Page 1

mΠΛηΣ

- ΜΑßOΣ - Ioγt{ιOΣ

τΕΥΧOΣ 50

. χηΔκOΣ

2σι2

ΕΛ.τΑ 3205

Ζ0',ι2


Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ηò

16 Απρßλη Ýγινε η ΓΣ του Συλλüγου μαò,στο χωριü μαò, Η ανταπüκριση των μελþν του Συλλüγου Þταν αρκετÜ ικανοποιητικÞ με αποτÝλε, σμα την ομαλÞ διεξαγωγÞ τηò ΓευΚÞò ΣυνÝλευσηò, σε Ýνα ευχÜριστο κλßμα συνεργασßαò και καλÞò θÝλησηò üλων των φορÝων του χωριοý μαò, Τα θÝματα που παρουσßασε ηπρüεδροòτου Συλλüγον μαò, η κυρßα ΕλÝνη Αßδßνη -ΤσÜλα, Þταντα εξÞò: 1) ΠÝπραγμÝνα του 2011. 2) Απολογισμüò 2011 και Προýπολογισμüò 2012. 3) Αρτεμßσια2012, 4) Πρüθεση του Συλλüγου, σε συνεργασßα με τονΔÞμο, για την πλακüοτρωση τμÞματοò του περιβÜλλοντοò δρüμου τηò Εκκλησßαò,

5) 6)

αποχÝτευση, ποιüτητα νεροý κ,ü. Ο κ, Δημητρßου Γιþργοò πρüτεΝε να αλλÜξει το καθεστþò του γραψΙ ματοòτου περιοδικοýΣτο ιλÝισιμο τηò ουνÝλευοηò, Ýγινε αναφορÜ για τιò εκδηλþσειò τωνΑρτεμισßων και για την ιστοσελßδα του Συλλüγου, η οποßα εßναι αναρτημÝνη Þο διαδßκτυο, επßσηò ο Βασßληò Ινlοýντριχαò, εξουσιοδüτημενοò απü τον οδερφü τοιι ΓιÜwη λrοýντριχο. μßλησε γιο τη νÝα ιστοσελßδα ΑΓΙΩΡΓΗΤΑΤΣΙ (VVιVιI,.agiorgiΙatSi,gr) που Ýχει αναρτÞσει στο δβδßκτυο, üπου μπορεßνα ενημερωθεß üποιοò ενδιαφÝρεται να μÜθει για το γενεαλοψκü δÝνδρο του, Λ,4ε οýμφωνουò üλουò τουò παρευρισκομÝ, νουò καιμετην ευΧÞ να εßμαστε üλοιΚαλÜ καινα σμßγου, με περΕσü-τερεò φορÝòÝκλεισε η γενικÞ συνÝλευση, ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Χορευτικüσυγκρüτημα«ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ», Περloδικü-

Αφοý Ýθεσε τα θÝματα η πρüεδροò, Üρχισε η διαδικασßα τηò συνÝλευσηò με ερωτÞματα απü τα μÝλη και απαντÞσειò απü τοΔ,Σ, στη συνÝχεια ο ταμßαò του Συλλüγου μοßρασε σε üλουò τον απολογισμü του 2011 καθþò και τον προýπολογιομü για το τρaχον Ýτοò, οι οποßοι Ýψναν αποδεκτοß και ψηφßστηκαν ομüφωνα. ΤοποθετÞθηκον οι κ, ΟανÜσηò ΤσÜλαò, ΜτÜμπηò Αßδßνηò, Εýαγγελοò τρακοσιÜρηò, ΡÞγαò ΜιχαÞλ, ο οποßοò αναφÝρθηκε για την πλακüστρωση, και ωò üμεοα υπεýθυνοò απü τη θÝση ιου αντιδημÜρχου μαò

ΑΝΑΚΥΚΛ

φορÝων τηò ευρýτερηò περιοχÞò Αυλωναρßου στο αμφιθÝατρο του Λυ'υνÜνιηση κεßου Αυλωναρßου, Ýγινε στιò 26 λÞÜριη 2012, ýστερα απü πρüσκληση του Δημüρχου Κýμηò _ Αλιβερßου, με θÝμα την εγκατÜσταση κÜδων ανακýκλωσηò, Ο ΔÞμορχοò εξÝφρασε την |κανοποßηση του για την αγορü περßπου 100 κÜδων ανακýκλωσηò οι οποßοι θα τοποθετηθοýν στον κεντρικü οδικü üξονα του δÞμου, Εßναι πλοτικü το πρüγραμμα κοι ευελπιστοýμε να πετýχει, το κüστοò εßνοι υψηλü, αφοý τα σκουπßδισ μετσφÝρονται με δικÞ μοò ευθýνη στο ΣχηματÜρι εßπε ο κ, Ντüβοληò Βασßληò υπεýθυνοò για την ανακý_ κλωση, Στüχοò μαò εßναι να ευαισθητοποιηθεß ο κüσμοò και να γßνει συνεßδηση üλων,η προÞα,

σßα του περιβÜλλοντοò,εßπε

ενοχλεß για πιο σοβαρÜ ζητÞματα üπωò ýδρευση,

πΕΡ¼Δι(Η ΕΝΗΜΕΡΩτιΚΗ εΚΔοΣΗ τοΥ ΣΥ^^ΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΙΩΡΓΗΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ εΥΒΟΙΑΣ Ε^ΕΝΗ

ΑΙΔιΝΗ

ΑßΔιΝΗ _

,

τΣΑ^Α

_ ΡΗΓΑ Α|κΑτΕΡΙΝΗ,

κΑΡχΜΕπΗ ΜηΝΑ

ηλ. 6973

746238

τηλ, 6947 4οlο39

ΒΑΣ τΣΑ^ΑΣ, τηλ,: 210 30437,ι1, 6§74 ^ΗΣ 457Ο70, òmαßΙ: !ηοsßΙκ@οιθηÝι or

τα .νυπüγοαφα Üρθρα !χφρÜζοW τιò απüψειò fuV

σι'mßßrν Ευò,

ΕπιßßΕ^ΕιΑ ΕκτΥποΣΗ: F 8π ΙΑλrΒΑι..οΣο,Ε nHΛιoY3,121 34 πΕΡ ΣτΕΡι_τΗΛ,210 574195ο FAx +Þαß: eνoikoxolio@yahΦ,gl ,

2 ΑΠΩΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

ΔÞμαρχοò καιπα,

Εμεßò σπü την πλευρü μαò, συγχαßρουμε τÝτοιεò ενÝργειεò και δηλþνουμε αρωγοß σε αυτÞ τηνπροσπÜθεια. ΡÞγα Κοτερßνο

Gγιφγ,ητψg* Ετ!ΔοεΗΣ.

ο

ρακÜλεσε üλουò για την σωστÞ διαλογÞτωνανα_ κυκλþσιμων, Απü το 1998 κüνει ανακýκλωση το ΓυμνÜσιο και Αυλωναρßου, καθþò και οι επαγγελματßεò ^ýκειο τηò περιοχÞò.

Σýλλογοò να Ýχει περισσüτερεò αρμοδιüτητεò και νο

ΥηΕΥοΥΝοΙ ΣΥßτΑΞιΙΣ: τΣΑOγΣΗ

ΩΣ Η

lLιou

εξÞγησε πωò εκτüò οπü την τεχνικÞ μελÝτη, χρειÜζεται και αλλαγÞ του δικτýου ýδρευσηò, Ο κ, Βασßληò Μοýντριχαò ωò πρüεδροò τηò ομÜ_ δαò, χαιρÝτησε την συνÝλευση, ευχÜριστησε τον Σýλλο_ γοψα την μικρÞ οικονομικÞ βοÞθεα προò την ομÜδα και πρüτεινε νσ οξιοποιηθοýν üτομα με δεξιüιηιεò απü τον Σýλλογο. Στη συνÝχεια μßλησαν οικ, ΚαντüρηòΑνασýσιοò, ο οποßοò πρüτεινε το Üνοιγμα τηò παλιÜò σκÜλαò τηò Ελκλησßαò και ο ΡÞγαò ΣτÜθηò, ο οποßοò πρüτεινε ο

ΥηΕΥοΥΝοΣ

fr

1,ελþν του Συλλüγου Ý τò οιλονο, μιλaò ενισχýσειò τοJ τεροδικου μαò και του Συ^λογοιJ μσò, μηορεßιε νο καταθÝσετε χρημστα σro Λογαριοομü τηò

ια ιη συνδρομη των

ΑγροτικÞò Τýπεζαò, 4600100111549, Þ να επικοινωνÞσετε μετον τσμßα του Συλλüγου κ, ΒΑΣΙΛΗ τΣΑ^Α, στα τηλÝφωνα 6974 457078 και 2,1Ο 8048741 (εργασßα),


ß2-13 ΜΑΙοΥ: ΕΚΑΡοΜΗ ΣτΗΝ ΑΙΓΙΝΑ Ι\Ιπορεß οι καιροß να εßνσι δýσκολοι, ßσωò τα οικονο μιιÜ μαò νο μ-ν μοò ιο ε ηιιρεºο-ν, ολοι ομωò ÝιοJμε την ανÜγκη να ξεφýγουμε απü την πßεση τηò καθημε, ρινüτητοò FλδρομÞ οιºν Αßγινο,, Ýνοò ηροσι-οò και ολονομικüò

ηροορ|ουοòγιαüλοιJò

Ιοομορφονησιτου

Σαρωνικοý Κüλπου, ¼λαπÞγαν καλüΙ

Πρþτοò στοθμüò το λιμÜνι τηò Αßγιναò, Καθαρü, περιποιημÝνο, üμορφο| Το πρüγραJμα περιελαμβανε ιο γýρο -ου νηοιοL, καθþò και προσκýνημα στο μοναστÞρι του Αγßου Νε, κτσρßου, Ενα μοναστÞρι κτιομÝνο μεοα σε ενο λα,ο, πρÜσινο περιβÜλλον üπου διαμÝνουν μüνιμα 14 μο,

ναΧÝò,

Οι εκüρομεßò ποροκο^ουθησαν τον εσΓερινο ενþ ο

ουλλογοò μσò τραγμαιοποßησι Αριοκλοσιο υπερ

υγειαò üλων των Αγιοργητþν κοι φιλων του χωριοý, Ακολοýθησε καφÝò, φαγητü, μπÜνιο στην θÜλασσα και φυσικÜ δεν θα Ýλεπε απü μßα ΑγιοργÞτικη εκδρομÞ το τραγοýδ ι και

ο χοροò!! Και την Üλλη μÝρατο ßδιο! ¼λοι ÝμεΝαν ευχαριστημÝνοι, ¼λοιγεμßσαμε τιò μπαταρßεò μαò και üλοι περιμÝνουμε την επüμενη εκδρομÞ!

