Page 1


ι

_η_Σ βj ε }ß ,ε!

3 6 7 Β

ιιß],_

I

ò]

ΠρÝπει νο ιJπüρξουμε.,,

τοενΔÞμω... Νο 'χομ. ßνον βοοιλιÜ με φωνÞ τρομπüνι Αρτεμßσιο 2ΟΟΟ ΙΟ ΣυνÝντευξημετονσεΡτουελληνικοýτρογουδιοý Τρηγüρη ΜπιDικþτση ι3 ο-ο,Αρτεμιò, Αγιþργηò Ι4 ΕηιτÝλουò μηχ.ΙνοΡγüνωση ,I

ι5

Φßλε, ΣυγχωριονÝ ΑγιιτrργÞτη, Γßνε μÝλοò του Συλλüγου, Ολοι μοΖß ι(üνουμε πολλü γιο το χωρτü μοò. Ενημ'ριJσß μοò γιο την διεýOýγοÞ οου. στεßλουμι δωρεÞν το "ΑγιωΡγÞτικο !a η' ,

,, t : 'ι ß1

"""o"J*;${i'); ,. οΙj,ηßξ

ΑΓιΩΡΙ ι]τι(Α

Ι,lι

Α

ΥΠΕΥοΥΝοΣ ΕκΔοΣΗΣß:τΙ.'η:

ΥπΕγΘΥΝοι ΣγΝτΑΞΗΣ]

Γ]ΩΡΓοΣ ΒΑΣΣΟΣ τηt 27 ò' ΣτΕΛ]οΣ τΣΑΛΑΣ, τηλ θο 97

ΣτΑttΙΑτ ]Σ ι\ΙογΝτΡJΧΑΣ, τηη

9]ι , ]3 727 εο

ΑΣ

ΡΗß

ü5

]]]

]4ο

üι]Ιß95ò,a 25Ι5Ý l.Ι

ΕπιΛrε^ΕιΑ ΕΚτΥΠαΣΗ:

τ

τ

Θ

.14ο94,

Ε & Π τΑ[rΒΑ(οΣ ι]

Ε

ΠΕΡιΣτΕΡ τΗΛ 574ι95ο, FΑχ ò76ο924

ι

ο Χ ο ρ μ τ_α L !4_Δ_ξ .τ ^ro, \ ι Αι Ω. Γ'|ιΙ Α ΝΓΔ ι ο ρò,ιι, οι. ,_ρ σ

δωρεüν, με την οικονομι(Þ βοÞδΕ]. των διοφημιrομÝνων στ]ò

αγιωργÞτικα

6] 2òθa7

συγχωριdνοßμοò,

ΥποστηρΙξτετουò,

ΑξßΖοι]ντονκüπο

τονΣ

σελßδζ τοι] Εßνο ΕΥΧλΡιΣτο

το Δ,Σ

Υ

Ι"Ι

Ε

Πο^Υ


ΠΡeΠeΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞοΥΜe... τσν τüτε στην δεκοετßο του'70, τüτε που μετü την μετοπο, λßτευση, εßχε ορχßσειγιο το κολü η λεγüμενη εσωτερικÞ μετdνüστευση κοι üλοι μοò εγκοτολεßπομε το χωριü μοò κοι τρÝχdμε νο βροýμε το μÝλλον μοò, στην Α3Þνο, ¶λλοò γιο νο σπουδüσει, üλλοò γιο νο δουλÝψει, κι üλλοò γιο νο μüOει κüπο,ο τÝχνη. ¹ταν τüτε που üτον Ýφευ, γεò οπü το χωρßü σου, δεν θο γýρνογεò με ιο γιýτο, (ι οοò] ιο ιπüμινο σòββητο. ý, ριdκο, Το πιOονüτερο νο γýρνονεò το επüμενο Χριστοýγεννο Þ το επüμενο Πüσχο με το λεωφορεßο τηò γρομμÞò, ¹τον τüτε που επικοινωνοýσdμε οκüμο μüνο με το τοχυδρομεßο, Που κοι που κüποιοò πιο τυχερüò Vd εßχε και τηλÝ φωνο, Στο δε χωριü υπÞρχε Ýνο κοι μονο δικü τηλÝφωνο, στου ΚορκdλÝτση το μογοΖß, ¹τον τüτε μετü την χοýντα, που στερημÝνοι üλοι των πολιτικþν τουò δικαιωμüτων, περßσσευε μÝσο τουò, η γνþμη, η üποψη, η ενÝργειο, ¼λοι τüτε κüτι ÞDελον νσ κüνουν ποροπüνω, Νο μιλÞσουν, νο εκφροστοýν, νο ψηφßσουν, ¹τον τüτε με λßγο λüγια üλλεò εποχÝξ, üλλεò συνOÞκεò, ΣυνδÞκεò που τουò ονüγκοσον νσ μοΖευτοýν κοß νο δημιουργÞσουν τον ΣΥ^^ΟΓΟ ΑΠΑΝτΑ, ΧΟΥ ΑΓΙΩΡΓΗΤΩΝ ΣυνδÞκεò που δη μιοýργησον κι Üλλουò χ,λιüδεò Συλλü VoL( σ üλη,ην t\\ÞοC, ]ουò ιι.νß º ονdγκη τηò νοστολγßοò, η ονüγκη τηò μετοκßνησηò, η ονüγκη νο κüνουν κüτιγιο το χωριü τουò που τüσο ογοποýσον, Η .νογι η ιου νη υην ΧΓ3ουν, νη βρι, σκοντοι, νο δυμοýντοι, νο γλεντüνε, Η ονüγκη νο διοτηρÞσουν μÝσο τουò τον Αι,Γιþργη,

Το πλÞρωμο του χρüνου λÝει üτι το

ι.IdΦιοον μι. \ηρa, Πολλß \ωρι. ηνa τºν Γλλοδο οιν ηντιξον δεν ιη ιητ.ß, φεραν. ΕρÞμωσον, ρÞμοξον, ΧüOηκον. Το χωριü μο(, δüξο τω Θεþ, üχι μüνο υº.οχLι,

ολλ,ß μι γüλωοι

ιιομορφυνε

Πιστεýουμε üτι σ'dυτü Ýχει μερΙ6ιο κσι ο Σýλλογοò, Δεν εßνοι dνüγκη νσ σπο, εδþ Ýνο,Ýνd το Ýργd του κσι ριθμÞσουμε τιò εκδηλι]σειò του, Αò φdντοστοýμε μüνο το χωριü μοò. χωρΙò νερü στο σπΙτι μοò, χωρßò οποχÝτευση, χωρßò το δÝντρο του, Γι' ουτü üλο κüποßοι φρüντισον, δοýλεψον, κουρüστηκον, Γι' ουτü üλο, üχι μüνο υηüρχουμε, ολλü χτßΖουμε κοι νοýργισ σπßτιο κοι üχι μüνο ΑγιωργÞτεò ολλü κοι üνθρωποι που ÞρDον στο χωριü μαò σαν εΠισΚÝΠτεò, τουò üρεσε τüσο πολý, που χτßσονε κοι δικü τουò σπßτιο, Δυσιυχþò üυωò, 0.ò γιη,ß ,oJ εμεßò ¸λληνεò εßμdστε κοι Ýχουμε λßγο πορο, πüνω την πολ]τικÞ κσι το κομμοτικü στο οßμο μοò. κ] ορχßσομε νο τρωγüμοστε, Ο,ò γιητΙ Ý \ειοε ο γý,^οζ ιου ουγιι κριμÝνου Συλλüγου, τηò συγκεκριμÝνηò ι ποχÞò υε ιουι ο\rγγ-ι,ριυrνουò οιü χουò, {κοτοφÝρομεΙ στοδιοκü κοι πÝσομε σε οπροξßο Þ κολýτερο ονυπορξlσ, Γνþμη μοò εßνοι üτι κονεßò δεν πρÝπει νο οισθüνετοι οýτε üσχημο, οýτε τýψειò γι' ουτü, ¼σοι ονοκοτεýθηκον κοι δοýλεψον γι. το ΣJλλογο ι .ι ιο χωριü μονο υηß ρÞ, φdνο) μποροýν να αισεüνοντσι, κdι αν Vιd κüθε τüπο υπüρχει μιο χρυσÞ εποχÞ, μd τον Α1,Γιþργη η χρυσÞ εποχÞ του εßνdι ουτü τd χρüνιο του Συλλüγου των οπσ, ντοχοý Αγιωργητþν, Απλþò üτι γεννιÝται, üτι οκμüΖεJ, üτι ποροκμü2ει, üτι πεDοßνει, γßνετοι κüτω οπü ορισμÝνεò συνθÞκεò

κüτω οπü ορισμÝνεò ονüγκεò, Οι σημερινÝò λοιπüν συνOÞΧεò Κοι ονüγκεò,

μοò καλοýν σÞμερ.l να ξονο-

ΖωντονÝψουμε το Σýλλογο. Αν δεν

0ÝλοιJμε νο ξεχüσουμε ποιοι εßμdστε, σπü

ποý εßμοστε κοι πο,dνοý ,,ßμοστε, ον DÝλουμε ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΜΕ, πρÝπει νο ονοσΚουμΠωOοýμε üλοι μοò Κοι νο ονοστÞσουμε τον Σýλλογο μοò, Δεν Do κρßνουμε εδþ τον νüμο Κοποδßστριο, üλλωστε εßνοινωρßò σκüμd, Το σßγουρο üμωò εΙνοß, üτιτυπικü τουλüχιστον σβη,


ΠΛΑΚΙΔΙΑ

.

