Page 1


M SÎere

052 ile, LV-5 /5, Ikðí iela 21 25 Riekstu +371 650713 146 s 65 Tâlruni nis +371 65 com lru Mob.tâ ane@yahoo. im agita.s Riekstu Tâlruni iela 21/5, Ikðí s ile Mob.tâ +371 650713 , LV-5052 lru 25 agita.s nis +371 65 imane@ 65 yahoo. 146 Rie co m Tâ kstu Mo lrunis iela ag b.tâ +3 21/ ita lru 71 5, .sim nis 65 Ikð an +37 071 íile, e@ 1 3 L ya 656 25 V-50 ho 51 52 o.c 46 om

E SÎreMAN ITdA e AG in a iz aizkaru AGITA S aizkaru dizaine ÎMANE re A G aiz ka IT ru A diz ain SÎM ere AN E

E

AN

NE TAdizain ÎMA I S A e AaGizkaru AGaIruTdizainer izk 2 05 -5 LV e, l i í kð 25 46 ,I 3 1 /5 71 65 m 21 650 1 65 o.co 2 -505 ela 371 37 aho ia + y , LV íile stu + is , Ikð 325 ek unis lrun ne@ /5 i 1 R âlr .tâ a 071 la 2 146 T ob .sim kstu ie 371 65 1 6565 m 37 oo.co M gita Rie nis + u is + h a Tâlr .tâlrun e@ya n b a o M a.sim agit

AGITA SÎMANE

aizkaru dizainere

Riekstu iela 21/5, Ikðíile, LV-5052 Tâlrunis +371 65071325 Mob.tâlrunis +371 6565146 agita.simane@yahoo.com


Agita Sîmane aizkaru dizainere Riekstu iela 21/5, Ikðíile, LV-5052 Tâlrunis +371 65071325 Mob.tâlrunis +371 6565146 agita.simane@yahoo.com

Agita Sîmane aizkaru dizainere Riekstu iela 21/5, Ikðíile, LV-5052 Tâlrunis +371 65071325 Mob.tâlrunis +371 6565146 agita.simane@yahoo.com

Agita Sîmane aizkaru dizainere aizkaru dizainere Riekstu iela 21/5, Ikðíile, LV-5052 Tâlrunis +371 65071325 Mob.tâlrunis +371 6565146 agita.simane@yahoo.com


Salons strâda katru darba dienu no Pl. 9.00-18.00

Elizabetes iela 9, Rîga, LV-1035 Tâlrunis +371 65546727 Mob.tâlrunis +371 6565146 Fakss +371 65546726 agita.simane@yahoo.com

Daþâdi svetku noformçjumi: *Lieldienu kompozîcijas *Lîgo svçtku noformçjumu *Kristîbu noformejumu *Adventes vainagus *Ziemassvetku kompozîcijas *Valentîndienas kompozîcijas

Ziedu salons

Laujiet ziediem runât savâ vietâ!

ziedu salona «Elizete» sortimentâ Jûs atradisiet: *Plasu spektru ar vietejiem un citu zemju ziediem. *Piedâvâjam jau gatavus puðíus,kâ arî iespeju izgatavot klienta vçlmçm un idejai atbilstoðus ziedu pusíus.


L L I W D L Y T OR U E EW B E TH H T VE SA


corel darbi  

agita simane