Page 1

//

Ι

l(r

/JruJ-, YJJJ γeòΙ ß \-r-], 7Ι!7 .J

' ι

Ι

t ..l}..,J\¾

,,


ΕτΗΣη

ι.Σ.

ΑΡχΑιΡΕΣιΕΣ.Αι,ιΑΑΕιΞΗ ΝΕßlγ Δ.Σ

Π ραγμOτοποιηθηßε στιò 27 ΙνΙßρτιοιJ 0το χωριο μοò. η ειηοιο τ,Σ Ι Ιτου ΣιJλλογου με θÝμOτα ημaρησιßò διOτOξηò, τOγ 0πολογπμü του οπερχüμενου Δ.Σ

ι(ßι τιò ßρχOιρεσßεò γι0 τηνονÜδειξη νÝου.

0 απερχüμενοò Πρüεδροò κ, Μιχüληò

ΡÞγOò αναφÝρθηχε σια

πεπραγμÝνα του τελευτοΙοι] χρüνοι], Ευχαρßστησε για την οτÞριξη των μελþν καιτην εμπιστοσýνη προò το Δ,Σ κατÜ τη διÜρκεια ηò θητεΙαò

του και υποσχÝθηκε üτι θο καταβÜλει κÜθε δυνατη προσπÜθεLαγιο την

ονι μειυη,σ-τωνηροΒληυü,ωνηοιJOποσΙοΛο_ν οχωοιομαò ο]ο Ιη θÝση του Αl,ºιδημιßρχου πιν οποßο σÞμερα κατüχει, Η Γ,Σ ενÝκρινε ομüφωνο τη δρÜσητου Δ,Σ,

Κατüπιν ο Ταμlαò κ, Βασßληò ΤσÜλοò πορουσßασε με σοφÞνεια και κüθε λεπτομÝρεια τον οικονομικü 0πολογισμü (αι üδωσε με ακρΙβεια üσεò εξηγÞσειò το! ζηπιθηκαν, ΙνΙοιρασε σε üλαταπαριοτιßμενα μÝλη

οντýπωò üλα τα οικονομικü μεγÝθη κοθþò και γραφικÞ παρÜοταση τηò πορεßOò του τομεΙου ,δεχüμενοò τον Ý]ταινο τηò ΣυνÝλευσηò για την τÜξη και την αυστηρüτητα με την οποΙα χειρßζεται τον ευαßσθητο αυτü τομÝα, Το σþμα αποδεχüμενο κοι π]ν Ýκθεση πιò ΕξελεγκτικÞò

ΕιτπροπÞò ομüφωνα ενÝκρινε και τον οικονομικü απολογισμü, απαλ_ λιßσσονταò το Δ,Σ, οπü κÜθε ευθýνη, Στη συνÝχεια ακολοýθηοαν αρχαιρεσßεò, Δυοτυχþò γlα μιο ακüμη φOρÜ η συμπλÞρωση του ψηφοδελτßου Ýγινε με μεγüλη δυσκολια, Η

Ε_--7 |. ,)

ΑΝOιπΗ επΙΣτOΛΗ τΗΣ ΠΡOΕΔΡOΥ ΕΛΕΝΗΣ ΑΙΔιΝΗ - τΣΑΛΑ - ΠΡOΣκΛΗΣΗ ΓιΑ ΣγΣτΡΑτΕγΣΗ τηΝ ΑΓιΩΡΓΗτΩΝ

ΙΞ _/ Αγαηητοισυαωριονοι ΡΞ.-' Αιο ιην

εηονιδριση το_ ΣLλλονοJ μαò, ιωρι\ -οτ, \ο μι

οΓοσγολΓοε. Γ θεOτ ην ο,]ο,ο ιοιßια αγωγιζOμοιγιοτηνε,ι,L^ο των οτüχων του. θεβοΙωò βασκü οτοιχεßο σιτιν δυνατüτητο flου μου δΙνετΦ, πÝρο οπü π]ν αγÜπη μου γοτο χωριü, εßναιτο γεγονüò üτι ζω

\οιεονοζο_οιοεαυιο Lτσιτοενδ οφεοον

μου για

Γ ζωητο"χυρ,ου

εßναι μεγÜλο και θεωρþ πωò ο Σýλλογοò αποτελεßακρογωνιαιο λßθο σπιν προγμÜτωση ουπ]ò πιò ειτιδßωξηò, Στιò πρüσφατεòαρχαιρεσΙεò εκλÝχτηκα γιαμßααχüμη φορÜ μÝλοò τοß ΔΣ, Τα υπüλοιπα μÝλη μοß Ýκαναντην ýψιστη τιμÞ νο μου εμ]τι, στευθοýν τη θÝση του ΠροÝδρου και τουò ευχαριστþ ιδιOΙτερα για αιJτü, Εκτüò üμωò π]ò τιμÞò, οιοθÜνομοι και το τερüοτιο βÜροò τηò ευθýνηò που αναλαμβüνω μαζßμε τουò συνεργÜτεò μου, γιτüοχομαι üτι θα κατοβÜλω κÜθε ανθρωιτßνωò δυναπι προσπÜθεια, ο Σýλλογοò να ακολουθÞσει την ονοδικÞ πορεßα που τüσα χρüνια ακολουθει, Φιλοδοξßα μου εßνOινα συνεχßσω το Ýργο τωνπροκοτüχων μοι] (αι αν

εßναι δυνατü να ονüβουμε ακüμη Ýνα σ(αλοπÜτι πüρα πÜνω, Ειμαι σΙγοιιρη üτιτα παλιü και νÝα μÝλη του Δ,Σ θα δþσουν τον καλýτερο

εουτü τουò προκειμÝνου να υλοποιÞαουμε üσα προγραμματιζο!με να

κÜνοßμεοτοχωριüμOò,

απροα]μß0 των μελþν για την ανÜληψη των ευθυνþν τηò διοßκησηò πολοιÜμÝλητηò Þταν καταφανÞò¸τσι,κÜνονταòτηνονÜγηφιλοτιμßο,

δεν θα επιτýχειτουò στüχουò του ογ δεν Ýχει την κοθολικÞ συμπαρü,

διοικησηò αναγκÜστηκOν να θÝσουν ξογÜ υποψηφιüτητα, τουλÜχιοτον οòεΙνο ειιο/ηò -κρτιληοεου,ουòηο διοθετουι ιοναν παρ\το

οταση üλωνανεξαιρÝτωò των μελþντου Συλλüγου καιüσων βρßσκο, Vro| ολληλινγυοι JΓ τ|ò Γ,|δ ωΙι|ò ιoJ, Ι ε-ιτα<τικη 0ι ιη 0να\{η

ελεýθεροχοονοτουò ι,0 οταλοιοιJΣυΛλοιοL.Oι ιουλωριοJμοò,

Το επüμενο ΣÜββατο τα νεοεκλεγÝντα μÝλη του Δ,Σ συνεδρΙασαγ προκειμüνου να σιJγκροτηθοýν σε Σþμα, ΙνΙοτÜ τιò προβλεπüμενεò διOδικασιεò, οι θÝσειò ορßοτηκαν ωò εξηò:

τý

ΠΡOΕΔΡOΣ:

το Δ.Σ,

Αιδßνη,ΤσιßλαΕλÝνη

ΑΝΤΙΠΡOΕΔΡOΣ: ΔημητριüδηòΛΙωýσÞò

τΑΙι4ΙΑΣ: ΕΦOΡOΣß

ΤσüλαòΝ, Βασßληò τσοοýση , ΡÞγα κοτερßνα ΑιδΙνη, ΚαρκαλÝτα] Ντßνα

ΑΝ,

ΡÞγα

Γ,

ΓΡΑΜ]νΑτΕΑΣß ΓΡΑλΙν]ΑΤΕΑΣι

ΜΕΛOΣß

-

Καντüρη ΝΙÝλπω

Μοýντρααò ΣτομÜτηò

ΚατσαλÞò γφÞστοò

-

τι0 την Ε,Ε, ΤσOλοò ΒαγγÝληò

-

Καπιßρηò ΑναστÜσιοò

¼λο το μÝλη του Δ,Σ κοτÜ δÞλωσÞ τουò, υποσχÝθηκαν üτι θα οταθοýν δßπλα οτη νεοεκλεγεßσο Πρüεδρο και θα εργοσθοýν σκληρÜ για την ε]ιτLχ ο ιων σΙο\ων του Συλλογου - Προεδροòοοο- ευ\ορ αfη,

σεν0

ηνεμΓιστοσýνη üο|οεαμεουcτοεπουενοΣαββοτοιLροlο

πρþτο Δ,Σ γιατιτα θÝματα που απασχολοýντο Σýλλογο

ιο

εßνοιιολλÜ

καιεπεßγοντο, ΚολÞθητεßασεüλουò,

το Δ,Σ,

ΦυσικÜ, üπωò üλοι γνωρßζοιιν, κανÝναò ΠρüεδρOò και κανÝνα Δ.Σ

γßνεται üλο και μεγαλýτερη αν λιßβει κανεßò υπüψη τοιι την οικονομκÞ (ρßοη που μαοτßζειπ]νχþρα μαò κοιüλατα ελληνικÜ νοικοκυριü,

Σαò καλþ νο συστρατευτοýμε κÜτω απü τη σημαια του Συλλüγου ']apolεp,aov α(οοα ιL{ονdοò\ωο(ο_ν.οιμετηνογοστlουνερια,

σßαμετοι]ò ß]πüλοιπουò φορεΙòπου απüμεινανοτOχωριü μαò-Τοπκü καιΕκκλησιαοτικüΣυμβοýλιο ναδþσουμεüση δýναμη διαθÝτουμε να κρατÞσουμετογΑγþργη στο υψηλü σ]]μεßοπο! βρßσκεται,Σεαυτüτον αγþνα δενπερισσεýει κανεßò, θο βρßσκομαι στη διÜθεση καθενüò που επιθυμεß να κοταθÝσει την üποψη του, να κÜνει ηροτÜσειò, να μαò συμβουλÝψει να μαò κüνει κριτικÞ κοι üτι Üλλονομιζειüι θα βοηθÞσειστην επιτυχßατου επßπονου Ýργου ιτου ανολομβÜνοιμε ¼λα το ΣυμβοýλLα θα εßναι ανοιχτÜ κοι Λοθε Αν,ωογΓιτò μελοι η /'] μελοò θο εχε, ιην δLνοτο º|ο νο ι0 παρOκολουθεß καιχρüνο να εκΦρÜζθται, Να εßστε απüλυτα σßγουροι üτι το Δ,Σ θα ακοýει με προσοχÞ, θα καταγρüφει και θα συνθÝτει τιò αºουε,òολων Χονενον μοC δΓν ωφελοJν οι ψιθυροι κOι ο, Lp ιουο,ò κριτικÝò ενþ αντßθετα κÜνουν κακü στοιωριü μοò. Πρþτη λοιπüν στην ευθýνη κοι ßση με üλουò σαò, με ενωτικÞ, ανιδιοτελÞ διÜθεση προσφορÜò, εßμαι διατεθειμÝνη να δþσω μαζισαò τη μÜχη νασυνεχßσειναζειπροοδεýOπαò στο χωριü μαò, Σýσοωμοτο Δ,Στου Συλλüγου θο ιιπηρετÞσειτουò σκοιιοýò μοò και ειναLβÝβαιο üτι üλοι μαζι θα -ο.οταΦερο_με Ειναι ονογκη νο ξονογLρ,σει το χαμüγελο στα χεßλη των σιιγχωριανþν μOòγιοτΙÝτσιüμαθον ναζουνοι

αγυφγÞτψq ΠΕΡ ΟΔΙΚΗ ΕΝΗΔ,ÞΕΡQΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥ^^ΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠΤ]ΡΓΗΤΟΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΥπΕΥοΥΝοΣ ΕκΔοΣΗΣ: Ε^ΕΝΗ ΑßΔιΝΗ , ΤΣΑ^Α ΥπΕΥοΥΝοΙ ΣγΝτΑΞΗΣ: ΣτΑΜΑτΗΣ ΜοΥΝτΡ]ΧΑΣ, τηλ: 6945 2352]2, e,ma j sιamatisÞounιIixas@yahoo.qr ΒΑΣ|ΛΗΣ τΣΑ^ΑΣ, τηλι 210 3ο43741 , 6974 457073 e,ma Ιj qÞoslk@oιenet,gl τα .νυτüγραφα Üρθρα εßφρÜζουν ßò πüψθò fuV ουftκτþν τυò,

ΕπÞrΕ^ΕΙΑ. ΕΚτΥπΩΣΗ: ε. & π τΑΜΒΑκοΣ ο Ε ]21 34 πΕΘΣτΕΡΙ,τΗ^J FΑΧ] 210 574]950 e,ma] j ενο κοχο ιio@yahoo,g

2ΑΠΩΡΓΗτιΚΑ ΝεΑ

ι

ΑγιυργÞιεò ΕργοιοLινο|, ονοη-.ενο, ι-ε χοFογòλο, λορο .0 τρογοýδι, Fýιομα, καλη ε]ιτLχ

οο ονεοΔ,ΣγιOιιηε,ιι-ι

ο

ιο

ε,νOι

ετιιτυχßο γιατο χωριü μαò, ΝΙε εκτιμηση

ΕΛΕ Η ΑΙλ|ΝΗ -τΣΑΛΑ

t-

ιο ιη ουνδροιη των μελþν rου Σιιλ^ογου º

ι 5 ο \υνο, μιιεò ενοχýσειò του τεριοδιιοß μαò και -ου ΣυλλογοJ μαò, μπορεßτε να καταθÝσετε χρÞματα στο λογαριασμü τηò ΑγροτικÞò ΤρÜπεζαò. 4600100111549, η να επ κοινωνηοε,ε μετον ταμßα του Συλλüγου κ, ΒΑΣΙ^Η τΣΑ^Α, στατηλÝφωνα

Ι

6ò74 457078 και

21 0

8048741 (εργασßα),


Ζ .2

_-'

/

ß

ΕπιστολÞ τOυ οπερχüμενου

Ýχουμεοποκτησει.

προεδρου του Συλλüγου των Απ!ντOχου Αγιωργητþν ΙνΙ|χοÞλ Γρ, Ρηγ0

Αγοηητοßσυαωρ ονοι,

Σοò ευχαριστþ ειλικριν0 απü τα βÜθη τηò καρδιιßò μο! για την ο νrριOοι0 ηο- L Ιαμε, ο,α ιο τΙ σοrρ0 Ιßλι,|ο,ο ßρονιο, noJ ιιχα

ΙΙρωτοστοτοýμε και αγωνlζüμαστε για üλα τα προβλÞματο, που

ατταοχολοýν το χωριü καιτουò συγχωριανοýò μαò, 'Εχουμε δýο θαυμÜσιεò χορευτικÝò ομÜδεò. Τουò ΖOΡΜΠΑΔΕΣ και

τα ΖOΡΜΠΑΔΑΚΙΑ, που κοσμοýν και εκ]τροοωποýν ε]lÜξιο το χωριü

μOτ /ωοι\νο Jno\o,70.Vιono /ρονο,οι\ρ]μοτο,),μμr,rλουμΙ ωò Σýλλογοò σε üλεò τιò γιορτüò του χωριοý μαò, ολλß και τηò ευρýτερηò ΠεριοχÞòμαò t.δßδουLι ,ο ,ρ|μηνιο ο ηLρ οδ|.ο ,Αγιωργητιχ0 Νε0 , /ρ0,

την τýχη νο εΙμαιπρüεδροò τουΔιοικητικοýΣ!μβουλΙου του Συλλüγου

ιων Απανταχοý Αγιοργητþν Ευχαριστþ επßσηò τον κοθÝνα σαò χωριοτÜ για ßιν σιÞριξη του Συλλüγου μοò, üλο ουτÜ τα χρüνια, με τον τρüπο που εσεßò Φ!σικÜ

επιλÝξατε,

ΓU\op,σrJ διOιιερο ο\ο,\ ιoJc οι,νο

! .ο

σLVrp/o

ε\

ο|ο

ΔιοικητικÜ Συμβοýλιο για τηγ οιοδοτLκÞ σ!νεργασßα σε üλεò τιò ε(δηλþσειò του Συλλüγου μαò, ΕßνOι βüβοΦ üτι üσεò φορÝò βρισκüμοστε στιò εκδηλþσειò του Συλλüγου, ξανοζωντανεýουμε τιò üμορφεò και üοβεστεò μνÞμεò του παλιοý καλοý καιροý, ανανεþνονταò με αυτü ιο τρüπο τουò μετοξý μο( δrο-ο . üιλιοι οLι ßενι α, ια,ινιοη,οττι οò r\oνo\ ιοι εινα τüσο πολý οποροιτητο σιιò μÝρεò μαò λüγω τηò μεγßληò μαò οLασΙΙOραò

0 ΑιιΦρι'],διý fι\ο ol,o πο, φοιτ α οΓο

Δ. rpo,

ο'ον

ΝÝο.

Ιν, ιOφLρομL -'ν ιδρο'ου ) _λ.ο/οJ -οò 0 ,ο ην Αθην0 ο ο λωριο μαò Στο σημεßο 0υτü θÝλω νο ευχοριστησω τον δικηγüρο κ ΦυλÜο

τεþργιο,

οομ.

|ο

ι-οò

γ! ιονοò

ηο.

μα\

ιαθιερýοε

ßο

Þιοο

εθελοντικÞò προσφορÜò üλων μοò, που εκπορεýεταιαπüτην αγνÞ και ÜδοληογÜπηγιατοχωρLü μαò, Τον 15Αýγουσιο κÜθε χρüνου διοργανþνουμε το ΑΡτΕΜΙΣΙΑ, που ειναL πολυδιßοτατεò πολιτιοτικÝò, ],ιοροδοσιακüò, πνει]ματικÝò, καλλπεχνικÝò αθλητικÝò κοι ψυχαγωγ«Ýò εκδηλþσειò γιο üλεò τιò ηλικΙεò. ΕινOι Ýνα πολιßοτικü γεγονüò ττου συζητιÝται ποντοý με τα καλýτερα λüγια, Εßνοι Ýνο σημαιº«ü γεγονüò που σημüδεψε και θα σημαδεýει üλεò τιò ηλικßεò ¸να γεγονüò, ]τοι] το περιμÝνουμε κÜθε χρüνο üλο κοιπιο Ýντονο, τüσο εμειò, üσο κοι οι Φονατικοß ΦιλοL

http|//5ullogosaPaÞtaxouagio.giton.blogsPot.com/ ΤΩΡΑ ΟΑ ΜΑΟΑΙΝΕΤε ΝΕΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ Απο τΗΝ ΣΕΛιΔΑ ΜΑΣ Στο ιΝτΕRΝΕτ|!!!!! πΡοΣΕΧοΣ (οΝτΑ ΣΑΣ..,

]1ου

Ý,]

ι,ε-αφοοο

ιο

οOο

ο,ιιο ro\aιo ηι,σθορι,ο,οοοΙν

Δεν διεκδικοýμε το αλÜθητο, Αγωνιζüμαοτον για το κολýτερο ΣΙγουρακÜνομελüθη Εßχομεπαραλεßψειò, ΕιναιβÝβαιοüμωòüιφÝ, ραμε ιοΣýλλογο 0ισßωò μÝχριò εδþ κοιτονπαραδþοαμε στο επüμενο Δ,Σ που αναδεßχθηκe σιιò αρχαιρεσßεò τηò 27ηò Ι!'Ιαρτßου 20]1 ¼λο 'αθ.μαrοουΤ']' ουνιαιδημοτρο ιιO,οναλυο'r α οι.ζοο λατο Ρα,ργο, τηα,αηοΦOσ.,ò.ο,ü |λιο.υΓüιο '] οl.ýουμι ο δε\ ιι\α-'ο,ε\ονο

μαστε, Ειμαοτε Ýνοò οπü τουò πιο πολιοýò, δρασ]τιριοßò και δυναμlκοýò πεοιοληò

|, ν

ΣΙγουραüμωòυπÜρχουνδυοχÝρειεò ΠισιεýουμεüτιμεκαλÞθüλη_ ση,συνεργασßοΚαιπροπαντüòμεγνþμονατοΚολüτουχωριοýμαò θα μ οοΙοοJ_εοι,ο ο \ανO.ονοιιμι 'lροΙºτοσλrδιο μ0,