ΑΠοΚΛΕΙΣτΙΚοΣ

ΕΙΔΗ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡοΣΩΠοΣ;

PORCELANOSA ο VENIS

GAMA DECOR ο SYSTEM POOL ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΗΘΟΥ τΗΛ. 022ß-295θ5 . FAX: 0221-80ß21


στÞκομε οηü το χdρτη". Δεν υπüρχει ηιd κοινüτητο Αγßου Γεωργßου, Υπüρχει ΔÞμοò Αυλþνοò κοι γι' ουτüν εßμοστε οπλυò Ýνο λομμÞτ, του, ¼σο ,,oJ ιη\Ýò προθÝσοò νο Ýχει ο ΔÞμοò,6εν 0ο το ΚοτοφÝρει μüνοò τοιτ, ΕμεΙò εßμdστε υΠοΙρευμενο, νο Κρ( τÞσοLμι 7ωντονü το Χωρßü μοò, Εμεßò πρÝπει νο γßνουμε ο φορÝοò που 0α βλÝπει το προβλÞμοτο του χωριοý μοò, εο βοηOü και 0α οπαιτεß την επßλυσÞ τουò, Εμεßò πρÝπει νο φροντßσουμε νο διοτηρηδοýν το Þ3η κσι το ÝOιμü μοò, ΕμεΙò πρÝπει νο φροντßσουμε νο Π.ρομεßνοJμε ΑγιωργÞτεò μι üτι ηιJτü λÝει στον κσθÝνο μοò, Γιο Vd γΙνουν üλο ουιÝ, πρÝΓιεJ ιοτ ηρχÞν νr' ß πι?ο,νωνÞ οουμε yjo ιß μτορεß Vc 7οýρß στην Ι ΠοΧÞ τηò üΚροτηò εξÝλιξηò, τηò εΠιΚοινωνßοò, των ΚομΠιοýτερ κοι των Κινητ(ßν τηλε, φþνων, ολλü δυστυχþò üλο κοι οπομο, κρυνüμοστε μετοξý μοò, üλο κοι πιο οποξενωμÝνοι νιþθουμε οκüμο κοι στο ßδιο μοò το χωριü, Κß ον ουτü δεν Ýχει γινεJ

η\üμη

.νιι/ηι

ιß\ η,

ζΓζ,δÞ

υπüρχουν οι συνδετικοß κρßκοι, του παπποý, του ποτÝρο, τηò μüνοò, Πριν

λοιπüν γßνει κοι το χωριü μοò οπλþò Ýνο θÝρετρο που δο φιλοξενεß κüποιο Σοββο

τοΚυριοΚο Κοι ΚοΠοιεò μερεò του κολοκαιριοý, üσχετουò μετοξý τουò

ονOρþπουò, οò φροντßσουμε νο το Kpd, τÞσουμε Ζωντονü, Αò φροντßσουμε νο διοτηρÞσουμε το χρþμο του, τιò πορο, δüσε,ò, το γλÝντιο του, το πονηγýρια του, Αò φροντßσουμε νο πορομεßνουμε üλοι κολοß φßλοι, συγγενεßò, συγχωριονοß. Αò μ,'σο ºπü ιην οιJμμειοιÞ φροντßσουρι πολιτιστικÝò κοι οθλητικÝò εκδηστιò λþσαò, τιò συνεστιüσθò, το ΑγιωργÞτικο γλÝντιο, νο ογοπÞοουν τον Αß,Γιþργη, (οι ιο,,]οιδ,ü μòζ Η Προοφορο μοò σ'ηιJτd ι(οι στο χωριü μοò θο εßνοι πολý μεγdλη, ¼λο ουτü δεν πρüκειτοι ποτÝ νσ το φρο, ντßΖει κονÝνο ΔÞμοò, κομßο ΚυβÝρνηση, Εßνοι δουλειü δικÞ μOò, Εßνοι χρÝοò μοò, ¼λο αυτü μοò ονüγκοσον νο ξυπνÞσουμε τον Σýλλογο οπü την χειμερßο νüρκη του, Για üλο ουτd πρÝπε] νο δροστηριο Γlο ºDοýμι, νο γινοJμε üλοι Jòò ενιργη μÝλη του Συλλüγου, Νο ουμμετÝχουμε üλοι σε üλο, ΠρÝπεß νο το κοτσφÝροιιμε, ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΥΠΑΡ:οΥΜΕ,

το Δ,Σ,


"τΑ_ΕΝ ΔΗΜΩ" εßνοι ο τßτλοò τηò εφημερßδοò του ΔÞ, μο_υ Αυ^þνοò. Νη ποýμ. κοτ' ορχÞν ουγχορητÞριο γιπ την aχδοση κηι για τον ευοτοχο τßτλο. Ητον ß<,ßß, που'"ρειλΖüτον, κüτr που Ýλειπε κοι ßσωò ο καλýτεΡοò τρüποò νη επικοrνωνÞσουμε μετοξý μοò, σ' ουτüν τον ΔÞμο, ποý οπü τη φýση του εßνοι σκüρπιοò, ο

λüγο,

γρηπιο.

ιιν.ι

ο Γιο

ιο{Jροò,

ο ºιο

ιΓισημο\,

¼

ι

ιο ü,.η.,,L,( ι. ξονΙ ü|ηβ ]/ζ|, ι ινη γτο.ουμι\,ο, γΙ:9^Ι, _9:γ 1γ!ι.] Το ιJ-ογρηΦL, Þπσοζ,ΙμφισβÞτηοΣιοτ,ροφοοι,ü^üγο,υηòρτουντ,Ιι.b-ü.τυο,ο'ηη,"ür,, Διγ,οL;Γτ a,οι üιν.ννοοýοηουτü δLν., ιÞ^οβß.|.\η,λÞDο( σrου.,.ýaρ.ιι ,,ευοοωροοιι ηο^ογιLò ι|.υιü üτj γρüφετοι

κοι ειδικü

σ'Ýνο

επΙσημο

το Β^ΙΠι,ò,

Ýντυπο

οπωò

εΙνσι

τΑ

ειΙαπι,ΙΩ'',

πρÝπει

νο εßνüι

σßφÝστατο

τεΚμηριþνετοι κολýτερο, Προò οΠοφυγÞν οΠοJονδÞΠοτε εντυΠωσεων γοι Πορερμηνειþν, "ΕΝ_ΔΗΜò2 , με τßτλο ''ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΙνΟ'', κοι __ 1ι989ο_ο!ιλοºιüν σε κüποιο στÞλη στο με υπüτιτ^ουò ΠΡοΣ γΛοΠοιΗΣΗ, ΕΙ ΤΕΛογΝτΑι Η ΕκΤΕ^ΕΣΤΗΚΑΝ, ΠΡοΓΡΑΜΜΑτιΖοΝΤΑJ,;ß;οσßÝξι ß26) Ýργο Ι Σε οýτε,Ýνο οπü dυτÜ δεν διοβüσομε τη λÝξη Αß,Γιþργηò, ηυτο δημιουργει ομεσþò τηß Ýνßυ, koJ να

πωοηÞüιJουτοτο/ιJρ,οδLνε{ει.νdιγταηπüß,τοι"

εßνη,',ßΙεο,tοr,εßυο,''bßη,ο. ιζυ'', (ιομωò

ουΙ"'οΙνοοιJμßοßν.ι,οý|LιοÞl\ο Lμιß. lηιηργζιητογοβλεηουμ"γηγßγογι,ß,ο,ηγηγ..òηοß,ιι,ò ε,ουμε, Η στÞ^η ουτÞ üμωò Ýλονε τη Ζημιü τηò, ΑΚοýστηκdν Þδη οι Πρþτεò μουρμοýρεò ο;ü ορΚε] τοýòΑηγιωργÞτεò,

Σε üλλη,στÞλη τηò εφημεριδοò με τßτλο 'ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡοΣ Στο τοΜΕΑ ιΗΣ γΔΡΕγΣΗΣ" ο'ι l.ιο,ι

