Page 1

/

lLul_ι'/ J:r+];!\ J ,/Ξ,òL

+ +

Ο

+ +

+

ξÝ'ßυ "

Ο

--

O-rΙ-ß

ι ι

ιj

lJ

§ |-ι

|Ξι_

-_.- a -Fß

.

ιi\

Ξ-,.

§-


,τΠ ] t(0) η ιο χοιρü που γνLJρ|οιÞ,ημι, ηο!ß διν το πÞ γομε ιδιο'τερο κολü εμεßò ο, δýο, Ιýηορþ νο πω

üτι οι σχaσειò μοò Þτßν σχεδüν εχθρικÝò. Δεν εΙνοιβÝβοιd τηò στßγμÞò νο ποýμε ηοιüò φτοΙει

ßπ'τουò δι]ο μοò,¶λλωστε σ'ουτü 6.ν κοτοφÝρομε νο βροýμε ü(ρη, (οÞÜ πενÞντο χρüν,6 τþρο. Δεν πιο πολý

σου κρýβω πüντωò, üτι οτενοχωριÝμοι ηολý που χωρΙ,

Ζουμε. lýηορεß νο μην σ' ογüπησο ηοτÝ, ολλü κοι συ πρÝ, Πει νο ποροδεΧτεßò üτι üΙι μüνο δεν μ' οΥüπησεò, ολλü μüλλον με ρισοý σεò. ΠοτÝ δενÝκοτσεò μεησυχßο κοντüμου, Πüντοεßχεò μΙο τüση φυγÞò, Κ, üσο πÝρνογον το χρüνο. οι σχÝσε,ò μοò πÞγοινον οπü το κοκü στο χειρüτερο,¼λο κοιοπομοκρυ νüσουν ßπü μÝνο, Εßιομε κοτοντÞσει νο βριοκüμοστε μιο δυο φορεò το μÞνο, κl οιττü γο πολý λßγο,Δεν ηρüφDοοο ποτÝ νß σε χορτüσιJ, ¿σπου νß σε δυ, νο σε κροτÞοω λΙγο οτο χÝρο μου, νο σε χοßδaψω, εσý εξοφ6νιΖüσουν, Κι εγιΙ υπομονετικü,

μιß ,ωÞ περΙμενο πüτε θο ξονοφο.

νεΙò, γιοτß δεν σου χρýβω. üτι μπορεΙ ποτÝ νο μην σ' ογü, πησο με ηüDοò, ολλü κdιχωρßò εοÝνο δεν μηοροýσο νο

,Þσω ΘÝλω πüντιJò νο σου 0υμßοω, üι το ιοτρü που πρωτογνωριοτÞκορε, Þσουν

κι

εοý φτυχÞ κο, τοπενÞ σον

Σιγü,σιγÞ üμωò τ ο μυολü σον Ý ποιρνον οερd, ο, πο ρÝεò σου üρχισον νο γΙνοντοι, οι dετονýχηδεò, οι οεριτΖÞδεò

καοι Χüθεεßδουò πλοýσιοι,

¸φτοσεò μüλιστο στο σημεΙο νß l(üνειò πορÝεò κοι με

2 3 4 5 6 7 8 Ι0 Ι2 Ι3 Ι4 Ι5

Το τÝλοò μιοò σχÝσηò ετοιρεßο Ευβοßκþν Σπουδþν Προχ3εσινü ΕΓκΑτΑ^ΕΙψΗ: η λÝξη που χοροκτηρßΖειτην Εýβοιο σÞμερο Δýο στουεξο(üσιουò ΗΑρτεμιò ογωνßΖετοι, Μηρüβο στο ΔÞμο Το Ýργο τηò ντροπÞò των ΔημοσΙων ονδρþν μοò Þ το λüγιο του οÝρο, του Θ. Σκοýρο Χριστοýγεννο στο χωριü Εικüνεò οπü τη ΖωÞ στο χωριü Οι ολκυονΙδεò μÝρεò Το τοπικü συμβοýλιο Αγ, Γεωργßου προτεßνει ¾μνοò στη γυνοßκο κοι στην ειρÞνη ^ÝωμÞπωò,,, ΛÝω:νοι, ΚοινωνικÜ

ΦΙλε, ΣυγχωΡ,σνÝ Αγ,ωργÞτη,

Γßν. μÝλοò roU Συλλüγου ολοι μοΖΙ μηοροýμε νο κüνουρε

πολλü γιο το χοριü μοò, ΕνημÝρωσa μοò γιο τη διεýθ!νοÞ σοιJ, νο σου στεΙλουμε δΦρεüν το 'ΑγΦργÞτιΧο νÝο". Γρüψε κοι στεΙ, λε μ.ò το üρδροοου, την üÞοψÞ σου, τη γνþμη σου

(flγωργιßτιιιτι

6ιüφορουò Ευρωηοßουò. Δεν ξaρω ον το δυμüσdι, ολλü εγý σου φþνοΖο. üτι με τ,ò ηορÝεò που Ýμπλεξεò δο το φοò το κεφüλισου, ολλü εσý το χοβü σου, τýρο μη Κλοιò, γßοτß Κ, εΥþ μη νομß2ειò. στενοχωριÝμdι, ¼πωò κοι νο το κüνουμε υπüρχουν κdι στιγμÝò που δεν πρüχειτοι ποτÝ ΞÝρειò ηολý κολü üτι εσý Þσουν η οιτΙ6 νd γνωρßοΦ κολýτερο τουò ον8ρþπουò, Νο δω ποιοΙ προγμ6τικü μ' αγοπüνε κοι noιol üχι. ¼σο κοι νο σου φοßνετοι ηdρüξενο, μÝσο οπü εσÝνο θυμüμοιτον κολü ποπποý μου, τον κολü ηοτÝρο μου. τον πρþτο μου πογωτü. τον ηρþτο μου μισθü, ro πρþrο μου νοßκι. το πρþτο μου αυτοχΙνητο, τον ι6ρþτο που Ýιυσο πολλÝò φορÝò γο σÝνο, γιο νß μεγο, λþσω το ποι6ιü μου κοι το κυρßüτερο ρε χορΙτσι μου,, Þσουν κιεσý Ýνο συοτοτικü γιο νο λÝγομοι,.,'ελληνοò",

Τþρο ηüει κτ ουτü, Ιýπορεß λο,πüν νο μη ο- dγüπηοd, κι εσý νο μην μου φÝρθηκεò κολü, ολλü üηωò κοι νο το κüνουμε ΖÞσαμεμσrßμιο ολüκληρη ΖωÞ κιüΓ]ωò λÝει κοιτο τρογοýδι.,. "εΙνοι μιο þρο δýσκοßη του χωρισμοý η

μπορεß

þρο,,.' Τι νüμιΖειò üνθρωποò εßμοι κß εγþ, ¸λληνοò

Συγκινοýρο, κι ον συνεχßσω νο θυμüμοι, θο Βüλω το κλÞ, μοτο, Γι' ουτü dντε στο {ολü, ολλü μη χοθεΙò, δεν ξÝρειò πωò Ýρχοντοι το πρüγμοτο κοι τα χρüνιο, μπορεß νο σε

¼σο γιο μÝνο ελπßΖω νο το πüω κολýτερο με τον νÝο μου δεσμü χοινο μην ονογκοσθþ νο σε σκtφτομοι συνÝ, Χειο

κοιηωτη, δροΧμÞ

δροßμοýλο,

τ,τ,ιιr,

Ο Σýλλογοò Απονταχοý Αγιωργητa;rν και τ' ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ εýχοντοι σε üλουò τουò Αγ ι., ΡγÞτεò, συν6ημüτεò κιιι üλουò τουò φßλουò του Αγιþργη κdι του ΠεΡιο6ικοý μαò

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΟΙΧΟΡΗΓΟΙΜΑΣ Το "ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ Νε/Α- ποι] (ροτÞτε στο χÝρο σοò. εκδΙδονrοι κοι δßονÝμοντοι δωρειßν, με την οικονομι κÞ βοÞθειο των διαφημιΖομÝνων στιò σελßδ.ò τουò. Εßνοι

üλοι

φßλοι

κοι συγχωΡιQνοß

Υποστη

μßò,

ρßξτετουò. ΑξΙΖουντονκüπο

τοΥΣ ΕΥΧΑΡιΣτογΜΕ πο^Υ ΕΠΙΜε^ΕΙΑ

τ,ο,

_

ΕκτΥπΩΣΗι

ε 6Π τΑΜΒΑχοΣ ο

44014, ΠεΡΙΣτΕΡΙ ,

τΗ^

0 Ι ο_5 74

Ι

Ε

9òο, εΑχ]

5

760924

ΣτοΙΧΕΙοοΕεΙΑ; τΑΜΒΑλοΣ Ν πΑΝΑΙ ΙΩΙΙßΣ

γπεΥογΝοΣ Ει(ΔοΣΗε: ΓιΩΡΓοΣ ΒΑΣΣοΣ ΥΠΕΥΟΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

ΓΙοΡΓοΣ ΒΑΣΣοΣ, τηλ 0Ι0 27 55 93ü .46 2ü ]33 ΝΙκοΣ τηλ. OΙ 0 24 75 404 ΣτΑΜΑτΗΣ ΜογΝτΡΙΧΑΣ, ^οΥΚΑΣ, τηλ 0Ι06] 34955,ü] 25]56 fax] 0Ι0,6] 2ò 3α7 6] 2ò 3θò

ΒΙΒ^ΙοΔΕΣΙΑ:

Ι ΜΠΑΡΑΚοΣ & Σιο ο Ε

ΠΑΠΑΡΗΓοηοΥ^οΥ

ιο ι2ι

32 ΠΕΡιΣτεΡι

ΦΙ^Μ,ΔΙΑΧΩΡΙΣΜοΙ:

ΝοτΑ

ιΠΠοΚΡΗΝΗΣ ]5, ιò7 73 ΑΘΗΝΑ


ετΑιΡΕ|Α ΕΥΒοßκΩΝ ΣΠοΥΔΩΝ: Η ΕΥΒοιΑ ΣτΗΝ 3η Χι^ιΕτ|Α

ΠΟ^ΙΤ

ΙΣ ΜΟΣ

-

Π ΕΡ

Ι

ΒΑΛΛΟ

εΠιΣτΗΙ,4οΝιΚο ΣΥΝFΔΡιο

Ν -Ο

Ι

ΚΟ

ΝΟΜ

ΙΑ

ι6, Ι7, ι8 ΝοΕΜΒΡιοΥ 200ι

πßΡοπüνω συνÝδρ,ο που ÝßΧομε την τtμÞ νο προσκληOοýμε κο| που 6υστυχþò κατοφÝΡο, με να ποΡαχολουεÞσουμε τιò εργασßεò του, μüνο την τελευταßα μÝΡο ονοπτýχΕηκαν πολλιß κßι ενδιαφÝροντο εÝμοτο. :εφυλλß,οwαò κα διοβüΖοντοò τιò περιλÞψθò, οπü το δdυμdοιο ενημερωτικü φυλλüδιο τ ηò ετßιρεßοò. διοηιστþ, νει κονεΙò, üτ, κοι οι 4ü ομιλητÝò_επιστÞμονεò εßχον νο ηροσθÝοουν κüτι ποροπüνω στιò γνιrσειò μοò γιο το τι συμβοßνειÞ π Ýηρεηε νο συμβο ßνθ σÞμεροσΤονησΙ μοò, Φυσικd οπ'ουτü εδý το περιοδικü,δενθο μποροýσομε το

νο ονοφÝρουρε, οýτε καντουò τßτλουò των 4ü ομιλιdJν, Ιýποροýμε üμωò να μετοφÝρουμετην γενικÞ θχüνο κοι

νο κοτο8Ýσουμε το διΚü μαò προβλημοτισμü, επιβρο βεýοντοò Ýτσι κßι την ΕτοιρεΙο Ευβοßκþν Σπουδýν üτι κοτüφερε νο οφυπνßσα κοινο προβλημοτßσει, το λιγοστü

οκροοτÞριο του Συνεδρßου, Με χορü μοò διοκρΙνομε στο οκροοτÞριο κdι φßλουò οηüτοΔÞμο

μοò.

Τουò κυρßουò Δ. τκιΖελÞ, κ. ΣταματΙου κοι Αγγ, ποαητüκη κ6ι με λýπη μοò, διοκρßνομε την οπουσßο ορμοδßων

κdι ιJηευ9ýνων του νομοý μοò, Η μογικÞ λÝξη που οκοýστηκε l<οτd κüρον οπü üλουò σχεδüντουò ομιλητÝò, εßνοι η ΑΝΑηΤΥΞΗ, Κdι εßνοι μογικÞ οπü κü8ε üποψη, Πρþτον γιοτß εμεßò στην Εýβοιο ενþ μ!λüμε συνεχÜò κdιενdγωνßωò γιο ονüπτυξη, το νησß μοò üλο κοß σε μεγολýτερο μοροομü κοι υποονüπτυξη οδη γεßτοι. Δεýτερον, λειτουργþντοò με την ορχÞ των σι]γκοι

Ο ιοτρüò,ΣυγγροφÝοò κ, Θεüδωροò Σκοýραò, προ, τεßνθ γιο την τουρßστικÞ ονüπτυξη τηò εýβοιοò, μετοξý

üλλων, νο ονοδειχOοýν κdινß προβληDοýν οι ΣπηλßÝò στο Θοροýνιο χοιτην οκτωνιü, κοOþò κοιτο μονοδικÜΔροκü, σΠιτο στο Στýρο,

Σκεφθεßτε τþρß, πüνω οη'ουτü Þ γýρω οπ'ουτü,

νωνοýντων δοΧεΙων, μιο οηοιοδÞποτε ορOÞ ονüητυξη εiVor σΙ γουρο üτι λ,Ιια

δß

"σι]

μηοροσýρεΓ' κοι Þλλεò dνοπτýξαò

(εκμετολλευüμενοι

επΙ ποροδεΙγμοτι τουριστικÞ ονdπτυξη, θο φÝρει

μοΖß τηò κοι οικονομικÞ κßι πληδυσμιοκÞ κοι ογροτικÞ κοι πολ,τιστικÞ,Απ'την üλλη μεριü (κοιμη υπακοýοντοò στον νüμο των συγκοινωνοýντων δοχεßωνΙ, μιο οò ποýμε κοκÞ κα ονεξÝλεγκτη ρομηχονκÞ dνüητυξη του τýπου, Αολß κü Πüρκο, üχι μüνο δεν θο φÝρει üλλεò ονοπτýξειò, dλλü

ρστικÝò,

Εßνοι φονερü λοιπüν üτι η εýβοιο χρθüΖετοι üπωò üλη η Ελλdδο üλλωστε, Ýνο χωροτοξ,κü σχεδιοσμü, ¸νd νοικο, κýρεμο, Κοι πρÝπει, κατd την γνþμη μοò, ουτü το νοικοκýρεμο νο ορχΙσει οπü το μηδÝν, Αη'το θεμÝλιο, Κοι Dε, μελιþδεò Ýργο γιο την εýβοιο, εΙνοι Ýνdò σýγχρονοò οδι, κüò üξονοò,Απü κεικαι πÝρο μπορεß νο γßνθ η 'μοιροσιü", ΑυτÞ εδþ εßνdι τουρισηκÞ περιοχÞ, ουτÞ βιομηχονιl(Þ,

Βλüσηò ΠαηογΡηγοΡßου, dνοπτýξειò üπωò τß μετολλεΙο Μοντουδßου Þ η εξüρυξη λτγνßτη κοι το εργοστÜοιο τηò ο κοθηγητÞò κ,

Κ üμωò &ομηχdνκÝò

ΔΕΗ στο ΑλιβÝρι, Þ οκüμο κοιη λεπουργΙο τηòΑΓΕΤ, εΙνοι ουτÝò ηου κρÞτησον 2ωντdνÞ την Εý Βοιο, ¼πωò φßßνετοι οι ισορροπßεò που Ýχουν νd κüνουν με την ονüπτυξη εΙνοι πολý λεπτÝò, περΙεργεò κdι dλληλÝν, δετεò, Κοτd την τοπθνÞ μοò γνþμη λοιπüν, πρν οπü την ονüπτυξη, πρÝπει πdντο νd βü,ουμε την λÝξη "ορθολο,

ουτÞ ογροτικÞ, εδþ εßνα üγονη (βü2ουμε ονεμογεwÞ, τριεò), εδþ εΙνοι ιστορικü χοι ορχοιολογκü μνημεΙο κοι

Αν δεν γΙνουν κüπωò Ýτσι το πρüγμdτd, "αχτορμüò' Þμοσταν, "οχτορμüò' Εο μεßνουμε, Σßγουρο οι προβλημοτισμο Ι ουτο ß, δεν εßνdιμüνο δικοß μοò, Εßνοι Πολλþν συμποτριωτþν, επισÞμων κdι μη_ ΣΙγουρο γιο νd γßνει στο νησΙ μοò μιο "ορΕολογικÞ ονüπτυξη" χραd2ονται πολλd χρÞμοτd, Κοι χρÞμοτο γιο την Εýβοιd δεν υηüρχουν, "Η Εýβοιο προò το πορüν, εΙνοι εκτüò εδντκοý σχεδιοσμοý", μοò εßπε ο Νομüρχηò κ, Νß-

Κüτι βÝβ6ιο, που δεν Ýγνε ποτÝ, üχι μüνο στην Εýβοιο ολλü σ' ολüκληρη την Ελλüδο κοι με πιο μεγdλο 3ýμο την

ßδιο την πρωτεýουσο.