ΠΩ^ΕΤΤΑΙ ΟΙΚΟηεΔΟ στην ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤΑΥΡοΣ» ο=ΥΛΙΘοΥ ΣτΗΝ ΕΥΒοΙΑ ΣΥΝο^ΙΚΗΣ ΕπΙΦΑΝΕΙΑΣ 1340 τ.μ, με ΑΔΕm ΟΙΚοΔοΙ,4ΗΣ ψο ΔΙΩΡΟΦΗ οΙΚΙΑ 151 τ.μ κοι ΥΠοΓΕΙο 89 τ.μ. π^ΗΡοΦοΡΙΕΣ 6936 110748

-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗ^ΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΟΡΜηΑΔΩΝ Πυρετþδειò εßναι οι προετοιμασßεò του χορευτι, κοý ουνκροτÞμαιοò |-ο(.,ΖορμπÜδεò" λαιω απü το

üγρυπνο μü,ι ιηò δσολüλοò μαò, λαòΑρετÞ ΡÞγα, η οποßο καθοδηγεß με υπομονÞ και αφοσßωση τα βÞμστα μοò γιο ιιò πσροστüσειò ιοL κοΛοκαιριου, Το πρüγραμμα μÝχρι στιγ!Þò Ýχει διαμορφωθεß ωòεξÞò:

'Ιß

ΙΟΥΛΙΟΥ: ΠολιτιστικÝò εκδηλþσειò ΔÞμου

Κýμηò,Αλιβερßου στοΑλιβÝρι

21 ΙΟΥ^ΙΟΥι Πανευβο]Κü φεστιβüλ παραδοσιακþνχορþνστην Κýμη 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ανοτμα των εκδηλþσεων των Αρτεμισßων (η παρÜσαση περιλαμβÜνει πολλÝò εκπλÞξειò με αφορμÞ τα δÝκα χρüνια απü την

ßδρυση του χορευτικοý),

ΑΠαΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

]


Η

ΚΡΙΣΗ

ΤΗ

ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ

ΕΜΕΙΣ

ΤΗΣ ΤΗ

ΔΙΚΗ

ΜΑΣ

ε αποφüσειò του Δ,Σ του Συλλüγου μαò, δ) Η αντικατÜσταση στα κÜγκελα με καινοýρια, σε üλη πÜρθηκαν πρωτοβοι,Jλßεò για διÜφορα Ýργα την περßφραξη του σχολεßου, ε) Η κατασκευÞ πüρταòεισüδου, που Ýχουν να κÜνουν τüσο με τον καλλωπι, Ι\ΙÝχρι και πριν τα ΑΡΤΕΛrΙΣΙΑ, οι εργασßεò θα Ýχουν σμü üσο καιτην λειτουργικüτητα καιτην ασφüλεια των κοτοßλων του χωριοý μοò, Σε αγοο ιÞ συνεργοσßο με το ολοκληρωθεß, ΕπιπλÝον θο εξειοο ιεß, αν στο ιτßσμα ιJπαρχουν ιμÞτοπικü Συμβοýλιο, τον ΑντιδÞμαρχο Αυλþνοò συγχωματα πÝτρινων τοßχων, προκειμÝνου να αποκαλυφθοýν ριανü μαòκ, Μιχüλη ΡÞγα καιτονΔÞμαρχο κ. ΔημÞτρη Θωμü, üρομολογÞθηκαν τα παροιÜτω Ýργα, που οηü Κοι να αρμ ολογηθοýν, Να σημειωθεß üτι στον χþρο Ýχει γßνει κλÜδεμα των κοιρü ο Σýλλογοò Ýχει θÝσε ι σον στüχο του, δÝνιρων, μια εηιπονη.ργασßα λüγω ιων δισστÜσεων που εßχαν πÜρεI. Το κλÜδεμα Þταν απüφαση τηò Γ.Σ, 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ αφοý υπÞρχε κßνδυνοò, εßτε για τα ηλεκτροφüρα καλþΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ δια που διÝρχονταιτην περιοχÞ ,εßτε για την πρüκληση üπωò üλοι σποτελεß το Δημ, Σχολεßο, γνωρßζουμε, χþρο πολλσπλþν χρÞσεων για τον Σýλλογο την ποδο- ατυχÞματοò σε περßπτωση που Ýσπαγε κÜποιο κλαδß, σφαιριλÞ μαò ομσδσ και των λατοßλων, δεüομÝνου üτι λüγω του ανÝμου, εßναι ο χþροò που παßζουν τα παιδιÜ μαò, Το τελευταßο 2, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ηΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ διÜστημα, Ýχει πορατηρηθεß üτι ο τοßχοò τηò πλευρÜò ΤΗΣ ΕΚΚ^ΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΩΡΓΗ προò το Κοινοτικü γροφεßο, Ýχει υποστεß φθορÝò απü Αντιπροσωπßα του Δ, Σ. του Συλλüγου αποτελοýμενη τον χρüνο, αλλÜ και απü ιιò ρßζεò των δÝντρων. Τα κÜαπü την πρüεδρο κα ΕλÝνη Αßδßνη - ΤσÜλα και τον γκελα επßσηò, σε πολλÜ τουò σημεßα Ýχουν καταστρακJρßωò ΣταμÜτη Μοýντριχα, Þρθαν σε επαφÞ με τονΔÞμαρχο να εγκυμονουν κινδýνουò φεß, με σποτÝλΓσμα ιουò τηò κ, ΔημÞτρη ΘωμÜ, μεταφÝροντοò το αßτημα για τη γιο το μιιρÜ παιδιü που επιοκÝ π ιονιαι χþρουò διαμüρφωση του χþρου γýρω απü την εκκλησßα του ποιδικÞòχαρüòπου βρßσκεται εντüò του προαυλßου, Με εξοδσ του θα διοτεθουν οπολλειοιιχÜ απü το καθολιιοý μοò, το οποιο αποιελεß κσι το ιÝντρο του τσμεßο του Συλλüγου, μετÜ τη διαδικασßα των προσφοχωριοý, ΕκτÝθη καν οι λüγοι, πρþτοντηò ασφÜλειαòτων σε εργολü υ λοτοßκων λüγω τηò ολισθηροιηιαò ιου εδüφουò, τηò ανατÝΘ βο ò: ρþν, ηκαν σωστÞò αντιμετþπισηò των üμβριων υδÜτων, ολλÜ και α ) Η αποκÜλυψη του πÝτρινου τοßχου τηò μ Üντραò, πÝτρο των σημεßων που Ýχουν τηò καλαισθησßαò του χþρου, Ο ΔÞμαρχοò Üκουσε με Η οποκαιüοιαοη β) με προσοχÞ το οßιημα κοι διαβεβοßωσε üτι παρÜ την οιιο, υποστεßφθορÝò, νομικÞ δυσκολßα που αντιμετωπßζειο ΔÞμοò, θα δþσει γ)Η αρμο^üγηοη ιου ουνüλου ιου πÝτρινου τοιχßου,

Οι ΕΡΓΑΣιΕΣ ΑΡΧιΣΑΝ!!!!

4 ΑΓ αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ


εντολÞ προκειμÝνου το Ýργο να πραγματοποιηθεß,

ΠραγματκÜ την επομÝνη το πρωß, Þρθε στο χωρý μαò ο μηΧανΙΚüò του ΔÞμου Κ, Γßγαò, συνοδευüμενοò απü ιον αντιδÞμαρχο κ, ΡÞγα και τον πρüεδρο του τ.Σ κ, 1ýüσχο ΑχιλλÝα κοι διενÞργησαν τιò αποραßτητεò μετρÞσειò προκειμÝνου να εκπονηθεß η τελικÞ μελÝτη, Ο Σýλλογοò, αισθüνεται την ανÜγκη να ευχαρστÞσει την ΔημοτικÞ ΑρχÞ για την Üμεση ανταπüκρση, ελπßζοντοò üτι με τηνεξεýρεση των απαραßτητων πüρων, το Ýργο θα πραγματοποιηθεß,

ΤΟ Δ,Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Τα

νÝα

του

Συλλüγουj

του

χωριοý

μαò,

τηò ενορßαò μαò σε διαδτκτυακÞ μορφÞ! λ/Ιε τη δýναμη τηò τεχνολογßαò και τη συνεχÞ εξÜπλωοη ιου διαδικτýου, θα μποροýμε να μσθοßνοιJμε τα νÝα του χωριοý μαò, απü üποιο σημεßο τηò γηò

βρβκüμασιε,

Εßμαστε σε θÝση να σαò ανακονþσουμε üιι η ιστο, σελßδα του ΣυλλüγοιJ μοò εßνοιενεργÞ, Βεβαια οχüμη την ενημερþνουμε, οπüτε ζητÜμε συγνιßμη για τιò ατÝλειεò και τιò ελλεßψειò, που ενδεχομÝνωò διαπ|-

στþσειε, Η δΕýθιJνοη εßνοι:

ι,y\Λ/Vy,agiosgeorgιos-

karyStias,gl, Στη σελßδα του συλλüγου μαò, θα μπορεßτε να ενημερωθεßτε για τιò εκδηλþσειò μαò, το πρüγραμμα τωνΑρτεμισßων, να μÜθετε λßγα λüγια για την ιστορßα του χωροý καιτου συλλüγου, να περιηγη,

νο ((βοηιτι \§

ετι κο ι ΔΕΣ/ν\ο

ι

Στο ΧΩΡο τοΥΔΗλrοτιΚογ ΣΧο^ΕιοΥτΩΝ Κο_ ΝΙΣΤΡΩΝ ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΙ\ΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟ^ΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΕΣι\ΙοΥΣ, ΚΑΛΕΣΙ\ÞΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΧΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝΔΕΣΙýΩΝ.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΤΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

πΑπΑΔΑιjΑΝτΗ, ΥΠΑΡΧΕι Η πο^ιτιΣτΙΚΗ οΜΑ-

ΔΑ, Η^οΓοτΕΧΝιΚΗ οΜΑΔΑ, Η ΜοΥΣΙκΗ οΜΑΔη ΚΑι Η ΠΕΡΙπΑττιΚΗ οΜΑΔΑ, οΛοι λ,lΑΖι ΔοΥ_ ΛΕΥΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΙ\ΙΙΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΩΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΙυΟΣ ΕΙΝΑΙ

ΚΛΗΡΟΝΟΙ\ΙΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ινΑΣ,

ιον ιοτοτοπο

ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΠΡΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑ^ΟΚΑΙΡΙ οι ΠοΛιτιΣτιΚοι ΔΕΣλrοι.

