Page 1

ΙοΥΝιοΣ

-

IοΥ^ΙοΣ

_

ΑγΓοΥΣτοΣ 2οο5

ΑΡΤΕινΙΙΣΙΑ 2005 *ιff!)'θΙßÝ«

-,^.1?ΛΖÝισρ


Η

τηò

οδοý

αθλιüτ

τοι

.,,

!τι./ριß!0) an(j τη θαι]μßιη( πεò(,δι2ιßÝτδοση ΕΥΒΟΙ Κο λ^|,ιο ,\υ ,ιη,:,,ηυ,,ι,σ υ,,, Ιýr.,. οδο,1oJ ι, ιs93L. που Ýιει τον τßτλο «Αrd ΑOηγοrγ ιò Κýμηγ», Με

;),,,,ι_,,,,,,,ι'/'.;." ιοο.alοη|,ι:οüο,]οοο:,ιι,ο2,Jτο,. !ο:./ι« τυ(Þιτιτοι q οο.ß ιιν Ειßβοα 2αι δ@νι]οντ«ò Þι διαδòο ,, Ι,,ß,,,,Γ,, Α,,β,,,,Κ,ßιº,,,ηβ"]ß,,αιιγ,,,,ιß,η"α º (jVl)ι (τα:ßτηò εηο7]jò), μεταξι] τον Üλλων, ιεριlρÜqει Ζαι τη! «,.,Þýδιßζ γα

f

.ßρχÜζ μlJi Ý.{.ß νη ýαο.! ερτÞ

Μεß ολOο|ßr|ιωζ

Ζυ

τ

ιßιι ορο ι

g υ

ι

αιlδ α ζ ι

α

ßα

ετρßrüεòßδα.τοò,.

,.,,

.ßνιg,,|,η

Ι, Ιι, ,/,,,,, ,Ι ΙΙ,,ßτη,!,,Ι λ7º/,Ι,,J |,ßιΖ,:,

»

ιιμ7ò,ι|ß' μ, λι ο u,/oo|J,,o,o,,,,to,aop,2,,,-,i ()αιμ«σμü τα τοπß.l τοι ΙΙλÝτει, ο αεÞινηστοò οδοιτüαοò Ν. Σπα!δßrνηò. ετανι]ριιτα

ι χα ι η{ßλ ι ε ιò

,,.

την οüιλ1

,,λ,J r,,,,l J;l1 ß,,ι1;,,,ι,ι Jlllι,r' , ιJ, jι Ι l,Jl δ,,, li,,,,,J,,;\,,, Ι,ß,,ι,, ;ι,,η 1,,,,ι,.,,,, ιι \ι ?,,1, σιν. Νιß 1ιιß ß)ιιßρχOι, μÝιÞι ουfλιrγω|ßιι. üß Ýλλιlιιη| χρημιr, Ι,, Ι,,., ΙΙ,Ι ] )ι / Ι,, Þ,/,Ι,Ι 1r,,,{γß,Ι,Ιlιιι ΙιΙΙ ι,,, |, ι Ι| ιι, ;

,ιι ,,,ι,: ι,,,,ι}ß",,ι,-,,!, lJl' ,(',, ,ljl il,,,r' ι,,,,,9ι,:ιη,,,, στατησιß ντοΛ, τÞ. ιοταογε ιÞò τοι

ιι\,ΑιΙ ι ι,ß,,.,1,,",, η-,λσΙ1,,νι,,ν , ι ιη-

ο ýτω ν üüþ

ι

{ι,ι,ι,-ι,, \, \,\,|λιΣßο,,,ο d\Uι,,, τoJ2no,jl,,.o,, ι,,, ,,ι,,ιηιη,-ινÞ,j τÞ! ,, ,οι !ιιιλ.ιν,ι, : ]ι,ιυ,Þ, ν-ι , ιτ,ι ,,"1, ò,, ιηι LUV " r, )γυò, η,ι ßι,ιιη,,ι, ο,γιιLò.J:, 11, ιj,,,τ,ιιι\lι ι

Ε

Þh ßω γ γ α ß τý ν ιrδο αιlρο ν,.. » Λ γ -ο τοι 0(ηßματοò- «lαηητιj ι« ι αÞμνηστε ι

l,Ir Þ,,, {ßι,ι,ι,,,ιι

!,,,ßιlιι

αγ(λοτ ιa)ν τηò ι]ΞÝλιξιò τOν Σ,ι,ý\,ι]\,ιß,,,,,,

Jlι,ιιι,,,ιι|

οδο ι ηιjαι] Ν

ßιο

Δι]ναμικü πορþν Ýδωσαν κοι οι ΑγιωργÞτεò

σα

δLüδLα

Σχηματαρßο!

7ýοιε Σß«νδο'τν! μοι τα1 ιßισιτ{ß üε! ξιjαειò τι ιj^Δνε, (Ι]ο},ι ßß οαιοò αιO-τν«ò,'ΚηÞò σοι τα ηεαιγρ(ßτ]!, ΖιßτοÜ ßιλλι στÞ/μÞ, Γ& τηι οlαα αò ßεαι]ρ(rτ(ηßιΕ στο θÝμα μαζ) Και βÝβαια λοι ,J, \,,η,,Jι,ι,ι,,,,J,lι, , ,J , ιπ,,1ο,οι,ι, υ' r,a,, το 2ιßτοÞ,ι ,2

τεαιταοπÞò?αι ιjπωòι(ßιλαΙ]αΙνÞτüενπιaι!ει τüηο. Πüτε.το ν{ßΙ(ι]ν υιτοß ιο! (οαοιlν μßλε Ζοισlοιßιι(ι 2αι τοιò γιτι7ßι αο!ν αιτοßτοι qοοοι1! ηοÜσινα ιαι ιι'τε το ανÜηοδο, Υηßιρ ιο!γ βÝβαια ται αιτοßτοι ß{ογÜßοινμονÞιο)òμε τα λιι7al ιοι,

,!1.1ι,ι. π',),ι;,ιτ,,ι

,οι,:,,,,/οýι

οι,2,ι,οs2,ß, /ο Jo, òζ Σπαγüιßγlιμυι. το τ«νÜρßαΦ «Διαß αα ι(ι Βαdßλειε», Κ.τι γ(ι !ο χαßλalβειòυ« σοι ηο ιßι!« διο ι,Ι,Ιι],Ι,υ,J,",), /ι,J,u,o,laχ,]j a ÞΙυ,,., ΙJÜ,,Ι,,,,ΙΙ,|, ε:οισΙα. φþναßαν οι μηλε για την Þ/ιατßιλειιηι τ!ò Ειjβοιαò. Ετ ιΖρατεß δηλαδιß

^αΛ λ,

7 τßρ

Παο10Ýò üμοτò τοι τραγμ«τοηοιÞOηιε. ετιτÝλοιò. μL( σιlιεν, ται)ση üιαμαρτιρΙιιò στα δþδ(ι Στ!ματαòηÞ, (αÞ] βÝβαια

"1ß,

διjδια λοιηιßι εΛºιι Ýναòqριßιτιò στο δαß ,\,,,,,,,,,J,,,Ιι,ιrιßι,,ιι,ßÞι, ι,,,ι ιι, ι , ,,, ,ߺ,,,] ,,, σειò iaL μετ(ß διααιοßσε να ιειιπατ(ßò σ' .τι]τüν το üαιßμο Ι()() τüτε δενεß)(αμε, Τα

ι,ι ηι,ι,,,,\,,ι)),,,,,,,,/,,,,Jλ,

((ßνον. ταα«μι:νιτ Ιι\,,ι,,ιι,,,,

η ßδυ,ßΙΙισιχÜ /γ],,υι, /,J

«òlηι2.ò». αλλ.ß η οδιjζ ηααομÝνß το ßüω «qαι2(ßüεια, ται λßιν ετιιßνδινlι, ΒλÝßειò τüτε ατü το! ηιιßονον, δεν ιινδιß!ειεò !α σΖοτωOεΙò ηαòßι μüνο. το ηολý ηολý. να τονοι]σε ολß/ον ο σß]ßριοò σοι 7αι η μßση σοι ατü το α!οßιηλον τοι εüÜ.{οιζ, ΣÞμερα(ßμ(Dòειòην,,,οδ(j!«ιττ],0ρηlοýμε ι«OημερινÜ 0ýμα ταΖ«ι τα(υμ«τßιò7αι (ß(ι)ι αι(jι&τηνÝlο!με./λιτ(ýσει.φοß]oý

("οßφια

lr -ιιJοτυ,Ι Ι,lr, υα'ψιJΓ ιαι ηýΙ οα ,υ: Και Ι]Ýβαια 0α ατοροýσεòααι 0α'λεlεζ:«Μα

ΙΙ,,ΙΙ ιΙ η ιß)ρα).

εßστε με τα

σαòj

Δενδιαμ«ατßρεσOε. δεγ αγ«να2τεßτε. δεγ

ΖραιγßrΙετε"αΙ(ß μι] τÝτοια Ýσlατηγ τροò τοι Ε!ß]οιüτιχο1 λ«üν ,ι ιιιιι,,,],,, J /,,, ι,Ι,.ιτν,, \, ηι,ò -ο))ν lyυr',o α!,, r1 γ1

οΙ ΧοΡΗτσ ΜΑΣ: το «ΑΓΙΟΡΓΗΤΚΑ ΝΕΑ" που κροτüτe οτο ν€ρια οοò ..δßüον'ο το,ü,ονaμον ο δυρcον |-c την οκονομικÞ βοÞθθιο των διοφημ(ομενων στò σελßδεòτουò Εßνα üλοι φßλοι κο συγχωριονοß μοò Υποστηρßξτε τουò Αξßζουν τον κüπο ΙΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟγΝ,4Ε ΠΟ, τοΔ.Σ Φßλε, ΣυγχωρονÝ ΑψωργÞτη, livc μüλοò ιοιJ Συλλüγου ¼λοι μοζßμΓοροýμò νο κü, νουμΘ πολλü γιο το χωριü μοò ΕνημÝρωσÝ μοòγιο ιη

διεýθLνοÞ οου, νο σου οι€'λουμε δωρεüν ιο «ΑγωργÞßκο νÝο", ΓρüψΘ κο στeßλθ μοò το üρθρο σου,την üποψÞ σου, ιη γνþμησου, 2 ΑΠαΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

Ο Νομüρmò Εýβοιοò

Μποι]ρο!τÜò, εκφρüζονταò το σýνολο των ΕυβοÝων, οποιτεß να οτομοτÞσει το χαρÜτσι των διοδßων χαι κατασκευÞ οδικþν οξüνων,

κ,

«Φλτοτα τα κüμοτο, ολλÜ

ΦιλτÜτη üλων η πατρßò», εßπε ο

πρþην Νομüρχηò Ειβοßαò κ, ΠοπονδρÝου,

Qγωρμητυια ΠΕΡ]ΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Σγ^^οΓογ τΩΝ ΑπΑΝτΑΧογ ΑΓ ΩΡΓΗτοΝ ΚΑΡΥΣτιΑΣ ΕΥΒο ΑΣ γηΕΥογΝοΣ ΕκΔοΣΗΣ: ΤΙΩΡΤοΣ αΑΣΣοΣ γηεΥογΝοΙ ΣγΝτΑΞΗΣ: ΓΙΩΡΓοΣ ΒΑΣΣοΣ τηλ:21ο 2755936 2]ο 4326333, 69α5 672701 Ιαχ 210 α$6610 ,

]λ 6c43l767c6

ΒΑΓΓΕ^ΗΣ ΤΡΑΚΟΣΙΑΡΗΣ, τηλ, 6θ37 476253

το Λ υ-ο, ροφα üρθρο ι ÞρüζαLγ

τΘ

ι\ οπü./,,ò,, L odf οη;.,ου ΕηΙΜΕ^ΕΙΑ, Εκτγη(»Ηß Ε &π τΑΜΒΑτοΣο Ε 44ο9t,ηΕΡΣτΕΡΙ τΗ^ 21ο574195ο FΑχj 2]05760924 n,ιar/Jto. q, . ü. J €νο,tοιο οþrοhοοq.

ΕξþΦ!λλο: εκδüσειò ΤΕΧΝΗ, Μ. ΤΟΥΜΠΗΣ


«ιο!στοýιιο, ε ßναι αιιj ι ýα ιε Δντι!ομÜριαι Ειλιrριν.-ι δεν ω 2αταλαιΙαßνω, ΠροlθÝò üεν dlιγzειτροθÞιαμε στα δþδια, υη,Ι, "J ν γΙΛα,Ι ζ \.ιοηΙο, ι,η,,,ηηνΓοιαζ Ιου !ηηQι,Ι,,Ι διλαδrß) Ζαι φο!Üζαμε για το 1Üλι του οδιιοý üιττßου τηò Ει!Ι]οιαò] ΠροχθÝ: ο Νομßτòιηòι, ιΙπο!ααγßÜò δεν μιλοýσε για ,,ι\ δ,,,/ 1ι,, rU,,οι,ι/,,, ,ι]/,ι, ,ι ^,ιι Δτßμααιοò Κ ýμιò: Τι Üλλαξεß Μ Þτι)ò νιþOετε ταηελωιιÝ!οι ατιj ι Ιυ\ Δ,ι,,Jγ),Ι, 1,1lJ,,,,, ý"/,,,,ν σü ι

ηοι εβß:αδιν«τ(τýμε να δοýμε), Καταλαβαßνειò τοjσ! «εÞινηστε οδοιη(jαε Ν, Σηαιδþν!.

γ(τΙι Ειjβο(ι qι:α.ι(ιτ(j 1,

το ß.Oλω οδι2(j

,ιιζ ι|,/,,l,/,./,ιj,,τι,,μιß,

δßττ!ο, ιqß4ιλλο του /,ι l'ιι,σ|

(J,,-,,δ ß) \,,.,,,,γ,,ι,,

Στην κατüμεση αßθουσατου Πνευμοτικοý ΚÝνºρου Κýμηò, ταξιδÝψομε üλοινοερÜτον διευροπαßκü Üξονο Χολκßδο Κýμη,

α,

υ, rιοο ",κυι ι ν,,ι,ι,l,J, \,,o-o δαßτ« οqεßλι) να ßροστατιýσο το διΖü μοι παμτ(ßtαιο λειχü «ιουστοýμD !ηι:νOνμζ()γταò Þ ηλιαοqοαOßντ«( το!ò εßßüο

:.,,,:,,ι,,,,.,,

7ι,,

ιητ,,ι.,υγι,ο|ιηιι,,,),ιιι.,l-,,,ι:ι,υ

:

ιιλýιττρα Ζαι β{ßλε Μüνο οι Ειβοιι]τε. τληαd)νοιμε δ(jδ&

1ιι..,Ι()0 μÝτραΙΙΙΚαι διι δηλαδÞ Κοjτσουò μαò Ýτοιν ηιÜσÞ,,,) Προ7θÝò λοιτüν στο Σιηματ{ßρι, εΖτüò μεαικ.lν εξαιρÝσò]ν. Ý',ειπαν οι ÜγOαωηοι με τα «ιιπtÞ, 7ουστοιßιιιι. ¼τοò οò δα μαγεßα( αναΖÜλýψα, οι με! τηι αιΙλιüτητα τηò οδοτß, με τηγ Ιδια μαγεßα οι dλλοι 2Üνοιν το)ò δεγ Dι βλÝηοι]ν, τιν ατÜια ηÜντωζ τη: ημßααò τι! εßηε. τατÜ τη 1νþμη μοι. ο προlην Νο ιÜρßlι | ι'1,,ι,ι:,2υρ oj \l. |ΙσηαγΔòιου χοι,ιι/,,,,,ι,,ι,ιι"|ιÞ λιστα ται τη γλþσσα σο!:«Φßlτατατα τdμματα, αλλÜ φßλrα, τη üλωγ η παταßò», Καιτο εληιδοqιjαο εßναι üτι αιιjαριι ο!ν σιγÜ_σιγÜ !α το εμηεδοlνουν αρ2ετοß αηü το!ò qÝαοντεò Ýγ, Α, ιοòανι|τ, ο,η\,,/υ,,:ι, r,r1/, νη,,_ γιÝντòωσ!, στο πνειματιιιj τÝντρο τηò Κιßιιηò. üτου ο οιτοδε, ,, Δηιαρ/οζ 7, οΦμαò !α1.1 Γο, νÜ i,,iyllVrpuol,, ιιΛι ^η,ß μü!ο üλο!ò το!ò φοαεßò τηò Εljβοιαò αλλÜ üλο!ò στεδü! τοιò Δι"Üοιου, /α, οορ,ιζ,υΛ Jηdιιιν,ýν Ση,,òπο,LJ 2ß, ,oJ Βορ,ιοανπιυ) 2υ, Αι/ιι,η,,. ,º- λτλι,δ 2η_..., ι,υ 2α ,ο,, ¸βρο!, ν, ιην,,r,γ α )ο,rον ι,,,,, τýυιι οτυτ.,, νη,ροιοΛι,η / Σεααφ.ßμ 2αι τ«ρο!σßα τωγ βοιλε!τþν Σßμοý Κεδßιογλο!, Γιþαγου ΠοηαγεΦαγßου ιαι ΔημÞταη Πιπεα}ιÜ, ιαι το! Δ/ντÞ τοι ηολ ιtιιοß γραφεßοι τοι τ. ΔιÜσιοý r, "αOþò Φααγχοιj" λη, Δßμαα}οò Κυμ., / Θυ,μý: J, ι,, ,, ιιυ\Γργστ, r ,,,,ß ι,ο, ^ ßαρο!σÜτσε μια αναγνι)ριστιτÞ μελÝτι το! οδιΖοη Üξονα ΧαλχΙδα, Κßμη (διε!qοταßßüò Ýlει ιαqαττ!ριστεß) 2αι το λι, μ(ßνι τηò Κßμη<, πραγματιχÞ πßλη το! Αιγαßο!, ν( συνδÝει ütÜ τα νησιÜ τοι Βορειοα!ατολικοß

Διγαßοι ßαιιßιιμ6lο, ΧÜριια

ßδεστε ιßαιε Στα!δþνη μοι, Τι ßι αν το Ýργο θα ολο2λτ]αα)θεß σýμφωlα με τη μελÝτη σε δÝ2α ιρüνια τεαßηο! (αγÜρχιξεσrßμε,

ρα η Ζατασ2ε!Þ το!)j εμεΙ<νοεα(ß το! τρÝ:αμε, Νιþσαμε αολιτ! σμÝνοι. διταιDμÝνοι. αναπτιγμÝνοι, Και ενιß) στ!! αßOοισα Ε, ιεßιζε η ελπßδα. «φοý η εν λþΔ, ηρüταση 2Ýρδιξε σινεχþζ στμιι(ß7οιò, αΖüμα χαι χ!βερ!ητιτοτ]ò ιjßωò ο Γε!, ΓραμματÝαò τοι Υπο!ρ.βßοι Εμποα ιτ ιjò Ναιτιλ ßαò Ζ. ΤξωÜ!οò. lο υ ιρυιει μÝνοι να .rτοσιμφοαεθοßι τα λ4ιÜν0 ΠιραιÜ ιαι Ραφljναò

βλÝηÞ την Κýμη σα! μοναδιιΙ λýσ!.

