Page 1

Γ

Δ

*,-

j}

f

# #


ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 2010 ¶ρχισε κοι βρßσκεται σε εξÝλιξη η οργüνωση των ΑΡτΕΜΙΣΙΩΝ 201ο ¼πωò κdθε χρüνο η βροδιü τηò 13 Αυγοýστου εßνοι οφιερωμÝνη σιο ποιüιü κοι τη νεολοßο γενικü-ερο, με

προβολÞ πολιþνφωτογροφιþν οπüτο Γιüννη Ι4οý\ττριχο, Φυοικü θο λειτουργÞσει η Ýκθεση πολιüò φωτογροφßοò κοι του γε\,γεολογικοý δÝνδρου ι ου χωριοý μοò. ΑνÞμερο τηò Πονογßοò θο γßνει το πονηγýρι με λοßκÞ ορχÞστρο τηò περιοχÞò μοò. Τον πρþτο λüγο θο Ýχουν το χορευτικü συγκροτÞ μοτü μοò,

-

Λüγω των οικονομικþν üεδομÝνων δεν θο γßνει φετοò συνουλßο, την ηορομονÞ τηò Πονογßοòθο φιλοξενÞσουμε τον Β. Κονι ι üπουλο με το επιτελεßο ι ου, Θεωροý με üμωò üτl το ΑπΕΙνΙΙΣΙΑ δεν κοτεβüζουν τον πÞχη, χωρßò πολý μεγüλο ονüμοτο. jηλλωστε τüσο χρüνιο πρινφιλοξενÞσομε το πιο μεγüλο ονüμοτο σχεδüν σ' ολüκληρη την Εýβοιο, ¸τσ λοιπüν το ΑΡτΕΜΙΣΙΑ 2010 θο ορχßσουν στιò 13 Αυγοý(που κοι θο τελειþσουν με το κοθουτü λοΙκü πο, νηγýρι ονÞμερο τηò Πονογßοò, την ΚυριακÞ 15 Αυγοýστου 201Ο, Το ονολυικü πρüγρομμο θο κυκλοφορÞσει μÝσο στονΙοýλιο.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2010

òηò

5 Απρλßου 20]0 ηρογμοτοΓοιÞθηκι η ε-ÞσΕ

4-τοκτιιÞ γενκÞ συνÝλευση των μελþν ιου Συλλü,

γου των Αποντοχοý Αγιωργητþν,

Ο πρüεδροò του Συλλüγου üνοιξε τιò εργοσßεò τηò συνÝλευσηò κοι οφοý κολωσüρισε τουò πορευρισκο, μÝνουòονοφÝρθηκε γιο ποροκüτω θÝμοτο:

. .

ΠεηρογμÝνο εΓουò 2009.

Προýπολονσμüζ εξüδων

-

εοüδων γιο το Ýτοζ

2010, ηου ψηφßσθηκε. . Μετοφορü τηò Ýδραò τοιJ Συλλüγου οπü την ΑθÞνο Γο χωριü, ΑνοLÝνÞ οι εκδßλοο η ι ηò ο ßτησlò οηü το ηρωτοδικεßο Αθηνþν τον οκτþβρη 2010, . Πνιυμοτκü κÝντρο γιο τη οJνÝχιοη τι!ν εργοσþν, του οηοßου συγκροτÞθηκε επιτροηÞ γο την υποβοÞθησητουΔ,Σ με μÝλη:

τσüλοò Αθονüσοòτου ΣτυλΕνοý. τσüλοò Ευüγγελοò του Στυλιονοý, Κοτσομüγκου - Κρüκου Γεωργßου, Πολ. Ι4ηχον, κüò που ]ροηοηοßησετην ορχικÞ üδειο {ο οοτÝß ιην , ,

επßβλεψη του Ýργου, ,

ΣτομüτηòΜοý\,τριχοòτου Γεωργßου, Δημητρßου Γεþργ¼òτου ΕυογγÝλου, οεωροýμε οξιüλογη τη νεοσυγκροτηθεßσο εηlτροηÞ κοιηιστεýουμεσε μιο συνεργοσßο üψογη μετο Δ,Σ ,

ιο ιη σινοροιη -ων Jιλων ¼L Σ-^,λογου η ιιò Jτßò

ο

ιονο,

ενισ\ýσαò τοιJ τßριοδιλο,J μοò χαι τοJ ΣLλλüγου μοò, μποοι'ι νο κοτοθÝσετε ßοßμοιο ο¼ λογαριοο_ο ιηò Αγροτι(ηò τρÜπεζσò, 4600100111549, Þ νο ετ,ιοινωνηοιιε μετονταμßα του Συλλüγου κ, ΒΑΣΙΛΗ τΣΑ^Α, στα τηλÝφωνα

τουΣυλλüγου,

ΑνομÝνουμε

την üμεση και αποτελεσμοικÞ ενεργοποßηση τηò

6974 457078 και 21 0 8048741 (εργασßα).

επι ι ροΓ Þò γ¼ το ξεκßν,]μο ηÞ.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ: Τα «ΑΓΙΟΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ» που κρατÜτε στα χÝρια σαò, εκδßδονται κσι διανÝμονται δωρεÜν, με την

τηòοπü 15 σε20 ευρþ,

.

ι

Φν ιργοσ|þν, χωρßò διο ι ο,

ΕτÞσιο συνδρομÞ μελþν, ηου ψηφßσθηκε η οýξησÞ

. ο,fονοJ|κο-Ýρτ Ýκδοοη ιoJ πεοιοδικοý ΑγιΦργÞ,

οικονομικÞ βοÞθεια των διοφημιζομÝνων στιò σελßδεò του, Εßναι üλοι φßλοι και συγχωριανοß μαò, Υποστηρßξτε τουò, Αξß ζουντονκüπο, τοΥΣ ΕΥ)ωΡΙΣτοΥΜΕ πΟ^Υ

τικο ΝÝο, που σεηρþτηφüση ο ηοφοσßστηκε η Ýκδοση σε 8 σελßδεò Ýγχρωμεò κοι 8 οσηρüμο υρεò, ΚατüτηγενικÞ συνÝλευση Ýγνε γüνιμοò κοι Ýγτονοò δüλογοò για üλο το θÝμοτο, üπωò ορμüζθ σε κüθε κολþòοργονωμÝνο σýνολο,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ -ΔΙΕγΚΡΙΝΗΣΗ Τα κεßμενα που δημοσιεýονται στο πεοιοδικü ΑΓΙΩΡΓΗτΙΚΑ

, , -

το Δ.Σ

ΝΕΑ εκφοαζοJν ιιò αηüψθò -ων ορθρογροφων ι(αι οχι ,ου Συλλüγου τωνΑπα!ºαχοýΑγιωργητþν,

ΜιχÜληò ΡÞγαò Πρüεδροò Δ,Σ

ΦωτογραφΙα εξωφýλλου:

λ/]ßνα

ΧονδρουδÜκη

Gγ«ηργ,ι.gτ* ΠΕΡ ΟΔ ΚΗ εΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΤΟγ ΣΥ^ΛΟΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓ]ΟΡΓΗΤΩΝ ΚΑΡγΣΤ ΑΣ ΕγΒΟ ΑΣ ΥπΕΥογΝοΣ ΕκΔοΣΗΣ: ιrιΧΑ^ΗΣ ΓΡ ΡΗΓΑΣ ΥπΕΥοΥΝοι ΣΥΝτΑΞΗΣß ΣτΑιýΑτΗΣ ΜοΥΝτΡ /ÝΣ, τηλj 210 6] 34955, 210 61072α9, 6945 235212 Ι2γ ?1ο εlο7721 e,ma Ι Symbolsa@olenel.gr ΜιΧΑΛΗΣ ΡΗΓΑΣ, τηλ:6974 061161 ΣΑΚΗΣΔΗΜΗτΡ ΑΔΝΣ τηλ,6937 052550 τd ενυπüγραφο Üρθρα εκφριrφßν ß ò απüψε ò των συντακτιην τουò ΕπΙΜΕ^ΕΙΑ , ΕΚτΥΠοΣΗ: Ε &π τΑλrΒΑΚοΣο,ε 12] 34πΕΡιΣτΕΡ τΗΛ 2105741950 FΑ* 210576ο924 W,ιαmνακοÝ.qτ . ε mαj : evo koxor o@yahoo,qr

2 ΑΓ ΩΡΓΝΤ ΚΑ ΝεΑ

Ι4ßλησον με σωστÝζτοηοθετÞσθò:

ΤσüλοòΑθονüσοò,

ΒοσßληòΜοýντριχοò.