νιριΧσò με το γιο ιου Προιüπη, Η δΕýθιJνοη ιου εßνο|, ,^/lÜl,y,agiorgitatsi.gr, τοΑγιωργητÜτσι (üπωò ονομÜζει

ΚΑ^Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΣΑΣ,

θεßτε στο φωτογραφικü υλικü,

Fπßσηò ηρεπει νο επισημüνουμε

«ι

που δημιοýργησε ο συγχωριανüò μαò ηÜwηò λΙοýο Πüwηò τον ιστüτοπο) εßνσιμßα εκπληκτικÞ δουλειÜ που μπορεß να δει ο καθÝναò απü το χωριü μαò, τα υπÝροχα τοηια μÝχρ και ιο γενεαλογικü rου δÝντρο, Το γενεαλογικü δÝντρο που υπÜρχει στην Ýκθεση του Σχολεßου, Ýγινε και σε ψηφιοκÞ μορφÞ οιην παραπα,

νωιοτοσελßδα,ΧßλιασυγχαρητÞρια ΠüWη||! λΙαòσυγκνεßò κÜθε φορÜ που επισκεπτüμαστε την ιστοσελßδα καιθυμüμαστε τουòδικοýò μαò.

ΤÝλοò πρÝπει να αναφÝρουμε και την τρßτη ιστοσε, νγ\ννν, ag iosgeolgιon,q r ποιJ ειναι

Λßδα τοιJ χωοιοý μσò

υπεýθυνοòοπατÞρΑλÝξανδροò (εφημÝριοòτηòενο, ρßαòμαò), ΜποροýμεÝτσινα ενη μ ερωνüμαστε γιυ το εκκλησιαστικÜ δρþμενα τηò ενορßαò μαò.

Το χωριü μαò πρωτοστατεß και μÝσω του διαδι-

κτýου!

γρaüειο-οJαι

π

οJΣυ}.λογοJ

ιcßòýο

σιÜιιη |ajOf|ra

aabPιo, ßε^ε]Ει. θι^τ^π^Σ€Ε ,)1π,

λιχ,

Χλ rΛ ΛΥιΙη]ΙλΙrογ 222?r.lΙ27' fr7t/2r7i'

|

π^ΞΙßοΥ 3, τκ.:ß 33aß ιDarj^ΙοΣÞ 21σ2474 445^Ιο 2rα24 α4 795

ννγγγ,ηΙαοgüρ€,

gr..m.ll:

fi Ιδο§ΘΡ€@hοΙ{τ

ΑΠαΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ

5


ΤΑ

ΝΕΑ

ΤΗΣ

Α.Ε

ο καλοκαßρι, 3 Ιουλßου 2011 πραγματοποιÞθηκε η ετÞσια τακτικÞ ΓευκÞ ΣυνÝλευση τηò ομÜδαò

του χωρτý μαò, τηòΑ,Ε ΑΡΤΕΜΙΣ Αγßου Γεωρστην αßθουσα του Δημοτικοý Σχολεßου, με απογßου κλε¼τκü θÝμα τη διενÝργεια εκλογþν για την ανÜδειξη νÝουΔ,Σ, λ/ ετÜ ηò εκλογÝò το νεοεκλεγÝν Δ, Σ συγκροτÞθηκε σε

σþμαωòακολοýθωò: Πρüεδροò Ανιπρüεδροò Γεν, ΓραμματÝαò Ταμßαò ΓενικüòΑρχηγüò ¸φοροò ΔημüσιεòΣχÝσειò

Μοýντριχαò Βασßληò

ΑδßνηòΓιþργοò

ΑΡΤΕΜΙΣ

ριοý μαò, μονßμων, αλλÜ και αυτþνπου διαμÝνουν στο χωριü μαò τουò καλοκαιρινοýò μÞνεò, ζητüμε να τοποθετηθεß στο γÞπεδο του μπÜσκετ που βρßσκεται στο προαýλ¼ του δημοτικοý σχολεßου, αφΦροýμενοò φιλÝ

ωòγÞπεδο

þστε το γÞπεδο αυτüνα χρησιμοποιεßται και

βüλα,

Πιστεýουμε üτι η δημιουργßα τÝτοιων υποδομι,ßν καθιστÜ το χωριü μαò ελκυστκüτερο τüπο δαμονÞò για ντüπloυò και επσκÝτπεò, με προφανÞ οφÝλη για üλουò μαò.

ΔημητρIüδηò Βασßληò

ΑιδßνηòΑντþνηò ΡÞγαòΣτÜθηò ΤσÜλαò ΣτÝλιοò

ΚρüκοòθανÜσηò

νÝοΔ,Σ, εκτüò απü τιò τρÝχουσεò υποχρεþσειò τηò ομÜδαò προò τιò προ'|'στÜμενεò αρχÝò, τ|ò οποßεò μετÜ απü αρκετü, εßναι αλÞθε|α, χρüνο και μÝσα απü πολλÝò δυσκολßεò, κατÜφερε να φÝρει σε οßσιο τÝλοò, Ýχει ξεκινÞσει μιο οργανωτικÞ ονασυγκρüτηση, με σκοπü νο δýναμþσουμε την ομÜδα μαò και στα υπüλοπο επι πεδα εκτüòτων καθαρÜ αγωνιστκþν, Στα πλαßσια αυτÜ απευθýνθηκε οτο τοπικü συμβοýλιο του χωριοý μαò και στοΔÞμο μαò με τα παρακÜτω

Σε περßτπωση Üρνησηò για οικονομικοýò λüγουò, ζητÜμε να μαò επιτραπεß η υλοποßηση των παρατýνω μεδικοýò μαòπüρουò. Με εκτßμηση ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣ.

Το

Ýγγροφα:

Α.ΕΑΡτΕΜιΣ

ΑΓιοΥΓΕΩΡΓιοΥ

ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓιοΣΓΕΩΡΓιοΣ17-8-2011 ΑΡ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 16

ΠΡοΣ ΑντιδÞμαρχο Δ,Ε ΑΥΛΩΝΟΣ ΔÞμουΑλιβερßου κ. ΡÞγα λ4ιχαÞλ,

Κýμηò

ΚοΝοποßπση|

καΜπÜτσαΑρετÞ υπεýθυνη αθλητισμοý τουΔÞμουΑλιβερßου

ΑΓιοΣ ΓΕΩΡΓιοΣ 0/8/2011 ΑΡιΘ, ΠΡΩτ 15

-

-

Κýμηò

,|

ΠΡΟΣ: Τοπικü συμβοýλιοΔ,ΔΑγßου ΓεωργΙου ΚοΝοποßπσπ: 1 , ΑνπδÞ μαρχο Δ. Ε Αυλιßνοò κ. ΡÞγα ΙνΙ ιχαÞλ 2. Υπεýθυνη αθληησμοýΔÞμου Κýμηò- Αλιβερßου κ, ΜπÜτσαΑρετÞ, Κýροι, γνωρßζετε üτι στοχωρü μαò, δραστηριοποιεΙ

ται η αθλητικÞ ομÜδαΑΡΤΕλ4ΙΣ. Στα πλαΙσβ τηòομαλÞò και εýρυθμηò λειτουργßαò τηò

σαò ζητÜμε, üπωò προκýτπει απü ]!ò αρμοδιüτητÝò σαò| να προτεßνετε στον αντδÞμαρχο τηò Δ, Ε Αυλþνοò και οτην υπεýθυνη αθλητσμοý του ΔÞμου Αλιβερßου

_

Κýμηò την παραχþρηση μιαò αßθουσαò στην ομÜδα μαò, η οποßο θο Χρησιμοποιηθεßωò γραφεßο, Η αßθουσα αυτÞ κατü την ιß|ποψÞ μαò, μπορεß να εßναι αßθουσατου κοινοτκοý καταστÞματοò που παραμÝνει η κενÞ Þ η μικρÞ αßθουσα του δημοτικοý σχολεßου, που παλιüτερα αποτελοýσε το γραφεßοτων διδασκÜλων, Επßσηò, μετÜ απü παρÜκληση αρκετþν νÝων του χω6 ΑΠΩΡΓΗτι(Α ΝΕΑ

Α,Ε,ΑΡτΕι\.,ιιΣ

ΚýρεαντιδÞμαρχε, γνωρßζετε üτι στο δη μοτκü δΕμÝρσμα Αγßου Γεωργßου, δραστηριοποιεßται με μεγÜλη επιτυχßα , ανελλιπιßò απü το 1989, η αθλητικÞ ομÜδα Α,Ε ΑΡΤΕΜΙΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙοΥ με κýρο Üθλημα ενασχüλησηò μÝχρι τþρα, το ποδüσφαιρο, Η ομüδα μαò βρßσκεται στην Β' κατηγορßα του τοπικοý πρωταθλÞμοτοò τηò Εýβοιαò κσ Þδη Ýχει δηλιßσει συμμετοχÞ και ψο το φετινü πρωτÜθλημα του 201ß20º2στην κατηγορßα αυτÞ. Η συμμετοχÞ αυτÞ καιηüλη δραστηριüτητο τηò ομÜδαò μαò, δημιουργεß υποχρεþσειò και προβλÞματα, ορσμÝνα απü το οποßο εμπßτπουν

καισßòδικÝòσοò αρμοδιüτητεò, Πατο

λüγο αυτü

σαò παροθÝτουμε παρακÜτω τα αιτÞματα μαò χαι τιò προτüσειò μαò, πιστεýονταò οτι θα τýχουν τηò δικÞò σαò ευνοßκÞò και θεηκÞò αντιμετþπισηò. ΖητÜμε: Α. ΤηνοικονομικÞ ενßσχυση τηò ομÜδαò μαò και την ßση ανπμετþπση αυτÞò Ýναντι των Üλλων ομÜδων τηò ßδιαò

ΚατηγορßαòτουΔÞμου. Β. Τη συντÞρηση του γηπÝδου Αυλωνορßου, καΘ' üλη τη

διÜρκεια τηòχρονýò και ειδικüτερα:


1.Τον καθαρσμü του γηπÝδου προ τηò Ýναρξηò των πρωταθλημÜτων, την περßφραξη αυτοý κοι τη συντÞρηση των κερκßδων προò ασφÜλεια των θεατþν, 2.Τον καθαρσμü των αποδυτηρßων και την επßβλεψη καθαρισμοý αυτþν μετÜ απüαγþνεòαπüτονΔÞμο. 3. Την προσθÞκη νÝων αποδυτηρßων δßπλα στα υπÜρχοντα, þοτε να εξυπηρÞοýνται καλýτερα üλεò οι ομÜδεò, που χρησιμοποιοýντο γÞπεδο, Στο θÝμα αυτü, μποροýμε να συνεισφÝρουμε με χορηγßεòστο υλκü. üπωò κσιμεπροσωπικÞ εργασßα κοτÜ τηνανÝγερση, Γ. Να διερευνÞσετε τη δυνατüτητα, για την ταρουσßα γιατροý σε üλουòτουòαγþνεòπου δεν επιβÜλλεται ατü την προκÞρυξη πρωταθλÞματοò στο γÞπεδο Αυλωναρßου. Προτεßνουμε: Τη δημΦυργßα αθλητικÞò επιτροπÞò στη Δ,Ε ΑΥΛΩΝΟΣ με συμμετοχÞ εκπροσþπων απü üλεò τιò ομÜδεò. λΙε εκτßμηση Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

λ4οΥΝτΡιΧΑΣ

Ο ΓΕΝ, ΓΡΑΜΙυΑΤΕΑΣ

ΒΑΣ. ΔΗΜΗτΡιΑΔΗΣ

ΒΑΣ,

Απü τα παραπÜνω αιτÞματα, ικανοποιÞθηκαν απü τονΔÞμοτα ακüλουθα: α) μαò παραχωρÞθηκε η μικρÞ αßθουσα τουΔημοτικοý Σχολεßου ωò γραφεßο μετÜ την απü 23126_9-2011 ομüφωνη απüφαση του Τοπικοý Συμβουλßου, να προτεßνει στο Δημοτικü Συμβοýλιο την Ýγκριση του αιτÞματοò μσò,ΤοΔημοτικü Συμβοýλιο μετηνομüφωνηοπüφαση του με αριθ, 385/2011 (αποφοσΙζει Ιην παραΧþρηση οßθουσοò ιου Δημοτικοý Σχολεßου¶γιου Γεωργßου ο ιην ΑθληηκÞ ¸νωση¶ρτεμιò για την στÝγαση των αναγκþν β) επιχορηγÞθηκε η ομÜδα μαò, üπωò και παρακÜτω

αναφÝρουμε,üπωòκαιοι υπüλοιπεòομÜδεòτουΔÞμου τηò ßδιαò κατηγορßαò, με το ποσü των 2,000,0Ο €, γ} αποκαταστüθηκε η περßφραξη του γηπÝδου

καιανα-

καΝßσθη καν οι κερκßδεò,

Επßσηò απευθυνθÞκαμε σε φορεßò και πρüσωπα γιο ενßσχυση τηò ομÜδαò εßτε οικονομικÜ, εßτε σε αθλητικü υλικü και παρü τη δýσκολη οικονομικÞ συγκυρßα εßχομε θετικÞ ανταπüκριση απü üλουò τουò συγχωριανοýò και φßλουò του χωριοý μαò. Θεωροýμε την Ýκφραση ευχα_ ρισßþν προò üλουò üσουò ανταποκρßθηκαν στο κÜλεσμÜ μαò, ωò ελÜχιοτη υποχρÝωση μαò και ευελπιζηοýμε στην συνÝχιση του ενδιαφÝροντοò τουò προò τηνομÜδα μοòγια την επιτυχßα των στüχων αυτÞò, Ιδηßτερα üμωò οφεßλουμε να ευχαριστÞσουμε τουò παρακÜτω| . Τον ΔÞμο Κýμηò - Αλ|βερßου για την οικονομικÞ ενßσχυση των δýο χιλιÜδων ευρþ (2,000,00 €) και την

παροχþρηση τηò αßθουσαò του Δημοßκοý Σχολεßου,

ωòγραφεßοτηòομÜδαò. Τον Σýλλογο των Απανταχοý Αγιωργητþν γιο την ο|κονομικÞ ενßσχυση των πεντακοσßων ευρþ (500,00 €)προòτηνομÜδα μαò, . Τον συχωριανü μαò καιπαßχτη τηòομÜδαò μαòΔημÞτρη Μοýντριχα τουΑθανασßου για τιò αθληηκÝò φüρμεò, που χορÞγησε στουò ποδοσφαιρστÝò τηò ομÜδαò και για την παραχþρηση αυτοκινÞτου για ]ην μετακßνηση ποδοσφαιριστþν τηò ομÜδαò απü την ΑθÞνα, . Τον ΠρüεδροτηòομÜδαòΑ,Ο ΧΑΛΚΙΣ κýρτταρνανÜ Βασßλη για την πλÞρη εμφÜνιση αγþνων που χορÞγησε στηνομÜδα μαò, . Τον κýριο Ηλßα Ερμßδη Σýμβουλο ανÜτπυξηò και φßλο του χωριοý μαò για τον πλÞρη εφοδιασμü του φαρμαΚεßου τηòομÜδαò, ΑφÞσαμε ιελευιαßεò στη λßστα των ευχαριστιþν για να δþσουμε Ýμφαση και να τονßσουμε üτι αποτελοýν παρÜδετμα προò μßμηση, . Τιò κυρßεò ΤσÜλα Ερασμßα καιΑιδßνη ΕλÝνη του Δημητρßου που η μεν πρþτη γη πÜρα πολλÜ χρüνια στο παρελθüν και η δεýτερη τα τελευταßα χρüνια, αφιλο_ κερδþò κÜθε εβδομüδο πλÝνουν τιò εμφανßσειò τηò ομÜδαòμαò,

.

Οι υπüλοιπεò, εκτüò αγωνιοτικþν χþρων, δραοτη-

ριüτητεòτηòομÜδαò μαò εßναι οι παρακÜτω: . Εκδþοαμε ημερολüγιο του 2012 με ιην χορηγßα επιχειρηματιþν του Χωριοý μαò και τηò ευρýτερηò περιοΧÞò,

. Δοργανþσαμε τον ετÞσιο χριστοιJγεννιÜτκο χορü τηò ομüüαò μαò, üπωò Ýχετε ενημερωθεß σε προη,

.

γοýμενο τεýχοò του περιοδ|κοý, Την περßοδο του ΠÜσχα οργανþσαμε μια μικρÞ λαχεΦφüρο αγορÜ προò οικονομικÞ ενßσχυση τηò ομÜ_ δαòμαò, η οποßα εßχε απüλυτη επιτυχßα,

ιο τÝλοò τηò αγωνισιικηò περüδου Ýχουμε την πρüθεση να κÜνουμε μßαανοττÞ συζÞτηση για τηνομÜΙ\,ηε

δα καινα θÝσουμε τουò στüχουò για τη νÝαπερßοδο, Κα-

λοýμε απü τþρα üλουò τουòΑψωργÞτεò στην εκδÞλωση αυτÞ ψα να ακουστοýν üλεò οι οπüψειò και να κατστεθοýν νÝεò ιδÝεò γισ την ιολýτερη οργÜνωση ιηò

ομÜδαòμαò, Ο αγωνιστικüò Þüχοò για την ομÜδα φÝτοò Þταν η παρομονÞ Ιηò ομÜδαò στην καιηγορßα, στüΧοò που επετεýχθη, Η ομÜδα μαò κατÝλαβε την 10" θÝση σε σýνολο

14"

ομÜδων που εßχε ο üμιλοò, συγκÝντρωσε 31 βαθμοýò μεθ νßκεò,4 ισοπαλßεò και 13 Þττεò,

τοΔΣ

ΑΠΩΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ 7


Το ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣιΩΝ 2ο12 /\ τοFÝνουν λεπτομÝρειεò για την ολοκλÞρωση του προγρÜμματοò τωνΑρτεμισιων 2ΟΙ2. ΤοΔ.Σ του ,|-Ι Συλλüγου, αλλü κοι αρ(ετÜ μÝΛη. εργÜζονται πυρετωδþò, προκειμÝνου να |(αταρτιστεß Ýνα πρü. Ιγραμμα. αντÜξιο τηò ιστορßαò των εκδηλþσεων, που τüσα χρüνια πραγματοποιοýνται στο χωρτü 'μαò χα| του κÜθε χαλοl(αßρ| αναδεικνýουν τον Αγιþργη πολιτιστικÞ τρωτεýουσα τηò περιοχÞò. Εßνατ

αλÞOετα üτι η οικονομικÞ κρßση που μαστßζει τηνχþρα μαò, Ýχει επηρεÜσει τιò κνÞσειò και Ýχει περτορßσει τιòεπιλογÝò, αλλü το τελικü αποτÝλεσμα, θεωροýμε üτι òεπÝρασε τιòαρχικÝò μαò προσδο(ßεò. Ο

σκελετüòτων εκδηλþσεωνανα ημÝρα, Ýχε ωòεξÞò|

τΕτΑΡτΗ 15,8 ΧορευιικÝò παραστüσειò απü ιο συγκροτÞμοτο ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ και ΖΟΡΜΠΑΔΑΚΙΑ, με τη συνοδεßα ζωντανÞò μουσ|κÞò απü το συγκρüτημα ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ, ΛΙετÜ το πÝροò ιων χορευτικþν το μουσικü ουγκρüτημα θο συνεχßοει ιην διασκÝδαση των ηαρευρισλομÝνων μÝχρ|τοπρωß. ΠΕΜπτΗ 16-8 Η ημÝρα των παιδιþν, Τα παιδιÜ θα πÜρουν μÝροò σε διÜφορα αγωνßσματα και παιχνßδια για τα οποßα θα απονεμηθοýν

Ο

Εßμασιε βÝβαιοι, üπωò Üλλωσιε κüθε χρüνο, üτι το

κþν εκδηλþσεων ΝΤΑΦΛΟΣ, εντυπωσιακü πρüγραμμα-

μεÝνα

Θα γßνουν βραβεýσειò Cπουò επιτυχüντεò οτα Α,Ε,Ι καιΤ.Ε.lτων παιδιþντου χωροý μαò, Η βραδý θα συνεχιστεßμε μουσικÞ απü DJ καιγια τα μεγαλýτερο παιδιÜ, ηου θο βρßσκονται σιο χωρο των εκδηλþσεων,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-8 ΜεγÜλο νησιþττκο γλÝντι με την ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ

και τον ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΩΛΑ, ¼ταν διασκεδÜζουν οι ΑγιωργÞτεò, τα λüγια περισσεýοι,,ν,

ΣΑΒΒΑτο 18,8 ΛαßκÞ Συναυλßα με τουò ΔΗΙýΗΤΡΗ ΜΠΑΣΗ και ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ¸να ε<πλη(πιο πρüγραμμο απü τουò κατοξιωμÝνουò καλλιτÝχνεò, που θα μαò κρατÞσει κσθηλωμ Ýνο υ ò σε üλη τη διÜρκειατου.

