Page 1

τ]ÞmOΣω.

'1 )

Εjτß ßrιιΕ

lLι

κOΕΠOq

Γ_ι'/ 1 ß)

ιΓ

Ιγ '-,//'

ι

τ,º l. -.,

ξ

Φ

ι, ,ρ\

L\

,\


ΑΡτΕΜιΣιΑ 2013

ΜιΑ ΝΕΑ ΧΡγΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣτΗΝ ιΣΤOΡΙΑ ΤOγ χΩΡιOγ ΜΑΣ κΑΙ τOγ ΣγΛΛOΓOγ τOγ ε μεγÜλη επιτυχßα, ολοκληρþθηκαν και φÝτοò οι εκδηλþσειòΑΡΤΕλΙΙΣΙΑ 2013, ¶λλη μια φορÜ, ο Σýλλογοò του χωριοý μαò, διοργÜνωσε τÝσσεριò βροδιÝò πολιτισμοý υψηλþν απα]τÞσεων και γιο Üλλη Fια φορü, κατüφερε νσ τΓρδßσειτο στοßχημα, οιδýσκολεò επιλογÝòτουΔ,Σ δικαιþθηκαν με τον καλý, τερο τρüπο, παρü ιò δυσοßωνεò προβλÝψειò, εξ αιτßαò τηò Üσχημηò οι\ονομι<Þò ουγκ,Jρßοò, Κρßθηκε σκüπιμο, ο Þδη υψηλÜ ανεβασμÝνοò πÞχηò των ΑΡΤΕλ"ΙΙΣΙΩΝ, να μην κατÝβει οýτε χιλιοστü και η σημαßα του πολιτισμοý κα τηò παρÜδοσηò, που τüσα χρüνια ο Σýλλογοò μαò με υπερηφÜνεια κρατÜει, να παραμεßνει στο π ο

αρμοδιοτÞτων στον καθÝνα ξεχωρ στÜ και η με υψηλü αßσθημα ευθýνηò καιπλÞρουò συναßσθησηò του καθÞ-

τ,]\ ουμμειοΧη Ιου ιüσμου ολλü κοι τον οι(ονοL,κü απολογισμü, μüνο Ýνα και μοναδικü συμπÝρασμα μπο, ρε'νσ εξοχθει ΤºρουμÝνων των οναλογιþν το φετινÜ ΑΡτΕß\ß]ΙΣΙΑ καταγρüφονται ωò Ýνα απü τα πλÝον ιλεον σημαντι"Ü στ-ν μο.οü, επτJ^ημ.,σ ο/Ιο.οι

καιυπηρεαþν, στ) ιΙ οJμΓ εοη ο,ο.οιþιατοσημεßοτων-ιμþν, Α.ιο ¼ υºΙρολο χΛιμο ενüιηιοò και συνεργασ'αò, αποτελεß παρακαταθÞκη για τουò νÝουò που θα κληθοýν σýντομα να επανδρþσουν τσ επüμενα Δ.Σ και αδιÜψευστο κανüνα επ τυχßαò στα μεγαλεπÞβολα σχÝδισ τοL συλλüγοιJ μοò, Δτι L-üο/. ητσροJιιο;αμφιδ,οφορfτ κÞ üποβολ ο, τωò πüντα λü-ο ο θα '^ο_\ λο-ι.η στüση, αφοý ψη, πωò.οηοιοι θο .ροτ'σο., βλÝηοJν οηο ü,οφορε ι.ß ο' ι λ- νωνßα τα τρÜγμοτο, Την οκοý!ε, την σεβüμαστε καιστο βοθμü του δυνοτοý, ηροοποθοjμε νο την.οτοστ;σο-Jε ουνιοιαμÝνη ιηò

ψηλü σημεßο του ιστοý τηò, Αν κρßνουμε απü την συντριπτι.Þ -λειοψηφια ιων οχολßων κα, των ιριτιλþν, οπü

χρονηιστορßατουò Για την τερÜστια αυτÞ επιτυχßα κοθορστκü ρüλο, ݺοιξαν.οτσ -τ! τ\υL, ,ò, ο,òοο.οτωσ¼χεσ, α) Η Üψογη συνεργασßσ των μελþγ τουΔ,Σ μεταξý τουò, η ομοψυχßα, το σωστü μοßρασμc των ρüλων και των Υποδεχüμαστε τον χειμþνα üπωò ξÝρουμε καλýτερα, ΧοΡΕΥοΝτΑΣ|ΙΙ

Στιò 16 Νοεμβρßου το χορευτ κü συγκρüτημα «ΖορμπÜ,

'

- αβοαδισν,ι- ι ºτßφιασιχορü μεαγο, (οý ατü τα χρüν α ýπαρξηò του συγκρο ,,_],:: _:; (τ ßαρουσßαση χορþναπüüλη την Ελλüδα ,,- , Ζ,. --Üδ"ò Κα φLο ιü º βροδιÜ δεν σ-σJα-σ .<: Þ πßστα ανÞκε σε üλουò| | Ετο μαστεßτε για ξεφÜ

\πωμακα ΧορüμÝχριτοπρωßι] Η εκδÞλωση θα πραγματοτοιηθεß στον Αγ ο Γεþργιο στην «ΤαβÝρνα τηò Τασßαò» ¿ρα προσÝλευσηò: 8 30μ μ

το.ιτe -ο, Σινü,ου εßναι ιο ννν,ι,ηΛ,dgßοSgeοτgιοs, t.],, ". 9ι οπü το οπο,ο μπορεßιε να ενηJεοωνεστε για τα νÝò τοL ΣL]Ι,,\üγοιJ καιπροσεχþò θα αναρτηθοýν κα]τα

παλα üτερατεýχη του περιοδικοý,

(ftγωργιÞτιτω κΗ ΕΝΗΜΕΡΩτ]κΗ ΕκΔοΣΗτογ

Σν,",ò-òν -a\ Þ-ΑΝτΙ9\οΥΑΓ ηΡΓΗτΩΝ ΚΑΡΥΣ- ΑΣ ΕγΕοΑΣ γηΕΥOΥιοΣ ΕκΔOΣΗΣ l_',| llEt\H τ 6973 3363ß] αιΙß ß ιαhOΙ5α qr γΠαOΥιΙοι ΣΥιτΑΞι]Σ:

Σ:],rΡ , ΡΗΓΑ ΑιΚΑτΕΡΝΗ. τ]λ ß:):Ι]ßπOγ 0ΕοΔΩΡΑ τηλ

6973 ß]6233 6θ32 254625

ΕΑΣ ýΣ τΣΑ^ΑΣ, τηλ 21ο3ο43741 697],157o78 θ,mα qnosiιk@olenet.gr το εrJfüVpoΘσ αοθοο ι,Θοοζουν τιò απüψε,ò fuV ο υνπßτν

ΕηιλτL^LιΑ, ΕκτΥηαΣΗ Ε

ηΗ^

ογ3

12] 34

2 ΑΓ αΡΓΗτ κΑ ΝΕΑ

& Π, τΑι\,ºΒΑκοΣ

ο

ι

ΠΕΡιΣτΕΡι τΗ^ 2105741950 FΑΧ

e,ma

Δ,Σ να προσφÝρουν εθελοντικÜ τ ò υπηρεσßεò τουò για την επ τυχßατου στüχου

,ων .οτοΙων τοιJ γΙ q σ.lγκινºτικÞ συΡLειολÞ ιοοο χωριοý μαò, αλλÜ καιτηò ευρýτερηò περιοχÞò, üλεò τιò ημÝρεòτων εκδηλþσεων, δ) Το ελκυστικü πρüγραμμα, που κÜλυπτε μεγÜλο φÜορα, μορφωι Rþν, Γο,λ τ σ-ιιωι ιοι υυχαγωγικων ενδιαφερüντων, ε) Η Üψογη λειτουργßα τηò κουζßναò, του μπαρ καθþò καιη Üριστη ποιοιη,σ ι / Γ ροσφερομενων προ]'üντων

λοιJÞò μοò δρÜσηò, Αρ.ε ,α στο^ιΙει οιον χοινü εηι, διωκüμενο στüχο, που εßνοιτο καλü του χωριοý μαò.

Το πρüγραμμα λοπüν των ΑΡΤΕl\ΙΙΣΙΩΝ, καταρτßστηκε με γνþμονα την βαθιÜ πßστη και την φλοσοφßα του Συλλüγου μαò, πωòο πολιτισμüò καιοιπαραδüσειò τηò πατρßδαò μαò, αποτελοýν τουò ακρογωνιαßουò λß θοJò -ηò ýπαρξΓò το_, Ρ ΓοοοιJσ'α και η ουμμε ιοχÞ ιου 'οοý τ-ò, ποL δοιιμÜζετο ο-ü JιστοροτετομÝνη οιλο, ,

ο- , , ,ρßσ-, σΓü Γο,λ τ σJι.ß

λρßση αλλÜ .οι κρßοη

το ΠΕΡΙοΔΙΚο μαò στο l^,yvyι/.agiorgitatsi,gr

Τα νÝα του Συλλüγου μOò και στο διαδßκτυο

-:ρ aß

κοντοò αντιμετþπισηòστην μεγÜλη πρüκληση, β) Η ανταπüκριση, κυρßωò των νÝων, στο κÜλεσμα του

evo koxono@y.hoo ar

τουò

Στο'α! orqilatsi.qa', πÝρο των üλλων σπουδαιων εργασιþν ονορ, τÞθη[cν ποοσφÜτωò üλο το τεýχητο! ιτεριοδικοý του Συλλüγου μαò «ΑγιωργÞιικα Νüα». Στην προσπÜθειÜ μαò να συγκeντρþσουμε κοι üλο τò Φýλλο των πOλιþν «ΑγιωργÞτικων ΝÝων» ιιου Ýβγοινανσε μορ, φÞ εοημε_ßιδα. διòπLστωθηκε üτLλειιτοιινοπüτο ορχεßο του Συλλüγου ταπο3].ò:!,1ß-]',η 5 ]3 ]4 ]8 25.27 28,43,44,45,46,47,4θ,49,

Κογο!Lε εllß--:ß ]ß] q ]ολοια μÝλη του Συλλüγου ναψÜξο!ν τασεντοι]κLοτοLß {ξ,., ;!],l.aπa,ò οπß τ0 ηαροπüνωΦýλλα,νατο παροδþσοι]ν στο ΣυΙ,],ι: -,] -al;ι.'"a,ιτριχα προκειμÝνου να ολοκληρωθεΙκιαυτι η σηLη|.ιß- ec,,a] 0 Ευχαριοτοýμε εκ των

προßε!ω,

ΓτΜ

,ο, Σ, ,.ο,ο ,_ ο,λονο Γ α ,η ουτüρομη ιων JιλJν ,ο Ι -..ò.,ο,υο,,ò οL ηεοιοδικοJ Ja,.c Ζ \λογου Jo> _-ορι|ιò .σ ια αθßοιιε χρÞι_ο,ο σ!ο .οιαριοσμο rηζ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6460-010031,519, Þ να ετκοινω, νÞσετε με τογ ταμßα του Συλλüγου κ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑ^Α, στα τηλÝφωνο 697.1

4 5

7078 και 21 0 804874,]

ργασßσ)


αξιþν, σε εκδηλþσειò παρüμοιου περιεΧομÝνου, ýφουò Και Þθουò, αποτελεß βÜλσα

μ

ο

στιò ανοιχτÝò και

αιμορραγοýσεò πληγÝò του, Η γαλοýχηση των νÝων στην απü κοινοý δρÜση προò üφελοòτου κοινωνικοý συνüλου, αλλÜ και η αγωγÞ τηò ψυχÞò, μικρþν και μεγÜλων εßναιθαυματουργü γιατρ κü για την ψυχικÞ υγεßα, αλλÜ και χρÝοò ενüò

πολιτιστικοý φορÝα, ¸τσι σκÝφτηκε το Δ,Σ και οργÜνωσε, ανÜ μÝρα τιò

εΚδηλþσειò.

τΕΤΑΡτΗ 14ΑΥΓοΥΣτοΥ Η ημÝρα Þταν αφιερωμÝνη στα παιδιÜ, Απü νωρßò το απüγευμα, πÜνω απü 170 παιδιÜ, συγκεντρþ,

θηκαν στον προαýλιο χþρο του

Δημ, Σχολεßου, πορÝλσβαν δωρεüν

ΚÜποιοι απü

τιò ομοιüχρωμεò μπλοýζεò με το Ýμβλημα των ΑΡτΕλ,4ΙΣΙΩΝ και

τOι]

ò εθελοντÝò των Αρτεμισßων,

νιΞ.,

γρÜφτηκαν στουò καταλüγουò κατÜ

ηλικιακÝò ομÜδεò προκεßμÝνου να πÜρουν μÝροò στιò καθιερωμÝνεò πλÝον αθλοπαιδιÝò και στα δη, μιουργικÜ παιχνßδια, ¸παιξαν, αγωνßστηκαν, χÜρηκαν, πÞραν με, τÜλλια και επαßνουò για την συμμε, τοχÞ τουò και διασκÝδασαν με την ψυχÞ τουò, Αργüτερα παροκολοýθησαν Ερασιτεχν κÞ θεοτρικÞ παρÜσταση, με παιδιÜ απü το χωρ ü την επιμÝλεια τηò οποßαò εßχε η ΝΑΝΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ, Ακολοýθησε το DiSney ΡαÞγ που εκτüξευσε την χαρÜ των ποιδιþν στα ουρÜνια, Η ανιματÝρ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ^Η για πÜνω απü 2,30 þρεò κρÜτησε ζωντανü το ενδισφÝρον των παιδιþν, Φυσικü μετÜ τßò 12,00 ακο, λοýθησε το καθιερωμÝνο γλÝντι που ΚρÜτησε μÝΧριτο πρωß.