Δημητρßου Γεþργιοò. Κοτσαμüγκου Γεωργßο, Αποφοσßστηκε η ονüγκη μετüφροσηò (συγγροφÞò) του Κοτοστοιικοý στη δηLοτικÞ οηü ιον (, ΔημητρßοJ Γιþργο.

Οι εργοσßεò Ýληξον εητυχþò επ'ωφελεßο του Συλλüγου κοι του \ωρ,οý μοζ γενι<ü-ερο, μι πνιýμο προσφορüò εθελογησμοý χο ουστηρÞò κριτικÞò γιο üλοτοθÝμοτο.

Ιγιχüληò ΡÞγοò Πρüεδροò Δ,Σ Φßλε, ΣυγχωρΕνÝΑγιωργÞτη. Γ'νε μÝλοòτου Συλλüγου. ¼λοι μαζß μποροýμ ε να κÜνουμε τολλÜ γα το χωρ ü μαò, ΕνημÝρωσÝ μαòγια τη διεýθυνσÞ

σοιJ, να οοL οτεßλοιιμε δωρεüν ια .Αγιωργßτκα νιο, ΓρÜψε κσι στεßλε μαò το Üρθρο σου, την ÜποψÞ σοιτ, τη


ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Ε^^ΑΔΑΣ

Η ΠονευβοlΚÞ Ομοσπονδßο Ελλüδοò σοò ενημερþνθ üτ μετü τιò ορχοιρεσßεò σΓιò 10/3/2010 το Δ,Σ συγκροτÞθηκε σε σþμο ωò

ενιζ:

Ο ΕθυκüòΟργον¼μüòτουρισμοý με το υπ'οριθμüν 505178/12 8 2010 Ýγγροφü του οποφüσισετην οικονομικÞ ενßσχυσητου Συλλüγου των Αηοντοχοý Αγlωργητþν

στο Ýξοδο διοργüνωσηò των πολιτσ κþν εκδηλþσεων «ΑΡτΕΜΙΣ]Α 2009» με το ηοσüν των Ýξιχ λιüδων (6,000) ευρþ, ηου μÝχρισÞμερο δενδüθηκον. ι4ιχοÞλ Γρ. ΡÞγοò Πρüεδροò του Συλλüγου

Πρüεδροò|

ορφονüò τζüνοò Α' Αντιπρüεδροò:

νοΥττßοτογιΕßrlα ι^λΙΙιαοΙ ß]χΗ

Ελευθερßου Γεþργιοò Β' Ανππρüεδροò: Πηλ χüò Νßκοò

οπ^ιΜüt ^ßΙmΕιΙ bßΙmÜ

ΔΕγογιΒ ηιο!ολ

Γληροφφκò: ΔÞ!πlρο Μßüφmλη

Γ'Αντιηρüεδροò| Ι4ομμü Χρυσüνθη Γεν. ΓρομμοτÝοò:

ΣορρÞ ΕλÝνη Ειδ, ΓρομμοτÝοò:

Κοýση Γεωργßο

τομßοò|

Κολογüννηò ΧρÞστοò Πον-Γελιü Σοφßο

¸φοροò Δημοσßων ΣχÝσεων: ι.ºονδηλορü Αλßκη

¸φοροò Επικοινωνßοò με τουò Συλλüγουò: ΓιομορÝλοò ΧρÞστοò ΚοσμÞτοροòß Νεοφýτου ΕλÝνη ΙÞÝλη:

Κονελßδηò Ιωüννηò

Κλη ΕλÝνη

Κοκκολßδηò Κων/νοò Ι4οργÝτσò Αντþνηò

.

Ιν]πüνου Ελευθερßο

πΦγ.ü9ροΙσ, ò ΠροοιλÞσ,ζ τ λπ Η ο!Δßρþ üüπ&η φ β.ρÜ! τον

ΡÞγοò ιηιχοÞλ

Τσρικßδου ΚυρηκÞ Ξονθοýλη ¶ννο

Η Π,Ο,Ε. με σýμπνοιο δýνομη κοι θÝr\ηση ελπßζθ σε μιο

εηοικοδομητκÞ συνεργασßο μοζß σοò γιο την Εýβοιο που τüσο πολý ογοηüμε,

Γιο το Δ,Σ τηò Π,Ο,Ε Ο Πρüεδροò Η Γεν, ΓρομμοτÝοò τζüνοò ορφονüò ΕλÝνη ΣορρÞ

κογΦΩΜΑτΑ Α^ογΜΙΝιογ

ΚΑΓΚΕΛΑ-ΣΚΕΠΕΣ ΜΕΤΑ^ΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ηοΡτΕΣ ΑΣΦΑ^ΕιΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓγΜΝο ΑΜΑΡγΝΘογ ΑΓιοΣ ΓΕΩΡΓιοΣ ΑγΛΩΝΑΡιογ τΗΛ: 222θο 91537 κΙΝ:6944 5θ6611 &

ΑßαΡΓΗτι(Α ΝΕΑΞ


ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

το πνευματιl(ü ΚÝ\ιτρο και το υποßθριο ομφτθÝστρο θα δþσουν Üλλη πνοÞ στο χωριü ην ΚυριοκÞ 16 Ι4οßου 2010 ο πρüεδροò του Συλλüγου ι4]χüληò ΡÞγοò, ο Γευκüò ΓρομμοτÝοò του Συλλüγου

Βüσσοò ΔημÞτρηò, ο Εδικüò ΓρομμοτÝοò Σüκηò Δημητριüδηò, κοθþò επßσηò το μÝλη τηò εηlτροηÞò ονÝγερσηò τοιJ

ΠνεLμο].οΙ λÝνιοο, -οüλοò Αθονοσιοò, λοτσομογ\οL Κρüκου Γεωργßο κοι τσüλοò Ευüγγελοò επισκÝφθηκαν το

κτÞριοτου Πνευμστικοý ΚÝ!τρου üηου η Πολιτ κüòι4ηχονικüζ {ο ΚοτσοJüγλοJ Γεωργßο ηροÝβτι σε μο εμπερστο-ωJÝν] ενημÝρωση για την ποροýσο κοτüστοση οηü ηλευρüζ σγεδßοσηò τοι δροJολüγησ,]ò ιων ιργοοιþν, )ò Γρþτη φüσ,] κοθορßστηκε η σειρü των εργοσþν| ο, ΑφοΙρεσητηòονοδομÞò, β, ΠροστοσßοτηòσκεπÞò(τορüτσοò). γ, ΚοτοσκειJÞò κερομοσκεη Þò,

Αποφοσßστηκε ονοζητηση ηροσφορþν η γα την οφοßρεση τηò ονοδομÞò (]οζ üοοφοò) κοι η ονüθεσ,] τlò εργοοßοò ουτÞ\ στον υειοüü,τ με ιην ι.ολυτεοη οι<ονο|-ο-ελνιλÞ προοφορü,

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

το Λýλε ο ΑυλωνορßοJ ο ιγüζιιοι ο Ινο ηονÝLορφο .ο , νοýργ ο κτßριοστο Χüν ο ΑlJλωνορßου, Εκεßνο που λεßπε εßνοιτο Γυμνασ,Þρßο, ¸νοòχþροòüθλη, σºò <οτü τροτßι-ησ1 (λε|στüò γΕ νο εßνο Γροσι-üò χειμþνο <ο κολο<ο ρ, ü\ι μüνο οΓü -οL. LοθητÝò, ολΛü λοι οι ü ιοLò ΔηJüιιò, , ΝοJò JγιÞò, εν σþμοτιJγ€ß ,Ýτσ Ýλεγονοισοφο ορχοßοι η ρüγονοß μοò που εμεßòüμωòδεντο κüνομε ηρüξη, Ο κοθηγητÞò μοθημοτ κþν κ, Οεüδωροò ψυχüρηòσε φω,

τογροφΙο με φüντο το κτÞριο του ΛυκεΙου με τελειüφητεò μοθÞτριεò, ΣÞμερο οι κοθηγητÝò εßνοLσΓο πλειιρüτων μοθη, τþν, ΕμηνÝουν εμηιΦοσýνη κοι σιγουριü, χωρßò τον φüβο üλλωνεηοχþν. Ι4τοÞλ Γρ. ΡÞγοò Πρüεδροò του Συλλüγου ΓονÝων & Κηδεμüνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ , ,

Τον Σýλλογü μαò ενßσχυσαν ο κονομ κÜ|

ΗκυρßαΑναστασßαΤσÜμη,ΡÝτσα5Οευρþ

Ο κýρ οò Κþσταò ΚαρκαλÝτσηò20 ευρþ Τουò ευχαριστοýμε θερμÜ,

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣιΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΕΥΑΓ.

