Page 1

/

/&J-,yJJJ

t..

_9ι

Ι l(r --ι -ιJ. --ι ,/ ξòL

,"

r'"}

Ξ,,.fS ι'; _j.

,ßαι,:fΕ θJ|:ι)

"l

'Ý, Ι,.

Ι


§:r '"ι! ι-: ι ß}

,-ll

ßξ§:Ξ;: j .,_ :::=-*-

,α,-

Αγαπαλαßωοº,η" πß τÝλουò, ηρδε το πλÞρωμο του λρüνου η ονοΠο^οßυση του Ιεροι] Νοου Αγßου Γευρ yιoιJ ζετινηοε τ οι προιωρεΙ τ ι ε]νοß ιονεßò νο οπορεΙ γιοτß με τüοη επ,ρÝλειο, μο2ß τοι ηΦροοýνη ,ο το^λοò ιουτο ιßχι ιη,λJΦ8ιι, ΟφιΙλJ απο τ]ν ηρτÞ νη συγ,òρý \η, ιη εJτοριστηου ιον ΣεΒηομιüτ.,ο ß\,4ºτροºολιιη κηρυστιη. ;ο, Σιýρου,, ΣιρηΦιßμ τον ιιοÝ,τ του \ωριοý υο( ηηιιοη ΙΓυργιο,

το εl.^ησιησιΔü ΣJμβουλ,ο ολλò ι ηι ολουò οοοιJò dδυοθν θt ιιι Þ ψÞΦο ο ι ºν ε. ιd}ιση του ιργου.υιου,

Σ ηυιοιτò ηνÞιυ \ηι.γω Δνγνυρι?υιονηρογρºμ μητιομο τηò Lι,aλεοηò roJ ßρνου ουιι ºüοο δο

στοßχßσθ, Μου ορκεt üτι dρχισε koJ π,στεýυ üτι

Οο

φοüσα στηνολοκλÞρωση. Ωò ολοκλÞρωση εννοþ νο

Ξ

-Þ,.¹1,,:ßγff,

Προ(ωρÞσει η.νοF.λα,ωση.ο, ζντüò ,ου Νοοý ürou ι,ν.J βßβòο ο,, υºÞρλουν οrοιτειο οfýò οι τÝσσορεò Κßονεò (κολýνεò) Που πρÝΠει ν'οΠοκολυ φΟοý! γ'rτΙ ιο υ\,ιο ιουò ιΙνηι ομοιο μ'οJιü τοJ δηΓ(δου .., 9η Φηνιι .ιο, η ηρυονη 1 ιουι σιεοη

Α,üμº º ηνηF.lο,ωση 9c .ρ.Γι, ν. σJμαζρι^.βιι νιο-.ριζ ιητ.οιιυÝ. Þ ποοσ9Þλ.ζ |"òμτο!οριü , \ η ß,σι þο τι üλη η ιξωτ. pL η üψη 1ο.] \ÞοJ νο ;ποτ. \ιι ορμονικü σýνολο, Το ß6ιο 0ο πρÝηεινο ιστýσεικοιγιο ºρο.ιJλιο γLρο, ο οποΙοò ιοιιÞrΓ ηι ιηιJβηοζιò

'ον òν.Γ\οσηò

Ε'νη,.lιη \ωοιου

ιου υη 1ον φÝρουν

η,ο,ο/,ü

ιJιοιοß. !η

/,τι

στο\

Νοο,

εΠιιροºοιττ

Αρη

βοθυολογºOουν οιφοοειι Ιιοιτ οι οºηντη\οý Αγιυρ,ß.'ιòj, Σι μ,ι. Γρüοφ.,

ιη ουlÞτºση,

που Γß.ο

υι

ιοJι

\.;ου,, Δημºιρ,ο. δισμ.υOη. η στι ιι ο ιoJ A\,ιoJ |ιυργßου ηοιJ βρΙοιL,ηι μι την ιι,ü!η^oUtÞ ücσΙ

ιν'οινουÝνη

ο

ιο ιF/νυ

υÝροò ιηò Ι"οτι.ζ ι,οοδοJ,

ονοτο,Ιοιωδει Fpor ψºφιδυ,Þ ΒυΖοιτι!Þ

2 4 Η ¶ ρτεμιò τ ων τελικLßν 6 ΝÝο χιλιετΙο: κληρονομιü προβλημüτων Το Αρτεμßσιο που δεν Ýγινdν ποτÝ! 9 το ηοιδιÜ,,, εßνοι η.lιδιÞ ι0 Εκüνεò οπü τη ΖωÞ στο χωριü:

Του ΠοσεμÞ το κομþμοτο ΤιμητικÞ εκδÞλωση

Ι4

Χßλιο ειJχοριστοýμε

ι5

Κοινωνικü

Οικογενειοκü περιβüλλον& Νορκωτιτ(ü

Φßλε, ΣυγχωριονÝ ΑγιωργÞτη. Γßνε μÝλοò ιου Συλλüγου, ¼λοι μη,,ß μηορουμε νη Ιονουμε Πο^Λü γιοτο Χωριομοò fνημÝρωσÝ μοò Yιn ιην διιý3υνοÞ σοιJ. VLι σου στεßλουμε

δωρεüν το "ΑγιιJργÞτιι

ο νÝο",

Γρüψε κοι στεßλε μοò το üρθρο σου, την üηοψÞ

σου, τη γνþμη σου,

Γεωργßου υπü ρχοι]ν κομμdτιο Þ στοιιεßο εντοJχισμÝνσ ΓοJ_.νÞtου! σι ηρΧο,ο Νηü -γνυοΙου ονουησιη\, ι ºν θaο. του οπο,ου ,òιζ \ß ι οημιρη ο Αγιο. lιJηννηß ο Ποüορομο., Στη σr οι{ζΙη. υιò σιJμΓιρ,λημβdνο!τηι

ÞιοJ ιεσστρι ζσιι.ριιÝò

12 Αντßο δροχμÞ ΚολημÝρο Ευτο

νη

εισι, ιoJ νο τ]ιßνιιοτºν,δι.Oεση ηνο,λ^οιυ,ºστο \ρονοτιιυιιò οιρ,, (ò οLι 9Þιι(, rl οιοι,ι υοη ι,,, την ιι"νο|η οτ| μ; ',ιò ενaργιι.. poJ δη òνηληφθιΙ το.üστο( ιο oroΙo üπυζ υου .ιºý5ει ει!οι σημονιι,ü τοι ιΙνηι ηλÞ3ι,. or, σιον ηνοfò\ηιυμÝνο ^ενιτοι Ινοü τοJ AyloJ

δεν ÝχουνÝλOειειò φωò Ιι.4ε

ιολωνι.

οιοποl.ζ οιομη

την ευκοιρ ßο οιJτÞ θο Þοελο νο διομορτυρηδþ

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟ|

ΜΑΣ

Το ονοβοOμισμÝνο ¶ΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ. που κροτ(ßτε

οιò γaριηοο( ΓλδΙοονrηιτο|ü,ην(υοντ.ιδωρεÞν,μι ιην οιτονο|.ιτ Þ βοÞδιιη τυν üιηφ,.]ριlομaιυν οτιò οß λιδ( τοJι εßνοι üλοι φßλοι (οτ συγχωριονοß ΑξßΖουντονtüΠο μοò, ΥΠοστηριξτετουò

ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟ^Υ


γοτΙ ο Αß Γιüννηò οποκολεßτοι κεσκεσdò κdι üιι Ρεβυθüò, οπωσδÞποτε δεν εßνοιοýτε το Ýνο οýτε το üλλο, Αν πρüκειτοj

νο χορßΖουμε

üμωò

ποροτσοýκλιο

κοß στουζ ογßουò νο εßμοστε προγμοτικοß, Αυτü το κομμüτ,.

γιd το οηοßο

ο λüγοò,

ßπü

πολλοýò

Ýχουν

ιοροκτηρισθεß ωò ηροερχüμενο οπü ειδωλολοτρικü Νοü

κdι üιι

ορχοßο

νοü,

Ισωò

νο οποτÝλεσον

κοιτην

οιτß. του κοθολ,κοý σοβοτßσμοτοò, þστε νο οποφευχ3εΙ η μüλυνση του τριστιονικοý Νοοý Ειδωλολο τρκοß νοοß στην ΕλλÞδο δεν υηüρχουν, γιοτß οι ¸λλη νεò δεν υπÞρξσν ποτÝ ε]δωλολÞτρεò, Δεν πßστευον

δηλοδÞ σε εßδωλο Þ θεοηοιοýσον, φυσικü φοινüμενο Þ Ýφτιοχνον Θεοýò κοι πÞνθεο, ενιß] εγνýρι2ον τον πρ.γμοτικü Θεü Αντßθετο εβρΙσκοντον σε μιο συνεΧÞ ονοΖÞτηση του ΘεΙου, ÝφτιοΧνον Περικσλλεßò ναοýò γιο νο τιμÞσουν τουò Θεοýò τουò, ουτοýò Ποι] οι ßδJοι θεοηοιοýσον γιο νο ικονο ποιÞσουν τ ην τüση προò το

Θεßο κοιτο μετοφυσικü, ΕΙνοι μÝγα λüOοò νο οποκο λοýμε κοι μÞλιστο σκωπτικü Ικορο'ßδευτικü) ειδωλο λüτρεò τουò προγüνουò μοò, τουò ορχοßουò¸λληνεò Αυτοß Þτον κοι θο μεßνουν στην ιστορßο οι προ Χρι στοý. Χριστιονοß ¶λλωστε η ενονοριßπιση του Χρι στοý. που εßνοι κοι η προγμοτικÞ οποκÜλυψη του Θεοý επιγεßωò, το Ýτοò μηδÝν Ιο) τßκτοποιεß το ηρüγμοτο

γß

κdι δεν μοò δßνα

το δικοßωμο

νο ομιλοýμε

ειδωλολüτρεò προ Χριστοý, Αν υπüρχουν ειδω

λολüτρεò κοι ειδωλολοτριχοß νοοΙ οò ονοΖητηDοýν στο χρüΜο μετÞ Χριστοý, εκεΙ που εμεΙò σÞμερσ βü2ουμε το εßδωλο οι ηρüγονοι μοò Ýβοrον δικοßυò

τουò Dεοýò, οφοý δεν Þτον δυνοτüν νο δημιουργÞ σουν τον προγμοτικü Θεü, τον οΠοßο ονο2ητοýσον, Οι ΑOηνοΙοι, μüλιστο στην Πνýκο που οποτελεß το βüθρο τηò Δημοκρdτßοò πογκοσμßωζ, εaχον εντοιχßσε] την εΠιγροφÞ: 'Τω Αγνþστω Θεþ" ΑυτÞ η επ]γροφÞ οποτελεΙ γο τουò προγüνουò μοò το οπολλο(τικü θρησκευτικü κοιοεßκü βοýλευμ. οπü κü8ε οντßληψη περß ειδωλολοτρßοò ενι' πορüλληλο οποδεικνýει πογ(οσμßωò, το ÝνOεον ενüò λοοý μονοδι(οý, ΕΙνßι γνωστü üτι ο Θεüò δεν σφüλλθ Ο Χριστüò δεν Ýσφολλε üτον Ýστειλε τ ον Απüστολο Πο ýλο νο στ οDε ß με δÝοò στην Πνýκο μΠροστü στην επιγροφÞ 'Τω Αγνþστω Θειß', Δεν Ýσφολλε ο Χριστüò üτον επÝλεξε τον ελληνισμü .δρηιýοι, ,οι

χοι την ελληνκÞ γλþσσο γιο νd την οιδοοl.λ,η !οιJ

Ερχüμοστε εμεßò νο οναιρÝσουμε τιò θεßκÝò επιλογÝò με τιò οντιλÞψθò μοò περΙ ειδυλολοτρßοò στον

ελληνικü χýροj ¸κονο ουτÞ την πορεμβοßÞ γιο νο ονdηολοιýσω κοι τιò οντιλÞψε'ò πüνω στο ΖÞτημο ουτü γιοτß πιστεýω üτιξÝνο (Ýντρο με τÝχνη κοιυπο,

μονÞ προσποθοýν νο πλÞξουν üτι εiVoJ ελληνκü

¼τον

κdνεßò

θÝλεινο

πλÞξει

Ýνο λοü ψüχνεινο

βρει τιò

ρΙΖß. ,oL V,c νο ιηιιυτι, L,i σιγοLριß ιο ξιρßΖω.]ο ¶(ουσο οπü χεßλιο χριστιονι(οý ηγÝτη νο ομιλεß περΙ ειδωλολοτρßοò των ορχοßων Εßνοι οδυνηρü νο ογνοοýν οι θρησκευτJκοß

μοò ηγÝτεò τι πßστευον οι

Γρüγονοι uor Θο oνoy,oσOL νη /.ι.ρdρυ òυιου, σιουò τÝσσεριò στßχουò οπü την Ιλιdδο του ΟμÞρου (ΙΖΟΟ πΧ,). üπου εκε' φοßνετοι üτι οι πρüγονοι μοò

γνþριΖον κοι ΠΙστευßν üτι η ψυΧÞ εßνοJ ξÝΧωρη κοι οδεýει προò τον ¶δη ενý το σýμο π.ρομÝνεß κοι ον

δεν ληφδεΙ πρüνοιο μπορεΙ νο γßνει τροφÞ των ο,ου\τ]\ιþν , ., τυν üρνευν ΥΠüρ\ει Ι ομιο διοφορη σ ημερινÝò dντιλÞψεò; "ΜÞτιν dßδε, Θεü Πηληιü6ω ΑχιλÞοò ουλομÝνην, Þ μυρß ΑληιοΙò Þlγ. τθº. τ, πολλßι δι' οφθßυουò ρυχ.ò

με Ιιò

Αßδ, ποοßηψεν ºρυυν -υιου Δι ιλþρJò τζ-{ι κýνεσσινοιωνßσιτεπüσß,,,'(Ι^ΙΑΣΑΙ 4] ο Σωκρdτηò στον Φοßδωνd του Πλüτωνοò ονο πτýσσειτην φιλοσοφικÞ του 0εωρßο, περΙτηò oDoνo σßοò τηò ψυχÞò με δýνομη οξεπÝροστη, υπερüνθρω πη

Αυτü βÝβηιο εßνοι ψÞγμοτο οπü τον πλοýτο τηò

σρΧο ßοò Ελλην κÞò Γρßr

μ

μοτ εΙοò πdνω στ

δÝμοτο που (υ ρ ßωò ενδιdφÝροι]ν τη το

κÝντρß

πολιτισμοý ι ßνηι ι ºι

τηò

3

Ο

μετοφυσικü

ρησ κεßο,

ορχοßοò

Ελλüδdò

το

.lνιρη.ßνηι , Jρßυι χιροιλ.τριl.ò, \.οΙ , n,.0i,]rη οι {ýροι,ΑJ,üοºοι onoic ι υ-Jλýc

σημτρ,νη

τοýν κοι πρÝΠει νο το σεβüμοστε, νο το συντηροýμε κοι νο το ΠροσÝΧουμε, εινοι στοδμοΙ τηò ΕλληΜκÞò πολJτιστι(Þò ιστορßοò, Αυτü κdι ßυτüν τον πολmσμü διÝκρινε κοι επÝλεξε ο Χριστüò γd την εδροΙυση τηò Χριστιον]κÞò διδοσκολßοò, ¹τον λοιπüν ονογΚοßο Κοι οποροßτητο νο μποýμε σ'ουτü το χdιρο ýστε ν. προ ΙωρÞσουμε με μεγολýτερη üνεση στην ον6Πολοßωση /ι ,ºν ορ,οτι Þ π.ρ.δο,Þ üτι .ÞDε ι, ηου φιιü(ιηιι οΓο Ελ\ºνιò ι ßνηι γ.νι\/ ηποδΓτιü .πΟ εμÞò, οφου οΠοδακνýει κοι την δεονOρωΠικÞ του οξßο. Αηοκο, λýψτε λοιπüν χωρßò ενδοιßσμοýζ. χωρßò προκοτολÞ, ψειò (οιτουò εσωτερικοýò κßονεò του νοοý, ο Χριστüò 0ο εßνοι μοΖß σοò, εßνοι μοΖß με τουò ¸λληνεò, üλων Θο με ερωτÞσετε εýλογ., που δd βροýμε το λεπτü üλη ου,ü Διν .]ηορυ }ωρ,ò ν. ,γνυρΙ/L Fροýπο λογσμοýò κοι τ] Ýχετε μÝχρι σÞμερο ξοδÝψει κοι τι ,γιη

Ýχετε προβλÝψει, νο δþσω οπdντηση, Μπορþ üμωò νο σοò πωτοýτο, Που το ÝΧετε 2Þσει Κοι Που ÝΧετεüλοι

