Page 1

ΔΕΚΕΜΒΡΙOΣ 2006 - ιΑΝOγΑΡΙOΣ. ΦΕΒΡOΥΑΡιOΣ 2007 τΕΥΧOΣ 29 . θOΔΙ(OΣ ΕΛ.τΑ 3285

ιιòι α α

α α

α*

]Q

6eιj,

dr#

χ# |,

νεα

-,ý ý ýτ

ý {ζ


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ]r/αλοýνται τα μελη του Συλλüγου οε Εκτοκτη Γε, Ι \νιλÞ ΣυνÝλεLση που θα γßνει τη ΔευτÝρο 9 ΑπρF λßου 2007 οτιò 10:30 το πρωß στην αßθουσα του Δη, μοτικοý Σχολεßου του χωριοý μαò, και με θÝματα ημερησßαò διÜταξηò τα παρακÜτω:

1. Απολογισμüò πεπρογμÝνων και οικονομικÞò διοχεßρισηò 2006. 2. ΔιενÝργειο ορχοιρεσþν γιο την ανÜδειξη νÝου Δ.Σ κοι Ελεγχτ!κÞò ΕπιτροπÞò. 3. Προτüσειò μελþν.

Σε περßτπωση που τη Δευτüρα 9 Απριλßου 2007 δεν

θα υπÜρχει απαρτßα, η ΓενικÞ ΣυνÝλeυση θα γßνειτην ΚυριακÞ Ι5 Απρλßου 2007, κο, þρα 10:301ο ºρωι, οτον

ßδιο μÝροò και μετα ßδια θÝματοτηò ημερησßαò διÜτα-

ξηò, Δικαßωμα συμμετοχÞò οτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση και οτιò αρχαιρεσßεò, Ýχουν üλα τα μÝλη του Συλλüγου που εßνοιταμειακþò εντÜξει, Οι οφειλÝò των μελþν μποροýν νατοmοποιηθοýν καιτην Ιδια ημüρατηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò, Παρακαλοýνταιτα μÝλητου ΣυΜüγου, που επιθυ μοýν να εßναι υποψÞφιοιγια το νÝο Δ,Σ και την Ε,Ε, να ιJποβαλλοJν ιιò αιτÞσειò τουò μÝΧρι την ΠαρομονÞ τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò (8,4,2007), στα μÝλη του οπερχüμενουΔ,Σ. Η Γεν. ΓρομμοτÝοò Ο Πρüεδροò Ε^ΕΝΗ ΑΙΔΙΝΗ

ο ΣýλλΔγοò

ΤΣΑ^Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε, ΒΑΣΣΟΣ

των ¶αΦνταχοý

¶γlω»ητþ9

και τ' ¶)/ιòορ)Þlτικκ 9{ßα εýχοwαι σε ü)αυò τουò

Αγω ργjτεò σονδηΡüτεò Þν(τγjþοτεò κ¶.Λο

π¶Σχ¶

οΙ ΧοΡΗΓοΙ ΜΑΣ| το «ΑΓΙΩΡΓΗτΙΚΑ ΝΕΑ» που κρατÜτε σιο μ οιο σοò, εχüιδονºοι λαι δ,ονεμοl/τοι δΦρεον, Jε τ]ν οικονομικÞ βοÞθειοτων διαφημιζομÝνων στιò σελßδεòτουò, Εßνοι üλοι φßλοι κοι συγχωριανοß μαò, Υποστηρßξτε τουò, Αξßζουντονκüπο ΤΟΥΣ Ε\¾ΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟ^Υ,

τοΔ,Σ

ΣΚΥΤΑΔΟΔΡΟΜΟΙ κιþ χρüνια πÝρασαν, ΠÜσχα Þταν καιτüτε. ΚÜποLα νÝα κυρßωò ηοιδια,ßεθοψον-ην]r,Oμενηοlυ ολ- |ο- ΣυλΛονοιJ, ι"]ßrηλυ, σανκa ÜρχισαννατρÝχουν Ποιοι εßνοι Oυτοß; ηου το πÜνε;τουò aßηονa τσιρÜl(ι0, κομουνι0τÝò, cγωßστÝò, ιδωτελεßò, ΦOσßσιεò,,.

Τελικιß μποýρδεò Τßιοτα απü üλα αυτÜ, ηαιδιÜ μεγαλωμüνα καLγολουχημÝνα με τα πOλιÜ ΑΡτΕΙνΙ, ΣΙΑ, με Γν ο|-üδο |oJ ιωρ οý ηο! ιαηο,ο Lνσlι\ιο αJτοσLντηρησηò, τα Ýκονε νο σηκ(Jσουν τη σκυτÜλη του Συλλüγου, Απü τ] μια μεριθ ο Καιτοδßστριαò με το νüμο του και απü ην Üλλη η επÝλαοη του οδο, στρωτßρα τηò τιαγκοσμιοποßησηò να ισοπεδþνει πολιτισμικÝò αξΙεò, Þθη, Ýθιμα, κO!λτOýρα ρßζεò.. , Ση σωστÞ οτψμÞ λοπüν σÞκωσαν την σκυτÜλη η üρχισαννατρüχο!ν, Ι!4rτü orü ο, þ χρüνι0 .οι λαιο γενιλη ομολογιο νο "ηορου-ε ποýμε üτιτα κοτÜφεραν, ΕλÜχιστοι εßναι αυτοlπου εξακολουθοýν να πετοýνλÜσπη, Κοι τι δεν Ýκαναν|-Εχτισον, Ýβοψαν σκοýπισαν κÜρφωσαν Ýψη, σον, σÝρβιραν, χüρεψαν, ßδρωσαν, μÜτωσον, Ýνωσαν, ξüδεψαν, συμποραοτÜθηκOν φýτεψαν Ýγροψαν, τΙμησαν, εμβολßασον, Ýνιωσαν, πικρÜθηκαν, ευφρÜνθηκαν, Ýσωσαν, ανÝδειξαν, ποραδειγμÜτησον, ενÝπνευοαν. , Ευτυχþò, üχι πüντα μüνοι τουò, ΚοντÜ τουò λιγοστÜ μÝλητου Συλλüγου, που κατολüβαιναντιγßνετε, ΚOιτþρα:τελειþσομε:τOμπητÞσομε: ΕπιτευOηχOνοιστüχOιτου -Ηταν

Συλλüγου;

Κüθε üλλο. Εßμαοτε ακüμα σπ]ν αρχÞ, 0

αγ þνα

ò για τ ιò πολιτισμι,

,ιòο[ßròε,νOιOενοοò Το\ωριογοειαιεrα,τοΣJΙλογο εριοοο|ερο απüποτÝ, ΑλλÜ,,

ΑλλÜ οτα οκτþ χρüνια που πÝροσαν, ο βασικüò κορμüò του Δ,Σ πOραμÝνει ο ιδιοò, Καφüò εßναι να πÜρουν και κÜποιοι Üλλοι την σκυτÜλη, 0ι καιροΙαλλιßζουν. 0ισυγκυρßεò üρχονταικαιπαρÝρχοντοι Η ζωÞ τρÝχει,,,¶λλοι παντρεýτηκαν, üκανονπαιδLÜ üλλοι μεγÜλωσον, κο!,

ρüση(αν πικρÜθη(ον,,,ζητοýντÝλοòπÜντωνμιαανιßπαυλα üναημι χρονο να ξα]τοmÜοουν, να ηρεμÞσουν να γεμιοουν τιò μπαταρΙεò τOυò,

Κοιρüò λοιπüνεßνOι, κÜποιοιοπüτο τüσß αdεκτü μÝλητου Συλ, λüγουνοστÝρξουν,νßενισχυσοOντOΔ,ΣμετηνπσρουσßOτουòχOιν0 κσλýψουντοτυχüντνÜπου θOOφηOOυνOυτοιπουφευγουν, Στο κÜτω κüτωτηò γραφÞò, Ýχουν κa Üλλοι δικοΙωμανο αLσθαν, θοýν την προγματικÞ και μοναδLκÞ χαριßτηò προσφορÜò Στο κιßτω-κÜτωτηò γραφÞò υπÜρχουν και κιßποι0 μÝλη του Συλλü, γου ου _ον υΦò διOüυνουσον μι ,l( ει ,\οßει λο, ιο,. ιειρ,ομο ò τοLr

αηερχüμενου Δ,Σ.

¸χο!ν κΙ ουτοßδικαιωμα να υπηρεπ]σουντο Σýλλογο σýμφωνα με

ταδικÜτουò μυολÜ

Ζητοýντοι λοmüν σl(υτOλοδρüμοι,

Γ

Ι

ια τη

ο ΠΡοΕΔΡοΣ το\ι ΑΠΕΡΧοΜΕΝογ

συνδρομη ιων Jελυν τοιJ ΣL^/ογοL º ιιò υ,hονομι,

εν,σ{υσειò ιοJ ºεοιοδικο, ι,oc ^εò

ιοι

,oL ΣLλλο\οι

μο\, Jτορεßτε να.ιαιαθÝοετε χρΓJο-ο στο λονορ,οομο τηò ΕθνΙκÞò Τρüπεζαò, 668-766Ι49_5ο, Γ νο εº ι ο,νωνησ. τε Jε τον ταμßα του ΣυΜüγου κ, ΕγΑΤΓΕΛΟ τΡΑκοΣΙΑΡΗ, οτα τηýφωνα 6937 475362 κα 210 6100317. üßλε, ΣυγχωριονÝΑßωργÞτη. Πνε μÝλοò του Συλλüγου, ¼λοι μαζß μποροýμε νο κÜνου_ με πολλÜ για το χωριü μαò, ΕνημÝρωσÝ μαò για τη διεý, θυνση σου. νο σου òπελουμε δωρεον το "Αγιωργ.,ιιλα νÝα», ΓρÜψε και οτεßλε μαò το üρθρο σου, την ÜποψÞ σου, τη γνþμη σου, 2 ΑΓαΡΓΗτικΑ ΝΕΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΣΟΣ

Δ,Σ

Qγυ.ηιγητwα ΠΕΡ ΟΔ]ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΚΗ Ε«ΔΟΣΗ ΤΟΥ Σγ^^οΓοΥ τΩΝ ΑπΑΝτΑΧοΥ ΑΓ ΩΡΓΗτοΝ κΑΡγΣτΑΣ ΕγΒοιΑΣ

γΠεΥογΝοΣ ΕκΔοΣι{Σ: ΓιοΡΓοΣ &ΑΣΣοΣ γΠΕγογΝοι ΣΥΝτΑΞΗΣ: ΓιοΡΓοΣ ΒΑΣΣοΣ τηλ 2102755936

fax 210 43366] 0 ΜιΧΑ^ΗΣ ΡΗΓΑΣ, τηλ 6974 ο6116] ΒΑΓΓΕ^ΗΣτΡΑΚοΣΙΑΡΗΣ.τηλ 6937476253

21ο 4326333. 6945 672701

Jo

ι,,J ο,.οΦο ορθοο ,.Φροιο"

ΕπιΜΕΛΕιΑ, ΕΚτγπτ»Η, Γ

3π ]ΔΜΒΑτο)οζ

τΗ^ 2]0574]950 FΑχj 21ο 5760924 ww,tamνakos αl. Ý mαß: evo κο xoiio@yalr οο, α r


πλòχλ

DλιΝοΝ, λΓιOΝ

',ω πλò{λ λγtΡOΝ

λγπΗò

ιþνοò φüβου ο δικüò μοò οιþναò. Αιþναò εßχε τηγ αδαμÜ\,τι\,η βεβαιüτητα τηò ΑγÜστασηò, οπελπισßαò κοι αγωνßαò φριχÞò, Αιωναò αδιε, ο,λλα κο, ολοýηρη ηγ οικουμεγη, ^ Ιξüδου, φθοραò κοιÝκπωσηòαφου ολÜκερηη ιγιετü γιο τηγ ΑγÜσταση του χριοτοý δeγ Ýχουμε το ζωÞ μαò εßνοι διαβρωμÝνη απü την απιστßα στην αιω, δικοßωμα γα ζοýμε αδιÜφορα, μαò λÝγει ο ¶γιοò 'νιüτητα μαò, αυτÞ την αιωνιüτητα που ο Δημιουργüò ιωοννηò ο χρυσοστομοò, Η ζωÞ μαò θα πρÝπεινα γι μαò ΧορÞγησε ωò σημεßο τηò καθ' ομοßωση πλα- γειεγεργητικÞ, εμΠγευσμÝ\η αΠüτη μεγÜλη Χαρüτηò στουργßαò του, αΦθαρσßαò που εßναι και χαρÜ ελευθερßαò και ανθρþΚαι εßναι αλÞθειαπωò μετην παρακοÞ που σφρÜ, πιγηòτιμÞò, ιγÝσα σετοýτητη φιλÞδογη ýπγωση που γισε τραγικÜ το μÝτωπο του σημερινοý κüσμου, εμεßò ζουμε, το ποσλα φεργει το Θεßο ρφοò μιαò μυοτικÞò οι ßδιοι αδικÞσαμε τον εαυτü μαò, αφοý κατοχροστη- επογοστοσηò, και ειγαι αλÞθεια πωò ποτÝ δεγ μπο, καμετην Ελευθερßαπου μαò Ýδωκε ο Θεüò καιαρνη, ρεßò να αισθανθεßò το χρισßιανισμü τüσο εσωτερικα θÞ καμε üχι μüνο τον Ιδ,ο ο»ο λα,τονεαυτü μοò, ιην εηαγασιαιυ^.ü, ιοοο ριζ.,<α αγαγεωιι\ο, ιοοο αττο, αιþνια ψυχÞ μαò, το πραγματικü νüηματηò ýπαρξηò κλεισΓικÜ φιλελεýθÝρο, üσο σÞμεραπου ο Üγθρωποò μαò, Και αυτÞ την ßδια πορακοÞ, με üλλουò βÝβαια και ο πολιτισμüò του βρßσκονται σε δεινÞ κρßση, üρουò και κÜτω απü Üλλεò συνθÞκεò συνεχßζουμε ιγºÝσαλοιπüγ απü το βαθý¼ρθροτηò Νýχταòτηò ανερμÜτιστα και σÞμερα, πουλþντοò την ψυχÞ μαò ΑγÜοτασηò, που πιο συγκλογιστικüò δεγ μπορεß γα στην ονÜγκη αντß να επιδιþκουμε τη υπÜρξει στην ιστορßατου κüσμου μαò,

/Ll

ουμμεlοΧτ

ΠλÜσαντοò,

μοò σιο αεναο γιγνεσθοιτηò

Ελευθερßαò _, &," ΑλλÜ να που Ýρχο\,ται μÝρεò οι μαò οποßεò χρüνου μαò αüηνονταò ογüπη *aΞ παρÝχουντη υπερβοýμε aÝ f /f" ιròΗ οισθονθουμε ΓΦò δεν , ta\ φθοοα ,ß οσοι βρισκομοστε με ιο ºροοφηο ' κολλημÝνο Ýχει Γχει χαθεß υπαρξιακÞ μαò διÜρ(ε.α,'§ßδΤ _ χοθεß η ιιπορξιακη μαò διÜρκεια, κολλη,F;δ (πον σην τοßχο τοßνÞ του τΛι] ÞδιÝFηδ.ιι αγÜπηòτου

οò ηοοοlαλεοοLμε

απ' τα σπλÜχνα του

τη

δυνοτüτητο να λοι νο

Εινο, οι ογιοτοτεò μερεò τηq

ιογ εαυιο

μαò στο

Αγιο Δειπγο τηò εγ Θεþ μαò, συ\,τριβογτοò τα δεσμÜ των παθþν ι\αι την ν, ανθοβολÞ, σει και ποΙL οτιξ καρδιÝò μαò,

(

ΙιΙεγαλτò -

νßΙ

§lt#--&ºΙ iW$ !Ψ'\ {

"

αδιüξοδου,

οò οπλþοοLμε ιοχερι μοò οτηνοναστα, ο,μη πυ"υματικÞ τρÜπεζα και αò λÜβου_

ΕβδομÜδαò καιτηò Ανüοταοηò που μαò ,},.[ «ενδýουν τηò ευπρÝπεια τηò αφθαρ, σßαò» κq1..rü}λa^. ,αò υποδεικνýουν ºιν"ζº Ξ-_ j, 2rI σμοò, ο κüσμοò μοò, που πεθαßνει κÜθε üτι ο Θεüò μοò προτεßνει, γιο μια μÝρα απü τογ παρολογισμü, Ýχει τοýτο φορÜ, να πιοτÝψουμε οτην αθονασßα L.GΞΕiΔ.&το ΠÜσχα την ευκαιρßα ν'αναοτηθεß μαò, Και αυτÞ πραγματικÜ εßναι η πιο ξαναβρßσκονταò ýστερα απü το φριχτü θαρυσ.ιυαντη πρüτοση που ε.λε γινει ποτε στον πüθοò το Θεο ιοJ, ουJυετοχο τηò ογωνιοò τοιJ χο| Üνθρωºοτηò επο}Þò μο§ χορηγο Γηò α.ωνιοτητοò, ¶λλεò εποχÝò βÝβαια, σε καιροýò φωτεLνουò koL -ορθρισωμεγ ορθροι] ΒαθÝοò», ανυποψßαοτουòη ΑνÜσταση του Χριοτοý ερχοτον να Γεþργιοò Ε. Δημητρßου επικαθßσει μüσα μαò σαν περιστÝρι που βεβαιωνει την Απρßλιοò 2007 πßστº μαò λοι επισφοαγßζει την ,σορροº.α ιηò ζωºò του ανθρþπου, ΣÞμερα üμωò που το ανθρωπινο γε, το ΜÞγυυο του πüσια νοò κινδυνεýει απü τον ßδιοτον Üνθρωπο, η ΑνÜοταση Σε καιροýò διαβατικοýò, γεμÜτουò φüβο, φριχτÞ του Κυρßου Ýρχεται ωò πρüταση ωò λýσι, ωò κüλε, αγωγßα και Ýκτπωση, αò μηγ υποθηκεýσουμε τηγ πß σμα απü τη φθορÜ, ωò κÜλεσμα αφθαρσßαò, Και η οτη προò τηγ υπαρξιακÞ μαò διüρκειο, αποδοχÞ αυτÞò τηò πρüτοσηò εßναι και ο μοναδικüò Αγαδýετοι οτογ αγτßποδα μια αδαμÜγτιγη βεβαιü, τρüποò μÝσω του οποßου θα μποροýσομε να ξανα- τητα που εκπηγüζει απü το ¶γιο φωò τηò ΑνÜστοσηò ζÞσουμε üλη την ακριβÞ χαρüτου ανθρþπου εκεινου κοι ετταγυποδεικγýει τη μÝθεξη οτο ιερü Δεßπγο τηò που 1ατον|\"]σε το χαοò h.a. ιον ºαρολογισι-ο χαι Εγ χριοτω αθαγασßοò μσò, κοθαßρεσε το θÜνατο απü την κορυφÞ τηò ζωÞòτου, καλÞ Αγüστοση _ χρüγιο πολλü Υπü αυτÞ την Ýννοια και το φετινü πÜσχα Ýχει πολý Γ,Ε Δημητριου μθγÜλη σημασßα, ¼χ μονÜχα για μαò τουò'Ελληνεò που αισθανüμαοτε πωò ολÜκερη η ΕθνικÞ μαò ýπαρ, ξη βγÞαεοτüτο θονοτο εηειüº ακοιβωòτο Γενοò μοò

j*º:ι.hx"#jJ:#;*#:

ακüμη

.J

^&"

/'

;JΙΙ;.Ý:';l'ffi:θºΙ,ßfi;,

ΑΓιQΡΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ3


ΦΕΡΝOΥιι, ΣκOΥΠιΔιΑ

ΝOΤΙΑΣ ΕΥΒOΙΑΣ;

