Page 1

ΣΕπτΕΜrΡ|OΣ. 0κτηΒΡΙOΣ. tιOΕιιιΒΡΙOΣ 2007 τΕγΧOΣ 32

. κηΔΚOΣ

ΕΛ,τΑ 3285


ΔΕΚΑ

ΛΟΓΟΙ

ΓΙΑ

ΝΑ

ΓΙΝΟΥΜΕ

α ΑΡτΕλßΙΙΣιΑ, δεν εßναι εκδηλþσειò μüνο για μια ßòονιÜ, ¸ρχοντοι απü πολý μοκριο κοι εχουν δημιουργÞσει τιò προýποθÝσειò νο κατακτÞσουν το ψλλοντουò, Το μυοτικü τηò μακροζωßοò τουò κρý βεται στο üτι εßναι ουθεντικü προß'üν μιÜò συλλογικÞò δουλειüò, που ηηγοζει απü την ανονκη ιωνουγχωριανων

πρÝπει και μποροýμε οτα Ι\ΙÝσο Επικοινωνßαò, üνα τüσο μεγÜλο πολιτιοτικü γεγονüò, ΠαρÜ την μεγüλη φÞμη τουò, την κατοξßωση οτην συνεßδηση πλατιÜò μεοßδοò του λοινοL ηου οπευθυνοντοι, το Αρτεμιοιο αξßζουν και δικαιοýντοι μεγολýτερηò προβολÞò, (τηλεοτπικÜ κανÜλια , Εφηφρßδεò κλπ,) , 4. Εξqqφφ!qJ9ρηγ!!ßιy. Δεν

μαò κοι των Κατοßκων τηò

ευρýτερηò περιοχÞò, στον πολιτισμü και στο μερÜκι των

διοργονωτþν να εξελßσσουν βελτιωτικÜ, χρüνο με το χρü, νο το επßπεδο και την ποιüτη, τÜτουò, Απαραßτητη προýπüθεση για την επιδιωκüμενη εξÝλιξη αποτελεß, η χωρßò ολαζονεßα αποδοχÞ κÜθε καλüπιοτηò κριτικÞò, η επεξεργασßα των υποδεßξεων και των προτÜ, σεων που λÝγονται και ακοý,

ΓΕΝΙΚΗ ΣγΝ ΕΛΕΥΣΗ

Το Δ,Σ του Συλλüγου βÜσει του Üρθρου 16 του Κοτοοτατικοý καλεß τα μÝλη του σε Γ,Σ, η οποßο θο Πρανματοποιηθεß οτην οßθουσο του Δ,Στου Χωριου μοò σπò 26/1212007 κοι þρο 11 πμ με θÝμοτα ημε, ρÞσιαò διÜτοξηò| 1. Πνευ ματικü ΚÝντρο, 2. Τροποποßηση Καταοτòτιικοý, 3. ΠροτÜσειò μεΚßν, Σε περßτπωση μη απαρτßαò η Γ,Σ θα επαναληφθεß οτιò 6/1/2008 οτιò 1 1 πμ οτον ßδιο το Δ.Σ

γονται και κι]ρßωò η παραδοχÞ των λαθþν καιτωνπαρα, λεßψεωνπου επισημαßνονται, ΤοΔΣτουΣυλλüγοJ,

Ýχει κüθε κολº διοθεσηνο

κüνει

üτι εßναι δυνατü προò αυτÞ την κατεýθυνση,'Ηδη Ýχει αρχßσοι νο εργÜζεται για την διοργÜνωση των ΑΡτΕΙ\,,ΙΙ, ΣΙΩΝ 2008, ξεκινþ!ταò αιjτοκριτικÜ απü την καταγραφÞ των üποιων ποραλÞψεων, νÝων προτüσεων και ιδεþν και επιδιþκει την συνεργασßο με κÜθε ενδιαφερüμενο,

Ιýετο κεß|_ενο οLιτü, θα επιχειρησουυε νο πορουσιü,

σουμε, üσα απü μüνοι μαò Ýχουμε επισημÜνει, δημιουρ γþιταò Ýτσι το ερÝθισμα για το Üνοιγμα διολüγου με üλουò τουò συγχωριανοýò μαò, στουò οποΙουò üλλωστε ανÞκουν καιταΑΡΤΕΙ\ΙΙΣΙΑ,

ß.

Πεοιεγüυενοεκδηλþσεων. ΠρÝπεινακÜνουμεπερισ σüτεοεò πολιτισιικεq δοαστηριüτητεò ºου εχουγ γο κüνουν μετην περιοχÞ καιτουò ανθρþπουò τηò, Να δþσουμε μεγαλýτερη βÜση στην ιοτορßατου τüπου, την λαßκÞ τÝχw] και παρÜδοση τηò περιοχÞò, Κüθε χρüνο νο Ýχουμε üνα αφιÝρωμα σε μια προσωπικü, τητα, Ýνα μeγÜλο θüμα και να προβÜλλο\,ται ανÜλογο,

2. ΚοθαοÝò

εΕηνÞσειò νια το νüηυο των εκδηλþσεων, Πρüπει να γßνει κατανοητü απ' üλουò και να εξηγηθεß πωò τα Αοιeμßσιο δεν ε:νοι μονο ;να πανºγ-ρ, που πÜει κανεßò πÝ\,τε μÝρεò να χορÝψει. Εßναι κοι αυτü. ΠαρÜλληλα üμωò εßναι και πολλü Üλλα. Οýτε το ΔΣ του Συλλüγου εßνοι κÜποια επιτροπÞ ερÜνων με σκο-

πü τη συγκομιδÞ τÞματοò, 3. ΠοοΒολÞτωνΑοτευισΙων.ΔενÝχουμεπροβÜλλειüσο

Qγυρρμητwα ΠΕΡ ΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟγ Σγ^^ΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟγ ΑΓ QΡΓΗΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟ ΑΣ ΥηΕΥΘγΝοΣ ΕκΔοΣΗΣ: ΜιΧΑ^ΒΣ ΓΡ. ΡΗΓΑΣ ΥηΕΥογΝοι ΣΥΝτΑΞΗΣ: ΣτΑΜΑτΗΣ ΜοΥΝτΡιΧΑΣ τΙλ: 21ο 613.1955, 2106107209 6945 2352]2 Ια: 210 6107721 e mai Symbo Sα@οιÝηεΙ α ι , ι,Ι χò^ΗΣ ΡΗΓΑΣ, τηλ 697406]]6] ΣΑΚΗΣΔΗΜΗτΡΙΑΔΗΣ, τηλ, 6937 ο5255ο το ε,

"F

ü

\

ροΦο ορθρο,^Φροζουι

f ò οτοφιιò,ζτ

οσοαþ

ΕηΙΜΕ^ΕΙΑ- ΕΚτγηΩΣΗ: Ε, & Π. τΑΜΒΑΚοΣ ο Ε 12134πΕΡιΣΓΕΡι τΗ^ 2]ο 574195ο. FΑΧ 210576ο924 Φlamvakos,Φ . e,mal: evoikoxor o@yahoo αι

2 ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

τνò

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ

Ýχουμε κατοβÜλει üσεò προσπÜOε€ò

χρειÜζοντοι

για την χορηγßα των εκδη, λþσεων τüσο οπü το Δη,

μüσιο üσο και οπü τον ιδιωτικüτομÝα,

5. Ποονοαυυοτισυüò και οονÜνωσÞ, Χρειüζεται

καλλßτερη συνεννüηση με

τουò καλλιτÝΧνεò

που

παßρνουν μÝροò οτιq eκδη, λþσειò, πχ χρüνοò συμμε, χþρο, τοχÞò κλπ, Καλλhερη πα, ρουσßαση των εκδηλþσεων και üσο εßναι δυνατü τÞρησητου ωραρßου. ΤελετÞ ÝναοΕηò και λÞεπò, Δεν εßναι σωοτü, εκδηλþ, σειò αυτοýτου υψηλοý επιπÝδου να μην ονονουντην α!λαßατουò εντυπωσιακÜ και να μην κλεßνουν πονηγυριΚÜ, 7. Διευλολýνσειc γ,ο τουò θεατεò, Χρειüζετοι μÝριμνα διευκολýνσεων των συνεχþò αυξανüμενων θεοτþν, ΠρÝπει να εξευρεθοýν οπωσδÞποτε χþροι παρκαρΙ σματοò των αυτοκινÞτων,'Ισωò αποτελεß λýση Και η

μεταφορÜ με λεωφορεßο απü τα ΧÜνια μερßδαq

θεατþν στιò μÝρεò μe την μεγαλýτερη προσÝλευση, 8. Βελτßωση το.l τυοου, Πορα τιò ,τροσηοθειεò που κÜθε χρüνο επιχειροýμε στο χþρο (τουαλÝτεò, εσωτερικο του σΧολεßου, προαυλιο λ^π,J Χρειüζοντοι ολο, μη ορκετÜγια τον εξωραßσμü του περιβολλο\,τοò χþ, ρου, Επßσηò πρÝπει να βελτιωθοýν οι συνθÞκεò δθξα, γωγÞò των αθλοπαιδιþν þοτε να παρÝχεται μεγολý, τερη οσΦÜλεια οτα παιδÜκιο, 9. ΣιJυυετογÞ στιò εονασßεò, Το βÜροòτων εκδηλþσεων

πρÝπει νο πÝσει σε περισσüτερεò πλÜτεò, Να επιμε, ρισθεß το φορτßο þòπε τα αποτελÝσματα νο εßναι κοΜßτερα,

10.

τÞοÞση αογεßων, Εßναι σωοτü καιαναγκαßονατηροýμε φωτογραφικü αρχεßο κοι VlDEo με τιò εκδηλþοειq, Το Αρτεμισ,ο οποτελουν -εροòιηò ιστορ.αòτου

χωριοý μαò και η ιστορßα χ]ειÜζεται στοιχεßα και

ντοκουμÝντο για να καταγραφεß, Εßναι σνουρο üτι ο δεκÜλογοò που επιχειρÞσαμε δεν <αΛυπτει üΛο ro φασυο των ηοοολÞψεων, ΔινοLμε ομωò με τον τρüπο αυτü την ευκαιρßο να συζητÞσουμε και νο ακοýσοιJμε κüθε πρüταση και ιδÝαπουγε\,¾Ýται, Επßσηò να κατοοτÞσουμε σαφÝò üτι δεν διεκδικοýμετο αλÜθητο

κοι üιι οποδεχüμαοτε üιι εχθροò του κο^οιι εινο, το κολ^ßιερο, Σ αιJτü το üρουο ειμοοτε αποφαοιομενο, να πορευτοýμε Ýχονταò συμποραοτÜτεò üλουò τουò λ,,Ιε ομοφωνßα, καλÞ διÜθεση και πολλÞ δουλειÜ εßνοι σßγουρο üτι θα πÜμε μπροστÜ και οι κüποι μαò θα

βρßσκουν δικοßωση,

το Δ.Σ.


ΑΡτΕΜιΣΙΑ 2 0ο7

0 ΑΠOΛOΓιΣΜOΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑτιΑ ΤOΥ Δ.Σ τιò ]1Ι5 Αυγοý, {ο ο γινικη ο-ολον,ο δrν ειχον ποο-τουμενο Ξε Lροοον κßßθε αιοιüδοξη πρüβλεψη, κÜθε προσδοχßα και απÝδειξαν üτι αποτελοýν πλÝον θεσμü, Ειιßσηò απετÝλεσαν Ýνα φωτεινü παρÜδειγμο ομου.1,0'.οι0 ιΙδειξον -ω\ ολο, μο(ι, κιαγOπημενοι μηο, 'νωJενο ροýμε νο πετýχουμε υψηλοýò οτüχουò, ιου σε μερικοýò φοντÜζουν α Αρτεμισιο 2007 που πραγματοποLÞθηκαν απü

σο,

ακατüρθωτοι,

Ο απολογισμüò των εκδηλþσεων, οτüλνει καθαρÜ μηνýματα, τα οποßο το ΔΣ καλεßται να επεξεργοστεΙ και νο το λÜβει σοβαρÜ !π' üψιν του þστε τα επüμεναΑρτεμßσηνο γßνουνακüμη καλλßτερα, 0ικονομικÜ κα με τον τρü]'ιο που mον Σýλλογο οντιλαμβανüμαοτε

'οηρßßγ_ατα,θrωροýLεü ι ο{οιοοεOομ. Γ,οlιο ενOμ,λροιωριοσαν το δαü μαò, üταν αναλαμβÜνειò εκδηλþσειò με κüστοò ηαρογωγÞò

50,000€,αντο,οτο,ιLοοιοοισιαοταιΙοδοτα

0φηýει\ια|ενοηοσον

γιαταλειτουργικÜτοι] ΣιJλλüγου μüνο σανεπιτ!χΙαμπορεßò νατοεκλιß-

0ει. ΥπαριτιβιβO,ο.O|ηοηο\η -υòοτοτα,τrιοßOò ρεπεινοÞενο.ν

περιοσüτερα χρÞμοτα,¼λοι αυτü θÝλουμε αλλß δεν εßναLσωπü, ναγΙ νεται σε βÜροò τηò ποýιιτοò τωνεκδηλþσεων, Ανττλομβονüμαοτετιν ονÜγκη koL την οξιοτου χρÞματοò χαιγνωρßζουμε üτιπολλÝò φορÝò σιιν σημεριιη κοινωνΙα αποτελεßζητοýμενο, ßΙ4Ýχρι ποßου βαθμοý üμωò; Ο Σýλλο!οò δεν εßν0|_ºοκO,αστατο των ορμOδιωνφορζων 1ια ερ{ο Φο /ωρ|ο μοc ιΚρατοc, Ι\ομ0O{ι0, Δ-μοξ,, ουτ. τ]ογγrλμο ιοòμεο\οηο το κÝρδοò, Σχεδýσαμε το ΑρτεμßσLο οτο πλαΙοιο του χρÝουò μαò καιτο οποτÝλεσμα, μαò κιßνει üλουò ΔΣ, μÝλη και συγχωριονοýò υπερÞφα,

νο,ò, -λοýOιοJò,0 σισγεσηLεtανLOυJχωOιOε,ατομμ

0ργανωτικÜταθÝμοτοπουειχαμενααντιμετωπßσουμε

ριουχOυò

εξελαθηκαν

αρκετÜκαλÜ, Ι,]πορουσßατου κüσμου Þτανπρωτüγνωρη, Στο λα«ü γλü, πιμεην Πιτσο Παπαδο]τοýλου συμμετεßχαν900 üτομοπερßιου στην θεατρικÞ παρÜσιαση 450 οη βρOδιü τωνποιδιþν καιτηò νεολοιαò 800 σταιορευτικÜ 800 και στην συναυλßα μετον ΠοντελÞ 0ολοσσινü1200 0ιομο Η εξιJπηρετησι η ºοιλιΛιο <αι η ]ο|οιηι0 0ε φαγ"ιτα <α, ]οlο Þταν Üρισιη κοι πανθομολογοýμενη, το πρüγραμμα απÝσποσε τιò κOλλß_

τερεòΚριτικÝò,

ο ΣýΙλ,ογοò ¶)ηωργητιßτ κη

λLΑ

ττ,η,

τ'

0υσιαστικÜ üμωò, το διακýβευματων Αρτεμισιων, ο κýριοò στüχοò, εψOΙ0ν ηρOν,αΙΠüεε--ηρrπ]θητε ο οκο üò γι0 ιονο-οιοπραγJοιο, ¸ιοιJντα, [τει π,mι ουLε ü ι ιοιιLια \αι το μεγεθοò ηò εηι,Lχιοò, ΤολμÜμε να ποýμε üτι στον τομÝα ουτü ογγßξαυετο τÝλειο,0 σκοπüò λοιπüν, πο! α]τορρÝεικαιαπüτο(αταστατLκüτου Συλλüγου,

ειναπνευ,

ματικüò, πολιτιοτικüò, ψυχογωγικüò, ΕßνοLη δOτηρησι τηò λοΙκÞò πα, ρÜδοσηò, ειναι ο μαγνÞτηò που τραβÜει τουò Απανταχοý ΑγιωργÞτεò στοtωριü μοò, εßναι η χορÜ των μονΙμων κατοßκων του, ειναιη σýσφιξη τωνδεσμþνφιλßαò και συγγÝνειοò μεταξý μαò, εινοιη δρασπ]ριοποßηση τηò νÝοò γενιιßò σε ευγενικÝò προσπÜθεLεò εßναιη απßληψη του ιεροý χρÝουò οτον πολιτισμü ß]ò πατρßδοò, εßναι η κοταπολÝμιση τηò υπο, κουλτοýραò και τηò ειοπραχτLκÞò φιλοσοφßοò, Εßναι η ονüπτυξη τηò ονιδιοτελοýò προσφορÜò και των αισθημÜτων ει]θýνηò οπüναντι οτην πρüοδοτουχωριοý και των ανθρþπωντου και κατ επÝκταση τηò Ελλü, δοò. ΤÝλοò εινοι ο κοθρÝφτηò των δραστηριο]τιτωντου Συλλüγου μαò ο ΦορÝαò προβολÞò τουχωριοý μαò Στον επLχεLροýμενο απολογσμü των Αρτεμισιων, οò μην εßμαοτε μLκρüψυχοι, ¼λοι στο τÝλοò νοιþσαμε υπερÞΦανοιπου εßμαστεΑγιωρ, γÞτεò. Τα εποινετικÜ σχüλlα και ο Ýκδηλοò θουμασμüò των κατοßκωντηò ειιρýτερηò περιοχÞò γιατο χωρLü μαò και το επßπεδο των εκδηλþσεων του εξαφÜνισαν κÜθε αγωνßα κα κοýρασι,-Εχαναν ]τολλοýò να δþσουν υπüσχεση οτονεαυτüτουò üτιτουχρüνου θαεΙναιπαρü!ºεòοτογενικü προσκληπßριο του Συλλüγου ΠραγματοποιÞσαμε Ýνα τεριßοτιο ποιοτικü και ποσοτικü üλμο ενþ εßχαμε σον οφετηρßα Ýνα Þδη υψηλü σημεßο εκκßνησηò, δεßγμα τηò κολÞò δουλειüò των προηγουμÝνων διοκÞσεων, ΔιδÜξαμε και δýοχτικαμε πωò Σýλλογοò, πρüεδροò _ΔΣ, μÝλη και συγχωριανοß, αποτελοýμε μια οδLÜρρηκτα συμπογÞ ομÜδα με κοινü σþχο και μοιρασμÝνεò ορμοδιüτητεò και ευθýνεò, Απλþσαμε τη σκυτÜλη στη Νεολαßα του χωριοý μαò, μ' αυτÞ ην ετηλη{τ /- 0ραδ|οι|0 |ουò νεοι\ ηου θα μτινεισην Ιαορι0 {ο στει λαμε μÞνυμα σε κÜθε γονιü να γολουχßσειτα παιδιÜτου ν αγαπÞσουν τον Αγιþργη, συμμετÝχοντοò στLò δροοτηριüητεò του Συλλüγου, Αυτοß

0 0,ιλο.ν ιοαυοιο

¶rεα,ιπαγοý

h"ιωργÞτlκξ ΝÝα

εýχοlπη σε üλΔτò τουò ¶γωργßτ.ò συτδη}ιüτεò κνιηl)þστεò 1ΧΣ η ΙοΡΤΓ Σ, l. ßtmlι,γΓ\ο 7ο,,ηOÜ

.ffΕΙΑ ICLI παοοΔο

οΙ ΧοΡΗΓοΙ ΜΑΣ: τα «ΑΓΙΩΡΓΗτΙΚΑ ΝΕΑ» που κρατÜτε στα Χεοια σαò, εκδιδοÞοι \αι διανει,οÞα, δωρεον, ι,ε την

οικονομικÞ βοÞθεια των διοφη μιζομÝνων στιò σελßδεòτουò, Εßνοι üλοι φλοι και συγχωριονοß μαò, Υποστηρßξτε τουò, Αξßζουντονκüπο ΤΟΥΣΕΥΧΑΡΙΣτΟγλΙΕ ΠΟΛΥ,

τοΔ,Σ

Γ ητη σιJνüοουº ιων μελων του Συυογου η τιò οικονοJι, Ι ιεò ενισχυσειò ιοL περιοδιλο.ι Jαò χοι τοιJ ΣLλλüγοL