ην.Φερ.τη|

1,,,.]_l",

δι

οι

":ι -º9ýνο

οι ιoLJ Δ,Δ ,v,yc

ΑJλωνηοßου, νι poJ

llvri \Φση

Jουò μÞν-ζ |.νουηρ,ο, ,ι,ισιοτ.ωζ'γοηý.ιο,

ΟιΒοουηοιο,

Μιßοιιο

^ηι ;-ρ,,,;ß,;;;;;\;γ;;;",.,

Δ]κοßολογηστε το, τεκμηριþστε το, Μπορεß η δπüφοση νο εßνοι δßκοιη. .1.ι,º._ηßγº_º:Ρ: "δ]^ο . üδιτ | οß υΠωò_γροφετο] ομLJò μοJüΖεJ Ο ρüλοò των ΔÞμων üΠωò διομορφþΒηΚον η ηγερονιΚÞ, εßν;ι πο^J_üJοιο^ο. ΜοιÞΖßι, η,ηρaπι, νη ε,νòισ.lν Γο^ιJυε^Þ ü,.ογιι-ßη ο ηητrρηι Ιαη,,οòlτρτπε, νη φΟΟνΤl./ò,,νητlßlιj,νηβλ.º-ι,.ºο|δ,ηJουΙ<υριüJßοιη,J üμο,.,ηι\ιLJι 0nnp'.ιoouvoιJp,üεòιoιo,

οντιδικßεò, ΠροσοχÞ λοιπüν νο πορομεßνουμε μιο ευτυχισμÝνη οικογενειÝ.

Ελ,{ΠοΡιο Οη τβιdΖτοι το

ΥΦΑΣιγß]ιτOΝ &

δΥΚαΝ ΕIΔΦß στÞτι 0οò σε

ι

ΥφÜσματα

ι

Κα,ι\ýμματα

r

ηΙò

ποlυιωγουΙ

Παπλþματα

Ο Κουρτßνεò Ο ΚουβÝρτεò

ιδ9ι*

glΙ^*"*rß""ò'

ΒοφÞ κζπü ηορσγγελο

*Üδ' ,

""Ι"-"_'ß *òφüò

Ανοξαγüρα Ι9, Ν. ßωνßο . τπλ.: 2772482 αγ.ò,ργÞ.."α

Ι6


Νο'χαμε

Ýναν

βοσιλιü

με

χι, μην ηüεß το μυολü σοò στο

ολλü σωστüò κοι κοτονυκτικüò, Ωροßο

στην μÝση

μου πεßτε κοιτß

ιò,

ι

νο κüνουμε,

οιJτοýò

Ýχου-

με κοινο λÝμε κοι δüξο τω Θεþ, Συμφω νþ κdι yιd üλλη μισ φορü, δο πω πωò τουò ι Jχ'ριστοýμε Γ'ο\ý yJori *ωρß\ aJιoJζ δεν Dο μποροýσομε νο κüνουμε κον

λε]τουργßd, ολλü πιστεýω üτι πρÝηει νο φροντßΖουμε πüντο γιο το κολýτερο, ΒλÝπω ορκετÜ νÝο ποιδιü που ορκοýντοι νο κροτüνε το θυμιοτü κοι τd εξοπτÝρυγο, Θο μποροýσομε νσ το στεßλουμε να º.ρηγολουDßσουν ρÞOÞμ.-η βυlονι,νηζ μουσικÞò με χρÞμοτο τηò εκκλησß6ò, Αυτü 3d Þτον μιο προγμοτικÞ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ](οτü τον δßσκο που βγdßνει, Αν ουτü δεν εßνοι δυνοτüν νσ γßνι, ηò ιουò δ,δdζουν ο, Γ,η} οß ψÞλιι\ η ο ποπüò το μυστικü τηò ψολτικÞò τÝχνηò, Κοι που ξÝρειò μπορεΙ νο μαò προκýψουν κονü δυο ΚουρκουρÞδεò κο1 νd ευχορι, οιιüμηοι, üλοι Jo( λειιοJργιη, Ιο προ Βλºμο βΙβηι. δß ν , ßνCι ουιε ιüοο μιγÞ λο, οýτε τüσο üμεσο, ολλü πüντο το μÝλ, λον ορχßΖει οπü την επüμενη στßγμÞ,

Κοι στο σπÝνοντι

ο Ποπογιþργηò,

Ι

üπωò κοι νο το κüνουμε η λειτουργßσ τηò εκκλησßοò μοιüΖει με την πορüστοση του Θεdτρου, Τουò 0εοτÝò -εκκλησßοσμο πρÝπεινο τουò κερδßσειò, νd σε οκοýν, νσ τουò ογγßΖειò, Αλλιþò το οποτÝλεσμο εΙνοι οποτυχßο, Κοι στο μεν 0Ýατρο κλοßò ιο λι φιÞ σου .ηι δεν ξηνηΓ'ητ.ßò, στη δε εκκλησßα δεν κλοιò βÝβοιο το κερß σου, ολλü προσδοκüò Vd σου μετοδþσουν, την ευλüβειο κοι την κοτüνυξη, Τþρο θο

ψολτÞρι, ο Κιοýσηò με τον Μπüμπη τον κολλιτÝχνη κοι την συνοδεßσ τουò, κοι βρσχνJοσμÝ,

νοò μεν οπü την κοýραση των

τρομπüνι

Α"ολοιrOßη, Ωροßη r. ρÝστηση|

κοθεστωτικü, ΛΙιο χορü εΙμdστε χωρΙò Βdσιλιü, Απλþò δονεßΖο μοιτο στßχο του ποιητÞ, που μου 'ρOε στο μυολü. πορdκολουDþντοò τιò οκολουεßεò ιηò ι. "λºσßοò μηò τºν ]\Ιεγüλη tβδομÞ, δα, Τινο σου κüνε, ο μπüρμπο Προκüπηò ο Τσüρκοò, Καλüò, οκοýροστοò, φιλüτι μοò, γνþστηò των ψολμþν κοι των Þχων, ολλü ο üνOρωποò μεγüλωσε, δεν τον βοηδüει πιd η φωνÞ του, Το ßδιο λßγο πολý ισχýουν κοι τον Κωσμü τον Κιοýση, Κοι γιο νο λÝμε την ολÞ9ειο τουò ευχαρι, στοýμε πολý, ¼πωò ευχοριστοýμε πολý κιουτοýò που τουò συνδρüμουν, ΤονΧο ρüλομπο το Γιογιü, τον ΑχιλλÝσ τον ΛΙüσχο, τον ΒοσΙλη τον ß\,4ορογκü κοι üσοι]ò πLp,o ι.ο,η, ri ΓροσΓ'.θοJ\ , ο βοη9] σουν,',οJ|-εομιJò,ΠοιJι-ι,,]ο. την-υ, χη νο υπüρχει στο ψολτÞρι κdι ο Γιþργηò ο Δημητρßου Þ üπωò τον ξÝρουμε üλοι μσò ο ΚουρκουρÞò, Δþσε μου ΘεÝ μου ουτιü ν' οκοýω, ΓεμßΖει η εκκλησßο dπü φωνÞ κο, μελωδßσ, Κοι νο μην DÝλε,ò νο οκοýσειò, σκοýò, Κοι νο μην δÝλειò νο κο, ιηλÞβ. ιò, ιητηληRι ßνειι μ.ι λρ,στιηγüò νο μην εßσοι, γßνεσοι, ΤÝτοιεò μÝρεò Þτον η Ι\Ιεγüλη ΠορdσκευÞ κοι το Ι\,4εγüλο Σüββοτο, Απü το Ýνο ψολτÞρι ο μπüρμπο Τσüρκοò με τον ΚουρκουρÞ κοι üλλουò που τοι.-ιò σιJνüδευον,

φωνÞ

ημερLl]ν,

Γ,τ.Μ.