πΣ τ

0ν κερOυνaò

σεξOσεριÜ ακοýσηκ0 ηεßδηση, üτι τ0 οßουπßδOτηò

Αßτιþργη, ΤßβOλü των ΔÞΑυλþνοò χOιτOμυναιων απιαοιχα,0λοι γνωριζαμε εüω κο θα ιτÞγOιναν σε κε!ºρικÞ Üγονη περιοχÞ τι]ò νüτLαò ΕýβOιαò. τß ÜλλαξετüσOξOφνιßüχOι ÞρθOντOπüγωκÜτω; ΚÜποιοιε{τιανüτLοιüνεμοL εΙναι πολý διJνατοß εκεß κÜτω, 1λλοι πολι λÝνε üτι το κατασκευαστικü κü, σ(οò Þταν πολý υψηλü, Δικαιολογßεò γιο 0φελεßòΙΙ!Η ζωÞ μοò τÝλοò τιü, ντων δεν Ýχει κüστοò; Στο καΦενεßα, οτα σπßτl0, στουò χþρουò δουλειÜò Γιc φ λ,Ýò συντοοφ,ac, ηανιοý, ιο. ιρ,αρ{ο θεμ0 οΙηησηò εΝο τα σκουπßδlα.0 κüομοò ξεση(aýθηκε οτη κυριολεξßα μετò μεθοδεýσειòτων εκλεγμÝνων και μη δημοσιων προσþπων, που προσποθοýν βιαοτl(Ü (οι μJΓ,.ιj να στÞσουν τοß σιοJηιδüιοηο μÝ00 στην 0υΛ1 μ0\ ογνουνταò πα!ºελþò τη κρισÞ κοι τη νοημοσý\η τηò ολÜθητηq λαΙκÞò βιßσηò, Παραμε, ρßσßικον οι ενδιαφερüμενοι δημüτεò, οικατÜτüπουò σýλλογοι ταδημο, τικü κOιτατοπΗÜ συμβοýfu ο, τüσο τα απελθüιºα, üσο καιτα νεοεκλεγÝντα κOτÜ Ýνα τρüπο επελþò προκλητΗü προοβÜλλονταò βüναυσα την περß δημοκραßαò αντßληψη των κατοßκων αυτOý του τüπου, 0ι λοι,.aò συνελειοε,( ηου npoylo,o,ο,lθ]κOν |-εχρι σημερα με αφορμÞτο θÝμαουτüδενεαανχρþμα, üπωòχρþμα καιιδεOλογßαδενÝχει η υγ.ι0 LOò, ο 0aροò που ανοτýi'ουLε,,ο ßýμα ηOι ιοιOJε ιOι ι0 νερο που πΙνουμε, γιατιπανω απ' üλα εßνοιαγοθÜ οδιαπραγμÜτευτα, Στιò προαναΦερüμενεò συνελεýσειò Ýλαβαν μÝροò και μßληοον δεκÜδεò αξýλογοι δημüτεò απ' üλα το τοπLκßß διαμερισματα με 0υξημÝνη ευαισθησßα χαι α]Üπη για τον τüπο μοò, Ýντο\η αγωνιστικ üτητα κα ι επυ, πωσιακÞ ωριμüητα ¼λOιτÜχθηκOν ανεπιφýλοκτο ενÜ!ºια οτη κοτασκευÞ νüßOò

ιLμων ' χρüνιο üι

ΕýβOιOò ερχονται στα συνορο

τοιΥΥτΑο-ηιοι0{'_0òμ.,ι{JηριωμεΦòιοπOθΓ,]σε

ò ιοοοΦòηρο\

τηνεν φýπτωδιαδικοσßοεπιλογÞò, üοοκαιωòπροòτηνθÝση καταστυÞò Σχολ LÜοτηκε

Ýπονο και

με τον πλÝο ν καυστικü τρüπο η πρ

0

κλητ ικÞ και

πρωτοφανÞò προσπÜθεια εγκατüστασηò του ΧΥΤΑ σιr] ηεριοχÞ μαò με Üκρα μυοτικülτ]τα και εσπευσμÝνεò ενÝργειεò, ααρμüδιεò αρχÝò 0ντßνα μο\

ιτ

0ολλουν

_'αJ,ü,ο ιρüη0,0γΤΑθOηιOνφρον Jοτερο ο.μνο,_

ρο και δημοχρατLκüτερο να απολOγηθOýν για την Üνευ προηγουμÝνου καθυοτÝρηση απορρüφησηòτωνπιοτþσεωντου

Γ' ΚΓ]Σ οτοτομÝο

διοχει

ρισηò των απορριμμßτων, να ανολÜβουντηνευθýνη και το κüοτοò yLa ü,ιι δεν Ýκαναν τουλÜχιστο τ]]ν τελευτσΙο 10ειß0 και üχι ν0 εκσφενδονιζουν α

ιιý]ò

ιωρOη0 ιολομηOòξετερασετολ ενιο,ιθOιοθοLνο,º

σωσειò

0λαüòθαιοιOλOνßοτισ,ουι L-ιυθυνου(- (οηο εcο,ν, ιτιεòαυτηò rηò κOθυσιÝρησηò μετοντρüπο που γνωρßζει, Ακοýοαμε τιò φωνÝò αγωνßαò ονησυχιαò, αποδοκιμαοßαò, αγονÜκτη, ηò καιδιαμαρτυρßαò üλωντων δημοτþν, που Ýδωσαν στοοýνολοτουòτη σωστÞδιüσηητουπροβλÞματοò, οπüτηνπLθα!º εγκOτßßστοοητου σκοιJ, ηιδüτοπου οτη καρδιÜτηò πθριοχÞò μοò,¼λεò εκεßνεòτιò οπλÝò λααÝò φωτac, ηουι dοιαλ-θποò, ογýεò, ολοθηυ .0ιηOλ ισλυρεò οιοποτò αποτυπþνο νται σ' αυτü το κ εßμενο γ ια παρ απÝρ 0 γüν ιμο ιρ ο βλη ματισμü (αθüσονη διοχεßριση των απορριμμßßτων μαò οφορÜ üλουò, σαν κορυφαßο θÝμα δημüοιαò υγεßαò κοι εξαφετικοý οl(ολογικοý ενδιαφÝροντοò, μια κοι

'0ο,ουπιδ,οστ(ιaοιι_0,,τ οò,ου οιι.

υψηλü βOθμü επαινδυνüτηταò,

\ουν

ο.ι,θ'

,Jοοντα,λο

ν

Α,οLοOμ., ι Φωνε. α,ω!ιο( ιυν ουνδ μο,υι.Oò 1οι ελου!,.ρη

εμπειρßα απü τον ΧΥτΑ των Ανω ΛιοOßων ο οποßοò επονειλημμÝνα επε, κιOθηλε λOι 0ηω\ ιßüομε σε ηροΝ,l -ιλεοηιιλη εκ ιομιιη \ρνι,α εηι, κßνδυνοò ακüμη και για κοτολOθÞσεò, ΚÜτι που δεν ξÝρουμε τι εξÝλιξη μπορεß νο Ýχει σιη περιοý μαò Ýνο τÝτοΦ ενδεχüμενο, λüγω τι]ò μεγÜληò κλßσηò του εδÜφουò σπιν επιλεγεßσο περιοχÞ. Εßναι πÝρα yta πÝρα διοπι, mωμÝνο üτL ο ΠΙΑ των ¶νω ΛιοσΙων ξεπÝρασε κßßθε üριο, 0ι αρμüδιοι üμωò κατοφεýγουν κοι πÜλι σε νÝουò ,.,σχεδQσμοýò για τιν επÝκτασ] του, σε διπλανü χþρο, þοτε να δεχθεß σκουπßδια για μερικοýò μÞνεò ακüμη. Πολý εýοτοχα τα σκουπßδι0 γLατο Νομü ΑmκÞò χαροκτηρΙζονται ωò «περφολλοντικÞ βüμβα", αλλÜ και üπου να πÝσOυν τον ιδl0 χOρακτηρLσμΟθατιÜρουν,

Αξßζεινα σημαωθεß üτι οι ΔÞμαρχοι των δýο μεγαλýτερωνΔÞμωντηò χþροò, ΑθÞναò και Πε ιροιÜ Üν ο ιξαν πρ üοφατα τα χαρτιÜ του ò υπ οστηρ ßζο, !ταò üτι 0ι ΧγΤΑ δεν ειναι λýση γιο τα σκουπιδQ,0 ΝικÞτOò Ι(Oκλαμüνηò

Ýχει οναγÜγει το ζÞτημα τηò διαχεßρLσιò των αηορριμμÜτωνσε κορυφαßο πOλιτΗüπρüβλημαγιατο 0πOßο ζÞτησε ην Üμεση ιιαρÝμβασητου ηρωθυ πουργοý 0 ΠανOγþτηòΦαοοýλαòπιοτεýεη üτιηλýσηστηδιοχεΙρισητων απορριμμÜτων εßναι η 0νακýκλωση και οι νÝεò τεχνολογßεò και üχι οι ΧΥΤΑ,

¶λλωσιε η ανακýκλωση ειναιÝνοòτομÝαò σιον οποßο πρÝπει να ριξουμε τοβÜροòμοò,0φοýαýμφωναμεκοινOτικÞοδηγßαÝωòτο20]1ηρÝπεινα αναιΦκλþνεταιτο 55,80% των οπOρριμμÜτων, Η dιOχεßριση των 0πOρριμ, μaτων με την!'θοδο του ΧΥΤΑδευ Ýχει κOμß0 προOιπιχÞ τα,0 ο.ινοι (Üτι που αποδεικνýεται ηερßτρανα απü τα διοδικαστκÜ προβλÞματα που κωλυσιεργοýν την κατοσκευÞ των νÝωνητΑ με οποτÝλεσματο προβλημα ναδιογκþνεται, ΠληροφορηθÞκαμε üτι ο Νομüò Μεοσ]νßοò εγκαταλεßπεL τOυò ΧγΙΑ και προχωρεß σε μια πLο εξελιγμÝνη μορφÞ επLλÝγοποò τη μÝθοδο του Χþρου ΥγειονομικÞò τOΦÞò γπOλειμμüτων (χγπ) μετü ην 0νOκýχΙωση κοι τη διαλογÞ των οπορριμ,jüτων mo χþρ0 παρογωγÞò,0 χΥΙΑ ιιν0, ] -λεον 1ερ βολλογ-οιτογοò ε,ýοιη γ,ο την εηι,αση ιου

θερμοκηπιου Ειναι ρυπογüνοò στο περιβüλλον και δεν λýνειτο προβλημα με βüοη τò σημερινÝò απαιτÞσειò περß προοτοσßαò του περιβüλλοποò και τηò δημüσιαò υγειOò,-0ταν üμωò κρýβειò Ýνο πρüβλη, μο, üχι μüγο δεν το επ ýειò, ολλÜ τ0 βρßσκειò μπροσιÜ σου καιμßlλιστα φOLνOμÝνου του

κατÜ βιοιο τρüπο.

0 κÜθε δημüτηò αγωνΙζεται απü το δικüτου μετερι(καιüλοι μοζßμε κονü σχοπü, τ]]ν προοτοσßα του τιερβüλλοντοò, που αποτελεßστη (υριο λει|α πν ],ο οοβ00' ,αρOκαιOθηι] γο ιοºο|διοτοò ]ονομε το -οΓο üπου γεννηθÞκαμε κOι μεγαλþσομε, Δεν εßμασιε φερτοισ αυτι] τι] πε, ριογß Η ο<aμl μαò ι,νOι εδω ,ο, ηει0 0ε λOθF γυν ο ου-ου -οι τοlου

σιηριζονταò κßßθε μορφÞò 0ειφüρο αναπτυξιακü Ýργο, Εχουμε ζωηφüρα βþματααπüτοντüπο μοò,που μοò ενþνOυν μετοΦυσικü μαò περιβÜλλον μεοκατüλυτουò δεσμοýò, Σε καμßοπεριπτωση δενδεχüμαστετετελεσμÝναγεγονüτα ΑπOιτοý_

Jι οανι,,υθυýοι ελε_θεροι.αισßεητο_ενο,δη,τOιLι τOοLμ.LιOσλουJε ση λÞψη αιοφÜσεων οτην πορεΙα τηò ολοκληρωμÝνηò

αποτελεσμοτικÜ

διοχεΙρLοηòτων απορριμμοτων,

0ι συνδημüιεò μαò ιτου ζουν σε εργασιακοýò χþρουò μεγαλουπü-

λεων αηOποßησονμε χßλιεò δυο στερÞσεLò τα σßτLα πOυ Ýχουν στοχωριÜ

μα., γ

α r'o

aνOnvioJ{,οθOρο οÝρο üταιFαò, ,ιο{mο\τL0,,0υιο

υγιεψÜ και (αθαρÜτρüΦιμα, Ο

τüποò μαò εßναLÝναò επßειOò πορüδεισοò. ΚÜποιοι üμωò θελουν>

ο-Q 4 ΑΠΩΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ

ιο'ο

παLδιÜ τουò ΚOι οχιν0 συνOντοýν παρüμοLα αποπνικτιΚÞ ατμüσφαιρα μεγα το,-ο\η' ΕO,ω 0ι ν0,,00ΦOλ οοιν α-] γ φοJιλια,ου ο00 γινι,α - ο

ΔΗΜΗτΡΗΣ Α0 ιιºOγι]τΡΙΧΑΣ

Λ, ΦυλÞò, Ανω Λιüσι0 τηλ.210 2470θ19


> νατον μετατρÝψουνοε επουρÜνιακüλαση, αφοýτονπροορßζουννOδεχθεΙ τα 0πορρΙμματα τηò νüτιοò Εýβοιοò, που αριθμεßσυνολκßß γýρω σιο 150

χωριÜ κOι συνοικισμοýò με πληθυσμü που κυμαßνεται απü 48,]72 μÝχρι 200,000 κατοßκουò ανÜλογα με την εποχÞτου Ýτουò ΑντLλομβανüμαστε πλÞρωò το ηρüβλημ0 τηò χωμOτερÞòτου ΝεοχωρßOυ πουεßναονθÝλετε

καιδικü μαòßρüβλημο. ftα φοντασθεßτε üμωò να ανοßξειστο πλευρü τηò ÝνOò ΧΥΙΑ που αντßγια Ýνα δÞμο να δÝχεταLτο απορριμμοτ0]50περιο, χþν, απüηνΑμßßρυνθο μÝχριτονκÜβο Ντüρο, Αυτü δεν ημαινει üτι δεν πρÝπειν0 κλεΙσειη χωματερÞτου Νεοχωρßου, üπωò καιδεν σημαßνειüτι κλεινO!ºαò η χωμοτερÞ αßτÞ πρüπα να λεπουργÞσεL δßηλ0 τηò Ýναò ΧΥΙΑ αυιοý του μεγÝθουò και μολιοτα σε μια εντελþò 0(ατüλληλη ιοποθεσßα, Σ,ο οη_L,ο 0ι 0 οη\ωνο_μ. /οι0 ,ον ηΛιον 1o,,]yop]ro, ο ροηο οιι χOτOδιχÜζOυμε ουεπιφýλOκτ0 τιò 0νεξελεγχτεò χωμαrερεò ι(Oι τουò ßüθε μOρφÞò σχουπιδüτοπουò που 0ποτελοýν Üκρωò επικýδυνεò εστιεò μüλυνσηò του περτβüλλοντOò Δενειμοσιετηò λογικÞò απü εμÜò νο φý γOυν τ0 σΚουΠΙδιο Κοι αò πιßνε οlην 0υλÞ του γεπονα, ΛÝμε (ατηγορη,

μαιικÜ üχι σπιν πολιτLκÞ εκμετüλλευση του θÝματοò θÝλουμε χειροπLα, σιÜ πρÜγματο συμφωνα με τηò απαιßισειòτηò αδüσμευτηò (οιολÜθητηò κοLνÞòγνþμηò üπωò αυτÞ δ Lομορ φþνετα μÝ σ0 απü την καθημερινüτητα κοι τιò λαι(Ýò σ(ηττJσÞò, χωρΙò σκοπψüτητεò Ρ διOχ.,ριστ " ν οτορριι Jοιω! ε ν0, !,α δ αδ[Oο,α ι ρ, 0ρ^,]ò σημασΙαò γιο κüθε εδαφÞ ενüτητα (σι δεν σýνετοL κρυφÜ, ιην τελευταΙα οτιγμÞ κOιχωρΙò τη συμμετοχÞ τηò τοηαÞò κονωνßοò, πολý δε περισσü,

τερο με ΚριτΙρια ενδεχομÝνωò Ýξω αΠü τη λογαÞ ΚαιτLò αΠαLτÞσεLòτηò ολOκληρωμÝνηò διOχεßρισηòτων αηορριμμÜτων αλλßß καιτι]ò προστασßαò

περιβßλλοντOò γενLκüτερα, ΤιOτßüμωò Ýν0 τüσο σοβορý πρüβλημα δενεßδετο φωò τηò δημοσιü, τηταò απü τη γÝνεση μÝιρι την ολοκλÞρωση τOυ;Εδþ εΙναιη μεγüλη μαò απορßο, που μαò δßνα αυτπÜγγελτα τ0 δικοßωμα να υηοθÝιουμε, üιL περνÜ αηü το μιJαλü μοò ΚOνεßò δεν εγνþρ(ε τßποτα απü τον Α (αι Β βαθμü Αυτοδιοκησηò, τουλÜχιστο ÝτσL μοò ειπαν και μÜλιmα θÝλουν ν0 γßνουν πισιευτοι. Αν εινοι δυνατüν να εξελßσσετε Ýνα τüσο ευαισθητο θ, μO _ι οα ο., ι0,,0,οιη -oVL 0-ο ινο Λρονο ιο ο οι το 0ρλOν !\ ν0 μην Ýχουγ πÜρεL χομπαρL, Τα συμπερüοματα üικü μαò Τα υπηρεσLοκο Ýγγραφα τηò 31 ΙνΙαΙου 2006 ηò ΠεριφÝρειαò Σιερεßßò ΕλλÜδαò περι γνωμοδοτÞσεωò εγκαιÜοτασηò τOυ ΧγΙΑ ση περωχÞ μαò κοι το ÝγγρOφο τηò 9 Αυγοýσιου 2006 τηò 5ηò ΝομαρχιOκÞò ΕπιτροπÞò Ευβοßαò περΙ συγκλÞσεωò τηò υπüψη επLτροπηò γι0 üγκριση Þ üχι του Ýργου αυτοý εκτüò του üι δεν ÝγινανγνωστÜ οτουò ενδιαΦερüμενουò (ατοΙκουò δεν του

κοινοπOLÞθηκαν

οýτε στο δÞμο Αυλþνοò μεαποτελεσμαναμη

δυνατüτητα να κατοθεσουμε ÝγκαLρα οτην αρμüοιαορχÞ

\οιον,

ουηþιο

νγΙΔ

η,

,ροΛη.Oò

μαò δοθεßη

ιιò απüψειò μαò

Ιοlιο,οαα,οο,,οιο\

κατακριτÝεò κοL θεμελιþýεò παραλeΙψθιò τηò ΔημüσLαò ΔωΙκησηò, καθüσονο χΥτΑ εßνοι σιην οριογραμμÞ ιων ΔÞμωνταμυναßων καιΑυλþ,

ýο.lα, |ο}OιO'ο\,θιοη'οΔ,μο, βυ,υ,ο\€0δ.^θι

ο|',στοι

\

συνεπειþν σε σχüση με τον ΔÞμο ΤαμυνOΙων, ΕÜν θΙχαν πραγμοτOποιηθεΙ κονονικΟ üλεò οι κοινοποιÞσειò ιων εγγρÜΦων οιοιιò ενδιοΦερüμενουò φορειò καιπολπεò, üηωò επLτÜσσειη δεοντολογß0 τηò Δημοκρατιαò κOι τηò χρησηò Διοßι(ησηò τüΕ τα πρüγματα θα Þιαν σÞμερα επελþò διOφο, ρεßκο, Σε εβOομαδιαια ΕιJβOικÞ εÞημερßδα διαβÜσOμε üτιο ΝομÜρχηò κ