ενüò πολý κολοý χωριοý. Αλλωοτε ο πρωτορχικüò σκοιτüò του Συλλü, γου μαò εßναινα διοτηροýμετιò ρΙζεò τιò παροδüσειò, τουò δεομοýò, τα Þθη και Ýθιμο κοιτιò πολιτισμικÝò μαò αξΙεò, üπου και αν βρισκü

η,

διεκπεροιωσε το θÝμο αυτü ασχολοýμενοò συνεχþò με

ΔημοτικÞ γλþσσ0, αναθÝτονταò την εργσσια αυτη με απüφοση γενικÞò συνüλευσηò στον κ Δηιιητρßου Γεþργιο, ΣτοLò στüχουò ιου Συλλü, \ο, μοò -ιοι, αι, ινα - ο-_ ουο,,ο ΛOογρOΦικου ιγΙουOειου ο ι 0ρο, πüρα εξωραßσμüò του χωριοý μαò, ο περαπÝρω χειρισμüò τηò Ýßθε, σηòflολιüò φωτογρOφßοò, του γενεαλογικοý δÝνδρου τουχωριοý μοò σe συνεργασΙα μετουò Δημιουργοýò αυτþν των Ýργων ΚOι η στÞριξη τηò ΑΕ ΑΡΤΕ]\'ΙΙΣ μÝσα στο πλOισιο των οικονομικþν μοò δυνοτοιιτων

ιο δρüμο του γυρισμοý για τιò μεγο, ιο. ηο\τιι, οηου (oUL, ιο, ερ/οζομοο,ο οΦη\ο!,ιαò ιοω, να ιωρ ο μεflολλÜκοιüμορφασπιτια,αλλüμελιγοσιοýòμüνιμουòκατοlκουò, 0 Αιιωον c, νοι α,,ο ºο Φο,νι, οι ιοθι Σο3βαιοι,ρ οιοο|ο\ το (ýρ ο δüχεταιτα ξενLτεμÝνα παιδιß του, Εßνοικυρßωò ουτü πο! λÜμπειüτον μαζευüμαστε üλοι μαζιστιò διÜφορεò εκδηλþσειò. ¸χουμε την φÞμη

üξω απü την Εýβοια, Αυτü üμωò δεν εßναι ιυχαßο γεγονüò, Ειναι α ιοιιι.ομ0 ü ωρον,.η( οtλ, ρ,, üοLΛ.,οò ολJν τυν τrΛρ ο]-ιρο Διοικητικþν Συμβουλßων, Εßνοι οποτüλεσμα καθολικÞò συμμετοχÞò Φο ο.λ\ο}ιια üοω-rνο, ||νο, ιοο|ον ινθοJο oσJoU το ιοντ]ò

]τοι]

το καταστατικü του Συλλüγου μοò οπü ιδρýσεωò αυιοý, ΔρομολογÞ

βρÜδυ τηò ΚυρLοκÞò παßρνοιrμε

Σ-)\ο\ουò

^ατο

ΣτοοημεΙοαυτüθαεπιθυμοýσανα ευχαρισιÞσω θερμü üλουò τουò ΑγιωργÞτεò αλλÜ καιτουò φßλουò του Συλλüγου μαò, οι οποßοι διοφημ(üμενοι μüσα απü τιò οΤλεò του περιοδLκοý, στηρΙζουν και χρηματοδοτοýν ουσιοσιικü τα ΑγιωργÞτlκα φονταòτηνισιορΙατουχωρΦýμαò

προò καμΙα κοτεýθυνση. Ζητοýσομε

τη συνεργασΙα üλων, γιο νο γßνου, με αποτελεσμοτικüτεροι. 0Ýλαμε τη κολüπιστη κρLτιÞ γιαναγΙνουμε σοφüτεροι Το ΔιοκητικÜ Συμβοýλια Ýρχονταß και ιταρÝρχονιοι, Ο Σýλ,

λογοò üμωò παραμÝνει, Αò συνεχßσο!με να οτηρΙζουμε το Σýλλογü μαò μεπαιδικÞ κορδιÜκαιþριμησκüψη þοτενακρατÜμε]τιßντοζωνºα, νüτοχωριüμαò,πουεßνοιτοπιοσημαντικüκαικυριOρχοζητοýμενο, Στιò εκλογÝò τηò 27ηò 1!Ιαρτιου 201] δεν υπÝβαλλα υποψηφιüτητο ,,ο ιο Διο.η ι.ο Συ_3ο λιο ο, Σ_λλοιου οΓυι α^λJο,ε το ε,Λο ανακοινþσει ομÝσωò μετÜ τη δεýτερη εκλογÞ μου, üχι επειδÞ βαρÝ, θηκο Þ κουρüσιßικα, αλλÜ επειδÞ πιστεýω üτι üτσι üπρεπε να γινει, ¶λλωστε με το νÝα καθÞκοντÜ μο! σιο ΔÞμο Κýμηò Αλιβερßου δεν Ýχωχρüγο γι0 Üλλεò Δροστηριüτητεò. Δηλþγω üμωò üτL θα ειμαι συμπαραστüτηò σε üλεò τιò δροσιη, ριüτητεò του Συλλüγοιι ωò οπλü μÝλοòτου Συλλüγου, ωò Δημοτικüò Σýμβουλοò και ωò ΑντιδÞμαρχοò του ΔÞμου Κýμηò Αλιβεριου μετην ποροýσαΔημοτικÞΑρχÞ, Φεýγονταò οπü τοΔLοικητLκü Συμβοýλιο του Συλλüγου θ0 θυμßμοι

-J συν\,νη0, tα Lηεο]Φ0\, ια ττιJ ]Γριοδο οι,'ηρι Ιοο J \ πpor, δροòουτοýγιαδýο θητεßεò κατßτην4ετßα2007-20]]

, κοΥΦΩΜΑτΑ ΑΛοΥΜΙΝιογ , κΑΓκΕΛΑ-ΣκΕΠΕΣ

.

ΜΕτΑΛ^ικΑ ΣΠιτΙΑ

. ΠοΡτΕΣ ΑΣΦΑ^ΕιΑΣ , ηΛΑΣτικΑ κογΦΩΜΑτΑ

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓγΜΝο ΑΜΑΡγΝΘογ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟγ τΗΛ: 22290 91537 ΚιΝ: 6944 5θ6611 & ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ

αΡΓΗτικΑ ΝΕΑ 5


} θα θυμÜμαι με νοσταλγßα κÜθε στιγμÞ, που περÜσαμε μαζß μÝσα αßιü τα συλλογικÜ δρþμενα μιαò ατÝρμωναò εθελοντικÞò πρOσφορÜò, 0α

θυμÜμοιτιòαγωνßεò, τουòπρOβληματισμοýò καιτιòπροσπÜθειÝò μοò γι0 ναδιοτηρÞοοJß"ε ιιò εηιΒαλλοLενεò |σορροη ε( {αινο {ροτησου, με το Σ:λλογ0 σιιò ε,]αλξειò τηò κοθηυερψοιη,αι, Να κροÞσουμε τον πÞχη τουλüχιοτον στο ßδιο ýψοòπουτονπαρολÜβαμε, ΝαπροσθÝ, σουμeτοδιΚü μοò πετροδÜκι σσιν ιαορßατουΙωριοý μαò θα διοτηρþ επßσηò τιò καλ ýτερεò ανο μνÞσε ιò με τ0 δεκÜδεò κολü, πιστα (αι χαμογελαοτÜ ΑγιωργÞηκα τιρüσωπα στιò οτÝλειωτεò συζη, τ]σι,ò, ηου εßχο_ε {αια ιαιροι]ò γ,ο ενα κOλυ|ερο λοι ,τιο γον,μο αýριο,

ΤÝλοò εýχομαι οτο νÝο Διοικητ«ü ΣυμβοýλLο καλÞ τýχη καιδýναμη στο Ýργο τιου ονÝλαβαν να υπηρεπ]σοι]ντο χωριü μαò, δßνοντοò Ýνα κομμιßτιαπüτονεαυτüτουò στο νου κοιτην ΚαρδιÜ

μαò,

γιαÝναΑγþργη üτιωòτονÝχουμεπλÜσει

Με Αγüπη κοι φιλικοýò χοιρετισμοýò ΜιχOÞλ Τρ. ΡÞγαò

ΠΡOΣ:

ΤονΔÞμßρχοκýμηò,Αλιβ.ρßου

κ,ΔημÞτρη 0ωμü Αξιüτιμεκ,ΔÞμαρχε ¼πωò γνωρßζετε, ο Σýλλογοò του χωριοý μοò, απü η μεταπολι

τευση μÝχρι σÞμερα, αγωνßζετοι με συνÝπειαγιατον πολιτισμü και τιò Παραδüσειò τηòπεριοχÞò μαò, ΠÝρον τωγ Üλλων εκδηλþσεων που πραγματοποιεß κατÜ τη διüρκεια

του Ýτουò, εκδßδει το περιοδικü «ΑγιωριÞτικα Νüα», συνπ]ρεß δýο χορειΙτιλü |Jl.aιo υε αρι(ετο μελ,] απο ro Ιορ,ο υοò {αι ra γ,ρυ ΤοΓιικü Διαμερßσματο, διοργανþνει τιò εκδηλ(ßσειò ,,Αρτεμισßα» τα οποια θεωροLνιOι ωò ιο μεγαλυιερο ]ολιτστικο γεγονοò ηò ηεριο χÞò μαò και Ýχει σε εξÝλιξη την κατασκειJÞ Πνευματικοý ΚÝντρου με σκοπü νο στεγÜσειτονπολιησμü

που παρÜγει, Βεβαßωò πολλß απ' ουτÜ σαò εßναι γνωστÜ, δεδομÝνου üι ωò ΔÞμαρχOò κýμηò, αρκετÝò φορÝò βρεθÞκατε δßπλα μοò, συμμετü, χο!ºαò οτιò εκδηλþσειò μοò, Σ' εμÜò επßσ!ò εßναι γγωσπ] η θετκÞ Üποψη σαò για η δρÜση του Συλλüγου μαò την οποßα ανεπιφýλακτα

Ýχετε οκφρÜσει και σοò ευχαριστοýμε ιδOßτερα γΙ ουτü, Ι\4ε την ευκαιρßα τηò ανüληψηòτων καθηκüπων του νÝου Δ,Σ, επι, <οινυνοýμε μαζι οαζ, α,ιοýμενοικοθΓ δι νοτη 0ο-θεια οτο εργο μOò, προσβλÝιτονταò σιην ανομφισβÞτητη ευοισθησßαπου σαò διοκρßνει σε

τÝτοιουεßδουòθÝμοτα,

Η τραγικÞ οικονομικÞ κατιßσταση στην οποια Ýχει περιÝλθει η ιþρο μαò και κατÜ συνÝπεια ο ΔÞμοò, δεν μαò επιτρÝπει να εκφρÜσουμε συγκεκριμÝνο οιΚονομιΚÜ αιπ]ματο. ΑφÞνουμε σαιν ευχÝρεια σοò κιßθε πιθογÞ υλικÞ βοÞθεια γιατη τηγηακÞ τη θεωροýμε δεδομÝνη. Να εßοτε βÝβοιοò üτι κÜθε βοÞθεια σιο Σýλλογü μαò, θα αξιοποιηθεß στο Ýπακρο προò üφελOò του ΔÞμου τον οποßο διοικεßτε. ΤÝλοò, σαò ευχüμαστε ολüψυχα καλÞ επιτυχßα στο τιτÜνΦ Ýργο που Ýχετε ανολÜβει, Η επιτυχια σοò θα σηματοδοπισει π]ν ÞΦιωση και πρüοδο του τüπου μαò και θα εßναιγια εμüò το πλÝον ευχÜριοτο και ελπιδοφüρονÝο,

,,

Δ.Σ

,#'r',ΙΙΙΙ:θ

,:., -..Ξ-Ξ-

ΤΑ ΝΕΑ τOΥ ΔΗΜOΥ κΥΜΗΣ - ΑΛιΒΕΡιOΥ ΕιιψÝλαα αÞληò: ΣτOμüτηò ΜOýντριχOò

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΛΙΜΕΝΑ ΚγΙΙ4ΗΣ ΙαειÜ ιην ολολλÞρωση των διαδιλαοιþν, με αΓüφαση τηò ΠεριΦÝρε αò

Στε

ρεÜò t,\λüδαò

η

ραγμο ιοη οιηθºκε

η

οριστ,<η

Ýwαξη του Ýργου στο ΕΣΠΑ, Η πρþτη φÜση προýτολογ, σμοý 8,979,000 ευρþ θα δημοπρατηθεßσßò 7 Ιουνßου 2011,

Εßναι αι]τονüητοò ο ρüλοò του λιμανιοý γ]ο την περιοχÞ μαò, Με την ολοκλÞρωση του παßρνθ σÜρκα και οστÜ, Ýνο τερÜ, στιαò σημσσßαò Ýργο υποδομÞò, με υψηλü ανατπυξαχü δεΙ κτη τüσο γ ατοεμπüριο üσο καιτοντουρισμü,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Στò 2J,3 20' Ι ο Δημορχοò λ, ΔημÞτρηò Θωμüò εφερε σ-ο Δ,Στο θÝμα τηò ετικýρωσηòτηò ΠρογραμματικÞò Σýμβασηò με τον Σýνδεσμο ΔαχεßρισηòΑπορρμμÜτων που τροβλÝτει την ανÜληψη ευθýνηò για εξεýρεση θÝσηò που θα εγκατα σταθεß ο ΧΥΤΥΗ δηχεßριση των απορριμμÜτων αποτελεß πρüβληυα του ατο -εßομεοτ ιηιλυοτ κοι εßνοι Γαρßγορο -ο γεγονüò üΙ η νÝαΔημοτικÞ ΑρχÞ φαßνεταινα ανßλαμβÜνεται τομÝγεθοò,

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡmΕΡΕΙΑΡΧΗ

Στιò 1 6,2,201 1 πραγματοποιÞθηκε συνÜντηση του Δη μÜρχου κ, ΘωμÜ με τον ΠεριφερειÜρχη κ, ΠεργαντÜ στηνΛαμßα Στη

συνÜντηση δρομολογÞθηκαν σοβαρÜ προβλÞματα που χρο_ νßζοιτν,

Α, ΑοφαλÞò ατολομιüη ιοι δισχεßριοη ιων σηορριJμÜ-ων

τουΔÞμου και ßδρυση μονüδαò ατüθεσηò και επεξεργασßαò, Β. ΚατασκευÞ και ολοκλÞρωση τοιτ δικτýου σποχÝτευσηò των ορεινþν κοινοτÞτων τηòΔ,ΕΑλιβερßου, Γ. ΚατασκευÞ νÝων μονÜδων βιολογικοý καθαρισμοý στον υπολοιπο Δημο, \Η JονÜδο ΑLλωναρßου θο καλυη ιι ια| |ο

χωρüμαò). Δ, ΑτοκατÜσταση και κατασκευÞ ασφαλοýò παραλιακοý

δρüμου Στομßου, Πλαταναò, Η υπüσχεση τοι] ΠεριφερειÜρχη τροòτονΔÞμαρχο, üß θα θÝσεισε προτεραιüτητα ra ζητÞ ματα που τÝθηκαν, καθþò και το Üριστο κλjμα συνεργασßαò ανÜμεσÜ τουò, αναπτερþνουν ßò χαμÝνεò ελτßδεò μαò, πωò κÜτι καλü θα γßνει στον τüπο

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Ε,Γ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΥ^οΝΑΡΙοΥ Το Δ, Σ του ΔÞ μου μαò στη συνεδρßαση τηò 23_3-201 Τ υ οθÝ,

τησε πρüταση τοιτ ΔημÜρχου για αγορÜ των αποθηκþν τηò

Ε.ΓΣ Αυλωναρßοι, Πρüκατα για οικüπεδο Ýκτασηò 3100

!'

λσιο ιεγασμÝνη ετιφüνιΙο ] ιOOμ , Τα κ-τρο θο σ-εγÜοουν ιιò ΔημοτικÝò Υπηρεσßεò του πρþην ΔÞμου Αυλþνοò δεδομÝνου üτιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ επ βÜλλειτη σÝγαση των υπηρεσþν σε ιδιüκτητουò χþρουò, ¸τσι μÝσα σε ετοχÝò οικονομικÞò δυσ,

τρογßαò ιαι |.ειü ατü ο\τω χρονισ ιαθLοτερησεων ανο, βολων ,<οιολιγωοιþν οΔημοò üιÝθεοι 300 000ευρωπρο.ε, μÝνου να βριι ΛJοη ενα ολüμη λιJνοζον θßμο οrην ΓεριοχÞ

ΔΗΙΙηΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΔ.Ε ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ Σε συμφωνßα με το ΚτΕ^ μ α νÝα Υπηρεσßα μπÞκε στη ζωÞ μßαò μεγÜληò μερßδαòσυνδημοτþν μαò. λ,Ιε συμβολ κüτßμημα

ΙευρþολεòοιλοινοιΓ,εò,τòΔ,Ε Ιουυναßωνüλιò ιιò, μÝρεò

εκτüò Σαββατοκýριακου ÝχοιJν δρομολüγα απü και προò το ΑλιβÝρ κα το ΚÝντρο Υγεßαò. Στüχοò, πÝραν τηò αναβüθμ βηò ιηò Γο,üτºταò ζωηò των Δημοιων, τηò ατοσιJ|,φοοºοη( ιºò

πüληò 4 ΑΠαΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

τοι]

Αλ βερßου απü το κυκλοφοριακü, αποτελεßη τüνω,


ση του εμπορικοý κüσμου στοΔÞμο

μαò

Η

επΠυχßατηòΥτη

ρεσßαò κα η ]κανοποßηση των κατοßκων, δεσ!εýειτηνΔημο ιηò Δημο'l\ηò ουγ.ονωνοò προò ιλÞ Αο, \,ιο òΓιιιοοη üλα ταΔημοτικÜΔιαμερßσματα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΙýΟΥ

ΙΙrΕ

Στιò 26,3,201 1 μ ε πρωτοβουλßα τηò αρ μ üδιαò Αντιδη μÜρχου κ,ΑρετÞò λ.4πÜτσα πραγματοτοιÞθηκε συνÜντηση των πολιτι

στικþν φορÝων του ΔÞμου μαò στην αßθουσα Δημοτκþν ΣυμβοιJλßων στο ΑυλωνÜρ, προκεμÝνου να σχεδιαστοýν ατü κο νοý ο τολιτιστ κÝò τοι]ò δραστηρüτητεò, Το Σýλλογü μαò εΚτροσþπησε ο τüτε Πρüεδροò Κα νυνΑντδÞμαρχοòΚ, ν]ιχüληò ΡÞγαò. Η κ, Μπüτσα επεσÞμανετη συμβολÞτωνφο, ρÝων στην ανÜδε ξη, προβολÞ και διατÞρηση των τολιτ στι, κþν στοχεßων τηò τεριοχÞò κα μετÝφερε τη βοýληση τηò ΔημοßκÞòΑρχÞò γα ουσαστικÞ βοÞθαα καισυνδρομÞ στο .αι ¼ν Αιιι, ο.º ü-ωò Γρο, ρ!ο ιοL\ ΔÞJαο,ι θJ-Γοο εκλογ κÜ υποσχÝθηκεòΙΙ!ΙL!Ι

Στιò 30_3_2Ο'] ] Ýγινε η τρþτη τακτLκÞ συνεδρßαση τηò Ετιτρο πÞò Δαβοýλευσηò εν üψε τηò κατÜρτσηò τοι] τροßπολογι Δ,]Fο

Ε ΕΓπρο-Þ

οτορ-ζΙ-ο

! Πσ/\t^το'

\ων

\ονυ!.ω/φο

ρÝων κα πολ τþν Το Τεχνικü Πρüγραμμα γ α το 2011 με την παμψηφεß(τλην ενüò )υπερψÞφισÞ του φαßνετα ρεαλστικü, σνοηιυßσιο

Ι-μτßò θα -òριμεJοJτΙ

Λιτο αλλο αξοΓιστο

νο

γßνειτρÜξη

ΠΡοΓΡΑιΙΜΑ«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Α ιü ι. lò λ,4οο οL μ ιÞ,ι

οι ,φαρJογÞ ο

ºρο\ραι,|,α «Δαýγεια» του εφαρμüζετα στοι.ιò ΟΤΑ στα πλαΙσια τοιr ΚΑΛ^]ΚΡΑΤΗ Σýμφωνα με το νüμο 3852/2010 ο κüθεΔÞμοò ηρε'l,ι

να αναρτο ο\òò τ ò αποφοΟζιζ

Ι

αι,ζ

ηραò,ι\

ο, ο^ι !