μαò, μπορεßτε να κσι οθεσιτε λρηι,στα σι ο λογορ,ασμο ι ηò ΑγροτιχÞò τρüπεζοò. 460010011ß549, Þ να επι,(οινωνºοÞε φτονταμßατου Συλλüγου κ, ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑ^Α, οτοτηλÝφωνα

6974 457078 και 210 αοΦ005 (οικßα), Φßλε, ΣυγχωριανÝ ΑγιωργÞτη,

Γßνε μÝλοòτου Συλλüγου,¼λοι μαζΙμποροýμε νο κüνου, με πο»Ü για το χωριü μαò, ΕνημÝρωσÝ μαò για τη διεý

θυνσÞ σοL, νο οου σιLιΛουι,ε üωρεαν ιο Αγιωργητι{α νÝα», ΓρÜψε και οτεßλε μαò το Üρθρο σου, την ÜποψÞ

σ' ουιουòεληιζοJ,ε α- α ιτοι ò ηεριJενο_με, Δοκρýσαμε και εßδομε ανθρþ]τουò δοκρυσμüνουò ν0 χειροκροτοýν üρθιοι ασταμüτητα το χορευτικü μαò συγκρüτÞμα κοι να μαò τονßζουν πωò αξßζει κÜθε θυσßο γιο να συνεχΙσουν να βλÝπουν αυτÞ την προσπÜ,

θεlα ΓιατßιραγμοτικÜδενπßfiειιανσταμιßτιατουò,

τÝ λο ò προσεγγßζονταò αυτο κ ρ ιτικ Ü τα Αρτεμßσ ια, πρÝ],ιε ι να ]ταρ αδ ε, χτοýμε πωò üγιναν λÜθη, υπÞρξον καιιορολÞψειò ¹ταν üμωò ελιßχι στεò και ασÞμοντεò γιαν0 αλλοιþσουντο τελικü αποτüλεσμα, Δεχüμαοτε χÜθε κολüπιοτη χριτικÞ που συμβÜλλει σιη βελτßωση τηò οργüνωσηò των εκδηλþσεων καιπαρακολοýμε κÜθε ενδιαφερüμενο να

εßδουòη κριτικÞ αποτελεßγια το ΔΣ τη μÝγισlη βοÞ, θεια και συμμετοχÞ σσιδρÜση του Συλλüγου. 0ýτε το ολÜθητο δ€κδι χοýμε, οýτε εμειò ταξüρουμε üλα, ΑπλÜ ο καθüναò μοò κÜνειüτι κολλι τερο μπορεßüσο μικρü καινα'ναι η αυτü περιμÝνουμε οπü κÜθε μüλοò, το κÜνει, Αυτοý του

απü κÜθε συιºωριανü μαò, Πττεýου!ε πωò εßνοι πιο ουσιOπικü, ν' 0νÜψει κýπOýò Ýνß rcpi, üσο μιιφÞ χι ον εßνOι η φλüγß του, 0πü το να tοτσρýτα το σκοτÜδι. 0 Σýλλογοò εινοι üλων μαò, εlνOι του χωριοý μοò, σε κανÝναν δεν ανÞκεL και κονÝναò δεν Ýχει δικαΙωμο να βÜζει πÜνω οπ' το κοινü συμφüρον, οποιοδÞποτε σκÝψη και φιλοδοξßα, Το

πορÜδειγμαπρÝηειναδεßινουμε üσοι ασχολοýμαaπεΔιοικητιχü μετον

Σýλλογο, Η ανταμοιβÞ του καθενüò α]τü μαò προÝρχεται απü το οσþ, ψυχüτουκιαπüÝναπιθανüμπρÜβοπου μπορεßν' ακοýσεL ΚαμιατρÜπε,

ßα üιν εζαρτυρωνε|ο_lη ην ε]ιτογη, κογεγοò δεγτοωσ|οε, χαρη οε Στο πρωτο ΔΣ κOι _ε

νω-ιòτιò

αναμνηοε,ò, οφου {οπασο, ν

ο,,0,

νηγυρισμοßτηò μεγÜληò επιτυχßαò, θα επισημÜνουμε κοι θο καταγρÜ, ψουμε κÜθε ατÝλειο κüθε παρατιιρηοη που δεχτÞκομε (αιθααναζητÞ, σο,μ. λ οε.ωοιεναμηιr]ονο}ηοθοJν Η,-εJθ,νηο, τηmOο]ο-ο, τελεß ετ¾ýηση üτιταΑΡτΕΜßΣΙΑ 2008 θα εινοι κολλßτερα απü τα 0ετLνÜ, το Δ,Σ ΑΓαΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ 5


ΕΥΧΑΡιΣΤιΕΣ ΣΕ οΣοΥΣ ΣτΗΡιΞΑΝ ΤΑ ΑΡτΕι\ΙιΣιΑ 2007

. .

.

Ευχαριποýφ üλουò üσουò βοÞθησανσ.η Φdεδßαση, οργÜ, νωση, προετοιμοσßα και !λοποßηση των Αρτεμισßων 2007, διαlFρο Fυχαρ,ο οΙ-ι ιο ι,εΛη ιου σJλ^ο/ο- ηου εργο, ΣυμμετοχÞ οτην κοπÞ πßταò 2008 τηò ΠονευβοßκÞò ομοσπονδßοò Ελλüδαò (ΠΟΕ).

ΣυμμετοχÞ στην ετÞσιο συνεδρßαση τηò ΠοΕ οτιò

14

Νοεμβρßου2007,

ΚοπÞπßταòΣυλλüγουτοΑlOÞμεροΙονουαρßου2008

. Συνεστßαση ,γλÝ!τι μελþν Συλλüγου οτην ΑθÞνα, . ΑποκριÜτικοòχορüò οτο χωριü, . ΣJμμετο\τ στηνεορτÞτουΑ}, Γεωογßου σιο λωρ,ο μοò, . ΣυμμετοχÞ στο 4ο Πανευβοßκü ΦεοτιβÜλ ποραδοσιοκþν χορþν, . ΑνοιξιÜτικη εκδρομÞ ε!ºüò του διμÞνου ΙιΙαßου , Ιουνßου 2008, Φθινοπωρι\,η εκδρομÞ εντüò του διμÞνου Σετπεμβρßου ,

Οκτωβρßου2008, Αρτεμßσια2Oο8,

Συμμετοχη στιò εορταοτικÝò εκδηλþσειò απελευθÝρω, ο,ηòτηòΕýβοιαò, ΣLμμflοτ] σι ºν εορτη ,]ημηò του hιιJαιοJ Ιογμοτορß,-ι

Βελισσαρßου, ΟργüνΦσ] γιοριηò οτο ΙιΙπερνογι -ην Ιριτ"] η|-ερο τοJ ΠΑΣΧΑ, Συμμειολº οτ,\ Εθν,λεò ΕπετειοLòτηò 25ηò ΙνΙοριιοJ \α, 28ηò Οκτωβρßου οτο χωριü μαò, Γεν,ιτ ΣJνε\ευση γ,α το θζJα του πνειιJοτικου <εν- poιJ Ιωü\^τη

κοι ονογ<οßΦν,ροηοηοιηοεΦν

Συλλüγου οτατüλη Δεκεμβρlου 20ο7 Þ αρχÝò Ιαν,20ο8, ΣυμμετοχÞ οτιò εκδηλþσειò προστασßοò του περιβÜλλο!ºοò και τηò διαχεßρισηò των α(πικþν στερεþν οποβλÞ, των τηò

Ν

üτιαò Εýβοιαò.

ΣJμμ.τολπ σΓο Jε,ζονο θεματα ηου οηοσλολοLν το χω,

ριüμαò,

Το

Σοββα,ο 5laνoLopιou 2οο8 σιò 8το βροδι σιο Ι ßοφε του Βαοιλη Δημºιριοδº οτο λωρ,ο, θο γινει η κοπΓ τºò πριJ-ο{ρον Ü,ιλlò º,ιοò τοJ ΣJλ^ογου μαò, Το Δ,Σ θα χαρεßπολý νο αντολλüξει ευχÝòγιατην λοινοLογια χοονια ι,ε ολουò τοLò ουγ^ωρ,ονουò, ανογνþοτεò και συνδημüτεò,

ΟικονομικÝò Ενισχýσειò Ευχαριοτοýμε τουò συνδημüτεò μαò που ενισχýουν οικονομικÜ την προσπÜθεια του Συλλüγου μαò οτον ¶γγελοò ΠοθητÜκηò

50 €,

Αγγελßνα λΙακρυνικüλα5ο€,

ΑΒΕΡ τ τη

Ν4

σ,,]1ον Φ,ò

,οθορ,ο,

τεò,

αρυσ

|,ο τροπιζιJν,

0ÝνOρου,

Ευχαριοτοýμε επßσηò ξεχωριοτÜ üσοlJò οτÞριξαν τα φετινÜ Αρτεμßσια με υλικÜ καιχρÞματαj Κþσ.αò^ιÜπηò ΕΠΙΠΛΟΣΤγΛ Εθνικü Οργονισμü Τουρισμοý

ΑΓΕΤΗΡΑΚ^ΗΣ Σαββüκηò Ιωüννηò Κοτüσ.ημο ειδþν !γιεινÞò τσαοýσηò ΧρÞοτοò, ΕλοιοχρωμοτιαÞò Αßδßνηò Αντþνηò - Ηλεκτρολüγοò, Υδρουλικüò λÞπελιÜò ΙωÜν,ι/ηò , Κρεοπωλεßο Φωκßτηò Ν ικüλαοò , οικοδομικü ιJλικÜ

ΣπανüòΑνδρÝαò

_

Σοýπερ Ι',1Üρκετ

ΦσÜΑποοτüλουοτο¼ριο

Δημητρßου Κþοτοò ψηοτοριÜ Γεþργιοò - Αγροτικü μηχονÞματο ^αθοýραò ΚαταστÞμοταοτπικþν Αφοß λ4οýπριχο Τσüλαò ΣτÝλιοò , ΚατÜοτημα χρομüτων ΜακρÞò Γεþργιοò - ψησταριÝò Κþοταò ΡÞγαò,τεχνικüòΔΕΗ Χατζηαργυρßου,ΚεΦÜλο Σοýλα, ΛευκÜ εßδÞ Αφοι Κοýκη Σοýπερ ινºÜρκετ Τσüλαò ΒοσΙ\ηò ΦροwιοτÞ ριο «Γνþση»

Ευχαρισ.οýφ üσοτJò συμμετεßχαν αφÞοκερδþò στην πα, ρουσßασητωνΑρτεμισΙων2αα7]

την χορωδßαΑυλωναρßου,

Ιο Ωδεßο Χο^Βßδαò ,ηò FUpo\ Σιονο_ με ιο Γορορτη|.ατα

τηò ΣχολÞò χοροý κοι μο!σικÞò Αυλωναρßου Τα κορßτσιατου Αγιþργη που χüρεψαν με δικÞ τοιJò πρωτο,

βουλßα,

Την θεατρικÞ ομÜδα «Ι,lΑΣΚΕΣ»του ΔÞμου

Τουò ,/οΡΙνΠΑΔΕΣ κοι το ΖοΡΜΠΑΔΑlΙΑ ^ηλαwßων, μοò ηου ειονον ατελεßωτεò πρüβεò þΦε να μαò παρουσιüσοιrντο καλýτερο θÝαμα,

-α παιδιο ηου ,ηρον ι,εροò

σ

ò οθΛητ,"εò ε"üηλυοειò Foι

Ýδωσαν Ýνα ξεχωρισ.ü χρþμο σ.ην παιδικÞ βραδιÜ,

τÝλοò Ýνα μογüλο ευχαριοτþ σε üσουò μαò τßμησαν

σοýβ^dΙ

:

Βασßληò ΚαντÜρηò

ΧüßορÝτσ|

δ|Ü9üρεò στ.σιαΔττÝ (' γ^υßÜ τηò Κυρü Τασßαò

4 ΑΓ QΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

την

Þταν πολý επιτυχηýνεò, με οποκορýΦωμα την βραδLÜ που 'ιον οφιLριμÝνη σια αο,δια 1οι ην νεοΛοια )οò περι|_ε, νουμε πüλι οτα Αρτεμßσια 200θ και σοò υποσχüμοσιε üτι θα κÜνουμε üτι εßνοι δυνατü για να περÜσουμε üλοι μοζΙ αξÝχα,

τΑΞι

ÝτÜτε να φtμε ßσ.ιοιßμε raι να χορÝφου!εΙΙ

μθ

ºοοοιJσιο ]οJò ο}.ò ιò βροüιLò üιοτι χωριò την ηροσε λεJση roJ λüομου δ"ν Jηοοουμι νο μιΛαμε γ,ο cn, ιυλ,] μFνο Αοτε_,οιο, ΕΦοιγι Voνoc οιι φετοò η ποοσελεJßßη αοιο γενι κÞ ομολογßα ξεπÝρασε κÜθε προηγοýμθνο. ¼λεò οι ΒροδιÝò

Αγ, Γεþργιοò ΑυλωναρΙου ΨÞτü

στιò ε,σü,

δουò των εκδηλþσεων, αιò δοσοληψßεò, οτο BAR, στην κουζΙνα, σταποτü, αναψυκτικü, πιò ψηοταριÝò, οτο σερβßρι, σμα, οτο οτÞσιμο τηò σκηνÞò, του ΒΑΒ, ηò κουζßναò οτην ανÜπυξη τηò Ýκθεσηò παλιÜò ΦωτογραΦΙαò γενεολογικοý

κιν,:6979 777715 ΠιÜτσα 2223ο 31058 31ο37


ο χορευτιΚü του Συλλüγου μαò, οι ΖορμπÜ,

δεò καιτα ΖορμπαδÜκια| μετηνπαροιJσßα και τη δρÜση τουò, αποτελοýν πιατο δημοφιλÝ, οτερο τμÞμα, το καμÜρι των κατοßΚων του χωριοý μαò, την ζω!τανÞ διαΦÞμιση του ΣυΜογου στο πÝρατα τηò ΕλλÜδαò, Η γενικüιερη ηορουσια του μαò Ýχει κüνει υπερºφανουò κοι μαò Ýχει πεισει üτι αξßζει ιδιαßτερηòπροσοχÞò και κÜθε θυσßαò.

ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ ΣΕ

ΔΡΑΣΗ

Η μεγüλη επιτυχßο του και η καταξßωση στη συνειδηση üλων μοò δεν ειναι τυχαια, Ειναι προΙüν ΚοπιαστιΚÞò δουλειÜò Και επßπονηò εξÜσκησηò των μελþν το! και μÜλιοτα κÜτω απü δýσκολεò, α\τß, ξοεò σιJνθÞκεò, Ηδη οπο τον Σετπüμβριο αρχσαν τα μαθÞματα χοροý γιο την περßοδο 2007/2008, Η h.αθηγητρια χορου ΑΡΕΤΗ ΡΗΓΑ, μεθοδι(Þ, απαιτη, τικÞ και με μεγÜλη υπομονÞ, επιδιþκει την τÝλεια εμφÜνισητωνχορευτικþν μαò, Το ΔΣτου Συλλüγου βρßσκεται πÜντα οτο πλευρü τουò, qφουγκρÜζεται

τα προβλÞμαιü ιουò Κοι ΠροσπαθεΙ για την αμεση ετιλυσÞ τουò, Πιοτευει με θερJη τον αγþνα ουιων των μικοων ι\αι μεγÜλων παιδιων λοι ονομÝνει την

επÜξια εκπροσþπηση του Συλλüγου μαò, üπωò ÜΜωοτε Ýχειγßνα μÝχρι σÞμερα, ¼λεò οι εμφανßσειò που Ýγινον Þταν Üψογεò και απÝσπασαν τα κολακευτικüτερα σχüλια, Συναγωνßστηκαν με χορευτικÜ συγκροτÞματα μεγÜλων ΔÞμων και απετÝλεσαν αντικεßμενο θαυμασμου, Στο 3ο Πανευβοßκü φεοτιβüλ ποραüοσιακþν χορþν, στιò πολιτιστικÝò εκδηλþσειò τηò Οκτωνßαò

και των ΑνδρονιÜνων, ξεχþρισαν για την υψηλþν απαιτÞσεων παρÜοταση που Ýδωσαν αΜÜ κοι την

Ε ΕΚο

ΠΡΑΤΗΡΙ0 ΥΓΡΩΝ ΚΑγΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΛΥΚοΥ ΑΥΛΩΝΑΡι - τΗΛ. 22230 31298

Η ΑρετÞ διδÜσκει τα βÞματα ενüò νÝου χοροý στουò ΖορμπÜδεò, ΒÞμα - βÞμα και με υπομονÞ αυτÜ το παιδιÜ ονφοΙνουν στην τηò επιτυχιοò Λοι στο ονωτατο ^ορυφη ΣυγχορητÞρια. σημεßο τηò συνεΙδηοÞò μαò,

σεμνÞ παρουσßα τουò τιμþ\ταò Ýτσι με τον καλλΙ τεροτρüποτο χωριü μαò, Διοισθανüμενοι τιò συνεχωò αυξανομενεò ανÜγκεò του χορευτικοý, οι οποßεò πηγÜζουν απü την διÜθεση των μελþν του συγκροτÞματοò στην ποικιλüτροπη ανÜιπυξη του τμÞματοò (νÝο μÝλη στολÝò , συμμετοχÞ σε μεγÜλα φεοτιβüλ κλπ,) και λαμβÜνονταò υπ' üψιν τιò παροτρýνσειò πολλþν μελþννα βοηθÞσουν υε κÜθετρüπο ατπÞ την κατα, ºληκτικÞ προσπÜθεια το Δ,Σ οτην τελειJταßο του συνεδρßαση οποφüσισε την σýοτοση ομüδοò φßλων του χορευτικοý μοò με σκοπü την ολüπλευρη στÞριξÞ του. Καλοýμε λοιπüν κÜθε Αγιωρ, γÞτη και üχι μüνο ποý επιθυμεß και πιοτεýει στην αναγκαιüτητα υποστÞριξηò των ΖορμπÜδων να εγγροφεß μελοò των φιλων του χορευτικου και να βοηθÞσει με üποιο τρüπο νομßζειτο δýσκολο Ýργο που Ýχει αναλÜβει το Δ,Σ, Πιστεýουμε üτι η προ, τασÞ μοò θο βρει α\,ταπüκριση ηδη στο χορευτικü Ýχουν εγγραφεß αρκετα μελη απü τα γýρω χωριü και θα συνεχιστεß ο αγþναò μαò για τη διατÞρηση τηò παρÜδοσηòτου υπÝροχου λαοý των ΕΜÞνων, το Δ.Σ.

FOBCE

πγΡοΣΒΕΣτικΑ ΕιΔΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ^ΕιΣτΑ ΚΥΚ^ΩΜΑτΑ ò.ò.τ.ν ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

),, @

ιΙÜκηò ΙýατειτζιÜδηò Ταμυνοßων 21, ΑλιβÝρι - ιηλ.2223ο 24128

γπεýθυνοò πωλÞσεων:

ΑΠΩΡΓΗτικΑ ΝΕΑ5


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΟΡΑ Π εριερυο ¼υτο το καΛOκο,ριπου διοΒηλOLε, Ιι,Ια( γευιOε,{ονο']οιηση Ι Ιιο, γιο,ι οχι <αι τεοlφονιο, ολλα κOι JOc πληγοοε, Ι0 γεγονοßσ,

δαδοχ,\Ü λOιεºαλληλα μOò χοροξαν, Τ0 0υνοσθ*μα,0 |,0ò εντονα {0ι

ονÜμικτο, μοò οημÜδεψον, Προσδοχ(ßι νο βγοýμε σοφüτεροι χαι δυνοτü, τεροι αßολOγþνºοò ο κοθÝναò χωριστü ολλÜ και üλοι μαζß, üπου αποιτεΙ ται, τιò θ ετlκ Ýò και αριητικÝò μαò καλο κ αιρινÝò φορτΙσε ιò, Αò ορχßσουμε απü τιò εκδηλþσειòτων «ΑρτεμOßων», μια βαθειÜ ρ(ω, μÝνη -üπωò οποδεßχθηκε πÜλι- κοι συνεýησιακÜ καταξιωμÝνη πOλιτι, οτκÞ πρÜξη, δομημÝνη με κüπουò, μερÜκι και μεγüλη συμμετοτικüτητα, ΠρÝπεινα εßμασιε περÞφανοι γι ουτÝò τιò εχδηλþσειò που κÜθε χρüνο αßλÜ κα ΦÝτοò Ýδωσαν το στνμα μαò, Το 0τßγμο ανθρþπων τιου πιmεýουν πωò η εσωτερκÞ μοò καλλιÝργεια οποτελεßζητοýμενο χοι η εξωτερικευοι

των πüθων μοò, ονÜγκη συνυφασμÝνη με τη ζωÞ.

