

Perceelsnummer

M 7849

61

2

M 6264

N

Perceelsgrens

1A

83

73

63

57

8

3 11

M 6671

85

77

75

5 67 6

rkt

M 6263

M 7823

Sectiegrens

3

rma Bote

55

370

12

M 5680

35 300A

32 300A

8

M 7824

31 300A

6 t/m 4

6 t/m 2

368 t/m

33 300A

M 7825

22 200A

M 6526

13 t/m

67A

10

M 7783

rhof 36 300A

-A

nde lexa

34 300A

m Wille

26 200A

21 200A

M 6925

8

25 200A

4 11

2 11

M 7822

20

22

22

M 4735

18

6

30 M 66

24 200A

41 400A

14

6

8

10

12

4

M 4736

M 6709 1 t/ m2 7

2

75

78 2 t/m

4

of

23 200A

42 400A

16 100A

24

2

of

trixh

22 200A

43 400A

3

derh

Bea M 4472

15 100A

2

M 6268

44 400A

470A

aat nstr

M 7778

5 m 27 01 t/

21 200A

M 6265

45 400A

M 4473

26

exan

268 t/m 2 11

46 400A

pma

M 6340 132 130

m-Al M 7826

1 t/m

3B

Koo

Wille

170

arkt

1t /m

16

M 4757

we M

107

M 6341

15 100A 16 100A

M 3819

M 6623

M 6621

83

M 6710

M 6339

M 7850

t/m

M 7784

M 7443

M 6622

128

23

M 6338

4

126

rkt

e Ma

M 6511

M 7442

0

12

M 7441

M 7393

m 17 132 t/

14 100A

M 7819

M

2

6

9 61

M 6624

w Nieu

M 6337

130

0 12

M 6616

66

18

M 6625

arkt

we M

5

48 t/m

12

13 100A

472

6A

8 11

M

7

M 6626

17A

6 11

M

1 66

M 6627

15A 17

4 11

M 6615

M 4910

M 7820

M 7191

15

2 11

12 100A

99

6

0 11

11

Nieu

traat

8

100A

M 6628

3 661 M 4 661 M

M 5025

M 6927

13

10

M 7827

3C

M 6642

M 7190

1 661 M 2 6 6 1 M

6

M 6267

168

M 6266

t/m 111

470

10

11

M 5351

101

11

4

12 100A

100A

195 t/m

9 100A

nas

8 100A

elmi

7 100A

Wilh

10 100A

M 7821

traat

0A13 m 10 18 t/ A 0 0 1

M 7189

8

9 660 M 0 6 6 1 M

10

M 6607

02 0 1

traat

9

6

inas

60 M6

10

660

elm Wilh

M 7523

Julianas

M 7522 98

M

10

M 7095

7

96

12

4

7A

44

M 7849

M 5982

660

05 M 66

M

94

M 6083

6

4

M

92

M 6084

603

8 t/m 46

90

17 15A

42

11

M 6082

M 6643

M 7863

M 6512

M 6641

5

40

M 6602

13

11

9A M 3233

15

23

21

19

17

21H

2

15

9

M 6081

M 7862

84

1V

38

8

16 t/m

t/m

M 6633

27B

1A

13

36

7

M 6080

t/m 21A

M 6085

M

t

M 6079

21

M 6522

Nieu

23

37 t/m

11A

11

34

straa

25

10

95 49 t/m

27 27A

M 2923 M 7498

M 5097

72

M 6632

M 6078

38 M 51

M 7497

M 7460

145

31

29

29A

M 7694

109E

t

70

19

9

12

M 7693

32

Irene

M 6077

M 4911

Mark

14

5A

30

M 6402

traa rgriets

M 7897

13G 13A t/m

M 6672

17G 17A t/m

3F

M 6403

105 t/m

149

1

M 6272

M 6076

147

M 7603

3A

26

M 6075

M 5137

M 7496 9

3

M 6074

M 6523

35

1

M 6673

M 6273

1A

1B

24

M 6521

1

M 6980

M 6274

45

26

24 t/m 68

M 4223

22

2 t/m 24

3

20

M 7383

58

M 2997

16

M 7743

M 4754

3A

M 2769M 4027

43

M 6185

161

12

M 4225

M 7741 M 7746 M 7745

3B

M 3194

Markt

M 4755

M 6068

10

25

18

M 6394

41

M 6498

18

14B t/m 14 Z

M 3474

M 7533

M 2996

8C

29 31

M 7744

M 5183

39

56

8A

8

37

54

6

23

21A 21B

1

3

16

M 7238

21

5

M 6554

M 6345

M 5185

M 4766

M 5357

34

M 5184

44

M3 512

52

8B

35

50

4

7

M 5182

14

M 7739

M 4218

19

19A

M 6069

M 5179 M 5181

M 3472

M 4469 M 6404 M 7478

17 17A

st

42

33

M 5180

traat We

M 3513

M3 169

31

149

M 5356

M 7140

M 4017

M 4016

12

13F

M 7237

M 4217

15B

Nerings

M 3471 M 4032

M 4328

2A

4

29

10

13A t/ m

M 6388

15A

9A

40

27

8

15

9B

M 6346

17

38

29 t/m 47

27 t/m 51

6 15

6

M 7742

13

M 7908 M 5178

2

4A

6

7

4

9I

M 3465 8A 8 M 3464 M 3463 M 3462 M 3461 M 3460 8C M 4765M 4763 M 4764

5 11 61

3 21

13 23

25

Sacramentsweg

11

8B

11

2

7 9A t/m

10

33 31 25 27 29 19 21 23 17 37 35 15 43 t/m 75 39 t/m 71 13 m 79 41 t/m 73 47 t/ m 77 45 t/ 35 t/m 81

3

12

M 4023

M 5175 M 4537

5

M 4030M 3470

1

m 81 49 t/

M 7896

M 4031

14

9A

45

M 5176 25A

16

65

61

59

57

53

48

M 2898

M 3467

18

M 6115

147 143 145

M 5174

22A

M 4013

M 7532

M 6494

2

M 7284 M 4452

40

52

M 5196

M 5579

30

M 4011 M 4012

51 17A

M 5173

M 6574

24

5 75 t/m 11

M 5580

M 4010

Galerij

M 7906

28

M 7909

32

10A t/m 24B

38

M 7283

I 3506

21

Project:

Onderdeel:

Tekeningnummer

2.1 Projectnummer

20135345 Getekend door

mg Bestandsnaam Uden-nieuw sanerings plan-mg

Provincie Noord-Brabant Uden Centrum Kadastrale gegevens PROMECO BV postbus 94 5740 AB Beek en Donk

t 0492-463903 f 0492-465025 info@promeco.nl


! 째

Legenda Verontreinigingscontour grondwater > I-waarde in 1997

Kadastrale

M 7385

M 6998

M 7970

M 7491

M 5813

M 7490

M 6022

M 7004

M 2787

M 6999

M 7203

M 8100

M 6021

M 7603

M 75

81

72

M 74

M 66

60

M 66

M 6980

95

42

M 70

33

89 M 71

22

M 71

9 60 M6

M 6628

38

M 6626

M 6625

40 M 63

23

M

39 M 63

M 69

67

M

19 66

66 20

18 66

M 6621

M 6624

M 6623

M 62

M

51 42

M 77

78

30 M 66

M 7783

78 M 79

M 62 68

Uden Centrum - kadastrale percelen

3 44 M7

M 63

M 6627

4 61 M6 5 61 M6 6 61 M6 17 66 M

M

50

3 61 M6

66 M 62

93 M 73

M 78

51

1 19 M7

M 53

0 61 M6 1 61 M6 2 61 M6

84 M 77

90

M 6622

6 60 M6 7 60 M6 8 60 M6

23

M 5982

M 75

M 75

3 60 M6 4 60 M6 5 60 M6

M 66

M 32

49 M 78

2 60 M6

63

41

M 78

43

33

M 66

M 66

M 62

69

Titel:

Uden Centrum - kadastrale percelen

Formaat:

A1

Datum afdruk: Auteur:

Projectnr.:

Wijzigingen: Kaartnr.: Schaal: 0

20

40

80 m

Projectie:

Ondergrond:

19 november 2014 Promeco

20135345 --

2.1

1:1,000

Rijksdriehoekstelsel (EPSG 28992)

Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS,

Rijkswaterstaat en diverse gemeenten


UDEN - kadastrale gegevens binnen I-contour 1997 bron: bestand provincie N-Brabant, dd. 1-10-2014

kad. gemeente kad. sectie UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M

kad. obj.nr. 2787 3233 5351 6613 6616 6630 6643 5680 6621 6627 6628 6641 6642 7203 7784 6266 6337 6340 6607 6615 6618 6619 6622 6633 6980 7189 7393 7783 7826 4757 5142 5982 6603 6608 6625 7095 7190 7442 7491 7827 7850 7978 6021 6267 6269 6605 6606 6612 6623 6624 6672 6923 6999

kad. sleutel UDN00M 2787 UDN00M 3233 UDN00M 5351 UDN00M 6613 UDN00M 6616 UDN00M 6630 UDN00M 6643 UDN00M 5680 UDN00M 6621 UDN00M 6627 UDN00M 6628 UDN00M 6641 UDN00M 6642 UDN00M 7203 UDN00M 7784 UDN00M 6266 UDN00M 6337 UDN00M 6340 UDN00M 6607 UDN00M 6615 UDN00M 6618 UDN00M 6619 UDN00M 6622 UDN00M 6633 UDN00M 6980 UDN00M 7189 UDN00M 7393 UDN00M 7783 UDN00M 7826 UDN00M 4757 UDN00M 5142 UDN00M 5982 UDN00M 6603 UDN00M 6608 UDN00M 6625 UDN00M 7095 UDN00M 7190 UDN00M 7442 UDN00M 7491 UDN00M 7827 UDN00M 7850 UDN00M 7978 UDN00M 6021 UDN00M 6267 UDN00M 6269 UDN00M 6605 UDN00M 6606 UDN00M 6612 UDN00M 6623 UDN00M 6624 UDN00M 6672 UDN00M 6923 UDN00M 6999


UDEN - kadastrale gegevens binnen I-contour 1997 bron: bestand provincie N-Brabant, dd. 1-10-2014

kad. gemeente kad. sectie UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M UDN00 M

kad. obj.nr. 7191 7581 7778 8100 6338 6341 6617 7004 7460 7522 7523 7970 6604 6609 6610 6620 7603 7863 5813 6022 6268 6339 6602 6611 6614 6626 6998 7385 7441 7443 7490 7849 7862

kad. sleutel UDN00M 7191 UDN00M 7581 UDN00M 7778 UDN00M 8100 UDN00M 6338 UDN00M 6341 UDN00M 6617 UDN00M 7004 UDN00M 7460 UDN00M 7522 UDN00M 7523 UDN00M 7970 UDN00M 6604 UDN00M 6609 UDN00M 6610 UDN00M 6620 UDN00M 7603 UDN00M 7863 UDN00M 5813 UDN00M 6022 UDN00M 6268 UDN00M 6339 UDN00M 6602 UDN00M 6611 UDN00M 6614 UDN00M 6626 UDN00M 6998 UDN00M 7385 UDN00M 7441 UDN00M 7443 UDN00M 7490 UDN00M 7849 UDN00M 7862


2.2 Verontreinigingssituatie 1997


2.3

Tekeningen restverontreiniging 2012 (na actieve sanering) 2.3.1 PER (tetrachlooretheen) 2.3.2 TRI (trichlooretheen) 2.3.3 DCE (dichlooretheen) 2.3.4 VC (vinylchloride)


9A

3

1A

70

87

10A

3

D

3B

M45 Uittrede put D

Markt

2

5

M25

5

1

16

Mark

53

19

35

1 t/m 21

11 t/m 131

85 t/m 101

Verontreinigingscontour grondwater > S-waarde grootste omvang

2A

Verontreinigingscontour grondwater > S-waarde op 3 m-mv

Geperforeerde drain Blinde drain

eg

4

Pr-3 11

Drain B06 (mislukt)

80 t/m 158

Permanente opstelling pomp en doseerunits

9

28

aat

49

57

enstr

29 t/m

t/m 50

Kabels en leidingen tracé

lenw

Intrede put B

18

20

Verontreinigingscontour grondwater > I-waarde op 3 m-mv

1 t/ m2 7

2

Verontreinigingscontour grondwater > I-waarde grootste omvang

22

o Velm

22

24

75

1 x HDPE Ø75 cont. CD - cont. AB 1 x voeding cont. CD - cont. AB

Bigg

K14

4

6

8

10

12

14

16

Intrede put

209

Uittrede put

7

Bestaande peilbuis

3

73 t/m 51

Kazernestraat

14 t/m 16

Container EF

85

81

59

101

Intrede put CD

Nr.

