Page 1

Postbus 8035

OMGEVINGSDIENST

5601 KA Eindhoven T: 088 369 03 69

ZUIDOOST-BRABANT

I : www.odzob.nl

Provincie Noord-Brabant t.a.v. de heer M.M. Bressers Postbus 901 51 5200 MC 's-HERTOCENBOSC

Ingekomen

3916690 DIV STAN

2 8 JAN 2016

hJľl

I Provincie Noord-Brabant

uw kenmerk

uw bericht van

ons kenmerk

datum

22 september 201 5

Z.29860/D.1 26750

22 januari 201 6

contactgegevens

onderwerp Beschikking sa neringspla n

naam

Harry Veldhoen

locatie

Uden­Centrum te Uden

email

h.veldhoen@odzob.nl

code

NB085600003

tel.

088 369 0426

Geachte heer Bressers, Hierbij ontva ngt u van ons de beschikking na a r a a nleiding va n na mens u op 22 september 201 5 ingediende sa neringspla n met betrekking tot bovengenoemde loca tie. Een sa menva tting va n de beschikking wordt op 27 januari 201 6 gepubliceerd op http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/bodembeschermingsvergunning. Va na f 28 januari 201 6 ligt de beschikking met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inza ge in het gemeentehuis van de gemeente Uden en bij de Omgevingsdienst Zuidoost­Bra ba nt. De bezwa a r­ en beroepsprocedure vindt u terug in de beschikking. Als er geen bezwa a r­ en/of beroep­ schrift wordt ingediend, wordt de beschikking zes weken na da gtekening onherroepelijk. Wij ma ken u erop a ttent, da t zola ng deze beschikking nog niet onherroepelijk is en u toch sta rt met de uitvoering va n de sa nering, de gevolgen va n ingesteld bezwa a r en/of beroep voor uw risico zijn. De sta rt va n de sa nering dient u twee weken voor a a nva ng bij ons bekend ma ken door middel va n het meldingsformulier "sta rt grondsa nering en/of grondwa tersa nering". Dit formulier is te vinden op onze website www.odzob.nl/documenten onder de ma p bodem.

pagina 1 van 2


Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens deze,

T.M.M.J. Baltussen

Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bijlage

:

-

Beschikking.

pagina 2 van 2

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT


Keizer Karei V Singel 8

OMGEVINGSDIENST

Postbus 8035 5601 KA Eindhoven

ZUIDOOST-BRABANT

T: 088 369 03 69 I: www.odzob.nl

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Aan de provincie Noord-Brabant voor de beoordeling van een vervangend saneringsplan voor de locatie Uden-Centrum, NB085600003.

pagina 1 van 7

Kenmerk Z.29860/D.126190


K e n m e r k : Z.29860/D.126190

OMGEVINGSDIENST

Datum:

ZUIDOOST-BRABANT

25 januari 2016

Onderwerp Instemmen met een vervangend saneringsplan. Locatie

Code

Uden-Centrum

NB085600003

1.

Melding

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 22 september 201 5 van de provincie Noord-Brabant een melding ontvangen voor het instemmen met een vervangend saneringsplan met betrekking tot bovengenoemde locatie. De melding bevat de volgende stukken: [1 ] [2]

Meldingsformulier nader onderzoek en/of saneringsplan; Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-Centrum (Promeco B.V.; projectnummer: 201 35345, rapportnummer: 19111 4-AN, november 201 4);

[3]

Notitie aanvullingen op Saneringsplan (ingekomen op 26 oktober 201 5).

Bovengenoemde stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. In het centrum van Uden was een grote grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) aanwezig. De oorzaak van de verontreinigingen waren de bedrijfsactiviteiten van twee voormalige chemische wasserijen op de hoek van de Juliana- en Koopmansstraat en op de hoek van de Kastanjeweg en de Markt. In 1 998 is gestart met de sanering van de verontreiniging. Het doel van die sanering was, conform de toenmalige wetgeving, het verwijderen van alle verontreinigingen met VGK uit het grondwater. Om dit te bereiken zijn voedingsstoffen aan het grondwater toegevoegd om de bacteriologische afbraak te bevorderen. Tetrachlooretheen (PER) en trichlooretheen (TRI) waren de verontreinigende stoffen. Dit zijn oplosmiddelen die onder andere worden toegepast in chemische wasserijen. Deze oplosmiddelen kunnen in de bodem door bacteriĂŤn worden afgebroken tot dichloorethenen (DCE) en vinylchloride (VC). Daarna kan verdere afbraak plaatsvinden tot milieuhygiĂŤnisch gezien ongevaarlijke stoffen als kooldioxide, water en etheen. Omdat de doelstelling van de sanering niet kan worden gehaald, is onderhavig vervangend saneringsplan ingediend. In dit vervangend saneringsplan is een nieuwe doelstelling geformuleerd die voldoet aan de huidige wetgeving. 2.