ΣΥΝΕΡΤΕΙΟ ΑγΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ο sτRοΜ

'

,Γ:ι ι,,ιι [],ι _.._i }J!]!{]τι] ΑνολαμΒÜνουμε καταακευÞ στρωμÜτων σε üλεò τιò διοστÜοειò

ßΞßι}i4

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓκοτΣοΠογΛσΣ-ΜκΡιοΣ

τΕΡΜΑ λΙΑΚΡΥΓιΑΝΝΗ . λ]]ΑΝΔΡΑ Αττ ΚΗΣ τΗΛ. (0ß) 55 55 839,55 56 504


Ο ΣΥ^ΛοΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧοΥ ΑΓΙΩΡΓΗΤΩΝ

Εκδηλþσειò που οργονþνει, οπü ] 5 Ýωò Ι9 Αυγοýστου, Ι5

Ιü

Αυγοýστου:

Αυγοýστου:

Ι7Αυγοýστου:

Ι8

Αυγοýστου:

Ι9Αυγοýστου:

στJò ΠολιτιστικÝò

στß Δημοτιß(ü Σχολεßο Αγßου

2Ι,Ο0 ΠροβολÞτηòτdινßοò"Πορdδοσιοκüòγüμοò,ΠορογωγÞ:

2230 Ι

Σýλλογοò Απdντοχοý ΑνJωργητþν,

ΘερινüΣινεμü προβολÞτηòτοινßσò Γ(οντΖßλd

9,30 Αγþνεò δρüμου γιο πο διü (τσουβολοδρομßεòΙ

2Ι,η0 Γa,οι ορ,σι]-ΔυοLσ,,

J ορι ,,υ

ΕπιμÝλεισ: "Ευβο] (ü ò)δεßο

2Ι,OΟ Πορdδοσιοκοßχοροßτη(πστρßδοòμοòοπüτο χορευτικüσLJγκρüτημ.]Κορýστου Ανεμοπýλεò, ΣυνÝχειο με το μουσικü συγκρüτημο Κdρýστου γι.l "Ελληνικü ξεφüντωμο'', 2 Ι ,30 ¸γιωργÞτ κο ΓλÝντι" με το συγκρüτημο ΔροπÝτεò (τρογοýδι, κÝφι. χορüò) 2].3Ο Συνουλßο με τον^ΟΥΚΙΑΝΟ ΚΗ^ΑßΔοΝΗ

ΤιμÞ πρüσκλησηò 2.000 δρχ. Ι\,4ε

ση. κοßεß

ιγιιl üλο το πρüγρομμßr των εßδηλþσεωνι

την πρüσκληση συμμετÝχετε στην κλÞρωση γιο Ýνο τοξßδι 4 ημερþν γο 2 Üτομο στη Σκýρο, Σηò περιμÝνουμε üλουò το Δ-Σ,

ο περσ]νü ΑΡΤΕλ4ΙΣΙΑ Ýχουν γßνει βÝβσßο

εδþ κι Ýνο χρüνο περßπου, ολλÞ Do Þτον κρßμο επ'ευκσιρΙο τηò επονÝκδοσηò των ΑΓΙò2ΡΓΗΤ]ΚΩΝ ΝΕQΝ, νο μην σνο J. ο3ου.Jι ο l" ,, L.n, ιη , ,., οη,. º Ιστορßο,

Ι,., ι, ιρ,ι ι ΑΓτΙΜΙΣJΑ τ, ,ιò ηρ,ηοζσ'ι, η, ιη, rrnoσΓ',3,,η Γο, \ ,.,

,

νο ξονιlΖωντονÝψουμε

το Σýλλογο,

Τd

δýσ(ολο Το κλßμο ψυχρü Ýωò , ,Jpι ü.]ο ,ρι.'οLι oL]\. ,ρ,η\ο-\ Α,.,ηο, πρüγμοτο

ορχοJρεσßεò που εßχον γßνει πριν λßγο κοιρü, (dι το οποτÝλεσμü τουò, Δεν θο εξετüσουμε εδþ ποιοß Ýχουν δß ιιο κοι ποιοι Ýχουμε üδικο

Το πιDονüτερο νd Ýχουν üλοι δßκιο,

ΑΡΤΕΜJΣΙΑ üμωò Ýπρεπε νο γßνουν,

κι

Το

Ýγινον,

Ανοσκουμ πωθÞ κο Lιε λοιπüν, επισκει]üοομε, βüψσμε. (οθßlρßσομε το σχολεaο, που

αγιιυργÞτιτα

ΙS

Οικονομιι<ü βÝβα!α οποτýχομε, κοινþò μπÞι<αμε

μÝσο, Οι λüγοι παλλοß ιζαι διüφοροι, οι μεγÜλεò δου,

λειÝò, Ýχουν ι<αι μεγüλο

ρßσκο,

Τα ηιjρομε, üηωò ποßρνουμε και τιò ευ3ýνεò Σ!γü-σιγÜ üλο θο πÜνε κολýτερο, ¶λλωστε μοò το τρογοýδllσε ι<οι ο ΜΠι8!κþτσηò ".,,για να γυρßσει ο μοò,

Þλιοò

Πολý",

ΟÝλε ι

δουλειÜ


εßχε φονερd σημdδιd εγ(dτüλειψηò, κουβολÞσομε τροπÝ2ιο, κορÝκλεò, ψηστοριü, ψυγεßο, στÞσομε εξÝδρd, φιßτòι, σ(ουπΙσòιμε τον ιδρþτο μοò, κι üλο Ýτοιμο γιο το κοOιερωμÝνο ΑΡΤΕΙ\ΙΙΣΙΑ.

ποιδιü, Ο ΚοΡογκιοΖοπαßκτηò "ΜΑΝΟΟΣ" τουò χüρισε μιο πολý ωροßο βροδιü, ΔωρεÜν προσφορü του Συλλüγου γιο το παιδιü του χωριοý, Το επüμενο βρüδυ Ι8 Αυγοýστου εßχομε προσκαλÝσει το χορευτικü συγκρüτημο Κσρýστου "ΑΝΕΠΟΠΥ^ΕΣ", που οποτελεßτοι οπü ÞενÞντd νÝουò κοι νÝεò, Δεν Ýχουμε λüγιο γιο τουò ειJχòιριστÞσουμε, ¼χι μüνο γιστß Þρθον dφιλοκερδþò, üχι μüνο γιdτΙ χüρεψον Üψογο πορdδοσιοκοýò χοροýò τηò Εýβοιοò κοι γεΜκü τιò ποτρßδοò μοò, ολλü κοι γιο το μετ' ÝÞειτòι γλÝντιτουò, στου ΠοπορÞγο το μογοΖß, Εμεßò τουò τροπεΖιßσομε ψοτß εßχομε υÞοχρÝωση κι ουτοß δεν Ýβολον το φο]' στο στομüκ τουò νο φýγουν, Το Ýκονον χορü κοι τρογοýδι μÝχριτο πρωß, Κοι πüλιτουò ευχοριστοýμε, Μιοò κοι μιλüμε εδþ γιο χορü κοι τρογοýδι νο μην ξεχüσουμε νο ανοφερOοýμε στην προσφορü του συγχωριανοý μοò Γιüννη Μüσχου, που κüλυψε το πρüγρομμο τηò επüμενηò βροδιüò, πορÝο με την ΕλÝνη Ποηογεωργßου, Κοι üχι μüνο, ΚüOε βρüδυ μετü οπü κüθε εκδÞλωση, ο Γιüννηò Ýστηνε το ορμüνιü του στην εξÝδρο κοι Ýδινε μιο μßν συνουλßο ποLι μετοτρεπüτον σιγü σιγü σε γλÝντι. Η ορχÞ Þτον γιο το

Στιò 20 Αυγοýστου το πιτσιρßκιο του χωριοý εßχον την τιμητικÞ τουò, Διοργονþσομε γι'ουτü ογþνεò δρüμου κCιι τσουβολοδρομΙεò- Η χορü τουò, το γÝλισ τουò, ολλü και η περηφdνιο κοι το κομüρι τουò γιο το βροβaßο που τουò μοιρüστηι(ον, Þτον οπερßγροπτη, Το ßδιο βρüδυ με την βοÞδειο του ΜωυσÞ Δημητριüδη, μετοτρÝψομε το προοýλιο του σχολεßου σε θερινü σινεμü. ΠροβλÞOηκε η ταινßο τηò χρονιüò "ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ' με ελεýδερη κιεδιß εßσοδο, ΟιOεdτÝò dρ(ετοß, που στο τÝλοò Ýφυγον üλοι ενOουσιασμÝνοι.

Σον κεντρικÞ εκδÞλωση στσ "ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ'99" τολμÞσομε κüτι μεγÜλο, ξεχωριστü, Κλεßσομε λοιπüν γιο την τελευταßο μÝρο 2 Ι ,8-99, μιο συνουλßο με τον ΣΕΡ του ελληνικοý τρογουδιοý, το Γρηγüρη ΙνßπιOικþτση, μοΖß με üλλουò σπουδοßοιJò τρογουδιστÝò κοι

ΞÝρουν, εßδον, dκουσον, Γ)ο üσουò δεν Þτον θο δονειστοýμε τη φρüση μιοò κυρßοò: "Þτrν η κολýτερη βρο6lÜ μου στο δεκοπÝντε χρüνιο που εßμοι ποντρεμÝνη σταν Αß Γ]ýργη". Οικονομικü βÝβοιο οποτýχομε, κοινýò μπÞκομε μÝσο, Οιλüγοι πολλοß κοι διüφοροι. Οι μεγdλεò δουλειÝò, Ýχουν κοι μεγüλο ρßσκο, Το πÞρομε, üπωò πòιßρνουμε κοιτιò ευOýνεò μοò. Σιγü,σιγü üλο 0ο πüνε κολýτερο- Αλλωστε μοò το τρdγοýδησε κοι ο ΙýπιOικιJτσηò "...γ|α να γυρßσει ο Þλιοò 0Ýλει δουλετü πολý". με δε(ομελÞ ορχÞστρο.

