Page 1


ΠΑΜe ΚΑΛΑ τßτλοò δεν εßνσι τυχοßοò. Το "πüμε κολü" εßνοι κÜτι σον σýνOημο που λ€γüτdν μÞνεò τþρο ßινüμεσd στο μÝλη, που πολεýουν ν' .νdστÞσουν το σý7Þογο, ι(αι λειτουργοýσε σαν το,

νωτtκÞ Ýνεση γ ιο νο μΠορÝσουμε νο συνεΧ|σουμε. ΠολλÝò φορÝò βÝβ.ιο το 'σýνOημο' μετοβολλüτον, πüρο πολý κdλü'

Πüτε γινüτην"ΠÞρε

.ηOüλου

κα πüτε'Δενπüμε

ºν' Αρ/ο;σι μ,ο.ο^η,ουβ(Þη, ι!.μπρÞ

βο, νο μοò ονεβüσε,στd σýννεφο, Þ μιο κοκüπιστη κριτι κÞ, μ]ο μεμψιμοιρßο, νο μοò ψολιδΙσθ το φτερd κα νο

μοζ προσγειþσει, ΕßΧορε εισΠρüξεß βλÝπετε μιß ορκετü μεγüλη οπονοÞτευση σπü το Περσινü Αρτεμßσιο κο] Þ Ýπρεπενοτο ποροτÞσουμε, Þ πεπθσμÝνο, γιd τουò σκο ποýò κοι την ονογκοιüτητd του συλλüγοι], νο συνεχΙ σουμε κοι νο δουλÝψουμε με μεγολýτερη δýνορη Κοι πßστη Αυτü κüνομε, Ιýε üτυπεò ολλü ουσßοστικÝò συΖητÞσθò, προσποδÞσομε νο πεßσουμε κοι τουò πλÝον δýσπιστουò κοι κοιýποπτουò, üτιδενεßμοστεφερÝφω, νο (ονενüζ ον9ρþπου κοικονενüò κüμμοτοò, Δενεßμο

σ,co.jrεunpoσ-c οý,ιηΙσυòηüιÞποιοLζ, ο,,|.Þν.

με Κοιüτιθο κÞνουμε. Ýχθ μüνο μιο πηγÞ, την.γüπηγ. το Χωριü μοò, ΑυτÞ η ΠηγÞ φυσι(ü δεν ονÞκθ μüνο σε

μοò, ΑνÞκεl σεüλουò, ΑγιωργÞτεò χηι μη ΕμεΙòüχß μü, νο δεν την διεκδικο ý με γιο τον εουτü μοò, ολλü θÝλουμε νη την μοtροστο ý με με üσο περJσσüτερουò γßνετοι, τß φετινü ΑΡτΕΜΙΣΙΑ Þτον γο üλοι]ò μοò μιο δοκι μοσßο, ¼λοι μαò, μο πιο πολý εμεΙò, που Ýχουμε ονο λüβει ουτü το διüοτημο τη τýχη τοι] σι]λλüγου, νοιþ, 0ομε σον νο ξονοδßν.με εξετιlσειò, στο μÞOηρο που πÝρυσι "κοπÞκομε': ΣΥΙ\,4Λ,ηΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΝlΑΖΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤlΣ ΕΚΔΗ^αΣΕΙΣ, λ,ηετην.γωνßο λοßπüν, του επονοξε, τοστÝου μdDητÞ. οργονýσdμε κα φÝτοò ΤΑ ΑΡΤΕΙý ΙΣ ΙΑ Αν κοι φÝτοò, δεýτερη χρονιü. δεν περνοýσdμε το μüθημο, θο Þμηστον üλοι üξιοß τηò τýτηò μοò, το μερÞκι μοò γιο το σýλλογο, η ογüπη κßιτο Χωριü μοò, ηλλü Κοιη πιθονÞ κο,οýρο οπü κüποιουò "εξυσχολικοýò' σε μιο ενδεχüμενη οποτυιßα, μοò πεΙσμυσον, Το κυριüτερο üμωò Þτθν μιο π.,ροπονιüρο, ολλÞ κοι ουστηρÞ φωνÞ που οκοýγομε συνÝχθ οΠü μÝση μοò. Τη φωνÞ του Συ^,4üγοJ ει ý l.Þοτε υηÞρζη μòγÞ |οò Γεμι2η ü \ tV. σχολεßο, ολλÜ δýα, Εγþ κüποτε σοò φýτεψο δÝνδρο,

σοò ομüρφυνο κοι σÞμερο κομορýνετε üλοι Εγý κü ",r τα ιυ Ποι. σηò ειη\ο μ. \.ρ. tι.Γα\'ι"υ-α' ριüτερο, γολαýχηοα το ηοιδιü οαò μÝσο οπü Þò εκδη, λþσ.ιò μου, ν'ογοπüνετο χωριü σοò, Εγþ κüποτε βοÞ, θηοο νο υπüρχετε, Μη με Þοιδεýετε λαιπüν Η οαÞστε με νο πεOÜνυ, η κÜντε με üπυò Þολιü. Γερü κοι Ζωτορο(ουνηOÞκομε, Γυρßσομε üλο το χωριü. πüρτ. πüρτο. ΕξηγÞσομε σε üλουò τß συμβοßνε]. Πλην ελο χΙστων εξοιρÝσεων, üλοι κοτüλοβσν, ¼λοι πÞρßν το μÞνυμο κοιτην πρüσ(ληση του συλλüγου, Δεν στοOÞκομε ρüνο εκεß, Οργþσομ. üλη την η€ριφÝρθο, Απü

,ý Γι

Περιεχüυενα 2

4

Πüμε κολü Το ποΖÜρι - Ευχοριστßεò

5 οΑχαßρευτοò 6 ΔιüφοροΝÝο 7 Αθλη ιικη:η Αρ

8

Η

ιξμιò

üσπρη γρομμÞ

ο

ιο δρüμο ιLJv επιιυχιýν

ΙΟ Εßνοι ονÜγκη νο οφυπνιστοýμε Ι2 ο ΜονÜκοò Ι 3 ΕπιστολÝò ονογνωστýν Ι 4 ΚυρßεòκοιΚýριοιετιßν48 Ι 5 Κοινωνικü Οßλε, ΣυγχωριονÝΑμωργÞτη, Γßνε μÝλοò του Συλλüγου, ¼λοι μοΖß μποροýμε νο κdνουμε πολλü γιο το χωριüμοò, LνημερωσÝ μοò μο την üιεýδυνσÞ σου, νο σου στεßλουμε δωρεdν το "ΑγιωργÞτικο νÝο", ΓρÜψε και στεßλε μοò το üρ8ρο σου, την üποψÞ σου, τη γνþμη σου,

αγιωργÞτιΧα

ΔΥο

ΞßÝΙι/ΙΙτιΔ ΜΕΓΑ^Α ΘΕΜΑΤΑ ΖΗτοΥΝ

ΣΕΙΣ: το aνο ιß!οι ιο ι ιßρ,ο ¼.

^Υ,

που χρüνια τιΙιρο ποραμÝνει üδε ο κ.ß .τ. ρüροπο κοι το üλλο εßνοι ο σκελετüò του π,..υ!οτικοý

κÝντρου που ποτÝ δεν κοτ.ΦÝρορε ,,lr rou δþ, Σχημοτßστε

κοι

Ετο,μüστε ηροτüσετò.

γτd

το

δýο

üποψη.

ΟΙΧΟΡΗΓΟΙΜΑΣ

"ΑΓΙΩΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ' που κρατüτε στο χÝριο οοò. εκδßδοντοι χοι διονÝμο, ντοι δωρεüν, ρε την ο κονορ (Þ βοÞ3ειο των

Το ονοβοθμισμÝν.

διοφημι2ομÝνων στιò σελßδεò

roU

Εßναι üλοι

φßλοι κοι συγχωριονοß μοò. Υποστηρßξτε τουò. Αξß,ουντονκüπο

τοΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣτοΥλ,rΕ ΠοΛΥ το Δ,Σ,


Μεσüνυκτο

9 Αυγοýστου. 'Εßνοι κüτι νýκτεò μ.

γιοτß ΚατοφÝρνομε νο Ποι]λÞσουμε μεβκÝò προσΚλÞ, σαò,.λλü γοτß κοτολοβοßνομε πüσο δßκιο εßχε ο οý\\ογο\ Γου μ, ò ßλεγ. üι|'ιγý ιßποιι υΓ,lρξ. μ, γß

φεγγüριο.,'

προσφορüτου, σκýνο με οπü

¼λοισυνÝβολον, ¼λοιπερüσομετομüDημο,

ηοò", ¼λοι τον Þξερον. ¼λο, Þξερον το Ýργο ¼λοιμσò

Ýλεγdν

περηφüνßο που

εß

μπρüβο.

κßεμεΙò

μοστε μÝλη του,

koJ

την

φου

Ι 5 Αυγοýστου, ¼λο Ýτοιμη για τιò "εξετü, ¼λ6 γορτινÞ, ΕξÝδρο, προβολεΙò, ηχητικü, λο_

ΒΡüδυ

σειò'

μπιüνιßι, ψηστηριÝò, ψυγεßο, τρßπÝ2ιο, κορÝκλεò κι ο

κοOÝνοò οπü μοò στο πüστοτου, Δεν 0ο στοθοýμε εδþ στο τιÝγνε ξεχωριστü κüOε βρdδιü στο ΠενθÞμερο των ΑΡτΕΜΙΣΙΩΝ, Αλλωστε üλοιτο ξÝρουν ¼λο το χι,Jριü

σιεδüν, Þτον εκεΙ Θο στοOοýμε σ' ουτü ποι] Ýχουν ιδ]οΙτερη σημοσßο (οι βορýτητο, το επονοξετοστÝο

!

μοò τρογοýδησε

ο

Κηλοηδüνηò

^ουκdνüò ηου μüλιò τελεΙωσε τη συνουλßο του κονεΙò δεν Ýχε, üρεξη νd φýγει. ΑρχΙΖειÝνο μßκρü γλÝντιμετη βοÞDθο

του κοσετüφωνοι], Κüτι οον επινßκιη, ¼λοι εßνηι ν ΚητÝò

ΞηΡεΡþμοτο 2Ο Αυγοýστου. Το φεγγüρι Ýιει

φτüσει Ýνο κολüμι πÞνω οπü τ' dλýνιο,

Στο προοýλJο

του σ χολεΙ ου Ýχου με μεΙν€ι ερεΙ ò κιεμεßò, Το χωριü κοι μdτοι ευτυχισμÝνο, (ι εμεΙò προσποOοý με ν' οκοýσουμε μÝσο στην ησυßßο τη φωνÞ του συλλüγου,,,:

"ΙýπΡüβο π.ιδιü ΠΑΜΕ ΚΑ^Α ολλü ΡποΡοýμε

ν.