¸χει γßνει παρÜδοση, η ποιüτητα η ποικιλßα και

η

εξυπηρÝτηση που παρÝχεται σπü την κουζßνα μαò, στην οποßα εθελοντικÜ εργÜζονται πολλοß, ΦÝτοò η επιλογÞ των ημερομηνιþν Ýλαβε υπ'üψν τη νηοτεßα του Δεκα, πενταýγουστου καιüλεò τιò ημÝρεò θα υπÜρχει πλÞρεò

μενοý, ΣουβλιστÜ αρνιÜ, πατÜτεò ντüπιεò φρεσκοτη-

8 ΑΠαΡΓΗτ (Α ΝΕΑ

ΦÝτοò ουμπληρþνονται Ξ!,Q]0__χρ0!]g__σιü__φ!s ΒαλκανικοýC πολÝυουò, στουò οποßουò και το δικü μαò χωριü, συνÝβαλε με τη θυσßο παλληκαριþν του, στον βωμü ιηò ε λε υθε ρßαò τηò ποτρßüοò, Ο Σýλλογοòετοιμüζει Ýνα αφιÝρωμα, τιμþνιοò πορÜλληλσ τιò οικογÝνειεò που το παιδιü ι ουò. Ý π εοαν υπα κοýονταò στο ιερü ιουò καθÞκον, Ι\Ιε τον τρüπο αυτü θÝλουμε να δεßξουμε σε κÜθε κατεýθυνση, πωò ο υπερÞφανοò Ελληνικüòλαüò, βρισκετσι πÜντα σε ειοιμüιηια να υπεροσπιστεß οκüμη και μετην ζωÞτου τα δßκαια, τα ιερÜ καιτα üσια του. κÜλεομα ιου ΣυλλüγοιJ, θα βρει ονιοπüκριση

μετüλλια, Ο γνωστüò οργανωτÞò παιδι-

θα διασκεδÜσειτα παιδιÜ,

γανισμÝνεò κλπ. lνελετÜται η λειτοιJργßα ζαχαροπλα_ Þεßου με χειροποßητουò λουκου μÜδεò.

απü τουò

χαιοßκουò τηò περιοχÞò χαι ιδιαßιερα του χωριοý μαò, Πισιεýουμε üτι λοι ßο φειινα ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ θο γρüψουν μια νÝα λαμπρÞ σελßδα στην ιστορßατου χωριοý μαò και του Συλλογου μοò, Νσ μην ξεχνÜμε ποτÝ, οτι ενωμÝνοι δεν χÜνουμε ποτÝ καμßα μÜχη.¼σο δýσκολα κοιαν εßναι ιο πρÜγματα, γιο Üλλη μιοφορÜθοτα κοτοφÝρουμε, ΤΟ Δ,Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


γρÜφει ο ΑντιδÞμαρχοò ΡÞγαò ΜιχαÞλ

Η δεξαμενÞ νεροý καθαρßστηκε μÝσα καιÝξω,Ανηκαταστüθηκε ο αυιüματοò ασýρμστοò μηχονΦμüò Ýνορ_ ξηò και παýσηò του μοτÝρ πλÞρωσηò τηò δεξαμενÞò, Καθαρßσaηκαν τα τερματικÜ του δικτýου ýδρευσηò μÝσα στο χωριü, ΣυντηρÞθηκε το αντλιοστüσιο και σε επüμενη φÜση θααξβποΙηθεßη εφεδρ|ΚÞ αντλßα,

Γýρω απü τον Ιερü ΝαüΑγßου Γεωργßου του χωριοý μαò προγρα μ ματßζεται η πλακüστρωση του περιβÜλλοντα χþρου σýμφωνα με ιην μελÝτη που εκπονεßη τεχνικÞ υπηρεσßα τουΔÞμου Κýμηò -Αλβερßου,

ΣυντηρÞθηκαν οι αγροτικοß δρüμοι σε ποσοστü 8ο%

περßπου,

Στα Üμεσα σχÝδια μαò εßναι η συντÞρηση τηò τελικÞò λεκÜνηò υποüοχÞò των βοθρολυμüιωντου χωριοý μοò,

t bψ!τ?ξtψγγ!ψψ Ιψ.l, ? dl'

Ασφαλτοστρþθηκε δρüμοò 2 χιλιομÝτρων απü το εξωλλÞοι ιου Αγßου ΙωüννημÝχριτον παραπüτομο ιου ποταμοý Χüνδρου Αρτεμßσα τηò τ'Κ Αγßου Γεωργßου τηòΔ,ΕΑυλþνοòτουΔÞμου Κýμηò - Αλιβερßου, Το Ýργο

Η τεχνικÞ υπη_ του ΔÞμου ουνιüσσει μελÝτη για την τσιμεντüρεσßα στρωση τηò κοßτηò του π, Αρτεμßσα με την επιβαλλüαυτü Þταν σε εξÝλιξη οπü ιο Ýτοò 2010,

Jl-i'bFir.ιaaΦ

μενη θεμελßωση.

ΑΓ αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

9


Παιχνßδια

με

τον

Þλιο

Για να εßναι το καλοκαßρι πιο ξÝγνοιαστο απü ποτÝ για τουò μικροýò μαò αγαπημÝνουò, αρκεß να λÜβουμε τα κατÜλληλα μÝτρα προστασßαò. Þλιοò αποτελεß τη μοναδικÞ πηγÞ ενÝργειαò και κατ' επÝκταση τηò ζωÞò στον πλανÞτη, Εßναιαπüλυτα απαραßτητοòτüσο για τη φυσF κÞ üσο και για τη συναισθηματικÞ μαò ισορροπßα, ¼μωò, θÝλειπροσοχÞ! Πολλοßγονεßò Ýχουν τη λανθαομÝνη ενιυπωση üτ, ο Þλιοò εßναι επικßνδυνοò μüνο üταν λÜμπει! Για την ακρßβεια δεν εßναιοιορατÝò ακτßνεòτου Þλιου αλλÜ oJ αüρατεò (υνΑ+υνΒ)που εßναι οιπιο επικßνδυνεò- Το ποιδß οαò, δηλαüÞ, μπορεß νο εκτεθεß περιοοüιερο στη βλαβερη ακτινοβολßα μια ομιχλþδη Þ συννεφιασμÝνη μÝρα, αφοý δεν ζεστοßνεται και θα παßξει για μεγολυιερο χρονικο διοσ-ημο, Ι\ολü εßνοι εºßοηò να ξÝρουμε üτι η Ýκθεση εßναι μεγαλýτερη σε μεγαλýτερο υψüμετρο (π,χ στο βουνü), Fνσ μεγÜλο .οπdλο και μιο οJπρεΛο δεν αποτε, λοýν επαρκÞ προστασßα, αφοý οι ακτßνεò του Þλιου αντανακλþνται απü την Üμμο, το νερü και üλλεò επιφÜνειεò, ΠρÝπει να ξÝρετε, επßσηò, üτι το παιδß βλüπτεται απü τον Þλιο ακüμη και ον δεν πÜθει Ýγκουμα, Τα αποτελÝσματα μιαò μÝτριαò Ýκθεσηò στον Þλιο κατÜ τη διÜρκεια των παιδικþν χρüνων θα προκαλÝσει μεταγενÝστερα την πρüωρη γÞρανση του δÝρματοò (ρυτßδεò), την πÜχυνση του δÝρματοò κα πιθανüν μελÜνωμα, που εßναιο καρκßνοò το δÝρ μ ατοò,

.

.

. . .

.

ΒασικÝò συμβουλÝò Απλþνετε το αντηλιακο με πολλη προσοχÞ οιο πρüσωπο και στο σþμα του παιδιοý τουλÜχιστον μιοη þρο πριν απü.ην Ýιθεοη ο ιον η^ιο Ανονεþνετε τουλÜχιο ιον κοθε δýο ωρεò τη χρÞοη ιου αντηλιαλοý Πρaπεινα απλωνεταιπÜνιοιι οε καθαρü και στεγνü δÝρμα, Και βÝβαια επαναλαμβÜνετε Ýπειτα απü σπορ, εφßδρωση καικÜθε φορÜ που βγαßνουναπü το νερü, Τα παιδικο αν ιηλιαιü εχουν υψºλουò üε;ßτεò προσταοßοò για ,]εγαλυτερη ποοο ισοßα τηò τρυφερÞò τουò επιδερμßδαò, Αποφýγετε τιò þρεò που ο Þλιοò βρßσκεται στο ζενßθ και οι ακτßνεò πÝφτουν κÜθετα στο δÝρμα, δηλαδÞ απü τιò 11:00 Ýωòτιò 15:00, Αποφýγετε την Ýκθεση των μικρþν παιδιþν κοι των βρεφþν στην υτεριþδη ακτινοβολßα, Ακüμη και με αντηλιακü, μην αφÞνετε τα μικρÜ παιδιÜ και ια βρÝφτ νο εκτιθεντοι üμιοα οιον ηλιο üιαν οι ακτßνεò του πÝφτουν κÜθετα στο δÝρμα καιο Þλιοò βρßσκεται στο ζενßθ του, δηλαδÞ απü τιò 11,00 το πρωßÝωòτιò 15,00 το μεσημÝρι, ΦορÝστε προστατευτ κÜ ροýχα (καπÝλο, μπλουζÜλι κλΓ)οια μ κρÜ ποιδιο γιο πρüοθειη προστοσια

υΑιαρΓΗτ(ΑΝΕΑ

':'\gi.

}

g,

7-\

. .

ι\

και δþστε ιδιαßτερη σημασßα στιò περιοχÝò που εκτßθενται στον Þλιο (πρüσωπο, χÝρια, πüδια), λ4ÜθετÝ τοιJò να φοροýν γυαλιÜ ηλßου και για την προστασßατων ματιþν, l\Ιην ξεχνÜτε üτι η υπεριþδηò ακτινοβολßα δα, περνÜ τα σýννεφα, τα τζÜμια, το νερü και σντανο, κλÜται ακüμη και στη σκιÜ, ¶ρα βην επανα,

παýεστεΙ Τα βρaφη κÜτω -ων 6 μηνþν δεν πρÝπει νο ,ι,ι, θενται κατευθεßαν στον Þλιο, Θα πρÝπει να βρßσκο, νταισυνεχþò σε σκιÜ, να χρησιμοποιοýν αντηλ α, κÞ προστασßα, να φοροýν ανοιχτüχρωμα βαμβα, κερÜ ροýχα, καιπιστÝψτε με ü,τισε αυτÞ την ηλικßο

περισοüιεριò φορÝò κÜνεινα κλαßει!!! Σε

η διοφορÜ

θερμοιροσιοò ιο

περßπτωση εγκαýματοò

Αν, παρüλα τα προστατευτικÜ μÝτρα, το παιδßπÜ, θειεγκουμα, οò δοýμε ιιò πρþιεò βοηθειεò, Τα πρþτα σημÜδια του εγκαýματοò θα φανοýν 6, 12 þρεò μετü την Ýκθεση στον Þλιο και η μεγαλýτερη δυσφορßα επ]κρατεßτιò πρþτεò 24 þρεò. Αν το Ýγκαυμα εßναι απλþò κüκκινο, ζεστü κα πονÜ τüτε μ πορεßιε να ιο οντιμετωΓßσε-ε μüνοιοαò:

.