κ

την ονüμοσε ο

δεν το Ýχουν κüνει Þδη, ονεμογεννÞτριεò, μετdτρÝποντοò τιò DεριοχÝò ßυτÝò, σε οτιδÞDοτε üλλο εκτüò dηü τοιJ_

μüλλον το εντελþò οντß8ετο, üπωò πολý σωστÜ επισÞ,

μßνε

τηνgρ9!qλqγΕ üπωò

ΝομÞρχηò σε κüποιο üλλη συγκÝντρωση, περß ονογκο, στικÞò οπολλοτρßωσηòJ νο πÜνε κοι νο κορφýσουν, ον

ον γιο το πολοιüτερ6 χρüνßα

υπÞρχον Ýνd σωρü δικοιολογßεò, γιο το πßρüν κο, το μÝλ, λον μοò, δενÝχουμε κομßα, Πο νο γΙνθ πιο κατονοητüò ο προβλημοτισμüò μοò 8ο ον.lφÝρουμε δýο ποροδεΙγμοτο, ο χοθηγητÞò ΓεωλογΙοò χ, ΓειßΡγιοò Θεο6þρου ποσχΙΖει γιd την ονüδθξη ενüò

κοò ΠοπονδρÝου, στην ηονευβοjκÞ συγιÝντρωση, με, τοφÝροντοò επß λÝξη την 'οΠüφοση' του κυρΙου λιþτη-Αò εληßσουμε ο νÝοò υφυπουργüò ΑΝΑΠτΥ:ΗΣ^ακ, ΧρÞστοò Θεοδþρου, που Ýχουμε την τýχη να εΙνοι

μονdδικοý στο (üσμο, δdσουò σπονδιλü2ωων κοι την δημιουργßο ενüò ονüλογου ΜουσεΙου, που üπωò μοò εξÞγησε δο λειτουργÞσει ωò μοχλüò ονüπτυξηò τηò Βü,

συμπdτριþτηò μοò, νο ονοτ ρÝψει ουτü το κοΚü δεδομÝνο,

ρειοò Εýβοιοò,

3


υτÞ την φορü ο

ÞΙθε στην Κηφισιü οπü το

ΠοτÞσιο, ΣτηντΖdμορßο ^οýηòτου σπ[Dý

!

ι

μου ßηÝνοντι

οf,ü

την αwροχλιü κd στην μυρßü Þπιομε τον κοφÝ, με συντροφιü Ýνο τοιλ!γüννη (οι δýο κοτοΙφιο ηου Ýρχοw.ι τον οfιß,βρη κ4ι φεýγουν τον ΑηρΙλη, Πüνω στο τρßπÝΖι τ' ΑγΦργÞτικο ΝÝο. ονοτχτü στηνσελßδα 3 ßΝεΥΜΑτΙκο κΕΝτΡο,¸νο μισο,τ€λθωμÝνο üναρο, ¸πεσε το μüτιτου στηφωτογροφΙο με τιò γυμνÝò κολü, νεζ, ¹θελε κüτι νο μου ^οýηηθ οληü μοò αÝχοψε η γυνοικο μου λÝγοwοò ηωò.ν εΙναινο πüμεερÝτρο Ýηρεπενο φýγουμ. γιd νο γυρΙσουμεμÝρd, Φεýγουμε, το λÝμε üλλωστε οτο δρüμο, EtxdV ηερüσει οι πρþτεò βροχÝò του ΔεκÝμβρη, ηλιüλουστη Þτον η μÝρß, η κΙνησηφυοτολογικÞ δΕJκüλυνετηνσυΖÞτηση, ΟÝλω να μüθω μου λÝει ο γιο ?ο Πνεομοτικü κÝwρο ßΠ.(,Ι ηου κüποτε Þτdν το κυΡΙορχο ^οýηò δÝμß, ο υψηλüò σκοπüò του Συλλü, ΝομΙΖω üτ, το Πκ εξοκολου8εΙ νß εΙνοι κοι το δýο üηωò τß εΙηεò, Μd2Ι μου Ýιθò συ2ητÞσει ηολλÝò φορÝò κοι ξÝραò Þò

φορτþνομε το ηρüγμοτο σr' ουτο(ßνητο, θυμÞ8ηκε το ηοτüμι ßου χωροý τονΧüνδρο ηου ουτüν τον καιρü κüθε χε,μ,Ινß Þτßν ßδιüβοτοò κοιεπικßνδυνοò, Μετd οηü «ü9ε Ýwονη βροιüf,τωση üλο το ηοιδιü του χωροý

dνεβοßνομεστο μ€

γιß ν' οηολοýσουμε το κοτÝβ6σμο

ολþνιο ηροò την Βdγιd

το ουνοδευßκü βουητü ηου οηλωνüτον σ' üλη την ηερ,οχÞ οπü ηολιοχþρο μÝχρ τß Χüν'ο, Κολλοýσομε το βλÝμμοστο 9ολü ουτü συρμü κ.ιμÝνdμε ηολλÝò φορÝò εχεΙ þρεò ολüκληρεò ο(üμη (οι με βροχÞ, Το θÝdμß κοι το üκουσμο Þτ.ν μονο6ικü, τß ρυüκο Ιηοροοüτομοι1 που ενßσΧυον τον Χüνδρο πολλü εμφdνÞ (Φ εηþνυμο Ýφßο χνον Ýνd πλÝγμο ηονÝμορφο, εßχομε ηüρει το δρüμο τηò επL στροφÞò, εΙμοστεσrην γÝφυρο του^Þλοwο που Ýτρετε9ολüò κοι νυθρüò, Δεν εΙχε τηνομορφιü του Χüνδρου, Το ρdδιüφωνο μß,λογεγιο οχροßο κοιριü φßινüμενο Þου ροòÝφερν4νγÝλιο, ¸λεγον γιο τονΔτοκοντüρη, που ξ€χεΙλσε κοι το 0εωροýσον Εμεßò ηου μεγολþσομε

σε χΦρý θευροýμε

οf,üλυτο φυσιο_

λογ,κü κοτοιεΙμωνο νο ξεχθλΙ2ει Ýνοò òεροηüτομοò üηωò κι αν λÝγετοι, ΧωρΙò 16ιοßτερο μοθÞμοrd òÝρουμε ηωò νο Þροστο_ τευθοýμ€ οηü το φυσικü φοτνüμενο yιdrΙ f,üντοτε το 0εωροý, σομε ωò φυσι(Ýò συνÝπθεò, ΞÝΡουμε π,Χ, üτι η κοhη €νüò ροο, κιοý εßνd

δικÞ

την πüρουμε

θd 'χουμε

κοκÜ

Γf ουτü γελüγομ., γι'ουτüτο οÞλü που το κοτονοοýν μικροß ÞγΡüμμ.τοι κοι επιστÞμονεò, ΘυμηθÞκομε στο χω, ριü ηου οι κατü κοιροýò κο,νοτüρχεò. τþρο οι ΔÞμÞρχοι φßü, ινουνγεφýρ!ο με κ@ýκιο, ΚÜ η ΑθÞνο εßνοι γεμüτη μελΙγο με γολýτερο χβý&ο (λÝξη κ ουτÞ), Φυσ'κü ε'νοι λοιηüν ü.τß χωρaσει στο κ¼ý( üτιδεντωρÝσθ θÞ χυθεß df,Ýξο κ ÞνrεμÞ2εψÝτο, ΕκεΙ ηου τελεΙωσε ο 6ημοσιογρüφοò του ροδ¼φωναοý στοθμοý με ,ß ß(ροΙÞ φοινüμενο, μπÞκ€ μιο διοφÞμ¼η γιο το ΕΥΡΩ, Μου λÝειο^οýηò:(ολü ουτü γι.τß το διßφημΙ2οονε: Εγþ ξÝρΦ üß δ,.φημΙ2ουνε κÞτι γιο νο σε η.lσουν€ νο το ηüραò. Αφοý εμεΙò εΙμοστε υf,οrρεωμÝνοι νο το πüρουμε, ΜÞηΦò μοò ρýτησον üτον οποφüσ¼ον κοι γÞ μοò; Αχου Πþργο, Αν θι]μÞσοι ηολιü την νýφη δεν την διüλεγε ο γομηρüò ολΙü μÝσΦ τηò δοδ(ßσΙοò του συμηεθεροý, ο κυρΙωò συρπÝθεροò Þrdν üνOρωηοò εüικýν f,Ροσüwων κσ Þδι(οý 0ρdσουò, σε εξοιρεικÝò περητþοαò ο6ρü ομεβü, μενοò, Κυρßοò ßμθβüτονμε οwηρdγμοτμü Ιηρüγμο με πρüγ μο)φÝΡει ε,f,εΙν μ' Ýνο βüδ.Αφοý τελεΙωνεη ηρüξη (α δΙνοwον το χÝρ,ο, Ýμενε νο βρεθεΙ τρüποò ο γ.μηρüò ν' ογοηÞσει την κοι μεγüλοι

οπüψιιò μου γÞι δεν μου LΙνοι ληOüλου \ουροστ,,ü νο εηο, νολüβω ουτÞ ηοιJ Ýλω πι γ@ ro ΠR, Πο Vc μην εÞονηλdβω ιην ισιορßο, σου ηροτεΙνυ νο διοβÝσειò το üρθρο ιου ΠροÝδρου ουτü που εΙδεò στο σηΙιι μου ηÞνυ στο τροπÝΖι, ΕΙνοι γεμüτο dλÞ9θεò τουλüχιστο στο μÝροò, ηου ro λÝμ€ ιστορκü, Eyd, δεν θοστοOþσ'ουτü, ΕμÝνd μ' ενδιοφÝΡει η ιδÝd τηò ονÝγεΡοηò ΠΚ. Ιýε συγκνεl'το Πνευμdßκü'τüσο πολý üσο μ.λυηεß το χλεßσL μο του Δημοτ,χοý Σχολεßου, Ιν οφÞνεß εντελýò

οüιÞφορο

μορφη του οL

η μετολλογμßνη

ΣιJνßδρολü κÝwρο Þ (Ýνιρο Lλμετüλλευοηζ, οιοσδÞηοτε μορ, φÞò, ονμÝοο ιηò δεν ηερ(ιεß ηνßýμο τΦ ηοΙ Ιουο το Π,κ, γεννÞθηκε σßν μΙο πΡοσφορü ηνευμοßκÞ στουò ονθριßηουò τηò ηερφÝρθßò σον εßδοò ß!τßστοσηò στην οοτυφιΙΙß, ηου υò Ýννοιß κοι ηρüξη κοτοηολεμÞθηκε το πρýτß χρüΜο τηò μετοηολΙτευσηò, Η αποχÝντρωση Ýννοιο οντΙρροηη tηò.στιJφιλßοζ Ζηtουσε οrηρßγμο,ο.ηü τουò εξωροιοßι/οýò ΣυλΙüγουò ηου φýιρυσον σ. <üθε ιΦρßü με σιοηü νο ουγιρd, ιÞοθ

ιην dπορροÞ

Ιηò ÞιΡιφÝρßιοò

ιδεα ωò οτüΧοò, ro γÝννηοε το

Γροò το (ÝÞρο

Το Π,( υò

μοιρο,λüγΙ ,ηò ÞερßφιΡιιοò η

νýφη Þ κο, το dντΙστροφο,

Την δουλθü

ουτÞν την ονολüμβονον

οι (οτüλληλα στιχουργοß κοι τρογουδιστüδεò. Αν ονοτρÝξεò

στο τΕτρüοτιχο τηò γßμÞlDò τελετÞò θο ε(πλßγεßò οηü το εßδοò των εγκωμΙον κυρΙυò ηροò την νýφη γιοτß dυτÞ Þτον το προò διοηρογμüτευση εßδοò,¸νοò, με μονοδικüτητd στο εßδοò ουτþν των τετρüστ,χων Þτον ο οδελφüò του πdτÝρο μου Πýργοò ΤσÞ_

λοò χdτü κüσμον τσολεμτκÞò, ο οεΙμνηστοò ουτüò θ.lοò μου μποροýσε νο τρογουδü (οι ν. χορεýθ τÝτοιο τετρüσττχß 24

þΡεò (ο, νß σου κüνθ την dσηροκüΙΙο περστÝρο κdι roν τσιλιγüννη Α'ßτü νο μεθýσθ üλο το Σüι οε βοδμü πο! νο ξεχÞσουν

κοιüτι ÝτοξονÞ

ΖÞτησονγιd

ηροΙκο,

Ιýοò δοφημßΖουν λοιπüντο εΥΡΩ yd νο ογοπÞσουμε κdι νο ξεχüσουμε την δροχμοýλο, που μ' ουτÞ 'ο γνüμοστε κοι .κο, τομμυρ,οýιοι ενý μετο ΕγΡΩ ξÝχνdτοντΙτλο αυτü, Εοý Πþργο οηορεΙò ρε την δbφÞμιση και δι(οßωò οηορεßò,

Εγý οηορþ κα ενΙστομοι με την ισοτ)!Ιß, Ýνο ΕΥΡΩ

=

34ο,7ò

δροχμÝò, τüσο εκοτομμýρΕ üνθρΦησ δεν μπüρεοον νο συμφωνÞσουνοεμιd ηιο μνημονικÞ @οßμΙο η,χ, Ι ε Ξ20Οδρχ.Þ t Ε

Γßνομε ρεΖΙλιß νο γυρνüμε δýο

τýρο

το

=300δρχ, μÞν€ò με ιηò ιπερΧüμενηζ οΡΦÞýηò Μπορεß τÞ Ιρüν6 που κομπιουτερüΧιο στο ΧÝρ Χßι λÝμε @ μ4αημοß(Ýò βλοΧεßεò üτι ÝΡχοντοι νο μην εßνα δßσεχτο μπορεß οι μεγολουπüλαò νο θε_ Ι λεπτü = 3 δρτ,,2λεπτÜ = 7δρχ, κοιüλλο, Κοιμη μου ηοýνεüτιοι λÞσουν ν' ανοσüνουν, ν' ßηλωδοýν πρν ndθouν οσφυξßο, Αò ,ισοßμΙεò βγÞκον σηü την λογιοßκÞ των κομπτοýτερò το περιμÝνε οκüμη οφοý εξωροßστεß κοι συντηρη9εß κοτüλληλο. òÝρουμε üτι βγÞχßν Ýτσι, ΞÝρουμε üμωò üτι οι«ομπ,οýτερòγοτß νο γιο ΣυμφΦνd] μ'üσο εßπεòüμωò 9εΦρþ ονογκdΙο μtο επÝμβοσητου βοη9Þσουν την δÞ τουò μνÞμη δεν Χρησιμοπο¼ýν δÝκd (ι ο1 Συλλüγου ýστε νο βιλπυδεΙ η οημεΡινÞ ι.τüστοοη που δßν ψηφΙο ολλü 6ýο (2|δηλοδÞ το 0 κοι το Ι, ΓΘτην διχÞ μοò μνÞμη, ΣιομLτÞξý "ολοκιýειτον ΣýΙλογο, Þτ.ν η ßηdÞηοη του ßΙχομε φOdσεß σιην LρÝτριd Σßοηο( μοò Þτßν ^οýη νο μοΖaψουμε τρΙο χρüνιο εΙχdν μηροστü τουò οι τροηεΖΙτεò μÝιρ την

.ισýηοη

λιμüνιη, λοχονιιü λα νο .ηιστρÝψουμι νωρßò, y,c|i η

ΕΛrΥ , φ € ορμογÞ, Δεν μηοροýσον βüΖοÞοò χρdσΙ στο νερü τουò ßüχι το Ýδοφοò νd το οντΙ9ετο1 νο φτιüξουν Ýτσι τιò ισοτι!Ιεò ηοιJ νο εΙνοι μνη που κΡd, μονι{Ýò, (οτονοητÝò, Μ,λÞω γα δΙμηνο ουτü μετd θο φροwΙτÞθηκε οπü τουò κλþνουò τηò λεμοÞüò γιο ^οýηò μη βουλιüεει, οουν οι 6ιοχειρστÝò του χρÞμοιοò νο μοò dηdλλdξουν οπü τα ΤÝτοιο-ηρdγμß Ýχω νο ΖÞοω οαü μßχρüò üτον ηÞγοινο στο δεκοδιΜ κοιOο προοχθοýμε οτην μü9μη τüξη τυνφτωχþν κοι Φονßτσο ιÜ δεν μηοροýσο νο περf,οτÞσΦ μÝοο στο χωρüφι, χοτü συνÝηθß συγγενþν, ΜÝχρ ßò 2θ Φεβρουαρßου νd ηρο, ΕßτÝλουò εΙδ.με (α ΖÞσομε βροχÝò ýστερο οηü χρüνια κοι σÝχετε τd δßκοδιΦ οπü ε(εΙ κοι ηÝρο 0ο Ýχετε Ýνd νüμισμο προÝβλεηε χοκοχοιΡΙο, ΧρüΜο εßιο νο νοýσω υηοχωρεΙ κÞτω οηü το ηüδιο μου ονÝκΡοξε ο

νß

μÞνεò, χοθüρσον το δÝντρο, Ýφυγdν οι ρýποι, 2Φwüνεψßν το νÞ τρÝχει νερü. εΙδομε χιονομÝνο ρυü(Þ, εΙδομε τον ιθμýνο. Ο κÞOýò τελαιj,νομε κοι βουνü, εΙδομε κολü^Þλοντßι

^οýηò

340.75 φορÝò )σχυρüτερο οπü την δροχμÞ ολλÞ λΙγο, γιο νο (ßλýψετε τιò ονüγftò οι οηοΙεò θ. Ýχουν υπερßμηOεß σιγÜ σιγü ^.Σ.τ.


ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ονοδημΦßευση οπü την 'Πανòυ6οιÞ (ορ, φ 63), φωτ: ορΧεßο Ν τομθüκου

τιò 28 ΝOεμβρΙ0! 2001 ÞραγματοποιÞθηκε η ΠογευβοßκÞ ΣυγκÝντρωση μετην τια, ρουσßα του Νομüρχη κ ΠOπOνδρÝο0, Στη συγκÝιºρωση πορευρÝθηκαν ο Αντινο, μÜρχηò (, ΜπaνÝτοò, οιΒουλευτÝòκ,κ ΠßπOγεωργüπουλοò, Λιýσχοò τονκ, Πα]τα, γεωργΙοι] εκπροσþπησε ο κ ΣπOνüò, ο ΔÞμαρχοò Κýμηξ κ, Σιδεριßκηò, ο ΔÞμαρχοò ΣκýρOυ κ, ΑγγελÞò απü το ΔÞμο ΣτυρÝων ο Πρüεδροò του Δ,Σ. κ. τüλιαò, ο ιδρυπ]ò τηò Π.0 Ε κ. Τßßl(ßò, η πρþην Προεδροò Π,0 Ε, κ. Κομπορüζου ο ερευνητÞò,ιατρüò κ, Σχοý. ρOò 0πü τOυò Συλλüγουò τηò Εýβοιαòο Πρüεδροòτηò Π.0 Ε. κοι Πρüεδροò του Συλλüγου

0ι!ºιΛιΑ ΤOγ ΠΡOΕΔΡOγ τOΥ ΣγΛΛOΓß)γ ΑΠΑΝτΑχOγ ΑΓΙηΡτΗτηΝ κ, ΓΕΩΡΓΙOΥ ΒΑΣΣOΥ ΣτΗΝ ΠΑΝΕγΒOßκΗ ΣγΓκΕΝτΡηΣΗ Κýρ€ ηρüεδρε, ΚýρLε Νομüρχα. κýριοι ΒοιJλευτÝò, κýριοτ ΔÞμαρχοι τρßεò κοι κýριοι, 0μολογþ οτι üταν προσΚλÞθηκα, ωò πρOεοροò Φυ ΣυλλOγου του Ιωριοý μου στο πOρΟν συνüüρLο δεν Þξερα üτL αυτομiiτωò θα ειμOικOιOμLληηßò ΕιμαLλοLπüνεντελþòOπροπOßμοστοò

νααναφερθþκεγþμετηοειρÜμο,r

σταΙ]ρOβλÞμOτατOυ

Σκυριανþνκ,l.Φεργüδηò,οοντιπρüεδροòκ,ΣτOμÝλοòκαιοΓ,Γ,τουΣυλλüγουΣκυριονþν χωριοý μου κοι ενOεχομÝνωò του ΔÞμου μου που στο δεν Ýχω κOLκOμιÜ εξουσωδüηση ν0 μÞÞσω κ 0ρφOνüò, ο ηρüεδροò Κολλιανιωτþν κ, Τσιμποýκηò, ο Πρüεδροò Κýμηò και πρþην κdτω,κοτωjq,\ßωοτ, (0τα τη wωμη μOυ δενÝχεικοικομý γι αυτÜ. Πρüεδροò Π,0,Ε, κ, Πλθþνηò ο Πρü9δροò Ν

ýργου κ. Τζελοýδηò, απü ιην 0μοοπονδΙα απü τον Σýνδεσμο ΧαλκιδοΙωγ ο Πρüε, δροòκ. Μορφüπουλοò, οπüτον ΕξωραΙστLκü Σýλλογο Αχεροýνεò Σκýρου ο κ κανελλßδηò, τον Σýλλογο Ανδρονιüνων εκπρOσþπησε κ. Γεωργοýσηò, οπüτονΣýλλογο Γιαννιτσιωτþν παραβρüθηκε 0 Γ,Γ, κ, ΜßÜστοò αιü την Αδελφüητα ΚOρυστßων ο Πρüεδροò κ, Δελη, γιþργηò, απüτOν Σýλλογο Αηγιωργητþν ο Πρüεδροξ κ, ΒÜσοοò, απü το ΣýλλογοΚOυρο!, νßου ο Πρüεδροò κ, ΑλεξOνδρÞò κα η Γεν, ΓραμματÝαò κο κορογιüννη, οπü το Σýλλογο Π

Φιαιτερη σιμOοια ΑκOυσα με πρOσOιÞ τOυò 0υνOδÝλ φουòσυμΠαφLþτεò, αΠü δLiiΦορα μÝρη τηò Εýβοιαò, αΠü τουò ηρεOýòψχρLτοΚOβοντüρο, ν αναφÝροντοLσεπρο, βλÞματατηò περωχÞò τOιιò üπωò, δρüμοL αποχεταrτ«Ü δκτυα φþτα πψοκßδεò κ ü, ¼λο ουτü σεβαοτü κα, 0λο οπατοýν τη λýση τουò τÞλ0, επιτρÝψτε μου ν0 πω, üεν μ' ενδLOφÝροW ¼πωò εßμαι οßγοLJροò üτL δεν εγδιαφÝρα κ εσιßò, το μεγjßο ΚαβοποριτþνοΠρüεδροòκ ΜßρψÝτοò,απüτοΣýλλογοΠλατüναòοΠρüεδροòκ,κορβÝ, πρüβλημα του Συλλüγου μαò, ηου ανοιτο ημτελüò κOι σηò, το Σýλλογο Πλατανιστιωτþν εκιτροσþπησε ο κ, τζÝνηò, ενþ το Σýλλογο ηρεþν 0 κ, πOρOημÝνο ΠνευμOτL(ü κÝÞρο του χωριοý μου, Το χω,

Αγροτικþν Συλλüγων ΕýβοιOò ο Γ

Γ κ κOρΕζÞò,

ΚομποθOνüσηò, απüτοΣýλλογο ΠολιιποτÜμου ποραβρÝθηκε ο Πρüεδροò κ. ΔÞμοò, ΤÝλοò παραβρÝθηκαν 0 Πρüεδροò του Νj]ουσεßου ΦαλτÜιτò κ, Μ, 00λτüιò, ο εκδüτηò του περιο, δικοý'Ειιβοßκü χωριü" κ. ταμβÜκοò καιη κ, ßνΙßρOγχοý απüτουò Στουπαßο!ò πρþην Γ,Γ τηòΠ.O.Ε Η Ýναρξητηò παναJβοτκÞò ΣυγκÝ,,ºρωσηò Ýγινε με την ομιλßο του ΠροÝδρο! τηò Π.0 Ε κ.I.0εργüδη, ο οποιοò ανοφÝρθηκε οταγενικüτερο προβλÞματο ηò Εýβοιοò και τιιο συ, γκεκριμÝνα: , Σ 0 ,ροOλημο,αονεοναι ΛοθρομειονOσιι Lσηò , Στιò ΔυσχÝρειεò απü τιò αλληλοδτικολýψειò αρμοδΦτιτων των διοLκητικþν ορχþν, - ΣτιòΧρημOτοδOτßσειò,κονδýλιακοινοτικþνπρογραμμüτων , Στα ΠρOβλÞματα υγεßOò , παιδεßαò με τιò ιτολλÝò κενÝò θÝοειò κοι τον ελλιπÝστοτο εξοπλισμü, Στοιιò οδικοýò Üξονεò κοιτο οδικü δßκτυο,

, , , , ,

Στη μη

αξιοποιησητωνλιμονιþνηò Εýβοιαò,

ΣταΑιολικÜ ΠüOκα. ΣτοΠρüγραμμαΝαlυια2000, Στη μη συμμετοχÞτηò Εýβοιοò σεÝργατου 2004,

Στιò ευθýνεòτο! Δημοσιου γιατηνÝλλεLψη προοταοßOòτοιι κÜστρου τηò Σκýρου πριν τον σεισμü του ßεροσμÝνου Ιουλßοι kaLyLo ßlν μη αποζημΙωοÞ μüχρι σßμερα των πλη, γÝντων Στην πρüταοι] γιο δημιουργΙανÝωντμημÜιωντωνΤ.Ε Ι Χαλκιδαò οτηνΣκýρο κοιÜλλεò πüλειòτου Νομοý μαò, ΣrτνοLνι/ιιο οιΣυλ\ονοιλοιο, οορε,( -oLc ελποοοωηοLι ιοJòτονισοντοτοη,α

μι οοΒ}ºυαι0 πoU aιoJV alΓοαν 'ντοησθεßιοι ιOηοιOιν']τερυση σχειι\ο με ºν ει ιλJση ιο \,

'

λει.εν ι., ü ολοιιΓι τΓC \ουοοχ,οcσινιλιελεο]ορ,οßινυνεργι)ν 0ι ΒουλευτÝò που παραβρÝθηκαν κ, Ποπ!γaωργüπουλοò και κ, προσοχÞ üλο τα προβλÞματοπου εΙχαν κοταγρÜψεLοι Σýλλογοι καιτουò ενημÝρωσον και ^ιüσκοò

-

0 \οJο0/]ι ι, ΙΙοπονδρεου

ο]ονºσεο,οJòο-λ-ι|òια,ιιεθεσε.ο

κοιδικαßωò

εγþ ομολογþ δεν ξÝρω, επß παρOOεψματι που 'πÝφτοW' οιΚολλιανοι, Εδþ λοιπüν σlμεραπρÝπα χοτü τηγγνþμη μοL] ν0 μLλÞOουμε ΚαL ν0 0ναδεßξουμε τα οοβαρÜ και ΚýριαπροβλÞμοιο που αφοροW ολοκληρητην Εýβοιο κOιüχι τα κοθαοατοπικü Αυτü μποροýν νασυζηηθοýν με τουò Συλλüγουò, τουò κυριουò Δημüρχουò κOι τον κýρLο Νο, μÜρχη σε ýLαιτερεò συνονηlσαò χαι ε€ßενδεχομενωò να βροLJν τη λýση τουò, Εναýτοιο λοιπüν μεγüλο πρ0 βλημα, ανοιτο κεπρ(ο οοω 0ßκτυο τηò Εýβοιοò 00 Ýχπε διOπιστþσα üλοι σαò, üτι το δρüμο τοιιλÜμστον χOλχιδα,Κýμη yLo να τον διαφüξεò, εκτüò απο καλüò οδηγοò πρεπε ι οτÞ ν ( υοιο λεξßα νο ξÝρειò και ισοοοοπ(0, Δεν μποροýμε αγαπητοιμου ν0 μιλüμε γο οποLαδÞ, ποτε Üßλη 0νüητυ ξη, 0ν δεν απο κτη σου μο Ýνα οý ιφονο κOLαξLοπρεπÝò 0δL(ü dξOνα πOυ να κOλýπτει ολüκληρη την Εýβοιο ΤινOτο κανουμεΦ μεγüλο ΛιμÜνLηò Κýμηò ον üεν Ýχουμε δρομο ν0 πιßμε σ' αυτü Πþò νOδημOυρ, ηθοýν σχολÝò τ,Ε,Ι σrΙv Κýμη και στη Σýρο 0ν δεν

υηÜρχα δρüμοò νο πÜμο ο' οωÝò, Πþò μποροýμε να μýιßμε yLo τουριστÞ η οποιοοÞπου 0λλη oνiiπτυξη χωρÞ Ýνο σωστΟ 0ρOμο Κατ0 την γνþμη μου λοπüν ο 0ρüμοò ειναιτοdλφα koLm ωμÝγογιατου]σßμοò,

ΠρLν οπü δÝκημÝρεò περßπου ειχο πιν τLμÞ ν0 προ, σκληθþ κοι ν0 πOρOβρεθþ σ' Ýν0 üλλο σWÝδρLο στη Χο,\κßOα, τηò πOLρεßOò Ευβοαþν ΣποLJδþν, εκεßλοιπüν ου( ΒουλεLιε, üßOι επLστÞμονεò - ομýÞýò ανοιρÝρθÞκαν στα ιOLo λιγο, πOλý προβλÞματα 00ν ò αυτÜ πOυ 0νÝφερε κ 0 κýρωò οL|οò ι òον ι, Προεδροò σαιν εισÞ\ºσß του. Στο οδLκü δκιL]ο στην ονÜπτυξη, την ανεργßα το περΦüλλον, το αιολ«ü πüρκα κ Ü Ε (αL λοLηüν,τLÝγινε;[,Ιüνοιμαòταεßηαμε,μOνοιμαò Üκουοον με οκοýσαμε το λÝω απd κο, (üνω εισßγισι στο προε,

|.

οlο ιον \ο-οο\- 1ο|

ρLü μου εινοι ο ΑγLþργ]ò του ΔÞμου Αυλþνοò

πOλλοßοπο σαò δεν ξÝρετε οαε ποý πεφτει, 0πωò κι

0υτOΙμετηνσεLρÜτοιJòγιαπ]νγεγικüτερητιορεßοτωντιροβλημÜτωντηòπεριοχÞò, Η γενικÞ εντýπωση Þταν üτι το ]τερισοüτερα ]1!οβλÞμοτα που εντοπιστηκαν εΙνοι μOκροχρüνLα Φαινεται üτι η Εýβοια ε(ναL εκτüò κεντρικοý ηολlτι(οý σχεδιοσμοý ηò ΚυβÝρνηση(, Η Π 0 Ε, ανÝλαβε να ενημερþσει και το!ò υπüλοιπουò βουλευτÝò μOò που δεν πορα,

ß

üτιμπ0 απ0 Ýνο τÝτοιο συνüδρLο πρÝπειγα βγαι νÝι κOι Ýν0 ψÞφισμα (αι μdλστα ση]ν περßπτωσιß μαò, üσοπLο'ηχηρ0 γνπαLγLοναφτιßοοιπαποý.Σεεφημε ρßδεò, ηλεOριßοαò περιφερεýρχη υπουργοýò, κüμμο, δρεßο.

τα, Πρωθυπουργl',σεüλουò

εψεÞßýριοι,νOmυòπOýμι,κ üτOνλÝωεμεÞεννοþ üλουò, ΙßOμýρχη, ΔημÜρχOυò, Βουλευýò, Συλλüγοßò, ΦορεÞ, üλουò, ΕμεÞ κýριOι πην Εýβοl0 νÞOουμε εγχ0, ταλελε,μμÝνOι αδικημÝνοι ιß 0γονOπιομÝνοι κOι αηOι βρÝθηκOν στην ΠονευβοΙκÞ τοýμε 0πüτην πOλιΕh τηνεπßλυσητωνποοοχýιωιDο, Σ!γκÝντρωση, þστε üλοι μοζß βλημüτωγ, ¸ν0, δý0, φß0... Αν δενγßνεl 0υτü, πολý φο, να βOηθÞσOυμε π]ν προþθηση βýμOι, ßýριε ηρüεδρε, üη κσ τOυ χρüνOυ 00 εßμοστ. εδΦ, οι ßδlol ÜνOρωποιν0 λÝμε γι0 τ0 ßδι0 πρOβλÞμOτ0, τοιιò οτα 0ρμüδιο γπουργεßο.

5


Σον χριστουγεWιüτικοò μπονομüò KσJ οικονομικü βüλ σομο γßο το Περιοδικü μοò, Ýφτθσε ποραμονÝò Χριστου γÝννων, η οικονομικÞ ενßσχυση, Επιβρüβευση οπü το Υπουργεßο Τýπου καιΜ.l ,Ε,το ποσüν των Ι50,00Ο δρχ. ο Σýλλογüò μοò Ýστειλε ευχο, ριστ Þριd επιστολÞ

Π ροò το ΥΠουργε' ο, Nd ευχοριστÞσουμε επΙσηò τον κýριο Αγγελο ΠοOητÞκη κdιτην κυρßο Γ€ωργßο κατσομüγκου"Κρüκου που εισüκουσßν την πορÞκλησÞ μοò γιο την οιΚονομικÞ ενß σΧυσητοι] περιοδικοý μοò κοινο ευΧηθοýμενο βρουνμι μητÝò, ΑξΙΖει εδd] νο ονοφÝρουμε üτι κοι οι δýο δεν εßνοι εΠΙσηροιdποδÝΧτεò του Περιοδßκοý μοò (λüδοò μοòιοπü τε η ευγεΜκÞ ,Ιουò Χειρονομßß ÝΧει γιο μοò μεγολýτερη

üτι σε κdδε ΣυνÝλευση, Ýνσ οπü το κýριd 0Ýμοτ. Þτον κοι

το τι 5η γινιι μι ι ΑΓΙΟΟ-ΗΤΙ(Α ΝΕΑ Γaι,ο υº.ρ^ζ οιΚονομικü πρüβλημσ. Πüντ. 'ÝμΠοινον μÝσο Αι]τü συμβοßνει üλλωστε με üλ. τσ περιοδικü,εφημερßδεò. Ιηιη,.ιροJò

θξßο,

Αν ξεφυλλßσει κονεßò τ6 προκτικü των Γεν. Συνελεý,

σεων, οΠü κοτοβολÞò

τοLJ

Ýχουν η,ουσιει

διÞΦοριι

.ºü!ζιι

\,ιο ιΓ

λýση ουτοý του προβλÞμοτοò, ΕμεΙò, προò ιο πθρüν τουλüχιστον, δο επιμεßνουμε σ' ουτÞν του ¶γγελου κοι τηò Γεωργßοò κοι των φßλων Ιορηγþν διdφημιΖüμενων, πο υ εßνdι μüν μοι 'οιμοδüτεò του περιοδ]κοý μοò,

Συλλüγου μdò, 0d διοπιστþσει

Στο πρωτüθλημο Γ κοτηγορΙοò ευβοßοò στο οποßο συμμετÝ χει

κοι η ομüδο του χωριοý μοò ΑΡΤΕΛΙΙΣ' φτüσομε Þδη στην τρßτη ογωνιστικÞ Το μÝΙ ρι σÞμ ερο αποτελÝσ μοτο ÝΧουν ωò ε ξÞò

ΒÝλοò,¶ρτεμιò

]5

Αγ, Ιωüwηò

ι0

σκüρερ οιΑßδßνηò ΑνδΡÝοò (3)κοιΣωτ. Ντοντüκοò ßΖ) ¶ρτεμιò

,

σκüρερ ο Νßκοò ΡÝτσοò

ι,0

Πορü το γεγονüò üτι η ¶ρτεμ]ò κd3ε χρüνο βγοßνει πρω τοθλÞτριο Þθουò θÝλουμε Vd δ ομορτι]ρηδοýμε γιο το Πλοσρο τικü .ßποτÝλεσμο (Ι ,0) που Ýγνε στο Κüσκινα, Ο Δ]σ,τητÞò οκýρωσε κονονικüτοτο γκολ στηò ομdδοò μοò κο] συνεχþò στεμοτοýσε με ονýπορκτο οφ σüJντ, κüθε επιθετικÞ ενÝργειο που εγκυμονοýσε κινδýνουò γ η την οντßπολη εστßο ΕπÝτρεψε νο γßνει το μοτò με κοτορρο(τþδη βροχÞ κοι οÝρο 9 μποφüρ Ιüλλωστε και το νικητÞριο γκολ των Κοσ(aνων οΠü τον οÝρο σημειι,bθηκε). Η προσπüOθο τηò ομüδοò συνεχßΖετοι κοι εßνσι σßγουρο üτι εφ'üσον οι ποδοσφοιριστÝò μοò εξ.,κολουδÞσουν ν' ογωνßΖοντοιμε την ßδι., θÝληση σýντομο θο βρεθεΙ, οπü την τρßτη θÝση που βρßσκετοιστην πρþτη τοι] βdδμολογκοý Επιθυμοýμε νο εκφρüσουμε τιò ευχοριστßεò μ.,ò στον συγχωριονü μοò Συντογμοτüρχη κ, Μιχüλη Τρηγ, ΡÞγd που με δ]κÝò του ενÝργειεò ο ηοδοσφοιριστÞò Βοσßληò Βοσιλεßου πÞρε üδειο οπü την μονü6ο που υπηρετεß ιßστε Vd στοDεß στο πλευρü τηζ ομüδσò, Επßσηò θερμ Ýò ευ χοριστßεò κοι στον ΔιοJκητÞ του Βοσ ßλη, ΣτΑΜΑτΗΣ Μογ Ντ Ρ ιχΑΣ Τουò φτωχοýò κοι μονοχικοýò συνονδρþπουò μοò σκÝφθηκε ο ΔÞμοò τιò ημÝρεò των ΧριστουγÝννων l(ο] τουò μοßροσε γλυκü κοι διüφορο