κÞ σελßδα στο Δαδ'κτυο μÝσα σε συγκεκριμÝνο χρüνο. Σκο,

τüò η εξυγßανση τηò πολýταθηò ΤοπικÞò Αυτοδιοßκησηò, διαΦονε ο ιαι 1ορ\α".ση, Ι σòλιδο ºò,Δο!,γ,ιο\,ι,ο,

η

diaVge a,9oV,qrd moS,k]mis-a iVer οι] Η

ΩΡΑΤΗΣ ΓΗΣ

Το 2Ο07 στο Σßδνει.] τηòΑLτστραλΙαò ξεκßνησε το κßνημα ΩΡΑ

ΤΗΣ ΓΗΣ,Στο κßνημα συμμετÝχουν ]28 χþρεò κα ατοτελεß

την μεγαλýτερη τρωτοβουλßα ενÜντ α στην ΚλιμαΙικÞ αλλαγÞ τοιr τλανÞτη ΟΔÞμοò Ýστε λε το διΚü του μÞνιJμα περ βαλλο-

ντικÞò σιμπερφορÜò, Η συμβολκÞ πρωτοβουλßα θυμßζει οιον ιοθΙνο

-αò

ΟΕΜΑΤΑΥΓΕΙΑΣ

,η\ ζLθυ/η

ο, για ιην ºροο,οσο

σχετικü

Ýγγραφο

τηòΔημοτjκÞò

λη-ατηòΙολ

οòηυγι

τ

ο

ιυιΔ,]μοτý\ ζνüòαΓüτουòμ.γο

λýτερουò σε Ýκταση ΔÞμου τηò Ελλüδαò Η ΔημοτικÞ ΑρχÞ ηρΙ ιιινοßÜτι οºονγjονοιξαοφολοι ],,νοιLοη,ι! ΚÝντρωνπαροχÞò υπηρεσ þν υγεßαò ΙνΕΓΑ^ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕΟΙýΗΝΙΑ ΑνοιχτÝò τληγÝò πÜνω απü 6Ο0 000 ευρþ σε πολλÜ ΤοτικÜ Δ ομιρ,σμοτο αφlσε η Θ.οι,ºν α τοιJ τ ττηξι ιην 'l, ριο, Γ Ja) τον λ,ΙÜρτιο Επε δÞ οιεκτεταμÝνεò ζημιÝò δεν εßναιδι]νατüννα ατοκατασταθοýν εξ ιδßων πüρων ο ΔÞμαρχοò με επστολÞ ε,.}ηοη Γρο, ολοι ò ιο-, οο-üδιουι Φορ,ιι, a]ιºοι Ι, σ, τ τεχν κÞ και ο ΚονομικÞ βοÞθεια προκεLμÝνου να αντιμετωτι σθοιJ,/στοιχει δυ, ο -ρο,\ηθ. ο, ),οιοο ιοοφ, )

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Η Δημοτ κÞ ΑρχÞ ξεκßνησε το πρüγραμμα

δ ασφÜλ

σηò κα

προστασßαò τηò Δημüσιαò Υγεßαò, πÝρνονταò μÝτρα γ α την ηΔ Γ Δ ο ßυ. ιο, υ/ ηζ ι,ριο^Þò,ο, υ, λ/, ο. ρο τß ρων

και την ενεργÞ σι.]μταρÜσταση των Δημοτþν οι οποjοι θα

αΓüΙ,τροοþηουò

σιJλΔογω!

με αφορμÞ

Παρüταξηò «Λα]κÞ Συσπεßρωση», ΠρÝπεινα ατοτελÝσε μÝ

,ο,ο ιολζμºοη ιω!,οινοJ"ιυτιιδ,Üο ,üνοJý ω, ,οιοß βαοοJο,ι ] ζυτ ι,þ/ οοΘ,ν, /ßνον αιφορι ò μολJομο

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΙýΙΙ]ΙΑ

ομου,ο

θÝμα συζητÞθηκε

τρÝτε να ακολουθοýν τò σχεßκÝò οδηγßεò. επδþκεται ο ιο ιλιοΡαιιλ]ονιι-ι,ιßιºοη ο ροβλ]το οò

η

ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ

Ξε κßνησαν ο απαραßτητεò τροετοιμασßεò για την δ οργÜνωση τηò 9ηòανÜβασηò Κýμηòτου ατοτελεßπλÝον θεσμοθετημÝνη γορτÞ για το μηΧανοΚßνητο αθλητισμü, Για φÝτοò οιημερομη

νßεò διεξαγωγÞò εßνα 14 και 15 προσÝλευση θεατþν,

Λ,,Ια]ου.

ΑναμÝνεται μεγÜλη

ΟΔÞμοò "ργοζ",σιΓρο* μòνου νο ιξοοφαΛ οòι 1./τ'l,L^ο τηò δοργÜνωσηò με την συμμετοχÞ üλων των αρμοδßων φορÝωνκα τωντοτιΚþναρχþν ΑΡΧΑΙΟ^ΟΓΙΚΗ ΗΙΙΙΕΡΙΔΑ Το Τοπ κü ΤμÞμαΑλβερßου ιηò Era ρßαò Ευβοßκþν Στουδþν διοργÜνωσε ημερßδα το ΣÜββατο ,]6 Ατρ λßου με θÝμα: «το

Αλ βÝρι (Ιστορßα , Αρχα üτητεò , Πολιτιστικü ΠεριβÜλλον)», ομιλητÝò Þτον η κ Νüτα Κοýρου καθηγÞτρια Αρχαολογßαò Πανετιστημ ßου Αθηνþν οκ Σταýροò λ,ηαμαλοýκοò καθηγητÞò ΑρχlτεκτονικÞò Πονεπστημßου Πατρþν ο κ, SyV αη Fachard \οθηγη

,]ò Αρλοιολογ'ο

Γ\β,

.ο,

'']ονιπ

οjημ ο- ,αι

ο!

αρχαολüγο συγγραφÝα Χαρüλαμτο ΦορÜντο Πρüεδρο τηò Ε,ΕΣτοιτδþν

του

-ο Δ Σ oJ Δ, μο- L, ο|-οφωνη απü ραοº ζ] ºο, /ο ο_νι^Γ σουν οτρüσκοπτα τη λε τ¼υργßα τουò το Νοσοκομεßο Κýμηò ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟ^ΑΟΥ και το ΚÝντρο Υγεßαò Αλβερßου, το

Η

ΚΟΥΜΙΩΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ

Στην τρþτη δοργÜνωση για το Παγκüσμιο λ,,Ιουσεßο Φορε, ο οò η φορζο ο ηò KJrηò ºιο\ η ρþιη ΕλληνF Þ φορ.σ|α του

.üστηοτ

πλαßσια του

,ο νο

9ο υ

ο ßο

!

,.λι ιÞ

ορÜδοοη\

;γιJ,

οια

ΦεστιβÜλ Πολπισμοý στο Πεκßνο

π^ΞΝοΥ

3.

ΑΝο^ΙοΣΙΑ τκ.|13341

21ο 2Δ74 ΔΔ5 Φd, 21ο 24 αΑ 795 3ßιΘ: wwfilaosepe gl e{aal: lilaosepe@hol9l

ΑιαΡΓΗΙ(Α

ΝΕΑ 5


Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ τραγι(Þ οικονομικÞ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

κατÜdταση Φην οποΙα ÝχουνπεριÝλ

θει üλα ανεξαßρετα τα νοι(οκυριÜ αην ΕλλÜδα, δυαυ χþò, δεν Ýχειπληγþσει μüνοτιòτσÝπεò μαò,¸χειτραυμα τßσει θανÜσιμα την αßοπρÝπειÜ μαò, Ýχει σκοτþσει τη διÜθεσÞ υαζ γιο ü,αοτεοαο., ι!υχσγωγßσ .αι νενιιÜ νιο συμJε ιοιÞ αºν τυωÞκÞ ζωÞ. Η κατÜααση üλο και χειροτερεýει, το μÝλλον προδιαγρÜΦεται ζοΦερü, τα μηνýματα Üστημα, ΣÞμερα, δεν τολμÜει (ανεΙò α(üμη και την τηλεüρασÞ το! να ανοßξει, γιατß εΙναι οΙγουρο üτι αυτÜ που θα ακοýσει και θα δει, θα του μαυρΙσουντην(αρδιÜ, Ανι ογιο, üτþλε ια (αι,αιαOλ,ψη,,ινα, ια λαρα.τºρ στιΡα .ηò εποχÞò μαò, ο ΜεσσΙαò τηò πολιτικÞò που περιμÝναμε, ποτÝ δεν Þρθε, ΑντΙθετα, αγýρτεò και ψευτοπροφÞτεò παρÝλασαν με τιò γαλαζοπρÜσινεò φορεσιÝòτουò, Μαθητευüμενοι μÜγοιιτου μετα_ μüρφωσαν σε ΦÜχτη και θρýι!αλατον ιüρþτα καιτον μüχθο των ζρναaοL:νων οJJηαιριιιων ι-α(, Τσιυοατ ιλουρνοß πoJ μειαμ, üßοαν oc πο,γ,ι, ιου {ρηJστ,στlριοJ, αιJ{ουò .ργÜτ€ò και ανοο,ζι \ο, μετττρ.+αν ,( αοΦαλ,στι.ßζ ,ου, ε,οΦορ.ò or ομü, λογα ισÜξιατου «χαρτιοý υγεΙαφ, θÝλω ναγßνòσαφÝò, üτιτο κεΙμενο αυτü, δεν αποτελεßαιχμÞ

τνσντßον ,αηοιου πολ,τιιοJ φοοÝα, Δ.ν μου φιαιει <αηοιοò συγκε(ριμÝνα, απλÜγιατß μου Φταßνε üλοι, ο (αθÝναò, Ýχειτο με ρßδιο τlζ ευθ'jντò ιου, ονολογι α, Lυθýνη μολ,σα ινισλυJ.νη( αναλογ(Þò, üπωò το σýστημαπου αποΦÜσισαν οιΦωαÞρεò τηò

πολιτικÞò να κυβερνÞσουντον τüπο, Αν κÜποιοιφταßνε γιατß Ýκλε ι!αν, μεγαλýτερη ευ θýνη Ýχουν οι Üλλοι που δεν του ò ξεσκÝπασαν Ýγκαιρα και üσοι ισιυρßζονταιüτι δεν το αντιλÞφτη(αν εΙναι ανÜ ξιοι τηò θÝσηò που κατεΙχαν, ΑποδεΚηκε περΙτρανα, üτι πολλÜ χρüνια, εΙχαμε βÜλει τον λýκο να φ!λÜειτα πρüβατα, Με το σκε_ φτ«ü δε, üτι (Üθε λαüò Ýχει τουò κυβερνÞτεò που του αξ(ουν, Ýχουμε κιεμεßòτο μερΙδιοτηòδ«Þò μαòευθýνηò. Γιατß, εμεßò δεν εßμααε ηου τρÝχουμε πßσω απü το βουλευτÞ, üιαν Ýρχ€ται αο χωριü μαò, να ΦÜει, να πιε ι (αι Φο τÝλοò να Φýγει χωρΚ να μαò πει τΙποτα, οýτε καν να ρωτÞσ€ι τι χρωστÜεò οι ομοιüχρωμοßτου δεν εΙμααε που οτεκüμαfiε δΙπλα του για να δýοουJ. αοJò υπüλο,που( να ζαιαλαβοLν üτι ιιι_αα. ιüπο,ο.

και üτι ο βουλευτÞò,μαò γνωρΙζει με το μι(ρü μαò üνομα; οι αλßü\ρωμο 1οι οεν ειJοστ. ηου Φοοεοοι," το dJνυμοτιιü μοò υφο( ιαι του φιθυριοαμε πωò ,,τνω κÜνω πωò r,/a, Jζ ιο,ò

Üλλουò, αλ\Ü κατÜ βÜθοò ε ßμαι μαζß dου »j το θÝλαμε και δßπορτο, βλÝπεò. Εμεßò δεν εΙμααε που ΦλÜμε κατουρημÝνεò ποδιÝò να δ,ορßσοJν ιο πα,δ: Jo( αο ΔºJüσιο: Fμ<ι\ δτν Γι|,σσι ΛoL δlλþσσμε ια ιοηαüιο του \4ωυο,ß γισ ü,.ο Ja\ ,ο, πþ( ιχοιι_ζ σπεΙρειτο Αιγαιο καιτην Ýρημο ΣαχÜρα μαζß; ΕμεΚ δεν εΙυαΦε που ξενυχτÜμε, περιμÝνοÞαò τα αποτελÝσματα των εκλογþν, για να πανηγυρΙσουμε την Þπα των Üλλων, εμεΚ δεν οτρωθÞ(αμε αουò (αναπÝδεò μαò, θεωρþwαò üτιο αγþναò του λαοý βρÞκε δικαßωσηj Εμεßò δεν απλþσαμε τα πüδια μαò Ýξω απü το πÜπλω μα αφοý μαò Ýπεισαν και δανειΦÞ(αμε για σπιτι, αυτοκινηιο, δια,

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

οτουò οικονομικοýò μετανÜΦεò, παριστÜνονταò τουò πλοýσιουò εργοδüτεò; Ε μεΚ δεν απενοχοποιÞοαμε την (λοπÞ του δημοσΙου χρÞματοò, ξαναψηφΙζονταòτουò (λÝφτεò; Εμε( δενδþσαμε μπα

ειοι να ιüνοLμ. τ1 δουλειÜ lac <αι φσιßλα(

,%

Αò

επιαρÝι!ουμε αατου χωριοý μαò καιτου Συλλüγου μαò, 'Fτσι λοιπüν ηου ε{ουνδιαμορΦωθ,ιοιουνθηκεòοηι,.ρα, üτον

κανεßò σκÝφτεται και τα ελÜχιαα χρÞματα που θα ξοδÝφει στο καφενεßο, üταν ο παπποýò αδυνατεß να δþσει χαρτζÞΙκι στο εγγüνιτου, εΙναιδýσκολοναδιαθÝσειχρÞματαγιατονΣýλλογο, AΦoj δζ, δ"ν εßναι or θßοη να ιο λιßν",, σFοτρσβιειαι αηοι ονω νε ια, ar γυνιÜ τoJ, για.ß ο Αγιυργητηò ßLσθ. νσ ι:ναι ιο,νυνι κüò, γλεντζÝò, ανοιχτοχÝρηò. Πüσοι συγιωριανοß μαò δεν Ýρχονιαι αολυριüγιοτßd\ßφιονιαια<üLη τα, τηνβινζ:νη: Ι ιJιο. οτοηοò μελαγχολικÝò φÜτσεò, αεναιωρημÝνουò ανθρþπουò. Παντοý αηονοηυ Lοη, Πο,üν εογαßüμινο, ποιüν.π χ€ιρημα,:α νο ρυτ1 σειò και να ακοýσειò Ýναν καλü λüγο; Για τουò Üνεργουò δεν το συζητÜμε.'ετσι δεν εΙναι τα πρÜγματα; εΙμαΦε (αταδικασμÝνοι

Üποι!η, Φυσι(Ü (αι Ýιει, Ποιοò Ο ΣγΔ^ΟΓοΣ ΑπΑΝτΑΧΟγ ΑΓΙΟΡΓΗ,

οε αΦανισμü,'Εχει κανεßò διαΦορετικÞ

τΩΝ, που βροποφωνÜζεL ¼χι κýριοι, Δεν πρüκειται να σαò κÜ, νουμετοχατßρι.¼σο δýσκολα καιανεΙναιταπρÜγματα, εμεΚ δεν θα το βüλοJυι ταιω, \4. νßλιο τα, με δüw,σ θσ ,ρσ,ηοου|_ι ζωwανü το χωρü μαò καιτουò ανθρþπουò του. οα αγωνιΦοýμε να κρατÞσουμε ανοιχτÞ την πüρτατου Συλλüγου μαò,τηò εκκλη σßαò μαò, των καΦενεßων μαò, των Φιτιþν μαò, οα κρατÞσουμε ανοιΕÞ τηνπüρτατηò καρδιÜò μαò. ολοι πρßπ,ι να αναλÜβου,l. νσ ηòραοοJμε το JηνJι-α αιο,ο δοξßαò που αÝλνει ο Σýλλογοò σε κÜθε συγχωριανü μαò, ο κα, θÝναò μαòνα φÝρει και κÜποιον Üλλο σ.ο χωριü, ¼λοι μαζß ενω, μÝνοι και αγαπημÝνοι, βοηθþνταò ο Ýναò τον Üλλο, θα συνεχΙ σουμε να ζοýμε χαροýμενοι, ΕßμαισΙγουροò üτι Φο τÝλοò θα τα

ΒιβαΙωòταλρüνια ι{οι ν òιλλüετ,, βεβαΙωò ιο οι (ονοJιτο.ινα ο σοβαρüτεροò τιαρÜγοwαò αη σημερινÞ ζωÞ, αλλÜ εμεΙò οι

ΑγιωργÞτεò δεν πρÝπεινα ξεχÜσουμε ποτÝ üτι οιπαπποýδεò μαò

γλεντοýσαν ολονυχτ( με Ýναν τσιλιγιÜννη, ψηλÜ το κεΦÜλι ΣτΑΜΑτΗΣ l. ΜογΝτΡιΧΑΣ

Π Ιι'λρß,,

οιιr,.