μÞOημα ΙσυμμετοχÞ κοι μοΖικüτητο στιò εκδηλýσεßò)το περÞσομε üλοι κοι μüλ]στο με κολü βοθμü, Ο Σýλλογοò δεν πÝOονε, ¼χι, μüνο Ζει, οηλü με την βοÞOε,ο üλων μπορεß νο Ýχει κοι λdμπρü μÝλλον το εßδομε ουτü στσ μüτιοτων ποιδ,þν, στο γÝλιο τουò, στη χορü κdι στην dνυπομονησ

Ι

ο τουò γιη τη επüμενοΑρτε,

μßσιο. το εΙδημε στουò μεγüλουò κýχλουò του χοροý,

üτον üλοι οι ΑγωργÞτεò ον.κοτεμÝνοß με συνδημüτεò

κοß συντοπßτεò χüρευον ογκολιοσμÝνοι Ακοýσημε μπρüβο οηü üλουò τουò προσ(εκλημÝνουò κολλß

τÝχνεò, οηü τον ΔÞμηρχο, dλλü (ι οπü ονOρþπουò που ονÝβτt.ν γ,η πρυτη φορη ο,ον Αγιýργη ,ιüι"Þγ,η ιιò εκδηλι!σειò τοιτ συλλüγου, Κεντρßσομε το ενδι.φÝρον σε δημοσιογρüφουò τηò περιοχÞò οπü εφημερßδεò κο] τηλεοπτι(ü κονüλιο, Γρüψονε κοι προβüλονε το χωριü μοò. ΤÝλοò κο, ßσωò το πιο σημdντιRü, οκοýσομε ευχο, ριστιß οπü τουò π,ο μεγüλουò ονOριrπουò του χωριοý μοò κοι εßδσμε την 0λßψη στο ρüßο τουò την επüμενη μÝρο τηò γßορτÞò. Στην üψη τουò Þτßν 'rωγροφισμÝ

ß ß Μß:ι

Α

|ßι(

ß')

νοò" ο στßΧοò: "Και τþρο τι 0α κüνουμε Χωρßò βορβü,

ρουò. Οι aßνΟρωποι ουτοß Þτον μιο κüποιη λýση", ΑυτÞ η λýση πρÝπει νη εΙνοι ο Σýλλογοò, Ιýüνο που εμεßò οι 'Βüρβοροß' Θ6 πρÝπει νο κüνουμε πιο περισσüτερεò "εΠιδρομÝò' κοß üΧΙ κüθε Αýγοιτστο Χρειß]Ζüμηστε γι ουτü τη βοÞθειο üλων,

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΙΙrΙΑ ο σκοπüò των ΑΡτΕΙý ΙΣΙΩΝ δεν εΙνοιβÝβ.ιd το οικονομικ üφελοò, ωστüσο κ.ι στον τομÝο .υτüν δεν πÞγομε üσχημd, ο οπü Αναψυπ]κÞ ηοτü 2,643,700 ο οπü ηροσ(λÞσθò ß Ι 43 Ι 2,8 62,000

ψηστοριü

χ2000Ι

εΣοΔΩΝ ΕΞοΔΑ κΕΡΔοΣ ΣΥΝο^ο

5,505,700

4,5ι5,896

ΓΕΝικΑ

9α9.α04

3

|ανιωουßτιια


€υχαριστßεò

.ν òaρ- γ,.τß πολλοß .πü μο\ οιν.τΓορουμε νη

/^\)ι"-.ºfl j;,#:I"J;

":º:"

^.:.ι:;;

μοò ρ η στο ποΖιß ρι; ρþχνει ºσωò Ýχει νο κüνει με το üτι ο πdτÝρdò Dο πουλοýσε στην ορχÞ του πσΖοριοý. στο "ΖιJοπü2dρο'κÞποιο Ζω, ντονü κο] μετü θο μοò πÞγοινε μεò στd εμπορικÞ νο μαò σπ

πÞ ρεß

ο

ρχÝò κüοε οκτd]β

σßο, ºσωòεπθδÞ

Ýρß

κορπ ßΜο γιο τ ην εκκλη, εκεß πÞ ρομε την πρ ιß]τη σüκο γιο το σχο,

γολüτσεò γο κÜ8ε

μ

κdι

σ

λεßο κοι βüλομε μÝσ. τ. πρþτd γρüμμdτο,

ºσωò γιοτß

Ýχουμε ακüμο στο στüμο μαò, τη γεýση οπü το πρýτο φιρßκιο κοι κüστονο που φüγομε, ºσωò επειδÞ οισ8ονü,

μοστε οl(üμο τη χορü κοιτον ßλιγγο οπü τιò κοýνιεò στο που πÞγομε, κοOþò κοιτο φüβο που πριß,το yr ουτüν τον μοτοσικλετJστÞ μÝσο στην τερü, ^οýνο,πορκ νιþδουμε στιο βορÝλο, στο "γýρο του θονüτου', 'Jσυò επεJδÞ Þμο στονμικροΙ κοιüλομοò φüντοΖοντüσο μεγÜλο, ºσωζ üλο ουτü τþρο που μεγσλþσομε. μοò σπρþχνουν σ' ουτÞ την περßεργηογορü, ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ,

υχοριστοýμε πολý τον κ, ΧΑΡΑ^ΑΜπο ΑßλΙΝΗ y]d την κοιτην κ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α. οικονομικÞ ενßσχυση του ^ΑΘοΥΡΑ συλλüγου με το ποσüν τυν 5ο,οOο δρχ, ο κοθÝναò, Επßσηò το Δ Σ, του Συλλüγου οισOüνετο την ονüγκη νß ευχοριστÞσθ üλουò üσουò με οποιονδÞποτε τρüπο βοÞθηοο! ο ιιò Γιοº^Jσιιζ'ΑΡΙΓΜΙΣßΑ 2ο00', Ιδισßτερο ευχ.ριστεßτον κ, ΣΙΙτΙΩΣΗ γο την ενßσχυση του Συλλüγου σγορü2οντοò Ι00 προσκλÞσαò των Αρτερ]σßων. τιò εκδüσειò Ε. & Π. τΑΙýΒΑΚΟΣ Ο.Ε. (Ευβοßκü ΧωριüΙγο την δωρεüν ε(τýπωση των προσκλÞσεων Τον κ, ΕΥΑΓΓΕ^Ο Σ. ΤΣΑ^Α γο την κοτοσκευÞ τηò εξÝδροò, τον κ, ΑΝτΩΝΗ Α|ΔΙΝΗ γο τιò ηλεκτρικÝò εγκοτοστüσειò κοιτον ΔΗΜΟ ΑΥΛΩΝοΣ y,c ιην πòρο.þρησº τυν μ,τροφ JVÞ ω! μηχονημdτων, Τουò κ,κ ΑΝΑΣΤΑΣΙο ΚΑΝτΑΡΗ (Βιοτεχνßο ενδυμüτων ß(ΑΝΤ) κοι ΣτΑΙýΑτΗ

ΜοΥΝτΡΙΧΑ (ΕπιχειρÞσειò Οπτικþν Ειδιrν) γιο τη

χορηγΙο τουò στην δßοφημιστικÞ κßμπüνιο οπü το ροδιüφωνο τηò περιοχÞò ΡΑΔΙο Α^ΙΒΕΡΙ Ι κοι ΠΤΗΣΗ

Επ'ευκοιρßοò ευχßριστοýμε κοιοπü την στÞλη ουτÞ üλουò τουò διοφημιΖüμενουò, χορηγοýò στο περιοδικü μοò κοδþò χοιτουò κυρßουò Χ. ΠΑΝτΑΖΗ κοιΚ,

ΣτΥΠΑ γßο την βοÞθθο τουò στην Ýκδοση του

Επßσηò ευχοριστοýμε το "ΟπτικÜ" Ιrοýντριχο γιο τιò εμφονßσειò που Ýφτιοξαν γιο την ομÞδο μπüσκετο του

ι

ΚΑΝΤ... ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕτοιΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΤΕ^ΙΑ

ΑΝΑΣΤ. ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΗΣ ΔοΤΡΑΝΗΣ 21, κγψΕΛΗ ο τΗΛ. & FΑχ: Β2 37 080 ΥΠοΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΧΑΝΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙοΥ ΕΥΒοΙΑ . ΤΗΛ, ο223_3193 αγιωργητιΧα

το

Δ.Σ,


]

νο κdμθ κι ουτÞ η μοýρη, η περßμουρη, ΠολÝ,

μßγε να το φÝρει βüλτο, ¼λο ποΠüνου τηò περνdγανε. ΕΙχε κßι μßο γουρνοφομελιü ποιδιd-

Τι νο κÞμεl, που νο του «ομυOεΙ νη σκüσει, Αγι(οýλο εΙχε κοτοντÞσει'πο το σκýψιμο, " Βüχτο μελßγο βρε dχοßρευτε, του Ýλεγε,

, Δε γÝρνειò, τηò Ýκονε,

Kl

Ýφιονε τον κορÝ νο πüθ ν'

οντομþσθ μετην ΠορÝο του,

χοOεß, Δεν εßνοι δουλθü ουτÞ, Κωλοκüθησε κα δε

λÝεινd σειστεß. ΡßΖεò Ýβγολε στηò ΣιδÝρdινοò, λÝειò χοι εßνοι κονÝνοò μπεκιüρηò, :εκουμπÞσου, πεò του. Νο πüειò στο ¸τΖ). Νο ποθò στιò Ν.l πüειò στο διdολο τσε πüρο πÝρο κüμα,^üρμεò, Ρουφιüνε, Λ/ºην τονε προσκυνdδò θυγοτÝρο, Δε σ'ονºÝχου Üλλο πλÝο. να του πειò, Δεν Ýχειò νºßπου πÝτσο πüνου σου; Οýλο φοß κdι σΚοτü εßσοι, Που νο σκüσειτο τσεφüλισου νο σκüσεß, Χορομοφüη. Κολd εσÝνο δε σε βüΖθ στο νου του, Το ηοιδιü σου, πεò του, δεν το σκÝβεσοι ρε θεο, μποßχτη; Ι,4ονüχα γιοτο γοýστο σουτüκονεò; ¶ειστο

τσσκßδιο γροýνι τηò λüσπηò, τεμπελοχονεßο του ι(ε, ροτü, Μοò κüλασεò, Τß περιμÝνεò ρε Σοδßd; Το διο ρισμü; Ποιοò σου πÝροσε η ιδÝο πωò εaσοι; Ο Κοßδü νηò, Που ξÝρει κοι πÝντε γρüμμοτß; λ,l πÝκρο, ε μΠÝΚρο,

,

Σþπο, ρε μdwd,

σþπο,

περνορüτσο, ΡεΖßλιγενÞκομε,

ΛΙοò οκοýνε μÝχρß το

, Ο

κüσμοò τüιε τοýμπονο κ εοý κρυφü κομdρι. Μην τονε οναγκüΖειò κοι ΚορτÝρθ, ΤÞρd ρε. Εγþ τηò μ,λοý κ ουτÞ κομορþνεισοντο γýφτικο σκερπüν, ΠÝφτονε το μοýτρο τηò 'πο τη ντροπÞ

τηò,

Την

Ý«ανε μισÞò πεντüροò χρονιτσßò του χρüνου, ¸τρεχε σον την üδικη κοτüρο. νο πογÝρνει ο νουò τηò, Θd 'ιρλ-lνü,

ονι

Þμ.τ

τÝβη/ε

Γο

ιοπομßσηρυη\ü

Με το που Ýφεγγε ο Θεüò τη μÝρο, Ýπονε νο σηκþ, σει το ποιδ]ü, Σε λßγο θορχüτονε η κολλÞγισß νο φÝρει

το γüλοò, ¹τονε ουτÞ Ýνο «ουμüσι! ¶μο την Ýβρισκε ασυγýριστη, στην εφημερßδο θα τηνε πÝρνογε, Κολü την Ýηεγε η Φουρλ κ ßτσο προχτορε ßο Ρþτησε!!1 ΠονουγýριΖε,l(οτοιJγýριΖε το στρþμοτο, Σοπßσονε 'ποτο κοτρουλιü των Ποιδιοýνεò, τßνο σου ΚüνουνεΚι ουτü; ¶νοιγε το ηολεOýριο νο μπει φρÝσικοò οÝρdò, σÞρωνε τιò ουλÝò, dνοβε τη σüμπο κοι πüγοινε ν' ορμÝξειταΖο, Κεßνη η γßδο η ψορÞ Þτονεl<ολομοβýΖο

κοι πολý τηνε ποßδευε, εßχε Ýνο μοστüρ Πον.γßο βüηθο.