δþρα,

Δεν Ýχει σημοσ ßο ον σε κüποιουò δεν Ýλυσε το

π

ρüβηημ ο τηò φτý χειοò τουò Þ ον kd ποιοß Þλλοι

δ

εν εß χον την ονüγκ η

τουκοφÝΚοιτηòΖdΧορηò,σημοσßοÝΧΘΚοßμΠρüβοστοΔÞμο,ουτÞ ΚοΟ'ουτÞ η χειρονομßο στοργÞò κοιογüΠηò. ¼πωòοφεßλουμενοποýμεμπρüβοστοΔÞμο,γιdτονετÞσ]οΧριστουγεWιdτικοχορüπουÝχεßκοOιερþσεικοιπουτο

Ýσοδü το! διατß8εντηι σε οναξιοπο8οýντεò συνδημüτεò μοò, Γιο νο dποφεýγοντοι üμωò διüφοροι ψßOυροι, κßλü 0ο Þτον νο υ πüρχει πλÞ ρηò διοφüνθο κοι οκριβÞò οπολογισ μüò, ο οπο ßοò μ üλιστο νο δημοσιεýετοι με κü 0ε λεπτ ομÝ ρθο, ¼πωò κολü θο Þτον ßκο, δεν ξÝρουμε ον συμβοßνεη με τß Ýσοδd του χοροý νο δημιουργηδεß Ýνο μüνμο τομεΙο & üχιμüνο τιò ημÝρεò των ΧρßστουγÝννων, λ/ε μεγüλη επιτυ χΙο, üπωò μ ü θομε Ýγινε κοι φÝτοò ο χορüò του ΔÞμου στο κÝντρο Σπονοý στο ΧÜνιο, Η κοκοκο,ρßο δεν επÝτρεψε σε üλουò μοò νη ποροστοýμε, ολλd ο Σýλλογüò μοò Ýδωσε με ορκετü dτομα το πορüν του. ΤÝτοιεò προσπüθαεò πρÝπα νο επιβροβεýονºοι, νο ενισχýοντοι κοι νο τιò τιμοýμεüλοιμετην πορουσΙο μοò,

πρüνοιοò, που νο λειτουργεß üλο το χρüνο

*#

β]γιγΙ

Κορüπο

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΜΑΓΚΟΣ

-ι;'-'_Ι>, Τιλ

ιl.tr Phιj.r

02 Ι

2:],0 3]334 !]] ]):j7]],17

6

ΑυλωνÜρι Ευβοßαò τηλ, 0223-0-3] 54Β


Το Σßò

τηò

Ýργο

ντροπÞò Þ τα

4 λΙορτιον του

]979

των λüγια

Δημοσßων του

δηλOδÞ πρLν αηο 22 ολοκληρο χρονια, ο

μαò

αÝρα

μÝτρηση κοι θα aOτελνο μηχανκοýò 0πü το γρα, φεßο του να ξοναμετρÞσουν Απüντηοο οτι οßτü δεν ειναι λυση και νο ηρο, χωρÞσουν οε δροοτιßρια κοιοριστΗü μετρο yLo üλη την ΕλλÜδαüπωò εινοι η τροποποιηση του νOμου,

φLλοπροοδοò Σýλλογοò του χωριου ¶γιοò ΓεþργLοò μαò εαε κOλÝοει στην τελετÞ θεμελιωσηò του η νευ μοτ ικου Κaνι ρ ο υ Ηταν ενα γεγονοò πρωτοφανεò οε ολüκληρη την ΕýβοLο γιατßουτü

που δεν ειχε κÜνει η χαλκ(δ0 (οι οι μεγÜλεò ηüλεLò τηò Εýβοιοò το

του 0, Σßοýρο, Στο μεταξý με το θüρυβο ηου ειχο δημΦυργη, ο τοτε Νομüρχηò στο χωριü να συζητÞσει ΓOτρου Συ\ºροφaο τOθÝμο μετουò κατοßκουò, τουò ιιρüτεινε ωò λý-

προγματοηοιοýοε Ýναχωριü μüλιò 500 χοτοßκων Εξ απßοò αυτοý του γεγονüτοò εßχον ερ8εL οτην τελεπß üλοι oL βοι]λευιÝò εν ονεργεßο και πρþην ο Νομορτηò. ο Διοαητßò τιò Αοτυ, νομßοò Ευβοßαò, ηο»οι ßλλοι και εκπρüσωηοò τηò Εταιρειαò ΕυβOßκþν Σπουδþν την οηοßο ο!τιπροοωπευο Τη λεLτουργßο Ýψαλε ο ν]ητροπολßτηò Καρυοτßαò mι Σ(ýρου με ορκετοýò κληρικοýò. ΜετÜ τη θεμελßωση οηü τον Νομüρχη μιλησαγ ο ΙνητροπολLτηò και üλοι oL βουλεωÝò αφοý ηριν ειχον διαβαοτεß τα συγχορητÞρLο εγγροφ0 του ηροÝδρου τηò Δημοκροτßαò. του Πρωθυ, πουογου ιον ΠριJιοντων !ων Πανεηιστηιιιων υηουργων τοι οOιηνων

σειπηγε

σηναπορουν]2τ,μ,αηοτοδρομοþοτενογßνειüρτιοτοοικ(jπεδο Φευγειαποτη συγωντρωση ο δÜσκολοò Πονογιþτηò Αßδι!º]ò κοLμου τηλεφþνησε την πρüτοση του Νομüρχη ζητþπαò τη ινþμη μου, Του ειπο να μην δεχθοýν γΕτß ουιü θα κονει τουò κατοιßουò να μολωνουν μετοξý τουòγιατιOνÝηοιρνανl2τ μ οπüτοδρüμοθοηοραπονοýντονοικüτOικOι

üιιηλιονδLνχΦροεινοºερÜοε,τοτραιτερτουòητοουτοhßνηιaIουòκο,

αηοοδελφωμaνοιπουÞτονθαγßνοπανοηüδýοιωρια Γýρισε σrη συγκÝντρωσÞ κοι εßπε του Νομιßρχη üτι δεν δÝχονταιιιν

ΠολLτßκþνΚομμdτων 0λοL υηüσχοντον λαγοýò

ο Νο "Εοý κüηο!

πρüτοσß του, τüτε

με ηετροιηλια κοι δηλωναν

μαρχηò του

ειπε

πÞγεò Ποιüν ρþτησεò,' Δεν

οτι θο βοηθÞσουν νο τελειω-

σει το πρþτο (οι μονοδικü

δßστοσε 0 δÜσκολOò να του πει üτι εßχε τηλεφω\τησει σε μÝνο koL του εξÞγησε τουò λüγOυò ττ]ò μη οηοδοχηò τηò

τοτε οτηγ Εýβοια πνευμοτι-

κüΚÝνιρο

τελευταßοò ειτο μιλÞοει

ek μaρουò τηò

ανδρþν

Εταφειοò

Ινου τηλεφþνησε ο Νο,

Ευβοßκþν Σπουδþν κοι μετο,

ξýÜλλωνεßχαπειτüτε'γπü-

ευχÞOφοýοιl(ÜτοικοιτουΑη

μιßφχηò τιò επOμενεò ημaρεò κοι μου εßπε οτι θελει να με γνωρßσει και νο πüω στο γρα, φεßο του üποτε μιιορþ. ΠÞγα οε 2,3 ημÝρεò κοι το εßπομε, του τüνισα üτL ηρÝπει νο δþ,

Γιιüργη

σει επολÞ οτην ηολεοδομßα

0ηιονπOλλý οπü τOυò Δημü, σDυò üπρεò τηò ΕýβοιOò κοι

δüεηι(ον

ßολλÝò

υllοσχÝ.

σειò, εγþ δεγ τολμþ ν0

ßßνω

μßò βεßοιιürßγε üιι

πρþτß 0ειελιþσOγε το Ýργο

ν0 εγ(ρινουν το σχaδιο κοι να

ßορδιÜτουòßοι μετü μ!òιýλεσOν νο το θaμελ|þσουν

δþσουν üδειο γιοτι το θÝμα δεν εßναι απλü τελικÜ η ιlδεια δüθηκε και Üρχισε η

στην ψυχÞ τουò χσι οτην οτη γη, 0ο χüνω üμωò

οικοδομηση που üμωò Ýμεινε σταμηετακαχρüνητþροογων(οπαιOικüτοικOιναβρOυνκÜποιOυòηου θατουò βοηθÞοουν ναγινειπλÝον ουτο το ηνευματικü Κεπρο, Κýριοι ΒουλευτÝò Μπορει τüτε να Þσαοταν απλοι πολΙτεò γιο τον κüσμο üμωò ιοβουλειJτικο αξßωμα εινοι οτιροοωπο,0 κüσμοò βλÝηειτον

ιι0

εýχÞ πρOò üλλη ιΦτεýθυνοη. Εýχομοι üλεò ουτÝò οι διοβεβßþσεη τßrν βουλευτßüν κα πολ ευιþν μοò ν0 μη πOρOσυρθοýν 0πü το 0ερüκ, που μOò

δροοßζει 0υτÞ τη σßγμÞ κOι νο γßνουνπρßγμοτικüτητο". Το ι9θ0 ο Συλλογο\ ειοuι μιο ανοιοινωοη για να l.νωστοηοιηοει

οτουò διομαρτυρüμενουò γιο

τ]]ν κοθιJστÝρηοη

βοLλε"πj"αιολ,ιονλυρ,ο'οδε Εινο τþραμοε-ιο,ροιιαοοòνο.dνετε

τηò Ýνορξηò του Ýργου,

οτην οηοßο δη.οοιευι ιοι το ε{ιροφο ηò Πολιοδο/ιοò º0. ΓλOνι γνωστü σιο Σýλ.λογο üτι δεν του δινει üδεlα γιοτßτο οιßüπεδο δεν ητον Το οικüπεδο Ýπρεηε νο εßνοι 750τ.μ. καιÞτον738τ

μ δηλοδÞ

] 2

üτι πρÝιιει, να βοηθÞσετε στην αποπερÜτωση τοι] ηνευμOτικοý κÝντρου του Αγιοι] Γεωργßου που απ0 πρþτο στη θεμελιωση σ ολüκληρη την ΕυβοιοθOσνοι,ο ιελεLιοιOΦι \ειιOυρ\ι0 ΤοθεJοηρεºε ν0 jο-ορε|ζ ζεστι1, να το φρο!τßοετε γOτιθα ερθουν κιαλλεò εχλογÝò (αι θο πüτε ν0

τ,μ,

ψÞφο αυτþν των ονθρþηων 0μωò αμφιβüλλω αν αυτÞ τη φορü θαοαò δεχθοýν κον στοχωριü τοτrò, Αν δεν Ýχετε κÜνειτßποταüλοι ο, ιοτοιιο|θα (λειστο"ν στα σηιτιο τοι ò ßαι θ'Oπ,ιρισ.ιε ερημο χωριο

φτßοετε την

ΑγονÜκ]ηο0 καιμεεπιστολÞ μου, που εßχε δημοσLευθεßτüτε, καλοýοο üλουò τουò βοιιλευτÝò, τουò τüσα υποσχεθÝντοò, ναφροντßσουν το θÝμα κοι οχüμο νο ζητßσουν τροτιοποιηση ιοιJ νüμου þοτε γο μπορουγ και σε λßγο μικρüτερο οικüηεδο νοχτιζονται πνευμοτLκÜ ΚÝ!ºρα 0 τüτε υπουργüò Γ, ΒογιοτζÞò οηüντησε οß ßοωò Ýχειγιναλüθοò στη

ξ

üτον πüτε γιο ψηφοθηρßο, ßΙ,Ιετü οηü 22 χρüνια η υπομουj εξοντλÞθηκε ον

ι(αικατüτηγνþμη μουπολý κρÜησε, ηερLμÝνοντοò τα Ýργαοαò,

ιτr-,

ΣΧοΛt| οαΗτΩ]Ι ΒßΣt^ΙιΣ

F}τDηο

& ΕιΔα.ι

ΥΦ^Ιλ{^Τοt{

^ΕγκQΝ

ΞοΥ,ΡιΚ}ιΣ

I

οýλ,α,

ι

Ιι

};ΔΡΑΜΑΣ & τι\ΙΩΛογ 10 - ΑΘΗΝΑ τΗΛ. 0Ι0-5ß.38.759 . ΚΙΝ,: 0932-361005

g+ºß.

, 7

*

..-..t

ßý


πωò Ýπι.σα τον ονÞφορο γιο τον Αγ ýργη, το μüτ] μου

Ýπεσε σ' Ýνd Φωτεινü.στÝρ, ψηλü στ'ολþνιο που μÝσο υ. τ. ηοηγυοι , ι οιο πυΙνü σΙοιÝδι μFΓρδιιJüιòν οστÝριο τ'ουρονοý κ üπωò Þτον πιο Ζωηρü κοιφωτεινü οπü τ'dλλο, νüμιΖεò üτιÞτον ουτü που σε οδηγεß στη ΒηDλεÝμ Γιοτß üχιοκÝφ3ηκο, α Χριστüò dλλωστε μιο φορd γεννÞθηκε, απü κθ κοι πÝρο η ΒηθλεÝμ, Εßνοι ποντοý, ¼που χριοτιονισμüò κο] μιο ΒηDλεÝμ Αρκεß οι üνορωποι ν'οφÞσουν τη ψυχÞ τουò νο τη δει (οι νο τη νοιþσει. Νο φρεσκüρουν μÝσο τουò το νüημο τηò γÝννησηò Νο σκε φθοýν, κüνοντοò ο κοθÝνοò μοò την ουτοκριτικÞ του. ον προγμοτικü εßνοι κ οξßΖει νο λÝγετοι Χριστιdνüò, Αν το λÝειτþρο Þ δεν το λÝεß η τουτüτητü του, δεν νομß2ιJ üτι Ýιε και κομιd ιδιοßτερη σημοσßο. {Τη μüνη σημßσßο που Ýχει εßνοι ßσωò üτι οποφdσισον üλλοι γο ρÝνο, .ν DÝλω νο το λÝα Þ üχη, ΤÝλοò πüντων, δεν εßνοι η þρο γιο τÝτοιεò το χωριü üμορφο. γιορτινü, στολισμÝνο, τσ κοφενεßο, η εκκλησΙο, Πονßγßτσ ο, το γροφεßο του Συλλüγου, το σπßτιο, üπου κι ον γý ριΖεò η νο κοιτüξειò, στολισμÝνο δÝντρο κα, πολýχρωρο λομπιüν]ο, ΑνDρþ πινη ονüγκη; ¸8ιμο; Α!ηßγωνισμüò; ¼λß μ.rΖß; ¼ποιο κι ον εßνοι το κßνητρο, το dποτÝλεσμο σε προδιοθÝτδ yr dυτü που λÝμε χοροýμενο κι ευτυχισμÝνο Χριστοýγεννο. Κρßμο που στο Ιωριü δεν ÝΧει Ýρθει πολýò κüσμοò ηüντ. βÝβοιο το Χριστοýγεwο κüπωò Ýτσ Þτον, ολλü μετιò υΠερβολÝò τουò, Χιüμdò φüγονε κιουτÝò οικωλοτηλεορüσειò νιd, dποκλεßσμοß. σλι]σßδεò, πλημμýρεò, μποφüρ,,, Τον οποκλεισμü

Πο νο λÝμε üμυò κdιτου στροβοý το δßκιο, τÝτοιο Χειμþνο χρüνd εßχομε νο δοýμε, Αυτü Þτον üλλυστε κοι το κýριο δÝμßl συΖÞτησηò στ6 ι(οφενεßο του Ιωριοý, Απü μικρü ποιδß εßιο ν' οκοýσω το βουητü του ποτομιοý, ¶γριο ολλü κο, üρο ρφο συνοßσθημο μο, ß, , Ρε το χωρüφιο χdτω στο Ιοωμß δεν χωρüνε üλλο νερü,

ßι

Χ ρ ι στ ο ý γ εννα ßξΙt*Ι#rχ;:º:#j::.J.,* σσò'Ýκοψε';

σΤο

Ρε δεν λεò πωò γλιτþσdμε οπ'τιò τσουλÞOρεò, η φωτο γροφΙ σ μdò μd ρονε.