0ΙOεΙΙνε( ε{δºλΦOειò ιων , ΑρτεLιοιων, üεγμπορειπOραγο απο,ι, μþποι θετικÜ, θεηκüτατο, 0ργüνωσι και αποτÝλεσμα συμπλεýσανε Μπορεßνα οΚοýστηκαν και κριτιΚÝò φωνÝò, δßκαιεò Þ Üδκεò, Αυτü δεν ειναι κοκü, Η (ριτικÞ διορθþνει τιò οτÝλειÝò μοò που εßναι φυσικü να εμφανßζοπαι οε κüθε χþρο, üπωò ο Σýλλογüò μαò, ο οποßοò δηκρßνεται για τη μεγÜλη του

δβÜσ.

0ι βελτι(ßσε ιò Þ

ο ι

το μÝ

ò

γßνοπαι μετü απü καλüπισιη

κ

ριταÞ μετü απü

ΓνωO,JOνο,Iτωνουνθηιωνοß}ακοιLε τηοJ|.μετοχηλOι ιωνλρ,νοýιων òßτιν ΠροατÜθεια.'Ετσι

Ýρχετοι αργÜ

Þ

γρÞγορα χοι

η

δικαßωση,

0ι εκδηλþσειò Þταν πρÜγματι λαμπρÝò,'Ηταν η συνÝχεω Üλλων κοι

πüλι εντυπωσOκüτατων προηγοýμενων εκδηλþσεων, τα συ,τºαρησριο λοιπüνεßνοι διαχρονικÜ κοιγιατουò 0ργανωτÝò τουò αλλÜ καιτουò καθ

οΦνδÞποτε τρüπο συμμετÝχοντεò, Τα συγχαρητÞρια α!Þκουν σε üλουò. Κα σ' αυτοýò που μπüρεοαν κα πρüσφεραν πOλλÜ και σε üλουò τουò ü;λOυò που συμμετεßχαν με βÜση τLò δυνατüτß]τεò τOυò, 0ι ρüλοι εßναι

πολλOßκαιο(οθÝναòμÝσααπ'αυτοýòανολαμβÜνεικαLφÝρνεισεπÝροòτο ÝργοπουθεομlκÜαειÞπουOνÝλαβεεθελOýσlα, Σ,lμαοß0 μεγOλη εtει αν ΦΦιλτθη<αμε κο, ηOοο καιεδω μΠOρει νο ºει κÜποιοò με βεβαýτητα üτι üλοι μαò ωΦεληθÞκαμε πολλαπλÜ κοι ωò ο"νολ0 {αι ωò a|OL0 [ιεινο ηου Lενε, ειναι ν0 οJνεχιοοιμε κ0, νο μπλουτßσουμε ακü μη περισσüτε ρο αυτÝ ò τιò

κδηλþσαò, Εßμαι β Ýβαιο ò χαλλßτεροτρüπο, Αρκεßνα μη τσιγκουνευüμσστε να τιυοýμε Φωνατlα üλουò üσουò προσΦÝρOυν Þ πρüσφεραν, ΑρκεßνακOλοýμε (οπÜ μαò üλουò εκεßνουò που μποροýν να προσφÝρουν, 0 σοOüò λαüò λÝε ι| «δεν προφτÜσαμε νσ ποß]με δüξα σοι ο θεüò κα Üπε πÜλι βαÞθα Πoyoyιd-, Αυτü συνÝβη και σε μαò, Δεν πρüΦτασε να σβÞσα ο απüηχοò των εκδηλ(ßσεων των ιΑρτεμOßων», δεν ε

ε

üτιαυτüθαγßνεικαιπιοτεýωüτιθαγßνειμετον

προκÜναμε νο οφομοLþσουμε τ] χαρÜ μαò 0πü τιν εππυχßα των εκδηλ(ß, σε ων και νÜτη η Συμφο ρÜ Τ0 φοβ üμαοταν αυτü που συνÝβη, Εßχαμε ε κφ ρÜ, σει αυτü τ0 φüβο και την αγωνßα 0πü τιò σιÞλεò του Περιοδκοý μαò, αλλÜ δενμπορÝσOμενααποφýγουμετο κακü, Ηπυρχαγý ξÝσπααε, ÝκανεαÜ, χτ]] δÜσ]] καιιεριουσßεò και μαò μαýρισε την ψυχÞ. Ευτυχþò δενπειρÜ,

χΓηκοντο σπßτια του χωριοý, κοι δενπειρÜιτηκονγιατι οι ÜνθρωπOßτου, οι χωριανοΙμοò, νÝοι (υρΙωò ολλü και üσοι Üλλοι μπOροýσαν, Ýδωσαν επß πολλÝò (ßρεò, κOι μOλισια νýχτ0, δραματι«ü αγþγα με τιò φλüγεò που

ÝγλυΦον τιò ουλÝò των σπLτιþν, κοι κοτÜΦερον να αποτρÝψουν, την τελευταßαστιγμÞ,μιOολοκληρωτικÞ κατOοτρOφÞ, Δεν θα'θελα εδιßν' ανOφερθþ σεπρüσωπαμÞπωò κοιαδικÞσω καποιο απ' αυτÜ,'0λOιαξßζουντον ÝποινογιατΙÝσωσαν ζωÝò καιπεριουσßεò, Δεν θα 'θελα ν' αναφερθþ επßσηò σε ευθýνεò που κα πολλÝò εΙγαι κOι σε πολλοýò μοφÜζοWαL ΑυτÝò εßναι γ/ωστÝò, Ýχουν κατογραφεßστη συνεΙ δησÞ μοò τουλüχιοτον χαι μακÜρι ν0 αποδοθοýν, το μüνο που θο σημεLþ, σω εßναι πωò η επüμενη μÝρα ÞτOν τραγl(Þ. ΣτÜχτεò και απO(αδια ιιοντοý, ºεο,ουσιεò 1αι üOσ] λουενα, ,ΙOιι0 βουρκο|.ενα, υυχεò ιροJογJενεò, ηρΟοωπα ταλοιηωρημινο, ογανο{ιηση γ,ο Γν περιΒο»ο\τL,,η {ο-αστρο, üη irλr\o λα ικονοηOτσηνιοτ μηορεοαμLν0O1οτοευοι με ιOχειροτερα Αυτü που μαò οπOμÝνειπλÝον ειναι να πρOβληματιστοýμε σοβOρÜ να σκεφτοýμε, να μα\ετÞσουμε απþλειεò, να δοýμε προοπτικÝò κοι ν'απο, φοσΙσουμε τιò δρüσειò μοò, Κα σß]ν ιlερΙπτωση αυτÞ ο Σýλλογüò μαò μπορεΙνα Ýχει Ýνα σημοντικü ρüλ0, Δεν θα μποýμε εδþ οτ]] διαδLκασßαν' αναφÝρουμεποιοò θο πρÝπει νο εßνααυτüò ο ρüλοò, γOτιδεν θοπρÝπει ν0 γινüμαστε κουραοτlκοß, ΣκÝψειò, γνþμεò, απüψειò υιιÜρχουγ πολλÝò καLμποροýν να εκΦραποýν αιlü πολλοýò. ΠρüτοσÞ μου εßναι το θÝμα να τεθεß και να συζητηθεß σε λßαν πρOσεχÞ, Ýκτακτη ΓενΗÞ ΣυνÝλευση του Συýüγου, Εχεßθ0 πρÝπει να ληΦθοýν αποΦÜσειò προò την (οτεýθυνση

μιαòπOλιτικÞòπρüληψηò,Ανüλοιεμεßò,ηκOινωνßατωνπολιτþν, δενδρα, στηριοποηθοýμετüτε οεν θο πρÝπειναπερψÝνουμε καιπολλÜπρÜγμοτα απü τουò ü,λλουò, Αυτü το εßδOμε τοχωνÝψαμε, Εμεßò θαπρÝπειναφρο, ιΓιßσουμε να κνÞσουμε τουò μηχανισμοýò ÝγκοLραπρν φτÜσουν οιπολλÝò

βροχÝò, εμεßò θα πρÝπει να δρÜσOυμε þστε νο απOτρÝψουμε, κατÜ το δυ, νOτüν, μια πορüμOια κατοστροφÞ, που μπορεßνο Ýρθειτα επüμενα κOλ0, κOßρια,¸χουμε αποδεßξα üτι μτιοροýμε να το κÜνουμε και μÜλι(πο με επLτυχßα.

ΚOιοεηιλογοò αJηò τηò νροφτò:Αò {ρο-σο,JLε οο0 μοò εκοναν ý0 χαρουJε, οσο Lαò ΓνωοOν Δαι μαò δ"ναμυοον.αι αò εειOοοLμε ο,ιιμοò μÜτωσε, φρο\πιζοντοò και οι ßδιοι με τιò δυνÜμειò μαò ν' αντιμετωπßζουμε, üσο μηOοουμε π,ο ανΦδ, να, ιò ο]οιι( εφιολπκεò σιιγμιò Γου καποιο βßßσκοτη μοßρο μαò αναγκüζεινα ζÞσουμε, τ. Ε, ΔΗΜΗτΡιOγ

g

η

ΔΗιΙΗτΡΗΣ Α0, ιυ()γιιτΡιΧΑΣ

ΟΓιQαιßτγ

Λ, ΦυλÞò, Ανω τηλ, 210 2470θ19 ^ιüσια

ΓΕΝ|ΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚ|ΝΗΤΩΝ ΑΝτΑjι^Ακτ|ΚΑ

Δ.

. επιΣßΕΥΗ .

Drilr.

Ιl.Α. λΙ

Ε.

il.ltlI

πηΛΗΣΗ ΜΕτΑΧΕιΡßΣΜ

Θ ΑΠΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

ιΩΑlιlιΗΣ πΑηΑΡΗτΑΣ

sεηνòε

ΧΑΝΙΑ ΑΥ^ΩΝΑΡΙΟΥ

οΡΦΕΩΣ 124,]28, ]18 55

τΗΛ, 210 3472396,

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

α0

3422093

Π21ο

346632s

(διοοταýρωση ΧÜνια

Ωρολüγιο)

ΤΗΛ. 22230 32330


007 ι καταοτροφικÝò τιυ ρ καγ ιÝ ò το! Αυγοýοτου 2007 πÝροσαν στο πορελθüγ, αφοý κατÝκαψαν τα πüντα, αφÞνονταò τιßσω τουò aντονο ια σημαδιο _ιοò τρουμαιι{-ò εμπειρ|οò {οι μγημ.]ò, χÜθηκαν Üνθρωποι, Κüηκαν σπιτlα, ΑΦανßοτηκον διßση, ΚαταοτρÜΦη, καν κολλιÝργειεò, ΚÜηκαν ονυποψßαστα Üγρια καιÞμερα ζþα. Πα!ºοý μαýρη καταχνιιß,'Εντονηη

λαüò νο αισθÜνεται ιταραμελημÝνοò, πληγωμÝνοò κΦ πÜνω απ' üλο προδομÝνοò, Του αξφι σßγουρα κOλýτερη αmψετ(ßπιση απü κÜθε μOρφÞò Ýκφρασηò κροτικÞò εξουσßαò, Ιδοý üμωò το μεγüλο ερþπ]μα, ']ο,οι ΓΙοιο εινοιτο κροιοò: αολο ιν εξουσ,0, Fξουο α αοκουν ε{εινοι

στουò οποΙουò

ο

λαüò Ýδωσε üμεσαÞ Ýμμεσατην ενºολÞ σýμφωνα με

μυρουδýαπüηνκατακαμÝνηγη, ΣυναισθÞματα βαριÜ. Προβλημοτισμοß αναπÜντητοι. ΕφιαλτικÝò mιγμüò που

τιò επιταγÝò του ΣυντÜγματοò. ΚρÜτοò λοιπüν εßναι οι ΔÞμορχOι, οι

σημÜδεψον ανεξßτηλα την ψυχÞ μοò,1σωò γι0 üλα αυτÜ υπÜρχει μια οπλÞ απÜντησ]], τα απλÜ εινοιτο δýσκολο καιτα αυτονüητα εßναιτα πιο δυσνüητα, Η φýση εκδικεπαι üταν ο Üνθρωποò εσκεμμÝνα Þ üχι

κÜ üλοι εμεßò, τον πρωταρχικü üμωò ρüλο και ευθýνη οτα δρþμενα κÜθε εδαφικοý διομερßσματοò τον Ýχει η τοηικÞ Αυτοδιοßκηση πο!

δεν την σÝβεται και δεν ]ταßρνει στα σοβαρßß τιò ευθýνεò και τιò υποχρεþσειò που Ýχειγια την προοτοσßο του φυσικοý περιβÜλλοντοò, üταν, üσο

καιüπωòπρÝπει,

0ι παρÜγοντεò που συνετÝλεοαν σ αυτη τÞν πρωτοφανÞ κατοστρOφÞ με ανÜλογη συμμετοχικüτητα εßνοι: ΑνημÝρωτοι πολßτεò, Απροετοßμασιοι φορεßò, ΕλλιπÞò συντονισμüò σε üλα τα επßπεδα. Εφησυχασμüò για κÜτι που δεν Ýχει εμφαγισθεß ακüμη, ΑνεπαρκÞ μÝσο, ΑνεπαρκÞò Þ ανýπαρκτοò σχεδιασμüò. Τη δημιουργΙα ικανþν απιπυρικþν ζωνþν, Ισχυροß Üνεμοι, Ανθριßπινο λÜθη. 0ργανωμÝνοι εμπρησμοß, ΙΙlεγιßλη ξηρασßα. lt4 ακρü τιε ρ ßοδο ò ανομβρßαò, Ιν]η ýπαρξη εναλλακτικþν δρüμων διοφυγÞò, ΑδρÜνεια οτα πρþτα στüδια εκδÞ,

λωσηò Γc,]UpkOvιo( καθ-σιεοημενη εκλÝνυση κοιοιτημΓνων ηε, οιοχþν, Χαρα«ηο,m,κα υqJηλεò θερυοκραοιεò ΙΙº οΙιοτοι,]ση ιοι ι, κþν μÝσων πυρüσβεσηò. Πλοýσια, πυχνÞ, υψηλÞ κοι εýφλεκτη βλÜ, οτ]]ση. Απρüσιτεò τιεριοχÝò σ(α επßγεια μÝσα πι]ρüσβεσηò, Χοροκτη, ριοτικÜ δOκεχομμÝνο Ýδοφοò με χαρOδρþσειò, λüγουò, βουνÜ και ρεμοτιÝò, ΣπασμωδικÝò κινÞσαò καταστOλÞò τηò πυρκογιÜò, Προ, εκλογικÞ πeρßοδοò, γπερβολικÜ πολλüòπυρκαγιÝò κατÜ την ßδια πε, ρßοδο, ΕλλιπÞò

Þ ονýπορκττι

επιτηρησ] δασþν.

α!τÞòτηò δυσÜρεστηò κατÜσιασηò συγκι!ητικη και επυπωσιακÞ θυαισθηοßα και η πρωτüγνωρη Þτον η Το κορυφοßο συμπÝρασμα üληò

ολληλεγγýη των ΕλλÞνων και

η Üνευ

προηγουμÝνου οτÞριξη των πιιρü,

πληκτων, ΔιαφÜνηκε σε üλο τουτο μεγαλεßο το φÞüτιμο, ο ανθρωπG σμüò κο, ο ηο,οιωιισμοò των Γανελλ-νυν, LινOι {οιμα ενοò τετοιοò

-,

Νομüρχεò, ο Πρωθß]πουργüò, ο Πρüεδροò τηò Δημοκρατßαò καιφυσι,

οποτελεßτο βασικü κýπαρο και θεμÝλιοτου κρÜτο!ò, ΕÜνλοιπüνΦθÜ, σουμε οτο σημεßο σε τÝτοιοò Ýκτασηò συμφορÝò η ΤοπικÞ ΑυτοδιοΙ κυβÝρνησηναπροσποθεßνα συπονßσει το οσυντüνιοτα μÝσα οε κλßμα βαθιιßò κομματικοποιημÝιηιò πολιτικÞò ζωÞò, τüτε αλλοßμονü μαò, Το κρÜτοò εßνοιγιο τα κολιß υπονο_εΙJμÝνο {αι να ηζρ,ιΙενοιJ_ι το χοιροιερο, Το Φοινομενο τηò μη επÜρκειαò τηò Δημüσιαò Διοßκησηò δεν εßγαι τωρινü, Γßνοντοι βεκηση να ερωτÜ «ΓΙοý εßνοι το κρÜτοò»η δε

βαßωò βÞματααργß, αραιü καιπολλÝò φορÝòοσýνδετα μεταξýτουò. Η οικολογικÞ καταστροφÞ που συπελÝστηκε εßνοι ονυπολüγιιjτη, 0ι

παρενÝργειεò ßσωòναμηνεßναιπροβλÝψιμεò σεüλητουòτηνÝκταση,

τι γα περιμÝνουμε Üραγε; Ερημο]τοßηση; ΚοτολισθÞσειò; Πλημμýρεò; ποια θα εßνοι η ο-μºεοιüορü των ,οιατþν Νηλεο κα, Χονüρου ουλαχιστο α]ο το Χανιο _rιρι την Μουριερη: 0ι πλημμιJρεò οτην ηερ οιη μοò εχουν Η χλωρßδα και η πανΙδα υπÝοτη μεγüλο πλÞγμα,

ιοτορικü προηγοýμeνο, ΣÞμερατ0 ενδεχüμενο αυτü εßναι πιθανüτερο

και μüλιστα οτο μÝγΦτο βαθμü, οφοý η γη εεγυ_νþθηιε,ΣεπεριηιωσηÝ!ºοιηιβροχοπ,ωσηc θοπεοιμενουμε, |üνουòλασπηòκοινεροθαλοοοα, Lινα!αι,εσηλοι ονηαναγ(οιοτητο ατιü κüθε üλλη φορÜ

ναγßνουν αντιπλημμυρι(Ü Ýργο και πÜνω οπ' üλα να γßνει σχεδιασμüò αντιμετþπιοηò ενδεχüμενηò πλημμýραò Ýτσι þσ(ε να μη παραμεßνο!με θεατÝò, Να αναζητÞσουμε τþρα το κρÜτοò και üχι μετÜ την üποιο ανεπιθýμητη καταστροΦÞ, Νο αξιοποιÞσουμε οτο Ýποκρο τιò τοπικÝòδυνÜμειò καιμÝσαγιακÜθεπερßπτωση,

.'¼,τι οπÝμειγε μετü την πυρκστÜ- Μουρßλσ κοι Ýντονη μυρουδιÜ σπü την κομÝνη γη,


ΝΕΑ ΣΑιΖοΝ ΚΑΙΝOγΡΙΑ 0ΝΕΙΡΑ πΑ τΗΝ ΑΡτΕΜΗ φετιιÞ ποδοσφαιρικÞ πÝρßοδοò ξεκΙ!τ]σÝ για την ομÜδο μαò φ κολλßτερεò προýποθÝσειò, εκ του γεγονüτοò üτι περισσüτερα Üτομο, νüα και φ

üρεξη, αποφÜσισον νο συμπαραοταθοýν, πλαισþνονταò το Δ.Σ, Εßναι ολÞθεια üτι το τελευταßα

ρüνια

εßχε παρCτ.ηρηθεß

κÜποια χαλÜρωση και η ΑΡτΕΙνΙΣ δεν αποτελοýσε την πρþτη σκÝψη οτο μυαλü κÜθε ΑγιωργτFη, Εßνοι καιρüò λοιπüν νο πÜρει τη θÝση που ορμüζει οτο μυολü και τιò καρδÝò ολονþν μαò

Για να συμβεß αυτü, πÝρα οπü την οργÜνωCπ] σε διοκη, τικü επßπεδο, την αγÜπη και το μερüκι, που τα θεωρþ δεδο, μüνα και ουτονüητα, χρειÜζοντοι και τιüροι.