ι

0ι νÝοιμαò στο μπαρ των Αρτευισßων,

ΠΕΜΠτΗ ß5ΑΥΓοΥΣτοΥ

ΛΙε την ορχÞστρα τοι.ι δεξιοτÝχνη

του βιολιοý συμπατριþτη μαò ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΗΛΙΧΟΥ, οργανþθη-

πανηγýρι του χωρΙοý, Λ/ºε την κουζßνα σε πλÞρη σνüπτυξη, να διαθÝτε απü üλα τα καλÜ του Θεοý (αρνß σοýβλαò, κοντοσοýβλι, κοτüπουλα ψητÜ, σουβλÜκια, πατÜτεò τηγανιτÝò, σαλÜτεò, ακüμη καιλουκουμÜδεò) οιΑγιωργÞτεò αλλÜ και οιεπισκÝπτεò, πÝρασαν μια υπÝροχη βραδιÜ, Οι τιμÝò, üπωò εßπαμε, σε πολý χαμηλÜ επßπεδα, Ο κü, σμοò χüρεψε με την ψυΧÞ του, το κÝφιανÝβηκε σε υψηλÜ επßπεδα και Κε το

κρÜτησε μÝχρι τα ξημερþματα,

ι Απü την Ý(θεση βιβλΙου. ΑΓ αΡΓΗτιΚΑ

ΝΕΑß


Στο προαýλιο του Σχολεßο! δεν πÝΦτει πÝ καρΦιισq στη βραδιÜ τηò ΒιτOλη

πΑΡΑΣΚΕΥΗ 'l6ΑΥΓοΥΣτοΥ

Η βραδιÜ üνοιξε με την προγραμματισμÝνη ομιλßα τηò καθηγÞτρ αò τοι.ι Πανεπ στημßου κ, ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΤΟΛΙΑ

-. θ,Jo Þ F^^HNtkH ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚγΜΑικα Α/ιΦΑΒΗΤα» (την απαßα ποροθÝτουμε στη σελ. 10), 'Ητον μια κοτοπληκτικÞ ομιλßαπου κÝντρισε το ενδιοφÝρον Γο^^ων οLΕποτριωτþν μαò κα κοθηΛωοε ηαρü ιιò Üσχημεò καιρκÝò συνθÞκεò (φýσαγε αρκετÜ) πÜνω απü τετραλüσα üτομο, Ρ τερdστιο επ στºμον κÞ κο, τüρτιση και η ιτοντüò καιρου- δJνα|. κÞ προσωΓιlο, -η-α τηò κLρßοò ΤΟΛΙΑ, üΦ-σε Üφωνουò ιουò πορισιÜ, μενουò- Η «Ýξω απü τα δüντια» απüδοση ευθυνþνστην πολπικÞ ηγεσßα γ α το!ò χειρισμοýò τουò σε θÝματα που οφοροýν ιην Ελ^ηνιλ ] γλωοοο, ια,Ýο ι]ο ε ομηχανο το πολιτικü ακροατÞριο, Στο Σýλλογο, Üφησε την βεβαιü-

ιη,ο üιι FÜν]οιε .οι παντο.j υπÜρχειοιροστßριο, üταν το θaμα εßναι ενδιοφερον και ο ομιλη-Þòσοβοροò, Αλολοýθησε η βρüβευση των Γα διþν σΓü το χωριü μαò, που εισÞχθηκαν στα Ανþτατα καιΑνþτερα εκπαιδευτικÜ ιδρý μ ατα τηò χþραò μαò, Η ημÝρα ολοκληρþθηκε με την παρÜσταση παραδοσια"þν \ορþν Η συμμετοχÞ των Χορευτικων ουγκρο, τημÜτων Αγßου Γεωργßου, Αλιβερßου καιΑμαρýνθου με μπροστÜρη τον παπα,ΚυριÜκο, που μαòτßμησαν με την παρουσßα τουò, Ýδωσαν μια ξεχωριστÞ νüτα στην βρα, διÜ, Αποτελεß πλÝον κοινü τüπο να τοjμε οιι οι «ΖΟΡλΙΠΑΔΕΣ» που αυτÞ την φορü χüρεψαν Ποντιακοýò χοροýò και τα «ΖΟΡλ.{ΠΑΔΑΚΙΑ» μογεýουν οε κÜθε τουò παρουσßσ, ΑνÞκονν πλÝον στην αφρüκρεμα ιων χορευιιΚþν ουγΚροιημüιων, Ι\Ιεια ιο Περοò ,ηò παρÜστασηò, τα χορευτικÜ παρÝσυραν το ενθουσια4ΑΠαΡΓΗτ]ΚΑ ΝεΑ

0ι μικροl μαξ Ýιοιμοιγια δρÜση,

ΠονºιακοΙ χOρOß απü τ0 χOρευτικü μαò.


0ι μικροß καλλιτÝχνεò του θεατρι(οý,

Τα ΖορμπαδÜκια,

σμÝνο κοινü σε Ýναν ατελεßωτο κýκλο χοροý που Ýζωσε üλο τον χþρο των εκδηλþσεων και Üναψε το φυτßλιτου κεφιοý που κρÜτησεαμεßωτο þρεòπολλÝò.

ΣΑΒΒΑτο 17ΑΥΓοΥΣτοΥ Η ΛαßκÞ συναυλßα με την ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑ^Η,

Και σι]μπαραστÜθηκον, με τον δικü τουò τρüπο, τον κατÝ-

γρσψε την μεγολýτερη συμμετοχÞ \üομου, απü λοια, βολÞò τωνΑΡΤΕΝΙΙΣΙΩΝ, Εßναι βÝβαιο üτι και διπλÜσιο χþρονα διαθÝταμε, θα ÞτανγεμÜτοò, ΜÝγαπλÞθοò, μÝ, γα πÜθοò και η μεγαλýτερη λα]ΚÞ φωνÞ τηò πατρßδαò μοò στο ωριμüτερο σημεßο τηò αξιολογüτοτηò κοριÝραò τηò,

Γ]ρεFει νο εκδηλþσεων, βλßου. Λα,λÞò (τοΥ ΓιΑΝΝΗ

ηοýμε αλüμ1 οιι καιÜ ιη δ Üρλειο ιων λειτουργοýσον καθημερινÜ εκθÝσειò, βιιÝχνηò καιπαρÜδοοηò κοι φωιογροφßοò

ι\ηοΥΝτΡιΧΑ), ΕκφρÜζονταò σýσσωμο τοΔ.Σ του Συλλüγου η πρüεδροò μοò λ ΕΛΕΝΗ ΑΙΔΙΝΗ , ιΣΑΛΑ, οφοý ευχαρß, σιηοε üλουòüοουò ουνÝβο^αν ο ιην ιερÜσιια ουιÞ επι, τυχßα, τüνισε τα παρÜ κÜτω στηνομιλßατηò, "Εßναι γενικÜ παραδεκτü üτ1 ο Σýλλογοò ταυ χωριοý μαò με τα ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ γρÜφει 1στορßα, Ο/ llÜτοlΛοι τοι] Νομοý απü την ΚÜρυστο μÝχρι την Ιστ]αßο, μlλοýν με θαυμοσμü για τα ενüò μlκροý \ωριοý, ^ατορθþματα που δ]αθÝτει Ýναν μεγÜλο Σýλλογο που παρÜγει πολιττ σμü, ¼λαι εμεßò αισθανüμαστε υπερÞφσνοι που τον υπηρετοýμε, ΑυτÞ Üλλωστε εßναι και η μοναδικÞ μαò ανταμοιβÞ, η οποßα μαò δνει δýνομη και κουρüγιο να συνεχßζουμε, Αλλη μια χρονιÜ, προο 1Ýθηκε μιο νεο χρυ, σÞ σελßδα, Με ενüτητα, αγÜπη, σýμπνοιο αλλÜ κα] υπευ, θυνüτηια, συνεχιζουμε ιο üυοκολα εργο που ßχουμε αναλÜβει, Σαò δßνουμε ραντεβαý στα ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 2α14 τα οποßα θα προσπσθÞσαυμε να εßνα] ακüμη καλýτερα απü

Π.

τα φετινÜ ».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ¸να μεγÜλο ευχαρισþ σε üλουò üσουò βοÞθησαν

το Δ.Σ τοΥ ΣΥ^ΛοΓοΥ

Σýλλογüμαò,

Ευχαρ στοýμε γιο την οημανºιιÞ βοÞθειο. τορσ τιò δýσκολεò οικονομικÜ συνθÞκεò, τουò χορηγοýò μαò: Την ΖωÞ Κραβαρßτου και τον ΒαγγÝλη ΚεφÜλα,

.

ΚÝντρο Γενκοý Εμπορßου Ανταλλακτικþν φορτη,

.

τον Κþστα ΛιÜπη, βιομηχανßα επßπλων, Εππλο,

.

Την KRG Energy, και ιδιαιτÝρωò τον Κþστα Καρα-

. . . . . , .

Στýλ,

ΤονΓιÜννη Ι\ÞπελιÜ, κρεοπωλεßο «Η Στüνη», ΤουòΑφο Κοýκοι, ΕμπüριοΠοτþν,

ΤονΔÞμοΚýμηò,Αλιβερßου,

Ν ßκο και ΣτÝλιο ΡÝτσα, Χρω ματοσυνθÝσε ò, ΤηνΑθηναßκÞ ΖυθοποιΤα, ΤηνΤεχνικÞ ΕταιρßαΙýΕΤΚΑ Α,Ε, τον ΔημÞτρη Ιýüλαρη και τσÜλα ΣτÝλιο για τιò οικο-

Τον

δομικÝòτουò εργασßεò,

Καθþòεπßσηòüλουòτουòεπαγγελματßεòτηòπεριο, χÞò μαò, που στÞριξαντηνπροσπÜθειÜ

μαò,

ΤÝλοò να ευχαριστÞσουμε τη νεολοßα του χωριοý μαò, που συνÝβαλαν, ο κσθÝναòαπü τη δικÞ του θÝση, στην οργÜνωση και διεξαγωγÞ τωνΑρτεμ ισßων,

. . . . . . . . .

ΕπισκευÝò οικοκþν ηλεκτρονκþν συσκευþν ΕπισκευÝò κνητþν τηλεφþνων Σχεδßοο,] & .οιοοκεLÞ ηλετροý{þν συστ,]μüτων Εγκοτüσ,οση κεροιþν τν, ρüδιο

lν]ο!τüζ / επ4εργοσßο φωτογροφßοζ - Þχου - Video

Δημιουργßο τοινιþν μικροý μÞκουò Δημιουργßο διοφημισπκþν σηοτ σε Þχο Þ Video Ε\¾ροφÝò ροδ¼τηλιοπιικþν ηρογροJμüιων σε ορχεßο Ει¾ροφÝò οητικþν δßσκων cD - DVD, BLU,RAY

ΧΑΡΑ^ΑΜΠΟΣ ΚΑΡΚΑ^ΕΤΣΗΣ

Πολυτελ¾εßοL 15 , Ν, χολκßδοò κοι ¶γιοò Γεþργιοò Αυλωναρßου ^üμψοκοò τηλ, 6934 399725 e,mail: charalamposkark@gma]l,com ¸τοιμοι για αφισοκüλληση,

ΑΠαΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ5


Οι δραστηριüτητεò

των

χορευτικþν

|¸λληνεòαπüτηναρχαιüτηταπßστευανπωò

ο χορüò Þταν δþρο των θεþν προò

τον Üνθρωπο, για να ξεχνιÝται απü τουò κüπουò και τιò θλßψειò τη ζωÞò του, Ο χορüò εßναι μια μορφÞ καλλιτεχνικÞò και αθλητικÞò Ýκφρασηò, Για να λειτουργÞσει σωστÜ πρÝπει να Ýχουμε ανοιχτü μυαλü þστε να απελευθερωθεßτο σþμα. Ο χορüò γεννÞθηκε απü πολλÝò κσι διαφο ρετικÝò ανÜγκεò του ανθρþ_ που γιο να ξορ<ßσει ]ουò Φüβουò. να εξευμενßοει τουò θεοýò, να εκφρÜσει τον Ýρωτα, τον πüνο και κυρßωò να επικοινωνÞσει, Ο χορüò δυναμþνε το σþμα και ισορροπεßτην ψυχÞ, Η ανθρþπ]νη ψυχÞ ανακουφßζεται απü ια πüθη ιηò χορεLοντοò, Το χορευτιιü μαò πιστεýει τωò με τον χορü Ýοχεσαι πιο κοντÜ με τον üνθρωηο λα,γßνεσοι πιο δυνοτüò αφοý ο ενωιικüò ιýλλοò σε .üνειΓιο δυναιο, Γιο ουτü τον λüγο συνεχ ζει -ην πορεßα του και κολεß üσουò ενδιαφÝρονται να εγγραφοýν στηνχορευτικÞ ομÜδα τωνΖορμπÜδων, Τα χορευτικÜ μαò οι ΖορμτÜδεò και τα ΖορμπαδÜκια εßνοι το καμüρι του Συλλüγου μαò, Οι προσπÜθειεò που καταβÜλλονται απü μικροýò και μεγÜλουò, σε συνδυασμü με την υποστÞριξη τηò δασκÜλαò μαò ΑρετÞò ΡÞγα, Ýχουν σαν αποτÝλεσμα την δυναμικÞ παρουσßα τωνχορευτικþν μαò, το καλοκαßριπου μαò πÝρασε, οιπρüβεò και οι παρουοßεò των χορευτικþν μαò, Þταν σχεδüν σε καθημερινÞ βÜση. Το τι απαιτεßταισε μια παρουσßαση των χορευτικþν το γνωρßζουν πολý καλÜ οιχορευτÝò γι'αυτü ακριβþò το λüγο μαò δημιουργεßται Ýνα συναßσθημα συγκßνησηò και υπε-