ενþ λοιπ(ßν στη! !σα ετιΖρατοýσε Ýνα Ζýμα ειφοα ßαò "ι χαι αισιοδοξßαζ. στο βrßμα ανÝΙ]ηυε ο ΑντινομÜρχη( ι, Κααßζηò ιο! ματ ηροσγεßωσε ιαι ιιαò επανÝqεαε στη μιξÝρη μοò, Οýτε λßγο οýτε τολß ο 2, ΑντινομÜριιò ιJχιαστητε üτι τρÝπει να φροντßηιμε !α γΙ α ßθο

ΙοινοιΙααατÜμtι,ιòτο!ιπÜαΙοντοòτατσι2üδαομο!,Dασιλι Ζοß, ΒÜOιαò, ΑλιβερΦυ χαινα αφÞοο!με στη! τÜντα το!òοδι Ζοýò ßιξονεζ Αστιρßγη δ!λαüß σε καοτι!οηαθß, òηJσιΖÜ ται λογιχßτ ΖýρΕ ΣτÜνδþνη μο! δε! εδιτα()ημην να οιιιλÞσω. Ζα

ιολιτωτττοß Σιλλüγο!. ιπολεßτε ται ιολý τον λοιπþν α:ιüτιιιω1 ßααε!ρισιομÝ!ον στιγ ει θüτι ο τΙτλο(πι] παοι'δροι

λüγω σιγΖÝ!ταα)ση, ΑλλÜ ερωτþ τþαα. ΖαθαρÜ ρητοριχ(ß|«Τ(

λ4πρÜβο οτο ΔÞμαρχο

Κýμηò κ, ΘωμÜ κοι τουò συνεργÜτεò του yLa την μεγαλειþδη συγκÝπρω

σ] και την αψοΠ πα,

ρουσßοση του θÝμοτοò

«ΦΟΝΙΑΔΕΣ

ΕΚ

ΧΡΟΜΙrΔΕΤΗΣ» (Αγι!αγÞτιτα γÝα

εφημερßδα φýλλο 37του,,, l9tjl), «H ΑΣΙΙΡΗ

ι'l'ΑΜΜΗ» (ηε

ριοδιαßj Αγιορ-ιιßτιτα !Ýα τÞ]ιοò 2 οιτþβριοò 20(Ι() πο! ανα δημοσþισι] μÜλιστα ται η εφημερßδα «ΠANEYBojKH»). «Η ΑΣΠΡΗ τΡΑΛ,ΙΜΗ.., ΚΟΚΚΙΝΗΣΕ» (Λγιοογ]Þτιτα νÝα τεßτοò 4

Αιρßλιοò

2ο0]),

«ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΝαΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙ_

ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ -ΟΔΠΓΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ - ΚΑΔΟ ΣΑΣΤΑ, ΞΙΔΙ,, (Αγιrαγιlτιτα νÝα τεßιοò 5 Ιοι]ν()ò 2001), ΟμιλΙα μο! στ!ν Πανευβοßιrß σ']γτÝντροση 28Νοεμβρþ! 200Ι μεαποτλß, στιιü 0Ýμα τον οδιιιß Üξονα, ιο! üιμοdιειjτητε στην ΠανÞ]βοß, ΖrÞ ιαι στα Αγιι)ργτßτιΖα γÝα. τεýχοò ι] Δειüμβαιο( 200Ι, «ΤΙ þ4 Ι Ι\ΓΙ \|ι Ι Η\ LyBolA-, Ρε- ιΑτ,υ,ντιτι2υ ν, η ι, ι,ι,,: |1 \αριλ,οòτοηÞ οι.

)ι,Ι/υυοιη\, .ý.βυß2ηο, /Ι,νιιΙ,Ι,ηη,

Μαατßοι 2003,αι τÜλι ιιε ατοιλει)τιιιß θÝμα το οδιτι' δß rtUo, üτοι μεταξý τß)ν Üλλο)γ ε ßια ηροτεßνß: ]ß., Αòραζει?οý, Ι7

με üλοι, τ,χ. στηf εßσοδο το, Νομοý, σlηγÝφυαα τηò Χσλrßüοò-γσ χολεσουμ. ιαι ο^ο ια χαναλια. μι μοýρεòσιμοπò ισι παγü κdι γα διαμαρ.ιαηOοýμε για το οδιιü δßιτυο ,αι τη| εγιατÜλειψη τηò Εýβοιαa λλλÜ γα εßμαστε üΙοι εÞεß, Κι üια| ΙÝα üλοι, ενγοþ ΟΛΟΙ. Σýμηολßτευση, α|τιηολßτε!ση, Νο, μαeχßα, ΔlÞμοι, φοeεßò Σýιλογοι, οι αÜ|τεò Να εγιýσοýμε επι|Ýl,ονò τιò φ0,|Ýò μαò μιßαò χαι μαò αrοýοουγ-».ºα (δÜ λßl,ο ηολιΙ επανÝλαβε 2αι στην τελευταßα ομιλα μου στιò ü Αηριλßοι 2005, üπου ο ΝοιιÜαιηò 7, ΙνΙτοýQαντÜò βρÞ"ε τη! παüτασlι μο! για σιλλαληÞÞαΦ σοστÞ. αλλÜ διßσιοΙα ποαγ, ματοßοιΙσ+ιηj αφοß ιjτωò εΙτε δεν α7ολοιθο!ν ιßλοι. ΑλλÜ πòοòτηιΙι τοιταιτηγ τüλμησε ιαι ετιτι/ßα εßιε ηααÜ τÞß]ρο χÞ ι]Ζεßγη την,ημÝòα στα διüδια Σιηματαρßο!, Και για γα μιν ηαòι:ξιγηOþ χýαε Σπ(νδοlνη μο! ιαι μοι φορÝσει ιανεßζια ιÝ!α «τοιστοýμ}, του Φþνιοι» οφεßλω να ξειαθααßJω üτι γνO)ρξο) ιωò η διιrÞ μο! φο!Þ μÝσ.l απιß τα ΑγιO)ργÞτιια!Ýα Þ

τ!ò σιιγιεντQι]σιτò τηò Πανευβοßχιßò εß!αι ηολlj ßδßναμη,

ΥπÜαιο!! τòα!ταιτÝò φωνÝò tsΟΥΛΕΥΤQΝ. ΝΟΜΑΡΧQΝ.

ΔιΙΜΑΡΧΩΝ.

ΦοΡΕαΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔò)Ν. ΙΙΕΡΙοΔΙΚΩΝ ßο!

χαα!lÜξο!!, χαιjνιι τιßòα 1ια το με?{rλο ιρüß]λημα τηò Ετß_ β,,., ι,]) J οτω, Λ,,, | ιι, /J, ιýοα, σ\ι ι ι ι ινý,ο,ν ει,, ι,, τροπrÞò. Λ! χαταφÝροι! οι Ε!βοεßò"αιξεχÜσο!! τα ιÜOε λογ]ßò «2οιστοιßμια». τüτε θα üοßμε ιρο"οπÞ, Τ6τε θα τÜψει !α !ηÜαιει.,, «Η τιòοüοý αθλιüτη:,,.

τιιjογοòΒÜσσοò ΑΓ αρΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ 3


ι, Ο Ιουν,ο,'ο Δ)'ουμ Ο \ΗΔΙ Δ \Ι 0\0D Οι oJ ιο,},ιι οι ι,οοιι0 δ|ο,οοφ.,ο,lρΔ ποο.ο θ.'ο/'ο,,ο'τ ρ/οηο,lοτιιο ιor ,ο,j ο|οοωιο ι ο ο, ρο,οl.οι-ιο ιο) οιι,] συνÜντηση στοΔημοτικü σχολεßο του Νεοχωρßου με θÝμο «ΑΘΛΗτΙΣγ]οΣ ΠOΛΙΤ]ΣΙν]OΣ ΚOΙΝη ' ΝιΑ"

Το πOρþν Ýδωσαν ο ΔÞμορχοò Αυλþνοò κ κOτσοýληò, 0 πρþην Δημορχοò κ τσαπOτσÜρηò, ο ΑνηδÞμαρχοò κ, ΜηιμπλÞò. οιΔημοιικOßΣýμβουλοικ, ΠOθητüκηò, ηßηπüò, κýργοò, η υπεýθυιητων πολιτLστικþν του ΔÞμου κα ΙνΙποßρOκτüρη. η Πρüεδροò του Πολιτιστικου Συλλογου Οριου καΑθον0_ σοποýλου ο Προεδροò του Σι]λλüγου ιωνΑιιαγιοιοý Αγιωρ\ητων κ, ΒßσσOò κOιΦυσικü ο ΠρüεδρOò τουΑ.O,ΝΗ^ΕΑκ ΡÝτσαò ο Γενικüò ΓραμματÝαò ( ηεριβολßρηò οπρþηνΠρüεδροòκ ΣOμπßνηò Και αρΚετοß Φßλοι

(οτ

Μιο οπ τιò κολýτερεò παραÞüσειò τουò üδωσαν οι ΖοΡλ/]ΠΑΔΕΣ αÞ γιορτÞ τÞò ΝικολÝταò

ΝεοχωρÞτεò

ορχαò ναεκφρασουμε τασυγχαρητηριο ß]αò στη Διοß(ηση ιου Σωμοιεßου γιαιιξε(ινοýν μια προσπÜθεια να ενεργοποιÞσουν τα νιοια του Νεοχωριου και üχL μüνο. καL οε Üλλεò δημιουργLκÝò

κατειθýνοειò,πÝρααπüτονΑθληιισμο

ΑθελÜτουò,üμωò ιιροκÜλεοανÝοιωκOιÜ]υιια ιηγιιρþτη συνÜνιιση τηò πολιτιοτυ(Þò επLτροπÞò τοιιΔημου ΓιατΙπÝρα οηü ιιζ συμβουλÝò, ευχÝò ιι!οιρο ßιÝò θaσειò kaL αποψειò που αφοιιγκρÜστη(αγ μεπροσοχη οιÜνθρωποιτου ΝΗΛΕΑ δüθηκεκOιοε εμαòηει]καιριανοΠροβληματιστοýμεγLαταΠολιτLοτι(αδρωμενοστοΔÞμΟμαò Κι ουτÞηΟιινÜντη ση, ισωò ειναιη αρχÞ για ν' ακολουθÞσουν (ι ολλεò. üηωò L]ποσχÝθηκε ο ΔÞμαρχοò. ιιροκεLμÝνου Σýλλογοι κοι οθλητικÜ σωμοτεßο του ΔÞμου οχιμüνο να αντιπαλεýονται αλλα να συνεργÜζονται κοι ν0 αλληλουποσιηρßζοντοι.

συνßντησιò οιΣýλλογοι Αγιþργη

0ριου «εκλεισαν» την ηρþτη συ νεργασΙα Νοοναδεßξουντο πρüβλημOιων αιυηωνχωματερþνστOχωριαμOò, ποL δηλητηριOζουνιο ιιερLβÜλλονμαò με σκοπü ναεL]OιοθηιοιιοιÞοουν (οινο αΦυπνΙσουντιCτOπικÝò μαò κοινωνßεò Κλεινονταò να ευχηθοýυε κOλÞ εηιι!χι0 ο αιjιÞ την προσπÜOετο του Α Ο ΝΗΛΕΑ. ηου ειναι Üλλωστε διαΦαινüμενη. αΦοý καιüρεξη γιο üουλειÜ υπÜρχεικOινιüτοπOυ περιμÝνουννο δρOσιηριο, Στο περιθþριο αυτÞò τηò

κOι

οι ΒοιλευτÝòτου Νομοý μαò Κατ. Περλεπü και

Γ Ποπογεωργßου

δηλþνουν ßαη τΦν ΖΟΡλΙ ΠΑΔΟΝ και φωτογραφßζετοι μοζß μαò Φη γιορτÞ τηò ΝικολÝτοò

ιιοιηθοýν και ηλοýσι0 ηορα(αταθÞκη οηü 1ον παλιü Σýλλογο

"ΤLÞτανη ΝικολÝτα" ρωτοýοεεπιμüνωò κοιοε ÝνιονοýΦοò ο μπOρμπαΚþσιοò μετüιο ιελοòτιò πολιτιστικÞò συνüντησηò που γρÜφουμε ηιο πÜνω, «OχιθÝλων0 μου πεßτετιÞταν η ΝικολÝτο". επο, ναλÜμβονε σιο ßüιο üιºονο ýφοò θελονταò προφανωò να τονισει την ονÜγκη δημιουρ\ιαò κοι πολΕ τlσηκοý φορÝαπου θοκραιισειζω,,ºαιητηλαογραφßα(αιτηντοπι(Þ ιστορßατου ΝεοχωρΙου λΙπαρμπ0 Κωστα üτικß αν Þιανη ΝικολÝτο, για ιο Νοοχωρι ειναι ÝνOò θρýλοò εΙναιη δικÞ τοιι

-

ηρωßδο, Κß ονÞτον, üπωò λÝγετε σπü μερικοýò, καπωò «ελεýθερη» γυναι(α. αυτü την κÜνειακüμ0 μεγα_ λýτερη ηρωßδο αφοý δενενÝδωσε οτονΤοýρκο καισφαγιαοθηκε Πολý κολÜ κÜνετε λοLπüν κοιτην εορτßζειε στην ομþνυμη βρýση καιτο ποραδεισÝνιο μεροò ΦÝιοò στ]ν üμορφη αυτηγιοριÞ που χρüνο μετοχρονο οποκτÜ καιπολιτLστικο ενδιαφÝρον, πÞρε μÝροò καιτοχορειrιLκü μαò ουγκρüτημα "ΖOΡν]ΠΑΔΕΣ», με μεγßλη ιαρÜ κOι ιδLαιτερη τιμÞ. Αν και προηγÞθηκε το παιδι(ü χορευτικü του Αυλωναρßου κOιφÜνηκε η flOλý καλÞ δουλειÜ ηò δασκüλαò τουò, κοò ΒοσιλκÞò Χρüνη (αιüπωò ÝλεγανοLτιαλιοΙηθοποßοß «μηντOβüλειòποτÝμεμικροflαιδιÜ οι«ΖOΡΙν]ΠΑΔΕΣ» üιιμüνο διασþθηκονολλÜοπÝποοαν γιοτßθοκλεψουγσßγουροπινπορασταση» το θερμüχειροκρüτημο κοιτο συιºαρητιριατου κüσμοιr και ιων ειπσÞμων Στη γιορπι Ýδωσοντο πορþν οι Βουλευτεò του Νομοý μαò η κα ΠερλεηÝ κOτερßν0, ο κ l'εþργιOò ΠOπOγεωργßου (οι ο κ ΔημÞτρηò ΠιπεριÜò, 0ι ΔÞμαρχοι Κýμηò κ ΔημÞτρηòOωμüòκOιΑυλþνοòχ ΔημÞτρηò ΧοτσOýληò, οπρþηνΔημορχοò Αυλþνοò κ,τσOποτσüρηò ΔημοτικοßΣýμβουλοι Εκπρü σωποιτηò ΝομαρχΙαò κ σ Τη σκυτßλη μετü ιαχορευτικü συγκροπιμαιαπÞρε ο Σταýροò με το βιολΙιου (μοθητÞò του Γιþρ,

ιο, Τüρο )μιι|ι,ο-ηαι,0 ου,ο θαÞταν, τÝλοò πορÜλειψÞ μαò

ο

ι

ν ,

, ,

ρο ηο, ι

,

,

0ηο\, -οινrζωριò,

^ρ αν δεν ειιχαριστοýσαμε για την Üψογη φιλοξενlα το Δ,Σ του Α,0

ΝΗΛΕΑ, αλλÜκαιτην κακOτερßνOτσþνη, Και του ιρüνοιJ Αγαπητοß ΦιλοL.

o-Q 4 ΑΓαΡΓΗτ!ΚΑ ΝΕΑ

ΔΗινΗπΗΣ Α0, ΜOγιιΙΡιΙΑΣ

Λ

ΦυλÞò ¶νω Λιüοια τηλ, 210 2470819


ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑ

ΜονÞ Μπeρνογßου ηλιüιeοfη ισlοοßα εßγαι γρσμμÝιη

(3N/diou 2οο5)

ιστοòßα απελε!θεqστιιÞòα!τßστασηò, Γιατο ιαθολιιüτηòΜογÞòθα πρüτÞνααγαπαλαßωσηüπωò ßο ιαθολιιü του Χωριοý η οποßα θα εξασφÜλιφ ιαι τηγ επι γη

στα γreεμ.σμÝfα τοι Μ,ßεòγαγßον ιελιÜ...

ΝÜσοò ΡÞγαò 1958

F εχινþ με το!ò δýο αυτοýòσlωl]òατü το ποßημα «ΜεòνÜ, Ι-] γυ, το! ΝÜσου ΡÞγα, ηο! θα το βρεßτε σtο Ι ιο τεýχοò τοι περιοδιχοý μαò ΙrΙÜ ιοòJοýνιοò 2002, σελ, Ι 1, Εßναι δýσιολο !α ξαναιτßσουμε την ΜονÞ, εßναι üμωòεýαο λο !α διατιρÞσουμε τηγ ιστορßα τηò, Πεαιθþρια, για να αφαι αÝσο!με τßποτε Üλλο που ξετÜστητε üτι !πÜρτοιν, ¸χει με ßνε ι

μüνο το,αθολιχü τηò Μο!Þòχαιμια Üδεντρι, ευτ!lþòμεγÜλη, αυλÞ. Η χιλι6χαονη ιστοòßα δεν φαßγεται γααμμÝγη, εß!αιθαμ-

βαλλ6μενη σ!ντÞοηση, Το πηγÜδ! παÝπει να ενταχθεß στην αιλÞ τηò ΜονιÞò να ια, θαρισθεßþστετο νερü να ¾ßγfu πüσιμο 6πωòπαλιÜ,

Να τοποθετηθεßπÝτρινη Þ μααμÜρινη πλÜια. σε χατÜλληλο σημεßο τηò αιιλlÞò στην οποßα μποαοýν να γαÜφο!γ ιστοριχÜ σtοιτεßα Þ χατολüιληρο το ποßημα το! ΝÜσοι ΡÞγα (ΜερνÜ γ0, τοιj τα λÝει üλα, Θα τα διαβÜζο!ν οι προσιινητÝòχαι οι δηβσ

ιι ζ,μνηJτ'ουýοο

ιηνινητη

των,ισυντωγμοναχJ]γ,

Φτοòτο τορε!τιι6 τμßμα το! Σ!λλüγοι'. οι ΖορμπÜδεò,πο!