Κατ' ορχÜò και δεδομÝνου üτι το γÞπεδο Αυλωναρßου που χρησιμοποιεßγιο Ýδρα ηò η ¶ρτεμιq, Ýγινε φ χüρτο, χρÝιüζονται ανÜλογα υλκü, παπουτσιο, μπüλεò κλπ, ¼τον ογωνιζομαοτε γηπεδοιJχοι ειμαστε υποχ]οεοι τηò αμοιβÞò των διαιττFþν που εßναι 17ο € σε κÜθε αγþνα. ΠρÝ,

πει να πληρþνουφ επß πλÝον τη βενζßνη των ποδοσφαG ριcπþν που μετοκινοýνιαι αποτηνΑθÞνο με δικüτουò

φοα,

Με λßγα λüγια το λειτουργκÜ Ýξοδο γιο μßα σαιζüν,

ανÝρχονται σε 5,000

περßπου,

¼πωò εýκολα καταλαβοßνει κανεßò, το ποσüν αυτü δεν εßναι δυνατüν να επωμßζοιτα δýο τρßα Üτομα, üπωò γßνεται μÝχρι σÞμερα. ΠρÝπÝι λοιπüν το ποσüν ουτü να επιμεριστεß σε

Εκτüò üμωò οπü το οικονομικÜ προβλÞμοτα, η ομÜδο χρεýζεται και ψυχολογκÞ υποοτÞρφ. ΤουλÜχοτον οτουò εντüò Ýδραò αγþνεò, τα παιδιÜ που ογωνßζονται θÝλουν να νοιþθουνπωò Ýχουντην υποστÞρφτων συ}¾ωριανþν μαò, ΕπιOυμοýν νο επιβραβεýεται ο αγþναò τουò, να επανα, φÝρουν την ¶ρτεμη οτην εποχÞ που üλοι την αντιμετþπιζαν με

σεβασμü καιτην θαýμαζον οι α\,ºßπQλοι,

ΘÝλω να ελπßζω üι ο αγþναò τηò διοßκησηò και των ποδοσþαιροτþν θα βρει οιτατιüκριση þστε νο χαροLμε οτη νÝο σαιζüν που Þδη Ýχει ορχßσει, ΑγωνιστικÜ μÝχρι σÞμÝρο η ομÜδα Ýχει φÝρÝιταεξÞò αποτελÝσματα: ΖÜρκα, ¶ρτεμò 3,1, ΠετρÝòjΑρτεμιò 0,3, ¶ρτεμιò,ΤροχÞλ 83, ßνονüδρι,¶ρτεμιò

1 1 , τüσο στην ß]ºτα απü το ΖÜρκα, üσο και οτην ισοπαλßα με το Ιýονüδρι το σκορ δεν α\,τικοτοπτρßζει την προγμα ι κüττFο, Η ομοüα μαò δεν ηατοφερε απü οτυ

χßα να μετοτρÝψει την ανωτερüττFü τηò σε γκολ πχ στο ΙνΙονüδρι εßχαμε τÝσσερο δοκüρια,

Τελειþνονταò θÝλω üλλη μια φορü νο πω, πωò η ΑΡτΕ, λΙΙΣ αποδεικνýει με την αγωνιCπικÞ τηò συμπεριφορÜ üτι αξßφι

μεγαλßjτερηò

προσοχÞò,

Εßνοι Ýνα κομμÜτι

τηò ζωÞò

του χωριοý μαò και οτην προCrπÜθεη που καταβÜλουμε üλοι

μαò να κρατÞσουμε ζωντανü το χωριü μαò, η ýπαρξη μιüò υγιοýò ηοδοσφαιριληò ομüδαò, συμβο»ει τα μεγιστα, ΒΑΣΙ^ΙΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

περισσüτερουò,

οιΚοΔοtι!ΚΕΣ ΕΡΓΑΣιΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΕΥΑΓ,

ΤΣΑΛΑΣ

,f#;;ffi'; ε ΑΓ]αΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ


ΠΕΡΙ ΑΣΥΝlΜΕΤΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

'roοmμοιοι- σεtιοα σην οlλολογι,ιτ !Ι

χολοκοßρι που πÝραοε, γρüφτºκε μιο κυριολε<τ,χα κοι οχιμονο ισιο,

ρßα ιηò πατρjδαò μοò, Δι]στυιωò γιο μαò ιουò Ευβοεßò δυο φοοεò, νιαιι η ιδιοιτεοη ºατρßδο Jαò Ýγινε '1ρωιανΦνισηßò θýJα του δρομαιοò ποι] ηοιχτη.ε, Συ\,τετριμμÝνοι, γεμÜτοι θλßψη αλλÜ και οργÞ, παροκολου,

θÞσαJε Üφωνοι την παραδοσº üνευ ορων στΓν πι,ρινη

λοßΙοπα ιων δοσωνηò ΑηικÞò, τηξ ΠελοποννÞσοι] ,(αι ιηò Ευβοßαò, το μÝγεθοò τηò κοταοτροφÞò ανυπολüγιοτο, Πρþτααπ üλο θρηνÞσαμε 75 ονθρþπινεò ψ υχÝò, ΧωριÜ και περιουοßεò κοτο\ο"]κον Δαστ οτοτεφρΦθηκαν κοι μεινομε νο μετρÜμε μÝσα στ' αποκαΙδια Üοτεγουò, Üνεργουò, δυ,

στυχεßò και πενθοýντεò, Ακοýοτηκαν πÜμπολλεò εκδοχüò για το αßτια που προκü, λεσαν την τραγωδßα, ΕμπρηοτÝò, οικοπεδοφÜγοι, οι,τανα, φλüξειò, μετασχηματιοτÝò ΔΕΗ, ανεμογεννÞτριεò, βοσκü, τοποι, Ιονßαοδüò, δρüμοò ΕρÝτριαò, Κýμηò, κλπ, Ακοýοτη κε και ο üροò «ασýμμετρη οπειλÞ» που ελÜχιοτοι κοταλü βομε τι σημοßνει αλλÜ αφοýτο εßπον μορφωμÝνοι üνθρωποι που μαò κυβερνοýν μüλλον δΙκιο θα Ýχουν, λΙÜΜον θαπει μιο οπεÞη απο καºοιον οοροτο εχθρü, Αò αναι κ, Þσι, ¼ποια üμωò κι αν εßναι τα αßτια, αυτü που üγινε ορατü δια γυμνοý οφθαλμοý Þταν η ανεπüρκεια του κρüτουò, Η γý_ μνια τηò κρQτικÞò μηΧανÞò να αντιμετωπßσει εßτε συμμε_ τρικüò εßτε ασýμμετρεò απεÞÝò, ΥποθÝτω, οιπε οι ßδιοτ οι ει,πρºαεò θα τεριι,εναν Γτν εποση τηò ε,lιτJχιοò ιουò ΦLσικο ιοι εηειδº ,ενοò ιo\oJ δοθε\.οò.lυρ,ο ε,lονºοι, ιο

δρÜμαγιοτιòπυρüπληκτεòπεριοχÝòÝχειποιχθεß

μüνο οτο πρþτο τοιτ μÝροò, Ακολο!θοýν το χειρüτερο. Πλημμýρεò, περιβοηλοντικÝò αλλαγÝò αρρþστιεò, μüλυνση του ι]δρο_ φüρου ορßζοντα, ολλογÝò στην πανßδο των περιοχþν Απ, Εßνοι σ,}oJpo ηωò γιοττν ονºιJετþπ σº τοJò δεν ορκοýν οι συγκινητικÝò προσφορÝò οπü το υοτÝρημο των ΣυνελλÞ, νΦν οιττε οιεν Jεσω λομερΦν γεννοιοüωριεò των εΧο!ºΦν και κατεχüντων. ΧρÝιÜζεται η οργανωýνη προσπÜθεια του κρÜτουò και ο συ\τονισμüò του þστε τα φαινüμενα να μην επαναληφθοýν, αφοý ονογνωρßσει πρþτα απ' üλα την

δεδομüνη του ανεπüρκεια, Rατß κανÝνα πρüβλημα δεν

λýη αν δεν παροδελºοýμε üτι υπüρχει, ηα να προλüβω κüθε ουθαßρετη ερμηνεßα, σπεýδω να

βρßσκει

δ€υκρινßσωτο

αυτονüητο üτι ΚρÜτοò δεν εßναι η εκüοτοτε κυβÝρνηση. Οικυβερ!ησειòτα κüμματα καιοιπολßτεò, οφεß

λουν να εργÜζονται για την δημιουργßα κοι ομαλÞ λει

τουργßα του ΚρÜτουò. Δυοτυχþò μÝχρι σÞφρο τα Ýχουμε κÜνει μοýσκεμα και για να δικαιολογÞσουμε τα αδικαιο_

λüτητα αναζφοýμε ÜΜοθι κοι εκοτομßζουμε οκσιαλαβΙ οτικουò üρουò, Ασýμμετρη απειλÞ ΙΙ¼ροò, λÝει, που χρησι, μοποιεßται Cπο οτρατηγικÜ γραφεßα του ΝΑΤΟ, Κουρο, ΦÝξολα,

Εγþ θα δþσωτηνδικÞ μου ερμηνεßα, ÝCπω κιονχαρακτη, ριοτεß αδüκιμη. Ασýμμετρη απειλÞ εßμαοτε εμεßò οι ßδιοι, που μετην συμπεριφορü μαò, αλλοιþσομε το κλßμα και την θερμοκρασßο του πλαιÞτη που μαò φιλοξενεß, που δεν Ýχουμε κονÝνα ενδιαφüρον γιατο φυσικü περιβüλλον, που δεν φρονº,σομε νο ΛοβοJL- τº,/ πο δε,α üποιJ εηρεπε γιο τηνπροοτοσlατου, που üχουμε μιο ΚροτικÞ μηχανÞ ανßκονη

να ανταπεξÝλθει οτα σοβαρü μαò προβλÞματα που... που,, Η φýση εκδικεßταιτην αλüγιοτη παρÝμβαση του ανθρþπου επüνω τηò και üσα βιþσαμε μÝχρι σÞμερο εßνοιτο ελÜχιστο,

Πßσω Ýχει η αχλüδο την ουρÜ, Γιατß η εκδßκηση ωò γνωστüν εßνο| Ýνα ηιÜτο πoJ τρþγειοι κρυο, Δυοτυχþò Ýτσι üπωò

στρþσομε θο κοιμηθοýμε κοι εφιüλτηò,

ο ýπνοò μοò θο εßνοι

τα ηοÜγμοτο εχουν φιÜσει σε ι\στοσιοση σ.lνογερμου,

Ολεò οι ινδειεειò λºυºουν λολκινο, Χρειüζεται αμεσα να αναγνωρßσουμε την ýπαρξη και το μÝγεθοò του προβλÞ ματοò που εμεßò οι ßδιοι με την απληοτßα μαò Ýχουμε δη,

μιουργÞσει, Αν δεν .αα}ο3οJμε οτι επß ιηò γηò εχουμε μüνο δικαßωμα χρÞσ]ò και üχ ιδιοκτησßαò, αν δεν αντλη_ φθοýμε üτι την γη μαò την κληρονüμησαν κοι οφελουμε να παραδþσου με τουλÜχιστον Ýτσι üπωò την πορολÜβαμε και αν δεν παρθοýν ουσιαοτικÜ μÝτρα γιο νο αντιòπροφεß η πο, ρεßα που Ýχουμε πÜρει, το μÝλλον προδιαγρÜφÝται δυ, σοßωνο. ¶μα παραδεχτοýμε üτι μ' αι]τÝò τιò συνθÞκεò υπÜρχειμÝλλον, ΣτΑιυΑτΗΣ Γ. ΜογΝτΡιΧΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΤΟγ Τ.Σ ΕΡΓΑ

r .τεοουò τοJ τοηι{οý σJμβοιJλιου ιου χωριοι] μοò, l_λαβομε το \ειμενο ιΦν προτοσεων γιο ια αντιπλημμυ

f

ρικÜ Ýργα που πρÝπει να γßνοlJν, Το κεßμενο φÝρει Αριθμü Πρωτοκüλλου 6242 κοι Ýχει η μερομηνßα εισüδου 17,9-2ΟΟ7. το Ýντε<α σημιο των προ ιοοεων εχουν ωò εξηò: 't. Κοθαρισμüò σε πολλÜ σημεßατου Ποτομοý Χüνδρου και κυρßωò στο πÜνω τμÞματηò γÝφυραò, 2, Στερüωμα στιò βÜσειò τηò γÝφ!ραò αποδεßξειò μηχονι κþν κκ, ΔαγρÝ καιΑνυφαντÞ), 3. lρλανδικÜ τσιμÝ\,τα στιòδιαβÜσειò Χüνδρου, Αγßου ΓιÜν, ιη ΣωτÞρα - ΡομÜτσα, ΚολημÜνη λΙπÜχλα - Αντλιο, οτüσιο , Πολομπελο,

4.1ρλανδικü σε τεοοεοιò διοβοοειò ιου πapanolalroJ αουqΛüκουò, Ýνο στη θÝση ΧαλομπρÝζακαικαθαρισμüò τωνδýοπαραποτüμων, 5, Ιρλανδικü σε τρßα σημεßατου ποραποτÜμου Αρτεμισßου 6. Καθαρισμüò του παραπüτομου οτα ΚατÞφορα, 7. Καθαρισμüòτου παραπüταμου Λ,{ουρüρεμο,

8. Καθαρισμüò των τσιμεν-.οσωλÞνων οτα ΚατÞφορο, οτα Κομμüτια, οτου Ζαßμη, και Cπον ΚÜρυδÜ,

9. Καθαρισμüò και δÝσιμο με σßδερα κοι τσιμÝ\,ºο τηò γÝ_

φυραòΑρτεμισßου,

τ0, Καθαρισμüò üλων των ογροτικþν δρüμων και διüνοιξη

ΔιÜνοιξη νÝων δρüμων οτην καμÝη περιοχÞ τσιτσερüφια Καθlσματα, Κορßτσι, ΠÜτημοπροòΑγßα ΠορασκευÞ και προò Κομπßα- Ιýαυρüρεμα,Σοýρτη, Πεýκο - ΠατητÞρια, Το τοπικü συμβοýλιο επισημαΙνει την ανογκοιüτητα τηò γρÞγορηò επüμβασlò πριν αρχßσουν οι βροχοιπþσειò, ιδιαß τερα οτα τμÞμοτα των καμÝνων περιοχþν, Το κεßμενο υπο γρÜφουν ο Κωνστανºßνοò Δημητρßου πρüεδροò, ο ΑχαλÝαò λΙüΦχοò δημοτιχüò σýμβουλοò και ο Αθανüσιοò Κρüκοò μüλοò, Ο Σýλλογοò ενþνει τη φωιη του μαζß τουò και κολεß την ΔημοτικÞ ορχÞ νο οναλÜβει τιò ευθýνεò τηò, πριν ο 11 ,

-

επερχüμενοò χαμþναò πολλαπλοσιÜσει τα Þδη οξυμμÝνα

προβλÞματατου χωριοý μαò,

το Δ.Σ ΑΓ ΩΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ 9


0L οξεπÝραστοL Ζορμποδεò με ιη δοσκολ0 Iouc ΑρπÞ Ρηγο χεLροκροτουγ ανταΠοδßδοντοò οτο συγΚλονισμÝνο (οινο που δεν

,'|

ΣýλλüγOυ

εηιOπιμßνικü μοq αýριο οτηνεξεορατωνΑρτεμιοιων

ιιOρOυυα {αι

0ετ0! εοιισε ιoL/ (αΛΛτερ0 1aL τΙ Πεr€Ιομεν0 τωΙ

οιην ιOOιηιη

[αOηλωrενα τ0 παLüο(α παρO(ολουθOυι τLò Lσιορ€ò τOLr ιiλOOυ,, 0οOυιOρηκαντOOγωνιομαια(αιταπαLγ!ιδLOΓιτυτηρο,τ LερOò

]a

Α

ò]ΡΓΗ (Ι

!Ε!

ÝσπασOν 0λλα πωò αλλιωò θο γινει ομελÝτο

',θ0"ιÞ

0LεπLτυχοπεò οτα ΑΕΙ ßαLΤΕ με τα βραβεLα ιOυò ανα χειρα(. Ιο

εαυτ0 τη( ουμβOλOν,Oξ

Στηß 0ΦπηρL0 εκ(Lνησηò γL0 ιιξ ουγουλοδρομßε( ΠOλλü οßγο

ΕκαιονειÞντακαναρινιαπλημμýρισαντοιωριοδýοντO(ιρωμοστην 0ιρωμη(α€ÞμερινüιÞτα(αινüημοστηζωÞμετOκελÜιδLσμOτουι

] Πßιd0 ΓOι,OßßιιOιιλßι χι]εδιιξL Lloiι πυß]ομειε ιοOνLα .ωιτα ηOοτεß!εOιLι ιω!òιο0O0ιωι ιO.ι,ßιj]ι]ιτ ßτοLκOυηJOιουοιOυ

Ιωριò ι)!0ι Ι|νlεlιOLτOυ 1Πονιεληα θßτλσοοιιOß

0ΦOυ ]ιληοε ιOι φι,]τοιOßO-θη(ε με 0ΛOιrι .σOυò τò ιητηοßL/ 00{ιμOφιτα σOυβλαι(ιΙ


wJ Τ-.

d

Ξ

Το επιτελαο

δ-ι

-.3.

2ßýφß

ιηò

κOυιιγOC απO(αμωμÝνο μο χομογελαστο ποζαρει ι(ανοηοιημενο γιοτ0 τελι(ο οπOτüλεσμο

<ι, λ-ι [ηοýνιριχοò με ιη σ(υγο του ΚOιτη (αι ιον ιομLο του Συλλüγου Βοσιλη ΤOßλ0 ΦπOθετουν τα κOδρ0 τοLJ γενεολογ(ου δεντρουτωνοικογεγειωντOυτωριοý μαq

0 ΓιÜννηò

ΙΙηιßροß μεγüλοι στο πüστ0 τουò,

Μιχρý ποιδιÜ συμμετÝχουν χOροýμεν0 0τιò ε!γOαßεò κOι μεγÜλοι δßνουν το χOλü πOρßδειγμ0,

Ξ

,#

ξ

Ξι Ιß

Τ0

,ηιδια του μπαρ συγαγωνιζ!ιßοι σω ιαýγελο αλλ0 κOι 0ιην (ουρOοηOλωνοσωγεργασιη(ονστOΑριεμιOια

':

Ε

Ξg

β

a3,2ι]aJ'

ßμ(ψ,§βγ.

ffiι;

;ξ§α2 Ζ ):},r_/-rrΒ

,Ε ξ -,

Η κατερLια με τη ΣOφιßι επιμελO!fτηι τΓò ε(θεσηq παλιßι( φωιο

ιΙο επLιοιη ερτ,ασιιτ τ0! ΠO!ι1 Π ιη(Δη[ηφO(ΔηιιτρLου

γροΦιOò

0]ουντOψα σδ μια

ιüεß 1Γ

!FΓΗß (Ι ß!]Ι


0ι Þρωεò τοL] Ýποιò του '40 προχωροý, στερÞσειò τιò ταλαιτιωρßεò Κοι Κακο!χßεò απü την ΒαρυχειμωνιÜ τηò χρονιÜξ εκεΙνηò Τον ΑΙρßλη του '41, αΦοý απÝτυχε και πüλι η εαρινÞ ΙταλικÞ επΙ σαν νικηΦüραπαρÜτιò

γραΦει ο Πρüεδροò του Συλλüτου των Ατανταχοý Αγιωργητþν ΙtΙη(ýληò ΡÞγOò

αοßπου ξεχνοýν Þ ιτροδßδοιJντην Ιοτορßο τουò σταματοýννατην συνεχΦυν, ΕξÞπο ετπÜ χρüνια πüρασαν απü τüτε,,, τον 0κτþβρητουlθ40.