συνεισφÝρθ με εργοσΙο κοι ΙρÞμο, Πριν οπü (Ζ3) ιρüνιο ο (ΣΑΑΚΕ) Σýλλογοò Αποντοχοý Αγιωργητýν Κορυστaοò Ευβοßοò ξεκßνησε την κοτοσκευÞ του

οΠοΧετευτιß(οý διΚτýοι] συνεπßκουροýμενοò οηü την

ιüιι "ο,νü,ηιò ΑγΙου Ιιωργιου, Γß{ημε ιην c,J{lo στο μισü τηò πορεßοò του Ýργου νο χüσουμε τον οεΙμνηστο τüτε Πρüεδρο, ΓειΙργο ΡÞγσ, ΘρÞνησε το χωρ,ü τον Πρüεδρο του, üμωò το Ýργο συνειßσθηκε με τον ßδιο 2Þλο, τον

ρυΟμü, Ο νÝοò Πρüεδροò ο

\ßιοò ΚηνJüρηι òποüζΙχ8η\ε 'διο Þζ,οò συνεqοιÞò ου,

νÝβολε ουσιοστικü στην ολοχλÞρωση του Ýργου. Το Ýργο ξεκßνησε με μηδενικü προýπολογσμü (ß üμωò τελεßωσε κοιποροδüοηχε στην κοινüτητο κοιμε πλεü, νοσμο Υιο εκεßνητηνεΠοΧÞ σημοντικü ß234,000 δρχ), Κοι τüτε στο κοφενεßd του χυριοý

οι Κοσσüνδρεò

σκüρπιΖον λüγο οποισιüδοξο κοι üßο τα Ýβλεπον μοýρο. ¼σοι οσχολεßσOε με το Ýργο ουτü μην περιμÝνετε εποßνουò οπü τιßρο, Η κοντοφθολμßο, η μεμψ,μοιρßο, η γκρßνιο (ουτÞ φÝρνει Κοι φτþΧιο) Πε,

ρισστυοLν ιοιθο ι,ò βριΙτι μΠροσ,η οηò Τημιιυοιζ μü!ο σιην /νÞμη οΓò ουτο.]. που οÞμιρο γ.ρ,νιη, ΤημιιΦοιι Ζου! Ρηι .]Lμψ,μοιρο.jν Γ,ρ,σσüιερο üσουò με ενÝργεßεò τουò δημιουργοýν προσκüμμοτο στην εκτÝλεση του Ýργου, ¼τον ολοκληρωθεß το Ýργο, üλοι ουτοΙ θο εßνοι στο πλευρü σοò, οι aδιοι 0ο Ýχουν ξεχüσει τουò ε.rυτοýò τουò, Αρκεσθεßτε στιò ηOιχÝò ομοιβÝò. ορκεσθεßτε στον κüτινο {στεφüνJ οπü κλüδο ελιüò], ουτü Þτον η ομοJβÞ των ολυμπιοΜκþν τηò ορχοΙοò Ελλüδdò, ουτü δßüλε -Ελληνεò ξßν κοι οι σýγχρονοι γιο τουò ΟλυμπJοκοýò

του2OΟ4.μüνοüμωòωòσýμβολο.

Α.Σ.τ,


ü3ε (ολο(6ßρι η

ΑOÞνο

στοδτοκü οδθüΖε., Η επορχßο

εßνdι στο "ΩΠΑ" τηò, το χω ρd ροò γεμjΖουν νοστdλγοýò

ετ€ροδηρüτεò,

Σýλλογο., ΔÞμοι, ομü

δεò, διοργονþνουν εκδηλþσθò, πο

νηγýριο, του ρνουü, Υπüρχειγενι(ü μι6 διdχυτη διüθεση σε üλουò μοò, νο

περdοουμε κολü, Δυστυχþò στο χω, ριü μοò φÝτοò τßηοτß δεν πÞγε κοτ'

ευχÞν. ΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ιJò γνιJστüν δεν Ýγινdν, οι ομüδεò του χωροý μοò, ποδοοφοßρου κοι μπüσκετ προσπüθη σον νο οΠολýνουν τον πüνο κοι τη πß κρο μοò ολλü μüτοιο, Ε(εΙ Που ηÞγονε νß γελüσα το χθλüκ μοò, γÝμιΖε πüλι με njkpo, Η ομdδd ΑΡΤΕΜΙΣ του χω, ριοý μοò Þτονδιπλd üτυχη, ¶τυχη; Αò ηüρουμε üμι,]ò τd πρüγμοτο απü την

( :ß

ορχÞ, Στον ¶γlo Βλüση εδþ κοι 2,3 χρüνι6 διοργονýνετοι κüDε κολοκαßρι

'Μιd φωτογροφrο τΙλΕò λaξαò", το ýφοò του Μηüρηη ro λÝει üλο Ýνο μου\,τιολΙτο ποδοσφοßρου, Η ομÞ, δο μοò Ýλαβε κοι φÝτοò μÝροò κοι κοτü γεν,κÞ ομολογßο το πÞγε πολý κολü, Λrüνο που Ýφτοσε στη πηγÞ κοι δεν Þπιε νερü, Αφοý οπÝκßεισε πολλÝò ρωμÝνοò στη μνÞμη του Δημητρdκη του Ιýοýντριχd, ομüδεò, στον τελκü δεν το κοτüφερε κοι ηττÞοηκε οmü ¸νο ποροπετdμÝνο χειροκρüτημα κα Ýνο λεπτü συγκι, νητιl(Þò σιγÞò, Ýκονοντο κλßμο φßλιl(ü κοι ενωτικü, Κ Ýτσι

Η ΑΡΤ Ε Μ Σ }tψ:ßßßξßρ#;ft:*ßßßß{|ß:¹ ΤΩ Ν Τ ΕΛΙ ΚΩ Ν $f'*:,*;ßξ;;flÝßß¹ιτ Ι

& üλο Ýδειχνον üτι dυτÞ Εσ Þτον η

την ομüδο του Νεοχυρßου με 4,3, πορ'üτι στο ημßχρονο κÝρδιΖε με 3-1- Νο σημθþσουμε δε üτι το γκολ τηò νßκηò, οι dντßπολοß

μοò το πÝτυχον με την

εκπνοÞ του Αγþνο, Πσρ' üλο ουτü κßνεßò δεν διομορ, τυρÞθηκε, ΚονεΙò δεν μßλησε γιο dδικßεò κοι δι6ιτητÝò, Τη δεýτερη εÝση üλοι την δÝχ8ηκdν με την πΙκρο τηò δευτεριüò, ολλü κfl την περηφÞνιο του φινολßστ ενüò

τελικοý. Νο δοýμε τιrρο τι Ýγινε στο μπdσκετ κοι στο τουρνουd Αυλωνορßου, Με πρωτοβουλßd κοι 'σπüν, σορο' το Σýλλογü μοò, η ογοπημÝνη üλων τιJν Αγιωρ,

γητýν ¶ρτεμιò «οτÝβηκε στο τουρνουü ενωμÝνη κο. φιλüδοξη üσο ποτÝ, Πρüγμdτιüμιλο τον üμιλο, ογþνο τον ογιßινd η ομüδ6 μοò Ýφτοσε στοντελκü, Ι4 Αυγοýστου, Τελικüò: Α.Ο, ΑΥ^ΩΝΑΡΙΟγ , Α,Ε. ΑΡΤΕΜΙΣ, ΣÞμερß θ'üρχιΖον κα τΑΑΡΤΕΜΙΣΙΑ üσχετß dνουτÜ δενÝγνον ποτÝ. ονορωτιüμοστε που 8α πρωτο, πÞγο,νε ο /üσμοò ιηι .ιδιιü οιΑγ,ωργÞτΓò, Κßßιι ποιJ οι διοργονωτÝò του τουρνουü ξÝχοσον νο λüβουν υπ'üψιν τουò, üπωò Üλλωστε εΙχομε συμφωνÞσειοε συνÜντηση στον ΔÞμο οηü τιò 28 ΑπριλΙου.

ΣελΙγο δευτερüλεητο θ'üρχιΖε ο τελικüò, Αηüτορε_ γüφωνο οχοýστηκε üτι ο σημερινüò τελικüò εßνοι οφιε_

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

μεριü,φωνÝòκοιδιομορτυρßεòdπüτηνüλλη.

Οιποßσεò

τηò ΑΡτΕΜ]Σ ορνÞθηκον νο πdρουν το μετüλλιü τουò, Το ßδιο Ý(ονονκοιοι

ποΙκτεòτηò ομüδdò του Α^ΙΒΕΡ Ιογ

Οι πιο ψýιρηιμοι npoon68o.)σηV νη ιηιευναοουν τη πνεýμοτο κοι νο τελειþσουν üλο κüσμιο, φιλικü κοι

ο

λ,lηüμπηò ο ΡÞγαò δÝχδηκε, προò τßμÞ του, το μετüλλßο των σι]μπdικτþντου l(οιτο κýπελλο τηò δευτεροθλÞτριοò ομüδοò, ολλιß σ' Ýνο οθλητικü,

νο πορολüβειüλα

σýντομο (οτ σαφÞ λüγο του, οφοý αφιÝρυσε το κýπελλο στη μνÞμη του Δηρητρüκη, δÞλωσε üτι η Α,Ε, ΑΡΤΕΙýΙΣ, δεν ξονοκοτεβdßνει στο τουρνουd μπüσκετ του Αυλωνορßου, Το Ιδιο δÞλωσον κdι οι ποßκτεò του

ΑηιβερΙου, Σκεητικü τηò ßηüφοσÞò τουò "Σýμητωση

ποýθ νο εßνοι σýμπτωση, Κdθε χρüνο τd Ιδιο KdVoUv", οι κουβÝντεò ρο8Ýσθò συνεχßστηκον γιο μÝρεò στο κοφενεßο κοι στο πηγοδdßο, Αηü τη μιο μεριd: "εντüξε, τι Ýγνε Ýνο μßτò επονολομβονüμ€νη

ΠΡΑΚτοΡΕιο ηΡο-Πο

ΕτοιΜΩΝ ΕΝΔγΜΑτΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΤΤΕΛΙΑ

ΑΝΑΣΤ. ΚΑΝΤΑΡΗΣ

ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΗΣ

ΔOßΡΑΝΗΣ 21, κγψΕΛΗ

Κολüθι καλüθι. πüντο,πüντο, Σ' Ýνο τÝτοιον ογιrνd στο μπüσκετ. ορκοýν Ýνd δýο φολτσο σφυρßγμοτß τηò διοιτησßοò γßανο κρßνουντον ογþνο, κι ουτd χοτü γενικÞ ομολογΙο, Ýγßνον υπÝρ τηò ομüδοò του Αυλωνορßου, που Þτον τελικü η νικÞτρτα κοι φυσικd η κυπελλοýχοò του τουρνουü, Πßνηγυρισμοß οπ'τη μιο

.

τΗΛ, &

:

82 37 080

fr

γπOκΑτΑπΗΜΑ; χΑΝΙΑ ΑΥΛOΝΑΡΙOγ ΕΥΒOΙΑ. τΗ^. 0223,31 S6

Λοτο-ΠΡοτο-τΖοΚΕΡ ΓΙΩΡΤΟΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ

ΧΑΝιΑ ΑΥΛΩΝΑΡιοΥ

_

τΗΛ,31,629


Þιον, "Þποιοζ θο τÝρδι/ε'' Απü rην üλλη χΓΙμορροι: 'Δεν τουò ξερθò λο^Þ ιουò Αυ^υνορßτεζ, δaλουν νο ιηιβηλλουν ιον ηγεμονισμü τουò |οι ο ιον ο8^ητιομü'',

το κτιΡιο τογ ΣγΝΕτΑιΡιΣßrογ

"Ρε σειò εγι;J 0υμüμοι στο γυμνdσιο üτον κÜνομε γυμνο,

οιι,Ýò Γπßδεßξιιò, ο ΑυλυJνηρßτηò πüιηγε στο üλμη ολüγληρη !η βολβΙδο τοι το βγü/ονε Ýγκυρο γιο νη νικÞσει το /ΑγιωρΥÞτη Þ τον Οκτωνιüτη κdι μου λÝτε εμÝνο τþρο,,," , "Κοτ το λεφτü, τι γßνετοι με το λεφτü;

Πdρε κüOε κολοκοΙρτ κοι γιd συμμετοχÞ δßνουμε το

λεφτü μοò. οικονομüνε ουτοΙ με τ,ò πλüκεò δýο,τριþν κολýν ομüδων,,., Γισ να δοýμε του χρüνου που δεν 8ο κοτÝβοι]με εμεßò κdιτο Α^ΙΒΕΡΙ, τιτουρνουd 3ο κüνουν μ€ το δτÞφορο "ΚΑΦΕ,..', "Σωστü δεν 8ο'πρεπε νο

ποßρνουν Ýνο ποσü οπü το Ýσοδο κοι οι ομdδεò που ΠρωτοΥωνιστοýν οντß νο Πληρýνουν;" , "Στην Πλθτüνο

τüσο χρüνιο γιοτß δεν εΙχομε κονÝνο πρüβλημο' , "Ρε ποιδιü, ρε ποιδιü μη ποßρνετε φüρο, μη σοò ηιüνει ο φανοτισμüò, εντüξει μπορεß νο Ýψνον dδιχßεò, ολλd μη γßνουμε ξοφνκü εχΕροΙ, ι,4η γßνουμε οιι,]νιοι οντßπολοι, Ολυμπιοκüò _ ΠαναDηνοßκüò, Τ' Αυλωνdρι εßτε το οÝ_ λουμε εßτε üιι. Þιον κοι εßνηι ιο ιεφη^οτýρι ιηò π., ριοΧÞò μοò ληι τýρο η ßüρα του ΔÞμοιJ μηò, Γλιß ητην πüντοτε το ΓLτμνüσιο, το δικοστÞριο, οι υπηρεσjεò, οι δικηγüροι, οι συμβολοιογρdφοι, το μεγüλο μογαΖιd.,, δεν χρθüΖετοι το τουρνουü νο δεßξθ ταν ηγεμοÞσμü

φωτογροφΙο 'μιλdσ" οπü μüνη τηò, Αò προβλημοτιστοýμε üλο,!!!

του, Αντþρο γßνοντα λüθη κοιοδικßεò οφεßλοιJμενο το επισημüνουμε, νο τß κουβενηüσουμε Κοι νd το διορ,

0ýσουμε.

Το ιουρνουü μπdσχετ εΙνοιμιο ωρηßη προσΓ,οε.ιη ιοτ

οφεßλουμε σην ουνδημüτ.ò πιο, üιι μüνο νο συμμπß

χουμε, ολλü κοι να την υπεροσπιστοýμε, üπωò το Ιδ,ο οφεßλουν νο κüνουν κι ουτοß σε κüτι ονüλογο δικü μοò,

Αλλιþò οò κüνουμε εμεΙò μετοξý μοò τ'ΑΡΤΕΙ\4ΙΣΙΑ. ουτοß μετοξýτουò το μπüσκετ Χdνιd νο βριΖüμοστε",,

κ.,τ

νο συνdντιüμοστε στd

ΧΡΥΣο Η ΣΤΑΥΡΟΥ^Α ΚΡΟΚΟΥ Ζ4 ο3λητιχοß σýλλογοι απ' üλη την

ελλüδd με 260 οθλητÝò κοι ο8λÞτρεò Ýλοβον μÝροò στο διdσυλλογ,κü πρωτü9λημο κορüτε που Ýγινε με

επιτυχßο στο (λθστü τηò ΚονÞ8ου στη Χολχßδο με διοργονωτÞ τον

Π.Α.Σ, ΑΒΑΝΤΙΣ, Μετdξý των μετdλλΙων που κÝρδισε ο οι(οδεσπüτηò σýλλογοò, Þτον (οι dυτü τηò συγΧωριονÞò μοò Στουροýλο Γ, ΚΡΟΚΟΥ κοι μüλτστο

χρυσü- Ο Σýλλογοò (οιτο περοδικü μοò τηò εýχοντοι θερμd συγχαρητÞριd κο. πüντο επlτυχΙεò,

ΑΓü ιιò ωροßòò σßιγμΙò ιου το-ρνουü ο θηw/ληζ DÞγηò ι,ρ4το, μò

ο!αρνηοιμÞ.λ,ΙÝι.

ΠοΙΙτη.