Ο ΑΝΤΟΙΝΕ DE SAINT ΓÜλλοò συ¾γααφÝαò Ýχò πιß τΗ tελειüτητα εαιτυγχÜτεται üχι üταγ δε| υαÜρ7,ει τßποlε ÜΙλο γ.α να αροστεθεß, αλλÜ ülα| δεγ υπÜρχε| τßωτε Üλλο για ß αφαιοεdεll-», Α!τü δεν ισχýει για το ΜπεòνÜγι ßαι τòοφαγþò δεν ιστßει για üτι ιjπÞρlε !αι ιÜθηιε μεριιÜ Þ Φγολιτü, T o πò6βλημα εß!αι ßι ιαειÜξεται να προστεθεΙrοι γητß χòßÜξΕ ται, Αò ξεχι!Þσω πqιßιτα γιατßχραÜξεται, απü το αναΡßαßο, Η ΜονÞ Μπερναγßο! α!Þχει στο ΠεντÜγωνο tων Μογþν τοι ουμμετεßχαν στον απελειιθεαωτιΖü Αγþνα χατÜ τον Τοßριων ι.υ Ι82 Ι, ο, MUVrc αυ ι, , η,,σ φτιÜινοJν ιο Π, ν'αγ, ,νυ τη: αηελε!θεροτιτÞò αντßστασηò στην ευαýtεαη περιοχÞ το! ΔÞ Ι\ νοη

Λ, υ2υν ιΑτ,οò \αοηλυμιοζισ,ο

οροòοΖτυqσ

2) ΜογÞ Καα!þν (¶γιοò ΙΦÜννηò) βουνü Ποτßρι απÝναγτι απü 3Ι ΜονÞ Ιν,Ι]Γρνσγι ßΛγιοò

Γ,

υòν,ý:, Vdr ο ,υυ οLυjνυμη. τω.

4) ΜονÞ ΚλιβÜνο! (Κοßμισηò τηò Θεοτüιο!) ΝΔ αοολογßο!. 5) ΜονÞ ΜÜντζααη (Κοßμηση τηò Θεοτüιου) πεαωιÞ

οξιλß

Στη σßτιqο!η ιστορια τουχωαιοß μαò, η λτΙονÞ Δ,lπεργαγßοι, Þταν παροýσα χαι α!τü πòÝπει να παqαμεßνει εΙναι !ποlρÝοση üλων μαò, Εßναι Üλλοστε μο!αδιχüτητα. ΑφοΤ με λßγα λüγια αποδÞχνýεται üτι ιρειÜξεται. εßναι α!αγχαßο γα ταοσπαOοßγ,

αòδοßμεπια εß!αταιτÜ,

Στο ] Ιο τεßχοòßοι Περιοδιτοý, γρßιφω üτιÝπρεπε ν(διατη ρηθεß σε τÜποια γωνßα. Ýνα ιελa Το ßδιο λÝιυ ται τþαα γιατß ι,2οrοζεινα, νσ οιατlΛηdε το ]ι4ι, Λναγι υò λ,1,,νη, ýζοτγιγý,

τ τηò

Ρ

Α Τ

ασß

α

ψÞτü σοýβ^αò - ΧοßορÝτσι _ ΧοντοσοýDΛ| δ.Üφορεò οτ.σταΔ.τÝ κ'γ^υßÜ τηò ΚυρÜ Τ.σΙαò ΒΑΖι^ΕΙογ ^Ν^Στ^Σt^ ΓΕ!ι?τΞοΣ τιΔ,?223ο- 3e3to ^ΓtοΣ ^y^ΩN^Ptoy ε^Üτ. νο φÜμ. να ττοýμ. νο χορÝψουμ.lt '(α!

Βρε εγþ δε φοβÞθηκα οτη ζωÞ μου τουò ΓερμανOýò, τιò φυλακÝò και

τιò κακουχßεò, θα Φοβηθþ το λιο πßο Li Κ εσυρ. ηOωιοòτο \ορο ο L]op-no ΒαοJηò ο \,ιιο\OρOò

ΟΙΚΟΔΟΙtΙΚΕΣ ΕΡΤΑΣΙΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΑΣ ΥΠΕγΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕηΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ

ΝΕΑ5


μüνο επò Ιγο!ò

ισπρÜττοιγ ijno! ßι

επÜξια α!τιιατÝστησαντο βιολßτο! Β,ιοι/η

-Ιλι,υνοò

ιυ,

ια

αν πdνε χ«ι πÜνε παντοι1, ΔÞμου ιαι

ΝιΖüλα,αιτοι ' Ι λ,,η.

Κω,,ιιι

,:ι,υ,

,VL,

λυ διν,ιη ι,ι/^,μl.c,,γη τιιι],41, 1ου .,ν θιλ,ι ταOι ιοοο ο,,ν,ßý,υº. νι, ο ι'., ,, λιοηßρι. να δι.οσßσει να ιÜροι! ανÜσα οι Ζοαμπιßüι]ò!α σιι!ε, 1ßrο!! το! α^/þ!α τηòδιασιÝδασηò χαι τηò ιαα(ßò, ,

ýò!

οq .,,/ οò

ΔÝνταοgιlτειση

μ,υ

λο ιηüν, με

βεßανιδιÝò, ελιÝò,,,),

|1,

δÝ!τρα τηò λÞjτειιÜò (πλατÜν(ι.

Αò 1ßνει α!τü

φι:τοò τον Οατþβριο, Τα

δÝντρα θα τα ηροσφÝρω εγþ, Ο Σßλλογοò ααι το Εßτλησια στιιü ΣυμβοýΙιο αòατοφαdßtÞ]! γ(τ τι(θÝσÞò, Οι ΖορμτÜδεò θα ι-ιrιιογοÜψοιν ßαι θα ÞρÜηι]ν υνÜλογ«, Θα τοιò ιρü τεινα ια μÜOο!ντο τòα.ΛÞjδι «Μιl ΙΚιρασχειÞιαι !ια ΣCßββα ω βρÜδυ Μιl,να μ' Ýδιωχlε ßπιr,,», Αιτü το τραγοýδι οδηγεß στο δÝντοο.το δεντοßτοι διjιι]ται ιαιπροι-φÝρ* Το βαOι! τοι ßσ2ιτ γη,α 2ο4ιηOεßò τοι]ò χλιß)νο!ò το! γ( να ιρεμÜσειò τ' ιßJιατÜ σοι Þ τζ ερ./(ι'ιεßßτ σοιj τι< ρζεò το!'Δα να δßσÞò τ' ßjλογü σοι Ιιτ(ß ηαιηß. ελÜιιστα.lια ýπ!ο, Καιξιτ!Üò

"αιδεν ,ΔΙ,Λα!γυò,,ºΙ,",,, τ,,,ι.,,, \r,,. lο,ºJοτ,ßιjι 1Ιη1,1υγη. οξιγüιο! ιι)òßò γονι:νl. «ηüβλητο, Εßναι το μον«δι7(ß εαγυστÞ, Ýι σß\,ΖÜJιι] ßο! σÝβεται τονΖüσμο. Üλλο δεν ιπ{ßαlι1. Ι]ß!Üι ß\, ι ιJlJ,

ι τιΙτυtιΙιωΙΙ ,J,ι,,1ι,,

,

Ιιν,ι

,

lτl

,,ιια,,ιι"η

() Υμ!ι,δ(ßß «ι!ν 1«ßρο, ν« μlιν tην τροσομò ιÜσε

Ιß t! Ι

^,

ιΙΙ,

,Þ, Ι,ηΙ:υ,ι,Ι1,, ι],

αιlÞ,

l.λι,ι\ι,,l.υ,

τροòτιò Λειτ(ßαθεγον

üεγ μπιßQεσε

Ι(οòττιντ]μνεß: ΧαßL]ε, üÝνδρο!

"αινα ειrχιη|ιλλο!, υφ'ο! οιÝττονταιτολλ{)ß,

ιγι ι,ι,ιι 1 μ,,,,ι,ι],,, -. ναι,J',,ι,ιι LΗι,ι,η, ß,,,ν,,ιlι ,ι Π.], ,,Λ,ι ,,η,, ,λj"ι,ιι2'ß 2υ ",ß, ι1 /,η,ιιζ Ι ι,,, ,ß,ι, ",/ ,γº /., lιl,,1,o1τo,1c,,l,jι,V,),o/i,rl ι\εν ι τ.Φ7ει ιlναßιιμΙj(ßνει η qiσlι, ?\ò τηò ß0](¼υιε ιν ι.ιΖ«ιαΚß να Φ(lδεßξι ι με Üλ].η μοι]qÞ

.τ(./χι]εμιrιÝνι]

τα

Ρßζεò αJι' αγιοχÝQι Για δ.ζ θιßμα rΙαγtßθαμα παρÜξεγο μεγιßλο, ηοι φýτòΦσεο «sοτσιtdφßdγωσταrεααμßδια

ιι

ݾι"ε ολÜιεòο δεγταßμε φýλλαιαι λουλοýδια,

Ýιει αγÜγrηαπ6 γεòd,μÞft 'òοφÞαπüιþμα μοιÜξÞσα γα'γαι ΑσιßÞτÞò ζει απ6 τ'αlÝqι Δεν

χι'ßχει

βαOιd

σßηß cιιλησßα'αρßξεò απ'α}ιΦιÝα1,

ιΙßεòγαγιοý ο Γοýμενοòγα δειòθαν' ο χιJαιι6ò roU γσι τα,λΦνιßß οι ιαλüγεοοι ηου βτηß,ογστ'την οßÞτη χαι rÜOε φýλλο rα6¾ογοòδιrοý μαòΑγιωò¾Þßη, Τοý

μÝαα ß'Δγιωòγιοý,γιορτÞ roU 2αΙßÜλÜοη

ΣÞμ€αα

χοαÝψογεστη χÜρη ßου μ'αγÜιι ßαιμε ζÞλο Φò τΦι να Ι'γουμ. Χαι μειò τοι "ΧΦιοιΧου, ß,α

ιι ι, Ι,τ,Ιι

ΕΥΓΕ ΜΠι^ το να μην πληρωθεß κανεßò επαγγελματßαò ΑγιωργÞτηò για τιò υπηρεσßεò

rεl(ß,,,».

Μη ηÜαειòαα.j \αοý χα7αοματα διαβÜτlι.

του κατÜ την εκδÞλωcτη στο λΙπερνÜγι,

ο\ ξι\οιιιοΔυ|lυ να. θα l.ßι,ε1.1σ ιο!ιταπ,

μιαò κοι το Ýσοδο προορßζο\ºαν για

Γ, |υοοι|ηò

το Α.Σ, τοΥ ΣγΛΛcΓοΥ ΕΥΧΑΡΙΣτΕΙ ουò ογοΠηΙοýò φßλουò κο ουγΧωριονοýò Που πρüοφερον

το ομνο€ρφιο

γjα νο

Πραγμοτο

Ýσοδο ιηò ηθεßη δα,θθº,οJ /ξ ο^ο/λÞρον ο,ο òßιλΓοιοοιRο ουL, πο

γορτÞ του Μπερνογßου, που το

¼J , ο|-πονοοιοý βοýΛ!ο, γ,ο τη, ονο,\οüοJlσº Α\¼ι ληο οòτο, lc. oL €Ρ, , ο'ο / ργ μοC

ι"]ζ

-ριο

Ευχοριοτοýμε λοιπü,ι την ο!κογÝν€β ΜπινιÜρη, τον ΒογγÝλη Μπ€λιü, τòν ΣωτÞρη Μüσιορη, τον

κων/νο Μüοχο, τον κων/νο τσüλο κο] τον [ýννη Εηßοηò ευχοριcτοýμε θορμü üλουò τουò φßλουò γα τη Χορηγßα των δþρων τουò γιο τη ΛοΧeιοφüρο Αγορü. ¸νο μθγüλο ει]χοροτþ οφ€ßλουμ€ κοι στουò Θπογγ€Νοτßεòπου δοýλεψον αφιλοκερδþò γι' ουτÞ τη γιορτÞ üπωò στον Τιüννη Μπ€λü, τον Νßκο Βοσι, ΚοτοστηυοτüρΧeò

λεßου ιη φßρμο ΜοκρÞò φυοJü -., "]οντο}οý,το, ρüν Αντþνη Α]δßνη l{οιτÝλοòοτο ΔÞμο Αυλþνοòγιο τηνι οροιþρ']ο'] ων ηνl'ι(Φ Jμητονß]ρü-ων

ιερü σκοπü, εßναι λογικü και αναμενü, μενο,, ΑλλÜ νο μην δεχθεß ο Μπιλ ο Α,\βανüò, πορüτιò πιÝσειò μαò οýτετο Χαρτζιλßκι των 2Ο ευρþ λÝγο\,ºαò üτι òπü το Σýλλογò και οφοý πρüκειτα, γιοτο Κομτταναρω τηò εκκλησßαò ΕΓΩ ΛΕΦτΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΩ, εßναι Üκρωò επαινετLκü και δεßχνει το Þθοò τοιJ Ανθρþπου, Γιο Üλλη μια Φορü: ΕγΓΕ λ,ºΠ ΙΛ

οΙΚοΝοΙrΙΚοΣ ΑΙιο^οt,ιΣΜοΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΠΔΩΣΗ ΣΤΟ ΛrΙΙΕ?ΝΑΓΙ ΕLΞοΔΔ ΚΑβΑΚο,t,ΚΗΣ,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,....

{,ιΙ:ΤΗ;:ß

ΑΓαFΓΗΤιυΝΕΑ

, , ,

, ,

,,.

.

.

,.

. , , , , , , , , , , , , ,

,, ,

. . . . . , . .

. ] ι

ι (

ΑΚΡΗΣ),,,,,,,,,,.,.....,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....ιΙ)0

ΣοΥΙ]τ\ΛΚΙΛ(ιιιΠFΛι\Σ),,,........,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....ι]0 ΣοΥΒΛ,\Κ]Ι\(β,\Σ]λΕΙοΥ).,,,,,,,,,,,,,,......,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,]0 ΨαΜι...,.,,,,,,.,,,,.,,........,,,,,,,,.

ΣΥΝοΛο ΕΞοΔαΝ

,,.....,,,....,..,,,.,,.,.............,,,.......,......6,10

ÞΣ-QΔΑ

ΑΠο ΠΩτ\ΗΣΕΙΣΨιΙΤΩΝ ΚΔΙ

ΠQ'Γ!2Ν...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l.{90

ΚΑΘΑΡß\ ΕΣι)Λ4 ΠοΥ ΠΑΙΑΔ(ΙΘΗιΑΝ

ΣΤοΙ]ΚΚΛΙΙΣΙ,\ΣτΙΚ()ΣΥΙνΙΒοΥΛΙο,,.......,,..,,,,,.,,,,,,,,850 ΕΣa)ΔΑ ΑΓ]ο

ΠοΥΛΙΘΙΙκΑΝ 6

λò,

ΛΔΧΕΙοζοΡο ΛfαΡ1\ Ι]6,ß ΛΑΧΝοΙ χ ?€= 2,52Ε

ι


Ýχουν πιο γνα σιJνεδηοη

ΑΜΑΔΕΝΕΧεΙΣΝΥΧΙΑ ΝΑ ΞΥΣτΕιΣ.,. Πολλοß κοι κυρßωò κÜτοικοι των γýρω χωρ]þν ουχνü, πυ(νü οχολιüζουν το Σýλλογο του χωρ οý μοò, ια πεýκο που υπÜρχουν στο δρüμο γιο τον Αψþργη, το Αρτεμß σιο, την ομüδο ποδοσφοßρου, το χορθυτικü, το ΑΓΙΩΡΓΗ, ΤΙΚΑ ΝΕΑ (,λπ. τοποθeτþντοò μοò οε προνο!βκÞ θÝοη Ýνοντι των υπολοΙπων χωρþν του ΔÞμου μοò ΓΕ στο θοτc ο€ Γοδ ü 1νΓ'lυò νομιζe ιò ü'l μοζ (üρ oc "ονòνοò τßποτο απ' üλο ουτü] ΜÞπωò νομßζετε üι νßνοντο| οπü μüνο τουò κοι üνθυ κüπων και eξüδωνj ΛÝωμÞπωdΙ -ο πνßυμο]ι{ü ΚÝν,ρο οΠοτeλ€ßγ,ο

οιο(ο Που πολcý(ι ο Σι,λλοι/οòι,ο τιòοδυνοι,còτου Ποι€Jω π_ζ 25 Ι ρüν ο

πιοιcι.Jω "]ιJζ! οτοιο|

c

roUV

^οOοò}c|ο|σJοß €υθýνεòγι'αυτü, ΜÞπωòüμωòτο üι γιο 25 χρüνιο δεν απελπιστÞl(ομε,μÞπωòτοπüθοòμοòγιοναπαλÝψουμε πüνω σ'Ýνα οτüχο που Θλüχιστεò πιθονüτητεò Ýχουμθ

να Προγμοτοπο]Þοουμe eßνοιτο μυοτκü üοων ÝχουμΘ κοτοφÝρ€ιjΛÝωμÞπω4Ι

ΠΑΜΕΣΑΝ Α^ΛΟΤΕ Κοκü χωριü τα λΙγο οπßτιο,ολλü χερüτερο νο Ýχειοπßιιο κλειστü Επ¼(εφθεßτe üσο γßνειοι π€ρσσüτερο το χω, ρü, ονοßξτ€ το φþτο. πüρτ€ò ι(οι πορüθυρο Διοοκεδü, οι€ οι] ß ο ωοοιο Jσto/ ο τ |( Γ€ρ ο/iJòΠοιJ ε, c ιο,ω

ρü μοò

φυτüψτθ Ýνο δÝντρο, Ýνο λουλοýÜ λ,1Þπωò η ουνδρομÞ !οò στη ζωÞ του χωριοý εßνοι οον ιον χου !πορü μ€ τιòοικονομΙ€q που üτον τον χρειοοτοýμe τον μeτοΧeιρζüμοσΙe] ΛÝωμÞπω4| ΝΑ ΣΩΣογΜΕ το ΣΠΙτιΜΑΣ ΚΑΙΜΕτΑ...