Μπουραντüò δÞλωσε ..,4r[üιοο.ε ει,ßιι(ρßιο,,,που λüγω ε(λογßjν ]ταò ξÝÜτγOν ι0 προγμαι0" ΚOι η εφημερßδα συνεχßζεL «/ßαß ερεaò που ραò

ξÝΦυγε

, η

ψÞΦοò" Αξιζει νο σιμειωθεß üτι η 5η ΝομαρχιακÞ ΕππροπÞ

ΑΒ τ τηò ια

συνεδρßοσε kaL αποφιßνθηκε θετικÜ γη ιOν ΧΥΙΑ στη ]] Σεπτεμβρßου 2006, μια ημερομηνΙα πOυ μοò θυμßζεL την κατοσιροφÞ ιων δßδυμων πýργων των ΗΠΑ.l/]Þπωò καιαυτο ειναιτυχαια σýμπιωση Þ 0τOιχεOθετει κιßποιο μÞνυμο για τι]ν περLοχÞ μαòι ΚÜποιοLΦαßνεται Þθελαν νο κρOτÞ, σουν το θÝμο σα]ν σκιÜ, γιατΙÝτοιιουò βüλευε οδηγþ!ºοò τον τüπο σε

τετελεοÞενεò 0ν^ ιιθυJηιLò ται00 αοι,ò, ηοι oηJ,oJpyoι]V μονο 0ºρο,

βΙετ-ο-ò,ο, ιη,,ι!δυßοι\ ρ,γJ0,,Ινοt)OτθJιουνüηJOι.το!ημ.ρ}

τOυò. 0 λOüò üμωò αργÜ Þ γρÞγορα εκδκεßται κOι ξεσηκþνειOιγια ο,τL τον προσβßßλει, ü,η τον ηροβλημοτßζει κοι ü τLδεν τογ εκφρÜζει μεη γλþσσα

τηò δημοκρατßαò των χρηστþνηθþν, τr]ò υπευθυνüτητοò, ιιò συνÝπεLοò και ιηò λαΙκÞò δεοντολογΙαò Η ιστορΙα διδÜσ]€ι üτι καμΙα αιτüΦοοη τr]ò

εξουσßοò δεν ιελεσφορησε üτον η λοßκÞ βüση σιο σýνOλο τιò δεν την αποδÝχιηκε, Εδþ κονουμε μια πορcνθεση, [4Þπωò θο πρÝπει νο μαò απαοιολÞσει Ýγκαιρα το θεμ0 ιου βιολOγικοý κοθOρισμOý ηò αιολιÞò ? J'p1 ι0 λα, ι0 rýpo 0ξιtο ι ολ, ü ooLou η\ η!ριOτ]ò Ja ηριι ε .0ι αργü και βρεθοýμε πÜλι προ εΚπλÞξεων γιατß ΚÜτι πλανüται στη περιρ, ρ, ο ιοα α LοOΦαρ0,οιιαι, /ρOφ. ι0 0 ,! FφηÞεριδ, ! οΙο Ιο ºιο ο λ{ο για τα θÝματ0 αυτατοντελευταß0 κOφο ΕπειδÞ 0ιπρωτεργüιεò επινüησηò και κατασκευÞò του ΧγΙΑ οτη ιlερ ο,ßΤ

τοò ι\ωρ(ου\ ολυ .αtα

ο ] ,ηι\ο,]

σια

,,ω

η,

ρο ι

0

ρα

η μÝρ0, θ0 τουò μοταιþσειτα (αταστροφικÜ τουò οχÝδLα γιο την περιοχÞ μOò, (ανÝνOòλOγι(üò Üνθρωηοò δενχαΙρεται, üταν τοιJ επιβÜλ λOυν τον σκουπιδüτοπο σßην αυλÞ του, πολý δε ηερισοüτερο δεν καμα, ρLν,ιa or' ιOι ηρο,Oλε,.ü.ο\,οJ Τ0 ι}ο\οιαδιιλνο ι/ μÝρα με

"0.ορ,\οιü,

νουμε λÜθοò- üτι κΟτιοιοι και τþρ0 ακüμη ρο(OνΙζουν το χρüνο με κÜOε ιρüπο εκμειαλλευüμενοι την καλÞ ηßστη και την 0γνüτητα των (οτοß(ων

ιηò υπαßθρου που δενανÞκουν σιουò ÝχOντεò καικατüχονΕò την εξοιJ σßα ολλÜ εßνοιÜνθρωποLτου μüχθου Η φερüμενη, ωò θÝση ιου ΧΥΙΑ εLναιονομεσα οτα χωριÜ ΑιΓιþργη Γαβαλßß Νεοχþρι ΔÜφνη, ΛOφßσκο, κOισε ευθεια απüσιαση περιπου]-2 χιλιüμετρα απ αυτü. Στον εγγýò (αL μεμακρυσμÝνο ορΙζοντα βρισκοντOι ολßlj ljτ\0 λυρ ο,ο, λυι ο-ολε ò 1ο', ι,μÜιOι ο,, θο, ηηρ, αοιο \ 0ι ο τ0 ΧΠΑ Ισωòλιγüτερο, ολλÜπÜνιωò σε ορκετdμεγüλο βαθμο, ΕÜν ανεβει κανεΙò στον¶γιο Χορüλομπο Þ σιOν¶γLο ΠαντελεÞμοναÞ

ση 0λωνιοτου

ΑγιOυ Γεωργιου θα αντLληΦθεß το μÝγεθοò του μεθοδευüμενου εγκλÞμ0, 0. ü,αν θ0 0 οθο,θιι "] μοιι ο ιο, 1ι ρ( οι ιο ια οΙ0 ο }υρυλ Jpιo

Αλιβερι τη την (ιι(λικÞ οροσεφÜ σιο μεμακρυ, ομÝνο ορßζοιºα, τιò παρOλιεò και üχι μüνο Βλüηειò την μονοδκÞ πεδLνη κß]τω απü ταπüδια ιου απü την Κýμη καιτον Οξýλιθο μÝχριτο

Σκýρο,

τιν ΠÜρνηθο την ΠεντÝλη

λεκÜνη που υπÜρχεLσιη περlοχÞ μεταποτlßμια, τηνποκΙλη βλÜσηση, τιò κOτÜφωεò λοφοσεφÝò και αισθονεσαι να σε κυριορχεß Ýνο απροσδιß]ρLσιο

δÝοòγια το αβÝβαιο μÝλλονüλου αυτοý του πOνüμορφου (αιγüνLμου

το_

πιου

Η σκÝψη σου δεν αντÝχει στο ενδεχüμενο üτ1 μπορεß να μολυνθει κüποτε üλη αυιη ηπεριοχη σιην οποιαιεννÞθη(εò (αLμεγÜλωσεò κOιεσý

νο εισοι συνεργοò η συνÝνοχοò σ' αυτÞ την ενδεχüμενη ΚαιαστροΦÞ Αξιζει να σημαωθεß, üτL ολα γενικþ( τα χωριÜ βρßοκοντοι σε συνεχÞ πολΠλευρη ανοιιυÞακÞ πορεßο, πOυ οΦεßλεται στουò Üηουò καLεργ0, ιιχοýò κατοΚOυòτουò περLτρι]υρισμενα οπü καλλιεργοýμενεò αρδευο μενεò εκτÜσειò με χιλιüδεò ελοLüδενδρα κOι κορποφüρα üÝνδρα Την περωχη μαò διορρüουν δýο μεγÜλα ποτÜμια ο [4ηλÝαò και 0 Χßνδροò

ΟΙΚΟΔΟ]ΙηΙΚΕΣ

ΡΝ

ιο, ò

λοθεμÝνη απü (Üθε πλευρü γa αωü δεν Þθελον δημοσιüτητα ΕπLδßωξη τουò Þταν καιεßναιναφÝρ!υντοτüηο ηροτετελεσμÝνωνγεγονüτων, διüτL ξüρουν επßσηò πολý καλÜ, üτιη αντßδραση των κοτοßκων, που ΦουντþνεL

ΕΡΓΑΣΙ ΕΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

_ Χογτοσο-ι:Ιτ, τÞt κυοÜ τßσl.. τηΔß

ΕΠΙΜΕΛΗΙÞΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

2223ο_3?3Ιο

ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

5

>


>

δßνονταò ομορΦιü (οι ζωÞ οτο τüπο, Εκβüλουν οτη λΙουρτερÞ παρασß ρονταò στο ΠÝροσμα τουò οποιεσδÞΠοτε υγιεßò Þ μολυσματκÝò ουσßεò συνα\ηΙσουν, Που ΠολλÝò φορÝò τιò προκολοýμε εμεßò οι ßδLοι, Εμεßò οι

μεγαλýτεροισιηνηλΜΙαφÝρνουμεστονουμαòταπαιδικÜ μαòχρüνιατüτε που μαθαΙνομε χολýμπι στα ιτοτßßμια ουτÜ, τüτε που το νερÜ τουò Þτον πεντοκÜθαρα, τüτε ιτου τα ψüρLα καιταχÝλιο οφθονοýσον οτιò σουβÜλεò τουò, τüτε που οι μονÜδεò μαò Ýβαζαν μπουγÜδο (oL μαò ÝλO(αν σια γÜργαρα νεριß τουò, ΣÞμερα κατÜντ]]σον ατιληοßασιο με τα αοτικÜ λýματα, που δÝχονται ατιü το τιορατΙμενα χωριßß χαι θο ολο ηρωθεß η κατα, στροφÞτουò μετο ενδεχüμενονOοτηθεßδßπλατουò Ýνοò ΧγΤΑ ουτοýτου μεγÝθουò,

επÞεγεßσα τοποθεσιο εινOι ιlαπελþò ακατ,ßλληλη για ΧγΙΑ, διüτι βρισκετOισην πλÝον πυκνοδομημÝνη περιOχÞτηò Εýβοιαò, Εκτüò αυτοý εινα σεχOρακτηριοτικσ Ýκκεντρη θÝση μεσο σιο χþρο ενδOΦερOνιOò τιò Η

νüτιαò διαχειριστÞò ενüηταò τOυ ΝOμOý ΕýβOιαò, Για ΦανιOσθειτε ν0 ιτηγαινοÝρχονταιτο απορριμματοφüρααπüτον ΚÜβο Ντüρο οτο ΓαβOλΟ και JOλ σ0 μ. 0τροι0 κα ριτ0 ΦοινοJ!να, 0,ιιδ] οι! 0ΛΛ0 ι- ορε ν0 rOVoLV εκτüò απü üιακομýÞ αΙορριμμιßτων, Στην ßδια περLοχÞ και σχεδüν σε επαΦÞ με το ΧγΤΑ, βρισκετοι ο ¶γιοò ΠOντελεÞμοναòκαιηΑγßαΣοΦßα,ΛßγοπιοπÝραεΙναιο¶γιοò ΓεþργLοòτηò πολαιßò λΙονÞò Μπερναγßου οι Αγιοι ΑνÜργυροι και η Ζωοδüχοò πηγÞ,

αιωρOýνται ανεξÝλεγπ0 οτην 0τμüσφαιρα, χωρΙò να βωρßζOυμε ΠOλλÝò ΦOρÝò την ακριβÞ σýOτοσητOυò, πüσο βλαβεριß εßναι, μÝχριπOý θα Φθü,

σOυνκOιπOýτελικüθακOταλÞξOυν, ΣßOυραεπικÜθοιºαισε üλαταγενιηι, l0,0 τη, γΓò tOιο,(ιυον0, Ε,οερ(ο{,0ισ,0 ηνΓυJονι0 μαι LL ,,Ι οΠο,t. επ Lβλαβεßò ου σßεò ενδεχομÝνωò μεταΦÝρOυν για 1ην υγεßα μσò,¼τιεπL, {οθει0, ο ο εüOΦοò ι0 ηποJμεσ,OνΙ ρο σ,OνOλ0 Ιο ρωJεσ,Oχορι0 στλÜδι στουò καρπOýòτηòγηò καιποκρÝOòμετηντροΦLκÞολυσßδα, Τ0

ειmνÝουμεκαL,, οθεüòβοηθüò, 0ιαÝριεò μÜζεòπÜνω απüτOχþροτου Φερüμενου χγτΑ, üπωò κοι οπü (Üθε Üλλη ρυπογüνο εοτßα τηò ιτεριοχÞò μαò, εκτιμÜτοι üτι θα δια σ( ορ πßζοντα ι ανιßλογα με

την(οτεýθυνση του ανÝμου, προò üλα το γýρω

χωριÜ καισε οηüσταση μη ελεγχüμενη, Χοτßß συνÝιτεια πωò θα περπατη, σουμε ÜΦοβα μÝοα σην περιοχÞ μαò να μαζÝψουμε Φαγþσιμεò ελÝòßΝα

βγιßλουμε λÜδι; Να Φüμε σιαΦýλι0; Να κονουμε κροσß; Να μαζεψουμε χüρτο;Να ΦυτÝψουμε περΦüλια Να πεßρουμε τα χωρÜΦLα μαò ΝοΦÜμε τ0 κÜθελογÞò εποχιακÜΦροýται Νο κυνηγÞσουμε ΝαβοσκÞσουμεια ζþο τα μελßσσι0 μαòßΝ0 κÜνουμε περßποιο 0ναψυχÞò; ΝOπιOýμε νερü;Ναποτισουμετιò καλλιεργεLεò κοι τ0 ζþο μαò:ΠοιOò μOò

μαò]ΝαξεΦορτþσOυμε

διαβεβαιþνεL üτιοιρýποιπου 0ναδßδOντααπü üλεòτιò ρυπογüνεòεστßεò τηò περιοχÞò μαò σταματοýν απüτOμ0 0τα 2,3,4 5χLλLüμετρα Εδþμοò

üπου οι πιστοιτιροσÝρχοντοι(ατÜ

Ýρχεταιη σκüνη αηü την ΑΦρικÞ κοι γεμßζουμε κοκκινüλοοηη üτον βρÝχει και δεν θο μοò Ýλθουν οL ρýποι απüτ]] γειτονιßß μοò; Η ßΙΙουρτερÞ θεωρεΙται

μονοπÜτιαπOυ περποτοýσOτε στOν εσιlερνü κοισνÞμερα οτη ΧÜρη τουò]

ξιακÞ τηò τιορειο τα τελευταßα χρüνια ειναι εντυτιωσιαχÞ Αò προστατÝ, ψουμε το νερßß κοιτην οτμüοφOφατηò, δýτι σιο τüλοò üλα εκεßθα κοτα,

μυρμηγ(ιÝò στη μνÞμη των θαιJματουρ, γþν Αγßων προò τιμÞτων οποιωνχτßοτηκαν οιομþνυμοιΝαοι. τιθα τουò ηο_μι ιηρ0 Ε"εýδι αεOηΟ'δο,O,πιρOολλο, ι,]νη,οτησOò,-ε^Οστε,ο

Σβηοι.0 0 ιι\ 0νομý]Oι\ ο0\ ,ι 0|-ß,ρηιτ, οινιυρaσειò Jε,ο,ò 0ι , ο ,ß ,ò 00ò σο ληρο τη\ ,ο ονυηιλ]ò -ροοιυχ,lò, μεο0 ο aν0 -ο

νÝμορφοτοπω που γßνεται α κü μα πιο μαγ ευτικü λιγο πρ ιν ιο ηλ ιοβασιλε μο (0L αμÝσωò μετο το χÜραμα Η σκεψη μαò οüυνατεß να συνδυÜσει την ευωδιÜ απü το κερLÜ καLι0 λιβÜνιμετην δυσοσμιατων απορριμμοτων, τιò ψαλμωδΙεò με τιò κρουγÝò τωνγλÜρων. τα οναδýüμενα αÝρια οηü τουò χγτΑ στιò περιπτþσεLò διαφυγÞò των, εΙναι επφλαβÞ για την υγεΙ0 μαò κα Ýχουν γενι(üτερη üυσμενÞ συνεισφορü στηνποιüτητατου αερα και κßρßωò οτην ετιΙταση του φοινο ,Þο, ι0 θJ οJοιη ,ιο ο ηι0 tp,o,J0 0!ριο ,ο, θ,pJo,]n,ou ην0 'ο n0o0\0L ßο LεθOγ,ο 0 ο ¼ιο.ινα'0 Φορò\,σλυρο ερο οε ολιοη μι,ο διοξεßδLο τOυ Üνθρακα Η απεÞÞ ανοτροπÞò του κλιματοò, εξ αιτßοò τηò επßτασηò του φαινομÝνου του θερμοκηπιου, εινοι ενα απü τα μεγαλýτερα περιβαλλοντικü ηρOβλÞμαια, που αντιμετωπßζει σÞμερα η Γη μOò καιγß αυτü υπογρüΦιηκετο πρωτüκολλο ιου ΚγOΤ0 το οποßο προσυπÝγραψε και η ΕλλÜδα.l'lρüσφαταειüαμε οτουò τηλεοπτLκοýò μαò δÝκτεò οτLοιπαρα, γüμενεò διοξßνεò σε χωματερÞ ηεριοχÞò 0εσσαλονι(ηò επÝδρασOνανα, ιΟ\ ι, \α οlο 'υla \.\. ιι ο υ] ,ο .. 'ιροτο]ενJßοει\ οι ηοραιß,μ'ßο κοπÜδιπροβÜτωνκαιχOLροσιüσιο σειÝτOιο βοθμü μÜλιστο, που μαò προ, (Üλεσε Φüβο κOιτρüμογια ιο κατανολωτικο κOινü ΤLò αποτευματινÝò þρεò τηò 26 Ιανουορßου 2007 εκδηλþθηκε πιJρ καιÜ δßπλ0 απü ην τOποθεσßα τOυ υποψÞφιου χYrA την οποßο βÝβοια

,

ιοιOδ αßο ι_-,ΔειΙ ιOJο! {οO/οΦ,οθ,ιοι,η,Oηνο,οιηστολτ] J, ο,\

πνÝοντεò νüτιουò 0νÝμουò ξεπÝρασαντο Οριü, ¶ρογε πüσο μα(ρLÜ φθßνειη üυσοσμια απü ιον χΥΙΑ και μüλιστο με αερüκι. üταν τα οπορρßμμOτα δεν σ,(επÜζονιαLτOκτικÜ και με εηιμüλεια Αυτü üμωò που ξüρουμε οΙγοιιρα εýαL, üτLδßπλασ ενο καOο σ(ουπιδιων δεν σιεκüμOστε οýτεγιο Ýναλεπτü (αι,δLαιτερο τουò κOλοκαιρLνουò μη, νεò, ποσο μολλον σ'ÝνOτüπο, üπου θο αδειÜζουfχιλLüδεòτüγοιOπOρριμ, μÜτων 0νληφθεßυπüψηüτιOικüδοισεüλοτοχωρLÜιωνενδLαφερüμενωγ

δημ

L υºO\ο}

ζο\'0, πτρι¼υ ο. ]

000 λ.ι0,.Φθε

χρειüζεται για το σ(Ýπασμα, οε τα(τÜ χρονιι(Ü διαστÞματα ολων αυιων των σκουηιδιþν;ηου θα βρεθεß τüοο χþμο μαζßμε το 0παποýμεν0 χωμα, το,ρ], ο J']λοι τοτ ε,ο,αΦ ]ò, Φüρ ΦOτζ, α, J^ αφορ0\,.οι, \0

ο,

πÜζονταLτα οκουπßδια üπωò πρÝπειγLα 20 καιπλÝονχροντα Η απαßτηση αυτÞ εκτιμßßταL ωò Ýνα απü τα οοβαρÜ μεýνÝκτημα του καθOτÜ ρυπογüνο στο περβßßλλον

ΠΤΑ, που τον

ΣηνπεριοχÞ μαò πνÝουν συχνÜ αρκετü δυνατοßüνεμοι, που μεταφÝ ρουν γρÞγορα και πολý μαφý τυχüν επβλοβÞ αÝριο, αναδιδüμενα κοι δ 0Φιι\ονι0 .οι0 -ερßηιωο,1 0-ο ιιò εο, ιò -0ρOγ ηηò -ωJ το ο-ο α 6 ΑΠαΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

ση|εροιιαα-ο,ò,ο\ιτρεòθßßλοοσεòΙο

-ορολ εò γ'ου|a,]0ι0-,

J

\ηξοJýÝετοýοaροιο τα-οτüLιο t'σιθοσινελιοο.|-ενο,O|ορýιουτε,

üταν τη διοφημßζουμε σε ντüπιουò κοι ξÝνουò και πßßνω αΓι üλα θα ßlν 0ηολοJβüýουJι οΦοβ0 τaοο-ο,ο\οιοßρ.υτOθO}οοοO}ουrρο οοο,Oι

ιοχειμþνασανθÝομα.