ΤΣΑΛΑΣ

,_,οrΚλτΑ'Κξ εeßδΣ\Α

,' μενΙl''.-*r*ι-ι

,«,μÝΝß'--

Κ Α,l\Ε

4 ΑΓ QΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ

"

.,μΕΣ


ΚΑΛοΚΑΙΡΙ 2010 § Ο Σýλλογοò των Απονταχοý Αγωργητþν εýχεΓαι ΚΑ^ο ΚΑ^ΟΚΑΙΡΙ, μοκρü οπü φωτιÝò,

Αεßßει νο σηυεωθεß üτι στο ΔÞυο !ο( συνκοοτÞθηκε οπü ΦÝτοC Σýλλονοζ

Εθελοιτþν

ΠιJοοποοσΓασßοò, Κολü

θο εßνοι üσο μηοροýν νο γßνουν μÝλη του

Συλλüγου οι]τοý, ο εθελο\,τσμüò εßνοι το μεγüλο ωτοýμενο στη σημερνÞ εΠοχÞ των ομφισβητÞσεων κοι τοιJ

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΣ

ποτüμ μοò ο Χονδροò, που κüηοτε Þτον το κομüρ μοò Ýχε σÞμερο μο ηολý üσχημη εικüνο, ΠÞρε μορφÞ χοροüροò, σεληνιοκοý τοπßου κοι οηοδÝττηò οοτκþν οποβλÞτων, Κüθε χρüνο βοθοßνει üλο κοι ηιο ηολý κοτοτρþγο\,τοò τò ηορüχθιεò διοκτησßεò. Εßνσι γεγονüò üτ üλο ουτü οφε λοντο] σΓην ονεξÝλεγκτη ομμοληψßο κοι σΓο βοθρολýμοτο, «οο ηüρει κονεßò μÝτρο γο üλο ουτü;» Ξονογρüψομε γο το ßδιο θÝμο στο ηροηγοýμενο τεýχοò, ΦωνÞ βοþ!ºοò εν τη ερÞμω,.. τþρο περμÝνουμε τη δροσΓηριοποßηση του Δοσορχεßου Κý!ηò οιüτß η ιΙομορχßο μοò ενημÝρωσε üß το τμÞμο οηü το Χüνο μÝχρι τιò ΠηγÝò Ýχε χορσκτηρισθεß ωò ορθνü,

]οΙ

,]ι:,:,:

Στο σημεßο ουτü του ποτομοý ο δρüμοò θο οποκοπεß, 'ο ηοτüμι εγινι οδüβο-ο, το γLφΙριο ξεθεμελιþνον-ο| κοι εμεßò ηερ|!Ýνουμε,

ποτομοý, στο ýψοò των μογερεßων του Αγιüννη, Ποοò μπορεß νο μοò πληροφορÞσε γιο τη σýσοσÞ του; Εμεßò τ νο υηοθÝσοlJμε üτ ofio εßνοι το βοθρολýμοτα;

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ι\ιΙι

I.

ΠΡΕΝΤΖΑ

-

ΤΣΑΛΑ

ιι,lι ΚοΣ ΠΛΘΟΛοι,ΟΣ , ΔιΛΒΗºΙ)ΛοΙ ¼! \ι): ΙιιΣ Ι:]\ \JJ\ιΚιιΣ,\ι'Δι]ιι ΙοΔι)ΓιΚιιΣ ιΙ,ιΛιΡ,]ι^Ι

ΦαΙhÝροι

Πα),ατÜκι.

tΙ,Ι3

ΧαßδÜρι

2Ι0 58ls6l7 69]8 30.t0l.r ΑΙQΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ 5


Ο ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ò

ιο ιιJλοζΔεκεμβρßου 200/, lovoJopioJ κοιΦεβρουορßου üηJοο εJτη"ε üρθρο Jε τ,]ν εΓωνυμßο "ο Ι ΙΑΝΝΑ ΚΑΣ». το üρθρο ουτü εßχε ωò αηοτÝλεσμο νο υποβληθεß μÞ ν ¼η οι ü ,ον Κωσο ι\οι ΒογγÝΛη Ρßγο -ου Ιωονντ κοτü τοL ορθρογρüφου Στομüτη ι4οý\ºριχο κο] του προÝδρου του Συλλüγου Ιγχüλη ΡÞγο, Εßνοι σßγουρο κοι πÝρο οπü κüθε ομφιοβÞ ι]οη ü,ιγιο τη δηJοσ εJστ -ου üρθροJ οLτοJ:πρε, ºε νο ερω ηθε η ο λογÝνειο τοJ οεßJνησου Ι üννοτο, Γρüν,

42008,

μο το οηοßο δεν Ýγινε. ΕμεΙò δεν Ýχουμε κονÝνο δικοßωμο νο

μποßνουμε σε προσωπικü ζητÞμοτο με την üηοο κολÞ διü, θιοη λοι τιò οηοιε. JηεοβολÝò, ]ιστεýο\.ο\ üι ροοφL, ροJμι λοτι διοßτερο στοLò ονογνþΓòζ ?ων Ανη ονι ιιλΦν ΝÝων,

Εγω ηροοωη

λü εß-ε ννωριΙο,

εß-ε üΛ|-Γ

üτμοοßυο

ι

οιJ

üρθρου ουτοý αναλαμβüνω πλÞρωò την ευθýνη που μου ανολογεß ωò ηρüεδροò του Συλλüγου κοι υηεýθυνοò τηò Ýκδοσηò κοτü Νüμο,

Δηλþνω üτ δεν κροτþ κομßο κοκßο γιο κονÝνο κοι ηροò ü οιιòο, νÝηι εζ Ýλειγ ο Lενο ουτÞ

κομ'ο κο-εjθυνσº γιο ιιò η κοτüσΓοση,

Πü\ηοιι ßι ουν υηι'ρ ων ,ολΦν ονθρþΓ νΦν σ\Ýσεýν, Θ,ωρþ ι ην ιüθι ο λογÝνειο üξιο üΓυò κοι -τν οιτογÝνειο

-ου οε μνησων Γ,üννοι.ο, με ιην οηοßο Ýχω φLσιτü /ο, σιJy γενιΚοýòδεσμοýò.

Ανο.ολý ιο üρθρο οιιο λοι ζlτΦ σJγνþLη οΓο -oJ.

οδελφοýò Κþστο κοιΒογγÝλη ΡÞγο,

ΥποσΓρüτηγοò ε,ο ΙγLχοÞλ ΡÞγοò Πρüεδροò του Συλλüγου

ΕΝOΠιOΝ ΠΑΝτOΣ ΑΡιýOΔ 0γ Δ ΚΑΣΤΗΡιOΥ ΕΞηΔικOΣ ΔΑινιΑΡτγΡΙΑ , πΡOΣκΛΗΣΗ , ΔΗΛΩΣΗ

λΙε επιΦýλαξη κÜθε δικαιþμOτOò των

ιοφοοη

ΑJ,σο,Λ|ο

,,δοθ,,

ο

ιο ιο

Ιοι,οδl. ο ΣυλλΟγοιJ

(οιγιο τον Προεδρο ßου Μιχαηλ Ρηγα το!

Γρηγορßο!