ΦωνÝò αγωνßοò γιο την eπιβωοη των «ΑΠΟΡΓΗΤΚΩΝ ΝΕοΝ» οχοýγοντοι üλο κο πιο Ýντονεò οπü το ΔΣ του ΣυλλüγοLJ Νο βοηθÞσουμε üοο μÞοροýμε (ο μ€ κüθε

τρüπο ΜÞπωò üμωò οφοý εκτιμüμe τηò ανογκοιüτητα τηò ÝκüοσÞò τουò πρÝπe το Ýσοδο του Συλλüγου κοι η δροστηρüτητüτου

νο το Ýχουνσον

πορü να συνδρüμουν üλλουòφορ€ßò

πρωτορχl(ü

σκοπü üπωòτην εκ«λη

ιοτß Ýτσ λοι ολ\ω- ο τcοιοδ}ο Joc οινδροJcι ο'ον ποον|-οτι,ü ρο\ο τº( ξß,ντοιοζJοò,ο ηοοαγξ| ocpyo τηò

ΦΑΡΔΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ - ΒΑΘΙΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΛÝν€ πþòτον πρþτο χρüνο φοβüτοιο ποπüòτο δ]üβο, λο κο το δεýτερο φοβüταιο Θεüòτονποπü Μ'ουτüπου βλÝπουν το φωòτηòδημοοιüτητοòμüλλον eßνοι σλÞθe ο ΜÞπωò πρÝπ€ νο ξθπροτοýν λßγο το μüτα των ποπü, δων μοò οπü το πüχοò κα νο δουν επιτι;λουòτο ποÞJνü τουò Που αγων(eΙαι οτη φßþΧeιο Κοι τη δυοτυΧßα νο το βγüλε πÝρο;^Ýω μÞπωcΙ ΚΑΤ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΝ Κολü δεν εΙνοινο |.]ην κüν€

òl<ακü, αλλü νο μη

θÝλειòνα

ro κüνεò ΕΙνοι σχεδüν σßγουρο üι μe Þν οπüφοοÞ ο Αι]λωναρΙιεò νο ορßσουν ουνουλßο την ημÝρο j']c.ορjο-οηò ιJι Αο'ε,οιων \το θο επºρCοσου! την €πιτυχΙα των συγκθκρμüνων εκδηλþοεων, που τουò

ΛÝωμÞπωc|

ΒΡθ ΥπΑΡΧΕΙκΙο ΔΗΜοΣ:

ΣκοJμüνο Þτον ουιÞ ιη φορο το γÝνιρο

του χωροý /οι

τοποθετοýοον φρθüιιο ομβρßων, Αφοý νο κοτολüβeτe εποδÞ δεν πüω (ολü (οιμθ τιò ημeρομηνßθòσκÝφθηκο μÞΓΦò cρχον'οι eχ^ογÝò Ιιο-ι μονο τüτε θJμοιJντοι το χωρü μοòοι δ¼Μοýντεò Ι\,4Þπωòαφοý ουτοßξεχνοýν üτι ο Αγþργηò ονÞκeι σßο ΔÞμο Αυλþνοò' πρÝπΘl πο συ χνü νο τουòτο υπενθυμßζουμε]

ΤΟ ΠΑΘΟΣΤΟ ΑΣΙΓΑΣΤΟ

c \oL J γιν€|

οτο μυολü κοι τιò κορδιÝò των

κοτοßκων τηòπeροχÞòμοò ΜÞπωòüμωòπρÝπ€ νο οκε φθοýν οι(ολοßμοòσυνδημüτθò üι ουτοßθÝλουν νο μοò κüνουν l{οκü κοι το εmχeιροýν, Θμε{ò που θÝλουμε νο τουòβοηθÞοουμεμεποιο τρüπο θο το κüνουμθ;

ΛÝωμÞπωcΙ ΝΑ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ

^ΕΠΕΙΟ πþò το καμπονοριü τηò εκκλησßαò ÝχΘl κοτοστεß ^Ýνε επικßνδυνο γιο την οοφÜλ€ α των συγχωρονþν μαò Θο προτιμοýσομε η Μητρüπολη κοι ο Δεοπüτηò νο 6ΕθÝ οουν Ýνο μÝροòοπü το χρÞμοτο που ειοπρüττουν τüσα χρüνιο οπü ιην eνορßομοòγ α το κτßσμο νÝου κομπονο p¼j Γρ ν ι,οò βρòι,ονÝνο κο,ü ΜßΓωò θθωροýν ο ι, ο ρüλοò τουò eξοντλ6ßτοι στο οφοý γßνειτο l(οκü νο πορß

στοντοιοτ òτeλeτÝòκο νο βγüζουν επκÞδeιουq

ΛÝωμÞπωζΙ

ΜΑΘΑΜΕ τγληΝοΙ ΚΑΙ ΝτΡΕποΜΑΣτΕ ΝτγΜΕΝοι Δεν ρπορþ νο κοτολüβω πþòÝχουν γυρßοειτοýμπο το πρüγμοτο ¸χ€ γßνεικοτοκρτÝο νσ eivo κüποιοòσÞμΘ, ρο φυσ ολογ κüò Οι«νορμüλ»πλÝον φοßνοντο μe οψη, φΙο κο οντιμειωπΙζουν σχεδüν το ροτσ σμü των ομοφυ, λüφιλων Σε ορ σμÝνουò ß<ýκλοιJò τηλθüροοηι<λΓ προ, βüλετο το πρüτυπο του γκü (οι ανοπτýσοειοι μιο φιλο-

λογßο που σο κüνε νο ντρÝπεσο νο ομολογÞο€ιò

το

εκεßνοòπουδθν φýλοσου «¶ντροòσουλÝεLδεν€ßνο πüε μ€ üντρο ¶ντροò ενοι εκεΙνοò που δοκßοσ€ κοι δεν του üρeοε» ΜÞπωòχüοομε τονμποýοουλüμοò ΛÝωμÞπωòΙ!

ΤΣΑΜΠΑ ΚΟΠΟΣ ΚΑΙΕΞΟΔΑ

-c οοο üJοßολ"] ο|. ο Jομι/ü θc οη γο 3ρßογòιοι JoΓo οò οÞμερα üτον πρül(εlτο] νο βαφτßοθιτο ποιδßτου, ξοδεýει μθ το ηüρο πüνω Χσρüο γονεßò ηθρηφüν ο ο ποπποýò γιο το Καινοýργο üνομο Στο τÝλοò üμωò üλ' οι]τü κοτο, λÞγοιJν οτο κολüα μθ το üχρηοτο γ¼τß Ýτσ kr αλλþò οπü το Δηροτκü τα ποιδü κοτοργοýν ß üνομü τοιJòολο οποκσλοýντοι μεταξý τουò«μολüκο» ΜÞπωòλοπüν τü, σοòκüποòκα χρÞμσ εΙνα π€ριττü]

ΣτΑΙrΑτΗΣιΜογΝτΡιΧΑΣ

ΕγδιαοÝοει - Ο ºüμ«ò Τ,ΙΤφΓρσον θεμελιωτιÞò ηò Δημοιρατßαò τÜ)! Η.Π,Α Ýλεγε: «rροτ4ßþ /laα ιþρα ποι, Ýχει τllαο xaL δε| Ýχει κυΙι,b"ι,οηοηυμ,.,1οýΓιιι Κυ/'.οl ηοη rJ, λ, r Γ}η τυΣο ,, ( | J ßυιΛ.,ßυι ι,α,ναι ο,ι ι, (ι,δυν ολ ι,ιι ιι ιι,ò Γιοýν 7ι,ι κ!Ι]Ýρνιση ται τßηο ),

-

ΛÝει ο Μ{ß"ηò ΤQιανταφιλλ6ποιλοò στο Νßιο Χατζηνιτο, 7,ßιοι σε τηλι¼πτιτΙ σ!ΙÞττ]ση στο Mcga:«'ii da,ΙÝνε οι α,τtο; το λ [τε. π υ υ }1αò αχοιß

ιΑλÞθια

ο

ΝrÜιηò

γε,,, »,

σε

τοιοßò πολßτεòαγÞ2ιß Γ]dντωòüχι d' οανιßσηòΤσÜtαò ΑΓ!αΡΓΗτι(Α ΝΕΑ 7


ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

30

2005

ΧΡοΝΙΑ ΣΥΛΔΟΓοΣ

1-1 ιροοον 30 λρο,,ο οηο ,ο,ι ιοι 23 Αß, φγητL\ 0-οΦοο οα! νο ιδρ,οου/ ιον ΣLτλοιο Ι Ι ,ω" q ,*,ολο Αι ωργ]ιων θο μ]ορο,Jσε να,σχυριοθε, ιOνιι\ οι ] ηροξ] ο_. ο, t] Ι l .μ.lr, rο,υο ] σημον,ιτοτΓρη,οΦ\ 1ραζ"ι ι ο,ο Lεr\Ov ο, (ωριου Fοò, ),- -οο

ηγοýμενεò δεκοετßεò πρLν αρχßσειη λεγüμενη εσωτερικÞ μετονüστευση, ποι] 1ο χωρLü ÝσΦυζε οαü ζωÞ. ποL το σχολεßο 0παριθμοýσε γýρω οτα]O0παιδιÜ, ποι] η ζωντÜνια, τ0 ττανηγýρια, τα

γλÝνιιοκοι\ενικüτεραοιποραδüσειòυηÞρχαναΦεαυτοýτουò ηδημιουργlαΣυλλüγουισωòδεν Þτονοποροßτητη Αηü τη στιγμÞ üμωò ποι η «εξÝλιξη» ÝΦερεχωριü σον το δLκü μαò αντιμετωπο

μετομαρασμüκαιτηνεγκοτÜλειψη απ τηστιγμÞπουη «εξÝλιξη"οηε εßμεαΦανισμοπαραδü_ σειò, Þθη, Ýθιμ0, πολιτισμικÝò αξιεò και οτιδÞποτε ελληνικü, η παρουσßο του Συλλογου ηταν απαραιτηη Πολý σοΦÜ λοιηüν αυτοßοι23 ΑγιωργÞτεò, ßσωò εν αγνοßο ιουò γιατο μÝγεθοò τηò ηρüξηò τουò ßδρυOαντο Σýλλογο των ΑΠΑΝΤΑχOγ ΑΓΙΩΡΓΗτOΝ, Με Ýργο πρωτοποριακÜγια

πινεποχÞτοLò üπωòιοοßlοχετευτικüδßκτ!ο

μεαπανωτÝòδεντροΦυτεýσειò μεμεγOλειÞβο μειηθεσμοθÝτηση

λασχÝδιακαιüνειρα üπωòτινκατασκευÞπ!üτυπουΠνευμοτικοýΚÝντρου

,,οºßJL υ/οιυ

οζΟ'LνΣΙΑ,,οιοα,ροJ,Σ,λ\ο,οò,Oιιοιι ],οι\υ,ο οΛι"ü/ο,οιρο,

τησουν τον Αγιþργη ζωνιονü, αλλÜ νο σ!μβÜλουν και στην περοιτÝρω ανÜπτυξÞ τοιι Δικοßωò λοιßιüν ΦÝτοò (αι ýοτερα απü πρüτασητου πρþην ΠροÝδρου του Συλλüγοιικ 0ωμü

Αßδßνη ]ιου ψηΦßσθηκε ομaΦωνα στη ΓενικÞ ΣυνÝλειrσητου Συλλüγου. ταΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 2005. θ0 Ýχοιτν πανη\υρικüχορο(τÞρ0 αΦοý θαεορτÜσουμε παρüλληλακοιτο «30 ΧΡOΝΙΑ ΣγΛΛt]ΓOΣ" Με την ευχÞ

üτικßποτεθαεορτασθοýν καιτα 300χι]üνια οò ονοΦερθοýμε

στο Φετινü πρüγραμ

μOιων ΑΡΤΕΜΙΣ 0Ν

.11 ΑγΓOγΣτOγ| Εεεεερε Δry]a, Η γνωσιι οτακο του Καρογκιüζη Ýδωσε τον τßτλο οτη σημερψÞπρþπι βρOδιÜ που üπωò πανιαεΙναιοΦιερωμÝνη οταπαιδιÜ, üχι μüνο τουιωριοιιμαò αλλÜ üληòßιò περιοχÞò ν]ε αθλοπαιδιεò, τρα\οýüια χορουò δþρα απονομÝò μειαλλßωνστοιιòνικητÝò αλλο καιμε μια μοναδικÞ παρασταση απü το θÝOτρο οκιþν ΑθOνοσßου, μετοντßτλο «ο Κορογκιüζηò χοιτο μOγεμενο

üεντρι φ,οδοξο,-,,0^ορ,οο μ,οOηοοο

η,, ι,ιο,ο r,aponl] ,ο,

αξßζειΦιλοδοξοýυεναγεμßοουνμεπαθοòκιαγÜπηγιOτοχωριüκοινOεßναιαυτÜπουχÜποιεθα γιορταζουντα]OΟχρüνLαΣýλλογοò

.

12 ΑγtOΥΣΤOγ: ΣτOυò δρüμουò τηò ηOνOγιüò κσι τηò 8εÜò Αρτεμηò ΗμÝρα αΦιερωμÝνη στοπεριβÜλλονκαιτουΑγροτουρισμου ΣεμιαπροσπÜθειαναευαισθητοιιοιÞοουμεκOLν αΦυ πνιοτοýμεüλοιμαò γιοτηνονdγκηπιòπροστοσßαòτουπεβιβüλλοντοò üσο καισιην ανÜδειξη

\,ο

ro

]

L ριοΛ]ò οJφ,ο,οι,O)ο ,ου πüτρινωνγεΦυριþντουΑριεμßσοκοιτουΧüνδρου

Jοò

arrü,a,,,oΓo,o οο,ιι.l'ο/ι , !ι

0οπραγμαιοιιοιηθεLπεριπατοòμεαΦετηρια

ιοπροα!λιOιουΔημOιτκοýΣχολεΙουκαιπροορισμüτLòβρýοεòιουχωριοý.τηγÝΦυραιουΑρτε μßσα, το ερειπωμÝν0 εκκλησOκι ιηò ΠαναγΙισοò τη γÝΦυρο τοιr Χüνδρου (σιο καμπο) κOι επι στροΦÞ απü την ποραδεισÝνια παρOποιÜμια διαδρOμÞ τOυ Χüνδρου, Η ουνÝχεια τηò βροδιαò

ειναι εξισου σπουδαια οφου στον χþρο του Σχολειου η αξιÝπαινη ηεριβαλλοντικÞ ο!ßδα του ΛυχεßOυ Αυλωνßρßου 2003 με πιν καθοδÞγηση των σπουδαßων κOθηγηιþν ιουò θομOòπαρου σιÜοουν την εργασßα ιουò, με θεμο τ0,{ιοτριβια ιου ΔÞμουΙυ,λr]γοò (λοογραΦικß οτοιχεια, τεχνολογßο λýματ0) Το προγραμμοιιò βραδιÜò θο κλεßσουν τα ΖορμßαδÜl(ια με παροδοοια, κοýòχοροýò. πουτουò üιδοξεηδασκüλατουò κοΑρετÞ ΡÞγ0

.13Αυγοýστου:30ΧΡOΝΙΑΣγΛΛOΓOΣΣτOΦετινOΑΡΤΕΜΣΙΑüπωòεßτlαμε,γιορτüζουμεκαι τα 30χρüνια δρÜοηò ιου Συλλüγου κιαν κüποιοò

βιοσιεßν0 πει üιLο Σýλλογοò για μια δεκαετßα

ιρ, οJηοιοδρο,. , ιJ.ι\θ0 ιο,μι ο ια,ομ0, οι]ηο,ο «δßδαξε» με τιò συνüπειεò ßιò και τιò αιτßεò ιlου ιιν προκüλεσαν

d

ΗσημεριιÞβραδιÜθ αρχlοειμε

μια σýντομη αναΦορü στο Ýργα

οο ου η,οJ,οΤοιμ1

,,οι

κοιτιò ημÝρεò του Συλλüγο!

για ν' ακολουθÞσει μια μεγÜλη üσο καιιστορικηò σημασιαò σιιγμÞ οΦοý ο Σýλλογüò μαò π0 ρουοιÜζει το πρþτο το! βιβλßο με το Απαντα τ!υ ΝýσOυ ΡÞγο. Α]ττÜ τα σκüρπια λαογραΦLκÜ ηθογραΦÞματα ηου κüσμησαν κατÜ καιροýò τ' ΑγιωργÞτικα ΝÝα ολλÜκαιßλλεòτοπικÝòεΦημε

Ο Σýλλογüò μοò σε συνεργασßα μετιò εκδüOειò Ε &Π,ΤOμβÜκοòκαιτηò οικογÝνειαò του αειμνηστου Ιr]ιχdλη ΣολÞ. ιροχþρησε σσιν Ýκδοοη τοι] πολýτιμου αι]τοý βι-

ρßδεòκαιπερLοδικÜ βλιου,

Κεßμενα κοι ποιÞμOτα 0πο το βýλßο του ΝÜσOυ ΡÞγα 0α διOβÜοει η εξαιρετη ηθοηοιüò με ΑγLωργÞτικεò ρßζεò Αλεξüνδρο Αßδjνη q ΑΠαΡΓΗτ ΚΛ ΝΕΑ


Η πορουσßαοη του βlβλßου, μετα¶παντατου ΝÜσου ΡÞγα. μοò δΙνειτινευκοιριαν'οναφερ θοýμε στουò συγγραφεßò του τüπου μαò, κÜιιπου οýτωò Þ Üλλωò εßχαμε κατüνουνακÜνουμε κÜποιο στιγμÞ Με την αφορl]Þ αυιτιλοιπüν θαγßνειαναφορß οτο συγγραφικü üργο του ΔημÞτρη

ΡOητΡ0 ποL επιμελεßται ο ßδιοò κοι μια ομüδα απü αξιüλο ανθρþπουò τοι] Αυλωνορßου. οιο περιοδκü πOθμüòmολαογραφικÜκαιιστορικιßηρüγ γουò ματα ττιò Εýβοιαò το ΕΥΒOΙΚ0 ΧηΡΙ0 του ΝßκουΤOμβüκου, κοθþò καισ Ýνα βφλßο μηεστ σÝλερ ΣγOýρOυ, στο θαυμασιο περιοδ«ü

του

Αμερι(ανοý συγγραΦÝα 0υßλιOμ Μπßροουζ που Ýχειτοντßτλο «Η γÜτα j]Ýσα /ταò», Δικαιωò

γενÜτε η απορια, τιδουλειüÝχει 0 0υßλιOμ ν]πÜροουζ καιη «Γαιαι]Ýσα/]0ò» στον ΑγLωργη καιτ ΑρτεμΙσια Απλþ( μαò δßνετεη ευκαιρßονο πορουοιÜσουμε Ýνο μεγÜλο ζωγραφο ΑγιωργÞτη το ΔιαμαντÞ Αßδßνη που εχει εικονογραφÞσει με 44 σχÝδια του 0υτü ευχοριστει θερμÜ τον εκδοτι(ü οαο ΑΠl]ΠΕΙΡΑ (οι προσωπικü ιον

καιτον του(

(

ιο βιβλßο 0 Σýλλογüò μοò

κ

ΠονOγιþτη ΚOρογκοýνη

Δημ. Σγοýρο noLr ηρüοφεραν για ιον ιιαροιιÜνω σκοπü ορκετο οντιτυπατων βιβλßων

Στ! συνÝχεια ιηò βροδιÜ( θ0 οÞονεμηθοýνßμηßκÝò διOκρßσεη 0ε üλατα ιδρυτικÜ μÝλη του ιLOU ειχOν ιην εμιινευση κοιτη σοφß0 ν0 ιδρýσουν πριν 30 χρüνιο τον ΣγΛΛΟΓΟ ΤΩΝ

Συλλογου

ΑΠΑΝΤΑΧOγ ΑΓΙOΡΓΗΤηΝ ßαOþò σε üλεò κοι üλOυò τουò üασκÜλοιJC ηου πÝρασον ΔημοτLκüΣχολεß0 ιουχωριοýμαqεπιτελþπOòαhÝηOινοflOιüογωγικüκαιπνευματι(üεργο, Ιο τÝλοò

οπ ιο

τιò βρOδιßò 0λλ0(0LιωνφετινþνΑΡΤΕΜΙΣOΝονηκεLστουòΖOτtτΙΠΑΛΕΣ(αιστο

οο,οο ι,,οΙ

ο

ΡtΙ"ºΠtΙ ΑΣhΕρ

ο,,0,,

Ι,ο, μο-ο,ο,

Λιρ.υΙ,

|

ορηο οο]

αφιεß]ω!ο οτο ρει]πει (ο τραιοýδι Ια κειμενα εßνOL ιο! ΒογγÝλη ΡÝτσ0, η διδοσκολßα χορου ανηκεισιην [ηOτιν0 ΚιOυοη (αιτσ σ(ηνικÜ του Γ, ΡÝτσο, ΦυσικÜτη βροδιÜ αυτι κOιι ΑΡΤΕΜ Σ Α

θOκλεισουμεολοιμο( χορευονιοò(αιτιιαγοLrδωνταò μεχρι ιοηρωι.