ΑηOιε\,ßπροοβο}ηηρþιο,ιιεθου,γ0

ο ,\],οπr0 ο 0\οι

εκλεγμενOι ÜρχOντεò την αγνοοýν ην περΦρονOýν και μÜλLσταγια την ι,ο] ,οοο οοβαρον ηροβ\]Lο, ν, οηυ\ ºνα, οτη ηρο.ι J,!º 0νιιμ , ιρ η υοη η δ,ολιιριση ,υ! οηOρρ |,μαιΦν η δ]Þüο,ο υlιιο Ια, ] ηρο, οτοσßατου περιβüλλοντοò. Η διαΦÜνεια και η προσΦυγÞ οτη λαßιÞ (ρßση σον συμμετοχαÞ διοδL κασßο στην εξεýρεοη κατÜλληληò θÝοηò εγκατÜοτοοηò τηò πλÝον ενδε

,

δεLγμÝνηò μεθüδου διαχεΙρισηò απορρLμμÜιων αηοτελοýν τιò πιο βOσικÝò ορχÝò τηò üημο(ρOτßαò, ισονομßαò και ισοπολLτεßαò, που κOταρρακþθηκαν στην προΚειμÝνη ΠερßΠτωοη σε üλο τοL]ò το μεγολεßο, 0L εκλεγμÝνοι üρχοντεò των ΑυτοδιοικÞοεων σιουò προεκλογικοýò

τουò λüγοßò δεν Ýκαναν ευθÝωò λüγο για τον συγκεκριμÝνο ΧΥΙΑ, ο 0πOßοò ορlστικOπOιÞθη(ε μÝσα στιò εκλογÝò, ΚÜποιοι αναφÝρθηκον απλÜ

γενικü και αüρισια σιην ανOγκαιüιητο δημιουργßοò ΧγΙΑ στη νüτι0 Εýβοιο, κÜτιπου ειναιπασιγνωστο δεδομüνου üιιτοθÝμααυτü ειχε κλεßσεLγιOτη

α,α, ,,ρτ] _υβοο ' ,οθ, o,L, ο ο,ροι0 ο0, L ο ,ο /,0 ο,'λο,ου ι0 _οßοο,διο ,, 0,0 ,,)ι]0 0ο ο.υ, ,0,,0,0,ο,

βüφ

ποιοýσOν καιεηOφναν€ετιη

θÝση για ιην εγκOτÜσιασητOιJλ¾ΤΑοτη πθ

ρωχη μαò τΟτε τα αποτελεσμαιο ιων εκλογþν θαÞτανπολý διαφορεη(Ü

0LδημüτεòüμωòμετηνπρüσφοτηψÞφοιουòδενÝüωσανλευκηεηιιαγÞ σε (ανÝν0 τοπLκο 0ρχOντα για ν0 χειρßζετοι κατ0 το üοκOýν ζητÞμOτο ¼λοι ανορωτιοýντοι ποιοL εΙνOL ουιοL, που περπατησαν ι{ρυφα στα αμπελοχþρααÜμοò αναζητþντοò οτα μÝρη μοò θÝση για ΧrrA, Φροντß(ο, AJ ο. !ο , pJ α,ο ο ο 0ι,,ο | ο.τOò,λυρ\ιJο οημοφατι(α ευνομοýμενη πολπεια

' ,ο ο,0 απο ,/φ,ροL.Jη"\θaσ,]ιο,\ΤΑ,ιρ,οο ο η,ι

α

πλευρο ο ποταμüò Χüνδροò κOι οηü την Üλλη ο ποταμüò ΝηλÝαò που δ,/οι,0, \01ý.τ ο.Φ,ο, ιδοφοJ\,,α Lερο ο-ü,τν ιεριο^] ο ι Ι, α χυνOντOι στη ιν]ουρτερÞ, αφοý ενωθοýν στο ýψοò του Αυλωνορßου ΣημειωτÝον üηη τßτητων δýο 0υτþν ποταμþν εßνOLαρκετÜ βεβαρημÝνη, ,οθOοο\ λρο\ι0 ιLpOδ,^, 0,οOο,,αΤ,μο|O0ηο,ορ0,,ιL,,0^υρ,ü χωρßò Καμßα βιολογικÞ επεξεργασΙ0, (ÜποLοι λÝνε üτι θα Ýχουμε οLκονομLκÞ ωΦÝλεLα απü τη λειτουργßα πτΑ στηνπεριοχÞ μαò το επιχεßρημα αυτü εßναLηολý οΦελÝò δLüιι, αlν μποροýσον τüσο οκ. Νομüρχηò üσο καLοιΔÞμαρχοLτηò νüτιοò ΕýβοLαò>


ΔιΑχΕlΡΙΣΗ ΑΠοΡΡιΜΜΑταΝ ΣτΗΝ ΝαΠΑ ΔιΑχΕΙΡΙΣτlκΗ ΕΝOτΗτΑ τOγ ΝOΜOγ ΕγΒαΑΣ

πα μÝρη τOυò, þσG ν0 Ýχουν οιτονοJιτ0 0Φελ] ο συ\Γοτßεò ουò [ι.00 , J ηισηò ο,Ιουροι οτι εον επρüκεLτ0 για εργOοτßßσιο οε καμßα περßmωση δεν θο κOτασκευαζüτOν οτη περιOχÞ μαò και μαλιστο χωρßò κανÝνα αγþνα Þ κÜπOιοò μορφÞò

> θα επεδιωκαν την εγκατÜσταση του χγΤΑ

υπOσπιρΦ, Επüò αυτοý εÜν τα οκουπßδLα Þταν γι0 τ0 καλü του τüπου φÞοξενßOò 0 κ ΝομÜρχηò θα δεχüτον σε Üλλεò εποχεò να Ýλθουν στη Ρmþνατ0 απορριμματατι]ò ΑττικÞò, γιαναÝχειοLκOνομικÞ ωφÝλααολü_ κληρη η Εýβοια. Τüτε üμωò αρνÞθηκε λÝγοντοò τη ΦρÜση «rοΙοι αποΦασΙ_

aouvrιo./ac ιdρ( ε,dò,, ΑJ-'-üρüο1. !ο,ýριαδLν,σ\

ιει αιμερ0

γιαεμÜò;'Ενολοιπüν ειναιτο συμπÝρασμα, üτιη υγεßαδενα!ºισταθμßζετοι με χρÞμοτα και üιιτα σκουπιδιο με τη οημερινÞ μÝθοδο του ΧΥΙΑ εßνοL ρυπογüνα yLa ιο Ýδαφοò, το υπÝδαφοò, καιτην ατμüσφοιρα]τ]ò περιοχÞò λειτουργßαò ιου, Σε κομßα περΙπιωσηη ανÜπτυξη μQò περιοχÞò δενπερνÜ μÝσα οπü τÞ φιλοξενßα των απορριμμÜτων, Το μüνο σßγουρο που φÝρνοιιν τασκουπßδLα εßναιμüλυνση καιυποβüθμσι Η ατμüσφαLρασπινπεριOχÞ

τα εργοσιÜσια

ιηò

ΔΕι,]

μαò εινοιβεβαρημüνη επΙσεlρü ετþν απü

καιτηò ΑΓΕΤ Μβεριου Και απü μεριΚÝò Ü»εò

μικροβιομηχονßεò καθüλου üμωò ευκαταφρüνητεò Η ΑΓΕτ πÞρε μÜλιοτα πρüσφατα ορμοδßωò ÜδεLο γτα να κÜψει κüπOιαò μορφÞò υπολεßμματο αστlκþν αποβλÞτων (ΚOΡ) απü τον ΧγΤΑ των ¶νω ΛιοσιωνπροσθÝτονταò Ýνα ακüμη ρýπο σ]ιν ατμüσφαιρο, Δεν μποροýμε να πισιÝψουμε üτικÜ, ποιοL ενδεχOμÝνωò ναιlροορΙζουν ß]ν Εýβοια γιαχαβοýζα 0νιßγιο μπαλκü, νL]ιò ΑπικÞò ΛÝμε üχι rrov οικολογικü ρατσισμü, δηλαδÞ οτη λογικÞ, üιι ικι ιüηο ι \Ü ιοι0 περ,οχηε\ε,ρLΓου\ ηροοθεσι ο{οιηεταν, ΑκOýοτηκε, üτιδενεßναιξεκÜθαρο απü ποιεò περιοχÝò οκüμη ο συζη, τοýμενοò Χ{ΙΑ θ0 δÝχεται περιστασιακα σκουπßδια, Εßναι πολý πιθανü να δεχθεß προσωρνÜ κOι 0πο ο-λßεò περιOχÝò επüò τηòνüηοò ΕýβοιOò κα, θüσον υπßßρχουν πOλαιüτεροL ΧγΤΑ, πOυ Ýχουν ξεπερÜσειεπικßνδυνα τα üρtα τουò ενþ ο συζητοýμενοò, σαν νÝ0 κατοσκευÞ θο Ýχει επΙτου πα, ρüιºοò πολλü ηεριθþρια, Εßναι ν0 μην ανοßξει μLα ιÝτOιο πληγÞ, γιατß δεν κλεßνει εýκολα,0οß]ν πÜρουμε προκο εφ üρου ζωÞò, Δεν ειμοοτε τüσο αφελεßò, þστε να mσιÝψουμε üτι ο ΧΥτΑ εßναι μüνο για 20 χρüνιο, Δεν ξοδεýο!ºαιδεκÜδεòεκοτOμμýριο (ατüσοò κüποòγιο 20χρüνιο, 0λλÜγια πολý Γιερισσüτερα και ýστερα τ0 γεγονüτα α(ολουθοýν τον κανονα «βλÝπονταò και κßßγο!ºαò», üπωò συμβαινεισÞμερο στα¶νω ΛLüσιο, Σε (ανÝναμÝροòτηò ΕλλÜδαò δεν ανοιγειεýκολα ΧγΤΑ, üπωò κοιδεν κλεινει εýκολα. Κονειò δεν μπορεισÞμερα να αντιληφθεßπüσο μεγÜληò Ý«αοηò θα ειναLη αλλοßωη τηò περιοχÞò μαò απü τιò πρþτεò κιüλαò εκσκαΦÝò ΤοτοπßοθαχÜοειτηΦυσικÞιου κοιΟσταση κοιομορΦιßß. Η οπτι, κÞ ρýπανση δεν θο üχει προηγοýμενο, ΕΙναι ασΕιο να θεωρÞσουμε üτι κÜποLαδενορýλλη που προβλÝιτετοιναφυτευτοýν εινOιδυναιüννα φý

+οJτ, -ιο ιοοο ι /üλΓ L.,ασ ο, θ0 1 J_ωwιοι,αθη/ι ρ,νο 0ηο,O.ηλ0 νÞματα του ΧΥΤΑ. θα μοLαζει με σεληνιακü τοπΙο πßßνω απü το 0τιοιο θα πετοýν καθημερινÜ ε(ατονταδεò γλÜροι των χωματερþν, γισ να δεανουν απο μακριü ιη θÝση του οκουπLδüτοπου,

Ειδικοß ισωò ν0 μην εßμαοτε üλοι γιο το θüμα του χγtΑ, γπÜρχουν ομωò ανÜμεσα μαò ετημερωμÝνοι δημüτεò με εξειδαευμÝνεò γνþσειò,

,ου. ο,0,ου,

οι,κ νοαλο,ο0,|,Ι , ραOηοι0.\ε-lνεJσL,òι0 tαι0,

σκευασιÝò του Ýργου, που ΚαιÜ τη δικÞ ιουòλογικÞ ΠρÝτιει να υΠοσηρΙ 7οι ν ο,,0θ. ητρι ιιωο,] -ο rιnpo, ι !α,ο ι-, 0ιοι oJL\ ε^οιμ', |, ρßεò, παραοτÜσεò νου, κρΙοη καL λογικÞ, þστε να αντιßαμβανüμOσιε πρüγμοτα κοινα σχημOτßζουμε ορθη αντßληψηγια ü τLσυμβαlνειγýρω μοò, εΦüσον εκ των ηροιÝρων ενημερωθοýμε (ατüλληλα, ν]α πüνω απ' üλα

F

ΧΥΤΑ ι επιτροπÝò αγþνο των ΔÞμωνΤομυνοßων κοι Αυλþνοò ενüνηο στην κατασκευÞ ΧΥΤΑ στο σýνορα Γοβολü - Αγßου Γεωργßου, επισιÝΦθηκαν στιò 15 ΦεβροOορßου 2007 τον Νομüρχη Ευβοßοò κ, týπουραντÜ Αθα, νÜστ, στον οποßο εξÝθεσοντιò οπüψεητουò κοτ την αντßθε, σÞ τουò στην κοτοσκευÞ ΧΥτΑ τηò Νüτιοò Εýβοιοò οτη συ-

γκεκριμÝνητοποOεσßα. Ο διÜλογοò και η οπολλογÞ απüψεον Ýγιναν σε πολιτισμÝ νο, δημοκρατικü ΚαιÞπιο κλßμα,

Η επΙσκεψη οτον κ. ΝομÜρχη διÞρκεσε περßπου δýο þρεò ]οοÜτο,lιζοτhοπρüγρομ.ο,lοLειλòτησL{τετρ,μενη ]μFροο

Ηεηι ροηÞ ογßνο ζº-ησε οΓüτον λ \ο.αρχ"] -ην

ο"

JρΦσº

τηò 5720/2006 οπüφοση τηò περιφüρειοò ΣτερεÜò ΕλλÜδαò,

ε γ 1οτοσl οσηò ιου ΧΥΤΑ σ ο οριο -οβο,λο Αγ ζργη με ηα, ρÜλληλη χρηματοδüτηση νÝοò μòλÝτηò, ΕξÝθΕσετουò λüγο!ò τηò Ýιτονηò διαφωνßαò του συνüλου των κατοΙκωντηò περιο χÞò, τüσο ωò προòτην εν κρυητþ διαδικασßα επλογÞò, üσο και ωò προò τÞν επιλεγεßσα τοποθεσßα για τον ΧΥτΑ, Πρüτε ινε ττν or' οα^ηρυεaνη δ,ολ. ßριση ων οηορρ,μ , -ν, "ο ψ διολογÞ οτο χþρο παραγωγÞò και την ανακýκλωση üλων των ονακυκλþσιμων LJλικþν. Ο κ, ΝομÜρχηò Ýδειξε üτι κατανüησε αμÝσωò καιπλÞρωòτο

ºερ:

,

πρüβλημο Χοραd ηρ,α ιχο δlλωοε, Ýπρεπι ιατο.ιλεεπ,σλε, φθεß πολý νωρßτερο η επιτροπÞ, ¼λα συζηταýπαι, Δεν Ýχει κο, νÝνο συμΦεαο. Νουορ\,α νο εη ρο εJ ιοι Χ\'ΤΑ FoJ η ιοηι^ι]

κοινωνßα και οι φορεΙò δεν θÝλουν, τßποτο δεν γΙνετοι, Δεν Ýγινε μÝχρι σÞμερα διÜ^ογαò και /ταχþò δεγ Ýγινε», τÝλοò ο κ, λ4πο! ρα\..üò διαβεβαßωσε ρητü τα μÝλη των επιτροπþν üτι ο ΧΥΤΑ δεν πρüκειτοι να γßνει οτη συγκεκριμÝνη τοποθεσßα κοι να μην

ονησυχοýνοικüτοικοι,

ΕμΕßò βÝβαιο θα συνεχΙσοιJμε τον αγþνα μαò, με επαγρý π\ηση, μÝχριπου να απιμετωΠισθεßτο πρüβλημοτηò διαχεßρι σηòτων απορριμμüτων σ.η Νüτια Εýβοια κατÜτον προσφορü

ονησυχεßπερισσüτερο, Το μÝλη των επιτροπþν που επισκÝφθηκοντον κ. ΝομÜρχη εßνοι τα ακüλουθα κατÜαλφαβητικÞ σειρÜ:Βüσσοò Γεþργιοò, Ηθοποιüò _ Ζοwüò ΔημÞτριοò, λ4ηχανολüγοò - týοκρυνικüλοò ΠαντελÞò, Ηλεκτρ Μηχανολüγοò

_

Μπüκαρη ΕλÝνη, Πολιτικüò

Ιι4ηχανικüò ΠοναγιþτουΝικüλαοò ΑρχιτÝκτωνΙýηχανικüò

Πηλιχüò ΔημÞτροò, Ηλεκτρονικüò, Πηλιχüò Νικüλοοò, Συ\ºα_

ΡÝτσdòΓεþΡ" ξιοýχοòοτΕ Ποθητüκηò¶γγελοò,Δικηγüροò γιοò, Ζωγρüφοò _ ΡÞγοò ΜιχοÞλ, ΥποοτρÜτηγοò ε α, τζελüληò ΙωÜννηò, οLκονομολüγοò

Ýχουμε ισχυρü λüγο γLατßζοýμε σ'αυτü τον τüπο ηüππου πρOò τιÜππου,

ο ο\ ο οο

ι-ι,δ

οαμ

ιοοΙ,

,διο.ιηιι α ]ò,Τò

γηò. Ξοδüψαμε χρÞμαια καιδþσαμεζωÞγιο τα υπüρχοντα μαò Τα δι(αιþ ι0'0|-α,Οι. α αDO,υοο μ,0,\ονινο -ο ι Ja\ ιρßΓιOι,"JΛò |-οò

,ιΙ}εισι,,-ι

νο διαγρßßφειτLò

ro,,o, οιτεια ü ια,οJιοιοοι0 Προ,οοò ,θ ο ελπýεò τοονειρα(αιιο σχÝδιαιων πολιτþνιου με μßο

Η διοιεßριστι των απOρριμμÜτων με τουò ΧγΤΑ Ýχει εγκατOλθιΦθει οτην Ευρþπη ΕßναL ξεπερασμÝνη μÝθοδOò (αι εμε( ωò συνÞθωò δεν πορευüμαστε παρÜλληλα με τα ΕυοωπOκα flρüτυπα λÝτε κηιδενεßμαστε ισüτιμοιμετουò ΕυρωπαLουòεταιρουò μαò Η ΚυβÝρνηση Ýδωσε προσφα, '0 ιο ηροσ Jo þυζ ο,ο t,,ο,ο Σ,,δ,ο,0 Δ- ι ,, .ο .ο ¼ ], r ]ιO,ο ΑΓ αρΓΗΙ ΚΑ

ΝΕΑΖ


το.tυ. ΖαΓ, ΚÜτοικοι των ΔÞμων Τομυναßων και Αυλþνοò απÝκλεισαν συμβολικÜ στιò 1ο Φεβρουαρßαυ 2α07 κεWρικü δρüμο οτο ΑλßβÝρß, δßαδηηþνοι/ταò ενüwιο στην κατοσκευÞ ταυ ΧγΤΑ