Σε λΙγο ερχüτονε η κολλÞψσο, ΤÞροΖε νο τηνε ξο, ποστεßλα το συντομüτερο, Αλλd ποý, Τη μΙßl κλd'

γονε το ΠοJδιü, 0Ýλονε ψωμ ß με μΠελτÝ, την üλλη Þτονε

€ΙΚΟΝeΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ο ΑΧΑΙΡeΥΤΟΣ οüμο,οòμετονüμοιοκιηκοπριüστολüχονο,

, Τον dλλο μÞνο δο με πüρουνε γιο δουλειd, ΚολÞ δο.]λιιÞ, Εγý υε ιριι. ιι εξÞνιÞ ü. {ορομ,Ζορτ,,

Πdρτο χομπüρι, ο τüσοò κορüιδο δενπιdνετοι, Εχμετüλεψη στον ΤοσÜκο δε χωρÞει, ΕΙμοι ιδεολüγοò εγþ βρε,.,

_ οιοβροßοι

κοιτο σκυλιü νο σετραβüνε, Κομωνüτονε ηωò Ýψοχε γιο δουλθü, Λ/ßεροκdμοτο, ¼,τι λüχει, Βρε noιJ νο λüχει μεροκüμοτο στο χωριü; ¶μο τουò γυρßσθò üλουò τ' ονdποδο δεκÜρο τσοκ,στÞ δε θο πÝσει. ¼λεò οι τσÝπεò των οντροýνεò τροýπεò Ýιουνε'πο το ψüξιμο, Χþνουνε το χÝρJ ρποò l<οι πετý_

χουνε,ßποτι.ζ.{ηορινο,οιηιÞνουνιτ ηιημνß ιουò,

Δεν τηνε φτüνονε το βüσονü τηò, ε'χε κοιτη μüννο τηò που τηò πιπßλΖετο μυολü, Τηò κüλλογε, τσιμ ποý,

ριτη<εßχεγενεß, βδÝλλο,

,

¶κου νο δθò, τηò Ýλεγε.

Ι\,4ην

εßσ.ι

χοßβüυ,

Τσßγκλο τονε, τσßγκλο τονε νο πüρθ το μÞτιο του νο

το σημüδι γ)ομüτο και dντε τρüβο στηò Ποινοýò την ΚονοΠßτσο νο Κüψειò Κοινοýριο, κοι το Χειρüτερο, νο πüρε, η ευκÞ ν. πüρθ, κüμονε κοιτα μεσοφüριο νüυλο Κοι Κüνει μßο þρο νd οουρþσθ το Υdλ.ò, ΣÞμερd Þτονε μΙοδýσκολημÝρο,

¸πρεπε νο τυρο-

κομßσει κοι νο βüλα κοι κοτσορüλο Μποκολ,üρο

σl(ορδßλ,ü κοι ρεβýδιß σολüτο, Ευτυχþòτο μπdκολιü κοι τd ρο τον εΙΧε βüλεß 'πο βροδýò νο ξßρμυρßσει ρεβýθιο στην ολυσßβο, Γιο το βρüδυ θÞβροΖε λüχονο με χοψü, Πιο Κολü νο το Πüρουνε τ' οΠüγεμο, γιοτß Do το φdνε το Ποιδιü Χüψε-λÞψε. ¸βολε την πητιü «οι üσο νο πÞξει το γüλσò, Ýφιοξε Κουρκοýτι, Το Χιßρισε, Ýβροσε τη μετΖÞθρο ΚΘß μü,ε, JJε ,ο πλýυη Vc ιο β.^ι ιμ. {ελαλιυρο στογροL]νι Το παιδιd το εßχε τρßο üρρωστο, Ο μεγüλοò '(οιτο εßχε πüρεl ποýνºο, Μ6 δε γÝνετοι2üφτιτο βλογημÝνο, ¼λη τη μÝρd ρπολεýθ με τ' üλλο στη γειτονιü, Ζοýπο γυρΙΖο, Χτεò Þτdνε üλη τη μÝρο με τον Τοýρτο γιο δüκονο, Γýρισε κ.rι πdγοßνονε το χερüτσο του'πο τη ΕÝρμη σdν του μοκορΙτη του Τσιριdχου, Πρω,νÝò ýρεò Ýφερε μΙß κολλιμοτοýρο, Εßπε, πüειστο διüοßο δο τd χουμουλιrσθ, τι νο χüνθ η στρßγλο, Βοýτηξε την ολοκüΠετρο, ΧουνÞδη, ÝτρΙψε συνοΠßσμü, μποò κοι το φÝρθ στο συγκολü του, Το Οερμüκοψε το Ýρη μο. Ιου Ýκ.,μετην πλüτη μπσντΖüρι, ΑμÞτι, κüνε Ι,4ι, κρü ποιδß νο του κüψει βεντοýΖεò; Ιýßο πλοτßτσο σον τσιλιγßννüτσι Ýχει το κßκüμοιρο, Κι ον δετοýιε πει το


>

συνÝιεJ. dπü σελ,

ΔΙΣΕ^ΙΔΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΠΟ

5

πρωß, üλλθψε ρε ξýγKl το ποποýτσο, δο βρεχτοριü-

σουνε το ποδüριο σου, Ινüτι, Εßνοι που δε γροικüει Þ που εßνοι κοι ξεροκÝφολο, σοντον πατεριüρητου, Το μεσονü, τß τüβολε ο διdλοò, ποιχνßδι του φüνθ, τσÝντdγε με Ýνθ κολüμι, Ýνο λελικüντΖερο στηò ΕλλÞ,

νισσοò Τηò οι]λÞ- Ε, δε το τοι]λουμιüσονε; Ανεγνιrρι, στο γýρισε, λrποοýλ ολüιδιο. Αυτü, νd το δε.ò, θο πüα üψολτο καμßο ιßρο. ΠÝρσι, ονÞμερο τηò Αγßοò ΠοροσκευÞò, δεν του πÞγε μßd dγüνα στον κßτοπßýνο

κοι ÞρDε κl Ýγνε μπλεμορÝ ολοσοýσουμο; Εßχε γουρλιßισει l(οι εßπd πÜει, ποδοχdμου δα Εο το πει.

Το "ΕΥΒοΙκο ΧΩΡιο"

Το ευβοßκü χωρßü εßνοι Ýνο κο, τοΠληκτικü ΠεριοδιΚü, ποι] κυ,

κλοφορεß σ' üλη την Εýβοιd κοι οσΧολεßτdι κυρßωò, με το πολιτι, στικü δρþμενο στο νησß μοò, Στο ]3ο τεýχοò του λοιπüν, Ýχει Ýνο τιμηßκü οφιÝρωμο γιο το Σýλλογο μοò κοι το "ΑΡΤΕι\ΙΙΣιΑ 2οOο', Το

ΕΥΧΑΡιΣτοΥινºΕΠοΛγ,

Σüμοτι και του Τσüρκου το ποιδß, ßδιο μÝρd δεν του εßχε πιüσθ το μογι(üυ το χÝρι, τηòΑροσμΙοò το μικρü,

Η

μελοýτη; ΚιÝνο ευκÝλοιο δεν κdνομε οι αντßχριστοι, Το κοτd μικρü πüλι, το Ýχει πüθ κοfuονΙτσο, ΒρÞκε στο μποοýλο κüτι σετΖοýκ.ο μπουχλιασμÝνο κ6ι τü, χdψε, το λιγουδÜρκο- Αßμοò το πÞγε, Σοýξιμο. ΚüDε λßγο κοι λßγüκß πετüγετοι, λÝθò κßι τüχει τσιμπÞσει

στο προηγοýμενο τεýΧοò, γιοτß ξßνογεwιÝτßι

ßδιο μÝρο δεν το δdκωσε το γοßδοýρι μÝσο στη

dλονüμυγο κßι ποροτρÝχθ πορδοκλüνοντßò γιο το κοτÞφορd, ¸χθ τσερλßσει οýλο το σßνιο, üξου 'πο τd προσýποτο, ¸χουνε δθ τον κιßλο του, üλο το σπλιγ, γοýρα τηò περοχÞò. Χορτdσανε σκοτü οι κüτεò τηò Ποßο νο πιüσει κοι ποΙ ο ν'οφÞσθ, Φοσl(ελοκουκοý, λωστο. Ποι] Vd μη γεννüει η μüννο! Πüλ με το Γýρισε'πο το μογοΖß dνdμελιοσμÝνοò, Τον πÞρε μετο κολü, Φdλüγκρο θοεßχεdρποχτεß, Αετ τüσο μου. Αει χρυσÝ μου, (üτσε λßγο με το πdιδιÞ νο πετοχτοý μÝχ ρι την Τοοροπ ßο νο μοτολλüξου

-

τòγßδεòι - Βρε dντε κüψε το λοιμü σου μ'Ýν6 γυdλß, που θο μου πειò εμÝνονενο κρθτÞσοντd παδιü, Παποιüνεμε πÝρασεò; Αò εßχετο μι]ολü σου τον καιρü που Þνοιγεò

το ποδüρο σαν την γελüδο, ¶κου πρüμdτο.

φορÝσεικιη Δροσü φουστüνια, ¶κου κýρεΙΙΙ

Θο μοò

Σ.τ.Μ.