207

x x x x x

1 x HDPE Ø75 cont. CD - cont. AB 4 x HDPE Ø75 dist. put - put AB 1 x voeding cont. CD - cont. AB

HDPE Ø75 cont. EF - cont. G HDPE Ø75 cont. EF - cont. CD HDPE Ø75 dist. put - put EF voeding cont. EF - cont. G voeding cont. CD - cont. EF

x x x x

HDPE Ø75 cont EF - cont. CD HDPE Ø75 dist. put - put G HDPE Ø75 dist. put - put EF voeding cont. EF - cont. CD

2

2 x HDPE Ø75 put CD - cont. CD

Formaat

Wijzigingen

A1 29-10-2013 Schaal

1:1000

116

105

4 x HDPE Ø75 put CD - dist. put

18 t/m 82

1

Ve

g ilin

st

r

t aa

4 x HDPE Ø75 dist. put - put EF

23 14

5

1A

100 m

Gecontroleerd door

7 69 t/m 10 19 t/m 65

80

39 m1 5 t/

16

1 x HDPE Ø75 cont EF - cont. G 2 x HDPE Ø75 dist. put - put G 2 x HDPE Ø75 dist. put - put G 1 x voeding cont. EF - cont. G

1 1 4 1 1

1 2 4 1

60

139

Intrede put G

Datum

40

25 t/m

Container CD

61

20

Datum

Distr.put

kabel / leidingbed

N

Diepte peilbuizen

1 x HDPE Ø75 cont. CD - cont. AB 4 x HDPE Ø75 dist. put - put AB 1 x voeding cont. CD - cont. AB

0

5 x HDPE Ø75 put G - cont. G

1 x HDPE Ø75 cont EF - cont. G 5 x HDPE Ø75 cont G - put G 1 x voeding cont. EF - cont. G

3 6

3 x PVC Ø 160 cont. CD - dist. put

Intrede put EF

3 11

83

73

61

Peilbuis

1

HDPE Ø75 cont. EF - put EF HDPE Ø75 cont. EF - cont. G HDPE Ø75 cont. EF - cont. CD voeding cont. EF - cont. CD voeding cont. EF - cont. G

75

1A

x x x x x

77

5 67 6

kt

57

370

2 1 1 1 1

79

9 71 6

63

rmar

55

Bote

13 t/m

67A

12

35 300A

36 300A

35 300A

34 300A

33 300A

31 300A

32 300A

2 4 1 0 58 3 7 9 6 1

Container G Container G

34 300A

0

xan

33 300A

270

E R -1

32 300A

8

22 200A

368 t/m

8

31 300A

8

6 t/m 4

6 t/m 2

4 11

2 11

E R -9

60

21 200A

68 t/m 3 3 11

-Ale

6 F IL T

FI L T

23 200A

m Wille

26 200A

of derh 36 300A

5

Verklaring

4 x HDPE Ø75 dist. put - put AB

K33

206

10

E R -8

pma

78 2 t/m

8

of

F IL T

7 2 1 3

Koo

aat nstr

6

trixh

41 400A

2 x HDPE Ø75 cont. EF - put EF

25 200A

4

K32

3 6

4

Bea

42 400A

83

5

56

24 200A

E R -7

t/m

233

5

23 200A

F IL T

16 100A

7 t/m 2

E R -6

43 400A

15 100A

201

22 200A

4

470A

6 12

21 200A

F IL T

5 10 15 20 25 30 35

3 6

308

23

2

E R -5

3

60

45 400A 44 400A

K16

3 6

rkt

1t /m

0

F IL T

132

K15

of

46 400A

m 17 132 t/

268 t/m 2 11

MA

0

L1 NTE

17A

L16

0

NTE

12

MA

K11

K8

26

derh

E R -4

130

128

K39

e Ma

6

K7

K35

exan

170 F IL T

8 11

59

6 11

310

5 10

126

m-Al

E R -3

K36

Pr-1

K12

K9

4

Wille

16 100A F IL T

12

w Nieu

BO-04

K22 2

3 6 10 15

K20

K38

K17

Pr-1

E R -2

Bioscherm

15A 17

4 11

Pr-6

K6

15

2 11

14 100A

K10

0 11

F IL T

130

8

12

301

t rk303

4

K31

K18 K21

3 6

6 12 12

K19

13

10

1

K34

3 6

6

12

216

3 6 10 15 3 6 10 15

K40

232

3B

48 t/m

6

E R -1

6 10 15

Pr-2

15 100A

25 200A

6A

10

F IL T

24 200A

arkt

6

4

Pr-3

13 100A

472

K37 3

6 12

6 12

5

10

11

12 100A

99

201

11

02 0 1

168

t/m 111

100A

6

3026

304 6

12 Ma uwe Nie305

6 12

307

traat

10

11

Pr-4

101

470

4

9

98

13 100A

m 18 t/ 100A

12 100A

100A

9 100A

195 t/m

8 100A

at 7 100A

W

astra

10 100A

202 min ilhel

Pr-5

3C

306

Julianas

96

58

8 t/m 46

7A

94

traat

3 6 10 15

M42

3 6 10 15

M46

3 6 10 15

7

92

44

inas

M41

5

90

17 15A

42

55 elm Wilh

we M

1V

2

t/m

15

40

10

107

1A

38

11 12

Nieu

9

13

36

9

2

51 220

6

145 M24

37 t/m

11A

11

34

t 7

13

11

21

19

17

M23

109E

72

32

straa

6 129A

15

23

27B

1H t/m 2 21A

87 t/m 153

9

Irene

23 21

218

3 6 10 15

95 49 t/m

27 27A

25

309

P1

105 t/m

149

31

29

29A

84

P2

M14

M43

54

10

t

205

147

M33

3 6 10

12

16 t/m

221 222 M13 6

3

70

5A

30

6 10 15 20

14

8

3

5 10 15 20 25 30 35

11

17G 17A t/m

3F 3G

13G 13A t/m

3A

traat

12

1A

9

3

28

iets Margr

6

t/m

1

26

211

2A

6

228

6

219

6

225 6 223 6 6 6 230 6 224 227 6 226 217 6 229

3 6 10 15

M34

M15

36

M5 231

M12

M32

3

203

3 6 10 15

6 10

1 2,5

M6

34

6

M11

M44

3 6 10 15

Uittrede put F

Uittrede put G

30

M2

7

F

G

1A

1B

24

28

24

3

1

26

24

20

20A

M7

1

1

30A

83 t/ m 85

89

5 4

age

Pass 2 12 10

8 6

Zuiderpassage

4

3A

Uittrede put E 2

18

P3

68

7

6

7

23 t/ m 33

18 t/ m 32

3 t/m 5 19 t/ m 21 34 t/ m 36

5 3 1

5

10A t/m 24B

51 17A

45 17 7 t/m

43 4 4 42

e

41

enad

40

39 38

Prom

37 1 9

7

36 34

Oranjepassage 30 28

4 t/m 26

2

16

M4 52

22

32

E 22

18A t/m 18D

M22

3

66A

55

M16

66

14

53A-5 3B

M18

14A t/m 14G

53

Markt

3A

10 12

51

64

49 49A

102

62

47A

60

8

45A 47B 47

45

58

43

weg

B-01 18

41

39A

8A

3

181

16 t/m 16E

39

6A-6 B 6

2

179

37 37A

34

2,5

177

35

101

M17

36

32

33

M21

175

30

1411 t/m 21

4,5

M31

171

29 31

1

7

22A

28

56

26

54

t

25

45

Kastanje

tstraa

Neringstraat Oost

3

23

21A 21B

24

43

26

25

22

Mark

22

2 t/m 24

204

05 10 15 20 25 30 35

20

21

20

Uittrede put C

41

52

2

A

B

167 169 163 165 173

16

C

Uittrede put B Pr-2

161

10

Oranjestraat 3B

1

3

39

50

5

8C 12

37

48

7

20

212

Uittrede put A4

44

33 35

149

8A

8

31

147 143 145

8B

6

42

5 75 t/m 11

34

24 t/m 68

14B t/m 14 Z

29

18

P1

19A

28

16

17A

21+22 Nerings tr 30 aat West 20 11

14

19

1BO1

12

17

2A

4

10

15B

9A

40

27 29

8

15A 13F

9B

8C

2

4A

6

17

38

29 t/m 47

27 t/m 51

6 15

6

15 13A t/ m

8

8A

26

25

7

5 11 61

3 21

13 23

4

13

27

8B

1

2

11

9I

10

25

Sacramentsweg

9A t/m

4

1

7

12

1

11

3

24

14

33 31 25 27 29 19 21 23 17 37 35 15 43 t/m 75 39 t/m 71 13 m 79 41 t/m 73 47 t/ m 77 45 t/ 35 t/m 81

5

16

23

25A

3

2

18

5A

22A

9

30

65

61

59

57

53

m 81 49 t/

213

Galerij

24

5B

28

7A

32

40

52

38

1

21

Opdrachtgever:

Project:

115

Onderdeel:

Tekeningnummer

3.1 Projectnummer

20135345 Getekend door

mg Bestandsnaam Uden-nieuw sanerings plan-mg

Provincie Noord-Brabant Uden Centrum

Situatietekening met saneringssysteem PROMECO BV postbus 94 5740 AB Beek en Donk

t 0492-463903 f 0492-465025 info@promeco.nl


Bijlage 4 Monitoring 2009 - 2012 (na beĂŤindiging actieve sanering) 4.1 Tabellen monitoringsresultaten 4.1.1 tabel monitoring 2009 4.1.2 tabel monitoring maart 2012 4.1.3 tabel monitoring oktober 2012 4.2 Vergelijkingstabellen 4.2.1 monitoringspeilbuizen 5-6 m - mv (2009 - 2012) 4.2.2 monitoringspeilbuizen 10-15 m -mv (2009 - 2012)


4.2 Vergelijkingstabellen 4.2.1 monitoringspeilbuizen 5-6 m - mv (2009 - 2012) 4.2.2 monitoringspeilbuizen 10-15 m -mv (2009 - 2012)


UDEN - CENTRUM

actieve sanering beëindigd in september 2008

monitoring RONDE-1 (maart 2009)

analyseresultaten grondwater in µg/l, tenzij anders vermeld op diepte 5 - 6 m -mv. TOETSINGSKADER

Peilbuisnr. Filterdiepte (m -mv) Bemonsteringsdatum

ijzer (tot) µg/l nitraat mg/l sulfaat mg/l sulfide (vrij) mg/l TOC

mg/l

Chloorkoolwaterstoffen: PCE (PER) TCE (TRI) cis 1,2 DCE VC ∑ VOCl etheen ethaan methaan Dechlorering [%] Veldmetingen pH EC [µS/cm] O2 [mg/l]

K-31 6

Pr-6 5

306 6

K-37 6

Pr-5 5

M-46 6

310 6

24-03-09

24-03-09

24-03-09

24-03-09

24-03-09

24-03-09

24-03-09

< 1,5 < 15

2,9 18

< 1,5 < 15

2,1 48

< 1,5 < 15

< 1,5 < 15

16

13

22

14

21

20

4,2 1,7 3,4 < 0,1 9,3

1 < 0,6 2,7 < 0,1 3,7

< 0,1 < 0,6 < 2,0 1,3 1,3

3,7 0,73 64 1,5 69,93

0,49 < 0,6 0,37 0,26 1,12

< 0,25 < 0,25 58 39%

< 0,25 < 0,25 < 25 55%

< 0,25 19 3500 98%

< 0,25 1,6 41 52%

6,43 896 4,8

6,18 389 3,3

6,34 799 2,9

5,82 992 3,3

monitoring RONDE-2 (maart 2012)

309 5

8,6 niet < 15 bereikbaar

205 5

206 5

217 6

219 6

227 6

Pr-2 5

308 6

304 6

218 6

17-03-09

24-03-09

17-03-09

17-03-09

17-03-09

24-03-09

24-03-09

24-03-09

17-03-09

10 66

< 1,5 < 15

< 1,5 < 15

7,7 33

< 1,5 < 15

< 1,5 < 15

< 1,5 < 15

< 1,5 < 15

15 18

20

14

21

18

14

15

15

12

17

6,4

< 0,1 < 0,6 2,1 1,5 3,6

< 0,1 < 0,6 < 0,1 < 0,1 0

29 6,9 16 <0,1 51,9

1700 650 1500 45 3895

0,15 0,62 0,86 < 0,1 1,63

17 < 0,6 < 0,6 < 0,1 17

< 0,1 < 0,6 3 4 7

0,15 < 0,6 2,3 0,73 3,18

<0,1 < 0,6 65 32 97

< 0,1 < 0,6 0,48 0,31 0,79

14 3,7 210 < 0,1 227,7

0,28 16 9200 100%

0,51 26 34000 98%

< 0,25 < 0,25 < 25 80%

<0,25 2,8 350 39%

6,8 36 36000 39%

< 0,25 13 8200 67%

<0,25 < 0,25 < 25 13%

0,52 25 9.000 96%

< 0,25 18 22000 97%

9,4 36 9900 83%

< 0,25 27 27000 99%

< 0,25 0,58 34 48%

6,15 510 10,9

5,92 835 3

6,02 142 3,7

6,6 951 3

6,18 698 5,3

6,33 8,56 3,8

7,45 282 3,8

6,42 811 3,1

6,13 490 3,5

6,35 521 4,9

6,11 736 6

6,85 1393 3,3

S streefwaarde

(S+I)/2

I interventiewaarde

0,01 24 0,01 0,01

20 262 10 2,5

40 500 20 5

analyseresultaten grondwater in µg/l, tenzij anders vermeld op diepte 5 - 6 m -mv. TOETSINGSKADER