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΔΝΙΛ ΛΙ,ΛΙιΝΔΡΠr|

222tι",/!27a tr7//2;1J9 0 ΑΠΩΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

Þο γιοτρü ,ο

προσÝξειτονασθενÞ μαòj ΕμεΚ δενακοýσαμε üτι μαζß τα φÜγαμε και δεν ßδρωσε το αφτß μαòj τÝλοò αφοý αδιαμαρτýρητα δεχτÞ ,αμι üιι μα(ι τα Φüγαμτ αü,αμαριJρητσ δ.ν ü.λüμαÞε ,α ιο πληρþσουμεüλαεμεΙò; ¼μωò, η δυÞ μαò ευθýνη, üτιδηλαδÞ εßδαμε το τυρΙ αλλÜ δεν ι iδoJ. τlν üÜκα, αηοιελ": ασγüνα αον ωιιανο Jπροστο δ ο μεγαλüπνοο οργανΦμÝνο Ýγκλημαπου απεργÜζονταιξÝνα με ιην ΕλλÜδα συμφÝροwα σε αγαστÞ συνεργασßα μετουò εδþ διαχει ριστÝò τουò, το ζητοýμενο εΙναι να ΦτÜσουν τον ¸λληνα, που δßüοετ ηολ(ιομü ιην οικοLμßν,], να ηαρα,αλαL, γονοτ,στοò να ξεπουλÞσειτηνπατρßδατου, ΑλλÜ αυτÞ εßναι μια Üλλη κουβÝÞα,

ßοΛει,,λ,η FLε,\δενηοοατυρτοαμειοδι.ο'ω|-α,ηò"ργσdσò

ρΡß)

ΤΟΥ ΣγΛΛΟΓΟΥ

ΧΑΛ/ßΑ

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ

ΑγßΩΙνΑΡ/Oγ ια]τΣτ,ΙγΡαΣΗ ¶ΝlΑ οΡοΛοΓια] τΗ^. 22230 32330 - 6972 0965ß9


ΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

ΚΑΙ Η ΜΕΡΚΕΛ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

ιßΕΓΙΛ0 τ0 χΡΕOΣ τΗΣ ηΑτΡιΙΙΣ ιιlΑΣ, ΜΛΑ ΜΕΓλlΥΙ¸Ρ0 τ0 ΧΡει)ι ßΑΣ ηΡιlΣ ΑπΗιι

ΓÝwημα τηò αfÜγιηò χαι τηò Φτιý/,ε ι.lò γl]1üò με Ýσlιειρε ο πüλεμοò, μ' αδß7,ησε ο Θεüò

πÞχOμε πüλι στη διOδικOσß0 οργýνωαηò των ΑΡτΕΜΙΣΙηΝ 2ß11 ιΦι οι προβλημοτιομοß κοι τß ερωτÞματß Üρχισßν ν0 Φουντþνουν, τι οßδοιrò aßδηλþσεη πOÝησ νß κÜνουμε; Σε ποιο ýψοò θ0 κυμονθεß το κüαοò; Εßνοι 0ωοτü γο l(οπιÜζουν τüσσ aτομο χOιν0 μηνηερισοεýει κüποι0 χaρδοòγιοτοχωριüμOò: Εýλογα ερωτι]μοταπου η απιßνπ]σÞ τουò δOφüροιγιο τον καθÝνα και σßγοι]ρα Ýχεινα κÜνει με το ηþò αντLλαμβÜνεται τιò Ýννοιεò Σýλλο, γοò, ßaρδοò λ,λ π, Πρa]ειηρ,ν οη ολο, νο 0]0ντ,]θε,, Γοιοò ß ýοι ο ρüλοò ενüò πολιτιστικοý ΦορÝα οτηντοτιικÞ κοινωνια και τιοιουò σκο, ηο,Ι ηρ,η,ι νο,ιL-ηρε-ει λα, νο ε,]ιδ,ω.ε,, Ιιθεωρο ι,ε με την Ýννοια κÝρδοò οπü π]ν δρÜση του, ΕιδικÜ δε για τα ΑΡΤΕ[Ι]ΣΙΑ θα πρaπεινοονολογ,στει, πOιοÞτανη προγτο-ιλÞ ονιjγ.ηποJτο γlνν,]σΓ και ποιÜ δýναμη τα καθιÝρωοε και τα κρατÜει ζωντανÜ üλα αυτß τα

τηf ιστ ιJρßα

περιεχüμενü τουò. ¼μωò σý!ºομα εγκατÝλειψαν την προσπÜθειαγιατι οτüχοò τουò δεν Þ 0ν η ηολ|ιιο ιλ] ανοβαθμισ] αλλα ,ο οικονομιιο κÝρδοò, το ü]τοιοφυσ«Ü δεν προκýπτει. Βεβαßωò, λαμβÜνονταò υιτüψιντηνγενικüτερη κατüοταση σιην κοινωνßα, ο εφιÜλτηòτηò οικονOμικÞò αποτυχßαò εßναιορατüò καιμεγολý_ τεροò απü (üθε üλλη φορÜγιατ] φεττνÞ διοργÜνωση, Πυκνþνουν οι φωνÝò που θÝλουν τα ΑΡΤΕß\4ΙΣΙΑ Ýνα πανηγýρι χαμηλοý κüοτουò, þστεναπερισσÝψουνχρÞμοταγια Ýργα στοχωριü, 0λοÝνακοιτιερισ, σüτερο ζητοýνται αJθýνεò απü το Δ,Σ τOυ Συλλüγου, θεωρþιºαò αποτ!χημüνο κÜθε αποτüλεσμα που δεν κατÜφερε να συγκοντρþσει χρÞματα,Oρισμüγοι Ýφτασαν στο ακραιο σημειο να αμφιοβητοýν ακüμη κοιπ]νχρησιμüητατων εΚδηλþσεων, Ac ιüνο λ, ενω με Γ οε οιß υου λοι'lον ορισμενο ερυ]η|-ο 0 τ0 ειμαι ποüθJ-οò ιο δεχιþ γιο ο.ζÞ ηΓ, οηοιανδΓºοτ, οποντησ,] μου

δοθει,

Γιατß δεν ζητοýπαι ει]θýνεò για την ανυπορξßα Ýργων οτο χωριü προν_οτ,κü 0νολονοJν: Γ|ο ηο,ο λüνο , rrapxouν η Νομαρχßα, 0 ΔÞμοò, το Τοπικü Συμβοýλιο;

μαι ειει ]ου

Λιγεòφüρεò οΣýλλονοòηοωιοσιü ηοεοεμεγαλοκOιμικροεργο aγινOν σιο χωριü ΠOιε ζηιÞθ]ιε η 0,μβολη το, γιο.ο,]οιο κοινωΦελüò Ýργο και υπÞρξε Üρ!ºιη η Ýστω ολιγωρßα| Αν κÜποιοι θÝλουν τα ΑΡΤΕßΙ4ΙΣΙΑ Ýνο φθηνü πονηγýρι, γιατß δεν

ποι

συμμετÝχουν στιò παρüμοιου τýπο! εκδηλþσειò που διοργOνþνει ο ΣýλλOγOò, üπωò ΧριοτOýγεννα -ΑποκριÝò, Ι,ηπερνÜγι κ,λ,π;

ΓιατΙεßναι μεωμÝνηò αξßαò η Üποψη üσωγεργÜζοπαιγιαταΑΡΤΕ,

ν]ΣΙΑ, αλλÜπρÝπOινα 0 ργÜζOντα ι σý μφωνο με τηγ ιßποψη που διοτυ πþνουν ορισμÝνοι, με μοναδικÞ συμμετοχÞ πιν κριτικÞ οπü το κοΦε νεΙο, την οποΙα κοι θεωροýν ολÜνθασσι;

εμ

ιγχ

ρ Ý

ζ

τιò

στοÝò,

Στο διΦα μου χαρηÜσιαδεγ σιγÜrτησα δfl βαÞχ'α|θρþποιò 1,α πεθαßl,ουγ στο σεβγτÜ τουò εßδα παιδιÜ ποι1 δεγγωρßσα|ε τη θÜλασσα

α|Üθεμα στlγ ξεγιτιÜ χαι τα τιχρÜ λεΦτÜ τουò Με ιτÞρ' α þÞοò, στη1, πατρßδαγýαισα

1ωòÜΜαξ'

η

ξωÞ;

ΕßμαιχαμÝιοò

ξÝl,οι τηγ χυβερllοý1,, ξητιÜ|q ,ºφτισσα ξÝl,οιτη1, χατοιχοýγ χι εγþ εßμ'ο ξÝγοò

μεταγÜαηò στηγ αιftρßüα μου Ýχασατο Θεü μου, τηγ αυξßüα μου, Αιτü αΦÝ|ºηò παααrυιüò, παγτοý οΦειλÝτηò Ýγαò πεαÞφαl,οò λαüò ,απü Θεüò ιχÝτηò, Κ] εγιγα

μßοοο 0Συλλογι,üπλοιοι0,,ο dΦερενοηεßοει ιοΔΣ,στιναρχÞνο

εοιο{]ò, γνωριζουν την ºροσπο, θειο που χοταβüλουν να μιμηθοýν, να απιγρÜψουν το ýφοò κοι το

ß φτγ.}

Γεljτηια παοσβολÝò, χαÞÜρια τ' ιßüιχο εßüα το θÜγατ ο, ü tπJΛ νο α ροσπεργÜει Þλιο δεγ εßδαχαι φεrºÜρι ΛυγουστιÜτικο σαγ τηò ΕΜÜüαò μου ,ιι αυτü εßναι αου αονÜει,

ι

|ων ΣJλλογων ιηò ι

χι

ΦÜμαρ ι λ εò, στ ου Β Ý λf ι ου

ι

εγþ,τουλÜχιοτον νοκαταθÝσωτινÜποψÞμουδημüσια.ΛÝωÝναò απ αυ οý\ γιο üιε -γ,ρω ο ο Ι976- üλ] ανΕξα ρεια η νεο γενια ιοJ χωριοý μαò, με πρωτεργÜτεò τον ΙΙÝνιοΑιδΙνη, τον ΓιÜννη κοιΒασßλη ΛΙOý!ºριχα τOν ΒαγγÝλη καιτον Αηοσιüλη Σταμελιü, τον ΣτÝλιο Αθ. τσÜλ0, ωò ΕππρOηÞ Νεολαßαò που δροýσε ωò ανεξÜρπιη ομÜδο

δOοστιοιüτιο

ροß Χ α μου

Και Ýγιγατραγοýüι, σε χιλιÜüεζ στüματι ααρÜπογο σε γ,ßλια δαχρυσμÝγα μÜτιι χ αημüò γογ ιοý αου λε þ! ε ι σþματο χαι χÜγειτιò χαρδιÝò 7 ßλιο ΖομμÜτ ια

χρüνια, ¼νταò Ýναò απü αυτοßò πο! οροματιστηκαν ,τιου σχεδιασαν ,ττοι] ο]οφÜσισον τ,]ν προνματοποßησ,] τουò κοιrργOστ,]<ον ο.οýροστο \οι αδιüκοια üλα τα χρüνια για την επιτυχι0 τουò ,δLκαιοýμαι νομιζω κι

δεχτεß και οτη συνüχεια να υιοθετÞσει τιò εκδηλþσειò 0υμßζω πωò Þταν η αρχÞ τηò μεταπολιτευτικÞò περιüδου και κÜθετÝτοιοò μορφÞò εκδÞλωση εμπeριειχε τον κßνδυνο να πÜρει την μορφÞ πολιτικοý ΦεοτιβÜλ, ΑυτÞ Þταν η αιτßο που υιτÞρξαν ενοτÜσειò χαι σε ορισμÝνεò περιπτþσειò üντονεò 0ντιδρÜσειò εκ μÝρουò μελþν του τüτε Δ,Σ. Η ζωÞ üμωò απÝδειξε περßτρονα üτι το ΑΡΤΕßνΙΣΙΑ, Þτον κοιπορÝμειναν üνο γνÞσιο ιολιτιστικü γεγονüò, üλαμψον και λüμπουν σαν ΦÜροò φωτεινüò και οýτε λßγο οýτε πολý Ýχουν χατασιιßσει τον Αγιþργη ηολπ mι,Þ ηρωιιýουοο ιου ΔηJου _οò 0οο οηολοLνια, ., την

ο'τη ò Γε ρ μσγßαò τ ιò

I. Μþl,τριχαò Αγιþργηò 22-4,2α]]

ΣταμÜτηò

Ανη δρÜση του Συλλüγου μετριßτοι με το οικονομικü üφελοò τüτε να καταργÞσουμε το ΑΓΙOΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ; Νο 0ταμοτησουμε τη λειτουρ, για των χορευτικþν συγκροτημüτων; Νο στεßλουμε στην πυρÜτο μνη, μεþδεò Ýργο για το Γονεαλογιχü ΔÝντρο και την ¸κθεση Φωτογραφßαò το! Γιαννη Π Ιι4ουιºριχα ('Εργο που κατιß πιν ÜποψÞ μου δεν

αξιοηοßησε και δεν εκμετολλεýπ]κε 0 ΣýλλOγOò üπωò του Üξ(ε),'0λα αυτÜ κοστßζουν, χωρßò üμωò να φüρνOυνχρÞματα,

tιω πολλü οκüμη ερOÞLοτο ο»ο 0ò μην τονlll ,ο dλρ]ση ιο_ \ωοου Παντυ. δεν συFτερ,(ομαι \οθολου τ,]ν οΓο+η or, ιΓριο, οιο γιο μια κοινωνßαεΙναιμüνοταχρÞματα, ΔεννομΙζω üτι

ο

Σýλλογοò του

\Φοιο- _oJ εινα, -ονο γ,ο το ]0νηγ ρ,ο ΑντΙα.βονο-ο, οτι ι,νOι εýκολη καιονÝξοδηη κριτικÞ οτα εκÜστοτε Δ.Σ ¼υωò τα ΑΡτΕΙνΙΣΙΑ

εινω η ßυνιονη ,Γοριο ιου .α., ε\οLν πρOσφερι, τεραστιο ^υρ,ουυπερÞφανουò üπου ßχουμe βρεθεß πολιτιστικü Ýργο, μOòÝχουν κÜνει

λα μειοηνε .onoιJλειτο,ργοýνπριπε,νοουνεχιοουν ΣßγουραηρÝιτεινα λÜβουμε υπ üψιν μαò π]ν οικονομικÞ κρßση, απü

αργÜηγρÞγορα μÜλλοναργιß, κÜποια στψμÞ θαβγοýμε_ γιατß Ýτσι σ!μφÝρει αι]τοýò που την προκÜλεσαν Απü την πνειJματικÞ καιπολιτιστικÞ üμωò κρßση, την Φτþχεια στιò αξΙεò κοιτα LδανικÜ πOυ εηqειροýν να μαò ρßξουν, αν δεν κοτοφÝρουμε να απιüρÜσουμεδεν 1ρüιοιοιναβνο-με ηο ε, -,αιι ιο τρεοò Γrc ηοιοιüα. _αò,,γοιμεγα, λολοιοσ}ολο_νιο, ολοι μι αυιü, οδ|οüοοων αι ολοσχζρω, ομωòγιο το χρÝοò προò τηνπατρßδα, Και το ιερü χρÝοò μαò εßναLνα μηνπαρα δþσOυμε ΠOΤΕ την ΕλληνικÞ μαò ταυτüτητα σε καμßα ΕυρωπατκÞ Τρßπεζα, σε κογÝνο Δ.Ν.Τ, σε κομßα ß\ηÝρκελ, Γιατß χρÞματα θα μαò την οποßα,

δ;οουνüοοθÝλουμεαρλε νο ουòηαραδυοουμε ι.ò,αυιοη,εòια,

κλειδιÜτο! σπιτιοý μαò. Fγþδεν εßμω δ ο,εθιι.ενοò νο ιο {ιßνω λοιιολω λοθε οJηωριανο μου να πρÜξει ονÜλογα, Ι/αμεταΑΡΤΕΜ ΣΙΑ θα μουπεßτε;ΝΑl. Γιατ1 τα

πOλλÜ ΑΡΤΕΙι4ΙΣΙΑ μαζΙδημιOυργοýν Ýν αν Αρτεμßσα π οταμü αφρισμÝ, νο, κατεβασμÝνο, που Ýτσι καιδεντον σεβαmοýν, θατουòπνßξει,ΙΙαζΙ

ΚαιουτηιηνανÝρασπι αντιηαθητ

ικÞ

ιι4

Ýρ

Κελ, ΣτΑιΙΑτΗΣ Γ, ΜOγΝτΡιΧΑΣ ΑΠαΡΓΗτ]ΚΑ ΝΕΑ 7


.

Στο ΚÝντρο ΔιασκεδÜσεωò «ΜπÜμπηò» στην ΚηΦισιÜ Ýγιγε ο κα θιερωμÝνοò ετησιοò χορüò του Συλλüγου για τα μÝλη που κοτοικουν

οºν Αθηνο Κο|εδΦ ιο,Lφ,

',οοι

ο /νυοι0 ,!]\ο ο ο\ ορ Φ\

Αγιωργητþν αλλd σημοι,º«üτερο üλων εßναι το üτL αιιτοý ιου εßδουò οι συναντÞσοιò δεν επιτρÝπουν την αποκοπÞ του ομΦüλιου λþρου με το χωριü οπü συαωριανοýò μαò που δεν επLοÝτττοντοι συχνα τον

.

lνε μεγολοπρÝπεια γιορτßστηκε στιò 25ΑπριλßοιJ ο Πολιοýχοòτου χωρLοýμοò¶γιοòΓεþργιοò ΣτονΕσπερινüπλÞθοòπιστþνακOλουθη σαντηνπεριφορüτηòεικΟναò(αLτηνεπομÝνητηνOεΙαΛειτουργιOκαι

ΔοΙο\ο}ιο,0 Σ }ιοßοι.ο.ο,__rιr^οý οòο ον.ορ,Oο-ο ρο, σφερε γλυκÜ και λκÝρ σιουòπαρευρlοκομÝνοLò Παρηγορο σημÜδι ,ο η ζωη 'ο, ,, ρ ου ºμτιοß.,.ο-ιυ,τ/rυ0|J,^po,L, ,ροο λευση συγχωριανþν μαò, τιò ημüρεò ιοιι Πüσχο τοχωριο μαò θυμ(ε ην

τιò καλÝò ημÝρεò ιου παρελθüνιοò που Ýσφυζε απü ζωÞ ληο(αρι να υπÜρξει σι]νÝχεια,

/Ιη

L,,οθ,,οο,ο.,ο,

| | ν

,ωι.ο,,

\\

ο Φι

ο, ο Σ

,

ν ο\ οò διορ ßονυο

οτο,Jοο,οομο Απο,οιο, F ιση.,

0νου

οιιρο

üοOσº

ουοι 0|οοOOου ομ.,, ο,ι ý,-1{ο\Oι,ο|οι]ια,.] υπαρξÞò του καιτην (αταλυτικÞ του παρουσια σεüσοσυμβαßνουνστο

.

Στιò 6

Ιν]OρτßOυ

στηνταβÝρνο τηò ΤοσßοòπρογματοποιÞθηκεοΑπο

,οιοι,ο, οοο,οο οο ο,ι|Lο.,,,ο),

ιι, οΜιτρο,.0.,1ο

λοι μεταμφιεσμÝνοι κατü το üθιμο διασ(Ýδασαν μεχρι τιò πρωινüò

Ε.]

,ßτιιε

. ΤηδεýτερηημÝρατουΠdσχα,ημÝρOπουμεβüσητοκαιαστοτικο ο Σýλλογοòγιορτßζει προγμοτοποιÞθηκεεκüÞλωσηστοΜπερναγι Π0 ρOτιò Üσχημεò κOιρικÝò συνθηκεC ο κοσμοα αντοποκρßθηκε στο (Ü λεσμακαικατÝκλεισετοπροοýλιοτουΝαοý καιτουòγýρωχωρου( 0 Σýλλογοò σε αψογη συνεργασΙ0 μετο Εκκλησιαστι(ü ΣυμβOýλLο (αθα οΓθ,,ο\ -ον Ι \0ο,οι ιοι º oBo,ro, 0 ρο,ο ρOο\ ,0,

ι.ο

op!OJωo ο,οθιοýμι,ο ,)r\

ι,,

οο Β\ο,

ο ,οοο

rι^ρ.

,ο

αναψυκτRü, Μüσοσεχιλιαχρþμαιακοιüλλοτοσααρþμοτα πνιγ!ενοι στον κορολλß ροüαμü των δÝπρων σιησαμε τον χορο ιηò Ανο(ηò

τιμþνταò παρÜλληλα την ηαρüδοση (αι το θρησκευτικü συναßσθημο τοιιχωριοý μαò, ¼σο γισ τον κοισικü που φιιτρþνει σιην σκεπη του Ναοý ÝσκασεπÜλι καινοýριOβλαστOριαOνογεννημενοò

η,ι,f, !',,

1.ßΙΙ1}1#.ι /

.

,-τ- \

*!μýλ

ΤηνΚαθαρßΔειτιεραστοκOΦÝτηòΧαροò

οΣýλλογοòγιορτασειο

ΚOγΛOγΙν]Α 0ι γυναßκεò τοιr χωριοL προσΦεραν σε ολουò Σαροκο, σιιον0 εδÝσματα Τα ιορευιικÜ μα( συγκροτÞματα ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ (οι

ΙOΡΙν]ΠΑΔΑΚΙΑ χορεψον ΑποκριÜιικουC ιοροýò σ[ορπιζονταò ενθουσιασμü στοιrò πορισταμÝνοιrò. Στο Χανια ο Σýλλογοò Νεων Αυλωνορßου διοργογωσε το ΚΑΡΝΑ, ΒΑΛ] 20]] (φωτογραφιεò) Η παρουσßο κοισυμμε]οχÞ του Συλλüγου μOòητOνεντυπωOιOκη καιOπεσπαOετOοικοιολογημÝνοχειροκροτημο του ßοινοý Επισηò οημοτοδοτησε την θÝληη μαò γLο συνεριοοΙα με τοLJòφορεΙòτη(περιοχÞò Που εΠιθυμουνΚοι 0γωνιζονßαLγιοιηνΠολι τιστικη οναβÜθμισητηòftεριοιηò καιιη διOτÞρησητωνπOροδοσθων

,

ΤιòπορομονÝòτου ΠÜσχα οΣυλλογοò σε συνεργοσια με r0 Τοπικο Συμβοýλιο προχþρησαν σε üιοüορεò ενÝργειεò βελτΙωοηò τηC εικOνOòτουχωριοιι ΚOθÜρισανδρομου( ÜοπρισανιοιχοιJακαιφυτε, ψαν λουλουδια σιιν εßσοδο ιου ιωριοý, οτην ΓΙανογΙισα (αι οιο Δ Σχολειο,ΑρκετοισυγχωριανοßμOòσυμμετειχαγστηνπροσπαθειO(αι η Πραξη ιOυò ουτÞ πρÝΠεL νο 0ΠοιελÝοει ΙlαρOδειγμα για ιουò

.