συγκροτημÜτων

ρηφÜνειαò για τα χορευτικÜ μαò και ιδιαßτερα για τα μικρÜ μαò ΖορμπαδÜκια. Τα ΖορμπαδÜκια μαò ξεχþρισαν με την παρουσßα τουò στα ΧÜνια Αυλωναρßου στιò22 Ιοýνη 2013, στηνεκδÞλωση που διοργÜνωσε ο Εμπορικüò Σýλλογοò Αυλωναρßου με σκοπü την συγκÝντρωση χρημÜτων γ|α ιερü σκοπü. Στην συνÝχειο στιò 15 Ιουλßου ιο μεγÜΛο μοò χορευτικü συμμετεßχε στιò εκδηλþσειò ΚΟΝΙΣΤΡΙΑ 2013 με εξαιρετικÞ παρουσßα, Στιò 26 Ιοýλη 2013 συμμε_ τεßχαν οιην εκδÞλωση του πνευμοτικοý κÝνιρου ΑνδρονιÜνων, Στο πανευβοßκü φεστιβÜλ παροδοσιακþν χορþν στην Κýμη στ|ò 28 Ιοýλη 2013,οι ΖορμπÜδεò εντυπωσßασαν με την εμφÜνιση τουò και η ανταμοιβÞ Þταν τα καλÜ σχüλια τηò αντιδημüρχου πολlτισμοý καò ΑρετÞ Ι\Ιπüτσα. Η κορυφαßα εκδÞλωση για το χορευτικü μοò -üπωò πüντα- εßναι τα Αριεμßσια, Το μεγÜλο χορευτικü χüρεψε Πüντο κοιτο μικρü χορευτικü νησιÜ, ΠροσκεκλημÝνοι στην βραδιÜ των χορευτικþν Þταν τα χορευτικÜ του πνευμαηκοý κÝντρου Αγßου ΙωÜννη Αμαρýνθου και Αγßου Γεωργßου Αλιβερßου, ¼λοι μαζßÝκαναν Ýνα τερÜστιο κýκλο χοροý ξεοηκþνοντοò τον κüσμο, ο οποßοò συμμετεΙ χε σε Ýνα ξεφÜντωμα μÝχρι το πρωß, Ýνδειξη τηò ονÜγκηò που Ýχει ο κüσμοò να ξεφýγει απü τα τροβλÞματα που τον ταλαιπωροýν, Οι εγγραφÝò και τα μαθÞματα του χορευτικοý ξεκινοýν το ΣÜββατο 12 Οκτþβρη 2013.

ΡΗΓΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

0λOκληρωμÝγη ΤεχνικÞ ΥποστÞριξη

ΕπισκευÝò -Δßκτυα lnternet - ΜαθÞματα

Κωνσταντßνοò ΑΘ, ΡÞγαò

fife-QuaIitv

Τεχνικüò Ηλεκτρονικþν Υπολογlστþν

Τηλ. 6972_990483 €,ιnaili

kiOas@hotΙnail,qr

Ε ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

ΔΗι,|ΗτΡΗΣ Α0, ΙßΙOΥθτΡΠΑΣ

.

!ν!γι/ν,f

acebook,coπ/rigaskoòtas

μαò

Λ. ΦυλÞò - ¶νω Λιüσιο . τηλ. 210 2470Β19


Εντυττωσßασε του

ΑνδρÝα

Κοýκου

Την ΚυριακÞ 7 Ιουλßου πραγματοποιÞθηκε στο χω, ριü μαò η διÜλεξη ομιλßα του κ, Κοýκου ΑνδρÝα με

θÝμα:

«Η συμβολÞ τηò στρατηγικÞò του ΙωÜwη

Καποδßστρια για την Ελλην|κÞ Επανüσταση και την ßδρυση του Ελληνικοý κρüτουò. -Ελληνεò». -Ενα μÜθημα για τουò σýγχρονουò που οργÜνωσαν

η

Α,Ε ΑΡΤΕΝΙΙΣ καιο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥΑΓΙΩΡΓΗΤΩΝ

ΠοραθÝιω Ýνα οýνιομο β,ογροφιλü οημεßωμα τοJ κ, Κοýκου. Ο Κοò ΚοýκοòγεννÞθηκε στα ΧανιÜ ΚρÞτηò, Φοßτησε στη ΝομικÞ ΣχολÞ του Αριστοτελεßου Πανεπιστημßου Θεσσαλονßκηòκαιστη ΣτρατιωτικÞ ΣχοΑξιωι"ατιλων Σωμüιων, καιÝχει δε ι.ειαπιυχιοιü ^Þ üßπλωμα στη ΝαυτικÞ Ε πιο ιÞμη και Σιρο ιηγικη απο τη ΣχολÞ ΠολÝμου Ναυτικοý, εßναι απüφοιτοò τηò ΣχολÞò ΕθÞΛÞò¶μιJναò, ενþ ολοκλÞρωσε πρüσφατα το διδακτορικü του στη ΦιλοσοφικÞ ΣχολÞ του Πανεπιστημßου Αθηνþν, Εßναι καθηγητÞò Νεþτερηò Ιστορßαò στη ΣχολÞ ΕθνικÞò Αμýνηò και στη ΣχολÞ ΠολÝμου Ναυτικοý, Ýχει συμμετÜσχει σε πολλÜ Ετιστημονικü ΣυνÝδρια στην Ελλüδο καιτο εξωτεριλü , ενþ aχειδημοοιεýοει πολλü Üρθρα σε ελληνικÜ επιστημονικÜ περιοδικÜ, ¸χει διατελÝσει Επιστημονικüò Σýμβουλοò του Δικιýου Πολεων "Ιωüννηò Κσποδßστρ|αò» και Ýχε, τιμηθεßμε ελληνικÜ παρÜσημα και μετÜλλια, Εßναι Ταξßαρχοò ε,α, του Σþματοò Νομικþν Συμβοýλων ιων Ελληνιιων ΕνüπλωνΔυνÜμεων, Στιò 21 Σεπτεμβρßου 2010 ßδρυσε την «Εταιρεßα Εργου ΙωÜννη Καποδßστρια», τηò οποßαò εßναι και ο

η ομιλßα Στον Αγιþργη πρþτοò Πρüεδροò, Εßνα μßα επιστημονικÞ ετσιρεßα με σlοτü ει τοJ κα]οο ιο ι,<οý ιηò ιºδlμ ουρν'οενüò βÞμα-οò λογου - δ,σλογου , μελÝιηò εΓιστºμονιτÞò ιου 'lολιιιιοý - οτρα-ιωτικοý - διπλωμσ'ιλοý , εκ πα , δευτικοý - οικονομικοý Ýργου του ΙωÜννη Καποδßστρια στην ΕλλÜδα καιδιεθνþòιΙ ειο,ρεßα aχει δþσει Þδη σημεια γροφºò με ου|-μετοχÝò σε επιστημονικÜ συνÝδρισ κοι ημερßδεò στην ΕλλÜδα και το εξωτερικü, συνεργασßα με το ΠανεπF

σ-ημιο Αθηνþν, οLμφων α με μεγüλο επιστημον,.ü φορÝατηò Ρωσßαòγια κο ινÝò εκδüσειò στη ν ΕλληνικÞ

γλþοοο, εΓιστημον,τÞ στÞρ ξº μεταπτυχιακþν φο,

τητþν, Επßσηò οργÜνωσε και Ýθεσε υπü την αιγßδα τηò μεγÜλη παρÜσταση που Ýγινε στο Λ,4ουσικü ΓυμνÜσιο ΠαλλÞνηò απü το Νεανικü Χορωδιακü Σý νολο ΕΝ,4ΠΝΕΥΣΙΣ με θÝμα "Η Ελλüδο μοò <οιü ΞαρχÜκον». Η ταρÜσταση Þταν μια αναδρομÞ στη νεüτερη Fλλºν <Þ Ιοιορßα μÝοο οπü ιη Jο_σιλη το, Σταýρου ΞαρχÜκου και συμμετεßχαν μαζß με τα 70 παιδιÜ τηò χορωδßαò σπουδαßο τραγουδιστÝò και ηθοποιοß, Τελευταßα επστημονικÞ πρωτοβουλßα οι «ΣκÝψειò για τον Καποδßστρια», μßα σειρÜ διαλÝξεων

απü εξειδικευμÝνουò επLστÞμονεò και διπλωμÜτεò

που γßνεται στο μουσεßο τηò πüλεωò τωνΑθηνþν και θα ολοκληρωθεß τοΔεκÝμβριο του 201 3,

Η ομιλια ειχε τερÜσ-ια επι-υχßα λαι η,αν πρωιüγνωρη για τα δεδομÝνα του χωριοý μαò ßσωò και τηò ευρýτερηòπερ οχÞò, Ο κοò Κοýκοò καθÞλωσε με τονγλαφυρü, εýληπτο κα] Üμεσο λüγο του το ακροατÞριο και δεν αποτελεß καμßα υπερβολÞ να πω üτι επß μßα και πλÝον þρα, οοο δ,ºρκηοε η οι-ιλßα ¼υ, üλοιοι 'lορευριοιüμενοι

ΕιιΠοΡ ο. ßιΕΛΕτΕΣ, εΓκΑτΑΣτΦΕ Σ

πΑΞΙΝοΥ

3,

ΑΝΩ

τ κ.:13341

445 Φαα^ΙοΣΙΑ 210 24 α4 795 sile: Φiaoscpe are-mail: ß aosepe@ho

Τηλ : 210,24 74

qr

Αι ΩΡιΗΙι(Α ΝΕΑ Ζ


ροýφαγαν αχüρταγα τιò ιστορικÝò αναφορÝò και τιò Üγνωστεò πληροφορßεòγια το Ýργο και τη ζωÞ αυτοý του Ι\Ι εγÜλου ¸λληνα του ΙωÜννη Καποδßστρια, ΚατÜ τη διÜρκεια τηò ομιλßαò αιJτÞò: , ΧαρÞκσμε ποιJ εßμαστε καιεμεßò'Ελληνεò . Νοιþσαμε υπερηφÜνεια για τιò επιτυχßεò του Καποδßστρια στο δýσκολο στßβο τηò διπλωματßαò, ¶λλωοτε μην ξεχνÜμε ü]ι εßχε να αντιμετωπßσει Ýνα

.

.

Ι\ΙÝττερνιχ!!!

Δακρýσαμε (ναι εßδσ δοκρυσμÝνα μüιια στην

αßθουσα και δýο απü αυτÜ Þταν και τα δικÜ μου) απü χορü αλλü λαι απü λýπη για ιο ιο ιορικα. καταστροφ ιΚÜ ελαττþματα τηò φυλÞò μαò, ΣιενοχωρηθÞλομε γιοτß üλοι μαò, ιüιαßτερα σιιò σημερινÝò πολý δýσΚολεò συνθÞκεò για τη Χþρα μαò, αναλογιστÞΚομε πωò θα Þταν η ΕλλÜδα μαò σÞμερο. αν οι <οτζομπÜσηδεò και οι προýχοντεò τηò κÜθε εποχÞò, Üφηναν τα φωτισμÝνα μυαλü, που κατÜ κσιροýò γεννÜ αυτÞ η χþρα να την πÜρουν απü το ΧÝρι και να την οδηγÞσουν με ασφÜλεια και ανιδιοτÝλεια προò την προοδο λα, την ευημερßα, για το καλü των κατο ßκων τη ò, ΠροβληματιστÞκαμε για την μÝχριτþρα στÜση μαò ο ια κοινÜ ß εßμαι σßγουροò üτι πολλοß σκÝφιηκαν üτι, φτÜνει, πρÝπει να υπÜρξει αξιοκρατßα), ΑναδιατÜξαμε τιò αξιακÝò μαò ισορροπßεò. Παßρνονταò παρÜδειγμα την λιτÞ ζωÞ του λrεγÜλου¸λληνσ ξονοθυμηθÞκομε üτι επιτÝλουò, υπÜρχουν πολý ομορφüτερα πρÜγματα απü τα υλικÜ αγαθü, ΤÝλοò, νοιþσαμε μια αισιοδοξßα, üτι ßσωò, ναι, υπÜρχει λýση στα προβλÞματα, αρκεßνα υπÜρξει κÜποιοò Καποδßστριαò,

Η ομΛßα αυτÞ Þταν Ýνα μÜθημα ποιδεßαò, ¶λλωστε συζÞιηοη που ακολοýθησε, το πλÞθοò ιων ερωτÞη

σεων ιαι των τοποθεΙÞοεων των πσρευρισκομÝνων, κατÝδειξε την ανÜγκη που Ýχουμε üλοι μαò για ενη-

μÝοωση και με]αλσμπÜδευση ιηò γνþσηò και οπÝ, δειξε περßτρανα θαρρþ, γιατß θεωρþ üτι η ομιλßα αυτÞ του ΑνδρÝα, του δικοý μαò πλÝον ΑνδρÝα, εßχε τερÜστια επιτυχßα. Πα το Δ,Σ τηò Α.Ε ΑΡΤΕλ,ηΙΣ και το Δ.Σ του Συλλüγου

Μοýντριχαò Βασßληò

ΑΟΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΛΑιΚο ΓΛΕΝτΙ 6 ΙοΥΛΙοΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣÜββατο 13/7/2013 Α. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (αλφαβητικÜ)

1, Α]δßνηò ΑχιλλÝαò περιβολκÜ (πατÜτεò, ντομÜτεò, αγγοýρια, πιπεριÝò, λÜδι, κρεμμýδιο)_ 2, Α]δßνηò ΣτÝλloò δýο τελü ρα ντο μ Üτεò, 3, ΒÜσσοò ΕυÜγγελοò 80€ψα αγορÜ κρεÜτων, 4, Θεοδþρου Γεþργιοò30 κιλÜ κροσß. 5, ΚεφÜλαò ΕυÜγγελοò 80 € γιο αγορÜ κρεÜτων, 6, νΙüσχοò Παναγιþτηò μßα γßδα, 7, ΝταντÜκοò ΣωτÞρηò50€ για αγορÜ κρεÜτων, 8, ΠιλÜτηòΑθανÜσιοòδýοτελÜρα πατÜτεò, θ, ΤσÜλσò Κωνο ιανιινοò 50 € για σγορÜ κρεüτων

ΕΣοΔΑ4.320€

Β.