ΧωΡΙο

τσουλÞOρεò,τιτσουλÞDρεò; Πüγοò πdιδΙ μου, κοτολdβοΙνειò τι θο πε, νß περποτüò πdνω στον πüγο, Χιüýο εντdξει, εßχομε ξονdδεß, ολλü συτü το πρüγ, μο μετον πüγο, πρþτη φορü, - ¼ποιοò Ýκονετον pdyko κοιπÞγοινε κομορι.]τüò, Ýτρωγετη μοýρη , 'επρεηε νο δειò οπü μιο μεριü, τον Φεγγüρη, τον Σοýρλd κοι τον aýÞτσο το ψηλü, Vd πηγοßνουν στ'ολýνιο μπουσουλþντdò στο τÝσ, σερο, Εκεßνο δειò γÝλιο,

, Ρε πρÝπδ νd ξÝρειò!! Ιπετüχτηκε ο Βογγελüκ,οò απü το δΙπλο

τροηÝΖι|, την ποτüω εγþ1 ΠÞγο σπßτι μου οπü τη χüσκουσο του Σο,

μαρτΖÞ, νο κρ6τ)Ýμοι χι απü τιò δυο μεριÝò, Ινετü πιüστηκο ßπü το κÜνκελοτου Γιογιü κιÝφτοσο,Γιο χοrü μ'Ýχειò,

, ,

οιΑγιωργÞτεò

ΤομπüρμποΤοüρκονοκοτολüβετòτοπÞγεσπßτιτουοΝτοÞòμετο

4χ4 μÝσοοπ'ταλοι]ρßδιο. Γιþ ργη, φÝρε ακüμß Ýνο μισüκιλο κοιβüλε κüνοξýλο στησüμπο, , Ιý6ò δουλεýδò; Ποý νο βρεθοýνε το ξýλß, τßι κλÝψονε üλο, ΠÝρο κε,του μηüρμπd ΒογγÝλη κοιτου δοσκüλου δεν οφÞσονε κανÝνο,

τΙμησdν με την ηdρουοΙο το!ò το

κολü οστυνομßο δεν υπdρχετ νο κdνει Ýστω κομιü βüλτο το βρdδυ στο χωριü, Ýτσιγιο το φüβοτων Ιουδdßων, τþρο οþδηκεò, τ ρθò üνθρωηοι εßνdι üλοι,üλοι τι νο σου κüνουνε χι

-

Πüντωò ποιδιü, οπ'üτιλÝνε οι μετευρολüγοι δηλοδÞ, η κοκοκο]ρßο

, Ιýοκüρι, νσ γεμßσουνε του χρüνου κοι οι ελιÝò, ΚροτÞστε (dμΙο μÝρη πορdπüνω üδαß εσεßò οι Α8ηνοßοι, Δεν πüμε λÝω εγþ γο ýπνο. νο πüμε το πρωΙ, χρονιüρο μÝρß στην

,

, Πιοπρωß,üπουνο'ναιθοκτυπÞσfl

τ. τιμþμενο ηρüσυηο τηò βρdδýò: ο ηροηονητÞò οι ηοΙκτεò τηò ομüδοò μοò

κdι

ηκομπÜνο,Αýριοηλθτουργßο

ορχßΖειοπüτηννýκτß, Πρüγμοτι.πÝντεπορüδÝκοκτýπησεηπρþτηκομπdνο,


τι βüνουσο ωρüριο Πονογιü μου Ýχεß ουτÞ η εχ(λησßο, Αßοιτ πÝντε η.ρü δÝ(ο. ΙýωρÝ εγý 0ο σηκωδþ στη τρßτη κομηüνο κ ο Θεüò οò με συγχωρεσει Θο με .rγριοκοιτüξει λΙγο ο Π.πογιþργηò, ολλü τΙ νο

.,ßνο-με Ατ ου ηΙ,,. α.'ρΙ δßτ ο' ΚÞι,ýρισ, 1'ζJρü ΠÝσονε ιο μοýτ ρο μου Ηεκκλησßοκοιüμ.οτη θÞναυσο,ξεβÞνου, σο. üλο το χυριü Þιον εκεß Ευτυχþò πßσυ οπü μÝνο .κολοýOησον ορΚετοι οκü!ο Κ οπüλυνον τη ντροΠÞ μου. Ο ΠοΠ.γιýργηò κοι οι Κρßμο ο ψολτÞδεò, εßιον βüλει τ. δυνοτü τουò, Ωροßd λειτουργßß β^üκοò νο μη ση,(ωθþ αηü την πρþτη κομπüνο

το προοýλιο τηò εκκλησßοò πλημμýρισε οηü Þρεμο, χοροýμενο

κdλοσυνÞτο πρüσωπο 'Χρüνο πολλü, με υγεß.,, ειρÞνη κι ευτυχßο', Κοι νο το φιλιÞ κοß νο το εγκüρ6ιο οφßξιμο τοι] χεριοý Ωροß. οτμüσΦοιρο,Αυτü θο ηει Χρ στοýγεννοστο χυρßü, ο

νο,/ο,ι]ρηοιò

ιρ-βÞεην(

νη j,οι/òοοιJν

τ.

-ο

ουγζννιÞ ι D ο ,ροηΙlι, η1\/ οι πιο Πολý ηνΙρι ò, πιησÞ,ι tÞ tÞ, φτνεßα, ¸, νο μην ποßξουμε κονÞ χοριü(ιμÝρεò που εßνοι, Του Κορκο_ λÝτση ιο χοφεν€ßο στιò δüξεò του. Ιýπορεß üλο το χρüνο ο φΙλοò μου ο Γιþργηò νο βορüει μýγεò, ολλü ουτÝòτιò μÝρεò επικροτεß στο μογ.Ζß του το dδιßχþρητο, Κι ουτü οη üτι θυμüμο γινüτον κοι εηΙ Γκßκ., Λεò κοιυπüρχει μιο üτυπησυμφωνßο Οι πιο τυ χεροß βρÞκονε τρdοÝΖικοι κdρÝκλο οι υηüλοιποιπαροκολουθοýσον απ Ýξω Ωò κιο ξÞδελφüò μου ο Γιþργηò, ο μεγολýτεροò κοι πο μονþ6ηò δοκονüò, εκεß στο κορÝ Πορ üλο ηου η μÝρd Þτ.ν ιδονικÞ γο δü(dνα, Νο ο Στ.μdτηò που πÞγε το τüροξε 2 Ι μεγüλο.7ü μικρü κιÝνο μουρüτσι, ΚüOε τüσο, γυνο'κεò κοιποιδιü, 'πορενοχλοýσßν' τουò ποßκτεò κοι τουò προÝτ ρεηον νο σ η(υαοýν, μιαζ κοι το Χ ρισ ιουγεννιüτ ικ ο τ ρο πÝ ß ρισ

!

εκ,υφλιΙκÞ'η

ηdρουοßι

üλων ονüγκ.οε

ßονΑγο

Βοο λη να φορßσι γυολa ηλßου tδω η.ρ,σßο,λ,ομινοò οπü ευτυτιομtν. f,οιδ,ο του Χυρ,οý

2ιÞτονÝτοιμοοπüþρο , ¶ντε σÞχω χριστιονÝ μου. οι μοτßεò τρþγοντßι 2εοτÝò οι μητΙεò .ρÝπε] νο εßνοι (οOορü τοπßκü εθιμοτυπικü γεýμο

Αν κοιηερß ορÝξει,Jò ο!δεßò λüγοò. σοò πληροφορý, κdμιü οχÝοη με γερισιÞ γßλοποýλο καιτο το.οýτο,¼ποιοò δεν Ýχδ φüει Αγ,υργÞ τι(εò μοßÝò, δεν ξÝρειτßηοτο αο ηρÝπε] κüποιο στιγμÞ ν. γρüψουμΕ στο ηεριοδικü τ]ò ηοροδοσιοκÝò ουτÝò συντογÝò, πριν ÝρDει (οιρüò kdι τρþμε χριστουγεννιüτικ.,, σοι]βλü,(ιο, ¸χει δεομευτΕß γο μιο τÝτοιο στÞλη στο περιοδικü ηΑντιπρüεδροò η ΕλÝνη. ολλü τß νο προφοüσει κι ουτÞ, ¼λο ηüνω τηò ¼σο εμεßò χορτοποß2ομε η ΕλΙνη με τη ΜÝλπω ετοιμüΖον το δþρο τηò κλÞ-

λ,Þηρhβο η. δ,. ουτε ιι.

το.νü δε\ πφι)ο.τ.

ρωσηò γιο το βροδινü χορü

Ποιüò Ýιειχορü, ρd]τησε ο ΠÝτροò, ο Σýλλογοò Þ η ομüδο;

Η ομüδο Ýιε σÞμερο την τιμητικÞ τηò. .ν χοι γιο μ.ò το Ιδιο ηρüγμοεßνοι Λßγο πολý οι ßδιοι üν0 ρωποι εß μοσ ιε

του ποπορÞγο το μογαr', οσφυκηκü γεμüτο, ο χορüò τηò ομÞδοò, που γßνετοι κüDε χρüνο τÝτοιο μÝρο λειτουργεΙ (οι σον ΧριστουγενΜüτικο ρεβεγßüν,¹τdν κοιεßνοιη οιτΙο νο κροτ]Ýτοιτο χωρ ü Ζωντονü Εßνοι η αφορμÞ ν' οφÞνουμε τουò κονοπÝδεò κοιτο τηλεοπτικÞ σκου, πßδιο χοινο ηοßρνουμε την υπüδεση "Üοσκòδοση'στο χÝριο μοò Ιιμωμινο ηροοΦπο το ηηιδιη !ηι ομηbηò , οιο ηροπονη!Þ( ιουζ Η Α Ε, ΑΡΤΕΜJΣ υπdριει. ιÞρη στην αγÞπη το μερÞκι κοι τ]ò 0υσΙεò

ουτþνιωνποιδιþν Πολλü οη'ουτd, χρüνιη τþρο. κüτω οπü οποιεσδÞηοτε συνθÞκεò χοι πολλÝò φορÝò με &κü τουò Ýξο6ο Ýρχοντοιοπü ηολý μοκρJü, γιο νο ποßξουν μπüλο γο το χωρ,ü μοò Ι(ι ον στ Αγωργητüποιδο πρÝπει νο ποýμε μηριßβο, ιΙ πρÝηεινο ποýμε στο ποιδßÞ. πουδενεßνοιοπ'το χωριü μαò. ΠρÝΠεßνα Ποýμε (κοιτο εßΠομε στο Χορü) χßλ]d μπρüβο kdi

χßλιο ευχοριστοýμε Κοι μιο κοι εßνοι η þρο των "μπρüβο'οξßΖει Vd ποýμε κι Ýνο στη Διοßκηση τηò ομüδοò Δεν ε'νοι λßγεò οι φορÝò που οι Þνθρωηο, ουτοß. πÝρο οπü οηο,εσδÞποτε üλλεò θυοßεò. Ýχουν χþσει κοι βοθιü το χÝρι στη

τσÝπη τοι]ò. γ]ο νο βγειπÝρο η ποδοσφοιρικÞ σεΖüν Θο Þτον μεγüλη τσιγ, γουνιü οηü μÝρουò μοò, να μην μοιρüσουμε (οι Πολλü μΠρüβο σε üλουò εσüò, Ποι] γεμßσοτε την ,;. τοβÝρνd κοι

;;;";;ü;; ιß Ý;Ι;;,;;,. οο( ro οιτονου|Ρd τÞ( ουü.

δοò μοò. Νο εßστε üλοι κdλü, για νο εßμοστε

του Χρüνου üλοι εκεß,

κοι

τορεý.μι

Στο ηνιýμο ιων ημιρþν κο, το γροφεΙο του Συλλüγο!

ß

λü κ.θοýμιν., 6ε 0ο το Χρ,στο!γ.ννσß

εμ.ßò χοριýουμε στ.


-,-t

Εικüνεò απü τη ΖωÞ στο χωΡιü ιου Στομηßη ΜοýντΡιχο

Αλλ](,ò μου π.ιρ στüνονε τη ,ωÞ σον Þμοιτν. ποιδß σro χωριü. ¼λοι με σι.]μβουλεýονε νο δdβü2Φ. νο γßνω κολüò

Þνδρωηοò νο μπορÝσω (üηοι. σßγμÞ νο φýγω γιο την ΑδÞνο νο σηουδüσω Þ νο κüνω κüποιο ΝολÞ δουλε ü ¸τσ]

ΠÝροσον.ρκετü χρüνο οπü τüτε ΣÞμερο θÝλω νο σοò εξομολογηθþ κüτι Αηü την πρýτη (üλοò βροδ ü που (οιμÞ οηκο στηνΑΟÞνο μÝχρισÞμερο. ονσρεýομ.]üι κüι Oο γΙνει, κüποßο πρüγροτο 0'ολλüξο!ν στη ΖωÞ μου κ.ι0. ξdνογυ ρßσω στο σπΙß ηου γεννÞOηκο, στηγετονü που μεγüλωσο, κοντü στουò ονOρþπουò ηου συνονοστρηφη(ο, στουò ΑγιωργÞτεζ, στ ουò δι (ο ýò μου ον0 ρþηουò, ¼λο ουτü το χρüνιο, προσπüOησον νο ρßχνω λüδι στο λυχνüρ]τηò μνÞμηò μου κοι νο διοτηρþ üσβεστη τη φλüγο τηò ογüΠηò μου γο το Χυριü ΠροσηüOησα νο φaρνυ στο νου μου τιò ιστορßεò ηου üκουγο, νο Χρησ μοηοιý τη γλþσσ. των συγχωριονýν μου, νο 0υμüμ.ß πò δουλειÝò κοιτ ò συνÞ,

ι

δßÝòτουò, ονßρευüμουνο ξýπνιοò ηωò Þτ.ν, κοιχαμογελοýσο μÝσο -Ητ.ν ι]ιο ολοκüκκινÞ ΦορÞδο ο περστερüνοò κο το ξý, λινο χ.γιüτß οι πÝτρινοιτοßχοι μ. τ ò σκολεθοýρεò, το (ουνÝλ]ο που τρýπων.ν μÝσο στο βýκο κ.ιτß ηοντßκιο που γεννο Βüλ.γον στουò φυλογμÝνουò στ'ομηüριχορηοýò, Το Þετο (ιο μÝνο ρο(üνιο κοιτο ξυλοφüγιο του γερο Στομüτη ¹τον οργολειüò

στη γωνßο τηò οποθÞ(ηò

με το μιτüρ ο το χτÝνι.

κd

ηò σοιτεò του. Η ονÝμη με το μοσοýρ ο τηò,'Ηταν ( ο ξýλινοò σ,υ,οò ,., Lισι, ο,ο , ýγ noL ,. ιοtc t, Lορý,ονι ι, πωò τüχ. κρüτογε το βüροò του σπιτ οý 'Ητ.ν ( ουτο ß που προγρßß κü ÝβοΖον τιò πλÞτεò του ò στ Þ, ριγμο νο κροτÞσουν ολüOρο ουτü το σπΙτι, Μ]ο μüνο που

Ýτρεχε.π' το χωρüφι στο νεροχýτη, οπü το dρμ.γμd τηò γΙδοò στην ηüστρο του σηtrιοý, ¸ν.ò ποτÝροò που βολü δερνε οπü τον οιü του φουρνÝλου τηò σüπιοò γολορß.ò στο ορονßο κοß στην προσβολÞ του οδιüβοστου μ.θητÞ τρßο οριJ(νοιt,, ºιομÝ,ο\tπ, D. tηι ι, οιομ,,nΓoJi\.o..! ¹τον (ι ο δρüμοò τηò Συλλ βρßοò ηου γÝμι2ε λιονü Þοδü_ ρ]ο (οß ποιδιüστικεò ψιλοφωνÝò, ΚυΠορισüμηλ. Κοι δεμÝν. κουρÝλ ο γιο μπüλο Το λüτο στου Κουτσüκωστ., το ηρο.ýλιο τηò ε(κλησßοò γιο ξελευδερßο η τορüτσο του

μηÞρμπο Γüννη του Φρßγγου κßι κρ κ.ι η χüσκουσο τηò Βλüχοò γιο (ρυφτü ¹τßν το βüροò σπü τουò τενεκÝδεò ηου κουβολÞγομε ^Ýνηòτηò νερü οπ'τηò εκκλησßοò το ηηγüδι,το μßτüλλdγμο στιòγΙδεò ..Φι, Ι \Lτση\ Ι l., δι, Ιην,.ν.μl l.ιηγΙ ιooJp.roι 'Ητον η Ζεστοσ ü ολλÞ ( η κüπνο οηü ro τ2ü κοιτ. γοτ ü του Κdπετüν ου στο κερ.μßδια ηου μογορΖüντουσον 'Ητον το ρεβßOιο στον Αγιο Γιüννη κοιτο κεσκÝσι, το

ψητü ορνß στο ΜονοστÞρß στο Μπερνüγι. το ομdδικü ξεφüντωμο στην Κλßβονο με το Κρεμοσl.νη üργον. κι ο σομποýΚοò. ¹τ.ν το πονηγýρι ( ο Βελουσοßοò με το βιολß, ο Μεßντο νÞò με το λοοýτο

κι οι κοινοýργιεò

φορεσιÝò

μ'Ýνd

πολý-

loωLlo Πλοισ ο οτουò Π.ντελιοýò l ιυ,.. ! οò ο, ιν,οβοι,εσ,τ Ηι Λ οστι,ροΡ.ο ο.lη\ο ιοΦρaοιο .Lρ. ι ι,ρυιοβρο,,π'ομ.Ζß-οτ,, τοοD.ξιμοτο, lιÞσΓ.ο.,lη ρ'ατ.ι'cβρL. ι-οιι'ι. 1ρουι ιoJ l. \ριο ¼J\ι !\. ,, το ο,--.ο,οιο',-ü7(,τ þν ρη, τ. σετ2οýκιο κßιη μιστüπττο. το πητημο των στ.φυλ üτηò ΣιδÝρο ν.ò το η.τητηρ, το κοπüν σμο των ροýχων στο Πολ]üμηελο. τ' ολþν σμο, ο] θυμυνιÝò (ο] οß σωροß οηü το ¹τον οιηονßδεò το δüκονο κdιτο βρüχιο, το ψüρεμο στιò σουβüλεò, τ. (.βοýρι. στο λÞουρüρεμο ( ο βÞχ.ò dηü ηò ¹τον το χτýπημα τηò κ.μπüνοò γ ο το σΝολεßο κι ο χεß μ.ρροζ μετο Κοντü ποντελüνιο (.ιτιò ηοδ Ýò ¹τον. Þτον (ο ß δενÞτον ¸τσι ξεκßνησο νο γρηφω ßò στορßεò μου στο περ]οδικü μοò, ΣκολßΖονßοò

τ. μονοηüτιο

ο

του μιjολοý

μου νο ξýπνη

δικÝò σοò προτροπÝò χοι το δ,ι τ. ο.ο/ιc -ι l.,ουι ιι ο-\. \ßΖυ \, \pr DU Jζ ,ιoj-op κο κüντρο στην οπßστειττη κ.ι üδ(η εχδρικüτητο που μου εηεΦýλοξε η ΖωÞ,Δεν Ýtω πρüOεσηνο ηροσβüλω Þ ν. μειþ-

σουν κοι δικÝò σοò μνÞμεò

Εýχομοι το üνειρü μοιτ νο γßνει, ηρογμοικüτητο κοι νο βρ.Oý ι ιßηο ο ρερο μüνιμο στο .þρ ü η, ρν ι., - ιο,ßοι Μι.ρι'ο'ι 3.,ροοΓ.9ý υου νιο την προκοπÞ κοιτην πρüοδοτο! χωριοý μου ΜÝσ. οπ'το Σýλλογο, την ομüδο, τον ΔÞμο, την εκ(λησß., Αò προσηοδÞσουμε üλοι μ.Ζß το χωριü μοζ, μοò χρεßüΖετ.ι

ι.,.\υο,ι

Εßχε dνοßξε

το γκ.βü

τηò, ηο τ. μ.ýρο

μεσüνυχτο

Πο,

βροδΙò Ýκσμε το σκοπü τηò κοι εßχε το προΖýμ ποσμÝνο Ση(ýθη üμορφο,üρορφd (οτüχρ.οò. Ýδεσε σφιχτü

πο τη στρþση, Ýκοψετονýχιdτηò την κολdμüτο στο κεφüλ μποò

κοι

ηÝσει κομßο τρßχο, aκ.με το στο!ρü τηò (οι χουνÞOη νο -Εβ.λε τ. κορβÝλ ο στην ηον.κουτÞ νο γεννοýνε κοι το πρüσφορο σε μßο στρογγ!λÞ τσονüκο το σφρüγισε με προσοχÞ ( Ýφιοξε τουò στουροýò κ.ι το ξüμηλι. στιò ü(ρεò Σο δορü τηò φονÞκονε τοýτη δüση, Κο] γιß το ψωμιü πüει στο διüλο, ßλλü το πρüσφορο] ¿ρεò εßνοι νο τηνε στροβοσογω νιüσειηüλ] οπ.πο ΤÝτοò ΑυτÞ Ýφτοιγεüμωò] Σüμοηò ηρßΙτη βολü Þτßνε που Ýλεγε üτιτο Ζυμουτü γ ο ν. πετýχει, δÝλειτο σκουλοýηετρο νο τ'ονοκοτýνßò με (üμηοσο μουρογüνß; Ποιüζ τηνε φρ.γκüΖετοι üρωò, ¸βγολε το σοφρü κοι τη σογßτο ν ονοßξε το φýλλο. Το λüχονο (ομμÝνο, ποστρικü. στρογγ]σμÝνο, Ýτοιμο γιο το γιüμ σμο ¸φ.γε το οο!üρι. τηò ψεò. νd ξ]διολλÝξε ηο κüOε

'ογοιò Ι º.ο,, οτουΦ,ιοüιη-ο-,ρι"ο\ιοτο, ημπο, τ τß μογγουνßδεò, rl λüηο0. μÝχρι

{üλλησε στο!