ΤοποθετÞστε κρýεò κομπρÝσεò στην ερεθισμÝνη περιοχÞ Þ κÜντε κρýο μπÜν ο στοπαιδß, . Απλþστε μια ενυδατικÞ λοσιüν σþματοò που καταπολεμÜ το κÜψιμο, (Καλýτερσ μιλÞστε γιο την επιλογÞ μετον παιδßατρü σαò). . Δþστε του üφθονο νερο λα, χυιιοLò, . Αποφýγετε να ξαναβγεß τοφρεσλουò παιδß στον Þλο τιò επüμενεòημÝρεò, . ΕλÝγξτε αν Ýχει παρουσιÜσει πυρετü και δþστε του αντιπυρετικü, . Αν, üμωò, το Ýγκαυμα προκαλÝσει υψηλü πιJρετü, ρßγη, πονοκÝφαλο, φουσκþσει και σκÜσει, επικοF νωνÞστε με τον παιδßαιρο, γιοτ' μπορεß να μο, λυνθεß και πρÝπει να χορηγηθεß αντιβßωση και σε ακραßεòπεριπτþσειòνοσηλεßαΤα μÜτια μαò λοιπüν «δεκατÝσσερα» και ΚΑΛΕΣ

ΒοΥτιΕΣ!ι!

ΠΑΔιΑτΡοΣ ιý/Γ ΚΕΝτΡο Ε^ΕΝΑ ΒΕΝιΖΕ^οΥ


Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ Ι\ Ι

ν

ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ε βαθý συνοßοθημσ θρησκειJτιιηò κοιÜνυξηò, συ, Ιγκßνηοηò χαι περισυλλογÞò βρεθÝχαμε ιοιφÝτοò το

' ,ηò λΙεγολÞò ΠÝμπτηò σιην Ελλλησßα τοιJ χωριου βρÜδυ μαò, μειÜ rο τÝλοò τηò Αßολουθßαò ιων Ποθþν, γιJνοßκεò μικρÝò και μεγÜλεò με σκοπü να στολßσουμε τον «ΕπF

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

ο

| τελευταßεò εξελßξειò στην

χþρα, Ýχουν δη-

μιουργÞσει μια παρατεταμÝνη κατÜσταση πα_ στον κüσμο, ανασφÜλεια για το μÝλλον των παιδτþν μαò, ακüμη και για την ßδια την χþρα,για την παραμονÞ τηò Þ μη στην ΕυρωπαικÞ Ζþνη, Η πολιτικÞ αστüθειο και η αδυναμßατου σχημαπσμοý χυβÝρνησηò, οι εκφοβ¼μοß κσι η τρομοκροιßο, αχüμη καΙγια τα εßδη πρþτηòανÜγΚηò, ÝΧουνφÝρει μεγÜλεò οναταραχÝò οιη ζωÞ μαò, Τα κÝÞρα οποφü, σεων, ορßζουν τιò τýχεò μαò, χωρßò üμωò να μποροýμενα Ýχουμε Üποψη, ενþ υποτßθεται üτι εßμαστε μÝλη μιαò¸νωσηò üπου üλα τα μÝλη εßναισüιμα, Η ισοßμßσ üμωò φαßνεται πωò δεν ισχýειγια üλα τα μÝλη, η χþρα μαò δανεßζεται με υψηλüτερο επιτü, κιο, απü τιò Üλλεò χþρεò τηò Ε.Ε, Η αποτυχßα των κυβερνÞσεων, αλλÜ και τηò ßδιαò τηò Ευρþπηò με

τα λεγüμενα μνημüνβ, δημιοýργησαν βαθýτερη ýφεση, κα η οικονομικÞ κρßση αντß να εκτονωθεß πÞρε τερÜστιεò διαστÜσειò, Δεν εßναι δυνατüν σο πÝρασμα των αιþνων να διατηρÞσομε μüνο την γλþσσο μαò, ωò σιοιχεßοτου ΕλληνOμοý, καιοýτε εßναιδυνατüνησυνεßδηση μαòωòπολßτεòνα μετασχηματßζεται σε υπηκüων, Οι ¸λληνεò υπÝφεραν

πÜντα απü κατακτητÝò, αντιστÜθηκαν üμωò σε τüσουò βÜρβαρουò εσβολεßò απü ανατολÞ και δýση δημβυργþνταò παρÜλληλα τον πολιτισμü τουò, Και δεν εßναι η πρþτη φορÜ στην ιστορßα τηò χ(ßραò, που βρÝθηκαν πρüθυμοι να επΛÝξουν δ¼ßκηση με στüχο να μετατρÝψουν την χþρα σε αποικßα, Στην προcrπÜθεια αυτÞ, σßγουρα θα υπÜρχουν ανταποκριτÝò αλλü θα υπÜρχουν και επαναστÜτεò. Τα μÝτρα που ελÞφθησαν ερÞμην του λαοý, φÝρνουνστο προσκÞνιο ανπδρÜσειò και σφÜλλουν αυτοß που επικαλοýνται δημοκρατικÜ ιδεολογÞματα,πωò μαò ξεγελοýν, Η ΕλλÜδα εßναι περÞφανη χþρα και με

τÜφιο»,

Οπωò κÜθε χρüνο Ýτσι και φÝτοò θÝλαμε να συμμετÝχουμε ενεργü στον διαßτερο αυτü εθιμοτυπικü στολισμü ιου «Επιταφßουυ, Αò μιλÞοω üμωò σε πρþτο πρüσωπο αν και τα συναισθÞματα Þτον ßδια για üλουò τουò παρευρισκüμενοιJò εκεß με ελÜχιστεò εξαιρÝσειò, Θελο\,ºοζ να (αταθÝσω. κüιι απü την ψυχÞ μου, ^οιπüν να ουμβÜλλω και εγþ στονΤÜφο ιου Κυριου περßμενα πωò θα Þταν εφικτü να βÜλω καιεγþ

Ýναüνθοòπüνω του.

«Απαγορεýεταινα αγγΙζετε, εßνΦ μετρημÝνα, μην τα χαλü ιε, δεν φοτüει βÜροò λ,Ü, Þrον οιδικαιολογßεò, ßσωò να Ýφταιγε που δεν Ýχω σπουδÜσει διακüσμηση. Τα συναισθÞματα Ýντονα| Προσπαθοýσα να συγκρατÞ, σω τον θυμü μου και την αγανÜκτηση μου βüζογταò πιο πüνω τηνλýπη μου γα την απþλεια του Θεανθρþπου! ΚαιπιστÝψτε με δεν Þμουνη μüνη| Ποιοò αποφασßζει λοmüν; Στο Στολσμü του ΔΙΚΟΥ ΙýΑΣ ΕΠΙΤΑΦ|ΟΥ δεν Ýχουμε δικαßωμα να βÜλουμε πÜνω του οýτε Ýνα γαρýφολλο; ¸πρεπε να βλÝπουμε κοινα μην μιλÜμε;Τα μικρÜ παδιÜ τι θα μÜθουν και τι θα συνεχßσουν για τη ΙýεγÜλη τοýτη Νýχτα; λΙüνο το μοιρολüι τηò Παναγßαò δεν φτÜνει νομ ßζω, Τη στιγμÞ που σε üλα τα μÝρη τηò γηò, γυναßκεò üλων

των ηλικιων οκολουθοýν ευλαβικÜ rη διαδικασßα προειοιμασßαòοτολισμοý του Επιταφßου τουò, εμεßòεßμαστε Πρωτοπüροι σε κÜτι που δεν γνωρßζω; ¸να χωρý ξανοζωνιανεýει üταν οι üνθρωποι κροτοýν εθτμα, συνÞθειεò κο ι θρησλευτικÝ ò τελε του ργßεò, Τþρα ξÝρω πωò δεν χρειÜζεται να ξαναπÜρω Üδεια απü ιη δουλειÜ μου, οýrε να στεναχωρηθþ που κüποιοι του χρüνου θα εßναι πολý μακριÜ για να παραβρεθοýν στο στολβμü, οýτε να κρατÞσω μετο ζüμ το παιδß μου ξýττιο γιαναδει, ι ναδε|; Και δεν τα γρüφω γισ να με λυπηθειιε, αλλü μποò ιαι

ΜΕΛΠιτΣΑ

ευγενικÞ καταγωγÞ,

. κογΦΩΜΑτΑ Α^ογΜιΝιογ

.

κΑΓκΕ^Α-ΣχεηΕΣ

, ΜΕτΑ^^ικΑ ΣΠιτιΑ . ηοΡτΕΣ ΑΣΦΑ^ΕιΑΣ . ηΛΑΣτικΑ κογιrζrΜΑτΑ

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓιοΣ ΓΕΩΡΓιοΣ ΑγΛζ)ΝΑΡΙοΥ

.

τΗΛ: 2229ο θ1537 κιΝ: 6θ44 596611 ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ

NEA]f


30 ΜΑΡτΙοΥ: ΔΕΝτΡοΦγτΕΥΣΗ

Ι\Ιε επιτυχßα πραγματοποιÞθηκε

η

δεντροφýτευση

που διοργσνþοε ο ΣýλλογοòΑπανταχοýΑγιωργητþν,

Ιυικροß και μεγÜλοι Ýδωσαν το παρüν στο κÜλεσμα

του Συλλüγου φυτεýονταòαπü Ýνα δÝντρο,

ΑπΡι^ιοΥ ΓιοΡτΑΣΑΜΕ & ΦΕτοΣ τΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΜΠΕΡΝΑΓΙ. Αφοý τελÝστηκε η θεßα λειτουργßα, ακολοýθησε 17

φαγοπüι καιχορüò μετην φροντßδστου συλλüγου μαò,

¼λοι μαζßστεßλαμε Ýνα μÞνυμα ευαισθησßαò προò το περιβÜλλον αναβαθμßζονταò την ποιüτητα ζωÞò των κοτοßκωντουχωροý μαò!!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η^ΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΧΟΥ - ΕΙΚΟΝΑΣ . . . . . . .