Γιd üσουò Þτονεκεß δεν χρειüΖετοινÞ ποýμετßποτο,

ΦΙ^Ε

ΑΓΙΩΡΓΗτΗ,

ΕνΙσχυσε με την πορουσßο σου το Σýλλογο, ΕνΙσχυσετο χωριü σου. ΕßναιχρÝοò üλων μοò.

ΦΙ^Ε

ΣΥΝΔΗΜοΤΗ:

Εßμαστε πιο μιο οικογÝνθο. ¸λο νσ σφßξουμε τιò σχÝσαò μαò.

ΦΙ^Ε

ΕΥΒΟΙΩτΗ:

¸λ6 να γνωρßσθò το χωριü μοò. ¸λο νο διοσκε6üοειò μοΖß μοò.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΩΡΓΗ Ι5 Ýωò Ι9 ΑγΓΟΥΣΤΟγ ΖΟΟΟ


ΣυνÝwευεπ με τον σεο tov Ýηηπνικοý τοανουδιοý.

Γρηγüρηò

1

ι

Μττιθικþτσηò

πüνιο ο Γρηγüρηò μιλüει σε εφημερßδεò σε Ýντυπο, στην τηλεüροση. Δεν του ορÝσουν "το φροý-φροý κι ορþματα" που λÝει κι ο ßδιοò. ¼τι Ýχω νο πßr' το λÝω με το τρογοýδισ μου, λÝει. ¼μωò μ,d συΖÞτηση μοΖß του εßνοι μιο μεγüλη εμπειρßσ. Ο ßνΙπιOικþτσηò εßνοι φιλüσοφοò, ¸χει φüει τη ΖωÞ με το κουτüλι, την ξÝρει οπü την κολÞ κοι την ονüποδη, ¸χει ξεφýγει οπü το κοδημερινü, την ονογνþριση, την ονdγκη τηò επιβßωσηò, το οπλü πρüγμοτο που Ýχειο κοθÝνοò μοò, ΑντονρωτÞσειò üμωòγιοτη συντογÞ τηò ΖωÞò,0d σου πει: "ΝοΖετòκüOε μÝρα üσο πιο οπλü γ;νετοι". Του ΖητÞσdμε νο μοò πει δυο λüγιο γιο το ΑΓΙΩΡΓΗτΙΚΑ ΝΕΑ, ΔÝχτηκε με ευχορΙστηση, Þορ'üλο που τρÝχει νο βοηOÞσα το γιü του το Γρηγüρη στον πρþτο του δΙσκο, νο κσνονßσειτιò κολοκοιρßνÝò συνουλßεò, Αεικßνητοò, πρüοχοροò κοι πdντο στην πÝνο. ΘüρDω νο μου βρθò Ýνο Ζευγüρι γυσλιd, σον Ýνο ηου μου χορßσονε σε μιο συνουλßο στην ΑμερικÞ, μου λÝεß, ΕμÝνο dυτÞ η γλυκü φωνη μου φüνηκε νο μου λÝει '"Ενο το χελιδüνι κι η üνοιξη οκριβÞ, γσ νο γυρßσει ο Þλιοò, 0Ýλει δουλειd πολý". Α"Ν.: κ, ΜπιOικιbτση, εινοι μεγÜλη τιμÞ κdι χσρÜ γι.ι μαò να συνομιλοýμε με το 0ρýλο του ελληνικοý λιτßκοý τΡογου6ιοý, ΘÝλουμε κατ'ιιΡχüò νι1 σιlò ευχαΡτ οιησουμε που 6εχτÞκοfε νσ πειτε στην εηιινÝκ6οση του εντýπου ΑΓιΩΡτΗτικΑ ΝΕΑαυτÜ τα λüγιιι, Γ.Μ.: Εγþ σdò ευχοριστþ, Το κολοκοßριπου

νο τρογουδÞσω στο χωριü

σοò, ΑξßΖουν

μοò πÝροσε, Εσεßò μου κüνοτε την τιμÞ

συγχορητÞριο σ'εσüò κοι üλουò üσουò

ογωνßΖοντοι νο φτüοει το γνÞσιο λοßκü τρογοýδι σε κü3ε γωνιd τηò Ελλdδοò. Α,Ν.: Πüτε και πωò aιποφdσßσοτε νσ ασχοληOεßτε με το τρσγοý6ι; Ποιd ητον η

οφορμÞ;

Γ.Ιυ.ß¹τοντο 1947 που üρχισο νο συνδÝτω το πρþτο μου τρογοýδιο, ΠροσποDοýσο νο μπω στο δρüμο τηò λοß(Þò μουσικÞò, Θυμüμοι με νοστολγßο ουτÞ την εÞοχÞ. Δýσκολο χρüνο, Το πριß]το μου τρσγοýδι σον συνOÝτηò Þτον "το κοντÞλι τρεμοσβÞνει" κοι το τρογοýδησε ο Μüρκοò Βομβοκüρηò κdι η Σοýλο Κολφοποýλου, Ο Ιýüρκοò, ουτüò ο Ποτριüρχηò τηò λοßκÞò μουσικÞò, στÜ9ηκε οφορμÞ νο οσχοληεþ κζ]ι εγþ, λΙ' üρεσε πüρο πολý,

Α.Ν..,ποιο πιστεýετε üfι ηταν το μυστικü τηò επιτυχΙdò σοò; Πþò ξεκΙνηοε dυτÞ η λομπρη καΡιÝΡο; Γ.ßυ.: Ποιο μυστικü; Το μυστικü εΙνοι üτι γεννÞDηκο κολλιτÝχνηò, Ο κολλιτÝχνηò γεVVlÝτοι δε γßνετοι, Το Ι95Ι Ýγροψσ το "τρελοκüρ,τσο". Σýνθεση δικÞ μου που τραγοýδησα ο ßδιοò, ¸τσι Ýγßνο τρογουδιστÞò, Α.Ν.: ΠοιεòÞταν οι σημοντικüfερεò συνεΡγασΙεò στην κοΡιÝΡd σοò; Γ.Μ.: Το Ι 955 ο Μdνοò ΧοτΖιδüκηò μου Ýδωσε κοι τρογοýδησο το "Γορßφολο στ' ουτß" κοι το "εßμdι dγτροò κοι το κÝφι μου θο κüνω", Μεγdλεò επιτυχßεò, ΑμÝσωò οκολοýOησε ο Βασßληò Τσιτσüνηò με το "Γειο σου τσολιü μου". Στη συνÝχεισ τρογοýδησο συνOÝσειò του Δερβενι(ßτη κοι του Ιýπdμηη Μποκüλη, Το Ι957 Ýγρσψο κοινοýργιο τραγοýδιο δικü μου, üπωò "σε τοýτο το στενü" κ,ü, το ß 9ü0 συνοντÞΟηκο με τον Ι\,4ßκη Θεοδωρüκη, Αυτüò Þτον Ýνοò μεγüλοò στοθμüò, ο Μßκηò Ýφερε το

αγιΙrργητιΧα

1ο


κονοýργιο στην ΕλληνικÞ μουσικÞ, ¸φερε κοντü στο λοü την ποßηση μεγüλων ποιητιrν, μελοποιþντοò το ποßÞμοτü τουò. Την πρ(ιτη χρονü τηò γνωριμßοò μαò, ηχογροφÞσσμε τον "Επιτüφιο" του ΓιüννηΡßτσου, Στο μποιJΖοýτ Þτονο μεγüλοò [rονιJληò Χιιßτηò,

ι

L

Α.Ν,: Στη συνÝχειο τΡογου6Þσοτε ηολλü τΡογοý6ισ του Μßκη, Γ.Μ.: ΜÝχριτο 1967 που ÞρOε η χοýντο κοι ο Θεοδωρdκηò οπογορεýτηκε, Τρογοý, δησο στην πολιτεßο τη "Δροπετσþνο", "ΒρÝχει στην φτωχογειτονιü" του Τüσου του "ΜÝσ' την υπüγθο την ΤοβÝρνο" του Κιßστο Βüρνολη. Μετü ÞρOε το ^ειβοδßτη, ΑρχιπÝλογοò, το Επιφüνσο του Πþργου ΣεφÝρη, η Ρωμιοοýνη του Ρßτσου κοι φτüνουμε στον ¶ξιον Εστß του ΟδυσσÝο Ελýτη, Νο μην ξεχüσω νο σου πω üτι με το Λ,4ßκη ουτü το χρüνιο κüνομε τιò πρþτεò συνουλßεò, ΙýÝχρι τüτε κονεßò δεν Þξερε τι 3ο πει συνουλßο, Α-Ν.: ¼λο ουτιß το χΡüνισ Þσιιοταν οποκλεισιικιß με το Μßκη; Γ.lυ.: ΑντßOετο- Παρüλληλο τρογοýδησο μεγüλο τρογοýδιο, μεγüλων συνθετþν, Το "εßμοι οητüò χωρßò φτερü" του ΧοτΖιδüκη, ¼λο το τρdγοýδιο του Στοýρου Ξορχüκου "φτωχολογιü", "κüτω στον Πεßροιü", "κüντε υπομονÞ" κ.ü,

Γενικü εjπο πολλü τρογοýδιο, ρεμπÝτικο, του Βομβοκdρη τη "ΦρογκοσυριονÞ", "το μοτüκλοδü σου λüμπουν", "οντιλολοýν οι φυλοκÝò', Τρογοýδησο τσιτσüνη, Ι\,4ητσüιη, Κολδüρο, Ποπσßωdννου, κοι üλουò τουò μεγdλοιJò συνδÝτεò κοι στιχουργοýò.