.

14 Αυγοýστου:

ΕΙΙ]!ι[ο

παραδOσLακü πανηγυρι

0ιι

δεν σωθηκOν

ßικαλλιτÝχνεò μητε

ο

κομπονιεò ολλ0 οταν μιλομε !ι0 ελληνικü ηOρOδοσιακü ηονηγýρι λιγοι εßνοι ουτοß που το .ΚΠρßοωΠOυν εΠOΙιο Ο Νηπßμηηò τσερτOò δενεΙναιOιιλþò Ýνοò τρο,γο!διστηò ειναιερευνη ηò συλλεκιιò ýιοσωOιιò του ελληνLκοý παl]αδοσιOκοý ιρογOυδιοý. γa 0υτü κοι μειC τον (0λουμεlιαδειτιερηφοροOι ΑΡΤΕΙ/]ΣΑ αφοý δεν ξεχßοαμε 0ýτε στιγμη ιηß üμOρφη βραßιο

,ιουμιι(χÜρLοεπρινOπο2χρüνι0

τοπOνηγυριεινοιη με\οληιιοριÞ ιου Ελληνο ΕκειγινετOι0

ßδιοò ιLρωιαγωνιοιÞò κιοΦειλιτυμε üχLμüνονOτοδια(jυλÜεοLrμε

αλλÜνO ιοιιρl]ÜγOυμειοινOτο

0γαβαθμισουrε ΚLοπω(γνωριζουνολßιαυτO(ανοι]μεκÜθεχρaνοσι ΑΡΤΕν]ΣΑ επιμÝνOντοò στηιΠοιOτητα{ιιLLην (0θελεΠιΟμερει0 Που θ0 (ονειειιτυχεßò üσουò Παραο]αθουνσ αυιüτο ελλη!ιι(ογλεντL

. ]5 ΑυγOυστOυ "ΣιοL φεγγφ!]]ßη!ΔιqΙ0] 0 ΗλßOò κλωνOρ δηò με σιν μογOδι(η φωυÞ του θο μαC σεργLαγιοει οε üλεò τιò γειτο!ιεò ιου Ελληνι(ου ιριιγουδιου ξεκινωντοò με αιιεπαναληπτεò επιιυχιεò Lων 0ε,]δω!ü(η χOτζιδOκι :0ρχακου καιÜλλων οπουδOιων Συνθετων κοιαληγοντοò οτο ποριιδlrοLαß(ß, γηοιωιικ0 κοι λαικα, για Ýνα , Ελληνι(ü ΑιιωργÞιικß ξεΦανιωμ0

Αυιý ηOυ προκOλεσε ιüιοιιερη συγκßγηοη κOι 0αυμασμü σιο περοLνα ΑΡΤΕΙ]ΙΣΑ ηιαν 0ι εκθÝσειò η!υ λειτOýργηοαν οτο χωρο ]ηò ιßλOιεßα( ιοL Συνετοιριομου γστερα λουιüν αηß

ΜΠ.

τΣΕΡΤοΣ

0ιlOßιηοιι ιιολλþγ συμπατριωτων που δεν τιò "χüρταοOν, και 0λλων που üεν κατÜφεJιαν,ra ιιò ειιιOκεφθουν ειιαναλOμβανßνιοι εμπλοιιτισμενεò (αL 0ριιüτερεò Το εργο ζωηc του ΓιÜννη η, Ιυοýντριχο ιιου απεσποσε περυσιτα θερμ0 ουγχορητÞρι0 üλων θο εκτεθεL(Oιþειο( με το κλαδιü ιου ΓενεOλογικOý ΔÝντρOυ ßα Φθονουγ ωò ιιò μÝρεò !0ò Η δε Ýκθεοη ΦωτογραΦßOò μειÜ ην ηερσLνÞ επLτυχßα φÝτο( εμπλοιιτßοτηκε με υπερδιπλüσιο σπανLο φωτο\ραφκü υλι(ο θο ιτιιÜρξει εηßσηò εκθεση ποιιεπψεληθηκε η ΔÞμητρ0 Δημητρßου με τον ιΙιλο ζ30 χρüνι0 Σýλλογοò". κOOþò κOιÝχθεση ζωγρOΦικÞòμεθÝματOντουριqτο üπουθαεκθεοουνÝργατουò νÝοLκαλλLτÝχνεζτωνσχßλþνΝ,Ε,Λ,ΕΕυβοßοò που τη διδασκολßοτοιιò aχειαναλÜβειο ουνιοπΙ τηò μοò καισßιουδOιοòζωγρüφοò ΤιþργOò ΡÝτσαò τÝλοò \ια ιιρþιη φßρü θο λειιουργησει φÝτοò κOιπερßπτερ0 με πορOüOσιOßÜ προßüντ0 καß «ΑνΑιOΝΑ» γλιικατουνεOιδρυOÝνιοòσυνετοιρισμοýγυναιχþντοLrΔÞμουμOò Ι!Ιε την ελιιßδ0 üτιθα Ýχουμε καιφετοò ιην ευχÞ καιτην βοÞθειατου 0εου αλλÜ καιτη δι(Þ σαò συμΠαραοτοση καιουμμειοΙη ελΠßζουμε üιι τ0 Πανηγυρýο ΑΡΤΕιν]ΣΑ 2Ο05 0α εßναι

,

ΑΡτΕΜιΣιΑ 2005

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟγΡΓΕΙΟγ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤγΞΗΣ

-Φ .Φ_

62λλδ^

ΗΛ. ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΓαΡΓΗτ(Α !tΑ 9


'Ενα ο

Ýργο

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ που συνεχßζει να ψυχορραγεß

Ýτοò1983λειτοýργησεσιοχωριüμαòτοαποχετευτικü δßκτ!ο, σÞν ºεριογΓ

που ηταν εν0 εργο πρωτοπορ,ολο λαι ηρωΙOγνωρο για την εποχÞ εκεινη

0μολογουμüνωò η αποχÝτευση ÝΦερε ßπο χωριü μαò μεγüλη ανα, κοýφιση σε üλοτα νοικοκυριü σε συνδυασμü με το δικτυο ýδρει]σηò,

ofiωò

η απολετεJση κοι1 υδρßLσ,] ειναι δυο μεγαλο.ρνο σια ο]οßα ηρεπεινο ονOΦιρο.οσιΓ μετο δεοντο σεβαο|,ογια το ( ουºνεJσιεò

κΦ τßρωτεργÜτεò α!τþντων εγχειρημÜτων, Ακüμα και η σýλληψη τηò

ιδιοòτωνεργυνουτωνγιαενολωρ

οοινο.δJο{ολοηροοειτ,οιμη,

Εμεßò οι συνεχιστÝò του ΑγιωργÞτικου γßγνεσθαι, ÝχουμεχρÝοò να συντηροýμε και νο βελτιþνουμε τα υπÜρχοιºο Ýργα, αλλÜ και να συ, νεχ(ουμι ην ηρυιοπορο δροσιηριοτητ0 ιων Αγ.ωογηιΦν, Αò κιßνοι]με λßγεò απλÝò σκÝψειò για το οποχετευτικü δßκτυο γιατß

ιοαπλοε,νοιδι σλολολοιτοοι,τονοºιαιινα, ια-λιονδυονοl,α Αò σκεΦτοýμε τι πÝΦιει σιην οποχÝτευη απü το κÜθεmπκü, ΣκÝ,

δηλητÞριογιατον Φυσικü κüσμο, αλλÜ κΦγιατο ζωκü flοιαπλþνει τιò ρßζεò του παιºοý, χωρßò να μÝνει Ýξω οπ αυτü το ποηνßδι οßτε ο ανθρωºοò 'ßνε οι λοι ,üν ο-ιοο 0Þιλlηιü χυρ,ò ιδιο,,ιρßò εηιοτ, το

εξ]γºοrιò üτ σο ποτοFι μοò κο, σην.γ\ýò ]ε μογιτý\ ,ου εινοι ο , ,οδολaοò ολων οJτων τι,ν λυμd-ων λα, υ-ο ριοχ,] γýþοτιò κOι

προßbντωντωνσý\ºρονηò υπερκατανολωτικÞò κοινωνßοò, συντελεΙται μια ιßμεση κοι μακροπρüθεσμη εκοýOια Þ α«οýσια καταστροφÞ, τüσο οτην οπΦÜνεη, üσο και οτο ιηÝδαΦοò, 0ι σοΦOß μαò πρüγOνοι Ýλεγον:

νο ηρολοβοινrιòηοροναθτραη.υιιò, Η μολ, ο_Oι .]'lορ, ια υπüψη ιτεριοχÞò με τον Üναρχο διασκορπισμü των μη επεξεργο ομενΦν ο {ιαλων λυμO,Φν, ειναι μολλον οιγοLρΙ ßΦρ.ò νο / ,οροLμε να ε!ºοπßσουμε ειτακριβþò τουò τελικοýò αποδÝκτεò και τιò συγκεκρι, μÝνεò εππτþσειò που μτιορεΙνα ÝχοL]με απü αυτÞ την ανεπιθýμητη κατασιασ], χρειÜζετOιιωρßò Üλλο Ýναò οýγχρονοò οποτελεοματικüò κοι διαχρονικüò βιολογικüò κOθαρισμüò, ιιου περνÜ στη σκÝψη üλων σαν Ýνα Ýργο οναγκαßο, σκßπιμο (αι ετιιβεβλημÝνο για πιν επεξεργαοια των υγρολυμÜτων και τηò λυματολÜσπηò, þστε να κατοmοýν ουμβατιß προò το Φυσικü ιτεριβüλλον, αποδιδüμενα για ]τüτισμα και εδαΦο]τοßη, ση οντιστοιχα, ΙνΙÝχρι τüτε üμωò, επειδÞ οπα ιτεΙται αρ κ ετüò χρüνοò καLχρÞμο γι0 ι νO,ε|ο,ο ιργο 1ρε, ε,να \ηφθουν ιδω ωρο al.oo μι ιρο /ια βελτßωση και αξιοποßηση του υπÜρχο!ºοò συσιÞμοτοò υποδοχÞò των λυμÜτων, εφüσον βÝβαια εßναι βιþσιμο, þστε να κοτοοτεΙ αποτελεσμαικü οιο ι,Γοοδοοτημο ιο_ θο .εοολοβ,]οε, οΓο σÞ|-ßρο μß,(ρι ιη λειτοι]ργßαενüò σýγχρονου βιολογικοý (αθορισμοý

{ολυιιρο

ß]ò

ιο

Ι?

Τ0 υΦιστÜμενο αποχετευτLκü σýστ]μα βοηθÜ αι,ιλß mο διαχωρισμü των λυμÜτων σε υγρÞ μορφÞ καιλιßσπη, χωριò την επιβαλλüμενη πε, .ηεξrρ\οοßο οLτþν ,rΓßροομινο λρ0, ρο,τaρο βιολογ,.η μολλοτ νικü ορΙζοντα κορεσμοý, Η ατιοκροι]στLκÞ μ!ρωδιÜ ηοι] διαχÝεται στο χþρο υποδοχÞò των λυμÜτων, ιδιαßτερο üταν το χωριü γεμιζει 0πü κüσμο οτιò μεγιßλεò γιορτÝò σεπροκαλεινο δειò κοι νο σκεφτεßò τιιν συντελοýμε!η αργÞ, ολλÜ οταθερÞ μüλυνση τηò περιοχÞò αυτÞò και να προβληματισιεßò οπü αυτüτο γεγονüò.0 υδροφüροò ορßζοντοò του ποταμοý χüνδροιJ,

σιγÜ,σιγÜ μολýνεται και σε σ!νδυασμü με ßι συνεχ(üμετη ßναρχη οφοιριη üμ-οL οηο ο \ομη οιο τερο\ ου,ο_ ο Χονδροò ορεj,ια σ!νεχþò προò το χειρüτερο κοθιστüμενοò üτσι Ýνα προβλημαßκü

ποτÜμι παßρνοπαò μορΦÞ χαραδροιοιÞσεωò και συνÜμα οεληνιοκοý τοπßου. ΜετÜ απü αι]τη την αßσθηση το θüαμα και τιò σκÝψειò ο κ0 θ, να\ οηο ετOò n,oι.UL, ο,ι ο, ν, ινα δυνο ον η,ο-ιλ] α ιοüιο,,]ση να αδρανει ΠεριμÝνουμε üμωò να δοýμε οτιν πρÜξη πι δραοιιριο ιιοιησι τηò ΚÜθε κοθυοτÝρηοτι εßναι ßδικαιολüγητη Η γη ε.ναι ιαια ιοηο ο ιροηο ινο μ.{ολο οφουΛορ λJρ ò o-,,J\ 0περιüριστεò απορροφητικÝò δυνατüτητεò, Απü τουò ανθρþπινουò νο.οL\ ιουò ÞΓορε. \ανιιò γο ξιφιγει, 0,ü,ο,,ò φ ο, ουò ο.-, νü, μο!ò üχι, γιατßη Φýη εκδηλþνειευθýò αμüσωò πιν κατασιροΦικÞ ηò 1Ο ΑΓΙΩΡΓΗΤ ΚΑ

ΝΕΑ

επικßνδυνα

ενÝργειαγιατουòπαραβÜτεò τωννüμων μετουò οηοßουòλειτουργει, ,οισαιν πιρ,οιη μοò aJο ι 1αρ Η δ οχε.ρισº ιων οηοβλ]ιων 'ινοι κτü καιβασανιστικü πρüβλημα το οηοßο συνεχþò διOγκþνεται Γßνεται οξýτερο και επικινδυνüτερο, λüγω κορεσμοý π]ò α!ºOχÞò του περιβüλλο!,ι0 χωρου οOν ουνεηßιο τηò .,] οποτιλεσμα]ιλτι αfιιμειι ιιση. τOυ προβλÞματοò σε συνδυασμü με την σý\ºροτη υπερβολικÞ ευμü, ρεια κοι σßνιßμα την υπερκοτονüλωση πÜσηò Φýοεωò αγαθþν, χωρΙò μÝτρο, γπÜρχουν ιτολλ0 σχÝδια κοι γßνοιºα επßσηò πολλÝò 0ιrζητηοειò για τη λýση αυτοý του προβλÞματοò, 0ι συζητÞσαò εßναι ατελεßωτεò, οι .,Γο,L, γιω-εò ποΛλεò, Ιο σχεδ,0 -ενολεη-βολο Σrηý ,ρü[. ü_JC

ΔενθαποýμεανακοýσOμεκÜτιεπlσημογΙ αυτü, ΣτοLρα ομωò θ0 -ουμε οιι δε, εßδο-ε 0,üμ] νο γ {ßι0 τß,lο,ε |ο ιßξιο λüγου, Εßναι απολýτωò σαΦÝò üτιτο χρονßζον συτü σοβαρüτατο

ολλß και την τοιτικÞ αυιοδιοßκη, ο] η\ οηοαò ºερτενουμι ,ò üμιοΓò ο']οτLλιουα ι,:, ,\ιογε|,,ò θÝμα αγγιζει Ýντονα κÜθε Αγιωρ\ητη,

επΙπρακτικÞò βÜσηò þσιε:

ο) ναβελτωθεΙκαιαξDποιηθεßτο υΦιοτÜμενο σýσπιμß υποδοχÞòτων λ]τμιßτων εΦ' üσον κριθει αρμOδιωò και βLþσιμο τεχνοοικονομικα,

μÝχριπιν οριοτκÞ αντιμετþπιση του προβλÞμοτοò μεβιολογlκο κα, θορισμü

β) Να κατασκευαOτεß σýγχρονοò, αποτελεσματικüò και διαχρονκüò ,η] ,οL η.ρι, ποοσιαοια βιολοιιλο\ ,οdOρ,ομοò |ων λLμO'Φ? ],ο βιßλλο!ºOò το

οιοßο εßναι Üμεσα συνυΦασμüνο με την ονθρωπινη

ýηOρξη,

0ι ευθýνεò τηò τοπικÞò αυτοδιοßκησηò για (ÜθεημÝρο (αθυσιÝρη,

σιò εßναι μÝγßοτεò, καθüσοντοπρüβλημα Ýχειεντοπισθεß, εßναι μεßζον καιεπικßνδυνο,

Η ο,νο οθ]-αι|,] μοL Φüρ ισι εινο ηολý LΓιοΙη ιι0 ην 0,]..ρι"Þ κοτÜσταση και το κοτοθÝτω κολοπροαßρετα, ιωριò κομια μομΦÞ κOι ουτü διüτι εκεΙ που εßνοι ακριβþò σ'lμερα το πηγÜδιß π]ò οποχειεýσηò Φυτεýαμε με τον πατüρα μου τιν 10ετßατου 1960 περΦüλι üτονεγþ τüτε πÞγαινα οτο δημοιικü σχολεßο 0υμÜμαιτο πÝτρßνο πηγÜδι με το γερÜνι Τη κορομηλιÜδßπλο οτοπηγÜδι με τα κατÜμαßJρο κορüμηλο, Τιò καρ!δýò με το ποχý Ισκιο σßιν ιßκρη τοτι δρüμου. Τα πανýψηλα πλ0, τÜνι0, 0υμÜμαι σιη μßα μερLÜτο περιβüλιτοL] ßτοκαρΙιη ιοLι «ΒαγγελÜκιο» με μιο θεüραιη βερι(οκLß στη μÝση ΦοριωμÝνη με (ατακßτρινα