ιου

ηονοýηνηΙΡου

Ιοι

ιηò

9ρυλ"η. ουüδοι τυν A,rn, ,λοκÞηυν, ιüομιοι εηι;ολ^ü !ροι,η ιj,

την ηορουοια κοι τη ηροοφορü του την ομüδο μοò, dλλd κdι το

τουρνουdτηòηεροΧÞò,

οιΝο^οΓικο ΕΡΓΑΣτΗΡ!ο Αναλωεη κρσσιι;rγ - μοýστωγ ΓιΑΝΝΗΣ Α. IΑΠΑιΙrΑΝΝσγ οινολüγοò ΑΡΗΣ Α- ΠΑΠΑΙΙΑΝΝΟΥ Χημικüò ΛΙηχονικüò

ΧΑΝΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ τΗΛ,,FΑΧ: 0223-32333 κιΝ.: ω72-278577

οικΙΑ: 0222-46533

Καρüπα ,υ

s

ν Αυλωνüρι Ευβοßοò τηλ, 0223-3Ι 548


ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ ΙΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜ

του ΡÞγσ

ον τελευταßο κοιρü

μιο

σκÝψη βοσονßΖειμüνιροτο μυολü μου,Τηο(Ýψη dι]τÞ τη συναντþ ωò πρüβλημο τουτüΧρονd Κοι Προβλημοτισμü οτιò κοΟημερινÝò συΖητÞσθò üλων των νÝιJν Ζευγο ριýν, Δενεßνοιüλ

ληοπ'τοDÝμοτηòτεκνοποßησηò, Η

τΕλευτdΙο οπογροφÞ Ýδαξε üτι

τη δΕκÞετΙο που διονýσομε ο πλη ουσμüò τηò χýρ6ò εßχε μηδενικÞ σχεδüν οýξηση. Το οßτσ ηολλü, το κοδÝνο οπ' αυτÜ θο μηοροýσε dπü μüνο του ν' οηοτελÝσει ονοστdλτι,

κü πορüγοÞο στην επιDυμßο οπüκτησηò ενüò Þ ΠερισσοτÝρων ποι, διýν, ΜÞπωò οι Ελληνßδεò δεν επι3υμοýν μεγÞλεò οικογÝνεεò; Το dντß0ετο συμβοßνθ μοò διοβεβdιþνειτο

Ε8νικü ΚÝντρο Κοινωνικþν ερευ, νþν, Οß 2 σττò 3 0Ýλουν νο Ýχουν τουλüχστον τρßο ποιδιd, γοτß δεω, ροýν

οι

üττ

εΙνοι ο ιδονικüò

ο

ριθμüò γιο

γυνοßκεò üμωò οντιμετωηß

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ κωνοιßντινου, δüσκολου

βουν νο φτιüξουν ο,κογÝνοd;

Ιýε τι

μισ8ü;

Στην περßπτωση που δοι]λεýουν κοι οι δýο, πολλÝò φορÝò ο μισOüò τουò δεν εΠορκεß ν' οντιμετωΠß, σουν το δυσονüλογο Ýξοδß Που

οποιτοýντοι γιο τουò Προγεννητι, κοýò ελÝγχουò, το Ýξοδο του τοκε, τοý, διοτροφÞò κιÝνδυσηò των ποι, διýν, ¸τσι κι ον οκüμο οποκτÞσουν

Ýνο παιδß σκÝφτοντοι σοβορü τη δυνοτüτητο που Ýχουν νο συντη, ρÞσουν Ýνο δεýτερο

ο

ργüτερd,

ΜÝσο στο üγχοò τηò κοOημερι,

νÞò επιβßωσηò το Ζευγüρι6 βιd]νουν με τρüμο ηολλÝò φορÝò την ιδÝο τηò τεκνοΠοßησηò, Αò εßναι Κßrλü οι ποπποýδεò κιοιγιογιüδεò που στηρΙΖουν το νÝο 2ει]γüριο στην προ, σπüθειü τουò ουτÞ Τüσο ηDικü κοι οικονομιl(ü üσο καιμε την οδιüκοΠη πορουσß., τουò ενισχýουν τιò ελπßδεζ των ποιδιþν τουò, Τουò ßξßΖει Ýνοò μεγüλοò φüροò τιμÞò κι üχι

¼σο ιδρüτερη εΙνοι η οικονομι,

Ζουν σοβdρd ΠροβλÞμοτα στην πρüσβdση στην ογορü εργοσßοò στην εΠdγγελμοτιΚÞ τουò εξÝλιξη

κÞ κατüστοοη ενüò 2ευγοριοý τüσο

κßι

Στο πρüβλημο τηò υπογεννητι, κüτητοò üμωò συπελεß σημ.ντικü κοι ο β,ολογικüò Πορüγοντßò, Το ολλοιωμÝνο φι]σικü περιβüλλον, η σýστdση των τροφΙμων κοι το

κßι στο

συνδυοσμü οικογενθοκÞò

επßγγελμοτικÞò

ΖωÞò.

Στον

ιδιωτιχü δε τομÝο, εßνοι κοινü μυστι

κü üτι προτιμοýιºαι οι ονýποντρεò

κοι οι χωρßò ποιδ,ü γυνοßκεò. Η εγΚυμοσýνη θεωρεßτοι μßοσμο κι ορνητικüò πορüγοντοò στην ομολÞ λειτουργßο μιοò εmχεΙρησηò, ¸τσι Ýχουν μεγαλýτερεò πιOονüτητεò νο μεßνουν üνεργεò,

Κüτω dπ' dυτÝò

τιò συν8ÞΚεò, οι γυνοßκεò Πdντρεýονται ΠλÝον σε μεγολýτερη

ηλικßα, κüνουν λιγüτερο ποιδιd κοι ταδιοΖýγιο ουξüνοντοι, κ ο οντρ,κüò πλη9υσμüò αντιμετωπΙΖε

σοβορü

πρüβλημd

στην

ογορü εργdσßαò, Σε τÝτοιο βοOμü μüλιστο που υπολογßΖετοι üτι ο χρüνοò που οποχτü μüνιμηεργοσßο εßνοι γýρυ στd 3ο, Πüτε νd προλü,

Περισοüτερο επηρεüΖετdι ορνητιΚÞ η ΠtDονüτητο οΠüκτησηò ενüò ποι, διοý,

üγχοò προκdλοýν σε dντρεò κοι

γυνοßΧεò προβλÞμοτο γονιμüτητοò. το ü0% των Ζευγοριýν που επιOυ

μοýν νο τεκνοΠοιÞσουν, ÝρΧετοι

dντιμÝτι,]πο ρε κüποιο οΠ' ουτü τα προβλÞμοτο, ¶λλοτε γυνdικολο, γικü. üλλοτε dνδρολογκd κι üλλοτε Κdι το δýο μd2ß, ÝΧουν Κdνει πρdξη τ ην επιστημον κÞ φdντοσ ßd, το πßιδιü του σωλÞνο, οι τρüπε,

Ζεò σΠÝρμοτοò, η "κλωνοποΙηση"

Κυττdρων (οι οι "δονθκÝò μητÝρεò' Ýχουν θσβüλει γιο το κολü στη ΖωÞ ροò, ΙýÞλιστο οι ομφισβητοýμενηò

νομιμüτητοò συμβüσαò'υποΚατü στοτηò μητρüτητοò' ουξüνουν

ροΥδοßd τον τελευταßο κοιρü, ΥΠολογßΖετοι πωò το 5% των ποιδιþν

στην Ελλüδο, γεwιοýντοι σÞμερο με τεΧνητÝò μεOüδουò, οι μÝδοδοι

ουτοß ον κοι οποτελεσμοτtΚοß, Ýχουν δυσβüστοχτο κüστοò, Κοι η οπουσßο

κρdτιΧÞò

μÝριμνοò

ωò

ορωγüò τηò ΠροσΠÜδειοò ουτÞò

ε τρογκÞ αντßθεση με το

γεγονüò ουτü ÝΧουμε τιò δεκüδεò χßλιüδεò εκτρþσθò που πολλÝò φορÝò

ξεπερνοýν τον ορι3μü των γεννÞ σεων ετησßωò, Η οφýΠνιση τηò

εφηβεßοò δε συνοδεýετοι με την ονüλογη γνþση γιd τιò συνÝπειεò τηò ÝκρηξÞò τηò. Με dΠοτÝλεσμο χιλιüδεò τρουμdτισμÝνεò dνÞλικεò

ψυΧÝò νο ι]ποφÝρουν απ' το νυ στÝρι κüΠοιου Χειροýργου, Τροý μοτοΠουδενOdεπουλωδοýνΠοτÝ, στερýντοò συχνü τη δυνοτüτητ6 τεκνοΠοßησηò στο μÝλλον, οφοý ορκετÝò φορÝò το λd3οò εΠονολομ -

Κοι σε ουτÞ την περΙπτωση η πο, λιτεßο οηοýσο, Ανßχονη ν' οντιμε,

τωπ ßσετ το πρü βλημd το ξορκßΖθ μ'

οΦορισμοýò ΚdιευΧολüγιο, το οηοτÝλεσμο üλων ουτþν εΙνοι

üτι η Ελλüδο

συρρικνþνετοι,

την τελει]τοßß δεκοετßο Ι Ι00 Ýκλεσον κοι σýμφωνο το νüμο

Ι56ü/85 Ýνο οχολεßο (λεΙνει üτον ο συνολικüò οριOμüò των μο3ητιrν εΙνοι κüτω οπü Ι0. Τσ περσσüτερο οΠ' ουτü Þτον μονο9Ýσιο κοι βρß, σκοντοι στην ΠερφÝρθο, Ε(τüò οπü το σχολεßο που χλεß,

νουν ÝΧουμε Κ Ýνον οκüμη μεγολý, τερο αρDμü σΧολεßυν που υΠοβ,, βüΖοντοι (μδýνοντοι δηλοδÞ το

τμÞμοτü τουòΙ, Η μεßωση του μο,

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚ|ΝΗΤΩΝ

ιΩΑlιlΙΗΣ πΑπΑΡι{τΑΣ

ΧΑΝΙΑ ΑΥ^ΩΝΑΡΙΟΥ

(διαοται)ρωση Χüνια Ωρολüγιο)

Φ8οýτα - ΛαχανιχÜ ΚατεψυγμÝνα

Αθαγασßα ΣταμÝλου

τΗ^,0223,32330 6

αγιωρμÞηια

-

ΓεωQγßου τηλ.0223-32285


δητικοý πληOυσμοý οδηγεΙ επßσηò κοι σε συγΧωνεýσθò σΧολεßων ολ] γοOÝσιων, Κοτü το Ýτοò2O0ο σε üλη τη Χþρο χοτ.ργÞθηκdν Ι06, υΠοβι βüστηκdν 288 κοι συγχωνεýDηκαν

Ιü0 σχολεßο τρογικÝò

σ

ειò

μ ε

διοπιστþ,

ονüλογα οΠοτελÝσ μοτο

Το πρüβλημο τηò μεßωσηò, του

μοOητικοý πλη8υσμοý 0ο Þτον οξýτερο ον δεν εßχομε οθρüο ασ, ροÞ ολλοδοηþν μßOητýν που dυξdνετοι συνÝχειο, Στ. δημüσιο δημοηκü φο]τοýν σÞμερο γýρω στουò 75,000 ολλοδ6ποýò μο, 0ητÝò,

Θευρεßτοι πßο φυσικü οφοý το Ι/] των γεννÞσεων στο δημüσιο νοσοκομεßο τηò Χιßροò μοò οφορü ολλο6σπÝò γυνοß(εò, ¼πωò φοντÜΖει φυσικü üτι στην εΠüμενη εικο_

σο.τßd θο Ýχουν γεwηθεß στην ελλüδο Ι50,000 ποιδιü οπü ολλο, δdποýòγονεßò

¼σο περνοýν το χρüνιο δηλοδÞ

θο ολλüΖει ειò βÞροò τιJν Ελληνü, πουλων η ονολογßο του μοΟητικοý πληδυσμοý, ¶ρο κοι στη συνÝχθα η εδνολογικÞ ανολογΙ ο, Ιýπροστü σ'Ýνον οροτü κßνδυνο γιd το μÝßλον τηò ελλüδοò ποιο

εßνßι η θÝση τηò τεΙdò;

επΙσημηò πολι,

Οι ρÝχρι τιßρο

μηδεΜκÝò

ενÝργειεò οπü ηλευρüò τηò εßνοι πλüγιεò προσπüθειεò χι ουτοσιε διοσμοΙ κοι üχι ριΖοσποστικÝò λý

σε,ò üπωò dποιτοýν οι Περιστüσδò, Κονεßò δεν ηdßρνει την ευOýνη γισ

Ýνον σοβορü κοι υπεýθυνο σχε

διοσμü αντιστροφÞò ουτÞò τηò

Η οπüντηση των'υπευθýνων'

üτι ο κροτικüò μηχονισμüò σε τÝ τοιεò Περιπτþσθò δεν υΠüρΧει γιο να κüνθ ü,τι μπορεß ολλü νß κüνει χÝò ηγεσßεò ενüò λοοý ηου ψηφßΖεJ την Ελλüδο σ'ουτÞ την Κστüσταση,

Η φτþχειο ενüò λοοý εßνοι προßüν πολιτικÞò κοι την ευ8ýνη

1,

νται μÝτρο τÝτοιο Που νο Προβüλ, λουν κοι νο στηρß2ουν τη μητρü,

ολλοßωση του πληθυσμοý, τηò ελληνικÞò γλþσσοò, σκÝψηò,

¼τον δε δßνοντοτ σοβορÝò φο_ ρολογκÝò απολλογÝò κοι κßνητρο

τρüπου ΖωÞò κοι πολ,τισμοý; ΛÝω μÞΠυòj Αν üχ, νο οποδεßξουν

ßοτß ουτü που συμβοßνθ σÞμερο Ýχει χοροκτηριστεß ωò γενοκτονßο, κοιεßνοισýμφωνο μετην Ýwοιß του üρου, Σýμφωνο με το Þρθρο 2 τηò

πολυμελοýò

γΙνοντοß dπü πρüΕεση. Φοβüμα ουτοýò που δεν δÝλουν

νο υΠdρχοιJμε ωò λοüò kdι ωò

σýμβοσηò που υιοθετÞδηκε dπü το ΗνωμÝνο -ΕOνη

Ý8νοò,

9 Ι2 48 γενοκτο-

Ελπßδο μüνη μου, üτι οκüμο

νΙεò εßνο,: οι πρüξειò με πρüDεση

υπüρχουν

εντüò

μερ,κÞò Þ ολικÞò ΚdτοστροφÞò μιοò

εOνκÞò φυλετικÞò Þ θρησκευτßκÞò ομdδοò', Κοι συγκεκριμÝνο üρδρο

κ

χdι οι üλλοι ¸λληνεò

εκτüò ουνüρων, που πο,

νοýν κοι νοιd2οντοι γι' αυτüν τον τüπο, το πορελ3üν κοι το μÝλλον

Εκ προδÝσεωò υποβολÞ των με,

οΚτΩΒΡΙοΥ θο προγμοτοηοιηδεß

δημιουργßd

οικογÝνθοò, üτßν δεν πορÝχονºοι εγγυÞσαò üτι δε δο επηρε6στεß η δουλθü κοι η επdγγελμοτικÞ εξÝ, λιξη στο διüστημß τηò εγκυμοσý, νηò Þ οργüτερο φοβüμοι üτι üλο

üτι ογωνιοýν ψο το μÝλλον ουßοý

Ο932,7 54 1 28

τη

γιο

Ýμπροκτd üτι6ßνουν προτεροιüτητο στη ΖωÞ,

ΕΠιτΥΧοΝτΕΣ

ΣΕ Α.Ε.ι.-τ.Ε.ι.