9ü7 που χωρßσιlτε με το Μßκη, πþò συνεχßσιιτε; Γ.Μ.: Αρχισο νο ονοσυνOÝτω δικü μου τρογοýδιο, που το τρογοýδησσ ο ßδιοò, Σπουδοßο τρσγοýδιο, Επßσημη ογοπημÝνη, ο κυρ,Θüνοò, το μεσημÝρι, Στου λΙπελομÞ το ΟυΖερß,¶λφο κοιΩμÝγο, Ρßξεμιο Ζοριü κολÞ, Εγνοτßοò40ü, Ýνο üμορφοομüξι με δυο dλογο κ.ü. ¼λο .lυτü κσι dλλο πολλü σε στßχουò του Κιßστο Βßρβου, Επßσηò ουτü το Α-Ν.: Μετιß το

1

ι

ι.

ιι

αγιωργÞτιΧα


διüστημο νο σου δυμßσω το Μιο ΚυριοκÞ' του Σπονοý, το 'Αýριο πüλι'' του ΔÞμου Ι\,4οýτση, το Ρολüι Κομπολüι" του ¶κη Πüνου, την ''ΚοισοριονÞ' κοι το 'Θο ηοτßσω μ' Ýνο 6dκρυ μου ορμυρü" του Ξορχüκου. l\,4ετd τη χοýντü ξονοβρεθÞκομε με το Ι\,4ßκη Θεοδωρdκη στο "Οκτþβρηò'78", Α.Ν.: Πþò 0ο qκι.ιγΡιτφοýσdτε εσεΙò τον ειιυτü σòιò; Ποιο εΙνοι η γνιrμη σαò γιο το ΓΡηγüΡη ΜΠιΟικ.rτση: Γ.lý.: Τßποτο περισσüτερο, τßποτο λιγüτερο οπü τη γνþμη του κüσμου γιο μÝνο, Ο κüσμοò μοò κρßνει, Εγþ δεν προσπüδησα στη 2ωÞ μου νσ κρýψω τl ποτε οπü τον κüσμο. Α.Ν.:,Πþò .ιισΟÜνεστε που ο γιο σαò. οκολουΟεΙ τd 6ικÜ σοò βÞματα, στο τρογοý6ι:

Γ.Μ.ι Εßμοι πολý χοροýμενοò γι' ουτü. ¼χι γιdτß εßνοι τρσγουδιστÞò. Εßνοι κολüò, Κσι κολüποιδß, Αλλωστε εσý με ξÝρειò, Δεν δο του χοριΖüμοιJνο ον δεν τ; üξJΖε. Α.Ν.: Ποια εινιιι η γν.rμη σοò γιd τουò σημερινοýò Ýλληνεòτρογου6ιστÝò; Γ.ηr.: ΦωνÝò κdλÝò υπιßρχουν, Τι νο πουν üμωò; Δεν φτοινε οι τρογουδιστÝò μο την κοτüντιο του τραγουδιοý, Δεν υπüρχειτßποτο, Οýτε μελωδßο, οýτε στßχοò, Τινο σου κüνει ο ηDοποιüò üμο δεν Ýχει σενüριο; Α.Ν,,: Πιστεýετε üτι το ελληνικü τρdγοý6ι ηεΡνtιει κρßση σημερο; Πþò " σχολιÜΖετε τη 6ιαφοΡÜ ανüμεσd στα πιιλιÜ κσι νÝα τρσγοý6ιÜ; Γ.Μ."Ασφολþò κοι περνüεικρßση, Πολý μεγüλη μüλιστο, ΣÞμερο τσ τρογοýδιο εßνοι μιοò χρÞσηò. ¼πωò το οπορρυποντικü, Το πολιü τρογοýδιο σημüδεψο; τον κüσμο γι. ουτü εßνοι διοχρονικü κοιÝμεινον,

Α,Ν.:ΤΙ πιστεýετε üτι πρÝηεινο Ýχει ÝναòνÝοò κολλιτÝχνηò για νο πετýχει; Γ.Μ.j Νο εßνοι κολλιτÝχνηò- Νο Ýχει κολÞ φωνÞ, κολÞ πορουσßο, νο ηετýχει κολd τρογοýδιο, Νο εßνοισεμνüò κοινο ÝχειυπομονÞ, Εγþ φÝτοò κλεΙνω πενÞντο χρüνια στο τρdγοýδι. Ακüμη κοι σÞμερο τρογουδþ σε συνdυλßεò με το ßδ,ο μερòßκι, Δεν Ýχω οικονομικü πρüβλημο, ολλü το τρογοýδß εßνοι η ΖωÞ μου,

Α,Ν,: Τß σχÝ6ιο Ýχετεγιο φÝτοò; Γ.ßυ.: Θα κüνουμε κüποιεò συνουλßεò yjo το πενÞντο χρüνιο, ΜοΖß με το φßλο μοò το ΔημÞτρη τον Κστοß κο, ΓνÞσιοφωνÞ κοισυνεπÞò καλλιτÝχνηò, Θυμüσ;ι το κλÝφτ'κο που τρογοý6ηοε στην ΤαβÝρνο στον Αμþργη; κοτοπληκτικüò, Στο διολεßμμοτα, θ; κdΟομοι στον Κüλομο κοι δο ογνοντεýω την Εýβοιο, Α.Ν.:¸χετε 6εσμοýò με την Εýβοια; Αφοý εßναι το νηοß των γονιþν μου. Η πdτρßδο ,Γ.Μ.: μου. το χωριü μου εßνοι οι Κολιονοß τηò Κορýστου, Α.Ν.: κ, Μηιθικ.bτση. νο μdòΠεΙτε κÜτι Ιιλλο;

Σdòευχοριοτοýμε ηολý γιdτη συνÝντευξη. ΘÝλετε εσεΙò

Γ,Μ.: ΘÝλω νü σοò συγχορþ γιο τον ογþνο που κιßνετε τον Πολιτισμü κοι γßο το σοò, Νο συνεχßσετε με ΖÞλο γ,οτß η κοινωνßο δε γιο βρßσκετοι σε καλü δρüμο, Εýχομοι νο ξονοβρεOοýμε σýντομο, Χοιρετισμοýò στουò λγωργητεò, ¼σο γιο σÝνο πüρε ουτü το τριοντüφυλλο, Νο το ποò μο2ß με την ογdπη μου, ξÝρÝιò εjý ποý, Νüσαι κολü ρε Γρηγüρη, Εßσαι η ΖιυντονÞ Ιστορßατου Ελληνικοý Τραγουδιοý. _, Εßσοι το Αλφd μοò και το ΩμÝγο μοò. Μακüρι νο ξüνdβρεΟοýμß σýντομο"εßτε μεσ' την υπüγεια την τοβÝρνο, εßτε στου ΙυπελομÞ το οι,,Ζερß. ¼που γουσπßρειò. ¼σο για μÝνο; Ρßξε μιο Ζορ!ü κολÞ κα, για μÝνα βρε ΖωÞ.