ΚÜτοικοι τηò περοχÞò οριοθεταýν την επιλεγεßσο ηεριοχÞ του Χ{ΤΑ, που üπωò φαßνεται περι,ß,λε/ει ιδßωι(Ýò χα,υßερ

Τα

περιβüλια βρ|σκοντοι σε πλÞρη επαφÞ απü την ÜΜη με,

8 ΑΠαΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

ΠλÞθοò κοτοΚων τηò περιοχÞò πορακολουθοýν ομιλßο, διοδηλþνοwΘò ενÜντιο σ7ην κοταοκευη του Χ/ΤΑ, στην κεwρτ κÞ πλατ εßα τ ο υ Αλιβ ε ρ ßο υ,

Στιò 26 ΙανουαρΙαυ 20α7 εχδηλþθη,(ε πυρχαγßÜ σ.η τοπο, θεσßο του υποψÞΦιου ΧΥτΑ, Η κÜπνα και η οτÜχη με ταυò τοτ,ουò στaρουò πουεητεον ι,1. ημÝρο ε| ε,νη ξι Γε ροαα, ιο Οριο,

Ο

¶γιοò Γεþργιοò βρΙσκεται σε π^Þρη οπτικÞ επαφÞ οπü τη

επι λεγ ε Ιο α τ οπο Θ ε σ Ιο

το υ

Χγ ΤΑ,


το υπQρκτü πρüβλημα των η Üνευ

QΠΟρρΙμμαΤων

λüγου

του

γΙγανΤωΟÞ

/^ ΔÞμοò Αυλþνοò δημιουργÞθηκε ιο ιαο8 αιο τηι Ι Ισυ,Ý".σ,ι S κουοιÞ ιυν, υ.ταΙý ιυν οιοß,,,ν ται ιι Ι\-,/ κο,υü,η.Ý ,ιγßου Γε.μγß.υ, η γ,υειò,ρο ι-υ α:ιο

νταχοý Αγιωργητþν,

L/ι,ι ßδρα ιο Αυλυνüοι και το ßδιο üνομο ηου ι ηρε ιο 1833 με τον νüμο 3/15 επß βασýεßαò ¼θωνοò. Τα χωριÜ που συμμετεßχαν τüτε Ι1833) στην δημιουργßατου ΔÞμου Αυ);νοò Þ ιιιν ιιμßΛου 2ο, Οι διιμül.ò ητον ηερισσοτεροι τωγ σημερινþν και η τüτε Ýκταση του ΔÞμου μεγαλýτερη ι]òοηιι.ρινÞò, Οι κÜιυικοι ιουΔßμου οÞμερα αν;ρχοντοι σ]ουò ò,5οο, η δ. ßκτοσÞ του οηωοδÞιοιε Ει,τερνüει ια ι8Þl.η Þ ι8ιι,,,υυ υιρJ μμüιΦν, Με ια δΓδομÝνο ουτü η μÝση πυκνüτητατων κατοßκων μüλιò που φθÜνειτουò (3,1) ανÜ τοο mρÝμματα, Θα παραξενευτεßτε ßσωò μ'αυτÞ την

¼μωò αυτÞ εßναι η αλÞθεια, χωρΙò τσιγκουνιÝò. Το ßδιο περßπου συτιβαßνει και με τουò ÜßλουòΔÞμουòτηò Ε»ηνι κÞò περιφÝρειαò που δη μτου ργÞθη καν το 199 8, με τον ßδιο τρü]το και τον ßδτο νι\μο, ¼τι ποýμε στο εξÞò για το ΔÞμο Αυ)ýιοò δ.ν μlορ.ß \ο διοφÝρ.ι οιοΑηιü ιιιü αυιο ι-ν ÝιΙλων ΔÞμων τηò περιρÝρααò. Σ'üλουòυπÜρχει απλÜ κατ Ü. οιι χþρου τοι Üοι αδιαατοßν να υ

πρüβλημα των απορριμμÜτων. Αò γυρßσουμε στο Διßμο

Αυλþ\,οò για καλýτερη προσÝγγιση στο πρüβλlμα και την αλßθετα, ο ΔÞμοò με τη μορφÞ του 1833 και με τιò δτα φοο, ò που εßηο,]ε ωò npnc ||! ο|ιμΓρ|ν, Γaησ" μßιρι ιη 19η δηλαδÞ 81 χρüνια. Για την περßοδο εκεßνη τωγ 81

/οüι-ι

,'/ουν ονυζ ιι|θJ: /,ßροι διαOßο.υò α, ορτ,ιιμÜ,υι λσι δ.\ υ\ιυηßθι|οογ οι Χ}'tq δ,γ υηιßι,ιαγοýιΓοι]γ φαντασßα των ανθρþπων τüτε_ Το 1912 επß πρωθυπουρ-

γßαò του ΕθνÜρχου Ελευθερßου ΒενιζÝλου και βααλεßαò ΓεωργßουΑ', η ΒουλÞτωνΕ»ºνωνψηφßζειτοννüμο ΔΝΖ, Ο νüμοò αυτüò καταργεß το σýστημα Δοßκησηò του 1833 \οιδ-, ιηυ|γ.ßΔ:ι|υυ. {αιΚοινοl-τε. nn-c ιι. γνυρßοαι πριν καταργηθοýι,αιü τον νüμο του 1998, Ο ΔΝΖ τÝθηκε σε εφαρμογιß το τ914 μετÜ ακριβþò απü το τÝλοò των νικηφüρων πολÝμων του τ912-1913 και ßσχυσε επß 84 ολüκληρßι χρüγια. ιΙÝχρι και το τ986, η περιφÝρεια δεν φαßνεται να δÝχεται πιÝσεlò αJτü το πρüβλημα τO,ν αιορρψιμ/ιτοι, τοιλÜχιστον σε μορ(ρÞ γτγÜντß)σηò, ΔηλαδÞ επß ,"τΖιü,-, q{ιιUAoj ι|,οιφ.ο.ιÞδ"νlηΙÞι, ιυ ιμü ß]λημ« τω\ «JτορριιιιιÜτων και η τοηικιß αυτοδτοßßηση δÝν το εΙχε ß)ò Jτ ρü βλη μα Jτ ρþτηò π ροτε ραιüτητιιò, Γßγ,,, η . ιιυο ο ι.cι α:τü), ,α χαραι,ω\,οß αχορρηιμaιτ(ον ιιßναι οι ÜνOρωποι με τιò κÜθιι ι,ßδ"ι, .,ι ,οο Dr dρυο ΓDιü ιι|ι Ιò ι,,ι..,, Δι,L, ιοροß μΓ ια καταλογßσουμε ειθßνεò στα ζþα, που οι ρýποι τοιτò ικο ιρ..1.ßιη -, , "" το υιý,ιο,υτ,,ιοιýαβ }ιιüομοτα, ιι,,lJ,,ο ιß, 1υι ι , ,.|-j,θυ\οò ",ι ληιινυι,ιýτ ιυ,.

:τροβtÞμοτο. οÞ,η|,,,ιÞ., \!,ι,ß{

ταιι,'η.ιαßρ,σ]

και

λω,,ßò

Να ρßξουμε μια ματιÜ και στο φυσικü περιβÜΠονδηλασr üγρια ζþα οια ,τιηνü οτο δüση, στο ιιιλοü και υ., νÜλα δÜσπ. σταποτÜμια,.. Απολýτωò καμμßα ευθýνη δεν θα β ρεΙτε, ΨÜξτε üσο πιο δÞ

, και ιüι. ßοωò βρητλýσειò, Αòοφßσουμ. ")ý μ,lορ.ßιε üμωòτο φυσικü ηεριβÜ»ον ουδÝτερο mην δικÞ του Αυτο-

διοßκηση στη δικÞ του αυτοπροστασßα, ¸χει üλεò ηò αυτÜρκειεò που χρειÜζεται. Στα 153 χρüνια, λßγο περισ

οüι,ρα Þλιγüτ.ραδιγÝχει κοι μ.νÜ}ησημοσßο,η ιΛιικÞ ΑJιΛδιοßτηυη ιιlò,ιεριφÝρειαò δεν αυημειþιιοε το :τρü

βλημα των απορριμμÜτων üπωò σÞμερα παρουσιÜζεται, λοιυ.ý(ο ανθρω ιοι,ιουγεwουν ιο ιροβ) ημα υηÞρχαν κοι Þτον μü.λ,στσ πτßlιοοüιερο ιü ιι, τα aþα οι{ýσιια και

μη, σχεδüν συνουßοýσαν με τουò ανθρþπουò, Τα τεβολογ κü μßοιι Þ ιαι ανýιαρκ ιο Þ οιανια,'Ειο σημ.ρινü αγροτικü αυτοκßνητο αντι(Jτοτχεß μιε πdßÜ δεκÜδεò Üλογα τηò ι ,ιοlÞò εττιν,lò Δ, ι μηορ.ß οι üνθρýποι του τüιι, να μην δημτουργοýσαν απορρßτιματα üταν μÜλιστα σε καθημερι

νÞ βÜοη εßχαν να αντιμετωπßσουν τουò ρýπουò (κοπριÝò) των ζþων. ΥπÞρχετοπρüβλlμα, Η λýση Þτανυπüθεση του κÜθε νοικοκýρη και τηò κÜθε νοικοκυρÜò αυτιßν δηλαδÞ ηοι. ro δηιι|οJργηýουν ºb ß) υναν χυρßò,(αν.ιüò την συν δρομÞ χαι χωρßò καμßα πληρωμÞ, Το (ρυστκü περιβω,λον τουò Ýδινα λýσειò, χωρßò να το ρυπαßνουν αßλÜ να το λυπαΙ νουν, οι Üνθρωποτ τηò εποχÞò εκεßνηò που παρÞλθε ανεπιαρΓ ι π Þ ιαν φ οι μ, το ηερι|,ü» ον, ιο Λροο ιÜιτυαν και τουò , ηΛ{Þý ιυι,, º, ιιναν ι.ρü οηü το πηγÜδια, ια ρυüκια, τα ποτÜμια, επιφανειακÝò βρýσεò, ¹ξεραν την ευερ

γΓτι\Þ.ηßδΓαοη ιυυ ιΙλιου και ιουα-ρο,Τα ")üχιοια μßηο που διÝθεταν, ταχρησιμοποιοýσανσωστÜκαι Ýλυνανπρο βλÞματα,

Αò Ýρθουμε στην δικÞ μαò εποχÞ στο πρüβλημα που νßι.ι γιγονταò, ΒγÞκον /ο, üν ια αιορριτ

σ,ß,Ýθι|,ι να

ματα στουòδρüμουò, μαò βρÞκαν απροετοΙμαστουò αμελÝ-

ιητουò (οι ;ντοοιιου., Πμß,τι κüη να ιüιοι.μτ γιοιßιιοò σn.Jli κα, t,Lμ, :τρüστιιιααJJÜ α,ιιιλ,ßιαι ται η υγ-ια μαò δηλαδÞ η ζιιÞ μαò και η ζωιß των πατδιþν μαò, ΞU,rνriσαμε απüλÞθαργο δεκαετιþν και επüμενο Þτανναυιοθε

ιÞοουιιΓ) l..ιò,ιυι δJ{εßναι),.οτι.,:τοορια τ-νχ,,,Ρ;ν Γυ,ιτ1; {οι Α\ιου Γ.-οιß,,υ ι,,",ΔÞμωι Γαμυιοιων και Αυλþνοò αντßστοιχα για τουò ΑργιωργÞτεò η θÝση εßναι ιιΦσ1,, Uc,\Ý" κο|, .ηυ ß, οηκτ χj, ,υι γ η ιην.γ\ατüστο, Þ- \1-]Α ιων Διιυων ιηò \üτιαò Lýβη α( κα ülι μü.ο,

|-ι

ΕηιολÝ,ιΑηκοοιι, ια

ι

Jüι.ονdοιιβüνΦ.σ

ιυυ( ιÞωJγ;μτ ιοαυτοκινηιüμου,

2οο-

ιο λþρο

μυζ;/.

δ,],

η,ιò

ΔÞμßrν ΤαμυναΙων και Λ!λτλνοò, Εßχα να επισκεφOþ την ι,1,,,,1Þ υ ιü ιι,, d.\a, ιßα το,, ια4ι, ιΛ " ιου ιßια ιιιι .υιυ(ßò νο pooιJ, ιι,ÞΓαιυ, οα θ,, ,ρουοο \αι ιυρα τον , αυ,ý 1ιου ιυιυlÞ σι Ιαια:τÞγοιιο ,ιοζß ιι. ο,.ι,,ßò ιουò κυρßουò που δτÜλεξαν τον χþρο και του ειεφýλαξαν ημÞ ευεργÝτη τηò Νüτιαò Εýβοιαò. Αν δεν γνωρßζουν πωò να ΑΓ αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

9


¸να μüνο θÝλω απü τουò κυρßουò αυτοýò, Να Ýχουν μαζß τουò τα κριτÞρια που προβλÝπουν οι επιστημονικÝò μελÝ_ τεò επýογÞò χþρων εγκατÜστασηò ΧΥΤΑ, Αν ο επ εγμÝ νοòχþροòδιαθÝτει Ýστω και Ýνα απü εγþ θαεγιτατασταθþ εκεß μÝχρι να Ýρθει το πρþτο απο ρ ριμματοφüρο, Η μελÝτη Εγεται üτι Ýχει συνταχθεß και μÜλιστα Ýχουν ,νιοιθεß οι,τεριβþλονπκοß üροι, Ποιοι üμωòεßναι αυ ιοß οι üροι που απαρÜβατα πρÝπει να πλη ροýνται για να εγκαταο|οθε:ο \ΙºΑ: οι δημüτ.ò δηλαδÞ οι {γιÞιργÞι.ò και οι

Γαβαλακοß δε\ ηρÝιει νο ιουò ιτυρßζουν, δ.ν πρÝη.ι να

τουò αποδεχτοýν, δεν πρÝπετ να συναlνÝσουν; Δεν πρÝπει να αισθανθοýν λßγη χαρÜ και υπηρεφÜνετα για την προσφορÜ που κÜνουν στην Νüττα Εýβοια αφου θα φrλοξενÞ οουν ιααιορρßμμαιο ιουιαρü\ουν,üσο κι ανεßναι, üºωò κτ αν εßνα1; Το ßδιο δεν πρÝπει ναγοιþσουν και να αισθανθοýν üλοι οι δημüτεò του ΔÞμου ΑυΚbνοò, αφοý εßναι βÝβσιο üη οι ,ro ιαυοß Χüνδροò \αι Ρ:γιαò, ηου λιαν ομßγουν dηÜζουν üνομα ιοι γßνονται ΝηΕαò, θα τροφοδοτηθοýν ειò το διηνεκÝò με κÜOε ρýπο; Ποιοι συνÝλαβαν τη λýση αυτÞ για τη δταχεßρτση στερεþν αποβλÞτων; ΦαντÜζεστε κÜθε πρωß με η δροσοýλα, να ξεκινοýν üλεò οι πλασηκÝò οακοýλεò τηò Νüτιαò Εýβοιοò.. ýοα και μ üι ι μ.σα τουòχι αν Ýχουν, για την ειδυλλιακÞ τοποθεσßα στουò ΔÜκκουò μεταξý Αγßαò Σοφßαò και Αγßου ΠαντελεÞμονοò σαν τα χÝλια που συρρÝουν σε συγr€κριμÝνο σημεßο ΑτλανττRοý

ιηι οκρÜιηη ειιθυμια

τηò συνιýο,οηò και ýοιερα ιου 0ανÜτου, ºσωò Γ ,οηομοßωοη να εýσιοχη üμωò η συγκÝντρωση τηò σακοýλαò σαν "ην.ßναι λýση και αυτοδιοι κηηκÞ πρÜξη εßναι παντΩþò Üστοχη και μοιραßο λÜθοò, Τρßο εßνυι ια μοιραια λοθº σττν αροκειμÝνι1 ,ιερß ο.,τü

Το ηρþτο ΙÜθοò civaι η χρÞση τηò αλασπιÞò οα

κοýλαò.

Το δεýτερο λÜθοò εßναι η μÝθοδοò διαχεßρισηò

στερεþν αποβλÞτων διÜ των ΧΥΤΑ. Io τρßτο λÜθοò, η επιλογÞ τηò ω-γκεκριμÝνηò θÝσηò, Ι4ια μιλ ρÞ ανο) υο- για ια ι οßο αυτü λÜθη Γßναι αρτΓ Γη Η πλασηκrß σακοýλα εßναι χρÞσιμη χαι κατÜrηηλη ωò

-

μÝσον μεταφορÜò, Η ßδια üμωò εßναι ανα»οßωτη, Τα εναλλοßωτα απορρßιματα üταν σχεδüν στεγανÜ κλεισθοýν στην πλαmικÞ σακοýλα ακολουθοýν ανορθüδοξουò τρü πουò σÞιJηò προò προßü\,ºα τοhκÜ χαι υπερβολικÜ οσμηρü, ο ßδιηò ο Χlº Α δΓν μιορεß να λΓιιουργÞοΓι ο-στü κα

βγÜνειÝξωαπüταχρονικÜüριαπουθÝτει, Η υÝθοδοò των ΧΥΤΑ εßναι μßα πολυετερüτλητη συ, ] τßντουστ pj, ,,,ι <οι - ιουÝνω. .lικßνδ..νη, Ι'ι γßν.τοι ιι.