ΚΥΡΑ ΒΑΓΤΕ^ΑΚΑΙΝΑ οι σκοποΙ του συλλüγου εßνοß γνωστοß,

Γρüψdμε

νß

ο

υπüρχοι]με, Ξεχüσßμε üμωò ιüιι .ηι ,σωζ εινηι ιο Γιο σοβορü ττν Αλληλιγγýη, τºν ΑρυγÞ την Αλλº^οΒοÞ8ι,ò, Μη.το οýμισε η κυρü Βογγελdκοινο η οποßο μÞνεò τýρο Σýλλογοò, γιοτß πρÝπε

Ζοýσε σε üDλιο κοτüοτdση, κατüκοιτη κοι με τJò πρü, ουμεò γυνοßκεò του χωριοý, νο μην μποροýν πιd, νο

την βοηΟÞσουν,

Ι\Ιε

ενÝργειεò κσι Ýξοδο του ΣιιλλÞ,

γου βρßσκετdιεδþ κοιορκετü κοιρü στο ΝοσοκομεΙο Κýμηò, Τηò ευχüμοστε περ.]στικü,

οΙΚο^οΓιΚΑ

-

ΠΕΡιΒΑ^^οΝτικΑ

ιι ΤοΓ,ιü ß.} } ,ηι ητü

ηροι.ßνυ νη.]ιλι ιηθεΙ ηπο ιο

ΣJμβοýλιο

-ου Αγιýργη

ηλλü

ιοý ΔÞμο Αυλýνο., º Δºυιουο,γΙη Κοτοφυγßου Θηραμιßτων Γο ιοι, , φýγο μπορεΙ νο λειτουργεß με το ΠρüτυΠd των üλλων

qΙΞ

Κdτdφυγßωντηò --

Χþροò μdò, Δεν 0ο ΧρεJßσδεß ιδ]οß τερη σκÝψ η γιο τον προσδιορισμü τηò

θ

Ýσηò, Απüτην

Υδρο6ιξηJ.νÞ ιου (dριου ζι}υιρß/ßι º πιριοχÞ, Βρüχοò

Πüτημο , ψιλÞ Ρüιη , Κομπßο

Πολdιοχþρο

Αγιοò Βοσßληò,

Το κοτοφýγιο 8ηρομüτυν ωφελοýν πολλοπλι;)ò τιò περιοΧÝò στιò οποßεò ονdΠτýσσοντσΙ με σημοντικü

ΝΑΓιΝοΥΜΕ Πο^^οι ο Σýλλογοò μοζ ουσιοστικü εßνοJ μεγüλοò, Αυτüτο ξÝρουμε üλοι, Τυπιl(ü üμωò εßνοι μικρüò, Γι'αυτü φτοßμε üλοι κοι πιο πολý εμεßò, ποι] δεν φροντßσομε

τερεò υφÝλθεζ, την διdσωση των δοσιrν κοι την δια ýνιση τυν

8

ηρομüτ

υυ,

^,r,r,

στο βοδμü που πρÝπθ να γρüψουμε νÝο μÝλη Þ νο

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΤΥΧΕΡΟΣ

μποροýμενο ψηφßσουμε üλοι,

ο τυχερüò οριθμüò 1743 που κερδß2ε aνο τοξßδι στη Σκýρο τεσσüρων ημερþν γ ο 2 üτομο δεν βρÝθηκε οΚüμο, Αò ρßξουμε üλοι μ].r μοτιü στ]ò ΠροσΚλÞσθò τωνΑΡτΕΙ\ΙΙΣßΩΝ. ΠοτÝ δεν εΙνοι οργü.

φροντΙσουμε να γßνουν τομειοκþò εÞüξει τd πολιü, ΕπειδÞ λοιπüν πρÝπειγιο πολλοýò λüγουò νο γßνουμε ¶λλιJστε σε κdι τυπικü πολλοß, οò το φροντßσουμε, λßγουò μÞνεò 0ο γßνουν dρχοιρεσßεò κοι πρÝπει νο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ€ΡΓCΙΟ

ΣΧΟΛΗ

ΟΔΗΤΩ

ΒΑΣι^rlΣ Ν. ΞοΥΡικΗΣ

ΑΝτΑΛΛΑΙfiΙκΑ

λ

.

ΕΠιΣΚΕΥΗ

ρπτΑΕ - Ε.

}l.,Α,. Ν

.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ

ΠηΛΗΣΗ ΜΕτΑΧΕΙΡ|Σ

rEoMlE

sεnvιcε

τλrΩΛοΥ & ΜΕΤΡΩΝ 17 ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ - ΑΘΗΝΑ

τΗΛ. 5ß.38.759

.

ΚΙΝ.:0θ32-36ß005

οΡΦ€ΩΣ

τΗ^. Ξ4 7Ξ 396.

αγιωργητιΧα 6

ιΞ4-ιΞα, ιι-¶ΘΗΝΑ 34 66 3ΞΞ 34 ΞΞ ο-:ΑΧ:


( ΔΡΑΣτΗΡιοτΗτΕΣ τΗΣ ΠοΔοΣΦΑιΡ|ι(ΗΣ

Η "ΑΡτΕΜιΣ"

οΜΑΔΑΣ

Ι,

,-

Στο ΔΡοΜο τΩΝ Επιτν!ιòfιν 1 ...'ra"(J; ß, \ τιò 3 του Σ:πτ,μβρη ημιρη κυριη«η, ,, Νι Γ, πΡηγμπιοποιηοηι\. στο χωριο

ΣιJνjλ,υοη λοι ÞρχηιΡισιιò σφdιΡικÞò μοò ομüδοòΑΡΤΕΜΙΣ,

ποδο,

τονaοΔΣ τοοποßοε(λÝχτη(εσ!νεδρß.σι .ι συγκροτÞOη(ε σε σýμο. μÝο. σε (λßμ! ευφορß.ò (οι κοληò δüθεσηò που χορο(τιßρσι dιττÞ τη συγ(aντριτση τ.νε. |Ýλητο!Δ Σ (. οιdρμοδ]ü τητÝòτουòεßνο ßσιξιßò] ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΩΣΤΑΣΓ

Γ, ΓΡΑΜΜΑΤ ΕΑΣ: ΘΛΝΛΣΙ

Γ,ΑΡΧΗΓΟΣ:

ΔΗΜ,ΣΧΕΣΕΙΣ:

ΕΦοΡοΣ:

τΑΜιΑΣj

νι,

τaß]η

ο!ιlδιτ.

δο

)'

νεοε(λεγμtνοΔΣ Στο κÞλεσμ. τηΕ ομ.]δοò ßγτßηοιρßOη(.ν üλο ο ποδοσφOιρστaò τηò στο!ò οποßο!ò ηοΡý,υρ ι üιΡßονο

ΜετÞτòε!τεòßουΠροιδρουιαιΓωγι].ολοßπþν

ΓΙαΡΓΟΣε,ΒΑΣΣΟΣ (ΩΣτΗΣ ΠΑΙ ΙΑΓΕΩΡΓla)Υ

μελýν γο (ßλÞ ßγßrν]στ |Þ χρονιÞ ο Γ Λριηγüζ .νÝ.\οβεν. μιλÞσε]στουò ποßχιεò

ΜΠΑχΑΡΑΣ

β.ριÞ (ληρονοß]Þ πο! (ο!β.λι'ιμε οOν συνιτ στa(

ß

φυσΚü

η

συνüντηση των ποδοσφιτ]ριστι]rν τηò ομüδοò |]ετο

ΤονßσιηΚεδιτßßτl-ρ.üτιδενΠρÝΠειν.ξεΙνßιμεΙη

(ßν γ

¼ιυ(εßχl

τι.τει οτò ιο Σ-πιεμβρη, εγν.

(ροσ ß

ΣΤΑΜΑΤΗΣΜΟγΝΤΡΙΧΑΣ

Γ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣδ Ι

]ο"| ιο Ιι

πρÞ,,ρ,ι ß]

δη(ε γ.ιτιιη ι]. ψητÞ ορνιι] κοιüιßοιτλιτ l.

ΑΙΔ]Ν]

ΛΝταΝΗΣΛΘΛßΔΝΙΙΣ

ΙýΕΛΗ: |οη

ΡΗΓΑΣ

ΙΣ Δ,

Ι -

μαζ

!ηò

_"4#1,,,,.. .,1Ρl ,

ΞE.\;-{irg..T'

οπ,üλουò,,οΞß" ηγ,υ,ο,,ßοò ρ

"rr

-

,:Χ'ß?-

-'ff

η

Γ

μιò

Η ο|ιü

δρÝφτ

ιò

τηò

¹ ].^ , Ý ,α "'.'' βΙΤÞ ,f ß,F,F. Ε ß' 9"φlχ Jαγιωργητεò [.,];;ijp"'

dν.λογεß

υμε σßιΙν Πε

οπ.δοß

του

σΙην οξ. ορOιοι οιιü οριοτερα:ΡÞγ.ξ Σ, Ριτιl.ζ Ν Σ!τΖιßòΔ,(ρü(.òΝ,τßγ.ι::,Σκüýροι ευ ßγωνß2. τιν πdιχτþν (,ΑδßνÞòΑ Ι,']ι ιη.ι ,Ιο.λ.ιΣ σ8da κ.ι του τηò[υι ηδε κ!Oισοß οηüdρισπρü Ι]! , "υρη| < Lλ.ιοιρβ.ριιζΝ,ΙΙλüιηι,Α,Αδ,,]òΔ, νοιιζ υγιιßò ν ρ üΖε

στην

!γιÞ

ΑΡτΕΜΗ ciVo ΠΡΩτΑΘΛΗτΡ]Α

Λποφ.σlστηκι την εηüμενη Κ!ριο(Þ

συγκ.ντρωδοýν στον ßδιο rirpo ro Δ

σφ.

ρ στÝò τηò

ομüδ.ò Ν.

νο

(ο]οιποδο .ßDο!ση του

Σ,

2ητηDεß η

Δημ Σχο,λ.jου γ. εδρß τηò ομιlδßò Ν. γßνε] σε ι,

φ ιn

η, Γ,ιΧ

κ.λÞρωση .νüò ουτο( νιßτου το Πησχο, Τaλοζ εξου οιοδοτÞθηκß

το Δ.Σ

ν.

εηεξεργdστε]

πρüγροι]ι].

ßκδηλþσεων κσ κι]δε ιρüηο Ýιοι ýστΕ η προσπü

.οδοσφ. ρ στß,']ν ν. .ηιβρßβευθεß με την π.ρουσß. üσο γßνετ.]ηεΡ σσοτÝρων φ ,\Þßλιßν ΙΙ'^ΡΤΕΝ4ΙΣ Ýκ.νε γνοσιü ιο ιωρ ü μοò σε üλη την Ει]βοιο Μ.ò !Þρ σε στ γιτιò χßρalò κ. περη φüνιοò. Λποτελεß φορÝιι a(φροσηι, των διþν μοò

;].

Α!τü

ßο σιοιιιßd πρÝπει νο πρcβι]λΙι ß] ομι]δο μαò (ßι r, - ,òο , ,ι, ιο,1\ ξ, , ,ρο ι ν, ι , ξL

Γι ,

τητο την σ!νÝιι].

ιΓτ,,ιιι

τυν ßδεþν που τ.ροκιηß]ßΖουν

üηουò τουò συγχ,,ιρ.νοι]ò ιιοò οσο γ]ο τοιτò .γωνστι(οýò σßüχουò σßγουρσ 0ο τουò πετýχουμε γιοτß ο ΑγιωργÞτ.ζ εßνοι γ.ννημaνοι ν (ητεò

D.ιo τι,τν

ι

º

νο προσπ.θÞσουμε γτ, ιην ýηορξη

Δ'ß κ.

την ποοκο

Στην πρþτη ογωνιστι(Þ η ομηδο του χωριοý μοò Α,Ε, ΑΡτΕΜΙΣ νß(ηαε το τροχßλι με 4,Ο, Δýο γ(ολ γ. την ομüδο L]οò πÝτυχε ο Σιι]Oηò ΡÞγßò (ßι ßηü aνß ο Νß(οò Ρaτσ.ζ (. ο ts.σßληò Βπ.] λι ßοιJ ΠÞντ. ΝΙ(FΣ


rl Üurιpr1

ι Ριμμ

Τοχωριüτουδενεßνηιχηιπολýμοκριü.