χωριü

αγι(rργÞτιχα

ΙΖ


α- α-¶ρτ

εμι ò, α- α-¶ρτ Αγιþργηò, Αγιþργηò

εμιò

περßπου, η ομüδο του χωριοý μοò στο μπüσκετ κοτÝκτησε το κýπελλο στο τουρνουü που οργüνωσε ο ΔÞμοò μοò, ¼λοι μοò, κdτü κοιροýò, Ýχουμε φωνÜξει Ολυμηιοκüò, ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΣΟΚ, ΖÞτω η ΝÝο Δημοκροτßο, ΤιμημÝνο ΚΚΕ κοι üπου ολλοý πιστεýεικοιονÞκειο κοθÝνοò, Αλλü σýνOημο με τüσο πdDοò που νο ενþνει üλο το χωριü δεν νομßΖω üτι Ýχουμε ξονοφωνdξα, ¸ποιΖον βλÝπειò το κοτÜ δικü μοò ποιδιü, ο γιοò μοò, ο οδελφüò μdò, ο ανιψιüò μοò Þ οπλþò ο συγχωριονüò μοò, Εßναι απü το συνοισOÞμοτο που πορüγει μüνο ο οθλητισμüò κοι ειδικü ο τοπικüò, εροσιτεχνιλüò οθλητισμüò, Κοι νο φοντοστεß κονεßò üτι ουτÞ δεν εΙνοι κον ομdδο| Εßνοι μιο πορÝο οπü Αγιωργητüποιδο που μοΖεýοντοι τd κολοκοΙριο στο χωριü κοι dπü μüνοι τουò δηλþνουν συμμετοχÞ στο διüφορο τουρνουd, μüνοιτουò προπονοýντοι, μüνοι τουò το κüνουν üλο. ΕμεΙò οι μεγολýτεροι δεν κüνουμε τßποτσ üλλο οηü νο τουò θουμüΖουμε κοι νο oV πÝρυσι, τÝτοιο καιρü

ξεροκομορþνουμε, Δυο μποσκÝτεò Ýχει το σχολεßο κι ουτÝò στροβοβολμÝνεò κοι πετσικορισμÝνεò, Ευτυr(þò που ο δÞμορχοò, πιστüò στο περσινü του τüξßμο ιοτÜ την οπονομÞ, üρχισε κÜποιο βελτιωτικü Ýργο στο σχολεßο, Ινºε λßγο λüγιο στο μπßßσΛετ πÜμε

κολÞ, üλλωοτε ωò üθλημο και γιο το μÝτρο μοò, δεν χρειüΖοντοι πολλü πρüγμοτο, ¸νο γÞπεδο, που οò ποýμεüτßτο Ýχουμε, τdλÝντο κοιπü9οò που σßγουρòιτο ÝχοιJμε, Εκεß που το πρüγμοτο εßνοιδýσκολd εßνοιστην ποδοσφοιρικÞ ομüδο. Η'¶ρτεμ,ò' Αγßου ΓεωργΙου ιδρýθηκε το Ι 990, Πορüλο που ποτÝ δεν εßχε γÞπεδο νο ποßξει κο, νο προπο, νη9εß, κοτdφερε γιο χρüνιο νο πορομεßνει στην Β Κοτηγορßο ΕυβοΙοò, μÝχρ) πÝρσι, που Ýπεσε οτη Γ Κοτηγορßο, Πιο (üτω δεν υπüρχει. ΚοιδενπρÝπεινουπüρξει, Θο Þτον κρΙ μd γι' òιυτü τα ποιδιü ν' οφÞσουμε νο διολυDεß ουτÞ η ομüδο. Κüτι πρÝπει νο κdνοL]με, Οι Þρωεò κουρüοτηκον, ξοδεýτηκαν, οπογοητεýτηκον οπü την οδιοφορΙο μαò, ΘÝλουν τη βοÞθειü μοò, τη συμπορü στοσÞ μοò, τη συμμετοχÞ μοò, ΙνΙο πιο πολý οπ' üλο θÝλουν επιτÝλουò Ýνο γÞπεδο, Ε'νοι Ýνο οßτημο γενεþν κοι γενειΙJν, τι στο κολü, χüδηκε η γη οπ' τον Αγιþργη κοι 6εν μποροýμε επιτÝλουζ νο βροýμε κüποιο χþρο νο κοτο σκευüσουμε Ýνο γÞπε, δο; Κοι μην πει κονεßò üλd το' χζιμε, ουτü μο Ýλειπε", Αυτü μαò Ýλει, πε, Δεν εjνοι ονüγκη εδý ν' οποριθμÞσουμε το κολü του οOλητι, σμοý. Οι κοιροß εßνοι

περßεργοι κοι πονηροß ΚοιονοþννοÞτω. Ο Σýλλογοò, οφοý κοτοφÝρει να στοθεß ο ßδιοò στο πüδιο του, δε,

σμεýετοι üτι

η

κοτο

σκευÞ ενüò γηΠÝδου

εßνοι Ýνοò οπü τουò βο, σιΚοýò του στüΧουò σε συνεργζισßd με το ΔÞμο κοι με üποιουò üλλουò Ο ΔÞμßρχοò κ, Τσοποτσüρηò οπονÝμειτο κýπελλο στη πρωτοθλÞτρια ομüδοτου χωριοý μαò'Αρτεμιò", στο περσινüτουρνουü μπüσ κετ του ΔÞ μου Αυλþνοò, φορεßò,

ι3 αγιωργÞτιχα


€πιτÝßουò

ΜηχανοργÜνωση

,^ιτον κουβο^ßßγομε πολιßß το νερü μζ ιη αßθ:θ: :θ ;: 3i3θ l;f *¹,ß'f,:.;

\J

λοι νο προσÝχουμε μη μοò οπιßσει η οιÞμνο, Δεν εßχομε üμωò νο δþσουμε κοι νο πληρþ

σουμε λογοριοσμü σε κονÝνον, Οι κοιροß üμωò üλλοξαν. το νερü, ευτυχþò ρÝει üφDο, νο στο σπßτιο μdò κοι οι στüμνεò εΙνCιι εßδοò

προò εξοφüνιση {ολÞθειο.ßν υπüρχει κομßο νο τη δþσουμε οτο Σýλλογο γιο το λοογροφικü λΙουοεßοι, Η εξÝλιξη üμωò Ýχει τη κολü ιηò, Ýχεικοι το κοκüτηò, Κολü κοι σωστü εßνοι üτον σου πορÝχετοι Ýνο ογοεü νο το πληρþνειò, Κοκü κοι λdΕοò εΙνοι νο σε πdιδεýουνε νο το πληρþσειò κοι μοΖΙ με σÝνο νο ποιδεýοντοι κοι üλλοι, Γýρνο γε λοιπüν οπü βροδýò "ο φουκορüò" ο ΑχιλλÝοò με το μηχονüκι κοι τη ντουντοýκο κοι φιßrνοΖε üτι οýριο 0ο Ýρδειστο χωριü, οπü τιò δÝκομÝχριτιò μßο η υπüλληλοò τουΔÞμου γιο νο πληρþσουμε το νερü, _ Κοι με ρωτdò εμÝνο ρε φßλε ον μπορþ οýριο; Αν Ýχω λεφτü; Αν Ýχω κονονΙσει τßποτ' üλλο; ΝτερδεμÝ οýριο; - Αýριο, ολλιþò στο ΔÞμο στ'ΑυλωνüριÞ στην Κýμη. ΠÞγο κι εγþ ,οýριο, κοι τι νd δω, ΟυρÝò που 0ýμιΖην Ι,Κ,Α (ο /οOενοò βλεπειζ εßχε üýο τρειò λογοριοσμοýò νο πληρýσει, οπü

δημων συγγεν(ß,ν κοι φßλωνΙ, Αμφισβη, τÞσειò, κοχι,/ποψΙεò κοι οντιδικßεò που Dýμι, Ζον εφορßο, Κι üτον με το πολλd πλÞρωνεò κοι νüμιΖεò üτι κοgüρισεò, μüOοινεò üτι πληρþνοò το πρ(ßτο εξüμηνο του Ι999, üτον τþρο διονýουμε το δεýτερο εξÞμηνο του 2000, ¶σε που κüποιοι επÝμενον üτι 'ουτü που μου Ζητüτε το Ýχω Þδη πληρþσει" κοι κει οκοýοτηκε üτι κüποιο, προ ΔÞμου, υπdλλη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΙνΑΤΙΑ τΑΒΕΡΝΑ . cΑFΕ . BAR

"Το Αγαßον"

λοò το Ýφογε, Η κοτüστοση με λßγο λüγιο οπελπιστι(Þ γο üλουò. Κοιγιο μαò, κοιγιο την υπdλληλο του ΔÞμου, Μο πιο πολý γιο τον ΑχιλλÝο που προσποOοýσε νο ηερισþσει τd πρüγμοτο,