βερικοκα θυμÜμοι στην üλλη υεριü το ηεριβü7ιι τοß μαι(αρßιη ιου

«ΓαλÜνη» με το μαγγανοιτÞγαδο, 0υμÜι.]αι Ýνα πανÝμορΦο ηοτÜμι που το εßχαß]ε περπατÞσει απ' Üκρη σ'Ü(ρη με ιòυò 0υνομηλßκουò μου, ικανοποιþνταò την παιδικÞ μOò διÜθεση για περιηaτεια ψOρεýο!ºαò σιιò σουβαλ:ò του με το χÝρLα Þ 1α γατδουροσΦüνßιλα 0υμÜμαι τιò νοικοκιρÝò να βÜζουν ολημερlò μπουιÜδ0 στη κÜμαρα, χOιρüμασταν τα την 0ιòρΦLß ιηò παρOποτÜμιOò βλÜοτη γdργαρα νερÜ, ^πολOμβÜναμε /ºηο".ορφο'l,ριι",\οτ |ο 1η \ ιο -ιò 0 "α-ο,ο'ºοι,'οr'ι Ýπλαο0 οτο παιδι(ü μοι] μυαλa με το θaαμα καιτιò υυρωδιÝò ιηò κα

ναπΙτσαò,

πò

πιφοδÜφνιιò,

Τοι.\ο,,οφιοJòρλ]οΓηο

ηò

χλοηò, των ογρLολοιλουδων καιτηò

\ F^Jo,o, ,,ι,,/οο οJ,ομο, οι,,

)ωδ,,ο ,,] 0δη,0 ,0\1 φL,, α η

Ι ω/ "0 , ρ.λOJ\0 ιυπýοιυι στLò πυκνεò φυλλωσιÝò των δÝνδρων ι,ε την παρουσßσ μαò. 0λΙβOμßι αφιßrlοοτα üιαν διατρÝχω ß]ε το αυτOκß!ητο τOν ηcρÜλληλο πρ0( ιο ,,

0ιOι0,, υ,, q.ομO.οιομ,],J\ ο jμι\ροιο.ò ονι,ρζΦ0,, του\üνδρòL],Ιßομßζωüμωòüιιτο ßδLßßιτθÜνετßικüθεΑγιωργÞηòπου ÝλειÞδενüχεισý.!ρqμετοιοιÜμι

ΕπειδÞüμωòεßμαιαπüτηΦυσημ.υκαιεκηεηοιOÞσειιòαισιüδοξοò πισιεýωσεμιακOλýιερηκαιαστοσηγιατΙcτο ßßιω,(ÜτωδενÝχωμονο

εγþ ευοισθηοßεò, Εßεýο üμωò ιιου Ýχω ßιγOυρ..ßναLη εμμονÞ σε ,ο,]j 1, ο,ο, j|L ρ0 η,.rη οΠοορ,, ι ι, t, ηριυJ !ο ο' 1 òΙJι Ιß,\

-.''ß,'

'\

- οτ']-'τ 0|,,ιπ

CVc,,

',λ'|'-ι,'1

,οι ιο

ρικÞò μαò κληρονουιÜò

ΜιχrÞλΓρ.ΡÞγοò


Γιι

Τππ Arlπrr...

-Γο!ο!αανü σαντοßταξα

Ι:

ιο,η.ß/ιλυ,, ιοJυυτγγ.\Fο τιοτΓυωrυòο'αυτÞ "ρOροοχετ,ιαμε ηι ιεν τ ιοση υα ε:ιαν. ιοιο πα, τιι, ι νοιιq ιρò σ\αμα ιοßlητιτα ο/ι r'oνo

*, ι

τα Üτομα το! δßνο!γ ταοφÞ σ'αυτü το περιοδικü με τα Üρθρα τουò, αλλÜ ιαι ßοlJò α!αγγþστεòπο! Ýχο!! ταßÜ νο! ν'ασιολιθοýγ στο μÝλλογ με τη συγ¾αα

γι]ανονταò μο! νιOιjρισε

τωòθα'αθειναμεπßιρει.

ι στjγγραφεßò

Τα λüγια το! με σΖλÜβωσαν

Μα να 'ν(ι αλÞθει α «ληOιγÞ

Κιετεßνοσα!

ν( διÜΙ]ασε σrÝψη rωV ιß].υß)ν μο!

την

την.ßιρη σα! αιοßμπησι: ναγßνεττοW λογιþγμοι

οοτλÜβοòrαιτιòλογιιÞò αμÜ!ιòÞοθ.ßιο χοντÜ, το χO]μιι το ατοßμπηdε 1ηòγηòrηòμ«γεμÝ!ηò,

σιιν2(-ιτινα'ßεχßισει,

'ßο! Þλιο ι)νοντßΖμσε qοß]τßOιι"ε ιιο<ιιαιριÜ

ιß!οò ιινß.12.ßσοιßε ν.! ιß αποrJιιòετßη1 ßLιν, χαι λßßι ι|η ιαι μ(τ ιÜ

Ν(ι

μι:

ιι

ιß(ßι

τ(.μßτια τοι

τι1 μ()τοτßττ(ι τηξ χ(οδιalò ßοι 1] α,]Üτη μαò (νθßε ι. Και τÝλοò το q ιλßγλιηιj

στα7ιßßημοι αßοιμπ(ßει

ι

τιιò το 'ß(!ττ.

για ιßινταΙ

ßλalι«ι,

(ι.l!τÜΙοιν

«

λεητÜ.

dαν αι(üνòιζ,

μαò συμβοινουνγεγονüτο,

μÝιοι ηο! πÝq τει σ7οτεινι(ß 1οι q (jftιjδοτΙ;,α ο!ßνι(ß.

λΚ τýò

μιζßιß'τυ

ξανaιδò1 τη μοα(ßτß

χ«ι (.!αδ στο

ý(

!]ιτε 7λ

νοι μοι

η

νεα{ß

!rii

θτ]μηστßτοι.

Κι ιjτι!ι'!α «η'α!τßι γλιστρÜ ξÝα.ι ηωòÞεν τε()αΙνει,

παοιßοτα ιÝαια ιιιαòO!ητÞò ιÞ τειτο1] τι) πòοσιιÝνει, Κι ο ι'αοταζ τßj!ò ιßßιεται στο

qιιòτη.ειτιιßτò,

που

δεντα

παιρνουμε χαμπÜρι, ΚοθημερινÜ κο, τεβαινο!με του κοκοý τη σκßλα, Η οικογÝνεια Ýπαψε να παßζειτον καθο, ριοτικü ρüλο που üπαιζε kaL το cryo, λεßο δεν fιρυσφÝρει τιò θρησκευτι, κÝò πνει]ματικÝò ουσßεò, που εßναι

το!

ιλÜια ιοι. το χλιßμα τοι, Ýγινα! τα ιοιδιßιμαC, ηοιμεòστο!οιρανιjλαμηρÜ ./λεντ.ßνε τη ι(ρ(ß μαòΙ Το

και

χωριü, κονεßò δεν εßχε κοτολιßβει τΙ ποτε μα 0ýτε κοι οι γονεßò τουò, Δυοτυχþò|ΑυτÞ η κατÜοτασι συμβαι νει (0θημερινÜ, ΚÜßω απü τα πüδια

γ(πßγιß ßιßνταιιjιιιΙα ΙΙερν(Þ]νοι ιüρεa

«Το καλοκαßρLπου μαòπÝραοε σεÝνα χωριü ηò ΚÝρκυραò Ýγινε μια διüρρηξη σε Ýνα ναü του. Η αοτυνομßα αποφüνθηκε üη η flρÜξη δεγ Ýγινε απü επαγγελματßο κλÝφη,'Εστρεψε πινπροσοχÞτηò σενÝουòηλκßοò ]5

οποδεΙχτηκε üτι οι δÝκα ÞτανχρÞστεò νορκωτικþν Ι ολονüτι ζοýσαν στο

Κι ι:ι(ß ιjßη τι μÝρ« σε λιγμοι](

η;.(ßνιlΞα 2ß

οΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

20 ετþν, ΕξÝτασε 15 νεοροýò

2αι μι,òστη!-λÞιιηò τα νεοßß

σε

σιγαισθÞματα

πο!

Μαθßτοια Α' Γ!μνασfu!

το!

Νº(ι μ{ι

ιαι

σινÜμα μοντι:Qν. ταιjηο επι7οινωνßαò ΠιÜστε λοιηüγ ιολl]βι χαι ιαρτß ται ]ι"ιι, ιι' h,,ηtsη.l,, ναουνιλ,οοýμ, -ηνl. ιη,,ληη,ι,|,, ^ò. δαΙο μÝQοò ηιò το οφεßλο!με στουòηοιητÝζ ται στο υò σlγ/Qαφε ßò τηò 1þραò μαò (Δ, Σολοαý(, Ν. κ(ξα!τξÜΖÞò, Π,Σ. ΔÝλτα,,,),

ι «πr.þΙ]ητε

μß]

με üνßαα

/Ε ι"",, ιαλ.j, λ^ßοτ ηυý d,,η.αυι \oJoι οfοιονοηποτΓ να γραυ, , "π ΙJ,ιηυ,,ItΠΙΚΟΙΔΙΩΝΙΑ,Ο /Qαη,,,;λυγ.,ò, \fl,,ν.òαº'τυ''òτιοοιαο,δο μÝνοιòααι δημοφιλÞò τρüιο!ò εηιιοινι)!ßαò, ΜÜrα αποτελοßν τα βιβλßα ιαι οι εq ιμεα ßδεò/ηεò ιοδ ιιÜ ποι εμφανßσßητα! dτ ιò ααχÝò το! ] 9ο! α ωνα π.τ, ΕξÜλ_ λοι η τστοαßα χaιθε λαοý ξεαι!Ü αη'η! εποιÞ ποι α!αχαλßφθηχαν γραπτÜ ιε4ενα ΕπομÝνο)ò. η γραφιÞ ειναισημαντιτÞ γιατßαηοßελεßÝνα! διαιαογιßü ται

Μασαι πλησßασε ιοντÜ

Ζι (π(] να)

εßγαι Üτομα με φανßασßα,

μποαοþ ν'αιοτ!πþσου! στο χαòτß. !α τα δþσοrJνστονι6σμο ται να τα μοιραστοτlν μαζß το! μÝσα απü το! μαγιιü ιüσμο του χαòτιοý, ΕßγαιÝνα επÜγ_ γελμα Þ αν θÝλετε- ιüμπι ιο! ιρειdξεται πολý δουλειÜ ιαι ηαοσπÜθπα, ιατ γοýργιε( ιδÝεζ ται σ!Ýψειò για να μßορÝσειò να ιερδισειò τηγ εμηισtοσß!η !αι τηνεντýπιýση τοι αηα ιτητι,ßοý το ιγοý του σÞμεαα, ¼μωò ειειßjΙ ο σιγγòαφÝαò εßναι ÝrαεπÜγγελμα ποιι στιò ημÝQεò μαò ι ιστεßω πΦò αδιιεßται λßγο, πωò σιγÜ σιγÜ ι_Üνεται αÜτο αηü ßην εξουσßα το! ασχεß πÜνω μαòη τηλεüραση ιαι πωò η -oιol.rli ,, , ιο, ιηζj ,α, ý,,, ,Ιºts.ß, δι ν υα'b,Λα οýη εγý 2αι τιοτ ,ω ßσνι νοß Üλλοò !α σlεαÞσει τιò ιδÝεò τοι απ'τον ι6σμο,,,

οτα δτßιòυα

τοιßιß τη<χαριßζ

Ζαιτοι!τα τηò λß ταε ß.ιò. Κι(ßτ«νεσι] ιοιειτηθεßò

τι! ιαοßjιÜ σοý. τ'(ßσταομ'αγÜιηιαιιαρ(' ΖÜτι αη'

dταüßν.ι ιjΙα διιÜ σο!, ΜαθÞτρια Α'Γ!μνασßο!

Ιι,tθ¶ηº,#ιß#§ßß

ανογκOßεòγιαη ζωÞ, 0ιπολιτεò Ýπαψαν να ενδιOφÝρονταιγια

τ0 κοινÜ περιμÝνουμε κüποιον Üλλο να δημιουργÞσει τον κüσμο τον ωραßο που επιθυμοýμε, ΤΙθεται το ερþτημα τι ρüλο παιζουν οι πολιτιοτικοß σýλλογοι και üλοι

μÝσο σε αυτη την κριση; την απÜντηση μOò πιν Ýδω, σε ο κ, κων/νοò ΙΙßΙπÝηò, κοθηγητÞò ττιò ΝομικÞò ΣχολÞò του ΙΙονεπισπ]μßου Αθηνþν,0 κ, Ι!ητιÝηò πο,

ροιισιαοε τη σημερινÞ κατÜοταση ωò μßα κινημοτο, γροφικÞ αιθο!οα. ¼λοι παρακολουθοýν, αλλÜ οι πρωταγωνιστÝò εßναι üλλοι. :αφνικÜ τα φþτα σβÞ, νουν και üλοιπροσπαθοýγν0 βγοι]ντσολαπατþνταò ο Ýνοò τον Üλλο. Ο κοθÝναò κοιτüειτη σωτηρßατου

και μüνο,'ετσικινδυνεýουν

üλοι να ηατÞσει ο Ýνοò

τονÜλλογιαναφτÜσασιτινÝξοδο

:αφνικÜμÝσαοτο

σκοτÜδι αρχΙζουν να ανÜβουν ανοπτÞρεò. Το λßγο αυτü φωò δßνει πορηγοριÜ και κατιß κÜηοιο τρüπο

δεßχνουνηνÝξοδο, Αυτοj οι 0ναπÞρεò εßνßι οι πολl'ιστιχοß Σýλλο,

γοι, Κρστοýντο λßγο φωò, μÝσOσοσιΦτÜδιτηòl(οι, νωνßOò, ΑνσβÞσουν κOι ßυτοßοι φορεßò σε λßγο 00

πεOüνουμε πνευμOηκÜ üλοι,

Αßü μοò εξßρτüτßιν0

τουò διατηρÞσουμε και μOζßνσ πολÝψουμε γιß τον πOλππμüμOò. ¼ταν, λοιπüν, ο Σýλλογüò σαò σÜò καλεß, σκεφτεßτε üχι ιον πρüεδρο και το μÝλη ολλÜ τη σωτηρßα üλων μαò και τοι] πολιτισμοý μαò, Εßναι ονÜγκη να διοτηρηθοýμε με

ην

ιτροσωπικÞ μοò προσφορÜ ο

καθÝναò, ΑΠΩΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ1]


ΠολιτιστικÜ Λ

|\

ΣυγκρüτÞμα Λυκεßο! Αυλωνορßου «ΦοΙΝΙΞ»

Χορωδßα Αυλωναρßου, μþαροò ΑΔΕΞ]ΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

Σαββατüβροüα

Στ' ΑυλωνÜρι

υ ομορφ, ò ιολι ι ιαι ιιι,ιοηλωοι ιò παραΡοΛουθηααμι υ ιαιυρ,ο α,ιφ,θεατρο ιοι Διμυιι2οJ ΣιοΛεßοý Αυλυναριhτ,

'ßο "")

ýιο

Η πρþτη ποι Ýγι!ε στιò 2 Ιονλßου, Þταν αφ ι€qωμÝ!η στη μ!Þμη το! αεßμνηστο! ΒουλειτÞ το! !ομοιj μαò Θαασýβο!λοß tΙαßαστòατÞ. ποιι γεννÞθηιε ιαι μεγÜλΦσε στο Α!λωνÜρι, ΔιοργανωτÝò ο ΔÞμοò Αιλιßινοò, το ιεριοδιαü ΡΟΠΤΡΟrατη Χοροδßα Αιλο!αρßο!, Η !πεßθ!νη τΦν πολιτιστιιþγ tοιι ΔÞμο! χα ]Ι!ααßα ΜπαßααrτÜqη αφοý ιαλOχrιjρισε τογιüσμοτου εßιε χαταιλýσειτο θÝατρο, Ýδωσε το λüγο στον ι,,,.,,., ο οπο ßοò α!αφÝρθηιε στη ζΦÞ. το Ýαγο χαι το!òαγþνεò του Θòασýβοιjλο! ΠαπαστρατÞ. Ο ΔÞμααχοò Α!λþνοò χ. Κατσοýληò παρÝδωσε τιμητtτß πλαιÝtα στο γιο το! 2αι ετßσηξ βοιλειτÞ ιο ι δQτελÝσαντα !φ!τουργοý ι, οòdσßι Παfiα, στòαtÞ. γη γα αιολοιθÞσα στη σι!Ýιεια χαλλιτεlνιτü πα6γραμμα απü τιχοαι]δßεòθòα, ιομα2εδ(ßνO]ν. τηγ παιδιιÞ ιαι τη μιrτÞ ιοιιοδßα Λ!λοναρßου, ßαθþò ιαι ßο μο!σιßü σιγιαüτημα ΡΙΙΟΕΝΙΧ, ποι αηοτελεßταταπü παιδιÜ το! Λ!τDßο! Α!λωναοΙου. πο! πÝοα αηü την üποη ιßλÞ σταδιοδρομßα Ýιοι! χατ τοτòτην ευlüμαστε, μιοροý! να ελπßζοι! χαι σεμια ιαλß ποιÝαα στο ιΙινθεο! τηòλ,lουσιιßζ, Λξßιει üμωò να α!αq,ει)θοýμε ξειωριστÜ στιòχοòωδß( τοι Α!λφ!ααßο! Ζαι γα ειφρÜ υυυιυ το\ ,ιλ ιο,\ Þ βσ,,, ι,jμυ,,σζ Αιιογε:|:Καιαq,αανοχ,μηνι,Jυ,ι,,νιºορουντοιοιιο αλÜ !α νιιÞσο!νμε τ,η! σι/ο!αιÜ ται την α!τοιειοΙθησÞ το!ò. ατüμα ιτ'α!τüν τον ενοlλη tι!ü αιjα«, ΜιαÜβο σε üλο!ò σαò. μιιροýò Ζαι μεγÜλουò 2αι q!σιr(ß σtο! μαÝσταο σαò, ι, ΑλÝξιο Παßφτη, 'Γºιγ 0"δÞλωση τÞιησα! με τι! τααο!σßα τοý<οι βο!λειßÝò τοι !ομοß μαò ια ΚατÝαr!α tΙεòλεαÝ, ο ι, Γεþαγιοò ΙιαηαγεΦαγßο!, ο ΔΕιθυντÞò τοι ηοΙιτ.ιοτj γααφεßο! το! !φι ηουαγοß τ, ΑγαστÜσιο! ΔιÜσιοι, ο ι, Δ. Φοαγχοýληò, ε2πρüσοηοι τηòΝομ«αιßαòτ,α, Η δÞjτεαη εξßσο! üμορφη ε2δÞλιι]η Þταγ αφòρωμÝγη σßον ΜαÝστρο, σινδημüτη μαò ΙΙιχÜλη Κο,,ß,η. ο οηοßοò9ανερßß σιγκινημÝνοò Ü7οισε τα ιαλÜ λιjγια τοι ΔημÜριοι υ, Κατσοýλη ιαιιααÝλαßΚ τηντιμ!τιιß ηλαιÝτα το! ΔrÞιιο! Αιλþγοò, Εγþ στη σινÝχε ια «!Ý λαβε ο ßδιο< να ιλÝι,ει τηνοßτο]òιß Üλλοò, üιτrß τοι Ι]ααδιÜ. ΟΙ 1ορωδßε< το! διδ{ßσ"Þ 2αι δ€υθý!ι Þτα! ομολογο!μÝνοò ιαταιληττιιÝò, 'ΓüÜ) η ιοαωδßα Αλιβεαßοý. Üη, ιαι ταοβαδοýαοι τηò Νßrαιαò ιαταχειροτροτÞθιgαν αηü το, δι, στυχοßò, üßι θÝαταο. Και βÝβαια το δυστι]7.ιýò αναφÝαεται σε α!τοýò ηο! Ýιασα! την ευιαιρßα"ατÜμεστο να παααιολο!θτßσουν μια στουδαßα πολιτιστι"Þ ΙtααδιÜ, Για μια α2üμα φορÜμπρÜΙ]ο σòüλουòσα<,