¹ταν η εποχÞ ιου η ΕλλÜδα ζοýσε ειρη, νικü γιοτΙ δεν εßχε νο μοιρÜσει τßποτε με Στιò πüλειò κοιοταÞσυχαχωριιß

μοò üλοι

σ!νÝχ(ογ τιò ευλογημÝνεò ειρηνικüò εργα, σßεòτουò,

τρÝνα ασΦ!κτικÜ γεμÜτα μÝσο και Ýξω, ΑνÝ, μ(αν τα μαντηλιο, Χüρια υψþνονταν οτον ουρονü, Αγκαλýò, ΦαιÜ, Συγκßνηη, ΔÜκρυ0,

ΕυχÝò, ΦυλαχτÜ,0ι μανÜδεò, οιγυναßκεò, οι αδελφÝò τα παιδιÜ κατευüδωναν τουò Þρωεò του '40,¸τσι ÝΦυγον και τα πολικÜριο του ιωριOý μαò για το μÝτωπο,ιωρΙò κομßαüλλη σκÝψη καιμεσιγουριÜγιαπι νßκη, 0 θανÜσηò

Αßδßνηò,

0 Γιþργοò Αßδßνηò, 0 Απüσολοò

ΚεΦÜλαò και 0 Κþσταò ΛιÜτιηò, ¼μωò δεν γýρισον ποτü, ΙýεγÜλο το τßμημα τηò ελευ,

θερßαò για το χωριü μαò,-Εμειναν εκεß οτο μÝτωπο για να μαò θυμßζουν το ανεξüφλητο

χρüοò που Ýχουμε να τουò τιμοýμε χαι ν0 τουò θυμüμαστε κÜθε ιρüνο σον σÞμερα,

¸τσι πÝρασαν στο Πüνθεο των Ηρþων,'Εκαναν το μοιρολüι των δικþν το!ò, τρογοýδι χαρμüσυνο, ποιÜνα νΙκηò Και περÞΦÜνιαò

τιý κοι δüξα σ' ουτοýò που θυσßασον τη ζωÞ τουò γιο την ελευθερßο .ηò /7ο.ρßδαò, τυlOι{εò ,ßι αδ ε ρ Φ Ý ò πε

ωπ ωγ

στην επ ι μνη μ üουνη δ Ýη σ η.

ΚÜπο! γινüτον πüλεμοò Αυτüτο Þξερον üλοι, αλλÜ Þταν μοκρυιß απü εμÜò και ßσωò κανεΙò δεν ατησυχοýσε ιδιαßτερο,

ΣτÜ,σιγÜ üμωò τα σýννεΦατου ι,τολÝμοι ÝΦθασαν στη γειτονικÞ μαò Αλβανßα, αΦOý

πολý πριν απü τον 0κτιßβρη του '40 Üρχισαν νο ουγκεντρþνονται εΚεß σχυρÝò ΙταλιΚÝò

στροτιωτικÝò δυνÜμειò, Η μπüρα του πολü, μου δεν Üργησε να ξεσπÜσει,

Στιò 3 το πρωΙ τηò 2θηò 0κτωβριου 1940 η κοýρσατου Ιταλοý πρεσβευτÞ στην ΕλλÜδα

Γκρüτσι, τüραξε την ν!ιτεριιη σιγαλιÜ τηò ΚηΦισιÜò, μεταΦüρονταò το Ιτολικü τελεσΙ γραΦο οτο στιΠι του Πρωθυπουργοý τηò ΕλλÜδαò. Ζητοýσαν Γη και ýδωρ. Ατιαιτοýσαν να ηερÜσουν τα ΙτοΙικÜ στρατεýματα οτη χþ,

καινα κατολÜβου ν λιμÜν ια, οεροδρü, και ü,τι Üλλο τουò Þταν χρÞσιμο για τιò μιο πολεμικÝò τουò επιχειρÞσειò, 7ητοýσαν απÜ, ντηση μÝσο σε 3 þρεò, δηλαδÞ μÝχρι τιò 6 το τιρωß, πριν κολÜ,καλÜ χαρÜξει, Πωò üμωò Þταν δυνατüνναγßνει κÜιτÝτοιο, τÝτοια þρ0 κοιμüλιΙπα μεαυτÝòτιòοπαιτÞσειòι ΦυσιΚÜη οπÜντηση Þταν ,ßOχι δεν θα τιερÜσετε». Και προτOý τιερÜσειη 3ωρη προθεσμßαπου μαò ρα μαò

Ýβολαν, μισÞþρανωρßτερα, δηλαδÞοτιò5,30 τα χαρÜματα, τα ΙταλικÜ στρατεýματα τιρο, οÝβαλαν νυχτιÜτικο τα ΕλληνικÜ μεθοριακü ΦυλÜκια των ΕλληνοαλβOνικþν συνüρων,

Κηρýχθηκε ομÝσωò γενικÞ οπιστρÜτευση, Σε λßγεò þρεò η ΕλλÜδα Üλλαξε üψη. χOλασμüò κüσμου οπ'Üκρη σ'Üκρητηò ΕλληνικÞò γηò. 0ι καμπιßνεò των εκκλησιþνχτL]ποýσαν στον παλμü του Εθνικοý ξεσηκωμοý. 0ι σειρÞνεò

ηιοýσαν δαιμονισμÝνα, ΠροσευχÝò ολüθερ, μεò ανüβοιναν αον ουρανü, ΤαΕλληνüπουλα ÝΦε!γαν για το μaτωπο με κÜθε τρüπο, Τα ]2 ΑΓ αΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

αþνιαò, ¼λο το ¸θνοò την ετιοχÞ εκεßνη Þταν οτραμμÝνοΦο μÝτωπο, 0ιγυναßκεò σοννÝεò

Σο!λιþτισσεò κοιJβαλοýσαν mουò þμουò τιυρομαχικÜ σην ιτρþτη γραμμÞ, Η αξÝχασσι

ΣOΦßα ΒÝμπο χýιοτραγοýδησε το Ýιτοò του '40. Τοτραγοýδιαηò Ýγινον πολεμικοßποιÜ-

θεση, και μθτÜ την λυ σσολÝ α γερμαν ικÞ επι θεση με πανßσχυρεò τεθωρακισμÝνεò διJνÜμειò ΚαιοεροπλÜν0 καθÝτου εΦορμÞσεωò, ο

εχθρüò μπÞκε στη 0εσσολονßκη αηü το

Κßκßò

Τα οχυρÜ ηαλουργιþνεò, σιßμηοη,

Λßσσε, Ροýι,τελ οτην περιοχÞ ν]οκεδογßα, θρÜκη δεν Ýτιεσαν, πλην üμωò μετß απ' αυτη

εαεγüημαη ιlαρα, πÝρα αντßσιαση. ΣκηνÝò μεγολεßου επακο, λοýθησαν üταν οι γερμανικÝò διJνιßμειò απüδωσαν τιμüò στουò υπερασπιστüò των οχιJρþν, Η ΕλλÜδα πÝραοε σαι ΓερμανικÞ

την Ýκβοση του αγþνα δεν

κατοχÞ με τελευταΙο απΙοταση την ηρωικÞ μüχη τηò ΚρÞιηò, που κρÜτησε üλο τον ΙιηÜιο του '41, ΕπακOλοýθησε η ΕθνικÞ Αγτßσταση

1θ41-45, ορüσημο πολüμου δýναμη. Ýνοιωσε

πο! αποτελεß Ýνα Üλλο ιοτορ«ü

και την απαρχÞ ενüò ακÞρυλºου ενüντια σε κÜθε μορΦÞò κοτοχικÞ

την ΕθνικÞ απßσιαση üπωò

την

ο Ι\Ιανþληò ΓλÝζοò κοι ην Ýκανε πρÜξη με τον σýπροΦü του σε μια νýπα, κοτεβÜζοποò την γερμανιΚÞ σημαßα απü τον

τιò, στο βρÜχο τηò Ακρüποληò, μεσοιJ, ρανοýσηò τ]ò γερμανικÞò κατOχÞò,

ιοτü

νεò, εμψυχþνονºαò τα παýιÜ τηò ΕλλÜδοò, Τουò Ýδιναν δýναμη και κουρÜγιο να ξεπεριß, σουν τιò δ!σκολßεò του ηολÝμοι] κοι να γυ, ρßσοι]ν νικητÝò, Η αγανÜκτηση και ο πüνοò που üνοιωσε η οδοýλωτη ΕλληνικÞ ψυχÞ γιο το βßθýμο του

καταδρομκοý μαò «ΕΛΛΗ» στ0 λιμÜνι τηò

ΤÞνου τον ]5αýγουοτο ανÞμερο στη γιορτÞ τηò Ιι4εγαλüχαρηò ξÝστασαν, Ι,{ε το χαμü, γελο σια ιεßλη, την λüγχη, τηγ ΦουοτανÝλα τουΤσολιÜ καιτην ιαý αÝρα οΙΕλληνεò Φα,

ντÜροι Ýγραψαν απορÜμιλλεò χρυσÝò σελΙ δεò δüξαò, Με τα ΦτωχÜ πολεμικÜ μÝσα που διÝθεταν, αλλÜ με ηλοýσιο ψυχικü καιηθικü εξοπλισμü, γονÜτισαν στην κυριολεξßα τιò πολυÜριθμεò και επßλεκτεò στροτιωτικÝò ΙταλικÝò και Γερμανικüò δυνιßμειò πÜνω απü Ýνα εξÜμηνο, 0ι ξÝνοι πολεμκοß αντοποκρι, τüò Ýλεγαν: «εδþ δεν πο,{εροιßγ

ξεχωρισιÝò

στρατιωακÝò ΦυσιαγνωμΙεò, Πολεμαýν fλληγεò, /(αι αυτl ε/γαι üλοι ιουò Þρωεò», Τα διαγγÝλμOτατων ανωτüτων ορχüντων τηò

χþραò βρÞκαν γüνιμο ÝδαΦοò, «το'Εθνοò

σýσσωμο κοιπειθορχοýν ωò ειò Üνθρωποò θ'

αγωνισθεßυπÝρ βωμþγ και εοτιþν μÝχριτηò τελικÞò νΙκηò», «Νυν υπÝρ πüντων ο αγþν»,

0ιπαλοινüμ(ανüτισε

μια οβδομÜδατο Γιολý

θα Ýχαναν πορÝλαση σσιν ΑθÞνα,¼χι μüν0 δεν Ýκαμψοντην ΕλληνικÞ αντΙσταση αλλÜ ο Ελληνικüò Στραüò Ýδωσε νικηΦüρεò μÜχεò. 0ινßκεò αλλεπ Üλληλεò : Π 0λαμÜò, ΔελβινÜκι, ΦρÜσερι, ν]ορÜβαò ΙβÜν Δεβüληò, 0οτραβι τσα, Τüμαροò, Τρεμπεσßνα, ΚορυτσÜ, Αργυρüκασιρο, ¶γιοι ΣαρÜντα, ΔÝλβινο, ΠρεμετÞ, ΕρσÝκα,Ιι4οσχüπολη,

Ι0 παιδιÜ Φ οπOγγελΙεò ποιημÜιων loθσamυτ πωò üποιοò ξεχνÜ Ιηγ .σ,ορaα το0 δεγ ÝχεΙ 0'Ελληναò εßναι αιτü τη Φýση του ελεýθεροò ÜνθρωποòγΙ αυτü μογαλουργει, Αγα, πÜ την πατρΙδα του, ΣÝβεται τιν ανθρþπινη αξιοπρÝπει0, Δεν μοιρÜζοται με κονÝν0 την ιπορßα, τιò παραδüσειò, τον πολιτισμü, τον τüπο του. þωò Üλλωοτε το Ýδειξε η μακραßωνη ιστοριατηò ΕλληνικÞò ΦυλÞò. Διακηρýσσουμε με σιγουριÜ üτι εßμασιε

λαüò Φιλειρηνικüò, αλλü σε κÜθε επιβουλÞ

και τιρüκληση ΚατÜ τηò αΚεραιüτηταò τηò

Πατριδαò μαò απα!ºοýμε, üπωò μαò δßδαξαν οι πρüγονοßμοò. Η ΕλλÜδα Ýδωσετη μÜχη το 1940 γιο ολüκληρο τον πολιτισμÝνο κüσμο, ¸δωσε Ýνα μεγÜλο μÜθημα προÜσπισηò των οσΙων κοι ιερþντηò ΦυλÞò,'Εδωσε μαθÞματο

ελευθεριαò, Φιλοποτρßαò, αυτοθυσlαò και αγωνιοτικüτηταò σε üλη την ανθρωπüπ]το, Αò εßναι αιþνια η μνÞμη των Αθüνατων

Παλικοριþνμαò. ΚοταθÝτουμε στη μνÞμη τουò ÜΦθαρτο στεφÜνι φτιαγμÝνο αι,ιü του παλμοýò τηò

καρδιÜòυαò ΖÞτω η

αδοýλωη ΕλληνικÞ

ψ

υχÞ,


ΣυνÝιθ0 απüτο Π!οηγοßμενο} Την πρþτη Ýκπληξη αχολοýθησαν ψßθυ, πOυ σιγÜ, σιγÜ γßνOνταν Κοι]βÝντεξ δυ, ρOι νατÝò,0 φüβοò, Þτονφανερü, πωò εßχε Κυ, ριεýσει το εκκλησßασμα, Οι γυναßκεò σταυ, ρ0](0ποιοýιºαν, τα ΠαιδιÜ κινοýνταν αμÞχα, (3η

να, ενþ οι Üντρεò επηρεασμÝνοι απü το

απρüσμενο και σοβορü νÝο Ýσιευδανπροò το μÝροò üπου σ.εκüταν ο κυρ,ΟανÜσηòγια νο μÜθO!ν πOυ

λεπτομÝρειεò.

0 κυρ,OανÜσηò, βλÝποντοò την δ,ºαση επικρατοýσε κοιττου μετηνπιßροδο τOυ

χρüνου γßνονταν εντονüτερη και θÝλονταò να προλÜβει τον πονιΚü Και τιò τυχüν Üστοχεò κινÞσειò των νοικοΚυροßων, (Üλεσε με δυνατÞ φωνÞ üλουò τουò Üντρεò να συγΚεντρωθοýν 0την πλοτεßα, γýρο απü το πιγÜδιτου Κοκüση, προκειμüνου να συζητη, σOυγ το πρüβλημα, εν(ß παρÜλληλα ζÞτησε απü τιò γτναßκεò να γυρßσουν με τα παιδιÜ στο σπßτια τουò και να ασχοληθοýν με τιò

καθημεριγÝò τουò εργοσßεò μÝ)(ρι νο επιστρÝψουνοι Üντρεòτουò, ¼λοι σχεδüγ οκολοýθησαγ πι συμβOιιλÞ του,¶λλωοτε, οι στψμÝò Þταν δýσκολεò (αι οι üποιοι προβληματισμοß περιποß εκεßνη την þρα, 0ι Üντρεò πρÜγματι βÜδισαν προò τη μικρÞ πλατεια, συνοδεýονταò τον κυρ,

0ανÜση, τον ΠαπÜ,Νικολü και τουò ßλλουò πρOεοτOýò που Þδη γνþριζαν οπü τη νýΠα ταγεγονüτα που εßχον μεσολαβÞσει,

0

κυρ,θανÜσηò ανεβασμÝνοò

στOν

ηliτρινο περιγυρο του πηγαδιοLJ εξηγησε με λεπτομερειο τα συμβαντα τηò ηερOομενηò νυχτοò κOθωò κοιτο σχεδιαομο, που αρχικο εßχε 0ηοφοσισθεLγιο την αντιμετþπιση ß]ò κOτOστασηò κOι aδωοε, επισηò, οΠαντησειò σε ερωτÞμαια των συαωριανþν του.

0 σχεδιοσμüò ΦÜνηκε σεγενικÝò γραμ,

μÝò σωοτüò, ενþ κÜπο€ò λεπτομÝρειεò

τιου απÝμεναν ρυθμßαιτ]καν με τον κολýτερο

δυνατü τρüπο, Ακüμα συστÞθηκε σε üλουò

να κιιηθOýν γρÞγορα γιατß ο χρüγΟò που

αριßσειη εφαρμογÞτου σχεδΙου σýμφωνα με τα προβλεπüμεγα για τιò δýο πρþτεò ν'

ομÜδεò, ι\4üνο οιπαρατηρητüò θο Ýβγοιναν στα Αλþνια οπü το απüγευμο þσιε να επο,

πτεýοιιν τα δρομολüγιαπροò τουò χüνºρουò

κοιτο]\Ιαυρüρεμα,

¼σο περνοýσαν οι þρεò οýξανε κινηη ταüτητα και η Ýπαση σ' üλο το χωρý, Οι συνºOνισιÝò καθε Ιüσο üΚανον αποτßμηση τOυ τι εΙχε γΙνει και τι απÝμενε να γßνει και Ýδειχναν αρκετÜ ικανοποιημÝνοι, 0 Þλιοò Üρχισε να γÝρνειπροò τα βουνÜ τηò ΒÜθειαò (αι σε λßγο το σοýρουπο σ(ü, παζε τα πÜντα, Η νýιτα Ýπεφτε και οι (ÜτOικOι αποσýρονταν οτα σπßτια τοLJ(. Η κοý, ραοΙ] τηò μÝραò καιη σιιναισθηματικÞ φüρτι,

ση αντιπιßλευαγ, επηρεÜζοπαò σþμοτα κοι

0ι συζητησειò δεν κρÞτι]σαν πÜνω οπü

μLÜμιση þρα.

0ι Üντρεò

επÝστρεψOν στ0

σπßτιατουò για να ενημερþσουν, με τη σεLρÜ τOυò, τιò 0ικογÝνειüò τουò κοι νο ξαναγυ,

ρßσουν μετÜ δýο þρεò στουò προκαθορισμÝ, νουò χþρουò, σýμΦωνο με το σχεδLασμü,

μÝνονºOò πÜντα σε εποΦÞ με τον κυρ-Οα, νÜση {αß τουò Üλλουò προεστοýò, θα Ýπρε-

χιαπουεπικρατοýσε, Η νýιºα προχωροýσε,

(0τι,

Ι\,4ια

νýλºα ολλü,

διαφορετικÞ, Η þρα πλησßοζε 4 το πρωß, üταν οι πρþτοι λýχνοι Üρχισαν και πÜλι ν ανÜβουν, Το χωριü ξυπνοýσε, Η μÝρο πο! ξημüρωνε Þταν σημαντικÞ και δýσκολη:Ηδη, οι Üπρεò ειχον ορχιοει νο οτουò βγαινοLJν

δρομουò Η ωρο ιΛησια(ε 7 οταν το ποιιτ0

κοραβüνιοτων ζ(ßωγ με τουò τσοπÜνουò και την εποπτεßα τηò πρþτηò 0μιßδαò üδευαν πρOò τα ΠερναρÜτσιαμε τελικü προορισμü, μÝσω Φτιßουσοò, το κρεμοσιαν0, ΓΙορολλη, λ0 λοι η δεýτερη 0μOδα φροπ(ε να φορτω,

θουν

σο

ζω0 ο τι ητον δυνοτüν νο μεταΦερ,

θει, üηωò üρ(ε οσχεδιοσμüò Η Τριτη ΟμÜ, δα πÜλι κρατουσο εποΦÞ με ολουò üοοιθα μετακινOυνταν στη Ινεγßλη ΡÜχη, εφüσονοι περιÞÜσειò τ0 απαιτOýσαν, Αυτü Þτον ßσωò

καιτ0 σοβορüτερο Ýργο αφοý η μετακßνηση

των ηλικωμÝνων, των ονÞμπορων, των γυ, ναι((ßν χαι των ποιδιþν θα γινüτOν μüνο üταν θα Þταν σßγουρο üτι οι Ýνοπλοι τοýρκοι θο

σαν να μετοφÝρουνüλοτο

βιüòτουò, πρÜγ,

μO_οδýνοτο, ενω αλλοι ητOν τηò γνωμηò να μεLνOυν στ0 χωρι0 γιο να Φι]λαξουντο υΠαρ,

χοντÜ τουò εΚεß, 0 κ!ρ,θονÜσηò και oL σιJ, ντονιοτεò προσποθοýσαν νο τουò πεßσουν

οτιθα Ýπρεπε να ακολουθÞσουντο σχεδια, σμü που εßχε γßνει γιατΙ ολλιþò θα ηνδýνευανκOιοιßδιοLαλλü κοι üλο το χωριü. Στο τÝλοò κοτÜφεραν νο κÜμψουν τιò αντιρρÞ,

σειò τωγ πOρισοüτερων εΚτüò

βÝβοιο

ελαχßστιυγπο! δενÞθελαν Þ δε μποροýσαν

πε μεχρι τ0 βρÜδυ νο εßχαν τελειþσει οι

νOΚαταλÜβουν.