το

εξηγþντοò

ιJηομονετικü

γισ το

Τ,Α,Π., το εξdμηνα ,(οι προ, σσπρüττοντοò χρÞμοτο γιο νο ελοττωDεß η

ηüγιο,

ουρü με κΙνδυνο νο βdλει κι οπü τη τσÝπη τουΕυτLJχþò üμωò üλο ουτü τελεßωσον Þ τελοþ νουν üπου νο'νοι, Λ,4üθομε üτι ο ΔÞμοò 0θ 6ημιουργÞσει Τημεßο, σε ξιχυριστü l'ιjριο, με μηχονογρdνωση κοι 0ο εκδßδει τουò λογοριοσμοýò τουΔÞμου "κονονι(οýò" üπωò εßνοι τηò ΔΕΗ κοι του ΟΤΕ, Μüνο που κι ουτü θο γßνει στ' Αυλωνüρι, ¶ντε βρεò εσý νο πòιρκüρειò, üντε ονÝβd τιò ονηφüρεò του ΑιJλωνορßου, Ιýρο 0ο με πιßιε γκρινιÞρη, αλλü ηιστεýω üτι το ΧÜνιο ηροσφÝροντοι κολýτερο γιο την δημιουργßο των υπηρεσιιßν του ΔÞμου κοι γιοτΙ üκ ενüò ολüκληρου Δημορχιοκοý λ,4εγüρου, ¼τον χρειüστηκε νο εηισκεφ9ιΙ] το Δημαρχεßο, ομολογþ üτι απογοηιιýτηιο οπü τον τüπο κοι το χþρο, Στο Χdνιο κοι ειδικd στην Ýκτοση που γΙνετοι το ποΖdρι, φοντιß2ομο, Ýνο κουι λßστιι ο μÝγορο, στο πüνω-πüνω μÝροò, ρε κολλωπF σμÝνο τον περιβüλλοντο χι.Jρο Þ ον ουτü δεν εßνοι εφικτü, κüποιJ στο δρüμο ΧüΜο,Αυλω, νüρι, Θο 'νοι σßγουρο κολýτερο γο üλουò κοι γιο τουò εργοΖüμενουò στοΔÞμο κοι γιο τουò Δημüτεò των γýρω-γýρω χωριd]ν ολλü προπüντων, οισθητικd, Δεν ξÝρω βÝβοιο ον λÝω εφικτü πρdγμοτο, δεν εßμοι ορμüδιοò, οýτε ειδικüò, Απλιrò εκφρüΖω οβοσdνιστο, ρομοντικü τιò σκÝψειò μου, ΕπειδÞ πολλοß οπü μοò τολοιπωροýμοστε στιò οπdνΟρωπεò πüλειò κdι σδικÜ στην ΑDÞνο, τον τüπο μοò, το χωριü μοò, το ΔÞμο μdò, τον φοντο Ζüμοστε σον Ýνο μικρü πορüδεισο. Γ,τ.Μ.

ψΗΣ

τΑ Ρ ι Α

ftΑΝΑΜΝΗΣΕιΣ"

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

ΓΑΜογΣ - ΒΑΠτΙΣΕ]Σ ΣΥΝΕΣτΙΑΣΕΙΣ κλπ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ

αγιωργÞτικα

Ι4


ΑνÝκδοτο τΑΜοι , ο Γιþργοò Ποπαγεωργßου ληι º ΚυηηρισΙο ΔΡοκο, ποýλου στιò 2ü,Ι2,99, πdντρεýτηκον οτο χωριü μαò, Στιò Ι5-Ι ,2000, ο ΑργýΡηò Μπßνüσηò κοι η ΒÜσω Χριστοφο_ ρßδη, ποντρεýτηκον στη Χολκßδο.

, ο Πρüεδροò του Συλλüγου μοò ΣτÞοηò ΡÞγοò χdι η ΜÝλπω Κοντßßρη, πdντρεýτηκον στην Πdνογßτσο του χωριοý μοò, οτιò 24 ü

20ο0,

Το περιοδικü μοò, Ξýχεται σε üλουò τουò νεüνυμφουò νßι ΖÞσουν €υτυχ,σμÝνοι.

Στιò 7-2_2000, η Βüσω κοι ο Αργýρηò Ιýηονüσηò, Ýφερον στο κüσμο Ýνο υγÝστοτο κοι χοριτωμÝνο κοριτσüκ, , Στιò 8,6,2000, η Κων/νο Βüσσου κηι ο τιþργοò Μανιοýδηò, γÝννησον Ýνο υγÝστοτο κοι χοριτωμÝνο κοριτσüκ,

Στουò ευτυχισμÝνουò γονεßò, το η€ριοδικü

μοò εýχεται να

Ýμοθε

ν. οποντüθ

κοι στο

τηλÝφωνο, Μι6 μÝρο

λοιηüν που Ýλαπε οπ' το τηλÝφωνο- 'Γειü σdò, εßμdι υπενθυμΙΖετε πüσο πετρÝλαιο θÝλετε,'

¼τθν Þρθε ο üνOρωποò

στο σπßτι κοι εßδε το

λογοριοσμü του'ρθε

τομπλüò. "Βρε τον τρελü" λÝ€ι üλο νεýρα. "Δýο τüνουòπετρÝλοιο; Εßνοι στο κολü του, Ποιοò του

πορÞγγειλε δýο τüνουò , "Εγιß' dποντÜει ο

ΒΑΠτιΣΕ|Σ , Η ΕλÝνη κοι ΔημÞτρηò ΣολÞò βüφτισον στο Βθσιλικü το κορßτσüκι τουò, Η νονü Αναστασßα ΑßδΙνη του Ýδωσε το üνομα ΣτÝλλο, - Η Μαρßο ΡÞγα κοι ο ΒογγÝληò ΡÝτσοò βüφτισον στο χιJριü μοò το ογορüκιτουò, ο νονüò Νßκοò Κρüκοò του ÝδιJσε δýο ονüμοτο.

Μüρ,οò χοι Ιωüwηò. Η ΧρυσουγÞ Τσüλο κοι

ΔÞμοò ΛÝσηò βüφτJσον στην ΑDÞνß το ογορüκι τουò, με το üνομα Κωνστοντßνοò, το περιο6ικü μοò στουò ευτυχε|ò γονεßò κοι νονοýò, εýχετοι ο

ΘΑΝΑτο| σýΖυγοò Στομüτη Μοýντριχd Ýχdσε τη ΖωÞ τηò σε

ουτοκινητιστικü δυστýχημα κοι κηδεýτηκε στο χωριü στιò 7 1 Ι-99, , Στιò 3,3,Ζ000 πÝOdνε κdι κηδεýτηκε στο οριü ο ΒαγγÝληò Βüσσοò ßΜονdκοòl.

Το ηεριοδικü μαò εκφρüΖει στιò οικογÝνειεò τουò τα ε|λικρινÞ συ}rιυηητÞριÜ του.

ΟΙΚΟΔΟ

λÝε το πüwο, στο τÝλοò

- 'Δýο τüνουò' 6πονºü

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η ¶ννο Κιüνστο

Κüποιοò εßχε Ýνα ποπο γüλο πολý εκποτδευμÝνο, Εκτüò του üτι Þξερε νο

ΙΚΕΣ

¸ξω φρενι]ν, τον

dρπüΖδ κοι τον κορφι;]νει στον τοßχο, "Εδιß', του

συρμορφω8εßò δεν ξεκρεμüσυJ οπü κει',

Ο ποπογÜλοò δεν

ÝβγοΖε τσιμουδιd. Πωò γυρΙΖθ το κεφdλι του KoJ βλÝπθ δßπλο του τον εστουρωμÝνο, "Δε μου λεò ρε φΙλε" του λÝει "Εσý

κρεμοσμÝνοò;" ρωτüει. - "Δýο χιλιüδεò χρüνιο" Κοι ο πdπογdλοò: - "Κολü ρε μεγüλε, για

üνομα του Θεοý, πüσο πετρÝλοιο πορÞγγθλεò;'

ΕΡΤΑΣΙΕΣ

ΣΤΕ^ΙΟΣ ΤΣΑΛΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΞΧο^Η οΔΗΓΩΙß ΒΑΣιΛΗΣ Ν. ΞογΡκΗΣ τΜΩΛοΥ & ΜΕτΡΩΝ 17 ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ _ ΑΘΗΝΑ τΗΛ. 5,ι.38.759 . ΚιΝ.: 0932_36ß005


,Ιß

"ξ .;!:'rl.η

_)

ρ

Ý

J

γι

γ

9'J ν

9ßιτ

J -η

*θβ*

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕ|ΡΗΣΕΙΣ

ΜΟγΝΤΡΙΧΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

α. Δοι\ΙΕΝΕΩΣ 79, ιΛιΟΝ . τΗΛ, 26.33,495 26 33 527 γ. ΛΕΩΦ, Ε]ΡΗΝΗΣ 11 ΠΕΥΚΗ . τΗΛ,61,20,341 6, ΛΕΝοΡιν]ΑΝ 165 ΚοΛΩΝοΣ . τΗΛ, 51,29,754, 51 48 584 δ, ΤΑτΛΑ 5 ΑΛιΒΕΡι ΕΥΒΟιΑΣ . τΗΛ, (0223) 23823

ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ Τεύχος 1  

ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ Τεύχος 1

ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ Τεύχος 1  

ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ Τεύχος 1

Advertisement