,

Η νεολαιατοιr χωριοý μαò μπροστÜστο μνημεßοτωνπεοüνιων κοτÜ τηνημÝρατηò ΕθνικÞò μοò Επετεßου 25ηò Ιν]ορτßου τ0 Δ,Σ


nwrw}4}4A ΑΣΕ}4ιεβftΙ

ετÜαπüαρκετÞ συζÞτηση και λαμβÜνονταò υπüψιν üλεò τιò παραμÝτρουò, τοΔ,Σ αποφÜσισε για το πρüγραμμα και το περιεχü, μενο των εκδηλþσεωνΑΡΤΕΙ\,4ΙΣΙΑ, το οποßο και σαò κÜνουμεγνωστü. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12l8 ΠΑιΔιΚοΠΡοΓΡΑινºι\ΙΑ ΣΑΒΒΑτο 13/Β ΣΥΝΑΥΛιΑ

ΚΥΡιΑΚΗ ΔΕΥτΕΡΑ

14lθ ΧοΡΕΥτιΚΑ 15/8 ΛΑßΚο ΠΑΝΗΓΥΡι

üνιωò ιου χρüνου θο LτüρξοιJν επαφaò με ΔÞμο λαι ιοLòΠολιιιοιιλοßòΦορε'ò ιºò ΓεριολÞò με σκοτü τον εμτλουτισμü των εκδηλþσεων και την διαμüρφωση συνθηκþν επ]τυχßαò τουò, Επßσηò θα γßνουν üιερευνητ|κεò προιÜοειò οε <ολλιιÝχνεò που ταιριÜζουν στο ýφοò και την ποιüτητα των ΑΡΤΕΛ,4ΙΣιΩΝ, Εν τω μεταξý για την ημÝρα τηò Συναυλßαò (ΣΑΒ, 13/8) οριστι.οποιηθη|Γ ιο οποφοοßο,Γ<ε ομοφω να μετü .οι αΓü σποßτºσº πολλþν οJγχωρ ονþν μαò λσθþò τσ τη διερευνηση προθaσεων hατο'\ων τηò περιοχÞò, η συμμετοχÞ ενüò απü τουò μεγαλý, τερουò τραγουδοποιοýò τηò εποχÞò μαò, του ΠΑΝτΕ^Η ΘΑΛΑΣΣιΝοΥ, Το Üκουσμα τηò συμφωνßαò με τον καλλιτÝχνη δεδοJενων ra ,ων Üρ στων εν,-τþσεων ποL Üφησε παλα üτερη σιJμμετοχÞ του-σκüρπισε ενθουσιασμü στιò τÜξειò των μελþν του ΣιJλλüγου και δ]Üθεση οιοΔ Σ νο εργοοθεßσλληρÜ þσ|ε ολοιληρþνονιαò το πρüγραμμα και οι υπüλοιπεò ημÝρεò θα Ýχουν ανüλονο υψηλο ε πßπιδο, (αθÞιον üλων Ja5 ε νοι νο διαδþσουμε τα καλÜ νÝα και ο εκτüò Αγιþργη οJγχωρ,ονοß μοò νο ºρογροι,μοτßσοJν τιò φετινaò δßακοπÝòτουò στο χωριü, Πρω

τον

ΑΓ

αΡΓΗτ (Α ΝΕΑ 9


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΟΡΙΟ

0 ΓΙΑΝΝΗΣ 0 Ν()γΚOΣ Ιναι τOυò

κÜι

χαραχτÞρεò, που λÝειq χοι ÝΦειλε ο 0εüò σαι γηò, ξοργοý

για να κÜμουνε μßα πÜψη, Ýνο δtüλλειυα σΓÞ δυοτυχßα του αθρþπου, Τ1 να ντü κüμειò

üμωò

μß0 χαριß και δüκα πßκρεòτοπαγοινειη ζωÞ και üσο και να θüλειò να κÜνειò τον κα, μπüσο, Üμα σεβÜλειστο σημιßδι, κρýψου και χοýγιαζε, ¶κου με τισου λüου εγþ, ΤοξÝρου ουτü κατÜ καλÜ, καλλßτερ0 πο τον καθÝνα.

¶μα οε πüρει η σφειºονιÜ, βÜζειò την ουρÜ στα σκÝλια καιγροι]νοκλαßειò σαν το δαρμÝνο σκJλß. ß\4ε τα πολλü καιεποιδÞò τα φερσßματα και οι φÜτσεò των αθρþπων, εΙναι ο καθρÝ, φπ]ò τηò ψυχÞò τοιιò, Ýρκεται ιßει,Üει και η δυmυχßα, σκÜβει τα προσþπατο και τα κατο ντÜει μßα λυιημüνη μουτσοýνα, Η κουβÝντα γÝνετοι μßα οτÝλειωτη γρßνια, üνα θλιμμÝνο

]ταρüπονο που καταλÞγει σε λυγμü, Το κορμΙ καμπουρýζει, σκυφτÜ σκυφτÜ σβÜρνα σκε

δüν να μη δßνει οτüχο, τα ροýχα σκουραß νουνε να μην εßναι παρüταιρα στην εκüνα. ΦοβÜσαι να χαρεßò, μÞπωò και σε πÜρει το ufu του θεοý και πει: «Εσß δε βüζειò μυα,λü, ¶ρπο Üλλη μΙα κοτοστÝφολα, μπαò κOι συμ/τOρΦωθεlò». ΤρÝμει το ΦυλλοκÜρδι σοß γα γελÜσειò, μÞπωò κοισε ]τιßσοιινε τα οτüματα των αλλωνþνε και σεγλωσοΦÜνε Το αχ|γÝ, νετοι σýντροΦοò οχþριστοò ο πüνοò ΦΙλOò και αδερφüò κι ο ανοστεναγμüò ανÜγκη, να βγÜλειò μßα στιßλα πßκρα ιτο μÝσα σου, Να ματακομΙσει λιγÜ πιο βαθειÜ ο κüμποò που

ιλßγει

το σπ]θια, γιατß και κατÝ üξου ν0 βγει το δÜκρυα οτερÝψανε και πωò να κλιß, ψοιò, Δýσκολη ζωÞ, απελπισμÝνοι αθρþποι, Πþò ονομÜζεστε κυρßο μου, αρþτησε ο αγροτικüò γιοτρüò τη θεßα μου την ελλÞνισ, σα, για να συμηληρþσει τα στοιχεΙα τηò στα σου

-

χαρτιOτOυ,

-

Ι,4μμ., ]ναυρολÝνη κοραχÜτη, του οπο,

ΚρÝνεταιαυτη. Κατüλαβεò; ¼χι μονÜχο μαýρη, Κορακß, τη. λΙαýρο, μπλαβß, Το ιρþμα τοιJ σκοτωμÝ, νου αιμÜτου, ¼χι το üνομο που τη βαφτßσανε.

Το üνομαπουτηò Ýδωσεη μοýρη μοιρατηò. Η

πικροζωÞτηò. ΠüτεγεννÞθηκεò;ΣυνÝχισεαυτüò, ΤομαýροτÝσσερο,πουνομηνüσωνο, Ακοýειò] ¹θελε με δυο κουβÝντεòνατου πει, üτι πÝρασα τüσεò ταλαιπþριεò σπι ζωÞ μου ιτοý καλλßτεραναμηνεßχαγεννηθεΙ. ¶ντρα δεν Ýχειò νο συνεννοηθοýμε; Το

, -

χοβÜτοιr ουτüò, τüνε βρýαξο, εßπε κOι Ýνα μοιρολüγι πνL χτü, οκÝτη μουρμοýρα, Ýκονε να βγει πο τα σωθικü τηò, ματο ματÜνιωσε, Εμ, πþòÞθελεò να σου αποκριθeß, γιατρÝ

]QΑΓαΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ

'σ σΦßεò

που π.ρΙγρßΦOπßt

μου, μßα χαροκαμÝνη γογαßκο, που τιò ΦÝ, ρανε τον Ü!ºρα στη ντρομßδα, σκοτωμÝνο στιò

γαλαρßεò τηò ΔεÞòß λΙΙα γεναßκο, που τηνε

βρÞκε το κοκü ξημÝρωμο, πρωτοý χOρÜξειη ζωÞ τ0 βλÝΦαρüτηò, ΦορτωμÝνη κατü ψüΦου με το ιερü χρÝοò, να αναθρÝψει μοναχÞ ιÞò εφτÜ 0ρφανü;^üειò και δεν τηνε φτÜνανε τα βÜσανα κι οι σιαναχþριεò τηò, νο θÝλει πο, βραδιò να θÜψeι τον üντρα και τα ονεßρατÜ τηò μαζΙκαι αχÜρογαγα βγει στουò δρüμουò, να κüψειτο λοιμü τηò να ψωμοζÞσειτα ορφαγÜτηò, ΝακατοπιεßÝνο κüμπο νερü, να ανο,

λýσειτη χολÞ πουτηò φορμακþνειτο οτüμαò και ιßει ]τιßλε, Γι αυτü üπου οτεκüτανε κι üπου βρισκüτανε, Ýκλοτεπο λφο-λιγο σ' οýλητηò τη ζωÞ, ΓιοτΙ δεν πρüκαμε η Ýρημη, üε βρÞκε καιρü νο θρηιησειτην ιΙρο που Ýπρεπε. Εαε

πανßναδυüσει, ]Ιþò σουπÝρασεη ιδÝα για,

τρÝ μου, üτι εßνοιη ζωÞ γη μερlκοýò - μερC κοýò; ΠÝσε πßπο να σε Φιßου;Τι ξÝρειò εσý πο τη Φτþχεια;0 πλοýσιοò σαν κοιτου λüγου σου, πεθαßνει μßαβολÜ κ οφτωχüòκüθετου μÝρα, ΑλλÜ δεν τα γρÜφουνο ουτü το βιβλΙα ¸τσι, μÝσα

ση βιοπÜλη, βουτηγμüνοι

στα

βßσανα, πορευüπανε τüτεò οι üθρωποι στο χωριü, ΤροκÜδο οι στανοχþριεò θυμωνιιß τα προβλÞματα, Ευτ!χþò που βρισκüντονε και κιßποιοι, να ριξοιινε λιγÜ ζÜιαρη στον πικρü καφü που μαò κÝρναγεη ζωÞ ΝορßξουνεÝνα κüμπο ολüτL, να νοοτιμßσει τη μÝρα μαò,0λλÜ

πüνου πο οýλα, να υη βρεχταρüσει πο τα δüκρυα κOι σαιτισειη ζÞοι μαò, Τþρο εοý θο μου πειò,Αυτüò ]του δßνειταβÜσανα, δΙνεικαι την υπομονÞ νο τ αντÝξειò, ]νακüρι νο μην Ýδωνε ο θεüò στον Üνθρωπο, üσα μπορεΙν αντÝξει, ΓιατßÜματα δþσει, τüνε (ιßνει χÝστη τüνε ξεφτιλßζει, να παροκαλÜει γονοτιστüò, γα κÜνει τÜμοτα να δΙνει υποσχÝσειò που ξÝρει πο μßαò αρχÞò üτι δεν πρüκετε νο τιò κρατÞσει, ¸τσι τα λüει, να περüσει η καΚιÜ στιγμÞ καιmερνÜνα LκετÝψειτο θεü του, να κÜμειστροβüμιßτια. ΕπειδÞò üμωò δεν εßναι και λßγαταπÜθLα γιατοι]ò αθρþπουò, ε γι αυτü ο Παπογνþ, σιηò οτÝλει μαζß και τουò ΓιασεμÞδεò, τουò ßνΙπαμπüνηδεò, τουò ΜανÜκουò, τιò ΙνΙελπΙ τσεò καιπüειλÝγοντεò, ΓιατΙ üσο κατσοýφηò

καινα'σOι

Üμα σου πει η λΙελπΙτσα το «¶για

μου ΣαροΦιOνÞ» δε μπορεΙ να μη σκÜσει τ' αχεßλ σο!, ΜπÞκεòγιοτßλÝγε κοι καλü üτι ο θεüò εßνοι δΚαιοò; ΓOτß, μαζß με μια ΕλλÞ, νισσα, οτÝλεLκοι μßα Μελπßτσα δþρο ¸νατÝτοιοδþρο, ζÜχαρη κι ολιßτι ανºιßμα, Þτανε ση ζωÞτου χωριοý μαò καιο ΓιÜννηò ο Νοý(οò. ¸ναò καλοσυνιßτοò Üθρωποq, που δε δýσταζενα κÜνειτοχοýγιοτοιJ καλομποý, ρι, Που εßχε η διÜθεση να βÜζειταπαθÞματÜ τOß] σßOν κουμπαρÜ του χωριοý που ειχαμε,

οντεòτονανοßγαμενασπÜμεπλÜκα, ΓΙουεΙχε το θÜρροò να ξεμπροστιüσει τον εαιJτü του. αι

ουτü τ0

νο κÜμειτουò 0λλουνοýò νο γελÜσουνε, χα,

ζüò δεγ Þτανε, το μιßτι του αστρßιιò κι αò Ýκανε üποτεÞθελε üτιτου λεßιlουνε τροκüσα ενειηιºα εννιü δρßμια, να μπητßσειτην οΚο Του Üρεσε το üμορφο, τοιι μακαρßη, Απü

Ιοι] λüγου

του μÝχριΚοιοποδüγυροò ναπει

κανaνοò, ΓΙ οLrτü το τελευτοßο μÜλιστα πο μοναχüò του και ξεχþριοò, Þτονε σττι γοýρνα μαò ¹ξερε με τη μεζοýρα το μÜκροò πο τα φουστüνια ολονþνε τωνγεναικþγε κοι αφοý χÝρι οýτε Þθελε οýτε επιτρεπüτανε ν0 πλþ, σει, καθüτανε και χολßμαζε. γποσιτιρ(ε με μονßα üτι τα μÜτια ο 0εüò δεν τα δþσε yLa ομορφιÜ μOνÜχο, Γι αυτü οτα γερÜματÜ το! Ýπιονε πüοτο με ]τÝρασμο και καθüτονε να θαμιßσει. ¶μο ιÝρναγε τß]τοτεò πιò προκο_ πÞò, πüγαινενασηκωθεινατο κλουθÞσει, μ0 μÝχρι νο πÜρει το ποδüρια του, το üμορφο

εßχεσκαηετßσει. Πþò πÜνε τα κÝφια, μπÜρμπο Γιßννη.

τονε αρþτησα μιο μÝρο ηου τονε πÝτυχο οτο καρτÝρι, Πþò να πüνε παλλη Καριßτσι μου, μου Κα, νει Νο δþ κÜθομαι και ξεροσιιλογιÝμαι, 0ýλα μου το χρüνια ÝτρεΙο πο πΙσου πο το φου, στÜνικαι εΙχαπÜντοτεòτο φüβο ναμη μου πει καμΙα üχι, Και τþρα να μου πειò το ßδιο δεν

-

κÜνοιι;μα τρÝμει η ψυχÞ μο!, ν0 μη μου πεL

καμßα ναι, ΑαχΙ Τþρο που γüννηκε η θßλαοσο γιαοýρτι, χOθÞκανε το χουλιÜρια, συμπλÞρω,

νεμεπαρατtον0, ¹τανε το λεπüν ηο γενντισιμιOý του με, ροκλÞò στο ωραßο. ¼λο φρου φρου κι αρþ, ματο και πüζα κοι ιδÝα καιτην τÝμπλο ζερβß, Να κοτOλOβειò σlην πρþτη Üδεια που πÞρε

αρατü Þρτε στοχωριü μεταναυτικÜ τα ροýχα, Στεßλονε τüτεò τον κορδüνη ν0 τονε πÜρειμετηγαßδοýραιτο τοΧÜνιο. ΝΙπÞκε τιο1] λÝειò ο κολüò σου κοβιßλα ποριÜσελα, ολλÜ κριßταγε ταflοδÜριατεντωμÝνο κατü πÝρα 0 πο το

μOυρOκOρδüνηò, σκÝφτη σß]ν αρχÞ üτL θο Þτανε πιασμÝνοò ιτο το τοξßδι Ýτσι σου!ºρÜ, Καν0 που ερκüντανε τüσοι νομοταιοι με το ελοΦφορεßο, Αφοý üμωò πογýρανε οτου Κο,

λßßρατιòελιÝò καικüμαδενÝλεγεναμολýσει

ταποδÜριακατÝ κÜτου πολýπαραξενεý]τι, ΙωÜννη, του κÜνει, Γιατß κρατÜò τα κÜτω Üκρο σου ορ(οντßωò; Προò οποκαταοτασιν του κυκλοφορι(οý σου Þ εßνοι καμßα ασκησιò τουΝαυτικοý] ΕΙσαιμε το καλÜ σου ρε Γιþργη, του οποντÜει ο Νοýκοò. 0Ýλειò γυρεýειò να μου χο-

-

λÜσειη τσßκση στο πOντελüνι; Με τι μοýτρο οτερνιß θα εμΦανιοτοý στοχωρßüß

Κüκκολο ο Κορδüτηò, ψωμΙδεν Ýχομε να ΦÜμε, ραπονÜκιο για την üρεξη, σου λüει ο

Üλλοò,

0σο κρüτησε η Üδοιιß του Νοýκου, τα ιßσπραταροýχαταναυτικÜ μÞτε που τ0 βγολε

πο πιßνω του, Κι αυτη η μαυρομιßνατου, πÝρο, σε τηò γαßδÜροò τ0 νιüμερα, μετο φερσßμοτα

μOθπß!ημο ßOιτß πOüοωßο εßγοι Φοπ!ÞυÜ. κýθε 0μοýτηπ !ε ßην πOογ!ßπüτηπ εßνý ßι|ιπουοßκÞ,


Κοι τιò κουβÝντεò του τιò ακαταλαβßσΙκεò, ν]LλÜγανε üτσι δο, ολομπουρνÝ«κα και ß αδüρφιο του ο Κþτσοò ο ΛαγουτιÝρηò και ΠρOηαντüò 0 Γιþργηò Δe σΚÜμΠαζεη Καψε, ρÞ τιτηò λüγανε, μπαου,κρÜου τüσσερα και το ΠορθüνιπÝντε αλλÜ τολÜßßπο ουτοßÞτανε

καιγραμματιΚοΙ,Αυτüò ΚÜθε δειλινü σαν Þθελε να κατεβεßχατÝ τα μαγαζÜ ασπροντυνüτανε, Φüραγε πι μπε, λαμÜνα, ζωνüτονε την χολαρΙνα κοι Ýνα κι Ýνα üδωνετην εντολÞ σσι μüνατου Ι',ηητÝρα το πηλßκιον μου,

_ -

τοποßοß

το πηλßκιον μου σου ειπα τηò Ýκανε με ýΦοò αυσηρü ποι] Þθελε ναπειπωò δε οη, κþνειδεýτερη κουβüντα Τρüχει τσακßζεται η μουρομοßρο, να μη τονε ΚακοΚαρδΙσει που Þτονε ΦοντÜροò μα, θÝò. του φÝρνει την πυνιþτα. Πυλüò, σου λÝει, ειναL τοτοýμαò ποι] ΦιÜγνουνετατσου κÜλια, Το ειχε ακουσμÝνα πο τον ποπα Τüτο ηου Þτανε κανατüò πρωτοý γενεΙχωροΦýλαΚαò Και οτο ΚατüΠι ΠαΠιßò, Κανüνο χουμο, τÝνιο οντζü θα θÝλει, τηò πüρασε πο το νου, Εßδε κι üιαθε να νοÞσει τι γýρευε ο κανο, κÜρηòτηò ΣÜματι και σιερνü που μολýθηκε πο το Ναυτκü, Üμα δενÞτανε «γρÜντι,λOýσι,, Ýβγε, λε οτα κοφενεΙαι 0εüò φυλαξει, ΙιΙÝχρι ι0 τελευταßατου πουτο μουλÜρι σταμßτησε νο κλωτσÜει, τα χιüνια πÝοανε στην κεΦαλÞ kaL

ÞρτανετακακÜμαντÜτα Üντεναμηντοπου μÜζευε την Üζα πο το μπουριτηò σüμπαò κι ÝβοΦε τα μολλιd του κατρüμι. lýαýρα, πιο μαýρα ιο η ζωÞ τηò θεßοò μου τηò ΕλλÞνισσαò,0ýτετο βÜζει ο νουò σου, την αγωνßα

που πÝρναγε, μη και τονε πιÜσει καμß0 Üξο, φνη μπüρα στο δρüμο που ερκüτονε ιο το περιβüλι οτο ΙνΙOυρüρεμα, τονε πÜρουνε τα μοýρο ζουμιÜ κOι γενεß ρεντßκολο των σκυ, λιþνε θατονε κρÝνανε σ'οýλουòτουò Ρου, γιÜνουò κOι τουò Παντελιοýò. Ασε τα γÝλια που θα κÜνονε σε βÜροò του οι σουρλου λοýδεò, Ποßεò σουρλουλοýδεò ΑυτÝò που καθüντανε στιò γειτον(üò επßτηδεò ανοκοýρ κουδο, σον τüνε βλÝπονε ναπερνÜει καLτον αφÞνανε να δει, μüχρι χειüÜ οτο σýνορο, που

εΙιτρεπüτανε δεν επιτρεΙüτανε να δει, Κι

αυτüò λυγονüτανε πüνου στη γαßδοýρο του τρüχανετα σÜλια κοιγρýλ(ε σαν το λαγονικü

που εßναι Ýτοιμο νσ μουντÜρει, αλλιß αò «üψονται οι Ýνορκοι,,, Αυτü üμωò τ0 «Φüτε μιßτια ψÜρτα και κοιλιü ηερßδρομο» Þτσνε που

ÝδωνετονüημαστηζωÞτου.