Besluit

1.

Met het vervangend saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wet bodembescherming,

2.

Met de uitvoering van het vervangend saneringsplan moet zo snel mogelijk maar in ieder geval

3.

Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.

4.

Er zijn voorschriften aan de sanering verbonden.

ingestemd. binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze beschikking worden begonnen.

pagina 2 van 7


K e n m e r k : Z.29860/D.126190

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Datum 25 januari 2016

Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd. 3.

Procedure

Op deze procedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De proceduretermijn is met 1 5 weken verlengd. De proceduretermijn is geschorst van 1 5 tot 26 oktober 201 5 in verband met het aanleveren van aanvullende gegevens. De ontwerpbeschikking heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn op 23 december 201 5 zienswijzen ingediend door de gemeente Uden. Deze zienswijzen luiden samengevat als volgt: İ.

Bu i ten de i nterventi ewaardencontour voor grondwater ui t 1 997 di ent op di verse di epten de kwali tei t van het grondwater i n stroomafwaartse r i cht i ng te worden bepaald om vast te stellen of wordt voldaan aan de ni euwe saneri ngsdoelstelli ng.

2.

De resultaten van di t onderzoek moeten worden beoordeeld voor overgegaan wordt tot het vaststellen van een ni euwe saneri ngsdoelstelli ng.

3.

Op basi s van de resultaten van het aanvullend onderzoek moet de opzet voor toekomsti g onderzoek (bedoeld wordt de begi n 201 6 ui t te voeren moni tori ngsronde) worden aangepast.

Overwegingen Overwegingen naar aanlei di ng van de i ngebrachte zi enswi jzen z i jn geweest: Ad 1. Gezi en het hui di ge verontrei ni gi ngsbeeld i s het onwaarschi jnli jk dat de verontrei ni gi ng tot bui ten de i nterventi ewaardencontour i s versprei d. Om alle onzekerhei d weg te nemen zal de saneerder stroomafwaarts van de oorspronkeli jke i ntervent i ewaardencontour dri e pei lbui zen i n het freat i sch grondwater van 5 tot 6 meter mi nus maa i veld (m -mv) en twee pei lbui zen i n het grondwater tussen 10 en 1 5 m -mv bemonsteren en analyseren. Als acti ewaarden worden hi erbi j de i nterventi ewaarden gebru i kt. Als gehalten boven de interventiewaarden worden aangetroffen treedt het terugvalscenari o (zi e paragraaf 6.4) i n werki ng. Ad 2. De pei lbui zen genoemd onder Ad 1. worden bemonsterd ti jdens de begi n 201 6 ui t te voeren monitoringsronde. Het i s ni et noodzakeli jk om te wachten op de resultaten van het onderzoek van die pei lbui zen voor de ni euwe saneri ngsdoelstelli ng kan worden vastgesteld, i mmers als gehalten boven de i nterventi ewaarden worden aangetroffen treedt het terugvalscenari o i n werki ng. Ad 3. Omdat de pei lbui zen genoemd onder Ad 1. worden bemonsterd ti jdens de begi n 201 6 ui t te voeren monitoringsronde, i s het ni et noodzakeli jk de opzet voor toekomsti g onderzoek verder aan te passen.

Naar aanlei di ng van de zi enswi jzen i s de beschi kki ng ten opzi chte van de ontwerpbeschi kki ng op het volgende punt aangepast:

pagina 3 van 7


\

K e n m e r k : Z.29860/D.126190

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Datum: 25 januari 2016

In paragraaf 6.3 is toegevoegd: "Bij deze monitoringsronde worden de peilbuizen bemonsterd en geanalyseerd die zijn genoemd in de notitie aanvullingen op het saneringsplan [3] en de vijf peilbuizen die zijn genoemd onder Ad 1. in hoofdstuk 3 van deze beschikking." 4.