Peilbuisnr. Filterdiepte (m -mv) Bemonsteringsdatum ijzer (tot) µg/l nitraat mg/l sulfaat mg/l sulfide (vrij) mg/l

K-31 6 29-03-12

Pr-6 5 23-03-12

306 6 29-03-12

K-37 6 23-03-12

Pr-5 5 23-03-12

M-46 6 29-03-12

310 6 23-03-12

309 5 23-03-12

205 5 30-03-12

206 5 23-03-12

217 6 30-03-12

219 6 30-03-12

227 6 30-03-12

Pr-2 5 23-03-12

308 6 23-03-12

0,79 26

14 21

< 0,75 15

< 0,75 <5

5,2 87

< 0,75 5,8

33 16

47 160

60 110

< 0,75 32

< 0,75 140

21 39

< 0,75 28

< 0,75 9,5

22

7,7

20

19

15

19

18

10

9,4

20

25

11

11

12

17

Chloorkoolwaterstoffen: PCE (PER) TCE (TRI) cis 1,2 DCE VC ∑ VOCl

1,9 1,6 320 150 473,5

0,78 < 0,6 1,6 < 0,1 2,38

< 0,1 < 0,6 3,6 9,2 12,8

< 0,1 < 0,6 1,4 0,16 1,56

< 0,1 < 0,6 1,7 0,94 2,64

< 0,1 < 0,6 6,6 13 19,6

< 0,1 < 0,6 0,14 < 0,1 0,14

13 2,7 17 0,12 32,82

9,8 2,2 2,3 < 0,1 14,3

< 1,0 < 6,0 1300 150 1450

< 0,1 < 0,6 1 5 6

11 < 0,6 0,14 < 0,1 11,14

2,1 < 0,6 0,53 0,69 3,32

< 0,1 < 0,6 5,6 0,53 6,13

< 0,1 < 0,6 12 24 36

etheen ethaan methaan Dechlorering [%]

<1 <1 17 <1 780 < 10 64% lage conc.

1,5 <1 <1 <1 <1 3,9 <1 <1 <1 3,9 590 < 10 < 10 < 10 3900 54% lage conc. lage conc. lage conc. lage conc.

1,5 7,9 2900 81%

TOC

mg/l

Veldmetingen pH EC [µS/cm] O2 [mg/l]

6,95 886 0,66

6,24 492 0,78

monitoring RONDE-3 (oktober 2012)

<1 <1 <1 1,6 1,4 <1 50 3900 < 10 78% lage conc. lage conc.

6,05 610 0,63

6,45 749 0,47

6,31 617 0,56

<1 <1 2,6 <1 1000 < 10 77% lage conc.

4,96 732 0,79

6,45 197 0,53

<1 <1 <10 44% lage conc.

6,39 1111 0,6

7,07 994 0,46

6,44 655 0,59

6,34 621 0,87

7,26 330 0,73

6,32 711 0,81

6,62 753 0,47

304 6

218 6

S streefwaarde

(S+I)/2

I interventiewaarde

0,01 24 0,01 0,01

20 262 10 2,5

40 500 20 5

< 0,75 niet niet 9,8 bereikbaar bereikbaar

6,07 715 0,65

analyseresultaten grondwater in µg/l, tenzij anders vermeld op diepte 5 - 6 m -mv. TOETSINGSKADER

Peilbuisnr. Filterdiepte (m -mv) Bemonsteringsdatum ijzer (tot) µg/l nitraat mgN/l sulfaat mg/l sulfide (vrij) mg/l

K-31 6 18-10-12

Pr-6 5 18-10-12

306 6 18-10-12

K-37 6 18-10-12

Pr-5 5 18-10-12

M-46 6 18-10-12

310 6 18-10-12

309 5 18-10-12

205 5 18-10-12

206 5 18-10-12

217 6 18-10-12

219 6 18-10-12

227 6

304 6

218 6

< 0,75 18

< 0,75 <5

<0,75 100

< 0,75 99

40 22

33 100

<0,75 78

< 0,75 13

< 0,75 32

18

7,1

22

19

11

15

19

11

16

20

26

13

12

14

16

Chloorkoolwaterstoffen: PCE (PER) TCE (TRI) cis 1,2 DCE VC ∑ VOCl

4,9 2,8 36 0,4 44,1

0,88 < 0,6 2,1 < 0,1 2,98

< 0,1 < 0,6 14 20 34

< 0,1 < 0,6 1,3 1,1 2,4

< 0,1 < 0,6 2,4 1,4 3,8

< 0,1 < 0,6 0,35 0,54 0,89

< 0,1 < 0,6 <0,1 <0,1 0

5,1 0,86 4,6 0,11 10,67

0,21 <0,6 8,3 6,8 15,31

< 1,0 < 6,0 1800 330 2130

< 0,1 < 0,6 1,3 1,7 3

5,1 < 0,6 <0,1 < 0,1 5,1

< 0,1 < 0,6 5,6 1,7 7,3

< 0,1 < 0,6 6,2 16 22,2

<0,1 <0,6 31 150 181

etheen ethaan methaan Dechlorering [%]

<1 1,4 4,2 <1 35 29 61% lage conc.

<1 <1 1,8 <1 <1 <1 4,4 27 <1 4,6 <1 <1 130 9400 230 1500 19 20 76% lage conc. lage conc. lage conc. lage conc. lage conc.

<1 7,8 1400 85%

12 <1 <1 31 2,8 <1 6000 1400 < 10 58% lage conc. lage conc.

<1 23 2300 lage conc.

4,5 47 9200 95%

22 22 1800 82%

Veldmetingen pH EC [µS/cm] O2 [mg/l]

6,81 852 3,53

7,34 565 3,21

6,77 692 1,65

6,33 812 0,59

6,72 624 3,68

6,98 1257 1,05

7,41 269 3,86

7,68 1405 4,01

6,45 1162 2,85

6,54 740 1,88

6,88 543 0,84

6,9 369 1,71

7,70 777 3,51

< 0,75 niet niet <5 bereikbaar bereikbaar

231 6 18-10-12

2,5 15

mg/l

< 0,75 9,5

308 6 18-10-12

5,5 94

TOC

11 niet 41 bereikbaar

Pr-2 5 18-10-12

6,10 690 1,28

S streefwaarde

(S+I)/2

I interventiewaarde

0,01 24 0,01 0,01

20 262 10 2,5

40 500 20 5

5,7 110

6,59 646 0,80


UDEN - CENTRUM

actieve sanering beëindigd in september 2008

monitoring RONDE-1 (maart 2009)

analyseresultaten grondwater in µg/l, tenzij anders vermeld op diepte 10 - 15 m -mv. TOETSINGSKADER

Peilbuisnr. Filterdiepte (m -mv) Bemonsteringsdatum

K-31 10

K-31 15

K-37 10

K-37 15

306 12

24-03-09

24-03-09

24-03-09

24-03-09

24-03-09

ijzer (tot) µg/l nitraat mg/l sulfaat mg/l

< 1,5 < 15

< 1,5 < 15

< 1,5 38

< 1,5 70

16

12

14

9,7

Chloorkoolwaterstoffen: PCE (PER) TCE (TRI) cis 1,2 DCE VC ∑ VOCl

< 0,1 < 0,6 150 13 163

< 0,1 < 0,6 9 3,1 12,1

< 0,1 < 0,6 64 5,7 69,7

etheen ethaan methaan Dechlorering [%]

0,68 33 6700 71%

0,56 35 10000 95%

7,23 622 6,3

6,33 518 6,2

TOC

mg/l

Veldmetingen pH EC [µS/cm] O2 [mg/l]

monitoring RONDE-2 (maart 2012)

309 10

< 1,5 niet 61 bereikbaar

308 12

205 10

206 10

217 10

M-44 12

M-46 10

310 12

24-03-09

17-03-09

24-03-09

17-03-09

17-03-09

24-03-09

24-03-09

218

304

10 17-03-09

12 24-03-09

< 1,5 < 15

1,9 63

< 1,5 < 15

< 1,5 < 15

< 1,5 29

< 1,5 < 15

3,2 48

< 1,5 < 15

8,7

10

17

14

15

16

23

12

13

< 0,1 < 0,6 10 6,9 16,9

< 0,1 < 0,6 330 230 560

< 0,1 < 0,6 0,27 < 0,1 0,27

6,1 2,5 23 1,4

1,4 < 0,6 28 21 50,4

< 0,1 < 0,6 7,4 3,1 10,5

0,28 < 0,6 4,9 0,49 5,67

< 0,1 < 0,6 0,42 0,13 0,55

29 6 12 0,25 47,25

< 0,1 < 0,6 6,3 3,1 9,4

< 0,1 < 0,6 18 9,9 27,9

0,33 4,4 110 61%

1,7 12 1900 88%

16 15 3100 68%

< 0,25 44 25000 100%

< 0,25 16 1700 79%

4,5 33 39000 86%

0,34 41 30000 97%

<0,25 13 9600 95%

< 0,25 29 31000 99%

< 0,25 3,1 2300 41%

1,3 55 24000 98%

6,3 29 36000 90%

5,91 826 3,5

5,95 724 3,1

5,75 479 6,3

5,83 561 7

6,74 695 3,1

5,88 619 5,6

6,34 812 2,9

6,2 742 3

5,93 860 3,3

5,92 387 2,8

6,18 662 3,2

6,7 428 5,2

33

S streefwaarde

(S+I)/2

I interventiewaarde

0,01 24 0,01 0,01

20 262 10 2,5

40 500 20 5

< 1,5 < 15

analyseresultaten grondwater in µg/l, tenzij anders vermeld op diepte 10 - 15 m -mv. TOETSINGSKADER

Peilbuisnr. Filterdiepte (m -mv) Bemonsteringsdatum ijzer (tot) µg/l nitraat mg/l sulfaat mg/l TOC

K-31 10 29-03-12

K-37 10 23-03-12

K-37 15 23-03-12

306 12 29-03-12

309 10 23-03-12

308 12 23-03-12

205 10 30-03-12

206 10 23-03-12

217 10 30-03-12

M-44 12 30-03-12

M-46 10 29-03-12

310 12 23-03-12

< 0,75 36

< 0,75 75

< 0,75 <5

< 0,75 <5

< 0,75 <5

20 91

< 0,75 12

< 0,75 92

< 0,75 18

< 0,75 51

4,5 40

< 0,75 17

16

9

18

10

9,2

8

9,4

17

11

12

23

13

9,9

0,19 < 0,6 120 79 199,19

< 0,1 < 0,6 8,5 16 24,5

< 0,1 < 0,6 2,5 1,1 3,6

< 0,1 < 0,6 11 4 15

< 0,1 < 0,6 100 94 194

15 1,7 11 <0,1 27,7

< 0,1 < 0,6 4,2 3,6 7,8

0,19 0,65 34 13 47,84

< 0,1 < 0,6 700 270 970

< 0,1 < 0,6 180 110 290

0,44 < 0,6 1,3 0,19 1,93

< 0,1 < 0,6 8,8 13 21,8

27 7,1 19 0,78 53,88

mg/l

Chloorkoolwaterstoffen: PCE (PER) TCE (TRI) cis 1,2 DCE VC ∑ VOCl

K-31 15 29-03-12

3,2 12 1900 69%

4,7 <1 4,7 8,4 1300 6600 83% lage conc.

<1 4,4 3600 79%

9,8 35 6600 78%

<1 <1 <1 5,2 <10 4500 41% lage conc.

<1 6,7 1100 71%

3,6 4,4 1100 60%

1 <1 2,8 <1 120 < 10 63% lage conc.