Ι

Σε

δýο þρεò. πρþτο ο Θεüò οο Ýχει φτιßσει. Ι ιοýλιοò μÞνOò. Ποροσ(ευÞ βρηδÞκι. Η μισÞ ΑοÞνα φΞýγιι. ο ΔιOνÞò Αθηνþν ^ομßοι ονü γεμÞτοò ουτοκßνητd, ßλλd οι τρειò λωρßδεò κοτεý8υνσηδεντοεμποδßΖουννοτρÝχουν, λ,lετιò κλεφτÝò μοτιÝò που ρßχνειστουò üλλουò οδηγοýò, δτακρßνει το ßδιο μπερδεμÝνο συνοΙσ8ημο που

νιþθεl χοιο ßδιοò: Μιο χορü γιdτο Σοββοτοκýριοκο που δ' οκολου8Þσει, ονοκοτεμÝνη με το φüβο κdι

το dγχοò του τθξιδιοý, Χωρßò κολü κολÜ νο το κdτολüβει

Ýφτοσε

στο

διüδιο

Σχημοτορ'ου,

"Μπρüβο ουτüò εΙνοι δρüμοò", σκÝφτετοι"Χολüλι το τÝλη (ι]κλοφορßοò, χολdλ κοι το χιλιüρικο των

διοδßων"- Στρßβειγιο ΧολκΙδο, ΙýοΖß μ'ουτüν κοι

το μισü ουτοκßνητο που βρΙσκοντßι στο οδü,

Εßμ6στε βλÝπθò το μüνο κοντινü νησß που μπορεß κονεßò νο πüετ κοι οδικýò, Δεν πρüφτοσε νο κüνθ δýο-τρßο χ,λιüμετρο, κι üρχισε Ýνο ηερΙεργο μποτιλßüρισμο,'ενα εκνευρισττκü σημειω τüν, "Νο πÞρθ ο διdολοò, νο δειò που κüηοιο

,L

ητýlημη 0η ελ.ι γßνιι', μουρμοýρισι Αφοι]

πÝρdσε κüνο τÝτορτο διοπßστωσε üτι το μüνο ατýχημο. Þτον στο μυßλü dυτþν που εßχον την

ιδÝο, νο περüσουν το 6ρüμο μÝσο οπü το Βßοý, ¶λλοò Ýστριβε προò Αυλß6ο. üλλοò Ýβγο,νε οπü Ριισýνò, Ýνοò ν, ολ,λÝρηò ο ιòμοιημÝνοò, Lλοφρýò δεξιü Ýπdιρνετσιγdρd κοι μιο κυρßο μ'Ýνοτερdστιο "Ν" Ýχει βγüλει φλοò κοι προσπ.οεß νß περüσει οπÝνο\,τι ν' αγορüσει ψüριο,

Ευτυχýò rou διν ηιρνοýσι τρßνο /α, οιμηüριò Þτον σηκωμÝνεò, Το πÞρε στο «ρονßο "Ιýπρüβο ρε λεβÝντεò που σχεδßüσοτε ουτüν, τον πρüσφοτο σχετικü δρüμο, Μπρüβο κýριοι νομdρχεò κοι δÞ, μdριοι

που

οργονþνετε

δεν

διομορτýρεστε,

νο διομαρτυρη3οýμε

Þ δεν

μοò

τουλüχ,στον Τροχοßοò, πουτιò καδη, εμεßò. Ιýπρüβο '(ýριοιτηò μερßνÝò, οκροβολßΖεστε επιδÝξιο στουò δρüμουò, Vd γρdψετε τουò"οποτεýνεò" που τρÝχουν με την υπερβολικÞ τοχýτητο των 70 χιλιομÝτρων, κι üτον προγματικü χρειüΖεστε, εξαφονßΖεστε, Μπρüβο κý ριοι βουλευτÝò του Ν, ΕυβοΙοò που δεν μπορεΙτε

νο εξßσφdλßσετε Ýνd τüσο δd κονδýλι, γιο μιο τüσο δd ηορdκομψη, Μπρüβο κοι σε μοò που σοò ψηφßΖουμε κοι σοò ξονοψηφßΖουμε κι ýστερο ¿σπου

νο ηρεμÞσουν

το νεýρο του l(οι νο

επονÝλδουν οι σφυγμοΙ του στο φυσιολογικü επßηεδο φτÜνει στο Β6σιλικü, Ιýιο οπü το ßδιο κοι χθρüτερο, Εδþ βλÝπθò ηογορü εßνοι μεγολýτερη,

¸χει Σοýπερ- Ιýd ρ κετ, σουβλοτΖßδικο, κρεοπωλεßd, μονüβικο, Ýχετ κοι εκκλησßο που μüλιò τελεßωσε Ýνοò γüμοò, 'κουρüγιο 8α περüσουμε (οιοπü εδιßι'

κοι προσποθεΙ νο πορομεßνθ Þρεμοò, Κροτdει βλÝπειò τιμüυ κοι πρÝπει νο το l(ροτüα κολü, γιοτß 6πü'δω (dιπÝρο το πρüγμοτο üσο πdνε κdιδυσκολεýουνε, ο δρüμοò εßνοιτüσο στενüò που εκτüò οπü χολüòοδηγüò, πρÝπα νο ξÝρθò καßτσορροπßο.

ΠρÝπεινο πεßσε τον εουτü του νο μην kdvθ κßμιd κουτομüρο κοτ προσπο3Þσει γιο οποι.δÞποτε προσπÝροση. Δεν εßνοι μüνο η τερüσηο φdλογγο

μπροστüτου,εßνοιπουδενξÝρειòτισουπετüγετοι dπηνýτÞ δρορ.,ι.ι.

ποι./ οüηγοýν

οιο ιξοχ,λü λοι

οπü τιò ουλÝò κßι τιò γκορdrüπορτεò που εφd,

πτοντοι του δρüμου, Στη Βιßειο οπελπßΖετοι, Εκτüò απ' üλο τα προηγοýμενο εδý Ýχει νd οντιμετωπßσει κοι τουò

εξοικθωμÝνουò πεΖοýò κοDþò κοι το γκαροüνιο που 'χορεýουν" με τßò ποικιλßεò στο δßσκο, προσπd3ιßντßò νο περdσουνßlπÝνοντι,'Βρε μυστÞρε üνDρωπε, προσπüδησε νd δθò το πρdγμßτd δετιχd οπü τη γραφτκÞτουò μεριü, μη νευριü2ειò μεüλουò

και με üλο", παρατηρεß τον εουτü του, 'Τι λεò βρε κοηηνι. που 9ο πωò ουιÞ ιη ριιßρ,ο, òυιü ιο λοιü ντημο γροφικü, ΓρdφικÞ Þτον η ΒÜOιο πριν απü 30

χρüνιd, üτdν πÝρνdγε ουτοκßνητο

κüθε Ýνο τÝ,

τορτο ι(θι ουτüò ο δρüμοò Þτον γεμüτοò οπü κüσμο που βολτüριΖε πüνω,κüτω, Αν δε Þσουν και

τυχερüò, εβρισκεò τροπÝΖι νd πιειò το κοφÝ σου Þ κüνο ουΖüκι- Κι Ýτ@ Do ξηνογΙνει, ον ποτÝ περüσει ο δρüμοò οη' ÝξυJ, Σ' ορÝσει ουτÞ η κοτdστοση, ουτü το χüλι; Αυτü θυμßΖει ΙýπογκλdντÝò, Πßκ-

στÜν, Αλλü που νο κοτολüβεò εσý βρε

ηλßOιε"-

ΚοτοπÝλτηò, Τον βοýλωσεο üλλοò εουτüòτου, Στη κακιü Σκüλα διßπιστýνειüτß μüνο κοκιü δεν


εßνοι, ΛΙπροòσ'üλοτ'üλλοουτüεßνοιτοκdλýτερο κοι το Πιο οκßνδυνο Κομμdτι του δρüρου, ºσωò πρÝπει νd dλλüξουμε προσυνýμιη, ΑυτÞ νο λÝ

γετοι"κολÞσκüλο"κιüλατ' üλλο'κοκüμονοπüτιο".

Στ'Αλ,βÝρι πορ' üλο που υπüρχει πορdκομψη δεν την προτιμd, Την μßο κοι μονοδικÞ φορü που πÞγε οπü κεJ. λßγο Ýλειψε νο γßνει μοκορßτηò, κüποιο "Ι,4ηχοντκüρο" Ýχθ σχε&üσθ, στο κολd κοOοý, μενο μεò στο Ισωμο, μιο φουρΚÝτο, λεò κοι ÞOελε νο δθ πüσοιOο κοτοφÝρουν νß την περüσουν,

Η ΑΣΠΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. εßν.,ι ßσωò η μεγολý,

τερη οδικÞ εφεýΡεση. Δτßλνει ιο δρüμο πüνω στο δρüμο. Χωρßò ουτÞ ει6ικÜ το βρüδυ εΙσοι τυ, φλüò, Κ üμωò εδικü οπü το ΑλιβÝρι μÝχριτο Χüνιd

Ýχθ σβηστεß τελεßωò, 'Νο δθò που ßυτοß θÝλουν νο μοò μd8ουν τυφλü σýστημο οδÞγησηò' σΚÝ φτετοι, ¸λλιιrò δεν εξηγεßτοJ. Γιστß ονüλο τ' üλλο

χρθüΖοντοι (ονδýλιο, ποκÝτο, σχÝδιο κοι οπßλλο-

τριþσειò, που οΚοýω σορüντο Χρüνιd τþρο, γι' ουτÞ την üσΠρη γρομμÞ πüσσ χιλιüρικο ΧρεJü2ο

νταιj Πüση 1tτοÞ ιρτßηιηι ν. ß/ιιι ,τιριοι Νομüριεò, ΔÞμορχοß. ΒουλευτÝò, Αστυνüμοι, γιο νο κο,μüστε Þσυχοικüδε φορü που οκοýτε γιο Ýνο δυστýχημο; ΕßστεÞ δεν εßστε οιορχÝò του νομοý; κι αν εßστε γιοτß δεν φωνÜΖετε νο σdò οκοýσει το Κουφü Κοι στροβü κρüτοò, Τι φοβüστε; ΕΚλεγμÝ νοι ητü μηò ι ßστι, l., .ν 3fλ.τΓ νη ξηνü

ιιλιγιι,ι,

φωνdξτε, Δεν βλÝΠετε Που μοò ÝΧουν πιüσθ "Κý, τσουò", Δεν πÜτε μια βüλτα νο δεßτε üτι üλη η Ελλüδο γßνετοι κοýκλο κιεμεßò μεΙνομε πονοýκλο,

(( υηραρο Ρε

λεβÝντεò ηου σχε6Þσατε ουτüν. τον πρüσφατο σχετικιß δΡüμο- ΜπΡιßβο κýριοι νομιßΡχεò κοι 6Þμαρχοι που 6εν 6ιομαρτýρεστε, η 6εν μαò οΡγανþνετε να 6ιdμαρτυρηθοýμε τουλüχιστον εμεßò- ΜπρÜβο κýριοι τηò ΤΡοχοßdò, που τιò κdοημερινÝò, dkpoβολßΖεστε επι6Ýξια στουò 6ρüμουò, νο γριßψετε τουò "οηοτεa;rνεò" που τΡÝχουν μa την υπεΡβολικη τοχýτητα τ.ην 7Ο χιλιομÝτρων, κι üτdν πραγμστικÜ χΡειÜΖεστε. εξαφονßΖεστε. ΜπΡιßβο κýμοι βουλευτÝò του Ν, Ευβοßαò που 6εν μπορεßτε να εξασφολßσετε Ýνα τüσο 6α κον6ýλι, γισ μια τüσο 6ο πιιρßικdμψη. ΜπρÜβο κο! σε μαò που σ.rò ψηφßΖουμε κο! σαò ξοναψηφßΖουμε κι ýστεΡα μουντΖ.rνüμοστε".

))

Αποπεßστε λοιπüν εδþ κα τþρο, σýγχρονο οδικü δß κτυο γιο

üλη την Εýβοιο".