ΕπισκευÝò ηλεκτρονικþν οικιοκþν συσκευþν Σχεδιüσθò ηλεκτρονικþν κυκλωμüτων ΚοτοσκευÝò συσκευþν Εγκοτοστüσεζ κεροιþν τν , ρüδιο lνlο\ºüζ θκüνοò - Þχου κο vid€o Ε\¾ροφÝò τηλεοπτικþν ηρογρομμüτων ΕγγροφÝζ δßσκων cD , DVD - BLU,RAY

Opio-Quaιity

ΧΑΡΑ^ΑΜΠΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ

15 Ν. Λüμψοκοò Χολκßδοò κοι ¶γιοò Γεþργωò Αυλωνορßου

Πολυτελ¾εßου

τηλ. 22210 87215 , 6934 399725 e,mail : charalamposkark@gmail,com ]2 ΑΠΩΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

ΔΗι.lΗτΡΗΣ Α0. ι.ιOγι{τΡ ΑΣ

ΦυλÞò, ¶νω Λιüσιο . τηλ. 210 2470819 ^.


23 ΑΠΡΙΛΙοΥ:

Η ΓΙοΡτΗ ΤοΥ ΑΓΙοΥ ΓΕΩΡΓΙοΥ

ΟΑη Γιþργηò γιορτÜζει και üλο Το

το

χωριü προσεýχεται στη μνÞμη του. του Αγßου κατÜ τηνπεριφορü τηò καιο ΣýΜογοòΑπανταχοý

χορευικü μαò συγκρüτημα, πλαισιþνει ]ην εικüνα

Αγιωργητþν πρüσφερε γλυ κÜ και ποτÜ γισ üλο τον κüσ μο,

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚοραμουζÜΑναστασßα καιο Νεροýτσοò ΑνδρÝαò σπò 12 Ιανουαρßου Ýφεραν στον κüσμο Η

να υψÝστατο αγορü(ι,

-

Ο

ΔημÞτρηòΑßδßνηò και η ΑθηνÜ παπανικολÜου στιò

23 Φεβρουαρßου Ýφεραν στον κüσμο Ýνο υγιÝστατο κορI-

τσÜκ,

-

Η Κωνσταντßνα ΚαντÜρη και ο Γιþργοò ΚαρτελιÜò σιιò 16 Μορτßου Ýφεραν οτον κüσμο Ýνα ιJγιεστα]ο ογορüß- Η Χαροýλα ΜπελιÜ και ο Νßκοò ΣιδερÜκηò στιò 17 Στη φωτογραφßα διακρßνεται ο αντιδÞμαρχοò δημοτκÞò ενüτηταò Ανλωναρßου κοò λÞιχÜληò ΡÞγαò με μÝλη του χορευτικοý μαò συγκροτÞματοò. ε την ευΚαΙρßα του εορτασμοý τουΑη-Γιþργη ποροθÝτουμε Ýνα τραγοýÜ απü τη συλλογÞ τηò Κατερßναò ΡÞγα, το οποßο τηò Ýχουν αφηγηθεß η ΠαρασκευÞ Μοýντριχατου Ιωüννη (Γlαγκοýλενα) καιη ΕλÝνη ΡÞγα,

ΕΝΑΜΙΚΡΟ ΤΟγΡΚΟΠΟΥ^Ο ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΟΠΕΛΙ, ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥ^Α ΑΓΑΠΗΣΕ ΚΑ1 ΚΕΙΝΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΜηΟΥΣ ΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗ ΒΓΑΛΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΗ,ΓΙΩΡΓΗ ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΥΨΕ ΜΕ ΚΡΥΨΕ ΜΕ ΑΥΤΗ τΗΝ ΩΡΑ

ΝΑ ΦΕΡΝΩ ΟΚΑΔΕΣ ΤΟ ΚΕΡΙ ΟΚΑΔΕΣ ΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΟΔΕΡΜΑ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΩ ^ΙΒΑΝΙ ΤΟ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΑΓΙΟΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ Η ΚΟΡΗ ΜΕΣΑ ΝΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥ^Ο ΜΕ Τ, ΑΛΟΓΟ

κΑΒΑΛΑ ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΒΓΑΝΕ ΜΟΥ, ΒΓΑΝΕ ΜΟΥ ΤΟ κοΡΙτΣΙ ΝΑ ΦΕΡΝΩ ΑΜΑΞΑ ΤΟ ΚΕΡΙ, ΑΜΑΞΑ ΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΒΟΥΒΑ^ΟΔΕΡΜΑΤΑ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΩ ^ΙΒΑΝΙ ΤΟ ΛΑΔι ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΑΓΙΟΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ Η ΚΟΡΗ ΕΞΩ ΑΠ,ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΕ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ1

ΜΟΛΑ ΤΟγΡΚΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ

Ιýαρτßου Ýφεραν στον κüσμο Ýνα υγÝστατο κορτσÜκι,

-

Η ΑγγελικÞ ΠιλÜτη και Γιþργοò Γýζηò στιò 17 ΙιΙαρ-

-

Η Σοφßα Κρüκου και ο ΜπÜμπηò ΖÝρβαò στιò

τßου ÝΦεραν στον κüσμο Ýνο

λrσρτßου Ýφεραν οτον κüσμο Ýνα υγιtστατο ογορü

-

κΕΡιΑ ΣοΥ ΝΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΣ ΤΙΣ ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΠΟΥΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝlΑ ΣΟΥ

λ

31

ι,

Ο ΒαγγÝληò ΒÜσσοò και η Μαρßνα Παπαδοττοýλου

στιò 8 Ιουνßου Ýφερανστον κüσμο Ýνα υγÝστατο κοριτσÜκι, Ο ΒαγγÝληò ΠαπαρÞγαò και η Μαρßα ΜÝξη σßò 13 Ιýαßου Ýφερανστον κüσμο Ýνα υγιÝστατο κοριτσÜκι,

-

Ο Βασßληò Ξουρßκηò και η Λßνα Νταλιüννη οτιò 23 λrοßου Ýφεραν στονκüσμοaνα υγιεο ιαιο χοριτσÜιι ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ τοΥΣΖΗΣΕι!! ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Η Βßκυ ΡÞγα και ο ΘωμÜò Γκατζιþνηò σßò 22 Απρι_ λßου βÜπτσαντο αγορÜκιτουò, Το üνομα που του Ýδωσε η νονÜτουΑθανÜσιοò. -

Ο ΣωτÞρηò ΝταντÜt(οò και η Μαρßνα ΣιδερÜκη βÜπτι, σαν ιο κοριτσüιι τουò, Το üνομα που τηò Ýδωσον οι νονÝò τηò ΒÜσω και ΕλÝνηΛουκÜ εßναι ΚλεοπÜτρα,

- Η Παρασl(ευÞ Γραψοποýλου και ο Σταýροò Χατζηατπωνßου βÜπτσαν σπò 10 Ιουνßου το αγορÜκ τουò, Το üνομα που του Ýδωσαν Σπýροò, ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑΖΗΣΟΥΝ!!

ΓΑΜοΙ

* Ο ΒαλÜντηò Βασιλεßου και

η ΕιρÞνη ΜαυρουδÞ στιò 2θ Ιουνßου παντρεýτηκανσην ΚρÞτη, Η Ασπασßα Αßδßνη και ο Νßχοò ΔÞμου σπò 7 Ιουλßου

-

παντρεýτηκαν στονΛοφßσκο, ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ!

ΧΕΡι

ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟγΣ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΤΑΙΡΙ, ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΑΦΕΝΤΗ ΜΟΥ, ΝΑ ΑΝΑΒΟΥ ΤΑ

υγιεοιαιοογορüλι,

ΘΑΝΑτοΙ

- Στιò 8 λΙαρτßου πÝθανε και κηδεýτηκε στην ΑθÞνα ο Κþσταò ΦιλÜοò του ΕυαγγÝλου, - Στιò 15 Ιουνßου πÝθανε και κηδεýτηκε στην ΑθÞνα ο ΧαρÜλαμποò

Μüσχοò τουΔημηJρßου,

ΕΚοΡΑΖοΥΜΕτΑΕΙΛΙΚΡΙΝΗ

ΜΑΣ ΣΥ^^ΥΠ ΗτΗ Ρ|Α. ΑΠαΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

¸


ι+ ΣΕ^ιΔΑ τηλ/

πΑΔιην

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚÜθε οτÞλη του ]τεριοδικοý μαò θα κλεßνει μ'Ýνα διαγωνισμü, ο νικητÞò του διαγωνισμοý θα ιιαßρνει ωò δþρο Ýνα βιβλΙο! Αν υιιÜρχουν ιιερισσüτεροι αιιü Ýναò νικητÝò το Δ.Σ του Συλλüγου (με τη συμβουλÞ ενüò εκπαιδευτικοý, üταν χρειÜζεταÞ θα κÜνει κλÞρωση. Στο διαγωνισμü μποροýν να ]τÜρουν μÝροò üλα τα ]ταιδιÜ και φßλοι τουò α]τü Üλλα χωριÜ .οι απαντÞσειò θα ]τρÝπει να δßνονται γραπτÜ. Το üνομα του νικητÞ θα ανακοινþνεται, στο επüμενο τεýχοò του περιοδικοý μαò, Γι' αυτü λοιπüν, τρÝξτε, ψÜξτε, ρωτÞστε, Ιýην στÝκεστε οýτε λσιτü, ¸να βιβλΙο ξεχωριστü εßναι εδþ και σαò ιιεριμÝνειΙ|| Τ" ΔΙΑΤΩΝΙΣΜΟΣ

Γιατß τα ποντΙ(ια, τα κουνÝλια (αι οι σχΙουροι μασοýν σκληρÜ πρÜγματα; ΑναφÝρω üλουò περισσüτερουò λüγουò ξÝρω, ΣωστÞ θα θεωρηθεß η πιο ολοκληρωμÝνη απÜντηση (ανÜλογα και την ηλικßα του χÜθε