τη μÝθοδο αυτÞ; ο ΔÞμοò αναπτυσσει Ýνα δßκτυο κÜδων οιορρjυFü

ι,,ιν,,

Ι|,ου|,υ",

ιαι

οιοοßτιιι,ταιο,ρüτα

οχÞιιυ,

τα τα οποßα επανδρþνει με οδηγοýò και καθαριrτÝò, ΚÜ που υπÜρχει μια χωματερr] ηου μπορεj να τη λÝμε και ΧΥΤΑ. Απü την üλ,η μεριÜ εßν«ι οι δημüτεò οι οτοßοι πλη

ηþνΛ.ν.υι οιοι/, ιοθ.τοý,

ßστü--ν(οßοι| aου\ απüβ)]

δ

.οJòΘ.υρουνη.ρ

ο,υι υf

κοιß,,,, π τιÞι

ιο δι{αß-υα

αΦοß η) οþγου\, ιο ,ι",οý\

αοι

ο

διllιη,,ò Þ

ζ, ιο],òιοον

,

ιιd,

r/,,U, ,, οßιηο.ι \üδο ηηορρι, ιιÜι, ^

Jτου

Δεν θαατ,αλýσουμεεδþ τιεßναιαυτü. Μßα φρÜση με π),Þρη

αγÜλυση εßναι: ιγροýνι στο σακκß», Οι κÜδοι γεμßζουν ασφι,κηκÜ, τα απορριμιιατοφüρα χαλÜνε γιατß μ]τλÝκονται τα γριιýνια στα γρανÜζια, οι χωματερÝò α)λÜ και οι ΧΥΤΑ αν θÝλετε, γεμßζουν γιατß βοηθοýν κι Ü.\λοι, ΠροσÝξτε, αν βÜλετε φýλακεò νýκτα l{αι ημÝρα πÜλι θα γεμΙ

Φ

ΑΠΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

ζουν,tt üπωò λÝνε, γεμßζοιν γρηγορüτερα, Και η κÜνουμε ιüι.| Η ποοεκτεινου,]ε ,ην υ,Üρχουοα χωμα ι.ρß Þ ηüμò }ια Ü.\λη, ΔηλαδÞ θÝιουμτ εκτüò παρογ-γÞ\ ιερÜσπΓò .κτüσειò, Κοι η αρχß,ηò αειφüρου ανÜη τυξηò. η γινε,τοι: Αν θελÞσουμε να αναλýσουμε και την αρχÞ αυτÞ που την κσιοργε, ο ΧΥΤΑ θÝλουμ. πολλÝò σ.λßδεò, Α.ειφüροò οη,

μαßν.ι αυτüòηουrüνια(αεßιφÝρ,,, Για τηνγη, σ]μοßν.ι

να καρηοφορεß ηüντοτε και για νο ιο κüντ, αυιü,τρε,ηει να εßναι γüνιμη ιται üχι στεßρα. Γιατß τα στρα}¾Ιδια των ΧΥΤΑ δεν τον γονιμοποιοýν α.λλÜ την στειρþνουν, Αυτü μοιÜζει με την συνεýρεση των χελιþν και το 0Üνατο που επακολου-

Θfß,

Ι

ια ηιν οικονομßο α.ιΦορßα οη,]οßνΓι συνεχß αιü

ι

Γυ,

ξη, Μßα ανÜπτυξη χωρßò κÝρδοòδεν εßναιαειφüροò, ¼ταν

μrλÜμε για κÝρδοò εννοοýμε το πανταχüθεν κÝρδοò üχι

μüνο ιο ε,τιγειρημοηιü,

ο \ΥΤΑ \οι

τη\ αειφορßα ,ηò

οικονομßαò καταστρÝφα, αφοý μουλþνει üλα ανεξαιρÝτωò χρÞσιμα και μη, ανακυχλþσιμα, υλικÜ μεγÜληò αξßαò. - Η θÝση που Ýγει επτλενεß. ενþ εßναι ειδυλλιακÞ, üπωò

λßυ παραηÜνυ λαι με θ;ο οντ,ανωηιιι1. εßνοι τκιüò κρττηρßων επ ογÞò θÝσεων ΧΥΤΑ. ΛÝγεται, γτατΙ δεν Ýχω δει την μελÝτη üτι αυτÞ δεν αναφÝρεται παντελþò στον ¶γ.υ Τεþργιο δηλαδÞ αο ΔÞμο Αυ νοò, Αυτü εßνο ü. ε, η ατüδειξη üτι δεν Ýκαναν τον κüπο ν' ανÝβουν και να δουνοι μελετητÝò το χþρο που διÜλεξαν. ¶ραγεγνωρßζουν ü η

μειαΣý οριογραμμÞò τοι τηò θÝσηò ιου Αγ.þργη υ,lÜρ,

χει το αρτεσιανü απü το οποßο υδρεýεται αποκλειστικÜ με

επÜρκειαj

το

τοπτκü

διαμÝρισμα

Αγßου

ιαι

Γεωργßου;

¸χουν επισυνÜψει γεωλογικοýò χÜρτεò, για να δει κανεßò του υπüγειουò υδροφορεßò; Πο»Ü τα ζητÜω. Εδþ δεν εßδαν τουò υπÝργειουò, ποταμοýò και παραποτÜμουò, θα Ýβλεπαν τουò υπüγειουò, ¸mησαν λοιπüν τον ΧΥΤΑ, πÜνω σε δýο παραποτÜμουò χαι σωρü ατü ρυÜκια, Ο μεγüλοò ,ταροιüταμοò πο: ποροßαμρυνΓι ιο αοα. ιυν υπòργ.ιων υδÜτων τηò περιοχÞò εßναι ο Λακκßτηζ που επιβü.\λει στον ηοταμÞ Υüνδρο ο μ|κρüτεροò παροηüτομοò ,ου ο ,οßου δεν }γωρßζω το üνομα εκβÜ)ýει στον ποταμü ΠÝγια, που

ξεκνÜ απü την περιοχÞ Κρτεζþν- Χüνδροò και ΡÝγιαò

συνενοýμενοι φθÜνουν στο Αιγαßο στη θÝση Στüμιο, ΑυτÜ τα δýο ποτÜμια μαζß με τον ΩρλιÜτη, που ξεκινÜ απü τον Κρεμαστü εßναι οι υδροφορεßò του ΔÞμου, ΕπειδÞ η επι, )τγεßοα θßοη α,ιü την πρ-τº ]μßι,α θα λΓιτουργÞσ.ι υò (Σ,ΑΔΑ) που σημαßνει Χþροò ΑνεξÝλεγκτηò ΔlÜθεσηò Α υρριμυÜιων, αυτüηιlν κ(θο,Jι,λουυÝνι ση, οßν.ιχΦμα, ,.ρι] υψυý ο, Χlº Α δεν.γιοθßο ιυ ν.αι ιιιαοτß τ-ν Jτη, αμþν και με κλßσειò Üνω των 6ο% καλü θα εßναι οι αρμüδιοι, η u,roioι τνδτΖομη ωò να υ,ºßγραψα\ αηοφασ.ιò Þ vJ ινß, κριιον μτ)ß εò, να ι,τισκ.φθοJν ιην ιεριοιÞ, νο συστÞ, σουν τελ¾ικÝò εηιτροπÝò απü Ευ βοεßò εηιστÞ μονεò γτα την .ιονcι;,ýυιι

αυ

ιιò

ιηò

"πýογη\

Δι\,

.

ι ρßι,

τοι

νο

διαθÝσουμε r ε δανεικü, για νανεκρþσουμε Ýνα ολüκληρο ΔÞμο, απü τουò αρχαιüτερουò τηò χþραò με αρχαιολογικοýòχþρουò, με συνεισφορÜ στον αγþνατου 1821. Αυτüò εß,αιοΔÞμοòΑιjλþνοò,

ΜÝσα

στο ΔÞμο δεν Ýχουν αναιτι-

χθεß μÝχρι σÞμερα δραστηριüτητεò ρυπογü\,εò. ΔεγυπÜρ, χουγ Νοσοιτομεßα, Κλι\ηκÝò, ΚÝντρα υ}εßαò, Ερ\,οστÜσια, Σφαγεßα, ¸ναδεκαÞμερο το χρüνο σπò αρχÝò οκτωβρßοι,

γß,.ια Λιι|νßδτα ιοι.\Þ,ιοι L.ηοροιη,ýι,ι||τò,] ο οο ,υJργ.ιτß\α|ò,σ\"δÜΙ

ου.kJιυßκου.lυτßι,,αοφη\.,

ανεξÝλεß,κτιιυò ρýπουò, Οι ασχολßεò των κατοßκων με επι

\οαιßοι.ρ, .κ.ßν- η ,,1ι,, ]ιßναι Ιιιαò,,ορφÞòω'"ιροò

την ρýτανση. Δεν προβÜ.\λονται αιιτÜ με σκοπü να απαλ


λαγοýμε πÜσηò ευθýνηò. ]{)ßωστε δημüτεò του ΔÞμου επωφελοýνται απü ηò πιο πÜνω δραστηριüτητεò. Εßμαστε υηßρ ι ηò συλλογι κüτη ταò üτον ιο οφÝλη ο,ιü αυιÞν ü,ιωò

και οι ζημßεò επιμερßζονται κατÜ τρüπο απολýτωò δiriaιo. Εδþ üμωò υπÜρχει μια ιδιαιτερüτητα. Τα οφÝλη που θα ιοο,(ýψουν ενδFγομÝνωò εßνοι ο,κονομικü και αιοlιμþ

νιοι

Οι ζημß.òüμυòεßνοι ηυγεßα ιΦν

καιοΙ

κων Þ"εχρÞμαια, δημοτþν και η ρýπανση του περιβüΠοντοò που συ-

νε ιÜιειαι ιην αιαζßωσÞ του üρα μ.»ονπ.Þ οικονομικιι ßηιιßο Jτου δýοκηλυ μ,οΡιß να υιολογισ-ιΓß και οýτε χρ.ιü

ισθ,ß αφοý θο .ßνοι ο}οσχερÞò και οαυ τÝτοια κανÝνα περιθþριο κÝρδουε δεναφÞνετ. Εßναι üμωò

ζ.ιαι να

υηολο]

κατρüò να διορθωθοýν üλα αρκεß να συναδητοποιÞσουμε ιο ιρüβ}η"α καινα ασχο) ηθουμ. σοβαρü μΓ αJτü,

- Αν υποθÝσουμε üτι αδιαφορÞσουν οι αρμüδιοι και ο ΧΥΤΑλειτουργÞσει στη θÝση που προαναφÝραμε, ο ΔÞμοò Αυλþνοò με τουò υπÝργειουò υδροφορεßò και μüνον θα υποστεß ανυπολüγιστη ρýπαγση και ουσιαστικÞ περιβαλ )ονπ\Þ α 1αξßωοη, οι ωρα ß.ò :τα ρα,λß.ò του, θα ιÜοουL ü ιι οÞυεοο ιιι <ηομΓß κοι ιηιιδÞ υ ρυ ιοι ιαυλþνουι χυρßò ναýλα, υπÝργεια και υπüγεια ýδατα, ταhδεýουν ελεýθερα ,οι ον.ξ;).τ (,α, θυ ΡυΛυßιουν χωρ,ò ττριοριομοýò κοι τιò

διπλανÝò παραλßεò, Δεν υπÜρχου üμωò περιθþρια ρý,

ιαιο,]ò |οι ιι ριβý»οι ιοò, Αυ ιü αò το)Üβου\ υιηγη τουò ο αριιüδΛι, Οß,. ßνα,Γý»ο δßιδρου δε, ι,τιιρεπττοι αφýσικα να χαθεß, το Ýχει ανÜγκη η φωτοσυνθεση. οýτε Ýνο τ.τροý Λιτü εταιυοιý γηò d.v ιρß,lει ια ιοταστ.ß Üγοιο ται οι,ßρο λοιßνο υλιτü χρßΔι, η διι ,rpi ιε, να ονο υασθεß απüβλητο και να ταφεß στουò ΧΥΤΑ, Το δικαßω ιια του δημüτη να απα_λλÜσσεται απü üτι αυτüò θεωρεß

Üχρηστο, δεν θατο! αφαφεθεß, ωÜα θα απα_λλÜσσεται με

ßι,, συοιημα

θο θßσοι ν οτ ι,μοιμογÞ οι τηò τοπικιºò Αυτοδιοßκησηò. Το σýστημα θα εßναι φορεßò

α,η)ü τατ οJτο)υτα ιοτανηη!ü ., οι ßιυ( υα γßνι ιοι απü ηληυò αΛυδΓκιü, \4. ο º)ο λο\ ιο στη\ ι.οι,ιßιι ιυ ιρÝ ναεπ Ýξουμε μÝθοδο ολοκληρτ,ιμÝνηò διαχεßρησηò απορ, ρι, μυ ων ιοι, ιηò ιαιοιÜφι τοι βριοκ" jιιι"ιι.φαρμογ ΑυτÞ η μÝθοδοò εßγαι: ß\Ι;γ η - οιü(ιιιο υ)ιτþνηιüου,ο,ι,,ι sI., o, χllιn

ιι

ZoVιcι τοιüτι ηεοισ."υ"| ι,δ||ιι|jα Γοòλ|ιοσιιστοιη,], η ]ιιι,ιι|ι, ι,^,|, ι| {ο, ºοοιοJτο,ηση, y/,lU,', υ, αοιιιο, γυαλιÜ, πλαστικÜ. μÝτα,λλα πÜσηò φýσεωò διαχειρΙζοντατ και διτ, ρßχτ ονται στοιιòιßÜδουò ßιπορριμμßιτων «επουδενß λüγω» αδρανÞ υλικÜ, μη ζυμþσ4ιαüηωòπÝτρεòξýλα, ιιφÜ

ομÞjο κλ1 δ"ν ρßλ\ηιια ι,L.υò ταδο,, l- ιpJ ιý , ια ιινακυκλιßτιμα. τòι δεýτερα üχι Ü.\λα οπßι,δ!ßποτε δεν εßνατ αιορρ,ιιυαιο, οjι,,ιι,υΙνÞμαια }1, ιο,\, εLα ιιικι,ý, ßι,οò υλικτßν που εß,αι κυρßωò υπολλεßματα τρο.ρþν ιß διÜφορα φý)λα δÝντρι,)ν με απλιß τελτιιι1 θα δþσουν Ýνα καλι] λßπα σμα

μιj διαδικασßεò

ηοι

ο ΔÞμοò

θα καθορßσει,

ΙΙÞηωò

]τρÝπει να αποβþλουμε ßπü τηγ σßÝγη μα,( τουò ΧΥΙΑι ΛΙßιυ, α ιιΙ ι1 α}ηγιο,η,ιγ<,'ιιρ-ο η:οΓΓιιι,',,,,\ εßναι πOυ ιη,αντþνει το πρüβλημα: ΚÜπOτι θεωροýσαμε

lnlUβι,,,, ,ιι ιι|" ο,ιο{,'ιιρυο, ßιυ ι ι ι1,|-χr.o|] |ηò Αιjτοδιοßß]σηò, ºσß)ò ιlριJε η þρα η αποιßÝ\,τρωσι τß]ν απορριιηιtιτωγ r] η ελαχιοτοποßισÞ τουòλýσει το πρüβλη_ μα, º'() φυσικü ηεριβÜ_λλον στο οηοßο (οýμε δεν «ντÝχει Üλλα ριτταγτικÜ φορτßßι, οτ εΕτÜσειò που δταθÝτουν οι \Þμυι ι ]_ ι,ρφ;Γ- ò,ºορßχουν,Γ,,,,,]ιι,ο],ιοι ι-,οια

ιýτ.r,,ι ιßòß,αιιιιòυ

ΧΥΤΑ στο πρüβλημÜ

hΓ,òιý,υJ

δJα

τουò,^Γ,üaον]οι-,,τ\, ΘαγÜσηò λημ,

τσÜλαò νηχ ΕΙΙΠ

ΜΑΣ ΦΕΡΝογΝ τΑ ΣκογΠιΔιΑ...

συνÝχ.ιο οπü σ.λ, 7 >

ΝOμü

ΑπικÞò, þOτε να ξεκινÞσει Üμεσα τ]ν οναζÞπ]ση νÝων μεθüδων

εκτüò απü ην «παραδοσLακÞ» υγειονομαÞ ταΦÞ, λÝγονταò με Üλλα λüγια τÝρμο σιουò ΧγΙΑ, Σ' αυτü συιηγορει και η αλλαγÞ τηò ι'ιολιτικÞò τηò ΚομισLüν, οΦοý σπιν προγραμμOτικÞ περßοδο 2Ο07 20]3 επÜσσονται μüνο εργοσιÜσιο απορριμμßßτων κοι üχι ΧΥΙΑ, üπωòεπÝβολλε το Γ'ΚΠΣ, ¶ραλοιπüνη Ευρþπη πρOχωρεßσε πιο συμβατÝò μεθüδουò διαχεßρισηò των 0πορριμμüτων προò ην δημüσιαυγεß0, τον Üνθρωπο το üδαφοò, το υπÝδαΦοò κοιτο περLβÜλλον γενκüτερα απορρßητο!ταò τουò χΥΙΑ στο σκουτιßδια,

Δυο|υχωòaι-ωò 1ολλεò Φορεò στο βωμοτοι χρlια Φýσεωò σκοπιμοτÞτωνθυσÞζονταανθρþπψεò ζωÝò

οòλ0 ιων ιασηò

ημOοιεοÞO.ροιο, ο τελι]ιaò,οιο|-ρω,ερld'ιòτουεαειρ']μο

τοò αυτOý θα μοò üιαβεβαιþσουν γl0 ÜρΦτεò μελÝτεò και επιμελημÝtη εριOο,α Σ-] ηροξι]a|-ω\ -lγ,νε-οι{ο στη-ορε αλετο.ργ οò σJντÞρη σηò κοιτυχüναOτοχΙαòτου üργου;Το λεκανοπÝδιοΑπιÞò μολýνθηκεστο σýνOλο του, üπωò αναφÝρεται σε πρüσφατη μελÝτη του Ιανεπισ(l]μßου Αθηνþν, που δημOσιεýτηκε στον ημερÞσιο τýπο, Εμειò δεν ξÝρουμε το πþò κοLγLαιß, Εκεßο ομωò πOυ μÜθαμε εßναι üτι μολýνθηκετο ÝδαΦOò σε απüοταση 15 χιλιομÝτρων δεν μπορεΙναγßει καμΙαγεþτρηση, ο Σαρωνι, ýò (ινδυνεýεLκαιοι ετιιΦανειακÝò καλλιÝργεLεò εßναι επικßνδυνεò γιο τ0 προσεχÞ 50 χρüνια. Αφοý λοιηüν δεν λýθηκε το θÝματων σκουπLδιþνστη Πρωτεýουσα, εκεß üπου εßναιοιÝχοντεò και κατÝχοντεò τηνεξουσßα εκει üπου μÝνει ο μισüò πληθυσμüò τr]ò χþραò περιμÝνουμενα λυθεßεδþ σ' εμüò και μÜλιστο χωρΙò επιπτþσειò οτοτιεριβßlλλον Ειναι γεγονüò ανομφιοβÞτητο, üτι η περιοτÞγýρω απü το πτΑ 0πα, ξιþνεταιπαρÜ τα üποια μÝτρα μιτορεßναηορθοýν κονεßò δεν καλλιεργεß, Κανειò δεν ογορÜζει, Η οlκονομ«Þ υποβÜθμιση εßναι μοιραßο, Σταματü η ,.ρ,οΛη\ ηολλοι ιº ο.ßΓι\ οrο τüηο Jo] επωτυJο \οι αναη, ανþνυμοι αγüραζαν μεχρι σÞμερ0 κιηματα για κOλλιÝργαεò Αγüραζαν οι(üπεδο και Ýχτ(αν, ΑγüρOζαν σπßτια καιτ0 οξωποιοýσαν ΕρχüWουσαν οτοχωριÜ μοòγιαποιüτÞταζωÞò. Τþρ0 θα σιρÝφOπαL σε Üλλεò περιοχÝò ηιο,οθορεò ο-ο -τ]δ,η μοò ΙνOζ,.ε ηνα,αξιωση ωνOτν],υνεÞιò0, ται üτιπερLÝρχονται οε μαραομü πληθþρα επαγγελμÜιων, που σχετιζο, νιOι με τα χωρÜφια τιò πÜσηò φýσεωò κολλLÝργειεò, ια οικüπεδ0, την οκοüομÞ, τον τουρLομü, τ]ν κτι]νοτροφßα, τ]ν μελισσοτροφßο κ ß, Τ0 πρü, βλημο των σ(ουπιδιþν στη χþρ0 μαò δεν αντLμειωπßζειαι κατιß τον κολý, τερο τρüπο, γι αυτü rιρüπεινα εΠαγρι]πνοýμε kOLV0 ασχοληθοýμε üλοι ηο\ ΓιOοοβOρο|-ε ¼.-ο\ηοιτιειμινο οον ,οινωτιηι ι,αγº,

,Ι ηι

ησ J.p,/, Lο\α/J{οι\η,

/ηο,]τ

νο,ιο'ορÞ']ια,οτιüηοLOò,

ι|OτΙ0 Ιυριυ! !0 ι ε,!ρΙοJ!\,\ΙtνΙε\,οιοlοιεòθο-ιοο

/,0

oUr',,\ συνÝπαεòτωνüποιωνδιþνμOòεπιλογþν,ΗευθýνημαòεýαLμÝγLστη]

Ιcοιαλο,ιοθOJ-ι

LO\μ.00

ο "'ιν

ιοτOοιιι ]ιο

ΧΥΙΑ θα περÜσουν στα αζÞιητ0 και εκεß üπου υπOλογßζουμε νο πουλÞ σουμε üναχωρÜφι Ýνα οικüπεδο Ýνα σπßτι για να βοηθÞσουμε τα παLδLÜ μαò Þ νο αντLμετωπßσουμε Ýν0 σοβαρü πρüβλημα υγεΙαò κοιμüμασιε το