.,

'

/' .|.:;,'

, a./

ÝχειΦýγειαηüτηζωÞ εδþκαιδÝκαπüντε (15)χρüνια(lθθ3)σεηλικßα ογδοντοενοò ι8]), των ια,,ονοηο,οοοσιεοζτο 0δ Φ0, οòο_τü( «ουντÜκτηò» οýτε Κανγνþρ(ε,

το οιιτοβιογροΦιιü πορτρOßτο του αειμνÞσου πστÝρσ μοò 00 το ιοι δχι ο οlοΙοσδÞΠοτε ιjσχετοò, αγριßμμοτοò,

0) Χωνσταντßνου ΡÞγατου ΙοÜννου ι(0ι β) ΕυOγγÝλου ΡÞγατου ΙωÜννου,

πOρουσΙοOουμε εμεßò

κατοßκων ΚορÜβου Αλιβερßου Ν ΕυβοΙαò

αστοιχεßωτοò, τυΧÜρποστοò, οχ9εßοò κο1 υποκινοýμενοò αΠü Üλλο συμΦÝροντ0,,., «ουwýχηò»,

κΑτΑ

ß)

ΑγΙου ΓεωργΙου, ΔÞμου

0 Ιωιßννηò ΡÞγOò του κωνστOντßνου και τηò ΕλÝνηò, το γÝνοò Αθονασιου Κοραμοýζα γεννÞθηκε στον Αγιο Γεþργιο ΚαρυστΙαò Ν.ΕυβOßαòτ0 ÝτOòls]2.

τουΠρþτου ωò συντßκητου ιßρθρου μeτΙτλο «0 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ» καιτου δευτÝρου ωò υπευθýνου τηò περιοδικÞò ενημερωτικÞò Ýκδοσηò του

Κο ηον ωò διý η θLLρουοε ,οροτοοýτλι ουτι ,']ο\οριστιιa το τι γιüννηò τι γιοννÜκηò ολλü οýτε και μοξψαλιστικÞ üκΦραση τOυ

Συλλüγου των απαντοχοý Αγιωργητþγ Καρ!στlαò Ν.Ευβοßαò με την επωνυμßαΑΠOΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ,

γιÜννηò γιÜνναροò, ΠΙστευε üτι Þταν μια λüξη που τον εξÝΦραζε

ΣτοιOτßου ΙγΙοýντριχß του Γεωργßου κοτοßκοL Αθηνþν, 0δüò ΗφοßσιOυ6 τΚ15127 ΜελßσσιαΑπκÞò,

β)ΜιχßÞλ ΡÞγOτOυΤρηγOρßOυ, κοτοΙκοι Δ,Δ Αυλþνοò,Ν,ΕυβOιαò,

Ι\ßε λýπη, οργÞ χOι Oγονιßχτηση διOβÜσOμε στο τεýχοò «ΔΕΚΕΙ,4, ΒΡΙOΣ 2007 - ΙΑΝOΥΑΡΙOΣ καιΦΕΒΡOγΑΡΙOΣ 2008» ιου περιοδαοý του Συλλüγου ΑΠOΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ, ενυπüγρßφο ÜρOροτου υπευOýνου

σýντοξηò Σταματßου Γ, ΙνΙοýντριχ0, με τßτλο «0 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ», το

περΕχüμενο του οποßου, απü την αρχÞ μÝχρι το τÝλοò, εßνßι ανΙστüρητοt ßνεκδιÞγητο, κοßüηθεò, ψευδÝò κOι συκοΦOνηκü γι0 τον ßεßμνηστ0 πßτÝρ0 μOò.

πορOληρÞματοò ΣτOμýτιοò τ. 0 συwýχτηò του χυδοßOυ 'υfuý χOι ονOßπ0 εμπOθÞò, 0πOßδευτοò ΜοýντρηOò εßνοι κOOυστερημÝνσ κOι ÜνOνδροò, στεροýμενοòπο|ηελþò ÞOOιιò κOι ηθικÞò, Το θρασýτατο αυτü μειρüκιοτηò ιερß τα πολπιστι(Ü δημοσιογρσ, ΦßOò επικαλεßται ασýσιολαψεýδη κοι οιοχρÜò σßτOΦοντικÝò ßνOΦο, ρüò, γι0 Ýνσ 0υθεπιχü, ηρOγμOτιßÜ Ýνßμ0, δßχßι0, aιλικρ Þ ßOι ευßßσOητο üνOρωπο üπωò ÞιOνοοεßμνηστOò ποτÝραò μοò, οοποßοò 0 ΑΠΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

Την προσωνυμßο «ΓιÜννακαò»» δεν ξÝρουμε ]τοιοò του την Ýδωοε,

αυθεντικÜ ωò προσωπικüπ]τα,

Αºο ο Ι923 ιιρυ\εψω. οΕξειαχιρια , οηJò χοροι ηρισLι.ο üλεγε, για ν0 βοηθÞσει την πολýτεκνη οικογÝνεια του, Πρþτα σιο κοΦενεΙοτουθεΙουτουΙωÜννηΚαραδÞμαστονΑμÜρυνθο (ΒÜθεια)και οργüτερο üταν ιÝθανε ο πατÝραò του (]θ26) στο «ΚορβουνιÜρικα» του ΠειραιÜ üπου δοýλεψε ωò «μπακολüγατοò», κοτÜ ην προσΦÞÞ τουÝκΦροση,

ν]πορεΙνατελεßωσε μüνο το δημοτικü σχολεΙο τηò θÜθειαò και να μην ιτÞγε στο σχολαρχεßο, Ýβγαλε üμωò το ΠανεπισιÞμιο ηò ζωÞò üπωò ουνÞθ(ε νσ λÝει χωρßò ποτÝ να χρησLμοποιεΙ ξÝνουò με το χωριü ιδιωμοτισμοýò στον ιτροΦορLκü kaL τον γραπτü του λüγο, σαν κι ουτοýò που συμπεριλαμβÜνοντοι στο κατÜπτυστο και διοστρεβλωτικü π]ò αλÞθειαò δημοσΙευμα.

Ιο Ý.οò 7933 mV βρÞ(ε εργÜτη οτα υπüγεια λιγνιτωρυχεßα τ,]ò Α\ιβι ριου, με ιüιο\τητη τογ εααπΛιοιη LμηL ιDιι ο ηαρα,ο "εOοο

η.ι|ιοò,οý, ηιþ οηο roJc πρωl.rγοΙιι \0Ι ηοωιαΙιJΙιοΙjι ηC


μεγÜ,ληò 0περγΙOò πOυ ξÝσπOσε οτα ορυχεο τηò κοιγüτηιαò του Αγ ßο υ Λα υ κÜ, τ ηò ε υρ ýτ ε ρη ò rE ριοχßò,4λιβερßου, ΗüDιοJοO ιdεη ne εηοfiß( ε{εινη( -οολοι-ενο, ναποοστοτευσι, ]ο ουμüεοο!ηα m( λολεοε ο 0αιο {οι {ωοοοLλολη ]ου λτυΓησοι

τουcαπεογοý( στο «ýαγνü» υε üπλα, τοαυυατß(οντα( Üλλου( 0αοειÜ κοιüλλου(θανOσιυα, 0 πστÝρOò μσò ÞτOγ κOτηγορημοτιιÜ 0ντßOετοò με κιýOε μορφÞò οπλοφορßα και για οποιοδÞποτε λüγο (συτοπροστοσßσ, κυγÞγι κλπ). Γτ αυτü ουδÝποτε κOτεßχε νýμιμο Þ ποριßνOμ0 πυρOβüλο Þ ιυνηγε, τικü üπλο. 1σωò εßχε επηρεOστεß ορνητιιÜ σπü τ0 γεγονüò üτι ο ßδιοò δÝχθηκε τÝσσεριò (4) σφοßρεò κοιÜ την 0περγισ του lg33 στσ λιγγιτωρυχεßα Αλιβερßου, πOυ του επÝφερOν ονσιτηρß0 65% κα! μερι κÞ σνικOνüτητα γι0 εργοσßο, Παρολα 0υld 1 ονdγlη ε ιβιωο]ò ολü{λ]ρ]ζ ηò οβογενεια\ ιον ,α Ý,ονε νο εργdζε οι ο,ληρα, αο,Φν,αι , \αια ιρον,0