παιδιοý). Η αιιÜντηση στο επüμενο τεýχοò μαò.,,

ΚαλÞ τýχηΙΙΙ||

«τüτε που τα παLδιÜ Ýπαιζαν σε αλÜνεò» ια φορÜ κι Ýνα καιρü να παιδιÜ ζοýσαν σε σπΙτια ισüγεια, με ξýλινεò στÝγεò χαι χωμÜτινεò αυλÝò. ¸τρωγαν φροýτα και λαχανικÜ απü το ιιεριβüλι τηò γιαγιÜò και Ýκοβαν ζουμερÜ φροýτα ]του τα καταβρüχθιζαν οτη οτιγμÞ αφοý τα σκοýπιζαν στο μανßχι ιουò και αιβοý πρþιο ο'αυτü ειχαν σκου]τßσει την μýξα τουò. ¹ταν τüτε τιου δεν υΛÞρχε ολοÞμερο σχολεßο, φροντιστÞρια, μιιαλÝτο, τÝνιò, κολυμβητÞριο χαι ξÝνεò Η μüνη γλþσσα που γνþριζαν Þταν η γλþσσα τηò ανθρþτιινηò ειιικοινωνßαò χαι τηò ζεοτασιÜò, τüτε ιιου η μÜνα χι ο ηατÝραò ÜΦηγαγ ιο κλειüß Ýξω αηü ιηγ πüρτα ιοι] οπιτιοý, Ýτσι, για να μπει μÝσα üποιοò

χρειαζüταν κÜτι.,, τüτε ]του τα παιδιÜ εßχαν τη φýση μÝσα τουò, μýριζαν το βρεγμÝνο χþμα, παρατηροýσαν το μυρμÞγκι που κουβαλοýσε το σπορÜκι στην φωλιÜ του, Ýφτιαχναν πατßνια και σφεντüνεò, φρÜγματα απü ιþμα ιαι Ýπσιζαν μÝχρι αργÜ το βρÜüυ, μÝχρι να ακοýσουν την μÜνα τουò να τα φωνÜζει, τüτε που οι δρüμοι μýρ(αν γιασεμß και αγιüκλημα και üχι κÜδουò σκουπιδιþν και υπονüμουò, ΣÞμερα «ευτυχþò», τα παιδιÜ εßναι ιλεισμÝνα σια σπßτια μαò, με την θωρακισμÝνη πüρτα (αι ια αλουμινaνια ]ταρÜθυρ.ò Ýχουν Pc, ta.ebook, παßζουν ποδüσφαιρο στο ρΙαγ station και üχι στουò δρüμουò, Jταρακολουθοýν ταινßεò στο DVD του National Geographic για τουò πιθÞκουò του Βüρνεο,,, και το 14

ΑΓαΡΓΗΙιΚΑ ΝΕΑ

μυρμηγκÜκι τηò αλÜναò; ΜÜταια ]τασχßζει να το προσÝξει κÜποιοò, ΦοβÜμαι τιωò δεν θα το προσÝξουν ποτÝ, ¶λλωστε εßναι τüσο μικρü ,.,Κι απü ειιικοινωνßα και επαφÞ; 'Ε, üσο γf αυτü δεν τα φοβÜμαι. τουò πÞραμε κινητü! tιò ανÜμνηοη μιαò εποχÞò, που δεν θα γνωρßοουν ποτÝ τα δικÜ μαò παιδιÜ, αò θυμηθοýμε Ýνα παιχνßδι,,-

ΑΜπΑΡιΖΑ Τα παιδιÜ βÜζουν ποδαρÜκια και χωρßζονται σε δýο

ομÜδεò, ΚÜθε ομÜδα διαλÝγει τη δικÞ τηò «αμπÜριζα», δηλ. Ýνα σταθερü σημειο μια γωνßα, μια κολüνα, Ýνα δÝντρο, που πρÝ]τει να υπερασπßζει. Αρχßζει Ýνα παιδß τηò ομÜδαò που βγÞκε πρþτη οτα ποδαρÜκια, Αγγßζει λοιπüν την αμπÜριζα χαι φωνÜζει: «Παßρνω αμπÜριζα και βγαßνω» και τρÝχει προò την αμ]τÜριζα τηò {ß,λληò ομÜδαò με σκοιιü να την αγγßξει, πρÜγμα που σÞμαινει πωò την κυρßεφε, Αλ,\Ü και απü την αμυνüμενη ομÜδα βγαßνει Ýναò τιαßκτηò με σκοτιü ν' αγγßξει την αμπÜριζα των πρþτων Þ να αγγßξει τον πρþτο παΚη, οπüτε τον ]ταßρνει αιχμÜλωτο, την ßδια στιγμÞ βγαßνει Üλλοò παßιτηò τηò πρþτηò ομÜδαò, ο οποßοò απεþεß τον Λρþτο παΙλτη τηò αμυνüμενηò ομÜüαò, ενω σε βοÞθεια αιJτοý ιου τελευταßου βγαΙνει üßßλοò κ,ο.κ, ¼ταν πιαοτεß κÜποιοò

αιχμÜλωτοò, βγαΙνει Ýναò σýντροφüò του και ]τροσπαθεß να τον ελευθερþσει

αγγΙζο!ºαò τον,

Γßνεται μια πραγμαιικÞ συμπλοκÞ γýρω απü τον αιχμÜλωτο, η οποßα üßνει την ευιαιρßα οε κÜποιον γρÞγορο παßχτη ν' αγγΙξει την αμπÜριζα των α\,ºιπÜλων, χαρßζονταò τη νßκη στην ομÜδα του και ελευθερþνονταò τουò αιχμÜλωτουò συμ]ταßαεò του. Γα ]τερισσüτερεò λε]ττομÝρειεò σαò περιμÝνω να παΙξουμε!!Ι ΜΕ^ΠιτΣΑ


ι+ ΣΕΛ|ΔΑ

την πΑιΔιην

Το σταυρüλεξο του Καλοκαιριοý ß,

1, Το φορÜνε στα χÝρl0 τα παιδÜκι0 που μαθοßνουν νο κολυμιοýν 2. Τα μοζεýOυμε αιτü τιν üμμο τηò πορOλΙαò.

¼τOν φυσÜει, η θüλασσα σικþνει μεγüλα,

,

9, Το ΦορÜμε για να κÜνOυμε μπÜνιο στη θÜλασσα, 10, ¸τσι λÝγοντοL οι στρOγγυλÝò πÝτρεò τηò πορOλιαò

3, ΑγαπημÝνο δροσερü κολοκOιρινü φροýτο, 4, Τα φορOLε Γ0 ηοüιο Þα ν0 τολυJηOμε - ο ιρητορ0, 5, ΤÝτοιο γεýση Ýχει το νερü τÞò θOλασοαò.

11. Την παιρνουμε

στιν πορOλια γιο σκιÜ,

12, ΚρÝμα τιου μαò προσιατεýει απü τον Þλιο, 'Ι3, ΒοζOυμε σε οιJτÝò τα ρOýχ0 που ηοιρνουμε μοζß μαò σrιò διακοπÝò, 14, Τα χτßζουμε με Üμμο οτην παρOλια,

δ, Το αγοτιημÝν0 γλυκü του καλοκαιρOýΙ 7, Το φορÜμε στ0 κεφÜλι üτον Ýχει Þλιο,

aaaaaaaοaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaοaaaaaaa τΕΣτ

ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΙ; ß,¼ταν βουρτσΙζειòτα δüντια σου.,. α} κλεßνειò πÜντα τη βρýση, β) ΑφÞνει( τη βρýοη να τρÝχει, γ.ατß ο Þχοò ιου νεροý

ακοýγεταισανμουσικÞ; 2.

χρειÜζεσαι. β)τßποτα| ΜüνοχρÞματα,

ιοι ι,ßα λßσια με

α)

4.¿ραναπλυθεßò,ΤικÜνειò; α) Ντουò, γιατßÝτσιδενσπαταλÜòπολý νερü, β)Γεμßζω την μπαγιÝρα, για νατο απολαýσω,

«ΠÜλιμπÜνιο; το ΠÜσχαÝκανα.,.»

αυιü που ιüνουν διν ε:ναι σωστü ιαι üτιπροξενοýν κακü οτο περιβÜΜον, β) Τουò προτεßνειò να τα πετÜξουν πιο κÜτω που δεν τουò

γ)

Τουò δßνειò καιτο σακουλÜκιαπüταπατατÜκιασου νατο

ο,τι

για Φαγητü, τι θα προτιμÞσειò; )πιτ,κüφαγητü, Ιδ,αιτεραφροýτα και λαχανικÜ, β)'Ενα χÜμπουργκερ,3 σουβλÜκια και μΙα μερßδα πατÜτεò

3. ¿ ρα

γ)

κÜνειò;

α) Τουò εξºγεßò πωζ

βλÝπεικανεßò,

Παòγια ψþνια.ΤιπαΙρνειò μαζßσου;

α) ΧρÞμσια, μια πÜνινη rοÜν.ια

5. ΒλÝτιειòτουòγονεΙò σονναπετοýν Ýνα χαρτÜκιÝξω απü

το αυτοχΙνητο. Τι

ΑΠΑΝτΗΣΕΙΣ:

ΜÝιρηοε

πüσα

òα

Þ εχιιζουγlεντρþσει

4,5 «α»: ΜπρÜβο σου| ΕΙσαι πολý καλüò οικολüγοòΙ Προστατεýειò το περιβÜλλον και τα καταφÝρνειò

),] αα, τα ιοταφÝονι.ζ Λολý ιαλÜ, γπαρχουν üμωò ιι ÜλλαπρÜγματα που μπορεßò να κÜνειò, ΒρΙσκεσαι σε καλü δρüμο|

o,r

"αι

ΜÞπωζ ποεπι, νσ ηροσπαθ,ßσειò ηερ,οοüι.ρο,

ΜÜθε απüτην μαμÜσουτισημαΙνειοικολüγοò,

ι!ιΕ^ΠιΤΣΑ

ΑΓ ΩρΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ¸


,Ζ4Ε:*ι

ß

,"'",j,i,ii|!i:"

ι

º

ΕΡΙ

rιο!νιι

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ, ΛΙΑΠΗΣ ΕκOΕΣΗ ΛΙΑΝΙκΗΣ:

Λ

ΚΑΡΑν]ΑΝΛΗ & ΔΕΚΕΛΕ]ΑΣ

ΕΡΓOΣτΑΣΙ0: ΚΩΝ/ΛΕΩΣ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ

ΑχΑΡΝΑιΑΠ ΚΗΣ

ΤΗΛ 210 2465036,7 FΑχ 210 2469971

ι,I \

ι

χΑτΖΗΑΡΓγΡιOΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΞΑΓοΡΑ

ßΣ9!-,ψ+;.«.t l,

\

19

Ν, /ΩΝ/Α τΗ^, 21ο 27724α2 FAx: 210 2793923

Αγιωργήτικα νέα τεύχος 50  

Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you