Μπýρεò46 κουτÜκια (σε μαγαζιÜ) 25€ ¸να κιβþτιοτραπεζομÜντηλα (Σýλλογοò) 25€ Δýο σακιü κÜρβουνο (2 χ3OκιλÜ) (Σýλλογοò)60€

ΣΥΝο^ο ΕΣοΔΩΝ 4.430€ Γ ΕΞοΔΑ 1.ΑΦιΣΕΣ 90 € 2. οΡΧΗΣτΡΑ 1250€ 3, ΕΝοιΚιΑΣΗ ΚΑΘιΣιΙΑτΩΝ 300€ 4, ΚοΥΚΗΣ 850€ 5. ι\ΙΠΕΛιΑΣ 700€ (1

1

1

πακÝτα -13πακÝτα απü γßδα

98πακÝτα

χ 5,5 =

ΣΥΝοΛο

ΓΙΑ

=

53θ - 260 (απü προσφορÝò)= 1 3 κουτιÜ σουβλüκια χ 81 = 1,053 σουβλÜκια 1053χ 0,43 --

ΑΓοΡΑ ΚΡΕΑτΩΝ279+452=

Ι\ΙΠΕΛΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 731 -31 =700€)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ(χαρτικÜ)

539€

279ε 452€ 731€

ΡΑΔιοΑΛιΒΕΡΙ 8. ΦοΥΡΝοΣ (κΕΡΑΤΣΑΣ) 9. ΠΑΓοΣ 10.ΔιΑΦοΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

261€ 70€ 250€ 45€ 45€ 3.861€

ΚΑΟΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΣΟΔΑ

4.430€

6. 7,

ΕΞοΔΑ

ΣΕΤΑΜΕΙΟΟΜΑΔΑΣ ο Πρüεδροò Μοýντριχαò Βασßληò

9 ΑΠΩΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

2013

3.θ6'! €

539€

ο ταμßαò Αßδßνηò Αντþνη ò


ΛÝω μÞπωò

του Στομüτη Ι4οýντριχο

ΘΑ ΚΑΝΩΖΗßrΙΕΣ

ΥπÜρχουν ορισμÝνεò φορÝò, παρεξηγÞσειò στα ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ την ημÝρα τηò συναυλßαò, ΚÜποιοι νομß ζουν üτι η συναυλßα εßναι πανηγýρι και ο καλλιτÝχνηò εßναι υποχρεωμÝνοò νο τραγουδÜει μÝχρι το πρωß, ΚÜποιοιεπßσηò νομßζουν οιι οφοý "πλερþσανε» εχουν

καιτηναπαßτηση νο δþσουν καιτιò «παραγγελιÝò» τουò καιαλßμονο Üμα η τραγουδιÜρα τουò κÜνειρεζßλ μπροστÜ στον κüσμο, αγνοþνταò τον παραγγÝλοντα, Ι\,'ΙÞπωò πρÝπει να αντιλαμβονüμαστε, σε ποιου εßδουò εκδÞλωσηπηγαßνουμε κσιτι ýφουòκαλλιτÝχνηακοýμε; ¼σο επαγγελματßαòνα εßναιο Üλλοò, δενγßνεταινα μην τον επηρεÜζουν κÜποιεò πÜνω απü το μÝτρο συμπεριφορÝò, λΙÞπωò νομßζει κανεßò πωò Ýχει το δικαßωμα με 10,12 ευρþ να βÜλειτον Μßκη ΘεοδωρÜκη να του τραγουδÜειüλη τη νýχτα «θα κÜνω ζημιÝò»;ΛÝω μÞπωò!!! Η

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΑ^ΗΘΕΙΑ

Αν κÜποιοò μελετÞσει τον οικονομικü απολογισμü

των Αρτεμισßων, εýκολα μπορεß να διαπι(πþσει, üτι üποιο ποσüν Ýμεινε στο ταμεßο του Συλλüγου, Ýμεινε απü την ημÝρα τηòσυναυλßαò με την ΕλÝνη ΒιτÜλη, ΕπιπλÝον θα δει πωò η συναυλßα χρηματοδüτησε και τιò εκδηλþσειò που φυσιολογικÜ υστÝρησον οικονομικÜ, Τοο ιοιχειο τσρστßθεταιγια üσουò επιμÝνουν να ισχυρß ζονται üτι τα μεγÜλα ονüματα που επιλÝγει το Δ,Σ να φÝρει, παßρνουν τα χρÞματα των Üλλων εκδηλþσεων και φεýγουν. lνÞπωò πριν βγÜλει κανεßò αυθαßρετα συμπερÜσματα και διακινεß λανθασμÝνεò θεωρßεò στα καφενεßα, πρÝπει να ζητÜ να ενημερþνεται για τα πραγμ ατικÜ στο ιχεßα, που οýτωò η Üλλωò εßναι διÜφανα και προσβüσιμα στον καθÝνο;ΛÝω μÞπωò!!! ΡΕ ΠοΥΣιΠοΥ Κ^ΕιΝΕιτΑ ΜΑτιΑ ΜΑΣ!!! Παρακολουθþνταò την ομιλßα τηò κ. Τüλια για την ΕλληνικÞ γλþσσα, συνειδητοποßησα üι εßμαι αγρÜμματοò. Επßσηò διαπßστωσα üτι εßμαι δειλüò, βλÝπονταò ιην ιοθηγÞτρια να οποδ;δει με θορροò ευθýνεò στουò

Ξ

ποριστüμενουò πολιτικοýò για τη στÜση τουò στο τερÜστιο αυτü ζÞτημα, Πιστεýω üι υπÜρχουν καιÜλλοι που Ýχουν την ßδια μ' εμÝνα Üγνοια για τüσο σοβαρÜ θÝματα, που Ýχουν να κÜνουν με την ßδια την ýπαρξη του Ελληνικοý¸θνουò, λ,4Þπωò ο Σýλλογοò, αφοý διαπßστωσε ιο ενδιαφÝρον με ¼ οποßο ιüοοò λüσμοò πορακολο ý θησε την ομ ιλßα, πρÝπει να συνεχßσει με περισσüτερη δýναμη να οργανþνει παρüμοιεò εκδηλþσειò; ΛÝω μÞπωò|!!

Δ

ΗΑΝΑπΛΑΣΗ τοΥ ΚΕΝτΡοΥτοΥΧΩΡιοΥ ¸χει ξεκαθαριστεß με τον πλÝον κατηγορηματικü τρüπο, üτι το αßτημα του Συλλüγου προò τον ΔÞμο για

J

την ανÜπλαση του κÝντρου του χωριοý, εßναιανεξÜρτη-

το απü üσα ζητÜ το τοπικü Συμβοýλιο κοι καθüλου δεν

επηρεüζει ιην χρημστοδüτηση των υFολο'Γων Ýργων, ΥπÜρχει σαφÞò δÝσμευση του ΔημÜρχου γι'αυτü, Να λÜβουμε υπ' üψιν μαò üτι το Δημοτικü Συμβοýλιο Ýχει εγκρßνειτην πρüτοοη ¼υΔημüρχου για το aργο \οιÝχει αποφασ]στεß η χρηματοδüτηση του, λ/Þπωò κÜποιεò φωνÝò που μλοýν για «Ýργα βπρßναò» Þ πωò τÜχα θα οφα,ρεθοýν χρÞμοια απο τον Γροýπολογιομο ιου χωοιοý, δεν ουμβüλΛουν,για νσ το πω ιυγενικü- ο,ην πραγμοτοποßηση ενüò Ýργου που θα αλλÜξειθετικÜ την üψη ιου χωριοý ιαι θο το κοτασιηοει εΛλυστ,κüτερο στουò επισκÝπτεòτου; ΛÝω μÞπωò!!!!

ΠΑπΑΣÞΖΕΥΓΑΣ Η συνεργασßα των φορÝων που υπüρχουν Η

και

δραστηριοποιοýνται στο χωριü εßναι κÜτι παρÜ πÜνω απü επιβεβΛημÝνΓ, Αποτελεßδε, βασικü σιοιχεßο γιο την προλοπτ ιου, η ατο (οινοý συντονιομÝνη αντιμετþπιση των προβλημÜτων του. Ο ρüλοòτου καθενüò εßναι διακριτüò και η δρÜση του πρÝπει να Ýχει τον σεβασμü και την υποστÞριξη των Üλλων, Κανεßò üμωò δεν δικαιοýται να υποκαταστÞσει τον üλΛον Η παπÜò παπÜò η ζευγÜò _ ζευγÜò, Ι\,ΙÞπωò πρÝπει να δþσουμε λßγο ιην προσοχÞ μαò σε αυτü ιο ζÞιημο τροιειμaνου να μην πριονßζουμε το κλαδß, πÜνω στο οποßο καθü, μαστε;ΛÝω μÞπωò|!!

ΚΑ^οΧΑιΡΕτΑΣ!!! Βρε καλþò τον||Ι Εμφανßστηκε ο τýποò που διπλο, τριπλοχαιρετÜει, αυτοýò που μÝχρι πριν απü λßγο οýτε που γýριζενατουò κοιτüξει, Ι\,4ε φωνÞ πουνα επισκιÜζει τιò υπüλοιπεò φωνÝò του καφενεßου, με βλÝμμσ που να σαρþνει τονχþρο για να βεβαιωθεßαν Ýχει τραβÞξει την προσοχÞ καιτου τελευταßου θαμþνα, με γÝλιο προκλη,

τιλü ιρονταΧτü κοι ýφοζ «JπερÜνω» που /α,οια επιχειρεßνασβÞσειτηνξινßλαπου ÝχειποτßσειταχαρακτηριστικÜ του, Ν/Ιýρισαν εκλογÝò. ¸κπληκτοι οι Üνθρωποι,

χοιDετοjν ]ο απΛω_Ýνο στην μοýρη τουò χÝρι, προσπαθþνταò αμÞχανα να σκεφτοýν, μÞπωò εßναι καμιÜ γ,οριÞ και τ-ν ξÝχοοαν, λΙÞπωò βρÞλε οπαντηση ο προβληματισμüò του μακαρßτη του ß\ΙανÜκου που σε ηαρüμο

εò περιπιωσειò οναοω,ιüιαν «Βρε üτι

με

χαιρÝτησε ουιοò, με χσιρÝτºσε, Αλ^Ü γιατ με χοιρÝ, τησε;»ΛÝω μÞπωò!!|

Α^ΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑρκετÜ μÝλη τουΔ,Σ του Συλλüγου -ανÜμεσα τουò κι εγþ, υπηρετοýμε Þδη πολλÝò θητεßεò, Πιθανüν να κουρÜσομε και να κουραστÞκαμε, Η αντικατÜσταση των

παλιþν απü νÝα μÝλη, νομßζω üτι θα προσθÝσει φρεσκÜδα (ηον Σýλλογο, καινοýριεò ιδÝεò, νÝα δυναμικÞ λαι παρÜλληλο θα ξεκουροοει ια καταπονημÝνο απü την υπερπροσπÜθεισ μÝλ. \ΙÞπωò ÝΦτασε η þρο για μια ριζικÞ ανανÝωση; λ,ηÞπωò Þρθε η þρα αλλαγÞò φρουρÜò;ΛÝω μÞπωò|| ΑΓ

αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ 9


fo

ιτιι

ηοΔ»ιιτο

Δßιιι

κηι

γλþσσα εßναι φαινüμενο βιολογικü kσL πνευματικü, Βιολογκü, ωò φωνÞ Þ ωò Üναρθρη κραυγÞ, τοlr εξαρτÜται απü την ανατομßα και τη φυσ¼λογßα των φωνητικþν οργÜνων, πνευματικü δε, ωò ικανüτητα Ýκφρα

σηò, διατýπωσηò κα αντικειμενικοτοßησηò συναισθημüτων, διανοημÜτωνκαι δεþν, Η γλþσσα, αυτü το φυσκü ιδßωμα του ανθρþποττ, ωò Ýκφραση τηò διανüησηò συνεχþò εξελßσσεται και βεληþνεται, Στην αρχÞ τηò Þτανπεν!χρÞ λεξιλογ κÜ, ανοργÜνωτη γραμμα, ικα, üμωò υηÞοχι ωò Ýμμετοοò (υοιωò λογοζ ωò \ορüò Þ μουσιχß, þστοι ο ανθρωττοò αΓü ιη Φυοιλ1 οποτýΓωσ,], δηλσδη,α ßχνº ζþων ß ανθρþπων, ε|Γν.υοιºλι ιºνπχνητη γραφÞ, την ταρÜσταση δηλαδÞ αντικειμÝνων του εξωτερικοý κüσμου, την παρÜσαση εικüνων με καθορισμÝνη συμβολικÞ αξßα Þ σημασßα με σκοπü τη μετÜδοση Þ την υπüμνηση Þ τη δηιþνιση στουò μεταγενεστÝρουò, Ε-σι, üτΦ9 ιαιο Fυο,π,δ,ò ορ;ζει, η γροψÞ με ,ο σιστημο των γρομμοιων ιο των συλλαβþν θιΦρι:,σι φÜρμο<ο Ιοτü

τηò λ]θηò, νισ νο αΓοδþοου-ε στßχουò:

οι ιλιιθερº JopΦi

τουò

ι Αß

qe "qh ¸ιτα\'\ιqesaj rro'o labj iiqel ''λl,αιοτ rnqlΑpoιS g€mmαι' e,dònai γÞ,νηα f,,vn»enta Su

Η επ]νüηση αιιτÞ στο βÜθοò τοτ.J χρüνου εκδηλþθηκε σε διÜφορα μÝρη τηòγηò, Η περοχÞ τηò λ/εσογεßου, η Ιýεσοτοταμßα, το ινδοσ ν κü παραθαλÜσσιο τüξο μεταξý τωνεκβολþν του Ινδοý καιτου Κßτρνου ποταμοý και η περιοχÞ τοι] ΙνΙεξι, κανικοý κüλπου εßνα ο περοχÝò τηò γηò üτου κατÜ τη λÞξη τηò προ'ßστορικÞò αρχαιüτηταò εμφανßστηκε αξιüλογη γραφÞ, Σε οJτÝò τιò \οπιδεò ιηò οριßνον'1ò ανθρωπü,τ-αò JαρτυρεF