ηò

<οτο\ηò

(1940Ι944), το επÜγγελμο του «γυρολüγου πραμοτευτÞ» με «κλÞ,

ΔηλOδ- ιοοοεüιρι σΙοLι {αιοι,ουò

ΓΙ δ ρ

τερ,]C Πιρ,οληò

Αι]λωνOρßOυ, Κýμηò τρüφιμα και εΙδη πρþτηò 0νÜγκηò üπωò αλεýρι, ζü,(0ρ1,

ρßγγεò, dρβιλο αλουμινΙνιο,Jηελα βελονιò λ,α,, το οποια

κουβÜλογε στον þμο, μεταφÝρονταò τα απü την ΑθÞνο, και τα οποΙα

0ντÜλ}οσΓ με oJYd, λοδι ÜνθρωποιτηòυπαΙθρου,

το ολλο Γοοιονια ηου ηορηγαιον

οι

το Ýτοò 1942παντρεýτηκε την Αναστασια Αρβονßητου ΕυOγγÝλου κοι τηò Σταυραýλαò, το γÝνοò ΣιμιτζÞ και οπÝκτησαν δýο (2) ποιδιÜ τον ΚωνΦαWΙνα, Δρσ Γεωλüγο , ΣυγγραφÝα κοι τον ευßγγε,λο,

συwαξιοýχα ΜηχΙκü τηò ΔΕΗ,

-οrηdγγrλμ0 ιο_ γυρολογουΓραμαιοLιη σJνειισενοOσ\ε,λο, στα μετακατοχικü χρüνlα του εμφυλßο! πολÝμου 1945Ι948, με τη βοÞθεια τηò γαßδοýραò του πιò «αραιßναò», την οποßο Ýθαψε με οδýνη σαν να Þταν üνθρωποò, ανογνωρßζοντοò τη συμβολÞ τηò στην επιβιωση του Ιδιου και π]ò οικογÝνειοò του. τüσοευαßσθητοò Üνθρω,

ποòÞταν, τηντριετΙα1949Ι951 üσκησετο πÜγγελματου υπαιθριου μανÜβη στο πεζοδρüμιο κΦüξω απüτο μεγαλομπOκÜλικ0 τοι] κουμπÜρουτου Βοσßλη Ευmαθιου Γκßκα και στη συνÝχεια το επÜγγελμα του σερβι,

,

βοηθοý μαγεßρου στα εξαιρετικü για την εποχÞ τουò, οπü 'lλοLροò ηοιοτ]ταò Φογ,]ιο_ {οι ιροοΦερομενων υ]ηρεσ,ων, εσΙιο, τüρου

τüρLατου Γεωργßου ΦιλοκλÞ ΛεβÝντη.

-ο οιοò 1q5' επ,οσε δουλrι0 σΓν {ανι,νο τ]ò ομερ,ιονι\ηò

εταιριαò «ΦαOυντÝσιον», απü την οποßα τον οπÝλυσαν μειÜ οπü λφουò μÞνεò, θýμα ρουφιανιüò üτιÞτον αριοτερüò, Στιò αρχÝò τοιι Ýτουò 1952 αποφÜσισε να κÜνει καινοýργιο

ξεκΙ

νημα φτιÜχνονταò το δκü του μαγαζß στον ΚÜραβο Αλφερßου - θüση γλυκοιτüταμοò, με τßτλο «Καφεζυθεοτιατüριο η ΝÝο ΠειραικÞ», επη-

ρεασμÝνοò προφανιßò ατιü ταχρüνιο που εργüστηκε στον ΓΙειραιÜ, Στο μαγαζι εργOζüταν μÝρα , νýι«α. Για πολλÜ χρüνιο δεν Þξερε τι

θο πει κρεβιßτι, Κοιμüταν κυριολεκτικü οτην καρÝκλα γπÜρχουν πÜμπολεò μαρτιιριεò γι αυτü και φυσικÜ φωτογραφßεò που το ετιιβεβαιþνουν,

¼ταν η Δ,Ε,Η, στιò αρχÝò τηò δεκαειιοò του 60, δημιοýργησε εκεßτο προσωπικü τηò Ýκλεισε το «κοφεζυθεΦιατüριο», αγüρασε Ýνο τρικικλο ποδÞλατο επÜνω οτο οποιο καντΙνα, για να τρþει

κατασκεýασε ουτοσχÝδιο ψησταριü γlα να ψÞνει σουβλÜκιο, τα οποΙα Ýφτιαχνε ο ßδιοò, η γυναΙκατου και τα τιαιδιÜ του, þστε νο εξασφολßζει οτοθερÜ υψηλÞ ποιüτητα,

ΤοεπαγγελμαοJτοσ-νεχ,οενο

οαοκει{οιαργοιερα{ατοολΓυο,

ζOνιαι 0,γλρον,].ινητη ßOντνο, ιρο|_ηο ιηò εηοχηò,]ανωσε μια τρικυκλη μοτοσυκλÝτα -,λομπρÝπα» με κουβοýκλιο και ειιγεμÝθη καροτσα,ηοποιαOγοροσπιlελοιε,σ]χθηtεοΓοην ιολιο,

γπÞρξε Ýγα διüσημα ση]ν ορχÞ διακυβÝρνησηò τηò χþραò μαò, 1967,1974, απüηνχοýντατωνσυντογματαρχþν

πουη αστυνομΙαδεν

ιο_ Ýδινε αδεο λειιουργιαò ιτò λιν]ηò <οπιναò, ενω

ιιιΓ

την

üγκριση τηò υγειονομικÞò υπηρεσßαò Ν, ΕυβοΙαò, λüγω απιθÝσεωò του με την δικτακτορßα (Þταν βλÝπετε υιτÝρ τηò καθαρÞò κΦ ανüθευτηòλαßκÞò εντολÞò) οπüτε παρασκεý αζαν τυ ρ ü πιτεò, τιò οποßεò πουλοýσε «ιιοδαρÜτα» στουò δρüμουò,

0 0εßμνηστοò πOτÝρßò μαò ÞτOν Ýνοò κ!λüò χοι εηιτυχημÝνοò οιΧογενειüρΧηò, ασυμβßβοστοò και 0νυποΧþρητοò στιò 0ρΧÝò του, ßνÝντOκτοò χßιρ!ζοσπüαηò α0 πολιτικß του φρονÞμßτß, ¹τßνÝνοò 0δ6σμευτοò και υπερÞΦOνοò ιÞνθρωποò, 0ταλÜπευτ0 αντιεξοOσιß, αηò ßπü τ0 νιOτο του. Ητον ενOò ßγωνιαηò τηò ζωÞò σΙον οποιο

χρωιπÜει Ιιποτα κοΙ σε l(ßνεν0, Ακουσε πατÝρα ολλÜ και εσý μητÝρα που μαò αποχωρßσσικεò πρüσφOτα (5 ΦεβρOυαρßOυ 2008), ν! ξÝρετε üτι τ0 πσιδιý σßò εßνοι ΧρωστOνε πολλOß. χωρßò ο ιδιοò ν0

ßò

πÝρÞφOγ0 γι0 τη διOδρOμÞ σOò, τουò 0γþνεò ιΦι 0υσßεò σαò, θ0 θυμιiμοστε γιο πüντο τιò συμβουλÝò που μOò δßνοτε, τιò αρχaò που

μοò μaγαλþσOτa ßοι τιò πορßκOτOθÞκεò που μOò οφÞσατε, 0ρκιζü, μOστεüß, δεν θοεππρÝψουμa σε ßOνÝν0 βαλτü κOι κOχOÞθη υβριστÞ

νOσßιλþσειτη μνÞμησοò, οýτετþOßοýτεοτομÝλλον, Γιο üλου\ ιο_\ ηορ0 ,ονυ λογουò λο, γ,α ην ο'οιο|οσιοση ηò ολ']θε,Oò, ζη,ουμL ωò ιλüλιστι υηολρΙωο], νο δημοοιευ|ε. αυιο, λεξεß οτο περιοδι(ü σαò ολüκληρη η απüντηση μοò, σýμφωνο με το νüμ0,

')

ΜετÜ

0π'üλßßυτÜ, üηλþνουμε κOτηγορημOτ

Δεν ηοüλιιιοι γο

Σιοιιο,ιο,

Ι

δειθοJ-ι

(ιÞ

üτι:

ιην ο]οιο σιιγνωμη του

σ ντο.τη του

ΙιηουνιOιιο,.σaω^ι ογrροχωρηοει σε αυοιηρη συτοκριτιΚÞ, αυτομαστιγωθεΙ δημüσιο χαι χÜlει «χαραΚßρD,, καθü, σον üχει εδþ εφαρμογÞ η γνωσOß λαßκÞ ρÞση: «,4πü τü.ε πο, βρÝθη(ε αρθοου

το συγνþμτ]χÜθηκε το Φιλüτιμο»