γýρο σιιò πÝντετ0 ξημερþματα,

ιτροχωροýσαν γοργÜ και μεσα σε μιαηλLüλουσιη μÝρα, το απüγευμα

ΠρOετοLμασßεò κοι τηγ επüμενη το πρωß,

θαÝπρεπε

οτ0 τηò

εξÝλιξηòÝκανε üλουòγευρικοýò και

πOρευOταν πρOò τη δýση,

γαυγßσματο των σκυλιþν δýκοιlταν την ησυ,

Η μüρα προχωροýσε, üχι üμωò χωρßò προβλÞματα, ΚÜποιοι χωριανοß επιχειροý-

0μαλÜ.

αποστOλÞòτηò, ΚαιεδþλΙγαμüνο απÝμεναν ναγßνουν μÝχριτο βριßδυ, ¼λο το χωριü δοýλευε ασταμÜτ]τα και σýμφωνα με τιò οδηγßeò. ¼λοι φαΙνονταν ι(ανοΠοιημÝνοL ονΧαι πολý οιηßσυχοι,0 φü, βοò και η αγωνΙα Þτον ζωγροΦOμÝνα σια πρüσωπÜ τουò, 0ι þρεò περνοýσαν βασο, νιοτικÜ, 0 κßνδυνοò Þταν μεγÜλοò, Το Ü!γω,

χλιμΜρßσματα ολüγων και τα σποραδ(Ü

που θα συντον]ζε το εργο κοθþò [αι το

που θα οναλÜμβαναν τουò διÜφορουò ρü λουò, ¼λα φοßνOντον να εξελßσσονται

Και η δεýτερη 0μüδα üμωò ειχε καταΦÝρει ναφÝρεισε πÝροòτομεγαλýτερο μÝροò τηò

η χοýραση βÜραινε τα μüλη

πατοýσανστοχωριü,

!Ýλη

κληρþσειτο Ýργο τηò, [,ηüνο λßγα καματερÜ εααν παραμεßνει οτο χωριü γιο να μεταφÝ, ρOυν, την τελeυταßα στιγμÞ και εφüσον χρειοζüταν, Ιουò ανÞμπορουò να κινηθοýν.

ψυχÝò, Ησυχßα επικρατοýσε παντοý, Ι,'Ιüνο 0ι συνηθισμÝνοι θüρυβοι τηò νýχταò, κÜποια

εηον σ.η διÜθεσÞ τουò Þτον πολý λΙγοò,

τÝλοò, οριστη[εοεπ ιεφοληò Ναθε ομοδαò

τηò 22ηò Απριλßου 1θ27 δεν üργησε κοι πüλι να φτÜσεL Η πρþπ] 0μÜδο εßχε σχεδüν ολο,

0ι εργασßεò

τουò,

Το βρÜδυ πλησßαζε και πÜλι, ο Þλιοò

0ι ονοιξιÜτικεò μυρωδιÝò, χυμÝνεò στην ατμüσφαιρα, (üπρ(αν γοιι (αι υμνολογþνταò την 0μOρφιÜ

ηò

ψυχÞ,

ζωÞò,¼λα τα üντα, üλα τα ζω, ντανÜ του θεοý χαßρονταν τη φýòη και τιò απλüχερεòΠροσφορÝòτηò, λΙüνο οLÜνθρω, πOι τOυ μικροý Ιωριοý δεν μποροýσαν να

)(αροýν, δεν μποροýσαν νο ζÞσουνανÝμελα

τοοισθησιακü α!τüβρÜδυ,

¶ρχισε να σουρουπþνει ο κυρ,οανü, σηò Χαι οι ΓΙροεΦΟß Ýκαγαν οτο Χαπηλειü τOυ χυρ,Νßκου π]ν τελευταßα τουò συζÞß]ση, αξιολογþπαò την πορεßα τηò κατιßοτασ]ò -Ενιωθαν μÝχρι εκεßνη την (ßρα, ευθýνη,

μεγÜλη

Δεγνþρφν αντα μÝτραποιι εßχαγ

πÜρει Þταν τα καλýτερα Þ αν θα οπÝÜδαν, üταν θοπροüκυπτε η ανüγχη.¼λοισηOνταν να μην Ýφτοναν οι ΤοýρΚOι στο χωριü, κι αò πÞγαιναν χOΙÜλι οι κüποι των σι]ιºωριανþν κOι οι αγωνßεò τουò, Η þρα προχωροýσε, η συζÞτηση τÝλειωνε, 0 κυρ,Οανüσηò κOλεσε κο!ºα του ιο Δημητρü και το Βοσßλη, τουò δυο νÝουò που εαον οριοτεß να παρακολου,

ß

ß

,

ß

θοýν απü Αλþνιο μη τυχüν και φανοýν οι Τοýρκοι, þοτε νο ειδοποιÞσουν γρÞγορα, Τουò εξÞγησε πüσο μεγÜλη Þταν σημασßο η

τηò 0πOστολÞò τοΙ]ò Και τουò τιροÝτρεψε να εχOυντα μÜτιατουò δεκατÝσσερα, Ναπαρ0,

ß]

κολουθοýν Üγρυιτνο τα δρομολüγια üλη νýχτα και ν' οκοýν προσεκτικÜ τουò θορý,

βουò γιατΙ οι Τοýρκοι συνÞθ(αν μεν νο κινοýντOι τη μερο αυο ηριν Και ßατ0 τη δLOρΝ,ειο τηò νυιταò εσΓελνον ονιχνει]τεò

a

με οδηγοýò εξωμüτεò ντüπιουò τιου γνþ, ρLζαν κO-λÜ την περιοχÞ, για να ελÝγχουν.

ι ι

ροýσ9 ναγνωρßζειπωòθαπερνοýσεη αλλÞ καιπωò θαξημÝρωνεη ετιüμενη

Ε

Αι]τÜ τüνισε ο Προεστüò και συμβοýλεψε üλουò τουò παριστÜμενουò νο τιÜνε γρÞγο_ ρα να ξεκουραστοýν γιοτß κανεΙò δεν μπο, νýχτα μÝρα,

ΣυνειßζετOι > ΑΓ αΡΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ¸


-

ΤΑ Ι\ΙΙΠΙΚΙΚΙΝΙΑ Εßγαι μερικοß που κÜθε δροστηριüτητα του Συλλüγου την αποτι-

ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

0ýτε προφÞτεò εßμαστε, οßτε μαθητευüμενοι μÜγοι, ΤελαÜ üσεò φορÝò κι αν εΙχαμε προειδοιτοιÞσει, τα κατοφÝρομε να κÜψουμε την μισÞ ΕλλÜδα, Ετσι Ýνο πρωß βρεθÞκαμε αντιμÝτωποι με την σκληρÞ προγματικüτητα, ΧÜσαμε το δÜσοò και κυνηγÜμε το δÝνºρο, ΙΙÞπωò μοò χρειÜζεται νο ζÞσουμε συμφορÝò γlα να κοτολιßβοι]με πωò να

συμπεριΦερüμααε; ΛÝω μÞπωò

ΙýΕΧΡΙ ΠοτΕ

πρÝπει

μOýν με βüση τ0 χρÞμα, «ΠüσαλεφτÜ βγÜλατε» ρωτοýν, ΑμÜν αυιÜ ια λεΦτÜ|Τα λεΦτÜ, π0! μπOρOýν νο βυθßσουν ανßκητουò στüλουò και να

γκρεμßσουν υγιεßò ουτοκρατορßεò. Τα λεΦτÜ που πολ,\Ýò ΦορÝò οLμ ιορεýοÞοι οουονιλα με,τροδοοßεò, ουιÝò ηου ανοιγο-ν κερλο, πορτεò και οδηγοýν σε μυοτικÜ μονοπÜτια. Τα λεΦτÜ| ΓΙ αυτÜ τα κüκι(ολο του ΕΦιÜλτη και τοι] Ιοýδα δεν Ýλιωσαν ποτÝ, ΜÞπωò τα λεΦτÜ δεν εΙναι ουτοσκοπüò òιλλü μÝσον; ΙΙÞπωò ι]πÜρχουν ανÜργυρεò

σετοýτοτο μÜταιοκüσμο;

^Ýω

οΑ 'týΑΣτΕ τγΧΕΡοΙ|

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Αγεβοßνοπαò οτο χωριü, απü το ΠεριοτÝρι μüχρι και την εßσοδο, τα πεýκαπου εωμε ΦυτÝψει, Ýχουν δημιουργÞσει Ýνα επτληκτlκü κατοπρÜσινο τοπßο, ΑγαλιÜζει η ψυχÞ του επισκÝπτη και Ýνα χαμüγελο ικανοποßτσηò χαρÜζεισια ºροοωπαοOων α,lο μοò βαλαμε τοχερα{ι μαò σιν δημιοJργια ιοL, Φοβα|-αιüμωò βλÝπο!ºαò ιοχOρταενομποι κοι ιlò πευκοβελüνεò οτην Üκρη του δρüμου σιßβεò, üιι τ0 χαμüγελ0 κÜποια οτιγμÞ θα πογþσει σια χεßλη μαò, Η τýχη κÜποτε εγκαιαλεßπει τοßò αδιÜφορουò κι Ýνο μüνο τσιγÜρο αρκεßνα ÞροιολÝσει τερÜστια, ανεπονüρθωτη καταοτροφÞ, ΙιηÞπωò üσο εΙνοι καιρüò πρÝπει να

Χρüνlα τþρα τα Δ,Σ και πολλü μüλη τOυ Συλλüγου δßνουν τον καλλßτερο εαυτü τουò

προκειμÝνου ναφÝρουν σεπÝραò με επιτυχßα την διοργüνωση των Αμεμισßων, 0 Βηματοδüηòüμωò, ο Üνθρωποòπου Φροντßζειτα

πÜιºα, ρυθμßζει και καθοδηγεßτιò εργασßεò ενþ πορüλληλα δßνει το παρÜδεψμα, επε, λþποò ο ßδιοò τιò ειºολÝò τοι], εßναι ο Αντþ, ιηò ΑßδΙηò, :Ýρω üτι 0 Απþνηò θανOιþσει Üβολο και θο διομαρτηρηθει γιο την προσω, πικÞ αναΦορÜ, ΙΙÞπωò üμωò υπÜρχει ανÜγκη

οταματÞσOυμε νο προκαλοýμε την τýχη μοò; ΛÝω μÞπωòjΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠληροφορηθÞκαμε πωò οι Νομορχßεò και οι ΔÞμOι των τιυρüπλη, κιων Πεοιοχων, ελαβον την οι{ονομι{,] ßν,σχLση γ,ο την αηοlοτ0, σταση ιων ζημιωß ηου υηεοτηοον αºü ιιò (ατασιροφικÝò πJρ{ογιÝò του mλοκαφιοý,'0τι αΦορÜτον ΔÞμο μαò, ια Δημοτικü ΔιομερΙσματο ηου επ}Ýγηοαν {α| καιü οJνÝησο δι{αιουνια, την εν,σχJση, εινα, κυριωò ο Αγι(ßργηò κοι δευτερευüιºωò το Ρολüι, ßνÞπωò τ0 Τοπικü Συμβοýλιο, πρÝπει να ιιψþσει φωνÞ και νο αηαιτÞσει απü τον ΔÞμο αυτÜπου δικσιωματικÜτο!ò ανÞχουν; μÞτιωò|| ^Ýω

το ΧΑ^ΑΣιιΙΕΝο Ρο^οß χωριü μαò συνεχ(ßò μεγαλþνει. Στα δικαιολογημÝνα παρÜπονÜ μαò πωò το χωρý μαò τελεΙ Η λΙστα τωγ προβλημÜτων που ταλανßζουν το

σ' Ýνα εΙδοò Üτυπηò τιμωρßαò εκ μÝρουò τηò ΔημοτικÞò ΑρχÞò, επιχeι, ρεΠαι η διχαιολü}ηση των πραγμÜτωγ, προβÜλλοπαò μια,δυο θετικÝò

ασÞμαπεò ενüργειεò,

Η πραγματικüτητα εßναι πωò η εγκατÜλειψη του Αγιþργη, δενÝχειπροηγοýμενο,¶λλeò δικαιολογßεò δενχωρÜνε, Κýριε ΔÞμαρχε και το χαλOσμÝνο ρολüι, δυ0 φορÝò την ημÝρα δεßχνει τη σωστÞ ßßρα, λΙÞπωò οτο ΔÞμο χρειÜζεστε ωρολογοποιü; ΛÝω μÞπωò ΙΙ

Η ι\,ºΗτΕΡΑ τΩΝ ξΚΔΗ^ΩΣΕΩΝ Τα ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ δεν εßναι τιια οι εκδηλþσειò ενüò χωριοý, ΕßνΦ η μιßννα των εκδηλ(ßσεων μιÜò μεγÜληò γεωγραφικü τιεριοχÞò, Ειναι η μαγιÜ πολιτιοτιιÞò δημιουργßαò, το σημεßο αναφορüò οτα δρþμενα το! χολοκοιριοý, Ρ φÞμη ]οι ιο ολολουθοLν {αθω\ κοι η τερασfια οηο, δοχÞ τOυò οπο τον χοσι,ο, üηJουογοLν ην Jηοτρεωσ,] συνΓχοι ò βελιßωσηò καιανοβÜθμισηò, του Þδη υψηλοý επιπÝδου που ταχορα, κτηρßζει. λΙÞπωò πρÝπεινα ξεκινÞσει η δLαδικοσßα κατÜθεσηò προτÜσεων για την καλλßτερη οργüνωση και το περιεχüμενο των εκδηλþ-

σθων;ΛÝωμÞπωò||

"#ffift?--E ΓγΑ^ΙΣΜΑ -

πΕΡΙποΙΗΣΗ

Ι^ΑΡΜΑΡΩΝ

ΑΓ ΓΕΩΡΠΟΣ

τΗ^, ü974 3ι79Ι5 14 ΑΠΩΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

,7,

αξßεò

μÞπωòΙ|

να προβληθεßτο φωτεινü του πOρÜδειγμο, που μιμοýμε!η η νÝα γενιÜ κυρßωò, μπολιÜζεται απü τον χαρακτÞρα και την ακοýροσπ] ανιδιοτελÞ

προσφορÜτου, που ει¾υÜτοι το μÝλλοντουχωριοý μαò καιαποτελεß ýστατη ελτιßδα επιβßωσÞò του;

μÞπωò|| ^Ýω

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣημαντικÞ μπορεß να χαρακτηριιπεß η πOλιτιστικÞ κßνηση που παρατηρÞθηκε το κολοκαßρι στα χωριÜ του ΔÞμου μαò, με δωργανωτÝò τουò κατÜ τüπο Συλλüγουò. Η 0πωνιÜ, το 0ριü και η ΔÜφιη ξεχþρισOν, 0 ΣυλλOγOò μOò εß,ε με ιη ουμμειοχÞ ιοι ην ιιαρουοια του, οΙτε με το χορει]τικü του ουμπαραοτÜθηκε στην προσπÜθεια των

γειτοΜιþν Συλλüγων. Δυστυχþò και σ'ουτüντον τομÝα ο ΔÞμοò δεν φοßνεται να συγκινεßτοι. λ,ΙÞπωò τιρÝπει να ονοληφθοýν πρωτοβουλßεò συντονιομοý κΦ ολληλοβοÞθοοò .ωνΦορÝων þÞε ιο Ýργο noL ποριjγετοινο εßνοι μεγολýτερο ηοιοιι{üιερο και με ηεριοοüιερουò ατιοδÝκτεò;

μÞπωòΙΙ ^Ýω

ΛγΣΕιΣ ΣτΑ ΠΡοΒΛΗι!ºΑΤΑ οΧι ΚοΙ\Ιι\ΙΑτιΚΕΣ ΝιΚΕΣ Εßγαι αλÞθεια πωò η πολιτικÞ και οι πολιτικοß δεν περνοýν τιò καλλßτερεò μÝρεò σιην συνεßδηση των ΕλλÞνων, Δυοτι]χþò τα προ, βλÞμοτα τηò τοπικÞò κοινωνßοò δεν βρßσκουν λýση με το σημερινü

σýοτημο και οι Üνθρωποι που Ýχουν αφενüò μεν το μερÜκι και τη διÜ, θεση και αφετÝρου τιò γνþσειò και την ικονüτητα, δεν περισσεýουν, Προτεßνω οτουò ικανοýò καιιο!ò με πραγμοτικü ενδιοφÝρον σι]νδη, μüτεò μαò, ν' αφÞσουν τα κομματικÜ τουò βιβλιÜρια οτο συρτÜρι του κομοδßνου τουò κοινα συνεννοηθοýν μετοξý τουò, με βÜση την επΙ

λLσ-τυντροθλ']_0ιον,,oLÜλλοδενμποοουνναηεριμενοιιν,γιατο χωριü μοò, ΙνΙÞπωò Ýχειφτüσειτο μαχαιρι οτο κü(καλο; ΛÝω μÞπωò

]

ΣτΑΜΑτΗΣ r, ΜOγΝτΡιΧΑΣ


«Ο.:;:,"

''

-^..,,,*ü^η.

.οιf;ιΗκ0

ΝΕ

ιΕ

ΗΡΘΕΟΧΕΙΜΩΝΑΣ

-Ηρθε

χειμþναò και οι νοικοκυραßοι οτον Αγιþργη πÞραν τα αποροßττFο μαρο, Αποθεμστο τροφιμων γιο τιò δýσκολεò μερεò Ýlοιυο, οι Ýχοντεò ζωο γÝμισοντιò οποθηκεò με τιò απαραßτητεò ζωοτροφüò, ΕπιθεωρÞθηκαν και συντηρÞθηκαν οι εαßεò θερμον.rηò, λοθωò και οι σκεηÝòτων σπιτιþν, λΙπüτεò ομπρÝ^εò, βαοιÜ οοýχο ηηροντη θεση οτα κο^ο, λαιρινü, Λüδι hοι κοοσι σιο κελαρι, λ,4οζευτηκον οπ' την υπαιθρο üσο üεν Ýποεπε νο εκτεθοýν στην βροχÞ ßαι ετοι Jοστηßε με τüξη η γνωσ.Þ τοαχÜδο ßΦωτοΙ Να εμβολια, ο

Ι

ΚΟ

Ν

Ελ^n

# Ι Κο Ν Εδ-.,

Η ΓΕΦΥΡΑΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑ λΙüρα με την μÝρα η γÝφυρο στην καμÜρα ξεριζþνεται, Η ευθý\,1] τηò τοπικÞò αι]τοδιοßκησηò περιορßζετοι οτο μπÜζω, μα των θεμελßων που üπωò φαßνεται οτÝκο\,ºαι οτον οÝρα.