τα üτι αναπτýχθηκε η γρσφÞ, μια ετινüηση που προσο,

μοιÜζει στη ζωγραφικÞ, που εßναι αντιληπτÞ οττ κþò και μιλÜει στουò απüντεò καιστουò μεταγενÝστερουò, Απü τιòπαραστα, ,ι<εò,σι υΓ.ργλωοοικÝò γραΦaò, δηλαδÞ ßη ζωνοσφι<Þ ιο την εικονογραφικÞ, ατü την οποßσ διαμορφþθηκε η €ρογλυ, φικÞ τηòΑ γýπτου και η γραμμογραφικÞ, περνÜμε στιò φωνη, τικÝò και γλωσσικÝò, δηλαδÞ στη γραμμικÞ συλλαβογρÜμματη γραφÞ καιστη φθογγικÞ, μεÜλλσ λüγια στο αλφÜβητο, Στον ελλαδικü χþρο κεßμενα ζωγραφ]κÞòγραφÞò βρÝθηκαν στη λ.ηακεδονßα σε βραχογροφßεò των Φιλßττων, στη Λακωνßα στο σπÞλαιοΔυροý, στην Ολυμτßα σε ορειχÜλκνο κýπελλο, αλλÜ σχετικÞ μαρτυρßα ατο!ºÜ κσ στην ασπßδα τουΑχιλλÝα, üπωò τεριγρÜφεταL απü τον¼μηρο, Ι\,ηÝχρι το 1894, ποι] η σκατÜνη του Evans στην Κνωσσü

ανακÜλυψε κεßμενα που αντιτροσωπεýουν την εικονογρα φικÞ γραφÞ, ωòτεκμÞριο ýταρξηòτÝτοιαòγραφÞò στην ΕλλÜ δα προ του 8"'αι, εßναιο στßχοι τηò ΙλιÜδοò Ζ 168,170, üπου γßνεται λüγοòγα σÞματα σε τßνακα,

Ακολουθεßτο 1θ08

η ανακÜλιJψη του ψημÝνου δßσκου τηò

Φαισοý με εικονογραφ κü κεßμενο, Μιλüμε για μßσπροαλφαβη,ι{Þ γραφη ποιJ üιαβÜσrητε μüνο ο τ μειογßνaστερη

μορφÞ τηò, δηλαδÞ αυτÞ τηòγραμμικÞò Β, ταυτüχρονα με τη

Φ

ΑΓ]αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

ιι κß,^ιμ

Σ( ΠΡΩΤο ΠΛ4Λο

καιη σφηνο μ ικÞ γρσφÞ στην ΕλλÜδα χρησιμοτοιÞθηκε εlδÞòκαδμεßα, γραφÞ φο νικικÞò προÝλε!σηò, Ο μýθοò γ α το βασιλÜ ΚÜδμο ντυιτÝνοò με την ισιορικÞ μαρτυρßα τοιι Ηρο Pelasg,.,hj καΙεοmÝηη] δüτου tA ηαη'Ellεdoj, ρτüßειοη μαò πλη ροφορεß üτ ο αρχηγüò των Φονßκων ΚÜδμοò πÝ ρασ. ,.J απü τολλÜ μÝρη τηò ΕλλÜδαò αναζητþνταò κατ' εντολ. πατÝρα τουΑγÞνορατην αδελφÞ το! Ευρþπη που ο Ζει]ò ι τß απαγÜγα, Η αναζÞτηση αυτÞ κατÜ τονΑτολλüδωρο Ýληξι !ε εfrολÞ ιου Ιýονrεßου -ων Δελφþν ιαι ο λαδμο, , ,,c co c θητε ο º οÞβο, οιοκολουθοß ιου εφιραν -α φο νιτa c ονομÜζοwονταγρÜμματα, στη ΘÞβα, üπου καλλιÝργησο!, ò εmστÞμεò και τιò τÝχνεò, üτωò μαρτ!ροýν οι σφραγ δοκj λνδροιτου παροχþθηκαν στα ερεßπ α, üταν ο]Αχα οßτορθη, τεò Ýταψον ιο ονÜι οοο ται το ,ερü ιΦν Καδμιι-. ,ο, Βο.,

γραμ

d

θηιονστιòανοοιαφßòτοL'qb3,64,ΥΓüρχιιοLωò.ο,ο-ο, ψη üτι οι Καδμεßοι πο! ο Ηρüδοτοò αναφÝρει δεν Þσαν Σημßτεò, αλλÜ φυλÞ απü τη ΦονßκητηòΗτεßρου,

Οι

ορχοο ΕλλτνιòστÝδ,δον,η, ιψιLρεσº τ-,,οα--ο,

των, εWοþνταò το αλφÜβητο, στον ΠρομηθÝα στην ΑθηνÜ, στον ΕρμÞ, σιò Μοýσεò, στο ßνlο!σαßο, στο Δαναü, στον ΚÝκροπα, στουò Πελασγοýò, στουò ΚρÞτεò. Κοιü ,η μορ Lρ ο ¼, Δ üδωροιJ ιου Σιιελ,ωτη τα φο , . ]ισ γρÜμμοτα 'lου ßφερι στην Fλλüδα ο Κüδυο,, ονο_Üσ-Γ,ον τελασγικÜ, διüτι τα χρησι!οποßησαν τρþτοι ο Πελασγοß, Αντßθετα με το!ò μýθουò αναμφßβολα το ελληυκü αλφÜβητο συνδÝεταιστενÜ με τιò βορειοσημιτικÝò γραφÝòτου τÝλουò τηò τ Χ \ιλιιτΓο'δοò μ. ιο ν.νι.ü ο\ο_ο 2ηò ται-"]ò ορχÞò ιηò eelon glεmmat'Ýlex. , oga: οι Eo,,,n!kejd' φοινικικÞ γραφÞß Φοßνικεò ανακÜλυψαν τα γρÜμματα του διασþζουντον λüγο

1

ü'lωòδιοΒοζουJιο

ιον Γο,ητ,] Κρ,τ'ο, LΙγρα|.|.ιλÞ

γροΦº

του

εmνüησαν ο Αχαιοß και ο Ενα ns Ýφερε στο φωò στην Κνωσσü (γραμμικÞ Β) δßδει δεßγματα ýπαρξηò üχι μüνο στη ΣτερεÜ Ε^λοδα ιαιοιην ΚρÞ η αλλü καιστ,]ν Πελοηüννηοο, üι ωò μαρτυροýν οι πινακßδεò τηò Π ýλου,

Εßναι γεγονüò üτιο προσλφαβητικÝò γραφÝò οδηγÞθηκαν

σε αφανισμü, αφοý üλλωστε κατÝγραφαν γλþσσεò ουσια, στικÜ ακατÜγραφεò, αδιαιþνβτεò, του παρεσýρθησαν απü τòεξελικτικÝòολλανιò Ειοι ηιεßλον,(οü]στüτην ηροbιο, ρßα στην ιστορßα τÝρασαν μüνο τα Ýθνη με αλφÜβ ητο, αφοý το

αλφÜβητοδια þνιζε τα προ'¼ντα τηò διανüησηò κÜθε Ýθνουò, Απüδειξη τηò εξÝλιξηò τηò γραφÞò στην ανατολικÞ Ιν]εσü, γειο υπÞρξε το αλφÜβητο, ποιτ ταραστατικþò εßναιη ýστατη γραμμ κÞ γραφÞ κα μÝνειαξεπÝραστο 3,500 χρüνια, Ο χρü, νοò εσαγωγÞò τηò αλφαβητικÞò γραφÞò στην ΕλλÜδα δýσιο^α προσδιορßζετο, με αι.ρι3ιια ΒÝβοιο εßνσιοτιτρaπε νο σ!νÝβη πριν το τÝλοò τοι.J θ'" Þ Ýστω τοπρþτο μισü του 8'"αι,, οφοý ετιβιβοιþνετοι Ýμ,lεοα σηü rºV ταραδοσιακ,ß χρονο, λüγηση τηò 1ηò ΟλυμπιÜδσò το 776 τ,Χ, που εßναι η πρþτη σταθερÞχρονολογjο

τ\αρ\αßσòεΛληνιχηòισιορßαò

Η χρÞση του αλφαβÞτου στην ΕλλÜδα υπÞρξε κατ εξοχÞν

γüνιμη, Το αρχαιüτερο Üμεσα σωζüμενο σÞμερα ελληνικü ολφαβητιχü λ. ßμενο ε'ναι η ε ßιγροφÞ τοιι Δ η .]λου, χαρογμ a νη


σε οινοχüη, ΠρüΚειταιγ ατη γνωσÞ αριστερüοτροφη ετιγρα φÞ περßτα τÝλη του 8'" σι, π.Χ, το κεßμ ενü τηò: üj ηαη Nlchstrn φtεΙεýΙαtα ρα,,,ΖεßtοýιJ dekon min, τþρα üτοιοò ατü üλοι]ò

τουò χορευτÝò χορεýα

πο χαρπωμÝνα,

σε αυτüν να δþσετε

σιJ-οßεννοΙιτοιτοογνιιο ιην η]λνη οινοχü.]J,Αυτοτο <ε'μι, νο ωò τροò το περιεχüμενο εßναι Ýνα «φιλολογ κü πα χνßδι»

και, επεδÞ δεν θα Þταν φυσικü η πρþτη χρÞση του αλφαβÞ,

ÝγνεσετÝτο¼ιJ εßδουòκεßμενα, θεωροýμετον 8'αι, π.Χ ωò lerminus anle quem γα την εισαγωγÞ τοι] φοινκικοý του να

αλφαβÞτοι] στην ΕλλÜδα, Υτολογßζεταιüτ θα εισÞχθη Ýνσ Þ διτο καιÞ τρειòοιþνεòπριν, δηλαδÞ 9,10 Þ και1l'α. π,Χ, Οιλüγο]του συνηγοροýν σε αιJτÞντη διαπßστωση βασjζο νται σε στÝρεα επιχε ρÞματα, üπωò: ο σχÝσε ò Φοινßκων κο ΕλλÞνων μεταξý ,]2'και 9'αι, π,χ με την εμπορικÞ δραστη ριüτητα των Φοινßκων στη ΜεσüγεLο, μLα εικüνα που μπορεß

τò ομηρικÝò ενδεßξειò γσ φοιν Κ]ΚÝò εισαγωγÝò μετÜλλων, υφασμÜτων τολυτελεßσò, σκευþν αλλÜ και δοýλων, χαρακτηρστικü δε εßναι üη στο ομηρικÜ Ýπη ο μüνοòμη Φοßνικαò Ýμτοροò που αναφÝρεται εßναι ο Ι\,4Ý\,ºηò, ο βασιλιÜòτωνΤαφßωνστο Ιüνl¼ ΠÝλαγοò, ¶λλο επχεßρημα εßναι η δατÞρηση των Ομηρικþν επþν, που κατü ιολλοýò ερε-ντ,a§ ηροßΓοθετει καταγροφη ιοιζ κατÜ το χρüνο ιηò οýνθιοß) ιοL,, Επσºòοφενοòτοο ισηü το 776 π,Χ ορχßζε τ ιο ανραφß ιων ονομüτων -ων νι.ητων των Ολυμτιακιrν αγþνων και η μÝτρηση των ΟλιτμπιÜδων, αφετÝρου το üτ το 758 π,Χ αρχßζειο ονομαστικüò κατÜλογοò των εφüρων τηò ΣπÜρτηò, ενΕχýουν τιò απüψειò για προγε, νÝστερη του 8- αι, εισαγωγÞ τηò φοινικικÞò γραφÞò στην ΕλλÜδα, Απü τιò επ]γραφÝò που Ýχουν διασωθεß φαßνονται τοπ κÝò ΓοοολλανÝò τοJ σ^φαβη,οL νινονοò 'lου μαρ-υρεß οι, υπßρξε εξελιι-lιÞ τορεο, δηλοδß Γρο:ηÞρξε μ,ο αρχλÞ μορφÞ, üπωò μαρτυροýν σωζüμενεò επιγραφÝò που καλý ΙτΙουν ευρý γεωγραφιΚü χþρο απü την Ρüδο Ýωò την Κýμη να σιτμπληρωθεß ατü

ιºò

Ιιολßοò,

Η

τολοιοπρη

ι(αι

Φ

οJδο,ο,ερº

αποκιο

στην

Ιταλßα Þτανη Κýμη κοντÜ στη ΝεÜπολη, ατοικßα τηò ΕυβοßκÞò Κýμηò, Καθþò οιÜτοικοι Ευβοεßò -Κυμαßοι εν προκε μÝνω_

δομιοολαβοJσαν στο ει,ηοριο Jειαξý ,ηò ενδολωρσò ιηò ατοικßαò και του λοιποý ελληνικοý κüσμου, η επικοινωνßα αυτÞ προýπÝθετε στοιχειþδη Ýστω γνþση γλþσσαò, ¶λλω, στε η κÜθε αποικßα ταρελÜμβανε ατü τη μητρüπολη εκτüò των Üλλων και το αλφÜβητο, δηλαδÞ το τοπικü αλφÜβητο,

üτωò

και την τοπικÞ διÜλεκτο,

Η μεταφορÜ λοπüντου αλφαβÞτου απüτην Ευβοl'κÞ Κýμη στην Κýμητηò ΙτσλßαòÝγνε μαζßμε την σπο κßα γýρω στο 750 π,Χ, αψειτδÞòδε μÜρτυραò το ετßγραμμα των Πιθηκουσσþν, Οα ητον χρºοι|.η οτο σηJε¼ αυτο ι,ισ ο:,νιο|.η ανοφορα ο ιον τρüπο τηò γραφÞò: οι ¸λληνεò αρχικÜ Ýγραφαν απü δεξιÜ