Beschrijving verontreinigingssituatie

Op 28 oktober 1 997 hebben wij in een beschikking met nummer 466622 bepaald, dat er op de locatie sprake is van een geval van ernstige grondwaterverontreiniging met VGK dat met spoed gesaneerd dient te worden omdat verspreidingsrisico's aanwezig zijn. In dezelfde beschikking hebben wij ingestemd met een saneringsplan met als doel het verwijderen van al het met VGK verontreinigde grondwater. 5.

Beperkingen en maatregelen

Op grond van artikel 37 Wet bodembescherming kunnen wij beperkingen en/of maatregelen op de locatie van toepassing verklaren. 5.1 Gebruiksbeperkingen voorafgaand aan sanering In onze beschikking uit 1 997 hebben wij bepaald dat het gebruik van de bodem anders dan ten tijde van het nader onderzoek aan de provincie Noord-Brabant moet worden gemeld. Inmiddels moet dit gemeld worden aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Volgens de Wet bodembescherming is het verboden o m , zonder een door de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant goedgekeurd saneringsplan, sterk verontreinigd grondwater te verplaatsen in of te onttrekken aan de bodem. Daarom moet contact opgenomen worden met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant als grondwater nu of in de toekomst wordt onttrokken. De gebruiksbeperking en het advies gelden voor de percelen die binnen de oorspronkelijke interventiewaardencontour van het grondwater (zie bijlage 2) liggen. 5.2 Tijdelijke beveiligingsmaatregelen Tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn niet noodzakelijk. 5.3

Beheermaatregelen

Beheermaatregelen zijn niet noodzakelijk. 6.

Saneringsplan

De locatie is in gebruik als centrum: bedrijven, woningen, openbaar groen en infrastructuur. Dit gebruik blijft na afloop van de sanering gehandhaafd. 6.1

Voornemen

In verband met de vastgestelde spoed van het geval van bodemverontreiniging moet binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze beschikking begonnen worden met de sanering conform het vervangend saneringsplan.

pagina 4 van 7


OMGEVINGSDIENST

K

ZUIDOOST-BRABANT

e

n

m

e

r

k

:

" ~ . 1 2 6 1 9 0

Datum: 25 januari 2016

De melder heeft aangegeven in 201 5 te willen beginnen met de sanering. 6.2 Saneringsdoelstelling Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het niet meer noodzakelijk om altijd alle verontreiniging te verwijderen. Na afweging van onder andere kosten, technische mogelijkheden en eventuele nazorg voor de verontreiniging die achterblijft, is de volgende saneringsdoelstelling opgenomen in het saneringsplan: Na de sanering blijft in het grondwater een grote maar stabiele restverontreiniging achter. Met stabiel wordt bedoeld dat de verontreiniging niet in omvang toeneemt. 6.3 Saneringsresultaten en vervolg Na het beĂŤindigen van de actieve grondwatersanering in 2008 zijn al monitoringen uitgevoerd in maart 2009, maart en oktober 201 2 en augustus 201 4. Uit die monitoringen blijkt dat: de oorspronkelijk aangetroffen verontreinigende stoffen tetra- en trichlooretheen (PER en TRI) niet meer in sterk verhoogde gehalten in het grondwater zijn aangetroffen; op een beperkt deel van de saneringslocatie de afbraakproducten dichloorethenen en vinylchloride nog in gehalten boven de interventiewaarden zijn aangetroffen. Deze gehalten zijn echter veel lager dan voorafgaand aan de sanering. de aangetroffen gehalten nog altijd afnemen, waardoor de verontreinigingspluim in grondwater lijkt te krimpen. Gepland is om eind 201 5 (of begin 201 6) nog ĂŠĂŠn monitoringsronde uit te voeren. Bij deze monitoringsronde worden de peilbuizen bemonsterd en geanalyseerd die zijn genoemd in de notitie aanvullingen op het saneringsplan [3] en de vijf peilbuizen die zijn genoemd onder Ad 1. in hoofdstuk 3 van deze beschikking. Als de grondwaterverontreiniging stabiel blijkt wordt de sanering afgesloten. 6.4 Terugvalscenario Als de verontreiniging niet stabiel blijkt te zijn worden meer monitoringsronden uitgevoerd, waarin mogelijk meer peilbuizen worden geplaatst en bemonsterd. Als de verontreiniging zich blijkt te verspreiden worden voedingsstoffen aan het grondwater toegevoegd om de bacteriologische afbraak te bevorderen. Zonodig wordt het stroomafwaarts geplaatste bioscherm geactiveerd om verspreiding van sterk verontreinigd grondwater buiten de oorspronkelijke verontreinigingscontour te voorkomen. 6.5

Nazorg en gebruiksbeperkingen na afloop sanering

Na afloop van de sanering zal er een restverontreiniging in het grondwater op de locatie achterblijven. Daarom moeten nazorgmaatregelen worden genomen en gelden er gebruiksbeperkingen. In het saneringsverslag dat in opdracht van de saneerder dient te worden opgesteld, wordt aangegeven welke nazorgmaatregelen en gebruiksbeperkingen noodzakelijk zijn. Het saneringsverslag moet bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend. 7.