Ετσι ονºιμετωηßζετο| η αJαισθησια των προγογωγ μοò γιο

ενο χρÞσιμο Ýργο τÝλνηò, ΠÜοτε ιο μετρο σοò ,τριν Ýßνοι αργÜ. Συνε!γοηθÞκαμε;

στουν οι ελο\,ºεò ανüγκη καικολοtειυþνα,

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ

το ΠΑΖΑΡι Πραγμοτοποιηθηκε Φα ΧÜνια απü ιιò 6

υÝφιτò

]α ΟßτΦ,

βρ,ου το καθιερωμÝνο ΓοζÜρι, ΙοΦò το þετνο ητον ιο κο,λ,Λιιερο των τελειαßων }ρüνων απο οηοψη .lληθοLò, εμπορΦν κοι συνολλαγþν, Βοηθησον πολL οι κολÝò κοιρι κÝò συνθÞκεò και το üτι Ýπεσε σε δýο Σαββατοκýριακο, Ευτυχþò γιατß σαν γεγονüò δßνει ζωÞ στην περιοχÞ μαò,

Στιò 18 Αυγοýοτου ο Σεβασμιþτατοò Ιι,4ητροπολßτηò μαò εγκοινιοσε ιο εξωκλτσι τηò Ζ, Πηγηò στο Ιýουοορεμο του εηισε ο οL¾Χωριονüò μαò ΑΧιλλÝαò ΜοσΙοò στη.τνºμητου

γιουτου ΔημτFρη,

Τοεκß\ησüκι μεσο σ' ενα λοτστοÜοινο τεριβüλλον γιορτÜ, aει την ΠαοασιιεLη τηò νεαò μεßÜ το Πασχο εθδομοδοò Π^ηθοò συν{ωριανþν Lοò ºαρο,(ολοýθºσον ιο εγιοιν,ο,

Τ|ΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Πορουσιο του ΠρωθυποLογοý κ, h λοροJονλÝ κοι οτιι,ο, ντικþν εκπροσþπων του πολιτικοý και επιχειρηματικοý κοσμου, οΥπουργüò οικονομßαò κ, Γ, Αλογοσκοýφηò και ο πρüεδροò του ΕΒΕΑ κ, Κ, Ιι4ßχαλοò απÝνειμον το βραβεßο του ΕΒΕΑ «ΝÝοò επιχειρημοτßαò» στονπρüεδρο τηò ΕΠΕΝ, ΔΥΣΗ Α,Ε συγιωρ ονο μοò κ ΓιüννηΣοββüχη, Η βροβεJσº J,νε ιlν ] οπη ] 2 Ιουν,ου στο λ,4εγορο νοιι, " σικÞò ΘερμÜ συγχαρητÞρια.

ΑΠαΡΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ¸


Το

αλÝτρι

-

Τον ρυθμιοτÞ οτην μπροοτινÞ Üκρη του Üξονο που

-

Τον προολκÝο που κροτÜει σε τροχοýò τον Üξονα και

εργαλεßο

!l

-

αροτρο (α^ετρ,) εινοι ενο πονορχοιο γεωργ,<ο

- 'Εναν ξι,}ινο Þ οιδερÝνιο Üξονα (στοβüρι , τον ορχαßο ιοτοβοÝα) ποιJ χρησιμεýει σαν βÜση. Τη στρþση, που οτη ρφι το Üροτρο οτη γη (ολετρüποδο

το αρχαßο Ýλυμα), Εßναι δρýινο και σ' αιπü εßνα

-

το π^στοò

\

οι το βαθοò τηò

οροσηò

διευκολýνειτηνπρüοδο τηò Üροσηò.

Εßδη ορüτρων:Το üροτροχωρßζεταισε

εργο,ιε:ο με το οποßο οργωνεταιη γº, Απο την λιθινη .,rοχη εχουυ βρεθει διοφορο ειδº αυτοL του πρωτüγονοJ ι.οι συνüμο ατλοý εργολεßο,J, Η ονÜγ<η ιου ανθρωποL στην γεωργιο επινοησε το ολετ ρ οον ιο μÝοο που θα δÜμαζε κολλεργþνταò τη γη, το κατασκεýαζε κυ, ρßωò απü ξýλο πλατÜνου Þ πουρναριοý, που το Ýκοβε οτη χÜση του φεγγαριοý και Ýπρεπε να μην Ýχει κανüνα ρüζο Þ σκÝβρωμα, ΜÝρη του ορüτρου:Το üροτρο αποτελεßτα απü 10 μÝρη, üπωò ματοπαρÝδωσε ο Πολυδεýκηò,

_

α αθLρü

5

εßδη,

_ Το ησιüδειο, το ορχαιüτερο εßδοò οτον κüσμο και περι,

ζωÞò

fo

(ρα ι üLι

_

σφη_

ΙýßαδοκüÞ σþμοπου συνδÝεισΓαβüρικαιαρετρüποδα. ]\Ιßα σπÜθη (μαχαßρι, περüντ]) που στηρßζετοι σε Üξονα και κüβει κατακüρυφατηγη,

Το υνß, πλατý, αιχμηρü και κοφτερü üργανο που κüβειτη γη οριζü\,τια για να δελτεßτη σπορü. _ ¸ναν ανοτρετπÞρα, το πορÜβολο Þ φτερü που στηρßζεται αοσþμοτοJ οροτοοL χαι ονατρÝηει ι.lνοργω|-εηγη,

- Τιò

χειρολαβßδεò (χερουλüδεò την αρχοßα εχÝτλη Þ εγχειρÞτρο) που κρατÜει ο γεωργüò και ρυθμßζει ανÜ, λογοτην λοτεLθJνσητο βüθοò και ιο ηλÜιοò του οργω,

-

Τον τροχü που οτηρßζεται οτον Üξονα και ρυθμßζει το βÜθοò,

¸

ΑΠΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

-

γρÜφετοι απü τον Ησßοδο οτο «Ýργακαι ΗμÝραι)), το κοινü που Ýχει Ýναν ανατρετΓΓÞρα. το μετÜ προολκÝωò που διαφÝρειαπ'το κοινüλüγοπρο,

σθÞκηòτροχþν, το ανοσιρεφüμενο ηου Ýχει δυο οþμαια με οι,"ι"ιετρικο τα υνιü κοι τουò ανοτρεπτÞρεò þοτε να αναστρÝφονται

και να εργÜζονºοι εναλλüξ, το πολυJνο, που εχειπερισσüτερατοL ενüò σωμοτοò "ο, προò την ßδιο πλευρÜ του üξονα,

Λοογροφßο του ορüτρου

Καθε ºεριοχÞ Ýλει τη δ,κÞ ιου θεοηοßηση ιηò γεΦργιοò Στο ¶ργοò θεÜ προοτÜτιò Þταν η'Ηρα, ταπρþτο βüδια που Φυτηκαν σε Üροτρο αΦιερþθηκον οτην θεü, η οποßα ονο, μüοτηκε «Ζευξßδια». ΣτηνΑθÞναπρþτοò ο ΒουζýγηòÝζεψε

βüδια σε Üροτρο Ýοπειρε οτÜρι στα ιερü τηò ΔÞμητροò

Χλüηò μετο üροτροπου εφηýρεη ΒουζυγßοΑθηνü, οιιεροß ¶ροιοι γßνονιαν μLlαξJ Σλορπιου hοι Τοξüτη, το μηνο ΙΙΙοιμακτηρßωνα (ΝοÝμβριο, ΔεκÝμβριο), Στο ΡÜριον Πεδßο Ýγινε η πρþτη καλλιÝργεια κριθαριοý,

Στη Βοιωτßα και την Θεσσαλßο λÜτρευαν τη Βουδεßα ΑθηνÜ γιατß δßδαξε στουò ονθρþπουò την υποταγÞ των βοδιþν στο ζÝψιμο, Στην Ελευσßνο Ýλεγαν üτι το Üροτρο εφηýρε ο Τριτπüλεμοò, ο οποßοò το δÝδωσε και στην Axata, Στην ΚρÞτη ο αροτüò καιρüò Þταν ο μÞναò Ερμσßοò (μετÜτιò

24Οκτωβρßου), Ο λαüò μαò üχει θεοποιÞσειτο αλÝτρι,'Ετσι αποκαλεß και τον αοτερισμü τηò λΙεγüληò ¶ρκτου κοι Αλετρüποδα τουò οστÝρεòτºò (þνηò ιου ΩρßΦνοò ;Δ,λλωοτε ο ΩρßΦνοò ανο, τÝλλειτο Φθ.νüπωρο και ψοοLρανεß ιο χειμþνο, ε τοτ] ποι] ταυτßζεται με την Üροση, ΣτομÜτηò Μοýντριχαò


Η ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΟ ßοονια ηοι ν ο μο. ιιι ι 0ι.οι, !ετιι, ι ΙOγOγ|,οο | Ιm0 ΙOλαμßιtOο ο,.ß0,0ε,ο-L\,ι,ο ου^LριοJJοò ΙηροεΛ.ι

Πι0000ν Γ0l\ο

ση του 0νOμOτOò τηò ΠεριοχÞò εßνοL φOνερü üτι προÝρχειαι αΠü την ýπOρξη εξωκλησιÜò, üπωò μαρτυροýν κοι ια υηολειμματο του γκρεμι_ ΙνΙε πρωιOβουλßα

του εκκλησLοσιικοý συμβουλßου και τιν ουνδρομÞ σ.l., η 0νOοι ]λυσ ι0 t0, ο òρΙOοιε

ιdv 0,, ßαριοτýν LOò οΓοüοο

βρισκονται σε προχωρημÝνο στßßδLο, Η προσπßßθεm εßνοι αßüπαψη και οπωò σε κÜθε παρüμοια περιητωση ο Σýλλογοò στÝκθταL αλληλüγγυοò, Πριν λΙγεò μÝρεò αντιπροσωπεΙα τοιι ΔΣ επισκÝΦθηκε το χþρο θαυμßß ζονταò την περιοπτη θÝση τηò ηüτρινηò

ε«λησιÜò, Ρßχνονταò μια μοτιΟ

οτον

περιβαλλονταχþρο, üρχισαν ν0 γεννιοý,

νται ιδÝεò τιò οποßεò σ(ÞτÞσε στην πρþτητου συνεδρßαση

Στιò üχθεò του ποταμοý και ειδκÜ οπü π]ν πλευρü τηò ΙαναγιισOò μπOρεΙ να δημιουργηθεß Ýναò καθιOτκüò χþροò με πOγκüκια κλπ, þστε νο υπÜρχειπρüσβαση (αιο επισκεπτηò να βλÝπειτο γεφýρL, Στην πλαγιÜ (αL

μÝχριτÞνεκκλησßα αφοý δεντροφυτευτει με κÜποιοσχÝδιο μπορεßνα δη _ιο.οΓθ,,δοοLοι -εο ηο ου,ο ι€0 ο νδ.J,ο δ. ομ/η_L,ο ]\ οιορ,αò του χωρLοý μαò,'Ενοò ΦιδΙσιοò δρüμοò ανüμεσα στα δÝ!ºρα και ια λοιJ λοýδιαποLJ θο συνδÝουνιην παρüδοση με ιηνΧριοτιανοοýνη

Εßναι 0νÜγη üμωò και στονναü να δþσουμεην δÝουσο προσοχÞ, Δεν η γνþμη μαò σε μιο πετροχτιοτη εκκλησιßß να βÜζουμε oLJ\ºpoVo υλικü, üιτωò ραμποιÝ σην σκεΠÞ ßßσΠρουòμαρμüρψOυòΣταυ_

ειναι σωστü (ατßl

ρOυòκαLμαρμΟρινOδÜπεδα ολουμßνιαπαρÜθυρακοιπüρτεò,ΠρογμαηκÜ πστεýουμε üτιτÝτοιεò ενÝργεLεò ακυρþνουν την üμορφη προαÜθεια, Αò θυμηθοýμε πüσοò κüποò καLχρÞμ0 δLο_ τüθη,(ον για νο 0ποκαλýψουμε τουò πÝτρψουòτοßχουòτOυ κοθολ(οý μοò Αò μην ξεχνÜμε οτL η ογνοιο των προγüνων

μαò σOφÜιισε αγιογροφßεò, γκρÝμLσε τροýλουò και τουò αντικOτÝοτηοε με

Σεαπüσταση οναπνοÞò αποτOνπρο, αýλιο χþρο, βρßοκετOι η παλιÜ κOμÜρα üνα σπÜνιοò ομορφιüò γεφýρι που KL αυτο

ελενιτ, γιατß θεþρησε üτι üτσι εκουγχρο

νιζετοιοοκοòτου θεοý,

Ýχει αφεθει ανυπερασπιοτο στr] φθορü του χρüνου κα οηò διοβρωτκÝò διαθÝ

θÝλουμε λοιιτüν üνα πÝτρLνο καμπαν0,

σεLòτου ρÝμοτοò Η τελευταßακοταστρο ΦκÞ ηυρκαγLÜ και oL πιθανÝò πλημμυρι_

κÝò ουνÝπειεò πOυ σßγουρα θα πρOκαλε, σει, βÜζειοε περεταßρω κΙνδυνοτην σια, θερüτητα τι]ò γÝφυραò. Επßοηò η φωτιÜ Η τοξοτη γßΦυρο τ αυ ποτσμοý ΑρπμΙοα σ.ηι τß.σα ¸γο Ýρ γο .ει Þ]ò κατÝκαψε στο πÝροσμü τηò üλη σχεδüν εΔατα,ßει!Ýγο σ.τ ιηη το4 €γο μη,ρεΙο ποιτ 'αγοοι ο,αμεγþ]τδ/εò πlημ τηγ πορüχθια βλüστησι και ολο(ληρω, ρýρεò οηü !ò πυρmι!Ýò οπειλοrν ο κýμη καπτ ýπσρl.Þ ταυ

τκα την μετOξý ΚαμüρOò Κοι ΠOναγßτοαò περιοχÞ οτηνOηοΙαεßχε δημιουργηθεßÝναüμOρΦοκOταπρÜσψοιοπΙο, αυτοφιJÞδÝντρα, ι]]ε δεδομÝνεò λοLπüν

με

ηò συνθÞκεò ßιò περιοχÞò, σκεφπßκαμε (aL ουζητÞσαμε üτι θ0 Þταν σωστü νο γßνεL ενοποιηση των δýο χþρων, λΙε ΠαρÝμβOση σßονΔÞμο ΠρÝπειν0 απαιτι]σουμε ΙΙν συντÞρησι τηò καμÜ ΟΔÞμοò Ýχειενισχυθεßμε σημο\πικÜ ρOò καLτηνδ€υθÝτηοητουρÝματOò κονδýλιαγι0 την οντιμετþπLσι των προβλημÜιων οτιò πυρüπληκτεò πε, ριοχÝò Καιτο χωριü μαò αΙºLκειμενικο, δκαιοýταLτην μερßδατου λÝOποò ΑΓΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΕΣΑΣ

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΕΣΚΕΣΙ τ, 2qΑ,loJσ'ou, τιOοιOσιιειοιφε,ο\μLμε]ολο!ρεηε0,]μνηJη Ýτου Α αου ιωOνtηι, ο ο 0jωνυμο ι{ ληοαλι σιου\ \ονδοοι ι, ] Γν "ιμερο

αυτÞ αναβßωσε κOιτο ποτροπOρÜδοτο Ýθιμο με το κεσκÝσι που Ýχειτιò ρßζεò του στουò χριοτιονοýò που ζοýσαν στιò ΕλßηνικÝò πüλεò ηò Μ,

ΑσßOò, Στο Γ«οýλπμOξε, (τρια!ºαφυλλüκηποò),το κεφαλοχþρι των Βοýρ, λων, η τελεπ] με τ0 κεσ[ÝσιÞτονΦημισμÝνη χαLοτο πανηγýρι συνÝρρεαν χLλLüδεò κüσμου, Ακüμη κοι οιΤοýρκοιτιμοýσαντο Ýθιυ0,

Τ0 ιδιüτυπο αυτü φOγητü Þταν οπü το κρÝαò ενüò βοδΦý που τ0 πρüσφεραν οι κßßτοι(οLτου χωριοý, ]ν]Ýχρι ßι σφαγÞ του το βüδι Ýβοσκε ελεýθερα σε üποιο κτ]] μα πρ οτιμοýσε. την ποραμονÞ του πανηγυριοýτο σΦÜζονε σην πüρτα τηò εκκλησßαò και το βρÜζανε μÝχρL το ηρωß σε μεγüλο καζÜνιο πßσω απü το €ρü τηò ε{κλησßαò, Στο ιδιο σημεßο και σε μικρüτερα (αζÜνια βρÜζανε το οτÜρι με το ζωμü απü το κρÝαò του βOδιοý, Τα πOßικüριο του χωριOý ανακιßτευαν το κεσκÝσι με μεγOλεò (ουτÜλεò, Το

ριü, με Ýναν πÝτρινο μανιρüτοιχ0 στ0 προαýλιο κOι γενικü να φροιºßσουμε 0 χþροò να τOιριßζει mιν σεμνüτ]τα και την τOηεLνοΦρOσýνη τηq θεοτüκου που Üλλωστε προò τιμÞν τηò γßνεται ο ναüò,

0ýτε σια αλουμßνια aζησε η Παναγßα, οýτε στο μÜρμαραγεννησε

τον Γιü τηò

0 Σýλλογοò εßναι αποφασισμÝνοò να

συνδρüμει με (Üθε τρüπο και μÝσον οτο βαθμü που μπορεß την προσπÜθεLα αυτÞ κοι καλεßκαι üλα τα μÝλη του να ροεοι ν, ο δι0, ]0 l.,λησιοοl,ο ο, μΒοJ,,ο 0c -ροξει α ου ο{οηι0 λαμβÜνονταò LJπüψυτινγνþμη των ειδικþν, Ελπßζουμε ÝτσL, üτι τOυ χρü, νOυ τOν ΣεπτÝμβρη, οτο γενÝθλιον τηò θεοιüκου üλοι μαζß θα γιOρτΟ, σOιJμε μLα μεγÜλη ιριστιανικÞ γιOρτη καιτο χωρLü μαò θο Ýχει κερδßσεL

Üλλο Ýνα üμOρφοοημεßοτου θα εχουμε δημιουργÞσα Üλλη μQ ευκαιρßα ναεηισκεΠτüμοστετον Αγιþρ}η

τ0 Δ,Σ το φογητü στουò πιστοýò που πρüχειρο καθιομÝνοLστο προοýλιο συνÝ,

Ακüμη σε μεγÜλOυò λιμοýò καLπεριüδουò σιερÞσεων το Ýθιμο δεν οταμüτησε. Η παρÜδοη μαρτυρßß σχετικÜ πωò üσοιπροοπüθησαν να το σταματÞσουν Ýπαθον μεγÜλ0 κακü,0 πρüκρπOò Χα(ηνικολÞò ποδOποß], θη(ε οπü ÜλογOπου οθρýλοòλÝειπωòÞταντο Üλογοτου Αγιþργη,lλλοò

ηßλ

οLκονομLκüò υπεýθυνοò τηò περΦχÞò που διÝταξε την ποýση του

εθΙμου λüγω πολλþν εξüδωντυφλþθηκε καιοφοý κατιßλαβετο σφÜλματου

καιαναßρεσετηναπüφασÞτOυ

ξOναβρÞχετοφωòτOυ,

Στιò φωτογραφßεò, γυναßκεò τOυ χωριοý μαò μαγειρεýοýντο ρεβυθü,

ρ(0 (αι το κεσκÝσι, πιστοß Ýχουν γεμßσει ακüμη και το ιιροαýλιο τηò

εκκλησßαò συνεχßζονταò Ýτοι το Ýθιμ0 καισυμβÜλλOνιαò σοιν διατÞρησι τηòπαρÜδοσηò, Μ. ΡÞγOò , Σ, ΙυOýπριχOò

ι Ι

Ι -

ι I

σιÜριπου Þταν κ αυτü προσφορü των κOτοßκων απü τα σπßτιο τουò φυλα,

!

ß ß

§ι\ßλ§ ι§υδΙ μßτò\ Ι,ΙετÜ

ην

τOυργßα

θεια λει,

ο

παπÜò

!

διÜβOζε ειδικÞ αJχÞ

ΑΓΩΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

α

ι ι


Ξ )

ην Ορθοδοξη ΧριοτιονlλÞ π,οτη ιο εθιJο τηò βασÞο, ηιιοò Ýχε τιò ριζεò τοJ στπν εποχη ºοL εζησε ο Μεγαò

επικρστοýσε, aýüνο ο Βασßλειοò πορÝψινε ακλüιτFοò σπ]ν πßοτη του και αφοý δεν συμμορφωνüταν ο ΟυÜληò ÝοτεÞε σιραιεýμσο και τον επαρχο Δομßιιο Μüδεσο να οναγκασει τον Βασßλειο να ασπαστεßτον Αρειανlσμü, Εδþ οταματÜει η ιοτορßα και παßρνει τη θÝση τηò ο θρýλοò üπου μιλÜει η ψυχÞ κοι η καρδüτου οΦρþπου. Η παρÜδοση και ο θρýλοò που Ýδωσαν το Ýθιμο τηò Βασλüπιταò που και σÞμερο Ýχει θÝση σπ]ν ΕλληνικÞ οκογÝνεια.