4,7 19 8000 91%

<1 <1 < 10 33%

Veldmetingen pH EC [µS/cm] O2 [mg/l]

7,09 506 0,79

5,78 694 1,05

6,61 462 0,56

6,16 514 0,72

6,51 706 0,65

6,42 1032 0,63

6,34 579 0,53

6,33 569 0,80

7,59 894 1,63

5,71 596 0,44

6,48 389 0,82

206 10 18-10-12

217 10 18-10-12

M-44 12 18-10-12

M-46 10 18-10-12

310 12 18-10-12

monitoring RONDE-3 (oktober 2012)

6,45 448 0,95

304

10 17-03-09

12 24-03-09

S streefwaarde

(S+I)/2

I interventiewaarde

0,01 24 0,01 0,01

20 262 10 2,5

40 500 20 5

15 niet niet 48 bereikbaar bereikbaar

etheen ethaan methaan Dechlorering [%]

6,38 784 0,54

218

analyseresultaten grondwater in µg/l, tenzij anders vermeld op diepte 10 - 15 m -mv. TOETSINGSKADER

Peilbuisnr. Filterdiepte (m -mv) Bemonsteringsdatum ijzer (tot) µg/l nitraat mg/l sulfaat mg/l

K-31 10 18-10-12

K-31 15 18-10-12

K-37 10 18-10-12

K-37 15 18-10-12

306 12 18-10-12

309 10 18-10-12

308 12 18-10-12

205 10 18-10-12

<0,75 10

<0,75 61

<0,75 <5

<0,75 25

<0,75 <5

40 120

<0,75 9,5

73 140

<0,75 10

<0,75 59

<0,75 35

<0,75 42

18

11

27

8,5

11

7,8

8

12

11

13

27

14

8,2

Chloorkoolwaterstoffen: PCE (PER) TCE (TRI) cis 1,2 DCE VC ∑ VOCl

<1 <6 160 86 246

<0,1 <6 8,5 2,4 10,9

<0,1 <6 3 4,8 7,8

<0,1 <6 9 4,3 13,3

<0,1 <6 88 77 165

21 3 14 <0,1 38

<0,1 <6 1,9 1,3 3,2

8,2 1,4 1,5 <0,1 11,1

<1 <6 170 160 330

<0,1 <6 280 280 560

0,21 <6 1,4 0,35 1,96

<0,1 <6 6,9 42 48,9

17 4,2 2,6 0,17 23,97

etheen ethaan methaan Dechlorering [%]

4,8 <1 16 2,6 2000 270 69% lage conc.

4,5 29 15000 97%

<1 15 4800 90%

8,1 68 8200 84%

1,6 <1 30 42%

1,9 <1 25 <1 13000 14 lage conc. lage conc.

35 37 7200 78%

46 <1 29 3,1 2200 380 74% lage conc.

6,2 <1 22 <1 8700 64 88% lage conc.

Veldmetingen pH EC [µS/cm] O2 [mg/l]

6,84 806 1,91

7,76 769 1,71

6,50 493 3,63

7,22 594 1,08

6,50 941 3,52

6,67 574 1,51

6,80 508 1,79

6,94 874 1,06

TOC

mg/l

6,84 485 1,52

6,00 417 0,79

6,45 1093 0,92

6,93 776 1,89

218

304

10 17-03-09

12 24-03-09

S streefwaarde

(S+I)/2

I interventiewaarde

0,01 24 0,01 0,01

20 262 10 2,5

40 500 20 5

19 niet niet 57 bereikbaar bereikbaar

6,77 392 0,91


BRIEFRAPPORT VERIFICATIEONDERZOEK VOCL-VERONTREINIGING IN GRONDWATER TE UDEN

1

INLEIDING In opdracht van Provincie Noord-Brabant is door Aveco de Bondt een grondwater- en bodemluchtonderzoek uitgevoerd in het centrum van Uden. Op deze locatie heeft vanaf 1997 een omvangrijke in-situ bodemsanering plaatsgevonden van een grondwaterverontreiniging met VOCl’s. In 2009 is de actieve fase stopgezet en is de voortgang van de dechlorering gemonitoord. Uit de beschikbare monitoringsreeksen 2009-2012 blijkt dat nagenoeg alle bronproducten (PER en TRI) zijn afgebroken. Ter plaatse van een aantal peilbuizen worden nog wel de afbraakproducten cisdichlooretheen en vinylchloride boven de interventiewaarde aangetoond. Deze stoffen zorgen mogelijk voor onaanvaardbare humane risico’s. Middels het onderhavige grondwater- en bodemluchtonderzoek wordt actuele data verkregen te behoeve van een nieuwe risico beoordeling uit te voeren door de opdrachtgever in samenspraak het GGD.

2

ONDERZOEKSOPZET De opzet voor het onderzoek is in overleg met de opdrachtgever bepaald. De opdrachtgever heeft de opzet afgestemd met het RIVM en GGD.

2.1

Grondwater Op de door de opdrachtgever aangeduide plaatsen worden zes nieuwe freatische peilbuizen geplaatst. Gelijktijdig met het plaatsen van deze filters worden de acht bestaande peilbuizen gecontroleerd op bruikbaarheid. De peilbuizen worden geplaatst conform de NEN 5740, het filter staat minimaal 0,5 meter beneden de grondwaterspiegel om beluchting van het grondwater te voorkomen. Na een week rusttijd worden de (14) peilbuizen bemonsterd, waarbij de grondwatermonsters worden geanalyseerd op chloorkoolwaterstoffen inclusief vinylchloride.

2.2

Bodemluchtmetingen Op 17 door de opdrachtgever aangeduide onderzoekslocaties worden filters (diepte ca. 1 m-mv) geplaatst ten behoeve van de bodemluchtmetingen. Bij 6 van locaties is sprake van extra filters op een afwijkende diepte (ca. 1,5 m-mv). Deze filters worden alleen gebruikt voor de bodemluchtmetingen. Na een week rusttijd wordt per filter één bodemluchtmeting uitgevoerd. Omwille van de lage detectiegrens worden de bodemluchtmetingen verricht met canisters (maximaal 6 liter) van het merk Entech. De canisters zullen 2 liter lucht met een maximale flow van 50 ml/min (afstelbaar met behulp van de flowregelaar en de kalibratie). Er wordt een teflon slang aan de canister bevestigd om zo in de peilbuis lucht te bemonsteren. De canister wordt aangevuld met argon of zero air tot 6 liter waarna analyse plaats vindt van de lucht in de canister. De analyse wordt met behulp van TD-GCMS uitgevoerd volgens een afgeleide van methode OSHA PV2120 EPA TO.15. De componenten in het pakket VOCl hebben een detectiegrens van 1 µg/m³, vinylchloride heeft een detectiegrens van 50ng/m³.

datum

27 augustus 2014

referentie

B-THX-11035460-V002

pagina

1 van 6


3

UITVOERING

3.1

Uitvoeringsrichtlijn / certificatie / kwalibo De werkzaamheden zijn verricht conform ons procescertificaat op basis van de BRL SIKB 2000. De procescertificaten staan op naam van Aveco de Bondt bv. Aveco de Bondt bv is statutair gevestigd te Rijssen en geregistreerd onder nummer Kamer van Koophandel nr. 30169759. De operationele werkzaamheden worden vanuit verschillende standplaatsen uitgevoerd. Met het voor akkoord tekenen van deze rapportage verklaart Aveco de Bondt dat de volgens Kwalibo als kritische functie omschreven (veld)werkzaamheden zijn uitgevoerd door of onder directe leiding van een daartoe gecertificeerde monsternemer. Daarnaast is door Aveco de Bondt getoetst en bij deze geborgd dat sprake is van een externe functiescheiding zoals bedoeld in Kwalibo. Voornoemde is nader toegelicht in bijlage 6. Het plaatsen van de verschillend filters is uitgevoerd volgens ‘Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen’. De monstername van het grondwater is verricht volgens ‘Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters’. De werkzaamheden ten behoeve van de bodemluchtmetingen vallen niet onder voornoemde certificeringen. De opdrachten voor de grondwateranalyses worden verstrekt aan het laboratorium van ALcontrol. ALcontrol is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. Het laboratorium is erkend voor ‘Analyse voor milieuhygiënisch onderzoek’ (AS3000) en ‘Analyse van bouwstoffen, grond en baggerspecie’ (AP04). De analyses voor de bodemluchtmetingen wordt uitgevoerd in het laboratorium van RPS te Breda. Dit laboratorium voldoet aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en is geregistreerd door de Stichting Raad voor Accreditatie onder het registratienummer L192.

3.2

Grondwateronderzoek

3.2.1

Uitgevoerde werkzaamheden Het plaatsen van de peilbuizen is uitgevoerd op 5 en 6 mei 2014 door de heer N. Buijs. Een deel van de werkzaamheden is uitbesteed aan Renvali Milieu en uitgevoerd door de heer R.M.P. van Lieshout. De bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden op 14 en 15 mei en 4 juni 2014 en is uitgevoerd door de heer H. van der Schoot. Betreffende monsternemers zijn gecertificeerd bij en geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 1. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de veldwerkzaamheden.

datum

27 augustus 2014

referentie

B-THX-11035460-V002

pagina

2 van 6


tabel 1: Overzicht veldwerkzaamheden grondwateronderzoek Type

Tot [cm-mv]

Aantal

Nummers

Geplaatste peilbuizen Peilbuis

350

2

Adb-02p, AdB-03p

Peilbuis

400

4

Adb-01p, Adb-04p, Adb-05p, Adb-06p

Peilbuis

600

1

308 (6) herplaatsen

Controle peilbuizen

3.2.2

Peilbuis

300

2

K31(3), M46(3)

Peilbuis

500

1

206(5)

Peilbuis

600

4

231(6), 306(6), 308 (6), 309(6), K37(6)

Meetgegevens grondwater De peilbuisgegevens en de grondwaterstand zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

tabel 2: Peilbuisgegevens en grondwaterstand Peilbuis

Filterdiepte

Grondwaterstand

pH

EC

[m-mv]

[m-mv]

206(5)

3,82 - 4,82

231(6) 306(6)

Troebelheid

[ÂľS/cm]

[NTU]

1,85

6,2

655

6,64

4,98 - 5,98

1,94

6,3

852,7

2,86

5,05 - 6,05

1,75

6,5

223,7

50,6

308 (6)

4,89 - 5,89

1,99

6,2

595,2

8,72

309(6)

4,23 - 5,23

1,90

6,5

1869

1,53

Adb-01p

2,80 - 3,80

1,79

6,6

429,2

8,76

Adb-02p

2,50 - 3,50

1,67

6,6

266,7

3,59

AdB-03p

2,50 - 3,50

1,50

6,2

220,2

6,14

Adb-04p

2,60 - 3,60

1,89

6,3

637,4

9,34

Adb-05p

2,70 - 3,70

2,07

6,2

1084

25,6

Adb-06p

3,00 - 4,00

2,18

6,2

664,4

7,9

K31(3)

2,00 - 3,00

1,95

5,8

1035

7,29

K37(6)

4,82 - 5,82

1,65

6,4

798,4

5,16

M46(3)

1,91 - 2,91

1,53

6,6

615

1,52

De in de bovenstaande tabel opgenomen waarden voor de pH (zuurgraad) en EC (elektrische geleidbaarheid) zijn in het veld gemeten. De bovengenoemde grondwaterstand betreft de gemeten stijghoogte. De in de boorprofielen aangegeven grondwaterstanden betreft de inschatting van de grondwaterstand tijdens de boorwerkzaamheden. Bij de bemonstering van het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

datum

27 augustus 2014

referentie

B-THX-11035460-V002

pagina

3 van 6


3.3

Bodemluchtonderzoek

3.3.1

Uitgevoerde werkzaamheden Het plaatsen van de filters ten behoeve van het bodemluchtonderzoek is uitgevoerd op 5 en 6 mei door de heer N. Buijs. Een deel van de werkzaamheden is uitbesteed aan Renvali Milieu en uitgevoerd door de heer R.M.P. van Lieshout. Voornoemde monsternemers zijn gecertificeerd en geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. In tabel 3 is een overzicht gegeven van de verrichte veldwerkzaamheden. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 2.

tabel 3: Overzicht veldwerkzaamheden bodemluchtonderzoek Type

Tot [cm-mv]

Aantal

Nummers

Boring

100

17

206b1, 206b3, 206b5, 206b7, 231b1, 306b1, 308b1, 309b1, Adb-01b1, Adb-02b1, AdB-03b1, Adb-04b1, Adb-05b1, Adb-06b1, K31b1, K37b1, M46b1