ποοò τσ αρισ,ιοü, εηß ιο λοιü, üπυò οι Φο'νιαεò, οργü,ερο χοτσ μοτοιÞθηιι ο ιυΓοò -.]ò γροΦηò Προò ια αρισ-ερü ιου συνεΧιζüταν στον επüμενο οτßχο προò τα δεξd, «βο!στρο

φηδüν», κα τÝλοò στηνΑθÞνα απü το 55Ο π Χ υβθετÞθηκε η γραφÞ απü αριστερÜπροòταδεξ Ü, «ωòευθý», Το επßγραμμα λοιτüν των Πιθηκοιτσσþνß εßμαι το γλυκü ποτο τοτÞριτου ΝÝσορα, üπο οò πιεßαπ αυτü, αμÝσωò θα τον κυριÝψει ο τüποò τηò Αφροδhηò, χοραγμÝνο σε γεωμε τρικü σκ!φο, κτÝρσμα σε τÜφονεαροý αγοριοý, μαρτυρεßüß εΙχε !ετσφερθεßτο αλφÜβητο του εχρησιμοποιεßτο στην Κýμη την ΕτJβοßκÞ, Ποια üμωò Þταν η φυσιογνωμßα συτοý του αλφαβÞτου που μεταφÝρθηκε σην ΙταλικÞ Κýμη; ΕπειδÞ το Φον κικü αλφÜβητο εjχε γρÜμματα που σÞμαιναν διÜφορουò φθüγγουò Üγνωστουò Þ πολý λßγο συχνοýò στουò ¸λληνεò,

προσαρμüσθηκε σηò ανÜγ(εò τηò ελληνικÞò γλþσσαò, Οι μεταρρυθμßσεò που Ýγναν Þσσν πανελλÞνιεò για νο δη, λωθοýν τα Α, Ε,

Ι,

Ο, τα Ζ, Θ, σλλÜ και κατÜ τüλειò, ΑυτÝò οι

μεταρρυθμßσειò κατÜ τüτουò _ πüλειò εßναι πολλÝò κο η ακρι, βÞò ταρακολοýθησÞ τουò εßνα Ýργο τηò ετιγρσφικÞò, ΑλλÜ λοι εδþ ΓρÝηει να Γο_με üτ, οταν εΓροιτιιο γιο |.ν]μειο οι πανελλÞνια θÝα, δενγινüταν χρÞση τοτικοý αλφαβÞτο!, αλλÜ κÜπο ου καθολικüτερου, σχεδüν κοινο ý. Α!τÝò οι παραλλαγÝò üμωò αντανακλοýν την αυτονομ ßα των ελληνικþν πüλεων, Οι ιροηοηοιησειò ιαι σJμτλ,]ρωοι 5 ιοι αλφοβº ου .α Ü rü,

Γο-ò, πüλειò <ο /ροντιò ιιριüüου\ ιLριωò αψορουν σ-α

δασÝα

φ, χ και τα δπλÜ

ξ, ψ,-Ετσj

με βÜση αυτÝò ßò

παραλ,

λαγÝò το αλφÜβητο δαιρεßται α) στα αλφÜβητσ ΚρÞτηò, ΜÞ, λου, ΘÞραò, üτου δεν υπÜρχουν οýτετα δασÝα οýτε το δßπλÜ, β) στο αλφÜβητο το δυτικü, δηλαδÞ τηò ΣτερεÜò ΕλλÜδαò κσι τηò Εýβοιαò καθþò και των αποικιþν τηò στη Σικελßα, üπου υπÞρχανταΦ, Χ, αλλÜτο!ενΧ=Ξ, το δε Ψ=Χ, καισε üλλα, τα δυι ιÜ ολφÜβη-ο χρησιμοτοιοýν το Χ προò πσρασ αοη oJ l(Σ, κοπ που JτΓρ/ ι καιστο ολΦαβηιο ιηò l.,:μηζ, üηωò α ηο, δεικνýθ κα] η χρÞση καισημασ'α του στο λστν κü αλφÜβητο, Το ßδιο παρατηρεπαι και στην παρÜσταση Üλλων γρσμ μÜτων, αλλÜ .Γειδß ο üιÜφορτò σ ßò ιορσλ^αγιζ δημ|οJργοιοον πρüβλημα, καθþò ÝναòγραφÝαò μποροýσενο γρüφα Üλλοτε κατÜ το Ýνα Þ το Üλλο αλφÜβητο, το πρüβλημα ξετερÜσθηκε, üταν επßΕυκλεßδου, το 402 π,Χ, εσÞχθη επßσημο στηνΑθÞνα το Μικρασιατικü ωνικü αλφÜβητο καιμÝχριτο 350τ.Χ η χρÞ, ση του εßχεγεν κευθεß, Ε δ κüτερα τηò Κýμηòτο αλφüβητο εßχε διαφοροτοßηση στο σχÞμα των γραμμÜτων του, σιον ελλα, δικü χþρο Þταν γνωστü ωò χαλκδικü Þ αλφÜβητο τηò ΕýOο,αò, αλλσ δεν ι ρ νε αιο<οι ιJr .l,ο ουζß ηοl τýρω οπü αι]τü, αφοý εßνα! γνωστüν üτ και αυτÜ τα αλφÜβητα εßχαν ηαρολλογεò, ιαω λαι μ κρaζ ινιοò ιηò δ,οò ευρýιερ,]ò γεω, γροφικ,]! πε ριοληò, ΑξιζΙ ι ο μýò νο οναφερθοJμε οε αυτü ποιJ εßναι εξα ρετ κÜ ενδιαφÝρον, δηλαδÞ στη συμβολÞ του αλφα, βÞτοιJ τηò Κýμηòστη δημιουργßο του λατνικοý αλφαβÞτου, το οηοßο Jε ιη σειρÜ τοιι Lιτσüüθτκε ο ιου\ λαο:,, ιηò ιο η"ρ,αò

Ευρþπηòκα χρησμοτοιεπα μÝχρισÞμερα, Το αρχαιüτερο σωζüμενο γραπτü μνημεßο τηò λατινκÞò γλþσσαò.σι γραΦºò ßιναι μιο αροιεροσιροφ1 ετιγραφß λοραγμÝνη γýρω σσ 700 η Χ ιονω οε |" α χρJση περüν,] ηο" βοÝθºιι οι ,Üφο ιου ΠροjνÝοιου ι.ο, -α γραι,μο α ομοιοζουν με ειιßνο ιων 1σ'| ττο- παρα-,]ριπο ιο, ^υμαιων, στ ò Ετρουσκüφωνεò κονüτητεò βüρεια τηò Ρþμηò.

ΑL,ß η νραφj, πoJ ηροηΛθι αºü ¸ εισηγμÝνο σπο την

Ευβο'ιτ

l(ýJτ

αλφüβτ-ο

ισοογλωνοι

ουν

τω χρüνω

τσ

λοιΓü ¼πι\Ü σΛΦσβηrο .οι ºοοακολοΙθησε -ην τοχýτο-η

εξÜπλωση του ρωμα]κοý κρÜτουò. Ασφαλþò εßναι λογικü κσ ανοJινüμòνο οτι το ο^φÜβτιο noJ ο ΚLμοοι μετεφερσγ προσαρμüστηκε στη φωνητικÞ τηò γλþσσαò υποδοχÞò τοιτ και υπÝστη τροτοποιÞσειò με ατοβολÞ Þ προσθÞΚη στοι, χεßων, ΟιτροποτοιÞσειò σιJνεχßζονταν, Ýτσ þστε στο παλαιü λαιΜκü αλφÜβητο, που απετελεßτοαπü 21σημεßσ, τον 1"π,Χ αι, λονω ιισροηò ιο^λþν ζλ^ηνιλþν λιξιων οι Ρωμαßοι ºρü, σθεσαν 3 γρÜμματα: το Χ, το Υ κα το Ζ, Υπολογßζεται üß την τερßοδο τηò εποχÞζ του Αυγοýστου ενσωματþθηκαν στη λατ νικÞ 1 0,000περßπου ΕλληνικÝòλÝξειò, Αυτü το λατινικü αλφÜβητο ακολουθοýσε τουò Ρωμαßουò ' στιò τεριοχÝò που κατοιΚοýσαν ταρακολουθþνταò τηνταχý, τητα τηò κοσμοκρατορßαò τηò Ρþμηò, με τη μεσολÜβηση δε

και του ρωμσßκοý Χρισιανισμοý επεκρÜτησε στη ΔυτικÞ Ευρþτη, Ýγινε κοινÞ γραφÞ üλων των εθνþν τηò Ευρþπηò αοιοογüπρα η ι Γι<ρο,aοτερη γροΦη σ-τ γη Αι ü ιην επολÞ

προωθεßται μüνο το λατινικü αλφÜβητο, αλλÜ καιελληνικÝò λÝξε]ò που εßχαν περÜσειστην του εκλατßνισμοý των Κελτþν δεν

λατνικÞ και μετοντρüπο αυτü μεταδüθηκανστηνΑγγλικÞ, μια

διοδτασßα επονολομβονüμινη αργοτιρα /r την ιοιο< ºοº τηòΑγγλßαòατüτουò Νορμανδοýò (1036, 1362 μ.Χ), δηλαδÞ λÝξειò ελλην]κÝòτου εßχαν περÜσει

μ

Ýσω τηò λατινικÞò, πüντα ΑΓ ΩΡΓΗΤ ΚΑ

NEA]f


απü το αλφÜβητο τηò απο ßακÞò Κýμηò, στην γαλλικÞ μετα, δüθηκαν σιην σγγλικÞ και ο δανεισμüò σ,Jνεχßζεται κα κορυφþνεταιτον 18"και 19'αι, μ,Χ, Απü τη λατινικÞ δημιουργÞ, θηlαν

οι ροJανι.Ýò

νλþοοLò,

.

ενþ η ßδια δε μ,λ Ýτο, πιο ωò

μητριΚÞ γλþσσα οýτε ακüμη Καιστουò κýκλουòτηò ΚαθολικÞò

ε\ιληοßοò, ΑΙλωΦι οττ μαιρü ιστορßα ,τò η ΓροΦορü τò

.

προσαρμοζüταν στην τροφορÜ κÜθε λαοý ποιJ τη χρησιμο

Για αιþνεòλοιπüν υπÞρξε Ýντονη η επßδραση τηòελληνικÞò

ση λοιινιλη, ηραγμοτωθη\ε

δε μ. δýο

οδοΙò

μι

]ν ε ιοφÞ

των γλωσσ]κþν κοινοτÞτων μÝσω του εμπορßου, των ταξιδιþν

καιτηòελληνιΚÞòμετανÜστευσηòΚαιμετησυνειδητÞκαλλιÝρ,

γεια τηò ελληνικÞò γλþσσαò και το! ελληυκοý πολπισμοý απü ηò ανþτερεò κοινωνικÝò τÜξειò τηò Ρþμηò. Ο ρüλοòτου αλφαβÞτου που οι Κυμ aioL Üποικοι μετÝφεραν, του αλφαβÞτου üπωò εκεßνοι το χρησιμοποιοýσαν με τιò μικρÝò δικÝò τουò παρσλλαγÝò, ατοδεικνýεται καθοριστικüò γιο την πολιτο]-ικÞ ονιλιòη üλοL -oJ δ--ι\οß ιüoJoJ οΦοΙ μαζß με τη γλωσακÞ αυτÞ τροσφορÜ τηò ΕιJβοßκÞò Κýμηò μεταφÝρθηΚε προò δυσμÜò Και ο πι]ρÞναò τηò αρχαßαò ελληνι, l.Þò γρα|-μα ι αò Γ,ναιοJωò γνωσrü ü,ι οJνJφαομaνº ποοò την καλλιÝργαα τοιτ ελληνικοý λüγου εßναι η πα δεßα, η γενεσιουργüòαιτßο κÜθε υλ κοý ετπεýγματοò, αλλÜ κυρßωòτο θεμÝλο τηò ηθικοποßησηò του ανθρþτου, Αν μüλιστα προχωρÞσοι]με τη σκÝψη μαò τÝρα ατüτη συμβατικÞ Ýννοια κσ τη δοý με ωò ανθρωτοπλαστ κü δανικü, ωò Üσκηση αρετÞò, τüτε θα συ!φωνÞσουμε με τον ΗρÜκλειτο που θεωροýσε την παι

Στην εποχÞ μαòτÝτο εòσκÝψειò καθßσανταιüλο καιπερισ σüτερο επßκοιρεò ατοτελþνταò Ýνα διαρκÝò παιδευτικü και ηολπισ-l<ο ζητοLμενο ιων κο ρþν μοζ Γjο σßι,ερα τοιι βþνουμε μ]α μορφÞ κοσμοπολτ]σμοý και ανθρωτιστικοý πλουραλισμοý αò επμεßνουμε, αò αγωνιστοýμε γα τη διατÞ, ρηση oL-oJ του ο Κ-μοßο, ο ωνιò ηο,ν μετΙφερον στο την Εýβο αστηΔýση, δηλαδÞτου αλφσβÞτου μαò, Βþνουμε οι σýγχρονοι ¸λληνεò στην πατρßδα μαò την κοτεδÜφιση του γλωσσ κοý μαò ο κοδομÞματοò. ΑρχικÜ η .οταργηση -ων ΑρΙο'ων ΕλλΓνι.þν, υιιü η οJ,σρΧιλß κα, θιÝρωση του μονοτονικοý ( γρÜφει ο ποιητÞò ακαδημαικüò

Νικηφüροò ΒρεπÜκοò: «τα χαρüματο τηò 12ηò Ιαν, ]982 ξυπνÞσαμε μονοτονστÝò με την ψÞφο

τροσθÝοω: ü,,ι ß ηλοοον αιωνιò σ-ιò

βοιτλευτþν». τινα

2 μετü τα μεσüνυχτο το

γξρÝμιοαν 30 βουλι.,Ýò ιαι-ωοσ, 20 )ρüνια αρνοτερα, προ τωνπυλþν η αντικατÜσταση του ελληνικοý αλφαβÞτου απü το

λαßνικü.