,

2) 0α προσφýγουμε στην ελληνLκÞ δικαιοσýνη, þστε να τιμωρηθει παραδειγματαÜ ο ΣτομÜτιοò Γ, ßνοýπριχαò γιοτα κατÜ συρροÞ ψεýδη, τιò αισχρÝò συκοφαντΙεò και π]ν προσβολÞ τηò μνÞμηò του οπü δεκαπεντοετßαòθανüντοò αειμνÞστουπατÝρα

μαò:

3) 0α εκλÜβουμε ωò Ýμπρακπ] μεταμÝλλειο του Σταματßου Γ Μοý!ºριχατυχüν ενÝργειεò

τοι.ι

για:

ο) ΑºοκÜλυΙJη των ηθι\þν ο-το_ργωι ,οι " ιο,ι!º,ωγ ηò α'lι ο ε,Γò αυηjι , ατοσJ, οΦüντησηò ημυν \οι ιοL 0ειμνÞο ου ηαιορο μαò, β) ΤροποποΙηση του επωνýμου του, þΦε να γßνει συμβατü με το περιεχüμενο του αιοχροý καιχυδαßοι] αυτοý Üρθρου, Σημ.: Τυχüν ιτροσπüθειατου Στοματßου Γ, ΜοýπρLχανο απο]τοιη, θεß των αοτικþν και ποινικþγ ευθυνþν του, υτιοοτηρßζονταò üτι το -ροοεπþν_-ο -ΙΑΝΝΑ(ΑΣ, δεν,αLιßζεια,-ετOονομOτε]ωνυμο|ου

αειμνÞστου πατÝρα μαò θα πÝσει στο κενü και θα επιβορýνει ακüμη περισσüτεροτη θÝσητου, διüτιθοπρÝπειναοπαντÞσειεπßπλÝον στα εξÞòδý0 (2)ερωτÞμOτα; )

ΕÜντο επþνυμο ΙωÜννηò κ, ΡÞγαòδενταυτιζετοιμετοπροσεπþ,

νιJμο ΓΙΑ\\ΑΚΑΣ,, ιüιε με ιοιο ουμπ,πτι,, μΓ ι\ε,νο ιoJ ß)Γιατιο Σταμιßτιοò Γ,1νοýντριχαò δημοσßευσε το Üρθρο του «εν ß ΔηλοδÞ χωρßò να το ιγωρßζει 0 υτιεýθυνοòτηò üκδοσηò και ηρüοδροò του Συλλüγου των «Απανταχοý Αγωργητþν» κ, λΙιχαÞλ Γρηγ,ΡÞγαò;

κρýπτω»

Αρμüδιοò δικοστικüò επιμελητÞò, με π] ρητß εηιφýλαξη κÜθε Üλλου νομΙμου δικαιþματοò μαò, εντÝλλεται να επιδüσει νüμιμα την ηαροýσασιουò ΣταμÜτιο Τεωργßου ΙιΙοýντριχο και Ι,4ιχαÞλ Γρηγορßου ΡÞγα, προò γνþσητουò καιγιο τιò νüμιμεò σß]νÝτιειεò αντιγρÜφονταò αυτÞν ολüκληρη στην Ýκθεσ] επιδüσεωò του,

Ιωüννηò κ, ΡÞγOò - Ανοστοσßο Ι, ΡÞγο ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

Ζ


Στιò 14 Μορτßου 2010, προγματοποιÞθηκε μεεπΕυχßα ο ετÞαοò χορüò του Συλλüγου μαò στο χÝγτa}ο «το νÝο Συτ.τρτβÜν|».

Ευχοριστοýμε Το μÝλη κοι τουò φßλουò του Συλλüγου μοò, που Þλθον στον ετÞσο χορü του

Συλλüγου. διüι χωρßò την ηορουσßο τουò δεν υπüρχει κον€νüò εßδουò επιτυχßο. την πρüεδρο του Συλλüγου Φλογτονþν Ι4ικρüò Ασßοò κο Γοβριηλßδου Μορßο, ηου μοò τßμησε με την πορουσßο τηò. τον πρüεδρο του Συλλüγου Σογκριωτþν Νüξου, μÝλοò Δ.Σ τηò Ομοσηονδßοò Νοξιωτικþν Συλλüγων και μÝλοò τηò ¸νωσηò Κυκλοδικοý Τýπου Στροτηγü ε.ο Κþστο Βερνßκο, ηου μαò τßμησε με την

Ια ποιüιÜ, το μÝ,λλογ του Συ,λ.λüγου μαò, που δεν λεηουν απü flò ε{üη,λþσειò του Συ,Ιλüγου,

τη δΕýθυνση του κÝ\,τρου «το ΝÝο Συ\ττρβüνι» γιο την φιλοξενßο, την κολλιτεχνκÞ ομüδο γιο το ωροßο

μουσκü ηρüγρομμο, τουò σερβιτüρουò γιο την üψογη

Λαχεωφüροò Αγορü

Κοτü την κλÞρωση ηου Ýγνε λßγο ηρν οηü το τÝλοò τηò εκδÞλωσηò κληρþθηκον οι ηοροκüτω λοχνοß:

Το ΚΤΕ^ Ευβοßοò γιο την κολÞ τιμÞ

52: 76: 96:

ουτοý ηου μοò μετÝφερε οπü το χωριü μοò στο Ýντρο κοι οντßστροφο με

83:

εξυη ηρÝτηση,

μßσθωσηò του λεωφορεßου κοι τον οδηγü

οσφüλθο, τον εκδüτη μοò Ε & Π τομβüκο ο.Ε γ¼ τη δωρεüν εκτýηωση των εισιτηρßων,

Ýνο Ýνο Ýνο 323: Ýνο

φυγüρι γυολý φυγüρι γυολý φυγüρι γυολý Φυγüρι γυολý. οηü το κοτüστημο οπτικþν του Γιþργου Στομ, ΙνΙοý!ºριχο Ýνο τροη{ι 1,16 αηü το κοτüστημο EPIPLoSΤγLE του Κþσ,ο

τηλεüροση 32" οηü ^ιüπη το κοτüστημο ΕΧΡΕRΤ Σμþσηò ΠερικλÞò 642| ¸νο σετ ρtrrüριο οηü το κατüστημο Χιονοý, λο home τηò Χοτζηοργυρßου Ανοστοσßοò 567: ουτοκνÞτων 20 λßτρο οπü τον ¶ρη ^üδι του Δημητρßου Α]δßνη 571: Ιγßα μηοτορßο 55 ομπερþριο οηü τον ¶ρη Α]δßνη του Δημητρßου 197: Μιο οσφüλαο οπλÞ αυτοκνÞτου 6 μηνþν οηü την ποροσκευÞ ΓΕννßτση - Α]δßνη συζ. του ¶ρη 384: ¸νο οσημÝνιο βροχιüλι οηü τη ΖωÞ Κεφüλο

478|

ΙνΙßο

του Ευüγγελου

Ευχοριστοýμε

Η ηßΦ0 στη νεολαΙο που

εηιδεll!ßει ιι\ λορ.dιηεò ,rò hοιοτηaεò,

ρΡ() lt ιι.

,7ý ΙΛ Ν Ι Λ ?-2?,//, g ΑΠαΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

ßßι.ßιι

"ιrßr,r, ιΙ

Ι'ιΙΙΙ Ν,ΙΙ'ιι' Ι'

,l-,-?7/,

Θερμü üλουò τουò δωροθÝτεò μοò γιο την ηροσφορü των δþρων με τüση ηροθυμßο, üπωò hüνουν βÝβοιο κüθε φορü, γεγονüò ποιJ πηγüφι οηü τη διορκÞ ογüπη κοι το ζωηρü ενδιοφÝρον γιο το Σýλλογο κοι το χωρü μοò γενικüτερο.