Boring

150

6

206b2, 206b4, 206b6, 206b8, 231b2, K31b2

Het plaatsen van de peilbuizen is uitgevoerd conform protocol 2001. Als afwijking op dit protocol wordt slechts een filter van 0,5m gebruikt in plaats van 1,0m. Daarnaast wordt een filterstelling gebruikt van 0,5 – 1,0 m-mv in plaats van 0,5 – 1,5 m onder de grondwaterspiegel. Het uitvoeren van de bodemluchtmetingen is uitbesteed aan RPS. De uitvoering van het bodemluchtonderzoek heeft plaatsgevonden op basis van het advies van het RIVM, briefrapport 607711013/2013. De bodemluchtmetingen zijn uitgevoerd op 14 en 21 mei 2014. Hierbij is een periode van minimaal één week tussen plaatsen peilbuizen en monstername gerespecteerd. Voorafgaand aan de bemonstering is de peilbuis voorgespoeld met een GilAir 3 pomp tot de CO2-concentratie stabiel is. De bemonstering van de vluchtige organische stoffen heeft plaatsgevonden met behulp van een canister. Hierbij is een teflon slang gebruikt die door middel van een koppelslang van silicone op de canister (Entech 6L Silonite) is aangesloten. De afsluiter van de canister is de flowregelaar (Entech Silonite coated). De canisters zuigen 2 liter lucht aan in 40 minuten (afstelbaar met behulp van de flowregelaar en de kalibratie) met een maximum van 50 ml per minuut. De canister wordt aangevuld met argon of zero air tot 6 liter waarna analyse plaats vindt van de lucht in de canister. De beïnvloeding door de buitenlucht is gecontroleerd door vooraf en achteraf de CO2-concentratie te meten en vergelijken met de buitenlucht concentratie. De peilbuis is tijdens de meting afgesloten met een rubberen stop met doorvoer voor de teflon slang. De peilbuis is voor en na de meting afgesloten met een peilbuis dop. De analyse wordt met behulp van TD-GCMS uitgevoerd volgens een afgeleide van methode OSHA PV2120 EPA TO.15.

datum

27 augustus 2014

referentie

B-THX-11035460-V002

pagina

4 van 6


4

RESULTATEN

4.1

Bodemluchtonderzoek De analysecertificaten van het bodemluchtonderzoek zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2

Grondwateronderzoek De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. De analysecertificaten en toetsing zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 4 en bijlage 5. In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de resultaten van het grondwateronderzoek en het bodemluchtonderzoek. In de tabel zijn enkel de verhoogde gehalten weergegeven. De gehalten kleiner dan de detectielimiet of streefwaarde zijn niet weergegeven in de tabel.

tabel 4: Samenvatting resultaten Bodemlucht

Grondwater

Locatie

Peilbuis

Analyseresultaten

Peilbuis

Analyseresultaten

AdB-01

ADB01B1

Tetrachlooretheen: 1280 ng/m³

Adb-01p

-

AdB-02

ADB02B1

Tetrachlooretheen: 6570 ng/m³

Adb-02p

-

AdB-03

ADB03B1

Dichloormethaan: 2250 ng/m³

AdB-03p

Tetrachlooretheen > Streefwaarde

AdB-04

ADB04B1

-

Adb-04p

1,2-dichloorethenen, tetrachlooretheen > Streefwaarde

Tetrachlooretheen: 1800 ng/m³

AdB-05

ADB05B1

Tetrachlooretheen: 740 ng/m³

Adb-05p

1,2-dichloorethenen, tetrachlooretheen > Streefwaarde

AdB-06

ADB06B1

-

Adb-06p

1,2-dichloorethenen, tetrachlooretheen > Streefwaarde

206 (6)

206B1

-

206 (5)

Tetrachlooretheen, trichlooretheen > Streefwaarde 1,2-dichloorethenen, vinylchloride > Interventiewaarde

231 (6)

306 (6)

206B2

-

206B3

-

206B4

-

206B5

-

206B6

-

206B7

-

206B8

-

231B1

Tetrachlooretheen: 18400 ng/m³

231B2

Tetrachlooretheen: 8860 ng/m³

306B1

Trichlooretheen: 5620 ng/m³

231 (6)

1,2-dichloorethenen, vinylchloride > Streefwaarde

306 (6)

1,2-dichloorethenen, tetrachlooretheen > Streefwaarde

Tetrachlooretheen: 3740 ng/m³

datum

Vinylchloride > Interventiewaarde

308 (6)

308B1

Tetrachlooretheen: 390 ng/m³

308 (6)

309 (6)

309B1

Tetrachlooretheen: 2410 ng/m³

309 (6)

1,2-dichloorethenen, tetrachlooretheen > Streefwaarde

K31 (3)

K31B1

-

K31 (3)

-

27 augustus 2014

referentie

B-THX-11035460-V002

1,2-dichloorethenen, vinylchloride > Streefwaarde

pagina

5 van 6


bijlage 1: Boorprofielen peilbuizen


Legenda (conform NEN 5104) grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur zwakke geur matige geur sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie matige olie-water reactie sterke olie-water reactie

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde >0

Zand, klei誰g

>1 >10

Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen zwak humeus

veen Veen, mineraalarm

matig humeus

ongeroerd monster volumering

overig bijzonder bestanddeel

Veen, zwak klei誰g

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand

Veen, sterk klei誰g

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand slib

water

peilbuis blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand zand afdichting bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting filter


Boring: 206(5)

Boring: 231(6)

Datum:

14-05-2014

Datum:

14-05-2014

X:

170834,617

X:

170964,076

Y:

407403,417

Y:

407600,832

0

klinker

0

klinker

1600

1600 1550

1550 1500

1500 1450

1450 1400

1400 1350

1350 1300

1300 1250

1250 1200

1200 1150

1150

1100

1050

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

Pagina 1 / 7 Schaal (A4): 1: 30


Boring: 306(6)

Boring: 308 (6)

Datum:

14-05-2014

Datum:

15-05-2014

X:

170865,182

X:

170758,525

Y:

407475,106

Y:

407363,935

0

1600

1550

1500

1600

1550

1500

0

gras Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, donker geelbruin, Edelmanboor

100

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelgrijs, Edelmanboor

1450

1400

1450

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht geelbruin, Edelmanboor

1400

230

1350

1350

250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraalgrijs, Handpuls

1300

1250

1200

1150

1100

1050

1300

1250

1200

400

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, matig grindhoudend, lichtgrijs, Handpuls

1150

1100

500

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, zwak grindhoudend, neutraalgrijs, Handpuls

1050

600

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

Pagina 2 / 7 Schaal (A4): 1: 30


Boring: 309(6)

Boring: Adb-01p

Datum:

14-05-2014

Datum:

05-05-2014

X:

170718,776

X:

170734,73

Y:

407511,848

Y:

407410,253

0

tegel

0

groenstrook Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

1600 1600

40 50

1550

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker geelbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, Edelmanboor

1550

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen grind, Edelmanboor

1500 1500

1450 1450

1400 1400

250

Veen, zwak zandig, laagjes zand, donker grijsbruin, Edelmanboor

1350 1350 280

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Zuigerboor handmatig 1300 1300

1250 1250 380

1200

1150

1100

1050

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

Pagina 3 / 7 Schaal (A4): 1: 30


Boring: Adb-02p

Boring: AdB-03p

Datum:

05-05-2014

Datum:

05-05-2014

X:

170700,65

X:

170739,865

Y:

407475,184

Y:

407466,011

0

groenstrook

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor

6

1550

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 1550

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal geelbruin, Edelmanboor 1500

tegel

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal geelbruin, Edelmanboor

1500 100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 1450

1450

1400

1400 200

200

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijsbruin, Zuigerboor handmatig

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, neutraal grijsbruin, Zuigerboor handmatig

1350

1350

1300

1300

1250

1250 350

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

350

Pagina 4 / 7 Schaal (A4): 1: 30


Boring: Adb-04p

Boring: Adb-05p

Datum:

05-05-2014

Datum:

06-05-2014

X:

170812,685

X:

170845,814

Y:

407318,313

Y:

407576,022

0

groenstrook

0 7

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

1600

20

Zand, uiterst grof, zwak siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 50

1550

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, neutraal geelbruin, Edelmanboor Volledig repac, Edelmanboor

1600

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

1550

1500

110

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsgeel, Edelmanboor

120

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal geelbruin, Edelmanboor 1500

1450

200

1400 220

240

1450 Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Zuigerboor handmatig Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, Edelmanboor

1350

230

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak grindig, laagjes grind, licht grijsbruin, Edelmanboor

1400

1350

1300

1250

baksteen

1300 360 370

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

Pagina 5 / 7 Schaal (A4): 1: 30


Boring: Adb-06p

Boring: K31(3)

Datum:

05-05-2014

Datum:

14-05-2014

X:

170928,881

X:

170933,085

Y:

407396,586

Y:

407487,783

0 5

tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

0

klinker

1600

1600

1550

80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, donker geelbruin, Edelmanboor

1550

130

1500 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

1500

1450 1450

1400 1400 250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Zuigerboor handmatig 1350 1350

1300 350

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Zuigerboor handmatig

1250 400

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

Pagina 6 / 7 Schaal (A4): 1: 30


Boring: K37(6)

Boring: M46(3)

Datum:

Datum:

14-05-2014

X:

X:

170794,335

Y:

Y:

407496,515

0

15-05-2014

0

tegel

0

tegel

1550 -50

1500 -100

1450 -150

1400 -200

1350 -250

1300 -300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

Pagina 7 / 7 Schaal (A4): 1: 30


bijlage 2: Boorprofielen bodemluchtfilters


Boring: 206b1

Boring: 206b2

Datum:

06-05-2014

Datum:

06-05-2014

X:

170835,247

X:

170834,211

Y:

407403,828

Y:

407403,23

0

1600

groenstrook Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

0

baksteen

7

1600

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 35

1550

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen puin, donker grijsbruin, Edelmanboor

1550 Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, neutraal bruingeel, Edelmanboor

70

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

100

1500

150

Boring: 206b3

Boring: 206b4

Datum:

06-05-2014

Datum:

06-05-2014

X:

170850,27

X:

170849,433

Y:

407409,349

Y:

407409,16

0

groenstrook Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

1600

0

1600

groenstrook Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen puin, donker grijsbruin, Edelmanboor

1550 1550 80

100

80

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, neutraal bruingeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

1500

150

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

Pagina 1 / 5 Schaal (A4): 1: 30


Boring: 206b5

Boring: 206b6

Datum:

06-05-2014

Datum:

06-05-2014

X:

170840,022

X:

170840,524

Y:

407389,597

Y:

407389,656

0 4

tegel

0 4

1600 Volledig gestabiliseerd zand, Edelmanboor

1600

Volledig gestabiliseerd zand, Edelmanboor

30

50

1550

tegel

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor

50

1550

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, sporen puin, donker grijsbruin, Edelmanboor

100

100

1500

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, sporen slakken, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 206b7

Boring: 206b8

Datum:

06-05-2014

Datum:

06-05-2014

X:

170820,39

X:

170820,045

Y:

407399,679

Y:

407399,848

0

1600

groenstrook Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindig, sporen puin, donker grijsbruin, Edelmanboor

1550

0

1600

groenstrook Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindig, sporen puin, donker grijsbruin, Edelmanboor

1550

100

100

1500

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor

150

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

Pagina 2 / 5 Schaal (A4): 1: 30


Boring: 231b1

Boring: 231b2

Datum:

06-05-2014

Datum:

06-05-2014

X:

170963,382

X:

170964,724

Y:

407600,85

Y:

407600,769

0

baksteen

0

7

baksteen

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 1600

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 1600

50

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 1550

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 1550

100

100

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 1500 150

Boring: 306b1

Boring: 308b1

Datum:

06-05-2014

Datum:

05-05-2014

X:

170864,662

X:

170758,163

Y:

407475,604

Y:

407363,876

0

1600

klinker

7 20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal geelbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor

1550

0

1600

1550

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor 100

100

Boring: 309b1

Boring: Adb-01b1

Datum:

06-05-2014

Datum:

05-05-2014

X:

170718,074

X:

170735,228

Y:

407510,583

Y:

407409,41

0

tegel

0

7

1600

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

groenstrook

1550

1550

100

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

1500

100

Pagina 3 / 5 Schaal (A4): 1: 30


Boring: Adb-02b1

Boring: AdB-03b1

Datum:

05-05-2014

Datum:

05-05-2014

X:

170700,247

X:

170740,399

Y:

407475,71

Y:

407466,215

0

groenstrook

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor

6

tegel Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

30

1550

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

1550 50

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal geelbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal geelbruin, Edelmanboor

1500 1500 100

100

Boring: Adb-04b1

Boring: Adb-05b1

Datum:

05-05-2014

Datum:

06-05-2014

X:

170812,042

X:

170845,63

Y:

407318,329

Y:

407576,88

0

groenstrook

0 7

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

1600

20

Zand, uiterst grof, zwak siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 50

1550

Volledig repac, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100

1550

Boring: Adb-06b1

Boring: K31b1

Datum:

05-05-2014

Datum:

06-05-2014

X:

170928,841

X:

170932,14

Y:

407397,189

Y:

407492,475

0 5

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, neutraal geelbruin, Edelmanboor

50

1600

100

baksteen

tegel

0

klinker

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal geelbruin, Edelmanboor 1600