Η δικαιολογßα τηò δÞθεν διευκüλυνσÞò

μαòστηνπα-

γκüσμια επ κοινωνßσ δεν πεßθει, απλþò καλοýμεθα να συναινÝσουμε στην αντικατÜσταση του ελληνικοý αλφαβÞτου των 2,5Ο0 χρüνων κσταφÝρονταò καßριο πλÞγμα στην ελληνκÞ οκÝψη, ιον εΛληντο Γολ τισμο (αι τιò ανθρωΓιστιτÝò σπου, δÝ\ λαι ιο ηοροδοξο, -α ξενο τον/Jισ οξιοποιοjν τιò τοü, σßεò δυνατüτητεò τηò ελληνικÞò γλþσσαò για την πρüοδο τηò επιστημον κÞò σΚÝψηò και εμεßò προσπαθοýμε να αποδο, |.ηοουμε ιο γλωσσιιü μαò üργονο, ΙνÞπωò ξεχνÜμò 1 οπο, οιωπουμε τουò λογοιJò τρο-ßμºσηò τ,]ò ελληνι\Þò ε\-οò -ων Üλλων κα στη ΔεθνÞ ΕτιστημονικÞ ορολογßα;

, .

Αò αναφÝρω μερικοýò λüγουò: ο τλοýτοò των λημμÜτων τηò γλþσσσò μαò που δßνε τη δυνατüτητα γα την εννοιολογικÞ ακρßβεια να ετιλÝγοιJμε μεταξý πολλþν συνωνýμων, Η τλαστκüτητα των λÝξεωνπ.χ απüτη λÝξη Üλγοò Ýχουμε üτ,οηü την 225 τοραγωγο (Ο Λοβουοaa ιο '787 ελληνικÞ γλþσσα πÞραμε λÝξειò, διüτι'γροψf θυμßζονν την ιδÝα των πραγμÜτων π,Χ φθüρLο, διüτι προσβÜλλει και φθεßρει üλεòτιòουσßεò, το ιρßδιο κ,Ü,

º2 ΑΠΩΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

.

Η μαγεßα τηò ετυμολογßαò, αφοý πßσω απü κÜθε λÝξη κρý,

βεταιμ α ισιορßα (!αcοηßòτου δεν ση!αßνειατλþò το αγγλι, κü bιief, Þ üταν ανακαλýφθηκε ο δορυφüροò του πλανÞτη Ποσειδþνα ονομÜστηκε Τρßτων, αφοý κατÜ τη μυθολογßα μαòοΤρßτων Þτανγιüòτου Ποσειδþνα), Στην τορεßα του ελλην κοý πολιτισμοý τÝθηκαν οι βÜσειò του τολιτισμοý καιτηò ΕπιστÞμηò με καθολικü και διαχρο, νLκü ενδιαφÝρον, Δεν αλλÜζει το üτL ],500 λÝξαò ιου ΟμÞ, ρου, του Ησιüδου, Πλüτωνα, ΑρστοτÝλη ΙττοκρÜιη, Γαληνοý περνοýνστην αγγλ κÞ μετÜ ] 3 Þ 25 αιþνεò| Το κυρüτερο üμωò εßνα üτ αυτÞ η διαχρονßα τηòγλþσσαò μοò Ι αιη δLναμιλß ιº( ΓορΙ α στον Χρü!ο δζν - ι oooJν να αμφισβητηθοýν, Οýτε οι μεταρρυθμßσειò οýτε ο «εκσυγ, χρονιστιΚÝò» προτÜσειò μποροýν να τλÞξουν Þ να αλλÜ,

ξουν Þ να κλονßσουν τον ανεκτßμητο θησαυρü τηò γλþσσαò μαò, Ι σ-ιθο ºριΓιαρογενασυJΦωνºοοLμεJι ιºß τρü, τοση λατινοποιηοηò ιου ελληνιιοý ολΦοβºιου, νιαι: Jo σLνηγορßσουμι Jι ιη ο Φητ ιο την οΓο-ο'ο Jαò οι σ ja την Ýστω τÜση ανßκατÜστασηò του ελλην κοý αλφαβÞτου με το λατνικü, γεγονüò του συνεπÜγεται καßριο τληγμα

ιατο rηò ελληνιιηò σι.υlò χοι üλων ιων η,υ!þν τοJ τ^ληνιιου ºολιιιομοL γιν κοτερα, Αò δοΙμι νιο _ια φοοα ολüμη, |.ε ιθνιλ] υηιρηφüνειο τια ιην ιροοφοοÜ τηò Ευβο]κηò Κυ.lΓ) ι ο α. προσΓαθlοουJι νο διοτηο;σοιJ-ι ωò ζþσα τραγμαßκüτητα το δικü τουòüχ μüνοüραμααλλÜ και την προσφορÜτουò, Ωòζþσα πραγματικüτητα οφεßλου

μενατηδιατηροýμε,διüτ πρÝπε ναθιτμüμαστεüτ ηγλþσ σα μαò ζη 3,500 χρüνια σπü τη γÝννησÞ τηò üχι σε ξÝνη χþρα, αλλÜ εδþ κÜτω απüτον ελληνικü Þλιο, ανÜμεσα στα βοιJνüταιτονηοιÜλο,

ηθαλασσοτηòΕλλÜδοò

ΣÞμερα β þνουμε μßα κοινωνικÞ σýγχι]ση μεπλεßστεòüσεò

αναταρÜξαò Κα αναΚατατÜξεò, Γßνεται επιταΚτιΚÞ η ανÜγχη αποσαφÞνισηò των θεμελιακþν αξιþν: σεβασμüò το ιJ ανθρþ που προòτον Üνθρωπο, δικαιοσýνη, ελευθερßα, δημοκρατßα,

ευνομοýμενη τολιτεßα, μÝτρο, πειθαρχßα σΚÝψηò ορθüò ληε Üλλα λüγ]α η πολ!διÜστατη κρßση τηò τα δεßαò σε πα, γκüσμ¼ ετßπεδο μαò οδηγεß σε εκπαιδευτ κοýò πειραματι, σμοιJò με θλιβ,ρÝò δαºιο ωοιιò Πωò να κλθσυ ο"Γ ιºν ομ λßα, που να στραφþ γ|α νσ ατοτυτþσω την νεοελλην κÞ μαò ταρακμÞ; Δεν υιοθετþ ατüψειò εξωτεριΚÞò επιβοιJλÞò απλþò παραθÝτω απüσπασμα απü τα τρακτ κÜ τηò ΒοιJλÞò τηò Συνεδρßαò5,4,1θ76 «εμεßò επμÝνου!ε,,,στην καθ Ýρωση τηò δημοικÞò γλþσσαò ατλοποιημÝνηò με την καθ Ýρωση του μονοτον κοý συστÞματοò,,,, Και με Üλλεò ατλοπο Þσε ò üτωò εßναι η κατÜργηση των διφθüγγων, των διπλþν συμ φþ νων,,,» να επαναλÜβω το χιλοεπωμÝνο για μυστηρþδη συσχετισμü τηòΔημοτ κÞò με το μονοτουκü Καιτον φραγΚολεβαντßν κο τρüτο γραφÞò με Νüμο απü τη Βο,JλÞ των ΕλλÞ,

λ,Ιü^λον θα οοò ιυχορ ο ιηοω νιο ιην υπομονß σσò με ενα τρßστιχοτου ΣοφοκλÞ απü τον ΦιλοκτÞτη ( 386,8)του λÝειτιò πταΕ Υια -ην ιαιÜΓΙωοη ινοò λοου, ΓΙΠολπεια ταιο σ-ρατüò ανÞ κοι]ν στην εξουσßα των ηγετþν, και üποιουò θνητοýò θεωρεßò ακοσμοýντεò, Üδικουò απü τουò δασκÜλουò τουò, τουò

ηγÝτεòτουò, γßνονται Κακοß,

ΑΡιΣτΕΑ ΣιΔΕΡΗ - το^ιΑ

ΚαθηγÞτρια Πανεπισημßου ΠελοποννÞσου


Ο εορτασμüò

του Α[-ΓΙΑΝΝΗ

Σιιò 2θ Αυγοýστου .üθε χρüνο τιμüτε η μνÞμ1 του Αß-ΓιÜννη του Πρüδομου. Στο χωριü μαò το εκκλησÜκι τουΑßΓιÜννη β ρßσκετα ι στην ανατολικÞ πλευρÜ του χωριοý μαò και'χει γιο το χωριü ιδιοßτερη οημαοßο, η Γαρüδοση λÝει πωò το χωριü βρισκüταν στην θÝση που εßναι το εκκλησÜκι του Αι ΓιÜννη, και απü επÝμβαση κουρσÜρων κοταστρÜφηκε και οι κÜτοικοι μεταφÝρθη, κον σιην οημερινÞ θÝση του χωο,οý, προ(ειυενου να σωθοýν απο ιουò κουρσüρουò, δημιουργþνταò τον πρþτο πυρÞνο ¼υ οημερινοý χωριοý, Το χωριü κστα, στρÜφη«ε <σι μοζι και η εκκληο:α ιου, J οποßα Þταν με, γαλýτερη σε μÝγεθοò απü το Þδη υπÜρχον εκκλησÜκι. Οι κÜτοικοι που μεταφÝρθηκαν στην σημερινÞ τοποθεοßο, μειÝφερσν τιò κολüνεò απü τΓν κοτεστραμμÝνη εκιΛηοßα χαι ιιò χρησιμοποßησαν για την λατοσκευÞ τηò σημερνÞò εκκλησßαò, Για üλα αυτÜ γραπτÝò πηγÝò δεν JπüpxoυV με,οφÝρονται οπü γενιÜ σε γενιÜ, προφο, ρικü καλλιεργþνταò Ýνα βαθý θρησκευτικü συναßσθη το οποßο διατηρεßταιστα βÜθη τωναιþνων,

μ

ΚαρκαλÝτση Ευαγγελßα Καλαμþν 1 & η, ΤσαλδÜρη 19, 121 34 ΠερισÝρι 2"ò¼ροφοò (πλησßον Σταθμοý Ιýετρü Αγ, Αντþνιοò) Τηλ.fαχ: 210 5728164 & Κιν, 6θ73 200310

τηò ΠΑΝΑΓΙΑΣ

8 Σεπτεμβρßου. ΝΙια ακüμη μεγÜλη γιορτÞ, Πρü-

κειται για τα γενÝθλια τη ò Παναγßαò

.

Οι κÜτοικοι του χωριοý μαò, üπωò κÜθε χρüνο,

Ýτσι και σÞμερα, με θρησκευτικÞ ευλüβεια γιüρτασον το γενÝθλιο τηò Θεοτüκου στο ομþνυμο εξωκκλÞσι,

Δεκüδεò πιστοß βρÝθηκαν ο ιο ναü για να προσκυνÞσουν την εικüνα τηò Πσνογßαò κοι να ζητÞσουν τη χÜρη ιηò, λΙεßü το τÝλοò τηò θεßαò λειιουργßοò, το εκκλησιοστικο συμβοýλιο πρüσφερε φαγητü κοι οι γυναßκεò του χωριοý μαò, γλυκÜ σε üλουò τουò τροσκυνητÝò,

α

Οι κÜτοικοι τιμοýν την μνÞμη του Αγßον κÜθε χρüνο με πρωταγωνιστÝò το εκκλησ αστικü συμβοýλιο, που κÜθε χρüνο επιμελεßται την παρασκευÞ του ρεβιθüρυζου. αλλÜ <οιüλη -ην διοονÜνωση τηò εορτÞò το οποßο στÝκεταιαντÜξιο, τηò συνÝχειαò τηò παρüδοσηò καιτου αξßζουν συγχαρητÞρια για αυτÞν του προσπÜθεια, καθþò και στον ιüσμο Γου συ|_μετÝχει στην διοργüνωση τηò γιορτÞòαυτÞò,

Χειρουργüò Οφθαλμßατροò

Το ΓεννÝσιο

ΦωτογραΦßα 0πü τα εγ(OßνLα ιο 2008

μg

e-mail: e,karkaIetsi@gmaiI.com \/νMΛV,karkalelsi,\,VordpreSs.corn ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

¸


Οι ιστορßεò του παπποý

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Η γνþση του να ξÝρειò ακριβþò

.

MapIüwa ΣταμελιÜ του Ευαγ., Ιατρικþν Εργα, στηρßων, ΙΕ,ΙΑθηνþν, . Βασßληò Κρüκοò του Αθαν,, λΙηχανικþν ΠληροφορικÞò, ΤΕ,ΙΚρÞτηò,

. . .

ΕλÝνη ΤσÜλο ιουΕυαγ,,Οτι λþνΑθÞνοò, ιου Στυλ,, ΓεωπονικÞΑθÞνοò, Κατερßνα ΓαλÜνη, Τεχνολογßαò ποτþν και οινο, λογßαò, ΤΕ,Ι ΚρÞτηò. . ΠÝτροò Σοýραò -oU ApyJp , ΦιΛολογßαò ΚρÞ ηò Ο Σýλλογοò μαòεýχεται καλÞ στοδιοδρομßα.