Οπüτε φτüνεß κοι ονηφορßΖει γιο Αß-Γιþργη, Το νεýρο του μυστηριωδýò ηρεμοýν, ο δρüμοò δüξο το Θεü, .,ρκετü κολüò, λ,4üνο που κα εδþ, δεν υπÞρχε ποτÝ üσπρη γρο μμÞ, "ΝοτολμÞσωνο το πω κÜπου]" ονορωτιÝτοι, "ΙýÞπωò 0εωρη8εß υπερβολικÞ πολυτÝλειο;', Λ,4Þπωò με πουν τρελü, ονοιδÞ, ουθüδη; ¶στο κολýτερο,

ΚυριοκÞ βρüδυ. ΕπιστΡοφÞ γιοΑOÞνο. :Ý ρειτιτον περιμÝνε,, Ποτß ον στον ερχομü τ' ουτο, κßνητο μοιρüΖονºοι σε ΠοροσκευÞ

κοι Σüββdτο,

τþρο φεýγουν üλοι μοrß, ορκß2ετοι üτι θο πορο μεßνε, Þρεμοò,0ο κüνειηωò δεν βλÝπει, Ανοßγειτο

ροδιüφιJνο'(α,επßστροτεýθüλητηνυπομονÞτου, Στην ΕρÝτρι.l κüνει τη σκÝψη νο πüει οπü φÝρυ_ οιο μ.]òlü οJιüò ο δη ιη, ρπüουτ,τλλÞτου'οτΓιηι τοροò ο μοýτσοò που του χτυπüεß το κοπü κοιτου

λεει 'εμÝνο κοßτο ρε', ΑποΒαρρýνετοι κοι συνεχßΖετ γιο Χαλκßδο, ΠÝροσον τρειò d]ρεò dηü την ιßρο ηου ξεκßνησε, ¸φτοσε Α3Þνd, στη γειτονιü του. Το ροδιüφωνο λÝει ειδÞσειò: 'Θλ,βερüò ο οπολογισμüò κι αυτü το Σοββοτοκýριοκο, 23 üν, 3ρωποιÝχοσην τη ΖωÞ τουò στηνdσφdλτο κοι 24ο

Κüνσ το στουρü κοτ οργßΖετο,, Πονüθ ψ' dυτοýò που χüDηκον κθι φοβüτοι üτι μο8ημοτικü θο ÝρOεικοι η σαρü του, "Γιοτß ρε, που νο πdρειο δ,üβολοò, δεν φτιÞχνετε τουò δρüμουò; ΓιοτΙ δεν φτιüχνετετην üσπρη γρομμÞ;" Γ,τ.Μ.


ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

€rΝΑΙ ΑΝΑΓκΗ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤοΥΜ€ h τελευτοßο χρüνιd, ßlγονοχτιομÝνοò μ ουτü ηου βλÝπω και ßΚοýω νο συμβοß"

νουν γýρω μdò, αισΟüνομαι

üλο κοι μεγα,

λýτερη την ανÜγκηνα διαμαΡτυρηOþ- ΘÝλωνα

φωνdξω: ΦτÞνε! πιη, μÝΧρ, εδþ, Διν πüιι üλλο. ΚογοστρÝφουμε το πflιδιü μοò, την οικο, γÝνεισ,το χωριü.το ÝΟνοò, τον ΠλανÞτη. Δεν ξÝρω üμωò σε ποιüν ν' οπευδυνδιß κοι ποιüò δο μ' ηκοýσθ, ο ΔÞμορχοò, ο Νομüρχηò. ο Πρω δυπουργüò, ο Πρüεδροò τηò Δημοκροτßοò; ¼χι,

σßγουρο üχι, ΜÞπωò τd Συνδικüτο, οιοργονþσθò. το κüμμοτο τηò οντιπολΙτευσηò; Οýτε, Εßνοι üλοι στρωμÝνοι γýρω dπü το τροπÝΖι τηò εξουσßοò κσ,

προσποδοýν Vd διεκδικÞσουν ουτü που τουò

Δεν Ýχυ διüαεση νο στροφþ ενοντßον χονενüò συγκεκριμÝνο κüμμοτοò, Δεν μ'ενδιοφÝρει νο κü νω πολ,τικÞ οýτε υπÝρ, οýτε κοτd κßνενüò, Στüχοò μου εßνοι οι εξουσßεò, σε οΠοιοδÞποτε εΠßπεδο Κοι ουτοa ηου τιò εκπροσωποýν, Αυτοßπου Ýχουν ονσ γνJρ;σιι σ'ον c.υτü τοLò την ι,ηνü, ηιο νο ιρινLι, \ι Ι τον ι οομο, πο,ο ιινοι το Πρθγμ οτικü του προ βλÞμοτο, Ιýιο ιΚονüτηταηου

πολλÝò φορÝò Ýχουν, ßλλü την φυλοκß2ουν, την πογιδεýουν μπροστd στην üμετρη φιλοδοξßο τουò

ΒλÝπουμε σε 6ιüφορο βÞμοτο Þ στην Τηλεü ροση, ονDρþπουò μεμεγüλη Ýπορση, νd μιλοýνεξ ονüμοτοοò οφηρημÝνων εwοιιrν, Ι,'Ιοò πορομυ διüΖουν, επκαλοý, μενοι üτι εΚπροσω, ποýν. τη δημοκρο τΙο, το σοσιολισμü, την ελευθερßο, το δßκοιο του λοοý, το

συμφÝροντο των εργοΖομÝνων, τη δικοιοσ ýνη, την οριστερd, την δεξΙü, το ε3νικü συμφÝ, ρον, την οικολογßο,

Ο κüσμοò δεν εßνοισε θÝση νο διο, λÝξα τοL]ò εκπρο, σþπουò του, ψdτΙ στην προγματJκü τητο δεν του το Ζη,

τüνε, τονκολοýννßr

διολÝξει την εξου, σΙο του,

ΓJ

dυτü μü

λιò κοπdσουν

οι

Πρd]τοι πονηγυρι σμοß, ο λοüò στενü

αγßG,ρΥÞτικα

1Ο |

Ζει Χdι διομορτýρετοι ονεξüρτητο οΠü το οπο τÝλεσμ6, Τα προβλÞμοτο πορομÝνουν προβλÞ μοτο Υιο τον Κüσμο, κοι η εξουσßο, η üΧρωμη Κοι υπερüνυ δεξßþν, κεντρþων κοι οριστερþν εξου σßσ, τρßβα τα χÝρια τηò οπü ικονοποßηση, Ανòρυιιιμò,

τιJò

ι,νηι

üυνlιü

º üπο,.

ιζοι,σ,-

νο Ýχθ πÞντοτε δΙκιο ß ο λdüò πdντο üδικο, Το Ι95ο, σε μιο πολπJκÞ κρßση στη Γερμßνßο, ο Ιýπρεχτ Ýλεγε περßπου το εξÞò: "Εηει6Þ ο λοüò tχει ιß6τκο που αμφτσβητεß την κυβÝρνηση κοι η κυβÝρνηση Ýχει 6ßκιο, ιrρα 6εν μποΡεß ο λοüò ν' σλλßιξει κυβÝρνηση. Προτεßνω στην κυβÝρνησην'αλλÜξε] λαü", Δεν εßμοι ορμüδ,οò, οýτε γνωρßΖω τι πρÝπει ν' ολ\üξε,ο,ιò ποlιι,ιßò ηγιοßιò, ο,ο πολιιι .ουο,η, ματο, στουò εΚλοψκοýò νüμουò Κοßτο συντüγμdτß, Αυτü που χοτdλοβοßνω εßνοι ουτü που Ζειο κüσμοò

Τη (υριü ιρημýνουν ιοι ο,τεουοßζò μζτο ουι,

Ζουν üλο κοιπιο κεντρßκü, Το Þδη χολορþνουν κοιτσ Ýθιμο δεωροýντοιπιο

πολιομοδßτικεò φιÝστεò Οι üνθρωποι μüνοι ,](υρΙωò οι ηλικιωμÝνοι, με μüτJο χωρßò ελπΙδο l(οι Ζεστοσßü,

Το νορκωτικü σον ουσßεò κοι Ýwοιεò κdτοκλý Ζουν την ΟνΟρωΠüτητο _ειδικü τουò νÝουò μÝΧρι κdιτοτελευτοΙοΧωρßü, Το ΓΓρ,βÞ\λον ,οιαοιρßφιιοιιòι ντοι Dυσßο στο βωμü τοι] κÝρδουò.

ι.

rnv

ι.

γ,νο,


Η κοιτßδο του πολιτισροý η Ελλüδο, δεν γßνετιιι δεκτÞ στο Πονευρωποßκü πολιτιστικü λ4ουσεßο, Η ονεργßο χτυπÞ την πüρτο κdδε σπιτιοý,

Η κοινωνßα χüνει τη συνοχÞ τηò, χωρßΖετοι σε

ομüδεò κοιυποομüδεò, γιοτΙÝγινε χονüνοò, το 'üσο μι](ρü κlονεßνοß

τοσπßτι μοò, ορκεß νο'νοι δικüμοò', Το νοσοκομεΙο γΙνdνε οι πιο κερδοφüρεò επιχει, ρÞσαò ,(ιιι οι γιοτροß KoJ οι ψυχολüγοι οι nιo πλοý, σιοι επdγγελμ στ ßεò, Εκτüò ον προηγοýντοι οι μdγοι

ΚdOßσο νο σκεφτþ üσο πιο σπλÞ γΙνεται, Προ, σπüOησο νη .πολλüξω το μυολü μου οπü πολý,

πλοχεò πολιτJκοοικονομικÝò θεωρßεò. Η δουλειü μου, εßπο, μου Ýδωσε την ευκοιρßd νο

τοξιδÝψω σε .ρκετÝò χþρεò του κüσμου. Εßδο κι üκουσο πολλü. ¼μωò üπου κιον βρÝοηκο, üπου κι .ν στüθηκο σον την Ελλüδο δεν βρÞκο πουθενü, Εßμοι υποχρεωμÝνοò νο γυρßΖυ τ.κτικü οπ' üκρη σ' üκρη üλη την Ελλdδd, Γνþρισο το οπÝροντο τηò

0üλοσσdò τηò, τη γολÞνη του κüμπου τηò, την

ΑΝΤΑ^^ΑΚΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

üγρ]ο ομορφιü των βουνþν τηò, Η Πdτρßδ. μοò ßß!.ι γτ.Jηιη ü.]ορΦιι πüλιιò .οι γροφι,ο .dριü

¼μωòüπουκ]ονβρÝδηκο,üπουκιανστüθηκο,σον τονΑγþργη δεν συνüντησο πουOενü Κüποιο] 0σ βιοστοýν νο μου οποδþσουν δßü, φορουò Χοροκτηρισμοýò, ΤοπικιστÞò,εγω,στÞò, υΠερβολιΚüòÞ Κüτιdλλο, ΕλοιΠüν,ΤßΠοτdδενεßμο] .rπ' üλd ουτü, ΕΙΛ,4ΑΙΑΓΙΩΡΓΗτΗΣ,

ΣκÝφτομοι λοιπüν νο ξεκινÞσω ξονü οπ'την

.ρ:Þ, Απü ιοοπüρο Νο δουλLψω FÞνω ο το Γρυ, το κýττορο.το ηοιδιü μοò, τηνο]κογÝνειο, τη γειτο, νιü, τοχωριü, το Σýλλογο, την ομüδο

(, λυ,ο, üλουò üοου\ οιÝφιον,οι ιιοι νη ινυ, σουμε τιò δυνüμαò μσò σ' αυτü το σκοπü, ¼σο κdι

ο ,η8ινηò, Δεν Ýχουμε üικηßωμß πλÝοννα λÝμε "δε βοριÝσ.ll'. Αν ο κüσμοò πηγοßνε, ολοτοχþò στον κοτακλυ, σμü του, εμεßζ θ' ογωνιστοýμε νο κüνουμε τον Αγιþργη κβωτü του Νþε. ¼λοι μοΖß μποροýμε, ü ,ι υºορι,

1{.Α,

εL€òτRιò

ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΜΙΖΕΣ - ΔΥΝΑΜΟ

ΜΠΟΥΖΙ

ΒιτΣι 4, Κ, ΠΑΤΗΣιΑ (ΒιΚΕ^Α & ΚοΥΡΤιΔοΥ) τΗΛ,j 83 27 862, α5 42 251

ΓΡΑι\ß]λ4οΥ

BoScH

sΕRνιòΕ

ΜΕτΑτΡοΠΕΣ - τοΠοΘΕτΗΣΕιΣ

ΑΤΔιΝΗΣ - ΚΑΖΑΝτΖΑΣ

FΑΧ| 83 20 697

Σ,τ.Μ.