1600 60

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsgeel, Edelmanboor

80

1550

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, donker geelbruin, Edelmanboor

1550

90 100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

Pagina 4 / 5 Schaal (A4): 1: 30


Boring: K31b2

Boring: K37b1

Datum:

06-05-2014

Datum:

06-05-2014

X:

170932,372

X:

170758,452

Y:

407491,659

Y:

407466,011

0

klinker

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal geelbruin, Edelmanboor

1550

1600

20

40

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsgeel, Edelmanboor 1550

klinker

7

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, sporen grind, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsgeel, Edelmanboor

1500

90 100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsgeel, Edelmanboor 1500 150

Boring: M46b1 Datum:

06-05-2014

X:

170795,325

Y:

407492,416

1600

0 4

20 30

50

1550

tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk puinhoudend, neutraal beigerood, Edelmanboor

100

Projectnaam: 11035460 Projectcode: 11035460

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor

Pagina 5 / 5 Schaal (A4): 1: 30


bijlage 3: Analysecertificaten bodemluchtonderzoek


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083144

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

K31B1 Nieuwe Markt, Uden

Datum monstername

14-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

1

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

13

Flow voor (ml/min)

50,2

Flow na (ml/min)

41,5

Verschil (voor/na) %

-17,3

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1,83

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 1 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083145

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

K31B2 Nieuwe Markt, Uden

Datum monstername

14-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

2

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

6

Flow voor (ml/min)

49,9

Flow na (ml/min)

61,4

Verschil (voor/na) %

23,0

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

2,23

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 2 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083146

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

ADB04B1 Kazernestraat, Uden

Datum monstername

14-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

3

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

4

Flow voor (ml/min)

50,8

Flow na (ml/min)

44,5

Verschil (voor/na) %

-12,4

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1,91

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 3 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083147

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

206B5 Koopmanstraat, Uden

Datum monstername

14-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

4

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

19

Flow voor (ml/min)

50,3

Flow na (ml/min)

47,0

Verschil (voor/na) %

-6,6

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1,95

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 4 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083148

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

206B6 Koopmanstraat, Uden

Datum monstername

14-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

5

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

24

Flow voor (ml/min)

50,2

Flow na (ml/min)

41,5

Verschil (voor/na) %

-17,3

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1,83

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 5 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083149

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

206B3 Koopmanstraat, Uden

Datum monstername

14-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

6

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

5

Flow voor (ml/min)

50,3

Flow na (ml/min)

50,5

Verschil (voor/na) %

0,4

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

2,02

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 6 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083150

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

206B4 Koopmanstraat, Uden

Datum monstername

14-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

7

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

16

Flow voor (ml/min)

49,9

Flow na (ml/min)

61,4

Verschil (voor/na) %

23,0

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

2,23

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 7 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083151

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

206B7 Koopmanstraat, Uden

Datum monstername

15-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

8

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

10

Flow voor (ml/min)

50,3

Flow na (ml/min)

47,0

Verschil (voor/na) %

-6,6

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1,95

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 8 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083152

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

206B8 Koopmanstraat, Uden

Datum monstername

15-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

9

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

14

Flow voor (ml/min)

50,2

Flow na (ml/min)

41,5

Verschil (voor/na) %

-17,3

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1,83

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 9 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083153

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

206B1 Koopmanstraat, Uden

Datum monstername

15-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

10

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

21

Flow voor (ml/min)

50,8

Flow na (ml/min)

44,5

Verschil (voor/na) %

-12,4

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1,91

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 10 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083154

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

206B2 Koopmanstraat, Uden

Datum monstername

15-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

11

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

1

Flow voor (ml/min)

50,3

Flow na (ml/min)

50,5

Verschil (voor/na) %

0,4

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

2,02

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 11 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

26-05-2014

1405-1710_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-083155

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

ADB06B1 Biggenstraat, Uden

Datum monstername

15-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

12

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

12

Flow voor (ml/min)

50,8

Flow na (ml/min)

44,5

Verschil (voor/na) %

-12,4

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1,91

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Tom van Bakel Projectcoördinator

Pagina 12 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Bijlage Datum rapportage

26-05-2014

Bijlage behorende bij rapportnummer: 1405-1710_01 Canister (6l) Parameter

Analyse techniek / methode

CAS nummer

Dichloorethaan(1,1-) Dichloorethaan (1,2-) Dichlooretheen (cis-1,2-) Dichlooretheen (trans-1,2-) Dichloormethaan Dichloorpropaan (1,2-) Tetrachlooretheen Tetrachloormethaan Trichloorethaan (1,1,1-) Trichloorethaan (1,1,2-) Trichlooretheen Trichloormethaan Vinylchloride

TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15

75-34-3 107-06-2 156-59-2 156-60-5 75-09-2 78-87-5 127-18-4 56-23-5 71-55-6 79-00-5 79-01-6 67-66-3 75-01-4

Analysedatum 14-083144 14-083145 14-083146 14-083147 14-083148 14-083149 14-083150 14-083151 14-083152 14-083153 14-083154 14-083155

VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride

20-5-2014 20-5-2014 20-5-2014 20-5-2014 20-5-2014 20-5-2014 20-5-2014 21-5-2014 21-5-2014 21-5-2014 21-5-2014 21-5-2014

Pagina 13 / 13 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088507

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

K37B1 Plein Julianastraat

Datum monstername

21-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

1

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

6

Flow voor (ml/min)

51,2

Flow na (ml/min)

55,4

Verschil (voor/na) %

8,2

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1420

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

2920

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

3110

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 1 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088508

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

ADB03B1 Plein Julianastraat

Datum monstername

21-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

2

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

18

Flow voor (ml/min)

50,4

Flow na (ml/min)

54,3

Verschil (voor/na) %

7,7

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1400

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

2250

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

1800

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 2 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088510

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

308B1 Wilhelminastraat

Datum monstername

21-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

3

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

22

Flow voor (ml/min)

51,6

Flow na (ml/min)

58,1

Verschil (voor/na) %

12,6

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1460

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

390

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 3 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088512

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

ADB01B1 Wilhelminastraat

Datum monstername

21-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

4

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

2

Flow voor (ml/min)

49,0

Flow na (ml/min)

52,1

Verschil (voor/na) %

6,3

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1350

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

1280

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 4 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088514

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

ADB05B1 Markt

Datum monstername

22-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

5

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

20

Flow voor (ml/min)

50,4

Flow na (ml/min)

52,4

Verschil (voor/na) %

4,0

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1370

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

740

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 5 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088516

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

231B1 Markt

Datum monstername

22-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

6

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

11

Flow voor (ml/min)

50,4

Flow na (ml/min)

54,3

Verschil (voor/na) %

7,7

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1400

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

18400

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 6 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088518

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

231B2 Markt

Datum monstername

22-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

7

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

4

Flow voor (ml/min)

51,6

Flow na (ml/min)

58,1

Verschil (voor/na) %

12,6

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1460

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

8860

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 7 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088519

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

M46B1 Julianastraat

Datum monstername

22-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

8

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

3

Flow voor (ml/min)

49,0

Flow na (ml/min)

52,1

Verschil (voor/na) %

6,3

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1350

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

11500

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 8 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088521

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

ADB02B1 Wilhelminastraat

Datum monstername

22-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

9

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

24

Flow voor (ml/min)

51,2

Flow na (ml/min)

55,4

Verschil (voor/na) %

8,2

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1420

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

6570

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 9 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088523

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

309B1 Oranjestraat

Datum monstername

22-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

10

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

23

Flow voor (ml/min)

50,3

Flow na (ml/min)

56,3

Verschil (voor/na) %

11,9

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1420

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

2410

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 10 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Analyse certificaat Rapportnummer:

Datum rapportage

02-06-2014

1405-1712_01

Datum order

13-05-2014

Monsternummer RPS

14-088525

Ordernummer opdrachtgever

RAH14.0060

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv Arbo

RPS analyse bv Minervum 7002 4817 ZL Breda

Postbus 3440 4800 DK Breda Monsternamepunt Adres monstername

306B1 Nieuwe Markt

Datum monstername

22-05-2014

Monsternummer opdrachtgever

11

Meettijd (min) Volume (l)

40

Filternummer

-

Soort monster

Canister (6 L)

Monstergegevens afkomstig van Opmerking

RPS Analyse -

Pomp nr.

19

Flow voor (ml/min)

51,2

Flow na (ml/min)

55,4

Verschil (voor/na) %

8,2

Code Parameter

Postbus 3440 4800 DK Breda T 0880 235730 F 0880 235701 E analyse@rps.nl W www.rps.nl

1420

Resultaat

VOCL + vinylchloride

VOCL 0001,000,000.00 - + vinylchloride Dichloormethaan 0002,000,000.00 Dichlooretheen (trans-1,2-) 0003,000,000.00 Dichloorethaan(1,1-) 0004,000,000.00 Dichlooretheen (cis-1,2-) 0005,000,000.00 Trichloormethaan 0006,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,1-) 0007,000,000.00 Tetrachloormethaan 0008,000,000.00 Dichloorethaan (1,2-) 0009,000,000.00 Trichlooretheen 0010,000,000.00 Dichloorpropaan (1,2-) 0011,000,000.00 Trichloorethaan (1,1,2-) 0012,000,000.00 Tetrachlooretheen 0013,000,000.00 Vinylchloride

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

5620

ng/m³

< 100

ng/m³

< 100

ng/m³

3740

ng/m³

< 50

ng/m³

Toelichting: '<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. '>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode. Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). (1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Meetonzekerheid op aanvraag.

Jan Kegelaer Operationeel manager

Pagina 11 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


V130514_1

Bijlage Datum rapportage

02-06-2014

Bijlage behorende bij rapportnummer: 1405-1712_01 Canister (6l) Parameter

Analyse techniek / methode

CAS nummer

Dichloorethaan(1,1-) Dichloorethaan (1,2-) Dichlooretheen (cis-1,2-) Dichlooretheen (trans-1,2-) Dichloormethaan Dichloorpropaan (1,2-) Tetrachlooretheen Tetrachloormethaan Trichloorethaan (1,1,1-) Trichloorethaan (1,1,2-) Trichlooretheen Trichloormethaan Vinylchloride

TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15 TD-GCMS / a.v. OSHA PV2120 EPA TO.15

75-34-3 107-06-2 156-59-2 156-60-5 75-09-2 78-87-5 127-18-4 56-23-5 71-55-6 79-00-5 79-01-6 67-66-3 75-01-4

Analysedatum 14-088507 14-088508 14-088510 14-088512 14-088514 14-088516 14-088518 14-088519 14-088521 14-088523 14-088525

VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride VOCL + vinylchloride

27-5-2014 27-5-2014 27-5-2014 27-5-2014 27-5-2014 27-5-2014 27-5-2014 28-5-2014 28-5-2014 28-5-2014 28-5-2014

Pagina 12 / 12 RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika


bijlage 4: Analysecertificaten grondwateronderzoek


ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 路 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 路 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl

Analyserapport

Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Postbus 7020 5605 JA EINDHOVEN

Uw projectnaam Uw projectnummer ALcontrol rapportnummer

Blad 1 van 6

: Uden Centrum : 11035460 : 12012420, versienummer: 2

Rotterdam, 27-05-2014

Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 11035460. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend,

R. van Duin Laboratory Manager

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 2 van 6

Analyserapport Uden Centrum

Orderdatum 14-05-2014 Startdatum 14-05-2014 Rapportagedatum 27-05-2014

11035460 12012420

- 2

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000)

206(5) 14-5-14 206(5) 14-5-14

002 003 004 005

Analyse

231(6) 14-5-14 231(6) 14-5-14 306(6) 14-5-14 306(6) 14-5-14 309(6) 14-5-14 309(6) 14-5-14 Adb-04p 14-5-14 Adb-04p 14-5-14

Eenheid

Q

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,2-dichloorethaan µg/l S cis-1,2-dichlooretheen µg/l S trans-1,2-dichlooretheen µg/l S som (cis,trans) 1,2µg/l dichloorethenen (0.7 BoToVa) 1,2-dichloorpropaan µg/l S tetrachlooretheen µg/l S tetrachloormethaan µg/l S 1,1,1-trichloorethaan µg/l S 1,1,2-trichloorethaan µg/l S trichlooretheen µg/l S chloroform µg/l S vinylchloride µg/l S

001

<0.2 800 19 819

<0.2 3.9 <0.1 <0.1 <0.1 160 <0.2 120

1)

002

<0.2 1.7 0.49 2.19

<0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 1.9

1)

003

<0.2 0.28 <0.1 0.35

<0.2 0.14 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 9.3

1)

004

<0.2 0.14 <0.1 0.21

<0.2 0.53 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

1)

2)

2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

005

<0.2 0.32 <0.1 0.39

<0.2 0.14 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

1)


Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 3 van 6

Analyserapport Uden Centrum 11035460 12012420

- 2

Orderdatum 14-05-2014 Startdatum 14-05-2014 Rapportagedatum 27-05-2014

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten 1 2

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa Gehalte indicatief ivm hoog rendement interne standaard.