στο Κεφολιüνικο το γüλοò, (ρüτησε, δεν το μüροθο πÝτυχε ^üγορη,

ÞÞγε οýλο στην (ολλÞγησο, νο τυρο(ομÞσει μονοχÞ τηò ξοργοý, νü χει φρÝσικο γι. την πßττο


¹τονε μοOημÝνη νο χüνει τιò δουλαÝò τηò με τη φρüοη του Θεοý, γο κεßνο το ηρολüβοινε οýλο,¼χιοον κüτ. üλλεò. τιò σημερνÝò, που εΙναι, üτι φÜμε, üτι πιοýμε ( üτ. Χüψθ ο

-

πüμεινε λιγÞ κοιρüò, νο πÞρθ μßο ονοχ6σd, ΓιοτΙ τΙ νομßΖθòι

Σε χßλü σου κυρü,ΚωοτοντινιÞ μου, Εσý πολιηχü; εσý κοημÝνη εΙσ.ι κοýκλο ολüOεη, ¶μη νπJνüσονε εσý, οýλεò κüτου 9ο wιò Ýβοrεò! Απü ουτÝò νο πüρειò. Ακου λüγιο! ΧρισπονÞ μου Ýφογß το πüπο νd ηò βρου, ΑνÞστο ο κýροò Ýκομο τιò οηοθÞκεò Θο βοριεστÞοεò στο πλýνε,βdλε κοι üντεò 0α βορεδεΙò να ντιò φορεßò 0ο εßνοι κüμο 0€üγερεò ν. στρογγΙσειζ χομΙο μετΖ 0 ρο , τÝλοò των ηüντων. ¸νο μ,σοφüρι κοι μßd γκ,λüτο, πüοο Θ6

κιßλοò μοòΙ ορßοτε, ºσομε νο κολλÞοα το φοýρνο τηò

ΠÝφτουνε οι ηλüτεò σου ýσπου να τονε κüψε,ò κολü, νοτονε περüοειò Ρε το οßδερο, νß τονε πονßοαò νüρτει ν' οσπροχεL λ.üοει, ¸τοτ ροδßΖουνε το ψυμτü; Κüμο δεν εßχε βÜλει τον χþλο τηò χüμου, ηου οκοýστη η

ß

Ι

(ορομοýΖd, ΠÞρε Χομηüρι üτι Þτονε ο Ýμποροò, ΠÝφτη σÞμερο, ουλλογΙστη, 0ελüρτε ο τριπüδαροò. ¼χ ηωò τονε εΙχε κα πολý στο οτομüχι. μο ηο τουò Þλλουò (α nιo ßφτη, νüò Þτονε καιÝτνεftιπιο πολλÝζ δüσεò Εßνßι χßιρüò νο βγÞλει(ιουτÞ το ρßφτÞ βρηχιü χο, το ηο, νουßüρμιß, νο φορÝσει τΙποτεò πο κεΙνß] το νÝο, το μοντερ, νΙστJκα, Κα τß μοντερνΙστικο δß] Σüμοτ,ò κρýβουνε κßι τΙ, ποτεòj Οýλο στο φονÝρι, ΚÞτι γκιλüτεò. ßσο μ' Ýνß μυξομÞ, ντηλο, κüη βυΖοδÝτεò, μονüτο ηò ρüγεò χρýβουνε Οξου ο κýλοò, üξου το βυΖü ο Θεüò νο με συγχωρÝοα, τß νο οου κüμει που οýλεò, η μΙο με την Þλληνε, γενÞκονε ^λλÞ πρω, τευουσüνεò] ΞÝρου γω ποΙß το φερε ουτÞ το χοýγο ηο τη χ6λ,κΙδο, ολλd εßηο νο μηνονοΙξου το στüμοò μου, Γιοτß νο, μΙΖειò δεν ηüμετνε κομßογερÞ, οιηιοηολλÝò εΙνοιμ. μητρκÞ σου λÝθ,Ασε στην ηüντο που ο, κοινοýργ,εò ιρομÞ2ουν. νο ηιüσουνε

ποιδΙ, Κ dπü οηοβολüδεò;

Πο δυο τρειò η κüθε μΙο

¶στονε νο β.ρβερßΖειο Κλεüνθηò, üτιοÞμερο, τυν οντροý, νεò, πο τιò τοουλιÝò κdι το πÜΙητο τουò ÝΧε. κο!τÞνει Χοι βüΖουνε το παιδιü üξου,üξου,

,

¼κ, εßπε, το πÞρα οπüφοση, του κεροτü μου, Θο φορÝ-

σου κ εγþ πο δοýτο Νομ ßΖθò που δεν τονε Ýχει πüρει το μüτι μου, τον ηροχομÝνο το δι(ü μου, ηου κüθετοι χdι Χολ,μü2ει οτην μηουγd6ο τηò οοοτριχιüò; τηò Μοργþò wε. τΙ 0αρρεßò; tουρλýνει το μdηο κοι του πÝφτουνε το οÞλτο, οον το γοßδοýρι του ΙýιμΙση ηου κοý, τσουρο (οι δεμÞß νο γενεΙ, τÝρμο κοιτελειωσε Θο ντß φο, ρÝσου. ΚοιτΙ φüβο Ýχου; Εγý το ποιδ,ü !ου με τη δýνομη του Θεοý, τü κομο, Αστο διdλο μη με χολλÞσε, κομΙο τÝρλο κοι ηüρου τßηοτεò μεwdντÝλεò κοιφρßξε, η ιενωνΙο φρßξ.τ! Ιýßο κοιδýο πετüειτηνποδιü πο πüνουτηò

κοιιρüβηξ.γιο

την εκκλησßο, που Ýκονε οτÜση ο ÝΡποροò, Εßχονε κοτ.φτü.

Ι,/η ιÞοουνε, Αυτüò ο κυλοπßιουμ(νοò, Þξιρι ιηò λο, 0εμιανÞò τß χοýγ.ο κοιηολÝμογενο τιò φÝρß βολτο, Κηλþò τεò μου. τß μου γÝνεστε νοικοκυροýλεò μου; Ποý χüθηò χυρü,^Ýνη μου; Κοιρü εßχο να οε δου,¸ιου Ýνο ντρΙλι,

,

ξοργοý γιο σÝνονε το πορÞγγθλο, Πüρε 6ýο_τρειò πÞχεò που το γιοτΙ δεν ηρüκετε νß το μοτοβρεßò, Στο περßηοτο ¼)(ι πο δε,ξοτd χÝριο μου φdγονε,Δýο τüπιο πüνε^ιJλωνdρι τοýτο το μπλε, Σε κολü σου. ουτü εßν.ι ψο σýβρο(ο των ποι6,οýνεò Κυρü Ρßνο μου, ουτÞ η Κολομüτο σου ηÞει μοýρλιο, Στιò Κονßστρεò Ýχθ κüμεß οτρüκεò ουτü ιο σκÝδßο. γιß γκιλüτεò 6εν Ýχου κυρü Ποροσ€υγÞ; Δýο λο,

^dστιιο γτýò, Κα πο το στρογγυλü κοι πο το ηλοχουιü, Πο ro πλοκουτü νη πüρειò. Εßνα λßγο πτο ορμηρü. ολλd δε σου (üβειτο οßμαò, τΙ πρüμδ; λ,lü2εψε το ηοwελüν, του ποιδιοý; Τß χουβÝντεò εΙνοι ο!τÝò κυρü Κοτßνο μου; Τρßο Αλφß Δημητριüδηò οου Ýδυσd, ßýηο, δ. μηορεß, μπüι θο μüλησε. οýτε στο οηχß. οýτε οτο σοκüδεμο, ΑλÞ9ετεò, ψÝμπο. οýλο ηοκÞτου ηο τη γλþσοο το εΙ χε, Τιò χüρευε üουò ÞθελΕ,

ΑυτÞ η φουκßριüρο, πÞγε πο τη μεριü που Þmw τ' οσπρüρουχο κι Ýκßνε τÞχομου που τιι χürευε Σß ντροπÞò τηò εßßε Ýρτει. ΘÝλαò γυρεýθò νο γενοýμε ρεντΙχουλο στο

t.λ

€L€cτRιc

sCRVIcC

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ _ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕWΟΙ

ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΜΙΖΕΣ , ΔΥΝΑΜΟ ΜΠΟΥΖΙ , ΠΛΑΤΙΝΕΣ

Κυρ-ΑλÝχο, μονdιd πο τοýτο ro σκÝ6ιο το μισοφüριο

Ýχειò; ΝτΙηου μοδορÞ θο εßμοι με δοýτο, Κοιοι γκιλüιεòj Μßο χοψÜ πονüτοι, Δεν Ýχßò τßποτεò ηιο τηò προχοπÞò γιß μοò τιò

,

Ι

,

τΖüμπο πρÞμο. ¸ξε το Ýνο πεò κοι πεντÝμιση το üλλο,

εντεκüμιση δρομÝòτο üλο. Πüεινοπει, εντεκüμιση δρομÝòτο μολλΙ (α μην ι' ονο(οτþνειò, , Α ηο,πο! Φþτld κα λοýρο, ΣχÝτο φαρμοχεΙο Χρυσοοτüλη Ποý νο Βρεθοýνετüσολεφτü ο9ρωπÝ μου; Νüτο μοò.,. (λοΙνε ο, χÞρεò. κλοßνε κιοι ποντρεμÝνεò, μου φη Ινετοι, Εσý Ýχαò κομ πüδεμο Κωοτονινßü μου, Βρε εγý δεν Ýτου μοwÞλι νο κλüψου, Το βρýοξο το λεφτü,

, ,

(üψε ιdτι κυρ ΑλÝιο μου γιοτß θß κοπεß το ντολοβÝρ' μοò, Πολý μου το φουσ κýνεò, πüροπολý sρε ο Νιοβßνοò το Ýχει οχτý δρομÝò το Ýνο, ΔεκοÝξε το

-

,

Γι .υτü οε

προτιμÞμε κυρ,ΑλÝ(ο μου.

ψωνΙΖßμε ηοτο ΝτοβΙνο

Αμß

Þτονε θο

/Αò εßνηι,τß νο (üμου ΜΙο σε tχομε μοOÝò. οο σου κüψου οýλο το περιθüριο ηου Ýχου, το λο,πüν Ýχουμε κοι λÝμε. ΕξÝμιση γιο το κομπινεΖü κηι τεσσερÞμιση γιο τη γ(ιλüτο.

δþσε Ýντεκο δρομÝò το üλο κο, χολÞλ σου.

,

τþρα, το τüρσεò. τß λογοριοσμü μου (Þνειò κυρ,ΑλÝ(ο

μου; ΙýπορεΙνο μην ξÝρομε γρüμμοτο. ολλÞ μÝχρ, (εýü μοò κüβε,, τοüλο κα το üλο δεν το πÞρονομΙΖθò χομπüρ,τΙ μου Ýχζιμεò; Εσý ÞOρωπε μου μου ονεβοσεò το μισοφüρι (οι μου

κßτÝβοσεò

τη γκλüτο, τρüμοξε νο το (οτßλüβειγιοτΙ οιüλλεò δογχυνüντονε

ΧοσΧογελüγονε ονομετοξý τουò.

ιοι

Αστε σιο γεροδιιlολο μορησÞδ.ò ηου δεν κοτüεß üθρυ, ηοò ν'ονοιξε,το στüμοò του. οýλο το π.ροξηγüτε ηλÝο, Αλλü οφοý Ýχετε οýßο Ýνο το μυολüσοò στο κεχρΙ Ι ΒÝβοιο το λεπüν. θd σου 6ýσω δþδεκα

ωι θο

πüρου κι Ýνο σουτιÝν, Αμο θÝλειò κυρ,ΑλÝκο μου

- Εντüξει κυρü μου Το üλον διjδεκο. Χολüου ποτÝ εγþ χοτÞρι; Κολοφüρετο κο, σ' üλλ. μ.υγεßο Το πÞρε γ€μüτη φοýρκο, μΙ6 οτολßτοß πρüμο δýδεκα

6ρομÝò, χýρια πουτηò ξüφυγε η κουβÝνßα κdιγÝνηκε ρεΖßλι, τρÞβηξε γιο το σπßτιοýλο βιüοη, γιßτßθοντιò εßχονε πÝσειτο ψωμιü, τüση þρο που βορδüλιΖε,

τολüßστο 0'ορÝοουνε στο θοσßλη Þ Dοντηνε βüλειπüστο που ξüδεψε,ου (üσμου το λεφτü Σο μηÞχε στο σπßτι τ' üηλωοε οτη νßβονοχησÝλα. τüχο μου νο ντß 6ει,

,

Ω Κωστοντ.νιd! λΙορÞ Ýρημη λÝπουνε κολü το μüτιο μου Þ μποò κα χÞνουνε πουλüτοα; ΧοημÝνη πÞρεò χdι σουτιÝν; Τι 0ß ντο κüμθò μορÞ δαυλΙ στροj Σdμοτι Ýχει l(οι τß ηοτεò να βÞλειò μÝοο; ¸βßλε το χÝριο οτη μÝση, üπωò χορεýοιJνε τα κορßτοιο

την Χορογκοýνο κßι Χιτρßνισε ηο το κ6κü τηò. ¹Oελε νο τονε κüμει μισÞò π€ντdροò, Ακουσa νο σου που Βοσßλη Κ εσý δεν Ýχειò τΙποτεò νο βüλειò μÝοο, μο σýβροκο φορεΙò Ι

-

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ .

.

l.,tlll .1.lrclΙΙΙ ΙΙ,|τΔΔßιΑπΙΙ$

ß.Α.Ν

ΕΠΙΣκΕγΗ

ΠαΛΗΣΗ ΙιΙΕτΑΧΕΙΡΙΣ

Ε οΙ|

ο.l

òεRνιòε

ΑιΒ-òοΝDιτιοΝ

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑεΡΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΑΙΔΙΝΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 463, Ν. ΧΑ^ΚΗΔοΝΑ

(τΕΡΙrΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Δη^^ Στο Σκ^ΑΘΕΝιτΗ)

τΗΛ.: 0ß0-25.29.442. 25.25.236

τΗ^,

οΡΦ€αΣ ιΞ4-|αα, ι ια65 ο!ο-ΞΕ 72 395, Ξι4 Ξ2 ο!ι3

:l. 65

ΞΞΞ


Χειυßrνα στο χωDιü υικDÞ:

0ι ΑΛΚΥOΝιΔΕΣ ΜΕΡΕΣ

ιΑλκυονιδεò μÝρεò σOlν κορδιιßτουχειμþναÞταν μß0 πολυπüθητη καφκÞ οναλαμßß, ¸νο θεΙο δþρο θυμüμαι την γιαγιÜ μου που προσταθοýσε να χαρεß τιò γλυκÝò αυτÝò κOλοσυνÜτεò μÝρεò και να τlò οξιοποιÞσει üσο μτιοροýσε καλýτερα, '¸λα ΒαγγÝλη, βγÝκ0 Ýξω ν0 μαò βαρÝσει ο Þλιο, πιßρε και το ποýι, Ýλεγε στο ουχωρεμÝνο τOν παπ, ποý μου, ¶νοιγε το σπßτι νααεριστεßÞ νο μπει λιγο Þλιοò, Ýβγαζε το οκε, 0 πσπrοýò μου τυλιγμÝνοò σα]ν μÜλλιιη κιßπα του, Ýβγαζε τα ζωντανü, και τιò μανüφεò γßδεò οηü το κατιßιι να πιουν νερü και να τα βαρüσει ο Þλιοò, κοθþò κιüλλεò μικροδουλειÝò του ποδαριοý, πολßοι χωριαγο, ο {οθεια\ με ιορüλο ιο, ιου( εθλεηονα]ερνοýν ηανυ,λοτυ αλλοò με το γοßδουρι οΙ-λοò Jε ι0 ºüδι0, ψων0, ζοπαò πüτε σ' εμÝνα Þ πüτε στην γιαγιιß μου,