Kadastrale registratie

pagina 5 van 7


OMGEVINGSDIENST

K e n m e r k :

ZUIDOOST-BRABANT

z 2 9 8 6 0 / 0

1 2 6 1 9 0

Datum: 25 januari 2016

Op 28 oktober 1 997 hebben wij een beschikking genomen op het nader onderzoek. Een afschrift van deze beschikking hebben wij naar het Kadaster gestuurd. De betreffende percelen zijn geregistreerd. Deze registratie is inmiddels vervallen omdat er in de grond geen verontreinigingen boven de interventiewaarden aanwezig waren. Op dit moment zijn er dus geen percelen kadastraal aangetekend en worden er ook geen percelen kadastraal aangetekend. 8.

Rechtsbescherming

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking; belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking. In het beroepschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 2001 9 2500 EA Den Haag Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen. Deze kunt u richten aan: Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 2001 9 2500 EA Den Haag

pagina 6 van 7


O

\

K e n m e r k : Z.298607D. 126190

OMGEVINGSDIENST

Datum:

ZUIDOOST -BRABANT

25 januari 2016

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een beroepschrift en/of vragen om voorlopige voorziening (griffierecht).

Eindhoven, 25januari 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens deze,

T.M.M.J. Baltussen Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Bijlagen

-

1. Verzendlijst

-

2. Kaart met interventiewaardencontour grondwater 1 997 3. Voorschriften

pagina 7 van 7


OMGEVINGSDIENST

K e n m e r k :

ZUIDOOST-BRABANT

Z 29860

'

D

1 2 6 1 9 0

Datum: 25 januari 2016

BIJLAGE 1.

VERZENDLIJST

deze beschikking is verzonden aan: Provincie Noord-Brabant (t.a.v. de heer M.M. Bressers), Postbus 901 5 1 , 5200 MC 'sHERTOGENBOSCH; College van burgemeester en wethouders van Uden (t.a.v. de heer M. van den Elzen), Postbus 83, 5400 AB UDEN. De definitieve beschikking is ook gepubliceerd op de website www.bioper-uden.nl.

pagina 1 van 1


K e n m e r k :

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Z 2

Datum: 25 januari 2016

BIJLAGE 2

KAART MET DE INTERVENTIEWAARDENCONTOUR GRONDWATER 1 997

pagina 1 van 2

1 2 6 1 9 ũ


\

K e n m e r k : Z.29860/D. 126190

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Datum 25 januari 2016

BIJLAGE 3

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften verbonden aan de beschikking behorende bij de op 22 september 201 5 door de provincie Noord-Brabant ingediende melding vervangend saneringsplan. 1.

Meldingen

De uitvoerder van de monitoringsronde(n) meldt ten minste 2 werkdagen voor aanvang de bemonstering van het grondwater bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant door het betreffende meldingsformulier te mailen naar bodemsanerinq@odzob.nl.

2.

Wijziging saneringsplan

Indien zich bij de uitvoering van de sanering feiten of omstandigheden voordoen als gevolg waarvan het saneringsplan wordt gewijzigd, dient de uitvoerder uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de wijziging de beoogde wijziging schriftelijk te melden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant door betreffende meldingsformulier met bijlagen te mailen naar bodemloket@odzob.nl. 3.

Saneringsverslag

Binnen 8 weken na melding einde sanering of melding einde fase sanering moet een saneringsverslag bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ter instemming worden ingediend door betreffende meldingsformulier te mailen naar bodemsanerinq@odzob.nl.

pagina 1 van 1


© ļ

-r-

d

ml Į I o I B

8 3

N

2

o 1

i

ra

0I

ì I

rrrxi

Ē^3 Ē

ä :'

-

0

beschikking saneringsplan Uden-centrum  

beschikking op Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum - november 2014

beschikking saneringsplan Uden-centrum  

beschikking op Saneringsplan stabiele eindsituatie (trede 3) grondwaterverontreiniging Uden-centrum - november 2014

Advertisement