Τþρα ιτου ειπα [/]αυρüρεμαμου Þρτε στο νου κι αι]τη η ιοτορßα του ΝοýΚου με τον ογγονü του, τον Βαγγελινü. Αò τηνε ποýμε (ι ουπι μιÜ κοιτο ΦÝρε η κουβü!ºα, 0 Βαγγελινüò που λÝτε, Þτανε «εσüδευα

εικοσιεννιιß κοßξüδευο τριüντο με κλεßσανε σιη φυλακÞ, μο δεν το ξüρου γιÜντα» που

Ýλεγε και η μομÞ μου η

Ι,'Ιοüßσιρα, Του αρüσονε πολý το «μfl ικκßνια» και βασÜν(ε το υυολü του, με ποßο τρüπο θο ντο κονομßσει, δßχωò üμωò να βοσανßσειτο κορμιßκιτου, σwaΧειο Þο εmμεγο

a

a a a a a a a a a

a a a a a a a a

a a a a a a

Αν μαò πορακολουθοýσε

ο μεγÜλοò ¸λληγαò

ποιηπιò ΚαβüΦηò παραΦρÜζοντοò τον εαυτü

του, θοüλεγε:

«την μιο μονüτα|ιτι ΣυνÝλευση, Üλλη /]ογüτνη 0παρÜ,Ιλα/αη οκο,λουθεΙ θο γιναυν τα Ιδια πρÜγματα θα ξαγαγßγουγ πdλι, . . Αυτü, που Ýρχοποι κανεßò εýκαλα το εικÜζει εΙναι τα χθεσινÜ, το βσρετÜ εκεßνσ,,.» ΕυΦυÞòÜνθρωιοò οποιητηò ΚαβÜΦηò Þξερε αηü ηριν τα μÝλλοντα που θασυμβοýν, Η ΓενικÞ Συνüλευσι ηò 27ηò ΙΜαρτßου Þταν κοιΣυνÝλευση Αρχαιρεοιþν Το γνþρ(αν τα μÝλη και πÞγοιναν αργÜ Ýτσι, þοτε να μην οπαξωθεß το: «πιßω αργÜγιατΙ βιÜζομαρ,, Εßχε περüσει περισσüτερο απü μßα þρο απ' αι]τÞν που αναΦερüταν σπιν ημερÞσια διÜταξη λοιολοιη,οΔΣδενειχεδιοηοιυοειονJη,]ρΙεοπορτ|α,-ουγωοι,αιιη ι ,οιι δεν Lηοοει ναγßνει. γπηρχαν ελιßχιοτα μÝλη σß]νοßθουσα αλλÜ στη διπλανÞ αßθουσοτου γενεαλογικοý δÝντρου, πολλÜ οτοπροαýλιοτου Σχολεßου σεηηγαδÜκια, Üλλαστουò δρüμουò, που οδηγοýν στο Σχολεßο, Πολλοß, ηλεΦωνοýσαν üτι καταΦθÜνουν ¼λοι αυτοΙσυναθροιζüμενοι Ýδεανε

ναδßνουντηνπολυπüθηß,ιαπορτßα,ΑυτÜβÝβαιαδενÝγινανγιαποþτηüοοÜüπωòσυνηθßζεται ναλüγεταιτα τελευτοΙαχρüνια, ¸τσιγινüταν, Ýτσι Ýγινε κι Ýτσι θα ξανογινει πÜλι για να δικαιωθεΙκι

ποιητηò Το μÝτρημο γιατηδιατιßστωσητηòατιαρτßOòÜρχισεα],τüτο'l,Κανονικßßüιρεπενααρχßζειαπüτο8,αΦοýτο ο

Δ,Σ εßναι επταμελÝò, 0 ταμιαò Ýδωσε το πρÜσινο Φωò κοι ξεκινÞσαμε, Το πρþτο θÝμα που ÝΦερε το Δ,Σ για συζÞπιση Þταν η ΕτÞσια Σ!νδρομÞτων μελþν Η ιιερσινÞ Γ.Σ εßιε αποΦοσßσει ομüΦωνα την αýξησÞ ηò οπü ]5 σε 20 € (2]0 Üρθρ0 Κονκοý), Ειπετο Δ,Σ üτι κυκλοΦοροýν ψιθυροι περßυψηλÞò ετησιαò συνδρομÞò χοικαλü θα Þταν να επονÝλθει στα 15 €, νο κοιιρευθειüηλαδÞ λüγω καιτηò κρßσηò. ΑκOλOýθησε συζÞ, πιση, 0λαλοýμ, θüρυβοò για το τιποτε, ΤελικÜ παρÝμεινε η περσινÞ απüΦαση. Η ημερÞσια

διÜταξηδενÝιεLτηρηθεßποτÝ,ΗσειρÜτωνθεμÜτωνανοτρÝπεταιπροτüσσονταιοιπροιιßσειò των μελþν þστε να ακολουθÞσει το

!ι!αΔλqι!]

ΑναΦÝρθηκε üπωò και οτην περσιγÞ Γ.Σ !_μΞ]ψΙ!I]q τOυ Κατοστατικοý, ΔιαΦþνησα και εξακολουθþ να διαΦωνþ γιατß δεν την κρßνω οναγκοΙα, ¸χω μηροmÜ μου δýο ΚοταστατικÜ: ΣΧΕΔΙ0 ΝΕOΥ ΚΑτΑΣτΑτΙΚOγ τηò 9-12,] 984 επßπρOεδριαò ΣτÝλιου τσÜλα,

a a - ΝΕOΝ ΚOΔΙΚOΠOΙΗΙνºΕΝOΝ ΚΑτΑΣτΑτΙΚOΝ τηò 28,10,2001 επι ιτροεδρßαò Γεωργιου a ΒÜσσου, αν υπÜρχει ενδιÜμεσο Þ μεταγενÝοτερο, Νομιζω τιωò δεν υπOρχει, a Δενγνωρßζω ¶οθοο 1ο, Ιδρýετοι εν ΑθÞναιò Σωματεßον.,, ¸τσι ξεκινÜ και το Ýνα και το üλλο, γ]τÜρχει a μÝλοòτου Συλλüγου που αδυνατεßνα κατονοÞσει, τισημοßνει Ιδρýεται εν ΑθÞναιò ΣωματεΙο a υιτü την ΕιτωνυμΙα ,, Τι θο γρÜψοιμε σσι μεταγλþπιση: «ΦτιÜχνεται στην ΑθÞνο ΣωματεΙο a Δεν αγαπητοιμου ΑρκετÜ Ýχειλεηλατηθει, απü προοτασια κοιπεριΦροý,

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a

Φταιει η γλþσσα ρηση üχει ανÜγκη. ΤροποποιÞσειò θÝλει οπωσδÞποτετο ΚOτοστοτικü πολλÝò απü τιò οποΙεò

επιβÜλλονταιαπü τιò απανωτüò αλλαγÝò στουò Κοινωνικοýò φορειò ((αταργÞσειò συνεγþ, σειò μετατοπΙσειò, αλλαγüòονουασßαò κλπ), Η προσθÞκη πο Üρθροlοτου Καταστοτικοýτηò 28Ι0,2001,τηòταχυδρομικÞò διεýθυνσηò του ΠροÝδρου (Τραπεζοýντοò47, Ν. ωνßο) εßναικατüτηνÜποψÞμοιJ Üοτοχη. 0 Σýλλογοò εΙναιτωνΑπανταχοý Αγιωργητþν και διοικεßταιοπü αιρετιß μÝλη, επομÝνωò κOι οφετü Πρüεδρο, Εßχομε αρχικÜ την Ενορια τοι] Αγιου Γεωργßου πÞγαμε σιτιν Κοινüτ]ιατου Αγßου, μετÜ οτο Τοπικü ΔιομÝρισμα του Αγιου του ΔÞμου Αυλþνοò, üμωò καιτþρα]τρÝπεινα πüμε με το ßδιο Τοπικü ΔιαμÝρισμα κοι τον ßδιο ευτι]χþò ¶γιο, αλλÜ στο ΔÞμο Αλιβεριου ,

Κýμ']ò,οισιηνΠ"ριφιρ.|οΣιLρεοòΕλλÜδα\σιοηοlß

ιουηαρονιοòO,ωνοò,

τÝθηκε σημαντκü, Þταν Ε,!lυυ!,ιαLυ!ι!Ο!g!ιßυψυηqΕΙ9g. Προ, κÜλεσε οναστßτωση η λÝξη κüψιμο, Διε!κρινßσθηκε üτι eπρüκειτο περßκλοδÝματοò (Üκοιρο για το τÝλοò [/]ορτΙου), 0 Σýλλογοò σε παλαιüτερεò εποχüò σε συνεργασßα αγαοτÞ με τον ¸να θÝμα

ιτοLι

αεßμ!ηστο Πρüεδρο τηò Κοινüτηταò Γεþργιο ΡÞγα πραγματοποßησε πιν πρþτη ευρεßα

δεντροφýτευση Το χωριü Þταν Üδεντρο τüτε, Φυτεýαμε κÜθε δßντρο που ηαßρναμε απü τα ΔασαρχεΙα ε]τειγüμενοι να δOýμε τ0 σημeρινü θÝαμα, Ατυχþò 0 μεγÜλOò συντελεσιÞò, 0 Ιι4εγÜλOò ΠρüεδρOò ΓεþργιOò ΡÞγαò δεν εßναι μεταξý μαò για νο του δþσουμε τον λüγο. Η εικüνα τοι] τρακτÝρ με κατÜφOρτη δενδρýλλß0 την ρυμοýλκα φοßνεται οτην ανηφüρα στο ΚουτσουρÜδι, 0ι λεýκεò ανÞκουν οτα ταχυαυξÞ και υδροχαρÞ φυτιß, ΔηλαδÞ μεγαλþνOυν γρÞγορα κατθÝλοιινπολý νορü, Εδþ συνυηÜρχειτο καλü κοιτο κακü, το ρ(ικü τουò σýοτημο ειναLσχεδüν επιφανειακü, ικανü να ρηγμοτþοει οδοστρþματα, ναξετρυ]τþσει üπου υπÜρχει

νερü(οσΦροινεταιαπüμεγιßληαπüστασητηνýηαρξÞτου),ΧρειÜζεταιπροσοχÞσαινεπιλογÞ

τηò θÝσηò που θα Φυτευθεß, Κλαδεýεται ενωριò το χειμþνα üπωò üλα τα Φυλλοβüλα, ΕπειδÞ προστατεýει και δροσΙζει, σαν Φυσικü κλιματιοτικü, τα ΑρτεμΙσι0, θÝλει πολλÞ σκÝψη τι θ0 γßνει οτ0 Σχολεßο, ΚÜποτε εßχε λεχθει κÜτι παρüμοιο και για τογ ευκÜλυπτο. Αλλη Φορü θο

>

ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ1]


Κα κü

3 ßΨ,ºJß#üΙßΙffJ.'J.'ººß¹ßθßΙºΙ δÝ!ºρα και το ηεοι8ολλον κοι οOκειται α αυτεòτιò ορμοδýτÞτεòκοι δροr,rιü,ο.η..ò, ΝΙετÜ τον απολογισμü του ΠροÝδρου

Þρθe

ησειρüτουταμßO,οοπOΙοòÞτανκατοτοτιιmι,

t

a a

η

θεò

μελÜνωμα

τηò Μüρθαζ Νικολοποýλου,

'-'""'""-'";ßτ]*?υ]ß¹"ßΙ,º.l-'lοο,,,",",οο"οιο",ο,αιοjθºο!ο,οιηοοιρ/ºο,οηο,υπαοατοιδιο_ο ιι

ιλ"],τοò στη θεση Ι]γεJ_οτhο κε!,ι00 εγο 0,0 Σ(εüüι,,α αυεοωò ηφò το 0,0 mο πOοο,

a I _ l

μüτικο συμβολιζει αηüοοüLοοιστ,α Ýοω σε κοτοσßοοη μηορß, υü μιο Ιογισιßκηò μßρφη( ' 'οηßüÝ..

a ο a

Ι ΙΟ, ΤΟ Οηοια ονο-αζον,αι ιζλο,οι_Γσρο, ηιθα/üγ οο, οηο,ι\ιο|_ατο !Jη,οδl.fροτι,οJòαπü,]νιηιο"δ.οτνοβολ.α,ν'οιτοτσ]ουτ,οιτο

-1,

οοοιοοþυο,γε'λευ^ηιοοπαλ.αΣιÜυ;ü;:,JΦονο"òιο,α,ΙοÞι.αθωòΡλlσ,αG.,αν.,òαονΙσlJιρινü, bηmνßι ακßþιÜ ßογαρ,οσμου

οδιαφορια, ανευ σημαοßαξ,ιογορ,οομοò,l.υ θαστοΛ.ασln ιΓι0 εγO ιο.τοò2Oι0 F^ει,. ηου ßßα ιτω ειγαι οτι ο ßυλλογοò δεγ υηοοει γο ι (ηο,,τωρ,òιονενονσüγο, ßο -νÝιυαß,

ßο

|

Μεγαλýτερη πιθανüτητα εμΦÜνισηò του üγκου Ýχοýν Üτομα με μπλε μÜτια, (αφÝ

ηß Ιδεò στο πρüσωπο ΙΦα( Ιδεò), ερυ θρü χρþμα μαλλιþν, (αθþò και Üτο μα με αυ

ξη

μÝνη

το κακü ηθεò μελÜνωμα εßναι σπÜνιο Φην παιδ ικÞ ηλικΙα και αην υπερÞλικ η

ζω Þ,

πιθανüτητα ηλιακοý εγκαýματοò, δεδομÝνου üτι η Ýντονη (αι περιαασιακÞ Ýκθεση στηνηλιακÞ αΚτινοβολßα μßαÞ δýοΦορÝòτοχρüνο καιüχιη μακροχρüνια Ýκθεση, ειναι

Οº_οÞ,ζο,ιρ.ν'ο -νοοο,

\,ο,ιροι"αιυ]5 /)ιιυJ, ο ι\þ'JΦανι(,ιο,σ ΟιαÞμεòεßναιη πιοσυχνÞ εντüπιdη αιò γυναικεò και η πλÜτη αουòÜνδρεò, Η wÞ, l'ο κÝυτρδ ηßο πο,ι,.,σ.,ιο, üπrò ο.ß..Ý ηß . οτετο ηταγ ηοωτοοτι[üα η κο,ιυτεοο ιησπι - μηεΙναιπερισσüτεροευαßσθητη,γιατΙοιπερισσüτερεòγυνακεòüενφοροýνκÜλισεòτο ßοò οτüßοò, ορομο;;ιr Συßλογου ßαLθJ πο, a λαλοκαιρι και Φεροýνται προΦασιαò απü τον Þλιο. Η ενιüπιση αον κορμü dτουò ρομε,υεß, ε,ναß το σπα, .ου ßυλλογοιι Δεν υηüρει ο Συλιογοò νο πιριÞερε οß ιJ\ ι0,

a

a θοουεταγοσmò ΔÝγ ιιπηüεß"" .".""", ," : . ΣτολεLο 0 χωροò του Σχοßειου .,υο, ßßροò 'ο ,ΙρΟò, ΣΙολειο Οεν ετε ,οιαοýηοτ,, οηιrωò ρριοι.ßτοι σε μια κοßαoτοοη ßür,οòß 'ο

_ γωοιο, Αγ ουυ8ει το

υε οτι αυßο σÞυαιγει, καποτε θο

ßιολειο η θα'ταθειτο

*οþτeß_,.η

δßυτερο το:χοßειο οο τü üγαζητε,η

üüιοιο

^ογ,ηηο,ο-αýη, Η ωρ0 των ορχαLρεοιων

εχειερθεL τ0 το, !ειολωòε!ºαεÝιυεληεπποεπουýmγεγηηεη πlò, το ορθροιgτου κοτοσα.ηου ο.υ Jrii ποτε τηρÞθÝι ο ηινολαò των

υ

ποψηφιων

ομολογοι]μενωò για πOωτÞ üοοα ηορατηρη,

ßι^ω¹ηξ{'ΜºßßΙ'"ß ια το νεο Δ,Σ αναγνþσετεσεOλλησπ]λη,

ρ'Ü(ΟνΙσ ΦΙ ν jηΟ,θΟΟ

το κακüη θεò μελÜνω μα δΙνε ι μεταστÜσε ιò fiον εγκÝΦαλο, του ò πνεýμονεò, το Þπαρ, οαÜ με μοιραΙο αποτÝλεσμα, Η Ýγκαιρη διÜγνωσÞ του, πριν δþσε ι απο μακρυ dμÝνεò G,αο'σσ''Ι'ßνα,Λο^ jorJσV,,r ΣημεΙα ýποπτα για διÜννωση μελανþματοò εßναι: α} σπλοι ιελιÝφ με ανþμαλη

τα

l στανομÞ τρþματοò με διÜΦορεò αποχρþσε ιò το υ καΦÝ, μαý ρο υ, κü κ(ινο υ, λε

υ

a a :

κοý κα ι

μπλε, καθþò καισπΙλοιπου αλλÜζουνχρþμα, β) σπλοιμε ανþμαλο, ασýμμετροπÜχοò απüτη μιαθÝση στην Üλλη, γ) εμΦÜνιση ξαΦνικοý κνησμοý (φαγοýραζ)Þ αιμορραγιαò

Ο a ο'προ'ºαριοιοοJ'λαΛρJι-α.,ßβλαβ| Οπωò προαναΦÝρθηκε η προστασßα απü τον Þλιο αποτελεß τον καλýτερο a- πρüλη τηò νüσο υ, (αθþò και η εξÝιαση ýποπτων σπΙλων απü δερμαιολüγο.

' σ;υ, a

τl-ρωνετοι α,ο πιν ΙΦοριυ ιλ] Lπ,τρο η πρινOρτιοεr η ιιιιφοφοριο, Αυτηηινφορο λοι

Üνδρεò σχετΙζεται μÜλλον με τη συνÞ θε ια των ανδρþν να βγÜζουν το που κÜμισο üταν

,

τρüπο

Φ η ò

lδιαΙτερα τουò Καλοκαιρινοýò μÞνεò απαιτεßται κατÜλληλη ενδυμασια, χρησιμο (αΠÝλου, αποΦυγÞ Ýκθεσηò στον Þλιο, ιδ Ιωò μεταξý ] ο π, μ 4 μ, μ και τÝλοò η ιρΙΟΤ Ονl]λια ΠΟΙη Οη

ΣυιταγÝò απü το σεντοýκι τηò

γιαγιÜò

ΞΝτολμαδÜ κ

ι

α

(αι πιπÝρι και τα

%

τηò «οýπαò λÜδι. το

ft.,:;¹:*,,,*¹º¹ιιΤ*

8ο 9ο αμπελüφυλλα, 1 ματσÜ(ι Ýνα κουταλÜκι του γλυκοý το μιγμα του a- γλικÜι ιρεμμýδια ΦρÝσκα, r ματσÜκι Üνηθο,1 2 ρυ(οý και διπλþνο!με προσεκτικÜ τα Εγþ θα ευχηθþ οτο νÝο Διοικητικü Συμ- a κρεμμýδια ξερÜ, 5 7 φοýÞεò δυüσμο, 1 πλαινÜ του φ ýλλου με ιρüπο þστε να μην βοýλιο να επιτýχει σε üλουò τουò τομεßò, 0 a κουταλÜη σοýπαò αλÜτι, πιπÝρι, 2 χερü, χυθεΙ η γÝμιση, τοποθετοýμε σειρÜ ,

βοÞò Το

αηοτε_λεσμOτο

θα

a

2

a a

και

a

σε

Συλλογοò δεν οποτεΛει ουντεχνια, 0ι σκοποL βολα σÝσκουλα, r κοýπα τσαγιοý λÜδι, ε γOΙ ΚOLνOßλοι ΠρεπεLνο υηηρετοιJντο|απο Ιοýπεò ρýζι για γεμιστÜ (αν προιμÜτε üλουò μεπ]νιδ]ο ηισπιΝOιηνευμοοπολ!τηò . ιρατανÜ νλυκü, μπορεΙτε να βÜλετε τη % Κοýπα), Επßσηò μπορεΙτε να τριΦειε συγεργασßοò, ΥλικÝò ομοΙβÝò δεν υπÜρχουν ντομÜτα ΦρÝσκια αο ρ ýζι, 1 αυγü, r λεμüνι γlα κανüνον, LrπÜρχει ωò μονοδικÞ αμοLβÞ η αναγνþριση του Ýργου του καθενüò Και üλων lß|υl"ºη, «.r*,ò«υ. τ, αμπελüΦυλλα ΜÝχριOιιμεραοΣýλλογοòαπÝδειξεüτιξÝ, απü τα κοτσÜνια και τα τοποθετοýμε

.