γýρ(ε στιò ερημÝò, σιιò βολτþδειò περιοχÝò και στιò εκβολÝòτωνπο,

βρειπιατονχομÝνο ΚÞυκα 0ιθεοιτου 0λýμπου τηνλυπÞθηκον κοιτηνμεταμüρφωσαν χι αυτÞ σε πουλß,ψαροποýλι τη γνωσπ]ολκυüνη γιαν0 ψÜχνει κοιοτιò θÜλασσεò -ηηω\ ε,ει ιοý βρε,, l- θεα Ηρο οργιομΕνη Γν ιιμυOηοε ηερισσοτιρο Την υποχρÝωσε να κλωσÜει το αυγÜ τηò μισοχειμωνο, α!τθετο απ' üλα τ üλλοπουλιÜ που γε!ηJοýν και κλωσοýν τι]ν ¶νοιξη, ¸τσι, τα μανιοσμÝνα {ýματο, σπÜγον Ι ουγü τηò πιßνω σιο βρüχια Þ oopujvav η }ωλιο τουò καγο!,ιοò ιην ν0 ιλοιει ιο, νο οδ-ρετοι οlορ0, λ,ικο,τοιεοιθ.οι-ο-OλυJ-ουγ|0 ιηOκΙηρÞο, ηjτ,,ιωριατη(ο-ü'ον Διακοι ην l-ρο,διεταξοντηθολοοοOßο, ιουòοÝρηδεòνοlσυιÜσουνγ,ο ταμιþν, γιονα

δýο εβδομÜδεò, üσεò δηλαδÞ μÝρεò χρειαζüταν νο κλωσÜει F

ιο, εξ]γει

,

,

Ω! ΜελπΙτσα

τßκßνειòß

γιαγιιß μου δεανοντüò μου το χιονισμÝνα βOυνÜ,

εκει που φýλαγε τα πΟüβατο μικρÞ, ΙΜÝσ0 οπü τι]ν αφÞγηση π]ò, Ýβλεπο μια πονþριο γραφικÞ θÝα

ß I

γmρταmικÞ θα λÝγαμε το δÝντρα να λαμπιρßζουν οπü τι]ν ηλιüλουσπ] μÝρα, ¼τον περνοýοαν α λιüλομπρεò αυτÝò μÝρεò το χωρý ξανÜβρισκε τη χειμÝριανüρκη, ΑòθυμηθοýμεüμωòποιÝò εßναιοιαλκυονßδεò μÝρεò, πωò δημιουργοýπαÞ πωò πÞραντ' üνομÜτουò, Κοτßß π]ν επισσιμονικÞ λοιπüν εξÞγηση εΙνοι οι εmιß (7) μÝρεò πριν, Þ επτιß (7) μετÜ την τροιßß τη χειμωνýτικη του Þλιου σ(α μÝσα ακρlβþò του Γενιßρη, κι üπωò λÝει η Μετεωρολογßαεßνοιη εξιοωση των βαρομετρΜþνmÝσεων μετοξý τηò βüρειοò και τηò νüτιαò Ευρþπηò, ποι] ο καφliò κολοουνεýει κοι ζεσταΙνει, τ' üνομÜ τουò το πÞρον απü το ψαροποýλι Αλκυþν Þ Αλκυüνη ιlου αυτÝò τιò μÝρεò κλωσιßει τ ουγιß του στιò ακτÝò. Κοτιß τη λOßκÞ μοò παρüδOση Ýναò πολιüò μýθοò λεειτο εξÞò: Αλκυüνη ε ßνοι üνομο ηρω ßδων τηò ελληνι(Þ μυθολογιαò, Γν ωστüτερη Þτον η κüρη του θεοý των ονÝμων, Αιüλου, και γυναßκα του ΚÞυκο, το ζε!γιßρι αυτü, Þτον τüσο χαροýμενο και ευτυχισμÝνο þιπε να καυχιÝτοι καl να αυτοατιοΚαλεßτοιΖευò και¹ρα, οπßοτοιχα, Για την ασÝβειÜτουò ο. ]τι, θ. μοσε ο Δ οò ιο τοLòτιμωρηοι Ιοι(η_ι0 |ονμε|ο|-ορφωοεοε

ι

τρελομÝιηπιαηδýmυmγυνοικατου,

ιOι,οι η μι^ο-.ολολαιο,νη ηαριμOOλ- σLο μεοοιει,τωνο ηò προò το üßλο η ολκυüνη ειναι πουλßαποδημητικü με

δαüτου δρομολüγιο. Ινο\ ερχε,ο,Φο ιÝλ] ιο, λοßο.ο,ριου,ο, οευγε,Φ,. ορχÝòτου Ν4üρτη, Ν θρυλικÞλOπüνολκυüνη, τοψαροποýλι Þ βοσιλοιτοýλι Þ ιlουλι τηò ακτÞò üπωò ιßΜοL λÝνε Ýχει οσχ']μο σωμα λαι οJοοýα φιερ(ß κ εεοτολουθ"ι ιαι σ] ονολο,τº-( μερ0 νο εινοι,οσ-μ3ολοτηò.αλοτο,ο,οιικηc οτα μÝσο του χειμþνο, ΠολλοßÜνθρωποι τüχουν koL σα γοýρικ0 πουλß, Γι αυτü, οι τσψκοýιηδεò τ0 διατηροýν βαλσαμωμÝνο για νο το υ ò φÝρ ν ει πλοýτι οτο σπ ßτι, 0ι δε καταοτηματüριεò τütουν οτο κατÜοτημß τουò

Στιò αυλaò των σlιτιþν τα παιδικü φßιλτοα Ýδιναν μια ζω!ºüνια διαφορετικß στο ορρενωπü τοπΙο, Η

τ ουγιßτηòη

γιονοτουòφÝρνεικÝρδη καιοιχωρικοιγιανα μηπÝσει

αστροπελÝκι στο σπßτιτουò. Στο δε ζωικü βοσιλειο δ ια{ρ ßνεται για την συζυγικÞ τηò πßοτη κσι αφοσßωση, ¼ταν γεριßσει ο σýντροφüò τηò και δεν μπορεßνα πετÜξει, τüτε η θηλυκιιß τον παιρνει οτουò þμουò καφεýγει, Τον τοßζεικαι τον

περιποιεßτα μÝχριτον θÜνοτü του, κοιδεν ειναιτομονο ηουλßOετÝτοιου εßδουò πρÜξειò

Η

τρυγüναÜμαχÜσειτο ταΙριπ]òÞ χηρÝψει, δεν ξονασμßγεL μ' Üλλοτρυγüνι, τα κορÜκιαüμαγεριßσουν δÝχονταιτιò περιποιÞσειò οπ' Üλ"\ανεüτερο 0 δε πελεκüνοq ον δεν βρßσκειτροφÞ νο δþσει στα μικρÜτου κι αυτÜ λινüυιLυουν νο ηεθOνουν, σλ,ζε, ιο στιθοò το- {αι-ουc δΝοιιο 0ιμο ιο. για τροφÞ, Αυτü οναφÝρεται στον επιτÜφιο θρÞνο τηò 0ρθοδοξßαò, Ωσπερ ιlελεκÜν τιν πλευρßν σου, τετρωμÝνοò λüγε τουò θανü!ºαò ποßδοò εξþωοαν ειτιστιßξαò ζωτικοýò αυτοΙòχυμοýò" ΑυτÜλOπüν, λÝει η παρüδοση καιο ορχαιοòμýθοòγιαηνολκυüιη κοι τιò ομþνυμεòτòημÝρεòτου ΓενÜρη,

απüτο κακü ουτüπουτη βρÞκε,

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑηΟυΗ: την ýρο που üλη η Ελλüδο αγωνιοýσε, ποιüò οπü τουò "προτενüμε,

νουò" δο φýγει οπü το σπΙτι του aig,Blother, στο πολιτιστικü κÝντρο του ΔÞμου Μελ,σσΙων, η μικτÞ χορωδßο των 50 κα πλÝον dτüμων κοι υπü την Δεýθυνση του ΔιονýσηΑποστολüτου, μιο πολý ωροßα βροδιü, dφιερωμÝνη

ΠλÝσσο.

Ιýε τρογοýαο-ποιÞμοτο

μdò χüριΖε στον Μßμη

κdι μουΦκÞ που ογγß-

2ουν κοτενθεßßν

τη ψυχÞ του dνοριßιπου, Νοιþσομεdυτü που εΙνοι, η που πρÝπει νο εßνοι η προγμοτικÞ τÝρψη,

Στη χορυδΙο ßυτÞ ονÞκθ κοι η συγχωρονÞ ροò κ, ΔÞμητρη Δημητρßου που εßχε την ευγενÞ κολοσýνη νο μοò προσκολÝσθ, Μdκüρ κdποτε, στοδι'(ü μdò πνευμοτκü κÝντρο, νd φιλοξενοýμε χορωδßο σον κιουτÞ, πορÝο με τη δικιü

μοòτουΑυλωνßρßου, TRAviL

_

τ,τ,Μ,

ToURS

"ΑΡ<Φογ Σ^" ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΤΕΛ Ν, ΕΥΒο¶Σ

ΒßΛΙΣΣΑΡΙοΥ

Ι3,

ΧΑΛΚιΔΑ

ΤΗΛ.: 022Ι-0-60378, 22323, FΑΧ: 022Ι-0-22323

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ

12

Φωιοß ΕπαφÞò ΓυαλιÜ ΟQÜοεωò - Ελßου Θ. ΔΕΚΚΑ ιΙ ΑΧΑΡΝΑΙ (,τηd* fl"λ,τ,*η;) ΤΗλ. 0Ι0-24.45.790


Το τοπ,κü συμβοýλιο του Δημοττκοý Δομερßσμοτοò Αγßου Γεωργßου ουνεδρßοσε την Ι7η Νοεμβρßου ΖOOΙ

στο γροφεßο του Δημ. ΔιομερΙσμοτοò με πορüντο τßr τÝσ_ σερο μÝλη του Συμβουλßου γιο την σýντοξη του τεχνικοý

προγρüμμοτοòÝτουò2002, Αφοý ιπροτιlθηχον το Ýργο ηου πρÝηδ νο γτνουν σιο Δημοπκü ΔομÝρτσμο οπü τον ηρüεδρο κοι οφοý Ýγινε διολογικÞ συΖÞτηοη γ,ο κüOε Ýργο το σßΙμο ομüφωνο οποφüοισε νο προτεßνουν στο Δημοτικü Συμβοýλιο το εξÞòÝργο:

l . τεΧΝικΑ οΜΒΡιΩΝ

ο. Απü ΠονογΙτσο Ýωò το γροφεßο 45 μÝτρο με σχüρο μεγüλη κοι μικρÞ με σωλÞνο Φ,33 σκεποσμÝνη με β. Απü το τÝλοò του πολιοý προò το ΑφεντιχÞ 5ο μÝτρο μεσωλÞνd Φ,33 (α στποσμÝνη με μπετüν χοOþò κοι γ.

ο.

Απü Λουχd ΔημητρΙου του ΙωÞwου Ýωò οποθÞκη

ΞουρΙκη 45 μÝτρο σωλÞνο Φ,33 με δυο σχüρεò μεγÞ, ηεò κοι μιομικρÞ κοß σκεποσμ Ýνη η σωλÞνο με μπετüν, Το χüστοò του Ýργου θο ονÝλθει στο Ζ,3ü0,000 περΙ,

2. ΕπεΚτΑΣΗ

ΑποΧΕτΕΥΣΗΣ

Απü Γεωργßου Κολοκüθη κοι δßο μÝσου οικοπÝδων

Αχιλ, λ,{üσχου, Αδον, Ιýüσχου κοιΑνοστοσΙου Στüμου θο συνδε8οýμε στον δρüμο του Πον, ΡÞγο το μÞl(οò εΙνοι Ι80 μÝτρο περßπου με σι,JλÞνο Φ,200 (οι σl(Ý,

στοýλο κοι σε τρßο σημεßο 8ο στρþσουμε τοιμÝντα l(οι Ιρλονδικd γιο νο ολοχληρωδεΙτο Ýργο,

β. Στd Αφεντικü κüτω οπü το Ι, ΒÜσσου το σπßτι, στην Συληβρßd στην στροφÞ του Ιýιχ, ΚορκdλÝτση, στον Πüρο προò Κdτηφüρο χßι στην βρýση στον πλüτονο

στηννÝο διüνοιξη, γ. ΣταΑλýνιο προò Μιαιαλη Ρηγο,

το χüστοò του Ýργου δο ονÝλDει 2.3 ü0.000 περΙπου.

4. ΠΕτΡιΝΑ τοιΧΙΑ_Π^ΑκοΣτΡΩΣΕιΣ

ο. Στο σ χολεßο τον το ßχο του τριγþνου β. ΠÝτρινο ηεΖοýλ στην ποιδι(Þ ιορü γ. Πλοκüστ ρωση του τ ριγþνου μεπÝτροΚορΙοτου,

δ. ΓκρÝμισμο του πλοτýσκολου στην κυνηγητικÞ βρýση

ε, Κιοýγχιο κοικτßσιμο τοιχßου στονδρüμο προòΑγ, ΙωÜν, νη στην δ,üβοση του^οιJΚüΔημητρßου, Η δοπüνη ουτÞ 9ο ονÝλδειοτο Ι,7οο,οοο περßπου,

5. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΝ ΑΤΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ α. Στην βρýση προò την Βüγιο 300 μÝτρο περßπου. β. ΠανογΙτσdηροò'6τσιτσερÝφιο400μÝτροπερßπου, Η 6οπüνη αυτÞ 0ο ονÝλDει στιò θ00,0οο περßηου,

το Ýργο δd εfiελεστοýν σýμφωνο με την σθρd που

ÝχοιJν ηεροστεß στο βιβλßο των προχτικþν τηò συνεδρüσεωòτηò Ι7ηò ΝοεμβρΙου 2ΟOΙ κοιθο προτιμÞσουμε νο

γßνουνμεσυτεπιστοοßß,

¶γιοò Γεýρψοò

ο Πρüε6ροò

Ποομο με üμμο κοιμε Ζ φρεüτιο, τοκüστοòτου Ýργου δο ονÝλθειστο Ι,500,000,

ΣΤΗ

7 ΝοεμβρΙου 2οOΙ

του τοη. Συμβ.

ΑχιλλÝοò Μüσχοò

3. τΣΙΜΕΝτοΣτΡΩΣΕιΣ ο. Στον δρüμο οροò κομÞνου μÝχρι του Ιýπελιd τον

ΥΜΝΟΣ

Ι

Ευaßγ.

το πορüντο μÝλη:

τσüλßò, Δημ. αüσσοò. Χορ.

^ιüπηò

ΓΥΝΑΙΚΑ

τρι]φερüτητο, ο Ýρωτοò, η ορÞνη εßνßι ουτÝò ηου την διοΧρΙνουν, ΗρωΙδο Που υψιß,νειτην Πιστη τηò μdνdò στο λΙΚνο

ηò τρυφερüτητdò, Η ισüτητοεßνοß μιο νομο8ετιχÞ πρÞξη που Ýγνε στη ιþρο μοò ηρινορκετü χρüνιο με στüιουò που εßνοιδýσχολο νο εππευχθοýν, ψοτ ß θο πρÝπθ νο ολλüξουν δομÝò ηdνüρχοτεò, νοοτροηΙεò χα ονπλÞψαò Θεοß κα üν8ρωποιποßρνουν 6ýνομη dπü το γdλοτηò, κοιη ßδτα υηεροσηßΖει την ειρÞνη σ'üλο ιον κüσμο, η οποßß κοι κινδυνεýθ, Φτερþνειτοüνθρα καινονουρΙΖειτοι]ò πüOουò, Η ΕιρÞνη εßνοι το κουκοýλι που μÝσο του, ο ÞνOρυποò φτιüχνεß το πολπισμü του, εΙνοι το πολυιμüτερο αγοθü τηò

τ

,ωÞò χσιθÝλει πρþτο οπ'üλο μητρικÞ στοργÞ yd νο μπορÝσετ νο δυνομþσθ κοι νο 8εριÝψει, νο

εκτοπΙοδτην οπθλÞ του πολÝμου κοι νο κστοκτÞσετ üλοντον κüσμο, λΙüνο η γυνοßκο με τηνευγνωμοσýνη νο ροδß2ει σοντροwüφυλλο στοστÞ9οò τηò κοι με τον ξüστερο νου τηò μπορεΙ νο συμβdλλει στην οπαλÞ του πολÝμου που πλονüτdι στη χýρß μ6ò, Σ' εμüò τιò γυνοΙ(εò πÝφ,τει το μεγολýτερο βdροò τηò ευθýνηò γιο το πωò 0ο κüνουμε πρdξη το ορüμοτü μοò γι.ß μιο δΙκαιη, ειρηνικÞ κοι ονDρýπινη γη, ΓυνοΙκο ογοηημÝνη που οι πüρτεò ονοßγουν στο πaροομο σου, το üνομο σου γρdφετοι οτηò χορδτüò το κüθε (τýπο, Η οπουσΙο σου οýνιοò ερÞνοò, Αò γßνουμε λοιπüν λευκÝò σημοΙεò των ογþνων μοò κοιοò οτεΙλουμε Ýνο μÞνυμο κοιοò dγωνιστοýμε γι' ουτü, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟ^εΜΟ

ΣΤΗΝ εΙΡΗΝΗνο οχουστεß ωò

ΟΙΚΟΔΟ

ΙΚΕΣ

τα

πÝροτοτηòγηò,

Ν/ηΙ

κΑτΕΡιΝΑ τΣΑοΥΣΗ

ΕΡΤΑΣΙΕΣ

tr

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΑΣ ΥΠΕγΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

.

PHrA

ψΗΣτΑΡιΑ "ΑΝΑΜΝΗΣΕιΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΣγΝΕΣτΙΑΣΕιΣ κλπ.

ΓιΩΡΓοΣ ηΑηΑΡΗΓΑΣ

ι3


/ΜÞπωò δεν Þτον σωστü νο γΚρεμß,

σουμε την ΠεΖοýλο στο Προοýλ,ο τηò εκκλησßdò χdινο την οντιΚοτßστÞσουμε μ' εκεßνο το Καθßσμοτο Που το στÞσονε στη γρομμÞ σον νο εßνοß 'σινεμÜò" που λÝει κοι η μüνο μου; Αν εΙνοι προ, σβολÞ νο γυρßΖουμε τd οπΙσ8ια στον νοü. üπωò ισχυρß, 2οντοι μερκοΙ εκ των ορμοδΙων, ΠρÝΠθ εΠειγüνºωò νο μüθουμε νο βγdßνουμε με την üπισOεν οπü την εκκλησßß κοιüλοιοιδρüμοιπουοδηγοýνστοκÝντροτουχωριοýνο

γßνουν μονüδρομοι ιJστε φεýγοντ.lò νο μην γυρΙrουμετη πλüτη μοò,ΜÞπωò πρινσποφοσιστεΙ κdτιπου Ýχε,νο κüνει με üλοτο χωρü, πρÝπεßνο ρωτüμε και τουò υπüλοιπουò; ΛÝω μÞπωò!!