, ΠΛΑΤΙΝΕΣ

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΑΙΔΙΝΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 463, Ν, ΧΑ^ΚΗΔοΝΑ

(τΕΡΜΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔιΠ^Α

Στο Σκ^ΑΒΕΝιτΗ)

τΗΛ.: 25 2θ 442.25 25 236


πορßηοτüμιο διοδρομÞ ßΠ. ΧüνδΡοòΙ προò το Χωριü Þ οπü το Χωριü. εßνοι μßΙγευτικÞ. Ο ποτομüò. ο μεγολýτεροò του ΔÞμου Αυλþνοò κοι ο μοναδικüò του Χωριοý σ üλη την δ,οδρομÞ του φιλοξινιß συστοιχßεò οδü πλοτÜνιο, πικΡοδüφνεò, λυγαριÝò και κορυδιÝò, αροιü και που μερικÝò λεýκεò κοτ σηονßωò κλημοτοΡιÝò. Απü την Πολοιοχþρο, üριο του χωριοý με ττò Πορομερßτεò μÝΧρι και το Χüνιο Αυλωνορßου το τελε,]τθßο χρüνιο Ýνον Üνθρωπο θο συνοwοýσεò σßγουρο, Θο τον συνοντοýσεò στιò Μι]δολιÝò στη δεξιü üχDη üπωò πορεýετßι το ποτdμι, μÝσο σε μιd πρdγμßτικÞ

üßση.

Δεν εΙνοι δυνοτüν νο μετρηΟοýν οι τρüΠοι με τουò οποßουò ÝΚονε οισδητÞ την πορουσßο του στον διερΧüμενο ΠεΖü Þ με οπο,οδÞποτε μÝσο, ο Ιýονüκοò, ¹τον πdντο

Πρωτüτυποò, ßυOüρμητοò, επΙκοιροò Κοι μüνμd εýχdρηò, ΦÝτοò τονΑýγουστο οκολοý3ησß την

ΠοροΠοτdμιο διοδρομÞ,

Φδdνοντοò στιò

ΜυδολιÝò στομüτησο, βγÞκο οπü το ουτοκßνητο, κοßτοξο οπÝνοντι, Ο Μονüκοò Ýlειπε, Απü την

üοση εßχον οπομεßνει το πλστüνο, οι καρυδ,Ýò, (ιιρινυπÞ,

ο

d

λßμη

ιη ιηιl.λομ,ßτ,

ηβüο,οχ,

Ýρßò Þτον dΧνüò,,,

º οιυηÞ

¸χουν περdσει Ýξι μÞνεò, η 6λλογÞ

ολοκληρþδηχε, Ýλειψε Ýνοò üνOρωποò, Ýλειψον το δημιουρψκü χÝριο ÝξιμÞνεò κ üλλοξε μορφÞ η φýση γýρω, Δεν μου Ýχει τýχει νο διοπιστþοω τÝτοιο ορφdνιο, τÝτοιd φυσικÞ 3λßψη, ¸φυγο κοι λΙγο πιο πdνω ξονοστομüτησß, Κοßτdξο προòτην ονηφüρο που οδηγεß στον Σκλοβελοý, ¼τον

μικρüò Ýβοσκο πρüβοτο εßχομε πολλÝò φορÝò συντοχδεß στο περιβüλ του πατÝρθ του, του Το {οýμορ,σι º λολοσýνη

οιοιιιßο

^ομπρÞ\η, που γεWÞOηκον μοΖý του, Þτον το üηλο ηου

κοδÞλωνdν. οκüμη κοι τελεßωζ üγνωστουò, νο μÝνουν χοντü τοι] οε μιο ευχüριστη ομηρßο, Στιò πορÝεò Þσον ονεΠονüληητοò μονο&κüò, ΠηγÞ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑγΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αγιωργητιΧα

ΙΖ

γÝλ,ου κοι κεφιοý, το ποτÞριτο χρdτοýσε ψηλd,

το γÝμιΖε γÝλιο, το χοιτοýσε κοτüματο, Δεν 0υμüμοι νο δýμωνε γßοτΙ ο θυμüò πνιγüτσν στο

¼τον Ýδωσε εξετüσειò στο Γυμνüσιο Ýτυχε νο

τον συνοντÞσω στην Βρýση του Χωρ,οý, Που πüιΖε το üλογο,

Τον ρþτησο γιο το θÝμοτd που

τουò Ýβολον, ¶ρχισε οπü το θρησκευτικü "με ρþτησον πüτε γιορτüΖει ο ¶γιοò Αθονüο,οò, εýκολο πρdγμο,,,", ¸πεσε το σχετικü γÝλιο κο] τελε'ωσε η ενημÝρωση ,. Ο Μονüκοò Þτον οηü τουò πλÝον εργοτικοýò

ονDρþπουò που Ýχωγνυρßσθ, Εßχε ßγοπÞσειτην γη, την ΖωÞ του ογρüτη, την ΖωÞ στην ýΠοιΟρο, την ελεýθερη 2ιJÞ dυτÞ Που δεν υΠοΚοýει στην

τργηιhÞ νομοD.σΙη οý,. στον Γργοδüτº ηυrÞ Που εργοδüτηò κοι εργüΤηò εßνßι Ýνß Κοι το ουτü

πρüσωπο, ¼ποιοò το τελευτdß., χρüνο πÝρdσε οπü τιò μυ6ολιÝò θα'χε, σßγουρο σχημdτΙσειγνþ, μη γιο τον üνOρωπο ινι.νüκο. Στιò ιýυδολιÝò Þτον το δεýτερο σπßτ,. Εßχε το πüντο, προσÝφερε το πdντd, διÝκρινε με μιd μοτιü του φßλοιτò μετο δ]ο,

γνωστιΚü του βλÝμμο, Του ξÝφυγε ο εΧθρüò η εΠÞροτη νüσοò, δεντην ΠÞρε ΧομπüριÝΥκσιρο νο ξεφýγθ ουτüò ο γοργοπüδσροò, ουτüò που θο 'χθνεò ον ÝβαΖε στοßχημο γιο νο προσδιορßσεJò την θÝση του, Θλßβομοι üτον ονολογßΖομοι üτι ο

Ιýονüκοò Ýπεσε δýμο ουτÞò τηò νüσου, που διθσδýθ στηνονOρωπüτητο üπωò ηΑγριüδο στη

Διοτηροýσετο χιοýμορ κιüταν εßχε οντιληφθεß το κοκü, Στο κσφενεßοτου χωριοý (ΒογγÝλη ΡÞγο) μπροστü σε πολλοýò μου εßπε: πριντου οπογγεß λυ τον επ,κÞδειü του νο του τον δþσω νο τον διο βüσει, Δεν μπüρεσ. νο ßßμdι στην κηδεßο του, Δεν ξÝριJ τι δη Ýκ6νd ον Þμουν. Εγþ πιστεýω üτι δεν πÝθονε. δεν εßνοι δυνοτüν νο πÝθσνε, Αυτü εßνοι μßο Ýκθεση γτο τον Μονüκο, δεν εßνοι επι κÞδετο. ο ßδιοτ δεν Ddτον ενÝκοινε ' Α,Σ,τ.


!ι.ι.ι.ι.ι.ι.ι.ι.ι.

\ gποτοηÝò \ \ αναγνωστþν Η εφημερßδα μαò \ \ \ ΧοιρετßΖω την εηdνÝκδοση ßηò Εφημ€ρßδσò \ μοò. Συγχαßρω το πορüν Δ.Σ. του Συλλüγου κοι üλουò üσουò συνÝβολον κοι δο συμβüλλουν þστε νο òεπεΡοσοοýν το κüοε εßδουò εμπüδιß. ηου οδÞγησον τß

Αγ,ωργÞττκο ΝÝα σε Κοτüστοση αφωνΙοò. ο Σýλλογοò ξdνοβρÞκε την φωνÞ του, Ýφτιοξε το βÞμο στο οποΙο μπορεß ο κοδÝνοò νο ονεβοßνει γιο νο μιλÞσει. νο εκθÝσθ ιδÝεò κοß οπüψετò, νο οκουσθεß, Εßνοι μÝγd επßτευγμο μιd μ)κρÞ κοινωνßο, που δεν μπορεß ν., προσεγγΙσει το ΜΜΕ εν γÝνθ, νο Ýχθ την δυνοτüτητο νß εκφροσOεß, Νο μπορεß νο κρßνεινο επ,κρßνθ ολλü κοι νο επικριDεß, Εßνοι νο θουμdΖει κονεßò τÝτοιου εΙδουò κοτοκτÞσαò που δεßχνουν üσο ιßρJμη κοß δημ,ουργικÞ εßνοι μιθ κοινωνßο Θο μποροýσε νο ορκεσθεß κοι νο ικονοποιηOεß κßνεßò, ηπü το γεγονüò κα μüνο. τηò κυκλοφορßσò τηò. ¼μωò εγιßj δεν 8ο περιορισδι' σ'ουτü, 0ο πω πωò την δÝλω οπü το βÞμο τηò, . Αò γΙνει λιγüτερο Ýγχρωμη κdι το οποιοδÞποτε χριßμο οò θνοδýετοι οπü το περιεχüμενο των σελßδων τηò. Την θÝλω δηλσδÞ περισσüτερο εφημερßδο, ΘÝλω νο κοστολογηOε', ν. οποκτÞσθ τιμÞ, Ýτσι ιßιστε νο την εκτιμοýν ουτÞ που Dο την ογορüΖουν, ΝομßΖυ πωò η δωρεüν διονομÞ ευτελΙΖειτην οξΙο τηò, ενι' ενδεχομÝνωò νο δημιουργÞσει

.