σειρÜ αην κατσαρüλα, üχι πολλÝò σειρÝò προòταπÜνω για να βρÜσουν ομοιüμορ, φα, ΒÜζουμε º κοýπα νεροý και μισü λε, μüνι και σκεπÜζο!με με Ýνα πιÜτο τα wολμαδÜκια. ΒρÜζουμε σεσιγανÞ φωτιÜ,

Ιj^".θ¹¸Ι;"':^θ:«fi,ß,:.:ßΙ"¸Ι¹:: χτυπÜμε

1

αυνü και 1 λεμüνι, προσθÝτου με

ρεικαιμπορεßναξοπεργÜτιòüποιεòαντιξοü,aμενÜληκατσαρüλαμενερüπο!βρÜζει,τ'λßγοαπτουνρüτουΦαγητοýκαιμιακου

τητεò οτι μπορει νο ηροοΦερει ευχορισαι, ση (ιεΛπιOα οτOυò λοτοßκουò τουχωριοι]

οχ μονο, 0τ μηορει

νO συμπληρωσεL

a ιοι

οιομη

a

κοιν'ανοπληρþνειτουòφορeιò. a Εßμαß σΙγουροò üτι θα υπηρετÞσετε με αυ'O-Üρνºση ιολαθετι]ουθο ουμΒολλι,νο

a

με να θερμιΦοýν και τα σουρþ ταλιÜ κορν ΦλÜου ρ, ρ ιχνου με στην κατοα νοιμε σε τρυπητü. Στη συνÝχειατ'απλþ ρüλα το μιγ μα κουνþwαò κυ κλ«Ü την κα νο! μ ε σε σκεýοò ανοιλºü να κρυþσουν (αι τσαρüλα ν; πÜει παντοý το μßγμα. Σερβι να μην ε Ιναι τσαλακω μÝνα, καθαρΙζουμε ρονται ζεστÜ Þ κρýα, σ!νοδευüμενα με αΦ ηνου

και πλÝνου με τα χορταρικÜ και τα κρε

μμý

δ,ο,αζεοσ -ρ,OοJJειαξòοÜ,ριτ|υοια

γιαοýρτι στραγγιΦü. Αν θÝλετε γιαλαντζÞ,

σΦα,ρι(ι τοοLιü

^ διαΓΓρ-οετιηντονοδιτοητοηο.lεχοrευο'οτον,ο,Φιηλσ,ιΙýοτοΒ"r."."χ.;,.ρ,, r: εßστε δραστηριοι και ανßκητοι απü το χρüνο, Σαò ΠαραΚαλþ να συγκαλÝσετε μßο Ýκτακτη -ευ.º ΣυνελΓυση ']νεLμαιι.ο με θε-ο το Λεντρ0, σε χρOν0 ΠOυ εOειò υ0 λρßνετε ωò κοτÜλληλο Σαòευχαριστþ θανÜσηò τσÜλOò

a a a

κÜ (σÝσ(ουλα, (ρεμμυ δÜκα φρÝσκα, Üνη, θο, δýüσμο), Σε μια λεκÜνη ανακατεýου,

με ολσ ,α Jλ(α (ο, .οοοθßιουJ,

οßü(


ΠΡ(]Σ τ()Πικ0 ΣγΜΒOγΛι0 ΑΓι()γ ΓΕΩΡτιOγ ¼πωò σαò εßναι Þδη βωστü, ο Σýλλογοò μετÜ τιò πρüσΦατεò αρtOιρεσιεò απÝΚτησε νÝο Δ,Σ, Απüηνπρþτη μαò κιüλοò συνεδρßαση αποΦασßααμε ναουμβιßλ, λουμισηνηρOοδο ι0, λωρι0, μοò, ο,υòαλλωσ,ι\αι ι0 ιροηγ0 , μεναΔ.Σ, συνε

ργOζü μενο ι οτενÜ με το Τοπικü Συμβοýλιο, το

οποßο

εΙαροου ιει ε '],ο ειοιμι υò ειýα εηι,οηιß οναιλη r'a ενþ οο-|ι ι,ò δυτßΙ.ε ò ιοò ι,α ια,ρο,Τοο_|ε το Λωριü Jοò ζωντνο

τιροýò ηου ηερνÜμε Δεν υηßßρχει διÜθεση νοιιορÝμβουμε στο Ýργο σαò καιτιò ορμοδιüτητεò οαò οτüχοò μαò εßναι να προσΦÝρουμε οιιοιαδÞποτε στουò δýσ(ολουò

βοÞθειαμαòζηß]σετε,

Επßσηò θο ανολÜβουμε üσεò περισσüτερεò ßρωτοβουλßεò μπο ωοτε η σ+βολη τοι Συυογοι νο ε νο ο.οιοσ.Þ οτ,lι

ροjε

++

ΣΕΛιΔΑ την πΑΔιηΜ

ΙΙ^

JιÞ r οτλιδα ηροιι.νυ να ι,ναι ιιν 1αιο,ων Jσò, Ι\ο ,", οτ, θο τd.λον,ο *,οß," "" ".ρ,-".l ΙÞσ ü σ νσ""",;,"," ι-οιρασουJ |_ι ιοJ\ μεγαΛοJ\ Απορ' \ ο,

ερωτÞματατων παιδιþν, γεγονüτα κατ προβλÞματατηò (αθημε ' νüτlταò, θο ρ LποροLσο, νσ oπo-r\o, ν ,ο ,υρ,ο υΛι ο, ,ο οΛοιο θσ ü,οLορφυνι,αι Ρα, θα γραφονιαι ια αρθρο οι αυτº\ τη ο. λΙδα, Οα μποροýσαν να συμμετÝχουν γονεΙò, εκπαιδευιι(οΙ και παιδΙατροι, το περιοδικü μαò (υκλοφορεΙ κÜθε τρßμηνο και θα ττονπολý ü| ορφο.ττοò σηο ,οι 5 μζγαλουò να ιο ηιρ,μινουJ μ,

ονυÞοι-ονºοιο,ο,,αηοιοιαμα

||

ωι.,νο, αναγκαΙασε αυτÞτηνπροσπÜθειαοτο να «παρα«νÞdει» τοπαιδΙ του να γρÜι!ει Ýνα Üρθρο, Ýναποßημα Þ να ζωγραφΙσει και θÝλω να πιΦεýω πωò θα υπÜριει μεγÜλη συ μμετοχÞ, Σαν αριÞ θα Þθελα να στεΙλετε (αιεσεßò (παιδιÜ καιγονεΙò)τιò απüΦεò σαò, τιò ιδÝεò σαò καιτò παρατηρÞσεò σαò γ( α!τÞντην (αινοýργια σελΙδα του περιοδ(οý μαò, Για το επüμενο φýλλο Λροιεινψ να ουι-Jετ,\ο ιν -ο πο,üιο σ"σνιυν,ο , ι-< ζνα Jιιρο

εηΙτευξη του (οινοý μοò στüχου Ινε ,,]ν L ÞOιρ,0 α-ι θιßο,LF να

τη

απüιο ΙδιογιαναÝιειενδιαΦÝρονκαιüχιαπüτουòμενÜλουò|), 1. ηεριγρÜφωτομÝροòπουζω, 2, ΙιοοJ αρÝο, να ιαν.,ò| r .,] γισγ,ο.οι,ον ηαηηο, 3, πο rC ü σ οπ.ò,ο J λροιοι ηιρ,Fενι ι! ι ζ σι πoJo,10 σ ιο,

α. ποιοò Þρωαò των βιβλΙων Þ των παραμυθιþν θα Þθελεò να

ι

0ρJOυ,Γ rt ;ρΥ0 Πιρ οριο.ο ßδη ει τ)OφOρι0, JνοιJιοß,νηιυν4ο ιo-nOp.OpoJOjo\oUιýV

οτο Κεπρο του χωριοý, ιδιαΙτερατουò θερινOýò μÞνεò, 2, ΚατασκευÞ πüτριιηιò βÜσηò κοι Φýτεμο κατÜλληλων δενδρων

ο,ουJºορ,ινOL ι,ρOηJ σο^υρο]ιρυOηοηνεγßηο,α.O,ι0

3. ¶νοLγμο καL διαμüρΦωση των πηγαδιþντηò Εκκλησßαò και ιου Κο,

α

,üσησ4Φυναμε

ηαροJοο,ω/γο\

Üρθρο σε üποια απü ια παρακÜτω θÝματα θÝλουν (να γραφτεß

00, ,'jνουJε ινυσ,., ο0,

σμÝνεò σκÝψειò πOυ αΦοροýν κυρΙωò τη βελτΙωση τηò ειΚüναòτOυ χωριοý μαò, νατιò επεξεργOστοýμεαπü ΚOlνOý Κοιγιαüσεò απOΦα, σισουμε να εργαοτοýμε επε με τιò ιδιεò δυνιßμεLò και Ýξοδα, επε προοθþνταò τιòπροò η ΔημOτικÞ ΑρχÞ, ], Πλακüσιρωοη των ιlεριμετρκþν δρüμων ηò Εκκλησιαò Αγ ,ο .υο/ι0, ,\εοθßνι0

ρü

-ιο ]ò,ορOδοο]òιιοιρδι\ι ηι

ρο,

4. ΑποτελεσματικÞ αντιμετþπιοη στο πρüβλημα που Ýχει δημωυρ,

γ']θε μΓα ßη\ .α.δοφιση,ο ι òιιρ ο ι,οι Σι ν 0Lοý, η οι ]τ,, JτρJση υνOÞβριLν .δα,Φν,Oι ηßL ιβüρ ι{οη,ο ι º δLλΓΙα,ο χþροò οπü το ραιΚ nq των αυτοκLνÞτων

5 Αßhοτüσ'αση ηò.ιιολλ,lòοοο]òJ,ηιιρß](τ0

jο ο

ο

Σχολεßο) 6 Διομüρφωση (αι 0νßßδειξη τηò παλιüò βρýοηò του χωρLοý και περιποΙηη του περιβßßλλονταχþρου 7. ΔρασικÞ α\ßτιμετþπιση αο ηρüβλημα που δημιουργεßτοι στην

ºOοδο,ουΙýρι0 0 ο \0ι ο LF ι,lýε],0,οστοο,],υντο, 0ßων κοι πι συσσþρευση Ιαλιþν αντιι€ιμÝνων, την ΚαταστροφÞ του παρΚου Και τ!ò περßφρOξηò Προτεινουμε την ανüπλαση του παρΚου Καιτον Ýλεγχο Καιτη διοτÞρηοÞ του,

8

Σ

ο,{,{,/0τση

,oιJι ο,ο,τητιò ιοθαριοÞοò ι,ρIJιOLJνων

Jλοò, ο,

και εγκαταλελειμμÝνων κτισμlßτων, απüμüκρυνση εγκαταλελειμ,

ΜÝλπω καπÜρη - ΡÞνα

κυκλοφορßOò kaL την καλαισθησßα του χωριοý, εηΙσηò κοθαρισμü τΦν οτOηιδων, r' ο, ιοL\JooLΙ0 ιιpL0-οοΓοο-οξερα

παιδιαπι ο,J'νωl'οπσντηο',,οο,γ,αιο.ηüLινο1,

θα Ιao,j πολß οηω. .ο, ü^ο ιο Δ Σ να ιΓσρι,, oUJι ττο\η σ, η «ΣΕΛ ΔΑτΩΝ πΑ ΔΙοΝ» ναξεχωρΙσει|!]

_ινω\ ο\]μ0 Jv

tα ιινιιο

οτιδ,]]ο,Σ η

Ιοδ,ζε ] ροº

τη\

χüρταγLOην αποΦυγÞ πυρκαγιιßò,

9 ΣυζÞτηση καθþò καL σýσιαση σιον ιδιοκτιτι για το θÝμα τηò οοOεσ'οιο-ιγου,ο,α -ν, ιοοδOσ,0 \fuρι0 η ν ο,ο/ογ \η \or0

afiC&'j

; ß

ΤΥ

ΔΗΙυΗτΡΗΙ Α0, ιιOγΝτΡΙχΑΣ

στροüτ ο, ηOιαιου,ο,, λOOλ, ι Γ θαΛοοο0 \οι η\ ιιJρυ|ορηò ΠεριοχÞò,γενικüτερα 0ελοι υ, ν0 ι0, UοUJL ο,ι θα Ll0 |L. μ0 0Jofl ο, ν.ργοσ 0 με το Τ Σ ΑγΙου Γεωργßου, καθþò καιμετο ΕκκλησιOστικü Συμβοýκο, η οποßο θα εκτιμηθεß ιδιαßτερα 0πο τουò συγχωριOνοýò μοò κοι η

η, .υ^ο., ου." η,υο,ο

τεò, ΙαρομÝνουμε οτη διßθεοÞ σοòθÝτονταò üλεòτιòδυνÜμειòιου Συλλüγου στην υηηρεσßατουχωριοý μαò. λ|ε τ|μÞ τ0 Δ,Σ του Συλλüγου

τηλ,210 2470819

ουδ|οπλι,ροοΦοραμαòθOβριιOιιOηο.ρισια,ο ιοι\Αγιοργ],

Αι αΡΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ¸


ΛÝω μÞπωò

του Στομüτη Ιγοý\τριχα

ι'

ΑΝοΙΞΗΣτΟΧΩΡΙο

ιοχωριοοL,η ι]νεηοχÞÝχοοε, Το Γü!ηο χορεýοLν σouc ρυθμοLò ηò ¶νοιξηζ, ι ρüοινο <οι ¼ηο οζ δεν.ηιστÝφιηι.L

ονθ σJÝνο, λορüοεοß, τοβρüδJστο {οΦενεßο, οντονωνισμüò, Ποιüòμüζεψε ηερ σσüτερο βρýο, σηορüγγα, βλοστüρια, ΣιJζη,

τÞσειò γο το ηεριβüλι κοιτην προετοιμοσßο του, κολü κροσß, ,.ο^η Γορßο κοιη κρßση ηοιιι ιρ:ηο.ο, ΜÞ| ωζ ηρ'ηε|νο λ ' νου, με Ýνο δüλλαμο οηü το προβλÞμοτα, νο οποδρüσουμε οπü üοο Lοò βοσονßουν {οι νο (üνοι υε Jio ιηßοκιιJη σιο χΦρü μοò,^Ýω μÞηωζΙ||

-!

ΦΩΣΣτοτοΥΝΕ^ πηυοßνοrτοò

υ

ο

ιο,.ρü,

εßδο

ρισμÝνοοηüτο ξεροχüρταρο κοι

τον,ßν ρ<üδρü|ο{οθο,

òηευκοβελüνεò, το χο\Γτüκιο γιο το νερü ονο γμÝνο, ψüχνο\τοòγο σηορüγγιο, σε ηοΜσ ση, ,οι ονρο-ιλο δρüμο 'ιτον οδιüβοιοι üιοτßστΦσο ηο, μιßο ηο τ

οε|βοση Jηχονηιüτυν, Σ-ο Νιλροιοφεßο, F;üο εργü,ιò -ου

ΔÞμου κοιτον ΑχιλλÝο νο κοθορßζουν. ΜÞηωò εηιτÝλουòüρχσε νο φυσüε κονοýριοò üνεμοò κοι φανεßφþò στο τοýνελ;

^Ýω

μÞηωò|]Ι

ι'

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΙÞΙΑ

Κüηοιοò εßηε üι «üτον ηεθüνω, θÝλω νο με θüψ.τε στο \ωοιü,, Αφοý δFν λο üφιρι . ν; ζοßσε νο ßορßοε στον τüι ο του την ενÝργειο του σþμοτοò χο του πνεý μοτüò του, εη θυ με μετον θüνòτο, νσ χορ]σα τηνοδρüνε]ο του ητþμοτüòτοLJ. ΜÞπωò οοο L νο ro οüc, -ρÝ ιε νο φρο\Γßζο-Jε νο .ονοLμε ιüτ, ο |ον -üΓο noL μοζ νÝνντσε; ¼χι ioft üλ^ο, μßηωòστο τδοò δεν υηüρχει κονεßò νο προγμοτοπο Þσε την τελευτοßο μοòεπιθιτμßο, μÞηωòΙ||

Ι '

^Ýω

ΑΣτΕΙΡΕΥτοΧΙοΥΜοΡ

Γιο νο μη λ4-ε {οι ονüμοιο, .οηοτε Βüλονε λÝρ, σε κüηο ονσυγχωριονü μοò, εηθδÞ δεν ηοροβρÝθηκε σΓην κηδε ο

ενüc Ανιωρν'ιη,

,{ο

γιοτß νο

,

οου:

οτüυ,τηοι οη-üη-οò

ουτüò, «Σüμοτ] ηρüκετε νο Ýρτειουτüò σΓη δ κü μου;» ΙÞÞηωò τοοστεßρευτοχιοýμορ ηουχοροΓΓÞρζε κοι χαροκτηρßζει πολ, λü üτομο σΓο χωριü, οηοτελεß στο χεßο, ηου κüνε τον Αγþργη ελκυστικü κοι ξεχωρßζθ; ΛÝω μÞηωò| j]

Ι'

ΣΚΕψΕΙΣ Σ,ιι δΙσ<ολεC μΙριò noL ßοý|ε,

Ι'

οΡοΝοΙΚΑΙοΡοΝΙΑΣΜΑτΑ

ο

λοθΙνοòσ.Ýφ εοι<οι

Jηολογßζει το οýρο, ¼JιJò Ý\ει Jεγολη σ,]μοο ο ο ιροηοζ Γου σιÝφιιιοι, Αζ ηοLJε Ýνο ºορüδθγμο, 'Ενοò ηολπιλüζ ο<Ιφ-ε τοι τ]ò εηüμενεò γενÝò, ¸νοò |ολπκü!τηò τò εηüμενεò εκλο, γÝò, γÞηωò το, οι ηολßιιι, οκ"Φ-üμενο ιο δ,<ü τοJζ οßρ,ο μο το οýριοτων ηοιδιþντουò ηρÝηθ νο μüθοιJν νσ ξεχωρßζουν τον ηολτικüοηüτον ηολτικüντη; μÞηωò||| ^Ýω

το χρÞμο πολλοß μβÞσονε, τη δüξο κονεßò, ¼λοι, κüποΕ νο κσθßσουν Φο θοüνο \ι.)ρßò νο ιßνοισ γου,

ΦιγJÞ,.ΓιθLυοýν

ρο ον το οξßζουν η üχι, ι4ερικοß μüλισΓο νομßζουν

üτ οι θρüνοι

φτιüχτηκον, ηοßρνοιτοò μÝτρο ο κοτοσκευοοτÞζ ο.ουò πισι, νοýò τουò, 14Þπωò ηρÝηει νο κοτονοÞσουμε üτ] σΓο θρüνο σε βüζουνοιüλλοι, δεν ηüò κοι κüθεσοι μüνοò σου; ΛÝω μÞπωò!||

.!