/ΙιΙÞπωò Ýχουν σκοπü μετü την τερüστιο επιτυχßο με τd πογκüκ,ο στο Αγιþργη, νd γκρεμιστοýν χοι οι πε2οýλεò στον Αγιüννη κοι στο Μπερνüγj ¸γκυρεò πληροφορßεò των "ΑγωργÞτικων ΝÝων'μοò διθβεβοιýνουν üτι οι σ υγκεκριμ Ýνοι ¶γιοι ουδüλωò ενοχλοýντοι οπü τον τρüπο που κüOοντοιοιπιστοß, Τουò ορκεß ν6 τουò επισκÝπτοντοι συΧνd κοι νο τουò τιμοýν, ΜÞπωò DρÝΠει νο σοβßρευ

ΙýÞπωò πρÝπθ νο πdρθτÝλοò ουτÞ η βλdπτικÞ διομüχη; ΛÝω μÞπιJò!!

/Ιι,Ιηπωò με τιò προσφοτεò νεροποντÝò φÜνηκε Ýντονο η ονüγκη νο κüνουμε κüτι με το νερü τηò βροχÞò στην πε ριοχÞτουΔημ, Σχολεßου κοι των Ρηγιdννων; ΜÞπυò τþρο που Ýχει γΙνει συνε'δηση η κοτεδüφιση του συνετοι, ρισμοý πρÝπει νd το λüβουμε υπ'üψιν

μdò κdι νο το συ,

μπεριλüβουμεστογενικüτεροσχεδιοσμü; ΛÝωμÞπωò!1

/ΜÞπωò ο τρüποò κοι ο χρüνοò που γßνοντdι oJ στολι σμοΙ κßι οι βιτρ ßνεò των κοτοστημüτων μßò Ýχουν κüνετ νο χüσουμε το νüημο των εορτþν; Απü τον Οκτþβρη ορχß, Ζουν νο στολΙΖουν το Χριστουγεwιdτικο δÝντρο, στιò επτιß Ιηνοι]ιρßου ξειινοýν τ ΑποκριÞττη Πdσχ6λινü,[.ηÞπωòÞτανκολýτερßτüτεπουπεριμÝνομετη φοýσκο οDü το γουροýνι, τον¶γιο_Βοσßλη νο κατÝβθ οπü την κομ,νüδα, τουò κοηλικdντΖßρουò κλπ, ΙΙΙÞπωò χüσαμε το μποýσουλü μ6ò;

ΛÝωμÞπωòΙ1

/týÞDωò πρÝπεινθ 8υμηδοýρε üτι υηüρχουν ΑγωργÞτεò που βρßσκοντοι στß πÝροτο τηò οικουμÝνηò; Υπüρχουν συγχωριονοß μοò στον Κονοδü στην Αυστρολßο στην Ευρþπη κοθýò κßισε πολλÝò πüλθò τηò Ελλüδοò. λΙÞπωò πρÝπει ν' ανοΖητÞσουμε τρüπουò νß επικο,ν!JνÞσουμε μοΖΙ τουò Ýχοντdò σημεßο ονοφορüò το χωριü μοò;

ΛÝωμÞπωò1!

/ΜÞπωò üσοι οσχολοýντοι

με το κοινιß πρÝπε νο μü8ουν να δÝχοντοι την κριτικÞ των υπολοß πων;

ΛÝω μÞπωòΙ!

Απ'τη ριο ρερýτου δρüρου οΔÞροòη4σχΙΖει

/tιΙÞπωò üρχισdν πολý νωρßò τd üργονα γßα τιò επüμενεò ΔημοτικÝò α(λογÝò; ΜÞπωò πρÝπθ νο ονολογιστοýν üτι υπüρχει μπροστü μ.ò οχüμη Ýνοò δýσκολοò χρüνοò με πολλd προβλÞμ6το που περμÝνουνλýση; ΛÝω μÞπωòΙΙΙ

/ΙνΙηπωò η κοντρο που Ýχει ξεσπüσει ονüμεσο στον πρι;]ην κοι νυν οντιδÞμορχο δεν εξυπηρετεΙ το συμφÝ_ ροντß του χωριοý μοò; :εχüσοτε κýριοι üτι πολλοΙ οπü μοò βüλομε στην üκρη ιδεολογßεò l(αι ποροτüξαò προκει_ μÝνου νο οντιπροσωπευτεΙ το χωριü μοò ßηü την αφεντιü σdò,

ΑΤ|ΩΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ

ΕΙνdι θδ,κüò σε üλεò τιò εÞ¼τÞμεò

φýγουντο σκου,

/ΜÞπωò

η πορüγκο που βρßσκεrßι σεοικüπεδο στην εßσοδο του χωριοý μdò, ξÝμεινε οπ' το nozdpl; Δεν γνωρß2ουΡε τον ιδτοκτÞτη τηò «οι οποροýμε πþò στÝκετοι üρειο τüσο κοιρü μπροστü στο μüτιο των ορμο6ßων, Νσ υποΟÝσουμε üτι εΙνοι νüμιμη; Πüντωò γ|ο μοò που κστοικοýμε στονΑγιþργη οποτελεß ηΡο, σβολÞ τηò ßισDητιl(Þò μαò. ΜÞπωò πρÝπει να ευαι, σεητοποηοε| κοι η οισΟητικÞ,ων Δημοτικþν ορχþν;

'

ΣτΑΜΑτΗΣ ΜογΝτΡ|ΧΑΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΕ

Εßνοι γνωστü σε üλουò üτιτου Βογγελü(α δεν του ξεφεýγει τΙποτε, ΠοτÝ δεν ηοροδÝχετοι το λüOοò του κα ηüντοουτüò Ýχει δßκο,

νÞ

ηßδιο κοι νο γΙνει Ýνο üμορφο η.ροποτüριο ηüρκο (αιοη'την dλλη εηÝτρεψ.ν ν. κτισθεΙ ηÞρüγ(ο, ηου üμοιο δεν ηρÝηει νß υηüρχει

κοιτßò τÝχνεò Þλλü στη

δουλθü του δεν υπüρχει δεýτεροò, Πρν λΙγο χρüν,ο εΙχε για βοηθü του τον Κüρο, ηοδοοφο| ρστÞ τηò ομüδdò μοò, ΑνεβοομÝνοι στη σκολωοιü. Þροση4 δοýσdν νο δουλÝψουν, ολλü ουτü δεν Þτον κd εýκολο γιοτΙ το μσδÝΡιπουηdτοýσονÞÞγονεηÝρd διßι9ε, , λ,ηüστορd, του (üνει ο Κüροò, Vd χdρφýσουμε το μdδÝρι γιοτß φοβüμοιüτιθο φüμετ. μοýτρο μοò, ΑσερεΚüρο, του λÝει ηροσβεβλημÝνοò ο Βογγελü«ιοò. Πριßι, τη φορüφτιüτνουμε σκολωσιü;Δεν κοτdλοβεò (ολü,οηου βÞΖÞ

,

το χÝρ του ο λΙοοτροβdγγÝληò νÞ'σαι σΙγουροò. Δεν Þρüφτοσε ν. η.ιτην κοι]βÝντÞ κοι βρεθÞ(ανε στο χþμd μολλßÞ κουβüρ,d, Κüροò, Βογγελüκ]ò, μdδÝρο. τüβηεò üλο μ.2Ι, εκεΙ ηου προσηdδοýοονε νο σηκΦδοýνε τι ηιüνονε χÝρd, πüδd νd δοýνε τΙ εΙνα σηdομÝνο, γυρßΖει με το γνωστü του (οι λεει οτον κüρο, ýφοò ο Β.γγελüκdò , Στο €ßΧd πει θα πÝσουμε Þ 6€ στο εßΧd;

ΓΙριν απü πουü,πOλλü χρüνι0, üτον Þμουν 25 €τþν ποπρεýτηκ0 μß0 γυναικ0 χÞρα, ΑLJτÞ η χßρ0 εηε μια μεγüλη κüρη. 0 πατÝραò μου ερωτεýτηκε ιτý κοοΓ τηò χÞοοò και ουηομ0'l0ιτρευτηιοß 'ο γεγονοò 0 ιτο ε\O"ε ιον πατÝρα μOυ γOμπρü μου και 0πü τüτε Üλλαξε τη ζωÞ μου, Η θ€τß μου l(üρη Ýγινε η μητÝρ0 μου, (Þτον γυνακα τOυ πOτÝρ0 μου). Το πρüγμOτα ιτερΕτÞÜκησαν üτOν η γυνακο μοLJ γÝι¾ησε Ýν0 0γορÜκ. ο Jιιρüòγ οι ,jοι , τγτονο(τουηOιιραJοι, ιγινεια|ιοLνιοδο\ ι0 JºOτερ0|,ου (αφοý εßOι αüερφüò τηò γυναΚοò του), icpo Ýγνε ια θεßοò μου (γεγOνüò ηου

Lελι,πο. ιÞραò

πολJ,, Δ,οτιοýουιιναιθε|ο.LοJ, θνοι ιο|αδερφο. ιηò ιοDηò τη(

(τηò γυναιχοò μοιJ), η οποι0 φυσκü εßνOι χοιη μητριü μOυ (αφOý ÞτOν ι(αι

Η γυναι{ο τOυ 1οτεοο υοι (η J-ιρι0 Jοη, {οτοηγ γεwηοε εγογ /|ο (πρÜγμα που μOò Ýβαλε σε 0κüμ0 μηOλýτερουò μτιελÜδεò), Αυτüò πλÝον εßναι ο ε,τ¾ονüò μου (αφοý εßναι ο γιοò τηò θετÞò μου κüρηò) ΗγυνακOμου εßναι μητÝρα τηò μητÝρOò μου. ΠαρÜ δε τOυ γεγονüτοò üι ε(ναι γυνOικα μOυ, εßναι(αιγιOγιüμου,ΑφοýδεηγυναΚομουεßνOικOLγιαγýμου,τüτεεγþεßμαι

ΚÜθε φορü που σκÝπτομαι üλα αυτÜ, τρελOινOμαι, ΔLüι ωò σýζυγοò τηò γιογιÜò μου ειμαι oναγκOστι(li κοι ο τιαιτιοýò μOυ,


Στο ιιÝντε ΙγÞπωò ηου ονοφÝρετοL ο ΣτομÜτr]ò Μοýπριχοò (τεýχοò 7 0ελ,6) λaω Ναι χαι ειμοι σýουροò üτι üλοι λÝνε NoL Ýστω κοι ψιθυριστü Þ ενδüμυχα 0ο οτοθþ λýο οτο τελε ιο,ο ΜÞßωò ι,ò βοτοLβ,λ,ßò ,οι ]ν ηροιροη,] γιο φυτιυση νειJν üÝνδρων ση]ν εßοοδο του χωριοý,0ι βοκOμβßλιεò Ýχουγ ßüθα οπωσδÞ. ηοτa πßγOπληξßο- )aφεýζετοι νο πρOσεχθοýν ιοι νο μη ßλοδιυτOýγ πριγ ορχßσοýγ οι ζÝσraò τηò 1νοιξηò. 0ò κατa]λληλα δÝττρα για την εισοδο του χωριοý προτεßνω νο φυτευτοýν ξεκινω\.(οò απο τον Αγιο ßýοδεστο μÝχρι ιο λυJριο']ιιροδüφνεò ι-ονε( δ|οφορων οποτρωοεων με ασ-μJετρεò ηα. ρεμβOλÝò, αειθαλþν διOφüρων ειδωνοκüμη καιπουρνοριþν Η φýτευση πρÝηυ νο γινει ßοι Þιò δυο πλιυρεò του üρομου που υπορχουν ιενο, Ρßχτε εγδιüμεσα και χονÝνα σπÜρτο (οι λιγεò (ουμοριÝò Σε επιλεγμÝνο σημεΙα μÝσο στο χωριü πρÝπειναφυτευτοýν πλατüνLο, Στι]ν πρþτη δενδροφýτευση του Συλλüγου εßχομε φυτÝψει οε δýο Þ τρßο σημεßα ολλÜ κολοθελητÝò ß οποκλÞρωσον üπωò εýοτοχ0 γρÜφει ο Σταμaτηò για

μερωò βοκαμβι\Εò.

Η οιτιολογßο ηò οποχλÞρωοι]ò Þτον üτι το πλοτιßνι0 ρßχνουν τα φýλßο του( λεò \οι υπορ{ουν οýυλλο δaντοο οκιερο ιο, δροοερο κοιια fÞα,τε ηαραβλÝψει,

Δεν Εω οýτε ΙßΙ,ΑΙ οýτε 0Χl. Στη σελßδα 7 του ßδιοιJ τευχουò ο Πρüεδροò του Συλλüγου Ιιþργοò

ο

ΒοοοOò ιαι Δημο\ οναφερονιοι στ,ò ονεμοηλειτρογεννη!ριεò ]oJ πρüκειταινο εγκοτασταθοýνστηνπεριοχÞ μαòχωρßòναπροσδßοριζεταιη οκριβÞ θÝση. ΕΙναι δýσκολο να πειò ναι Þ üχι στο üοο ανογρÜφο!τοι σ' ουτßν τηγ σελßüο, Αν τιειò ΝΑΙ στο ηρüεδρο γιοτß δεν θÝλειò να βλÝηειò Γολγοθßδιò Þ αλοýò βουητα Þ νο δaιεοαι εκμειOßßευτεò ιων 0οκων τοιιΑιüλουσε βüροò σου, λεò 0ΧΙοτονκ ΔÞμαο οποßοò πορουσýζει τα πρüγμOταρüδινο, 0 Αßολοò τομßαò των ανÝμων του Διο κατß την μυθολογßο μοò εßναι τουλαΧι(πον ο νουνοò τηò οιολ!ιηò ενεργειαò ηου εflοοοετοι ιπò ηηιεò μορφÝò ενÝργειοò σ'ο!τÝò üηλαüÞ, που θεωροýντοι οÞμερο περ(Þτητεò Και προτιμητÝεòγιοτß ο χρÞσα]ò τουò δενεπφορýνειτοπεριβüλλον, Η αιολι(Þ ενÝργεια εßναι βÝβαιον üτιαυßκειστιò Þπιεò μορφÝò ενÝρ,

f

γειαòχαιηεφορμογÞτηòθοπρaπειναmιδιþκεται,

ΑνημÝθοδοò

Ζ

LΞΝ_Νj.ΞΙ-ιΞ

, Στιò ΖΙ Νοεμβρßου 200Ι η Βüοω

κα ο Νßκοò

Ýφερον στον

κüσμο Ýνο υγÝστοτο κοριτσüκι, ^ουκÞò

Στουò ευτυχεΙò γονεΙò το περιοδικü μοò

τουò εýΧετdι νο τουò ΖÞσει,

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

-Στιò 29 ΣεπτεμβρΙου 2οOΙ η ΖωÞ ΔημητρΙου κοι ο

ΧρÞστοò Μdρτσοýκοò βüπτισαν το ογορÞκι τουò με το üνομο ΘεμιστοκλÞò, το περιοδι(ü μοò στουò ειJτυχεßò γονεΙò (οι νονοýò

εýΧετοινατουòrÞσει,

ΘΑΝΑτοι

, Στιò Ι7 Δεl(εμβρßου 2οοΙ

πÝθονε l(οι χη6εýτηκε στο

Χωρ,ü μοò ο ΠερτκλÞò Πονοýσηò,

το περοδικü μοò ε(φρüΖει στην οτκογÝνθü του 0ερμd ΣΗΜεΙΩΣΙ1: ΠροκειμÝνου νο μην δημ@υργοýνιο, πορεξη-

γÞσεò γο τυχüν ποραλÞψεò οτη ο|Þλη rou οεριοδικοý μοò

κοιΝΩΝικΑ, εηιτροηÞ ηdροκdλεΙ Þολý νο ενη η συντοκfιιÞ μερþνετε κÜηαιαν οηü τd μßλη τηò Þ κüηαιον οÞü το Δ,Σ, του Συλλüγου γο fo καινυνικü γεγονüτο ι ηò αικαγÝνειüò οdò,

εφορμογ]ò τηò εßναι τÝτοια þ(πε να τηò αφαφεßüλα τα πλεονεκτßμαιο που Ýχουν ουτÝò οι ενÝργειεò τüτε οò μÝνει, Αν δηλαδÞτο οιολικÜπÜρχο εκτüò απüτουò Γολγοθüδεò που θυμßζουν, ÝΝουν και οφανεßò κOμινüδεò ßοι μη o(oJüLεVoUc βO/βηιÝ\ λαλον ε,ναι οι 0ρμüδιοι να ια ονιχνευ, σOι,ν και να βεβαωθοýν πριν το ηοοοστü τηò συνεκμετÜλλευοηò γΙνει δελεοστlκü κοι üλα οιγßσουν Το 'ουδÝν (αλüν αμψÝò κατý' ισχýει πÜ!ºοτε, Εδþ ζητοýμε μεγOλýτερο χολü (οι λßγο χοκü,

ΣΤ.

ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ

ΑΒΕΕ

ΞΙΙΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΙΙ ΕΙΔΩ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ: ΠΕΡ|ΚΛΕοΥΣ 42 ΜΑΡογΣΙ

κΑτΑΣτΗ ΜΑτΑ: Λ, ΕιΡΗΝΗΣ

11

πΕΥΚΗ

ι65 ΚοΛα,ιοΣ ^ΕΝοΡΜΑΝ ιΔοΜΕΝΕΩΣ 79 ιΛιοΝ τΑτΛΑ 5 ΑΛιΒΕΡι ΑΚΑΔΗλ,ιιΑΣ 9

ΚοΛΩΝΑΚι


j"\ -.

},/

,

υ ;.

I

'"''..§.' -

α

*.*oerιrr.*"*

'e

\ ,

?

1h,,,

9.,a

-^.*,.,

:}ΙΞ_ -<' :r, 1't

{

tr'ι-"-

J'-j.'ι*,._

Αγιωργήτικα νέα τεύχος 8  

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2001