Οι τροβαδοýρο1 τηò

Νlκαιαò

ΜοÝαροò Μιχ. Κοκ(νηò

,! οτουδ1,,,,/θι,,,ιτ ,ι,γι,νιι τßζ ,,αμ η, ,,,/] \ι ,,, , ý,σ ηλ4,,, ,, ι,,r' ,UpalaVJ ιολ ,ι,,ι,/,,ν ειüηλþσεο)ν στο ΑυλωνÜρι. Η παα]τη Þταν το! μαθιτþ' τηò 2Up,αj ΙΙοτηòΑγατηιοý,ιι ιμ, π,ιπ ι,ß ι,ιι ιι?υυταιο, Þ|:οl alòα θα ξεπηδÞσο!ν υßιιοιοι σηο!δαfuι Ιι,lαÜφοι ιαι η δεýτερι ανÞΖει σε μ(, νι].!ρÞ ßο)γρÜφο, τοι εßναι μÜλωτα ιαι σινδημü, Λ L-l

,,ι,ýιιqOο

τιοσÜ μα( απü το οριü,

\υοß, η,,

, ι

ιαιαιοßσÞ

στ'üνομα ιΙααßα Παγαγιþ,

ιι, ,ιοι2ο, ιιιι ι^ß,J, ι,º/υ,: νυ !ι,μ, ι ι ι,ß

«τοινü» μαòμßιτι Ýιιεινε Ýιθαιιβο,

\4,rci,.

ι.,υ,

υιιιιυ,ιατα,' ιο,υι /ι,ι,υγψJηταουtιυι,ηιη, Γ,Τ,Ι\,1,

ΣγΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΝΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ (διασταýρωοι] ΧÜνια

]2

ΑΓ

αΡΓΗΙ ΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΠΑΡΗΤΑΣ

Ωρολüγιο)

ΤΗΛ, 22230 32330


Οι μÝqεò του ΙΙιßqjßα... σε

ιßτlαυò

- 'Γι 7ι'(ν ßÝρασ(ι! τιι,ò σ7εδιjγ μιj, !.ßιιτ(ß τι.ημaοεßτοι Ιßιηι7ιι. - Ν(ι ι|ι\,γριjιιοιιε Ýστι ) 7(ιι ιτι . τΙ τλ()ι: üιjιι λιj],(ι ],ι' ιι τιj\, ιι Λαιι]ι]]] - Να ι]|\,ßειιß(Jιι 2(ι το ΙΙ(ßι]ια τιιι ]ΙΙ(]5 «ßιj ro ηευιοδιι(' ιια:. - ΠυÝηει (Ιι ιßτιι η(υιßß.lιιηι 7ιι ßσι.lßιιιι,

στ]ιγ ιστοι]ι(ι

'Ιι'",,,, ,,,

μÝσß

,ι",,,,,

\(ß., ΣÞιιε9α ματßρη ιι-ιι0,.". ()ι ],ι ν(ιΙ?ι:τοι 7ι )!ι.ι] σ' ß\( 0ßο, \ιß?τιομοιυÞλι'ι στο7,a.οιν ιÞ,.τ ιß(|ιο.'Lναμοι!οß.l' τοι Ιι 1,(1],ι.ß σε εß,./( j γι].

Σι ) ).ιßγοι 7«ι τO)ν «Ζοòιιßßßδι )ν", - Ι]ßßαιιε. οι Üνι]υι)ηοι δΛοιν την ογτιjτÞτ(ß 7αι τη ßαμτιιßτη τι στι../ οι)τι'ß. αß7.ιÞζΙΙι ιjπΔ,ατßι'ò ημερομηνßεò, ι) Ιιßß,λοßοò τιτν Ατ(ινταιοιß,\],ιο)ργητ(ßν ι'rυιι αιι μιο.

Πι!ß],μ(τι2ιßΙΙ(ι!ιlδοση

- Τ,,|ι.,:, τοτ Ι]ιlτα,/ι(ýο,,η 2«ι τß,.ιγισ7ιμÝγ« ßßjι]ρια -ι,,,,,,,,, '''''''''',, ,, ,, ,ß , , ,,, ,, ι,

1,,,,,,,,ι,

/,

ι,;,,

]ηß.ιj, ι.λ{ι],7ο',ι7ü

),ιι,

, ,,,

]οτßιιι.

ι,,

,,

|Ι,,

ι ι,-,,,

,

,,,,,

]\4(!)2αιητοισιιι'νο. μισο((Þ]ß,τOιιιßνο.

πη, Πο7.Φι]7οι μα;. Γ(lτßý7ι τοι τι'νοι 7ιι τιßαρμογι7Þ. Τι]ßτη μÝο« τοι ΠÜ(]/«, Ο Αγιιßòιι: σι 1.7ιΙιι γα γιοατßΙει,

-

, Η ],ι)υη] ]ιηι7ι ?αι «ιτ(j Ý/ιι με],{ßλη ση(ασΙ.1, - Τι,,', ,,J',,,-,r |,,, ι|,ι,, ιοδüμησlι γßο 2({ταναοι1 Φ! ßολιοιß7οι μαò

',,L'J",|""

/"'

'ι" /",, μ(ιjΖ(ßιΙ(ιαο. μισοΙ]οιß

|,ι Μ

μιιο. ¸γινι ßα!ε:ιßßηση. ιßι'ιι\εμα Σιγνιßμη μ(ι:.ßß. ο ,\γτι

r|

1'L|,

,,,,,,

λ4Þ/.ßλοΣßßΙjßΙιlτο Η διÜθι,]ßιια.«λλιßΙει,τοΙ]αιßδιι1.1

γΛ,ει

ΔνÜιτταση τοι Κιρωι, - ι), , ^, ,,,,,1,,,, , ,,ι?,,) ,, ,,,, ι]ιÞßι!Jιν ι)ν Κι]ι) ο. τοι Α!{«,τηιιι.νο-- qειi],lι ],ια τοι. ι)ι ιιι η

-

Δι,lδε7α ]αυ(ß δι:2ß, Το αδ(ι7ιýαητ. στο η.οαι;ßιο τηß LZ,

,

|,,,J

Π,,j

ι,,,,,',

ßξÝ

' στο\ Αιταιηι(ß.. μισ(ι 7ßι αßαοαßτιτ() ι - ΙΙι]Ýηον"üσμο "(τι]ßειrß ιι ιl. ιιιΖOÞ( ε!ßδòαò. γΙ «ιlÝ: τι: ιεοß.στÞ,lιÝ<, - ()ι ÜνθαΦποι δßγοι! τη! τρÝπουσα ori(irIτa ιαι λαμπαι',

Τ Ι

,,,,,,

0εò, ωòπου κατεβÞκομεσ'ÝναOνθρþπινο κτηριο στο κüτω ΑυλωνÜρL, Αυτü ΦοντÜζει πονÝμορΦο παλüτι ΠOýιü προσιατÝψιε το Εßναι φτιαγμÝνο με λεφτÜ ιων γονιþν σαò, Παιδιü αγαπÞστε το εκμεταλλευ

τητασιιòγιουτιò, \) Ιιιjòθα ητοτ ξιαιò ηJιΓφιιμ ηνιτ;, - νΙι]ιιι Λαμπòτßò. ΧQιστü. Αγιß,τη-Λßηυþßο Κιßριιιß, - Σι μεοι2ßι σßßτι( \ηιτß1.1«Lι:ò.7ο!οßΖ«ι ß(!ηιlßι)(. σε (ß7,Ια -, -.,

Δl.,J

- το ßtρ(ßüυ. napaμoνrι τ' Αγιιρ],ß)ι. :νι)ξ ΓιορτalΙει το /ι )Qιιjμαò, Τροηαιτ τ

(1ιη)ι.

Γιορτ.ßΙα ο δι7ü. μα.

μαξΙßαι πι. ΛγÜσßαστ|..

lιj ,, L,,,,,Z,q,,,J.,,oJ,,,,,,ιι1

€L€CτRIc

γιßòο) το ZO)Qι{j Τηιη,

S€RVIC€

,/ ΣγΝΑΓΕΡΜοι ,/ ΡΑΔιοΜΑΓΝΗτοΦοΝΑ

,/ΜπΑτΑΡιΕΣ,/ΜιΖΕΣ ΔγΝΑΜο

ικοΞ ΑτΔι

πΛΑτ]ΝΕΣ

ξαναολοιrιο,0ιμοΛ Γο ο'.

ι

Α]Β

cαΝDιτιαΝ

νο

JO

º

λüμπα του ηειρελαßου κοι τ0 ..λουξ,,, Τüτε που κÜθε πρω' κουβολο' σαμε σχολειο Ýναξýλο ο (οθÝναò για ναζεοτοθοýμε οτη ξυλüσομπ0 κι Ýνα τσßγκινο κατσαρüλιγιο ναπιοýμετο γÜλοτου σιJσσιτΙου Ιν]ετÜ

οτοΓυμνüσιοοτοπßνωΑυλωνüρι στιβογμüνοισεκÜτLσπιτßσιεòαßθου

º-' ο μOθι'ε οσο ,ιο

ολΛο μºοο,

χτd μιrολÜ κOθαροι χρÞσιμοßΕλληνεò ΠαLδιü σαò «ζηλεýω",

-., Γιν. ο,.-|οτ,]_ογL\

ογο

πολßßεò

,ι kJι.,,,(:_ι

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ,/ΜπογΖι

νο.Oοιιο Γ, ,ο ι'ιοιοο-ο!Φο, moιo θυ_'Θ,ο'αδιτομ0, αιü,ο,ρο\ιο,οι. ουüοβοlο_, ο,ο.ο.. ο 80υμ000 !| ΣτOματηοο κOι ι0 φωτογραφισ0,

Γ,τ-Μ,

ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝeΡΓ€ΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΙ(Α

Δ.

/κΑΡτΑ κΑγΣΑΕΡιΩΝ

.

ΕΠΙΣΚΕγΗ

.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΙ{

D'rιE. t. laΟΙΙμ

ΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 463 τΗ^,: 21ο 2629442, 21ο 2525236 e,mai] η α dinisΘoleÞel qr

*^, .,

",.º.::::

Jff

-Jo¸Jl",

*.,"".,., ΑΓ

αρΓΗτ (Α ΝΕΑ 13


ΠΑΡΑΟΙΚΟ ΝΟΜΙ Α

Εßγαι ανÜγχη η <<χαταγαλωτιχÞ συνεßδηση» )

Ι-

τιòαιο 5Δ ,ιμOοοJ./ΟO4ο Jμ",.οω,Γοοòδοο τηò ΕνJοΓι

Φρο,

ο,,ν¼JΝ

,βοο\οι

δηΡ

ρüο

που οργüνωοε το ΕπμελητÞριο τηò Εýβοοò με οκοπü την ανÜδειξη κοι την ιιοταγροφÞ των προβλημüτων. που οντ μθτωπ(οιJν οι επαγγελμοτßεò βιοτÝχνεò κα Ýμποροι του

Σ']\ ο,]μο,τι, ] ου'] διη-ιρδο μ,

ο ιο,Jpιo

..

ξlΓοροι-ιρησο

-ροβ.]μο ¼, ιοθ, ιΓο\\-Νοιοò, ι,οι ¼

Γιορü,επüγγ€fuü

τοιJ ΕπογγÝλμοτο που δθν φοντÝζθοτε,

ο, "νιο 1jου Δ-,ο,οφ

ροΡο

μüνο στουò δυοτυχθßò ομπüρουò που Ýχουν νο οντογων οιουνο,ο ιο,,οουο /Ιο' ου'ο,ι,οιι ο,οφ'ροτο

ο'ο

σ€ επογγÝλμοτο üπωò οιοθητ(οß χομμωτÞρο, ξ€νοδο,

χεßο. φροντιοτÞρΕ χοι γòνRü οτην παροχÞ υπηρεο þν Στιò

πüλειò οΜÜ κα στιò €πορχßθò, σò χüθe πολυκατοι(ßα. üντε ονü δýο, υπüρχε] η κυρßο τüüε που €ßνο η πρþτη χομμþ τριο κο προπαντüò φθηνÞ Στο σπλανü διαμÝρομα υπüρ

χειη κυρßο που εßναιη πρþτη οΕθητκüò ΣοιJ Φτ]üχνε Ýνα πρüσωπο οου φτιÜχν€ Ýνο οþμα , τýφλο νο χουν τα μο ντüλο Κοιοτον ηüνω üροφο υπÜρχ€ ο l(ýροò πον δου λεýε μ€ν στην τρüπεζο, üμωòξÝρε το ΜοθημοτRü, τη Φυ σι(Þl{ο το Ελλην χü ( ολýτeρο κοι απü το üνομο ιου ΒλÝπe ò Ýβγολετο ΛýκΘ¼μe ] 7 κα κüτι ¼λο οι ποραπüνω θχουν Ýνο κο νü οιοιχεßο ΕßνοιπορÜνομοι κα ουνÞθωò φθηνüτθροι οπü τουò νüμμουò επαγ, γελμοτßεò Γατß λο πüν νο μην τουò προτ μÞοουμε] Σε kOF

ροýò πολý üýοκολουò ζοýμε, üρεξη γο περττü Ýξοδο üχοιτμεj Αυτü σl<Ýφτετα ο κüθε Ýναò οπü θμüò αδαφο ρþνταòγιο τοπθρο τÝρω ΕßνοιüμωòÝτσ; Ποραοχονομßο γ€ν(ü eIVa η οικονομι(Þ δραοτηρüτη το που συντθλΘΙτα χωρßòüδεεò ελÝγχουò κοι ποροοτατ κü κα βÝβοιο το οφορολüγητο οιι(ονομχü üφθλοòflου μιουργεftοι αιτü την δροοτηρüτητο αυτÞ Στηγ πρüξη σημοßνει ο!ι Rοηοιοι€ππÞüειοι,

ντοι ογοθüκοι υπηρ€σßÝò,

λοηχÝò €ιοφορεò

l(

οι

λ€γ

δη

€μπορ€ýο,

χωρßò eνοß(το, φüρουò, οσφοχο ποιοßηιοòτων

€μπορ€υμü,

ßων κοι των υηηρeοιþν τουò, Αυτοß δeν υπüρχουν καιο, πουθενü, Δεν ελÝγχοντο! γοτß δεν υπüρ, γ€γρομμÝνοι χοιJν Δεν Ýχουν Ýδρο, üενÝχουν κüνε ÝνορξηεπαγγÝλ

μοιο. lνωο ü ¼'.,ο òι ογ!ιΔJοιιεòΡοι.μι ορο ο, μο/ο ηοÝτ-

νο.ι,οιο

ιολ Jτo. ν,οζ.|ο. ο^ο,ο ιορο ¼νJ οζ μüνο ελÝγχοντοι, κολþò, απü τιò ι(ρατκÝòυπηρeσßεò αλλü

καιü ταχιll(ü ü]αστÞμοτα Ýχοιιν τιòουνüφθΘ9 το χλεσßυα τα κο το γθνl(ü Ýρμθγμο ον τα οι(ονομχü τηò χþροòδον πüν€ καλÜ ΕπαüÞ μπορθßνο υποθÝοε|κονεßò üη «Θντüξ€ J" οa üοL τουò ονθρ;τουò ,ο β\ orou, ο Jεροι ομο,οο θο ποροθÝοω μερκü οριθμητ κü δθδομÝνα απü ιονκλüδο των φροντιοτηρßων, που ξÝρω l(ολü, γο να δθßτε üτι δθν μιλüμΘ γιο «μεροκüματο» Σθ üρευνο τηò ΓΣΕΕ που üημοο εýτηκε το ΦεβροιJüριο του 2005 γο το κüσ]οò των φροντ οτηριαχþν μοθημüτων

(αταδεßχτη(ε üτ σ€ ετÞοο βüση, πονεΜαδκü το κüοτοò

γα το

νομßμωò λ€ιτουργοýντα φροντιστÞριο Θßνοι € ενþ το l(üοτοò για τα παρüνομο δ οßτeρο . οθ- τLºοL, ιη! τρη,/μοτL -ι ι ορο ¼ üò ο, €ι,ο ο,/ιιο,ο, ο αO5ο75000 ι ¼οο γο ¼ νομü Jοò cνοι ]ü2 Ο3Ο 000

3 ]32 000€κοι7

Απü οτοιχ€ßα

830 000€

τηò ομοσπονδßοò ΦροντΕτþν

ΕκποßüειJοηòπροκýπτε

-

Ν/]Ýσηò

üτ παν€λλοδ]κü οε €τÞσα βüοη: Το ΤΕΒ Ε εβπρüπει π€ρßπου ü 000 000€ωòαοφολιστκÝò

14 ΑΓαΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

θ

e

οφορÝòτωνιüιοκτητþν μετüχων ΤοΙΚ ΑΘ οπρüπε περßπου οφορÝòτωνθργοζομθνων

52 000 000 € ωò

; , , ιοι ρο",

ο γηο, ο," ο Ο,ο,ομD

-

80Ο00 Ο0O€ωòφüρο€

Δ "οü

ο

Ι

οσφαλ

οοδÞμοτοò

χÝò

º,ρh ο,

'ιο ιροΓτ

\,ι ,Lo Δ.Jοοιο

στ

Cρι ο

Ι3ü ΟOΟ 0Ο0 € οπü το 3Ο'/, τηò φροντ οτηροκÞò δροστηρ ü τητοò Το Üλλο 7ΟΟ,6 τ προοΦÝρει στο χρüτοò (Το στο]χεßο

eiva οπü δýο ü¼φορετκÝò Ýρευνθò τηò ΓΣΕΕ κο] τηò ΟΕΦΕ)

Φοντοστεftε τ ουμβαßνει ο νο λογκü γο τòüλλεòεπογ γελματικÝò δραοτηρ üτητεò ,οθ, ο ο-ο-μο, roι ι δþ Γρο} , º ο - / ο-. , ο. ' ο'ο , οι . r , λü σ \ο/ο"ο,οπ .ο. οο, ο]ιο

οι ,θL, ο

Γ ,ò.ß,οι δ \οτο\ νο .ο

,

ο,

,

ο,ο-ιυ\ι",,],ο,J/.]