«.τÞ τιζ φετινÝò Π.νελλÞνßεò Εξετüσθò γιο τη Α.ΕΙ κοι ηηροκaιτω ηοδιü Αγιωργητþν πÝροσdν στιò

ΤΕΙ, τß

Η Αιδßνη ΕλÝνη ιου Νικολüου: ΠüντεD Πονεη]στÞμιο,

ΣχολÞ Πολ]τι(þν Εηßστ ημýν Ο

,ο

Μüλdρηò

ΛÞιχüληò

του

ΔημητρΙου]

Υπομηχον]κýντ Ε l. Ηρ.κλεßου ΚρÞτηò

ΒογγÝλη

Πολιτικιßν

Πιλßτοοò,Στομελιüò ΔημÞτρηò: Ηλε(τρολüγων

Μηιονι(ιrν

κο] Μηχσνι(þν

γηολογιστýν ΕOν]κοý Μετσüβιου

, Η ΡÞγd Χρυσοýλο του ΑνδρÝο: ΕφÞρμοομÝνd λΙοθημοτικü (fl Φυσι(ι]ν Επιοτ ημþν ΙýετοüΒου Πολ!τεχνεΙου, Η ΡÞγ. [rlopid rou ΓεωργΙου: Τ.Ε Ι ΔοσοηονΙ οò

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕ^ΕΥΣΗ Στιò 2α

δοτοýντοι οι προγεwητκοß Ýλ€γ, Χοι, ο τοκετüò Κοι η εξωσωμοτικÞ γονιμοΠοΙηση, üτßν δεν λαμΒüνο,

την Ýχουν οιττοß που την χορüΖουν Κο, την εφdρμüΖουν, δηλοδÞ οι ΚυβερνÞτεò, Λ,4Þηωò κdπο,οι επιθυμοýν την

3ß98? Ι'91ß.ò,ιον ιJp,o τροκοσιßßΡη 293α

¼τον διομορφþνοντοι οικονο μικÝò κοι ΧοινωνικÝò συνθÞκεò που ΠεριορΙΖουν τιò γεννÞσθò των ΕλßÞνων, üτον κßτοργοýντοι οντß νο ενισχýονται ουσιdστtκü οι πο, λýτεκνεò οικογÝνειεò, üτον δεν επι,

τουò δÞμιοýò του. Ýφερον

τ]μÞ, üσοß ενδιdφÝροντοι μποροýν νß επικοJνωνοýν με ,ºν ,ιroln ΕλÝνη Αιüινη,ΤοÞλο στο χωριο, .1^, Ι

ντdτα υΠοχρευπκü σε συν8Þχεò

Ατολμεò, ονßκονεò κοτοστροφι

2,

ΠθρεμπüδισηγεννÞσεων,

Στο dpopo Ι γενοκτονßο χορß_ κτηρΙΖετßι Ýγκλημο που δε συνο

κüποιοò πρÝπfl νο τουò πει κdποτε

Ο Σýλλογüò μßò δτοργονþνετ διÞμερη εκδρομÞ στ!ò 2Ο (οι 2ß Οκτωβρτου 2ΟΟΙ, στα ΜετÝωρfl . Ελüτη - Περτοýλη. ΕπειδÞ ουτÞ τη σιßγμÞ που εκδΙδετοι το περιοδικü μοò, δεν γνωρßΖουμε το οκριβÝò πρüγρομμσ κοι την

4

3,

εßνο, üτι κüνουν ü,τι μποροýν.'Ισωò

ΕΚΔΡοΜΗ

στην ΑοÞνο. τηλ.

λþν τηò σε συνδÞκεò που οδηγοýν στη φυσιΚÞ Þ ΠνειJμοτιΚÞ τουò κο_ τοστροφÞ, μερικÞ Þ ολι(Þ. ¶ρOρο

ο ΡÞγ.ò Β.σßλε]οò τοý Δημητρßου] ^üρ]σοò ΤΕ

Ýκτοκτη

Βιβλßο3ηκονομß.ò ΑθÞνοò

ΓεΜκÞ ΣυνÝλειτση του ΣL]λλüγου μοò, στÞν οßθουσο του Δημοτι(οý Σχολεßου στο χωριü μοò, με ΟÝμοτο:αΙ Πνευμοτßκü κ Ýνι ρο κοι βΙ Προτdσειò μελþν, Σε περßπτωση μη .πορτΙοò η ΓενικÞ ΣυνÝλευση δο επ dν.ληφθεß την επüμενη ΚυριοκÞ 4 Νοεμ βρ ßου.

l.

ο

ΡÞγοò Πολý(ορηοò του ΕυογγÝλου Ροδιολογßοò,

ο

Σýλλογüò

Ακτινολογßοòτ

Ε

l.

ΑOÞνdò μdò

εýιετοι

σε

üλd

το

συγχαΡητÞΡιß, (.λÝò οηου6Ýò (ο, λομπΡü μÝλλον,

παιδιü

ýλ,α, ΥΦr\DιτΛΤß»Ι

ΚΩΣΤΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛικΑ - ΑΡΔΕγτικΑ

_,-Ξ,

ΑγΛΩΝΑΡl - τΗΛ,: 31629 7

ι,Ι

?* Αιπεπνþ. ι9 Ν

-c.ti:"*

']"-{ß" -lr* ι.,π,ßπ r

τπλ.,7rr,


ΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ!Α I

ΔΕΝ

ΠοΥ ΕΓΙΝΑΝ

νο τσοΚωνüμdστε, ΤελιΧü κοτολÞξθμε στο πρüγρομμο που λΙγο-πολý ξÝρουμε üλοι,¼λο Ýδετχνον üτ το εßχομε κοτοφÝρθ, ¼Ποβò Ýηιονε την πρüσκληοη του συλλüγου

μοò στd ΧÝρο του, η Πρýτη του λÝξη Þτdν μπρüβο,

ΠΟΤΕ

το Περσνü ονr,ßστοιΧο τεýΧοò του περοδικοý

μοò τα με τον τßτλο "ΠΑΜΕ ΚΑ^Α" Που ονοφε, ρüτον στο ΑΡΤΕΡΙýΙΣΙΑ 2000, το üρΕρο τε, Ýτστ: "Ξημερþμο!ο 20 Αυγοýοτου, Το ^εßυνε Φεγγüρι Ýχει φτüσει Ýνd κολüμ. πdνω οπü το ολþνιο, Στο προοýλβ του σχο^εßου Ýχουμε μεΙνει εμεΙò κ εμεßò. Το χωριü l(οιμüτα ειJτυχισμÝνο κι εμεΙò προσποΕοýμε ν'οl(οýσουμε μÝσο στην ησυχΙο τη φωνÞ του συλλüγου.,-

"tιrπρüβο ποι6ιü πdμε l(αλÜ, ολλü μποροýμε

ν(τ πιΙμε

κολýτερο". τη φωνÞ ουτÞ λοιπüν την εΙχομε φυλüξθ βοΕτü μÝσß μdò, Απü την dνοιξη üρχσον νd μοò οποσχολοýν ΤΑ ΑΡτΕΜΙΣΙΑ, Στην dρχÞ σε επΙπεδο σχε, διοσμοý κfl "φιλοσοφι(ιßν, ερωτημü, των", τß εΙνοιΑΡΤΕΜΙΣΙΑ; Ποý οπευθý, νοντdι; Τß εßνθι πολιτισμüò; ΤΙ πρÝπει, τß δεν πρÝπθ; ΤΙ ιJηοδομÞ Ýχουμε, Σετι ýψοò πρÝπθ ν6 βüλουμε τον πýχη,,, χι Ýνο σωρü ολλü ερω,

Εßχομε φροντßσδ νο ικονοποιÞσουμε üλεò τιò ηλιß(ßεò οπü το μικρd ποδü(ιο μεχριτουò ποπποýδεòμοò, ΕΙχομεφρο, ντßοα ο πολπισμüò σον μÝσο επτκοινωνßοò να εßνοι σε üλεò τιò εκφρüσδò του πdριJν, Πορþν φο.νüτανε üτ 8ο Þτον üχι μüνο üλοιοιΑγιωργÞτεò, ολλü στην (υριολεξßd üλη η ειJρýτερη περιοχÞ, Δεν εΙνα λßγοιουτοß που εΙχον προοορμüσθ τιò λολοκοιρνÝò τουò διοιοπÝò, σýμΦωνη με ι'ΑΡΤΕΜΙΣη, Πρüγμοτιτο χωριü ποτÝ üεν εΙχε περισ, σüτερο κüσμο. τΑ ΑΡτΕΜΙΣΙΑ πρν κον ορχΙσουν εßχον πετýχθ τουλüχιστον τον πρþτο τουò στüχο, Το χωριü

Þτον 2ωντονü. ¼λο ουτü μοò γÝμιΖßν χορÜ ολλü κdι dγχοò, ΜοòÝκονον πολý υπεýΕυνουò, Τελθομονεßò, Δεν υπολογßΖdμε χρÞμοτο, ορκεß νο Þτον üλο στην ενºÝλθο, ορλεß νο πÞγαινον üλο /ηλü üπωò το ιßχομε προβλßψειl(ηι

οχεδιdσ(ι, Δυστυχý< üμωζ κüτι εßχομε ξεχüοθ, Γßχομε ξεχüσετ μΕ εβροßκÞ ποροιμtο που λÝει: "Ο Θεüò βλÝπει τουò οναρþπουò νο κüνουν σχÝ6ια κοι γελüει", Η , εßδηση Ýηεσε σον οστροπε,

\

λßιι, Σον κοφτερÞ μοχηιριü στην κηρ6tü, Σου ηüγωνε το οßμd,

Δýσχολο

τη

ξεστü,

μιΖεò,,,,, Σ(οτþDηκε ο ΔημÞτρηò του Στομüτη.

τÞμοτο που πολλÝò φο,

τρογωδßd, οργÞ. κüλοση, Στο προοýλlo του σχο, λεßου το μοστορÝμοτα με το σιγοτρογοýδρμο, Ýψνον

ρÝò Ýγιναν κοι dιτΙο νο ξενυχτüμε νd δ|ο,

üγριοι ολολdγμοΙ, Σκεπüρυd, τüβλεò, πÝνσεò τινüΖοντον στον οÝρd, σον νο ÞΕελοννο ηετýΧουντο Χüρο, ΒλÝμμοτd στραμμÝνο κdτü τον ουρονü, Ýψdχνον τον Θεü, σον νο Þθελον νο του 2ητÞσουν εξηγÞσαò, ΠÞρομε τουò δρüμουò κdι τρÝχομε σον ολλοπορμÝνοι, λεò κο|

θÝλομε νο προφ8üσουμε κüτι, Μüτοιο, Στον τüπο του δυστυχÞμßτοò, το (οτορομÝνο V|TARA κ ο μοιρdΙοò ευκdλυπτοò εßχον κüνθ την ονεπdνüρ8ωτη Ζημιü τουò, Στο l(Ýντρο υγεßοò δεν ξÝρομε τινο οποντÞσουμετου ΜÞ, τσου σ' dυτü το πελþρο-,, "ηοτß ΘεÝ μοιJ πüλ εμεßò;

ΠιdοομεπüτοδεντοβλÝπειò;"ΣτονοσοκομεΙοΧολκßδοò, οποιοδÞποτε λÝξη 6οκιμd2ομε ν' ορ8ριßτσουμε στοντρο, γικü ποτÝρd κι οδελφü, ÝμοιοΖε βλοκεßο, Τουò οφÞσdμε να σπορüΖουν ο Ýνοò στην ογ(ολιü του üλλοιJ, Αρl(εστÞ,

κομε νο βοη8üμε το λΙιχdλη τον ΠοπορÞγο, ουτüν τον tεροΠüοτολο του Χωρtοý μοò, στον dγß,ß,να του νο φÝρει σε ΠÝροòτιò μοκüβρεò ολλÜ υΠοΧρεωτικÝò κοιβοσονιστικÝò διοδιßßσΙεò, που υπογορεýει Ýνο ελλιπÝò l(οι ελεανü κρüτοò, στο οποßο του πρÝπδ Ýνο μεγüλο'φτου σου".

((χοΡεψε

Στιò Ι4 Αυγοýστου Ε' ορχß2ονε τΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ. το

ηρüγρομμd Ýλεγε: ΕΝ ΑΡΧΗ τΑ ΠΑΙΔΙΑ, ¸νο λυγερüκορμο δεκοπεντüχρονο ποιδß Þτον l(ι ο ΔημÞτρηò. η ουτü μοΖει]τÞκομεσÞμερο στο Ορü δýο ολüκληρο Χωρü, ¼Χ| δυστυχþò νο δοýμετο ΔημÞτρη νο χορεýθ το Εσυμüοιο ΖεßμπÝκκüτου, ολλü νο τον οποχοιρετßσουμε γιο πüντd, Το Δ,Σ, του Συλλüγου σε μιο Ýκτακτη l(α σýντομη συνεδρßθσÞ του οηοφüσισε ομüφωνd την μστθßωση των

λεβεντüηαι6ο κι εßναι η ΖωÞ

ιιια στÜλα 97

ΑΡτΕλrιΣιΩΝ 20οι. Το σκεmικü σýντομο (ο. 'τετρογωνισμÝνο". Ο Σýλλογοò υπüρχει γm να ενþν€τ. Ο Σýλλογοò υπüρχει για

/

ι

να πορüγει κοι ν.6ι6üσκει ÞOοò. Σε μιο κοινωνΙα μικρÞ κοτ ενωμÝνη üηωò εßναΙ το Χιlrριü μοò Þ üλοΙ χοΡεýουν

Þ üλοτ l(λαΙνε. Κσι μετò οÞμερ.

l(λαß με.


\ ΤΑ

γÝβ

ΠΑιΔιΑ...

ß

ΕΙΝΑΙ

ΠΑΙΔΙΑ

ιο εΙληνικÞ ποροιμΙο λεετ 'μην τüξειò σε κερß χοι σε ποιδß ποιχνßδι', Εμεßò φÝτοò στιò εκδηλýσειò των ^γιο ΑΡΤΕΜΙΣΙαΝ εtχομε τüξει πολλÞ στο ποιδιü Αγι;]νεò δρüμου, τσουβολοδρομßεò, μετ.jλλßο.

εποßνουò, μπλου2üκιο. δþρο, γοßδουροδρομßεò, κλüουν. ποιχνßδιß,,,

¶ντε τþρο νο ποροβοýμε την ποροιμßd, ¶ντε να οποντÞοουμε στιò επß_ μονεò ερωτÞσειò τουò "Πüτε τþρο εμεßò 0ο τρÝξουμε;', .Πüτε δο Πü_

ρουμετομπλουrdκιο;''¶μονκÞοωθοπüριJκοικýπελλοκοιμετüλλιο'', Μοò Ýβολον σε σκÝψθò, Δεν Ýηρεπε κοι δεν θÝλομε νο τουò στερÞ σουμε τη χορd, ΑDοφοσßσομε λοιπüν νd ΠρογμßτοΠοιÞσουμε ουτÞ την πρþτη κοι τελευτοßο βροδιü των ΑΡΤΕΛ,lΙΣΙΩΝ την Ποροσ(ευÞ λοιπüν Ι7 Αυγοýστου, το σχολεßο γÝμισε οπü ποιδτü Η Ζωντüνιο κοι το γÝλιο τουò κατdφερον νο ολλÞξουν σιγü,σιγd κοι τη δικÞ μοò διÜθεση, ''Γλý κονον' κοι τd δικü μαò 0λιμμÝνο κοι ßγριεμÝνο πρüσωπο, Λ,Ιε κdδε κοι νοýργο "Ýνο,δýο τρßο,μορò' που συνοδευüτον οπü γÝλιο. μπρζßβο κßι ,Þτω, κοrαλßβοΙνομε üτι πρdξομε πολý σωστü ηου δεν στερÞσομε τß

πdιδιü οπ' ουτÞ την τογμÝνη χdρü. το τ,ολý γÝλιο üμωò οπü μικροýò καß μεγüλουò Ýγινε στη συνÝχθο με τιò γοΙδουροδρομ Ιεζ, Ιýüνο στοιχÞ μοτο που δεν 'Ýπεσον' , Απüτο npd,_

Το βüητ]ομ. το!