¶wα ΤσÜλα

Τα σχολεßα

Üνοιξαν..,

θινüπωρο 2013, Το σχολικü κουδοýνι πιστü στην þρα του, Οι μαθητÝò πιστοßστην

που να χτυπÞσειò

Η μεγαλýτερη μηχανÞ του πλοßου χÜλασετεò του πλοßου στην προσπüθεια τουòνα την

Ο

διοκτÞ,

επισκευÜ,

σουν φþναξον τουò καλýτερουò τεχνικοýò του λ μαυοý, Ο Ýναò μετÜτον Üλλον απÝτυχαννα την βÜλουν σε λειτουργßσ, Στο τÝλοò Ýφτοσε Ýναò ηλικιωμÝνοò Üνθρωποò που επισκεýαaε ºλοßο οπü τüτε Γου ηιανε ρ κρü παιδß. Κουβαλοýσε μια μεγÜλη τσüντα με εργαλεßα μαζßτου καιστρþθηκε αμÝσωò στη δοιJλε Ü, Δýο απü τοι,Jò ιδιο, κτÞτεò ιου πλοßου τον ποροκολουθοýσον την þρο ποιι επιθεωροýσε την μηχανÞ, ελπßζονταò να γνωρßζει τι οκριβþò τρÝπει νο κÜνει, Αφοý εξÝτοοε ιην μηχανη γιο ορχειÞ þρσ ο γÝροò üνθρωποò, üνοιξε ιην ισαντο του και Ýβγαλε Ýνα μικρο σφυρß, λ/]ε μεγüΛη ΓροσοχÞ χ,ý, ηησε απαλü ιη μηχσνÞ σε Ýνα οημεΙο, Η μηχσνÞ Üρχιοε ναλειτουργεß| Ιý

προσÝλευσÞ τουò στη σχολικη

αυλÞ, Ο δÜσκαλοò;Απü μετακßνηση σε μετακßνηση, να αναμÝνει στο ακουσικü του την τοποθÝτησÞ του σÞμερα, αýριο, μεθαýριο κι οι μÝρεò κυλοýν και τα μαθÞματααρχßζουν,,, Κι οι δεκÜδεò οικογÝνειεò να αναρωτιοýνται αν την επομÝνη θα λειτουργÞσει κανονικÜ το ΟλοÞμερο Σχο, λεßο, Καιτο Ýνα ψσλßδισμα πßσω απ'τ'üλλο για τη χιλιοταλαιπωρημÝνη παιδεßα, «Να κσλυφτοýν οιανÜγκεò με τουò υπüρχοντεò δασκÜλουò», για να jτην πληρþοουν,,, λεει, Κ ου-οßτοJ πλºρþνοιJν οιαθερü ε'νοι οι

α εβδομÜδα αργüτερα, οι ιδιοκτÞτεò Ýλαβαν απü

τον γÝρο τεχνßτη Ýνα τιμολüγιο γισ την επ σκευÞ, αξßαò

δÝκα χιλιÜδων ευρþ, «Τι πρüγμα;» διαμαρτυρÞθηκαν αυτοΙ, «ΣχεδüνδενÝκανε τßποτα!» ¸τσι του Ýγραψαν Ýνσ γρÜμμα που Ýλεγε: «Παρακαλοýρε αποστεßλετÝ μαò αναλυτικü λογαριασμü»,

γεροòτουò aο ιειΛε Ýνον λογαριαομο που Ýγρσφε, Ελαφρý χτýπημα με σφυρß,,,,,.,., ..,,,,,,,,,,,.,,€2,00 Γνþση που ακριβþò να χτυπÞσειò,,,,,,,,,.,€ 9,99θ,00 Ο

μικροß μαθητÝò κÜθε φορü,

Αò μην ψαλιδßσουμε -βυλÜχιστον τα üνειρα και τιò φιλοδοξßεò τουò, τη χαρÜ των κατακτÞσεων και τηò προüδου ιοLò,Αò σταθοý.ε üßπλο τουò χωρßò να γλρε, μßζουμε, Ýχονταò στο νοι] μαò λßγουò στßχουò του Παλα, μÜψατα Σχολεßα: «ΛιτÜ χτΙστε τα, απλüχωρο, μεγÜλα, γερÜ θεμελ]ωμÝνα,,, »

üπωòτοονε ρευüταν, üπωò το θÝλοιιμε κι εμεßò σÞμερα, και αò εßναι οι καιροßδýσκολοι, ¶ννα καραβοτÜ -Jσιßr\α

Η προσευχÞ

,

ο"','Φ1

¸ναò προσκυνητÞò καθüταν στην Üκρη του δρüμου και προσευχüταν, Καθþò βρισκüταν εκεß, παρατηροýσε üλουò το υ ò Üπορουò, τουò Üρρωστουò, τουò ανÜπηρουò που τον προσπερνοýσαν, ΛυπημÝνοò, απευθýνθηκε στον Θεü λÝγονταò: «ΘεÝ μου, πωò γßνεται Ýναò τüσο ευσπλαχνικüò ΠατÝροò να βλÝ, πει üλον αJτο τον 'lονο και να μην λÜνε -ß'lοια;" και μετÜ απü σιγÞ, ο Θεüò απüντησε:

&g

«Εγþ Ýκανα κÜτι|Δημιοýργησα εσÝνα|»

]4

ΑΓ

αΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

ΚÜθε προσπüθεια εßναι σημαVτlκÞ, αλλü η γνþση η οποßα συνοδεýει την προσπÜθεια κÜνει üλη την διαφορÜ, Οι ενÝργειεò που κÜνουμε εßνα]οποτελεσματικüτερεò üταν υποστηρßζοντοι απü βαθιÜ κατανüηση, Ι\Ιε ενüραση, κατανüηση καισοφßα, ακüμη και η μικρüτερη ενÝργεια μπορεß να φÝρει σποlJδαßο αποτελÝσματα, ¼,αν υπσρχειαυτÞ η οληθινÞ σοφßσ κÜθε μοζ ενÝργειο ποοσφερε,οι στο σωοιü χρüνο, στο οωοτο τüπο, με τον σωοιü τρüπο, ΑLιη η (ατανüηση ειναι ανεκτßμηιη Χωρßò αυτÞν μπορεß να περιφερüμαστε στη ζωÞ, χτυπþνταò με το μικρü σφυρß μοò οτιδÞποτε βλÝπουμε μπροστÜ μ αò, χω ρßò κανÝνο αποτÝλεσμα-


τΕΝ ΗΣΕιΣ

οΧρÞστοò ΚανÝλοò και ΔÞμητρα Δρακοποýλου Ýφεραν στον η

οΑΝΑτοι

ΤηΔευτÝρα 10 Ιουνßου πÝθανε καικηδεýτηκε στο χω,

Στιò 12 Ιουνßου

Ζ

κüσμοÝνα υγιÝστατο κοριτσÜκι, Ο Νßκοò ΚαλοκÜθηò και η ΕλÝνη ΤσαγδÞ στιò 13

Αυγοýστου Ýφεραν στον κüσμο Ýνα υγιÝστατο αγορÜκ, Η Λßα Κρüχου καιο Σταýροò ΣαμαρÜò στιò 13 Σε, 'l ιεμβρßου Ýφερον ο ιον λοομο ενα υγιεο ιαιο αγορÜκι, Ο ΚþσταòΑßδßνηò του Αναστ. και η Awa ΜπαßρακτÜρη οιιò 14 Σεπεμβριου εφεραν σιον κüσμο Ýνα υγιÝστατο αγορÜ κι.

Στιò 28 Σεπτεμβρßου η ΕλÝνη ΒÜσσου και ο Γεþργιοò ΠαπαλεξανδρÞò Ýφεραν στον κüσμο Ýνα υγιÝστατοΚοριτσüΚι

Ευχüμοοτε στουò ευτυχισμÝνουò γονεßò να τουò ΖÞσεI.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ο ΠÝτροò ΚαρÜπαò καιη Μαρßνα ΝταντÜκου στιò 9 Ιουνßου βÜ'lι,οον ιο κοριιοοκ,,ουò οιοχωριü μαò, ιο

üνομ Ü τη ò ΛεμονιÜ.

Στιò 22 Ιουνßου ο ΒαγγÝληò ΒÜσσοò του Γεωργßου

κοι η Μορßνα Παποδοποýλου, βÜπιιοον ιο ιοριτσÜλι τουò Και το üνομα αυτÞò Βικτþρια, Στιò23 Ιουνßου ο ΒαγγÝληò ΠαπαρÞγαò κοιη Μαρßα ΜÝξη βÜπτισαν το κοριτσÜκι τουò, ο νονüò τηò Α]δßνηò

ΤηλÝμαχοòτηò Ýδωσε το üνομα Γεωργßα. Στιò30 Ιουνßου ο Πολýκαρποò ΡÞγαò καß η ΘωτεινÞ ΤσακÜλογλου βÜπτισαν το κοριτσüκι τουò. Το üνομü τηò Σταυροýλα - Κωνσταντßνα, Η

ΔÞμητρα Δρακοποýλου καιο ΧρÞστοò ΚανÝλοò

στιò 28 Ιουλßου βÜπτισον το κορlτσÜκι τουò. Το üνομÜ

τηòλΙαρßα,

Η Κωνσταντßνα Καντüρη καιο Γιþργοò ΚαρτελιÜò στιò 15 Σεπτεμβρßου βÜπτισαν το κοριτσÜκι τουò, Το üνομÜτηòΕιρÞνη. Το περιοδικü μαò εýχεται να τουòζÞσουν.

ριü μαò η

ΑναοτασßαΔημ. ΣαλλÞ.

γονÞσι

Πολýκαρποò Γεωργ. ΡÞγαò,

Το ΣÜββατο 15 Ιουνßου πÝθανε και κηδεýτη κε στο Λαο

Στιò 18 Αυγοýστου πÝθανε και κηδεýτηκε στην

ΑιJστοολßα ο σJχωριανüò μσò ΛαθουρÜò Παναγιþτηò (Πßτοò),

Στιò 22 ΣετπεμβρßοιJ πÝθανε ο συγχωριανüò μαò Γιþργοò ΒÜσσοòτουΔημητρßου. ΕκφρÜζουμε τα ειλικρινÞ μαò συλλυπητÞρια.

¸φυγε η μοναχοκüρη του χωριοý

ιην ποροýοα ζωη

ο

Ε κκλησßα του χωριοý, Φαßνεται πωò ο παπποýò τηò Παπανικολüò εßχε χαρÜξει την ρüτο στον Πλοßσρχο γιο τοL ΔημÞτριο και κεßνοò με τηνσειρüτου στην μονÜκριβη κüρη του. ¸μεινε πολλÝò δεκαετßεò μüνη τηò στο χωριü η Τασßα ΣαλÞ ισι επüξιο . Ýρδισε τοντßτλο τηò μονσχοκüρηò του

φεýγονταò Üφησε στην

Χωριοý.

Ευχüμαστε στη νÝα τηò ζωÞ, την οποßα με επιμÝλεια φρüντιζε να αισθÜνε-οι στην θαλπωρÞ τοL πατρ κοý τηò σπιτιοý και να ανατρÝχει στιò σελßδεò των βιβλßων απü την βιβλιοθÞκη την πατρικÞ που πρüσφερε στον Σýλλογο τωνΑπανταχοý Αγιωργητþν, ΛΙüνιμη φροντßδα η Τσσßα ε;χε τιò τροσφορßò ιιπÝρ των πτωχþν και των οδυνÜιων, Σ' αJιÞ ιºν ενοοχüληση Ýνοιωθε ψυχικÞ ανÜταση. Τηροýσε απαρÝγκλιτα -ο| "Μη θησαυρßζετε θησαυραýò επßτηòγηò, üπου σηò κα]βρþσ]ò,,,» Η ειJπρÝπειο

ΓΑΜοι

ΣσλÞαποχοιρÝτησ. ιο Παιριλü ιηò ο πßτι, στο σπßτι, που

Στιò 11 Ιουνßου2013ηΤασßαΔημ,

των ναþν Þιον γιο ιην Γοοßα ιροποò

Ο Κωνσταντßνοò ΚαντÜρηò και η ΔÞμητρα τσαγκογεωργÜ παντρεýτηκαν στιò 26 Αυγοýστου, Ο ΑνδρÝαòΑ'ιδßνηò <οιη Μαρßα Κοχκþνη Γαντρεý, τηκανσιò27 Ιουλßου, Ο Νßκοò του Γεωργ. Κρüκοò και η Νεκταρßα

ζωÞòκαιπλÞρωση ψυχÞò,

Στιò 31 Αυγοýστον παντρεýτηκαν στην ΑθÞνα ο Γιþργοò Μοýντριχαò και η ΚÝλλυ παναγοποýλου, Τοπεριοδικü μαò εýχεται να ζÞσουν.

το

παντρεýτηκαν στιò 31 Αυγουστοý.

Την ευχαριστοýμε γ α τιò προσφορÝò τηò, την ευχαριστοýμε γιατßπριν φýγε üφºσε τον ßδιο τον εου,ü ιηò

υπüδε γμα, Ευχüμαστε να συνεχßσει ωò πολßτη

ßδιοÝργο.

Αωνßοη μνÞμηΣουτασßα,

ò

του Παραδεßσου

το Δ,Σ του Συλλüγου

, κοΥΦΩΜΑτΑ Α^ογΜΙΝΙογ

Ψ

4- ,J .

ΜΕτΑΛ^ικΑ ΣΠιτΙΑ

:Χ:^Ηß',,«:':#:Η^,^

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙγΜΝο ΑΜΑΡγΝΘογ & ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑγΛΩΝΑΡΙΟΥ τΗΛ: 222θο 91537 κΝ: 6θ44 5θ6611 ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ¸


-rΞ! ι

,"'":j"i'iτ'!i:*

:fl

ΕΡι

rιοfνιι

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ. ΛΙΑΠΗΣ Λ

ΕκOΕΣΗ ΛΙΑΝΙκΗΣ:

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΛFΚFΛFΙΑΣ ΕΡτOΣτΑΣΙ0:

κOΝ/ΛΕOΣ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ, ΑχΑΡΝΑι

ΑπΙΚΗΣ

τΗΛ,210 2465Ο36,7 FΑχ:210 246s971

τ

ι

/

. Ξενοδοχειακüò εξοπλισμüò . ΥφÜσματα

ταραγωγÞò μαò & ετπλþσεων . Ταπετσαρßεò . Κουρτßνεò . Κουρτνüξυλα . Στρþματα

,,".

ι

]

r ι{ t),

ι

I

Τεύχος 54  
Τεύχος 54  

Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013

Advertisement