.

ο

ο\'.η

.ü , ο οτο,

ι

,

-

,,

ü , ρο οò

ο,μΓ,

ρ,φορü

μαò €πβραβεýε τουò πορüνομουò κα üεν üημουργεßτο αποροßτητο Ýσοδο ποιι οποιτοýντο j Δεν ιJποσl(üπτουμΘ κοτ ουτüν τον τρüπο τηνβιωοιμüτη

τα των νομßμωò λθτουργοýντων eπιχeιρÞοeων, δεν τò οüηγοýμθ σ€ οφανομü χοι χλθßοιμο] Ομωò θÝλουμε θÝ οειòεργοσßαòγα Η

τα ποδü

μοò ΠoUj Φτüνθ γο üλουò το

Σουηüßα κα γενlκüτερα ο Σκανδινοβ κÝò χþρθò φημß

ζοντο γο την,{οινωνΜÞ τουò πολτχÞ Πρüγμοτ θtνο ολÞ θεο Πüοο απü εμüò üμωò ξÝρουμθ üτ Ýχουν ιο υψηλü,

τ€ροποσοοτüφορολογßοòτηòΕυρþπηò(πθρßποιJ4ü%)κοι üτ] στ ò χþρθò ουτÝò ΘiVaL üγνωστεò ο Ýννοιεò τηò φορο, üιαφυγÞò κα τηò ποραοΜονομßαò Γ€ν]κüτθρο,Ýχω την εντýπωοη üß δεν γνωρ(ουμθ τιοη οιο\ ολ!τι ; οLνιιδºο- Ροι ο .ινο, ομ. ο,] ο\ ο,ι.

-ο,.ι,

]

νακατακιÞσοLτμετην Ýννο α αυτÞ Βιβοο ο Γιοροι ο,ω ο.(ψ. òδ(\ ογοι",oJ\ ο. ,ο"ο περßπτωση το üσκο κρüτοò, ro Rρüτοò που Ýχα μüθε νο τ μωρεßτουò νομοταγ€ßò πολτθò (γατßτιμωρßα οτουòνομο ¸ι,

ιòιινο

οιοποζòε

?ο^..ρ

οοýò o-o.Jι .1 νο|-ο ο\Ξ

ò

θμσ-ι\γ

!ον

οι,ο

ο,ο

ιο.ρο'οò ποι δι, (,òι,οιο,

φÝρεινο βüλει(αιπολý περιοσüτθρο. νο τηρÞσε ιουòχο νüνθò ιηò ογορüò

το χρüτοò ποιJ δεν οξ οποß]σθ χα δεν οξ¼πο εßπροòτο συμφÝρον μοò το κονδýλ]α ιηòΕυρωπα,

r{Þò

Ενωοηò, τοκρüτοòπου.ποιJ. που

Ομ-\.οποι-θο-ρεΓ€ι ,οτοθο, μ. οτ ¼.ρο ο Ξι-ο, ο . ολοι ,J\ ò olιεJoo ò οL , r' ,θυιοι ο' μΓορο τ- |-να οΜüξουμθ προò το κολýτ€ρο αρι(eτü πρÜγματα, üτ κοι€μeßòÝχουμθ υποχρεþσÝιò κο eιJθýνeò , οι νο|-ζ- οιι ο, ιρο, :ι.]òι ] or,o\1 ο,τ ο,,]ν .ο /ω/ιο οτονκαθÝνο απü θμüò τüτe eiva σßγουρο üι θο την οποß τησο,υò ζνιοJο ,- / οΛ/ο\- οJτΓ .ο οπο ο)ο,ò οL,οJò τη στüση μαò

που κοτü χοιροýòζητÜνε τηνψÞφομαò ν οο- Jο!ßιγτ' ιορο-Lτρο., ιο^. -ο, θο πρ.π( .ο,lοζ προβλημοτ(σ θινα η ποιüτητο προßüντων κο υπηρθοþν,

που παρÝχοντοι οπü ονeýθυνουò ονθρþπουò τουò οηοßουòδεν!πορθßòνο ΘλÝγξe òγο οποιαδÞποτε ποροτιτ, πßο Þ οβλεψßα γιοτßη ουνθργοοßο μαζßτουòεßνοιεξ ορχÞò πορüνομη, γεγονüò

που κα εμθßò που σLJνεργαζüμοστε

μοζßτουòγνωρ(ουμε

Με βüση το ηοροπüνω εßνα πρüγμοτι φθηνü τα προιü ντο κο ο υπηρεοßεò τηò ποραο κο νομßοq ΜοýντριτοòΒοσßληò


ΑΝΑΚοΛογθιΑ Ιογ ΔΗΜογ ΚΑΡΥΣτογ

-ο

Ζ υγLÝοτατο αγορüκι, _ Η ΒιβÞ Καιτüρη και ο Ζοχαρßοò ΒογιατζÞò οτιò

ΠανειβοßαÞ Ομοσηο!δß1. üπωò τολý σοqι' οαξει

το 2αταστατιιü τηò. εορτÜξει τη! αηελειOÝρωσlι τηò Εýβο« κ(ßθε χρüνο σε διαφορετι7]ß τüλη τηξ Εßβοιαò, σινεργαξüιιενη ιιε τοιò Σιλλüγοιò μιjλη τηò Ζαι με υ, ΔÞμυι': ιο,, l'Jo,lo'|,Þ,, q,,ιν ?ι\Γτ( ιυ !α τηιηθοß! οι τοτιΖοΙ Ιρωεò, να αναδειΖιýετε η ρΙοτò. για J'ULιιu τlζ2Üθ,,,,^,,l(º,iJl ý α,υι!α.ι,η ,ι/ι ι,ι, ε, Jη|,Λ ια ι μlι, να γ!ωρ Ιζοιν τα μνημε ßα, τα α:ιοθÝατα ηα ι γ« Ιραγμα Ι, ιΙΙ,,υ,ýτ,ß\ΙηιιιΙ ιJò_,|,Ι,,,,Ι,º Ι ,, Το 2003 τιòεν λ(jτω γ ιορτÝò δ ιοργÜνα!Ε ο Σlßr.λογοòμαζσε σ!νεòγασßα με τογ ΔÞμο Αιj,þ!οC 2αι τατÜ γεγιατß ομολογßα lta! Üτòωò τετ!lηιιÝνεò, αqοý πÝòα αιß τα εßιβαλλ(jμενα ßΙηΙ,,λ,,τι], υι,) ι,ζ, ισταΘd.,, ιßιι ι,ι\ι ιν j,|,urια,,Λ.,\,ιι 5 σε θÝαιια με 7οαωδ ßεò, 1ορειτ ιτÜ, θεαταιττß πααÜσταση, εßθιj, σειζ, ετδαομrÞ, ετισιݺ]ειòσε ΜοναστÞòια rαι το Λαογραqαßιj

Μοισεßο, λαßυ

ταααδοσιαιü ηανηγýα ι. Δεξßωσι του Δ!μÜα, ποοò roι( ετισÞμοιò,,, Ιτα! μια ηα«?αματιιÞ γιορτÞ τι' ιοαγι,π,ι/,, \,Ιν,ι,υου\ο ο'αυ,Λυ_ º,,υ Γß(,,υυν rÞ,J ιιι,

Ιοι "'α

το!(γι'α!tüν τοντιjπο,

ΠÝρσι τιò γιορτÝò αγÝλαβε ο ΔÞμο< Ιστιαßα( Ζαι αν ιιη τι Üλλο. Ýλλαψη ιαι τολιτιστι2οß Σι'λλ(rοι σ!γδιοαγα!Φττß. Þτα! σε γενιιÝòγραμμÝò. ιΖανοηοιιτιιÝò. ΦÝτο<, τιòγιορτÝòξÞτησε!ατιòιÜνει η Αδελφüτητα Κ«ρι, στßι)!. μÝλοòτηò Πα¾ευβοιαÞζ. σε σινι]ργ«σßα με τον ΔÞμο Κ«_ ρßστοι ται ε!ιl üλο ι πεα ηιÝναμε üτι θα ßταν. ßσοò ο ι ,αλι]τερεò γιοαη ζ, αα οý ι \.ουυ loc δ α0, r., οΛη ι,, ν ιοιτοý|,Γτα,,(, a γ!α ια 2Üτι τÝτο ωj ο ΔÞιιοò Καρ!στοι α!αιÜλεσε η δÝσμε!, στß τοι. στο ταρÜ πÝγτε, επιιαλοιßμενοòοιιονομιιü ιρüβλημα, αφÞνονταò τζ γιοατÝζ μετÝορεò ιαι τοιò rßρο»ò ιΙηλÜ στον οιραγü !α πεαιμÝνοινατü ειιÜòτηφετι!ÞμαòΜΝΗΜΗ, Α!τü λÝγεται ΑΝΔΚΟΔΟΥΘΙΑ ri πιο αηλÜ στη γλοßσσα -,,ß

μαò «ιοßλιμα» ι«ι φισιιÜ εß!αι μεγÜλη ιροσß]ολß ülι τιjσο για τηνΠανειβοΙιÞ. ιjσο για τον ßδιο το θß,ιιü7αιßο!ò'Ηροεò,

Η Πανειβο'ßιÞ Ομοσπονδßα ιÜ!τωò Þιιαριστεß το Δrßμαριο \σ,ιιδαò, r, Α!αγνωσιαχη, ο οιο ο, η\ι'λΓβß \α ουΛι ,ν ιαοοιÞματα 2α ι !α φ λοξενÞσει τη γιοατºÞ σι] μιCι σεμνÞ τελετÞ στιò Ι0

Ιο!λßοιστι! Χαλιßδα,

τιþογοò ΒÜσσοò ¸φοροò Δημοσßο! ΣιÝσßυν τηò Πανει'βοιΖÞò Ομοσπονδßαò ΕλλÜδαò

η

Μ τιιγιΗτιι(Η ΒΡΑΝΑ Λιτ0 τ0 ΔΗΜ0 κγινlΗΣ ιαι τΗß ηΑ ΕΥΒOßκΗ 0 0ΣπOΝΔιΑ Στ0 ΓιΩΡΓ0 ι(OΡ0

Στιò 6 Αυγοýστου το βρÜδυ σιο ειδηλιακüτοπßο του Χωνευτικοý Κýμηò ο ΔÞμαρχοò Κýμηò κ, Δημ.

θωμÜò και σýσσωμη η Πανευβο]κÞ 0μοσπονüια

Πολιτιστι(þν Συλλüγων θα τιμÞσουν τον μεγüλο Ευβοιþτη βLολιοτ1 Γιþργο

(üρο,

0 Γιþργοò ΚüρOòγεννÞθηχετο1923στουò ΑνδρονιÜνουò κOι απü εννÝα,δÝκο χρOνþν Üρχισε νο ποßζα βιολι με τον ποτÝρα του. που Þτον κουρÝαò κOιψüλτηò, αλλßß και μουοικüò στο πονηγýρια, Το]937 μετακüμισαν 0ικOγεναακþò σπ]ν ΑθÞνα κοι γρÞγορα ονακÜλυψαν το ταλÝντου του οι μεγιßλοι καλλιτÝχνεò καοι δOκογροφαÝò ετοιρßεò, Τα οτελεßωτο, φOντOστικÜ του ταξßμιο καιοιδοξαρÝò που α(ουμποýν τη ψυχÞ, τον κατÝτοξOν σαν Ýναν απü του μεγαλýτερουò-Ελληνεò

το!ò kιJ, ενOαΙε,τοοτοτοροδοOιOκοηOνηγυρι

Η ΠανευβοßκÞ ομοσπονδßα και ο ΔÞμοò κýμηò κOλοýν

LOßοJò,Κυ-οΙεòιο,ü{,μüν00

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Μιχüληò ΠοπορÞγαò καιη Κοτερßνο κýρκου σηò 28 Ιανουορßο! 2005 ÝΦεραν σ.ον κüσμο Ýνα 14

Μαßου 2005 Ýφεραν στον κüσμο Ýνα υγLÝσιατο αγορüκι Η ΙιηÝλπω Καντüρη καιοΣτüθηò ΡÞγαòστιòlο Ιουνßου2οα5 üφΕρον Φον κüσμο Ýνο υγιÝσ.οτο ογορÜκι Η ΔÞμητρο Μüσχου και ο Κþστοò ΠοπορÞγαò οτιò 24 ου, VioJ 20οξιΦ, οονσον "οσυο ενο υγÝσιο,οιοριισο{ Ευχüμασε στουò ευτυχισμÝνουò γονεßò να τουò ζÞσουν,

-

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

-

Η Σοφßο κρüχου και ο λΙπüμπηò ΖÝρβοò βüπτισαν τα αγο ρüκιοτουò σ.ο χωριü μοò οτιò 11Δεκεμβρßου 2οο4, τα ονüμοτü

τουò ΧαρÜλαμποò ,(αι Απþ\ηò, Στιò 7 Ιýαlου 2005 ο οεμ ιστοßλÞò Τρο κοσιüρηò καιηΑλßχη Βlτωρßου βÜτπισαν την κοροýλα τουò, Το üνομÜ τηò λ4αρΙα-

-

- Στιò 4 Ιουνßου 2α05 η ΖωÞ Δημητρßου και ο ΧρÞστοò Μαρ, τσοýκοò βüπισαντην κοροýλατοιJò. Το üνομÜτηòΑθονασßα, _ Ο ΔημÞτρηò Β. Κοπüρηò και η ¶wα βÜmισαν σ.ην ΑθÞνα το αγορÜχιτουò σ.ιò 25 Ιο!νßου, Το üνομÜτου Βασληò ¶γγε

-

Στιò 26 ]ουνßου 20ο5 η ΔÞμητρο ΚσρκοτÝτση και ο Γιüννηò Κοιττροýμποò βüτπισαν το ογορüκι τουò, το üνομÜ του Κων Τουò ευχüμαστε να ιοιJò ζÞσουν,

ΓΑιυοι

- Η Μαρßο Γ(οβετο.αι Γιüννηò Γητρü(ηò ηοÞρευτηκανοτº Χολκßδο οτιò 3 Ιουλßου 2005. - Ο Νßχοò Βαοιλεßου ιοι η Αwωνιο Ρουσσου ιοÞρ._ητον οτο Ωρολüγιο οτιò 10 ιουλßου 2005,

Τουòευχüμαστε κÜθεευτυχßο (οιχορÜ.

-

οΑΝΑτοι

Στιò ] 3 Λι'ΙαΙου 2005 πÝθανε και κηδεýτηκε σ.ην ΑθÞνα ο Μηü-

_

Στιò 27 Ιο!νßου 2005πÝθανει1αι κηδεýτηκεοτηνΑθÞναοσυγχωριανüò μοò Βοσßλειοò ΚαντÜρηò, _ Στιò 15 ΙουλΙου 2005 πÝθανε και κηδεßrηκε σην ΑθÞνα ο Αρ_

οτεßδηòΓ, Στüμοò, Σ,ιò 18 loL\:ou 2005 ηεθονι ιο, ληüευτηιò σο λι.ριο μαò ο

-

Φþτηò Γ,τροκοσÜρηò,

Εκφρüζοι]μετα θερμü μαò συλλυπτýριο,

Ο Σýλλογοò και το περιοδικü μοò εκφρÜζει επßσηò τα θερμÜ συλλυπητÞρια σπ]ν οικογÝνεια του αδικοχαφνου συνδημüτη τ(αι φßλου, ΔημÞτρη τζüκα που Ýχασε τ] ζωÞ του οτα δ του

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Τη ΙßΙομαρχßα

Ευβοßßò και προσωπικιß τον Πρüεδροτηò Ν,Ε,Λ,Ε κ, ο-μηερυΙ,οβον το \ορευιιλο ιο- ΣυλλοιοL μοò

ßßκο Πεππß ηο.

«ΖOΡΙνΠΑΔΕΣ» οτο Φετινü πρüγραμμα επιδüησηò χορευτΗþν συγκροτημÜτων, Επßσηò ευχαριατοýμε θερμÜτο ΝOμαρχη Εýβοιοò κ, ΜπουρOπü χαιτον κ, ΠÝπο για την οποστολÞ του θαυμÜσιου dvd χοι cd, που οναφÝρεται σιη ζωÞ και ιο Ýργο του μεγιßλου

Ευβοιþτη συνθÝτη Ιßßl(ου

Σιολκþτο,

υ{Oρ,Φοýμε ιο ,lελ] ιο, ΣLλΛο{οJ τιÞσ0 πOλλη κοιΑντþγη Ατδινη, ου με ια χλοο<οτιτο τουò μηχαν-.οια ηεριποιηθη, κOντοδa\ηροlερι]_ειρι{OτOυνε<ροτOφrιο_λΦααΠερναροτσα,

Ε

L

ΑΠαΡΓΗτιΚΑ

ΝΕΑ¸


, / ΠΑΡΑΓι)ΓΗΣ ιΤ,\Σ

*1ß,),

"

β

Ι

(jιιι Ι,ιιτιιι,lιι. pierre cardin

θ{#Hr

CARVEN ΡαΙοmιτικ δ)ιΞΝÝF

DυπιοOßΙΙ0

|'υ'γ,|ιιαι,

,'/ν././.,,/./r/'/// ι.].]

τ

ffΙ

Φ ιι

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑτΖ ΗΑΡΓΥΡιοΥ-ΚΕΦΑ^Α

ΑΝΑΞΑΓοΡΑ

19, Ν, ιΩΝιΑ τΗ^,21ο 27724α2, FllJ., 210 νν\ννν.

ionianei,

g

r,/xionoula

ιπηο5τι ΜΗχΑΝιι(2(ε π

ιπ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ. ΛΙΑΠΗΣ ΕκοΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ:

,,,,Ij{ii!i:,,

Λ, ΚΑΡΑι\ΙΑΝΛΗ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ

ΕΡΓοΣτΑΣΙο:

ΚΩΝ/ΛΕΩΣ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τεύχος 23  
Τεύχος 23  

Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005

Advertisement