0οοδ. ο\ιιουιOο ο,.0ι ευΓJα,. 'ο ρý ºιOλΛη\μερο)Þε |ιριο,ο,ο χωρßò ιδlαΙτερη αξßο, Για üλα τα παροπüνω ζηιÜμε νο σιαματÞσει εδþ καιτþρα κßθε ενÝρ, γεια κοιασκευÞò ΧΥΙΑ σιην περLOχÞ μαò δLüτι ΑγνοÞθη(ε η κριση τηò λακÞò βOσηò. ΔενO(ητÞθηκε το θÝμα στο θεσμι(ο üργανα. ΑγνοÞθηκαν

ο, 0,οΙ0

Γ.ριολ], ω διο, Ιηπò ηò Βριο,, ο, ο, 0 ιοmαο] αι0, ην0] ο οtαιοιt]L.ιοι], ,ο-οJ\,ο,ο\\ιερ ο,μΙι, /οι _L\L οο,ιò ηOυ πOρÝχουν βOσικιß εισοδÞμOτα σε πλθßστουò

αγρüτεò Η 0τμΟσφαLρα

εßναι πολý βεβOρημενη απü τα εργοστÜσια τηò ΑΓΕτ κοιτηò ΔΕΗ Αλφε, ρßου ΔιÝρχειOισεπολý κοντινÞ απüοτOση ο ποταμüò Χüνδροò κOι0 Νη, λÝοò που εκβολουνσιη [4ουρτερÞ, αφοý διοσχßσουγ ιον μογαδικü κüμπο του Αι_ΓLþργη Δαφνηò Λοφßσκου, χανιων, Αυλωναρßου, 0ρßου καL Πυρ, γLOý,0 ΧγΤΑ εΙνοι ξεπερασμüνη καιιεριβαλλοντοπüνοò μÝ€οδοò, Η πε, ρLοχÞ μαò εßναLη πλÝOν πυκνοκOτοικημÝνη σ' ολü(ληρη την ΕýβοLα,¼λο Ýγιναν κρυφü, βιασιLκÜ και τιν τελευταLο σιιγμÞ ερÞμην του λαοý. Η (ομι

σýν στη προγραμματLκÞ περßοδο 2007,20]3 δεν τρηματοδοτειπλÝον ΧΥΙΑ Στα 1000 μÝτρο οπü ιον λ¾ΤΑ βρßσκεται ο ΓαβολÜò και σε πλÞρη

οπτικÞεπαΦÞ οΑγιοò Γεþργιοò καιταΠερΦüλLα πουσε ευθεßααπüσιαση

ΦνÝχεΦ σελ, ι5

>

ΑΓ αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ 1]


ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚιΔΑΣ

ε την υπ'

αριθμüν 46/28,3,1986 πρÜξη τοι] Υπουργικü Συμβουλßου, που δημοσιεýτηκε οτο ΦΕΚ 54/24 41986 παραχωρÞθηκε δωρεÜν και κατÜ κυριüτητα στο Δημüσιο απουργεßο οκονομικþν) ακΙ VrFo Ýτ.ασηò 984 οτρεμμÜτων του πρþην ΣτρατοπÝδου ΠΑΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χαλκßδαò (πεδßο βολÞò), ιδιοηησßαò

Υ,

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ ΓýννηòfρουπOò, γιοò

ιη

Ι ν

του

Σ]υροι Ιοουντο .0ι τηò Ελε!η(

tTpokooιιipΓ, εινα, ενααπü rο ποιδιü που üιι-ονο,Ýοοοεστη σχολη ηουηθελε, αλΛαπρωτευσε κι'ολοò, Αγ σκεφθεßκανεßò καιτο βοθμü δυσκολιοò που οπαιτεßη σχολÞ των ßι4ηχανικþν Αεροπορßοò - ΙΚΑΡΩΝ του αξßζουν φυσ«Ü διπλÜ συγχαρηπιρια.

του ταμεßου ΕθνικÞò ¶μυναò, με την πρüνοια νο παραχωρη,

θεß οτη συνÝχεια στη Νομαρχßα Ευβοßαò με σκοπü τη δη Jιουογßα Νοοολομεßου κοι αΜων κο,νοφελων Ýργων ιιπο ιον üρο, üιι ] Νομορχια Ευβοßαò θο διομορφþσειτο νεο λþροιοL ΣιροιοηÝδου πεδ,ου βοληò λαιθο κοτασιιεLασει τιò κτιριακÝòεγκαταστüσειò καιταÝργαυποδομÞò με δικüò τηò δαπÜνεò.

ΣιιγχαρητÞρLο, μετÜ επαßνου και χρηματικοý βραβεßο! του απÝνειμε και η τρÜπεζο EΙJROBANK, οτο πλαßσιοτου τιρογρÜμματοò «Η μεγüλη οτιγμÞ για την παιδεΙα» ιτοιι κßθεχρüνο τιμÜ σε ειδικÞ εκδÞ, λωση τουò πρωτεýσαντεò μαθητÝò ποιι εισÞχθησαν οτα ΑΕΙ,

ΣυγχαρητÞρLο φßλε ΓιÜννη και απü μαò, να σεχοßρετε και να σε ºμαOþνει'] οιλογενε,ü σου, νο εßο0, ηü!η0 .γ,ε,ò ιοι νο Ýλε ò μιο

λαμπρÞ οταδLοδρομια, γιατΙιτÝρααπüτην εν λüγω οπιτυχßο σου, εßσαι Ýνα καλü κοι φLλüτιμο παιδΙ, üιτωò σεγνωρΙσαμε καιεμεßò οτιò προ, ετοιμασßεò των ΑΡΤΕßýΙΣΙηΝ και σε εκδρομÝò του Συλλüγο!, ΕýγεΙ

ν πßριο του Νοσοκαμεßου ΧοΜßδαò ασφυRιÜονüψε σα σ.ιò τοτοι{ßεò (οι τα κατοαÞμοτα του περφ(ιλλοπο χþραυ, Το 0φισ.Üρεγο

ανοζ,lτι;ιmαò fuo ευρýχωρο αικüηεδο γιο μÞεγκdτÜσταση,

Η παραχþρηση τηò Ýκταòτηò οιπÞò απü το Ýτοò 1986 LποüΓ^þνει εμμÝοωò ηλην σοφωò οτιη ονογκοιοηιο χα, τασκευÞò νÝου Νοοοκομεßου οτη Χο^κ,δο διοφüνη{ε ηρ,ν

απü2οχρüνιαΙ ΦοÞασθειτε λοιπον σÞμεοα -οοο εºιιοκτι"η εινοιοιπº η ανüγκη με τιò τüσεò απαιτησειò υγεßοò που διαμορφþ_ νονºοι, Μ ηα,νουμε στΓ Τριτº üε ιοετιο αηο ι ηò πο ροχΦρº,

σεΦò ιου Lπüψη αlιντ]τοJ, }ωοιò μεφ, σημgρο νο εΧε, θεμελιωθεßτο νÝο Νοσοκομεßο, ¶ραγε τι εßναι που αξßζει πιο πολý απü το αγαθü τηò υνεßοò εκοιονºÜδΦν ΕLβοιωτων, þστε νο .(αθυοτερει απα, ρÜδεκτα η κατοσκευÞ του Νοσοκομεßου σΓο πιο πüνω ακΙ νητο Þ σε Ü»η προσφορüτερη ÝΚτοοη ß Εßνα, γενικη Γ ομολογιο οιι ιο Lφ,σΓομενο <τιρ,α{ü συγκρüτημα δεν προσφüρεται γιο την ανÜτττυξη üλωντων

τομÝων νοσοκομειακÞò περßθολψηò, προκειμÝνου νο κο λυφθοýν οι σημερινÝò απαιτÞ(Ειò υγεßοò, Δεκüδεò ασθε νεßò προσÝρλοιºοι κοθημερινÜ σιο Νοσοκομειο σον σε λαßκü προσκýνημο. Η προσÝγγιση και η οτÜθμευση των αυτοκνÞτων του προσωπικοý, των ασθενþν και των επι σκετπþν εßνΦ βασανιCηιλη,¼οο λαλÞ θεληση κι ον εχοι,ν οι πιο ικανοß γιατροß, δεν μποροýν νο επιτýχουν την επιθιτ μητη νοσοκομειακÞ υποοτÞριξη των ασθενþν χωρßò την επιβαλ,

λüμειη κτιριακÞ υποδομÞ, σε συνδυασμü βÝβαια με την επανδρωση <αιτον εξοπλ,σμüτοL Νοοο\ομε.οJ,

?

ΑΠαΡΓΗΤιΚΑ ΝΕΑ

οr,ο, *ΡΑΛΑΜπογΣ ΛΕγκΩΝ

"οr, εγολüπρειτα

γιορτÜστηκε και ΦÝτοò η

γιορπι του Αγßου χαρα λÜμτιουò στο ομþνυμο Ι\/]οναστÞρι

τηò περιο,

χÞò μαò, ΠλÞθOò κü, σμου αιτü πολλÜ μüρη και εκτüò τηò Εýβοιαò παρακολοýθησαν με κατÜνυξη τον εσπερινü

καιτηθεßαΛειτουργßα, Η ΝΙονÞ του Αγßου χαραλÜμπουò εßνοι στενÜ συνδεδεμÝτη με το θρησκευτικü γΙγνεσθαι τηò περιοχÞò μαò και αποτελεΙ πüλο Ýλξηò ιων χοισιιανων οε ,οθι θε,ο ΛειιοJργ|ο, οηο, ο, ηισιοι Lεσο στο κOνανυκτικü ιεριβüλλοντηò Ι,4ονÞò ηροσεýχονται με ευλÜβεια ε]τι, κολοýμενοι η βοÞθειατου Αγιου χαρολιßμπουò,

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝτΑΛ]ιΑκτιΜ . ΕπιΣκΕΥΗ . ηΩΛΗΣΗ ιιßΕτΑΧΕι

l. ΡalΙΕ . Ε.lΕοΙrΙΕ Ιß.,Α..

λΙ

ο

sERVιcE

r--..-,\ -]

/-^-\ ιΕß]

οΡΦΕΩΣ 124Ι28, ß8 55 τΗΛ, 210 3472396. 210 3422093

,-210

3466323


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ

mH ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΤΑΞιΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕγOγΣΑ Ι

ΖΖινÞσονε γιο την ΑθÞνο, λ,ηüνο λαι λορη τιò διο, ποßησε ο'Τκßκüò, πωò ιτλεοþιησε ο 1,εγολοò, Ι \ΤηντÝφτη το δ,χωò ÜΜο, να ρθετεστηνΑθÞνο παρüγγειλε, Νο αφ,]σετε το γερο με τα ζα, να πüρε,ò ΤασÜ την Κατßνα καινα πÜτε οτα φανερþμοτα, Ρεβω, νιÜζειτη μικρÞ, ΤÞρατσεßχÜμου το ξþγανο, Κüμα δε μÜΜιασε το πρÜμοτου, που λÝει ο λüγοò, ßσαπου καρυδþκανετα βυζüτσοτου, και θÝλει και παντρολογÞματα, Ρe καλÜ λÝνεπουτþρατουò κÜνει κοýκου ποτο ΔημοτικüΙ Εßχε Ýνα σουρü δοιιλειÝò,-Επρεπε üμωò ναπÜει, Τι θα πεß ο κüσμοò; Πρþτη αγγüνα και να λεßπε; Θα μαò βγÜλουν. στο νοßδουοοFαζαρο, ΝτJθηκε λι αυτηγρο,

J(

ντι,λοýσι,'Εβαλε τα μακριÜ φουοτüνια τα Κουμιþτικα με τιq τσüκ|σεò κοι ιην κßτριν,ι μαντßλο, ποστρικο με,

σοφüρι, παστρικü πανουκüρμι, ασουρτÞ μπüλκο κι απü δω πüνε κι ÜΜοι, ΠÞρε τη θυγατÝρα τηò και κα, τÝβηκε οτο Χüνιο, Ο Τοσομπαγιþταò που Þξερε τα δρομολüγιο πüεοιJ λι ανακαιουτα Ýκομε το στουρο ιου, ΔJο þρ"ò πιο μπροσια ηο ιην ωρο τοι]ò ºτονε πανιομÝνεò, του πιüνουνε ιιò λορÝκλεò κοι μüνο σκουπßδια κÜνουνε, Απü παραγγελßο τßποτεò, - Ρε Üστονε να βαρδολßζει, το σολιüρη, Κüλιο γοΙ δοLρüüενε, πορü νοßδουρογυοευε, σλεφτηκε η γριο, ΣÜματι δεν εßναι υποχρεωμüνοò, που του δþσανε το πραχτοπεßο; ¶μα Þτανε νο πλερþσομε και περτικαλü, δα, πηγαΙνοýε ι.οι στου Σιαμοýλη που εχομε και ολε, σεò, ΠρüπερσιπÞραμε το αλÝτρι πο δαýτονε, ¸φτοσε το λεωφορεΙο και τρουπþσανε μÝσα, Η γριÜ κüθησε, γιατß κüποιοò θο κατÝβαινε οτου Ι\Ιποýζι και τηò Ýδωσετη θÝση του, Η κüρη τηò πüμεινε üρθια, λ/πορεß ßσα με τ' ΑλιβÝρου να βρει κι αυτÞ θÝση γιατß εßνοι το τοδαοια ττò, τηò δοιJλιαραò τουμπογο γε, νουμενο, Λ,ηπελιο μου ιοτεβει Σε λιγο, ηρτε ο "ανενοò, ε|σποü\ºοοαò για νο \οψει το ε.οιιßριο, Σο γνωσιüò τηò φÜνη πο μßαò αρχÞò. τüνε προσμßασε για του ΛüγγοJ ηαιüι, Πο\,τωòγ,ο Κακολειριανοτονε^ανε σtα σνουρο, ΑλλÜ μπÜαα, συλλογßοτη, θαγελÜστηκε, Βü, ζουνε κουμουνιοτÝò σετüσο ψηλÝò θüσεò;

Απü ποý μπÞκατε κερßα μου; Αρþτηξε αυτüò üνα κι

Ýνα,

ΝÜτα μαò, üρεξº γιο χωροτο εχει ηρωΙπρωι ο γκαλÝò, μονολüγησε, ¶κου πο που μπÞκα; Πο την πüρτα, ποπουÞθελεòνα μποý Üραγεò; ¸λα γιαγιÜ τελεßωνε,'Εχομε και δουλειÝò, ¶σε τα χασομÝρια καιπεò μαò απü ποý μπÞκεò. Ου για üνομα του Χριοτοý και τηò Παναγßαò, Πο τηνπüρτα σου λüνε Χριστιανü μου, Ποπου Þθελεò να μπου, πο το παλεθýρι γριÜ γυναßκο; Ω ΚατßναΙ λΙορÞ Κατßνα! ,,,τÞρα που χüλητσε, Ρε Üμα τηνε χρειÜζεσοι ρουπßζετοι, Πορε τσαι το τιμον. μορη τσαχÜ μου πoJ Ýφτοσεò, Βüστο μαρη ηο ιοεινοτο πολοýτσι για θα ντα φÜειò τα μοýτρα σου μου φαßνεται,

¶\,τε κερü μου, ¶ντε και μαò γÜστρωσεò. Γ]ο που μ'ιÞκε º γριü οε ΠαντελÞ: Ρþτησε ο ει(Γτρολºοραò

τοδιπλανüτηò, ΞεροJ γυ μωρÝ: Την üρεξη οαò εχου: Πο το χανια μουφαßνεται, Αει \,τε, Πεò το να τελειþνουμε, ΕικοσιÝξι φρÜγκα μαντÜμ,

ΤρÜβα μπροστÜ, θα σε πλερþσει η Κατßνα ΑλλÜ Üστο καλýτερα, ΑυτÞ εßναι \,τßπου κοιπορνßθι,¼σα τηò ζητÜνε τα δþνει, Βοýζοò σου λÝου, Δεν ξÝρÝι να κüψει τߺοτεò ουτη, Θο πεσει η ηολºψη ηò να κÜμει παζüρια, ΝΙωρÝ εßναι αι]τÞ.,,να λεφτÜ και δüò μου κρÝαò, Πüσα εßπεòß Εικοσι,Ýξι; Εßκοσι θα σου δωσου τσοß πολλο ειναι, Γου σιο δ,üολο το αοι], |_,τησο το τογÜρ,: Q Κοιßνα μην τοχειò εσý το το, γÜρι;Δε μιλεß, Α ρε κουφÜλογο ρεκουφÜλογο, Οε ποL μπΛÝξομε σημερα| Πρþη φορα μπαßνεται σε λεωφορεßο ρε θεßο;¶κου σκüντο σΓο εισιτÞριοΙ ΣαλÜγατα Γιωργοýλα μου, Ε ρε ρε τυρüγαλα που μου θüλετε καιΑθÞνο, ¸δωσεο Θεüò και φτÜσανε στην ΕρÝτρια,'Επρεπο να περÜσουνε οτον Ωρωπü με το φÝρυ μπωτ, την Κοτßνα την Ýπιανε η 0Üλοσ, σα, Η γριÜ γιοýργια να χωθεß μÝσα, Στüσου ρε μüνα, Καρτüρει μια οτιγμÞ να βρου μια σοκκοýλο, Θα μοLρτε, το ι-ετο κοι θα γεννοýμε ρεζßλιτων σκυλιþλε, ΙνΙαρÞ πο παδü,τσειδÜ θα σοýρτειτο μeτü; 'Ισομε νο ι-ºειò, βγΓιοεò καΓμενη! Ποσεò οριεò ειναι

κογΦΩΜΑτΑ ΑΛοΥΜιΝΙογ κΑΓΚΕ^Α-ΣκΕΠ ΕΣ ΜΕΤΑΛ^ΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑ^ΕΙΑΣ ηΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΑΓΙΟΣ

rylVNo ΑΙιΙΑΡΥΝΘοΥ ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΥ^ΩΝΑΡΙΟΥ

τΗΛ: 222θ0 θ1537 ΚΙΝ: 6944

59661,1 Αι αΡιΗτιΜ

ΝΕΑ¸


-

πλÝα; ΔωχÜμου η μακαρßτισσα η μαμÞ σου ÝΚρενε, πωò ερκü, τονε Ýνα μελισμÝνο βüΙδι κουλουμπιþντεò πο το Ρουπü στην ΑλÝτρια, βüσκαγε οτο καλο, μπüτσι και ματαγýριζε. Εσý κοντζÜμου φηλυκü και δε μπο, ρεßò να βαοτÞξειò γιατüσο δα; ¶σε με ρε μÜνο. την üλλη δüση

που εßχαμε πÜει, μακριÜ

Βρωμοκüπησε

ο τüποò, Σηκþθηκε εισπρÜχτοραò αγριεμÝνοò, - Ρε σεò, τι βρωμÜει δω μÝσα; Ι\Ιπαò κι Ýβγολε κανÝναò τα πα-

ποýτσα του; ΠαντÝλη, πο κει

κι

σου, λrπÞκανε, Ευτυχþò η θüλασσα

14 ΑΓαΡΓΗΙιΚΑ ΝΕΑ

πΙ

σου ακοýγεται, ΠÜλι θα τηνε

αλÜργα οτην κηδεßα του Κου, βαρδÜ, λýθηκε ο αφαλüò μου, Εßδα τσ' Ýπαθα να οτòπουλιÜ,

Þτανε λÜδι. Θα θÝλανε καμιÜ πε, νταΚοσαριÜ μüτρα να ΦτÜσουνε και ο καπετÜνιοò Ýσβυσε τιò μεχα, νÝò κι Üνοιξε τιò πüρτεò κÜνονταò κρÜτει, Η ΤασÜ με την Κατßνα μπροοτινÝò, Σαν ΠÞρε ΧαμπÜρι η γριÜ üτι το καρÜβι σταμÜτησε, Üρχισε να μοζεýειτιò φουοτÜνεò, - Ω ΚατßναΙ Ανασκουμπþσου μα, ρÞ, τι καρτερεßò; λΙÜζεψε τα φουοτÜνια να κολÞσομε πο πÝ, ρα, ΤÞρα ρε; Δεν ακοýει, ΙνΙαρÞ θα γενεßò σουλοýτσι και θα σε κολÞσει καμßα περιπλεμονßα, να πÜειò Üψαλτη σον το γερο λ,'Ια, σοýρα. - ΡÜφτο ρε μÜνα στα επlτÝλοò, Φωναρßζειò κιüλαò και μοò ye, λÜει ο κüσμοq, Δε λÝπειò üρημη το πεζουλÜτσι που 'ρκετε κατÜ δþ; λΙαýρη περßμαυρη. Ξεκοý, τιανεò ντßπου, ΧρωστÜειò κοι εσýτηò λΙιχολοýò- ΙναρÞ μουρλομπαβßα, εγþ δε λÝπου γαßδοýρι φορτωμÝνο κλαριü, τοπεζουλÜτσι θα δοý; Σα βγÞκονε σòον Ωρωπü κι ανα ΚατευτÞκανε με τον κüσμο, να'ναι καλÜ ο εισπρüλτοραòπουτιò περι, μÜζεψε, γιατß Þτανε Ýτοιμεò να χω, θοýνε σ' Ýνα λεωφορεßο που γýρι, ζε για ΕρÝτρια, Λφο Ýλειψε να μα ταγυρßσουνε Üπραγεò, ΗγριÜ βερ βÝριζε γιατßτÞò Þρθε σαν προσβο_ λÞ που ÝκαμελÜθοò. - Τι τουò βüζει ο διÜολοò και κÜ νουνε τα ελεωφορεßα ουλα ßδια δεν μποροý να το καταλÜβου. Ξαργοý το κüνουνε να μπερ, δεýουνeτον κüσμο; ΠÞρανε τον ονÞφορο για Ι\,4αρκüπουλο, ΑυτÝò βγÜλανε πο το τα, γÜρι, λιγÜ ψωμß, μßα αγκουνÞ οýλο τσ' οýλο, ντομÜτα, τυρß και üση ρÝγγα Þτανε πομειμÝνη ποταχτεò,

διÜολο κατσÜζουνε τσ' απÜνου, ºσαμε που θατο φτÜσουνε Üραγεò; Α ρε Üνθρωπε ανÝμπληγε!