τυ ογυνΙΖεοδ.ι'

το μÝτρο τηò κοýρσοò ξεχιΙρισον το λεγüμενο φοβορß, týπροστιß το γοßδοýρ, του ΚορκολÝτση, πΙσω γοßδοýρο του ΠοπορÞγο Κοι νο οι

προτροΠÝòΙβdρορεΣτüδη)κοινατογÝλιο, ΤοΠρþτογdßδοýρι''Πüγερνε'' σ' .ßýνα κοι το τελευτοßο Þτdν οκüμο σχολεßο',, Η üφιξη δεν επιφýλοξε εκπλÞξθò Πρþτο Ýφτασε στη Πονογßισο το γοßδοýρτου Μιχüλη Κορκ; λÝτση με ονßβdτη το Ν Βοσιλεßου κοι δεýτερο ερχüτον νο τερμοτßσει η ,ου

γ.!ßδοýρο

ΠÞηηρÞτο

μονο

που

λΙγη

μι'ιρò

πριν

ιον

ιιρμητισμü

'φιηρýθηιι. (οτ γýροι οπüτομο αßοιJ, μΓ ηFοιÝλεσυη νο λòσιι τη διýτιρη θ(ση ηπü ιο ιºιρ)τομ.νο μι τρορfρü φΙνι. γηßδουρß του μπÜρμπο ΙιΙÞτσου του ΚορομουΖü κοι να ' χολüσει' το τελδυμÝνο for.a§t {νοπωò μπορεß νο χüσδò το λεφτd σουΙ,

, Η συνΙλ.η ινtü. του ΠροÞιJ^ιου μι ιl. (η3ιιρωμa!εò ιοουβηλο δρομ,Ιß., Αρλτοηντηποιοο/ιηη,λ\Þοιησυνaτι,ο ΖºΛι J]ημι /c, μειò οι μιγη,Λοι, ηιμπη. ημι σι. ιοοJβÞλιη κοιο γι !ιτÞ ομολογßη ºιòν το'τ λου ιηò βρηδιηò Το ηγωνισιιιü μÝρο. ιηι βροδιηò (ι}ιισι μ. ιτζ οηονομaò μιιο^^ιων λοιιΠοινυν ο ιουò νιιÞτΤζ ,ων ογυν,ομοιι,JΙ" ρ. Vic μηρÞηο

Ιιδ.\η,

.,ρπ..lα-.ιρηΦ,ν,πο,

ιηροσωη,,ι

ßο,ò

γßλι6 τηι /Þιυ Αι]τü πο.] ßτην. τδτοßιιρη.νιýηωση Þιον η μιγÞ^η ΑυτÞ η βροδιü nopd το βορý κλßμο των ημερþν, μοò Ýδθξε üτι το φετινü_ΑΡτΕΙýΙΣΙΑ θο Þτον πρüγμοτι το ηιο πετιτιημÝνο ο;ü κοßαβολÞò τουò, Κονεßò στη συνÝΧειο δεν Ýφυγε, ¼ λοι Ýκοτσον στη,,βουβÞ τοÝÝρν;ß που.ß{ομι ιτοιμÞσLι Χυριτ λονßν.l Οaομο ιοι ηρüγρομμη, Γτοι γι; νη βρ.δοýμι üλοß ρ./ι ¸tσι γß. νο ινισχýσοιτμξ το σýλλογο t οι νο ιοL] μ{, τριdσουμε την οικονομικÞ Ζημιüτου, ¸τσιγτο νο τιμÞσουμετη μνÞμη ßου Δημητρüκη που του οφιερýσομε dυτÞ τη μονοδικÞ βροδιü τωß Αß'τΕ ΜΙΣΙΩΝ,

στιò

οι

φß

δýσl<ολεò

στιγμÝò Κι

ο

Σýλλογοò μοò

ηüνω:το team τηò κουΖßν.ò Þ ÞΙλιþòοι Ηρωεò

kÝ,L ηγιν γρ.,]JÞιιτò το

Φßλουò με Þθοò κοιοξßο.

Πdνω:

λßγο ηριν την ε«Ινηση τηξ γαιδουρο

Αροτερü: ο νικÞτηò γüιδοροò με ιο Ýποδλü

J)

υλΦ!ου l.ι ο νDητLòτΖü,ι


Εικüνεò ΤΟΥ

απü τη ΖωÞ στο χωριü

ΓΙΑΣΕΜΗ

ΤΑ

ΚΑΜΩΜΑΤΑ

ιου Στομüτη Μοýντριχο

πρεπε κüποιονε νο πειρüξε, ¸φτοσε το δειλινü νß πογýρει ο Þλιοò κα κüμο δεν πÝτυχε κßνÝνονε, Νο πüει η μÝρο χομÝνη; τü φερε πο δý στο νου του. τü φερε πο κεß, οπüρεσε με τον νεουιü του, Ρι ο ΙιÞσ.μÞò Λα δd ολßΦτη τßποιιò ßüμη, κοντεýει

Αδýνοτο, Θοβγθ οÞλιοζ πü τηνΚοτοιλdιü, ¶ξοφνο του ρτε ονολομπÞ, Ιι,,,, στο διdλο, Πþò δεν νιοý πÝοηοι ξüφι]γε,

πο το μυολüj

Ρ. η Γ,οσ.μΙνο πωò του

¹τονε ογοπημÝνο οντρüγυνο, Κολd σου δü το σου,

γκοýμ, το ιουΒη^η.ιπο τüτιò ποý ιρυτοχιυηημÝνοò ,ηò

(λουε \ηÞüδο "το γιοοιμι στην πüριο σου' ¼μυò ηφου διν aβρßο,ι ολλον.j týουρο Γιοοιμßνη ιισο.'/ μετε νο ηü8θò μ' Ýκονε τερλüνε του κüσμου; Κοι το κολÞ δεχοý μενο κοιτο κοκü δεχοýμενο, Ο μüνοò ηδιιονüò (εßνη δο την ýρο οτου τßγι ο ητον. ο Πη,δαρÝλ δεκο(ξ, χρονοý, Αφοý aηλεξι ιη φ,Þ ^ομDÞò, ξη στο νοý του, τüνε φþνοξε νß τονε ορμηνÝψθ, Αλη σμüνηκο

νο σοò που, η Γιοσερßνο

θελüχε προσπερd

σμaνη τη ΓβδομÞντη, Τβ6ομηντηφευγο ιηι βüλε

- Ω Λομπüιοι,

Ε^η διJ ιdμοιτ (ολü

μοιJ, Θßλου νη μου

, ,

Πüου κοι κοκü κοι μßýρο, Λ.lε σÝνονε που Ýμπλεξο, üμο ΟÝλου οò κüνου κιοßλιþò, Αμηρüβοò, Κοι δο δειò ποιοòεßνßιο ΓιοσεμÞò, Ανοχο_ σü, Τσιμουδιü σε κονÝνονε,

Σηκþθηκε ο Ýρημοò ο χßι μπροστd ουτüò, πßσου ο ηοσεμÞò, τροβÞξονε ^.μηÞò γιο το σπßτι, ΠρÞγμοτιò, Þ Ποσεμßνο στο νεροχýτη, ξÝπλενε τß οντ2ü, Χτυπüει την πüρτο ο ΛομπÞò. τρουπþνει μÝσο. -Ενο κι Ýνο, χωρßò νο χüσε κοιρüτÞνε ογγολιü2ειπο τουò νüμουò. , Ου Χριστüò κοι Πονογßο,

Μη σου σü-λεψε γιüκο μουj

¶γιε μου Πþργη, Οýτε ουλο σου το (ολü. οýτε οýλο σου το κοκü, ¹μορτον Βογγελßστρο μου, Τιθο δοýνε κüμστο μüτιο μοò;

Σολτüρει ο ßοσεμÞò ßναμολßιοσμÝνοò στο δωμüτιο,

βd2ειτιò ρεκüλεò.

, Σε τσÜκωσο στο πρdσd, ρουφιüνß, Δεν ντρÝηεσοι μdρÞ; ΔενκοκκινßrαντΙποιJ; Με το ογγüν σου πογοßνειò μορÞ; ου νß χοOεßò ξετσßπωτη, Κολü μου εßχßνΕ μηει ερaνονι ι.υηλοι οι ουτιι1 ληι οι πηρηφýλοξη Σο γιο σκυλ|ü που τρομοΖειò ντο ξιιολΙσΓιò Γι ηιττο δε μου κολοστεκÝοονε τþ ρο τελευτοΙο, Αδε σε πdου σÝρνοντοò στο προßýλιο τηò εκ(λησßαò νο ηερνüνε οýλο το ιωριü νο σεφτýνει, νο μη μελÝνε μÝνονε, , Ω ΚωνοτοντÞ, Σε κολü σου, τÞρο φωτιü που μου

, Το κ6λü ηου σου θÝλου μη με στεßλετò μοκριü, Στο , Ρε σdμο δε σε ξÝρου; Τι μοκριü; Ποδü χüμου δd στο σπßτιμου θο πετοχτεΙò, - Σον εΙνßι γο τüσο δο. (ομüτιd νο γΙνει, ΚοιτιδÝλειò Do

ονοψε, τÞρο οστροπελÝκι που μοιJ ρτε κοτοτσÝφολο, Ρε το λÝετò με το σωστü σου; Εßμοι εγþ τÝτοιοò üDρωηοò; Ν6 βüλουφιλτÜνο πληγοý ομο εßνοι;

Τßποτεò, Νü θ'ονοßξετò την πüρτο στο κουΖνÜτσι, Η ΟεΙο σου η Γιοσεμßνο πλÝνειτο πιüτο, Θο πüετò (οντιß κο, üηυζ δη ε,νηι ξινοιησμτνη 9η ντη( χοιrνηDεßò νο ντηνε

σε τορßσου εγþ, ΤÞρd κÝροτο στß Υερονºüμßτο. dφηνο φχdρηστημÝνη ρορÞ ονÝμπλιγη;

,

-

Εßσοι μJτο κολü σου χριστιονÝ μου Þ ηßjσχειò οπü τßηοτεò; ΑΧου ρε;¼τιτου ρτθ πο τον κιßλο το λÝει με το στüμαò, Νο μου γυρßοει κανÝνd πιüτο στο κεφüλ κοι με δ ßκιο τηò δ ηλαδÞò, νd μου το κüνεlογκυλιü. - Ρε μοýρλιdκο. θο Ýρχομοι γω πο πßσου, Εσý θο κιßμειò μονüχο αυτÞ τη χερονορßο και το υηüηοιπο üστο ηιßνου το

- Νη βριιò ολ^ονι νο ιιlν.ιò τιò μουρλßßδε. οου Εγþ νο το ζ ερε|( δεν ονολοτεýο υο|, Κολü,,. Κολü Δεφτßßειòεσý κοημÝνε μου

,

Δι δη ηρολομιιò πηλßοβρýμη, Χßλιο (ομμÞιιο Dn σι ιÞνουιγý, Τοοηλο, Που ιοχουτοοπ}οj ΣτÞσουιοι8ο

, ΑλοΙμονοò

Δε σ'

Κþστο μου, νο πÝσει φωτιd νο με κüψδ,

Φτορηστημ(νη λειι; ι.τ μι το Γ,Þρη ηονου, ΑφοιJ ισßνηνΓ διν ßτηνη /üΦιτ ρι ηνεβÞσιηγτ, Α βρι πολÞομονι , Εοý (ηι ιη Σηροτοσ ιÞ που,λιιι ο λüγοò òντριιυaσονι , Τφl.lσ. ιο ιιλοò σου, τÝρμιτ, \,4aτρ ποüÞ τÞμου ÞτÞν., οο οι ιηδηρßοου νο πÞτιονοτουσρο, Α^λÞ οοχι| Δ. θη ΖÞσοιJ ιγþ μ. ιη ρετσινιü \ο οaλου νο π.ρÞοου γιη τη μηγοld τηι νη μι ιοιτγιÞ/ουνι ο Κηλομοτιηνοζ η ΣοιJσοJ

tιο Κοπßτσοc,¼σο zoιr,aι ιýνομοινο μου χουνι κριμη

Εγý φτοßου που^ομπιßτ;ι, δε μßρτÞρηκο τtποτεò προΧτÝò που σε

σμÝνο το μπελερΙνιο, Μονοχüò μου δο τd τινüξüυ τα μυdλü μου στον οÝρο, Μßο δßνει. χþνετοι στο βορινü δωμdτιο κοι τροβü.ι πο πßοου το οýρτη Αιοýοτητε ν οντηρ.ý.τοι πü μΙσο /οι

.

Πüρνιò γιη ιιμÞ, ΖÞσε μι ΙηνντροπÞσου η/ουσμaνη, ιýρο ηρχÞνιοι νο ιοριýιιτοινο τρογουδdιι, χοροηη, ü,üν,ιò ιηιηγιορΙΖοντεζ, ¸χ. γιιο τοημτνε ιüσμ., (ιι γειο γλυλειÞ /ωÞ', Μπ.μ μηημ, ολουστÞληνε 6υο τουφι,

-

πÝτυχο χωμÝνο στου Κþτσο του Ριμιτüκου το σßνιο, Κοι Dογο'νονι τη οΙνιο, περ. δυ8ι, πßρο,üý3., UJ ρε μηιιο μου Ι ιο στÞσου νο δοýμι ο, Þλ,λοι δο ^οιολòβοιτνε το βρ.ßδυ οτο μογηlß π στο διÞλο aλονεò εκεΙ μÝσο, Γιοιι Ι ßτ, σο νο ΠερνÜεtποτοδιΧüμου υυολü Α ρ. ιιβιοστÞ ρι ιτβßοσιÞ Αλλη ιτ ηεριμaνει ιον.νοò

πο τ ουò τερλοκοντοριdνουò - Πdεινοπει, πωò Do πdειò

, Ατοýσrε

j

^ομ

πüτσι μου, ε;

€L€cTRIc

f,ΠοΣτοΛογ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

λ,{ιλÞνι

ιι

οι

.

s€Rvlc€ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

ΔΕΝΔΡΑ ΑΝΘΗ,ΚΜΛQΠΙΣΤΙΚΑ

ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦαΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕηΙΒΛΕΨΕΙΣ ΓΚΑΖΟΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΜΕ ΕιΔικα ΓΕαΠοΝο

ΚιΝ 09/2,925081

ιηιοÞÞσημε,

ιιÝò λοι'ιß])(ου μονοýλd μου, χιßδηχο''

ΦΥτΩΡιΑ

(022η;;ò;; ;Λß;εΡ ΕγΒOßΑΣ τΗΛ

{ωριονοß ποιJ

ΜΙΖΕΣ ΔγΝΑΜΟ ΜΠΟΥΖΙ , ΠΛΑΤΙΝΕΣ

ΑιΒ-òοΝDιτΙοΝ κΑΡτΑ κΑγΣΑΕΡιαΝ

ΝΙΚΟΣ ΑΙΔΙΝΗΣ

ιο

ΑΧΑΡΝΩΝ 463, Ν, ΧΑ^κΗΔοΝΑ

(τΕΡΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Διη^Α Στο ΣκΛΑΒΕΝιτΗ)

τΗ^.: 25 29 442.25 25 236


Ο χομüòτου κüσμου, Η Ýρημη η Ποσεμßνο μdλλοτρο βιþτονε κοιμοιρολüγογε "τι Ýπσδο η κολογρι(ß, τιÝποθσ η

στρßγγλο", Ο Κþστοò ο Στομελιüò βγÞκε ξυπüλητοò κοι

με τιò σωβρüκεò στουò δρüμουò. Η Ιýι]δολJü Ýκονε συνÝ χθο ω μdιγκοντ, ω μüι γκοντ κοι κονεßò δεν κοτολüβοινε τι

Ýλεγε, ο Αρßστοò (ι η Αρßστοινο η.ροτρÝχονε ξεσκοý, φωτοι Ο Γßοwουλüμητσοò Ýλεγε üτι 6εν επιτρÝπετοινο ρßχνουνε üπλο μÝσο στο χωριü κο] η Κυριμüλενη üτι κüποιοò θο ρεβωνιüστει knι βορüνε το τουφÝκßο Ο

ΛομπÞò σκοπÝτησε οτουτροντüτη βρýσηγßο νο γλιτþσει τοξýλο Του κουτ ροýλη ο γÞμοò,

ΒÞλονε τη ΓιοσεμΙνο νο κοθÞσει στο πλοτýσκdλο, την

κοτοβρÝξονε γ]στΙ λιγοOýμογε κοι πολεμüγονε νο τηνε

-

ΚÜμε κουρüγιο ΛÝνη μου ¸χει το π.ιδιü σου Ο Θεüò ιΙνοΙ μΓγηλοò tηι Ο, οου δJσ., JΓουονη, τΙηνι η Κüτι σο ν' οκοýστηκε πο το βορινü δωμdτιο, Σο χτý, ποò, οο σοýρσιμμο,

,

Σωπüτε, κdνα ο Κþστοò ο ΣτομελιÞò, που Þτονε κοι

λΙγο περÞφονοò στ ουτιü, Κdτιοκοýγετοι Þ τ'ουτιü μου το κdνουνε λ,ηπορεΙ νο μην Ýχθ ξεψυχÞσεικüμο, ΜπÝκιο μου τονε Προλοβdινομε, Ξüδερφε, βüΖει τη φωνÞ,:ü, δερφε ο ΚþστοòεΙμοι, Μßλο μου Üμο μ' οκοýειò.