/):,

) //!,;) /!/

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ

χ4Ι/Α ΑγΙΩΛ/ΑΡlοΥ ßΔòrτΑγΡοΣΗ χÞßν/l , οΡο^οalο, τ¹Λ. 22230 32330 _ 6972 0965ß9


,^

.& 25η ΜΑΡΤΙOΥ 20Ι0 Ξ

,

Ll

Εηετειοζ τηζ 25ηζ ΙνΙοοτßου ΙγορτüστηκÝ με τÞν εηιβολλüμενη τμÞ. Στο κοθολικü μοò τελÝσθηκε η θεßο λεlτοιJργßο κοι η δοξολογßο. ο πονηγυρικüò τηò

Ι

ημÝροò εκφωνÞθηκε οπü τον ηρüεδρο του Συλλüγου Ιν]ιχüλη

1. Το τρσüγιο εψüλει σΓο Ηρþο, που βρßσκετοι στον ηροοýλ¼ χþρο του Ι, Νοοý των Εισοδßων τηò 2. Εßχομε κοι μßο μοθÞτρο του Δημοτικοý ηου οηÞγγειλε Ýνο ηοßημο γιο την ημÝρο ουτÞ, Κüποτε γινüτον ολüκληρη τελετÞ οηü το Δημοτικü μοò σχολεßο, τüτε ηου το χωριü μοò Þτον γεμüτο οπü ποδü, ηου οι φωνÝò τουò Þτον γλυκιü μελωδßο στ' ουτιü μοò,

3. Θονüσηò Κρüκοò κοτοθÝτε] στεφüν γιο το τοπικü μοò Συμβοýλιο.

4. Γεþργοò Ποηογεωργßου κοτοθÝτει σ,εφüν] γιο την ΕθνικÞ Αντßστοση,

5. Βüσσοò ΔημÞτρηò κοτοθÝτει

στεφüν γlo τον Σýλλογο των Αηα\τοχοý Αγ]ωργητþν.

6. Αντþνηò Αßδßνηò κοτοθÝτει στεφüν γιο την ηοδοσφοιρικÞ μοò ομüδο Α,Ε ΑΡτΕΙνΙΙΣ,

ΑΓ ΩΡΓΗτ

(Α ΝεΑ 9


ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

ΝΑΙ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

ΟΧΙ

Ο γüιδοροò κσι το πρüβστο μοò θιμζουν μιο üλλη εποχÞ, τüτε ηοιι σΓον Αγιþργη το κüθε νοικοκυρü εßχε, üηωò Ýλεγον, το χονδρü κο] λονü ζþο, Εννοοýμε το γüδορο, το üλογο/ το μουλüρι, τιò ογελüδεò κοι το γιδοπρüβατα, ¼σο πηγονουμε ηιο ησω/ τüσο πο πολý ο üνθρωηοò Þτον üμεσο συνδεδεμÝνοò με το ζþο κοι τη γη, Συι.τηροýσε την ο κογÝνθü τοιι με ü,τι Ýφτιοχνε με το δκü το! χερü, ΣÞμερο περορΦÞκομε σΓο σολüνο κοι βγοßνουμε απ'ουτü νο ηüμε στο φοýρνο, σιο μονüβη, στο κρεοηωλεο κο σΓο σοýηερ μüρκετ, Η Ελλüδο μιο χþρα γεωργικÞ κοτ εξοχÞν

,ο-:,--οι ,ο |,ηι ιαρüγ, ßιοιο οη

üοο

ΓρßΓ. lο| Jτορε,

ΜΙΑ ΠΕΤΡΑ, ΜΙΑ ΙΣΤοΡΙΑ Στην κοßτη του

κομμüηο βρσκετοι πÝτρο, Εδþ οι Ýπλενον τò βελÝντζεò, τò ντρομßδεò κοι üλο γενικü το βοριü ]Ο ΑΓ ΩΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ


Ιι

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ

òιιò

29 Ι4οßου 201Ο ¼ Εκκ^ησ|οΓι{ü ΣυμβοßΛιο ηò Ζ-Ενοροò Αγοι Γιωργßου οργüνωσε ηLερÞσΕ

ηροσκυνημοτ κÞ εκδρομÞ στον ¶γιο Ιωüννη τον Ρþσο και στον ¼σο Δουü, Στην ελδροJÞ οLμJε]ιßχον <ο, üτομο οπü το γýρω χωριü,

1. Ο ποηü ΑλÝξονδροò με τουò προσκυνητÝò στον ¼σιο

Δουßδ,

2. 14ετü ιο φονητü στο δοσκü χωοιο ηοπüδεò ακολοýθησε χορüò με ζωντονÞ μουσικÞ, 3. Στο τÝλοò ηÞραμε το δρüμο του γυρισμοý üλο μοζß μιο ογκολιü,

Στην εκδρομÞ συμμετεßχον το οριü με τον ποηο,Στομüτη κοι μÝλη του Πολιτιστ κοý ΣυΜüγου με την ηρüεδρο κ, l4ορßο Φολüρη,

ß}

c ΑΠαΡΓΗτ]ΚΑ ΝΕΑ:11


ΜΠΕΡΝΑΓΙ 6 ΑΠΡΙΛΙοΥ 201ο 1. ¸νο μογει]τικü κοτοπρüσνο τοηßο ηου ηρεμεΙ την ψυχÞ με τιò εκκλησιοσακÝò μελωδßεζ, Αξßζει νο σημαωθεß üτ φÝτοò βελτþθηκε η εξωτερικÞ εμφüνιση του Ιεροý Νοοý κοι ονοδεßχθηκε το μοναστηρΕκü πηγüδι στον ηροοýλιο χþρο,

2. Η ηορÝο ιων ηοιδιþν θυμßΤει την ηολιü εηοχÞ, Στρω|,οιοüüο, üηωζ λÞ-ε, στlν κουρελοý, ηερμενονºοò

3. Οπωò πüν,ο οι ΖοΡΥΠΑΔΕΣ με ο üικü ιοJò

ηορüν

Ýδωσον Ýνο üλλο τüνο στη γορτÞ.

4. Ο μηüρμηο ΔημÞτρηò ΚοραμοιJζüò χüρεψε στο

ηροοýλο του Ιεροý Νοοý εκεß οκρ]βþò üηου νιοò ηρν 60 ηερßπου χρüνη, ωζ εργüτηò συμμετεßχε οτην οοιΙδωοº του rpooJλoL με ιο γλοομοι ,ην τσüηο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

. ΠQΛΗΣΗ ΙγΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕ

Δ ρΗΓΔΣ, θ θΕΦ/ι/ιιΣ 0.Ε Ιß.,Α,.tιa

sεπν òε

αΡΦΕΩΣ 124-128,11α 55 τΗΛ, 210 3472396, 210 3422093

¸

ΑΓ

αΡΓΗτ (Α ΝΕΑ

,1-210

3466323


ΠΑΣΧΑ 2Ο10 1ι ΑπΡιΛιογ) ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ε ιδιοßτερη κοτüνυξη κοι συμμετοχÞ γιορτüσομε κοι

φÝτοζ το Πüσχο,

1. Οι Αγ ωργÞτισσεò σ.üλισον και τρογοýδησον τον εΓΓüφιο |'ι ιοιονυΙι κοι βοθü θρηο<JLιικÞ ºßστ,],

2.

- τερφορü ιoJ

.πιτοφßο,J γßρω οηü ιο λωριü,

3. Το εξοητÝρυγα κοι ο στουρüò, ηου συνüδευον τον

ß

¼ΡΙν ΑΔιΣ,00.,ο,νο r'\ \J,ooη 1 ΝοΓ

,ξ"20ιοπ 1Βοιοl,ι, \l0}.,oco ο\ιο,ιO,Σ,ι üοο,ο,υοο/ σ

L(ιo

φορ.ò ισ

ΖΟΡΙν]ΠΑΔΕΣ το κOμÜρLτουχωρΦý μOò ηου ξεση(þνει mV ιοομο κÜθε φορÜμε τουò θαυμÜσιουò χοροýò, Στιò 3 ßουλιο! 20]0 θα χορÝψοW πον 0ξýλιθο üπου θα εορτOσθεßη ΑπελευθÝρωση τηò Εýβοιαò, Απü 23 μεχρL 25 οLJλßου 20]ο θο πüρουν μÝροò στο 6 Φεστιβολ ΠορOδοσια(þγ χOρþν στο Στýρα (οιΦυσαü σια ΑΡτΕΜΣΑ

2ο]0 Ευιαρσοýμε

οτο οημειο αυτοτον^Oλητικü

0ργονισμü του ΔÞμου ΑυλþνOò που

.üJ,o oJo,po\ 0.,",0,ο,ο0, τ ι.lρ!|,ι '] üοο,ο,ο, ,ο.λοοοι

ΑΓ ΩρΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ

]3


ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ

ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Με πολý κÝφι γιορτüστηκε η αποκρ|Ü στο χωριü. Η συμμετοχÞ των Αψωργητþν Þταν σχεδüν κοθολικÞ.