πορεξηγÞσειò, ΧωρΙò νο σποκλεßω χορηγοýò και χρημοτοδüτεò την θÝλω ονεξüρτητη, ουτοσυντÞρητη, ελεý8ερη, . Νd προβüλλειτην ολÞ8αο κοι μüνο την dλÞθειο. οι ιδÝεò τηò νο εßνοι ποιοτικÝò, κορþνεò ιδÝεò, . Νο Ýχει συνÝχεßο κοι συνÝπεο νο την οναΖητοýν, νο μοιüΖθ με γυνοικεßο φüρεμο που εΙνοι τüσο κοντü þστε νο προκολεß το ενδιοφÝρον.,λλü κοιτüσο μοκρý þστε νο κολýπτει το 8Ýμο, Εμπρüò λοιπüν, üσοι ογοπüτε το χωριü, οι στÞλεò τηò εßνοι ελεýOερεò κοι σοò περιμÝνουν. Μη σοò φοβßΖει το βÞμο τηò εφημερΙδßò, κüνετε κοι εσεΙò Ýνd βÞμο μπροστü οσχοληDεßτε με το προβλÞμοτο κοι

.

δþστε τJò δικÝò σοò οπüψθò Þ λýσαò, Δεν εßνοι εξυπνüτεροι οι επýνυμοιτων ΙýΜε που δεν οφÞνουν ευκοιρΙο νο μοò κdOηλþσουν γ,ο νο τουò δοýμε να τουò οκοýσουμε Þ νο τουò διοβüσουμε, Η διοφορü εßνο, üτι ουτοß πληρþνοντοι, ενßJ εμεΙò εßμοστε ελεýθεροι, αδÝσμευτοι, ονεκτßμητοι,

ΧοιρετßΖω και πÜλ την επονÝκδοση των ΑγτωργÞτικων ΝÝων κßι τουò εýχομοι μοκροημÝΡ€υση και ΚολÞ Επιτυχßο,

ΟΙΚΟΔΟ

ΙΚΕΣ

ΕΡΤΑΣΙΕΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΑΣ ΥΠΕγΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

ψΗΣτΑΡΙΑ "ΑΝλΜΝΗΣΕιΣ" ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ Β Α Πτ ιΣΕΙΣ ΣΥΝΕΣτΙΑΣΕΙΣ κλπ,

ΓΑΜογΣ,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ


[ß1 ,.}Ι ι;

[Κ\"ιRι,;¸Γ

.ηü dΡιστεΡÜ: Ρüμπιοò ΔημÞτριοò Ανοστοσοποýλου ΑγγÝλο ΖÞσηò Κυριüκοò ΙΓ!μνοσιüρχηò] Κωνστοντοηοýλου Βοσ λ κÞ Μο κρυýκüλ. Κοτερ ßν. λΙπορüλdòΓüννηò Αποστολß δ ηò Απüστολοò , τσερüλ.ò Ν Ι{οò , Ποπηüò ΔημÞτρηò Δεληγιιßιργηò Γιþργηò Αιδßνηò Γιüννηò ΠÝπποò Αποστüληò ΖÝρβ.ò ΔομÞδηò , Στομελ Þò ΒdγγÝληò Κüτσορηò Γιþργοò Μοýντριχοò ΓιüWηò, κdΘιστοß οπü dΡιστεΡü: Κυρßd2Þ τοσΙο Σομορü ΑγγÝλd Νεροýτσου Ιωüννο Χρονοßου Μ.ρßο Βüσσοò Γßþργοò ,

¼ρδιοι

Ντdνοòτüσοò Αγß πητοý Βßσιλι(Þ

ΠονογιιΙ]του ΝΙκοò Ποδητüκηòτü(ηò

Βdλ.γÞWüηο!λοòτüσοò

Κυρßεò και Κýριοι €τþν 48 "-ΔΦδΞ,!α κrι ιΔqßL Nwi ΝξΡ!!!τΞ' η δμτL Δýδ4κα 3Ξπ μlJ,iL πΦò τιΤρα9ßÞ, R -lγýrJα* "Εßσdι οOο,,, περßμενε, μη μου το πειò. 0. το βρω', Κοßτοrε κdλü-κολü την εικüνο που εßχε

ενýüμιση το βρüδυ δημJουργÞOηκε μιο περßεργη

πΙσυ 10 ολü\λ,']ρη λρüνιη,,ηι !η πaJ ,4 , ο,Þ

σιüρχεò, υπολλÞλουò. μπομπüδεò, μομü6εò οκüμο κ.] γιογüδεò, ¼λοß τουò üμωò üφησον Ýξω οπü την τσβÝρν. τουò τßτηουò τουò κοι την üπο ο σοβο ρüτητο τηò ηλικßοò τουò, γýρισ.ν το χρüνο πßσω κοι ξονüγινον γο 2 3 þρεò ποιδιü, Σπουδοßο βρο διü, Ποικßλων συν.ισθημüτων {ηΡοτρεπουμε να μοò μιμηOοýν κι üλλεò γενιÝò). Αφοý λοιπüν Ýφογον, Þπιον, 0υμÞθηκον. γÝλο σον, τρογοýδησον κοιτüρεψον, Ýδωσον ρ.ντεβοý

μπροστü του, πßεΖε κοι τη μνÞμη του νο γυρßσεJ φερνε, τ

Ανοφωνοýσε

ηò συμ μοοÞτριüò το υ.

το üνομd του συμμοθητÞ Þ

Σχεδüν ÝμοιοΖε με τεστ, με κου|Ζ, Πüτε το ποιχνΙδιÞτον εýκολο κοιπüτεπολý δýσκολο, Ανü λογο με τη λεγüμενη κρüση του κοδενüò, χι ονü λογο με τον τρüπο που πÝροσαν οπü πüνω του 3ο ¹τον μιο πρωτοβουλßο δýο "πο,δ,þν" νο οργο νþσουν μιο συνεστßοση των συμμοθητþν του Αυλωνσρßου τηò εξοτüξιου Γυμνοσßου Ι952, Αν κρßνουμε οπü τη συμμετοχÞ üλο ^υκεßου γενιüò το "παδιÞ'το δÝχθηκον με χορÜ. ¼πωò με χορÞ ποροβρÝOηκον οι τüτε καOηγητÝò κοι ο γυμνο, σιüρχηò τουò, ¸τσι στιò Ι4 Αυγοýστου γýρω στιò

αγιωργÞτικα

14

πορÝσ

οπü

επJχειρημοτßεò,

ογνþριστουò γνωστοýò', γιοτροýò, νοικοκυρÝò,

κοθηγητÝò.

γυμνσ

γ]οτουχρüνου. ºδ]ομÝροκοιþρο Στογυρ]σμüγο τον Αγþργη, κοßτοξο το ρολüß μου κοι μου 'ρθε στο μυολü ο στßχοò του Κοβüφη: ",,,Δþδεκο κοι μισÞ, πþòηÝρ.lσεν η þρο, Δþδεκα κοι μισÞ, πþò ηÝροσον το χΡüνιd". Γ, ΒΑΣΣοΣ


ΓΑΜοι Στιò22 7 20οOοΠοποθεο,

,

βüφτßσον το κοριτσüKl τουò στο Ιýοροýσιστιò Ι5 Ι0 Ζ000, ο νονüò Γιþργοò ΣτÜμοò του Ýδωσε το üνομο

το πεΡιοδικü μπò οτουò ευτυχιßò γονιßò Γιþργοò κοι η ΙΙορΙ.l ΜοκρÞ ποντρεýτηκον στη νονοýò εýΧετσι νο τουò ΖÞσουν, δþρου

Χολκßδο

Ο ΜοβιτΖÞò Μιχüληò κοι η Αßδßνη

ΕλÝνη ποντρεýτηκον την Ι,7,2οOο στην

ΑθÞνο Σηò 2 9 2000 ο Νßκοò^ουκÜò κοßη ΒüσωΑßδßνη Ποντρεýτηκονστο Χωριü μαò, ,

, Ο

Τιüννηò ΡÝτσοò κοι

ποντρεýτηκον στο χωριü

η

Καντüρη Ελενη

οò στιò 9,9 -2ΟOΟ,

, Στιò 23,9,Ζ000 ο Μαρκοýτσοò ΧρÞστοò κοι η Δημητρßου ΖωÞ πο\,τρεýτηκ.ν στο χωριü μαò. το περιοδικü μßò, εýχετοι σε üλουò τουò ν€üνυμφουò v.l ΖÞσουν ευτυχισμÝνοι, μ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ , Στιò 20 Ι0 2οOο η

Βαρβüρα ΚοτσαλÞ κdι ο ΔημÞτρηò ΜοýντΡιχοò Ýφερον στον κüσμο Ýνο Υηρ,τωμdνοηγορηιι Σιουò rυτυΧtσμßνουò γονεßò το περιοδιΚü μοò εýΧετο, νοτουò ΖÞσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

, Ο

ΟεμιστοκλÞò κοι

, Στιò 22-7_2ΟΟ0 πÝδονε κοι κηδεýτηκε στο χωριü μοò η

Κοντüρη ΔÝσηοινd.

, Στιò Ι5,Ι0 2000 πÝδανε κοι κηδεýτηκε στο χωριü μοò ηΔημητρßου ΛΙεηπομÝνη ΙΙýελπßτσα1, το πεΡιοδικü εκφΡüΖε, σττò οικογÝνε,εò τουòτο ειλικΡ ινÞ συ7ÞυηητÞρ ιο του,

,

¼πυò 0ο ßlιγζ ιοιο ßδ,οζ ο μο.ορ,,ηò ο νΙονü.οò ο δοßμυν του τυπογροφεßου την "Ýκονε ηüλι την οτιμßο του', Τον Ýθοψε στο Ορ,ü κα την Αwοýλο Ζητοýμε ταπετνÜσυγγνþμη. ,ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΥπΕΥοΥΝοΣ ΕκΔοΣΗΣ: ΣτΑΘΗΣ

η

ΡΗΓΑΣ

Βοýλσ

936 4826 333 727 8ο 65 34α Σ ΑνΑτ!Σ νοΥΝτΡßΥqΣ ιητ 6| Ι4 αξò 6| 2ò ]-'

ΑλΙκη τΡακοσιüρη,

ΕπιλΙΕ^ΕιΑ ΕκΤΥπΩΣΗ: Ε&ΠτΑΜΒΑΚοΣο,ε.

κßι η

ΓΙΩΡΓοΣ ΒΑΣΣοΣ, τηλ 27 5ò

üνομο βüφτισον στη Χολκßδο το ογορüκιτουò με το ^τÜπη

Γρηγüρηò,

ΘΑΝΑτοι

ΥπΕΥοΥΝοΙ ΣΥΝτΑΞΗΣ:

- Στιò Ιü,9,ΖΟ00 ο Γιþργοò

ι(οι

ΣτΕ^ΙοΣ τΣΑ^ΑΣ, τηλ, α0 α7

Ιαχ:ü1 25 αα7, ü1 25 3α5

τ.Θ,44094, ΠΕΡ]ΣτΕΡΙ - τΗ^ ò74]950, FΑχ: 5760924

15

]ανιωονßτιχα


Η εκκλησßο του ΑγΙου Ιωüννου

του Προδρüμου

Ποι] γιορτüσομε Κοι φÝτοò

με το γνωστü Πdροδοσιοκü τρüΠο στιò 29 Αυγοýστου

ι."

a ξ

''..'.'.

, ,:. ι ι ι ß ιι

ιß, }

Þ

ß{

t,

'τ? ,b,:τ

§3.ß,ψ Þ&,_ {'

Οι "

'ec

λÝ-fdθ"ω'1,.

Αγιωργήτικα νέα Τεύχος 2  

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2000

Αγιωργήτικα νέα Τεύχος 2  

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2000

Advertisement