Κοýμπογε κοιτ' ουτß στην ηüρτο

ν οκοýσει κολýτερο

ολλü δενüκουγε κιχ. - Μπß, Ýκονε θο τελεΙωσε ο üδριJηοò,

ΧΙλο συχþριο

ΕτοιμοΖüντονε νο πüνε νο φωνüξουνε την κοτßνο την κüρη του. που Ýκßνε την εμφÜνισÞ του πο του τßγκο ο ΠοσεμÞò, ¸κονε τüΧο τον ονÞξερο, , Ω κοκü που με βρÞκε Τι γÝνηκε ρε ποιδιü; Λυγοδý_ μησε η

ΚÞντε πÝρο, ονοΙχτε νο πÜρει οÝρο. εßνοι

πομημÝνη ^Ýνηj σοò λÝνε, Πωπþ. πωπι]1 Πüα 8ο ντο ιüσειτο ποιδß

Θd πορÞξθ

(

οι οει νο

Ξερdθη στο γÝλιο,

ξονογοστρωδεß Κουλοýρογε σε κüτι κολομποκιÝò

ΤΙΜΗΤΙΚΗ

η

yJσ

την πετυιιü που

, Ω Ι,4υδολιü, Αειξοδερφοýλd μου πεò μοò πωò ΥÝνηκε τüτεò με τη Φουρλικßτσο] Αει πεò το νο ξε8υμιrσει κοι η ΛÝνη που ποροξιγÝτοι με το πορομιχρü τσικνüδεκχτη ποιδß μου, μην τηνε τΖΙξειò, Αει μορÞ (ι εσý περοκüλιο 0Ýßειò;

-

Τι νο που Κþστο μου; Νο, Σον Þρτο πριrτη 6üση πο τον Κüνοδο, εßχο φÝρειμdΖß μου φουντdν νο τροτÝρνου τον κüσμο

που ερκüτονε

γιο το κοßωσορßσμοτd,

Τüτεò

λÝπειò στο χωριü. πορ.χτüò πο μποκλοß κοι μελομοκιß

ΠÝροσεηΦουρλJκßτσο

ρουνογλυκüδενξÝρονετιOοηει

κοιμε πÝτυΧε νο ηλÝνου το Πßüτο, Τηò Ýβγολο τη φουντο ΜÝρ. KoJ την dφηκο μπροστÞ τηò "ΛΙη με ξεσυνερßΖε]ò δεßο μου, τηò λÝου. κερüσου μονοΧÞ σου ΞεΠλÝνου το πιüτο

κι Ýρ(ομοινο

τd ποýμε',

Ιελειþνου

που λÝτε, γυρß

Ζου κοτε πΙσου, τß νο δoUj Βουνü στο τροπÝΖιτ6 χορτü

τσο, Πρdσινο, κοτσινο, θολοσσü Ýνο σουρü ßορτüτσο κüθε λογοýò, Με πÞρε τομπüρß ωò φαßνετοι που γοýρλω νο τσε τι μου λÝει; "Νο με συμπο3üειò" Λτºυδολßτσο μου,

¸δωκο Ýδω(ο, λυγοýρο μ'επιdτσε. Δεν μποροý κοκüνο μου νο φÞου ολλο, Γιο νο μη λÝειò που εßμοιοκßτüδεχτη νο, το επßλοιπο δο ντο πüρου μοΖΙ μου', Ο ΓιοσεμÞò χοροπÞδογεπο τd γÝλιο. Ω κüνει στο τÝλοò, Αει πο την πΙσου μεριü, πÞδο^ομπüτσι, πο το πολε3ýρι, ονοιχτü το üφηκα κοι βγüλε το σýρτη πο την πüρτο. Αει νο βολÝψου το τουφÝß. γιοτß δεν Ý)(ουνε ερπιστοσýνη οιδιdüλοι Ασε που Ýχου μιjδει üτι εßνοι Ýνοò που ομο δει üπλο δε ντ' οφÞνει, Ω ΛομπÞ1 Ιýπο, χüθη, ρουηßστη. ΕμÝν. μιο φορü δο μου το πληρþσειò ουτü που μου Ýκονεò, γρßνιοΖε η ΓιοσεμΙνο, Μου σπ.rσεò τη χολÞ τερλüσογο Εγþνοτο ξÝρειò, δεν πρüκε,τενοσοι] ξεθυμþσου, :ýδι Εγý πüου στου Τßγκο, ¼που νονοιδο μοΖευτεß ο Κολομοτιονüò Νο κüνομε κοι κονÝνο χορßτü νο περιßσει

,

, ,

η

Που Ιονε στην ουλÞ, ¶λλοò γÝλογε, üλλοò βλοστÞμογε

Υιο την τρομüρο ηου ΠÞρε,

ßνισüρροπο χι ουτüò φχοριστιÝτονε

þρομοò, Κοιιωρßò ποροξÞγηση δηλοδÞò, ¼χισονκοι

την οφεντιü σου Που μοò ΠετÜ.ιò ΠÝρο σον την τρßτο πο

Γιοσεμßνο τονε Ýλεγε

ΕΚΑΗ^ΩΣΗ

τιò 11 Αυγοýοτουτογραφικü και νοικοκι]ρεμÝνο γÞπεδο μπüσκετστην ΠλοτÜν0 Þταν κοτιßμεστ¼. Βουλει]τÝò, ΑνºινομÜρχεò, ΔÞμαριοι, ΣιJγγροφεßò, Εκπρüσωποι Φορß:ων κOι συλλüγων, Þταν üλοι τουò εκεΙ. ¼χι για να πορακολουθÞοουν κüποιον αγþνα, ολλιß για να τιμÞσοιιν τον αγþνα τιοι] κÜνει Ýνα ]τεριοδικü το ¸γΒOßΚ0 χOΡΙο' Εß;αι το περιοδικü ποι] οτην τρßχρονη κυκλοφορßο του, κατÜφερε να μαò κερδßσει üλουò. Κατdφερε σ'εμÜòπου 0γαιτÜμετο νησιμοò, τοχωριü μαò, τογ πολιτιομü μαò ιι]ν λαογραφßα μα(, τιò ,οραδüοιιò -οò λοιOφερε νο υοι üτ!ιουογτοει εθ,οJο Ι\0 περιμενοLμß τßν οJεοιJ\

επ(jμεντ τLλλοφορ,οτου ΝαδιοΒοσουυεκOιιlOινουονι0 νιο λο,lοιο 0πο -ο χωοιο τοò Να μοθουμε ºfοισσοτεοα γιο την στορια ιοιι_ντοιοL Jοò τοι( ινευυOτι\ουò ιο;ßνθοω]οLò ι,òßολπ σι ΙυβOιαò, νεOOοηü ιιcγρουυε\ ιοιι ΠΒO|ΚOΥ ΧΟΡΙOγ , ν,!Jθειò υΓ εοηφOνοò γ|ο ιο χωριο ooL, ιτν

ιιι

δρOστηο|οιη εò, ιOπροβλΓLαιο πlò '1V'Lr,ioüi τOγωντ;οL, ιην Ι ,Lβο,α ]] Αυγοýστου Þταν üλοι εκεß, ολοιο|ομιλητεò μ|ληüüν με ßο καλυτερο'λογιο γιÜ την ανεκßßμητη προ;φορÜ του !], ,ιυ^]9 ιgL],ο,!!üδυ, την τιμÞ νο παροβρεθεß σ' αυτß τη; εχδÞλωση, οßειλεßνα üυγlÜρει τον tßιdργανωπl'Σýλλογο :Ιγι9ΙκOΥ,ΧqΙΙ9Ι ' _9.:υ,,μ9γοò μοò ποτι ειχε που.ο λεφθηλετ\οιη!^ογ]]ατοποιησε αι]τÞ την τιμητικÞ εκδÞτωσÞ, ýεσα οπο ι Αγωρψlτικο ΝÝα, να ποýμε Ýýα ],º.ºγι,9]9]"ΙlγΑßΕΙ,J]ΨΣΗ μενOΛOμΠοαβOσΙOνελOOτηλο,

κο

ιαιερOτου ΕγΒO \OΥχΩΡιOγ κιρ,ο\,^ο]ομβολολαινοτουειχ]θο,*τιγιια<αιιüßρογ|οναοJνελισειτην

0νtλ],μητητ οο¼φOροτου ]\οηουμεεδωοι|σοφεινο"ΑΡΙLλΙΙΣ¶,ºοLδεγ;;γαγηοr,

16,5γ§ßjlχ6χροß6 .αιο,ι.üοüει. Ε,., ιομβο(οò,

0ια\OινOι.αòκOιεΙτιLþνºοιτ(προσηÜθι,εòτουΣJλλογοLμαò,ΓιOνεπισÞ_οι\ορºγο |ων''ΑΡιιλΙιΣιQ\'

ΓCΝΙΚΟ ΣΥΝ€ΡΓCΙΟ

οΛtι οοΙιΓΩ1{

ΑΝτΑ^ΛΑπιι(A

l.

ΒΘΣιΛΙιΣ ΞΟΥΡΙΚΙΙΣ

ΔΡΑλrΑΣ & τιjΩΛοΥ 10 - ΑΘΗΝΑ τΗΛ. 5,Ι 38 759 . ΚΙΝ.: 0932-361005

επιΣκΕΥΗ

'lΙΙΣ Η.^..Ν

11

.

τι|^. Ξt4

.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

πΩΛΗΣΗ ΜΕτΑΧΕιΡιΣιγlΕΝοι,|

.1.1!ΟΙΙΙΞ ο òεRνιò€

οΡΦΕΩΣ ιΞ4 ιΞα. |ια55 72 Ξ95. Ξ4 ΞΞ ο9Ξl .

66 3?3


ΑΝΤιο

ΔΡΑΧΜΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ EURO επιμÝλθο:

ΒογγÝληò

ΤΡdχοστüΡηò

ßγοι μÞνεò μÝνουν γιο νο οποχοιρετÞσουμε τη ΔροχμÞ κdινο ιJποδεχδοýμε το EUro. το οποßο 9η ιΙνηιτο επ'οημο νüμισμ. τüοο ιηζ λυρηò üσο κοι ,Ιων üλλων Ýντεκο (Ι lJ Ιωρþν

μοò, ρελþν τηò ευρωποßχÞò ¸νωσηò Η μετüβοση οπü τη

ΔροΧμÞ στο Euro, πρüκεττοι νο εΠηρεdσει σημοντικü τη ΖωÞ üλων μdò, κd3þò üλεò μοò οι οικονομικÝò συνολλογÝò θο γßνοντßι πλÝον με το Euro, το ΑΓΙΩΡΓΗτΙΚΑ ΝΕΑ στηνΠροσΠdΟειο Που κüνουν νο ενη μερþσουν τουò ονd-

γνýοιι( τοιJ., οπü ιο πορüν τιυιοò .γιòινιßιουν μιι1 στÞλη ψο πßρουοßοση βοσι(þν 0εμüτων που οφοροýν

το Ευ ro κο] τη διοδιχοσ Ιο μετüβοσ ηò σε ουτü,

Το ευρþ εΙνοι το ενιοßο νüμισμο τηò ΕυρωποßκÞò Νομι_ σμοτικÞò ¸νωσηò που υιοΕετÞ8ηκε οπü Ι2 κρüτη μÝλη, Το εν λüγω κρüτη εΙνο, η Αυστρßο, το αÝλγιο, η Γολλßο, η Γερμονßο, η Ελλdδd, η Ιρλονδßο, η Jσπßνßο, η ΙτολΙο, το Λουξεμβοýργο, η ολλονδßο, η Πορτογαλßα κοιη Φνλον δßο, Η ονομοσßο 'ευρþ" υιοδετÞOηκε οηü τουò ορχηγοýò (ροτþν κο κυβερνÞσεων των κρßτýν μελþν τηò Ευρυ ποßκÞò -Ενι]σηò, στη σýνοδο του Ευρωποßκοý Συμβου λßου, στη ΙýοδρΙτη, τοΔεκÝμβριο του Ι 995. Ποιü εßνοι το επßσημο σýΡβολο του ευΡþ; Το σýμβολο γι. το νÝο ενιοßο νüμισμο εßνθι το ελληνικü γρüμμο Ýψιλον με ευδιüκρττη διπλÞ γρομμÞ, Το γρüμμο Ýψιλον ηοραπÝμπειστο πρþτο γρüμμο τηò λÝξηò "EUpd]Πη", ενþ η διΠλÞ γρομμÞ υηοδηλþνα τη στοDερüτητο ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ γπüρχουν 7 χορτονομßσμοτο ευρþ, Δοφορετικdιν χρω μüτων κοι μεγεδιrν οντιστοιχοýν σε 5Ο0, Ζ00, Ιο0, 5Ο, 2Ο, Ι0 ευρþ, Το τροπ€Ζογρdμμüτιο θο εßνοι ομοιü '<οι5 μορφο σεολüκληρη τη Ζýνη ευρý σε οπß9εση μετο Χαρτονüμιομο των 5 ευρþ

Χßρrονüμ,σμο .ων 20 ευρþ

ß

ΤßOογßνειμετηδρßχμÞ; .

Η

τιò

2

.

Απü την Ιη Ιονουορßου του Ζ002 οο ξεκινÞσεJ

οπüσυ ρση δροχμÞò,

20.*.

λογÝò μοò, ΜÝχρ, πüτε 0ο πληρþνουρε σε δΡσχμÝò; Γιο τουò μÞνεò Ιονουüριο κοι Φεβρουüριο του ΖΟο2, που θο υπüρχει πορüλληλη κυκλοφορßο δροχμþν κοι Ευρþ, 9ο Ýχουμε τη δυνοτüτητ0 νο πληρþνοιτμε σε Ευρþ κοι σε

δροχμÝò μüνο μετρητü, οι χρεþσθò στιò πιστωτικÝò κüρτεò κοιηÝκδοση επ,τογþν Dο γßνετοι μüνο σεΕυρþ. Τß θσ κüνουμε τιò δΡ.χμÝò μετÞ την Ιη ΜßΡτßου 2οο2; Θο μποροýμε νß οντ.λλüσσουμε το χορτονομΙσμοτο δροιμþν με Ευρý στην ΤρüπεΖο τηò Ελλüδοò κοισε üλο το ΚοτοστÞμοτο τηò μÝΧρι Ι/3./20Ι2, Το κÝρμοτο 6ροΧ μþν μποροýμε νο τd οντολλüσσουμε

'

00 .υρþ

Πþò μετατΡÝπουμε το ποσü οπü δΡοχμÝò σε Ευρþ Πο νο μετοτρÝπουμε τιò δροχμÝò σε ευρþ, θο διοιροýμε

το ποσü των 6ρσχμþν με την τιμÞ μετdτροπÞò 340,750,

Π.χ, ιO,οοο δροχμtò:34α,75 = 29,347ο3 ευρþ - δηλοδÞ 29,35 |29 ευρý κοι35 λεπτÜ], Γιο νο μετοτρÝπουμε το ευριΙ σε δροχμÝò. θο πολλοπλο_ σιüΖουμε το Ποσü των ευρþ με την τιμÞ μετατροΠÞò 34α,7 50, Π,χ,35 ευρþ Χ34Ο,75 = ι ι,926 δροχμÝò.

κÝρμ6το. δεν θα Ýχουν εδνκÞ üψη, Το σχÝδιο συμβο, λßΖουν την ορχιτεχτονι(Þ κληρονομιü τηò Ευρdιπηò. Δεν ονοπ.,ριστοýν κονÝνο dπü τ. υπüρχοντο μνημεßο, Πορü, 8υρο κοι πýλεò κοσμοýν τ ην εμ πρüσ8ßα üψη κüDε χσρτο

νομßσμοτοò ωò σýμβολο τηò ευρýτητοò πνεýμοτοò κοι τηò συνεργοσßοò στην ΕΕ, Η üλλη πλευρü κüOε χορτονο,

rln

Χορτονüμισμο των]οευρþ

Φrη

]0 Χορτονüμ,σμ. των 50.υΡω

Ι

,Ι0,0 ݧ

100,,""

100

Χορrονüμτομ. των 5ΟΟ ευρþ

Ι"-

στην ΤρüπεΖο τηò

Ελλüδοò κοισε üλεòτιò Δημüσιεò οικονομικÝò Υπηρεσßεò ΙΔΟγ)τηò χιrροò. μÝιρι ι /3,/2004,

Ευρýπηò κοι μετοξý τηò Ευρþπηò κοι του υπüλοιπου

ι--t -|

20.".ιq, |

500..*,.

a."

'

50

ΧdΡτονüμ,ορο των 2οο ευρω

Ι

"

η

Απü την Ι η Λ,4αρτßου του 2Ο02 η δροχμÞ δεν 8ο οποτελεß νüμιμο χρÞμο. ΕπομÝνωò δεν 3σ μποροýμε νο τη χρησιμοποιοýμε γ,ο τιò πληρωμÝò κοι τιò υπüλοιπεò συνολ_

1,'|.

ΧορτονüμιομΔ των

δροχμÞ δß χυκλοφορεß πορÞλληλd μετο Ευρþ μÝχρι ΦεβρουορΙου 2ο02.