4Βαοßλε|οò

εηßσλοºοò Κα,σορε:αò (330,371 μΧ) ο λΙÝγοò Βασßλειοò ι]τον γüνοò μορφωμÝνηò οικογÝνειαò. Η γιαγÜ τοι] Μοκρßνο διþχπ]κε απü το Δοκλητιονü, ο πστÝραò

του, μεγÜλοò δικηγüροò και ρητοραò σ.ην Καισòρεßα, ß\λλα δýοοδÝρφιο ι ου, ο Γοηγοριοòλοιο ΠÝlροòεγινονòπßσκοποι,

0 Λ/Ýγαò Βασßλειοò και το Ýθß!ο τηò 8ασßλüπιτα(

Αφοý λοιπüν κυκνßθηκε

ιΙπü το πρþτα γρüμμοτα, πÞγε σπ]ν Κωνοτανηνοýπολη, üπου παρÝμεινε κοντÜ οτον φιλüσοφο το 352 Ýφυγε ^ιβÜνιο,σ!οτÞμοτα του για την ΑθÞνα, üπου μεýτ]σε τα φιλοσοφικü ΠλÜτωνα, τοι] ΑριοτοτÝλη, των Ελεατþν και των Στωικþν που τüτε βρßσκονταν σ.ην ακμÞ τουò. Εκεß σιJνÜντησε και συνδÝ θηκε σ€νÜ με τον συμπατριþτη του Γρηγüριο Ναζιανζηνü, το 356 γýρισε οτην Καισαρεßα με σ«οπü να διδÜξει την ΕλληνκÞ Φιλοσοφßα και μια ανþτερη Πυθαγüρεια ηθικÞ, Δυοτυχþò, βρÞκετο σπßτιÝρημο, τηνγιαγιÜ κατονπατÝροπεθαψνουò και

Τüτε ο Βασßλειοò βρÝθηκε μπροστÜ σ Ýνα μεγÝτλο πρüβλη μα, που χρειαζüταν Üμεση λýση, τι θα γßνονταν üλα απü το

χρυσÜ νομßοματο εΚτεθειμÝνα οτην εßσοδο τηò επισκοπÞò;

ποταμü ºρινα, αΦοý εßχαν γßνει μοναχοß, ΑμÝσωò ποýλησε την τερÜοτια πατρικÞ περιουσßα του και τη διομοßρασε οτουò φτωχοýò, Αποσýρθηκε σε Ýνο μονοοτÞρι του Πüντου, Ýγινε μοναχüò και παρÝμεινε εκεß γιο πÝντε χρüνια μοζß μετον Γρηγüριο Ναζιονζηνü. Στα χρüνια αυτü συνÝγραψαν τουò μοναχικοýò κανüνεò κοι το περßφημο Ýργο τουò "Φλο, κολßα» , Το 357 περιüδευσε οτην Συρßα, Παλαιοτßνη, Πüwο, Aiyurπo και Νουβßα, Γνþρισε τον ß\,ηÝγα ΑθανÜσιο και τον ¶γιο Αντþνιο και πÞρε απü πριßτο χÝρι τη φιλοσοφßο των Νηπτικþν ΠσιÝρων γιο την ενÝργεια του ογνοý ην.υμστοò ΓÜνΦ στη φυση τοL ονθρωπο.J, Ετσι üεν παρασυρθηιε οηο τα αιρετι\ο

ΚÜλεσε το λαü να εφαρμüσει την οδηγßα του, ΚÜθε σπßτι θα

ζýμωνε απü Ýνα σ.ρογγιτλü ψωμß και θο Ýβαζαν απü Ýνα χρυσü νüμισμα μÝσο (ο χρι]σüò μÝσο στο ψωμß συμβολßζει την ψυχÞ μÝσα στο σιßμο),'Εφεραν üλοι τα ψωμιÜ οτον ΕρüDη κι οπüò κüβοντÜò τα σε κομμÜτια τα μοßρασε οτο πλÞθοò των πιοτþν, ΚανÝναò δεν παραπονÝθηκε γιο το τι πÞρε πßσω, ¼λη τη νýλºα βÜοταξε αιπÞ η δουλεý και το πρωß ξημÝρωνε ΠρωτοχρονιÜ, Ειοι παρßμεινε το εθιμο σε ανüμηση οJηò τηò ιοτορ,κηò

Τελειþνο!ºοò πρÝπει να αναφερθεß üτι ο ΙrÝγοò ΒασΙλΕιοò εßναι ο πρþτοò οτην αωρωπüττρα που Ýκτισε Νοσοκομεßο και Φτωχοκοψßο,¸φερε τουò καλλßτερουò γιοτροýò και βοÞθησε

Το 370 μετÜ το θÜνατο τοι] Ευþβιου, φßλοι κοι οντßπολοι, ζÞτησαν επßσκοπο Καισορεßοò το Βοσßλεο κοι ο Αποκρστοραò ΟυÜληò οναγκÜσηκε να τον οναγνωρßσει παρÜ το üτι ο ßδιοò

πολý κüσμο, Ι,/ακüριτοπαρÜδεγμüτουν'οκολουθοýσαν

καιοι

σημ.ρινοß ,ερÜοχεò Ουωò ο Ι,Ιεγαò Βοσýεlοò ºερον τηò πßοτηò του δεν εßχε και φüβο μÞπωò δημεýσουν και την

γη την καθÝρωσι του

Αρειανισμοý Þταν σε Ýξαρση ε«εßνη την εποχÞ, ΦυλοκÝò, εξορßεò, βοσανιστÞρια και ýγαò διωγμüò των ορθοδüξων

Espresso - capuccino Κρýο - ζεοτü πιÜτο ΜουσικÞ τν - Νονα ¼λα τα κανÜλια Super spor ΡΙαγ Station

λ,|üδεοτοò

ηληκτοò απü τον üγκο του χρυοου με ι ον οποιο μπορουσον να πaooJν χιλιÜδεò μισ€οφüρουò ιιονοýò να λατατροºωσου, το οτρατεýμοτα του ο!Üλη, λrε θουμοσμü και φüβο ο Μüδεσ.οò οπεχþρησε και εισηγÞθηκε να περιφνουν κο?Üßτερεò συνθÞ,

τ' αδÝρφιο του να ασκοýνται οτον μυσ.ικσμü δßπλα οτον

Þτον Αρειανüò, Η αLιτοκροτορικÞ βßα

η Καισαρεßα και ο

ζÞτησε να γßνει δεπü το μÞνυμα τοιJ αυτοχρÜτορα με την απεÞÞ τηò σýλληψηò κοι αρπσγÞò το! ο λαüò τηò πüληò Ýκανε τ]ν εξÞò περßεργη χειρονομßο, Μαφýτηκον οτην εßσοδο τηò FπισκοπÞξ κοι üφºσαν ,]ηροσιü σºν λεντριτ] πüρτα οσο χρυσÜνομßσματα δÝθΕε ο ιοθÝνοò, την επüμενη μÝραποJ ο \Þüδεοτοò ιτÞγε να συναντÞσθ ιον Βασßλειο εμεινε λατα,

περιουσßο του,

Τι θα του

ο τηò *λ '^ß{ξγ",^,*

εποιοναν, Ενα μαυρο, ι ρJπιο ρασο: Στομüτηò Γ. Μοýιηριχαò

Το

καφÝ ΧαρÜò

διεýθυνση: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αη Γιþρψιò τηλ, 6974 317915


€q

n*q

€ε

*§**

§q φ* ξ-{

Χοιστοýνεννο 20ο7

€q €-g

ψ{q

συνδοξαοτοýμε, Η φÜτιη εßναι το σýμβολο τηò υποταγÞò. Δεν μπορεΙ ν' αγγφι κονεßò το Θεü αν δε χαμηλþσει, αν δε φτüσει φχρι τη ΦÜτ\η], αν δεν ταπεινωθεß, αν δεν κυριευτεß οπü την ογÜπη κ ον δεντην υττηρετÞσει πιοτÜΣÞμερα, που ο üνθρωποò ζει σ' Ýνο κüσμο βοσανιστικü, σ' Ýνα κüσμο καυχησιüρη για τα τελ¾ικÜ του επlτεýγματα και τα δηστημικÜτου αθλÞματα, προβÜλλει ακüμη ποιο επιτο ηικü κοι εºικοιρο ιο |-ηνLυα που ε<πεμπει η γεννηση τοL Κυρßου,-Ενα μÞνυμα που μαò κολεß ν' απολλαγοýμε απü τον κλοιü του εγωισμοý που μαò καταδυναοτεýει, ναιτυθοýμε την ανεκτßμητη φορεσιÜ τηò αγÜιτηò, να οισθανθοýμε το ρßγοò τηò ευθýιηò καιτηò προσωπικÞò οξιοπρÝπειαò κοι ν' αρπüξουμε, μÝσο απü τη βασανιστικÞ υοτερßα των καιρþν μαò, τιò αιμορραγοýσεò ψυχÝò μαò, ξαναφυτεýονταò μÝσα τουòτα φτερÜτηò ανθρωπιÜò, ¼ποιοò εξακολουθεß να πιαεýει πωò εßνα Üνθρωποò, πωò εßναι αδýναμοò, πωò Ýχει σκÝò οτη ψυý του, αλλü και üποιοò νιωθει ºαοαλληλα νο λοει μεσατου ο,τυρετοò τηò αγÜτπ]ò και η αρετÞ τηò ιJποταγÞò, αò πλησιÜσει τη ΦÜτ\,.lι, Εκεß η ψυχÞ του θο μεταμορφωθεß οτη δικÞ του φÜτνη, üπου θα σπαργανωθεß και πüλι ο Θεüò για να τον οναγεννÞσει, γιο

ΜυοτÞρω ΜÝγα Εστß καιΠαρÜδοξο... αρüξεντ], μυστηριþδηò και μοναδικÞ η Νýχτα των ΧριστουγÝννων, Δε μοýζει με νýκα ονθρþπινη,

νυηα διοβαπΛη, γιαπ το ονθρþπινα δεν εßναι μυοτηρþδη, γιατß το μυοτÞριο ανÞκει οτην αποκλειοτικü, τητατου Θεοý, ΑνερμÞνειποòο Θεüò, üγνωοτεò οι βουλÝò του, βυθισμÝνεò οτην πατρικÞ σιοργÞ, Εδþ προκýτπα και το μεγüλο Ερþτημο: Κι ο Üνθρωποò δεν Ýχει σχÝση φ το μυστÞ ριο; Δεν εßνα'ι το κατ' εικüνα και ομοßωση πλÜσμα του; δεν πασχφι γιατην εν Θεþ αθονασßατουß Εßνοι ολýθεια üτι

ο ανθοωποò δεν .rnoorι να ειναι οπü μüνοò ιοJ μιιστη, ρþδηò, Ανακαλýπτει üμωò μÝσα του το μυστÞριο üτον στραφεß και συνÜψει διÜλογο με το Θεü, ¼ταν αποδεχθεß ]η σχÝση πQτρüττFαò προò το Θεü, ¼ταν υποταγεß d Αιπüν για

ελÝυθερωθεß κατüπιν απ'Αυτüν. Η νýλτα των Χρ¼τουγÝ\,γων εßναι μια κρßσιμη και μονα δικÞ νýχτα, Εßναι μια μÝγισ.η νýλτα, εßναι νýχτο τηò Υπο η τογÞò ΥºοτογÞζ üχ, σε νομοJò, üιι σ'ειωlερι(Ýò ε!ºολεò, üχι σε θελÞJòΓια ξÝνα, ου ο γποτογÞò στον εοωτερι,ý νüμο τηò ΑγÜftηò, Κι η αγüπη για το ΠλÜσματου, τον¶νθρωπο, οδÞγησε καιτον ßδ¼το Θεü σε υποταγÞ οτουòθεσμοýòτηò φýσηò που Αυτüò δημιοýργησε dÜÜ και ποι] με την παρουσßατου ανακαßνισε, ¼λο μÝσα οτη Νýλτα των ΧριοτουγÝννων μοò μιλÜνε για νο

νατονξανακÜνειπαιδß,

«^εýτε πιστο[ επσρθιýμεν ενθÝωò

συγκοτÜβσσιν θεßκÞν,,, »

κοι

κστßδωμεν

ΕυτυχσμÝναΧριστοýγεννο, Γ. Δημητρßου

το μυοτÞρβ τηò υποταγÞò και τηò ταπεινοφροσýνηò, Η σüρκατηò παρθÝνου γΙνεται «Θεοý'Εμψυχον Πλüτιον» κι ο Οεüò ταπεινþνεται στη ΦÜτνη για την ΑγÜπη του ΠλÜσματοò. Αλλü και η Θεοτüκοò υποτüσσεται, «Γüνοιτü

μοι κατü το ρÞμα σου» λÝγει κατÜ τη συγκλονι(πικÞ þρα του

Ευαγγελισμοý, ΥποτÜσσεται Ýτσι και η ßδια üχι μονüχα στο μυοτÞριο ποιJ την κατακλýζει κεßνη τη οτιγμÞ ο,\λÜ και στην αγÜπη που γÝν\ησε μÝσα τηò το αßσθημα τηò υποταγÞò, Η υποτογÞ και η τοπεινοφροσýνη βοηΟοýν τον Üνθρωπο να ελευθερωθεß, να ξεπερüσειτον εαυτüτου και να ενωθεßυ, Γο Θεο λοι^ογο ο οποßοò παιρνει οαολο υεσο στην πορθε νικη γο(ηÝρο, Το μLστηοιο εινοι οουλ^ητηο νιοτß ποτε ωò τþρα ο κüσμοò δεν εßχε ζÞσει το Θεü ωò γεγονüò εσωτερικü. Ι,ΙÝχρι τη μεγüλη Νýλτα των ΧριοτουγÝννων ο Θεüò βρισκüταν σε διÜλογο με τον Üνθρωπο, Ακüμη πιο πολιÜ οι Θεοß των Αρχαßων ΕλλÞνων βρßσκονταν σε ο!ºλογο με τουò ανθρωπουò, Κι οταν κοποιεò φορεò ενωνοντον. υεσο σιο μυθολογικο ιστορÞμοτο. υε ιοιιò θιητοLξ, γε\,¾ουσαγ θ\,η

τοι,ò οχ| Θεουò, τº νιJκα αυτη ουωξ, αο στοβλο τηò

Βηθλ€Ýμ γεννιÝται ο ßδιοò ο Θεüò, παραδομÝνοò σε φριχτÞ τοπεßνωση, Κατεβαßνει, θα 'λεγε κανεßò, στη ρßζο του κü, σμου, σε μιο σºηλιÜ, ονÜμεσα οτα αθþα ζþα, για ν' ανα_ ß ο,νιοει το Δημ,ουργημα του, ι ον Ανθρω,το, Η φÜτνη εßνοι το σιιJβολο τηò üλροò ιοπεßνωσηò, Εκει πoL ο ÜνθρßJηοò δε σκÝΦθηκε ποτÝ νο κατοκλιθεß, Ýρχεται ο Θεüò κοι^üγοò και σºαργονþνεται, Οι Üνθρωποι σιωποýν Þ κοι αδιοφοροýν, Τα ουρÜνιο üμωò συ!ºορÜζοιºαι, βλÝπουν το Θεü. το κÝνºοο του σL,ιΓο\,τοξ νο γεννιÞοι σε φστνη ολογων, Ανοιγουν ιοτε τα φυΛλα τοL o.JpoVoU χο, οι ¶γγελο, κοτε βαßνουνγια ναπιστοποιÞσουνπωò ξανÜνοιξε ο δρüμοò που

συνδÝειτα επßγεια μετα επουρÜνια, ΞαναστρÜφτει Ýτσι μÝσα μαò η ελευθερßατηò θÝωσηò, η Üρνηο,η ]ηò φθορüò και η βεβαιüτητα üτι ο Θεüò κι εμεßò οß üνθρωποι, μποροýμε να ενωθοýμε, να συζÞσουμε και να

Μ;*rrr*rγ*,""οη

f

.

ιΙαροΧ, Ιυοσχου^οι

ο

"Ιº''.?,l,*..

"υ-*

«",

τιωργοò:ουρτηò τοπρòιη.ο,

ΦηνΑθηνο σιò] Σεπεμβριου - F Ιrσρßο Χ, Δημητριου τοι ο Νιλοò ΠοπογεΦργιου στηνΑθÞναΦιò 29Ξft εμβρßου, το περοδικü μαò τουò εýχεται κÜΘe

-

"

j

οηριι

τηλον

ευτχßα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ρ ποροσιευη Λουκο (σ, ο Δημητρηζ Σεβοσακηò òΦιραν σοτ

υγεαοτο κοριτσατιΦ,ò 5 Σεπεμβριου Η'Ε»η Κοýμηüρδο κοι ο ΧρÞΦοò ποποδÜηò Ýφεραν Üον κüσμο üνα υγÝαατοογορüκι Φò]9 οπωβρßο! Η κατερßνσ κοßκüλο του Ποýλου και ο ττþργοò Τοσοýνηò ÝΦερον Üον κüσμο Ýνα υγÝÜατο κοριτσüκι το περοδικü μοò εýτετοι Φουòευ,υιεßò γονεßò νο τουò |üσ]το ενο

ζÞσουν,

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- ΡΛßνολο ο Νικοò κροχοò βοτ,οο. σ ζl5Σ, ,αJοο,οι οοτορολ, IoJc ιοαοωηω οL.δωΦ-νο\ο,ο, ΓοοοοιτLι Σ,δτρΦ ιι,νοι

_

Η ΝικολÝπο Αμπεfuþτη και ο Αλχιβýδηò τσοýμπÝληò βüπισον 22 Σεπεμβρßουτο αγορüκιτουò,Το üνομüτου ΑνοÞüσDò,

Φιò

- Ρ Μορßο Αλατα λο ο Δημητρηò ποπογιοwηò βοτ,οο! α,ò Jo ,-.LUoOJ-o.oσ οü.ι-οι ò ΤοοιοLο-οLτ1( τδψσ. νονο-]ò

-

Βοσω Αßδινη εΙναι κοτερßνα Η ΑνοΦασßο Αßδßνη κοι ο Βασßληò Δημητρrüδηò βüπισαν Φιò 2ο οftωβρßου το κοριτσÜκιτουò, το üνομα που τηò Ýδωσε η νονÜ τηò Ιωüννο ΑιδΙνη ειναι ελÝνη,

τοπερτοδιχüμο§εýχετοισεγονεßòßüινονοýòνοΦυòζÞσουν,

οΑΝΑτοι Σ,ò'3Α ιισ ΦοL,τθο\òιο,ιι δ.L,, t. ο

-

ο /υ

οιο,οòοΝιχοòΔημ,

Στιò 13 Σεπεμβρßου πÝθονε (αι κηδεýτητ ΠοναγιþτηòΒοο, ΡÞγοò. lq ο, .0οιο-,, θονζ,ο,.ηδ< Jτη,. ο Ι a,ò

^αυLο\ο,

Κατερινο

Το mρΦδκο μοò òßΦροζει Φιò οιιογενειεò τουò

οερμο

ΑΓιΩΡΓΗτιλΑ ΝΕΑ

β

ι I


.

'. '

'

ΙDφÜσμιιιο

πιριγυlýò

μιιs

tlιιΙýμμιιια 9φÜσμιιιιι επιπlþσεωρ Χουριßνεs

fiουριινüξυιΙα

a

ΣιρÜμιιιι

a

θßδιι ε§οχßs

w--;Ι9

τ+'9

. ;Ι4υò

5*,γιΦο

ΧΑΤΖΗΑΡΓγΡΙOΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ. ΛΙΑΠΗΣ

εΙιΙιο!τνιι

ΕχOΕΣΗ ΛΙΑΝΙκΗΣ: Λ, ΚΑΡΑν]ΑΝΛΗ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ

ΕΡΤOΣτΑΣΙ0: κΩΝ/ΛΕOΣ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ, ΑΧΑΡΝΑι

Απ]ΚΗΣ

τΗΛ,210 2465036,7 FAx: 210 2469971

Τεύχος 32  
Τεύχος 32  

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2007