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 4 van 6

Analyserapport Uden Centrum

Orderdatum 14-05-2014 Startdatum 14-05-2014 Rapportagedatum 27-05-2014

11035460 12012420

- 2

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

006

Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000)

Adb-05p 14-5-14 Adb-05p 14-5-14

007 008 009

Analyse

Adb-06p 14-5-14 Adb-06p 14-5-14 K31(3) 14-5-14 K31(3) 14-5-14 M46(3)14-5-14 M46(3)14-5-14

Eenheid

Q

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,2-dichloorethaan µg/l S cis-1,2-dichlooretheen µg/l S trans-1,2-dichlooretheen µg/l S som (cis,trans) 1,2µg/l dichloorethenen (0.7 BoToVa) 1,2-dichloorpropaan µg/l S tetrachlooretheen µg/l S tetrachloormethaan µg/l S 1,1,1-trichloorethaan µg/l S 1,1,2-trichloorethaan µg/l S trichlooretheen µg/l S chloroform µg/l S vinylchloride µg/l S

006

<0.2 0.23 <0.1 0.3

<0.2 0.20 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

1)

007

<0.2 1.1 0.19 1.29

<0.2 1.3 <0.1 <0.1 <0.1 0.88 <0.2 <0.2

1)

008

<0.2 <0.1 <0.1 0.14

<0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

1)

009

<0.2 0.12 <0.1 0.19

1)

<0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 5 van 6

Analyserapport Uden Centrum 11035460 12012420

- 2

Orderdatum 14-05-2014 Startdatum 14-05-2014 Rapportagedatum 27-05-2014

Monster beschrijvingen

006

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten 1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 6 van 6

Analyserapport Uden Centrum

Orderdatum 14-05-2014 Startdatum 14-05-2014 Rapportagedatum 27-05-2014

11035460 12012420

- 2

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

1,2-dichloorethaan cis-1,2-dichlooretheen trans-1,2-dichlooretheen som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 BoToVa) 1,2-dichloorpropaan tetrachlooretheen tetrachloormethaan 1,1,1-trichloorethaan 1,1,2-trichloorethaan trichlooretheen chloroform vinylchloride

Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000)

Conform AS3130-1 Idem Idem Idem

Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 006 006 007 007 008 008 009 009

G8613828 G8613829 G8613821 G8613820 G8613802 G8613803 G8613815 G8613814 G8613790 G8613796 G8613809 G8613808 G8613797 G8613791 G8613785 G8613784 G8613826 G8613827

14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014

14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014 14-05-2014

ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 路 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 路 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl

Analyserapport

Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Postbus 7020 5605 JA EINDHOVEN

Uw projectnaam Uw projectnummer ALcontrol rapportnummer

Blad 1 van 4

: Uden centrum : 11035460 : 12015383, versienummer: 1

Rotterdam, 02-06-2014

Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 11035460. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend,

R. van Duin Laboratory Manager

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 2 van 4

Analyserapport Uden centrum

Orderdatum 22-05-2014 Startdatum 22-05-2014 Rapportagedatum 02-06-2014

11035460 12015383

- 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater (AS3000)

308 (6) 22-5-14 308 (6) 22-5-14 308 (6) (489-589)

Analyse

Eenheid

Q

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,2-dichloorethaan µg/l S cis-1,2-dichlooretheen µg/l S trans-1,2-dichlooretheen µg/l S som (cis,trans) 1,2µg/l dichloorethenen (0.7 BoToVa) 1,2-dichloorpropaan µg/l S tetrachlooretheen µg/l S tetrachloormethaan µg/l S 1,1,1-trichloorethaan µg/l S 1,1,2-trichloorethaan µg/l S trichlooretheen µg/l S chloroform µg/l S vinylchloride µg/l S

001

<0.2 0.58 0.62 1.2

1)

<0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 1.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 3 van 4

Analyserapport Uden centrum 11035460 12015383

- 1

Orderdatum 22-05-2014 Startdatum 22-05-2014 Rapportagedatum 02-06-2014

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten 1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt T.M.R. Hendrickx Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 4 van 4

Analyserapport Uden centrum

Orderdatum 22-05-2014 Startdatum 22-05-2014 Rapportagedatum 02-06-2014

11035460 12015383

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

1,2-dichloorethaan cis-1,2-dichlooretheen trans-1,2-dichlooretheen som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 BoToVa) 1,2-dichloorpropaan tetrachlooretheen tetrachloormethaan 1,1,1-trichloorethaan 1,1,2-trichloorethaan trichlooretheen chloroform vinylchloride

Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000)

Conform AS3130-1 Idem Idem Idem

Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001 001

G8613812 G8613811

22-05-2014 22-05-2014

22-05-2014 22-05-2014

ALC236 ALC236

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 路 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 路 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl

Analyserapport

Aveco de Bondt Lisa Knops Postbus 7020 5605 JA EINDHOVEN

Uw projectnaam Uw projectnummer ALcontrol rapportnummer

Blad 1 van 4

: Verificatieonderzoek VOCl-verontreiniging Uden-centrum : 11035460 : 12019189, versienummer: 1

Rotterdam, 12-06-2014

Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 11035460. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend,

R. van Duin Laboratory Manager

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt Lisa Knops Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 2 van 4

Analyserapport Verificatieonderzoek VOCl-verontreiniging Uden-centrum 12019189

- 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000)

Adb-01p 04-06-14 Adb-01p 04-06-14 (280-380)

002 003 004

Analyse

Orderdatum 04-06-2014 Startdatum 04-06-2014 Rapportagedatum 12-06-2014

11035460

Adb-02p 04-06-14 Adb-02p 04-06-14 (250-350) AdB-03p 4-6-14 AdB-03p 4-6-14 (250-350) K37(6) 04-06-14 K37(6) 04-06-14 (470-570)

Eenheid

Q

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,2-dichloorethaan µg/l S cis-1,2-dichlooretheen µg/l S trans-1,2-dichlooretheen µg/l S som (cis,trans) 1,2µg/l dichloorethenen (0.7 BoToVa) 1,2-dichloorpropaan µg/l S tetrachlooretheen µg/l S tetrachloormethaan µg/l S 1,1,1-trichloorethaan µg/l S 1,1,2-trichloorethaan µg/l S trichlooretheen µg/l S chloroform µg/l S vinylchloride µg/l S

001

<0.2 <0.1 <0.1 0.14

<0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

1)

002

<0.2 <0.1 <0.1 0.14

<0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

1)

003

<0.2 <0.1 <0.1 0.14

<0.2 0.25 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

1)

004

<0.2 0.53 0.28 0.81

1)

<0.2 <0.1 <0.1 <0.1 0.25 <0.2 <0.2 1.4

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt Lisa Knops Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 3 van 4

Analyserapport Verificatieonderzoek VOCl-verontreiniging Uden-centrum 11035460 12019189

- 1

Orderdatum 04-06-2014 Startdatum 04-06-2014 Rapportagedatum 12-06-2014

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten 1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aveco de Bondt Lisa Knops Projectnaam Projectnummer Rapportnummer

Blad 4 van 4

Analyserapport Verificatieonderzoek VOCl-verontreiniging Uden-centrum 11035460 12019189

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

1,2-dichloorethaan cis-1,2-dichlooretheen trans-1,2-dichlooretheen som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 BoToVa) 1,2-dichloorpropaan tetrachlooretheen tetrachloormethaan 1,1,1-trichloorethaan 1,1,2-trichloorethaan trichlooretheen chloroform vinylchloride

Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000)

Conform AS3130-1 Idem Idem Idem

Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001 001 002 002 003 003 004 004

G8613807 G8613813 G8613801 G8613795 G8613683 G8613682 G8613806 G8613805

04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014

04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014

ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236 ALC236

Orderdatum 04-06-2014 Startdatum 04-06-2014 Rapportagedatum 12-06-2014

Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


bijlage 5: Toetsing grondwateronderzoek


Projectnaam Projectcode

Uden Centrum 11035460

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in Âľg/l, tenzij anders aangegeven) Monstercode

206(5) 14-5-141

231(6) 14-5-142

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,2-dichloorethaan <0.2 <0.2 cis-1,2-dichlooretheen 800 -1.7 trans-1,2-dichlooretheen 19 -0.49 som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 BoToVa) 819 *** 2.19 1,2-dichloorpropaan <0.2 <0.2 tetrachlooretheen 3.9 * <0.1 a tetrachloormethaan <0.1 <0.1 a 1,1,1-trichloorethaan <0.1 <0.1 a 1,1,2-trichloorethaan <0.1 <0.1 trichlooretheen 160 * <0.2 chloroform <0.2 <0.2 vinylchloride 120 *** 1.9

--* a a a a

*

306(6) 14-5-143

309(6) 14-5-144

Adb-04p 14-5-145

<0.2 0.28 <0.1

<0.2 0.14 <0.1

<0.2 0.32 <0.1

0.35 <0.2 0.14 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 9.3

--* *

a a a

***

0.21 <0.2 0.53 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

--* *

a a a

a

0.39 <0.2 0.14 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

--* *

a a a

a

Monstercode en monstertraject 12012420-001 206(5) 14-5-14 206(5) 14-5-14 12012420-002 231(6) 14-5-14 231(6) 14-5-14 3 12012420-003 306(6) 14-5-14 306(6) 14-5-14 4 12012420-004 309(6) 14-5-14 309(6) 14-5-14 5 12012420-005 Adb-04p 14-5-14 Adb-04p 14-5-14 1 2

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675. De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: * het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde -geen toetsingswaarde voor opgesteld niet geanalyseerd # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).


Projectnaam Projectcode

Uden Centrum 11035460

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in Âľg/l, tenzij anders aangegeven) Monstercode

Adb-05p 14-5-141 Adb-06p 14-5-142 K31(3) 14-5-143

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,2-dichloorethaan <0.2 <0.2 cis-1,2-dichlooretheen 0.23 -1.1 trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -0.19 som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 BoToVa) 0.3 * 1.29 1,2-dichloorpropaan <0.2 <0.2 tetrachlooretheen 0.20 * 1.3 a tetrachloormethaan <0.1 <0.1 a 1,1,1-trichloorethaan <0.1 <0.1 a 1,1,2-trichloorethaan <0.1 <0.1 trichlooretheen <0.2 0.88 chloroform <0.2 <0.2 a vinylchloride <0.2 <0.2

--* *

a a a

a

<0.2 <0.1 <0.1 0.14 <0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

--a a a a a

a

M46(3)14-5-144

308 (6) 22-5-145

<0.2 0.12 <0.1

<0.2 0.58 0.62

0.19 <0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

--* a a a a

a

1.2 <0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 1.1

--* a a a a

*

Monstercode en monstertraject 12012420-006 Adb-05p 14-5-14 Adb-05p 14-5-14 12012420-007 Adb-06p 14-5-14 Adb-06p 14-5-14 3 12012420-008 K31(3) 14-5-14 K31(3) 14-5-14 4 12012420-009 M46(3)14-5-14 M46(3)14-5-14 5 12015383-001 308 (6) 22-5-14 308 (6) 22-5-14 308 (6) (489-589) 1 2

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675. De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: * het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde -geen toetsingswaarde voor opgesteld niet geanalyseerd # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).


Projectnaam Projectcode

Verificatieonderzoek VOCl-verontreiniging Uden-centrum 11035460

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in Âľg/l, tenzij anders aangegeven) Monstercode

Adb-01p 04-06-141 Adb-02p 04-06-142 AdB-03p 4-6-143

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,2-dichloorethaan <0.2 cis-1,2-dichlooretheen <0.1 -trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 a BoToVa) 0.14 1,2-dichloorpropaan <0.2 a tetrachlooretheen <0.1 a tetrachloormethaan <0.1 a 1,1,1-trichloorethaan <0.1 a 1,1,2-trichloorethaan <0.1 trichlooretheen <0.2 chloroform <0.2 a vinylchloride <0.2

<0.2 <0.1 <0.1 0.14 <0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

--a a a a a

a

<0.2 <0.1 <0.1 0.14 <0.2 0.25 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2

--a

*

a a a

a

K37(6) 04-06-144

<0.2 0.53 0.28 0.81 <0.2 <0.1 <0.1 <0.1 0.25 <0.2 <0.2 1.4

--* a a a

* *

Monstercode en monstertraject 12019189-001 Adb-01p 04-06-14 Adb-01p 04-06-14 (280-380) 12019189-002 Adb-02p 04-06-14 Adb-02p 04-06-14 (250-350) 3 12019189-003 AdB-03p 4-6-14 AdB-03p 4-6-14 (250-350) 4 12019189-004 K37(6) 04-06-14 K37(6) 04-06-14 (470-570) 1 2

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675. De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: * het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde -geen toetsingswaarde voor opgesteld niet geanalyseerd # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).


Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) Toetsingswaarden1)

S

1/2(S+I)

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,2-dichloorethaan 7.0 204 som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 BoToVa) 0.01 10 1,2-dichloorpropaan 0.80 40 tetrachlooretheen 0.01 20 tetrachloormethaan 0.01 5.0 1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 trichlooretheen 24 262 chloroform 6.0 203 vinylchloride 0.01 2.5

1)

S 1/2(S+I) I RBK

I

RBK

400

0.20

20 80 40 10 300 130 500 400 5.0

0.14 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20

streefwaarde gemiddelde van streef- en interventiewaarde interventiewaarde Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-112012).


bijlage 6: Kwaliteitsborging


Kwaliteitsborging Erkenningen Kwalibo De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit. Hoofdstuk 2 van dit besluit beschrijft de kwaliteitsborging in het bodembeheer, ook wel bekend als Kwalibo. Het onderdeel Kwalibo geeft regels voor de uitvoering van werkzaamheden in de (water)bodemsector en stelt eisen aan de uitvoerders en de bodemintermediairs. Bodemintermediairs mogen alleen onder Kwalibo werkzaamheden verrichten als zij daarvoor zijn erkend. Rijkswaterstaat Leefomgeving beheert de erkenningen. Een erkenning is een beschikking, afgegeven in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, waarin staat dat de bodemintermediair voldoet aan de gestelde voorwaarden. Bevoegd gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Daarin is beschreven hoe een bodemintermediair bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren. Aveco de Bondt borgt dat de veldwerkzaamheden, monsterneming en/of milieukundige begeleiding worden uitgevoerd door of onder directe leiding van een erkend medewerker conform onze procescertificaten: 

Monsterneming voor partijkeuringen. Waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 1000Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de beoordelingsrichtlijnMilieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg.

“Monsterneming voor partijkeuringen”.

SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”.

Waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering”.

De procescertificaten staan op naam van Aveco de Bondt bv. Aveco de Bondt bv is statutair gevestigd te Rijssen en geregistreerd onder nummer Kamer van Koophandel nr. 30169759. Als postadres geldt postbus 202 te Rijssen. De operationele werkzaamheden worden vanuit verschillende standplaatsen uitgevoerd.

Functiescheiding (integriteit) Bodemintermediairs moeten onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. Dit moet voorkomen dat eigenaren van bijvoorbeeld verontreinigde locaties of initiatiefnemers tot bijvoorbeeld een bodemsanering op een ongewenste wijze de bodemintermediairs beïnvloeden. De eis van verplichte functiescheiding betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Functiescheiding is verplicht voor de onder de voornoemde procescertificaten uit te voeren zogeheten kritische functies. Conform de daartoe in het kwaliteitssysteem van Aveco de Bondt bv opgenomen procedure wordt bij iedere (potentiële) opdracht voor de uitvoering van één van deze kritische functies, gecontroleerd of van functiescheiding sprake is. In onze offertes en rapportages wordt het resultaat van deze toets weergegeven.


tekening 1: Situering VOCl verontreiniging met locaties peilbuizen en bodemluchtfilters


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 m

Legenda Contour Contour Drain Peilbuis en bodemluchtfilter Bodemluchtfilter/peilbuis Opdrachtgever:

Provincie Noord-Brabant Project:

Aanvullend onderzoek VOCl verontreiniging Uden Centrum Omschrijving:

Projectnummer:

Siutering VOCL verontreiniging met locaties peilbuizen en bodemluchtfilters

11.0354.60

Blad: 1 van 1 Getekend: LKS

Formaat: A2 Gecontroleerd: RVAA

Tek nr.: 1 Gezien: RVAA

Datum: 25-06-2014 Uitgave: A2 Schaal: 1:1000

Aveco de Bondt bv Eindhoven Postbus 7020, 5605 JA, Eindhoven Dillenburgstr. 25e, 5652 AM, Eindhoven Telefoon (040) 2500 700 Telefax (040) 2500 701 E-mail: eindhoven@avecodebondt.nl Internet : www.avecodebondt.nl


Tek.nr. 5.2.1 Legenda

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Contour

< S-waarde

Contour

> S-waarde

Drain

> T-waarde

Peilbuis en bodemluchtfilter

> I-waarde

90

100 m

Bodemluchtfilter/peilbuis Opdrachtgever:

Provincie Noord-‐Brabant Project:

Aanvullend onderzoek VOCl verontreiniging Uden Centrum Omschrijving:

Projectnummer:

Restverontreiniging VOCl - 2014, grondwater Siutering VOCL verontreiniging metondiep locaties peilbuizen(2-5 en m-mv) bodemluchtfilters

11.0354.60

Blad: 1 van 1 Getekend: LKS

Formaat: A2 Gecontroleerd: RVAA

Tek nr.: 1 Gezien: RVAA

Datum: 25-‐06-‐2014 Uitgave: A2 Schaal: 1:1000

Aveco de Bondt bv Eindhoven Postbus 7020, 5605 JA, Eindhoven Dillenburgstr. 25e, 5652 AM, Eindhoven Telefoon (040) 2500 700 Telefax (040) 2500 701 E-‐mail: eindhoven@avecodebondt.nl Internet : www.avecodebondt.nl


Tek.nr. 5.2.2 Legenda

0

10

20

30

40

50

Contour

60

70

80

90

100 m

VOCl < TCL

Contour Drain Peilbuis en bodemluchtfilter Bodemluchtfilter/peilbuis Opdrachtgever:

Provincie Noord-‐Brabant Project:

Aanvullend onderzoek VOCl verontreiniging Uden Centrum Omschrijving:

Projectnummer:

Bodemluchtconcentraties ( 1-1,5 m-mv) Siutering VOCL verontreiniging met locaties peilbuizen en bodemluchtfilters

11.0354.60

Blad: 1 van 1 Getekend: LKS

Formaat: A2 Gecontroleerd: RVAA

Tek nr.: 1 Gezien: RVAA

Datum: 25-‐06-‐2014 Uitgave: A2 Schaal: 1:1000

Aveco de Bondt bv Eindhoven Postbus 7020, 5605 JA, Eindhoven Dillenburgstr. 25e, 5652 AM, Eindhoven Telefoon (040) 2500 700 Telefax (040) 2500 701 E-‐mail: eindhoven@avecodebondt.nl Internet : www.avecodebondt.nl


Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

V. Sanscrit 2.3.2 V. rapport

2.13

Algemeen Naam dossier: Code: Beoordelaar: Datum rapport: Type bodemgebruik:

Uden-C verificatie 2014 NB085600003 a.nijland@soilconsult.nl woensdag 27 augustus 2014 huidig

Uitgevoerde beoordelingen: Stap1: Ernst van de verontreiniging: Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: - Ernstige grondwaterverontreiniging

Stap2: Standaardbeoordeling

Humaan Ecologisch Verspreiding = voltooid

= niet uitgevoerd

Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:

herziene risicobeoordeling na uitvoering verificatieonderzoek 2014 met bodemluchtmetingen en grondwateronderzoek in freatisch grondwater

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&M. Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. Uitgangspunten De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor: · een geval van ernstige bodemverontreiniging; · een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) van toepassing; · huidig en voorgenomen gebruik; · grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest; · alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.


Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten Per stof

Stof

Dosis [mg/kg lg/d]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie 1,2-dichlooretheen (cis en trans) Tetrachlooretheen Trichlooretheen Vinylchloride (monochlooretheen)

2,01e-5 1,84e-5 3,54e-5 1,92e-5

MTR [mg/kg lg/d]

6,00e-3 1,60e-2 5,00e-2 6,00e-4

Risico-Index

0,00 0,00 0,00 0,03

Combinatietoxicologie

Stofgroep Risico-index Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie VOCLs 0,04 Hinder - toetsing aan geurdrempel

Concentratie binnenlucht [ug/m3]

Stof Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Tetrachlooretheen Trichlooretheen Vinylchloride (monochlooretheen)

1,15 5,60e-1 1,00e-3

Geurdrempel [ug/m3]

1,00e5 5,00e4 4,00e4

Hinder - huidcontact

Functie

Sprake van huidcontact?

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Nee

Toelichting:

Toetsing TCL's

Stof Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie 1,2-dichlooretheen (cis en trans) Tetrachlooretheen Trichlooretheen Vinylchloride (monochlooretheen)

Concentratie binnenlucht [ug/m3]

2,90e-1 1,15 5,60e-1 1,00e-3

TCL [ug/m3]

3,00e1 2,50e2 2,00e2 3,60


Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie 1,2-dichlooretheen (cis en trans) Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater Tetrachlooretheen Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater Trichlooretheen Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater Vinylchloride (monochlooretheen) Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater

Relatieve bijdrage [%]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.09 28.91 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.96 0.04 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.82 1.18 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 99.79 0.00 0.00


Humane risico's - invoergegevens

C-totaal [mg/kg] Geheel Bebouwd

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Tetrachlooretheen Trichlooretheen 1,2-dichlooretheen (cis en trans) Vinylchloride (monochlooretheen)

Bebouwd

C-grondwater [ug/l] Onbebouwd Onbebouwd

1,00e0. 5,00e-1 5,00e-1 9,30

3,90 1,60e2 8,19e2 1,20e2

Parameters

Berekening Functie blootstelling lood: Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Als kind

Diepte verontreiniging [m] OS [%] t.o.v. kruipruimte t.o.v. maaiveld 2,00 1,00 2,00

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit overzicht. Blootstellingsroute

Blootstellingsroute Status Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie De restverontreiniging in het grondwater zit op 2-3 m - mv. In het Verantwoording: ondiepe grondwater zijn voornamelijk lage concentraties gemten. Er zijn slechts zeer lage bodemluchtconcentraties gemeten (<< TCL). De bovengrond (0-2 m) bevat geen verontreiniging.

Dermaal contact bij douchen Dermaal contact grond Ingestie drinkwater Ingestie grond Inhalatie dampen bij douchen Inhalatie grond Concentraties in contactmedia en stofparameters

Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld


Stof Parameter Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Tetrachlooretheen Concentratie in binnenlucht

Waarde

Eenheid

Verantwoording

1,15

ug/m3

Tetrachlooretheen

Concentratie in bodemlucht

1,15e1

ug/m3

Trichlooretheen

Concentratie in binnenlucht

5,60e-1

ug/m3

Trichlooretheen

Concentratie in bodemlucht

5,60

ug/m3

1,2-dichlooretheen (cis en trans)

Concentratie in binnenlucht

2,90e-1

ug/m3

1,2-dichlooretheen (cis en trans)

Concentratie in bodemlucht

2,90

ug/m3

Vinylchloride (monochlooretheen)

Concentratie in binnenlucht

1,00e-3

ug/m3

Vinylchloride (monochlooretheen)

Concentratie in bodemlucht

1,00e-2

ug/m3

=0,1 * max. gemeten bodemluchtconcentratie voor PER is de max gemeten waarde 11,5 microgram per m3 hoogst gemeten waarde in peilbuis M46 =0,1 * max. gemeten bodemluchtconcentratie voor TRI is de max gemeten waarde 5,6 microgram per m3 hoogst gemeten bodemluchtconcentratie voor TRI in peilbuis 306 =0,1 * max. gemeten bodemluchtconcentratie voor DCE is de max gemeten waarde 2,9 microgram per m3 hoogst gemeten bodemluchtconcentratie voor DCE in peilbuis K37 =0,1 * max. gemeten bodemluchtconcentratie voor VC zijn alle gemeten waarden kleiner dan de detectiegrens alle gemeten waarden voor VC zijn kleiner dan 0,050 microgram per m3

Overige parameters

Parameter Waarde Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie 0,00 Bijdrage kruipruimte lucht aan binnenlucht (fractie)

Default

0,00

Eenheid

Verantwoording er zijn zeer lage bodemluchtconcentraties gemeten (<< TCL)


Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische risicobeoordeling niet vereist is. Risicobeoordeling verspreiding - standaard

Onderdeel

Uitkomst

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour in het grondwater?

Ja

Toelichting:

Risicobeoordeling verspreiding - uitgebreid

Onderdeel

Uitkomst

Er is sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 waarin één of meer stoffen in grondwater de interventiewaarde overschrijden. Is desondanks met metingen en/of berekeningen aangetoond dat jaarlijks niet meer dan 1.000 m3 nieuw bodemvolume verontreinigd raakt met grondwater waarin één of meer stoffen de interventiewaarde overschrijden?

Ja

Toelichting:

3 monitoringsrondes en een verificatieonderzoek wijzen uit dat sprake is vaneen stabiele eindsituatie met een krimpende pluim

Uden centrum saneringsplan v21 11 2014, def  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you