8

μßσμοτοò ονοπορστü μιd γÝφυρο μιοò συγκεκριμÝνηò εΠοΧÞò, σýμβολο εΠι(οινωνßοò μετοξý των λdþν τηò

a,-

5,"", )ξ I

Πüτε κυκλοφορεß το Ευρþ; Απü την Ιη ßανουορßου 2ΟΟ2. το χορτονομßσμοτο κοιτο κÝρμοτα του Ευρþ, κυκλοφοροýν τουτüχρονο, στην Ελλdδο κοιστουπüλοιπο Ι Ι κρüτη μÝλη τηò ΖιrνηòΕυρþ,

200

200

ι.,

'


Ηεον!κÞ

üψη των κερμüτων ευρþ

γπüρχουν α l(Ýρμοτο ευρþ που οντιστοιχοýν οε 2 κοι Ι ευριß κοθιjò κοι σε 5ο, 20, ΙΟ, ò, 2 κοι Ι λεπτü του ευρþ, ΚüΕε κÝρμd θο Ýιει μια κοινÞ ευρωποßκÞ üψη, Στην ßλλη üψη κüθε κρüτοò μÝλοò θο κοσμεΙ το κÝρμοτο με το 6ικÜ του σýμ βολο, Ανεξüρτητd οπü το οýμβολο που Ýχουν τd κερμdτd θο μηοροýν νο χρησιμοηοιοýντοι κοι στο Ι 2 (ρüτη μÝλη, Γιο πορüδθγμο. Ýνdò Γüλ-λοò πολßτηò Εο μηορεß νd ογορü2ε Ýνο σüν.ουιτò οτο Βερολßνο χρησιμοποιýντοò Ýνο ßÝρμο μετην πορüστοσητου βοσλιü τηò Ισπ6νΙοò, Ο| εδυκÝò üψθò τωνοπþ ελληνικþν χερμüτων φιλοτεχνÞθηκον dπü τον γλýπτη του Ιδρýμοτοò Εκτýπωσηò ΤροηεΖογρομμοτßων κοι Αξιþν (ΙΕτΑ1 τηò τρüπεΖdò τηò Ελλü6οò, Γεþργιο Στομοτüηουλο.

ΚÝρμßτων2 λεπτþν

κÝρμα του Ι λεπτοý Στο χÝρμο ουτü οηθ{ονßΖετοι μια τριÞ,

ρηò, εντυπωσιοκü εΠßτευγμο Φ

νουΠηγικÞò,

που

dποτελοýσε

το

κυριüτερο πλοΙο του στüλου τηò

ΑθηνοßκÞò

Δημοκρdτßοò

των,(λοσ|κþν

Ο

Ο

Φ

Φ

ο δρüμωναò Þ κορβÝτο. που εικονßΖετdι στο κÝρμα ουτü, Þτον Ýνοò dπü τουò τýπουò των πλοΙων που χρησιμοποιÞθη, κον l(οτü τη 6tüρ(Θο του Εθυl(οý ΑπελευΕερωικοý Αγþνο ßΙ 821-18271,

ΧÝρμο των 5 λεητþν

ΚÝρμο των t ο λεπτþν

¸νο δεξομενüπλοιο συμβολßΖθ το τολ, μηρü εηιΧειρημοτικü πνεýμο στη

Η μορφÞ τοιJ ΡÞγο Φεροßου - ΒελεοτινλÞ ßΙ 757,Ι 798J, Επ.φονÞò φυσιογνωμßο τοιι

Ελληνιχοý Δmφωιισμοý, διονοοýμενοò ολλü κα üναρωποò τηò δρüσηò. ο ΡÞγοò οροματΙστηχε την οπελευδÝρωση των

σýγχρονη ελληνχÞ εμπορ,χÞ νουτ,λßο,

βολκονικýν εΕνοτÞτων οπü την οDωμο νιl(Þ l(υρ,ορχΙο, κσ τη δημ¼υργß.t ενüò νÝου κροτικοý σχÞμοτοò οτο Βολχüνιο,

οργονωμÝνου σýμφωνο με τιò πλaον προωΕημÝνεò οηüψε|ò του ευρωποßκοý

Ο

ηολιτικοý στοχοσμοý,

ΚÝρμο των 5ο λεπτßrν

κÝρμα των 2ο λεπτþν Η

μορφÞ του Ιωdwη ΚοδοδΙστρο

Ι83

Ι

Η μορφÞ του ΕλευθÝριοιJ ΒενιΖÝλου ΙΙ 8ü4,Ι 936l. ο ΒενιΖÝλοò, ο οποßοò οηοτελεΙ την πλÝον σημονττκÞ ηολπικÞ φυ-

ΙΙ77l.

l. Αφοý δýπρεψε στον ευρωποßl(ü

διπλωμοτιl(ü στßβο, ο κοποδßστριοò,

ωò

Πρýτοò ΚυβερνÞτηò τηò Ελλüδοò ΙΙ828-

σιογνωμßα τηò ελληνιl(Þò δημüσιοò 2ωÞò τον 20ο οιþνο, διοκρßθη(ε ωò πρωιερ

Ι83 ΙΙ, εργdστηχε με 2Þλο κοι

μεεοακüτητßι γιß την οργüνωση ενüò οýγΙρονου

γüτηò εκτετομÝνων (οινωνικþν μεισρ ρυΕμΙσεων κοι. εξοιρετικüò διπλωμdτηò

ευρωποjκοý ε8νικοý κρüτουò,

Κοι ουνÝβολε οποφοσιστtκd οτον εl(οιJγ

Ιρονισμü του κρüτουò κοιτην οπελευΕÝ,

ρωοηελληυχþν εδοφþν ηου ηροσορτÞ, Dηκον στην ελληνικÞ εm κρüτε,ο,

ΚÝρματου t ευρþ Αντßγροφο üψηò ο9ηνοßκοý τετρο-

6ρüχμου του 5ου π,Χ, αιþνο, που φÝρει πορüστdοη γλοýκοò, συμβüλου τηò 8εüò

ΑOηνüò,

κÝΡμα,ων

Θ

2

ευρþ

Η οηογωγÞ γηò Ευρþηηò οηü τον μετο, μορφωμÝνο σε τ6ýρο ΔßQ, üπωò απει{ο, νßΖετ6ισε ψηφιδωτü του 3ου μ,Χ. α,þνο, που βρÝδηκεοτη ΣΠüρτη.

Θ Δüαεση:Απü την Ι η Ιονουορßου 2ο02, το τροπεΖογρομμüπσ θα 6ιοτßΕεντοι οπü το τροπεΣικü μηχονÞματο ουτüμοτηò ßνdληψηò κοι απü τιò θυρΙδεò των τρdπεΖþν, το μεγüλd κοτοστÞμοτο λιονικÞò πþλησηò 9ο επιστρÝφουν ιρdπεΖογρομμßτm ευρþ μετü οπü ογορÝò σε πολοιü νüμlσμο, ΠολλÜ üτομσ ονομÝνετα νο ηροßμÞσουν τη χρÞση πlστωτι(ýν κορτýν κοι κορτþν dστüμοτηò ονüληψηò τιò πριrτεò ημÝρεò του ΙονουορΙου 2ΟΟ2, λ,ßÝχρτ τιò 28 Φεβ ρουαρ ßου 2002 το οργüτερο, 0ο οηοσυ ρOοýν ß πü την κυκλοφορ ßο τ6 πολοιd τροπεΖογρομμdτιο κοι (Ýρμοτο.


κι Α^^Α ΕΥΧΑΡιΣτοΥΜΕ

ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ Μ|Α ΣΥΓΝΩΜΗ

ι εργοσßεò στο γροφεΙο του συλλüγου τε λεßωσον, Σε λßγεò μÝρεò θο κüνουμε επß, σημο εγκοßνιο (οι δο 3Ýλομε νο εΙστε üλοι

πü τη στηλη αυπ] θα προσπαθÞσο!με να ποýμε Ýνα μεγÜλοευχαριστþσ'αιιτοýòπουθαμαòβοηθÞσουννα γΙνουν" Τ' ΑΡΤΕΜ ΙΣΙΑ Και σ' αυτοýò που μαò βοÞθησαν ΑΡΤΕΙΙ]1 ΙΣΙΑ, ΣΙγουρα κÜποιουò θα ξεχÜσουμε, γa αυτü ζητüμε εκ τωνπροτÝρων συγνþμη, Ναευχα,

εκεΙ ßδ' dνßρτηOοýν ονοκοινþσειò στο Χοφε,

επειδÞ δεν Ýγιναν Τ'

νεΙο). Επ' ευκοιρßοò λοιπüν νο ευχοριστÞσουμε üλουò üσουò μοò βοÞδησον]την οικογÝνειο ΧΑΡΗ ΚοΥτΡΗ γο την δωρεüν ποροχþρηση του γροφεΙου ψο Ι χρüνο Τουò οδελφοýò Π. lΙΙΟΥΝτΡΙΧΑ ψο το πλσκüκιο του δοπÝδου, τον ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ γο την τοπο, 9dιηοÞ ιουζ τοιJò ΧΡ, τΣΑοΥΣΗ τ ßι ΔΗΙν. Στ. ΑßßΔΙΝΗ γιο το βüψιμο του γροφεßοι], τον ΒΑΓΓΕ^Η ΤΣΑ^Α γο

ριστÞσουμε λοιπüν τουò επßσημο!ò χορηγοýò των ΑΡΤΕΙιΙ ΣΙOΝ που Þταν: το κατÜοτημα πλακιδßων κοι ειδþν ιιγιεινÞò "ΕΜΠ0, ΡΙΚΗ" των αδελφþν ΠΡOΚOΠΙOγ Ν4OγΝΤΡΙΧΑ, Το λαογραφιχü Περιοδικü "ΕγΒOßκ0 ΧΩΡι0" κοιτιò εΚδüσειò Ε, & Π. ΤΑΙ\ηΒΑΚΟΣ,

ραδιοφωνικü σταθμü "ΞΕΝΙOΣ FM g7,4", το Κ^ΑΝΙΠ "ΑΙΛOγ..." το! ΔΗλÞΗτΡΗ ΚΑΡΑπΑ, τον ΔΗΜ0 ΑγΛΩΝOΣ και

Το

ειδκα τον ΔÞμαρχο

κ, ΔΗ]\η,

τιò οικοδομικÝò επJσκευÝò, Το κοτüστημο 'ΧΙοΝοΥΛΑ' τηò ΣΟΥ^ΑΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ,ΚΕΦΑ^Α γο τιò κουρ τßνεò;το.ΣΤΕ^ΙΟ Ι, ΤΣΑ^Αγιοτα χρþμοτο, το ΧΡΗΣΤΟ κΑτΣΑ^Η Χοιτη ΝτιΝΑ Αß'ΔιΝΗ ΧΑΡΚΑ^ΕτΣΗ γο το γροφεßο, τον ΚΩΣΤΑ γιο τιò κορÝχλεò κοι τd τιò γλüοτρεò, Αν κüηοιον ξειü φυτü ΑΠΟΣτΟ^ΟΥ γο^ΙΑΠΠΗ

ΤΣΑΠΑΤΑΡΗ,

Επιc'τò νο η χορισmοουμε |οJò χορºγουò εºιλοινωνιοò: ην ετοιρεßα Ποτþν και Αναψ!κτικþν "κOγκΗΣ" και την ταβÝρνα "ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ" του ΠηΡΓOγ ΠΑπΑΡΗΓΑ, τιò εφημερßδεò "ΕγΒOΙΚΗ τΝΩΜΗ" και "εΙ,ι ΔΗΜΩ" κOι ειδικüτερατην εφημερßδα

σομε,Ζητοýμεσυγνþμη,

"ΔΡOΜOΣ" τονκ ΔΗΛ,4, ΚΑΤΣOγΛΗ για το πρωτοσÝλιδο αφιÝρωμα Στ,ΑΡΤΕΝ4 ΣιΑ

Ευχαριστοýμε τουò κLιρßοιιò ΒΑττΕΛΗ Β. ΡΗΓΑ γιο την προσφορÜτοιJ σε ποτÜ καιοναψ!κτικÜ, ιο ΜΙγιΙ'/ιΗ l. ΠΑΠΑΡΗΓΑ λαιττν ΑOΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΜΕΛOγ,ΤΕηΡΤΙOΥ για ,ο {ηπεJιικα ιοLò Τον ΓΙρüεδρο του τοπικοý μαò συμβουλßο! ΙýΙΛΛΕΑ ΜOΣΧ0 για

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

, Στιò 9 Αυγοýστου 20οΙ η ΚοτερΙνο

Κιοýση κοι ο ΔημÞτρηò ΛßντΖιοò Ýφε ρον στον Κüσμο Ýνο υΥιÝστοτο Κοριτσüκι,

τ]ν υποστÞριξη του στην προετοιμασßο του προαυλΙου του σχολειου, τον ΒΑττΕΛΗ π. τΣΜΑγιο την ξ!λεια και την προσω,

πικÞ του εργασßα, καθþò κοι τον πΑΙιΑΓΙΩΤΗ ΜΗ^ΙΩΝΗ. Να ευχαριστÞσουμε πολý τον ΛΑΜΠΡ0 ΓΚOΥΜΑ για την δωρεÜν παραχþρηση 500 καρεκλþν και 100 τραπεζιþν, ¸να μεγÜλο

ευχαριστþ οφεαουμε Και σ' αυτοýò που μαò σßιριξαν ηθικÜ και οικονομικÜ mιò δýσκολεò αυτÝò οτιγμÝò που πÝροσε ο σýλλογοò, üπωò οτον Πρüεδρο κοι Αντιπρüεδρο τηò χορωδßαò Αυλωναριου

κ, ΔΗΜ. ΓΚΙΖΕΛΗ και ΚηΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙOΥ, στον Πρüεδρο του Εκπολιτιστικοý Συλλüγου 0Ρ 0γκ, ΝΙΚ, ΜΠΙΜΠΛΗ, στον ΔÞμορχο κ, ΤΣΑΠΑτΑΡΗ, οτον κ, κΑτΣOγΛΗ, στουò κ, ΔΗΘΙ, ΦΙΜ0, ΤηΙιι,ιΗ Χ. ΙΙΑΠΑΡΗτΑ, τΙηΡΓ0 ΚOτΣΑΡΗ, ΝΙκ0 ΑΙΔΙΙγΗ, καθþò και σε ολουò ιoJc φL\οJι τοιJ συλλονου που πορ0 ιην Jαταιωσº των ΑΡΤΕΝηΙΣΙOΝ δεν επÝτρεψαν (πλην ελοχßοτων εξαφÝσεων) τιò προσκλÞσειò Που εßχαν Προμηθευτεß, ΤÝλοò να μην ξεχÜσουμε να ευχαριοτÞσουμε τουò ιδιοκτÞτεò των γαßδουριþν κ. ΝΙΚ0 τΣΑJιΑ, ΜιΧ, κΑΡκΑΛΕτΣΗ, τιΑι,ιι,ιΗ πΑΠΑΡΗΙΑ. κ. ΜOΣΧ0, ΔΗΜ. χΑΡΑΜOγΖΑ. και ΒΛΑΣΗ ΛΙΑππΗ,

Χßλια ευχοριστοýμε και μια μεγÜλη συγνþμη οφεßλουμε να

ποýμε κοι σε üλουòτουò κολλιτÝχνεò καLταουγκροπlματαπου θα

ουι-υετειαν στ'ΑΡΤtΜΙΣΙΑ κOι δεχθη{αν με ιο|Oνοησº

την

ματαßωσÞ τουò, üπωò συγνþμη οφεßλουμε και σ' αι]τοýò που δεν aμοθον για την ματαιωστ ιων ε{δηλωσεων {οι ηρθον Φο χωρ.ο μαò (αρκετοß μdλιστο απü πολý μακριÜ), Συγνþμη ζητÜμε καιαπü üλOυò τουò φßλουò του σιιλλüγου κOι των ΑΡΤΕΝΙΙΣΙΟΝ που προσüρμοσαν τιò καλοχαιρινÝò τουò δLακοπÝò σýμφωνα με τ'

ΑΡΤΕΡλrιΣιΑ

ο

ι

Στουò ευτυχισμÝνουò γονεßò το περιο_

δικü μοò εýχεται νο τουò ΖÞσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ,Στιò29Ιουλßου2O0Ι η¶wοΤροκοσιdρηκοιοτσιριþτηò

Χdρüλομποò βüητ,σον στο Αυλωνdριτο κοριτσüκιτουò με

το περιοδικü μοò στουò ευτυχεßò γονεßò κοι νονοýò εýχετηινατουò2Þσε,,

, Ο Κýστοò ΠοηορÞγοò κοι ΔÞμητρο Μüσχου ποπρεý η τη,(dν στο χωριü μαò στιò Ζ Ι ßουλΙου2O0Ι, Κουμπüροι:

Βοσßληò κοι Στουροýλο Ζοχοριü. , Ο ΒογγÝληò Β, ΡÞγοò κοι Ασποσßο Ποννοýλη ποντρεý η τηκον στο ΑΛΙΒΕΡΙ στιò 28 Ιουλßου 20Οl. Κουμπüροι: Η

, Ο λ4ιχüληò Χ, ΠοπορÞγοò (οι η ΚοτερΙνο Κýρκου πο ντρεýτηκdν στο Ευηνοχþρι ιýεσολογγßου στιò Ι Σεπτεμ βρßου 20ο

Ι

Κουμπüροò ο Θονüσηò Βüσσοò,

το ηεΡιοδικü μοò τουò

€ýχετηι

να ΖÞσουν ευτυχι-

ΘΑΝΑτοι - ΣτJò Ι0 Αυγοýστου 20οΙ πÝOονε κοι κηδεýτηκε στο χωριü μοò η ΚοντÞρη ΕλÝνη ΙΠοσεμßνοΙ. _ Στιò Ι3 Αυγοýστου 200Ι σκοτιßδηκε κοικηδεýτηκε στο

Ορü οΔημÞτρηò Στομοτßου Μοýντριχοò,

το περιο6ικü μοò εκφρüΖει στιò οιχογÝνειÝò τουò ειλιΧρινÞ συλλυπητÞριο του.