ο

-

-

αμüλησεò μου φαßνεται, λ/ºαθη, μÝνοι εßμαοτε πο σÝνα, Α ρε κλανιÜρη ρε κλανιÜρηΙ ¹τανε Ýτοιμοò μÝχcι κÜτου να τονε κατεβÜσει τον Üνθρωπο πÝρα πο την κοτσüδα που του βαλε, αλλÜ εßδε τιò λαδüκολλεò οτο διÜδρομο και τη γριü να υασου, λÜει χωρΙò δü\πια και πÞρε χα, μπÜρι τα καθÝκαστα, Τιò Ýβαλε κι αυτÝò πüστα, Για, σαò περικαλþ, σαò περικα, λþ, Το καταντÞσατε σταýλο δω μüσα, Ναýλαπλερþσατε κερßεò μου, δeν πλερþσατε ξενοδο, χεßο του φαγητοý και τοιJ ýπνου! λΙοζευτε τα γλÞγορα, Να μπει δηλαδÞò κανÝναò ελε, λτÞò να μαò κüψειτον κþλο, Κα, τüλαβεòκýριε; ΕνιÜμιση η þρα φι(πιανÝ μου! Πüτε θα κολατσßσουμε; ΝομΙ ζειò που φýγαμε φαγωμÝνεò; ΠομονÝψου λιγÜ καιποφüγαμε.

Ι\Ιθτοýτα και κεßνα φτÜσανε στο ]\4πογιÜτι, ΠÞρανε το φαρδιü το

δρüμο και πηγαßνανε φουσÝκι. Ο δρüμοò πο τη μßα και πο την üλλη κατακßτρινοò πο το σπÜρτα που εßχανεφυτÝψει, τα εßδε η γριÜ, για, λουρÞσανε οι ματοýρεòτηq. - Ω ΚατßναΙ λÞαρÞ τÞρα σπÜρτο, τÞρα κακü, Ο πατεριÜρηò σου Ýφαγετα σαμÜριατου τιò ÜΜεò που Þθελε να βρει για την αχιουριþνα και δεν Ýβρισκε, ΓιομÜτοò ο τüποò, Τα 'φαγε τα ψωμιÜτου ο δαυλüò ο περßδαυ λοò, τα μÜτια μονÜχο για την ομορφιÜ τα 'χει, ΠλησιÜζανε οτην ΑθÞνα. Περνüγονε τþρα πο τιò εργατικÝò πολυκοτοικßεò τηò ΦλαδÝλφειαò καιτηò γριÜò üλατηò φαινüτανε παρüξενα. , τÞρα κει χüμου, τηρÜτε, αν εßστε χριστιανοßτσ'αν εßστε βα_ φτισμÝνοι, Ου Χριστüò τσαι Πα, ναγßα τερλοß εßναι τοýτοι Αγιε μου Γιþργη, ΑντΙò για κατÝ πÝ, ρα αυτοß τα φιÜνουνε κατÝ πÜνου το σιτßτια, ΤÞρα αυλÞ, ω Κατφκω| λ/]ßα χεσÜτüποò, Οýτε για σκορδüτσηπο δε φτÜνει, ΤÞρα ψÞλοò τα σπßτια, Πωò

Α ρε Üνθρωπε Θεομπαßχτη! ΓΙ αιjτü θα μαòχÜσειο Θεüò!! ΚατεβÞκανe cηο σταθμü, Αρω, τÞσονε που θα βροýνε ταξß üπωò τιò εßχανε ορμηνÝψει και τουò δεß ξανε την πιÜτσα, ΒρÞκανε κÜποιο ελεýθερο και μπÞκανε,

-

πÜμε κυρÜδεò μου; Αρþο ταξιτζÞò; Στοι.J ΧιλÝα μου, απαντÜει η -

-

ΓΙου

τησε

γριÜ, Που εßπατε;

Στου γιου μου του ΧιλÝα σου λÝου, Δεν Ýχετε δþσει γνþροò με το ΧιλÝα; ¶κου, ω Κατßνα, Πωò του γÝνει του αδερφοý σου, Κρßμαò, κρßμαò, χßcüνια και ζαμÜνια στην ΑθÞνα και κüμα δεντονε ξÝρουνε. Βρε ο ψηλüò με το μουοτÜτσι Που δουλεýει οτα μουσοßκü. ΓεγÜει ο χÜχοq, Ευτυχþò που η Κατßνα εßχε γραμμÝνη τη διεýθυνση γιατß κüμα στιò τρειò γÝφυρεò θελü, τανε, ΤρομÜξανε να φτÜσουνε στο οπßτι, το βρÜδυ μαζεýτηκε üλοτο συ, μπεθεριü, Η γριÜ τουò Ýκοβε και τουò ζýγιαζε ÝνανÝναν, Η μÜνατου γομπροý φοινüτανε καλοζωßbμÝ, νη, Ο πατÝραò μορφωμÝνοò, σκολαρχεßο üχι ποßξε γÝλασε, ο γαμπρüò μορφωνιüò, αλλÜ γιο δουλειÝò του χωριοý δεν φοινüτανε, ΑλλÜξανε δýο τρειò κουβÝιτεò τυπικÝò και ο πατÝραò του γαμπροý που Þθελε να 'χει καιτο πÜνω χÝρι, Ýδωσετο πρüσταγμα, - Νομßζω, εßπε, πωò εßνοι þρο να δειπνÞσομε, Και η γριÜ τοσÜ χωρßò να χÜσει

Καιρü, - Ω συμπÝθερε| Εßσαι του μεροý

σου;Κüμα δεν φÜγαμε, θατσοò μηθοýμε; Βüλανε üλοι τα γÝλια. Σο προ, σβολÞ να τηò Þρτε, Το μÜζεψε κι αυτÞ και σοýφρωσε σε μια γωνιÜ

καισυΜογιüτανε, - Ρε τι μ' Ýτρωγε εμÝνα ο κþλοò μου kaL δεν κοθüμονε σι' αυγÜ μου; τι γυρεýει η αλεποý στο παζÜρι; Χßλιεò βολÝò Αδραχτη, λερÞ, χßλιεò βολÝò και μßα με το ζüρι,


ν

Ευτυχþò... ΑτυχÞσαμε! πρþτοò αριθμüòτου ΛαΤκοý Λαχεßου που κλη, ρþθηκε οτιò 27Ι12Ι20ο6, εßναι το νοýμερο 44183 και Þταν

απüτουò αδιÜθετουò

(μη

που,

λημÝνουò λαχνοýò), οπüτε το αυτοκßντ]το που κλÞρω,

νε ο ΣυΜογüò μαò. πορολληλα με την παροηανω κλÞρωση, παρÝμεινε οτο Σýλλογο.

Σε συνεδρßαση το Δ,Σ του ΣυΜüγου, αποφÜσισε το αυτοκßνητο να δοθεß κοτüπιν ανοιχτÞò δημοπρασßοò, κοτü ιη διÜρλειο του Ετηοιου ΑποκριατικοιJ χοροý του Συλλüγου στιò 18/2/2007 κοι üρισε τιμÞ εκκßνησηò το ποσü των 12,ΟΟΟ €, με το σκετηιλο, κα, ηοιο μÝλοò Þ φßλοò του Συλλüγου νο γßνει λÜιοχοò ενüò καινοýργιου αυτοκινÞτου, κερδßζο!ταò παρÜλ, ληλα, πÜνω απü 3,000 € αφοý η πραγματικÞ αξßα του αυτοκινÞτου εßναι 15,500€,

Κοι οιπÞ η προσπÜθεια απÝβη Üκαρπη, αφοý κα, νεßò απüτουò παρευρισκüμενουò δεν üδειξε ενδιαφÝ, ρον, λΙετü απü üλα αυτÜ το αυτοκßνητο θα δοθεß πßσω οτην εταιρßα που μαòτο εßχε πουλÞσει Ýναντι ß1.000 €, αφου ηρþτο νßνει μιο ποοσηüθειο μεσω μικρηò αγγε

λßοò, για κολýτερη τιμÞ πþλησηò, με πρωτοβουλßα

του ταμßατου Συλλüγου ΒαγγÝλη τρακοσιÜρη, Το Δ.Στου Συλλüγου ευχοριοτεßγια μια ακüμα φο-

ρÜ üλο τα μÝλη και τουò φßλουò του Συλλüγου που δÝθεσαν και αγüρασαν λοχνοýò σ' αυτÞν την προσπüθειο του ΣυΛλογοL νο εξοικογομºθοýγ χòημαια

γιατην αποπερüτωση του Πνeυματικοý ΚÝ\,τρου,

ΜΑΣ ΦΕΡΝογΝ τΑ ΣκογΠιΔιΑ.' συνÝ)(ειο σπü σ.λ,

11 >

απÝχουν περßπOυ 2 χιλιüμετρα. Δßπλα οτ0 ΧΥτΑ βρΙσκετοι η δεξαμενÞ ýδρευσηò του ΓαβαλÜ, 0ι περιOυσιεò μοò θαχÜσOυντην οξßατουò, Ειναι σε εντελþò üκκεντρη θÝση μÝσο οτ0 χþρο ενδιαφÝροποòτων9ΔÞμων, Η περιOχÞ μαò üχειηλοýσιο υδροφüρ0 ορΙζοντο. Καλοýμε üλουò τουò δημüτεò να δþοουν δυναμικÜ τ0 πOρüν σε κÜθε (lνητοποßηση ενüWιο στη κατασκευÞ πΙΑ στο ΓαβαλÜ γιατßαναμφθβÞ,

τιτα συνιοτOýντονπιο σημοντι(ü και κορυφαßο παρÜγοwο διαμüρφωσηò του παρüντοò καιτου μÝλλοντοò αυτοý τουτüπου.

Ζητüμε απο ιουò ΔημÜρχουò των ΔÞμων Ταμυναßων και Αυλþνοò να

κÜνOυν τη βοýληση τουò πριßξη με

Üμεσεò ουγ(εκρLμÝνεò κοι αποτελε

σματικÝòενÝργεLεòγιαιηνμη κατασκευÞτουΧΥΙΑστοτüπομοò. Ζητßßμε επßσηò απ' üλουò τουò ΔημÜρχουò τηò νüτιαò ΕýβοιOò να προ βοýν, χωρßò καθυστÝρηοτι σßι σýστοοη του διαδημοτικοý φορÝα διαχειρι, σηò των απορριμμÜτων, προκειμÝνου νο οντιμετωηισθ ε ß τßßχισια (0ικατιß τον καλýτερο τρüπο το προβλημα των αστικþν σιερεþν οποβλÞτων τιò

ιlεριOχÞò μαò, γιατΙδεν υπÜρχουν ΟλλOπεριθ(ßριαχρΟνOυ, ΖητÜμε οπü την ΠεριφÝρεια ΣτερεÜò Ελλüδαò και

η

ΝομορχΙα Ευ,

βοßαò να ξαναδοýν, αιτü μηδενικÞ βÜση, το θÝμοτηò ολοκληρωμÝνηò δloχεßρισηò των απορριμμÜτων ακυρþνονταò την 5720/2006 απüφαση κατασκευÞò ΧΥΙΑ στο ΓαβαλαμεπαρÜλληλη χρημOτοδüτηση νÝαò μελÝιηò,

Προτεßνουμε την ολOκληρωμÝνη διοχεßριση των απορριμμÜτων μετÜ στο χþρο πOραγωγÞò και την ονακýκλωση üλων των ανακυ κλþσιμων 0αι(þν σιερεþν απOβλÞτων.

η διαλοΕ

γποσιρüηγοò εο, ΡÞγßò ΙΙιχOÞλ ΚÜτοι(οò ΔÞμου ΑυλþνOò Απιπρüεδροò του Συλλüγου των ΑπαWαχοý Αγιορι,ητþν καριJστßαò Ευβοßαò ΙιηÝλοq τιò ΣυντοπιιÞò ΕπτροπÞò του Περιοδ(οý ΑγιωργÞτικα Νεα Μüλοò τιò επιτρOηÞò Αγþνα του ΔÞμο! Αυλþνοò ττο του Χ\ΤΑ π0 Γαβολü

ffir{*χ,.χ,3"δ;¹*ÝΗ;:;:",Η;

Ο Νßκοò Κρüκοò και η Λßνα ΤζελÞ στιò 7 Δεκεμ βρßου Ýφερανσιο ηüσμοενα υγιεστα(ο αγοραλι, Το περιοδ|κü μοò, εýχεται στουò ευτυχεßò γονεßò να τουò ζÞσουν. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο Νßκοò Βοσιλεßου και η Αντωνßο Ροýσου στιò 5 Νοεμβρ,ου βÜτπ,σαν το ογορακι ιουò, το ονομο τοιJ Αριστεßδηò, Το περιοδιI(ü μοò εýχεται στουò ευτυχεßò γονεßò κοι νονοýò, νο τουò ζÞσει. ΓΑΜοι Στιò 3 Σετπεμβρßου πα\,τρευτηκαν στην ΑθÞνα ο Νικüλοοò Αμπελιþτηò και η Αντωνßο, Στιò 25 Νοεμβρßου πα\τρεýτηκαν στην ΑθÞνα ο Στομüτηò Μοýντριχοò και η ¶ντζελο ΔημητριÜδη, Το περ|οδικü μαò τουò εýχετοι νο ζÞσουνευτυχF σμÝνοι. ΘΑΝΑτοι Στιò 27 Νοεμβρßου πÝθανε και κηδεýτηκε οτο χωριü μαò οΑθανüσιοòΔημητρßου (Νοýληò), Στιò 15 Δεκεμβρßου πÝθονε κοι ληδεýτηκε στο χωριü μαò ο Λουκüò l. Δημητρßου, Στιò 7 Φεβρουαρßου πÝθανε και κηδεýτηκεοτο χωριü μαòη Μορßο Γιοννüκου, Στιò 14 Νοεμβρßου πÝθανε (αι κηδεýτηκε οτηνΑθÞ-

ναηΤοσσοýλο Γ. Μüσχου, Σιιò Ι2 Φεβρουαρßου ηεθανε κοι κηδεýτηκε οτº Χολκßδαη Μορßα Χορ. Κρüκου, Το περιοδικü μοò εκφρüζει το θερμü του συλληπητÞριο οτιò οικογÝνειεò τουò.

ΓΕΝικο ΝοΣοκοΜΕιο )ιΑΛκιΔΑΣ-

-.

σwÝχdο σελ,12 >

Ε:νοι ε'r,βεOλημεη Γ ανογκη λοτοσλευηò ιου ^οιπον νÝου Νοσοκομεßου, ισüτιμο μετα λοιπÜ νοσηλευτικÜ ιδρý, ματα τηò πρωτεýουσαò οτα οποßα κατ' ανÜγκη προστρÝ, χουν καθημερινü πολλοß ΕιJβοιþτεò γιο üσα περιστατικÜ δεν μποροýν να αντιμετωπιοτοýν στη Χολκßδα,

¸χουμε 6 ΒουλευτÝò, Νομüρχη με 37 Νομαρχιοκοýò Συμβοýλουò, 25 Δημüρχουò με 400 περßπου Δημοτικοýò Συμβοýλουò, 2 Κοινοτüρχεò και δεκüδεò ακüμη αξιüλο γουò Ε!βοιþτεò που μποροýν να προσφÝροlJν τιò καλÝò τουò Jºηοισßεò ωΦε 1 ΕJβοιο νο οποτÞοει ου!τομο ενο

σýγχρονο Νοσοκομεßο. ΠεριμÝνουμε, üχι για να ακοýσουμε Þ να διαβÜσουμε προγρüμματα και υποσχÝσειò, αλλÜ να δοýμε οτη τιρÜξη να ολοκληρþνεται το νÝο Νοσοκομεßο σε εýλογο χρονικü διÜ, Cηημα, γιατß η Εýβοια ßσωò εßναι ο μοναδικüò Νομüò που δεν Ýχει σýγχρονεòνοσοκομειακÝò εγκατοοτÜσειò, Βε3αιω\ οι οσlοι ιτεò εεοJοιεò κοιοι οι<ονομιια,σχυ,

ροß βρßσκουν πÜ!ºοτε ανοικΓÝò τιò πüρτεò υγεßαò, Ευ

Α^λοßμονο ομυò στον οπΔο φιωΧο λαι ονισΧLρο

βοιþτη πολßτη,

ΜιχοÞλ Γρ. ΡÞγοò ΑΓ αΡΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ¸


εJ*r,#' Πr'ρΦ'

ΚΩΣτΑΣ ΒΛ. ΛιΑηΗΣ

EPιPLOrTyLE

ΕκOΕΣΗ ΛΙΑΝΙκΗΣ: Λ, ΚΑΡΑΝj]ΑΝΛΗ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ

ΕΡΓOΣτΑΣΙ0: ΚηΝ/ΛΕΩΣ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ, ΑχΑΡΝΑιΑττ ΚΗΣ

τΗΛ.2]Ο 2465036-7 tΑΧ]21Ο 2469971

, / ,ι: "!Τl"ι.

ιιΕ

\ν/ º

(ßυι Ι,ατιιι,lιι, pierre cardin

θi#'fr

cARvEN ΡοΙοmαßκι DΕΝεF DllßιΦιΙΙο Ii"Ie"[''\

..|2νßrrrrrrrr.,,r, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑτΖΗΑΡΓΥΡιοΥ-ΚΕΦΑ^Α

ΑΝΑΞΑΓοΡΑ

19, Ν, ιΩΝιΑ τΗ^,21ο 27724α2, FAX| 21ο 2793923 \ν!ννν, ionianet. gr/xionoula

Τεύχος 29  
Τεύχος 29  

Δεκέμβριος-2006 - Ιανουάριος-Φεβρουάριος-2007

Advertisement