Η νεολαιο του χωριοý συμμετεßχε σιο ιορü !τυιÝγοι üπωò .ο ταλεß η γιορ.ß τηò αποιßριüò.

Η αποκριÜ Ýκλεισε με το τρßψιμα του πιπεριοý στ ολþηο

Το γλÝντι συνεχΙοτηκε

με την περιΦορÜ στο

0üηγüò σιο Φοριηγü ο ,4πþlηò ,4ß6ιγηò

Δεν ελειπε οπü την απακριιß κοι το ΜΠΗ

χωρLü.

του Αγιου Γεωργßου.

ΔΕΝΔΡοΦΥτΕΥΣΗ 2009-201ο òτò /Ι Φεβρουορßου 20Ι0 φ,J-εýτlκον 600 ηευιο σο Δδρüμο οτü το Με-οξüρι τροò το Σοýρτι, ιου εßνοι

οηÝνοw οηü το χωριü,

#ι¹

ii,J::ιi,""J.¹i¹il:i ;ffi

,ι ::\ºß

)

ΧΙιΡOΣ ΥτΕι()ΝOΜικΗΣ τΑΦΗΣ ΑΠ()ΡΡ|ιιιΑτΩΝ (ΧγτΑ) ¼πωò εßναι γνωστü οι Σýλλογοι ΑγΙου Γεωργßου, ΓαβαλÜ κοι μαζι μι θ μονι-ο,\ ιαιο.ου\ ηò ιεριοχ]ò μα\ εßουν τOιοθ;οο ιροοΦ.γº ο|ο ΣLμβο,,\ιο ι]ò F ,τροι.ο\.ο ο η, απüφασηò τηò ΠεριφÝρειαò ΣτερεÜò Ελλιßδαò þστε να μην κατασκευοσθεß ΧγΤΑ στα σýνOρα ΓοβOλιß και Αγιþργη γι0 τOυò λüγουò που οναγρüφονται οναλυτικß ααι πρOσφυγÞ, Η πρOσφυγÞ μετÜ αιτü τρειò ανοβολÝò θα εκδLκασθει οτο Συμβοýλ οτηò ΕτιικρατεßOò σιιò 29 Νοεμβρßου 20]0,

Δοφν]

0 Γιþργοò Δο9ουροò ηροσΦÝρθηκε να ποιßσεL ια πεý(α, χωριò ]4 ΑΓ ΩΡΓΗτ

α

ΝεΑ

αμOιβÞ,


Στη γιορτÞ τηò Μüνσò

«Απ' üλο το μυρωδκü κüλλιο μυρßζ' η μüνο» νüμεοο σιιò ,üοιι γιορ,Ýò που Ýχα <οθιερþσει η ΙlΠογιüομιο \οινωνßο, γιο νο τιμησει ηρüσωΓο κο νο ηροβολλει üονικü, ξιχωοισΓ θÝση κο-εχει ,] γιορτη τηò Ι4üνοò, την δεýτερη ΚυρβκÞ του Μüη. την ημÝρο ουτÞ η Πογκüσμιο Κονωνßο εκφρüζε σΓη ΙÞüνο ,ο ιJγιν ιü ιηò ο¼θßLοτο κοι οτοδßδει φüρο τιμßò στlν οφονÞ ηρωßδο, ιον σ Jλοβüτη τηò οικογÝνειοò κοι τηζ κονωνßαò το σýμβολο τηò ογüηηò, τηò κολοσýνηò,

Λ

τηζ συγνþμηò τηò εληßδαò τηò οφοσßιDσηò, τηò θυσßοò, σε ονογνþρ]ση των üσων ουτÞ ηροσφÝρθ στο ηοιδü τηò στην οικογÝνεΕ, στην κοινωνßο, στο Ýθνη, στην

ß'\Πολ ιισι.ü( ΣßΜονοò -ου οοιοý οργüνωσε νθ<δρομß Jε kjpo σκοτü την εη'σκεψη Γο

ημερÞσΕ

ι4ουσεßο

ιηò ΑτρüΓοληζ, Ο )ýλλογοò των Απο\τοχοΙ Αγιωργητþν συμμετεßχε στην εκδρομÞ με 11 üτομο, πορüλληλο

ι

ιιοκιφθ ßκοι-ε τ ιν Ακρüºολη, ο Jεση JÝρι γεL μοτßσο Jε οε ιοβΙρνο σοL υυρÞ χο| δ|οσ.ιδüσοJò με ζωι.τονß Ι

ονθρωπüτητο ολüκληρη, Σιη Μüνο ονοτÝθºκε οΓü τον δημιοιJργü ιο προνüJιο νο γß,ιι Φι ιþρο 1ωÞò, Νο μεγολþνει με σιρÞοειζ, ογωνßο, θJοßεò, ολ^ü κοι πεοισσß ογοΓη, σιοργß, κορτερικüτητο κοι ουτοθυσßο το ηαιδιü τηò, ¼, ι ο δηJιουργüò δεν a<ονε το üφ,]σε ο ιüνει η

,ο

Ιν]üνο.

ο θησουρüò τηò ιηüνο εßνοι το ποδ]ü τηζ, Εßνο] ο Κüσμοò ολüκληροò, Στο ξÝνο την Μüνο του θυμÜτοι ο ξενlτεμÝνοζ κοι τ' üνομü τηò γßνετοι «στη λησ!ονý του βüλσομο, σΓον ηüνο του σορüηι», Κ ουτÞν μοζß με την Ιν]εγüλη ι4üνο την Πονογιü «την Ιγüνο των ονÝλητπων κι üλου του ιüο-ιοι ο<Ýηη, ετι(ολουμοΓε στιò δýολολLò þρεζ, Η [4üνο Ýχεj το ηρονüμ¼ κοι την υποχρÝωση νο δßνει Cπ,]ν λοινΦνßο üιοJο Γθικü κοι ολοýηρΦμÝνο, γ,οτß üΓωò λÝεß ο λοüò «οηü τη γη βγοßνε γερü, οη'τηγ ελιü το λüδι κι οτü τη ιη κολÞ βγοßνει το τολι{üρι,,, "ιüνο το σýμβολο τηò στοργÞò κοι τηò Στη Ι4üνο λοιπüν θυοßοò ΓΓοßχθτκε ο ιüσμοζ, Σι] Μüνο τη μοýσο -ηò ογüηηò, ηροσφÝρουν το λουλοýδιο τηò ψυχÞζ τουò πο ητÝc, γλýητFò, ζωγρüφοι, συγγροφεò, λογοτÝχνεò σοφοß, λüγοι, εργüτεò, ενþ γýρω τηò στροβιλßζουν υηÝροχεò οι μελωδßεò των μουσουργþν, ηου σκλüβωσον στο δοξüρι τουò τη μυοτικÞ συνουλßο τηò κορδιüζ τηò, η δε λο]λß Jo.Joo τη χιλιοτοογοßδηοε με ιο λογορü {οι οπÝριττο στολßδιο του Ýμμετρου λüγου τηò. Ν4ιχοÞλ Γρ, ΡÞγοζ

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

f\ι

ηνωονlτισσεò γιüρ οοον σιò 8 νορτßου 2οι0 τη \,ΙγιοοτÞ τη< γινοßκοò με ιολý ιΙφ, ι4προβο σιò Α, -ργß ιισσεò τοι εßνοι μηροσ.ü οι κοθι ºολιπστκß κοι θρησκευτικÞ εκδÞλωση,

Οι ΑγιωργÞτιοOεò χθρεýουν στηι ιαρaρνα .ηò Ιοσιαò με Ýνο δικü τουò ξεχωριστü τρüπο,

ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ¸


tι;

r

)

!

ΧΑτΖΗΑΡΓΥΡιOγ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΞΑΓοΡΑ

19

Ν. /ΩΝ/Α τΗ^, 21ο 27724α2 FAx: 210 2793923

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ, ΛΙΑΠΗΣ

,:",jξ,ii!i;"

EPιPLO'TYLE

ΕκθΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ: Λ. ΚΑΡΑι,lΑΝΛΗ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ

ΕΡτOΣτΑΣΙ0: ΚΩΝ/ΛΕΩΣ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ,

ΑχΑΡΝΑιΑπ ΚΗΣ

τΗΛ.210 2465036,7 tΑχ]

2] 0

2469971

Τεύχος 42  

Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος - 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you