ΑΣΦΑΛΗΣΕΧΟΡΟΣ ηüσοιοτü ι-ιüι γνωοßζοLυL üρσγFüτ μÞο,ονΒ'Γογlο,

σμιο Πüλεμο η φτωχÞ κοιρημογμÝνη Ελλüδο, δüνεισε την Γερ μονßο νο ορθοποδÞσθ; ΣÞμερο, εισπρüττουμε την οντοηüδο, ση τηò κολοσýνηò μοò. ΜÞπωò üσα ηερισσüτερο χορßζε]òτüσο ηερσσüτερο νομßζουν üτι χρωστüò; Ι4Þπωò ουδεßò οσφολÝ, στεροò εχθρüò του ευεργετηθÝντοòοχüρισ.ου;

t ' ι4

ΑΥτοΚΡΙτΙΚΗ ΠολλÝò φορÝò εχουLι ¼νßσFι, üτ,

ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

^Ýω

μÞηωò||!

υ |ορχι| ονüγιη, üοο

μÝλη ηισΓεýουν üτι Ýχουν την δυνοτüτητο νσ γρüψοιτν κüτ γ ο το ΑΓΙQΡΓl.τΙΚΑ \tA νο το ιüνουν ΕηειδÞ ο_το σΓο"ιο oLJ, βοßνιι, ο .<üστοτε υι ιýθυνοι ýλ.]ò, οπευθLνοfοι στο-ò σß

γουροLò ουÞüκτεò γιο-ß Þδτ Ý{ι ιξον-ληθεß ο !ρüνο\ ονο, μονÞò κοι κνδυνεýουμε νο χüσοιJμε την οτÝλεβ, ι4Þηωò ovri γη οβüοιJεζ κρ τι.Ý( οι, γροφουν σJνÝχε ο οι ßδ οι, εßνο προ, ημüτερονο κüνουμετην ουτοκριτκÞ μαò, füω μÞπωòΙ||

t '

ΕΘΕ^οΝτΗΣ

Ιγεγüλη Εβδομüδο, Βγο νοντοò ηρωßηρωß οηü το ση]τι μου, βλÝηω τον Πονογþτη τον Αμηελιþτη νο οσηρßζε τοßχουζ κοισοκüκο, «Για νσ ομορφýνει το χωριü μοò» μου εßπε, «Ποιοò οε ηληρþνει;» τον ρþτησο, «Χρεýζετοι κοι ηληρωμÞ γο νο βλÝ,

ηωτοχωριü μου να λüμηε;» μεοηο-

στüμωσε, 14Þηωò ορισμÝνο χüνοιJν, που δεν γεýοντοιτη χορü τηòεθελο, κÞò προσφορüò;^Ýω μÞηωò!!

ιτ

Ι '

1

^ΑοΡοΜΕτΑΝΑΣτΕΣ ΔυσJχþζ,ο οκοýοοJL τι ο το, Ξενüφοβοò ιο ροτσ

σπκüò λοüò οι ¸λληνεò. ¸νοòλαüò ηου δ üλεξε τον μεγολýτερο ο ,ü ιοLò δ;δF{ο οεοýι ου,ιον-ενοΔßο,Φòιροσüτη-ηò

Φιλοξεν οò, Που δ δοεε την ονθοLΓοιητο Γωòοξενοζε;ο ιιρü ηρüσωηο, Που κοθιÝρωσε την Ýννοιο του οσýλου, Ν4οòÝ(ανον

νο νοιþθουμε Ýνοχοι ροτσισακÞò συμηεριφορüò δüφορο τυ χüρ.οστοι ορ σι ,ροφοσßζοντεò üGνοοJμενοι τηò ηε\.οροò, μο"Þ ονοß ι -ν ,<ονολ ýν "οι ηο,λι ι ι<οß , -σιρü. ιο oL "ιφιρüγτωγ, ¼μωò οπÝχα ηοροσüγγοò το νο γßνεσο χþρο υηοδοχÞò των τολοο,JΙνυν, οJτß( -ηc γηι, ο ü ,ο νο LrV -ηοριßò νο οιJ Βιþοε,ò με το λολοσνΒοφ, -η |οΦßο, ιο νορι.-τ κü, την ι ορ, νεßο κοι το οργονωμÝνο Ýγκλημο, ΙγÞηωò πρÝπε νο ξεχωρß ooUL" ü] üλ^ο εßνοι ο ο κονο-ικüC - ºοΛ ι <üò μFτονüσ η\ ιο üλ^ο ο λοθρομετονοστ,]ò ºου δFν σÝβετο ο Ü.οι;ματο -υι πολlτþντηòχþροòηουτονφ οξενεß,^ÝωμÞηωò]||

t

2 ¼τον ^ΑοΡοΜΕτΑΝΑΣτεΣ ο.ολß,ηL οισθüνΓοι ονυι ιρüστιστοζσε λοθL Jop, φÞcÝν.ληLο, οτον-ου σεριßζ ιο Ü<οßýμο σ ]ν εργοσßο, οτον οηελοýνθò π,χ τον οτσολüν ποροδßνοντοò τον βορü στουζ γκρßßοιJc λJλοLζ ολλü σηλþνLι\ υΓοκρι-ι{ο το (ßριο μτροστο ο ον ι.ο,üδ κο noL οου ÝστF,λF ΓεσλÝο, ο γ-"ρ'σο νοουνιλßσε σΓην Ελλσδο την εγκλημοτικÞ του δροστηριüτητο, δßνθòχþρο στον Ýρποντο φοσσμü κοι βÞμο στον ηοτρýοκüηηλο ροτσ στß, Βεβοßωò νο βοηθηοοLμε τον συνü,θοωηο -ου Lτοφεριι κο ι ογωνlζπο τßμ ο γιο τον εηιοýσο, ¼τον üμωò το χÝρι βοη, θεßοò ηου οπλþνετοιτο δογκþνουν τ ηρÝηε νο γßνει; ΙΙ4Þπωò νο το αφÞσουμε νο το φüνε, οηü φüβο, να μην μοò πουν

'

ροτσστÝò, ΛÝω μÞηωò]Ι|

t'

3

^ΑοΡοΜΕτΑΝΑΣτΕΣ Αφοý ιο σ,'νορü μοζ LiVoι εÝφοονο ομΓΙλ χο,ιηορεß ο κοθÝνοò με οηßστευτη ευκολßο να μηοßνθ στη χþρο μοò, γιοτß δεν μπορεßνο βγοßνειμετην ßδΕ ευκολßο; ΓΕτßσΓιò πýλεò εξü, δου ηροò την Ευρþηη (π,χ Πüτρο) συνωσΓßζοντοι χιλιüδεò λαθρομετονüσΓεò ηου θÝλουν νο φýγουν κι εμεßò δεν τουò οΦÞνοιι|,ε; Ι'4η]ωò οJτοß ι ου Lοò ι.οτΓγοροýν γιο ροτσισμο, δεν θÝλουντουò μετονüστεò στη χþρο τουò ι\4Þπωò θεωροýν την Ε»üδο σκουηßδοτενεκÝ ονθρωπßνων ψυχþν; ι4Þπωò ο ηρογμοßκüò οτüχοò εßνοι η 4οθλßωση τηò χþροò μοò κοιεξο, θλιωμÝνοι νο τουò ποροκολüμε νο μοò δανεßσουν; μÞπωòΙ|]

^Ýω


¸φυγε ο Νßκοò ΤαμβÜκοò

-ΕνOò «ΧÜρε

,

μπομπÝση, οτουρωτÞ

ηατlμαòιοßονεò γιOιΙ r'ιοεCαη'ιrνηορεογοò το

πιο

λ

α,λο

ηοιδι

,

«¶ρχισε ο χÜροò νο καλεß τιßρα την κλÜση μου», Χθεò χÜσαμε το üλο μOòτοΣ]οLοο Ενοü,λο υοò ηοιδιμαι οφ]ο, τε ο η,ιρο πορο, πονο, καιπÞρεπ]ν μεγÜλη λεωφüρο για τον ]ΙαρüδεΦο. ¶φησειτΙσω του δυο υπÝροχα παιδιÜ, που τüσο καμÜρωνε γΙ αυτÜ κοιτη γυνOßκα του, αχþριστη σýντροφο σε üλη του τη σýπομη ζωÞ, ΞÝρω, πωò δεν υπÜρχουν λüγια παρηγοριÜò για την οικογÝνειÜ του κανÝναò λüγοò δεν μπορεßνα διχοιολογÞσει οτουò αγαπημÝνουò τOυ την οπουσßο του, Απλü θαζειμÝσαστιò καρδÝòτοιò, Γιαüλουò εμÜò, θαποραμÝνεισπι μνÞμη μOò το καλü παιδß, ο φßλοò, ο γλειºζÝò,ο ανοατüκαρδοò, ο κOτο, δεχτικüò, αυτüòτιου δεν μιßλωσε με κανÝνα, ¼σοι βροθÞκαμενατOν αποχαιρετßσουμε, διOπιοτþσαμε το βουβü θρÞνο του πλÞθουò, απü, δειξητουπüσοτονογιßπησεοκüσμοò πουτονσυνοναστρÜφηκε. Εßχε Ýρθει νωρßτερα απü εμÝνα σπ]ν ΑθÞνο, Απü μικρüò τα εßχε κοταφÝρει μιαχαριß μετα επογγελματικÜ του, ΦßλοιOπ'το χωριü, ανÝλοβε να μου δειξει τα μονοπÜτιο ιÞò πüληò, Δεν μ' Üφησε ναπληρþσω ']οτa Τουεδιναμελι,οΓ' ιομελ οοιαιοιιποτrοουου γιατιομ,ορμ α, ΒλÜσηò κÜθεπρωßÝτρωγε μια κουταλιÜ, φιßρμακο για το στομÜχιπου ,ον τολOιηωροJοε, Ινα.Oρι ρε ο λαροκι νο ηΙερο ,ι θο γιοτρι, ε ιο δικüσου οτομüχι Πρüωροò και σΙγουρα Üδικοò ο χομüò σοιι, ΕπειδÞ üμωò πιοτεýω στο 0εü, üπωò πßστευεò κι eσý, προσεýχομαι και ελπßζω να ξÝρειτι κÜνει, Να δþσει την υπομονÞ οτην οικογÝνειÜ σου, να απÝξειτην με,

γαλ- ο]υΛειο, νο χοοισε, στο Πο,δια οο- την ιΙΙrιο τα,,αχρονια ι ου σου στÝρησε, Καλü σο! ταξßδι καιχαιρετισμοýò,

Σ,τ,ιt

ffi Ε

.

-" m"ß¹¹*τ J"ιß#ιf

ιχüLοσε

σ-

"ßf

Η:ιι

οιò ευτυγισμÝνουζ νονεßò νο ι οLò ζÞσει,

rAMoI - ΒΑπτΙΣΕΙΣ

ΒÜσω ΒÜσσου κοιο Χριστüδουλοò Μüστακαò σπò 27 VooL ποντρε: ιηκον κοι Βü ι,ισον το κοοιιοüτ τοLò σιην Η

ΑθÞνο, Τοüνομο ουτηò Ανγο,

ΕυχüμοσΓενα ζÞσουν,

. Στιò 24

ΘΑΝΑτοΙ

Ι4ορτßου ηÝθονε κσι κηδεýτηκε στη Χολκßδο ο

ΧορüλομποòΑ\.τ. Κρüκοò,

. Στζ8

Ι4οßου πÝθονε κοι κηδεýτηκε στην ΑθÞνο ο

Βλ.τσüλαò. Ε.ΦρüßοLμε σιò

οικονÝνειÝι τοLò

ΕΦΥτΕ 0 ΝικOΣ τΑΜΒΑκOΣ

'LΙξερα

Ι

οτL

ο Νποò δεν ειναι

Ικαλο 0μωò δενßυριοιο

το

κουρÜγιο να Ýρθω απιμÝτω]τοò με την οξιοπρÝποιÜτου. Κι αυτüq γνþρ(ε τα δικÜ μου και με ρω, τοýσε μüνογιαυτÜ που νüμLζεüτι δεν θα με φÝρνOνε σε δýσκολη θÝση, Π Üντοτε δ ιακρ Lτικüò, ευγε-

ναüò, κýριοò με üλη η σημασßα ηò λÝξηò, ΣÞμερο πληροφορÞ,

θηκα το κακü μαπιßτο, üτι ο ΝΙ,

κOΣ τΑΝºΒΑΚOΣ δεν ειναι πια σ(ηνπαρεαμαò,

Σfοýροò

ο ειλι,.ρινη |οò

Στα ιτολλÜ χρüνια τηò συνεργασßοò μοò, τιποτε δεν σ!ννιßφιασε τη σχÝση μαò, Ο ουσιαοτκüτε, ροò λüγοò Þταν η αγÜιτη του για τον πολιτισμü, η αδι]ναμιατου για

χωριÜτηò περιοχÞò μαò καιτο μερÜκι για τη δουλειü του, το τυ το

πογραφεßο 0 Σýλλογüò μοò και τα ΑγιωργÞτικα ΝÝα, χρωοτüνε πολλÜστο Νßκο καιüσο καινα μαò παρηγορει το γεγονüò, üτι Ýχει μπολιÜσει το παιδLü του μο τιò οξßεò καLτα ιδανκÜ του σÞμερα αισθανüμαστε φτωχüτεροι, γιατß

-

-

σπOυδOßOò Ευβοιþτηò κOι φßλOò του ΣυλλüγOυ μOò :οφνικÜ,μεφωνÞπουÝβγαψεμετοζüριπια,γýριοεκοιμουεßπε:

θα ρθειòμεθοýριοστουòΑντρονιüνουò;

¸κανα που δεν κατÜλαβα. ΠροσπÜθησο νο κρýψω την αμηχανßα μου, Πουνα'ρθω ρε Νικüλα, δε κατüλαβο;

Σßινκηδεßα

μου

ρεφßλε 0Ýλωνο'ρθειò.

¸βαλα υποκριτικÜ και περßτεχνο τα γÝλιο ΤιλÝει ουτüò ρε Ι,4ορΙα, γυρνßω προò τη γυναΙκατου καιταπαιδιÜ του που Þταν μπροστÜ προσποθþνταò να ξεπερÜσωτο σοκ

-

-

0α 'ρθω ρε Νικüλο οτουò ΑντρονιÜνοιò, αλλÜ γιο νο φÜμε, νο

ηιοýμε κοι ναχορÝψοιrμε Τι κηδεßεò μου τσαμπουνÜòß

- ΚαλÜ,φÝξεμουκαιγλýστρισο..ΤελειþσαμεΓιþργη,τελειþσαμεj

Λ

υ,ο, η'ανο\ιτοcοΤουOο,οι ΑιJτοΓουß,ßενοηο ιο Λ.γιιωρ,ò λοθOρο

¸τσι μαò εßχε μιλÞσει '-1ηεριοτροφεò

-

{οιξαοτιρο 0μο

θ0

ελεγο

και οτα πρþτα νεüτερα «Αρτεμßσια» το

]999.

ΙýητοβÜζετερεπαιδιÜκÜτω,Συνεχιοτε ¸χετε üραμα, μερÜκι. εßσιε τολμηροß και οτο τÝλοò θα κερδßσετε

θοδικαιωθεßτε. 0 ΝΚοò, μαζι με τη γυναßκο του πüντα εßχε ηερÜσει πρþτα μÝσα απü το χωριü και εαε δει τιò ταβÝρνεò, τα κοφενεΙα του Αγιþργη γεμÜιο με κüσμο, ενþ στη μεγαλειþδη συναυλßο με το Γρηγüρη Ιýπιθ«þτση, ο κüσμοò Þταν λιγοστüò κοι οι περιοσü,ßεροι οfl αυτοýò ξÝνοι.

]οο

L,ι

ου 0 ι0 ]Γοιοüιιο ηο, ζιü δω λο

νο ξÝρετε üτιεßμαLδßπλασοq.

¸τσιÜρχισε

η

οι θ.λ]ο.

ε ο-ο μτνο

συνεργασßο μαò, πουχρüνο μετοχρüνο μετοτρÜπηκε

σε κOρδιοκÞφιλιο,

Ι!4αζΙ σχεδιιßσαμε το πρþτο φýλλο των Αγιωρ}Þτικων Νüων Ιν]οιρα ζüταν μοζιμαò την αγωνßα μαò (ιßθε καλοκαßρι γιο την επιτυχßα των ΑΡΤΕΙν4ΙΣΙηΝ κι üταν κÜποιεò φορÝò βαρυγκομοýσαμε για τυπογρα φκÜ üξοδα Ýλεγε: «¶σια α!τÜ ειναL δþρο απü το' Ευβοßκü χωριü'!,

Κι üταν η ΠανευβοτκÞ 0μοσπονδια δεν εΙχε χρÞματα ο Νßκοò προ σφÝρθηκεναε(δþσειδωρεÜντηνεφημερßδοτουò, Κιüτοντουεßπαμε πι σκÝψη μαò νο εκδþσουμε βιβλßο με το λOογραφ«Ü κεßμεν0 τοιι Νασου ΡÞγα,πÞρετοθÝμοπÜνωτου σαγνÞσιοòΑγιωργÞτηò. ΚιüτονκÜναμετιò ΠονευβοτκÝòγιορτÝò ανÜτην Εýβοια ÞτανπÜντο δßπλα μαò προσφÝρονταò απü καρδιüò πιν ιJποστÞριξη του. ΦßλεΝßκο, οΣýλλογüò μοò σου χρωσιÜει πολλÜ ¸νομεγÜλοευχα ριοτþ, θαρρþ πωò εΙναι λßγο, Σου υποσχüμαοτε üμωò üτι θα εßσαι πÜντα σιη μνÞμη μαò, ¸σιω και νοερÜ θα κÜθεσοι ]τÜντα στο ßδιο τραπεζÜκι, μοζι με την οχþριοlι σýντροΦü σου σε üλεò τιò εκδη

\ωσεlC,ωνΑο]LΙνΙΣOΝ οηοι òοηοιΓ\δεýε}λειψτ\ποτΓ Φιλε Νßκ0, ολüκληρη η Εýβοια σου χρωσιιßει πολλÜ, το «Ευβοικü

Χωριü», το παLδΙσου üπωò üλεγεò, εßνοιμιο σπουδαΙα]ταρακαταθÞκη, στον πολιτισμü, τη λαογραΦßο, τη λογοτεχνß0, τιò τÝχνεò κOι τουò

ανθρþπουòπιòΕýβοιαò, Κιüπωòπολý σωστü λÝγετε,

η σπουüαιüτερη οτιγμÞ το! αγθρþποι] δεν εßναι αυτη που γεννιÝται, αλλÜ αιιτÞ που φεýγει, ΓLοτιτüτε μπορειò

ναδεLòτιοφÞνειπισωτου, KaL συ φιλε Νßκο, πÝρο απü τη θαι]μιßοια οικογÝνεLο ]τοι] δημιοýρ γησεò αüÞνειò σεüλουòμαòπολλÜ πßραπολλÜ

Σ ευχορισιοýμεγιαüλα

τ,τ,Μ χÜσαμε Ýναν ακρΦü και αγOπη, μεν0 μοò Φιλο, ΕκΦρÜζουμε τη βαθÞ μαò λýπη στη σýζυγο κOιτα παιδιιß του, τα εγγüνυ του που τüσο καμÜρωνε γa αυτÜ καιτοι]ò ευχüμασιεη αγÜιτητουγι αυτοýò να γlνeι üνα πολýτιμο φυλαχτü ιOυ θα τουò συνοδεýει στη ζωÞ τOυò, ΚΑ^OΤΑΞΙΔΙΝ Κ0,

ΓητOΔΣ ΣΓΙΙ


../*'-_--]

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ. ΛΙΑΠΗΣ

,,,",j,i,ii!i;"

EPιPLO'TγLE

Λ

ΕκθΕΣΗ ^ΙΑΙ,|ΙκΗΣ: ΚΑΡΑν]ΑΝ^Η &ΔΕΚΕΛΕΑΣ

ΕΡτOΣτΑΣΙ0: ΚΩΝ/ΛΕOΣ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ, ΑΧΑΡΝΑΙΑπ ΚΗΣ

τΗΛ.2]0 2465036,7 ΕΑΧ]2]0 246997]

/i,ιΞtΓil

1

\

ΧΑΤΖΗΑΡΓγΡιOγ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΞΑΓοΡΑ 19 Ν, /αΝ/Α τΗ^. 21ο 27724Β2 FΑΧ: 210 2793923

Τεύχος 46  

Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος - 2011

Τεύχος 46  

Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος - 2011

Advertisement