ΚοΔοt[ ι κΕ Σ ΕΡΓΑΣιΕΣ

tr

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΑΣ γΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

ψΗΣτΑΡιΑ "λΝλΜΝΗΣΕιΣ" ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

ΓΑΜοΥΣ , ΒΑΠτιΣΕ]Σ ΣΥΝΕΣτΙΑΣΕΙΣ κλ π,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ

14

το


0{0ΓΕΝΕΙΑΚ0 ηΙΡ!βΔΔΔOΙν{ ψΔηφ]!ΚΑ *.,ξ::ßþßΙ',JßßßΙf}:ηºΗ\ifiº',ßυρη#;,",""«^ο".«υ.υ,ο γρüφει η ΜÝληω Κüντορη_ΡÞγ6

0

υτ

ε ειναι λογ ικü !α

rιßσει το ανüθευα στην οιχογÝνεια. τα νOρκωτικß εß αι

νθειο ι, }ο.ο,νων {ο -ροβλ, μα, εηιδ-μιο Γò Lπ0. \ La( τOι 'να ι,νοι μιο απλΔ.ν 0ΙΙμΕ ηρOOωηικι JηOθεση 10πOυν ηOοβλημOτιιων, 0ιομωγ L ,αιο "ηοθLσ,] πολυσ,

ο ιηηL0 ιυν νοριω|ιιων bι ,τορλO,νLOνιλει λjοε,ι λOιροOδιο,Ηοßτιμειω-ιctÞ ιουφοιγο, νOηση κOι αντιμετωπßση τOυ προβλÞματοò ειναι δýσκολη και οπαιτεßνα η μ.ν0, α'lα.ιι, \ονδυλ,ο,οι αρωγ- οιο στολε,ο òΓην γε,ιονιο, λοθOυμευη ο'lιιμοò ηολλου\ ηαοογο\ηει'ο0,.ονενε|ο.ο-ιρ βολλOν (ω-.ο οßηνιαθ-μτ 0Ν' ιυρ,ω.σιο ο,ιογLνε,ο\οηιρ βολλον ιινOι ενα\ ση_O!ºιιOc ηOρOγοντο. Γν ογ ιηοθεσ των νOρ.ω,.ων, Η \ε!ομrν" ]οραδοοιο,, ο.ο,tνι|ο,.ινLι ν0 ιΙλß,υει Lov στιμερο Δεν ειν0| 0Lω\ 0 α,0"λζισιιüò, ο-,ι οι ]ονιιò ιινοι η '0ι,οΙ ,ο ιηιγ.,0-σOμζ ν0 'φυ οιοοφ;σου-, L,o αιη,ηροοω]ιυι,,η ιΙλ-νh] οιιο ηροβλημοιοò 'ο.ρα οι ηρεηε νο μ,ν ιιει ι0 ι.ρ,ο οlο,Oυμινο οηι, ν,νι,0 ορ\ιιOθοδο,μ,ºdι ε|ια|οι ιομaληò, ).ν.]θω.αηο'ελL,ιOιο-ο νOνιι0 αυΓÞ Γ Loa|yo, )Γην ιλΛOδ0 οι ιυβ.ρνýνιεò διOτ]ρυσοο,ν τη ιου. 0υ0 ιονε. ιοι 0ηο ενα η δ-0 ηαιδιο, 0, πα]ηουüεò, γιογιOüιò or' tπOρν-'0 ιòοηενOιτισO υυ-0'0 ºι Ιοιιων6;\οJ-c μοσιtr0\ 0Lý\ υπÜρχουνενζωÞ διαμÝνουνσεξεχωριστßκατο«ßα 0πOτÝροòσυνÞüωò οιν αO.ßι Lovo 0ι ο, Αηαιτε,ιOι ι μηοο.τη \αι., Dιω, οτονομιι]

ο-ο,οιοζ.ι α-ο ιο στο

,οl.α|ο

]ο,δι0

ιοι

\\

ο'|, ι

|ß ι|ο| ιο}οa.ιο|-ολ\ε\ωρε(.ι,ι{|0'ειν0| σπ]ριζη, 0|αν ιιιο Γο ο ,,| 0υνηθυ\ δ.ν οσ\ολε ιαι |-, ι0

ß.Oυοιιη - .ýουò η οινO|οθη_0,,,- α]ο,οßü ιο, ro'εpo

ηθιι.

γιο νο υηOρξουνθετι(0 αηOτελεουοτα,

ΜΑΣ

οºLOυ0\?ιτενOOτ^ντη,OινωνιO _ε ιο ηαιδι0 ιου Αº0 τηναι^ηιιεριαη 't\λητ,δ0 μονα' ηOοσηοθε να ουνδυαοιι ιο- τολλουò οολοιι :ü_'ετιι Μοò λÝνε ποιδιüτηò βßοò κοι τηò κοτοστ ροφÞò θπωμLOυει ου(υγOò εργο(ουενη νοιλολυοο

Συγιρονυò ροο-οθ.ι ιο \ολ-Ιιι ιο ιενο ηι ýυοιιη( \οι ουνοιοθη,

μαιιλη. αηοιο,0\ ιO_n0,'Do, Παοοι, \ει ιονεου,6 τηq,11ò 6γ6γ.6ò 1α θaλfu' τη( δ|νυ oroν ιον ιοιτο ιη. ιιο τα ηοιδ,ο mr ,ο,

στο

ΝορκομονεΙò μοòονεβüΖουν.

L-üγτισü ",

Γ\

^ΕΝΕ...

Μοò χοροκτηρΙrουν κλικüηοιδο οποβλοκυμÝνο

μητερ0

-]rOηOοοτατε,,R-ι LaVo.' LaV ε,νOι ερια/ομι!η |οτ ιινLιOι ΑλÞτεò μοò κατεΒdΖουν \0.μηιι0 ηου ν0 βρε \ρονο υυJF- ο!ηοιη, ιο, ρOιο, üι νOμη /ιο ΛÝνε πωò πßνουμε. κοπνßΖουμε, βορüμε ηρωßνιι, τOοΦολ^θι οºωcαυη ε-|θυJ.ι μ. ,ο ηοιδ,α rη\ ι. ,ιφγωγιO ι\ ι_ε Δεν σκÝφτοντ.ι üμ ωò πωò ουτο Ι τd δ ημιοýργησον üλο,,. 0υτ0 ειν0, ιριOριοJινη οε λ,γεò λaιειò ηροσετε' ýοοß,μσ'' φαι' '\.,οου"διO3ο!ε','.ο,ησο, Ση,εραιοοοο-οιßοο. οσοκο,]Jητερο ΕΜΕ|Σ ΕιιιrΑΣτΕΑΠ^αΣ 0υνα,0,0ýωμινOιο-0'-νυηaλοπηλ0,{ωνο, Ε,]ρεαζονιOιοηοτοκλL οιΣΥΝΕΧιΣτΕΣ τοΥΣ,,, 0ο\ο ,,Ιι0

ι0 ]0, ζη.ρOιßοι αυΓν Ιαθη,,οrητο ιºο,ρισ,ο

o\ΓnvrULOιι, Γ, ουτü ποιδιü

οòενωθοýμε

üλοι μοΖß στουò μεγdλουò νο ποýμε πωò μιο νÝο κοινωνΙο νο φτ,Þξουμε εμεΙò πσιδιü μποροýμε!

. Σ-μερο η 0ιο,ετειο δ,ν ε,{ειο Uc -α\ο,ο ερO -ον ηρωτο ΛOß0 òτπι ü,οºOιOο\þιηα] ιων ºOιδ,υν τη , γιο, αΛτο, ,ο,υωυ,ιοι .ο, οηονομ,οß ΝΑΙΣΤΗ ΖΩΗ θ.Oμο, popL, η μηΙονιOμο| αγαλαJΒονο, ν ε-.ιοου. λειτουρΦ ιηò, ò ΣηLΙ00 τ0 _1λ- rc οιιοßινι ac δ.ν.\ο ν \ροιο να ο.νοντηθουν οΙοι ΟΧΙΣΤΑΝΑΡΧΩΤΙΚΑ μοζιν0 0υ(ητη0O-ν ,α δ.ο τοιι {ο ον ολΙοΙουν ιLºιιριε, ιο τοιρο, ¸νο λει]κü νο σκεπdσει Ýνο βρýμικο χÝρι, γüντιμπορεß αΕουνχOρεò ιOιΛιrηεò ν0 ελφρdσουντιòονOγιεòτουò Δετ,οθον'ο ολο μοζινιουο-ο'ο,οο-ιò ιι0 ν0 ýονr ,Oγε|ρι.ετο ýOι υ.αθ(ν0. ιρυJτι ]üτοò ιο_ -]ροσι0 στην - λLοροση npoiJ,po Το χÝρι 0ο εΙνοι πüντο βρþμκο, φτ aVJ.Vo ýα οηο|0 ωρ0 ß\! Ιιτο οηο Ια ,οιΥο-α'ο ιOL Ση_lρο,ο Βßκυ 1αιΟΙ0 Οιι 0ι0 νι-ορOμ θ|0οηοβνονα|ouc ουτ' γαγουριομαιοα]ο ]^ι- ιρ0'0υι ]αοο_υθ,α,οιτοιO_ωοα-ο Γηιμοüα . διοýη_ιοζι\,την

ΞΕΡΕιΣ τι ΕιΝΑι... Ξ üρειò τι εßνοι να φυτοýειò με τα χερüκιο σου Ýνα δÝντρο, να το Ξ σκαλßζειò, νατο ποτßζειò, νατο κλαδεýειò, νο το βλÝπειò νο μεγαλþνει να το κομαρþνειò σαν να εßναι ]ταýßσου καιμüλιò Ξ oJ|o οε οπαι.ο,8] γ|ο º φοοντ üα οοιΙ σου διν, τουò λOρ,

ιαιη\οιιOο,Ι Ση,ερο το ηOιδ,οδιν ºο(ουνοß ολOνιι t|ν0,.Λεομrνα οε ιο,,ενιινια ιλουβο. φοογ,ισηOιο, ιοφι, τη/LοOOση ,aVιdeor]io§

Το ιαθενο, ιι οιον λοομο ιου ιο, οταν - ιο,οσοσ φ αοη σιο α,ρο, γωο-,0, ιOιε \στODιυνOυν 0 ο ò ιιδιο,ò' Σημτρο,ο ,ο,üιOδειrν0| ονεμι \α 0ηωò ητον ολ,ιοτε, δεν,ατοοtεJοΤοιν Lovo τουι,ο 'lο,(νιδι0 τOυò ου]ι ll0Jv \0ον0 ν0 |0 οηολο,οουν Δrν μηοοουν ν0 οlα\πηοουι ευ,ολα mo ιρωτη_0 '' θ0 γ,νω ο'ον _εγο',υοω' Ισυ, νιατιοι jονε ò του(' 1οηOι0,0λλ0 ι ιOυν ηροαηοΦοοο.ι ιο,ιλ\ον ιoιJ\ 'ου\ γ,ο|| διοιοθOνοττοιηω\'ο JL',].oV τουι.|νο, ανLληιδο,0βεβαο οιο|ι r'o τ0| ηOρευονται0 ουτοχωρLò ηυξιδOηιοοτÞ'

Πουò τOJ, να Πην0 νε|ο λοθε aξυπνοζ η λολ,Jτερο ο ιοθε ο| α|ιωνοζ ΛOΙνο μη οου οφtνιιοJτεενον0 üολ,μαοΓι. Σrη διγε ºüεστη διγε,, ιOν η,\0\ωνειò ] 0εν 0νηλοΛþνειι ΙνΙωρF ιον Fλο{ωνιιò, οΛλο ]oL να

ιονβρε,ò, 0 χωοαý,Oοτc βΛιπε ζ ηoL IoJ( εβOιοτεολοýò τοò ε Κ0,\α ινρOφε 0 ο πOοηνουυενο τεLιοι ο 0ανοσ,]ò ο-οολοò

F|σ λο,ηονοτονεοιρ{ιOιεναºOιδ ο-ν LýηOι,α ýOση.οι0 ιην ^ΓιωOε, ßα ºν οVOV.o|aπro oνo3,ωo"c n"c Ανρορυλοlη( η πι üημιοLργιο 0ι0000ι,(ε,ν00 ο\ωρ:ζειOι τηνογτOλιοπι. οÞοτετειο. λο ι,οLρλεται Δ]JοτιιΓòΑνροφυλα.η(' αναδο,L.ιε ιοτι, ηλιβßιß ΑßδΓ.λεüι; στηι ßOßιιλ0' πι tOωωγ αι üιν ο Ινανι0 δοομουò ανθοO-ορ ο 0λΙο Φοβοοα, r στουΓ0 rOυ ιλεφτ γο ινα ιJο οχλαδ,ο 1γ,ο δυο ηε ιbνιο, \ ΟLουOτου. υ080-θηιο. νßοι οηιοOδ.νο_οò,οιιο( º. 0λυο,δ0\ .ιγα, Ι,Oιßνι0 τarοιιι .λοηL\ μιΛOtsε ι,4ικρηò οπικει_ιγιληò 0ξιοò, αλ,λο -ολυ.υ.ολονοOδηιßιθει0. γOιJ^ιγτOνO_οò,

\οrοσοοε\οlυòηOοοΒOι.ησυL εριφορο, ΙενOλτò ο_JνOιOθºLο,ιλΓò, Ποݺ. ιομω( νο εερε,ò αγαπττε (λεφη οιι υι0 νOο,ωτ,Ü ηOρνειο, Oυιο.τονια, 0ηοι0 αηο ιò το,σßναισθημαεναιουτü που σηκþνειτοχÝρ(γιονασουρßξειτ]

ηοοοºOνω.,ονιινα η'Lºýογ-',0Lνεου,.ινοιαυτοκO,οοτροφ

\η,

νι(ß Þ να

ποτßσει

τη σκονδÜλη να σου σκαγι(ßσει τον

κþλο

μ;ου

Γ,τ.Μ

Q,γιιýτrμπυòι γΠΕΥοΥΝοΣ

Εl(ΔοΣΗΣj ΓιΩΡΓοΣ ΒΑΣΣοΣ

ΥΠΕΥοΥΝοΙ ΣΥΝτΑΞΗΣ: ΓΙΦΡΓοΣ ΒΑΣΣοΣ, τηλ,27 òò 936,48

26

3]3

Ν]ΚΟΣ^οΥl(ΑΣ, τηλ 24 75 4ο4 ΣτΑΜΑτΗΣΜογΝτΡΙΧΑΣ, τηλ üΙ 34 95ò, 6Ι 25 3ò6

fal:6l

25

8θ7,6Ι

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ

25 3θ5

εΠΙßrΕ^ΕΙΑ , ΕκτΥποΣΗι

Ε &Π ΤΑΜΒΑΚΟΣΟΕ -ο,.40αΖ ΠΙοιΣ'aοß ,'^'/4Ιαòο FΑΧ ò7 ο9l4

15

Θ.

Φαχοß ΕπαφÞò ΓυαλιÜ ΟρÜσεωò - ΙΙλßου ΔΕΚΚΑ ΙΙ λΙΑΡΝΑΙ κ,,η.ß- πολÞlι",Ü) ΤΗΔ. 24.15.790


ò*

_ητaι ,,ιΙΙ-Εa, ι-Ι.]

-τιDIa -ξ--ýa

b

C, (

{

Ι:

*ß.υ,.

,/η

\-

ιιΞι- :

Αγιωργήτικα νέα τεύχος 6  

Ιούλιος-Αύγουστος 2001

Αγιωργήτικα νέα τεύχος 6  

Ιούλιος-Αύγουστος 2001

Advertisement